Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо випробування при прийнятті на роботу (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Кодексу законів про працю (щодо випробування при прийнятті на роботу)
 
-1- Дроздик О.В.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо випробування при прийнятті на роботу»
 
Враховано   Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо випробування при прийнятті на роботу
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) такі зміни:
 
   1. Внести до Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) такі зміни:
 
4. У частині третій статті 26 після слів «медико-соціальної експертизи» доповнити словами «обраних на посаду; переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади; осіб, які пройшли стажування під час прийняття на роботу з відривом від основної роботи; вагітних жінок, працівників із сімейними обов’язками, які мають дітей віком до трьох років; осіб, із якими укладається строковий трудовий договір».
 
-2- Дроздик О.В.
У частині першій розділу першого законопроекту слова «У частині третій» замінити словами «перше речення частини третьої»
 
Враховано   1) перше речення частини третьої статті 26 доповнити словами і цифрами «осіб, обраних на посаду; переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади; осіб, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи; вагітних жінок; одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда; осіб, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців; осіб на тимчасові та сезонні роботи; внутрішньо переміщених осіб»;
 
    -3- Ленський О.О.
Частину третю статті 26 викласти у такій редакції:
«Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: осіб, які не досягай вісімнадцяти років; молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи, обраних на посаду; переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади; осіб, які пройшли стажування під час прийняття на роботу з відривом від основної роботи; вагітних жінок, працівників із сімейними обов'язками, які мають дітей віком до трьох років; осіб, із якими укладається строковий трудовий договір, при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство. в установу. організацію. Випробування не встановлюється також і для інших осіб, з якими роботодавець зобов'язаний укласти трудовий договір.»
 
Відхилено    
    -4- Помазанов А.В.
У частині третій статті 26 після слів «вагітних жінок, працівників із сімейними обов’язками, які мають дітей віком до трьох років; осіб, із якими укладається строковий трудовий договір» доповнити словами «до шести місяців; внутрішньо переміщених осіб; при повторному прийнятті на роботу працівників згідно умов статті 42-1 цього Кодексу».
 
Враховано частково    
    -5- Дроздик О.В.
У частині першій розділу І законопроекту слова «із якими укладається строковий трудовий договір» замінити словами «із якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців».
 
Враховано    
    -6- Матузко О.О.
до ст. 26 КЗпП України:
- доповнити перелік осіб, на яких не поширюватиметься норма щодо встановлення випробувального терміну при прийнятті на роботу. Це зокрема стосуватиметься переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади; осіб, які пройшли стажування під час прийняття на роботу з відривом від основної роботи; вагітних жінок, працівників із сімейними обов'язками, які мають дітей віком до трьох років; осіб, із якими укладається строковий трудовий договір.
Позитивною є пропозиція автора щодо розширення переліку осіб, для яких не встановлюється випробування при прийнятті на роботу, але маємо застереження щодо цієї норми.
Так, у пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що на практиці роботодавці часто зловживають наданим їм правом встановлювати випробування, що призводить до певного обмеження конституційного права на працю деякої категорії громадян, особливо це стосується жінок, які мають дітей. Відтак запропоновані зміни мають на меті встановити додатковий захист для реалізації конституційного права на працю, зокрема, для вагітних жінок, працівників із сімейними обов'язками, які мають дітей віком до трьох років.
По-перше, не зрозуміло про які саме зловживання роботодавців у встановленні випробування йде мова.
А по-друге, покладання на роботодавців різноманітних додаткових зобов'язань, змушують останніх проявляти більшу обережність при наймі нових працівників, а також призводить до підвищення витрат на робочу силу (як прямих, так і процедурних), а отже, до скорочення попиту на неї, при чому більшою мірою це власне й стосується вагітних жінок, працівників із сімейними обов'язками, які мають дітей віком до трьох років.
 
Відхилено    
    -7- Дроздик О.В.
У частини першій розділу І проекту слова «працівників із сімейними обов’язками, які мають дітей віком до трьох років» виключити
 
Враховано    
    -8- Гуляєв В.О.
У частині третій статті 26 у реченні : «осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;» , після слова «осіб» доповнити словом « вперше», після слів «звільнених у запас» доповнити словами « та у відставку.»
 
Відхилено    
    -9- Гуляєв В.О.
Частину третю статті 26 доповнити наступними словами «при прийнятті працівників на сезонну роботу, а також тимчасових працівників;»
 
Враховано редакційно    
    -10- Дроздик О.В.
У частини першій розділу І проекту речення: «із якими укладається строковий трудовий договір;» доповнити словами: «осіб на тимчасові та сезонні роботи».
 
Враховано    
    -11- Гуляєв В.О.
У частини третій статті 26 речення: «вагітних жінок, працівників із сімейними обов'язками, які мають дітей віком до трьох років;» доповнити наступними словами: «одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда;»
 
Враховано    
    -12- Давиденко В.М.
У частині першій розділу І:
Частину третю статті 26 викласти в такій редакції:
"Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: осіб, які не досягай вісімнадцяти років; молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи, обраних на посаду; переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади; осіб, які пройшли стажування під час прийняття на роботу з відривом від основної роботи; вагітних жінок, працівників із сімейними обов'язками, які мають дітей віком до трьох років; осіб, із якими укладається строковий трудовий договір; при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію. Випробування не встановлюється також і для інших осіб, з якими роботодавець зобов'язаний укласти трудовий договір".
 
Відхилено    
    -13- Воропаєв Ю.М.
Зміни до статті 26 виключити.
 
Відхилено    
    -14- Семенуха Р.С.
Данченко О.І.
статтю 26 викласти у новій редакції такого змісту:
«Стаття 26. Випробування при прийнятті на роботу
При укладенні трудового договору (контракту) може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності та достатності професійних якостей працівника (його рівня освіти, кваліфікації, стажу та досвіду, спеціалізації, ділових якостей) вимогам, які необхідні для повного та якісного виконання роботи, яка йому доручається. Умова про випробування з зазначенням його строку повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. Якщо особа, яка претендує на роботу, не погоджується з умовою про випробування, роботодавець (власник або уповноважений ним орган) має право відмовити в укладенні трудового договору (контракту).
Загальні критерії оцінки відповідності працівника дорученій роботі, форми та процедура перевірки такої відповідності визначаються нормативним актом, який затверджується роботодавцем (власником або уповноваженим ним органом). До початку роботи за укладеним трудовим договором (контрактом), яким обумовлено випробування, роботодавець (власник або уповноважений ним орган) зобов’язаний ознайомити працівника з таким нормативним актом.
В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю, колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку та інші локальні нормативні акти про працю, прийняті роботодавцем (власником або уповноваженим ним органом).
Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу:
осіб, які не досягли вісімнадцяти років;
молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів та молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів, які вперше приймаються на роботу за отриманою спеціальністю протягом одного року з дня закінчення відповідного навчального закладу;
осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;
інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи; обраних на посаду;
переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади;
осіб, які пройшли стажування під час прийняття на роботу з відривом від основної роботи;
вагітних жінок, працівників із сімейними обов’язками (матері, батька, усиновлювача, опікуна, піклувальника, прийомних батьків), які мають дітей віком до трьох років;
осіб передпенсійного віку, яким на день укладення трудового договору (контракту) залишилося не більше півтора року до пенсійного віку, та пенсійного віку, тимчасових та сезонних працівників.
Випробування не встановлюється також при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.».
 
Відхилено    
    -15- Левченко Ю.В.
У частині третій статті 26 після слів «медико-соціальної експертизи» доповнити словами «обраних на посаду; переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади; осіб, які пройшли стажування під час прийняття на роботу з відривом від основної роботи; вагітних жінок, працівників із сімейними обов'язками, які мають дітей віком до трьох років; осіб, із якими укладається строковий трудовий договір; осіб прийняттих на роботу в іншу місцевість і переведенних на роботу на інше підприємство, в установу, організацію»
 
Відхилено    
    -16- Левченко Ю.В.
речення «Випробування не встановлюється також при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.» замінити на речення «Випробування не встановлюється також і для інших осіб, з якими роботодавець зобов'язаний укласти трудовий договір.».
 
Відхилено    
    -17- Ванат П.М.
Романовський О.В.
Статтю 26 викласти в такій редакції
«При укладенні трудового договору може бути обумовлене
угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності
працівника займаній посаді, на яку його прийнято чи
роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.
У період випробування на працівників поширюється законодавство про працю.
1. Випробування не встановлюється для осіб:
1) неповнолітніх;
2) звільнених з військової чи альтернативної (невійськової) служби, які вперше стають до роботи протягом року після такого звільнення;
3) обраних на посаду;
4) переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади;
5) які пройшли стажування під час прийняття на роботу з відривом від відривом від основної роботи;
6) які закінчили професійно-технічні чи вищі навчальні заклади і вперше стають до роботи за здобутою професією (спеціальністю);
7) вагітних жінок, працівників із сімейними обов'язками, які мають дітей віком до трьох років;
8) інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертизи.
9) із якими укладається трудовий договір строком до двох місяців.
10) для інших осіб, з якими роботодавець зобов'язаний укласти трудовий договір».
 
Відхилено    
    -18- Єфімов М.В.
У пункті 1 законопроекту, якими вносяться зміни до частини третьої статті 26 КЗпП слова "обраних на посаду; переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади; вагітних жінок, працівників із сімейними обов’язками, які мають дітей віком до трьох років; осіб, із якими укладається строковий трудовий договір" виключити.
 
Відхилено    
5. 2. Частину третю статті 27 викласти в такій редакції:
 
   2) частину третю статті 27 викласти в такій редакції:
 
6. «До строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причин».
 
-19- Матузко О.О.
ч. 3 ст. 27 пропонується викласти в наступній редакції:
"До строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причин".
Формулювання частини третьої статті 27 в редакції: «До строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причин» вважаю не чітким та суб'єктивним. На мій погляд це може зменшувати ймовірність задовільного результату випробування новим працівником.
Чинна редакція: «Якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній» цілком логічна і не потребує змін.
 
Відхилено   «До строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини»;
 
7. 3. Перше речення частини другої статті 28 викласти у такій редакції:
 
-20- Єфімов М.В.
Пункт 2 законопроекту, якими вносяться зміни до частини третьої статті 27 виключити.
 
Відхилено   3) перше речення частини другої статті 28 викласти в такій редакції: «У разі встановлення
 
8. «У разі встановлення власником або уповноваженим ним органом невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі, він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні, без виплати вихідної допомоги».
 
-21- Ленський О.О.
У абзаці другому частини третьої слова «, без виплати вихідної допомоги» виключити.
 
Враховано   власником або уповноваженим ним органом невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі, він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні»;
 
    -22- Помазанов А.В.
Після першого речення частину другу статті 28 доповнити новим другим реченням такого змісту: «Розірвання трудового договору з цих підстав може бути оскаржене працівником в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів у питаннях звільнення.»
 
Відхилено    
    -23- Матузко О.О.
до статті 28 КЗпП України:
перше речення частини другої статті 28 викласти у такій редакції:
«У разі встановлення власником або уповноваженим ним органом невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі, він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні, без виплати вихідної допомоги».
На мій погляд, вдосконалення трудового законодавства України має здійснюватися згідно європейського досвіду та враховуючи його позитивні аспекти. Так, в частині регулювання трудових відносин у випробувальний термін, варто визначити можливість використання процедури попередження другої сторони за умови звільнення працівника в зв'язку з не проходженням ним випробувального строку. Термін повідомлення варто встановити диференційовано відповідно до тривалості випробувального терміну (від декількох днів до двох тижнів - за умови випробувального терміну 3 місяці) Впродовж строку попередження працівник повинен бути забезпечений правом на вільний час, що йому надається та оплачується роботодавцем, що є додатковою гарантією для працівника, якого звільняють, та спрямована на сприяння його подальшому працевлаштуванню (вважається, що вільний час працівник має використовувати для пошуку нової роботи).
 
Відхилено    
    -24- Мельничук І.І.
У частині третій розділу першого слова «без виплати вихідної допомоги» виключити.
 
Враховано    
    -25- Давиденко В.М.
У частині третій розділу І слова "без виплати вихідної допомоги" виключити;
 
Враховано    
    -26- Семенуха Р.С.
Данченко О.І.
у частині другої статті 28 після першого речення додати нове речення такого змісту:
«Власник або уповноважений ним орган у наказі (розпорядженні) про звільнення з роботи зобов’язаний вказати причини, які стали підставою для визнання працівника таким, що не пройшов випробування.»
 
Відхилено    
    -27- Семенуха Р.С.
Данченко О.І.
після частини другої статті 28 доповнити статтю новою частиною такого змісту:
«У разі невідповідності дорученої роботи або займаної посади вимогам працівника він має право розірвати трудовий договір з умовою про випробування за власним бажанням відповідно статті 38 або за угодою сторін відповідно до частини першої статті 36.».
 
Відхилено    
    -28- Єфімов М.В.
Пункт 3 законопроекту, якими вносяться зміни до першого речення частини другої статті 28 виключити.
 
Відхилено    
9. 4. Доповнити частину першу статті 40 новим пунктом такого змісту:
 
-29- Дроздик О.В.
Частину четверту викласти в такій редакції:
«4. частину першу статті 40 доповнити пунктом 11 такого змісту:»
 
Враховано   4) частину першу статті 40 доповнити пунктом 11 такого змісту:
 
10. «11) у зв’язку з незадовільним результатом випробування».
 
-30- Матузко О.О.
до статті 40 КЗпП України:
доповнення частини першої статті 40 (Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу) новим пунктом змісту: «11) у зв'язку з незадовільним результатом випробування» повторює частково чинний пункт 2 частини 1 цієї статті: «виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов'язків вимагає доступу до державної таємниці».
Тому вважаю внесення нового пункту недоцільним. В такій редакції ця норма є зайвою. Якщо ж автори вбачають інші підстави для визнання результатів випробування незадовільними, то їх необхідно додатково викласти.
 
Відхилено   «11) встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування».
 
    -31- Ванат П.М.
Романовський О.В.
Пункт 11 викласти у такій редакції:
«11) у разі встановлення роботодавцем невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування»
 
Враховано    
    -32- Давиденко В.М.
Доповнити розділ І новою частиною п'ятою такого змісту:
"Частину першу статті 44 після слів "у розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток" доповнити словами "у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у частині другій статті 28 - без виплати вихідної допомоги"
 
Відхилено    
11. ІІ. Прикінцеві положення.
 
-33- Дроздик О.В.
Розділ ІІ Прикінцеві положення – виключити
 
Враховано      
12. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-34- Давиденко В.М.
Частину першу розділу ІІ викласти в такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування".
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.