Кількість абзаців - 16 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо забезпечення діяльності фондів соціального страхування у період реорганізації (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" щодо забезпечення діяльності фондів соціального страхування у період реорганізації
 
   Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" щодо забезпечення діяльності фондів соціального страхування у період реорганізації
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. Внести до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 11, ст. 75) такі зміни:
 
   1. Внести до розділу VІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 11, ст. 75) такі зміни:
 
4.

 
-1- Королевська Н.Ю.
Пропонується доповнити пункт 1 проекту наступними нормами:
І. "Частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
"1. Управління Фондом здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб, потерпілих від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань і роботодавців".
 
Відхилено      
    -2- Королевська Н.Ю.
ІІ. "У статті 6:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. До складу правління входять по сім представників держави, застрахованих осіб, потерпілих від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань і роботодавців, які виконують свої обов’язки на громадських засадах.
Представники держави призначаються Кабінетом Міністрів України, представники застрахованих осіб обираються (делегуються) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями профспілок, представники потерпілих від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань обираються (делегуються) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими громадськими об’єднаннями, які представляють їх інтереси, а представники роботодавців - репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців. Порядок обрання (делегування) таких представників визначається сторонами самостійно";
третє речення частини третьої викласти в такій редакції:
"Голова правління має трьох заступників, які разом з головою представляють чотири сторони";
у другому реченні частини четвертої та першому реченні абзацу другого частини п’ятої слово "трьох" замінити словом "чотирьох"
 
Відхилено    
    -3- Королевська Н.Ю.
ІІІ. "У другому реченні пункту 1 частини першої статті 7 слово "трьох" замінити словом "чотирьох".
 
Відхилено    
5. 1) абзац перший частини другої статті 8 після слів "звільняється правлінням Фонду" доповнити словами "з укладенням контракту";
 
-4- Папієв М.М.
У абзаці першому частини другої статті 8 після слів "звільняється правління Фонду" вилучити слова "з укладенням контракту".
 
Враховано      
    -5- Ленський О.О.
У частині першій у пункті першому слово "контракту" замінити на "строкового трудового договору".
 
Відхилено    
    -6- Королевська Н.Ю.
В підпункті 1) пункту 1 проекту слова "з укладенням контракту" замінити словами "з укладенням строкового трудового договору".
 
Відхилено    
    -7- Немировський А.В.
У абзаці першому частини другої статті 8 Закону "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" після слів "звільняється правління Фонду" доповнити словами "з укладенням строкового трудового договору".
 
Відхилено    
6. 2) у розділі VІІ "Прикінцеві та перехідні положення":
 
   1) пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:
 
7. пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:
 
      
8. "5. Фонд соціального страхування України та його робочі органи є правонаступниками Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, його виконавчої дирекції, управлінь виконавчої дирекції цього Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділень в районах і містах обласного значення, а також Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, його виконавчої дирекції, відділень цього Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх робочих органів.
 
-8- Папієв М.М.
У розділі VІІ "Прикінцеві та перехідні положення":
пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:
"5. Фонд соціального страхування України та його робочі органи є правонаступниками Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, управлінь виконавчої дирекції цього Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділень в районах і містах обласного значення, а також Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, його виконавчої дирекції, відділень цього Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх робочих органів.
6. До завершення заходів, пов’язаних з утворенням Фонду соціального страхування України та його робочих органів, виконання функцій та завдань, передбачених цим Законом, забезпечують у межах компетенції відповідні правління, в порядку передбаченому статутом Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та статутом Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, а також виконавчі дирекції та їх робочі органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в порядку передбаченому відповідними нормативними документами Фондів, що реорганізуються.
До повноважень правлінь Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності відноситься право щодо прийняття рішення щодо припинення Фондів, та прийняття інших рішень, що стосуються процедури припинення Фондів, як юридичних осіб в порядку визначеному чинним законодавством України, що регулює відповідні правовідносини.
Кабінету Міністрів України у місячний термін привести свої нормативно-правові акти та видати необхідні розпорядження у відповідність до положень цієї статті"
 
Відхилено   "5. Фонд соціального страхування України та його робочі органи є правонаступниками Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, його виконавчої дирекції, управлінь виконавчої дирекції цього Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділень у районах і містах обласного значення, а також Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, його виконавчої дирекції, відділень цього Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх робочих органів.
 
9. 6. Установити, що до завершення заходів, пов’язаних з утворенням Фонду соціального страхування України та його робочих органів:
 
-9- Веселова Н.В.
Пропонується у пункті 1 законопроекту: в абзаці шостому законопроекту слова „та його робочих органів" замінити словами „та робочих органів його виконавчої дирекції";
 
Враховано   6. Установити, що до завершення заходів, пов'язаних з утворенням Фонду соціального страхування України та робочих органів його виконавчої дирекції:
 
10. виконання функцій та завдань, передбачених цим Законом, забезпечують у межах компетенції відповідні виконавчі дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та їх робочі органи;
 
   виконання функцій та завдань, передбачених цим Законом, забезпечують у межах компетенції відповідні виконавчі дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та їх робочі органи;
 
11. подання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, для внесення на затвердження Кабінету Міністрів України проектів бюджетів фондів соціального страхування, що реорганізуються, забезпечують відповідні виконавчі дирекції;
 
-10- Веселова Н.В.
абзац восьмий виключити.
 
Враховано      
12. повноваження щодо здійснення заходів з реорганізації шляхом злиття Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, у тому числі щодо утворення комісій з реорганізації зазначених фондів, покладається на їх виконавчі дирекції";
 
-11- Веселова Н.В.
абзац дев’ятий викласти у такій редакції: "рішення про припинення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, його відділень, виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, виконавчих дирекцій відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та утворення комісій з їх реорганізації, затвердження персонального складу цих комісій приймає виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
рішення про припинення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, управлінь та відділень виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та утворення комісій з їх реорганізації, затвердження персонального складу цих комісій приймає виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;
у разі необхідності виконавча дирекція Фонду соціального страхування України вносить зміни до складу комісій з реорганізації, утворених відповідно виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та/або виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України."
 
Враховано частково   рішення про припинення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, його відділень, виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, виконавчих дирекцій відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та про утворення комісій з їх реорганізації, затвердження персонального складу цих комісій приймає виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
рішення про припинення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, управлінь та відділень виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та про утворення комісій з їх реорганізації, затвердження персонального складу цих комісій приймає виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;
до складу комісій з реорганізації Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України залучаються представники центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення;
у разі невиконання комісіями, зазначеними в абзацах другому та третьому цього пункту, протягом місяця з дня їх утворення повноважень щодо здійснення заходів з реорганізації Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України або Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності виконавча дирекція Фонду соціального страхування України за погодженням з правлінням Фонду соціального страхування вносить зміни до їх складу.
 
    -12- Денісова Л.Л.
Абзац дев’ятий пункту 1 законопроекту: викласти в такій редакції:
"рішення про припинення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, його відділень, виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, виконавчих дирекцій відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та про утворення комісій з їх реорганізації, затвердження персонального складу цих комісій приймає виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
рішення про припинення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, управлінь та відділень виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та про утворення комісій з їх реорганізації, затвердження персонального складу цих комісій приймає виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;
до складу комісій з реорганізації Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України залучаються представники центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення;
у разі невиконання комісіями, зазначеними в абзацах другому та третьому цього пункту, протягом місяця з дня їх утворення повноважень щодо здійснення заходів з реорганізації Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України або Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності виконавча дирекція Фонду соціального страхування України за погодження з правлінням Фонду соціального страхування вносить зміни до їх складу."
 
Враховано    
13. у підпункті 1 пункту 7 слово "ліквідації" замінити словом "реорганізації".
 
-13- Королевська Н.Ю.
Підпункт 2) пункту 1 проекту доповнити абзацом такого змісту:
"пункт 11 виключити".
 
Відхилено   2) у підпункті 1 пункту 7 слово "ліквідації" замінити словом "реорганізації".
 
    -14- Королевська Н.Ю.
ІV. "Підпункт 7 пункту 12 Розділу VІІ "Прикінцеві та перехідні положення" викласти в такій редакції:
"7) вжити заходів щодо формування правління Фонду соціального страхування України за участю репрезентативних на національному рівні всеукраїнських об’єднань профспілок, організацій роботодавців та всеукраїнських громадських об’єднань, які представляють інтереси потерпілих від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань"
 
Відхилено    
14. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
15. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України