Кількість абзаців - 114 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України «Про карантин рослин» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 167):
 
   6. У Законі України «Про карантин рослин» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 167; 2014 р., № 6-7, ст.. 80; 2015 р., № 35, ст.353):
 
6. 1) у статті 1 визначення терміна «карантинний дозвіл (на імпорт або транзит)» виключити;
 
   1) у статті 1 визначення терміна «карантинний дозвіл (на імпорт або транзит)» виключити;
 
7. 2) у статті 4 слова «порядку видачі карантинного дозволу» виключити;
 
   2) в абзаці восьмому статті 4 слова «карантинного дозволу» виключити;
 
8. 3) у частині першій статті 7:
 
   3) у частині першій статті 7:
 
9. абзац восьмий виключити;
 
   абзац восьмий виключити;
 
10. абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
 
-1- Нестеренко В.Г.
В абзаці другому пункту 3 статті 1 проекту слово «одинадцятий» замінити словом «вісімнадцятий».
 
Враховано   абзац дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:
 
11. «підготовка переліку об'єктів регулювання, а також інформування в порядку інформаційної взаємодії центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, про наявність діючих заборон для імпорту в Україну об’єктів регулювання із зазначенням конкретних країн-експортерів або зон країн походження, які заборонені для імпорту внаслідок статусу регульованих шкідливих організмів на території, з якої походять такі об'єкти регулювання»;
 
-2- Нестеренко В.Г.
В абзаці другому пункту 3 статті 1 проекту слова «підготовка переліку об’єктів регулювання» замінити словами «надання повідомлень заінтересованим партнерам про фітосанітарні заборони чи обмеження».
 
Враховано   «надання повідомлень заінтересованим партнерам про фітосанітарні заборони чи обмеження, а також інформування в порядку інформаційної взаємодії центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, про наявність діючих заборон для імпорту в Україну об’єктів регулювання із зазначенням конкретних країн-експортерів або зон країн походження, з яких заборонено імпорт об’єктів регулювання та/або щодо яких заборонено імпорт об’єктів регулювання, які надходять з цих територій, а також розміщення на офіційному веб-сайті інформації про заборону імпорту об’єктів регулювання в розрізі країн, зон походження, строків та підстав протягом трьох днів з дня прийняття рішення про таку заборону»;
 
    -3- Продан О.П.
У абзаці четвертому пункту 3 частини 1 розділу І законопроекту слова «які заборонені для імпорту внаслідок статусу регульованих шкідливих організмів на території, з якої походять такі об'єкти регулювання» замінити словами «з яких заборонено імпорт об’єктів регулювання та/або щодо яких заборонено імпорт об’єктів регулювання, які надходять з цих територій».
 
Враховано    
    -4- Продан О.П.
Пункт 3 частини 1 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту: «абзац вісімнадцятий доповнити словами «, а також розміщення на офіційному веб-сайті інформації про заборону імпорту об’єктів регулювання в розрізі країн, зон походження, строків та підстав протягом трьох днів з дня прийняття рішення про таку заборону».
 
Враховано    
12. 4) в абзаці девятому частини четвертої статті 12 слова «та карантинні дозволи» виключити;
 
-5- Продан О.П.
Пункт 4 частини 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «4) у частині четвертій статті 12:
абзац третій після слова «виконувати» доповнити словом «законні»;
абзац сьомий після слова «інспекторам» доповнити словами «у визначених законом випадках»;
в абзаці дев’ятому слова «та карантинні дозволи» виключити;».
 
Враховано   4) у частині четвертій статті 12:
абзац третій після слова «виконувати» доповнити словом «законні»;
абзац сьомий після слова «інспекторам» доповнити словами «у визначених законом випадках»;
в абзаці дев’ятому слова «та карантинні дозволи» виключити;
 
13. 5) частину другу статті 35 виключити;
 
-6- Продан О.П.
Пункт 5 частини 1 розділу І законопроекту виключити з відповідною зміною нумерації пунктів.
 
Враховано частково   5) частини другу та третю статті 35 замінити однією частиною такого змісту:
«Імпорт біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей, дозволяється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
 
14. 6) абзац четвертий частини першої статті 36 виключити;
 
-7- Кулініч О.І.
Пункт 5 частини 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «Імпорт біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю здійснюється у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   6) абзац четвертий частини першої статті 36 виключити;
 
15. 7) статтю 37 виключити;
 
-8- Люшняк М.В.
Підпункт 7 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
« 7) статтю 37 викласти в такій редакції:
« Стаття 37. Карантинний дозвіл на імпорт або транзит
Імпортні та транзитні вантажі з об'єктами регулювання ввозяться на територію України за наявності карантинного дозволу. Карантинний дозвіл видається на строк не більше шести місяців центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин. Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) особі карантинного дозволу, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі. За видачу карантинного дозволу справляється плата, розмір якої встановлюється законом. Для одержання карантинного дозволу особа до ввезення об’єктів регулювання на територію України подає заяву, до якої додається копія документа, що підтверджує внесення плати за видачу карантинного дозволу та копію договору, який засвідчений заявником та відповідно до якого здійснюється ввезення в Україну об’єктів регулювання.
Карантинний дозвіл на транзит не вимагається на об'єкти регулювання, які переміщуються транзитом територією України у герметичних, ізотермічних, ізольованих транспортних засобах, за умови, що опломбування, здійснене митним органом країни-експортера, є непошкодженим. Дане положення не застосовується до реекспортних вантажів. При оформленні карантинного дозволу враховується: передбачене використання об'єктів регулювання; географічні та інші характеристики України, країни походження, країни реекспорту і транзиту, які впливають на здатність регульованих шкідливих організмів виживати, укорінюватися та поширюватися; існування в країні походження зон, вільних від карантинних організмів, або зон з незначною їх наявністю, імпорт або транзит з яких не викликає ризику занесення карантинного організму; ефективність іноземної національної організації захисту рослин у країні походження або реекспорту відносно України, яка визначена відповідно до статті 18 цього Закону; ефективність фітосанітарних заходів, що здійснюються у країні походження чи реекспорту, та вимоги до походження об'єктів регулювання з виробничих ділянок, вільних від карантинних організмів, результати проведення фітосанітарної експертизи в країні походження чи реекспорту; ефективність та ризик, пов'язані з карантинним наглядом з метою моніторингу вантажу.
Карантинні дозволи на імпорт і транзит визначають фітосанітарні заходи, що мають бути здійснені до відправлення вантажу імпортером та після його ввезення. Карантинний дозвіл на імпорт біологічних контрольних організмів видається на підставі інструкцій та рекомендацій відповідних міжнародних організацій. Особа, яка у встановленому порядку подала центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, заяву і документи, передбачені чинним законодавством, для оформлення карантинного дозволу та не отримала у визначені строки рішення про видачу або відмову у видачі карантинного дозволу, має право здійснити задеклароване переміщення об’єктів регулювання. Видача або надання відмови у видачі карантинного дозволу здійснюється протягом п’яти календарних днів з дня надходження заяви. Підставами для відмови у видачі карантинного дозволу є: подання неповного пакету документів, необхідних для одержання карантинного дозволу; виявлення в документах, поданих для одержання карантинного дозволу, недостовірних відомостей; надходження об’єктів регулювання з територій країн, де поширені карантинні організми; надходження об’єктів регулювання з територій країн, де поширені карантинні організми, які обмежено поширені на території України, в зони, вільні від таких карантинних організмів на території України; недотримання фітосанітарних заходів при здійсненні особою обігу об’єктів регулювання; відсутність у особи умов для розміщення насіннєвого та садивного матеріалу на процедуру перевірки; заборона ввезення країною походження об’єктів регулювання, офіційно повідомлена центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, або передбачена міжнародним договором; відсутність реєстрації особи, передбаченої статтею 27 цього Закону; невиконання розпоряджень державного фітосанітарного інспектора щодо застосування фітосанітарних заходів. Рішення про відмову у видачі карантинного дозволу може бути оскаржено до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин, або до суду. Заява про оскарження рішення про відмову у видачі карантинного дозволу подається до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин, у строк, що не перевищує десяти днів після одержання відповідного рішення. Заява розглядається протягом десяти робочих днів з дня надходження. Про результати розгляду заявник повідомляється у письмовій формі.
Підставами для переоформлення карантинного дозволу є зміна найменування, або місцезнаходження юридичної особи або зміна прізвища, імені по батькові чи місця проживання фізичної особи, фізичної особи-підприємця. Переоформлення карантинного дозволу здійснюється за заявою, до якої додається документ, що підлягає переоформленню, та копія документа, що підтверджує внесення плати. Карантинний дозвіл, який підлягає переоформленню, вважається анульованим. Видача переоформленого карантинного дозволу здійснюється у строк не пізніше, ніж протягом двох робочих днів з дня подачі заяви про його переоформлення.
Підставами для видачі дубліката карантинного дозволу є його втрата або пошкодження. Видача дубліката карантинного дозволу здійснюється за заявою та копією документа, що підтверджує внесення плати, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, анулює карантинний дозвіл з таких підстав: звернення особи із заявою про анулювання карантинного дозволу; припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація); припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця; смерті фізичної особи.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у вигляді анулювання карантинного дозволу з підстав: встановлення факту надання в документах, необхідних для видачі карантинного дозволу, недостовірної інформації; провадження особою діяльності, на яку отримано карантинний дозвіл, із порушенням вимог законодавства, щодо яких центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення; порушення особою вимог фітосанітарних заходів, визначених у карантинному дозволі; підробка карантинного дозволу.
Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, про анулювання карантинного дозволу видається безоплатно протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття».
 
Відхилено   7) статтю 37 виключити;
 
16. 8) у статті 39:
 
-9- Продан О.П.
Пункт 8 частини 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«7) у статті 39:
абзац третій частини першої після слова «супроводжується» доповнити словом «дійсним»;
у частині другій:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«об’єкт регулювання не імпортований та не походить із забороненої для імпорту країни-експортера чи зони країн походження;»;
абзац другий викласти в такій редакції: «не виявлено вогнища карантинних організмів у країні походження, реекспорту або транзиту»;
в абзаці сьомому слова «карантинного дозволу та» виключити;
у частині третій:
слова «карантинним дозволом та/або» виключити;
слова «без таких документів» замінити словами «без такого документа»;
частину четверту після слів «об’єкт регулювання, є» доповнити словами «не дійсним».
 
Враховано частково   8) у статті 39:
у частині першій:
 
17. абзац другий частини першої виключити;
 
   абзац другий виключити;
абзац третій після слова «супроводжується» доповнити словом «дійсним»;
 
18. у частині другій:
 
   у частині другій:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«об’єкт регулювання не імпортований та не походить із забороненої для імпорту країни-експортера чи зони країни походження».
У зв’язку з цим абзаци другий – сьомий вважати відповідно абзацами третім – восьмим;
 
19. абзац другий викласти в такій редакції: «не виявлено вогнища карантинних організмів у країні походження, реекспорту або транзиту»;
 
-10- Нестеренко В.Г.
У абзаці третьому пункту 8 статті 1 проекту слова «не виявлено вогнища карантинних організмів у країні походження, реекспорту або транзиту» замінити словами «відсутність повідомлення компетентного органу країни походження, реекспорту чи транзиту про надзвичайні обставини та/або підтвердження виявлення вогнища та поширення карантинного організму на конкретній території або виробничій ділянці країни походження чи транзиту».
 
Враховано   абзац третій викласти в такій редакції:
«відсутність повідомлення компетентного органу країни походження, реекспорту чи транзиту про надзвичайні обставини та/або підтвердження виявлення вогнища та поширення карантинного організму на конкретній території або виробничій ділянці країни походження чи транзиту»;
 
20. в абзаці сьомому слова «карантинного дозволу та» виключити;
 
-11- Ленський О.О.
У розділі І:
1) у частині першій абзац 15 викласти у такій редакції:
«абзац другий викласти в такій редакції: «не походить з об’єкта або зони виробництва чи переміщується через зону, на яку поширюється карантинний режим, що підтверджується іноземною національною організацією захисту рослин країни – експортера або транзиту»;
 
Враховано редакційно   в абзаці восьмому слова «карантинного дозволу та» виключити;
 
21. у частині третій:
 
   у частині третій слова «карантинним дозволом та/або» виключити, а слова «без таких документів» замінити словами «без такого документа»;
 
22. слова «карантинним дозволом та/або» виключити;
 
      
23. слова «без таких документів» замінити словами «без такого документа»;
 
   частину четверту після слів «об’єкт регулювання, є» доповнити словами «недійсним».
 
24. 9) в абзаці другому частини першої статті 41:
 
   9) в абзаці другому частини першої статті 41 слова «карантинного дозволу та/або» виключити, а слова «такими документами» замінити словами «таким документом»;
 
25. слова «карантинного дозволу та/або» виключити;
 
      
26. слова «такими документами» замінити словами «таким документом»;
 
      
27. 10) у частині першій статті 43 слова «незважаючи на наявність карантинного дозволу» виключити.
 
   10) у частині першій статті 43 слова «незважаючи на наявність карантинного дозволу» виключити.
 
28. 2. У Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532 із наступними змінами):
 
   9. У Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532 із наступними змінами):
 
29. 1) у колонці «Назва документа дозвільного характеру» пункти 2 та 3 викласти в такій редакції:
 
-12- Нестеренко В.Г.
Підпункт перший пункту 2 розділу 1 виключити.
 
Відхилено   1) у колонці «Назва документа дозвільного характеру» пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
 
30. «2. Ветеринарні документи: ветеринарні довідки - при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною);
 
   «2. Ветеринарні документи: ветеринарні довідки - при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)
 
31. 3. Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України - форми № 1, № 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)»;
 
   3. Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України - форми № 1, № 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)»;
 
32. 2) пункт 82 виключити.
 
   2) пункт 82 виключити.
 
33. 3. У Законі України «Про ветеринарну медицину» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5-6, ст. 53):
 
   8. У Законі України «Про ветеринарну медицину» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5-6, ст. 53, 2015 р., № 21, ст. 134):
 
34. 1) у частині другій статті 32:
 
   1) у частині другій статті 32:
 
35. в абзаці першому після слова «нагляду» доповнити словами «крім випадків, встановлених цим Законом»;
 
   абзац перший після слова «нагляду» доповнити словами «крім випадків, встановлених цим Законом»;
 
36. в абзаці третьому після слова «тваринного» доповнити словами «та рослинного»;
 
   пункт 2 після слова «тваринного» доповнити словами «та рослинного»;
 
37. доповнити новими абзацами такого змісту:
 
   доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:
 
38. «Видача відповідних ветеринарних документів на корми та кормову сировину рослинного походження з метою державного ветеринарно-санітарного контролю здійснюється виключно у таких випадках:
 
-13- Кулініч О.І.
Бакуменко О.Б.
В абзаці п’ятому підпункту 1) пункту 3 Розділу 1 законопроекту слова «та кормову сировину рослинного походження» виключити.
 
Враховано   «Видача відповідних ветеринарних документів на корми з метою державного ветеринарно-санітарного контролю здійснюється виключно у таких випадках:
 
39. 1) за запитом особи, яка здійснює переміщення такого об'єкта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;
 
   за запитом особи, яка здійснює переміщення такого об'єкта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;
 
40. 2) якщо вимога про наявність відповідного ветеринарного документа передбачена у зовнішньоекономічному договорі (контракті);
 
   якщо вимога про наявність відповідного ветеринарного документа передбачена у зовнішньоекономічним договором (контракті);
 
41. 3) якщо вимога про наявність відповідного ветеринарного документа передбачена законодавством держави-імпортера або надання такого документа вимагають компетентні органи держави-імпортера»;
 
   якщо вимога про наявність відповідного ветеринарного документа передбачена законодавством держави-імпортера або надання такого документа вимагають компетентні органи держави-імпортера»;
 
42. 2) у статті 35 слова «або уповноваженого» замінити словами «уповноваженого або ліцензованого».
 
   2) у другому реченні статті 35 слова «або уповноваженого» замінити словами «уповноваженого або ліцензованого».
 
43. 4. У Законі України «Про племінну справу у тваринництві» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 6-7, ст. 37)
 
-14- Тригубенко С.М.
Підпункт 4 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   4. У Законі України «Про племінну справу у тваринництві» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 6-7, ст. 37 із наступними змінами):
1) у статті 7:
абзаци перший і шостий частини другої викласти в такій редакції:
«Суб’єкти племінної справи у тваринництві зобов’язані»;
«використовувати для відтворення поголів'я плідників з визначеною племінною цінністю за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства або плідників, які проходять випробування за якістю потомства»;
частину третю викласти в такій редакції:
«Визначення племінної цінності плідників за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства здійснюють уповноважені установи (організації) та селекційні центри»;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Уповноважені установи (організації) та селекційні центри визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва»;
2) статтю 9 викласти в такій редакції:
«Стаття 9. Організація племінної справи у тваринництві
Суб'єкти господарювання, що здійснюють господарську діяльність у племінній справі у тваринництві, пов'язану з виробництвом, зберіганням і торгівлею племінними (генетичними) ресурсами, проведенням генетичної експертизи походження та аномалій тварин, мають право на отримання відповідного статусу суб’єкта племінної справи у тваринництві згідно із законодавством.
Суб'єктам племінної справи у тваринництві (крім власників неплемінних тварин) присвоюється відповідний статус за результатами оцінки певного стану (рівня) ведення селекційно-племінної роботи.
Відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві певному статусу визначається напрямом їхньої господарської діяльності, якістю наявних племінних (генетичних) ресурсів, рівнем ведення селекційно-племінної роботи та участю у створенні селекційних досягнень тощо.
Порядок присвоєння відповідного статусу суб'єктом племінної справи у тваринництві визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва.
Рівень ведення селекційно-племінної роботи суб'єктів племінної справи у тваринництві, якість наявних племінних (генетичних) ресурсів, наявність селекційних досягнень визначаються за даними племінного обліку, бонітування, оцінки плідників за якістю потомства, апробації, генетичної експертизи походження та аномалій тварин.
Порядок ведення племінного обліку, бонітування, визначення племінної цінності плідників за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства, випробування плідників за якістю потомства, апробації, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва»;
3) у частині першій статті 10:
абзаци третій і п’ятий викласти в такій редакції:
«сперма має бути одержана від племінних плідників, які пройшли генетичну експертизу походження та аномалій тварин, ідентифікована, заготовлена та оброблена в умовах, передбачених технологічними вимогами, встановленими для цієї продукції, відповідати ветеринарно-санітарним вимогам і правилам, а дані про неї повинні відповідати вимогам з племінного обліку. Для відтворення використовується сперма плідників з визначеною племінною цінністю за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства або плідників, які проходять випробування за якістю потомства»;
«плідники мають походити від племінних тварин вищої племінної (генетичної) цінності, мати результати генетичної експертизи походження та аномалій тварин, оцінюватися за походженням, власною продуктивністю та якістю отриманого від них потомства або проходити випробування за якістю потомства, а дані про них повинні відповідати вимогам з племінного обліку»;
абзац шостий виключити;
4) у частині першій статті 13 слова «зобов’язані мати» замінити словами «мають право отримувати»;
5) статтю 14 викласти в такій редакції:
«Стаття 14. Вимоги до працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами
Для виконання спеціальних робіт, пов'язаних з веденням офіційного обліку продуктивності тварин, офіційної класифікації (оцінки) за типом, отриманням, ідентифікацією, зберіганням сперми, ембріонів, яйцеклітин, штучним осіменінням маток і трансплантацією ембріонів, залучаються працівники згідно із кваліфікаційними вимогами, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва»;
6) у статті 16:
у частині першій:
абзац шостий викласти в такій редакції:
«затвердження вимог і порядку визначення племінної цінності плідників за походженням, власною продуктивністю, якістю потомства та проведення випробування плідників за якістю потомства»;
доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
«затвердження вимог і порядку визначення уповноважених установ (організацій) та селекційних центрів»;
у частині другій:
абзац другий викласти в такій редакції:
«визначення (проведення) процедури присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві»;
в абзаці п’ятому слова «атестації та допуску до відтворення плідників» виключити;
7) абзац четвертий статті 17 викласти в такій редакції:
«організація випробування плідників за власною продуктивністю та якістю потомства»;
8) в абзаці п’ятому частини першої статті 18 слова «атестацією та допуском плідників до відтворення» замінити словами «проведенням випробувань»;
9) абзац третій частини першої статті 21 виключити.
 
    -15- Ленський О.О.
Підпункт 4 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -16- Мушак О.П.
Пункт 4 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«4. У Законі України «Про племінну справу у тваринництві» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 6-7, ст. 37):
1) у статті 7:
абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
«Суб’єкти племінної справи у тваринництві зобов’язані:»;
абзац шостий частини другої та частину третю викласти в такій редакції:
«використовувати для відтворення поголів'я плідників з визначеною племінною цінністю за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства або плідників, які проходять випробування за якістю потомства.
Визначення племінної цінності плідників за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства, здійснюють уповноважені установи (організації) та селекційні центри.
Уповноважені установи (організації) та селекційні центри визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва»;
2) статтю 9 викласти в такій редакції:
«Стаття 9. Організація племінної справи у тваринництві
Суб'єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність у племінній справі у тваринництві, пов'язану з виробництвом, зберіганням та торгівлею племінними (генетичними) ресурсами, проведенням генетичної експертизи походження та аномалій тварин, мають право на отримання відповідного статусу суб’єкта племінної справи у тваринництві згідно із законодавством.
Суб'єктам племінної справи у тваринництві (крім власників неплемінних тварин) присвоюється відповідний статус за результатами оцінки певного стану (рівня) ведення селекційно-племінної роботи.
Відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві певному статусу визначається напрямом їх господарської діяльності, якістю наявних племінних (генетичних) ресурсів, рівнем ведення селекційно-племінної роботи та участю у створенні селекційних досягнень тощо.
Порядок присвоєння відповідного статусу суб'єктом племінної справи у тваринництві визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва.
Рівень ведення селекційно-племінної роботи суб'єктів племінної справи у тваринництві, якість наявних племінних (генетичних) ресурсів, наявність селекційних досягнень визначаються за даними племінного обліку, бонітування, оцінки плідників за якістю потомства, апробації, генетичної експертизи походження та аномалій тварин
Порядок ведення племінного обліку, бонітування, визначення племінної цінності плідників за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства, випробування плідників за якістю потомства, апробації, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва»;
3) у частині першій статті 10:
абзац третій викласти в такій редакції:
«сперма має бути одержана від племінних плідників, які пройшли генетичну експертизу походження та аномалій тварин, ідентифікована, заготовлена та оброблена в умовах, передбачених технологічними вимогами, встановленими для цієї продукції, відповідати ветеринарно-санітарним вимогам і правилам, а дані про неї повинні відповідати вимогам з племінного обліку. Для відтворення використовується сперма плідників з визначеною племінною цінністю за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства або плідників, які проходять випробування за якістю потомства; «;
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«плідники мають походити від племінних тварин вищої племінної (генетичної) цінності, мати результати генетичної експертизи походження та аномалій тварин, оцінюватися за походженням, власною продуктивністю та якістю отриманого від них потомства або проходити випробування за якістю потомства, а дані про них відповідати вимогам з племінного обліку;»;
абзац шостий виключити;
4) у частині першій статті 13 слова «зобов’язані мати» замінити словами «мають право отримувати»;
5) статтю 14 викласти в такій редакції:
«Стаття 14. Вимоги до працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами
Для виконання спеціальних робіт, пов'язаних з веденням офіційного обліку продуктивності тварин, офіційної класифікації (оцінки) за типом, отриманням, ідентифікацією, зберіганням сперми, ембріонів, яйцеклітин, штучним осіменінням маток та трансплантацією ембріонів, залучаються працівники згідно кваліфікаційних вимог, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва»;
6) у статті 16:
абзац шостий частини першої викласти в такій редакції:
«затвердження вимог і порядку визначення племінної цінності плідників за походженням, власною продуктивністю, якістю потомства та проведення випробування плідників за якістю потомства»;
частину першу доповнити новим абзацом:
«затвердження вимог і порядку визначення уповноважених установ (організацій) та селекційних центрів»;
у частині другій:
абзац другий викласти в такій редакції:
«визначення (проведення) процедури присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві»;
в абзаці п’ятому слова «атестації та допуску до відтворення плідників» виключити;
7) абзац четвертий статті 17 викласти в такій редакції:
«організація випробування плідників за власною продуктивністю та якістю потомства»;
8) в абзаці п’ятому частини першої статті 18 слова «атестацією та допуском плідників до відтворення» замінити словами «проведенням випробувань»;
9) абзац третій частини статті 21 першої виключити».
 
Враховано    
44. 1) у статті 7
 
      
45. абзац шостий частини другої виключити;
 
      
46. частину третю виключити;
 
      
47. 2) статтю 9 викласти в такій редакції:
 
      
48. «Стаття 9. Організація племінної справи у тваринництві
 
      
49. Суб'єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність у племінній справі у тваринництві, пов'язану з торгівлею племінними (генетичними) ресурсами, проведенням генетичної експертизи походження та аномалій тварин, мають право на отримання спеціального статусу суб’єкта племінної справи у тваринництві відповідно до законодавства шляхом їх державної реєстрації у Державному реєстрі суб'єктів племінної справи у тваринництві.
 
      
50. Державна підтримка надається виключно суб'єктам господарювання, яким присвоєно статус суб’єктів племінної справи у тваринництві.
 
-17- Нестеренко В.Г.
Абзац третій підпункту 2 пункту 4 розділу 1 проекту виключити.
 
Враховано      
51. Відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві певному статусу визначається напрямом їх господарської діяльності, якістю наявних племінних (генетичних) ресурсів, рівнем ведення селекційно-племінної роботи та участю у створенні селекційних досягнень тощо.
 
      
52. Порядок присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва.
 
      
53. Рівень ведення селекційно-племінної роботи суб'єктів племінної справи у тваринництві, якість наявних племінних (генетичних) ресурсів, наявність селекційних досягнень визначаються за даними племінного обліку, бонітування, апробації, генетичної експертизи походження та аномалій тварин.
 
      
54. Порядок ведення племінного обліку, бонітування, апробації, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва»;
 
      
55. 3) у частині першій статті 10:
 
      
56. в абзаці третьому слова «атестованих плідників, допущених до використання для відтворення» замінити словом «плідників»;
 
      
57. абзац шостий виключити;
 
      
58. 4) у частині першій статті 13 слова «зобов’язані мати» замінити словами «мають право отримувати»;
 
      
59. 5) статтю 14 виключити;
 
-18- Нестеренко В.Г.
Підпункт п’ятий пункту 4 розділу 1 викласти в такій редакції: «В статті 14 слова «атестовані» та «атестації» замінити словами «підготовлені « та «підготовки і перепідготовки» відповідно.
 
Відхилено      
60. 6) у статті 16:
 
      
61. в абзаці шостому частини першої слова «атестації та допуску до відтворення плідників для племінного використання» виключити;
 
      
62. у частині другій:
 
      
63. абзац другий виключити;
 
      
64. в абзаці п’ятому слова «атестації та допуску до відтворення плідників» виключити;
 
      
65. 7) абзац четвертий статті 17 виключити;
 
      
66. 8) в абзаці п’ятому частини першої статті 18 слова «атестацією та допуском плідників до відтворення» виключити;
 
      
67. 9) абзац третій частини першої статті 21 виключити.
 
      
68. 5. У статті 107-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток № 51, ст. 1122) слова «використання для відтворення неатестованих та недопущених до відтворення плідників» виключити.
 
-19- Тригубенко С.М.
Підпункт 5 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   1. В абзаці другому частини першої статті 107-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток № 51, ст. 1122) слова «використання для відтворення неатестованих та недопущених до відтворення плідників» виключити.
 
69. 6. У Законі України «Про дитяче харчування» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 433):
 
-20- Продан О.П.
Частину 6 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«6. В частині першій статті 9 Закону України «Про дитяче харчування» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 433) слова «Про безпечність та якість харчових продуктів» замінити словами «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».
 
Враховано частково   7. У Законі України «Про дитяче харчування» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 433; 2011 р., № 22, ст. 149; 2014 р., № 2-3, ст. 41):
 
70. 1) статтю 1 доповнити новою частиною такого змісту:
 
   1) статтю 1 доповнити частиною другою такого змісту:
 
71. «2. Термін "експлуатаційний дозвіл" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів"«.
 
   «2. Термін "експлуатаційний дозвіл" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;
 
72. 2) в абзаці п’ятому частини першої статті 5 слова «для потужностей з виробництва дитячого харчування» виключити;
 
-21- Кулініч О.І.
Бакуменко О.Б.
2) абзац п’ятий частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
«виробництва дитячого харчування на потужностях, що мають експлуатаційний дозвіл, отриманий у порядку, встановленому Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;.
 
Враховано   2) абзац п’ятий статті 5 викласти в такій редакції:
«виробництва дитячого харчування на потужностях, що мають експлуатаційний дозвіл, отриманий у порядку, встановленому Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;
 
73. 3) у статті 9:
 
   3) у статті 9:
 
74. в частині першій слова «Про безпечність та якість харчових продуктів» замінити словами «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;
 
   у частині першій слова «Про безпечність та якість харчових продуктів» замінити словами «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;
 
75. в частині другій слова «для потужностей з виробництва дитячого харчування» виключити.
 
-22- Кулініч О.І.
Бакуменко О.Б.
Абзац третій підпункту 3) пункту 6 Розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції: «частину другу виключити».
 
Враховано   частину другу виключити.
 
76. 7. Статтю 4 Закону України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 107) викласти в такій редакції:
 
-23- Ленський О.О.
Пункт сьомий частини 1 розділу 1 виключити.
 
Відхилено   5. Статтю 4 Закону України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 107; 2014 р., № 20-21, ст. 727; 2015 р., № 21, ст. 133) викласти в такій редакції:
 
77. «Стаття 4. Переробка продуктів лову
 
   «Стаття 4. Переробка продуктів лову
 
78. Оператори потужностей повинні розробити та запровадити ефективну систему НАССР, що дозволяє контролювати всі небезпечні фактори, які можуть бути у харчовій продукції».
 
   Оператори потужностей повинні розробити та запровадити ефективну систему НАССР, що дозволяє контролювати всі небезпечні фактори, які можуть впливати на якість та безпечність харчової продукції».
 
79. 8. У Законі України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 17, ст. 155):
 
   10. У Законі України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 17, ст. 155; 2014 р., № 6-7, ст. 80, № 23, ст. 873):
 
80. 1) у статті 9:
 
   1) у статті 9:
 
81. абзаци дев’ятий, шістнадцятий та тридцять третій виключити;
 
-24- Продан О.П.
Абзац другий пункту 1 частини 8 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «абзаци дев’ятий та шістнадцятий виключити;».
 
Враховано частково   абзаци дев’ятий, шістнадцятий і тридцять третій виключити;
 
82. абзац тридцять дев’ятий викласти в такій редакції:
 
-25- Ленський О.О.
У абзаці другому підпункту 1) пункту 8 розділу 1 слова «абзац дев’ятий» виключити.
 
Враховано частково   абзац тридцять дев’ятий викласти в такій редакції:
 
83. «проведення у межах своїх повноважень моніторингу внутрішнього і зовнішнього ринків рибопродукції, здійснення державного регулювання внутрішнього ринку рибопродукції»;
 
   «проведення у межах своїх повноважень моніторингу внутрішнього і зовнішнього ринків рибної продукції, здійснення державного регулювання внутрішнього ринку рибної продукції»;
 
84. абзац п’ятдесят шостий виключити;
 
-26- Нестеренко В.Г.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 8 розділу 1 викласти в такій редакції: «в абзаці п’ятдесят шостому слова «належать до сфери управління його» замінити словами «здійснюють підготовку фахівців для галузі рибного господарства».
 
Відхилено   абзац п’ятдесят шостий виключити;
 
85. в абзаці шістдесят першому словами «до закону» замінити словами «до цього Закону»;
 
   в абзаці шістдесят першому слова «до закону» замінити словами «до цього Закону»;
 
86. 2) у статті 19:
 
   2) у статті 19:
 
87. частину першу доповнити словами «з урахуванням положень міжнародних договорів України»;
 
   частину першу доповнити словами «з урахуванням положень міжнародних договорів України»;
 
88. частину другу виключити.
 
   частину другу виключити.
 
89. 9. У частині першій статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради, 2015 р., № 23, ст. 158):
 
   12. У частині першій статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради, 2015 р., № 23, ст. 158):
 
90. 1) пункт 14 викласти в такій редакції:
 
-27- Нестеренко В.Г.
Підпункт перший пункту 9 розділу 1 виключити.
 
Відхилено   1) пункт 14 викласти в такій редакції:
 
91. «виробництво та утилізація особливо небезпечних хімічних речовин за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України; здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. Не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами»;
 
-28- Тригубенко С.М.
Підпункт 1 пункту 9 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«1) пункт 14 викласти в такій редакції:
виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України; поводження з небезпечними відходами. Не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на поводження з небезпечними відходами».
 
Враховано   «14) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України; поводження з небезпечними відходами. Не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на поводження з небезпечними відходами»;
 
    -29- Кулініч О.І.
Бакуменко О.Б.
В абзаці другому підпункту 1) пункту 9 Розділу 1 законопроекту слова «та утилізація» виключити.
 
Враховано    
    -30- Продан О.П.
Абзац другий пункту 1 частини 9 розділу І законопроекту після слова «утворених» доповнити словом «виключно».
 
Враховано    
92. 2) у пункті 21 слова «крім внутрішніх водойм та річок» замінити словами «за межами юрисдикції України».
 
-31- Нестеренко В.Г.
Підпункт другий пункту 9 розділу 1 викласти в такій редакції: «у пункті 21 слова «риби, крім внутрішніх водойм та річок» замінити словами «водних біоресурсів за межами юрисдикції України».
 
Враховано   2) у пункті 21 слова «риби, крім внутрішніх водойм та річок» замінити словами «водних біоресурсів за межами юрисдикції України».
 
93. 10. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340):
 
   2. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340):
 
94. 1) у статті 21 після слів «спеціальних дозволів» доповнити словами «крім випадків, передбачених статтею 23 цього Кодексу»;
 
-32- Вадатурський А.О.
У пункті 10 Розділу І підпункт 1 викласти у такій редакції:
«1) у статті 21: у назві статті замість слів «прісних підземних вод» записати слова «підземних вод (крім мінеральних)»;
у частині першій замість слів «прісних підземних вод» записати слова «підземних вод (крім мінеральних)»; після слів «спеціальних дозволів» доповнити словами «крім випадків, передбачених статтею 23 цього Кодексу».
 
Враховано   1) у статті 21:
у назві слова «прісних підземних вод» замінити словами «підземних вод (крім мінеральних)»;
у частині першій слова «прісних підземних вод» замінити словами «підземних вод (крім мінеральних)», а після слів «спеціальних дозволів» доповнити словами «крім випадків, передбачених статтею 23 цього Кодексу»;
 
95. 2) частину першу статті 23 викласти в такій редакції:
 
-33- Лабазюк С.П.
Бакуменко О.Б.
Підпункт другий пункту 10 Розділу І проекту Закону доповнити абзацами такого змісту:
«Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати прісні підземні води для сільськогосподарських та інших виробничих, а також власних господарсько-побутових потреб, якщо вони є сільськогосподарськими товаровиробниками, частка сільськогосподарського товаровиробництва яких за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
 
Враховано частково   2) у статті 23:
у назві слова «прісних підземних вод» замінити словами «підземних вод (крім мінеральних)»;
частину першу викласти в такій редакції:
«Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати підземні води (крім мінеральних) для сільськогосподарських та інших виробничих, а також власних господарсько-побутових потреб, якщо вони є сільськогосподарськими товаровиробниками, частка сільськогосподарського товаровиробництва яких за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків».
Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, а також підземні води (крім мінеральних) (крім виробництва фасованої питної води), за умови що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 кубічних метрів на добу.
 
    -34- Вадатурський А.О.
У пункті 10 Розділу І підпункт 2 викласти у такій редакції: «2) у статті 23:
1. у назві статті замість слів «прісних підземних вод» записати слова «підземних питних та технічних вод»;
2. частину першу статті 23 викласти в такій редакції:
«Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без попереднього геологічного вивчення ділянок надр, без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, а також підземні питні та технічні води для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 кубічних метрів на добу».
 
Враховано частково    
96. «Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, а також прісні підземні води для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 кубічних метрів на добу».
 
-35- Продан О.П.
У абзаці другому пункту 2 частини 10 розділу І законопроекту слова «всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води» замінити словами «господарсько-побутових потреб».
 
Враховано      
97. 11. У Законі України «Про пестициди і агрохімікати» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91):
 
   3. У Законі України «Про пестициди і агрохімікати» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91 із наступними змінами):
 
98. 1) у статті 4:
 
   1) у статті 4:
 
99. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
100. «Забороняються ввезення на митну територію України, виробництво, торгівля, застосування та рекламування пестицидів і агрохімікатів до їх державної реєстрації, крім випадків, встановлених цим Законом. Вимоги щодо проведення державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів не поширюються на дослідні партії, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень; виробництво для експорту та виробництво дослідних партій, що використовуються для державних випробувань, науково-технологічних досліджень та випробувань; а також на агрохімікати за переліком, що додається до цього Закону. Обов'язковою умовою завезення та застосування незареєстрованих в Україні пестицидів для цих цілей є документальне підтвердження їх використання в країні, де вони виробляються».
 
-36- Івченко В.Є.
В абзаці третьому підпункту 1 пункту 11 розділу 1 проекту в останньому реченні після слів «документальне підтвердження їх» доповнити словами «державної реєстрації та безпечного» і далі за текстом.
 
Враховано частково   «Забороняються ввезення на митну територію України, виробництво, торгівля, застосування та рекламування пестицидів і агрохімікатів до їх державної реєстрації, крім випадків, встановлених цим Законом. Вимоги щодо проведення державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів не поширюються на дослідні партії, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень; виробництво для експорту та виробництво дослідних партій, що використовуються для державних випробувань, науково-технологічних досліджень та випробувань, а також на агрохімікати за переліком згідно з додатком до цього Закону. Обов'язковою умовою завезення та застосування незареєстрованих в Україні пестицидів для цих цілей є документальне підтвердження їх державної реєстрації в країні, де вони виробляються»;
 
101. частину п’яту виключити;
 
-37- Ленський О.О.
Абзаци 1-3 пункту 11 вилучити.
 
Відхилено   частину п’яту виключити;
 
102. 2) текст Закону доповнити додатком такого змісту:
 
   2) доповнити додатком такого змісту:
 
103. «Додаток до Закону України "Про пестициди і агрохімікати" від 2 березня 1995 року № 86/95-ВР
 
   «Додаток до Закону України «Про пестициди і агрохімікати»
 
104. ПЕРЕЛІК
 
   ПЕРЕЛІК
 
105. агрохімікатів, дозволених до ввезення на митну територію України, виробництва, торгівлі, застосування без їх державної реєстрації
 
   агрохімікатів, дозволених до ввезення на митну територію України, виробництва, торгівлі, застосування без їх державної реєстрації
 
106. № з/пНалежність до товарної позиції з кодом УКТ
ЗЕДРізновид продуктуІстотні вимоги до хімічного складу продукту та вмісту у ньому окремих складових (масова частка, %)Інші додаткові
вимоги,
Показники
та
інформація
про тип
позначення
 
-38- Кулініч О.І.
Підпункт 2) пункту 11 Розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«2) текст Закону доповнити додатком такого змісту: «Додаток до Закону України "Про пестициди і агрохімікати" від 2 березня 1995 року № 86/95-ВР
ПЕРЕЛІК агрохімікатів, дозволених до ввезення на митну територію України, виробництва, торгівлі, застосування без їх державної реєстрації
 
Враховано      
107. 12814 10 00 00Аміак безводнийАзот
(не менше 82
 
      
108. 23102 10 10 00Сечовина (карбамід)Азот (не менше 45%), біурет (не більше 1,2
33102 21 00 00Сульфат амоніюАзот (не менше 20
43102 30 90 00Аміачна селітра (нітрат амонію)Азот (не менше 33
53102 40 10 00
3102 40 90 00Суміш нітрату амонію з карбонатом кальціюАзот (не менше 20%), карбонати (не менше 20%), чистота карбонатів (не менше 90%)Позначення "кальцій амоній нітрат", "суміш нітрату амонію з карбонатом кальцію" або "кальцинована аміачна селітра" вживається виключно для добрива, що містить лише карбонат кальцію (наприклад, вапно) та/або карбонат магнію та карбонат кальцію (наприклад, доломіт), поряд з нітратом амонію
63102 80 00 00Суміш сечовини та нітрату амонію (КАС)Азот (не менше 31%), біурет (не більше 0,5%)Якщо вміст біурету менший 0,2 мас. %, у маркуванні продукту можуть використовуватися слова "низький вміст біурету"
73103 10 90 00Суперфосфат, концентрований суперфосфатРозчинний у нейтральному цитраті аміаку фосфор у вигляді Р2О5 (не менше 16% для суперфосфату та не менше 31% для подвійного суперфосфату), мінімум 93% зазначеного вмісту Р2О5 - водорозчинні-
83103 10 10 00Потрійний суперфосфатРозчинний у нейтральному цитраті аміаку фосфор у вигляді Р2О5 (не менше 38%), мінімум 85% зазначеного вмісту Р2О5 - водорозчинні-
93103 90 00 00Фосфоритне борошноРозчинний у мінеральних кислотах фосфор у вигляді Р2О5 (не менше 13%), мінімум 55% зазначеного вмісту Р2О5 - розчинні у 2% мурашиній кислотіРозміри частинок продукту: мінімум 90 % повинні проходити крізь сито з отворами 0,160 мм; мінімум 99% повинні проходити крізь сито з отворами 0,630 мм
103104 20 50 00
3104 20 90 00Хлористий калійКалій у вигляді водорозчинного К2О (не менше 60
113104 30 00 00Сульфат каліюКалій у вигляді водорозчинного К2О (не менше 47%), магній у вигляді водорозчинного МgО (не менше 5%), хлор (не більше 3
122833 21 00 00Сульфат магніюМагній у вигляді водорозчинного МgО (не менше 15%), сірка у вигляді водорозчинного SО3 (не менше 28
132810 00 90 00Борна кислотаВодорозчинний бор (не менше 14
143105 20 10 00
3105 20 90 00Добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та каліюЗагальний вміст суми елементів N + Р2О5 + К2О (не менше 20 %); азот (не менше 3%), фосфор у вигляді розчинного у воді та/чи цитраті аміаку та/чи мінеральних кислотах Р2О5 (не менше 5%), калій у вигляді водорозчинного К2О (не менше 5%)Розміри частинок основних фосфатних складників: томасшлак (мінімум 75% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм), алюмінієво-кальцієвий фосфат (мінімум 90% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм), кальцинований фосфат (мінімум 75% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм), м’який природний фосфат (мінімум 90% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,630 мм), напіврозчинний природний фосфат (мінімум 90% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм)
153105 51 00 00
3105 59 00 00Добрива мінеральні або хімічні інші із вмістом двох поживних елементів: азоту і фосфоруЗагальний вміст суми елементів N + Р2О5 (не менше 18 %); азот (не менше 3%), фосфор у вигляді розчинного у воді та/чи цитраті аміаку та/чи мінеральних кислотах Р2О5 (не менше 5%)Розміри частинок основних фосфатних складників: томасшлак (мінімум 75% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм), алюмінієво-кальцієвий фосфат (мінімум 90% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм), кальцинований фосфат (мінімум 75% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм), м’який природний фосфат (мінімум 90% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,630 мм), напіврозчинний природний фосфат (мінімум 90% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм)
163105 60 00 00Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох поживних елементів: фосфору та каліюЗагальний вміст суми елементів Р2О5 + К2О (не менше 18 %); фосфор у вигляді розчинного у воді та/чи цитраті аміаку та/чи мінеральних кислотах Р2О5 (не менше 5%), калій у вигляді водорозчинного К2О (не менше 5%)Розміри частинок основних фосфатних складників: томасшлак (мінімум 75% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм), алюмінієво-кальцієвий фосфат (мінімум 90% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм), кальцинований фосфат (мінімум 75% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм), м’який природний фосфат (мінімум 90% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,630 мм), напіврозчинний природний фосфат (мінімум 90% повинні проходити крізь сито з отворами діаметром 0,160 мм)
 
-39- № з/п; Товарна підкатегорія згідно з УКТ ЗЕД; Різновид продукції
; Вміст основних складників (масова частка, %)
1; 2; 3; 4
1; 2814 10 00 00 Аміак безводний;
2; 3102 10 10 00 Сечовина (карбамід); Азот (більше 45%)
3; 3102 10 90 00 Сечовина (карбамід); Азот (не більше 45%)
4; 3102 21 00 00 Сульфат амонію;
5; 3102 30 90 00 Аміачна селітра (нітрат амонію);
6; 3102 40 10 00 Суміш нітрату амонію з карбонатом кальцію; Азот (не більше 28%)
7; 3102 40 90 00 Суміш нітрату амонію з карбонатом кальцію; Азот (більше 28%)
8; 3102 80 00 00 Суміш сечовини та нітрату амонію у водному або аміачному розчині (КАС);
9; 3103 10 90 00 Суперфосфат, концентрований суперфосфат; Вміст оксиду фосфору (Р2О5) не більше 35%
10; 3103 10 10 00 Потрійний суперфосфат; Вміст оксиду фосфору (Р2О5) більше 35%
11; 3103 90 00 00 Фосфоритне борошно;
12; 3104 20 50 00 Хлористий калій; Калій у перерахунку на водорозчинний К2О (більше 40%, але не більше 62%)
13; 3104 20 90 00 Хлористий калій; Калій у перерахунку на водорозчинний К2О (більше 62%)
14; 3104 30 00 00 Сульфат калію;
15; 2833 21 00 00 Сульфат магнію;
16; 2810 00 90 00 Борна кислота;
17; 3105 20 10 00 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; Вміст азоту у перерахунку на сухий безводний продукт (більше 10 %)
18; 3105 20 90 00 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; Вміст азоту у перерахунку на сухий безводний продукт (не більше 10%)
19; 3105 51 00 00 Добрива мінеральні або хімічні інші із вмістом двох поживних елементів: азоту і фосфору (із вмістом нітратів та фосфатів);
20; 3105 59 00 00 Добрива мінеральні або хімічні інші із вмістом двох поживних елементів: азоту і фосфору;
21; 3105 60 00 00 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох поживних елементів: фосфору та калію;
22; 2503 00 10 00 Сірка сира або
нерафінована (крім сірки сублімованої, осадженої та колоїдної);
23; 2503 00 90 00 Інша сірка;
24; 2802 00 00 00 Сірка сублімована або осаджена, колоїдна».
 
Немає висновку   № з/пТоварна підкатегорія згідно з УКТ ЗЕДРізновид продукції
Вміст основних складників (масова частка, %)
1234
12814 10 00 00Аміак безводний
23102 10 10 00Сечовина (карбамід)Азот (більше 45%)
33102 10 90 00Сечовина (карбамід)Азот (не більше 45%)
43102 21 00 00Сульфат амонію
53102 30 90 00Аміачна селітра (нітрат амонію)
63102 40 10 00Суміш нітрату амонію з карбонатом кальціюАзот (не більше 28%)
73102 40 90 00Суміш нітрату амонію з карбонатом кальціюАзот (більше 28%)
83102 80 00 00Суміш сечовини та нітрату амонію у водному або аміачному розчині (КАС)
93103 10 90 00Суперфосфат, концентрований суперфосфатВміст оксиду фосфору (Р2О5) не більше 35%
103103 10 10 00Потрійний суперфосфатВміст оксиду фосфору (Р2О5) більше 35%
113103 90 00 00Фосфоритне борошно
123104 20 50 00Хлористий калійКалій у перерахунку на водорозчинний К2О (більше 40%, але не більше 62%)
133104 20 90 00Хлористий калійКалій у перерахунку на водорозчинний К2О (більше 62%)
143104 30 00 00Сульфат калію
152833 21 00 00Сульфат магнію
162810 00 90 00Борна кислота
173105 20 10 00
Добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та каліюВміст азоту у перерахунку на сухий безводний продукт (більше 10 %)
183105 20 90 00Добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та каліюВміст азоту у перерахунку на сухий безводний продукт (не більше 10%)»
193105 51 00 00
Добрива мінеральні або хімічні інші із вмістом двох поживних елементів: азоту і фосфору (із вмістом нітратів та фосфатів)
203105 59 00 00Добрива мінеральні або хімічні інші із вмістом двох поживних елементів: азоту і фосфору
213105 60 00 00Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох поживних елементів: фосфору та калію
222503 00 10 00Сірка сира або
нерафінована (крім сірки сублімованої, осадженої та колоїдної)
232503 00 90 00Інша сірка
242802 00 00 00Сірка сублімована або осаджена, колоїдна
11. Частину першу статті 37 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 41-42, ст. 2024) доповнити пунктом 7 такого змісту:
«7) обіг неперероблених харчових продуктів із свинини для споживання людиною без відповідних ветеринарних документів у разі підтвердження спалаху хвороб, що є небезпечними для здоров'я людей або тварин, за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів»;
 
    -40- Мушак О.П.
1. Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«12. Частину першу статті 37 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 41-42, ст. 2024) доповнити пунктом 7 такого змісту: «7) обіг неперероблених харчових продуктів із свинини для споживання людиною без відповідних ветеринарних документів у разі підтвердження спалаху хвороб, що є небезпечними для здоров'я людей або тварин, за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів».
 
Враховано    
109. ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
110. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
111. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після опублікування цього Закону:
 
-41- Бакуменко О.Б.
Лабазюк С.П.
Доповнити Розділ ІІ «Прикінцеві положення» проекту Закону пунктом 2 такого змісту: «2. Землевласники і землекористувачі, які на момент набрання чинності цим Законом розпочали відповідно до вимог законодавства процес отримання спеціального дозволу на користування надрами, не потребують з моменту набрання чинності цим Законом такого спеціального дозволу та гірничого відводу для видобування прісних підземних вод, а також не несуть відповідальності за видобування до набрання чинності цим Законом прісних підземних вод без такого спеціального дозволу та гірничого відводу у разі, якщо таке видобування здійснювалося: в обсягах, передбачених частиною першою статті 23 Кодексу України про надра; або землевласниками та землекористувачами, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, частка сільськогосподарського товаровиробництва яких за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, для сільськогосподарських та інших виробничих, а також власних господарсько-виробничих потреб. У зв’язку з чим пункт 2 вважати пунктом 3.»
 
Враховано   2. Землевласники і землекористувачі, які на момент набрання чинності цим Законом розпочали відповідно до вимог законодавства процес отримання спеціального дозволу на користування надрами, не потребують з моменту набрання чинності цим Законом такого спеціального дозволу та гірничого відводу для видобування прісних підземних вод, а також не несуть відповідальності за видобування до набрання чинності цим Законом прісних підземних вод без такого спеціального дозволу та гірничого відводу у разі, якщо таке видобування здійснювалося: в обсягах, передбачених частиною першою статті 23 Кодексу України про надра; або землевласниками та землекористувачами, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, частка сільськогосподарського товаровиробництва яких за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, для сільськогосподарських та інших виробничих, а також власних господарсько-виробничих потреб.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
112. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
113. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
   забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.