Кількість абзаців - 17 Таблиця поправок


Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій території України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій території України
 
   Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40 – 42, ст. 492) такі зміни:
 
   І. Внести до Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492) такі зміни:
 
4. 1. Доповнити Кодекс статтею 259-1 такого змісту:
 
-1- Князевич Р.П.
Пункт 1 розділу І законопроекту (щодо нової статті 259-1 Цивільного процесуального кодексу України) викласти в такій редакції:
«1. Доповнити Кодекс статтею 257-1 такого змісту:»
 
Враховано   1. Доповнити статтею 257-1 такого змісту:
 
5. «Стаття 259-1. Особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України
 
-2- Геращенко А.Ю.
Іонова М.М.
У пункті першому розділу Ізаконопроекту:
- в абзаці другому назву статті 259-1 викласти в такій редакції:
«Стаття 259-1. Особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України та в окремих районах Донецької та Луганської областей, які підпадають під дію Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».
 
Відхилено   «Стаття 257-1. Особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України
 
    -3- Князевич Р.П.
у абзаці другому пункту 1 розділу І законопроекту слова «Стаття 259-1» замінити словами «Стаття 257-1».
 
Враховано    
    -4- Логвинський Г.В.
Назву статті 259-1 викласти в такій редакції:
«Стаття 259-1. Особливості провадження у справах про встановлення факту народження, укладення шлюбу або розірвання шлюбу, смерті особи на тимчасово окупованій території України».
 
Відхилено    
6. 1. Заява про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана батьками, родичами, їх представниками або іншими законними представниками дитини до будь-якого суду за межами такої території України незалежно від місця проживання заявника.
 
-5- Шпенов Д.Ю.
в абзаці 1 частини 1 статті 259-1 після слів «іншими законними представниками дитини» додати слова «уповноваженого представника закладу охорони здоров’я, в якому народилася дитина чи в якому вона перебуває.».
 
Відхилено   1. Заява про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана батьками, родичами, їхніми представниками або іншими законними представниками дитини до будь-якого суду за межами такої території України незалежно від місця проживання заявника.
 
    -6- Геращенко А.Ю.
Іонова М.М.
- в абзаці третьому (абзац перший частини першої нової статті) слова «визначеній Верховною Радою України» виключити, а після слів «на тимчасово окупованій території України» доповнити словами «та в окремих районах Донецької та Луганської областей, які підпадають під дію Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей»«, слова «такої території України» замінити словами «за їх межами на території України».
 
Відхилено    
    -7- Ленський О.О.
У розділі І у частині першій:
у абзаці третьому слова «будь-якого суду за межами такої території України незалежно від місця проживання заявника» замінити на «місцевого загального суду міста Києва, що визначаються Апеляційним судом міста Києва».
 
Відхилено    
    -8- Помазанов А.В.
У статті 259-1 Цивільного процесуального кодексу України:
Частину першу викласти в такій редакції:
«1. Заява про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана батьками, родичами, їх представниками або іншими законними представниками дитини до суду відповідно до правил територіальної підсудності судових справ, зазначених у Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» незалежно від місця проживання заявника.
 
Відхилено    
    -9- Логвинський Г.В.
В абзаці першому частини першої статті 259-1 слова: «до будь-якого суду за межами цієї території України незалежно від місця проживання заявника» виключити.
 
Відхилено    
7. Заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана будь-якою особою до суду за межами такої території України.
 
-10- Шпенов Д.Ю.
в абзаці 2 частини 1 статті 259-1 слова «може бути подана будь-якою особою» замінити на «може бути подана родичами померлого, представниками органу опіки та піклування, адміністрації закладу охорони здоров’я, де настала смерть, та інших осіб.».
 
Відхилено   Заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана родичами померлого або їхніми представниками до суду за межами такої території України.
 
    -11- Геращенко А.Ю.
Іонова М.М.
- в абзаці четвертому (абзац другий частини першої нової статті) слова «визначеній Верховною Радою України» виключити, після слів «на тимчасово окупованій території України» доповнити словами «та в окремих районах Донецької та Луганської областей, які підпадають під дію Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей»«, слова «такої території України» замінити словами «за їх межами на території України», після яких доповнити слова «незалежно від місця проживання заявника».
 
Відхилено    
    -12- Князевич Р.П.
У абзаці четвертому пункту 1 розділу І законопроекту (щодо абзацу другого частини першої нової статті 259-1) слова «будь-якою особою» замінити словами «родичами померлого або їх представниками».
 
Враховано    
    -13- Левченко Ю.В.
Абзац 4 пункту 1 Розділу І Законопроекту після слів «цієї території України» доповнити словами «якщо інше не встановлено Законом, який визначає статус відповідних окупованих територій».
 
Відхилено    
    -14- Ленський О.О.
у абзаці четвертому слова «бути подана будь-якою особою до суду за межами такої території України» замінити на «розглядатися місцевими загальними судами міста Києва, що визначаються Апеляційним судом міста Києва»
 
Відхилено    
    -15- Лінько Д.В.
В абзаці другому частини першої статті 259-1 слова «будь-якою особою» замінити на «родичами або їх представниками».
 
Враховано    
    -16- Помазанов А.В.
Заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана будь-якою особою до суду відповідно до правил територіальної підсудності судових справ, зазначених у Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» за межами цієї території.».
 
Відхилено    
    -17- Логвинський Г.В.
В абзаці другому частини першої статті 259-1 слова: «до суду за межами цієї території України» виключити.
 
Відхилено    
    -18- Логвинський Г.В.
Частину першу доповнити новим абзацом в такій редакції:
«З заявами про встановлення факту укладення шлюбу або розірвання шлюбу може звернутися подружжя або кожен з них. Якщо заяву подано лише одним з подружжя, другий з них притягається до участі у справі як заінтересована особа.».
 
Відхилено    
8. 2. Справи про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, розглядаються протягом 24 годин з моменту надходження відповідної заяви до суду.
 
-19- Шпенов Д.Ю.
в частині 2 статті 259-1 слова «розглядаються протягом 24 годин з дня надходження відповідної заяви до суду» замінити на «розглядаються невідкладно після отримання відповідної заяви».
 
Враховано частково   2. Справи про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду.
 
    -20- Алексєєв І.С.
У пункті 1 розділу І:
в абзаці п’ятому цифри «24» замінити цифрами «48»;
 
Відхилено    
    -21- Геращенко А.Ю.
Іонова М.М.
- в абзаці п’ятому (частина друга нової статті) слова «на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України» виключити, слова «протягом 24 годин» замінити словами «протягом розумного строку, але не більш як два дні»;
 
Відхилено    
    -22- Князевич Р.П.
У абзаці п’ятому пункту 1 розділу І законопроекту (щодо частини другої нової статті 259-1) слова «протягом 24 годин» замінити словами «невідкладно»;
 
Враховано    
    -23- Ленський О.О.
У частині другій у абзаці першому цифру «24» замінити на «72».
 
Відхилено    
    -24- Помазанов А.В.
У частині другій:
слова «протягом 24 годин» замінити словами «розглядаються у день звернення заявника, але не пізніше п’ятиденного строку».
 
Відхилено    
    -25- Сидорович Р.М.
Частину другу статті 259-1 пропонується вилучити.
 
Відхилено    
    -26- Логвинський Г.В.
Доповнити новою частиною другою в такій редакції:
«Заяви про встановлення факту народження, укладення шлюбу або розірвання шлюбу, смерті особи на тимчасово окупованій території України подаються до суду за межами цієї території України в порядку, визначеному Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на окупованій території України».
У зв’язку з чим частину другу - п’яту вважати частинами третьою – шостою.
 
Відхилено    
    -27- Логвинський Г.В.
В частині третій слова «або смерті» замінити словами «укладення шлюбу або розірвання шлюбу, смерті», а також слова «24 годин» замінити словами «72 годин».
 
Відхилено    
9. 3. У рішенні про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, зокрема, мають бути зазначені встановлені судом дані про дату і місце народження особи, про її батьків.
 
-28- Геращенко А.Ю.
Іонова М.М.
- абзац шостий (частина третя нової статті) виключити;
 
Враховано   3. Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, підлягає негайному виконанню.
Рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути оскаржено в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.
 
    -29- Голубов Д.І.
Абзац п’ятий пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -30- Князевич Р.П.
Абзац 6 пункту 1 розділу І законопроекту (частину третю статті 259-1) виключити.
 
Враховано    
    -31- Ленський О.О.
Частину третю виключити.
 
Враховано    
10. 4. Копія судового рішення невідкладно видається заявнику, якщо він був присутній під час оголошення рішення. В іншому разі рішення про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті.
 
-32- Алексєєв І.С.
абзац сьомий замінити трьома абзацами такого змісту:
«4. Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, підлягає негайному виконанню.
Копія судового рішення невідкладно видається заявнику, якщо він був присутній під час оголошення рішення. В іншому разі рішення про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті.
Рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.».
 
Враховано редакційно   4. Копія судового рішення видається особам, які брали участь у справі, негайно після проголошення такого рішення або невідкладно надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті особи».
 
    -33- Геращенко А.Ю.
Іонова М.М.
- абзац сьомий (частина четверта нової статті) виключити;
 
Відхилено    
    -34- Князевич Р.П.
Абзац 7 пункту 1 розділу І законопроекту (частину четверту статті 259-1) виключити.
 
Відхилено    
    -35- Ленський О.О.
Частину четверту виключити.
 
Відхилено    
    -36- Помазанов А.В.
Частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Копія судового рішення невідкладно видається заявнику, якщо він був присутній під час оголошення рішення та не пізніше наступного робочого дня за днем його прийняття надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті.».
 
Відхилено    
    -37- Логвинський Г.В.
Частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Рішення про встановлення факту народження, укладення шлюбу або розірвання шлюбу, смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті».
 
Відхилено    
11. 5. Рішення суду у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, виконується негайно»;
 
-38- Шпенов Д.Ю.
частину 5 статті 259-1 виключити.
 
Враховано      
    -39- Алексєєв І.С.
абзац восьмий виключити.
 
Враховано    
    -40- Веселова Н.В.
Частину 5 статті 259-1 доповнити словами:
«у частині державної реєстрації народження або смерті в органах державної реєстрації актів цивільного стану».
 
Відхилено    
    -41- Геращенко А.Ю.
Іонова М.М.
- в абзаці восьмому (частина п’ята нової статті) слова «на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України» виключити.
 
Відхилено    
    -42- Голубов Д.І.
Абзац сьомий пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -43- Князевич Р.П.
Частину п’яту нової статті 259-1 вважати частиною 3.
 
Відхилено    
    -44- Левченко Ю.В.
Абзац 8 пункту 1 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -45- Помазанов А.В.
Частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Рішення суду у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України є підставою для державної реєстрації з моменту його отримання органом державної реєстрації актів цивільного стану.».
 
Відхилено    
    -46- Сидорович Р.М.
Частину п’яту статті 259-1 пропонується вилучити.
 
Враховано    
    -47- Логвинський Г.В.
Частину шосту виключити.
 
Враховано    
12. 2. Частину першу статті 367 доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
-48- Голубов Д.І.
Пункт 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   2. Частину першу статті 367 доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
    -49- Левченко Ю.В.
Пункт 2 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
13. «8) встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України».
 
-50- Шпенов Д.Ю.
пункт 8 частини 1 статті 367 виключити.
 
Відхилено   «8) встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України».
 
    -51- Веселова Н.В.
Пункт 8 частини 1 статті 367 доповнити словами:
«у частині державної реєстрації народження або смерті в органах державної реєстрації актів цивільного стану».
 
Відхилено    
    -52- Геращенко А.Ю.
Іонова М.М.
В абзаці другому пункту другого розділу Ізаконопроекту слова «визначеній Верховною Радою України» виключити, після слів «на тимчасово окупованій території України» доповнити словами «та в окремих районах Донецької та Луганської областей, які підпадають під дію Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей»«.
 
Відхилено    
    -53- Логвинський Г.В.
Пункт 8 частини першої статті 367 виключити.
 
Відхилено    
    -54- Логвинський Г.В.
Частину першу статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на окупованій території України» доповнити новим абзацом 4 такого змісту:
«заяв про встановлення факту народження, укладення шлюбу або розірвання шлюбу, смерті особи на тимчасово окупованій території України – місцевими загальними судами, незалежно від місця проживання заявника».
У зв’язку з чим змінити нумерацію абзацу 5-6 на 6-7.
 
Відхилено    
14. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
15. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
16. 2. Закони та інші нормативно-правові акти України діють в частині, що не суперечить цьому Закону.

   2. Закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону.