Кількість абзаців - 100 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон УкраЇни
 
   Закон УкраЇни
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
6. 1) у частині першій статті 166-21:
 
   1) у частині першій статті 166-21:
 
7. абзац шостий після слів "центрального органу виконавчої влади" доповнити словами "або державного колегіального органу";
 
-1- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
У абзаці другому пункту 1 розділу І законопроекту слова "або державного колегіального органу" замінити словами "або відповідного державного колегіального органу";
 
Враховано   абзац шостий після слів "центрального органу виконавчої влади" доповнити словами "або відповідного державного колегіального органу";
 
8. доповнити частину після абзацу десятого новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
9. "невнесення та/або внесення недостовірних відомостей щодо заходів державного нагляду (контролю) до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю);".
 
-2- Івченко В.Є.
У розділі І, у пункті 1: абзац четвертий підпункту 1 після слова "недостовірних" доповнити словами "або неповних".
 
Враховано   "невнесення або внесення недостовірних чи не в повному обсязі відомостей щодо заходів державного нагляду (контролю) до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)".
 
10. У зв’язку з цим абзаци одинадцятий і дванадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим і тринадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци одинадцятий і дванадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим і тринадцятим;
 
11. 2) у назві та абзаці першому частини першої статті 188-45 слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності";
 
   2) у назві та абзаці першому частини першої статті 188-45 слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності";
 
12. 3) у пункті 1 частини першої статті 255 абзац "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, державної політики у сфері ліцензування, дозвільної системи (статті 166-10, 166-12, 166-21, 188-38, 188-45);" викласти в такій редакції:
"центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності (статті 166-10, 166-12, 166-21, 188-38, 188-45);".
 
   3) у пункті 1 частини першої статті 255 абзац "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, державної політики у сфері ліцензування, дозвільної системи (статті 166-10, 166-12, 166-21, 188-38, 188-45)" викласти в такій редакції:
"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності (статті 166-10, 166-12, 166-21, 188-38, 188-45)".
 
13. 2. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35—37, ст. 446):
 
   2. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446):
 
14. 1) пункт 3 частини другої статті 18 виключити;
 
-3- Продан О.П.
Пункт 1 частини 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   1) пункт 3 частини другої статті 18 виключити;
 
    -4- Пташник В.Ю.
Підпункт перший пункту першого наступного змісту: "пункт 3 частини другої статті 18 виключити;" - виключити;
 
Відхилено    
15. 2) статтю 183-6 виключити.
 
-5- Пташник В.Ю.
Підпункт другий пункту першого наступного змісту: "статтю 183-6 виключити." - виключити;
 
Відхилено   2) статтю 183-6 виключити.
 
16. 3. У Законі України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами):
 
-6- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Пункт 3 законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" - виключити
 
Враховано (зміни до положень закону 1 в законопроекті 2418а)     
17. 1) у статті 1:
 
      
18. абзац другий після слів "органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим" доповнити словами ", місцевих державних адміністрацій";
 
      
19. доповнити статтю після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
 
      
20. "інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) — єдина автоматизована система збирання, накопичення та систематизації відомостей щодо заходів державного нагляду (контролю), яка призначена для узагальнення та оприлюднення інформації про заходи державного нагляду (контролю), координації роботи органів державного нагляду (контролю) щодо здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю), моніторингу ефективності та законності здійснення заходів державного нагляду (контролю);".
 
      
21. У зв’язку з цим абзаци четвертий — сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим — восьмим;
 
      
22. 2) абзаци другий, третій, п’ятий і шостий частини другої статті 4 виключити;
 
      
23. 3) доповнити Закон статтею 4-1 такого змісту:
 
      
24. "Стаття 4-1. Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю)
 
      
25. 1. Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) створюється з метою забезпечення суб’єктів господарювання та органів виконавчої влади інформацією про заходи державного нагляду (контролю).
 
      
26. 2. В інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду (контролю) містяться відомості про:
 
      
27. для юридичних осіб — найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, види діяльності; ступінь ризику від провадження господарської діяльності;
 
-7- Сотник О.С.
У абзаці другому та третьому частини другої статті 4-1 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" перше слово "для" замінити на слово "про".
 
Відхилено ,     
28. для фізичних осіб — підприємців — прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта — для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному органу доходів і зборів та мають відмітку в паспорті), місце проживання, види діяльності; ступінь ризику від провадження суб’єктом господарювання господарської діяльності;
 
      
29. найменування органів державного нагляду (контролю);
 
      
30. види господарської діяльності, які підлягають державному нагляду (контролю);
 
      
31. перелік нормативно-правових актів, дотримання вимог яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) з посиланням на офіційні сторінки відповідних органів державного нагляду (контролю) в Інтернеті;
 
      
32. річні плани проведення заходів державного нагляду (контролю) та план проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю);
 
      
33. звіти про виконання річних та комплексного плану проведення заходів державного нагляду (контролю) за попередній рік;
 
      
34. дату і номер наказу (доручення), місце здійснення заходу, строки здійснення, тип, підставу та предмет здійснення заходу, найменування органу державного нагляду (контролю), що зазначені у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю);
 
-8- Сотник О.С.
У абзаці дев'ятому частини другої статті 4-1 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" слово " (доручення)" – виключити.
 
Відхилено ,     
35. результати здійсненого заходу державного нагляду (контролю) із зазначенням номера акта щодо виявлення або відсутності порушень законодавства, посилання на відповідні вимоги законодавства у разі виявлення порушень;
 
      
36. короткий зміст розпорядчого документа щодо усунення порушень, виявлених під час здійснених заходів державного нагляду (контролю);
 
      
37. застосовані до суб’єкта господарювання адміністративно-господарські санкції за результатами здійсненого заходу державного нагляду (контролю);
 
      
38. результати оскарження розпорядчих документів органів державного нагляду (контролю) та застосовані до суб’єктів господарювання штрафні санкції.
 
      
39. 3. Відомості, що містять інформацію з обмеженим доступом, до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) не вносяться.
 
      
40. 4. Доступ до відомостей інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) здійснюється через Інтернет та є відкритим і безоплатним.
 
      
41. 5. Під час створення інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) забезпечується сумісність і взаємодія її з іншими інформаційними системами та мережами, що складають інформаційний ресурс держави.
 
      
42. 6. Відомості, внесені до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), захищаються відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації.
 
      
43. 7. Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) є об’єктом права державної власності.
 
      
44. 8. Створення та функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) забезпечує центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, який є її держателем.
 
      
45. 9. Адміністратором інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) є державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, який здійснює заходи з адміністрування та програмного супроводження інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), відповідає за збереження даних інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), захищає їх від несанкціонованого доступу та руйнування.
 
      
46. 10. Порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відомостей до неї та строки розміщення цих відомостей затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
      
47. 11. Органи державного нагляду (контролю) та центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, зобов’язані вносити відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) у строки, визначені законодавством.";
 
      
48. 4) у статті 5:
 
      
49. частини першу і третю викласти в такій редакції:
 
      
50. "1. Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органом державного нагляду (контролю) відповідно до річного плану.
 
-9- Продан О.П.
Абзац третій пункту 4 частини 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"1. Планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, які затверджуються органом державного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня року, що передує плановому. Внесення змін до річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) не допускається.".
 
Відхилено ,     
51. Плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня планового року.
 
      
52. Плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) на наступний плановий період повинні містити дати початку кожного планового заходу державного нагляду (контролю) та строки їх здійснення.
 
-10- Івченко В.Є.
У розділі І, у пункті 3, підпункті 4 абзац п’ятий після слів "дати початку" доповнити словами "і закінчення".
 
Відхилено , у зв’язку з виключенням пункту     
53. Протягом планового періоду здійснення більш як одного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо одного суб’єкта господарювання одним і тим самим органом державного нагляду (контролю) не допускається.
 
      
54. У разі наявності у суб’єкта господарювання відокремлених підрозділів здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання може проходити одночасно у всіх відокремлених підрозділах протягом періоду здійснення одного планового заходу.
 
      
55. Внесення одного і того самого суб’єкта господарювання до планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) різних органів державного нагляду (контролю) є підставою для здійснення щодо такого суб’єкта господарювання комплексного планового заходу державного нагляду (контролю).
 
      
56. Органи державного нагляду (контролю) щороку визначають перелік суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у плановому періоді, та не пізніше 15 жовтня року, що передує плановому, забезпечують внесення відомостей про таких суб’єктів господарювання до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) для автоматичного виявлення нею суб’єктів господарювання, які підлягають комплексним плановим заходам державного нагляду (контролю).
 
      
57. Проект плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) формується інтегрованою автоматизованою системою державного нагляду (контролю).
 
      
58. У разі виникнення потреби у внесенні змін до сформованого проекту плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) щодо узгоджених між органами державного нагляду (контролю) інших дат початку та строків здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органи державного нагляду (контролю) звертаються письмово з відповідними пропозиціями не пізніше ніж 1 листопада року, що передує плановому, до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, який вносить такі зміни до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).
 
-11- Івченко В.Є.
У розділі І, у пункті 3, підпункті 4 абзаци одинадцятий та тринадцятий після слів "дат початку" доповнити словами "і закінчення".
 
Відхилено ,     
59. План здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на відповідний плановий період для всіх органів державного нагляду (контролю) затверджує центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та вносить відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) до 15 листопада року, що передує плановому.
 
      
60. Річні плани здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) на відповідний плановий період з урахуванням узгоджених дат початку та строків здійснення, визначених в плані здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю), затверджують органи державного нагляду (контролю), оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах та вносять відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) до 1 грудня року, що передує плановому.
 
      
61. Вимоги щодо оформлення річних та комплексного планів здійснення заходів державного нагляду (контролю), внесення змін до них та звіту щодо їх виконання визначаються центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності.
 
      
62. Комплексні планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.";
 
      
63. "3. Щороку до 1 квітня органи державного нагляду (контролю) готують звіти про виконання річних планів заходів державного нагляду (контролю) за попередній рік з урахуванням виконання відповідно до компетенції плану комплексних заходів державного нагляду (контролю), оприлюднюють на власних офіційних веб-сайтах та вносять відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).";
 
      
64. абзац шостий частини четвертої після слів "органу державного нагляду (контролю)" доповнити словами "та/або за допомогою електронного поштового зв’язку,";
 
-12- Продан О.П.
Абзац сімнадцятий пункту 4 частини 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено ,     
65. 5) у частині першій статті 6:
 
      
66. в абзаці четвертому слова "планових заходів органом" замінити словами "попереднього заходу";
 
      
67. доповнити частину після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:
 
      
68. "отримання органом державного нагляду (контролю), який ініціював тимчасове припинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктом господарювання, повідомлення про усунення таким суб’єктом господарювання всіх порушень;".
 
      
69. У зв’язку з цим абзаци п’ятий — дев’ятий вважати відповідно абзацами шостим — десятим;
 
      
70. абзац шостий викласти в такій редакції:
 
      
71. "звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, яке завдало шкоди її (їх) правам, законним інтересам, життю та здоров’ю, а також навколишньому природному середовищу та безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється тільки за погодженням відповідного центрального органу виконавчої влади або відповідного державного колегіального органу;";
 
-13- Продан О.П.
Абзац сьомий пункту 5 частини 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, яке завдало шкоди її (їх) законним правам, здоров'ю, життю, навколишньому природному середовищу або безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення. Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно щодо порушення, зазначеного у зверненні фізичної особи (фізичних осіб);".
 
Відхилено ,     
72. 6) у статті 7:
 
-14- Кіраль С.І.
У частині першій після слова "наказ" доповнити словом " (рішення)"
 
Відхилено ,     
73. у другому реченні частини сьомої слова ", а у випадках, передбачених законом, також звертається у порядку та строки, встановлені законом, до адміністративного суду з позовом щодо підтвердження обґрунтованості вжиття до суб’єкта господарювання заходів реагування, передбачених відповідним розпорядчим документом" виключити;
 
-15- Пташник В.Ю.
У підпункті шостому пункту третього слова "у другому реченні частини сьомої слова ", а у випадках, передбачених законом, також звертається у порядку та строки, встановлені законом, до адміністративного суду з позовом щодо підтвердження обґрунтованості вжиття до суб'єкта господарювання заходів реагування, передбачених відповідним розпорядчим документом" виключити;" - виключити;
 
Відхилено ,     
74. частину десяту виключити;
 
      
75. 7) статтю 8 доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:
 
      
76. "3. Органи державного нагляду (контролю) зобов’язані оприлюднювати на власних офіційних веб-сайтах нормативно-правові акти (крім актів, що мають гриф обмеження доступу), дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю).
 
      
77. Здійснення заходів державного нагляду (контролю) без оприлюднення нормативно-правових актів (крім актів, що мають гриф обмеження доступу), дотримання яких перевіряється під час здійснення таких заходів, забороняється.
 
      
78. 4. Органи державного нагляду (контролю) зобов’язані оприлюднювати на власних офіційних веб-сайтах та вносити до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) визначені законом відомості про здійснені заходи державного нагляду (контролю).
 
      
79. Органи державного нагляду (контролю) та центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, забезпечують достовірність відомостей, внесених до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).";
 
      
80. 8) статтю 9 доповнити частиною такого змісту:
 
      
81. "Посадова особа органу державного нагляду (контролю) несе відповідальність, встановлену законом, за невнесення або внесення недостовірних відомостей щодо заходів державного нагляду (контролю) до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).";
 
      
82. 9) статтю 9-1 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
      
83. "забезпечення функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю);".
 
      
84. У зв’язку з цим абзаци шостий — тринадцятий вважати відповідно абзацами сьомим — чотирнадцятим;
 
-16- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Доповнити підпункт 9 пункту 3 законопроекту абзацами 4-5 такого змісту:
"викласти абзац 9 у наступній редакції:
"одержання від органів державного нагляду (контролю) та суб’єктів господарювання інформації, довідок, документів, скарг, матеріалів, відомостей щодо проведення заходів державного нагляду (контролю) у відповідній сфері господарської діяльності;"
 
Відхилено ,     
85. 10) статтю 12 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
      
86. "3. У разі несплати суб’єктом господарювання застосованої до нього штрафної санкції за результатами здійснених заходів державного нагляду (контролю) протягом 15 календарних днів з дня застосування сума санкції стягується у судовому порядку, якщо розпорядчі документи не були оскаржені до органу державного нагляду (контролю) та/або у судовому порядку та залишені в силі.";
 
-17- Сотник О.С.
У частині третій статті 12 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" після слова "застосування" та перед словосполученням "сума санкції" додати слова "якщо інший строк не передбачено законами,".
 
Відхилено ,     
    -18- Кіраль С.І.
Острікова Т.Г.
Видалити пп. 10 п. З Розділу І, яким стаття 12 доповнюється частиною третьою такого змісту:
"3. У разі несплати суб'єктом господарювання застосованої до нього штрафної санкції за результатами здійснених заходів державного нагляду (контролю) протягом 15 календарних днів з дня застосування сума санкції стягується у судовому порядку, якщо розпорядчі документи не були оскаржені до органу державного нагляду (контролю) та/або у судовому порядку та залишені в силі.".
 
Відхилено ,   
87. 11) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності" у відповідному відмінку.
 
      
88. 4. Частину першу статті 5 Закону України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87, № 21, ст. 204, № 31, ст. 393, № 50, ст. 564; 2013 р., № 32, ст. 412, № 37, ст. 490, № 41, ст. 549; 2014 р., № 1, ст. 4, № 12, ст. 178, № 20—21, ст. 712; 2015 р., № 11, ст. 75) доповнити пунктом 25 такого змісту:
 
-19- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
пункт 4 розділу першого законопроекту викласти у такій редакції:
"3. Статтю 5 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87, № 21, ст. 204, № 31, ст. 393, № 50, ст. 564; 2013 р., № 32, ст. 412, № 37, ст. 490, № 41, ст. 549; 2014 р., № 1, ст. 4, № 12, ст. 178, № 20—21, ст. 712; 2015 р., № 11, ст. 75) доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Від сплати судового збору звільняються органи державного нагляду (контролю) у судах першої інстанції під час розгляду справи щодо стягнення адміністративно-господарських санкцій за результатами здійснених заходів державного нагляду (контролю), якщо розпорядчі документи не були оскаржені у судовому порядку.».
 
Відхилено      
    -20- Левченко Ю.В.
Пташник В.Ю.
Кіраль С.І.
Острікова Т.Г.
Івченко В.Є.
Пункт 4 розділу 1 Законопроекту вилучити.
 
Враховано    
89. "25) органи державного нагляду (контролю) — у справах щодо стягнення штрафних санкцій за результатами здійснених заходів державного нагляду (контролю), якщо розпорядчі документи не були оскаржені у судовому порядку.".
 
-21- Сотник О.С.
Пункт 25 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір" "органи державного нагляду (контролю) у справах щодо стягнення адміністративно господарських санкцій за результатами здійснених заходів державного нагляду (контролю), якщо розпорядчі документи не були оскаржені у судовому порядку" - виключити.
 
Враховано      
90. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
91. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
92. 2. Установити, що абзац одинадцятий частини другої статті 8 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" діє до створення та введення в дію інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).
 
-22- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Пункт 2 та 4 розділу ІІ законопроекту виключити
 
Враховано (перенесено у законопроект 2418а)     
93. 3. Кабінету Міністрів України:
 
-23- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Пункт 3 Прикінцевих положень викласти у такій редакції:
«2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
94. 1) протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
-24- Івченко В.Є.
У розділі ІІ "Прикінцеві положення", у пункті 3:
у підпункті 1 слово "трьох" замінити словом "двох";
у підпункті 2 слово "року" замінити словами "шести місяців".
 
Відхилено      
95. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
96. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
97. 2) протягом року з дня набрання чинності цим Законом забезпечити створення та введення в дію інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).
 
      
98. 4. До створення та введення в дію інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) положення Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органами державного нагляду (контролю) не застосовуються.
 
      
99. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України