Кількість абзаців - 112 Таблиця поправок


"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект (доопрацьований 2418а)
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду» (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
 
   Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
 
3. Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 з наступними змінами) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) такі зміни:
 
5. 1) у статті 1:
 
-1- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Доповнити пункт 1 розділу І Законопроекту другим абзацом:
"абзац другий після слів «органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим» доповнити словами «, місцевих державних адміністрацій»;
 
Враховано   1. У статті 1:
абзац другий після слів «органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим» доповнити словами «місцевих державних адміністрацій";
 
6. у абзац третьому слова «які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій» замінити словами «які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та у інших формах, визначених законом»;
 
-2- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Доповнити пункт 1 розділу І Законопроекту новим абзацом:
доповнити статтю після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
«інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) — єдина автоматизована система збирання, накопичення та систематизації інформації щодо заходів державного нагляду (контролю), яка призначена для узагальнення та оприлюднення інформації про заходи державного нагляду (контролю), координації роботи органів державного нагляду (контролю) щодо здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю), моніторингу ефективності та законності здійснення заходів державного нагляду (контролю);».
У зв’язку з цим абзаци четвертий — сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим — восьмим;
 
Враховано   в абзаці третьому слова «які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій» замінити словами «які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом»;
після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
«інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) — єдина автоматизована система збирання, накопичення та систематизації інформації про заходи державного нагляду (контролю), призначена для узагальнення та оприлюднення інформації про заходи державного нагляду (контролю), координації роботи органів державного нагляду (контролю) щодо здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю), моніторингу ефективності та законності здійснення заходів державного нагляду (контролю)».
У зв’язку з цим абзаци четвертий — сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим — восьмим;
абзац шостий викласти в такій редакції:
«ризик – ймовірність виникнення негативних наслідків від провадження господарської діяльності та можливий розмір втрат від них, що вимірюється у кількісних та якісних показниках»;
 
    -3- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Доповнити пункт 1 розділу І Законопроекту абзацами 4 - 5 такого змісту:
«абзац 5 статті 1 викласти в такій редакції:
«ризик – ймовірність виникнення негативних наслідків від провадження господарської діяльності та можливий розмір втрат від них, що вимірюється у кількісних та якісних показниках;»
 
Враховано редакційно    
7. у абзаці сьомому слова «члени громадських організацій» замінити словами «громадські об’єднання в особі їх уповноважених представників»;
 
   в абзаці восьмому слова «члени громадських організацій» замінити словами «громадські об’єднання в особі їх уповноважених представників».
 
8. 2) у статті 2:
 
-4- Кужель О.В.
Пункт другий розділу першого законопроекту викласти у наступній редакції:
«2) у статті 2:
частину другу викласти в такій редакції:
Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів: валютного контролю; митного контролю на кордоні; державного експортного контролю; контролю за дотриманням бюджетного законодавства; банківського нагляду; державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції; державного нагляду за дотриманням вимог ядерної безпеки; державного нагляду (контролю) в галузі цивільної авіації; при проведенні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства і правосуддя.».
 
Враховано редакційно   2. У статті 2:
 
9. частину другу викласти в такій редакції:
 
   1) частину другу викласти в такій редакції:
 
10. «Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів: валютного контролю; митного контролю на кордоні; державного експортного контролю; контролю за дотриманням бюджетного законодавства; банківського нагляду; державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції; при проведенні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства і правосуддя.»;
 
-5- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
У частині другій статті 2 слова "прокурорського нагляду" – виключити.
 
Враховано   «Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів валютного контролю, митного контролю на кордоні, державного експортного контролю, контролю за дотриманням бюджетного законодавства, банківського нагляду, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, при проведенні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, досудового слідства і здійсненні правосуддя»;
 
    -6- Дроздик О.В.
Недава О.А.
В абзаці третьому пункту 2 розділу І законопроекту після слів «державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції» доповнити словами «державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення; державного нагляду (контролю) у сфері охорони праці та гігієни праці».
 
Враховано редакційно    
    -7- Мацола Р.М.
В абзаці третьому пункту другого розділу І законопроекту після слів "державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції" доповнити слова "державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та охорону праці".
 
Враховано редакційно    
    -8- Шверк Г.А.
Частину другу статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» викласти в такій редакції: «Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів: валютного контролю; митного контролю на кордоні; державного експортного контролю; контролю за дотриманням бюджетного законодавства; банківського нагляду; державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції; при проведенні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства і правосуддя, державного нагляду (контролю) в галузі телебачення і радіомовлення».
 
Відхилено    
    -9- Богуслаєв В.О.
частину другу статті 2 доповнити словами "державного нагляду (контролю) в галузі цивільної авіації";
 
Враховано редакційно    
    -10- Рибак І.П.
1. Абзац другий статті 2 після слів "про захист економічної конкуренції" доповнити словами "державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки, крім здійснення такого нагляду під час провадження діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких не підлягає ліцензуванню;";
 
Враховано редакційно    
11. доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
-11- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
доповнити частину четверту статті 2 словами: "зокрема, державного нагляду (контролю) в галузі цивільної авіації з урахуванням особливостей передбачених Повітряним Кодексом України, нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання (Авіаційними правилами) та міжнародними договорами в сфері цивільної авіації.»;"
 
Враховано   2) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
12. «Здійснення заходів контролю органами державної фіскальної служби (крім митного контролю на кордоні); державного нагляду за дотриманням вимог ядерної безпеки; державного нагляду (контролю) в галузі цивільної авіації; державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду), державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення здійснюється у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених спеціальними законодавчими актами у відповідних сферах.»;
 
-12- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
У абзаці п’ятому пункту другого законопроекту слова «спеціальними законодавчими актами» замінити словом «законами»
 
Враховано   «Заходи контролю здійснюються органами державної фіскальної служби (крім митного контролю на кордоні), державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки (крім здійснення державного нагляду за провадженням діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких не підлягає ліцензуванню), державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду), державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами, зокрема державного нагляду (контролю) в галузі цивільної авіації – з урахуванням особливостей, встановлених Повітряним кодексом України, нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання (Авіаційними правилами України), та міжнародними договорами у сфері цивільної авіації».
 
    -13- Дроздик О.В.
Недава О.А.
В абзаці п’ятому пункту 2 розділу І законопроекту слова «державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення» виключити.
 
Відхилено    
    -14- Мацола Р.М.
В абзаці п'ятому пункту другого розділу І законопроекту слова "державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення" виключити.
 
Відхилено    
    -15- Сольвар Р.М.
абзац п’ятий пункту 2 розділу І законопроекту після слів "державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення" доповнити словами "державного нагляду (контролю) у сфері охорони праці та гігієни праці";
 
Відхилено    
    -16- Богуслаєв В.О.
в частині 4 статті 2 виключити слова "державного нагляду (контролю) в галузі цивільної авіації".
 
Відхилено    
    -17- Рибак І.П.
2. У абзаці четвертому статті 2 слова "державного нагляду за дотриманням вимог ядерної безпеки" вилучити.
 
Відхилено    
13. 3) у статті 3:
 
-18- Голубов Д.І.
Абзаци перший - третій пункту 3 розділу І законопроекту
виключити, а саме:
«доповнити статтю абзацом третім такого змісту:
«відкритості діяльності органів державного нагляду (контролю) для громадськості, їх відповідальності перед суспільством»;
у зв'язку з цим абзаци третій-чотирнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим-п'ятнадцятим;».
 
Враховано   3. У статті 3:
 
14. доповнити статтю абзацом третім такого змісту:
 
-19- Ленський О.О.
Абзаци 2; 3 пункту 3) розділу І виключити.
 
Враховано      
15. «відкритості діяльності органів державного нагляду (контролю) для громадськості, їх відповідальності перед суспільством»;
 
-20- Сотник О.С.
Абзац третій частини другої статті 3 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» виключити.
 
Враховано      
16. у зв’язку з цим абзаци третій-чотирнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим-п’ятнадцятим;
 
      
17. абзац шостий викласти у такій редакції:
 
   абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
18. «гарантування прав та законних інтересів кожного суб’єкта господарювання»;
 
-21- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Доповнити пункт 3 розділу І законопроекту новим абзацом:
"у абзаці сьомому статті 3 слово "необґрунтованими" замінити словом "безпідставними"
 
Враховано   «гарантування прав та законних інтересів кожного суб’єкта господарювання»;
в абзаці шостому слово "необґрунтованими" замінити словом "безпідставними";
 
19. у абзаці одинадцятому слово «статутну» виключити;
 
   в абзаці десятому слово «статутну» виключити;
 
20. абзац дванадцятий доповнити словами «порушення прав та законних інтересів суб’єкта господарювання»;
 
   абзац одинадцятий доповнити словами «порушення прав та законних інтересів суб’єкта господарювання»;
 
21. доповнити статтю абзацами шістнадцятим - вісімнадцятим такого змісту:
 
-22- Ленський О.О.
Абзац дев’ятий пункту 3) розділу І
викласти у такій редакції:
«доповнити статтю абзацом шістнадцятим такого змісту:».
 
Враховано редакційно   доповнити абзацами п’ятнадцятим - вісімнадцятим такого змісту:
 
22. «презумпція правомірності діяльності суб’єкта господарювання в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів роблять можливим неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків суб’єкта господарювання або/та повноважень органу державного нагляду (контролю), внаслідок чого є можливість прийняти рішення як на користь суб’єкта господарювання, так і органу державного нагляду (контролю);
 
-23- Продан О.П.
У абзаці десятому пункту 3 розділу І законопроекту слова «, внаслідок чого є можливість прийняти рішення як на користь суб'єкта господарювання, так і органу державного нагляду (контролю)» виключити.
 
Враховано   "презумпції правомірності діяльності суб’єкта господарювання у разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів допускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків суб’єкта господарювання та/або повноважень органу державного нагляду (контролю);
 
    -24- Ленський О.О.
Абзац десятий пункту 3) розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -25- Сотник О.С.
Абзац п'ятнадцятий статті 3 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» виключити.
 
Відхилено    
    -26- Голубов Д.І.
Абзаци восьмий - одинадцятий пункту 3 розділу І законопроекту
виключити, а саме:
«доповнити статтю абзацами шістнадцятим - вісімнадцятим такого
змісту:
«презумпція правомірності діяльності суб'єкта господарювання в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів роблять можливим неоднозначне (множинне) трактування прав, та обов'язків суб'єкта господарювання або/та повноважень органу державного нагляду (контролю), внаслідок чого є можливість прийняти рішення як на користь суб'єкта господарювання, так і органу державного нагляду (контролю);
орієнтованості державного нагляду (контролю) на попередження правопорушень у сфері господарської діяльності;
недопущення встановлення планових показників чи будь-якого іншого планування щодо притягнення суб'єктів господарювання до відповідальності та застосування до них санкцій.»
 
Відхилено    
23. орієнтованості державного нагляду (контролю) на попередження правопорушень у сфері господарської діяльності;
 
   орієнтованості державного нагляду (контролю) на запобігання правопорушенням у сфері господарської діяльності;
 
24. недопущення встановлення планових показників чи будь-якого іншого планування щодо притягнення суб’єктів господарювання до відповідальності та застосування до них санкцій.»;
 
-27- Ленський О.О.
Абзац 12 пункті 3) розділу І виключити.
 
Відхилено   недопущення встановлення планових показників чи будь-якого іншого планування щодо притягнення суб’єктів господарювання до відповідальності та застосування до них санкцій;
здійснення державного нагляду (контролю) на основі принципу оцінки ризиків та доцільності».
 
    -28- Сотник О.С.
Статтю 3 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» доповнити абзацами у такій редакції:
«дотримання органами державного нагляду (контролю) комерційної конфіденційності; недопущення конфлікту інтересів при здійсненні органами державного нагляду (контролю) планових та позапланових перевірок у сфері господарської діяльності; співробітництва між суб'єктами господарювання, щодо яких здійснюються заходи державного нагляду (контролю), та органами
державного нагляду (контролю), яке здійснюється шляхом забезпечення
доступу до всіх відповідних нормативних актів та стандартів, надання
суб'єкту господарювання копії посвідчення (направлення) на проведення
заходу державного нагляду (контролю), надання доступу до розпорядчих
документів, полегшення доступу до суб'єктів господарювання тощо».
 
Враховано частково    
    -29- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Доповнити пункт 3 розділу І Законопроекту абзацами 13-14 такого змісту:
«доповнити статтю 3 абзацом 17 такого змісту:
«здійснення державного нагляду (контролю) на основі принципу оцінки ризиків та доцільності.»
 
Враховано    
25. 4) у статті 4:
 
-30- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Доповнити пункт 4 розділу І Законопроекту новим абзацом 1 такого змісту:
"абзаци другий, третій, п’ятий і шостий частини другої статті 4 виключити;"
 
Враховано   4. У статті 4:
1) абзаци другий, третій, п’ятий і шостий частини другої виключити;
 
26. у частині четвертій:
 
      
27. абзац шостий після слова «спосіб» доповнити словами «та форми здійснення заходів»;
 
-31- Сотник О.С.
Частину шосту статті 4 Закону України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» викласти у
редакції:
«Посадовій особі органу державного нагляду (контролю) забороняється здійснювати державний нагляд (контроль) щодо суб'єктів господарювання, якщо вона:
 
Враховано редакційно   2) абзац шостий частини четвертої після слова «спосіб» доповнити словами «та форми здійснення заходів»;
3) частину шосту доповнити словами "або в разі виникнення у неї конфлікту інтересів згідно із законодавством у сфері запобігання і протидії корупції";
 
    -32- перебуває в родинних стосунках із суб'єктами господарювання (або з їх службовими особами);
2) протягом останніх п'яти років була керівником або членом органів управління такого суб'єкта господарювання, або посадовою особою його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу;
 
Немає висновку    
    -33- 3) протягом останніх трьох років була працівником такого суб'єкта господарювання, або його дочірнього підприємства, філії, представництв та/або інших відокремлених підрозділів;
4) отримує або отримувала від такого суб'єкта господарювання, або його дочірнього підприємства будь-які доходи;
5) є власником корпоративних прав такого суб'єкта господарювання;
 
Немає висновку    
    -34- 6) є близькою особою з особами, зазначеними у частині шостій цієї статті.»
 
Немає висновку    
    -35- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Доповнити пункт 4 розділу І Законопроекту новим абзацом такого змісту:
«частину шосту доповнити словами "або в разі виникнення у неї конфлікту інтересів згідно із законодавством у сфері запобігання і протидії корупції»
 
Враховано    
28. частину сьому викласти у такій редакції:
 
-36- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Частину сьому статті 4 Закону України «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» викласти у такій редакції:
«7. У разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів допускають неоднозначне (множинне) трактування прав і обов’язків суб’єкта господарювання або повноважень органу державного нагляду (контролю), така норма трактується в інтересах суб’єкта господарювання»
 
Враховано   4) частини сьому та одинадцяту викласти в такій редакції:
 
29. «7. У разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів роблять можливим неоднозначне (множинне) трактування прав і обов’язків суб’єкта господарювання або повноважень органу державного нагляду (контролю), внаслідок чого рішення може бути прийняте на користь як суб’єкта господарювання, так і на органу державного нагляду (контролю), рішення повинно бути прийняте на користь суб’єкта господарювання.»;
 
-37- Сотник О.С.
Частину сьому статті 4 Закону України «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» після слів «нагляду
(контролю)» та перед словами «внаслідок чого рішення» доповнити словами
«та його посадових осіб,»;
словосполученні «так і на органу державного нагляду (контролю)» слово «на» виключити.
 
Враховано частково   «7. У разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів допускають неоднозначне (множинне) трактування прав і обов’язків суб’єкта господарювання або повноважень органу державного нагляду (контролю), така норма трактується в інтересах суб’єкта господарювання»;
 
30. частину одинадцяту викласти у такій редакції:
 
      
31. «11. Плановий чи позаплановий захід щодо суб’єкта господарювання - юридичної особи повинен здійснюватися у присутності керівника або особи, уповноваженої керівником. Плановий чи позаплановий захід щодо фізичної соби-підприємця повинен здійснюватись за його присутності або за присуності уповноваженої ним особи.»;
 
-38- Продан О.П.
У другому реченні абзацу сьомого пункту 4 розділу І законопроекту виправити помилки в словах «особи-підприємця» та «присутності».
 
Враховано   «11. Плановий чи позаплановий захід щодо суб’єкта господарювання - юридичної особи має здійснюватися у присутності керівника або особи, уповноваженої керівником. Плановий чи позаплановий захід щодо фізичної особи - підприємця має здійснюватися за його присутності або за присутності уповноваженої ним особи.;
 
32. у частині дванадцятій слова «відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності)» замінити словами «до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу у суб’єкта господарювання)»;
 
   5) у частині дванадцятій слова «відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності)» замінити словами «журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу у суб’єкта господарювання)»;
 
33. абзац перший частини чотирнадцятої після слів «комерційну таємницю» доповнити словами «та конфіденційну інформацію»;
 
-39- Продан О.П.
Абзац дев'ятий пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«абзац перший частини чотирнадцятої після слів «Під час» доповнити словами «та після», після слів «комерційну таємницю» доповнити словами «та конфіденційну інформацію».
 
Враховано   6) абзац перший частини чотирнадцятої після слів «Під час» та «комерційну таємницю» доповнити відповідно словами «та після» і «та конфіденційну інформацію»;
7) доповнити частиною п’ятнадцятою такого змісту:
«15. При здійсненні заходів державного нагляду (контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов'язані використовувати виключно уніфіковані форми актів».
5. Доповнити статтею 4-1 такого змісту:
«Стаття 4-1. Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю)
1. Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) створюється з метою забезпечення суб’єктів господарювання та органів державної влади, органів місцевого самоврядування інформацією про заходи державного нагляду (контролю).
2. До інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) вносяться відомості про:
юридичних осіб — найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, види діяльності, ступінь ризику від провадження господарської діяльності;
 
    -40- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Доповнити пункт 4 розділу І Законопроекту новими абзацами такого змісту:
«доповнити статтю 4 частиною 15 такого змісту:
«При здійсненні заходів державного нагляду (контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов'язані використовувати виключно уніфіковані форми актів.»
 
Враховано    
    -41- Левченко Ю.В.
Абзац 15,16 пункту 4 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«доповнити частину абзацом третім такого змісту:
«Сумарна тривалість усіх планових заходів, що здійснюються протягом календарного року щодо суб'єкта господарювання, не може перевищувати тридцяти робочих днів, а щодо суб'єкта малого підприємництва - п'ятнадцяти робочих днів.
Загальний план зі здійснення державного нагляду (контролю) всіма відповідними державними органами, які здійснюють перевірки на підставі Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», затверджуєься щороку на наступний календарний рік.»;»
 
Відхилено    
    -42- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
доповнити Закон статтею 4-1 такого змісту:
«Стаття 4-1. Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю)
1. Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) створюється з метою забезпечення суб’єктів господарювання та органів державної влади і органів місцевого самоврядування інформацією про заходи державного нагляду (контролю).
2. В інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду (контролю) містяться відомості про:
юридичних осіб —найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, види діяльності; ступінь ризику від провадження господарської діяльності;
 
Враховано    
34. 5) у статті 5:
 
-43- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуються органом державного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня року, що передує плановому. Внесення змін до річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) не допускається, крім випадків зміни найменування суб’єкта господарювання та виправлення технічних помилок.
Плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня планового року.
Плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) на наступний плановий період повинні містити дати початку кожного планового заходу державного нагляду (контролю) та строки їх здійснення.
Протягом планового періоду здійснення більш як одного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо одного суб’єкта господарювання одним і тим самим органом державного нагляду (контролю) не допускається.
За наявності у суб’єкта господарювання відокремлених підрозділів планові заходи державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання можуть здійснюватися одночасно в усіх відокремлених підрозділах протягом строку здійснення одного планового заходу.
Внесення одного й того самого суб’єкта господарювання до планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) різних органів державного нагляду (контролю) є підставою для проведення щодо такого суб’єкта господарювання комплексного планового заходу державного нагляду (контролю).
Суб’єкт господарювання має право відмовитися від проведення комплексного планового заходу державного нагляду (контролю) шляхом письмового звернення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності. У такому разі перевірка такого суб’єкта господарювання проводиться згідно з річними планами органів державного нагляду (контролю).
Органи державного нагляду (контролю) щороку визначають перелік суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у плановому періоді, та не пізніше 15 жовтня року, що передує плановому, забезпечують внесення відомостей про таких суб’єктів господарювання до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) для автоматичного виявлення нею суб’єктів господарювання, які підлягають комплексним плановим заходам державного нагляду (контролю).
Проект плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) формується інтегрованою автоматизованою системою державного нагляду (контролю).
У разі виникнення потреби у внесенні змін до сформованого проекту плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) щодо узгоджених між органами державного нагляду (контролю) інших дат початку та строків здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органи державного нагляду (контролю) звертаються письмово з відповідними пропозиціями не пізніше 1 листопада року, що передує плановому, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, який має право вносити такі зміни до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).
План здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на відповідний плановий період для всіх органів державного нагляду (контролю) затверджує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та вносить відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) до 15 листопада року, що передує плановому.
Річні плани здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) на відповідний плановий період з урахуванням узгоджених дат початку та строків здійснення, визначених у плані здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю), затверджують органи державного нагляду (контролю), оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах та вносять відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) до 1 грудня року, що передує плановому.
Вимоги до оформлення річних та комплексного планів здійснення заходів державного нагляду (контролю), внесення змін до них та звіту щодо їх виконання визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності.
Комплексні планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
Враховано   6. У статті 5:
1) частини першу, другу і третю викласти в такій редакції:
«1. Планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуються органом державного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня року, що передує плановому. Внесення змін до річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) не допускається, крім випадків зміни найменування суб’єкта господарювання та виправлення технічних помилок.
Плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня планового року.
Плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) на наступний плановий період повинні містити дати початку кожного планового заходу державного нагляду (контролю) та строки їх здійснення.
Протягом планового періоду здійснення більш як одного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо одного суб’єкта господарювання одним і тим самим органом державного нагляду (контролю) не допускається.
За наявності у суб’єкта господарювання відокремлених підрозділів планові заходи державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання можуть здійснюватися одночасно в усіх відокремлених підрозділах протягом строку здійснення одного планового заходу.
Внесення одного й того самого суб’єкта господарювання до планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) різних органів державного нагляду (контролю) є підставою для проведення щодо такого суб’єкта господарювання комплексного планового заходу державного нагляду (контролю).
Суб’єкт господарювання має право відмовитися від проведення комплексного планового заходу державного нагляду (контролю) шляхом письмового звернення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності. У такому разі перевірка такого суб’єкта господарювання проводиться згідно з річними планами органів державного нагляду (контролю).
Органи державного нагляду (контролю) щороку визначають перелік суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у плановому періоді, та не пізніше 15 жовтня року, що передує плановому, забезпечують внесення відомостей про таких суб’єктів господарювання до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) для автоматичного виявлення нею суб’єктів господарювання, які підлягають комплексним плановим заходам державного нагляду (контролю).
Проект плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) формується інтегрованою автоматизованою системою державного нагляду (контролю).
У разі виникнення потреби у внесенні змін до сформованого проекту плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) щодо узгоджених між органами державного нагляду (контролю) інших дат початку та строків здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органи державного нагляду (контролю) звертаються письмово з відповідними пропозиціями не пізніше 1 листопада року, що передує плановому, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, який має право вносити такі зміни до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).
План здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на відповідний плановий період для всіх органів державного нагляду (контролю) затверджує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та вносить відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) до 15 листопада року, що передує плановому.
Річні плани здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) на відповідний плановий період з урахуванням узгоджених дат початку та строків здійснення, визначених у плані здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю), затверджують органи державного нагляду (контролю), оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах та вносять відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) до 1 грудня року, що передує плановому.
Вимоги до оформлення річних та комплексного планів здійснення заходів державного нагляду (контролю), внесення змін до них та звіту щодо їх виконання визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності.
Комплексні планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
35. абзац перший частини першої викласти у такій редакції:
«1. Планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, які затверджуються органом державного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня року, що передує плановому. Внесення змін до річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) не допускається.»;
 
-44- Сотник О.С.
Абзац другий частини першої статті 5 Закону України «Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» після
слів «нагляду (контролю)» та перед словами «щодо одного суб'єкта» доповнити словами «одним і тим самим органом державного нагляду (контролю)».
 
Враховано редакційно      
36. у частині другій:
 
-45- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Зміни щодо частини другої статті 5 закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» викласти у такій редакції:
«частину другу викласти у такій редакції:
«2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, розробляє Методику розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), та Методику розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), які затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Методика розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), має передбачати, у тому числі, оцінку ступеня небезпеки, масштабу, виду та сфери діяльності, наявність порушень у попередній діяльності суб’єктів господарювання (крім новостворених).
Орган державного нагляду (контролю) визначає у віднесеній до його відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності.
З урахуванням значення прийнятного ризику всі суб’єкти господарювання, що підлягають нагляду (контролю), належать до одного з трьох ступенів ризику: високий, середній або незначний.
Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням органу державного нагляду (контролю).
Залежно від ступеня ризику орган державного нагляду (контролю) визначає перелік питань для здійснення планових заходів (далі – перелік питань), що затверджується наказом такого органу.
Уніфіковані форми актів з переліком питань затверджуються органом державного нагляду (контролю) та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня затвердження у порядку, визначеному законодавством.
Виключно в межах переліку питань орган державного нагляду (контролю) залежно від цілей заходу та ступеня ризику визначає питання, щодо яких буде здійснюватися державний нагляд (контроль), та зазначає їх у направленні на перевірку.
Орган державного нагляду (контролю) оприлюднює критерії та періодичність проведення планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті у порядку, визначеному законодавством.
Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органом державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання, яка віднесена:
до високого ступеня ризику, – не частіше одного разу на два роки;
до середнього ступеня ризику, – не частіше одного разу на три роки;
до незначного ступеня ризику, – не частіше одного разу на п’ять років.»;
 
Враховано частково   2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, розробляє Методику розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), та Методику розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), які затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Методика розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), має передбачати, у тому числі, оцінку ступеня небезпеки, масштабу, виду та сфери діяльності, наявність порушень у попередній діяльності суб’єктів господарювання (крім новостворених).
Орган державного нагляду (контролю) визначає у віднесеній до його відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності.
З урахуванням значення прийнятного ризику всі суб’єкти господарювання, що підлягають нагляду (контролю), належать до одного з трьох ступенів ризику: високий, середній або незначний.
Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням органу державного нагляду (контролю).
Залежно від ступеня ризику орган державного нагляду (контролю) визначає перелік питань для здійснення планових заходів (далі – перелік питань), що затверджується наказом такого органу.
Уніфіковані форми актів з переліком питань затверджуються органом державного нагляду (контролю) та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня затвердження у порядку, визначеному законодавством.
Виключно в межах переліку питань орган державного нагляду (контролю) залежно від цілей заходу та ступеня ризику визначає питання, щодо яких буде здійснюватися державний нагляд (контроль), та зазначає їх у направленні на перевірку.
Орган державного нагляду (контролю) оприлюднює критерії та періодичність проведення планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті у порядку, визначеному законодавством.
Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органом державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання, яка віднесена:
до високого ступеня ризику, – не частіше одного разу на два роки;
до середнього ступеня ризику, – не частіше одного разу на три роки;
до незначного ступеня ризику, – не частіше одного разу на п’ять років.
 
37. абзац сьомий доповнити реченням такого змісту:
 
      
38. «Суб’єкти господарювання мають право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю), якщо уніфіковані форми актів не опубліковані в мережі Інтернет.»;
 
-46- Продан О.П.
Абзаци п'ятий та шостий пункту 5 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«абзац сьомий викласти в такій редакції:
«Уніфіковані форми актів, в яких передбачається виключний перелік питань залежно від ступеня ризику, затверджуються органом державного нагляду (контролю) і публікуються протягом 5 робочих днів з дня затвердження на офіційному веб-сайті органу, який їх затвердив. Суб'єкти господарювання мають право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю), якщо уніфіковані форми актів не опубліковані в мережі Інтернет.».
 
Враховано редакційно      
    -47- Сотник О.С.
В абзаці сьомому частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» після слів «форми актів не опубліковані» та перед словами «в мережі Інтернет» доповнити словами «на офіційному веб-сайті відповідного органу державного нагляду (контролю)».
 
Враховано редакційно    
    -48- Продан О.П.
Пункт 5 розділу І законопроекту після абзацу шостого доповнити
новим абзацом такого змісту:
«абзац восьмий перед словом «оприлюднює» доповнити словом «щоквартально», слова «в мережі Інтернет у порядку, визначеному законодавством» замінити словами «на своєму офіційному веб-сайті».
 
Враховано частково    
39. доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
 
      
40. «Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органом державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання, діяльність яких віднесена:
 
-49- Кужель О.В.
Абзац шостий пункту п’ятого розділу першого законопроекту доповнити реченням наступного змісту: «Предметом планового заходу нагляду (контролю) є лише ті питання, які зазначені в уніфікованій формі акта перевірки.».
 
Враховано редакційно      
41. до високого ступеню ризику - не частіше, ніж один раз на два роки;
 
      
42. до середнього ступеню ризику - не частіше, ніж один раз на три роки;
 
      
43. до незначного ступеню ризику - не частіше, ніж один раз на п’ять років».»;
 
      
44. у частині третій слова « (квартальних планів)» виключити;
 
-50- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Абзац 11 пункту п’ятого розділу першого законопроекту викласти у такій редакції:
"Частину третю викласти у такій редакції:
«3. Щороку до 1 квітня органи державного нагляду (контролю) готують звіти про виконання річних планів заходів державного нагляду (контролю) за попередній рік з урахуванням виконання відповідно до компетенції плану комплексних заходів державного нагляду (контролю), оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах та вносять відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).»;
 
Враховано   3. Щороку до 1 квітня органи державного нагляду (контролю) готують звіти про виконання річних планів заходів державного нагляду (контролю) за попередній рік з урахуванням виконання відповідно до компетенції плану комплексних заходів державного нагляду (контролю), оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах та вносять відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)";
 
    -51- Продан О.П.
Абзац дванадцятий пункту 5 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«у частині третій слова « (квартальних планів)» виключити, слова «в мережі Інтернет» замінити словами «на своєму офіційному веб-сайті».
 
Враховано редакційно    
45. абзац шостий частини четвертої викласти у такій редакції:
 
   2) абзац шостий частини четвертої викласти в такій редакції:
 
46. «Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів органу державного нагляду (контролю) або вручається особисто під розписку керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу; фізичній особі-підприємцю або уповноваженій ним особі.»;
 
-52- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Викласти абзаци 13-14 пункт 5 розділу І Законопроекту в такій редакції:
«абзац шостий частини четвертої викласти у такій редакції:
«Повідомлення надсилається рекомендованим листом та/або за допомогою електронного поштового зв’язку або вручається особисто під розписку керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі –підприємцю або уповноваженій ним особі.»
 
Враховано   «Повідомлення надсилається рекомендованим листом та/або за допомогою електронного поштового зв’язку або вручається особисто під розписку керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі –підприємцю або уповноваженій ним особі»;
 
    -53- Продан О.П.
У абзаці чотирнадцятому пункту 5 розділу І законопроекту слова «чи телефонограмою» виключити.
 
Враховано    
    -54- Продан О.П.
Пункт 5 розділу І законопроекту після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«абзац сьомий частини четвертої після слів «в разі неодержання» доповнити словами «попередньо ним чи його представником».
 
Відхилено    
47. у частині п’ятій:
 
-55- Кужель О.В.
У абзацах чотирнадцятому, шістнадцятому пункту п’ятого розділу першого законопроекту слова «суб’єкта» замінити словами «суб’єктів» та перед словами «малого підприємництва» додати слова та знаки: «мікро-,».
 
Враховано   3) у частині п’ятій:
 
48. абзаці перший викласти у такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
49. «Строк здійснення планового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єкта малого підприємництва – п’яти робочих днів.»;
 
   «5. Строк здійснення планового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва – п’яти робочих днів»;
 
50. доповнити частину абзацом третім такого змісту:
 
   доповнити абзацом третім такого змісту:
 
51. «Сумарна тривалість усіх планових заходів, що здійснюються протягом календарного року щодо суб’єкта господарювання, не може перевищувати тридцяти робочих днів, а щодо суб’єкта малого підприємництва – п’ятнадцяти робочих днів.»;
 
-56- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Викласти абзаци 18-19 пункт 5 розділу І Законопроекту в такій редакції:
«доповнити частину абзацом третім такого змісту:
«Сумарна тривалість усіх планових заходів, що здійснюються органами державного нагляду (контролю) протягом календарного року щодо суб’єкта господарювання (комплексного планового заходу), не може перевищувати тридцяти робочих днів, а щодо суб’єкта малого підприємництва – п’ятнадцяти робочих днів».
 
Враховано редакційно   «Сумарна тривалість усіх планових заходів, що здійснюються органами державного нагляду (контролю) протягом календарного року щодо суб’єкта господарювання (комплексного планового заходу), не може перевищувати тридцяти робочих днів, а щодо суб’єкта малого підприємництва – п’ятнадцяти робочих днів».
 
    -57- Продан О.П.
Абзац дев'ятнадцятий пункту 5 розділу І законопроекту після слів «що здійснюються» доповнити словами «органами державного нагляду (контролю), визначеними статтею 2 цього Закону».
 
Враховано редакційно    
52. 6) у статті 6:
 
   7. У статті 6:
 
53. у частині першій:
 
-58- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Абзаци другий – восьмий пункту 6 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«1) частину першу викласти у такій редакції:
1. Підставами для здійснення позапланових заходів є:
подання суб'єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб’єктом господарювання у документі обов’язкової звітності, крім випадків, коли суб’єкт господарювання протягом місяця з дня первинного подання повторно подав такий документ з уточненими достовірними даними або якщо недостовірність даних є результатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на зміст поданої звітності. У разі виявлення органом державного нагляду (контролю) помилки у документі обов’язкової звітності, він упродовж десяти робочих днів зобов'язаний повідомити суб’єкта господарювання про необхідність її виправлення у строк до п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення. Невиправлення помилки у встановлений строк є підставою для проведення позапланового заходу;
перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю);
звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням відповідного центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, у відповідній сфері державного нагляду (контролю) або відповідного держаного колегіального органу.
Перед початком здійснення заходу державного нагляду (контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов’язані пред’явити керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі, крім документів, передбачених цим Законом, додатково копію погодження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу на проведення такої перевірки. Суб’єкти господарювання мають право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю), якщо вони не пред’явили документи, передбачені цим абзацом;
неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;
доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що мають (має) значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави, має значний суспільний резонанс.
настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання.
Під час проведення позапланового заходу з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення державного нагляду (контролю).
Фізичні особи, які подали безпідставне звернення про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства, несуть відповідальність, передбачену законом. Повторне проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за тим самими фактом (фактами), що був (були) підставою для проведеного позапланового заходу державного нагляду (контролю), забороняється».
 
Враховано   1) частину першу викласти у такій редакції:
«1. Підставами для здійснення позапланових заходів є:
подання суб'єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
 
54. абзац третій, п’ятий та шостий викласти у такій редакції:
 
      
55. «виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб’єктом господарювання у документі обов’язкової звітності, крім випадків, коли суб’єкт господарювання протягом місяця з моменту первинного подання повторно подав такий документ з уточненими достовірними даними або коли недостовірність даних є результатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на зміст поданої звітності. У разі виявлення органом державного нагляду (контролю) помилки у документі обов’язкової звітності, він впродовж десяти робочих днів повідомляє суб’єкта господарювання про необхідність її виправлення в строк до п’яти робочих днів з моменту отримання повідомлення. Не виправлення помилки у встановлений строк є підставою для проведення позапланового заходу;»;
 
-59- Продан О.П.
У абзаці четвертому пункту 6 розділу І законопроекту:
у першому реченні слова «протягом місяця з моменту первинного подання» виключити;
у другому реченні слово «повідомляє» замінити словами «зобов'язаний повідомити».
 
Враховано частково   виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб’єктом господарювання у документі обов’язкової звітності, крім випадків, коли суб’єкт господарювання протягом місяця з дня первинного подання повторно подав такий документ з уточненими достовірними даними або якщо недостовірність даних є результатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на зміст поданої звітності. У разі виявлення органом державного нагляду (контролю) помилки у документі обов’язкової звітності, він упродовж десяти робочих днів зобов'язаний повідомити суб’єкта господарювання про необхідність її виправлення у строк до п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення. Невиправлення помилки у встановлений строк є підставою для проведення позапланового заходу;
перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю);
 
56. «звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, яке завдало шкоди її (їх) правам, законним інтересам, життю та здоров’ю, а також навколишньому природному середовищу та безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно з дозволу центрального органу виконавчої влади, який формує політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю).
 
-60- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
У пункті 6 розділу І законопроекту абзац п’ятий викласти у такій редакції:
«Абзац п’ятий статті 6 викласти у такій редакції:
«звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням відповідного центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного держаного колегіального органу.
 
Враховано   звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням відповідного центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері державного
нагляду (контролю), або відповідного
держаного колегіального органу.
 
    -61- Сотник О.С.
У абзаці четвертому статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» після слів «форми актів не опубліковані» у словосполученні «здійснюється тільки виключно» слово «тільки» - виключити.
 
Враховано редакційно    
    -62- Продан О.П.
Абзац п'ятий пункту 6 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, яке завдало шкоди її (їх) законним правам, здоров'ю, життю, навколишньому природному середовищу або безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення. Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно щодо порушення, зазначеного у зверненні фізичної особи (фізичних осіб);».
 
Відхилено    
57. Такий дозвіл обов’язково розміщується на офіційному веб-сайті органу державного нагляду (контролю) у день здійснення цим органом заходу державного нагляду (контролю). Перед початком здійснення заходу державного нагляду (контролю), посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі, окрім документів, передбачених цим законом, додатково копію дозволу центрального органу виконавчої влади, який формує політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю) на проведення такої перевірки. Суб’єкти господарювання мають право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до проведення заходів державного нагляду (контролю), якщо вони не пред’явили документи, передбачені цим пунктом;»;
 
-63- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Абзац шостий статті 6 викласти у такій редакції:
"Перед початком здійснення заходу державного нагляду (контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов’язані пред’явити керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі -підприємцю або уповноваженій ним особі, крім документів, передбачених цим Законом, додатково копію погодження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу на проведення такої перевірки. Суб’єкти господарювання мають право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю), якщо вони не пред’явили документи, передбачені цим абзацом;"
 
Враховано   Перед початком здійснення заходу державного нагляду (контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов’язані пред’явити керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі -підприємцю або уповноваженій ним особі, крім документів, передбачених цим Законом, додатково копію погодження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу на проведення такої перевірки. Суб’єкти господарювання мають право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю), якщо вони не пред’явили документи, передбачені цим абзацом;
 
    -64- Сотник О.С.
У абзаці п'ятому статті 6 Закону України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» слова «у
день» замінити на слова «перед початком».
 
Враховано    
    -65- Продан О.П.
Абзац шостий пункту 6 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -66- Левченко Ю.В.
Пункт 6 розділу 1 Законопроекту:
«6) у статті 6:
у частині першій:
абзац третій, п'ятий викласти у такій редакції:
«виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб'єктом господарювання у документі обов'язкової звітності, крім випадків, коли суб'єкт господарювання протягом місяця з моменту первинного подання повторно подав такий документ з уточненими достовірними даними або коли недостовірність даних є результатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на зміст поданої звітності. У разі виявлення органом державного нагляду (контролю) помилки у документі обов'язкової звітності, він впродовж десяти робочих днів повідомляє суб'єкта господарювання про необхідність її виправлення в строк до п'яти робочих днів з
моменту отримання повідомлення. Не виправлення помилки у встановлений строк є підставою для проведення позапланового заходу;»;
 
Враховано редакційно    
58. «неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів»;
 
-67- Голубов Д.І.
Абзац шостий пункту 6 розділу І законопроекту виключити, а саме:
«неподання суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів».
 
Відхилено   неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;
доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що мають (має) значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави, має значний суспільний резонанс;
настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання.
Під час проведення позапланового заходу з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення державного нагляду (контролю).
 
    -68- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Пункт 6 розділу І законопроекту доповнити новими абзацами в такій редакції:
доповнити статтю 6 новим абзацом сьомим такого змісту:
" доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що мають (має) значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави, має значний суспільний резонанс;"
 
Враховано    
    -69- Пташник В.Ю.
У пункті шостому Розділу Іслова "неподання суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів" замінити словами "неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів".
 
Відхилено    
    -70- Продан О.П.
Пункт 6 розділу І законопроекту після абзацу сьомого доповнити новими абзацами такого змісту:
«абзац четвертий після слів «планових заходів» доповнити словом «цим»;
абзац сьомий після слова «аварії,» доповнити словами «травмування або»;
у абзаці дев'ятому слова «несуть відповідальність, передбачену законом» замінити словами «зобов'язані відшкодувати органу державного нагляду (контролю) та/або суб'єкту господарювання витрати, понесені на проведення перевірки за зверненням, яке не підтвердилося»;».
 
Відхилено    
59. абзац восьмий доповнити реченням такого змісту «Повторне проведення позапланових заходів з тієї самої підстави (тих самих підстав) забороняється.»;
 
-71- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Викласти абзац 8 пункту 6 Законопроекту в такій редакції:
«абзац восьмий доповнити реченням такого змісту «Повторне проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) з того самого факту (тих самих фактів), що став (ли) підставою для проведення таких позапланових заходів державного нагляду (контролю) забороняється»
 
Враховано редакційно   Фізичні особи, які подали безпідставне звернення про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства, несуть відповідальність, передбачену законом. Повторне проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за тим самими фактом (фактами), що був (були) підставою для проведеного позапланового заходу державного нагляду (контролю), забороняється».
 
    -72- Левченко Ю.В.
Пункт 6 розділу 1 Законопроекту:
«6) у статті 6:
"…"
Абзац восьмий доповнити реченням такого змісту «Повторне проведення позапланових заходів з тієї самої підстави (тих самих підстав) забороняється.»
 
Враховано редакційно    
    -73- Продан О.П.
Абзац восьмий пункту 6 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
60. у частині другій слова «законом або» виключити;
 
-74- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
у пункті 6 розділу 1 Законопроекту викласти у такій редакції
абзац викласти у такій редакції:
«частину другу викласти у такій редакції:
«2. Проведення позапланових заходів з інших підстав, крім передбачених цією статтею, забороняється, окрім позапланових заходів передбачених частиною четвертою статті 2 цього закону.»
 
Враховано   2) частину другу викласти в такій редакції:
«2. Проведення позапланових заходів з інших підстав, крім передбачених цією статтею, забороняється, крім позапланових заходів, передбачених частиною четвертою статті 2 цього Закону»;
3) у частині третій слова «відповідного документа» замінити словами «відповідного посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю)»;
 
    -75- Левченко Ю.В.
Пункт 6 розділу 1 Законопроекту:
«6) у статті 6:
"…"
У частині другій слова «законом або» виключити.
 
Враховано редакційно    
    -76- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Доповнити пункт 6 розділу І Законопроекту новим абзацом такого змісту:
«в частині 3 слова «відповідного документа» замінити словами «відповідного посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю).»
 
Враховано    
61. у абзаці першому частини четвертої слова «якщо інше не передбачено законом» виключити;
 
-77- Левченко Ю.В.
Пункт 6 розділу 1 Законопроекту:
«6) у статті 6:
"…"
У абзаці першому частини четвертої слова «якщо інше не передбачено законом» виключити.
 
Враховано   4) в абзаці першому частини четвертої слова «якщо інше не передбачено законом» виключити.
 
62. 7) у статті 7:
 
-78- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Доповнити пункт 7 розділу І Законопроекту новим абзацом такого змісту:
«1) частину першу після слів «видає наказ» доповнити словами « (рішення, розпорядження)»;»
 
Враховано   8. У статті 7:
1) частину першу після слів «видає наказ» доповнити словами « (рішення, розпорядження)»;
2) частину другу після слів «На підставі наказу» доповнити словами « (рішення, розпорядження)»;
3) у частині третій:
абзац п’ятий після слів «номер і дата наказу» доповнити словами « (рішення, розпорядження)»;
в абзаці дев’ятому слово «вид» замінити словом «форма»;
 
    -79- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Доповнити пункт 7 розділу І Законопроекту новим абзацом такого змісту:
«2) частину другу після слів «На підставі наказу» доповнити словами « (рішення, розпорядження)»;»
 
Враховано    
    -80- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Доповнити пункт 7 розділу І Законопроекту новим абзацом такого змісту:
«в абзаці 5 частини 3 після слів «номер і дата наказу» доповнити словами « (рішення, розпорядження)»
 
Враховано    
    -81- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Доповнити пункт 7 розділу І Законопроекту новим абзацом такого змісту:
«в абзаці 9 частини 3 слово «вид» замінити словом «форма»
 
Враховано    
63. частину третю доповнити абзацом такого змісту:
 
-82- Продан О.П.
Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Абзаци другий та третій пункту 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
64. «перелік питань, які будуть перевірятися під час заходу державного нагляду (контролю).»;
 
      
65. у абзаці першому частини п’ятої слова «керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі» замінити словами «керівнику суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, або уповноваженій ним особі (фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі)»;
 
-83- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Доповнити пункт 7 розділу І Законопроекту новим абзацом такого змісту:
«у частині 6 слова «у разі виявлення порушень вимог законодавства,» виключити»
 
Враховано   4) в абзаці першому частини п’ятої слова «керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі» замінити словами «керівнику суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі (фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі)»;
5) у частині шостій:
в абзаці першому слова «у разі виявлення порушень вимог законодавства» виключити;
в абзаці четвертому слово «вид» замінити словом «форма»;
абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
«Один примірник акта вручається керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі – підприємцю або уповноваженій ним особі в останній день заходу державного нагляду (контролю), а другий зберігається в органі державного нагляду (контролю)»;
6) у другому реченні частини сьомої слова «а у випадках, передбачених законом, також звертається у порядку та строки, встановлені законом, до адміністративного суду з позовом щодо підтвердження обґрунтованості вжиття до суб’єкта господарювання заходів реагування, передбачених відповідним розпорядчим документом» виключити;
7) у частині дев’ятій:
в абзаці шостому слово «вид» замінити словом «форма»;
після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
«посилання на акт, у якому були зазначені виявлені під час заходу державного нагляду (контролю) порушення».
У зв’язку з цим абзаци восьмий – тринадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим – чотирнадцятим;
8) частину десяту викласти в такій редакції:
«10. Усі розпорядчі документи, що приймаються під час здійснення кожного окремого заходу державного нагляду (контролю), формуються в єдину справу в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
 
    -84- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Доповнити пункт 7 розділу І Законопроекту новим абзацом такого змісту:
«в абзаці 4 частини 6 слово «вид» замінити словом «форма»
 
Враховано    
    -85- Сотник О.С.
Абзаци десятий та одинадцятий частини шостої статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»:
«Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями. Зауваження суб'єкта господарювання щодо здійснення державного нагляду (контролю) є невід'ємною частиною акта органу державного нагляду (контролю).» -виключити;
 
Відхилено    
    -86- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Доповнити пункт 7 розділу І Законопроекту новим абзацом такого змісту:
« абзаці 13 частини 6 викласти у такій редакції:
«Один примірник акту вручається керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу; фізичній особі-підприємцю або уповноваженій ним особі в останній день заходу державного нагляду (контролю), а другий - зберігається в органі державного нагляду (контролю).»
 
Враховано    
    -87- Сотник О.С.
Частину шосту статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» доповнити новим абзацом в редакції:
 
Враховано редакційно    
    -88- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
у другому реченні частини сьомої слова «, а у випадках, передбачених законом, також звертається у порядку та строки, встановлені законом, до адміністративного суду з позовом щодо підтвердження обґрунтованості вжиття до суб’єкта господарювання заходів реагування, передбачених відповідним розпорядчим документом» виключити;
 
Враховано    
    -89- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
доповнити пункт 7 розділу І Законопроекту новим абзацом такого змісту:
«в абзаці 6 частини 9 слово «вид» замінити словом «форма»
 
Враховано    
    -90- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Доповнити пункт 7 розділу І Законопроекту новими абзацами такого змісту:
«доповнити частину 9 абзацом 8 такого змісту:
«посилання на акт, в якому були зазначені виявлені під час заходу державного нагляду (контролю) порушення;»
 
Враховано    
    -91- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Доповнити пункт 7 розділу І Законопроекту новими абзацами такого змісту:
"частину десяту викласти у такій редакції:
"10. Усі розпорядчі документи, що приймаються під час здійснення кожного окремого заходу державного нагляду (контролю) формуються в єдину справу в порядку встановленому центральним органом виконавчої влади, що здійснює формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.";
 
Враховано    
66. доповнити статтю частиною одинадцятою такого змісту:
 
-92- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
абзаци п’ятий та шостий пункту 7 розділу І Законопроекту викласти у такій редакції:
«доповнити новою частиною одинадцятою такого змісту:
«11. У разі виконання в повному обсязі та у встановлений строк припису, розпорядження, рішення, іншого розпорядчого документу щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу нагляду (контролю), фінансові та адміністративно-господарські санкції, заходи реагування до суб’єкта господарювання, його посадових осіб не застосовуються, крім випадків повторного виявлення такого порушення.»;
 
Враховано   9) доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
 
67. «Усі розпорядчі документи, що приймаються під час здійснення кожного окремого заходу державного нагляду (контролю) формуються в єдину справу з присвоєнням їм унікального номера справи із застосуванням серій.»;
 
-93- Кужель О.В.
Пункт сьомий розділу першого законопроекту доповнити новим абзацом наступного змісту:
«12. У разі виконання в повному обсязі та у встановлений строк припису, розпорядження, іншого розпорядчого документу щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу нагляду (контролю), фінансові та адміністративні санкції, заходи реагування до суб’єкта господарювання, його посадових осіб не застосовуються.».
 
Враховано редакційно   "11. У разі виконання в повному обсязі та у встановлений строк припису, розпорядження, рішення, іншого розпорядчого документа про усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу нагляду (контролю), санкції, заходи реагування щодо суб’єкта господарювання, його посадових осіб не застосовуються, крім випадків повторного виявлення такого порушення".
 
68. 8) у статті 8:
 
-94- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Доповнити пункт 8 розділу І Законопроекту новими абзацами такого змісту:
«викласти назву статті 8 у такій редакції
«Повноваження та обов’язки органу державного нагляду (контролю)»
 
Враховано   9. У статті 8:
1) назву викласти в такій редакції:
«Стаття 8. Повноваження та обов’язки органу державного нагляду (контролю)»;
2) у частині першій:
в абзаці четвертому слова «відповідно до закону» замінити словами «у випадках та порядку, визначених законом»;
 
    -95- Продан О.П.
Пункт 8 розділу І законопроекту перед абзацом другим доповнити
новим абзацом такого змісту:
«у абзаці п'ятому слова «відповідно до закону» замінити словами «у випадках та в порядку, визначених законом»;».
 
Враховано    
69. абзац шостий частини першої викласти в такій редакції:
 
   абзац шостий викласти в такій редакції:
 
70. «застосовувати санкції до суб’єктів господарювання, їх посадових осіб та вживати інших заходів в межах та в порядку, визначеному законом.»;
 
   «застосовувати санкції до суб’єктів господарювання, їх посадових осіб та вживати інших заходів у межах та порядку, визначених законом»;
 
71. у частині другій:
 
   3) у частині другій:
 
72. абзац третій доповнити словами «утримуватись від необґрунтованих висновків щодо відповідності поведінки суб’єктів господарювання вимогам законодавства, неправомірного та необґрунтованого застосування санкцій до суб’єктів господарювання»;
 
   абзац третій доповнити словами «утримуватися від необґрунтованих висновків щодо відповідності поведінки суб’єктів господарювання вимогам законодавства, неправомірного та необґрунтованого застосування санкцій до суб’єктів господарювання»;
 
73. абзац п’ятий частини чотирнадцятої після слів «комерційної таємниці» доповнити словами «та конфіденційної інформації»;
 
   абзац п’ятий після слів «комерційної таємниці» доповнити словами «та конфіденційної інформації»;
 
74. у абзаці шостому слова «керівника суб’єкта господарювання або його заступника, або уповноважену ним особу» замінити словами «керівника суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноважену ним особу (фізичну особу - підприємця або уповноважену ним особу)»;
 
-96- Сотник О.С.
Абзац шостий частини другої статті 8 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» викласти в наступній редакції:
«письмово ознайомити та надати керівнику суб'єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі (фізичній особі-підприємцю або уповноваженій ним
особі) інформацію про результати інспектування і перевірок їх діяльності в
строки, передбачені законом».
 
Відхилено   в абзаці шостому слова «керівника суб’єкта господарювання або його заступника, або уповноважену ним особу» замінити словами «керівника суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноважену ним особу (фізичну особу - підприємця або уповноважену ним особу)»;
 
75. абзац сьомий викласти у такій редакції:
 
   абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
76. «у межах своєї компетенції надавати суб’єкту господарювання консультаційну підтримку, з питань здійснення державного нагляду (контролю).»;
 
   «у межах своєї компетенції надавати суб’єкту господарювання консультаційну підтримку з питань здійснення державного нагляду (контролю)»;
 
77. доповнити частину абзацом восьмим такого змісту:
 
-97- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Абзац 10 пункт 8 розділу І Законопроекту викласти у такій редакції:
"доповнити частину абзацом восьмим-дев’ятим такого змісту:
«не допускати здійснення заходів з державного нагляду (контролю) та інших подібних заходів, які не відповідають або не встановлені цим Законом.;
«встановлювати нормативи оцінювання діяльності посадових осіб, що беруть участь у заходах державного нагляду (контролю) та проводити регулярну оцінку діяльності таких осіб за встановленими нормативами.»
у зв’язку з цим абзаци восьмий-дванадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим-тринадцятим;»
у зв’язку з цим абзаци восьмий-дванадцятий вважати відповідно абзацами десятим-чотирнадцятим;»
 
Враховано редакційно   після абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
78. «утримуватись від здійснення заходів з державного нагляду (контролю) та інших подібних заходів, які не відповідають або не встановлені цим Законом.»;
 
-98- Продан О.П.
У абзаці одинадцятому пункту 8 розділу І законопроекту слова «утримуватись від» замінити словами «не допускати».
 
Враховано   «не допускати здійснення заходів державного нагляду (контролю) та інших заходів, що не відповідають або не встановлені цим Законом;
встановлювати нормативи оцінювання діяльності посадових осіб, які беруть участь у заходах державного нагляду (контролю), та регулярно проводити оцінювання діяльності таких осіб за встановленими нормативами».
 
79. у зв’язку з цим абзаци восьмий-дванадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим-тринадцятим;
 
-99- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Доповнити пункт 8 розділу І Законопроекту новими абзацами такого змісту:
«викласти абзац 13 частини 2 у такій редакції:
«подавати центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, достовірну інформацію, документи, матеріали і передбачені цим Законом звіти про здійснені заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;»
 
Враховано   У зв’язку з цим абзаци восьмий - дванадцятий вважати відповідно абзацами десятим - чотирнадцятим;
абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
«подавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, достовірну інформацію, документи, матеріали і передбачені цим Законом звіти про здійснені заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
4) доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:
«3. Органи державного нагляду (контролю) зобов’язані оприлюднювати на своїх офіційних веб-сайтах нормативно-правові акти (крім актів, що мають гриф обмеження доступу), дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю).
Здійснення заходів державного нагляду (контролю) без оприлюднення нормативно-правових актів (крім актів, що мають гриф обмеження доступу), дотримання яких перевіряється під час здійснення таких заходів, забороняється.
4. Органи державного нагляду (контролю) зобов’язані оприлюднювати на своїх офіційних веб-сайтах та вносити до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) визначені законом відомості про здійснені заходи державного нагляду (контролю).
Органи державного нагляду (контролю) та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, забезпечують повноту та достовірність відомостей, внесених до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)».
10. Статтю 9 доповнити частиною третьою такого змісту:
«Посадова особа органу державного нагляду (контролю) несе відповідальність, встановлену законом, за невнесення або внесення недостовірних відомостей чи відомостей не у повному обсязі про здійснені заходи державного нагляду (контролю) до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)».
11. У статті 9-1:
після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«забезпечення функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) «.
У зв’язку з цим абзаци шостий — тринадцятий вважати відповідно абзацами сьомим — чотирнадцятим;
абзац сьомий після слова "проведення" доповнити словами "в установленому Кабінетом Міністрів України порядку";
абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
«одержання від органів державного нагляду (контролю) та суб’єктів господарювання інформації, довідок, документів, скарг, матеріалів, відомостей щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у відповідній сфері господарської діяльності».
12. Доповнити статтею 9-2 такого змісту:
«Стаття 9-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, належать:
формування державної політики з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
визначення пріоритетних напрямів розвитку державної політики з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
нормативно-правове регулювання державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
внесення Кабінету Міністрів України пропозицій щодо вдосконалення державного нагляду (контролю);
одержання від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, органів державного нагляду (контролю) та суб'єктів господарювання інформації, довідок, документів, скарг, матеріалів, відомостей щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю);
участь в установленому Кабінетом Міністрів України порядку в заходах державного нагляду (контролю), що здійснюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, та іншими органами державного нагляду (контролю) за згодою суб'єкта господарювання;
надання рекомендацій та роз’яснень центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 
    -100- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
статтю 8 доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:
«3. Органи державного нагляду (контролю) зобов’язані оприлюднювати на своїх офіційних веб-сайтах нормативно-правові акти (крім актів, що мають гриф обмеження доступу), дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю).
Здійснення заходів державного нагляду (контролю) без оприлюднення нормативно-правових актів (крім актів, що мають гриф обмеження доступу), дотримання яких перевіряється під час здійснення таких заходів, забороняється.
4. Органи державного нагляду (контролю) зобов’язані оприлюднювати на своїх офіційних веб-сайтах та вносити до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) визначені законом відомості про здійснені заходи державного нагляду (контролю).
Органи державного нагляду (контролю) та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, забезпечують повноту та достовірність відомостей, внесених до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)»;
 
Враховано    
    -101- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом 10 такого змісту:
"10) статтю 9 доповнити частиною такого змісту:
«Посадова особа органу державного нагляду (контролю) несе відповідальність, встановлену законом, за невнесення або внесення недостовірних відомостей чи відомостей не у повному обсязі про здійснені заходи державного нагляду (контролю) до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).»;
 
Враховано    
    -102- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом 11 такого змісту:
"11. У статті 9-1:
після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«забезпечення функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) «.
У зв’язку з цим абзаци шостий — тринадцятий вважати відповідно абзацами сьомим — чотирнадцятим;
абзац сьомий після слова "проведення" доповнити словами "в установленому Кабінетом Міністрів України порядку";
абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
«одержання від органів державного нагляду (контролю) та суб’єктів господарювання інформації, довідок, документів, скарг, матеріалів, відомостей щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у відповідній сфері господарської діяльності».
 
Враховано    
    -103- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
"12. Доповнити статтею 92 такого змісту:
«Стаття 92. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, належать:
формування державної політики з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
визначення пріоритетних напрямів розвитку державної політики з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
нормативно-правове регулювання державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
внесення Кабінету Міністрів України пропозицій щодо вдосконалення державного нагляду (контролю);
одержання від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, органів державного нагляду (контролю) та суб'єктів господарювання інформації, довідок, документів, скарг, матеріалів, відомостей щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю);
участь в установленому Кабінетом Міністрів України порядку в заходах державного нагляду (контролю), що здійснюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, та іншими органами державного нагляду (контролю) за згодою суб'єкта господарювання;
надання рекомендацій та роз’яснень  центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»."
 
Враховано    
80. 9) у статті 10:
 
-104- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Викласти пункт 9 Законопроекту у такій редакції:
«13) статтю 10 викласти у такій редакції:
Суб'єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право:
бути проінформованим про свої права та обов’язки;
вимагати від посадових осіб органу державного нагляду (контролю) додержання вимог законодавства;
перевіряти наявність у посадових осіб органу державного нагляду (контролю) службового посвідчення та посвідчення (направлення) і одержувати копію посвідчення (направлення) на проведення планового або позапланового заходу;
не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо:
- він здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності проведення заходів державного нагляду (контролю), передбачених законом;
- посадова особа органу державного нагляду (контролю) не надала копії документів, передбачених цим Законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Закону;
- суб’єкт господарювання не одержав повідомлення про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) в порядку, передбаченому цим Законом;
- посадова особа органу державного нагляду (контролю) не внесла запис про здійснення заходу державного нагляду (контролю) до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу у суб’єкта господарювання);
- тривалість планового заходу державного нагляду (контролю) або сумарна тривалість таких заходів протягом року перевищує граничну тривалість, встановлену частиною п’ятою статті 5 цього Закону або тривалість позапланового заходу державного нагляду (контролю) перевищує граничну тривалість, встановлену частиною четвертною статті 6 цього Закону;
- органом державного нагляду (контролю) проводиться повторний позаплановий захід державного нагляду (контролю) з того самого факту (тих самих фактів), що став (ли) підставою для проведення такого позапланового заходу державного нагляду (контролю);
- органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на своєму офіційному веб-сайті уніфікована форма акту, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику;
- у передбачених законом випадках посадові особи не надали копію погодження центрального органу виконавчої влади, який формує політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю) або відповідного державного колегіального органу на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю);
бути присутнім під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) залучати під час здійснення таких заходів третіх осіб;
вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею або конфіденційною інформацією суб'єкта господарювання;
одержувати та знайомитися з актами державного нагляду (контролю);
надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акту органу державного нагляду (контролю);
оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії органів державного нагляду (контролю) та їх посадових осіб.
отримувати консультативну допомогу від органу державного нагляду (контролю) з метою попередження порушень під час здійснення заходів нагляду (контролю);
запроваджувати ведення журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) та вимагати від посадових осіб органів державного нагляду (контролю) внесення записів про здійснення таких заходів;
вимагати припинення заходу державного нагляду (контролю)
- у разі перевищення посадовою особою органу державного нагляду (контролю) визначеного цим Законом максимального строку здійснення такого заходу;
- коли посадові особи органу державного нагляду (контролю) використовують форми актів інші, ніж уніфіковані форми актів;
- з'ясовування посадовими особами під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) питань інших ніж ті, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення такого заходу державного нагляду (контролю).»
 
Враховано редакційно   13. Текст статті 10 викласти в такій редакції:
«Суб'єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право:
бути поінформованим про свої права та обов’язки;
вимагати від посадових осіб органу державного нагляду (контролю) додержання вимог законодавства;
перевіряти наявність у посадових осіб органу державного нагляду (контролю) службового посвідчення та посвідчення (направлення) і одержувати копію посвідчення (направлення) на проведення планового або позапланового заходу;
не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо:
– державний нагляд (контроль) здійснюється з порушенням передбачених законом вимог щодо періодичності проведення таких;
– посадова особа органу державного нагляду (контролю) не надала копії документів, передбачених цим Законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Закону;
 
    -105- Продан О.П.
Пункт 9 розділу І законопроекту після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«абзац четвертий після слів «службового посвідчення» доповнити словами «та посвідчення (направлення)», слово «копії» замінити словом «копія».
 
Враховано редакційно    
81. доповнити статтю абзацами сьомим - дев’ятим такого змісту:
 
-106- Сотник О.С.
Статтю 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» доповнити абзацом в редакції: «відмовитись від підписання акту, складеного органом державного нагляду (контролю) за результатами проведення планового або позапланового заходу, у випадку неповноти або явної необґрунтованості висновку про стан виконання ним вимог законодавства», відповідний абзац вважати дванадцятим.
 
Відхилено      
82. «- суб’єкт господарювання не одержав повідомлення про здійснення планового або позапланового заходу державного нагляду (контролю) в порядку, передбаченому цим Законом;
 
   – суб’єкт господарювання не одержав повідомлення про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) в порядку, передбаченому цим Законом;
 
83. - посадова особа органу державного нагляду (контролю) не внесла запис про здійснення заходу державного нагляду (контролю) до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу у суб’єкта господарювання);
 
   – посадова особа органу державного нагляду (контролю) не внесла запис про здійснення заходу державного нагляду (контролю) до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу в суб’єкта господарювання);
 
84. - тривалість планового заходу державного нагляду (контролю) або сумарна тривалість таких заходів протягом року перевищує граничну тривалість, встановлену частиною п’ятою статті 5 цього Закону або тривалість позапланового заходу державного нагляду (контролю) перевищує граничну тривалість, встановлену частиною четвертною статті 6 цього Закону;»;
 
   – тривалість планового заходу державного нагляду (контролю) або сумарна тривалість таких заходів протягом року перевищує граничну тривалість, встановлену частиною п’ятою статті 5 цього Закону, або тривалість позапланового заходу державного нагляду (контролю) перевищує граничну тривалість, встановлену частиною четвертою статті 6 цього Закону;
– орган державного нагляду (контролю) здійснює повторний позаплановий захід державного нагляду (контролю) за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для проведеного позапланового заходу державного нагляду (контролю);
– органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику;
– у передбачених законом випадках посадові особи не надали копію погодження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, або відповідного державного колегіального органу на здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю);
 
85. у зв’язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати відповідно абзацами десятим - чотирнадцятим;
 
      
86. абзац десятий доповнити словами «залучати під час здійснення таких заходів третіх осіб;»;
 
   бути присутнім під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), залучати під час здійснення таких заходів третіх осіб;
 
87. абзац одинадцятий після слів «комерційною таємницею» доповнити словами «або конфіденційною інформацією»;
 
   вимагати нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією суб'єкта господарювання;
одержувати та ознайомлюватися з актами державного нагляду (контролю);
надавати органу державного нагляду (контролю) в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта;
оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії органів державного нагляду (контролю) та їх посадових осіб;
 
88. доповнити статтю абзацом п’ятнадцятим - сімнадцятим такого змісту:
 
      
89. «отримувати консультативну допомогу від органу державного нагляду (контролю) з метою попередження порушень під час здійснення заходів нагляду (контролю);»;
 
   отримувати консультативну допомогу від органу державного нагляду (контролю) з метою запобігання порушенням під час здійснення заходів державного нагляду (контролю);
 
90. «запроваджувати ведення журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) та вимагати від посадових осіб органів державного нагляду (контролю) внесення записів про здійснення таких заходів.»;
 
-107- Продан О.П.
Абзац одинадцятий пункту 9 розділу І законопроекту доповнити словами «до початку їх проведення».
 
Враховано   вести журнал реєстрації заходів державного нагляду (контролю) та вимагати від посадових осіб органів державного нагляду (контролю) внесення до нього записів про здійснення таких заходів до початку їх проведення;
 
91. «вимагати припинення заходу державного нагляду (контролю) у разі перевищення посадовою особою органу державного нагляду (контролю) визначеного цим Законом максимального строку здійснення такого заходу.»;
 
-108- Продан О.П.
Абзац дванадцятий пункту 9 розділу І законопроекту доповнити словами «або збільшення нею при здійсненні заходу переліку питань, зазначених у посвідченні (направленні) на проведення цього заходу».
 
Відхилено   вимагати припинення здійснення заходу державного нагляду (контролю) у разі:
– перевищення посадовою особою органу державного нагляду (контролю) визначеного цим Законом максимального строку здійснення такого заходу;
– використання посадовими особами органу державного нагляду (контролю) неуніфікованих форм актів;
– з'ясування посадовими особами під час здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) питань, інших ніж ті, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення такого заходу».
 
92. 10) у абзаці четвертому статті 11 після слова «пояснення» доповнити словами « (в обсязі, який вважає необхідним)»;
 
-109- Продан О.П.
Пункт 10 законопроекту викласти в такій редакції:
«10) у статті 11:
у абзаці другому після слова «дотримання» доповнити словом «ними»; у абзаці четвертому після слова «пояснення» доповнити словами « (в обсязі, який вважає необхідним)»;
абзац п'ятий викласти у такій редакції:
«одержувати примірник акту та/або припису органу державного нагляду (контролю) за результатами проведеного планового чи позапланового заходу.»
 
Враховано   14. У статті 11:
абзац другий після слова «дотримання» доповнити словом «ними»;
абзац четвертий після слова «пояснення» доповнити словами «в обсязі, який він вважає необхідним»;
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
«одержувати примірник акта та/або припису органу державного нагляду (контролю) за результатами здійсненого планового чи позапланового заходу».
 
93. 11) у статті 12:
 
-110- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Пункт 11 розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«15) у статті 12:
частину другу доповнити реченням «Санкція, що застосовується до суб’єкта господарювання при першому порушенні, не може бути вищою мінімальної санкції передбаченої відповідним законом»;
доповнити статтю частинами третьою та четвертою такого змісту:
«3. У разі несплати суб’єктом господарювання застосованої до нього штрафної санкції за результатами здійснених заходів державного нагляду (контролю) протягом 15 календарних днів з дня вручення або направлення розпорядчого документа в порядку, передбаченому абзацами дванадцятим і тринадцятим частини дев’ятої статті 7 цього Закону, якщо розпорядчі документи не були оскаржені до органу державного нагляду (контролю) та/або в судовому порядку та залишені в силі, сума санкції стягується в судовому порядку.
4. Суб’єкт господарювання, посадові особи суб’єкта господарювання - юридичної особи не несуть відповідальності за відмову давати пояснення щодо діяльності суб’єкта господарювання.»;
 
Враховано   15. У статті 12:
1) частину другу доповнити реченням такого змісту: «Санкція, що застосовується до суб’єкта господарювання при першому порушенні, не може бути вищою за мінімальну санкцію, передбачену відповідним законом»;
2) доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:
«3. У разі несплати суб’єктом господарювання застосованої до нього штрафної санкції за результатами здійснених заходів державного нагляду (контролю) протягом 15 календарних днів з дня вручення або направлення розпорядчого документа в порядку, передбаченому абзацами дванадцятим і тринадцятим частини дев’ятої статті 7 цього Закону, якщо розпорядчі документи не були оскаржені до органу державного нагляду (контролю) та/або в судовому порядку та залишені в силі, сума санкції стягується в судовому порядку.
 
    -111- Левченко Ю.В.
Пункт 11 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
94. доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
 
      
95. «Суб’єкт господарювання, посадові особи суб’єкта господарювання - юридичної особи не несуть відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо діяльності суб’єкта господарювання.»;
 
-112- Сотник О.С.
Частину третю статті 12 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» «Суб'єкт господарювання, посадові особи суб'єкта господарювання - юридичної особи не несуть відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо діяльності суб'єкта господарювання.» - виключити.
 
Відхилено   4. Суб’єкт господарювання, посадові особи суб’єкта господарювання - юридичної особи не несуть відповідальності за відмову надавати пояснення щодо діяльності суб’єкта господарювання».
 
    -113- Пташник В.Ю.
Пункт одинадцятий наступного змісту: "у статті 12:
доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
"Суб'єкт господарювання, посадові особи суб'єкта господарювання -
юридичної особи не несуть відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо діяльності суб'єкта господарювання."; - виключити.
 
Відхилено    
    -114- Голубов Д.І.
Пункт 11 розділу І законопроекту виключити, а саме:
«11) у статті 12:
доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
«Суб'єкт господарювання, посадові особи суб'єкта господарювання - юридичної особи не несуть відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо діяльності суб'єкта господарювання.»;».
 
Відхилено    
96. 12) у частині першій статті 14 слова «керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи» замінити словами «керівника суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженої ним особи (фізичну особу - підприємця або уповноваженої ним особи)»;
 
   16. У частині першій статті 14 слова «керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи» замінити словами «керівника суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженої ним особи (фізичної особи - підприємця або уповноваженої ним особи)».
 
97. 13) статтю 19 викласти у такій редакції:
 
   17. Статтю 19 викласти в такій редакції:
 
98. «Стаття 19. Консультативна підтримка суб’єктів господарювання.
 
   «Стаття 19. Консультативна підтримка суб’єктів господарювання
 
99. 1. Органи державного нагляду (контролю) надають суб’єктам господарювання письмові консультації з питань здійснення державного нагляду (контролю).
 
-115- Продан О.П.
У абзаці третьому пункту 13 законопроекту перед словом «надають» доповнити словом «безкоштовно», слова «з питань» замінити словами «щодо вимог до здійснення відповідної господарської діяльності та/або щодо».
 
Враховано   1. Органи державного нагляду (контролю) безоплатно надають суб’єктам господарювання письмові консультації щодо вимог до провадження відповідної господарської діяльності та/або щодо здійснення державного нагляду (контролю).
 
100. Консультації органів державного нагляду (контролю) можуть бути загальними (стосуватись невизначеного кола суб’єктів господарювання) або індивідуальними (стосуватись конкретного суб’єкта господарювання). Загальні консультації повинні бути оприлюднені в офіційному виданні та на офіційному веб-сайті органу державного нагляду (контролю). Індивідуальні консультації повинні бути надані (надіслані) суб’єктам господарювання протягом 15 календарних днів після отримання їх запитів.
 
-116- Продан О.П.
Абзац четвертий пункту 13 законопроекту викласти в такій редакції:
«Консультації органів державного нагляду (контролю) можуть бути загальними (стосуватись невизначеного кола суб'єктів господарювання) або індивідуальними (стосуватись конкретного суб'єкта господарювання). Усі консультації повинні бути оприлюднені на офіційному веб-сайті органу державного нагляду (контролю), який їх надав».
 
Відхилено   Консультації органів державного нагляду (контролю) можуть бути загальними (стосуватися невизначеного кола суб’єктів господарювання) або індивідуальними (стосуватися конкретного суб’єкта господарювання). Загальні консультації оприлюднюються в офіційному виданні та на офіційному веб-сайті органу державного нагляду (контролю). Індивідуальні консультації надаються (надсилаються) суб’єктам господарювання протягом 15 календарних днів після отримання запиту.
 
101. 2. Суб’єкт господарювання може посилатися на загальні, а також адресовані йому індивідуальні консультації органів державного нагляду (контролю) під час доведення правомірності своєї поведінки у відносинах з цими органами, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також під час судового розгляду.
 
-117- Продан О.П.
У абзаці п'ятому пункту 13 законопроекту слова «адресовані йому» виключити.
 
Відхилено   2. Суб’єкт господарювання може посилатися на загальні та адресовані йому індивідуальні консультації органів державного нагляду (контролю) під час доведення правомірності своєї поведінки у відносинах із цими органами, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також під час судового розгляду.
 
102. Не може бути притягнуто до відповідальності суб’єкта господарювання, який діяв відповідно до консультації органу державного нагляду (контролю), зокрема, на підставі того, що у майбутньому така податкова консультація або узагальнююча податкова консультація була змінена або скасована.»;
 
-118- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Викласти абзац 6 пункту 13 Законопроекту у такій редакції:
«Суб’єкт господарювання не може бути притягнутий до відповідальності, якщо він діяв відповідно до консультації органу державного нагляду (контролю), зокрема на підставі того, що індивідуальна або загальна консультація, у тому числі податкова, була змінена або скасована»
 
Враховано   Суб’єкт господарювання не може бути притягнутий до відповідальності, якщо він діяв відповідно до консультації органу державного нагляду (контролю), зокрема на підставі того, що індивідуальна або загальна консультація, у тому числі податкова, була змінена або скасована».
 
    -119- Продан О.П.
У абзаці шостому пункту 13 законопроекту після слів «у
майбутньому така» слово «податкова» та слова «або узагальнююча податкова
консультація» виключити.
 
Відхилено    
103. 14) частину першу статті 20 викласти у такій редакції:
 
   18. Частину першу статті 20 викласти в такій редакції:
 
104. «1. Громадські об’єднання в особі їх уповноважених представників мають право здійснювати захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання під час здійснення щодо них заходів державного нагляду (контролю).
 
-120- Продан О.П.
У абзаці другому пункту 14 законопроекту після слів «суб'єктів господарювання» доповнити словами «, які є їх членами».
 
Відхилено   «1. Громадські об’єднання в особі їх уповноважених представників мають право здійснювати захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання під час здійснення щодо них заходів державного нагляду (контролю).
 
105. Органи державного нагляду (контролю) зобов’язані розглядати звернення громадських об’єднань їх уповноважених представників в інтересах суб’єктів господарювання в порядку, встановленому для розгляду звернень суб’єктів господарювання.
 
-121- Продан О.П.
У абзаці третьому пункту 14 законопроекту перед словами «в порядку» доповнити словами «, членів цих об'єднань».
 
Відхилено   Органи державного нагляду (контролю) зобов’язані розглядати звернення громадських об’єднань, їх уповноважених представників в інтересах суб’єктів господарювання в порядку, встановленому для розгляду звернень суб’єктів господарювання.
 
106. За ініціативою громадських об’єднань органи державного нагляду (контролю) проводять консультації з громадськістю в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
-122- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
доповнити законопроект наступним абзацом:
"у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності» у відповідному відмінку."
 
Враховано   За ініціативою громадських об’єднань органи державного нагляду (контролю) проводять консультації з громадськістю в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
19. У тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності» у відповідному відмінку.
 
107. ІІ. Прикінцеві положення:
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
108. 1.Цей Закон набирає чинності з наступного для після його опублікування.
 
-123- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Пункт перший Прикінцевих положень викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
    -124- Ленський О.О.
Частину першу розділу ІІ викласти у такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності з наступного для після його опублікування. Крім змін до статті 2 Закону, які набирають чинності одночасно з внесенням відповідних змін до спеціальних законодавчих актів у відповідних сферах.».
 
Відхилено    
109. 2.Протягом року, з дня набрання чинності цим Законом, установити мораторій на внесення змін до статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 
   2. Протягом року з дня набрання чинності цим Законом установити мораторій на внесення змін до статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 
110. 2. Кабінету Міністрів України: у двомісячний термін з дня опублікування цього Закону:
 
-125- Галасюк В.В.
Кіраль С.І.
Пункти 3 та 4 Прикінцевих положень викласти у наступній редакції:
"3. Установити, що абзац одинадцятий частини другої статті 8 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" діє до створення та введення в дію інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).
 
Враховано   3. Установити, що абзац тринадцятий частини другої статті 8 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" діє до створення та введення в дію інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).
 
    -126- Мацола Р.М.
У розділі ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту:
після пункту другого доповнити новий пункт такого змісту:
"3. Частину п'яту статті 33 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 49, ст.668 з наступними змінами) доповнити новим абзацом дев'ятим такого змісту:
"здійснює перевірки додержання законодавства про охорону праці з питань, що належать до його компетенції, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.";
у зв'язку з цим пункт три вважати пунктом чотири.
 
Відхилено    
    -127- Недава О.А.
Розділ ІІ «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 3 такого
змісту:
„3. Частину п'яту статті 33 Закону України „Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 49, ст.668) доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:
„здійснює перевірки додержання законодавства про охорону праці з питань, віднесених до його компетенції, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.".
У зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4.
 
Відхилено    
    -128- Сольвар Р.М.
розділ ІІ Прикінцеві положення законопроекту після пункту 2 доповнити новим пунктом такого змісту:
"3. Частину п’яту статті 33 Закону України "Про охорону праці" (відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 50, ст.. 537) доповнити новим абзацом такого змісту:
"здійснює перевірки додержання законодавства про охорону праці з питань, віднесених до його компетенції, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.";
у зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4.
 
Відхилено    
111. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України