Кількість абзаців - 37 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації права на конвертацію грошових вимог до товариства на внесок до його статутного капіталу (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації права на конвертацію грошових вимог до товариства на внесок до його статутного капіталу
 
-1- Ленський О.О.
Назву викласти у такій редакції «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації права на конвертацію грошових вимог до товариства на внесок до його статутного капіталу та вступ до товариства нових учасників»
 
Враховано частково   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зарахування грошових вимог до товариства з обмеженою відповідальністю в рахунок внесення вкладу до його статутного капіталу та вступу нових учасників до товариства
 
3.

 
-2- Галасюк В.В.
Семенуха Р.С.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зарахування грошових вимог до товариства з обмеженою відповідальністю в рахунок внесення вкладу до його статутного капіталу та вступу нових учасників до товариства»;
 
Враховано      
4.

 
-3- Петьовка В.В.
Назву Закону викласти в новій редакції такого змісту:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації права вступу нових учасників та на конвертацію грошових вимог до товариства з обмеженою відповідальністю на внесок до його статутного капіталу»
 
Враховано частково      
5. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
6. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
7. 1. У с (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40 - 44, ст. 356):
 
   1. Частини другу та шосту с (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40 - 44, ст. 356) викласти в такій редакції:
 
8. 1) частини другу та третю замінити однією частиною такого змісту:
 
-4- Галасюк В.В.
Семенуха Р.С.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) частину другу викласти в такій редакції:
«2. Не допускається звільнення учасника товариства з обмеженою відповідальністю від обов'язку внесення вкладу до статутного капіталу товариства.
Зарахування грошових вимог до товариства з обмеженою відповідальністю в рахунок внесення вкладу його учасником або особою, що приймається до складу учасників цього товариства, допускається при збільшенні статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю у порядку, встановленому законом та статутом товариства.
Положення абзацу другого цієї частини статті не застосовуються до товариств, у статутному капіталі яких є частка, що належить державі або територіальній громаді, або юридичній особі, у статутному капіталі якої є частка, що належить державі або територіальній громаді.».
 
Враховано      
9. «2. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства.
 
   «2. Не допускається звільнення учасника товариства з обмеженою відповідальністю від обов'язку внесення вкладу до статутного капіталу товариства.
 
10. Не допускається звільнення учасника товариства з обмеженою відповідальністю від обов'язку внесення первинного вкладу до статутного капіталу товариства при його заснуванні, у тому числі шляхом зарахування грошових вимог до товариства.
 
   Зарахування грошових вимог до товариства з обмеженою відповідальністю в рахунок внесення вкладу його учасником або особою, яка приймається до складу учасників цього товариства, допускається у разі збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю у порядку, встановленому законом і статутом товариства.
Положення абзацу другого цієї частини не застосовуються до товариств, у статутному капіталі яких є частка, що належить державі або територіальній громаді, або юридичній особі, у статутному капіталі якої є частка, що належить державі або територіальній громаді»;
 
11. Якщо учасники до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади, загальні збори учасників приймають одне з таких рішень:
 
      
12. про виключення із складу товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
 
      
13. про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
 
      
14. про ліквідацію товариства.
 
      
15. Зміни до статуту, пов'язані із зміною розміру статутного капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації в установленому порядку.
 
      
16. Рішення про зменшення статутного капіталу товариства надсилається поштовим відправленням всім кредиторам товариства не пізніше триденного строку з дня його прийняття»;
 
      
17. У зв'язку з цим частини четверту-шосту вважати відповідно частинами третьою-п'ятою.
 
      
18. 2) частину п'яту викласти в такій редакції:
 
-5- Продан О.П.
У абзаці другому підпункту 2 пункту 1 частини І законопроекту слова «у тому числі шляхом зарахування грошових вимог до товариства,» виключити та доповнити новим реченням такого змісту: «Зарахування грошових вимог до товариства можливе виключно за наявності нотаріально посвідчених заяв третіх осіб»
 
Враховано редакційно      
    -6- Галасюк В.В.
Семенуха Р.С.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«2) частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів учасниками товариства та вкладів особами, що приймаються до складу учасників товариства, встановлюється законом і статутом товариства».
 
Враховано    
    -7- Петьовка В.В.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І проекту викласти у новій редакції такого змісту:
2) частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю дозволяється виключно після внесення усіма його учасниками раніше заявлених вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів учасників товариства та вкладів нових учасників, котрі приймаються до складу учасників товариства, у тому числі шляхом зарахування грошових вимог до товариства, встановлюється законом і статутом товариства».
 
Враховано частково    
19. «5. Збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів учасників товариства та вкладів третіх осіб, що приймаються до складу учасників товариства, у тому числі шляхом зарахування грошових вимог до товариства, встановлюється законом і статутом товариства».
 
-8- Ленський О.О.
У розділі І у частині першій у пункті 2) у абзаці другому слова «третіх осіб» замінити словом «осіб», а також провести відповідну заміну далі за текстом у відповідному відмінку та числі
 
Враховано   «6. Збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів учасниками товариства та вкладів особами, які приймаються до складу учасників товариства, встановлюється законом і статутом товариства».
 
20. 2. У « (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 2000 р., № 46, ст. 397; 2007 р., № 33, ст. 440; 2010 р., № 9, ст. 76):
 
-9- Воропаєв Ю.М.
У Законі України «Про господарські товариства» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 2000 р., № 46, ст. 397; 2007 р., № 33, ст. 440; 2010 р., № 9, ст. 76) пункт перший викласти у наступній редакції:
«1) статтю 52 після частини восьмої доповнити чотирма новими частинами такого змісту:
«Збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю може здійснюватися за рахунок додаткових вкладів учасників товариства та, якщо це не заборонено статутом товариства, за рахунок вкладів третіх осіб, що приймаються до складу учасників товариства.
У разі прийняття учасниками товариства з обмеженою відповідальністю рішення про збільшення статутного капіталу товариства за рахунок додаткових вкладів учасників товариства та (або) за рахунок вкладів третіх осіб, що приймаються до складу учасників товариства, не допускається звільнення учасника товариства та (або) третьої особи від обов'язку внесення відповідного вкладу до статутного капіталу товариства, крім випадку, передбаченого частиною дванадцятою цієї статті.
Якщо інше не передбачене статутом товариства з обмеженою відповідальністю, при збільшенні статутного капіталу товариства в рахунок внесення додаткових вкладів учасниками товариства та (або) в рахунок внесення вкладів третіми особами, що приймаються до складу учасників товариства, можуть бути зараховані грошові вимоги до товариства, зокрема, за договорами позик.
Частка учасника товариства з обмеженою відповідальністю, набута шляхом зарахування грошової вимоги до товариства, зокрема за договорами позик, вважається сплаченою в повному обсязі та може бути відчужена учасником в порядку, передбаченому законом. «;
 
Враховано частково   2. У « (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 2002 р., № 32, ст. 222; 2007 р., № 33, ст. 440; 2010 р., № 9, ст. 76; 2011 р., № 43, ст. 446):
 
21. 1) статтю 52 після частини восьмої доповнити трьома новими частинами такого змісту:
 
-10- Галасюк В.В.
Семенуха Р.С.
Абзац перший підпункту 1 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) статтю 52 після частини сьомої доповнити чотирма частинами такого змісту»;
 
Враховано   1) статтю 52 після частини сьомої доповнити чотирма новими частинами такого змісту:
 
    -11- Ленський О.О.
У частині другій у пункті 1) в абзаці першому слово «восьмої» замінити на «сьомої».
 
Враховано    
    -12- Петьовка В.В.
У підпункті 1 пункту 2 розділу І проекту слова: «третіх осіб, що приймаються до складу учасників товариства», «третьої особи» та «третіми особами» замінити відповідно словами: «нових учасників, котрі приймаються до складу учасників товариства», «нового учасника» та «новими учасниками, котрі приймаються до складу учасників товариства».
 
Враховано частково    
22. «Збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю може здійснюватися за рахунок додаткових вкладів учасників товариства та, якщо це не заборонено статутом товариства, за рахунок вкладів третіх осіб, що приймаються до складу учасників товариства.
 
-13- Продан О.П.
Абзац другий підпункту 1 пункту 1 частини І законопроекту доповнити словами «за їх особистою заявою, посвідченою нотаріально»;
 
Враховано редакційно   «Збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю може здійснюватися за рахунок додаткових вкладів учасників товариства та, якщо це не заборонено статутом товариства, за рахунок вкладів осіб, які приймаються до складу учасників товариства.
 
    -14- Ванат П.М.
Романовський О.В.
у частині восьмій статті 52 слово «третіх» виключити:
 
Враховано    
    -15- Галасюк В.В.
Семенуха Р.С.
В абзаці другому підпункту 1 пункту 2 розділу І законопроекту слово «третіх» виключити;
 
Враховано    
23. У разі прийняття учасниками товариства з обмеженою відповідальністю рішення про збільшення статутного капіталу товариства за рахунок додаткових вкладів учасників товариства та (або) за рахунок вкладів третіх осіб, що приймаються до складу учасників товариства, не допускається звільнення учасника товариства та (або) третьої особи від обов'язку внесення відповідного вкладу до статутного капіталу товариства, крім випадку, передбаченого частиною одинадцятою цієї статті.
 
-16- Галасюк В.В.
Семенуха Р.С.
Абзаци третій та четвертий підпункту 1 пункту 2 розділу І законопроекту замінити трьома абзацами такого змісту:
«Якщо інше не передбачено статутом товариства з обмеженою відповідальністю, для збільшення його статутного капіталу в рахунок внесення додаткових вкладів учасниками товариства та (або) в рахунок внесення вкладів особами, що приймаються до складу учасників товариства, можуть бути зараховані їх грошові вимоги до товариства. Як вклад можуть зараховуватися грошові вимоги, які виникли з договірних зобов’язань, за правилами, встановленими статтями 601-602 Цивільного кодексу України. Зарахування грошових вимог осіб, що приймаються до складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю, здійснюється за наявності нотаріально посвідчених заяв таких осіб.
На вимогу учасника (учасників) товариства, що володіє (володіють у сукупності) більш як 20 відсотками голосів, оцінка грошових вимог, що зараховуються в рахунок внесення вкладу, крім грошових вимог за договорами позики грошових коштів, підлягає незалежній експертній перевірці відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого (яких) проводиться перевірка.
Положення частин дев’ятої та десятої цієї статті не застосовуються до товариств, у статутному капіталі яких є частка, що належить державі або територіальній громаді, або юридичній особі, у статутному капіталі якої є частка, що належить державі або територіальній громаді.»;»;
 
Враховано   Якщо інше не передбачено статутом товариства з обмеженою відповідальністю, для збільшення його статутного капіталу в рахунок внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або в рахунок внесення вкладів особами, які приймаються до складу учасників товариства, можуть бути зараховані їхні грошові вимоги до товариства. Як вклад можуть зараховуватися грошові вимоги, що виникли з договірних зобов’язань, за правилами, встановленими статтями 601 – 602 Цивільного кодексу України. Зарахування грошових вимог осіб, які приймаються до складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю, здійснюються за наявності нотаріально посвідчених заяв таких осіб.
 
    -17- Продан О.П.
У абзаці третьому підпункту 1 пункту 1 частини І законопроекту після слів «до складу учасників товариства» доповнити словами «за їх особистою заявою, посвідченою нотаріально»;
 
Відхилено    
    -18- Ванат П.М.
Романовський О.В.
частину дев’яту статті 52 викласти у такій редакції:
«Уразі прийняття учасниками товариства з обмеженою відповідальністю рішення про збільшення статутного капіталу товариства за рахунок додаткових вкладів учасників товариства та (або) за рахунок вкладів осіб, що приймаються до складу учасників товариства, не допускаються звільнення учасника товариства та (або) особи, яка приймається до складу учасників товариства, від обов’язку внесення відповідного вкладу до статутного капіталу товариства.»;
 
Враховано редакційно    
24. Якщо інше не передбачене статутом товариства з обмеженою відповідальністю, при збільшенні статутного капіталу товариства в рахунок внесення додаткових вкладів учасниками товариства та (або) в рахунок внесення вкладів третіми особами, що приймаються до складу учасників товариства, можуть бути зараховані грошові вимоги до товариства, зокрема за договорами позик»;
 
-19- Продан О.П.
У абзаці четвертому підпункту 1 пункту 1 частини І законопроекту слова «можуть бути зараховані грошові вимоги до товариства, зокрема за договорами позик» замінити словами «грошові вимоги до товариства, зокрема за договорами позик, можуть бути зараховані виключно за заявою позикодавця, посвідченою нотаріально»
 
Враховано редакційно   На вимогу учасника (учасників) товариства, що володіє (володіють у сукупності) більш як 20 відсотками голосів, оцінка грошових вимог, що зараховуються в рахунок внесення вкладу, крім грошових вимог за договорами позики грошових коштів, підлягає незалежній експертній перевірці відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого (яких) проводиться перевірка.
Положення частин дев’ятої та десятої цієї статті не застосовуються до товариств, у статутному капіталі яких є частка, що належить державі або територіальній громаді, або юридичній особі, у статутному капіталі якої є частка, що належить державі або територіальній громаді».
У зв’язку з цим частину восьму вважати частиною дванадцятою;
 
    -20- Левченко Ю.В.
Абзац 4 підпункту 1 пункту 2 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«Якщо інше не передбачене статутом товариства з обмеженою відповідальністю, при збільшенні статутного капіталу товариства в рахунок внесення додаткових вкладів учасниками товариства та (або) в рахунок внесення вкладів третіми особами, що приймаються до складу учасників товариства, за письмовою згодою усіх учасників товариства можуть бути зараховані грошові вимоги до товариства, зокрема за договорами позик»;»
 
Враховано редакційно    
    -21- Ванат П.М.
Романовський О.В.
частину десяту статті 52 виключити
 
Враховано редакційно    
25. 2)
 
-22- Петьовка В.В.
У абзаці другому підпункту 2 пункту 2 розділу І проекту слова: «третьої особи» замінити словами: «нового учасника».
 
Враховано редакційно   2)
 
26. частину першу доповнити новим пунктом «д» такого змісту:
 
-23- Галасюк В.В.
Семенуха Р.С.
В абзаці другому підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту слова «новим пунктом «д» замінити словами «пунктами «д» та «е»;
 
Враховано   частину першу доповнити пунктами «ґ» та «д» такого змісту:
 
27. «д) прийняття третьої особи до складу учасників товариства»;
 
-24- Галасюк В.В.
Семенуха Р.С.
Абзац третій підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту замінити двома абзацами такого змісту змінивши відповідно нумерацію наступних абзаців:
«д) прийняття особи до складу учасників товариства, встановлення розміру, форми і порядку внесення вкладу особою, що приймається до складу учасників товариства;
е) про надання згоди на зарахування в рахунок внесення додаткових вкладів учасниками товариства та (або) в рахунок внесення вкладів особами, що приймаються до складу учасників товариства, їх грошових вимог до товариства.»;
 
Враховано   «ґ) прийняття особи до складу учасників товариства, встановлення розміру, форми і порядку внесення вкладу особою, яка приймається до складу учасників товариства;
д) надання згоди на зарахування в рахунок внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або в рахунок внесення вкладів особами, які приймаються до складу учасників товариства, їхніх грошових вимог до товариства»;
 
    -25- Ванат П.М.
Романовський О.В.
у пункті «д» частини першої статті 59 слово «третьої» виключити;
 
Враховано    
28. частину другу викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
29. «З питань, зазначених у пунктах "а", "б" статті 41 цього Закону, а також при вирішенні питання про виключення учасника з товариства та питання про прийняття третьої особи до складу учасників товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства.».
 
-26- Галасюк В.В.
Семенуха Р.С.
Абзац шостий підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«З питань, зазначених у пунктах "а", "б" статті 41 цього Закону, а також при вирішенні питань про виключення учасника з товариства, про прийняття особи до складу учасників товариства та з питання, зазначеного у пункті "е" частини першої цієї статті, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства.»;
 
Враховано   «З питань, зазначених у пунктах "а", "б" статті 41 цього Закону, а також при вирішенні питань про виключення учасника з товариства, про прийняття особи до складу учасників товариства та з питання, зазначеного в пункті "д" частини першої цієї статті, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, які володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства».
 
    -27- Левченко Ю.В.
Абзац 5 підпункту 2 пункту 2 розділу І Законопроекту викласти у такій редакції:
«З питань, зазначених у пунктах "а", "б" статті 41 цього Закону, а також при вирішенні питання про виключення учасника з товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства. При вирішенні питання про прийняття третьої особи до складу учасників товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності 100 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства.».
 
Відхилено    
    -28- Ванат П.М.
Романовський О.В.
у частині другій статті 59 слова «та питання про прийняття третьої особи до складу учасників товариства» виключити, доповнивши новим реченням «Рішення про прийняття особи до складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариств, якщо інше не передбачено статутом товариства з обмеженою відповідальністю.».
 
Відхилено    
30. 3. Частину першу с« (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 19, ст. 80) після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   3. Частину першу с« (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 19, ст. 80; 2009 р., № 52, ст. 763) після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
31. «грошових вимог, зокрема за договорами позик, які погашаються шляхом обміну на акції, корпоративні права (права власності на частку (пай) у статутному капіталі юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України;»;
 
-29- Галасюк В.В.
Семенуха Р.С.
Абзац другий пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«грошових вимог, зокрема за договорами позик в іноземній валюті, що визнається конвертованою Національним банком України, у сумі фактично наданих позикодавцем коштів, процентів, нарахованих за користування позикою та інших, передбачених договором платежів, які погашаються шляхом обміну на право власності на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю відповідно до Цивільного кодексу України;»
 
Враховано   «грошових вимог, зокрема за договорами позик в іноземній валюті, що визнається конвертованою Національним банком України, у сумі фактично наданих позикодавцем коштів, процентів, нарахованих за користування позикою та інших, передбачених договором платежів, що погашаються шляхом обміну на право власності на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю відповідно до Цивільного кодексу України».
 
    -30- Ванат П.М.
Романовський О.В.
абзац сьомий частини першої статті 2 виключити
 
Відхилено    
    -31- Національний банк України
в абзаці другому пункту 3 розділу І законопроекту слова «грошових вимог, зокрема, за договорами позик» замінити словами «грошових вимог за договором позики у сумі фактично переданих позикодавцем юридичній особі коштів в іноземній валюті, що визнається конвертованою Національним банком України»
 
Враховано частково    
32. У зв’язку з цим абзаци сьомий-дев’ятий вважати відповідно абзацами восьмим-десятим.
 
   У зв’язку з цим абзаци сьомий-дев’ятий вважати відповідно абзацами восьмим-десятим.
 
33. 4. Частину третю статті 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами) доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-32- Галасюк В.В.
Семенуха Р.С.
Пункт 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«4. Частину другу статті 13 Закону Україну «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 31-32, ст.263) доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:
«Національному банку України – відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю в частині збільшення статутного капіталу товариства внаслідок зарахування в рахунок внесення вкладів грошових вимог до товариства за договорами кредиту, позики в іноземній валюті від нерезидентів.»
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати відповідно абзацом шостим.»
 
Враховано   4. Частину другу статті 13 Закону Україну «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст. 17) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
    -33- Ванат П.М.
Романовський О.В.
Пункт 4 проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації права на конвертацію грошових вимог до товариства на внесок до його статутного капіталу» викласти в такій редакції:
«Частину четверту статті 17 Закону Україну «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 31-32, ст.263) доповнити пунктом 11 такого змісту:
11) рішення уповноваженого органу юридичної особи про прийняття особи до складу учасників, збільшення статутного капіталу та перерозподіл часток учасників у статутному капіталі.»
 
Відхилено    
    -34- Голубов Д.І.
Пункт 4 розділу І законопроекту – виключити, а саме «4. Частину третю статті 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами) доповнити новим абзацом такого змісту: «рішення уповноваженого органу юридичної особи про прийняття третьої особи до складу учасників, збільшення статутного капіталу та перерозподіл часток учасників у статутному капіталі».
 
Враховано редакційно    
    -35- Ленський О.О.
Частину четверту виключити, а саме: «4. Частину третю статті 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами) доповнити новим абзацом такого змісту: «рішення уповноваженого органу юридичної особи про прийняття третьої особи до складу учасників, збільшення статутного капіталу та перерозподіл часток учасників у статутному капіталі».
 
Враховано редакційно    
    -36- Петьовка В.В.
Пункт 4 розділу І проекту - виключити
 
Враховано редакційно    
34. «рішення уповноваженого органу юридичної особи про прийняття третьої особи до складу учасників, збільшення статутного капіталу та перерозподіл часток учасників у статутному капіталі».
 
   «Національному банку України – відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю в частині збільшення статутного капіталу товариства внаслідок зарахування в рахунок внесення вкладів грошових вимог до товариства за договорами кредиту, позики в іноземній валюті від нерезидентів».
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.
 
35. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-37- Семенуха Р.С.
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім пунктів 2, 3 цього розділу, які набирають чинності з дня опублікування цього Закону.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця:
привести свої нормативно-правові акти з оцінки майна у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
3. Рекомендувати Національному банку України у місячний строк із дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім пунктів 2 та 3 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця:
привести свої нормативно-правові акти з оцінки майна у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
3. Рекомендувати Національному банку України у місячний строк із дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
36. Голова Верховної Ради
України

   Голова Верховної Ради
України