Кількість абзаців - 166 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регульованих ринків та деривативів (ч.ІІ) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Публічне акціонерне товариство зобов'язане пройти процедуру допуску акцій до регулярних торгів та залишатися хоча б на одному регульованому ринку цінних паперів в Україні. Акції публічного акціонерного товариства не можуть бути допущені до регулярних торгів більше ніж одного регульованого ринку цінних паперів в Україні.";
 
-1- Довбенко М.В.
Абзаци четвертий та п’ятий підпункту 2 пункту 30 виключити
 
Враховано частково      
1. у частині другій слова "фондової біржі" та "біржі" замінити словами "регульованому ринку цінних паперів";
 
   у частині другій слова "фондової біржі" та "біржі" замінити словами "регульованому фондовому ринку";
 
2. 3) у другому реченні абзацу третього частини четвертої статті 30 слова "фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство" замінити словами "оператора регульованого ринку (операторів регульованих ринків), на якому (яких) акції такого товариства допущені до регулярних торгів";
 
   4) у другому реченні абзацу третього частини четвертої статті 30 слова "фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство" замінити словами "оператора регульованого фондового ринку (операторів регульованих фондових ринків), на якому (яких) акції такого товариства допущені до регулярних торгів";
 
3.

 
-2- Святаш Д.В.
Пункт 30 розділу І Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"4) статтю 34 доповнити новою частиною такого змісту:
"3. У випадку передання акціонером права на участь у загальних зборах акціонерного товариства та голосування за належними йому акціями, права на які обліковуються на рахунку умовного зберігання цінних паперів (ескроу цінних паперів), іншій особі, відповідна інформація відображається в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. В такому випадку особа, якій акціонером передано право на участь у загальних зборах акціонерного товариства та голосування, набуває право на участь у загальних зборах акціонерного товариства та до такої особи застосовуються всі норми цього Закону, що визначають порядок проведення акціонерним товариством загальних зборів та реалізації акціонером права на участь у загальних зборах та голосування".
У зв’язку з цим відповідно змінити нумерацію наступних підпунктів пункту 30.
 
Враховано   5) статтю 34 доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. У разі передання акціонером права на участь у загальних зборах акціонерного товариства та голосування за належними йому акціями, права на які обліковуються на рахунку умовного зберігання цінних паперів (ескроу цінних паперів), іншій особі відповідна інформація відображається в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. У такому разі особа, якій акціонером передано право на участь у загальних зборах акціонерного товариства та голосування, набуває право на участь у загальних зборах акціонерного товариства та до неї застосовуються всі норми цього Закону, що визначають порядок проведення акціонерним товариством загальних зборів і реалізації акціонером права на участь у загальних зборах та голосування";
 
4. 4) у другому реченні абзацу третього частини першої статті 35 та частині першій статті 82 слова "фондовій біржі, на якій" замінити словами "оператору регульованого ринку, на якому";
 
   6) у другому реченні абзацу третього частини першої статті 35 слова "фондовій біржі, на якій" замінити словами "оператору регульованого фондового ринку, на якому";
 
5. 5) в абзаці другому частини восьмої статті 38 слова "фондовій біржі (біржам)" замінити словами "оператору регульованого ринку (операторам регульованих ринків)";
 
   7) в абзаці другому частини восьмої статті 38 слова "фондовій біржі (біржам), на яких" замінити словами "оператору регульованого фондового ринку (операторам регульованих фондових ринків), на якому (яких)";
 
6. 6) у другому реченні абзацу другого частини шостої статті 47 слова "фондовій біржі (біржам), на якій акції такого товариства перебувають у біржовому списку" замінити словами "оператору регульованого ринку (операторам регульованих ринків), на якому (яких) акції такого товариства допущені до регулярних торгів";
 
   8) у другому реченні абзацу другого частини шостої статті 47 слова "фондовій біржі (біржам), на якій акції такого товариства перебувають у біржовому списку" замінити словами "оператору регульованого фондового ринку (операторам регульованих фондових ринків), на якому (яких) акції такого товариства допущені до регулярних торгів";
 
7. 7) в частині першій статті 64 слова "кожній біржі" замінити словами "кожному оператору регульованого ринку";
 
-3- Святаш Д.В.
Підпункт 7 пункту 30 викласти у такій редакції:
"у другому реченні абзацу першого частини першої статті 64 слова "кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу " замінити словами "кожному оператору регульованого фондового ринку, на якому акції товариства допущені до торгів"
 
Враховано   9) у другому реченні абзацу першого частини першої статті 64 слова "кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу" замінити словами "кожному оператору регульованого фондового ринку, на якому акції товариства допущені до торгів";
 
8. 8) в частині першій статті 65 та частині першій статті 82 слова "кожну фондову біржу (біржі), на якій" замінити словами "кожного оператора регульованого ринку (операторів регульованих ринків), на якому";
 
   10) в абзаці другому частини першої статті 65 та частині першій статті 82 слова "кожну фондову біржу (біржі), на якій" замінити словами "кожного оператора регульованого фондового ринку (операторів регульованих фондових ринків), на якому (яких)".
 
9. 31. У Законі України "Про Фонд державного майна України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №28, ст. 311) в двадцять другому абзаці пункту 2 частини першої статті 5 слова "фондовими біржами" замінити словами "операторами регульованого ринку";
 
-4- Святаш Д.В.
У пункті 31 розділу І Законопроекту слова "регульованого ринку" замінити словами "організованого ринку".
 
Відхилено   31. В абзаці двадцять другому пункту 2 частини першої статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 28, ст. 311) слова "фондовими біржами" замінити словами "операторами регульованого ринку".
 
10. 32. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №32 - 33, ст. 413):
 
-5- Ленський О.О.
Частину 32 виключити.
 
Відхилено   32. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 32 - 33, ст. 413):
 
    -6- Голубов Д.І.
Пункт 32 розділу Івиключити.
 
Відхилено    
11. 1) статтю 1 доповнити частиною другою такого змісту:
 
   1) статтю 1 доповнити частиною другою такого змісту:
 
12. "2. Терміни "дериватив", "генеральна угода", та "професійний учасник ринків капіталу та регульованих ринків" вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки".";
 
-7- Святаш Д.В.
У абзаці другому підпункту 1 пункту 32 розділу І Законопроекту слово "інші" виключити.
 
Враховано   "2. Терміни "дериватив", "генеральна угода", "професійний учасник ринків капіталу та регульованих ринків" вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених у Законі України "Про ринки капіталу та регульовані ринки";
 
13. 2) частину третю статті 2 доповнити реченням такого змісту:
 
   2) частину третю статті 2 доповнити абзацом третім такого змісту:
 
14. "Провадження у справі про визнання суб’єкта підприємницької діяльності, який є стороною договору щодо фінансових інструментів та (або) стороною одного або кількох деривативів, неплатоспроможним (банкрутом) здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом та законодавством про ринки капіталу.";
 
-8- Демчак Р.Є.
У абзаці другому підпункту 2 пункту 32 Розділу І слова «цим Законом та законодавством про ринки капіталу» замінити словами «законодавством».
 
Враховано   "Провадження у справі про визнання суб’єкта підприємницької діяльності, який є стороною договору щодо фінансових інструментів та/або стороною одного або кількох деривативів, неплатоспроможним (банкрутом) здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених законодавством";
3) абзац шостий частини четвертої статті 28 викласти в такій редакції:
"Арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржника щодо розпорядження його майном можуть бути накладені лише в межах процедури санації, у разі, якщо вони не перешкоджають виконанню плану санації та не суперечать інтересам конкурсних кредиторів. Не допускається арешт грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках умовного зберігання (ескроу), відкритих боржником у встановленому законодавством порядку";
4) абзац перший частини першої статті 42 викласти в такій редакції:
"1. Усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або повного господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу ліквідаційної маси, за винятком грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку умовного зберігання (ескроу) банкрута, об'єктів житлового фонду, в тому числі гуртожитків, дитячих дошкільних закладів та об'єктів комунальної інфраструктури, які в разі банкрутства підприємства передаються в порядку, встановленому законодавством, у комунальну власність відповідних територіальних громад без додаткових умов і фінансуються в установленому порядку";
 
    -9- Воропаєв Ю.М.
Доповнити законопроект такими змінами до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом":
1) абзац 4 частини 4 ст. 28 викласти в наступній редакції:
«арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржника щодо розпорядження його майном можуть бути накладені лише в межах процедури санації, у разі, якщо вони не перешкоджають виконанню плану санації та не суперечать інтересам конкурсних кредиторів. Не допускається здійснювати арешт грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ескроу, відкритих боржником у встановленому чинним законодавством порядку.».
2) викласти абзац перший частини 1 ст. 42 в наступній редакції:
«1. Усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або повного господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу ліквідаційної маси, за винятком грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку ескроу банкрута, об'єктів житлового фонду, в тому числі гуртожитків, дитячих дошкільних закладів та об'єктів комунальної інфраструктури, які в разі банкрутства підприємства передаються в порядку, встановленому законодавством, до комунальної власності відповідних територіальних громад без додаткових умов і фінансуються в установленому порядку».
 
Враховано редакційно    
15. 3) в частині четвертій статті 44 слова "похідних фінансових активів" замінити словами "фінансових інструментів", слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків", а слова "торговцем цінними паперами" замінити словами "інвестиційною фірмою";
 
-10- Святаш Д.В.
У підпункті 3 пункту 32 розділу І Законопроекту слова "похідних фінансових активів" замінити словами "та похідних фінансових активів".
 
Враховано   5) у частині четвертій статті 44 слова "та похідних фінансових активів" замінити словами "фінансових інструментів", слова "фондового ринку" – словами "ринків капіталу та регульованих ринків", а слова "торговцем цінними паперами" – словами "інвестиційною фірмою";
 
16. 4) доповнити статтею 89-1 такого змісту:
 
   6) доповнити статтею 89-1 такого змісту:
 
17. "Стаття 89-1. Особливості банкрутства суб’єкта підприємницької діяльності, який є стороною одного або кількох деривативів, укладених відповідно до генеральної угоди
 
-11- Лаврик О.В.
Підпункт 4) пункту 32 розділу І законопроекту викласти у новій нижченаведеній редакції:
«4) доповнити статтею 89-1 такого змісту:
«Стаття 89-1. Особливості банкрутства суб’єкта підприємницької діяльності, який є стороною одного або кількох деривативів, укладених відповідно до генеральної угоди
1. Ліквідаційний неттінг - здійснення усіх наступних дій відповідно до умов генеральної угоди:
припинення всіх зобов'язань незалежно від їх змісту та (або) строку (терміну) виконання за одним або кількома деривативами, укладеними суб’єктом підприємницької діяльності відповідно до генеральної угоди, в дату, передбачену такою генеральною угодою, або в дату, що передує даті порушення провадження у справі про банкрутство та (або) даті введення мораторію на задоволення вимог кредиторів, в залежності від того, яка з вказаних дат наступає раніше;
здійснення оцінки зобов’язань сторін за такими деривативами в порядку, передбаченому генеральною угодою;
заміна припинених зобов’язань сторін єдиним грошовим зобов'язанням, за яким одна зі сторін (сума оцінки зобов’язань якої є більшою) генеральної угоди повинна сплатити іншій стороні (сума оцінки зобов’язань якої є меншою) генеральної угоди певну грошову суму (нетто-зобов'язання), що визначається на підставі оцінки всіх припинених зобов'язань відповідно до умов генеральної угоди.
2. Господарський суд може визнати недійсним дериватив, стосовно якого був проведений ліквідаційний неттінг, з підстав, передбачених статтею 20 цього Закону, за заявою арбітражного керуючого. Визнання недійсним деривативу, стосовно якого був проведений ліквідаційний неттінг, з підстав, передбачених статтею 20 цього Закону, не призводить до недійсності проведеного ліквідаційного неттінгу щодо всіх інших деривативів та звернення стягнення на предмети обтяжень, які забезпечують виконання зобов'язань сторін за генеральною угодою та (або) за одним або кількома деривативами, укладеними відповідно до умов генеральної угоди. У випадку визнання недійсним деривативу, стосовно якого був проведений ліквідаційний неттінг, з підстав, передбачених статтею 20 цього Закону, застосовуються правові наслідки, передбачені статтею 20 цього Закону.
3. Ліквідаційний неттінг не проводиться в будь-якому з таких випадків:
якщо відповідна генеральна угода не передбачає можливості або процедури його проведення;
якщо відповідна генеральна угода укладена після порушення щодо суб’єкта підприємницької діяльності провадження у справі про банкрутство та (або) введення щодо нього мораторію на задоволення вимог кредиторів;
стосовно деривативів, які укладені суб’єктом підприємницької діяльності на підставі відповідної генеральної угоди після порушення щодо такого суб’єкта підприємницької діяльності провадження у справі про банкрутство та (або) введення щодо нього мораторію на задоволення вимог кредиторів.
4. Положення цієї статті також застосовуються до операцій з цінними паперами та операцій з валютою, що здійснюються на підставі правочинів, вчинених відповідно до генеральної угоди».
 
Відхилено   "Стаття 89-1. Особливості банкрутства суб’єкта підприємницької діяльності, який є стороною одного або кількох деривативів, укладених відповідно до генеральної угоди
 
18. 1. Ліквідаційний неттінг - здійснення усіх наступних дій відповідно до умов генеральної угоди:
 
   1. Ліквідаційний неттінг - здійснення усіх таких дій відповідно до умов генеральної угоди:
 
19. припинення всіх зобов'язань незалежно від їх змісту та (або) строку (терміну) виконання за одним або кількома деривативами, укладеними суб’єктом підприємницької діяльності відповідно до генеральної угоди, в дату, передбачену такою генеральною угодою, або в дату, що передує даті порушення провадження у справі про банкрутство та (або) даті введення мораторію на задоволення вимог кредиторів, в залежності від того, яка з вказаних дат наступає раніше;
 
   припинення всіх зобов'язань незалежно від їх змісту та/або строку (терміну) виконання за одним або кількома деривативами, укладеними суб’єктом підприємницької діяльності відповідно до генеральної угоди, в дату, передбачену такою генеральною угодою, або в дату, що передує даті порушення провадження у справі про банкрутство та/або даті введення мораторію на задоволення вимог кредиторів, залежно від того, яка із зазначених дат настає раніше;
 
20. здійснення оцінки зобов’язань сторін за такими деривативами в порядку, передбаченому генеральною угодою;
 
   здійснення оцінки зобов’язань сторін за такими деривативами в порядку, передбаченому генеральною угодою;
 
21. заміна припинених зобов’язань сторін єдиним грошовим зобов'язанням, за яким одна зі сторін (сума оцінки зобов’язань якої є більшою) генеральної угоди повинна сплатити іншій стороні (сума оцінки зобов’язань якої є меншою) генеральної угоди певну грошову суму (нетто-зобов'язання), що визначається на підставі оцінки всіх припинених зобов'язань відповідно до умов генеральної угоди.
 
-12- Демчак Р.Є.
Абзац шостий підпункту 4 пункту 32 Розділу І законопроекту доповнити словами «як позитивна різниця» після слів «за яким одна зі сторін (сума оцінки зобов’язань якої є більшою) генеральної угоди повинна сплатити іншій стороні (сума оцінки зобов’язань якої є меншою) генеральної угоди певну грошову суму (нетто - зобов’язання), що визначається».
 
Враховано   заміна припинених зобов’язань сторін єдиним грошовим зобов'язанням, за яким одна із сторін (сума оцінки зобов’язань якої є більшою) генеральної угоди повинна сплатити іншій стороні (сума оцінки зобов’язань якої є меншою) генеральної угоди певну грошову суму (нетто-зобов'язання), що визначається як позитивна різниця на підставі оцінки всіх припинених зобов'язань відповідно до умов генеральної угоди.
 
22. 2. Будь-які положення цього Закону не впливають на законність та дійсність, а також неможливість відкликання проведення ліквідаційного неттінгу стосовно зобов'язань суб’єкта підприємницької діяльності, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство та (або) був введений мораторій на задоволення вимог кредиторів, за одним або кількома деривативами відповідно до умов генеральної угоди, а також звернення стягнення на предмет обтяжень, які забезпечують виконання зобов'язань сторін за генеральною угодою та (або) за одним або кількома деривативами, укладеними відповідно до умов генеральної угоди.
 
   2. Будь-які положення цього Закону не впливають на законність та дійсність, а також на неможливість відкликання проведення ліквідаційного неттінгу стосовно зобов'язань суб’єкта підприємницької діяльності, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство та/або був введений мораторій на задоволення вимог кредиторів, за одним або кількома деривативами відповідно до умов генеральної угоди, а також звернення стягнення на предмет обтяжень, які забезпечують виконання зобов'язань сторін за генеральною угодою та/або за одним або кількома деривативами, укладеними відповідно до умов генеральної угоди.
 
23. Проведення ліквідаційного неттінгу відповідно до умов генеральної угоди та звернення стягнення на предмет обтяжень, які забезпечують виконання зобов'язань сторін за генеральною угодою та (або) за одним або кількома деривативами, укладеними відповідно до умов генеральної угоди, не потребують будь-якої згоди та (або) затвердження таким суб’єктом підприємницької діяльності, арбітражним керуючим, кредитором (-ами) та (або) господарським судом, вважаються такими, що не порушують будь-які майнові права інших кредиторів, не спростовуються та не визнаються недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство на будь-яких підставах, передбачених цим Законом. До проведення ліквідаційного неттінгу та (або) до будь-якого деривативу, укладеного відповідно до генеральної угоди, не застосовується процедура відмови від виконання правочинів (договорів) у процедурі санації, а на звернення стягнення на предмет обтяжень, які забезпечують виконання зобов'язань сторін за генеральною угодою та (або) за одним або кількома деривативами, укладеними відповідно до умов генеральної угоди, не поширюється дія мораторію на задоволення вимог кредиторів.
 
   Проведення ліквідаційного неттінгу відповідно до умов генеральної угоди та звернення стягнення на предмет обтяжень, які забезпечують виконання зобов'язань сторін за генеральною угодою та/або за одним або кількома деривативами, укладеними відповідно до умов генеральної угоди, не потребують будь-якої згоди та/або затвердження таким суб’єктом підприємницької діяльності, арбітражним керуючим, кредитором (кредиторами) та/або господарським судом і вважаються такими, що не порушують будь-яких майнових прав інших кредиторів, не спростовуються та не визнаються недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство з будь-яких підстав, передбачених цим Законом. До проведення ліквідаційного неттінгу та/або до будь-якого дериватива, укладеного відповідно до генеральної угоди, не застосовується процедура відмови від виконання правочинів (договорів) у процедурі санації, а на звернення стягнення на предмет обтяжень, які забезпечують виконання зобов'язань сторін за генеральною угодою та/або за одним або кількома деривативами, укладеними відповідно до умов генеральної угоди, не поширюється дія мораторію на задоволення вимог кредиторів.
 
24. Господарський суд може визнати недійсним дериватив), стосовно якого був проведений ліквідаційний неттінг, з підстав, передбачених статтею 20 цього Закону, за заявою арбітражного керуючого. Визнання недійсним деривативу, стосовно якого був проведений ліквідаційний неттінг, з підстав, передбачених статтею 20 цього Закону, не призводить до недійсності проведеного ліквідаційного неттінгу щодо всіх інших деривативів та звернення стягнення на предмети обтяжень, які забезпечують виконання зобов'язань сторін за генеральною угодою та (або) за одним або кількома деривативами, укладеними відповідно до умов генеральної угоди. У випадку визнання недійсним деривативу, стосовно якого був проведений ліквідаційний неттінг, з підстав, передбачених статтею 20 цього Закону, застосовуються правові наслідки, передбачені статтею 20 цього Закону.
 
-13- Святаш Д.В.
У абзаці дев’ятому підпункту 4 пункту 32 розділу І Законопроекту слово "дериватив)" замінити словом "дериватив".
 
Враховано   Господарський суд може визнати недійсним дериватив, стосовно якого проведений ліквідаційний неттінг, з підстав, передбачених статтею 20 цього Закону, за заявою арбітражного керуючого. Визнання недійсним дериватива, стосовно якого проведений ліквідаційний неттінг, з підстав, передбачених статтею 20 цього Закону, не призводить до недійсності проведеного ліквідаційного неттінгу щодо всіх інших деривативів та звернення стягнення на предмети обтяжень, які забезпечують виконання зобов'язань сторін за генеральною угодою та/або за одним або кількома деривативами, укладеними відповідно до умов генеральної угоди. У разі визнання недійсним дериватива, стосовно якого проведений ліквідаційний неттінг, з підстав, передбачених статтею 20 цього Закону, застосовуються правові наслідки, передбачені статтею 20 цього Закону.
 
25. 3. Ліквідаційний неттінг не проводиться в будь-якому з таких випадків:
 
   3. Ліквідаційний неттінг не проводиться в будь-якому з таких випадків:
 
26. якщо відповідна генеральна угода не передбачає можливості або процедури його проведення;
 
   якщо відповідна генеральна угода не передбачає можливості або процедури його проведення;
 
27. якщо відповідна генеральна угода укладена після порушення щодо суб’єкта підприємницької діяльності провадження у справі про банкрутство та (або) введення щодо нього мораторію на задоволення вимог кредиторів;
 
   якщо відповідна генеральна угода укладена після порушення щодо суб’єкта підприємницької діяльності провадження у справі про банкрутство та/або введення щодо нього мораторію на задоволення вимог кредиторів;
 
28. стосовно деривативів, які укладені суб’єктом підприємницької діяльності на підставі відповідної генеральної угоди після порушення щодо такого суб’єкта підприємницької діяльності провадження у справі про банкрутство та (або) введення щодо нього мораторію на задоволення вимог кредиторів.
 
-14- Святаш Д.В.
Підпункт 4 пункту 32 розділу І Законопроекту після абзацу тринадцятого доповнити абзацом такого змісту:
"стосовно деривативів, інформацію про укладення яких, в установленому законодавством порядку, не подано до торгового репозиторію."
 
Відхилено   стосовно деривативів, укладених суб’єктом підприємницької діяльності на підставі відповідної генеральної угоди після порушення щодо такого суб’єкта підприємницької діяльності провадження у справі про банкрутство та/або введення щодо нього мораторію на задоволення вимог кредиторів.
 
29. 4. Положення цієї статті також застосовуються до операцій з цінними паперами та операцій з валютою, що здійснюються на підставі правочинів, вчинених відповідно до генеральної угоди.";
 
-15- Демчак Р.Є.
Абзац чотирнадцятий підпункту 4 пункту 32 Розділу І внести у наступній редакції:
«4. Положення цієї статті також застосовуються до операцій з фінансовими інструментами та операцій з валютою, що здійснюються на підставі правочинів, вчинених відповідно до генеральної угоди.
 
Враховано   4. Положення цієї статті також застосовуються до операцій з фінансовими інструментами та операцій з валютою, що здійснюються на підставі правочинів, вчинених відповідно до генеральної угоди".
 
30. 33.У Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №50, ст. 564):
 
   33.У Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564):
 
31. 1) статтю 1 доповнити частиною 4 такого змісту:
 
-16- Поляков М.А.
У пункті 33 (зміни до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб») підпункти 1, 2 виключити.
 
Враховано частково   1) статтю 1 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
32. "4. Відносини, що виникають у зв'язку із виведенням неплатоспроможних банків, які є стороною одного чи кількох деривативів, з ринку та ліквідацією таких банків, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених законодавством про ринки капіталу та інші регульовані ринки.";
 
-17- Святаш Д.В.
У абзаці другому підпункту 1 пункту 33 Розділу І законопроекту слово «інші» виключити.
 
Враховано   "4. Відносини, що виникають у зв'язку із виведенням неплатоспроможних банків, які є стороною одного чи кількох деривативів, з ринку та ліквідацією таких банків, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених законодавством про ринки капіталу та регульовані ринки";
 
33. 2) статтю 50 доповнити частиною 6 такого змісту:
 
      
34. "6. Кошти, що знаходяться на рахунках умовного зберігання (ескроу), відкритих у банку, не включаються до ліквідаційної маси банку. Перерахування таких коштів здійснюється згідно із статтею 1076-8 Цивільного кодексу України.";
 
-18- Поляков М.А.
Доповнити пункт 33 (зміни до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб») абзацами такого змісту:
"підпункт 2 частини 6 статті 41-1 Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» викласти в такій редакції:
"2) у строк не пізніше двох робочих днів після прийняття уповноваженою особою Фонду рішення про збільшення статутного капіталу неплатоспроможного банку, здійснюється укладення договорів про придбання акцій додаткової емісії неплатоспроможного банку. Для цілей реалізації цього підпункту уповноважена особа Фонду вважається законним представником пов’язаних осіб такого банку".
 
Враховано   2) пункт 2 частини шостої статті 41-1 викласти в такій редакції:
"2) у строк не пізніше двох робочих днів після прийняття уповноваженою особою Фонду рішення про збільшення статутного капіталу неплатоспроможного банку, здійснюється укладення договорів про придбання акцій додаткової емісії неплатоспроможного банку. Для цілей реалізації цього підпункту уповноважена особа Фонду вважається законним представником пов’язаних осіб такого банку";
 
35. 3) у статті 51:
 
   3) у статті 51:
 
36. у пункті 6 частини сьомої слово "біржею" замінити словами "оператором ринку";
 
-19- Демчак Р.Є.
Абзац другий підпункту 3 пункту 33 Розділу І замінити абзацами такого змісту:
"пункт 6 частини сьомої викласти у такій редакції:
"проведення відкритих торгів оператором регульованого ринку, у тому числі у разі продажу пулів активів, сформованих за рахунок майна кількох банків";
частину восьму викласти у такій редакції:
"Оператор ринку не повинен мати конфлікт інтересів з банком, майно якого продається".
 
Враховано   пункт 6 частини сьомої викласти в такій редакції:
"6) проведення відкритих торгів оператором регульованого ринку, у тому числі у разі продажу пулів активів, сформованих за рахунок майна кількох банків";
частину восьму викласти в такій редакції:
"8. Оператор ринку не повинен мати конфлікт інтересів з банком, майно якого продається";
 
37. в частині десятій слова "цінних паперів (у тому числі похідних цінних паперів)", "фондового ринку" та "і торгівцем цінними паперами" замінити відповідно словами "фінансових інструментів", "ринків капіталу та регульованих ринків" та "та інвестиційною фірмою";
 
   у частині десятій слова "цінних паперів (у тому числі похідних цінних паперів)", "фондового ринку", "і торгівцем цінними паперами" замінити відповідно словами "фінансових інструментів", "ринків капіталу та регульованих ринків", "та інвестиційною фірмою";
 
38. 4) доповнити розділом VІІІ-1 такого змісту:
 
   4) доповнити розділом VІІІ-1 такого змісту:
 
39. "РОЗДІЛ VІІІ-1. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ БАНКУ, ЯКИЙ Є СТОРОНОЮ ОДНОГО АБО КІЛЬКОХ ДЕРИВАТИВІВ, ВІДПОВІДНО ДО ГЕНЕРАЛЬНОЇ УГОДИ
 
-20- Лаврик О.В.
Підпункт 4) пункту 33 розділу І законопроекту викласти у новій нижченаведеній редакції:
«4) доповнити розділом VІІІ-1 такого змісту:
РОЗДІЛ VІІІ-1. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ БАНКУ, ЯКИЙ Є СТОРОНОЮ ОДНОГО АБО КІЛЬКОХ ДЕРИВАТИВІВ, ВІДПОВІДНО ДО ГЕНЕРАЛЬНОЇ УГОДИ
Стаття 54-1. Ліквідаційний неттінг
1. Ліквідаційний неттінг – здійснення наступних дій відповідно до умов генеральної угоди:
припинення всіх зобов'язань незалежно від їх змісту та/або строку (терміну) виконання за одним або кількома деривативами, укладеними банком відповідно до генеральної угоди, в дату, передбачену такою генеральною угодою, або в дату, що передує даті запровадження Фондом тимчасової адміністрації в банку або даті прийняття рішення Національним банком України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, в залежності від того, яка з вказаних дат наступає раніше;
здійснення оцінки зобов’язань сторін за такими деривативами в порядку, передбаченому генеральною угодою; та
заміна припинених зобов'язань сторін єдиним грошовим зобов'язанням, за яким одна зі сторін (сума оцінки зобов'язань якої є більшою) генеральної угоди повинна сплатити іншій стороні (сума оцінки зобов'язань якої є меншою) генеральної угоди певну грошову суму (нетто-зобов'язання), що визначається на підставі оцінки всіх припинених зобов'язань відповідно до умов генеральної угоди.
2. Суд може визнати недійсним дериватив, стосовно якого був проведений ліквідаційний неттінг, з підстав передбачених частиною другою статті 38 цього Закону за заявою уповноваженої особи Фонду. Визнання недійсним деривативу, стосовно якого був проведений ліквідаційний неттінг, з підстав передбачених частиною другою статті 38 цього Закону не призводить до недійсності проведеного ліквідаційного неттінгу щодо всіх інших деривативів та звернення стягнення на предмети обтяження, які забезпечують виконання зобов'язань сторін за генеральною угодою.
3. Ліквідаційний неттінг не проводиться за будь-якої з таких обставин:
якщо відповідна генеральна угода не передбачає можливості або процедури його проведення;
якщо відповідна генеральна угода укладена після запровадження тимчасової адміністрації в банку або прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію такого банку;
стосовно деривативів, укладених банком на підставі відповідної генеральної угоди після запровадження тимчасової адміністрації в такому банку або прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію такого банку.
4. Положення цієї статті застосовуються також до операцій з цінними паперами та операціями з валютою, що здійснюються на підставі правочинів, вчинених відповідно до генеральної угоди».
 
Відхилено   "РОЗДІЛ VІІІ-1. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ БАНКУ, ЯКИЙ Є СТОРОНОЮ ОДНОГО АБО КІЛЬКОХ ДЕРИВАТИВІВ, ВІДПОВІДНО ДО ГЕНЕРАЛЬНОЇ УГОДИ
 
40. Стаття 54-1. Ліквідаційний неттінг
 
   Стаття 54-1. Ліквідаційний неттінг
 
41. 1. Ліквідаційний неттінг - здійснення наступних дій відповідно до умов генеральної угоди:
 
   1. Ліквідаційний неттінг - здійснення таких дій відповідно до умов генеральної угоди:
 
42. припинення всіх зобов'язань незалежно від їх змісту та/або строку (терміну) виконання за одним або кількома деривативами, укладеними банком відповідно до генеральної угоди, в дату, передбачену такою генеральною угодою, або в дату, що передує даті запровадження Фондом тимчасової адміністрації в банку або даті прийняття рішення Національним банком України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, в залежності від того, яка з вказаних дат наступає раніше;
 
   припинення всіх зобов'язань незалежно від їх змісту та/або строку (терміну) виконання за одним або кількома деривативами, укладеними банком відповідно до генеральної угоди, в дату, передбачену такою генеральною угодою, або в дату, що передує даті запровадження Фондом тимчасової адміністрації в банку або даті прийняття рішення Національним банком України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, залежно від того, яка із зазначених дат настає раніше;
 
43. здійснення оцінки зобов’язань сторін за такими деривативами в порядку, передбаченому генеральною угодою; та
 
   здійснення оцінки зобов’язань сторін за такими деривативами в порядку, передбаченому генеральною угодою;
 
44. заміна припинених зобов'язань сторін єдиним грошовим зобов'язанням, за яким одна зі сторін (сума оцінки зобов'язань якої є більшою) генеральної угоди повинна сплатити іншій стороні (сума оцінки зобов'язань якої є меншою) генеральної угоди певну грошову суму (нетто-зобов'язання), що визначається на підставі оцінки всіх припинених зобов'язань відповідно до умов генеральної угоди.
 
-21- Демчак Р.Є.
Абзац сьомий підпункту 4 пункту 33 Розділу І законопроекту після слів "певну грошову суму (нетто-зобов’язання), що визначається" доповнити словами "як позитивна різниця".
 
Враховано   заміна припинених зобов'язань сторін єдиним грошовим зобов'язанням, за яким одна із сторін (сума оцінки зобов'язань якої є більшою) генеральної угоди повинна сплатити іншій стороні (сума оцінки зобов'язань якої є меншою) генеральної угоди певну грошову суму (нетто-зобов'язання), що визначається як позитивна різниця на підставі оцінки всіх припинених зобов'язань відповідно до умов генеральної угоди.
 
45. 2. Будь-які положення цього Закону не впливають на законність та дійсність, а також неможливість відкликання проведення ліквідаційного неттінгу стосовно зобов'язань банку, щодо якого введено тимчасову адміністрацію або прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, за одним або кількома деривативами відповідно до умов генеральної угоди, а також звернення стягнення на предмет обтяжень, які забезпечують виконання зобов'язань сторін за генеральною угодою.
 
   2. Будь-які положення цього Закону не впливають на законність та дійсність, а також на неможливість відкликання проведення ліквідаційного неттінгу стосовно зобов'язань банку, щодо якого введено тимчасову адміністрацію або прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, за одним або кількома деривативами відповідно до умов генеральної угоди, а також звернення стягнення на предмет обтяжень, які забезпечують виконання зобов'язань сторін за генеральною угодою.
 
46. Проведення ліквідаційного неттінгу та звернення стягнення на предмет обтяжень, які забезпечують виконання зобов'язань сторін за генеральною угодою, не потребують будь-якої згоди та (або) затвердження таким банком, Фондом чи його уповноваженою особою, тимчасовим адміністратором, ліквідатором, кредитором (-ами), Національним банком України та (або) судом, вважаються такими, що не порушують будь-які майнові права інших кредиторів та (або) виконання яких спричинило або може спричинити погіршення фінансового стану банку, не вважаються нікчемними на будь-яких підставах, передбачених цим Законом. До проведення ліквідаційного неттінгу та (або) до будь-якого деривативу, укладеного відповідно до генеральної угоди, не застосовується процедура передачі активів та (або) переведення боргу банку без отримання згоди кредиторів банку, процедура обмеження або припинення операцій банку за рішенням уповноваженої особи Фонду та (або) процедура відмови від виконання або розірвання договорів (правочинів) за участю банку за рішенням уповноваженої особи Фонду, а також заборона на здійснення зарахування зустрічних однорідних вимог, а на звернення стягнення на предмет обтяжень, які забезпечують виконання зобов'язань сторін за генеральною угодою, не поширюється заборона на звернення стягнення на майно банку.
 
   Проведення ліквідаційного неттінгу та звернення стягнення на предмет обтяжень, які забезпечують виконання зобов'язань сторін за генеральною угодою, не потребують будь-якої згоди та/або затвердження таким банком, Фондом чи його уповноваженою особою, тимчасовим адміністратором, ліквідатором, кредитором (кредиторами), Національним банком України та/або судом і вважаються такими, що не порушують будь-яких майнових прав інших кредиторів та/або виконання яких спричинило або може спричинити погіршення фінансового стану банку, не вважаються нікчемними з будь-яких підстав, передбачених цим Законом. До проведення ліквідаційного неттінгу та/або до будь-якого дериватива, укладеного відповідно до генеральної угоди, не застосовується процедура передачі активів та/або переведення боргу банку без отримання згоди кредиторів банку, процедура обмеження або припинення операцій банку за рішенням уповноваженої особи Фонду та/або процедура відмови від виконання або розірвання договорів (правочинів) за участю банку за рішенням уповноваженої особи Фонду, а також заборона на здійснення зарахування зустрічних однорідних вимог, а на звернення стягнення на предмет обтяжень, які забезпечують виконання зобов'язань сторін за генеральною угодою, не поширюється заборона на звернення стягнення на майно банку.
 
47. Суд може визнати недійсним дериватив, стосовно якого був проведений ліквідаційний неттінг, з підстав передбачених частиною другою статті 38 цього Закону за заявою уповноваженої особи Фонду. Визнання недійсним деривативу, стосовно якого був проведений ліквідаційний неттінг, з підстав передбачених частиною другою статті 38 цього Закону не призводить до недійсності проведеного ліквідаційного неттінгу щодо всіх інших деривативів та звернення стягнення на предмети обтяження, які забезпечують виконання зобов'язань сторін за генеральною угодою.
 
   Суд може визнати недійсним дериватив, стосовно якого був проведений ліквідаційний неттінг, з підстав, передбачених частиною другою статті 38 цього Закону, за заявою уповноваженої особи Фонду. Визнання недійсним дериватива, стосовно якого проведений ліквідаційний неттінг, з підстав, передбачених частиною другою статті 38 цього Закону, не призводить до недійсності проведеного ліквідаційного неттінгу щодо всіх інших деривативів та звернення стягнення на предмети обтяження, які забезпечують виконання зобов'язань сторін за генеральною угодою.
 
48. 3. Ліквідаційний неттінг не проводиться за будь-якої з таких обставин:
 
   3. Ліквідаційний неттінг не проводиться за будь-якої з таких обставин:
 
49. якщо відповідна генеральна угода не передбачає можливості або процедури його проведення;
 
   якщо відповідна генеральна угода не передбачає можливості або процедури його проведення;
 
50. якщо відповідна генеральна угода укладена після запровадження тимчасової адміністрації в банку або прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію такого банку;
 
   якщо відповідна генеральна угода укладена після запровадження тимчасової адміністрації в банку або прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію такого банку;
 
51. стосовно деривативів, укладених банком на підставі відповідної генеральної угоди після запровадження тимчасової адміністрації в такому банку або прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію такого банку.
 
-22- Святаш Д.В.
Підпункт 4 пункту 33 розділу І Законопроекту після абзацу чотирнадцятого доповнити абзацом такого змісту:
"стосовно деривативів, інформацію про укладення яких, в установленому законодавством порядку, не подано до торгового репозиторію.".
 
Відхилено   стосовно деривативів, укладених банком на підставі відповідної генеральної угоди після запровадження тимчасової адміністрації в такому банку або прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію такого банку.
 
52. 4. Положення цієї статті застосовуються також до операцій з цінними паперами та операціями з валютою, що здійснюються на підставі правочинів, вчинених відповідно до генеральної угоди.";
 
-23- Демчак Р.Є.
У абзаці п’ятнадцятому підпункту 4 пункту 33 Розділу І слова «цінними паперами» замінити словами «фінансовими інструментами».
 
Враховано   4. Положення цієї статті застосовуються також до операцій з фінансовими інструментами та операціями з валютою, що здійснюються на підставі правочинів, вчинених відповідно до генеральної угоди".
 
53. 34. У пункті 4 частини першої статті 4 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №17, ст. 148) слова "біржових котирувань" та "послуг бірж" замінити відповідно словами "котирувань на регульованому ринку" та "послуг операторів регульованого ринку";
 
-24- Святаш Д.В.
Пункт 34 розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
"34. У Законі України "Про публічні закупівлі" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., №9, ст.89):
1) у пункті 4 частини четвертої статті 2 слова "біржових котирувань" та "послуг бірж" замінити відповідно словами "котирувань на регульованому ринку" та "послуг операторів регульованого ринку";
2) у пункті 7 частини четвертої статті 36 слова "біржових котирувань" замінити словами "котирувань на регульованому ринку".
 
Враховано   43. У Законі України "Про публічні закупівлі" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 9, ст. 89):
1) у пункті 4 частини четвертої статті 2 слова "біржових котирувань" та "послуг бірж" замінити відповідно словами "котирувань на регульованому ринку" та "послуг операторів регульованого ринку";
2) у пункті 7 частини четвертої статті 36 слова "біржових котирувань" замінити словами "котирувань на регульованому ринку".
 
54. 35. Частину першу статті 19 Закону України "Про засади державної мовної політики" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №23, ст. 218) після слів "міжнародним договором" доповнити словами "або угодою сторін";
 
   34. Статтю 19 Закону України "Про засади державної мовної політики" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 23, ст. 218) доповнити словами "або угодою сторін".
 
55. 36. У Законі України "Про інститути спільного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №29, ст. 337):
 
   35. У Законі України "Про інститути спільного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 29, ст. 337):
 
56. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
57. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
58. у пункті 9 слова "фондової біржі" після слів "розраховується індекс" замінити словами "регульованого ринку", а слова "фондової біржі" після слів "Комісією правил" замінити словами "функціонування регульованого ринку";
 
-25- Демчак Р.Є.
Абзац третій підпункту 1 пункту 36 Розділу І законопроекту доповнити словами "у пункті 9 частини першої статті 1 слова "цінних паперів" замінити словами "фінансових інструментів".
 
Враховано   у пункті 9 слова "цінних паперів" замінити словами "фінансових інструментів", слова "індекс фондової біржі" - словами "індекс регульованого фондового ринку", а слова "правил фондової біржі" - словами "правил функціонування регульованого фондового ринку";
 
    -26- Святаш Д.В.
За текстом пункту 36, крім абзацу дванадцятого, слова "регульований ринок" в усіх відмінках та числах замінити словами "регульований фондовий ринок" у відповідному відмінку та числі.
 
Враховано    
59. доповнити пунктом 17-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 17-1 такого змісту:
 
60. "17-1) товарний актив, що допущений до торгів на регульованих ринках - продукція та інше майно, яке допущене до регулярних торгів відповідно до встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку вимог; ";
 
-27- Святаш Д.В.
Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 36 розділу І викласти в такій редакції:
""17-1) товарний актив, допущений до торгів на регульованих ринках - продукція та інше майно, визначене родовими ознаками, яке допущене до регулярних торгів; ";".
 
Враховано   "17-1) товарний актив, допущений до торгів на регульованих ринках, – продукція та інше майно, визначене родовими ознаками, допущені до регулярних торгів";
 
    -28- Сотник О.С.
В абзаці шостому пункту 36 щодо нового пункту 17-1 у частині першій статті 1 Закону України "Про інститути спільного інвестування" слова "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "уповноваженим органом державної влади".
 
Відхилено    
61. після пункту 18 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   доповнити частиною другою такого змісту:
 
62. "Терміни "продукція", "регульований ринок" та "регулярні торги" вживаються в значені Закону України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки".";
 
-29- Святаш Д.В.
Абзац сьомий підпункту 1 пункту 36 розділу І після слів ""регульований ринок" доповнити словами "регульований фондовий", а слово "інші" виключити.
 
Враховано   "2. Терміни "продукція", "регульований ринок", "регульований фондовий ринок", "регулярні торги" вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених у Законі України "Про ринки капіталу та регульовані ринки";
 
63. 2) в частині першій статті 3 слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу";
 
   2) в частині першій статті 3 слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу";
 
64. 3) у статті 7:
 
   3) у статті 7:
 
65. слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованому ринку";
 
   у пункті 3 частини четвертої слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованому фондовому ринку";
 
66. у пункті 5 частини шостої слова "біржових товарних активів" замінити словами "товарних активів, що допущені до торгів на регульованих ринках";
 
   у пункті 5 частини шостої слова "біржових товарних активів" замінити словами "товарних активів, допущених до торгів на регульованих ринках";
 
67. у пункті 1 та 9 частини дев’ятої слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованого ринку";
 
-30- Святаш Д.В.
Абзац четвертий підпункту 3 пункту 36 замінити абзацами такого змісту:
"у частині дев’ятій:
у пункті 1 слова "фондовій біржі, визначеній" замінити словами "регульованому фондовому ринку, визначеному;
пункт 3 викласти у такій редакції:
"3) андеррайтер цінних паперів такого інституту зобов'язаний підтримувати ціну попиту та пропозиції таких цінних паперів на визначеному проспектом емісії регульованому фондовому ринку".
 
Враховано   у частині дев’ятій:
у пункті 1 слова "фондовій біржі, визначеній" замінити словами "регульованому фондовому ринку, визначеному";
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3) андеррайтер цінних паперів такого інституту зобов'язаний підтримувати ціну попиту та пропозиції таких цінних паперів на визначеному проспектом емісії регульованому фондовому ринку";
 
68. 4) в абзаці п’ятому частини першої статті 19 слова "фондовій біржі" та "такій фондовій біржі" замінити відповідно словами "регульованому ринку" та "оператору такого ринку";
 
   4) в абзаці п’ятому частини першої статті 19 слова "на фондовій біржі" та "такій фондовій біржі" замінити відповідно словами "на регульованому фондовому ринку" та "оператору такого ринку";
 
69. 5) в абзаці другому частини сьомої статті 21 слова "фондовій біржі" та "такій біржі" замінити відповідно словами "регульованому ринку" та "оператору такого ринку";
 
   5) в абзаці другому частини сьомої статті 21 слова "фондовій біржі" та "такій біржі" замінити відповідно словами "регульованому фондовому ринку" та "оператору такого ринку";
 
70. 6) в абзаці другому частині четвертій статті 31 слова "фондовій біржі" та "відповідній фондовій біржі" замінити відповідно словами "регульованому ринку" та "відповідному оператору регульованого ринку";
 
   6) в абзаці другому частини четвертої статті 31 слова "на фондовій біржі" та "відповідній фондовій біржі" замінити відповідно словами "на регульованому фондовому ринку" та "відповідному оператору регульованого фондового ринку";
 
71. 7) в пункті 2 частині четвертої статті 35 слова "торговців цінними паперами" замінити словами "інвестиційних фірм";
 
   7) у пункті 2 частині четвертої статті 35 слова "торговців цінними паперами" замінити словами "інвестиційних фірм";
 
72. 8) у статті 48:
 
   8) у статті 48:
 
73. слова "фондовій біржі" в усіх відмінках замінити словами "регульованому ринку" у відповідному відмінку;
 
-31- Святаш Д.В.
Абзаци другий і третій підпункту 5 пункту 36 викласти у такій редакції:
"слова "фондовій біржі", "похідні (деривативи) в усіх відмінках замінити відповідно словами "регульованому фондовому ринку", "деривативи" у відповідному відмінку";
 
Враховано   слова "фондовій біржі", "похідні (деривативи)" в усіх відмінках замінити відповідно словами "регульованому фондовому ринку", "деривативи" у відповідному відмінку;
 
74. у пункті 6 частини третьої слова "організованих фондових ринках" замінити словами "регульованих ринках цінних паперів";
 
-32- "у пункті 6 частини третьої слово "організованих" замінити словом "регульованих";
 
Немає висновку   у пункті 6 частини третьої слово "організованих" замінити словом "регульованих";
 
75. у пункті 8 частини п’ятої, пункті 9 частини восьмої, пункті 12 частини одинадцятої, пункті 8 частини чотирнадцятої, пункті 9 частини 17 слова "похідні (деривативи)" замінити словами "деривативи";
 
-33- Святаш Д.В.
Абзац четвертий підпункту 5 пункту 36 виключити.
 
Враховано      
76. пункт 8 частини п’ятої, пункті 9 частини восьмої, пункт 12 частини одинадцятої та пункт 8 частини чотирнадцятої доповнити словами ", та (або) базовим показником яких є ціна (курс) таких активів або індекс, що розраховується виходячи з ціни (курсу) таких активів.";
 
   пункт 8 частини п’ятої, пункт 9 частини восьмої, пункт 12 частини одинадцятої та пункт 8 частини чотирнадцятої доповнити словами "та/або базовим показником яких є ціна (курс) таких активів або індекс, що розраховується виходячи з ціни (курсу) таких активів";
 
77. пункт 9 частини дев’ятнадцятої доповнити словами "та (або) базовим показником яких є ціна.";
 
   пункт 9 частини дев’ятнадцятої доповнити словами "та/або базовим показником яких є ціна";
 
78. 9) в абзаці другому частини другої та в частині третій статті 61 слова "фондових біржах" замінити словами "регульованому ринку";
 
   9) в абзаці другому частини другої та в частині третій статті 61 слова "фондових біржах" замінити словами "регульованому фондовому ринку";
 
79. 10) в частині четвертій статті 63 "фондовому ринку" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках";
 
-34- Святаш Д.В.
Підпункт 10 пункту 36 розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
"10) в частині четвертій статті 63 слова "фондовому ринку" замінити словами "ринках капіталу";".
 
Враховано   10) в частині четвертій статті 63 слова "фондовому ринку" замінити словами "ринках капіталу";
 
80. 11) частину першу та другу статті 66 викласти в такій редакції:
 
   11) частини першу і другу статті 66 викласти в такій редакції:
 
81. "1.Діяльність з управління активами інституту спільного інвестування провадиться компанією з управління активами на підставі ліцензії, що видається Комісією в порядку, встановленому законодавством, за поданням відповідної саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу - об’єднання учасників ринків капіталу та регульованих ринків, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу та регульованих ринках - діяльність з управління активами інституційних інвесторів.
 
-35- Святаш Д.В.
У абзаці другому підпункту 11 пункту 36 розділу І Законопроекту слова "та регульованих ринків" та "та регульованих ринках" виключити.
 
Враховано   "1. Діяльність з управління активами інституту спільного інвестування провадиться компанією з управління активами на підставі ліцензії, що видається Комісією в порядку, встановленому законодавством, за поданням відповідної саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу - об’єднання учасників ринків капіталу, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу – діяльність з управління активами інституційних інвесторів.
 
82. 2. Саморегулівна організація професійних учасників ринків капіталу - об’єднання учасників ринків капіталу, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу та регульованих ринках - діяльність з управління активами інституційних інвесторів, має право одержувати звітність, складену в порядку, встановленому Комісією, з метою її контролю, узагальнення та аналізу.";
 
-36- Святаш Д.В.
У абзаці третьому підпункту 11 пункту 36 розділу І Законопроекту слова "та регульованих ринках" виключити.
 
Враховано   2. Саморегулівна організація професійних учасників ринків капіталу - об’єднання учасників ринків капіталу, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу – діяльність з управління активами інституційних інвесторів, має право одержувати звітність, складену в порядку, встановленому Комісією, з метою її контролю, узагальнення та аналізу";
 
83. 12) пункт 5 частини першої статті 75 викласти в такій редакції:
 
   12) пункт 5 частини першої статті 75 викласти в такій редакції:
 
84. "5) подання інформації до саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу та регульованих ринків - об’єднання учасників ринків капіталу та регульованих ринків, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу та регульованих ринках - діяльність з управління активами інституційних інвесторів.";
 
-37- Святаш Д.В.
У абзаці другому підпункту 12 пункту 36 розділу І Законопроекту слова "та регульованих ринків" та "та регульованих ринках" виключити.
 
Враховано   "5) подання інформації до саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу - об’єднання учасників ринків капіталу, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу – діяльність з управління активами інституційних інвесторів";
 
85. 13) в частині першій статті 77 слова "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" замінити словами "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку";
 
   13) у частині першій статті 77 слова "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" замінити словами "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку";
 
86. 14) частину першу статті 78 викласти у такій редакції:
 
   14) частину першу статті 78 викласти в такій редакції:
 
87. "1. Регулювання діяльності із спільного інвестування здійснюють держава та саморегулівна організація професійних учасників ринків капіталу та регульованих ринків - об’єднання учасників ринків капіталу та регульованих ринків, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу та регульованих ринках - діяльність з управління активами інституційних інвесторів.";
 
-38- Святаш Д.В.
У абзаці другому підпункту 14 пункту 36 розділу І Законопроекту слова "та регульованих ринків" та "та регульованих ринках" виключити.
 
Враховано   "1. Регулювання діяльності із спільного інвестування здійснюють держава та саморегулівна організація професійних учасників ринків капіталу - об’єднання учасників ринків капіталу, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу – діяльність з управління активами інституційних інвесторів";
 
88. 15) у тексті Закону слова "похідні (деривативи)" в усіх відмінках замінити словами "деривативи" у відповідному відмінку;
 
-39- Святаш Д.В.
Підпункт 15 пункту 36 розділу І Законопроекту викласти у такій редакції:
"у тексті Закону слова "торговець цінними паперами" в усіх відмінках і числах замінити словами "інвестиційна фірма" у відповідному відмінку і числі".
 
Враховано   15) у тексті Закону слова "торговець цінними паперами" в усіх відмінках і числах замінити словами "інвестиційна фірма" у відповідному відмінку і числі.
36. Частину другу статті 2 Закону України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України 2013 р., № 32, ст. 409) доповнити новим пунктом 10-1 такого змісту:
"10-1) застосування законодавства про фінансові послуги".
 
    -40- Демчак Р.Є.
Доповнити розділ І Законопроекту новим пунктом такого змісту:
"Частину другу статті 2 Закону України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України 2013 р., № 32, ст. 409) доповнити новим пунктом 10- 1 такого змісту:
"10- 1) застосування законодавства про фінансові послуги;".
 
Враховано    
89. 37. У Законі України "Про депозитарну систему України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №39, ст. 517):
 
-41- Демчак Р.Є.
За текстом пункту 37 Розділу І законопроекту слова "депозитарні установи" в усіх відмінках замінити словами "професійні учасники депозитарної системи України" у відповідному відмінку.
 
Відхилено   37. У Законі України "Про депозитарну систему України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 39, ст. 517):
 
90. 1) у статті 1:
 
-42- Святаш Д.В.
Підпункт 1 пункту 37 розділу І доповнити новими абзацом такого змісту:
«пункт 7 викласти в такій редакції:
«7) депонент - власник цінних паперів, співвласники цінних паперів, нотаріус, на депозит якого внесено цінні папери, яким рахунок у цінних паперах відкривається депозитарною установою на підставі відповідного договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та/або договору депозитарного обліку цінних паперів на рахунку умовного зберігання цінних паперів (ескроу цінних паперів) (далі – договір ескроу), а також депозитарна установа, яка відкриває собі рахунок у цінних паперах на підставі наказу керівника цієї депозитарної установи. Національний банк України може бути депонентом у випадках, передбачених цим Законом;».
 
Враховано   1) у частині першій статті 1:
пункт 7 викласти в такій редакції:
"7) депонент - власник цінних паперів, співвласники цінних паперів, нотаріус, на депозит якого внесено цінні папери, яким рахунок у цінних паперах відкривається депозитарною установою на підставі відповідного договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та/або договору депозитарного обліку цінних паперів на рахунку умовного зберігання цінних паперів (ескроу цінних паперів) (далі – договір ескроу), а також депозитарна установа, яка відкриває собі рахунок у цінних паперах на підставі наказу керівника цієї депозитарної установи. Національний банк України може бути депонентом у випадках, передбачених цим Законом";
доповнити пунктом 21-1 такого змісту:
"21-1) торговий репозиторій – єдина база даних про укладені деривативи, що містить інформацію, перелік та зміст якої встановлюються нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";
 
    -43- Святаш Д.В.
Підпункт 1 пункту 37 розділу І доповнити новими абзацами такого змісту:
"доповнити пунктом 16-1 такого змісту:
"16-1) торговий репозиторій - єдина база даних про укладені деривативи, яка містить інформацію, перелік та зміст якої встановлюються нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".
 
Враховано    
91. в пункті 22 слова "фондові біржі" та "торговці цінними паперами" замінити відповідно словами "оператори ринку" та "інвестиційні фірми";
 
-44- Демчак Р.Є.
Абзац другий підпункту 1 пункту 37 замінити двома абзацами такого змісту:
"пункт 22 частини першої викласти у такій редакції:
"22) учасники депозитарної системи України – Національний банк України, професійні учасники депозитарної системи України, оператори ринку, Розрахунковий центр, емітенти, інвестиційні фірми, компанії з управління активами, депоненти, іноземні депозитарії-кореспонденти".
 
Враховано   пункт 22 викласти в такій редакції:
"22) учасники депозитарної системи України – Національний банк України, професійні учасники депозитарної системи України, оператори ринку, Розрахунковий центр, емітенти, інвестиційні фірми, компанії з управління активами, депоненти, іноземні депозитарії-кореспонденти";
 
    -45- Святаш Д.В.
У абзаці другому підпункту 1 пункту 37 розділу І слова "оператори ринку" замінити словами "оператори організованого ринку".
 
Відхилено    
92. останній абзац викласти у такій редакції:
 
   останній абзац викласти в такій редакції:
 
93. "Терміни "кліринг", "неттінг", "центральний контрагент", "оператор регульованого ринку" та "інвестиційна фірма" вживаються у значенні, наведеному в Законі України Про ринки капіталу та інші регульовані ринки";
 
-46- Святаш Д.В.
У абзаці четвертому підпункту 1 пункту 37 розділу І слова "регульованого ринку" замінити словами "організованого ринку", а слова "центральний контрагент" та "інші" виключити.
 
Враховано частково   "Терміни "кліринг", "неттінг", "оператор регульованого ринку" та "інвестиційна фірма" вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених у Законі України "Про ринки капіталу та регульовані ринки";
 
94. 2) в частині першій статті 2 слова "Про цінні папери та фондовий ринок" замінити словами "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки";
 
-47- Святаш Д.В.
У підпункті 2 пункту 37 розділу І Законопроекту слово "інші" виключити.
 
Враховано   2) у частині першій статті 2 слова "Про цінні папери та фондовий ринок" замінити словами "Про ринки капіталу та регульовані ринки";
3) частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
"1. Рахунок у цінних паперах депонента відкривається депозитарною установою на підставі договору про обслуговування рахунка у цінних паперах та/або договору ескроу власнику цінних паперів, співвласникам цінних паперів або нотаріусу, на депозит яких внесено цінні папери, а також депозитарній установі (на підставі наказу керівника цієї депозитарної установи) або Національному банку України відповідно до законодавства.
Договір про обслуговування рахунка у цінних паперах укладається між депонентом та депозитарною установою, відповідно до якого депозитарна установа в установленому Комісією порядку на рахунку у цінних паперах веде облік цінних паперів, що належать власникові, співвласникам цінних паперів, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, а також облік прав зазначених осіб на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав.
Депозитарна установа на власному рахунку у цінних паперах в установленому Комісією порядку (Національний банк України - у порядку, встановленому ним за погодженням із Комісією) веде облік цінних паперів, що належать їй на праві власності, а також облік прав на ці цінні папери та обмеження таких прав.
Депоненту, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредитору, належать у сукупності всі права на цінні папери та права за цінними паперами, що обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента (крім випадків, встановлених законом).
Рахунок умовного зберігання цінних паперів (ескроу цінних паперів) (далі – рахунок ескроу) відкривається депозитарною установою власнику цінних паперів на підставі договору ескроу, що укладається між власником цінних паперів, бенефіціаром та депозитарною установою або між власником цінних паперів та депозитарною установою.
За договором ескроу депозитарна установа в установленому Комісією порядку на такому рахунку у цінних паперах веде облік прав на цінні папери, переведені власником, та зобов’язується переказати їх бенефіціару або вказаній ним особі або переказати такі цінні папери на рахунок у цінних паперах власника, відкритий на підставі договору про обслуговування рахунка у цінних паперах, за настання підстав, передбачених таким договором.
Порядок отримання дивідендів (доходів) за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку ескроу, а також умови щодо порядку реалізації інших прав за такими цінними паперами визначаються умовами договору ескроу. У разі передання власником цінних паперів права на отримання дивідендів (доходів) за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку ескроу, іншій особі та/або передання інших прав за такими цінними паперами іншій особі відповідне (відповідні) право (права) за цінними паперами власника цінних паперів є обмеженим (обмеженими), що відображається депозитарною установою в системі депозитарного обліку в порядку, встановленому Комісією.
За договором ескроу депозитарною установою на рахунку ескроу виконуються виключно операції щодо переведення за розпорядженням власника на цей рахунок прав на цінні папери, призначені для подальшого переведення бенефіціару або вказаній ним особі за настання підстав, визначених договором ескроу, та операції з переведення прав на такі цінні папери бенефіціару або вказаній ним особі або повернення їх власнику на його рахунок у цінних паперах, відкритий на підставі договору про обслуговування рахунка у цінних паперах, відповідно до умов договору ескроу.
Договором ескроу на депозитарну установу може бути покладений обов’язок щодо перевірки настання підстав для переведення цінних паперів бенефіціару або вказаній ним особі або повернення їх власнику цінних паперів на його рахунок у цінних паперах, відкритий на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.
Якщо інше не передбачено договором ескроу, ані власник цінних паперів, ані бенефіціар не мають права розпоряджатися цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку ескроу.
Звернення стягнення на цінні папери, права на які обліковуються на рахунку ескроу, за зобов’язаннями депозитарної установи, в якій відкрито рахунок (в тому числі у разі її ліквідації), не допускається.
Звернення стягнення на цінні папери, права на які обліковуються на рахунку ескроу, за зобов’язаннями власника цінних паперів, бенефіціара (в тому числі у разі їх ліквідації) не допускається. При цьому допускається звернення стягнення на право вимоги власника цінних паперів або бенефіціара до депозитарної установи на підставі договору ескроу (у тому числі на право вимоги переведення прав на цінні папери (або їх частини), права на які обліковуються на рахунку ескроу, за настання підстав, встановлених договором ескроу).
Кількість прав на цінні папери та прав за цінними паперами на рахунку у цінних паперах депонента має бути цілим числом та не може бути від'ємним.
Власник цінних паперів, співвласники цінних паперів можуть передати свої повноваження щодо відкриття рахунка у цінних паперах іншій особі, уповноваженій діяти від його (їх) імені на підставі визначеного законодавством правочину.
Депозитарна установа в процесі відкриття рахунка у цінних паперах депонента присвоює власникові цінних паперів код власника цінного папера в порядку, встановленому Центральним депозитарієм за погодженням із Комісією";
 
    -48- Святаш Д.В.
Пункт 37 розділу І Законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«3) частину першу статті 5 викласти у такій редакції:
«1. Рахунок у цінних паперах депонента відкривається депозитарною установою на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та/або договору ескроу власнику цінних паперів, співвласникам цінних паперів або нотаріусу, на депозит яких внесено цінні папери, а також самій депозитарній установі (на підставі наказу керівника цієї депозитарної установи) або Національному банку України відповідно до законодавства.
Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах укладається між депонентом та депозитарною установою, відповідно до якого депозитарна установа в установленому Комісією порядку на рахунку у цінних паперах веде облік цінних паперів, що належать власникові, співвласникам цінних паперів, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, а також облік прав зазначених осіб на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав.
Депозитарна установа на власному рахунку у цінних паперах в установленому Комісією порядку (Національний банк України - у порядку, встановленому ним за погодженням з Комісією) веде облік цінних паперів, що належать їй на праві власності, а також облік прав на ці цінні папери та обмеження таких прав.
Депоненту, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, належать у сукупності всі права на цінні папери та права за цінними паперами, що обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента (крім випадків, встановлених законом).
Рахунок умовного зберігання цінних паперів (ескроу цінних паперів) (далі – рахунок ескроу) відкривається депозитарною установою власнику цінних паперів на підставі договору ескроу, що укладається між власником цінних паперів, бенефіціаром та депозитарною установою або власником цінних паперів та депозитарною установою.
За договором ескроу депозитарна установа в установленому Комісією порядку на такому рахунку в цінних паперах веде облік прав на цінні папери, переведені власником, та зобов’язується переказати їх бенефіціару або вказаній ним особі, або переказати такі цінні папери на рахунок в цінних паперах власника, відкритий на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, за настання підстав, передбачених таким договором.
Порядок отримання дивідендів (доходів) за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку ескроу, а також умови щодо порядку реалізації інших прав за такими цінними паперами визначаються умовами договору рахунку ескроу. У випадку передання власником цінних паперів права на отримання дивідендів (доходів) за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку ескроу іншій особі, та/або передання інших прав за такими цінними паперами іншій особі, відповідне (відповідні) право (права) за цінними паперами власника цінних паперів є обмеженим (обмеженими), що відображається депозитарною установою в системі депозитарного обліку в порядку, встановленому Комісією.
За договором ескроу депозитарною установою на рахунку ескроу виконуються виключно операції щодо переведення за розпорядженням власника на цій рахунок прав на цінні папери, призначені для поставки бенефіціару або вказаній ним особі за настання підстав, визначених договором ескроу, та операції з переведення прав на такі цінні папери бенефіціару або вказаній ним особі або повернення їх власнику на його рахунок в цінних паперах, відкритий на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, відповідно до умов договору ескроу.
Договором ескроу на депозитарну установу може бути покладений обов’язок щодо перевірки настання підстав для переведення цінних паперів бенефіціару або вказаній ним особі, або повернення їх власнику цінних паперів на його рахунок в цінних паперах власника, відкритий на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.
Якщо інше не передбачено договором ескроу, ані власник цінних паперів, ані бенефіціар не мають права розпоряджатися цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку ескроу.
Звернення стягнення на цінні папери, права на які обліковуються на рахунку ескроу, за зобов’язаннями депозитарної установи, в якій відкрито рахунок (в тому числі у разі її ліквідації), не допускається.
Звернення стягнення на цінні папери, права на які обліковуються на рахунку ескроу, за зобов’язаннями власника цінних паперів, бенефіціара (в тому числі у разі їх ліквідації) не допускається. При цьому допускається звернення стягнення на право вимоги власника цінних паперів або бенефіціара до депозитарної установи на підставі договору ескроу (в тому числі на право вимоги переведення прав на цінні папери (або їх частини), права на які обліковуються на рахунку ескроу, за настання підстав, встановлених договором ескроу).
Кількість прав на цінні папери та прав за цінними паперами на рахунку у цінних паперах депонента має бути цілим числом та не може бути від'ємним.
Власник цінних паперів, співвласники цінних паперів можуть передати власні повноваження щодо відкриття рахунка у цінних паперах іншій особі, уповноваженій діяти від його (їх) імені на підставі визначеного законодавством правочину.
Депозитарна установа в процесі відкриття рахунка в цінних паперах депонента присвоює власникові цінних паперів код власника цінного паперу в порядку, встановленому Центральним депозитарієм за погодженням з Комісією.».
У зв’язку з цим відповідно змінити нумерацію наступних підпунктів у пункті 37 розділу І Законопроекту.».
 
Враховано    
95. 3) у статті 6:
 
   4) у статті 6:
 
96. в абзацах другому - п’ятому частини другої слова "фондовій біржі" в усіх відмінках замінити словами "регульованому ринку" у відповідному відмінку;
 
-49- Святаш Д.В.
Абзац другий підпункту 3 пункту 37 розділу І викласти в такій редакції:
"в абзацах другому - п’ятому частини другої слова "фондова біржа" в усіх відмінках і числах замінити словами "організований ринок" у відповідному відмінку і числі;"
 
Відхилено   абзаци перший – п’ятий частини другої викласти в такій редакції:
"2. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника здійснюється виключно депозитарними установами (у визначених законодавством випадках - Національним банком України або іноземними депозитаріями-кореспондентами) в установленому Комісією порядку на підставі:
інформації, що подається Центральним депозитарієм, – у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на регульованому ринку щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Центральний депозитарій;
інформації, що подається Національним банком України, – у разі вчинення правочину на регульованому ринку щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Національний банк України;
розпорядження, що подається кожним депонентом, що є стороною правочину, – у разі вчинення депонентами депозитарної установи правочину щодо цінних паперів поза регульованим ринком без додержання при розрахунках принципу "поставка цінних паперів проти оплати";
розпорядження, що подається депонентом та Центральним депозитарієм або Національним банком України, – у разі вчинення депонентами різних депозитарних установ правочину щодо цінних паперів поза регульованим ринком без додержання при розрахунках принципу "поставка цінних паперів проти оплати";
 
    -50- Демчак Р.Є.
Абзац другий підпункту 3 пункту 37 Розділу І замінити абзацами такого змісту:
"абзаци перший – п’ятий частини другої викласти у такій редакції:
"2. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника здійснюється виключно депозитарними установами (у визначених законодавством випадках - Національним банком України або іноземними депозитаріями–кореспондентами), в установленому Комісією порядку на підставі:
інформації, що подається Центральним депозитарієм, у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на регульованому ринку щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Центральний депозитарій;
інформації, що подається Національним банком України, у разі вчинення правочину на регульованому ринку щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Національний банк України;
розпорядження, що подається кожним депонентом, що є стороною правочину, - у разі вчинення депонентами депозитарної установи правочину щодо цінних паперів поза регульованим ринком без додержання при розрахунках принципу "поставка цінних паперів проти оплати";
розпорядження, що подається депонентом та Центральним депозитарієм або Національним банком України у разі вчинення депонентами різних депозитарних установ правочину щодо цінних паперів поза регульованим ринком без додержання при розрахунках принципу "поставка цінних паперів проти оплати".
 
Враховано    
97. в частині третій слова "фондових біржах або поза фондовою біржею" замінити словами "регульованому ринку або поза ним", а слова "фондовою біржею" словами "оператором регульованого ринку";
 
-51- Святаш Д.В.
У абзаці третьому підпункту 3 пункту 37 розділу І слова "регульованому ринку" та "регульованого ринку" замінити відповідно словами "організованому ринку" та "організованого ринку".
 
Відхилено   абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:
"3. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчинених на регульованому ринку або поза ним, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється Центральним депозитарієм або Національним банком України (відповідно до компетенції, визначеної цим Законом) з наступним відображенням (за потреби) таких змін на рахунках у цінних паперах професійних учасників депозитарної системи України та/або іноземними депозитаріями-кореспондентами в установленому Комісією порядку на підставі інформації, що подається Розрахунковим центром (інформації, що подається оператором регульованого ринку, – у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм)";
 
    -52- Демчак Р.Є.
Підпункт 3 пункту 37 Розділу І законопроекту після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:
"Абзац перший частини третьої викласти у такій редакції:
"3. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчинених на регульованому ринку або поза ним, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється Центральним депозитарієм або Національним банком України (відповідно до компетенції, визначеної цим Законом) з наступним відображенням (у разі необхідності) таких змін на рахунках у цінних паперах професійних учасників депозитарної системи України та/або іноземними депозитаріями-кореспондентами в установленому Комісією порядку, на підставі інформації, що подається Розрахунковим центром (інформації, що подається оператором регульованого ринку, у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм)".
 
Враховано    
98. у першому реченні абзацу другого частини четвертої та абзаці другому частини п’ятої слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованого ринку";
 
-53- Святаш Д.В.
Абзац четвертий підпункту 3 пункту 37 викласти у такій редакції:
"в абзаці другому частини четвертої слова "на фондовій біржі" замінити словами "на регульованому ринку", а слова "від фондової біржі" замінити словами "від оператора регульованого ринку".
 
Враховано   в абзаці другому частини четвертої слова "на фондовій біржі" замінити словами "на регульованому ринку", а слова "від фондової біржі" – словами "від оператора регульованого ринку";
 
99. у другому реченні абзацу другого частини четвертої слова "фондової біржі" замінити словами "оператора регульованого ринку";
 
-54- Святаш Д.В.
Абзац п’ятий підпункту 3 пункту 37 викласти у такій редакції:
"в абзаці другому частини п’ятої слова "на фондовій біржі" замінити словами "на регульованому ринку".
 
Враховано   в абзаці другому частини п’ятої слова "на фондовій біржі" замінити словами "на регульованому ринку";
 
100. в абзаці другому частини восьмої слова "на фондовій біржі та поза фондовою біржею" замінити відповідно словами "на регульованому ринку" та "поза ним";
 
-55- Святаш Д.В.
У абзацах четвертому – шостому підпункту 3 пункту 37 слова "регульованому ринку" замінити словами "організованому ринку".
 
Відхилено   в абзаці другому частини восьмої слова "на фондовій біржі та поза фондовою біржею" замінити словами "на регульованому ринку та поза ним";
 
    -56- Демчак Р.Є.
Абзац шостий підпункту 3 пункту 37 Розділу І законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:
"частину восьму викласти у такій редакції:
"8. Професійний учасник депозитарної системи України зобов'язаний не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття від депонента розпорядження та інших документів, у випадках, установлених законодавством, повідомити про прийняття розпорядження до виконання або надати вмотивовану відповідь про відмову у прийнятті. У разі прийняття розпорядження до виконання професійний учасник депозитарної системи України зобов'язаний внести зміни до системи депозитарного обліку відповідно до вимог розпорядження.
У разі отримання професійним учасником депозитарної системи України від Центрального депозитарію або Національного банку України інформації за результатами розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на регульованому ринку та поза ним, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", депонентами такого професійного учасника депозитарної системи України або в їх інтересах депозитарна установа зобов'язана внести зміни на відповідні рахунки в цінних паперах депонентів до завершення поточного операційного дня, протягом якого зазначена інформація була надіслана Центральним депозитарієм або Національним банком України".
 
Відхилено    
101. 4) у статті 7:
 
   5) у статті 7:
 
102. в частині третій слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованому ринку";
 
-57- Святаш Д.В.
У абзаці другому підпункту 4 пункту 37 розділу І слова "регульованому ринку" замінити словами "організованому ринку".
 
Відхилено   у частині третій слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованому ринку";
 
    -58- Демчак Р.Є.
Абзац другий підпункту 4 пункту 37 Розділу І законопроекту доповнити новими абзацами наступного змісту:
«у частині третій слова «депозитарна установа» пропонується замінити словами «професійний учасник депозитарної системи України»;
 
Відхилено    
103. в частині четвертій слова "фондової біржі" замінити словами "оператора регульованого ринку";
 
-59- Святаш Д.В.
У абзаці третьому підпункту 4 пункту 37 розділу І слова "регульованого ринку" замінити словами "організованого ринку".
 
Відхилено   у частині четвертій слова "фондової біржі" замінити словами "оператора регульованого ринку";
6) у частині першій статті 8:
в абзаці першому слово "депонента" виключити;
абзац другий доповнити словами "або договором ескроу";
 
    -60- Святаш Д.В.
Пункт 37 розділу І Законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«6) у частині першій статті 8:
у абзаці першому слово "депонента" вилучити;
абзац другий доповнити словами "або договором ескроу.".
У зв’язку з цим відповідно змінити нумерацію наступних підпунктів у пункті 37 розділу І Законопроекту.
 
Враховано    
    -61- Демчак Р.Є.
Абзац третій підпункту 4 пункту 37 Розділу І законопроекту доповнити новими абзацами наступного змісту:
« у абзаці другому частини четвертої слова «особи, що провадить клірингову діяльність, або від» перед словами «оператора регульованого ринку» виключити;
абзац третій частини четвертої викласти у наступній редакції:
«інформує протягом того самого робочого дня професійного учасника депозитарної системи України про наявність в отриманій інформації від оператора регульованого ринку відомостей про вчинені на ньому правочини щодо цінних паперів (у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм або Національним банком України), стосовно яких професійним учасником депозитарної системи України отримано відповідне рішення суду або уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи про встановлення обмеження стосовно конкретного власника, у разі наявності такої інформації.»
 
Відхилено    
104. 5) статті 9:
 
-62- Демчак Р.Є.
Підпункт п’ятий Розділу І після абзацу першого доповнити двома абзацами такого змісту:
"абзац перший частини третьої викласти у такій редакції:
"3. Акціонерами Центрального депозитарію може бути держава, Національний банк України, учасники ринку капіталу, саморегулівні організації професійних учасників ринку капіталу, центральні депозитарії інших країн, міжнародні депозитарно-клірингові установи, а також міжнародні фінансові організації, членами яких є Україна"
 
Відхилено   7) у статті 9:
 
105. у частині шостій слова "фондового ринку" замінити словами "риків капіталу та регульованих ринків";
 
-63- Святаш Д.В.
У абзаці другому підпункту 5 пункту 37 слова "та регульованих ринків" виключити.
 
Враховано   в абзаці першому частини шостої слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу";
 
106. у частині восьму:
 
   у частині восьмій:
 
107. у пункті 9 слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу";
 
-64- Демчак Р.Є.
Абзац четвертий підпункту 5 пункту 37 Розділу І законопроекту доповнити абзацами наступного змісту:
«у пункті 9 слова «депозитарної установи» замінити словами «професійного учасника депозитарної системи України».
 
Відхилено   у пункті 9 слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу";
 
108. доповнити пунктом 13 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 13 такого змісту:
 
109. "13) забезпечує виконання функцій торгового репозиторію в порядку, встановленому Комісією.";
 
-65- Святаш Д.В.
У абзаці шостому підпункту 5 пункту 37 слово "забезпечує" виключити.
 
Враховано   "13) виконання функцій торгового репозиторію в порядку, встановленому Комісією";
 
110. 6) у частині третій статті 12 слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу", а слова "фондових бірж" замінити словами "операторів регульованих ринків";
 
-66- Демчак Р.Є.
Підпункт 6 пункту 37 Розділу І доповнити новими абзацами наступного змісту:
«У частині третій статті 12 слова «клірингових установ» перед словами «та операторів регульованих ринків» виключити.
 
Враховано   8) у частині третій статті 12 слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу", слова "фондових бірж" – словами "операторів регульованих ринків", а слова "клірингових установ" виключити;
 
    -67- Святаш Д.В.
У підпункті 6 пункту 37 розділу І Законопроекту слова "регульованих ринків" замінити словами "організованих ринків".
 
Відхилено    
111. 7) у частині п’ятій статті 14 слова "фондовому ринку" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках";
 
-68- Святаш Д.В.
У підпункті 7 пункту 37 розділу І Законопроекту слова "та регульованих ринках" виключити.
 
Враховано   9) у частині п’ятій статті 14 слова "фондовому ринку" замінити словами "ринках капіталу";
 
112. 8) у статті 15:
 
   10) у статті 15:
 
113. у частинах першій та п’ятій слова "фондових бірж та поза фондовою біржею" та "фондовій біржі та поза фондовою біржею" замінити словами "регульованому ринку та поза ним";
 
-69- Святаш Д.В.
Абзац другий підпункту 8 пункту 37 розділу І викласти в такій редакції:
" у частинах першій та п’ятій слова "фондових біржах та поза фондовою біржею" та "фондовій біржі та поза фондовою біржею" замінити словами "організованому ринку та поза ним";".
 
Відхилено   у частині першій слова "на фондових біржах та поза фондовою біржею" замінити словами "на регульованому ринку та поза ним";
 
114. у частині третій слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків";
 
-70- Святаш Д.В.
У абзаці третьому підпункту 8 пункту 37 розділу І Законопроекту слова "та регульованих ринків" виключити.
 
Враховано   в абзаці першому частини третьої слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу";
абзаци перший і другий частини п’ятої викласти в такій редакції:
"5. Виключною компетенцією Розрахункового центру є проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчинених на регульованому ринку та поза ним, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати".
Розрахунковий центр відкриває та веде грошові рахунки учасників ринків капіталу";
 
    -71- Демчак Р.Є.
Абзац другий підпункту 8 пункту 37 Розділу І законопроекту доповнити новими абзацами наступного змісту:
«абзаци перший та другий частини п’ятої викласти у такій редакції:
«Виключною компетенцією Розрахункового центру є проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчинених на регульованому ринку та поза ним, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати".
Розрахунковий центр відкриває та веде грошові рахунки учасників ринків капіталу.»
 
Враховано    
115. у частині шостій слова "фондовому ринку - клірингову діяльність" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках - клірингову діяльність з визначення зобов’язань";
 
-72- Святаш Д.В.
У абзаці четвертому підпункту 8 пункту 37 розділу І Законопроекту слова "та регульованих ринках" виключити.
 
Враховано   у частині шостій слова "фондовому ринку - клірингову діяльність" замінити словами "ринках капіталу – клірингову діяльність з визначення зобов’язань";
 
116. 9) у статті 20:
 
   11) у статті 20:
 
117. в абзаці першому, сьомому, дев’ятому частини першої, частинах третій та четвертій слова "фондових біржах та поза фондовою біржею" та "фондовій біржі та поза фондовою біржею" замінити словами "регульованому ринку та поза ним";
 
-73- Святаш Д.В.
У абзаці другому підпункту 9 пункту 37 розділу І слова "регульованому ринку" замінити словами "організованому ринку".
 
Відхилено   в абзацах першому, сьомому, дев’ятому частини першої слова "фондових біржах та поза фондовою біржею" та "фондовій біржі та поза фондовою біржею" замінити словами "регульованому ринку та поза ним";
 
118. в абзаці дев’ятому частини першої та частині другій слова "фондових біржах" та "фондовій біржі" замінити словами "регульованому ринку";
 
-74- Демчак Р.Є.
Абзац третій підпункту 9 пункту 37 Розділу І законопроекту доповнити новими абзацами наступного змісту:
«у абзаці першому частини другої слова «кліринговими установами» перед словами «та/або Розрахунковим центром» замінити словами «операторами регульованого ринку».
 
Враховано   у частині другій слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованому ринку", а слова "кліринговими установами" – словами "операторами регульованого ринку";
у частинах третій і четвертій слова "фондовій біржі та поза фондовою біржею" замінити словами "регульованому ринку та поза ним";
 
    -75- Святаш Д.В.
Підпункт 9 пункту 37 доповнити абзацом такого змісту:
"у частинах третій і четвертій слова "фондовій біржі та поза фондовою біржею" замінити словами "регульованому ринку та поза ним".
 
Враховано    
119. у частині шостій слова "фондовою біржею" замінити словами "регульованим ринком";
 
-76- Святаш Д.В.
Абзац четвертий підпункту 9 пункту 37 розділу І викласти в такій редакції:
" у частині шостій слова "фондовими біржами" замінити словами "організованим ринком";" .
 
Відхилено   у частині шостій слова "фондовими біржами" та "фондовою біржею" замінити словами "регульованим ринком";
 
120. 9) у статті 21:
 
   12) у статті 21:
 
121. у частині п’ятій слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованому ринку";
 
-77- Святаш Д.В.
У абзаці другому підпункту 9 пункту 37 розділу І Законопроекту слова "регульованому ринку" замінити словами "організованому ринку".
 
Відхилено   у частині п’ятій слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованому ринку";
 
122. частину шосту викласти у такій редакції:
 
   частину шосту викласти в такій редакції:
 
123. "6. У разі розміщення цінних паперів на регульованому ринку інформація про депонентів - перших власників подається Центральному депозитарію або Національному банку України оператором регульованого ринку в порядку, встановленому Комісією.
 
-78- Святаш Д.В.
У абзаці третьому підпункту 9 пункту 37 розділу І Законопроекту слова "регульованому ринку" та "регульованого ринку" замінити відповідно словами "організованому ринку" та "організованого ринку".
 
Відхилено   "6. У разі розміщення цінних паперів на регульованому ринку інформація про депонентів - перших власників подається Центральному депозитарію або Національному банку України оператором регульованого ринку в порядку, встановленому Комісією.
 
124. У разі наявності в інформації, що подається оператором регульованого ринку до Центрального депозитарію або до Національного банку України, відомостей, які свідчать про вчинення на регульованому ринку правочинів щодо відчуження першими власниками цінних паперів, які обмежені в обігу на період до отримання Центральним депозитарієм або Національним банком України глобального сертифіката, оформленого за наслідками реєстрації звіту про результати розміщення цінних паперів, Центральний депозитарій або Національний банк України не вносить зміни до системи депозитарного обліку на підставі такої інформації та повертає оператору регульованого ринку отриману інформацію для усунення порушень, про що Центральний депозитарій або Національний банк України повідомляє Комісію.
 
-79- Святаш Д.В.
У абзаці четвертому підпункту 9 пункту 37 розділу І Законопроекту слова "регульованому ринку" та "регульованого ринку" замінити відповідно словами "організованому ринку" та "організованого ринку".
 
Відхилено   У разі наявності в інформації, що подається оператором регульованого ринку до Центрального депозитарію або до Національного банку України, відомостей, які свідчать про вчинення на регульованому ринку правочинів щодо відчуження першими власниками цінних паперів, які обмежені в обігу на період до отримання Центральним депозитарієм або Національним банком України глобального сертифіката, оформленого за наслідками реєстрації звіту про результати розміщення цінних паперів, Центральний депозитарій або Національний банк України не вносить зміни до системи депозитарного обліку на підставі такої інформації та повертає оператору регульованого ринку отриману інформацію для усунення порушень, про що Центральний депозитарій або Національний банк України повідомляє Комісію.
 
125. Оператор регульованого ринку несе в установленому законом порядку відповідальність за повноту і достовірність поданої Центральному депозитарію або Національному банку України інформації.";
 
-80- Святаш Д.В.
У абзаці п’ятому підпункту 9 пункту 37 розділу І Законопроекту слова "регульованого ринку" замінити словами "організованого ринку".
 
Відхилено   Оператор регульованого ринку несе в установленому законом порядку відповідальність за повноту і достовірність поданої Центральному депозитарію або Національному банку України інформації";
 
126. 10) в частині другій статті 28 слова "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" замінити словами "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку";
 
   13) в абзаці першому частини другої статті 28 слова "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" замінити словами "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку".
 
127. 38. У пункті 7 частини п’ятої статті 40 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., №24, ст. 883) слова "біржових котирувань" замінити словами "котирувань на регульованому ринку";
 
-81- Святаш Д.В.
Пункт 38 розділу І Законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -82- Демчак Р.Є.
Пункт 38 Розділу І законопроекту доповнити новими абзацами наступного змісту:
«у статті 40:
у пункті 7 частини п’ятої слова «зміни котирувань» пере словами «на регульованому ринку» замінити словами «зміни ціни торгів».
 
Відхилено    
128. 39. У Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., №49, ст. 2056):
 
   38. У статті 36 Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056):
 
129. 1) у статті 36:
 
      
130. у пункті 2 частини третьої:
 
   у пункті 2 частини третьої слова "в цінні папери та інші" виключити, а слова "цінними паперами, іншими
 
131. слова "цінними паперами, іншими фінансовими інструментами", "торговцем цінними паперами" та "управління цінними паперами" замінити словами "портфелем фінансових інструментів", " інвестиційною фірмою" та "управління портфелем фінансових інструментів" відповідно;
 
   фінансовими інструментами", "торговцем цінними паперами, який" та "управління цінними паперами" замінити відповідно словами "портфелем фінансових інструментів", "інвестиційною фірмою, яка" та "управління портфелем фінансових інструментів";
 
132. слова "в цінні папери та інші" виключити;
 
      
133. в частині четвертій слова "торговцями цінними паперами" замінити словами "інвестиційними фірмами";
 
   у частині четвертій слова "торговцями цінними паперами" замінити словами "інвестиційними фірмами".
 
134. 40. У Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., №50 - 51, ст. 2057):
 
   39. У Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 50 - 51, ст. 2057):
 
135. 1) статтю 1 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
   1) статтю 1 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
136. "3. Терміни "фінансовий інструмент", "оператор регульованого ринку" та "професійний учасник ринків капіталу та регульованих ринків" вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки".";
 
-83- Святаш Д.В.
В абзаці другому підпункту 1 пункту 40 розділу І слово "інші" виключити.
 
Враховано   "3. Терміни "фінансовий інструмент", "оператор регульованого ринку" та "професійний учасник ринків капіталу та регульованих ринків" вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених у Законі України "Про ринки капіталу та регульовані ринки";
 
137. 2) у пункті 3 частини другої статті 5 слова "товарні та інші біржі" в усіх відмінках замінити словами "оператори регульованого ринку" у відповідному відмінку;
 
-84- Святаш Д.В.
У підпункті 2 пункту 40 розділу І Законопроекту слова "в усіх відмінках" та "у відповідному відмінку" виключити.
 
Враховано   2) у пункті 3 частини другої статті 5 слова "товарні та інші біржі" замінити словами "оператори регульованого ринку";
 
138. 3) в абзацах третьому та сьомому частини шістнадцятої статті 9 слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованому ринку";
 
-85- Святаш Д.В.
У підпункті 3 пункту 40 розділу І слова "регульованому ринку" замінити словами "організованому ринку".
 
Відхилено   3) в абзацах третьому та сьомому частини шістнадцятої статті 9 слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованому ринку";
 
139. 4) пункт 7 частини першої у статті 14 виключити;
 
-86- Сотник О.С.
Підпункт 4 пункту 40 щодо виключення пункту 7 частини першої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" викласти у такій редакції:
"4) пункт 7 частини першої статті 14 викласти у такій редакції:
"7) операторів регульованого ринку, що проводять фінансові операції з товарами, - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку".
 
Відхилено   4) пункт 7 частини першої статті 14 виключити;
 
140. 5) у тексті Закону слова "професійна діяльність на ринку цінних паперів (фондовому ринку)", "професійний учасник ринку цінних паперів" та "професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів)" в усіх відмінках замінити відповідно словами "професійна діяльність на ринках капіталу та регульованих ринках", "професійний учасник ринків капіталу та регульованих ринків" та "професійні учасники ринків капіталу та регульованих ринків";
 
-87- Святаш Д.В.
У підпункті 5 пункту 40 розділу І Законопроекту слова "та регульованих ринках" та "та регульованих ринків" виключити.
 
Враховано   5) у тексті Закону слова "професійна діяльність на ринку цінних паперів (фондовому ринку)", "професійний учасник ринку цінних паперів" та "професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів)" в усіх відмінках замінити відповідно словами "професійна діяльність на ринках капіталу", "професійний учасник ринків капіталу" та "професійні учасники ринків капіталу" у відповідному відмінку.
 
141. 41. У Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., №23, ст. 158):
 
-88- Демчак Р.Є.
Пункт 41 викласти в такій редакції:
"41. У Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України,2015 р.,№ 23,ст.158):
1) частину другу статті 2 доповнити пунктом такого змісту:
«4) професійну діяльність на ринку цінних паперів, яка здійснюється відповідно до законів України «Про ринки капіталу та регульовані ринки», «Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку»;
пункт 3 викласти в такій редакції:
«3) професійна діяльність на ринку цінних паперів, яка ліцензується відповідно до законів України «Про ринки капіталу та регульовані ринки», «Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку; 3) у тексті Закону слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках".
 
Враховано   40. У Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158):
1) частину другу статті 2 доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) професійну діяльність на ринку цінних паперів, яка здійснюється відповідно до законів України "Про ринки капіталу та регульовані ринки", "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку";
2) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3) професійна діяльність на ринку цінних паперів, яка ліцензується відповідно до законів України "Про ринки капіталу та регульовані ринки", "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку";
 
142. 1) у пунктах 2 і 3 частини першої статті 7 слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках";
 
   3) у тексті Закону слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках".
 
143. 2) у пункті 3 частини першої статті 7 слова "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" замінити словами "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку";
 
-89- Сотник О.С.
Підпункт 2 пункту 41 щодо змін пункту 3 частини першої статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" викласти у такій редакції:
"2) пункт третій частини першої статті 7 викласти в такій редакції:
"3) професійна діяльність на ринках капіталу та регульованих ринках, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку" та іншими законами України, які регулюють особливості здійснення діяльності на відповідних регульованих ринках".
 
Відхилено      
    -90- Святаш Д.В.
Підпункт 2 пункту 41 розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
"2) у пункті 3 частини першої статті 7 слова "Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" замінити словами " Законами України "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку" та " Про ринки капіталу та регульовані ринки";"
 
Враховано редакційно    
    -91- Довбенко М.В.
Підпункт 2 пункту 41 викласти у такій редакції:
"2) у пункті 3 частини першої статті 7 слова "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" замінити словами "Про ринки капіталу та регульовані ринки".
 
Враховано по суті   
144. 42. У Законі України "Про ринок природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., №27, ст. 234):
 
   41. У Законі України "Про ринок природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 27, ст. 234):
 
145. 1) у пункті 24 частини другої статті 4 слово "біржах" замінити словами "регульованих ринках";
 
-92- Святаш Д.В.
У підпункті 1 пункту 42 розділу І слово "другої" замінити словом "третьої".
 
Враховано   1) у пункті 24 частини третьої статті 4 слово "біржах" замінити словами "регульованих ринках";
 
146. 2) у частині шостій статті 22 слово "біржових" замінити словами "на регульованому ринку";
 
-93- Демчак Р.Є.
Доповнити розділ І Законопроекту новим пунктом такого змісту:
"Частину третю статті 3 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43) доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
"9-1) службовців Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"."
 
Враховано   2) у частині шостій статті 22 слово "біржових" замінити словами "на регульованому ринку".
42. Частину третю статті 3 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43) доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
"9-1) службовців Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".
 
    -94- Воропаєв Ю.М.
Доповнити законопроект такими змінами до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів":
"5. Внести до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., №25, ст. 188) такі зміни:
1) в абзаці четвертому підпункту 4 пункту 8 розділу Іперед словами «акціонерних товариств» додати слово «публічних»;
2) абзац двадцять сьомий підпункту 35 пункту 10 розділу Ідоповнити новим реченням такого змісту: «Вимоги цієї частини не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом.»;
3) доповнити підпункт 35 пункту 10 розділу Іпісля абзацу тридцять п’ятого новими абзацами тридцять шостим такого змісту:
«5) укладення товариством правочинів із купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) за регульованими цінами та тарифами;
у зв’язку з цим абзаци тридцять шостий – тридцять дев’ятий підпункту 35 пункту 10 вважати абзацами тридцять сьомим – сороковим відповідно.
4) частину другу розділу ІІ "Прикінцеві положення" викласти у такій новій редакції:
«2. До 1 січня 2018 року вимоги абзацу другого підпункту 11, абзаців четвертого, восьмого та двадцятого підпункту 26, підпункту 27, абзацу третього підпункту 32 пункту 10 розділу Іцього Закону, а до 1 травня 2017 року - вимоги абзаців двадцять п’ятого, двадцять сьомого та двадцять восьмого підпункту 35, застосовуються до публічних акціонерних товариств, акції яких включені до біржового реєстру.»
 
Відхилено    
147. 43. У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року №7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №13, ст. 13):
 
   43. У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 13 із наступними змінами):
 
148. 1) у підпункті п) пункту 6 статті 3:
 
   1) у підпункті "п" пункту 6 статті 3:
 
149. в абзаці першому слова "цінними паперами" замінити словами "фінансовими інструментами";
 
   в абзаці першому слова "цінними паперами" замінити словами "фінансовими інструментами";
 
150. в абзаці третьому після слів "за реєстрацію" доповнити словом "специфікації".
 
   абзац третій після слів "за реєстрацію" доповнити словом "специфікації".
 
151. ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
152. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.
 
-95- Святаш Д.В.
1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2017 року, крім: 1) підпункту 1, абзаців 1, 2, 4, 6 - 9 підпункту 8, підпункту 9, підпункту 12 та підпункту 17 пункту 10, пункту 20, пункту 25, підпункту 1 та абзаців 1 – 5 підпункту 4 пункту 27, пункту 29, підпункту 1 пункту 30, підпункту 2 пункту 33, пункту 37, підпункти 1 та 2 пункту 41 та пункту 43 розділу І, пункту 3 та пункту 5 розділу ІІ цього Закону, які набирають чинності з дня наступного за днем його опублікування;
2) підпунктів 15 та 23 пункту 4, підпунктів 3 та 6 пункту 11, підпункту 2 пункту 13, підпунктів 1, 5 та 12 пункту 21 та підпунктів 3 та 4 пункту 32 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 жовтня 2016 року;
3) пункту 9 розділу ІІ цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2017 року.
2. З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Закон України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 10, ст. 139).
3. Абзац третій частини першої статті 24 Закону України "Про акціонерні товариства" виключити.
4. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
5. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку до дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку до 1 січня 2017 розробити та затвердити нормативно-правові акти, необхідні для видачі ліцензій на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією.
6. Ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів з дня набрання чинності цим Законом вважаються переоформленими наступним чином:
1) професійна діяльність на ринку цінних паперів - брокерська діяльність на професійну діяльність на ринках капіталу:
субброкерську діяльність;
брокерську діяльність;
2) професійна діяльність на ринку цінних паперів - дилерська діяльність на професійну діяльність на ринках капіталу - дилерську діяльність;
3) професійна діяльність на ринку цінних паперів - андерайтинг на професійну діяльність на ринках капіталу - андеррайтинг без гарантії продажу;
4) професійна діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з управління цінними паперами на професійну діяльність на ринках капіталу - діяльність з управління портфелем фінансових інструментів;
5) професійна діяльність на ринку цінних паперів - клірингова діяльність на професійну діяльність на ринках капіталу – клірингова діяльність з визначення зобов'язань;
6) професійна діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку на професійну діяльність на ринках капіталу:
діяльність з організації торгівлі цінними паперами на регульованому ринку;
діяльність з організації укладання деривативів на регульованому ринку;
клірингова діяльність з визначення зобов'язань.
7. Юридичні особи, ліцензії яких вважаються переоформленими відповідно до пункту 6 цього розділу, зобов’язані подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку внутрішні документи, що підтверджують приведення діяльності цих юридичних осіб у відповідність із вимогами цього Закону, в порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Інвестиційні фірми, ліцензії яких переоформлено відповідно до пункту 6 цього розділу, також одночасно зобов’язані подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про перелік додаткових послуг, які вони мають намір надавати згідно з переліком, визначеним частиною другою статті 17 Закону України «Про ринки капіталу та регульовані ринки».
Не виконання вимог цього пункту є підставою для анулювання відповідної ліцензії.
8. Інші ліцензії (крім наведених у пункті 6 цього розділу), дозволи, сертифікати, свідоцтва, та інші документи дозвільного характеру на ринку цінних паперів (фондовому ринку), видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, вважаються переоформленими на відповідні документи на ринках капіталу у зв’язку з набуттям чинності цього Закону.
Свідоцтва про реєстрацію об’єднання професійних учасників фондового ринку, видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку до набрання чинності цим Законом, вважаються анульованими з дати набрання чинності цим Законом.
9. З 1 січня 2017 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право видавати ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією та здійснювати реєстрацію правил таких регульованих товарних ринків, які набувають чинності з дня набрання чинності цим Законом.
10. З дня набрання чинності цим Законом, діяльність щодо організації торгівлі продукцією на товарних регульованих ринках можуть провадити лише юридичні особи, які отримали статус оператора регульованого ринку та ліцензію на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією.
11. На період до 1 січня 2020 року клірингова діяльність Центрального контрагента щодо деривативів може здійснюватись юридичними особами, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльність з організації укладання деривативів на регульованих ринках та ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингову діяльність з визначення зобов'язань за умови реєстрації у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку правил здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента щодо деривативів.
Після 1 січня 2020 року оператор регульованого ринку може здійснювати клірингову діяльність Центрального контрагента щодо деривативів, у разі якщо жодна юридична особа (в тому числі іноземна) не матиме чинної ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності Центрального контрагента та зареєстрованих відповідно до закону правил здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента, які передбачатимуть здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента щодо деривативів.
Оператор регульованого ринку припиняє здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента щодо деривативів через шість місяців з дня реєстрації відповідно до закону правил здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента, які передбачатимуть здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента щодо деривативів, але не раніше 1 січня 2020 року.
12. Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках може здійснювати клірингову діяльність Центрального контрагента за правочинами щодо цінних паперів за умови відсутності юридичної особи (в тому числі іноземної), яка отримала від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності Центрального контрагента та зареєструвала правила здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента, які передбачатимуть здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента за правочинами щодо цінних паперів.
Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках припиняє здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента за правочинами щодо цінних паперів через шість місяців з дати видачі Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності Центрального контрагента та/або дати реєстрації правил здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента, які передбачатимуть здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента за правочинами щодо цінних паперів, але не раніше 1 січня 2020 року".
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2017 року, крім:
1) підпункту 1, абзаців першого, другого, четвертого, шостого – дев’ятого підпункту 8, підпунктів 9, 12, 16 та 17 пункту 8, пункту 19, пункту 24, підпункту 1 та абзаців першого – п’ятого підпункту 3 пункту 26, пункту 29, підпункту 1 пункту 30, підпункту 2 пункту 33, пункту 36, підпунктів 1 та 2 пункту 40, пункту 42 розділу І та пунктів 3 і 5 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону;
2) підпунктів 15 і 23 пункту 4, підпунктів 3 і 6 пункту 10, підпункту 2 пункту 12, підпунктів 1, 5 і 12 пункту 20 та підпунктів 3 і 4 пункту 32 розділу І, які набирають чинності з 1 жовтня 2016 року;
3) пункту 9 цього розділу, який набирає чинності з 1 січня 2017 року.
2. З дня набрання чинності цим Законом визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 10, ст. 139 із наступними змінами).
3. Абзац третій частини першої статті 24 Закону України "Про акціонерні товариства" виключити.
4. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
5. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку до дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку до 1 січня 2017 розробити та затвердити нормативно-правові акти, необхідні для видачі ліцензій на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією.
6. Ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів з дня набрання чинності цим Законом вважаються переоформленими таким чином:
1) професійна діяльність на ринку цінних паперів - брокерська діяльність на професійну діяльність на ринках капіталу:
субброкерську діяльність;
брокерську діяльність;
2) професійна діяльність на ринку цінних паперів - дилерська діяльність на професійну діяльність на ринках капіталу - дилерську діяльність;
3) професійна діяльність на ринку цінних паперів - андерайтинг на професійну діяльність на ринках капіталу - андеррайтинг без гарантії продажу;
4) професійна діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з управління цінними паперами на професійну діяльність на ринках капіталу - діяльність з управління портфелем фінансових інструментів;
5) професійна діяльність на ринку цінних паперів - клірингова діяльність на професійну діяльність на ринках капіталу – клірингову діяльність з визначення зобов'язань;
6) професійна діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку на професійну діяльність на ринках капіталу:
діяльність з організації торгівлі цінними паперами на регульованому ринку;
діяльність з організації укладання деривативів на регульованому ринку;
клірингову діяльність з визначення зобов'язань.
7. Юридичні особи, ліцензії яких вважаються переоформленими відповідно до пункту 6 цього розділу, зобов’язані подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку внутрішні документи, що підтверджують приведення їхньої діяльності у відповідність із вимогами цього Закону, в порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Інвестиційні фірми, ліцензії яких вважаються переоформленими відповідно до пункту 6 цього розділу, також одночасно зобов’язані подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про перелік додаткових послуг, які вони мають намір надавати згідно з переліком, визначеним частиною другою статті 17 Закону України "Про ринки капіталу та регульовані ринки".
Невиконання вимог цього пункту є підставою для анулювання відповідної ліцензії.
8. Інші ліцензії (крім наведених у пункті 6 цього розділу), дозволи, сертифікати, свідоцтва та інші документи дозвільного характеру на ринку цінних паперів (фондовому ринку), видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, вважаються переоформленими на відповідні документи на ринках капіталу у зв’язку з набранням чинності цим Законом.
Свідоцтва про реєстрацію об’єднання професійних учасників фондового ринку, видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку до дня набрання чинності цим Законом, вважаються анульованими з дня набрання чинності цим Законом.
9. З 1 січня 2017 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право видавати ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією та здійснювати реєстрацію правил таких регульованих товарних ринків, які набувають чинності з дня набрання чинності цим Законом.
10. З дня набрання чинності цим Законом діяльність щодо організації торгівлі продукцією на товарних регульованих ринках можуть провадити лише юридичні особи, які отримали статус оператора регульованого ринку та ліцензію на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією.
11. На період до 1 січня 2020 року клірингова діяльність Центрального контрагента щодо деривативів може здійснюватися юридичними особами, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльність з організації укладання деривативів на регульованих ринках та ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингову діяльність з визначення зобов'язань, за умови реєстрації у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку правил здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента щодо деривативів.
Після 1 січня 2020 року оператор регульованого ринку може здійснювати клірингову діяльність Центрального контрагента щодо деривативів, у разі якщо жодна юридична особа (в тому числі іноземна) не матиме чинної ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності Центрального контрагента та зареєстрованих відповідно до закону правил здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента, які передбачатимуть здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента щодо деривативів.
Оператор регульованого ринку припиняє здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента щодо деривативів через шість місяців з дня реєстрації відповідно до закону правил здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента, які передбачатимуть здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента щодо деривативів, але не раніше 1 січня 2020 року.
12. Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках може здійснювати клірингову діяльність Центрального контрагента за правочинами щодо цінних паперів за умови відсутності юридичної особи (в тому числі іноземної), яка отримала від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності Центрального контрагента та зареєструвала правила здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента, які передбачатимуть здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента за правочинами щодо цінних паперів.
Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках припиняє здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента за правочинами щодо цінних паперів через шість місяців з дати видачі Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності Центрального контрагента та/або дати реєстрації правил здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента, які передбачатимуть здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента за правочинами щодо цінних паперів, але не раніше 1 січня 2020 року.
 
    -96- Воропаєв Ю.М.
В прикінцевих положеннях проекту частину першу викласти в наступній редакції:
«1.Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року, крім підпунктів 3) та 4) пункту 41 та пунктів 44 – 52 розділу І цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону».
 
Відхилено    
153. 2. З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Закон України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 10, ст. 139).
 
      
154. 3. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-97- Поляков М.А.
Розділ ІІ «Прикінцеві та перехідні положення»після пункту 3 доповнити новими пунктами 4 та 5 в такій редакції:
«4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
5. Національному банку України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом».
Пункти 4- 8 відповідно вважати пунктами 6-10.
 
Відхилено      
155. 4. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку розробити та затвердити протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.
 
-98- Довбенко М.В.
Пункт 4 Розділу ІІ викласти в наступній редакції:
«4. Національному банку України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку до дати набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
розробити нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону»
 
Враховано частково      
156. 5. Ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів з дня набрання чинності цим Законом вважаються переоформленими наступним чином:
 
      
157. професійна діяльність на ринку цінних паперів - брокерська діяльність на професійну діяльність на ринках капіталу - брокерську діяльність;
 
      
158. професійна діяльність на ринку цінних паперів - дилерська діяльність на професійну діяльність на ринках капіталу - дилерську діяльність;
 
      
159. професійна діяльність на ринку цінних паперів - андерайтинг на професійну діяльність на ринках капіталу - андеррайтинг без гарантії продажу;
 
      
160. професійна діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з управління цінними паперами на професійну діяльність на ринках капіталу - діяльність з управління портфелем фінансових інструментів;
 
      
161. професійна діяльність на ринку цінних паперів - клірингова діяльність на професійну діяльність на ринках капіталу - клірингова діяльність з визначення зобов'язань;
 
      
162. професійна діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку на професійну діяльність на ринках капіталу - діяльність з організації торгівлі цінними паперами.
 
-99- Довбенко М.В.
Пункт 5 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити новим абзацом такого змісту:
"Свідоцтва про реєстрацію об’єднання професійних учасників фондового ринку, видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку до набрання чинності цим Законом, вважаються анульованими з дати набрання чинності цим Законом".
 
Враховано редакційно      
163. 6. Юридичні особи, ліцензії яких переоформлено відповідно до пункту 5 цього розділу, зобов’язані подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку внутрішні документи, що підтверджують приведення діяльності цих юридичних осіб у відповідність із вимогами цього Закону, в порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-100- Довбенко М.В.
У пункті 6 розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення слово "переоформлено" замінити словами "вважаються переоформленими".
 
Враховано редакційно      
    -101- Поляков М.А.
Прикінцеві та перехідні положення після пункту 6 доповнити пунктом 7 в редакції: «Юридичні особи, які мають ліцензію на провадження діяльності з управління активами діяльності, з діяльності з управління іпотечним покриттям, депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування і діяльності із зберігання активів пенсійних фондів подають лише заяву на заміну бланка ліцензії. Заміна бланків ліцензій здійснюється протягом 15 робочих днів.»
 
Відхилено    
164. 7. З дня опублікування цього Закону Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право видавати ліцензії на провадження субброкерської діяльності, інвестиційного консультування, андеррайтингу з гарантією продажу, діяльності з організації торгівлі продукцією, діяльності з організації торгівлі інструментами грошового ринку, діяльності з організації укладання деривативів, діяльності центрального контрагента, які набувають чинності з дня набрання чинності цим Законом.
 
-102- Довбенко М.В.
Розділ ІІ Прикінцеві та перехідні Прикінцеві та перехідні після пункту 6 доповнити пунктом 7 такого змісту:
"7. Інші ліцензії (крім наведених у пункті 5 цього розділу), дозволи, сертифікати, свідоцтва, та інші документи дозвільного характеру на ринку цінних паперів (фондовому ринку), видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, вважаються переоформленими на відповідні документи на ринках капіталу та регульованих ринках у зв’язку з набуттям чинності цього Закону".
У зв’язку із цим пункти 7 та 8 вважати відповідно пунктами 8 та 9.
 
Враховано редакційно      
165. 8. З дати набрання чинності цим Законом, діяльність щодо організації торгівлі продукцією на регульованих ринках можуть провадити лише юридичні особи, які отримали статус оператора регульованого ринку та ліцензію на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією.

-103- Довбенко М.В.
Розділ ІІ Прикінцеві та перехідні Прикінцеві та перехідні після пункту 9 доповнити новим пунктом такого змісту:
"10. Діяльність щодо набуття прав та обов’язків однієї зі сторін кожного деривативу, укладеного на регульованому ринку, та кожного правочину, укладеного на регульованому ринку щодо фінансових інструментів, активів, що можуть бути допущені до торгів на регульованому ринку, може здійснюватись юридичними особами, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та регульованих ринках – діяльність з організації торгівлі цінними паперами (діяльність фондової біржі)".
 
Враховано редакційно