Кількість абзаців - 48 Таблиця поправок


Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів (щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг)»
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни та доповнення до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 29, ст. 377):
 
   1. У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами):
 
6. 1) В абзаці тринадцятому статті 1 слова «матеріально оформлена» виключити.
 
-1- Семенуха Р.С.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І законопроекту (стосовно внесення змін до абзацу тринадцятого статті 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність») викласти в такій редакції:
«1) В абзаці тринадцятому статті 1 слова «матеріально оформлена угода» замінити словом «домовленість».
 
Враховано   1) в абзаці тринадцятому статті 1 слова «матеріально оформлена угода» замінити словом «домовленість»;
 
7. 2) У частині другій статті 6:
 
   2) у частині другій статті 6:
 
8. перше речення після слів «простій письмовій» доповнити словами «або в електронній»;
 
   перше речення після слів «простій письмовій» доповнити словами «або в електронній»;
 
9. доповнити новим другим реченням такого змісту:
 
   після речення першого доповнити новим реченням такого змісту: «У разі експорту послуг (крім транспортних) зовнішньоекономічний договір (контракт) може укладатися шляхом прийняття публічної пропозиції про угоду (оферти) або шляхом обміну електронними повідомленнями, або в інший спосіб, зокрема шляхом виставлення рахунка (інвойсу), у тому числі в електронному вигляді, за надані послуги».
 
10. «У разі експорту робіт (послуг), зовнішньоекономічний договір (контракт) може укладатися шляхом прийняття публічної пропозиції про угоду (оферти) або шляхом обміну електронними повідомленнями, або в інший спосіб, зокрема шляхом виставлення рахунку (інвойсу), у тому числі в електронному вигляді, за виконані роботи, надані послуги.»
 
-2- Галасюк В.В.
Абзац 4 підпункту 2 пункту 1 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«У разі експорту послуг (крім транспортних) зовнішньоекономічний договір (контракт) може укладатися шляхом прийняття публічної пропозиції про угоду (оферти) або шляхом обміну електронними повідомленнями, або в інший спосіб, зокрема шляхом виставлення рахунка (інвойсу), у тому числі в електронному вигляді, за надані послуги.»
 
Враховано      
11. у зв’язку з цим речення друге вважати реченням третім;
 
   У зв’язку з цим речення друге і третє вважати відповідно реченням третім і четвертим;
 
12. третє речення після слова «доручення» доповнити знаками і словами « (довіреності)».
 
-3- Семенуха Р.С.
Абзац шостий підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту (стосовно внесення змін до частини другої статті 6 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність») замінити трьома абзацами такого змісту:
«у третьому реченні:
після слова «доручення» доповнити знаками і словами « (довіреності)»;
слова «статутних документів» замінити словами «установчих документів».
 
Враховано   у третьому реченні слова «доручення, статутних документів» замінити словами «доручення (довіреності), установчих документів».
 
13. 2. У статті 1 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 40, ст. 364):
 
   2. У статті 1 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 40, ст. 364 із наступними змінами):
 
14. 1) У частині першій:
 
-4- Гусак В.Г.
У Законі України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 40, ст. 364) частину 1 статті 1 викласти в такій редакції:
«Виручка резидентів у іноземній валюті від експорту продукції підлягає
зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 270 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) такої продукції, що експортується. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку».
 
Відхилено   1) перше речення частини першої викласти в такій редакції: «Виручка резидентів у іноземній валюті від експорту продукції підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) такої продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, транспортних послуг – з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних послуг»;
 
    -5- Галасюк В.В.
Підпункт перший пункту 2 розділу Івикласти в такій редакції: «1) перше речення частини першої викласти в такій редакції: «Виручка резидентів у іноземній валюті від експорту продукції підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) такої продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, транспортних послуг – з моменту підписання акту або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних послуг.»;
 
Враховано    
15. після слів «у іноземній валюті» доповнити словами «від експорту продукції»;
 
      
16. після слів та знаків «митної декларації)» доповнити словами «такої»;
 
      
17. знаки та слова «, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності – з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності» виключити.
 
      
18. 2) Доповнити статтю 1 новими частинами другою та третьою такого змісту:
 
   2) після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
19. «Вимоги частини першої цієї статті не поширюються на експорт робіт (послуг), прав інтелектуальної власності.
 
-6- Галасюк В.В.
Абзац 2 підпункту 2 пункту 2 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«Вимоги частини першої цієї статті не поширюються на експорт послуг (крім транспортних), прав інтелектуальної власності.»
 
Враховано   «Вимоги частини першої цієї статті не поширюються на експорт послуг (крім транспортних), прав інтелектуальної власності.
 
    -7- Семенуха Р.С.
Абзац другий підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту (стосовно доповнення статті 1 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» новою частиною другою) викласти в такій редакції:
«Вимоги, передбачені частиною першою цієї статті або встановлені Національним банком України відповідно до частини п’ятої цієї статті, не поширюються на розрахунки за експортними операціями резидента за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) про виконання робіт, надання послуг та при експорті прав інтелектуальної власності».
 
Відхилено    
20. З метою ідентифікації валютної виручки як такої, що отримана від експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності, банки мають право вимагати від резидентів надання виставленого нерезиденту рахунку (інвойсу). При цьому, банки мають право вимагати від резидентів перекладу на українську мову складених іноземною мовою документів, у тому числі рахунку (інвойсу), крім викладених англійською мовою, а також викладених іноземною мовою з одночасним викладенням українською (англійською) мовою.».
 
-8- Галасюк В.В.
Перше речення абзацу 3 підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту виключити. А саме:
«З метою ідентифікації валютної виручки як такої, що отримана від експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності, банки мають право вимагати від резидентів надання виставленого нерезиденту рахунку (інвойсу).»
 
Враховано   Банки мають право вимагати від резидентів перекладу на українську мову складених іноземною мовою документів, у тому числі рахунка (інвойсу), крім викладених англійською мовою, а також викладених іноземною мовою з одночасним викладенням українською (англійською) мовою».
 
    -9- Семенуха Р.С.
Друге речення абзацу третього підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту (стосовно доповнення статті 1 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» частиною третьою) викласти в такій редакції:
«При цьому, банки мають право вимагати від резидентів перекладу на українську мову складених іноземною мовою документів, у тому числі рахунку (інвойсу), крім викладених англійською мовою, якщо інше не передбачено договором про відкриття та ведення валютного рахунку між банком та резидентом, а також викладених іноземною мовою з одночасним викладенням українською (англійською) мовою.».
 
Відхилено    
    -10- Левченко Ю.В.
В абз.2 п.п.2 п. 2 Розділу ІЗаконопроекту слова «крім викладених англійською мовою», а також слово та знаки « (англійською)» виключити.
 
Відхилено    
21. 3) У зв’язку з цим частину третю та четверту вважати частиною четвертою та п’ятою відповідно.
 
   У зв’язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами четвертою - шостою.
 
22. 3. Внести до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 40, ст. 365) такі зміни та доповнення:
 
   3. У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365; 2011 р., № 45, ст. 484; 2014 р., № 4, ст.61; 2015 р., № 45, ст. 410):
 
23. 1) В абзаці одинадцятому статті 1 слова «та підтверджує її здійснення» виключити.
 
-11- Шпенов Д.Ю.
Зміни до статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» виключити (пункт 1 частини 3 проекту)
 
Відхилено   1) в абзаці одинадцятому статті 1 слова «та підтверджує її здійснення» виключити;
 
24. 2) Частину першу статті 9 викласти в такій редакції: «Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи»;
 
-12- Шпенов Д.Ю.
Зміни до абзацу першого статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» виключити (пункт 2 частини 3 проекту)
 
Відхилено   2) у статті 9:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи»;
 
25. 3) В частині другій статті 9:
 
   у частині другій:
 
26. В абзаці першому слова «на паперових або машинних носіях і» замінити словами «у паперовій або в електронній формі та»;
 
   в абзаці першому слова «на паперових або машинних носіях і» замінити словами «у паперовій або в електронній формі та»;
 
27. В абзаці третьому слова «і місце» – виключити;
 
   в абзаці третьому слова «і місце» виключити;
 
28. В абзаці сьомому слова «аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис» виключити;
 
   в абзаці сьомому слова «аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис» виключити;
 
29. Доповнити новими абзацами восьмим та дев'ятим такого змісту:
 
   доповнити абзацом восьмим такого змісту:
 
30. «Незначні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що вони не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про: дату його складання, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.
 
-13- Галасюк В.В.
Абзац шостий підпункту 3 пункту 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -14- Семенуха Р.С.
Абзац шостий підпункту 3 пункту 3 розділу І законопроекту (стосовно доповнення частини другої статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» абзацом восьмим) викласти в такій редакції:
«Технічні помилки в первинних документах не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що вони не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про: дату його складання, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції. Технічними помилками в цілях застосування цієї частини статті вважаються неправильне написання слів, граматичні помилки, друкарські помилки, неправильно поставлена кома при застосуванні одиниці виміру та інші очевидні помилки, які не спотворюють змісту первинного документу та не призводять до його невірного сприйняття, у зв’язку з чим невизнання господарської операції через ці помилки є невиправданим».
 
Відхилено    
31. Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг».
 
-15- Продан О.П.
Після абзацу сьомого пункту 3 частини 3 розділу Ізаконопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:
«Після абзацу першого частини третьої доповнити новим абзацом такого змісту:
«Операції з цінностями, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його використанні, управлінні, розпорядженні або на зберіганні, активи в тимчасовому користуванні, в довірчому управлінні, а також матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі), а також умовні активи та умовні забов`язання підприємства (застави, гарантії, зобов`язання тощо), бланки суворого обліку, списані активи відображаються в обліку на позабалансових рахунках»;
 
Відхилено   «Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг»;
 
32. У абзаці третьому частини третьої слова «на перше число кожного місяця» замінити словами «на кінець останнього дня кожного місяця».
 
-16- Продан О.П.
У абзаці восьмому пункту 3 частини 3 розділу Ізаконопроекту слова «У абзаці третьому» замінити словами «У абзаці другому».
 
Враховано   в абзаці другому частини третьої слова «на перше число кожного місяця» замінити словами «на кінець останнього дня кожного місяця»;
 
33. Частину третю доповнити абзацом четвертим такого змісту: «Права і обов’язки сторін, які виникають за результатами здійснення господарської операції, оформленої первинним документом відповідно до вимог цього Закону, не залежать від факту відображення її в регістрах та на рахунках бухгалтерського обліку»;
 
-17- Галасюк В.В.
Абзац дев’ятий підпункту 3 пункту 3 розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Враховано      
34. У частині шостій слова «на машинних носіях» замінити словами «з використанням електронних засобів оброблення».
 
   у частині шостій слова «на машинних носіях» замінити словами «з використанням електронних засобів оброблення».
 
35. 4. У статті 31 Закону України «Про міжнародне приватне право» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 32, ст. 422):
 
   4. У статті 31 Закону України «Про міжнародне приватне право» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст. 422):
 
36. 1) частину першу після слів «місця проживання» доповнити словами «або місця реєстрації»;
 
-18- Семенуха Р.С.
Підпункт 1 пункту 4 розділу І законопроекту (стосовно внесення змін до частини першої статті 31 Закону України «Про міжнародне приватне право») викласти в такій редакції:
«1) частину першу після слів «місця проживання» доповнити словами «або місцезнаходження»;»
 
Враховано   1) частину першу після слів «місця проживання» доповнити словами «або місцезнаходження»;
 
    -19- Левченко Ю.В.
У п.п. 1 п.4 Розділу І Законопроекту слова «або місця реєстрації» замінити словами «або місцезнаходження».
 
Враховано редакційно    
37. 2) у частині третій:
 
   2) у частині третій слова «в письмовій формі» замінити словами «у формі, передбаченій законом», а слова «законом або» виключити.
 
38. слова «в письмовій формі» замінити словами «у формі, передбаченій законом України,»;
 
      
39. слова «законом або» виключити.
 
      
40. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
41. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-20- Галасюк В.В.
Пункт перший розділу Івикласти в такій редакції: «1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.
 
42. 2. Національному банку України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
-21- Семенуха Р.С.
Розділ ІІ законопроекту («Прикінцеві положення») викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім пунктів 2, 3 цього розділу, які набирають чинності з дня опублікування цього Закону.
2. Рекомендувати Національному банку України у місячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.».
 
Відхилено   2. Національному банку України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
43. 3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
44. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
45. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
46. Голова
 
   Голова
 
47. Верховної Ради України

   Верховної Ради України