Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік"(щодо державної підтримки вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (щодо державної підтримки вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції)
 
-1- Соболєв Є.В.
Назву законопроекту після слова «витрат» доповнити словами «по заробітній платі працівників державних вугледобувних підприємств».
 
Враховано редакційно   Закон України
 
1.

 
-2- Рябчин О.М.
Назву законопроекту після слів «вугільної продукції» доповнити словами «з метою погашення заборгованості із виплати заробітної плати».
 
Враховано редакційно   Про внесення змін до статей 71 і 83 Закону України «Про Національну поліцію» щодо присвоєння чергових спеціальних звань
 
2.

 
-3- Войціцька В.М.
Сироїд О.І.
Назву законопроекту викласти у такій редакції:
«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (щодо державної підтримки вугледобувних підприємств для забезпечення своєчасної та повної виплати заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств)»
 
Враховано редакційно   Верховна Рада України постановляє:
 
3.

 
-4- У назві законопроекту слова «щодо державної підтримки вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції» замінити словами «щодо збільшення обсягу видатків на заробітну плату працівникам державних вугледобувних підприємств».
/конкретизація напряму використання додаткових коштів визначених у законопроекті/
 
Враховано   1. Внести до Закону України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст. 379) такі зміни:
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1) частину першу статті 71 після слів «установах та організаціях» доповнити словами «та граничних спеціальних звань за цими посадами»;
 
5. І. Внести зміни до Додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р. № 17, ст. 189) відповідно до додатку до цього Закону.
 
-5- Войціцька В.М.
Сироїд О.І.
Розділ І законопроекту доповнити абзацом другим такого змісту:
«Установити, що визначені цим Законом додаткові видатки державної бюджетної програми (КПКВК) 1101110 «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції» спрямовується виключно на забезпечення своєчасної та повної виплати заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств.»
 
Враховано редакційно   2) у статті 83:
 
    -6- Розділ І законопроекту викласти у такій редакції:
І. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 5, ст. 54, № 17, ст. 189, № 24, ст. 489, № 26, ст. 518, № 32, ст. 556, ст. 557, № 34, ст. 591, № 42 ст. 703, № 44, ст. 751, ст. 752; із змінами, внесеними законами України від 17 листопада 2016 року № 1760-VІІІ та від 20 грудня 2016 року №1785-VІІІ і №1786-VІІІ) такі зміни:
1. У статті 1:
в абзаці другому цифри 607.786.450,8» та «575.433.435,1» замінити відповідно цифрами 607.966.450,8» та «575.613.435,1»;
в абзаці третьому цифри «681.280.758,2» та «647.042.266,4» замінити відповідно цифрами «681.460.758,2» та «647.222.266,4».
2. Доповнити статтею 10-2 такого змісту:
"Стаття 10-2. Установити, що:
як виняток із положень статті 67-1 Бюджетного кодексу України, доходи загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів її районів, бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим значення, бюджету міста Севастополя, що надходять протягом 2016 року та обліковуються на рахунках в органах Державної казначейської служби України і передані засобами електронного зв’язку до Державної казначейської служби України головними управліннями Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі без підтвердження цифровими підписами, тимчасово, до повернення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя під загальну юрисдикцію України, зараховуються в обсязі 180.000 тис. гривень до загального фонду Державного бюджету України. Такі надходження перераховуються органами Державної казначейської служби України і відображаються ними у бухгалтерському обліку та звітності про виконання місцевих бюджетів з від’ємним значенням, а у звітності про виконання державного бюджету з додатнім значенням;
як виняток із положень частини першої статті 52 Бюджетного кодексу України, підставою для внесення змін до цього Закону в частині доходів є передача до загального фонду Державного бюджету України доходів загального фонду місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
Кабінету Міністрів України до річного звіту про виконання цього Закону включити інформацію про обсяг доходів загального фонду місцевих бюджетів, перерахованих до загального фонду Державного бюджету України відповідно до цієї статті, в розрізі відповідних місцевих бюджетів та видів доходів".
3. Внести зміни до додатків № 1 та № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" відповідно до додатків №1 та № 2 до цього Закону. У зв'язку з внесенням змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» встановити, що додаткові кошти, передбачені цим Законом за бюджетною програмою за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 1101110, спрямовуються виключно на заробітну плату працівникам державних вугледобувних підприємств». /техніко-юридична правка та правове унормування напряму використання додаткових бюджетних коштів/.»
 
Враховано    
6. ІІ. Прикінцеві положення.
 
   частину восьму викласти в такій редакції:
 
7. 1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.
 
-7- Прикінцеві положення законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
«2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з моменту повернення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя під загальну юрисдикцію України внести пропозиції щодо врегулювання питання компенсації відповідним місцевим бюджетам Автономної Республіки Крим та міста Севастополя коштів, зарахованих відповідно до пункту 2 розділу Іцього Закону до загального фонду Державного бюджету України.»
 
Враховано   «8. Присвоєння чергових спеціальних звань поліцейським, прикомандированим із залишенням на службі в поліції до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, здійснюється за поданням керівників зазначених органів з додержанням вимог, передбачених цим Законом, за умови відповідності чергового спеціального звання спеціальному званню, передбаченому останньою займаною штатною посадою, яку поліцейський займав до прикомандирування»;
 
    -8- У разі прийняття Верховною Радою України інших законопроектів щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», якими також змінюватимуться бюджетні показники державного бюджету, для забезпечення збалансованості бюджету уточнити показники державного бюджету у законопроекті відповідно до чинної редакції Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та з урахуванням законопроектів, розглянутих та прийнятих Верховною Радою України до розгляду зазначеного законопроекту.
 
Враховано    
8. Додаток № 1
до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (щодо державної підтримки вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції)
КПКВ та КДБ
КФКВ та КДБ
Найменування показників
згідно з класифікацією видатків та кредитування державного бюджету
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом:
3510000
Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)
190 794 733,5
2 275 400,0
193 070 133,5
1100000
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
2 539 467,3
470 287,4
3 009 754,7
1101110
Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції
1 250 000,0
1 250 000,0

-9- Назву додатку №1 до законопроекту викласти у такій редакції «Додаток №2 до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (щодо збільшення обсягу видатків на заробітну плату працівникам державних вугледобувних підприємств)»
/конкретизація напряму використання додаткових коштів визначених у законопроекті/
 
Враховано   доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
    -10- Назву додатку №1 до законопроекту викласти у такій редакції «Додаток №2 до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (щодо збільшення обсягу видатків на заробітну плату працівникам державних вугледобувних підприємств)»
/конкретизація напряму використання додаткових коштів визначених у законопроекті/
 
Враховано    
    -11- Гусак В.Г.
У рядку за кодом 1100000 у стовпчику «Всього» цифру «2 539 467,3» замінити на цифру «2 789 467,3», у стовпчику «видатки розвитку» цифру «2 205 201,0» замінити на цифру «2 455 201,0» і у стовпчику «Разом» цифру «3 009 754,7» замінити на цифру «3 259 754,7»
 
Враховано    
    -12- Соболєв Є.В.
Назву програми за кодом 1101110 викласти у такій редакції: «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат по заробітній платі працівників державних вугледобувних підприємств із собівартості готової товарної вугільної продукції»
 
Враховано    
    -13- Гусак В.Г.
У рядку за кодом 1101110 у стовпчиках «Всього», «видатки розвитку» і «Разом» цифру «1 250 000,0» замінити на цифру «1 500 000,0»
 
Відхилено    
    -14- Доповнити законопроект додатком №1 «Додаток №1 «Зміни до додатка №1 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» «Доходи Державного бюджету України на 2016 рік», в якому порівняно з чинною редакцією Закону передбачити збільшення доходів загального фонду за кодом 24060300 «Інші надходження» на 180 000,0 тис. грн. з відповідним коригування підсумкових показників за кодами 20000000, 24000000, 24060000, 24060300 та показників у рядках «Разом доходів» і «Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)» (додаток № 1 до законопроекту додається).
 
Враховано