Кількість абзаців - 117 Таблиця поправок


Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо удосконалення складання та виконання бюджетів) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо удосконалення складання та виконання бюджетів)
 
-1- Іщейкін К.Є.
У назві законопроекту слова « (щодо удосконалення складання та виконання бюджетів)» виключити.
 
Враховано   Проект
Закон України
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
   І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
3.

 
-2- Співаковський О.В.
Розділ І законопроекту доповнити новою частиною у такій редакції:
«_. Пункт 12 частини першої статті 2 викласти в такій редакції:
«12) бюджетні установи - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, Національна академія наук України, Національна академія аграрних наук України, Національна академія медичних наук України, Національна академія педагогічних наук України, Національна академія правових наук України, Національна академія мистецтв України, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими; «
 
Відхилено      
4. В абзаці дев’ятому частини сьомої статті 20 та пункті 4 частини першої статті 76 слова «програм (проектів)» замінити словом «проектів».
 
   1. В абзаці дев’ятому частини сьомої статті 20 та пункті 4 частини першої статті 76 слова «програм (проектів)» замінити словом «проектів».
 
5. 1. В абзаці дев’ятому частини першої статті 21 слова «у місячний строк з дня опублікування закону про Державний бюджет України» замінити словами і цифрою «до 1 квітня планового року».
 
-3- Співаковський О.В.
Розділ І законопроекту доповнити новою частиною у такій редакції:
«_. Пункт 1 частини другої статті 22 викласти в такій редакції:
«1) за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України, - установи, уповноважені забезпечувати діяльність Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України в особі їх керівників; міністерства, Національне антикорупційне бюро України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди та інші органи, безпосередньо визначені Конституцією України, в особі їх керівників, а також Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Національна академія наук України, Національна академія аграрних наук України, Національна академія медичних наук України, Національна академія педагогічних наук України, Національна академія правових наук України, Національна академія мистецтв України, інші установи, уповноважені законом або Кабінетом Міністрів України на реалізацію державної політики у відповідній сфері, в особі їх керівників; «
 
Відхилено   2. В абзаці дев’ятому частини першої статті 21 слова «у місячний строк з дня опублікування закону про Державний бюджет України» замінити словами і цифрою «до 1 квітня планового року».
3. Статтю 23 доповнити частиною п’ятнадцятою такого змісту:
«15. Якщо після прийняття закону про Державний бюджет України протягом бюджетного періоду Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів установлено порушення строків розроблення або реалізації державного інвестиційного проекту, бюджетні призначення для реалізації такого проекту можуть передаватися для реалізації інших державних інвестиційних проектів від одного головного розпорядника коштів державного бюджету до іншого головного розпорядника коштів державного бюджету, бюджетні призначення щодо яких визначено у законі про Державний бюджет України. Передача бюджетних призначень у випадку, передбаченому цією частиною статті, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України (підготовку якого здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, на підставі рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів), погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
    -4- Дубневич Б.В.
Амельченко В.В.
Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Кривенко В.М.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«_) статтю 23 доповнити частиною п’ятнадцятою такого змісту:
«15. Якщо після прийняття закону про Державний бюджет України протягом бюджетного періоду Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів установлено порушення строків розроблення або реалізації державного інвестиційного проекту, бюджетні призначення для реалізації такого проекту можуть передаватися для реалізації інших державних інвестиційних проектів від одного головного розпорядника коштів державного бюджету до іншого головного розпорядника коштів державного бюджету, бюджетні призначення щодо яких визначено у законі про Державний бюджет України. Передача бюджетних призначень у випадку, передбаченому цією частиною статті, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України (підготовку якого здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, на підставі рішення Міжвідомчої комісії з #102622
 
Враховано    
6. 2. У статті 24-1:
 
   4. У статті 24-1:
 
7. 1) у частині першій:
 
-5- Дерев'янко Ю.Б.
Підпункт1 пункту 2 Розділу І виключити.
 
Відхилено   1) у частині першій:
 
    -6- Пташник В.Ю.
Абзаци перший і другий підпункту 1 пункту 2 розділу І виключити.
 
Відхилено    
8. в абзаці першому слова «загального фонду» виключити;
 
-7- Куліченко І.І.
В абзаці першому статті 24-1 відновити слова «загального фонду»
 
Відхилено   в абзаці першому слова «загального фонду» виключити;
 
    -8- Тимошенко Ю.В.
Абзац 2 підпункт 1 пункту 2 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -9- Левченко Ю.В.
Абзац 2 п.п.1 пункту 2 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -10- Бухарєв В.В.
Залишити без змін чинну редакцію абзацу 1 частини 1 статті 24-1 Бюджетного кодексу, що передбачає створення державного фонду регіонального розвитку у складі загального фонду Державного бюджету України.
 
Відхилено    
    -11- Мураєв Є.В.
У підпункті 1 пункту 2 розділу І законопроекту виключити абзац другий.
 
Відхилено    
9. в абзаці другому слово «передбачається» замінити словом «визначається»;
 
-12- Пташник В.Ю.
Абзац третій підпункту 1 пункту 2 розділу І виключити.
 
Відхилено   в абзаці другому слово «передбачається» замінити словом «визначається»;
 
10. 2) у частині другій:
 
-13- Пташник В.Ю.
Підпункт 2 пункту 2 розділу І викласти у наступній редакції:
«2) у частині другій слова «, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів» виключити.
 
Відхилено   2) у частині другій:
 
11. після слів «інноваційних парків» доповнити словами «спортивної інфраструктури»;
 
   після слів «інноваційних парків» доповнити словами «спортивної інфраструктури»;
 
12. доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   доповнити абзацом другим такого змісту:
 
13. «На реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури, передбачається не менше 10 відсотків коштів державного фонду регіонального розвитку»;
 
-14- Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Пункт 2 статті 24-1 доповнити абзацом наступного змісту: «На реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури та енергоефективності державних та комунальних навчальних та медичних закладів усіх рівнів, передбачається не менше 10 та 50 відсотків коштів державного фонду регіонального розвитку відповідно».
 
Враховано частково   «На реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури та енергоефективності державних і комунальних навчальних та медичних закладів, передбачається не менше 10 відсотків коштів державного фонду регіонального розвитку за кожним з таких напрямів»;
 
14. 3) у частині третій:
 
   3) у частині третій:
 
15. в абзаці першому після слів «відповідно до законодавства» доповнити словами « (у тому числі програм і проектів щодо розвитку спортивної інфраструктури, погоджених з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту)»;
 
-15- Куліченко І.І.
В абзаці 1 частини 3 статті 24-1 додати речення наступного змісту:
«Якщо іншого не визначено Кабінетом Міністрів в термін до 1 лютого, обсяги коштів, в межах яких подаються вказані пропозиції визначаються в розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України на поточний рік».
 
Відхилено   абзац перший після слів «відповідно до законодавства» доповнити словами « (у тому числі програм і проектів щодо розвитку спортивної інфраструктури, погоджених з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту)»;
 
16. в абзаці другому слова «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, на підставі поданих пропозицій здійснює» замінити словами і цифрами «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, утворює комісію для оцінки та відбору програм і проектів, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Така комісія на підставі поданих пропозицій (крім пропозицій щодо програм і проектів, погоджених з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту), здійснює»;
 
-16- Пинзеник В.М.
   
Відхилено   в абзаці другому слова «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, на підставі поданих пропозицій здійснює» замінити словами і цифрами «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, утворює комісію для оцінки та відбору програм і проектів, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Така комісія на підставі поданих пропозицій (крім пропозицій щодо програм і проектів, погоджених з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту), здійснює»;
 
    -17- Куліченко І.І.
В абзаці 4 частини 3 статті 24-1 додати слова: «пропорційно до різниці між 75% середнього показника по Україні та показником валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу регіону.
 
Відхилено    
17. абзац п’ятий після слів «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики» доповнити словами «на підставі рішення відповідної комісії та з урахуванням програм і проектів, погоджених з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту».
 
-18- Пташник В.Ю.
Пункту 2 розділу І доповнити підпунктом 3 такого змісту:
#102622
 
Відхилено   абзац п’ятий після слів «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики» доповнити словами «на підставі рішення відповідної комісії та з урахуванням програм і проектів, погоджених з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту».
 
18. __. Абзац п’ятий частини п’ятої статті 28 доповнити словами «включаючи інформацію про стан реалізації інвестиційних проектів за бюджетними програмами із зазначенням ступеня їх готовності та обсягів коштів, необхідних для завершення таких проектів».
 
-19- Іщейкін К.Є.
У законопроекті у пункті щодо змін до абзацу 5 частини 5 статті 28 Бюджетного кодексу пропонується слова «доповнити словами» замінити словами «після слів «за звітний бюджетний період» доповнити словами».
 
Враховано   5. Абзац п’ятий частини п’ятої статті 28 після слів «за звітний бюджетний період» доповнити словами «включаючи інформацію про стан реалізації інвестиційних проектів за бюджетними програмами із зазначенням ступеня їх готовності та обсягів коштів, необхідних для завершення таких проектів».
 
19. __. У частині другій статті 29:
 
   6. У частині другій статті 29:
 
20. 1) пункт 44 викласти в такій редакції:
 
   1) пункт 44 викласти в такій редакції:
 
21. «44) плата за подання скарги щодо процедур закупівлі до органу оскарження»;
 
   «44) плата за подання скарги щодо процедур закупівлі до органу оскарження»;
 
22. 2) у пункті 45 слова «забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів» замінити словами «як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів)», а слова «у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель» виключити.
 
-20- Недава О.А.
У статті 29 Кодексу:
пункт 16-1 частини другої виключити;
у частині третій відновити дію пункту 4 та викласти його в такій редакції:
«4) 20 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі); «
Пункт 6 частини четвертої статті 30 Кодексу викласти в такій редакції:
«6) здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, ресурсозберігаючих заходів, а також заходів для зниження забруднення навколишнього природного середовища та дотримання екологічних нормативів і нормативів екологічної безпеки (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 7 частини третьої статті 29 цього Кодексу)».
 
Відхилено   2) у пункті 45 слова «забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів» замінити словами «як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів)», а слова «у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель» виключити.
 
23. __. Частину першу статтю 52 доповнити новим абзацом такого змісту: «Зміни до закону про Державний бюджет України можуть вноситися виключно законами про внесення змін до закону про Державний бюджет України».
 
   7. Частину першу статті 52 доповнити абзацом дванадцятим такого змісту: «Зміни до закону про Державний бюджет України можуть вноситися виключно законами про внесення змін до закону про Державний бюджет України».
 
24. __. У пункті 40 частини першої статті 64, у пункті 30 частини першої статті 66, у пункті 17 частини першої статті 69 слова «забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів» замінити словами «як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів)», а слова «у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель» виключити.
 
-21- Писаренко В.В.
Розділ І проекту Закону після пункту 2 доповнити новими пунктами 3 та 4 такого змісту:
«3. У пункті 1 частини другої статті 29 слова «у розмірі 25 відсотків на відповідній території України (крім території міст Києва та Севастополя) та» виключити.
4. У пункті 1 частини першої статті 64 цифру «60» замінити цифрою «85».
У зв’язку з цим, пункти 3-10 вважати пунктами 5-12 відповідно.
 
Відхилено   8. У пункті 40 частини першої статті 64, у пункті 30 частини першої статті 66, у пункті 17 частини першої статті 69 слова «забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів» замінити словами «як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів)», а слова «у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель» виключити.
 
    -22- Мельник С.І.
Доповнити частину першу пунктами такого змісту:
- у пункті 1 частини другої статті 29 цифри «25» замінити цифрами «10»;
- у пункті 1 частини першої статті 64 цифри «60» замінити цифрами «65»;
- у пункті 1 частини першої статті 66 цифри «15» замінити цифрами «25»;
 
Відхилено    
    -23- Продан О.П.
Іщейкін К.Є.
Іщенко В.О.
Білоцерковець Д.О.
Пункт 1 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу викласти в такій редакції:
«1) податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 цієї частини статті), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України у розмірі 20 відсотків на території сіл, селищ, міст районного значення, у розмірі 10 відсотків на території міст обласного значення та у розмірі 50 відсотків на території міста Києва; «.
У частині першій статті 64 Бюджетного кодексу:
пункт 1 викласти в такій редакції:
«1) 70 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад та зараховується до бюджетів таких міст та об’єднаних територіальних громад відповідно; «;
у пункті 1-1 цифри «40» замінити цифрами «50»;
доповнити новим пунктом такого змісту:
«1-2) 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території сіл, селищ, міст районного значення та зараховується до районних бюджетів; «.
У пункті 1 частини першої статті 66 Бюджетного кодексу цифри «15» замінити цифрами «20».
 
Відхилено    
    -24- Тимошенко Ю.В.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«2-1. Статтю 69 доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
«3-1) 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території;
 
Відхилено    
    -25- Продан О.П.
Іщейкін К.Є.
Іщенко В.О.
Білоцерковець Д.О.
Частину першу статті 64 Бюджетного кодексу доповнити пунктом такого змісту:
«25 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного пунктом 16-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території (крім території міст Києва та Севастополя), і зараховується до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад; 80 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного пунктом 16-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міст Києва та Севастополя і зараховується відповідно до бюджетів міст Києва та Севастополя; «.
Частину першу статті 66 Бюджетного кодексу доповнити пунктом такого змісту:
«55 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного пунктом 16-1 частини другої статті 29 цього Кодексу);».
Частину першу статті 69 Бюджетного кодексу доповнити пунктом такого змісту:
«25 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного пунктом 16-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що зараховується до сільських, селищних, міських бюджетів; «.
Частину першу статті 69-1 Бюджетного кодексу виключити.
 
Відхилено    
    -26- Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Частину першу статті 64 доповнити пунктом такого змісту:
«25 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного пунктом 16-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території (крім території міст Києва та Севастополя) і зараховується до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад; 80 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного пунктом 16-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міст Києва та Севастополя і зараховується відповідно до бюджетів міст Києва та Севастополя; «.
Частину першу статті 66 доповнити пунктом такого змісту:
«55 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного пунктом 16-1 частини другої статті 29 цього Кодексу);».
Частину першу статті 69 доповнити пунктом такого змісту:
«25 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного пунктом 16-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що зараховуються до сільських, селищних, міських бюджетів; «.
Пункт 4-1 частини першої статті 69-1 виключити.
 
Відхилено    
    -27- Нестеренко В.Г.
Статтю 64 доповнити пунктом такого змісту:
«25 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного пунктом 16-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), у тому числі Автономної Республіки Крим – 55 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя – 80 відсотків».
Статтю 66 доповнити пунктом такого змісту:
« 55 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного пунктом 16-1 частини другої статті 29 цього Кодексу).
Статтю 69 доповнити пунктом такого змісту:
«25 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного пунктом 16-1 частини другої статті 29 цього Кодексу)Ю що зараховується до сільських, селищних та міських бюджетів.»
Пункт 4-1 статті 69-1 виключити.
 
Відхилено    
    -28- Бєлькова О.В.
Домбровський О.Г.
Лопушанський А.Я.
Войціцька В.М.
Доповнити проект пунктами 3-_ такого змісту:
«3. У частині другій статті 29:
у пункті 5 слова « (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату, яка зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі)» замінити словами і цифрами « (крім рентної плати, визначеної пунктом 5-1 цієї частини статті)»;
доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
«5-1) 95 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України, яка зараховується до загального фонду державного бюджету в повному обсязі)»;
«4. Частину першу статті 64 доповнити пунктами 4-1 та 4-2 такого змісту:
4-1) 2 відсотки рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України), що зараховується до районних бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів;
4-2) 3 відсотки рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України), що зараховується до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів»; «
«5. Частину першу статті 66 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
4-1) 2 відсотки рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України), що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів»; «
«6. Частину першу статті 69 доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
«3-1) 1 відсоток рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України), що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів».»
Пункти 3-11 вважати пунктами 7-15.
Пункт 1 розділу ІІ Прикінцеві положення проекту викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року, крім пунктів 3-6 розділу І Закону, які набирають чинності з 1 липня 2017 року.
 
Відхилено    
    -29- Березюк О.Р.
Лаврик О.В.
Зубач Л.Л.
Підлісецький Л.Т.
Сидорович Р.М.
Острікова Т.Г.
Сисоєнко І.В.
Кіраль С.І.
Семенуха Р.С.
Сироїд О.І.
Данченко О.І.
Костенко П.П.
Доповнити розділ 1 законопроекту новими пунктами і підпунктами такого змісту:
«__. У частині другій статті 29 пункти 7 та 8 викласти в наступній редакції:
«7) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), крім акцизного податку, визначеного пунктом 6 частини першої статті 66 цього Кодексу та частини акцизного податку, визначеного пунктом 16-1 частини першої статті 64 та пунктом 20-4 частини першої статті 69 цього Кодексу;
8) акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), крім частини акцизного податку, визначеного пунктом 16-1 частини першої статті 64 та пунктом 20-4 частини першої статті 69 цього Кодексу».
«У статті 64 після пункту 16 доповнити пунктом 16-1 наступного змісту:
«16-1) акцизний податок з вироблених в Україні та з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України, в обсязі, що визначається виходячи зі ставки 0, 042 євро за 1 літр та обсягу фізично відпущених літрів підакцизних товарів (продукції) за даними реєстраторів розрахункових операцій з автозаправних станцій та/або автомобільних газозаправних станцій, розташованих на території відповідних міст та об’єднаних територіальних громад».
«У статті 69 після пункту 20-3 доповнити пунктом 20-4 наступного змісту:
«20-4) акцизний податок з вироблених в Україні та з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України, в обсязі, що визначається виходячи зі ставки 0, 042 євро за 1 літр та обсягу фізично відпущених літрів підакцизних товарів (продукції) за даними реєстраторів розрахункових операцій з автозаправних станцій та/або автомобільних газозаправних станцій, розташованих на території відповідних міст районного значення, сіл та селищ».
 
Відхилено    
    -30- Острікова Т.Г.
Доповнити розділ 1 законопроекту новими пунктами і підпунктами такого змісту:
«__. У частині другій статті 29 пункти 7 та 8 викласти в наступній редакції:
«7) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), крім акцизного податку, визначеного пунктом 6 частини першої статті 66 цього Кодексу та частини акцизного податку, визначеного пунктом 16-1 частини першої статті 64 та пунктом 20-4 частини першої статті 69 цього Кодексу;
8) акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), крім частини акцизного податку, визначеного пунктом 16-1 частини першої статті 64 та пунктом 20-4 частини першої статті 69 цього Кодексу».
«У статті 64 після пункту 16 доповнити пунктом 16-1 наступного змісту:
«16-1) акцизний податок з вироблених в Україні та з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України, в обсязі, що визначається виходячи зі ставки 0,042 євро за 1 літр та обсягу фізично відпущених літрів підакцизних товарів (продукції) за даними реєстраторів розрахункових операцій з автозаправних станцій та/або автомобільних газозаправних станцій, розташованих на території відповідних міст та об’єднаних територіальних громад».
«У статті 67 після пункту 4 доповнити пунктом 5 в наступній редакції:
«Стаття 67. Окремі особливості формування місцевих бюджетів
«… 5. Установити, що з 1 січня 2017 року перерахування частини акцизного податку, визначеного пунктом 16-1 частини першої статті 64 та пунктом 20-4 частини першої статті 69 цього Кодексу в бюджети міст, об’єднаних територіальних громад, сіл та селищ здійснюються у відповідні місцеві бюджети, у наступному порядку:
Обсяг акцизного податку, що підлягає зарахуванню до відповідного місцевого бюджету, визначається за такою формулою:
МАі = , де
МАі – сума акцизного податку з пального, яка підлягає зарахуванню до і-того місцевого бюджету за звітний місяць;
СМА – ставка акцизного податку з пального визначена в Бюджетному кодексі України, в згідно якої розраховується розмір акцизного податку, що підлягає зарахуванню в місцевий бюджет;
КНБУ – офіційний курс Національного банку України Євро до гривні станом на 1 число відповідного звітного місяця;
– обсяг в літрах фізично відпущеного пального за j-тим кодом УКТЗЕД з усіх АЗС та/або АГЗС, розташованих на території і-тої територіальної громади (за кодами КОАТУУ) протягом звітного місяця за даними Державної фіскальної служби України.
Державна фіскальна служба України до 10 числа місяця, що настає за звітним надає Державній казначейській службі України реєстри обсягів фізично відпущених літрів пального ( в розрізі місцевих бюджетів (за кодами КОАТУУ) за звітний місяць.
Державна казначейська служба України до 15 числа місяця, що настає за звітним забезпечує перерахування до загального фонду відповідних місцевих бюджетів сум акцизного податку з пального, визначеного на підставі формули поданої в абзаці третьому цього пункту.
У звітності про виконання державного та місцевих бюджетів зазначені операції відображаються за відповідними кодами класифікації доходів бюджетів.
Перерахування частини акцизного податку, визначеного пунктом 16-1 частини першої статті 64 та пунктом 20-4 частини першої статті 69 цього Кодексу в місцеві бюджети здійснюється в гривнях виходячи з курсу Євро визначеного Національним Банком України станом на перше число відповідного звітного періоду (місяця)».
«У статті 69 після пункту 20-3 доповнити пунктом 20-4 наступного змісту:
«20-4) акцизний податок з вироблених в Україні та з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України, в обсязі, що визначається виходячи зі ставки 0,042 євро за 1 літр та обсягу фізично відпущених літрів підакцизних товарів (продукції) за даними реєстраторів розрахункових операцій з автозаправних станцій та/або автомобільних газозаправних станцій, розташованих на території відповідних міст районного значення, сіл та селищ».
 
Відхилено    
25. 3. Абзац перший частини другої статті 77 після слова «грудня» доповнити словом « (включно)».
 
   9. Абзац перший частини другої статті 77 після слова «грудня» доповнити словом « (включно)».
 
26. __. У другому реченні частини сьомої статті 78 слово «півріччя» замінити словом «кварталу».
 
-31- Співаковський О.В.
Частину другу статті 85 викласти в такій редакції:
2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад, сільські, селищні, міські (міст районного значення) голови (якщо відповідні виконавчі органи не створені згідно із законом) зобов'язані забезпечити здійснення видатків, визначених пунктами 2 і 3 частини першої статті 82 цього Кодексу, з відповідних місцевих бюджетів з додержанням розподілу цих видатків між бюджетами, визначеного статтями 89-91 цього Кодексу та законом про Державний бюджет України. Забороняється планувати та здійснювати видатки, не віднесені до місцевих бюджетів цим Кодексом, а також здійснювати впродовж бюджетного періоду видатки на утримання бюджетних установ одночасно з різних бюджетів, крім випадків, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату або на утримання навчальних закладів та/або наукових установ або за рішенням Кабінету Міністрів України.»
У зв’язку з цим частини першу - одинадцяту законопроекту вважати частинами четвертою - п’ятнадцятою.
 
Відхилено   10. У другому реченні частини сьомої статті 78 слово «півріччя» замінити словом «кварталу».
 
27. 4. Підпункт «б» пункту 7 частини першої статті 87 після слів «державної власності» доповнити словами «, а також за професіями загальнодержавного значення, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
-32- Одарченко Ю.В.
Пункт 4 частини І викласти у наступній редакції:
«4. Підпункт «б» пункту 7 частини першої статті 87 викласти у наступній редакції:
«б) професійно-технічну освіту;».
 
Відхилено   11. У частині першій статті 87:
1) підпункт «б» пункту 7 після слів «державної власності» доповнити словами «а також за професіями загальнодержавного значення, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України»;
 
    -33- Семенуха Р.С.
Пункт 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«4. у статті 87:
1) підпункт «б» пункту 7 частини першої після слів «державної власності» доповнити словами «, а також за професіями загальнодержавного значення, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки»;
2) доповнити статтю частиною другою такого змісту:
«Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки для внесення пропозицій щодо переліку професій загальнодержавного значення, підготовка кадрів за якими здійснюватиметься за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до підпункту «б» пункту 7 частини першої цієї статті, та коригування цього переліку (за #102632
 
Відхилено    
    -34- Мураєв Є.В.
Пункт 4 розділу І законопроекту після слова «України» доповнити словами «на підставі критеріїв, що визначені Законом України «Про освіту».
 
Відхилено    
    -35- Писаренко В.В.
У розділі І проекту Закону пункт 4 виключити.
 
Відхилено    
    -36- Дерев'янко Ю.Б.
Пункт 4 Розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -37- Левченко Ю.В.
Пункт 4 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
28. __. У підпункті «в» пункту 9 частини першої статті 87 слово «організацій» замінити словом «об’єднань».
 
-38- Кривенко В.М.
У підпункті «в» пункту 9 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України слово «організацій» замінити словом «об’єднань».
 
Враховано   2) у пункті 9:
у підпункті «в» слово «організацій» замінити словом «об’єднань»;
доповнити підпунктом «з» такого змісту:
«з) державну підтримку громадських об’єднань на виконання заходів щодо національно-патріотичного виховання»;
3) підпункт «а» пункту 10 після слова «заповідники» доповнити словами «національні та державні культурно-просвітницькі центри».
 
    -39- Рудик С.Я.
Петренко О.М.
Пункт 9 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України доповнити підпунктом «з», виклавши його у такій редакції:
«з) державну підтримку громадських об’єднань на виконання заходів щодо національно-патріотичного виховання;».
 
Враховано    
    -40- Матвієнко А.С.
Пункт 4 частини першої Розділу І доповнити абзацом такого змісту:
«підпункт «а» пункту 10 після слова «заповідники» доповнити словами «національні та державні культурно-просвітницькі центри»«.
 
Враховано    
29. 5. У частині першій статті 89:
 
-41- Одарченко Ю.В.
Пункт 5 частини І виключити.
 
Відхилено   12. У частині першій статті 89:
 
30. 1) підпункт «е» пункту 2 викласти в такій редакції:
 
-42- Писаренко В.В.
Абзаци другий та третій пункту 5 розділу І проекту Закону виключити. У зв’язку з цим підпункт другий вважати підпунктом першим.
 
Відхилено   1) підпункт «е» пункту 2 викласти в такій редакції:
 
    -43- Дерев'янко Ю.Б.
Підпункт 1 пункту 5 Розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -44- Левченко Ю.В.
П.п.1 пункту 5 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
31. «е) професійно-технічну освіту з бюджетів міст обласного значення - обласних центрів (на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у професійно-технічних та інших навчальних закладах державної та/або комунальної власності, які розташовані на території зазначених міст); «;
 
-45- Співаковський О.В.
Викласти в такій редакції:
«_. У частині першій статті 89:
1) підпункт «е» пункту 2 викласти в такій редакції:
«е) професійно-технічну освіту з бюджетів міст обласного значення - обласних центрів (на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного та/або регіонального замовлення у професійно-технічних та інших навчальних закладах державної та/або комунальної власності, які розташовані на території зазначених міст); «;
 
Відхилено   «е) професійно-технічну освіту з бюджетів міст обласного значення - обласних центрів (на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у професійно-технічних та інших навчальних закладах державної та/або комунальної власності, які розташовані на території зазначених міст)»;
 
    -46- Каплін С.М.
Абзаци перший та другий частини п’ятої проекту виключити, залишивши в чинній редакції Бюджетного кодексу підпункт «е» пункту 2 частини першої статті 89, а саме:
«е) професійно-технічну освіту з бюджетів міст обласного значення (на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного та/або регіонального замовлення у професійно-технічних та інших навчальних закладах державної та/або комунальної власності, які розташовані на території міст обласного значення)».
 
Відхилено    
    -47- Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Підпункт «е» пункту 2 частини першої статті 89 БКУ виключити.
 
Відхилено    
    -48- Продан О.П.
Іщейкін К.Є.
Іщенко В.О.
Білоцерковець Д.О.
Підпункт 1 пункту 5 розділі І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) підпункт «е» пункту 2 частини першої статті 89 виключити».
 
Відхилено    
    -49- Балога В.І.
Підпункт «е» пункту 2 частини першої статті 89 Бюджетного Кодексу України виключити.
 
Відхилено    
32. 2) у підпункті «б» пункту 4:
 
   2) у підпункті «б» пункту 4:
 
33. абзац третій після слів « (не більше одного супроводжуючого)» доповнити словами «; доставка громадянам повідомлень про призначення субсидії»;
 
   абзац третій після слів « (не більше одного супроводжуючого)» доповнити словами «доставка громадянам повідомлень про призначення субсидії»;
 
34. абзаци четвертий, п’ятий та сьомий виключити.
 
-50- Каплін С.М.
У абзаці п’ятому частини п’ятої проекту виключити слово: «четвертий» залишивши чинним абзац четвертий підпункту «б» пункту 4 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу, а саме:
«компенсації особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля або торф’яного брикету на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення; «.
 
Відхилено   абзаци четвертий, п’ятий і сьомий виключити.
 
    -51- Констанкевич І.М.
Шевченко В.Л.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
Абзац третій підпункту 2 пункту 5 викласти в такій редакції: «абзац сьомий виключити».
 
Відхилено    
    -52- Березюк О.Р.
Лаврик О.В.
Зубач Л.Л.
Підлісецький Л.Т.
Сидорович Р.М.
Острікова Т.Г.
Сисоєнко І.В.
Кіраль С.І.
Семенуха Р.С.
Сироїд О.І.
Данченко О.І.
Костенко П.П.
У пункті 5 розділу І законопроекту абзац третій підпункту 2 викласти у наступній редакції: «абзаци четвертий та сьомий виключити».
 
Відхилено    
    -53- Дерев'янко Ю.Б.
Абзац третій підпункту 2 пункту 5 Розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -54- Левченко Ю.В.
Абзац 3 п.п.2 пункту 5 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -55- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Третій абзац підпункту 2 пункту 5 виключити.
 
Відхилено    
35. 6. У підпункті «б» пункту 2 частини першої статті 90 слова «державного замовлення» замінити словами «регіонального замовлення».
 
-56- Співаковський О.В.
Викласти в такій редакції:
«9. У підпункті «б» пункту 2 частини першої статті 90 слова «державного замовлення» замінити словами « державного та/або регіонального замовлення».
 
Відхилено   13. У підпункті «б» пункту 2 частини першої статті 90 слова «державного замовлення» замінити словами «регіонального замовлення».
 
    -57- Каплін С.М.
Частину шосту проекту виключити, залишивши в чинній редакції Бюджетного кодексу підпункт «б» пункту 2 частини першої статті 90 а саме:
«б) професійно-технічну освіту (на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного та/або регіонального замовлення у професійно-технічних та інших навчальних закладах державної та/або комунальної власності 9крім закладів, визначених у підпункті «е» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу)»;
 
Відхилено    
    -58- Писаренко В.В.
Пункт 6 розділу І проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
    -59- Дерев'янко Ю.Б.
Пункт 6 Розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -60- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Пункт 6 виключити.
 
Відхилено    
36. 7. Частину першу статті 91 доповнити пунктом 20-4 такого змісту:
 
-61- Констанкевич І.М.
Шевченко В.Л.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
Пункт 7 виключити.
 
Відхилено   14. Частину першу статті 91 доповнити пунктом 20-4 такого змісту:
 
    -62- Одарченко Ю.В.
Пункт 7 частини І виключити.
 
Відхилено    
    -63- Писаренко В.В.
Пункт 7 розділу І проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
    -64- Левченко Ю.В.
Пункт 7 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -65- Крулько І.І.
Пункт 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -66- Мусій О.С.
Пункт 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -67- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Пункт 7 виключити.
 
Відхилено    
    -68- Мураєв Є.В.
Пункт 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -69- Продан О.П.
Іщейкін К.Є.
Іщенко В.О.
Білоцерковець Д.О.
Пункт 7 розділі І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -70- Співаковський О.В.
Частину сьому виключити.
 
Відхилено    
    -71- Балога В.І.
Виключити пункт 7 частини першої законопроекту (доповнення частини першої статті 91 Бюджетного Кодексу України пунктом «20-4» - фінансування наданих державою пільг за рахунок місцевих бюджетів)
 
Відхилено    
    -72- Рудик С.Я.
Петренко О.М.
Статтю 91 Бюджетного кодексу залишити в чинній редакції, вилучивши пункт 7 частини першої законопроекту щодо доповнення частини першої статті 91 Бюджетного кодексу пунктом «20-4».
 
Відхилено    
    -73- Гуляєв В.О.
Виключити пункт 20-4 із статті 91.
 
Відхилено    
    -74- Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Статтю 91 Бюджетного кодексу України залишити в чинній редакції, виключивши пункт 7 частини першої законопроекту (доповнення частини першої статті 91 Бюджетного кодексу пунктом «20-4» - фінансування наданих державною пільг за рахунок місцевих бюджетів).
 
Відхилено    
    -75- Дерев'янко Ю.Б.
Пункт 7 Розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -76- Мельник С.І.
Статтю 91 Бюджетного кодексу залишити в чинній редакції, вилучивши пункт 7 частини першої законопроекту щодо доповнення частини першої статті 91 Бюджетного кодексу пунктом «20-4».
 
Відхилено    
37. «20-4) пільги з послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби; інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів Ігрупи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування; «.
 
-77- Березюк О.Р.
Лаврик О.В.
Зубач Л.Л.
Підлісецький Л.Т.
Сидорович Р.М.
Острікова Т.Г.
Сисоєнко І.В.
Кіраль С.І.
Семенуха Р.С.
Сироїд О.І.
Данченко О.І.
Костенко П.П.
У пункті 7 розділу І законопроекту з доповнення частини першої статті 91 пунктом 20-4 виключити словосполучення «… а також компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян».
 
Враховано   «20-4) пільги з послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби; інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів Ігрупи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування».
 
38. 8. У статті 102:
 
-78- Гуляєв В.О.
Статтю 102 «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту» залишити у чинній редакції.
 
Відхилено   15. У статті 102:
 
    -79- Рудик С.Я.
Петренко О.М.
Статтю 102 Бюджетного кодексу залишити в чинній редакції, вилучивши пункт 8 частини першої законопроекту.
 
Відхилено    
39. 1) частину третю після слів «опіку чи піклування» доповнити словами «, а також здійснюються видатки на доставку громадянам повідомлень про призначення субсидії»;
 
   1) частину третю після слів «опіку чи піклування» доповнити словами «а також здійснюються видатки на доставку громадянам повідомлень про призначення субсидії»;
 
40. 2) у частині четвертій слова і цифри «; особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України; компенсації особам, які згідно із статтями 43 і 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля або торф’яного брикету на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення» виключити;
 
-80- Одарченко Ю.В.
Підпункт 2 пункту 8 частини І виключити.
 
Відхилено   2) у частині четвертій слова і цифри «особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України; компенсації особам, які згідно із статтями 43 і 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля або торф’яного брикету на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення» виключити;
 
    -81- Мельник С.І.
Підпункт 2 пункту 8 частини першої виключити.
 
Відхилено    
    -82- Дерев'янко Ю.Б.
Підпункт 2 пункту 8 Розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -83- Левченко Ю.В.
П.п.2 пункту 8 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -84- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 2 пункту 8 виключити.
 
Відхилено    
    -85- Каплін С.М.
Виключити абзац другий частини восьмої проекту, а саме: «2) у частині четвертій слова і цифри» особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України; компенсації особам, які згідно із статтями 43 і 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля або торф’яного брикету на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення»;
 
Відхилено    
    -86- Констанкевич І.М.
Шевченко В.Л.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
Підпункти другий і третій пункту 8 виключити.
 
Відхилено    
    -87- Писаренко В.В.
Підпункти 2 та 3 пункту 8 розділу І проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
    -88- Мураєв Є.В.
Підпункт 2 та 3 пункту 8 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
41. 3) частину п’яту виключити.
 
-89- Березюк О.Р.
Лаврик О.В.
Зубач Л.Л.
Підлісецький Л.Т.
Сидорович Р.М.
Острікова Т.Г.
Сисоєнко І.В.
Кіраль С.І.
Семенуха Р.С.
Сироїд О.І.
Данченко О.І.
Костенко П.П.
У пункті 8 розділу І законопроекту підпункт 3 викласти у наступній редакції: «Частина п’ята статті 102:
«5. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян надаються пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби; інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів Ігрупи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а також здійснюються компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян».
 
Відхилено   3) частину п’яту виключити.
 
    -90- Мусій О.С.
У розділі І. п.8 «У статті 102: « пункт 3) «частину п’яту виключити» - виключити.
 
Відхилено    
    -91- Балога В.І.
Виключити підпункт 3 пункту 8 частини першої законопроекту (виключення частини п’ятої статті 102 Бюджетного Кодексу України - фінансування наданих державою пільг за рахунок державного бюджету)
 
Відхилено    
    -92- Співаковський О.В.
Виключити підпункт 3 пункту 8 розділу І законопроекту (щодо виключення частини п’ятої статті 102 Бюджетного кодексу України)
 
Відхилено    
    -93- Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Статтю 102 Бюджетного кодексу залишити в чинній редакції, виключивши підпункт 3 пункту 8 частини першої законопроекту (виключення частини п’ятої статті 102 БКУ - фінансування наданих державною пільг за рахунок державного бюджету).
 
Відхилено    
    -94- Мельник С.І.
Підпункт 3 пункту 8 частини першої виключити.
 
Відхилено    
    -95- Дерев'янко Ю.Б.
Підпункт 3 пункту 8 Розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -96- Левченко Ю.В.
П.п. 3 пункту 8 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -97- Крулько І.І.
Підпункт 3 пункту 8 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -98- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 3 пункту 8 виключити.
 
Відхилено    
    -99- Продан О.П.
Іщейкін К.Є.
Іщенко В.О.
Білоцерковець Д.О.
Підпункт 3 пункту 8 розділі І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -100- Одарченко Ю.В.
Підпункт 3 пункту 8 частини І виключити.
 
Відхилено    
42. 9. У статті 103-2:
 
   16. У статті 103-2:
 
43. 1) у частині першій:
 
-101- Співаковський О.В.
Підпункт 1 пункту 9 розділу І законопроекту (щодо змін до статті 103-2) викласти в такій редакції:
«1) у частині першій:
в абзаці першому слова «оплату поточних видатків таких типів навчальних закладів» замінити словами «оплату праці з нарахуваннями всіх працівників у таких типах навчальних закладів»;
пункт 5 після слів «прийомних сімей» доповнити словами «, сімей патронатних вихователів»;
доповнити частину пунктом 7 такого змісту:
«7) професійно-технічні навчальні заклади державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти.»;
 
Відхилено   1) у частині першій:
 
    -102- Дерев'янко Ю.Б.
Підпункт 1 пункту 9 Розділу І виключити.
 
Відхилено    
44. в абзаці першому слова «оплату поточних видатків таких типів навчальних закладів» замінити словами «оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах навчальних закладів»;
 
-103- Рудик С.Я.
Петренко О.М.
У абзаці першому частини першої статті 103-2 слова «педагогічних працівників» виключити.
 
Відхилено   в абзаці першому слова «оплату поточних видатків таких типів навчальних закладів» замінити словами «оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах навчальних закладів»;
 
    -104- Мельник С.І.
В абзаці першому підпункту 1) пункту 9 частини першої слова «педагогічних працівників» виключити.
 
Відхилено    
    -105- Гуляєв В.О.
Пункт 1 статті 103-2 «Освітня субвенція» викласти в редакції «Освітня субвенція спрямовується на оплату поточних видатків таких типів навчальних закладів».
 
Відхилено    
    -106- Давиденко В.М.
У підпункті 1 пункту 9 слова «оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах навчальних закладів» замінити словами «оплату захищених видатків таких типів навчальних закладів».
 
Відхилено    
    -107- Мусій О.С.
У розділі І. п. 9. «У статті 103-2: « пункт 1) у частині першій:
в абзаці першому слова «оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах навчальних закладів» замінити словами «оплату поточних видатків таких типів навчальних закладів» (залишити діючу чинну редакцію).
 
Відхилено    
    -108- Одарченко Ю.В.
Підпункт 1 пункту 9 частини І викласти у наступній редакції:
«1) у частині першій пункт 5 після слів «прийомних сімей» доповнити словами «, сімей патронатних вихователів»;
доповнити частину пунктом 7 такого змісту:
«7) професійно-технічні навчальні заклади державної та комунальної власності; «
 
Відхилено    
    -109- Дехтярчук О.В.
У частині першій статті 103-2:
абзац восьмий викласти у такій редакції:
«У разі забезпечення у повному обсязі потреби у видатках на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників на бюджетний період за рахунок зазначеної субвенції та за умови відсутності простроченої бюджетної заборгованості за такими видатками зазначених навчальних закладів ця субвенція може спрямовуватися на їх поточні видатки».
 
Відхилено    
    -110- Писаренко В.В.
У пункті 9 розділу І проекту Закону абзац другий підпункту 1 виключити.
 
Відхилено    
    -111- Березюк О.Р.
Лаврик О.В.
Зубач Л.Л.
Підлісецький Л.Т.
Сидорович Р.М.
Острікова Т.Г.
Сисоєнко І.В.
Кіраль С.І.
Семенуха Р.С.
Сироїд О.І.
Данченко О.І.
Костенко П.П.
У пункті 9 розділу І законопроекту абзац другий підпункту 1 виключити.
 
Відхилено    
    -112- Левченко Ю.В.
Абзац 2 п.п.1 пункту 9 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -113- Крулько І.І.
У підпункті 1 пункту 9 розділу І законопроекту абзац другий виключити.
 
Відхилено    
    -114- Кужель О.В.
У пункті 9 Розділу І законопроекту абзац другий підпункту 1 виключити.
 
Відхилено    
    -115- Ільюк А.О.
У розділі І у пункті 9:
-абзац другий підпункту 1 виключити.
 
Відхилено    
    -116- Констанкевич І.М.
Шевченко В.Л.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
Абзаци другий і четвертий підпункту 1 виключити.
 
Відхилено    
    -117- Тимошенко Ю.В.
Абзаци другий і четвертий підпункту 1 пункту 9 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -118- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац другий та четвертий підпункту 1 пункту 9 виключити.
 
Відхилено    
    -119- Мураєв Є.В.
У підпункті 1 пункту 9 розділу І абзаци другий та четвертий виключити.
 
Відхилено    
45. абзаци другий і третій пункту 6 виключити;
 
-120- Рудик С.Я.
Петренко О.М.
Абзаци другий і третій пункту 6 частини першої статті 103-2 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено   абзаци другий і третій пункту 6 виключити;
 
    -121- Мельник С.І.
Абзац третій «абзаци другий і третій пункту 6 виключити; « підпункту 1 пункту 9 частини першої виключити.
 
Відхилено    
    -122- Гуляєв В.О.
Абзаци другий і третій пункту 6 першої статті 103-2 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено    
    -123- Левченко Ю.В.
Абзац 4 підпункту 1 пункту 9 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -124- Березюк О.Р.
Лаврик О.В.
Зубач Л.Л.
Підлісецький Л.Т.
Сидорович Р.М.
Острікова Т.Г.
Сисоєнко І.В.
Кіраль С.І.
Семенуха Р.С.
Сироїд О.І.
Данченко О.І.
Костенко П.П.
У пункті 9 розділу І законопроекту абзац четвертий підпункту 1 виключити.
 
Відхилено    
46. доповнити частину пунктом 7 такого змісту:
 
-125- Крулько І.І.
У підпункті 1 пункту 9 розділу І законопроекту абзац четвертий виключити.
 
Відхилено   доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
    -126- Кужель О.В.
У пункті 9 Розділу І законопроекту абзац четвертий підпункту 1 виключити.
 
Відхилено    
    -127- Ільюк А.О.
У розділі І у пункті 9:
-абзац четвертий підпункту 1 виключити.
 
Відхилено    
47. «7) професійно-технічні навчальні заклади державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти.»;
 
-128- Писаренко В.В.
У пункті 9 розділу І проекту Закону в абзаці шостому підпункту 1 слова «в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти» замінити словами «на підготовку робітничих кадрів».
 
Відхилено   «7) професійно-технічні навчальні заклади державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти»;
 
    -129- Рудик С.Я.
Петренко О.М.
Частину першу статті 103-2 Бюджетного кодексу доповнити абзацом наступного змісту: «Оплата праці з нарахуваннями за рахунок інших джерел забороняється».
 
Відхилено    
    -130- Мельник С.І.
частину першу статті 103-2 Бюджетного кодексу доповнити абзацом наступного змісту:
«Оплата праці з нарахуванням за рахунок інших джерел забороняється».
 
Відхилено    
    -131- Продан О.П.
Іщейкін К.Є.
Іщенко В.О.
Білоцерковець Д.О.
Підпункт 1 пункту 9 розділі І законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:
«доповнити частину першу статті 103-2 абзацом такого змісту:
«Оплата праці з нарахуваннями за рахунок інших джерел забороняється».
 
Відхилено    
48. 2) у частині третій:
 
-132- Дерев'янко Ю.Б.
Підпункт 2 пункту 9 Розділу І виключити.
 
Відхилено   2) у частині третій:
 
    -133- Писаренко В.В.
У пункті 9 розділу І проекту Закону підпункт 2 виключити.
 
Відхилено    
    -134- Мельник С.І.
підпункту 2) пункту 9 частини першої виключити.
 
Відхилено    
49. пункт 1 після слів «навчальних закладів» доповнити словами «, а також учнів, які здобувають повну загальну середню освіту у професійно-технічних навчальних закладах, «;
 
   пункт 1 після слів «навчальних закладів» доповнити словами «а також учнів, які здобувають повну загальну середню освіту у професійно-технічних навчальних закладах»;
 
50. у пункті 3:
 
   у пункті 3:
 
51. абзац перший після слів «навчальних закладів» доповнити словами «, а також учнів, які здобувають повну загальну середню освіту у професійно-технічних навчальних закладах, «;
 
   абзац перший після слів «навчальних закладів» доповнити словами «а також учнів, які здобувають повну загальну середню освіту у професійно-технічних навчальних закладах»;
 
52. в абзаці другому слова «, для здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули» виключити;
 
-135- Березюк О.Р.
Лаврик О.В.
Зубач Л.Л.
Підлісецький Л.Т.
Сидорович Р.М.
Острікова Т.Г.
Сисоєнко І.В.
Кіраль С.І.
Семенуха Р.С.
Сироїд О.І.
Данченко О.І.
Костенко П.П.
У пункті 9 розділу І законопроекту абзаци п’ять та шість підпункту 2 виключити.
 
Відхилено   в абзаці другому слова «для здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули» виключити;
 
53. доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
-136- Констанкевич І.М.
Шевченко В.Л.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
Абзаци шостий-сьомий підпункту 2 виключити.
 
Відхилено   доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
54. «Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснює розподіл резерву освітньої субвенції та може визначати напрями використання таких коштів».
 
-137- Рудик С.Я.
Петренко О.М.
У пункті 3 частини третьої статті 103-2 слова «Кабінет Міністрів України може здійснювати розподіл резерву коштів освітньої субвенції та визначити напрями використання таких видатків» вилучити.
 
Відхилено   «Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснює розподіл резерву освітньої субвенції та може визначати напрями використання таких коштів».
 
    -138- Одарченко Ю.В.
Пункт 9 частини І доповнити підпунктом 3 наступного змісту:
«3) доповнити частиною четвертою наступного змісту:
«4. За будь-яких обставин обсяг освітньої субвенції має забезпечувати функціонування мережі закладів освіти, яка існувала станом на 1 вересня року, що передує року ухвалення бюджету.»
 
Відхилено    
    -139- Кужель О.В.
У пункті 9 Розділу І законопроекту абзац шостий підпункту 3 виключити.
 
Відхилено    
55. 10. У статті 103-4:
 
-140- Констанкевич І.М.
Шевченко В.Л.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
Пункт 10 виключити.
 
Відхилено   17. У статті 103-4:
 
    -141- Писаренко В.В.
Пункт 10 розділу І проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
56. 1) частину першу викласти в такій редакції:
 
-142- Левченко Ю.В.
П.п.1, 2 пункту 10 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено   1) частину першу викласти в такій редакції:
 
    -143- Тимошенко Ю.В.
Підпункти 1 і 2 пункту 10 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -144- Кужель О.В.
У пункті 10 Розділу І законопроекту підпункт 1 виключити.
 
Відхилено    
    -145- Крулько І.І.
У пункті 10 Розділу І законопроекту підпункт 1 виключити.
 
Відхилено    
    -146- Мураєв Є.В.
Підпункт 1 пункту 10 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -147- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 1 пункту 10 виключити.
 
Відхилено    
    -148- Одарченко Ю.В.
Підпункт 1 пункту 10 частини І виключити.
 
Відхилено    
    -149- Рудик С.Я.
Петренко О.М.
Абзаци другий і третій частини першої статті 103-4 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено    
    -150- Дерев'янко Ю.Б.
Підпункт 1 пункту 10 Розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -151- Березюк О.Р.
Лаврик О.В.
Зубач Л.Л.
Підлісецький Л.Т.
Сидорович Р.М.
Острікова Т.Г.
Сисоєнко І.В.
Кіраль С.І.
Семенуха Р.С.
Сироїд О.І.
Данченко О.І.
Костенко П.П.
У пункті 10 розділу І законопроекту підпункт 1 виключити.
 
Відхилено    
    -152- Ільюк А.О.
У розділі І підпункт 1 пункті 10 виключити.
 
Відхилено    
57. «1. Медична субвенція спрямовується на видатки місцевих бюджетів, передбачені у пункті 3 частини першої статті 89 та пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу, для оплати поточних видатків, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.»;
 
-153- Недава О.А.
У частині першій статті 103-4 Кодексу після слів: «на оплату комунальних послуг та енергоносіїв» -додати: « (за винятком видатків місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей, де медична субвенція може витрачатися також на оплату комунальних послуг та енергоносіїв)»
 
Відхилено   «1. Медична субвенція спрямовується на видатки місцевих бюджетів, передбачені у пункті 3 частини першої статті 89 та пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу, для оплати поточних видатків, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв»;
 
    -154- Гуляєв В.О.
Пункт 1 статті 103-4 «Медична субвенція» викласти в редакції «Медична субвенція спрямовується на видатки місцевих бюджетів, передбачені у пункті 3 частини першої статті 89 та пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу, і використовується закладами охорони здоров’я на оплату поточних видатків».
 
Відхилено    
    -155- Співаковський О.В.
Підпункт 1 пункту 10 розділу І законопроекту (щодо змін до статті 103-4) викласти в такій редакції:
«1) частину першу викласти в такій редакції:
« Медична субвенція спрямовується на видатки місцевих бюджетів, передбачені у пункті 3 частини першої статті 89 та пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу, для оплати поточних видатків, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
У разі забезпечення у повному обсязі потреби у поточних видатках на бюджетний період за рахунок зазначеної субвенції та за умови відсутності простроченої бюджетної заборгованості за захищеними видатками закладів охорони здоров'я ця субвенція може спрямовуватися на їх капітальні видатки.
Зазначена субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі закладів охорони здоров'я.»
 
Відхилено    
    -156- Мусій О.С.
У розділі І п.10. «У статті 103-4: « пункт 1) частину першу викласти в такій редакції:
«1. Медична субвенція спрямовується на видатки місцевих бюджетів, передбачені у пункті 3 частини першої статті 89 та пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу, і використовується закладами охорони здоров’я на оплату поточних видатків.
У разі забезпечення у повному обсязі потреби у поточних видатках на бюджетний період за рахунок зазначеної субвенції та за умови відсутності простроченої бюджетної заборгованості за захищеними видатками закладів охорони здоров’я ця субвенція може спрямовуватися на їх капітальні видатки.
Зазначена субвенція може спрямовуватися на здійснення заходів з оптимізації мережі закладів охорони здоров’я».
 
Відхилено    
    -157- Гуляєв В.О.
Абзаци другий і третій частини першої статті 103-4 залишити в чинній редакції. (залишення права органів місцевого самоврядування спрямовувати залишки коштів по освітній та медичній субвенції на здійснення заходів з оптимізації мережі та капітальні видатки відповідних закладів).
 
Відхилено    
    -158- Продан О.П.
Іщейкін К.Є.
Іщенко В.О.
Білоцерковець Д.О.
Підпункт 1 пункту 10 розділі І законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:
«доповнити частину першу статті 103-4 абзацом такого змісту:
«Оплата праці з нарахуваннями за рахунок інших джерел забороняється».
 
Відхилено    
    -159- Мельник С.І.
частину першу статті 103-4 Бюджетного кодексу доповнити абзацом наступного змісту:
«Оплата праці з нарахуванням за рахунок інших джерел забороняється».
 
Відхилено    
    -160- Рудик С.Я.
Петренко О.М.
Частину першу статті 103-4 Бюджетного кодексу доповнити абзацом наступного змісту: «Оплата праці з нарахуваннями за рахунок інших джерел забороняється».
 
Відхилено    
58. 2) у частині третій:
 
-161- Ільюк А.О.
У розділі І підпункт 2 пункті 10 виключити.
 
Відхилено   2) у частині третій:
 
    -162- Кужель О.В.
У пункті 10 Розділу І законопроекту підпункт 2 виключити.
 
Відхилено    
    -163- Крулько І.І.
У пункті 10 Розділу І законопроекту підпункт 2 виключити.
 
Відхилено    
    -164- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 2 пункту 10 виключити.
 
Відхилено    
    -165- Дерев'янко Ю.Б.
Підпункт 2 пункту 10 Розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -166- Мельник С.І.
підпункту 2) пункту 10 частини першої виключити.
 
Відхилено    
    -167- Недава О.А.
У частині третій статті 103-4 Кодексу після слів: «відповідної адміністративно-територіальної одиниці» -додати: «а також внутрішньо переміщених осіб».
 
Відхилено    
59. в абзаці п’ятому слова «, для здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули» виключити;
 
   в абзаці п’ятому слова «для здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули» виключити;
 
60. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
61. «Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснює розподіл резерву освітньої субвенції та може визначати напрями використання таких коштів»;
 
-168- Іщейкін К.Є.
В абзаці четвертому підпункту 2 пункту 10 розділу І законопроекту слово «освітньої» замінити словом «медичної».
/техніко-юридична правка, оскільки стаття 103-4 регулює питання розподілу медичної субвенції/
 
Враховано   «Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснює розподіл резерву медичної субвенції та може визначати напрями використання таких коштів»;
 
    -169- Рудик С.Я.
Петренко О.М.
У пункті 3 частини третьої статті 103-4 слова «Кабінет Міністрів України може здійснювати розподіл резерву медичної субвенції та визначати напрями використання таких видатків» вилучити.
 
Відхилено    
    -170- Гуляєв В.О.
У частині 3 статті 103-4 слова «Кабінет Міністрів України може здійснювати розподіл резерву коштів медичної субвенції та визначати напрями використання таких видатків» вилучити.
 
Відхилено    
62. 3) у частині четвертій слова «у тому числі» замінити словом «та».
 
-171- Одарченко Ю.В.
Пункт 10 частини І доповнити підпунктом 4 наступного змісту:
«4) доповнити статтю частиною п’ятою наступного змісту:
«5. За будь-яких обставин обсяг медичної субвенції не може бути меншим за обсяг медичної субвенції у попередньому бюджетному році, збільшений на індекс інфляції.»
 
Відхилено   3) у частині четвертій слова «у тому числі» замінити словом «та».
 
63. 11. У розділі VІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
   18. У розділі VІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
64. 1) в абзаці третьому пункту 1 цифри «2017» замінити цифрами «2018»;
 
   1) в абзаці третьому пункту 1 цифри «2017» замінити цифрами «2018»;
 
65. 2) у першому реченні абзацу першого пункту 3-4 цифри «2017» замінити цифрами «2018»;
 
   2) у першому реченні абзацу першого пункту 3-4 цифри «2017» замінити цифрами «2018»;
 
66. 3) в абзаці другому пункту 4-1 слова «місцевими, апеляційними судами» замінити словами «розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня у системі Державної судової адміністрації України»;
 
-172- Дерев'янко Ю.Б.
Підпункт 3 пункту 11 Розділу І виключити.
 
Відхилено   3) в абзаці другому пункту 4-1 слова «місцевими, апеляційними судами» замінити словами «розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня у системі Державної судової адміністрації України»;
4) в абзаці першому пункту 10 цифри «2015» замінити цифрами «2017»;
 
    -173- Семенуха Р.С.
Пункт 11 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:
«4) в абзаці першому пункту 10 цифри «2015» замінити цифрами «2017»;
 
Враховано    
    -174- Продан О.П.
Іщейкін К.Є.
Іщенко В.О.
Білоцерковець Д.О.
У пункті 10 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу цифри «2015» замінити цифрами «2017».
 
Враховано    
    -175- Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
У п. 10 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу цифри «2015» замінити цифрами «2017».
 
Враховано    
    -176- Рудик С.Я.
Петренко О.М.
У пункті 10 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу цифри «2015» замінити цифрами «2017».
 
Враховано    
    -177- Мельник С.І.
Пункт 11 частини першої доповнити підпунктом 3-1) такого змісту:
- «3-1) у пункті 10 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу цифри «2015» замінити цифрами «2017»; «.
 
Враховано    
67. __) у пункті 14 включити підпункт 1-1 такого змісту:
 
   5) у пункті 14 включити підпункт 1-1 такого змісту:
 
68. «1-1) затвердження бюджетів фондів загальнообов’язкового державного пенсійного та соціального страхування протягом місяця з дня набрання чинності закону про Державний бюджет України здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету»;
 
-178- Денісова Л.Л.
Підпункт 1-1 пункту 14 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«1-1) затвердження бюджетів фондів загальнообов’язкового державного пенсійного та соціального страхування протягом місяця з дня набрання чинності закону про Державний бюджет України здійснюється Кабінетом Міністрів #102622
 
Відхилено   «1-1) затвердження бюджетів фондів загальнообов’язкового державного пенсійного та соціального страхування протягом місяця з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету»;
 
    -179- Пинзеник В.М.
   
Відхилено    
69. 4) у пункті 20:
 
-180- Дерев'янко Ю.Б.
Підпункт 4 Розділу І викласти у такій редакції:
«4) пункт 20 викласти у такій редакції:
«20. Установити, що з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення можуть здійснюватися видатки, визначені:
підпунктом "а" пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу, а також підпунктом "б" пункту 2 в частині утримання навчально-виховних комплексів "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад", за умови, що загальноосвітній навчальний заклад - Іступеня;
пунктом 5 частини першої статті 89 цього Кодексу в частині утримання сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек.
За зверненням сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради районна (міська) рада приймає протягом місяця з дня надходження звернення рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків сільській, селищній, міській (міста районного значення) раді та у районному (міському) бюджеті затверджує обсяги міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування (з бюджету міста обласного значення бюджетам адміністративно підпорядкованих йому сіл, селищ і міст). При цьому обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів визначаються за формулою, яка затверджується відповідною районною (міською) радою у додатку до рішення про місцевий бюджет, та не можуть бути меншими обсягів таких міжбюджетних трансфертів або видатків районного бюджету (якщо видатки для зазначених установ здійснювалися з районних бюджетів) на утримання зазначених установ, передбачених на 2016 рік».
 
Відхилено   6) у пункті 20:
 
70. в абзаці першому цифри «2016» замінити цифрами «2017»;
 
   в абзаці першому цифри «2016» замінити цифрами «2017»;
 
71. в абзаці п’ятому цифри «2015» замінити цифрами «2016»;
 
-181- Давиденко В.М.
Абзац другий підпункту 4 пункту 11 викласти в такій редакції:
«в абзаці п’ятому цифри «2015» замінити словами та цифрами «фактичного сумарного фінансування за 2016 рік з районного та місцевого бюджетів».
 
Відхилено   в абзаці п’ятому цифри «2015» замінити цифрами «2016»;
 
72. 5) доповнити розділ пунктами 20-1, 23-1 і 24-1 такого змісту:
 
-182- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
У підпункті 5 пункту 11:
перший абзац викласти в такій редакції:
«5) доповнити розділ пунктами 23-1 і 24-1 такого змісту: «;
другий абзац виключити.
 
Відхилено   7) доповнити пунктами 20-1, 23-1 і 24-1 такого змісту:
 
73. «20-1) Установити, що з обласних бюджетів можуть здійснюватися видатки, визначені підпунктом «е» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу, у частині підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення для потреб усієї області.
 
-183- Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Підпункт 5 пункту 11 частини першої законопроекту (щодо доповнення розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 20-1 - особливості фінансування ПТУ з міст обласних центрів) виключити.
 
Відхилено   «20-1. Установити, що з обласних бюджетів можуть здійснюватися видатки, визначені підпунктом «е» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу, у частині підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення для потреб усієї області.
 
    -184- Мельник С.І.
Абзаци перший, другий підпункту 5) пункту 11 частини першої замінити абзацом такого змісту:
«20-1) Установити, що видатки визначені підпунктом «е» пункту 2 статті 89 здійснюються з бюджетів міст обласного значення - обласних центрів за зверненням міської ради (міста обласного значення-обласного центру) за рахунок міжбюджетних трансфертів після передачі майна професійно-технічних навчальних закладів у комунальну власність.»
 
Відхилено    
    -185- Продан О.П.
Іщейкін К.Є.
Іщенко В.О.
Білоцерковець Д.О.
Абзаци другий та третій підпункту 5 пункту 11 розділі І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -186- Балога В.І.
Підпункт 5 пункту 11 частини першої законопроекту (щодо доповнення розділу УІ «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 20-1 - особливості фінансування ПТУ з міст обласних центрів) виключити.
 
Відхилено    
    -187- Писаренко В.В.
Абзац другий і третій пункту 5 розділу І проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
74. За зверненням міської ради (міста обласного значення - обласного центру) обласна рада приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків міській раді (міста обласного значення - обласного центру) та у обласному бюджеті затверджує обсяги міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету міському бюджету (міста обласного значення - обласного центру). При цьому обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів визначаються за формулою, яка затверджується відповідною обласною радою у додатку до рішення про обласний бюджет.»;
 
   За зверненням міської ради (міста обласного значення - обласного центру) обласна рада приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків міській раді (міста обласного значення - обласного центру) та затверджує в обласному бюджеті обсяги міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету міському бюджету (міста обласного значення - обласного центру). При цьому обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів визначаються за формулою, яка затверджується відповідною обласною радою у додатку до рішення про обласний бюджет»;
 
75. «23-1. Установити, що положення частини другої статті 18 цього Кодексу не застосовуються у випадках:
 
-188- Мураєв Є.В.
Абзаци четвертий-сьомий підпункту 5 пункту 11 розділу І виключити.
 
Відхилено   «23-1. Установити, що положення частини другої статті 18 цього Кодексу не застосовуються у випадках:
 
    -189- Давиденко В.М.
У підпункті 5 пункту 11:
цифри «23-1» виключити;
абзац третій виключити.
 
Відхилено    
    -190- Тимошенко Ю.В.
У підпункті 5 пункту 11 розділу І законопроекту:
в абзаці 1 цифри «23-1» виключити;
абзаци 4, 5, 6 і 7 виключити.
 
Відхилено    
76. 1) введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях;
 
   1) введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях;
 
77. 2) введення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях;
 
   2) введення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях;
 
78. 3) проведення на території України антитерористичної операції.»;
 
-191- Левченко Ю.В.
Абзац 7 п.п.5 пункту 11 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено   3) проведення на території України антитерористичної операції»;
 
79. «24-1. Установити, що органи Казначейства здійснюють повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим відповідно з Донецькою та Луганською обласними військово-цивільними адміністраціями.»;
 
-192- Сироїд О.І.
У пропонованій редакції нового пункту 24-1 підпункту 5 пункту 9 законопроекту слова «на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України» замінити на слова «визначених відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями».
 
Відхилено   «24-1. Установити, що органи Казначейства України здійснюють повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим відповідно з Донецькою та Луганською обласними військово-цивільними адміністраціями»;
 
80. __) підпункт 4 пункту 24 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
   8) підпункт 4 пункту 24 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
81. «Починаючи з 1 січня 2017 року залишки коштів місцевих бюджетів таких населених пунктів, що обліковуються станом на кожну звітну дату на рахунках в органах Казначейства України, зараховуються до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів Донецької та Луганської областей. Залишки коштів перераховуються органами Казначейства України щомісяця (до 10 числа місяця, наступного за звітним) і відображаються ними у бухгалтерському обліку та звітності про виконання місцевих бюджетів за класифікацією фінансування бюджету та спрямовуються на об’єкти і заходи, що формуються з урахуванням положень абзаців другого та четвертого цього підпункту»;
 
-193- Сироїд О.І.
Доповнити пункт 9 законопроекту підпунктом 5-1 такого змісту:
«5-1) у пункті 24:
у абзаці першому слова «у населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України» замінити на слова «на території окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, визначених відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями»;
у абзаці четвертому підпункту 4 слова «територіях окремих районів, міст, селищ і сіл, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень» замінити на слова «території окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, визначених відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями».
 
Відхилено   «Починаючи з 1 січня 2017 року залишки коштів місцевих бюджетів таких населених пунктів, що обліковуються станом на кожну звітну дату на рахунках в органах Казначейства України, зараховуються до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів Донецької та Луганської областей. Залишки коштів перераховуються органами Казначейства України щомісяця (до 10 числа місяця, наступного за звітним), відображаються ними у бухгалтерському обліку та звітності про виконання місцевих бюджетів за класифікацією фінансування бюджету та спрямовуються на об’єкти і заходи, що формуються з урахуванням положень абзаців другого і четвертого цього підпункту»;
 
82. 6) у пункті 26:
 
-194- Дерев'янко Ю.Б.
Підпункт 6 пункту 11 Розділу І викласти у такій редакції:
«6) пункт 26 виключити; «.
 
Відхилено   9) у пункті 26:
 
    -195- Семенуха Р.С.
Підпункт 6 пункту 11 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«6) пункт 26 виключити; «.
 
Відхилено    
83. слова і цифри «абзацу другого частини шостої статті 11, частин першої, другої, п’ятої статті 14, статті 21, абзаців другого - дев’ятого частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту» замінити словами і цифрами «частин першої, другої і п’ятої статті 14, статті 21, абзаців другого - дев’ятого частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту»;
 
   слова і цифри «абзацу другого частини шостої статті 11, частин першої, другої, п’ятої статті 14, статті 21, абзаців другого - дев’ятого частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту» замінити словами і цифрами «частин першої, другої і п’ятої статті 14, статті 21, абзаців другого - дев’ятого частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту»;
 
84. слова і цифри «частини другої статті 14, абзацу другого частини шостої статті 16, абзацу другого частини третьої статті 30, частини п’ятої статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» замінити словами і цифрами «частини другої статті 14, абзацу другого частини третьої статті 30, частини п’ятої статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту»;
 
   слова і цифри «частини другої статті 14, абзацу другого частини шостої статті 16, абзацу другого частини третьої статті 30, частини п’ятої статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» замінити словами і цифрами «частини другої статті 14, абзацу другого частини третьої статті 30, частини п’ятої статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту»;
 
85. слова і цифри «абзацу другого частини першої статті 26, статті 28 Закону України «Про зайнятість населення» замінити словами і цифрами «абзацу другого частини першої статті 26 Закону України «Про зайнятість населення»;
 
   слова і цифри «абзацу другого частини першої статті 26, статті 28 Закону України «Про зайнятість населення» замінити словами і цифрами «абзацу другого частини першої статті 26 Закону України «Про зайнятість населення»;
 
86. слова і цифри «частини третьої статті 22, частини третьої статті 29 Закону України «Про культуру» замінити словами і цифрами «частини третьої статті 22, абзацу другого частини першої, частини третьої статті 29 Закону України «Про культуру»;
 
-196- Каплін С.М.
У частині 11 проекту (зміни до розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення») виключити абзаци 4, 6, 8 пункту шостого, а саме:
«слова і цифри «частини третьої статті 22, частини третьої статті 29 Закону України «Про культуру» замінити словами і цифрами «частини третьої статті 22, абзацу другого частини першої, частини третьої статті 29 Закону України «Про культуру»«;
«слова і цифри «частини четвертої статті 23, частин третьої, дев’ятнадцятої, двадцятої, двадцять дев’ятої статті 24, частини третьої статті 34 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №2-3, ст.20)» замінити словами і цифрами Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №3, ст.25)»; «
«слова і цифри «частини третьої статті 15 Закону України «Про бібліотеки бібліотечну справу» замінити словами і цифрами «частини третьої статті 15, частини шостої статті 30 Закону України «Про бібліотеки бібліотечну справу»; «.
 
Відхилено   слова і цифри «частини третьої статті 22, частини третьої статті 29 Закону України «Про культуру» замінити словами і цифрами «частини третьої статті 22, абзацу другого частини першої, частини третьої статті 29 Закону України «Про культуру»;
 
87. доповнити пункт після слів і цифр «статті 14 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 27, ст. 904)» словами і цифрами «; статті 10 Закону України «Про систему іномовлення України» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 37)»;
 
-197- Сюмар В.П.
Абзац шостий підпункту 6 пункту 11 розділу І вилучити.
 
Враховано      
88. слова і цифри «частини четвертої статті 23, частин третьої, дев’ятнадцятої, двадцятої, двадцять дев’ятої статті 24, частини третьої статті 34 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2-3, ст. 20)» замінити словами і цифрами «Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25)»;
 
-198- Констанкевич І.М.
Шевченко В.Л.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
Абзац сьомий підпункту 6 виключити.
 
Відхилено   слова і цифри «частини четвертої статті 23, частин третьої, дев’ятнадцятої, двадцятої, двадцять дев’ятої статті 24, частини третьої статті 34 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2-3, ст. 20)» замінити словами і цифрами «Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25)»;
 
    -199- Співаковський О.В.
У пункті 6) слова і цифри «частини четвертої статті 23, частин третьої, дев’ятнадцятої, двадцятої, двадцять дев’ятої статті 24, частини третьої статті 34 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2-3, ст. 20)» замінити словами і цифрами «слова і цифри «Закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37 - 38, ст. 2004); Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 3, ст. 25)» вилучити
 
Відхилено    
    -200- Левченко Ю.В.
Абзац 7 п.п.6 пункту 11 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -201- Гуляєв В.О.
З пункту 26 Прикінцевих та перехідних положень вилучити наступне речення: «Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 3, ст. 25); «.
 
Відхилено    
    -202- Мураєв Є.В.
Абзац сьомий підпункту 6 пункту 11 розділу І виключити.
 
Відхилено    
89. слова і цифри «частини третьої статті 69, статті 129, частини першої статті 144 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» замінити словами і цифрами «частини третьої статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;
 
   слова і цифри «частини третьої статті 69, статті 129, частини першої статті 144 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» замінити словами і цифрами «частини третьої статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;
 
90. слова і цифри «частини третьої статті 15 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» замінити словами і цифрами «частини третьої статті 15, частини шостої статті 30 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;
 
   слова і цифри «частини третьої статті 15 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» замінити словами і цифрами «частини третьої статті 15, частини шостої статті 30 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;
 
91. слова і цифри «Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 26, ст. 273); статті 16 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056); « виключити;
 
   слова і цифри «Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 26, ст. 273); статті 16 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056)» виключити;
 
92. __) у пункті 33:
 
-203- Пинзеник В.М.
Виключити новий пункт законопроекту щодо змін до пункту 33 розділу VІ Бюджетного кодексу України (стосовно #102622
 
Відхилено   10) у пункті 33:
 
    -204- Медуниця О.В.
__) у пункті 33 Розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
в абзаці першому: цифри «2017» замінити цифрами «2018»; слова «державного значення у Волинській, Львівській, Одеській і Чернівецькій областях та місті Києві.» виключити; доповнити словами «а також реалізації заходів з розвитку дорожньої інфраструктури у місті Києві»;
#102622
в абзаці третьому: після слів « (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції)» доповнити словами «до загального фонду державного бюджету»; слова «відповідно Волинської, Львівської, Одеської та Чернівецької областей» замінити словами «відповідної області»;
в абзацах п’ятому і шостому після слів «митних платежів» доповнити словами «до загального фонду державного бюджету».
 
Враховано частково    
93. в абзаці першому: цифри «2017» замінити цифрами «2018»; слова «державного значення» виключити; слово «Волинській» замінити словами «Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській»; доповнити словами «а також реалізації заходів з розвитку дорожньої інфраструктури у місті Києві»;
 
-205- Кабінет Міністрів України
Пропонується внести уточнення щодо змін до пункту 33 розділу VІ Бюджетного кодексу, прийнятих у І читанні, а саме:
в абзаці другому слова «слова «державного значення» виключити; слово «Волинській» замінити словами «Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській»« замінити словами «слова «державного значення у Волинській, Львівській, Одеській і Чернівецькій областях» замінити словами «у всіх областях»«;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«абзац третій викласти в такій редакції:
«На період проведення експерименту для реалізації зазначених заходів у разі перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції), визначених у розписі державного бюджету за загальним фондом, 50 відсотків такого перевиконання, як виняток з положень частини другої статті 29, статті 691, частини другої статті 85, статей 87 і 91 цього Кодексу, зараховується до спеціальних фондів обласних бюджетів та бюджету міста Києва в обсязі, пропорційному до суми перевиконання на відповідній території загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на територіях відповідних областей та міста Києва, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
/запропоновано на засіданні Комітету 20.12.2016 заступником Міністра фінансів Марченком С.М./
 
Враховано   в абзаці першому: цифри «2017» замінити цифрами «2018»; слова «державного значення у Волинській, Львівській, Одеській і Чернівецькій областях» замінити словами «у всіх областях»; доповнити словами «а також реалізації заходів з розвитку дорожньої інфраструктури у місті Києві»;
 
    -206- Давиденко В.М.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«у пункті 33 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
в абзаці першому: цифри «2017» замінити цифрами «2018»; слова «державного значення» виключити; слово «Волинській» замінити словами «Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернігівській»; доповнити словами «а також реалізації заходів з розвитку дорожньої інфраструктури у місті Києві»;
#102622
в абзаці третьому: після слів « (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції)» доповнити словами «до загального фонду державного бюджету»; слова «Волинської» замінити словами «Вінницької, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернігівської»;
в абзацах п’ятому і шостому після слів «митних платежів» доповнити словами «до загального фонду державного бюджету».
 
Враховано частково    
    -207- Рудик С.Я.
Петренко О.М.
В абзаці першому пункту 33 Розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
цифри «2017» замінити цифрами «2018»
слово «запроваджується» замінити словом «діє»
доповнити словами «та з 1 січня 2017 року до 1 січня 2018 року у Черкаській, Миколаївській областях»;
в абзаці третьому пункту 33 Розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» після слів «Волинської, Львівської, Одеської, Чернівецької» доповнити словами «Черкаської, Миколаївської»..
 
Враховано частково    
    -208- Яценко А.В.
У пункті 33 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
в абзаці першому: після слів «Одеській» доповнити словами «Черкаській, Харківській».
в абзаці третьому: після слів «Одеській» доповнити словами «Черкаській, Харківській».
 
Враховано частково    
94. абзац другий доповнити словами «та з подальшим погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету»;
 
   абзац другий доповнити словами «та з подальшим погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету»;
 
95. в абзаці третьому: після слів « (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції)» доповнити словами «до загального фонду державного бюджету»; слова «Волинської» замінити словами «Вінницької, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської»;
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
«На період проведення експерименту для реалізації зазначених заходів у разі перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції), визначених у розписі державного бюджету за загальним фондом, 50 відсотків такого перевиконання, як виняток з положень частини другої статті 29, статті 69-1, частини другої статті 85, статей 87 і 91 цього Кодексу, зараховується до спеціальних фондів обласних бюджетів та бюджету міста Києва в обсязі, пропорційному до суми перевиконання на відповідній території загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на територіях відповідних областей та міста Києва, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
96. в абзацах п’ятому і шостому після слів «митних платежів» доповнити словами «до загального фонду державного бюджету»;
 
   абзаци п’ятий і шостий після слів «митних платежів» доповнити словами «до загального фонду державного бюджету»;
 
97. 7) у пункті 38:
 
-209- Дерев'янко Ю.Б.
Підпункт 7 пункту 11 Розділу І виключити.
 
Відхилено   11) у пункті 38:
 
98. у підпункті 1 слова «субвенції на підготовку робітничих кадрів, субвенції на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» виключити;
 
   у підпункті 1 слова «субвенції на підготовку робітничих кадрів, субвенції на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» виключити;
 
99. у підпункті 2 слова «субвенція на підготовку робітничих кадрів» та «субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» виключити;
 
   у підпункті 2 слова «субвенція на підготовку робітничих кадрів» та «субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» виключити;
 
100. 8) у пункті 40:
 
-210- Констанкевич І.М.
Шевченко В.Л.
Батенко Т.І.
Дубінін О.І.
Підпункт 8 виключити.
 
Відхилено   12) у пункті 40:
 
    -211- Одарченко Ю.В.
Підпункт 8 пункту 11 частини І виключити.
 
Відхилено    
    -212- Мураєв Є.В.
Підпункт 8 пункту 11 розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -213- Тимошенко Ю.В.
Підпункт 8 пункту 11 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«8) пункт 40 - виключити».
 
Відхилено    
    -214- Дерев'янко Ю.Б.
Підпункт 8 пункту 11 Розділу І викласти у такій редакції:
«8) пункт 40 виключити; «
 
Відхилено    
101. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
102. «40. Установити, що під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат Міністерство фінансів України має право на безоплатне отримання інформації, що містить банківську таємницю, персональні дані, та на доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.»;
 
-215- Левченко Ю.В.
Абзац 3 п.п.8 пункту 11 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено   «40. Установити, що під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат Міністерство фінансів України має право на безоплатне отримання інформації, що містить банківську таємницю, персональні дані, та на доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування»;
 
103. в абзаці другому слова «, якщо таку згоду надано іншому центральному органу виконавчої влади під час подання такої інформації» виключити;
 
-216- Семенуха Р.С.
Підпункт 8 пункту 11 розділу І законопроекту доповнити абзацами такого змісту:
«доповнити пункт абзацами третім - п’ятим такого змісту:
«Посадові особи Міністерства фінансів України повинні забезпечувати дотримання установленого законом правового режиму інформації з обмеженим доступом, зазначеної в абзаці першому цього пункту.
Міністерство фінансів України затверджує порядок зберігання, захисту та використання інформації з обмеженим доступом, зазначеної в абзаці першому цього пункту.
Посадові особи Міністерства фінансів України у встановленому законом порядку несуть відповідальність за незаконне збирання, одержання, зберігання, використання та поширення інформації з обмеженим доступом, зазначеної в абзаці першому цього пункту, яка стала їм відома під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат.».
 
Відхилено   в абзаці другому слова «якщо таку згоду надано іншому центральному органу виконавчої влади під час подання такої інформації» виключити;
 
104. 9) доповнити розділ пунктом 42 такого змісту:
 
   13) доповнити пунктами 42-43 такого змісту:
 
105. «42. Установити, як виняток з положень частини четвертої статті 67, частини другої статті 77 і частини першої статті 79 цього Кодексу бюджети тих об’єднаних територіальних громад, які створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, у яких перші місцеві вибори відбудуться у грудні 2016 року та до 1 травня 2017 року, формуються, затверджуються і виконуються з урахуванням особливостей, встановлених законом про Державний бюджет України на 2017 рік»;
 
-217- Іщейкін К.Є.
Абзац другий підпункту 9 пункту 11 розділу І законопроекту /щодо нового пункту 42 розділу VІ БКУ/ виключити, у зв’язку з чим уточнити нумерацію інших підпунктів розділу VІ Бюджетного кодексу.
При цьому розділ ІІ законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«__. Розділ ІV «Прикінцеві положення» Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 91) доповнити пунктами 5-7 такого змісту:
«5. Уповноважити Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням, без дотримання порядку, визначеного частиною третьою статті 11 цього Закону:
1) визначити перелік спроможних відповідно до цього Закону об’єднаних територіальних громад, у яких перші вибори депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови відбулися у 2016 році;
2) внести зміни до затверджених перспективних планів формування територій громад областей, включивши до них об’єднані територіальні громади, у яких перші вибори депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови відбулися у 2016 році.
6. Установити, що у 2017 році, як виняток з положень частини дев’ятої статті 8 цього Закону:
сільська, селищна, міська рада, обрана об’єднаною територіальною громадою у 2017 році, мають право прийняти рішення щодо затвердження бюджету об’єднаної територіальної громади на 2017 рік, який включатиме показники бюджетів відповідних територіальних громад, що об’єдналися;
у разі прийняття рішення щодо затвердження такого бюджету об’єднаної територіальної громади на 2017 рік сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною громадою у 2017 році, приймаються рішення про втрату чинності рішеннями про бюджет відповідних територіальних громад, що об’єдналися.
7. Установити, що до 1 січня 2018 року районні ради районів, у яких утворено об’єднані територіальні громади, зазначені у пункті 6 цього розділу, здійснюють передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність таких об’єднаних територіальних громад відповідних бюджетних установ, розташованих на їхній території, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.»
 
Враховано      
    -218- Дерев'янко Ю.Б.
Підпункт 9 пункту 11 Розділу І викласти у такій редакції:
«9) доповнити розділ пунктом 41 такого змісту:
«41. Установити, як виняток:
1) положення частини четвертої статті 67 цього Кодексу застосовуються з 1 липня 2017 року до бюджетів об’єднаних територіальних громад, які створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, і у яких перші місцеві вибори відбудуться до 1 травня 2017 року.
2) місцеві ради об’єднаних територіальних громад, зазначених у підпункті першому цього пункту, затверджують місцевий бюджет у двотижневий термін після набуття повноважень. У разі не прийняття рішення про бюджет щомісячні бюджетні асигнування місцевого бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, передбачених проектом рішення про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, схваленим виконавчим органом місцевої ради та поданим на розгляд місцевої ради (крім випадків, передбачених частиною шостою статті 16 та частиною четвертою статті 23 цього Кодексу, а також з урахуванням необхідності проведення захищених видатків місцевого бюджету)».
 
Відхилено    
106. __) доповнити пунктом 43 такого змісту:
 
      
107. «43. Установити, що у 2017-2021 роках щорічний обсяг коштів Державного бюджету України, які спрямовуються на державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників, становить не менше 1 відсотка випуску продукції у сільському господарстві.
 
-219- Пинзеник В.М.
   
Відхилено   «42. Установити, що у 2017-2021 роках щорічний обсяг коштів Державного бюджету України, які спрямовуються на державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників, становить не менше 1 відсотка випуску продукції у сільському господарстві.
 
108. При цьому, 20 відсотків такої підтримки використовується сільськогосподарськими товаровиробниками для закупівлі у вітчизняних виробників сільськогосподарської техніки та обладнання (2017 рік - 10 відсотків, 2018 рік - 15 відсотків)»;
 
   При цьому, 20 відсотків такої підтримки використовується сільськогосподарськими товаровиробниками для закупівлі у вітчизняних виробників сільськогосподарської техніки та обладнання (2017 рік - 10 відсотків, 2018 рік - 15 відсотків).
 
109. __) доповнити пунктом 44 такого змісту:
 
-220- Балога В.І.
Пункт 44 розділу УІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту виключити.
 
Відхилено      
    -221- Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Пункт 44 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту виключити (додано пунктом 2.11 частини #102622
 
Відхилено    
110. «44. Установити, що, як виняток з пунктів 7 та 8 частини другої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального, але не менше обсягу нарахувань у 2016 році акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального, зараховується до бюджетів місцевого самоврядування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету».
 
-222- Іщейкін К.Є.
Абзац сьомий підпункту 9 пункту 11 розділу І законопроекту /щодо нового пункту 44 розділу VІ БКУ/ після слів «зараховується до бюджетів місцевого самоврядування» доповнити словами і цифрами «автоматично (пропорційно до частки надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального за 2016 рік до відповідних бюджетів у загальному обсязі надходжень такого податку за 2016 рік)».
 
Враховано частково   43. Установити, що у 2017 році, як виняток з пунктів 7 та 8 частини другої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального, але не менше обсягу нарахувань у 2016 році акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування автоматично:
1) у першому півріччі 2017 року – пропорційно до частки нарахувань за даними декларацій сум акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального за 2016 рік на відповідній території у загальному обсязі таких нарахувань за 2016 рік в цілому по Україні;
2) у другому півріччі 2017 року – пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2017 року у загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2017 року».
 
    -223- Сироїд О.І.
Абзац сьомий підпункту 9 пункту 11 розділу І законопроекту /щодо нового пункту 44 розділу VІ БКУ/ викласти в такій редакції:
«44. Установити, що у 2017 році, як виняток з пунктів 7 та 8 частини другої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального, але не менше обсягу нарахувань у 2016 році акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування автоматично:
1) у першому півріччі 2017 року – пропорційно до частки нарахувань за даними декларацій сум акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального за 2016 рік на відповідній території у загальному обсязі таких нарахувань за 2016 рік в цілому по Україні;
2) у другому півріччі 2017 року – пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2017 року у загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2017 року».
/запропоновано Н.д.Сироїд О.І. на засіданні Комітету 20.12.2016 р./
 
Враховано    
    -224- Підлісецький Л.Т.
У «Прикінцевих та перехідних положеннях» новий пункт 44 викласти у наступній редакції:
«44. Установити, що, як виняток з пунктів 7 та 8 частини другої статті 29 цього Кодексу, 17,39 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 17,39 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального, але не менше обсягу нарахувань у 2016 році акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального, зараховується до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, міст районного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, сільських та селищних бюджетів пропорційно фізично відпущеним літрам пального за даними реєстраторів розрахункових операцій з автозаправних станцій та/або автомобільних газозаправних станцій, розташованих на території відповідних населених #102622
 
Відхилено    
    -225- Березюк О.Р.
Лаврик О.В.
Зубач Л.Л.
Підлісецький Л.Т.
Сидорович Р.М.
Острікова Т.Г.
Сисоєнко І.В.
Кіраль С.І.
Семенуха Р.С.
Сироїд О.І.
Данченко О.І.
Костенко П.П.
Доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» після пункту 17-1 пунктом 17-2 наступного змісту:
«17-2. Установити, що надходження нарахованих сум за останній звітний (податковий) період 2016 року, податкового боргу, повернення помилково або надміру сплачених сум акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (продукції), зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 251.3 статті 215 Податкового кодексу України, зараховуються (здійснюються) до місцевих бюджетів у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2017 року.
Установити, що з 1 січня 2017 року перерахування частини акцизного податку, визначеного пунктом 16-1 частини першої статті 64 та пунктом 20-4 частини першої статті 69 цього Кодексу в бюджети міст, об’єднаних територіальних громад, сіл та селищ здійснюються у відповідні місцеві бюджети, у наступному порядку:
Обсяг акцизного податку, що підлягає зарахуванню до відповідного місцевого бюджету, визначається за такою формулою:
МАі = , де
МАі – сума акцизного податку з пального, яка підлягає зарахуванню до і-того місцевого бюджету за звітний місяць;
СМА – ставка акцизного податку з пального визначена в Бюджетному кодексі України, в згідно якої розраховується розмір акцизного податку, що підлягає зарахуванню в місцевий бюджет;
КНБУ – офіційний курс Національного банку України Євро до гривні станом на 1 число відповідного звітного місяця;
– обсяг в літрах фізично відпущеного пального за j-тим кодом УКТЗЕД з усіх АЗС та/або АГЗС, розташованих на території і-тої територіальної громади (за кодами КОАТУУ) протягом звітного місяця за даними Державної фіскальної служби України.
Державна фіскальна служба України до 10 числа місяця, що настає за звітним надає Державній казначейській службі України реєстри обсягів фізично відпущених літрів пального ( в розрізі місцевих бюджетів (за кодами КОАТУУ) за звітний місяць.
Державна казначейська служба України до 15 числа місяця, що настає за звітним забезпечує перерахування до загального фонду відповідних місцевих бюджетів сум акцизного податку з пального, визначеного на підставі формули поданої в абзаці третьому цього пункту.
У звітності про виконання державного та місцевих бюджетів зазначені операції відображаються за відповідними кодами класифікації доходів бюджетів.
Виключно для звітних періодів (місяців) січень-березень 2017 року Державна казначейська служба України проводить до 15 числа місяця, що настає за звітним перерахування до загального фонду відповідних місцевих бюджетів сум акцизного податку з пального в розмірі рівному акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (продукції), зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 251.3 статті 215 Податкового кодексу України задекларованих платниками податків до перерахування у відповідні місцеві бюджети за звітні періоди (місяці) січень-березень 2016 року, а не на підставі формули поданої у абзаці третьому даного пункту».
 
Відхилено    
    -226- Березюк О.Р.
Лаврик О.В.
Зубач Л.Л.
Підлісецький Л.Т.
Сидорович Р.М.
Острікова Т.Г.
Сисоєнко І.В.
Кіраль С.І.
Семенуха Р.С.
Сироїд О.І.
Данченко О.І.
Костенко П.П.
Пункт 44 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в наступній редакції:
«Перерахування частини акцизного податку, визначеного пунктом 16-1 частини першої статті 64 та пунктом 20-4 частини першої статті 69 цього Кодексу в місцеві бюджети здійснюється в гривнях виходячи з курсу Євро визначеного Національним Банком України станом на перше число відповідного звітного періоду (місяця)».
 
Відхилено    
    -227- Острікова Т.Г.
Пункт 44 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в наступній редакції:
«Установити, що надходження нарахованих сум за останній звітний (податковий) період 2016 року, податкового боргу, повернення помилково або надміру сплачених сум акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (продукції), зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 251.3 статті 215 Податкового кодексу України, зараховуються (здійснюються) до місцевих бюджетів у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2017 року.
Виключно для звітних періодів (місяців) січень-березень 2017 року Державна казначейська служба України проводить до 15 числа місяця, що настає за звітним перерахування до загального фонду відповідних місцевих бюджетів сум акцизного податку з пального в розмірі рівному акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (продукції), зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 251.3 статті 215 Податкового кодексу України задекларованих платниками податків до перерахування у відповідні місцеві бюджети за звітні періоди (місяці) січень-березень 2016 року, а не на підставі формули поданої у п.5 ст.67цього Кодексу».
 
Відхилено    
    -228- Одарченко Ю.В.
Пункт 10 частини І доповнити підпунктом 10 наступного змісту:
«10) доповнити розділ пунктом 42 наступного змісту:
«42. Встановити як виняток, що у 2017 році розмір судового збору розраховується з урахуванням мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2016 року».
 
Відхилено    
    -229- Маркевич Я.В.
Бабак А.В.
Розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктами такого змісту:
«41. Установити, що у 2017 році кошти освітньої субвенції спрямовуються на оплату поточних видатків навчальних закладів, визначених частиною першою статті 103-2 цього Кодексу для забезпечення покриття 70% таких витрат та повного забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах навчальних закладів.»;
«42. Установити, що у 2018 році кошти освітньої субвенції спрямовуються на оплату поточних видатків навчальних закладів, визначених частиною першою статті 103-2 цього Кодексу для забезпечення покриття 50% таких витрат та повного забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах навчальних закладів.»;
«43. Установити, що у 2019 році кошти освітньої субвенції спрямовуються на оплату поточних видатків навчальних закладів, визначених частиною першою статті 103-2 цього Кодексу для забезпечення покриття 30% таких витрат та повного забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах навчальних закладів.»;
«44. Установити, що у 2017 році кошти медичної субвенції спрямовуються на видатки місцевих бюджетів, передбачені у пункті 3 частини першої статті 89 та пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу в частині оплати 70% витрат на комунальні послуги та енергоносії та повного забезпечення оплати інших поточних видатків.»;
«45. Установити, що у 2018 році кошти медичної субвенції спрямовуються на видатки місцевих бюджетів, передбачені у пункті 3 частини першої статті 89 та пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу в частині оплати 50% витрат на комунальні послуги та енергоносії та повного забезпечення оплати інших поточних видатків.»;
«46. Установити, що у 2019 році кошти медичної субвенції спрямовуються на видатки місцевих бюджетів, передбачені у пункті 3 частини першої статті 89 та пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу в частині оплати 30% витрат на комунальні послуги та енергоносії та повного забезпечення оплати інших поточних видатків.».
 
Відхилено    
111. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
112. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.
 
-230- Одарченко Ю.В.
Пункту 1 частини ІІ викласти у наступній редакції:
«1. Цей закон вступає в силу з 1 січня 2018 року».
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.
 
113. 2. В абзаці другому пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 12, ст. 76) цифри «2017» замінити цифрами «2018».
 
-231- Хлань С.В.
Івченко В.Є.
Пункт 2 Розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Внести зміни до таких Законів України:
1) в абзаці другому пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 12, ст. 76) цифри «2017» замінити цифрами «2018»;
2) статтю 18 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства» (Відомості Верховної Ради України 2004 р., № 49, ст. 527) доповнити новим пунктом такого змісту:
«7-1. Встановити, що у 2017-2021 роках розподіл бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції в автоматичному режимі за бюджетною програмою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, на підставі даних Реєстру отримувачів бюджетної дотації та інформації центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, здійснюється із урахуванням таких критеріїв:
пропорційно сумі вартості реалізованої сільськогосподарським товаровиробником сільськогосподарської продукції;
із розрахунку не більше, ніж 50 мільйонів гривень на одного сільськогосподарського товаровиробника на рік з урахуванням пов’язаних осіб у значенні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України».
 
Враховано   2. Внести зміни до таких законів України:
1) статтю 18 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства» (Відомості Верховної Ради України 2004 р., № 49, ст. 527) доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
«7-1. Встановити, що у 2017-2021 роках розподіл бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції в автоматичному режимі за бюджетною програмою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, на підставі даних Реєстру отримувачів бюджетної дотації та інформації центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, здійснюється із урахуванням таких критеріїв:
пропорційно сумі вартості реалізованої сільськогосподарським товаровиробником сільськогосподарської продукції;
із розрахунку не більше ніж 50 мільйонів гривень на одного сільськогосподарського товаровиробника на рік з урахуванням пов’язаних осіб у значенні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України»;
2) в абзаці другому пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 12, ст. 76) цифри «2017» замінити цифрами «2018»;
3) розділ ІV «Прикінцеві положення» Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 91) доповнити пунктами 5-7 такого змісту:
«5. Уповноважити Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням, без дотримання порядку, визначеного частиною третьою статті 11 цього Закону:
1) визначити перелік спроможних відповідно до цього Закону об’єднаних територіальних громад, у яких перші вибори депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови відбулися у 2016 році;
2) внести зміни до затверджених перспективних планів формування територій громад областей, включивши до них об’єднані територіальні громади, у яких перші вибори депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови відбулися у 2016 році.
6. Установити, що у 2017 році, як виняток з положень частини дев’ятої статті 8 цього Закону:
сільська, селищна, міська рада, обрана об’єднаною територіальною громадою у 2017 році, мають право прийняти рішення щодо затвердження бюджету об’єднаної територіальної громади на 2017 рік, який включатиме показники бюджетів відповідних територіальних громад, що об’єдналися;
у разі прийняття рішення щодо затвердження такого бюджету об’єднаної територіальної громади на 2017 рік сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною громадою у 2017 році, приймаються рішення про втрату чинності рішеннями про бюджет відповідних територіальних громад, що об’єдналися.
7. Установити, що до 1 січня 2018 року районні ради районів, у яких утворено об’єднані територіальні громади, зазначені у пункті 6 цього розділу, здійснюють передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність таких об’єднаних територіальних громад відповідних бюджетних установ, розташованих на їхній території, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України».
 
    -232- Гуляєв В.О.
Пункт 3 Прикінцевих положень доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:
«Кабінету Міністрів України до 1 квітня 2017 року забезпечити розроблення законодавчої бази для забезпечення складання проекту Державного бюджету України на 2018 рік та 2019-2020 роки на засадах середньострокового бюджетного планування».
 
Відхилено    
114. 3. Кабінетові Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
115. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
116. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-233- Іщейкін К.Є.
Внести до тексту законопроекту необхідні техніко-юридичні та редакційні правки, включаючи правки для забезпечення узгодженості його положень з урахуванням врахованих пропозицій.
 
Враховано   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.