Кількість абзаців - 59 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті»
 
-1- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Назву проекту Закону доповнити словами такого змісту: «, автобусах приміського та (або) міжміського сполучення, що не виходять за межі території області, та посилення відповідальності за окремі правопорушення на транспорті»
 
Відхилено   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
-2- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Пункт 1 розділу І проекту Закону доповнити новим підпунктом 1 такого змісту, відповідно змінивши нумерацію наступних підпунктів:
«1) у статті 133-1:
в абзаці другому частини сьомої слово «восьми» замінити словом «п’ятдесяти»;
абзац перший частини одинадцятої після слова та розділового знака «шостою,» доповнити словами та розділовим знаком «сьомою,»
 
Відхилено   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
5. 1) у статті 135:
 
      
6. частину першу після слів «Безквитковий проїзд пасажира, « доповнити словами «в тому числі проїзд без реєстрації або компостування проїзного документа, «;
 
   1) абзац перший частини першої статті 135 після слів «Безквитковий проїзд пасажира» доповнити словами «в тому числі проїзд без реєстрації або компостування проїзного документа»;
 
7. у абзаці четвертому частини першої слово «двадцятикратному» замінити на слово «тридцятикратному»;
 
-3- Дубневич Я.В.
Васюник І.В.
Викласти абзац третій підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту в наступній редакції: «у абзаці п’ятому частини першої слово «двадцятикратному» замінити на слово «тридцятикратному»
 
Враховано частково      
    -4- Недава О.А.
Внести зміну до абз. 5 ч. 1 ст. 135: замість слова «тридцятикратному», записати: «десятикратному»
 
Відхилено    
    -5- Івченко В.Є.
У підпункті 1 пункту 1 абзац третій вилучити, залишивши чинну норму.
 
Враховано    
8. 2) у статті 229:
 
   2) у статті 229:
 
9. у частині першій після слів та цифр «, частина друга статті 134, абзаци» доповнити словом «четвертий, «;
 
-6- Дубневич Я.В.
Васюник І.В.
Викласти підпункт 2 пункту 1 розділу І законопроекту в наступній редакції:
«2) у статті 229:
у частині першій та пункті 1 частини другої після слів та цифр «, частина друга статті 134, абзаци» доповнити словом «четвертий,»;
 
Враховано   у частині першій слова та цифри «абзаци шостий та восьмий статті 135» замінити словами та цифрами «абзаци четвертий, шостий та восьмий статті 135»;
 
10. у пункті 1 частини другої слово «абзац» замінити словами «абзаци четвертий та».
 
-7- Дубневич Я.В.
Васюник І.В.
Викласти підпункт 2 пункту 1 розділу І законопроекту в наступній редакції:
у пункті 2 частини другої слово «абзац» замінити словами «абзаци четвертий та».»
 
Враховано   у частині другій:
у пункті 1 слова та цифри «абзаци шостий та восьмий статті 135» замінити словами та цифрами «абзаци четвертий, шостий та восьмий статті 135»;
у пункті 2 слова та цифри «абзац восьмий статті 135» замінити словами та цифрами «абзаци четвертий та восьмий статті 135».
 
11. 2. У Законі України «Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2006, N 32, ст.273 із наступними змінами):
 
   2. У Законі України «Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №32, ст.273 із наступними змінами):
 
12. 1) статтю 1 доповнити згідно алфавітного порядку наступними абзацами:
 
   1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
 
13. «автоматизована система обліку оплати проїзду ? це програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг за допомогою електронного квитка;
 
-8- Романюк В.М.
У пункті 2 розділу І:
в абзаці другому підпункту 1 слова «програмно-технічний комплекс» замінити словами «програмно-технічний комплекс, відповідність якого вимогам державних стандартів і технічних регламентів підтверджена у порядку, встановленому Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»
 
Відхилено   «автоматизована система обліку оплати проїзду ? програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг за допомогою електронного квитка»;
 
14. електронний квиток ? це проїзний документ встановленої форми, який після реєстрації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду дає право пасажиру на одержання транспортних послуг;
 
-9- Романюк В.М.
в абзаці третьому підпункту 1 слово «встановленої форми» замінити словами «встановленої державними стандартами і технічними регламентами форми»;
 
Відхилено   «електронний квиток ? проїзний документ встановленої форми, який після реєстрації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду дає право пасажиру на одержання транспортних послуг»;
 
    -10- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Абзац третій підпункту 2 пункту 2 розділу І проекту Закону доповнити реченням такого змісту:
«Для обліку проїзду пасажирів, яким чинним законодавством надано право на безоплатне користування транспортними послугами, оформляється персоніфікований електронний квиток, який повинен містити фотографію особи, якій надано право пільгового проїзду, її прізвище, ім’я, по батькові, іншу інформацію, визначену органом, який відповідно до закону прийняв рішення про запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду»
 
Відхилено    
15. квиток ? це проїзний документ встановленої форми, який надає право пасажиру на одержання транспортних послуг; «;
 
-11- Юринець О.В.
Статтю 1 після абзацу тридцять шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Квиток - документ (разовий квиток, абонементний талон, проїзний квиток (картка) тривалого користування), на паперовому, електронному, магнітному чи іншому інформаційному носії з відповідними реквізитами і змістом згідно із законодавством, який підтверджує факт укладення з пасажиром договору на перевезення і дозволяє проїзд та (або) перевезення багажу на автобусних маршрутах загального користування;».
У зв’язку з цим абзаци тридцять сьомий - шістдесят дев’ятий вважати відповідно абзацами тридцять восьмим - сімдесятим;
 
Відхилено   «квиток ? проїзний документ встановленої форми, який надає право пасажиру на одержання транспортних послуг»;
 
    -12- Юринець О.В.
Абзац дев’ятий частини другої статті 5 викласти у наступній редакції:
«створення та підтримання конкурентного середовища у сфері перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, забезпечення контролю у сфері діяльності монопольних утворень з метою їх обмеження;»
 
Відхилено (Суперечить частині першій статті 116 Регламенту Верховної Ради України)   
16. 2) частину дев'яту статті 6 після слів «на відповідній території» доповнити словами «; запроваджують автоматизовану систему обліку оплати проїзду та встановлюють порядок її функціонування, а також види, форми носіїв, порядок обігу та реєстрації проїзних документів; визначають особу, уповноважену здійснювати справляння плати за транспортні послуги у випадках запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду»;
 
-13- Романюк В.М.
у підпункті 2 слово «встановлюють» замінити словами «згідно вимог державних стандартів і технічних регламентів встановлюють»;
 
Відхилено   2) частину дев'яту статті 6 доповнити словами «запроваджують автоматизовану систему обліку оплати проїзду та встановлюють порядок її функціонування, а також види, форми носіїв, порядок обігу та реєстрації проїзних документів; визначають особу, уповноважену здійснювати справляння плати за транспортні послуги в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду»;
 
    -14- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
У підпункті 2 пункту 2 розділу І проекту Закону слова «частину дев'яту» замінити словами «частини восьму та дев'яту»
 
Відхилено    
    -15- Івченко В.Є.
Пункт 2 доповнити новими підпунктами 3 і 4 такого змісту:
«3) частину першу статті 30 доповнити новим абзацом такого змісту: «одержати від органу місцевого самоврядування часткову компенсацію за встановлення автоматизованої системи обліку оплати проїзду у транспортних засобах, які використовуються автомобільним перевізником для перевезення пасажирів на маршрутах загального користування;
4) частину другу статті 30 доповнити новим абзацом такого змісту: забезпечити за власний рахунок встановлення автоматизованої системи обліку оплати проїзду у транспортних засобах, які використовуються ним для перевезення пасажирів на маршрутах загального користування;»;
У зв’язку з цим, підпункти 3-6 вважати підпунктами 5-8 відповідно.
 
Відхилено (Суперечить частині першій статті 116 Регламенту Верховної Ради України)   
    -16- Юринець О.В.
Частину першу статті 34 Закону доповнити наступним змістом:
«Стаття 34. Вимоги до автомобільного перевізника
Автомобільний перевізник повинен:
забезпечувати організацію продажу квитків в автобусах, що здійснюють перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах у всіх режимах руху;
облаштувати автобуси, що здійснюють перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, засобами відстеження місцезнаходження автобусу, візуального та звукового інформування про найменування наступної зупинки;
забезпечити облаштувати автобуси, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, та кількість таких автобусів.»
 
Відхилено (Суперечить частині першій статті 116 Регламенту Верховної Ради України)   
17. 3) статтю 35 доповнити абзацом такого змісту:
 
-17- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Підпункт 3 пункту 2 розділу І проекту Закону виключити
 
Відхилено   3) статтю 35 доповнити частиною сімнадцятою такого змісту:
 
18. «Правила користування міським пасажирським автомобільним транспортом затверджуються органами місцевого самоврядування.»;
 
-18- Васюник І.В.
Підпункт 3 пункту 2 розділу Івикласти у такій редакції:
"3) статтю 35 доповнити абзацом такого змісту:»Правила користування міським пасажирським автомобільним транспортом затверджуються органами місцевого самоврядування та визначають порядок проїзду і його оплати, права та обов’язки пасажирів, а також взаємовідносини перевізників і пасажирів під час надання транспортних послуг, враховуючи особливості транспортної інфраструктури та наявність автоматизованої системи обліку оплати проїзду.»
 
Враховано   «Правила користування міським пасажирським автомобільним транспортом затверджуються відповідним органом місцевого самоврядування. Вони визначають порядок проїзду і його оплати, права та обов’язки пасажирів, а також взаємовідносини перевізників і пасажирів під час надання транспортних послуг, враховуючи особливості транспортної інфраструктури та наявність автоматизованої системи обліку оплати проїзду»;
 
    -19- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Пункт 2 розділу І проекту Закону доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
«3) статтю 37 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
«Органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, автомобільним перевізникам забороняється встановлювати обмеження щодо максимальної кількості місць в одному автобусі для перевезення пасажирів з числа осіб, яким чинним законодавством надано право на безоплатне користування транспортними послугами.».
У зв’язку з цим частини третю – четверту статті 37 вважати відповідно частинами четвертою – п’ятою».
 
Відхилено (Суперечить частині першій статті 116 Регламенту Верховної Ради України)   
    -20- Продан О.П.
Підпункт 3 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«3) абзац шістнадцятий статті 35 викласти в такій редакції:
«Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту затверджує Кабінет Міністрів України, у відповідності до них органами місцевого самоврядування затверджуються Правила користування міським пасажирським автомобільним транспортом.»
 
Враховано частково    
19. 4) абзац третій частини другої статті 39 після слів « (для пільгового проїзду - посвідчення особи встановленого зразка чи довідка, на підставі якої надається пільга)» доповнити словами «, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду - електронний квиток та документи для пільгового проїзду.»;
 
-21- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Підпункт 4 пункту 2 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«4) абзац третій частини другої статті 39 після слів « (для пільгового проїзду - посвідчення особи встановленого зразка чи довідка, на підставі якої надається пільга)» доповнити словами «, а у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – електронний квиток.»
 
Враховано частково   4) абзац четвертий частини другої статті 39 доповнити словами «а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - електронний квиток та документи для пільгового проїзду»;
 
    -22- Продан О.П.
У підпункті 4 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«4) абзац третій частини другої статті 39 після слів « (для пільгового проїзду - посвідчення особи встановленого зразка чи довідка, на підставі якої надається пільга» доповнити словами «, та документ, що посвідчує особу).»
 
Відхилено    
20. 5) абзаци другий та третій частини другої статті 41 викласти у такій редакції:
 
   5) абзаци другий і третій частини другої статті 41 викласти в такій редакції:
 
21. «мати при собі квиток на проїзд, на перевезення багажу, за наявності права пільгового проїзду - відповідне посвідчення чи довідку, на підставі якої надається пільга, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, - зареєструвати електронний квиток;
 
-23- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
В абзаці другому підпункту 5 пункту 2 розділу І проекту Закону слова «а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду» замінити словами «а у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду»
 
Враховано   «мати при собі квиток на проїзд, на перевезення багажу, за наявності права пільгового проїзду ( відповідне посвідчення чи довідку, на підставі якої надається пільга, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду ( зареєструвати електронний квиток;
 
    -24- Продан О.П.
Абзац другий підпункту 5 пункту 2 розділу І законопроекту після слів «надається пільга» доповнити словами «та документ, що посвідчує особу»
 
Відхилено    
22. виконувати вимоги правил надання послуг та правил користування пасажирським автомобільним транспортом.»;
 
   виконувати вимоги правил надання послуг та правил користування пасажирським автомобільним транспортом»;
 
23. 6) частину другу статті 42 після слів «з моменту посадки в автобус» доповнити словами «, в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду - з моменту реєстрації електронного квитка».
 
-25- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
В підпункті 6 пункту 2 розділу І проекту Закону слова «а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду» замінити словами «а у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду»
 
Враховано   6) частину другу статті 42 доповнити словами «а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду ( з моменту реєстрації електронного квитка».
 
    -26- Юринець О.В.
Частину першу статті 43 викласти у наступній редакції:
«Визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування здійснюється на конкурсних засадах, крім випадків, встановлених статтею 46-1.»
 
Відхилено (Суперечить частині першій статті 116 Регламенту Верховної Ради України)   
    -27- Юринець О.В.
Частину другу статті 46 Закону після слів «визначення переможця конкурсу на» доповнити словами «міських»;
 
Відхилено (Суперечить частині першій статті 116 Регламенту Верховної Ради України)   
    -28- Юринець О.В.
Доповнити статтею 46-1 такого змісту:
«Стаття 46-1. Особливості організації перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування
Умови конкурсу на міські автобусні маршрути передбачають вимоги щодо організації продажу квитків в автобусах, що здійснюють перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах у всіх режимах руху; щодо облаштування автобусів, що здійснюють перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, засобами відстеження місцезнаходження автобусу, візуального та звукового інформування про найменування зупинки, зокрема наступної, маршруту тощо; щодо використання на маршруті автобусів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, та кількість таких автобусів.
Для участі в конкурсі на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування автомобільний перевізник подає конкурсному комітету крім документів, передбачених статтею 46 цього закону, також відомості щодо порядок розрахунку та економічно обґрунтовані витрати перевізника на перевезення пасажирів на один кілометр відстані.
Виконавчі органи міських рад вправі не проводити конкурси для визначення автомобільних перевізників на міські автобусні маршрути загального користування (у звичайному та експресному режимі руху) у разі укладення договорів на такі маршрути безпосередньо з міськими комунальними автотранспортними підприємствами, що створені і надають послуги з перевезення у відповідному місті.
Міське комунальне автотранспортне підприємство, з яким укладається договір на маршрут без проведення конкурсу, повинно мати ліцензію на право надання послуг з перевезення пасажирів, на законних підставах використовувати у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу, відповідати вимогам, викладеним у статті 34 цього Закону, а також вимогам, вказаним в абзаці першому цієї статті.
Міські ради та їх виконавчі органи зобов’язані забезпечити створення єдиної системи продажу квитків на всі види міських автобусних маршрутів загального користування, зокрема шляхом укладення з перевізниками договорів про надання послуг з продажу квитків.
Договором про надання послуг з продажу квитків визначається порядок розрахунків відповідного комунального підприємства (установи) з перевізником за послуги перевезення. Оплата послуг перевезення може здійснюватись, виходячи з вартості кілометра перевезення пасажира за фактичний обсяг пробігу автобусів на маршруті у відповідному періоді.
На розрахунки комунального підприємства, що здійснює продаж квитків на міські автобусні маршрути загального користування, з перевізниками не поширюються вимоги законодавства щодо закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.»
 
Відхилено (Суперечить частині першій статті 116 Регламенту Верховної Ради України)   
    -29- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Пункт 2 розділу І проекту Закону доповнити пунктом 7 такого змісту:
«7) в абзаці другому частини першої статті 60 словами «десяти» замінити словами «п’ятдесяти».
 
Відхилено (Суперечить частині першій статті 116 Регламенту Верховної Ради України)   
24. 3. У Законі України «Про міський електричний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 51, ст.548 із наступними змінами):
 
   3. У Законі України «Про міський електричний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №51, ст.548; 2014 р., №8, ст.88; 2015 р., №32, ст.318):
 
25. 1) статтю 1 доповнити згідно алфавітного порядку наступними абзацами:
 
   1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
 
26. «автоматизована система обліку оплати проїзду ? це програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг за допомогою електронного квитка;
 
-30- Романюк В.М.
У пункті 3 розділу І:
в абзаці другому підпункту 1 слова «програмно-технічний комплекс» замінити словами «програмно-технічний комплекс, відповідність якого вимогам державних стандартів і технічних регламентів підтверджена у порядку, встановленому Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»
 
Відхилено   «автоматизована система обліку оплати проїзду ? програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг за допомогою електронного квитка»;
 
27. електронний квиток ? це проїзний документ встановленої форми, який після реєстрації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду дає право пасажиру на одержання транспортних послуг;
 
-31- Романюк В.М.
в абзаці третьому підпункту 1 слово «встановленої форми» замінити словами «встановленої державними стандартами і технічними регламентами форми»
 
Відхилено   «електронний квиток ? проїзний документ встановленої форми, який після реєстрації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду дає право пасажиру на одержання транспортних послуг»;
 
    -32- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Абзац третій підпункту 1 пункту 3 розділу І проекту Закону доповнити реченням такого змісту:
«Для обліку проїзду пасажирів, яким чинним законодавством надано право на безоплатне користування транспортними послугами, оформляється персоніфікований електронний квиток, який повинен містити фотографію особи, якій надано право пільгового проїзду, її прізвище, ім'я, по батькові, іншу інформацію, визначену органом, який відповідно до закону прийняв рішення про запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду».
 
Відхилено    
28. квиток ? це проїзний документ встановленої форми, який надає право пасажиру на одержання транспортних послуг; «;
 
   «квиток ? проїзний документ встановленої форми, який надає право пасажиру на одержання транспортних послуг»;
 
29. 2) частину третю статті 4 після слів «що дає право на пільговий проїзд згідно із законодавством» доповнити словами «, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду - реєстрація електронного квитка.»;
 
-33- Васюник І.В.
Підпункт 2 пункту 3 розділу Іпроекту Закону викласти у такій редакції:
"2) частину третю статті 4 після слів «що дає право на пільговий проїзд згідно із законодавством» доповнити словами «, а у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - реєстрація електронного квитка.»;
 
Враховано   2) у статті 4:
частину третю доповнити словами «а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - зареєстрований електронний квиток»;
 
30. 3) статтю 4 доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
-34- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Підпункт 3 пункту 3 розділу І проекту Закону виключити.
 
Відхилено   доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
31. «8. Правила користування міським електричним транспортом затверджуються органами місцевого самоврядування.»;
 
-35- Васюник І.В.
Підпункт 3 пункту 3 розділу Іпроекту Закону викласти у такій редакції:
«8. Правила користування міським електричним транспортом затверджуються органами місцевого самоврядування та визначають порядок проїзду і його оплати, права та обов'язки пасажирів, а також взаємовідносини перевізників і пасажирів під час надання транспортних послуг, враховуючи особливості транспортної інфраструктури та наявність автоматизованої системи обліку оплати проїзду.»
 
Враховано   «8. Правила користування міським електричним транспортом затверджуються відповідним органом місцевого самоврядування. Вони визначають порядок проїзду і його оплати, права та обов'язки пасажирів, а також взаємовідносини перевізників і пасажирів під час надання транспортних послуг, враховуючи особливості транспортної інфраструктури та наявність автоматизованої системи обліку оплати проїзду»;
 
    -36- Продан О.П.
Підпункт 3 пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«3) частину сьому статті 4 викласти в такій редакції:
«Правила надання послуг міським електричним транспорту затверджуються Кабінетом Міністрів України, у відповідності до них органами місцевого самоврядування затверджуються Правила користування міським електричним транспортом.»
 
Враховано частково    
32. 4) у частині першій статті 6 слова «які затверджуються центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту і» виключити;
 
-37- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Підпункт 4 пункту 3 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«4) частину першу статті 6 після слів «які затверджуються центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту» доповнити словами « (крім порядку оплати проїзду у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду)»;
 
Відхилено   3) в абзаці першому частини першої статті 6 слова «які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту і» виключити;
 
33. 5) статтю 8 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
   4) статтю 8 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
34. «4. Органи місцевого самоврядування запроваджують автоматизовану систему обліку оплати проїзду, встановлюють порядок її функціонування, а також форми носіїв, види, порядок обігу та реєстрації проїзних документів, визначають особу, уповноважену здійснювати справляння плати за транспортні послуги у випадках запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду.»;
 
-38- Романюк В.М.
в абзаці другому підпункту 5 слово «встановлюють» замінити словами «згідно вимог державних стандартів і технічних регламентів встановлюють»
 
Відхилено   «4. Органи місцевого самоврядування запроваджують автоматизовану систему обліку оплати проїзду, встановлюють порядок її функціонування, а також форми носіїв, види, порядок обігу та реєстрації проїзних документів, визначають особу, уповноважену здійснювати справляння плати за транспортні послуги в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду»;
 
35. 6) у абзаці четвертому частини першої статті 13 слово «здійснювати» замінити словом «забезпечувати»;
 
-39- Продан О.П.
Підпункт 6 пункту 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   5) в абзаці п’ятому частини першої статті 13 слово «здійснювати» замінити словом «забезпечувати».
 
36. 4. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 24, ст.170 із наступними змінами):
 
   4. У пункті «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст.170 із наступними змінами):
 
37. 1) підпункт 10 пункту «а» частини першої статті 30 викласти у такій редакції:
 
-40- Рябчин О.М.
Абзац а ч. 1 ст. 30 доповнити новим пунктом такого змісту:
7-2) прийняття рішення про звільнення від сплати вартості послуг за паркування для транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, на майданчиках для платного паркування транспортних засобів до 2025 року.
 
Відхилено (Суперечить частині першій статті 116 Регламенту Верховної Ради України)  1) підпункт 10 викласти в такій редакції:
 
38. «10) затвердження маршрутів і графіків руху, правил користування міського пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством; «;
 
   «10) затвердження маршрутів і графіків руху, правил користування міським пасажирським транспортом незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством»;
 
39. 2) пункт «а» частини першої статті 30 доповнити підпунктами 10-1 та 10-2 такого змісту
 
-41- Івченко В.Є.
У підпункті 2 пункту 4:
у абзаці першому слова та цифри «10-1 та 10-2» замінити словами та цифрами «10-1,10-2, 10-3 та 10-4»;
підпункт 2 доповнити новими абзацами четвертим і п’ятим такого змісту:
10-3) установлення місць (пунктів) продажу електронних квитків у населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, з розрахунку не менше 25 відсотків таких місць (пунктів) на зупинках пасажирського автомобільного транспорту та електротранспорту від загальної кількості зупинок такого транспорту, передбаченої розкладом його руху, та не менше одного такого місця (пункту) у кожному населеному пункті, що входить до складу об’єднаної територіальної громади;
10-4) прийняття рішення про часткову компенсацію автомобільному перевізнику, який здійснює перевезення пасажирів автобусами на маршруті загального користування, витрат на встановлення автоматизованої системи обліку оплати проїзду у транспортному засобі, який використовується ним для здійснення таких перевезень.
 
Відхилено   2) доповнити підпунктами 10-1 і 10-2 такого змісту:
 
40. «10-1) прийняття рішення про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності;
 
-42- Васюник І.В.
Абзац 2 підпункту 2 пункту 4 розділу Іпроекту Закону викласти у такій редакції:
"10-1) прийняття рішення про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності та визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги у випадках запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду"
 
Враховано   «10-1) прийняття рішення про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності та визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду;
 
41. 10-2) встановлення порядку функціонування та вимог до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності, а також видів, форм носіїв, порядку обігу та реєстрації проїзних документів; «.
 
-43- Романюк В.М.
У підпункті 2 пункту 4 розділу І останній абзац після слів «проїзних документів» доповнити словами «згідно вимог державних стандартів і технічних регламентів»
 
Відхилено   10-2) встановлення порядку функціонування та вимог до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності, а також видів, форм носіїв, порядку обігу та реєстрації проїзних документів».
 
    -44- Юринець О.В.
Статтю 30 доповнити частиною другою такого змісту:
«2. До відання виконавчих органів міських рад належить також організація укладення договорів з перевізниками про надання послуг з продажу квитків з метою запровадження єдиної та широкодоступної системи продажу квитків на всі види міських автобусних маршрутів загального користування.»
 
Враховано редакційно    
42. 5. Частину другу статті 38-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252 із наступними змінами) після слів « (крім таксі)» доповнити словами «за наявності посвідчення чи довідки, зазначених у цьому Законі, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, ? також електронного квитка».
 
-45- Васюник І.В.
Пункт 5 розділу Іпроекту Закону викласти у такій редакції:
"5. Частину другу статті 381 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252 із наступними змінами) після слів « (крім таксі)» доповнити словами «за наявності посвідчення чи довідки, зазначених у цьому Законі, а у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду, ? також електронного квитка, який видається на безоплатній основі.
 
Враховано   5. Частину другу статті 38-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252 із наступними змінами) доповнити словами «за наявності посвідчення чи довідки, зазначених у цьому Законі, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду ? також електронного квитка, який видається на безоплатній основі».
 
    -46- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
У пункті 5 розділу І проекту Закону слово «також» виключити
 
Відхилено    
43. 6. Абзац четвертий частини п’ятої статті 6 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 22, ст. 262 із наступними змінами) після слів «адміністративного району» доповнити словами «за наявності посвідчення встановленого зразка, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, ? також електронного квитка».
 
-47- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
У пункті 6 розділу І проекту Закону слова «а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, - також електронного квитка» замінити словами «а у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду, - електронного квитка»
 
Враховано частково   6. Абзац четвертий частини п’ятої статті 6 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 22, ст. 262; Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №8, ст.62) доповнити словами «за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду ? також електронного квитка, який видається на безоплатній основі».
 
    -48- Васюник І.В.
Пункт 6 розділу Іпроекту Закону після слів "також електронного квитка" доповнити розділовим знаком та словами ", який видається на безоплатній основі."
 
Враховано    
44. 7. У Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 16, ст. 200 із наступними змінами):
 
   7. У Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №13, ст.178 із наступними змінами):
 
45. 1) пункт 15 частини першої статті 20 після слів «на території України» доповнити словами «за наявності посвідчення встановленого зразка, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, ? також електронного квитка»;
 
-49- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
У підпункті 1 пункту 7 розділу І проекту Закону слова «а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, - також електронного квитка» замінити словами «а у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – електронного квитка»
 
Враховано частково   1) пункт 15 частини першої статті 20 доповнити словами «за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду ? також електронного квитка, який видається на безоплатній основі»;
 
    -50- Васюник І.В.
Підпункт 1 пункту 7 розділу Іпроекту Закону після слів "також електронного квитка" доповнити розділовим знаком та словами ", який видається на безоплатній основі."
 
Враховано    
46. 2) пункт 9 частини першої статті 21 після слова і цифри «категорії 2» доповнити словами «, за наявності посвідчення встановленого зразка, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, ? також електронного квитка»;
 
-51- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
У підпункті 2 пункту 7 розділу І проекту Закону слова «а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, - також електронного квитка» замінити словами «а у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – електронного квитка»
 
Враховано частково   2) пункт 9 частини першої статті 21 доповнити словами «за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду ? також електронного квитка, який видається на безоплатній основі»;
 
    -52- Васюник І.В.
Підпункт 2 пункту 7 розділу Іпроекту Закону після слів "також електронного квитка" доповнити розділовим знаком та словами ", який видається на безоплатній основі."
 
Враховано    
47. 3) у пункті 1 частини третьої статті 30 слова «, на території України» замінити словами «на території України за наявності посвідчення встановленого зразка, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, ? також електронного квитка».
 
-53- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
У підпункті 3 пункту 7 розділу І проекту Закону слова «а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, - також електронного квитка» замінити словами «а у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – електронного квитка»
 
Враховано частково   3) пункт 1 частини третьої статті 30 доповнити словами «за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду ? також електронного квитка, який видається на безоплатній основі».
 
    -54- Васюник І.В.
Підпункт 3 пункту 7 розділу Іпроекту Закону після слів "також електронного квитка" доповнити розділовим знаком та словами ", який видається на безоплатній основі."
 
Враховано    
48. 8. Перше речення пункту 4 статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190 із наступними змінами) після слів «приміських маршрутів» доповнити словами «за наявності посвідчення встановленого зразка, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, ? також електронного квитка».
 
-55- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
У пункті 8 розділу І проекту Закону слова «а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, - також електронного квитка» замінити словами «а у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – електронного квитка»
 
Враховано частково   8. Перше речення пункту 4 статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 2006 р., №51, ст.519) доповнити словами «за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду ? також електронного квитка, який видається на безоплатній основі».
 
    -56- Васюник І.В.
Пункт 8 розділу Іпроекту Закону після слів "також електронного квитка" доповнити розділовим знаком та словами ", який видається на безоплатній основі."
 
Враховано    
49. 9. Пункт 7 частини першої статей 12 і 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами) після слів «місця проживання» доповнити словами «, за наявності посвідчення встановленого зразка, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, ? також електронного квитка».
 
-57- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
У пункті 9 розділу І проекту Закону слова «а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, - також електронного квитка» замінити словами «а у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – електронного квитка»
 
Враховано частково   9. Пункт 7 частини першої статті 12 і перше речення пункту 7 частини першої статті 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами) після слів «місця проживання» доповнити словами «за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду ? також електронного квитка, який видається на безоплатній основі».
 
    -58- Васюник І.В.
Пункт 9 розділу Іпроекту Закону після слів "також електронного квитка" доповнити розділовим знаком та словами ", який видається на безоплатній основі."
 
Враховано    
50. 10. Пункт 11 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 40-41, ст. 249 із наступними змінами) після слів « (за винятком таксі)» доповнити словами «за наявності посвідчення встановленого зразка, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, ? також електронного квитка».
 
-59- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Пункт 10 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«10. Пункт 11 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 40—41, ст. 249 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«11) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах України за наявності посвідчення встановленого зразка, а у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – електронного квитка;»
 
Враховано частково   10. Пункт 11 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 40-41, ст. 249; 2001 р., №24, ст.127) після слів « (за винятком таксі)» доповнити словами «за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду ? також електронного квитка, який видається на безоплатній основі».
 
    -60- Васюник І.В.
Пункт 10 розділу Іпроекту Закону після слів "також електронного квитка" доповнити розділовим знаком та словами ", який видається на безоплатній основі."
 
Враховано    
51. 11. Пункт 4 частини шостої статті 13 Закону України «Про охорону дитинства» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142 із наступними змінами) після слів «місця проживання» доповнити словами «, за наявності посвідчення встановленого зразка, а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, ? також електронного квитка».
 
-61- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
У пункті 11 розділу І проекту Закону слова «а в населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, - також електронного квитка» замінити словами «а у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – електронного квитка»
 
Враховано частково   11. Пункт 4 частини шостої статті 13 Закону України «Про охорону дитинства» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2009 р., №39, ст.550) доповнити словами «за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду ? також електронного квитка, який видається на безоплатній основі».
 
    -62- Васюник І.В.
Пункт 11 розділу Іпроекту Закону після слів "також електронного квитка" доповнити розділовим знаком та словами ", який видається на безоплатній основі."
 
Враховано    
52. ІІ. Прикінцеві положення:
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
53. 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
 
   1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
 
54. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
-63- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Розділ ІІ проекту Закону доповнити новим пунктом 2 такого змісту, змінивши відповідно нумерацію наступного пункту:
«2. За оформлення персоніфікованих електронних квитків з осіб, яким чинним законодавством надано право пільгового проїзду, у випадках запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду плата не стягується.».
У зв’язку з цим у пункті 1 розділу ІІ проекту Закону цифру «2» замінити цифрою «3»
 
Враховано редакційно   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
55. 1) розробити та затвердити Порядок взаємодії органів місцевого самоврядування та органів соціального захисту населення щодо забезпечення осіб, яким законом надано право пільгового проїзду, електронними квитками у випадках запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті;
 
-64- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Підпункті 1 пункту 3 (нумерація пункту з урахуванням попередньої поправки) розділу ІІ проекту Закону викласти в такій редакції:
«1) розробити та затвердити Порядок взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та органів соціального захисту населення щодо забезпечення осіб, яким законом надано право пільгового проїзду, електронними квитками у випадках запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, автобусах приміського та (або) міжміського сполучення, що не виходять за межі території області»
 
Враховано частково   1) розробити та затвердити порядок взаємодії органів місцевого самоврядування та органів соціального захисту населення щодо обов'язковості забезпечення осіб, яким законом надано право пільгового проїзду, електронними квитками на безоплатній основі в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду;
 
    -65- Васюник І.В.
Підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ проекту Закону викласти у такій редакції:
"1) розробити та затвердити Порядок взаємодії органів місцевого самоврядування та органів соціального захисту населення щодо обов'язковості забезпечення осіб, яким законом надано право пільгового проїзду, електронними квитками на безоплатній основі у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду;"
 
Враховано    
56. 2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
57. 3) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
-66- Васюник І.В.
Підпункт 3 пункту 2 розділу ІІ проекту Закону викласти у такій редакції:
"3) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом."
 
Враховано   3) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
    -67- Рябчин О.М.
пункт 2 розділу ІІ доповнити новим абзацом такого змісту:
4) внести зміни до правил дорожнього руху, якими дозволити транспортним засобам, оснащеним електричними двигунами, а також транспортним засобам, оснащеним крім двигунів внутрішнього згорання електричними двигунами (гібридам) рух смугою, призначеною для руху маршрутних транспортних засобів.
 
Відхилено (Суперечить частині першій статті 116 Регламенту Верховної Ради України)   
58. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України