Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про внесення зміни до статті 3 Закону України ''Про запобігання корупції'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. З а к о н У к р а ї н и
 
   З а к о н У к р а ї н и
 
1. Про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про запобігання корупції"
 
      
2.

 
-1- Помазанов А.В.
1. Назву проекту Закону викласти в наступній редакції:
«Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо уточнення кола суб’єктів, на яких не поширюється дія розділу VІІ Закону України «Про запобігання корупції»«.
 
Відхилено      
3.

 
-2- Соболєв Є.В.
1. Назву проекту Закону викласти в наступній редакції:
«Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання корупції у сфері проходження військової служби»
 
Відхилено      
4.

 
-3- Добродомов Д.Є.
Береза Б.Ю.
Назву законопроекту викласти у такій редакції:
«Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо уточнення порядку подання декларацій військовослужбовцями, які перебувають у зоні проведення антитерористичної операції або які направлені до іншої країни для участі в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки».
 
Відхилено   Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб
 
    -4- Журжій А.В.
Назву законопроекту викласти в такій редакції: "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо подання декларацій військовослужбовцями".
 
Відхилено    
    -5- Чумак В.В.
1. Назву законопроекту викласти у такій редакції: «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб».
 
Враховано    
    -6- Чорновол Т.М.
В абзаці чотирнадцятому частини першої статті 1 слова і цифру «підпункті «а» пункту 2» замінити словами і цифрами «підпунктах «а» і «в» пункту 2, пунктах 4 і 5»
 
Немає висновку    
    -7- Попов І.В.
І)У Законі України «Про запобігання корупції»:
1) 1) у частині першій статті 1 :
а) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
«державний орган – орган державної влади, в тому числі колегіальний державний орган, інший суб’єкт публічного права, незалежно від наявності статусу юридичної особи, якому згідно із законодавством надані повноваження здійснювати від імені держави владні управлінські функції, юрисдикція якого поширюється на всю територію України або на окрему адміністративно-територіальну одиницю».
У зв’язку з цим абзаци п’ятий – шістнадцятий вважати відповідно абзацами шостим – сімнадцятим;
б) в абзаці п’ятнадцятому слова і цифру «підпункті «а» пункту 2» замінити словами і цифрами «підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 4».
в) після абзацу сімнадцятого, додати нові абзаци наступного змісту:
«посадові особи юридичної особи публічного права - це особи, які займають постійно чи тимчасово в юридичній особі публічного права посади та здійснюють встановлені для цих посад повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом чи повноважною особою юридичної особи публічного права, судом або законом;
адміністративно-господарські обов’язки - це обов’язки з управління майном (установлення порядку та прийняття рішень щодо зберігання і використання майна, розпорядження ним, забезпечення контролю за операціями з майном);
організаційно-розпорядчі обов’язки - це обов’язки пов’язані із здійсненням управлінням: ділянкою роботи, персоналом, діяльністю окремих осіб на підприємствах, в установах чи організаціях.»
 
Відхилено    
    -8- Бригинець О.М.
Чекіта Г.Л.
Частину першу статті 1 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
«державний орган – орган державної влади, в тому числі колегіальний державний орган, інший суб’єкт публічного права, незалежно від наявності статусу юридичної особи, якому згідно із законодавством надані повноваження здійснювати від імені держави владні управлінські функції, юрисдикція якого поширюється на всю територію України або на окрему адміністративно-територіальну одиницю».
У зв’язку з цим абзаци п’ятий-шістнадцятий вважати відповідно абзацами шостим-сімнадцятим.
 
Відхилено    
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Підпункт "г" пункту 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст.2056 із наступними змінами) викласти у такій редакції:
г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військової служби за контрактом осіб молодшого офіцерського складу, військової служби (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки".
 
-9- Попов І.В.
2) у частині першій статті 3:
а) підпункт «в» пункту 2 після слів «експертів відповідної кваліфікації» доповнити словами «інші особи», а після слів «Закону України «Про державну службу» – словами «Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону #102628
б) доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4) народні депутати України попередніх скликань; кандидати в народні депутати України; кандидати на посаду Президента України; Президенти України; колишні керівники Адміністрації Президента України; колишні керівники Державного управління справами; колишні прем’єр-міністри України; колишні члени Кабінету міністрів України; колишні керівники центральних органів виконавчої влади та їх заступники; колишні Генеральні прокурори України та їх заступники; колишні судді Конституційного Суду України; колишні судді Верховного Суду України; члени #102628
 
Відхилено   І. Внести зміни до таких законів України:
3. У Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із наступними змінами):
1) у частині першій статті 3:
підпункт «г» пункту 1 доповнити словами «курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки
доповнити приміткою такого змісту:
«Примітка. Дія цього Закону не поширюється на військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки, за умови неперебування їх на інших посадах, визначених у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої цієї статті»;
2) у частині п’ятій статті 45:
абзац перший доповнити словами «військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, а також військових посадових осіб з числа військовослужбовців військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військовослужбовців молодшого офіцерського складу військової служби за контрактом осіб офіцерського складу, крім військовослужбовців, які обіймають штатні посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських обов’язків, та військовослужбовців, які проходять військову службу у військових комісаріатах»;
доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
«Суб’єкти декларування, які не мали можливості до 1 квітня за місцем військової служби подати декларацію осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у зв’язку з виконанням завдань в інтересах оборони України під час дії особливого періоду, безпосередньою участю у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, направленням до інших держав для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів або національного персоналу, подають таку декларацію за звітний рік протягом 90 календарних днів із дня прибуття до місця проходження військової служби чи дня закінчення проходження військової служби, визначеного частиною другою статті 24 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
Особи, визначені абзацом першим частини п’ятої цієї статті звільняються від обов’язку подання декларації за умови неперебування їх на інших посадах, визначених у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону»;
У статті 46:
1) пункт 1 частини першої доповнити абзацом другим такого змісту:
«особи, зазначені у пункті «в» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, також вказають відомості про назву конкурсної комісії до складу якої вони входять (входили), або що вони входять (входили) до складу Громадської ради доброчесності, відповідних громадських рад, рад громадського контролю, утворених при державних органах, а особи, зазначені у пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, - також відповідно відомості про назву програми (проекту) технічної або іншої допомоги у сфері запобігання , протидії корупції, назву громадського об’єднання або іншого непідприємницького товариства та відповідного його органу управління, назву засобу масової інформації та участь у складі його засновників (учасників)»;
2) частину четверту після слів «цього Закону» доповнити словами і цифрами «а також у деклараціях, що подаються відповідно до абзаців другого та третього частини третьої статті 45 цього Закону».
3)у статті 46:
пункт 1 частини першої доповнити абзацом другим такого змісту:
«Військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу не зазначають відомості про місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду».
2. У Законі України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006р., № 38, ст. 324 із наступними змінами):
у статті 20:
в абзаці першому частини 5 слова «Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «Законом України «Про запобігання корупції»;
а) у частині 6:
абзац перший викласти у такій редакції:
«Військові посадові особи, крім військовослужбовців строкової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, а також військових посадових осіб з числа військовослужбовців військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військовослужбовців молодшого офіцерського складу військової служби за контрактом осіб офіцерського складу, зобов’язані подавати щороку до 1 квітня декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в порядку та на умовах, що встановлені Законом України «Про запобігання корупції».
Звільнення осіб від подання щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що передбачено абзацом 1 цієї частини не поширюється на військовослужбовців, які обіймають штатні посади, пов’язані з виконанням адміністративно - господарських обов’язків та військовослужбовців, які проходять військову службу у військових комісаріатах»;
в абзаці другому слова «Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"« замінити словами «Законом України "Про запобігання корупції"«;
у примітці слова «Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції"« замінити словами «Законі України "Про запобігання корупції"«.
2) у статті 20-1:
у примітці слова «Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції"« замінити словами «Законі України "Про запобігання корупції"«.
3) у статті 26:
у пункті "і" частини 6 слова «Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"« замінити словами «Законом України "Про запобігання корупції"«
у пункті "з" частини 7 слова «Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"« замінити словами «Законом України "Про запобігання корупції"«.
3. У Законі України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із наступними змінами):
1)у статті 14:
а) у частині 2 слова: «Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"« замінити словами: «Законом України "Про запобігання корупції"«;
б) у частині 3 слова: «декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і в порядку, що встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами: «декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в порядку та на умовах, що встановлені Законом України «Про запобігання корупції»;
частину 7 викласти в новій редакції:
7. «На військовослужбовців Державної прикордонної служби України, крім військовослужбовців строкової служби, курсантів військових навчальних закладів, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки», поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».
частину 8 викласти в такій редакції:
8. «Військовослужбовці Державної прикордонної служби України, крім військовослужбовців строкової служби, курсантів військових навчальних закладів, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, а також військових посадових осіб з числа військовослужбовців військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військовослужбовців молодшого офіцерського складу військової служби за контрактом осіб офіцерського складу, зобов’язані подавати щороку до 1 квітня декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в порядку та на умовах, що встановлені Законом України «Про запобігання корупції».
Звільнення від подання щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачені цією частиною не поширюється на військовослужбовців, які обіймають штатні посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських обов’язків або які проходять військову службу у підрозділах комплектування Державної прикордонної служби України»;
у частині 9 слова: «Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"« замінити словами: «Законом України "Про запобігання корупції"«.
2) у статті 14-1:
у примітці слова «Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції"« замінити словами «Законі України "Про запобігання корупції"«.
 
    -10- Лаврик М.І.
Статтю 3 Закону України «Про запобігання корупції» доповнити частиною 3 наступного змісту:
«3. Не застосовуються положення розділу VІІ цього закону до військовослужбовців строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військової служби за контрактом осіб молодшого офіцерського складу, військової служби (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки».
 
Враховано частково    
    -11- Соболєв Є.В.
Частину 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» доповнити абзацом наступного змісту:
«Примітка. Особи, визначені в підпункті «г» частини 1 пункту 1 цієї статті, звільняються від обов’язку подання декларації, за умови не перебування на інших посадах, визначених у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини 1 статті 3 цього Закону».
 
Враховано    
    -12- Чорновол Т.М.
У частині першій статті 3:
Підпункт «г» пункту1 викласти в такій редакції:
«г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військової служби за контрактом осіб молодшого офіцерського складу, військової служби (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки»;
У пункті 2:
Підпукт «а» після слів «частини першої цієї статті» доповнити словами «особи, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку»;
Підпункт «в» після слів «експертів відповідної кваліфікації» доповнити словом «інші особи», після слів «Закону України «Про Державну службу» - словами «Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Громадської ради доброчестності, утвореної відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», громадських рад, рад громадського контролю, що утворені при державних органах та беруть участь у підготовці рішень з кадрових питань, підготовці, моніторингу, оцінці виконання антикорупційних програм, і при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої цієї статті»;
Доповнити пунктами 4 і 5 такого змісту:
«4) кандидати у народні депутати України, зареєстровані у порядку, встановленому Законом України «Про вибори народних депутатів України», кандидати на пост Президента України, зареєстровані у порядку, встановленому Законом України «Про вибори Президента України», кандидати в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидати на посади сільських, селищних, міських голів та старост;
5) фізичні особи, які:
Отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм (проектів) технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції (як безпосередньо, так і через третіх осіб або будь-яким іншим способом, передбаченим відповідною програмою (проектом);
Систематично, протягом року, виконують роботи, надають послуги щодо імплементації стандартів у сфері антикорупційної політики, моніторингу антикорупційної політики в Україні, підготовки пропозицій з питань формування, реалізації такої політики, - якщо фінансування (оплата) таких робіт, послуг здійснюється безпосередньо або через третіх осіб за рахунок технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції;
є керівниками або входять до складу вищого органу управління, інших органів управління громадських об’єднань, інших непідприємницьких товариств, що здійснюють, пов’язану із запобіганням, протидією корупції, імплементацією стандартів у сфері антикорупційної політики, моніторингом антикорупційної політики в Україні, підготовкою пропозицій з питань формування, реалізації такої політики, та /або беруть участь, залучаються до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням, протидією корупції;
є засновниками (учасниками), редакторами (головними редакторами) засобів масової інформації».
 
Відхилено    
    -13- Журжій А.В.
1. Підпункт "г" пункту 1 частини першої статті 3 викласти в такій редакції:
«г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військової служби (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки".
 
Враховано частково    
    -14- Тимошенко Ю.В.
положення підпункту «г» пункту 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» викласти в наступній редакції:
«г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військової служби за контрактом осіб молодшого та старшого офіцерського складу як Збройних Сил України, так і інших утворених відповідно до законів України військових формувань, військової служби (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки - в частині непоширення на зазначений перелік осіб дії розділу VІІ цього Закону;».
 
Враховано частково    
    -15- Помазанов А.В.
1) підпункт "г" пункту 1 частини першої статті 3 викласти у наступній редакції:
«г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби;»;
 
Враховано частково    
    -16- Добродомов Д.Є.
Береза Б.Ю.
Пп. «г» п. 1 ч. 1 статті 3 пропонується викласти у такій редакції:
«г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, а також військової служби (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки;».
 
Враховано частково    
    -17- Лаврик М.І.
У підпункті «г» пункту 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» виключити словосполучення:
«…крім військовослужбовців строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військової служби за контрактом осіб молодшого офіцерського складу, військової служби (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки».
 
Враховано частково    
    -18- Демчак Р.Є.
«Підпункт "г" пункту 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції":
після слів «відділення військової підготовки» доповнити словами «депутатів сільських рад».
 
Відхилено    
    -19- Попов І.В.
3) у частині першій статті 3:
підпункт «г» пункту 1 викласти у такій редакції:
«г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військової служби за контрактом осіб молодшого офіцерського складу, курсантів вищих військових навчальних закладів»;
 
Враховано частково    
    -20- Чумак В.В.
1) Підпункт "г" пункту 1 частини першої статті 3 викласти у такій редакції:
«г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань крім військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу та строкової військової служби»;
 
Враховано частково    
    -21- Бригинець О.М.
Чекіта Г.Л.
Підпункт «г» пункту 1 частини першої статті 3 викласти у такій редакції:
«г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військової служби за контрактом осіб молодшого офіцерського складу, військової служби (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки".
 
Враховано частково    
    -22- Герасимов А.В.
Соболєв Є.В.
Дерев'янко Ю.Б.
Заліщук С.П.
Найєм М..
Лещенко С.А.
Ричкова Т.Б.
Добродомов Д.Є.
Попов І.В.
1) у статті 3:
у підпункті «г» пункту 1 частини першої після слів «військовослужбовців строкової військової служби» доповнити словами «курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки;»
доповнити приміткою такого змісту:
«Примітка. Особи, визначені в підпункті «г» частини 1 пункту 1 цієї статті, звільняються від обов’язку подання декларації за умови не перебування на інших посадах, визначених у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини 1 статті 3 цього Закону».
 
Враховано    
    -23- Тимошенко Ю.В.
частину п’яту статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» доповнити абзацом другим в такій редакції:
«Дія розділу VІІ цього Закону також не поширюється на військовослужбовців строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військової служби за контрактом осіб молодшого та старшого офіцерського складу як Збройних Сил України, так і інших утворених відповідно до законів України військових формувань, військової служби (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки.».
 
Враховано частково    
    -24- Соболєв Є.В.
Статтю 45 Закону України «Про запобігання корупції» доповнити абзацом наступного змісту:
«Примітка. Особи, визначені в частині 5 цієї статті, звільняються від обов’язку подання декларації, за умови не перебування на інших посадах, визначених у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини 1 статті 3 цього Закону
 
Враховано    
    -25- Чорновол Т.М.
У статті 45:
1) у частині першій слова і цифру «підпункті «а» пункту 2» замінити словами і цифрами «підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5»;
2) в частині другій:
а) в абзаці першому слова і цифру «підпункті «а» пункту 2» замінити словами і цифрами «підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5»;
б) абзац другий після слів «або місцевого самоврядування» доповнити словами «або іншу діяльність, зазначену у підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3»;
3) частину третю викласти в такій редакції:
«3. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, та особа, зазначена у пункті 4 частини першої статті 3 цього Закону, до призначення або обрання на відповідну посаду, подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Особи, зазначені у пункті «в» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, подають в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у разі входження до складу конкурсної комісії, утвореної відповідно до Закону України «Про державну службу», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», відповідної громадської ради, ради громадського контролю, утвореної при державних органах, - протягом десяти календарних днів після входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу відповідно конкурсної комісії, Громадської ради доброчесності, громадської ради, ради громадського контролю.
Особи, зазначені в абзацах четвертому та п’ятому пункту 5 частини першої статті 3 цього Закону, подають в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у разі зайняття посади керівника або входження (обрання, призначення) до складу вищого органу управління, інших органів управління відповідного громадського об’єднання, іншого непідприємницького товариства – протягом десяти календарних днів після зайняття посади керівника або входження (обрання, призначення) до складу вищого органу управління, інших органів управління громадського об’єднання, іншого непідприємницького товариства, а у разі призначення (обрання) редактором (головним редактором) засобу масової інформації – протягом десяти календарних днів після призначення (обрання) на таку посаду».
 
Відхилено    
    -26- Журжій А.В.
Частину першу статті 45 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Суб'єкти декларування, які не мали можливості подати до 1 квітня декларацію за минулий рік у зв'язку з тим, що брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, подають таку декларацію протягом 30 робочих днів з дня прибуття до місця постійної дислокації після виконання завдань антитерористичної операції".
 
Враховано частково    
    -27- Чумак В.В.
Статтю 45 доповнити частиною шостою такого змісту:
«Суб’єкти декларування, які не мали можливості подати до 1 квітня декларацію осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у зв’язку з мобілізацією відповідно до указів Президента України з метою підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань України, подають таку декларацію за звітний рік протягом 30 робочих днів із дня закінчення суб’єктом декларування проходження військової служби, визначеного частиною другою статті 24 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", або з дня його переходу на військову службу за контрактом»;
 
Враховано частково    
    -28- Попов І.В.
4) у статті 45:
а) у частині першій слова і цифру «підпункті «а» пункту 2» замінити словами і цифрами «підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 4»;
б) у частині другій:
в абзаці першому слова і цифру «підпункті «а» пункту 2» замінити словами і цифрою «підпунктах «а» і «в» пункту 2»;
абзац другий викласти в такій редакції:
«Особи, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також особи з числа осіб, зазначених у пункті 4 частини першої статті 3 цього Закону, зобов'язані наступного року після припинення відповідної діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік»;
в) частину третю доповнити абзацами другим – п’ятим такого змісту:
«Особи, зазначені у підпункті «в» пункту 2, пункті 4 частини першої статті 3 цього Закону, подають в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, крім випадків, передбачених частинами першою та другою цієї статті, також у разі:
1) входження до складу конкурсної комісії, утвореної відповідно до Закону України «Про державну службу», Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Громадської ради при Національному агентстві, Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України – протягом десяти календарних днів після входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу відповідно конкурсної комісії, Громадської ради доброчесності, Громадської ради при Національному агентстві, Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України;
2) зайняття посади керівника або входження (обрання, призначення) до складу вищого органу управління, інших органів управління громадського об’єднання, іншого непідприємницького товариства, що здійснює діяльність, пов’язану із запобіганням, протидією корупції, та/або бере участь, залучається до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням, протидією корупції, – протягом десяти календарних днів після зайняття посади керівника або входження (обрання, призначення) до складу вищого органу управління, інших органів управління відповідного громадського об’єднання, іншого непідприємницького товариства;
3) входження (обрання) до складу керівних постійно діючих статутних органів політичних партій – протягом десяти календарних днів після входження (обрання) до складу керівних постійно діючих статутних органів політичних партій»;
5) в абзаці першому частині 5 статті 45, після слів «національно-патріотичного виховання,» додати наступний текст: «а також військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового складу правоохоронних органів, служби цивільного захисту, які проходять службу у військових частинах, органах, підрозділах, що розташовані в районах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, а також військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового складу правоохоронних органів, служби цивільного захисту, які та мають нерухоме майно на праві приватної власності, розташоване на території цих областей.»;
6) доповнити абзацом другим частину 5 статті 45 такого змісту:
«Суб'єкти декларування, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем військової служби декларацію осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік у зв’язку з мобілізацією подають таку декларацію за звітний рік протягом 30 календарних днів із дня закінчення суб’єктом декларування проходження військової служби за місцем мобілізації, у тому числі визначеного частиною другою статті 24 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу»;
 
Відхилено    
    -29- Сотник О.С.
Частини першу статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» викласти у наступній редакції:
«1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі- декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.
Особи, які відповідно до підпункту «г» пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону не є особами уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, звільняються від обов’язку подання декларацій лише за умови, що вони не перебувають на інших посадах, визначених у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону.
 
Враховано частково    
    -30- Добродомов Д.Є.
Береза Б.Ю.
Статтю 45 Закону України «Про запобігання корупції» доповнити частиною 6 такого змісту:
«6. Військовослужбовці, які виконують військові завдання у зоні проведення антитерористичної операції, військовослужбовці, які направлені до іншої країни для участі в міжнародній операції з
підтримання миру і безпеки, зобов’язані подати декларацію за минулий рік шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства протягом 30 днів з дня повернення із зони проведення антитерористичної операції, з території інших країн, де вони брали участь в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки.
Разом з подачею декларації вказані у цій частині статті 45 Закону військовослужбовці зобов’язані надіслати в порядку, визначеному Національним агентством, документи або їх копії, завірені керівництвом відповідного військового підрозділу або військкоматом, які підтверджують факт та час перебування військовослужбовця в зоні проведення антитерористичної операції, на території інших країн, де вони брали участь в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки.»
 
Відхилено    
    -31- Помазанов А.В.
2) частину п’яту статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» викласти в наступній редакції:
«5. Дія розділу VІІ цього Закону не поширюється на посадових осіб закладів, установ та організацій, які здійснюють основну діяльність у сфері соціального обслуговування населення, соціальної та професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, охорони здоров’я (крім керівників закладів охорони здоров’я центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня), освіти (крім керівників вищих навчальних закладів та їх заступників), науки (крім президентів Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, перших віце-президентів, віце-президентів та головних учених секретарів Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, інших членів Президії Національної академії наук України та президій національних галузевих академій наук, обраних загальними зборами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук відповідно, керівників науково-дослідних інститутів та інших наукових установ), культури, мистецтв, відновлення та збереження національної пам’яті, фізичної культури, спорту, національно-патріотичного виховання, а також на військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації осіб рядового складу, військової служби за призовом під час мобілізації осіб сержантського та старшинського складу, військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу.».
 
Відхилено    
    -32- Герасимов А.В.
Соболєв Є.В.
Дерев'янко Ю.Б.
Заліщук С.П.
Найєм М..
Лещенко С.А.
Ричкова Т.Б.
Добродомов Д.Є.
Попов І.В.
2)у статті 45:
а) у частині 5:
в абзаці першому після слів «національно-патріотичного виховання» доповнити словами «військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, а також військових посадових осіб з числа військовослужбовців військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військовослужбовців молодшого офіцерського складу військової служби за контрактом осіб офіцерського складу, крім військовослужбовців, які обіймають штатні посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських обов’язків та військовослужбовців, які проходять військову службу у військових комісаріатах.
доповнити абзацом 2 такого змісту:
«Суб’єкти декларування, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем військової служби декларацію осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік у зв’язку з виконанням завдань в інтересах оборони України під час дії особливого періоду, безпосередньою участю у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, направленням до інших держав для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів або національного персоналу подають таку декларацію за звітний рік протягом 90 календарних днів із дня прибуття до місця проходження військової служби чи дня закінчення проходження військової служби, визначеного частиною другою статті 24 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
доповнити абзацом 3 такого змісту:
«Особи, визначені абзацом 2 частини 5 цієї статті, звільняються від обов’язку подання декларації, за умови не перебування на інших посадах, визначених у пункті 1, підпункту «а» пункту 2 частини 1 статті 3 цього Закону».
 
Враховано    
    -33- Попов І.В.
7) у статті 46:
а) пункт 1 частини першої доповнити абзацом другим такого змісту:
«Особи, зазначені у підпункті «в» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, також вказують відомості про назву конкурсної комісії, до складу якої вони входять (входили), або що вони входять (входили) до складу Громадської ради доброчесності, Громадської ради при Національному агентстві, Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України.»;
б) частину четверту після слів «цього Закону» доповнити словами і цифрами «а також у деклараціях, що подаються відповідно до абзаців другого – п’ятого частини третьої статті 45 цього Закону»;
 
Відхилено    
    -34- Чорновол Т.М.
У статті 46:
1) пункт 1 частини першої доповнити абзацом другим такого змісту:
«особи, зазначені у пункті «в» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, також вказають відомості про назву конкурсної комісії до складу якої вони входять (входили), або що вони входять (входили) до складу Громадської ради доброчесності, відповідних громадських рад, рад громадського контролю, утворених при державних органах, а особи, зазначені у пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, - також відповідно відомості про назву програми (проекту) технічної або іншої допомоги у сфері запобігання , протидії корупції, назву громадського об’єднання або іншого непідприємницького товариства та відповідного його органу управління, назву засобу масової інформації та участь у складі його засновників (учасників)»;
2) частину четверту після слів «цього Закону» доповнити словами і цифрами «а також у деклараціях, що подаються відповідно до абзаців другого та третього частини третьої статті 45 цього Закону».
 
Враховано    
    -35- Герасимов А.В.
Соболєв Є.В.
Дерев'янко Ю.Б.
Заліщук С.П.
Найєм М..
Лещенко С.А.
Ричкова Т.Б.
Добродомов Д.Є.
Попов І.В.
3)у статті 46:
пункт 1 частини першої доповнити абзацом другим такого змісту:
«Військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу не зазначають відомості про місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду».
 
Враховано    
    -36- Попов І.В.
8) у статті 49:
а) у частині другій:
слово « (працювали)» замінити словами « (працювали або входять чи входили до складу утвореної в органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності, Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України)»;
доповнити абзацом другим такого змісту:
«Національне агентство перевіряє факт подання відповідно до цього Закону декларацій суб’єктами декларування, які входять (входили) до складу Громадської ради при Національному агентстві, а також особами, зазначеними у пункті 4 частини першої статті 3 цього Закону»;
б) абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:
«Одночасно Національне агентство письмово повідомляє про факт неподання декларації спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, а також повідомляє керівнику державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного права.»;
9) у примітці до статті 50 слова «Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» замінити словами «голова, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг», доповнити після слів «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» словами «Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», після слів «Антимонопольного комітету #102628
10) у примітці до статті 56 слова «Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» замінити словами «голови або члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг», доповнити після слів «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» словами «Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», після слів #102628
 
Відхилено    
    -37- Чорновол Т.М.
У статті 49:
У частині другій:
а) слово « (працювали)» замінити словами « (працювали або входять чи входили до складу утвореної в органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності, відповідних громадських рад, рад громадського контролю, утворених при державних органах)»;
б) доповнити частину абзацом другим такого змісту:
«Національне агентство перевіряє факт подання відповідно до цього Закону декларацій особами, зазначеними у пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону»;
2) абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:
«Одночасно Національне агентство письмово повідомляє про факт неподання декларації спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, а також керівнику державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного права, вищому органу управління відповідного громадського об’єднання, іншого непідприємницького товариства, засобу масової інформації про факт неподання декларації відповідним суб’єктом декларування».
 
Немає висновку    
    -38- Чумак В.В.
3). Статтю 52-1 доповнити частиною другою такого змісту:
«Посадові особи розвідувальних органів та Служби безпеки України, які призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України, Головою Служби безпеки України та Начальниками регіональних органів Служби безпеки України без віднесення цієї інформації до державної таємниці, подають декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в загальному порядку відповідно до розділу VІІ цього Закону».
 
Немає висновку    
    -39- Журжій А.В.
Частину першу статті 52-1 викласти в такій редакції:
"1. Стосовно осіб, зазначених у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, які належать до кадрового складу розвідувальних органів України та/або займають посади, перебування на яких становить державну таємницю, зокрема, у військових формуваннях та державних органах, що здійснюють оперативно-розшукову, контрозвідувальну, розвідувальну діяльність, осіб передбачених підпунктом "г" пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, а також осіб, які претендують на зайняття таких посад, заходи, передбачені розділом VІІ цього Закону, організовуються і здійснюються у спосіб, що унеможливлює розкриття їх належності до зазначених органів #102628
 
Відхилено    
    -40- Чорновол Т.М.
У статті 60:
1) абзац перший частини першої після цифри «2» доповнити цифрами і словом «4 і 5»;
2) у частині другій:
а) пункт 1 після слова і цифри «пункті 1» доповнити словами і цифрами «підпунктах «а» і «в» пункту 2 та пунктах 4 і 5»;
б) пункт 2 після слів «з бюджету» доповнити словами «або за рахунок технічної або іншої допомоги в рамках реалізації в Україні програм (проектів) у сфері запобігання, протидії корупції», а слова і цифру «у пункті 1» замінити словами і цифрами «у пункті 1, пунктах «а» і «в» пункту 2 та пунктах 4 і 5».
 
Немає висновку    
    -41- Попов І.В.
ІІ) У Законі України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006р., № 38, ст. 324 із наступними змінами):
1) у статті 20:
в абзаці першому частини 5 слова «Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «Законом України «Про запобігання корупції»;
а)у частині 6:
в абзаці першому слова « військової служби за призовом осіб офіцерського складу та військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, зобов’язані подавати щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"« замінити словами «військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військової служби за контрактом осіб молодшого офіцерського складу, курсантів вищих військових навчальних закладів зобов’язані подавати щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого #102628
в абзаці другому слова «Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами « Законом України «Про запобігання корупції»;
у примітці слова «Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами « Законом України «Про запобігання корупції»;
2) у статті 20-1:
у примітці слова «Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами « Законі України «Про запобігання корупції»;
3) у статті 26:
у пункті «і» частини 6 слова «Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «Законом України «Про запобігання корупції»;
у пункті «з» частини 7 слова «Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами « Законом України «Про запобігання корупції».
 
Враховано частково    
    -42- Герасимов А.В.
Соболєв Є.В.
Дерев'янко Ю.Б.
Заліщук С.П.
Найєм М..
Лещенко С.А.
Ричкова Т.Б.
Добродомов Д.Є.
Попов І.В.
ІІ. У Законі України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324 із наступними змінами):
у статті 20:
в абзаці першому частини 5 слова «Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «Законом України «Про запобігання корупції»;
а) у частині 6:
абзац перший викласти у такій редакції:
«Військові посадові особи, крім військовослужбовців строкової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, а також військових посадових осіб з числа військовослужбовців військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військовослужбовців молодшого офіцерського складу військової служби за контрактом осіб офіцерського складу, зобов’язані подавати щороку до 1 квітня декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в порядку та на умовах, що встановлені Законом України «Про запобігання корупції».
Звільнення від подання щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачені цією частиною не поширюється на військовослужбовців, які обіймають штатні посади, пов’язані з виконанням адміністративно - господарських обов’язків та військовослужбовців, які проходять військову службу у військових комісаріатах»;
в абзаці другому слова «Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"« замінити словами «Законом України "Про запобігання корупції"«;
у примітці слова «Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції"« замінити словами «Законі України "Про запобігання корупції"«.
2) у статті 20-1:
у примітці слова «Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції"« замінити словами «Законі України "Про запобігання корупції"«.
3) у статті 26:
у пункті "і" частини 6 слова «Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"« замінити словами «Законом України "Про запобігання корупції"«
у пункті "з" частини 7 слова «Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"« замінити словами «Законом України "Про запобігання корупції"«.
 
Враховано    
    -43- Чумак В.В.
У тексті (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із наступними змінами) слова "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Про запобігання корупції".
Частину восьму статті 14 (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із наступними змінами) викласти у такій редакції:
«Військовослужбовці Державної прикордонної служби України, крім військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу та строкової військової служби, зобов’язані подавати щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України «Про запобігання корупції».
 
Враховано частково    
    -44- Герасимов А.В.
Соболєв Є.В.
Дерев'янко Ю.Б.
Заліщук С.П.
Найєм М..
Лещенко С.А.
Ричкова Т.Б.
Добродомов Д.Є.
Попов І.В.
ІІІ. У Законі України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із наступними змінами):
1)у статті 14:
а) у частині 2 слова: «Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"« замінити словами: «Законом України "Про запобігання корупції"«;
б) у частині 3 слова: «декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і в порядку, що встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами: «декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в порядку та на умовах, що встановлені Законом України «Про запобігання корупції»;
в) частину 7 викласти в такій редакції:
«7. На військовослужбовців Державної прикордонної служби України, крім військовослужбовців строкової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки», поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції»;
г) частину 8 викласти в такій редакції:
«8. «Військові посадові особи, крім військовослужбовців строкової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, а також військових посадових осіб з числа військовослужбовців військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військовослужбовців молодшого офіцерського складу військової служби за контрактом осіб офіцерського складу, зобов’язані подавати щороку до 1 квітня декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в порядку та на умовах, що встановлені Законом України «Про запобігання корупції»;
Звільнення від подання щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачені цією частиною не поширюється на військовослужбовців, які обіймають штатні посади, пов’язані з виконанням адміністративно - господарських обов’язків»;
д) у частині 9 слова: «Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"« замінити словами: «Законом України "Про запобігання корупції"«.
2) у статті 14-1:
у примітці слова «Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції"« замінити словами «Законі України "Про запобігання корупції"«.
 
Враховано    
7. ІІ. Прикінцеві положення
 
-45- Попов І.В.
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Особи, які на день набрання чинності цим Законом входять до складу конкурсних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу», особи, які зазначені у пункті 4 статті 3 цього Закону, подають у встановленому Законом України «Про запобігання корупції» порядку першу декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у 2017 році. Кінцевою датою подання електронної декларації за 2016 рік, вважати 30 квітня 2017 року.
#102628
 
Враховано частково   ІІ. Прикінцеві положення
Доповнити розділ ХІІІ Прикінцеві положення доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
«Продовжити до 1 травня 2017 року строк подання щорічної декларації для осіб, які відповідно до цього Закону подають таку декларацію вперше».
 
    -46- Бригинець О.М.
Чекіта Г.Л.
ІІ. Прикінцеві положення
1.Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
Відхилено    
    -47- Чорновол Т.М.
2. Особи, яких цим Законом віднесено до суб’єктів декларування, подають у встановленому Законом України «Про запобігання корупції» порядку першу декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у 2018 році за період з дня набрання чинності цим Законом до 31 грудня 2017 року.
3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
#102628
 
Немає висновку    
    -48- Журжій А.В.
Розділ ХІІІ Прикінцеві положення доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1. До моменту визначення переліку штатних посад, пов’язаних із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, що їх займають особи, зазначені у підпункті "г" пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, обов'язок подання декларацій, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачений статтею 45 цього Закону, поширюється лише на військових посадових осіб вищого офіцерського складу".
 
Відхилено    
    -49- Алєксєєв С.О.
Доповнити розділ ХІІІ Прикінцеві положення доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
«Продовжити до 1 травня 2017 року строк подання щорічної декларації для осіб, які відповідно до цього Закону подають таку декларацію вперше».
 
Враховано    
8. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
9. 2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
10. Голова
 
   Голова
 
11. Верховної Ради України

   Верховної Ради України