Кількість абзаців - 33 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект
 
   проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34-35, ст. 458):
 
-1- Сольвар Р.М.
Частину першу розділу першого законопроекту виключити
 
Відхилено   1. У Кодексі цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34-35, ст. 458):
 
6. 1) у пункті 17 частини другої статті 17 слова «, надає на запити замовників вихідні дані та вимоги, необхідні для розроблення та проектування цих заходів» виключити;
 
-2- Андрієвський Д.Й.
У підпункті 1) пункту 1 розділу І законопроекту слова «, надає на запити замовників вихідні дані та вимоги, необхідні для розроблення та проектування цих заходів» замінити словами «, виконує функції з нормування у будівництві щодо заходів цивільного захисту при проектуванні та будівництві; «
 
Враховано   1) у пункті 17 частини другої статті 17 слова «надає на запити замовників вихідні дані та вимоги, необхідні для розроблення та проектування цих заходів» замінити словами «виконує функції з нормування у будівництві щодо заходів цивільного захисту при проектуванні та будівництві»;
 
    -3- Продан О.П.
Підпункт 1) пункту 1 розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено    
7. 2) частину шосту статті 34 виключити.
 
-4- Андрієвський Д.Й.
Підпункт 2) пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«2) частину шосту статті 34 викласти в такій редакції:
6. Заходи цивільного захисту об’єктів будівництва передбачаються у проектній документації відповідно до будівельних норм.»
 
Враховано   2) частину шосту статті 34 викласти в такій редакції:
«6. Заходи цивільного захисту об’єктів будівництва визначаються у проектній документації відповідно до будівельних норм».
 
    -5- Продан О.П.
Підпункт 2) пункту 1 розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено    
8. 2. У Законі України «Про архітектурну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246; 2006 р., № 39, ст. 342; 2008 р., № 48, ст. 358; 2011 р., № 34, ст. 343; 2012 р., № 29, ст. 345; 2013 р., № 48, ст. 682; 2014 р., № 1, ст. 4, № 20-21, ст. 712; 2015 р., № 28, ст. 236):
 
   2. Частину шосту статті 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246; 2011р; № 34, ст. 343) викласти в такій редакції:
 
9. 1) у статті 1:
 
-6- Ківалов С.В.
Підпункт 1) пункту 2 законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -7- Сольвар Р.М.
Пункт перший частини другої розділу першого законопроекту виключити.
 
Враховано    
10. абзац одинадцятий виключити;
 
      
11. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
      
12. «Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 
-8- Карпунцов В.В.
Підпункт перший пункту 2 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 1 Закону України «Про архітектурну діяльність») після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«в абзаці тринадцятому частини першої статті 1 слово у дужках « (інженер)» замінити словами у дужках « (інженер, інженер-консультант)».
 
Відхилено      
13. 2) частину шосту статті 17 викласти в такій редакції:
 
      
14. «До професійної атестації допускаються громадяни, які здобули вищу освіту за напрямом професійної атестації відповідно до кваліфікаційних вимог та мають стаж роботи за фахом не менш як три роки.».
 
-9- Івченко В.Є.
У підпункті 2) пункту 2 розділу І законопроекту після слів «вищу освіту» доповнити словами: «за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра».
 
Враховано   «До професійної атестації допускаються громадяни, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра за напрямом професійної атестації відповідно до кваліфікаційних вимог та мають стаж роботи за фахом не менш як три роки».
 
    -10- Гуляєв В.О.
Частину шосту статті 17 після слів «які здобули вищу освіту» доповнити словами «за кваліфікацією бакалавр, спеціаліст, магістр» і далі за текстом.
 
Враховано    
    -11- Каплін С.М.
Частину шосту статті 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» залишити у чинній редакції Закону України «Про архітектурну діяльність» такого змісту:
«До професійної атестації допускаються громадяни, які:
-здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра за напрямом професійної атестації, мають стаж роботи за фахом не менш як три роки;
-не здобули вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр за напрямом професійної атестації, але мають стаж роботи у сфері містобудування не менш як десять років.»
 
Відхилено    
    -12- Карпунцов В.В.
Підпункт другий пункту 2 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 17 Закону України «Про архітектурну діяльність») доповнити абзацами такого змісту:
перше речення частини п’ятої статті 17 після слова «проводиться» доповнити словом «безоплатно»;
 
Відхилено    
15. 3. У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2012 р., № 29, ст. 345; 2013 р., № 22, ст. 214, № 25, ст. 251, № 48, ст. 682; 2014 р., № 1, ст. 4; 2015 р., № 28, ст. 236):
 
   3. У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343):
 
16. 1) пункт 4 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
 
-13- Андрієвський Д.Й.
Підпункт 1) пункту 3 розділу І законопроекту вилучити.
 
Враховано      
17. «4) замовник - особа, яка має у власності чи користуванні земельну ділянку, права на яку зареєстровані відповідно до законодавства, щодо якої має намір забудови, та/або яка має у власності чи користуванні об’єкт нерухомості, щодо якого має намір виконувати будівельні роботи з капітального ремонту, реставрації чи реконструкції у межах геометричних розмірів фундаменту існуючого об’єкта нерухомості; «;
 
-14- Голубов Д.І.
У підпункті 1) пункту 3 законопроекту слова «права на яку зареєстровані відповідно до законодавства,» виключити.
 
Відхилено      
    -15- Гуляєв В.О.
Пункт 4 частини першої статті 1 викласти у наступній редакції:
«Забудовник - особа, яка у встановленому законодавством порядку отримала право на використання земельної ділянки для спорудження об'єктів житлового будівництва або є власником об’єкта будівництва, або результату інших будівельних робіт, якщо інше не передбачено договором.
Замовник - фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву.»
 
Відхилено    
    -16- Карпунцов В.В.
Підпункт перший пункту 3 розділу / законопроекту (щодо внесення змін до статті 1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» доповнити абзацами такого змісту:
частину першу статті 1 доповнити пунктами 5-і та 8-і в такій редакції:
«5-1 комплекс (будова) - сукупність будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, будівництво яких здійснюється за єдиною проектною документацією;».
«8-і об’єкт - будинок, будівля, споруда, їх частина, лінійний об’єкт інженерно-транспортної інфраструктури;».
 
Відхилено    
18. 2) частину першу статті 30 викласти в такій редакції:
 
   1) частину першу статті 30 викласти в такій редакції:
 
19. «1. Технічні умови - комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам щодо водо-, тепло-, електро- і газопостачання, водовідведення, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод та телекомунікації.»;
 
-17- Сольвар Р.М.
Пункт другий частини третьої розділу першого законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Технічні умови - комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема щодо водо-, тепло-, енерго- і газопостачання, каналізації, радіофікації, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод, телефонізації, телекомунікації, диспетчеризації, пожежної та техногенної безпеки.»
 
Відхилено   «1. Технічні умови – це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам щодо водопостачання (з урахуванням потреб забезпечення пожежогасіння), тепло-, електро- і газопостачання, водовідведення, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод та телекомунікації»;
 
    -18- Продан О.П.
У абзаці другому підпункту 2) пункту 3 розділу І законопроекту слово «телекомунікації» замінити словами «телекомунікації, пожежної та техногенної безпеки»
 
Відхилено    
    -19- Андрієвський Д.Й.
У абзаці другому підпункту 2) пункту 3 розділу І законопроекту слово «водо-» замінити словами «водопостачання (з урахуванням потреб забезпечення пожежогасіння),» :
 
Враховано    
20. 3) у статті 31:
 
-20- Гуляєв В.О.
Запропоновані у статті 31 зміни вилучити.
 
Враховано      
21. частину третю після слів «категорій складності» доповнити словами « (крім випадків, зазначених в абзаці третьому частини четвертої цієї статті)»;
 
-21- Продан О.П.
У абзаці другому підпункту 3) пункту 3 розділу І законопроекту слова « (крім випадків, зазначених в абзаці третьому частини четвертої цієї статті)» замінити словами « (крім випадків, зазначених в пункті частини четвертої цієї статті)».
 
Відхилено      
22. у частині четвертій:
 
      
23. в абзаці другому слова «будинків і споруд» замінити словами «об’єктів будівництва»;
 
      
24. абзац третій викласти в такій редакції:
 
      
25. «2) належать до ІІІ категорії складності та споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, - в частині міцності, надійності та довговічності об’єктів будівництва; «;
 
      
26. у частині шостій слова «юридичними особами, утвореними такими органами» замінити словами «а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності»;
 
      
27. 4) доповнити статтю 34 після частини другої новою частиною третьою такого змісту:
 
-22- Гуляєв В.О.
Підпункт 4) пункту 3 вилучити.
 
Враховано      
28. «3. Перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, затверджується Кабінетом Міністрів України.».
 
-23- Продан О.П.
Абзац другий підпункту 4 пункту 3 розділу І законопроекту
викласти в такій редакції:
«3. Перелік будівельних робіт, які потребують документів, що дають право на їх виконання, затверджується Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено      
29. У зв’язку з цим частини третю - шосту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою;
 
      
30. 5) частину дев’яту статті 39 доповнити абзацом такого змісту:
 
   2) частину дев’яту статті 39 доповнити абзацом третім такого змісту:
 
31. «Державну статистичну звітність щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів подають органи державного архітектурно-будівельного контролю за формою та у строки, передбачені звітно-статистичною документацією, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.».
 
-24- Карпунцов В.В.
Пункт 3 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») доповнити підпунктом такого змісту:
«Частину другу статті 9 доповнити словами «, а також національних стандартів і кодексів усталеної практики за класами 91 і 93 Українського класифікатора нормативних документів (крім позицій, що стосуються лічильників, машин та устаткування)».
Установити, що цей підпункт діє протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом.
 
Відхилено   «Державну статистичну звітність щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів подають органи державного архітектурно-будівельного контролю за формою та у строки, передбачені звітно-статистичною документацією, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики».
 
    -25- Карпунцов В.В.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«3. У пункті 6 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України від 17 січня 2017 року № 1817-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» слова «, до складу яких належать об’єкти різного класу наслідків (відповідальності),» виключити.
 
Відхилено    
32. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-26- Голубов Д.І.
Розділ ІІ законопроекту викласти у наступній редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1.Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2.Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1.Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2.Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.