Кількість абзаців - 43 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат
 
3. щодо охорони пралісів згідно Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат
 
      
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України «Про природно-заповідний фонд України» (Відомості Верховної Ради України) (ВВР) 1992, № 34, ст.502 із наступними змінами):
 
-1- Голубов Д.І.
На початку законопроекту доповнити його Розділом І, у якому зазначити:
«Внести зміни до таких законодавчих актів України:».
 
Враховано   4. У Законі України «Про природно-заповідний фонд України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502; 2010 р., № 11, ст.112; 2015 р., № 25, ст. 194):
 
    -2- Мельник С.І.
Після слів «Верховна Рада України постановляю:» доповнити законопроект номером та назвою розділу:
«І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:».
 
Враховано    
6. 1) Абзац третій частини третьої статті 3 після слова «гідрологічні» додати «пралісові,».
 
-3- Мельник С.І.
Пункт 1 частини 1 розділу І викласти в такій редакції:
«1) В абзаці третьому частини третьої статті 3 після слова «гідрологічні,» доповнити словом «пралісові».
 
Враховано   1) абзац третій частини третьої статті 3 після слова «комплексні» доповнити словом «пралісові»;
 
    -4- Червакова О.В.
В підпункті 1 пункту 1 законопроекту
слово «гідрологічні,» замінити на слово «комплексні».
 
Враховано    
7. 2) В частині першій статті 26 слова «обмежується або» виключити, а після слова «забороняється» додати «суцільні та поступові рубки, видалення захаращеності,».
 
-5- Дирів А.Б.
В частині першій статті 26 Закону України « Про природно-заповідний фонд України» слова «обмежуються або» виключити, а після слова «забороняється» додати «суцільні, прохідні, лісовідновні та поступові рубки, видалення захаращеності».
 
Враховано   2) частину першу статті 26 викласти в такій редакції:
«На територіях заказників забороняються суцільні, прохідні, лісовідновні та поступові рубки, видалення захаращеності, а також мисливство та інша діяльність, що суперечить цілям і завданням, передбаченим положенням про заказник»;
 
    -6- Червакова О.В.
Підпункт 2 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«2) частину першу статті 26 викласти в такій редакції: «На територіях лісових та ландшафтних заказників забороняються суцільні та поступові рубки, ліквідація захаращеності, якщо це суперечить меті створення заказника, на території всіх типів заказників забороняються полювання та інша діяльність, що суперечить цілям і завданням, передбаченим положенням про заказник.».
 
Враховано частково    
    -7- Мельник С.І.
В пункті 2 частини 1 розділу І слова ««забороняється» додати» замінити словами ««забороняються» доповнити словами».
 
Враховано    
    -8- Єднак О.В.
Абзац 1 статті 26 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» викласти у такій редакції:
«На території заказників забороняються суцільні рубки, мисливство та діяльність, що суперечить цілям і завданням, передбаченим положенням про заказник».
 
Враховано    
    -9- Люшняк М.В.
В розділі І законопроекту у пункті 1 підпункт 2 виключити.
 
Відхилено    
8. 3) В частині першій статті 28 після слова «забороняється» додати слова «суцільні та прохідні рубки, видалення захаращеності, також».
 
-10- Дирів А.Б.
В частині першій статті 28 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» після слова «забороняється» додати слова «суцільні, поступові, лісовідновні та прохідні рубки, видалення захаращеності, також».
 
Враховано   3) статтю 28 викласти в такій редакції:
«Стаття 28. Основні вимоги щодо режиму пам'яток природи
На території пам’яток природи забороняються суцільні, поступові, лісовідновні та прохідні рубки, видалення захаращеності, мисливство та будь-яка інша діяльність, що загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни первісного їх стану.
На території пралісових пам'яток природи забороняються всі види рубок, у тому числі санітарні, рубки формування і оздоровлення лісів та видалення захаращеності (крім догляду за лінійними об’єктами та вирубування окремих дерев під час гасіння пожежі), будівництво споруд, прокладання шляхів, лінійних та інших об’єктів транспорту і зв’язку, випасання худоби, промислова заготівля недеревинних лісових продуктів, проїзд транспортних засобів (крім доріг загального користування та транспортних засобів оперативних і спеціальних служб).
Навколо пралісових пам’яток природи установлюються охоронні зони завширшки не менше подвійної висоти деревостану пралісу, в яких забороняються будь-які суцільні, у тому числі санітарні, а також поступові рубки.
Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів, оголошених пам'ятками природи, беруть на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму їх охорони та збереження.
Визначення належності територій до пралісових пам’яток природи здійснюється за спеціальною методикою, яка розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
    -11- Єднак О.В.
В частині першій статті 28 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» після слова «забороняється» додати слова «суцільні, поступові, лісовідновні та прохідні рубки, видалення захаращеності, також».
 
Враховано    
    -12- Червакова О.В.
Підпункт 3 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції: «3) Частину першу статті 28 викласти в такій редакції: «На території пам’яток природи забороняються суцільні та поступові рубки, ліквідація захаращеності, якщо вони суперечать меті створення пам’ятки, полювання та будь-яка інша діяльність, що загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни первісного їх стану.».
 
Враховано частково    
    -13- Луценко І.В.
В частині першій статті 28 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» після слова «забороняється» додати слова «суцільні, поступові, лісовідновні та прохідні рубки, видалення захаращеності, також».
 
Враховано    
    -14- Мельник С.І.
пункти 3 частини 1 розділу І замінити пунктом 3 такого змісту:
«3) статтю 28 викласти в такій редакції: «Стаття 28. Основні вимоги щодо режиму пам'яток природи
На території пам'яток природи забороняються суцільні та прохідні рубки, видалення захаращеності та будь-яка діяльність, що загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни первісного їх стану.
На території пралісових пам'яток природи забороняються всі види рубок, в тому числі санітарні рубки та видалення захаращеності.
Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів, оголошених пам'ятками природи, беруть на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму їх охорони та збереження.»;
 
Враховано    
    -15- Люшняк М.В.
В розділі І законопроекту у пункті 1 підпункт 3 виключити.
 
Відхилено    
9. 4) Додати нову частину четверту в статті 28 наступного змісту: «В пралісових пам’ятках природи забороняються всі види рубок, в тому числі санітарні рубки та видалення захаращеності.».
 
-16- Дирів А.Б.
Нову частину четверту статті 28 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» викласти в такій редакції: « В пралісових пам’ятках природи забороняються всі види рубок, у тому числі формування і оздоровлення лісів та видалення захаращеності.».
 
Враховано      
    -17- Червакова О.В.
В підпункті 4 пункту 1 законопроекту слова «частину четверту» виправити на слова «частину третю».
 
Враховано    
    -18- Червакова О.В.
В підпункті 4 пункту 1 законопроекту слова «, в тому числі санітарні рубки та видалення захаращеності.» замінити словами «та заходи з поліпшення санітарного стану лісів».
 
Враховано редакційно    
    -19- Єднак О.В.
Нову частину четверту статті 28 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» викласти в такій редакції: « В пралісових пам’ятках природи забороняються всі види рубок, у тому числі формування і оздоровлення лісів та видалення захаращеності.».
 
Враховано    
    -20- Ленський О.О.
У частині першій після пункту 4) доповнити новим пунктом 5) такого змісту:
«Додати нову частину п’яту в статтю 28 Закону України « Про природно-заповідний фонд України» наступного змісту «Навколо пралісових пам’яток природи установлюються охоронні зони завширшки не менше двох висот деревостану пралісу, в яких забороняються суцільні і поступові рубки».».
Пункт 5) вважати пунктом 6) відповідно.
 
Враховано    
    -21- Луценко І.В.
Додати нову частину п’яту в статтю 28 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» наступного змісту:
«Навколо пралісових пам’яток природи установлюються охоронні зони завширшки не менше двох висот деревостану пралісу, в яких забороняються суцільні і поступові рубки».
 
Враховано    
    -22- Червакова О.В.
Після підпункту 4 пункту 1 доповнити новим підпунктом такого змісту: «5) Додати нову частину четверту в статті 28 наступного змісту: «Навколо пралісових памяток природи виділяється охоронна зона завширшки не менше двох верхніх висот деревостапну пралісу, в якій забороняються будь-які суцільні, у т.ч. санітарні, а також поступові рубки.».
У звязку з цим підпункт 5 пункту 1 законопроекту вважати підпунктом 6.
 
Враховано    
    -23- Єднак О.В.
Додати нову частину п’яту в статтю 28 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» наступного змісту:
«Навколо пралісових пам’яток природи установлюються охоронні зони завширшки не менше двох висот деревостану пралісу, в яких забороняються суцільні і поступові рубки».
 
Враховано    
    -24- Дирів А.Б.
Додати нову частину п’яту в статтю 28 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» наступного змісту «Навкруги пралісових пам’яток природи створюються охоронні зони».
 
Враховано    
    -25- Люшняк М.В.
Підпункт 4 викласти у такій редакції:
«4) Додати нову частину четверту в статті 28 наступного змісту: «З метою охорони в пралісових пам’ятках природи забороняються всі види рубок та ліквідація захаращеності (крім догляду за лінійними об’єктами та вирубування окремих дерев під час гасіння пожежі), заходи з відновлення лісів, будівництво споруд, прокладання шляхів, лінійних та інших об’єктів транспорту і зв’язку, випасання худоби, промислова заготівля недеревних продуктів лісу, проїзд транспортних засобів (крім доріг загального користування та транспортних засобів оперативних і спеціальних служб). Визначення належності територій до пралісових пам’яток природи здійснюється за спеціальною методикою, яка розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
Враховано    
10. 5) В частині першій статті 30 після слова «забороняється» додати «всі види рубок, у тому числі санітарні рубки, видалення захаращеності, а також».
 
-26- Люшняк М.В.
В розділі І законопроекту у пункті 1 підпункт 5 виключити.
 
Відхилено   4) частину першу статті 30 викласти в такій редакції:
«На території заповідних урочищ забороняються всі види рубок, у тому числі санітарні, рубки формування і оздоровлення лісів, видалення захаращеності та будь-яка діяльність, що порушує природні процеси, які відбуваються у природних комплексах, включених до їх складу, відповідно до вимог, встановлених для природних заповідників».
 
    -27- Мельник С.І.
Пункт 4 частини 1 розділу І замінити пунктом 3 такого змісту:
«4) частину першу статті 30 викласти в такій редакції: «На території заповідних урочищ забороняються всі види рубок, у тому числі санітарні рубки, видалення захаращеності та будь-яка діяльність, що порушує природні процеси, які відбуваються у природних комплексах, включених до їх складу, відповідно до вимог, встановлених для природних заповідників» ;
у зв' язку з цим пункт 5 частини 1 розділу І вважати відповідно пунктом 4.
 
Враховано    
    -28- Червакова О.В.
Підпункт шостий пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції: «В частині першій статті 30 після слова «складу,» додати «у тому числі всі види рубок та заходи з поліпшення санітарного стану лісів».
 
Враховано редакційно    
11. 2. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 17, ст. 99 із наступними змінами):
 
-29- Недава О.А.
У тексті визначення «Ліс» (ст. 1) після слів: тип природних комплексів – додати у дужках: (екосистема).
 
Враховано   2. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст.170):
1) у статті 1:
частину першу після слів «тип природних комплексів» доповнити словом « (екосистема)»;
 
12. 1) В статтю 1 додати нову частину сьому наступного змісту: «Праліси – природні ліси, які не зазнали безпосереднього впливу людської діяльності людини в ході свого розвитку.»
 
-30- Дирів А.Б.
У статті 1 Лісового кодексу України нову частину сьому викласти в такій редакції : « Праліси- природні ліси, які не зазнали безпосереднього значного впливу людської діяльності людини в ході свого розвитку».
 
Враховано редакційно   доповнити частинами сьомою - дев’ятою такого змісту:
«Природні ліси (природні лісові екосистеми) – ліси (лісові екосистеми), в яких локально і тимчасово проявився антропогенний вплив, але він не змінив ценотичної структури фітоценозів і тому природні лісові екосистеми здатні протягом короткого часу регенеруватися (відновитися) природним шляхом до стану пралісових екосистем.
Праліси (пралісові екосистеми) – споконвічний, стародавній ліс (природні лісові екосистеми), що сформувався природним шляхом і в ході розвитку не зазнав безпосереднього антропогенного впливу.
Квазіпраліси – умовно пралісові екосистеми, в яких відбувся незначний тимчасовий антропогенний вплив, що не змінив природної структури лісостанів і при припиненні якого натуральний стан екосистем повністю відтворюється протягом короткого періоду»;
 
    -31- Червакова О.В.
Підпункт 1 пункту 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«1) в статтю 1 додати нову частину сьому наступного змісту: «Праліс – природний ліс, який не зазнав безпосереднього впливу діяльності людини на свій розвиток, з комплексними структурами, які включають усі стадії розвитку лісового угрупування у мозаїчній горизонтальній і вертикально-ярусній структурах відповідно до типу лісу.».
 
Враховано редакційно    
    -32- Луценко І.В.
У статті 1 Лісового кодексу України нову частину сьому викласти в такій редакції : «Праліси - природні ліси, які не зазнавали суттєвого, безпосереднього впливу діяльності людини на свій розвиток».
 
Враховано редакційно    
    -33- Ленський О.О.
У частині другій пункт 1) викласти у такій редакції:
«1) В статтю 1 додати нову частину сьому наступного змісту: «Праліси – природні ліси, які практично не зазнавали безпосереднього впливу діяльності людини на свій розвиток.».
 
Враховано редакційно    
    -34- Єднак О.В.
Статтю 1 Лісового кодексу України доповнити частиною сьомою в такій редакції «Праліси- природні ліси, які не зазнали: безпосереднього впливу діяльності людини в на свій розвиток».
 
Враховано редакційно    
    -35- Люшняк М.В.
У пункті 2 підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) В статтю 1 додати нову частину сьому наступного змісту:
«Праліси – природні ліси, в яких не було безпосереднього впливу діяльності людини на їх розвиток.».
 
Враховано редакційно    
    -36- Мельник С.І.
Пункти 1, 2 частини 2 розділу І замінити пунктом 1 такого змісту: «Статтю 1 доповнити частинами сьомою-восьмою такого змісту:
«Праліси - природні ліси, які не зазнали безпосереднього впливу діяльності людини в ході свого розвитку.
Природні ліси - ліси, які складаються з корінних видів у місцевості з такими основними характеристиками та ключовими елементами природних екосистем, як комплексність, структура, різноманітність.».
 
Враховано редакційно    
13. 2) В статтю 1 додати нову частину восьму наступного змісту: «Природні ліси – ліси, які складаються з корінних видів у місцевості з основними характеристиками та ключовими елементами природних екосистем, як-от: комплексність, структура та різноманітність.».
 
-37- Недава О.А.
У ст. 1 додати визначення:
Природні ліси (природні лісові екосистеми) – ліси (лісові екосистеми), в яких локально і тимчасово проявився антропогенний вплив, але він не змінив ценотичної структури фітоценозів і тому природні лісові екосистеми здатні протягом короткого часу регенеруватися (відновитися) природним шляхом до стану пралісових екосистем.
 
Враховано      
    -38- Праліси (пралісові екосистеми) – споконвічний, стародавній ліс (природні лісові екосистеми), що сформувалися природним шляхом і не зазнали безпосереднього антропогенного впливу в ході свого розвитку.
 
Немає висновку    
    -39- Квазі-праліси – це умовно пралісові екосистеми, в яких відбувся незначний тимчасовий антропогенний вплив, що не змінив природної структури лісостанів і при припиненні якого натуральний стан екосистем повністю відтворюється протягом короткого періоду.
 
Немає висновку    
    -40- Червакова О.В.
Підпункт 2 пункту 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«2) в статтю додати нову частину восьму наступного змісту: «Природний ліс – ліс, що складається з деревних видів, корінних для даної місцевості і має більшість основних характеристик і ключових елементів природних екосистем, таких як комплексність, структура, та різноманіття.».
 
Враховано редакційно    
14. 3) Додати новий 12 пункт у частину першу статті 37 наступного змісту «12) виділення пралісів.».
 
-41- Люшняк М.В.
У пункті 2 підпункт 2 виключити.
 
Відхилено   2) частину першу статті 37 доповнити пунктом 12 такого змісту:
«12) виділення пралісів»;
 
    -42- Мельник С.І.
Пункти 3-9 частини 2 розділу і вважати відповідно пунктами 2-8 та викласти в такій редакції:
«2) Частину першу статті 37 доповнити пунктом 12 такого змісту: «12) виділення пралісів.».
 
Враховано    
15. 4) Додати нову статтю 39-1 наступного змісту: «Охорона пралісів».
 
-43- Недава О.А.
У назві статті 39-1 після слова: пралісів – додати: квазі-пралісів та природних лісів.
 
Враховано   3) доповнити статтею 39-1 такого змісту:
«Стаття 39-1. Охорона та збереження пралісів, квазіпралісів, природних лісів
 
    -44- Червакова О.В.
В підпункт 4 пункту 2 законопроекту після слова «охорони» додати слова «та збереження».
 
Враховано    
    -45- Люшняк М.В.
У пункті 2 підпункт 3 виключити.
 
Відхилено    
16. «Праліси є національною природною спадщиною України. З метою охорони пралісів в них забороняються всі види рубок, у тому числі санітарно-оздоровчі (крім догляду за лінійними об’єктами та вирубування окремих дерев під час гасіння пожежі), будівництво споруд, прокладання шляхів, лінійних та інших об’єктів транспорту і зв’язку, випасання худоби, промислова заготівля недеревинних лісових продуктів, проїзд транспортних засобів (крім доріг загального користування та служби лісової охорони).
 
-46- Недава О.А.
У першій частині ст. 39-1 після слова: Праліси – додати: а також квазі-праліси та природні ліси.
 
Враховано   Праліси, квазіпраліси та природні ліси є національною природною спадщиною України.
З метою охорони та збереження пралісів, квазі-пралісів та природних лісів у них забороняються всі види рубок, у тому числі санітарні, рубки формування і оздоровлення лісів (крім догляду за лінійними об’єктами та вирубування окремих дерев під час гасіння пожежі), будівництво споруд, прокладання шляхів, лінійних та інших об’єктів транспорту і зв’язку, випасання худоби, промислова заготівля недеревинних лісових продуктів, проїзд транспортних засобів (крім доріг загального користування та служби лісової охорони).
 
    -47- Недава О.А.
У тексті ст. 39-1 після слова праліси (у всіх відмінках) – додати: квазі-праліси та природні ліси (у відповідному відмінку).
 
Враховано    
17. Усі виділені праліси зараховують до категорії лісів природоохоронного, наукового, історично-культурного призначення, а також виділяються в особливо захисні лісові ділянки.
 
-48- Дирів А.Б.
В частині другій нової статті 39-1 Лісового кодексу України слова « санітарно-оздоровчі» замінити словами «формування і оздоровлення лісів».
 
Враховано   Усі виділені праліси, квазіпраліси та природні ліси зараховуються до категорії лісів природоохоронного, наукового, історично-культурного призначення, а також виділяються в особливі охоронні лісові ділянки.
Навколо виділених пралісів, квазіпралісів, природних лісів установлюються охоронні зони завширшки не менше подвійної висоти деревостану пралісу, в яких забороняються суцільні та поступові рубки.
 
    -49- Луценко І.В.
В частині другій нової статті 39-1 Лісового кодексу України слова « санітарно-оздоровчі» замінити словами «формування і оздоровлення лісів».
 
Враховано    
    -50- Ленський О.О.
У частині другій у пункті 4) у абзаці другому слова «санітарно-оздоровчі» замінити словами «формування і оздоровлення лісів».
 
Враховано    
    -51- Єднак О.В.
В частині другій нової статті 39-1 Лісового кодексу України слова « санітарно-оздоровчі» замінити словами «формування і оздоровлення лісів».
 
Враховано    
18. Наявність пралісів є підставою для оголошення його об’єктом природно-заповідного фонду України – пралісовою пам’яткою природи. Визначення належності лісових територій до пралісів здійснюється за спеціальною методикою, яка розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.».
 
-52- Дирів А.Б.
Додати нову частину шосту до нової статті 39-1 Лісового кодексу України наступного змісту : « Навкруги виділених пралісів створюються охоронні зони.».
 
Враховано редакційно   Наявність пралісів, квазіпралісів чи природних лісів є підставою для оголошення відповідних територій і об’єктів природно-заповідного фонду України пралісовими пам’ятками природи.
Визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів, природних лісів здійснюється за спеціальною методикою, яка розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
    -53- Ленський О.О.
У частині другій пункт 4) доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту: «Навколо виділених пралісів установлюються охорнні зони завширшки не менше двох висот деревостану пралісу, в яких забороняються суцільні і поступові рубки.».
 
Враховано    
    -54- Луценко І.В.
Додати нову частину шосту до нової статті 39-1 Лісового кодексу України наступного змісту:
«У частині другій пункт 4) доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту: «Навколо виділених пралісів установлюються охорнні зони завширшки не менше двох висот деревостану пралісу, в яких забороняються суцільні і поступові рубки.».
 
Враховано    
    -55- Єднак О.В.
Додати нову частину шосту до нової статті 39-1 Лісового кодексу України наступного змісту:
«У частині другій пункт 4) доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту: «Навколо виділених пралісів установлюються охорнні зони завширшки не менше двох висот деревостану пралісу, в яких забороняються суцільні і поступові рубки.».
 
Враховано    
19. 5) В пункт 9 статті 46 після слова «виявлення» додати «пралісів,».
 
-56- Недава О.А.
У п.9) ст. 46 після слова: пралісів – додати: квазі-пралісів та природних лісів.
 
Враховано   4) пункт 9 статті 46 після слова «виявлення» доповнити словами «пралісів, квазіпралісів, природних лісів»;
 
    -57- Мельник С.І.
В пункті 9 частини першої статті 46 після слова «виявлення» доповнити словом «пралісів,».
 
Враховано    
20. 6) Додати нову частину десяту у статтю 70 наступного змісту: «У пралісах забороняються заготівля деревини, всі види рубок, у тому числі проведення санітарно-оздоровчих.».
 
-58- Недава О.А.
Останній абзац ст. 70 після слова: пралісах – доповнити словами: квазі-пралісах та природних лісах.
 
Враховано   5) статтю 70 доповнити частиною десятою такого змісту:
«У пралісах, квазіпралісах, природних лісах забороняються заготівля деревини, всі види рубок, у тому числі формування і оздоровлення лісів, та видалення захаращеності»;
 
    -59- Мельник С.І.
Статтю 70 доповнити частиною десятою такого змісту: «На території пралісів забороняються заготівля деревини та всі види рубок, у тому числі санітарно-оздоровчих.».
 
Враховано    
    -60- Люшняк М.В.
У пункті 2 підпункт 4 виключити.
 
Відхилено    
    -61- Червакова О.В.
В підпункті 6 пункту 2 законопроекту після слова «у тому числі проведення санітарно-оздоровчих» замінити словами «та проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів».
 
Враховано    
21. 7) Додати частину третю в статтю 79 наступного змісту: «В пралісах не проводяться заходи з їх відновлення.».
 
-62- Недава О.А.
Частину 3 ст. 79 після слова: пралісах – доповнити словами: квазі-пралісах та природних лісах.
 
Враховано   6) статтю 79 доповнити частиною третьою такого змісту:
«У пралісах, квазіпралісах та природних лісах не проводяться заходи з їх відновлення»;
 
    -63- Люшняк М.В.
У пункті 2 підпункт 6 виключити.
 
Відхилено    
    -64- Мельник С.І.
Статтю 80 доповнити частиною четвертою такого змісту: «На території пралісів не проводяться заходи з їх відновлення.».
 
Враховано    
22. 8) Додати частину другу в статтю 84 наступного змісту: «В пралісах не проводяться заходи з підвищення продуктивності та поліпшення якісного складу лісів, санітарні рубки та видалення захаращеності.».
 
-65- Недава О.А.
Частину 2 ст. 84 після слова: пралісах – доповнити словами: квазі-пралісах та природних лісах.
 
Враховано   7) статтю 84 доповнити частиною другою такого змісту:
«У пралісах, квазіпралісах та природних лісах заходи з підвищення продуктивності та поліпшення якісного складу лісів, санітарні рубки та видалення захаращеності не проводяться»;
 
    -66- Мельник С.І.
Статтю 84 доповнити частиною другою такого змісту: «На території пралісів заходи з підвищення продуктивності та поліпшення якісного складу лісів, санітарні рубки та видалення захаращеності не проводяться.».
 
Враховано    
    -67- Червакова О.В.
У підпункті 8 пункту 2 законопроекту слово «видалення» замінити словом «ліквідація».
 
Відхилено    
    -68- Люшняк М.В.
У пункті 2 підпункт 7 виключити.
 
Відхилено    
    -69- Мельник С.І.
Доповнити статтею 86-1 такого змісту: «Стаття 86-1. Охорона пралісів. Праліси є національною природною спадщиною України. У сі виділені праліси зараховують до категорії лісів природоохоронного, наукового, історично-культурного призначення, а також виділяються в особливо захисні лісові ділянки.
Наявність пралісів є підставою для оголошення його об'єктом природно¬заповідного фонду України - пралісовою пам'яткою природи. Визначення належності лісових територій до пралісів здійснюється за спеціальною методикою, яка розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує -формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
На території пралісів забороняються всі види рубок, у тому числі санітарно-оздоровчі (крім догляду за лінійними об'єктами та вирубування окремих дерев під час гасіння пожежі), будівництво споруд, прокладання шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, випасання худоби, промислова заготівля недеревинних лісових продуктів, проїзд транспортних засобів (крім доріг загального користування та служби лісової охорони).».
 
Враховано у статті 39-1   
    -70- Люшняк М.В.
У пункті 2 підпункт 8 виключити.
 
Відхилено    
23. 9) Додати новий 20 пункт у частину другу статті 105 наступного змісту: «20) порушенні вимог з охорони пралісів.».
 
-71- Недава О.А.
У п. 20) ст. 105 після слова: пралісів – додати: квазі-пралісів та природних лісів. І перемістити цей пункт одразу після п. 19).
 
Враховано   9) частину другу статті 105 доповнити пунктом 20 такого змісту:
«20) порушенні вимог з охорони пралісів, квазіпралісів та природних лісів».
8) у статті 98:
абзац третій частини першої після слів «щодо лісів» доповнити словами «державної та»;
частину третю виключити;
 
    -72- Мельник С.І.
Частину другу статті 105 доповнити пунктом двадцятим такого змісту: «20) порушенні вимог з охорони пралісів.».
 
Враховано    
    -73- Люшняк М.В.
У пункті 2 підпункт 9 виключити.
 
Відхилено    
    -74- Люшняк М.В.
Після підпункту 9 доповнити новими підпунктами такого змісту:
«10) У абзаці третьому частини першої статті 98 після слів «щодо лісів» включити слова «державної та»;
11) Частину третю статті 98 виключити.
 
Враховано    
24. 3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984, Додаток № 51, ст.1123 із наступними змінами):
 
   1. Статтю 68 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
 
25. 1) В статті 68
 
-75- Недава О.А.
У назві статті 68 КУАП та у її тексті, після слова: пралісів – додати: квазі-пралісів та природних лісів.
 
Враховано   «Стаття 68. Порушення правил відновлення і поліпшення лісів, використання ресурсів спілої деревини, вимог з охорони пралісів, квазіпралісів та природних лісів
Порушення правил та інструкцій по відновленню, поліпшенню стану і породного складу лісів, підвищенню їх продуктивності, а також по використанню ресурсів спілої деревини –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятидесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення вимог з охорони пралісів, квазіпралісів, природних лісів, а саме: випасання худоби, промислова заготівля недеревинних лісових продуктів, проїзд транспортних засобів (крім доріг загального користування та служби лісової охорони) -
тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
    -76- Люшняк М.В.
У пункті 3 у підпунктах а) і б) підпункту 1 слово «спілої» замінити словом «стиглої».
 
Відхилено    
26. а) Назву викласти в такій редакції «Стаття 68 Порушення вимог та правил охорони пралісів, відновлення і поліпшення лісів, використання ресурсів спілої деревини»;
 
-77- Дирів А.Б.
Назву і текст статті 68 Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти в такій редакції:
«Стаття 68. Порушення правил відновлення і поліпшення лісів, використання ресурсів спілої деревини, вимог з охорони пралісів, квазіпралісів та природних лісів
Порушення правил та інструкцій по відновленню, поліпшенню стану і породного складу лісів, підвищенню їх продуктивності, а також по використанню ресурсів спілої деревини –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятидесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення вимог з охорони пралісів, квазіпралісів, природних лісів, а саме: випасання худоби, промислова заготівля недеревинних лісових продуктів, проїзд транспортних засобів (крім доріг загального користування та служби лісової охорони) –
тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано      
    -78- Сольвар Р.М.
Підпункт а пункту 1 частини третьої викласти у такій редакції: «Стаття 68. Порушення правил відновлення і поліпшення лісів, використання ресурсів спілої деревини, вимог та правил охорони пралісів».
 
Враховано    
    -79- Ленський О.О.
У частині третій пункт 1) викласти у такій редакції:
«Статтю 68 у Кодексі України про адміністративні правопорушення викласти в такій редакції: «Стаття 68. Порушення вимог та правил охорони пралісів, правил та інструкцій по відновленню і поліпшенню лісів, використанню ресурсів спілої деревини.
Порушення вимог та правил охорони пралісів, правил та інструкцій по відновленню, поліпшенню стану і природного складу лісів, підвищенню їх продуктивності, а також по використанню ресурсів спілої деревини- тягне за собою накладання штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб- від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів.».
 
Враховано    
    -80- Луценко І.В.
Статтю 68 у Кодексі України про адміністративні правопорушення викласти в такій редакції:
«Стаття 68. Порушення вимог та правил охорони пралісів, правил та інструкцій по відновленню і поліпшенню лісів, використанню ресурсів спілої деревини.
Порушення вимог та правил охорони пралісів, правил та інструкцій по відновленню, поліпшенню стану і природного складу лісів, підвищенню їх продуктивності, а також по використанню ресурсів спілої деревини- тягне за собою накладання штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб- від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів.».
 
Враховано    
    -81- Мельник С.І.
Пункт 1 частини 3 викласти в такій редакції: «Статтю 68 викласти в такій редакції: «Стаття 68. Порушення вимог охорони пралісів, правил відновлення і поліпшення лісів, використання ресурсів спілої деревини
Порушення вимог з охорони пралісів, правил та інструкцій з відновлення, поліпшення стану і породного складу лісів, підвищення їх продуктивності, а також з використання ресурсів спілої деревини -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
Враховано редакційно    
    -82- Єднак О.В.
Статтю 68 у Кодексі України про адміністративні правопорушення викласти в такій редакції:
«Стаття 68. Порушення вимог та правил охорони пралісів, правил та інструкцій по відновленню і поліпшенню лісів, використанню ресурсів спілої деревини.
Порушення вимог та правил охорони пралісів, правил та інструкцій по відновленню, поліпшенню стану і природного складу лісів, підвищенню їх продуктивності, а також по використанню ресурсів спілої деревини- тягне за собою накладання штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб- від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів.».
 
Враховано    
27. б) Текст статті викласти в такій редакції:
 
      
28. «Порушення вимог з охорони пралісів, правил та інструкцій з відновлення, поліпшення стану і породного складу лісів, а також з використання ресурсів спілої деревини –
 
-83- Сольвар Р.М.
Перший абзац підпункт б пункту 1 частини третьої викласти у такій редакції: «Порушення правил та інструкцій з відновлення, поліпшення стану і породного складу лісів, а також з використання ресурсів спілої деревини, порушення вимог з охорони пралісів»
 
Враховано редакційно      
29. тягне за собою накладання штрафу на громадян від п’ятиста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від тисячі до двухтисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
-84- Лопушанський А.Я.
Статтю 68 Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти у такій редакції: «Порушення вимог з охорони пралісів, правил та інструкцій по відновленню, поліпшенню стану і породного складу лісів, підвищенню продуктивності лісів, а також по використанню ресурсів спілої деревини – тягне за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано частково      
30. 3. У Кримінальному Кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131 із наступними змінами):
 
-85- Мельник С.І.
Номер З частини «У Кримінальному Кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131 із наступними змінами):» замінити номером 4.
 
Враховано   2. Статтю 246 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст.131) викласти в такій редакції:
 
31. 1) У статті 246
 
-86- Недава О.А.
У ч. 1 ст. 246 ККУ після слів: об'єктах природно-заповідного фонду, або в – додати: квазі-пралісів та природних лісів.
 
Враховано   «Стаття 246. Незаконна порубка лісу
Незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяла істотну шкоду, а також вчинення таких дій у заповідниках або на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах –
карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
 
32. а) В абзаці 2 частини 1 слова «п'ятдесяти до ста» замінити словами «тридцяти тисяч до п'ятдесяти тисяч»;
 
-87- Дирів А.Б.
Назву і текст статті 246 Кримінального кодексу України викласти в такій редакції:
«Стаття 246. Незаконна порубка лісу
Незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяла істотну шкоду, а також вчинення таких дій у заповідниках або на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах –
карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Та сама дія, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, –
карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк».
 
Враховано      
    -88- Луценко І.В.
В абзаці 2 частини 1 статті 246 Кримінального Кодекса України слова «п’ятдесяти до ста» замінити словами «трьохсот до п’ятисот».
 
Враховано    
    -89- Єднак О.В.
В абзаці 2 частини 1 статті 246 Кримінального Кодекса України слова «п’ятдесяти до ста» замінити словами «трьохсот до п’ятисот».
 
Враховано    
33. б) Додати частину другу наступного змісту:
 
-90- Лопушанський А.Я.
Статтю 246 Кримінального кодексу України викласти у такій редакції: «Незаконна порубка дерев і чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяло істотну шкоду, а також вчинення таких дій у заповідниках або на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах - карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Ті самі дії, вчинені службовою особою з використанням службового становища або за попередньою змовою групи осіб, - караються штрафом від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років».
 
Враховано частково      
34. «Та сама дія, вчинена службовою особою з використанням службового становища або за попередньою змовою групою осіб, –
 
-91- Голубов Д.І.
В частині 2 статті 246 Кримінального кодексу України (у редакції законопроекту) слова «Та сама дія, вчинена» замінити словами «Ті самі дії, вчинені».
 
Враховано редакційно   Та сама дія, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, –
 
35. карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років».
 
   карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк».
 
36. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
37. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
38. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
-92- Люшняк М.В.
В розділі ІІ законопроекту пункт 2 викласти у такій редакції:
«2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
39. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
-93- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
Немає висновку   забезпечити розроблення нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
40. забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
-94- забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.».
 
Немає висновку   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
41. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
42. України

   України