Кількість абзаців - 19 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо визнання національних видів спорту (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до Закону України “Про фізичну культуру і спорт” щодо визнання національних видів спорту
 
-1- Івченко В.Є.
У назві проекту Закону слова «національних видів спорту» замінити словами «традиційних видів спорту»;
 
Відхилено   Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо визнання національних видів спорту
 
2.

 
-2- Недава О.А.
У назві законопроекту після слова «національних» додати у дужках слово « (етнічних)».
 
Відхилено      
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50; 2014 р., № 2—3, ст. 41) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50; 2014 р., № 2-3, ст. 41) такі зміни:
 
5. 1. У статті 1:
 
   1. Статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту:
 
6. 1) доповнити статтю з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
 
-3- Івченко В.Є.
У пункті першому розділу І слова «національні види спорту», «національний спорт», «національних видів спорту» замінити відповідно словами «традиційні види спорту», «традиційний спорт», «традиційних видів спорту»;
 
Відхилено      
    -4- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Силантьєв Д.О.
Пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
«1. Статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту:
«національні види спорту — види спорту, засновані на національно-культурних традиціях України».
 
Враховано    
7. «національні види спорту — види спорту, засновані на національно-культурних традиціях;»;
 
-5- Недава О.А.
В абзаці другому підпункту 1 пункту 1 розділу І після слова «національні» додати слово у дужках « (етнічні)»;
 
Відхилено   «національні види спорту — види спорту, засновані на національно-культурних традиціях України».
 
8. «національний спорт — напрям спорту, пов’язаний з організацією та проведенням спортивних змагань з національних видів спорту та підготовкою спортсменів до цих змагань;»;
 
-6- Недава О.А.
Термін «Національний спорт» – вилучити
 
Враховано      
    -7- Сисоєнко І.В.
Абзац другий підпункту 1 пункту 1
розділу І вилучити
 
Враховано    
9. 2) абзац одинадцятий після слів «спорт інвалідів» доповнити словами «, національний спорт».
 
-8- Недава О.А.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І вилучити
 
Враховано      
10. 2. Статтю 20 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
 
-9- Левченко Ю.В.
Сисоєнко І.В.
Пункт 2 розділу І вилучити
 
Відхилено   2. Статтю 20 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
 
11. «У разі відсутності відповідної міжнародної спортивної федерації статус національної спортивної федерації, що сприяє розвитку національних видів спорту, надається за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту».
 
-10- Івченко В.Є.
В абзаці другому пункту 2 розділу І слова «національних видів спорту» замінити словами «традиційного виду спорту»;
 
Враховано частково   «У разі відсутності відповідної міжнародної спортивної федерації статус національної спортивної федерації, що сприяє розвитку національного виду спорту, надається за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту».
 
    -11- Недава О.А.
В абзаці 2 пункту 2 розділу І після слова «національних» додати у дужках слово « (етнічних)».
 
Відхилено    
    -12- Логвинський Г.В.
Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Силантьєв Д.О.
В абзаці другому пункту 2 розділу І слова «що сприяє розвитку національних видів спорту» замінити словами «що сприяє розвитку національного виду спорту»
 
Враховано    
    -13- Сисоєнко І.В.
Пункт 2 Пункт 2 розділу 1 законопроекту, яким стаття 20 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" доповняється після частини сьомої новою частиною викласти у такій редакції:
«2. Статтю 20 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
Статус національної спортивної федерації надається спортивній федерації з національного виду спорту центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, у разі відсутності відповідної міжнародної спортивної федерації.»
У зв’язку з цим частини восьму — одинадцяту вважати відповідно частинами дев’ятою — дванадцятою».
 
Враховано частково    
12. У зв’язку з цим частини восьму — одинадцяту вважати відповідно частинами дев’ятою — дванадцятою.
 
-14- Сисоєнко І.В.
Доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття 35?. Національний спорт
Національний спорт – напрям спорту, пов'язаний з організацією та проведенням спортивних змагань з національних видів спорту та підготовкою спортсменів до цих змагань.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють організаційно-правові та інші умови для розвитку національних видів спорту та забезпечення навчання національним видам спорту шляхом об'єднання зусиль сім'ї, спонсорів, громадських об’єднань, загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, суб'єктів сфери фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубів, з метою розвитку національного спорту, забезпечення умов для переходу до спорту вищих досягнень, сприяння національному відродженню національно-культурних традицій та патріотичному вихованню, популяризації серед українців здорового способу життя і фізичної культури.
Розвиток національного спорту забезпечують суб'єкти сфери фізичної культури і спорту, зокрема спортивні клуби, спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю, школи вищої спортивної майстерності. штатні спортивні команди національного спорту Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері освіти, фізичної культури та спорту, всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, спортивних федерацій. та інші суб'єкти сфери фізичної культури і спорту».
 
Відхилено   У зв’язку з цим частини восьму — одинадцяту вважати відповідно частинами дев’ятою — дванадцятою.
 
13. 3. У частинах першій, шостій і сьомій статті 37 слова «олімпійських та неолімпійських видів спорту» замінити словами «олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту».
 
-15- Івченко В.Є.
У пункті 3 розділу І:
слова «національних видів спорту» замінити словами «традиційних видів спорту»;
 
Відхилено   3. У частинах першій, шостій і сьомій статті 37 слова «олімпійських та неолімпійських видів спорту» замінити словами «олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту».
 
    -16- Недава О.А.
Пункт 3 розділу І викласти в такій редакції:
«У частинах першій, шостій і сьомій статті 37 слова «олімпійських та неолімпійських видів спорту» замінити словами «олімпійських, неолімпійських та національних (етнічних) видів спорту».
 
Відхилено    
14. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
15. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-17- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Силантьєв Д.О.
Пункт 1 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
16. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України до дня набрання чинності цим Законом:
 
17. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
18. забезпечити прийняття та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.