Кількість абзаців - 229 Таблиця поправок


Про Дисциплінарний статут Національної поліції України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про Дисциплінарний статут Національної поліції України
 
   Про Дисциплінарний статут Національної поліції України
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Затвердити Дисциплінарний статут Національної поліції України (додається).
 
   1. Затвердити Дисциплінарний статут Національної поліції України (додається).
 
4. 2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України “Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 29, ст. 245; 2013 р., № 14, ст. 89, № 21, ст. 208; 2014 р., № 12, ст. 178).
 
-1- Паламарчук М.П.
Доповнити текст проекту Закону після пункту 1 пунктом наступного змісту: «2. Поширити дію Дисциплінарного статуту Національної поліції України на осіб начальницького і рядового складу податкової міліції.».
Відповідно пункти 2 та 3 вважати пунктами 3 та 4.
Обгрунтування: Проектом Закону України «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» передбачено втрату чинності Законом України від 22 лютого 2006 року №3460-ІV «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України».
Відповідно до пунктів 354.1 та 354.6 статті 354 Податкового кодексу України посадові чи службові особи податкової міліції несуть дисциплінарну відповідальність та до них застосовуються заходи заохочення згідно з Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ України.
У разі набрання чинності зазначеним проектом Закону без запропонованих поправок ДФС втратить можливість застосовувати до працівників податкової міліції заходи заохочення та дисциплінарну відповідальність.
У зв’язку з цим виникає необхідність поширення Дисциплінарного статуту Національної поліції України на осіб начальницького і рядового складу податкової міліції.
 
Відхилено Вказана норма передбачена пунктом 13 розділу І проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу у зв’язку з реформуванням правоохоронних органів» (реєстр. № 5451 від 24.11.2016, внесеного Урядом). Унесення запропонованих авторами пропозицій до Дисциплінарного статут Національної поліції є недоцільним.  2. Преамбулу Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 29, ст. 245) доповнити абзацом другим такого змісту:
«Дія цього Статуту поширюється на осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України, осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України та податкової міліції, які повинні неухильно додержуватися його вимог».
 
    -2- Паламарчук М.П.
Пункт 2 проекту Закону викласти в такій редакції:
«2. Преамбулу Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 29, ст. 245 із наступними змінами) доповнити абзацом другим такого змісту:
«Дія цього Статуту поширюється на осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України, осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України та податкової міліції, які повинні неухильно додержуватися його вимог.»
 
Враховано    
    -3- Добродомов Д.Є.
Доповнити текст проекту Закону після пункту 2 пунктом наступного змісту:
«3. Дія цього Статуту поширюється на осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України, осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України та податкової міліції до прийняття відповідних законів про дисциплінарні статути цих органів.».
Відповідно пункт 3 вважати пунктом 4.
 
Відхилено У зв'язку з врахуванням проп. 2   
5. 3. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-4- Паламарчук М.П.
Пункт 3 проекту Закону викласти в такій редакції:
«3. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано   3. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
6. Голова Верховної Ради України
 
   Голова Верховної Ради України
 
7. ЗАТВЕРДЖЕНО
 
   ЗАТВЕРДЖЕНО
 
8. Законом України
 
   Законом України
 
9. від _______ 2016 року №____
 
   від _______ 2017 року №____
 
10. ДИСЦИПЛІНАРНИЙ СТАТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
 
   ДИСЦИПЛІНАРНИЙ СТАТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
 
11. Цей Статут визначає сутність службової дисципліни в Національній поліції України, повноваження поліцейських та їх керівників з її додержання, види заохочень і дисциплінарних стягнень, а також порядок їх застосування та оскарження.
 
-5- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
У преамбулі законопроекту слово «сутність» поміняти на «зміст».
Обґрунтування: Технічне уточнення.
 
Відхилено   Цей Статут визначає сутність службової дисципліни в Національній поліції України, повноваження поліцейських та їхніх керівників з її додержання, види заохочень і дисциплінарних стягнень, а також порядок їх застосування та оскарження.
Дія цього Статуту поширюється на поліцейських, які повинні неухильно додержуватися його вимог.
 
    -6- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У преамбулі законопроекту слово «сутність» поміняти на «зміст»;
 
Відхилено Аналогічно проп.5   
    -7- Паламарчук М.П.
Преамбулу Дисциплінарного статуту Національної поліції України доповнити абзацом другим такого змісту:
«Дія цього Статуту поширюється на поліцейських, які повинні неухильно додержуватися його вимог.»
 
Враховано    
12. РозділІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   РозділІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
13. Стаття 1. Службова дисципліна
 
   Стаття 1. Службова дисципліна
 
14. 1. Службова дисципліна - дотримання поліцейським Конституції і законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Національної поліції України та нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, постійне та безумовне виконання поліцейським обов’язків, які визначені Законом України «Про Національну поліцію», цим Статутом, іншими нормативно-правовими актами, а також наказами керівників.
 
-8- Купрієнко О.В.
Частину першу статті 1 викласти у такій редакції:
«1. Службова дисципліна - дотримання поліцейським Конституції України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Національної поліції України та нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, постійне та безумовне виконання поліцейським обов’язків, які визначені Законом України «Про Національну поліцію», цим Статутом, іншими нормативно-правовими актами.».
Пояснення: доповнення даної норми повністю відповідає частині першій статті 3 Закону України «Про національну поліцію», позитивно вплине на рівень прийняття народом України та Європейськими інституціями поліцейського. Узгоджується з політикою держави, направленою на удосконалення діяльності поліцейського, та захист прав людини. Також принцип верховенства права закріплено в частині другій статті 6 Закону України «Про національну поліцію», відповідно до якої принцип верховенства права застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Постійне та безумовне виконання поліцейськими наказами керівників - не відповідає статті 19 Конституції України.
 
Відхилено У визначенні «службова дисципліна» мова йде про виконання поліцейським службових обов’язків. Виконання законів це принцип законності у діяльності.  1. Службова дисципліна - дотримання поліцейським Конституції і законів України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Національної поліції України, нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, Присяги поліцейського, наказів керівників.
 
    -9- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ч. 1 ст. 1 після слів «Конституції і законів України» доповнити словами «міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України», також після слів «Міністерства внутрішніх справ України, « доповнити словами «присяги, наказів керівників».
Також слова «постійне та безумовне виконання поліцейським обов’язків, які визначені Законом України «Про Національну поліцію», цим Статутом, іншими нормативно-правовими актами, а також наказами керівників» виключити.
Обґрунтування: Важливо, щоб у визначенні поняття службової дисципліни фігурував такий документ як присяга та міжнародні договори. Також доцільно виключити другу частину речення, оскільки вона по-суті дублює першу.
 
Враховано частково В частині врахування присяги й постійного та безумовного виконання.   
    -10- Сотник О.С.
Костенко П.П.
Частину першу статті 1 законопроекту викласти у новій редакції:
«1. Службова дисципліна - дотримання поліцейським Конституції і законів України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Національної поліції України, нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, а також наказів керівників.»
 
Враховано    
15. 2. Службова дисципліна ґрунтується на створенні необхідних організаційних та соціально-економічних умов для чесного, неупередженого і гідного виконання обов’язків поліцейського, повазі до честі та гідності поліцейського, вихованні сумлінного ставлення до виконання обов’язків поліцейського шляхом зваженого застосування методів переконання, заохочення та примусу.
 
-11- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
У ч. 2 ст. 1 слово «поліцейського» замінити на «людини, її прав і свобод».
Обґрунтування: Неприпустиме таке одностороннє сприйняття честі і гідності лише відносно особи поліцейського, це формулювання має бути ширшим.
 
Відхилено У цьому випадку мова йде саме про створення належних умов праці для забезпечення виконання поліцейським обов’язків. Поліцейські (керівники та підлеглі) повинні поважати честь і гідність один одного, виховувати сумлінне ставлення до обов’язків шляхом застосування не лише методів переконання, а й заохочення та примусу (дисциплінарні стягнення). Таким чином заміна слова «поліцейського» або доповнення словами «людини, її прав і свобод» в даному випадку й некоректним.  2. Службова дисципліна ґрунтується на створенні необхідних організаційних та соціально-економічних умов для чесного, неупередженого і гідного виконання обов’язків поліцейського, повазі до честі і гідності поліцейського, вихованні сумлінного ставлення до виконання обов’язків поліцейського шляхом зваженого застосування методів переконання, заохочення та примусу.
 
    -12- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У частині другій статті 1 законопроекту слово «поліцейського» замінити на «людини, її прав і свобод»;
 
Відхилено Аналогічно проп.11.   
16. 3. Крім основних обов’язків поліцейського, визначених статтею 18 Закону України «Про Національну поліцію», службова дисципліна зобов’язує поліцейського:
 
   3. Службова дисципліна, крім основних обов’язків поліцейського, визначених статтею 18 Закону України «Про Національну поліцію», зобов’язує поліцейського:
 
17. 1) бути вірним Присязі поліцейського, мужньо і вправно служити суспільству та державі;
 
-13- Купрієнко О.В.
В пункті першому частини третьої статті 1 слово «суспільству» замінити на «народу України».
Пояснення: стаття 5 Конституції України вказує, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Також дана вимога повністю узгоджується зі статтею 64 Закону України «Про національну поліцію».
 
Враховано В Присязі поліцейського мова йде про службу на вірність Українському народові.  1) бути вірним Присязі поліцейського, мужньо і вправно служити народу України;
 
    -14- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
У п. 1 ч. 3 ст. 1 слова «та державі» виключити.
Обґрунтування: У присязі поліцейського чітко зазначено, що він служить народу України, а не державі.
 
Враховано Аналогічно проп. 13   
    -15- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У пункті 1 частини третьої статті 1 законопроекту слова «та державі» виключити;
 
Враховано Аналогічно проп. 13   
18. 2) знати закони, інші нормативно-правові акти, що визначають повноваження поліції, а також свої посадові (функціональні) обов’язки;
 
-16- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ч. 3 ст. 1 доповнити п. 2-1 такого змісту:
«2-1) поважати права, честь та гідність людини, надавати допомогу та запобігати вчиненню правопорушень; «.
Обґрунтування: Доповнення переліку обов’язків поліцейського таким пунктом видається логічним і таким, що відповідає меті роботи поліцейського.
 
Враховано   2) знати закони, інші нормативно-правові акти, що визначають повноваження поліції, а також свої посадові (функціональні) обов’язки;
3) поважати права, честь і гідність людини, надавати допомогу та запобігати вчиненню правопорушень;
 
    -17- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У частині третій статті 1 законопроекту додати пункт 2-1 такого змісту:
«2-1) поважати права та гідність людини, надавати допомогу та запобігати вчиненню правопорушень; «
 
Враховано Аналогічно проп.16   
19. 3) безумовно виконувати накази керівників, видані в межах наданих їм повноважень;
 
-18- Тимошенко Ю.В.
Пункт 3 частини третьої статті 1 доповнити словами «та у відповідності до закону».
 
Враховано Відповідно до статті 8 Закону Про Національну поліцію.  4) безумовно виконувати накази керівників, віддані (видані) в межах наданих їм повноважень та відповідно до закону;
 
20. 4) вживати заходів до негайного усунення причин та умов, що ускладнюють виконання обов’язків поліцейського, та негайно інформувати про це безпосереднього керівника;
 
   5) вживати заходів до негайного усунення причин та умов, що ускладнюють виконання обов’язків поліцейського, та негайно інформувати про це безпосереднього керівника;
 
21. 5) утримуватися від дій, що перешкоджають іншим поліцейським виконувати їх обов’язки, а також підривають авторитет Національної поліції України;
 
-19- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ч. 3 ст. 1 доповнити п. 5-1 такого змісту:
«5-1) утримуватися від висловлювань та дій, що порушують права людини, або принижують людську честь та гідність; «.
Обґрунтування: Враховуючи специфіку роботи поліцейського доповнення переліку його обов’язків тами пунктом видається необхідним.
 
Враховано   6) утримуватися від дій, що перешкоджають іншим поліцейським виконувати їхні обов’язки, а також які підривають авторитет Національної поліції України;
7) утримуватися від висловлювань та дій, що порушують права людини або принижують честь і гідність людини;
 
    -20- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У частині третій статті 1 законопроекту додати пункт 5-1 такого змісту:
«5-1) утримуватися від слів та дій, що порушують права людини, або принижують людську честь і гідність; «
 
Враховано    
22. 6) знати і виконувати заходи безпеки під час несення служби та дотримуватися правил внутрішнього розпорядку;
 
   8) знати і виконувати заходи безпеки під час несення служби, дотримуватися правил внутрішнього розпорядку;
 
23. 7) підтримувати рівень підготовки (кваліфікації), необхідний для виконання службових повноважень;
 
   9) підтримувати рівень своєї підготовки (кваліфікації), необхідний для виконання службових повноважень;
 
24. 8) утримувати в постійній готовності до застосування зброю та спеціальні засоби, а також берегти службове майно;
 
-21- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
П. 8 ч. 3 ст. 1 викласти у такій редакції:
«берегти службове майно, а також забезпечувати належний стан зброї та спеціальних засобів».
Обґрунтування: Прийняте у першому читанні формулювання видається надто громіздким і складним для розуміння.
 
Враховано   10) берегти службове майно, забезпечувати належний стан зброї та спеціальних засобів;
 
    -22- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У частині третій статті 1 законопроекту пункт 8 викласти у такій редакції:
«8) берегти службове майно, а також забезпечувати належний стан зброї та спеціальних засобів; «
 
Враховано Аналогічно проп. 21   
    -23- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У пункті восьмому частини третьої статті 1 слова «утримувати в постійній готовності до застосування» замінити словами «підтримувати у належному стані передані йому для користування»
Обґрунтування: Пункт 6 ч. 3 зобов’язує поліцейського утримувати в постійній готовності до застосування зброю та берегти службове майно. Фактично в одному пункті поєднані дві різнопланові вимоги:
застосування зброї, у тому числі вогнепальної;
збереження майна.
Порядок застосування вогнепальної зброї визначений ст.46 Закону України «Про національну поліцію». Зокрема, у ч.11 «готовність зброї» унормована наступним чином:
«11. Поліцейський може взяти до рук вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, що склалася, можуть виникнути підстави для її застосування».
Таким чином, «готовність зброї» не може бути постійною, як пропонується, а виникає лише за певних обставин. Скоріш за все, розробник законопроекту мав на увазі підтримку зброї, у тому числі вогнепальної, у належному стані.
 
Відхилено Врах. проп.21 і 22   
    -24- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ч. 3 ст. 1 доповнити п. 8-1 такого змісту:
«8-1) підтримувати себе у фізичній формі, необхідній для виконання службових обов’язків; «.
Обґрунтування: Враховуючи специфіку роботи поліцейського доповнення переліку його обов’язків тами пунктом видається необхідним.
 
Відхилено Закон про НП передбачає рівень фізичної підготовки   
    -25- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У частині третій статті 1 законопроекту додати пункт 8-1 такого змісту:
«8-1) підтримувати себе у спортивній формі, необхідній для виконання службових обов’язків; «
 
Відхилено Аналогічно проп.24   
25. 9) поважати честь та гідність інших поліцейських і працівників поліції, надавати їм допомогу та утримувати від учинення правопорушень;
 
   11) поважати честь і гідність інших поліцейських і працівників поліції, надавати їм допомогу та стримувати їх від вчинення правопорушень;
 
26. 10) дотримуватися правил носіння однострою та знаків розрізнення;
 
   12) дотримуватися правил носіння однострою та знаків розрізнення;
 
27. 11) сприяти керівникові в організації дотримання службової дисципліни, інформувати його про виявлені порушення.
 
-26- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
П. 11 ч. 3 ст. 1 доповнити такими словами «, в тому числі про ті, які були вчинені іншими працівниками поліції».
Обґрунтування: Дане уточнення необхідне для конкретизації змісту пункту.
 
Враховано   13) сприяти керівникові в організації дотримання службової дисципліни, інформувати його про виявлені порушення, у тому числі вчинені іншими працівниками поліції;
14) під час несення служби поліцейському заборонено перебувати у стані алкогольного, наркотичного та/або іншого сп’яніння.
 
    -27- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У частині третій статті 1 законопроекту пункт 11 викласти у такій редакції:
11) сприяти керівникові в організації дотримання службової дисципліни, інформувати його про виявлені порушення, в тому числі про ті, які були вчинені іншими працівниками поліції;
 
Враховано    
    -28- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ч. 3 ст. 1 доповнити п. 12 такого змісту:
«12) під час несення служби, поліцейський повинен мати чистий, охайний вигляд як у форменому, так і цивільному одязі; «.
Обґрунтування: Враховуючи специфіку роботи поліцейського доповнення переліку його обов’язків тами пунктом видається необхідним.
 
Відхилено Передбачено правилами етичної поведінки (розділ ІІ пункт 1) та не є предметом регулювання даного Закону.   
    -29- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ч. 3 ст. 1 доповнити п. 13 такого змісту:
«13) під час несення служби поліцейському заборонено перебувати у стані алкогольного, наркотичного та/або іншого сп’яніння; «.
Обґрунтування: Враховуючи специфіку роботи поліцейського доповнення переліку його обов’язків таким пунктом видається необхідним.
 
Враховано    
    -30- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ч. 3 ст. 1 доповнити п. 14 такого змісту:
«14) утримуватись від дій, які можуть дискредитувати поліцію».
Обґрунтування: Враховуючи специфіку роботи поліцейського доповнення переліку його обов’язків тами пунктом видається необхідним.
 
Відхилено Пунктом 5 частини третьої статті 1 Статуту передбачено обов’язок поліцейського утримуватися від дій, що перешкоджають іншим поліцейським виконувати їх обов’язки, а також підривають авторитет Національної поліції України.   
    -31- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У частині третій статті 1 законопроекту додати пункти 12, 13, 14 такого змісту:
«12) під час несення служби, поліцейський повинен мати чистий, охайний вигляд як у однострої, так і цивільному одязі;
13) під час несення служби поліцейському заборонено перебувати у стані алкогольного, наркотичного та/або іншого сп’яніння;
14) утримуватися від дій, які можуть дискредитувати поліцію.»
 
Враховано частково В частині п. 13.   
28. 4. Поліцейський перебуває під захистом держави. Права поліцейського та порядок їх реалізації з урахуванням особливостей служби в поліції визначаються Конституцією та законами України.
 
   4. Поліцейський перебуває під захистом держави. Права поліцейського та порядок їх реалізації з урахуванням особливостей служби в поліції визначаються Конституцією та законами України.
 
29. 5. Обмеження прав поліцейського не допускається, крім випадків, визначених законодавством.
 
-32- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
У ч. 5 ст. 1 слово «законодавством» замінити на «законом».
Обґрунтування: Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
 
Враховано   5. Обмеження прав поліцейського не допускається, крім випадків, визначених законом.
 
    -33- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У частині п’ятій статті 1 законопроекту слово «законодавством» замінити на «законом»;
 
Враховано    
30. 6. Під час виконання службових обов’язків поліцейський має право:
 
   6. Під час виконання службових обов’язків поліцейський має право:
 
31. на повагу до своєї особистості, коректне ставлення з боку керівників, колег та інших осіб;
 
   1) на повагу до своєї особистості, коректне ставлення з боку керівників, колег та інших осіб;
 
32. вимагати письмового оформлення обсягу посадових (функціональних) обов’язків за відповідною посадою та створення умов, необхідних для їх виконання;
 
   2) вимагати письмового оформлення обсягу посадових (функціональних) обов’язків за відповідною посадою та створення умов, необхідних для їх виконання;
 
33. приймати у межах, визначених посадовими (функціональними) обов’язками, рішення або брати участь у їх підготовці;
 
   3) приймати у межах, визначених посадовими (функціональними) обов’язками, рішення або брати участь у їх підготовці;
 
34. на доступ до службової інформації, необхідної для виконання обов’язків за посадою;
 
   4) на доступ до службової інформації, необхідної для виконання обов’язків за посадою;
 
35. на просування по службі, збільшення грошового забезпечення з урахуванням результатів службової діяльності та рівня кваліфікації;
 
   5) на просування по службі, збільшення грошового забезпечення з урахуванням результатів службової діяльності та рівня кваліфікації;
 
36. на захист персональних даних, переданих у розпорядження Національної поліції України та її територіальних органів;
 
   6) на захист персональних даних, переданих у розпорядження Національної поліції України та її територіальних органів;
 
37. знайомитися з матеріалами особової справи, висновками службового розслідування, що проводиться стосовно нього, а також долучати до нього свої пояснення;
 
-34- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ч. 6 ст. 1 після абзацу сьомого доповнити абзацами наступного змісту:
«знайомитися, робити копії за допомогою технічних засобів з матеріалів особової справи, висновків службового розслідування, що проводиться стосовно нього, а також долучати до нього свої пояснення;
на неупереджений розгляд скарг, поданих на його рішення, дії чи бездіяльність, а також на неупереджений розгляд скарг, поданих ним, в тому числі на рішення, дії чи бездіяльність його керівників;
на правову допомогу та захист його прав під час розгляду скарг або під час проведення службових розслідувань;
на захист від переслідування у разі викриття ним службових злочинів здійсненних керівництвом та співробітниками Національної поліції України; «.
Обґрунтування: Враховуючи специфіку роботи поліцейського для запобігання тиску при заявах відносно неправомірних дій інших працівників поліції, доцільно доповнити законопроект такими положеннями.
 
Враховано частково Абзац другий. У зв’язку з врахуванням проп. 37, 38.  7) ознайомлюватися з матеріалами особової справи, висновками службового розслідування, що проводиться стосовно нього, а також долучати до нього свої пояснення;
8) робити копії матеріалів особової справи, висновків службового розслідування за допомогою технічних засобів з урахуванням обмежень, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, законами України «Про захист персональних даних», «Про державну таємницю» та іншими законами;
9) на неупереджений розгляд скарг, поданих на його рішення, дії чи бездіяльність, а також на неупереджений розгляд поданих ним скарг, у тому числі на рішення, дії чи бездіяльність його керівників;
10) на правничу допомогу та захист своїх прав під час розгляду скарг або під час проведення службових розслідувань;
11) на захист від переслідування у разі повідомлення про вчинення злочинів, здійснених керівництвом та працівниками Національної поліції України;
 
    -35- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У частині шостій статті 1 законопроекту після абзацу сьомого доповнити абзацами наступного змісту:
«знайомитися, робити копії за допомогою технічних засобів з матеріалів особової справи, висновків службового розслідування, що проводиться стосовно нього, а також долучати до нього свої пояснення;
неупереджений розгляд скарг, поданих ним, в тому числі на дії керівництва;
на правову допомогу та захист його прав під час розгляду скарг або під час проведення службових розслідувань;
на захист від переслідування у разі викриття ним службових злочинів здійснених керівництвом та співробітниками Національної поліції України; «
 
Відхилено У зв’язку з врахуванням проп. 37, 38.   
    -36- Добродомов Д.Є.
Абзац сьомий ч. 6 ст. 1 викласти у такій редакції:
«знайомитися з матеріалами особової справи, висновками службового розслідування, що проводиться стосовно нього, робити їх копії за допомогою технічних засобів з урахуванням обмежень передбачених законами України в тому числі Кримінальним процесуальним кодексом України, Законом України «Про захист персональних даних», Законом України «Про державну таємницю», а також долучати до нього свої пояснення;»
 
Враховано редакційно Пропозиція розділена на два абзаци   
    -37- Добродомов Д.Є.
після абзацу сьомого доповнити абзацами наступного змісту:
«на неупереджений розгляд скарг, поданих на його рішення, дії чи бездіяльність, а також на неупереджений розгляд скарг, поданих ним, в тому числі на рішення, дії чи бездіяльність його керівників;
на правничу допомогу та захист його прав під час розгляду скарг або під час проведення службових розслідувань;
на захист від переслідування у разі повідомлення про вчинення злочинів, здійсненних керівництвом та співробітниками Національної поліції України».
 
Враховано    
    -38- Сотник О.С.
В частині шостій статті 1 законопроекту після абзацу сьомого додати абзаци наступного змісту:
«робити копії матеріалів особової справи, висновків службового розслідування за допомогою технічних засобів з урахуванням обмежень передбачених законами України в тому числі Кримінальним процесуальним кодексом України, Законом України «Про захист персональних даних», Законом України «Про державну таємницю»;
на неупереджений розгляд скарг, поданих на його рішення, дії чи бездіяльність, а також на неупереджений розгляд скарг, поданих ним, в тому числі на рішення, дії чи бездіяльність його керівників;
на правничу допомогу та захист його прав під час розгляду скарг або під час проведення службових розслідувань;
на захист від переслідування у разі повідомлення про вчинення злочинів, здійсненних керівництвом та співробітниками Національної поліції України»;
 
Враховано    
38. на забезпечення спеціальними заходами безпеки з урахуванням особливостей проходження служби.
 
   12) на забезпечення спеціальними заходами безпеки з урахуванням особливостей проходження служби.
 
39. Стаття 2. Керівники та підлеглі
 
   Стаття 2. Керівники та підлеглі
 
40. 1. За своїм службовим становищем поліцейські можуть бути керівниками або підлеглими стосовно інших поліцейських.
 
   1. За своїм службовим становищем поліцейські можуть бути керівниками або підлеглими стосовно інших поліцейських.
 
41. 2. Керівник - це посадова особа поліції, яка наділена правами та обов’язками з організації та здійснення контролю за службовою діяльністю підлеглих їй поліцейських та інших працівників поліції.
 
-39- Ванат П.М.
Романовський О.В.
частину другу статті 2 викласти у новій редакції:
«Керівник - це посадова особа поліції, яка наділена правами та обов’язками з організації службової діяльності підлеглих їй поліцейських та інших працівників поліції і контролю за їх службовою діяльністю.».
Обґрунтування: Застосування кон’юнктивного сполучника «та» у вислові «організації та здійсненні контролю» свідчить, що функція керівника з «організації» звужується до функції «організація контролю», тобто з організації контролю та здійсненні контролю.
 
Враховано   2. Керівник - це службова особа поліції, наділена правами та обов’язками з організації службової діяльності підлеглих їй поліцейських та інших працівників поліції і контролю за їхньою службовою діяльністю.
 
    -40- Паламарчук М.П.
У частині 2 статті 2 Дисциплінарного статуту Національної поліції України слово «посадова» замінити словом «службова».
 
Враховано    
42. 3. Керівник, якому поліцейський підпорядкований за службою, у тому числі тимчасово, є прямим керівником для нього. Найближчий до підлеглого прямий керівник є безпосереднім керівником.
 
   3. Керівник, якому поліцейський підпорядкований за службою, у тому числі тимчасово, є прямим керівником для нього. Найближчий до підлеглого прямий керівник є безпосереднім керівником.
 
43. 4. Під час виконання службових обов’язків поліцейський підпорядковується тільки своєму безпосередньому та прямому керівникові.
 
   4. Під час виконання службових обов’язків поліцейський підпорядковується лише своєму безпосередньому та прямому керівникові.
 
44. 5. Забороняється втручання в службову діяльність поліцейських осіб, які не є їх прямими керівниками, крім випадків, визначених Конституцією та законами України.
 
-41- Ванат П.М.
Романовський О.В.
у частині п’ятій статті 2 слово «осіб» замінити на слово «особами».
Обґрунтування: Норма викладена у спосіб, який дозволяє стверджувати, що підлеглому заборонено втручатись у службову діяльність не прямого керівника. Значить, підлеглому дозволяється втручатись у службову діяльність прямого керівника!?
 
Враховано   5. Забороняється втручання в службову діяльність поліцейських особами, які не є їхніми прямими керівниками, крім випадків, визначених Конституцією та законами України.
 
45. 6. У разі спільного виконання службових обов’язків поліцейськими, які не підпорядковані один одному по службі, старшим вважається поліцейський, визначений безпосереднім керівником або який займає вищу посаду. Якщо поліцейські займають рівні посади, то старшинство визначається за спеціальним званням.
 
   6. У разі спільного виконання службових обов’язків поліцейськими, які не підпорядковані один одному по службі, старшим вважається поліцейський, визначений безпосереднім керівником або який займає вищу посаду. Якщо поліцейські займають рівні посади, старший визначається за спеціальним званням.
 
46. Стаття 3. Обов’язки керівника щодо підлеглих
 
   Стаття 3. Обов’язки керівника щодо підлеглих
 
47. 1. Керівник несе персональну відповідальність за дотримання службової дисципліни підлеглими. З цією метою керівник зобов’язаний:
 
-42- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ч. 1 ст. 3 переформулювати таким чином: «Керівник з метою забезпечення дотримання службової дисципліни зобов’язаний».
 
Враховано частково Змінюється друге речення. Керівник зобов’язаний нести відповідальність за дотримання службової дисципліни підлеглими.  1. Керівник несе відповідальність за дотримання підлеглими службової дисципліни. З метою забезпечення дотримання службової дисципліни керівник зобов’язаний:
 
    -43- Сотник О.С.
Костенко П.П.
Абзац перший частини першої статті 3 законопроекту викласти в такій редакції:
«Керівник з метою забезпечення дотримання службової дисципліни зобов’язаний: «
 
Враховано частково Аналогічно проп.42   
    -44- Добродомов Д.Є.
У ч. 1 ст. 3 слово «персональну» виключити.
 
Враховано    
48. створити умови, необхідні для виконання підлеглими обов’язків поліцейського;
 
   1) створити умови, необхідні для виконання підлеглими обов’язків поліцейського;
 
49. поважати честь та гідність підлеглих, не допускати порушень їх прав та соціальних гарантій;
 
   2) поважати честь і гідність підлеглих, не допускати порушень їхніх прав та соціальних гарантій;
 
50. розвивати в підлеглих розумну ініціативу та самостійність під час виконання обов’язків поліцейського;
 
-45- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У частині першій статті 3 абзац «розвивати в підлеглих розумну ініціативу та самостійність під час виконання обов’язків поліцейського; « виключити;
 
Відхилено Це необхідні засади виконання службових обов’язків.  3) розвивати у підлеглих розумну ініціативу та самостійність під час виконання ними обов’язків поліцейського;
 
51. сприяти в підвищенні підлеглими рівня кваліфікації, достатнього для виконання службових повноважень;
 
   4) сприяти підвищенню підлеглими рівня кваліфікації, достатнього для виконання службових повноважень;
 
52. вивчати індивідуальні та професійні якості підлеглих, забезпечуючи прозорість і об’єктивність в оцінці їх службової діяльності;
 
   5) вивчати індивідуальні та професійні якості підлеглих, забезпечуючи прозорість і об’єктивність в оцінюванні їхньої службової діяльності;
 
53. забезпечити сприятливий стан морально-психологічного клімату в колективі, своєчасно вчиняти дії із запобігання порушенням службової дисципліни підлеглими та виникненню конфліктів між ними;
 
-46- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ч. 1 ст. 3 після абзацу шостого доповнити абзацом такого змісту:
«заохочувати серед підлеглих нульову толерантність до порушення прав та свобод людини, зокрема будь-яких форм катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання, порушення права на мирні зібрання, корупційних дій та інших порушень дисципліни та закону; «.
Обґрунтування: Переформулювання дозволить більш чітко і повно окреслити роль керівника у забезпечені дисципліни. Враховуючи специфіку роботи поліцейського доцільно закріпити такий обов’язок керівника.
 
Відхилено Обов’язками керівника вже передбачено необхідність контролювати дотримання підлеглими службової дисципліни, аналізувати її стан та об’єктивно доповідати про це безпосередньому керівникові, проводити профілактичну роботу з її зміцнення та запобігання вчиненню правопорушень серед підлеглих. Пропозиція вже охоплюється поняттями «дотримання службової дисципліни» та «запобігання вчиненню правопорушень».  6) забезпечити сприятливий стан морально-психологічного клімату в колективі, своєчасно вчиняти дії із запобігання порушенню службової дисципліни підлеглими та виникненню конфліктів між ними;
 
    -47- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У частині першій статті 3 після абзацу шостого доповнити абзацом такого змісту:
«заохочувати серед підлеглих нульову толерантність до порушення прав та свобод людини, зокрема будь-яких форм катування, жорсткого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання, порушення права мирні зібрання, корупційних дій та інших порушень дисципліни та закону; «
 
Відхилено Аналогічно проп. 46   
54. контролювати дотримання підлеглими службової дисципліни, аналізувати її стан та об’єктивно доповідати про це безпосередньому керівникові, проводити профілактичну роботу з її зміцнення та запобігання вчиненню правопорушень серед підлеглих;
 
   7) контролювати дотримання підлеглими службової дисципліни, аналізувати її стан та об’єктивно доповідати про це безпосередньому керівникові, проводити профілактичну роботу із зміцнення службової дисципліни та запобігання вчиненню підлеглими правопорушень;
 
55. у разі виявлення порушення підлеглим службової дисципліни вчинити дії з його припинення та застосувати дисциплінарне стягнення до її порушника або порушити клопотання про застосування стягнення уповноваженим керівником.
 
   8) у разі виявлення порушення підлеглим службової дисципліни вжити заходів для припинення такого порушення та застосувати дисциплінарне стягнення до порушника або порушити клопотання про застосування стягнення уповноваженим керівником.
 
56. Стаття 4. Віддання (видання) наказу
 
   Стаття 4. Віддання (видання) наказу
 
57. 1. Наказ є формою реалізації службових повноважень керівника, згідно з якими визначаються мета і предмет завдання, строк його виконання та відповідальна особа. Наказ повинен бути чітко сформульований і не може допускати подвійного тлумачення.
 
-48- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Друге речення ч. 1 ст. 4 викласти у такій редакції:
«Наказ повинен бути законним, чітко сформульованим і не може допускати подвійного тлумачення.»
Обґрунтування: Уточнення положення щодо законності наказу.
 
Відхилено Врегульовано ст.8 Закону України «Про Національну поліцію».  1. Наказ є формою реалізації службових повноважень керівника, згідно з якими визначаються мета і предмет завдання, строк його виконання та відповідальна особа. Наказ має бути чітко сформульований і не може допускати подвійного тлумачення.
 
    -49- Сотник О.С.
Костенко П.П.
Друге речення частини першої статті 4 законопроекту викласти у такій редакції:
«Наказ повинен бути законним, чітко сформульованим і не може допускати подвійного тлумачення»
 
Відхилено Врегульовано ст.8 Закону України «Про Національну поліцію».   
    -50- Каплін С.М.
У частині першій статті 4 Дисциплінарного статуту Національної поліції України після слів: «чітко сформульований» доповнити словом: «зрозумілий».
 
Відхилено Врегульовано ст.8 Закону України «Про Національну поліцію».   
    -51- Добродомов Д.Є.
Ч. 1 ст. 4 викласти у такій редакції:
«1. Наказ є формою реалізації службових повноважень керівника, згідно з якими визначаються мета і предмет завдання, строк його виконання та відповідальна особа. Наказ повинен бути законним, чітко сформульованим, зрозумілим і не може допускати подвійного тлумачення. Про незрозумілість наказу підлеглий відразу інформує керівника».
 
Відхилено Врегульовано ст.8 Закону України «Про Національну поліцію».   
58. 2. Наказ, прийнятий на основі Конституції України та інших актів законодавства і спрямований на їх реалізацію, віддається (видається) керівником під час провадження ним управлінської діяльності з метою виконання покладених на нього завдань та здійснення функцій відповідно до наданих повноважень.
 
-52- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
У ч. 2 ст. 4 слова «інших актів законодавства» замінити на «законів».
Обґрунтування: Узгодження норм законопроекту із ст. 19 Конституції України.
 
Враховано Накази ґрунтуються не лише прямо на законах, а і підзаконних актах. Підзаконні акти повинні відповідати закону.  2. Наказ, прийнятий на основі Конституції та законів України і спрямований на їх виконання, віддається (видається) керівником під час провадження ним управлінської діяльності з метою виконання покладених на нього завдань та здійснення функцій відповідно до наданих повноважень.
 
    -53- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У частині другій статті 4 законопроекту слова «інших актів законодавства» замінити на «законів»;
 
Враховано Аналогічно проп.52   
59. 3. Наказ може віддаватися усно чи видаватися письмово, у тому числі з використанням технічних засобів зв’язку.
 
   3. Наказ може віддаватися усно чи видаватися письмово, у тому числі з використанням технічних засобів зв’язку.
 
60. 4. Наказ віддається (видається), як правило, у порядку підпорядкованості. У разі потреби прямий керівник може віддати (видати) наказ підлеглому, минаючи його безпосереднього керівника, про що повідомляє безпосередньому керівнику підлеглого.
 
-54- Паламарчук М.П.
Друге речення частини 4 статті 4 Дисциплінарного статуту Національної поліції України доповнити словами «або підлеглий сам доповідає про отримання нового наказу своєму безпосередньому керівнику».
 
Враховано   4. Наказ віддається (видається), як правило, у порядку підпорядкованості. За потреби прямий керівник може віддати (видати) наказ підлеглому, минаючи його безпосереднього керівника, про що він повідомляє безпосередньому керівнику підлеглого або підлеглий сам доповідає про отримання нового наказу своєму безпосередньому керівнику.
 
61. 5. Віддавати (видавати) наказ, що не пов’язаний із службовою діяльністю поліції або виходить за межі посадових (функціональних) обов’язків керівника, забороняється.
 
-55- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ч. 5 ст. 4 після слова « (видавати)» доповнити словами «незаконний наказ, або такий, «.
Обґрунтування: Уточнення положення щодо заборони віддання незаконного наказу.
 
Враховано   5. Віддавати (видавати) незаконний наказ або такий, що не пов’язаний із службовою діяльністю поліції або виходить за межі посадових (функціональних) обов’язків керівника, забороняється.
 
    -56- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У частині п’ятій статті 4 законопроекту слова «5. Віддавати (видавати) наказ» замінити на слова «5. Віддавати (видавати) незаконний наказ, або такий, «;
 
Враховано Аналогічно проп.55   
62. 6. Керівник відповідає за відданий (виданий) наказ, наслідки його реалізації, відповідність його законодавству.
 
-57- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
У ч. 6 ст. 4 слово «законодавству» замінити на «закону».
Обґрунтування: Узгодження норм законопроекту із ст. 19 Конституції України.
 
Враховано Під час віддання (видання) наказу керівник також керується підзаконними актами. Поняття «законодавство» ширше, ніж «закон». Підзаконні акти повинні відповідати закону.  6. Керівник відповідає за відданий (виданий) наказ, результати його виконання, відповідність його закону.
 
    -58- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У частині шостій статті 4 законопроекту слово «законодавству» замінити на «закону»;
 
Враховано Аналогічно проп.57   
63. 7. Наказ, відданий (виданий) з порушенням вимог законодавства або з перевищенням повноважень, є недійсним та підлягає скасуванню прямим керівником.
 
-59- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
У ч. 7 ст. 4 слово «законодавства» замінити на «закону».
Обґрунтування: Узгодження норм законопроекту із ст. 19 Конституції України.
 
Враховано Під час віддання (видання) наказу керівник також керується підзаконними актами. Поняття «законодавство» ширше, ніж «закон». Підзаконні акти повинні відповідати закону.  7. Наказ, відданий (виданий) з порушенням вимог закону або з перевищенням повноважень, є недійсним та підлягає скасуванню прямим керівником.
 
    -60- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У частині сьомій статті 4 законопроекту слово «законодавства» замінити на «закону»;
 
Враховано Аналогічно проп. 59   
64. Стаття 5. Виконання наказу
 
   Стаття 5. Виконання наказу
 
65. 1. Поліцейський отримує наказ від керівника в порядку підлеглості та зобов’язаний неухильно та у визначений строк точно його виконувати. Забороняється обговорення наказу чи його критика.
 
-61- Тимошенко Ю.В.
Речення перше частини першої статті 5 доповнити словами «з урахуванням частини четвертої цієї статті».
 
Відхилено Ця стаття встановлює правила щодо певних правовідносин та трактується у комплексі.  1. Поліцейський отримує наказ від керівника в порядку підпорядкованості та зобов’язаний неухильно та у визначений строк точно його виконувати. Забороняється обговорення наказу чи його критика.
 
    -62- Паламарчук М.П.
У частині 1 статті 5 Дисциплінарного статуту Національної поліції України слово «підлеглості» замінити словом «підпорядкованості».
 
Враховано    
66. 2. За відсутності можливості виконати наказ поліцейський зобов’язаний негайно повідомити про це безпосередньому керівнику з обґрунтуванням причин невиконання і повідомленням про вжиття заходів до подолання перешкод у виконанні наказу.
 
   2. За відсутності можливості виконати наказ поліцейський зобов’язаний негайно повідомити про це безпосередньому керівнику з обґрунтуванням причин невиконання і повідомленням про вжиття заходів до подолання перешкод у виконанні наказу.
 
67. 3. У разі коли поліцейський, який виконує наказ безпосереднього керівника, отримав від прямого керівника новий наказ, що стає перешкодою для виконання попереднього, він зобов’язаний негайно доповісти про це керівникові, який віддав (видав) такий наказ, і після отримання його згоди припинити виконання попереднього наказу. Керівник, який віддав (видав) новий наказ, повідомляє про це керівнику, який віддав (видав) попередній наказ.
 
   3. У разі якщо поліцейський, який виконує наказ безпосереднього керівника, отримав від прямого керівника новий наказ, що стає перешкодою для виконання попереднього, він зобов’язаний негайно доповісти про це керівникові, який віддав (видав) такий наказ, і після отримання його згоди припинити виконання попереднього наказу. Керівник, який віддав (видав) новий наказ, повідомляє про це керівнику, який віддав (видав) попередній наказ.
 
68. 4. Поліцейському заборонено виконувати злочинний або явно незаконний наказ. У разі одержання наказу, що суперечить закону, підлеглий не повинен виконувати його, про що зобов’язаний невідкладно в письмовій формі доповісти керівнику, який віддав (видав) наказ, і своєму безпосередньому керівникові, а в разі наполягання на його виконанні - письмово повідомити прямому керівнику.
 
-63- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ч. 4 ст. 5 викласти у такій редакції:
«4. Поліцейському заборонено виконувати злочинний або явно незаконний наказ. У разі одержання наказу, що суперечить закону, підлеглий не повинен виконувати його, про що зобов’язаний невідкладно доповісти керівнику, який віддав (видав) наказ, і своєму безпосередньому керівникові, а в разі наполягання на його виконанні - письмово повідомити прямому керівнику невідкладно, але не пізніше одного робочого дня. За результатами такого повідомлення обов’язково призначається службове розслідування.».
Обґрунтування: Необхідно забезпечити дієвий механізм повідомлення і наслідків за таким повідомленням.
 
Відхилено Законом передбачено призначення службового розслідування у всіх випадках порушення службової дисципліни.  4. Поліцейському забороняється виконувати злочинний або явно незаконний наказ. У разі одержання наказу, що суперечить закону, підлеглий не повинен виконувати його, про що зобов’язаний невідкладно в письмовій формі доповісти керівнику, який віддав (видав) наказ, та своєму безпосередньому керівникові, а в разі наполягання на його виконанні - письмово повідомити про це прямому керівнику.
 
    -64- Сотник О.С.
Костенко П.П.
Частину четверту статті 5 законопроекту викласти в новій редакції:
«4. Поліцейському заборонено виконувати злочинний або явно незаконний наказ. У разі одержання наказу, що суперечить закону, підлеглий не повинен виконувати його, про що зобов’язаний невідкладно доповісти керівнику, який віддав (видав) наказ, і своєму безпосередньому керівникові, а в разі наполягання на його виконанні - письмово повідомити безпосередньому керівнику невідкладно, але не пізніше одного робочого дня. За результатами такого повідомлення обов’язково призначається службове розслідування. У випадку не відкриття службового розслідування, поліцейський має право звернутись зі скаргою до старшого прямого керівника.»
 
Відхилено Аналогічно проп.63   
69. 5. Виконання поліцейським злочинного або явно незаконного наказу, а також невиконання правомірного наказу тягне відповідальність, передбачену цим Статутом та іншими законами.
 
-65- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ч. 5 ст. 5 після слова «Виконання» доповнити словами «чи віддання (видання)».
Обґрунтування: Логічно, що відповідальність має наставати як за виконання незаконного наказу, так і за його віддання (видання).
 
Відхилено Запропоновані положення вже передбачено ч.6 статті 4 Віддання (видання) наказу Статуту.  5. Виконання поліцейським злочинного або явно незаконного наказу, а також невиконання правомірного наказу тягнуть за собою відповідальність, передбачену цим Статутом та законом.
6. Наказ вищих органів, керівників, посадових та службових осіб не може бути підставою для порушення поліцейським Конституції та законів України.
 
    -66- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ст. 5 доповнити ч. 6 такого змісту:
«6. Наказ вищих органів, керівників, посадових та службових осіб не може бути підставою для порушення поліцейським Конституції та законів України.».
Обґрунтування: Треба закріпити додаткові положення про дотримання поліцейським вимог Конституції і законів України при виконанні наказів.
 
Враховано    
    -67- Сотник О.С.
Костенко П.П.
В статті 5 законопроекту додати частину шосту наступного змісту:
«6. Наказ вищих органів, керівників, посадових та службових осіб не може бути підставою для порушення поліцейським Конституції та законів України.»
 
Враховано Аналогічно проп.66   
70. Розділ ІІ. ЗАОХОЧЕННЯ
 
   Розділ ІІ. ЗАОХОЧЕННЯ
 
71. Стаття 6. Заохочення
 
   Стаття 6. Заохочення та його види
 
72. 1. Заохочення є засобом підтримання службової дисципліни, що полягає у відзначенні поліцейського за успішне виконання ним обов’язків, а також за інші заслуги перед державою та суспільством.
 
   1. Заохочення є засобом підтримання службової дисципліни, що полягає у відзначенні поліцейського за успішне виконання ним обов’язків, а також за інші заслуги перед державою та суспільством.
 
73. 2. До поліцейських можуть бути застосовані такі види заохочень:
 
-68- Левченко Ю.В.
Частину 2 статті 6 розділу 2 додатку 1 до Законопроекту викласти у наступній редакції:
«2. До поліцейських можуть бути застосовані такі види заохочень:
1) дострокове зняття дисциплінарного стягнення;
2)занесення на дошку пошани;
3) надання додаткової відпустки;
4) заохочення грошовою винагородою;
5) заохочення цінним подарунком;
6) заохочення відомчими заохочувальними відзнаками Національної поліції України, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;
7) заохочення відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства внутрішніх справ України, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;
8) дострокове присвоєння чергового спеціального звання;
9) присвоєння спеціального звання, вищого на один ступінь від звання, передбаченого займаною штатною посадою;
10) заохочення відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя»;
11) заохочення відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства внутрішніх справ України «Холодна зброя».»
Обґрунтування: Перелік заохочень варто було б також доповнити таким видом заохочення, як надання додаткової відпустки, а також визначенням переліку відомчих заохочувальних відзнак Національної поліції України та Міністерства внутрішніх справ України.
 
Відхилено У зв’язку із врахуванням проп. 69, 70  2. До поліцейських можуть застосовуватися такі види заохочень:
 
74. 1) дострокове зняття дисциплінарного стягнення;
 
   1) дострокове зняття дисциплінарного стягнення;
 
75. 2) занесення на дошку пошани;
 
   2) занесення на дошку пошани;
 
76. 3) заохочення грошовою винагородою;
 
   3) заохочення грошовою винагородою;
 
77. 4) заохочення цінним подарунком;
 
-69- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ч. 2 ст. 6 після п. 4 доповнити новим п. 5 такого змісту (відповідно п. 5-10 вважати п. 6-11):
«5) надання додаткової оплачуваної відпустки тривалістю до 5 діб; «.
Обґрунтування: Доповнення переліку заохочень додатковою відпусткою є нормальною практикою та хорошим стимулом.
 
Враховано   4) заохочення цінним подарунком;
5) надання додаткової оплачуваної відпустки тривалістю до п’яти діб;
 
    -70- Сотник О.С.
Костенко П.П.
Частину другу статті 6 законопроекту після пункту 4 доповнити новим пунктом 5 такого змісту (відповідно п. 5-10 вважати п. 6-11):
«5) надання додаткової оплачуваної відпустки тривалістю до 5 діб; «
 
Враховано    
78. 5) заохочення відомчими заохочувальними відзнаками Національної поліції України;
 
   6) заохочення відомчими заохочувальними відзнаками Національної поліції України;
 
79. 6) заохочення відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства внутрішніх справ України;
 
   7) заохочення відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства внутрішніх справ України;
 
80. 7) дострокове присвоєння чергового спеціального звання;
 
   8) дострокове присвоєння чергового спеціального звання;
 
81. 8) присвоєння спеціального звання, вищого на один ступінь від звання, передбаченого займаною штатною посадою;
 
   9) присвоєння спеціального звання, вищого на один ступінь від звання, передбаченого займаною штатною посадою;
 
82. 9) заохочення відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя»;
 
-71- Купрієнко О.В.
Пункт 9 частини другої статті 6 після слів «Вогнепальна зброя» доповнити словами «вітчизняного виробництва; «.
Пояснення: дана норма усуне корупційну складову, направлену на нецільове використання державних коштів на придбання зразків зброї не вітчизняного виробництва. Позитивно впливатиме на збільшення надходжень до бюджету, та розвитку вітчизняного виробника.
 
Відхилено У нормі йдеться про назву відзнаки а не її походження.  10) заохочення відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя»;
 
83. 10) заохочення відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства внутрішніх справ України «Холодна зброя».
 
-72- Купрієнко О.В.
Пункт 10 частини другої статті 6 після слів «Холодна зброя» доповнити словами «вітчизняного виробництва; «.
Пояснення: дана норма усуне корупційну складову, направлену на нецільове використання державних коштів на придбання зразків зброї не вітчизняного виробництва. Позитивно впливатиме на збільшення надходжень до бюджету, та розвитку вітчизняного виробника.
 
Відхилено У нормі йдеться про назву відзнаки а не її походження.  11) заохочення відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства внутрішніх справ України «Холодна зброя».
 
    -73- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ст. 6 доповнити ч. 3 такого змісту:
«3. До курсантів (слухачів), які проходять навчання у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, крім заохочень, передбачених частиною другою цієї статті, можуть також застосовуватися:
1) зняття з чергового або позачергового наряду;
2) надання дозволу на позачергове звільнення з розташування навчального закладу;
3) надання короткострокової відпустки тривалістю до 5 діб.»
Обґрунтування: Враховуючи специфіку курсантів (слухачів) для них варто передбачити додаткові заходи заохочення.
 
Відхилено Стосовно нарядів, то це вид дисциплінарного стягнення, яке може бути знято. Перебування курсантів вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання на казарменому положенні чинними нормативно-правовими актами не передбачено. Надання додаткової оплачуваної відпустки до 5 діб вже передбачено пунктом 5 частини другої статті 6 Статуту.   
    -74- Левченко Ю.В.
Частину 10 статті 6 розділу 2 додатку 1 до Законопроекту виключити.
Обґрунтування: Внаслідок скасування Наказу МВС від 07.05.2010 N 165 «Про відомчі заохочувальні відзнаки МВС "Вогнепальна зброя" та "Холодна зброя"« та відповідно до Наказу МВС України від 30.11.2015 № 1521 «Про відомчу заохочувальну відзнаку Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя»« така відзнака як відомча заохочувальна відзнака «Холодна зброя» не є відзнакою МВС.
 
Відхилено У разі прийняття Закону на його підставі буде розроблений відповідний нормативно-правовий акт, яким буде затверджено порядок заохочення відомчими заохочувальними відзнаками МВС.   
    -75- Ванат П.М.
Романовський О.В.
пункт десятий частини другої статті 6 виключити;
Обґрунтування: Відповідно статті 3 Закону України «Про державні нагороди» серед видів державних нагород відсутня нагорода «Холодна зброя». Так як згідно редакції цього законопроекту, прийнятої у першому читанні зміни до статті 3 Закону України «Про державні нагороди» не вносяться, то відзнака Міністерства внутрішніх справ України «Холодна зброя» потребує вилучення із тексту цього законопроекту.
 
Відхилено Це відомча заохочувальна відзнака МВС, а не державна нагорода.   
    -76- Ванат П.М.
Романовський О.В.
статтю 6 доповнити частиною третьою наступного змісту:
«3. До курсантів (слухачів), які проходять навчання у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, крім видів заохочень, визначених цією статтею, можуть бути застосовані такі види заохочень:
1) надання позачергово звільнення з розташування навчального закладу;
2) встановлення іменної стипендії.».
Обґрунтування: Так як курсантів (слухачів), які проходять навчання у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання у частині четвертій статті 13 визначені додаткові стягнення, то за принципом балансу стягнень та заохочень, доцільно для зазначених осіб окремо зазначити заохочення. Також необхідно врахувати, що не усі заохочення, зазначені у ч. 2 можуть бути застосовані.
 
Відхилено Встановлення іменної стипендії та підстави до її встановлення не є предметом правового регулювання Статуту.   
    -77- Паламарчук М.П.
Статтю 6 Дисциплінарного статуту Національної поліції України доповнити новою частиною такого змісту:
«3. До курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, крім заохочень, передбачених частиною другою цієї статті, можуть також застосовуватися:
1) нагородження особистою фотокарткою курсанта (слухача), сфотографованого біля розгорнутого прапора навчального закладу;
2) направлення батькам курсанта (слухача) листа з подякою;
3) надання дозволу на позачергове звільнення з розташування навчального закладу;
4) надання короткострокової відпустки тривалістю до 5 діб.»
 
Відхилено У зв’язку з врах. проп.73.   
84. Стаття 7. Нагородження державними нагородами України, відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
 
   Стаття 7. Нагородження державними нагородами України, відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
 
85. 1. За мужність, відвагу, героїзм, особливі заслуги перед державою в боротьбі із злочинністю, забезпеченні публічної безпеки і порядку, зразкове виконання службових обов’язків може бути внесено подання про нагородження державними нагородами України, відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України поліцейського.
 
   1. За мужність, відвагу, героїзм, особливі заслуги перед державою в боротьбі із злочинністю, забезпеченні публічної безпеки і порядку, зразкове виконання службових обов’язків може бути внесено подання про нагородження поліцейського державними нагородами України, відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.
 
86. 2. Подання про нагородження державними нагородами України, відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України керівника Національної поліції України вносить Міністр внутрішніх справ України.
 
   2. Подання про нагородження державними нагородами України, відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України керівника Національної поліції України вносить Міністр внутрішніх справ України.
 
87. 3. Подання про нагородження державними нагородами України, відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України інших поліцейських вносить Міністр внутрішніх справ України за поданням керівника Національної поліції України.
 
-78- Паламарчук М.П.
Статтю 7 Дисциплінарного статуту Національної поліції України після частини 3 доповнити частиною такого змісту:
«4. Подання про нагородження державними нагородами України, відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України поліцейських, які проходять службу або навчаються у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, вносить Міністр внутрішніх справ України за поданням ректорів таких навчальних закладів, що погоджуються керівником Національної поліції України.»
 
Враховано   3. Подання про нагородження державними нагородами України, відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України інших поліцейських вносить Міністр внутрішніх справ України за поданням керівника Національної поліції України.
4. Подання про нагородження державними нагородами України, відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України поліцейських, які проходять службу або навчаються у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, вносить Міністр внутрішніх справ України за поданням ректора такого навчального закладу, що погоджується керівником Національної поліції України.
 
88. 4. Подання про нагородження державними нагородами України поліцейського за проявлену мужність, відвагу, героїзм, особливі заслуги в боротьбі із злочинністю, забезпеченні публічної безпеки і порядку, зразкове виконання службових обов’язків вноситься незалежно від наявності в нього дисциплінарних стягнень.
 
-79- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ч. 4 ст. 7 викласти у такій редакції:
«4. Подання про нагородження державними нагородами України поліцейського за проявлену мужність, відвагу, героїзм, забезпеченні публічної безпеки і порядку, вноситься незалежно від наявності в нього дисциплінарних стягнень.».
Обґрунтування: Технічне уточнення.
 
Враховано Наявність дисциплінарних стягнень виключає зразкове виконання службових обов’язків.  5. Подання про нагородження державними нагородами України поліцейського за виявлені мужність, відвагу, героїзм, особливі заслуги в боротьбі із злочинністю, забезпеченні публічної безпеки і порядку вноситься незалежно від наявності у поліцейського дисциплінарних стягнень.
 
    -80- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У частині четвертій статті 7 законопроекту виключити слова «зразкове виконання службових обов’язків»;
 
Враховано Аналогічно проп.79   
89. Стаття 8. Права керівників щодо застосування заохочень
 
   Стаття 8. Права керівників щодо застосування заохочень
 
90. 1. Міністрові внутрішніх справ України належить право застосовувати до всіх поліцейських такі заохочення:
 
   1. Міністрові внутрішніх справ України належить право застосовувати до всіх поліцейських заохочення:
 
91. 1) заохочення грошовою винагородою;
 
   1) грошовою винагородою;
 
92. 2) заохочення цінним подарунком;
 
   2) цінним подарунком;
 
93. 3) заохочення відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства внутрішніх справ України;
 
   3) відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства внутрішніх справ України;
 
94. 4) заохочення відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя»;
 
-81- Купрієнко О.В.
Пункт 4 частини першої статті 8 після слів «Вогнепальна зброя» доповнити словами «вітчизняного виробництва; «.
Пояснення: дана норма усуне корупційну складову, направлену на нецільове використання державних коштів на придбання зразків зброї не вітчизняного виробництва. Позитивно впливатиме на збільшення надходжень до бюджету, та розвитку вітчизняного виробника.
 
Відхилено У нормі йдеться про назву відзнаки а не її походження.  4) відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя»;
 
95. 5) заохочення відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства внутрішніх справ України «Холодна зброя».
 
-82- Купрієнко О.В.
Пункт 5 частини першої статті 8 після слів «Холодна зброя» доповнити словами «вітчизняного виробництва; «.
Пояснення: дана норма усуне корупційну складову, направлену на нецільове використання державних коштів на придбання зразків зброї не вітчизняного виробництва. Позитивно впливатиме на збільшення надходжень до бюджету, та розвитку вітчизняного виробника.
 
Відхилено У нормі йдеться про назву відзнаки а не її походження.  5) відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства внутрішніх справ України «Холодна зброя».
 
    -83- Левченко Ю.В.
Пункт 5 частини 1 статті 8 розділу 2 додатку 1 до Законопроекту виключити.
Обґрунтування: Внаслідок скасування Наказу МВС від 07.05.2010 N 165 «Про відомчі заохочувальні відзнаки МВС "Вогнепальна зброя" та "Холодна зброя"« та відповідно до Наказу МВС України від 30.11.2015 № 1521 «Про відомчу заохочувальну відзнаку Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя»« така відзнака як відомча заохочувальна відзнака «Холодна зброя» не є відзнакою МВС.
 
Відхилено Відомчу заохочувальну відзнаку «Холодна зброя» скасовувати недоцільно. Суперечить п.10 ч.2 статті 6 Статуту   
    -84- Ванат П.М.
Романовський О.В.
пункт п’ятий частини першої статті 8 виключити;
 
Відхилено Аналогічно проп. 83   
96. 2. Керівникові Національної поліції України належить право застосовувати заохочення, передбачені цим Статутом, до всіх поліцейських, крім відомчих заохочувальних відзнак Міністерства внутрішніх справ України.
 
   2. Керівникові Національної поліції України належить право застосовувати заохочення, передбачені цим Статутом, до всіх поліцейських, крім відомчих заохочувальних відзнак Міністерства внутрішніх справ України.
 
97. 3. Інші керівники поліції застосовують до підлеглих заохочення в межах прав, наданих їм керівником Національної поліції України.
 
-85- Купрієнко О.В.
Частину третю статті 8 викласти в такій редакції:
«Керівникові територіальних органів поліції належить право застосовувати заохочення, передбачені цим Статутом до підлеглих поліцейських, крім відомчих заохочувальних відзнак Міністерства внутрішніх справ України.».
Пояснення: норма у прийнятому варіанту не узгоджується зі статтею 19 Конституції України: «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». А також керівник Національної поліції України не має права особисто визначити права та їх обсяги і надавати їх своїм підлеглим.
 
Відхилено Суперечить концепції прийнятій у першому читанні.  3. Інші керівники поліції застосовують до підлеглих заохочення в межах повноважень, наданих їм керівником Національної поліції України.
4. Ректори вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, застосовують до підлеглих заохочення в межах повноважень, наданих їм Міністром внутрішніх справ України.
 
    -86- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
У ч. 3 ст. 8 слова «прав, наданих їм керівником Національної поліції України.» замінити на «в порядку, визначеному цим Дисциплінарним Статутом.».
Обґрунтування: Технічне узгодження з вимогами ст. 19 Конституції України.
 
Відхилено Для врахування необхідно визначення такого порядку.   
    -87- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У частині третій статті 8 законопроекту слова «прав, наданих їм керівником Національної поліції України.» замінити на «в порядку, визначеному цим Дисциплінарним Статутом.»;
 
Відхилено Аналогічно проп. 86   
    -88- Паламарчук М.П.
У частині 3 статті 8 слова «в межах прав, наданих їм керівником Національної поліції України.» замінити на «в порядку, визначеному цим Дисциплінарним Статутом.»
 
Відхилено Аналогічно проп. 86   
    -89- Левченко Ю.В.
Частину 3 статті 8 розділу 2 додатку 1 до Законопроекту викласти у наступній редакції:
«3. Керівники територіальних органів поліції застосовують до підлеглих заохочення в межах прав, наданих їм керівником Національної поліції України.»
Обґрунтування: Положення проекту, за яким «інші» керівники поліції застосовують до підлеглих заохочення в межах прав, наданих їм керівником поліції (частина 3 цієї статті), не узгоджується з вимогою Основного Закону України про те, що «органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» (див. ст. 19 Конституції України), а не на підставі прав, які визначає певна посадова особа.
 
Відхилено Охоплюється існуючою редакцією.   
    -90- Ванат П.М.
Романовський О.В.
частину третю статті 8 викласти у новій редакції:
«3. Керівники територіальних органів поліції застосовують до підлеглих такі заохочення:
1) дострокове зняття дисциплінарного стягнення;
2) занесення на дошку пошани;
3) заохочення грошовою винагородою;
4) заохочення цінним подарунком;
5) заохочення відомчою заохочувальною відзнакою територіального органу поліції.».
 
Відхилено Суперечить концепції прийнятій у першому читанні.   
    -91- Паламарчук М.П.
Статтю 8 Дисциплінарного статуту Національної поліції України після частини 3 доповнити частиною такого змісту:
«4. Ректори вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, застосовують до підлеглих заохочення в межах прав, наданих їм Міністром внутрішніх справ України.»
 
Враховано    
98. 4. Керівник, який не наділений правами застосування заохочень, має право внести подання або порушити клопотання про заохочення підлеглого перед уповноваженим керівником.
 
   5. Керівник, не наділений повноваженнями щодо застосування заохочень, має право внести подання або порушити клопотання про заохочення підлеглого перед уповноваженим керівником.
 
99. Стаття 9. Загальний порядок застосування заохочень
 
   Стаття 9. Загальний порядок застосування заохочень
 
100. 1. Заохочення застосовуються до поліцейських на підставі сукупної оцінки професійних якостей, результатів службової діяльності, ступеня службової активності, ініціативності та стану дотримання службової дисципліни на підставі подання про заохочення.
 
   1. Заохочення застосовуються до поліцейських на підставі сукупної оцінки професійних якостей, результатів службової діяльності, ступеня службової активності, ініціативності та стану дотримання службової дисципліни на підставі подання про заохочення.
 
101. 2. У поданні про заохочення зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для висунення кандидатури на заохочення.
 
   2. У поданні про заохочення зазначаються конкретні заслуги поліцейського, що стали підставою для внесення подання про застосування до нього заохочення.
 
102. 3. Забороняється внесення підлеглими подання про заохочення їх керівника.
 
   3. Забороняється внесення підлеглими подання про заохочення їхнього керівника.
 
103. 4. Заохочення поліцейського оформляється письмовим наказом. Зміст наказу оголошується особовому складу відповідного органу поліції, а до відома поліцейського, якого заохочено, доводиться особисто.
 
   4. Заохочення поліцейського оформляється письмовим наказом. Зміст наказу оголошується особовому складу відповідного органу поліції та доводиться до відома поліцейського, якого заохочено.
 
104. 5. Підстави для застосування до поліцейського заохочень, порядок представлення до заохочення, розгляд матеріалів та прийняття рішення про заохочення або відмову в заохоченні, опис заохочення, порядок вручення, а також його позбавлення та вилучення визначаються положенням про заохочення, яке затверджується Міністерством внутрішніх справ України.
 
   5. Підстави для застосування до поліцейського заохочень, порядок представлення до заохочення, розгляд матеріалів та прийняття рішення про заохочення або про відмову в заохоченні, опис заохочення, порядок вручення, а також його позбавлення та вилучення визначаються положенням про заохочення, що затверджується Міністерством внутрішніх справ України.
 
105. 6. Рішення про заохочення поліцейського, прийняте з порушенням визначеного порядку або на підставі недостовірних відомостей, підлягає скасуванню, а виданий предмет заохочення - вилученню. За відсутності предмета заохочення його вартість повинна бути відшкодована в порядку, визначеному законодавством.
 
   6. Рішення про заохочення поліцейського, прийняте з порушенням визначеного порядку або на підставі недостовірних відомостей, підлягає скасуванню, а виданий предмет заохочення - вилученню. За відсутності предмета заохочення його вартість відшкодовується в порядку, визначеному законодавством.
 
106. 7. Рішення про скасування заохочення поліцейському із зазначених цією статтею підстав приймається уповноваженим керівником за результатами проведеного в установленому порядку службового розслідування.
 
   7. Рішення про скасування заохочення поліцейського із зазначених цією статтею підстав приймається уповноваженим керівником за результатами проведеного в установленому порядку службового розслідування.
 
107. Стаття 10. Особливості застосування деяких видів заохочень
 
   Стаття 10. Особливості застосування деяких видів заохочень
 
108. 1. Поліцейський, який має дисциплінарне стягнення, може заохочуватися лише шляхом дострокового зняття дисциплінарного стягнення, але не раніше ніж через три місяці з дня видання наказу про застосування дисциплінарного стягнення, крім випадків заохочення такого поліцейського державними нагородами.
 
   1. Поліцейський, який має дисциплінарне стягнення, може заохочуватися лише шляхом дострокового зняття дисциплінарного стягнення, але не раніше ніж через три місяці з дня видання наказу про застосування дисциплінарного стягнення, крім випадків заохочення такого поліцейського державними нагородами.
 
109. 2. Дострокове зняття дисциплінарного стягнення застосовується у разі, коли воно виконало свою виховну функцію, а поліцейський своїм ставленням до служби і поведінкою доведе своє виправлення. Одноразово може бути знято лише одне дисциплінарне стягнення.
 
-92- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
У ч. 2 ст. 10 слова «воно виконало свою виховну функцію, а» виключити.
Обґрунтування: Потрібна чіткість і однозначність у питанні дострокового зняття стягнення.
 
Відхилено Само по собі накладення дисциплінарного стягнення несе перш за все виховну функцію.  2. Дострокове зняття дисциплінарного стягнення застосовується у разі, якщо воно виконало свою виховну функцію, а поліцейський своїм ставленням до служби і поведінкою довів своє виправлення. Одноразово може бути знято лише одне дисциплінарне стягнення.
 
    -93- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У частині другій статті 10 законопроекту виключити слова «воно виконало свою виховну функцію, а»;
 
Відхилено Аналогічно проп.92   
110. 3. Дострокове зняття дисциплінарного стягнення до поліцейського, якому оголошено зауваження, не застосовується.
 
   3. Дострокове зняття дисциплінарного стягнення до поліцейського, якому оголошено зауваження, не застосовується.
 
111. 4. Заохочення поліцейського грошовою винагородою може застосовуватися як окремий вид заохочення або одночасно із заохоченням поліцейського відомчою заохочувальною відзнакою Національної поліції України або Міністерства внутрішніх справ України.
 
   4. Заохочення грошовою винагородою може застосовуватися до поліцейського як окремий вид заохочення або одночасно із заохоченням відомчою заохочувальною відзнакою Національної поліції України або Міністерства внутрішніх справ України.
 
112. 5. Дострокове присвоєння чергового спеціального звання здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про Національну поліцію» та може бути застосовано до поліцейського, який має стаж служби в поліції не менше п’яти років.
 
   5. Дострокове присвоєння чергового спеціального звання здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про Національну поліцію» та може бути застосовано до поліцейського, який має стаж служби в поліції не менше п’яти років.
 
113. 6. До поліцейського, якого заохочено шляхом дострокового присвоєння чергового спеціального звання, повторно такий вид заохочення може бути застосовано не раніше ніж через три роки, за винятком випадків застосування зазначеного виду заохочення до поліцейських за виявлену мужність і героїзм під час рятування життя особи або затримання особливо небезпечних злочинців.
 
   6. До поліцейського, до якого застосовано заохочення у виді дострокового присвоєння чергового спеціального звання, повторно такий вид заохочення може бути застосований не раніше ніж через три роки, крім випадків застосування зазначеного виду заохочення до поліцейських за виявлені мужність і героїзм під час рятування життя громадян або затримання особливо небезпечних злочинців.
 
114. 7. Відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя» та відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства внутрішніх справ України «Холодна зброя» заохочуються поліцейські за виняткові заслуги у сфері забезпечення національної безпеки, розкритті особливо тяжких злочинів, затриманні особливо небезпечних озброєних злочинців, проявлену честь, доблесть та самопожертву під час рятування життя громадян у разі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та в особливий період.
 
-94- Левченко Ю.В.
Частину 7 статті 10 розділу 2 додатку 1 до Законопроекту викласти у наступній редакції:
«7. Відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя» заохочуються поліцейські за виняткові заслуги у сфері забезпечення національної безпеки, розкритті особливо тяжких злочинів, затриманні особливо небезпечних озброєних злочинців, проявлену честь, доблесть та самопожертву під час рятування життя громадян у разі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та в особливий період.»
Обґрунтування: Внаслідок скасування Наказу МВС від 07.05.2010 N 165 «Про відомчі заохочувальні відзнаки МВС "Вогнепальна зброя" та "Холодна зброя"« та відповідно до Наказу МВС України від 30.11.2015 № 1521 «Про відомчу заохочувальну відзнаку Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя»« така відзнака як відомча заохочувальна відзнака «Холодна зброя» не є відзнакою МВС.
 
Відхилено У зв’язку з врахуванням проп. 95. Крім того, суперечить п.10 ч.2 статті 6 Статуту.  7. Відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя» та відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства внутрішніх справ України «Холодна зброя» заохочуються поліцейські за виняткові заслуги у сфері забезпечення національної безпеки, з розкриття особливо тяжких злочинів, затримання особливо небезпечних озброєних злочинців, виявлені честь, доблесть та самопожертву під час рятування життя громадян у разі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та в особливий період.
Реєстрація, зберігання, носіння, використання і застосування зброї здійснюються відповідно до законодавства.
Передача відомчої заохочувальної відзнаки іншим особам або її відчуження забороняються.
 
    -95- Левченко Ю.В.
Частину 7 статті 10 розділу 2 додатку 1 до Законопроекту викласти у наступній редакції:
«7. Відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя» та відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства внутрішніх справ України «Холодна зброя» заохочуються поліцейські за виняткові заслуги у сфері забезпечення національної безпеки, розкритті особливо тяжких злочинів, затриманні особливо небезпечних озброєних злочинців, проявлену честь, доблесть та самопожертву під час рятування життя громадян у разі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та в особливий період.
Реєстрація, зберігання, носіння, використання і застосування зброї здійснюються відповідно до чинного законодавства.
Передача відзнаки іншим особам або її відчуження забороняються.»
Обґрунтування: Враховуючи, що у власність поліцейським передається засіб, призначений для враження людей та заборонений для цивільного обігу, доцільно на рівні закону визначити питання реєстрації, зберігання, носіння, використання і застосування цієї зброї, порядок володіння та користування нею після звільнення з поліції, цивільного обігу цієї зброї (передача, використання родичами, спадкування, продаж, дарування тощо).
 
Враховано    
    -96- Ванат П.М.
Романовський О.В.
у частині сьомій статті 10 слова: «та відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства внутрішніх справ України «Холодна зброя»« виключити;
Обґрунтування: Відповідно статті 3 Закону України «Про державні нагороди» серед видів державних нагород відсутня нагорода «Холодна зброя». Так як згідно редакції цього законопроекту, прийнятої у першому читанні зміни до статті 3 Закону України «Про державні нагороди» не вносяться, то відзнака Міністерства внутрішніх справ України «Холодна зброя» потребує вилучення із тексту цього законопроекту.
 
Відхилено Це відомча заохочувальна відзнака МВС, а не державна нагорода. Суперечить п.10 ч.2 статті 6 Статуту.   
    -97- Ванат П.М.
Романовський О.В.
доповнити частину сьому статті 10 абзацами з другого по восьмий наступного змісту:
«Відзнакою «Іменна вогнепальна зброя» є пістолет вітчизняного виробництва.
Зброя, що є відзнакою «Іменна вогнепальна зброя», підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.
Особи, нагороджені відзнакою «Іменна вогнепальна зброя», після її державної реєстрації мають право зберігати її, носити і застосовувати у порядку, встановленому чинним законодавством України.
Передача зброї, що є відзнакою «Іменна вогнепальна зброя», іншим особам або відчуження її забороняється.
Позбавлення відзнаки «Іменна вогнепальна зброя» може бути проведено Міністерством внутрішніх справ України у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин - за поданням суду на підставі та в порядку, встановленому законодавством.
Зброя, що є відзнакою «Іменна вогнепальна зброя», і посвідчення про нагородження, після смерті нагородженого передаються на зберігання в якості експонату до музею Міністерства внутрішніх справ України або до територіального органу поліції за місцем реєстрації зброї.
Зброя, що є відзнакою «Іменна вогнепальна зброя», і посвідчення про нагородження, що належали особі, позбавленій відзнаки здаються до територіального органу поліції за місцем її реєстрації зброї.».
Обґрунтування: Згідно статті 9 Закону України «Про державні нагороди» відзнака "Іменна вогнепальна зброя" встановлюється для нагородження офіцерського складу. Так як згідно редакції цього законопроекту, прийнятої у першому читанні зміни до статті 9 Закону України «Про державні нагороди» не вносяться, то занадто широке коло суб’єктів, які можуть отримати відомчу заохочувальну відзнаку Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя» потребує звуження до поліцейських які мають офіцерське звання.
Суспільні відносини, пов’язані із вогнепальною зброєю, отриманою як відзнакою, недостатньо унормовані в законопроекті.
Виходячи із визначення терміну «вогнепальна зброя», наведеного у Модельному законі про зброю:
«вогнепальна зброя - це зброя, призначена для механічного ураження цілі на відстані снарядом, що одержує спрямований рух за рахунок енергії порохового чи іншого заряду», цим поняттям охоплюється широке коло предметів - від пістолета до гармати (міномета). Необхідно законодавчо звузити коло таких предметів. наприклад, до пістолета вітчизняного виробництва.
Також необхідно на рівні законопроекту унормувати головні складові суспільних відносин, пов’язаних із вогнепальною зброєю, отриманою як відзнака.
 
Відхилено Це відомча заохочувальна відзнака МВС, а не державна нагорода. Суперечить п.9 ч.2 статті 6 Статуту.   
115. Розділ ІІІ. ДИСЦИПЛІНАРНЕ СТЯГНЕННЯ
 
   Розділ ІІІ. ДИСЦИПЛІНАРНЕ СТЯГНЕННЯ
 
116. Стаття 11. Відповідальність поліцейського
 
   Стаття 11. Відповідальність поліцейського
 
117. 1. За порушення службової дисципліни поліцейські незалежно від займаної посади та спеціального звання несуть дисциплінарну відповідальність згідно з цим Статутом.
 
   1. За порушення службової дисципліни поліцейські незалежно від займаної посади та спеціального звання несуть дисциплінарну відповідальність згідно з цим Статутом.
 
118. 2. За вчинення адміністративних правопорушень поліцейські несуть дисциплінарну відповідальність відповідно до цього Статуту, крім випадків, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення.
 
   2. За вчинення адміністративних правопорушень поліцейські несуть дисциплінарну відповідальність відповідно до цього Статуту, крім випадків, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення.
 
119. 3. Поліцейських, яких в установленому порядку притягнуто до адміністративної, кримінальної або цивільно-правової відповідальності, одночасно може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності згідно з цим Статутом.
 
   3. Поліцейських, яких в установленому порядку притягнуто до адміністративної, кримінальної або цивільно-правової відповідальності, одночасно може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності згідно з цим Статутом.
 
120. Стаття 12. Дисциплінарний проступок
 
   Стаття 12. Дисциплінарний проступок
 
121. 1. Дисциплінарним проступком визнається протиправна, винна дія чи бездіяльність поліцейського, що полягає в порушенні поліцейським службової дисципліни, невиконанні чи неналежному виконанні ним обов’язків поліцейського або виходить за їх межі, порушенні обмежень та заборон, визначених законодавством для поліцейських, а також учиненні дій, що підривають авторитет поліції.
 
-98- Купрієнко О.В.
Частину першу статті 12 викласти у такій редакції:
«1. Дисциплінарним проступком визнається протиправна, винна дія чи бездіяльність поліцейського, що полягає в порушенні поліцейським службової дисципліни, невиконанні чи неналежному виконанні ним обов’язків поліцейського, передбачених статтею 18 Закону України «Про національну поліцію» або виходить за їх межі, порушенні обмежень та заборон, визначених законодавством для поліцейських, а також учиненні дій, що підривають авторитет поліції, здійснення виказувань, що принижують честь та гідність людини, допускають образливе чи зверхнє ставлення до неї.».
Пояснення: дана норма конкретизує поняття дисциплінарний проступок, направлена на усунення негативного ставлення суспільства до хамського та зверхнього поводження поліцейського, сприятиме відновленню рівня довіри до поліцейського. Дисциплінує поліцейського під час спілкування з громадянами, узгоджується зі статтями 10, 11 Закону України «Про національну поліцію», оскільки рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції.
 
Відхилено Статтею 18 ЗУ «Про Національну поліцію» визначені основні обов’язки поліцейського. Обов’язки поліцейського визначені і цим Статутом. Запропонована редакція може призвести до звуження трактування поняття «обов’язки поліцейського».  1. Дисциплінарним проступком визнається протиправна винна дія чи бездіяльність поліцейського, що полягає в порушенні ним службової дисципліни, невиконанні чи неналежному виконанні обов’язків поліцейського або виходить за їх межі, порушенні обмежень та заборон, визначених законодавством для поліцейських, а також у вчиненні дій, що підривають авторитет поліції.
 
    -99- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ч. 1 ст. 12 викласти у такій редакції:
«1. Дисциплінарним проступком визнається протиправна, винна дія чи бездіяльність поліцейського, передбачена частиною 3 статті 1 та частиною 2 статті 12 цього Статуту і полягає в порушенні поліцейським службової дисципліни, невиконанні чи неналежному виконанні ним обов’язків поліцейського або виходить за їх межі, порушенні обмежень та заборон, визначених законом для поліцейських.».
Обґрунтування: Уточнення визначення дисциплінарного проступку з конкретизацією таких дій.
 
Відхилено Це зайве дублювання статей статуту. Положення статуту необхідно застосовувати комплексно.   
    -100- Сотник О.С.
Костенко П.П.
Частину першу статті 12 законопроекту викласти в новій редакції:
«1. Дисциплінарним проступком визнається протиправна, винна дія чи бездіяльність поліцейського, передбачена частиною 3 статті 1 цього Статуту і полягає в порушенні поліцейським службової дисципліни, невиконанні чи неналежному виконанні ним обов’язків поліцейського або виходить за їх межі, порушенні обмежень та заборон, визначених законом для поліцейських.»;
 
Відхилено Аналогічно проп. 99   
    -101- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ст. 12 доповнити частиною 2 такого змісту:
«2. Дисциплінарними проступками поліцейських є такі діяння, якщо вони не містять складу адміністративного проступку чи кримінального правопорушення:
1) вияв неповаги до державних символів України;
2) невиконання або неналежне виконання в межах службових обов’язків рішень державних органів, наказів, розпоряджень та доручень керівників, наданих у межах їхніх повноважень;
3) невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, інше порушення Присяги;
4) розголошення відомостей, які становлять таємницю, що охороняється законом;
5) перевищення службових повноважень або незаконне втручання у службову діяльність інших службових осіб, у тому числі шляхом публічних висловлювань стосовно їх рішень, дій чи бездіяльності;
6) невиконання вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції, у тому числі незаконне одержання послуг чи майна від фізичних, юридичних осіб з метою фінансового, матеріально-технічного чи іншого забезпечення поліції;
7) допущення поведінки, яка дискредитує їх як поліцейських та може зашкодити авторитету поліції;
8) надання недостовірної інформації чи підроблених документів при призначенні на посаду, а так само ненадання такої інформації про обставини, які виникли під час проходження служби;
9) порушення поліцейським вимог охорони праці, якщо воно завдало істотної шкоди або створило реальну загрозу настання тяжких наслідків;
10) невжиття передбачених законом заходів щодо усунення конфлікту інтересів;
11) порушення правил професійної етики;
12) порушення обмежень щодо участі поліцейського у виборчому процесі, визначених виборчим законодавством, інше невиконання вимог щодо лояльності та політичної нейтральності поліцейського;
13) порушення правил внутрішнього розпорядку, у тому числі прогул;
14) перебування поліцейського на робочому місці у стані алкогольного, наркотичного та/або іншого сп’яніння, що підтверджено медичним висновком, або відмова від виконання розпорядження керівника про проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння;
15) вияв неповаги до осіб під час здійснення своїх повноважень або необґрунтоване зволікання з розглядом звернення;
16) публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості;
17) недотримання під час здійснення повноважень вимог законодавства про мови;
18) діяння, що призвели до порушень прав і свобод людини, пов’язаних з обробкою інформації;
19) безпідставне перешкоджання здійсненню і реалізації права на свободу мирних зібрань;
20) порушення правил носіння однострою;
21) відмова пред'явити посвідчення поліцейського;
22) приховування фактів катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання.».
Обґрунтування: Необхідна деталізація і загальний перелік дій, які містять склад дисциплінарного проступку для запобігання ситуацій, коли за ті чи інші дії поліцейський не буде нести відповідальності.
 
Відхилено Суперечить концепції, прийнятій у першому читанні.   
    -102- Добродомов Д.Є.
Ст. 12 доповнити частиною 2 такого змісту:
«2. Дисциплінарними проступками поліцейських є такі діяння, якщо вони не містять складу адміністративного проступку чи кримінального правопорушення, зокрема:
1) вияв неповаги до державних символів України;
2) невиконання або неналежне виконання в межах службових обов’язків рішень державних органів, наказів, розпоряджень та доручень керівників, наданих у межах їхніх повноважень;
3) невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, інше порушення Присяги;
4) розголошення відомостей, які становлять таємницю, що охороняється законом;
5) перевищення службових повноважень або незаконне втручання у службову діяльність інших службових осіб, у тому числі шляхом публічних висловлювань стосовно їх рішень, дій чи бездіяльності;
6) невиконання вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції, у тому числі незаконне одержання послуг чи майна від фізичних, юридичних осіб з метою фінансового, матеріально-технічного чи іншого забезпечення поліції;
7) допущення поведінки, яка дискредитує їх як поліцейських та може зашкодити авторитету поліції;
8) надання недостовірної інформації чи підроблених документів при призначенні на посаду, а так само ненадання такої інформації про обставини, які виникли під час проходження служби;
9) порушення поліцейським вимог охорони праці, якщо воно завдало істотної шкоди або створило реальну загрозу настання тяжких наслідків;
10) невжиття передбачених законом заходів щодо усунення конфлікту інтересів;
11) порушення правил професійної етики;
12) порушення обмежень щодо участі поліцейського у виборчому процесі, визначених виборчим законодавством, інше невиконання вимог щодо лояльності та політичної нейтральності поліцейського;
13) порушення правил внутрішнього розпорядку, у тому числі прогул;
14) перебування поліцейського на робочому місці у стані алкогольного, наркотичного та/або іншого сп’яніння, що підтверджено медичним висновком, або відмова від виконання розпорядження керівника про проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння;
15) вияв неповаги до осіб під час здійснення своїх повноважень або необґрунтоване зволікання з розглядом звернення;
16) публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості;
17) недотримання під час здійснення повноважень вимог законодавства про мови;
18) діяння, що призвели до порушень прав і свобод людини, пов’язаних з обробкою інформації;
19) безпідставне перешкоджання здійсненню і реалізації права на свободу мирних зібрань;
20) порушення правил носіння однострою;
21) відмова пред'явити посвідчення поліцейського;
22) приховування фактів катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання.
Даний перелік не є вичерпним».
 
Відхилено Аналогічно проп. 101.   
    -103- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ст. 12 доповнити частиною 3 та 4 такого змісту:
«3. Поліцейський, який повідомив про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншим поліцейським, не може бути звільнений зі служби чи змушений до звільнення або притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.
Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності таких осіб оскаржується в установленому законом порядку.
4. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції», за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням керівника органу, який має право приймати або звільняти зі служби особу, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування.».
Обґрунтування: Таке доповнення необхідне для приведення законопроекту у відповідність і узгодження з вимогами Закону «Про запобігання корупції».
 
Відхилено Положення регулюються Законом України «Про запобігання корупції»   
    -104- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ст. 12 доповнити частиною 5 такого змісту:
«5. Поліцейський, який повідомив про катування, жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання, або наміри їх застосувати, не може бути звільнений зі служби чи змушений до звільнення або притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.
Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності таких осіб оскаржується в установленому законом порядку».
Обґрунтування: Доповнення необхідне для превенції катувань і забезпечення гарантій для викривачів.
 
Відхилено Дисциплінарний статут регулює виключно відношення щодо службової дисципліни.   
    -105- Добродомов Д.Є.
Ст. 12 доповнити частиною 5 такого змісту:
«5. Поліцейський, який повідомив про катування, жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання, або наміри їх застосувати, не може бути звільнений зі служби чи змушений до звільнення або притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.
Зазначене правило застосовується у випадку, якщо поліцейський не є виконавцем або співучасником зазначеного діяння.
Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності таких осіб оскаржується в установленому законом порядку».
 
Відхилено Аналогічно проп.104.   
122. Стаття 13. Дисциплінарне стягнення та його види
 
   Стаття 13. Дисциплінарне стягнення та його види
 
123. 1. Дисциплінарне стягнення є засобом підтримання службової дисципліни, що застосовується за вчинення дисциплінарного проступку з метою виховання поліцейського, який його вчинив, для безумовного дотримання службової дисципліни, а також з метою запобігання вчиненню нових дисциплінарних проступків.
 
   1. Дисциплінарне стягнення є засобом підтримання службової дисципліни, що застосовується за вчинення дисциплінарного проступку з метою виховання поліцейського, який його вчинив, для безумовного дотримання службової дисципліни, а також з метою запобігання вчиненню нових дисциплінарних проступків.
 
124. 2. Дисциплінарне стягнення має індивідуальний характер та не застосовується до поліцейського, вина якого в учиненні дисциплінарного проступку не встановлена у визначеному порядку або який діяв у стані крайньої необхідності чи необхідної оборони.
 
   2. Дисциплінарне стягнення має індивідуальний характер та не застосовується до поліцейського, вина якого у вчиненні дисциплінарного проступку не встановлена у визначеному порядку або який діяв у стані крайньої необхідності чи необхідної оборони.
 
125. 3. До поліцейських можуть застосовуватися такі види дисциплінарних стягнень:
 
-106- Левченко Ю.В.
Частину 3 статті 13 розділу 3 додатку 1 до Законопроекту викласти у наступній редакції:
«3. До поліцейських можуть застосовуватися такі види дисциплінарних стягнень:
1) зауваження;
2) догана;
3) сувора догана;
4) зняття занесеного прізвища з дошки пошани;
5) попередження про неповну службову відповідність;
6) затримання у призначенні на вищу посаду;
7) пониження в спеціальному званні на один ступінь;
8) звільнення з посади;
9) звільнення із служби в поліції.»
Обґрунтування: Доцільно передбачити також і такі види дисциплінарних стягнень, як затримання у призначенні на вищу посаду, зняття занесеного прізвища з дошки пошани, оскільки вони передбачені серед переліку заохочень.
 
Відхилено Зняття занесеного прізвища з дошки пошани не є по суті дисциплінарним стягненням. Затримання у призначенні є частиною інших стягнень.  3. До поліцейських можуть застосовуватися такі види дисциплінарних стягнень:
 
126. 1) зауваження;
 
   1) зауваження;
 
127. 2) догана;
 
   2) догана;
 
128. 3) сувора догана;
 
-107- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У частині третій статті 13 виключити пункт 3 (відповідно п.4, 5 вважати 3, 4);
 
Відхилено Сувора догана – є більш тяжким покаранням ніж догана. Виключення такого дисциплінарного стягнення є необґрунтованим та недоцільним.  3) сувора догана;
 
129. 4) попередження про неповну службову відповідність;
 
   4) попередження про неповну службову відповідність;
 
130. 5) пониження в спеціальному званні на один ступінь;
 
   5) пониження у спеціальному званні на один ступінь;
 
131. 6) звільнення з посади;
 
   6) звільнення з посади;
 
132. 7) звільнення із служби в поліції.
 
   7) звільнення із служби в поліції.
 
133. 4. До курсантів (слухачів), які проходять навчання у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, крім видів дисциплінарних стягнень, визначених цією статтею, застосовується такий вид дисциплінарного стягнення, як призначення поза чергою в наряд (до п’яти нарядів).
 
   4. До курсантів (слухачів), які проходять навчання у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, крім видів дисциплінарних стягнень, визначених цією статтею, застосовується дисциплінарне стягнення у виді призначення поза чергою в наряд - до п’яти нарядів.
 
134. 5. Застосування до поліцейського інших видів дисциплінарних стягнень, не передбачених цим Статутом, забороняється.
 
   5. Застосування до поліцейського інших видів дисциплінарних стягнень, не передбачених цим Статутом, забороняється.
 
135. Стаття 14. Службове розслідування
 
   Стаття 14. Службове розслідування
 
136. 1. З метою своєчасного, повного і об’єктивного з’ясування всіх обставин учинення поліцейським дисциплінарного проступку, установлення причин та умов його вчинення, вини, ступеня тяжкості дисциплінарного проступку та розміру заподіяної шкоди проводиться службове розслідування, яке призначається за письмовим наказом керівника, який має право застосовувати до поліцейського дисциплінарне стягнення.
 
-108- Паламарчук М.П.
Частину 1 статті 14 Дисциплінарного статуту Національної поліції України викласти у такій редакції:
«1. Службове розслідування - діяльність із збирання, перевірки і оцінки матеріалів та відомостей про дисциплінарний проступок поліцейського.
Службове розслідування проводиться з метою своєчасного, повного і об’єктивного з’ясування всіх обставин учинення поліцейським дисциплінарного проступку, установлення причин та умов його вчинення, вини, ступеня тяжкості дисциплінарного проступку, розміру заподіяної шкоди та підготовки пропозицій щодо усунення причин вчинення дисциплінарних проступків.
Службове розслідування призначається за письмовим наказом керівника, який має право застосовувати до поліцейського дисциплінарне стягнення.»
 
Враховано   1. Службове розслідування – це діяльність із збирання, перевірки та оцінки матеріалів і відомостей про дисциплінарний проступок поліцейського.
Службове розслідування проводиться з метою своєчасного, повного та об’єктивного з’ясування всіх обставин вчинення поліцейським дисциплінарного проступку, встановлення причин і умов його вчинення, вини, ступеня тяжкості дисциплінарного проступку, розміру заподіяної шкоди та для підготовки пропозицій щодо усунення причин вчинення дисциплінарних проступків.
Службове розслідування призначається за письмовим наказом керівника, якому надані повноваження із застосування до поліцейського дисциплінарного стягнення.
 
137. 2. У разі надходження до органу поліції матеріалів про вчинення поліцейським адміністративного правопорушення, що складені в порядку, визначеному Кодексом України про адміністративне правопорушення, службове розслідування не призначається, а рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності приймається на підставі зазначених матеріалів.
 
-109- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ст. 14 доповнити ч. 2 такого змісту:
«2. Підставою для призначення службового розслідування є заяви, скарги та повідомлення громадян, посадових осіб, інших поліцейських, засобів масової інформації (далі - повідомлення) рапорти про вчинення порушення, яке має ознаки дисциплінарного проступку, або безпосереднє виявлення ознак такого проступку посадовою особою поліції, у разі наявності достатніх даних, що вказують на ознаки дисциплінарного проступку.».
Обґрунтування: Необхідно чітко зазначити, за яких підстав керівник призначає службове розслідування.
 
Враховано   2. Підставою для призначення службового розслідування є заяви, скарги та повідомлення громадян, посадових осіб, інших поліцейських, засобів масової інформації (далі - повідомлення), рапорти про вчинення порушення, що має ознаки дисциплінарного проступку, або безпосереднє виявлення ознак такого проступку посадовою особою поліції, за наявності достатніх даних, що вказують на ознаки дисциплінарного проступку.
3. У разі надходження до органу поліції матеріалів про вчинення поліцейським адміністративного правопорушення, що складені в порядку, визначеному Кодексом України про адміністративне правопорушення, службове розслідування не призначається, а рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності приймається на підставі зазначених матеріалів.
 
138. 3. Службове розслідування проводиться на засадах рівності всіх поліцейських перед законом незалежно від займаної посади, спеціального звання, наявних у них державних нагород та заслуг перед державою.
 
-110- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ч. 3 ст. 14 вважати ч. 4 та перед словами «на засадах» доповнити словом «неупередженості».
Обґрунтування: Доповнення важливим принципом, на якому має базуватись розслідування.
 
Враховано   4. Службове розслідування проводиться на засадах неупередженості та рівності всіх поліцейських перед законом незалежно від займаної посади, спеціального звання, наявних у них державних нагород та заслуг перед державою.
5. У разі вчинення поліцейським більше двох дисциплінарних порушень проводиться одне службове розслідування. Якщо протягом проведення службового розслідування поліцейським вчинено інший дисциплінарний проступок, розпочинається нове службове розслідування.
6. У разі надходження скарги на рішення, дії чи бездіяльність поліцейського, щодо яких вже проводиться службове розслідування, така скарга долучається до матеріалів службового розслідування.
7. У разі надходження скарги на рішення, дії чи бездіяльність поліцейського, щодо яких є висновок дисциплінарної комісії, такі скарги не розглядаються, якщо не містять інформації, яка не була досліджена під час проведення службового розслідування. Про відмову у розгляді скарги заявник інформується у десятиденний строк.
 
    -111- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У частині третій статті 14 законопроекту перед словами «на засадах» доповнити словом «неупередженості»;
 
Враховано Аналогічно проп.110   
    -112- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У статті 14 законопроекту після частини третьої додати частину четверту - сьому наступного змісту (відповідно частину п’яту вважати частиною восьмою):
«4. Фізична або юридична особа, за заявою (скаргою) якої проводиться службове розслідування, має право отримувати інформацію про хід розслідування та знайомитися з його матеріалами, з урахуванням обмежень встановлених Законом України «Про державну таємницю».
5. У разі вчинення поліцейським більше двох дисциплінарних порушень, проводиться одне службове розслідування. У випадку, якщо протягом проведення службового розслідування, поліцейським було вчинено інший дисциплінарний проступок, розпочинається додаткове службове розслідування.
6. Кожна посадова особа поліції для констатації можливих дисциплінарних порушень забезпечує співпрацю з дисциплінарною комісією, точно відповідає на поставлені питання та надає необхідні документи.
7. Будь-яка посадова особа поліції, яка має очевидні ознаки алкогольного чи наркотичного сп’яніння, підлягає обов’язковій перевірці на вміст алкоголю в крові або наркотичних речовин.»
 
Відхилено Матеріали службового розслідування в будь якому випадку містять службову інформацію (в разі проведення відносно слідчого таємниця слідства). Може мати факт маніпулювання заявою відносно слідчого, оперуповноваженого працівника та інше з метою ознайомитись зі службовою інформацією, а так само з матеріалами кримінального провадження. Запровадження нового терміну «додаткове службове розслідування» не є доцільним, оскільки розпочинається нове службове розслідування, яке не є додатковим. Співпраця передбачена ч.5. статті 15 цього Статуту. Закріплення обов’язковості проходження медичного освідування може порушити норми Конституції в частині добровільності медичних досліджень.   
    -113- Добродомов Д.Є.
Ст. 14 після ч. 5 доповнити ч. 6 такого змісту:
«6. У разі вчинення поліцейським більше двох дисциплінарних порушень, проводиться одне службове розслідування. У випадку, якщо протягом проведення службового розслідування, поліцейським було вчинено інший дисциплінарний проступок, розпочинається нове службове розслідування».
 
Враховано    
139. 4. Порядок проведення службових розслідувань у поліції визначається Міністерством внутрішніх справ України.
 
-114- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ст. 14 після ч. 4 доповнити ч. 5 такого змісту:
«5. Фізична або юридична особа, за заявою (скаргою) якої проводиться службове розслідування, має право отримувати інформацію про хід розслідування та знайомитися з його матеріалами, з урахуванням обмежень встановлених Законом України «Про державну таємницю»«.
Обґрунтування: Необхідно забезпечити право осіб, на підставі заяви яких проводиться розслідування правом знайомитись з матеріалами відповідного розслідування.
 
Відхилено Аналогічно проп.112  8. Порядок проведення службових розслідувань у Національній поліції встановлюється Міністерством внутрішніх справ України.
 
    -115- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ст. 14 після ч. 5 доповнити ч. 6 такого змісту:
«6. У разі вчинення поліцейським більше двох дисциплінарних порушень, проводиться одне службове розслідування. У випадку, якщо протягом проведення службового розслідування, поліцейським було вчинено інший дисциплінарний проступок, розпочинається додаткове службове розслідування.».
 
Відхилено Запровадження нового терміну «додаткове службове розслідування» не є доцільним, оскільки розпочинається нове службове розслідування, яке не є додатковим.   
    -116- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ст. 14 після ч. 6 доповнити ч. 7 такого змісту:
«7. Кожна посадова особа поліції забезпечує співпрацю з дисциплінарною комісією, точно відповідає на поставлені питання та надає необхідні документи.».
 
Відхилено Аналогічно проп.112 Співпраця передбачена ч.5. статті 15 цього Статуту.   
    -117- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ст. 14 після ч. 7 доповнити ч. 8 такого змісту:
«8. У разі надходження скарги на рішення, дії чи бездіяльність поліцейського, щодо яких вже проводиться службове розслідування, така скарга долучається до матеріалів службового розслідування.».
 
Враховано    
    -118- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ст. 14 після ч. 8 доповнити ч. 9 такого змісту:
«9. У разі надходження скарги на рішення, дії чи бездіяльність поліцейського, щодо яких є висновок дисциплінарної комісії, такі скарги не розглядаються, якщо не містять інформації, яка не була досліджена під час проведення службового розслідування. Про відмову у розгляді скарги заявник інформується у десятиденний строк.».
 
Враховано    
140. Стаття 15. Дисциплінарні комісії
 
-119- Луценко І.В.
Статтю 15 викласти в новій редакції:
«Стаття 15. Поліцейські комісії
1. Поліцейські комісії, передбачені статтею 51 Закону України «Про Національну поліцію», мають виключне повноваження за результатами розгляду дисциплінарної справи ухвалювати рекомендацію про незастосування чи застосування дисциплінарного стягнення, передбаченого пунктами 3 - 7 частини третьої статті 13 цього Статуту».
 
Відхилено Повноваження поліцейських комісій чітко визначено ЗУ «Про Національну поліцію», в якому не передбачено вказаної функції. Крім того поліцейські комісії не зможуть здійснювати суто фізично вказані функції. До того ж, з урахуванням специфіки обов’язків поліцейських, під час проведення службових розслідувань члени дисциплінарних комісії можуть будуть допущені до інформації, яка є службовою, державної таємницею або тайною досудового розслідування.  Стаття 15. Дисциплінарні комісії
 
141. 1. Проведення службових розслідувань за фактом порушення поліцейським службової дисципліни здійснюється дисциплінарними комісіями.
 
-120- Купрієнко О.В.
Частину першу статті 15 доповнити такими словами «, в складі п’яти осіб, які затверджуються керівником строком на один рік з поліцейських та працівників поліції не керівного складу, та можуть бути повторно затверджені.»
Пояснення: визначення кількості членів дисциплінарної комісії усуне виникнення будь яких дискусій про їх склад, усуне корупційну складову під час їх діяльності.
 
Відхилено Враховуючи різні види дисциплінарних проступків та обставин їх учинення, одна дисциплінарна комісія не може володіти необхідними знаннями та досвідом.  1. Проведення службових розслідувань за фактом порушення поліцейським службової дисципліни здійснюють дисциплінарні комісії.
 
142. 2. Дисциплінарні комісії формуються з поліцейських та працівників поліції, які володіють відповідними знаннями та мають досвід, необхідний для ефективного проведення службового розслідування.
 
-121- Купрієнко О.В.
Частину другу статті 15 викласти у такій редакції:
«2. Дисциплінарні комісії формуються з поліцейських та працівників поліції не керівного складу в кількості п’яти осіб, які мають бездоганну репутацію, володіють відповідними знаннями та мають досвід, необхідний для ефективного проведення службового розслідування. Члени дисциплінарної комісії не можуть бути відсторонені від виконання покладених обов’язків на весь час діяльності, крім випадків порушення ними дисципліни та законів України.».
Пояснення: дана норма підвищить авторитет поліції та виключить будь -які посилання громадськості на неналежну репутацію членів дисциплінарної комісії, усуне напругу у відносинах громадськості і поліції, сприятиме підвищенню довіри до контролюючих органів, усуне корупційну складову під час їх діяльності, та не дасть керівництву негативно впливати на їх роботу.
 
Відхилено Не може проводити службове розслідування особа, яка підпорядкована поліцейському по відношенню до якого проводиться службове розслідування.  2. Дисциплінарні комісії формуються з поліцейських та працівників поліції, які мають відповідні знання та досвід, необхідні для ефективного проведення службового розслідування.
 
    -122- Левченко Ю.В.
Частину 2 статті 15 розділу 3 додатку 1 до Законопроекту викласти у наступній редакції:
«2. Дисциплінарна комісія діє у складі шести членів. Дисциплінарні комісії формуються з двох поліцейських та двох представників виборного органу первинної профспілкової організації з числа працівників поліції, а в разі відсутності профспілкової організації - працівників поліції, обраних на загальних зборах (конференції) працівників поліції відповідного територіального органу поліції та, які володіють відповідними знаннями та мають досвід, необхідний для ефективного проведення службового розслідування, а також з двох представників громадськості, які мають досвід роботи у сфері державного управління, державної служби або за юридичним фахом та бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.»
Обґрунтування: Варто встановити, що залучення громадськості до формування дисциплінарних комісій є обов`язком, а не правом, що забезпечить їх більшу об`єктивність та прозорість.
Також доцільно внести доповнення щодо кількісного складу членів дисциплінарної комісії, а також узгодити положення частин 2 статті 15 з положеннями статті 69 Закону України «Про державну службу».
Так, відповідно абзацу 1, 2 частини 3 вищезазначеної статті дисциплінарна комісія діє у складі не менше шести членів. До складу дисциплінарної комісії включаються державні службовці державного органу, представники виборного органу первинної профспілкової організації з числа державних службовців, а в разі відсутності профспілкової організації - представники державних службовців, обрані на загальних зборах (конференції) державних службовців державного органу, а також можуть включатися представники громадських об’єднань, які мають досвід роботи у сфері державного управління, державної служби або за юридичним фахом. Кількість представників громадських об’єднань у складі дисциплінарної комісії може становити не більше двох осіб.
 
Відхилено Недоцільно встановлювати точну кількість осіб, які повинні входити до складу дисциплінарної комісії. Дисциплінарна комісії формується з певної кількості осіб, які володіють певними знаннями, навиками та досвідом, у залежності від конкретного дисциплінарного стягнення та специфіки функціональних обов’язків (оперативний співробітник, слідчий, дільничний, патрульний поліцейський тощо), під час виконання яких поліцейським було допущено порушення службової дисципліни.   
143. 3. До складу дисциплінарних комісій можуть також включатися представники громадськості, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.
 
-123- Дмитренко О.М.
п.3 статті 15 доповнити словами: «До складу дисциплінарних комісій обов’язково (за згодою) включаються представники поліцейських профспілкових організацій (якщо вони є в підрозділі), встановити максимальну кількість членів комісії Постановою Кабінету Міністрів України.»
 
Відхилено Регулювання складу дисциплінарної комісії актом Кабінету Міністрів України є недоцільним, так само як недоцільно формування складу встановлювати Законом. Крім того є спеціальне законодавство яке регламентує взаємовідносини між профспілкою та роботодавцем.  3. До складу дисциплінарних комісій можуть також включатися представники громадськості, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.
 
    -124- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ч. 3 ст. 15 викласти у такій редакції:
«До складу дисциплінарних комісій обов’язково включаються представники громадськості, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, якщо службове розслідування проводиться за скаргою фізичної чи юридичної особи. Представники громадськості рекомендуються Уповноваженим Верховної Ради з прав людини за результатами відкритого конкурсу у кількості, визначеній у поданні керівника відповідного органу поліції, але не менше двох осіб.
У випадку, якщо службове розслідування проводиться не за скаргою фізичної або юридичної особи, то представники громадськості можуть включатися до складу дисциплінарних комісій за рішенням керівника відповідного органу поліції у порядку передбаченому частиною третьою цієї статті.».
Обґрунтування: Нова редакція необхідна, щоб чітко врегулювати обов’язковість чи необов’язковість участі представників громадськості і порядок їх відбору і залучення.
 
Відхилено Занадто ускладнюючи на законодавчому рівні формування складу дисциплінарної комісії можна призвести до ігнорування інституту притягнення до дисциплінарної відповідальності, що породить відчуття безкарності серед поліцейських.   
    -125- Сотник О.С.
Костенко П.П.
Частину третю статті 15 законопроекту викласти у наступній редакції
«3. До складу дисциплінарних комісій обов’язково включаються представники громадськості, які мають бездоганну репутацію в громадському секторі, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, якщо службове розслідування проводиться за скаргою громадянина. Представники громадськості рекомендуються Уповноваженим Верховної Ради з прав людини у кількості, визначеній у поданні керівника відповідного органу поліції, але не менше двох осіб. У випадку, якщо службове розслідування проводиться не за скаргою громадянина, то представники громадськості можуть включатися до складу дисциплінарних комісій за рішенням керівника відповідного органу поліції.»
 
Відхилено Аналогічно проп. 124.   
    -126- Левченко Ю.В.
Частину 3 статті 15 розділу 3 додатку 1 до Законопроекту виключити.
Обґрунтування: Частину 3 статті 15 розділу 3 додатку 1 до Законопроекту доцільно виключити у зв’язку з внесенням поправок до частини 2 статті 15 розділу 3 додатку 1 до Законопроекту.
 
Відхилено Пропозиції які обґрунтовують були відхилені.   
144. 4. Забороняється включати до складу дисциплінарної комісії осіб, які є підлеглими поліцейського, осіб, які сприяли вчиненню або приховуванню проступку, або заінтересованих у результатах розслідування осіб.
 
-127- Тимошенко Ю.В.
Абзац перший частини четвертої статті 15 після слів «які є» доповнити словом «керівниками».
 
Відхилено Це положення поглинається терміном «заінтересованими у результатах розслідування особами».  4. Забороняється включення до складу дисциплінарної комісії осіб, які є підлеглими поліцейського, стосовно якого призначено службове розслідування, осіб, які сприяли вчиненню або приховуванню дисциплінарного проступку, та осіб, зацікавлених у результатах розслідування.
 
    -128- Паламарчук М.П.
Частину 4 статті 15 Дисциплінарного статуту Національної поліції України викласти у такій редакції:
«4. Забороняється включати до складу дисциплінарної комісії осіб, які є підлеглими поліцейського, стосовно якого призначене службове розслідування, осіб, які сприяли вчиненню або приховуванню проступку, або зацікавлених у результатах розслідування осіб.»
 
Враховано    
145. У разі виникнення таких обставин член дисциплінарної комісії негайно зобов’язаний письмово повідомити про це керівнику, який призначив службове розслідування.
 
   У разі виникнення таких обставин член дисциплінарної комісії зобов’язаний негайно письмово повідомити про це керівнику, який призначив службове розслідування.
 
146. 5. Кожна посадова особа поліції відповідно до своїх повноважень зобов’язана сприяти проведенню службового розслідування.
 
   5. Кожна посадова особа поліції відповідно до своїх повноважень зобов’язана сприяти проведенню службового розслідування.
 
147. 6. Посадові особи, які перешкоджають діям дисциплінарної комісії, підлягають притягненню до відповідальності в порядку, визначеному законодавством.
 
   6. Посадові особи, які перешкоджають діям дисциплінарної комісії, притягаються до відповідальності в порядку, встановленому законодавством.
 
148. 7. Порядок створення дисциплінарних комісій та їх повноваження визначаються Міністерством внутрішніх справ України.
 
   7. Порядок утворення дисциплінарних комісій та їх повноваження визначаються Міністерством внутрішніх справ України.
 
149. 8. У разі проведення службового розслідування стосовно заступників керівника Національної поліції України чи керівників територіальних органів Національної поліції України до складу дисциплінарної комісії можуть включатися працівники Міністерства внутрішніх справ України.
 
-129- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
порядок їх відбору і залучення.
Ст. 15 після ч. 8 доповнити ч. 9 такого змісту:
«9. Уповноважений член дисциплінарної комісії, яка проводить службове розслідування, має право:
1) одержувати пояснення від поліцейського, щодо якого проводиться дисциплінарне розслідування, та інших осіб щодо обставин справи;
2) одержувати у органах, закладах, установах поліції та їхніх підрозділах чи за запитом у інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування необхідні документи або їх копії та долучати до матеріалів справи;
3) отримувати консультації спеціалістів з питань, що стосуються дисциплінарного розслідування;
4) отримати допуск до державної таємниці, у випадках, необхідних для виконання покладених завдань.».
Обґрунтування: Необхідно хоча б у загальних рисах уточнити функції та повноваження комісій.
 
Враховано частково П.п.1, 2, 3. У зв’язку із встановленими строками проведення службового розслідування вважаємо, що при ситуації, яка потребує допуску до державної таємниці членами дисциплінарної комісії повинні бути особи, які вже мають відповідний допуск. Крім того деталізація повинна бути відображена у відомчому нормативно-правовому акті МВС, яким буде регламентовано порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності.  8. У разі проведення службового розслідування стосовно заступників керівника Національної поліції України чи керівників територіальних органів Національної поліції України до складу дисциплінарної комісії можуть включатися працівники Міністерства внутрішніх справ України.
9. Уповноважений член дисциплінарної комісії, що проводить службове розслідування, має право:
1) одержувати пояснення щодо обставин справи від поліцейського, стосовно якого проводиться службове розслідування, та від інших осіб;
2) одержувати в органах, закладах, установах поліції та їхніх підрозділах чи за запитом в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування необхідні документи або їх копії та долучати до матеріалів справи;
3) отримувати консультації спеціалістів з питань, що стосуються службового розслідування.
10. За рішенням керівника, який призначив службове розслідування, розгляд справи може здійснюватися дисциплінарною комісією у відкритому засіданні.
У такому разі поліцейський, який притягається до відповідальності, у письмовій формі не пізніше ніж за три дні повідомляється про час, дату та місце розгляду справи дисциплінарною комісією.
У разі відсутності поліцейського на службі дисциплінарна комісія викликає його для участі в засіданні комісії. Виклик надсилається рекомендованим листом з повідомленням на адресу місця проживання поліцейського, що зазначена в його особовій справі.
Виклик надсилається з таким розрахунком, щоб поліцейський, який викликається, мав не менше двох діб для прибуття на засідання дисциплінарної комісії.
Фактом, що підтверджує отримання або неотримання поліцейським виклику, є отримання органом, що проводить службове розслідування, поштового повідомлення про вручення або про відмову від отримання такого виклику чи повернення поштового відправлення з позначкою про невручення.
Поліцейський, який з поважних причин не може прибути на засідання дисциплінарної комісії, зобов’язаний не менше ніж за добу до визначеного часу повідомити про це дисциплінарну комісію з наданням підтвердних документів.
Якщо поліцейський, викликаний на засідання дисциплінарної комісії у визначеному цією статтею порядку, не з’явився та не повідомив про причини свого неприбуття, він вважається належним чином повідомленим. У такому разі засідання дисциплінарної комісії проводиться без його участі.
11. За результатами проведеного службового розслідування дисциплінарна комісія приймає рішення у формі висновку.
 
    -130- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ст. 15 після ч. 9 доповнити ч. 10 такого змісту:
«10. Забороняється збір інформації для притягнення до дисциплінарної відповідальності поліцейського до отримання ним копії наказу про призначення службового розслідування або відмови від отримання копії такого наказу чи повернення поштового відправлення з позначкою про невручення в порядку, визначеному ч. 1 ст. 18 цього закону або неотримання.».
Обґрунтування: Це положення убезпечить поліцейського від неправомірного збирання інформації без наказу про проведення службового розслідування.
 
Відхилено Це знівелює оперативність збору інформації. Крім того, дисциплінарне провадження не є аналогом кримінальному.   
    -131- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У статті 15 законопроекту після частини восьмої додати частину дев’яту та десяту наступного змісту:
«9. Уповноважений член дисциплінарної комісії, яка проводить службове розслідування, має право:
1) одержувати пояснення від поліцейського, щодо якого проводиться дисциплінарне розслідування, та інших осіб щодо обставин справи;
2) одержувати у органах, закладах, установах поліції та їхніх підрозділах чи за запитом у інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування необхідні документи або їх копії та долучати до матеріалів справи;
3) отримувати консультації спеціалістів з питань, що стосуються дисциплінарного розслідування.
10. Забороняється збір інформації для притягнення до дисциплінарної відповідальності поліцейського, який притягається до дисциплінарної відповідальності до отримання ним копії наказу про призначення службового розслідування або відмови від отримання копії такого наказу чи повернення поштового відправлення з позначкою про невручення в порядку, визначеному ч. 1 ст. 18 цього Статуту або неотримання.»
 
Враховано частково Аналогічно проп. 129 та 130   
    -132- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ст. 15 після ч. 10 доповнити ч. 11 такого змісту:
«11. Розгляд справи здійснюється дисциплінарною комісією у відкритому засіданні, крім випадків прийняття нею рішення про закритий розгляд з метою нерозголошення державної таємниці чи іншої охоронюваної законом таємниці.
Поліцейський, який притягається до відповідальності, фізична або юридична особа, яка подала заяву (скаргу), у письмовій формі не пізніше, ніж за три дні повідомляються про час, дату та місце розгляду справи дисциплінарною комісією.».
Обґрунтування: Необхідно хоча б у загальних рисах визначити порядок роботи комісій.
 
Відхилено У зв’язку із врахуванням пропозиції підкомітету (Паламарчук М.П. та Король В.М.)   
    -133- Паламарчук М.П.
;
#2314
Ст. 15 доповнити ч. 10 такого змісту:
«10. За рішенням керівника, який призначив службове розслідування розгляд справи може здійснюватися дисциплінарною комісією у відкритому засіданні.
У цьому випадку поліцейський, який притягається до відповідальності, у письмовій формі не пізніше, ніж за три дні повідомляється про час, дату та місце розгляду справи дисциплінарною комісією.
За відсутності поліцейського на службі дисциплінарна комісія викликає його для участі у засіданні комісії. Виклик надсилається рекомендованим листом з повідомленням на адресу місця проживання поліцейського, що зазначена в його особовій справі.
Виклик повинен бути надісланий з таким розрахунком, щоб поліцейський, який викликається, мав не менше двох діб для прибуття до дисциплінарної комісії.
Фактом, що підтверджує отримання або неотримання поліцейським виклику, є отримання органом, що проводить службове розслідування, поштового повідомлення про вручення або про відмову від отримання такого виклику чи повернення поштового відправлення з позначкою про невручення.
Поліцейський, який не може з поважних причин прибути на засідання, зобов’язаний не менше ніж за добу до визначеного часу повідомити про це дисциплінарну комісію з наданням документів, що це підтверджують.
Якщо поліцейський, який був у визначеному цією статтею порядку викликаний на засідання, не з’явився та не повідомив про причини свого неприбуття, він вважається таким, що належним чином повідомлений. В цьому випадку засідання проходить без його участі.».
 
Враховано Пропозиція підкомітету та робочої групи.   
    -134- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ст. 15 після ч. 11 доповнити ч. 12 такого змісту:
«12. За результатами проведеного службового розслідування дисциплінарна комісія приймає рішення, яке оформлюється у вигляді висновку.».
Обґрунтування: Пропонуєтесь встановити механізм перегляду висновку дисциплінарної комісії за ново виявленими обставинами. Це сприятиме забезпеченню прав як скаржника, так і поліцейського на справедливе рішення.
 
Враховано    
    -135- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ст. 15 після ч. 12 доповнити ч. 13 такого змісту:
«13. Висновок дисциплінарної комісії може бути переглянутий у зв’язку з нововиявленими обставинами. Підставами для перегляду висновку за нововиявленими обставинами є:
1) істотні для службового розслідування обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою (скаргою), на час проведення службового розслідування;
2) встановлення рішенням суду, що набрав законної сили, фальшивості документів або речових доказів, що потягли за собою прийняття незаконного або необґрунтованого висновку;
3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини члена дисциплінарної комісії у вчиненні злочину, внаслідок якого було прийнято незаконний або необґрунтований висновок;
4) скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття висновку, що належить переглянути;
5) встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого дисциплінарною комісією під час службового розслідування, якщо висновок дисциплінарної комісії ще не реалізовано.
Перегляд висновків за нововиявленими обставинами в разі прийняття нових законів, інших нормативно-правових актів, якими скасовані закони та інші нормативно-правові акти, що діяли на час проведення службового розслідування, не допускається, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність поліцейського.
Заява про перегляд висновку за нововиявленими обставинами може бути подана до дисциплінарної комісії, яка прийняла висновок, протягом одного місяця після того, як особа, яка звертається до дисциплінарної комісії, дізналася або могла дізнатися про ці обставини, але не пізніше трьох років з моменту прийняття висновку.
Заяву про перегляд висновку дисциплінарної комісії може подати фізична або юридична особа, за заявою якої розпочато службове розслідування, поліцейський, щодо якого розпочато службове розслідування та інші особи, якщо службове розслідування або висновок дисциплінарної комісії стосувались їхніх прав, свобод, інтересів чи обов’язків.»
Обґрунтування: Пропонуєтесь встановити механізм перегляду висновку дисциплінарної комісії за ново виявленими обставинами. Це сприятиме забезпеченню прав як скаржника, так і поліцейського на справедливе рішення.
 
Відхилено Існує інститут оскарження, який діє дуже обмежено в часі. Заяви не можуть подаватись до дисциплінарних комісій, оскільки вони працюють на тимчасовій основі. Порядок повинен бути визначений у положенні про проведення СР. Будь яке рішення прийняте за результатами проведеного службового розслідування може бути оскаржене до відповідного керівника чи до суду.   
    -136- Добродомов Д.Є.
Ст. 15 після ч. 12 доповнити ч. 13 такого змісту:
«13. Висновок дисциплінарної комісії та/або наказ керівника може бути переглянутий у зв’язку з нововиявленими обставинами. Підставами для перегляду висновку за нововиявленими обставинами є:
1) істотні для службового розслідування обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою (скаргою), на час проведення службового розслідування;
2) встановлення рішенням суду, що набрав законної сили, фальшивості документів або речових доказів, що потягли за собою прийняття незаконного або необґрунтованого висновку;
3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини члена дисциплінарної комісії у вчиненні злочину, внаслідок якого було прийнято незаконний або необґрунтований висновок;
4) скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття висновку, що належить переглянути;
5) встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого дисциплінарною комісією під час службового розслідування, якщо висновок дисциплінарної комісії ще не реалізовано.
Перегляд висновків за нововиявленими обставинами в разі прийняття нових законів, інших нормативно-правових актів, якими скасовані закони та інші нормативно-правові акти, що діяли на час проведення службового розслідування, не допускається, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність поліцейського.
Заява про перегляд висновку за нововиявленими обставинами може бути подана керівнику, який має право призначати відповідне службове розслідування, протягом одного місяця після того, як особа, яка звертається із заявою про перегляд, дізналася або могла дізнатися про ці обставини, але не пізніше трьох років з моменту затвердження висновку службового розслідування та/або видання відповідного наказу.
Заяву про перегляд висновку дисциплінарної комісії може подати фізична або юридична особа, за заявою якої розпочато службове розслідування, поліцейський, щодо якого розпочато службове розслідування та інші особи, якщо службове розслідування, висновок дисциплінарної комісії та/або відповідний наказ стосувались їхніх прав, свобод, інтересів чи обов’язків».
 
Відхилено Аналогічно проп.135. Оскарження дисциплінарних стягнень передбачено статтею 24 Статуту.   
150. Стаття 16. Строки проведення службового розслідування
 
   Стаття 16. Строки проведення службового розслідування
 
151. 1. Службове розслідування повинно бути завершено протягом одного місяця з дня його призначення керівником.
 
   1. Службове розслідування проводиться та має бути завершено не пізніше одного місяця з дня його призначення керівником.
 
152. 2. У разі потреби за вмотивованим письмовим рапортом (доповідною запискою) голови комісії, якій доручено проведення службового розслідування, строк його проведення може бути продовжено наказом керівника, який його призначив, або його прямим керівником, але не більш як на один місяць. При цьому загальний строк проведення службового розслідування не може перевищувати 60 календарних днів.
 
   2. У разі потреби за вмотивованим письмовим рапортом (доповідною запискою) голови дисциплінарної комісії, утвореної для проведення службового розслідування, його строк може бути продовжений наказом керівника, який призначив службове розслідування, або його прямим керівником, але не більш як на один місяць. При цьому загальний строк проведення службового розслідування не може перевищувати 60 календарних днів.
 
153. 3. До строку проведення службового розслідування не зараховуються документально підтверджені періоди перебування поліцейського, стосовно якого проводиться службове розслідування, у відрядженні, на лікарняному (у період тимчасової непрацездатності) або перебування у відпустці.
 
   3. До строку проведення службового розслідування не зараховується документально підтверджений час перебування поліцейського, стосовно якого проводиться службове розслідування, у відрядженні, на лікарняному (у період тимчасової непрацездатності) або у відпустці.
 
154. 4. Службове розслідування вважається завершеним у день затвердження висновку службового розслідування уповноваженим керівником. Якщо закінчення строку проведення службового розслідування припадає на вихідний чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день.
 
-137- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У першому реченні частини четвертої статті 16 слова «уповноваженим керівником» замінити словами «керівником, який призначив таке службове розслідування чи особи, яка його заміщує.».
 
Враховано   4. Службове розслідування вважається завершеним у день затвердження керівником, який призначив службове розслідування, чи особою, яка його заміщує, висновку за результатами службового розслідування. Якщо закінчення строку проведення службового розслідування припадає на вихідний чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день.
 
155. Стаття 17. Відсторонення поліцейського від виконання обов’язків за посадою
 
-138- Паламарчук М.П.
Статтю 17 Дисциплінарного статуту Національної поліції України викласти у такій редакції:
«Стаття 17. Відсторонення поліцейського від виконання службових обов’язків (посади)
1. Відсторонення поліцейського від виконання службових обов’язків (посади) є тимчасовим заходом на час проведення службового розслідування та може бути застосовано до поліцейського у випадках, коли обставини виявленого дисциплінарного проступку унеможливлюють виконання посадових (функціональних) обов’язків ним або іншим поліцейським, а також коли виконання поліцейським посадових (функціональних) обов’язків перешкоджає встановленню обставин виявленого дисциплінарного проступку.
2. Відсторонення поліцейського від виконання службових обов’язків (посади) оформляється письмовим наказом керівника, до повноважень якого належить право призначення на посаду та звільнення з посади поліцейського, та не може перевищувати строку, передбаченого для проведення службового розслідування або вказаного в рішенні суду.
Поліцейський має право ознайомитись та отримати копію наказу про відсторонення його від виконання службових обов’язків (посади).
3. Відсторонення поліцейського від виконання службових обов’язків (посади) без видання письмового наказу керівника допускається у разі появи на роботі в стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції та відмови поліцейського від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.
Відсторонення поліцейського від виконання службових обов’язків (посади) у разі вчинення ним корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією здійснюється відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".
Поліцейський, якому повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання службових обов’язків (посади) в порядку, визначеному законом.
4. На період відсторонення поліцейського від виконання службових обов’язків (посади) в поліцейського вилучається службове посвідчення, спеціальний нагрудний знак, табельна вогнепальна зброя та спеціальні засоби.
Під час відсторонення від виконання службових обов’язків (посади) поліцейський зобов’язаний перебувати на робочому місці, визначеному керівником, до повноважень якого належить право призначення на посаду та звільнення з посади поліцейського, та сприяти здійсненню службового розслідування.
У разі закриття дисциплінарного провадження без притягнення поліцейського до дисциплінарної відповідальності йому оплачується час відсторонення від виконання службових обов’язків (посади) в установленому порядку.»
 
Враховано частково Крім останнього абзацу, оскільки оплата часу відсторонення передбачена ч.5. ст.70 ЗУНП.  Стаття 17. Відсторонення поліцейського від виконання службових обов’язків (посади)
 
156. 1. Відсторонення від виконання обов’язків за посадою може бути застосовано до поліцейського в разі вчинення ним дисциплінарного проступку, а також у випадках, коли вчинений поліцейським дисциплінарний проступок унеможливлює виконання посадових (функціональних) обов’язків ним або іншим працівником поліції, а також коли виконання поліцейським посадових (функціональних) обов’язків перешкоджає встановленню обставин учиненого ним дисциплінарного проступку і виявленню причин та умов, що сприяли його вчиненню.
 
-139- Купрієнко О.В.
Частину першу статті 17 після слів «застосовано до поліцейського» доповнити словами «у випадках передбачених законами України та».
Пояснення: відсторонення від посади передбачено Законом України «Про запобігання корупції», а також Кримінальним процесуальним кодексом України.
 
Відхилено Це положення є предметом регулювання статті 70 (Відсторонення поліцейського від виконання службових обов’язків (посади) ЗУ «Про Національну поліцію».  1. Відсторонення поліцейського від виконання службових обов’язків (посади) є тимчасовим заходом на час проведення службового розслідування та може бути застосовано до поліцейського у разі, якщо обставини виявленого дисциплінарного проступку унеможливлюють виконання посадових (функціональних) обов’язків ним або іншим поліцейським, а також якщо виконання поліцейським посадових (функціональних) обов’язків перешкоджає встановленню обставин виявленого дисциплінарного проступку.
 
    -140- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ч. 1 ст. 17 викласти у такій редакції:
«1. Відсторонення від виконання обов’язків за посадою є тимчасовим заходом на час проведення службового розслідування та може бути застосовано до поліцейського у випадках, коли обставини виявленого дисциплінарного проступку унеможливлюють виконання посадових (функціональних) обов’язків ним або іншим працівником поліції, а також коли виконання поліцейським посадових (функціональних) обов’язків перешкоджає встановленню обставин виявленого дисциплінарного проступку.».
Обґрунтування: Необхідно більш чітко врегулювати питання відсторонення.
 
Враховано частково В частині визначення. Відсторонення від посади – регулюється нормами КПК. Закон про НП (ст.70) передбачає відсторонення поліцейського від виконання службових обов’язків (посади).   
    -141- Сотник О.С.
Костенко П.П.
Частину першу статті 17 законопроекту викласти у наступній редакції:
«1. Відсторонення від виконання обов’язків за посадою є тимчасовим заходом на час проведення службового розслідування та може бути застосовано до поліцейського у випадках, коли обставини виявленого дисциплінарного проступку унеможливлюють виконання посадових (функціональних) обов’язків цим або іншим поліцейським, а також коли виконання поліцейським посадових (функціональних) обов’язків перешкоджає встановленню обставин виявленого дисциплінарного проступку. Відсторонення від виконання обов’язків за посадою проводиться відповідно до порядку, визначеного Міністерством внутрішніх справ України.»
 
Враховано частково Аналог. проп.140. Порядок відсторонення від виконання обов’язків встановлено статтею 70 Закону Про НПУ.   
157. 2. Відсторонення від виконання обов’язків за посадою оформляється письмовим наказом керівника, до повноважень якого належить право призначення на посаду та звільнення з посади поліцейського, та не може перевищувати строку, передбаченого для проведення службового розслідування.
 
-142- Купрієнко О.В.
Частину другу статті 17 доповнити словами «або вказаного в рішенні суду.».
Пояснення: строк відсторонення від займаної посади також може бути визначений ухвалою суду в передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України випадках.
 
Враховано   2. Відсторонення поліцейського від виконання службових обов’язків (посади) оформляється письмовим наказом керівника, до повноважень якого належить призначення на посаду та звільнення з посади поліцейського, та не може перевищувати строку, передбаченого для проведення службового розслідування або зазначеного в рішенні суду.
Поліцейський має право ознайомитися та отримати копію наказу про відсторонення його від виконання службових обов’язків (посади).
 
    -143- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ч. 2 ст. 17 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Поліцейський має право ознайомитись та отримати копію наказу про відсторонення його від виконання обов’язків за посадою.».
Обґрунтування: Це необхідне положення для забезпечення прав поліцейського.
 
Враховано частково Стосовно прав щодо наказу. Закон про НП (ст.70) передбачає відсторонення поліцейського від виконання службових обов’язків (посади).   
    -144- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У статті 17 законопроекту після частини четвертої додати частини п’яту - сьому наступного змісту:
«5. Відсторонення від виконання обов’язків за посадою може бути від терміновано не більше ніж на 3 місяці.
6. Поліцейський має право ознайомитись та отримати копію наказу про відсторонення його від виконання обов’язків за посадою.
7. За поліцейським, відстороненим від виконання обов’язків за посадою, зберігаються всі види грошового забезпечення, які були їй визначені до відсторонення, крім премії.»
 
Враховано частково П. 6. Аналогічно проп.143. Вказане питання є предметом регулювання статті 70 ЗУ «Про Національну поліцію».   
158. 3. Поліцейський може бути тимчасово відсторонений від виконання обов’язків за посадою без видання письмового наказу керівника за наявності обґрунтованих припущень про те, що він перебуває в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння, до моменту протвереження.
 
-145- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ч. 3 ст. 17 викласти у такій редакції:
«3. Поліцейський має бути тимчасово відсторонений від виконання обов’язків за посадою без видання письмового наказу керівника на строк не більше двох робочих днів за наявності обґрунтованих припущень про те, що він перебуває у стані алкогольного, наркотичного та/або іншого сп’яніння з обов’язковим виданням розпорядження керівника про його проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного та/або іншого сп’яніння».
Обґрунтування: Необхідно уточнити положення цієї частини, а саме унормувати формулювання перебування у нетверезому стані, передбачити, що таке відсторонення має бути обов’язковим з відповідним розпорядженням про проходження огляду і по строкам може тривати до двох робочих днів.
 
Відхилено Керівник не має права своїм розпорядженням примусити підлеглого пройти медичне освідування. Відповідно до статті 28 Конституції України кожен має право на повагу до його гідності. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним дослідам.  3. Відсторонення поліцейського від виконання службових обов’язків (посади) без видання письмового наказу керівника допускається у разі появи на роботі у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів, або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції та відмови поліцейського від проходження в установленому порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або на вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.
Відсторонення поліцейського від виконання службових обов’язків (посади) у разі вчинення ним корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, здійснюється відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".
Поліцейський, якому повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання службових обов’язків (посади) в порядку, визначеному законом.
 
    -146- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ст. 17 після ч. 3 доповнити ч. 4 такого змісту:
«4. Поліцейський, якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.».
Обґрунтування: Таке уточнення необхідне для урегулювання питань, коли поліцейського підозрюють у вчиненні злочину чи адміністративного правопорушення.
 
Відхилено Вказане питання є предметом регулювання КПК   
159. 4. На період відсторонення від виконання обов’язків за посадою в поліцейського вилучається службове посвідчення, спеціальний нагрудний знак, табельна вогнепальна зброя та спеціальні засоби.
 
-147- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ст. 17 після ч. 4 доповнити ч. 5 такого змісту (відповідно ч. 4 ст. 17 вважати ч. 6):
«5. Поліцейський, стосовно якого складено протокол про корупційне адміністративне правопорушення, може бути відсторонений керівником від виконання службових повноважень до набрання законної сили відповідної постанови по справі про адміністративне порушення, але не більше, ніж на три місяці.».
 
Відхилено Стаття регулює вчинення дій під час службового розслідування. Відповідно до статті 65 ЗУ «Про запобігання корупції» особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачено і законами України, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом. Термінологія пропозиції потребує узгодження.  4. На період відсторонення поліцейського від виконання службових обов’язків (посади) у поліцейського вилучається службове посвідчення, спеціальний нагрудний знак, табельна вогнепальна зброя та спеціальні засоби.
Під час відсторонення від виконання службових обов’язків (посади) поліцейський зобов’язаний перебувати на робочому місці, визначеному керівником, до повноважень якого належить призначення на посаду та звільнення з посади поліцейського, та сприяти проведенню службового розслідування.
 
    -148- Ванат П.М.
Романовський О.В.
Доповнити статтю 17 частиною п’ятою наступного змісту:
«5. Поліцейські, яких відсторонено від виконання службових обов’язків, продовжують проходити службу згідно закону, відповідно до тимчасових функціональних обов’язків, визначених керівником відповідного органу (закладу, установи) поліції.».
 
Відхилено Вказане питання є предметом регулювання статті 67 ЗУ «Про Національну поліцію». Покладання на відсторонених від виконання службових обов’язків поліцейських тимчасових функціональних обов’язків ЗУ «Про Національну поліцію» не передбачено. А статтею 70 заборонено.   
160. Стаття 18. Забезпечення поліцейському права на захист
 
-149- Луценко І.В.
Статтю 18 викласти в новій редакції:
«Стаття 18. Забезпечення поліцейському права на захист.
1. Поліцейський має право відмовитися надавати пояснення. Факт відмови від надання пояснень фіксується шляхом складення акта, що підписується особами, присутніми під час відмови.
2. Отримання пояснень від поліцейського, який перебуває в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, не допускається, а підлягає відкладенню до його протвереження.
3. Отримання пояснень від поліцейського, який перебуває на чергуванні або патрулюванні, здійснюється тільки після закінчення ним чергування, патрулювання або заміни його іншим поліцейським.
4. За відсутності поліцейського на службі орган, який проводить службове розслідування, та/або Поліцейська комісія викликає його для надання пояснень. Виклик для надання пояснень надсилається рекомендованим листом з повідомленням на адресу місця проживання поліцейського, що зазначена в його особовій справі.
5. Виклик про надання пояснень повинен бути надісланий з таким розрахунком, щоб поліцейський, який викликається, мав не менше двох діб для прибуття до органу, який проводить службове розслідування, та/або Поліцейської комісії.
6. Фактом, що підтверджує отримання або неотримання поліцейським виклику про надання пояснень, є отримання органом, який проводить службове розслідування, та/або Поліцейською комісією поштового повідомлення про вручення або про відмову від отримання такого виклику чи повернення поштового відправлення з позначкою про невручення.
7. Поліцейський, який не може з поважних причин прибути для надання пояснень, зобов’язаний не менше ніж за добу до визначеного часу повідомити про це органу, який проводить службове розслідування, та/або Поліцейській комісії з наданням документів, що це підтверджують.
8. Якщо поліцейський, який був у визначеному цією статтею порядку викликаний для надання пояснень, не з’явився та не повідомив про причини свого неприбуття, він вважається таким, що відмовився від надання пояснень.
9. Отримання пояснень від поліцейського, який перебуває під вартою, здійснюється через адміністрацію місця ув’язнення шляхом його повідомлення про необхідність надіслати пояснення на зазначену органом, який проводить службове розслідування, та/або Поліцейською комісією адресу».
 
Відхилено Проведення службових розслідувань Поліцейськими комісіями суперечить концепції проекту. Окремі пропозиції враховані у наступних пропозиціях.  Стаття 18. Забезпечення поліцейському права на захист
 
161. 1. Під час проведення службового розслідування поліцейський має право на захист, що полягає в наданні йому можливості дати письмові пояснення з приводу обставин учинення дисциплінарного проступку та надати докази правомірності своїх дій.
 
-150- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ч. 1 ст. 18 виключити і замінити її на наступну:
«1. Поліцейському, який притягається до дисциплінарної відповідальності, невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, особисто вручається копія наказу про призначення службового розслідування, а у разі неможливості вручити її особисто, копія наказу надсилається рекомендованим листом з повідомленням на адресу місця проживання поліцейського, що зазначена в його особовій справі. Фактом, що підтверджує отримання або неотримання поліцейським копії наказу про призначення службового розслідування, є отримання органом, що проводить службове розслідування, поштового повідомлення про вручення або про відмову від отримання копії такого наказу чи повернення поштового відправлення з позначкою про невручення.».
 
Відхилено Особа притягається до дисциплінарної відповідальності згідно з відповідним наказом за підсумками проведеного службового розслідування, а не до нього. При призначенні службового розслідування не завжди відомі всі особи причетні до скоєного дисциплінарного проступку. Крім того, порядок проведення службового розслідування буде визначено наказом МВС (стаття 14 Статуту).  1. Під час проведення службового розслідування поліцейський має право на захист, що полягає в наданні йому можливості надавати письмові пояснення щодо обставин вчинення дисциплінарного проступку та докази правомірності своїх дій.
 
    -151- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У статті 18 законопроекту частину першу викласти у наступній редакції:
«1. Поліцейському, який притягається до дисциплінарної відповідальності, вручається особисто копія наказу про призначення службового розслідування невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, а у разі неможливості вручити його особисто, копія наказу направляється поштою. Фактом, що підтверджує отримання або неотримання поліцейським копії наказу про призначення службового розслідування, є отримання органом, що проводить службове розслідування, поштового повідомлення про вручення або про відмову від отримання копії такого наказу чи повернення поштового відправлення з позначкою про невручення.»
 
Відхилено Аналогічно проп. 150.   
162. 2. Поліцейський має право відмовитися надавати пояснення. Факт відмови від надання пояснень фіксується шляхом складення акта, що підписується членом дисциплінарної комісії та особами, присутніми під час відмови.
 
-152- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У статті 18 законопроекту частину другу викласти у наступній редакції:
«2. Поліцейський, щодо якого проводиться службове розслідування, має право:
1) давати пояснення, подавати відповідні документи та матеріали, що стосуються обставин, які досліджуються;
2) подавати клопотання про одержання і залучення до матеріалів нових документів, одержання додаткових пояснень осіб, які мають відношення до справи;
3) ознайомлюватись, робити копії за допомогою технічних засобів з матеріалами, зібраними під час проведення службового розслідування;
4) подавати скарги на дії осіб, які проводять службове розслідування;
5) мати представника та в будь-який момент відмовитись від його послуг;
Поліцейський, щодо якого проводиться службове розслідування, має право відмовитися надавати пояснення. Факт відмови від надання пояснень фіксується шляхом складення акта, що підписується членом дисциплінарної комісії, присутнім під час відмови та особами, присутніми під час відмови.»
 
Враховано частково П. 1, 2, 4 ч.2 та остання частина.  2. Поліцейський, стосовно якого проводиться службове розслідування, має право:
1) надавати пояснення, подавати відповідні документи та матеріали, що стосуються обставин, які досліджуються;
2) подавати клопотання про отримання і залучення до матеріалів розслідування нових документів, отримання додаткових пояснень від осіб, які мають відношення до справи;
3) ознайомлюватися з матеріалами, зібраними під час проведення службового розслідування, робити їх копії за допомогою технічних засобів з урахуванням обмежень, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, законами України «Про захист персональних даних», «Про державну таємницю» та іншими законами;
4) подавати скарги на дії осіб, які проводять службове розслідування;
5) користуватися правничою допомогою.
Поліцейський, стосовно якого проводиться службове розслідування, має право відмовитися від надання пояснень. Факт такої відмови фіксується шляхом складення акта, що підписується членом дисциплінарної комісії, присутнім під час відмови, та іншими особами, присутніми під час відмови.
 
    -153- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ст. 18 після ч. 1 доповнити ч. 2 такого змісту (відповідно ч. 2-10 вважати ч. 3-11):
«2. Поліцейський, щодо якого проводиться службове розслідування, має право:
1) давати пояснення, подавати відповідні документи та матеріали, що стосуються обставин, які досліджуються;
2) подавати клопотання про одержання і залучення до матеріалів розслідування нових документів, одержання додаткових пояснень від осіб, які мають відношення до справи;
3) ознайомлюватись з матеріалами, зібраними під час проведення службового розслідування, робити їх копії за допомогою технічних засобів;
4) подавати скарги на дії осіб, які проводять службове розслідування.».
Обґрунтування: Вказана поправка більш повно описує і забезпечує поліцейському право на захист.
 
Враховано частково П. 1, 2, 4 ч.2   
    -154- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ст. 18 частину 2 вважати частиною 3 та викласти у такій редакції:
«3. Поліцейський, щодо якого проводиться службове розслідування, має право відмовитися надавати пояснення. Факт відмови від надання пояснень фіксується шляхом складення акта, що підписується членом дисциплінарної комісії, присутнім під час відмови, та особами, присутніми під час відмови.»
Обґрунтування: Технічне уточнення для усунення двозначностей у тлумаченні і застосуванні.
 
Враховано    
    -155- Добродомов Д.Є.
Ст. 18 після ч. 1 доповнити ч. 2 такого змісту (відповідно ч. 2-10 вважати ч. 3-11):
«2. Поліцейський, щодо якого проводиться службове розслідування, має право:
1) давати пояснення, подавати відповідні документи та матеріали, що стосуються обставин, які досліджуються;
2) подавати клопотання про одержання і залучення до матеріалів розслідування нових документів, одержання додаткових пояснень від осіб, які мають відношення до справи;
3) ознайомлюватись з матеріалами, зібраними під час проведення службового розслідування, робити їх копії за допомогою технічних засобів з урахуванням обмежень передбачених законами України в тому числі Кримінальним процесуальним кодексом України, Законом України «Про захист персональних даних», Законом України «Про державну таємницю»;
4) подавати скарги на дії осіб, які проводять службове розслідування;
5) користуватись правничою допомогою».
 
Враховано    
163. 3. Отримання пояснень від поліцейського, який перебуває в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, не допускається, а підлягає відкладенню до його протвереження.
 
-156- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ст. 18 частину 3 вважати частиною 4 та слова «або токсичного сп’яніння» замінити на «та/або іншого сп’яніння», а слово «протвереження» замінити на «протверезіння».
Обґрунтування: Технічне удосконалення понять.
 
Враховано частково Щодо «протверезіння». Стан токсичного сп’яніння передбачено статтями 50, 101 ЗУ «Про Національну поліцію».  3. Отримання пояснень від поліцейського, який перебуває у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, не допускається, а підлягає відкладенню до його протверезіння.
 
164. 4. Отримання пояснень від поліцейського, який перебуває на чергуванні або патрулюванні, здійснюється тільки після закінчення ним чергування, патрулювання або заміни його іншим поліцейським.
 
   4. Отримання пояснень від поліцейського, який перебуває на чергуванні або патрулюванні, здійснюється лише після закінчення ним чергування, патрулювання або заміни його іншим поліцейським.
 
165. 5. За відсутності поліцейського на службі дисциплінарна комісія викликає його для надання пояснень. Виклик для надання пояснень надсилається рекомендованим листом з повідомленням на адресу місця проживання поліцейського, що зазначена в його особовій справі.
 
-157- Дмитренко О.М.
п.5 статті 18 доповнити словами: «Факт відсутності поліцейського більше ніж 3 години на службі без поважної причини або причин про які він не повідомив керівництво поліції фіксується відповідним актом за участю представників кадрового апарату, члена комітету профспілкової організації поліції (за наявності) та інших начальників і керівників підрозділу поліції.»
 
Відхилено Це питання не є предметом регулювання статті 18 (Забезпечення поліцейському права на захист) Статуту.  5. У разі відсутності поліцейського на службі дисциплінарна комісія викликає його для надання пояснень. Виклик для надання пояснень надсилається рекомендованим листом з повідомленням на адресу місця проживання поліцейського, що зазначена в його особовій справі.
 
166. 6. Виклик про надання пояснень повинен бути надісланий з таким розрахунком, щоб поліцейський, який викликається, мав не менше двох діб для прибуття до дисциплінарної комісії.
 
   6. Виклик про надання пояснень надсилається з таким розрахунком, щоб поліцейський, який викликається, мав не менше двох діб для прибуття на засідання дисциплінарної комісії.
 
167. 7. Фактом, що підтверджує отримання або неотримання поліцейським виклику про надання пояснень, є отримання органом, що проводить службове розслідування, поштового повідомлення про вручення або про відмову від отримання такого виклику чи повернення поштового відправлення з позначкою про невручення.
 
-158- Ванат П.М.
Романовський О.В.
частину сьому статті 18 викласти у новій редакції:
«7. Фактом, що підтверджує отримання поліцейським виклику про надання пояснень, є отримання органом, що проводить службове розслідування, поштового повідомлення про вручення. Повернення поштового відправлення з позначкою про невручення підтверджує факт неотримання поліцейським виклику.».
 
Відхилено У даному випадку потрібно зберегти баланс між правом особи на надання пояснень і всіляке ухиляння від надання пояснень, що унеможливлює проведення службового розслідування та притягнення особи до дисциплінарної відповідальності.  7. Фактом, що підтверджує отримання або неотримання поліцейським виклику про надання пояснень, є отримання органом, що проводить службове розслідування, поштового повідомлення про вручення або про відмову від отримання такого виклику чи повернення поштового відправлення з позначкою про невручення.
 
168. 8. Поліцейський, який не може з поважних причин прибути для надання пояснень, зобов’язаний не менше ніж за добу до визначеного часу повідомити про це дисциплінарну комісію з наданням документів, що це підтверджують.
 
   8. Поліцейський, який з поважних причин не може прибути для надання пояснень, зобов’язаний не менше ніж за добу до визначеного часу повідомити про це дисциплінарну комісію з наданням підтвердних документів.
 
169. 9. Якщо поліцейський, який був у визначеному цією статтею порядку викликаний для надання пояснень, не з’явився та не повідомив про причини свого неприбуття, він вважається таким, що відмовився від надання пояснень.
 
-159- Ванат П.М.
Романовський О.В.
у частині дев’ятій статті 18 слова «який був» замінити словами «отримав виклик про надання пояснень».
 
Відхилено У даному випадку потрібно зберегти баланс між правом особи на надання пояснень і всіляке ухиляння від надання пояснень, що унеможливлює проведення службового розслідування та притягнення особи до дисциплінарної відповідальності.  9. Якщо поліцейський, викликаний для надання пояснень у визначеному цією статтею порядку, не з’явився та не повідомив про причини свого неприбуття, він вважається таким, що відмовився від надання пояснень.
 
170. 10. Отримання пояснень від поліцейського, який перебуває під вартою, здійснюється через адміністрацію місця ув’язнення шляхом його повідомлення про необхідність надіслати пояснення на зазначену дисциплінарною комісією адресу.
 
-160- Купрієнко О.В.
Частину 10 статті 18 виключити.
Пояснення: дана частина підлягає виключенню, оскільки вона суперечить положенням Кримінального процесуального кодексу України, який передбачає спеціальний порядок спілкування з особами, відносно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, чи будь - який запобіжний захід, передбачений статтею 176 Кримінального процесуального кодексу України, і виключно за дозволом слідчого, який проводить досудове розслідування або суду, який проводить судовий розгляд справи.
 
Відхилено В даному випадку мова йде про надання особою пояснення з приводу дисциплінарного проступку, а не щодо обставин кримінального провадження.  10. Отримання пояснень від поліцейського, який перебуває під вартою, здійснюється через адміністрацію місця ув’язнення шляхом його повідомлення про необхідність надіслати пояснення на зазначену дисциплінарною комісією адресу.
11. Представником поліцейського може бути адвокат, повноваження якого підтверджені копією свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, ордером та копією договору із представником. Представник користується правами поліцейського щодо якого проводиться службове розслідування, крім прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо поліцейським і не може бути доручена представнику, а також користується правами з урахуванням обмежень, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, законами України «Про захист персональних даних», «Про державну таємницю» та іншими законами, з моменту надання дисциплінарній комісії підтвердних документів.
 
    -161- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У статті 18 законопроекту після частини десятої додати частину одинадцяту наступного змісту:
«11. Представником поліцейського може бути адвокат, повноваження якого підтверджені копією свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, ордером та копією договору із представником. Представник користується правами поліцейського щодо якого проводиться службове розслідування, крім прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо поліцейським і не може бути доручена представнику, з моменту надання підтверджуючих документів дисциплінарній комісії.»
 
Враховано частково Перше речення. У зв’язку з врахуванням проп.163   
    -162- Паламарчук М.П.
Король В.М.
У статті 18 законопроекту після частини десятої додати частину одинадцяту наступного змісту:
«11. У разі розгляду дисциплінарного провадження у відкритому засіданні, поліцейський має право користуватись послугами представника. Представником поліцейського може бути адвокат, повноваження якого підтверджені копією свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, ордером та копією договору із представником. Представник користується правами поліцейського щодо якого проводиться службове розслідування, крім прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо поліцейським і не може бути доручена представнику, а також з урахуванням обмежень передбачених законами України в тому числі Кримінальним процесуальним кодексом України, Законом України «Про захист персональних даних», Законом України «Про державну таємницю» з моменту надання підтверджуючих документів дисциплінарній комісії».
 
Враховано частково Третє речення Пропозиція підкомітету та робочої групи.   
    -163- Сотник О.С.
У статті 18 законопроекту після частини десятої додати частину одинадцяту наступного змісту:
«11. Представником поліцейського може бути адвокат, повноваження якого підтверджені копією свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, ордером та копією договору із представником. Представник користується правами поліцейського щодо якого проводиться службове розслідування, крім прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо поліцейським і не може бути доручена представнику, а також користується правами з урахуванням обмежень передбачених законами України в тому числі Кримінальним процесуальним кодексом України, Законом України «Про захист персональних даних», Законом України «Про державну таємницю» з моменту надання підтверджуючих документів дисциплінарній комісії.»
 
Враховано    
171. Стаття 19. Порядок застосування дисциплінарних стягнень
 
-164- Луценко І.В.
Статтю 19 викласти в новій редакції:
«Стаття 19. Порядок застосування дисциплінарних стягнень
1. У разі встановлення обставин дисциплінарного проступку за результатами проведеного службового розслідування:
1) керівник видає письмовий наказ про застосування до поліцейського одного з видів дисциплінарного стягнення, визначеного пунктами 1, 2 частини третьої статті 13 цього Статуту, зміст якого оголошується особовому складу органу поліції;
2) Поліцейська комісія проводить слухання дисциплінарної справи про незастосування/застосування до поліцейського одного з видів дисциплінарного стягнення, визначеного пунктами 3 - 7 частини третьої статті 13 цього Статуту.
2. Поліцейська комісія розглядає дисциплінарну справу у 15-денний строк з дня її надходження та вносить подання керівнику.
3. Розгляд справи здійснюється Поліцейською комісією у відкритому засіданні, крім випадків прийняття нею рішення про закритий розгляд з метою нерозголошення державної таємниці чи іншої охоронюваної законом таємниці.
4. Поліцейська комісія перевіряє повноту, всебічність та об’єктивність службового розслідування, наявність і достатність доказів винуватості поліцейського у вчиненні дисциплінарного проступку, приймає рішення про наявність у діянні поліцейського дисциплінарного проступку чи його відсутності та вносить пропозиції про застосування конкретного виду дисциплінарного стягнення або закриття дисциплінарного провадження.
5. Поліцейська комісія уповноважена змінити відповідно до закону юридичну кваліфікацію вчиненого дисциплінарного проступку, визначену органом, який проводив дисциплінарне розслідування.
6. Розгляд справи Поліцейською комісією здійснюється за участю поліцейського, який притягується до відповідальності, крім випадків його нез’явлення на її засідання без поважних причин. На засіданні Поліцейської комісії заслуховуються пояснення поліцейського стосовно обставин справи.
Поліцейський, особа, яка подала заяву, скаргу чи повідомлення, повідомляються про час, дату та місце розгляду справи Поліцейською комісією не пізніше ніж за три дні та у письмовій формі.
7. Рішення про застосування до поліцейського дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження за відсутності дисциплінарного проступку приймається Поліцейською комісією шляхом таємного голосування простою більшістю голосів від її складу і оформляється як подання.
У разі рівного розподілу голосів голос голови Поліцейської комісії є вирішальним.
8. Подання Поліцейської комісії невідкладно направляється керівнику.
Керівник після отримання подання Поліцейської комісії видає письмовий наказ про незастосування/застосування до поліцейського одного з видів дисциплінарного стягнення в межах, встановлених поданням.
9. Під час визначення виду стягнення враховується характер проступку, обставини, за яких він був вчинений, особу порушника, ступінь його вини, обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність, попередню поведінку поліцейського, його ставлення до служби.
Обставинами, що пом’якшують відповідальність поліцейського, є:
1) усвідомлення та визнання своєї провини у вчиненні дисциплінарного проступку;
2) попередня бездоганна поведінка;
3) високі показники виконання повноважень, наявність заохочень та державних нагород;
4) вжиття заходів щодо попередження, відвернення або усунення негативних наслідків, які настали або можуть настати в результаті вчинення дисциплінарного проступку, добровільне відшкодування завданої шкоди;
5) вчинення проступку під впливом погрози, примусу або через службову чи іншу залежність;
6) вчинення проступку внаслідок неправомірних дій керівника.
У випадку застосування конкретного виду дисциплінарного стягнення можуть враховуватись й інші, не зазначені у цій частині, обставини, що пом’якшують відповідальність поліцейського.
Обставинами, що обтяжують відповідальність поліцейського, є:
1) вчинення дисциплінарного проступку у стані алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів;
2) вчинення дисциплінарного проступку повторно до зняття в установленому порядку попереднього стягнення;
3) вчинення дисциплінарного проступку умисно на ґрунті особистої неприязні до іншого поліцейського, службовця, у тому числі керівника, чи помсти за дії чи рішення щодо нього;
4) настання тяжких наслідків або збитків, завданих в результаті вчинення дисциплінарного проступку;
5) вчинення дисциплінарного проступку на ґрунті ідеологічної, релігійної, расової, етнічної чи гендерної нетерпимості.
10. За кожен дисциплінарний проступок застосовується лише одне дисциплінарне стягнення. Якщо поліцейський учинив кілька дисциплінарних проступків, стягнення застосовується за сукупністю вчинених дисциплінарних проступків та враховується під час визначення виду дисциплінарного стягнення.
11. У разі вчинення дисциплінарного проступку кількома поліцейськими дисциплінарне стягнення застосовується до кожного окремо.
12. У разі вчинення поліцейським незначного проступку керівник може обмежитися його попередженням про необхідність дотримання службової дисципліни.
13. У разі притягнення до дисциплінарної відповідальності поліцейського, який має дисциплінарне стягнення і знову вчинив дисциплінарний проступок, дисциплінарне стягнення, що застосовується, повинно бути суворішим, ніж попереднє.
14. У разі повторного вчинення поліцейським незначного проступку з урахуванням його сумлінного ставлення до виконання обов’язків за посадою або нетривалого перебування на посаді (до трьох місяців) керівник може обмежитися раніше застосованим до такого поліцейського дисциплінарним стягненням.
15. Дисциплінарне стягнення у вигляді пониження в спеціальному званні на один ступінь стосовно поліцейських, які мають первинні спеціальні звання, і звільнення з посади стосовно поліцейських, які обіймають посади найнижчого рівня, не застосовується.
 
Відхилено Запропонована редакція суперечить статті 51 ЗУ «Про Національну поліцію», відповідно до якої до основних повноважень поліцейської комісії належить проведення відбору (конкурсу) на службу в органи (заклади, установи) поліції; а також проведення конкурсу для призначення на вакантну посаду. Процедура притягнення поліцейського до дисциплінарної відповідальності та інші питання передбачені наказом МВС.  Стаття 19. Порядок застосування дисциплінарних стягнень
 
172. 1. У разі встановлення вини поліцейського за результатами проведеного службового розслідування видається письмовий наказ про застосування до поліцейського одного з видів дисциплінарного стягнення, визначеного статтею 13 цього Статуту, зміст якого оголошується особовому складу органу поліції.
 
-165- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ст. 19 перед частиною першою доповнити частиною 1, 2 та 3 нового змісту (відповідно ч. 1-8 вважати ч. 4-11):
«1. У висновку за результатами дисциплінарного розслідування вказуються:
1) дата і місце складання висновку, прізвище і ініціали, посада та місце служби членів комісії, яка проводила дисциплінарне розслідування;
2) підстава для призначення службового розслідування;
3) обставини справи, зокрема, обставини вчинення поліцейським дисциплінарного проступку;
4) пояснення поліцейського стосовно обставин справи;
5) пояснення інших осіб, яким відомі обставини справи;
6) пояснення безпосереднього керівника поліцейського з приводу обставин справи;
7) документи і матеріали, які підтверджують та/або спростовують факт вчинення дисциплінарного проступку;
8) відомості, що характеризують поліцейського, а також дані стосовно наявності чи відсутності у нього дисциплінарних стягнень;
9) причини і умови, що призвели до вчинення проступку, вжиті або запропоновані заходи для їх усунення, чи обставини, що знімають з поліцейського звинувачення;
10) висновок щодо наявності (відсутності) у діянні поліцейського дисциплінарного проступку і його юридичної кваліфікації з посиланням на положення закону.
11) вид стягнення, що має бути застосований до поліцейського, у разі наявності у діянні поліцейського дисциплінарного проступку.
2. Висновок підписується усіма членами дисциплінарної комісії, яка проводила розслідування. Члени комісії мають право на окрему думку, яка викладається ними письмово і додається до висновку.
3. Під час визначення виду стягнення дисциплінарна комісія враховує характер проступку, обставини, за яких він був вчинений, особу порушника, ступінь його вини, обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність, попередню поведінку поліцейського, його ставлення до служби.
Обставинами, що пом’якшують відповідальність поліцейського, є:
1) усвідомлення та визнання своєї провини у вчиненні дисциплінарного проступку;
2) попередня бездоганна поведінка;
3) високі показники виконання повноважень, наявність заохочень та державних нагород;
4) вжиття заходів щодо попередження, відвернення або усунення негативних наслідків, які настали або можуть настати в результаті вчинення дисциплінарного проступку, добровільне відшкодування завданої шкоди;
5) вчинення проступку під впливом погрози, примусу або через службову чи іншу залежність;
6) вчинення проступку внаслідок неправомірних дій керівника.
У випадку застосування конкретного виду дисциплінарного стягнення можуть враховуватись й інші, не зазначені у цій частині, обставини, що пом’якшують відповідальність поліцейського.
Обставинами, що обтяжують відповідальність поліцейського, є:
1) вчинення дисциплінарного проступку у стані алкогольного, наркотичного та/або іншого сп’яніння;
2) вчинення дисциплінарного проступку повторно до зняття в установленому порядку попереднього стягнення;
3) вчинення дисциплінарного проступку умисно на ґрунті особистої неприязні до іншого поліцейського, службовця, у тому числі керівника, чи помсти за дії чи рішення щодо нього;
4) настання тяжких наслідків або збитків, завданих в результаті вчинення дисциплінарного проступку;
5) вчинення дисциплінарного проступку на ґрунті ідеологічної, релігійної, расової, етнічної, гендерної чи іншої нетерпимості.».
Обґрунтування: Необхідно на законодавчому рівні визначити, що має бути зазначено у висновку комісії, який порядок його затвердження та які обставини є такими, що пом’якшуюють чи обтяжують відповідальність.
 
Враховано частково Крім п.11. Із залишенням по тексту закону замість терміну «дисциплінарного розслідування» терміну «службового розслідування» який передбачений у редакції прийнятій у першому читанні.  1. У висновку за результатами службового розслідування зазначається:
1) дата і місце складання висновку, прізвище та ініціали, посада і місце служби членів дисциплінарної комісії, що проводила службове розслідування;
2) підстава для призначення службового розслідування;
3) обставини справи, зокрема обставини вчинення поліцейським дисциплінарного проступку;
4) пояснення поліцейського щодо обставин справи;
5) пояснення інших осіб, яким відомі обставини справи;
6) пояснення безпосереднього керівника поліцейського щодо обставин справи;
7) документи та матеріали, що підтверджують та/або спростовують факт вчинення дисциплінарного проступку;
8) відомості, що характеризують поліцейського, а також дані про наявність або відсутність у нього дисциплінарних стягнень;
9) причини та умови, що призвели до вчинення проступку, вжиті або запропоновані заходи для їх усунення, обставини, що знімають з поліцейського звинувачення;
10) висновок щодо наявності або відсутності у діянні поліцейського дисциплінарного проступку, а також щодо його юридичної кваліфікації з посиланням на положення закону;
11) вид стягнення, що пропонується застосувати до поліцейського у разі наявності в його діянні дисциплінарного проступку.
2. Висновок підписується всіма членами дисциплінарної комісії, що проводила розслідування. Члени дисциплінарної комісії мають право на окрему думку, що викладається письмово і додається до висновку.
3. Під час визначення виду стягнення дисциплінарна комісія враховує характер проступку, обставини, за яких він був вчинений, особу порушника, ступінь його вини, обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність, попередню поведінку поліцейського, його ставлення до служби.
Обставинами, що пом’якшують відповідальність поліцейського, є:
усвідомлення та визнання своєї провини у вчиненні дисциплінарного проступку;
попередня бездоганна поведінка;
високі показники виконання повноважень, наявність заохочень та державних нагород;
вжиття заходів щодо запобігання, відвернення або усунення негативних наслідків, які настали або можуть настати внаслідок вчинення дисциплінарного проступку, добровільне відшкодування завданої шкоди;
вчинення проступку під впливом погрози, примусу або через службову чи іншу залежність;
вчинення проступку внаслідок неправомірних дій керівника.
Для цілей застосування конкретного виду дисциплінарного стягнення можуть враховуватися й інші, не зазначені у цій частині, обставини, що пом’якшують відповідальність поліцейського.
Обставинами, що обтяжують відповідальність поліцейського, є:
вчинення дисциплінарного проступку у стані алкогольного, наркотичного та/або іншого сп’яніння;
вчинення дисциплінарного проступку повторно до зняття в установленому порядку попереднього стягнення;
вчинення дисциплінарного проступку умисно на ґрунті особистої неприязні до іншого поліцейського, службовця, у тому числі керівника, чи помсти за дії чи рішення стосовно нього;
настання тяжких наслідків, у тому числі збитків, завданих вчиненням дисциплінарного проступку;
вчинення дисциплінарного проступку на ґрунті ідеологічної, релігійної, расової, етнічної, гендерної чи іншої нетерпимості.
4. У разі встановлення вини поліцейського за результатами проведеного службового розслідування видається письмовий наказ про застосування до поліцейського одного з видів дисциплінарного стягнення, передбаченого статтею 13 цього Статуту, зміст якого оголошується особовому складу органу поліції.
 
    -166- Паламарчук М.П.
Король В.М.
П. 11 ч.1 ст.19 викласти в такій редакції:
«11) вид стягнення, що пропонується застосувати до поліцейського, у разі наявності у його діянні дисциплінарного проступку».
 
Враховано Пропозиція підкомітету та робочої групи. Висновок дисциплінарної комісії щодо виду стягнення носить рекомендаційний характер.   
    -167- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Оскільки ст. 19 доповнюється трьома новини частинами, частину 1 вважати частиною 4 та викласти її у такій редакції:
«3. У разі встановлення вини поліцейського за результатами проведеного службового розслідування, на підставі висновку дисциплінарної комісії видається письмовий наказ про застосування до поліцейського одного з видів дисциплінарного стягнення, визначеного статтею 13 цього Статуту, зазначеного у такому висновку.»
Обґрунтування: Важливо, щоб висновок дисциплінарної комісії мав обов’язковий характер і керівник видавав наказ про застосування такого заходу стягнення, як зазначено у висновку. Окрім того, практика оголошення змісту наказу усьому особовому складу є радянською і не відповідає західній моделі роботи із особовим складом.
 
Відхилено Висновок дисциплінарної комісії щодо виду стягнення носить рекомендаційний характер. Наказ видає керівник.   
    -168- Сотник О.С.
Костенко П.П.
Статтю 19 законопроекту викласти в новій редакції:
«1. У разі встановлення вини поліцейського за результатами проведеного службового розслідування, на підставі висновку дисциплінарної комісії видається письмовий наказ про застосування до поліцейського одного з видів дисциплінарного стягнення, визначеного статтею 13 цього Статуту, зазначеному у такому висновку.
2. Розгляд справи здійснюється дисциплінарною комісією у відкритому засіданні, крім випадків прийняття нею рішення про закритий розгляд з метою нерозголошення державної таємниці чи іншої охоронюваної законом таємниці. Поліцейський, який притягається до відповідальності, особа, яка подала заяву, скаргу чи повідомлення, повідомляються про час, дату та місце розгляду справи дисциплінарною комісією не пізніше ніж за три дні та у письмовій формі.
3. Під час визначення виду стягнення дисциплінарна комісія враховує характер проступку, обставини, за яких він був вчинений, особу порушника, ступінь його вини, обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність, попередню поведінку поліцейського, його ставлення до служби.
Обставинами, що пом’якшують відповідальність поліцейського, є:
1) усвідомлення та визнання своєї провини у вчиненні дисциплінарного проступку;
2) попередня бездоганна поведінка;
3) високі показники виконання повноважень, наявність заохочень та державних нагород;
4) вжиття заходів щодо попередження, відвернення або усунення негативних наслідків, які настали або можуть настати в результаті вчинення дисциплінарного проступку, добровільне відшкодування завданої шкоди;
5) вчинення проступку під впливом погрози, примусу або через службову чи іншу залежність;
6) вчинення проступку внаслідок неправомірних дій керівника.
У випадку застосування конкретного виду дисциплінарного стягнення можуть враховуватись й інші, не зазначені у цій частині, обставини, що пом’якшують відповідальність поліцейського.
Обставинами, що обтяжують відповідальність поліцейського, є:
1) вчинення дисциплінарного проступку у стані алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів;
2) вчинення дисциплінарного проступку повторно до зняття в установленому порядку попереднього стягнення;
3) вчинення дисциплінарного проступку умисно на ґрунті особистої неприязні до іншого поліцейського, службовця, у тому числі керівника, чи помсти за дії чи рішення щодо нього;
4) настання тяжких наслідків або збитків, завданих в результаті вчинення дисциплінарного проступку;
5) вчинення дисциплінарного проступку на ґрунті ідеологічної, релігійної, расової, етнічної чи гендерної нетерпимості.
4. За кожен дисциплінарний проступок не може застосовуватися більше одного дисциплінарного стягнення. Якщо поліцейський учинив кілька дисциплінарних проступків, стягнення застосовується за сукупністю вчинених дисциплінарних проступків та враховується під час визначення виду дисциплінарного стягнення.
5. У разі вчинення дисциплінарного проступку кількома поліцейськими дисциплінарне стягнення застосовується до кожного окремо.
6. У разі вчинення поліцейським незначного проступку керівник може обмежитися його попередженням про необхідність дотримання службової дисципліни.
7. У разі притягнення до дисциплінарної відповідальності поліцейського, який має дисциплінарне стягнення і знову вчинив дисциплінарний проступок, дисциплінарне стягнення, що застосовується, повинно бути суворішим, ніж попереднє.
8. У разі повторного вчинення поліцейським незначного проступку з урахуванням його сумлінного ставлення до виконання обов’язків за посадою або нетривалого перебування на посаді (до трьох місяців) керівник може обмежитися раніше застосованим до такого поліцейського дисциплінарним стягненням.
9. Дисциплінарне стягнення у вигляді пониження в спеціальному званні на один ступінь стосовно поліцейських, які мають первинні спеціальні звання, і звільнення з посади стосовно поліцейських, які обіймають посади найнижчого рівня, не застосовується.»
 
Відхилено У зв’язку з врахув. проп.165.   
173. 2. Під час визначення виду стягнення керівник враховує характер проступку, обставини, за яких він був вчинений, особу порушника, ступінь його вини, обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність, попередню поведінку поліцейського, його ставлення до служби.
 
   5. Під час визначення виду стягнення керівник враховує характер проступку, обставини, за яких він був вчинений, особу порушника, ступінь його вини, обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність, попередню поведінку поліцейського, його ставлення до служби.
 
174. 3. За кожне порушення службової дисципліни застосовується лише одне дисциплінарне стягнення. Якщо поліцейський учинив кілька дисциплінарних проступків, стягнення застосовується за сукупністю вчинених дисциплінарних проступків та враховується під час визначення виду дисциплінарного стягнення.
 
-169- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Оскільки ст. 19 доповнюється трьома новини частинами, частину 3 вважати частиною 6 та її перше речення викласти у такій редакції:
«За кожен дисциплінарний проступок не може застосовуватися більше одного дисциплінарного стягнення.».
Обґрунтування: Технічне уточнення для усунення двозначностей у тлумаченні і застосуванні.
 
Враховано   6. За кожен дисциплінарний проступок не може застосовуватися більше одного дисциплінарного стягнення. Якщо поліцейський вчинив кілька дисциплінарних проступків, стягнення застосовується за сукупністю вчинених дисциплінарних проступків та враховується під час визначення виду дисциплінарного стягнення.
 
175. 4. У разі порушення службової дисципліни кількома поліцейськими дисциплінарне стягнення застосовується до кожного окремо.
 
-170- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Оскільки ст. 19 доповнюється трьома новини частинами, частину 4 вважати частиною 7 та слова «порушення службової дисципліни» замінити на «вчинення дисциплінарного проступку».
Обґрунтування: Технічне уточнення для усунення двозначностей у тлумаченні і застосуванні.
 
Враховано Дисциплінарний проступок – це встановлене порушення службової дисципліни.  7. У разі вчинення дисциплінарного проступку кількома поліцейськими дисциплінарне стягнення застосовується до кожного окремо.
 
176. 5. У разі вчинення поліцейським незначного проступку керівник може обмежитися його попередженням про необхідність дотримання службової дисципліни.
 
-171- Дмитренко О.М.
п. 5 статті 19 доповнити слова: «Дисциплінарні стягнення накладаються з зауваження - догана - сувора догана - попередження про неповну службову відповідність - пониження в спеціальному званні на один ступінь - звільнення з посади - звільнення із служби в поліції.»
 
Відхилено Дисциплінарне стягнення накладається в залежності від ступеня тяжкості дисциплінарного проступку.  8. У разі вчинення поліцейським незначного проступку керівник може обмежитися його попередженням про необхідність дотримання службової дисципліни.
 
177. 6. У разі притягнення до дисциплінарної відповідальності поліцейського, який має дисциплінарне стягнення і знову допустив порушення службової дисципліни, дисциплінарне стягнення, що застосовується, повинно бути суворішим, ніж попереднє.
 
-172- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Оскільки ст. 19 доповнюється трьома новини частинами, частину 6 вважати частиною 9 та слова «допустив порушення службової дисципліни» замінити на «вчинив дисциплінарний проступок».
Обґрунтування: Технічне уточнення для усунення двозначностей у тлумаченні і застосуванні.
 
Враховано Дисциплінарний проступок – це встановлене порушення службової дисципліни.  9. У разі притягнення до дисциплінарної відповідальності поліцейського, який має дисциплінарне стягнення і вчинив дисциплінарний проступок, дисциплінарне стягнення, що застосовується, повинно бути суворішим, ніж попереднє.
 
178. 7. У разі повторного вчинення поліцейським незначного проступку з урахуванням його сумлінного ставлення до виконання обов’язків за посадою або нетривалого перебування на посаді (до трьох місяців) керівник може обмежитися раніше застосованим до такого поліцейського дисциплінарним стягненням.
 
   10. У разі повторного вчинення поліцейським незначного проступку з урахуванням його сумлінного ставлення до виконання обов’язків за посадою або нетривалого перебування на посаді (до трьох місяців) керівник може обмежитися раніше застосованим до такого поліцейського дисциплінарним стягненням.
 
179. 8. Дисциплінарне стягнення у вигляді пониження в спеціальному званні на один ступінь стосовно поліцейських, які мають первинні спеціальні звання, і звільнення з посади стосовно поліцейських, які обіймають посади найнижчого рівня, не застосовується.
 
   11. Дисциплінарне стягнення у виді пониження у спеціальному званні на один ступінь до поліцейських, які мають первинні спеціальні звання, та у виді звільнення з посади до поліцейських, які обіймають посади найнижчого рівня, не застосовується.
 
180. Стаття 20. Права керівників щодо застосування дисциплінарних стягнень
 
-173- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
У назві ст. 20 слово «Права» замінити на «Повноваження».
Обґрунтування: Технічне узгодження з вимогами ст. 19 Конституції України.
 
Враховано Застосування в указаній статті поняття «повноваження» доцільно, оскільки це комплекс прав і обов’язків.  Стаття 20. Повноваження керівників щодо застосування дисциплінарних стягнень
 
    -174- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У назві статті 20 законопроекту слово «Права» замінити на «Повноваження»;
 
Враховано Аналогічно проп.173   
    -175- Луценко І.В.
Статтю 20 викласти в новій редакції:
«Стаття 20. Повноваження керівників щодо застосування дисциплінарних стягнень
1. Повноваження застосовувати дисциплінарні стягнення мають керівники в межах, визначених цим Статутом.
2. Міністр внутрішніх справ України уповноважений застосовувати дисциплінарні стягнення, визначені цим Статутом, до керівника Національної поліції України.
3. Керівник Національної поліції України уповноважений застосовувати дисциплінарні стягнення, передбачені цим Статутом, до всіх поліцейських.
4. Інші керівники застосовують дисциплінарні стягнення в межах, визначених керівником Національної поліції України.
5. Повноваження ректорів вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, щодо застосування дисциплінарних стягнень до курсантів (слухачів), ад’юнктів та докторантів, які проходять навчання в таких навчальних закладах, визначаються Міністерством внутрішніх справ України.
6. Керівник, який не уповноважений на застосування дисциплінарних стягнень, може порушити перед уповноваженим керівником клопотання про притягнення поліцейського до дисциплінарної відповідальності.
7. Керівник, який перевищив надані йому дисциплінарні повноваження, несе відповідальність за цим Статутом. Дисциплінарне стягнення, застосоване з порушенням вимог цього Статуту, скасовується як незаконне керівником, який його застосував, або прямим керівником.
8. Застосування таких дисциплінарних стягнень, як звільнення із служби в поліції, звільнення з посади, пониження в спеціальному званні на один ступінь, здійснюється керівниками, які уповноважені приймати на службу до поліції, призначати на посаду та присвоювати спеціальне звання».
 
Відхилено У зв’язку із врахуванням наступних пропозицій.   
181. 1. Право застосовувати дисциплінарні стягнення мають керівники в межах прав, визначених цим Статутом.
 
-176- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
У ч. 1 ст. 20 слово «Право» замінити на «Повноваження», а слово «прав» виключити.
Обґрунтування: Технічне узгодження з вимогами ст. 19 Конституції України.
 
Враховано   1. Повноваження щодо застосування дисциплінарних стягнень мають керівники в межах, визначених цим Статутом.
 
    -177- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У частині першій статті 20 законопроекту слово «Право» замінити на «Повноваження», а слово «прав» виключити;
 
Враховано Аналогічно проп.176   
182. 2. Міністр внутрішніх справ України в межах своїх повноважень має право застосовувати дисциплінарні стягнення, визначені цим Статутом, до заступників керівника Національної поліції України.
 
-178- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
У ч. 2 ст. 20 слова «у межах своїх повноважень має право» замінити на «уповноважений».
Обґрунтування: Технічне узгодження з вимогами ст. 19 Конституції України.
 
Враховано   2. Міністр внутрішніх справ України уповноважений застосовувати дисциплінарні стягнення, визначені цим Статутом, до заступників керівника Національної поліції України та порушувати перед Кабінетом Міністрів України питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника Національної поліції України.
 
    -179- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У частині другій статті 20 законопроекту слова «у межах своїх повноважень має право» замінити на «уповноважений»;
 
Враховано Аналогічно проп.178   
    -180- Ванат П.М.
Романовський О.В.
Перше речення частини другої статті 20 доповнити словами:
«порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника Національної поліції України.».
 
Враховано    
183. 3. Керівник Національної поліції України має право застосовувати дисциплінарні стягнення, передбачені цим Статутом, до всіх поліцейських.
 
-181- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
У ч. 3 ст. 20 слова «має право» замінити на «уповноважений».
Обґрунтування: Технічне узгодження з вимогами ст. 19 Конституції України.
 
Враховано   3. Керівник Національної поліції України уповноважений застосовувати дисциплінарні стягнення, передбачені цим Статутом, до всіх поліцейських.
 
    -182- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У частині третій статті 20 законопроекту слова «має право» замінити на «уповноважений».
 
Враховано    
184. 4. Інші керівники застосовують дисциплінарні стягнення в межах прав, визначених керівником Національної поліції України.
 
-183- Купрієнко О.В.
Частину 4 статті 20 викласти у наступній редакції:
«4. Керівник територіальних органів поліції має право застосовувати дисциплінарні стягнення, передбачені цим Статутом до всіх підлеглих поліцейських.».
Пояснення: керівник поліції не має права встановлювати та визначати межі прав підлеглих керівників оскільки це суперечить статті 19 Конституції України.
 
Відхилено Суперечить концепції, прийнятій у першому читанні  4. Інші керівники застосовують дисциплінарні стягнення в межах повноважень, визначених керівником Національної поліції України.
 
    -184- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
У ч. 4 ст. 20 слово «прав» виключити.
Обґрунтування: Технічне узгодження з вимогами ст. 19 Конституції України.
 
Відхилено Доцільно замінити на «повноважень»   
    -185- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У частині четвертій статті 20 законопроекту слово «прав» виключити.
 
Відхилено Аналогічно проп.184.   
    -186- Левченко Ю.В.
Частину 4 статті 20 розділу 3 додатку 1 до Законопроекту викласти у наступній редакції:
«4. Керівники територіальних органів поліції застосовують дисциплінарні стягнення в межах прав, визначених керівником Національної поліції України.»
Обґрунтування: Положенням частини 4 цієї статті, де передбачено, що «інші керівники застосовують дисциплінарні стягнення в межах прав, визначених керівником поліції» потребує поправок. Адже відповідно до Конституції України (стаття 19) органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а не на підставі прав чи повноважень, визначених керівником поліції. Тому межі дисциплінарних прав керівників повинні бути визначені не керівником Національної поліції, а цим Статутом, оскільки він для цього і призначений.
 
Відхилено Охоплюється редакцією прийнятою у першому читанні.   
185. 5. Права ректорів вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, щодо застосування дисциплінарних стягнень до курсантів (слухачів), ад’юнктів та докторантів, які проходять навчання в таких навчальних закладах, визначаються Міністерством внутрішніх справ України.
 
-187- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
У ч. 5 ст. 20 слово «Права» замінити на «Повноваження».
Обґрунтування: Технічне узгодження з вимогами ст. 19 Конституції України.
 
Враховано   5. Повноваження ректорів вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, щодо застосування дисциплінарних стягнень до поліцейських, які проходять службу або навчаються в таких навчальних закладах, визначаються Міністерством внутрішніх справ України.
 
    -188- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У частині п’ятій статті 20 законопроекту слово «Права» замінити на «Повноваження».
 
Враховано    
    -189- Паламарчук М.П.
Статтю 20 Дисциплінарного статуту Національної поліції України доповнити новою частиною такого змісту:
«5. Повноваження ректорів вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, щодо застосування дисциплінарних стягнень до поліцейських, які проходять службу або навчаються в таких навчальних закладах, визначаються Міністерством внутрішніх справ України.»
 
Враховано    
186. 6. Керівник, який не наділений правом застосування дисциплінарних стягнень, має право порушити перед уповноваженим керівником клопотання про притягнення поліцейського до дисциплінарної відповідальності.
 
-190- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
У ч. 6 ст. 20 слова «наділений правом» замінити на «уповноважений на».
Обґрунтування: Технічне узгодження з вимогами ст. 19 Конституції України.
 
Враховано   6. Керівник, не уповноважений на застосування дисциплінарних стягнень, може порушити перед уповноваженим керівником клопотання про притягнення поліцейського до дисциплінарної відповідальності.
 
    -191- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У частині шостій статті 20 законопроекту слова «наділений правом» замінити на «уповноважений на».
 
Враховано    
187. 7. Керівник, який перевищив надані йому дисциплінарні права, несе відповідальність за цим Статутом. Дисциплінарне стягнення, застосоване з порушенням вимог цього Статуту, скасовується як незаконне керівником, який його застосував, або прямим керівником.
 
-192- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
У ч. 7 ст. 20 слово «права» замінити на «поноваження».
Обґрунтування: Технічне узгодження з вимогами ст. 19 Конституції України.
 
Враховано   7. Керівник, який перевищив надані йому дисциплінарні повноваження, несе відповідальність відповідно до цього Статуту. Дисциплінарне стягнення, застосоване з порушенням вимог цього Статуту, скасовується як незаконне керівником, який його застосував, або прямим керівником.
 
    -193- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У частині сьомій статті 20 законопроекту слово «права» замінити на «повноваження».
 
Враховано    
188. 8. Протягом двох місяців з дня підписання наказу про застосування дисциплінарного стягнення прямий керівник посадової особи, яка застосувала дисциплінарне стягнення, має право його скасувати, пом’якшити або застосувати більш суворе дисциплінарне стягнення, якщо встановить, що воно не відповідає ступеням тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку та вини.
 
-194- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
У ч. 8 ст. 20 після слів «та вини» доповнити словами «, у випадку, якщо службове розслідування проводилось не за скаргою фізичної чи юридичної особи.».
Обґрунтування: Повноваження керівника на зміну стягнення має охоплювати лише ті випадки, коди розслідування проводилось НЕ за скаргою особи.
 
Відхилено Це необґрунтований вибірковий підхід до притягнення особи до дисциплінарної відповідальності в залежності від дисциплінарного проступку, а також підстав до проведення службового розслідування. Такої вибірковості не має навіть у випадку притягнення особи до кримінальної відповідальності.  8. Протягом двох місяців з дня підписання наказу про застосування дисциплінарного стягнення прямий керівник посадової особи, яка застосувала дисциплінарне стягнення, має право його скасувати, пом’якшити або застосувати суворіше дисциплінарне стягнення, якщо встановить невідповідність такого стягнення ступеню тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку та вини.
 
    -195- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У частині восьмій статті 20 законопроекту після слів «та вини» доповнити словами «, у випадку, якщо службове розслідування проводилось не за скаргою фізичної чи юридичної особи.».
 
Відхилено Аналогічно проп.194   
189. 9. Застосування таких дисциплінарних стягнень, як звільнення із служби в поліції, звільнення з посади, пониження в спеціальному званні на один ступінь, здійснюється керівниками, яким надано право приймати на службу до поліції, призначати на посаду та присвоювати спеціальне звання.
 
-196- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
У ч. 9 ст. 20 слова «яким надано право» замінити на «які уповноважені».
Обґрунтування: Технічне узгодження з вимогами ст. 19 Конституції України.
 
Враховано   9. Застосування дисциплінарного стягнення у виді звільнення із служби в поліції, звільнення з посади, пониження у спеціальному званні на один ступінь здійснюється керівниками, які уповноважені приймати на службу до поліції, призначати на посаду та присвоювати спеціальне звання.
 
    -197- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У частині дев’ятій статті 20 законопроекту слова «яким надано право» замінити на «які уповноважені».
 
Враховано Аналогічно проп.196   
190. Стаття 21. Строки застосування дисциплінарних стягнень
 
   Стаття 21. Строки застосування дисциплінарних стягнень
 
191. 1. Дисциплінарне стягнення застосовується у строк до одного місяця від дня виявлення дисциплінарного проступку і шести місяців від дня його вчинення шляхом видання дисциплінарного наказу.
 
   1. Дисциплінарне стягнення застосовується не пізніше одного місяця з дня виявлення дисциплінарного проступку і не пізніше шести місяців з дня його вчинення шляхом видання дисциплінарного наказу.
 
192. 2. У разі проведення службового розслідування за фактом учинення дисциплінарного проступку днем його виявлення вважається день затвердження висновку службового розслідування.
 
-198- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ст. 21 після ч. 1 доповнити ч. 2 наступного змісту (відповідно ч. 2 і 3 вважати частинами 3 і 4):
«2. У разі проведення за фактом вчинення проступку службового розслідування, кримінального провадження або провадження у справі про адміністративне правопорушення на поліцейського дисциплінарне стягнення може бути накладено не пізніше одного місяця з дня закінчення службового розслідування, кримінального провадження або провадження у справі про адміністративне правопорушення, не враховуючи періоду тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці.».
 
Відхилено Текстом Статуту передбачено, що виявлення проступку – день затвердження висновку. Застосування проступку – день видання наказу про притягнення до відповідальності. Виконання притягнення до дисциплінарної відповідальності - день ознайомлення чи день видання наказу по особовому складу.  2. У разі проведення службового розслідування за фактом вчинення дисциплінарного проступку днем його виявлення вважається день затвердження висновку за результатами службового розслідування.
 
    -199- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У статті 21 після частини першої доповнити частиною другою наступного змісту (відповідно ч. 2 і 3 вважати частинами 3 і 4):
«2. У разі проведення за фактом вчинення проступку службового розслідування, кримінального провадження або провадження у справі про адміністративне правопорушення на поліцейського дисциплінарне стягнення може бути застосовано не пізніше одного місяця з дня закінчення службового розслідування, кримінального провадження або провадження у справі про адміністративне правопорушення, не враховуючи періоду тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці.»
 
Відхилено Аналогічно проп.198   
193. 3. Перебування поліцейського на лікарняному (у період тимчасової непрацездатності) чи у відпустці не перешкоджає застосуванню до нього дисциплінарного стягнення.
 
   3. Перебування поліцейського на лікарняному (у період тимчасової непрацездатності) чи у відпустці не перешкоджає застосуванню до нього дисциплінарного стягнення.
 
194. Стаття 22. Виконання дисциплінарних стягнень
 
   Стаття 22. Виконання дисциплінарних стягнень
 
195. 1. Дисциплінарне стягнення виконується негайно, але не пізніше ніж протягом місяця з дня його застосування, не враховуючи періоду перебування поліцейського у відпустці, відрядженні або на лікарняному (у період тимчасової непрацездатності). Після закінчення зазначеного строку дисциплінарне стягнення не виконується.
 
   1. Дисциплінарне стягнення виконується негайно, але не пізніше місяця з дня його застосування, не враховуючи часу перебування поліцейського у відпустці, відрядженні або на лікарняному (у період тимчасової непрацездатності). Після закінчення зазначеного строку дисциплінарне стягнення не виконується.
 
196. 2. Наказ про застосування до поліцейського дисциплінарного стягнення виконується шляхом його оголошення в органі (підрозділі) поліції та особистого ознайомлення поліцейського з ним. У разі відмови особи ознайомитися з наказом про це складається акт.
 
-200- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
У ч. 2 ст. 22 слова «його оголошення в органі (підрозділі) поліції та» виключити.
Обґрунтування: практика оголошення змісту наказу усьому особовому складу є радянською і не відповідає західній моделі роботи із особовим складом.
 
Відхилено Оголошення наказу про застосування дисциплінарного стягнення носить виховний характер. Однак мають бути запобіжники, наприклад, оголошення наказу керівнику в присутності підлеглих заборонено.  2. Наказ про застосування до поліцейського дисциплінарного стягнення виконується шляхом його оголошення в органі (підрозділі) поліції та особистого ознайомлення поліцейського з ним. У разі відмови особи від ознайомлення з наказом про це складається акт.
 
    -201- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У частині другій статті 22 законопроекту слова «його оголошення в органі (підрозділі) поліції та» виключити;
 
Відхилено Аналогічно проп.200   
197. 3. Такі дисциплінарні стягнення, як звільнення з посади, пониження в спеціальному званні на один ступінь та звільнення із служби в поліції, виконуються (реалізуються) шляхом видання наказу по особовому складу.
 
   3. Дисциплінарні стягнення у виді звільнення з посади, пониження у спеціальному званні на один ступінь та звільнення із служби в поліції виконуються (реалізуються) шляхом видання наказу по особовому складу.
 
198. 4. Такі дисциплінарні стягнення, як звільнення з посади та звільнення із служби в поліції, застосовані до поліцейського, який перебуває у відпустці чи на лікарняному (у період тимчасової непрацездатності), виконуються (реалізуються) після його прибуття до місця проходження служби.
 
   4. Дисциплінарні стягнення у виді звільнення з посади та звільнення із служби в поліції, застосовані до поліцейського, який перебуває у відпустці чи на лікарняному (у період тимчасової непрацездатності), виконуються (реалізуються) після його прибуття до місця проходження служби.
 
199. 5. За відсутності на службі без поважних причин поліцейського, до якого застосовано такі дисциплінарні стягнення, як звільнення з посади чи звільнення із служби в поліції, зазначені дисциплінарні стягнення виконуються, а витяги з наказів про застосування та виконання таких дисциплінарних стягнень надсилаються рекомендованим листом з повідомленням на адресу місця проживання поліцейського, що зазначена в його особовій справі. У такому разі днем ознайомлення поліцейського із згаданими наказами є дата, зазначена в поштовому повідомленні про вручення її поліцейському, до якого застосовано дисциплінарне стягнення, або повнолітньому члену сім’ї такого поліцейського.
 
-202- Паламарчук М.П.
Частину 5 статті 22 Дисциплінарного статуту Національної поліції України викласти у такій редакції:
«5. За відсутності на службі без поважних причин поліцейського, до якого застосовано такі дисциплінарні стягнення, як звільнення з посади чи звільнення із служби в поліції, зазначені дисциплінарні стягнення виконуються, а витяги з наказів про застосування та виконання таких дисциплінарних стягнень надсилаються рекомендованим листом з повідомленням на адресу місця проживання поліцейського, що зазначена в його особовій справі. У такому разі днем ознайомлення поліцейського (звільненої особи) із згаданими наказами є дата, зазначена в поштовому повідомленні про вручення її поліцейському (звільненій особі), до якого застосовано дисциплінарне стягнення, або повнолітньому члену сім’ї такого поліцейського»
 
Відхилено Статут поширюється на поліцейських, тому вказування інших осіб не потребується.  5. За відсутності на службі без поважних причин поліцейського, до якого застосовано дисциплінарне стягнення у виді звільнення з посади чи звільнення із служби в поліції, таке дисциплінарне стягнення виконується, а витяги з наказів про застосування та виконання дисциплінарного стягнення надсилаються рекомендованим листом з повідомленням на адресу місця проживання поліцейського, що зазначена в його особовій справі. У такому разі днем ознайомлення поліцейського із зазначеними наказами є дата, зазначена в поштовому повідомленні про вручення її поліцейському, до якого застосовано дисциплінарне стягнення, або повнолітньому члену сім’ї такого поліцейського.
 
200. 6. У разі коли поліцейський, до якого застосовано дисциплінарне стягнення, відмовляється від отримання витягів з наказів про застосування та виконання дисциплінарних стягнень, днем отримання витягів з наказів є день проставлення в поштовому повідомленні відмітки про відмову в їх отриманні чи повернення поштового відправлення з позначкою про невручення.
 
   6. У разі якщо поліцейський, до якого застосовано дисциплінарне стягнення, відмовляється від отримання витягів з наказів про застосування та виконання дисциплінарного стягнення, днем отримання витягів з наказів є день проставлення в поштовому повідомленні відмітки про відмову в їх отриманні чи повернення поштового відправлення з позначкою про невручення.
 
201. 7. Поліцейський, до якого застосовано дисциплінарне стягнення - пониження у спеціальному званні на один ступінь, зобов’язаний протягом семи календарних днів з дня ознайомлення з наказом здійснити заміну знаків розрізнення на однострої та службового посвідчення. Під час виконання зазначеного дисциплінарного стягнення забороняється зривання погонів, а також будь-які інші дії, що принижують гідність поліцейського.
 
   7. Поліцейський, до якого застосовано дисциплінарне стягнення у виді пониження у спеціальному званні на один ступінь, зобов’язаний протягом семи календарних днів з дня ознайомлення з наказом здійснити заміну знаків розрізнення на однострої та службового посвідчення. Під час виконання зазначеного дисциплінарного стягнення забороняється зривання погонів, а також будь-які інші дії, що принижують гідність поліцейського.
 
202. 8. Дисциплінарне стягнення - призначення поза чергою в наряд виконується шляхом несення служби в наряді позачергово в будь-які дні тижня.
 
-203- Луценко І.В.
Частину восьму статті 22 виключити.
 
Відхилено Як й інші стягнення, необхідно передбачити строк його дій (а в даному випадку з якого моменту стягнення є виконаним, оскільки в нього не можу бути строку дії). Таке дисциплінарне стягнення вважається знятим автоматично після його відбуття.  8. Дисциплінарне стягнення у виді призначення поза чергою в наряд виконується шляхом несення служби в наряді позачергово в будь-який день тижня.
 
203. 9. Поліцейський, з вини якого дисциплінарне стягнення не було виконане, несе відповідальність згідно з цим Статутом.
 
   9. Поліцейський, з вини якого не виконано дисциплінарне стягнення, несе відповідальність згідно з цим Статутом.
 
204. Стаття 23. Строк дії дисциплінарних стягнень та наслідки їх застосування
 
   Стаття 23. Строк дії дисциплінарних стягнень та наслідки їх застосування
 
205. 1. Строк дії дисциплінарних стягнень з моменту оголошення їх порушникові становить:
 
   1. Строк дії дисциплінарних стягнень з моменту оголошення їх порушникові становить:
 
206. зауваження - протягом двох місяців;
 
   1) зауваження - протягом двох місяців;
 
207. догана - протягом трьох місяців;
 
   2) догана - протягом трьох місяців;
 
208. сувора догана - протягом чотирьох місяців;
 
   3) сувора догана - протягом чотирьох місяців;
 
209. попередження про неповну службову відповідність - протягом шести місяців;
 
   4) попередження про неповну службову відповідність - протягом шести місяців;
 
210. пониження в спеціальному званні на один ступінь та звільнення з посади - протягом одного року;
 
   5) пониження у спеціальному званні на один ступінь та звільнення з посади - протягом одного року;
 
211. звільнення із служби в поліції - протягом трьох років.
 
   6) звільнення зі служби в поліції - протягом трьох років.
 
212. 2. Дисциплінарне стягнення - призначення поза чергою в наряд вважається виконаним з моменту його відбуття курсантом (слухачем).
 
-204- Луценко І.В.
Частину другу статті 23 виключити.
 
Відхилено Як й інші стягнення, необхідно передбачити строк його дій (а в даному випадку з якого моменту стягнення є виконаним, оскільки в нього не можу бути строку дії). Таке дисциплінарне стягнення вважається знятим автоматично після його відбуття.  2. Дисциплінарне стягнення у виді призначення поза чергою в наряд вважається виконаним з моменту його відбуття курсантом (слухачем).
 
213. 3. Протягом строку дії дисциплінарних стягнень до поліцейського не можуть бути застосовані заходи заохочення, за винятком дострокового зняття раніше застосованого дисциплінарного стягнення.
 
   3. Протягом строку дії дисциплінарних стягнень до поліцейського не можуть застосовуватися заходи заохочення, крім дострокового зняття раніше застосованого дисциплінарного стягнення.
 
214. 4. Строк дії дисциплінарного стягнення не зараховується до строків вислуги поліцейського для присвоєння чергового спеціального звання.
 
   4. Строк дії дисциплінарного стягнення не зараховується до строків вислуги поліцейського для присвоєння чергового спеціального звання.
 
215. 5. У місяці виконання дисциплінарного стягнення поліцейського може бути позбавлено премії повністю або частково в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України.
 
   5. У місяці виконання дисциплінарного стягнення поліцейського може бути позбавлено премії повністю або частково в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України.
 
216. 6. Поліцейський вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення, якщо його нагороджено державною нагородою, заохочено шляхом дострокового зняття дисциплінарного стягнення або закінчився строк дії дисциплінарного стягнення.
 
   6. Поліцейський вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення, якщо його нагороджено державною нагородою, заохочено шляхом дострокового зняття дисциплінарного стягнення або закінчився строк дії дисциплінарного стягнення.
 
217. 7. Закінчення строку дії дисциплінарного стягнення - позбавлення спеціального звання на один ступінь не дає поліцейському права на поновлення в спеціальному званні, якого він був позбавлений за порушення дисципліни. Строк вислуги для присвоєння чергового спеціального звання обліковується в загальному порядку.
 
   7. Закінчення строку дії дисциплінарного стягнення у виді пониження у спеціальному званні на один ступінь не дає поліцейському права на поновлення у спеціальному званні, якого він був позбавлений за порушення дисципліни. Строк вислуги для присвоєння чергового спеціального звання обліковується в загальному порядку.
 
218. 8. Закінчення строку дії дисциплінарного стягнення - звільнення з посади не дає поліцейському право бути поновленим на посаді, з якої він був звільнений за порушення дисципліни.
 
   8. Закінчення строку дії дисциплінарного стягнення у виді звільнення з посади не дає поліцейському права бути поновленим на посаді, з якої він був звільнений за порушення дисципліни.
 
219. 9. Поліцейського, якого було звільнено з поліції за вчинення дисциплінарного проступку, не може бути прийнято на службу до поліції протягом трьох років з дня виконання наказу про звільнення.
 
   9. Поліцейський, звільнений з поліції за вчинення дисциплінарного проступку, не може бути прийнятий на службу до поліції протягом трьох років з дня виконання наказу про звільнення.
 
220. Стаття 24. Оскарження дисциплінарних стягнень
 
   Стаття 24. Оскарження дисциплінарних стягнень
 
221. 1. Поліцейський має право оскаржити застосоване дисциплінарне стягнення протягом місяця з дня його виконання (реалізації) або шляхом подання рапорту до прямого керівника особи, яка застосувала дисциплінарне стягнення, або шляхом звернення до суду в установленому порядку.
 
-205- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ч. 1 ст. 24 викласти у такій редакції:
«1. Поліцейський, фізична або юридична особа, за заявою (скаргою) якої проводилось службове розслідування, має право оскаржити застосоване дисциплінарне стягнення протягом місяця з дня його виконання (реалізації) або шляхом подання рапорту чи скарги до прямого керівника особи, яка застосувала дисциплінарне стягнення, або шляхом звернення до суду в установленому порядку. У разі подання скарги виконання накладеного дисциплінарного стягнення не припиняється.».
Обґрунтування: Необхідні уточнення щодо права на оскарження стягнення і для фізичної/юридичної особи, яка подавала скаргу на дії поліцейського. Також треба уточнити виконання стягнень.
 
Відхилено Фізичні та юридичні особи мають право звернення до суду у випадку порушення їх прав.  1. Поліцейський має право оскаржити застосоване до нього дисциплінарне стягнення протягом місяця з дня його виконання (реалізації) шляхом подання рапорту до прямого керівника особи, яка застосувала дисциплінарне стягнення, а також шляхом звернення до суду в установленому порядку.
 
    -206- Сотник О.С.
Костенко П.П.
Частину першу статті 24 законопроекту викласти у наступній редакції:
«1. Поліцейський, фізична або юридична особа, за заявою (скаргою) якої проводилось службове розслідування, має право оскаржити застосоване дисциплінарне стягнення протягом місяця з дня його виконання (реалізації) або шляхом подання рапорту чи скарги до безпосереднього керівника особи, яка застосувала дисциплінарне стягнення, або шляхом звернення до суду в установленому порядку. У разі подання скарги застосування дисциплінарного стягнення не припиняється.»
 
Відхилено Аналогічно проп.205   
    -207- Паламарчук М.П.
Частину 1 статті 24 Дисциплінарного статуту Національної поліції України викласти у такій редакції:
«1. Поліцейський має право оскаржити застосоване дисциплінарне стягнення протягом місяця з дня його виконання (реалізації) шляхом подання рапорту до прямого керівника особи, яка застосувала дисциплінарне стягнення, а також шляхом звернення до суду в установленому порядку.»
 
Враховано    
222. 2. Розгляд рапорту про незгоду з дисциплінарним стягненням здійснюється протягом 30 календарних днів з дня його реєстрації в органі поліції шляхом проведення перевірки викладених у рапорті фактів та обставин, що, на думку поліцейського, не були враховані під час проведення службового розслідування та під час прийняття рішення про застосування дисциплінарного стягнення.
 
-208- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ст. 24 після ч. 1 доповнити ч. 2 такого змісту (відповідно ч. 2, 3, 4 вважати частинами 3, 4, 5):
«2. Пропущений строк для подання рапорту або скарги може бути поновлено прямим керівником, який має право накладати дисциплінарні стягнення.
Старший прямий керівник у разі надходження заяви про поновлення пропущеного строку повинен всебічно та об'єктивно розглянути її і прийняти відповідне рішення не пізніше 10 днів після надходження заяви.
Про результати розгляду заяви про поновлення пропущеного строку повідомляється особа, яка її подала, та начальник, який наклав дисциплінарне стягнення.».
Обґрунтування: Необхідно передбачити можливість поновлення строку для оскарження скарги у випадку поважних причин як це передбачено, наприклад, за аналогією у процесуальних кодексах чи Кодексі законів про працю.
 
Відхилено Може бути предметом маніпулювання з метою уникнення відповідальності.  2. Розгляд рапорту про незгоду з дисциплінарним стягненням здійснюється протягом 30 календарних днів з дня його реєстрації в органі поліції шляхом проведення перевірки викладених у рапорті фактів та обставин, що, на думку поліцейського, не були враховані під час проведення службового розслідування та під час прийняття рішення про застосування до нього дисциплінарного стягнення.
 
    -209- Сотник О.С.
Костенко П.П.
У статті 24 законопроекту після частини першої доповнити частиною другою такого змісту (відповідно ч. 2, 3, 4 вважати частинами 3, 4, 5):
«2. Пропущений строк для подання рапорту або скарги може бути поновлено прямим керівником, який має право застосовувати дисциплінарні стягнення.
Старший прямий керівник у разі надходження заяви про поновлення пропущеного строку повинен всебічно та об'єктивно розглянути її і прийняти відповідне рішення не пізніше 10 днів після надходження заяви.
Про результати розгляду заяви про поновлення пропущеного строку повідомляється особа, яка її подала, та керівник, який застосував дисциплінарне стягнення.
 
Відхилено Аналогічно проп.208   
223. 3. У разі підтвердження фактів, викладених у рапорті, керівник, який здійснює його розгляд, зобов’язаний негайно вжити заходів до відновлення прав поліцейського, усунення обставин, що призвели до таких порушень, та вирішити питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні допущених порушень.
 
   3. У разі підтвердження фактів, викладених у рапорті, керівник, який здійснює його розгляд, зобов’язаний негайно вжити заходів до поновлення прав поліцейського, усунення обставин, що призвели до таких порушень, та вирішити питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні порушень.
 
224. 4. Про результати розгляду рапорту уповноважений керівник письмово інформує поліцейського, який подав скаргу.
 
-210- Дмитренко О.М.
Статтю 24 доповнити частиною 5 такого змісту:
«5. У разі поновлення порушених прав поліцейського у судовому порядку, вищий керівник, зобов’язаний негайно вжити заходів до відновлення прав поліцейського, усунення обставин, що призвели до таких порушень, та притягти до відповідальності осіб, винних у вчиненні допущених порушень.».
 
Враховано   4. Про результати розгляду рапорту уповноважений керівник письмово інформує поліцейського, який подав скаргу.
5. У разі поновлення порушених прав поліцейського у судовому порядку вищий керівник зобов’язаний негайно вжити заходів до поновлення прав поліцейського, усунення обставин, що призвели до таких порушень, та притягти до відповідальності осіб, винних у вчиненні порушень.
 
225. Розділ ІV. ОБЛІК ЗАОХОЧЕНЬ ТА ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ
 
   Розділ ІV. ОБЛІК ЗАОХОЧЕНЬ ТА ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ
 
226. Стаття 25. Облік заохочень та дисциплінарних стягнень
 
   Стаття 25. Облік заохочень та дисциплінарних стягнень
 
227. 1. Заохочення та дисциплінарні стягнення, застосовані до поліцейських, підлягають обліку, а інформація про їх застосування - унесенню до особових справ.
 
   1. Заохочення та дисциплінарні стягнення, застосовані до поліцейських, підлягають обліку, інформація про їх застосування вноситься до особових справ.
 
228. 2. Порядок та строки внесення до особової справи поліцейського відомостей про застосовані до нього заохочення та дисциплінарні стягнення визначаються Міністерством внутрішніх справ України.

-211- Добродомов Д.Є.
Луценко І.В.
Мосійчук І.В.
Ст. 25 доповнити ч. 3 такого змісту:
«3. Інформація про застосовані дисциплінарні стягнення та заохочення оприлюднюється у формі відкритих даних з урахуванням обмежень, передбачених Законом України "Про доступ до публічної інформаці".».
Обґрунтування: Відкритість і публічність у системі застосування стягень і заохочень є необхідним інструментом у відкритому і демократичному суспільстві.
 
Відхилено Таке положення є недоцільним. У разі необхідності заінтересована особа може направити запит про надання публічної інформації щодо притягнення до відповідальності конкретного поліцейського або його заохочення. До того ж це вибірковий підхід, у такому разі це положення повинно бути передбачено усіма законами, якими регламентується притягнення та заохочення осіб, які працюють в органах державної влади.  2. Порядок та строки внесення до особової справи поліцейського відомостей про застосовані до нього заохочення та дисциплінарні стягнення визначаються Міністерством внутрішніх справ України.