Кількість абзаців - 640 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів
Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Пункт 1 частини першої статті 195 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40 - 44, ст. 131) викласти у такій редакції:
 
   Проект
Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів
Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
2. Пункт 1 частини першої статті 195 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40 – 44, ст. 356) викласти в такій редакції:
 
1. .
;  
-1- Різаненко П.О.
В абзаці другому пункту 1 у визначенні "пайові цінні папери" слова "передбачають внесення власником таких цінних паперів (інвестором) коштів та/або майна в капітал (активи) емітента" замінити словами "засвідчують участь власника таких цінних паперів (інвестора) у статутному капіталі (активах) емітента" з метою об’єднання обох шляхів придбання пайових цінних паперів.
 
Враховано редакційно в запропонованій Комітетом редакції  "1) пайові цінні папери, які засвідчують участь власника таких цінних паперів (інвестора) у статутному капіталі та/або активах емітента (у тому числі активах, які знаходяться в управлінні емітента) та надають власнику зазначених цінних паперів (інвестору) право на отримання частини прибутку (доходу), зокрема у вигляді дивідендів, та інші права, встановлені законодавством, а також проспектом цінних паперів або рішенням про емісію цінних паперів".
 
2. .
;  
-2- Довбенко М.В.
В абзаці другому пункту 1 слово " (активи)" замінити словами "або активи", а після слова "законодавством," доповнити словами "а також".
 
Враховано редакційно в запропонованій Комітетом редакції     
3. .
;  
-3- Святаш Д.В.
В абзаці другому пункту 1:
слова "капітал (активи) емітента" замінити словами "капітал та/або активи емітента, у тому числі ті активи, які знаходяться в управлінні або належать емітенту на іншому праві, відмінному від права власності";
слова "їх власнику" замінити словами "власнику зазначених цінних паперів".
 
Враховано редакційно в запропонованій Комітетом редакції     
4. .
;  
-4- Левченко Ю.В.
В пункті 1 розділу 1 слова "передбачають внесення власником таких цінних паперів (інвестором) коштів та/або майна в капітал (активи) емітента" замінити на слова "засвідчують участь у статутному капіталі".
 
Враховано      
    -5- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
У новій редакції пункту 1 частини першої статті 195 ЦКУ словосполучення "зокрема у вигляді дивідендів" замінити словосполученням "у вигляді дивідендів".
 
Відхилено    
5. 2. У статті 336 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18, ст. 144 із наступними змінами):
 
   1. У статті 336 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18 – 22, ст. 144):
 
6. у частині першій слово "публічного" виключити;
 
-6- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Частину першу статті 336 ГКУ залишити у діючій редакції (не виключати слово "публічного". Крім того, у порівняльній таблиці, розданій народним депутатам при голосуванні у першому читанні, замість "відкритого акціонерного товариства" було зазначено "акціонерного товариства" (щодо банків), що не відповідає тексту законопроекту та в потребує виправленню.
 
Відхилено   у частині першій слово "публічного" виключити;
 
7. у частині другій слова "об'єднання громадян" замінити словами "громадські об’єднання, політичні партії".
 
-7- Довбенко М.В.
Абзац третій пункту 2 викласти у редакції:
"частину другу викласти у такій редакції:
"2. Учасниками банку можуть бути учасники цивільних відносин. Держава Україна може бути учасником банку в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів. Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, в яких банк має істотну участь, громадські об’єднання, політичні партії, релігійні та благодійні організації".
 
Враховано   частину другу викласти в такій редакції:
"2. Учасниками банку можуть бути учасники цивільних відносин. Держава Україна може бути учасником банку в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів. Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, в яких банк має істотну участь, громадські об’єднання, політичні партії, релігійні та благодійні організації".
 
8. 3. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268 із наступними змінами):
1) у статті 1:
частину першу:
доповнити пунктами 11-1- - 11--3 такого змісту:
"11-1) особа, що здійснює управлінські функції - фізична особа в структурі учасника фондового ринку, яка є:
 
-8- Різаненко П.О.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 3 викласти у такій редакції:
"11-1) особа, яка здійснює управлінські функції - фізична особа, яка є:
 
Враховано   17. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268 із наступними змінами):
1) у статті 1:
у частині першій:
доповнити пунктами 11-1- і 11-2 такого змісту:
"11-1) особа, яка здійснює управлінські функції, – фізична особа, яка:
 
    -9- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Новий пункт 11-1 частини першої статті 1 виключити.
 
Відхилено    
9. а) особою, яка входить до складу наглядової ради або виконавчого органу такої юридичної особи; або
 
   а) входить до складу наглядової ради або виконавчого органу юридичної особи; або
 
10. б) особою, яка не входить до складу наглядової ради або виконавчого органу такої юридичної особи, але яка має постійний доступ до інсайдерської інформації, яка прямо або опосередковано стосується такої юридичної особи та/або повноваження ухвалювати управлінські рішення, що впливають на подальший розвиток і комерційні перспективи такої юридичної особи;
 
-10- Довбенко М.В.
Абзац шостий підпункту 1 викласти в такій редакції:
"б) особою, яка не входить до складу наглядової ради або виконавчого органу юридичної особи, але яка має постійний доступ до інсайдерської інформації, яка прямо або опосередковано стосується юридичної особи та має повноваження ухвалювати управлінські рішення, що впливають на подальший розвиток і комерційні перспективи юридичної особи;"
 
Враховано   б) не входить до складу наглядової ради або виконавчого органу юридичної особи, але має постійний доступ до інсайдерської інформації, що прямо чи опосередковано стосується юридичної особи, та має повноваження ухвалювати управлінські рішення, що впливають на подальший розвиток і комерційні перспективи юридичної особи;
 
    -11- Різаненко П.О.
В абзаці шостому підпункту 1 пункту 3 символ та слово "/або" виключити.
 
Враховано    
11. 11-2) оферент цінних паперів (далі – оферент) –фізична або юридична особа, яка є власником цінних паперів та здійснює публічну пропозицію на умовах публічного договору продажу таких цінних паперів;
 
-12- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Новий пункт 11-2- частини першої статті 1 "оферент цінних паперів" виключити.
 
Відхилено   11-2) оферент цінних паперів (далі – оферент) –фізична або юридична особа, яка є власником цінних паперів та здійснює публічну пропозицію на умовах публічного договору продажу таких цінних паперів";
 
12. 11--3) офіційний друкований орган – офіційне друковане видання Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України; ";
 
-13- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Новий пункт 11--3- частини першої статті 1 "офіційний друкований орган" виключити.
 
Враховано      
13. пункти 13 та 15 викласти в такій редакції:
 
   пункт 13 викласти в такій редакції:
 
14. "13) погашення емісійних цінних паперів - сукупність дій емітента та власників цінних паперів, що здійснюються у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку, та які пов’язані з виконанням емітентом зобов’язань за борговими емісійними цінними паперами та іншими емісійними цінними паперами, у встановлених законом випадках, шляхом виплати власникам таких цінних паперів номінальної вартості цінних паперів та доходу за такими цінними паперами (якщо це передбачено проспектом цінних паперів або рішенням про емісію цінних паперів) або постачання (надання) товарів (послуг) або конвертації цінних паперів у строки, передбачені проспектом цінних паперів або рішенням про емісію цінних паперів, та скасування реєстрації випуску цінних паперів; ";
 
-14- Довбенко М.В.
В абзаці одинадцятому підпункту 1 після слова "проспектом" слова "цінних паперів" видалити (двічі);
 
Відхилено   "13) погашення емісійних цінних паперів - сукупність дій емітента та власників цінних паперів, що здійснюються в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку та пов’язані з виконанням емітентом зобов’язань за борговими емісійними цінними паперами та іншими емісійними цінними паперами в установлених законом випадках шляхом виплати власникам таких цінних паперів номінальної вартості цінних паперів та доходу за такими цінними паперами (якщо це передбачено проспектом цінних паперів або рішенням про емісію цінних паперів) або постачання (надання) товарів (послуг), або конвертації цінних паперів у строки, передбачені проспектом цінних паперів або рішенням про емісію цінних паперів, та скасування реєстрації випуску цінних паперів";
доповнити пунктом 13-1- такого змісту:
"13-1) посадові особи емітента - фізичні особи – голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор емітента, а також голова та члени іншого органу емітента, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства, а для емітента – юридичної особи публічного права – керівник та заступники керівника такої юридичної особи";
пункт 15 викласти в такій редакції:
 
    -15- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Зміни до пункту 13- статті 1 "погашення емісійних цінних паперів" виключити.
 
Відхилено    
    -16- Різаненко П.О.
Підпункт 1 пункту 3 доповнити змінами до статті 1 з новим пунктом такого змісту:
"13-1) посадові особи емітента - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор емітента, а також голова та члени іншого органу емітента, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства, а для емітента – юридичної особи публічного права – керівник та заступники керівника такої юридичної особи."
 
Враховано    
15. "15) проспект цінних паперів (далі - проспект) -документ, який оформлюється при здійсненні публічної пропозиції цінних паперів та містить інформацію відповідно до вимог, визначених цим Законом та іншими актами законодавства; ";
 
-17- Різаненко П.О.
Абзац дванадцятий підпункту 1 пункту 3 викласти у такій редакції:
"15) проспект цінних паперів (далі – проспект) – документ, який оформлюється при здійсненні публічної пропозиції цінних паперів та містить інформацію відповідно до вимог, визначених законом".
 
Враховано   "15) проспект цінних паперів (далі – проспект) – документ, який оформлюється при здійсненні публічної пропозиції цінних паперів та містить інформацію відповідно до вимог, визначених законом";
 
    -18- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Пункт 15 статті 1 викласти у такій редакції:
"15) Проспект емісії цінних паперів (далі – проспект емісії) - документ, який є складовою частиною публічної пропозиції емітента про розміщення цінних паперів, що містить достатні відомості для належної ідентифікації емітента як юридичної особи та про його поточний фінансовий стан, а також про:
а) номінальну вартість (вартості) емісійних цінних паперів, які пропонуються для розміщення;
б) обсяг (кількість) емісійних цінних паперів, які пропонуються до розміщення, а для боргових цінних паперів - також про раніше розміщені обсяги та про загальний обсяг їхньої емісії, заплановані емітентом у майбутньому;
в) процедуру (порядок) емісії цінних паперів та їхнього розміщення;
г) граничні строки обігу боргових емісійних цінних паперів (за наявністю);
ґ) порядок виплати дивідендів на користь власників неборгових емісійних цінних паперів;
д) порядок виплати доходу на боргові емісійні цінні папери;
е) порядок погашення емісійних цінних паперів, у тому числі внаслідок їхньої конвертації в інші цінні папери або в обмін на інші активи;
є) порядок вирішення спорів між емітентом та покупцем цінних паперів, якщо хоч один з них є нерезидентом України.
Відомості, зазначені у проспекті емісії, мають відповідати нормам цього Закону або іншим законам, які визначають особливості емісії певних видів цінних паперів. За добровільним рішенням емітента до проспекту емісії може включатися інша інформація, яка впливає на рішення інвестора про придбання цінних паперів".
 
Відхилено    
16. доповнити пунктом 16-1- такого змісту:
 
   доповнити пунктом 16-1- такого змісту:
 
17. "16-1) регульована інформація на фондовому ринку (далі – регульована інформація) – це регулярна та особлива інформація про емітента, інсайдерська інформація, інформація про власників голосуючих акцій понад порогові значення пакетів акцій, інша інформація, яка підлягає розміщенню в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, а також інша інформація, віднесена до такої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; ";
 
-19- Гусак В.Г.
У розділі І пункті 3 підпункті 1, у новому пункті 16-1 статті 1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" слова "інсайдерська інформація" виключити.
 
Відхилено   "16-1) регульована інформація на фондовому ринку (далі – регульована інформація) – регулярна та особлива інформація про емітента, інсайдерська інформація, інформація про власників голосуючих акцій понад порогові значення пакетів акцій, інша інформація, яка підлягає розміщенню в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";
 
    -20- Довбенко М.В.
В абзаці чотирнадцятому підпункту 1 слова "а також інша інформація, віднесена до такої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку" видалити.
 
Враховано    
18. у пункті 18 слова "у визначений проспектом емісії цінних паперів спосіб" замінити словами "в процесі їх емісії у порядку, встановленому законодавством та проспектом";
 
-21- Різаненко П.О.
Абзац п'ятнадцятий підпункту 1 пункту 3 викласти у такій редакції:
"у пункті 18 слова "у визначений проспектом емісії цінних паперів спосіб" замінити словами "в процесі їх емісії у порядку, встановленому законодавством та з урахуванням положень проспекту";
 
Враховано   у пункті 18 слова "у визначений проспектом емісії цінних паперів спосіб" замінити словами "у процесі їх емісії у порядку, встановленому законодавством, та з урахуванням положень проспекту";
 
    -22- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Зміни до п.18 статті 1 виключити, оскільки проспект емісії апріорі має відповідати нормам законодавства (див. п.15 цієї статті).
 
Враховано по суті у запропонованій редакції   
19. у пункті 19 слова "їх емісії" замінити словами "або рішення про емісію цінних паперів";
 
-23- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Зміни до пп.19 статті 1 виключити.
Також запропонована законопроектом концепція альтернативності "рішення про емісію цінних паперів" по відношенню до прилюдного проспекту емісії, значно погіршує ступінь захисту прав споживачів фінансових послуг та має бути вилучена далі за текстом.
 
Відхилено   у пункті 19 слова "їх емісії" замінити словами "або рішення про емісію цінних паперів";
 
20. частинну другу доповнити новими абзацами такого змісту:
"Терміни "лісові ресурси" та "лісокористувачі" вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному в Лісовому кодексі України.
Термін "принцип мовчазної згоди" вживається у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
Терміни "порогові значення пакету акцій" та "значний пакет акцій" вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про акціонерні товариства".";
2) у частині другій статті 2:
абзац перший після слова "емітенти" доповнити словами " (в тому числі іноземні)";
 
-24- Різаненко П.О.
Абзац вісімнадцятий підпункту 1 пункту 3 виключити.
 
Враховано   частину другу доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
"Термін "принцип мовчазної згоди" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
Терміни "порогові значення пакета акцій" та "значний пакет акцій" вживаються у цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України "Про акціонерні товариства";
2) у частині другій статті 2:
абзац перший після слова "емітенти" доповнити словами " (у тому числі іноземні)";
 
    -25- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
В абзаці другому пункту 2 статті 2 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" виключити слова "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб".
 
Відхилено    
21. після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:
 
   після абзацу другого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
 
22. "Іноземний емітент – юридична особа, створена відповідно до законодавства іншої країни та яка здійснює емісію цінних паперів на території України шляхом реєстрації випуску цінних паперів в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, або юридична особа, цінні папери якої зареєстровані відповідно до законодавства іншої країни та допуск до обігу на території України яких надано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-26- Різаненко П.О.
В абзаці четвертому підпункту 2 пункту 3 у визначенні "іноземний емітент" слова "шляхом реєстрації випуску цінних паперів в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку" виключити та зазначений підпункт після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Міжнародні фінансові організації вважаються іноземними емітентами."
 
Враховано   "Іноземний емітент – юридична особа, яка створена відповідно до законодавства іншої держави та здійснює емісію цінних паперів на території України, або юридична особа, цінні папери якої зареєстровані відповідно до законодавства іншої держави та допуск до обігу на території України яких надано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Міжнародні фінансові організації вважаються іноземними емітентами.
 
23. Емітент, який створений відповідно до законодавства країни, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України (далі – країна агресор), або який прямо або опосередковано контролюється особами, які є резидентами такої країни, не може здійснювати емісію цінних паперів на території України. Цінні папери, які зареєстровані відповідно до законодавства країни агресора, або цінні папери емітента, який прямо або опосередковано контролюється особами, які є резидентами такої країни, не можуть бути допущені до обігу на території України.";
 
-27- Різаненко П.О.
Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 3 викласти у такий редакції:
"Відповідно до Закону України "Про санкції" можуть бути заборонені або обмежені емісія та обіг цінних паперів емітента, який створений відповідно до законодавства держави, яка здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або який прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави".
 
Враховано   Відповідно до Закону України "Про санкції" можуть бути заборонені або обмежені емісія та обіг цінних паперів емітента, який створений відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або який прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави".
У зв'язку з цим абзаци третій – восьмий вважати відповідно абзацами шостим – одинадцятим;
 
    -28- Лаврик О.В.
Абзац 4 підпункту 2 пункту 3 розділу І викласти у такій редакції:
"Іноземний емітент – юридична особа, створена відповідно до законодавства іншої країни та яка здійснює емісію цінних паперів на території України шляхом реєстрації випуску цінних паперів в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, або юридична особа, цінні папери якої зареєстровані відповідно до законодавства іншої країни та допуск до обігу на території України яких надано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Емітент, який створений відповідно до законодавства країни, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України (далі – країна агресор), або який прямо або опосередковано контролюється особами, які є резидентами такої країни, не може здійснювати емісію цінних паперів на території України. Цінні папери, які зареєстровані відповідно до законодавства країни агресора, або цінні папери емітента, який прямо або опосередковано контролюється особами, які є резидентами такої країни, не можуть бути допущені до обігу на території України, за винятком правочинів з продажу акцій акціонерних товариств, якщо наслідком вчинення таких правочинів є припинення прямого або опосередкованого контролю над таким акціонерним товариством особами, які є резидентами країни агресора".
 
Враховано редакційно    
    -29- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Новий абзац четвертий частини другої статті 2 потребує ревізії як такий, що не відповідає Закону України "Про санкції".
Новий абзац четвертий частини другої статті 2 перенести до Перехідних Положень законопроекту та узгодити його із ЗУ "Про санкції".
 
Враховано по суті у запропонованій Комітетом редакції   
24. 3) абзац перший пункту першого частини п’ятої статті 3 викласти в такій редакції:
 
   3) абзац перший пункту 1 частини п’ятої статті 3 викласти в такій редакції:
 
25. "1) пайові цінні папери - цінні папери, які передбачають внесення власником таких цінних паперів (інвестором) коштів та/або майна в капітал (активи) емітента та надають їх власнику (інвестору) право на отримання частини прибутку (доходу), зокрема у вигляді дивідендів, та інші права, встановлені законодавством, проспектом цінних паперів або рішенням про емісію цінних паперів. До пайових цінних паперів відносяться: ";
 
-30- Різаненко П.О.
У першому реченні абзацу другого підпункту 3 пункту 3 у визначенні "пайові цінні папери" слова "передбачають внесення власником таких цінних паперів (інвестором) коштів та/або майна в капітал (активи) емітента" замінити словами "засвідчують участь власника таких цінних паперів (інвестора) у статутному капіталі (активах) емітента" з метою об’єднання обох шляхів придбання пайових цінних паперів.
 
Враховано редакційно в запропонованій Комітетом редакції  "1) пайові цінні папери, які засвідчують участь власника таких цінних паперів (інвестора) у статутному капіталі та/або активах емітента (у тому числі активах, які знаходяться в управлінні емітента) та надають власнику зазначених цінних паперів (інвестору) право на отримання частини прибутку (доходу), зокрема у вигляді дивідендів, та інші права, встановлені законодавством, а також проспектом цінних паперів або рішенням про емісію цінних паперів. До пайових цінних паперів відносяться:";
 
    -31- Святаш Д.В.
В абзаці другому підпункту 3 пункту 3:
слова "капітал (активи) емітента" замінити словами "капітал та/або активи емітента, у тому числі ті активи, які знаходяться в управлінні або належать емітенту на іншому праві, відмінному від права власності";
слова "їх власнику" замінити словами "власнику зазначених цінних паперів".
 
Враховано редакційно в запропонованій Комітетом редакції   
    -32- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
В абзаці першому пункту першого частини п’ятої статті 3 словосполучення ",зокрема у вигляді дивідендів," замінити словосполученням "у вигляді дивідендів", словосполучення "або рішенням про емісію цінних паперів" - виключити.
 
Відхилено    
    -33- Довбенко М.В.
В абзаці другому підпункту 3 слово " (активи)" замінити словами "або активи", а після слова "законодавством," доповнити словами "а також";
 
Враховано редакційно в запропонованій Комітетом редакції   
26. 4) у статті 6:
у частині другій:
у абзаці третьому слова "приватного розміщення" замінити словом "емісії" та після слів "емітованих простих акцій" доповнити словами ", крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права";
у абзаці четвертому слова "приватного розміщення" замінити словом "емісії" та після слів "привілейованих акцій цього класу" доповнити словами ", крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права";
 
-34- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Зміни до абзацу третього частини другої статті 6 виключити.
 
Відхилено   4) статті 6:
у частині другій:
в абзаці третьому слова "приватного розміщення" замінити словом "емісії" та після слів "емітованих простих акцій" доповнити словами "крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права";
в абзаці четвертому слова "приватного розміщення" замінити словом "емісії" та після слів "привілейованих акцій цього класу" доповнити словами "крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права";
 
27. у частині дев’ятій слова "проспекті їх емісії" та "проспектом їх емісії" замінити відповідно словами "проспекті або рішенні про емісію цінних паперів" та "проспектом або рішенням про емісію цінних паперів";
 
-35- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Зміни до абзацу дев’ятого частини другої статті 6 виключити.
 
Відхилено   у частині дев’ятій слова "проспекті їх емісії" та "проспектом їх емісії" замінити відповідно словами "проспекті або рішенні про емісію цінних паперів" та "проспектом або рішенням про емісію цінних паперів";
 
28. 5) у статті 7:
 
-36- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Пропонується за текстом закону замість слова "гроші" застосовувати слово "кошти" як більш широке поняття, яке включає, наприклад, банківські метали та не застосовувати вираз "грошові кошти" як етимологічно беззмістовну кальку з російської "денежные средства".
 
Враховано Термін "гроші", з урахуванням цього законопроекту, залишатиметься в Законі лише у статтях 7, 8-2 та 10  5) у статті 7:
в абзаці першому частини першої слово "грошей" замінити словом "коштів";
 
29. у частині першій, третій, четвертій, шостій та дев’ятій слово "емісії" замінити словами "або рішенням про емісію цінних паперів";
 
-37- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Зміни до частин першої, третьої, четвертої, шостої та дев’ятої статті 7 виключити у частині їх доповнення словосполученням "або рішенням про емісію цінних паперів", Крім того, з діючої редакції пропонується виключити словосполучення у дужках: " (для державних облігацій України - умовами їх розміщення).
 
Відхилено   у частинах першій, третій, четвертій та дев’ятій слово "емісії" замінити словами "або рішенням про емісію цінних паперів";
 
30. у абзаці першому частини третьої слова "розміщувати відсоткові, цільові та дисконтні облігації" замінити словами "здійснювати емісію відсоткових, цільових та дисконтних облігацій";
 
-38- Різаненко П.О.
Підпункт 5 пункту 3 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:
"Відсоткові облігації – облігації, за якими передбачається виплата відсоткових доходів або за якими відсоткова ставка дорівнює нулю".
 
Враховано   у частині третій:
в абзаці першому слова "розміщувати відсоткові, цільові та дисконтні облігації" замінити словами "здійснювати емісію відсоткових, цільових та дисконтних облігацій";
абзац другий викласти в такій редакції:
"Відсоткові облігації – облігації, за якими передбачається виплата відсоткових доходів або за якими відсоткова ставка дорівнює нулю";
 
31. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
   частини п’яту та шосту викласти в такій редакції:
 
32. "5. Погашення відсоткових та дисконтних облігацій здійснюється виключно грошима, крім конвертованих облігацій підприємств, погашення яких здійснюється в порядку, встановленому статтею 8--3 цього Закону. Погашення цільових облігацій здійснюється шляхом передачі товарів та/або надання послуг, а також сплати коштів власнику таких облігацій у випадках та порядку, передбачених проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних облігацій України - умовами їх розміщення). Емітент облігацій протягом 15 днів після закінчення погашення облігацій (крім державних облігацій) подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіт про результати погашення облігацій за формою та в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.";
 
-39- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
У частині п’ятій статті 7, прийнятій у першому читанні, виключити у першому реченні словосполучення у дужках: " (для державних облігацій України - умовами їх розміщення)", а в другому реченні – у дужках: " (крім державних облігацій)".
 
Відхилено   "5. Погашення відсоткових та дисконтних облігацій здійснюється виключно коштами, крім конвертованих облігацій підприємств, погашення яких здійснюється в порядку, встановленому статтею 8--3 цього Закону. Погашення цільових облігацій здійснюється шляхом передачі товарів та/або надання послуг, а також сплати коштів власнику таких облігацій у випадках та порядку, передбачених проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних облігацій України - умовами їх розміщення). Емітент облігацій протягом 15 днів після закінчення погашення облігацій (крім державних облігацій та облігацій міжнародних фінансових організацій) подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіт про результати погашення облігацій за формою та в порядку, встановленими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
6. Облігація має номінальну вартість, визначену в національній валюті, кратну 1 гривні, а якщо це передбачено проспектом облігацій (рішенням про розміщення облігацій, а для державних облігацій – умовами їх розміщення) – в іноземній валюті, кратну одиниці такої іноземної валюти";
 
    -40- Різаненко П.О.
У підпункті 5 пункту 3, а саме у третьому реченні абзацу п’ятого після слів "крім державних облігацій" пропоную доповнити словами "та облігацій міжнародних фінансових організацій".
 
Враховано    
    -41- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Пропонується за текстом закону замість слова "гроші" застосовувати слово "кошти" як більш широке поняття, яке включає, наприклад, банківські метали та не застосовувати вираз "грошові кошти" як етимологічно беззмістовну кальку з російської "денежные средства".
 
Враховано    
    -42- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Частину шосту статті 7 викласти у такій редакції:
"6. Облігація повинна мати номінальну вартість, кратній одній гривні. Емітент може здійснити емісію облігацій в іноземній валюті, якщо це передбачено проспектом емісії та не заборонено валютним законодавством України, - у цьому випадку номінальна вартість облігації повинна бути кратною одиниці такої іноземної валюти".
 
Враховано редакційно    
    -43- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Частину дев’яту статті 7 викласти у такій редакції:
"Облігація придбається у валюті, в якій виражена її номінальна вартість у проспекті емісії, а для облігації, номінальна вартість якої виражена в іноземній валюті та яка придбається резидентами України, - також у гривні".
 
Відхилено    
33. 6) у статті 8:
 
   6) у статті 8:
 
34. частину четверту виключити;
 
-44- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Пропозицію щодо виключення частини четвертої статті 8 відхилити.
 
Відхилено   частину четверту виключити;
 
35. у частині п’ятій:
 
   у частині п’ятій:
 
36. у абзаці першому слово "розміщення" замінити словом "емісію";
 
   в абзаці першому слово "розміщення" замінити словом "емісію";
 
37. у абзаці другому слово "емісії" замінити словами "або рішенням про емісію";
 
-45- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
За текстом статті 8, прийнятій у першому читанні, виключити зміни щодо заміни слова "емісії" на слова "або рішенням про емісію цінних паперів".
 
Відхилено   в абзаці другому слова "проспектом емісії" замінити словами "проспектом або рішенням про емісію";
 
38. у частині сьомій слова "емісії" та "емісії таких облігацій" замінити словами "або рішенням про емісію цінних паперів";
 
-46- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Пропонується за текстом закону замість слова "гроші" застосовувати слово "кошти" як більш широке поняття, яке включає, наприклад, банківські метали та не застосовувати вираз "грошові кошти" як етимологічно беззмістовну кальку з російської "денежные средства".
 
Враховано Термін "гроші", з урахуванням цього законопроекту, залишатиметься в Законі лише у статтях 7, 8-2 та 10  у частині сьомій слова "емісії" та "емісії таких облігацій" замінити словами "або рішенням про емісію цінних паперів";
7) у частині восьмій статті 8-2 слово "грошима" замінити словом "коштами";
 
    -47- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Виключити діючу статтю 8-2 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", яка безпідставно дозволяє Фонду гарантування вкладів фізичних осіб випускати облігації.
 
Відхилено    
39. 7) доповнити статтею 8--3 такого змісту:
"Стаття 8--3. Конвертовані облігації підприємств
1. Конвертовані облігації підприємств - облігації, емісія яких здійснюється акціонерним товариством, та передбачає зобов’язання емітента з виплати доходів, погашення облігацій шляхом конвертації таких облігацій на відповідну кількість акцій цього ж емітента або шляхом виплати номінальної вартості такої облігації за вибором власника такої облігації, у порядку, передбаченому проспектом або рішенням про емісію цінних паперів.
2. Емітент конвертованих облігацій підприємств може здійснювати емісію виключно іменних облігацій.
3. Порядок емісії, обігу, погашення та скасування реєстрації випуску конвертованих облігацій підприємств встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
4. Реєстрацію випуску конвертованих облігацій підприємств здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.";
 
-48- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Нову статтю 8--3 відхилити.
 
Відхилено   8) доповнити статтею 8--3 такого змісту:
"Стаття 8--3. Конвертовані облігації підприємств
1. Конвертовані облігації підприємств – облігації, емісія яких здійснюється акціонерним товариством та передбачає зобов’язання емітента з виплати доходів, погашення облігацій шляхом конвертації таких облігацій на відповідну кількість акцій цього емітента або шляхом виплати номінальної вартості такої облігації за вибором власника такої облігації, у порядку, передбаченому проспектом або рішенням про емісію цінних паперів.
2. Емітент конвертованих облігацій підприємств може здійснювати емісію виключно іменних облігацій.
3. Порядок емісії, обігу, погашення та скасування реєстрації випуску конвертованих облігацій підприємств встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
4. Реєстрацію випуску конвертованих облігацій підприємств здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку";
 
40. 8) у частині третій статті 9 слова "емісії облігацій відповідного випуску" замінити словами "або рішенням про емісію цінних паперів";
 
-49- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Зміни до п.9 статті 9 відхилити.
 
Відхилено   9) у частині третій статті 9 слова "емісії облігацій відповідного випуску" замінити словами "або рішенням про емісію цінних паперів";
10) у частині чотирнадцятій статті 10 слово "грошима" замінити словом "коштами";
11) у статті 10-1:
абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
"Міжнародні фінансові організації можуть здійснювати в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, емісію відсоткових або дисконтних облігацій, у тому числі шляхом здійснення публічної пропозиції";
частину п’яту доповнити абзацом другим такого змісту:
"Особливості допуску облігацій міжнародних фінансових організацій до торгів на фондових біржах встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
частину шосту викласти в такій редакції:
"6. Положення розділів ІV і V цього Закону не застосовуються до міжнародних фінансових організацій та облігацій міжнародних фінансових організацій, крім випадків, якщо це прямо передбачено проспектом таких облігацій, з урахуванням особливостей, визначених таким проспектом. Міжнародні фінансові організації можуть оформлювати проспект при здійсненні будь-якої емісії відсоткових або дисконтних облігацій, у тому числі шляхом здійснення публічної пропозиції";
доповнити частиною сьомою такого змісту:
"7. Після початку розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій зміни до проспекту таких облігацій у частині умов розміщення, обігу, виплати доходу, погашення та обсягу прав власників за цінними паперами вносяться емітентом за згодою всіх власників облігацій відповідного випуску. Зміни до проспекту, що не стосуються таких умов та обсягу прав власників за цінними паперами, вносяться емітентом самостійно";
 
    -50- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Пропонується за текстом закону замість слова "гроші" застосовувати слово "кошти" як більш широке поняття, яке включає, наприклад, банківські метали та не застосовувати вираз "грошові кошти" як етимологічно беззмістовну кальку з російської "денежные средства".
 
Враховано Термін "гроші", з урахуванням цього законопроекту, залишатиметься в Законі лише у статтях 7, 8-2 та 10   
    -51- Різаненко П.О.
Пункт 3 розділу І після підпункту 8 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"9) у статті 10-1:
абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
"Міжнародні фінансові організації можуть здійснювати в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, емісію відсоткових або дисконтних облігацій, в тому числі шляхом публічної пропозиції.";
частину п’яту доповнити новим абзацом такого змісту:
"Особливості допуску облігацій міжнародних фінансових організацій до торгів на фондових біржах встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.";
частину шосту викласти в такій редакції:
"Положення розділів ІV та V цього Закону не застосовуються до міжнародних фінансових організацій та облігацій міжнародних фінансових організацій, крім випадку, коли це прямо передбачено проспектом таких облігацій, та з урахуванням особливостей, вказаних у такому проспекті. Міжнародні фінансові організації можуть оформлювати проспект при здійсненні будь-якої емісії відсоткових або дисконтних облігацій, в тому числі шляхом публічної пропозиції.";
доповнити новою частиною сьомою такого змісту:
"7. Після початку розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій зміни до проспекту таких облігацій в частині умов розміщення, обігу, виплати доходу, погашення та обсягу прав власників за цінними паперами вносяться емітентом за згодою усіх власників облігацій відповідного випуску. Зміни до проспекту, що не стосуються таких умов та обсягу прав власників за цінними паперами вносяться емітентом самостійно".
 
Враховано    
41. 9) частину першу статті 16 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   12) частину першу статті 16 доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
42. "провадження професійним учасником фондового ринку діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку.";
 
-52- Різаненко П.О.
Абзац другий підпункту 9 пункту 3 розділу І доповнити словами "відмінне від надання рекламних послуг".
 
Враховано   "провадження професійним учасником фондового ринку діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, відмінне від надання рекламних послуг";
13) у тексті статті 17 слова "грошові кошти" в усіх відмінках замінити словом "кошти" у відповідному відмінку;
 
    -53- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Зміни до п.1 статті 16 відхилити.
 
Відхилено    
    -54- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Пропонується за текстом закону замість слова "гроші" застосовувати слово "кошти" як більш широке поняття, яке включає, наприклад, банківські метали та не застосовувати вираз "грошові кошти" як етимологічно беззмістовну кальку з російської "денежные средства".
 
Враховано термін "грошові кошти" вживається виключно у статті 17 Закону та не застосовується у законопроекті   
43. 10) доповнити розділом ІІІ-1 такого змісту:
 
   14) доповнити розділом ІІІ-1 такого змісту:
 
44. "Розділ ІІІ-1 Діяльність пов’язана з фондовим ринком
 
   "Розділ ІІІ-1 Діяльність, пов’язана з фондовим ринком
 
45. Стаття 27--3. Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, яка потребує авторизації
 
-55- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Новий Розділ ІІІ "Діяльність пов’язана з фондовим ринком" відхилити.
 
Відхилено   Стаття 27--3. Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, що потребує авторизації
 
46. 1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку здійснює авторизацію юридичних осіб, які мають намір провадити такі види діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку:-
1) діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;
2) діяльність з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників фондового ринку;
3) діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
2. Авторизація здійснюється шляхом включення юридичних осіб до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку (далі – Реєстр уповноважених осіб).
Авторизації підлягає кожний окремий вид діяльності, визначений частиною першою цієї статті.
Порядок ведення Реєстру уповноважених осіб та оприлюднення інформації з нього встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-56- Мартовицький А.В.
В підпункті 10 пункту 3 законопроекту (запропонована редакція частини 1 статті 27-3 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок") слова "такі види діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку:
1) діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;
2) діяльність з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників фондового ринку;
3) " – виключити
 
Відхилено   1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку здійснює авторизацію юридичних осіб, які мають намір провадити такі види діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку:
1) діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;
2) діяльність з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників фондового ринку;
3) діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
2. Авторизація здійснюється шляхом включення юридичних осіб до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку (далі – Реєстр уповноважених осіб).
Авторизації підлягає кожний вид діяльності, визначений частиною першою цієї статті.
Порядок ведення Реєстру уповноважених осіб та оприлюднення інформації з нього встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
47. 3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює нагляд та контроль за здійсненням діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку.
 
-57- Різаненко П.О.
Абзац одинадцятий підпункту 10 пункту 3 розділу І викласти у такій редакції:
"Нагляд та контроль за провадженням діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".
 
Враховано   3. Нагляд та контроль за провадженням діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку здійснюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
48. 4. Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку здійснюється на підставі відповідних договорів, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Стаття 27-4. Особи, які мають право провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
1. Юридичні особи, в тому числі, професійні учасники фондового ринку, можуть провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку за умови їх включення до Реєстру уповноважених осіб та отримання Свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку (далі - Свідоцтво про включення до Реєстру).
Юридична особа, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України або території проведення антитерористичної операції, не може бути включена до Реєстру уповноважених осіб та не може провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку.
Вимоги до Свідоцтва про включення до Реєстру встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
2. Вимоги, яким повинна відповідати особа, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, для включення її до Реєстру уповноважених осіб встановлюються цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Особи, які провадять діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, зобов’язані дотримуватись зазначених вимог протягом усього періоду провадження такої діяльності.
3. Юридична особа має право провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку виключно після отримання Свідоцтва про включення до Реєстру.
Провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку без отримання Свідоцтва про включення до Реєстру забороняється.
Стаття 27-5. Порядок авторизації
1. Особа, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, для включення її до Реєстру уповноважених осіб та отримання Свідоцтва про включення до Реєстру подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, у встановленому нею порядку:
1) заяву про включення до Реєстру уповноважених осіб;
2) копію статуту особи, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, крім випадку наявності доступу до відомостей такого документу в достатньому обсязі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
3) відомості про структуру власності особи, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та учасників (акціонерів) з істотною участю в ній відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
4) копії визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку документів, необхідних для ідентифікації акціонерів (учасників) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння та/або контроль істотної участі у особі, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку;
 
   4. Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку провадиться на підставі відповідних договорів, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Стаття 27-4. Особи, які мають право провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
1. Юридичні особи, у тому числі професійні учасники фондового ринку, провадять діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, за умови включення їх до Реєстру уповноважених осіб та отримання свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку (далі - свідоцтво про включення до Реєстру).
Юридична особа, зареєстрована на тимчасово окупованій території України або території проведення антитерористичної операції, не може бути включена до Реєстру уповноважених осіб та не може провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку.
Вимоги до свідоцтва про включення до Реєстру встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
2. Вимоги до особи, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, для включення її до Реєстру уповноважених осіб встановлюються цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Особи, які провадять діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, зобов’язані дотримуватися зазначених вимог протягом усього періоду провадження ними такої діяльності.
3. Юридична особа має право провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку виключно після отримання свідоцтва про включення до Реєстру.
Провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку без отримання свідоцтва про включення до Реєстру забороняється.
Стаття 27-5. Порядок авторизації
1. Особа, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, для включення її до Реєстру уповноважених осіб та отримання свідоцтва про включення до Реєстру подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку:
1) заяву про включення до Реєстру уповноважених осіб;
2) копію статуту особи, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, крім випадку наявності доступу до відомостей такого статуту в достатньому обсязі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
3) відомості про структуру власності особи, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та учасників (акціонерів) з істотною участю в ній відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
4) копії визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку документів, необхідних для ідентифікації акціонерів (учасників) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння та/або контроль істотної участі в особі, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку;
 
49. 5) інформацію про фінансовий стан особи, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та учасників (акціонерів) з істотною участю в ній за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
-58- Мартовицький А.В.
Абзаци 28-29 підпункту 10 пункту 3 законопроекту (запропоновані пункти 5-6 частини 1 статті 27-5 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок") виключити/
 
Відхилено   5) інформацію про фінансовий стан особи, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та учасників (акціонерів) з істотною участю в ній за формою, визначеною Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
50. 6) інформацію про наявність фінансових ресурсів для провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку;
 
-59- Різаненко П.О.
В абзаці двадцять дев'ятому слова "фінансових ресурсів" замінити словами "коштів та інших активів необхідних".
 
Враховано   6) інформацію про наявність коштів та інших активів, необхідних для провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку;
 
51. 7) інформацію про наявність організаційної структури та спеціалістів, необхідних для провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку (їх кваліфікацію), а також обладнання, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, приміщень, що відповідають установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку вимогам, за визначеною нею формою;
8) інформацію про персональний склад наглядової ради (у разі її створення) та виконавчого органу особи, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
9) інформацію про ділову репутацію учасників (акціонерів) з істотною участю, членів виконавчого органу та/або наглядової ради і всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння та/або контроль істотної участі у особі, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
10) інформацію про юридичних осіб, у яких учасник (акціонер) з істотною участю - фізична особа є керівником та/або контролером, за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
11) інформацію про асоційованих осіб учасників (акціонерів) з істотною участю - фізичних осіб за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
-60- Різаненко П.О.
Абзац тридцятий підпункту 10 пункту 3 викласти в наступній редакції:
"7) інформацію про наявність обладнання, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, приміщень, що відповідають установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку вимогам, за визначеною нею формою".
 
Враховано   7) інформацію про наявність обладнання, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, приміщень, що відповідають вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за визначеною нею формою;
8) інформацію про персональний склад наглядової ради (у разі її створення) та виконавчого органу особи, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, за формою, визначеною Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
9) інформацію про ділову репутацію учасників (акціонерів) з істотною участю, членів виконавчого органу та/або наглядової ради і всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння та/або контроль істотної участі в особі, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, за формою, визначеною Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
10) інформацію про юридичних осіб, у яких учасник (акціонер) з істотною участю - фізична особа є керівником та/або контролером, за формою, визначеною Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
11) інформацію про асоційованих осіб учасників (акціонерів) з істотною участю - фізичних осіб за формою, визначеною Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
52. 12) інформацію про ділову репутацію та кваліфікацію особи (осіб), яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, які призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту (контролю), відповідно до вимог та за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
13) копії внутрішніх положень особи, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, що визначають порядок надання інформаційних послуг на фондовому ринку, порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та систему управління ризикам;
14) внутрішні правила та інформацію про створення та забезпечення функціонування механізму виявлення, запобігання та усунення конфліктів інтересів;
15) внутрішні правила та інформацію про відповідні засоби гарантування безпеки інформації, її передачі, мінімізації ризиків спотворення, неправомірного втручання та/або витоку інформації;
16) інформацію про засоби забезпечення збереження інформації та безперервності провадження діяльності.
2. У разі змін в інформації та/або документах, що подавались відповідно до частини першої цієї статті, особа, яка провадить діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, зобов’язана повідомити про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку у порядку та строки встановлені нею.
 
-61- Різаненко П.О.
У підпункті 10 пункту 3 пропоную у пункті 12 частини першої нової статті 27-5 слово "служби" замінити словом "підрозділу".
 
Враховано   12) інформацію про ділову репутацію та кваліфікацію особи (осіб), яка здійснює (які здійснюють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, призначених головою та членами колегіального виконавчого органу), головного бухгалтера та керівника підрозділу внутрішнього аудиту (контролю), відповідно до вимог та за формою, встановленими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
13) копії внутрішніх положень особи, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, що визначають порядок надання інформаційних послуг на фондовому ринку, порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та систему управління ризиками;
14) внутрішні правила та інформацію про створення та забезпечення функціонування механізму виявлення, запобігання та усунення конфліктів інтересів;
15) внутрішні правила та інформацію про відповідні засоби гарантування безпеки інформації, її передачі, мінімізації ризиків спотворення, неправомірного втручання та/або витоку інформації;
16) інформацію про засоби забезпечення збереження інформації та безперервності провадження діяльності.
2. У разі внесення змін до інформації та/або документів, поданих відповідно до частини першої цієї статті, особа, яка провадить діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, зобов’язана повідомити про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку у встановлені нею порядку та строки.
 
53. 3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про включення або відмову у включенні юридичної особи до Реєстру уповноважених осіб протягом шести місяців з дати отримання всіх документів, передбачених частиною першою цієї статті.
4. У разі прийняття рішення про включення юридичної особи до Реєстру уповноважених осіб Національна комісія з цінних паперів видає Свідоцтво про включення до Реєстру.
У разі прийняття рішення про відмову у включенні до Реєстру уповноважених осіб Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомляє таку юридичну особу про причини прийняття такого рішення.
Стаття 27-6. Анулювання Свідоцтва про включення до Реєстру
1. Підставами для анулювання Свідоцтва про включення до Реєстру є:
1) заява особи, яка провадить діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку;
2) встановлення факту не провадження діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку протягом 12 місяців поспіль;
3) встановлення факту подання недостовірної, неправдивої та/або оманливої інформації особою, яка провадить діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, для включення її до Реєстру уповноважених осіб;
4) встановлення факту невідповідності особи, яка провадить діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, вимогам законодавства, яким вона повинна відповідати для включення її до Реєстру уповноважених осіб;
5) встановлення факту грубого порушення особою, яка провадить діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, або повторного протягом одного календарного року вимог законодавства на фондовому ринку.
 
-62- Мартовицький А.В.
В абзаці 41 підпункту 10 пункту 3 законопроекту (запропонована редакція частини 3 статті 27-5 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок") слова "протягом шести місяців" замінити словами "протягом одного місяця".
 
Відхилено   3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про включення або про відмову у включенні юридичної особи до Реєстру уповноважених осіб протягом шести місяців з дати отримання всіх документів, передбачених частиною першою цієї статті.
4. У разі прийняття рішення про включення юридичної особи до Реєстру уповноважених осіб Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку видає свідоцтво про включення до Реєстру.
У разі прийняття рішення про відмову у включенні юридичної особи до Реєстру уповноважених осіб Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомляє таку юридичну особу про причини відмови.
Стаття 27-6. Анулювання свідоцтва про включення до Реєстру
1. Підставою для анулювання свідоцтва про включення до Реєстру є:
1) заява особи, яка провадить діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку;
2) встановлення факту непровадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку протягом 12 місяців поспіль;
3) встановлення факту подання недостовірної, неправдивої та/або оманливої інформації особою, яка провадить діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, для включення її до Реєстру уповноважених осіб;
4) встановлення факту невідповідності особи, яка провадить діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, вимогам законодавства до особи для включення її до Реєстру уповноважених осіб;
5) встановлення факту грубого порушення особою, яка провадить діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, або повторного протягом одного календарного року вимог законодавства на фондовому ринку.
 
54. Стаття 27-7. Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
 
-63- Різаненко П.О.
Абзац п'ятдесят перший підпункту 10 пункту 3 викласти у наступній редакції:
«Стаття 27-7. Вимоги до діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку».
 
Враховано   Стаття 27-7. Вимоги до діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
 
    -64- Мартовицький А.В.
Абзаци 51-61 підпункту 10 пункту 3 законопроекту (запропоновані статті 27-7, 27-8 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок") виключити.
 
Відхилено    
55. 1. Особи, які провадять діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, повинні мати погодженні Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку внутрішні правила та відповідні засоби, які забезпечують оприлюднення регульованої інформації в режимі максимально технічно наближеному до реального часу, на комерційній основі з урахуванням вимог абзацу другого цієї частини.
 
-65- Довбенко М.В.
В підпункті 10 в новій статті 27-7 слова "максимально технічно наближеному до" видалити.
 
Відхилено   1. Особи, які провадять діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, повинні мати погоджені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку внутрішні правила та відповідні засоби, які забезпечують оприлюднення такої регульованої інформації в режимі, максимально технічно наближеному до реального часу, на комерційній основі, з урахуванням вимог абзацу другого цієї частини.
 
56. Така інформація повинна бути доступною для будь-яких юридичних та фізичних осіб на безоплатній основі не пізніше ніж через 15 хвилин після її оприлюднення.
 
   Регульована інформація має бути доступною для будь-яких юридичних та фізичних осіб на безоплатній основі не пізніше ніж через 15 хвилин після її оприлюднення.
 
57. 2. Програмно-технічні комплекси, які використовуються при провадженні діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, повинні відповідати вимогам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та забезпечувати можливість ефективного та безперервного поширення такої інформації шляхом, який забезпечує швидкий доступ до цієї інформації на недискримінаційній основі у формі, що сприяє її обробці та консолідації.
 
-66- Довбенко М.В.
Частину другу нової статті 27-7 доповнити двома абзацами такого змісту:
"Такі програмно-технічні комплекси повинні забезпечувати можливість оприлюднювати інформацію у формі відкритих даних. При цьому вимоги абзацу другого частини першої статті 10-1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» не застосовується до особи, які провадять діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
Особи, що провадять діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку не мають права обмежувати доступ інших осіб до інформації, що оприлюднюється відповідно до цієї статті".
 
Враховано   2. Програмно-технічні комплекси, що використовуються при провадженні діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, повинні відповідати вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та забезпечувати ефективне і безперервне поширення такої інформації шляхом забезпечення швидкого доступу до цієї інформації на недискримінаційній основі у формі, придатній для обробки та консолідації.
Такі програмно-технічні комплекси повинні забезпечувати можливість оприлюднення інформації у формі відкритих даних. При цьому вимоги абзацу другого частини першої статті 10-1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" не застосовуються до осіб, які провадять діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
Особи, які провадять діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, не мають права обмежувати доступ інших осіб до інформації, що оприлюднюється відповідно до цієї статті.
 
58. 3. Програмно-технічні комплекси, які використовуються особами, які провадять діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, повинні забезпечувати функціонування ефективних механізмів перевірки поданої учасниками фондового ринку для оприлюднення інформації на предмет її повноти, ідентифікації описок та очевидних технічних помилок, а також механізмів повернення такої інформації учасникам фондового ринку для її виправлення та повторної подачі.
 
   3. Програмно-технічні комплекси, що використовуються особами, які провадять діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, повинні забезпечувати функціонування ефективних механізмів перевірки поданої учасниками фондового ринку для оприлюднення інформації на предмет її повноти, ідентифікації описок та очевидних технічних помилок, а також механізмів повернення такої інформації учасникам фондового ринку для її виправлення та повторного подання.
 
59. Стаття 27-8. Діяльність з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників фондового ринку
 
-67- Різаненко П.О.
Абзац п'ятдесят шостий підпункту 10 пункту 3 викласти у наступній редакції:
«Стаття 27 -8. Вимоги до діяльності з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників фондового ринку».
 
Враховано   Стаття 27-8. Вимоги до діяльності з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників фондового ринку
 
60. 1. Особи, які провадять діяльність з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників фондового ринку, повинні мати погодженні Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку внутрішні правила та відповідні засоби, які забезпечують збирання всієї оприлюдненої регульованої інформації та її консолідації в безперервний оновлюваний електронний потік інформації та забезпечення оприлюднення такої інформації в режимі максимально технічно наближеному до реального часу, на комерційній основі з урахуванням вимог абзацу другого цієї частини.
 
-68- Довбенко М.В.
В підпункті 10 в абзаці першому частини першої нової статті 27-8:
після слів «збирання всієї оприлюдненої» доповнити словами «відповідно до статті 27-7 цього Закону»;
слова "максимально технічно наближеному до" видалити.
 
Враховано частково   1. Особи, які провадять діяльність з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників фондового ринку, повинні мати погоджені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку внутрішні правила та відповідні засоби, які забезпечують збирання всієї оприлюдненої відповідно до статті 27-7 цього Закону регульованої інформації, її консолідацію в безперервний оновлюваний електронний потік інформації та забезпечення оприлюднення такої інформації в режимі, максимально технічно наближеному до реального часу, на комерційній основі, з урахуванням вимог абзацу другого цієї частини.
 
61. Така інформація повинна бути доступною для будь-яких юридичних та фізичних осіб на безоплатній основі не пізніше ніж через 15 хвилин після її оприлюднення.
 
-69- Довбенко М.В.
У підпункті 10 в абзаці другому частини першої нової статті 27-8 слова «Така інформація» замінити словами «Така консолідована в безперервний оновлюваний електронний потік інформація».
 
Враховано   Консолідована в безперервний оновлюваний електронний потік інформація має бути доступною для всіх юридичних та фізичних осіб на безоплатній основі не пізніше ніж через 15 хвилин після її оприлюднення.
 
62. Вимоги до змісту потоку такої інформації встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   Вимоги до змісту потоку такої інформації встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
63. 2. Програмно-технічні комплекси, які використовуються при провадженні діяльності з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників фондового ринку, повинні відповідати вимогам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та забезпечувати можливість ефективного та безперервного поширення інформації шляхом, який забезпечує швидкий доступ до цієї інформації на недискримінаційній основі у формі, що сприяє швидкому доступу та використанню учасниками фондового ринку.
 
-70- Різаненко П.О.
Абзац шістдесятий підпункту 10 пункту 3 викласти у такій редакції:
"2. Програмно-технічні комплекси, що використовуються при провадженні діяльності з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників фондового ринку, повинні відповідати вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, забезпечувати ефективне та безперервне поширення інформації через швидкий доступ до цієї інформації на недискримінаційній основі та безперешкодне використання цієї інформації учасниками фондового ринку".
 
Враховано   2. Програмно-технічні комплекси, що використовуються при провадженні діяльності з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників фондового ринку, повинні відповідати вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, забезпечувати ефективне та безперервне поширення інформації через швидкий доступ до цієї інформації на недискримінаційній основі та безперешкодне використання цієї інформації учасниками фондового ринку.
Такі програмно-технічні комплекси повинні забезпечувати можливість оприлюднення інформації у формі відкритих даних. При цьому вимоги абзацу другого частини першої статті 10-1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" не застосовуються до осіб, які провадять діяльність з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників фондового ринку.
 
    -71- Довбенко М.В.
Частину другу нової статті 27-8 доповнити абзацом такого змісту:
"Такі програмно-технічні комплекси повинні мати можливість оприлюднювати інформацію у формі відкритих даних. При цьому вимоги абзацу другого частини першої статті 10-1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» не застосовується до особи, яка проводять діяльність з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників фондового ринку".
 
Враховано    
64. 3. Особи, які провадять діяльність з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників фондового ринку, крім консолідації регульованої інформації повинні також забезпечувати консолідацію інформації зі всіх фондових бірж, яка повинна розкриватись такими фондовими біржами відповідно до вимог законодавства.
 
   3. Особи, які провадять діяльність з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників фондового ринку, крім консолідації регульованої інформації, повинні також забезпечувати консолідацію з усіх фондових бірж інформації, що має розкриватися фондовими біржами відповідно до вимог законодавства.
 
65. Стаття 27-9. Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 
-72- Різаненко П.О.
Абзац шістдесят другий підпункту 10 пункту 3 викласти у наступній редакції:
«Стаття 27-9. Вимоги до діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
 
Враховано   Стаття 27-9. Вимоги до діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 
66. 1. Особи, які провадять діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, повинні мати погодженні Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку внутрішні правила та відповідні засоби, які забезпечують подання відповідної інформації якомога швидше, але в будь-якому разі не пізніше завершення робочого дня, протягом якого виникла така інформація.
 
   1. Особи, які провадять діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, повинні мати погоджені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку внутрішні правила та відповідні засоби, які забезпечують подання відповідної інформації якомога швидше, але в будь-якому разі не пізніше завершення робочого дня, протягом якого виникла така інформація.
 
67. Порядок подання інформації особами, які провадять діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   Порядок подання інформації особами, які провадять діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
68. 2. Програмно-технічні комплекси, які використовуються особами, які провадять діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, повинні забезпечувати функціонування ефективних механізмів перевірки поданої учасниками фондового ринку звітності та/або адміністративних даних на предмет їх повноти, ідентифікації описок та очевидних технічних помилок, а також механізмів їх повернення учасникам фондового ринку для виправлення та повторної подачі.
 
-73- Різаненко П.О.
Абзаци шістдесят п'ятий та шістдесят шостий підпункту 10 пункту 3 викласти у такій редакції:
"2. Програмно-технічні комплекси, що використовуються особами, які провадять діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, повинні забезпечувати ефективну перевірку повноти поданої учасниками фондового ринку звітності та/або адміністративних даних, виявлення описок та/або очевидних технічних помилок, а також забезпечувати повернення такої звітності та/або даних учасникам фондового ринку для виправлення та повторного подання.
 
Враховано   2. Програмно-технічні комплекси, що використовуються особами, які провадять діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, повинні забезпечувати ефективну перевірку повноти поданої учасниками фондового ринку звітності та/або адміністративних даних, виявлення описок та/або очевидних технічних помилок, а також забезпечувати повернення такої звітності та/або даних учасникам фондового ринку для виправлення та повторного подання.
 
69. 3. Програмно-технічні комплекси, які використовуються особами, які провадять діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, повинні забезпечувати виявлення помилок, які спричиненні діяльністю такої особи, а також забезпечувати їх виправлення та повторне подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.";
 
-74- 3. Програмно-технічні комплекси, що використовуються особами, які провадять діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, повинні забезпечувати виявлення помилок, допущених внаслідок дій особи, яка провадить зазначену діяльність, забезпечувати виправлення таких помилок та повторне подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";
 
Немає висновку   3. Програмно-технічні комплекси, що використовуються особами, які провадять діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, повинні забезпечувати виявлення помилок, допущених внаслідок дій особи, яка провадить зазначену діяльність, забезпечувати виправлення таких помилок та повторне подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";
 
70. 11) розділ ІV викласти в такій редакції:
 
   15) розділ ІV викласти в такій редакції:
 
71. "Розділ ІV
Емісія та обіг цінних паперів
 
-75- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Зміни до Розділу ІV "ЕМІСІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У РАЗІ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ЇХ РОЗМІЩЕННЯ" відхилити.
 
Відхилено   "Розділ ІV
Емісія та обіг цінних паперів
 
72. Стаття 28. Емісія цінних паперів
 
   Стаття 28. Емісія цінних паперів
 
73. 1. Емісія цінних паперів - це сукупність дій емітента, спрямованих на реєстрацію випуску цінних паперів в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та їх розміщення серед інвесторів в цінні папери, які здійснюються в послідовності, встановленій статтею 29 цього Закону.
 
-76- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Зміни до статті 28 виключити.
 
Відхилено   1. Емісія цінних паперів – сукупність дій емітента, що спрямовані на реєстрацію випуску цінних паперів у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, їх розміщення серед інвесторів в цінні папери та здійснюються в послідовності, встановленій статтею 29 цього Закону.
 
74. 2. У разі емісії цінних паперів, емітентом оформлюється відповідне рішення про емісію, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Емітент повинен надавати інвестору засвідчену копію рішення про емісію на його запит.
3. Емісія цінних паперів здійснюється емітентом самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг.
Договір про андеррайтинг повинен відповідати вимогам типового договору, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
4. В процесі емісії цінних паперів договори з першими власниками щодо відчуження цінних паперів укладаються до дати, визначеної рішенням про емісію цінних паперів, але не пізніше двох місяців з дати початку розміщення цінних паперів, визначеної рішенням про емісію таких цінних паперів, якщо інший строк не передбачений цим Законом.
Кожен інвестор у цінні папери має сплатити вартість цінних паперів у повному обсязі до дати затвердження результатів емісії відповідного випуску цінних паперів.
5. Переважне право на придбання цінних паперів одними інвесторами стосовно інших встановлюється законом.
Строк реалізації переважного права визначається рішенням про емісію цінних паперів та не може бути меншим п’ятнадцяти робочих днів.
6. Кількість розміщених цінних паперів не повинна перевищувати кількості цінних паперів, визначеної у рішенні про емісію таких цінних паперів.
7. Розміщення цінних паперів здійснюється серед заздалегідь визначеного кола осіб, кількість некваліфікованих інвесторів серед яких не може дорівнювати або бути більшою ніж 150 осіб, крім випадку здійснення публічної пропозиції емітентом в процесі емісії.
 
-77- Левченко Ю.В.
В абзаці 6 підпункту 11 пункту 3 розділу 1 Законопроекту слова "відповідне рішення про емісію" замінити на слова "відповідний проспект емісії", а також слова "рішення про емісію" на "проспекту емісії".
 
Відхилено   2. У разі емісії цінних паперів емітент оформлює відповідне рішення про емісію, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Емітент повинен надавати інвестору засвідчену копію рішення про емісію на його запит.
3. Емісія цінних паперів здійснюється емітентом самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг.
Договір про андеррайтинг повинен відповідати вимогам типового договору, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
4. У процесі емісії цінних паперів договори з першими власниками щодо відчуження цінних паперів укладаються до дати, визначеної рішенням про емісію цінних паперів, але не пізніше двох місяців з дати початку розміщення цінних паперів, визначеної рішенням про емісію таких цінних паперів, якщо інший строк не передбачений цим Законом.
Кожен інвестор у цінні папери має оплатити вартість цінних паперів у повному обсязі до дати затвердження результатів емісії відповідного випуску цінних паперів.
5. Переважне право на придбання цінних паперів одними інвесторами стосовно інших встановлюється законом.
Строк реалізації переважного права визначається рішенням про емісію цінних паперів та не може становити менше 15 робочих днів.
6. Кількість розміщених цінних паперів не повинна перевищувати кількості цінних паперів, визначеної у рішенні про емісію таких цінних паперів.
7. Розміщення цінних паперів здійснюється серед заздалегідь визначеного кола осіб, кількість некваліфікованих інвесторів серед яких не може дорівнювати або перевищувати 150 осіб, крім випадку здійснення публічної пропозиції емітентом у процесі емісії.
 
75. Стаття 29. Етапи емісії цінних паперів
 
-78- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Нову редакцію статті 29 відхилити.
 
Відхилено   Стаття 29. Етапи емісії цінних паперів
 
76. 1. Емісія акцій здійснюється за такими етапами:
 
   1. Емісія акцій здійснюється за такими етапами:
 
77. 1) прийняття рішення про емісію цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;
 
-79- Різаненко П.О.
У підпункті 11 пункту 3, пропоную доповнити підпункт 1 частини першої нової редакції статті 29 після слова "органом" словом та символами " (особою)".
 
Враховано   1) прийняття рішення про емісію цінних паперів органом (особою) емітента, уповноваженим приймати таке рішення;
 
78. 2) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;
 
-80- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Зміни до пунктів 1-2 статті 29 відхилити.
 
Відхилено   2) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;
 
79. 3) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про емісію цінних паперів і всіх необхідних документів для реєстрації випуску цінних паперів;
 
   3) подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про емісію цінних паперів і всіх необхідних документів для реєстрації випуску цінних паперів;
 
80. 4) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів;
 
-81- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Зміни до пунктів 3 – 5 статті 29 відхилити.
 
Відхилено   4) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів;
 
81. 5) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів (або з Національним банком України) договору про обслуговування випусків цінних паперів (у разі відсутності такого договору);
6) присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера;
7) реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
8) розміщення цінних паперів;
9) затвердження результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;
10) внесення змін до статуту акціонерного товариства, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу товариства з урахуванням результатів емісії акцій;
11) реєстрація змін до статуту акціонерного товариства в органах державної реєстрації;
12) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для реєстрації звіту про результати емісії цінних паперів;
13) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії цінних паперів та видача свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів.
Емісія інших цінних паперів (крім державних цінних паперів), здійснюється за етапами 1 - 6, 8, 9, 12 - 13, визначеними в цій частині статті.
2. Порядок поєднання емісії цінних паперів із здійсненням публічної пропозиції таких цінних паперів в процесі їх емісії встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Стаття 30. Реєстрація та відмова в реєстрації випуску цінних паперів
 
-82- Довбенко М.В.
У підпункті 11 в новій редакції статті 29 в підпункті 5 частини 1 слова " (або з Національним банком України)" виключити.
 
Відхилено   5) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів або з Національним банком України договору про обслуговування випусків цінних паперів (за відсутності такого договору);
6) присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера;
7) реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
8) розміщення цінних паперів;
9) затвердження результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;
10) внесення до статуту акціонерного товариства змін, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу товариства, з урахуванням результатів емісії акцій;
11) реєстрація змін до статуту акціонерного товариства в органах державної реєстрації;
12) подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для реєстрації звіту про результати емісії цінних паперів;
13) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії цінних паперів та видача свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів.
Емісія інших цінних паперів (крім державних цінних паперів) здійснюється за етапами, визначеними пунктами 1 - 6, 8, 9, 12, 13, цієї частині.
2. Порядок поєднання емісії цінних паперів із здійсненням публічної пропозиції таких цінних паперів у процесі їх емісії встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Стаття 30. Реєстрація та відмова в реєстрації випуску цінних паперів
 
82. 1. Емітент подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву, рішення про емісію цінних паперів і всі необхідні документи для реєстрації випуску цінних паперів, не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення про емісію цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати відповідне рішення.
2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом 25 робочих днів:
1) після надходження заяви, рішення про емісію цінних паперів і всіх необхідних документів для реєстрації випуску цінних паперів, здійснює реєстрацію випуску цінних паперів або відмовляє в реєстрації;
2) повертає документи емітентові без розгляду в разі їх подання не в повному обсязі або з порушенням встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку вимог до їх оформлення.
Принцип мовчазної згоди не застосовується до процесу реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів.
3. Реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів не може розглядатися як гарантія їх вартості. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідає лише за повноту інформації, що міститься у рішенні про емісію цінних паперів, та за її відповідність вимогам законодавства.
Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску цінних паперів, несе емітент.
4. Перелік документів, необхідних для реєстрації випуску цінних паперів, а також порядок їх реєстрації встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, у встановленому нею порядку, відмовляє в реєстрації випуску цінних паперів у строк, встановлений частиною другою цієї статті, у разі:
1) невідповідності поданих документів вимогам законодавства;
2) недостовірності, наявних розбіжностей між різними положеннями у поданих документах, та/або неповноти інформації у поданих документах;
3) порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про емісію цінних паперів;
 
-83- Мартовицький А.В.
В абзаці 33 підпункту 11 пункту 3 законопроекту (запропонована частина 1 статті 30 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок") слова "не пізніш як" виключити.
 
Враховано   1. Емітент подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву, рішення про емісію цінних паперів і всі необхідні документи для реєстрації випуску цінних паперів протягом 60 днів після прийняття рішення про емісію цінних паперів органом (особою) емітента, уповноваженим приймати таке рішення.
2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом 25 робочих днів:
1) після надходження заяви, рішення про емісію цінних паперів і всіх необхідних документів для реєстрації випуску цінних паперів здійснює реєстрацію випуску цінних паперів або відмовляє в реєстрації;
2) повертає документи емітентові без розгляду в разі їх подання не в повному обсязі або з порушенням встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку вимог до їх оформлення.
Принцип мовчазної згоди не застосовується до процесу реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів.
3. Реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів не може розглядатися як гарантія їх вартості. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідає лише за повноту інформації, що міститься у рішенні про емісію цінних паперів, та за її відповідність вимогам законодавства.
Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації випуску цінних паперів, несе емітент.
4. Перелік документів, необхідних для реєстрації випуску цінних паперів, та порядок їх реєстрації встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку відмовляє в реєстрації випуску цінних паперів у строк, встановлений частиною другою цієї статті, у разі:
1) невідповідності поданих документів вимогам законодавства;
2) наявності розбіжностей між різними положеннями поданих документів, недостовірності та/або неповноти інформації у поданих документах;
3) порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про емісію цінних паперів;
 
83. 4) визнання емісії цінних паперів недобросовісною;
 
   4) визнання емісії цінних паперів недобросовісною;
 
84. 5) якщо емітент зареєстрований на тимчасово окупованій території України або території проведення антитерористичної операції.
 
-84- Різаненко П.О.
Абзац підпункту 11 пункту 3, яким запропонований пункт 5 частини 5 статті 30 Закону викласти у такій редакції:
"5) якщо місцезнаходження емітента відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - тимчасово окупована територія України або територія проведення антитерористичної операції".
 
Враховано   5) якщо місцезнаходженням емітента відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є тимчасово окупована територія України або територія проведення антитерористичної операції.
 
    -85- Мартовицький А.В.
Абзац 46 підпункту 11 пункту 3 законопроекту (запропонований пункт 5 частини 5 статті 30 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок") виключити.
 
Відхилено    
85. Стаття 31. Облік зареєстрованих випусків цінних паперів
 
   Стаття 31. Облік зареєстрованих випусків цінних паперів
 
86. 1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку веде Державний реєстр випусків цінних паперів у встановленому нею порядку.
 
   1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку веде Державний реєстр випусків цінних паперів у встановленому нею порядку.
 
87. 2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює порядок та обсяг доступу учасників ринку цінних паперів до інформації, що міститься в Державному реєстрі випусків цінних паперів. Такий доступ є безоплатним.
 
-86- Довбенко М.В.
В підпункті 11 в новій редакції статті 31 у абзаці першому частини 2 слова "та обсяг" виключити.
 
Враховано   2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює порядок доступу учасників ринку цінних паперів до інформації, що міститься в Державному реєстрі випусків цінних паперів. Такий доступ є безоплатним.
 
    -87- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Зміни до пункту 2 статті 31 відхилити.
 
Відхилено    
88. Стаття 32. Звіт про результати емісії цінних паперів
 
   Стаття 32. Звіт про результати емісії цінних паперів
 
89. 1. Емітент акцій подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у 30-денний строк з дня прийняття на загальних зборах акціонерів рішення про внесення змін до статуту товариства (у випадках визначених законом щодо обов’язкового погодження змін до статуту з відповідними державними органами у 60-денний строк), звіт про результати емісії акцій, а також інші документи, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що необхідні для реєстрації звіту.
 
-88- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Зміни до статті 35 (у редакції нової статті 32) відхилити.
 
Відхилено   1. Емітент акцій подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у 30-денний строк з дня прийняття на загальних зборах акціонерів рішення про внесення змін до статуту товариства (у випадках, визначених законом щодо обов’язкового погодження змін до статуту з відповідними державними органами у 60-денний строк) звіт про результати емісії акцій та інші, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку документи, необхідні для реєстрації звіту.
 
90. Емітент цінних паперів (крім акцій) подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у 15-денний строк з дня затвердження результатів емісії цінних паперів (крім акцій) органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, звіт про результати емісії цінних паперів (крім акцій), а також інші документи, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, необхідні для реєстрації звіту.
 
   Емітент цінних паперів (крім акцій) подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у 15-денний строк з дня затвердження результатів емісії цінних паперів (крім акцій) органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, звіт про результати емісії цінних паперів (крім акцій) та інші визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку документи, необхідні для реєстрації звіту.
 
91. 2. Кількість фактично розміщених цінних паперів зазначається у звіті про результати емісії цінних паперів, який складається на підставі затверджених результатів емісії.
 
   2. Кількість фактично розміщених цінних паперів зазначається у звіті про результати емісії цінних паперів, що складається на підставі затверджених результатів емісії.
 
92. Затвердження результатів емісії (у разі емісії акцій - також внесення відповідних змін до статуту) органом емітента, уповноваженого приймати відповідне рішення, здійснюється протягом 60 днів з дня закінчення строку розміщення цінних паперів, зазначеного у рішенні про емісію таких цінних паперів.
3. При додатковій емісії акцій у звіті про результати емісії цінних паперів також зазначається кількість фактично придбаних акцій під час реалізації переважного права.
4. Звіт про результати емісії цінних паперів підлягає оприлюдненню у випадках, встановлених цим Законом.
Звіт про результати емісії цінних паперів підлягає оприлюдненню у спосіб, передбачений у частині другій статті 38-1 цього Закону, та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює вимоги до розкриття інформації, що міститься у звіті про результати емісії цінних паперів.
5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку після отримання необхідних документів зобов'язана прийняти рішення про реєстрацію звіту про результати емісії цінних паперів або відмову в реєстрації.
 
-89- Різаненко П.О.
В абзаці підпункту 11 пункту 3 з редакцією абзацу другого частини другої статті 32 Закону слова "зазначеного у рішенні про емісію таких цінних паперів" виключити.
 
Враховано   Затвердження результатів емісії (у разі емісії акцій – також внесення відповідних змін до статуту) органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, здійснюється протягом 60 днів з дня закінчення строку розміщення цінних паперів.
3. У разі додаткової емісії акцій у звіті про результати емісії цінних паперів також зазначається кількість фактично придбаних акцій під час реалізації переважного права.
4. Звіт про результати емісії цінних паперів підлягає оприлюдненню у випадках, встановлених цим Законом.
Звіт про результати емісії цінних паперів підлягає оприлюдненню у спосіб, передбачений частиною другою статті 38-1 цього Закону, та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює вимоги до розкриття інформації, що міститься у звіті про результати емісії цінних паперів.
5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку після отримання необхідних документів зобов'язана прийняти рішення про реєстрацію звіту про результати емісії цінних паперів або про відмову в реєстрації.
 
93. 6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, у встановленому нею порядку, відмовляє в реєстрації звіту про результати емісії цінних паперів у строки, встановлені частиною другої статті 30 цього Закону, у разі якщо є:
 
-90- Різаненко П.О.
В абзаці підпункту 11 пункту 3 з редакцією абзацу першого частини шостої статті 32 Закону слова "у разі якщо є" замінити словами "виключно у разі якщо".
 
Враховано   6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку відмовляє в реєстрації звіту про результати емісії цінних паперів у строки, встановлені частиною другою статті 30 цього Закону, виключно у разі якщо:
 
94. 1) порушення вимог законодавства, пов'язане з емісією цінних паперів, зокрема порушення встановленого порядку прийняття рішення про затвердження результатів емісії, та/або
 
   1) порушено вимоги законодавства щодо емісії цінних паперів, зокрема порушено встановлений порядок прийняття рішення про затвердження результатів емісії;
 
95. 2) визнання емісії цінних паперів недобросовісною, та/або
 
   2) емісію цінних паперів визнано недобросовісною;
 
96. 3) невідповідність поданих документів вимогам законодавства.
 
   3) встановлено невідповідність поданих документів вимогам законодавства.
 
97. Стаття 33. Недобросовісна емісія цінних паперів
 
   Стаття 33. Недобросовісна емісія цінних паперів
 
98. 1. Недобросовісна емісія цінних паперів - дії, що порушують процедуру емісії, встановлену цим Законом, і є підставою для прийняття рішення про відмову в реєстрації випуску цінних паперів, звіту про результати емісії цінних паперів та затвердженні проспекту, а також зупинення розміщення цінних паперів.
 
-91- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Нову статтю 33 (у редакції першого читання), яка є явно корупційною реплікою діючої статті 36, відхилити.
 
Відхилено   1. Недобросовісна емісія цінних паперів - дії, що порушують встановлену цим Законом процедуру емісії і є підставою для прийняття рішення про відмову в реєстрації випуску цінних паперів, звіту про результати емісії цінних паперів та відмову в затвердженні проспекту, а також зупинення розміщення цінних паперів.
 
99. 2. Підставами для визнання емісії цінних паперів недобросовісною є:
 
   2. Підставою для визнання емісії цінних паперів недобросовісною є:
 
100. 1) порушення емітентом вимог цього Закону, невідповідність та/або неповнота поданих емітентом документів вимогам законодавства;
 
-92- Різаненко П.О.
Абзац підпункту 11 пункту 3 із редакцією пункту 1 частини 2 статті 33 викласти у такій редакції:
"1) порушення емітентом вимог цього Закону, невідповідність та/або неповнота поданих емітентом документів вимогам законодавства".
 
Враховано   1) порушення емітентом вимог цього Закону, невідповідність поданих емітентом документів вимогам законодавства та/або неповнота інформації у поданих документах;
 
101. 2) порушення порядку прийняття рішення про емісію цінних паперів;
 
-93- Різаненко П.О.
Абзац підпункту 11 пункту 3 із редакцією пункту 2 частини 2 статті 33 після слова "порушення" доповнити словами "встановленого законодавством".
 
Враховано   2) порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про емісію цінних паперів;
 
102. 3) внесення недостовірних, з розбіжностями між різними положеннями та/або неповних відомостей до документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, звіту про результати емісії цінних паперів;
 
   3) внесення недостовірних, з розбіжностями між різними положеннями та/або неповних відомостей до документів, що подаються для реєстрації випуску цінних паперів, звіту про результати емісії цінних паперів;
 
103. 4) систематичне або грубе порушення емітентом прав інвесторів.
 
-94- Різаненко П.О.
В абзаці підпункту 11 пункту 3 із редакцією пункту 4 частини 2 статті 33 слова "систематичне або" замінити словом "неодноразове".
 
Враховано   4) неодноразове грубе порушення емітентом прав інвесторів під час емісії цінних паперів.
 
    -95- Мартовицький А.В.
Абзац 70 підпункту 11 пункту 3 законопроекту (запропонований пункт 4 частини 2 статті 33 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок") доповнити словами "під час емісії цінних паперів".
 
Враховано    
104. 3. У разі недобросовісної емісії Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право тимчасово зупинити розміщення цінних паперів.
Порядок прийняття рішення про зупинення розміщення цінних паперів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
4. Зупинене розміщення цінних паперів поновлюється за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку лише до закінчення строку укладення договорів з першими власниками, визначеного рішенням про емісію цінних паперів, за умови усунення порушень, що стали підставою для зупинення розміщення.
5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про визнання емісії цінних паперів недійсною у наступних випадках:
1) порушення, що стали підставою для зупинення розміщення цінних паперів, не усунені протягом 15 днів після прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідного рішення;
2) Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку не надіслані документи, що підтверджують усунення порушень.
 
   3. У разі недобросовісної емісії Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право тимчасово зупинити розміщення цінних паперів.
Порядок прийняття рішення про зупинення розміщення цінних паперів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
4. Зупинене розміщення цінних паперів поновлюється за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку лише до закінчення строку укладення договорів з першими власниками, визначеного рішенням про емісію цінних паперів, за умови усунення порушень, що стали підставою для зупинення розміщення.
5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про визнання емісії цінних паперів недійсною у разі, якщо:
1) порушення, що стали підставою для зупинення розміщення цінних паперів, не усунені протягом 15 днів після прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідного рішення;
2) Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку не надіслані документи, що підтверджують усунення порушень.
 
105. 6. У разі визнання емісії недійсною або не затвердження у встановлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або не внесення у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, емітент таких цінних паперів зобов'язаний повернути інвесторам гроші (майно, майнові права), що надійшли як плата за розміщені цінні папери, в строки, визначені рішенням про емісію цінних паперів, але не більше шести місяців, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-96- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Пропонується за текстом закону замість слова "гроші" застосовувати слово "кошти" як більш широке поняття, яке включає, наприклад, банківські метали та не застосовувати вираз "грошові кошти" як етимологічно беззмістовну кальку з російської "денежные средства".
 
Враховано   6. У разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, емітент таких цінних паперів зобов'язаний повернути інвесторам кошти (майно, майнові права), що надійшли як плата за розміщені цінні папери, у строки, визначені рішенням про емісію цінних паперів, але не більше шести місяців, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
106. Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів після отримання від емітента інформації про повернення інвесторам грошей (майна, майнових прав), що надійшли як плата за розміщені цінні папери, забезпечує в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, списання депозитарними установами прав на відповідні цінні папери з рахунків інвесторів (депонентів) та переведення відповідних цінних паперів з рахунків депозитарних установ на рахунок такого емітента.
 
-97- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Пропонується за текстом закону замість слова "гроші" застосовувати слово "кошти" як більш широке поняття, яке включає, наприклад, банківські метали та не застосовувати вираз "грошові кошти" як етимологічно беззмістовну кальку з російської "денежные средства".
 
Враховано   Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів після отримання від емітента інформації про повернення інвесторам коштів (майна, майнових прав), що надійшли як плата за розміщені цінні папери, забезпечує в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, списання депозитарними установами прав на відповідні цінні папери з рахунків інвесторів (депонентів) та переведення відповідних цінних паперів з рахунків депозитарних установ на рахунок такого емітента.
 
107. За кожен день порушення строку, передбаченого абзацом першим цієї частини, емітент сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України.
 
   За кожний день порушення строку, передбаченого абзацом першим цієї частини, емітент сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України.
 
108. Стаття 34. Публічна пропозиція цінних паперів
 
   Стаття 34. Публічна пропозиція цінних паперів
 
109. 1. Публічна пропозиція цінних паперів (далі – публічна пропозиція) – пропозиція (оферта), звернена до невизначеного кола осіб про придбання цінних паперів за ціною та на умовах, визначених в такій пропозиції, яка здійснюється з урахуванням вимог, встановлених цим Законом.
 
-98- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Нову статтю 34 (у редакції першого читання) відхилити.
 
Відхилено   1. Публічна пропозиція цінних паперів (далі – публічна пропозиція) – пропозиція (оферта), звернена до невизначеного кола осіб, про придбання цінних паперів за ціною та на умовах, визначених такою пропозицією, що здійснюється з урахуванням вимог, встановлених цим Законом.
 
110. Публічна пропозиція повинна містити умови та порядок придбання цінних паперів, щодо яких здійснюється така публічна пропозиція, та відповідати вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
2. Публічна пропозиція може здійснюватись:
1) емітентом в процесі емісії цінних паперів;
2) емітентом щодо викуплених цінних паперів;
3) оферентом щодо продажу належних йому цінних паперів.
 
-99- Різаненко П.О.
У підпункті 11 пункту 3 абзац другий частини 2 статті 34 Закону після слів "така публічна пропозиція" доповнити словами "строк протягом якого діє така пропозиція".
 
Враховано   Публічна пропозиція повинна містити умови та порядок придбання цінних паперів, щодо яких здійснюється така публічна пропозиція, строк дії такої пропозиції та відповідати вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
2. Публічна пропозиція може здійснюватися:
1) емітентом у процесі емісії цінних паперів;
2) емітентом щодо викуплених цінних паперів;
3) оферентом щодо продажу належних йому цінних паперів.
 
111. Подання заявки про допуск до торгів на фондовій біржі вважається здійсненням публічної пропозиції.
 
-100- Різаненко П.О.
У підпункті 11 пункту 3 проекту пропоную абзац п’ятий частини 2 статті 34 Закону викласти у наступній редакції:
"Подання заявки про допуск до торгів на фондовій біржі та включення до біржового реєстру вважається здійсненням публічної пропозиції. Подання заявки про допуск до торгів на фондовій біржі без включення до біржового реєстру не вважається публічною пропозицією".
 
Враховано редакційно   Подання заявки про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру вважається здійсненням публічної пропозиції. Подання заявки про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі без включення до біржового реєстру не вважається публічною пропозицією.
 
    -101- Довбенко М.В.
У підпункті 11 в новій редакції статті 34 в абзаці п’ятому частини 2 після слова "допуск" доповнити словами "цінних паперів"
 
Враховано    
112. 3. Публічна пропозиція цінних паперів здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, виключно за умови оприлюднення проспекту, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім випадків передбачених частиною четвертою цієї статті.
 
-102- Різаненко П.О.
У підпункті 11 пункту 3 проекту у частині частини 3 статті 34 Закону слова "публічна пропозиція цінних паперів" в усіх відмінках замінити словами "публічна пропозиція" у відповідному відмінку.
 
Враховано   3. Публічна пропозиція здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, виключно за умови оприлюднення проспекту, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
 
113. Здійснення публічної пропозиції цінних паперів є можливим лише за умови дійсності проспекту відповідно до статті 37 цього Закону.
 
   Здійснення публічної пропозиції можливе лише за умови дійсності проспекту відповідно до статті 37 цього Закону.
 
114. 4. Вимоги щодо необхідності оформлення проспекту не поширюються на такі випадки:
 
   4. Вимоги щодо необхідності оформлення проспекту не поширюються на такі випадки:
 
115. 1) розміщення цінних паперів виключно серед кваліфікованих інвесторів;
 
-103- Різаненко П.О.
У підпункті 11 пункту 3 проекту пропоную пункти 1 і 2 частини 4 статті 34 Закону замінити пунктами 1 – 5 такого змісту:
"1) публічна пропозиція здійснюється виключно серед кваліфікованих інвесторів;
2) публічна пропозиція здійснюється серед некваліфікованих інвесторів, загальна кількість яких є меншою 150 осіб;
 
Враховано   1) публічна пропозиція здійснюється виключно серед кваліфікованих інвесторів;
2) публічна пропозиція здійснюється серед некваліфікованих інвесторів, загальна кількість яких становить менше 150 осіб;
 
116. 2) емісію акцій, яка здійснюється з метою їх конвертації без зміни розміру статутного капіталу емітента;
 
-104- 3) публічна пропозиція здійснюється в процесі злиття або поділу юридичної особи, за умови, що документ, який передбачає такий поділ або злиття, був оприлюднений відповідно до вимог частини другої статті 38- -1 цього Закону;
4) публічна пропозиція здійснюється серед інвесторів за умови, що кожен з цих інвесторів придбає цінні папери на суму, що не перевищує розмір, встановлений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
5) емісія акцій здійснюється з метою їх конвертації в акції іншого типу та/або класу цього ж емітента;
 
Немає висновку   3) публічна пропозиція здійснюється у процесі злиття або поділу юридичної особи, за умови що документ, який передбачає такий поділ або злиття, оприлюднений відповідно до вимог частини другої статті 38-1 цього Закону;
4) публічна пропозиція здійснюється серед інвесторів за умови, що кожен із цих інвесторів придбаває цінні папери на суму, що не перевищує розмір, встановлений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
5) емісія акцій здійснюється з метою їх конвертації в акції іншого типу та/або класу цього самого емітента;
 
117. 3) емісію цінних паперів, які підлягають розподілу між теперішніми або колишніми керівниками чи працівниками емітента, або юридичних осіб, які перебувають під контролем емітента, за умови наявності документа, що містить інформацію про кількість та тип цінних паперів, а також про умови та деталі такого розподілу;
 
-105- Довбенко М.В.
В підпункті 11 в новій редакції статті 34 в пункті 3 частини 4 після слова "підлягають розподілу" доповнити словом "виключно".
 
Враховано   6) здійснюється емісія цінних паперів, що підлягають розподілу виключно між теперішніми або колишніми керівниками чи працівниками емітента або юридичних осіб, які перебувають під контролем емітента, за умови наявності документа, що містить інформацію про кількість та тип цінних паперів, а також про умови та деталі такого розподілу;
 
118. 4) коли загальна номінальна вартість цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, не перевищує обсяг, встановлений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
   7) загальна номінальна вартість цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, не перевищує обсяг, встановлений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
119. 5) емісію облігацій місцевих позик;
 
-106- Різаненко П.О.
Абзац із пунктом 5 частини 4 статті 34 Закону після слова "емісію" доповнити словами "державних цінних паперів та".
 
Враховано   8) здійснюється емісія державних цінних паперів та облігацій місцевих позик;
 
120. 6) емісію цінних паперів, виконання зобов’язань за якими гарантовано державою або органами місцевого самоврядування.
 
   9) здійснюється емісія цінних паперів, виконання зобов’язань за якими гарантовано державою або органами місцевого самоврядування;
 
121. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може встановлювати інші випадки, на які не поширюються вимоги щодо необхідності оформлення проспекту.
 
-107- Довбенко М.В.
В підпункті 11 в новій редакції статті 34 другий абзац пункту 6 частини 4 виключити та передбачити виключний перелік випадків непоширення вимог щодо необхідності оформлення проспекту, доповнивши частину 4 абзацами такого змісту:
"10) подання заявки про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, за умови, що:
а) цінні папери цього випуску вже включені до біржового реєстру цієї ж фондової біржі;
б) кількість цінних паперів, щодо яких подано заявку про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі є меншою ніж 20 відсотків від кількості цінних паперів цього випуску, що перебувають в біржовому реєстрі протягом останніх 12 місяців;
11) подання заявки про допуск акцій до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, за умови, що:
а) акції конвертуються з інших цінних паперів;
б) акції, в які конвертуються інші цінні папери, вже включені до біржового реєстру цієї ж фондової біржі;
в) загальна кількість акцій, що були конвертовані з інших цінних паперів, не перевищує 20 відсотків від загальної кількості акцій того ж виду та класу, що перебувають в біржовому реєстрі цієї ж фондової біржі протягом останніх 12 місяців;
12) подання заявки про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, за результатами конвертації цінних паперів за умови, що конвертація була здійсненна в процесі відновлення платоспроможності фінансової установи у встановленому законодавством порядку;
13) подання заявки про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру щодо цінних паперів, які вже включені до біржового реєстру іншої фондової біржі, та за умови дотримання всіх наступних вимог:
а) такі цінні папери перебувають в біржовому реєстрі іншої фондової біржі більш ніж 18 місяців;
б) такі цінні папери були включені до біржового реєстру іншої фондової біржі на підставі проспекту, що був оприлюднений відповідно до вимог частини п’ятої статті 38-5 цього Закону;
в) проведення регулярних торгів такими цінними паперами на іншій фондовій біржі;
г) оприлюднення особою, яка подала заявку про допуск таких цінних паперів до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, державною мовою України та відповідно до вимог частини п’ятої статті 38-5 цього Закону, документу про такі цінні папери, складеного відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо його змісту та розміру.
Вимоги підпункту "в" пункту 10 цієї частини не застосовуються в будь-якому з наступних випадків:
1) щодо цінних паперів, що були конвертовані в акції, було оформлено та оприлюднено проспект, відповідно до вимог цього Закону;
2) емітентом акцій є фінансова установа та за умови, що акції були конвертовані нею з інших цінних паперів або інших зобов’язань у порядку та у випадках, встановлених органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, відповідно до компетенції, визначеної статтею 21 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
 
Враховано   10) подано заявку про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, за умови що:
а) цінні папери цього випуску вже включені до біржового реєстру цієї фондової біржі;
б) кількість цінних паперів, щодо яких подано заявку про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі, є меншою за 20 відсотків від кількості цінних паперів цього випуску, що перебувають у біржовому реєстрі протягом останніх 12 місяців;
11) подано заявку про допуск акцій до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, за умови що:
а) акції конвертуються з інших цінних паперів;
б) акції, в які конвертуються інші цінні папери, вже включені до біржового реєстру цієї фондової біржі;
в) загальна кількість акцій, конвертованих з інших цінних паперів, не перевищує 20 відсотків загальної кількості акцій тих самих виду та класу, що перебувають у біржовому реєстрі цієї фондової біржі протягом останніх 12 місяців;
12) подано заявку про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру за результатами конвертації цінних паперів, за умови що конвертація здійснена у процесі відновлення платоспроможності фінансової установи в установленому законодавством порядку;
13) подано заявку про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру щодо цінних паперів, вже включених до біржового реєстру іншої фондової біржі, за умови дотримання всіх таких вимог:
а) такі цінні папери перебувають у біржовому реєстрі іншої фондової біржі більше ніж 18 місяців;
б) такі цінні папери включені до біржового реєстру іншої фондової біржі на підставі проспекту, оприлюдненого відповідно до вимог частини п’ятої статті 38-5 цього Закону;
в) проведення регулярних торгів такими цінними паперами на іншій фондовій біржі;
г) оприлюднення особою, яка подала заявку про допуск таких цінних паперів до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, державною мовою України та відповідно до вимог частини п’ятої статті 38-5 цього Закону документа про такі цінні папери, складеного відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо його змісту та розміру.
Вимоги підпункту "в" пункту 10 цієї частини не застосовуються в будь-якому з таких випадків:
щодо цінних паперів, конвертованих в акції, оформлено та оприлюднено проспект відповідно до вимог цього Закону;
емітентом акцій є фінансова установа, за умови що акції конвертовані нею з інших цінних паперів або інших зобов’язань у порядку та у випадках, встановлених органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, відповідно до повноважень, встановлених статтею 21 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
 
122. 5. Публічна пропозиція цінних паперів підлягає оприлюдненню у спосіб, передбачений частиною другою статті 38-1 цього Закону та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   5. Публічна пропозиція цінних паперів підлягає оприлюдненню у спосіб, передбачений частиною другою статті 38-1 цього Закону, та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
123. Стаття 35. Проспект цінних паперів
 
-108- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Нову статтю 35 (у редакції першого читання) відхилити.
 
Відхилено   Стаття 35. Проспект цінних паперів
 
124. 1. Проспект оформлюється особою, яка здійснює публічну пропозицію.
 
-109- Різаненко П.О.
У підпункті 11 пункту 3 пропоную абзац перший частини першої нової редакції статті 35 доповнити словами та символами " (далі – особа, що оформлює проспект)".
 
Враховано   1. Проспект оформлюється особою, яка здійснює публічну пропозицію (далі – особа, яка оформлює проспект)".
 
125. Проспект повинен містити всю інформацію, яка, з огляду на особливості емітента та цінних паперів щодо яких здійснюється публічна пропозиція, необхідна для надання можливості інвесторам зробити обґрунтовану оцінку фінансового становища активів і пасивів та перспектив емітента та будь-якої особи, яка забезпечує виконання зобов’язання емітента за таким випуском, а також прав за такими цінними паперами, та яка подається у формі, яку легко зрозуміти та проаналізувати.
2. Проспект повинен включати:
1) анотацію;
2) реєстраційний документ;
3) документ про цінні папери.
3. Вимоги до відомостей, які має включати в себе проспект та окремі його частини, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
4. Проспект може складатись з одного чи кількох різних документів, які також можуть містити посилання на інші документи, які є у публічному доступі в результаті їх оприлюднення, відповідно до вимог статті 38-1 або Розділу V цього Закону.
У проспекті, що складається з кількох документів, інформація повинна бути розділена на три документи: реєстраційний документ, документ про цінні папери та анотація.
В реєстраційному документі повинна міститись інформація про емітента.
У документі про цінні папери повинна міститись інформація про цінні папери, щодо яких здійснюється публічна пропозиція.
5. Анотація повинна містити інформацію про суттєві характерні ознаки та ризики, пов’язані з емітентом, його цінними паперами або будь-якою особою, яка забезпечує виконання зобов’язань емітента за таким випуском. Анотація викладається коротко і загально зрозуміло з метою допомоги інвесторам при прийнятті рішення щодо можливої інвестиції у такі цінні папери, мовою відповідно до вимог статті 38- цього Закону. Формат і зміст анотації повинен містити належну інформацію щодо суттєвих характеристик цінних паперів та ризиків пов’язаних з емітентом, будь-якою особою, яка надає забезпечення за відповідним випуском цінних паперів, а також не повинен суперечити іншим частинам проспекту.
Анотація також повинна містити застереження що:
1) її слід розглядати в якості вступу до проспекту;
2) будь-яке рішення інвестора щодо інвестування в цінні папери повинне ґрунтуватися на аналізі проспекту в цілому;
 
   Проспект повинен містити всю інформацію, яка, з огляду на особливості емітента та цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, необхідна для надання інвесторам можливості зробити обґрунтовану оцінку фінансового становища активів і пасивів та перспектив емітента та будь-якої особи, яка забезпечує виконання зобов’язання емітента за таким випуском, а також прав за такими цінними паперами, та яка подається у формі, яку легко зрозуміти та проаналізувати.
2. Проспект повинен включати:
1) анотацію;
2) реєстраційний документ;
3) документ про цінні папери.
3. Вимоги до відомостей, які має включати проспект та окремі його частини, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
4. Проспект може складатися з одного чи кількох різних документів, які також можуть містити посилання на інші документи, які є у публічному доступі в результаті їх оприлюднення відповідно до вимог статті 38-1 або розділу V цього Закону.
У проспекті, що складається з кількох документів, інформація повинна бути розділена на три документи: реєстраційний документ, документ про цінні папери та анотація.
У реєстраційному документі повинна міститися інформація про емітента.
У документі про цінні папери повинна міститися інформація про цінні папери, щодо яких здійснюється публічна пропозиція.
5. Анотація повинна містити інформацію про істотні характерні ознаки та ризики, пов’язані з емітентом, його цінними паперами або будь-якою особою, яка забезпечує виконання зобов’язань емітента за таким випуском. Анотація викладається коротко і загальнозрозуміло з метою сприяння прийняттю інвесторами рішення щодо можливої інвестиції у такі цінні папери, мовою відповідно до вимог статті 38- цього Закону. Анотація повинна містити інформацію щодо суттєвих характеристик цінних паперів та ризиків, пов’язаних з емітентом, будь-якою особою, яка надає забезпечення за відповідним випуском цінних паперів, а також не повинна суперечити іншим частинам проспекту.
Анотація також повинна містити застереження, що:
1) її слід розглядати як вступ до проспекту;
2) будь-яке рішення інвестора щодо інвестування в цінні папери має ґрунтуватися на результатах аналізу проспекту в цілому;
 
126. 3) у разі подання до суду позову, пов’язаного з інформацією, що міститься в проспекті, позивач-інвестор має забезпечити переклад проспекту на державну мову України до початку подання такого позову;
 
-110- Різаненко П.О.
У підпункті 11 пункту 3 пропоную пункт 3 частини п'ятої статті 35 виключити, пункт 4 вважати пунктом 3 і виключити з нього слова " і робили її переклад".
 
Враховано      
    -111- Довбенко М.В.
В підпункті 11 в новій редакції статті 35 підпункт 3 частини 5 викласти в наступній редакції:
"3) у разі подання до суду позову, пов’язаного з інформацією, що міститься в проспекті, позивач має забезпечити переклад проспекту на державну мову України до подання такого позову".
 
Відхилено    
127. 4) особи, які підписали анотацію, і робили її переклад, несуть відповідальність лише якщо така анотація містить неправильну, неточну або суперечливу інформацію, в порівнянні з іншими частинами проспекту.
Анотація не може містити посилання на інші документи.
6. У разі емісії цінних паперів, інших ніж пайові цінні папери, у випадках встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, проспект може, на вибір емітента складатися з базового проспекту, що містить всю важливу інформацію про емітента та цінні папери, щодо яких здійснюється публічна пропозиція.
Інформація, яка міститься в базовому проспекті, оновлюється, у випадках встановлених законодавством.
7. У разі, коли в проспекті не вказується остаточна ціна, за якою відчужуються цінні папери, у проспекті мають бути вказані критерії та/або умови, відповідно до яких визначається така ціна. Такі критерії та/або умови, відповідно до яких визначається остаточна ціна, за якою відчужуються цінні папери, встановлюються з урахуванням обмежень, встановлених законом.
Інформація про остаточну ціну, за якою відчужуються цінні папери повинна:
1) оприлюднюватись відповідно до вимог частин першої та другої статті 38-1 цього Закону;
2) подаватись Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку одночасно із звітом про результати їх розміщення.
 
   3) особи, які підписали анотацію, несуть відповідальність, лише якщо така анотація містить неправильну, неточну або суперечливу інформацію порівняно з іншими частинами проспекту.
Анотація не може містити посилання на інші документи.
6. У разі емісії цінних паперів, інших ніж пайові цінні папери, у випадках, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, проспект може на вибір емітента складатися з базового проспекту, що містить всю важливу інформацію про емітента та цінні папери, щодо яких здійснюється публічна пропозиція.
Інформація, що міститься в базовому проспекті, оновлюється у випадках встановлених законодавством.
7. У разі якщо в проспекті не зазначається остаточна ціна, за якою відчужуються цінні папери, у проспекті мають бути зазначені критерії та/або умови, відповідно до яких визначається така ціна. Такі критерії та/або умови, відповідно до яких визначається остаточна ціна, за якою відчужуються цінні папери, встановлюються з урахуванням обмежень, встановлених законом.
Інформація про остаточну ціну, за якою відчужуються цінні папери, повинна:
1) оприлюднюватися відповідно до вимог частин першої та другої статті 38-1 цього Закону;
2) подаватися до Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку одночасно із звітом про результати їх розміщення.
 
128. 8. Проспект підписується особою, що здійснює управлінські функції в особі, що оформлює проспект. У разі коли проспект складається з кількох документів, ці документи можуть підписуватись різними особами, що здійснюють управлінські функції в особі, що оформлює проспект.
Особи, що підписали проспект, тим самим підтверджують достовірність відомостей, які в ньому містяться.
Особа, що оформлює проспект, за включення до проспекту недостовірних та/або оманливих відомостей, несе відповідальність, визначену законом.
9. Особа, що надає забезпечення за відповідним випуском цінних паперів, за включення до проспекту недостовірних відомостей, які стосуються наданого забезпечення, несе відповідальність, визначену законом.
Особи, що надають забезпечення за відповідним випуском цінних паперів, підписують проспект таких цінних паперів.
10. Фінансова звітність, що включається до проспекту, має бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).
11. Особа, що оформлює проспект, за невиконання умов проспекту, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку несе відповідальність, визначену законом.
Стаття 36. Затвердження проспекту цінних паперів
 
-112- Різаненко П.О.
Абзац перший частини восьмої нової редакції статті 35 замінити двома абзацами такого змісту:
"8. У разі якщо проспект оформлюється юридичною особою, проспект підписується особою, що здійснює управлінські функції, в такій юридичній особі. У разі коли проспект складається з кількох документів, ці документи можуть підписуватись різними особами, що здійснюють управлінські функції в особі, що оформлює проспект.
У разі якщо проспект оформлюється фізичною особою, проспект підписується такою фізичною особою".
 
Враховано   8. У разі якщо проспект оформлюється юридичною особою, він підписується особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі. У разі якщо проспект складається з кількох документів, ці документи можуть бути підписані різними особами, які здійснюють управлінські функції в особі, що оформлює проспект.
У разі оформлення проспекту фізичною особою він підписується такою фізичною особою.
Особи, які підписали проспект, тим самим підтверджують достовірність відомостей, які в ньому містяться.
Особа, яка оформлює проспект, за включення до проспекту недостовірних та/або оманливих відомостей несе відповідальність, визначену законом.
9. Особа, яка надає забезпечення за відповідним випуском цінних паперів, за включення до проспекту недостовірних відомостей, які стосуються наданого забезпечення, несе відповідальність, визначену законом.
Особи, які надають забезпечення за відповідним випуском цінних паперів, підписують проспект таких цінних паперів.
10. Фінансова звітність, що включається до проспекту, має бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).
11. Особа, яка оформлює проспект, за невиконання умов проспекту, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, несе відповідальність, визначену законом.
Стаття 36. Затвердження проспекту цінних паперів
 
129. 1. Особа, що оформлює проспект, подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку його та всі необхідні документи для затвердження.
2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку після надходження проспекту і всіх необхідних документів для його затвердження, здійснює затвердження проспекту або відмовляє в затвердженні проспекту протягом:
20 робочих днів;
10 робочих днів - у випадку, якщо у емітента наявні цінні папери, які допущені до торгів на фондовій біржі, та/або здійснювалась публічна пропозиція таких цінних паперів.
 
-113- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Статтю 36 (у редакції першого читання), яка є аналогом діючої статті 29, відхилити.
 
Відхилено   1. Особа, яка оформлює проспект, подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку проспект та всі необхідні документи для його затвердження.
2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку після надходження проспекту і всіх необхідних документів для його затвердження, затверджує проспект або відмовляє в затвердженні проспекту протягом:
20 робочих днів;
10 робочих днів - у разі, якщо в емітента наявні цінні папери, допущені до торгів на фондовій біржі, та/або здійснювалася публічна пропозиція таких цінних паперів.
 
130. 3. Протягом строку розгляду документів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може вимагати надання додаткових документів та/або пояснень. У такому випадку, строки, встановлені частиною другою цієї статті, розраховуються починаючи з дня, наступного за днем отримання таких документів та/або пояснень.
 
-114- Різаненко П.О.
Абзац законопроекту з редакцією частини третьої статті 36 викласти у такій редакції:
"3. У разі якщо проспект та/або інші подані документи не відповідають вимогам законодавства та/або містять неповну чи недостовірну інформацію та/або містять розбіжності між своїми положеннями, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку невідкладно, але не пізніше завершення передбачених частиною другою цієї статті строків, інформує заявника про зазначені виявлені факти та чітко визначає зміни, доповнення та/або пояснення, які необхідно подати у зв'язку із цим. У такому випадку розрахунок строків, передбачених частиною другою цієї статті, розпочинається ще раз з дня отримання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку запитуваних відповідно до цієї частини документів та/або пояснень".
 
Враховано   3. У разі якщо проспект та/або інші подані документи не відповідають вимогам законодавства та/або містять неповну чи недостовірну інформацію, та/або містять розбіжності між своїми положеннями, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку невідкладно, але не пізніше завершення передбачених частиною другою цієї статті строків, інформує заявника про зазначені виявлені факти та чітко визначає зміни, доповнення та/або пояснення, які необхідно подати у зв'язку з цим. У такому разі розрахунок строків, передбачених частиною другою цієї статті, розпочинається спочатку з дня отримання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку запитуваних відповідно до цієї частини документів та/або пояснень.
 
    -115- Довбенко М.В.
У підпункті 11 в новій редакції статті 36 друге речення частини 3 викласти в такій редакції "У такому випадку, розрахунок строків, встановлених частиною другою цієї статті, призупиняється в день отримання відповідного запиту особою, що оформлює проспект і поновлюється, починаючи з дня, наступного за днем отримання таких документів та/або пояснень."
 
Відхилено    
    -116- Мартовицький А.В.
В абзаці 136 підпункту 11 пункту 3 законопроекту (запропонована частина 3 статті 36 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок") слова "розраховуються починаючи з дня, наступного за днем отримання" замінити словами "призупиняються до дати, наступної за днем отримання комісією".
 
Відхилено    
131. 4. Принцип мовчазної згоди не застосовується до процесу затвердження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку проспекту.
5. Затвердження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку проспекту не може розглядатися як гарантія вартості таких цінних паперів. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідає лише за повноту інформації, що міститься у документах, що подаються для затвердження проспекту, та за її відповідність вимогам законодавства.
Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для затвердження проспекту, несе особа, що оформила проспект.
6. Перелік документів, необхідних для затвердження проспекту, а також порядок затвердження проспекту встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   4. Принцип мовчазної згоди не застосовується до процесу затвердження проспекту Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
5. Затвердження проспекту Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку не може розглядатися як гарантія вартості таких цінних паперів. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідає лише за повноту інформації, що міститься у документах, які подаються для затвердження проспекту, та за її відповідність вимогам законодавства.
Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для затвердження проспекту, несе особа, яка оформила проспект.
6. Перелік документів, необхідних для затвердження проспекту, та порядок затвердження проспекту встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
132. 7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відмовляє у затвердженні проспекту у строки, встановлені частиною другою цієї статті, у разі якщо є:
 
-117- Довбенко М.В.
У підпункті 11 в новій редакції статті 36 в частині сьомій після слова "ринку" доповнити словами "в установленому нею порядку", а після слів "частиною другою цієї статті," – словом "виключно".
 
Враховано   7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку відмовляє у затвердженні проспекту у строки, встановлені частиною другою цієї статті, виключно у разі:
 
133. 1) невідповідність поданих документів вимогам законодавства, та/або
 
   1) невідповідності поданих документів вимогам законодавства;
 
134. 2) недостовірність, наявність розбіжностей між різними положеннями у поданих документах та/або неповнота інформації у поданих документах, та/або
 
   2) наявності розбіжностей між різними положеннями поданих документів, недостовірності та/або неповноти інформації у поданих документах;
 
135. 3) визнання емісії цінних паперів недобросовісною.
 
-118- Різаненко П.О.
У підпункті 11 пункту 3 викладену у новій редакції статтю 36 доповнити новою частиною восьмою такого змісту:
"8. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або її уповноваженої особи про затвердження проспекту оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом одного робочого дня ".
 
Враховано   3) визнання емісії цінних паперів недобросовісною.
8. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або її уповноваженої особи про затвердження проспекту оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом одного робочого дня після його прийняття.
 
136. Стаття 37. Дійсність проспекту цінних паперів та внесення змін до проспекту цінних паперів
 
-119- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Статтю 37 (у редакції першого читання) відхилити.
 
Відхилено   Стаття 37. Дійсність проспекту цінних паперів та внесення до нього змін
 
137. 1. Проспект, який складається з єдиного документу, є дійсним протягом дванадцяти місяців з дати його затвердження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Якщо проспект складається з кількох документів, то такий строк розраховується з дати затвердження останнього з них.
 
-120- Різаненко П.О.
У підпункті 11 пункту 3 частину першу викладеної у новій редакції статті 37 доповнити після слів "є дійсним" та "втрачає дійсність" словами "для здійснення публічної пропозиції".
 
Враховано   1. Проспект, який складається з єдиного документа, є дійсним для здійснення публічної пропозиції протягом 12 місяців з дати його затвердження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Якщо проспект складається з кількох документів, такий строк розраховується з дати затвердження останнього з них.
 
138. При цьому, проспект втрачає дійсність якщо відбулись суттєві зміни, які не були оформлені відповідно до вимог цієї статті шляхом внесення змін та/або доповнень до такого проспекту.
 
-121- Різаненко П.О.
У підпункті 11 пункту 3 абзац другий частини першої статті 37 після слів «суттєві зміни» доповнити словами «зазначені у частині другій цієї статті та».
 
Враховано   Проспект втрачає дійсність для здійснення публічної пропозиції, якщо суттєві зміни, зазначені у частині другій цієї статті, відбулися та не були оформлені відповідно до вимог цієї статті шляхом внесення змін та/або доповнень до такого проспекту.
2. Особа, яка оформила проспект у порядку та строки, встановлені частиною третьою цієї статті, у разі виникнення будь-яких важливих змін, суттєвих помилок або виявлення неточностей, що стосуються інформації, яка міститься у проспекті та може вплинути на оцінку цінних паперів (далі – суттєві зміни), зобов’язана внести відповідні зміни та/або доповнення до такого проспекту, за умови що такі зміни виникли до закінчення строку дії публічної пропозиції, визначеного відповідно до частини першої статті 34 цього Закону, або до дати початку торгів такими цінними паперами на фондовій біржі (залежно від того, яка подія відбулася пізніше).
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробляє та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті орієнтовний перелік суттєвих змін, поява (виявлення) яких може бути підставою для оформлення відповідних змін та/або доповнень до проспекту.
 
    -122- Різаненко П.О.
Підпункт 11 пункту 3 після частини першої статті 37 доповнити новою частиною такого змісту:
«2. Особа яка оформила проспект у порядку та строки встановлені частиною третьою цієї статті у разі виникнення будь-яких важливих змін, суттєвих помилок або виявлення неточностей, що стосується інформації, яка міститься в проспекті та яка може вплинути на оцінку цінних паперів (далі по тексту статті – суттєві зміни) зобов’язана внести відповідні зміни та/або доповнення до такого проспекту за умови, що такі зміни виникли до закінчення строку дії публічної пропозиції визначеного відповідно до частини першої статті 34 цього Закону або до дати початку торгів такими цінними паперами на фондовій біржі (залежно від того яка подія відбулась пізніше).
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробляє та оприлюднює на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет орієнтовний перелік суттєвих змін поява/виявлення яких може бути підставою для оформлення відповідних змін та/або доповнень до проспекту.»
Внести відповідні зміни щодо нумерації наступних частин цієї статті.
 
Враховано    
139. 2. Зміни та/або доповнення до проспекту повинні бути оформлені у вигляді відповідного додатку до проспекту та подані до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для затвердження протягом 5 робочих днів з дати виникнення відповідних суттєвих змін.
 
   3. Зміни та/або доповнення до проспекту повинні бути оформлені у вигляді відповідного додатка до проспекту та подані до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для затвердження протягом п'яти робочих днів з дати виникнення відповідних суттєвих змін.
 
140. Додатки до проспекту підписуються особою, що здійснює управлінські функції в особі, що оформлює проспект.
 
-123- Різаненко П.О.
Абзац другий частини другої нової редакції статті 37 замінити двома абзацами такого змісту:
"У разі якщо проспект оформлюється юридичною особою, додатки до проспекту підписуються особою, що здійснює управлінські функції, в такій юридичній особі.
У разі оформлення проспекту фізичною особою додатки до нього підписуються такою фізичною особою ".
 
Враховано   У разі якщо проспект оформлюється юридичною особою, додатки до проспекту підписуються особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі.
У разі оформлення проспекту фізичною особою додатки до нього підписуються такою фізичною особою.
 
141. 3. Додатки до проспекту повинні бути затверджені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та підлягають оприлюдненню у спосіб, визначений для оприлюднення проспекту у частині другій статті 38-1 цього Закону, та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   4. Додатки до проспекту повинні бути затверджені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і підлягають оприлюдненню у спосіб, визначений для оприлюднення проспекту частиною другою статті 38-1 цього Закону, та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
142. Додаток до проспекту затверджується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку протягом 7 робочих днів у порядку, встановленому для затвердження проспекту частиною третьою та четвертою статті статтею 36 цього Закону.
У разі якщо додатки до реєстраційного документу або документу про цінні папери стосуються інформації, яка міститься в анотації, до анотації повинні бути внесені зміни, які оформляються окремим додатком. До додатків до анотацій застосовуються положення частини третьої статті 38 цього Закону.
4. У разі внесення змін та/або доповнень до проспекту при публічній пропозиції, передбаченій пунктами 1 - 3 частини другої статті 34, інвестори, які вже погодилися придбати відповідні цінні папери до оприлюднення затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку додатку до проспекту, мають право відмовитись від такого придбання протягом двох робочих днів з дати оприлюднення такого додатку, за умови, що строк публічної пропозиції не завершений та договір щодо придбання таких цінних паперів не виконаний.
Строк реалізації права інвестора на відмову від придбання цінних паперів може бути збільшений емітентом або оферентом.
У разі внесення змін та/або доповнень до проспекту під час емісії цінних паперів, додаток до проспекту також повинен містити кінцеву дату реалізації права інвестора на відмову від придбання цінних паперів.
 
-124- Довбенко М.В.
У підпункті 11 в новій редакції статті 37 в абзаці другому частини 3 слово "статтею" виключити.
 
Враховано   Додаток до проспекту затверджується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку протягом семи робочих днів у порядку, встановленому для затвердження проспекту частинами третьою та четвертою статті 36 цього Закону.
У разі якщо додатки до реєстраційного документа або документа про цінні папери стосуються інформації, яка міститься в анотації, до анотації повинні бути внесені зміни, які оформляються окремим додатком. До додатків до анотацій застосовуються положення частини третьої статті 38 цього Закону.
5. У разі внесення змін та/або доповнень до проспекту при здійсненні публічної пропозиції, передбаченої пунктами 1 – 3 частини другої статті 34, інвестори, які вже погодилися придбати відповідні цінні папери до оприлюднення затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку додатка до проспекту, мають право відмовитися від такого придбання протягом двох робочих днів з дати оприлюднення такого додатка, за умови, що строк дії публічної пропозиції не завершений та договір щодо придбання таких цінних паперів не виконаний.
Строк реалізації права інвестора на відмову від придбання цінних паперів може бути збільшений емітентом або оферентом.
У разі внесення змін та/або доповнень до проспекту під час емісії цінних паперів додаток до проспекту також повинен містити кінцеву дату реалізації права інвестора на відмову від придбання цінних паперів.
 
143. 5. Додаток до проспекту повинен містити дані про кожну важливу зміну, суттєву помилку або неточність, що стосується інформації, яка міститься в проспекті або яка може вплинути на оцінку цінних паперів.
 
-125- Різаненко П.О.
У підпункті 11 пункту 3 частину п'яту статті 37 виключити та передбачити її положення у частині другій цієї статті.
 
Враховано      
144. Стаття 38. Мова проспекту цінних паперів
 
   Стаття 38. Мова проспекту цінних паперів
 
145. 1. Проспект цінних паперів емітента (крім іноземного емітента) оформлюється щонайменше державною мовою України.
 
-126- Різаненко П.О.
У підпункті 11 пункту 3 у новій редакції статті 38 Закону пропонується:
1) у частині першій слова " (крім іноземного емітента")" та "щонайменше" виключити;
2) у частині другій після слів "іноземного емітента" доповнити словами "крім державної мови України", а слова "або державною мовою України" виключити;
3) частину третю виключити.
 
Враховано   1. Проспект цінних паперів емітента оформлюється державною мовою України.
 
146. 2. Проспект цінних паперів іноземного емітента оформлюється на вибір особи, що оформлює такий проспект, або англійською мовою або державною мовою України або державною мовою країни Європейського Союзу, в якій цінні папери пропонуються до розміщення чи публічної пропозиції або допущені до торгів на фондовій біржі.
 
-127- Левченко Ю.В.
Абзаци 157-160 підпункту 11 пункту 3 розділу 1 викласти у наступній редакції:
"Стаття 38. Мова проспекту цінних паперів
1. Проспект цінних паперів емітента (крім іноземного емітента) оформлюється державною мовою України. 2. Проспект цінних паперів іноземного емітента оформлюється на вибір особи, що оформлює такий проспект, або англійською мовою з одночасним офіційним перекладом на державну мову або державною мовою України або державною мовою країни Європейського Союзу, в якій цінні папери пропонуються до розміщення чи публічної пропозиції або допущені до торгів на фондовій біржі."
 
Враховано редакційно   2. Проспект цінних паперів іноземного емітента оформлюється державною мови України, а також за бажанням особи, яка оформлює такий проспект, англійською мовою або державною мовою країни Європейського Союзу, в якій цінні папери пропонуються до розміщення чи публічної пропозиції або допущені до торгів на фондовій біржі.
 
147. 3. У разі оформлення проспекту мовою, іншою ніж державна мова України, анотація проспекту перекладається на державну мову України.
 
-128- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Статтю 38 викласти у такій редакції:
"1. Проспект емісії цінних паперів емітента (крім іноземного емітента) оформлюється українською мовою та за бажанням емітента – також будь-якими іноземними мовами.
2. Проспект емісії цінних паперів іноземного емітента оформлюється офіційною мовою країни такого емітента та підлягає автентичному перекладу на українську мову, який затверджується нотаріально.
3. Не дозволяється продаж будь-яких цінних паперів на території України, проспект емісії яких не викладено (не перекладено) українською мовою".
 
Враховано редакційно      
148. Стаття 38-1. Розкриття інформації, що міститься в проспекті цінних паперів
 
-129- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Статтю 38-1 виключити.
 
Відхилено   Стаття 38-1. Розкриття інформації, що міститься в проспекті цінних паперів
 
149. 1. Після затвердження проспекту Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, він має бути оприлюднений особою, що здійснює публічну пропозицію, протягом 2 робочих днів, та не пізніше останнього робочого дня, що передує даті початку продажу таких цінних паперів, визначеної відповідною публічною пропозицією.
У випадку якщо емітент не здійснював публічну пропозицію таких цінних паперів та/або не здійснювалась публічна пропозиція таких цінних паперів оферентом та/або такі цінні папери не допущені до торгів на фондовій біржі, проспект має бути оприлюднений не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати початку продажу таких цінних паперів, визначеної відповідною публічною пропозицією.
 
-130- Різаненко П.О.
В абзаці підпункту 11 пункту 3 з частиною 1 статті 38-1 слова "та не пізніше" замінити словами "але не пізніше" та доповнити абзац словами «крім випадків, встановлених абзацом другим цієї частини».
 
Враховано   1. Після затвердження проспекту Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку він має бути оприлюднений особою, яка здійснює публічну пропозицію, протягом двох робочих днів, але не пізніше останнього робочого дня, що передує даті початку продажу таких цінних паперів, визначеної відповідною публічною пропозицією, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.
У разі якщо емітент не здійснював публічну пропозицію таких цінних паперів та/або публічна пропозиція таких цінних паперів не здійснювалася оферентом, та/або такі цінні папери не допущені до торгів на фондовій біржі, проспект має бути оприлюднений не пізніше ніж за п?ять робочих днів до дати початку продажу таких цінних паперів, визначеної відповідною публічною пропозицією.
 
150. 2. Оприлюднення проспекту здійснюється шляхом:
1) публікації в офіційному друкованому органі;
2) розміщення в роздрукованому вигляді безкоштовно для потенційного інвестора у публічно доступних приміщеннях особи, що здійснює публічну пропозицію, за його місцезнаходженням;
3) в електронній формі на офіційному веб-сайті особи, що здійснює публічну пропозицію, а у випадку допуску цінних паперів до торгів на фондовій біржі - також на офіційному веб-сайті відповідної фондової біржі;
4) в електронній формі в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
 
-131- Довбенко М.В.
У підпункті 11 в новій статті 38-1 абзац перший частини 2 викласти у такій редакції:
"2. Проспект вважається оприлюдненим, якщо його розміщено в електронній формі на одному з наступних офіційних веб-сайтів:"
абзаци другий та третій виключити;
абзац четвертий замінити трьома абзацами такого змісту:
1) веб-сайт особи, яка здійснює публічну пропозицію;
2) веб-сайт фондової біржі у випадку допуску цінних паперів до торгів на такій фондовій біржі;
3) веб-сайт професійного учасника фондового ринку, який здійснює операції, пов’язані з виконанням публічної пропозиції.
 
Враховано   2. Проспект вважається оприлюдненим, якщо його розміщено в електронній формі на одному з таких офіційних веб-сайтів:
1) веб-сайт особи, яка здійснює публічну пропозицію;
2) веб-сайт фондової біржі у разі допуску цінних паперів до торгів на такій фондовій біржі;
3) веб-сайт професійного учасника фондового ринку, який здійснює операції, пов’язані з виконанням публічної пропозиції;
4) в електронній формі в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
 
151. 3. Особа, що здійснює публічну пропозицію, самостійно обирає чи здійснювати оприлюднення проспекту в паперовій формі, шляхом передбаченим пунктами 1 та 2 частини другої цієї статті. У разі, якщо обрано паперову форму оприлюднення проспекту, здійснення оприлюднення проспекту в електронній формі шляхом, передбаченим пунктами 3 та 4 частини другої цієї статті, є обов’язковим.
 
-132- Довбенко М.В.
У підпункті 11 в новій статті 38-1 абзац перший частини 3 виключити.
 
Враховано      
152. У разі, якщо проспект було оприлюднено виключно в електронній формі, паперова форма проспекту має бути надана особою, що здійснює публічну пропозицію, безкоштовно потенційному інвестору на його вимогу.
 
-133- Довбенко М.В.
У підпункті 11 в новій статті 38-1 у першому реченні абзацу другого слова "У разі, якщо проспект було оприлюднено виключно в електронній формі" видалити.
 
Враховано   3. Паперова форма проспекту має бути надана особою, яка здійснює публічну пропозицію, безоплатно потенційному інвестору на його вимогу.
 
153. У разі, якщо проспект складається з кількох документів або містить посилання на інші документи, документи, з яких складається проспект, можуть оприлюднюватись окремо, за умови, що ці документи надаються безкоштовно потенційному інвестору на його вимогу. Кожен документ повинен містити вказівку, де можна отримати інші документи - складові частини проспекту.
 
   У разі якщо проспект складається з кількох документів або містить посилання на інші документи, документи, з яких складається проспект, можуть оприлюднюватися окремо, за умови, що ці документи надаються безоплатно потенційному інвестору на його вимогу. Кожний документ повинен містити вказівку, де можна отримати інші документи - складові частини проспекту.
 
154. Оприлюднений текст та формат проспекту та/або додатки до проспекту, завжди повинні бути тотожними з оригінальною версією, затвердженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   Оприлюднений текст та формат проспекту та/або додатки до проспекту повинні завжди бути тотожними з оригінальною версією, затвердженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
155. Особа, що здійснює публічну пропозицію, зобов’язана також оприлюднити відповідно до вимог частини другої цієї статті повідомлення про те, яким чином було оприлюднено проспект і де з ним можна ознайомитися потенційним інвесторам. Вимоги до змісту такого повідомлення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-134- Довбенко М.В.
У підпункті 11 в новій статті 38-1 абзац п’ятий частини 3 виключити.
 
Відхилено   Особа, яка здійснює публічну пропозицію, зобов’язана також оприлюднити відповідно до вимог частини другої цієї статті повідомлення про те, яким чином оприлюднено проспект і де з ним можна ознайомитися потенційним інвесторам. Вимоги до змісту такого повідомлення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
156. 4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на своєму офіційному веб-сайті розміщує проспекти, затверджені нею протягом останніх 12 місяців.
 
-135- Довбенко М.В.
У підпункті 11 в новій статті 38-1 частину 4 викласти в наступній редакції:
"4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на своєму офіційному веб-сайті розміщує затверджені нею проспекти та зміни до них"
 
Враховано   4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на своєму офіційному веб-сайті розміщує затверджені нею проспекти та зміни до них.
 
157. Стаття 38-2. Публічна пропозиція емітентом в процесі емісії
 
-136- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Статтю 38-2 виключити.
 
Відхилено   Стаття 38-2. Здійснення публічної пропозиції емітентом у процесі емісії
 
158. 1. Публічна пропозиція цінних паперів емітентом в процесі їх емісії, здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та виключно за умови оприлюднення проспекту, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, якщо інше не встановлено цим Законом та/або нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також за умови виконання вимог статті 29 цього Закону, та реєстрації випуску цінних паперів, відповідно до вимог статті 30 цього Закону. Здійснення публічної пропозиції цінних паперів емітентом в процесі їх емісії є можливим лише за умови дійсності проспекту.
 
-137- Довбенко М.В.
У підпункті 11 в новій статті 38-2 частину першу викласти в наступній редакції:
"1. Публічна пропозиція цінних паперів емітентом в процесі їх емісії, здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та виключно за умови:
1) оприлюднення проспекту, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, якщо інше не встановлено цим Законом;
2) виконання вимог статті 29 цього Закону;
3) реєстрації випуску цінних паперів, відповідно до вимог статті 30 цього Закону;
4) виконання вимог статті 66 Закону України "Про акціонерні товариства" у разі здійснення публічної пропозиції викуплених емітентом цінних паперів.
Здійснення публічної пропозиції цінних паперів емітентом в процесі їх емісії є можливим лише за умови дійсності проспекту".
 
Враховано частково   1. Публічна пропозиція цінних паперів емітентом у процесі їх емісії здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, виключно за умови:
1) оприлюднення проспекту, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, якщо інше не встановлено цим Законом;
2) виконання вимог статті 29 цього Закону;
3) реєстрації випуску цінних паперів відповідно до вимог статті 30 цього Закону.
Здійснення публічної пропозиції цінних паперів емітентом у процесі їх емісії можливе лише за умови дійсності проспекту.
 
159. 2. Перелік документів, необхідних для затвердження проспекту та реєстрації випуску цінних паперів, а також порядок затвердження та реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку проспекту, підготовленого емітентом, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
3. За включення до проспекту недостовірних та/або оманливих відомостей емітент несе відповідальність, визначену законом.
4. При публічній пропозиції цінних паперів емітентом в процесі їх емісії реєстрація випуску цінних паперів та затвердження проспекту здійснюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в строки, встановлені частиною другою статті 36, та з урахуванням положень частини третьої-четвертої статті 36 цього Закону.
5. Після затвердження проспекту Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, він має бути оприлюднений емітентом шляхом та у строки, визначені у частинах першій та другій статті 38-1 цього Закону.
6. Зміни або доповнення до проспекту оформлюються емітентом, в порядку встановленому статтею 37 цього Закону.
 
-138- Довбенко М.В.
У підпункті 11 в новій статті 38-2 в частині другій слова "Національною комісією" замінити словами "цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії".
 
Враховано   2. Перелік документів, необхідних для затвердження проспекту та реєстрації випуску цінних паперів, а також порядок затвердження та реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку проспекту, підготовленого емітентом, встановлюються цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
3. За включення до проспекту недостовірних та/або оманливих відомостей емітент несе відповідальність, визначену законом.
4. При публічній пропозиції цінних паперів емітентом у процесі їх емісії реєстрація випуску цінних паперів та затвердження проспекту здійснюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у строки, встановлені частиною другою статті 36, та з урахуванням положень частин третьої і четвертої статті 36 цього Закону.
5. Після затвердження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку проспекту він має бути оприлюднений емітентом шляхом та у строки, визначені частинами першою та другою статті 38-1 цього Закону.
6. Зміни або доповнення до проспекту оформлюються емітентом у порядку встановленому статтею 37 цього Закону.
 
160. Стаття 38-3. Проспект цінних паперів при публічній пропозиції викуплених емітентом цінних паперів
 
-139- Довбенко М.В.
У підпункті 11 нову статтю 38-3 виключити.
 
Відхилено   Стаття 38-3. Проспект цінних паперів при публічній пропозиції викуплених емітентом цінних паперів
 
161. 1. Публічна пропозиція викуплених емітентом акцій, здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, виключно за умови оприлюднення проспекту, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, якщо інше не встановлено цим Законом та/або нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також за умови виконання вимог статті 66 Закону України "Про акціонерні товариства". Здійснення публічної пропозиції викуплених емітентом акцій є можливим лише за умови дійсності проспекту.
2. Перелік документів, необхідних для затвердження проспекту, а також порядок затвердження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку проспекту, підготовленого емітентом для публічної пропозиції викуплених ним власних акцій, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
3. За включення до проспекту недостовірних та/або оманливих відомостей емітент несе відповідальність, визначену законом.
4. Проспект при публічній пропозиції викуплених емітентом акцій затверджується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в строки, встановлені частиною другою статті 36 та з урахуванням положень частини третьої-четвертої статті 36 цього Закону.
5. Після затвердження проспекту Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, він має бути оприлюднений емітентом шляхом та у строки, визначені у частинах першій та другій статті 38-1 цього Закону.
6. Зміни або доповнення до проспекту оформлюються емітентом, в порядку встановленому статтею 37 цього Закону.
 
-140- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Статтю 38--3 виключити.
 
Відхилено   1. Публічна пропозиція викуплених емітентом акцій здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, виключно за умови оприлюднення проспекту, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, якщо інше не встановлено цим Законом та/або нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також за умови виконання вимог статті 66 Закону України "Про акціонерні товариства". Здійснення публічної пропозиції викуплених емітентом акцій є можливим лише за умови дійсності проспекту.
2. Перелік документів, необхідних для затвердження проспекту, та порядок затвердження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку проспекту, підготовленого емітентом для публічної пропозиції викуплених ним власних акцій, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
3. За включення до проспекту недостовірних та/або оманливих відомостей емітент несе відповідальність, визначену законом.
4. Проспект при публічній пропозиції викуплених емітентом акцій затверджується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у строки, встановлені частиною другою статті 36 та з урахуванням положень частин третьої і четвертої статті 36 цього Закону.
5. Після затвердження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку проспекту він має бути оприлюднений емітентом шляхом та у строки, визначені частинами першою та другою статті 38-1 цього Закону.
6. Зміни або доповнення до проспекту оформлюються емітентом в порядку встановленому статтею 37 цього Закону.
 
162. Стаття 38-4. Проспект цінних паперів при публічній пропозиції цінних паперів оферентом
1. Публічна пропозиція цінних паперів оферентом, здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, виключно за умови оприлюднення проспекту, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, якщо інше не встановлено цим Законом та/або нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Здійснення публічної пропозиції цінних паперів є можливим лише за умови дійсності проспекту.
2. У разі відсутності оформленого емітентом або іншим оферентом, або особою, яка подавала заявку про допуск до торгів на фондовій біржі, проспекту або його недійсності, оферент може самостійно оформити проспект відповідно до статті 35 цього Закону.
При публічній пропозиції цінних паперів оферентом проспект, оформлений ним, повинен бути погоджений емітентом.
Перелік документів, необхідних для затвердження проспекту, а також порядок затвердження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку проспекту, підготовленого оферентом, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
3. У випадку, передбаченому частиною другою цієї статті, проспект підписується оферентом (особою, що здійснює управлінські функції в оференті, якщо оферент є юридичною особою).
За включення до проспекту недостовірних та/або оманливих відомостей оферент несе відповідальність, визначену законом.
4. Проспект при публічній пропозиції цінних паперів оферентом, затверджується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в строки, встановлені частиною другою статті 36 та з урахуванням положень частини третьої-четвертої статті 36 цього Закону.
 
-141- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Статтю 38-4 виключити.
 
Відхилено   Стаття 38-4. Проспект цінних паперів при публічній пропозиції цінних паперів оферентом
1. Публічна пропозиція цінних паперів оферентом здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, виключно за умови оприлюднення проспекту, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, якщо інше не встановлено цим Законом та/або нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Здійснення публічної пропозиції цінних паперів є можливим лише за умови дійсності проспекту.
2. У разі відсутності оформленого емітентом або іншим оферентом, або особою, яка подавала заявку про допуск до торгів на фондовій біржі, проспекту або його недійсності оферент може самостійно оформити проспект відповідно до статті 35 цього Закону.
При публічній пропозиції цінних паперів оферентом проспект, оформлений ним, повинен бути погоджений емітентом.
Перелік документів, необхідних для затвердження проспекту, а також порядок затвердження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку проспекту, підготовленого оферентом, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
3. У випадку, передбаченому частиною другою цієї статті, проспект підписується оферентом (особою, яка здійснює управлінські функції в оференті, якщо оферент є юридичною особою).
За включення до проспекту недостовірних та/або оманливих відомостей оферент несе відповідальність, визначену законом.
4. Проспект при публічній пропозиції цінних паперів оферентом затверджується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у строки, встановлені частиною другою статті 36, та з урахуванням положень частин третьої і четвертої статті 36 цього Закону.
 
163. 5. Після затвердження проспекту Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, він має бути оприлюднений оферентом протягом двох робочих днів та не пізніше останнього робочого дня, що передує даті здійснення публічної пропозиції цінних паперів.
 
-142- Різаненко П.О.
В абзаці підпункту 11 пункту 3 з абзацом першим частини 5 статті 38-4 слова "та не пізніше" замінити словами "але не пізніше".
 
Враховано   5. Після затвердження проспекту Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку він має бути оприлюднений оферентом протягом двох робочих днів, але не пізніше останнього робочого дня, що передує даті здійснення публічної пропозиції цінних паперів.
 
164. У випадку якщо емітент не здійснював публічну пропозицію таких цінних паперів та/або не здійснювалась публічна пропозиція таких цінних паперів іншим оферентом та/або такі цінні папери не допущені до торгів на фондовій біржі, проспект має бути оприлюднений не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати здійснення публічної пропозиції цінних паперів.
 
   У разі якщо емітент не здійснював публічну пропозицію таких цінних паперів та/або не здійснювалась публічна пропозиція таких цінних паперів іншим оферентом та/або такі цінні папери не допущені до торгів на фондовій біржі, проспект має бути оприлюднений не пізніше ніж за п?ять робочих днів до дати здійснення публічної пропозиції цінних паперів.
 
165. Оприлюднення проспекту оферентом здійснюється шляхом:
1) публікації в офіційному друкованому органі;
2) розміщення в роздрукованому вигляді безкоштовно для потенційного інвестора у публічно доступних приміщеннях оферента, за місцезнаходженням такого оферента;
3) в електронній формі на офіційному веб-сайті оферента;
4) в електронній формі в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
 
-143- Довбенко М.В.
У підпункті 11 в новій статті 38-4 абзаци третій – сьомий частини 5 замінити абзацом такого змісту:
"Оприлюднення проспекту оферентом здійснюється у порядку, встановленому частиною другою статті 38-1 цього Закону".
 
Враховано   Оприлюднення проспекту оферентом здійснюється у порядку, встановленому частиною другою статті 38-1 цього Закону.
 
166. 6. Оферент самостійно обирає чи здійснювати оприлюднення проспекту в паперовій формі, шляхом, передбаченим пунктами 1 та 2 частини п’ятої цієї статті.
 
-144- Довбенко М.В.
У підпункті 11 в новій статті 38-4 в частині 6 абзаци перший і другий виключити.
 
Враховано      
167. У разі, якщо обрано паперову форму оприлюднення проспекту, здійснення оприлюднення оферентом проспекту в електронній формі шляхом, передбаченим пунктами 3 та 4 частини п’ятої цієї статті, є обов’язковим.
 
      
168. У разі, якщо проспект було оприлюднено виключно в електронній формі, паперова форма проспекту має бути надана оферентом безкоштовно потенційному інвестору на його вимогу.
Оприлюднені текст та формат проспекту та/або додатки до проспекту, завжди повинні бути тотожними з оригінальною версією, затвердженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Оферент зобов’язаний також оприлюднити, відповідно до порядку, встановленого частиною п’ятою цієї статті, повідомлення про те, яким чином було оприлюднено проспект і де з ним можна ознайомитися потенційним інвесторам. Вимоги до змісту такого повідомлення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
7. Зміни або доповнення до проспекту оформлюються оферентом, в порядку встановленому статтею 37 цього Закону.
 
-145- Довбенко М.В.
У підпункті 11 в новій статті 38-4 в частині 6 у першому реченні абзацу третього слова "У разі, якщо проспект було оприлюднено виключно в електронній формі," видалити.
 
Враховано   6. Паперова форма проспекту має бути надана оферентом безкоштовно потенційному інвестору на його вимогу.
Оприлюднені текст та формат проспекту та/або додатки до проспекту повинні бути завжди тотожними з оригінальною версією, затвердженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Оферент зобов’язаний також оприлюднити відповідно до порядку, встановленого частиною п’ятою цієї статті, повідомлення про те, яким чином було оприлюднено проспект і де з ним можна ознайомитися потенційним інвесторам. Вимоги до змісту такого повідомлення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
7. Зміни або доповнення до проспекту оформлюються оферентом у порядку, встановленому статтею 37 цього Закону.
 
169. Стаття 38-5. Проспект цінних паперів при допуску цінних паперів до торгів на фондовій біржі
 
-146- Різаненко П.О.
У підпункті 11 пункту 3, в назві нової редакції статті 38-5 після слів "до торгів на фондовій біржі" доповнити словами "у частині включення до біржового реєстру".
 
Враховано   Стаття 38-5. Проспект цінних паперів при допуску цінних паперів до торгів на фондовій біржі у частині включення до біржового реєстру
 
    -147- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Статтю 38-5 виключити.
 
Відхилено    
170. 1. Допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі ринку здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, виключно за умови оприлюднення проспекту, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, якщо інше не встановлено цим Законом та/або нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі є можливим лише за умови дійсності проспекту.
 
-148- Різаненко П.О.
У підпункті 11 пункту 3, абзац першому частини першої нової редакції статті 38 5 після слів "до торгів на фондовій біржі" пропоную доповнити словами "у частині включення до біржового реєстру", а також далі за текстом частин першої-третьої нової редакції статті 38-5 слова "допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі" пропоную доповнити словами "у частині включення цінних паперів до біржового реєстру".
 
Враховано   1. Допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі у частині включення до біржового реєстру здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, виключно за умови оприлюднення проспекту, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, якщо інше не встановлено цим Законом. Допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі у частині включення цінних паперів до біржового реєстру є можливим лише за умови дійсності проспекту.
 
    -149- Довбенко М.В.
У підпункті 11 в новій статті 38-5 в частині 1 слова "та/або нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" видалити.
 
Враховано    
171. 2. У разі відсутності оформленого емітентом або оферентом проспекту або його недійсності, особа, яка подає заявку про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі, може самостійно оформити проспект відповідно до статті 35 цього Закону. Перелік документів, необхідних для затвердження проспекту, а також порядок затвердження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку проспекту, підготовленого особою, яка подає заявку про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-150- Довбенко М.В.
У підпункті 11 в новій статті 38-5 в частині 2 слова "Національною комісією" замінити словами "цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії".
 
Враховано   2. У разі відсутності оформленого емітентом або оферентом проспекту або його недійсності особа, яка подає заявку про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі у частині включення цінних паперів до біржового реєстру, може самостійно оформити проспект відповідно до статті 35 цього Закону. Перелік документів, необхідних для затвердження проспекту та порядок затвердження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку проспекту, підготовленого особою, яка подає заявку про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі у частині включення до біржового реєстру, встановлюються цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
172. 3. У випадку, передбаченому частиною другою цієї статті, проспект підписується особою, яка подає заявку про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі (особою, що здійснює управлінські функції в особі, яка подає заявку про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі, якщо такою особою є юридична особа).
 
   3. У випадку, передбаченому частиною другою цієї статті, проспект підписується особою, яка подає заявку про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі у частині включення до біржового реєстру (особою, яка здійснює управлінські функції в особі, що подає заявку про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі у частині включення до біржового реєстру, якщо такою особою є юридична особа).
 
173. За включення до проспекту недостовірних та/або оманливих відомостей особа, яка подає заявку про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі, несе відповідальність, визначену законом.
 
   За включення до проспекту недостовірних та/або оманливих відомостей особа, яка подає заявку про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі у частині включення до біржового реєстру, несе відповідальність, визначену законом.
 
174. 4. Проспект при допуску цінних паперів до торгів на фондовій біржі затверджується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в строки, встановлені частиною другою статті 36 та з урахуванням положень частини третьої-четвертої статті 36 цього Закону.
 
-151- Різаненко П.О.
У підпункті 11 пункту 3, у частині четвертій нової редакції статті 38-5 слова "при допуску цінних паперів до торгів на фондовій біржі" замінити словами "при включенні цінних паперів до біржового реєстру".
 
Враховано   4. Проспект при допуску цінних паперів до торгів на фондовій біржі у частині включення до біржового реєстру затверджується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у строки, встановлені частиною другою статті 36, та з урахуванням положень частин третьої і четвертої статті 36 цього Закону.
 
175. 5. Після затвердження проспекту Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, він має бути оприлюднений особою, яка подає заявку про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі, протягом двох робочих днів та не пізніше останнього робочого дня, що передує даті початку торгів такими цінними паперами на фондовій біржі.
 
-152- Різаненко П.О.
У підпункті 11 пункту 3, за текстом частин п’ятої-сьомої нової редакції статті 38-5 слова "допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі" пропоную замінити словами "включення цінних паперів до біржового реєстру".
 
Враховано   5. Після затвердження проспекту Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку він має бути оприлюднений особою, яка подає заявку про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі у частині включення до біржового реєстру, протягом двох робочих днів та не пізніше останнього робочого дня, що передує даті початку торгів такими цінними паперами на фондовій біржі.
 
176. У випадку якщо емітент та/або оферент не здійснював публічну пропозицію таких цінних паперів проспект має бути оприлюднений не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати початку торгів такими цінними паперами на фондовій біржі.
 
   У разі якщо емітент та/або оферент не здійснював публічну пропозицію таких цінних паперів, проспект має бути оприлюднений не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати початку торгів такими цінними паперами на фондовій біржі.
 
177. Оприлюднення проспекту особою, яка подає заявку про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі, здійснюється одним із таких способів:
 
-153- Довбенко М.В.
У підпункті 11 в новій статті 38-5 в абзаці третьому частини 5 слова "здійснюється одним із таких способів" замінити словами "здійснюється в порядку, встановленому частиною другою статті 38-1 цього Закону".
 
Враховано   Оприлюднення проспекту особою, яка подає заявку про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі у частині включення до біржового реєстру, здійснюється в порядку, встановленому частиною другою статті 38-1 цього Закону.
 
178. 1) публікації в офіційному друкованому органі;
 
      
179. 2) розміщення в роздрукованому вигляді безкоштовно для потенційного інвестора у публічно доступних приміщеннях фондової біржі, на яку подано заявку про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі, за місцезнаходженням такої фондової біржі;
 
-154- Довбенко М.В.
У підпункті 11 в новій статті 38-5 абзаци четвертий – сьомий частини 5 виключити.
 
Враховано      
180. 3) в електронній формі на офіційному веб-сайті фондової біржі, на якій подано заявку про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі;
 
      
181. 4) в електронній формі в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
 
      
182. 6. Особа, яка подає заявку про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі, самостійно обирає чи здійснювати оприлюднення проспекту в паперовій формі, шляхом, передбаченим пунктами 1 та 2 частини п’ятої цієї статті.
 
-155- Довбенко М.В.
У підпункті 11 в новій статті 38-5 в частині 6 абзаци перший і другий виключити.
 
Враховано      
183. У разі, якщо обрано паперову форму оприлюднення проспекту, здійснення оприлюднення проспекту в електронній формі шляхом, передбаченим пунктами 3 та 4 частини п’ятої цієї статті, є обов’язковим.
 
      
184. У разі, якщо проспект було оприлюднено виключно в електронній формі, паперова форма проспекту має бути надана особою, яка подає заявку про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі, безкоштовно потенційному інвестору на його вимогу.
Оприлюднені текст та формат проспекту та/або додатки до проспекту, завжди повинні бути тотожними з оригінальною версією, затвердженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Особа, яка подає заявку про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі, зобов’язана також оприлюднити, відповідно до порядку, встановленого частиною п’ятою цієї статті, повідомлення про те, яким чином було оприлюднено проспект і де з ним можна ознайомитися потенційним інвесторам. Вимоги до змісту такого повідомлення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
7. Зміни або доповнення до проспекту оформлюються особою, яка подає заявку про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі, в порядку встановленому статтею 37 цього Закону.
 
-156- Довбенко М.В.
У підпункті 11 в новій статті 38-5 в першому реченні абзацу третього слова "У разі, якщо проспект було оприлюднено виключно в електронній формі," видалити.
 
Враховано   6. Паперова форма проспекту має бути надана особою, яка подає заявку про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі у частині включення до біржового реєстру, безкоштовно потенційному інвестору на його вимогу.
Оприлюднені текст та формат проспекту та/або додатки до проспекту повинні бути завжди тотожними з оригінальною версією, затвердженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Особа, яка подає заявку про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі у частині включення до біржового реєстру, зобов’язана також оприлюднити відповідно до порядку, встановленого частиною п’ятою цієї статті, повідомлення про те, яким чином було оприлюднено проспект і де з ним можна ознайомитися потенційним інвесторам. Вимоги до змісту такого повідомлення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
7. Зміни або доповнення до проспекту оформлюються особою, яка подає заявку про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі у частині включення до біржового реєстру, в порядку, встановленому статтею 37 цього Закону.
 
185. Стаття 38-6. Емісія окремих видів цінних паперів
 
   Стаття 38-6. Емісія окремих видів цінних паперів
 
186. 1. Емісія, обіг та викуп цінних паперів інститутів спільного інвестування визначаються Законом України "Про інститути спільного інвестування".
 
-157- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Статтю 38-6 виключити.
 
Відхилено   1. Емісія, обіг та викуп цінних паперів інститутів спільного інвестування визначаються Законом України "Про інститути спільного інвестування".
 
187. 2. Вимоги цього Розділу не застосовуються до емісії державних облігацій, казначейських зобов’язань та державних деривативів.";
 
   2. Вимоги цього розділу не застосовуються до емісії державних облігацій, казначейських зобов’язань та державних деривативів";
 
188. 12) статтю 39 викласти в такій редакції:
 
   16) статтю 39 викласти в такій редакції:
 
189. "Стаття 39. Розкриття регульованої інформації
 
   "Стаття 39. Розкриття регульованої інформації
 
190. 1. Регульована інформація розкривається у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку шляхом її розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, крім випадку, встановленому частиною четвертою цієї статті.
2. Якщо інше не передбачено законодавством регульована інформація також розкривається шляхом:
розміщення її на власному веб-сайті учасника фондового ринку;
подання її до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Учасники фондового ринку зобов'язані розкривати регульовану інформацію відповідно до вимог, в обсязі та строки, встановлені цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Учасники фондового ринку (крім інвесторів в цінні папери) зобов’язані мати власний веб-сайт. Учасник фондового ринку не може обмежувати або встановлювати плату за доступ до інформації, що підлягає обов’язковому розкриттю на власному веб-сайті.
 
-158- Мартовицький А.В.
В абзаці 3 підпункту 12 пункту 3 законопроекту (запропонована частина 1 статті 39) слова "фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, крім випадку, встановленому частиною четвертою цієї статті" замінити словами "фондового ринку про ринок цінних паперів, крім випадків, встановлених частиною четвертою та п’ятою цієї статті".
 
Відхилено   1. Регульована інформація розкривається у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку шляхом її розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, крім випадку, встановленого частиною четвертою цієї статті.
2. Якщо інше не передбачено законодавством, регульована інформація також розкривається шляхом:
1) розміщення її на власному веб-сайті учасника фондового ринку;
2) подання її до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Учасники фондового ринку зобов'язані розкривати регульовану інформацію відповідно до вимог, в обсязі та строки, встановлені цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Учасники фондового ринку (крім інвесторів у цінні папери) зобов’язані мати власний веб-сайт. Учасник фондового ринку не може обмежувати доступ або встановлювати плату за доступ до інформації, що підлягає обов’язковому розкриттю на такому веб-сайті.
 
191. Додаткові вимоги до розкриття регульованої інформації емітентами, цінні папери яких допущені до торгів на регульованому фондовому ринку, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-159- Різаненко П.О.
У підпункті 12 пункту 3, в абзаці шостому частини другої нової редакції статті 39 слова "регульованому фондовому ринку" замінити словами "фондовій біржі".
 
Враховано   Додаткові вимоги до розкриття регульованої інформації емітентами, цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
192. 3. Інформація про власників голосуючих акцій публічних акціонерних товариств, пакет яких становить 5 відсотків і більше акцій, подається емітентові цінних паперів власником таких акцій у строки, порядку та за формою, що встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-160- Довбенко М.В.
У підпункті 12 в новій редакції статті 39 в абзаці першому частини 3 слова "власником таких акцій" замінити словами "Центральним депозитарієм цінних паперів на запит емітента".
 
Враховано по суті у запропонованій Комітетом редакції  3. Інформація про власників голосуючих акцій публічних акціонерних товариств, пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій, подається емітентові цінних паперів власником таких акцій у строки, порядку та за формою, що встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
193. Інформація про власників голосуючих акцій приватних акціонерних товариств, пакет яких становить 10 відсотків і більше акцій, подається емітентові цінних паперів Центральним депозитарієм цінних паперів, у строки, порядку та за формою, що встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-161- Різаненко П.О.
У підпункті 12 пункту 3 новій редакції статті 39 в абзаці другому частини 3 після слів "Центральним депозитарієм" доповнити словами "на запит емітента", цифри "10" замінити цифрою "5", "а слово "голосуючих" виключити.
 
Враховано редакційно   Інформація про власників голосуючих акцій акціонерних товариств, пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій, подається емітентові цінних паперів Центральним депозитарієм цінних паперів на запит емітента у строки, порядку та за формою, що встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
    -162- Мартовицький А.В.
В абзацах 10, 11, 13 підпункту 12 пункту 3 законопроекту (запропонована частина 1 статті 39 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок") слова "голосуючих акцій" замінити словом "акцій".
 
Відхилено    
194. Така інформація обов’язково має містити розмір пакета такого власника із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних такому власнику акцій та відомості про власника із зазначенням імені (найменування) власника, коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента) або коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента).
 
   Така інформація обов’язково має містити відомості про розмір пакета такого власника із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних такому власнику акцій та відомості про власника із зазначенням імені (найменування) власника, коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента) або коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента).
 
195. Інформація про власників пакетів (10 відсотків і більше) голосуючих акцій приватних акціонерних товариств та власників акцій публічних акціонерних товариств, пакет яких становить 5 відсотків і більше акцій оприлюднюється емітентом в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.
 
-163- Довбенко М.В.
У підпункті 12 в новій редакції статті 39 останній абзац частини 3 викласти в такій редакції:
"Зазначена в абзацах першому та другому цієї частини інформація оприлюднюється емітентом в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку".
 
Враховано редакційно   Зазначена в абзацах першому та другому цієї частини інформація оприлюднюється емітентом в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.
 
    -164- Різаненко П.О.
У підпункті 12 пункту 3 новій редакції статті 39 в абзаці четвертому частини 3 "цифри "10" замінити цифрою "5", а слово "голосуючих" виключити.
 
Враховано редакційно    
196. 4. Регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалась публічна пропозиція) виключно шляхом її розміщення на власному веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.";
 
   4. Регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція) виключно шляхом її розміщення на власному веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
197. 13) доповнити статтею 39-1 такого змісту:
 
-165- Мартовицький А.В.
Підпункт 12 пункту 3 законопроекту (запропонована стаття 39 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок") доповнити новим абзацом такого змісту:
"5. Приватне акціонерне товариство (у разі якщо таким товариством не здійснювалась публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належить одній особі, за винятком товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належить державі, не розкриває регульовану інформацію, якщо інше не встановлено його статутом".
 
Враховано редакційно   5. Приватне акціонерне товариство (у разі якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі, не розкриває регульовану інформацію, якщо інше не встановлено його статутом.
У такому разі приватне акціонерне товариство повинно розкривати свою структуру власності";17) доповнити статтею 39-1 такого змісту:
 
198. "Стаття 39-1. Мова розкриття регульованої інформації
 
-166- Різаненко П.О.
У підпункті 13 пункту 3 пропонується:
 
Враховано   "Стаття 39-1. Мова розкриття регульованої інформації
 
199. 1. Регульована інформація розкривається емітентом (крім іноземних емітентів) щонайменше державною мовою України.
 
-167- 1) в абзаці третьому слова " (крім іноземних емітентів) щонайменше" виключити;
2) в абзаці четвертому після слова "розкривається" доповнити словами "крім державною мовою України", а слова "або державною мовою України" виключити;
3) в абзаці шостому слово "щонайменше" виключити.
 
Немає висновку   1. Регульована інформація розкривається емітентом державною мовою України.
 
200. Регульована інформація розкривається іноземним емітентом на вибір емітента англійською мовою або державною мовою України або державною мовою країни Європейського Союзу, в якій цінні папери допущені до торгів на фондовій біржі.
2. Акціонери або фізичні чи юридичні особи, зазначені у статті 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства", мають право надавати інформацію емітенту та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку державною мовою України або англійською мовою.
3. Інформація розкривається професійними учасниками та саморегулівними організаціями професійних учасників фондового ринку, щонайменше державною мовою України.";
 
-168- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Нову статтю 39-1- викласти у такій редакції:
"1. Регульована інформація розкривається емітентом (крім іноземного емітента) українською мовою та за бажанням емітента – також будь-якими іноземними мовами.
2. Регульована інформація, яка розкривається іноземним емітентом оформлюється офіційною мовою країни такого емітента та підлягає автентичному перекладу на українську мову, який затверджується нотаріально.
3. Акціонери або фізичні чи юридичні особи, зазначені у статті 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства", надають інформацію емітенту та депозитаріям українською мовою або офіційною мовою країни їхнього резидентства, яка підлягає автентичному перекладу українською мовою, затверджений нотаріально або апостилем.
4. Інформація розкривається професійними учасниками фондового ринку та саморегулівними організаціями професійних учасників фондового ринку українською мовою та додатково іноземними мовами за їхнім вибором".
 
Враховано редакційно   Регульована інформація розкривається іноземним емітентом державною мовою України, а також за бажанням емітента англійською мовою або державною мовою країни Європейського Союзу, в якій цінні папери допущені до торгів на фондовій біржі.
2. Акціонери або фізичні чи юридичні особи, передбачені статтею 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства", мають право надавати інформацію емітенту та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку державною мовою України або англійською мовою.
3. Інформація розкривається професійними учасниками та саморегулівними організаціями професійних учасників фондового ринку державною мовою України";
 
201. 14) статтю 40 викласти в такій редакції:
 
   18) статтю 40 викласти в такій редакції:
 
202. "Стаття 40. Регулярна інформація про емітента
 
   "Стаття 40. Регулярна інформація про емітента
 
203. 1. Регулярна інформація про емітента - річна та проміжна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
-169- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Зміни до статті 40 відхилити.
 
Відхилено   1. Регулярна інформація про емітента - річна та проміжна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
204. 2. Звітним періодом для складання річної інформації про емітента є календарний рік.
 
   2. Звітним періодом для складання річної інформації про емітента є календарний рік.
 
205. Перший звітний період емітента може бути меншим, ніж 12 місяців, та обчислюється з дня його державної реєстрації до 31 грудня звітного року включно.
 
-170- Мартовицький А.В.
Абзац 5 підпункту 14 пункту 3 законопроекту (запропонована стаття 40) після слів "та обчислюється" доповнити словами "для українських емітентів".
 
Враховано редакційно   Перший звітний період емітента може бути меншим, ніж 12 місяців, та обчислюється для емітентів (крім іноземних) з дня державної реєстрації такого емітента як юридичної особи до 31 грудня звітного року включно.
 
206. 3. Річна інформація про емітента повинна містити такі відомості:
 
   3. Річна інформація про емітента повинна містити такі відомості:
 
207. 1) найменування та місцезнаходження емітента, розмір його статутного капіталу;
 
   1) найменування та місцезнаходження емітента, розмір його статутного капіталу;
 
208. 2) орган управління емітента, його посадові особи та засновники;
3) інформацію про господарську та фінансову діяльність емітента;
4) інформацію про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі;
5) річну фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою). При цьому, якщо, відповідно до вимог законодавства, емітент зобов’язаний підготувати консолідовану фінансову звітність, то річна фінансова звітність повинна містити консолідовану фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою), та окремо власну фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою);
 
-171- Довбенко М.В.
У підпункті 14 в новій редакції статті 40 абзац третій частини 3 викласти в наступній редакції:
"2) інформацію про орган управління емітента, його посадових осіб та засновників;".
 
Враховано   2) інформацію про орган управління емітента, його посадових осіб та засновників;
3) інформацію про господарську та фінансову діяльність емітента;
4) інформацію про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі;
5) річну фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою). При цьому, якщо відповідно до вимог законодавства емітент зобов’язаний підготувати консолідовану фінансову звітність, то річна фінансова звітність повинна містити консолідовану фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою), та окремо свою власну фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою);
 
209. 6) аудиторський висновок;
 
-172- Різаненко П.О.
У підпункті 14 пункту 3 пункт 6 частини третьої нової редакції статті 40 привести у відповідність до Міжнародних стандартів аудиту, а саме викласти в такій редакції:
"6) аудиторський висновок (звіт) незалежного аудитора, що наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою);".
 
Враховано   6) аудиторський висновок (звіт) незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою);
 
210. 7) інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
 
-173- Довбенко М.В.
У підпункті 14 в новій редакції статті 40 абзац восьмий частини 3 доповнити словами " або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів".
 
Враховано редакційно   7) інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів;
8) відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
 
    -174- Мартовицький А.В.
Абзац 13 підпункту 14 пункту 3 законопроекту (запропонований пункт 7 частини 3 статті 40 Закону) виключити.
 
Відхилено    
    -175- Денисенко А.П.
Абз.13 пп.14 п.3 розділу І доповнити словами ", осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю та обставини, існування яких створює заінтересованість".
 
Враховано редакційно    
211. 8) перелік власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій та інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакету яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакету акцій;
 
   9) перелік власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій та інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;
 
212. 9) інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакету акцій;
 
-176- Мартовицький А.В.
Абзац 15 підпункту 14 пункту 3 законопроекту (запропонований пункт 9 частини 3 статті 40 Закону) після слів "належить право голосу за" доповнити словом "простими".
 
Відхилено   10) інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
 
213. 10) інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакету акцій;
 
   11) інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
 
214. 11) звіт керівництва;
 
-177- Воропаєв Ю.М.
З частини третьої нової редакції статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" виключити пункт 11.
 
Відхилено   12) звіт керівництва;
 
215. 12) твердження щодо річної інформації, а саме - офіційна позиція осіб, що здійснюють управлінські функції, про те, що наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, які вимагаються Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об’єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан та прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, в рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об’єктивне подання інформації щодо розвитку і здійснення господарської діяльності і стану емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, в рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності;
 
-178- Довбенко М.В.
У підпункті 14 в новій редакції статті 40 абзац тринадцятий частини 3 після слів "що здійснюють управлінські функції" доповнити словами "та підписують річну інформацію емітента".
 
Враховано   13) твердження щодо річної інформації, а саме - офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, про те, що наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об’єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об’єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності;
 
    -179- Мартовицький А.В.
Абзац 18 підпункту 14 пункту 3 (запропонований пункт 12 частини 3 статті 40 Закону) та далі по тексту після слів "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" доповнити словами "в Україні".
 
Враховано    
    -180- Воропаєв Ю.М.
З частини третьої нової редакції статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" виключити пункт 12.
 
Відхилено    
216. 13) відомості щодо заснування емітентом інших юридичних осіб (участі в інших юридичних особах);
 
-181- Різаненко П.О.
Абзац пункту 3 пункту 6 із пунктом 13 частини третьої нової редакції статті 40 викласти в такій редакції:
"13) відомості щодо участі емітента в інших юридичних особах".
 
Враховано   14) відомості про участь емітента в інших юридичних особах;
 
    -182- Мартовицький А.В.
Абзац 19 пункту 14 пункту 3 (запропонований пункт 13 частини 3 статті 40) доповнити словами ", за винятком участі в неприбуткових організаціях та/або громадських об’єднаннях".
 
Враховано редакційно    
217. 14) інформацію про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників);
 
-183- Воропаєв Ю.М.
З частини третьої нової редакції статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" виключити пункт 14.
 
Відхилено   15) інформацію про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників);
 
218. 15) інформацію про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів;
 
   16) інформацію про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів;
 
219. 16) інформацію про наявність у власності працівників емітента цінних паперів такого емітента;
 
-184- Різаненко П.О.
Абзац пункту 3 пункту 6 із пунктом 16 частини третьої нової редакції статті 40 викласти в такій редакції:
"16) інформацію про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, а щодо акцій - у кожного у розмірі понад 0,1% розміру статутного капіталу такого емітента".
 
Враховано   17) інформацію про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, а щодо акцій – у кожного у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента;
 
    -185- Мартовицький А.В.
Абзац 22 підпункту 14 пункту 3 (пункт 16 частини 3 статті 40 Закону) виключити.
 
Відхилено    
220. 17) інформацію про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна у емітента;
 
-186- Воропаєв Ю.М.
З частини третьої нової редакції статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" виключити пункт 17.
 
Відхилено   18) інформацію про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента;
 
221. 18) інформацію про будь-які договори, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом;
 
-187- Довбенко М.В.
У підпункті 14 в новій редакції статті 40 абзац дев’ятнадцятий частини 3 після слів "договори" доповнити словами "та/або правочини".
 
Враховано   19) інформацію про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом;
 
222. 19) інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента у разі їх звільнення;
 
-188- Воропаєв Ю.М.
З частини третьої нової редакції статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" виключити пункти 18, 19.
 
Відхилено   20) інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
 
223. 20) інформацію про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими в результаті обмеження таких прав передано іншій особі;
 
-189- Мартовицький А.В.
Абзац 26 підпункту 14 пункту 3 законопроекту (пункт 20 частини 3 статті 40 Закону) викласти в новій редакції:
"18) інформацію про загальну кількість голосуючих простих акцій та кількість голосуючих простих акцій, права голосу за якими обмежено".
 
Відхилено   21) інформацію про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі;
 
224. 21) інформацію про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді.
 
-190- Різаненко П.О.
Частину третю нової редакції статті 40 доповнити новими пунктами такого змісту:
"22) інформацію щодо придбання власних акцій емітентом;
23) інформацію про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента."
 
Враховано   22) інформацію про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді;
23) інформацію про придбання власних акцій емітентом;
24) інформацію про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.
 
225. Емітент має право додатково розкривати інші відомості у складі річної інформації.
 
   Емітент має право додатково розкривати інші відомості у річній інформації.
 
226. Річна інформація повинна бути затверджена вищим органом емітента до її розкриття відповідно до вимог цього Закону.
 
-191- Різаненко П.О.
В абзаці пункту 3 пункту 6 із останнім абзацом частини третьої нової редакції статті 40 слова "вищим органом" замінити словами "наглядовою радою".
 
Враховано   Річна інформація повинна бути затверджена наглядовою радою емітента до її розкриття відповідно до вимог цього Закону.
 
    -192- Мартовицький А.В.
Абзац 29 підпункту 14 пункту 3 законопроекту (запропонований останній абзац частини 3 статті 40 Закону) виключити.
 
Відхилено    
227. 4. Річна інформація про емітента є регульованою інформацією та підлягає розкриттю емітентом не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.
 
-193- Мартовицький А.В.
В абзаці 30 підпункту 14 пункту 3 законопроекту (абзац 1 частини 4 статті 40 Закону) слова та цифри "30 квітня" замінити словами та цифрами "01 червня".
 
Відхилено   4. Річна інформація про емітента є регульованою інформацією та підлягає розкриттю емітентом не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.
 
228. Річна інформація повинна залишатися в публічному доступі на власному веб-сайті емітента протягом щонайменше 10 років.
 
-194- Мартовицький А.В.
Абзац 31 підпункту 14 пункту 3 законопроекту (абзац 2 частини 4 статті 40 Закону) доповнити словами "після її розкриття".
 
Враховано   Річна інформація повинна залишатися в публічному доступі на власному веб-сайті емітента протягом щонайменше 10 років після її розкриття.
 
229. 5. Звітним періодом для складання проміжної інформації про емітента є квартал. Проміжна інформація про емітента складається станом на кінець останнього дня кварталу.
 
   5. Звітним періодом для складання проміжної інформації про емітента є квартал. Проміжна інформація про емітента складається станом на кінець останнього дня кварталу.
 
230. Проміжна інформація про емітента повинна містити такі відомості:
 
   Проміжна інформація про емітента повинна містити такі відомості:
 
231. 1) найменування та місцезнаходження емітента, розмір його статутного капіталу;
 
   1) найменування та місцезнаходження емітента, розмір його статутного капіталу;
 
232. 2) орган управління емітента, його посадові особи та засновники;
 
-195- Довбенко М.В.
У підпункті 14 в новій редакції статті 40 абзац четвертий частини 5 викласти в наступній редакції:
"2) інформацію про орган управління емітента, його посадових осіб та засновників;".
 
Враховано   2) інформацію про орган управління емітента, його посадових осіб та засновників;
 
233. 3) інформацію про господарську та фінансову діяльність емітента;
 
   3) інформацію про господарську та фінансову діяльність емітента;
 
234. 4) інформацію про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість);
 
   4) інформацію про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість);
 
235. 5) проміжну фінансову звітність разом з оглядом цієї звітності, підготовленим аудитором (аудиторською фірмою);
 
-196- Різаненко П.О.
В абзаці тридцять восьмому підпункту 14 пункту 3 слово "оглядом" замінити словами "висновком щодо огляду".
 
Враховано   5) проміжну фінансову звітність разом з висновком про огляд цієї звітності, підготовленим аудитором (аудиторською фірмою);
 
    -197- Мартовицький А.В.
В абзаці 38 підпункту 14 пункту 3 законопроекту (пункт 5 частини 5 статті 40 Закону) слова "разом з оглядом цієї звітності, підготовленим аудитором (аудиторською фірмою)" виключити.
 
Враховано по суті у запропонованій Комітетом редакції   
236. 6) проміжний звіт керівництва;
 
   6) проміжний звіт керівництва;
 
237. 7) твердження щодо проміжної інформації, а саме - офіційна позиція, осіб, що здійснюють управлінські функції, про те, що наскільки це їм відомо, проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, які вимагаються Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об’єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан та прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, в рамках консолідованої фінансової звітності, і що проміжний звіт керівництва включає достовірне та об’єктивне подання інформації, яке вимагається частиною 4 статті 40-1- цього Закону;
 
   7) твердження щодо проміжної інформації, а саме - офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції, про те, що наскільки це їм відомо, проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об’єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, і що проміжний звіт керівництва включає достовірне та об’єктивне подання інформації, відповідно до частини четвертої статті 40-1- цього Закону;
 
238. 8) відомості щодо заснування емітентом інших юридичних осіб (участі в інших юридичних особах);
 
-198- Різаненко П.О.
В абзаці пункту 3 із пунктом 8 частини четвертої нової редакції статті 40 слова "заснування емітентом інших юридичних осіб (участі" замінити словом "участі емітента".
 
Враховано   8) відомості про участь емітента в інших юридичних особах;
 
    -199- Мартовицький А.В.
Абзац 41 підпункту 14 пункту 3 законопроекту (пункт 8 частини 5 статті 40 Закону) доповнити словами ", за винятком участі в неприбуткових організаціях та/або громадських об’єднаннях"
 
Відхилено    
239. 9) інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
 
-200- Денисенко А.П.
Абз.42 пп.14 п.3 розділу І доповнити словами ", осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю та обставини, існування яких створює заінтересованість".
 
Враховано   9) інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
 
    -201- Мартовицький А.В.
Абзац 42 підпункту 14 пункту 3 законопроекту (пункт 9 частини 5 статті 40 Закону) виключити.
 
Відхилено    
240. 10) інформацію про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими в результаті обмеження таких прав передано іншій особі.
 
-202- Мартовицький А.В.
В абзаці 43 підпункту 14 пункту 3 законопроекту (пункт 10 частини 5 статті 40 Закону) слова ", а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими в результаті обмеження таких прав передано іншій особі" виключити.
 
Відхилено   10) інформацію про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
 
241. Емітент має право додатково розкривати інші відомості у складі проміжної інформації.
 
   Емітент має право додатково розкривати інші відомості у проміжній інформації.
 
242. У разі, коли емітент, відповідно до законодавства, зобов’язаний складати фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, то проміжна фінансова звітність емітента складається відповідно до таких стандартів.
 
   У разі якщо емітент відповідно до законодавства зобов’язаний складати фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, проміжна фінансова звітність емітента складається відповідно до таких стандартів.
 
243. У разі, коли емітент, відповідно до законодавства, зобов’язаний складати окрему власну фінансову звітність відповідно до національних стандартів фінансової звітності та не зобов’язаний готувати консолідовану фінансову звітність, то скорочений перелік фінансових звітів повинен містити принаймні стислий баланс, короткий звіт про прибутки та збитки та примітки до цих звітів. Готуючи стислий баланс та короткий звіт про прибутки та збитки, емітент повинен додержуватись тих самих принципів як при підготовці річної фінансової звітності.
 
   У разі якщо емітент відповідно до законодавства зобов’язаний складати окрему власну фінансову звітність відповідно до національних стандартів фінансової звітності та не зобов’язаний готувати консолідовану фінансову звітність, скорочений перелік фінансових звітів повинен містити принаймні стислий баланс, короткий звіт про прибутки та збитки та примітки до цих звітів. Готуючи стислий баланс та короткий звіт про прибутки та збитки, емітент повинен додержуватися тих самих принципів, як при підготовці річної фінансової звітності.
 
244. Якщо проміжна фінансова звітність була будь-яким способом перевірена аудитором (аудиторською фірмою), то відповідні документи аудитора (аудиторської фірми) повинні бути включені у повному обсязі до такої звітності. Якщо проміжна фінансова звітність не була перевірена аудитором (аудиторською фірмою), емітент повинен про це окремо зазначити у своїй проміжній фінансовій інформації.
 
-203- Мартовицький А.В.
В абзаці 47 підпункту 14 пункту 3 законопроекту (запропонований абзац 16 частини 5 статті 40 Закону) слова "відповідні документи" замінити словом "висновки".
 
Відхилено   Якщо проміжна фінансова звітність була у будь-який спосіб перевірена аудитором (аудиторською фірмою), то відповідні документи аудитора (аудиторської фірми) мають бути включені у повному обсязі до такої звітності. Якщо проміжна фінансова звітність не була перевірена аудитором (аудиторською фірмою), емітент повинен про це окремо зазначити у своїй проміжній фінансовій інформації.
 
245. Особливості проміжної фінансової звітності емітентів, які ведуть бухгалтерський облік та складають фінансову звітність за національними стандартами, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Міністерством фінансів України.
 
   Особливості проміжної фінансової звітності емітентів, які ведуть бухгалтерський облік та складають фінансову звітність за національними стандартами, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Міністерством фінансів України.
 
246. 6. Строки, порядок і форми розкриття регулярної інформації про емітента (річної та проміжної) і додаткових відомостей, що містяться у такій інформації, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-204- Воропаєв Ю.М.
Частину шосту нової редакції статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" виключити.
 
Враховано частково   6. Строки, порядок і форми розкриття регулярної інформації про емітента (річної та проміжної) і відомостей, що містяться у такій інформації, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яка вживає заходів щодо розкриття зазначеної інформації.
 
247. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює додаткові вимоги до розкриття регулярної інформації про емітента та вживає заходів щодо її розкриття.
 
      
248. 7. Емітенти, які здійснили публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі, зобов’язані не пізніше 31 січня кожного року оприлюднювати на власному веб-сайті календарний план розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації (далі - Календарний план).
 
-205- Довбенко М.В.
У підпункті 14 в новій редакції статті 40 частину 7 виключити.
 
Відхилено   7. Емітенти, які здійснили публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі, зобов’язані не пізніше 31 січня кожного року оприлюднювати на власному веб-сайті календарний план розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації (далі - календарний план).
 
    -206- Воропаєв Ю.М.
Частину сьому нової редакції статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" виключити.
 
Відхилено    
    -207- Мартовицький А.В.
Абзаци 51-52 підпункту 14 пункту 3 законопроекту (запропонована частина 7 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок") виключити.
 
Відхилено    
249. Порядок і форму розкриття Календарного плану, а також додаткові вимоги щодо його змісту, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-208- Різаненко П.О.
В абзаці пункту 3 пункту 6 з абзацом другим частини сьомої нової редакції статті 40 слово "додаткові" виключити.
 
Враховано   Порядок і форму розкриття календарного плану, а також вимоги щодо його змісту встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
250. 8. Публічне акціонерне товариство, щодо акцій якого здійснено публічну пропозицію та/або акції якого допущені до торгів на фондовій біржі, а також банк зобов’язані розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті.
 
-209- Воропаєв Ю.М.
Частину восьму нової редакції статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" викласти у такій редакції:
"8. Публічне акціонерне товариство, щодо акцій якого здійснено публічну пропозицію та/або акції якого допущені до торгів на фондовій біржі, а також банки, які є публічними акціонерними товариствами, зобов’язані розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті.
Емітент, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого здійснено публічну пропозицію та/або цінні папери якого допущені до торгів на фондовій біржі, зобов’язаний розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті за винятком вимог пунктів 7 - 10 та 20 частини третьої та пунктів 9 - 10 частини п’ятої цієї статті.
Приватне акціонерне товариство (щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого здійснено публічну пропозицію) зобов’язане розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті за винятком вимог пунктів 6, 7, 9, 19, 20 частини третьої та частини п’ятої цієї статті".
 
Відхилено   8. Публічне акціонерне товариство, щодо акцій якого здійснено публічну пропозицію та/або акції якого допущені до торгів на фондовій біржі, а також банк зобов’язані розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті.
 
251. Публічне акціонерне товариство, щодо акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов’язане розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті за винятком вимог частини п’ятої цієї статті.
 
-210- Мартовицький А.В.
Абзац 54 підпункту 14 пункту 3 законопроекту (абзац 2 частини 8 статті 40 Закону) викласти в новій редакції:
"Акціонерне товариство, щодо акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов’язане розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті за винятком вимог частини п’ятої цієї статті."
 
Враховано редакційно   Публічне акціонерне товариство (крім банків), щодо акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов’язано розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті, крім вимог частини п’ятої цієї статті.
 
    -211- Різаненко П.О.
Абзац підпункту 14 пункту 3 з абзацом другим частини восьмої нової редакції статті 40 після слова "товариство" доповнити словами в дужках " (крім банків").
 
Враховано редакційно    
252. Емітент, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого здійснено публічну пропозицію та/або цінні папери якого допущені до торгів на фондовій біржі, зобов’язаний розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті за винятком вимог пунктів 7 - 10 та 20 частини третьої та пунктів 9-10 частини п’ятої цієї статті.
 
-212- Різаненко П.О.
В абзаці п'ятдесят п'ятому підпункту 14 пункту 3 цифри "7 – 10", "20" замінити відповідно цифрами "7-11", 21.
 
Враховано   Емітент, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого здійснено публічну пропозицію та/або цінні папери якого допущені до торгів на фондовій біржі, зобов’язаний розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті, крім вимог пунктів 7 – 11 та 21 частини третьої та пунктів 9 – 10 частини п’ятої цієї статті.
 
253. Приватне акціонерне товариство (щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого здійснено публічну пропозицію) зобов’язане розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті за винятком вимог пунктів 6, 7, 9, 20 частини третьої та частини п’ятої цієї статті. При цьому для товариства, зазначеного у цьому абзаці:
 
-213- Різаненко П.О.
В абзаці п'ятдесят шостому підпункту 14 пункту 3 цифри "7, 9" замінити цифрами "7, 8, 10" та доповнити абзац словами "аудиторський висновок розкривається у разі проходження аудиту".
 
Враховано   Приватне акціонерне товариство (щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого здійснено публічну пропозицію) зобов’язано розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті, крім вимог пунктів 6, 7, 8, 10, 20 частини третьої та частини п’ятої цієї статті. При цьому для товариства, зазначеного у цьому абзаці, аудиторський висновок розкривається у разі проходження аудиту.
 
254. 1) пороговим значенням пакету акцій є 10 відсотків його голосуючих акцій;
 
-214- Різаненко П.О.
Абзаци п'ятдесят сьомий - п'ятдесят дев'ятий
 
Враховано      
255. 2) розміром пакету акцій, передбаченого у пункті 8 частини третьої цієї статті, є 10 відсотків його акцій;
 
-215- підпункту 14 пункту 3 виключити.
 
Немає висновку      
256. 3) аудиторський висновок розкривається у разі проходження аудиту.
 
      
257. Пункт 5 частини третьої цієї статті не застосовується до приватного акціонерного товариства (крім того, яке здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів, крім акцій) в частині підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) річної фінансової звітності.
 
   Пункт 5 частини третьої цієї статті не застосовується до приватного акціонерного товариства (крім того, яке здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів, крім акцій) у частині підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) річної фінансової звітності.
 
258. Емітент, який не є акціонерним товариством, та який не здійснював публічну пропозицію інших цінних паперів, крім акцій, та цінні папери якого не допущені до торгів на фондовій біржі, зобов’язаний розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті за винятком вимог пунктів 6-20 частини третьої та частини п’ятої цієї статті.
Вимоги цієї статті не застосовуються до емітентів таких видів цінних паперів:
1) державні облігації;
2) казначейські зобов’язання;
3) облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
4) облігації місцевих позик;
 
-216- Різаненко П.О.
В абзаці шістдесят другому підпункту 14 пункту 3 цифри "20" замінити цифрами "21".
 
Враховано   Емітент, який не є акціонерним товариством та який не здійснював публічну пропозицію інших цінних паперів, крім акцій, та цінні папери якого не допущені до торгів на фондовій біржі, зобов’язаний розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті за винятком вимог пунктів 6-21 частини третьої та частини п’ятої цієї статті.
Вимоги цієї статті не застосовуються до емітентів таких видів цінних паперів:
1) державні облігації;
2) казначейські зобов’язання;
3) облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
4) облігації місцевих позик.
 
259. 5) облігації МФО.
 
-217- Різаненко П.О.
У підпункті 14 пункту 3, з частини восьмої нової редакції статті 40 виключити пункт 5 такого змісту:
"5) облігації МФО".
 
Враховано      
260. Особливості подання та оприлюднення регулярної інформації інститутами спільного інвестування встановлюються законодавством.
 
   Особливості подання та оприлюднення регулярної інформації інститутами спільного інвестування встановлюються законодавством.
 
261. 9. Відповідальність за повноту розкриття інформації, передбаченої цією статтею, несе емітент та/або особа, що здійснює управлінські функції в ньому.";
 
   9. Відповідальність за повноту розкриття інформації, передбаченої цією статтею, несе емітент та/або особа, що здійснює управлінські функції в ньому";
 
262. 15) доповнити статтею 40-1- такого змісту:"Стаття 40-1. Звіт керівництва 1. Річний звіт керівництва, який включається до річної інформації про емітента відповідно до статті 40 цього Закону, повинен містити достовірний огляд розвитку емітента та його діяльності за звітний період, включно з описом ризиків та невизначеностей з якими стикається емітент у своїй господарській діяльності.
 
-218- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Нову статтю 40-1 відхилити.
 
Відхилено   19) доповнити статтею 40-1- такого змісту:"Стаття 40-1. Звіт керівництва 1. Річний звіт керівництва, який включається до річної інформації про емітента відповідно до статті 40 цього Закону, повинен містити достовірний огляд розвитку емітента та його діяльності за звітний період, включно з описом ризиків та невизначеностей, з якими стикається емітент у своїй господарській діяльності.
 
263. Річний звіт керівництва готується відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового рику.
 
   Річний звіт керівництва готується відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового рику.
 
264. 2. Річний звіт керівництва повинен містити:
 
   2. Річний звіт керівництва повинен містити:
 
265. 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;
 
   1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;
 
266. 2) інформацію щодо розвитку емітента;
 
   2) інформацію про розвиток емітента;
 
267. 3) інформацію щодо придбання власних акцій емітентом;
 
-219- Різаненко П.О.
У підпункті 15 пункту 3 розділу І підпункти 3 та 4 частини другої нової статті 40-1- виключити з їх перенесенням до частини третьої нової редакції статті 40.
 
Враховано      
268. 4) інформацію про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента;
 
      
269. 5) інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
 
   3) інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
 
270. а) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, в тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;
 
   а) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;
 
271. б) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;
 
   б) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;
 
272. 6) звіт про корпоративне управління.
 
-220- Мартовицький А.В.
Підпункт 15 пункту 3 законопроекту доповнити новим абзацом 14 такого змісту:
"До річного звіту керівництва товариства, щодо цінних паперів якого не здійснено публічну пропозицію, повинен містити інформацію, вимоги пунктів 3) – 6) цієї частини статті не застосовуються."
 
Враховано по суті у запропонованій Комітетом редакції  4) звіт про корпоративне управління.
 
273. 3. Якщо емітент є фінансовою установою, звіт про корпоративне управління готується відповідно до вимог цього Закону та Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг".
 
-221- Воропаєв Ю.М.
Частину третю нової редакції статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" викласти у такій редакції:
"3. Якщо емітент є фінансовою установою (крім банків), звіт про корпоративне управління готується відповідно до вимог цього Закону та Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг". Звіт про корпоративне управління банків готується відповідно до вимог цього Закону та Закону України "Про банки і банківську діяльність".
 
Відхилено   3. Якщо емітент є фінансовою установою, звіт про корпоративне управління готується відповідно до вимог цього Закону та Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг".
 
274. Якщо емітент не є фінансовою установою, звіт про корпоративне управління готується відповідно до вимог цього Закону.
 
   Якщо емітент не є фінансовою установою, звіт про корпоративне управління готується відповідно до вимог цього Закону.
 
275. Звіт про корпоративне управління повинен містити:
 
   Звіт про корпоративне управління повинен містити:
 
276. 1) посилання на:
 
   1) посилання на:
 
277. а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
 
   а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
 
278. б) кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;
 
-222- Різаненко П.О.
Підпункт 15 пункту 3 (підпункт "а" пункту 1 частини третьої нової статті 40-1) після слова "управління" доповнити словами "фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління".
 
Враховано   б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;
 
279. в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначених законодавством вимог.
 
   в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
 
280. Якщо робиться посилання на кодекс корпоративного управління, вказаний у підпунктах "а" або "б", емітент також зазначає посилання, де відповідні тексти перебувають у публічному доступі. Якщо робиться посилання на інформацію вказану у підпункті "в", емітент зазначає інформацію про практику корпоративного управління;
 
   Якщо робиться посилання на кодекс корпоративного управління, зазначений у підпунктах "а" або "б", емітент також надає посилання, де відповідні тексти перебувають у публічному доступі. Якщо робиться посилання на інформацію, зазначену в підпункті "в", емітент надає інформацію про практику корпоративного управління;
 
281. 2) якщо емітент, відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" і "б" пункту 1 цієї частини, пояснення зі сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" і "б" пункту 1 цієї частини, то він обґрунтовує причини таких дій;
 
-223- Різаненко П.О.
В абзаці двадцять другому підпункту 15 пункту 3 букви та слово "а" і "б" замінити буквами і словом "а" або "б".
 
Враховано   2) якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, – пояснення із сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, він обґрунтовує причини таких дій;
 
282. 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис питань, які розглядались на таких зборах разом з прийнятими на них рішеннями;
 
-224- Мартовицький А.В.
В абзаці 23 підпункту 15 пункту 3 законопроекту (пункт 3 частини 3 статті 40-1 Закону) слова "разом з прийнятими на них рішеннями" виключити.
 
Враховано редакційно   3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
 
    -225- Різаненко П.О.
У підпункті 15 пункту 3 в абзацах з пунктами 3 та 4 частини третьої статті 40-1 слова "питань, які розглядались на таких зборах разом з прийнятими на них рішенням" замінити словами "прийнятих рішень".
 
Враховано редакційно    
283. 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (у разі наявності) емітента, їх комітетів (у разі наявності), про проведені засідання та загальний опис питань, які розглядались на засіданнях таких органів разом з рішеннями прийнятими на них;
 
-226- Мартовицький А.В.
В абзаці 24 підпункту 15 пункту 3 законопроекту (пункт 4 частини 3 статті 40-1 Закону України) слова "разом з рішеннями прийнятими на них" виключити.
 
Враховано редакційно   4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;
 
284. 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
 
   5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
 
285. 6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакету акцій емітента;
 
   6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
 
286. 7) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
 
   7) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
 
287. 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
 
-227- Мартовицький А.В.
Абзаци 28-29 підпункту 15 пункту 3 законопроекту (пункти 8-9 частини 3 статті 40-1 Закону) виключити.
 
Відхилено   8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
 
288. 9) повноваження посадових осіб емітента.
 
   9) повноваження посадових осіб емітента.
 
289. Аудитор (аудиторська фірма) повинен висловити свою думку щодо інформації, вказаної у пунктах 5 - 9 цієї частини, а також перевірити інформацію, вказану у пунктах 1 - 4 цієї частини. Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління емітента.
 
-228- Різаненко П.О.
В абзаці тридцятому підпункту 15 пункту 3 слова "Аудитор (аудиторська фірма) повинен" замінити словами "Емітент зобов’язаний залучити аудитора (аудиторську фірму), який повинен".
 
Враховано   Емітент зобов’язаний залучити аудитора (аудиторську фірму), який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5 – 9 цієї частини, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1 – 4 цієї частини. Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління емітента.
 
290. 4. Проміжний звіт керівництва повинен щонайменше містити вказівки на важливі події, які відбулися впродовж звітного періоду та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей. Проміжний звіт керівництва також повинен містити інформацію про значні правочини та правочини із заінтересованістю емітента, які вчинялися емітентом протягом звітного періоду.";
16) статтю 41 викласти в такій редакції:
"Стаття 41. Особлива інформація про емітента
1. Особлива інформація про емітента - інформація, до якої належать відомості про:
1) прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;
2) прийняття рішення про викуп власних акцій, крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу;
3) наявність, строк дії та сторони акціонерного договору;
 
-229- Мартовицький А.В.
В абзаці 31 підпункту 15 пункту 3 законопроекту (запропонована частина 4 статті 40-1 Закону) друге речення виключити.
 
Враховано   4. Проміжний звіт керівництва повинен щонайменше містити вказівки на важливі події, які відбулися упродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей";
20) статтю 41 викласти в такій редакції:
"Стаття 41. Особлива інформація про емітента
1. Особлива інформація про емітента – інформація, до якої належать відомості про:
1) прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;
2) прийняття рішення про викуп власних акцій, крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу;
3) наявність, строк дії та сторони акціонерного договору;
 
291. 4) факти допуску/скасування допуску цінних паперів до торгів на фондовій біржі;
 
-230- Мартовицький А.В.
Абзац 7 підпункту 16 пункту 3 законопроекту (пункт 4 частини 1 статті 41 Закону) викласти в новій редакції:
"4) факти включення/виключення цінних паперів до біржового реєстру фондової біржі;"
 
Враховано   4) факти включення/виключення цінних паперів до біржового реєстру фондової біржі;
 
292. 5) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
 
-231- Різаненко П.О.
Абзац восьмий підпункту 16 пункту 3 викласти у такій редакції:
"5) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість".
 
Враховано   5) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
6) про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
 
    -232- Мартовицький А.В.
Абзац 8 підпункту 16 пункту 3 законопроекту (пункт 5 частини 1 статті 41 Закону) викласти в новій редакції:
"5) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість".
 
Враховано редакційно    
    -233- Денисенко А.П.
Абз.8 пп.16 п.3 розділу І викласти у такі редакції: "5) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю та обставини, існування яких створює заінтересованість".
 
Враховано редакційно    
293. 6) зміну складу посадових осіб емітента;
 
   7) зміну складу посадових осіб емітента;
 
294. 7) зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакету яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакету акцій;
 
-234- Воропаєв Ю.М.
Пункт 7) частини першої нової редакції статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" викласти у такій редакції:
"7) зміна істотної участі акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакету яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакету акцій".
 
Відхилено   8) зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;
 
    -235- Мартовицький А.В.
В абзаці 10 підпункту 16 пункту 3 законопроекту (запропонований пункт 7 частини 1 статті 41 Закону) слова ", яким належать голосуючі акції" виключити.
 
Відхилено    
295. 8) зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакету акцій;
 
-236- Мартовицький А.В.
Абзаци 11-12 підпункту 16 пункту 3 законопроекту (запропоновані пункти 8-9 частини 1 статті 41 Закону) виключити.
 
Відхилено   9) зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
 
296. 9) зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакету акцій;
10) рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;
11) рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;
12) порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента;
13) порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;
14) рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента;
15) повідомлення про викуп акцій, понад порогові значення пакету акцій;
 
-237- Різаненко П.О.
Абзац дванадцятий підпункту 16 пункту 3 викласти у такій редакції:
"9) зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакету акцій. У випадку зміни осіб, передбаченої цим пунктом, особи, які ведуть облік прав власності на зазначені фінансові інструменти, зобов’язані надавати емітенту інформацію на його запит".
 
Враховано   10) зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. У випадку зміни осіб, передбаченої цим пунктом, особи, які ведуть облік прав власності на зазначені фінансові інструменти, зобов’язані надавати емітенту інформацію на його запит;
11) рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;
12) рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;
13) порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента;
14) порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;
15) рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента;
16) повідомлення про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій;
 
297. 16) зміни до статуту, пов’язані із зміною прав акціонерів;
17) кількість голосуючих акцій та розміру статутного капіталу в результаті його збільшення або зменшення;
18) набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій із зазначенням інформації про найвищу ціну придбання акцій за останні 12 місяців у процесі такого набуття, імені (найменування) власника (власників), коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників);
19) набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій із зазначенням інформації про найвищу ціну придбання акцій за останні 12 місяців у процесі такого набуття, імені (найменування) власника (власників), коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників);
20) набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій із зазначенням інформації про найвищу ціну придбання акцій за останні 12 місяців у процесі такого набуття, імені (найменування) власника (власників), коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників).
2. Строки, порядок і форми розкриття особливої інформації про емітента та додаткових відомостей, що містяться у такій інформації, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює додаткові вимоги до розкриття особливої інформації про емітента та вживає заходів щодо її розкриття.
 
-238- Мартовицький А.В.
Абзаци 19-20 підпункту 16 пункту 3 законопроекту (запропоновані пункти 16-17 частини 1 статті 41 Закону) виключити.
 
Відхилено   17) зміни до статуту, пов’язані із зміною прав акціонерів;
18) кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення;
19) набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій із зазначенням інформації про найвищу ціну придбання акцій за останні 12 місяців у процесі такого набуття, імені (найменування) власника (власників), коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників);
20) набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій із зазначенням інформації про найвищу ціну придбання акцій за останні 12 місяців у процесі такого набуття, імені (найменування) власника (власників), коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників);
21) набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій із зазначенням інформації про найвищу ціну придбання акцій за останні 12 місяців у процесі такого набуття, імені (найменування) власника (власників), коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників).
2. Строки, порядок і форми розкриття особливої інформації про емітента та додаткових відомостей, що містяться у такій інформації, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює додаткові вимоги до розкриття особливої інформації про емітента та вживає заходів щодо її розкриття.
 
298. 4. Публічне акціонерне товариство та банк зобов’язані розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті.
 
-239- Воропаєв Ю.М.
Абзаци перший та другий частини 4 статті 41 викласти у такій редакції:
"4. Публічне акціонерне товариство та банки, які є публічними акціонерними товариствами, зобов’язані розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті.
Приватне акціонерне товариство зобов’язане розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті за винятком вимог пунктів 3, 5, 8 – 9, 15 – 17 та 19 частини першої цієї статті. При цьому для товариств, зазначених у цьому абзаці, пороговим значенням пакету акцій є 10 відсотків його голосуючих акцій.".
 
Відхилено   4. Публічне акціонерне товариство та банк зобов’язані розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті.
 
299. Приватне акціонерне товариство зобов’язане розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті за винятком вимог пунктів 3, 8 - 9, 15 - 17 та 19 частини першої цієї статті. При цьому для товариств, зазначених у цьому абзаці, пороговим значенням пакету акцій є 10 відсотків його голосуючих акцій.
 
-240- Різаненко П.О.
Абзац двадцять сьомий підпункту 16 пункту 3 викласти у такій редакції:
"Приватне акціонерне товариство зобов’язане розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті за винятком вимог пунктів 3, 9, 10, 16 – 18 та 20 частини першої цієї статті".
 
Враховано   Приватне акціонерне товариство зобов’язано розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті, крім вимог пунктів 3, 9, 10, 16 – 18 та 20 частини першої цієї статті.
 
300. Емітент, який не є акціонерним товариством та щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого здійснено публічну пропозицію, та/або його цінні папери допущені до торгів на фондовій біржі, зобов’язаний розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті за винятком вимог пунктів 2, 3, 5, 7 - 9, 15 - 20 частини першої цієї статті.
 
-241- Різаненко П.О.
В абзаці двадцять восьмому підпункту 16 пункту 3 цифри "7 - 9, 15 – 20" замінити цифрами "8 – 10, 16 – 21".
 
Враховано   Емітент, який не є акціонерним товариством та щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого здійснено публічну пропозицію, та/або цінні папери якого допущені до торгів на фондовій біржі, зобов’язаний розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті, крім вимог пунктів 2, 3, 5, 8 – 10, 16 – 21 частини першої цієї статті.
 
301. Емітент, який не є акціонерним товариством та щодо цінних паперів якого не здійснено публічну пропозицію та цінні папери якого не допущені до торгів на фондовій біржі, не зобов’язаний розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті.
 
   Емітент, який не є акціонерним товариством та щодо цінних паперів якого не здійснено публічну пропозицію та цінні папери якого не допущені до торгів на фондовій біржі, не зобов’язаний розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті.
 
302. Вимоги цієї статті не застосовуються до емітентів таких видів цінних паперів:
1)державні облігації;
2) казначейські зобов’язання;
3) облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
4) облігації місцевих позик;
 
-242- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Зміни до частини четвертої пункту 1 статті 41 відхилити.
 
Відхилено   Вимоги цієї статті не застосовуються до емітентів таких видів цінних паперів:
1)державні облігації;
2) казначейські зобов’язання;
3) облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
4) облігації місцевих позик";
 
303. 5) облігації МФО.";
 
-243- Різаненко П.О.
У підпункті 16 пункту 3, з частини четвертої нової редакції статті 41 виключити пункт 5 такого змісту: "5) облігації МФО".
 
Враховано      
304. 17) доповнити статтями 41-1 та 41-2 такого змісту:
 
   21) доповнити статтею 41-1 такого змісту:
 
305. "Стаття 41-1 Додаткові вимоги щодо розкриття інформації окремими категоріями емітентів
 
-244- Мартовицький А.В.
Абзаци 2-21 підпункту 17 пункту 3 законопроекту (запропонована стаття 41-1 Закону) виключити.
 
Враховано      
306. 1. Невід’ємною частиною річної регулярної інформації про емітента, який здійснює спеціальне використання лісових ресурсів (лісокористувач), а також діяльність, пов’язану з видобутком корисних копалин (у тому числі під час геологічного вивчення), є щорічний звіт про сплату рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та за спеціальне використання лісових ресурсів, який складається відповідно до вимог, визначених законодавством.
Такий звіт є регульованою інформацією та оприлюднюється не пізніше, ніж через шість місяців після закінчення кожного фінансового року та залишається в публічному доступі на власному веб-сайті емітента протягом щонайменше 10 років з дня його оприлюднення.
Емітенти та юридичні особи, які перебувають під його контролем, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів (лісокористувачі), а також діяльність пов’язану з видобутком корисних копалин (у тому числі під час геологічного вивчення), в рамках консолідованої звітності, зобов'язані оприлюднювати також щорічний консолідований звіт про сплату рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду.
2. Емітенти, щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію або цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі, в яких на дату складання річної фінансової звітності середньорічна чисельність працівників перевищує 500 працівників, повинні включати до звіту керівництва твердження нефінансового характеру, яке містить інформацію в обсязі, необхідному для розуміння питань:
1) впливу розвитку такого емітента, його стану та діяльності на:
а) навколишнє середовище;
б) соціальні та трудові відносини в такому емітенті;
2) поваги до прав людини;
3) боротьби з корупцією та хабарництвом.
Такі твердження нефінансового характеру повинні включати:
1) короткий опис бізнес-моделі емітента;
2) опис заходів, що запроваджуються емітентом по відношенню до зазначених питань;
3) результати таких заходів;
4) основні ризики, що відносяться до зазначених питань, які пов'язані з діяльністю емітента, включаючи його ділові відносини, продукти або послуги, які можуть викликати несприятливі наслідки в зазначених сферах, і те, яким чином емітент управляє цими ризиками;
5) ключові нефінансові показники діяльності, які стосуються діяльності емітента.
Якщо емітент прийняв рішення не запроваджувати заходів по відношенню до зазначених у цій частині питань, твердження нефінансового характеру повинне містити чітке і аргументоване пояснення причин не запровадження таких заходів емітентом.
Твердження нефінансового характеру повинне також, включати в себе посилання на відповідні статті річної фінансової звітності, пов’язані з запровадженням вищезазначених заходів, а також додаткові пояснення до таких статей.
 
-245- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Нову статтю 41-1 відхилити.
 
Враховано      
307. Вимоги щодо необхідності включення до звіту керівництва твердження нефінансового характеру не поширюються на випадок коли емітент і юридичні особи, які перебувають під його контролем, включені до консолідованого звіту керівництва іншого підприємства, складеного відповідно до вимог цього Розділу. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може встановлювати інші випадки, на які не поширюються вимоги щодо необхідності включення до звіту керівництва твердження нефінансового характеру.
 
-246- Довбенко М.В.
У підпункті 17 друге речення абзацу двадцятого виключити.
 
Враховано      
308. Строки, порядок та зміст розкриття твердження не фінансового характеру, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
      
309. Інформація, яка міститься в твердження не фінансового характеру повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).
 
      
310. Стаття 41-2. Особливості розкриття інформації іноземними емітентами
1. Звітним періодом для складання річної інформації про іноземного емітента може бути календарний рік або інший проміжок часу тривалістю 12 місяців, дата початку та закінчення якого визначається за законодавством країни походження такого іноземного емітента (далі - фінансовий рік іноземного емітента).
2. Якщо фінансовий рік іноземного емітента є відмінним від календарного року, річна інформація про такого іноземного емітента підлягає оприлюдненню ним не пізніше завершення четвертого місяця наступного за звітним фінансового року іноземного емітента.
3. Фінансова звітність іноземного емітента має бути складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Іноземний емітент, акції якого допущені до торгів на фондовій біржі в Україні, зобов’язаний забезпечити додаткове розкриття інформації, передбаченої статтею 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства", а також інформації про скликання та проведення загальних зборів акціонерів в обсязі не меншому, ніж встановлено Законом України "Про акціонерні товариства".".
4. У Законі України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50 - 51, ст. 384 із наступними змінами):
 
-247- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Нову статтю 41 -2 відхилити.
 
Відхилено   "Стаття 41-1. Особливості розкриття інформації іноземними емітентами
1. Звітним періодом для складання річної інформації про іноземного емітента може бути календарний рік або інший проміжок часу тривалістю 12 місяців, дата початку та закінчення якого визначається за законодавством держави походження такого іноземного емітента (далі – фінансовий рік іноземного емітента).
2. Якщо фінансовий рік іноземного емітента є відмінним від календарного року, річна інформація про такого іноземного емітента підлягає оприлюдненню ним не пізніше завершення четвертого місяця, наступного за звітним, фінансового року іноземного емітента.
3. Фінансова звітність іноземного емітента має бути складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.
Іноземний емітент, акції якого допущені до торгів на фондовій біржі в Україні, зобов’язаний забезпечити додаткове розкриття інформації, передбаченої статтею 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства", а також інформації про скликання та проведення загальних зборів акціонерів в обсязі, не меншому за встановлений Законом України "Про акціонерні товариства".
18. У Законі України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50 - 51, ст. 384 із наступними змінами):
 
311. 1) у статті 2:
 
-248- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Зміни до статті 2 відхилити.
 
Відхилено   1) у статті 2:
 
312. у частині першій:
 
-249- Різаненко П.О.
Підпункт 1 пункту 4 пропоную доповнити новим абзацом такого змісту:
"пункт 3 викласти у такій редакції:
"3) голосуюча акція – будь-яка проста або привілейована акція надає своєму власнику право голосувати на загальних зборах акціонерів (далі – загальні збори), за винятком акції, за якою законом або у встановленому законодавством порядку встановлено заборону користування таким правом голосу".
 
Враховано   у частині першій:
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3) голосуюча акція – будь-яка проста або привілейована акція, що надає своєму власнику право голосувати на загальних зборах акціонерів (далі – загальні збори), крім акції, за якою законом або у встановленому законодавством порядку встановлено заборону користування таким правом голосу";
 
313. у пункті 5 слова "простих акцій акціонерного товариства" замінити словами "голосуючих акцій - для приватного акціонерного товариства або пакет із 5 і більше відсотків голосуючих акцій - для публічного акціонерного товариства";
 
-250- Різаненко П.О.
Абзац третій підпункту 1 пункту 4 викласти у такій редакції:
"у пункті 5 цифри 10" замінити цифрою "5".
 
Враховано   у пункті 5 цифри "10" замінити цифрою "5";
 
    -251- Мартовицький А.В.
В абзаці 3 підпункту 1 пункту 4 слова "голосуючих акцій" замінити словами "простих акцій".
 
Враховано по суті   
314. доповнити пунктом 5-1 такого змісту:"5-1) керівний працівник - особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків у юридичних особах незалежно від їх організаційно-правової форми; "
 
-252- Мартовицький А.В.
Абзаци 4-5 підпункту 1 пункту 4 законопроекту виключити.
 
Враховано      
315. у пункті 6 слово "простих" замінити словом "голосуючих";
 
-253- Різаненко П.О.
Абзац шостий підпункту 1 пункту 4 пропоную виключити.
 
Враховано      
    -254- Мартовицький А.В.
Абзац 6 підпункту 1 пункту 4 законопроекту виключити.
 
Враховано    
316. пункт 10-1 викласти у такій редакції:
 
-255- Воропаєв Ю.М.
У Законі України "Про акціонерні товариства" пункт 10-1 частини першої статті 2 залишити у діючій редакції.
 
Відхилено   пункт 10-1 викласти в такій редакції:
 
317. "10-1) незалежний член наглядової ради (незалежний директор) (далі - незалежний директор) -фізична особа, обрана членом наглядової ради товариства, яка:
 
-256- Різаненко П.О.
Абзаци восьмий – дев’ятнадцятий підпункту 1 пункту 4 замінити абзацом такого змісту:
"10-1) незалежний член наглядової ради (далі – незалежний директор) – фізична особа, обрана членом наглядової ради товариства, та яка відповідає вимогам, встановленим статтею 53-1 цього Закону."
 
Враховано   "10-1) незалежний член наглядової ради (далі – незалежний директор) – фізична особа, яка обрана членом наглядової ради товариства та відповідає вимогам, встановленим статтею 53-1 цього Закону";
 
318. 1) не є та не входила протягом попередніх п’яти років до складу органів товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
 
      
319. 2) не одержує і не одержувала протягом попередніх трьох років від цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб, додаткову винагороду в розмірі, що не перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;
 
      
320. 3) не володіє (прямо або опосередковано) більше ніж 5 відсотків статутного капіталу юридичної особи чи не є посадовою особою або керівним працівником юридичної особи, а також не є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами. Для цього підпункту діловими відносинами визнається постачання товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам товарів або надання послуг (включаючи фінансові, юридичні, консультаційні) або споживання поставлених товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами товарів чи наданих ними послуг;
 
-257- Мартовицький А.В.
В абзаці 11 підпункту 1 пункту 4 слова "або керівним працівником" виключити.
 
Враховано      
321. 4) не є і не була протягом попередніх трьох років незалежним аудитором цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб. Не є і не була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги цьому товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам;
5) не є і не була протягом попередніх трьох років головою або членом виконавчого органу іншого товариства, яке є афілійованим до цього товариства;
6) не є працівником цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб і не була ним протягом попередніх трьох років;
7) не є акціонером - власником контрольного пакету акцій та не є представником акціонера - власника контрольного пакета акцій цього товариства в будь-яких цивільних відносинах;
8) не була сукупно більш як дванадцять років членом наглядової ради цього товариства;
9) не є близькою особою жодної з осіб, зазначених у підпунктах 1-8 цього пункту;
10) відповідає додатковим критеріям, встановленим у статуті або інших внутрішніх документах товариства.
Вимоги підпунктів 1, 2 та 6 цього пункту не поширюються на випадки обіймання посади незалежного директора товариства та відносини, пов’язані з цим; ";
пункт 13 виключити;
 
-258- Мартовицький А.В.
Абзац 11 підпункту 1 пункту 4 доповнити новим реченням такого змісту:
"Істотними діловими відносинами визнаються обсяги ділових відносин з Товариством, що перевищують 5 відсотків від розміру активів товариства за рік, що передує року обрання незалежного директора".
 
Враховано по суті у запропонованій Комітетом редакції нової статті 53-1 (рядки після рядка 709)  пункт 13 виключити;
у пункті 14 слова "статутом товариства" замінити словами "наглядовою радою товариства";
 
    -259- Різаненко П.О.
Підпункт 1 пункту 4 доповнити абзацом такого змісту:
"у пункті 14 слова "статутом товариства" замінити словами "наглядовою радою товариства""
 
Враховано    
322. доповнити пунктом 15-1 такого змісту:
 
-260- Воропаєв Ю.М.
У Законі України "Про акціонерні товариства" новий пункт 15-1 частини першої статті 2 виключити.
 
Відхилено   доповнити пунктами 15-1 і 15-2 такого змісту:
 
323. "15-1) порогові значення пакету акції - 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 95 відсотків голосуючих акцій публічного акціонерного товариства; ";
 
-261- Мартовицький А.В.
В абзаці 22 підпункту 1 пункту 4 цифри "15", "20", "30" виключити.
 
Відхилено   "15-1) порогові значення пакета акції - 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 95 відсотків голосуючих акцій публічного акціонерного товариства;
15-2-2) публічне акціонерне товариство – акціонерне товариство, щодо акцій якого здійснено публічну пропозицію та/або акції якого допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру";
 
    -262- Пташник В.Ю.
Пункт 1 розділу 4 Законопроекту після слів "доповнити пунктом 151 такого змісту: "151) порогові значення пакету акції - 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 95 відсотків голосуючих акцій публічного акціонерного товариства;";" доповнити новими абзацами:
"доповнити пунктом 152 такого змісту:
"152) публічне акціонерне товариство – акціонерне товариство, щодо акцій якого здійснено публічну пропозицію та/або акції якої допущені до торгів на фондовій біржі;";"
 
Враховано редакційно    
324. частину другу доповнити абзацами такого змісту:Термін "ланцюг володіння" вживається у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про банки і банківську діяльність".
 
-263- Довбенко М.В.
Абзац двадцять четвертий підпункту 1 після слів "ланцюг володіння" доповнити словами "корпоративними правами юридичної особи".
 
Враховано   частину другу доповнити абзацами другим і третім такого змісту:"Термін "ланцюг володіння корпоративними правами юридичної особи" у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про банки і банківську діяльність".
 
325. Термін "близька особа" вживається у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".";
 
-264- Різаненко П.О.
Абзац двадцять п’ятий підпункту 1 пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:
"Терміни "особа, яка здійснює управлінські функції" та "проспект цінних паперів" вживаються в цьому Законі у значенні, наведеному у Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок". "
 
Враховано   Терміни "особа, яка здійснює управлінські функції" та "проспект цінних паперів" у цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок";
 
326. 2) абзац перший частини четвертої статті 3 викласти в такій редакції:"4. Повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинне містити його організаційно-правову форму (акціонерне товариство). У назві товариства може зазначатись тип акціонерного товариства.";
 
-265- Різаненко П.О.
Абзац другий підпункту 2 пункту 4 замінити абзацами в такій редакції:
"4. Повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинне містити його організаційно-правову форму (акціонерне товариство). Тип акціонерного товариства не є обов’язковою складовою найменування акціонерного товариства.
Акціонерне товариство самостійно визначає необхідність вказувати у власному найменуванні свій тип , передбачений статтею 5 цього Закону".
 
Враховано   2) абзац перший частини четвертої статті 3 замінити двома абзацами такого змісту:"4. Повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинне містити його організаційно-правову форму (акціонерне товариство). Тип акціонерного товариства не є обов’язковою складовою найменування акціонерного товариства.
Акціонерне товариство самостійно визначає необхідність зазначати у своєму найменуванні його тип, передбачений статтею 5 цього Закону".
У зв?язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;
 
    -266- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Зміни до пункту 4 статті 3 відхилити.
 
Відхилено    
    -267- Пташник В.Ю.
В абзаці другому пункту 2 розділу 4 Законопроекту слова: "У назві товариства може зазначатись тип акціонерного товариства" виключити.
 
Враховано редакційно    
    -268- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Зміни до пп. 3 п.1 статті 3 відхилити.
 
Відхилено    
327. 3) абзаци перший та другий частини другої статті 5 викласти в такій редакції: "2. Публічну пропозицію власних акцій може здійснювати виключно публічне акціонерне товариство.
 
-269- Різаненко П.О.
Абзац перший підпункту 3 пункту 4 замінити абзацами в такій редакції:
"3) у статті 5:
частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:
"Тип акціонерного товариства зазначається у статуті акціонерного товариства.";
абзаци перший та другий частини другої викласти в такій редакції:".
 
Враховано   3) у статті 5:
частину першу доповнити абзацом третім такого змісту:
"Тип акціонерного товариства зазначається у статуті акціонерного товариства";
абзаци перший та другий частини другої викласти в такій редакції: "2. Публічну пропозицію власних акцій може здійснювати виключно публічне акціонерне товариство.
 
328. Якщо приватне акціонерне товариство має намір здійснити публічну пропозицію власних акцій загальні збори такого товариства разом з прийняттям рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій повинні прийняти рішення про зміну типу товариства з приватного на публічне.";
 
-270- Пташник В.Ю.
Пункт 3 розділу 4 Законопроекту доповнити словами: "Акціонерні товариства, які не відповідають вимогам, встановленим законом до публічних акціонерних товариств, прирівнюються до приватних акціонерних товариств."
 
Враховано по суті у Прикінцевих положеннях  Якщо приватне акціонерне товариство має намір здійснити публічну пропозицію власних акцій, загальні збори такого товариства разом з прийняттям рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій повинні прийняти рішення про зміну типу товариства з приватного на публічне";
4) абзац п’ятий частини другої статті 8 викласти в такій редакції:
"3) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, у разі якщо неможливо визначити ринкову вартість цінних паперів за останні три місяці їх обігу що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, або у разі якщо законом передбачена можливість незастосування пункту другого цієї статті, - як вартість цінних паперів станом на таку дату, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність";
 
    -271- Довбенко М.В.
Підпункт 3 доповнити новим абзацом наступного змісту:
"Акціонерне товариство може здійснювати приватне розміщення акцій."
 
Відхилено    
    -272- Мартовицький А.В.
Доповнити частину четверту проекту Закону новим пунктом 4) у такій редакції:
«4) абзац п’ятий частини другої статті 8 викласти у такій редакції:
3) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, у разі якщо неможливо визначити ринкову вартість цінних паперів за останні три місяці їх обігу що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, або у разі якщо законом передбачена можливість незастосування пункту другого цієї статті, - як вартість цінних паперів станом на таку дату, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.»
 
Враховано    
329. 4) абзац другий частини третьої статті 15 виключити;
 
-273- Різаненко П.О.
Пункт 4 розділу І пропоную доповнити після підпункту 4 двома новими підпунктами такого змісту:
"5) у частині першій статті 21:
у першому абзаці після слів "емісію акцій" доповнити словами "або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції,";
у першому реченні абзацу другого після слів "крім акцій" доповнити словами "та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції,";";
6) у частині першій статті 23 слово "публічного" виключити;";
У зв’язку з цим внести відповідні техніко юридичні правки.
 
Враховано   5) абзац другий частини третьої статті 15 виключити;6) у частині першій статті 21:
абзац перший після слів "емісію акцій" доповнити словами "або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції";
перше речення абзацу другого після слів "крім акцій" доповнити словами "та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції";
7) у частині першій статті 23 слово "публічного" виключити;
 
330. 5) у частині першій статті 24:
 
-274- Різаненко П.О.
Підпункт 5 пункту 4 пропоную викласти у наступній редакції:
 
Враховано редакційно   8) у статті 24:
у частині першій:
в абзаці першому слово "публічного" виключити;
 
331. у абзаці другому слова "включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому" замінити словами "допуску акцій до торгів на фондовій біржі та залишатися допущеними";
 
-275- "5) у статті 24:
у частині першій:
у абзаці першому слово "публічного" виключити;
 
Немає висновку   в абзаці другому слова "включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому" замінити словами "допуску акцій до торгів на фондовій біржі та залишатися допущеним";
 
332. абзац третій виключити;
 
-276- Пташник В.Ю.
Пункт 5 розділу 4 Законопроекту доповнити словами: "частину другу статті 24 виключити".
 
Враховано   абзац третій виключити;
частину другу виключити;
9) частину п’яту статті 26 доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) зменшення статутного капіталу акціонерного товариства";
 
    -277- Різаненко П.О.
Пункт 4 пропоную доповнити після підпункту 5 новим підпунктом такого змісту:
"6) після пункту 3 частини п’ятої статті 26 доповнити новим пунктом такого змісту:
"4) зменшення статутного капіталу акціонерного товариства.";";
У зв’язку з цим внести відповідні техніко юридичні правки.
 
Враховано    
333. 6) у частині другій статті 27:абзаци перший та другий викласти в такій редакції:
"2. Переважне право обов’язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права), в порядку, встановленому законодавством.
Переважне право надається акціонеру - власнику привілейованих акцій у процесі емісії товариством привілейованих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права).";
після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:
"У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії наглядова рада (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства - виконавчий орган товариства) повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.
 
-278- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Зміни до п.1 статті 27 відхилити.
 
Відхилено   10) у частині другій статті 27:абзаци перший та другий викласти в такій редакції:
"2. Переважне право обов’язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.
Переважне право надається акціонеру - власнику привілейованих акцій у процесі емісії товариством привілейованих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права)";
після абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії наглядова рада (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства - виконавчий орган товариства) повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.
 
334. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.".
 
-279- Різаненко П.О.
В абзаці сьомому підпункту 6 пункту 4 слова "від їх загальної кількості" пропоную замінити словами ", які зареєструвались для участі у загальних зборах".
 
Враховано   Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах".
 
    -280- Пташник В.Ю.
Абзац сьомий пункту 6 розділу 4 Законопроекту викласти у редакції: "Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій."
 
Враховано редакційно    
335. У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами п’ятий та шостим;
 
   У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим;
 
336. абзац п’ятий викласти у такій редакції:
 
   абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
337. "Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.";
 
-281- Різаненко П.О.
В абзаці десятому підпункту 6 пункту 4 слово "письмово" виключити.
 
Враховано   "Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";
 
338. 7) у статті 30:
 
   11) у статті 30:
 
339. частину першу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-282- Мартовицький А.В.
В абзаці 3 підпункту 7 пункту 4 законопроекту слова "не одночасно та" виключити.
 
Враховано редакційно   у частині першій:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
340. "Забороняється виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу не одночасно та непропорційно кількості належних їм цінних паперів.";
 
-283- Різаненко П.О.
У підпункті 7 пункту 4 абзац третій замінити абзацами такого змісту:
"Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватись пропорційно кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів), мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу";
"у другому реченні абзацу третього частини четвертої слово "публічне" виключити, а слова "у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство" замінити словами "на якій (яких) акції допущені до торгів";
"у першому реченні абзацу третього частини четвертої слово "статутом" замінити словами «наглядовою радою товариства"
 
Враховано   "Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу".
У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;
в абзаці третьому частини четвертої:
у першому реченні слово "статутом" замінити словами "наглядовою радою товариства";
у другому реченні слово "публічне" виключити, а слова "у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство" замінити словами "на якій (яких) акції допущені до торгів";
 
341. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
342. "5. Публічне акціонерне товариство, щодо акцій якого здійснено публічну пропозицію та/або акції якого допущені до торгів на фондовій біржі, а також банк в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України.";
 
-284- Воропаєв Ю.М.
У Законі України "Про акціонерні товариства" частину п’яту статті 30 залишити у діючій редакції.
 
Відхилено   "5. Публічне акціонерне товариство, щодо акцій якого здійснено публічну пропозицію та/або акції якого допущені до торгів на фондовій біржі, а також банк у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України.
Акціонерні товариства, інші ніж зазначені в абзаці першому цієї частини, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснюють виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів";
 
    -285- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Зміни до п.5 статті 30 відхилити.
 
Відхилено    
    -286- Лаврик О.В.
Підпункт 7 пункту 4 розділу І доповнити абзацом наступного змісту:
"6. Акціонерне товариство зобов’язане спрямовувати на виплату дивідендів за простими акціями не менше, ніж 30 відсотків чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку. Рішення про виплату дивідендів за простими акціями в меншому розмірі може бути прийнято, якщо за нього проголосувало 100 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.
Положення цієї частини не застосовуються до акціонерних товариств протягом трьох років з дати їх державної реєстрації".
 
Відхилено    
    -287- Довбенко М.В.
Підпункт 7 доповнити новим абзацом наступного змісту:
"Акціонерні товариства, інші ніж зазначені у абзаці першому цієї частини, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснюють виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів."
 
Враховано    
343. 8) у частині другій статті 32:
після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"До порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства також обов’язково вносяться питання щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу публічного акціонерного товариства.".
У зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами п’ятим - сьомим;
в абзаці п’ятому слова та цифри "17 і 18" замінити словами та цифрами "9-2 та 21-1";
9) у статті 33:
 
-288- Різаненко П.О.
Підпункт 8 пункту 4 викласти у такій редакції:
"абзац четвертий частини другої статті 32 викласти в такій редакції:
"До порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства також обов’язково вноситься питання, передбачене пунктом 9-2 частини другої статті 33 цього Закону, а також питання щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу публічного акціонерного товариства"
 
Враховано   12) абзац четвертий частини другої статті 32 викласти в такій редакції:
"До порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства також обов'язково включається питання, передбачене пунктом 9-2 частини другої статті 33 цього Закону, а також питання щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу публічного акціонерного товариства";
13) у статті 33:
 
344. частину першу викласти у наступній редакції:
 
-289- Воропаєв Ю.М.
У Законі України "Про акціонерні товариства" частину першу статті 33 залишити у діючій редакції.
 
Відхилено   частину першу викласти в такій редакції:
 
345. "1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом.
Наглядова рада має право винесення на розгляд загальних зборів будь-якого питання, яке віднесене до її виключної компетенції законом або статутом.";
 
-290- Різаненко П.О.
Абзаци третій та четвертий підпункту 9 пункту 4 замінити абзацами такого змісту:
"1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом.
Статутом приватного акціонерного товариства (крім товариств, у статутному капіталі якого 50 і більше відсотків акцій належить державі, а також акціонерного товариства, 50 і більше відсотків акцій якого знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків), може бути передбачено, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, в тому числі ті, що належать до виключної компетенції наглядової ради. Якщо кількість акціонерів приватного акціонерного товариства перевищує 100, рішення про включення до статуту такого приватного акціонерного товариства відповідного положення, повинно бути прийнято більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, яке віднесене до її виключної компетенції законом або статутом, для його вирішення загальними зборами".
 
Враховано   "1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом.
Статутом приватного акціонерного товариства (крім товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій належить державі, а також акціонерних товариств, 50 і більше відсотків акцій яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків) може передбачатися, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції наглядової ради. Якщо кількість акціонерів приватного акціонерного товариства перевищує 100, рішення про включення до статуту такого приватного акціонерного товариства відповідного положення має бути прийнято більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або статутом, для його вирішення загальними зборами";
 
346. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
347. доповнити пунктами 5-1, 9-1 та 9-2 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 5-1, 9-1 і 9-2 такого змісту:
 
348. "5-1) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
 
-291- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
У статті 33 у пункті 1 новий підпункт 5-1 доповнити після коми словосполученням: "якщо така конвертація дозволена законодавством #102647
 
Відхилено   "5-1) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції";
 
349. 9-1) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а для акціонерних товариств-банків - Національним банком України;
 
-292- Довбенко М.В.
В абзацах восьмому та дев’ятому підпункту 9 слова "а для акціонерних товариств-банків" замінити словами "крім вимог до положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства – банку, які встановлюються" та відповідно "крім вимог до звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства – банку, які встановлюються" .
 
Враховано   "9-1) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства – банку, які встановлюються Національним банком України;
 
350. 9-2) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а для акціонерних товариств-банків - Національним банком України; ";
 
   9-2) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства – банку, які встановлюються Національним банком України";
 
351. пункт 10 виключити;
 
-293- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Виключений підпункт 10 відновити та викласти у такій редакції:
"Затвердження порядку виплати винагород для членів наглядових рад та членів виконавчих органів акціонерних товариств, які перебувають у державній (комунальній) власності або під їхнім контролем, здійснюється Кабінетом Міністрів України або відповідною місцевою радою".
 
Відхилено   пункт 10 виключити;
 
352. пункт 11 доповнити словами ", який відповідає вимогам статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"; ";
 
-294- Мартовицький А.В.
Абзац 11 підпункту 9 пункту 4 законопроекту виключити.
 
Враховано      
353. доповнити пунктами 11-1, 11-2 та 11--3 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 11-1, 11-2 і 11--3 такого змісту:
 
354. "11-1) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 
   "11-1) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 
355. 11-2) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду крім випадку віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого орган до виключної компетенції наглядової ради;
 
   11-2) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду, крім випадку віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
 
356. 11--3) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду";
 
   11--3) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду";
 
357. у пункті 13 слово "придбання" замінити словом "викуп";
 
-295- Різаненко П.О.
Абзац 16 підпункту 9 пункту 4 виключити.
 
Враховано      
358. пункт 14 викласти в такій редакції:
 
   пункт 14 викласти в такій редакції:
 
359. "14) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення; ";
 
   "14) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення";
 
360. пункт 20 після слова "затвердження" доповнити словами "звіту та";
 
   пункт 20 після слова "затвердження" доповнити словами "звіту та";
 
361. доповнити пунктом 21-1 такого змісту:
 
-296- Мартовицький А.В.
Абзаци 20-21 підпункту 9 пункту 4 законопроекту виключити.
 
Враховано      
362. "21-1) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним (з нею), встановлення розміру оплати його (її) послуг; ";
 
      
363. пункт 22 викласти у такій редакції:
 
   пункт 22 викласти в такій редакції:
 
364. "22) прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 70 цього Закону, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 цього Закону; ";
 
-297- Різаненко П.О.
Абзац двадцять третій підпункту 9 викласти у такій редакції:
"22) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 цього Закону, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 цього Закону".
 
Враховано   "22) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 цього Закону, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 цього Закону";
 
    -298- Мартовицький А.В.
В абзаці 23 підпункту 9 пункту 4 слова "про вчинення" замінити словами "про надання згоди на вчинення".
 
Враховано редакційно    
365. 10) у абзаці першому частини першої статті 34 після слів "присутні представник" доповнити словом "незалежного", а після слова "аудитора" доповнити словами " (аудиторської фірми)";
 
   14) друге речення абзацу першого частини першої статті 34 після слів "присутні представник" доповнити словом "незалежного", а після слова "аудитора" – словами " (аудиторської фірми)";
 
366. 11) у статті 35:
 
-299- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Зміни до статті 35 відхилити.
 
Відхилено   15) у статті 35:
у частині першій:
 
367. у частині першій:
 
-300- Різаненко П.О.
Пропонується доповнити підпункт 11 пункту 4 абзацами такого змісту:
"у абзаці першому виключити слово «письмово";
у першому реченні абзацу другого:
слова "письмово" та " (з урахуванням частини другої цієї статті)" виключити
слова "статутом акціонерного товариства» замінити словами "наглядовою радою товариства".
 
Враховано редакційно   у першому реченні абзацу першого слова "Письмове повідомлення" замінити словом "Повідомлення";
у першому реченні абзацу другого слова "Письмове повідомлення" замінити словом "Повідомлення", слова " (з урахуванням частини другої цієї статті)" виключити, а слова "статутом акціонерного товариства" замінити словами "наглядовою радою товариства";
 
368. перше речення абзацу третього виключити;
 
   в абзаці третьому:
перше речення виключити;
 
369. у другому реченні абзацу третього слова "фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу" замінити словами " фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів";
 
-301- Різаненко П.О.
Абзац четвертий підпункту 11 пункту 4 замінити абзацами у наступній редакції:
"у другому реченні абзацу третього слово "Публічне" виключити, а також слова "фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу" замінити словами "фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів";
третє речення абзацу третього виключити;".
 
Враховано   у другому реченні слова "Публічне акціонерне" та "фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу" замінити відповідно словами "Акціонерне" та "фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів";
третє речення виключити;
 
    -302- Мартовицький А.В.
Абзац 4 підпункту 11 пункту 4 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
370. доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
371. "Акціонерне товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.";
 
-303- Мартовицький А.В.
В абзаці 6 підпункту 11 пункту 4 законопроекту слова "або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку" виключити.
 
Відхилено   "Акціонерне товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";
 
372. пункт 5-1 частини третьої після слів "порядку денного" доповнити словами ", а також інформацію, зазначену у частині четвертій цієї статті";
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п’ятої статті 47 цього Закону - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті наступної інформації:
1) повідомлення про проведення загальних зборів;
2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі, загальну кількість окремо по кожному типу акцій у випадку, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій);
3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;
4) проекти рішень до питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або, у випадку якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства, щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.
 
-304- Різаненко П.О.
У підпункті 11 пункту 4 абзац сьомий пропоную замінити абзацами такого змісту:
"у частини третій:
у пункті 5-1 після слів "порядку денного" доповнити словами ", а також інформацію, зазначену у частині четвертій цієї статті";
після пункту шостого доповнити новими пунктами та абзацом такого змісту:
"7) про права надані акціонерам, відповідно до вимог статей 36 та 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк протягом, якого такі права можуть використовуватись;
8) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу, повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариство також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру".
 
Враховано   у частині третій:
пункт 5-1 доповнити словами "а також інформацію, зазначену в частині четвертій цієї статті";
після абзацу восьмого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
"7) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
8) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру".
У зв'язку з цим абзаци дев'ятий і десятий вважати відповідно абзацами дванадцятим і тринадцятим;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п’ятої статті 47 цього Закону, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:
1) повідомлення про проведення загальних зборів;
2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій);
3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;
4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.
 
373. Проекти рішень, до питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, що володіють більш ніж 5 відсотками акцій товариства, мають бути розміщені на власному веб-сайті товариства протягом одного робочого дня після їх отримання товариством.
 
-305- Мартовицький А.В.
В абзаці 14 підпункту 11 пункту 4 слова "протягом одного робочого дня після їх отримання товариством" замінити словами "протягом двох робочих днів після їх отримання товариством".
 
Враховано   Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.
 
374. Не пізніше дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі, загальну кількість окремо по кожному типу акцій у випадку, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій).";
 
-306- Різаненко П.О.
В останньому абзаці підпункту 11 пункту 4 слово "дня" замінити цифрами и словами "24 години останнього робочого дня".
 
Враховано   Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій)";
 
    -307- Мартовицький А.В.
Абзац 15 підпункту 11 пункту 4 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
375. 12) у частині другій статті 36 слова "- власників простих акцій" виключити;
 
-308- Різаненко П.О.
Підпункт 12 пункту 4 пропоную викласти в такій редакції:
"12) у статті 36:
у частині другій слова "- власників простих акцій" виключити;
після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"4. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому товариством порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, внесених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання з однаковим змістом".
 
Враховано   16) у статті 36:
у частині другій слова "акціонерів - власників простих акцій" замінити словом "акціонерів";
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту";
 
    -309- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Зміни до статті 36 відхилити.
 
Відхилено    
376. 13) у статті 38:
 
-310- Різаненко П.О.
Підпункт 13 пункту 4 пропоную викласти в такій редакції:
"13) у статті 38:
абзац перший частини другої після першого речення доповнити новим реченням такого змісту:
"Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень до цих питань.";
частину четверту після слів "про включення пропозицій" доповнити словами " (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного)";
у частині п’ятій слово "простих" замінити словом "голосуючих";
у частині шостій:
у абзаці першому слово "простих" замінити словом "голосуючих";
у абзаці другому слова "частиною першою" замінити словами "абзацом першим частини другої";
у абзаці третьому слова "абзацом першим частини другої" замінити словами "абзацом першим частини другої або частиною третьою";
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цієї частини, не подання акціонерами жодного проекту рішення з запропонованих ними питань порядку денного, та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.";
у частині восьмій:
абзац перший викласти в такій редакції:
"8. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денним, а також проекти рішень, які були додані на підставі пропозицій акціонерів;
у абзаці другому слова "фондовій біржі (біржам), на яких це товариство пройшло процедуру лістингу," замінити словами "фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів".
 
Враховано   17) у статті 38:
абзац перший частини другої доповнити другим реченням такого змісту: "Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань";
частину четверту після слів "про включення пропозицій" доповнити словами " (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного)";
в абзаці першому частини п’ятої слово "простих" замінити словом "голосуючих";
у частині шостій:
в абзаці першому слово "простих" замінити словом "голосуючих";
в абзаці другому слова "частиною першою" замінити словами "абзацом першим частини другої";
в абзаці третьому слова "абзацом першим частини другої" замінити словами "абзацом першим частини другої або частиною третьою";
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цієї частини, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства";
у частині восьмій:
абзац перший викласти в такій редакції:
"8. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів";
в абзаці другому слова "фондовій біржі (біржам), на яких це товариство пройшло процедуру лістингу" замінити словами "фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів";
 
377. у частині п’ятій слово "простих" замінити словом "голосуючих";
 
-311- Мартовицький А.В.
Абзац 2 підпункту 13 пункту 4 виключити.
 
Відхилено      
378. у частині шостій:
 
      
379. у абзаці першому слово "простих" замінити словом "голосуючих";
 
-312- Мартовицький А.В.
Абзац 4 підпункту 13 пункту 4 виключити.
 
Відхилено      
380. абзац четвертий після слова "відсотків" доповнити словом "голосуючих";
 
-313- Мартовицький А.В.
В абзаці 5 підпункту 13 пункту 4 слово "голосуючих" замінити словом "простих".
 
Відхилено   18) частину другу статті 39 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг";
 
    -314- Різаненко П.О.
Пункт 4 доповнити після підпункту 13 новим підпунктом такого змісту:
"14) доповнити частину другу статті 39 новим абзацом такого змісту:
"Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватись за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.".
У зв’язку з цим внести відповідні техніко юридичні правки.
 
Враховано    
381. 14) у частині четвертій статті 40 слово "простих" замінити словом "голосуючих";
 
-315- Різаненко П.О.
Підпункт 14 пункту 4 пропоную викласти в такій редакції:
"14) у статті 40:
абзац п’ятий частини третьої виключити;
у частині четвертій слово "простих" замінити словом "голосуючих".
 
Враховано   19) у статті 40:
абзац п’ятий частини третьої виключити;
в абзаці першому частини четвертої слово "простих" замінити словом "голосуючих";
 
382. 15) у статті 42:
 
-316- Різаненко П.О.
Підпункт 15 пункту 4 після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:
"у абзаці другому частини другої слова "цим Законом" замінити словом "законом".
 
Враховано   20) у статті 42:
в абзаці другому частини другої слова "цим Законом" замінити словом "законом";
 
383. Друге речення частини п’ятої після слів "є власниками голосуючих з відповідного питання акцій" доповнити словами "або може встановлюватись більша кількість голосів акціонерів, необхідних для прийняття рішень загальними зборами";
 
-317- Пташник В.Ю.
Частину п'яту статті 42 Закону викласти в такій редакції:
"5. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2 – 7, 23 частини другої статті 33 цього Закону, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Статутом акціонерного товариства можуть бути передбачені інші питання, рішення щодо яких приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім питань, визначених в абзаці другому частини третьої цієї статті."
 
Враховано   частину п'яту викласти в такій редакції:
"5. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2 – 7, 23 частини другої статті 33 цього Закону, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Статутом акціонерного товариства можуть передбачатися інші питання, рішення щодо яких приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім питань, визначених абзацом другим частини третьої цієї статті";
 
    -318- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Пункт 5 статті 42 викласти у такій редакції:
"5. Будь які рішення загальних зборів з будь-яких питань приймаються простою більшістю голосів акціонерів. Однак, рішення щодо виплату дивідендів приймається в разі, якщо за нього проголосувало не менше 10 процентів від загального числа акціонерів".
 
Відхилено    
384. доповнити новою частиною такого змісту:
 
-319- Мартовицький А.В.
Підпункти 14, 15 пункту 4 виключити.
 
Враховано частково      
385. "11. Рішення загальних зборів про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) приймається на поточний рік.";
 
-320- Лаврик О.В.
Абзац 4 підпункту 15 пункту 4 розділу І викласти у наступній редакції:
"11. Рішення загальних зборів про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) приймається для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років)".
 
Враховано по суті в редакції змін до пункту13 частини другої статті 52 цього Закону  21) доповнити статтею 42-1 такого змісту:
"Стаття 42-1. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах
1. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом.
2. Акції акціонерних товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем такого акціонерного товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах";
22) частину першу статті 43 викласти в такій редакції:
"1. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім:
голосування з питань, передбачених частиною десятою статті 42 цього Закону;
загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)";
 
    -321- Різаненко П.О.
Пункт 4 доповнити після підпункту 15 двома новими підпунктами такого змісту:
"16) доповнити новою статтею 42-1 такого змісту:
"Стаття 42-1. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах
Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватись законом.
Акції акціонерних товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем такого акціонерного товариства не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах.";
"17) частину першу статті 43 викласти в такій редакції:
"1. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування крім:
голосування з питань, передбачених частиною десятою статті 42 цього Закону;
загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).";";
У зв’язку з цим внести відповідні техніко юридичні правки.
 
Враховано    
386. 16) у частині другій статті 44 слова "- власників простих акцій" виключити;
 
-322- Різаненко П.О.
Пункт 4 доповнити після підпункту 16 новим підпунктом такого змісту:
"17) у статті 45:
абзац перший частини першої після слів "За підсумками" доповнити словом "кожного";
у частині четвертій:
абзац перший викласти в такій редакції:
"4. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерного товариства.";
у абзаці другому слово "протоколу" замінити словом "протоколів";
після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
"5. Протоколи про підсумки голосування публічного акціонерного товариства протягом 10 днів з дати закриття загальних зборів мають бути розміщені на веб-сайті товариства.";".
У зв’язку з цим внести відповідні техніко юридичні правки.
 
Враховано   23) у частині другій статті 44 слова "акціонерів - власників простих акцій" замінити словом "акціонерів";
24) у статті 45:
абзац перший частини першої після слів "За підсумками" доповнити словом "кожного";
у частині четвертій:
абзац перший викласти в такій редакції:
"4. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерного товариства";
в абзаці другому слово "протоколу" замінити словом "протоколів";
доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"5. Протоколи про підсумки голосування публічного акціонерного товариства протягом 10 днів з дати закриття загальних зборів розміщуються на веб-сайті такого товариства";
 
387. 17) у статті 47:
у частинах першій та третій слово "простих" замінити словом "голосуючих";
у частині шостій:
у реченні першому абзацу другого слова "публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства" замінити словами "товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";
у другому реченні другого абзацу слова "перебувають у біржовому списку" замінити словами "допущені до торгів";
 
-323- Різаненко П.О.
Підпункт 17 пункту 4 пропоную викласти в такій редакції:
"17) у статті 47:
у частинах першій та третій слово "простих" замінити словом "голосуючих";
частину четверту після слів "акціонерного товариства" доповнити словами ", які скликаються наглядовою радою,";
у частині шостій:
перше речення абзацу першого викласти в такій редакції:
"6. У разі не прийняття наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги, або прийняття рішення про відмову у такому скликанні, позачергові загальні збори такого товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу у відповідності до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про їх скликання.";
у реченні першому абзацу другого слова "публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства" замінити словами "товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";
у другому реченні другого абзацу слово "публічного" виключити, а слова "перебувають у біржовому списку" замінити словами "допущені до торгів";
у частині сьомій:
абзац перший виключити;
у абзаці другому слово "веде" замінити словом "здійснює" та після слів "на акції товариства" доповнити словами ", що належать акціонерам, які скликають загальні збори або Центральним депозитарієм цінних паперів";".
 
Враховано   25) у статті 47:
в абзаці п'ятому частини першої та в абзаці другому частини третьої слово "простих" замінити словом "голосуючих";
частину четверту після слів "акціонерного товариства" доповнити словами "які скликаються наглядовою радою";
у частині шостій:
перше речення абзацу першого викласти в такій редакції: "6. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори такого товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про їх скликання";
в абзаці другому:
у першому реченні слова "публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства" замінити словами "товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";
у другому реченні слово "публічного" виключити, а слова "перебувають у біржовому списку" замінити словами "допущені до торгів";
у частині сьомій:
абзац перший виключити;
в абзаці другому слово "веде" замінити словом "здійснює" та доповнити словами "що належать акціонерам, які скликають загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів";
 
    -324- Мартовицький А.В.
Абзац 2 підпункту 17 пункту 4 виключити.
 
Відхилено    
    -325- Мартовицький А.В.
В абзаці 4 підпункту 17 пункту 4 законопроекту слова "або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку" виключити.
 
Відхилено    
    -326- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
У змінах до п.6 статті 4, прийнятих у 1 читанні, словосполучення "в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку" замінити словами: "в мережі Інтернет на сайті будь-якого з видань, визнаних офіційними згідно із законодавством."
 
Відхилено    
    -327- Мартовицький А.В.
Абзац 5 підпункту 17 пункту 4 законопроекту викласти в новій редакції:
"у другому реченні другого абзацу слова " на якій акції такого товариства перебувають у біржовому списку " на якій це товариство пройшло процедуру лістингу"".
 
Відхилено    
388. 18) статті 51:
 
   26) у статті 51:
 
389. частину першу викласти у такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
390. "1. Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.";
 
   "1. Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу";
 
391. у частині другій:
перед першим реченням абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:
"2. В публічних акціонерних товариствах та банках створення наглядової ради є обов'язковим.".
У зв’язку з цим абзаци перший - другий вважати відповідно абзацами другим - третім;
у абзаці другому:
у першому реченні слова "В акціонерних товариствах" замінити словами "В приватних акціонерних товариствах";
слова "- власників простих акцій" виключити;
у другому реченні слова "У товаристві" замінити словами "У приватному акціонерному товаристві";
абзац другий частини четвертої викласти у такій редакції:
 
-328- Різаненко П.О.
У підпункті 18 пункту 4 абзаци четвертий – одинадцятий пропоную замінити новими абзацами такого змісту:
"у частині другій:
абзац перший замінити трьома абзацами такого змісту:
"2. В публічних акціонерних товариствах та банках створення наглядової ради є обов'язковим.
В приватних акціонерних товариствах з кількістю акціонерів 10 осіб і більше створення наглядової ради є обов'язковим.
У разі якщо в приватному акціонерному товаристві кількість акціонерів становить 10 осіб і більше і всі акціонери є афілійованими один до одного, створення наглядової ради є необов'язковим.
У приватному акціонерному товаристві у разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами."
У зв’язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом п’ятим;".
 
Враховано   у частині другій:
абзац перший замінити чотирма абзацами такого змісту:
"2. У публічних акціонерних товариствах та банках створення наглядової ради є обов'язковим.
У приватних акціонерних товариствах з кількістю акціонерів 10 і більше осіб створення наглядової ради є обов'язковим.
У разі якщо в приватному акціонерному товаристві кількість акціонерів становить 10 і більше осіб і всі акціонери є афілійованими один до одного, створення наглядової ради є необов'язковим.
У приватному акціонерному товаристві у разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами".
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом п’ятим";
абзац другий частини четвертої замінити трьома абзацами такого змісту:
 
392. "Членам наглядової ради може виплачуватись винагорода за їх діяльність у порядку, передбаченому положенням про винагороду членів наглядової ради.";
 
-329- Різаненко П.О.
Абзац 13 підпункту 18 пункту 4 розділу І замінити абзацами такого змісту:
"Членам наглядової ради може виплачуватись винагорода за їх діяльність. Порядок виплати винагороди членам наглядової ради встановлюється:
1) для публічного акціонерного товариства та банку – положенням про винагороду членів наглядової ради;
2) для приватного акціонерного товариства – статутом такого товариства або положенням про наглядову раду або положенням про винагороду членів наглядової ради."
 
Враховано   "Членам наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам наглядової ради встановлюється:
1) для публічного акціонерного товариства та банку – положенням про винагороду членів наглядової ради;
2) для приватного акціонерного товариства – статутом такого товариства або положенням про наглядову раду, або положенням про винагороду членів наглядової ради";
 
    -330- Мартовицький А.В.
Абзац 13 підпункту 18 пункту 4 законопроекту доповнити словами "або рішенням загальних зборів".
 
Враховано по суті   
393. 19) доповнити статтею 51-1 такого змісту: "Стаття 51-1. Прозорість діяльності наглядової ради
 
-331- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Нова стаття 51-1 підлягає відхиленню.
 
Відхилено   27) доповнити статтею 51-1 такого змісту: "Стаття 51-1. Прозорість діяльності наглядової ради
 
394. 1. Наглядова рада публічного акціонерного товариства щороку повинна готувати звіт про свою роботу. Звіт наглядової ради публічного акціонерного товариства є окремою складовою частиною річного звіту товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту товариства.
 
-332- Довбенко М.В.
В першому і другому реченні абзацу третього підпункту 19 після слів "публічного акціонерного товариства" доповнити словами "та банку".
 
Враховано   1. Наглядова рада публічного акціонерного товариства та банку щороку повинна готувати звіт про свою роботу. Звіт наглядової ради публічного акціонерного товариства та банку є окремою складовою частиною річного звіту товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту товариства.
 
395. У звіті має бути відображена оцінка роботи наглядової ради. Така оцінка повинна включати:
оцінку її складу, структури й діяльності як колегіального органу;
оцінку компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність, як оплачувану так і безоплатну;
оцінку незалежності кожного з незалежних членів наглядової ради;
оцінку компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їх функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займались комітети. При цьому, комітет наглядової ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);
оцінку виконання наглядовою радою поставлених цілей.
Звіт має містити інформацію про внутрішню структуру наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність наглядової ради призвела до змін у фінансово-господарській діяльності товариства.
2. Наглядова рада приватного акціонерного товариства може готувати звіт про свою діяльність відповідно до вимог цієї статті."
 
-333- Мартовицький А.В.
Друге речення абзацу 3 підпункту 19 пункту 4 виключити.
 
Відхилено   У звіті відображається оцінка роботи наглядової ради. Така оцінка повинна включати:
оцінку її складу, структури та діяльності як колегіального органу;
оцінку компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
оцінку незалежності кожного з незалежних членів наглядової ради;
оцінку компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети. При цьому комітет наглядової ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);
оцінку виконання наглядовою радою поставлених цілей.
Звіт має містити інформацію про внутрішню структуру наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.
2. Наглядова рада приватного акціонерного товариства може готувати звіт про свою діяльність відповідно до вимог цієї статті";
 
396. 20) статті 52:
 
   28) у статті 52:
 
397. у частині першій слова ", статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами" виключити;
 
-334- Мартовицький А.В.
Абзац 2 підпункту 20 пункту 4 законопроекту виключити.
 
Враховано частково   у частині першій слова "а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами" виключити;
 
398. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
399. пункт перший викласти в такій редакції:
 
   пункт 1 викласти в такій редакції:
 
400. "1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюються діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом; ";
 
-335- Різаненко П.О.
Абзац п’ятий підпункту 20 пункту 4 розділу І Законопроекту доповнити словами:
"та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу"
 
Враховано   "1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу";
 
401. доповнити пунктами 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 11-1, 11-2, 11--3 та 11-4 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 11-1, 11-2, 11--3 і 11-4 такого змісту:
 
402. "1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а для акціонерних товариств-банків - Національним банком України;
 
-336- Довбенко М.В.
В абзацах сьомому та восьмому підпункту 20 слова "а для акціонерних товариств-банків" замінити словами "крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства – банку, які встановлюються" та відповідно словами " крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства – банку, які встановлюються".
 
Враховано   "1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства – банку, які встановлюються Національним банком України;
 
403. 1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а для акціонерних товариств-банків - Національним банком України;
 
-337- Мартовицький А.В.
Абзаци 7, 8 підпункту 20 пункту 4 після слів "винагороду членів виконавчого органу" доповнити словами "публічного".
 
Відхилено   1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства – банку, які встановлюються Національним банком України";
 
404. 2-1) формування тимчасової лічильної комісії у випадку скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;
 
   "2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;
 
405. 2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
 
   2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування";
 
406. 11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 
-338- Мартовицький А.В.
Абзаци 11, 12 підпункту 20 пункту 4 законопроекту доповнити словами "- у разі створення такого підрозділу".
 
Відхилено   "11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 
407. 11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
 
   11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
 
408. 11--3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації щодо принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
 
   11--3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
 
409. 11-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у випадку віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого орган до виключної компетенції наглядової ради; ";
 
   11-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради";
 
410. пункт 13 викласти в такій редакції:
 
-339- Мартовицький А.В.
Підпункт 20 пункту 4 законопроекту доповнити 16 абзацом такого змісту:
"13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;"
 
Враховано редакційно   пункт 13 викласти в такій редакції:
"13) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг";
доповнити пунктом 13- -1 такого змісту:
 
411. "13) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього; ";
 
   "13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього";
 
412. у пункті 16 слова ", про заснування інших юридичних осіб" виключити;
 
   у пункті 16 слова "про заснування інших юридичних осіб" виключити;
 
413. доповнити пунктами 16-1 та 16-2 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 16-1 і 16-2 такого змісту:
 
414. "16-1) вирішення питань щодо створення та участі в будь-яких юридичних особах, їх реорганізації та ліквідації;
 
-340- Різаненко П.О.
В абзаці дев'ятнадцятому підпункту 20 пункту 4 слова "та участі" замінити словами "та/або участі".
 
Враховано   "16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
 
    -341- Мартовицький А.В.
Абзац 19 підпункту 20 пункту 4 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
415. 16-2) вирішення питань про створення підрозділів товариства; ";
 
-342- Різаненко П.О.
Абзац двадцятий підпункту 20 пункту 4 після слова "створення" доповнити словами "реорганізацію та ліквідацію структурних та/або відокремлених".
 
Враховано   16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства";
 
    -343- Мартовицький А.В.
Абзац 20 підпункту 20 пункту 4 після слова "створення" доповнити словами "та ліквідацію відокремлених".
 
Враховано редакційно    
416. пункт 18 викласти у такій редакції:
 
   пункт 18 викласти в такій редакції:
 
417. "18) прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 70 цього Закону та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 цього Закону; ";
 
-344- Різаненко П.О.
Абзац двадцять другий підпункту 20 пункту 4 викласти у такій редакції:
"
"18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 цього Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 цього Закону".
 
Враховано   "18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 цього Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 цього Закону";
 
418. у пункті 23 слова ", в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування" виключити;
 
   у пункті 23 слова "в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування" виключити;
 
419. доповнити частину новим абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом другим такого змісту:
 
420. "До виключної компетенції наглядової ради банку належать також питання, визначені у Законі України "Про банки і банківську діяльність".";
 
-345- Довбенко М.В.
Абзац двадцять п’ятий підпункту 20 викласти в такій редакції:
"Виключна компетенція наглядової ради банку визначається Законом України "Про банки і банківську діяльність".
 
Відхилено   "До виключної компетенції наглядової ради банку належать також питання, визначені Законом України "Про банки і банківську діяльність";
 
421. у частині п'ятій:
 
      
422. слово "позачергових" виключити;
 
      
423. слова і цифри "2 і 3" замінити цифрами "2 - 3";
 
   у частині п'ятій слово "позачергових" виключити, а слово і цифри "2 і 3" замінити цифрами "2 – 3";
 
424. 21) у статті 53:
 
   29) у статті 53:
 
425. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
426. в абзаці першому слова "до наступних річних зборів товариства" замінити словами "не більший ніж три роки";
 
-346- Різаненко П.О.
Абзаци третій та четвертий підпункту 21 пункту 4 замінити абзацами в такій редакції:
"в абзаці першому слово "публічного" виключити, а слова "до наступних річних зборів товариства" замінити словами "не більший ніж три роки";
 
Враховано   в абзаці першому слово "публічного" виключити, а слова "до наступних річних зборів товариства" замінити словами "не більший ніж три роки";
 
427. абзац другий виключити;
 
-347- абзац другий замінити двома абзацами у такій редакції:
"Статутом приватного акціонерного товариства може бути передбачено інший строк повноважень наглядової ради, але такий строк не може бути більший ніж три роки.
Якщо у встановлений цим Законом строк загальними зборами не були прийняті рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 цього Закону, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів".
 
Немає висновку   абзац другий замінити двома абзацами такого змісту:
"Статутом приватного акціонерного товариства може бути передбачено інший строк повноважень наглядової ради, але такий строк не може перевищувати три роки.
Якщо у встановлений цим Законом строк загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 цього Закону, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів".
У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
 
    -348- Довбенко М.В.
Абзаци третій і четвертий підпункту 21 викласти в наступній редакції:
"абзаци перший і другий викласти в наступній редакції:
"Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки.
Після спливу строку повноважень членів наглядової ради, якщо не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 цього Закону, повноваження таких членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів товариства";
 
Враховано редакційно    
428. частину четверту після слів "публічного акціонерного товариства" доповнити словом ", банку", а слова "включати щонайменше двох незалежних директорів" замінити словами "складатися не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може бути меншою ніж два.";
 
-349- Довбенко М.В.
Абзац п’ятий підпункту 21 замінити абзацами такого змісту:
"у частині четвертій:
слова "включати щонайменше двох незалежних директорів" замінити словами "складатися не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може бути меншою ніж два";
доповнити частину новим абзацом другим такого змісту:
" Положення абзацу першого цієї частини не застосовуються до банків. Вимоги до складу наглядової ради банку визначаються Законом України "Про банки і банківську діяльність".
 
Враховано редакційно   у частині четвертій:
в абзаці першому слова "включати щонайменше двох незалежних директорів" замінити словами "складатися не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"Положення абзацу першого цієї частини не застосовуються до банків. Вимоги до складу наглядової ради банку визначаються Законом України "Про банки і банківську діяльність";
 
    -350- Воропаєв Ю.М.
У Законі України "Про акціонерні товариства" частину четверту статті 53 залишити у діючій редакції.
 
Відхилено    
429. друге речення частини шостої доповнити словами "та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій";
 
-351- Різаненко П.О.
доповнити пункт 21 після абзац шостого новим абзацом такого змісту:
«у першому реченні абзацу третього частини сьомої слова «у статуті акціонерного товариства» замінити словами «наглядовою радою товариства».
 
Враховано   друге речення абзацу першого частини шостої доповнити словами "та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій";
у першому реченні абзацу третього частини сьомої слова "у статуті акціонерного товариства" замінити словами "наглядовою радою товариства";
 
430. у абзаці першому частини десятої після слова "товариства" доповнити словами "та банку";
 
-352- Воропаєв Ю.М.
У Законі України "Про акціонерні товариства" у частині 10 статті 53 слово "та банку" виключити.
 
Відхилено   абзац перший частини десятої після слова "товариства" доповнити словами "та банку";
 
431. доповнити частиною тринадцятою такого змісту:
 
   доповнити частиною тринадцятою такого змісту:
 
432. "13. У випадку коли членом наглядової ради публічного акціонерного товариства обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу цього товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу, вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора товариства.";
 
-353- Різаненко П.О.
В абзаці дев'ятому підпункту 21 пункту 4 пропоную слово "публічного" виключити.
 
Враховано   "13. У разі якщо членом наглядової ради акціонерного товариства обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу цього товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора товариства";
30) доповнити статтею 53-1 такого змісту:
"Стаття 53-1. Незалежний член наглядової ради
1. Незалежний член наглядової ради (незалежний директор) – член наглядової ради, на якого відсутній будь-який влив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов’язків незалежного директора. Зокрема, не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона:
1) входила протягом попередніх п’яти років до складу органів управління цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
2) одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;
3) володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи чи є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі, а також є фізичною особою – підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами;
4) є та/або була протягом попередніх трьох років незалежним аудитором цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
5) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги цьому товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам;
6) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
7) є акціонером – власником контрольного пакета акцій та/або є представником акціонера - власника контрольного пакета акцій цього товариства в будь-яких цивільних відносинах;
8) була сукупно більш як 12 років членом наглядової ради цього товариства;
9) є близькою особою осіб, зазначених у пунктах 1-8 цієї частини;
10) не відповідає додатковим критеріям, встановленим статутом або іншими внутрішніми документами товариства.
Вимоги пунктів 1, 2 та 6 цієї частини пункту не поширюються на випадки обіймання посади незалежного директора товариства та відносини, пов’язані з цим.
2. У разі якщо акціонер вважає, що незалежний директор не відповідає вимогам цієї статті, такий акціонер може звернутися до суду з позовом щодо визнання особи такою, що не може вважатися незалежним директором. У такому разі особа, щодо якої подано позов, продовжує виконувати функції незалежного директора до набрання законної сили рішенням суду.
3. Для цілей цієї статті близькою особою є особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у пункті 9 частини першої цієї статті (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також (незалежно від зазначених умов) чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб'єкта.
Для цілей пункту 3 частини першої цієї статті діловими відносинами визнається постачання товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам товарів або надання послуг (включаючи фінансові, юридичні, консультаційні), або споживання поставлених товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами товарів чи наданих ними послуг.
Для цілей цієї статті істотність ділових відносин, встановлена пунктом 3 частини першої цієї статті, визначається статутом або положенням про наглядову раду товариства";
 
    -354- Різаненко П.О.
Пункт 4 після підпункту 21 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"22) доповнити статтею 53-1 такого змісту:
"Стаття 53-1. Незалежний член наглядової ради
1. Незалежний член наглядової ради (незалежний директор) – член наглядової ради на якого відсутній будь-який влив зі сторони інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов’язків незалежного директора, зокрема, не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона:
1) входила протягом попередніх п’яти років до складу органів управління цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
2) одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб, додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;
3) володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи чи є посадовою особою або особою, що здійснює управлінські функції в такій юридичній особі, а також є фізичною особою – підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами;
4) є та/або була протягом попередніх трьох років незалежним аудитором цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
5) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги цьому товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам;
6) є та/або була працівником цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб протягом попередніх трьох років;
7) є акціонером – власником контрольного пакету акцій та/або є представником акціонера - власника контрольного пакета акцій цього товариства в будь-яких цивільних відносинах;
8) була сукупно більш як дванадцять років членом наглядової ради цього товариства;
9) є близькою особою осіб, зазначених у підпунктах 1-8 цього пункту;
10) не відповідає додатковим критеріям, встановленим у статуті або інших внутрішніх документах товариства.
Вимоги пунктів 1, 2 та 6 цієї частини не поширюються на випадки обіймання посади незалежного директора товариства та відносини, пов’язані з цим.
2. У разі, якщо акціонер вважає, що незалежний директор не відповідає вимогам цього пункту, такий акціонер може звернутися в судовому порядку з позовом щодо визнання особи такою, що не може вважатися незалежним директором. В такому випадку особа щодо якої подано позов продовжує виконувати функцій незалежного директора до набрання законної сили рішення суду.
3. Для цілей цієї статті близькою особою є особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним в пункті 9 частини першої цієї статті (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб'єкта.
Для цілей пункту 3 частини першої цієї статті діловими відносинами визнається постачання товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам товарів або надання послуг (включаючи фінансові, юридичні, консультаційні) або споживання поставлених товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами товарів чи наданих ними послуг.
Для цілей цієї статті істотність ділових відносин, зазначена у пункті 3 частини першої цієї статті, визначається статутом або положенням про наглядову раду товариства."
 
Враховано    
433. 22) частину першу статті 54 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   31) частину першу статті 54 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
434. "Головою наглядової ради публічного акціонерного товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу).".
 
-355- Різаненко П.О.
В абзаці другому підпункту 22 пункту 4 пропоную слово "публічного" виключити.
 
Враховано   "Головою наглядової ради акціонерного товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу)".
 
435. У зв’язку з цим, абзац другий вважати абзацом третім;
 
   У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
436. 23) стаття 56:
 
   32) у статті 56:
 
437. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
438. абзац перший після слів "її членів для" та "підготовки" доповнити словами "попереднього" та "до розгляду на засіданні" відповідно;
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
439. перше речення абзацу другого після слів "публічному акціонерному товариству" доповнити словами ", банку";
 
-356- Довбенко М.В.
У підпункті 23 абзац четвертий викласти в такій редакції:
"абзац перший після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "Вимоги щодо утворення наглядовою радою банку комітетів та їх складу визначаються Законом України "Про банки і банківську діяльність".
 
Враховано редакційно   "1. Наглядова рада акціонерного товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради. Вимоги щодо утворення наглядовою радою банку комітетів, їх функціонування та складу визначаються цим Законом з урахуванням Закону України "Про банки і банківську діяльність";
 
    -357- Воропаєв Ю.М.
У Законі України "Про акціонерні товариства" в абзаці другому частини першої статті 56 слово "банку" виключити.
 
Відхилено    
440. трете речення абзацу другого замінити двома реченнями такого змісту:
"Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюються членами наглядової ради товариства, які є незалежним директорами. Щонайменше більшість із членів зазначених комітетів повинні складати незалежні директори.";
абзац третій викласти у такій редакції:
"Наглядова рада публічного акціонерного товариства приймає рішення з питань попередньо підготовлених комітетом виключно на підставі і в межах пропозицій такого комітету оформлених відповідним проектом рішення наглядової ради. Мотивоване рішення наглядової ради про відхилення пропозиції комітету надається наглядовою радою комітету для повторної підготовки комітетом пропозиції.";
після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі відсутності пропозицій від комітету наглядова рада не має права прийняти рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду наглядовою радою.".
У зв’язку з цим абзаци четвертий та п’ятий вважати відповідно п’ятим та шостим.
абзац шостий викласти у такій редакції:
"Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється статутом та/або положенням про наглядову раду товариства, а також положеннями про комітети наглядової ради, які затверджуються наглядовою радою товариства.";
доповнити новим абзацом такого змісту:
"Фінансування діяльності комітетів наглядової ради, в тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється товариством у порядку, визначеному статутом, відповідним положенням та/або рішенням загальних зборів.";
частину другу після слів "вивчення і підготовки" доповнити словами " (далі - предмет відання комітету)";
після частини третьої доповнити частинами четвертою, п’ятою та шостою такого змісту:
"4. Комітети наглядової ради повинні складатися принаймні із трьох членів, якщо інше не передбачено внутрішніми документами товариства.
5. Члени виконавчого органу товариства, експерти та інші визначені комітетом особи мають право відвідувати засідання лише на запрошення комітету.
6. Комітети наглядової ради повинні виконувати свої обов’язки відповідно до свого предмету відання та у визначеному наглядовою радою порядку доповідати їй про результати своєї діяльності не рідше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповідати не рідше ніж один раз на кожні шість місяців.
Твердження щодо діяльності комітетів повинні містити інформацію щодо персонального складу комітетів, кількості засідань комітетів та їх головної діяльності. Звіт комітету з питань аудиту повинен також містити інформацію щодо наявності зауважень щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту.
Такі твердження мають бути оприлюднені на веб-сайті товариства протягом трьох робочих днів після їх затвердження наглядовою радою."
У зв’язку з цим, частину четверту вважати частиною сьомою.
 
   трете речення абзацу другого замінити двома реченнями такого змісту: "Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени наглядової ради товариства, які є незалежним директорами. Більшість членів зазначених комітетів повинні становити незалежні директори";
абзац третій викласти в такій редакції:
"Наглядова рада публічного акціонерного товариства приймає рішення з питань попередньо підготовлених комітетом виключно на підставі та в межах пропозицій такого комітету, оформлених відповідним проектом рішення наглядової ради. Мотивоване рішення наглядової ради про відхилення пропозиції комітету надається наглядовою радою комітету для повторної підготовки комітетом пропозиції";
після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі відсутності пропозицій від комітету наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду наглядовою радою".
У зв’язку з цим абзаци четвертий та п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим та шостим;
абзац шостий викласти в такій редакції:
"Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється статутом та/або положенням про наглядову раду товариства, а також положеннями про комітети наглядової ради, що затверджуються наглядовою радою товариства";
доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"Фінансування діяльності комітетів наглядової ради, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється товариством у порядку, визначеному статутом, відповідним положенням та/або рішенням загальних зборів";
частину другу після слів "вивчення і підготовки" доповнити словами " (далі – предмет відання комітету)";
після частини третьої доповнити трьома новими частинами такого змісту:
"4. Комітети наглядової ради повинні складатися принаймні з трьох членів, якщо інше не передбачено внутрішніми документами товариства.
5. Члени виконавчого органу товариства, експерти та інші визначені комітетом особи мають право відвідувати засідання лише на запрошення комітету.
6. Комітети наглядової ради виконують обов’язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповідати не менше одного разу на шість місяців.
Зазначені у доповідях відомості щодо діяльності комітетів повинні містити інформацію про персональний склад комітетів, кількість засідань комітетів та їхню основну діяльність. Звіт комітету з питань аудиту повинен також містити інформацію про наявність зауважень щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту.
Такі відомості оприлюднюються на веб-сайті товариства протягом трьох робочих днів після їх затвердження наглядовою радою".
У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною сьомою;
 
441. 24) доповнити статтями 56-1, 56-2 та 56-3 такого змісту:
 
-358- Логвинський Г.В.
Пункт 24 частини четвертої щодо доповнення Закону України "Про акціонерні товариства" новими статтями виключити.
 
Відхилено   33) доповнити статтями 56-1, 56-2 та 56-3 такого змісту:
 
442. "Стаття 56-1. Комітет наглядової ради з питань призначень
1. До предмету відання комітету з питань призначень відноситься:
1) розробка та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) товариства з питань призначень;
2) визначення та рекомендування до схвалення наглядовій раді кандидатури на заміщення вакантних посад у виконавчому органі, а у випадках, передбачених статутом або внутрішніми документами товариства - на інші вакантні посади;
3) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи виконавчого органу та надання рекомендації наглядовій раді щодо будь-яких змін;
4) періодичне оцінювання членів виконавчого органу на їх відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання наглядовій раді товариства;
5) розробка плану наступництва для посад голови та членів наглядової ради, внесення, у разі якщо це передбачено внутрішніми документами товариства, пропозицій акціонерам щодо кандидатур на посади членів наглядової ради;
 
-359- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Статті 56-1 - 56--3- виключити.
 
Відхилено   "Стаття 56-1. Комітет наглядової ради з питань призначень
1. До предмета відання комітету з питань призначень належать:
1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) товариства з питань призначень;
2) визначення та рекомендування до схвалення наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у виконавчому органі, а у випадках, передбачених статутом або внутрішніми документами товариства, - інших вакантних посад;
3) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи виконавчого органу та надання рекомендацій наглядовій раді щодо будь-яких змін;
4) періодичне оцінювання членів виконавчого органу на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання наглядовій раді товариства;
5) розроблення плану наступництва для посад голови та членів наглядової ради, внесення у разі, якщо це передбачено внутрішніми документами товариства, пропозицій акціонерам щодо кандидатур на посади членів наглядової ради;
 
443. 6) розробка плану наступництва для посад виконавчого органу акціонерного товариства, забезпечує наявність у виконавчого органу належного плану наступництва решти керівних працівників акціонерного товариства;
7) надання наглядовій раді рекомендації щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів наглядової ради між комітетами;
8) розробка та надання наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів акціонерного товариства, який, зокрема, регулює питання: конфлікту інтересів; конфіденційності; чесного ведення справ; захисту та належного використання активів товариства; дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних актів; а також необхідність надання наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;
9) забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів наглядової ради та виконавчого органу, необхідних для ефективного виконання ними власних обов'язків у запроваджуваній в акціонерному товаристві моделі корпоративного управління.
Питання передбачені пунктом 8 цієї частини можуть передаватись до предмету відання комітету з питань етики (у разі його створення)
 
-360- Різаненко П.О.
У абзаці дев'ятому підпункту 24 пункту 4 розділу І Законопроекту слова "керівних працівників акціонерного товариства" замінити словами "осіб, що здійснюють управлінські функції в акціонерному товаристві"
 
Враховано   6) розроблення плану наступництва для посад виконавчого органу акціонерного товариства, забезпечення наявності у виконавчого органу належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в акціонерному товаристві;
7) надання наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів наглядової ради між комітетами;
8) розроблення та надання наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів акціонерного товариства, який, зокрема, регулює питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;
9) забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів наглядової ради та виконавчого органу, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній в акціонерному товаристві моделі корпоративного управління.
Питання, передбачені пунктом 8 цієї частини, можуть передаватися до предмета відання комітету з питань етики (у разі його створення).
 
444. 2. Комітет з питань призначень також повинен вивчати політику виконавчого органу товариства щодо відбору та призначення керівних працівників товариства. Будь-які пропозиції щодо призначення посадових осіб товариства, призначення яких належить до компетенції наглядової ради відповідно до Закону чи передбачено статутом товариства, мають бути попередньо погоджені комітетом з питань призначень
 
-361- Різаненко П.О.
У абзаці чотирнадцятому підпункту 24 пункту 4 слова "керівних працівників товариства" замінити словами "осіб, що здійснюють управлінські функції в товаристві"
 
Враховано   2. Комітет з питань призначень також повинен вивчати політику виконавчого органу товариства щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції в товаристві. Будь-які пропозиції щодо призначення посадових осіб товариства, призначення яких належить до компетенції наглядової ради відповідно до Закону чи передбачено статутом товариства, мають бути попередньо погоджені комітетом з питань призначень
 
445. Голова виконавчого органу товариства при призначені керівних працівників має погоджувати їх кандидатури з комітетом з питань призначень.
Стаття 56-2. Комітет наглядової ради з винагород
1. До предмету відання комітету з винагород відноситься:
1) розробка та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) товариства з питань винагороди;
2) внесення, у разі якщо це передбачено внутрішніми документами товариства, пропозицій акціонерам щодо винагороди членів наглядової ради;
3) внесення пропозицій наглядовій раді щодо винагороди членів виконавчого органу;
4) надання пропозицій до наглядової ради щодо винагороди членів виконавчого органу. Такі пропозиції повинні стосуватись будь-яких форм компенсації, включаючи, зокрема, фіксовану винагороду, винагороду за результатами діяльності, пенсійні домовленості та компенсацію при звільненні. Пропозиції щодо схем винагороди за досягнутими результатами, повинні супроводжуватися рекомендаціями щодо відповідних цілей та критеріїв оцінки;
5) надання пропозицій до наглядової ради щодо індивідуальної винагороди, яка надається члену виконавчого органу, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою товариством та оцінки роботи зазначених членів;
6) надання пропозицій до наглядової ради щодо форм та істотних умов договорів та контрактів для членів виконавчого органу;
7) надання пропозицій до наглядової ради щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання членами виконавчого органу товариства.
 
-362- Різаненко П.О.
У абзаці шістнадцятому підпункту 24 пункту 4 розділу І Законопроекту слова "керівних працівників" замінити словами "осіб, що здійснюють управлінські функції,"
В абзаці 23 підпункту 24 пункту 4 слова "та оцінки" замінити словами "та їх відповідність оцінці".
 
Враховано   Голова виконавчого органу товариства при призначенні осіб, які здійснюють управлінські функції, має погоджувати їхні кандидатури з комітетом з питань призначень.
Стаття 56-2. Комітет наглядової ради з винагород
1. До предмета відання комітету з винагород належать:
1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) товариства з питань винагороди;
2) внесення у разі, якщо це передбачено внутрішніми документами товариства, пропозицій акціонерам щодо винагороди членів наглядової ради;
3) внесення пропозицій наглядовій раді щодо винагороди членів виконавчого органу;
4) надання пропозицій до наглядової ради щодо винагороди членів виконавчого органу. Такі пропозиції повинні стосуватися будь-яких форм компенсації, включаючи, зокрема, фіксовану винагороду, винагороду за результатами діяльності, пенсійні домовленості та компенсацію при звільненні. Пропозиції щодо схем винагороди за досягнутими результатами повинні супроводжуватися рекомендаціями щодо відповідних цілей та критеріїв оцінки;
5) надання пропозицій до наглядової ради щодо індивідуальної винагороди, що надається члену виконавчого органу, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;
6) надання пропозицій до наглядової ради щодо форм та істотних умов договорів та контрактів для членів виконавчого органу;
7) надання пропозицій до наглядової ради щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання членами виконавчого органу товариства;
 
446. 8) надання загальних рекомендацій виконавчому органу щодо рівня та структури винагороди для керівних працівників;
 
-363- Різаненко П.О.
В абзаці 26 підпункту 24 пункту 4 слова "керівних працівників" замінити словами "осіб, які здійснюють управлінські функції"
 
Враховано   8) надання загальних рекомендацій виконавчому органу щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
 
447. 9) контроль рівня та структури винагороди для керівних працівкниів, базуючись на достовірній інформації, наданій виконавчим органом.
 
-364- Різаненко П.О.
У абзаці двадцять сьомому підпункту 24 пункту 4 розділу І Законопроекту слова "керівних працівкниів," замінити словами "осіб, які здійснюють управлінські функції"
 
Враховано   9) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій виконавчим органом.
 
448. 2. У випадку, коли акціонерним товариством застосовуються механізми стимулювання членів виконавчого органу, керівних працівників та інших працівників товариства, пов’язані з участю в акціонерному капіталі товариства таких осіб, до компетенції комітету також належить:
1) надання пропозицій наглядовій раді щодо загальної політики використання таких схем;
2) визначення обсягу інформації, яка надається з цього питання у річному звіті;
3) надання пропозицій наглядовій раді щодо механізмів такого стимулювання, з аргументуванням таких пропозицій.
Стаття 56--3. Комітет наглядової ради з питань аудиту
1. До предмета відання комітету з питань аудиту стосовно організації внутрішнього аудиту відноситься:
1) проведення моніторингу цілісності фінансової інформації, яка надається товариством, зокрема перегляд відповідності і послідовності бухгалтерських методів, які використовуються товариством та юридичних осіб, що перебувають під контролем товариства;
2) перегляд не рідше ніж раз на рік ефективності здійснення внутрішнього аудиту та систем управління ризиками;
3) надання рекомендацій щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення керівника відділу внутрішнього аудиту та відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування;
4) складання проекту бюджету наглядової ради товариства та надання його на затвердження.
2. До компетенції комітету з питань аудиту стосовно зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), залученого товариством, відноситься:
1) надання рекомендацій наглядовій раді щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) та умов договору з ним;
2) контроль незалежності та об’єктивності зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг;
3) встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не підлягають аудиту та які виключені або допустимі після перевірки комітетом або допустимі без рекомендації комітету;
4) перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керівництва на рекомендації, надані у письмовій формі зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою);
5) дослідження проблем, які можуть бути підставою для будь-якого звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) та надання рекомендацій щодо будь-яких необхідних дій.
3. Члени комітету мають необмежений доступ в повному обсязі до інформації щодо бухгалтерського обліку товариства (у тому числі до первинних облікових документів), його фінансової діяльності, а також до всієї інформації, пов’язаної з проведенням зовнішнього аудиту.
У разі надання члену комітету інформації з обмеженим доступом, така особа зобов’язана забезпечити дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законодавством."
25) частину третю статті 62 після слів "аудитора" доповнити словами " (аудиторської фірми)";
26) у статті 64:
у частині першій:
 
-365- Різаненко П.О.
У абзаці двадцять восьмому підпункту 24 пункту 4 розділу І Законопроекту слова "членів виконавчого органу, керівних працівників та інших працівників товариства, пов’язані" замінити словами "осіб, що здійснюють управлінські функції, та інших працівників товариства, пов’язаних "
 
Враховано   2. У разі якщо акціонерним товариством застосовуються механізми стимулювання осіб, які здійснюють управлінські функції, та інших працівників товариства, пов’язаних з участю в акціонерному капіталі товариства таких осіб, до компетенції комітету також належать:
1) надання пропозицій наглядовій раді щодо загальної політики використання таких схем;
2) визначення обсягу інформації, що надається з цього питання у річному звіті;
3) надання пропозицій наглядовій раді щодо механізмів такого стимулювання з аргументуванням таких пропозицій.
Стаття 56--3. Комітет наглядової ради з питань аудиту
1. До предмета відання комітету з питань аудиту щодо організації внутрішнього аудиту належать:
1) здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається товариством, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються товариством та юридичними особами, що перебувають під контролем товариства;
2) перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення внутрішнього аудиту та систем управління ризиками;
3) надання рекомендацій щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення керівника відділу внутрішнього аудиту та відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування;
4) складання проекту бюджету наглядової ради товариства та подання його на затвердження.
2. До компетенції комітету з питань аудиту щодо зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), залученого товариством, належать:
1) надання рекомендацій наглядовій раді щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) та умов договору з ним;
2) контроль незалежності та об’єктивності зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг;
3) встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не підлягають аудиту та які виключені або допустимі після перевірки комітетом або допустимі без рекомендації комітету;
4) перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керівництва на рекомендації, надані у письмовій формі зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою);
5) дослідження проблем, що можуть бути підставою для будь-якого звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), та надання рекомендацій щодо будь-яких необхідних дій.
3. Члени комітету мають необмежений доступ у повному обсязі до інформації про бухгалтерський облік товариства (у тому числі до первинних облікових документів), його фінансову діяльність, а також до всієї інформації, пов’язаної з проведенням зовнішнього аудиту.
У разі надання члену комітету інформації з обмеженим доступом така особа зобов’язана забезпечити дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законодавством";
34) частину третю статті 62 після слів "аудитора" доповнити словами " (аудиторської фірми)";
35) у статті 64:
у частині першій:
 
449. слово "простих" замінити словом "голосуючих";
 
-366- Мартовицький А.В.
Абзац 3 підпункту 26 пункту 4 виключити.
 
Відхилено   в абзаці першому:
у першому реченні слово "простих" замінити словом "голосуючих";
 
450. друге речення абзацу першого викласти у такій редакції:"Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, та розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.";
 
-367- Мартовицький А.В.
В абзаці 5 підпункту 26 пункту 4 слова "на якій цінні папери товариства допущені до торгів, та розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку" замінити словами "на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, та розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів".
 
Відхилено   друге речення викласти в такій редакції: "Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, та розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";
 
451. 27) доповнити статтею 64-1 такого змісту:
 
   36) доповнити статтею 64-1 такого змісту:
 
452. "Стаття 64-1. Повідомлення про набуття або відчуження значного пакету акцій публічного акціонерного товариства
 
-368- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Статтю 64-1- виключити.
 
Відхилено   "Стаття 64-1. Повідомлення про набуття або відчуження значного пакета акцій публічного акціонерного товариства
 
453. 1. Особа (особи, які діють спільно), яка прямо або опосередковано набуває або відчужує голосуючі акції публічного акціонерного товариства, має повідомити таке товариство про пакет акцій, власником якого стане така особа (підсумковий пакет акцій), у разі якщо в результаті такого набуття або відчуження, пакет акцій стане більше, менше або рівним порогу у 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 95 відсотків голосуючих акцій.
2. Акціонер повинен повідомляти публічне акціонерне товариство про зміну порогового значення пакету акцій, який належить такому акціонеру, в тому числі в результаті збільшення або зменшення статутного капіталу такого товариства.
3. Вимоги частини першої цієї статті не застосовуються:
1) у разі набуття особою, яка провадить клірингову діяльність, акцій в процесі провадження клірингової діяльності у межах звичайного розрахункового періоду, в порядку встановленому законодавством. Критерії звичайного розрахункового періоду встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
2) у разі набуття або відчуження значних пакетів акцій публічного акціонерного товариства, які досягли або перевищили порогові значення у 5 відсотків та не досягли 10 відсотків і більше голосуючих акцій, торговцем цінними паперами, який виконує функції маркет-мейкера, за умови, що такі функції здійснюються у встановленому законодавством порядку та торговець цінними паперами не використовує такий пакет акцій з метою управління акціонерним товариством;
 
-369- Мартовицький А.В.
В абзаці 3 підпункту 27 пункту 4 законопроекту слова та цифри "голосуючі", "15, 20", "30" виключити.
 
Відхилено   1. Особа (особи, що діють спільно), яка прямо або опосередковано набуває або відчужує голосуючі акції публічного акціонерного товариства, має повідомити таке товариство про пакет акцій, власником якого стане така особа (підсумковий пакет акцій), у разі якщо в результаті такого набуття або відчуження пакет акцій стане більшим, меншим або дорівнюватиме пороговому значенню у 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 95 відсотків голосуючих акцій.
2. Акціонер повинен повідомляти публічне акціонерне товариство про зміну порогового значення пакета акцій, який належить такому акціонеру, у тому числі в результаті збільшення або зменшення статутного капіталу такого товариства.
3. Вимоги частини першої цієї статті не застосовуються:
1) у разі набуття особою, яка провадить клірингову діяльність, акцій у процесі провадження клірингової діяльності у межах звичайного розрахункового періоду в порядку, встановленому законодавством. Критерії звичайного розрахункового періоду встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
2) у разі набуття або відчуження значних пакетів акцій публічного акціонерного товариства, які досягли або перевищили порогові значення у 5 відсотків, але не досягли 10 і більше відсотків голосуючих акцій, торговцем цінними паперами, який виконує функції маркет-мейкера, за умови що такі функції здійснюються у встановленому законодавством порядку, а торговець цінними паперами не використовує такий пакет акцій з метою управління акціонерним товариством;
 
454. 3) до голосуючих акцій, що перебувають у торговому портфелі фінансової установи за умови, що розмір такого пакету не перевищує 5 відсотків голосуючих акцій товариства та фінансова установа не використовує такий пакет акцій з метою управління акціонерним товариством.
 
-370- Мартовицький А.В.
В абзацах 8, 10, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 37 підпункту 27 пункту 4 законопроекту слово "голосуючий" виключити у всіх відмінках.
 
Відхилено   3) до голосуючих акцій, що перебувають у торговому портфелі фінансової установи, за умови що розмір такого пакета не перевищує 5 відсотків голосуючих акцій товариства, а фінансова установа не використовує такий пакет акцій з метою управління акціонерним товариством.
 
455. 4. Повідомлення передбачене частиною першою цієї статті повинно містити інформацію про:
 
   4. Повідомлення, передбачене частиною першою цієї статті, повинно містити інформацію про:
 
456. 1) підсумковий пакет голосуючих акцій;
 
   1) підсумковий пакет голосуючих акцій;
 
457. 2) ланцюг володіння щодо розпорядження акціями;
3) дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто;
4) акціонера або особу, яка має право користуватися голосуючими акціями (ім'я фізичної особи або найменування юридичної особи (із зазначенням для юридичної особи-резидента - коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, для юридичної особи-нерезидента - коду/номеру з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи).
Інші вимоги щодо змісту повідомлення, передбаченого частиною першою цієї статті, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Повідомлення, передбачене частиною першою цієї статті, повинно також одночасно надаватись до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
5. Повідомлення повинно здійснюватись не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати, в яку акціонер або особа, яка має право користуватися голосуючими акціями дізналась або повинна була дізнатись про набуття або відчуження або можливість використання голосуючих акцій, понад порогові значення.
6. Юридична особа звільняється від обов’язку здійснення повідомлення, якщо таке повідомлення було здійснене його материнською компанією.
7. Для цілей цієї статті материнська компанія, під контролем якої перебуває юридична особа, не повинна об’єднувати в один пакет голосуючих акцій, голосуючі акції, які належать їй або перебувають у її управлінні, разом з голосуючими акціями юридичної особи, яка перебуває під її контролем, якщо виконуються всі наступні вимоги:
1) юридична особа, яка перебуває під контролем материнської компанії, є компанією з управління активами або торговцем цінними паперами, який провадить діяльність з управління цінними паперами;
2) голосуючі акції належать клієнту (інституту спільного інвестування, недержавному пенсійному фонду, установнику управління, який уклав з торговцем цінними паперами договір про управління цінними паперами) юридичної особи, яка перебуває під контролем материнської компанії;
3) материнська компанія надає можливість юридичній особі, яка перебуває під її контролем, самостійно та незалежно розпоряджатися та користуватися голосуючими акціями, які належать клієнту та знаходяться в управлінні такої юридичної особи, яка перебуває під контролем материнської компанії, відповідно до законодавства.
 
-371- Довбенко М.В.
Абзац одинадцятий підпункту 27 викласти в такій редакції:
"2) осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа, зазначена в частині першій цієї статті, здійснює розпорядження акціями".
 
Враховано   2) осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа, зазначена в частині першій цієї статті, здійснює розпорядження акціями;
3) дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто;
4) акціонера або особу, яка має право користуватися голосуючими акціями (ім'я фізичної особи або найменування юридичної особи (із зазначенням для юридичної особи – резидента - коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, для юридичної особи – нерезидента - коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи).
Інші вимоги щодо змісту повідомлення, передбаченого частиною першою цієї статті, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Повідомлення, передбачене частиною першою цієї статті, одночасно також надається Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
5. Повідомлення повинно здійснюватися не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати, в яку акціонер або особа, яка має право користуватися голосуючими акціями, дізналася або мала дізнатися про набуття або відчуження чи можливість використання голосуючих акцій понад порогові значення.
6. Юридична особа звільняється від обов’язку здійснення повідомлення, якщо таке повідомлення було здійснене її материнською компанією.
7. Для цілей цієї статті материнська компанія, під контролем якої перебуває юридична особа, не повинна об’єднувати в один пакет голосуючі акції, що належать їй або перебувають в її управлінні, та голосуючі акції юридичної особи, яка перебуває під її контролем, якщо виконуються всі такі вимоги:
1) юридична особа, яка перебуває під контролем материнської компанії, є компанією з управління активами або торговцем цінними паперами, який провадить діяльність з управління цінними паперами;
2) голосуючі акції належать клієнту (інституту спільного інвестування, недержавному пенсійному фонду, установнику управління, який уклав з торговцем цінними паперами договір про управління цінними паперами) юридичної особи, яка перебуває під контролем материнської компанії;
3) материнська компанія надає можливість юридичній особі, яка перебуває під її контролем, самостійно та незалежно розпоряджатися та користуватися голосуючими акціями, що належать клієнту та знаходяться в управлінні такої юридичної особи, яка перебуває під контролем материнської компанії, відповідно до законодавства.
 
458. Для цілей цієї статті материнська компанія юридичної особи, яка перебуває під контролем материнської компанії, повинна об’єднувати в один пакет голосуючих акцій, голосуючі акції, які належать їй або перебувають у її управлінні, разом з голосуючими акціями юридичної особи, яка перебуває під контролем материнської компанії, якщо не виконується хоча б одна з вимог, передбачених пунктами 1 - 3 цієї частини.
8. Після отримання повідомлення, передбаченого частиною першої цієї статті, товариство зобов’язане розкрити інформацію, що міститься у такому повідомленні, в порядку встановленому для розкриття особливої інформації про емітента.
9. Повідомлення передбачене частиною першою цієї статті також подається фізичною або юридичною особою, яка набуває або відчужує право голосу за акціями товариства, якщо в результаті такого набуття або відчуження сумарна кількість голосів за акціями такої особи стане більше, менше або рівним пороговому значенню пакету акцій у наступних випадках:
1) голосуючі акції належать третій особі, з якою така фізична або юридична особа вчинила правочин щодо узгодженого голосування або вчинення узгоджених дій на загальних зборах акціонерного товариства;
2) голосуючі акції належать третій особі відповідно до договору укладеного з такою фізичною або юридичною особою, що передбачає тимчасову передачу у користування права голосу за такими акціями;
3) голосуючі акції, за договором передані у забезпечення такій фізичній або юридичній особі за умови, що така особа має право користуватися такими голосуючими акціями;
4) голосуючі акції належать третій особі та відповідно до договору передані у довічне користування такій фізичній або юридичній особі;
5) голосуючі акції, на підставі правочину передбаченого пунктами 1-4 цієї частини перебувають у користуванні юридичної особи, яка прямо або опосередковано знаходиться під контролем такої фізичної або юридичної особи;
 
-372- Різаненко П.О.
Абзац двадцять другий підпункту 27 пункту 4 викласти у такій редакції:
"Для цілей цієї статті материнська компанія, під контролем якої перебуває юридична особа , повинна об’єднувати в один пакет , голосуючі акції, що належать їй або перебувають в її управлінні, та голосуючі акції юридичної особи, яка перебуває під контролем материнської компанії, якщо хоча б одна з вимог, передбачених пунктами 1 - 3 цієї частини, не виконується".
 
Враховано   Для цілей цієї статті материнська компанія, під контролем якої перебуває юридична особа, повинна об’єднувати в один пакет голосуючі акції, що належать їй або перебувають в її управлінні, та голосуючі акції юридичної особи, яка перебуває під контролем материнської компанії, якщо хоча б одна з вимог, передбачених пунктами 1 – 3 цієї частини, не виконується.
8. Після отримання повідомлення, передбаченого частиною першою цієї статті, товариство зобов’язане розкрити інформацію, що міститься у такому повідомленні, в порядку, встановленому для розкриття особливої інформації про емітента.
9. Повідомлення, передбачене частиною першою цієї статті, також подається фізичною або юридичною особою, яка набуває або відчужує право голосу за акціями товариства, якщо в результаті такого набуття або відчуження сумарна кількість голосів за акціями такої особи стане більшою, меншою або дорівнюватиме пороговому значенню пакета акцій у таких випадках:
1) голосуючі акції належать третій особі, з якою така фізична або юридична особа вчинила правочин щодо узгодженого голосування або вчинення узгоджених дій на загальних зборах акціонерного товариства;
2) голосуючі акції належать третій особі відповідно до договору, укладеного з такою фізичною або юридичною особою, що передбачає тимчасову передачу у користування права голосу за такими акціями;
3) голосуючі акції відповідно до договору передані у забезпечення такій фізичній або юридичній особі, за умови що така особа має право користуватися такими голосуючими акціями;
4) голосуючі акції належать третій особі та відповідно до договору передані у довічне користування такій фізичній або юридичній особі;
5) голосуючі акції на підставі правочину, передбаченого пунктами 1 – 4 цієї частини, перебувають у користуванні юридичної особи, яка прямо або опосередковано знаходиться під контролем такої фізичної або юридичної особи;
 
459. 6) голосуючі акції, які належать третій особі, за договором депоновані або іншим чином передані у володіння такій фізичній або юридичній особі, за умови, що така особа самостійно та незалежно може користуватися такими акціями, за відсутності будь-яких інструкцій або розпоряджень від такої третьої особи;
7) голосуючі акції перебувають у володінні третьої особи, яка користується ними від свого імені, але в інтересах такої фізичної або юридичної особи;
8) така фізична або юридична особа на підставі отриманої довіреності має право самостійно та незалежно користуватися голосуючими акціями за умови відсутності будь-яких інструкцій або розпоряджень від довірителя.
10. Повідомлення передбачене частиною першою цієї статті також подається фізичною або юридичною особою, які прямо або опосередковано є власниками:
1) фінансових інструментів, які на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції публічного акціонерного товариства шляхом їх фізичної поставки;
2) фінансових інструментів, не передбачених пунктом першим цієї частини та які мають схожу економічну природу з ними, але не передбачають фізичної поставки акцій публічного акціонерного товариства.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на своєму веб-сайті публікує орієнтовний невиключний перелік фінансових інструментів передбачених цією частиною.
Порядок розрахунку кількості голосуючих акцій, які належать фізичній або юридичній особі відповідно до фінансових інструментів передбачених цією частиною встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
11. Положення цієї статті не застосовується у випадку набуття або відчуження Національним банком України пакету акцій, якщо в результаті такого набуття або відчуження такий пакет акцій стане більше, менше або рівним пороговому значенню пакету акцій, якщо виконуються всі наступні вимоги:
 
-373- Різаненко П.О.
У підпункті 27 пункту 4, а саме у пункті 6 частини дев’ятої нової статті 64-1 слова "депоновані або іншим чином" необхідно виключити, оскільки законодавством не визначено термін "депонування акцій".
 
Враховано   6) голосуючі акції, які належать третій особі, відповідно до договору передані у володіння такій фізичній або юридичній особі, за умови що така особа самостійно та незалежно може користуватися такими акціями, у разі якщо відсутні будь-які інструкції та/або розпорядження від зазначеної третьої особи;
7) голосуючі акції перебувають у володінні третьої особи, яка користується ними від свого імені, але в інтересах такої фізичної або юридичної особи;
8) така фізична або юридична особа на підставі отриманої довіреності має право самостійно та незалежно користуватися голосуючими акціями, у разі якщо відсутні будь-які інструкції та/або розпорядження від довірителя.
10. Повідомлення, передбачене частиною першою цієї статті, також подається фізичною або юридичною особою, яка прямо або опосередковано є власником:
1) фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції публічного акціонерного товариства шляхом їх поставки;
2) фінансових інструментів, не передбачених пунктом 1 цієї частини, які мають подібну економічну природу з ними, але не передбачають поставки акцій публічного акціонерного товариства.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на своєму офіційному веб-сайті публікує орієнтовний (невиключний) перелік фінансових інструментів, передбачених цією частиною.
Порядок розрахунку кількості голосуючих акцій, що належать фізичній або юридичній особі відповідно до фінансових інструментів, передбачених цією частиною, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
11. Положення цієї статті не застосовуються у разі набуття або відчуження Національним банком України пакета акцій, якщо в результаті такого набуття або відчуження такий пакет акцій стане більшим, меншим або дорівнюватиме пороговому значенню пакета акцій, якщо виконуються всі такі вимоги:
 
460. 1) таке набуття або відчуження здійснено Національним банком України в рамках провадження ним монетарної (грошово-кредитної) політики;
 
-374- Різаненко П.О.
У передостанньому абзаці підпункту 27 пункту 4 слово "монетарної" виключити.
 
Враховано   1) набуття або відчуження здійснено Національним банком України в рамках провадження ним грошово-кредитної політики;
 
461. 2) Національний банк України не користується правом голосу за такими акціями.";
 
   2) Національний банк України не користується правом голосу за такими акціями";
 
462. 28) у статті 65:
 
-375- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Зміни до статті 65- виключити.
 
Враховано частково   37) у статті 65:
 
463. назву статті після слова "Придбання" доповнити словом "голосуючих";
 
-376- Різаненко П.О.
У підпункту 28 пункту 4 абзац другий пропоную виключити.
 
Враховано   у частині першій:
в абзаці першому слова "товариства, зобов'язана" замінити словами "товариства (а у разі набуття контрольного пакета акцій в результаті придбання акцій у процесі емісії – з дати депонування глобального сертифіката за таким випуском акцій), зобов'язана";
абзац другий викласти в такій редакції:
"Товариство не пізніше 24 години наступного робочого дня в одноденний строк зобов’язане розмістити зазначене повідомлення на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";
 
    -377- Різаненко П.О.
Підпункт 28 пункту 4 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"в абзаці першому частини першої слова "товариства, зобов'язана" замінити словами "товариства (а у разі набуття контрольного пакета акцій в результаті придбання акцій у процесі емісії – з дати депонування глобального сертифіката за таким випуском акцій), зобов'язана".
 
Враховано    
    -378- Мартовицький А.В.
Підпункт 28 пункту 4 після абзацу другого доповнити двома абзацами такого змісту:
"абзац другий викласти в такій редакції:
"Товариство не пізніше 24 години наступного робочого дня в одноденний строк зобов’язане розмістити зазначене повідомлення на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку".
 
Враховано    
464. абзаци другий частини першої та частини другої доповнити словами "або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";
 
-379- Різаненко П.О.
Підпункт 28 пункту 4 розділу І доповнити новими абзацами такого змісту:
"у частині другій:
в абзаці третьому слова "ціну придбання" замінити словами "ринкову вартість".
 
Враховано   у частині другій:
абзац другий доповнити словами "або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";
в абзаці третьому слова "ціну придбання" замінити словами "ринкову вартість";
у частині третій:
 
    -380- Мартовицький А.В.
Абзаци 2-3 підпункту 28 пункту 4 законопроекту виключити.
 
Враховано частково    
465. пункт 1 частини третьої викласти у такій редакції:
 
   пункт 1 викласти в такій редакції:
 
466. "1) ринкова вартість, визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону, станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку повідомлення про укладення особою (особами, що діють спільно) договору, за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства; ";
 
-381- Мартовицький А.В.
В абзаці 5 підпункту 28 пункту 4 законопроекту слова "або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку" виключити.
 
Відхилено   "1) ринкова вартість, визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону, станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, повідомлення про укладення особою (особами, що діють спільно) договору, в результаті виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства";
пункт 2 після слів " (особи, що діють спільно)" доповнити словами "прямо та/або";
доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
"У разі якщо особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) одночасно власником контрольного пакета акцій та домінуючого контрольного пакета акцій товариства, ціна придбання акцій визначається відповідно до частини п’ятої статті 65-2 цього Закону";
 
    -382- Різаненко П.О.
Підпункт 28 пункту 4 розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
"підпункт 2 частини третьої після слів " (особи, що діють спільно)" доповнити словами "прямо та/або".
 
Враховано    
    -383- Мартовицький А.В.
Підпункт 28 пункту 4 після абзацу п'ятого доповнити двома абзацами такого змісту:
"доповнити частину новим абзацом такого змісту:
У разі якщо особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) одночасно власником контрольного пакета акцій та домінуючого контрольного пакета акцій товариства, ціна придбання акцій визначається відповідно до частини п’ятої статті 65-2 цього Закону".
 
Враховано    
467. у частині четвертій:
 
-384- Мартовицький А.В.
Абзац 7 підпункту 28 пункту 4 законопроекту виключити.
 
Враховано по суті  у частині четвертій:
 
468. у абзаці першому слово "прості" у всіх відмінках замінити словом "голосуючі" у відповідному відмінку;
 
-385- Мартовицький А.В.
Підпункт 28 пункту 4 після абзацу сьомого доповнити абзацом такого змісту:
"доповнити абзац після слів "приватного акціонерного товариства" словами "або будь-яка її афілійована особа"
 
Враховано   в абзаці першому:
після слів "приватного акціонерного товариства" доповнити словами "або будь-яка її афілійована особа";
слово "прості" в усіх відмінках виключити;
 
    -386- Різаненко П.О.
Абзац сьомий підпункту 28 пункту 4 пропоную викласти у наступній редакції:
"у абзаці першому слово "прості" у всіх відмінках виключити;"
 
Враховано редакційно    
469. абзац другий доповнити словами "і кожній фондовій біржі, на які цінні папери (акції) товариства допущено до торгів";
 
   абзац другий доповнити словами "і кожній фондовій біржі, на якій цінні папери (акції) товариства допущено до торгів";
 
470. у абзаці третьому слова "у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";
 
-387- Мартовицький А.В.
В абзаці 9 підпункту 28 пункту 4 законопроекту слова "або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку" виключити.
 
Відхилено   в абзаці третьому слова "у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";
 
471. у частині п’ятій:
 
-388- Різаненко П.О.
У підпункту 28 пункту 4 абзаци десятий – тринадцятий пропоную виключити.
 
Враховано      
472. пункти 3 та 4 після слова "придбання" доповнити словом "голосуючих";
 
-389- Мартовицький А.В.
Абзаци 10-13 підпункту 28 пункту 4 законопроекту виключити.
 
Враховано      
473. пункти 5 та 6 після слова "оплати" доповнити словом "голосуючих";
 
      
474. частину шосту після слова "придбання" доповнити словом "голосуючих";
 
      
475. у частині сьомій:
 
      
476. у абзаці першому слова "у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";
 
-390- Мартовицький А.В.
В абзаці 15 підпункту 28 пункту 4 законопроекту слова "або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку" виключити.
 
Відхилено   в абзаці першому частини сьомої слова "у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";
 
477. абзац другий після слів "у ціні" доповнити словом "голосуючих";
 
-391- Мартовицький А.В.
Підпункт 28 пункту 4 після абзацу п'ятнадцятого доповнити двома абзацами такого змісту:
друге речення частини восьмої викласти такій редакції:
"При цьому розрахунки та набуття права власності за результатами таких дій здійснюються в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України протягом одного робочого дня.".
 
Враховано   друге речення частини восьмої викласти в такій редакції: "При цьому розрахунки та набуття права власності за результатами таких дій здійснюються протягом одного робочого дня в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України";
 
478. абзац третій та четвертий після слова "вартості" доповнити словом "голосуючих";
 
-392- Різаненко П.О.
У підпункту 28 пункту 4 абзаци шістнадцятий – вісімнадцятий виключити.
 
Враховано      
479. частину восьму після слів "пропозицію про придбання" доповнити словом "голосуючих";
 
-393- Мартовицький А.В.
Абзаци 16-18 підпункту 28 пункту 4 законопроекту виключити.
 
Враховано   у частині дев'ятій:
абзац перший викласти в такій редакції:
"9. Положення цієї статті не поширюються на особу (осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій товариства, у разі";
пункт 1 після слова "особа" доповнити словами "на дату, передбачену частиною першою цієї статті";
пункт 2 після слова "спадкування" доповнити словом "або";
 
    -394- Різаненко П.О.
Підпункт 28 пункту 4 розділу І доповнити новими абзацами такого змісту:
"у частині дев'ятій:
пункт 1 після слова "особа" доповнити словами "на дату, передбачену частиною першою цієї статті";
пункт 2 після слова "спадкування" доповнити словом "або";".
 
Враховано    
    -395- Мартовицький А.В.
Підпункт 28 пункту 4 доповнити новими абзацами такого змісту:
"абзац перший частині дев'ятої викласти в такій редакції:
"9. Положення цієї статті не поширюються на особу (осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій товариства, у разі:".
 
Враховано    
480. 29) у статті 65-1:
 
-396- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Зміни до статті 65-1 виключити.
 
Враховано частково   38) у статті 65-1:
 
481. назву статті після слова "Придбання" доповнити словом "голосуючих";
 
-397- Різаненко П.О.
У підпункті 29 пункту 4 абзац другий пропоную виключити.
 
Враховано   у частині першій:
абзац перший після слова "зобов'язана" доповнити словами " (а в разі набуття контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій у результаті придбання акцій у процесі емісії – з дати депонування глобального сертифіката за таким випуском акцій)";
абзац другий викласти в такій редакції:
"Товариство не пізніше 24 години наступного робочого дня зобов’язане розмістити зазначене повідомлення на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";
 
    -398- Мартовицький А.В.
Абзац 2 підпункту 29 пункту 4 виключити.
 
Враховано    
    -399- Різаненко П.О.
Підпункт 29 пункту 4 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"абзац перший частини першої після слова "зобов'язана" доповнити словами " (а у разі набуття контрольного пакету акцій або значного контрольного пакету акцій за наслідками придбання акцій в процесі емісії – з дати депонування глобального сертифіката за таким випуском акцій)".
 
Враховано    
    -400- Мартовицький А.В.
Підпункт 29 пункту 4 після абзацу другого доповнити двома абзацами такого змісту:
"абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
"Товариство не пізніше 24 години наступного робочого дня в одноденний строк зобов’язане розмістити зазначене повідомлення на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку".
 
Враховано    
482. у частині першій, третій та четвертій слова "у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";
 
-401- Мартовицький А.В.
В абзаці 3 підпункту 29 пункту 4 законопроекту слова "або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку" виключити.
 
Відхилено   у частинах першій, третій і четвертій слова "у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";
 
483. у частині другій:
 
-402- Мартовицький А.В.
Абзаци 4-7 підпункту 29 пункту 4 законопроекту виключити.
 
Враховано частково   у частині другій:
 
484. абзац другий доповнити словами "або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";
 
   абзац другий доповнити словами "або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";
 
485. абзац третій після слова "придбання" доповнити словом "голосуючих";
 
-403- Різаненко П.О.
У підпункті 29 пункту 4 абзац шостий пропоную виключити.
 
Враховано   в абзаці третьому слова "ціну придбання" замінити словами "ринкову вартість";
 
    -404- Різаненко П.О.
Підпункт 29 пункту 4 розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
"в абзаці третьому слова "ціну придбання" замінити словами "ринкову вартість";".
 
Враховано    
486. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
487. абзац перший після слова "придбання" доповнити словом "голосуючих";
 
-405- Різаненко П.О.
У підпункті 29 пункту 4 абзац восьмий пропоную виключити.
 
Враховано      
488. пункт 1 після слів "станом на" доповнити словами "останній робочий";
 
-406- Мартовицький А.В.
Абзац 9 законопроекту виключити.
 
Відхилено   пункт 1 після слів "станом на" доповнити словами "останній робочий";
пункт 2 після слів " (особи, що діють спільно)" доповнити словами "прямо та/або";
доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
"У разі якщо особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) одночасно власником контрольного пакета акцій, значного контрольного пакета акцій та домінуючого контрольного пакета акцій товариства, ціна придбання голосуючих акцій визначається відповідно до частини п’ятої статті 65-2 цього Закону";
 
    -407- Різаненко П.О.
Підпункт 29 пункту 4 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:
"пункт 2 після слів " (особи, що діють спільно)" доповнити словами "прямо та/або";".
 
Враховано    
    -408- Мартовицький А.В.
Підпункт 29 пункту 4 після абзацу дев'ятого доповнити абзацами такого змісту:
"доповнити частину новим абзацом такого змісту:
"У разі якщо особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) одночасно власником контрольного пакета акцій, значного контрольного пакета акцій та домінуючого контрольного пакета акцій товариства, ціна придбання голосуючих акцій визначається відповідно до частини п’ятої статті 65-2 цього Закону".
 
Враховано    
489. у частині четвертій:
 
-409- Мартовицький А.В.
Підпункт 29 пункту 4 після абзацу десятого доповнити абзацом такого змісту:
"доповнити абзац перший після слів "пакета акцій товариства" словами "або будь-яка її афілійована особа".
 
Враховано   у частині четвертій:
в абзаці першому:
після слів "пакета акцій товариства" доповнити словами "або будь-яка її афілійована особа";
 
490. у абзаці першому слово "прості" у всіх відмінках замінити словом "голосуючі" у відповідному відмінку;
 
-410- Різаненко П.О.
Абзац одинадцятий підпункту 29 пункту 4 пропоную викласти у наступній редакції:
"у абзаці першому слово "прості" у всіх відмінках виключити".
 
Враховано   слово "прості" у всіх відмінках виключити;
 
    -411- Мартовицький А.В.
Абзац 11 підпункту 29 пункту 4 законопроекту виключити.
 
Враховано по суті   
491. у абзаці другому слова "і кожної фондової біржі, на якій товариство пройшло процедуру включення акцій до біржового реєстру" замінити словами "і кожній фондовій біржі, на які цінні папери (акції) товариства допущено до торгів";
 
-412- Мартовицький А.В.
В абзаці 12 підпункту 29 пункту 4 законопроекту слова "і кожній фондовій біржі, на які цінні папери (акції) товариства допущено до торгів" замінити словами "і кожній фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу".
 
Відхилено   в абзаці другому слова "і кожної фондової біржі, на якій товариство пройшло процедуру включення акцій до біржового реєстру" замінити словами "і кожній фондовій біржі, на якій цінні папери (акції) товариства допущено до торгів";
 
492. у частині п’ятій:
 
-413- Мартовицький А.В.
Підпункт 29 пункту 4 після абзацу 12 доповнити абзацом такого змісту:
"пункт восьмий частини п’ятої виключити".
 
Враховано   пункт 8 частини п’ятої виключити;
 
493. пункт 3 після слова "тип" доповнити словом "голосуючих";
 
-414- Різаненко П.О.
У підпункті 29 пункту 4 абзаци тринадцятий – дев’ятнадцятий пропоную виключити.
 
Враховано      
494. пункти 4, 5, 10 та 12 після слова "придбання" доповнити словом "голосуючих";
пункти 6 та 7 після слова "оплати" доповнити словом "голосуючих";
пункт 11 після слів "оплати вартості" доповнити словом "голосуючих";
пункти 13 після слів "щодо придбання" доповнити словом "голосуючих";
частину шосту після слова "придбання" доповнити словом "голосуючих";
у частині сьомій:
абзац перший викласти в такій редакції:
 
-415- Мартовицький А.В.
Абзаци 13-19 підпункту 29 пункту 4 законопроекту виключити.
 
Враховано   у частині сьомій:
абзац перший викласти в такій редакції:
 
495. "7. Якщо після розміщення оферти у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та до закінчення строку для її прийняття особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій товариства, придбає акції за ціною вищою, ніж ціна придбання голосуючих акцій, визначена в оферті, така особа має підвищити ціну придбання до найвищої ціни та надіслати до товариства змінену оферту для подальшого надіслання її товариством всім акціонерам та розміщення зміненої оферти на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. У зміненій оферті змінюється лише інформація про ціну придбання голосуючих акцій.";
 
-416- Різаненко П.О.
В абзаці двадцять другому підпункту 29 пункту 4 слово "голосуючих" пропоную виключити.
 
Враховано   "7. Якщо після розміщення оферти у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та до закінчення строку для її прийняття особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій товариства, придбає акції за ціною вищою, ніж ціна придбання акцій, визначена в оферті, така особа має підвищити ціну придбання до найвищої ціни та надіслати до товариства змінену оферту для подальшого надіслання її товариством усім акціонерам та розміщення зміненої оферти на веб-сайті товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. У зміненій оферті змінюється лише інформація про ціну придбання акцій";
 
    -417- Мартовицький А.В.
В абзаці 23 підпункту 29 пункту 4 законопроекту слова "або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку" виключити.
 
Відхилено    
    -418- Мартовицький А.В.
Підпункт 29 пункту 4 після абзацу 23 доповнити двома абзацами такого змісту:
"друге речення частини дев’ятої викласти такій редакції:
"При цьому розрахунки та набуття права власності за результатами таких дій здійснюються в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України протягом одного робочого дня".
 
Враховано    
496. абзац другий після слів "різницю у ціні" доповнити словом "голосуючих";
 
-419- Різаненко П.О.
У підпункті 29 пункту 4 абзаци двадцять третій – двадцять шостий пропоную виключити.
 
Враховано   друге речення частини дев’ятої викласти в такій редакції: "При цьому розрахунки та набуття права власності за результатами таких дій здійснюються протягом одного робочого дня в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України";
 
497. абзаци третій, четвертий та п’ятий після слова "вартості" доповнити словом "голосуючих";
 
-420- Мартовицький А.В.
Абзаци 24-27 підпункту 29 пункту 4 законопроекту виключити.
 
Враховано      
498. абзац перший частини дев'ятої після слів "пропозицію про придбання" доповнити словом "голосуючих";
 
-421- Мартовицький А.В.
Підпункт 29 пункту 4 після абзацу 27 доповнити двома абзацами такого змісту:
"абзац перший викласти в такій редакції:
"10. Положення цієї статті не поширюються на особу (осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій товариства, у разі:".
 
Враховано   у частині десятій:
абзаци перший та другий викласти в такій редакції:
"10. Положення цієї статті не поширюються на особу (осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій товариства, у разі:
1) якщо така особа на дату, передбачену частиною першою цієї статті, вже є власником контрольного пакета акцій з урахуванням кількості акцій, що належать їй та/або її афілійованим особам (крім випадку набуття права власності на значний контрольний пакет акцій)";
пункт 2 після слова "спадкування" доповнити словом "або";
у частині одинадцятій:
абзац перший викласти в такій редакції:
"11. Положення цієї статті не поширюються на особу (осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником значного контрольного пакета акцій товариства, у разі";
пункт 1 після слова "особа" доповнити словами "на дату, передбачену частиною першою цієї статті";
пункт 2 після слова "спадкування" доповнити словом "або";
 
    -422- Різаненко П.О.
Підпункт 29 пункту 4 розділу І доповнити новими абзацами такого змісту:
"у частині десятій:
пункт 1 викласти у наступній редакції:
"1) якщо така особа на дату, передбачену частиною першою цієї статті, вже є власником контрольного пакета акцій з урахуванням кількості акцій, що належать їй та/або її афілійованим особам (крім випадку набуття права власності на значний контрольний пакет акцій);
пункт 2 після слова "спадкування" доповнити словом "або";".
 
Враховано    
    -423- Мартовицький А.В.
Підпункт 29 пункту 4 доповнити новими абзацами такого змісту:
"абзац перший частини одинадцятої викласти в такій редакції:
"11. Положення цієї статті не поширюються на особу (осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником значного контрольного пакета акцій товариства, у разі:"
 
Враховано    
    -424- Різаненко П.О.
Підпункт 29 пункту 4 розділу І доповнити новими абзацами такого змісту:
"у частині одинадцятій:
пункт 1 після слова "особа" доповнити словами "на дату, передбачену частиною першою цієї статті";
пункт 2 після слова "спадкування" доповнити словом "або";".
 
Враховано    
499. пункт 4 частини одинадцятої після слів "щодо викупу" доповнити словом "голосуючих";
 
      
500. 30) у статті 65-2:
 
-425- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Правки до статті 65-2- відхилити.
 
Відхилено   39) у статті 65-2:
 
501. у назві статті слово "простих" виключити;
 
-426- Різаненко П.О.
Підпункт 30 пункту 4 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"частину другу доповнити новим пунктом 5 такого змісту:
"5) інформацію, передбачену пунктом 6 частини восьмої цієї статті".
 
Враховано   у назві слово "простих" виключити;
частину другу доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) інформацію, передбачену пунктом 6 частини восьмої цієї статті";
 
502. у частині третій та восьмій слова "у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";
 
-427- Мартовицький А.В.
В абзаці 3 підпункту 30 пункту 4 законопроекту слова "або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку" виключити.
 
Відхилено   у частинах третій і восьмій слова "у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";
у частині четвертій:
абзац перший після слів "контрольного пакета акцій" доповнити словами "або будь-яка її афілійована особа";
абзац другий після слів "товариство зобов’язані" доповнити словами "у безумовному порядку";
 
    -428- Мартовицький А.В.
Підпункт 30 пункту 4 після абзацу третього доповнити абзацами такого змісту:
" у частині четвертій:
абзац перший частини четвертої після слів "контрольного пакету акцій" доповнити словами "або будь-яка її афілійована особа";
абзац другий після слів "товариство зобов’язані" доповнти словами "у безумовному порядку";".
 
Враховано    
503. пункт 3 частини п’ятої після слів "станом на" доповнити словами "останній робочий";
 
-429- Різаненко П.О.
Підпункт 30 пункту 4 після абзацу четвертого пропоную доповнити новими абзацами такого змісту:
"у пунктах 2 частин п’ятої, шостої та сьомої слова "шляхом придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства," виключити;
пункти 1 та 2 частини шостої та пункти 1 та 2 частини сьомої після слів "подвійна ціна" доповнити словами "найвищої ціни".
 
Враховано   пункт 3 частини п’ятої після слів "станом на" доповнити словами "останній робочий";
у пунктах 2 частин п’ятої, шостої і сьомої слова "шляхом придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства" виключити;
пункти 1 і 2 частин шостої і сьомої після слів "подвійна ціна" доповнити словами "найвищої ціни";
 
504. у частині 16 слово "простих" виключити;
 
   у частині шістнадцятій слово "простих" виключити;
 
505. 31) у частині першій статті 65--3 слова "у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";
 
-430- Різаненко П.О.
Підпункт 31 пункту 4 пропоную викласти у наступній редакції:
"31) у статті 65--3:
у частині першій слова "у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, інформації";
абзац перший частини другої доповнити словами ", та реквізити його рахунку в цінних паперах".
 
Враховано   40) у статті 65--3:
у частині першій слова "у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, інформації";
абзац перший частини другої доповнити словами "та реквізити його рахунку в цінних паперах";
у частині другій:
абзац перший доповнити словами "та реквізити його рахунку в цінних паперах, а також контактні дані такого акціонера (телефон та поштова адреса)";
після абзацу першого доповнити двома абзацами такого змісту:
"До письмової вимоги акціонером мають бути додані оригінали або копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.
Якщо письмова вимога підписана представником акціонера, до неї мають бути додані оригінали або засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують повноваження такого представника акціонера".
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Наглядова рада товариства протягом 25 робочих днів з дня отримання товариством від першого акціонера письмової вимоги про обов’язкове придбання акцій затверджує ціну обов’язкового придбання акцій для цілей цієї статті";
у частині шостій слова "придбання акцій особа (особи, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, має здійснити" замінити словами "придбання акцій або письмової вимоги акціонера, якщо така вимога була отримана товариством після затвердження ціни обов’язкового придбання акцій, особа (особи, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, або її афілійована або уповноважена особа має здійснити";
доповнити частиною десятою такого змісту:
"10. Витрати акціонерного товариства, пов’язані з виконанням вимог цієї статті, компенсуються за рахунок особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій";
 
    -431- Мартовицький А.В.
Підпункт 31 пункту 4 доповнити абзацами такого змісту:
"у частині другій:
абзац перший доповнити словами "та реквізити його рахунку в цінних паперах, а також контактні дані такого акціонера (телефон та поштова адреса)";
доповнити частину після абзац першого двома абзацами такого змісту:
"До письмової вимоги акціонером мають бути додані оригінали або копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.
Якщо письмова вимога підписана представником акціонера, до неї мають бути додані оригінали або засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують повноваження такого представника акціонера."
у зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Наглядова рада товариства протягом 25 робочих днів з дня отримання товариством від першого акціонера письмової вимоги про обов’язкове придбання акцій затверджує ціну обов’язкового придбання акцій для цілей цієї статті.";
у частині шостій слова "придбання акцій особа (особи, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, має здійснити" замінити словами "придбання акцій або письмової вимоги акціонера, якщо така вимога була отримана товариствм після затвердження ціни обов’язкового придбання акцій, особа (особи, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, або її афілійована або уповноважена особа має здійснити";
доповнити статтю новою частиною такого змісту:
"10. Витрати акціонерного товариства, пов’язані з виконанням вимог цієї статті, компенсуються за рахунок особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій."
 
Враховано    
    -432- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Правки до статті 65--3- відхилити.
 
Відхилено    
    -433- Мартовицький А.В.
В підпункті 31 пункту 4 законопроекту слова "або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку" виключити.
 
Відхилено    
506. 32) у частині першій статті 65-4 слово "прості" у всіх відмінках замінити словом "голосуючі" у відповідному відмінку;
 
-434- Різаненко П.О.
Підпункт 32 пункту 4 пропоную викласти у наступній редакції:
"у частині першій статті 65-4 слово "прості" у всіх відмінках виключити".
 
Враховано   41) у частині першій статті 65-4 слово "прості" в усіх відмінках виключити";
 
    -435- Мартовицький А.В.
Підпункт 32 пункту 4 виключити.
 
Враховано по суті   
507. 33) у статті 66:
 
   42) у статті 66:
 
508. абзац восьмий частини першої після слів "станом на" доповнити словами "останній робочий";
 
-436- Мартовицький А.В.
Підпункт 33 пункту 4 законопроекту доповнити абзацом 3 такого змісту:
"в абзаці восьмому частини першої слово "опублікування" замінити словом "розміщення"".
 
Враховано   абзац восьмий частини першої після слів "станом на" доповнити словами "останній робочий", а слово "опублікування" замінити словом "розміщення";
 
509. у частині другій слова "- власників простих акцій" виключити;
 
   у другому реченні частини другої слова "власників простих акцій" виключити;
 
510. частину третю виключити;
 
   частину третю виключити;
 
511. у частині четвертій слова "емісії" замінити словами "або рішення про емісію";
 
   у частині четвертій слово "емісії" замінити словами "або рішення про емісію";
 
512. 34) у статті 67:
частину першу доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.";
доповнити новою частиною такого змісту:
"4. Акціонерне товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати розміщення яких не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.";
35) у статті 68:
у частині першій:
 
-437- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Правки до статті 67- відхилити.
 
Відхилено   43) у статті 67:
частину першу доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій";
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Акціонерне товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати розміщення яких не зареєстровано в установленому законодавством порядку";
44) у статті 68:
у частині першій:
 
513. в абзаці першому слово "голосуючих" замінити словом "простих";
 
-438- Мартовицький А.В.
В абзаці 3 підпункту 35 пункту 4 слово "простих" замінити словами "голосуючих простих".
 
Відхилено   в абзаці першому слово "голосуючих" замінити словом "простих";
 
514. пункт 2 викласти у такій редакції:
 
   пункт 2 викласти в такій редакції:
 
515. "2) вчинення товариством значних правочинів; "
 
-439- Денисенко А.П.
Абз.5 пп.35 п.4 розділу І викласти у такій редакції: "2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів;"
 
Враховано   "2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів";
 
516. у пункті 2-1 слова "надання згоди на" виключити;
 
-440- Денисенко А.П.
Абз.6 пп.35 п.4 розділу І виключити.
 
Враховано      
517. доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
518. "4) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.";
 
   "4) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення";
 
519. доповнити частину другу пунктом 3 такого змісту:
 
   частину другу доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
520. "3) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.";
 
   "3) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення";
 
521. 36) абзац другий частини першої статті 69 після слів "станом на" доповнити словами "останній робочий";
 
-441- Мартовицький А.В.
Підпункт 36 пункту 4 викласти в новій редакції:
"36) в абзаці другому частини першої статті 69 слова "на день, що передує дню опублікування" замінити словами "на останній робочий день, що передує дню розміщення".
 
Враховано   45) у статті 69:
в абзаці другому частини першої слова "на день, що передує дню опублікування" замінити словами "на останній робочий день, що передує дню розміщення";
в абзаці першому частини другої слова "статутом цього акціонерного товариства" замінити словами "наглядовою радою товариства";
 
    -442- Різаненко П.О.
Доповнити пункт 36 статті 4 законопроекту абзацом такого змісту:
«у абзаці першому частини другої статті 69 слова «статутом цього акціонерного товариства» замінити словами «наглядовою радою товариства».
 
Враховано    
522. 37) доповнити статтями 69-1 та 69-2 такого змісту:
"Стаття 69-1. Повідомлення про викуп публічним акціонерним товариством акцій понад порогові значення
1. Публічне акціонерне товариство, яке прямо або опосередковано набуває або відчужує власні акції, повинно розкрити інформацію про кількість таких акцій, які набуто або відчужено, в разі якщо їх кількість перевищує, зменшує або дорівнює порогові значення пакету акцій, в порядку встановленому для розкриття особливої інформації.
Стаття 69-2. Наслідки викупу або іншим чином набуття акціонерним товариством власних акцій
1. Викуплені відповідно до статей 66 та 68 цього Закону або іншим чином набуті акціонерним товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та визначення кворуму загальних зборів.
2. Акціонерне товариство повинне протягом року з дати закінчення встановленого строку викупу акцій, здійсненого відповідно до статей 66 та 68 цього Закону, або набуття іншим чином акцій здійснити продаж або анулювання таких акцій.
Рішення щодо продажу або анулювання викуплених відповідно до статей 66 та 68 цього Закону або іншим чином набутих акціонерним товариством акцій приймається загальними зборами.
3. Ціна продажу викуплених відповідно до статей 66 та 68 цього Закону або іншим чином набутих акціонерним товариством власних акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону.
Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених відповідно до статей 66 та 68 цього Закону або іншим чином набутих акціонерним товариством власних акцій.
4. Правочини щодо переходу права власності на викуплені відповідно до статей 66 та 68 цього Закону або іншим чином набуті акціонерним товариством власні акції, вчинені з порушенням вимог цієї статті, є нікчемними.
5. Акції акціонерного товариства вважаються викупленими, у разі коли вони належать іншій юридичній особі, яка контролюється таким акціонерним товариством, крім випадків:
коли така юридична особа є торговцем цінними паперами, який провадить дилерську діяльність;
якщо така юридична особа стала власником акцій до моменту встановлення контролю над нею.
При цьому такі акції не дають право голосу на загальних зборах та не враховуються під час голосування та визначення кворуму загальних зборів.
До акцій, зазначених у цій частині, не застосовуються положення частини першої - четвертої цієї статті.";
38) у статті 70:
 
   46) доповнити статтями 69-1 і 69-2 такого змісту:
"Стаття 69-1. Повідомлення про викуп публічним акціонерним товариством акцій понад порогові значення
1. Публічне акціонерне товариство, яке прямо або опосередковано набуває або відчужує власні акції, повинно розкрити інформацію про кількість таких акцій, які набуто або відчужено, у разі якщо їх кількість перевищує, зменшує або дорівнює пороговому значенню пакета акцій, у порядку, встановленому для розкриття особливої інформації.
Стаття 69-2. Наслідки викупу або іншим чином набуття акціонерним товариством власних акцій
1. Викуплені відповідно до статей 66 та 68 цього Закону або іншим чином набуті акціонерним товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів.
2. Акціонерне товариство протягом року з дати закінчення встановленого строку викупу акцій, здійсненого відповідно до статей 66 та 68 цього Закону, або набуття іншим чином акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій.
Рішення щодо продажу або анулювання викуплених відповідно до статей 66 та 68 цього Закону або іншим чином набутих акціонерним товариством акцій приймається загальними зборами.
3. Ціна продажу викуплених відповідно до статей 66 та 68 цього Закону або іншим чином набутих акціонерним товариством власних акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону.
Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених відповідно до статей 66 та 68 цього Закону або іншим чином набутих акціонерним товариством власних акцій.
4. Правочини щодо переходу права власності на викуплені відповідно до статей 66 та 68 цього Закону або іншим чином набуті акціонерним товариством власні акції, вчинені з порушенням вимог цієї статті, є нікчемними.
5. Акції акціонерного товариства вважаються викупленими, у разі якщо вони належать іншій юридичній особі, яка контролюється таким акціонерним товариством, крім випадків:
якщо така юридична особа є торговцем цінними паперами, який провадить дилерську діяльність;
якщо така юридична особа стала власником акцій до моменту встановлення контролю над нею.
При цьому такі акції не дають права голосу на загальних зборах та не враховуються під час голосування та визначення кворуму загальних зборів.
До акцій, зазначених у цій частині, не застосовуються положення частин першої - четвертої цієї статті";
47) у статті 70:
 
523. в абзаці першому та третьому частини першої та в частині другій слова "надання згоди на" виключити;
 
-443- Мартовицький А.В.
Абзац 2 підпункту 38 пункту 4 законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -444- Денисенко А.П.
Абз.2 пп.38 п.4 розділу І виключити.
 
Враховано    
524. абзац другий частини другої доповнити новим реченням такого змісту:
 
-445- Різаненко П.О.
В абзаці четвертому підпункту 38 пункту 4 слова «рішення передбачене цим абзацом може» замінити словами «рішення передбачені цією частиною можуть»;
доповнити підпункт двома абзацами такого змісту:
 
Враховано   у частині другій:
абзац другий доповнити другим реченням такого змісту: "Якщо наглядова рада товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, рішення, передбачені цією частиною, можуть прийматися цією наглядовою радою";
 
525. "Якщо наглядова рада товариства складається не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, рішення передбачене цим абзацом може прийматись цією наглядовою радою."
 
-446- «частину другу доповнити новим абзацом такого змісту:
"Наглядова рада публічного акціонерного товариства або банку має право приймати рішення передбачені абзацами другим та третім цієї частини. Якщо склад наглядової ради приватного акціонерного товариства відповідає вимогам частини четвертої статті 53 цього Закону, статутом такого товариства може бути передбачено, що рішення передбачені абзацами другим та третім цієї частини. можуть прийматись цією наглядовою радою."
 
Немає висновку   доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"Наглядова рада публічного акціонерного товариства або банку має право приймати рішення, передбачені абзацами другим і третім цієї частини. Якщо склад наглядової ради приватного акціонерного товариства відповідає вимогам частини четвертої статті 53 цього Закону, статутом такого товариства може бути встановлено, що рішення, передбачені абзацами другим і третім цієї частини, можуть прийматися цією наглядовою радою";
 
526. частину третю виключити;
 
-447- Різаненко П.О.
Абзаци п’ятий підпункту 38 пункту 4 викласти у наступній редакції:
"частину третю викласти в такій редакції:
"3. Якщо на дату проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться цим товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори приватного акціонерного товариства (крім банку) можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення частини другої цієї статті".
#15744
Абзац 5 підпункту 38 пункту 4 законопроекту виключити.
 
Враховано по суті  частину третю викласти в такій редакції:
"3. Якщо на дату проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться цим товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори приватного акціонерного товариства (крім банку) можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення частини другої цієї статті";
 
527. доповнити новою частиною такого змісту:
 
   доповнити частинами шостою і сьомою такого змісту:
 
528. "6. Протягом двох років з моменту створення акціонерного товариства, будь-який правочин, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства (у випадку, якщо акціонерним товариством ще не складалась річна фінансова звітність, - статутного капіталу акціонерного товариства) та стороною якого є засновник товариства, має вчинятись відповідно до вимог статті 71 цього Закону. Рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами та оприлюднюється відповідно до законодавства.";
 
-448- Мартовицький А.В.
Абзац 7 підпункту 38 пункту 4 законопроекту після слів "Протягом двох років з моменту створення акціонерного товариства" доповнити словами " (за винятком створення товариства в результаті реорганізації),"
 
Враховано   "6. Протягом двох років з дня створення акціонерного товариства (крім створення товариства в результаті реорганізації) будь-який правочин, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства (у випадку, якщо акціонерним товариством ще не складалася річна фінансова звітність, - статутного капіталу акціонерного товариства) та стороною якого є засновник товариства, має вчинятися відповідно до вимог статті 71 цього Закону. Рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами та оприлюднюється відповідно до законодавства.
7. Положення цієї статті не застосовуються у разі вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства";
 
    -449- Мартовицький А.В.
Підпункт 38 пункту 4 законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:
"доповнити новою частиною такого змісту:
7. Положення цієї статті не застосовуються у разі:
1) вчинення правочину за державними регульованими цінами та тарифами відповідно до вимог законодавства.
2) правочинів, що укладаються з особою в сфері, в якій ця особа та/або товариство вважаються суб’єктом природної монополії;
3) правочинів, що укладаються за результатами проведених конкурсних торгів, зокрема у порядку публічних закупівель."
 
Враховано частково у редакції, запропонованій Комітетом   
529. 39) у статті 71:
 
   48) у статті 71:
 
530. у частині першій слова "надання згоди на" виключити;
 
-450- Мартовицький А.В.
Абзац 2 підпункту 39 пункту 4 виключити.
 
Враховано      
    -451- Денисенко А.П.
Абз. 2 та 5 пп.39 п.4 розділу І виключити.
 
Враховано    
531. пункт 2 частини другої після слів "відсотками" доповнити словом "голосуючих";
 
-452- Мартовицький А.В.
Абзац 3 підпункту 39 пункту 4 виключити.
 
Відхилено   пункт 2 частини другої після слів "відсотками" доповнити словом "голосуючих";
 
532. частину п’яту після слова "аудитора" доповнити словами " (аудиторську фірму)";
 
-453- Мартовицький А.В.
Абзац 4 підпункту 39 пункту 4 виключити.
 
Відхилено   друге речення частини п’ятої після слова "аудитора" доповнити словами " (аудиторську фірму)";
 
533. у частинах шостій, сьомій та восьмій слова "надання згоди на" виключити;
 
-454- Денисенко А.П.
Абз. 2 та 5 пп.39 п.4 розділу І виключити.
 
Враховано      
534. частину дев'яту виключити;
 
-455- Мартовицький А.В.
Абзац 6 підпункту 39 пункту 4 виключити.
 
Відхилено   частину дев'яту виключити;
 
535. у частині десятій:
 
   у частині десятій:
 
536. у пункті 4 слово "простих" замінити словом "голосуючих";
 
-456- Мартовицький А.В.
Абзаци 7, 8 підпункту 39 пункту 4 виключити.
 
Відхилено   у пункті 4 слово "простих" замінити словом "голосуючих";
доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) вчинення банками правочинів, пов’язаних з наданням банківських та інших фінансових послуг, за умови дотримання положень статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність ";
 
    -457- Мартовицький А.В.
Підпункт 39 пункту 4 законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
"частину десяту доповнити новими абзацами такого змісту:
"6) правочинів, що укладаються з особою в сфері, в якій ця особа та/або товариство вважаються суб’єктом природної монополії;
7) правочинів, що укладаються за результатами проведених конкурсних торгів, зокрема у порядку державних або публічних закупівель.".
 
Відхилено    
    -458- Різаненко П.О.
Підпункт 39 пункту 4 доповнити абзацами такого змісту:
"доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) вчинення банками правочинів, пов’язаних з наданням банківських та інших фінансових послуг, за умови дотримання положень статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
 
Враховано    
537. 40) у статті 73:
 
   49) у статті 73:
 
538. в частини першій:
 
   у частині першій:
 
539. у абзаці першому та другому слова "акціонерне товариство" у всіх відмінках замінити словами "приватне акціонерне товариство" в усіх відмінках;
 
   в абзацах першому і другому слова "акціонерне товариство" в усіх відмінках замінити словами "приватне акціонерне товариство" у відповідному відмінку;
 
540. в абзаці другому слова "- власників простих акцій товариства" виключити;
 
-459- Пташник В.Ю.
Абзац четвертий пункт 40 розділу 4 Законопроекту викласти у редакції: "абзац другий виключити".
 
Відхилено   в абзаці другому слова "власників простих акцій товариства" виключити;
 
541. абзац третій виключити.
абзац четвертий викласти у такій редакції:
"Статутом приватного акціонерного товариства можуть бути передбачені вимоги щодо обрання ревізійної комісії (ревізора), кількісного складу ревізійної комісії, порядку її діяльності, а також повноваження (компетенція) ревізійної комісії (ревізора).";
41) у статті 75:
частину першу та третю після слова "аудитором" доповнити словами " (аудиторською фірмою)";
частину другу та четверту після слова "аудитора" доповнити словами " (аудиторської фірми)";
в абзаці першому частини п’ятої слово "простих" замінити словом "голосуючих";
у частині шостій:
абзаци перший та третій після слів "аудитору" та "аудитора" доповнити словами " (аудиторській фірмі)" та " (аудиторської фірми)" відповідно;
абзац другий після слова "відсотків" доповнити словом "голосуючих";
в абзаці третьому слово "простих" замінити словом "голосуючих";
42) у частинах першій та другій статті 76:
після слова "аудитором" доповнити словами " (аудиторською фірмою)";
 
   абзац третій виключити;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"Статутом приватного акціонерного товариства можуть бути передбачені вимоги щодо обрання ревізійної комісії (ревізора), кількісного складу ревізійної комісії, порядку її діяльності, а також повноваження (компетенція) ревізійної комісії (ревізора)";
50) у статті 75:
частини першу і третю після слова "аудитором" доповнити словами " (аудиторською фірмою)";
частини другу і четверту після слова "аудитора" доповнити словами " (аудиторської фірми)";
в абзаці першому частини п’ятої слово "простих" замінити словом "голосуючих";
у частині шостій:
абзаци перший і третій після слів "аудитору" та "аудитора" доповнити відповідно словами " (аудиторській фірмі)" та " (аудиторської фірми)";
абзац другий після слова "відсотків" доповнити словом "голосуючих";
в абзаці третьому слово "простих" замінити словом "голосуючих";
51) у тексті статті 76 після слова "аудитором" доповнити словами " (аудиторською фірмою)", а слово "простих" замінити словом "голосуючих";
 
542. слово "простих" замінити словом "голосуючих";
 
-460- Мартовицький А.В.
Абзац 3 підпункту 42 пункту 4 виключити.
 
Відхилено      
543. 43) у частині першій статті 77:
 
   52) у частині першій статті 77:
 
544. пункт 10 після слова "аудитора" доповнити словами " (аудиторською фірмою)";
 
   пункт 10 після слова "аудитора" доповнити словами " (аудиторської фірми)";
 
545. у пункті 14 слово "емісії" замінити словами "або рішення про емісію цінних паперів";
 
-461- Різаненко П.О.
Абзац третій підпункту 43 пункту 4 замінити двома абзацами такого змісту:
"пункт 14 викласти у такій редакції:
"14) проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства";
 
Враховано   пункт 14 викласти в такій редакції:
"14) проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства";
 
546. доповнити новими пунктами 17 - 21 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 17 – 22 такого змісту:
 
547. "17) звіти наглядової ради (у разі її створення);
 
   "17) звіти наглядової ради (у разі її створення);
 
548. 18) звіти виконавчого органу;
 
   18) звіти виконавчого органу;
 
549. 19) звіти ревізійної комісії (ревізора) (у разі її створення);
 
   19) звіти ревізійної комісії (ревізора) (у разі її створення);
 
550. 20) положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу публічного акціонерного товариства;
 
   20) положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу публічного акціонерного товариства;
 
551. 21) звіти про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу публічного акціонерного товариства; ".
 
-462- Різаненко П.О.
Підпункт 43 пункту 4 після абзацу дев'ятого пропоную доповнити новим абзацом такого змісту:
"22) документи, на підставі яких визначена ринкова вартість відповідно до статті 8 цього Закону;".
У зв’язку з цим внести відповідні техніко-юридичні правки.
 
Враховано   21) звіти про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу публічного акціонерного товариства;
22) документи, на підставі яких визначена ринкова вартість відповідно до статті 8 цього Закону".
 
552. У зв’язку з цим пункт 17 вважати відповідно пунктом 22;
 
   У зв’язку з цим пункт 17 вважати пунктом 23;
 
553. 44) у статті 78:
 
   53) у статті 78:
 
554. частину першу викласти у такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
555. "1. Акціонерне товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктами 1 - 3, 5 - 11, 13, 14, 16 - 22 частини першої статті 77 цього Закону, а акціонеру, який володіє значним пакетом акцій, - копії будь-яких документів товариства. У разі надання акціонеру інформації з обмеженим доступом, такий акціонер зобов’язаний забезпечити дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законодавством.";
 
-463- Різаненко П.О.
В абзаці третьому підпункту 44 пункту 4:
- цифру "22" замінити цифрою "23";
у першому реченні слова "копії будь-яких документів" замінити словами " також доступ до будь-яких інших документів товариства, які містять відомості про фінансово-господарську діяльність цього ";
- друге речення викласти у такій редакції: "У разі, якщо в зазначених документах наявна інформація з обмеженим доступом, акціонерне товариство та акціонер зобов’язані забезпечувати дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законодавством".
 
Враховано   "1. Акціонерне товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктами 1 - 3, 5 - 11, 13, 14, 16 – 23 частини першої статті 77 цього Закону, а акціонеру, який володіє значним пакетом акцій, - також доступ до будь-яких інших документів товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність цього товариства. У разі якщо в зазначених документах наявна інформація з обмеженим доступом, акціонерне товариство та акціонер зобов’язані забезпечувати дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законодавством";
 
    -464- Мартовицький А.В.
В абзаці 3 підпункту 44 пункту 4 законопроекту слова "а акціонеру, який володіє значним пакетом акцій, - копії будь-яких документів товариства. У разі надання акціонеру інформації з обмеженим доступом, такий акціонер зобов’язаний забезпечити дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законодавством" виключити.
 
Враховано по суті   
556. у частині другій:
слово "встановлювати" замінити словом "стягувати";
друге речення доповнити словами ", до моменту надання таких документів.";
у частині третій:
цифру "16" замінити цифрою "20";
доповнити після слів та цифр "статті 35" словами та цифрами "та частини п’ятої статті 45";
 
   у другому реченні частини другої слово "встановлювати" замінити словом "стягувати" та доповнити словами "до моменту надання таких документів";
у частині третій цифру "16" замінити цифрою "20" та після слова і цифр "статті 35" доповнити словами і цифрами "та частини п’ятої статті 45";
 
557. 45) у частині першій статті 82:
 
   54) у частині першій статті 82:
 
558. слова "опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалення рішення" замінити словами "розмістити повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";
 
-465- Різаненко П.О.
Підпункт 45 пункту 4 пропоную викласти у такій редакції:
"45) у частині першій статті 82:
у першому реченні слова "опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалення рішення" замінити словами "розмістити повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";
у другому реченні слово "публічне" виключити, а слова "кожну фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу" замінити словами "кожну фондову біржу, на які акції такого товариства допущено до торгів".
 
Враховано   у першому реченні слова "опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалення рішення" замінити словами "розмістити повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";
 
    -466- Мартовицький А.В.
В абзаці 2 підпункту 45 пункту 4 законопроекту слова "про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку" виключити.
 
Відхилено    
559. слова "кожну фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу" замінити словами "кожну фондову біржу, на які акції такого товариства допущено до торгів ";
 
-467- Мартовицький А.В.
Абзац 3 підпункту 45 пункту 4 законопроекту виключити.
 
Відхилено   у другому реченні слово "Публічне" виключити, а слова "кожну фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу" замінити словами "кожну фондову біржу, на якій акції такого товариства допущено до торгів";
 
560. 46) у частині четвертій статті 84 слово "простих" замінити словом "голосуючих".
5. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами):
1) у статті 2:
абзац тридцять восьмий викласти у такій редакції:
"керівники юридичної особи (крім банку) -керівник підприємства, установи, одноосібний виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу юридичної особи та члени ради (наглядової ради, спостережної ради) юридичної особи; ";
абзаці шістдесят другому слово "перетворення" замінити словом "зміна", а після слова "форми" доповнити словом " (перетворення)";
абзац сімдесят шостий викласти у такій редакції:
"учасники банку - засновники банку, акціонери банку і пайовики кооперативного банку; "
 
   55) у частині четвертій статті 84 слово "простих" замінити словом "голосуючих".
14. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами):
1) у статті 2:
абзац тридцять восьмий викласти в такій редакції:
"керівники юридичної особи (крім банку) -керівник підприємства, установи, одноосібний виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу юридичної особи та члени ради (наглядової ради, спостережної ради) юридичної особи";
в абзаці шістдесят другому слово "перетворення" замінити словом "зміна", а після слова "форми" доповнити словом " (перетворення)";
абзац сімдесят шостий викласти в такій редакції:
"учасники банку – засновники банку, акціонери банку і пайовики кооперативного банку";
 
561. 2) у статті 6:
 
   2) у статті 6:
 
562. в частині першій слова "публічного" виключити;
 
-468- Лаврик О.В.
Абзац 2 підпункту 2 пункту 5 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   у частині першій слово "публічного" виключити;
 
563. доповнити частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною третьою такого змісту:
 
564. "Законодавство про акціонерні товариства застосовується до банків з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. У разі суперечності положень цього Закону та інших законів, перевагу мають положення цього Закону.";
 
-469- Воропаєв Ю.М.
У Законі України "Про банки і банківську діяльність" новий абзац статті 6, а саме:
"Законодавство про акціонерні товариства застосовується до банків з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. У разі суперечності положень цього Закону та інших законів, перевагу мають положення цього Закону", - виключити.
 
Враховано частково   "Законодавство про акціонерні товариства застосовується до банків з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. У разі суперечності положень цього Закону та законодавства про акціонерні товариства перевагу мають положення цього Закону";
 
    -470- Різаненко П.О.
В абзаці четвертому підпункту 2 пункту 5 слова "інших законів" замінити словами "законодавства про акціонерні товариства".
 
Враховано    
565. 3) у статті 14:
частину першу викласти у такій редакції:
"Учасниками банку можуть бути учасники цивільних відносин. Держава Україна може бути учасником банку в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів.";
в частині другій слово "фінансовий" замінити словами "фінансовий/майновий";
частину третю викласти у такій редакції:
"Вимоги щодо ділової репутації та фінансового/майнового стану засновників банку, власників істотної участі в банку та осіб, які набувають або збільшують істотну участь у банку, встановлюються Національним банком України.";
в частині четвертій слова "об’єднання громадян" замінити словами "громадські об'єднання, політичні партії, ";
частину п’яту викласти у новій редакції:
"Інститути спільного інвестування можуть бути засновниками банку та власниками істотної участі у банку лише за умови, якщо такий інститут спільного інвестування є корпоративним інвестиційним фондом та більш як 75 відсотків акцій такого фонду і більш як 75 відсотків акцій (часток) компанії з управління активами такого фонду прямо та/або опосередковано належать одній особі або групі асоційованих осіб.";
4) у статті 19:
в частини другій:
у пункті 3 слово "публічного" виключити;
у пункті 4 слово "спостережної" замінити словом "наглядової";
в абзаці четвертому пункту 5 слово "спостережної" замінити словом "наглядової";
5) у статті 33:
в частині четвертій слова "укладені угоди" замінити словами "вчинені правочини", а слова "укладення угод" замінити словами "вчинення правочинів";
в частині п’ятій слова "укладення угод" замінити словами "вчинення правочинів";
 
   3) у статті 14:
частину першу викласти в такій редакції:
"Учасниками банку можуть бути учасники цивільних відносин. Держава Україна може бути учасником банку в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів";
у частині другій слово "фінансовий" замінити словами "фінансовий/майновий";
частину третю викласти в такій редакції:
"Вимоги щодо ділової репутації та фінансового/майнового стану засновників банку, власників істотної участі в банку та осіб, які набувають або збільшують істотну участь у банку, встановлюються Національним банком України";
у частині четвертій слова "об’єднання громадян" замінити словами "громадські об'єднання, політичні партії";
частину п’яту викласти в такій редакції:
"Інститути спільного інвестування можуть бути засновниками банку та власниками істотної участі у банку лише за умови, що такий інститут спільного інвестування є корпоративним інвестиційним фондом та більш як 75 відсотків акцій такого фонду і більш як 75 відсотків акцій (часток) компанії з управління активами такого фонду прямо та/або опосередковано належать одній особі або групі асоційованих осіб";
4) у статті 19:
у частині другій:
у пункті 3 слово "публічного" виключити;
у пункті 4 та в абзаці четвертому пункту 5 слово "спостережної" замінити словом "наглядової";
5) у статті 33:
у частині четвертій слова "укладені угоди" замінити словами "вчинені правочини", а слова "укладення угод" – словами "вчинення правочинів";
у частині п’ятій слова "укладення угод" замінити словами "вчинення правочинів";
 
566. 6) у статті 37:
 
   6) у статті 37:
 
567. частину першу викласти в такій редакції:
 
      
568. "Вищим органом управління банку є загальні збори учасників банку. Загальні збори учасників банку можуть вирішувати будь-які питання діяльності банку.";
 
-471- Довбенко М.В.
У пункті 5 абзаци другий та третій підпункту 6 замінити абзацом такого змісту:
"у частині першій слова "що вирішують будь-які питання діяльності банку" виключити".
 
Враховано   у частині першій слова "що вирішують будь-які питання діяльності банку" виключити;
 
569. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
570. "Банк зобов'язаний створити наглядову раду (далі - рада банку), що здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу, захист прав вкладників, інших кредиторів та учасників банку. Рада банку не бере участі в поточному управлінні банком.";
 
   "Банк зобов'язаний створити наглядову раду (далі - рада банку), що здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу, захист прав вкладників, інших кредиторів та учасників банку. Рада банку не бере участі в поточному управлінні банком";
 
571. 7) у статті 38:
частину першу викласти у такій редакції:
"До виключної компетенції загальних зборів учасників банку належить вирішення питань, віднесених законодавством до виключної компетенції загальних зборів учасників акціонерного товариства.";
частину четверту після слів "учасників банку" доповнити словами " (рішення єдиного учасника банку)", а слова "належних або контрольованих акцій (паїв)" замінити словами "у порядку, визначеному цим Законом";
8) у статті 39:
частину першу - четверту замінити частинами такого змісту:
 
-472- Довбенко М.В.
Підпункт 7 пункту 5 викласти у такій редакції:
"7) текст статті 38 викласти у такій редакції:
"До виключної компетенції загальних зборів учасників банку належить вирішення питань, віднесених законом до виключної компетенції загальних зборів учасників акціонерного товариства. Крім зазначених питань, до компетенції загальних зборів учасників банку статутом банку можуть бути віднесені також й інші питання, за винятком тих, які законом або статутом віднесені до виключної компетенції ради банку.
У разі якщо рада банку відповідно до статті 39 цього Закону ухвалює рішення про винесення на розгляд загальних зборів учасників банку будь-якого питання, яке законом або статутом віднесене до виключної компетенції ради банку, загальні збори учасників банку мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.
Національний банк України має право вимагати позачергового скликання загальних зборів учасників банку.
Рішення загальних зборів учасників банку (рішення єдиного учасника банку) не має юридичної сили у разі його прийняття з використанням права голосу належних або контрольованих акцій (паїв) осіб, яким Національний банк України у порядку, визначеному цим Законом, заборонив користуватися правом голосу належних або контрольованих акцій (паїв).
 
Враховано   7) текст статті 38 викласти в такій редакції:
"До виключної компетенції загальних зборів учасників банку належить вирішення питань, віднесених законом до виключної компетенції загальних зборів учасників акціонерного товариства. Крім зазначених питань, до компетенції загальних зборів учасників банку статутом банку можуть бути віднесені також й інші питання, за винятком тих, які законом або статутом віднесені до виключної компетенції ради банку.
У разі якщо рада банку відповідно до статті 39 цього Закону ухвалює рішення про винесення на розгляд загальних зборів учасників банку будь-якого питання, яке законом або статутом віднесене до виключної компетенції ради банку, загальні збори учасників банку мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.
Національний банк України має право вимагати позачергового скликання загальних зборів учасників банку.
Рішення загальних зборів учасників банку (рішення єдиного учасника банку) не має юридичної сили у разі його прийняття з використанням права голосу належних або контрольованих акцій (паїв) осіб, яким Національний банк України у порядку, визначеному цим Законом, заборонив користуватися правом голосу належних або контрольованих акцій (паїв)";
8) у статті 39:
частини першу - четверту замінити п'ятьма новими частинами такого змісту:
 
572. "Членами ради банку можуть бути незалежні члени ради (далі - незалежні директори), учасники банку та представники учасників банку. Обрання членів ради банку здійснюється в порядку кумулятивного голосування, крім банку з одним акціонером. Головою ради банку має бути обраний незалежний директор.
 
-473- Воропаєв Ю.М.
У Законі України "Про банки і банківську діяльність" у новій частині першій статті 39 речення "Головою ради банку має бути обраний незалежний директор" виключити.
 
Відхилено   "Членами ради банку можуть бути незалежні члени ради банку (далі - незалежні директори), учасники банку та представники учасників банку. Обрання членів ради банку здійснюється в порядку кумулятивного голосування, крім банку з одним акціонером. Головою ради банку має бути обраний незалежний директор.
 
573. Кількісний склад ради визначається статутом банку, але не може бути меншим п’яти осіб.
 
   Кількісний склад ради банку визначається статутом банку, але не може становити менше п’яти осіб.
 
574. Члени ради банку не можуть входити до складу правління банку, а також обіймати інші посади в цьому банку на умовах трудового договору (контракту) або надавати послуги банку відповідно до цивільно-правового договору.
 
   Члени ради банку не можуть входити до складу правління банку, а також обіймати інші посади в цьому банку на умовах трудового договору (контракту) або надавати послуги банку відповідно до цивільно-правового договору.
 
575. Рада банку не менш як на одну третину має складатися з незалежних директорів (не менше трьох осіб).
 
-474- Воропаєв Ю.М.
У Законі України "Про банки і банківську діяльність" нову частину четверту статті 39, а саме: "Рада банку не менш як на одну третину має складатися з незалежних директорів (не менше трьох осіб)", - виключити.
 
Відхилено   Рада банку не менш як на одну третину має складатися з незалежних директорів (не менше трьох осіб).
 
576. Незалежні директори повинні відповідати вимогам, установленим законом щодо незалежності директорів акціонерного товариства. Національний банк України має право визначати додаткові вимоги до незалежних директорів банків. Банк зобов’язаний забезпечувати контроль за відповідністю незалежних директорів вимогам щодо їх незалежності, а у разі виявлення невідповідності - забезпечити заміну таких незалежних директорів.".
доповнити статтю новими частинами такого змісту:
Статутом банку до виключної компетенції ради банку можуть бути віднесені й інші питання.
Рада банку має право прийняти рішення про винесення на розгляд загальних зборів будь-якого питання, яке віднесене до її виключної компетенції законом або статутом.";
9) частину п’яту статті 40 викласти в такій редакції:
"До компетенції правління банку належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю банку, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та ради банку.";
 
-475- Різаненко П.О.
Доповнити пункт 5 після підпункту 9 новим підпунктом 10 такого змісту:
"10) статтю 42 викласти в такій редакції:
"Стаття 42. Керівники банків
Керівниками банку є голова, його заступники та члени ради банку, голова, його заступники та члени правління банку, головний бухгалтер банку та його заступники.
Керівники банку повинні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності.
Керівники банку повинні мати бездоганну ділову репутацію.
Професійна придатність керівника банку визначається як сукупність знань, професійного та управлінського досвіду особи, необхідних для належного виконання посадових обов’язків керівника банку з урахуванням бізнес-плану та стратегії банку, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності конкретного керівника банку.
Керівники банку повинні мати вищу освіту.
Голова правління банку повинен мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі не менше п’яти років у сукупності, у тому числі на керівних посадах – не менше трьох років.
Члени правління банку повинні мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі у сукупності не менше трьох років.
Не менше половини членів ради банку повинні мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі.
Головний бухгалтер банку та його заступники повинні мати вищу освіту у сфері бухгалтерського обліку та аудиту та досвід роботи за фахом у банківському та/або фінансовому секторі у сукупності не менше п’яти років – для головного бухгалтера, двох років – для заступників головного бухгалтера.
Кваліфікаційні вимоги до керівників банку встановлюються Національним банком України.
Національний банк України у встановленому ним порядку погоджує на посади керівників банку (кандидатів на посади керівників банку).. Національний банк відмовляє у погодженні керівника банку (кандидата на посаду керівника банку), якщо він не відповідає кваліфікаційним вимогам, а щодо незалежних директорів – також/або вимогам щодо незалежності.
Голова правління банку та головний бухгалтер банку вступають на посаду після їх погодження Національним банком України.
Банк зобов’язаний подати Національному банку України документи для погодження інших керівників банку не пізніше, ніж протягом одного місяця з дня їх призначення (обрання) на посади. Банк має право звернутися до Національного банку України для попереднього погодження кандидатів на посади таких керівників банку до їх призначення (обрання) на посади.
Керівники банку повинні протягом усього часу обіймання відповідних посад відповідати кваліфікаційним вимогам, а незалежні директори – також вимогам щодо їх незалежності. Банк повинен самостійно перевіряти відповідність керівників банку кваліфікаційним вимогам, а щодо незалежних директорів – також вимогам щодо їх незалежності, та забезпечувати контроль такої відповідності на постійній основі.
Національний банк України має право вимагати заміни будь-кого з керівників банку, якщо він не відповідає вимогам щодо ділової репутації, а щодо незалежних директорів – також/або вимогам щодо незалежності, та/або якщо керівник банку не забезпечує належного виконання своїх посадових обов’язків, що призвело до порушення банком вимог законодавства, виявлених під час здійснення банківського нагляду у порядку, визначеному цим Законом. Банк зобов’язаний вжити заходів із заміни такого керівника банку у порядку, визначеному Національним банком України.
Голові, членам правління банку та головному бухгалтеру банку забороняється займати посади в інших юридичних особах (крім материнських та дочірніх компаній, банківських спілок та асоціацій).
Національний банк України має право безоплатно одержувати від органів державної влади та місцевого самоврядування, інших осіб інформацію, необхідну для визначення відповідності керівників банку (кандидатів на відповідні посади) кваліфікаційним вимогам. Органи та особи, які отримали такий запит Національного банку України, зобов’язані надати відповідну інформацію протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту Національного банку України.
Керівники банку зобов'язані діяти в інтересах банку, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів банку.
Керівники банку несуть відповідальність перед банком за збитки, завдані банку їхніми діями (бездіяльністю), згідно із законом. Якщо відповідальність згідно з цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед банком є солідарною".
У зв'язку і цим наступний підпункт 10 вважати підпунктом 11.
 
Враховано   Незалежні директори повинні відповідати вимогам, установленим законом щодо незалежності директорів акціонерного товариства. Національний банк України має право визначати додаткові вимоги до незалежних директорів банків. Банк зобов’язаний забезпечувати контроль за відповідністю незалежних директорів вимогам щодо їх незалежності, а у разі виявлення невідповідності - забезпечити заміну таких незалежних директорів".
У зв'язку з цим частини п'яту – одинадцяту вважати відповідно частинами шостою – дванадцятою;
доповнити частинами тринадцятою і чотирнадцятою такого змісту:
"Статутом банку до виключної компетенції ради банку можуть бути віднесені й інші питання.
Рада банку має право прийняти рішення про винесення на розгляд загальних зборів будь-якого питання, яке віднесене до її виключної компетенції законом або статутом";
9) частину п’яту статті 40 викласти в такій редакції:
"До компетенції правління банку належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю банку, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та ради банку";
10) статтю 42 викласти в такій редакції:
"Стаття 42. Керівники банків
Керівниками банку є голова, його заступники та члени ради банку, голова, його заступники та члени правління банку, головний бухгалтер банку та його заступники.
Керівники банку повинні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності.
Керівники банку повинні мати бездоганну ділову репутацію.
Професійна придатність керівника банку визначається як сукупність знань, професійного та управлінського досвіду особи, необхідних для належного виконання посадових обов’язків керівника банку з урахуванням бізнес-плану та стратегії банку, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності конкретного керівника банку.
Керівники банку повинні мати вищу освіту.
Голова правління банку повинен мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі не менше п’яти років у сукупності, у тому числі на керівних посадах – не менше трьох років.
Члени правління банку повинні мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі у сукупності не менше трьох років.
Не менше половини членів ради банку повинні мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі.
Головний бухгалтер банку та його заступники повинні мати вищу освіту у сфері бухгалтерського обліку та аудиту і досвід роботи за фахом у банківському та/або фінансовому секторі у сукупності не менше п’яти років – для головного бухгалтера, двох років – для заступників головного бухгалтера.
Кваліфікаційні вимоги до керівників банку встановлюються Національним банком України.
Національний банк України у встановленому ним порядку погоджує на посади керівників банку (кандидатів на посади керівників банку). Національний банк відмовляє у погодженні керівника банку (кандидата на посаду керівника банку), якщо він не відповідає кваліфікаційним вимогам, а щодо незалежних директорів – також/або вимогам щодо незалежності.
Голова правління банку та головний бухгалтер банку вступають на посаду після їх погодження Національним банком України.
Банк зобов’язаний подати до Національного банку України документи для погодження інших керівників банку не пізніше одного місяця з дня їх призначення (обрання) на посади. Банк має право звернутися до Національного банку України для попереднього погодження кандидатів на посади таких керівників банку до їх призначення (обрання) на посади.
Керівники банку протягом усього часу обіймання відповідних посад повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, а незалежні директори – також вимогам щодо їх незалежності. Банк повинен самостійно перевіряти відповідність керівників банку кваліфікаційним вимогам, а щодо незалежних директорів – також вимогам щодо їх незалежності, та забезпечувати контроль такої відповідності на постійній основі.
Національний банк України має право вимагати заміни будь-кого з керівників банку, якщо він не відповідає вимогам щодо ділової репутації, а щодо незалежних директорів – також/або вимогам щодо незалежності, та/або якщо керівник банку не забезпечує належного виконання своїх посадових обов’язків, що призвело до порушення банком вимог законодавства, виявлених під час здійснення банківського нагляду у порядку, визначеному цим Законом. Банк зобов’язаний вжити заходів щодо заміни такого керівника банку у порядку, визначеному Національним банком України.
Голові, членам правління банку та головному бухгалтеру банку забороняється займати посади в інших юридичних особах (крім материнських та дочірніх компаній, банківських спілок та асоціацій).
Національний банк України має право безоплатно одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших осіб інформацію, необхідну для визначення відповідності керівників банку (кандидатів на відповідні посади) кваліфікаційним вимогам. Органи та особи, які отримали такий запит Національного банку України, зобов’язані надати відповідну інформацію протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту Національного банку України.
Керівники банку зобов'язані діяти в інтересах банку, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів банку.
Керівники банку несуть відповідальність перед банком за збитки, завдані банку їхніми діями (бездіяльністю), згідно із законом. Якщо відповідальність згідно з цією статтею несуть декілька осіб, їх відповідальність перед банком є солідарною";
 
577. 10) у статті 56:
 
      
578. частину другу викласти в такій редакції:
 
   10) частину другу статті 56 викласти в такій редакції:
 
579. "Банк зобов'язаний мати власний веб-сайт та розміщувати на ньому інформацію, визначену законами, нормативно-правовими актами Національного банку України, а також нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Банк несе відповідальність за актуальність та достовірність інформації, розміщеної на його веб-сайті.".
 
   "Банк зобов'язаний мати власний веб-сайт та розміщувати на ньому інформацію, визначену законами, нормативно-правовими актами Національного банку України, а також нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Банк несе відповідальність за актуальність та достовірність інформації, розміщеної на його веб-сайті".
 
580. 6. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292 із наступними змінами):
 
   8. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292 із наступними змінами):
 
581. 1) доповнити статтю 1 новою частиною такого змісту:
 
   1) статтю 1 доповнити частиною другою такого змісту:
 
582. "Терміни "особа, що здійснює управлінські функції" та "оферент цінних паперів" вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок".";
2) у статті 3:
абзаци шостий та сьомий викласти в такій редакції:
"реєстрація випусків цінних паперів, звітів про результати розміщення цінних паперів та затвердження проспектів цінних паперів;
контроль за дотриманням емітентами порядку реєстрації випуску цінних паперів, звіту про результати розміщення цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів; ";
доповнити статтю новою частиною такого змісту:
"Принцип мовчазної згоди не застосовується при здійсненні державного регулювання ринку цінних паперів Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку лише у встановлених законом випадках.";
3) у статті 7:
у частині другій:
пункти 3 та 5 викласти в такій редакції:
"3) встановлює порядок реєстрації випуску цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів; ";
"5) здійснює реєстрацію випусків цінних паперів, затверджує проспекти цінних паперів та скасовує реєстрацію випусків цінних паперів; ";
доповнити пунктами 5-1- та 5-2 такого змісту:
"5-1) встановлює порядок затвердження проспекту цінних паперів у процесі допуску таких цінних паперів до торгів на фондовій біржі;
5-2) встановлює максимальну сумарну номінальну вартість цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, яка не вимагає оформлення проспекту цінних паперів, та встановлює порядок та вимоги до документів, що складаються при здійсненні публічної пропозиції; ";
у пункті 6 слова "щодо допуску" замінити словами "та здійснює допуск";
доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
"6-1) визначає особливості розміщення, публічної пропозиції та обігу на території України цінних паперів іноземних емітентів; ";
доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
"7-1) встановлює порядок допуску цінних паперів до торгів на фондовій біржі, а також порядок укладання та виконання правочинів щодо таких цінних паперів; ";
пункт 8 виключити;
доповнити пунктами 10-1- - 10--3, 25-1- та 37-1-2- такого змісту:
"10-1) публікує на своєму офіційному веб-сайті календар торгівельних днів фондових бірж на території України;
10-2) здійснює контроль за розміщенням регульованої інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;
10---3) здійснює контроль за достовірністю, зрозумілістю, узгодженістю та повнотою фінансової звітності учасників фондового ринку, її відповідності, в тому числі, за міжнародними стандартами фінансової звітності;
 
-476- Різаненко П.О.
Абзац другий підпункту 1 пункту 6 розділу І Законопроекту викласти у наступній редакції:
"Терміни "особа, що здійснює управлінські функції", "оферент цінних паперів" та "проспект цінних паперів" вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок. "
 
Враховано   "Терміни "особа, яка здійснює управлінські функції", "оферент цінних паперів" та "проспект цінних паперів" вживаються в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок";
2) у статті 3:
абзаци шостий і сьомий викласти в такій редакції:
"реєстрація випусків цінних паперів, звітів про результати розміщення цінних паперів та затвердження проспектів цінних паперів;
контроль за дотриманням емітентами порядку реєстрації випуску цінних паперів, звіту про результати розміщення цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів";
доповнити частиною другою такого змісту:
"Принцип мовчазної згоди не застосовується при здійсненні державного регулювання ринку цінних паперів Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку лише у встановлених законом випадках";
3) у частині другій статті 7:
пункти 3 і 5 викласти в такій редакції:
"3) встановлює порядок реєстрації випуску цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів";
"5) здійснює реєстрацію випусків цінних паперів, затверджує проспекти цінних паперів та скасовує реєстрацію випусків цінних паперів";
доповнити пунктами 5-1- і 5-2 такого змісту:
"5-1) встановлює порядок затвердження проспекту цінних паперів у процесі допуску таких цінних паперів до торгів на фондовій біржі;
5-2) встановлює максимальну сумарну номінальну вартість цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, яка не вимагає оформлення проспекту цінних паперів, та встановлює порядок та вимоги до документів, що складаються при здійсненні публічної пропозиції";
у пункті 6 слова "щодо допуску" замінити словами "та здійснює допуск";
доповнити пунктами 6-1 і 7-1 такого змісту:
"6-1) визначає особливості розміщення, публічної пропозиції та обігу на території України цінних паперів іноземних емітентів";
"7-1) встановлює порядок допуску цінних паперів до торгів на фондовій біржі, а також порядок укладання та виконання правочинів щодо таких цінних паперів";
пункт 8 виключити;
доповнити пунктами 10 -1- – 10 ---3, 24 -1, 25 -1- і 37 -1-2- такого змісту:
"10-1) публікує на своєму офіційному веб-сайті календар торговельних днів фондових бірж на території України;
10-2) здійснює контроль за розміщенням регульованої інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;
10---3) здійснює контроль за достовірністю, зрозумілістю, узгодженістю та повнотою фінансової звітності учасників фондового ринку, її відповідності, у тому числі за міжнародними стандартами фінансової звітності";
"24-1) встановлює вимоги, визначає порядок ведення та веде реєстр оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства";
 
    -477- Різаненко П.О.
Підпункт 3 пункту 6 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:
"24-1) встановлює вимоги, визначає порядок ведення та веде реєстр оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках встановлених законодавством про цінні папери та/або про акціонерні товариства";
 
Враховано    
583. 25-1) визначає порядок ведення та веде реєстр осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку;
 
   "25-1) визначає порядок ведення та веде реєстр осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку";
 
584. 37-1-2) здійснює авторизацію юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку; ";
 
   "37-1-2) здійснює авторизацію юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку";
 
585. 4) у статті 8:
 
   4) у статті 8:
 
586. у пункті 5 слова "розміщення (продаж) та обіг цінних паперів того чи іншого емітента" замінити словами "обіг цінних паперів";
 
   у пункті 5 слова "розміщення (продаж) та обіг цінних паперів того чи іншого емітента" замінити словами "обіг цінних паперів";
 
587. пункт 5-1 викласти у такій редакції:
 
   пункт 5-1 викласти в такій редакції:
 
588. "5-1) зупиняти обіг цінних паперів емітента, зокрема, у зв'язку з включенням його до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, а також відновлювати їх обіг; ";
 
   "5-1) зупиняти обіг цінних паперів емітента, зокрема у зв'язку з включенням його до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, а також відновлювати їх обіг";
 
589. пункт 5---3 виключити;
 
   пункт 5---3 виключити;
 
590. у пункті 8 слово "надається" замінити словом "здійснюється";
 
   у пункті 8 слово "надається" замінити словом "здійснюється";
 
591. доповнити пунктами 8-1- - 8-7 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 8-1- – 8-8, 10-1- – 10---3, і 16-1- – 16-4 такого змісту:
 
592. "8-1) вимагати від емітента (інших осіб, які оформили проспект) подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку будь-якої інформації, яка може мати вплив на оцінку цінних паперів, які допущені до торгів на фондовій біржі;
 
-478- Різаненко П.О.
В абзаці восьмому підпункту 4 пункту 6 слово "вимагати" замінити словами "в процесі розгляду проспекту цінних паперів, поданого на затвердження, вимагати".
 
Враховано   "8-1) у процесі розгляду проспекту цінних паперів, поданого на затвердження, вимагати від емітента (інших осіб, які оформили проспект) подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку будь-якої інформації, що може мати вплив на оцінку цінних паперів, які допущені до торгів на фондовій біржі;
 
593. 8-2) вимагати від емітента (інших осіб, які оформили проспект) доповнення проспекту цінних паперів, поданого на затвердження до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 
-479- Різаненко П.О.
В абзаці дев'ятому підпункту 4 пункту 6 слово "вимагати" замінити словами "в процесі розгляду проспекту цінних паперів, поданого на затвердження, вимагати".
 
Враховано   8-2) у процесі розгляду проспекту цінних паперів, поданого на затвердження, вимагати від емітента (інших осіб, які оформили проспект) доповнення проспекту цінних паперів, поданого на затвердження до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 
594. 8--3) оприлюднювати інформацію про факт не виконання емітентом своїх зобов’язань;
 
-480- Мартовицький А.В.
Абзац 10 підпункту 4 пункту 6 законопроекту доповнити словами "за проспектом емісії".
 
Враховано редакційно   8---3) оприлюднювати інформацію про факт невиконання емітентом своїх зобов’язань, зазначених у проспекті цінних паперів;
 
595. 8-4) вимагати надання інформації та документів від аудиторів (аудиторських фірм), емітентів (осіб, що здійснюють управлінські функції в них), акціонерів або власників інших фінансових інструментів, фізичних чи юридичних осіб, які зобов’язані подавати повідомлення, передбачене статтею 64-1- Закону України "Про акціонерні товариства", а також осіб, яких такі особи контролюють або осіб під контролем яких такі особи перебувають; 3
 
-481- Мартовицький А.В.
В абзаці 11 підпункту 4 пункту 6 законопроекту слова "а також осіб, яких такі особи контролюють або осіб під контролем яких такі особи перебувають" виключити.
#15774
В абзаці одинадцятому підпункту 4 пункту 6 слово "вимагати" замінити словами "в процесі розгляду проспекту цінних паперів, поданого на затвердження, вимагати", а також розділити абзац на два абзаци з відповідним уточненням щодо вимагання надання інформації та документів.
 
Відхилено 1  8-4) у процесі розгляду проспекту цінних паперів, поданого на затвердження, вимагати надання інформації та документів від аудиторів (аудиторських фірм), емітентів (осіб, які здійснюють управлінські функції в них);
8-5) вимагати надання інформації та документів акціонерів або власників інших фінансових інструментів, фізичних чи юридичних осіб, які зобов’язані подавати повідомлення, передбачене статтею 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства", а також осіб, яких такі особи контролюють, або осіб, під контролем яких такі особи перебувають;
 
596. 8-5) вимагати від емітента здійснити розкриття інформації, подання якої вимагається згідно з пунктом 8-1 цієї статті, у порядку та строки, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
   8-6) вимагати від емітента здійснити розкриття інформації, подання якої вимагається згідно з пунктом 8-1 цієї статті, у порядку та строки, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
597. 8-6) самостійно розкривати інформацію, подання якої вимагається згідно з пунктом 8-1 цієї статті за своєю ініціативою у випадку, якщо емітент не виконав відповідної вимоги Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передбаченої пунктом 8-5 цієї статті;
 
   8-7) самостійно розкривати інформацію, подання якої вимагається згідно з пунктом 8-1 цієї статті, за своєю ініціативою у випадку, якщо емітент не виконав відповідної вимоги Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передбаченої пунктом 8-5 цієї статті;
 
598. 8-7) оприлюднювати інформацію про факт невиконання емітентом, акціонером або власником інших фінансових інструментів, фізичними чи юридичними особами, які зобов’язані подавати повідомлення, передбачене статтею 64-1- Закону України "Про акціонерні товариства", обов’язків, передбачених такою статтею; ";
 
   8-8) оприлюднювати інформацію про факт невиконання емітентом, акціонером або власником інших фінансових інструментів, фізичними чи юридичними особами, які зобов’язані подавати повідомлення, передбачене статтею 64-1- Закону України "Про акціонерні товариства", обов’язків, передбачених зазначеною статтею";
 
599. доповнити пунктами 10-1- - 10---3 такого змісту:
 
      
600. "10-1) вимагати надання інформації та документів від емітента (інших осіб, які оформили проспект), а також осіб, які контролюються емітентом (іншими особами, які оформили проспект) або які контролюють емітента (інших осіб, які оформили проспект);
 
-482- Різаненко П.О.
В абзаці шістнадцятому підпункту 4 пункту 6 слово "вимагати" замінити словами "в процесі розгляду проспекту цінних паперів, поданого на затвердження, вимагати".
 
Враховано   "10-1) у процесі розгляду проспекту цінних паперів, поданого на затвердження, вимагати надання інформації та документів від емітента (інших осіб, які оформили проспект), а також осіб, які контролюються емітентом (іншими особами, які оформили проспект) або які контролюють емітента (інших осіб, які оформили проспект);
 
    -483- Мартовицький А.В.
В абзаці 16 підпункту 4 пункту 6 законопроекту слова "а також осіб, які контролюються емітентом (іншими особами, які оформили проспект) або які контролюють емітента (інших осіб, які оформили проспект)" виключити.
 
Відхилено    
    -484- Воропаєв Ю.М.
У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" пункт 10 -1 частини першої статті 8 викласти у такій редакції:
"10-1) у випадках передбачених чинним законодавством здійснювати запити щодо надання інформації та документів від емітента (інших осіб, які оформили проспект), а також осіб, які контролюються емітентом (іншими особами, які оформили проспект) або які контролюють емітента (інших осіб, які оформили проспект);".
 
Враховано по суті в редакції, запропонованій Комітетом   
601. 10-2) вимагати надання інформації та документів від оферента цінних паперів, аудиторів (аудиторських фірм), осіб, які здійснюють управлінські функції в емітенті, та/або особи, яка подає заявку про допуск до торгів на фондовій біржі;
 
-485- Різаненко П.О.
В абзаці сімнадцятому підпункту 4 пункту 6 слово "вимагати" замінити словами "в процесі розгляду проспекту цінних паперів, поданого на затвердження, вимагати".
 
Враховано   10-2) в процесі розгляду проспекту цінних паперів, поданого на затвердження, вимагати надання інформації та документів від оферента цінних паперів, аудиторів (аудиторських фірм), осіб, які здійснюють управлінські функції в емітенті, та/або особи, яка подає заявку про допуск до торгів на фондовій біржі;
 
602. 10--3) вимагати надання пояснень (в письмовій та усній формі), документів, інформації від державних органів, учасників фондового ринку або будь-яких інших фізичних чи юридичних осіб, які здійснюють (виявили намір здійснювати) операції на ринку цінних паперів та/або яким можуть бути відомі обставини, пов'язані з предметом перевірки; ";
 
-486- Мартовицький А.В.
В абзаці 18 підпункту 4 пункту 6 законопроекту слово "/або" виключити.
-2
 
Відхилено   10-_3) вимагати надання пояснень (у письмовій та усній формі), документів, інформації від державних органів, учасників фондового ринку або будь-яких інших фізичних чи юридичних осіб, які здійснюють (виявили намір здійснювати) операції на ринку цінних паперів та/або яким можуть бути відомі обставини, пов'язані з предметом перевірки";
 
603. доповнити пунктами 16-1- - 16-4 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 16-1- – 16-4 такого змісту:
 
604. "16-1) призупиняти торгівлю цінними паперами (однакового типу та класу) на фондових біржах на період до 10 робочих днів в разі наявності достатніх підстав, які підтверджені відповідними документами, вважати, що вимоги законодавства було порушено;
 
-487- Різаненко П.О.
Абзац двадцятий підпункту 4 пункту 6 після слова "законодавство" доповнити словами «про цінні папери та/або про акціонерні товариства».
 
Враховано   "16-1) призупиняти торгівлю цінними паперами (однакового типу та класу) на фондових біржах на період до 10 робочих днів у разі наявності достатніх підстав, підтверджених відповідними документами, вважати, що вимоги законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства було порушено;
 
605. 16--2) забороняти торгівлю цінними паперами (однакового типу та класу) на фондових біржах, якщо встановлено факт порушення законодавства;
 
-488- Різаненко П.О.
Абзац двадцять перший підпункту 4 пункту 6 доповнити словами «про цінні папери та/або про акціонерні товариства».
 
Враховано   16-2) забороняти торгівлю цінними паперами (однакового типу та класу) на фондових біржах, якщо встановлено факт порушення законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства;
 
606. 16-_3) відкладати або забороняти торгівлю цінними паперами, якщо Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на основі достатніх підстав, які підтверджені відповідними документами, вважає, що емітент знаходиться в ситуації, коли подальший обіг цінних паперів такого емітента порушуватиме права інвесторів;
 
   16---3) відкладати або забороняти торгівлю цінними паперами, якщо Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на основі достатніх підстав, підтверджених відповідними документами, вважає, що емітент перебуває в ситуації, коли подальший обіг цінних паперів такого емітента порушуватиме права інвесторів;
 
607. 16-4) забороняти публічну пропозицію цінних паперів або допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі, якщо встановлено факт порушення вимог законодавства; ";
 
-489- Різаненко П.О.
Абзац двадцять третій підпункту 4 пункту 6 доповнити словами «про цінні папери та/або про акціонерні товариства».
 
Враховано   16-4) забороняти публічну пропозицію цінних паперів або допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі, якщо встановлено факт порушення вимог законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства";
 
608. 5) у пункті 13 частини першої статті 11 слово "емісії" виключити, а слово "зареєстрованого" замінити словом "затвердженого".
 
   5) у пункті 13 частини першої статті 11 слово "емісії" виключити, а слово "зареєстрованого" замінити словом "затвердженого".
 
609. 7. У Законі України "Про депозитарну систему України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 39, ст. 517 із наступними змінами):
 
-490- Довбенко М.В.
Пункт 7 викласти в наступній редакції:
"7. У Законі України "Про депозитарну систему України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 39, ст.5 17 із наступними змінами):
 
Враховано редакційно   23. У Законі України "Про депозитарну систему України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 39, ст. 517 із наступними змінами):
 
610. 1) в частині другій статті 9 слово "публічного" виключити;
 
-491- 1) у частині перший статті 1:
пункт 4 абзацу першого після слів "Центрального депозитарію" доповнити словами "та /або Національного банку України";
 
Немає висновку   1) у частині перший статті 1:
пункт 4 після слів "Центрального депозитарію" доповнити словами "та/або Національного банку України";
 
611. 2) у частині другій статті 15 слова "публічного" виключити;
 
-492- абзац перший після пунктів 10, 11, 18 доповнити новими пунктами 10-1, 11-1, 18-1 відповідно такого змісту:
"10-1) кліринг - визначення взаємних зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, у тому числі шляхом неттінгу;
11-1) неттінг - повне або часткове припинення зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів шляхом заліку зобов’язань або іншим способом. На момент здійснення неттінгу строк виконання зобов’язань, за якими здійснюється неттінг, вважається таким, що настав;
18-1) система управління ризиками та гарантій особи, яка провадить клірингову діяльність, - комплекс заходів, спрямованих на зниження ризиків невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань, що виникають за правочинами з фінансовими інструментами"
абзац третій виключити;
2) у статті 5:
частину першу після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"Рахунок у цінних паперах депонента відкривається Національним банком України при провадженні ним депозитарної діяльності депозитарної установи на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах особам, визначеним Національним банком України за погодженням з Комісією відповідно до закону";
у частині шостій:
абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Такий договір може укладатися у формі депозитарного договору".
у абзаці третьому після слова "Договір" доповнити словами "про обслуговування клірингової установи та договір", слова "між ним" замінити словами "між такими особами", слово "якого" замінити словом "яких", а слова "на рахунку в цінних паперах" замінити словами "на рахунках у цінних паперах клірингової установи та"
3) у статті 6:
у частині сьомій:
абзац перший після слів "а також порядок їх реєстрації в системі депозитарного обліку" доповнити словами "та строки їх зберігання";
абзац другий виключити;
у абзаці першому частини восьмої:
у першому реченні слова "повідомити про прийняття" замінити словом "прийняти";
після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "Якщо депозитарна установа у визначений у цій частині строк не надала депоненту вмотивовану відповідь про відмову у прийнятті розпорядження до виконання, таке розпорядження вважається прийнятим до виконання";
4) у частині другій статті 9 слово "публічного" виключити;
5) у частині другій статті 15 слова "публічного" виключити;
6) частину першу статті 21 після слів "емітент цінних паперів" доповнити словами у дужках "крім облігацій внутрішньої державної позики"
 
Немає висновку   доповнити пунктами 10-1, 11-1 і 18-1 такого змісту:
"10-1) кліринг - визначення взаємних зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, у тому числі шляхом неттінгу";
"11-1) неттінг - повне або часткове припинення зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів шляхом заліку зобов’язань або в інший спосіб. На момент здійснення неттінгу строк виконання зобов’язань, за якими здійснюється неттінг, вважається таким, що настав";
"18-1) система управління ризиками та гарантій особи, яка провадить клірингову діяльність, - комплекс заходів, спрямованих на зниження ризиків невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань, що виникають за правочинами з фінансовими інструментами";
абзац третій виключити;
2) у статті 5:
частину першу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Рахунок у цінних паперах депонента відкривається Національним банком України при провадженні ним депозитарної діяльності депозитарної установи на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах особам, визначеним Національним банком України за погодженням з Комісією відповідно до закону".
У зв'язку з цим абзаци другий – сьомий вважати відповідно абзацами третім – восьмим;
у частині шостій:
абзац перший доповнити другим реченням такого змісту: "Такий договір може укладатися у формі депозитарного договору";
абзац третій після слова "Договір" доповнити словами "про обслуговування клірингової установи та договір", слова "між ним" замінити словами "між такими особами", слово "якого" – словом "яких", а слова "на рахунку в цінних паперах" – словами "на рахунках у цінних паперах клірингової установи та";
3) у статті 6:
у частині сьомій:
абзац перший після слів "а також порядок їх реєстрації в системі депозитарного обліку" доповнити словами "та строки їх зберігання";
абзац другий виключити;
в абзаці першому частини восьмої:
у першому реченні слова "повідомити про прийняття" замінити словом "прийняти";
після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "Якщо депозитарна установа у визначений у цій частині строк не надала депоненту вмотивованої відповіді про відмову у прийнятті розпорядження до виконання, таке розпорядження вважається прийнятим до виконання".
У зв'язку з цим друге речення вважати третім реченням;
4) у частині другій статті 9 слово "публічного" виключити;
5) у частині другій статті 15 слова "публічного" виключити;
6) абзац перший частини першої статті 21 після слів "Емітент цінних паперів" доповнити у дужках " (крім облігацій внутрішньої державної позики)";
 
612. 3) пункт 7 частини першої статті 25 викласти в такій редакції:
 
-493- 7) пункти 7 та 8 частини першої статті 25 викласти в такій редакції:
 
Немає висновку   7) пункти 7 і 8 частини першої статті 25 викласти в такій редакції:
 
613. "7) Комісії - стосовно відомостей про власників цінних паперів, їх рахунки та про відповідні операції з цінними паперами цих власників, а також в інших випадках, встановлених законом; ".
 
-494- "7) Комісії - стосовно відомостей про власників цінних паперів, їх рахунки та про відповідні операції з цінними паперами цих власників, а також в інших випадках, встановлених законом;
8) Національного банку України - стосовно відомостей про власників цінних паперів, емітованих банками, та інших відомостей, необхідних для виконання Національним банком України своїх функцій, визначених Законом України "Про Національний банк України а також в інших випадках, встановлених законом;".
 
Немає висновку   "7) Комісії – щодо відомостей про власників цінних паперів, їхні рахунки та про відповідні операції з цінними паперами цих власників, а також іншу інформацію у випадках, встановлених законом;
8) Національного банку України – щодо відомостей про власників цінних паперів, а також іншу інформацію, встановлену законом".
 
614. 8. Статтю 22 Закону України "Про аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 23, ст. 243 із наступними змінами) доповнити новою частиною такого змісту:
 
   4. Статтю 22 Закону України "Про аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 23, ст. 243 із наступними змінами) доповнити частиною шостою такого змісту:
 
615. "Аудитор та аудиторська фірма не несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності, за подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації про емітента навіть якщо такими діями завдано шкоди юридичним або фізичним особам, і таке подання не вважається порушенням договору надання аудиторських послуг або законодавства про аудиторську діяльність.".
 
   "Аудитор та аудиторська фірма не несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації про емітента, навіть якщо такими діями завдано шкоди юридичним або фізичним особам, і таке подання не вважається порушенням договору про надання аудиторських послуг або законодавства про аудиторську діяльність".
 
616. 9. У статті 25 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 39, ст. 181 із наступними змінами):
 
   6. У статті 25 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 39, ст. 181 із наступними змінами):
 
617. 1) пункт 5 частини другої доповнити словами ", крім випадків, передбачених пунктом 2-1 частини третьої цієї статті"; 2) частину третю доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
   1) пункт 5 частини другої доповнити словами "крім випадків, передбачених пунктом 2-1 частини третьої цієї статті";
2) частину третю доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
618. "2-1) щодо цінних паперів, стосовно яких здійснюється допуск до торгів на фондовій біржі - особа, яка подає заявку на допуск до торгів на фондовій біржі, та фондова біржа, на якій такі цінні папери допускаються (допущені) до торгів; ".
 
   "2-1) щодо цінних паперів, стосовно яких здійснюється допуск до торгів на фондовій біржі, – особа, яка подає заявку на допуск до торгів на фондовій біржі, та фондова біржа, на якій такі цінні папери допускаються (допущені) до торгів".
 
619. 10. Частину другу статті 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365 із наступними змінами) після слів "Публічні акціонерні товариства, " доповнити словами "емітенти, щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, ".
 
-495- Різаненко П.О.
Пункт 10 викласти у такій редакції:
"10. В абзаці двадцять першому частини першої статті 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365 із наступними змінами) слова «до біржових торгів» замінити словами «до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію".
 
Враховано   13. В абзаці двадцять першому частини першої статті 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365 із наступними змінами) слова "до біржових торгів" замінити словами "до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію".
 
620. 11. Частину другу статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами) доповнити пунктом 48 такого змісту:
"48) для акціонерних товариств (крім корпоративних інвестиційних фондів) додатково зазначаються відомості про:
тип акціонерного товариства;
номінальну вартість та кількість розміщених акцій, сплачених іншим шляхом, ніж у грошовій формі із визначенням виду майна, що внесено в рахунок оплати акцій що розміщуються;
особу, яка сплатила за розміщені акції, іншим шляхом, ніж у грошовій формі із зазначенням ім'я фізичної особи або найменування юридичної особи (із зазначенням для юридичної особи-резидента - коду згідно з Єдиним державним реєстром, для юридичної особи-нерезидента - коду/номеру з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи);
ім’я фізичних осіб або найменування юридичних осіб (із зазначенням для юридичної особи-резидента - коду згідно з Єдиним державним реєстром, для юридичної особи-нерезидента - коду/номеру з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи), якими або від імені яких підписаний статут при заснуванні товариства;
загальний розмір обов’язкових платежів та інших обов’язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства;
 
-496- Мартовицький А.В.
Пункт 11 викласти в новій редакції:
"11. Частину другу статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263) доповнити пунктом 48 такого змісту:
"48) для акціонерних товариств (крім корпоративних інвестиційних фондів) додатково зазначаються відомості про тип акціонерного товариства".
 
Відхилено   15. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами):
1) частину другу статті 9 доповнити пунктом 48 такого змісту:
"48) для акціонерних товариств (крім корпоративних інвестиційних фондів) додатково зазначаються відомості про:
тип акціонерного товариства;
номінальну вартість та кількість розміщених акцій, оплачених в інший спосіб, ніж у грошовій формі, із зазначенням виду майна, що внесено в рахунок оплати акцій, що розміщуються;
особу, яка сплатила за розміщені акції іншим способом, ніж у грошовій формі, із зазначенням ім'я фізичної особи або найменування юридичної особи (із зазначенням для юридичної особи–резидента – коду згідно з Єдиним державним реєстром, для юридичної особи–нерезидента – коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи);
імена фізичних осіб або найменування юридичних осіб (із зазначенням для юридичної особи– резидента – коду згідно з Єдиним державним реєстром, для юридичної особи–нерезидента – коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи), якими або від імені яких підписаний статут при заснуванні товариства;
загальний розмір обов’язкових платежів та інших обов’язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства;
 
621. звіти про оцінку майна у випадках здійснення оплати акцій іншим шляхом, ніж у грошовій формі.";
 
-497- Різаненко П.О.
Пункт 11 доповнити абзацами такого змісту:
"До підприємств оборонно-промислового комплексу вимоги абзаців третього – сьомого цього пункту не застосовуються";
2) у статті 17:
частину першу доповнити новим пунктом 16 такого змісту:
"16) документ, що містить інформацію про розмір обов’язкових платежів та інших обов’язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства, у випадку, передбаченому абзацом шостим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону.";
частину четверту доповнити новими пунктами 12 та 13 такого змісту:
"12) звіт про результати емісії акцій у випадку, передбаченому абзацами третім та четвертим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону;
13) звіт про оцінку майна у випадку, передбаченому абзацом сьомим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону.".
 
Враховано   звіти про оцінку майна у випадках здійснення оплати акцій в інший спосіб, ніж у грошовій формі.
До підприємств оборонно-промислового комплексу вимоги абзаців третього – сьомого цього пункту не застосовуються";
2) у статті 17:
частину першу доповнити пунктом 16 такого змісту:
"16) документ, що містить інформацію про розмір обов’язкових платежів та інших обов’язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства, у випадку, передбаченому абзацом шостим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону";
частину четверту доповнити пунктами 12 і 13 такого змісту:
"12) звіт про результати емісії акцій у випадку, передбаченому абзацами третім і четвертим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону;
13) звіт про оцінку майна у випадку, передбаченому абзацом сьомим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону".
 
622. 12. У Законі України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 49, ст. 553 із наступними змінами):
1) у назві Закону та преамбулі слово "публічного" виключити;
2) в частині третій статті 2 слово "публічне " виключити.
13. У Законі України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 24, ст. 348 із наступними змінами):
1) в частині другій статті 3 слова "публічного" виключити;
2) в абзаці одинадцятому пункту б) частини другої статті 5 слово "публічного" виключити.
14. У частині першій статті 11 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 10, ст. 43 із наступними змінами) слово "публічне" виключити.
15. У абзаці восьмому статті 14 та абзаці вісімнадцятому частини другої статті 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 48, ст. 296 із наступними змінами) слово "публічного" виключити.
16. У абзаці першому частини першої статті 42 та пункті шостому Прикінцевих положень Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564 із наступними змінами) слова "публічного" та "публічне" виключити.
17. У статті 1, 3 та 4 Закону України "Про залізничний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 40, ст. 183 із наступними змінами) слово "публічного" виключити.
18. У частині другій статті 1 та в абзаці шістнадцятому пункту 2-1 Прикінцевих положень Закону України "Про суспільне телебачення і радіомовлення України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 27, ст. 904 із наступними змінами) слово "публічне" в усіх відмінках виключити.
19. У пункті 1 частини другої, у частині третій та частині п’ятій статті 25 Закону України "Про морські порти України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 7, ст. 65 із наступними змінами) слово "публічне" в усіх відмінках виключити.
20. У статті 10 та 14 Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 49, ст. 299 із наступними змінами) слова "публічне" та "публічним" відповідно виключити.
 
   19. У Законі України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 49, ст. 553 із наступними змінами):
1) у назві та преамбулі слово "публічного" виключити;
2) у частині третій статті 2 слово "публічне " виключити.
3. У частині другій статті 3 та в абзаці одинадцятому пункту "б" частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 24, ст. 348 із наступними змінами) слово "публічного" виключити.
5. У частині першій статті 11 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 10, ст. 43 із наступними змінами) слово "публічне" виключити.
9. В абзаці восьмому статті 14 та абзаці вісімнадцятому частини другої статті 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 48, ст. 296 із наступними змінами) слово "публічного" виключити.
20. В абзаці першому частини першої статті 42 та пункті 6 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст. 564 із наступними змінами) слова "публічного" та "публічне" виключити.
7. У статтях 1, 3 і 4 Закону України "Про залізничний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 40, ст. 183 із наступними змінами) слово "публічного" виключити.
24. У частині другій статті 1 та в абзаці шістнадцятому пункту 2-1 розділу ІV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 27, ст. 904 із наступними змінами) слово "публічне" в усіх відмінках виключити.
21. У пункті 1 частини другої, у частинах третій і п’ятій статті 25 Закону України "Про морські порти України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 7, ст. 65 із наступними змінами) слово "публічне" в усіх відмінках виключити.
10. У статтях 10 і 14 Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 49, ст. 299 із наступними змінами) слова "публічне" та "публічним" відповідно виключити.
 
623. 21. У частині сьомій статті 18 Закону України "Про засади функціонування електричної енергії України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 22, ст. 781 із наступними змінами) слово "публічного" виключити.
 
-498- Різаненко П.О.
Пункт 21 виключити та впорядкувати нумерацію пунктів розділу.
 
Враховано      
624. 22. У останній частині Переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 37, ст. 332 із наступними змінами), слово "Публічне" виключити.
 
   12. У Переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, затвердженому Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 37, ст. 332 із наступними змінами) слово "Публічне" виключити.
 
625. 23. У частині четвертій статті 20 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами) слово "другою" замінити словом "третьою".
 
-499- Довбенко М.В.
Пункт 23 викласти в наступній редакції:
"23. У Законі України "Про Національний банк України " (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами):
1) пункт 20 частини першої статті 9 доповнити словами "за один місяць";
2) у частині четвертій статті 10 слова "є посадовою особою, або є власником істотної участі в юридичній особі, яка надає фінансові послуги і знаходиться під наглядом Національного банку" замінити словами "перебуває у трудових відносинах або надає послуги відповідно до цивільно-правового договору юридичній особі, яка надає фінансові послуги і знаходиться під наглядом Національного банк, або є власником істотної участі в такій юридичній особі";
3) у частині четвертій статті 20 слово "другою" замінити словом "третьою";
4) частину четверту статті 22 викласти в такій редакції:
"Для перевезення цінностей, охорони цінностей та належних йому об’єктів Національний банк має право створювати підрозділи, озброєні бойовою вогнепальною зброєю. Такі підрозділи в межах повноважень, наданих цим Законом, мають право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби оборони і бойову вогнепальну зброю в порядку, передбаченому частинами першою-третьою, пунктами 1, 2, 4 частини четвертої, частинами п’ятою-сьомою статті 42, статтями 43, 44, частиною першою, підпунктом «а» пункту 2, підпунктом «а» пункту 3, підпунктами «а», «б» пункту 6 частини третьої, пунктами 1,2 частини четвертої, частинами шостою, сьомою статті 45, частинами першою, другою, пунктами 1, 2, 4, 6, 7 частини четвертої, частиною п’ятою, пунктами 1, 2, 4, 5 частини шостої, частинами сьомою - тринадцятою статті 46 Закону України «Про Національну поліцію"
5) частину п’яту статті 68 викласти в такій редакції:
"Національний банк у визначеному ним порядку розміщує на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України інформацію щодо:
1) структури власності банків та складу банківських груп;
2) керівників банків;
3) керівників та власників істотної участі у банках, які були ліквідовані не з ініціативи їх власників".
 
Враховано   11. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами):
1) друге речення пункту 20 частини першої статті 9 доповнити словами "за один місяць";
2) у частині четвертій статті 10 слова "є посадовою особою, або є власником істотної участі в юридичній особі, яка надає фінансові послуги і знаходиться під наглядом Національного банку" замінити словами "перебуває у трудових відносинах або надає послуги відповідно до цивільно-правового договору юридичній особі, яка надає фінансові послуги і знаходиться під наглядом Національного банку, або є власником істотної участі в такій юридичній особі";
3) у частині четвертій статті 20 слово "другою" замінити словом "третьою";
4) частину четверту статті 22 викласти в такій редакції:
"Для перевезення цінностей, охорони цінностей та належних йому об’єктів Національний банк має право створювати підрозділи, озброєні бойовою вогнепальною зброєю. Такі підрозділи в межах повноважень, наданих цим Законом, мають право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби оборони і бойову вогнепальну зброю в порядку, передбаченому частинами першою – третьою, пунктами 1, 2 і 4 частини четвертої, частинами п’ятою – сьомою статті 42, статтями 43 і 44, частиною першою, підпунктом "а" пункту 2, підпунктом "а" пункту 3, підпунктами "а", "б" пункту 6 частини третьої, пунктами 1 і 2 частини четвертої, частинами шостою і сьомою статті 45, частинами першою і другою, пунктами 1, 2, 4, 6 і 7 частини четвертої, частиною п’ятою, пунктами 1, 2, 4 і 5 частини шостої, частинами сьомою – тринадцятою статті 46 Закону України "Про Національну поліцію";
5) частину п’яту статті 68 викласти в такій редакції:
"Національний банк у визначеному ним порядку розміщує на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України інформацію щодо:
1) структури власності банків та складу банківських груп;
2) керівників банків;
3) керівників та власників істотної участі у банках, які були ліквідовані не з ініціативи їх власників".
16. У Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47-48, ст. 372 із наступними змінами):
1) у статті 47:
пункт 2 частини другої викласти в такій редакції:
"2) акцій українських емітентів";
пункт 2 частини третьої після слів "цінні папери" доповнити словами " (крім акцій)";
2) у статті 49:
частину першу доповнити пунктом 9-1- такого змісту:
"9-1) придбавати або додатково інвестувати в акції українських емітентів, що не допущені до торгів на фондовій біржі, більш як 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів";
абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:
"3. Купівля-продаж акцій (крім акцій, зазначених у пункті 9-1- частини першої цієї статті), облігацій українських емітентів особами, які здійснюють управління активами пенсійного фонду, провадиться виключно на фондовій біржі з дотриманням вимог цього Закону".
22. У Законі України "Про інститути спільного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 29, ст. 337):
1) у пункті 3 частини четвертої статті 7 цифри "80" замінити цифрами "70";
2) у статті 48:
в абзаці десятому частини третьої цифри "20" замінити цифрами "30";
у пункті 4 частини чотирнадцятої слово "публічних" виключити.
25. У частині третій статті 2 Закону України "Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 4, ст. 43) слово "публічного" виключити.
26. У розділі ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 25, ст. 289):
1) абзац другий пункту 2 доповнити третім реченням такого змісту: "Вимоги до повідомлення, передбаченого цим пунктом, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
2) у пункті 3:
доповнити другим реченням такого змісту: "При цьому такий акціонер, який здійснює придбання акцій, зобов'язаний здійснити повідомлення, передбачене частиною першою статті 65-2- Закону України "Про акціонерні товариства";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"Для цілей цього пункту ціною обов’язкового придбання акцій визначається найбільша з таких:
1) ціна, визначена відповідно до пункту 2 цього розділу;
2) найвища ціна акції, за якою власник домінуючого контрольного пакета здійснив придбання акцій після набрання чинності цим Законом".
27. Частину п’яту статті 5 Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 21, ст.241) доповнити абзацом другим такого змісту:
"Зазначені у цій частині нормативно-правові акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку оприлюднюються на її офіційному веб-сайті та в одному з періодичних друкованих видань - "Офіційному віснику України" або у газеті "Урядовий кур’єр", або "Голос України" і набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо більш пізній строк набрання чинності не передбачений у такому акті. Офіційним опублікуванням зазначених у цій частині нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вважається перше опублікування їх повного тексту в одному з періодичних друкованих видань - "Офіційному віснику України", газетах "Урядовий кур’єр", "Голос України" або перше розміщення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в мережі Інтернет".
 
    -500- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Пропонується виключити явно корупціогенну норму п.2 ст.5 ЗУ "Про санкції", яка не дозволяє застосовувати секторальні санкції до резидентів РФ у процесі держзакупівель, веденні ліцензійної діяльності, участі в приватизації, емісії та торгівлі цінними паперами тощо.
Отже цей законопроект має бути доповнений наступним положенням : "Унести зміни до пункту 2 статті 5 Закону України "Про санкції" (ВВР), 2014, № 40, ст.2018), замінивши слова і цифри "пунктами 1-5, 13-15, 17-19, 25 частини першої" словосполученням "частиною першою".
 
Враховано по суті в редакції змін до частини другої статті 2 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"   
    -501- Лаврик О.В.
Довбенко М.В.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«25. У Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47-48, ст. 372):
1) пункт 2 частини 2 статті 47 Закону викласти в наступній редакції:
«2) акцій українських емітентів;»
2) у пункті 2 частини 3 статті 47 Закону після слів «цінні папери» доповнити словами « (крім акцій)»
3) після пункту 9 частини 1 статті 49 Закону доповнити пунктом 9-1- наступного змісту:
«9-1) придбавати або додатково інвестувати в акції українських емітентів, що не допущені до торгів на фондовій біржі, більш як 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів;»
4) абзац 1 частини 3 статті 49 Закону викласти в наступній редакції:
«Купівля-продаж акцій (крім акцій, зазначених в пункті 9-1 частини 1 цієї статті), облігацій українських емітентів особами, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, провадиться виключно на фондовій біржі з дотриманням вимог цього Закону».
 
Враховано    
    -502- Довбенко М.В.
Доповнити пунктом 24 наступного змісту:
"24. У Законі України "Про інститути спільного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 29, ст. 337):
1) у пункті 3 частини 4 статті 7 Закону цифри "80" замінити на "70";
2) у абзаці 10 частини 3 статті 48 Закону цифри "20" замінити на "30"."
 
Враховано редакційно    
    -503- Лаврик О.В.
Розділ І доповнити змінами до Закону України "Про інститути спільного інвестування" наступного змісту:
"У підпункті 4 пункту 14 статті 48 Закону виключити слово "публічних".
 
Враховано редакційно    
    -504- Різаненко П.О.
Доповнити новим підпунктом такого змісту:
"У частині третій статті 2 Закону України "Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 4, ст. 43) слово "публічного" виключити".
 
Враховано    
    -505- Різаненко П.О.
Розділ І пропоную доповнити новим пунктом 24 такого змісту:
"24. У розділі ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" (Відомості Верховної Ради України, 2017, № 25, ст. 289):
1) абзац другий пункту 2 доповнити новим реченням такого змісту: "Вимоги до повідомлення, передбаченого цим пунктом, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку."
2) пункт 3:
доповнити новим речення такого змісту: "При цьому, такий акціонер, який здійснює придбання акцій, зобов'язаний здійснити повідомлення, передбачене частиною першою статті 65-2- Закону України "Про акціонерні товариства.";
доповнити новим абзацом такого змісту:
"Для цілей цього пункту, ціною обов’язкового придбання акцій визначається найбільша з наступних:
1) ціна, визначена відповідно до пункту 2 цього розділу;
2) найвища ціна акції, за якою власник домінуючого контрольного пакету здійснив придбання акцій після набрання чинності цим Законом".
 
Враховано    
    -506- Довбенко М.В.
Доповнити пунктом такого змісту:
"Частину п’яту статті 5 Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 21, ст.241) доповнити абзацом другим такого змісту:
"Зазначені у цій частині нормативно-правові акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку оприлюднюються на її офіційному веб-сайті та в одному з періодичних друкованих видань - "Офіційному віснику України" або у газеті "Урядовий кур’єр", або "Голос України" і набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо більш пізній строк набрання чинності не передбачений у такому акті. Офіційним опублікуванням зазначених у цій частині нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вважається перше опублікування їх повного тексту в одному з періодичних друкованих видань - "Офіційному віснику України", газетах "Урядовий кур’єр", "Голос України" або перше розміщення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в мережі Інтернет".
 
Враховано    
626. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
627. 1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування, крім:
 
-507- Різаненко П.О.
Пункт 1 розділу ІІ пропоную викласти у наступній редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного з днем опублікування, крім:
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
 
628. абзаців другого - четвертого підпункту 4 пункту 3, абзаців другого - сьомого підпункту 6, абзаців сімнадцять та вісімнадцять підпункту 9, абзаців сьомого - десятого підпункту 35 пункту 4 Розділу І цього Закону, які набирають чинності з 01 січня 2018 року;
 
-508- підпунктів 12 і 14 пункту 17, абзаців сьомого, двадцятого і двадцять першого підпункту 36, абзаців шостого і восьмого підпункту 37, абзацу п’ятого підпункту 38, абзацу другого підпункту 39 та абзацу другого підпункту 53 пункту 18 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2019 року;
 
Немає висновку   підпунктів 12 і 14 пункту 17, абзаців сьомого, двадцятого і двадцять першого підпункту 36, абзаців шостого і восьмого підпункту 37, абзацу п’ятого підпункту 38, абзацу другого підпункту 39 та абзацу другого підпункту 53 пункту 18 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2019 року;
 
629. абзаців сьомого - одинадцятого, чотирнадцятого та п’ятнадцятого підпункту 1, абзацу п’ятого підпункту 4, підпунктів 5 - 8, 11 пункту 3 Розділу І цього Закону, які набирають чинності через шість місяців з дня наступного за днем опублікування цього Закону.
 
-509- абзаців другого – п’ятого підпункту 12, абзаців другого – сьомого підпункту 28, абзаців другого – сьомого підпункту 46 пункту 18 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 травня 2018 року;
пункту 13, абзаців сьомого – дев’ятого, дванадцятого – тринадцятого, шістнадцятого – сімнадцятого підпункту 1, абзацу п’ятого підпункту 4, абзаців третього – п’ятого, восьмого – дев’ятого підпункту 5, підпунктів 6, 8, 9 та 15 пункту 17 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 липня 2018 року.
 
Немає висновку   абзаців другого – п’ятого підпункту 12, абзаців другого – сьомого підпункту 28, абзаців другого – сьомого підпункту 46 пункту 18 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 травня 2018 року;
пункту 13, абзаців сьомого – дев’ятого, дванадцятого – тринадцятого, шістнадцятого – сімнадцятого підпункту 1, абзацу п’ятого підпункту 4, абзаців третього – п’ятого, восьмого – дев’ятого підпункту 5, підпунктів 6, 8, 9 та 15 пункту 17 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 липня 2018 року.
 
    -510- Логвинський Г.В.
Пункт 1 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року, крім абзаців сьомого – одинадцятого, чотирнадцятого та п'ятнадцятого підпункту 1, абзацу п'ятого підпункту 4, підпунктів 5 – 8, 11 пункту 3 розділу І цього Закону, які набирають чинності через шість місяців з дня наступного за днем опублікування цього Закону".
 
Враховано частково    
630. 2. До 1 січня 2018 року розміщення акцій приватним акціонерним товариством, зареєстрованим до дня набрання чинності цим Законом, може здійснюватись шляхом безпосередньої письмової пропозиції акцій такого акціонерного товариства заздалегідь визначеному колу осіб, кількість некваліфікованих інвесторів серед яких не може дорівнювати або бути більшою ніж 150 осіб, а також серед акціонерів такого товариства.
 
-511- Різаненко П.О.
У пункті 2 розділу ІІ слово та цифри "січня 2018" пропоную замінити словом та цифрами "липня 2019".
 
Враховано   2. До 1 липня 2019 року розміщення акцій приватним акціонерним товариством, зареєстрованим до дня набрання чинності цим Законом, може здійснюватися шляхом безпосередньої письмової пропозиції акцій такого акціонерного товариства заздалегідь визначеному колу осіб, кількість некваліфікованих інвесторів серед яких не може становити або перевищувати 150 осіб, а також серед акціонерів такого товариства.
 
631. 3. До 1 січня 2020 року положення пункту шістнадцятого частини третьої статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" застосовуються в такій редакції:
 
-512- Різаненко П.О.
Підпункт 3 розділу ІІ Законопроекту виключити.
 
Враховано      
632. "16) інформацію про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, а щодо акцій - у розмірі понад 0, 1% розміру статутного капіталу такого емітента; ".
 
      
633. 4. Базові проспекти емісії цінних паперів, зареєстровані до дати набрання чинності цим Законом, є недійсними з дати набрання чинності цим Законом.
 
-513- Лаврик О.В.
У розділі ІІ "Прикінцеві положення" пункти 4-7 викласти у такій редакції:
"4. Базові проспекти емісії акцій, зареєстровані до дати набрання чинності цим Законом, є недійсними з дати набрання чинності цим Законом. Ця норма не застосовується до емітентів – великих підприємств, які мають за попередній рік чистий дохід / процентний дохід банку / річну суму страховий премій страхової компанії 50 000 000 євро, та до емітентів, на дату імплементації цього закону акції яких були допущені до торгів або знаходилися в лістингу хоча б на одній біржі.
5. Всі емітенти (крім інститутів спільного інвестування), що здійснювали публічне розміщення цінних паперів до дати набрання чинності цим Законом вважаються такими, що здійснювали публічну пропозицію цінних паперів, за виключенням тих емітентів, які:
оприлюднили інформацію про зворотне у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
мають за попередній рік чистий дохід / процентний дохід банку / річну суму страхових премій страхової компанії менше 50 000 000 євро;
на дату імплементації цього закону, акції яких не були допущені до торгів або не знаходилися в лістингу хоча б на одній біржі.
Попереднім роком є рік поданої річної звітності, де міститься інформація про чистий дохід підприємства / процентний дохід банку / річну суму страхових премій страхової компанії.
6. До акціонерних товариств, які вважаються такими, що не здійснювали публічну пропозицію акцій, застосовуються вимоги Закону України "Про акціонерні товариства", які регулюють діяльність приватних акціонерних товариств".
 
Відхилено   3. Базові проспекти емісії цінних паперів, зареєстровані до дня набрання чинності цим Законом, є недійсними з дня набрання чинності цим Законом.
 
    -514- Воропаєв Ю.М.
У Прикінцевих положеннях частину четверту, а саме:
"4. Базові проспекти емісії цінних паперів, зареєстровані до дати набрання чинності цим Законом, є недійсними з дати набрання чинності цим Законом.", - виключити.
 
Відхилено    
634. 5. Всі емітенти (крім інститутів спільного інвестування), що здійснювали публічне розміщення цінних паперів до дати набрання чинності цим Законом вважаються такими, що не здійснювали публічну пропозицію цінних паперів, за виключенням тих емітентів, які оприлюднили інформацію про зворотне у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-515- Різаненко П.О.
Пункт 5 розділу ІІ викласти у такій редакції:
"4. Всі емітенти (крім інститутів спільного інвестування), що здійснювали публічне розміщення цінних паперів до дня набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції цінних паперів, крім тих емітентів, які оприлюднили повідомлення про те, що вони вважаються такими, що здійснювали публічну пропозицію цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".
 
Враховано   4. Всі емітенти (крім інститутів спільного інвестування), що здійснювали публічне розміщення цінних паперів до дня набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції цінних паперів, крім тих емітентів, які оприлюднили повідомлення про те, що вони вважаються такими, що здійснювали публічну пропозицію цінних паперів, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
635. 6. Емітенти, цінні папери яких перебувають у лістингу на дату набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію цінних паперів.
7. До акціонерних товариств, які вважаються такими, що не здійснювали публічну пропозицію акцій, застосовуються вимоги Закону України "Про акціонерні товариства", які регулюють діяльність приватних акціонерних товариств.
У разі, якщо після дня набрання чинності цим Законом такими акціонерними товариствами прийнято рішення про зміну розміру статутного капіталу, деномінацію акцій, емісію інших цінних паперів ніж акцій, отримання нових ліцензій та інших дозвільних документів та/або отримання документів, які підтверджують права товариства на майно, такі товариства зобов’язані привести статут та інші внутрішні документи у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства".
8. Акціонерні товариства не зобов’язані вносити зміни до свого найменування у зв’язку із внесенням цим Законом змін до частини другої статті 5 Закону України "Про акціонерні товариства".
9. Положення статті 68 Закону України "Про акціонерні товариства" не застосовується до публічних акціонерних товариств при прийнятті ними рішення про зміну типу товариства за умови, що:
1) статутом такого товариства передбачено функціонування та створено наглядову раду та її комітети;
2) статутом такого товариства передбачено та наглядову раду сформовано шляхом кумулятивного голосування;
3) статутом такого товариства передбачено та наглядова рада такого товариства складається не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів становить не менше ніж два.
 
-516- Пташник В.Ю.
Пункт 7 Прикінцевих положень викласти у редакції: "7. До акціонерних товариств, щодо акцій яких не була здійснена публічна пропозиція, застосовуються вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" у частині, що регулюють діяльність приватних акціонерних товариств."
 
Враховано частково в редакції пункту 4 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення"  5. Емітенти, цінні папери, яких перебувають у лістингу на день набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію цінних паперів.
6. До акціонерних товариств, які вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції акцій, застосовуються вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" в частині регулювання діяльності приватних акціонерних товариств.
У разі якщо після дня набрання чинності цим Законом такими акціонерними товариствами прийнято рішення про зміну розміру статутного капіталу, деномінацію акцій, емісію інших цінних паперів, ніж акцій, отримання нових ліцензій та інших дозвільних документів та/або отримання документів, які підтверджують права товариства на майно, такі товариства зобов’язані привести статут та інші внутрішні документи у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства".
7. Акціонерні товариства не зобов’язані вносити зміни до свого найменування у зв’язку із внесенням цим Законом змін до частини другої статті 5 Закону України "Про акціонерні товариства".
8. Положення статті 68 Закону України "Про акціонерні товариства" не застосовується до публічних акціонерних товариств при прийнятті ними рішення про зміну типу товариства, за умови що:
1) статутом такого товариства передбачено функціонування та створено наглядову раду та її комітети;
2) статутом такого товариства передбачено та сформовано наглядову раду шляхом кумулятивного голосування;
3) статутом такого товариства передбачено та наглядова рада такого товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів становить не менше двох осіб.
 
636. У разі прийняття публічним акціонерним товариством рішення про зміну типу товариства, до таких акціонерних товариств вимоги щодо розкриття інформації, передбачені абзацом першим частини восьмої статті 40 та абзацом першим частини четвертої статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", застосовуються таким акціонерним товариством з дати прийняття ним рішення про зміну типу товариства.
 
-517- Різаненко П.О.
В абзаці п'ятому пункту 9 розділу ІІ слова «таким акціонерним товариством» виключити
 
Враховано   У разі прийняття публічним акціонерним товариством рішення про зміну типу товариства до такого акціонерного товариства вимоги щодо розкриття інформації, передбачені абзацом першим частини восьмої статті 40 та абзацом першим частини четвертої статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", застосовуються з дати прийняття ним рішення про зміну типу товариства.
 
637. 10. Норми цього Закону щодо вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не застосовуються до рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які було прийнято акціонерними товариствами до дня набрання чинності цим Законом.
 
-518- Денисенко А.П.
П.10 Прикінцевих положень виключити.
 
Враховано      
638. 11. Незалежні директора, обрані до дня набрання чинності цим Законом, вважаються незалежними до завершення строку, на який їх було обрано, за умови дотримання ними вимог щодо незалежності, які діяли на момент їх обрання.
 
-519- Різаненко П.О.
Розділ ІІ після пункту 11 пропоную доповнити новими пунктами такого змісту:
"12. З 1 січня 2018 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право здійснювати авторизацію юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та видавати Свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, які набирають чинності з 01 січня 2019 року.
13. З 1 січня 2019 року діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку можуть провадити лише юридичні особи, які отримали Свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку.".
У зв’язку з цим пункти 12 – 15 вважати відповідно пунктами 14 – 17.
 
Враховано   9. Незалежні директори, обрані до дня набрання чинності цим Законом, вважаються незалежними до завершення строку, на який їх було обрано, за умови дотримання ними вимог щодо незалежності, які діяли на момент їх обрання.
10. З 1 січня 2018 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право здійснювати авторизацію юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та видавати свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, які набирають чинності з 1 січня 2019 року.
11. З 1 січня 2019 року діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку можуть провадити лише юридичні особи, які отримали свідоцтво про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку.
12. Компанії з управління активами пайових інвестиційних фондів диверсифікованого виду, корпоративні інвестиційні фонди диверсифікованого виду мають право змінити вид інституту спільного інвестування з диверсифікованого на спеціалізований протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Реєстрація змін до проспекту емісії цінних паперів, регламенту інституту спільного інвестування, пов’язаних із зміною виду такого інституту спільного інвестування з диверсифікованого на спеціалізований, здійснюється за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
13. Статути та внутрішні положення підлягають приведенню у відповідність із цим Законом:
для публічних акціонерних товариств та банків протягом року з дня набрання чинності цим Законом;
для всіх інших акціонерних товариств протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом.
14. Зміни, внесені цим Законом до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" щодо відомостей, що додатково мають бути оприлюднені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, застосовуються до відомостей, що виникнуть після дня набрання чинності цим Законом.
15. Першим звітним періодом за який емітенти цінних паперів зобов’язані подавати річну звітність в обсязі, встановленому абзацами шостим – тридцять другим підпункту 18 пункту 17 розділу І цього Закону (у новій редакції статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"), є 2018 рік.
16. Положення пункту другого частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" застосовуються до приватних акціонерних товариств з 1 травня 2018 року, у разі якщо їх загальними зборами не було прийнято рішення, передбачене абзацом другим цього пункту.
Загальні збори приватних акціонерних товариств до 30 квітня 2018 року включно можуть прийняти рішення про внесення змін до статуту такого товариства щодо непоширення положень пункту другого частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" на такі товариства. У такому разі акціонери цього товариства, які голосували проти прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів, мають право вимагати викупу належних їм акцій в порядку, встановленому статтею 69 Закону України "Про акціонерні товариства".
 
    -520- Довбенко М.В.
У розділі ІІ законопроекту після пункту 11 доповнити пунктом 12 наступного змісту:
"12. Компанії з управління активами пайових інвестиційних фондів диверсифікованого виду, корпоративні інвестиційні фонди диверсифікованого виду мають право змінити вид інституту спільного інвестування з диверсифікованого на спеціалізований протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Реєстрація змін до проспекту емісії цінних паперів, регламенту інституту спільного інвестування, пов’язаних із зміною виду такого інституту спільного інвестування з диверсифікованого на спеціалізований, здійснюється за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку."
 
Враховано    
    -521- Довбенко М.В.
Розділ ІІ законопроекту після пункту 11 доповнити пунктом такого змісту:
"13. Статути та внутрішні положення підлягають приведенню у відповідність із цим Законом:
для публічних акціонерних товариств та банків протягом року з дня набрання чинності цим Законом;
для всіх інших акціонерних товариств протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом"
 
Враховано    
    -522- Воропаєв Ю.М.
Доповнити Прикінцеві положення новими частинами 16 та 17 наступного змісту:
"16. Статути та внутрішні положення акціонерних товариств, в тому числі банків, підлягають приведенню у відповідність до норм цього Закону не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом.
17. Вимоги абзацу другого статті 24 Закону України "Про акціонерні товариства" не застосовуватимуться до банків, які станом на 31.12.2017 року прийняли рішення про зміну типу товариства з публічного на приватне, та протягом 2018 року будуть перебувати в процесі приведення своєї діяльності у відповідність до вимог цього Закону".
 
Враховано частково    
    -523- Різаненко П.О.
Розділ ІІ доповнити двома пунктами такого змісту:
"Зміни внесені цим Законом до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" щодо відомостей, що додатково мають бути оприлюднені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, застосовуються до відомостей, що виникнуть після дати набрання чинності цим Законом.
Першим звітним періодом за який емітенти цінних паперів зобов’язані подавати річну звітність в обсязі, встановленому абзацами шостим – тридцять другим підпункту 18 пункту 17 розділу І цього Закону (у новій редакції статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"), є 2018 рік".
 
Враховано    
    -524- Мартовицький А.В.
Прикінцеві положення проекту Закону доповнити пунктом 19 у такій редакції:
«19. Положення пункту другого частини другої статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» застосовуються до приватних акціонерних товариств з 01 травня 2018 року, у разі якщо їх загальними зборами не було прийнято рішення, передбачене абзацом другим цього пункту.
Загальні збори приватних акціонерних товариств до 30 квітня 2018 року включно можуть прийняти рішення про внесення змін до статуту такого товариства щодо непоширення положень пункту другого частини другої статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» на такі товариства. У такому разі, акціонери цього товариства, які голосували проти прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів, мають право вимагати викупу належних їм акцій в порядку, встановленому статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства».
 
Враховано    
639. 12. Рекомендувати Президентові України привести свої акти у відповідність із цим Законом.
13. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
14. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.
15. Розпоряднику Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань забезпечити приведення зазначеного реєстру у відповідність до цього Закону.

-525- Різаненко П.О.
Розділ ІІ доповнити пунктом такого змісту:
"Акціонерним товариствам протягом року з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення складу наглядової ради та її комітетів, а також інших органів управління у відповідність із вимогами цього Закону ".
 
Враховано   17. Рекомендувати Президентові України привести свої акти у відповідність із цим Законом.
18. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
19. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.
20. Розпоряднику Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань забезпечити приведення зазначеного реєстру у відповідність із цим Законом.
21. Акціонерним товариствам протягом року з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення складу наглядової ради та її комітетів, а також інших органів управління у відповідність із вимогами цього Закону.

    -526- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
У Перехідних положеннях необхідно обмежити можливість Автономної республіки Крим емітувати цінні папери протягом дії законодавства України про тимчасово окуповані території.
 
Враховано по суті в редакції п.5 ч.5 ст. 30 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (щодо неможливості реєстрації випуску цінних паперів)