Кількість абзаців - 52 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України про захист економічної конкуренції (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законів України про захист економічної конкуренції
 
   Про внесення змін до деяких законів України про захист економічної конкуренції
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести такі зміни до законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. .
;  
-1- Левченко Ю.В.
Підпункт 1 пункту 1 розділу 1 Законопроекту виключити.
Абзац 3 підпункту 2 пункту 1 розділу 1 Законопроекту після слів «узгоджених дій» доповнити словами «передбачених у статтях 7, 8, 9 цього Закону, а також дій».
 
Відхилено   1. У Законі України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64 із наступними змінами):
 
    -2- Іванчук А.В.
Пункт перший викласти у такій редакціі:
статті 7, 8 виключити;
"1. Положення статті 6 цього Закону не застосовуються до угод про передачу прав інтелектуальної власності, крім передачі прав на технології, або про використання об'єкта права інтелектуальної власності в тій частині, в якій вони обмежують у здійсненні господарської діяльності сторону угоди, якій передається право, якщо ці обмеження не виходять за межі законних прав суб'єкта права інтелектуальної власності."«
 
Враховано частково    
5. 1) Статті 7, 8 та 9 виключити.
 
-3- Сажко С.М.
Підпункт 1) пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції: 1) статті 7, 8 виключити;
Абзац 2 підпункту 2) пункту 1 законопроекту після слів «типові вимоги до узгоджених дій суб’єктів господарювання,» доповнити словами «що передбачені статтею 9 цього закону,».
 
Враховано частково   статті 7 і 8 виключити;
 
6. 2) Статтю 11 викласти у такій редакції:
 
   2) статтю 11 викласти в такій редакції:
 
7. Стаття 11. Типові вимоги до узгоджених дій
 
   "Стаття 11. Типові вимоги до узгоджених дій
 
8. 1. Антимонопольний комітет України може визначати типові вимоги до узгоджених дій суб’єктів господарювання, що не призводять і не можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження конкуренції на ринку, або позитивний ефект яких для суспільних інтересів, передбачений частиною першою статті 10 цього Закону, переважає негативні наслідки обмеження конкуренції.
2. Узгоджені дії, що відповідають типовим вимогам до певних видів узгоджених дій, встановлених Антимонопольним комітетом України, дозволяються і не потребують дозволу Антимонопольного комітету України відповідно до частини першої статті 10 цього Закону, якщо про це прямо вказано в розпорядженні Антимонопольного комітету України про затвердження типових вимог».
 
-4- Пташник В.Ю.
У Розділі Ізаконопроекту:
1. У підпункті 2) пункту 1 законопроекту (щодо нової редакції статті 11 Закону):
В частині першій статті 11 слова "або позитивний ефект для суспільних інтересів, передбачений частиною першою статті 10 цього Закону, переважає негативні наслідки обмеження конкуренції" замінити словами "або які передбачені частиною першою статті 10 цього Закону".
У частині другій статті 11 слова "дозволяються і не потребують" замінити словами "вважаються такими, що не є антиконкурентними згідно зі статтею 6 цього Закону, або є дозволеними і не потребують одержання окремого".
 
Враховано частково   1. Антимонопольний комітет України може визначати типові вимоги до узгоджених дій суб’єктів господарювання, що не призводять і не можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження конкуренції на ринку, або з підстав, передбачених частиною першою статті 10 цього Закону.
2. Узгоджені дії, що відповідають типовим вимогам до певних видів узгоджених дій, встановлених Антимонопольним комітетом України, є дозволеними і не потребують одержання окремого дозволу Антимонопольного комітету України відповідно до частини першої статті 10 цього Закону, якщо про це прямо зазначено в розпорядженні Антимонопольного комітету України про затвердження";
3) у частині другій статті 18:
абзац другий викласти в такій редакції:
"до антиконкурентних узгоджених дій, визначених статтею 6 цього Закону, в тому числі дозволених відповідно до статей 9 і 10 цього Закону";
абзац третій виключити;
4) у частині першій статті 19 слова та цифри "із статтями 7, 8 і 9" замінити словами та цифрами "із статтею 9 цього Закону або типовими вимогами до узгоджених дій, передбаченими частиною першою статті 11";
 
    -5- Пташник В.Ю.
Доповнити пункт 1 законопроекту новим підпунктом 4) такого змісту:"4) в абзаці третьому ч. 2 ст. 18 слова та цифри "статтями 7, 8, 9 та 10 цього Закону" замінити словом "статтею 10 цього Закону, в тому числі які вважаються дозволеними згідно з Типовими вимогами до таких узгоджених дій"."
 
Враховано частково    
    -6- Пташник В.Ю.
Доповнити пункт 1 законопроекту новим підпунктом 5) такого змісту:"5) в ч. 1 ст. 19 Закону слова та цифри "із статтями 7, 8 і 9" замінити словами та цифрами "з Типовими вимогами до узгоджених дій, передбачених частиною першою статті 10"."
У зв'язку з цим пункти 4) – 8) вважати відповідно пунктами 6) – 10).
 
Враховано частково    
    -7- Шкрум А.І.
В підпункті 2 проекту Закону частину 2 статті 11 після слів «Антимонопольним Комітетом України» доповнити словами «вважаються такими, що не є антиконкурентними згідно зі статтею 6 цього Закону, або є дозволеними і не потребують одержання окремого».
 
Враховано частково    
9. 3) у частині першій статті 27:
після абзацу п’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:
«жоден з учасників концентрації не веде діяльності на тому ж відповідному товарному та географічному ринку; або на ринку вищого або нижчого рівня, ніж ринок, на якому діє інший учасник концентрації, або
 
-8- Воропаєв Ю.М.
У частині першій ст.27 Закону після абзацу п’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:
«жоден з учасників концентрації не веде діяльності на тому ж відповідному товарному та географічному ринку; або на ринку вищого або нижчого рівня, ніж ринок, на якому діє інший учасник концентрації, або
учасник концентрації має намір набути контроль над суб'єктом господарювання, щодо якого він з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції вже отримав від 25 але не більше 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання, або
 
Враховано частково   у частині першій статті 27:
після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"жоден з учасників концентрації не здійснює діяльності на тому самому відповідному товарному та географічному ринку; або на ринку вищого або нижчого рівня, ніж ринок, на якому здійснює інший учасник концентрації, або".
 
10. учасник концентрації має намір набути одноосібний контроль над суб’єктом господарювання, щодо якого він уже перебуває у відносинах спільного контролю, який було набуто з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції, або».
 
-9- Іванчук А.В.
У пункті 3 Розділу Іпроекту абзац четвертий «учасник концентрації має намір набути одноосібний контроль над суб’єктом господарювання, щодо якого він уже перебуває у відносинах спільного контролю, який було набуто з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції, або». виключити.
 
Враховано      
11. У зв’язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим;
 
-10- Пташник В.Ю.
У підпункті 3) пункту 1 законопроекту (щодо змін у частині першій статті 27 Закону):
новий абзац десятий статті 27 такого змісту: "учасники концентрації звертаються за дозволом до Комітету за власною ініціативою (концентрація не потребує отримання дозволу органів Комітету)" викласти у такій редакції:
"суб'єкти господарювання звертаються за дозволом до Комітету за власною ініціативою (дії між суб'єктами господарювання не є концентрацією або концентрація не потребує отримання дозволу органів Комітету)";
 
Враховано   У зв’язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами сьомим – дев’ятим;
 
12. абзац дев’ятий доповнити словом «, або»;
після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом десятим такого змісту:
 
   абзац восьмий доповнити словом "або";
після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
13. «учасники концентрації звертаються за дозволом до Комітету за власною ініціативою (концентрація не потребує отримання дозволу органів Комітету.».
 
   "суб'єкти господарювання звертаються за дозволом до Антимонопольного комітету України за власною ініціативою (дії між суб'єктами господарювання не є концентрацією або концентрація не потребує отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України)".
 
14. У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;
 
-11- Логвинський Г.В.
У абзаці дев’ятому частини 1 статті 27 Закону України «Про захист економічної конкуренції» слово «,або» виключити.
Абзац десятий частини 1 статті 27 Закону України «Про захист економічної конкуренції» - виключити.
 
Відхилено   У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;
 
    -12- Шкрум А.І.
Підпункт 3 проекту Закону викласти в такій редакції: «3) у частині першій статті 27:
після абзацу п’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:
«жоден з учасників концентрації не веде діяльності на тому ж відповідному товарному та географічному ринку; або на ринку вищого або нижчого рівня, ніж ринок, на якому діє інший учасник концентрації, або
учасник концентрації має намір набути одноосібний контроль над суб’єктом господарювання, щодо якого він уже перебуває у відносинах спільного контролю, який було набуто з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції, або».
У зв’язку з цим абзаци шостий – восьмий вважати відповідно абзацами восьмим – десятим;
абзац дев’ятий доповнити словом «, або»;
після абзацу дев’ятого доповнити новими абзацами десятим та одинадцятим такого змісту: «суб’єкти господарювання звертаються за дозволом до Комітету за власною ініціативою (дії між суб’єктами господарювання не є концентрацією або така концентрація не потребує обов’язкового отримання дозволу органів Комітету).
Спільне підприємство не здійснюватиме господарську діяльність на території України або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації в Україні на ринках, на яких буде здійснювати діяльність спільне підприємство та сукупна вартість активів учасників концентрації в Україні, які передаються спільному підприємству, не перевищують суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день попереднього фінансового року.»
У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом дванадцятим;»
 
Враховано частково    
15. 4) у частині другій статті 34:
 
-13- Пташник В.Ю.
У підпункті 4) пункту законопроекту (щодо змін у частині другій статті 34 Закону):
Доповнити п. 4) законопроекту абзацом такого змісту: "доповнити частину другу статті 34 абзацом такого змісту:" У випадку, коли концентрація за участю одних і тих самих суб'єктів господарювання складається з двох або більше взаємопов'язаних трансакцій, передбачених пунктами 2 та/або 4 частини 2 статті 22 цього Закону, які здійснюватимуться одночасно або послідовно протягом одного року з моменту одержання дозволу, тоді плата справляється лише за одну заяву про надання дозволу на концентрацію.".
 
Відхилено   6) у частині другій статті 34:
 
16. абзац другий викласти у такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
17. «із заяв про надання дозволу на концентрацію - у розмірі 2400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо заява про надання дозволу на концентрацію підлягає розгляду за спрощеною процедурою - у розмірі 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі сплати суми збору відповідно до абзацу четвертого цієї частини за надання попередніх висновків з цих питань - у розмірі 1320 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
   "із заяв про надання дозволу на концентрацію - у розмірі 2400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо заява про надання дозволу на концентрацію підлягає розгляду за спрощеною процедурою - у розмірі 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі сплати суми збору відповідно до абзацу четвертого цієї частини за надання попередніх висновків з цих питань - у розмірі 1320 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
18. в абзаці третьому цифри "600" і "280" замінити відповідно цифрами "900" і "420";
 
-14- Сажко С.М.
Абзац четвертий підпункту 3) пункту 1 (щодо змін у частині першій статті 27 Закону) законопроекту виключити.
 
Відхилено   в абзаці третьому цифри "600" і "280" замінити відповідно цифрами "900" і "420";
 
19. в абзаці четвертому цифри "320" замінити цифрами "480".
 
-15- Шкрум А.І.
Доповнити проект Закону новим підпунктом четвертим такого змісту: «4) в абзаці третьому частини 2 статті 18 слова «статтями 7, 8, 9 та 10 цього Закону» замінити словами «статтею 10 цього Закону, в тому числі, які вважаються дозволеними згідно з Типовими вимогами до узгоджених дій»;
Підпункт 4 проекту закону доповнити новими абзацами такого змісту «доповнити частину новим абзацом такого змісту: «у випадку, коли концентрація з декількох взаємопов’язаних операціях, передбачених статтею 22 цього Закону, в результаті яких набувається контроль та/або така концентрація стосується кількох юридичних осіб, зокрема, їх часток, акцій, паїв або активів, що входять до складу суб’єкта господарювання – учасника концентрації, якщо такі операції здійснюються послідовно протягом строку, що не перевищує двох років, може подаватися одна заява про надання дозволу на таку концентрацію.».
 
Враховано частково   в абзаці четвертому цифри "320" замінити цифрами "480";
 
    -16- Семенуха Р.С.
Підпункт 4 пункту 1 розділу І проекту Закону доповнити абзацами такого змісту: «доповнити частину абзацом такого змісту: «Дві або більше взаємопов’язаних операцій, передбачених частиною другою статті 22 цього Закону, вчинених з метою набуття контролю одним або кількома суб'єктами господарювання над одним або кількома суб'єктами господарювання чи частинами суб'єктів господарювання, якщо такі операції здійснюються в межах дворічного строку між одними і тими самими суб'єктами господарювання, вважаються однією концентрацією. У цьому випадку плата справляється у розмірі плати за подання однієї заяви про надання дозволу на концентрацію.»;
 
Відхилено    
20. 5) статтю 36 викласти в новій редакції:
«1. У разі наявності даних про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема наслідки такого порушення, органи Антимонопольного комітету України розпочинають розгляд справи.
 
-17- Сажко С.М.
Підпункт 5 пункту 1 Розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   7) текст статті 36 викласти в такій редакції:
"1. У разі наявності даних про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема про наслідки такого порушення, органи Антимонопольного комітету України розпочинають розгляд справи.
 
    -18- Кривенко В.В.
У частині 1 статті 36 законопроекту слова «зокрема наслідки такого порушення», виключити.
Абзац 2 частини 1 статті 36 законопроекту викласти у такій редакції, «Органи Антимонопольного комітету України мають право не розпочинати розгляд справи, а у разі, якщо провадження було розпочате, - закрити провадження без прийняття рішення по суті, якщо дії чи бездіяльність, що мають ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, відчутно не впливають на конкуренцію та права споживачів. Під час вирішення цього питання органи Антимонопольного комітету України враховують, зокрема, масштаб та тяжкість порушення, можливість припинення порушення та усунення його наслідків без розгляду справи по суті, співвідношення обсягу необхідного розслідування та можливих наслідків порушення, вплив, у тому числі можливий, порушення на конкуренцію та права споживачів «.
 
Відхилено    
21. Органи Антимонопольного комітету України мають право не розпочинати розгляд справи, а у разі, якщо провадження у справі було розпочате, -закрити провадження без прийняття рішення по суті, якщо дії чи бездіяльність, що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, відчутно не впливають на конкуренцію (є малозначними). Під час вирішення цього питання органи Антимонопольного комітету України враховують, зокрема, тривалість та масштаб порушення, можливість припинення порушення та усунення його наслідків без розгляду справи по суті, співвідношення обсягу необхідного розслідування та наслідків порушення.
 
-19- Шкрум А.І.
Доповнити проект Закону новим підпунктом п’ятим такого змісту: в частині 1 статті 19 слова «статтями 7, 8 і 9» замінити словами «Типовими вимогами до узгоджених дій, передбачених частиною першою статті 10».
У зв’язку з цим підпункти 4-8 пункту 1 проекту Закону вважати підпунктами 6-10 відповідно.
У підпункті 5 проекту закону: абзац другий частини 1 статті 36 після слів «не розпочинати розгляд справи» доповнити словами «надавши вмотивовану відмову у розгляді».
 
Враховано частково   Органи Антимонопольного комітету України мають право не розпочинати розгляд справи, а якщо провадження у справі було розпочате - закрити провадження без прийняття рішення по суті, якщо дії чи бездіяльність, що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, відчутно не впливають на конкуренцію (є малозначними). Під час вирішення цього питання органи Антимонопольного комітету України враховують, зокрема, тривалість та масштаб порушення, можливість припинення порушення та усунення його наслідків без розгляду справи по суті, співвідношення обсягу необхідного розслідування та наслідків порушення.
 
    -20- Пташник В.Ю.
У підпункті 5) пункту 1 законопроекту (щодо нової редакції статті 36 Закону): в абзаці другому частини першої статті 36: слова: "не розпочинати розгляд" замінити словами "мотивовано відмовити у розгляді";
вилучити слова "а у разі, якщо провадження у справі було розпочате, - закрити провадження без прийняття рішення по суті";
доповнити частину першу статті 36 Закону абзацом такого змісту:
"Особи, права яких порушено діяннями, що мають ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у разі відмови органу Антимонопольного комітету України у розгляді справи, можуть такі права захистити в судовому порядку";
Частину третю статті 36 виключити, з відповідною зміною нумерації наступних частин.
Частину п'яту (з урахуванням попередньої пропозиції – частину четверту) статті 36 доповнити словами "або реалізації відповідачем у справі права на захист".
 
Відхилено    
    -21- Семенуха Р.С.
Абзац другий підпункту 5 пункту 1 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«1. Органи Антимонопольного комітету України починають розгляд справи у разі виявлення ними з джерел, передбачених частиною другою цієї статті, обставин, що можуть свідчити про вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції»;
Підпункт 5 пункту 1 розділу І проекту Закону після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту:
«Органи Антимонопольного комітету України розпочинають розгляд справи у випадку, передбаченому абзацом першим цієї частини, якщо особа, в діях якої вбачаються ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит органу Антимонопольного комітету протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту, або надані пояснення та/або їх документальні підтвердження будуть визнані невмотивованими, або якщо орган Антимонопольного комітету вважатиме, що направлення запиту може суттєво зашкодити».
Абзац третій підпункту 5 пункту 1 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«Органи Антимонопольного комітету України відмовляють в розгляді справи, а у разі, якщо провадження у справі було розпочате, – закрити провадження без прийняття рішення по суті, якщо виявлене діяння (дії чи бездіяльність), хоча формально і містить ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, але через малозначність не заподіяло і не могло заподіяти відчутного впливу на конкуренцію на ринку. Під час вирішення цього питання органи Антимонопольного комітету України враховують, зокрема, тривалість та масштаб порушення, наявність та розмір збитків, завданих порушенням, можливість припинення порушення та усунення його наслідків без розгляду справи по суті, співвідношення обсягу необхідного розслідування та наслідків порушення.»;
Абзац четвертий підпункту 5 пункту 1 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«2. Джерелами, з яких органи Антимонопольного комітету України виявляють обставини, що можуть свідчити про вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, є:»;
 
Враховано частково    
22. 2. Джерелами, з яких органи Антимонопольного комітету України одержують дані про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, є:
1) заяви осіб, які відповідають вимогам, встановленим у частині четвертій цієї статті;
2) подання органів державної влади, органів місцевого самоврядування;
 
   2. Джерелами виявлення органами Антимонопольного комітету України обставин, що свідчать про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, є:
1) заяви осіб, які відповідають вимогам, встановленим частиною четвертою цієї статті;
2) подання органів державної влади, органів місцевого самоврядування;
 
23. 3) відомості, виявлені органом Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення під час здійснення своїх повноважень.
 
   3) відомості, виявлені органом Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення під час здійснення своїх повноважень.
 
24. 3. У разі, коли дані про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції є суперечливими чи недостатніми, органи Антимонопольного комітету України проводять дослідження з метою встановлення достатніх підстав для початку розгляду справи.
 
-22- Шкрум А.І.
У підпункті 5 проекту закону: частину 3 статті 36 після слів виключити, у зв’язку з чим змінити нумерацію частин статті відповідно;
 
Відхилено   3. У разі якщо дані про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції є суперечливими чи недостатніми, органи Антимонопольного комітету України проводять дослідження з метою встановлення достатніх підстав для початку розгляду справи.
 
    -23- Семенуха Р.С.
Абзац восьмий підпункту 5 пункту 1 розділу І проекту Закону виключити;
 
Відхилено    
25. 4. Особами, які мають право подавати заяву про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, є суб’єкти господарювання, об’єднання, громадяни, установи, організації, які можуть підтвердити, що дії чи бездіяльність особи, в діях якої вбачаються ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у тому числі законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, порушують або можуть безпосередньо порушувати їх права та інтереси.
 
-24- Кривенко В.В.
У частині 4 статті 36 законопроекту слово «безпосередньо» виключити.
 
Враховано   4. Особами, які мають право подавати заяву про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, є суб’єкти господарювання, об’єднання, громадяни, установи, організації, які можуть підтвердити, що дії чи бездіяльність особи, в діях якої вбачаються ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у тому числі законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, порушують або можуть порушувати їхні права та інтереси.
 
26. Заяви подаються до Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень.
 
   Заяви про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції подаються до Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень. Порядок подання та розгляду заяв встановлюється Антимонопольним комітетом України.
 
27. Порядок подання та розгляду заяв встановлюється Антимонопольним комітетом України.
 
      
28. 5. У разі подання заяви про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції особою, зазначеною у частині четвертій цієї статті, розгляд справи про таке порушення розпочинається за заявою.
 
   5. У разі подання заяви про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції особою, зазначеною у частині четвертій цієї статті, розгляд справи про таке порушення розпочинається за відповідною заявою.
 
29. У разі отримання даних про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції із джерел, передбачених пунктами 2 - 4 частини другої цієї статті, розгляд справи про таке порушення починається за власною ініціативою органів Антимонопольного комітету України.
 
-25- Семенуха Р.С.
В абзаці тринадцятому підпункту 5 пункту 1 розділу І проекту Закону цифри «2 – 4» замінити цифрами «2, 3»;
 
Враховано   У разі отримання даних про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції із джерел, передбачених пунктами 2 і 3 частини другої цієї статті, розгляд справи про таке порушення розпочинається за власною ініціативою органів Антимонопольного комітету України.
 
30. Особа, яка подала заяву про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, має право подати разом із заявою клопотання про початок розгляду справи про таке порушення за власною ініціативою органів Антимонопольного комітету України у зв’язку з можливістю настання негативних для неї наслідків, пов’язаних з поданням заяви. В такому разі розслідування за заявою, розгляд справи починаються за власною ініціативою органів Антимонопольного комітету України.
 
   Особа, яка подала заяву про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, має право подати разом із заявою клопотання про початок розгляду справи про таке порушення за власною ініціативою органів Антимонопольного комітету України у зв’язку з можливістю настання негативних для неї наслідків, пов’язаних із поданням заяви. У такому разі розслідування за заявою, розгляд справи розпочинаються за власною ініціативою органів Антимонопольного комітету України.
 
31. З метою захисту інтересів заявника, яким подано зазначене клопотання, для відповідної заяви та доданої до неї інформації забезпечується режим інформації з обмеженим доступом відповідно до вимог законодавства. Такий режим не забезпечується, якщо це перешкоджає встановленню факту порушення.
 
   З метою захисту інтересів заявника, яким подано зазначене клопотання, для відповідної заяви та доданої до неї інформації забезпечується режим інформації з обмеженим доступом відповідно до вимог законодавства. Такий режим не забезпечується, якщо це перешкоджає встановленню факту порушення.
 
32. 6. Про відмову в розгляді справи з підстав, зазначених в абзаці другому частини першої цієї статті, орган Антимонопольного комітету України приймає відповідне розпорядження. Це розпорядження протягом трьох робочих днів з дня його прийняття надсилається особі, яка подала заяву про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції (якщо така заява подавалася).».
 
-26- Кривенко В.В.
У частині 6 статті 36 законопроекту після слів «якщо така заява подавалася» додати слова «та може бути оскаржено в судовому порядку».
 
Враховано   6. Про відмову в розгляді справи з підстав, передбачених абзацом другим частини першої цієї статті, орган Антимонопольного комітету України приймає мотивоване розпорядження. Таке розпорядження протягом трьох робочих днів з дня його прийняття надсилається особі, яка подала заяву про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції (якщо таку заяву було подано), та може бути оскаржено в судовому порядку.
Відмова в розгляді справи не перешкоджає особі, яка подала заяву про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, повторно звернутися із такою заявою до органу Антимонопольного комітету України, якщо в ній будуть викладені нові істотні обставини, що не досліджувалися раніше органом Антимонопольного комітету України";
 
    -27- Семенуха Р.С.
Абзац шістнадцятий підпункту 5 пункту 1 розділу І проекту Закону замінити абзацами такого змісту:
«6. Про відмову в розгляді справи з підстав, зазначених в абзаці другому частини першої цієї статті, орган Антимонопольного комітету України приймає відповідне розпорядження. У розпорядженні повинні бути зазначені мотиви, з яких орган Антимонопольного комітету дійшов до висновків, зазначених в абзаці другому частини першої цієї статті. Це розпорядження протягом трьох робочих днів з дня його прийняття надсилається особі, яка подала заяву про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції (якщо така заява подавалася).
Відмова в розгляді справи не перешкоджає особі, яка подала заяву про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, повторно звернутися з заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції до органу Антимонопольного комітету України, якщо в заяві будуть викладені нові істотні обставини, які не досліджувалися раніше органом Антимонопольного комітету України.
Рішення про відмову в розгляді справи, прийняті адміністративною колегією територіального відділення Антимонопольного комітету України, державним уповноваженим Антимонопольного комітету України можуть бути перевірені за заявою особи, яка подала заяву про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у порядку, встановленому Антимонопольним комітетом України.
Заява про перевірку рішення може бути подана до Антимонопольного комітету України протягом десяти днів з дня отримання розпорядження про відмову в розгляді справи.
Рішення адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України перевіряються адміністративною колегією Антимонопольного комітету України чи Антимонопольним комітетом України, рішення державного уповноваженого Антимонопольного комітету України - Антимонопольним комітетом України.
За результатами перевірки рішення органи Антимонопольного комітету України мають право залишити рішення про відмову в розгляді справи без змін або скасувати рішення та прийняти розпорядження про початок розгляду справи.
Особа, яка подала заяву про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, має право оскаржити рішення органів Антимонопольного комітету України про відмову у розгляді справи до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання розпорядження. Цей строк не може бути відновлено.»;
 
Враховано частково    
33. 6) У статті 49 додати абзац сьомий такого змісту:
«дії чи бездіяльність, що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, відчутно не впливають на конкуренцію (є малозначними) (абзац другий частини першої статті 36); «;
 
-28- Пташник В.Ю.
Вилучити підпункт 6) пункту 1 законопроекту щодо доповнення статті 49 Закону новим абзацом.
 
Враховано      
    -29- Семенуха Р.С.
Абзац другий підпункту 6 пункту 1 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«діяння (дії чи бездіяльність), хоча формально і містить ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, але через малозначність не заподіяло і не могло заподіяти відчутного впливу на конкуренцію на ринку;»;
 
Відхилено    
    -30- Кривенко В.В.
У абзаці 7 статті 49 законопроекту після слів «відчутно не впливають на конкуренцію» додати слова «та права споживачів».
 
Відхилено    
34. 7) У статті 52 в частині шостій слова "чотири тисячі" замінити на слова "десять тисяч";
 
-31- Сажко С.М.
Підпункт а) підпункту 8) пункту 1 законопроекту (щодо частини третьої статті 56) доповнити новим абзацом такого змісту:
«У спорах, пов’язаних з оскарженням рішень Антимонопольного комітету України, суд своїм рішенням може визнати рішення Антимонопольного комітету України недійсним, скасувати його повністю або частково, або змінити рішення Антимонопольного комітету України, у тому числі в частині розміру накладеного штрафу.».
 
Відхилено   8) у частині шостій статті 52 слова "чотири тисячі" замінити словами "десять тисяч";
 
35. 8) У статті 56:
 
-32- Шкрум А.І.
У пункті «а» підпункту 8 проекту Закону слова «голів його територіальних відділень» вилучити;
 
Враховано   9) у статті 56:
 
36. а) частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
«Рішення органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень за результатом розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції набирають законної сили після закінчення строку на їх оскарження, якщо позов про оскарження рішення не було подано, або з набранням законної сили рішенням суду, яким було відмовлено в задоволенні позову про визнання недійсним відповідного рішення органу Антимонопольного комітету України.»;
 
-33- Пташник В.Ю.
У підпункті 8) пункту 1 законопроекту: (щодо доповнення статті 56 Закону): у абзаці другому частини другої статті 56: слова "голів його територіальних відділень" вилучити.
вилучити підпункт г) пункту 8) законопроекту щодо викладення частини сьомої статті 56 у новій редакції.;
абзац перший підпункту д) викласти у такій редакції: "д) частину сьому викласти в такій редакції:"
 
Враховано частково   частину другу доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
"Рішення органів Антимонопольного комітету України, прийняті за результатами розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, набирають законної сили після закінчення строку на їх оскарження, якщо позов про оскарження рішення не було подано, або з набранням законної сили рішенням суду, яким відмовлено в задоволенні позову про визнання недійсним відповідного рішення органу Антимонопольного комітету України.
З дня винесення органом Антимонопольного комітету України рішення про визнання вчинення суб’єктом господарювання порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 цього Закону, суб’єкт господарювання вважається таким, що притягався до відповідальності за відповідне порушення, для цілей застосування пункту 4 частини першої статті 17 Закону України "Про публічні закупівлі";
 
    -34- Кривенко В.В.
Абзац другий частини 2 статті 56 законопроекту викласти у наступній редакції: «Рішення органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень за результатом розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції набирають законної сили негайно, крім випадків, визначених законом.»
 
Враховано частково    
37. б) частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:
«Цей строк зупиняється на час розгляду справи про оскарження рішення у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції судом, а також на час розгляду органом Антимонопольного комітету України заяви особи, на яку накладено штраф, про перевірку рішення у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.»;
 
-35- Іванчук А.В.
Статтю 56 доповнити новим абзацом такого змісту: «З моменту винесення органом Антимонопольного комітету України рішення про визнання вчинення суб’єктом господарювання порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 цього Закону, суб’єкт господарювання вважається таким, шо притягався до відповідальності за відповідне порушення, для цілей застосування пункту 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
 
Враховано   частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:
"Цей строк зупиняється на час розгляду справи про оскарження рішення у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції судом, а також на час розгляду органом Антимонопольного комітету України заяви особи, на яку накладено штраф, про перевірку рішення у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції";
 
38. в) частину п’яту виключити;
 
-36- Шкрум А.І.
Пункт «в» підпункту 8 проекту Закону виключити, у зв’язку з чим пункти «г» та «д» вважати пунктами в» та «г» відповідно.
 
Відхилено   частину п’яту виключити;
 
39. г) частину сьому викласти в такій редакції:
«У разі, якщо суб’єкт господарювання, на якого рішенням органу Антимонопольного комітету України накладено штраф за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, протягом одного місяця з дня одержання рішення про накладення штрафу у добровільному порядку, без оскарження до суду або звернення із заявою про перевірку чи перегляд такого рішення, сплачує п’ятдесят відсотків накладеного штрафу, таке рішення органу Антимонопольного комітету України у частині сплати штрафу вважається повністю виконаним.»
 
-37- Семенуха Р.С.
Підпункт «в» підпункту 8 пункту 1 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«в) у частині п'ятій статті 56:
абзац третій викласти у такій редакції: «Нарахування пені зупиняється на час оскарження рішення органу Антимонопольного комітету України, яким накладено штраф, до набрання рішенням господарського суду законної сили, а випадку оскарження такого рішення в касаційному порядку – до дня набрання чинності рішенням суду касаційної інстанції.»;
абзаци четвертий та п’ятий виключити.»;
Абзац другий підпункту «г» підпункту 8 пункту 1 розділу І проекту Закону замінити двома абзацами такого змісту:
«7. У разі, якщо суб’єкт господарювання, на якого рішенням органу Антимонопольного комітету України накладено штраф за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктами 13 – 15 частини першої статті 50 цього Закону, протягом одного місяця з дня одержання рішення про накладення штрафу у добровільному порядку, без оскарження до суду або звернення із заявою про перевірку чи перегляд такого рішення, сплачує п’ятдесят відсотків накладеного штрафу, таке рішення органу Антимонопольного комітету України у частині сплати штрафу вважається повністю виконаним.
У разі, якщо суб’єкт господарювання, на якого рішенням органу Антимонопольного комітету України накладено штраф за інші порушення законодавства про захист економічної конкуренції, крім вказаних в абзаці першому цієї частини статті, протягом одного місяця з дня одержання рішення про накладення штрафу у добровільному порядку, без оскарження до суду або звернення із заявою про перевірку чи перегляд такого рішення, сплачує дев’яносто відсотків накладеного штрафу, таке рішення органу Антимонопольного комітету України у частині сплати штрафу вважається повністю виконаним.»;
 
Відхилено   частину сьому викласти в такій редакції:
"У разі якщо суб’єкт господарювання, на якого рішенням органу Антимонопольного комітету України накладено штраф за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, протягом одного місяця з дня одержання рішення про накладення штрафу у добровільному порядку, без оскарження до суду або звернення із заявою про перевірку чи перегляд такого рішення, сплатив п’ятдесят відсотків накладеного штрафу, таке рішення органу Антимонопольного комітету України у частині сплати штрафу вважається виконаним у повному обсязі";
?
 
    -38- Кривенко В.В.
Частину 7 статті 56 законопроекту викласти у наступній редакції: «У разі, якщо суб’єкт господарювання, на якого рішенням органу Антимонопольного комітету України накладено штраф за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, протягом одного місяця з дня одержання рішення про накладення штрафу у добровільному порядку, без оскарження до суду або звернення із заявою про перевірку чи перегляд такого рішення, сплатив п’ятдесят відсотків накладеного штрафу та виконав у повному обсязі рішення у іншій частині (за її наявності), таке рішення органу Антимонопольного комітету України вважається повністю виконаним.
За кожний день прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі півтора відсотка від суми не сплаченого штрафу. Розмір пені не може перевищувати розміру штрафу, накладеного відповідним рішенням органу Антимонопольного комітету України. Нарахування пені припиняється з дня сплати штрафу у повному обсязі. Нарахування пені зупиняється на час розгляду чи перегляду господарським судом: справи про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України про накладення штрафу; відповідного рішення (постанови) господарського суду. Нарахування пені зупиняється на час розгляду органом Антимонопольного комітету України заяви особи, на яку накладено штраф, про перевірку чи перегляд рішення у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
 
Відхилено    
40. д) доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
-39- Сажко С.М.
Підпункт д) підпункту 8 пункту 1 Розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
 
41. «8. У разі, якщо протягом встановленого в абзаці першому частини третьої статті 56 Закону строку рішення органу Антимонопольного комітету України не виконується в добровільному порядку, орган Антимонопольного комітету України, який виніс рішення про накладення штрафу, видає наказ про примусове стягнення штрафу.
 
-40- Воропаєв Ю.М.
У статті 56 частину восьму доповнити нормою такого змісту:
Наказ органу Антимонопольного комітету України про примусове стягнення штрафу є виконавчим документом, який набирає чинності з дня його прийняття ,але не раніше строку протягом якого набирає законної сили відповідне рішення органів Антимонопольного комітету, та передається Антимонопольним комітетом України, головою його територіального відділення до органів державної виконавчої служби для примусового виконання».
 
Враховано   "8. У разі якщо протягом встановленого абзацом першим частини третьої цієї статті строку рішення органу Антимонопольного комітету України не виконується в добровільному порядку, орган Антимонопольного комітету України, який виніс рішення про накладення штрафу, видає наказ про примусове стягнення штрафу.
 
42. Наказ органу Антимонопольного комітету України про примусове стягнення штрафу є виконавчим документом, який набирає чинності з дня його прийняття та передається Антимонопольним комітетом України, головою його територіального відділення до органів державної виконавчої служби для примусового виконання».
 
-41- Кривенко В.В.
У частині 8 статті 56 законопроекту слова «наказ про примусове стягнення штрафу», «Наказ органу Антимонопольного комітету України про примусове стягнення штрафу» доповнити словами «та пені».
 
Відхилено   Наказ органу Антимонопольного комітету України про примусове стягнення штрафу є виконавчим документом, який набирає чинності з дня його прийняття, але не раніше дня набрання ним законної сили, та передається Антимонопольним комітетом України, головою його територіального відділення до органів державної виконавчої служби для примусового виконання.
Сплата штрафу не звільняє суб’єкта господарювання, на якого рішенням органу Антимонопольного комітету України накладено штраф за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, від обов’язку усунути порушення, за які зазначений штраф було стягнуто, а також виконати інші зобов’язання, накладені рішенням Антимонопольного комітету України".
У зв’язку з цим частини восьму - десяту вважати відповідно частинами дев’ятою – одинадцятою;
у частині десятій слова "та пені" виключити.
 
    -42- Левченко Ю.В.
Абзац 10 підпункту 8 пункту 1 розділу 1 Законопроекту після слів «накладення штрафу,» доповнити словами «не пізніше одного дня після спливу терміну виконання рішення органу Антимонопольного комітету України».
 
Відхилено    
    -43- Семенуха Р.С.
Підпункт «д» підпункту 8 пункту 1 розділу І проекту Закону доповнити абзацом такого змісту:
«Сплата штрафу не звільняє суб’єкта господарювання, на якого рішенням органу Антимонопольного комітету України накладено штраф за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, від обов’язку усунути порушення, за які зазначений штраф було стягнуто.».
 
Враховано частково    
    -44- Іванчук А.В.
Частину восьму проекту, у статті 56 доповнити словами е) у частині десятій слова «та пені» виключити.»
 
Враховано    
43. 2. У Законі України «Про Антимонопольний комітет України» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472 із подальшими змінами):
 
-45- Пташник В.Ю.
У пункті 2 законопроекту (щодо доповнення статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України"): доповнити пунктом 2) такого змісту: "2) частину четверту статті 7 вилучити.".
 
Відхилено   2. У Законі України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472 із наступними змінами):
 
44. 1) частину першу статті 7 доповнити пунктом 15-1 такого змісту:
 
-46- Сажко С.М.
Пункт 2 Розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   1) частину першу статті 7 доповнити пунктом 15-1 такого змісту:
 
45. «15-1) видавати накази про примусове стягнення штрафу, якщо штраф, накладений за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, не було сплачено у добровільному порядку; «;
 
-47- Кривенко В.В.
У пункті 15-1 статті 7 законопроекту слова «накази про примусове стягнення штрафу» доповнити словами «та пені».
Або Пункт 15-1 статті 7 законопроекту викласти у такій редакції: «15-1) видавати накази про примусове стягнення штрафу та пені, якщо штраф, накладений за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, не було сплачено у добровільному порядку, а за прострочення його сплати було нараховано пеню».
 
Відхилено   "15-1) видавати накази про примусове стягнення штрафу, якщо штраф, накладений за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, не сплачено у добровільному порядку";
 
46. 2) У статті 25 абзац третій виключити.
 
   2) абзац третій статті 25 виключити.
 
47. ІІ. Прикінцеві положення
 
-48- Семенуха Р.С.
Розділ ІІ проекту Закону викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
2. Антимонопольному комітету України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.».
 
Враховано частково   ІІ. Прикінцеві положення
 
48. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
2. Підпункт 8 пункту 1 цього Закону у частині скасування пені поширюється також на пеню, нараховану за прострочення сплати штрафів за рішеннями органів Антимонопольного комітету України, які на день набрання чинності цим Законом оскаржуються в суді.
 
49. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
-49- Пташник В.Ю.
Розділ ІІ законопроекту доповнити новим пунктом 2 такого змісту:
2. Підпункт 8 пункту 1 цього Закону у частині скасування пені поширюється також на пеню, нараховану за прострочення сплати штрафів за рішеннями органів Антимонопольного комітету України, які на момент набрання чинності цим Законом оскаржуються в суді.
 
Враховано   3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
50. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
-50- Пташник В.Ю.
Розділ ІІ законопроекту доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
"3. Антимонопольному комітету України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити типові вимоги до узгоджених дій малих та середніх підприємців та інших узгоджених дій, що не призводять і не можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження конкуренції на ринку, дозволяються і не потребують дозволу Антимонопольного комітету України».
 
Враховано   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
4. Антимонопольному комітету України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити типові вимоги до узгоджених дій малих та середніх підприємців та інших узгоджених дій, що не призводять і не можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження конкуренції на ринку, дозволяються і не потребують дозволу Антимонопольного комітету України».
 
51. Голова Верховної Ради України