Кількість абзаців - 147 Таблиця поправок


Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власно (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1.У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27) із змінами:
 
   1.У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р, № 3-4, ст. 27):
 
6. 1) статтю 20 доповнити новою частиною восьмою такого змісту:
 
-1- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
У розділі І: Підпункт 1 пункту 1 виключити.
 
Відхилено   1) статтю 20 доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
7. «8. Особливості зміни цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, переданих на земельних торгах в оренду для створення та розвитку сімейних фермерських господарств, земельних ділянок державної та комунальної власності, переданих у користування (оренда, суперфіцій, емфітевзис) без проведення земельних торгів, земельних ділянок, набутих у приватну власність із земель державної та комунальної власності в порядку безоплатної приватизації, а також земельних ділянок, придбаних із земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу відповідно до статті 31-1 цього Кодексу, визначаються статтею 111-1 цього Кодексу.»;
 
-2- Кривошея Г.Г.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
1) статтю 20 доповнити новою частиною восьмою такого змісту:
«8. Зміна цільового призначення земельних ділянок, переданих безоплатно у приватну власність із земель державної чи комунальної власності, протягом 7 років з дня державної реєстрації права власності на них, а земельних ділянок, придбаних із земель державної чи комунальної власності для ведення фермерського господарства із розстроченням платежу, відповідно до вимог статті 31-1 цього Кодексу – до повної сплати викупної ціни, не допускається.».
 
Враховано частково   «8. Зміна цільового призначення земельних ділянок, набутих із земель державної чи комунальної власності у приватну власність в порядку безоплатної приватизації та переданих у користування (оренду, суперфіцій, емфітевзис) із земель державної чи комунальної власності, провадиться з урахуванням вимог статті 111-1 цього Кодексу»;
 
8. 2) у статті 31:
 
-3- Євтушок С.М.
Пункт перший статті 31 викласти у такій редакції:
«Стаття 31. Землі фермерського господарства
1. Землі фермерського господарства можуть складатися із:
а) земельної ділянки, що належить на праві власності або інших речових правах встановлених законодавством, фермерському господарству як юридичній особі;
б) земельних ділянок, що належать громадянам - членам фермерського господарства на праві приватної власності або інших речових правах, визначених відповідно до закону.
 
Відхилено   2) у статті 31:
 
    -4- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
1. Підпункт 2 пункту 1 викласти в такій редакції:
У статті 31:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Землі фермерського господарства можуть складатися із земельних ділянок, що належать на праві власності або інших речових правах відповідно до закону:
а) фермерському господарству як юридичній особі;
б) громадянам - головам (членам) фермерського господарства.»;
в частині другій слова «земельної частки (паю).» замінити словами «, визначеному статтею 121 цього Кодексу.»;
 
Враховано    
9. пункт «а» частини першої після слів «на праві власності» доповнити словами «або інших речових правах»;
 
   частину першу викласти в такій редакції:
«1. Землі фермерського господарства можуть складатися із земельних ділянок, що належать на праві власності або перебувають у користуванні:
а) фермерського господарства;
б) громадянина - голови (члена) фермерського господарства»;
 
10. пункт «б» частини першої після слів «на праві приватної власності» доповнити словами «або інших речових правах.»;
 
-5- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Абзаци 3, 4 підпункту 2 пункту 1 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Враховано частково      
11. пункт «в» частини першої виключити;
 
      
12. частину другу після слів «земельної частки (паю)» доповнити словами «, або у розмірі, що не перевищує 2 гектара (у випадках, передбачених статтею 31-1 цього Кодексу).»;
 
   у частині другій слова «земельної частки (паю)» замінити словами та цифрами «визначеному статтею 121 цього Кодексу»;
 
13. 3) Главу 5 «Землі сільськогосподарського призначення» доповнити новою статтею 31-1 такого змісту:
 
-6- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
Підпункт 3 пункту 1 викласти в такій редакції:
«Стаття 31-1. Використання земельної ділянки державної та комунальної власності, переданої в оренду для ведення фермерського господарства на земельних торгах зі становлення і розвитку сімейних фермерських господарств та розпорядження нею
1. Розмір земельних ділянок державної та комунальної власності, які передаються в оренду для ведення фермерського господарства на земельних торгах зі становлення і розвитку сімейних фермерських господарств, не може перевищувати 5 гектарів, а для сімейних фермерських господарств, які займаються веденням органічного виробництва - не може перевищувати 10 гектарів.
2. Орендарем такої земельної ділянки є виключно громадянин України - голова (член) сімейного фермерського господарства, створеного відповідно до Закону України «Про фермерське господарство» та зареєстрованого на території відповідної територіальної громади, де розташована земельна ділянка щодо якої проводяться земельні торги або громадянин України, який має намір створити та вести таке господарство.
У разі, якщо на момент виникнення права оренди земельної ділянки її орендар не був головою (членом) сімейного фермерського господарства, створеного відповідно до Закону України «Про фермерське господарство» та зареєстрованого на території відповідної територіальної громади, де розташована земельна ділянка, щодо якої проводяться земельні торги, він зобов’язаний протягом трьох місяців з дня виникнення права оренди землі стати головою (членом) такого сімейного фермерського господарства.
3. На земельні ділянки, передані громадянам України в оренду на земельних торгах зі становлення і розвитку сімейних фермерських господарств встановлюються обмеження у використанні земельних ділянок та обтяження речових прав на них, визначені частинами другою-третьою статті 111-1 цього Кодексу.
4. Договір оренди земельної ділянки, переданої із земель державної чи комунальної власності для ведення фермерського господарства на земельних торгах зі становлення і розвитку сімейних фермерських господарств, протягом строку його дії, підлягає розірванню, а право оренди землі - припиненню, у разі:
а) порушення її орендарем вимог, зазначених у цій статті та частинах другій-третій статті 111-1 цього Кодексу;
б) припинення сімейного фермерського господарства, крім зміни його організаційної правової форми - з фізичної особи-підприємця на сімейне фермерське господарство, як юридичну особу або навпаки;
в) припинення її орендарем членства в сімейному фермерському господарстві.
5. Після закінчення строку договору оренди земельної ділянки, переданої для ведення фермерського господарства на земельних торгах зі становлення і розвитку сімейних фермерських господарств, її орендар має право:
а) на поновлення договору та права оренди землі відповідно до закону;
б) безоплатно отримати у власність відповідну земельну ділянку або її частину у розмірі, визначеному статтею 121 цього Кодексу;
в) придбати (викупити) відповідну земельну ділянку або її частину із розстроченням платежу до 20 років.
 
Враховано частково   3) доповнити статтею 31-1 такого змісту:
 
14. «Стаття 31-1. Особливості використання та розпорядження земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, переданої на земельних торгах в оренду для створення та розвитку сімейних фермерських господарств
 
   «Стаття 31-1. Земельні ділянки для ведення фермерського господарства, що передані із земель державної та комунальної власності, в оренду на земельних торгах зі створення і розвитку сімейних фермерських господарств
 
15. 1. Розмір земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, яка передається в оренду на земельних торгах для створення та розвитку сімейних фермерських господарств, не може перевищувати 5 гектарів.
 
   1. Орендарем земельної ділянки державної та комунальної власності, переданої для ведення фермерського господарства на земельних торгах зі створення і розвитку сімейних фермерських господарств, є виключно громадянин України - голова (член) сімейного фермерського господарства, створеного відповідно до Закону України «Про фермерське господарство» та зареєстрованого на території сільської, селищної, міської ради, де розташована земельна ділянка, щодо якої проводяться земельні торги, або громадянин України, який має намір створити та вести таке господарство.
 
16. 2. За цільовим призначенням земельні ділянки, надані для створення та розвитку сімейних фермерських господарств, належать до земель для ведення фермерського господарства.
 
   2. У разі якщо на момент державної реєстрації права оренди земельної ділянки її орендар не був головою (членом) сімейного фермерського господарства, створеного відповідно до Закону України «Про фермерське господарство» та зареєстрованого на території сільської, селищної, міської ради, де розташована земельна ділянка, щодо якої проводяться земельні торги, він зобов’язаний протягом трьох місяців з моменту державної реєстрації права оренди землі стати головою (членом) такого сімейного фермерського господарства.
 
17. 3. Орендарем земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності для створення та розвитку сімейних фермерських господарств може бути виключно громадянин України, який є членом сімейного фермерського господарства, створеного відповідно до вимог Закону України «Про фермерське господарство» та зареєстрованого на території сільської, селищної, міської ради або об’єднаної територіальної громади, на якій розташована земельна ділянка щодо якої проводяться земельні торги.
 
   3. Розмір земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, яка передається в оренду на земельних торгах зі створення і розвитку сімейних фермерських господарств, не може перевищувати 10 гектарів.
 
18. У разі, якщо на момент виникнення права оренди земельної ділянки орендар не був членом сімейного фермерського господарства, створеного відповідно до вимог Закону України «Про фермерське господарство» та зареєстрованого на території сільської, селищної, міської ради або об’єднаної територіальної громади, на якій розташована земельна ділянка щодо якої проводяться земельні торги, він зобов’язаний протягом трьох місяців з дня виникнення права оренди землі стати членом такого сімейного фермерського господарства.
 
      
19. 4. Щодо земельних ділянок, переданих громадянам України в оренду на земельних торгах відповідно до цієї статті встановлюються обмеження у використанні земельних ділянок та обтяження речових прав на них, визначені частиною другою статті 111-1 цього Кодексу.
 
   4. На земельні ділянки, передані громадянам України в оренду на земельних торгах зі створення і розвитку сімейних фермерських господарств, встановлюються обмеження у використанні земельних ділянок та обтяження речових прав на них, визначені частинами другою і третьою статті 111-1 цього Кодексу.
 
20. 5. У разі порушення громадянином України, якому земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності передана на земельних торгах в оренду для створення та розвитку сімейних фермерських господарств вимог, зазначених у частині третій цієї статті та частині другій статті 111-1 цього Кодексу, договір оренди землі підлягає розірванню, а у разі, якщо таке порушення сталось після викупу земельної ділянки її орендарем, але до сплати її повної вартості - умови договору купівлі-продажу щодо розстрочення платежу втрачають чинність, а купівельна ціна земельної ділянки збільшується на 100%.
 
   5. Договір оренди земельної ділянки, переданої із земель державної чи комунальної власності для ведення фермерського господарства на земельних торгах зі створення і розвитку сімейних фермерських господарств, підлягає розірванню, а право оренди землі - припиненню у разі порушення її орендарем вимог, зазначених у цій статті та/або частинах другій і третій статті 111-1 цього Кодексу.
Договір оренди земельної ділянки підлягає розірванню, а право оренди землі припиненню також у разі, якщо відбулося припинення сімейного фермерського господарства або членства орендаря в ньому та протягом трьох місяців орендар не став головою (членом) сімейного фермерського господарства, створеного відповідно до Закону України «Про фермерське господарство» та зареєстрованого на території сільської, селищної, міської ради, де розташована земельна ділянка.
 
21. 6. По завершенню строку договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, переданої на земельних торгах в оренду для створення та розвитку сімейних фермерських господарств, громадяни України мають право:
 
-7- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац дев’ятий підпункту 3 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«6. По завершенню строку договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, переданої на земельних торгах в оренду для створення та розвитку сімейних фермерських господарств, громадяни України, які належно виконували обов’язки за умовами договору, мають право: «.
 
Враховано редакційно   6. Після закінчення строку договору оренди земельної ділянки, переданої для ведення фермерського господарства на земельних торгах зі створення і розвитку сімейних фермерських господарств, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право на:
а) поновлення договору оренди землі відповідно до закону;
б) безоплатне отримання у власність відповідної земельної ділянки або її частини після поділу цієї земельної ділянки у розмірі, визначеному статтею 121 цього Кодексу;
в) викуп відповідної земельної ділянки або її частини після поділу цієї земельної ділянки із розстроченням платежу до 20 років»;
 
22. а) на поновлення договору оренди землі на той самий строк і на тих самих умовах;
 
-8- Кривошея Г.Г.
У абзаці десятому підпункту 3 пункту 1 розділу І (пункт «а» частини шостої запропонованої статті 31-1 Кодексу) слова «на той самий строк і на тих самих умовах» замінити словами «в порядку, визначеному статтею 33 Закону України «Про оренду землі».
 
Враховано редакційно      
23. б) безоплатно отримати у власність відповідну земельну ділянку або її частину у розмірі, що не перевищує 2 гектара;
 
      
24. в) здійснити викуп земельної ділянки або її частини із розстроченням платежу до 20 років.
 
      
25. Поновлення договору оренди землі здійснюється в порядку, визначеному статтею 33 Закону України «Про оренду землі». Відмова органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, що здійснює розпорядження земельною ділянкою, відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, на поновлення договору оренди землі з орендарем, який належно виконував обов’язки за умовами договору, забороняється.
 
      
26. Безоплатна передача у власність громадянину України земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, переданої йому на земельних торгах в оренду для створення та розвитку сімейних фермерських господарств, здійснюється з урахуванням вимог частини четвертої статті 116 цього Кодексу та в порядку, встановленому статтею 118 цього Кодексу. Право на безоплатну передачу земельної ділянки не мають громадяни України, які реалізували своє право на безоплатне одержання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.
 
      
27. Викуп громадянином України земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, переданої йому на земельних торгах в оренду для створення та розвитку сімейних фермерських господарств, здійснюється відповідно до статті 128 цього Кодексу.»;
 
      
28. 4) частину другу статті 32 після слів «на земельну частку (пай)» доповнити словами «, а також на земельні ділянки, передані громадянам України на земельних торгах в оренду, відповідно до статті 31-1 цього Кодексу.»;
 
-9- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
Підпункт 4 пункту 1 викласти в такій редакції:
У статті 32:
в частині першій слова «земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради.» замінити словами «, визначеному статтею 121 цього Кодексу.»;
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Дія частини першої цієї статті не поширюється на:
а) громадян, які раніше набули права на земельну частку (пай);
б) земельні ділянки, передані в оренду на земельних торгах зі становлення і розвитку сімейних фермерських господарств (крім випадків їх безоплатної передачі у власність голові (члену) сімейного фермерського господарства - її орендарю).»;
 
Враховано   4) статтю 32 викласти в такій редакції:
«Стаття 32. Приватизація земельних ділянок членами фермерських господарств
1. Громадянам України – членам фермерських господарств передаються безоплатно у приватну власність надані їм у користування земельні ділянки (крім земельних ділянок, зазначених у частині другій цієї статті) у розмірі, визначеному в абзаці третьому пункту «а» статті 121 цього Кодексу.
Дія абзацу першого цієї частини не поширюється на громадян, які раніше набули права на земельну частку (пай).
2. Громадянам України - членам сімейних фермерських господарств, які є орендарями земельних ділянок, переданих їм на земельних торгах зі створення і розвитку сімейних фермерських господарств, передаються безоплатно у приватну власність такі земельні ділянки у розмірі, визначеному в абзаці другому пункту «а» статті 121 цього Кодексу.
Дія абзацу першого цієї частини не поширюється на громадян, які реалізували своє право на одержання безоплатно у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства»;
 
29. 5) статтю 33 доповнити новою частиною першою такого змісту:
 
   5) статтю 33 доповнити новою частиною першою такого змісту:
 
30. «1. Громадяни мають право набувати безоплатно у власність земельні ділянки із земель державної і комунальної власності для ведення особистого селянського господарства з урахуванням вимог, встановлених цим Кодексом.»;
 
   «1. Громадяни мають право набувати безоплатно у власність земельні ділянки із земель державної і комунальної власності для ведення особистого селянського господарства з урахуванням вимог, встановлених цим Кодексом».
 
31. у зв’язка з цим частину першу вважати частиною другою;
 
   У зв’язку з цим частину першу вважати частиною другою;
 
32. 6) частину першу статті 36 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   6) частину першу статті 36 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
33. «Розмір земельної ділянки, що надається громадянину в оренду для городництва, не може перевищувати 0, 6 гектара.»;
 
   «Розмір земельної ділянки, що надається громадянину в оренду для городництва, не може перевищувати 0, 6 гектара»;
 
34. 7) у статті 93:
 
   7) у статті 93:
частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Орендована земельна ділянка або її частина може за згодою орендодавця (крім випадків, визначених законом) передаватись орендарем у володіння та користування іншій особі (суборенда)»;
 
35. частину шосту після слова « (суборенда)» доповнити словами «, крім випадків, визначених законом.»;
 
      
36. доповнити новою частиною тринадцятою такого змісту:
 
   доповнити частиною тринадцятою такого змісту:
 
37. «13. Строк оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, яка передається в оренду на земельних торгах відповідно до статті 31-1 цього Кодексу, встановлюється у 7 років, земельної ділянки під закладення багаторічних насаджень - 25 років, а земельної ділянки меліорованих земель і на якій проводиться гідротехнічна меліорація - 10 років з дня державної реєстрації права оренди на відповідну земельну ділянку.»;
 
-10- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
У підпункті 7 пункту 1:
У статті 93:
Нову частину 13 викласти в такій редакції:
«13. Строк оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, що передається в оренду для ведення фермерського господарства на земельних торгах зі становлення і розвитку сімейних фермерських господарств, встановлюється у 7 років з дня державної реєстрації права оренди на відповідну земельну ділянку.»;
 
Враховано   «13. Строк оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, що передається в оренду для ведення фермерського господарства на земельних торгах зі створення і розвитку сімейних фермерських господарств, встановлюється у 7 років з дня державної реєстрації права оренди на відповідну земельну ділянку»;
8) у статті 102-1:
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Строк користування земельною ділянкою державної, комунальної та приватної власності для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), а також строк користування земельною ділянкою державної чи комунальної власності для забудови (суперфіцій) не може перевищувати 50 років»;
після частини п’ятою доповнити новою частиною такого змісту:
«6. Плата за користування земельною ділянкою державної чи комунальної власності, визначена у договорах про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) або права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), які укладені на земельних торгах, не може бути зменшена за згодою сторін протягом строку дії договору, а також при його поновленні»;
У зв’язку з цим частини шосту та сьому вважати відповідно частинами сьомою та восьмою;
 
    -11- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
Пункт 1 доповнити підпунктом 7-1 такого змісту:
Частину четверту статті 102-1 викласти в такій редакції:
«4. Строк користування земельною ділянкою державної, комунальної та приватної власності для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), а також строк користування земельною ділянкою державної чи комунальної власності для забудови (суперфіцій) не може перевищувати 50 років.»;
 
Враховано    
    -12- Кулініч О.І.
Статтю 102-1 Земельного кодексу України доповнити частиною 5-1 такого змісту:
«5-1. Плата за користування земельною ділянкою державної чи комунальної власності, визначена у договорах про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) або права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), які укладені на земельних торгах, не може бути зменшена за згодою сторін протягом строку дії договору, а також при його поновленні».
 
Враховано    
38. 8) у статті 111:
 
-13- Євтушок С.М.
Пункти один і два статті 111 викласти у такій редакції:
«Стаття 111. Обтяження прав на земельну ділянку, обмеження у використанні земель
1. Обтяження прав на земельну ділянку встановлюється законом або актом уповноваженого на це органу державної влади, посадової особи, або договором шляхом встановлення заборони на користування та/або розпорядження, у тому числі шляхом її відчуження.
2. Законом, прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами, актом уповноваженого на це органу державної влади, договором, рішенням суду можуть бути встановлені такі обмеження у використанні земель:
а) умова розпочати і завершити забудову або освоєння земельної ділянки протягом встановлених строків;
б) заборона на провадження окремих видів діяльності;
в) заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки, ландшафту;
г) умова здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділянки дороги;
ґ) умова додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт;
д) умови надавати право полювання, вилову риби, збирання дикорослих рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і в установленому порядку.»
 
Відхилено   9) у статті 111:
 
39. частину першу після слів «органу державної влади, « доповнити словами «органу місцевого самоврядування, «;
 
-14- Гуляєв В.О.
У частині 1 статті 111 ЗКУ після слів «актом уповноваженого на це органу державної влади,» доповнити словами «органу виконавчої влади,» і далі за текстом;
 
Відхилено   абзац перший частини першої після слів «органу державної влади» доповнити словами «органу місцевого самоврядування»;
 
40. частину другу після слів «нормативно-правовими актами, « доповнити словами «актом уповноваженого на це органу державної влади, органу місцевого самоврядування, «;
 
-15- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац третій підпункту 8 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«частину другу після слів «нормативно-правовими актами, « доповнити словами «рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, уповноваженого відповідно до статті 122 цього Кодексу здійснювати розпорядження земельною ділянкою, «;
 
Враховано частково   частину другу після слів «нормативно-правовими актами» доповнити словами «актом уповноваженого на це органу державної влади, органу місцевого самоврядування»;
 
    -16- Гуляєв В.О.
У частині 2 статті 111 ЗКУ «після слів «актом уповноваженого на це органу державної влади,» доповнити словами «органу виконавчої влади,» і далі за текстом;
 
Відхилено    
41. 9) Главу 18 «Обмеження прав на землю» доповнити новою статтею 111-1 такого змісту:
 
-17- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
Підпункт 9 пункту 1 викласти в такій редакції:
«Стаття 111-1. Обтяження речових прав на земельні ділянки, обмеження у використанні земельних ділянок, переданих із земель державної та комунальної власності у приватну власність безоплатно або наданих у користування
1. Протягом 7 років з дня державної реєстрації права власності на земельні ділянки, що віднесені до категорії земель, визначених пунктами «а» і «б» частини першої статті 19 цього Кодексу, які передані безоплатно у приватну власність із земель державної чи комунальної власності, не допускається продаж або іншим шляхом відчуження і зміна цільового призначення таких земельних ділянок, передача їх у заставу, а також в користування третім особам на будь-яких правах, крім випадків встановлених частиною п’ятою цієї статті.
2. Протягом строку дії договору оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельних ділянок, що віднесені до категорії земель, визначених пунктами «а» і «б» частини першої статті 19 цього Кодексу, які передані із земель державної чи комунальної власності у користування (оренда, суперфіцій, емфітевзис) без проведення земельних торгів, відповідно до частини другої статті 134 цього Кодексу, а також на земельних торгах зі становлення і розвитку сімейних фермерських господарств, їх землекористувачам забороняється передавати такі земельні ділянки в користування третім особам на будь-яких правах, крім випадків встановлених частиною п’ятою цієї статті.
3. Протягом строку дії договору оренди земельних ділянок, які передані із земель державної чи комунальної власності для ведення фермерського господарства на земельних торгах зі становлення і розвитку сімейних фермерських господарств такі земельні ділянки мають використовуватися з обмеженнями та особливостями господарської діяльності сімейного фермерського господарства, визначеними частиною другою статті 24-1 Закону України «Про фермерське господарство».
4. Обмеження у використанні земельної ділянки, зазначені у частинах першій-третій цієї статті, встановлюються рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою, про безоплатну передачу її у власність, договором купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису на земельну ділянку і підлягають державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про Державний земельний кадастр».
Обтяження речових прав на земельну ділянку, зазначені у частинах першій-третій цієї статті, встановлюються рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою, про безоплатну передачу її у власність, договором купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису на земельну ділянку і підлягають державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
5. Обмеження у використанні земельних ділянок, обтяження речових прав на них, зазначені у цій статті, не поширюються на випадки:
а) визначені абзацами другим, одинадцятим, двадцять другим, двадцять четвертим, двадцять сьомим частини другої статті 134 цього Кодексу;
б) визначені частиною шостою статті 116 цього Кодексу в частині передачі земельних ділянок в оренду;
в) викуплених громадянами України земельних ділянок, які були передані їм в оренду із земель державної та комунальної власності для ведення фермерського господарства на земельних торгах зі становлення і розвитку сімейних фермерських господарств;
г) безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами, яким ця земельна ділянка була надана у користування до набрання чинності цим Кодексом;
ґ) відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності;
д) встановлення земельних сервітутів та передачі таких земельних ділянок в порядку спадкування.»;
 
Враховано   10) доповнити статтею 111-1 такого змісту:
 
42. «Стаття 111-1. Обтяження речових прав на земельні ділянки та обмеження у використанні земельних ділянок, переданих із земель державної та комунальної власності у приватну власність безоплатно або за плату із розстроченням платежу, а також земельних ділянок державної та комунальної власності, переданих у користування без проведення земельних торгів
 
   «Стаття 111-1. Обтяження речових прав на земельні ділянки, обмеження у використанні земельних ділянок, переданих із земель державної та комунальної власності у приватну власність безоплатно або наданих у користування
 
43. 1. Особам, які одержали земельні ділянки із земель державної чи комунальної власності безоплатно у приватну власність, протягом 7 років з дня державної реєстрації права власності на них, а особам, які придбали земельні ділянки державної чи комунальної власності для ведення фермерського господарства із розстроченням платежу, відповідно до вимог статті 31-1 цього Кодексу - до повної сплати викупної ціни, забороняється відчужувати такі земельні ділянки (крім відчуження для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності), передавати їх у заставу, а також в користування третім особам на будь-яких правах (крім встановлення земельних сервітутів та передачі в порядку спадкування).
 
-18- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
В абзацах третьому та п’ятому підпункту 9 пункту 1 розділу І законопроекту слова « (крім встановлення земельних сервітутів та передачі в порядку спадкування)» замінити словами « (крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та встановлення земельних сервітутів)».
 
Враховано редакційно   1. Протягом 7 років з моменту державної реєстрації права власності на земельні ділянки, які передані безоплатно у приватну власність із земель державної чи комунальної власності, не допускається продаж або іншим шляхом відчуження і зміна цільового призначення таких земельних ділянок, передача їх у заставу, а також в користування третім особам на будь-яких правах, крім випадків, встановлених частиною п’ятою цієї статті.
 
    -19- Третьяков О.Ю.
в абзаці третьому підпункту 9 пункту 1 розділу І законопроекту після слів «у приватну власність» доповнити словами « (крім осіб, передбачених в абзаці третьому частини п’ятої статті 116 цього Кодексу)».
 
Враховано частково    
44. Зміна цільового призначення земельних ділянок, переданих безоплатно у приватну власність із земель державної чи комунальної власності, протягом 7 років з дня державної реєстрації права власності на них, а земельних ділянок, придбаних із земель державної чи комунальної власності для ведення фермерського господарства із розстроченням платежу, відповідно до вимог статті 31-1 цього Кодексу - до повної сплати викупної ціни, не допускається.
 
-20- Кривошея Г.Г.
Абзац четвертий підпункту 9 пункту 1 розділу І виключити.
 
Відхилено      
45. 2. Особам, яким земельні ділянки із земель державної чи комунальної власності передані в оренду на земельних торгах для створення та розвитку сімейних фермерських господарств, відповідно до статті 31-1 цього Кодексу, а також особам, яким земельні ділянки із земель державної чи комунальної власності передані у користування (оренда, суперфіцій, емфітевзис) без проведення земельних торгів, відповідно до частини другої статті 134 цього Кодексу, протягом строку дії договору оренди, суперфіцію, емфітевзису, забороняється передавати їх в користування третім особам на будь-яких правах (крім встановлення земельних сервітутів та передачі в порядку спадкування).
 
   2. Протягом строку дії договору оренди, суперфіцію, емфітевзису земельних ділянок, які передані із земель державної чи комунальної власності у користування (оренда, суперфіцій, емфітевзис) без проведення земельних торгів відповідно до частини другої статті 134 цього Кодексу, а також земельних ділянок, право оренди якими набуто на земельних торгах зі створення і розвитку сімейних фермерських господарств, не допускається передача їх у користування третім особам на будь-яких правах, крім випадків, встановлених частиною п’ятою цієї статті.
 
46. Використання земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, переданої на земельних торгах в оренду для створення та розвитку сімейних фермерських господарств, здійснюється з наступними обмеженнями:
 
   3. Протягом строку дії договору оренди земельних ділянок, які передані із земель державної чи комунальної власності для ведення фермерського господарства на земельних торгах зі створення і розвитку сімейних фермерських господарств, такі земельні ділянки мають використовуватися з дотриманням вимог, встановлених частиною другою статті 24-1 Закону України «Про фермерське господарство».
 
47. а) земельна ділянка може використовуватись лише для закладання та вирощування багаторічних насаджень, тваринництва, овочівництва, вирощування органічної продукції, а також для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції;
 
      
48. б) земельна ділянка має використовуватись виключно відповідно до вимог, встановлених частиною п’ятою статтею 1 Закону України «Про фермерське господарство»;
 
      
49. в) зміна цільового призначення земельної ділянки забороняється.
 
-21- Гуляєв В.О.
Пункт в) частини 2 статті 111-1 викласти у наступній редакції :
«зміна цільового призначення земельної ділянки забороняється, відповідно до умов п.2 ч.1 даної статті»;
 
Враховано редакційно      
50. Земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, передана на земельних торгах в оренду для створення та розвитку сімейних фермерських господарств, має використовуватись орендарем виключно у господарській діяльності сімейного фермерського господарства, членом якого він є.
 
      
51. 4. Обмеження у використанні земельної ділянки, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, встановлюються рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою, про безоплатну передачу її у власність, договором купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису на земельну ділянку і підлягають державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про Державний земельний кадастр».
 
   4. Обмеження у використанні земельної ділянки, зазначені у частинах першій-третій цієї статті, встановлюються актом органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, визначених у статті 122 цього Кодексу щодо безоплатної передачі її у власність, договором оренди, суперфіцію, емфітевзису на земельну ділянку і підлягають державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про Державний земельний кадастр».
 
52. Обтяження речових прав на земельну ділянку, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, встановлюються рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою, про безоплатну передачу її у власність, договором купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису на земельну ділянку і підлягають державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
   Обтяження речових прав на земельну ділянку, зазначені у частинах першій-третій цієї статті, встановлюються актом органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, визначених у статті 122 цього Кодексу щодо безоплатної передачі її у власність, договором оренди, суперфіцію, емфітевзису на земельну ділянку і підлягають державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
53. 5. Обмеження у використанні земельної ділянки, обтяження речових прав на неї, встановлені частинами першою і другою цієї статті, діють протягом усього строку дії договору оренди, суперфіцію, емфітевзису на земельну ділянку, а у разі викупу земельної ділянки її землекористувачем - до моменту сплати повної вартості земельної ділянки.
 
   5. Обмеження у використанні земельних ділянок, обтяження речових прав на них, зазначені у цій статті, не поширюються на випадки:
а) визначені абзацами другим, одинадцятим, двадцять другим, двадцять четвертим, двадцять сьомим частини другої статті 134 цього Кодексу;
б) передачі в оренду земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства особами, визначеними частиною шостою статті 116 цього Кодексу;
в) безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами, яким ця земельна ділянка була надана у користування до набрання чинності цим Кодексом;
г) відчуження, зміни цільового призначення земельної ділянки у випадку її відчуження для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності;
ґ) встановлення земельних сервітутів або передачі таких земельних ділянок у порядку спадкування»;
 
54. 6. Обмеження у використанні земельних ділянок, обтяження речових прав на них, зазначені у цій статті, не поширюються на випадки, визначені абзацами другим, одинадцятим, двадцять другим, двадцять четвертим, двадцять сьомим частини другої статті 134 цього Кодексу, а також на випадки:
 
      
55. а) безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами, яким ця земельна ділянка була надана у користування до набрання чинності цим Кодексом;
 
      
56. б) відчуження, зміни цільового призначення земельної ділянки у випадку її відчуження для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності.»;
 
      
57. 10) у статті 116:
 
-22- Мірошніченко І.В.
У РозділІ:
1) підпункт 10 пункту 1 (зміни до Земельного кодексу України) викласти у такій редакції:
«10) у статті 116:
пункт «а» частини третьої викласти у такій редакції:
«а) приватизації громадянами земельних ділянок:
переданих їм у користування за результатами земельних торгів зі становлення і розвитку сімейних фермерських господарств або у користування до набрання чинності цим Кодексом;
на яких розташована будівля, споруда, що перебуває у власності громадянина»;
частину п’яту викласти у такій редакції:
«5. Земельні ділянки, які перебувають у власності чи користуванні громадян або юридичних осіб, передаються у власність чи користування за рішенням органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування лише після припинення права власності чи користування ними, а у випадках, передбачених цим Кодексом – одночасно з припиненням, в порядку, визначеному законом»;
доповнити після частини п’ятої новою частиною шостою такого змісту:
«6. Право на безоплатне одержання земельної ділянки із земель державної та комунальної власності для ведення особистого селянського господарства в межах норм безоплатної приватизації мають:
а) працівники державних і комунальних закладів культури, педагогічні, медичні і фармацевтичні працівники, які працюють у сільській місцевості, працівники наукових установ, розташованих у сільській місцевості, пенсіонери, які раніше працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури, медичними, фармацевтичними, педагогічними працівниками у таких населених пунктах і проживають у них, а також громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до категорії 1;
б) особи, визначені пунктами 10-14 частини другої статті 7, пунктом 13 статті 9, абзацами 4-8, 14 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
в) особи, статус учасника бойових дій яким надано відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
г) громадяни, яким земельні ділянки були передані у користування до набрання чинності цим Кодексом;
д) громадяни, яким належить право власності на будівлі, споруди, що розташовані на земельній ділянці».
 
Враховано частково   11) у статті 116:
 
    -23- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
У підпункті 10 пункту 1:
У статті 116:
Пункт «а» частини 3 викласти в такій редакції:
«а) приватизації громадянами земельних ділянок:
переданих їм у користування за результатами земельних торгів зі становлення і розвитку сімейних фермерських господарств або у користування до набрання чинності цим Кодексом;
на яких розташована будівля, споруда, що перебуває у власності громадянина; «;
частину 4 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Громадяни України, які реалізували своє право на безоплатне одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства не мають права на безоплатну передачу у власність земельної ділянки переданої їм в оренду із земель державної та комунальної власності для ведення фермерського господарства на земельних торгах зі становлення і розвитку сімейних фермерських господарств.»;
частину шосту вважати частиною п’ятою
в частині 5 після слів «користування ними» доповнити словами «, а у випадках, передбачених цим Кодексом - одночасно з припиненням, «
частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Право на безоплатне одержання земельної ділянки із земель державної та комунальної власності для ведення особистого селянського господарства в межах норм безоплатної приватизації мають:
а) працівники державних і комунальних закладів культури, педагогічні, медичні і фармацевтичні працівники, які працюють у сільській місцевості, працівники наукових установ, розташованих у сільській місцевості, пенсіонери, які раніше працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури, медичними, фармацевтичними, педагогічними працівниками у таких населених пунктах і проживають у них, а також громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до категорії 1;
б) особи, визначені статтями 7, 9 та 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", зокрема пунктами 10-14 частини другої статті 7, пунктом 13 статті 9, абзацами 4-8, 14 пункту 1 статті 10;
в) особи, статус учасника бойових дій яким надано відповідно до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", зокрема відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6;
г) громадяни, яким земельні ділянки були передані у користування до набрання чинності цим Кодексом;
д) громадяни, яким належить право власності на будівлі, споруди, що розташовані на земельній ділянці.»;
 
Враховано частково    
58. в пункті «а» частини третьої слова «які перебувають у користуванні громадян; « замінити словами «які були передані громадянам у користування до набрання чинності цим Кодексом або на яких розташована будівля, споруда, що перебуває у власності громадянина; «;
 
-24- Сольвар Р.М.
Пункт 10 частини першої розділу першого законопроекту (зміни до статті 116 Земельного Кодексу України) викласти у такій редакції:
«10) у статті 116:
в пункті «а» частини третьої слова «земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян; «замінити словами «земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які були передані громадянам у користування до набрання чинності цим Кодексом або на яких розташована будівля, споруда, що перебуває у власності громадянина; «; «
 
Враховано частково   пункт «а» частини третьої викласти в такій редакції:
«а) приватизації земельних ділянок:
переданих громадянам у користування до набрання чинності цим Кодексом;
на яких розташована будівля, споруда, що перебуває у власності громадян;
переданих громадянам в оренду за результатами земельних торгів зі створення і розвитку сімейних фермерських господарств»;
частину п’яту після слів «користування ними» доповнити словами «а у випадках, передбачених цим Кодексом, - одночасно з припиненням»;
 
    -25- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац другий підпункту 10 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«в пункті «а» частини третьої слова «які перебувають у користуванні громадян; « замінити словами «які були передані громадянам у користування до набрання чинності цим Кодексом або на яких розташований житловий будинок, господарська будівля чи споруда, набуті у власність громадянином в установленому законодавством порядку; «;
 
Враховано частково    
59. доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
 
   доповнити частиною шостою такого змісту:
 
60. «5. Право на безоплатне одержання земельної ділянки із земель державної та комунальної власності для ведення особистого селянського господарства в межах норм безоплатної приватизації мають:
 
   «6. Право на безоплатне отримання земельної ділянки із земель державної та комунальної власності для ведення особистого селянського господарства в межах норм безоплатної приватизації мають:
 
61. працівники державних і комунальних закладів культури, педагогічні, медичні і фармацевтичні працівники, які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу, пенсіонери, які раніше працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури, медичними, фармацевтичними, педагогічними працівниками у таких населених пунктах і проживають у них, а також громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до категорії 1;
 
-26- Івченко В.Є.
У частині 5 статті 116 Земельного Кодексу України слова «та віднесені до категорії 1» виключити.
 
Враховано   а) працівники державних і комунальних закладів культури, педагогічні, медичні і фармацевтичні працівники, які працюють у сільській місцевості, працівники наукових установ, розташованих у сільській місцевості, пенсіонери, які раніше працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти, сфери культури, медичними, фармацевтичними, педагогічними працівниками у таких населених пунктах і проживають у них, а також громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 
62. особи, статус учасника бойових дій яким надано відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
 
-27- Гаврилюк М.В.
абзац шостий підпункту 10 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«особи, визначені пунктами 19 та 20 частини першої статті 6, пунктами 10-14 частини другої статті 7, пунктом 13 статті 9, абзацами 4-8 та 14 пункту 1 статті 10, статтею 16-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
 
Враховано частково   б) особи, визначені пунктами 10-14 частини другої статті 7, пунктом 13 статті 9, абзацами 4-8, 14 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
в) особи, статус учасника бойових дій яким надано відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
 
    -28- Третьяков О.Ю.
абзац шостий підпункту 10 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, постраждалого учасника Революції Гідності, особи, на яку поширюється чинність Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";».
 
Враховано редакційно    
63. громадяни, яким земельні ділянки були передані у користування до набрання чинності цим Кодексом;
 
   г) громадяни, яким земельні ділянки були передані у користування до набрання чинності цим Кодексом;
 
64. громадяни, яким належить право власності на будівлі, споруди, що розташовані на земельній ділянці.»;
 
-29- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац восьмий підпункту 10 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«громадяни, яким належить право власності на житловий будинок, господарську будівлю або споруду, що розміщені на земельній ділянці.»;
 
Враховано частково   ґ) громадяни, яким належить право власності на будівлю і споруду, що розташовані на земельній ділянці»;
 
65. у зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою;
 
      
66. 11) у статті 118:
 
-30- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
Підпункт 11 пункту 1 викласти в такій редакції: У статті 118:у реченні першому частини першої слова «яка перебуває у його користуванні» замінити словами «яка була передана йому у користування до набрання чинності цим Кодексом, або за результатами земельних торгів зі становлення і розвитку фермерських господарств, або на якій розташована будівля, споруда, що перебуває у його власності»;
у реченні третьому частини шостої слово «п’ятій» замінити словом «шостій».
 
Враховано   12) у статті 118:
 
67. у реченні першому частини першої слова «яка перебуває у його користуванні» замінити словами «яка була передана йому у користування до набрання чинності цим Кодексом або на якій розташована будівля, споруда, що перебуває у його власності»;
 
-31- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац другий підпункту 11 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«у першому реченні частини першої слова «яка перебуває у його користуванні» замінити словами «яка була передана йому у користування до набрання чинності цим Кодексом або на якій розташований житловий будинок, господарська будівля чи споруда, набуті у власність громадянином в установленому законодавством порядку»;
 
Враховано частково   у частині першій слова «яка перебуває у його користуванні» замінити словами «яка була передана йому в користування до набрання чинності цим Кодексом або за результатами земельних торгів зі створення і розвитку сімейних фермерських господарств або на якій розташована будівля, споруда, що перебуває у його власності»;
 
    -32- Мірошніченко І.В.
2) у підпункті 11 пункту 1:
11) у статті 118:
частину першу викласти у такій редакції:
«1. Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки, яка була передана йому у користування за результатами земельних торгів зі становлення і розвитку сімейних фермерських господарств або у користування до набрання чинності цим Кодексом, або на яких розташована будівля, споруда, що перебуває у його власності, подає заяву до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.
До заяви додається технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка замовляється громадянином без надання дозволу на її розроблення»;
частину другу викласти у такій редакції:
«2. У випадку визначеному в частині першій цієї статті відповідний органи місцевого самоврядування у місячний строк з дня отримання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) приймає рішення про її затвердження та передачу земельної ділянки у власність»;
абзац перший частини сьомої викласти у такій редакції:
«Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк, перевіряє відомості реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, держателями (розпорядниками, володільцями, адміністраторами) яких є державні органи, та визначає, чи відноситься розпорядження земельною ділянкою до повноважень відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, чи скористався громадянин правом на безоплатне одержання у власність земельної ділянки у межах норм, визначених цим Кодексом, по відповідному виду використання, в тому числі не отримував грошової винагороди відповідно до частини четвертої статті 121 цього Кодексу і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні»;
доповнити частину сьому після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
«Підставою відмови у наданні такого дозволу є:
- звернення громадянина до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, до компетенції якого не належить надання дозволу на відведення такої ділянки;
- використання громадянином права на безоплатне одержання у власність земельної ділянки у межах норм, визначених цим Кодексом, по відповідному виду використання, в тому числі отримання грошової винагороди відповідно до частини четвертої статті 121 цього Кодексу;
- відсутність нотаріально засвідченої згоди землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб);
- невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку».
 
Відхилено    
68. речення третє частини шостої викласти в такій редакції:
 
      
69. «До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб), документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства) та документи, що підтверджують відповідність громадянина критеріям, визначеним у частині п’ятій статті 116 цього Кодексу (у разі надання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства).»;
 
-33- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац четвертий підпункту 11 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб), документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства) та документи, що підтверджують відповідність громадянина одному із критеріїв, визначених у частині п’ятій статті 116 цього Кодексу (у разі надання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства).»;
 
Враховано частково   третє речення частини шостої доповнити словами та цифрами «та документи, що підтверджують відповідність громадянина одному з критеріїв, визначених у частині шостій статті 116 цього Кодексу (у разі надання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства)»;
в абзаці першому частини сьомої:
перше речення після слів «у місячний строк» доповнити словами та цифрами «перевіряє відомості щодо подання громадянином клопотання про виплату грошової винагороди відповідно до частини четвертої статті 121 цього Кодексу»;
друге речення після слів «бути лише» доповнити словами та цифрами «подання громадянином клопотання про виплату грошової винагороди відповідно до частини четвертої статті 121 цього Кодексу»;
 
    -34- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Підпункт 11 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити абзацами такого змісту:
«частину сьому доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки забезпечує відображення на картографічній основі Державного земельного кадастру орієнтовного місця розташування земельної ділянки, цільового призначення земельної ділянки та її орієнтовних розмірів. Інформація про орієнтовне місце розташування земельної ділянки, що відображена на картографічній основі Державного земельного кадастру, її цільове призначення та орієнтовні розміри, а також рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо її відведення оприлюднюються на безоплатній основі на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин».
 
Відхилено    
70. 12) статтю 119 викласти в такій редакції:
 
-35- Сольвар Р.М.
Пункт 12 частини першої розділу першого законопроекту (зміни до статті 119 Земельного Кодексу України) виключити.
 
Відхилено   13) статтю 119 викласти в такій редакції:
 
    -36- Євтушок С.М.
Статтю 119 залишити у редакції чинного Земельного кодексу України:
«Стаття 119. Набуття права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність)
1. Громадяни, які добросовісно, відкрито і безперервно користуються земельною ділянкою протягом 15 років, але не мають документів, які б свідчили про наявність у них прав на цю земельну ділянку, можуть звернутися до органу державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу її у власність або надання у користування. Розмір цієї земельної ділянки встановлюється у межах норм, визначених цим Кодексом.
2. Передача земельної ділянки у власність або у користування громадян на підставі набувальної давності здійснюється в порядку, встановленому цим Кодексом.»
 
Відхилено    
    -37- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Підпункт 12 пункту 1 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -38- Гуляєв В.О.
Статтю 119 «Набуття права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність)» ЗК України залишити у діючої редакції.
 
Відхилено    
    -39- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
Підпункт 12 пункту 1 викласти в такій редакції:
«Стаття 119. Набуття права власності на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність)
Набуття громадянами права власності на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність), відповідно до статті 344 Цивільного кодексу України, здійснюється в порядку безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами згідно із статтею 118 цього Кодексу у межах норм, визначених статтею 121 цього Кодексу.»;
 
Враховано    
    -40- Кривошея Г.Г.
Підпункт 12 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
«12) статтю 119 виключити».
 
Відхилено    
71. «Набуття громадянами права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність) здійснюється в порядку безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами згідно із статтею 118 цього Кодексу у межах норм, визначених статтею 121 цього Кодексу.»;
 
   «Стаття 119. Набуття права власності на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність)
1. Набуття громадянами права власності на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність) відповідно до статті 344 Цивільного кодексу України здійснюється в порядку безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами згідно із статтею 118 цього Кодексу у межах норм, визначених статтею 121 цього Кодексу»;
 
72. 13) у статті 121:
 
-41- Мірошніченко І.В.
3) підпункт 13 пункту 1 викласти у такій редакції:
«13) у статті 121:
пункт «а» частини першої викласти в такій редакції:
«а) для ведення фермерського господарства:
в розмірі, що не перевищує 2,0 гектара - у випадках, передбачених статтею 31-1 цього Кодексу;
в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) визначається як середній по цих підприємствах. У разі відсутності сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради розмір земельної частки (паю) визначається як середній по району – у випадках, передбачених статтями 31 та 32 цього Кодексу;
пункт «б» частини першої викласти в такій редакції:
«б) для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара»;
частину другу виключити».
 
Враховано   14) у статті 121:
 
    -42- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
Підпункт 13 пункту 1 викласти в такій редакції:
У статті 121:
пункт «а» частини першої викласти в такій редакції:
«а) для ведення фермерського господарства:
в розмірі, що не перевищує 2,0 гектара (у випадках, передбачених статтею 31-1 цього Кодексу);
в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) визначається як середній по цих підприємствах. У разі відсутності сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради розмір земельної частки (паю) визначається як середній по району.»;
пункт «б» частини першої викласти в такій редакції:
«б) для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара (у випадках, визначених частиною шостою статті 116 цього Кодексу)»;
частину другу виключити;
 
Враховано    
73. пункт «а» частини першої викласти в такій редакції:
 
   пункти «а» і «б» частини першої викласти в такій редакції:
 
74. «а) для ведення фермерського господарства:
 
   «а) для ведення фермерського господарства:
 
75. в розмірі, що не перевищує 2, 0 гектара (у випадках, передбачених статтею 31-1 цього Кодексу);
 
   в розмірі, що не перевищує 2,0 гектара (у випадках, передбачених статтею 31-1 та частиною другою статті 32 цього Кодексу);
 
76. в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) визначається як середній по цих підприємствах. У разі відсутності сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради розмір земельної частки (паю) визначається як середній по району.»;
 
   в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) визначається як середній по цих підприємствах. У разі відсутності сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради розмір земельної частки (паю) визначається як середній по району;
 
77. пункт «б» частини першої викласти в такій редакції:
 
   б) для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара (у випадках, визначених частиною шостою статті 116 цього Кодексу)»;
 
78. «б) для ведення особистого селянського господарства - не більше 1, 0 гектара (у випадках, визначених частиною п’ятою статті 116 цього Кодексу)»;
 
   частину другу виключити;
 
79. частину другу виключити;
 
-43- Кривошея Г.Г.
Абзац восьмий підпункту 13 пункту 1 розділу І виключити ( частину другу статті 121 Земельного кодексу України залишити в чинній редакції).
 
Відхилено   доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Громадяни України, які подали клопотання про виплату грошової винагороди відповідно до статті 17-2 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», не мають права на безоплатне одержання у власність земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва та/або ведення особистого селянського господарства, та/або садівництва в межах норм, встановлених цим Кодексом, по відповідному виду використання»;
 
80. 14) у статті 128:
 
-44- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
У підпункті 14 пункту 1:
У статті 128:
Новий пункт «д» частини п’ятої викласти в такій редакції:
«д) порушення землекористувачем вимог, встановлених у частині другій і четвертій статті 31-1 та частинах другій-третій статті 111-1 цього Кодексу.»;
Частину сьому викласти в такій редакції:
«7. Договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає нотаріальному посвідченню. Договір купівлі-продажу земельної ділянки є підставою для державної реєстрації права власності на земельну ділянку. У разі продажу земельної ділянки з розстроченням платежу, державна реєстрація права власності на земельну ділянку здійснюється після оплати (сплати) першого платежу.»;
У частині дев’ятій слова « (а у випадку викупу земельної ділянки орендарем відповідно до статті 31-1 цього Кодексу - на двадцять років, якщо менший строк не погоджений покупцем).» замінити словами « (а у випадку викупу орендарем земельної ділянки, отриманої ним на земельних торгах зі становлення і розвитку сімейних фермерських господарств - на двадцять років, якщо менший строк не погоджений покупцем).»;
 
Враховано частково   15) у статті 128:
 
81. частину п’яту доповнити новим пунктом «д» такого змісту:
 
   частину п’яту доповнити пунктом «д» такого змісту:
 
82. «д) невиконання землекористувачем обов’язків, визначених у частині третій статті 31-1 та частині другій статті 111-1 цього Кодексу.»;
 
-45- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац третій підпункту 14 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«д) порушення землекористувачем вимог, зазначених у частині третій статті 31-1 та/або частині другій статті 111-1 цього Кодексу.».
 
Враховано   «д) порушення землекористувачем вимог, встановлених у частинах другій і п’ятій статті 31-1 та/або частинах другій і третій статті 111-1 цього Кодексу»;
 
83. у реченні другому частини сьомої слова «для видачі державного акта на право власності на земельну ділянку та її державної реєстрації.» замінити словами «для державної реєстрації права власності на земельну ділянку.»;
 
   у частині сьомій слова «для видачі державного акта на право власності на земельну ділянку та її державної реєстрації» замінити словами «для державної реєстрації права власності на земельну ділянку»;
 
84. речення перше частини дев’ятої після слів «на п’ять років» доповнити словами « (а у випадку викупу земельної ділянки орендарем відповідно до статті 31-1 цього Кодексу - на двадцять років, якщо менший строк не погоджений покупцем)»;
 
   перше речення частини дев’ятої доповнити словами «а у випадку викупу орендарем земельної ділянки або її частини після поділу цієї земельної ділянки, отриманої ним на земельних торгах зі створення і розвитку сімейних фермерських господарств, - на двадцять років, якщо менший строк не погоджений покупцем»;
 
85. 15) частину другу статті 134 доповнити новим абзацом двадцять восьмим такого змісту:
 
-46- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
Підпункт 15 пункту 1 викласти в такій редакції:
У статті 134:
частину другу доповнити новим абзацом двадцять восьмим такого змісту:
«придбання (викуп) орендарем земельної ділянки або її частини, отриманої ним на земельних торгах зі становлення і розвитку сімейних фермерських господарств; «;
 
Враховано частково   16) частину другу статті 134 доповнити абзацом такого змісту:
 
86. «викупу земельної ділянки її орендарем відповідно до статті 31-1 цього Кодексу; «;
 
   «викупу орендарем земельної ділянки або її частини після поділу цієї земельної ділянки, отриманої ним на земельних торгах зі створення і розвитку сімейних фермерських господарств»;
 
87. 16) у статті 135:
 
-47- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
У підпункті 16 пункту 1:
У статті 135:
Новий абзац четвертий частини третьої викласти в такій редакції:
«У разі проведення земельних торгів зі становлення і розвитку сімейних фермерських господарств їх учасником є виключно громадянин України, загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які належать йому на праві власності та інших речових правах, не перевищують 20 гектарів.»;
новим абзац шостий частини четвертої виключити.
 
Враховано   17) у статті 135:
 
88. частину третю доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
 
   частину третю доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
89. «Учасником земельних торгів з надання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності для створення та розвитку сімейних фермерських господарств може бути виключно громадянин України. Не може бути учасником таких земельних торгів громадянин, загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які належать йому на будь-яких речових правах, становить більше 20 гектарів.»;
 
-48- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Перше речення абзацу третього підпункту 16 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Учасником земельних торгів з надання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності для створення та розвитку сімейних фермерських господарств може бути виключно громадянин України, який є членом сімейного фермерського господарства, створеного відповідно до вимог Закону України «Про фермерське господарство» та зареєстрованого на території сільської, селищної, міської ради або об’єднаної територіальної громади, на якій розташована земельна ділянка, щодо якої проводяться земельні торги.».
 
Враховано частково   «У разі проведення земельних торгів зі створення і розвитку сімейних фермерських господарств їх учасником є виключно громадянин України. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які належать йому на праві власності та перебувають у користуванні, не може перевищувати 20 гектарів»;
 
90. частину четверту доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
 
-49- Кривошея Г.Г.
Абзаци четвертий, п’ятий підпункту 16 пункту 1 розділу 1 виключити.
 
Відхилено   частину четверту доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
91. «У разі проведення земельних торгів з передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності для створення та розвитку сімейних фермерських господарств у рішенні зазначаються також земельні ділянки, права на які виставляються на торги для зазначених цілей.»;
 
-50- Кулініч О.І.
Абзац шостий частини четвертої викласти в редакції:
«У разі проведення земельних торгів з передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності для створення та розвитку сімейних фермерських господарств організатором земельних торгів також зазначається про це у рішенні.»;
 
Враховано   «У разі проведення земельних торгів зі створення і розвитку сімейних фермерських господарств їх організатором також зазначається про це у рішенні»;
 
92. частину восьму після слів «земельної ділянки або» доповнити цифрою «50%»;
 
   частину восьму після слів «земельної ділянки або» доповнити цифрами та словом «50 відсотків»;
 
93. 17) частину другу статті 136 доповнити новим абзацом другим такого змісту:
 
-51- Мірошніченко І.В.
підпункт 17 пункту 1 викласти у такій редакції:
«Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, право оренди на які виставляється на земельні торги зі становлення і розвитку сімейних фермерських господарств одним органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, не може становити менше 50% загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, прав власності та користування якими було набуто за результатами земельних торгів організованих цим органом та переданих ним безоплатно у власність у попередньому календарному році. Забороняється включення органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, що здійснює розпорядження земельними ділянками державної чи комунальної власності, земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності до переліку земельних ділянок, права на які виставляються на земельні торги у разі, якщо протягом поточного року право на жодну земельну ділянку сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності не було набуто на земельних торгах зі становлення і розвитку сімейних фермерських господарств, організатором яких виступив цей орган».
 
Враховано   18) у статті 136:
частину першу після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
«Не менше 50 відсотків загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, які та права на які включені до переліку, зазначеного у частині першій цієї статті, одним органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, має становити площа земельних ділянок, право оренди на які виставляється на земельні торги зі створення і розвитку сімейних фермерських господарств. Право оренди на земельні ділянки, які передбачається передати за результатами земельних торгів зі створення і розвитку сімейних фермерських господарств, має бути виставлено на земельні торги протягом року з дня затвердження такого переліку.
Земельні ділянки, включені до переліку, зазначеного у частині першій цієї статті, право оренди на які передбачається передати за результатами земельних торгів зі створення і розвитку сімейних фермерських господарств, забороняється виключати із такого переліку та передавати у власність чи користування для інших цілей, крім передачі їх у користування для потреб встановлених статтею 7 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», а також крім випадку, якщо торги визнано такими, що не відбулися, з підстави відсутності учасників або наявності тільки одного учасника, і для участі у повторних торгах не зареєстровано жодного учасника».
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;
 
94. «Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, право оренди на які виставляється на земельні торги для створення та розвитку сімейних фермерських господарств одним органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, не може становити менше 50% загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, прав власності та користування якими було набуто за результатами земельних торгів, організованих цим органом у попередньому календарному році. Забороняється включення органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, що здійснює розпорядження земельними ділянками державної чи комунальної власності, земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності до переліку земельних ділянок, права на які виставляються на земельні торги у разі, якщо протягом поточного року право на жодну земельну ділянку сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності не було набуто на земельних торгах, організатором яких виступив цей орган, для створення та розвитку сімейних фермерських господарств.»;
 
-52- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
Підпункт 17 пункту 1 викласти в такій редакції:
У статті 136:
Частину першу доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«Під час підготовки організатором лотів до проведення земельних торгів, не менше ніж 50% загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності які або права на які виставляються на земельні торги у поточному році, мають бути включені таким організатором до переліку земельних ділянок, права на які виставляються на земельні торги зі становлення і розвитку сімейних фермерських господарств. Забороняється проведення наступних земельних торгів у випадку, якщо менше ніж 50% загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності не було виставлено таким організатором на земельних торгах зі становлення і розвитку сімейних фермерських господарств.»;
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
Новий абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
«Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, право оренди на які виставляється на земельні торги зі становлення і розвитку сімейних фермерських господарств одним органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, не може становити менше 50% загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, прав власності та користування якими було набуто за результатами земельних торгів організованих цим органом та переданих ним безоплатно у власність у попередньому календарному році. Забороняється включення органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, що здійснює розпорядження земельними ділянками державної чи комунальної власності, земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності до переліку земельних ділянок, права на які виставляються на земельні торги у разі, якщо протягом поточного року право на жодну земельну ділянку сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності не було набуто на земельних торгах зі становлення і розвитку сімейних фермерських господарств, організатором яких виступив цей орган.»;
 
Враховано редакційно   частину четверту доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:
«Документація із землеустрою, яка розробляється при підготовці лотів до проведення земельних торгів зі створення і розвитку сімейних фермерських господарств, має також містити відомості про обмеження у використанні земель, визначені у статті 111-1 цього Кодексу».
 
    -53- Воропаєв Ю.М.
Новий абзац частини другої статті 136 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
«Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, право оренди на які виставляється на земельні торги для створення та розвитку сімейних фермерських господарств, одним органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, протягом календарного року, не може становити менше 10% загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, права оренди на які виставляється на земельні торги в загальному порядку, одним органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування протягом цього ж календарного року.».
 
Відхилено    
    -54- Івченко В.Є.
У статі 136:
частину першу після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
«Не менше 50 відсотків загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, які та права на які включені до переліку, зазначеного у частині першій цієї статті, одним органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, має становити площа земельних ділянок, право оренди на які виставляються на земельні торги зі створення і розвитку сімейних фермерських господарств. Право оренди на земельні ділянки, які передбачається передати за результатами земельних торгів зі створення і розвитку сімейних фермерських господарств, мають бути виставлені на земельні торги протягом року з дня затвердження такого переліку.
Земельні ділянки, включені до переліку, зазначеного у частині першій цієї статті, право оренди на які передбачається передати за результатами земельних торгів зі створення і розвитку сімейних фермерських господарств, забороняється виключати із такого переліку та передавати у власність чи користування для інших цілей, крім передачі їх у користування для потреб встановлених статтею 7 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», а також крім випадку, коли торги визнано такими, що не відбулися, з підстави відсутності учасників або наявності тільки одного учасника, і для участі у повторних торгах не зареєстровано жодного учасника».
частину четверту доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:
«Документація із землеустрою, яка розробляться при підготовці лотів до проведення земельних торгів зі створення і розвитку сімейних фермерських господарств має також містити відомості про обмеження у використанні земель визначені у статті 111-1 цього Кодексу».
 
Враховано    
    -55- Кривошея Г.Г.
Підпункт 17 пункт 1 розділу І викласти в такій редакції:
17) частину другу статті 136 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, право оренди на які виставляються на земельні торги для створення та розвитку сімейних фермерських господарств одним органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, не може становити менше 50% загальної площі земельних діля6нок сільськогосподарського призначення, прав власності та користування якими було набуто за результатами земельних торгів, організованих цим органом у попередньому календарному році.»
 
Відхилено    
95. 18) у статті 137:
 
-56- Кривошея Г.Г.
Підпункт 18 пункту 1 розділу І виключити.
 
Відхилено   19) у статті 137:
 
96. частину четверту доповнити новим абзацом п’ятнадцятим такого змісту:
 
   частину четверту доповнити абзацом п’ятнадцятим такого змісту:
 
97. «У разі проведення земельних торгів з передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності для створення та розвитку сімейних фермерських господарств у оголошенні зазначаються також земельні ділянки, права на які виставляються на торги для зазначених цілей.»;
 
-57- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
У підпункті 18 пункту 1:
У статті 137:
новий абзац п’ятнадцятий частини четвертої викласти в такій редакції:
«У разі проведення земельних торгів зі становлення і розвитку сімейних фермерських господарств, в оголошенні зазначаються також земельні ділянки, права на які виставляються на торги для зазначених цілей.»;
Речення друге пункту «б» частини сьомої доповнити словами «а для участі у земельних торгах зі становлення і розвитку сімейних фермерських господарств також подають документи, які підтверджують відповідність особи вимогам, встановленим у частині другій статті 31-1 та частині третій статті 135 цього Кодексу.»;
Новий пункт «г» частини 7 виключити.;
 
Враховано частково   «У разі проведення земельних торгів зі створення і розвитку сімейних фермерських господарств організатором земельних торгів також зазначається про це у рішенні»;
 
98. частину сьому доповнити новим пунктом «г» такого змісту:
 
      
99. «г) документи, які підтверджують відповідність особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, критеріям, зазначеним у абзаці четвертому частини третьої статті 135 цього Кодексу (у випадку проведення земельних торгів з передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності для створення та розвитку сімейних фермерських господарств).»;
 
-58- Кулініч О.І.
Частину тридцять першу статті 137 Земельного кодексу України доповнити реченням другим такого змісту: «Документ про оплату разом з договором купівлі-продажу, оренди земельної ділянки, емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки є підставою для державної реєстрації відповідного речового права переможця на земельну ділянку».
 
Враховано   друге речення абзацу першого пункту «б» частини сьомої доповнити словами і цифрами «а для участі у земельних торгах зі створення і розвитку сімейних фермерських господарств також подають документи, які підтверджують відповідність особи вимогам, встановленим у частині третій статті 135 цього Кодексу»;
частину двадцять шосту доповнити другим реченням такого змісту: «Документ про оплату разом з договором купівлі-продажу, оренди земельної ділянки, емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки є підставою для державної реєстрації відповідного речового права переможця земельних торгів на земельну ділянку»;
 
100. 19) частину першу статті 141 доповнити новим пунктом «ж» такого змісту:
 
   20) частину першу статті 141 доповнити пунктом «ж» такого змісту:
 
101. «ж) порушення землекористувачем вимог, зазначених у частині третій статті 31-1 та частині другій статті 111-1 цього Кодексу.»;
 
-59- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац другий підпункту 19 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«ж) порушення землекористувачем вимог, зазначених у частині третій статті 31-1 та/або частині другій статті 111-1 цього Кодексу.».
 
Враховано   «ж) порушення землекористувачем вимог, зазначених у частинах другій і п’ятій статті 31-1 та/або частинах другій і третій статті 111-1 цього Кодексу»;
 
    -60- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
У підпункті 19 пункту 1:
У статті 141:
новий пункт «ж» частини першої викласти в такій редакції:
«ж) порушення землекористувачем вимог, зазначених у частинах другій і четвертій статті 31-1 та частинах другій-третій статті 111-1 цього Кодексу.»;
 
Враховано частково    
102. 20) частину першу статті 143 доповнити новим пунктом «е» такого змісту:
 
-61- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
Підпункт 20 пункту 1виключити.;
 
Відхилено   21) частину першу статті 143 доповнити пунктом «е» такого змісту:
 
103. «е) порушення землекористувачем вимог, зазначених у частині третій статті 31-1 та частині другій статті 111-1 цього Кодексу.»;
 
-62- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац другий підпункту 20 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«е) порушення землекористувачем вимог, зазначених у частині третій статті 31-1 та/або частині другій статті 111-1 цього Кодексу.».
 
Враховано   «е) порушення землекористувачем вимог, зазначених у частинах другій і п’ятій статті 31-1 та/або частині другій і третій статті 111-1 цього Кодексу»;
 
104. 21) у пункті «к» частини першої статті 211 слова «порушення строку видачі державного акта на право власності на земельну ділянку.» замінити словами «порушення землекористувачем вимог, зазначених у частині третій статті 31-1 та частині другій статті 111-1 цього Кодексу.».
 
-63- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Підпункт 21 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«21) у частині першій статті 211:
у пункті «й» слова «щодо відведення земельних ділянок» замінити словами « (клопотань) щодо надання дозволу на розроблення документації із землеустрою та надання земельних ділянок у власність»;
у пункті «к» слова «порушення строку видачі державного акта на право власності на земельну ділянку» замінити словами «порушення землекористувачем вимог, зазначених у частині третій статті 31-1 та/або частині другій статті 111-1 цього Кодексу».
 
Враховано частково   22) пункт «к» частини першої статті 211 викласти в такій редакції:
«к) порушення вимог, зазначених у частинах другій і п’ятій статті 31-1 та\або частинах першій-третій статті 111-1 цього Кодексу»;
 
    -64- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
У підпункті 21 пункту 1:
У статті 211:
пункт «к» частини першої викласти в такій редакції:
«к) порушення вимог, зазначених у частинах другій і четвертій статті 31-1 та частинах першій-третій статті 111-1 цього Кодексу.»;
 
Враховано    
105. 22) у Розділі Х «Перехідні положення»:
 
-65- Гуляєв В.О.
У частині 15 Розділу ХПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ слова «не раніше 1 січня 2018 року» замінити словами : «не раніше 1 січня 2019 року» і далі за текстом;
 
Відхилено   23) у розділі Х «Перехідні положення»:
 
106. у підпункті «а» пункту п’ятнадцятого слова «крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб; « замінити словами «крім відчуження їх для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності, а також викупу громадянином України земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, переданої йому на земельних торгах в оренду для створення та розвитку сімейних фермерських господарств відповідно до статті 31-1 цього Кодексу; «;
 
-66- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
Підпункт 22 пункту 1 викласти в такій редакції:
у Розділі Х «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»:
пункт 15 викласти в такій редакції:
«15. До набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2019 року, не допускається:
а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім:
відчуження їх для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності;
придбання (викуп) громадянином України земельних ділянок, переданих йому в оренду для ведення фермерського господарства на земельних торгах зі становлення і розвитку сімейних фермерських господарств;
б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім:
передачі їх у спадщину;
обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону;
зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами;
відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності;
Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами «а» та «б» цього пункту, запроваджується за умови набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2019 року, в порядку, визначеному цим Законом.
Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами «а» та «б» цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).»;
 
Враховано частково   у пункті 15:
у підпункті «а» слова «крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб» замінити словами «крім відчуження їх для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності, а також викупу громадянином України земельної ділянки (її частини після формування її в окрему земельну ділянку), переданої йому в оренду на земельних торгах зі створення та розвитку сімейних фермерських господарств»;
 
107. у абзаці першому підпункту «б» пункту п’ятнадцятого слова «вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, « замінити словами «відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності, «;
 
   в абзаці першому підпункту «б» слова «вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб» замінити словами «відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності»;
 
108. пункт п’ятнадцятий доповнити новим підпунктом «в» такого змісту:
 
      
109. «в) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок приватної власності, викуплених громадянами України, яким такі земельні ділянки були передані на земельних торгах в оренду із земель державної та комунальної власності для створення та розвитку сімейних фермерських господарств відповідно до статті 31-1 цього Кодексу, крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та відчуження їх для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності.»;
 
-67- Гуляєв В.О.
У пункті в) частини 15 Розділу ХПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ після слів «господарств відповідно до статті 31-1 цього Кодексу,» доповнити наступним реченням: «протягом 7 років з дня державної реєстрації права власності на них, а земельних ділянок, придбаних із земель державної чи комунальної власності для ведення фермерського господарства із розстроченням платежу, відповідно до вимог статті 31-1 цього Кодексу – до повної сплати викупної ціни» і далі за текстом.
слова «не раніше 1 січня 2018 року» замінити словами : «не раніше 1 січня 2019 року» і далі за текстом.
 
Відхилено      
110. у зв’язку з цим абзаци другий та третій підпункту «б» пункту п’ятнадцятого вважати абзацами другим та третій відповідно підпункту «в» пункту п’ятнадцятого;
 
-68- Кулініч О.І.
Зміни до абзацу другого та третього підпункту «б» пункту п’ятнадцятого - виключити
Зміни до абзацу другого підпункту «б» пункту п’ятнадцятого – виключити;
Зміни до абзацу третього підпункту «б» пункту п’ятнадцятого – виключити.
 
Враховано      
111. у абзаці другому підпункту «б» пункту п’ятнадцятого слова «"а" та "б"« замінити словами ««а», «б», «в»«;
 
      
112. у абзаці третьому підпункту «б» пункту п’ятнадцятого слова «"а" та "б"« замінити словами ««а», «б», «в»«.
 
      
113. доповнити пунктом 21 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 21 такого змісту:
 
114. «21. Положення частини восьмої статті 20 та статті 111-1 цього Кодексу не застосовуються до земельних ділянок державної та комунальної власності, переданих у користування (оренда, суперфіцій, емфітевзис) без проведення земельних торгів, земельних ділянок, набутих у приватну власність із земель державної та комунальної власності в порядку безоплатної приватизації до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності».
 
-69- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
Новий пункт 21 вважати пунктом 20-1 та викласти в такій редакції:
«20-1. Положення статті 111-1 цього Кодексу не застосовуються до земельних ділянок державної та комунальної власності, переданих у користування (оренда, суперфіцій, емфітевзис) без проведення земельних торгів, або набутих у приватну власність в порядку безоплатної приватизації до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності».
Розпочаті до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності» земельні торги підлягають завершенню.».
 
Враховано   «21. Положення статті 111-1 цього Кодексу не застосовуються до земельних ділянок державної та комунальної власності, переданих у користування (оренда, суперфіцій, емфітевзис) без проведення земельних торгів або набутих у приватну власність в порядку безоплатної приватизації до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності».
 
115. Рішення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування про надання дозволу на розробку документації із землеустрою, прийняті до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності», зберігають чинність.
 
-70- Івченко В.Є.
Новий пункт 21доповнити абзацом такого змісту:
У разі, якщо документація із землеустрою щодо земельних ділянок включених до переліку земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них, які виставлені на земельні торги, розроблена до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності» і такі земельні ділянки, або права на них виставляються на земельні торги зі створення і розвитку сімейних фермерських господарств, організатором таких земельних торгів розробляється технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), якою встановлюються обмеження у використанні земель, визначені у статті 111-1 цього Кодексу».
 
Враховано      
116. Розпочаті до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності» процедури проведення земельних торгів підлягають завершенню.».
 
-71- Кривошея Г.Г.
Абзац одинадцятий підпункту 22 пункту 1 розділу І законопроекту (запропонована частина друга пункту 21 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України) викласти в такій редакції:
«Рішення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування про надання дозволу на розробку документації із землеустрою, прийняті до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності», зберігають чинність. Рішення про затвердження такої документації, яка на час набрання чинності цим Законом не була затверджена, приймають органи, визначені статтею 122 цього Кодексу, у порядку, визначеному цим Кодексом.».
 
Відхилено   Розпочаті до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності» земельні торги підлягають завершенню.
У разі якщо документація із землеустрою щодо земельних ділянок включених до переліку земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них, які виставлені на земельні торги, розроблена до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності» і право оренди на такі земельні ділянки виставляється на земельні торги зі створення і розвитку сімейних фермерських господарств, організатором таких земельних торгів розробляється технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), якою встановлюються обмеження у використанні земель, визначені у статті 111-1 цього Кодексу».
 
117. 2. У Законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 46-47, ст.280) із змінами:
 
   5. У Законі України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102 із наступними змінами):
 
118. 1) речення перше частини першої статті 8 після слів «орендарем у суборенду» доповнити словами « (крім випадків, визначених законом)»;
 
-72- Кулініч О.І.
Речення перше частини першої викласти в такій редакції: «Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця (крім, випадків визначених законом)».
 
Враховано   1) перше речення частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
«Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця (крім випадків, визначених законом)»;
 
119. 2) статтю 15 доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
 
   2) статтю 15 доповнити новою частиною такого змісту:
 
120. «Договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, переданої на земельних торгах для створення та розвитку сімейних фермерських господарств, а також земельної ділянки державної чи комунальної власності, переданої без проведення земельних торгів, має також містити умови, передбачені статтями 31-1 та 111-1 Земельного кодексу України.»;
 
-73- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
У підпункті 2 пункту 2:
У статті 15:
нову частину п’яту викласти в такій редакції:
«Договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, що передана на земельних торгах зі становлення і розвитку сімейних фермерських господарств або без проведення земельних торгів, має також містити умови, передбачені статтями 31-1 та 111-1 Земельного кодексу України.»;
 
Враховано   «Договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, що передана на земельних торгах зі створення і розвитку сімейних фермерських господарств, має також містити умови, передбачені статтями 31-1 та 111-1 Земельного кодексу України», а земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, що передана без проведення земельних торгів, – умови, передбачені статтею 111-1 Земельного кодексу України»;
 
121. 3) статтю 19 доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
 
   3) статтю 19 доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
122. «Строк оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, яка передається в оренду на земельних торгах для створення та розвитку сімейних фермерських господарств, встановлюється у 7 років, земельної ділянки під закладення багаторічних насаджень - 25 років, а земельної ділянки меліорованих земель і на якій проводиться гідротехнічна меліорація - 10 років з дня державної реєстрації права оренди на відповідну земельну ділянку.»;
 
-74- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
У підпункті 3 пункту 2:
У статті 19:
Нову частину п’яту викласти в такій редакції
«Строк оренди земельної ділянки, що передається із земель державної чи комунальної власності для ведення фермерського господарства на земельних торгах зі становлення і розвитку сімейних фермерських господарств, встановлюється у 7 років з дня державної реєстрації права оренди на відповідну земельну ділянку.»;
 
Враховано   «Строк оренди земельної ділянки, що передається із земель державної чи комунальної власності для ведення фермерського господарства на земельних торгах зі створення і розвитку сімейних фермерських господарств, встановлюється у 7 років з дня державної реєстрації права оренди на відповідну земельну ділянку»;
 
123. 4) статтю 23 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
 
-75- Мірошніченко І.В.
5) підпункт 4 пункт 2 (зміни до Закону України «Про оренду землі») викласти у такій редакції:
«4) статтю 23 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
«Орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності, що передані на земельних торгах, не може бути зменшена за згодою сторін протягом строку дії договору оренди, а також при його поновленні, крім випадків, передбачених законом».
 
Враховано редакційно   4) статтю 23 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
124. «У разі, якщо після укладення договору оренди земельної ділянки державної чи комунальної власності розмір орендної плати є меншим за встановлений Податковим кодексом України мінімальний розмір орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, орендна плата збільшується до мінімального розміру орендної плати без внесення змін до договору оренди землі.».
 
-76- Кулініч О.І.
Статтю 23 Закону України «Про оренду землі» доповнити частиною такого змісту:
«Орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності, передані в оренду на земельних торгах, не може бути зменшена за згодою сторін протягом строку дії договору оренди, а також при його поновленні.».
 
Враховано   «Орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності, передані в оренду на земельних торгах, не може бути зменшена за згодою сторін протягом строку дії договору оренди, а також при його поновленні»;
5) частину другу статті 25 доповнити абзацом шостим такого змісту:
«у разі передачі земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності в оренду на земельних торгах зі створення та розвитку сімейних фермерських господарств - дотримуватись вимог, зазначених у частинах другій і п’ятій статті 31-1 та частинах другій і третій статті 111-1 Земельного кодексу України».
 
    -77- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
У підпункті 4 пункту 2:
У статті 23:
Нову частину четверту викласти в такій редакції:
«Орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності, що передані на земельних торгах, не може бути зменшена за згодою сторін протягом строку дії договору оренди, а також при його поновленні, крім випадків, передбачених законом.»;
 
Враховано редакційно    
    -78- Кулініч О.І.
Частину другу статті 25 Закону України «Про оренду землі» доповнити абзацом такого змісту:
«у разі передачі на земельних торгах в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності для створення та розвитку сімейних фермерських господарств - дотримуватись вимог, зазначених у частині третій статті 31-1 та частині другій статті 111 1 Земельного кодексу України».
 
Враховано    
    -79- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
Пункт 2 доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:
Частину першу статті 31 доповнити новим абзацом 10 такого змісту:
«порушення встановлених у частині другій і четвертій статті 31-1 та частинах другій-третій статті 111-1 Земельного кодексу України обмежень у використанні земельних ділянок.»;
 
Враховано редакційно    
    -80- Кривошея Г.Г.
Підпункт 2 розділу І доповнити підпунктом 5 такого змісту:
«5) частину першу статті 31 доповнити абзацом десятим такого змісту:
«порушення встановлених законом обмежень у використанні земельних ділянок, переданих в оренду на земельних торгах для створення та розвитку сімейних фермерських господарств, а також переданих у користування (оренда, суперфіцій, емфітевзис) без проведення земельних торгів».
 
Враховано редакційно    
125. 3.У Законі України «Про фермерське господарство» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №45, ст.363) із змінами:
 
   4. У Законі України «Про фермерське господарство» (Відомості Верховної Ради України, 2003р., № 45, ст. 363 із наступними змінами):
 
126. 1) у статті 12:
 
-81- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Підпункт 1 пункту 3 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено   1) у статті 12:
 
    -82- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
Підпункт 1 пункту 3 викласти в такій редакції:
У статті 12:
Частину першу викласти в такій редакції:
«1. Землі фермерського господарства можуть складатися із земельних ділянок, що належать на праві власності або інших речових правах відповідно до закону:
а) фермерському господарству як юридичній особі;
б) громадянам - головам (членам) фермерського господарства.»;
частину другу після слів «у власності» доповнити словами «та користування»;
 
Враховано    
127. пункт «а» частини першої після слів «на праві власності» доповнити словами «або інших речових правах»;
 
   частину першу викласти в такій редакції:
«1. Землі фермерського господарства можуть складатися із земельних ділянок, що належать на праві власності або перебувають у користуванні:
а) фермерського господарства;
б) громадянина - голови (члена) фермерського господарства»;
 
128. пункт «б» частини першої після слів «на праві приватної власності» доповнити словами «або інших речових правах.»;
 
   частину другу після слів «у власності» доповнити словами «та користуванні»;
 
129. пункт «в» частини першої виключити;
 
-83- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
Пункт 3 доповнити новим підпунктом 1-1 такого змісту:
Статтю 13 викласти в такій редакції:
«Стаття 13. Приватизація земельних ділянок членами фермерських господарств
Приватизація земельних ділянок державної чи комунальної власності членами фермерських господарств здійснюється в порядку, передбаченому Земельним кодексом України.»
 
Враховано   2) статтю 13 викласти в такій редакції:
«Стаття 13. Приватизація земельних ділянок членами фермерських господарств
1.Приватизація земельних ділянок державної чи комунальної власності членами фермерських господарств здійснюється в порядку, передбаченому Земельним кодексом України»;
 
    -84- Кулініч О.І.
Статтю 13 викласти в такій редакції:
«Стаття 13. Стаття 13. Приватизація земельних ділянок членами фермерських господарств
Приватизація земельних ділянок державної чи комунальної власності членами фермерських господарств здійснюється в порядку передбаченому Земельним кодексом України.
 
Враховано    
130. 2) у статті 15:
 
   3) у статті 15:
 
131. абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
   абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
132. «1. Фермерські господарства, у власності та користуванні яких є земельні ділянки, зобов'язані: «;
 
   «1. Фермерські господарства, у власності та користуванні яких є земельні ділянки, зобов'язані»;
 
133. частину другу після слова «власників» доповнити словами «та користувачів».
 
-85- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
Доповнити новою статтею 24-1 такого змісту:
«27.Пункт 3 доповнити новим підпунктом 1-2 такого змісту:
доповнити новою статтею 24-1 такого змісту:
«Стаття 24-1. Особливості господарської діяльності сімейного фермерського господарства
Сімейне фермерське господарство здійснює (провадить) свою господарську діяльність з обмеженнями встановленими відповідно до закону.
Сімейне фермерське господарство використовує земельну ділянку державної чи комунальної власності, що передана в оренду із земель державної чи комунальної власності для ведення фермерського господарства на земельних торгах зі становлення і розвитку сімейних фермерських господарств виключно для закладання та вирощування багаторічних насаджень, тваринництва, овочівництва, ведення органічного виробництва, а також для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції.»
 
Враховано   частину другу після слова «власників» доповнити словами «та користувачів».
4) доповнити статтею 24-1 такого змісту:
«Стаття 24-1. Особливості господарської діяльності сімейного фермерського господарства
1. Сімейне фермерське господарство здійснює (провадить) свою господарську діяльність з обмеженнями, встановленими відповідно до закону.
2.Сімейне фермерське господарство використовує земельну ділянку державної чи комунальної власності, що передана в оренду із земель державної чи комунальної власності для ведення фермерського господарства на земельних торгах зі становлення і розвитку сімейних фермерських господарств, виключно для закладання та вирощування багаторічних насаджень, тваринництва, овочівництва, ведення органічного виробництва, а також для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції».
 
134. 4. Частину п’яту статті 21 Закону України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 8, ст.61, із мінами) після слів «іншої документації із землеустрою» доповнити словами «, а також на підставі договорів.».
 
-86- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
Пункт 4 викласти в такій редакції:
У статті 21:
Частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Відомості про обмеження у використанні земель вносяться до Державного земельного кадастру на підставі:
схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;
проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів;
проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
іншої документації із землеустрою;
договору щодо земельної ділянки.»;
 
Враховано частково   6. Частину п’яту статті 21 Закону України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61; 2015 р., № 31, ст. 293) доповнити словами «а також на підставі договорів».
 
    -87- Кривошея Г.Г.
Пункт 4 розділу І виключити.
 
Відхилено    
135. 5. Пункт п’ятий частини першої статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 51, ст.553, із змінами) після слів «нерухомим майном» доповнити словами «, а також заборона передачі земельної ділянки у користування, «.
 
-88- Сольвар Р.М.
Частину 5 розділу першого законопроекту виключити.
 
Відхилено   7. У Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2016р., №1, ст.9):
1) пункт п’ятий частини першої статті 2 викласти в такій редакції:
«5) обтяження - заборона або обмеження розпорядження та/або користування нерухомим майном, встановлені законом, актами уповноважених на це органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, або такі, що виникли з правочину»;
2) у частині першій статті 4:
пункт 2 виключити;
пункт 4 викласти в такій редакції:
«4) обтяження речових прав на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва:
заборона відчуження та/або користування;
арешт;
іпотека;
податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва;
інші обтяження відповідно до закону».
 
    -89- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Пункт 5 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«5. Пункт п’ятий частини першої статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 51, ст.553, із змінами) викласти в такій редакції:
«5) обтяження - заборона розпоряджатися та/або користуватися нерухомим майном, а також заборона передачі земельної ділянки у користування, встановлена законом, актом уповноваженого на це органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадової особи або така, що виникла на підставі договору; «.
 
Враховано частково    
    -90- Голубов Д.І.
Вилучити зміни, запропоновані у проекті до пункту 5 частини першої статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 
Відхилено    
    -91- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
Пункт 5 викласти в такій редакції:
1) пункт п’ятий частини першої статті 2 викласти в такій редакції:
«5) обтяження - заборона або обмеження розпорядження та/або користування нерухомим майном, встановлені законом, актами уповноважених на це органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових осіб або такі, що виникли з правочину; «;
2) у частині першій статті 4:
у пункті другому абзац дев’ятий виключити;
пункт четвертий викласти в такій редакції:
«4) обтяження речових прав на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва:
заборона відчуження та/або користування;
арешт;
іпотека;
податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва;
інші обтяження відповідно до закону.».
 
Враховано    
136. 6. У Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, №45, ст.425) із змінами:
 
   2. У Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами):
 
137. 1) пункт 14 частини першої статті 12 після слів «для індивідуального житлового будівництва» доповнити словами «ведення особистого селянського господарства, «;
 
   1) пункт 14 частини першої статті 12, абзац другий пункту 18 частини першої статті 13, пункт 13 частини першої статті 14, абзац другий пункту 15 частини першої статті 15 після слів «для індивідуального житлового будівництва» доповнити словами «ведення особистого селянського господарства»;
 
138. 2) абзац другий пункту 18 частини першої статті 13 після слів «для індивідуального житлового будівництва» доповнити словами «ведення особистого селянського господарства, «;
 
      
139. 3) пункт 13 частини першої статті 14 після слів «для індивідуального житлового будівництва» доповнити словами «ведення особистого селянського господарства, «;
 
      
140. 4) абзац другий пункту 15 частини першої статті 15 після слів «для індивідуального житлового будівництва» доповнити словами «ведення особистого селянського господарства, «.
 
-92- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
У статті 118 Земельного кодексу України:
у реченні першому абзацу першого частини сьомої після слів «у місячний строк» доповнити словами «, перевіряє відомості щодо подання громадянином клопотання про виплату грошової винагороди відповідно до частини четвертої статті 121 цього Кодексу»;
у реченні другому абзацу першому частини сьомої після слів «бути лише» доповнити словами «подання громадянином клопотання про виплату грошової винагороди відповідно до частини четвертої статті 121 цього Кодексу» і далі за текстом.
У статті 121 Земельного кодексу України:
Доповнити новою частиною 4 такого змісту:
«4. Громадяни України, які подали клопотання про виплату грошової винагороди відповідно до статті 17-2 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» не мають права на безоплатне одержання у власність земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва та/або ведення особистого селянського господарства та/або садівництва в межах норм, встановлених цим Кодексом, по відповідному виду використання.»;
Пункт 6 доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:
5) Розділ ІV «ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ» доповнити новою статтею 17-2 такого змісту:
«Стаття 17-2. Виплата грошової винагороди
1. Особи, визначені пунктами 19, 20 частини першої статті 6, пунктами 10-14 частини другої статті 7, пунктом 13 статті 9, абзацами 4-8, 14 пункту 1 статті 10 цього Закону, мають право на отримання грошової винагороди з державного бюджету
2. Грошова винагорода виплачується у разі добровільної відмови осіб, зазначених у частині першій цієї статті, від одержання безоплатно у власність земельних ділянок із земель державної чи комунальної власності для індивідуального житлового будівництва та/або ведення особистого селянського господарства та/або садівництва.
3. Грошова винагорода виплачується у разі подання особами, зазначеними в частині першій цієї статті, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції нотаріально засвідченого клопотання про виплату грошової винагороди, у якому така особа також зазначає про відмову від одержання земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених статтею 121 Земельного кодексу України за відповідними видами використання.
4. Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, ведеться Державний реєстр отримувачів грошової винагороди для ветеранів війни (далі - Державний реєстр грошової винагороди), який протягом трьох робочих днів з моменту отримання клопотання вносить відомості про це до такого реєстру.
5. Розмір грошової винагороди, яка виплачується відповідно до частини другої цієї статті, становить для земельних ділянок:
а) для індивідуального житлового будівництва - як середня нормативна грошова оцінка 0, 10 гектара земель населених пунктів по Україні;
б) для ведення особистого селянського господарства - як середня нормативна грошова оцінка 1, 0 гектара ріллі по Україні;
в) для садівництва - як середня нормативна грошова оцінка 0, 12 гектара багаторічних насаджень по Україні.
6. Для розрахунку розміру грошової винагороди використовуються показники нормативної грошової оцінки земель, зазначені у частині п’ятій цієї статті за рік, що передує року, в якому подано клопотання. Центральний органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин не пізніше 15 січня поточного року забезпечує інформування центрального орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення відомостями про середній розмір нормативної грошової оцінки земель.
7. Виплату грошової винагороди здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, шляхом перерахування коштів на спеціальні рахунки військових частин, установ і організацій за місцем їх служби або через відділення зв'язку, або через установи банків (шляхом перерахування на особовий рахунок отримувача) пенсіонерам - за місцем отримання пенсії, а особам, які не є пенсіонерами, - за місцем їх проживання чи одержання грошового утримання.
Особам, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах (крім пенсіонерів), виплата грошової винагороди здійснюється шляхом перерахування коштів центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, на спеціальні рахунки установ виконання покарань і слідчих ізоляторів.
У разі смерті отримувача грошова винагорода виплачується його спадкоємцю (спадкоємцям).
8. Грошова винагорода виплачується у строк не більше одного року з дня подання відповідного клопотання, одноразово у повному обсязі.
9. Грошова винагорода не виплачується у разі, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням:
не належить до категорії осіб, які мають право на отримання грошової винагороди;
отримала грошову винагороду чи скористалася правом на безоплатне одержання земельної ділянки за відповідним видом використання;
подала недостовірні відомості.
10. Порядок ведення Державного реєстру грошової винагороди та виплати грошової винагороди встановлюється Кабінетом Міністрів України.
11. Кабінет Міністрів України щорічно в проекті Державного бюджету України передбачає кошти на отримання грошової винагороди.»;
Розділ ІІ викласти в такій редакції:
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення:
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
абзаців дев’ятого та десятого підпункту 13 пункту 1, підпункту п’ятого пункту 6 Розділу І, які набираючи чинності з 1 січня 2019 року;
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
передбачити у Державному бюджеті на 2019 рік та наступні роки відповідні видатки на виплату грошової винагороди особам, зазначеним у частині першій статті 17-2 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
забезпечити щомісячне оприлюднення інформації у розрізі адміністративно-територіальних одиниць про кількість осіб, зазначених у частині першій статті 17-2 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» які звернулись з клопотання про виплату грошової винагороди та кількість осіб, які отримали таку грошову винагороду
забезпечити створення Державного реєстру отримувачів грошової винагороди для ветеранів війни
 
Враховано   2) розділ ІV доповнити статтею 17-2 такого змісту:
«Стаття 17-2. Виплата грошової винагороди
Особи, визначені пунктами 19, 20 частини першої статті 6, пунктами 10-14 частини другої статті 7, пунктом 13 статті 9, абзацами четвертим - восьмим, чотирнадцятим пункту 1 статті 10 цього Закону, мають право на отримання грошової винагороди з державного бюджету.
Грошова винагорода виплачується у разі добровільної відмови осіб, зазначених у частині першій цієї статті, від одержання безоплатно у власність земельних ділянок із земель державної чи комунальної власності для індивідуального житлового будівництва та/або ведення особистого селянського господарства та/або садівництва.
Грошова винагорода виплачується у разі подання осіб, зазначеними в частині першій цієї статті, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, нотаріально засвідченого клопотання про виплату грошової винагороди, у якому така особа також зазначає про відмову від одержання земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених статтею 121 Земельного кодексу України за відповідними видами використання.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, веде Державний реєстр отримувачів грошової винагороди для ветеранів війни (далі - Державний реєстр грошової винагороди) і протягом трьох робочих днів з моменту отримання клопотання вносить відомості про це до нього.
Розмір грошової винагороди, яка виплачується відповідно до частини другої цієї статті, для земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, ведення особистого селянського господарства, садівництва становить п’ятнадцять прожиткових мінімумів для працездатних осіб за кожну земельну ділянку відповідного виду використання
Виплату грошової винагороди здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, шляхом перерахування коштів на спеціальні рахунки військових частин, установ і організацій за місцем їх служби або через відділення зв'язку, або через установи банків (шляхом перерахування на особовий рахунок отримувача) пенсіонерам - за місцем отримання пенсії, а особам, які не є пенсіонерами, - за місцем їх проживання чи одержання грошового утримання.
Особам, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах (крім пенсіонерів), виплата грошової винагороди здійснюється шляхом перерахування коштів центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, на спеціальні рахунки установ виконання покарань і слідчих ізоляторів.
У разі смерті отримувача грошова винагорода виплачується його спадкоємцю (спадкоємцям).
7. Грошова винагорода виплачується у строк не більше одного року з дня подання відповідного клопотання, одноразово у повному обсязі.
8. Грошова винагорода не виплачується у разі, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням:
не належить до категорії осіб, які мають право на отримання грошової винагороди;
отримала грошову винагороду чи скористалася правом на безоплатне одержання земельної ділянки за відповідним видом використання;
подала недостовірні відомості.
9. Порядок ведення Державного реєстру грошової винагороди та виплати грошової винагороди встановлюється Кабінетом Міністрів України.
10. Кабінет Міністрів України щорічно в проекті Державного бюджету України передбачає кошти на отримання грошової винагороди».
3. У статті 5 Закону України «Про особисте селянське господарство» (Відомості Верховної Ради України, 2003р., № 29, ст. 232; 2015р., №21, ст. 133):
частину другу виключити;
частину сьому після цифр і слова «2,0 гектара» доповнити словами і цифрами «і які мають право на безоплатне одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства відповідно до частини шостої статті 116 Земельного кодексу України».
 
    -93- Івченко В.Є.
Статтю 17-2 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» доповнити новою частиною такого змісту
«Розмір грошової винагороди, яка виплачується відповідно до частини другої цієї статті, для земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, ведення особистого селянського господарства, садівництва становить п’ятнадцять прожиткових мінімумів для працездатних осіб за кожну земельну ділянку відповідного виду використання»
 
Враховано    
    -94- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
Розділ 1 доповнити новим пунктом 7 такого змісту:
7. У статті 5 Закону України «Про особисте селянське господарство» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №29, ст. 232):
частину другу виключити;
у частині 7 після цифр і слів «2, 0 гектара» доповнити словами і цифрами «і які мають право на безоплатне одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, відповідно до статті 116 Земельного кодексу України, «.
 
Враховано    
    -95- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Кириленко І.Г.
Розділ 1 доповнити новим пунктом 8 такого змісту:
8. Статтю 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 2-3, ст.11, із змінами) доповнити новою частиною 4-1 такого змісту:
«4-1. Платники єдиного внеску фізичні особи – підприємці, платники єдиного податку четвертої групи після реєстрації платником єдиного податку сплачують єдиний внесок за себе та за кожного з членів фермерського господарства (якщо вони не підлягають страхуванню на інших засадах) у сумі, не меншій за:
0,1 мінімального страхового внеску – перший рік;
0,2 мінімального страхового внеску – другий рік;
0,3 мінімального страхового внеску – третій рік;
0,4 мінімального страхового внеску – четвертий
0,5 мінімального страхового внеску – п’ятий рік;
0,6 мінімального страхового внеску – шостий рік;
0,7 мінімального страхового внеску – сьомий рік;
0,8 мінімального страхового внеску – восьмий рік;
0,9 мінімального страхового внеску – дев’ятий та десятий роки.
На користь платників єдиного внеску, зазначених у абзаці першому цієї частини, за умови виконання ними вимог абзаців першого – десятого цієї частини, за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснюється доплата у розмірі:
0,9 мінімального страхового внеску – перший рік;
0,8 мінімального страхового внеску – другий рік;
0,7 мінімального страхового внеску – третій рік;
0,6 мінімального страхового внеску – четвертий
0,5 мінімального страхового внеску – п’ятий рік;
0,4 мінімального страхового внеску – шостий рік;
0,3 мінімального страхового внеску – сьомий рік;
0,2 мінімального страхового внеску – восьмий рік;
0,1 мінімального страхового внеску – дев’ятий та десятий роки.»;
 
Відхилено    
141. ІІ.Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
142. 1.Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
абзаців другого-п’ятого підпункту 18 пункту 1 розділу І, цього Закону які набирають чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону;
абзаців четвертого–шостого підпункту 12, абзаців восьмого і дев’ятого підпункту 14 пункту 1 та підпункту 2 пункту 2 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2019 року.
 
143. 2.Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
144. прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
   прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
145. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
146. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
передбачити у Державному бюджеті України на 2019 рік та наступні роки відповідні видатки на виплату грошової винагороди особам, зазначеним у частині першій статті 17-2 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
забезпечити щомісячне оприлюднення інформації у розрізі адміністративно-територіальних одиниць про кількість осіб, зазначених у частині першій статті 17-2 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», які звернулись з клопотанням про виплату грошової винагороди, та кількість осіб, які отримали таку грошову винагороду;
забезпечити створення Державного реєстру отримувачів грошової винагороди для ветеранів війни.