Кількість абзаців - 193 Таблиця поправок


Про валюту (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про валюту
 
-1- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Назву Закону викласти у такій редакції: «Про валюту і валютні операції».
 
Враховано   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про валюту і валютні операції
 
1.

 
-2- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Назву Закону привести у відповідність до положень пункту 1 частини другої статті 92 Конституції України та викласти у такій редакції: «Про статус іноземних валют на території України».
 
Відхилено      
2. Цей Закон встановлює засади здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду, а також визначає права та обов’язки суб’єктів валютних операцій і уповноважених установ та відповідальність за порушення ними валютного регулювання.
 
-3- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
У абзаці першому преамбули законопроекту після слів "та відповідальність за порушення ними валютного" слово "регулювання" замінити словом "законодавства".
 
Враховано   Цей Закон визначає правові засади здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду, права та обов’язки суб’єктів валютних операцій і уповноважених установ та встановлює відповідальність за порушення ними валютного законодавства.
 
3. Метою цього Закону є забезпечення єдиної державної політики у сфері валютних операцій та вільного здійснення валютних операцій на території України.
 
   Метою цього Закону є забезпечення єдиної державної політики у сфері валютних операцій та вільного здійснення валютних операцій на території України.
 
4. Стаття 1. Принципи валютного регулювання
 
-4- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Статтю 1 «Принципи валютного регулювання» виключити як суто декларативну та замінити на Статтю 1 «Визначення валют» такого змісту:
Стаття 1. Визначення валют
Для цілей цього Закону валютами вважаються національна валюта України (гривня), іноземні валюти та монетарні (банківські) метали.
Національний банк України здійснює класифікацію валют згідно з Міжнародним стандартом для валютних кодів (ІSО 4217) у розрізі Міжнародного стандарту для держав і залежних територій (ІSО 3166), встановлених Міжнародною організацією із стандартизації.
Не вважаються валютою та не підпадають під регулювання цього Закону:
а) електронні гроші (е-mоnеy), а саме електронні безготівкові сурогати гривні або іноземної валюти (монетарних металів), які зберігаються в електронному пристрої як чіп-картка або комп’ютерна пам’ять та призначаються для здійснення електронних платежів в обмежених обсягах, визначених законодавством;
б) криптовалюти, а саме цифрові платіжні засоби, емісія та облік яких засновані на асиметричному шифруванні та застосуванні криптографічних методів захисту у замкнених системах.
Порядок використання електронних грошей (е-mоnеy) та криптовалют на території України та/або валютними резидентами України визначається окремими законами.
У разі виникнення юридичної конкуренції (різночитань, колізій) між нормами цього Закону та нормами інших законів, пріоритет мають норми цього Закону в частинах, які регулюють статус валют, визначення валютного резидентства, режим валютних операцій та правила валютного нагляду.
 
Відхилено   Стаття 2. Принципи валютного регулювання
 
5. Валютне регулювання в Україні ґрунтується на таких принципах:
 
   1. Валютне регулювання в Україні ґрунтується на таких принципах:
 
6. 1) свобода здійснення валютних операцій, що передбачає:
 
-5- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
В статті 1:
1) після абзацу першого підпункту 1 доповнити новими абзацами наступного змісту:
«право фізичних та юридичних осіб - резидентів України, укладати угоди із резидентами та/або нерезидентами України та виконувати зобов’язання, пов’язані із цими угодами, у національній чи іноземній валюті, у тому числі відкривати рахунки у фінансових установах інших країн;
право фізичних та юридичних осіб - резидентів України, придбавати іноземну валюту та валютні цінності, активи за кордоном, переміщувати через кордон валюту України та іноземну валюту, а також валютні цінності;»
 
Враховано   1) свобода здійснення валютних операцій, що передбачає:
право фізичних та юридичних осіб - резидентів України, укладати угоди із резидентами та/або нерезидентами України та виконувати зобов’язання, пов’язані із цими угодами, у національній валюті України чи в іноземній валюті, у тому числі відкривати рахунки у фінансових установах інших країн;
право фізичних та юридичних осіб - резидентів України, придбавати іноземну валюту та валютні цінності, активи за кордоном, переміщувати через митний кордон України валюту України та іноземну валюту, а також валютні цінності;
 
7. застосування обмежень і заходів захисту виключно з підстав та у порядку, визначених законом, з метою забезпечення стабільності фінансової системи і рівноваги платіжного балансу України;
 
   застосування обмежень і заходів захисту виключно з підстав та у порядку, визначених законом, з метою забезпечення стабільності фінансової системи і рівноваги платіжного балансу України;
 
8. недопущення неправомірного і необґрунтованого втручання держави у валютні операції;
 
   недопущення неправомірного і необґрунтованого втручання держави у валютні операції;
 
9. 2) ризикоорієнтованість, прозорість, достатність та ефективність валютного регулювання, який реалізується шляхом:
 
-6- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
У абзаці першому підпункту 2 слово «який» замінити словом «що».
 
Враховано   2) ризикоорієнтованість, прозорість, достатність та ефективність валютного регулювання, що реалізується шляхом:
 
10. спрямованості на забезпечення фінансової стабільності, економічного і соціального розвитку;
 
-7- Гусак В.Г.
Статтю 1 законопроекту доповнити після абзацу шостого новими абзацами наступного змісту:
«виключення невиправданого втручання держави та її органів в валютні операції суб’єктів валютних операцій;
забезпечення державою захисту прав та економічних інтересів суб’єктів валютних операцій при здійсненні валютних операцій.»
 
Відхилено   спрямованості на забезпечення фінансової стабільності, економічного і соціального розвитку;
 
11. відповідності запроваджуваних заходів захисту, строків їх застосування та обсягів пов’язаних з ними валютних обмежень існуючим масштабам і структурі системних ризиків, які загрожують фінансовій стабільності;
 
-8- Сотник О.С.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Кіраль С.І.
Пункт другий частини першої статті 1 законопроекту доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
«здійснення парламентського контролю за запровадженням, дією та результативністю заходів захисту;»
 
Враховано по суті  відповідності запроваджуваних заходів захисту, строків їх застосування та обсягів пов’язаних з ними валютних обмежень існуючим масштабам і структурі системних ризиків, що загрожують фінансовій стабільності;
обґрунтованості запровадження та продовження дії заходів захисту;
тимчасового характеру дії заходів захисту;
підзвітності та публічності Національного банку України під час запровадження заходів захисту, продовження строку їх дії і оцінки результативності їх запровадження;
пріоритетності менш дискримінаційних інструментів валютного регулювання над більш дискримінаційними та пропорційності застосування таких інструментів;
 
    -9- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
після абзацу третього підпункту 2 доповнити новими абзацами наступного змісту:
«обґрунтованості запровадження та продовження дії заходів захисту;
тимчасового характеру дії заходів захисту;
підзвітності та публічності Національного банку України під час запровадження заходів захисту, продовження строку їх дії і оцінки результативності їх запровадження;
пріоритетності менш дискримінаційних інструментів валютного регулювання над більш дискримінаційними та пропорційності застосування таких інструментів;»
 
Враховано    
12. пріоритетності ринкових інструментів валютного регулювання над адміністративними;
 
   пріоритетності ринкових інструментів валютного регулювання над адміністративними;
 
13. 3) самостійність та ринковість валютного регулювання, що передбачає:
 
   3) самостійність та ринковість валютного регулювання, що передбачає:
 
14. гнучкий валютний курс;
 
-10- Долженков О.В.
У статті 1:
а) абзац другий викласти у такій редакції:
«гнучкість валютного регулювання;»;
 
Враховано частково   гнучкість валютного курсу;
 
15. незалежність Національного банку України у формуванні та реалізації валютної і монетарної політики у межах, визначених законом
 
-11- Долженков О.В.
доповнити абзацами сьомим-десятим такого змісту:
«виключення необґрунтованого втручання держави та її органів в валютні операції;
забезпечення державою захисту прав та економічних інтересів резидентів та нерезидентів при здійсненні валютних операцій;
пріоритет інтересів резидентів і нерезидентів при тлумаченні норм валютного законодавства з приводу відносин, що виникають між резидентами і нерезидентами та органами державної влади чи їх посадовими особами;
рівний доступ до валютного ринку.».
 
Враховано редакційно в статті 3  незалежність Національного банку України у формуванні та реалізації валютної і монетарної політики у межах, визначених законом.
 
    -12- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Статтю 1 законопроекту доповнити частиною другою такого змісту:
«У разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів допускають неоднозначне (множинне) трактування прав і обов’язків резидентів та нерезидентів у сфері здійснення валютних операцій або повноважень органів валютного нагляду, така норма трактується в інтересах резидентів та нерезидентів (презумпція правомірності дій резидентів та нерезидентів у сфері здійснення валютних операцій).».
 
Враховано частково в статті 3   
16. Стаття 2. Визначення термінів
 
-13- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Провести нумерацію всіх термінів.
 
Враховано   Стаття 1. Визначення термінів
 
17. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
   У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
18. банківські метали – золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів;
 
-14- Демчак Р.Є.
Абзац другий статті другої законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -15- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Абзац другий статті 2 «банківські метали» викласти у такій редакції:
«Банківські (монетарні) метали: срібло (Аg), золото (Аu), платина (Рt), палладій (Рd) у стандартних чи мірних зливках або порошках, доведені (афіновані) до проб, не нижчих за: для срібла – 999,0; для золота – 995,0; для платини та палладія – 999,5 за стандартами якості, встановленими Лондонською Асоціацією ринку дорогоцінних металів або учасниками Лондонського ринку платини та палладія (LВМА), з урахуванням того, що:
а) стандартні зливки оцінюються в кількісних одиницях маси хімічно чистого банківського металу, а мірні зливки чи порошки – у кількісних одиницях лігатурної маси банківського металу;
б) маса хімічно чистого банківського металу оцінюється як його фактичний вміст у загальній масі сплаву або порошку;
в) лігатурна маса банківського металу оцінюється як загальна маса сплаву або порошку, які містять банківський метал.
#-10034
а) може віднести до складу банківських металів інші метали платинової групи такі як рутеній (Ru), родій (Rh), осмій (Оs) та іридій (Іr);
б) може віднести до складу банківських металів виготовлені з них монети або пластини, якщо їх проби відповідають або перевищують проби, встановлені для мірних зливків відповідного банківського металу у кількісних одиницях лігатурної маси;
в) установлює:
вимоги щодо вмісту банківських металів в монетах (пластинах), виготовлених (емітованих) за кордоном України, які приймаються до обігу (зберігання) на території України, та не можуть бути меншими за вимоги до монет (пластин), виготовлених (емітованих) в Україні;
правила ввезення на митну територію України або вивезення за її межі банківських металів під будь-якими митними режимами;
правила видобутку, виготовлення, зберігання, маркування (клеймування) банківських металів та інші питання їх обігу в межах території України;
режим металевих рахунків, відкритих у банках та інших фінансових (кредитних) установах, який передбачає відповідальне зберігання банківських металів та/або їх фізичну поставку (у тому числі в межах будь-яких митних режимів).
Для цілей валютного регулювання та валютного контролю банківські метали прирівнюються до іноземної валюти, якщо інше прямо не встановлене нормами цього Закону».
 
Відхилено    
    -16- Демчак Р.Є.
Після абзацу другого статті 2 законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«валютна виручка – кошти в іноземній валюті або валюті України, які мають надійти або надійшли на користь резидента – суб’єкта господарської діяльності від нерезидента в оплату продукції, послуг, робіт, майнових прав, крім операцій з експорту капіталу».
 
Відхилено    
19. валютне регулювання – діяльність Національного банку України, що спрямована на регламентацію здійснення валютних операцій уповноваженими установами та суб’єктами валютних операцій;
 
-17- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Абзац третій статті 2 «валютне регулювання» викласти у такій редакції:
«валютне регулювання – сукупність дій Національного банку України та Кабінету Міністрів України, спрямованих на досягнення стабільності гривні згідно із статтею 99 Конституції України та цілей зовнішньоекономічної політики України».
 
Враховано частково   1) валютне регулювання – діяльність Національного банку України та, в установлених цим Законом випадках, Кабінету Міністрів України, що спрямована на регламентацію здійснення валютних операцій уповноваженими установами та суб’єктами валютних операцій;
 
20. валютний нагляд – система заходів, спрямованих на забезпечення дотримання суб’єктами валютних операцій і уповноваженими установами валютного законодавства;
 
-18- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Абзац п’ятий статті 2 «валютний нагляд» викласти у такій редакції:
«валютний контроль - сукупність дій Національного банку України з пруденційного нагляду за уповноваженими установами та сукупність дій інших державних контролюючих органів, визначених у цьому Законі, спрямованих на забезпечення дотримання суб’єктами валютного ринку норм цього Закону».
 
Відхилено   2) валютний нагляд – система заходів, спрямованих на забезпечення дотримання суб’єктами валютних операцій і уповноваженими установами валютного законодавства;
 
21. валютні операції ? операції, що мають хоча б одну з таких ознак:
 
-19- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Абзац шостий статті 2 «валютні операції» викласти у такій редакції:
«валютна операція – будь-яка з таких цивільно-правових операцій:
а) операція, яка передбачає перехід права власності на іноземну валюту чи банківські метали в обмін на гривню або на іншу іноземну валюту чи банківські метали (далі – валютно-обмінні операції);
б) операція, яка передбачає розрахунки з використанням іноземної валюти (банківських металів) або правами вимоги боргу, номінованого в іноземній валюті, або їх похідними інструментами (валютними деривативами) (далі - валютні розрахункові операції);
в) операція, яка передбачає переміщення готівкової гривні, іноземної валюти та банківських металів у фізичному стані через митний кордон України або пересилання безготівкової іноземної валюти у межах неторгових платежів, незалежно від резидентського статусу сторін таких операцій (далі – неторгові валютні операції);
г) інші банківські (фінансові) операції, об’єктом яких іноземна валюта (банківські метали), якщо хоча б однією із сторін є валютний резидент України».
 
Відхилено   3) валютна операція ? операція, що має хоча б одну з таких ознак:
 
22. а) операції, що пов’язані з переходом права власності на валютні цінності та/або прав вимоги та зобов’язань, предметом яких є валютні цінності, між резидентами, нерезидентами, а також резидентами і нерезидентами, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами, якщо такими валютними цінностями є національна валюта;
 
-20- Довбенко М.В.
У абзаці сьомому слова «прав вимоги» замінити словами «права вимоги і пов’язаних з ним».
 
Враховано   а) операція, що пов’язана з переходом права власності на валютні цінності та/або права вимоги і пов’язаних з ним зобов’язань, предметом яких є валютні цінності, між резидентами, нерезидентами, а також резидентами і нерезидентами, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами, якщо такими валютними цінностями є національна валюта;
 
23. б) торгівля валютними цінностями;
 
   б) торгівля валютними цінностями;
 
24. в) транскордонні перекази валютних цінностей та транскордонне переміщення валютних цінностей;
 
   в) транскордонний переказ валютних цінностей та транскордонне переміщення валютних цінностей;
 
25. валютні цінності ? національна валюта України (гривня), іноземна валюта та банківські метали;
 
-21- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Абзац сьомий статті 2 «валютні цінності» виключити.
 
Відхилено   4) валютні цінності ? національна валюта України (гривня), іноземна валюта та банківські метали;
 
    -22- Гусак В.Г.
У статті 2 абзац п’ятий законопроекту викласти в наступній редакції:
«валютні цінності ? національна валюта України (гривня), іноземна валюта та банківські метали, криптографічна валюта».
 
Відхилено    
    -23- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Статтю 2 законопроекту після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«вільний рух капіталу при здійсненні валютних операцій у межах транскордонного переказу валютних цінностей – правовий режим захисту і забезпечення свободи здійснення валютних операцій між резидентами та нерезидентами у межах зони вільної торгівлі, передбачений міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;»;
 
Відхилено    
26. іноземна валюта:
 
-24- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Абзац восьмий статті 2 «іноземна валюта» викласти у такій редакції:
«іноземна валюта:
а) готівкові гроші у вигляді банкнот, казначейських білетів і монет, емітовані компетентними органами (установами) іноземних країн або валютних об’єднань (валютних союзів) іноземних країн, які перебувають в обігу, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обмінові на банкноти, казначейські білети та монети, що перебувають в обігу;
б) безготівкові гроші, номіновані в іноземній валюті, які обліковуються на рахунках у банках та інших фінансових (кредитних) установах, а також права вимоги боргу, номіновані в іноземній валюті;
в) міжнародні клірингові (розрахункові) одиниці, які використовуються для розрахунків (платежів) за зобов’язаннями відповідно до міжнародних договорів України, у тому числі для оцінювання розміру зовнішнього боргу України (наприклад як Спеціальні права запозичення (Sресіаl Dероsіt Rіghts), інші розрахункові одиниці, номінальна вартість яких встановлюється на підставі зважування різних валют та/або банківських металів;
г) платіжні документи або документи, які засвідчують право вимоги боргу (облігації, боргові розписки, акредитиви, банківські накази, чеки, векселі, тратти, інші подібні документи), номіновані в іноземній валюті, які надають право їх пред’явникові на отримання готівкової або безготівкової іноземної валюти чи гривні, зокрема (але не виключно) іменні чеки або дорожні чеки на пред’явника;
ґ) кошти металевих рахунків, на яких відображаються операції з банківськими металами (їх похідними);
д) інші засоби платежу або збереження, які не підпадають під визначення національної валюти України, крім електронних грошей, номінованих в іноземній валюті (банківських металах) або в інших розрахункових одиницях, відмінних від гривні.
Національний банк України здійснює класифікацію валют згідно з Міжнародним стандартом для валютних кодів (ІSО 4217) у розрізі Міжнародного стандарту для держав і залежних територій (ІSО 3166), встановлених Міжнародною організацією із стандартизації.
Для спрощення використання норм цього Закону під визначення іноземної валюти підпадають банківські метали, якщо інше прямо не встановлене нормами цього Закону.
 
Відхилено   5) іноземна валюта:
 
27. а) грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу;
 
   а) грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу;
 
28. б) платіжні документи (боргові розписки, акредитиви, банківські накази, чеки, в тому числі дорожні чеки, інші платіжні документи), виражені в грошових одиницях іноземних держав та/або банківських металах;
 
-25- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
У статті 2 законопроекту:
пункт «б» терміну "іноземна валюта" виключити.
У зв'язку з цим пункти «в», «г» вважати відповідно пунктами «б», «в»;
 
Враховано      
29. в) кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, виражені в грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях (зокрема СПЗ) та належать до виплати в іноземній валюті;
 
   б) кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, виражені в грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях (зокрема спеціальних правах запозичення) та належать до виплати в іноземній валюті;
 
30. г) електронні гроші, номіновані в грошових одиницях іноземних держав та/або банківських металах;
 
   в) електронні гроші, номіновані в грошових одиницях іноземних держав та/або банківських металах;
 
31. національна валюта:
 
-26- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Визначення терміну "національна валюта" доповнити словом у дужках «гривня».
 
Враховано   6) національна валюта (гривня):
 
    -27- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Абзац дев’ятий статті 2 «національна валюта» викласти у такій редакції:
«національна валюта (грошова одиниця України) - гривня та українські копійки, а саме:
а) готівкова гривня у вигляді банкнот і монет, які перебувають в обігу, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на банкноти і монети, що перебувають в обігу;
б) монети, номіновані в гривні або українських копійках, які становлять одну соту частину однієї гривні;
в) безготівкові гривні (українські копійки), які обліковуються на рахунках у банках та інших фінансових (кредитних) установах – резидентах України.
За рішенням Ради Національного банку України до національної валюти України можуть бути також віднесені платіжні документи на пред’явника, які засвідчують право вимоги боргу (облігації, боргові розписки, акредитиви, банківські накази, чеки, векселі, тратти, інші подібні документи), номіновані в гривнях (українських копійках) або в іноземній валюті, які надають право їх пред’явникові отримати готівкову або безготівкову гривню, зокрема (але не виключно) внаслідок інкасації дорожніх або особистих чеків, номінованих в іноземній валюті.
Особливості використання гривні за межами території України визначаються Національним банком України у межах його компетенції згідно із Законом України «Про Національний банк України».
Графічний знак (символ) української гривні встановлюється Національним банком України.
Будь-яка особа, незалежно від статусу її резидентства, має право власності на іноземну валюту, набуте законним чином у межах території України або за її межами. Право на користування та розпорядження іноземною валютою в межах території України здійснюється з урахуванням норм цього Закону.
Особливості використання іноземних валют на території України або у правочинах, стороною яких є резидент України, визначаються виключно цим Законом та прийнятими на його підставі нормативно-правовими актами Національного банку України та Кабінету Міністрів України».
 
Відхилено    
32. а) грошові знаки грошової одиниці України – гривні у вигляді банкнот і монет, у тому числі обігові, пам’ятні та ювілейні монети, і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу;
 
   а) грошові знаки грошової одиниці України – гривні у вигляді банкнот і монет, у тому числі обігові, пам’ятні та ювілейні монети, і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу;
 
33. б) платіжні документи (боргові розписки, акредитиви, банківські накази, чеки, в тому числі дорожні чеки, інші платіжні документи), виражені в гривні;
 
-28- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Пункт «б» терміну "національна валюта" виключити.
У зв'язку з цим пункти «в», «г» вважати відповідно пунктами «б», «в».
 
Враховано      
34. в) кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, виражені в гривні;
 
   б) кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, виражені в гривні;
 
35. г) електронні гроші, номіновані в гривні;
 
-29- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Доповнити новим терміном такого змісту:
"небанківська фінансова установа – фінансова установа крім банку"
 
Враховано   в) електронні гроші, номіновані в гривні;
7) небанківська фінансова установа – фінансова установа крім банку;
 
36. нерезиденти:
 
-30- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Абзац десятий статті 2 «нерезиденти» викласти у такій редакції:
«нерезиденти – особи, які:
а) не підпадають під визначення резидентів згідно з абзацом одинадцятим цієї статті;
б) дипломатичні, консульські, торгівельні та інші офіційні представництва (установи) іноземних країн та міжнародних організацій (їх підрозділи або філії), розташовані в Україні, та іноземні громадяни або особи без громадянства (апатриди), які працюють в таких установах (представництвах), включаючи дипломатичних та адміністративно-технічних працівників».
 
Враховано частково   8) нерезиденти:
 
    -31- Демчак Р.Є.
Абзац двадцятий викласти у такій редакції:
«нерезиденти – всі особи, які не є резидентами відповідно до цього закону»
Двадцять перший-двадцять третій абзаци виключити.
 
Враховано частково    
37. а) фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, в тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України;
 
   а) фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, в тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України;
 
38. б) юридичні особи та інші суб’єкти господарювання з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави, в тому числі ті, частки участі в яких належать резидентам;
 
   б) юридичні особи та інші суб’єкти господарювання з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави, в тому числі ті, частки участі в яких належать резидентам;
 
39. в) розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва, міжнародні організації та їх філії, що мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також представництва інших організацій і фірм, які не здійснюють підприємницької діяльності на підставі законів України;
 
-32- Довбенко М.В.
У статті 2 підпункту «в» абзацу двадцятий слова «і фірм» видалити.
 
Враховано   в) розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва, міжнародні організації та їх філії, що мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також представництва інших організацій, які не здійснюють підприємницької діяльності на підставі законів України;
г) відокремлені підрозділи юридичних осіб, зазначених в підпункті «в» пункту 9 цієї статті, що знаходяться за межами України та здійснюють підприємницьку діяльність відповідно до законодавства іноземної держави;
ґ) інші особи, що не є резидентами відповідно до пункту 9 цієї статті;
 
    -33- Долженков О.В.
У статті 2:
абзац двадцятий доповнити новим підпунктом такого змісту:
«г) відокремлені підрозділи юридичних осіб, зазначених в підпункті «б» пункту 2 цієї статті, що знаходяться за межами України та здійснюють підприємницьку діяльність відповідно до законодавства іноземної держави;»;
 
Враховано    
    -34- Довбенко М.В.
У статті 2 абзац двадцятий доповнити новим підпунктом такого змісту:
«ґ) інші особи, що не є резидентами, відповідно до пункту 9 цієї статті;»
 
Враховано    
40. резиденти:
 
-35- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Абзац одинадцятий статті 2 «резиденти» викласти у такій редакції:
«Резидентом є:
а) фізична особа, яка відповідає будь-якій з таких ознак:
є громадянином України, незалежно від місця постійного проживання (перебування);
має посвідку біженця або особи, яка потребує додаткового захисту чи якій надано тимчасовий захист, видану компетентними органами України відповідно до закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 16, ст.146);
є громадянином інших країн або особою без громадянства (апатридом) та перебуває на законних підставах в Україні більше 180 днів протягом останніх 12 поточних календарних місяців (крім випадків, визначених в підпункті «б» абзацу десятого цієї статті);
є суб’єктом підприємницької діяльності без статусу юридичної особи, зареєстрованим згідно із законодавством України;
перебуває в довготерміновому відрядженні до дипломатичних, консульських, торгівельних та інших офіційних установ (представництв) України за кордоном, що користуються імунітетом (дипломатичними привілеями) згідно з нормами міжнародного права, включаючи дипломатичних та адміністративно-технічних працівників. Для цілей цього Закону довготерміновим уважається відрядження за кордон, яке становить 180 та більше поточних календарних днів, починаючи з дати першого перетину фізичною особою кордону України»;
б) юридична особа, яка відповідає будь-якій з таких ознак:
є створеною (зареєстрованою) згідно із законодавством України;
є постійним представництвом юридичних або фізичних осіб (партнерств фізичних осіб) - нерезидентів, зареєстрованим згідно із законодавством Україні;
є дипломатичним, консульським, торгівельним та іншим офіційним представництвом (установою) іноземних країн або міжнародних організацій, які користуються імунітетом (дипломатичними привілеями) згідно з нормами міжнародного права».
 
Відхилено   9) резиденти:
 
41. а) фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають за кордоном;
 
-36- Довбенко М.В.
У статті 2 абзац двадцять четвертий доповнити новим підпунктом такого змісту:
«б) фізичні особи - підприємці, зареєстровані згідно із законодавством України;»
 
Враховано   а) фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають за межами України;
б) фізичні особи - підприємці, зареєстровані згідно із законодавством України;
 
42. б) юридичні особи з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі законів України;
 
-37- Демчак Р.Є.
У абзаці двадцять шостому статті 2 після слів «юридичні особи» доповнити словами «та фізичні особи-підприємці».
 
Враховано по суті  в) юридичні особи та інші суб’єкти господарювання з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі законів України;
 
43. в) дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також філії та представництва підприємств і організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності;
 
-38- Довбенко М.В.
У статті 2:
абзац двадцять четвертий доповнити новим підпунктом такого змісту:
«ґ) відокремлені підрозділи юридичних осіб, зазначених в підпункті "б" пункту 8 цієї статті, а саме філії, представництва, відділення або інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, та здійснюють підприємницьку діяльність від імені юридичної особи на території України;»
 
Враховано   г) дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також філії та представництва підприємств і організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності;
ґ) відокремлені підрозділи юридичних осіб, зазначених в підпункті "б" пункту 8 цієї статті, а саме філії, представництва, відділення або інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, та здійснюють підприємницьку діяльність від імені юридичної особи на території України;
 
    -39- Долженков О.В.
У статті 2:
абзац двадцять четвертий доповнити новим підпунктом такого змісту:
«г) відокремлені підрозділи юридичних осіб, зазначених в підпункті «б» цього пункту Закону, а саме філії, представництва, відділення або інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи та здійснюють свою діяльність від імені юридичної особи на території України, а також ті відокремлені підрозділи, які знаходяться за межами України.».
 
Враховано частково    
44. суб’єкти валютних операцій ? резиденти та/або нерезиденти, які здійснюють валютні операції;
 
   10) суб’єкти валютних операцій ? резиденти та/або нерезиденти, які здійснюють валютні операції;
 
45. торгівля валютними цінностями ? операції щодо купівлі, продажу або обміну валютних цінностей, що здійснюються як у готівковій (для банківських металів – із фізичною поставкою), так і в безготівковій формах (для банківських металів – без фізичної поставки);
 
-40- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Абзаци тринадцятий «торгівля валютними цінностями», чотирнадцятий «транскордонне переміщення валютних цінностей» та п’ятнадцятий «транскордонний переказ валютних цінностей» статті 2 виключити, як такі, що поглинаються абзацом шостим статті 2 «валютні операції».
 
Відхилено   11) торгівля валютними цінностями ? операції щодо купівлі, продажу або обміну валютних цінностей, що здійснюються як у готівковій (для банківських металів – із фізичною поставкою), так і в безготівковій (для банківських металів – без фізичної поставки) формах;
 
46. транскордонне переміщення валютних цінностей ? ввезення, пересилання на митну територію України, вивезення, пересилання з митної території України або транзит через митну територію України банківських металів, готівкової валюти;
 
   12) транскордонне переміщення валютних цінностей ? ввезення, пересилання на митну територію України, вивезення, пересилання з митної території України або транзит через митну територію України банківських металів, готівкової валюти;
 
47. транскордонний переказ валютних цінностей ? рух певної суми безготівкових коштів в Україну або за її межі з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому в готівковій формі;
 
-41- Співаковський О.В.
У абзаці 31 статті 2 виключити слово «безготівкових» виклавши в такій редакції:
«транскордонний переказ валютних цінностей ? рух певної суми коштів в Україну або за її межі з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому в готівковій формі;».
 
Враховано   13) транскордонний переказ валютних цінностей ? рух певної суми коштів в Україну або за її межі з метою зарахування цих коштів на рахунок отримувача або видачі йому в готівковій формі;
 
48. уповноважені установи ? банки, небанківські фінансові установи та оператори поштового зв’язку, які отримали ліцензії Національного банку України згідно із цим Законом.
 
-42- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
В абзаці шістнадцятому статті 2 «уповноважені установи» словосполучення «національний оператор поштового зв’язку» замінити словосполученням «оператори поштового зв’язку».
 
Враховано   14) уповноважені установи ? банки, небанківські фінансові установи та оператори поштового зв’язку, які отримали ліцензії Національного банку України згідно із цим Законом.
 
    -43- Демчак Р.Є.
Після абзацу тридцять другого статті 2 доповнити новим абзацом такого змісту:
«фінансовий капітал – валюта України, іноземна валюта, банківські метали».
 
Відхилено    
49. Інші терміни, що використовуються в цьому Законі, вживаються у значеннях, визначених у законах України.
 
-44- Довбенко М.В.
Абзац сімнадцятий замінити новими абзацами наступного змісту:
«Термін "банківські метали" вживається у значенні, визначеному Законом України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними".
Термін "товар" вживається у значенні, визначеному Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність".
Терміни "фінансова установа", «фінансові послуги» вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
Термін «банк» вживається у значенні, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність».
Інші терміни, що використовуються в цьому Законі, вживаються у значеннях, визначених іншими законами України з питань регулювання фінансових послуг.
 
Враховано   Термін "банківські метали" вживається у значенні, визначеному Законом України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними".
Термін "товар" вживається у значенні, визначеному Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність".
Терміни "фінансова установа", «фінансові послуги» вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
Термін «банк» вживається у значенні, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність».
Інші терміни, що використовуються в цьому Законі, вживаються у значеннях, визначених іншими законами України з питань регулювання фінансових послуг.
 
50. Стаття 3. Валютне законодавство
 
   Стаття 3. Валютне законодавство
 
51. 1. Правове регулювання питань валютного регулювання і валютного нагляду установлюється або змінюється цим Законом, законами України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про зовнішньоекономічну діяльність", а також нормативно-правовими актами Національного банку України, прийнятими відповідно до названих законів.
 
-45- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Статтю 3 викласти у такій редакції:
"Стаття 3. Валютне законодавство
1. Відносини, що виникають у сфері здійснення валютних операцій, валютного регулювання і валютного нагляду регулюються Конституцією України, цим Законом, іншими законами, а також нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.
2. Законодавче регулювання питань здійснення валютних операцій, основ валютного регулювання та нагляду установлюється або змінюється виключно цим Законом. Зміна положень цього Закону може здійснюватися виключно окремими законами про внесення змін до цього Закону".
 
Враховано   1. Відносини, що виникають у сфері здійснення валютних операцій, валютного регулювання і валютного нагляду регулюються Конституцією України, цим Законом, іншими законами, а також нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.
 
    -46- Долженков О.В.
У статті 3:
у частині першій фразу «Правове регулювання питань валютного регулювання і валютного нагляду установлюється або змінюється цим Законом, законами України» замінити фразою «Валютне законодавство складається з Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Цивільного та Господарського кодексів України, цього Закону, законів України»;
 
Враховано по суті   
    -47- Різаненко П.О.
Частину першу статті 3 проекту Закону викласти в такій редакції:
«1. Законодавство України у сфері валютного регулювання і валютного нагляду ґрунтується на Конституції України і складається із Цивільного і Господарського кодексів України, цього Закону, Законів України "Про Національний банк України ", "Про банки і банківську діяльність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про зовнішньоекономічну діяльність", а також нормативно-правових актів Національного банку України, прийнятих відповідно до цих законів.».
 
Враховано по суті   
    -48- Сотник О.С.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Кіраль С.І.
Частину першу статті 3 законопроекту перед словами «а також нормативно-правовими актами Національного банку України» доповнити словами «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
 
Враховано по суті   
52. 2. Зміни до цього Закону можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Закону України "Про валюту".
 
-49- Голубов Д.І.
Частину другу статті 3 проекту вилучити.
 
Відхилено   2. Законодавче регулювання питань здійснення валютних операцій, основ валютного регулювання та нагляду установлюється або змінюється виключно цим Законом. Зміна положень цього Закону може здійснюватися виключно окремими законами про внесення змін до цього Закону.
3. У разі, якщо положення інших законів суперечать положенням цього Закону, застосовуються положення цього Закону.
4. Закони України та інші нормативно-правові акти валютного законодавства, що встановлюють нові обов’язки для суб’єктів валютних операцій або погіршують їх становище, не мають зворотної сили.
5. У разі якщо норма цього Закону чи нормативно-правового акта Національного банку України, виданого на підставі цього Закону, або якщо норми різних нормативно-правових актів Національного банку України допускають неоднозначне (множинне) трактування прав і обов’язків резидентів та нерезидентів у сфері здійснення валютних операцій або повноважень органів валютного нагляду, така норма трактується в інтересах резидентів та нерезидентів.
 
    -50- Довбенко М.В.
Статтю 3 доповнити частиною такого змісту:
«3. У разі, якщо положення інших законів суперечать положенням цього Закону, застосовуються положення цього Закону.»
 
Враховано    
    -51- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Статтю 3 «Валютне законодавство» викласти у такій редакції:
«Стаття 3. Законодавство у сфері визначення статусу іноземних валют на території України
1. Праве регулювання статусу іноземних валют на території України встановлюється цим Законом та прийнятими на його підставі нормативно-правовими актами Національного банку України, Кабінету Міністрів України та державних контролюючих органів, зазначених у цьому Законі.
2. Зміни до правового регулювання статусу іноземних валют на території України можуть вноситися виключно шляхом внесення змін до цього Закону.
3. При виникненні можливої юридичної конкуренції між нормами цього Закону та нормами інших законів України, пріоритет мають норми цього Закону, незалежно від строку їх запровадження»
 
Враховано частково    
    -52- Співаковський О.В.
Виключити частину 2 статті 3.
 
Відхилено    
    -53- Долженков О.В.
Доповнити частинами третьою-п’ятою такого змісту:
«3. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, які містяться в цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.
4. Закони України та інші нормативно-правові акти валютного законодавства, що встановлюють нові обов’язки для суб’єктів валютних операцій або погіршують їх становище, не мають зворотної сили.
5. Якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акту, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне трактування суб’єктів валютних операцій, будь-які протиріччя необхідно тлумачити на користь суб’єктів валютних операцій.».
 
Враховано частково    
53. Стаття 4. Гарантії свободи здійснення валютних операцій
 
-54- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Статтю 4 «Свобода здійснення валютних операцій» викласти у такій редакції:
«Стаття 4. Захист прав власності на іноземну валюту та активи, виражені (номіновані) в іноземній валюті
1. Будь-які фізичні особи, незалежно від країни їх резидентства, мають право власності на іноземну валюту (активи, виражені (номіновані) в іноземній валюті), набуті законним шляхом на території України або за її межами.
2. Будь-які юридичні особи - резиденти України (представництва осіб-нерезидентів) мають право власності на іноземну валюту (активи, виражені (номіновані) в іноземній валюті), набуті законним шляхом на території України або за її межами.
3. Права на іноземну валюту та активи, виражені в іноземній валюті, що були набуті законним шляхом, у тому числі на її використання або розпорядження, можуть бути обмеженими або скасованими виключно за рішенням суду.
Не вважається обмеженням прав власників іноземної валюти заборона її використання як засобу платежу (розрахунку) між резидентами України, а також в межах будь-яких операцій (крім валютно-обмінних) на території України, якщо однією із сторін операції є особа - резидент України.
4. Примусовий продаж іноземної валюти, яка на законних підставах перебуває у власності резидента України, не дозволяється.
5. Для цілей боротьби з ухиленням від оподаткування, тероризмом та відмиванням коштів Національний банк України встановлює окремі вимоги до ідентифікації резидентів та нерезидентів (у тому числі при здійсненні валютно-обмінних операцій), спираючись на норми інших законів України, у тому числі міжнародних договорів України.
6. Право на репатріацію доходів іноземних інвесторів, отриманих з України, не обмежується, крім репатріації на користь офшорних компаній (бенефіціарів з офшорних юрисдикцій), визначених такими згідно із законодавством України.
Не підлягають репатріації та можуть бути використані виключно як реінвестиції доходи іноземних інвесторів, отримані від провадження грального бізнесу та лотерей (включаючи державні) на території України.
7. Цей Закон не регулює випадки обмеження права власності на іноземну валюту, встановлені податковим та митним законодавством України».
 
Відхилено   Стаття 4. Гарантії свободи здійснення валютних операцій
 
54. 1. Валютні операції здійснюються відповідно до законодавства України без будь-яких обмежень, крім випадків запровадження Національним банком України відповідно до цього Закону заходів захисту.
 
-55- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Абзац перший статті 4 викласти у такій редакції:
"1. Валютні операції здійснюються без обмежень відповідно до законодавства України, крім випадків, встановлених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки, запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом і виконання взятих Україною зобов’язань за міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також випадків запровадження Національним банком України відповідно до цього Закону заходів захисту.".
 
Враховано   1. Валютні операції здійснюються без обмежень відповідно до законодавства України, крім випадків, встановлених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки, запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом і виконання взятих Україною зобов’язань за міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також випадків запровадження Національним банком України відповідно до цього Закону заходів захисту.
 
    -56- Демчак Р.Є.
Частину першу статті 4 викласти у такій редакції:
«Валютні операції здійснюються без обмежень відповідно до валютного законодавства, крім випадків, встановлених цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України»
 
Враховано частково    
    -57- Мартиняк С.В.
Частину першу статті 4 після слів «заходів захисту» доповнити наступним абзацом:
«Заходи захисту можуть бути запроваджені Національним банком України лише при одностайному схваленні Радою Національного Банку України».
 
Відхилено    
    -58- Долженков О.В.
У статті 4:
а) у частині першій фразу «крім випадків запровадження Національним банком України відповідно до цього Закону заходів захисту» замінити фразою «якщо інше не передбачено валютним законодавством»;
б) абзац другий частини першої – виключити.
 
Враховано по суті   
    -59- Голубов Д.І.
Частину першу статті 4 проекту викласти в такій редакції:
«Валютні операції здійснюються відповідно до валютного законодавства України без обмежень, крім випадків, встановлених законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України, спрямованими на запровадження заходів захисту.»
 
Враховано частково    
55. 2. Свобода здійснення валютних операцій забезпечується шляхом реалізації принципів валютного регулювання, встановлених цим Законом.
 
-60- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Резиденти України, з урахуванням обмежень, визначених цим Законом та іншими законами України, мають право відкривати рахунки в іноземних фінансових установах та здійснювати через такі рахунки валютні операції.
Нерезиденти України, з урахуванням обмежень, визначених цим Законом та іншими законами України, мають право відкривати рахунки в українських фінансових установах та здійснювати через такі рахунки валютні операції.»
Частину третю відповідно вважати частиною четвертою.
 
Враховано   2. Свобода здійснення валютних операцій забезпечується шляхом реалізації принципів валютного регулювання, встановлених цим Законом.
3. Резиденти України, з урахуванням обмежень, визначених цим Законом та іншими законами України, мають право відкривати рахунки в іноземних фінансових установах та здійснювати через такі рахунки валютні операції.
Нерезиденти України, з урахуванням обмежень, визначених цим Законом та іншими законами України, мають право відкривати рахунки в українських фінансових установах та здійснювати через такі рахунки валютні операції.
 
56. 3. У сфері здійснення валютних операцій нерезиденти мають усі права, надані резидентам України.
 
-61- Сотник О.С.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Кіраль С.І.
Частину третю статті 4 законопроекту викласти у такій редакції:
«3. Резиденти України мають право придбавати валютні цінності та активи за кордоном, здійснювати їх транскордонне переміщення з врахуванням обмежень, визначених цим Законом.
У сфері здійснення валютних операцій нерезиденти мають усі права, надані резидентам України.»
 
Враховано частково   4. Резиденти України мають право придбавати валютні цінності за кордоном, здійснювати їх транскордонне переміщення та/або транскордонний переказ з урахуванням обмежень, визначених цим Законом.
5. У сфері здійснення валютних операцій нерезиденти мають усі права, надані резидентам України.
 
57. Стаття 5. Розрахунки
 
-62- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Статтю 5 «Розрахунки» викласти у такій редакції:
«Стаття 5. Розрахунки (платежі) з використанням іноземної валюти
1. Гривня як грошова одиниця України є єдиним законним платіжним засобом в межах території України, приймається всіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для проведення переказів, розрахунків та як засіб збереження (тезаврації).
2. На території України дозволяється здійснювати (ініціювати) такі розрахунки (платежі) з використанням іноземної валюти:
а) валютно-обмінні операції, стороною яких є як фізичні особи так і юридичні особи-резиденти. Національний банк України встановлює граничні суми таких операцій, виходячи із міжнародних зобов’язань України щодо запобігання податковим ухиленням, відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом та міжнародному тероризму окремо для громадян України та громадян інших країн (осіб без громадянства);
б) розрахункові (платіжні) операції в межах міжнародної торгівлі товарами або послугами, ініційовані резидентами України, бенефіціаром яких є нерезидент, або ініційовані нерезидентом, бенефіціаром яких є резидент України;
в) неторгові платежі, ініційовані резидентами України, або бенефіціарами яких є резиденти України. Національний банк України встановлює граничні суми таких платежів, виходячи із міжнародних зобов’язань України щодо запобігання податковим ухиленням, відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом та міжнародному тероризму окремо для громадян України та громадян інших країн (осіб без громадянства);
г) депозитні та кредитні операції банків та інших небанківських фінансових установ, які надаються резидентам або нерезидентам, крім споживчого або іпотечного кредитування резидентів.
 
Відхилено   Стаття 5. Розрахунки
 
58. 1. Гривня є єдиним законним платіжним засобом в Україні, приймається усіма фізичними і юридичними особами без обмежень на всій території України для проведення розрахунків та переказів.
 
-63- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
У частині першій статті 5:
Слова "усіма фізичними і юридичними особами" і "та переказів" видалити;
після слів "в Україні" доповнити словами "з урахуванням особливостей, встановлених частиною другої цієї статті"
 
Враховано   1. Гривня є єдиним законним платіжним засобом в Україні з урахуванням особливостей, встановлених частиною другою цієї статті, і приймається без обмежень на всій території України для проведення розрахунків.
 
59. 2. Усі розрахунки на території України проводяться виключно в гривні, крім розрахунків за:
 
   2. Усі розрахунки на території України проводяться виключно в гривні, крім розрахунків за:
 
60. 1) операціями зі здійснення іноземних інвестицій та повернення іноземному інвестору прибутків, доходів та інших коштів, одержаних на законних підставах у результаті здійснення іноземних інвестицій;
 
-64- Сотник О.С.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Кіраль С.І.
Пункт перший частини другої статті 5 законопроекту викласти у такій редакції:
«1) операціями зі здійснення та повернення іноземних інвестицій, прибутків, доходів (в тому числі дивідендів) та інших коштів, одержаних на законних підставах у результаті здійснення іноземних інвестицій;»
 
Враховано частково   1) операціями зі здійснення іноземних інвестицій та повернення іноземному інвестору прибутків, доходів (в тому числі дивідендів) та інших коштів, одержаних на законних підставах у результаті здійснення іноземних інвестицій;
 
61. 2) операціями банків з надання банківських та інших фінансових послуг на підставі банківської ліцензії;
 
   2) операціями банків з надання банківських та інших фінансових послуг на підставі банківської ліцензії;
 
62. 3) операціями небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку з надання фінансових послуг на підставі ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій;
 
-65- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
У частині другій викласти пункт 3 в такій редакції:
"3) операціями з надання фінансових послуг, визначених пунктами 1-5 частини другої та частиною третьою статті 9 цього Закону, що надаються небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв’язку, які мають ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій";
після абзацу четвертого доповнити новим абзацом наступного змісту:
«4) операціями зі здійснення розрахунків за цінними паперами, номінованими в іноземній валюті;»
 
Враховано частково   3) операціями з надання фінансових послуг, визначених пунктами 1-5 частини другої та частиною третьою статті 9 цього Закону, що надаються небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв’язку, які мають ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій;
 
    -66- Сотник О.С.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Кіраль С.І.
У пункті третьому частини другої статті 5 законопроекту слова «на підставі ліцензій Національного банку України на здійснення валютних операцій» виключити.
 
Відхилено    
63. 4) іншими операціями, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку України.
 
-67- Різаненко П.О.
У частині другій статті 5 пункт 4 замінити новими пунктами такого змісту:
"4) операціями з розміщення, виплати грошового доходу та погашення облігацій, казначейських зобов'язань України, номінованих в іноземній валюті, якщо це передбачено проспектом цінних паперів (умовами їх розміщення);
5) операціями з купівлі-продажу державних цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, якщо ініціатором або отримувачем за такою валютною операцією є банк;
6) іншими операціями, визначеними Митним кодексом України та/або нормативно-правовими актами Національного банку України."
 
Враховано   4) операціями з розміщення, виплати грошового доходу та погашення облігацій, казначейських зобов'язань України, номінованих в іноземній валюті, якщо це передбачено проспектом цінних паперів (умовами їх розміщення);
5) операціями з купівлі-продажу державних цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, якщо ініціатором або отримувачем за такою валютною операцією є банк;
6) іншими операціями, визначеними Митним кодексом України та/або нормативно-правовими актами Національного банку України.
 
    -68- Острікова Т.Г.
Пункт 4 частини 2 статті 5 викласти в такій редакції:
«4) іншими операціями, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку України та Митним кодексом України».
 
Враховано редакційно    
    -69- Сотник О.С.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Кіраль С.І.
Доповнити частину другу статті 5 законопроекту новим пунктом четвертим такого змісту:
«4) операціями зі здійснення розрахунків за цінними паперами, номінованими в іноземній валюті;»
У зв’язку з цим пункт четвертий вважати пунктом п’ятим такого ж змісту.
 
Враховано по суті   
    -70- Мартиняк С.В.
Статтю 5 доповнити пунктом 5) такого змісту:
«При проведенні розрахунків за валютними операціями можуть застосовуватися негрошові форми, пов`язані із припиненням (закриттям) заборгованості в розрахунках між суб’єктами валютних операцій, при умові, що такі форми розрахунків передбачені Цивільним Кодексом України, а також міжнародними звичаями (правилами), які є обов’язковими для застосування з боку України».
 
Відхилено    
64. Розрахунки за операціями, визначеними у пунктах 1 – 4 цієї частини, можуть проводитися в іноземній валюті, а також у банківських металах.
 
-71- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
У статті 5:
1)останній абзац частини другої викласти у такій редакції:
"Розрахунки за операціями, визначеними у цій частині, можуть проводитися в іноземній валюті, в гривні, а також у банківських металах."
 
Враховано   Розрахунки за операціями, визначеними у цій частині, можуть проводитися в іноземній валюті, в гривні, а також у банківських металах.
 
65. 3. Сплата комісій, інших платежів за здійснення операцій, визначених пунктами 1 – 4 частини другої цієї статті, здійснюється виключно в гривні, крім розрахунків щодо сплати процентів (відсотків) за депозитами/кредитами (позиками), які можуть проводитися як в іноземній валюті, банківських металах, так і в гривні.
 
-72- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
У частині третій слова та цифри "пунктами 1 – 4 частини другої" замінити словами " пунктами 1 – 6 частини другої ";
 
Враховано   3. Сплата комісій, інших платежів за здійснення операцій, визначених пунктами 1 – 6 частини другої цієї статті, здійснюється виключно в гривні, крім розрахунків щодо сплати процентів (відсотків) за депозитами/кредитами (позиками), які можуть проводитися як в іноземній валюті, банківських металах, так і в гривні.
 
66. 4. Порядок проведення розрахунків за валютними операціями, що здійснюються в іноземній валюті та банківських металах, визначається Національним банком України.
 
-73- Демчак Р.Є.
Частину четверту замінити двома новими частинами такого змісту:
"4. Порядок проведення розрахунків за валютними операціями визначається Національним банком України.".
 
Враховано   4. Порядок проведення розрахунків за валютними операціями визначається Національним банком України.
 
    -74- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Частину четверту замінити двома новими частинами такого змісту:
"4. Розрахунки між резидентами та нерезидентами за експортом та імпортом товарів та капіталу можуть здійснюватися виключно через рахунки резидентів у банках.
5. Порядок проведення розрахунків за валютними операціями, що здійснюються в іноземній валюті та банківських металах, а також у гривні між резидентами і нерезидентами, визначається Національним банком України".
 
Враховано частково    
    -75- Долженков О.В.
Частину четверту статті 5 – виключити.
 
Відхилено    
    -76- Долженков О.В.
Доповнити законопроект статтею 5-1 такого змісту:
«Стаття 5-1. Порядок здійснення розрахунків у валюті України
1. Розрахунки у валюті України здійснюються в готівковій формі шляхом використання грошових знаків або безготівковій формі через банки України за допомогою розрахункових документів в електронному або паперовому вигляді.
2. Розрахунки у валюті України за участю фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) можуть здійснюватися в готівковій або безготівковій формі, за умови що такі розрахунки не пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності. Розрахунки за участю інших резидентів та нерезидентів здійснюються в безготівковій формі.
3. Для забезпечення потреб, що виникають у процесі господарської діяльності, а також для проведення розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами (обов’язковими платежами) резиденти, які здійснюють підприємницьку діяльність, та нерезиденти можуть здійснювати розрахунки в готівковій формі між собою і з фізичними особами-резидентами та нерезидентами, через касу.
4. Гранична сума готівкового розрахунку для резидентів, які здійснюють підприємницьку діяльність, та нерезидентів, а також порядок та умови здійснення розрахунків в готівковій формі встановлюється Національним банком України.
5. Порядок та умови здійснення готівкових і безготівкових розрахунків у валюті України, а також види безготівкових розрахунків встановлюються законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України.».
 
Відхилено    
    -77- Долженков О.В.
Доповнити законопроект статтею 5-2 такого змісту:
«Стаття 5-2. Порядок здійснення розрахунків за валютними операціями
1. Резиденти мають право без обмежень відкривати в уповноважених банках рахунки в іноземній валюті.
2. Розрахунки за валютними операціями здійснюються юридичними особами-резидентами в безготівковій формі через рахунки в уповноважених банках, порядок відкриття та ведення яких визначається Національним банком України.
3. Юридичні особи-резиденти мають право здійснювати розрахунки у готівковій формі без використання рахунків в уповноважених банках з фізичними особами-нерезидентами у валюті України за договорами роздрібної купівлі-продажу, а також при наданні фізичним особам-нерезидентам на території України транспортних, готельних та інших послуг, які надаються населенню.
4. Юридичні особи-резиденти мають право здійснювати розрахунки у готівковій формі без використання рахунків в уповноважених банках у випадках:
1) коли нерезидент згідно з умовами зовнішньоекономічного договору (контракту) в рахунок розрахунків за цим договором виплачує фізичній особі-резиденту, яка знаходиться у відрядженні за кордоном із метою виконання цього договору, кошти в іноземній валюті на експлуатаційні витрати на транспортний засіб, який належить резиденту-стороні договору на праві власності (орендується, фрахтується ним) і використовується за кордоном з метою виконання зобов’язань останнього за цим договором. При цьому, розмір зазначених виплат нерезидентом на експлуатаційні витрати на транспортний засіб не може перевищувати 5 відсотків вартості наданих суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності України послуг;
2) коли представник нерезидента здає в касу уповноваженого банку готівкову іноземну валюту або валюту України, яка є виручкою за експортною операцією резидента або поверненням передплати за імпортною операцією резидента і призначена для подальшого зарахування на рахунок такого резидента. Умови та порядок проведення такої операції, а також обмеження щодо суми операції встановлюються Національним банком України;
3) отримання готівки за реалізовані товари у транспортних засобах під час міжнародних перевезень;
4) отримання готівки за реалізовані товари на міжнародних виставках (ярмарках), що проходять за кордоном;
5) видачі, пред’явлення векселів (чеків) та акцепту, індосування векселів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), які передбачають вексельну (чекову) форму розрахунків;
6) отримання готівки як розрахунок за здійснення гастрольної (концертної) діяльності за кордоном, якщо це обумовлено договором з нерезидентом.
5. Якщо інше не встановлено цим Законом розрахунки за валютними операціями здійснюються фізичними особами-резидентами у безготівковій формі через рахунки в уповноважених банках, порядок відкриття та використання яких встановлюється Національним банком України.
6. Резиденти мають право здійснювати розрахунки через власні рахунки в будь-якій іноземній валюті з проведенням у випадку необхідності конверсійної операції через уповноважений банк незалежно від валюти, в якій був відкритий рахунок в уповноваженому банку.
7. Платежі та перекази при наданні кредитів та позик у валюті України резидентами нерезидентам мають здійснюватися шляхом зарахування суми кредиту або позики на рахунок нерезидента у валюті України в уповноваженому банку.
8. Грошові розрахунки між резидентами та нерезидентами по операціям з внутрішніми та зовнішніми цінними паперами можуть здійснюватися у валюті України або іноземній валюті, якщо інше не буде встановлено Національним банком України в цілому або по відношенню до окремих видів внутрішніх або зовнішніх цінних паперів.».
 
Відхилено    
67. Стаття 6. Торгівля валютними цінностями
 
-78- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Статтю 6 «Торгівля валютними цінностями» виключити, оскільки її норми поглинаються попередніми статтями.
 
Відхилено   Стаття 6. Торгівля валютними цінностями
 
68. 1. Торгівля валютними цінностями здійснюється на міжбанківському валютному ринку України.
 
-79- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
У статті 6:
частину першу доповнити словами "та на міжнародних валютних ринках";
 
Враховано   1. Торгівля валютними цінностями здійснюється на валютному ринку України та на міжнародних валютних ринках.
 
    -80- Співаковський О.В.
В статті 6 виключити слова «міжбанківського» та «міжбанківському».
 
Враховано    
    -81- Долженков О.В.
Частину першу статті 6 після словосполучення «ринку України» доповнити фразою «та/або на міжнародних ринках відповідно до валютного законодавства».
 
Враховано по суті   
69. 2. Структура міжбанківського валютного ринку, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на міжбанківському валютному ринку визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України.
 
-82- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Частину другу двічі після слова "ринку" доповнити словом "України".
 
Враховано   2. Структура валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України з урахуванням вимог частини п’ятої статті 4 цього Закону.
 
    -83- Співаковський О.В.
В статті 6 виключити слова «міжбанківського» та «міжбанківському».
 
Враховано    
    -84- Сотник О.С.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Кіраль С.І.
Частину другу статті 6 законопроекту після слів «нормативно-правовими актами Національного банку України» доповнити словами «з урахуванням вимог пункту 3 статті 4 цього Закону».
 
Враховано    
70. 3. Торгівля валютними цінностями в готівковій формі здійснюється виключно через уповноважені установи.
 
-85- Довбенко М.В.
Частину третю статті 6 законопроекту викласти в такій редакції:
«3. Торгівля валютними цінностями здійснюється виключно через уповноважені установи, які отримали ліцензію на таку діяльність у відповідності до статті 9 цього Закону.»
 
Враховано   3. Торгівля валютними цінностями здійснюється виключно через уповноважені установи, які отримали ліцензію на таку діяльність у відповідності до статті 9 цього Закону.
 
    -86- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Доповнити новою частиною наступного змісту:
«4. Резиденти України мають право здійснювати торгівлю валютними цінностями та активами на міжнародних валютних ринках, перелік яких визначається нормативно-правовими актами Національного банку України.»
 
Відхилено    
    -87- Сотник О.С.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Кіраль С.І.
Доповнити статтю 6 законопроекту новою частиною четвертою такого змісту:
«4. Резиденти України мають право торгувати валютними цінностями та активами на іноземних торгових майданчиках, здійснення операцій на яких дозволена правилами для резидентів ЄС. У разі наявності загрози для стабільності банківської та/або фінансової системи держави або національної безпеки України Національний банк України може визначати перелік іноземних торгових майданчиках, здійснення операцій на яких забороняється для резидентів України.»
 
Відхилено    
71. Стаття 7. Транскордонний переказ валютних цінностей
 
   Стаття 7. Переказ валютних цінностей
 
72. 1. Транскордонний переказ валютних цінностей здійснюється без обмежень виключно через уповноважені установи в порядку, встановленому Національним банком України.
 
-88- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Статтю 7 викласти у такій редакції:
"Стаття 7. Переказ валютних цінностей
1. Транскордонний переказ валютних цінностей здійснюється виключно через уповноважені установи.
2. Порядок проведення переказу валютних цінностей визначається Національним банком України".
 
Враховано   1. Транскордонний переказ валютних цінностей здійснюється виключно через уповноважені установи.
2. Порядок проведення переказу валютних цінностей визначається Національним банком України.
 
    -89- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Статтю 7 «Транскордонний переказ валютних цінностей» виключити, як таку, що має непереборні внутрішні суперечливості.
 
Відхилено    
    -90- Долженков О.В.
У частині першій статті 7 фразу «в порядку, встановленому Національним банком України» – виключити.
 
Враховано    
    -91- Мартиняк С.В.
Статтю 7 доповнити наступним абзацом:
«Перелік необхідних для переказу документів встановлюється Національним банком і не підлягає розширеному тлумаченню».
 
Відхилено    
73. Стаття 8. Транскордонне переміщення валютних цінностей
 
-92- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
Статтю 8 «Транскордонне переміщення валютних цінностей» виключити.
 
Відхилено   Стаття 8. Транскордонне переміщення валютних цінностей
 
74. 1. Транскордонне переміщення фізичними особами валютних цінностей у сумі, що перевищує еквівалент 10 000 євро, підлягає письмовому декларуванню центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.
 
-93- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Викласти частину першу статті 8 у такій редакції:
"1. Транскордонне переміщення фізичними особами валютних цінностей у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України на день перетину митного кордону України, підлягає письмовому декларуванню центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку".
 
Враховано   1. Транскордонне переміщення фізичними особами валютних цінностей у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 тисяч євро за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України на день переміщення через митний кордон України, підлягає письмовому декларуванню центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.
2. Транскордонне пересилання валютних цінностей шляхом поштових відправлень дозволено тільки як поштові відправлення з оголошеною вартістю.
 
    -94- Острікова Т.Г.
Частину 1 статті 8 викласти такій редакції:
«1. Транскордонне переміщення фізичними особами валютних цінностей у сумі, що перевищує еквівалент 10 000 євро, підлягає письмовому декларуванню органу доходів і зборів у порядку, визначеному Національним банком України.».
 
Відхилено    
    -95- Долженков О.В.
У статті 8:
а) доповнити частинами третьою-четвертою такого змісту:
«2. Транскордонне переміщення юридичними особами валютних цінностей здійснюється без обмеження суми на умовах письмового декларування центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику.
3. Транскордонне пересилання валютних цінностей шляхом поштових відправлень дозволено тільки як поштові відправлення з оголошеною вартістю.»;
б) частину другу зробити частиною четвертою відповідно;
в) доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. У випадках, зазначених у цій статті, перерахунок іноземної валюти, валюти України в євро здійснюється за офіційним валютним курсом, який встановлюється Національним банком України на день декларування центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.».
 
Враховано частково    
75. 2. Порядок транскордонного переміщення валютних цінностей уповноваженими установами та суб’єктами валютних операцій визначається Національним банком України.
 
-96- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Доповнити частину другу статті 8 словами:
"з урахуванням норм частини першої цієї статті".
 
Враховано   3. Порядок транскордонного переміщення валютних цінностей уповноваженими установами та суб’єктами валютних операцій визначається Національним банком України, з урахуванням норм частини першої цієї статті.
 
76. Стаття 9. Ліцензії Національного банку України
 
   Стаття 9. Ліцензії Національного банку України
 
77. 1. Банки здійснюють валютні операції на підставі банківської ліцензії.
 
-97- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Частину першу статті 9 викласти у такій редакції:
"1. Банки мають право надавати банківські та інші фінансові послуги, якщо вони є валютними операціями, на підставі банківських ліцензій.»
 
Враховано   1. Банки мають право надавати банківські та інші фінансові послуги, якщо вони є валютними операціями, на підставі банківських ліцензій.
 
78. 2. Небанківські фінансові установи здійснюють валютні операції на підставі ліцензії Національного банку України на здійснення таких валютних операцій:
 
-98- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Частину другу статті 9 викласти у такій редакції:
«2. Небанківські фінансові установи здійснюють такі валютні операції на підставі ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій:
1) торгівля валютними цінностями в готівковій формі;
2) переказ коштів;
3) здійснення розрахунків у іноземній валюті на території України за договорами страхування життя;
4) факторинг (у частині здійснення розрахунків на території України в іноземній валюті між факторами та клієнтами за операціями з міжнародного факторингу щодо відступлення права грошової вимоги до боржника-нерезидента);
5) інші валютні операції, визначені Національним банком України.
У ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій зазначаються валютні операції, які дозволяється здійснювати небанківській фінансовій установі на підставі цієї ліцензії.
Небанківські фінансові установи мають право здійснювати валютні операції, здійснення яких пов’язано з наданням ними фінансових послуг, без отримання ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій у випадках та в порядку, встановлених Національним банком України.»
 
Враховано   2. Небанківські фінансові установи здійснюють такі валютні операції на підставі ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій:
 
    -99- Різаненко П.О.
У статті 9 проекту Закону:
- абзац перший частини другої статті після слів «таких валютних операцій» доповнити словами « (крім випадків, встановлених законом)»;
 
Відхилено    
79. обмін валют (здійснення операцій із торгівлі валютними цінностями в готівковій формі);
 
-100- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Абзац перший частини другої статті 9 викласти у такій редакції:
«1) торгівля валютними цінностями в готівковій формі;»
 
Враховано   1) торгівля валютними цінностями в готівковій формі;
 
    -101- Співаковський О.В.
В абзаці 2 частини 2 статті 9 виключити слова «в готівковій формі» виклавши в такій редакції:
«обмін валют (здійснення операцій із торгівлі валютними цінностями);».
 
Відхилено    
80. переказ коштів;
 
   2) переказ коштів;
 
81. надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту;
 
-102- Демчак Р.Є.
Абзац 3 частини 2 статті 9 викласти в такій редакції:
«3) здійснення розрахунків у іноземній валюті на території України за договорами страхування життя;»
 
Враховано   3) здійснення розрахунків у іноземній валюті на території України за договорами страхування життя;
 
    -103- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Абзац третій частини другої статті 9 викласти у такій редакції:
«3) здійснення розрахунків у іноземній валюті на території України за договорами страхування життя;»
 
Враховано    
82. факторинг (у частині здійснення розрахунків на території України в іноземній валюті між факторами та клієнтами за операціями з міжнародного факторингу щодо відступлення права грошової вимоги до боржника-нерезидента);
 
   4) факторинг (у частині здійснення розрахунків на території України в іноземній валюті між факторами та клієнтами за операціями з міжнародного факторингу щодо відступлення права грошової вимоги до боржника-нерезидента);
 
83. інші валютні операції, визначені Національним банком України.
 
-104- Довбенко М.В.
Частину 2 статті 9 доповнити новими абзацами такого змісту:
«У ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій зазначаються валютні операції, які дозволяється здійснювати небанківській фінансовій установі на підставі цієї ліцензії.
Небанківські фінансові установи мають право здійснювати валютні операції, здійснення яких пов’язано з наданням ними фінансових послуг, без отримання ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій у випадках та в порядку, встановлених Національним банком України.»
 
Враховано   5) інші валютні операції, визначені Національним банком України.
У ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій зазначаються валютні операції, які дозволяється здійснювати небанківській фінансовій установі на підставі цієї ліцензії.
Небанківські фінансові установи здійснюють валютні операції, пов’язані з наданням фінансових послуг такими установами, без отримання ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій у випадках та в порядку, встановлених Національним банком України.
 
    -105- Продан О.П.
Абзац п’ятий частини 2 статті 9 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -106- Сотник О.С.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Кіраль С.І.
Абзац шостий частини другої статті 9 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -107- Долженков О.В.
У статті 9:
а) абзац шостий частини другої – виключити;
 
Відхилено    
    -108- Острікова Т.Г.
Пункт (абзац) 5 частини 2 статті 9 викласти в такій редакції:
«інші валютні операції, визначені Національним банком України на підставі критеріїв встановлення приналежності валютних операцій до таких, що підлягають ліцензуванню згідно з цією статтею.»
 
Відхилено    
    -109- Різаненко П.О.
Частину другу статті доповнити новим абзацом такого змісту:
«Здійснення інвестиційними фірмами допоміжних послуг з обміну валюти у випадках, коли це пов'язано з наданням інвестиційних послуг, не потребує отримання ліцензії Національного банку України на здійснення таких валютних операцій.».
 
Враховано по суті   
    -110- Острікова Т.Г.
Частину 2 статті 9 доповнити абзацом наступного змісту:
«Критерії встановлення приналежності валютних операцій до таких, що підлягають ліцензуванню згідно цієї статті, порядок та умови ліцензування діяльності зі здійснення валютних операцій на території України визначаються законом.».
 
Відхилено    
84. 3. Оператори поштового зв’язку здійснює валютні операції на підставі ліцензії Національного банку України на здійснення таких валютних операцій:
 
-111- Довбенко М.В.
Частину 3 статті 9 викласти в такій редакції:
«3. Оператори поштового зв’язку надають фінансові послуги з переказу коштів, якщо вони є валютними операціями, та/або фінансові послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі на підставі на підставі ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій.
Оператори поштового зв’язку мають право здійснювати валютні операції, здійснення яких пов’язано з наданням ними фінансових послуг, без отримання ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій у випадках та в порядку, встановлених Національним банком України.»
 
Враховано   3. Оператори поштового зв’язку надають фінансові послуги з переказу коштів, якщо вони є валютними операціями, та/або фінансові послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі на підставі на підставі ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій.
Оператори поштового зв’язку мають право здійснювати валютні операції, здійснення яких пов’язано з наданням ними фінансових послуг, без отримання ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій у випадках та в порядку, встановлених Національним банком України.
 
85. переказ коштів;
 
      
86. діяльність з обміну валют.
 
      
87. 4. Ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій діють безстроково.
 
-112- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Статтю 9 доповнити частиною наступного змісту:
«5. Порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій, їх переоформлення, зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) встановлюється Національним банком України.»
 
Враховано   4. Ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій діють безстроково.
5. Порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій, їх переоформлення, зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) встановлюється Національним банком України.
 
88. 5. Національний банк України веде реєстр осіб, яким видано ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, та розміщує цей реєстр на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.
 
-113- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Частину 5 статті 9 викласти в такій редакції:
«6. Національний банк України у визначеному ним порядку веде реєстр осіб, яким видано ліцензії на здійснення валютних операцій, та розміщує інформацію про видані ліцензії на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.
 
Враховано   6. Національний банк України у визначеному ним порядку веде реєстр осіб, яким видано ліцензії на здійснення валютних операцій, та розміщує інформацію про видані ліцензії на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.
7. Несвоєчасна видача Національним банком України ліцензії, відмова Національного банку України у видачі, переоформленні або поновленні ліцензії, або рішення Національного банку України щодо відкликання (анулювання), зупинення дії таких ліцензій може бути оскаржена в судовому порядку.
 
    -114- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Статтю 9 доповнити частиною наступного змісту:
«7. Несвоєчасна видача Національним банком України ліцензії, відмова Національного банку України у видачі, переоформленні або поновленні ліцензії, або рішення Національного банку України щодо відкликання (анулювання), зупинення дії таких ліцензій може бути оскаржена в судовому порядку.".
 
Враховано    
    -115- Долженков О.В.
Доповнити частинами шостою-восьмою такого змісту:
«6. Отримання від Національного банку України ліцензії одним із суб’єктів валютної операції означає також надання права на її здійснення іншою стороною, яка бере участь у цій операції.
7. Порядок і терміни видачі ліцензії, перелік документів, необхідних для одержання ліцензій, а також підстави для відмови у видачі ліцензій визначаються Національним банком України.
8. Несвоєчасна видача Національним банком України ліцензії, відмова Національного банку України у видачі ліцензії або рішення Національного банку України щодо анулювання, тимчасового зупинення дії таких ліцензій може бути оскаржена в судовому порядку.».
 
Враховано частково    
    -116- Співаковський О.В.
Доповнити статтю 6 новою частиною 6 наступного змісту:
«6. Призупинення або анулювання ліцензії здійснюється Національним банком України лише у випадках та порядку, визначених законом.».
 
Відхилено    
89. Стаття 10. Надання інформації про валютні операції
 
   Стаття 10. Надання інформації про валютні операції
 
90. 1.Уповноважені установи зобов’язані надавати Національному банку України інформацію про валютні операції, що проводяться резидентами і нерезидентами через ці установи, а також про власні валютні операції.
 
-117- Гусак В.Г.
У статті 10 слова «резидентами і нерезидентами» змінити на слова «суб’єктами валютних операцій».
 
Враховано   1. Уповноважені установи зобов’язані надавати Національному банку України інформацію про валютні операції, що здійснюються суб’єктами валютних операцій через ці установи, а також про власні валютні операції.
 
    -118- Співаковський О.В.
Частину 1 статті 10 викласти в наступній редакції:
«1.Уповноважені установи зобов’язані звітувати перед Національним банком України про валютні операції, що проводяться резидентами і нерезидентами через ці установи, а також про власні валютні операції відповідно до визначеного змісту, форми, періодичності, строку, способу та порядку.».
 
Відхилено    
    -119- Демчак Р.Є.
У частині першій статті 10 після слів «надавати Національному банку України інформацію» доповнити словами «у тому числі статистичну».
 
Відхилено    
    -120- Мартиняк С.В.
Частину 1 статті 10 доповнити наступним абзацом:
«Про кожен факт відмови в проведенні валютної операції, уповноважені установи зобов’язані протягом 5 днів повідомити Національний банк України».
 
Відхилено    
91. 2.Суб’єкти валютних операцій – резиденти зобов’язані надавати інформацію про валютні операції уповноваженим установам, через які здійснюються такі валютні операції.
 
-121- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
У статті 10:
абзаци перший і другий частини другої після слів "інформацію про" доповнити словом "їх";
в абзаці другому частини другої слова «їх діяльності» замінити словами «діяльності таких суб’єктів валютних операцій»
 
Враховано   2. Суб’єкти валютних операцій – резиденти зобов’язані надавати інформацію про їхні валютні операції уповноваженим установам, через які здійснюються такі валютні операції.
 
92. Суб’єкти валютних операцій – нерезиденти зобов’язані надавати інформацію про валютні операції уповноваженим установам, через які здійснюються такі валютні операції, в межах, що стосуються їх діяльності в Україні.
 
   Суб’єкти валютних операцій – нерезиденти зобов’язані надавати інформацію про їхні валютні операції уповноваженим установам, через які здійснюються такі валютні операції, в межах, що стосуються діяльності таких суб’єктів валютних операцій в Україні.
 
93. 3.З метою збору статистичної інформації Національний банк України має право здійснювати збір інших періодичних статистичних даних.
 
-122- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
У частині третій слова "інших періодичних» виключити та доповнити частину словами «про валютні операції».
 
Враховано   3. З метою збору статистичної інформації Національний банк України має право здійснювати збір статистичних даних про валютні операції.
 
    -123- Долженков О.В.
У статті 10:
а) частину третю – виключити;
б) частини четверту-п’яту зробити частинами третьою-четвертою відповідно.
 
Відхилено    
    -124- Голубов Д.І.
Частину третю статті 10 проекту вилучити.
 
Відхилено    
    -125- Співаковський О.В.
Частини 3, 4 та 5 статті 10 виключити.
 
Відхилено    
    -126- Демчак Р.Є.
Частину третю статті 10 виключити.
 
Відхилено    
94. 4.Національний банк України визначає зміст, форми, періодичність та строки, спосіб, порядок надання інформації про валютні операції відповідно до цієї статті.
 
-127- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Частину четверту доповнити словами «та зобов’язань України щодо обміну інформацією, передбачених міжнародними угодами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.»;
 
Враховано   4. Національний банк України визначає зміст, форми, періодичність та строки, спосіб, порядок надання інформації про валютні операції відповідно до цієї статті та зобов’язань України щодо обміну інформацією, передбачених міжнародними угодами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
    -128- Сотник О.С.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Кіраль С.І.
Частину четверту статті 10 законопроекту після слів «відповідно до цієї статті» доповнити словами «та міжнародних договорів України».
 
Враховано по суті   
95. 5. Національний банк України співпрацює з іншими органами державної влади щодо обміну інформацією, пов’язаною з проведенням валютних операцій.
 
-129- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Частину п’яту доповнити словами «, з урахуванням положень законодавства щодо банківської таємниці.»;
 
Враховано   5. Національний банк України співпрацює з іншими органами державної влади щодо обміну інформацією, пов’язаною з проведенням валютних операцій, з урахуванням положень законодавства щодо банківської таємниці.
6. Національний банк України співпрацює з органами суб’єктів міжнародного права щодо обміну інформацією, пов’язаною з проведенням валютних операцій, зокрема щодо застосування норм статті 12 цього Закону, у відповідності до міжнародних угод, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, з урахуванням положень законодавства про банківську таємницю.
 
    -130- Сотник О.С.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Кіраль С.І.
Частину п’яту статті 10 законопроекту викласти у такій редакції:
«5. Національний банк України співпрацює з іншими органами державної влади та відповідними органами іноземних держав, міжнародними організаціями, членом (учасником) яких є Україна, щодо обміну інформацією, пов’язаною з проведенням валютних операцій, у тому числі на виконання міжнародних договорів України.»
 
Враховано по суті   
    -131- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Доповнити частиною шостою наступного змісту:
«6. Національний банк України співпрацює з органами суб’єктів міжнародного права щодо обміну інформацією, пов’язаною з проведенням валютних операцій, зокрема щодо застосування норм статті 12 цього Закону, у відповідності до міжнародних угод, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, з урахуванням положень законодавства щодо банківської таємниці.».
 
Враховано    
96. Стаття 11. Валютний нагляд
 
   Стаття 11. Валютний нагляд
 
97. 1. Валютний нагляд в Україні здійснюється органами валютного нагляду та агентами валютного нагляду.
 
   1. Валютний нагляд в Україні здійснюється органами валютного нагляду та агентами валютного нагляду.
 
98. 2. Валютний нагляд здійснюють органи валютного нагляду та агенти валютного нагляду з метою:
 
-132- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
У статті 11:
частину другу викласти у такій редакції:
"2. Валютний нагляд здійснюють органи валютного нагляду та агенти валютного нагляду з метою визначення відповідності проведених валютних операцій валютному законодавству з урахуванням ризик-орієнтованого підходу";
 
Враховано   2. Валютний нагляд здійснюється органами валютного нагляду та агентами валютного нагляду з метою визначення відповідності проведених валютних операцій валютному законодавству з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.
 
    -133- Голубов Д.І.
У частині другій статті 11 проекту слова «здійснюють органи валютного нагляду та агенти валютного нагляду» замінити словами «здійснюється органами валютного нагляду та агентами валютного нагляду».
 
Враховано    
99. а) визначення відповідності проведених валютних операцій валютному законодавству;
 
      
100. б) перевірки наявності підтвердних документів щодо проведених валютних операцій;
 
      
101. в) перевірки повноти, об’єктивності і достовірності інформації про валютні операції, наданої резидентами та нерезидентами.
 
      
102. 3. Валютний нагляд відповідно до частини другої цієї статті, здійснюється органами валютного нагляду та агентами валютного нагляду без втручання у відповідні валютні операції та діяльність суб’єктів здійснення таких операцій, за винятком випадків виявлення і документального підтвердження порушень такими суб’єктами вимог валютного законодавства.
 
-134- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Частину 3 викласти в такій редакції:
«3. Валютний нагляд відповідно до частини другої цієї статті, здійснюється органами валютного нагляду та агентами валютного нагляду без втручання у відповідні валютні операції та діяльність суб’єктів таких операцій, за винятком випадків запобігання агентами валютного нагляду проведенню валютних операцій, які не відповідають вимогам валютного законодавства України.»
 
Враховано   3. Валютний нагляд відповідно до частини другої цієї статті, здійснюється органами валютного нагляду та агентами валютного нагляду без втручання у відповідні валютні операції та діяльність суб’єктів таких операцій, за винятком випадків запобігання агентами валютного нагляду проведенню валютних операцій, які не відповідають вимогам валютного законодавства України.
 
103. 4. Органами валютного нагляду відповідно до цього Закону є Національний банк України, державний орган, що реалізує державну податкову і митну політику. Органи валютного нагляду в межах своєї компетенції здійснюють нагляд за дотриманням резидентами та нерезидентами валютного законодавства.
 
   4. Органами валютного нагляду відповідно до цього Закону є Національний банк України, державний орган, що реалізує державну податкову і митну політику. Органи валютного нагляду в межах своєї компетенції здійснюють нагляд за дотриманням резидентами та нерезидентами валютного законодавства.
 
104. 5. Національний банк України здійснює валютний нагляд за уповноваженими установами.
 
-135- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Частину 5 викласти в такій редакції
«5. Національний банк України у визначеному ним порядку здійснює валютний нагляд за уповноваженими установами.»
 
Враховано   5. Національний банк України у визначеному ним порядку здійснює валютний нагляд за уповноваженими установами.
 
    -136- Продан О.П.
Частину п’яту статті 11 законопроекту доповнити словами «з дотриманням статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» щодо банківської таємниці».
 
Відхилено    
105. 6. Державний орган, що реалізує державну податкову і митну політику, здійснює валютний нагляд за дотриманням резидентами та нерезидентами (крім уповноважених установ) вимог валютного законодавства. Заходи валютного нагляду за дотриманням суб’єктами господарської діяльності (крім уповноважених установ) вимог валютного законодавства здійснюються державним органом, що реалізує державну податкову і митну політику, відповідно до положень Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
 
-137- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
У першому реченні частини шостої слова "резидентами та нерезидентами (крім уповноважених установ)" замінити словами "резидентами (крім уповноважених установ) та нерезидентами";
 
Враховано   6. Державний орган, що реалізує державну податкову і митну політику, здійснює валютний нагляд за дотриманням резидентами (крім уповноважених установ) та нерезидентами вимог валютного законодавства. Заходи валютного нагляду за дотриманням суб’єктами господарської діяльності (крім уповноважених установ) вимог валютного законодавства здійснюються державним органом, що реалізує державну податкову і митну політику, відповідно до положень Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
 
106. 7. Уповноважені установи є агентами валютного нагляду, підзвітними Національному банку України.
 
   7. Уповноважені установи є агентами валютного нагляду, підзвітними Національному банку України.
 
107. Уповноважені установи під час проведення ними валютних операцій, крім валютних операцій, пов’язаних із експортом та імпортом продукції на суму, що є меншою за розмір, встановлений для фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу згідно із законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, здійснюють безпосередній нагляд за виконанням вимог валютного законодавства резидентами та нерезидентами (крім інших уповноважених установ), що здійснюють валютні операції через ці уповноважені установи.
 
-138- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
У абзаці другому частини сьомої слово "продукції" замінити словом "товару", а слова "резидентами та нерезидентами (крім інших уповноважених установ)" замінити словами "резидентами (крім уповноважених установ) та нерезидентами";
Після абзацу другого частини сьомої доповнити новим абзацом такого змісту:
«Порядок здійснення валютного нагляду агентами валютного нагляду встановлюється Національним банком України.»
 
Враховано   Уповноважені установи під час проведення ними валютних операцій, крім валютних операцій, пов’язаних із експортом та імпортом товару на суму, що є меншою за розмір, встановлений для фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу згідно із законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, здійснюють безпосередній нагляд за виконанням вимог валютного законодавства резидентами (крім інших уповноважених установ) та нерезидентами, що здійснюють валютні операції через ці уповноважені установи.
Порядок здійснення валютного нагляду агентами валютного нагляду встановлюється Національним банком України.
 
    -139- Мартиняк С.В.
Частину 7 статті 11 доповнити наступним абзацом:
«Національним банком України встановлюється виключний перелік документів, який може вимагатись агентами валютного нагляду».
 
Відхилено    
108. 8. Агенти валютного нагляду мають право вимагати у суб’єктів валютних операцій документи, пов’язані зі здійсненням валютних операцій, а суб’єкти валютних операцій зобов’язані подавати такі документи на вимогу агентів валютного нагляду.
 
   8. Агенти валютного нагляду мають право вимагати у суб’єктів валютних операцій документи, пов’язані зі здійсненням валютних операцій, а суб’єкти валютних операцій зобов’язані подавати такі документи на вимогу агентів валютного нагляду у визначений ними строк.
 
109. 9. Органи валютного нагляду мають право проводити перевірки з питань дотримання вимог валютного законодавства суб’єктами, визначеними частинами четвертою та п’ятою цієї статті відповідно. Під час проведення таких перевірок з питань дотримання вимог валютного законодавства органи валютного нагляду мають право вимагати від агентів валютного нагляду та інших осіб, які є об’єктом таких перевірок, надання доступу до систем автоматизації валютних операцій, підтвердних документів та іншої інформації про валютні операції і пояснень щодо проведених валютних операцій, а суб’єкти валютного нагляду, визначені частинами четвертою та п’ятою цієї статті, зобов’язані безоплатно надавати відповідний доступ, документи та іншу інформацію.
 
-140- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Частину восьму доповнити словами "у визначений ними строк"
Частину дев’яту викласти у такій редакції:
"9. Органи валютного нагляду мають право проводити перевірки з питань дотримання вимог валютного законодавства суб’єктами здійснення таких операцій, визначеними частинами п’ятою та шостою цієї статті відповідно. Під час проведення таких перевірок з питань дотримання вимог валютного законодавства органи валютного нагляду мають право вимагати від агентів валютного нагляду та інших осіб, які є об’єктом таких перевірок, надання доступу до систем автоматизації валютних операцій, підтвердних документів та іншої інформації про валютні операції, а також надання пояснень щодо проведених валютних операцій, а агенти валютного нагляду та інші особи, що є об’єктом таких перевірок зобов’язані безоплатно надавати відповідний доступ, пояснення, документи та іншу інформацію.
Інформація про банки та/або їх клієнтів, що збирається під час здійснення валютного нагляду у банків, становить банківську таємницю.
Інформація про небанківські фінансові установи та операторів поштового зв’язку, а також їх клієнтів, що збирається під час здійснення валютного нагляду у небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, є інформацією з обмеженим доступом.";
 
Враховано   9. Органи валютного нагляду мають право проводити перевірки з питань дотримання вимог валютного законодавства суб’єктами здійснення таких операцій, визначеними частинами п’ятою та шостою цієї статті відповідно. Під час проведення таких перевірок з питань дотримання вимог валютного законодавства органи валютного нагляду мають право вимагати від агентів валютного нагляду та інших осіб, які є об’єктом таких перевірок, надання доступу до систем автоматизації валютних операцій, підтвердних документів та іншої інформації про валютні операції, а також надання пояснень щодо проведених валютних операцій, а агенти валютного нагляду та інші особи, що є об’єктом таких перевірок зобов’язані безоплатно надавати відповідний доступ, пояснення, документи та іншу інформацію.
Інформація про банки та/або їх клієнтів, що збирається під час здійснення валютного нагляду у банків, становить банківську таємницю.
Інформація про небанківські фінансові установи та операторів поштового зв’язку, а також їх клієнтів, що збирається під час здійснення валютного нагляду у небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, є інформацією з обмеженим доступом.
 
    -141- Співаковський О.В.
Доповнити перше речення частини 9 статті 11 після слів «цієї статті відповідно»:
«до затвердженого Національним банком України порядку та плану проведення перевірок».
 
Відхилено    
    -142- Співаковський О.В.
Доповнити частину 9 статті 11 після першого речення:
«Національний банк України щороку затверджує та опубліковує план проведенням планових перевірок суб'єктів валютних операцій. Позапланова перевірка суб'єкта валютних операцій проводиться відповідно до рішення Правління Національного банку України».
 
Відхилено    
110. 10. У разі виявлення порушень валютного законодавства органи валютного нагляду мають право вимагати від відповідних суб’єктів, які допустили такі порушення, дотримання вимог валютного законодавства та застосовувати заходи впливу, передбачені законом.
 
-143- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
У частині десятій:
слова "відповідних суб'єктів" замінити словами "агентів валютного нагляду та інших осіб, що є об’єктом таких перевірок"
слово «та» замінити словами «а також»
 
Враховано   10. У разі виявлення порушень валютного законодавства органи валютного нагляду мають право вимагати від агентів валютного нагляду та інших осіб, що є об’єктом таких перевірок, які допустили такі порушення, дотримання вимог валютного законодавства, а також застосовувати заходи впливу, передбачені законом.
11. У разі виявлення агентом валютного нагляду порушення валютного законодавства суб’єктом валютної операції, агент валютного нагляду запобігає проведенню такої валютної операції та інформує про таку валютну операцію орган валютного нагляду у встановленому Національним банком України порядку.
 
    -144- Співаковський О.В.
В частині 10 статті 11 слово «та» замінити на «та/або».
 
Відхилено    
    -145- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Після частини десятої доповнити новою частиною одинадцятою такого змісту:
"11. У разі виявлення агентом валютного нагляду порушення валютного законодавства суб’єктом валютної операції, агент валютного нагляду запобігає проведенню такої валютної операції та інформує про таку валютну операцію орган валютного нагляду у визначеному Національним банком України порядку".
У зв'язку з цим частину одинадцяту уважати відповідно частиною дванадцятою;
 
Враховано    
111. 11. Органи валютного нагляду обмінюються інформацією щодо виявлених порушень валютного законодавства, яка була отримана ними під час здійснення валютного нагляду, з метою застосування щодо суб’єктів, які допустили таке порушення, заходів впливу, передбачених законом.
 
-146- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
У частині дванадцятій слова "застосування щодо суб’єктів, які допустили таке порушення, заходів впливу, передбачених законом" замінити словами "реалізації повноважень у сфері валютного регулювання та нагляду".
 
Враховано   12. Органи валютного нагляду обмінюються інформацією щодо виявлених порушень валютного законодавства, яка була отримана ними під час здійснення валютного нагляду, з метою реалізації повноважень у сфері валютного регулювання та нагляду.
13. Органи та агенти валютного нагляду, їх посадові особи, зобов’язані в порядку, передбаченому законодавством України, запобігати розголошенню комерційної таємниці та іншої інформації, доступ до якої відповідно до законодавства України є обмеженим, яка стала їм відомою при здійсненні ними своїх повноважень. За розголошення такої інформації органи та агенти валютного нагляду, їх посадові особи, несуть передбачену законодавством України відповідальність.
14. За невиконання обов’язків, встановлених цим Законом, а також за порушення прав резидентів та нерезидентів органи та агенти валютного нагляду, їх посадові особи, несуть відповідальність, передбачену законодавством України.
 
    -147- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Статтю 11 доповнити частиною такого змісту:
«13. Органи та агенти валютного нагляду, їх посадові особи, зобов’язані в порядку, передбаченому законодавством України, запобігати розголошенню комерційної таємниці та іншої інформації, доступ до якої відповідно до законодавства України є обмеженим, яка стала їм відомою при здійсненні ними своїх повноважень. За розголошення такої інформації органи та агенти валютного нагляду, їх посадові особи, несуть встановлену законодавством України відповідальність».
 
Враховано    
    -148- Долженков О.В.
Статтю 11 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
"11. Органи та агенти валютного нагляду, їх посадові особи, зобов’язані в порядку, передбаченому законодавством України, зберігати комерційну, банківську та іншу інформацію, доступ до якої відповідно до законодавства України є обмеженим, яка стала їм відомою при здійсненні ними своїх повноважень. За розголошення такої інформації органи та агенти валютного нагляду, їх посадові особи, несуть встановлену законодавством України відповідальність».
 
Враховано частково    
    -149- Долженков О.В.
Статтю 11 доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
«12. За невиконання функцій, встановлених цим Законом, а також за порушення прав резидентів та нерезидентів органи та агенти валютного нагляду, їх посадові особи, несуть відповідальність, передбачену законодавством України."
 
Враховано редакційно    
    -150- Співаковський О.В.
Частину 10 статті 11 виключити.
 
Відхилено    
112. Стаття 12. Заходи захисту
 
-151- Рибалка С.В.
Статтю 12 законопроекту викласти у такій редакції:
«Стаття 12. Заходи захисту та загальні умови їх запровадження
1. Національний банк України має право запроваджувати заходи захисту на строк до шести місяців за умов:
1) підтвердження системних ризиків, які загрожують фінансовій стабільності та містять:
фактичні ознаки нестійкого фінансового стану банківської та/або фінансової системи держави та обставини, що загрожують фінансовій стабільності;
наявні або потенційні загрози значного тиску на платіжний баланс України;
2) обґрунтування обраних заходів захисту відповідно до існуючих системних ризиків і загроз фінансовій стабільності та підтвердження необхідності і ефективності їх застосування у вигляді оцінки очікуваного і фактичного впливу заходів захисту на забезпечення фінансової стабільності та економічний і соціальний розвиток;
3) офіційного повідомлення про запровадження заходів захисту відповідно до цієї статті.
2. Критерії визначення ознак фінансової нестабільності та встановлення наявності достатніх підстав для застосування заходів захисту затверджуються Радою Національного банку України (надалі – критерії). Критерії мають забезпечувати відповідність, доцільність, обґрунтованість, достатність і ефективність застосування тимчасових заходів захисту та відбору і запровадження окремих заходів відповідно до існуючих ознак фінансової нестабільності, масштабу загроз і кризових явищ.
Критерії повинні містити сукупність кількісних та/або якісних характеристик для оцінки ступеня і масштабу кризових явищ у грошово-кредитній сфері, оцінку ознак фінансової нестабільності та умов, які відповідно до пункту першого частини першої цієї статті є підставами для застосування тимчасових заходів захисту.
3. Тимчасові заходи захисту можуть включати такі валютні обмеження:
1) обов’язковий продаж частини надходжень резидентів в іноземній валюті;
2) запровадження граничних строків розрахунків в іноземній валюті за зовнішньоекономічними операціями з експорту та/або імпорту продукції, транспортних послуг;
3) установлення особливостей здійснення операцій, пов’язаних із рухом фінансового капіталу, відповідно до частини другої статті 3 цього Закону;
4) запровадження тимчасових спеціальних дозволів на здійснення окремих валютних операцій з високим ступенем впливів на внутрішній валютний ринок і загроз для фінансової стабільності;
5) резервування коштів за валютними операціями;
6) інші заходи захисту, які передбачені статтею 71 Закону України «Про Національний банк України».
4. У сфері здійснення валютних операцій за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) заходи захисту запроваджуються відповідно до цього Закону щодо окремих видів операцій з експорту та/або імпорту продукції, транспортних послуг, які справляють найбільший вплив на внутрішній валютний ринок.
5. Критерії віднесення валютних операцій до операцій, зазначених у пунктах 3 і 4 частини третьої та у частині четвертій цієї статті, умови встановлення особливостей, запровадження тимчасових спеціальних дозволів, граничних строків розрахунків в іноземній валюті щодо здійснення таких операцій затверджуються Національним банком України з урахуванням видів і обсягів валютних операцій на грошово-кредитному ринку та принципів і стандартів класифікації руху капіталів у Європейському Союзі.
6. Правління Національного банку України приймає рішення щодо запровадження заходів захисту з урахуванням рішення Ради Національного банку про підтвердження наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, а також обставин, які загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи держави.
7. Заходи захисту застосовуються Національним банком України до моменту усунення причин, обставин і кризових явищ, які стали підставою для їх застосування, але виключно на строк, що не перевищує шести місяців з дати їх запровадження, і не частіше одного разу протягом календарного року.
У разі, якщо Національним банком України не визначено строк дії заходів захисту, такі заходи втрачають чинність після спливу шести місяців з дати їх запровадження.
8. У разі застосування будь-яких заходів захисту Правлінням Національного банку України затверджується та оприлюднюється офіційне повідомлення, яке повинно містити:
а) підстави застосування заходів захисту з обґрунтуванням їх необхідності та посиланням на дані відповідних досліджень, положення відповідних нормативно-правових актів;
б) запропонований строк дії заходів захисту та повне визначення передбачених ними вимог і суб’єктів, на яких поширюється дія таких вимог;
в) основні прогнозні дані про очікуваний позитивний вплив заходів захисту на відновлення і забезпечення фінансової стабільності.
До офіційного повідомлення додається оцінка очікуваного впливу передбачених заходів захисту на забезпечення фінансової стабільності та економічний і соціальний розвиток. Копія офіційного повідомлення про запровадження заходів захисту направляється Комітету з питань торгівлі Європейської комісії.
9. Після спливу встановленого строку дії заходів захисту Рада Національного банку України здійснює оцінку їх фактичного впливу на забезпечення фінансової стабільності та економічний і соціальний розвиток та оприлюднює результати такої оцінки протягом трьох днів з дня її затвердження.».
 
Враховано частково   Стаття 12. Заходи захисту
 
113. 1. Національний банк України за наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, значного тиску на платіжний баланс України, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи держави, має право вводити заходи захисту:
 
-152- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
У статті 12:
1) частину першу викласти в наступній редакції:
«1. Національний банк України має право вводити наступні заходи захисту:
1) обов’язковий продаж частини надходжень в іноземній валюті;
2) установлення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту продукції та транспортних послуг;
3) установлення особливостей здійснення операцій, пов’язаних із рухом фінансового капіталу;
4) запровадження спеціальних дозволів на проведення окремих валютних операцій;
5) резервування коштів за валютними операціями;
6) інші заходи, що випливають зі статті 7-1 Закону України "Про Національний банк України ".
Національний банк України не має право вводити заходи впливу, наслідками яких є постійна або тимчасова заборона та/або обмеження, у тому числі шляхом встановлення обов’язку отримання спеціальних дозволів, здійснення валютних операцій з репатріації іноземних інвестиції та/або дивідендів за межі України.
Національний банк України своїми нормативно-правовими актами визначає вичерпний перелік заходів захисту, які можуть застосовуватись згідно із цим Законом.»;
 
Відхилено   1. Національний банк України за наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, погіршення стану платіжного балансу України, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи держави, має право запроваджувати такі заходи захисту:
 
    -153- Співаковський О.В.
Частину 1 статті 12 викласти в наступній редакції:
«1. Національний банк України за наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, значного тиску на платіжний баланс України, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи держави, має право вводити заходи захисту відповідно до статті 7-1 Закону України "Про Національний банк України".»
 
Відхилено    
    -154- Сотник О.С.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Кіраль С.І.
У частині першій статті 12 законопроекту слова «вводити заходи захисту» замінити на «запроваджувати заходи захисту».
 
Враховано    
    -155- Долженков О.В.
У статті 12:
у частині першій фразу «значного тиску на платіжний баланс» замінити фразою «погіршення стану платіжного балансу»;
 
Враховано    
    -156- Острікова Т.Г.
В частині 1 статті 12 слова «ознак нестійкого фінансового стану банківської системи» замінити словами «ознаки нестійкості фінансового стану банківської системи, що визначаються згідно з критеріями встановленими відповідно до цього закону».
 
Враховано частково    
    -157- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац перший частини першої статті 12 законопроекту замінити абзацами та пунктами такого змісту:
«1. Національний банк України має право вводити заходи захисту за наявності таких умов:
1) підтвердження системних ризиків, які загрожують фінансовій стабільності та містять:
фактичні ознаки нестійкого фінансового стану банківської та/або фінансової системи держави та обставини, що загрожують фінансовій стабільності;
наявні або потенційні загрози значного тиску на платіжний баланс України;
2) обґрунтування обраних заходів захисту відповідно до існуючих системних ризиків і загроз фінансовій стабільності та підтвердження необхідності і ефективності їх застосування у вигляді оцінки очікуваного і фактичного впливу заходів захисту на забезпечення фінансової стабільності та економічний і соціальний розвиток;
3) офіційного повідомлення про запровадження заходів захисту відповідно до цієї статті.
Заходи захисту можуть включати такі валютні обмеження:».
 
Відхилено    
114. 1) обов’язковий продаж частини надходжень в іноземній валюті;
 
-158- Продан О.П.
Пункт перший частини першої статті 12 законопроекту доповнити словами «на строк, не більше шести місяців».
 
Відхилено   1) обов’язковий продаж частини надходжень в іноземній валюті у передбачених нормативно-правовими актами Національного банку України межах;
 
    -159- Мартиняк С.В.
Пункт 1) частини 1 статті 12 після слів «в іноземній валюті» доповнити реченням:
«У випадку обов’язкового продажу частини надходжень по курсу, що відрізняється від ринкового Національний банк України визначає механізм компенсації понесених збитків».
 
Відхилено    
    -160- Долженков О.В.
Пункт 1 частини першої викласти у такій редакції:
«1) обов’язковий продаж до 50 відсотків від загальної суми надходжень в іноземній валюті із-за кордону на користь резидентів внаслідок здійснення ними зовнішньоекономічної діяльності;»;
 
Відхилено    
    -161- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Пункт перший частини першої статті 12 законопроекту викласти в такій редакції:
«1) обов’язковий продаж частини надходжень в іноземній валюті, який застосовується з урахуванням таких умов:
а) обов’язковий продаж може стосуватися не більше 50 відсотків усієї суми надходжень в іноземній валюті, а решта надходжень в іноземній валюті залишається у розпорядженні резидентів та використовується ними відповідно до правил валютного регулювання;
б) не підлягає обов’язковому продажу сума валютних надходжень, яка не перевищує 50 000 євро або еквіваленту цієї суми в іншій іноземній валюті;
в) не підлягають обов’язковому продажу валютні надходження резидента, які призначені для здійснення таким резидентом інших валютних операцій чи розрахунків, що передбачені умовами укладених резидентом зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а також в інших випадках, якщо вони встановлені Національним банком України.».
 
Відхилено    
    -162- Демчак Р.Є.
У пункті першому частини першої статті 12 після слів «обов’язковий продаж частини» доповнити словом «виручки» та після слів «в іноземній валюті» доповнити словами «у передбачених нормативно-правовими актами НБУ межах».
 
Враховано частково    
115. 2) установлення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту продукції та транспортних послуг;
 
-163- Демчак Р.Є.
У пункті другому частини першої статті 12 слова "продукції та транспортних послуг" замінити словом "товарів" та після слів «імпорту продукції» доповнити словами «у передбачених нормативно-правовими актами НБУ межах, але не менше ніж 90 днів»
 
Враховано частково   2) установлення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів;
 
    -164- Продан О.П.
Пункт другий частини першої статті 12 законопроекту слова «транспортних послуг» замінити словами «транспортних послуг, які не можуть бути менше 90 днів».
 
Відхилено    
116. 3) установлення особливостей здійснення операцій, пов’язаних із рухом фінансового капіталу;
 
-165- Долженков О.В.
У пункті 3 частини першої слово «фінансового» – виключити;
 
Враховано   3) установлення особливостей здійснення операцій, пов’язаних із рухом капіталу;
 
    -166- Демчак Р.Є.
У пункті 3 частини першої слово "фінансового" виключити;
 
Враховано    
    -167- Продан О.П.
Пункт третій частини першої статті 12 законопроекту доповнити словами «щодо усіх суб’єктів валютних операцій одночасно».
 
Відхилено    
    -168- Різаненко П.О.
Пункт 3 частини першої статті 12 проекту Закону доповнити словами:
« (крім репатріації нерезидентами здійснених ними інвестицій, а також отриманих ними доходів, зокрема у вигляді дивідендів, процентів або доходу (дисконту) на цінні папери (фінансові інструменти)».
 
Відхилено    
117. 4) запровадження спеціальних дозволів на проведення окремих валютних операцій;
 
-169- Продан О.П.
Пункт четвертий частини першої статті 12 законопроекту виключити.
 
Відхилено   4) запровадження дозволів та/або лімітів на проведення окремих валютних операцій;
 
    -170- Демчак Р.Є.
пункт 4 частини першої після слова "дозволів" доповнити словами "та/або лімітів";
 
Враховано    
118. 5) резервування коштів за валютними операціями;
 
-171- Демчак Р.Є.
пункт п’ятий частини першої статті 12 викласти у такій редакції:
«встановлення мінімального строку між датою попереднього зарахування гривні на окремий рахунок для купівлі іноземної валюти та датою купівлі іноземної валюти, але не більше ніж 5 робочих днів.»
 
Відхилено   5) резервування коштів за валютними операціями;
 
119. 6) інші заходи, що випливають зі статті 7-1 Закону України "Про Національний банк України".
 
-172- Сотник О.С.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Кіраль С.І.
Пункт шостий частини першої статті 12 законопроекту доповнити словами «та перелік яких визначений нормативно-правовими актами Національного банку України».
 
Враховано   6) заходи відповідно до статті 7-1 Закону України "Про Національний банк України", виключний перелік яких визначений нормативно-правовими актами Національного банку України.
 
    -173- Левченко Ю.В.
Пункт 6 частини 1 статті 12 Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -174- Демчак Р.Є.
Пункт шостий частини першої статті 12 виключити.
 
Відхилено    
    -175- Продан О.П.
У пункті шостому частини першої статті 12 законопроекту слова «що випливають зі статті» замінити словами «передбачені статтею».
 
Враховано по суті   
    -176- Острікова Т.Г.
Частину 1 статті 12 доповнити абзацом наступного змісту:
«Обов’язковий продаж частини надходжень в іноземній валюті не має перевищувати 50 відсотків суми надходжень в іноземній валюті. Решта надходжень в іноземній валюті залишається у розпорядженні резидентів та використовується ними відповідно до правил валютного регулювання. Не підлягає обов’язковому продажу сума валютних надходжень, яка не перевищує 50 000 євро або еквіваленту цієї суми в іншій іноземній валюті.».
 
Відхилено    
120. 2. Національний банк України при прийнятті рішення щодо введення заходів захисту може враховувати рішення Ради фінансової стабільності про підтвердження наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, а також обставин, які загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи держави.
 
-177- Довбенко М.В.
Частину другу викласти в наступній редакції:
«2. Правління Національного банку України має право запроваджувати заходи захисту на строк, що не перевищує шість місяців та продовжувати дію попередніх заходів захисту на строк, що не перевищує шість місяців.
Рішення Правління Національного банку України про:
запровадження нового заходу захисту, якщо з дня припинення дії попереднього подібного заходу захисту минуло менше ніж шість місяців, або про продовження строку дії кожного попереднього заходу захисту не більше ніж на шість місяців, потребує підтвердження Радою Національного банку України наявності ознак та/або обставин, передбачених частиною першою цієї статті.
У разі необхідності отримання підтвердження наявності ознак та/або обставин, передбачених частиною першою цієї статті, Правління Національного банку України не менш ніж за 30 календарних днів до закінчення строку дії заходів захисту звертається із відповідним запитом до Ради Національного банку України. Рада Національного банку України приймає рішення щодо такого запиту протягом 20 календарних днів з дня його надання.
Неприйняття Радою Національного банку України рішення щодо підтвердження або спростування наявності ознак та/або обставин, передбачених частиною першої цієї статті, протягом 20 календарних днів після надходження запиту Правління Національного банку України, надає Правлінню Національного банку України право прийняти відповідне рішення про запровадження нового заходу захисту чи продовження строку дії попереднього заходу захисту на строк, визначений Правлінням Національного банку України, але не більше ніж на шість місяців.
Обов’язковою умовою для прийняття Правлінням Національного банку України, рішень, передбачених абзацом другим цієї частини, є надання звіту про запровадження заходу (заходів) захисту відповідно до частини четвертої цієї статті.
Загальний строк дії заходів захисту не може перевищувати 18 місяців протягом 24 місяців, починаючи з дня першого запровадження відповідного заходу захисту.
Правління Національного банку України має право достроково припинити дію будь-якого заходу захисту у разі, якщо підстави, через які його було запроваджено, втратили актуальність.»
 
Враховано   2. Правління Національного банку України має право запроваджувати заходи захисту на строк, що не перевищує шість місяців та продовжувати дію попередніх заходів захисту на строк, що не перевищує шість місяців.
Рішення Правління Національного банку України про запровадження нового заходу захисту, якщо з дня припинення дії попереднього подібного заходу захисту минуло менше ніж шість місяців, або про продовження строку дії кожного попереднього заходу захисту не більше ніж на шість місяців, потребує підтвердження Радою Національного банку України наявності ознак та/або обставин, передбачених частиною першою цієї статті.
У разі необхідності отримання підтвердження наявності ознак та/або обставин, передбачених частиною першою цієї статті, Правління Національного банку України не менш ніж за 30 календарних днів до закінчення строку дії заходів захисту звертається із відповідним запитом до Ради Національного банку України. Рада Національного банку України приймає рішення щодо такого запиту протягом 20 календарних днів з дня його надання.
Неприйняття Радою Національного банку України рішення щодо наявності ознак та/або обставин, передбачених частиною першої цієї статті, протягом 20 календарних днів після надання запиту Правління Національного банку України, надає Правлінню Національного банку України право прийняти відповідне рішення про запровадження нового заходу захисту чи продовження строку дії попереднього заходу захисту на строк, визначений Правлінням Національного банку України, але не більше ніж на шість місяців.
Обов’язковою умовою для прийняття Правлінням Національного банку України, рішень, передбачених абзацом другим цієї частини, є надання звіту про запровадження заходу (заходів) захисту відповідно до частини четвертої цієї статті.
Загальний строк дії заходів захисту не може перевищувати 18 місяців протягом 24 місяців, починаючи з дня першого запровадження відповідного заходу захисту.
Правління Національного банку України має право достроково припинити дію будь-якого заходу захисту у разі, якщо підстави, через які було запроваджено такий захід захисту, втратили актуальність.
 
    -178- Голубов Д.І.
У частині другій статті 12 проекту слова «Ради фінансової стабільності» замінити словами «Ради з фінансової стабільності».
 
Враховано редакційно    
    -179- Співаковський О.В.
В частині 2 статті 12 замінити слово «може» на «має».
 
Відхилено    
    -180- Сотник О.С.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Кіраль С.І.
Частину другу та третю статті 12 законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Заходи захисту запроваджуються рішенням Правління Національного банку України на строк, що не перевищує шести місяців з дати їх запровадження.
Рішення Правління Національного банку України щодо запровадження заходів захисту приймається на підставі рекомендацій Ради фінансової стабільності. В рішенні щодо запровадження заходів захисту зазначаються ознаки нестійкого фінансового стану банківської системи та обставин, які загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи держави та стали підставою для прийняття відповідного рішення.
 
Враховано частково    
    -181- Долженков О.В.
Частину другу викласти у такій редакції:
«2. Національний банк України при прийнятті рішення щодо введення заходів захисту, передбачених частиною 1 цієї статті, погоджує його з Радою фінансової стабільності з метою підтвердження наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, а також обставин, які загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи держави.»;
 
Враховано по суті   
    -182- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Частину другу статті 12 законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Критерії визначення ознак фінансової нестабільності та встановлення наявності достатніх підстав для застосування заходів захисту затверджуються Національним банком України за погодженням з Радою з фінансової стабільності.
Такі критерії мають забезпечувати відповідність, доцільність, обґрунтованість, достатність та ефективність застосування тимчасових заходів захисту та відбору і запровадження окремих заходів відповідно до існуючих ознак фінансової нестабільності, масштабу загроз і кризових явищ.
Критерії повинні містити сукупність кількісних та/або якісних характеристик для оцінки ступеня і масштабу кризових явищ у грошово-кредитній сфері, оцінку ознак фінансової нестабільності та умов, які відповідно до пункту першого частини першої цієї статті є підставами для введення заходів захисту.»
 
Відхилено    
    -183- Демчак Р.Є.
Частини другу та третю замінити новою частиною другою такого змісту:
«2. Правління Національного банку України має право запроваджувати заходи захисту на строк, що не перевищує шість місяців.
Рішення Правління Національного банку України про продовження строку дії кожного попереднього заходу захисту щоразу не більше ніж на 6 місяців, потребує погодження Радою Національного банку України».
 
Враховано частково    
121. 3. Заходи захисту вводяться на строк, що не перевищує шість місяців з дати їх введення.
 
-184- Левченко Ю.В.
Частину 3 статті 12 Законопроекту викласти в такій редакції:
«3. При введені заходів захисту Національний банк України зазначає строк їх дії. Строк дії заходів захисту може бути продовжений Національним банком України.»
 
Відхилено   3. У разі запровадження та/або продовження строку дії та/або припинення заходів захисту, передбачених цією статтею, Національний банк України інформує про це органи суб’єктів міжнародного права відповідно до норм міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
4. Національний банк України протягом трьох місяців з дати запровадження або продовження строку дії кожного заходу захисту або припинення дії заходу захисту, зобов’язаний підготувати та надати Комітету Верховної Ради України, до предметів відання якого відносяться питання банківської діяльності, звіт про запровадження заходу (заходів) захисту.
Звіт про запровадження заходу (заходів) захисту має містити, зокрема:
1) оцінку ступеня і масштабу кризових явищ у грошово-кредитній сфері, оцінку ознак нестійкого фінансового стану банківської системи та обставин, які стали підставою для введення заходів захисту;
2) обґрунтування відповідності кожного з передбачених частиною першою цієї статті заходів захисту виявленим системним ризикам і загрозам;
3) підтвердження ефективності застосування обраних заходів захисту в сукупності у вигляді оцінки фактичного впливу на забезпечення фінансової стабільності та економічний і соціальний розвиток.
У разі надання звіту при запровадженні заходу захисту, якщо з дня припинення дії попереднього подібного заходу захисту минуло менше ніж шість місяців, та/або при продовженні строку дії заходу захисту, він має додатково містити аналіз результатів попереднього запровадження заходу захисту та актуальності факторів та/або обставин та/або ознак, які були підставою запровадження заходу захисту.
Звіт про застосування заходу (заходів) захисту подається за підписом Голови Національного банку України (або особи, яка його замінює) та має бути представлений на засіданні Комітету Верховної Ради України, до предметів відання якого відносяться питання банківської діяльності, Головою Національного банку України (або особою, яка його замінює) або Заступником Голови Національного банку України, до сфери відповідальності якого віднесено питання валютного регулювання (або особою, яка його замінює).
Звіт про застосування заходу (заходів) захисту є публічним документом, що не містить інформації, яка є банківською таємницею, та має бути оприлюднений на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України протягом календарного місяця з моменту його підписання і безстроково там зберігатись.
5. Порядок застосування заходів захисту, зокрема критерії їх запровадження, продовження та скасування, встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку України з урахуванням положень цього Закону.
 
    -185- Продан О.П.
Частину третю статті 12 законопроекту доповнити словами «та не можуть носити індивідуальний характер».
 
Відхилено    
    -186- Сотник О.С.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Кіраль С.І.
Частину третю викласти в наступній редакції:
3. У разі якщо не раніше, ніж за 30 календарних днів до завершення передбаченого частиною другою цієї статті строку дії заходів захисту залишаються наявними ознаки нестійкого фінансового стану банківської системи або продовжують існувати обставини, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи держави та стали підставою для прийняття попереднього рішення про запровадження заходів захисту, дія заходів захисту може бути продовжена на новий строк, який не перевищує шести місяців.
Рішення про продовження строку дії заходів захисту приймається Правлінням Національного банку України та підлягає затвердженню Радою Національного банку України.»
 
Враховано по суті   
    -187- Галасюк В.В.
В статті 12 Закону України «Про валюту»:
частину третю після слів «з дати їх введення» доповнити словами: «, окрім заходів захисту, визначених у пункті 1 та 2 частини першої цієї статті.»
 
Відхилено    
    -188- Долженков О.В.
У частині третій фразу «на строк, що не перевищує шість місяців» замінити фразою «тимчасово, строком до шести календарних місяців протягом року».
 
Відхилено    
    -189- Острікова Т.Г.
Частину 3 статті 12 викласти в такій редакції:
«3. Заходи захисту вводяться на строк, що не перевищує шість місяців з дати їх введення, але не частіше одного разу на рік.».
 
Відхилено    
    -190- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Доповнити новою частиною четвертою наступного змісту:
«Національний банк України протягом трьох місяців з дати введення або продовження строку дії кожного заходу захисту або припинення дії заходу захисту, зобов’язаний підготувати та представити Комітету Верховної Ради України, до предметів відання якого відносяться питання банківської діяльності, звіт про застосування заходу захисту і його результати.
В такому звіті має міститись:
-обґрунтування введення Національним банком України заходу захисту або продовження строку його дії, з описом факторів та/або обставин та/або ознак, які стали підставою для прийняття рішення про введення або продовження строку дії заходу захисту;
-аналіз результатів попереднього застування заходу захисту та актуальності факторів та/або обставин та/або ознак, які були підставою введення в дію заходу захисту (у разі надання звіту при продовженні строку дії заходу захисту);
-аналіз застосування попереднього аналогічного заходу захисту та актуальності факторів та/або обставин та/або ознак, які були підставою введення в дію аналогічного заходу захисту (у разі надання звіту при введенні повторного заходу захисту менше ніж через шість місяців з моменту припинення дії попереднього аналогічного заходу захисту);
-аналіз результатів застосування заходу захисту з моменту його введення та актуальності факторів та/або обставин та/або ознак, які були підставою введення в дію заходу захисту (у разі надання звіту при припиненні, в тому числі достроковому, дії заходу захисту).
Звіт про застосування заходу захисту і його результати подається за підписом Голови Національного банку України (або особи, яка його замінює) та має бути представлений на засідання Комітету Верховної Ради України, до предметів відання якого відносяться питання банківської діяльності, Головою Національного банку України (або особою, яка його замінює) або Заступником Голови Національного банку України, до сфери відповідальності якого віднесено питання валютного регулювання (або особою, яка його замінює).
Звіт про застосування заходу захисту і його результати є публічним документом, що не містить інформації, яка є банківською таємницею, та має бути оприлюднений на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України протягом календарного місяця з моменту його підписання і безстроково там зберігатись.»;
 
Враховано по суті   
    -191- Сотник О.С.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Кіраль С.І.
Доповнити статтю 12 законопроекту новою частиною четвертою такого змісту:
«4. Затвердження Радою Національного банку України рішення Правління Національного банку України про продовження строку дії заходів захисту без достатніх та обґрунтованих підстав є порушенням членами Ради Національного банку України вимог закону.
Достатність та обґрунтованість підстав для продовження строку дії заходів захисту визначається виходячи з відповідності, доцільності та ефективності існування заходів захисту відповідно до існуючих ознак фінансової нестабільності, масштабу загроз і кризових явищ.»
 
Відхилено    
    -192- Галасюк В.В.
Доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
«4. Заходи захисту, визначені у пункті 1 та 2 частини першої цієї статті, вводяться в порядку та на строки, визначені статтею 44-1 Закону України «Про Національний банк України».
 
Відхилено    
    -193- Острікова Т.Г.
Статтю 12 доповнити частиною 4 наступного змісту:
«4. Критерії визначення ознак фінансової нестабільності та встановлення наявності достатніх підстав для застосування заходів захисту затверджуються Національним банком України за погодженням Ради з фінансової стабільності (надалі – критерії). Критерії мають забезпечувати відповідність, доцільність, обґрунтованість, достатність і ефективність застосування тимчасових заходів захисту та відбору і запровадження окремих заходів відповідно до існуючих ознак фінансової нестабільності, масштабу загроз і кризових явищ.
Критерії повинні містити сукупність кількісних та/або якісних характеристик для оцінки ступеня і масштабу кризових явищ у грошово-кредитній сфері, оцінку ознак фінансової нестабільності та умов, які відповідно до пункту першого частини першої цієї статті є підставами для застосування тимчасових заходів захисту.
Критерії, умови встановлення особливостей, запровадження тимчасових спеціальних дозволів, граничних строків розрахунків в іноземній валюті щодо здійснення таких операцій затверджуються Національним банком України з урахуванням видів і обсягів валютних операцій на грошово-кредитному ринку та принципів і стандартів класифікації руху капіталів у Європейському Союзі.»
 
Відхилено    
    -194- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Статтю 12 законопроекту доповнити новою частиною такого змісту:
«__. У разі застосування будь-яких заходів захисту Правлінням Національного банку України затверджується та оприлюднюється офіційне повідомлення, яке повинно містити:
а) підстави застосування заходів захисту з обґрунтуванням їх необхідності та посиланням на дані відповідних досліджень, положення відповідних нормативно-правових актів;
б) запропонований строк дії заходів захисту та повне визначення передбачених ними вимог і суб’єктів, на яких поширюється дія таких вимог;
в) основні прогнозні дані про очікуваний позитивний вплив заходів захисту на відновлення і забезпечення фінансової стабільності.
До офіційного повідомлення додається оцінка очікуваного впливу передбачених заходів захисту на забезпечення фінансової стабільності та економічний і соціальний розвиток.».
 
Враховано по суті   
    -195- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Доповнити новою частиною п’ятою наступного змісту:
«5. У разі запровадження та/або продовження та/або припинення заходів захисту, передбачених цією статтею, Національний банк України інформує про це органи суб’єктів міжнародного права у відповідності до норм міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.»;
 
Враховано    
    -196- Довбенко М.В.
Доповнити статтю 12 законопроекту новою частиною п’ятою такого змісту:
«4. Національний банк України протягом трьох місяців з дати запровадження або продовження строку дії кожного заходу захисту або припинення дії заходу захисту, зобов’язаний підготувати та надати Комітету Верховної Ради України, до предметів відання якого відносяться питання банківської діяльності, звіт про застосування заходу (заходів) захисту.
Звіт має містити, зокрема:
1) оцінку ступеня і масштабу кризових явищ у грошово-кредитній сфері, оцінку ознак нестійкого фінансового стану банківської системи та обставин, які стали підставою для введення заходів захисту;
2) обґрунтування відповідності кожного з передбачених частиною першою цієї статті заходів захисту виявленим системним ризикам і загрозам;
3) підтвердження ефективності застосування обраних заходів захисту в сукупності у вигляді оцінки фактичного впливу на забезпечення фінансової стабільності та економічний і соціальний розвиток.
У разі надання звіту при запровадженні повторного заходу захисту звіт має додатково містити аналіз результатів попереднього запровадження заходу захисту та актуальності факторів та/або обставин та/або ознак, які були підставою запровадження заходу захисту.
Звіт про застосування заходу захисту і його результати подається за підписом Голови Національного банку України (або особи, яка його замінює) та має бути представлений на засідання Комітету Верховної Ради України, до предметів відання якого відносяться питання банківської діяльності, Головою Національного банку України (або особою, яка його замінює) або Заступником Голови Національного банку України, до сфери відповідальності якого віднесено питання валютного регулювання (або особою, яка його замінює).
Звіт про застосування заходу захисту і його результати є публічним документом, що не містить інформації, яка є банківською таємницею, та має бути оприлюднений на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України протягом календарного місяця з моменту його підписання і безстроково там зберігатись.»
 
Враховано частково    
    -197- Сотник О.С.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Кіраль С.І.
Доповнити статтю 12 законопроекту новою частиною п’ятою такого змісту:
«5. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до завершення строку дії заходів захисту, встановленого відповідно до частини другої та/або третьої цієї статті, Правління Національного банку України готує та подає на розгляд комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належить питання фінансової політики та банківської системи, затверджений Радою Національного банку України звіт про фактичний вплив застосованих заходів захисту на забезпечення фінансової стабільності, економічний і соціальний розвиток.
Звіт має містити, зокрема:
1) оцінку ступеня і масштабу кризових явищ у грошово-кредитній сфері, оцінку ознак нестійкого фінансового стану банківської системи та обставин, які стали підставою для введення заходів захисту;
2) обґрунтування відповідності кожного з передбачених частиною першою цієї статті заходів захисту виявленим системним ризикам і загрозам;
3) підтвердження ефективності застосування кожного з обраних заходів захисту окремо та у сукупності у вигляді оцінки фактичного впливу на забезпечення фінансової стабільності та економічний і соціальний розвиток.»
 
Враховано частково    
    -198- Сотник О.С.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Кіраль С.І.
Доповнити статтю 12 законопроекту новою частиною шостою такого змісту:
«6. За результатами розгляду звіту про фактичний вплив застосованих заходів захисту на забезпечення фінансової стабільності та економічний і соціальний розвиток комітет Верховної Ради України, до предмету відання якого належить питання фінансової політики та банківської системи, може порушити питання про розгляд викладених у ньому питань Верховною Радою України.»
 
Враховано по суті   
    -199- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Доповнити новою частиною шостою наступного змісту:
«4. Порядок застосування заходів захисту, зокрема критерії їх введення, продовження та скасування, встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку України з урахуванням положень цього Закону.»
 
Враховано    
    -200- Сотник О.С.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Кіраль С.І.
Доповнити статтю 12 законопроекту новою частиною сьомою такого змісту:
«7. Після спливу строку дії заходів захисту, який був продовжений відповідно до частини третьої цієї статті, відповідні заходи захисту можуть бути продовжені Правлінням Національного банку України виключно за згодою Верховної Радою України, яка оформляється шляхом прийняття відповідної постанови.»
 
Відхилено    
    -201- Долженков О.В.
Доповнити законопроект статтею 12-1 такого змісту:
«Стаття 12-2. Особливості здійснення окремих валютних операцій
1. Здійснення валютних операцій, пов’язаних з рухом капіталу, регулюється Національним банком України з урахуванням положень цього Закону.
2. З урахуванням вимог, передбачених частиною першою статті 12 цього Закону, регулювання Національним банком України операцій, пов’язаних з рухом капіталу, може здійснюватись шляхом встановлення вимоги про резервування або вимоги щодо запровадження спеціальних дозволів на проведення окремих валютних операцій у разі погіршення стану платіжного балансу України лише у випадках, передбачених цією статтею, та з моменту офіційного оприлюднення повідомлення щодо погіршення стану платіжного балансу України.
Не допускається встановлення вимоги про резервування або щодо запровадження спеціальних дозволів на проведення окремих валютних операцій у випадках, які прямо не передбачені цим Законом.
3. Вимога щодо запровадження спеціальних дозволів на проведення окремих валютних операцій може бути встановлена Національним банком України з урахуванням вимог, передбачених частиною першою статті 12 цього Закону, при регулюванні таких валютних операцій, які здійснюються між резидентами та нерезидентами:
1) здійснення резидентами портфельних інвестицій за межі України, крім інвестицій у цінні папери з рейтингом «А3» та вище (згідно класифікації Мооdy’s) та/або з рейтингом «А-» та вище (згідно класифікації Stаndаrd & Рооr’s, Fіtсh ІВСА);
2) переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей, за винятком цінних паперів;
3) надання резидентами фінансових кредитів, позик, фінансової допомоги нерезидентам;
4) операції, пов’язані з виконанням зобов’язань за гарантіями поруками та заставою.
4. З урахуванням особливостей, передбачених частиною першою статті 12 цього Закону, Національний банк України має право тимчасово призупиняти здійснення переказів за валютними операціями, що пов’язані з рухом капіталу, на строк до 30 календарних днів та/або запроваджувати вимогу про резервування коштів по вказаним валютним операціям у сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 відсотків від суми валютної операції, що пов’язана з рухом капіталу. Режим щодо тимчасового призупинення здійснення переказів за валютними операціями, що пов’язані з рухом капіталу, запроваджуються Національним банком України з моменту офіційного оприлюднення повідомлення щодо погіршення стану платіжного балансу України. В разі покращення стану платіжного балансу Національний банк України зобов’язаний скасувати передбачені цією частиною обмеження.».
 
Відхилено    
122. Стаття 13. Особливості установлення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту продукції, а також транспортних послуг
 
-202- Демчак Р.Є.
У назві статті 13 слова «а також транспортних послуг» виключити.
 
Враховано   Стаття 13. Особливості установлення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів
 
123. 1. У разі встановлення Національним банком України граничного строку розрахунків за експортними операціями резидентів виручка резидентів в іноземній валюті від експорту продукції та/або транспортних послуг підлягає зарахуванню на їх рахунки, відкриті в іноземній валюті, в банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше строку, установленого Національним банком України. Строк виплати заборгованостей обчислюється з дати митного оформлення продукції, що експортується, а в разі експорту транспортних послуг – з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує надання транспортних послуг.
 
-203- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Частину першу статті 13 викласти у такій редакції:
«1. Національний банк України має право встановлювати граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.
Національний банк України може встановлювати винятки та/або особливості запровадження цього заходу захисту для окремих товарів/галузей економіки за поданням Кабінету Міністрів України.
Національний банк України має право встановлювати мінімальні граничні суми операцій з експорту та імпорту товарів, на які поширюються встановлені відповідно до цього Закону граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів».
 
Враховано   1. Національний банк України має право встановлювати граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.
Національний банк України має право встановлювати винятки та/або особливості запровадження цього заходу захисту для окремих товарів/галузей економіки за поданням Кабінету Міністрів України.
Національний банк України має право встановлювати мінімальні граничні суми операцій з експорту та імпорту товарів, на які поширюються встановлені відповідно до цього Закону граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.
 
    -204- Демчак Р.Є.
У частині першій статті 13 слова «та/або транспортних послуг» та «а в разі експорту, транспортних послуг – з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних послуг» виключити.
 
Враховано по суті   
    -205- Острікова Т.Г.
В частині 1 статті 13 слова «але не пізніше строку, установленого Національним банком України» замінити словами «не пізніше строку, встановленого НБУ, який не може бути меншим за 180 днів».
 
Відхилено    
    -206- Продан О.П.
У другому реченні частини першої статті 13 законопроекту після слів «з дати митного оформлення» доповнити словом «вантажоотримувачем», слова «надання транспортних послуг» замінити словами «завершення транспортних послуг».
 
Відхилено    
    -207- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Частину першу статті 13 законопроекту доповнити абзацом другим такого змісту:
«Вимоги цієї частини статті не поширюються на експорт послуг (крім транспортних), майнових прав, прав інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав.».
 
Відхилено    
    -208- Левченко Ю.В.
Частину 1 статті 13 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Граничний строк розрахунків за експортними операціями резидентів, що встановлюється Національним банком України згідно цієї частини, не може бути меншим за 90 календарних днів.».
 
Відхилено    
124. 2. У разі встановлення Національним банком України граничного строку розрахунків за імпортними операціями резидентів резиденти під час здійснення імпортних операцій на умовах відстрочення поставки не можуть встановлювати відстрочення, що перевищує строк, установлений Національним банком України.
 
-209- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Частину другу статті 13 викласти у такій редакції:
«2. У разі встановлення Національним банком України граничного строку розрахунків за операціями резидентів з експорту товарів грошові кошти підлягають зарахуванню на рахунки резидентів в банках України у строки, зазначені в договорах, але не пізніше строку та в обсязі, установлених Національним банком України. Строк виплати заборгованостей обчислюється з дати митного оформлення продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, послуг, прав інтелектуальної власності та/або інших немайнових прав – з моменту оформлення у письмовій формі акта або іншого документа, що засвідчує їх надання.»
 
Враховано   2. У разі встановлення Національним банком України граничного строку розрахунків за операціями резидентів з експорту товарів грошові кошти підлягають зарахуванню на рахунки резидентів в банках України у строки, зазначені в договорах, але не пізніше строку та в обсязі, установлених Національним банком України. Строк виплати заборгованостей обчислюється з дня митного оформлення продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, послуг, прав інтелектуальної власності та/або інших немайнових прав – з дня оформлення у письмовій формі акта або іншого документа, що засвідчує їх надання.
3. У разі встановлення Національним банком України граничного строку розрахунків за операціями резидентів з імпорту товарів їх поставка має здійснюватися у строки, зазначені в договорах, але не пізніше установленого Національним банком України граничного строку розрахунків, з дати здійснення авансового платежу (попередньої оплати).
 
    -210- Сотник О.С.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Кіраль С.І.
Виключити частину другу статті 13 законопроекту.
Змінити нумерацію частин з урахуванням виключеної частини.
 
Відхилено    
    -211- Демчак Р.Є.
Частину другу статті 13 доповнити новими абзацами такого змісту:
«Вимоги абзацу 1 частини 2 цієї статті не поширюються на експорт робіт, послуг (у тому числі фінансових), прав інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав.
 
Відхилено    
    -212- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Статтю 13 доповнити новою частиною такого зміс"ту:
«3. У разі встановлення Національним банком України граничного строку розрахунків за операціями резидентів з імпорту товарів їх поставка має здійснюватися у строки, зазначені в договорах, але не пізніше установленого Національним банком України граничного строку розрахунків, з дати здійснення авансового платежу (попередньої оплати).»
 
Враховано    
125. 3. Граничні строки розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту продукції, а також транспортних послуг, установлені Національним банком України, можуть бути продовжені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, шляхом видачі висновку.
 
-213- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Абзац перший частини третьої статті 13 викласти у такій редакції:
«4. За окремими операціями з експорту та імпорту товарів граничні строки розрахунків, установлені Національним банком України, можуть бути продовжені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, шляхом видачі висновку»
 
Враховано   4. За окремими операціями з експорту та імпорту товарів граничні строки розрахунків, установлені Національним банком України, можуть бути продовжені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, шляхом видачі висновку.
 
    -214- Демчак Р.Є.
У частині третій статті 13 слова «а також транспортних послуг» виключити.
 
Відхилено    
126. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, протягом п’яти робочих днів із дати видачі висновку, зазначеного в абзаці першому цієї частини, інформує Національний банк України та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, про видачу такого висновку.
 
-215- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Абзац другий частини третьої статті 13 викласти у такій редакції:
«Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, приймає рішення про видачу чи відмову у видачі зазначеного висновку протягом десяти робочих днів з дня отримання відповідної заяви. Інформація про виданий висновок оприлюднюється на офіційному веб-сайті цього органу не пізніше наступного робочого дня після його видачі.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, протягом п’яти робочих днів із дати видачі висновку, зазначеного в абзаці першому цієї частини, інформує Національний банк України та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, про видачу такого висновку.
Порядок видачі висновку, в тому числі перелік документів, які подаються для видачі висновку, підстави для відмови у видачі висновку або залишення документів без розгляду, включаючи перелік товарів за якими документи для видачі висновку підлягають залишенню без розгляду, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Видача висновку здійснюється безоплатно.»
 
Враховано   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, приймає рішення про видачу чи відмову у видачі зазначеного висновку протягом десяти робочих днів з дня отримання відповідної заяви. Інформація про виданий висновок оприлюднюється на офіційному веб-сайті цього органу не пізніше наступного робочого дня після його видачі.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, протягом п’яти робочих днів із дня видачі висновку, зазначеного в абзаці першому цієї частини, інформує Національний банк України та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, про видачу такого висновку.
Порядок видачі висновку, в тому числі перелік документів, які подаються для видачі висновку, підстави для відмови у видачі висновку або залишення документів без розгляду, включаючи перелік товарів за якими документи для видачі висновку підлягають залишенню без розгляду, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Видача висновку здійснюється безоплатно.
 
    -216- Долженков О.В.
У частині третій статті 13 фразу «шляхом видачі висновку» замінити фразою «у разі виконання резидентами операцій за договорами виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, тендерної поставки, гарантійного обслуговування, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення».
 
Відхилено    
    -217- Сотник О.С.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Кіраль С.І.
Частину третю статті 13 законопроекту викласти у такій редакції:
«3. Резиденти можуть набувати право продовження запроваджених граничних строків розрахунків на підставі поданої у встановленому порядку декларації відповідної форми у разі, якщо продовження встановлених граничних строків розрахунків необхідне для виконання сторонами зобов’язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом).»
 
Відхилено    
    -218- Продан О.П.
Частину третю статті 13 законопроекту після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Висновок центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, надається протягом десяти календарних днів з дня звернення резидента про його надання. В разі відсутності підстав для видачі Висновку, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, протягом цього часу надає резиденту Відмову у видачі Висновку з обов’язковим її обґрунтуванням.».
 
Враховано частково    
127. 4. Порушення резидентами строку розрахунків, установленого згідно із цією статтею, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення в розмірі 0,3 відсотка суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої в національну валюту за курсом Національного банку України, установленим на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару).
 
-219- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Частину четверту статті 13 викласти у такій редакції:
«5. Порушення резидентами строку розрахунків, установленого згідно із цією статтею, тягне за собою нарахування пені за кожний день прострочення в розмірі 0,3 відсотка суми неодержаних грошових коштів за договором (вартості недопоставленого товару) в національній валюті (для випадків здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним договором (контрактом) в національній валюті) або в іноземній валюті, перерахованій в національну валюту за курсом Національного банку України, установленим на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаних грошових коштів за договором (вартості недопоставленого товару).»
 
Враховано   5. Порушення резидентами строку розрахунків, установленого згідно із цією статтею, тягне за собою нарахування пені за кожний день прострочення в розмірі 0,3 відсотка суми неодержаних грошових коштів за договором (вартості недопоставленого товару) в національній валюті (для випадків здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним договором (контрактом) в національній валюті) або в іноземній валюті, перерахованій в національну валюту за курсом Національного банку України, установленим на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаних грошових коштів за договором (вартості недопоставленого товару).
6. У разі якщо виконання договору, передбаченого частиною другою або третьою цієї статті, зупиняється у зв’язку із виникненням форс-мажорних обставин, перебіг строку розрахунків, установленого згідно із частиною першою цієї статті, та нарахування пені відповідно до частини п’ятої цієї статті, зупиняється на весь період дії форс-мажорних обставин та поновлюється з дня, наступного за днем закінчення дії таких обставин.
Підтвердженням виникнення та закінчення форс-мажорних обставин є відповідна довідка уповноваженої організації (органу) країни розташування сторони зовнішньоекономічного договору (контракту) або третьої країни відповідно до умов цього договору (контракту).
 
    -220- Продан О.П.
Перше речення частини четвертої статті 13 законопроекту після слів «згідно із цією статтею» доповнити словами «в разі відсутності вчасної Відмови центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, за зверненням резидента,».
 
Відхилено    
    -221- Продан О.П.
У другому реченні частини четвертої статті 13 законопроекту слова «вартості недопоставленого товару» замінити словами «вартості недопоставленого товару/послуги».
 
Враховано по суті   
    -222- Острікова Т.Г.
Частину 4 статті 13 викласти в такій редакції:
«4. Порушення резидентами строку розрахунків, установленого згідно із цією статтею, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення в розмірі 0,3 відсотка суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої в національну валюту за курсом Національного банку України, установленим на день виникнення порушення. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару).»
 
Враховано частково    
    -223- Сотник О.С.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Кіраль С.І.
Доповнити статтю 13 законопроекту новими частинами четвертою – восьмою такого змісту:
«4. У випадку звернення резидента про продовження запровадженого граничного строку розрахунку за зовнішньоекономічним договором (контрактом), до відповідної декларації додаються документи, які підтверджують наявність встановлених частиною третьою цієї статті підстав для продовження граничних строків розрахунків за зовнішньоекономічною операцією:
1) дані про стан укладення або виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) на момент звернення, із зазначенням суми, необхідних строків та періоду розрахунків із обґрунтуванням необхідності продовження встановленого граничного строку розрахунків на відповідний період;
2) копія зовнішньоекономічного договору (контракту), в тому числі укладеного у простій письмовій формі за допомогою інформаційно-комунікативних систем, із зазначенням адреси та банківських реквізитів іноземних контрагентів;
3) копії документів, що підтверджують здійснення зовнішньоекономічної операції, в тому числі платіжних банківських документів, вантажних митних декларацій або коносамента, або актів приймання-передачі товару (виконання робіт, надання послуг), або рахунків (інвойсів) на оплату за надані послуги (виконані роботи).
Зазначений перелік документів є вичерпним.
 
Відхилено    
    -224- Гусак В.Г.
У статті 13 частину четверту доповнити новим абзацом наступного змісту:
«Стягнення пені може бути застосоване до суб’єктів валютних операцій протягом 180 календарних днів з дня виявлення порушення, але не пізніш як через один рік з дня вчинення порушення суб’єктом валютних операцій.»
 
Відхилено    
    -225- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Статтю 13 доповнити частиною такого змісту:
«6. У разі якщо виконання договору, передбаченого частиною другою або третьою цієї статті, зупиняється у зв’язку із виникненням форс-мажорних обставин, перебіг строку розрахунків, установленого згідно із частиною першою цієї статті, та нарахування пені відповідно до частини п’ятої цієї статті, зупиняється на весь період дії форс-мажорних обставин та поновлюється з дня, наступного за днем закінчення дії таких обставин.
Підтвердженням виникнення та закінчення форс-мажорних обставин є відповідна довідка уповноваженої організації (органу) країни розташування сторони зовнішньоекономічного договору (контракту) або третьої країни відповідно до умов цього договору (контракту).»
 
Враховано    
128. 5. У разі прийняття до розгляду судом, міжнародним арбітражним судом позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, яка виникла внаслідок недотримання нерезидентом строку, передбаченого експортно-імпортним контрактом, строк, установлений відповідно до цієї статті, зупиняється і пеня за його порушення в цей період не сплачується.
 
-226- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Абзац перший частини п’ятої статті 13 викласти у такій редакції:
«7. У разі прийняття до розгляду судом, міжнародним комерційним арбітражем позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, яка виникла внаслідок недотримання нерезидентом строку, передбаченого експортно-імпортним контрактом, або прийняття до провадження уповноваженим органом відповідної країни документу про стягнення такої заборгованості з боржника-нерезидента на користь резидента України в позасудовому (досудовому) примусовому порядку, строк, установлений відповідно до цієї статті, зупиняється з дати прийняття до розгляду такої заяви (прийняття до провадження відповідного документу) і пеня за порушення строку в цей період не нараховується.»
 
Враховано   7. У разі прийняття до розгляду судом, міжнародним комерційним арбітражем позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, яка виникла внаслідок недотримання нерезидентом строку, передбаченого зовнішньоекономічним договором (контрактом), або прийняття до провадження уповноваженим органом відповідної країни документу про стягнення такої заборгованості з боржника-нерезидента на користь резидента України в позасудовому (досудовому) примусовому порядку, строк, установлений відповідно до цієї статті, зупиняється з дня прийняття до розгляду такої заяви (прийняття до провадження відповідного документу) і пеня за порушення строку в цей період не нараховується.
 
    -227- Острікова Т.Г.
Абзац 1 частини 5 статті 13 викласти в такій редакції:
«5. У разі прийняття до розгляду судом, Міжнародним комерційним арбітражним судом чи Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України ухвали (рішення) про розгляд позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, яка виникла внаслідок недотримання нерезидентом строку, передбаченого експортно-імпортним контрактом, строк, установлений відповідно до цієї статті, зупиняється і пеня за його порушення в цей період не сплачується.».
 
Відхилено    
    -228- Сотник О.С.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Кіраль С.І.
Доповнити статтю 13 законопроекту новими частинами четвертою – восьмою такого змісту:
5. Декларація розглядається та реєструється протягом п’яти робочих днів з дня її подання.
 
Відхилено    
129. У разі прийняття судом рішення про відмову в позові повністю або частково в частині майнових вимог або припинення (закриття) провадження у справі чи залишення позову без розгляду строк, установлений відповідно до цієї статті, поновлюється і пеня за його порушення сплачується за кожний день прострочення, включаючи період, на який цей строк було зупинено.
 
-229- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Абзац другий частини п’ятої статті 13 викласти у такій редакції:
У разі прийняття судом рішення про відмову в позові повністю чи частково в частині майнових вимог або про відмову у відкритті провадження у справі чи про залишення позову без розгляду, а також у разі визнання документу про стягнення заборгованості з боржника-нерезидента таким, що не підлягає виконанню, недійсним, незаконним тощо та/або закриття (припинення) провадження без зарахування грошових коштів на рахунки резидентів в банках України за таким документом, строк, установлений відповідно до цієї статті, поновлюється і пеня за його порушення нараховується за кожний день прострочення, включаючи період, на який цей строк було зупинено.»
 
Враховано   У разі прийняття судом рішення про відмову в позові повністю чи частково в частині майнових вимог або про відмову у відкритті провадження у справі чи про залишення позову без розгляду, а також у разі визнання документу про стягнення заборгованості з боржника-нерезидента таким, що не підлягає виконанню, недійсним, незаконним тощо та/або закриття (припинення) провадження без зарахування грошових коштів на рахунки резидентів в банках України за таким документом, строк, установлений відповідно до цієї статті, поновлюється і пеня за його порушення нараховується за кожний день прострочення, включаючи період, на який цей строк було зупинено.
 
130. У разі прийняття судом рішення про задоволення позову пеня за порушення строку, установленого відповідно до цієї статті, не сплачується з дати прийняття позову до розгляду судом.
 
-230- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Абзац третій частини п’ятої статті 13 викласти в такій редакції:
«У разі прийняття судом рішення про задоволення позову сплаті підлягає лише пеня, нарахована до дати прийняття позовної заяви до розгляду судом.»
 
Враховано   У разі прийняття судом рішення про задоволення позову сплаті підлягає лише пеня, нарахована до дати прийняття позовної заяви до розгляду судом.
 
131. 6. Державний орган, що реалізує державну податкову і митну політику, має право за результатами перевірок безпосередньо стягувати з резидентів пеню, передбачену частиною четвертою цієї статті.
 
-231- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Частину шосту статті 13 викласти у такій редакції:
«8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, за результатами перевірок стягує в встановленому законом порядку з резидентів пеню, передбачену частиною п’ятою цієї статті.»
 
Враховано   8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, за результатами перевірок стягує у встановленому законом порядку з резидентів пеню, передбачену частиною п’ятою цієї статті.
 
    -232- Сотник О.С.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Кіраль С.І.
Доповнити статтю 13 законопроекту новими частинами четвертою – восьмою такого змісту:
«6. У реєстрації поданої резидентом декларації може бути відмовлено у разі наявності хоча б однієї з таких підстав:
1) подання резидентом неповного пакету супровідних документів до декларації згідно встановленого переліку та вимог щодо їх оформлення;
2) виявлення у наданих документах завідомо неправдивих відомостей;
3) відсутності документального підтвердження наявності визначених статтею 14 цього Закону підстав для продовження строків розрахунків.
Перелік підстав для відмови у реєстрації декларації є вичерпним. Відмова у реєстрації декларації з інших підстав не допускається.
Рішення про відмову у реєстрації декларації оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.
При повторному розгляді декларації та доданих до неї документів не може бути відмовлено у реєстрації декларації у разі врахування резидентом у повному обсязі пропозицій і роз’яснень щодо усунення недоліків у поданих документах, які містяться у рішенні про відмову у реєстрації декларації.»
 
Відхилено    
    -233- Сотник О.С.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Кіраль С.І.
Доповнити статтю 13 законопроекту новими частинами четвертою – восьмою такого змісту:
7. Резидент набуває право продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями на наступний день після спливу п’яти робочих днів з дня подання декларації у разі, якщо за цей період не було прийнято та оприлюднено рішення про відмову в реєстрації поданої ним декларації з підстав та у порядку, що встановлені частиною шостою цієї статті.
 
Відхилено    
    -234- Сотник О.С.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Кіраль С.І.
Доповнити статтю 13 законопроекту новими частинами четвертою – восьмою такого змісту:
8. Форма, порядок реєстрації декларації щодо продовження запроваджених граничних строків розрахунків за окремими зовнішньоекономічними операціями, а також обміну інформацією про реєстрацію декларації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.»
 
Відхилено    
    -235- Долженков О.В.
Доповнити законопроект статтею 13-1 такого змісту:
«Стаття 13-1. Перебіг строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями
1. При переоформленні в установленому порядку експортного (імпортного) договору (контракту) частково або повністю в бартерний договір (контракт) строк в 180 календарних днів не поновлюється і не переривається.
2. У разі прийняття судом країни розташування контрагента чи Міжнародним комерційним арбітражним судом, Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, яка виникла внаслідок недотримання нерезидентом строків, передбачених зовнішньоекономічним договором (контрактом), що призвело (може призвести) до перевищення строку в 180 календарних днів, відлік кількості календарних днів перевищення цих строків призупиняється з дати прийняття позовної заяви до розгляду судом.
У разі прийняття судом рішення про відмову в задоволенні позовних вимог повністю або частково, або припинення (закриття) провадження у справі чи залишення позовної заяви без розгляду, відлік кількості календарних днів перевищення цих строків поновлюється, починаючи з дня призупинення відліку, яке відбулося згідно з абзацом першим цієї частини.
У разі прийняття судом рішення про задоволення позовних вимог, відлік кількості календарних днів перевищення цих строків припиняється з дати прийняття позовної заяви до розгляду судом.
У разі невжиття резидентом протягом 365 календарних днів з дати прийняття судом рішення про задоволення позовних вимог всіх передбачених законодавством дій для визнання та приведення до виконання компетентним органом іноземної держави цього судового рішення, відлік кількості календарних днів перевищення цих строків поновлюється, починаючи з дня призупинення відліку, яке відбулося згідно з абзацом першим цієї частини. Вичерпними заходами щодо виконання рішення суду на території іноземної держави можуть вважатися дії, в результаті яких нерезидент повернув заборгованість або отримання повідомлення від компетентного органу іноземної держави щодо неможливості стягнення заборгованості з нерезидента внаслідок його ліквідації, банкрутства, відсутності коштів на рахунках або майна, неможливості встановлення місцезнаходження, установленої черговості задоволення вимог кредиторів, підтверджених документально.
3. Якщо перевищення строку в 180 календарних днів обумовлено виникненням форс-мажорних обставин, перебіг зазначених строків зупиняється на весь період дії форс-мажорних обставин та поновлюється з дня, наступного за днем закінчення дії таких обставин.
Підтвердженням виникнення та закінчення форс-мажорних обставин є відповідна довідка Торгово-промислової палати або іншої уповноваженої організації (органу) країни розташування сторони зовнішньоекономічного договору (контракту) або третьої країни відповідно до умов цього договору (контракту).
4. Кабінетом Міністрів України можуть встановлюватися строки завершення експортних (імпортних) операцій, які виконуються за договорами виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення, договорами тендерної поставки, гарантійного обслуговування, строк завершення яких більше 180 календарних днів.
Порядок віднесення операцій резидентів до договорів, зазначених у абзаці першому цієї частини, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
5. Інші строки завершення експортних (імпортних) операцій, ніж передбачені цим Законом, встановлюються законами України.».
 
Враховано частково    
    -236- Острікова Т.Г.
Після статті 13 доповнити статтями 13-1, 13-2 такого змісту:
«Стаття 131. Порядок продовження запроваджених граничних строків розрахунків за окремими зовнішньоекономічними операціями 1. Реєстр.картка №
)
6. Форма, порядок подання та реєстрації декларації щодо продовження запроваджених граничних строків розрахунків за окремими зовнішньоекономічними операціями, а також обміну інформацією про реєстрацію декларації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.».
 
Відхилено    
132. Стаття 14. Види відповідальності за порушення валютного законодавства
 
-237- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Статтю 14 викласти у такій редакції:
"Стаття 14. Види відповідальності за порушення вимог валютного законодавства
1. За порушення вимог валютного законодавства (крім порушення строків за операціями з експорту та імпорту товарів, відповідальність за яке встановлюється згідно із статтею 13 цього Закону) можуть бути застосовані:
1) до банків – заходи впливу, згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність";
2) до уповноважених установ (крім банків) такі заходи впливу:
а) письмове застереження;
б) обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів валютних операцій;
в) штрафні санкції;
г) зупинення або відкликання (анулювання) ліцензії на здійснення валютних операцій;
3) до юридичних осіб (крім уповноважених установ) захід впливу у вигляді штрафних санкцій;
4) до фізичних осіб, посадових осіб уповноважених установ, посадових осіб юридичних осіб – заходи впливу у вигляді штрафів, визначені Кодексом України про адміністративні правопорушення.
2. Національний банк України має право адекватно вчиненому порушенню застосувати передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті заходи впливу до уповноважених установ.
3. Національний банк України має право застосовувати до уповноважених установ (крім банків) заходи впливу у вигляді штрафних санкцій у розмірі не більше як 20 відсотків суми власного капіталу відповідної уповноваженої установи.
4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, має право адекватно вчиненому порушенню застосувати захід впливу у вигляді штрафних санкцій до юридичних осіб (крім уповноважених установ) у розмірі до 100 відсотків суми операції, проведеної з порушенням валютного законодавства.
 
Враховано   Стаття 14. Види відповідальності за порушення вимог валютного законодавства
1. За порушення вимог валютного законодавства (крім порушення строків за операціями з експорту та імпорту товарів, відповідальність за яке встановлюється згідно із статтею 13 цього Закону) можуть бути застосовані:
1) до банків – заходи впливу, згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність";
2) до уповноважених установ (крім банків) такі заходи впливу:
а) письмове застереження;
б) обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів валютних операцій;
в) штрафні санкції;
г) зупинення або відкликання (анулювання) ліцензії на здійснення валютних операцій;
3) до юридичних осіб (крім уповноважених установ) заходи впливу у вигляді штрафних санкцій;
4) до фізичних осіб, посадових осіб уповноважених установ, посадових осіб юридичних осіб – заходи впливу у вигляді штрафів, визначені Кодексом України про адміністративні правопорушення.
2. Національний банк України має право адекватно вчиненому порушенню застосувати передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті заходи впливу до уповноважених установ.
3. Національний банк України має право застосовувати до уповноважених установ (крім банків) заходи впливу у вигляді штрафних санкцій у розмірі не більше як 20 відсотків суми власного капіталу відповідної уповноваженої установи.
4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, має право адекватно вчиненому порушенню застосувати захід впливу у вигляді штрафних санкцій до юридичних осіб (крім уповноважених установ) у розмірі до 100 відсотків суми операції, проведеної з порушенням валютного законодавства.
 
133. 1. Забезпечення виконання валютного законодавства включає такі види відповідальності:
 
      
134. 1) порушення суб’єктами валютних операцій, уповноваженими установами порядку проведення розрахунків за валютними операціями, що здійснюються в іноземній валюті та банківських металах – заходи впливу, передбачені відповідними актами валютного законодавства;
 
      
135. 2) порушення банками вимог валютного законодавства – заходи впливу, передбачені Законом України "Про банки і банківську діяльність";
 
      
136. 3) порушення вимог валютного законодавства небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв’язку – заходи впливу, передбачені Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";
 
      
137. 4) здійснення операцій з валютними цінностями без одержання ліцензії, передбаченої статтею 9 цього Закону – штраф у сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за
 
      
138. обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій;
 
      
139. 5) порушення порядку та умов торгівлі валютними цінностями на міжбанківському валютному ринку України, встановлених Національним банком України – штраф у сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій;
 
-238- Співаковський О.В.
Пункт 5 частини 1 статті 14 викласти в наступній редакції:
«5) здійснення незаконних операцій з торгівлі валютними цінностями на валютному ринку України – штраф у сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій;».
 
Відхилено      
140. 6) порушення суб’єктами валютних операцій, уповноваженими установами або фізичними особами встановленого порядку транскордонного переказу або переміщення валютних цінностей – заходи впливу, передбачені відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України;
 
      
141. 7) порушення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності запроваджених у вигляді тимчасових заходів захисту граничних строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями – санкції у вигляді пені, визначені статтею 13 цього Закону;
 
      
142. 8) порушення уповноваженими банками, іншими фінансовими установами порядку та строків здійснення обов'язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті у період дії таких заходів захисту, запроваджених Національним банком України – заходи впливу, передбачені відповідним нормативно-правовим актом Національного банку України;
 
      
143. 9) порушення суб’єктами валютних операцій, уповноваженими установами порядку надання інформації про валютні операції – заходи впливу, передбачені відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України;
 
      
144. 10) інші види відповідальності та заходи впливу, передбачені законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України.
 
-239- Співаковський О.В.
Пункт 10 частини 1 статті 14 викласти в наступній редакції:
«10) інші види відповідальності та заходи впливу визначені законами України.».
 
Відхилено      
    -240- Острікова Т.Г.
Статтю 14 доповнити частиною 3 в такій редакції:
«3. За порушення валютного законодавства встановлюються такі види відповідальності:
1) порушення суб’єктами валютних операцій, уповноваженими установами порядку проведення розрахунків за валютними операціями, що здійснюються в іноземній валюті та банківських металах – заходи впливу, передбачені відповідними актами валютного законодавства;
2) порушення банками вимог валютного законодавства – заходи впливу, передбачені Законом України «Про банки і банківську діяльність»;
3) порушення вимог валютного законодавства небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв’язку – заходи впливу, передбачені Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
4) здійснення операцій з валютними цінностями без одержання ліцензії, передбаченої статтею 9 цього Закону – штраф у сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій;
5) порушення порядку та умов торгівлі валютними цінностями на міжбанківському валютному ринку України, встановлених Національним банком України – штраф у сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій;
6) порушення суб’єктами валютних операцій, уповноваженими установами або фізичними особами встановленого порядку транскордонного переказу або переміщення валютних цінностей – заходи впливу, передбачені відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України;
7) порушення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності запроваджених у вигляді тимчасових заходів захисту граничних строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями – санкції у вигляді пені, визначені статтею 13 цього Закону;
8) порушення уповноваженими банками, іншими фінансовими установами порядку та строків здійснення обов'язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті у період дії таких заходів захисту, запроваджених Національним банком України – заходи впливу, передбачені відповідним нормативно-правовим актом Національного банку України;
9) порушення суб’єктами валютних операцій, уповноваженими установами порядку надання інформації про валютні операції – заходи впливу, передбачені відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України;
10) інші види відповідальності та заходи впливу, передбачені законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України.».
 
Відхилено    
145. Стаття 15. Механізм застосування відповідальності за порушення валютного законодавства
 
-241- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Статтю 15 викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Порядок застосування заходів впливу за порушення вимог валютного законодавства
1. Порядок застосування заходів впливу, передбачених статтею 14 цього Закону, у тому числі розмір штрафних санкцій, установлюється:
до уповноважених установ -Національним банком України.
до юридичних осіб (крім уповноважених установ) - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.
Порядок застосування заходів впливу до фізичних осіб, посадових осіб уповноважених установ, посадових осіб юридичних осіб визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення.
2. Заходи впливу можуть бути застосовані протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.
3. За кожне порушення вимог валютного законодавства може бути застосовано тільки один із заходів впливу, передбачений законом.
4. Рішення Національного банку України про застосування заходу впливу у вигляді штрафних санкцій є виконавчим документом та набирає законної сили з дня його прийняття.
5. Суми стягнених штрафних санкцій спрямовуються до державного бюджету.»
 
Враховано   Стаття 15. Порядок застосування заходів впливу за порушення вимог валютного законодавства
 
146. 1. До суб’єктів, що порушили валютне законодавство, органами валютного нагляду застосовуються заходи впливу у вигляді:
 
   1. Порядок застосування заходів впливу, передбачених статтею 14 цього Закону, у тому числі розмір штрафних санкцій, установлюється:
до уповноважених установ -Національним банком України.
до юридичних осіб (крім уповноважених установ) - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.
Порядок застосування заходів впливу до фізичних осіб, посадових осіб уповноважених установ, посадових осіб юридичних осіб визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення.
 
147. 1) роз’яснення валютного законодавства та офіційних вимог щодо його подальшого виконання і дотримання – у разі якщо виявлене порушення є незначним і вчинено відповідним суб’єктом уперше;
 
      
148. 2) фінансових санкцій – у разі якщо за вчинене порушення законодавством передбачено застосування заходів впливу у вигляді фінансових санкцій.
 
      
149. 2. Заходи впливу можуть бути застосовані протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.
 
-242- Співаковський О.В.
В частині 2 статті 15 слова «три роки» замінити на «один рік».
 
Відхилено   2. Заходи впливу можуть бути застосовані протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.
 
150. 3. За кожне порушення може бути застосовано тільки один із заходів впливу, передбачений законодавством для відповідного виду порушення валютного законодавства.
 
   3. За кожне порушення вимог валютного законодавства може бути застосовано тільки один із заходів впливу, передбачений законом.
 
151. 4. Розмір фінансових санкцій, що застосовуються до суб’єктів валютних операцій, уповноважених установ, які порушили валютне законодавство, визначається цим Законом, іншими законодавчими актами України та відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України.
 
-243- Співаковський О.В.
Доповнити частину 4 статті 15 після слова «та» наступними словами:
«, у випадках, визначених законом,».
 
Відхилено      
152. 5. Факт порушення валютного законодавства, виявленого за результатами перевірки, оформляється актом із додаванням відповідних підтвердних документів.
 
      
153. 6. У разі виявлення порушень валютного законодавства заходи впливу застосовуються у порядку здійснення валютного нагляду відповідно до цього Закону, інших актів валютного законодавства Національним банком України, державним органом, що реалізує державну податкову і митну політику, відповідно до їх компетенції.
 
      
154. 7. Суми стягнених у вигляді фінансових санкцій штрафів спрямовуються до державного бюджету.
 
      
155. 8. Рішення органу валютного нагляду про застосування санкції може бути оскаржене у судовому та адміністративному порядку.
 
   4. Рішення Національного банку України про застосування заходу впливу у вигляді штрафних санкцій є виконавчим документом та набирає законної сили з дня його прийняття.
5. Суми стягнених штрафних санкцій спрямовуються до державного бюджету.
 
156. Стаття 16. Прикінцеві та перехідні положення
 
   Стаття 16. Прикінцеві та перехідні положення
 
157. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.
 
-244- Довбенко М.В.
Демчак Р.Є.
В частині 1 статті 16 слова «шість місяців» замінити словами «сім місяців».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через сім місяців з дня набрання ним чинності.
 
    -245- Співаковський О.В.
В частині 1 статті 16 слова «шість місяців» замінити на «два місяці».
 
Відхилено    
158. 2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
-246- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
У статті 16:
абзац другий частини другої доповнити словами "з дня введення в дію цього Закону";
 
Враховано   2. Визнати такими, що втратили чинність з дня введення в дію цього Закону:
 
    -247- Левченко Ю.В.
Частину 2 статті 15 Законопроекту перед словом «визнати» доповнити словами та розділовими знаками «З дня набрання чинності законом України щодо ліцензування діяльності зі здійснення валютних операцій на території України, здійснення валютного нагляду агентами валютного нагляду, встановлення відповідальності за порушення валютного законодавства, а також особливостей застосування заходів впливу за порушення валютного законодавства».
 
Відхилено    
159. Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 17, ст.184 з наступними змінами);
 
   Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 17, ст.184 з наступними змінами);
 
160. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 40, ст. 364 з наступними змінами).
 
-248- Левченко Ю.В.
Доповнити статтю 15 новою частиною 3 такого змісту:
«3. Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 17, ст.184 з наступними змінами) та Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 40, ст. 364 з наступними змінами) до дня втрати ними чинності застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.»
Відповідно частини 3-7 статті 15 Законопроекту вважати частинами 4-8.
 
Відхилено   Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 40, ст. 364 з наступними змінами).
3. У зв’язку з набранням чинності цим Законом, з дня введення його в дію припиняється відповідно до пункту 4 розділу ХV "Перехідні положення" Конституції України дія:
1) Указу Президента України "Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами" від 18.06.1994 №319/94 із наступними змінами;
2) Указу Президента України "Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України" від 16.03.1995 №227/95 із наступними змінами;
3) Указу Президента України "Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі" від 21.01.1998 № 41/98 із наступними змінами;
4)Указу Президента України "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" від 27.06.99 № 734/99 із наступними змінами.
 
    -249- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Після частини другої доповнити новою частиною третьою такого змісту:
"3. У зв’язку з набранням чинності цим Законом, з дня введення його в дію припиняється відповідно до пункту 4 розділу ХV "Перехідні положення" Конституції України дія:
Указу Президента України "Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами" від 18.06.1994 №319/94;
Указу Президента України "Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України" від 16.03.1995 №227/95;
Указу Президента України "Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі" від 21.01.1998 № 41/98;
Указу Президента України "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" від 27.06.99 № 734/99".
У зв'язку з цим частини третю - сьому вважати відповідно частинами четвертою – восьмою;
 
Враховано    
161. 3. Національному банку України до дня введення в дію цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для його реалізації.
 
-250- Довбенко М.В.
Абзац перший пункту 3 прикінцевих та перехідних положень викласти в такій редакції:
«4. Національному банку України не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня введення в дію цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для його реалізації, в тому числі щодо класифікації валютних операцій з урахуванням норм міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
у разі наявності ознак та/або обставин, передбачених частиною першої статті 12 цього Закону, прийняти нормативно-правові акти, якими запровадити заходи захисту згідно із цим Законом, що наберуть чинності одночасно із уведенням в дію цього Закону.»
 
Враховано   4. Національному банку України не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня введення в дію цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для його реалізації, в тому числі щодо класифікації валютних операцій з урахуванням норм міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
у разі наявності ознак та/або обставин, передбачених частиною першої статті 12 цього Закону, прийняти нормативно-правові акти, якими запровадити заходи захисту згідно із цим Законом, що наберуть чинності одночасно із уведенням в дію цього Закону.
Національний банк України зобов’язаний оприлюднити відповідні нормативно-правові акти не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня введення в дію цього Закону.
5. Національній комісії, що здійснює регулювання на ринках фінансових послуг, та Національній комісії з цінних паперів і фондового ринку не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня введення в дію цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для його реалізації.
Національна комісія, що здійснює регулювання на ринках фінансових послуг, та Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку зобов’язані оприлюднити відповідні нормативно-правові акти не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня введення в дію цього Закону.
 
    -251- Демчак Р.Є.
Пункт третій прикінцевих та перехідних положень доповнити новим абзацом такого змісту:
«Національний банк України зобов’язаний оприлюднити відповідні нормативно-правові акти не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня набрання ними чинності».
 
Враховано    
    -252- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Частину третю доповнити словами «в тому числі щодо класифікації валютних операцій з урахуванням норм міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.»
Доповнити новою частиною наступного змісту:
«5. Національній комісії, що здійснює регулювання на ринках фінансових послуги та Національній комісії з цінних паперів і фондового ринку не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня введення в дію цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для його реалізації,.
Національна комісія, що здійснює регулювання на ринках фінансових послуг та Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку зобов’язані оприлюднити відповідні нормативно-правові акти не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня введення в дію цього Закону».
 
Враховано    
162. 4. Кабінету Міністрів України до дня введення в дію цього Закону:
 
   6. Кабінету Міністрів України до дня введення в дію цього Закону:
 
163. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для його реалізації;
 
-253- Довбенко М.В.
Частину четверту статті 16 після абзацу другого доповнити новим абзацом наступного змісту:
«затвердити перелік окремих товарів/галузей економіки згідно з абзацом 2 частини першої статті 13 цього Закону та подати його Національному банку України;»
 
Враховано   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для його реалізації;
затвердити перелік окремих товарів/галузей економіки згідно з абзацом 2 частини першої статті 13 цього Закону та подати його Національному банку України;
 
164. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.
 
165. 5. Кабінету Міністрів України спільно з Національним банком України до дня введення в дію цього Закону розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо ліцензування діяльності зі здійснення валютних операцій на території України, здійснення валютного нагляду агентами валютного нагляду.
 
-254- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Частину 6 викласти у такій редакції:
"6.. Індивідуальні та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, інші ліцензії на здійснення валютних операцій, у тому числі на організацію та або проведення операцій з купівлі та продажу валютних цінностей в безготівковій формі, відкриття рахунків в іноземній валюті, проведення розрахунків в іноземній валюті, , видані Національним банком України до дня введення в дію цього Закону, втрачають чинність після його введення в дію, крім генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, виданих Національним банком України небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв’язку.
Банки після введення в дію цього Закону продовжують здійснювати валютні операції на підставі банківської ліцензії.
Небанківські фінансові установи, оператори поштового зв’язку, які мають генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, отримані до дня введення в дію цього Закону, продовжують здійснювати валютні операції на підставі відповідної генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.
Після закінчення строку дії генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, виданої небанківській фінансовій установі, оператору поштового зв’язку до дня введення в дію цього Закону (якщо генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій було видано на певний строк), у разі наявності наміру здійснювати валютні операції, передбачені частинами другою та третьою статті 9 цього Закону, небанківська фінансова установа, оператор поштового зв’язку має право звернутися до Національного банку України за оформленням ліцензії на здійснення валютних операцій в порядку, визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України.
Національний банк України після введення в дію цього Закону повертає без розгляду документи щодо надання індивідуальних та генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, передбачених статтею 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання та валютного контролю», що надійшли до Національного банку України до введення в дію цього Законом та щодо яких Національним банком України не було прийнято рішення про надання або відмову в наданні ліцензії станом на дату введення в дію цього Закону.";
 
Враховано   7. Індивідуальні та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, інші ліцензії на здійснення валютних операцій, у тому числі на організацію та або проведення операцій з купівлі та продажу валютних цінностей в безготівковій формі, відкриття рахунків в іноземній валюті, проведення розрахунків в іноземній валюті, видані Національним банком України до дня введення в дію цього Закону, втрачають чинність після його введення в дію, крім генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, виданих Національним банком України небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв’язку.
Банки після введення в дію цього Закону продовжують здійснювати валютні операції на підставі банківської ліцензії.
Небанківські фінансові установи, оператори поштового зв’язку, які мають генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, отримані до дня введення в дію цього Закону, продовжують здійснювати валютні операції на підставі відповідної генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.
Після закінчення строку дії генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, виданої небанківській фінансовій установі, оператору поштового зв’язку до дня введення в дію цього Закону (якщо генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій було видано на певний строк), у разі наявності наміру здійснювати валютні операції, передбачені частинами другою та третьою статті 9 цього Закону, небанківська фінансова установа, оператор поштового зв’язку має право звернутися до Національного банку України за оформленням ліцензії на здійснення валютних операцій в порядку, визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України.
Національний банк України після введення в дію цього Закону повертає без розгляду документи щодо надання індивідуальних та генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, передбачених статтею 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання та валютного контролю», що надійшли до Національного банку України до введення в дію цього Законом та щодо яких Національним банком України не було прийнято рішення про надання або відмову в наданні ліцензії станом на день введення в дію цього Закону.
8. Уповноважені установи, суб’єкти валютних операцій, які до дня введення в дію цього Закону вчинили порушення вимог Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання та контролю", Указу Президента України "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" від 27 червня 1999 року № 734/99 та/або нормативно-правових актів Національного банку України з питань валютного регулювання та контролю, підлягають відповідальності на підставі законодавства України, що діяло на день вчинення таких порушень.
Рішення про застосування до уповноважених установ, суб’єктів валютних операцій заходів впливу приймається органами валютного нагляду відповідно до компетенції, визначеної частинами п’ятою та шостою статті 11 цього Закону, у порядку, визначеному законодавством, що діє на день прийняття відповідного рішення.
9. Кабінету Міністрів України спільно з Національним банком України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про міжнародну співпрацю України в галузі оподаткування, який визначатиме:
правила оподаткування контрольованих іноземних компаній;
правила звітності в розрізі країн для міжнародних груп компаній;
правила щодо обмеження витрат на фінансові операції з пов’язаними особами;
правила оподаткування постійного представництва;
заходи стосовно запобігання зловживанням у зв’язку із застосуванням договорів про уникнення подвійного оподаткування;
процедури стосовно врегулювання спорів з питань застосування конвенцій про уникнення подвійного оподаткування;
впровадження міжнародних стандартів для автоматичного обміну фінансовою інформацією.
 
    -255- Продан О.П.
Частину п’яту статті 15 законопроекту після слів «з Національним банком України» доповнити словами «за три місяці».
 
Відхилено    
    -256- Сотник О.С.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Кіраль С.І.
У частині п’ятій статті 15 законопроекту слова «ліцензування діяльності зі здійснення валютних операцій на території України» виключити.
 
Враховано    
    -257- Долженков О.В.
Частину п’яту доповнити абзацом другим такого змісту:
«Рекомендувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.»;
 
Враховано по суті   
    -258- Острікова Т.Г.
Частину 5 статті 15 викласти в такій редакції:
«5. Кабінету Міністрів України спільно з Національним банком України до дня введення в дію цього Закону розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо ліцензування діяльності зі здійснення валютних операцій на території України, здійснення валютного нагляду агентами валютного нагляду, забезпечення виконання валютного законодавства та відповідальності за його порушення, а також особливостей застосування заходів впливу за порушення валютного законодавства.».
 
Відхилено    
    -259- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
"8. Уповноважені установи, суб’єкти валютних операцій, які до дня введення в дію цього Закону вчинили порушення вимог Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання та контролю", Указу Президента України "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" від 27 червня 1999 року № 734/99 та/або нормативно-правових актів Національного банку України з питань валютного регулювання та контролю, підлягають відповідальності на підставі законодавства України, що діяло на день вчинення таких порушень.
Рішення про застосування до уповноважених установ, суб’єктів валютних операцій заходів впливу приймається органами валютного нагляду відповідно до компетенції, визначеної частинами п’ятою та шостою статті 11 цього Закону у визначеному законодавством порядку, що діє під час прийняття відповідного рішення".
У зв'язку з цим частину сьому та восьму вважати відповідно частинами восьмою та дев’ятою;
 
Враховано    
    -260- Сотник О.С.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Кіраль С.І.
Доповнити статтю 15 законопроекту новою частиною шостою такого змісту:
«6. Кабінету Міністрів України спільно з Національним банком України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо здійснення одноразового декларування активів фізичних осіб та про міжнародну співпрацю України в галузі оподаткування, який визначатиме:
правила оподаткування контрольованих іноземних компаній;
правила звітності в розрізі країн для міжнародних груп компаній;
правила щодо обмеження витрат на фінансові операції з пов’язаними особами;
правила оподаткування постійного представництва;
заходи стосовно запобігання зловживанням у зв’язку із застосуванням договорів про уникнення подвійного оподаткування;
процедури стосовно врегулювання спорів з питань застосування конвенцій про уникнення подвійного оподаткування;
впровадження міжнародних стандартів для автоматичного обміну фінансовою інформацією.»
Змінити нумерацію частин з урахуванням нової частини.
 
Враховано частково    
166. 6. Установити, що нормативно-правові акти Національного банку України, прийняті відповідно до частини третьої цієї статті, якими вводяться заходи захисту, визначені частиною першою статті 12 цього Закону, та які набирають чинності одночасно з введенням в дію цього Закону, діють до визнання їх Національним банком України такими, що втратили чинність.
 
-261- Довбенко М.В.
Частину шосту викласти в наступній редакції:
«Установити, що нормативно-правові акти Національного банку України, якими запроваджуються заходи захисту, визначені частиною першою статті 12 цього Закону, та які набирають чинності одночасно з введенням в дію цього Закону, діють до визнання їх Національним банком України такими, що втратили чинність.
При прийнятті рішень про втрату чинності нормативно-правовими актами, зазначеними в абзаці першому цієї частини, Національний банк України може ураховувати рекомендації Ради з фінансової стабільності, що засвідчують стабілізацію фінансового стану банківської системи та відсутність ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, а також обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи країни»
 
Враховано   10. Установити, що нормативно-правові акти Національного банку України, якими запроваджуються заходи захисту, визначені частиною першою статті 12 цього Закону, та які набирають чинності одночасно з введенням в дію цього Закону, діють до визнання їх Національним банком України такими, що втратили чинність.
 
    -262- Співаковський О.В.
Частину 6 статті 16 викласти в такій редакції:
«6. Установити, що нормативно-правові акти Національного банку України, прийняті відповідно до частини третьої цієї статті, якими вводяться заходи захисту, визначені частиною першою статті 12 цього Закону, та які набирають чинності одночасно з введенням в дію цього Закону, діють до визнання їх Національним банком України такими, що втратили чинність.
При прийнятті рішень про втрату чинності нормативно-правовими актами, зазначеними в абзаці першому цієї частини, Національний банк України може урахувати рекомендації Ради з фінансової стабільності, що засвідчують стабілізацію фінансового стану банківської системи та відсутність ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, а також обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи країни.».
 
Враховано частково    
    -263- Долженков О.В.
Частину шосту доповнити фразою такого змісту:
«, на підставі рішення Ради з фінансової стабільності щодо стабілізації фінансового стану банківської системи та відсутності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, а також обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи країни»;
 
Враховано частково    
    -264- Продан О.П.
Частину шосту статті 15 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -265- Сотник О.С.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Кіраль С.І.
Частину шосту статті 15 законопроекту викласти у такій редакції:
«7. Установити, що з дня введення в дію цього Закону втрачають чинність прийняті до цього моменту нормативно-правові акти Національного банку України, які передбачають існування заходів, визначених частиною першою статті 12 цього Закону.».
 
Відхилено    
    -266- Рибалка С.В.
Частину 6 статті 16 законопроекту викласти у такій редакції:
«6. Установити, що нормативно-правові акти Національного банку України, прийняті відповідно до частини третьої цієї статті, якими вводяться заходи захисту, визначені частиною першою статті 12 цього Закону, та які набирають чинності одночасно з введенням в дію цього Закону, діють до визнання їх Національним банком України такими, що втратили чинність. При прийнятті рішень про втрату чинності нормативно-правовими актами, зазначеними в абзаці першому цієї частини, Правління Національного банку України повинно враховувати рекомендації Ради Національного банку, що засвідчують стабілізацію фінансового стану банківської системи та відсутність ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, а також обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи країни. Такі рішення можуть прийматися Національним банком України не раніше введення в дію закону України щодо здійснення одноразового декларування активів фізичних осіб та про міжнародну співпрацю України в галузі оподаткування, який визначатиме:
правила оподаткування контрольованих іноземних компаній;
правила звітності в розрізі країн для міжнародних груп компаній;
правила щодо обмеження витрат на фінансові операції з пов’язаними особами;
правила оподаткування постійного представництва;
заходи стосовно запобігання зловживанням у зв’язку із застосуванням договорів про уникнення подвійного оподаткування;
процедури стосовно врегулювання спорів з питань застосування конвенцій про уникнення подвійного оподаткування;
впровадження міжнародних стандартів для автоматичного обміну фінансовою інформацією.».
 
Відхилено    
167. При прийнятті рішень про втрату чинності нормативно-правовими актами, зазначеними в абзаці першому цієї частини, Національний банк України може урахувати рекомендації Ради з фінансової стабільності, що засвідчують стабілізацію фінансового стану банківської системи та відсутність ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, а також обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи країни. Такі рішення можуть прийматися Національним банком України не раніше введення в дію закону України щодо здійснення одноразового декларування активів фізичних осіб та про міжнародну співпрацю України в галузі оподаткування, який визначатиме:
 
-267- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Абзац другий частини шостої викласти в наступній редакції:
«При прийнятті рішень про втрату чинності нормативно-правовими актами, зазначеними в абзаці першому цієї частини, Національний банк України може ураховувати:
а) рекомендації Ради з фінансової стабільності, що засвідчують стабілізацію фінансового стану банківської системи та відсутність ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, а також обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи країни;
б) набрання чинності законами України про міжнародну співпрацю України в галузі оподаткування, який визначатиме:
правила оподаткування контрольованих іноземних компаній;
правила звітності в розрізі країн для міжнародних груп компаній;
правила щодо обмеження витрат на фінансові операції з пов’язаними особами;
правила оподаткування постійного представництва;
заходи стосовно запобігання зловживанням у зв’язку із застосуванням договорів про уникнення подвійного оподаткування;
процедури стосовно врегулювання спорів з питань застосування конвенцій про уникнення подвійного оподаткування;
впровадження міжнародних стандартів для автоматичного обміну фінансовою інформацією.
 
Враховано частково   При прийнятті рішень про втрату чинності нормативно-правовими актами, зазначеними в абзаці першому цієї частини, Національний банк України може ураховувати рекомендації Ради з фінансової стабільності, що засвідчують стабілізацію фінансового стану банківської системи та відсутність ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, а також обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи днржави.
 
    -268- Демчак Р.Є.
У пункті шостому прикінцевих та перехідних положень слова:
«Такі рішення можуть прийматися Національним банком України не раніше введення в дію закону України щодо здійснення одноразового декларування активів фізичних осіб та про міжнародну співпрацю України в галузі оподаткування, який визначатиме:
правила оподаткування контрольованих іноземних компаній;
правила звітності в розрізі країн для міжнародних груп компаній;
правила щодо обмеження витрат на фінансові операції з пов’язаними особами;
правила оподаткування постійного представництва;
заходи стосовно запобігання зловживанням у зв’язку із застосуванням договорів про уникнення подвійного оподаткування;
процедури стосовно врегулювання спорів з питань застосування конвенцій про уникнення подвійного оподаткування;
впровадження міжнародних стандартів для автоматичного обміну фінансовою інформацією» виключити.
 
Відхилено    
    -269- Долженков О.В.
Абзаци другий-дев’ятий частини шостої – виключити.
 
Відхилено    
    -270- Острікова Т.Г.
В другому абзаці частини 6 статті 15 слова «Такі рішення можуть прийматися Національним банком України не раніше введення в дію закону України щодо здійснення одноразового декларування активів фізичних осіб та про міжнародну співпрацю України в галузі оподаткування, який визначатиме:» замінити словами «Такі рішення можуть прийматися Національним банком України не раніше набрання чинності законом України про міжнародну співпрацю України в галузі оподаткування, який визначатиме:».
 
Відхилено    
168. правила оподаткування контрольованих іноземних компаній;
 
      
169. правила звітності в розрізі країн для міжнародних груп компаній;
 
      
170. правила щодо обмеження витрат на фінансові операції з пов’язаними особами;
 
      
171. правила оподаткування постійного представництва;
 
      
172. заходи стосовно запобігання зловживанням у зв’язку із застосуванням договорів про уникнення подвійного оподаткування;
 
      
173. процедури стосовно врегулювання спорів з питань застосування конвенцій про уникнення подвійного оподаткування;
 
      
174. впровадження міжнародних стандартів для автоматичного обміну фінансовою інформацією.
 
      
175. 7. Внести зміни до таких законів України:
 
-271- Демчак Р.Є.
Пункт сьомий доповнити новими абзацами такого змісту:
«3) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144):
У статті 387:
слово "надходжень" замінити словом "виручки";
Відповідно змінити нумерацію наступних підпунктів пункту 7 прикінцевих положень.
 
Відхилено   11. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
в абзаці другому статті 162 слова "від тридцяти до сорока чотирьох" замінити словами "від п’ятисот до однієї тисячі";
статтю 162-1 викласти в такій редакції:
"Стаття 162-1. Порушення порядку здійснення валютних операцій
Порушення порядку здійснення валютних операцій –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичних осіб (крім уповноважених установ), громадян – суб'єктів підприємницької діяльності від однієї тисячі до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Примітка. Термін "уповноважені установи" вживається у значенні, визначеному Законом України "Про валюту і валютні операції";
статтю 162-2 виключити;
у статті 166-5 :
у назві після слова "банківського" замінити словами "банківського, валютного";
доповнити частиною шостою такого змісту:
"Порушення вимог валютного законодавства –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб уповноважених установ від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
примітку доповнити абзацом третім такого змісту:
"Термін "уповноважені установи" вживається у значенні, визначеному Законом України "Про валюту і валютні операції";
у статті 221 цифри «162-162-3» замінити цифрами «162, 162-1, 162-3»
у частині першій статті 234-3 слова "банківського" замінити словами «банківського, валютного";
у статті 255:
у пункті 1 частини першої:
у абзаці другому цифри "162-162-3" замінити цифрами "162, 162-3 ";
у абзаці «Органів державної податкової служби (статті 51--2, 155--1, 162--1, 162--2, 163--1 - 163--4, 163--12, 164, 164-5, 164--16, 166--16, 166--17, 177--2, 204--3)» цифри "162-2" виключити;
2) у частині другій статті 250 Господарського кодексу України (Офіційний вісник України, 2003, № 11, ст. 462 з наступними змінами) слова "Законом України" замінити словами "Законами України "Про валюту і валютні операції".
У зв'язку з цим пункти 1 і 2 вважати відповідно пунктами 3 і 4;
 
    -272- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
У частині дев’ятій:
доповнити двома новими пунктом такого змісту:
"1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122 з наступними змінами):
статтю 162-1 викласти в такій редакції:
"Стаття 162-1. Порушення порядку здійснення валютних операцій
Порушення порядку здійснення валютних операцій –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичних осіб (крім уповноважених установ) та/або громадян – суб'єктів підприємницької діяльності від однієї тисячі до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Примітка. Термін "уповноважені установи" вживається у значенні, визначеному Законом України "Про валюту";
статтю 162-2 виключити;
у статті 166-5 :
назву після слова "банківського" доповнити комою та словом ", валютного";
доповнити частиною шостою такого змісту:
"Порушення вимог валютного законодавства –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб уповноважених установ від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
примітку доповнити новим абзацом такого змісту:
"Термін "уповноважені установи" вживається у значенні, визначеному Законом України "Про валюту";
частину першу статті 234-3 після слова "банківського" доповнити комою та словом ", валютного";
у статті 255:
у пункті 1 частини першої:
у абзаці другому цифри "162-162-3" замінити цифрами "162, 162-3 ";
у абзаці двадцять шостому цифри "1622" виключити;
 
Враховано    
    -273- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
У частині дев’ятій:
доповнити двома новими пунктом такого змісту:
«2) у частині другій статті 250 Господарського кодексу України (Офіційний вісник України, 2003, № 11, ст. 462 з наступними змінами) слова "Законом України" замінити словами "Законами України "Про валюту",".
У зв'язку з цим пункти 1, 2 вважати відповідно пунктами 3, 4;
 
Враховано    
176. 1) у Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 з наступними змінами):
 
-274- Острікова Т.Г.
Пункт 1 частини 7 статті 15 «Прикінцеві та перехідні положення» (щодо Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність") - виключити.
 
Відхилено   3) у Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 з наступними змінами):
 
177. частину одинадцяту статті 5 виключити;
 
-275- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац другий пункту 1 частини сьомої статті 15 законопроекту замінити трьома абзацами такого змісту, змінивши відповідно нумерацію наступних абзаців цього пункту:
«у статті 5:
частину першу викласти в такій редакції:
«Всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм власності та інших ознак мають рівне право здійснювати будь-які її види та дії щодо провадження зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі будь-які валютні операції та розрахунки в іноземній валюті з іноземними суб’єктами господарської діяльності, які прямо не заборонені або не обмежені законодавством, у тому числі, заходами захисту, які запроваджуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про валюту»;
частину одинадцяту виключити;».
 
Враховано   у статті 5:
частину першу викласти в такій редакції:
"Всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм власності та інших ознак мають рівне право здійснювати будь-які її види та дії щодо провадження зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі будь-які валютні операції та розрахунки в іноземній валюті з іноземними суб’єктами господарської діяльності, які прямо не заборонені або не обмежені законодавством, у тому числі, заходами захисту, які запроваджуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про валюту і валютні операції";
частину одинадцяту виключити;
 
178. у частині п’ятій статті 11 слова "та в разі застосування санкцій згідно із статтею 37 цього Закону при порушенні суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності встановлених правил цієї діяльності" виключити;
 
   у частині п’ятій статті 11 слова "та в разі застосування санкцій згідно із статтею 37 цього Закону при порушенні суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності встановлених правил цієї діяльності" виключити;
 
179. у частині шостій статті 13 слово та цифри "та 37" виключити;
 
   у частині шостій статті 13 слово та цифри "та 37" виключити;
 
180. у статті 16:
 
   у статті 16:
 
181. частину тринадцяту виключити;
 
   частину тринадцяту виключити;
 
182. у частині сорок третій слова "згідно зі статтею 37 цього Закону" виключити;
 
   у частині сорок третій слова "згідно зі статтею 37 цього Закону" виключити;
 
183. у статті 35 слова та цифри "статтями 33 і 37" замінити словом та цифрами "статтею 33";
 
   у статті 35 слова та цифри "статтями 33 і 37" замінити словом та цифрами "статтею 33";
 
184. статтю 37 виключити;
 
-276- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
"4) у Законі України "Про Національний банк України " (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 29, ст. 238 з наступними змінами):
у статті 1:
термін "валютні цінності" виключити;
доповнити статтю останньою частиною такого змісту:
"Термін "валютні цінності" розуміється у значенні, визначеному Законом України "Про валюту";
у пункті 14 частини першої статті 7 слова "здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій" замінити словами "здійснює валютний нагляд за банками, а також небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв’язку, які отримали ліцензію на здійснення валютних операцій";
частину першу статті дев’ятої доповнити новим пунктом 21 такого змісту:
"підтверджує наявність або відсутність ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, погіршення стану платіжного балансу України, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи держави, для цілей запровадження та/або продовження строку дії та/або дострокового припинення дії заходів захисту, відповідно до статті 12 Закону України "Про валюту і валютні операції";
пункт 1 частини першої статті 15 доповнити абзацом такого змісту:
"приймає рішення про запровадження заходів захисту відповідно до Закону України "Про валюту і валютні операції";
у статті 30 слова "законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність та систему валютного регулювання і валютного контролю" замінити словами "валютного законодавства";
у статті 44:
у назві слово "контролю" замінити словом "нагляду";
у частині першій слова "законодавства України про валютне регулювання і валютний контроль" замінити словами "валютного законодавства";
у частині другій:
у абзаці першому слово "контролю" замінити словом "нагляду";
пункт 2 викласти у такій редакції:
"2) видача, переоформлення, зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) ліцензій на здійснення валютних операцій, здійснення валютного нагляду відповідно до Закону України "Про валюту";
пункти 4 - 6 замінити пунктами 4 та 5 такого змісту:
"4) введення заходів захисту відповідно до Закону України "Про валюту";
5) застосовування заходів впливу до банків, а також небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які отримали ліцензію на здійснення валютних операцій, за порушення вимог валютного законодавства";
у статті 45 слова "законодавства України про валютне регулювання" замінити словами "валютного законодавства";
у пункті 2 частини першої статті 67 слово "контролю" замінити словом "нагляду"".
У зв'язку з цим пункт 4 вважати відповідно пунктом 5;
 
Враховано   статтю 37 виключити;
4) у Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 29, ст. 238 з наступними змінами):
у статті 1:
термін "валютні цінності" виключити;
доповнити статтю частиною такого змісту:
"Термін "валютні цінності" розуміється у значенні, визначеному Законом України "Про валюту і валютні операції";
у пункті 14 частини першої статті 7 слова "здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій" замінити словами "здійснює валютний нагляд за банками, а також небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв’язку, які отримали ліцензію на здійснення валютних операцій";
частину першу статті 9 доповнити новим пунктом 21 такого змісту:
"підтверджує наявність або відсутність ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, погіршення стану платіжного балансу України, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи держави, для цілей запровадження та/або продовження строку дії та/або дострокового припинення дії заходів захисту, відповідно до статті 12 Закону України "Про валюту і валютні операції";
пункт 1 частини першої статті 15 доповнити абзацом такого змісту:
"приймає рішення про запровадження заходів захисту відповідно до Закону України "Про валюту і валютні операції";
у статті 30 слова "законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність та систему валютного регулювання і валютного контролю" замінити словами "валютного законодавства";
у статті 44:
у назві слово "контролю" замінити словом "нагляду";
у частині першій слова "законодавства України про валютне регулювання і валютний контроль" замінити словами "валютного законодавства";
у частині другій:
у абзаці першому слово "контролю" замінити словом "нагляду";
пункт 2 викласти у такій редакції:
"2) видача, переоформлення, зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) ліцензій на здійснення валютних операцій, здійснення валютного нагляду відповідно до Закону України "Про валюту і валютні операції";
пункти 4 - 6 замінити пунктами 4 та 5 такого змісту:
"4) запровадження заходів захисту відповідно до Закону України "Про валюту і валютні операції";
5) застосовування заходів впливу до банків, а також небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які отримали ліцензію на здійснення валютних операцій, за порушення вимог валютного законодавства";
у статті 45 слова "законодавства України про валютне регулювання" замінити словами "валютного законодавства";
у пункті 2 частини першої статті 67 слово "контролю" замінити словом "нагляду";
5) у пункті 6.1 статті 6 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 29, ст.137) слово "та" замінити словами «інвестиційним фондам та компаніям з управлінням активами, що діють від імені таких інвестиційних фондів";
 
    -277- Демчак Р.Є.
У Законі України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 29, ст.238):
Частину першу статті дев’ятої доповнити новим пунктом 21 такого змісту:
«погоджує рішення Правління Національного банку України про продовження строку дії заходу захисту відповідно до статті 12 Закону України «Про валюту».
статтю 44 викласти у редакції:
"Стаття 44. Повноваження в сфері валютного регулювання та валютного нагляду
Національний банк діє як уповноважена державна установа при застосуванні законодавства України про валютне регулювання і валютний нагляд."
 
Враховано частково    
    -278- Демчак Р.Є.
У Законі України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 29, ст.137):
у статті 6:
у частині першій "слово "та" замінити словами «інвестиційним фондам та компаніям з управлінням активами, що діють від імені таких інвестиційних фондів"
 
Враховано    
185. 2) у Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 – 6, ст. 30 з наступними змінами):
 
   6) у Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 – 6, ст. 30 з наступними змінами):
 
186. у статті 47:
 
   у статті 47:
 
187. частину першу доповнити словами "як у національній, так і в іноземній валюті";
 
-279- Демчак Р.Є.
Після абзацу третього підпункту 2 пункту 7 прикінцевих та перехідних положень доповнити новими абзацами такого змісту:
«частину восьму доповнити новим пунктом восьмим такого змісту:
8) право надавати своїм клієнтам – фізичним особам послугу безготівкової купівлі та продажу іноземної валюти»«
 
Враховано   частину першу доповнити словами "як у національній, так і в іноземній валюті";
частину восьму доповнити новим пунктом восьмим такого змісту:
«8) право надавати своїм клієнтам – фізичним особам послугу безготівкової купівлі та продажу іноземної валюти»;
 
188. частину дев’яту виключити;
 
-280- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
У пункті 5:
у абзаці четвертому слова «частину дев’яту» замінити словами «сімнадцятий абзац»;
 
Враховано   абзац сімнадцятий виключити;
частину третю статті 60 після слів "проведення банківського" доповнити словами "та валютного";
 
    -281- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Після абзацу четвертого доповнити абзацом такого змісту:
"частину третю статті 60 після слів «проведення банківського» доповнити словами «та валютного»;
 
Враховано    
189. у частині сьомій статті 62 слова "які в межах повноважень, наданих Законом України "Про Національний банк України", здійснюють функції банківського нагляду або валютного контролю" замінити словами "які в межах службових повноважень здійснюють функції банківського нагляду або валютного нагляду";
 
-282- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Абзац п'ятий замінити новим абзацом такого змісту:
у статті 62:
частину п'яту доповнити словами "а також при здійсненні валютного нагляду, у тому числі в разі запровадження Національним банком України заходів захисту відповідно до Закону України "Про валюту"«;
у частині сьомій слова "які в межах повноважень, наданих Законом України "Про Національний банк України ", здійснюють функції банківського нагляду або валютного контролю" замінити словами "які в межах службових повноважень здійснюють функції банківського нагляду або валютного нагляду";
 
Враховано   у статті 62:
частину п'яту доповнити словами "а також при здійсненні валютного нагляду, у тому числі в разі запровадження Національним банком України заходів захисту відповідно до Закону України "Про валюту і валютні операції";
у частині сьомій слова "які в межах повноважень, наданих Законом України "Про Національний банк України", здійснюють функції банківського нагляду або валютного контролю" замінити словами "які в межах повноважень, наданих законом, здійснюють функції банківського нагляду або валютного нагляду"
 
    -283- Котвіцький І.О.
Слова "які в межах службових повноважень здійснюють функції банківського нагляду або валютного нагляду" замінити словами "які в межах наданих повноважень здійснюють функції банківського нагляду або валютного нагляду".
 
Враховано по суті   
    -284- Продан О.П.
Абзац п’ятий пункту 2 частини сьомої статті 15 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
190. у частині першій статті 73:
 
   у частині першій статті 73:
 
191. абзац перший після слова "банківського" доповнити словом "валютного";
 
   в абзаці першому слово "банківського" замінити словами «банківського, валютного»;
 
192. пункт 11-1 виключити.

-285- Галасюк В.В.
Частину сьому статті 15 «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
«3) У Законі України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 29, ст.238):
частину першу статті 7-1 після слів «за межі України валютних цінностей» доповнити словами: «, а також тимчасово в порядку та на строки, визначені статтею 44-1 цього Закону, запроваджувати вимоги щодо обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті та встановлювати граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту продукції.»;
частину першу статті 9 доповнити новими пунктами 21 та 22 наступного змісту:
«21) затверджує рішення Правління Національного банку про тимчасове запровадження вимоги щодо обов'язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті відповідно до статті 44-1 цього Закону;
22) затверджує рішення Правління Національного банку про тимчасове встановлення строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів відповідно до статті 44-1 цього Закону;»;
частину другу статті 13 після цифр «20» доповнити цифрами «21, 22»;
у частині першій статті 25 пункти 7 та 8 викласти у наступній редакції:
«7) тимчасове запровадження вимоги щодо обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті відповідно до статті 44-1 цього Закону;
8) тимчасове встановлення строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів відповідно до статті 44-1 цього Закону;»;
у частині другій статті 44 пункти 4 та 5 викласти у наступній редакції:
«4) тимчасове встановлення порядку проведення обов'язкового продажу та розміру надходжень в іноземній валюті, що підлягають обов'язковому продажу відповідно до статті 44-1 цього Закону;
5) тимчасове встановлення строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів відповідно до статті 44-1 цього Закону;»;
доповнити новою статтею 44-1 такого змісту:
«Стаття 44-1. Тимчасове запровадження вимоги щодо обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті та встановлення строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів
1. Правління Національного банку з метою виконання функцій, покладених на нього Конституцією України, за наявності суттєвих ризиків, що загрожують фінансовій системі держави має право приймати рішення щодо:
запровадження на строк до дванадцяти місяців протягом п’яти років вимоги щодо обов'язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті;
встановлення на строк до дванадцяти місяців протягом п’яти років строку розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.
Вказані рішення набирають чинності після їх затвердження Радою Національного банку.
Наявність суттєвих ризиків, що загрожують фінансовій системі держави, підтверджується відповідним рішенням Ради з фінансової стабільності відповідно статті 7-1 цього Закону.
2. Після спливу строків дії рішень, зазначених у частині першій цієї статті, Правління Національного банку здійснює оцінку їх впливу на фінансову систему держави та оприлюднює її результати.».
 
Відхилено   пункт 11-1 виключити.
7) пункт 3 частини першої статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1 з наступними змінами) викласти в такій редакції:
"торгівля валютними цінностями";
8) у Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст.158 з наступними змінами):
пункт 1 частини другої статті 2 викласти у такій редакції:
"1) діяльність з надання фінансових послуг та інша діяльність, ліцензування якої здійснює Національний банк України відповідно до закону";
пункт 1 частини першої статті 7 викласти в такі редакції:
"банківська діяльність, діяльність з надання фінансових послуг та інша діяльність, яка ліцензується Національним банком України відповідно до закону";
9) у статті 19 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50 із наступними змінами):
частину першу замінити двома частинами такого змісту:
«Страхувальники-резиденти мають право вносити платежі:
а) згідно з укладеними договорами страхування за видами страхування іншими, ніж страхування життя, - лише у національній валюті України;
б) згідно з укладеними договорами страхування життя - у національній валюті України або у іноземній валюті у випадках, передбачених законодавством, з урахуванням положень частини п’ятої цієї статті.
Страхувальники-нерезиденти мають право вносити платежі згідно з укладеними договорами страхування у національній валюті України або у іноземній валюті у випадках, передбачених чинним законодавством України, з урахуванням положень частини п’ятої цієї статті при укладанні договорів страхування життя.».
Частини другу-четверту вважати відповідно частинами третьою-п’ятою;
у частині п’ятій слова «вільно конвертованій» замінити словами «іноземній».

    -286- Сотник О.С.
Лаврик О.В.
Семенуха Р.С.
Кіраль С.І.
Частину восьму статті 15 законопроекту доповнити пунктом третім такого змісту:
«3) пункт 6.1 статті 6 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 29, ст. 137) викласти у такій редакції:
«6.1. Банки мають право відкривати рахунки резидентам України (юридичним особам та їх відокремленим підрозділам, фізичним особам), нерезидентам (юридичним особам та їх представництвам в Україні, фізичним особам).»
 
Відхилено    
    -287- Рибалка С.В.
Частину 7 статті 16 доповнити новим пунктом 3:
«3) у Законі України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 29, ст.238):
частину першу статті 7-1 викласти в такій редакції:
«Національний банк України за наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи країни, має право визначати тимчасові особливості регулювання та нагляду за банками або іншими особами, які можуть бути об'єктом перевірки Національного банку України, у тому числі особливості підтримання ліквідності банків, застосування економічних нормативів, формування та використання резервів для відшкодування можливих втрат за активними операціями банків, запроваджувати обмеження на їх діяльність, у тому числі обмежувати або забороняти видачу коштів з поточних та вкладних (депозитних) рахунків фізичних та юридичних осіб, а також тимчасово на термін, що не перевищує шести місяців, і не частіше одного разу протягом календарного року, запроваджувати валютні обмежувальні заходи захисту за умов та у порядку, що визначені Законом України «Про валюту».»;
статтю 24 доповнити новою частиною п'ятою такого змісту:
«Основні засади грошово-кредитної політики на відповідний рік можуть передбачати застосування Національним банком у порядку і з підстав, передбачених законодавством, спеціальних тимчасових обмежувальних заходів захисту у грошово-кредитній сфері на термін, що не перевищує шести місяців, і не частіше одного разу протягом календарного року, для досягнення цілей, визначених статтею 6 цього Закону, та забезпечення фінансової стабільності.»;
у статті 25:
у пункті 7 після слова «надходжень» доповнити словом «резидентів»;
пункт 8 викласти в такій редакції:
«8) запровадження граничних строків розрахунків в іноземній валюті за зовнішньоекономічними операціями»;
доповнити новою частиною третьою такого змісту:
«Засоби і методи грошово-кредитної політики, передбачені пунктами 7 і 8 частини першої цієї статті, запроваджуються Національним банком України у вигляді тимчасових валютних обмежувальних заходів захисту на термін до шести місяців і не частіше одного разу протягом календарного року, у порядку та з підстав, визначених Законом України «Про валюту.»;
у частині другій статті 44 пункти 4 та 5 викласти в такій редакції:
«4) запровадження у порядку, встановленому законодавством, вимоги щодо обов'язкового продажу частини надходжень резидентів в іноземній валюті відповідно до статті 25 цього Закону та положень Закону України «Про валюту;»;
«5) запровадження граничних строків розрахунків в іноземній валюті за зовнішньоекономічними операціями відповідно до статті 25 цього Закону та положень Закону України «Про валюту»;».
 
Відхилено    
    -288- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) у Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1 з наступними змінами):
пункт 3 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:
"торгівля валютними цінностями ".
 
Враховано    
    -289- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Доповнити пунктом 7 такого змісту:
7) у Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст.158 з наступними змінами):
пункт 1 частини другої статті 2 викласти у такій редакції:
"1) діяльність з надання фінансових послуг та інша діяльність, ліцензування якої здійснює Національний банк України відповідно до закону";
пункт 1 частини першої статті 7 викласти в такі редакції:
"банківська діяльність, діяльність з надання фінансових послуг та інша діяльність, яка ліцензується Національним банком України відповідно до закону";
 
Враховано    
    -290- Демчак Р.Є.
Статтю 16 доповнити новим пунктом такого змісту:
«у статті 19 Закону України «Про страхування»:
частину першу замінити двома частинами такого змісту:
«Страхувальники-резиденти мають право вносити платежі:
а) згідно з укладеними договорами страхування за видами страхування іншими, ніж страхування життя, - лише у національній валюті України;
б) згідно з укладеними договорами страхування життя - у національній валюті України або у іноземній валюті у випадках, передбачених законодавством, з урахуванням положень частини п’ятої цієї статті.
Страхувальники-нерезиденти мають право вносити платежі згідно з укладеними договорами страхування у національній валюті України або у іноземній валюті у випадках, передбачених чинним законодавством України, з урахуванням положень частини п’ятої цієї статті при укладанні договорів страхування життя.».
Частини другу-четверту вважати відповідно частинами третьою-п’ятою;
у частині п’ятій слова «вільно конвертованій» замінити словами «іноземній».
 
Враховано    
    -291- Довбенко М.В.
Лопушанський А.Я.
Доповнити частиною десятою такого змісту:
"10. До приведення у відповідність із цим Законом закони України, інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону".
 
Відхилено