Кількість абзаців - 999 Таблиця поправок


Проект Кодексу України з процедур банкрутства (ч.І) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. вноситься народними депутатами України
 
      
2. Іванчуком А.В.
 
      
3. Сидоровичем Р. М.
 
      
4. Алєксєєвим С. О. та іншими
 
      
5. КОДЕКС УКРАЇНИ З ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА
 
-1- Березенко С.І.
Назву проекту кодексу викласти у такій редакції:
«Кодекс України з відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
 
Відхилено   КОДЕКС УКРАЇНИ З ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА
 
    -2- Сидорович Р.М.
У тексті всього проекту слова «справа про банкрутство» замінити словами «справа про неплатоспроможність» у відповідних відмінках.
 
Враховано частково    
    -3- Сидорович Р.М.
У назві кодексу слова «з процедур банкрутства» замінити словами «про неплатоспроможніть»
 
Враховано в Кодексі частково, стосовно відновлення платоспроможності фізичної особи   
6. Цей Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника-юридичної особи або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури з метою повного або часткового задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.
 
-4- Сидорович Р.М.
Преамбулу проекту викласти у наступній редакції:
«Цей Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника-юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.»
 
Враховано   Цей Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника-юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.
 
7. КНИГА ПЕРША. КОРПОРАТИВНЕ БАНКРУТСТВО
 
-5- Довбенко М.В.
Слова «Книга перша. Корпоративне банкрутство» замінити словами «Книга перша. Відновлення платоспроможності юридичної особи»
 
Відхилено   КНИГА ПЕРША. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
 
    -6- Сидорович Р.М.
Слова «КНИГА ПЕРША. КОРПОРАТИВНЕ БАНКРУТСТВО» замінити словами «КНИГА ПЕРША. Загальна частина»
 
Враховано    
    -7- Шкрум А.І.
Назву Книги першої викласти у такій редакції «КНИГА ПЕРША. БАНКРУТСТВО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ».
 
Відхилено    
8. Розділ ІЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ ІЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
9. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
10. 1. Для цілей цього Кодексу терміни вживаються в такому значенні:
 
-8- Сидорович Р.М.
Частину першу статті 1 викласти у наступній редакції:
«1. Для цілей цього Кодексу терміни вживаються в такому значенні:
арбітражний керуючий - фізична особа, яка отримала відповідне свідоцтво та інформація про яке, внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України;
банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури;
боржник – юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов’язання та щодо якої наявні підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство згідно з цим Кодексом;
грошове зобов'язання - зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов'язань відносяться також зобов'язання щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов'язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов'язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов'язань боржника, в тому числі зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня)
та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов'язання, які виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян, зобов'язання з виплати авторської винагороди, зобов'язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов'язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Кодексом;
заінтересовані особи стосовно боржника - юридична особа, створена за участю боржника, юридична особа, що здійснює контроль над боржником, юридична або фізична особа, контроль над якою здійснює боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, що входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство, а також особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя та їх діти, батьки, брати, сестри, онуки, а також інші особи, щодо яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими; для цілей цього Кодексу заінтересованими особами стосовно арбітражного керуючого чи кредиторів визнаються особи в такому ж переліку, як і заінтересовані особи стосовно боржника;
значні правочини – правочини щодо майна (робіт, послуг), ринкова вартість яких на день вчинення правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів боржника за даними останньої річної фінансової звітності. Якщо замість кількох правочинів боржник міг вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним;
керуючий реалізацією – арбітражний керуючий, призначений господарським судом у справі про банкрутство фізичної особи для здійснення реалізації майна банкрута та задоволення вимог кредиторів;
керуючий реструктуризацією – арбітражний керуючий, призначений господарським судом у справі про банкрутство фізичної особи для здійснення реструктуризації боргів боржника;
керуючий санацією –
 
Враховано   Для цілей цього Кодексу терміни вживаються в такому значенні:
арбітражний керуючий - фізична особа, яка отримала відповідне свідоцтво та інформація про яку, внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України;
банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури;
боржник – юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов’язання, строк яких настав;
грошове зобов'язання - зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов'язань відносяться також зобов'язання щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов'язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов'язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов'язань боржника, в тому числі зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов'язання, які виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян, зобов'язання з виплати авторської винагороди, зобов'язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов'язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Кодексом. При подачі заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство розмір грошових зобов’язань визначається на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство;
заінтересовані особи стосовно боржника - юридична особа, створена за участю боржника, юридична особа, що здійснює контроль над боржником, юридична або фізична особа, контроль над якою здійснює боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, що входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство, а також особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя та їх діти, батьки, брати, сестри, онуки, а також інші особи, щодо яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими; для цілей цього Кодексу заінтересованими особами стосовно арбітражного керуючого чи кредиторів визнаються особи в такому ж переліку, як і заінтересовані особи стосовно боржника;
значні правочини – правочини щодо майна (робіт, послуг), ринкова вартість яких на день вчинення правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів боржника за даними останньої річної фінансової звітності. Якщо замість кількох правочинів боржник міг вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним;
керуючий реалізацією – арбітражний керуючий, призначений господарським судом у справі про неплатоспроможність фізичної особи для здійснення реалізації майна банкрута та задоволення вимог кредиторів;
керуючий реструктуризацією – арбітражний керуючий, призначений господарським судом у справі про неплатоспроможність фізичної особи для здійснення реструктуризації боргів боржника;
керуючий санацією – арбітражний керуючий, а у випадках, передбачених Кодексом – керівник боржника, призначений господарським судом для здійснення процедури санації боржника;
кредитор - юридична або фізична особа, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство;
ліквідатор – арбітражний керуючий, призначений господарським судом для здійснення ліквідаційної процедури;
неплатоспроможність - неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов'язання перед кредиторами не інакше, як через застосування процедур, передбачених цим Кодексом;
офіційне оприлюднення - оприлюднення відомостей про справу про банкрутство на офіційному веб-порталі судової влади України;
розпорядник майна - арбітражний керуючий, призначений господарським судом для здійснення процедури розпорядження майном;
погашені вимоги кредиторів - задоволені вимоги кредиторів, а також зобов’язання, щодо яких досягнуто згоди про припинення, у тому числі заміну або припинення зобов'язання в інший спосіб;
погашення боргів боржника – судова процедура у справі про неплатоспроможність фізичної особи, що застосовується з метою задоволення вимог кредиторів за рахунок реалізації майна банкрута, визнаного банкрутом у порядку, встановленим цим Кодексом;
правочини, щодо яких є заінтересованість - правочини, сторонами яких є заінтересовані особи зі сторони боржника, арбітражного керуючого чи кредиторів;
представник працівників боржника - особа, уповноважена загальними зборами (конференцією), на яких присутні не менш як дві третини штатної чисельності працівників боржника, або відповідним рішенням первинної профспілкової організації боржника (а за наявності кількох первинних організацій - їх спільним рішенням) представляти їх інтереси під час провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу;
реструктуризація боргів боржника – судова процедура у справі про неплатоспроможність фізичної особи, що застосовується з метою відновлення платоспроможності боржника шляхом зміни способу та порядку виконання його зобов’язань згідно з планом реструктуризації боргів боржника;
спеціалізована сторінка веб-сайту — це сторінка офіційного веб-сайту державного органу з питань банкрутства в мережі Інтернет, за допомогою якої забезпечується доступ до інформації про боржника, передбаченої цим Законом. Право доступу до інформації про боржника, що міститься у закритій частині спеціалізованої сторінки веб-сайту державного органу з питань банкрутства, мають конкурсні кредитори, забезпечені кредитори, інвестори, а також поточні кредитори (з моменту прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом) у порядку, визначеному державним органом з питань банкрутства
сторони у справі про банкрутство - конкурсні кредитори (представник комітету кредиторів), забезпечені кредитори, боржник (банкрут);
уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника - особа, уповноважена вищим органом управління боржника, представляти їхні інтереси під час провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу;
учасники у справі про банкрутство - сторони, арбітражний керуючий, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, а також у випадках, передбачених цим Кодексом, інші учасники справи про банкрутство щодо прав або обов’язків яких існує спір.
Термін "портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Термін "конфлікт інтересів" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".
 
    -9- Іванчук А.В.
Визначення «забезпечені кредитори» після слів «забезпечені заставою майна боржника» доповнити словами «заінтересовані особи стосовно боржника».
 
Враховано    
11. арбітражний керуючий - фізична особа, призначена господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією, керуючий реструктуризацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України;
 
-10- Алексєєв І.С.
У частині першій статті 1 абзац другий після слів «, керуючий реструктуризацією» доповнити словами «керуючий реалізацією»;
 
Враховано редакційно      
    -11- Демчак Р.Є.
визначення терміну «арбітражний керуючий» після слів «керуючий реструктуризацією» доповнити словами «керуючий реалізацією»
 
Враховано редакційно    
12. банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури;
 
      
13. боржник – юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов’язання та щодо якої наявні підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство згідно з цим Кодексом;
 
-12- Алексєєв І.С.
в абзаці четвертому частини першої статті 1 слова «та щодо якої наявні підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство згідно з цим Кодексом» замінити словами «, строк яких настав»
 
Враховано      
    -13- Березенко С.І.
У абзаці 3 статті 1 слова «неспроможна виконати свої грошові зобов’язання та щодо якої наявні підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство згідно з цим» замінити словами «неспроможний виконати протягом трьох місяців свої грошові зобов’язання після настання встановленого строку їх виконання, які підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, та постановою про відкриття виконавчого провадження, якщо інше не передбачено цим Кодексом».
 
Відхилено    
    -14- Довбенко М.В.
у статті 1 частині першій абзац 4 викласти у наступній редакції:
«боржник – юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов’язання та щодо якої наявні підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство згідно з цим Кодексом;»
 
Враховано частково    
14. грошове зобов'язання - зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов'язань відносяться також зобов'язання щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов'язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов'язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов'язань боржника, в тому числі зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов'язання, які виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян, зобов'язання з виплати авторської винагороди, зобов'язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов'язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Кодексом;
 
-15- Березкін С.С.
Слова «цивільно- правового правочину (договору)» замінити на «укладених правочинів»
 
Відхилено      
    -16- Довбенко М.В.
абзац 5 викласти у наступній редакції:
«грошове зобов'язання - зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов'язань відносяться також зобов'язання щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов'язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов'язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов'язань боржника, в тому числі зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня)
та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов'язання, які виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян, зобов'язання з виплати авторської винагороди, зобов'язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов'язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день прийняття судом ухвали про порушення справи про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Кодексом. При подачі заяви про порушення справи про банкрутство розмір грошових зобов’язань визначається на день подання до господарського суду заяви про порушення справи про банкрутство;»
 
Враховано по суті   
15. заінтересовані особи стосовно боржника - юридична особа, створена за участю боржника, юридична особа, що здійснює контроль над боржником, юридична особа, контроль над якою здійснює боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, що входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство, а також особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя та їх діти, батьки, брати, сестри, онуки, а також інші особи, щодо яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими; для цілей цього Кодексу заінтересованими особами стосовно арбітражного керуючого чи кредиторів визнаються особи в такому ж переліку, як і заінтересовані особи стосовно боржника;
 
-17- Довбенко М.В.
абзац 6 після слів «власники (учасники, акціонери) боржника» доповнити словами «у тому числі попередні власники, які були замінені іншими власниками протягом року до дня відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство,»
 
Враховано редакційно      
    -18- Березкін С.С.
Викласти частину у такій редакції:
«заінтересовані особи стосовно боржника - юридична особа, що здійснює контроль над боржником, юридична особа, контроль над якою здійснює боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, що входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, а також особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя та їх діти, батьки, брати, якщо вони проживають разом однією родиною та ведуть спільне господарство, для цілей цього Кодексу заінтересованими особами стосовно арбітражного керуючого чи кредиторів визнаються особи в такому ж переліку, як і заінтересовані особи стосовно боржника.»
 
Враховано по суті   
    -19- Мельник С.І.
-абзац шостий частини першої статті 1 розділу І книги першої викласти у такій редакції:
«заінтересовані особи стосовно боржника - юридична особа, створена за участю боржника, юридична особа, що здійснює контроль над боржником, юридична особа, контроль над якою здійснює боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, що входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство, а також особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, над якою встановлено опіку чи піклування, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі; а також інші особи, щодо яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими; для цілей цього Кодексу заінтересованими особами стосовно арбітражного керуючого чи кредиторів визнаються особи в такому ж переліку, як і заінтересовані особи стосовно боржника;»
 
Враховано по суті   
    -20- Шпенов Д.Ю.
У статті 1 абзац шостий викласти в наступній редакції:
«заінтересовані особи стосовно боржника - юридична особа, створена за участю боржника, юридична особа, що здійснює контроль над боржником, юридична особа, контроль над якою здійснює боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, що входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство, а також особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя та їх діти, батьки, брати, сестри, онуки. Для цілей цього Кодексу заінтересованими особами стосовно арбітражного керуючого чи кредиторів визнаються особи в такому ж переліку, як і заінтересовані особи стосовно боржника;»
 
Враховано редакційно    
16. значні правочини (договори) - правочини (договори) щодо розпорядження майном боржника, балансова вартість якого перевищує один відсоток балансової вартості активів боржника на день укладення правочину (договору). Продаж істотних активів боржника – правочин щодо відчуження або обтяження нерухомого майна боржника; правочин щодо відчуження або обтяження майна боржника, якщо вартість такого майна становить сукупно 25 і більше відсотків від загальної вартості його активів. Не вважається продажем істотних активів боржника правочини щодо малоцінних та швидкозношуваних предметів, а також товарів, що швидко псуються;
 
-21- Березкін С.С.
Перше речення викласти у такій редакції:
«значні правочини - правочини щодо розпорядження майном боржника, балансова вартість якого перевищує 10 відсотків балансової вартості активів боржника за даними останньої річної фінансової звітності.»
 
Враховано редакційно      
    -22- Довбенко М.В.
у абзаці 7 слова «відчуження або обтяження нерухомого майна боржника; правочин щодо відчуження або обтяження майна боржника, якщо вартість такого майна становить сукупно 25» замінити словами «відчуження або обтяження майна боржника, якщо вартість такого майна становить сукупно 10»
 
Відхилено    
    -23- Демчак Р.Є.
у другому реченні визначення терміну «значні правочини (договори)» цифри «25» замінити цифрами «10».
 
Враховано    
17. керуючий реалізацією – арбітражний керуючий, призначений господарським судом у справі про банкрутство фізичної особи для здійснення реалізації майна банкрута та задоволення вимог кредиторів;
 
-24- Алексєєв І.С.
абзац восьмий частини першої статті 1 виключити
 
Відхилено      
18. керуючий реструктуризацією – арбітражний керуючий, призначений господарським судом у справі про банкрутство фізичної особи для здійснення реструктуризації боргів боржника;
 
-25- Алексєєв І.С.
Абзац дев’ятий частини першої статті 1 виключити
 
Відхилено      
19. кредитор - юридична або фізична особа, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника;
 
      
20. неплатоспроможність - неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов'язання перед кредиторами не інакше, як через відновлення його платоспроможності;
 
      
21. офіційне оприлюднення - оприлюднення відомостей про справу про банкрутство на офіційному веб-порталі судової влади України;
 
      
22. погашені вимоги кредиторів - задоволені вимоги кредиторів, вимоги, щодо яких досягнуто згоди про припинення, у тому числі заміну зобов'язання або припинення зобов'язання в інший спосіб;
 
      
23. погашення боргів боржника – судова процедура у справі про банкрутство фізичної особи, що застосовується з метою задоволення вимог кредиторів за рахунок реалізації майна банкрута, визнаного банкрутом у порядку, встановленим цим Кодексом;
 
-26- Алексєєв І.С.
Абзац чотирнадцятий частини першої статті 1 виключити
 
Відхилено      
24. правочини (договори), щодо яких є заінтересованість - правочини (договори), сторонами яких є заінтересовані особи зі сторони боржника, арбітражного керуючого чи кредиторів;
 
-27- Березкін С.С.
Слово « (договори)» виключити
 
Враховано      
25. представник працівників боржника - особа, уповноважена загальними зборами (конференцією), на яких присутні не менш як дві третини штатної чисельності працівників боржника, або відповідним рішенням первинної профспілкової організації боржника (а за наявності кількох первинних організацій - їх спільним рішенням) представляти їх інтереси під час провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу;
 
      
26. реструктуризація боргів боржника – судова процедура у справі про банкрутство фізичної особи, що застосовується з метою відновлення платоспроможності боржника шляхом зміни способу та порядку виконання його зобов’язань згідно з планом реструктуризації боргів боржника;
 
-28- Алексєєв І.С.
Абзац сімнадцятий частини першої статті 1 виключити
 
Відхилено      
27. сторони у справі про банкрутство - конкурсні кредитори (представник комітету кредиторів), забезпечені кредитори, боржник (банкрут);
 
-29- Довбенко М.В.
абзац 20 викласти у наступній редакції: «сторони у справі про банкрутство – кредитори, боржник (банкрут);»
 
Відхилено      
28. уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника - особа, уповноважена загальними зборами учасників (акціонерів), що володіють більш як половиною статутного капіталу боржника, представляти їхні інтереси під час провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу;
 
      
29. учасники у справі про банкрутство - сторони, арбітражний керуючий, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, а також у випадках, передбачених цим Кодексом, інші учасники справи про банкрутство.
 
      
30. Термін "портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
      
31. Стаття 2. Законодавство, що регулює провадження у справах про банкрутство
 
-30- Одарченко Ю.В.
У статті 2 виправити нумерацію - включити частину другу.
 
Враховано   Стаття 2. Законодавство, що регулює провадження у справах про банкрутство
 
32. 1. Провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.
 
   1. Провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.
 
33. 3. Законодавство про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом при розгляді судом справи про визнання неплатоспроможним (банкрутом) банку застосовується з урахуванням норм законодавства про банки і банківську діяльність.
 
-31- Демчак Р.Є.
абзац перший частини третьої статті 2 викласти у такій редакції: «Законодавство про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом не поширюється на банки, що виводяться з ринку або ліквідуються відповідно до Законів України «Про банки і банківську діяльність» та «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
 
Враховано   2. Законодавство про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом не поширюється на банки, що виводяться з ринку або ліквідуються відповідно до Законів України «Про банки і банківську діяльність» та «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
 
34. Провадження у справі про визнання емітента іпотечних облігацій неплатоспроможним (банкрутом) здійснюється у порядку, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням норм Закону України "Про іпотечні облігації".
 
   Провадження у справі про визнання емітента іпотечних облігацій неплатоспроможним (банкрутом) здійснюється у порядку, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням норм Закону України "Про іпотечні облігації".
 
35. Провадження у справі про визнання інституту спільного інвестування неплатоспроможним (банкрутом) здійснюється у порядку, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням норм Закону України "Про інститути спільного інвестування".
 
   Провадження у справі про визнання інституту спільного інвестування неплатоспроможним (банкрутом) здійснюється у порядку, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням норм Закону України "Про інститути спільного інвестування".
 
36. 4. Провадження у справах про банкрутство окремих категорій боржників регулюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
 
   3. Провадження у справах про банкрутство окремих категорій боржників регулюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
 
37. 5. Положення цього Кодексу не застосовуються до юридичних осіб - казенних підприємств.
 
   4. Положення цього Кодексу не застосовуються до юридичних осіб - казенних підприємств.
 
38. 6. Провадження у справах про банкрутство боржників, які здійснюють діяльність, пов'язану з державною таємницею, регулюється з урахуванням особливостей, передбачених законодавством про державну таємницю.
 
   5. Провадження у справах про банкрутство боржників, які здійснюють діяльність, пов'язану з державною таємницею, регулюється з урахуванням особливостей, передбачених законодавством про державну таємницю.
 
39. 7. Провадження у справах про банкрутство за участю кредиторів-нерезидентів регулюється цим Кодексом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
   6. Провадження у справах про банкрутство за участю кредиторів-нерезидентів регулюється цим Кодексом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
40. 8. Порядок виконання в Україні судових рішень судів іноземних держав у справах про банкрутство визначається міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
   7. Порядок виконання в Україні судових рішень судів іноземних держав у справах про банкрутство визначається міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
41. У разі відсутності міжнародних договорів України рішення судів іноземних держав у справах про банкрутство визнаються на території України взаємно, якщо інше не передбачено законом.
 
   У разі відсутності міжнародних договорів України рішення судів іноземних держав у справах про банкрутство визнаються на території України взаємно, якщо інше не передбачено законом.
 
42. Стаття 3. Державний орган з питань банкрутства
 
   Стаття 3. Державний орган з питань банкрутства
 
43. 1. Державний орган з питань банкрутства:
 
   Державний орган з питань банкрутства:
 
44. сприяє створенню організаційних, економічних, інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків;
 
   сприяє створенню організаційних, економічних, інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків;
 
45. організовує систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих;
 
   організовує систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих;
 
46. установлює вимоги для отримання свідоцтва на право здійснення діяльності арбітражного керуючого;
 
-32- Шпенов Д.Ю.
У статті 3 у частині першій абзац четвертий викласти в наступній редакції: «видає свідоцтво на право здійснення діяльності»
 
Відхилено   установлює вимоги для отримання свідоцтва на право здійснення діяльності арбітражного керуючого;
 
47. формує Єдиний реєстр арбітражних керуючих України, що є складовою частиною Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 
-33- Голуб В.В.
Доповнити новим абзацом:
«формує та веде єдиний реєстр фізичних осіб, щодо яких відкрито провадження у справі про банкрутство, та фізичних осіб, які визнані банкрутами;»
 
Відхилено   формує Єдиний реєстр арбітражних керуючих України, що є складовою частиною Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 
48. встановлює порядок подання арбітражним керуючим державному реєстратору відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, щодо яких відкрито провадження у справі про банкрутство, необхідних для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 
-34- Алексєєв І.С.
У статті 3: частину першу доповнити абзацом сьомим такого змісту:
«встановлює порядок здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих, перевірки організації їх роботи, дотримання ними вимог законодавства з питань банкрутства;».
 
Враховано   встановлює порядок подання арбітражним керуючим державному реєстратору відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, щодо яких відкрито провадження у справі про банкрутство, необхідних для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
встановлює порядок здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих, перевірки організації їх роботи, дотримання ними вимог законодавства з питань банкрутства;
 
    -35- Довбенко М.В.
у статті 3 частину першу доповнити абзацом 7 такого змісту: «формує Єдиний реєстр фізичних осіб, щодо яких відкрито провадження у справі про банкрутство, та фізичних осіб, які визнані банкрутами;»;
у зв’язку з цим абзаци сьомий – десятий вважати відповідно абзацами восьмим – одинадцятим
 
Відхилено    
49. установлює порядок проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства і організовує проведення такого аналізу при відкритті провадження у справах про банкрутство державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків;
 
   установлює порядок проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства і організовує проведення такого аналізу при відкритті провадження у справах про банкрутство державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків;
 
50. установлює примірну форму плану санації, реструктуризації;
 
   установлює примірну форму плану санації, реструктуризації;
 
51. готує на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;
 
   готує на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;
 
52. готує та затверджує типові документи щодо проведення процедур банкрутства, методичні рекомендації;
 
-36- Іванчук А.В.
Доповнити новим абзацом такого змісту:
«забезпечує формування і реалізацію державної політики щодо функціонування електронної торгової системи;»
 
Враховано   забезпечує формування і реалізацію державної політики щодо функціонування електронної торгової системи;
готує та затверджує типові документи щодо проведення процедур банкрутства, методичні рекомендації;
 
    -37- Шпенов Д.Ю.
абзац десятий викласти в наступній редакції: «готує та затверджує методичні рекомендації щодо проведення процедур банкрутства;»
 
Враховано по суті   
53. здійснює інші передбачені законодавством повноваження.
 
-38- Пташник В.Ю.
Частину 1 статті 3 доповнити новим абзацом 5 такого змісту:
«формує та веде єдиний реєстр фізичних осіб, щодо яких відкрито провадження у справі про банкрутство, та фізичних осіб, які визнані банкрутами»;
 
Відхилено   здійснює інші передбачені законодавством повноваження.
 
    -39- Шпенов Д.Ю.
абзац одинадцятий виключити.
 
Відхилено    
54. Стаття 4. Організація діяльності арбітражного керуючого
 
-40- Іванчук А.В.
Статтю 4 вважати статтею 10 книги другої.
 
Враховано      
55. 1. Арбітражні керуючі є суб'єктами незалежної професійної діяльності.
 
      
56. 2. Арбітражний керуючий з моменту винесення ухвали (постанови) про призначення його арбітражним керуючим до моменту припинення здійснення ним повноважень прирівнюється до службової особи підприємства - боржника.
 
-41- Шпенов Д.Ю.
У статті 4 у частині другій абзац перший викласти в наступній редакції: «Арбітражний керуючий з моменту винесення ухвали (постанови) про призначення його керуючим санацією або ліквідатором, до моменту припинення здійснення ним повноважень прирівнюється до службової особи підприємства - боржника.»
 
Відхилено      
57. Одна і та ж особа може здійснювати повноваження арбітражного керуючого на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство відповідно до вимог цього Кодексу.
 
-42- Сугоняко О.Л.
Абзац другий частини 2 статті 4 Закону викласти в наступній редакції:
«Одна і та ж особа може здійснювати повноваження арбітражного керуючого на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство відповідно до вимог цього Кодексу та відповідно до окремих кваліфікаційних вимог затверджених кваліфікаційною комісією, що утворюється у встановленому державним органом з питань банкрутства порядку.»
 
Відхилено      
58. 3. Право на здійснення діяльності арбітражного керуючого надається особі, яка отримала відповідне свідоцтво у порядку, встановленому цим Кодексом, та внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.
 
-43- Сидорович Р.М.
Статтю 4 після частини третьої доповнити частиною наступного змісту: «4. На підприємствах, що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею, арбітражний керуючий повинен мати допуск до державної таємниці, а в разі його відсутності - отримати такий допуск у встановленому законодавством порядку»
 
Враховано у новій ст.10 на стор.57     
59. Стаття 5. Заходи щодо запобігання банкрутству боржника та позасудові процедури
 
-44- Іванчук А.В.
Статтю 5 вважати статтею 4
 
Враховано   Стаття 4. Заходи щодо запобігання банкрутству боржника-юридичної особи та позасудові процедури
 
    -45- Довбенко М.В.
назву статті 5 викласти у наступній редакції: «Стаття 4. Заходи щодо запобігання банкрутству боржника-юридичної особи та позасудові процедури»
 
Враховано    
60. 1. Засновники (учасники, акціонери) боржника, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, центральні органи виконавчої влади, органи Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень зобов'язані вживати своєчасних заходів для запобігання банкрутству боржника.
 
   1. Засновники (учасники, акціонери) боржника, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, центральні органи виконавчої влади, органи Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень зобов'язані вживати своєчасних заходів для запобігання банкрутству боржника.
 
61. 2. У разі виникнення ознак банкрутства керівник боржника зобов'язаний надіслати засновникам (учасникам, акціонерам) боржника, власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника відомості щодо наявності ознак банкрутства.
 
   2. У разі виникнення ознак банкрутства керівник боржника зобов'язаний надіслати засновникам (учасникам, акціонерам) боржника, власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника відомості щодо наявності ознак банкрутства.
 
62. 3. Засновниками (учасниками, акціонерами) боржника, власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника, кредиторами боржника, іншими особами в межах заходів щодо запобігання банкрутству боржника може бути надана фінансова допомога в розмірі, достатньому для погашення грошових зобов'язань боржника перед кредиторами, у тому числі зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування і відновлення платоспроможності боржника (санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство).
 
   3. Засновниками (учасниками, акціонерами) боржника, власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника, кредиторами боржника, іншими особами в межах заходів щодо запобігання банкрутству боржника може бути надана фінансова допомога в розмірі, достатньому для погашення грошових зобов'язань боржника перед кредиторами, у тому числі зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування і відновлення платоспроможності боржника (санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство).
 
63. 4. У разі надання боржнику фінансової допомоги він бере на себе відповідні зобов'язання перед особами, які надали таку допомогу, в порядку, встановленому законом.
 
-46- Сажко С.М.
В частині 4 статті 5 законопроекту слово «законом» замінити словами «цим Кодексом».
 
Відхилено   4. У разі надання боржнику фінансової допомоги він бере на себе відповідні зобов'язання перед особами, які надали таку допомогу, в порядку, встановленому законом.
 
64. 5. Санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство - система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати засновник (учасник, акціонер) боржника, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, кредитор боржника, інші особи з метою запобігання банкрутству боржника шляхом вжиття організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів відповідно до законодавства до відкриття провадження у справі про банкрутство.
 
-47- Пташник В.Ю.
Виключити в частині 5 статті 5 слова «кредитор боржника».
 
Враховано   5. Санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство - система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати засновник (учасник, акціонер) боржника, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, інші особи з метою запобігання банкрутству боржника шляхом вжиття організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів відповідно до законодавства до відкриття провадження у справі про банкрутство.
 
    -48- Голуб В.В.
В частині п’ятій статті 5 законопроекту слова «кредитор боржника» - видалити
 
Враховано    
65. 6. Санація державних підприємств до відкриття провадження у справі про банкрутство провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України, державних підприємств та інших джерел фінансування. Обсяг коштів для проведення санації державних підприємств за рахунок коштів Державного бюджету України щороку встановлюється законом про Державний бюджет України.
 
   6. Санація державних підприємств до відкриття провадження у справі про банкрутство провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України, державних підприємств та інших джерел фінансування. Обсяг коштів для проведення санації державних підприємств за рахунок коштів Державного бюджету України щороку встановлюється законом про Державний бюджет України.
 
66. Умови та порядок проведення санації державних підприємств до відкриття провадження у справі про банкрутство за рахунок інших джерел фінансування погоджуються із суб'єктом управління об'єктами державної власності у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   Умови та порядок проведення санації державних підприємств до відкриття провадження у справі про банкрутство за рахунок інших джерел фінансування погоджуються із суб'єктом управління об'єктами державної власності у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
67. Санація державних підприємств до відкриття провадження у справі про банкрутство провадиться згідно з цим Кодексом.
 
   Санація державних підприємств до відкриття провадження у справі про банкрутство провадиться згідно з цим Кодексом.
 
68. Стаття 6. Санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство
 
-49- Іванчук А.В.
Статтю 6 вважати статтею 5
 
Враховано   Стаття 5. Санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство
 
    -50- Довбенко М.В.
назву статті викласти у наступній редакції: «Стаття 6. Санація боржника-юридичної особи до відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство»
 
Відхилено    
69. 1. Боржник за рішенням засновників (учасників, акціонерів) боржника має право ініціювати процедуру санації до відкриття провадження у справі про банкрутство.
 
-51- Березенко С.І.
У частині 1 статті 6 слова «Боржник за рішенням засновників (учасників, акціонерів) боржника має право» замінити словами «Боржник або кредитор має право».
 
Відхилено   1. Боржник за рішенням засновників (учасників, акціонерів) боржника має право ініціювати процедуру санації до відкриття провадження у справі про банкрутство.
 
70. Санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюється відповідно до плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство (далі в цій статті – план санації).
 
-52- Березенко С.І.
Частину 1 статті 6 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Згода між боржником і кредитором (кредиторами) щодо проведення санації боржника до відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство може бути досягнута як до, так і після набрання чинності судового рішення яким підтверджено заборгованості.»
 
Відхилено   Санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюється відповідно до плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство (далі в цій статті – план санації).
 
71. 2. У плані санації визначається:
 
-53- Довбенко М.В.
частину другу викласти у наступній редакції:
«2. У плані санації визначається:
розміри, порядок і строки погашення вимог кредиторів, які беруть участь у санації,
заходи щодо виконання плану санації та нагляду за виконанням плану санації;
обсяг повноважень керуючого санацією (у разі його призначення).
Планом санації може бути передбачено:
поділ кредиторів, які беруть участь у санації, на категорії залежно від виду вимог та наявності (відсутності) забезпечення вимог таких кредиторів;
різні умови задоволення вимог для кредиторів різних категорій;
заходи з отримання позик чи кредитів;
перелік договорів, угод про внесення змін до діючих договорів, які повинні бути підписані боржником, майновими та фінансовими поручителя з кредиторами в рамках виконання плану санації після його затвердження судом;
умови, передбачені у частині другій статті 29 цього Кодексу.
До плану санації додається ліквідаційний аналіз, який свідчить про вигідність для кредиторів виконання плану санації порівняно з ліквідацією боржника. До плану санації може додаватись фінансовий аналіз, який підтверджує здатність боржника виконувати умови плану санації.»;
у частині тертій абзаци третій та четвертий замінити абзацом такого змісту: «До плану санації включаються всі вимоги кредиторів, перед якими у боржника станом на дату проведення зборів кредиторів із затвердження плану санації є невиконані зобов’язання.»
 
Відхилено   2. У плані санації визначається:
 
72. розміри, порядок і строки погашення вимог кредиторів, які беруть участь у санації,
 
   розміри, порядок і строки погашення вимог кредиторів, які беруть участь у санації,
 
73. заходи щодо виконання плану санації та нагляду за виконанням плану санації;
 
   заходи щодо виконання плану санації та нагляду за виконанням плану санації;
 
74. обсяг повноважень керуючого санацією (у разі його призначення).
 
   обсяг повноважень керуючого санацією (у разі його призначення).
 
75. Планом санації може бути передбачено:
 
   Планом санації може бути передбачено:
 
76. поділ кредиторів, які беруть участь у санації, на категорії залежно від виду вимог та наявності (відсутності) забезпечення вимог таких кредиторів;
 
   поділ кредиторів, які беруть участь у санації, на категорії залежно від виду вимог та наявності (відсутності) забезпечення вимог таких кредиторів;
 
77. різні умови задоволення вимог для кредиторів різних категорій;
 
   різні умови задоволення вимог для кредиторів різних категорій;
 
78. заходи з отримання позик чи кредитів;
 
   заходи з отримання позик чи кредитів;
 
79. умови, передбачені у частині другій статті 28 цього Кодексу.
 
-54- Іванчук А.В.
В абзаці дев’ятому частини другої цифри «28» замінити цифрами «51».
 
Враховано   умови, передбачені у частині другій статті 51 цього Кодексу.
 
80. До плану санації додається ліквідаційний аналіз, який свідчить про вигідність для кредиторів виконання плану санації порівняно з ліквідацією боржника. До плану санації може додаватись фінансовий аналіз, який підтверджує здатність боржника виконувати умови плану санації.
 
-55- Сажко С.М.
В абзаці 10 частини 2 статті 6 законопроекту слово «ліквідаційний» замінити словом «санаційний».
 
Відхилено   До плану санації додається ліквідаційний аналіз, який свідчить про вигідність для кредиторів виконання плану санації порівняно з ліквідацією боржника. До плану санації може додаватись фінансовий аналіз, який підтверджує здатність боржника виконувати умови плану санації.
 
81. 3. У разі якщо план санації передбачає розстрочку чи відстрочку або прощення (списання) боргів чи їх частини, план санації вважається схваленим органом стягнення у частині задоволення вимог з податків, зборів (обов'язкових платежів) на умовах плану санації без необхідності голосування органом стягнення. При цьому податковий борг, який виник у строк, що передував трьом рокам до дня проведення зборів кредиторів, визнається безнадійним та списується, а податковий борг, який виник пізніше, розстрочується (відстрочується) або списується на умовах плану санації, які повинні бути не гіршими, ніж умови задоволення вимог кредиторів, які голосували за схвалення плану санації.
 
   3. У разі якщо план санації передбачає розстрочку чи відстрочку або прощення (списання) боргів чи їх частини, план санації вважається схваленим органом стягнення у частині задоволення вимог з податків, зборів (обов'язкових платежів) на умовах плану санації без необхідності голосування органом стягнення. При цьому податковий борг, який виник у строк, що передував трьом рокам до дня проведення зборів кредиторів, визнається безнадійним та списується, а податковий борг, який виник пізніше, розстрочується (відстрочується) або списується на умовах плану санації, які повинні бути не гіршими, ніж умови задоволення вимог кредиторів, які голосували за схвалення плану санації.
 
82. Умови плану санації щодо задоволення вимог кредиторів, які не брали участі в голосуванні або голосували проти схвалення плану санації боржника, повинні бути не гіршими, ніж умови задоволення вимог кредиторів, які голосували за схвалення плану санації.
 
   Умови плану санації щодо задоволення вимог кредиторів, які не брали участі в голосуванні або голосували проти схвалення плану санації боржника, повинні бути не гіршими, ніж умови задоволення вимог кредиторів, які голосували за схвалення плану санації.
 
83. До плану санації не включаються вимоги першої та другої черг задоволення вимог кредиторів, визначених цим Кодексом.
 
   До плану санації не включаються вимоги першої та другої черг задоволення вимог кредиторів, визначених цим Кодексом.
 
84. Вимоги кредиторів, які не були змінені або реструктуризовані боржником, можуть бути виключені боржником з плану санації. Погодження та реалізації плану санація не вважається порушенням договору між боржником та будь-яким кредитором, який не приймає участі в плані санації.
 
-56- Сажко С.М.
Абзац четвертий частини 3 статті 6 законопроекту викласти в новій редакції:
«Вимоги кредиторів, які не були змінені або реструктуризовані боржником, можуть бути виключені боржником з плану санації, шляхом погашення до затвердження плану санації судом. Погодження та реалізації плану санації не є підставою для припинення договорних відносин між боржником та будь-яким кредитором, який не приймає участі в плані санації»
 
Відхилено   Вимоги кредиторів, які не були змінені або реструктуризовані боржником, можуть бути виключені боржником з плану санації. Погодження та реалізації плану санація не вважається порушенням договору між боржником та будь-яким кредитором, який не приймає участі в плані санації.
 
85. 4. Для схвалення плану санації боржник скликає збори кредиторів шляхом письмового повідомлення усіх кредиторів, які відповідно до плану санації беруть участь у санації. Одночасно боржник надає цим кредиторам план санації, а також розміщує оголошення про проведення зборів кредиторів на офіційному веб-порталі судової влади України. Збори кредиторів скликаються не раніше, ніж через 10 днів після розміщення такого оголошення.
 
-57- Довбенко М.В.
частину четверту викласти у наступній редакції:
«4. Для схвалення плану санації боржник скликає збори кредиторів шляхом письмового повідомлення усіх кредиторів, а також інвесторів (в разі їх наявності). Одночасно боржник надає кредиторам план санації, а також розміщує оголошення про проведення зборів кредиторів на офіційному веб-порталі судової влади України. Збори кредиторів скликаються не раніше, ніж через 10 днів після розміщення такого оголошення.
У зборах кредиторів мають право взяти усі кредитори, навіть якщо їх вимоги не були включені до плану санації. Інвестори мають право взяти участь у зборах кредиторів з правом дорадчого голосу.
План санації вважається схваленим кредиторами, якщо його підтримали:
- всі кредитори, вимоги яких до боржника забезпечені майном боржника чи третьої особи та/або порукою третьої особи, та кредитори, вимоги якого до третьої особи забезпечені майном боржника;
-кредитори, які володіють більше ніж 50 відсотків від загальної суми незабезпечених вимог, включених до плану санації, у кожній категорії, за виключенням вимог кредиторів чиї вимоги забезпечені майном або порукою.
При цьому вимоги кредиторів, які є заінтересованими особами стосовно боржника, не враховуються для цілей голосування при схваленні плану санації.
За заявою забезпеченого кредитора до плану санації включається положення про відмову забезпеченого кредитора від забезпечення. Такий кредитор є незабезпеченим кредитором у частині тих вимог, щодо яких він відмовився від забезпечення.
Якщо план санації передбачає задоволення вимог окремого кредитора негайно після затвердження плану санації, такі вимоги не враховуються для цілей голосування при схваленні плану санації.
План санації повинен бути підписаний усіма поручителями та майновими поручителями, підписання якими договорів, додаткових угод до договорів передбачено планом санації.»
 
Відхилено   4. Для схвалення плану санації боржник скликає збори кредиторів шляхом письмового повідомлення усіх кредиторів, які відповідно до плану санації беруть участь у санації. Одночасно боржник надає цим кредиторам план санації, а також розміщує оголошення про проведення зборів кредиторів на офіційному веб-порталі судової влади України. Збори кредиторів скликаються не раніше, ніж через 10 днів після розміщення такого оголошення.
 
86. У зборах кредиторів мають право взяти участь усі кредитори, навіть якщо їх вимоги не були включені до плану санації.
 
-58- Сидорович Р.М.
Абзац другий частини четвертої статті 6 виключити.
 
Враховано      
87. Якщо план санації передбачає участь у санації забезпечених кредиторів, то такий план санації має бути схваленим у кожній категорії забезпеченими кредиторами, які володіють двома третинами голосів кредиторів від загальної суми забезпечених вимог, включених до плану санації, у такій категорії. При цьому вимоги забезпечених кредиторів, які є заінтересованими особами стосовно боржника, не враховуються для цілей голосування при схваленні плану санації.
 
   Якщо план санації передбачає участь у санації забезпечених кредиторів, то такий план санації має бути схваленим у кожній категорії забезпеченими кредиторами, які володіють двома третинами голосів кредиторів від загальної суми забезпечених вимог, включених до плану санації, у такій категорії. При цьому вимоги забезпечених кредиторів, які є заінтересованими особами стосовно боржника, не враховуються для цілей голосування при схваленні плану санації.
 
88. Якщо планом санації передбачається зміна пріоритету вимог забезпечених кредиторів, план санації має бути схвалений кожним таким кредитором.
 
   Якщо планом санації передбачається зміна пріоритету вимог забезпечених кредиторів, план санації має бути схвалений кожним таким кредитором.
 
89. За заявою забезпеченого кредитора до плану санації включається положення про відмову забезпеченого кредитора від забезпечення. Такий кредитор є незабезпеченим кредитором у частині тих вимог, щодо яких він відмовився від забезпечення.
 
   За заявою забезпеченого кредитора до плану санації включається положення про відмову забезпеченого кредитора від забезпечення. Такий кредитор є незабезпеченим кредитором у частині тих вимог, щодо яких він відмовився від забезпечення.
 
90. План санації має бути схваленим у кожній категорії незабезпеченими кредиторами, які володіють більше ніж 50 відсотків від загальної суми незабезпечених вимог, включених до плану санації, у такій категорії. При цьому вимоги незабезпечених кредиторів, які є заінтересованими особами стосовно боржника, не враховуються для цілей голосування при схваленні плану санації.
 
   План санації має бути схваленим у кожній категорії незабезпеченими кредиторами, які володіють більше ніж 50 відсотків від загальної суми незабезпечених вимог, включених до плану санації, у такій категорії. При цьому вимоги незабезпечених кредиторів, які є заінтересованими особами стосовно боржника, не враховуються для цілей голосування при схваленні плану санації.
 
91. Якщо план санації передбачає задоволення вимог окремого кредитора негайно після затвердження плану санації, такі вимоги не враховуються для цілей голосування при схваленні плану санації.
 
-59- Іванчук А.В.
Статтю 5 частину 4 доповнити новим абзацом наступного змісту: «План санації не впливає на вимоги кредитора до третіх осіб, якщо кредитор з такими вимогами голосував проти схвалення плану санації. Затвердження судом плану санації щодо первісного зобов'язання не припиняє пов'язані з ним додаткові зобов'язання згідно ст. 604 Цивільного кодексу України, якщо заставодержатель проголосував проти такого плану».
 
Враховано   Якщо план санації передбачає задоволення вимог окремого кредитора негайно після затвердження плану санації, такі вимоги не враховуються для цілей голосування при схваленні плану санації.
План санації не впливає на вимоги кредитора до третіх осіб, якщо кредитор з такими вимогами голосував проти схвалення плану санації. Затвердження судом плану санації щодо первісного зобов'язання не припиняє пов'язані з ним додаткові зобов'язання згідно ст. 604 Цивільного кодексу України, якщо заставодержатель проголосував проти такого плану.
 
92. 5. Боржник протягом п'яти днів з дня схвалення кредиторами плану санації подає до господарського суду за місцезнаходженням боржника заяву про його затвердження.
 
   5. Боржник протягом п'яти днів з дня схвалення кредиторами плану санації подає до господарського суду за місцезнаходженням боржника заяву про його затвердження.
 
93. До заяви про затвердження плану санації додаються:
 
   До заяви про затвердження плану санації додаються:
 
94. план санації;
 
   план санації;
 
95. докази схвалення плану санації;
 
   докази схвалення плану санації;
 
96. список кредиторів із зазначенням їх найменування або ім’я, місцезнаходження або місця проживання чи перебування, ідентифікаційного коду або реєстраційного номеру облікової картки платника податків (за наявності цих відомостей) та суми заборгованості.
 
   список кредиторів із зазначенням їх найменування або ім’я, місцезнаходження або місця проживання чи перебування, ідентифікаційного коду або реєстраційного номеру облікової картки платника податків (за наявності цих відомостей) та суми заборгованості.
 
97. За подання заяви про затвердження плану санації справляється судовий збір.
 
   За подання заяви про затвердження плану санації справляється судовий збір.
 
98. 6. Господарський суд виносить ухвалу про прийняття або відмову у прийнятті заяви про затвердження плану санації протягом п'яти днів з дня її отримання.
 
   6. Господарський суд виносить ухвалу про прийняття або відмову у прийнятті заяви про затвердження плану санації протягом п'яти днів з дня її отримання.
 
99. В ухвалі про прийняття заяви до розгляду зазначаються час та місце проведення судового засідання у справі та введення мораторію на задоволення вимог кредиторів, які включені до плану санації. Копія ухвали надсилається боржнику, кредиторам та інвесторам, які відповідно до плану санації беруть участь у санації.
 
-60- Довбенко М.В.
у частині шостій абзац другий викласти у наступній редакції: «В ухвалі про прийняття заяви до розгляду зазначаються час та місце проведення судового засідання у справі та введення мораторію на задоволення вимог кредиторів. Мораторій автоматично припиняє дію якщо протягом 60 днів з моменту його введення господарським судом не постановлена ухвала про затвердження плану санації.»
 
Відхилено   В ухвалі про прийняття заяви до розгляду зазначаються час та місце проведення судового засідання у справі та введення мораторію на задоволення вимог кредиторів, які включені до плану санації. Копія ухвали надсилається боржнику, кредиторам та інвесторам, які відповідно до плану санації беруть участь у санації.
 
100. Ухвала про прийняття до розгляду заяви про затвердження плану санації оскарженню не підлягає.
 
   Ухвала про прийняття до розгляду заяви про затвердження плану санації оскарженню не підлягає.
 
101. Господарський суд відмовляє у прийнятті заяви про затвердження плану санації, якщо:
 
   Господарський суд відмовляє у прийнятті заяви про затвердження плану санації, якщо:
 
102. план санації не відповідає Кодексу;
 
   план санації не відповідає Кодексу;
 
103. провадження у справі про банкрутство боржника не допускається згідно із Кодексом;
 
-61- Алексєєв І.С.
У статті 6 абзац шостий частини шостої виключити;
 
Враховано      
104. справа не підсудна даному господарському суду;
 
   справа не підсудна даному господарському суду;
 
105. стосовно боржника відкрито провадження у справі про банкрутство;
 
   стосовно боржника відкрито провадження у справі про банкрутство;
 
106. юридичну особу - боржника припинено в установленому законодавством порядку.
 
   юридичну особу - боржника припинено в установленому законодавством порядку.
 
107. Про відмову у прийнятті заяви виноситься ухвала, яка надсилається заявнику разом із заявою та доданими до неї документами.
 
   Про відмову у прийнятті заяви виноситься ухвала, яка надсилається заявнику разом із заявою та доданими до неї документами.
 
108. Господарський суд не пізніше п'яти днів з дня надходження до господарського суду заяви про затвердження плану санації повертає її та додані до неї документи без розгляду з підстав, передбачених статтею 174 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням вимог цього Кодексу.
 
   Господарський суд не пізніше п'яти днів з дня надходження до господарського суду заяви про затвердження плану санації повертає її та додані до неї документи без розгляду з підстав, передбачених статтею 174 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням вимог цього Кодексу.
 
109. 7. Господарський суд публікує повідомлення про прийняття до розгляду заяви про затвердження плану санації на офіційному веб-порталі судової влади України. Повідомлення має містити найменування боржника і його ідентифікаційний код, номер справи, найменування господарського суду, у провадженні якого перебуває справа, а також дату судового засідання у справі.
 
   7. Господарський суд публікує повідомлення про прийняття до розгляду заяви про затвердження плану санації на офіційному веб-порталі судової влади України. Повідомлення має містити найменування боржника і його ідентифікаційний код, номер справи, найменування господарського суду, у провадженні якого перебуває справа, а також дату судового засідання у справі.
 
110. За заявою боржника або кредитора господарський суд протягом п’яти днів з дня прийняття заяви проводить судове засідання у справі для розгляду питань про призначення керуючого санацією, вжиття заходів відповідно до статті 17 цього Кодексу, обмеження дії мораторію.
 
-62- Іванчук А.В.
В абзаці другому частини сьомої цифри «17» замінити цифрами «40».
 
Враховано   За заявою боржника або кредитора господарський суд протягом п’яти днів з дня прийняття заяви проводить судове засідання у справі для розгляду питань про призначення керуючого санацією, вжиття заходів відповідно до статті 40 цього Кодексу, обмеження дії мораторію.
 
111. Господарський суд призначає керуючого санацією, якщо призначення такого керуючого та обсяг його повноважень визначені планом санації. Кандидатура керуючого санацією вноситься забезпеченими кредиторами, що володіють більше ніж 50 відсотків від загальної суми забезпечених вимог, включених до плану санації, за винятком вимог забезпечених кредиторів, які є заінтересованими особами стосовно боржника. Якщо керуючий санацією призначений до моменту винесення ухвали стосовно погодження плану санації, а в погодженні плану санації відмовлено, повноваження керуючого санацією припиняються в момент винесення ухвали про відмову в затвердженні плану санації.
 
-63- Сажко С.М.
Абзац третій частини 7 статті 6 законопроекту викласти в новій редакції:
«Господарський суд призначає керуючого санацією, якщо призначення такого керуючого та обсяг його повноважень визначені планом санації. Кандидатура керуючого санацією обирається простою більшістю голосів присутніх на загальних зборах кредиторів , у сукупності що складає більше ніж 50 відсотків від загальної суми вимог, включених до плану санації. Якщо керуючий санацією призначений до моменту винесення ухвали стосовно погодження плану санації, а в погодженні плану санації відмовлено, повноваження керуючого санацією припиняються в момент винесення ухвали про відмову в затвердженні плану санації.»
 
Враховано редакційно   Господарський суд призначає керуючого санацією, якщо призначення такого керуючого та обсяг його повноважень визначені планом санації. Кандидатура керуючого санацією обирається простою більшістю голосів присутніх на загальних зборах кредиторів, чиї вимоги у сукупності складають більше ніж 50 відсотків загальної суми вимог, включених до плану санації. Якщо керуючий санацією призначений до моменту винесення ухвали стосовно погодження плану санації, а в погодженні плану санації відмовлено, повноваження керуючого санацією припиняються в момент винесення ухвали про відмову в затвердженні плану санації.
 
112. Господарський суд може обмежити дію мораторію у виняткових випадках, якщо такий мораторій може спричинити втрату предмета застави забезпеченого кредитора.
 
   Господарський суд може обмежити дію мораторію у виняткових випадках, якщо такий мораторій може спричинити втрату предмета застави забезпеченого кредитора.
 
113. 8. Господарський суд повинен розглянути заяву про затвердження плану санації не пізніше одного місяця з дня прийняття відповідної заяви до розгляду.
 
   8. Господарський суд повинен розглянути заяву про затвердження плану санації не пізніше одного місяця з дня прийняття відповідної заяви до розгляду.
 
114. Господарський суд зобов'язаний заслухати кожного присутнього на засіданні кредитора, який має заперечення щодо плану санації, навіть якщо такий кредитор голосував за схвалення плану санації боржника.
 
   Господарський суд зобов'язаний заслухати кожного присутнього на засіданні кредитора, який має заперечення щодо плану санації, навіть якщо такий кредитор голосував за схвалення плану санації боржника.
 
115. За відсутності підстав для відмови в затвердженні плану санації господарський суд виносить ухвалу про затвердження плану санації боржника. Цією ухвалою скасовується мораторій. Ухвала про затвердження плану санації боржника набирає чинності з моменту її винесення.
 
   За відсутності підстав для відмови в затвердженні плану санації господарський суд виносить ухвалу про затвердження плану санації боржника. Цією ухвалою скасовується мораторій. Ухвала про затвердження плану санації боржника набирає чинності з моменту її винесення.
 
116. Господарський суд виносить ухвалу про відмову в затвердженні плану санації, якщо:
 
   Господарський суд виносить ухвалу про відмову в затвердженні плану санації, якщо:
 
117. при схваленні плану санації були допущені порушення законодавства, що могли вплинути на результат голосування загальних зборів кредиторів;
 
   при схваленні плану санації були допущені порушення законодавства, що могли вплинути на результат голосування загальних зборів кредиторів;
 
118. кредитор, який не брав участі в голосуванні або голосував проти схвалення плану санації, доведе, що в разі ліквідації боржника у порядку, визначеному цим Кодексом, його вимоги були б задоволені в розмірі, що перевищує розмір вимог, які будуть задоволені відповідно до умов плану санації;
 
   кредитор, який не брав участі в голосуванні або голосував проти схвалення плану санації, доведе, що в разі ліквідації боржника у порядку, визначеному цим Кодексом, його вимоги були б задоволені в розмірі, що перевищує розмір вимог, які будуть задоволені відповідно до умов плану санації;
 
119. боржником були надані недостовірні дані, які є суттєвими для визначення успішності плану санації.
 
   боржником були надані недостовірні дані, які є суттєвими для визначення успішності плану санації.
 
120. Винесення ухвали про відмову у затвердженні плану санації не є перешкодою для повторного схвалення такого плану санації зборами кредиторів відповідно до вимог чинного законодавства та звернення боржника до господарського суду із заявою про його затвердження.
 
   Винесення ухвали про відмову у затвердженні плану санації не є перешкодою для повторного схвалення такого плану санації зборами кредиторів відповідно до вимог чинного законодавства та звернення боржника до господарського суду із заявою про його затвердження.
 
121. Ухвала господарського суду про відмову в затвердженні плану санації скасовує мораторій та всі інші заходи, вжиті судом.
 
-64- Іванчук А.В.
Доповнити частину 8 новим абзацом: «Щодо задоволення забезпечених вимог кредиторів за рахунок майна боржника, яке є предметом забезпечення, дія мораторію припиняється автоматично у випадку спливу 60 календарних днів з дня прийняття до розгляду заяви про затвердження плану санації, якщо господарським судом протягом цього часу не було розглянуто заяву про затвердження плану санації.»
 
Враховано   Ухвала господарського суду про відмову в затвердженні плану санації скасовує мораторій та всі інші заходи, вжиті судом.
Щодо задоволення забезпечених вимог кредиторів за рахунок майна боржника, яке є предметом забезпечення, дія мораторію припиняється автоматично у випадку спливу 60 календарних днів з дня прийняття до розгляду заяви про затвердження плану санації, якщо господарським судом протягом цього часу не було розглянуто заяву про затвердження плану санації.
 
122. 9. Господарський суд відстороняє керуючого санацією від виконання ним своїх обов'язків за клопотанням боржника, кредитора або за власною ініціативою у разі:
 
   9. Господарський суд відстороняє керуючого санацією від виконання ним своїх обов'язків за клопотанням боржника, кредитора або за власною ініціативою у разі:
 
123. невиконання або неналежного виконання обов'язків, покладених на керуючого санацією;
 
   невиконання або неналежного виконання обов'язків, покладених на керуючого санацією;
 
124. зловживання правами керуючого санацією;
 
   зловживання правами керуючого санацією;
 
125. подання до суду неправдивих відомостей;
 
   подання до суду неправдивих відомостей;
 
126. відмови в наданні допуску до державної таємниці або скасування раніше наданого допуску;
 
   відмови в наданні допуску до державної таємниці або скасування раніше наданого допуску;
 
127. наявності конфлікту інтересів.
 
   наявності конфлікту інтересів.
 
128. Господарський суд відстороняє керуючого санацією від виконання ним своїх обов'язків за поданою ним заявою.
 
   Господарський суд відстороняє керуючого санацією від виконання ним своїх обов'язків за поданою ним заявою.
 
129. Суд відсторонює керуючого санацією від виконання його повноважень протягом п'яти днів з дня, коли йому стало відомо про наявність підстав для цього, про що виносить ухвалу.
 
   Суд відсторонює керуючого санацією від виконання його повноважень протягом п'яти днів з дня, коли йому стало відомо про наявність підстав для цього, про що виносить ухвалу.
 
130. У разі відсторонення керуючого санацією господарський суд призначає нового керуючого санацією в порядку, встановленому частиною сьомою цієї статті.
 
   У разі відсторонення керуючого санацією господарський суд призначає нового керуючого санацією в порядку, встановленому частиною сьомою цієї статті.
 
131. Господарський суд змінює керуючого санацією за клопотанням забезпечених кредиторів, що володіють більше ніж 50 відсотків від загальної суми забезпечених вимог, включених до плану санації, шляхом призначення нового керуючого санацією в порядку, встановленому частиною сьомою цієї статті.
 
-65- Сажко С.М.
Абзац десятий частини 9 статті 6 законопроекту викласти в новій редакції:
«Господарський суд змінює керуючого санацією за клопотанням кредиторів присутніх на загальних зборах кредиторів, у сукупності що складає більше ніж 50 відсотків від загальної суми вимог, включених до плану санації в порядку, встановленому частиною сьомою цієї статті.»
 
Враховано редакційно   Господарський суд змінює керуючого санацією за клопотанням присутніх на загальних зборах кредиторів, чиї вимоги у сукупності складають більше ніж 50 відсотків загальної суми вимог, включених до плану санації в порядку, встановленому частиною сьомою цієї статті.
 
132. 10. Затверджений господарським судом план санації є обов’язковим для всіх кредиторів, вимоги яких включені до плану санації, включаючи тих кредиторів, які не брали участі в голосуванні чи проголосували проти схвалення плану санації.
 
-66- Іванчук А.В.
У частині 10 слова «включаючи тих кредиторів, які не брали участі в голосуванні чи проголосували проти схвалення плану санації» виключити.
 
Враховано   10. Затверджений господарським судом план санації є обов’язковим для всіх кредиторів, вимоги яких включені до плану санації.
 
    -67- Довбенко М.В.
частину десяту викласти у наступній редакції:
«10. Затверджений господарським судом план санації є підставою оформлення договорів та угод про внесення змін до договорів, які передбачені планом.
Затверджений господарським судом план санації є обов’язковим для всіх кредиторів, вимоги яких включені до плану санації, включаючи тих кредиторів, які не брали участі в голосуванні чи проголосували проти схвалення плану санації.
В ухвалі про затвердження плану санації господарський суд зазначає дату засідання щодо розгляду питання про введення процедури санації. Дане засідання повинно відбутися не пізніше 45 днів з моменту винесення ухвали суду про затвердження плану санації.
Протягом 45 днів з дня затвердження господарським судом плану санації боржником, майновими поручителями, поручителями та кредиторами повинні бути підписані договори, угоди про внесення змін до договорів, які передбачені планом санації.
Господарський суд приймає рішення про введення процедури санації у разі відсутності заяв від кредиторів щодо відмови боржника, майнових поручителів, поручителів з даними кредиторами від підписання договорів, угод про внесення змін до договорів, які передбачені планом санації. В разі підтвердження факту не підписання договорів суд відмовляє у введенні плану санації.
З моменту введення господарським судом процедури санації або відмови у введенні плану санації дія мораторію припиняється.
План санації може бути змінений в порядку, встановленому для його затвердження.
Боржник і кредитор можуть договором змінити свої права і обов’язки, передбачені планом санації, зокрема передбачити відстрочення чи розстрочення виконання, якщо така зміна не надає переваги кредитору в порівнянні з умовами плану санації. Копія договору надсилається керуючому санацією, кредиторам, які беруть участь у санації, та інвесторам та суду.
За заявою боржника або кредитора господарський суд може припинити процедуру санації у разі порушення плану санації за наявності підстав вважати, що такий план санації не буде виконаний. Господарський суд також припиняє процедуру санації за власною ініціативою, якщо стосовно боржника порушено справу про банкрутство.
Ухвала господарського суду про припинення процедури санації скасовує заходи, вжиті судом, а план санації вважається розірваним. В такому разі вимоги кредиторів відновлюються в повному розмірі у незадоволеній частині.»
 
Відхилено    
133. План санації може бути змінений в порядку, встановленому для його затвердження.
 
   План санації може бути змінений в порядку, встановленому для його затвердження.
 
134. Боржник і кредитор можуть договором змінити свої права і обов’язки, передбачені планом санації, зокрема передбачити відстрочення чи розстрочення виконання, якщо така зміна не надає переваги кредитору в порівнянні з умовами плану санації. Копія договору надсилається керуючому санацією, кредиторам, які беруть участь у санації, та інвесторам.
 
   Боржник і кредитор можуть договором змінити свої права і обов’язки, передбачені планом санації, зокрема передбачити відстрочення чи розстрочення виконання, якщо така зміна не надає переваги кредитору в порівнянні з умовами плану санації. Копія договору надсилається керуючому санацією, кредиторам, які беруть участь у санації, та інвесторам.
 
135. За заявою боржника або кредитора господарський суд може припинити процедуру санації у разі порушення плану санації за наявності підстав вважати, що такий план санації не буде виконаний. Господарський суд також припиняє процедуру санації за власною ініціативою, якщо стосовно боржника відкрито провадження у справі про банкрутство.
 
-68- Алексєєв І.С.
У статті 6 друге речення абзацу четвертого частини десятої виключити.
 
Враховано   За заявою боржника або кредитора господарський суд може припинити процедуру санації у разі порушення плану санації за наявності підстав вважати, що такий план санації не буде виконаний.
 
136. Ухвала господарського суду про припинення процедури санації скасовує заходи, вжиті судом, а план санації вважається розірваним. В такому разі вимоги кредиторів відновлюються в повному розмірі у незадоволеній частині.
 
   Ухвала господарського суду про припинення процедури санації скасовує заходи, вжиті судом, а план санації вважається розірваним. В такому разі вимоги кредиторів відновлюються в повному розмірі у незадоволеній частині.
 
137. 11. За результатами виконання плану санації боржник або керуючий санацією (у разі його призначення) подає до господарського суду заяву про затвердження звіту про виконання плану санації, до якої додається :
 
   11. За результатами виконання плану санації боржник або керуючий санацією (у разі його призначення) подає до господарського суду заяву про затвердження звіту про виконання плану санації, до якої додається :
 
138. звіт про виконання плану санації;
 
   звіт про виконання плану санації;
 
139. докази надсилання копії заяви та звіту кредиторам, які беруть участь у санації, інвесторам та боржнику (якщо заява подана керуючим санацією).
 
   докази надсилання копії заяви та звіту кредиторам, які беруть участь у санації, інвесторам та боржнику (якщо заява подана керуючим санацією).
 
140. Господарський суд повинен розглянути заяву про затвердження звіту про виконання плану санації протягом десяти днів з дня надходження. Ухвала про призначення судового засідання для розгляду вказаної заяви надсилається кредиторам, які беруть участь у санації, інвесторам, боржнику та керуючому санацією.
 
   Господарський суд повинен розглянути заяву про затвердження звіту про виконання плану санації протягом десяти днів з дня надходження. Ухвала про призначення судового засідання для розгляду вказаної заяви надсилається кредиторам, які беруть участь у санації, інвесторам, боржнику та керуючому санацією.
 
141. Про затвердження звіту про виконання плану санації або про відмову в затвердженні зазначеного звіту виноситься ухвала господарського суду. Ухвала господарського суду про затвердження звіту про виконання плану санації скасовує усі заходи, вжиті судом.
 
   Про затвердження звіту про виконання плану санації або про відмову в затвердженні зазначеного звіту виноситься ухвала господарського суду. Ухвала господарського суду про затвердження звіту про виконання плану санації скасовує усі заходи, вжиті судом.
 
142. Стаття 7. Судові процедури, які застосовуються щодо боржника
 
-69- Іванчук А.В.
Статтю 7 вважати статтею 6
 
Враховано   Стаття 6. Судові процедури, які застосовуються щодо боржника
1. Відповідно до цього Кодексу щодо боржника – юридичної особи застосовуються такі судові процедури неплатоспроможності:
розпорядження майном боржника;
санація боржника;
ліквідація банкрута.
2. Відповідно до цього Кодексу щодо боржника – фізичної особи застосовуються такі судові процедури неплатоспроможності:
реструктуризація боргів боржника;
погашення боргів боржника.
Процедура задоволення вимог кредиторів вводиться у справі про банкрутство разом з визнанням боржника банкрутом.
3. Санація боржника або ліквідація банкрута здійснюється з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.
 
    -70- Сажко С.М.
Назву статті 7 доповнити словом « (стадії)»
 
Відхилено    
    -71- Сидорович Р.М.
Статтю 7 викласти у наступній редакції:
«Стаття 7. Судові процедури, які застосовуються щодо боржника
1. Відповідно до цього Кодексу щодо боржника – юридичної особи застосовуються такі судові процедури неплатоспроможності:
розпорядження майном боржника;
санація боржника;
ліквідація банкрута.
2. Відповідно до цього Кодексу щодо боржника – фізичної особи застосовуються такі судові процедури неплатоспроможності:
реструктуризація боргів боржника;
погашення боргів боржника.
Процедура задоволення вимог кредиторів вводиться у справі про неплатоспроможність разом з визнанням боржника банкрутом.
3. Санація боржника або ліквідація банкрута здійснюється з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.»
 
Враховано    
143. 1. Відповідно до цього Кодексу щодо боржника застосовуються такі судові процедури банкрутства:
 
-72- Довбенко М.В.
у статті 7 частину першу викласти у наступній редакції:
«1. Відповідно до цього Кодексу щодо боржника-юридичної особи застосовуються такі судові процедури банкрутства:
розпорядження майном боржника;
мирова угода;
санація (відновлення платоспроможності) боржника;
ліквідація банкрута.
Щодо боржника-фізичної особи, в тому числі фізичної особи- підприємця застосовуються такі судові процедури:
реструктуризація боргів боржника;
погашення боргів боржника.»
 
Враховано редакційно      
    -73- Воропаєв Ю.М.
Частину першу статті 7 викласти у такій редакції:
«1. Відповідно до цього Кодексу щодо боржника-юридичної особи застосовуються такі судові процедури банкрутства:
розпорядження майном боржника;
мирова угода;
санація (відновлення платоспроможності) боржника;
ліквідація банкрута.
Щодо боржника-фізичної особи, в тому числі фізичної особи - підприємця застосовуються такі судові процедури:
реструктуризація боргів боржника;
погашення боргів боржника.»
 
Враховано редакційно    
144. розпорядження майном боржника;
 
-74- Березенко С.І.
Частину 1 статті 7 після слів «розпорядження майном;» доповнити словами «мирова угода».
 
Відхилено      
145. санація (відновлення платоспроможності) боржника;
 
      
146. ліквідація банкрута.
 
      
147. 2. Санація боржника або ліквідація банкрута здійснюється з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.
 
      
148. 3. Залежно від категорії боржника, виду його діяльності та наявності у нього майна господарський суд застосовує загальний, спеціальний або спрощений порядок провадження у справі про банкрутство.
 
-75- Алексєєв І.С.
У статті 7 в частині третій в абзаці першому слова «або спрощений» виключити;
 
Враховано      
    -76- Голуб В.В.
Частину три статті 7 законопроекту – виключити;
 
Відхилено    
    -77- Пташник В.Ю.
Виключити частину 3 статті 7 проекту
 
Відхилено    
    -78- Довбенко М.В.
абзац перший викласти у такій редакції:
«3. Залежно від категорії боржника-юридичної особи, виду його діяльності та наявності у нього майна господарський суд застосовує загальний або спрощений порядок провадження у справі про банкрутство.»
 
Відхилено    
    -79- Воропаєв Ю.М.
Частину 3 статті 7 викласти у такій редакції:
«3. Залежно від категорії боржника-юридичної особи, виду його діяльності та наявності у нього майна господарський суд застосовує загальний або спрощений порядок провадження у справі про банкрутство.
Загальний порядок передбачає застосування процедури розпорядження майном з подальшим переходом до процедур санації або ліквідації.
Спрощений порядок застосовується під час ліквідації банкрута без застосування процедур розпорядження майном та санації.»
 
Відхилено    
149. Загальний порядок передбачає застосування процедури розпорядження майном з подальшим переходом до процедур санації або ліквідації.
 
      
150. Спеціальний порядок передбачає залучення до участі у справі додаткових учасників, продовження строків санації, збігу процедур розпорядження майном та санації.
 
-80- Довбенко М.В.
У статті 7 абзац третій частини третьої виключити
 
Відхилено      
151. Спрощений порядок застосовується під час ліквідації банкрута без застосування процедур розпорядження майном та санації.
 
-81- Алексєєв І.С.
У статті 7 в частині третій абзац четвертий виключити.
 
Враховано редакційно      
    -82- Березенко С.І.
Доповнити статтю 7 частиною 4 такого змісту:
«4. Боржник, щодо якого були застосовані судові процедури банкрутства, вважається особою, що не має неврегульованих грошових зобов’язань.»
 
Відхилено    
152. Стаття 8. Оскарження судових рішень у процедурі банкрутства
 
-83- Іванчук А.В.
Статтю 8 вважати статтею 9
 
Враховано   Стаття 7. Порядок розгляду спорів, стороною в яких є боржник
1. Спори, стороною в яких є боржник розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.
2. Суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує усі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником та щодо інших вимог до боржника; повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника.
Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України.
Суд розглядає спори, стороною у яких є боржник у позовному або наказному провадженні за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення.
У разі якщо відповідачем у такому спорі є суб’єкт владних повноважень, суд керується приципом офіційного з’ясування всіх обставин у справі та вживає визначені законом заходи, необхідні для з’ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.
3. Матеріали справи, в якій стороною є боржник щодо майнових спорів з вимогами до нього та його майна, провадження у якій відкрито до відкриття провадження у справі про банкрутство, надсилаються до суду, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство, який розглядає спір по суті в межах цієї справи.»
 
    -84- Сидорович Р.М.
Статтю 8 вважати статтею 10, у звязку з цим статті 9 та 10 вважати статтями 8 та 9 відповідно.
 
Враховано редакційно , див. правку Н.д.Сидоровича Р.М. № 100 - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!   
153. 1. Ухвали господарського суду, винесені у справі про банкрутство за наслідками розгляду господарським судом заяв, клопотань та скарг, а також постанова про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури можуть бути оскаржені в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
 
      
154. 2. В апеляційному порядку можуть бути оскаржені постанова про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, усі ухвали місцевого господарського суду, прийняті у справі про банкрутство, крім випадків, передбачених Господарським процесуальним кодексом України та цим Кодексом.
 
-85- Довбенко М.В.
у статті 8 у частині другій слова «відкриття ліквідаційної процедури» замінити словами «відкриття ліквідаційної процедури/процедури погашення боргів,»
 
Враховано у новій ст.9 на стор.49-50     
    -86- Воропаєв Ю.М.
Частину другу статті 8 викласти у такій редакції:
«2. В апеляційному порядку можуть бути оскаржені постанова про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури/процедури погашення боргів, усі ухвали місцевого господарського суду, прийняті у справі про банкрутство, крім випадків, передбачених Господарським процесуальним кодексом України та цим Кодексом.»
 
Враховано частково на стор.49-50   
155. 3. У касаційному порядку не підлягають оскарженню постанови апеляційного господарського суду, прийняті за результатами перегляду судових рішень, крім таких: ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство, ухвали про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника та інших вимог до боржника або щодо його майна, ухвали за результатами розгляду грошових вимог кредиторів, ухвали про закриття провадження у справі про банкрутство, а також постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.
 
-87- Сидорович Р.М.
В абзаці першому частини третьої слова «ухвали про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника та інших вимог до боржника або щодо його майна» замінити словами «ухвали про визнання недійсними правочинів боржника, відповідно до статті 19 цього Кодексу».
 
Враховано частково на стор.49     
    -88- Сажко С.М.
Частину 3 статті 8 законопроекту викласти в новій редакції:
«3. У касаційному порядку можуть бути оскаржені постанови апеляційного господарського суду, прийняті за результатами перегляду таких судових рішень: ухвали про відкриття справи про банкрутство, ухвали про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника, ухвали за результатами розгляду грошових вимог кредиторів, ухвали про звільнення (усунення, припинення повноважень) арбітражного керуючого, ухвали про перехід до наступної судової процедури, ухвали про затвердження плану санації, ухвали про закриття провадження у справі про банкрутство, а також постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.»
 
Враховано по суті на стор.49   
    -89- Шпенов Д.Ю.
У статті 8 частину третю викласти в наступній редакції: «У касаційному порядку можуть бути оскаржені постанови апеляційного господарського суду, прийняті за результатами перегляду таких судових рішень: ухвали про порушення справи про банкрутство, ухвали про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника, ухвали за результатами розгляду грошових вимог кредиторів, ухвали про звільнення (усунення, припинення повноважень) арбітражного керуючого, ухвали про перехід до наступної судової процедури, ухвали про затвердження плану санації, ухвали про закриття провадження у справі про банкрутство, а також постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.»
 
Відхилено    
    -90- Алексєєв І.С.
У абзаці першому частині третій статті 8 слова «ухвали про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника та інших вимог до боржника або щодо його майна, ухвали за результатами розгляду грошових вимог кредиторів, ухвали про закриття провадження у справі про банкрутство, а також» виключити;
 
Враховано частково на стор.49   
    -91- Довбенко М.В.
частину третю викласти у наступній редакції:
«3. У касаційному порядку не підлягають оскарженню постанови апеляційного господарського суду, прийняті за результатами перегляду судових рішень, крім таких: ухвали про порушення справи про банкрутство, ухвали про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника, в тому числі результатів аукціонів, ухвали за результатами розгляду грошових вимог кредиторів, ухвали про перехід до процедури санації, ухвали про закриття провадження у справі про банкрутство, а також постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури/процедури погашення боргів.»
 
Відхилено    
    -92- Воропаєв Ю.М.
Частину 3 викласти у такій редакції:
«3. У касаційному порядку не підлягають оскарженню постанови апеляційного господарського суду, прийняті за результатами перегляду судових рішень, крім таких: ухвали про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, ухвали про спростування майнових дій боржника, ухвали за результатами оскарження результатів аукціонів, ухвали за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність арбітражного керуючого, пов’язані з веденням реєстру вимог кредиторів, формуванням ліквідаційної маси боржника, реалізацією майна боржника, ухвали про перехід до процедури санації, про затвердження плану санації, ухвали про затвердження чи відмову у затвердженні звіту керуючого санацією, ухвали про погодження продажу заставного майна банкрута судом, ухвали за результатами розгляду клопотання про призначення незалежної оцінки майна, постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури/процедури погашення боргів.»
 
Враховано частково на стор.49   
156. Скарги на постанови апеляційних господарських судів, прийняті за результатами оскарження ухвал господарського суду у справах про банкрутство, які не підлягають оскарженню окремо, можуть включатися до касаційної скарги на ухвали, постанови у справах про банкрутство, які підлягають оскарженню.
 
-93- Алексєєв І.С.
У частині третій статті 8 абзац другий виключити.
 
Враховано      
    -94- Березенко С.І.
Абзац 2 частини 3 статті 8 виключити.
 
Враховано    
157. 4. Ухвали та постанова про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, прийняті господарським судом у справі про банкрутство, набирають законної сили з моменту їх прийняття, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
 
      
158. 5. Оскарження не зупиняє провадження у справі про банкрутство.
 
-95- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Білоцерковець Д.О.
Продан О.П.
Бєлькова О.В.
Різаненко П.О.
частину 5 викласти в такій редакції:
«5. Оскарження судових рішень у процедурі банкрутства не зупиняє провадження у справі про банкрутство.»
 
Враховано      
    -96- Воропаєв Ю.М.
Частину 5 виключити
 
Відхилено    
159. Розділ ІІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО
 
-97- Довбенко М.В.
слова «Розділ ІІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО» виключити
 
Враховано      
    -98- Сидорович Р.М.
Слова «Розділ ІІ Провадження у справах про банкрутство» - виключити.
 
Враховано    
160. Стаття 9. Порядок розгляду справ про банкрутство
 
-99- Іванчук А.В.
Статтю 9 вважати статтею 7
 
Враховано   Стаття 8. Юрисдикція, підсудність, підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство
1. Справи про банкрутство розглядаються господарськими судами за місцезнаходженням боржника - юридичної особи або місцем проживання боржника - фізичної особи чи фізичної особи - підприємця.
2. Право на звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство мають боржник, кредитор.
3. Провадження у справі про банкрутство відкривається господарським судом за заявою боржника також у разі загрози його неплатоспроможності.
4. Якщо справа не підсудна даному господарському суду, матеріали справи передаються господарським судом за встановленою підсудністю в порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України.
 
    -100- Сидорович Р.М.
Статтю 9 викласти у наступній редакції:
«Стаття 8. Порядок розгляду справ про банкрутство
1. Справи про банкрутство розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цим Кодексом.»
2. Суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує усі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником та щодо інших вимог до боржника; повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника.
Суд розглядає спори, стороною у яких є боржник у позовному або наказному провадженні за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення.
У разі якщо відповідачем у такому спорі є суб’єкт владних повноважень, суд керується приципом офіційного з’ясування всіх обставин у справі та вживає визначені законом заходи, необхідні для з’ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.
3. Матеріали справи, в якій стороною є боржник щодо майнових спорів з вимогами до нього та його майна, провадження у якій відкрито до відкриття провадження у справі про банкрутство, надсилаються до суду, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство, який розглядає спір по суті в межах цієї справи.»
 
Враховано у статті 7 на стор.41-42   
161. 1. Справи про банкрутство розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цим Кодексом.
 
      
162. Стаття 10. Підвідомчість, підсудність, підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство
 
-101- Іванчук А.В.
Статтю 10 вважати статтею 9
 
Враховано   Стаття 9. Оскарження судових рішень у процедурі банкрутства
1. Ухвали господарського суду, винесені у справі про банкрутство за наслідками розгляду господарським судом заяв, клопотань та скарг, а також постанова про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури можуть бути оскаржені в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
2. В апеляційному порядку можуть бути оскаржені постанова про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури/процедури погашення боргів, усі ухвали місцевого господарського суду, прийняті у справі про банкрутство, крім випадків, передбачених Господарським процесуальним кодексом України та цим Кодексом.
3. У касаційному порядку не підлягають оскарженню постанови апеляційного господарського суду, прийняті за результатами перегляду судових рішень, крім таких: ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство, постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.
4. Ухвали та постанова про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, прийняті господарським судом у справі про банкрутство, набирають законної сили з моменту їх прийняття, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
5. Оскарження не зупиняє провадження у справі про банкрутство.
 
    -102- Сидорович Р.М.
Статтю 10 викласти у наступній редакції:
«Стаття 9. Юрисдикція, підсудність, підстави для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність
1. Справи про неплатоспроможність розглядаються господарськими судами за місцезнаходженням боржника - юридичної особи або місцем проживання боржника - фізичної особи чи фізичної особи - підприємця.
2. Право на звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність мають боржник, кредитор.
3. Провадження у справі про неплатоспроможність відкривається господарським судом за умови наявності безспірних вимог, а за заявою боржника також у разі загрози його неплатоспроможності.
Безспірні вимоги кредиторів - грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, або постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з якою відповідно до законодавства здійснюється звернення стягнення на кошти та інше майно боржника. До складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня)
та інші фінансові санкції.
4. Якщо справа не підсудна даному господарському суду, матеріали справи передаються господарським судом за встановленою підсудністю в порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України.»
 
Враховано у статті 8 на стор.47-48   
163. 1. Справи про банкрутство підвідомчі господарським судам і розглядаються ними за місцезнаходженням боржника - юридичної особи або місцем проживання боржника - фізичної особи.
 
-103- Мельник С.І.
-частину першу статті 10 доповнити абзацами такого змісту:
«Для цілей визначення підсудності відповідно до цього Кодексу місцезнаходження юридичної особи та фізичної особи - підприємця визначається згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Для цілей визначення підсудності відповідно до цього Кодексу місцем проживання фізичної особи, яка не є підприємцем, визнається зареєстроване у встановленому законом порядку місце її проживання або перебування.»
 
Враховано по суті на стор.47-48     
164. 2. Право на звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство мають боржник, кредитор.
 
      
165. 3. За заявою кредитора провадження у справі про банкрутство відкривається господарським судом за умови наявності безспірних вимог.
 
-104- Алексєєв І.С.
У статті 10 частину третю виключити, у зв’язку з цим частини четверту - п’яту вважати відповідно частинами третьою – четвертою.
 
Враховано редакційно на стор.47-48     
    -105- Голуб В.В.
викласти в наступній редакції:
«3. За заявою кредитора провадження у справі про банкрутство відкривається господарським судом за умови наявності вимог, сума яких сукупно становить не менше 300 мінімальних розмірів заробітної плати, та прострочення виконання яких становить не менше трьох місяців на дату подачі заяви кредитора.
 
Відхилено    
    -106- Євтушок С.М.
Пункт 3 статті 10 викласти у такій редакції:
«3. За заявою кредитора провадження у справі про банкрутство відкривається господарським судом за умови наявності безспірних вимог, якщо ці безспірні вимоги кредиторів не можуть бути задоволені інакше згідно законодавства».
 
Відхилено    
    -107- Одарченко Ю.В.
Абзац перший частини третьої статті 10 викласти у наступній редакції:
«За заявою кредитора провадження у справі про банкрутство відкривається господарським судом за умови наявності безспірних вимог у розмірі, що перевищує 300 мінімальних заробітних плат станом на день подання заяви, які не виконуються протягом не менше, як трьох місяців поспіль.»
 
Відхилено    
    -108- Пташник В.Ю.
В абзаці 1 частини 3 статті 10:
-виключити слово «безспірних»;
-доповнити такими словами:
«сума яких сукупно становить не менше 300 мінімальних розмірів заробітної плати, та прострочення виконання яких становить не менше трьох місяців на дату подачі заяви кредитора»;
 
Враховано частково тор.47-48   
    -109- Шкрум А.І.
Частину 3 статті 10 викласти у такій редакції:
«3. Справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Кодексом.»
 
Відхилено    
    -110- Довбенко М.В.
у статті 10 частину третю викласти в наступній редакції:
«3. За заявою кредитора провадження у справі про банкрутство відкривається господарським судом за умови наявності безспірних вимог, сума яких сукупно становить не менше 300 мінімальних розмірів заробітної плати.
Безспірні вимоги кредиторів - грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється стягнення коштів з боржника. До складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня)
та інші фінансові санкції.»
 
Відхилено    
    -111- Демчак Р.Є.
перший абзац частини третьої статті 10 викласти у наступній редакції:
«3. За заявою кредитора провадження у справі про банкрутство відкривається господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати».
 
Відхилено    
    -112- Мельник С.І.
-абзац перший частини третьої статті 10 після слів «за умови наявності безспірних вимог» доповнити словами «,які становлять не менше трьохсот прожиткових мінімумів та які не були задоволені боржником протягом двох місяців після встановленого для їх погашення строку.»
 
Відхилено    
    -113- Сугоняко О.Л.
Частину 3 статті 10 викласти у наступній редакції:
«3. За заявою кредитора провадження у справі про банкрутство відкривається господарським судом за умови незадоволення грошових вимог кредитора (кредиторів), підтверджених боржником, або судовим рішенням, що набрало законної сили, або постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. До складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня)
та інші фінансові санкції.»
 
Враховано редакційно на стор.47-48   
166. Безспірні вимоги кредиторів - грошові вимоги кредиторів, підтверджені боржником, або судовим рішенням, що набрало законної сили, або постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. До складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.
 
-114- Денисенко А.П.
У частині 3 статті 10:
в абзаці другому: після слів «грошові вимоги кредиторів» слова «підтверджені боржником» виключити;
після слів «списання коштів з рахунків боржника» додати слова: «і які не були задоволені боржником протягом одного місяця після встановленого для їх виконання строку, якщо інше не передбачено цим Кодексом.»;
доповнити частину новим абзацом наступного змісту: «Справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора до боржника сукупно становлять не менше десяти тисяч гривень».
 
Відхилено      
    -115- Голуб В.В.
Абзац другий частини 3 статті 10 законопроекту – виключити;
 
Враховано на стор.47-48   
    -116- Пташник В.Ю.
Виключити абзац другий частини 3 статті 10.
 
Враховано на стор.47-48   
    -117- Левченко Ю.В.
Частину 3 статті 10 після слів «безспірних вимог» доповнити словами «,які сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, та які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку», а після слів «вимоги кредиторів –» доповнити словами «незадоволених».
 
Відхилено на стор.47-48   
167. 4. Суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує усі майнові спори з вимогами до боржника та щодо його майна, спори про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником та щодо інших вимог до боржника; повернення майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника.
 
-118- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Білоцерковець Д.О.
Продан О.П.
Бєлькова О.В.
Різаненко П.О.
абзац перший частини четвертої викласти в такій редакції:
«4. Суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує усі майнові спори з вимогами до боржника та щодо його майна, спори про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником та щодо інших вимог до боржника; повернення майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів про визначення та сплату (стягнення) грошових зобов’язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також спорів про визнання недійсними правочинів за позовом контролюючого органу на виконання його повноважень, визначених Податковим кодексом України.»
 
Відхилено      
168. Матеріали справи, в якій стороною є боржник щодо майнових спорів з вимогами до нього та його майна, провадження у якій розпочато до відкриття провадження у справі про банкрутство, надсилаються до суду, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство, який розглядає спір по суті в межах цієї справи.
 
      
169. 5. Якщо справа не підсудна даному господарському суду, матеріали справи надсилаються господарським судом за встановленою підсудністю в порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України.
 
-119- Іванчук А.В.
Після статті 9 доповнити книгою другою «АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ».
Статті 82 – 104 вважати статтями 11 – 33.
У зв’язку з цим статті 11 – 81 вважати відповідно статтями 34 – 104
 
Враховано з урахуванням поправок до статей 82-104 першого читання (рядки таблиці 1173-1390)  КНИГА ДРУГА АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ
Розділ І АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ
Стаття 10. Організація діяльності арбітражного керуючого
1. Арбітражні керуючі є суб'єктами незалежної професійної діяльності.
2. Арбітражний керуючий з моменту винесення ухвали (постанови) про призначення його керуючим санацією або ліквідатором до моменту припинення здійснення ним повноважень прирівнюється до службової особи підприємства - боржника.
Одна і та ж особа може здійснювати повноваження арбітражного керуючого на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство відповідно до вимог цього Кодексу.
3. Право на здійснення діяльності арбітражного керуючого надається особі, яка отримала відповідне свідоцтво у порядку, встановленому цим Кодексом, та внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.
4. На підприємствах, що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею, арбітражний керуючий повинен мати допуск до державної таємниці, а в разі його відсутності - отримати такий допуск у встановленому законодавством порядку.
Стаття 11. Вимоги до арбітражного керуючого
1. Арбітражним керуючим може бути громадянин України, який має вищу юридичну або економічну освіту, загальний стаж роботи за фахом не менше трьох років або одного року після отримання повної вищої освіти на керівних посадах, пройшов навчання та стажування протягом шести місяців у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства, володіє державною мовою та склав кваліфікаційний іспит.
На підприємствах, що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею, арбітражний керуючий повинен мати допуск до державної таємниці, а в разі його відсутності - отримати такий допуск у встановленому законодавством порядку.
2. Не може бути арбітражним керуючим особа:
1) визнана судом обмеженою у цивільній дієздатності або недієздатною;
2) яка має не зняту або не погашену в установленому законом порядку судимість;
3) яка не здатна виконувати обов'язки арбітражного керуючого за станом здоров'я;
4) якій заборонено обіймати керівні посади.
3. Усі поточні арбітражні керуючі повинні відповідати вимогам цього Кодексу, коли адміністративна структура для ліцензування та нагляду буде створена.
4. Арбітражний керуючий має посвідчення та печатку, опис і порядок використання яких встановлює державний орган з питань банкрутства.
5. Арбітражний керуючий повинен один раз на два роки підвищувати кваліфікацію в порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства.
Стаття 12. Права та обов'язки арбітражного керуючого
1. Арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право:
1) звертатися до господарського суду та суду загальної юрисдикції у випадках, передбачених цим Кодексом;
2) скликати збори і комітет кредиторів та брати в них участь з правом дорадчого голосу;
3) отримувати винагороду в розмірі та порядку, передбачених цим Кодексом;
4) залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їхньої діяльності за рахунок боржника, якщо інше не встановлено цим Кодексом чи угодою з кредиторами;
5) запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою;
6) отримувати інформацію з державних реєстрів;
7) подавати до господарського суду заяву про дострокове припинення своїх повноважень;
8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
2. Арбітражний керуючий зобов'язаний:
1) неухильно дотримуватися вимог законодавства;
2) здійснювати заходи щодо захисту майна боржника;
3) аналізувати фінансову, господарську, інвестиційну та іншу діяльність боржника, його становище на ринках та надавати результати таких аналізів господарському суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію;
4) подавати відомості, документи та інформацію щодо діяльності арбітражного керуючого у порядку, встановленому законодавством;
5) розкривати інформацію щодо фінансового стану боржника та хід провадження у справі про банкрутство на спеціалізованій сторінці веб-сайту державного органу з питань банкрутства (у закритій частині сторінки), до якої забезпечується доступ конкурсних і забезпечених кредиторів, а також (з моменту прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури) поточних кредиторів та забезпечити оновлення такої інформації не рідше ніж один раз на місяць у порядку, визначеному державним органом з питань банкрутства. До інформації про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство належить інформація про:
значні правочини чи правочини з заінтересованістю, укладені боржником або від його імені (найменування сторін, суть зобов'язань, вартість майна, що передається за правочином, строк виконання зобов'язань);
інвентаризацію майна боржника (дати початку та закінчення інвентаризації);
дебіторів боржника, розмір заборгованості яких перевищує 5% сукупних вимог конкурсних кредиторів (зазначається найменування або ім’я, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та розмір заборгованості);
інформацію про обтяження майна боржника (об’єкт обтяження, вид обтяження, орган або особа, в інтересах якої накладено обтяження, підстави накладення обтяження);
реєстр вимог кредиторів;
строки виконання плану санації (для керуючого санацією) або плану реструктуризації (для керуючого реструктуризацією);
аналіз фінансово-господарської діяльності боржника;
дату, час та місце проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів (вказується не пізніше, ніж за три робочих дні до дня проведення таких зборів);
текст рішень зборів та комітету кредиторів (вносяться протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення);
текст затвердженого судом плану санації або плану реструктуризації (вноситься протягом трьох робочих днів з моменту його затвердження судом);
декларацію про майновий стан боржника – фізичної особи;
6) створювати умови для проведення перевірки додержання арбітражним керуючим вимог законодавства;
7) здійснювати заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці відповідно до встановлених законодавством вимог;
8) надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства;
9) вживати заходів до недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладно повідомляти суду про наявність такого конфлікту;
10) надсилати органам Національної поліції чи органам прокуратури повідомлення про факти порушення законності, виявлені в діяльності працівників підприємств та організацій, що містять ознаки дії (бездіяльності), переслідуваної у кримінальному чи адміністративному порядку;
11) виконувати інші повноваження, передбачені законодавством.
3. Під час реалізації своїх прав та обов'язків арбітражний керуючий зобов'язаний діяти добросовісно, розсудливо та з метою, з якою ці права та обов'язки надано (покладено).
4. Під час реалізації своїх прав та обов'язків арбітражний керуючий зобов'язаний додержуватися вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо обмеження використання своїх повноважень з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, одержання дарунків (пожертв).
5. Порушення арбітражним керуючим вимог Закону України "Про запобігання корупції", а також виникнення конфлікту інтересів під час здійснення його повноважень є підставою для усунення його від виконання обов'язків арбітражного керуючого під час провадження у справі про банкрутство, про що господарський суд виносить ухвалу.
6. Арбітражному керуючому забороняється розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з його діяльністю, і використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.
Обов'язок збереження цієї інформації поширюється також на осіб, які перебувають з арбітражним керуючим у трудових відносинах, а також на інших осіб, які мають доступ до зазначеної інформації.
7. Інформацію, зазначену у пункті 5 частини другої цієї статті, арбітражний керуючий може надавати іншим особам лише у випадках і порядку, встановлених законом.
8. Під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, яка міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється Міністерством юстиції України разом із державними органами, які забезпечують їх ведення.
Стаття 13. Незалежність арбітражного керуючого
1. Під час здійснення своїх повноважень арбітражний керуючий є незалежним.
2. У разі затримання уповноваженим органом арбітражного керуючого або повідомлення йому про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення орган, що здійснив затримання чи повідомив про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, зобов'язаний негайно повідомити про це державний орган з питань банкрутства.
3. Вилучення документів у арбітражного керуючого допускається лише за рішенням суду в порядку, передбаченому законом.
Стаття 14. Помічник арбітражного керуючого
1. Арбітражний керуючий може мати помічника (помічників) на підставі трудового договору (контракту).
2. Помічником арбітражного керуючого може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту не нижче першого рівня та володіє державною мовою. На помічника арбітражного керуючого поширюються обмеження, передбачені пунктами 2-5 частини другої статті 11 цього Кодексу.
3. Добір і прийняття на роботу помічника є виключним правом арбітражного керуючого. При цьому арбітражний керуючий зобов'язаний перевірити відповідність особи вимогам цієї статті.
Права, обов'язки, відповідальність помічника арбітражного керуючого визначаються цим Кодексом та трудовим договором (контрактом), укладеним між арбітражним керуючим та помічником.
4. Помічник арбітражного керуючого надає допомогу арбітражному керуючому під час здійснення ним заходів щодо відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та виконує доручення арбітражного керуючого для забезпечення реалізації його повноважень.
Стаж роботи помічником арбітражного керуючого прирівнюється до строку стажування.
Стаття 15. Кваліфікаційна комісія
1. Кваліфікаційна комісія утворюється у встановленому державним органом з питань банкрутства порядку для перевірки спеціальних знань осіб, які претендують на здійснення діяльності арбітражного керуючого.
2. До складу кваліфікаційної комісії входять сім осіб, три з яких призначаються наказом керівника державного органу з питань банкрутства, а чотири обираються саморегулівною організацією арбітражних керуючих. Строк повноважень членів дисциплінарної комісії становить два роки.
3. Очолює кваліфікаційну комісію керівник державного органу з питань банкрутства або визначена ним відповідальна особа зазначеного органу.
4. Кваліфікаційна комісія розробляє та затверджує перелік питань автоматизованого анонімного тестування; розглядає документи, подані особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, на відповідність вимогам, визначеним цим Кодексом; формує графік складення кваліфікаційних іспитів; проводить кваліфікаційні іспити; затверджує результати кваліфікаційних іспитів; розглядає скарги щодо результатів кваліфікаційних іспитів; приймає рішення про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.
5. Рішення кваліфікаційної комісії приймаються на її засіданні шляхом голосування простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів комісії. Кваліфікаційна комісія вважається повноважною у разі присутності не менше п'яти членів комісії. Засідання кваліфікаційної комісії є гласним.
6. Рішення кваліфікаційної комісії оформлюється протоколом, що підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії.
Стаття 16. Кваліфікаційний іспит
1. Особа, яка має намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, подає кваліфікаційній комісії відповідну заяву з документами, що підтверджують відповідність зазначеним у цьому Кодексі вимогам до арбітражного керуючого.
2. Кваліфікаційна комісія проводить перевірку достовірності документів та відомостей, що подаються особою, за результатом якої приймає рішення про допуск чи відмову у допуску до складення кваліфікаційного іспиту.
3. Іспит проводиться шляхом автоматизованого анонімного тестування. Порядок складення кваліфікаційного іспиту затверджує державний орган з питань банкрутства. Рішення кваліфікаційної комісії оформлюється протоколом, що підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії.
4. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може оскаржити результати іспиту до кваліфікаційної комісії або подати заяву про його повторне складення не раніше, ніж через шість місяців.
Стаття 17. Отримання права на здійснення діяльності арбітражного керуючого
1. За результатами складеного кваліфікаційного іспиту кваліфікаційна комісія в десятиденний строк рекомендує державному органу з питань банкрутства надати особі, яка склала кваліфікаційний іспит, право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.
2. Державний орган з питань банкрутства не пізніше ніж на десятий день з дня надходження рекомендації кваліфікаційної комісії видає свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого та вносить запис до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.
3. Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого видається без обмеження строку дії.
4. Арбітражний керуючий має право розпочати здійснення діяльності з дня внесення інформації про нього до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.
Стаття 18. Єдиний реєстр арбітражних керуючих України
1. Єдиний реєстр арбітражних керуючих України формується державним органом з питань банкрутства у складі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
2. У Єдиному реєстрі арбітражних керуючих України містяться відомості про:
1) прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) арбітражного керуючого;
2) дату рішення Кваліфікаційної комісії про надання права на здійснення діяльності арбітражного керуючого;
3) дату видачі та номер свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;
4) номер посвідчення;
5) дату видачі та номер свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій, строк його дії;
6) інформацію про місцезнаходження контори (офісу) арбітражного керуючого та засоби зв'язку з арбітражним керуючим (контактний телефон, адреса електронної пошти);
7) дату та номер рішення про притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності та вид дисциплінарного стягнення;
8) дату та номер рішення про припинення або зупинення діяльності;
9) прізвище, ім’я та по батькові помічників арбітражного керуючого (у разі їх наявності).
3. У разі зміни відомостей, що згідно з цим Кодексом підлягають внесенню до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, арбітражний керуючий зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня письмово повідомити про це державний орган з питань банкрутства.
4. Державний орган з питань банкрутства вносить інформацію до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей, які згідно з цим Кодексом підлягають внесенню до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.
Стаття 19. Дисциплінарні проступки арбітражних керуючих
1. Підставою для притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.
2. Дисциплінарним проступком є:
1) факт зайняття діяльністю, несумісною з діяльністю арбітражного керуючого;
2) порушення правил професійної етики арбітражного керуючого;
3) невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків;
4) невиконання статуту та рішень саморегулівної організації арбітражних керуючих.
Стаття 20. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих
1. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих здійснюється державним органом з питань банкрутства або саморегулівною організацією арбітражних керуючих.
Державний орган з питань банкрутства здійснює контроль за діяльністю арбітражних керуючих шляхом проведення планових і позапланових перевірок у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства.
2. Планові перевірки здійснюються за певний період не частіше одного разу на два роки за місцезнаходженням державного органу з питань банкрутства або суб'єкта, щодо якого арбітражний керуючий здійснює свої повноваження, або у приміщенні, де знаходиться контора (офіс) арбітражного керуючого, з обов'язковим повідомленням арбітражного керуючого про час і місце проведення перевірки. Арбітражний керуючий зобов'язаний надавати особам, уповноваженим проводити перевірку, відомості, документи для огляду та їх копії для залучення до матеріалів перевірки. Повторна перевірка з питань, що вже були предметом перевірки, не допускається. Попередні періоди, що раніше перевірялися, не можуть бути предметом наступних перевірок, крім перевірок за зверненнями фізичної чи юридичної особи.
3. Позапланові виїзні та невиїзні перевірки здійснюються за зверненнями громадян чи юридичних осіб, якщо з таких звернень вбачається необхідність проведення додаткового контролю з боку державного органу з питань банкрутства. Для проведення невиїзної перевірки державний орган з питань банкрутства надсилає арбітражному керуючому письмовий запит у межах предмета звернення. У зазначений в запиті строк арбітражний керуючий надсилає державному органу з питань банкрутства вмотивовану відповідь та копії відповідних документів.
4. У перевірках беруть участь представники державного органу з питань банкрутства та його територіальних органів з можливістю залучення найбільш досвідчених і висококваліфікованих арбітражних керуючих у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства.
5. У разі виявлення під час перевірки порушень норм законодавства в роботі арбітражного керуючого державний орган з питань банкрутства може зупинити діяльність арбітражного керуючого та передати матеріали на розгляд дисциплінарній комісії для накладення на порушника дисциплінарних стягнень.
6. Саморегулівна організація арбітражних керуючих має право за зверненням учасника справи про банкрутство або за власною ініціативою здійснити перевірку діяльності арбітражного керуючого на предмет дотримання ним:
1) статуту саморегулівної організації арбітражних керуючих;
2) Кодексу професійної етики арбітражного керуючого;
3) рішень саморегулівної організації арбітражних керуючих, пов’язаних із діяльністю арбітражних керуючих.
7. Перевірка саморегулівною організацією арбітражних керуючих діяльності арбітражного керуючого здійснюється в порядку, передбаченому частиною третьою цієї статті Кодексу.
8. Саморегулівна організація арбітражних керуючих зобов’язана протягом 10 робочих днів з дня отримання пояснень арбітражного керуючого або часу, коли такі пояснення мали бути отримані, у разі їх ненадання розглянути надані матеріали на предмет наявності ознак дисциплінарного проступку та вирішити питання щодо внесення до дисциплінарної комісії подання про притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності.
Стаття 21. Відповідальність арбітражних керуючих
1. Арбітражні керуючі несуть за свої дії та заподіяну третім особам шкоду цивільно-правову, адміністративну, дисциплінарну та кримінальну відповідальність у порядку та обсягах, встановлених законом.
2. Арбітражні керуючі несуть дисциплінарну відповідальність в порядку, встановленому цим Кодексом.
3. Державний орган з питань банкрутства за поданням Дисциплінарної комісії накладає на арбітражних керуючих дисциплінарні стягнення.
4. Рішення щодо накладення дисциплінарного стягнення приймається протягом двох місяців з дня виявлення проступку, але не пізніше одного року з дня його вчинення.
5. Про накладення на арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення вноситься запис в Єдиний реєстр арбітражних керуючих України.
Стаття 22. Дисциплінарна комісія
1. Дисциплінарна комісія утворюється у встановленому державним органом з питань банкрутства порядку для розгляду питань притягнення арбітражних керуючих до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарних проступків.
2. Дисциплінарна комісія складається з семи осіб, три з яких призначаються наказом керівника державного органу з питань банкрутства, а чотири обираються саморегулівною організацією арбітражного керуючого. Строк повноважень членів дисциплінарної комісії становить два роки.
3. Очолює дисциплінарну комісію керівник державного органу з питань банкрутства або визначена ним відповідальна особа зазначеного органу.
4. Дисциплінарна комісія розглядає подання державного органу з питань банкрутства, саморегулівної організації арбітражних керуючих про притягнення арібтражного керуючого до дисциплінарної відповідальності; у разі надходження скарг на діяльність арбітражних керуючих направляє їх на перевірку до державного органу з питань банкрутства чи саморегулівної організації арбітражних керуючих; приймає рішення на підставі подання державного органу з питань банкрутства чи саморегулівної організації арбітражних керуючих про застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення.
5. Рішення дисциплінарної комісії приймаються на її засіданнях шляхом голосування простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів комісії. Дисциплінарна комісія вважається повноважною у разі присутності не менше п'яти членів комісії.
6. Рішення дисциплінарної комісії оформлюються протоколом, що підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії.
Стаття 23. Дисциплінарні стягнення
1. Дисциплінарними стягненнями, що накладаються на арбітражного керуючого, є:
1) попередження;
2) догана;
3) тимчасове зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого;
4) позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого.
2. Під час визначення виду дисциплінарного стягнення враховується ступінь вини арбітражного керуючого, тяжкість вчиненого ним проступку, а також чи застосовувалися раніше до арбітражного керуючого дисциплінарні стягнення.
3. Рішення щодо накладення дисциплінарного стягнення приймається протягом двох місяців з дня виявлення проступку, але не пізніше одного року з дня його вчинення.
4. Про накладення на арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення робиться запис в Єдиному реєстрі арбітражних керуючих України.
Стаття 24. Страхування відповідальності арбітражного керуючого
1. Арбітражний керуючий укладає із страховиком договір страхування професійних ризиків арбітражних керуючих за шкоду, заподіяну внаслідок неумисних дій або помилки під час здійснення повноважень арбітражного керуючого.
2. Страхування професійних ризиків арбітражного керуючого здійснюється арбітражним керуючим протягом трьох робочих днів з дня внесення до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України запису про надання йому права на здійснення діяльності арбітражного керуючого. Здійснення діяльності арбітражного керуючого без договору страхування ризиків його діяльності забороняється.
3. Мінімальний розмір щорічної страхової суми становить триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
4. Порядок і умови страхування професійних ризиків арбітражного керуючого встановлюються законом.
Стаття 25. Відшкодування шкоди, заподіяної з вини арбітражного керуючого
1. Шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних дій арбітражного керуючого, відшкодовується відповідно до закону.
2. Шкода, заподіяна особі внаслідок неумисних дій або помилки арбітражного керуючого, відшкодовується за рахунок страхової виплати.
3. Шкода, заподіяна особі внаслідок умисних дій чи бездіяльності арбітражного керуючого, відшкодовується арбітражним керуючим.
Стаття 26. Припинення діяльності арбітражного керуючого
1. Підставами для припинення діяльності арбітражного керуючого є:
1) його письмова заява;
2) неможливість виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
4) невідповідність арбітражного керуючого вимогам, встановленим статтею 11 цього Кодексу;
5) накладення дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого;
6) подання неправдивих відомостей, необхідних для отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;
7) його смерть.
2. У разі припинення діяльності арбітражного керуючого його свідоцтво анулюється.
Стаття 27. Порядок припинення діяльності арбітражного керуючого
1. У разі наявності підстав, визначених цим Кодексом, Державний орган з питань банкрутства приймає рішення про позбавлення права арбітражного керуючого на здійснення діяльності арбітражного керуючого та вносить до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України запис про припинення діяльності арбітражного керуючого.
2. Державний орган з питань банкрутства зобов'язаний не пізніше ніж на третій день повідомити арбітражного керуючого про припинення його діяльності.
3. Діяльність арбітражного керуючого припиняється з дня внесення до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України запису про припинення діяльності арбітражного керуючого.
4. Рішення державного органу з питань банкрутства про припинення діяльності арбітражного керуючого може бути оскаржено арбітражним керуючим до суду. Оскарження рішення не зупиняє його дію.
Стаття 28. Призначення та усунення арбітражного керуючого у справі про банкрутство
1. Кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відкриття провадження у справі про банкрутство визначається судом шляхом автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України за принципом випадкового вибору.
Арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційної системою від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначається господарським судом за клопотанням комітету кредиторів.
2. В ухвалі про прийняття заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство суд пропонує трьом визначеним автоматизованим відбором арбітражним керуючим подати заяву на участь у цій справі.
У разі, коли заява про згоду стати розпорядником майна у справі надійшла лише від одного арбітражного керуючого, господарський суд призначає таку особу розпорядником майна/керуючим реструктуризацією.
У разі, коли заява про згоду стати розпорядником майна/керуючим реструктуризацією у справі надійшла від двох або трьох арбітражних керуючих, визначених автоматизованим відбором, господарський суд призначає розпорядником майна/керуючим реструктуризацією особу, яка була перша обрана автоматизованим відбором.
У разі коли жодна з кандидатур, обраних автоматизованим відбором не подала до господарського суду заяву про участь у справі, господарський суд призначає розпорядником майна/керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого за власною ініціативою.
3. Розпорядником майна, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі:
1) які є заінтересованими у цій справі;
2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня усунення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років;
3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов'язків, покладених цим Кодексом;
4) які мають конфлікт інтересів;
5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження;
6) які є близькими особами боржника – фізичної особи.
До призначення арбітражним керуючим особа повинна подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до жодної категорії вищезазначених осіб.
4. Арбітражний керуючий може бути відстороненим господарським судом від виконання повноважень розпорядника майна, керуючого реструктуризацією, керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реалізацією за його заявою.
Відсторонення арбітражного керуючого від виконання ним своїх обов'язків здійснюється господарським судом за клопотанням учасника провадження у справі про банкрутство або за власною ініціативою у разі:
1) невиконання або неналежного виконання обов'язків, покладених на арбітражного керуючого;
2) зловживання правами арбітражного керуючого;
3) подання до суду неправдивих відомостей;
4) відмови в наданні допуску до державної таємниці або скасування раніше наданого допуску;
5) припинення діяльності арбітражного керуючого;
6) наявності конфлікту інтересів.
Комітет кредиторів має право в будь-який час звернутись до господарського суду з клопотанням про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень незалежно від наявності підстав.
У разі наявності підстав для відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень або за клопотанням комітету кредиторів господарський суд протягом чотирнадцяти днів виносить ухвалу про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень.
5. Арбітражний керуючий зобов'язаний завчасно повідомляти орган, уповноважений управляти державним майном, про час, місце і порядок денний зборів кредиторів та засідань комітету кредиторів державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує 50 відсотків.
6. Керуючий санацією щоквартально звітує перед органом, уповноваженим управляти державним майном, про виконання плану санації державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує 50 відсотків.
Звіт керуючого санацією державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує 50 відсотків, розглянутий комітетом кредиторів, та протокол засідання комітету кредиторів не пізніше п'яти днів з дня проведення засідання комітету кредиторів арбітражний керуючий надсилає органу, уповноваженому управляти державним майном.
Стаття 29. Тимчасове зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого
1. Тимчасове зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого здійснюється на час дії таких обставин:
якщо арбітражного керуючого обрано або призначено на посаду, що не сумісна зі здійсненням діяльності арбітражного керуючого, - на весь строк перебування на відповідній посаді;
якщо арбітражний керуючий вважає за необхідне зупинити дію свідоцтва за власним бажанням на строк, що (сукупно) не перевищує 30 днів протягом календарного року, або на більший строк за наявності поважних причин (вагітність, догляд за дитиною, тимчасова непрацездатність (хвороба), працевлаштування на основне місце роботи тощо);
у разі застосування до арбітражного керуючого як підозрюваного чи обвинуваченого у кримінальному провадженні запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло цілодобово або у робочий час чи тримання під вартою - на час дії запобіжного заходу, у разі застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом - на час дії такого заходу;
у разі застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення у вигляді тимчасового з упинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого виконавця - на строк, визначений у рішенні дисциплінарної комісії про застосування дисциплінарного стягнення.
2. У разі настання обставин, передбачених абзацом третім частини першої цієї статті, при тимчасовому зупиненні своєї діяльності на строк більше трьох днів арбітражний керуючий зобов'язаний не пізніше ніж за один робочий день до дня зупинення письмово повідомити відповідному територіальному органу державного органу з питань банкрутства за місцезнаходженням офісу (контори) арбітражного керуючого із зазначенням причин та строку відсутності.
3. Арбітражний керуючий зобов'язаний зупинити свою діяльність з моменту внесення інформації про тимчасове зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого до Єдиного реєстру арбітражних керуючих, про що повідомити господарський суд, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство.
4. У разі тимчасового зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого на строк понад 30 днів господарський суд, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство, призначає іншого арбітражного керуючого в порядку, встановленому цим Кодексом.
До призначення у справі про банкрутство іншого арбітражного керуючого, арбітражний керуючий, право на здійснення діяльності якого тимчасово зупинено, не має права здійснювати будь-які повноваження, визначені законодавством, крім вжиття заходів до забезпечення захисту та збереження майна боржника (банкрута), за винятком випадків, коли вжиття таких заходів неможливе з поважних причин та передачі документів іншому арбітражному керуючому.
5. Порядок тимчасового зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого встановлюється державним органом з питань банкрутства.
Стаття 30. Винагорода та відшкодування витрат арбітражного керуючого
1. Арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду.
Грошова винагорода арбітражного керуючого складається з основної та додаткової грошових винагороди.
2. Розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна або ліквідатора визначається в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.
Розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень керуючого санацією встановлюється зборами кредиторів при схвалені плану санації і не може бути меншим ніж чотири розміри мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання повноважень.
Розмір основної грошової винагороди керуючого реструктуризацією становить п’ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за проведення процедури реструктуризації боргів боржника та три розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб керуючого реалізацією за проведення процедури погашення боргів боржника за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.
Право вимоги основної грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень.
Сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна, ліквідатора, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією здійснюється за рахунок коштів авансованих заявником (кредитором або боржником) на депозитний рахунок суду, який розглядає справу, до моменту подачі заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.
У разі, якщо процедура неплатоспроможності триває після закінчення авансованих заявником коштів основна винагорода арбітражного керуючого сплачується за рахунок коштів, наявних у боржника-юридичної особи, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не знаходиться в заставі.
3. Додаткова грошова винагорода арбітражного керуючого визначається в розмірі:
- 5 відсотків від вартості стягнутого на користь боржника майна, які на день відкриття провадження у справі про банкрутство перебували у власності третіх осіб;
- 3 відсотки від суми погашених вимог кредиторів.
Додаткова винагорода не сплачується арбітражному керуючому у випадку, коли вимоги забезпеченого кредитора погашаються у зв’язку з продажем такому кредитору майна, що забезпечує його вимоги.
Право вимоги арбітражного керуючого на додаткову грошову винагороду виникає з дня фактичного надходження до боржника стягнутого на його користь майна, які на день відкриття провадження у справі про банкрутство перебували у третіх осіб, або з дня фактичного надходження коштів на рахунок боржника, які спрямовуються на погашення вимог кредиторам.
4. Витрати арбітражного керуючого, пов'язані з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, відшкодовуються в порядку, передбаченому цим Кодексом, крім витрат на страхування його відповідальності за заподіяння шкоди, а також витрат, пов'язаних з виконанням таких повноважень у частині, в якій зазначені витрати, що перевищують регульовані державою ціни (тарифи) на відповідні товари, роботи, послуги чи ринкові ціни на день здійснення відповідних витрат або замовлення (придбання) товарів, робіт, послуг.
5. Кредитори можуть створювати фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого. Формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються ухвалою господарського суду.
Господарський суд має право зменшити розмір грошової винагороди арбітражного керуючого, у разі якщо середньомісячна заробітна плата керівника боржника є надмірно високою порівняно з мінімальним розміром заробітної плати.
6. Арбітражний керуючий не рідше одного разу на два місяці звітує про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат на засіданнях зборів кредиторів в процедурі банкрутства фізичної особи та комітету кредиторів в процедурі банкрутства юридичної особи, а в частині витрат, які стосуються заставленого майна – перед забезпеченим кредитором.
Звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат повинен бути схвалений зборами кредиторів в процедурі банкрутства фізичної особи чи комітетом кредиторів в процедурі банкрутства юридичної особи, а в частині витрат, які стосуються заставленого майна – з забезпеченим кредитором.
Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації, реструктуризації заборгованості, погашення боргів подається арбітражним керуючим до господарського суду за п'ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.
Стаття 31. Правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого
1. Правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого затверджує державний орган з питань банкрутства за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань архівів.
2. Арбітражні керуючі ведуть і подають статистичну звітність, оперативну звітність та інформацію в порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства.
3. У разі припинення повноважень арбітражного керуючого архів арбітражного керуючого передається до відповідного державного архіву у встановленому законодавством порядку.
РОЗДІЛ ІІ САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ
Стаття 32. Саморегулівна організація арбітражних керуючих
1. Самоврядування арбітражних керуючих ґрунтується на принципах виборності, гласності, підзвітності та обов’язковості для виконання арбітражними керуючими рішень органів самоврядування арбітражних керуючих.
Брати участь у роботі органів самоврядування та бути обраними до їх складу можуть лише арбітражні керуючі, відомості про яких внесено до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.
2. Саморегулівна організація арбітражних керуючих є некомерційною професійною організацією, що об’єднує всіх арбітражних керуючих та утворюється з метою забезпечення реалізації завдань самоврядування арбітражних керуючих.
Саморегулівна організація арбітражних керуючих є юридичною особою та діє через організаційні форми самоврядування арбітражних керуючих, передбачені цим Кодексом.
3. Саморегулівна організація арбітражних керуючих утворюється з’їздом арбітражних керуючих України та не може бути реорганізована. Саморегулівна організація арбітражних керуючих може бути ліквідована лише на підставі закону.
Статут саморегулівної організації арбітражних керуючих затверджується з’їздом арбітражних керуючих України та є її установчим документом.
4. З моменту державної реєстрації саморегулівної організації арбітражних керуючих її членами стають усі арбітражні керуючі, інформація про яких внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.
Арбітражний керуючий стає членом саморегулівної організації арбітражних керуючих з дня внесення інформації про нього до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.
Арбітражний керуючий зобов’язаний сплачувати членські внески саморегулівної організації арбітражних керуючих.
Установлення органами самоврядування арбітражних керуючих інших обов’язкових внесків, не передбачених цим Кодексом, забороняється.
5. Органами саморегулівної організації арбітражних керуючих є:
1) з’їзд арбітражних керуючих регіону (Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя);
2) рада арбітражних керуючих регіону (Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя);
3) голова ради арбітражних керуючих регіону;
4) Рада арбітражних керуючих України;
5) Голова Ради арбітражних керуючих України;
6) з’їзд арбітражних керуючих України;
7) ревізійна комісія.
6. Саморегулівна організація арбітражних керуючих може утворювати інші органи, необхідні для виконання повноважень, визначених цим Кодексом.
7. Вищим органом самоврядування арбітражних керуючих є з’їзд арбітражних керуючих України.
З’їзд арбітражних керуючих України скликається Радою арбітражних керуючих України не рідше одного разу на два роки.
З’їзд арбітражних керуючих України також може бути скликано на вимогу державного органу з питань банкрутства або не менше 10 відсотків загальної кількості членів саморегулівної організації арбітражних керуючих, або не менше однієї третини рад арбітражних керуючих регіонів.
Рада арбітражних керуючих України зобов’язана скликати та організувати проведення з’їзду арбітражних керуючих України протягом 30 днів з дня отримання вимоги про скликання з’їзду арбітражних керуючих України.
Про день, час і місце початку роботи з’їзду арбітражних керуючих України та про питання, що виносяться на обговорення, Рада арбітражних керуючих України повідомляє всіх членів не пізніш як за 14 днів до дня початку роботи з’їзду, а також розміщує цю інформацію на веб-сайті саморегулівної організації арбітражних керуючих.
8. З’їзд арбітражних керуючих України:
1) утворює Раду арбітражних керуючих України, обирає Голову та заступників Голови Ради арбітражних керуючих України і достроково відкликає їх з посад;
2) затверджує статут саморегулівної організації арбітражних керуючих та вносить зміни до нього;
3) затверджує Кодекс професійної етики арбітражних керуючих;
4) утворює ревізійну комісію;
5) призначає чотирьох членів кваліфікаційної комісії та чотирьох членів дисциплінарної комісії;
6) затверджує Положення про Раду арбітражних керуючих України, Положення про ревізійну комісію;
7) розглядає та затверджує звіти Ради арбітражних керуючих України, висновки ревізійної комісії та звіти інших органів, утворених саморегулівною організацією арбітражних керуючих;
8) затверджує кошториси саморегулівної організації арбітражних керуючих, її органів, а також звіти про їх виконання;
9) здійснює інші повноваження відповідно до цього Кодексу та статуту.
9. Повноваження, склад та порядок формування інших органів та положення про такі органи визначаються статутом саморегулівної організації арбітражних керуючих.
Стаття 33. Функції та повноваження саморегулівної організації арбітражних керуючих
Саморегулівна організація арбітражних керуючих:
1) здійснює, в порядку передбаченому цим Кодексом, контроль за діяльністю арбітражних керуючих щодо дотримання цього Кодексу, кодексу етики арбітражного керуючого та інших нормативно-правових актів у діяльності арбітражних керуючих;
2) участь у розробленні нормативно-правових актів та заходах з питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
3) представляє арбітражних керуючих у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями;
4) захищає професійні права арбітражних керуючих
5) забезпечує високий професійний рівень та розвиток професії арбітражних керуючих;
6) забезпечує престижність професії арбітражних керуючих;
7) організовує перевірку оприлюднених фактів, що принижують честь і гідність, ділову репутацію арбітражних керуючих, та вживає заходів щодо їх спростування;
8) надає консультації і рекомендації, а також готує методичні розробки з питань професійної етики арбітражних керуючих та застосування прогресивних практик
9) призначає чотирьох членів кваліфікаційної комісії та чотирьох членів дисциплінарної комісії;
10) здійснює інформування суспільства про практику та проблемні питання у процедурах відновлення платоспроможності;
11) здійснює інші повноваження відповідно до цього Кодексу.
КНИГА ТРЕТЯ. БАНКРУТСТВО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
РОЗДІЛ І. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО
 
    -120- Іванчук А.В.
Доповнити Статтю 11 новою частиною 3 такого змісту:
«всі поточні арбітражні керуючі повинні відповідати вимогам цього Кодексу, коли адміністративна структура для ліцензування та нагляду буде створена».
У зв’язку з цим частини 3, 4 статті 82 вважати частинами 4, 5 статі 11
 
Враховано    
    -121- Іванчук А.В.
В частині другій цифри «82» замінити цифрами «11».
 
Враховано    
    -122- Іванчук А.В.
Частину другу статті 89 (нова 18) доповнити новим пунктом 5 такого змісту:
«5) дату видачі та номер свідоцта про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій, строк його дії;».
У зв’язку з цим пункти 5-8 вважати пунктами 6-9.
 
Враховано    
    -123- Іванчук А.В.
У пункті 4 частини 1статті 97 викласти в такій редакції:
«4) невідповідність арбітражного керуючого вимогам, встановленим статтею 11 цього Кодексу;»
 
Враховано    
    -124- Іванчук А.В.
ч.1 ст.99 доповнити абзацом третім такого змісту: «Кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційної системою від виконання повноважень, керуючого санацією, керуючого реалізацією та ліквідатора обирається зборами кредиторів.».
 
Враховано    
    -125- Іванчук А.В.
Після статті 31 доповнити словами «РОЗДІЛ ІІ САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ»
 
Враховано    
    -126- Іванчук А.В.
Слова «КНИГА ДРУГА» замінити словами «КНИГА ТРЕТЯ»
Слова «РОЗДІЛ ІІ» замінити словами «РОЗДІЛ І»
 
Враховано    
    -127- Довбенко М.В.
після статті 10 доповнити словами «Розділ ІІ. Провадження у справах про банкрутство юридичної особи»
 
Враховано редакційно    
    -128- Сидорович Р.М.
Після статті 10 проект доповнити словами: «КНИГА ДРУГА. НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
РОЗДІЛ ІІ. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ»
 
Враховано редакційно    
170. Стаття 11. Заява про відкриття провадження у справі про банкрутство
 
-129- Іванчук А.В.
Статтю 11 вважати статею 34
 
Враховано   Стаття 34. Заява про відкриття провадження у справі про банкрутство
1. Заява про відкриття провадження у справі про банкрутство подається боржником або кредитором у письмовій формі та повинна містити:
найменування господарського суду, до якого подається заява;
ім'я або найменування боржника, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
ім'я або найменування кредитора, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
виклад обставин, що є підставою для звернення до суду;
перелік документів, що додаються до заяви.
2. До заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство додаються:
докази сплати судового збору, крім випадків, коли згідно із законом він не підлягає сплаті;
довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву підписано представником;
докази авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень;
докази надсилання боржнику копії заяви і доданих до неї документів;
до заяви кредитора - органу доходів і зборів чи інших органів, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, додаються докази вжиття заходів до отримання відповідної заборгованості у встановленому законодавством порядку.
3. Заява кредитора, крім відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, повинна містити відомості про розмір вимог кредитора до боржника із зазначенням окремо розміру неустойки (штрафу, пені), яка підлягає сплаті.
Заява кредитора може ґрунтуватися на об'єднаній заборгованості боржника за сукупністю його різних зобов'язань перед цим кредитором.
Кредитори мають право об'єднати свої вимоги до боржника і звернутися до суду з однією спільною заявою. Така заява підписується всіма кредиторами, які об'єднали свої вимоги до боржника.
4. До заяви боржника про відкриття провадження у справі про банкрутство додаються:
докази сплати судового збору, крім випадків, коли згідно із законом він не підлягає сплаті;
довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву підписано представником;
докази загрози неплатоспроможності;
докази авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень;
установчі документи боржника - юридичної особи;
бухгалтерський баланс боржника на останню звітну дату;
перелік кредиторів боржника, вимоги яких визнаються боржником, із зазначенням загальної суми грошових вимог усіх кредиторів, а також щодо кожного кредитора - його імені або найменування, його місцезнаходження або місця проживання, ідентифікаційного коду юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності), суми грошових вимог (загальної суми заборгованості, заборгованості за основним зобов'язанням та суми неустойки (штрафу, пені) окремо), підстав виникнення зобов'язань, а також строку їх виконання згідно із законом або договором;
перелік майна боржника із зазначенням його балансової вартості та місцезнаходження, а також загальна балансова вартість майна;
перелік майна, що перебуває у заставі або є обтяженим у інший спосіб, його місцезнаходження, вартість, а також інформація про кредиторів, на користь яких вчинено обтяження майна боржника, їх ім'я або найменування, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційні коди юридичних осіб або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), суми їх грошових вимог, підстави виникнення зобов'язань, а також строки їх виконання згідно із законом або договором;
довідка органів приватизації (органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності) стосовно наявності або відсутності на балансі підприємства, щодо якого відкрито провадження у справі про банкрутство, державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до його статутного капіталу;
перелік осіб, що мають невиконані зобов'язання перед боржником, із зазначенням вартості таких зобов'язань, терміну виконання та підстав виникнення;
відомості про всі рахунки боржника, відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах, їх реквізити;
відомості про всі рахунки, на яких обліковуються цінні папери, що належать боржнику, їх реквізити;
протокол загальних зборів (конференції) працівників боржника, відповідне рішення первинної профспілкової організації боржника (за наявності кількох первинних організацій - їхнє спільне рішення), на яких обраний представник працівників боржника для участі у справі про банкрутство, якщо такі збори (конференція) відбулися до подачі заяви боржника до господарського суду;
копія спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, а в разі закінчення терміну дії такого дозволу - довідка про наявність у боржника матеріальних носіїв секретної інформації (технічної документації, виробів, їхніх дослідних зразків тощо);
рішення вищого органу управління боржника, а щодо державних підприємств - власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника про звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство;
довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву підписано представником;
інші документи, які підтверджують банкрутство боржника.»
5. Боржник подає заяву до господарського суду за наявності майна, достатнього для покриття витрат, пов’язаних з провадженням у справі про банкрутство, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
6. Боржник зобов'язаний звернутися в місячний строк до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство у разі виникнення таких обставин:
задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов'язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами (загроза неплатоспроможності);
в інших випадках, передбачених цим Кодексом.
Якщо керівник боржника допустив порушення цих вимог, він несе солідарну відповідальність за незадоволення вимог кредиторів. Питання порушення керівником боржника зазначених вимог підлягає розгляду господарським судом при здійсненні провадження у справі про банкрутство. У разі виявлення такого порушення про це зазначається в ухвалі господарського суду, що є підставою для подальшого звернення кредиторів своїх вимог до зазначеної особи.
 
    -130- Сидорович Р.М.
Статтю 11 викласти у наступній редакції:
«Стаття 11. Заява про відкриття провадження у справі про банкрутство
1. Заява про відкриття провадження у справі про банкрутство подається боржником або кредитором у письмовій формі та повинна містити:
найменування господарського суду, до якого подається заява;
ім'я або найменування боржника, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
ім'я або найменування кредитора, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
виклад обставин, що є підставою для звернення до суду;
перелік документів, що додаються до заяви.
2. До заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство додаються:
докази сплати судового збору, крім випадків, коли згідно із законом він не підлягає сплаті;
довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву підписано представником;
докази безспірності вимог до боржника;
докази авансування кредитором на депозитний рахунок суду винагороди розпоряднику майна в мінімальному розмірі;
докази надсилання боржнику копії заяви і доданих до неї документів;
до заяви кредитора - органу доходів і зборів чи інших органів, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, додаються докази вжиття заходів до отримання відповідної заборгованості у встановленому законодавством порядку.
3. Заява кредитора, крім відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, повинна містити відомості про розмір вимог кредитора до боржника із зазначенням окремо розміру неустойки (штрафу, пені), яка підлягає сплаті.
Заява кредитора може ґрунтуватися на об'єднаній заборгованості боржника за сукупністю його різних зобов'язань перед цим кредитором.
Кредитори мають право об'єднати свої вимоги до боржника і звернутися до суду з однією спільною заявою. Така заява підписується всіма кредиторами, які об'єднали свої вимоги до боржника.
4. До заяви боржника про відкриття провадження у справі про банкрутство додаються:
докази сплати судового збору, крім випадків, коли згідно із законом він не підлягає сплаті;
довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву підписано представником;
докази безспірності вимог або загрози неплатоспроможності;
докази авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди розпоряднику майна в мінімальному розмірі;
установчі документи боржника - юридичної особи;
бухгалтерський баланс боржника на останню звітну дату;
перелік кредиторів боржника, вимоги яких визнаються боржником, із зазначенням загальної суми грошових вимог усіх кредиторів, а також щодо кожного кредитора - його імені або найменування, його місцезнаходження або місця проживання, ідентифікаційного коду юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності), суми грошових вимог (загальної суми заборгованості, заборгованості за основним зобов'язанням та суми неустойки (штрафу, пені) окремо), підстав виникнення зобов'язань, а також строку їх виконання згідно із законом або договором;
перелік майна боржника із зазначенням його балансової вартості та місцезнаходження, а також загальна балансова вартість майна;
перелік майна, що перебуває у заставі або є обтяженим у інший спосіб, його місцезнаходження, вартість, а також інформація про кредиторів, на користь яких вчинено обтяження майна боржника, їх ім'я або найменування, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційні коди юридичних осіб або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), суми їх грошових вимог, підстави виникнення зобов'язань, а також строки їх виконання згідно із законом або договором;
довідка органів приватизації (органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності) стосовно наявності або відсутності на балансі підприємства, щодо якого відкрито провадження у справі про банкрутство, державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до його статутного капіталу;
перелік осіб, що мають невиконані зобов'язання перед боржником, із зазначенням вартості таких зобов'язань, терміну виконання та підстав виникнення;
відомості про всі рахунки боржника, відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах, їх реквізити;
відомості про всі рахунки, на яких обліковуються цінні папери, що належать боржнику, їх реквізити;
протокол загальних зборів (конференції) працівників боржника, відповідне рішення первинної профспілкової організації боржника (за наявності кількох первинних організацій - їхнє спільне рішення), на яких обраний представник працівників боржника для участі у справі про банкрутство, якщо такі збори (конференція) відбулися до подачі заяви боржника до господарського суду;
копія спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, а в разі закінчення терміну дії такого дозволу - довідка про наявність у боржника матеріальних носіїв секретної інформації (технічної документації, виробів, їхніх дослідних зразків тощо);
рішення вищого органу управління боржника, а щодо державних підприємств - власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника про звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство;
довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву підписано представником;
інші документи, які підтверджують неплатоспроможність боржника.»
5. Боржник подає заяву до господарського суду за наявності майна, достатнього для покриття витрат, пов’язаних з провадженням у справі про банкрутство, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
6. Боржник зобов'язаний звернутися в місячний строк до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство у разі виникнення таких обставин:
задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов'язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами (загроза неплатоспроможності);
під час ліквідації боржника не у зв'язку з процедурою банкрутства встановлено неможливість боржника задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі;
в інших випадках, передбачених цим Кодексом.»
 
Враховано редакційно    
    -131- Іванчук А.В.
В абзаці четвертому частини другої цифри «101» замінити цифрами «30».
В абзаці п’ятому частини четвертої цифри «101» замінити цифрами «30»
 
Враховано    
171. 1. Заява про відкриття провадження у справі про банкрутство подається боржником або кредитором у письмовій формі та повинна містити:
 
      
172. найменування господарського суду, до якого подається заява;
 
      
173. ім'я або найменування боржника, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 
      
174. ім'я або найменування кредитора, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 
      
175. виклад обставин, що є підставою для звернення до суду;
 
      
176. перелік документів, що додаються до заяви.
 
-132- Довбенко М.В.
у статті 11 частину першу доповнити абзацом сьомим такого змісту: «Разом із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство до суду повинні бути надані документи, що підтверджують авансування заявником коштів на оплату основної винагороди арбітражного керуючого за 6 місяців в розмірі, передбаченому статтею 101 Кодексу.»
 
Враховано редакційно на стор.84-85     
177. 2. До заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство додаються:
 
      
178. докази сплати судового збору, крім випадків, коли згідно із законом він не підлягає сплаті;
 
      
179. довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву підписано представником.
 
-133- Алексєєв І.С.
У статті 11 частину другу доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«докази авансування винагороди арбітражному керуючому, у розмірі, визначеному абзацом першим частини другої статті 101 цього Кодексу.»;
 
Враховано редакційно а стор.84-85     
    -134- Березенко С.І.
Частину 2 статті 11 доповнити абзацами такого змісту:
«докази того, що сума безспірних вимог кредитора (кредиторів) сукупно становить не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, якщо інше не передбачено цим Кодексом;»
«рішення суду про задоволення вимог кредитора, що набрало законної сили;»
«відповідна постанова державного виконавця або приватного виконавця про відкриття виконавчого провадження з виконання вимог кредитора;»
«докази того, що сума вимог кредитора (кредиторів) не забезпечена повністю заставою майна боржника (за наявності застави).»
 
Враховано редакційно на стор.84-85   
    -135- Довбенко М.В.
частину другу доповнити абзацами четвертим та п’ятим такого змісту:
«докази того, що сума безспірних вимог кредитора (кредиторів) сукупно становить не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, якщо інше не передбачено цим Кодексом;
докази авансування витрат на процедуру банкрутства.»
 
Відхилено    
180. 3. До заяви боржника додаються також:
 
      
181. установчі документи боржника - юридичної особи;
 
      
182. бухгалтерський баланс боржника на останню звітну дату;
 
      
183. перелік кредиторів боржника, вимоги яких визнаються боржником, із зазначенням загальної суми грошових вимог усіх кредиторів, а також щодо кожного кредитора - його імені або найменування, його місцезнаходження або місця проживання, ідентифікаційного коду юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності), суми грошових вимог (загальної суми заборгованості, заборгованості за основним зобов'язанням та суми неустойки (штрафу, пені) окремо), підстав виникнення зобов'язань, а також строку їх виконання згідно із законом або договором;
 
      
184. перелік майна боржника із зазначенням його балансової вартості та місцезнаходження, а також загальна балансова вартість майна;
 
      
185. перелік майна, що перебуває у заставі або є обтяженим у інший спосіб, його місцезнаходження, вартість, а також інформація про кредиторів, на користь яких вчинено обтяження майна боржника, їх ім'я або найменування, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційні коди юридичних осіб або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), суми їх грошових вимог, підстави виникнення зобов'язань, а також строки їх виконання згідно із законом або договором;
 
      
186. довідка органів приватизації (органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності) стосовно наявності або відсутності на балансі підприємства, щодо якого відкрито провадження у справі про банкрутство, державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до його статутного капіталу;
 
      
187. перелік осіб, що мають невиконані зобов'язання перед боржником, із зазначенням вартості таких зобов'язань, терміну виконання та підстав виникнення;
 
      
188. відомості про всі рахунки боржника, відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах, їх реквізити;
 
-136- Демчак Р.Є.
у абзаці дев’ятому частини третьої статті 11 слова «та інших фінансово-кредитних установах» виключити.
 
Відхилено      
189. відомості про всі рахунки, на яких обліковуються цінні папери, що належать боржнику, їх реквізити;
 
      
190. протокол загальних зборів (конференції) працівників боржника, відповідне рішення первинної профспілкової організації боржника (за наявності кількох первинних організацій - їхнє спільне рішення), на яких обраний представник працівників боржника для участі у справі про банкрутство, якщо такі збори (конференція) відбулися до подачі заяви боржника до господарського суду;
 
      
191. копія спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, а в разі закінчення терміну дії такого дозволу - довідка про наявність у боржника матеріальних носіїв секретної інформації (технічної документації, виробів, їхніх дослідних зразків тощо);
 
      
192. рішення власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника про звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство;
 
      
193. довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву підписано представником;
 
-137- Алексєєв І.С.
Частину третю статті 11 доповнити абзацом п’ятнадцятим такого змісту:
«докази авансування винагороди арбітражному керуючому, у розмірі, визначеному абзацом першим частини другої статті 101 цього Кодексу;», у зв’язку з цим абзац п’ятнадцятий вважати відповідно абзацом шістнадцятим
 
Враховано редакційно на стор.84     
194. інші документи, які підтверджують неплатоспроможність боржника.
 
      
195. 4. Боржник подає заяву до господарського суду за наявності майна, достатнього для покриття витрат, пов’язаних з провадженням у справі про банкрутство, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
 
      
196. 5. Боржник зобов'язаний звернутися в місячний строк до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство у разі виникнення таких обставин:
 
      
197. задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов'язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами (загроза неплатоспроможності);
 
-138- Пташник В.Ю.
Виключити у частині 5 статті 11 абзац третій
 
Відхилено      
    -139- Голуб В.В.
Абзац другий частини 5 статті 11 законопроекту – виключити;
 
Відхилено    
198. під час ліквідації боржника не у зв'язку з процедурою банкрутства встановлено неможливість боржника задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі;
 
-140- Алексєєв І.С.
У частині п’ятій статті 11 абзац третій частини п’ятої виключити, у зв’язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом третім;
 
Враховано      
199. в інших випадках, передбачених цим Кодексом.
 
-141- Алексєєв І.С.
У статті 11 доповнити частину п’яту новим абзацом четвертим такого змісту:
«Якщо керівник боржника допустив порушення цих вимог, він несе солідарну відповідальність за незадоволення вимог кредиторів. Питання порушення керівником боржника зазначених вимог підлягає розгляду господарським судом при здійсненні провадження у справі про банкрутство. У разі виявлення такого порушення про це зазначається в ухвалі господарського суду, що є підставою для подальшого звернення кредиторів своїх вимог до зазначеної особи.»
 
Враховано на стор.86     
    -142- Євтушок С.М.
Абзац четвертий частини 5 статті 11 вилучити.
 
Відхилено    
    -143- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Частину п’яту статті 11 проекту доповнити абзацом такого змісту:
«Посадові особи боржника – юридичної особи, винні у невиконанні або неналежному виконанні обов'язку боржника, передбаченого цією частиною, несуть разом з боржником солідарну відповідальність за його зобов'язаннями перед кредиторами.»
 
Враховано редакційно на стор.86   
200. 6. Заява кредитора, крім відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, повинна містити відомості про розмір вимог кредитора до боржника із зазначенням окремо розміру неустойки (штрафу, пені), яка підлягає сплаті.
 
      
201. 7. До заяви кредитора додаються також:
 
      
202. докази надсилання боржнику копії заяви і доданих до неї документів;
 
      
203. до заяви кредитора - органу доходів і зборів чи інших органів, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, додаються докази вжиття заходів до отримання відповідної заборгованості у встановленому законодавством порядку.
 
      
204. 8. Заява кредитора може ґрунтуватися на об'єднаній заборгованості боржника за сукупністю його різних зобов'язань перед цим кредитором.
 
      
205. Кредитори мають право об'єднати свої вимоги до боржника і звернутися до суду з однією спільною заявою. Така заява підписується всіма кредиторами, які об'єднали свої вимоги до боржника.
 
      
206. 9. За подання кредитором заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство справляється судовий збір у порядку, передбаченому законом.
 
      
207. Стаття 12. Прийняття заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство
 
-144- Іванчук А.В.
Статтю 12 вважати статею 35
 
Враховано   Стаття 35. Прийняття заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство
 
208. 1. У разі відсутності підстав для відмови у прийнятті або для повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство господарський суд приймає заяву до розгляду, про що не пізніше п'яти днів з дня її надходження виносить ухвалу, в якій зазначаються:
 
-145- Сидорович Р.М.
В абзаці першому частини першої статті 12 слова «відмови у прийнятті» замінити словами «залишення заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність без руху».
 
Враховано редакційно   1. У разі відсутності підстав для відмови у прийнятті, залишення без руху або для повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство господарський суд приймає заяву до розгляду, про що не пізніше п'яти днів з дня її надходження виносить ухвалу, в якій зазначаються:
 
209. дата проведення підготовчого засідання суду;
 
   дата проведення підготовчого засідання суду;
 
210. прізвище, ім’я та по батькові арбітражних керуючих, визначених шляхом автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.
 
   прізвище, ім’я та по батькові арбітражних керуючих, визначених шляхом автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.
 
211. Ухвалою про прийняття заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство господарський суд має право вирішити питання про:
 
   Ухвалою про прийняття заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство господарський суд має право вирішити питання про:
 
212. зобов'язання заявника, боржника та інших осіб надати суду додаткові відомості, необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство;
 
   зобов'язання заявника, боржника та інших осіб надати суду додаткові відомості, необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство;
 
213. вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника та боржнику приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби.
 
-146- Воропаєв Ю.М.
У абзаці шостому частини 1 ст.12 вилучити слова «а також відчужувати основні засоби.»
 
Відхилено   вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника та боржнику приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби.
 
214. 2. Підготовче засідання суду проводиться не пізніше чотирнадцятого дня з дня винесення ухвали про прийняття заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, а за наявності поважних причин (здійснення сплати грошових зобов’язань кредиторам тощо) - не пізніше двадцятого дня
 
   2. Підготовче засідання суду проводиться не пізніше чотирнадцятого дня з дня винесення ухвали про прийняття заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, а за наявності поважних причин (здійснення сплати грошових зобов’язань кредиторам тощо) - не пізніше двадцятого дня
 
215. 3. Ухвала про прийняття заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство надсилається сторонам та органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника, державному реєстратору за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника, органу, уповноваженому управляти державним майном боржника, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків, арбітражним керуючим, визначеним шляхом автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.
 
-147- Алексєєв І.С.
У частині третій статті 12 слова «за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника» замінити словами «, приватному виконавцю, у якого перебуває виконавче провадження на виконанні».
 
Відхилено   3. Ухвала про прийняття заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство надсилається сторонам та органу державної виконавчої служби, приватному виконавцю, у якого перебуває виконавче провадження на виконанні, державному реєстратору за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника, органу, уповноваженому управляти державним майном боржника, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків, арбітражним керуючим, визначеним шляхом автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.
 
    -148- Сидорович Р.М.
В частині третій статті 12 слова «та органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника, державному реєстратору за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника» виключити.
 
Відхилено    
216. Стаття 13. Відзив боржника
 
-149- Іванчук А.В.
Статтю 13 вважати статтею 36
 
Враховано   Стаття 36. Відзив боржника
 
217. 1. Боржник до дати проведення підготовчого засідання надає до господарського суду та заявнику відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство. До відзиву боржника мають бути додані докази відправлення заявнику копії відзиву.
 
   1. Боржник до дати проведення підготовчого засідання надає до господарського суду та заявнику відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство. До відзиву боржника мають бути додані докази відправлення заявнику копії відзиву.
 
218. 2. Крім відомостей, передбачених Господарським процесуальним кодексом України, у відзиві боржника мають бути зазначені:
 
   2. Крім відомостей, передбачених Господарським процесуальним кодексом України, у відзиві боржника мають бути зазначені:
 
219. наявні у боржника заперечення щодо вимог заявника (заявників);
 
   наявні у боржника заперечення щодо вимог заявника (заявників);
 
220. загальна сума заборгованості боржника перед кредиторами за зобов'язаннями, що передбачають виплату грошей, у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), з виплати заробітної плати;
 
   загальна сума заборгованості боржника перед кредиторами за зобов'язаннями, що передбачають виплату грошей, у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), з виплати заробітної плати;
 
221. відомості про наявне у боржника майно, а також про всі рахунки боржника в установах банків та інших фінансово-кредитних установах, реквізити рахунків;
 
-150- Демчак Р.Є.
у абзаці четвертому частини другої статті 13 слова «та інших фінансово-кредитних установах» виключити.
 
Відхилено   відомості про наявне у боржника майно, а також про всі рахунки боржника в установах банків та інших фінансово-кредитних установах, реквізити рахунків;
 
222. відомості про всі рахунки, на яких обліковуються цінні папери, що належать боржнику у зберігачів, депозитаріїв, утримувачів, їх реквізити;
 
   відомості про всі рахунки, на яких обліковуються цінні папери, що належать боржнику у зберігачів, депозитаріїв, утримувачів, їх реквізити;
 
223. відомості про проведення боржником діяльності, пов'язаної із державною таємницею;
 
   відомості про проведення боржником діяльності, пов'язаної із державною таємницею;
 
224. докази необґрунтованості вимог заявника (за їх наявності).
 
   докази необґрунтованості вимог заявника (за їх наявності).
 
225. 3. У відзиві боржника можуть бути зазначені й інші відомості, що мають значення для розгляду справи.
 
   3. У відзиві боржника можуть бути зазначені й інші відомості, що мають значення для розгляду справи.
 
226. До відзиву боржника також можуть бути додані наявні у боржника клопотання.
 
   До відзиву боржника також можуть бути додані наявні у боржника клопотання.
 
227. До відзиву також додається довідка органів приватизації (органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності) стосовно наявності або відсутності на балансі підприємства, щодо якого відкрито провадження у справі про банкрутство, державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до його статутного капіталу.
 
   До відзиву також додається довідка органів приватизації (органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності) стосовно наявності або відсутності на балансі підприємства, щодо якого відкрито провадження у справі про банкрутство, державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до його статутного капіталу.
 
228. 4. Відсутність відзиву на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство не перешкоджає провадженню у справі.
 
   4. Відсутність відзиву на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство не перешкоджає провадженню у справі.
 
229. Стаття 14. Відмова у прийнятті заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство
 
-151- Сидорович Р.М.
Статтю 14 викласти у наступній редакції:
«Стаття 14. Залишення заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність без руху
1. Господарський суд не пізніше п'яти днів з дня надходження заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство залишає її без руху, якщо заяву подано без додержання вимог, викладених у статті 11 цього Кодексу та з інших підстав для залишення заяви без руху, передбачених статтею 174 Господарського процесуального кодексу України, про що постановляє ухвалу.
2. В ухвалі про залишення заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність без руху зазначаються недоліки заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення заяви без руху. Якщо ухвала про залишення заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).
3. Якщо позивач усунув недоліки заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтю 12 цього Кодексу.
4. Якщо заявник не усунув недоліки заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається заявнику.»
 
Враховано частково   Стаття 37. Відмова у прийнятті заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, залишення заяви без руху
1. Господарський суд не пізніше п'яти днів з дня надходження заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство відмовляє у прийнятті заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо:
провадження у справі про банкрутство боржника не допускається згідно Кодексу;
заява надійшла від кредитора, вимоги якого включені до затвердженого плану санації відповідно до статті 5 цього Кодексу, і відсутні докази невиконання зобов'язань за таким планом санації;
стосовно боржника вже відкрито провадження у справі про банкрутство;
юридичну особу - боржника припинено в установленому законодавством порядку.
2. Про відмову у прийнятті заяви виноситься ухвала, яка надсилається заявнику разом із заявою та доданими до неї документами.
3.Господарський суд залишає без руху заяву про відкриття провадження у справі з підстав, передбачених статтею 174 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням вимог цього Кодексу.
 
    -152- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Білоцерковець Д.О.
Продан О.П.
Бєлькова О.В.
Різаненко П.О.
Статтю 14 викласти в такій редакції:
«Стаття 14. Відмова у прийнятті заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, залишення заяви без руху
Господарський суд не пізніше п'яти днів з дня надходження заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство відмовляє у її прийнятті та повертає заяву, якщо:
провадження у справі про банкрутство боржника не допускається згідно Кодексу;
справа не підсудна даному господарському суду;
стосовно боржника вже відкрито провадження у справі про банкрутство;
юридичну особу - боржника припинено в установленому законодавством порядку;
до боржника заявлено вимоги, які не є безспірними;
господарським судом затверджено план санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство згідно зі статтею 6 цього Кодексу.
2.Про відмову у прийнятті заяви виноситься ухвала, яка надсилається заявнику разом із заявою та доданими до неї документами.
3.Господарський суд залишає без руху заяву про відкриття провадження у справі з підстав, передбачених статтею 174 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням вимог цього Кодексу.»
 
Враховано частково    
230. Господарський суд не пізніше п'яти днів з дня надходження заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство залишає її без руху, якщо:
 
-153- Воропаєв Ю.М.
Абзац перший статті 14 викласти у такій редакції:
«Господарський суд не пізніше п'яти днів з дня надходження заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство відмовляє у прийнятті заяви, якщо:»
 
Враховано редакційно      
    -154- Одарченко Ю.В.
Абзац перший статті 14 викласти у наступній редакції:
«1. Господарський суд не пізніше п'яти днів з дня надходження заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство відмовляє у її прийнятті якщо:»
 
Враховано редакційно    
    -155- Сажко С.М.
Статтю 14 законопроекту викласти в новій редакції:
«Стаття 14. Відмова у прийнятті заяви про відкриття справи про банкрутство
1. Господарський суд не пізніше п'яти днів з дня надходження заяви про відкриття справи про банкрутство відмовляє у її прийнятті, якщо:
провадження у справі про банкрутство боржника не допускається згідно із законом;
справа не підсудна даному господарському суду;
стосовно боржника вже порушено справу про банкрутство;
юридичну особу - боржника припинено в установленому законодавством порядку;
до боржника заявлено вимоги, які не є безспірними;
вимоги кредитора повністю забезпечені заставою майна боржника;
господарським судом затверджено план санації боржника до відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство згідно зі статтею 6 цього Кодексу;
з інших підстав, передбачених статтею 174 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням вимог цього Закону.
2. Про відмову у прийнятті заяви виноситься ухвала, яка надсилається заявнику разом із заявою та доданими до неї документами.»
 
Враховано частково    
    -156- Алексєєв І.С.
У частині першій статті 14 в абзаці першому слова «залишає її без руху» замінити словами «відмовляє у прийнятті заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство»;
 
Враховано    
231. провадження у справі про банкрутство боржника не допускається згідно Кодексу;
 
      
232. справа не підсудна даному господарському суду;
 
      
233. стосовно боржника вже відкрито провадження у справі про банкрутство;
 
      
234. юридичну особу - боржника припинено в установленому законодавством порядку;
 
      
235. до боржника заявлено вимоги, які не є безспірними;
 
-157- Алексєєв І.С.
У частині першій статті 14 абзац шостий виключити, у зв’язку з цим абзац сьомий вважати відповідно абзацом шостим;
 
Враховано      
    -158- Пташник В.Ю.
Виключити в частині 1 статті 14 абзац 6;»
 
Враховано    
    -159- Голуб В.В.
Абзац шостий частини 1 статті 14 законопроекту – виключити
 
Враховано    
236. господарським судом затверджено план санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство згідно зі статтею 6 цього Кодексу;
 
-160- Пташник В.Ю.
Виключити в частині 1 статті 14 абзац 7;»
 
Враховано      
    -161- Голуб В.В.
Абзац сьомий частини 1 статті 14 законопроекту – виключити
 
Враховано    
237. з інших підстав, передбачених статтею 174 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням вимог цього Кодексу.
 
-162- Алексєєв І.С.
У частині першій статті 14 абзац восьмий виключити
 
Враховано      
238. 2. Про залишення заяви без руху виноситься ухвала, яка надсилається заявнику разом із заявою та доданими до неї документами.
 
-163- Алексєєв І.С.
У частині другій статті 11 слова «залишення заяви без руху» замінити словами «відмову у прийнятті заяви».
 
Враховано      
    -164- Одарченко Ю.В.
У частині другій статті 14 слова «без руху» замінити на слова «відмову у прийнятті».
 
Враховано    
239. Стаття 15. Повернення, відкликання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство
 
-165- Іванчук А.В.
Статтю 15 вважажти 38
В абзаці п’ятому частини шостої слова та цифри «частини п’ятої статті 11» замінити словами та цифрами «частини шостої статті 34».
 
Враховано   Стаття 38. Повернення, відкликання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство
1. Господарський суд не пізніше п'яти днів з дня надходження до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство або закінчення строку на усунення недоліків заяви повертає її та додані до неї документи без розгляду, якщо:
заяву подано особою, яка не має процесуальної дієздатності, не підписано або підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано;
до постановлення ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство від заявника надійшла заява про відкликання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство;
заявником подано до цього самого суду іншу заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство щодо цього самого боржника і щодо такої заяви на час вирішення питання про відкриття провадження у справі, що розглядається, не постановлена ухвала про відкриття або відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство, повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.
2. Про повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство без розгляду суд виносить ухвалу.
3. Повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство не перешкоджає повторному зверненню з такою заявою до господарського суду у встановленому порядку.
4. У разі повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство з підстави, передбаченої абзацом четвертим частини першох цієї статті, судовий збір, сплачений за подання заяви, не повертається.
5. Якщо про відкриття провадження у справі про банкрутство подано декілька заяв від різних заявників і одна з них повертається без розгляду, суддя розглядає інші заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.
6. Заява про відкриття провадження у справі про банкрутство може бути відкликана заявником (заявниками) до дати проведення підготовчого засідання суду.
У разі відкликання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство до винесення ухвали про її прийняття господарський суд виносить ухвалу про повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.
У разі відкликання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство після винесення ухвали про її прийняття до дати проведення підготовчого засідання суду господарський суд виносить ухвалу про залишення заяви без розгляду.
Господарський суд має право не прийняти відкликання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо це порушує чиї-небудь права чи охоронювані законом інтереси або якщо до господарського суду надійшла інша заява (заяви) кредитора (кредиторів) про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Боржник не має права відкликати заяву про відкриття провадження, подану ним відповідно до вимог частини шостої 34 цього Кодексу.
 
    -166- Алексєєв І.С.
Назву статті 15 перед словом «Повернення» доповнити словами «Залишення заяви без руху,»
 
Відхилено    
    -167- Сидорович Р.М.
Статтю 15 викласти у наступній редакції:
«Стаття 15. Повернення, відкликання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство
1. Господарський суд не пізніше п'яти днів з дня надходження до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність або закінчення строку на усунення недоліків заяви повертає її та додані до неї документи без розгляду, якщо:
заяву подано особою, яка не має процесуальної дієздатності, не підписано або підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано;
до постановлення ухвали про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність від заявника надійшла заява про відкликання заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність;
заявником подано до цього самого суду іншу заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність щодо цього самого боржника і щодо такої заяви на час вирішення питання про відкриття провадження у справі, що розглядається, не постановлена ухвала про відкриття або відмову у відкритті провадження у справі про неплатоспроможність, повернення заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.»
2. Про повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство без розгляду суд виносить ухвалу.
3. Повернення заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність не перешкоджає повторному зверненню з такою заявою до господарського суду у встановленому порядку.
4. У разі повернення заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність з підстави, передбаченої абзацом четвертим частини першох цієї статті, судовий збір, сплачений за подання заяви, не повертається.
5. Якщо про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність подано декілька заяв від різних заявників і одна з них повертається без розгляду, суддя розглядає інші заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.
6. Заява про відкриття провадження у справі про банкрутство може бути відкликана заявником (заявниками) до дати проведення підготовчого засідання суду.
У разі відкликання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство до винесення ухвали про її прийняття господарський суд виносить ухвалу про повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.
У разі відкликання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство після винесення ухвали про її прийняття до дати проведення підготовчого засідання суду господарський суд виносить ухвалу про залишення заяви без розгляду.
Господарський суд має право не прийняти відкликання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо це порушує чиї-небудь права чи охоронювані законом інтереси або якщо до господарського суду надійшла інша заява (заяви) кредитора (кредиторів) про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Боржник не має права відкликати заяву про відкриття провадження, подану ним відповідно до вимог частини п'ятої статті 11 цього Кодексу.»
 
Враховано    
240. 1. Господарський суд не пізніше п'яти днів з дня надходження до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство повертає її та додані до неї документи без розгляду, якщо:
 
-168- Довбенко М.В.
у статті 15 частину першу викласти у наступній редакції:
«1. Господарський суд не пізніше п'яти днів з дня надходження до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство повертає її та додані до неї документи без розгляду, якщо:
заяву підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посаду якої у заяві не зазначено;
заява не відповідає змісту вимог, зазначених у цьому Кодексі;
не подано доказів щодо сплати судового збору у встановлених порядку та розмірі;
не подано доказів авансування заявником основної винагороди арбітражного керуючого за 6 місяців в розмірі відповідно до статті 101 цього Кодексу;
не виконано умов частини третьої статті 10 цього Кодексу;
заявник-кредитор не надав доказів надсилання боржнику копії заяви і доданих до неї документів;
з інших підстав, передбачених статтею 174 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням вимог цього Кодексу.»
 
Враховано редакційно      
241. заяву підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посаду якої у заяві не зазначено;
 
      
242. заява не відповідає змісту вимог, зазначених у цьому Кодексі;
 
      
243. не подано доказів щодо сплати судового збору у встановлених порядку та розмірі;
 
      
244. заявником-кредитором не виконано умов частини третьої статті 10 цього Кодексу;
 
      
245. заявник-кредитор не надав доказів надсилання боржнику копії заяви і доданих до неї документів;
 
      
246. з інших підстав, передбачених статтею 174 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням вимог цього Кодексу.
 
-169- Алексєєв І.С.
У абзаці сьомому ст.15 слова «передбачених статтею» замінити словами «передбачених частиною п’ятою статті»
 
Враховано редакційно      
    -170- Одарченко Ю.В.
Частину першу статті 15 доповнити абзацом наступного змісту:
«розмір безспірної заборгованості боржника перед кредитором або сукупний розмір безспірної заборгованості боржника перед кредиторами, які підписали заяву становить менше 300 мінімальних заробітних плат станом на день подання заяви, або строк не виконання таких зобов’язань становить менше трьох місяців.»
 
Відхилено    
247. 2. Повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство не перешкоджає повторному зверненню з такою заявою до господарського суду у встановленому порядку.
 
      
248. 3. Якщо про відкриття провадження у справі про банкрутство подано кілька заяв і одна з них повертається без розгляду, суддя розглядає інші заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.
 
      
249. 4. Про повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство без розгляду суд виносить ухвалу.
 
      
250. 5. Заява про відкриття провадження у справі про банкрутство може бути відкликана заявником (заявниками) до дати проведення підготовчого засідання суду.
 
      
251. У разі відкликання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство до винесення ухвали про її прийняття господарський суд виносить ухвалу про повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.
 
      
252. У разі відкликання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство після винесення ухвали про її прийняття до дати проведення підготовчого засідання суду господарський суд виносить ухвалу про залишення заяви без розгляду.
 
      
253. Господарський суд має право не прийняти відкликання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, якщо це порушує чиї-небудь права чи охоронювані законом інтереси або якщо до господарського суду надійшла інша заява (заяви) кредитора (кредиторів) про відкриття провадження у справі про банкрутство.
 
      
254. Боржник не має права відкликати заяву про відкриття провадження, подану ним відповідно до вимог частини п'ятої статті 11 цього Кодексу.
 
      
255. Стаття 16. Відкриття провадження у справі про банкрутство
 
-171- Іванчук А.В.
Статтю 16 вважажати статтею 39, В частині чотирнадцятій цифри «21» замінити цифрами «44».
 
Враховано   Стаття 39. Відкриття провадження у справі про банкрутство
 
256. 1. Перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з'ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом.
 
   1. Перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з'ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом.
 
257. Крім учасників провадження у справі участь у підготовчому засіданні мають право брати три кредитори з найбільшими грошовими вимогами до боржника (станом на дату прийняття заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство), якщо перелік кредиторів та інформація про розмір їх вимог були надані боржником у своєму відзиві або заяві про відкриття провадження у справі про банкрутство. Обов’язок повідомлення таких кредиторів про їх право бути присутніми у підготовчому засіданні та брати участь у призначенні розпорядника майна у порядку, встановленому цим Кодексом, та надання суду доказів про виконання цього обов’язку покладається на боржника. Неявка вказаних кредиторів у судове засідання не перешкоджають проведенню засідання та не можуть бути підставою для відкладення судового розгляду.
 
-172- Довбенко М.В.
у статті 16 у частині першій абзац другий виключити;
 
Враховано      
    -173- Воропаєв Ю.М.
Абзац другий частини першої статті 16 виключити.
 
Враховано    
    -174- Сидорович Р.М.
В статті 16 абзац другий частини першої виключити.
 
Враховано    
258. Неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання.
 
   Неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання.
 
259. 2. У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, а також вирішує інші питання, пов'язані з розглядом справи.
 
   2. У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, а також вирішує інші питання, пов'язані з розглядом справи.
 
260. 3. Якщо провадження у справі відкривається за заявою кредитора, господарський суд перевіряє обґрунтованість його вимог, їх безспірність, вжиття заходів щодо примусового стягнення за цими вимогами в порядку виконавчого провадження.
 
-175- Сажко С.М.
В абзаці першому частини 3 статті 16 законопроекту слова «вжиття заходів щодо примусового стягнення за цими вимогами в порядку виконавчого провадження» виключити.
 
Враховано редакційно   3. Якщо провадження у справі відкривається за заявою кредитора, господарський суд перевіряє можливість боржника виконати майнові зобов’язання, строк яких настав. Боржник може надати підтвердження спроможності виконати свої зобов’язання та погасити борги.
 
    -176- Сидорович Р.М.
В абзаці першому частини третьої слова «вжиття заходів щодо примусового стягнення за цими вимогами в порядку виконавчого провадження» виключити.
 
Враховано редакційно    
    -177- Алексєєв І.С.
У статті 16частину третю викласти в такій редакції:
«3. Якщо провадження у справі відкривається за заявою кредитора, господарський суд перевіряє можливість боржника виконати майнові зобов’язання, строк яких настав. Боржник може надати підтвердження спроможності виконати свої зобов’язання та погасити борги.»;
 
Враховано    
261. У разі звернення до господарського суду боржника із заявою про відкриття проовадження у справі про банкрутство у підготовчому засіданні з'ясовуються ознаки неплатоспроможності боржника або її загрози.
 
      
262. 4. У разі якщо до господарського суду до дня підготовчого засідання надійшло кілька заяв і провадження у справі про банкрутство відкрито за однією з них, інші ухвалою господарського суду приєднуються до матеріалів справи і розглядаються одночасно.
 
-178- Сидорович Р.М.
В абзаці першому частини четвертої слова «провадження у справі про банкрутство відкрито за однією з них» замінити словами «одна з них прийнята судом до розгляду».
 
Враховано   4. У разі якщо до господарського суду до дня підготовчого засідання надійшло кілька заяв і одна з них прийнята судом до розгляду, інші ухвалою господарського суду приєднуються до матеріалів справи і розглядаються одночасно.
 
263. У разі визнання вимог заявника необґрунтованими господарський суд оцінює обґрунтованість вимог інших заяв кредиторів, приєднаних до матеріалів справи, і вирішує питання про відкриття провадження у справі про банкрутство у порядку, передбаченому цією статтею.
 
   У разі визнання вимог заявника необґрунтованими господарський суд оцінює обґрунтованість вимог інших заяв кредиторів, приєднаних до матеріалів справи, і вирішує питання про відкриття провадження у справі про банкрутство у порядку, передбаченому цією статтею.
 
264. 6. За наслідками розгляду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство та відзиву боржника господарський суд виносить ухвалу про:
 
   5. За наслідками розгляду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство та відзиву боржника господарський суд виносить ухвалу про:
 
265. відкриття провадження у справі про банкрутство;
 
   відкриття провадження у справі про банкрутство;
 
266. відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство.
 
   відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство.
 
267. 7. Суд відмовляє в відкритті провадження у справі про банкрутство, якщо:
 
   6. Суд відмовляє в відкритті провадження у справі про банкрутство, якщо:
 
268. вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження;
 
   вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження;
 
269. вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду;
 
   вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду;
 
270. на момент звернення до суду відсутні підстави, передбачені частиною третьою статті 10 цього Кодексу;
 
-179- Алексєєв І.С.
абзац четвертий частини сьомої статті 16 виключити.
 
Враховано      
271. за наявності підстав, передбачених статтею 15 цього Кодексу;
 
-180- Сидорович Р.М.
В частині сьомій абзац п’ять виключити
 
Враховано      
272. не покрито витрати по справі шляхом авансування заявником на депозитний рахунок нотаріуса винагороди розпоряднику майна в мінімальному розмірі, встановленому Кодексом, за сто шістдесят днів виконання повноважень та відсутні інші джерела покриття цих витрат.
 
-181- Довбенко М.В.
у статті 16 у частині сьомій абзац шостий виключити;
 
Враховано      
    -182- Сидорович Р.М.
В частині сьомій абзац шість виключити
 
Враховано    
    -183- Воропаєв Ю.М.
Абзац шостий частини сьомої статті 16 виключити.
 
Враховано    
    -184- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Білоцерковець Д.О.
Продан О.П.
Бєлькова О.В.
Різаненко П.О.
абзац шостий частини сьомої викласти в такій редакції:
«не покрито витрати по справі шляхом авансування заявником на депозитний рахунок суду, який розглядає справу про банкрутство винагороди розпоряднику майна в мінімальному розмірі, встановленому Кодексом, за сто шістдесят днів виконання повноважень та відсутні інші джерела покриття цих витрат;»
 
Відхилено    
    -185- Шпенов Д.Ю.
У статті 16 у частині сьомій абзац шостий викласти в наступній редакції: «не покрито витрати по справі шляхом авансування заявником на депозитний рахунок нотаріуса винагороди розпоряднику майна в мінімальному розмірі, встановленому Кодексом, за сто шістдесят днів виконання повноважень з врахуванням витрат на обслуговування депозитного рахунку нотаріуса та відсутні інші джерела покриття цих витрат.»
 
Відхилено    
    -186- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Білоцерковець Д.О.
Продан О.П.
Бєлькова О.В.
Різаненко П.О.
частину сьому доповнити абзацом такого змісту:
«не надано доказів вжиття заходів щодо примусового стягнення за вимогами які є підставою для відкриття провадження у справі про банкрутство в порядку виконавчого провадження.»
 
Відхилено    
273. 8. Відмова у відкритті провадження у справі про банкрутство не перешкоджає повторному зверненню до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство за наявності підстав, встановлених цим Кодексом,
 
   7. Відмова у відкритті провадження у справі про банкрутство не перешкоджає повторному зверненню до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство за наявності підстав, встановлених цим Кодексом,
 
274. 9. В ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство зазначається про:
 
   8. В ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство зазначається про:
 
275. відкриття провадження у справі про банкрутство;
 
   відкриття провадження у справі про банкрутство;
 
276. визнання вимог кредитора та їх розмір;
 
   визнання вимог кредитора та їх розмір;
 
277. введення мораторію на задоволення вимог кредиторів;
 
   введення мораторію на задоволення вимог кредиторів;
 
278. введення процедури розпорядження майном;
 
   введення процедури розпорядження майном;
 
279. призначення розпорядника майна, встановлення розміру оплати його послуг та джерела її сплати;
 
   призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати;
 
280. вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави;
 
-187- Воропаєв Ю.М.
У частині 9 ст.16 виключити слова «а також відчужувати основні засоби та предмети застави;»
 
Відхилено   вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави;
 
281. строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів, який не може перевищувати місяця та двадцяти днів після дати проведення підготовчого засідання суду;
 
   строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів, який не може перевищувати місяця та двадцяти днів після дати проведення підготовчого засідання суду;
 
282. дату складення розпорядником майна реєстру вимог кредиторів та подання його на затвердження до господарського суду, яка не може бути пізніше місяця та двадцяти днів після дати проведення підготовчого засідання суду;
 
-188- Сидорович Р.М.
Абзац дев’ятий частини дев’ятої виключити.
 
Враховано      
283. дату попереднього засідання суду, яке має відбутися не пізніше двох місяців та десяти днів, а в разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду;
 
-189- Березкін С.С.
Слова «двох місяців та десяти днів» замінити на «70 календарних днів»
 
Враховано   дату попереднього засідання суду, яке має відбутися не пізніше 70 календарних днів, а в разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду;
 
284. строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника, який не може перевищувати двох місяців, а в разі значного обсягу майна - трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду.
 
   строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника, який не може перевищувати двох місяців, а в разі значного обсягу майна - трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду.
 
285. 10. З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, у мережі Інтернет на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня винесення ухвали суду про відкриття провадження у справі про банкрутство судом оприлюднюється повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника (офіційне оприлюднення).
 
   9. З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, у мережі Інтернет на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня винесення ухвали суду про відкриття провадження у справі про банкрутство судом оприлюднюється повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника (офіційне оприлюднення).
 
286. Доступ до інформації про провадження у справах про банкрутство розміщеної на офіційному веб-порталі судової влади України, є вільним та безоплатним.
 
   Доступ до інформації про провадження у справах про банкрутство розміщеної на офіційному веб-порталі судової влади України, є вільним та безоплатним.
 
287. Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство повинне містити ім’я або найменування боржника, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), найменування та адресу господарського суду, номер справи, дату офіційного оприлюднення повідомлення, відомості про розпорядника майна (ім’я, місцезнаходження), строк подання заяв кредиторів з вимогами до боржника.
 
   Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство повинне містити ім’я або найменування боржника, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), найменування та адресу господарського суду, номер справи, дату офіційного оприлюднення повідомлення, відомості про розпорядника майна (ім’я, місцезнаходження), строк подання заяв кредиторів з вимогами до боржника.
 
288. Інформація про відкриття провадження у справі про банкрутство додатково може оприлюднюватися на офіційному веб-сайті державного органу з питань банкрутства у мережі Інтернет, а також у будь-який інший спосіб, не заборонений законом.
 
   Інформація про відкриття провадження у справі про банкрутство додатково може оприлюднюватися на офіційному веб-сайті державного органу з питань банкрутства у мережі Інтернет, а також у будь-який інший спосіб, не заборонений законом.
 
289. 11. Господарський суд в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство може зобов'язати боржника провести аудит. Якщо у боржника немає для цього коштів, господарський суд може призначити проведення аудиту за рахунок кредитора (кредиторів) лише за згодою останнього (останніх).
 
   10. Господарський суд в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство може зобов'язати боржника провести аудит. Якщо у боржника немає для цього коштів, господарський суд може призначити проведення аудиту за рахунок кредитора (кредиторів) лише за згодою останнього (останніх).
 
290. Відсутність аудиторського висновку не перешкоджає провадженню у справі про банкрутство.
 
   Відсутність аудиторського висновку не перешкоджає провадженню у справі про банкрутство.
 
291. 12. Якщо в заяві боржника про відкриття провадження у справі про банкрутство або відзиві боржника міститься інформація про провадження ним діяльності, пов'язаної з державною таємницею, суд виносить та надсилає сторонам і державному органу з питань банкрутства ухвалу про відкладення проведення підготовчого засідання суду на час, необхідний для оформлення допуску до державної таємниці арбітражному керуючому. Такий строк не може перевищувати тридцяти днів.
 
   11. Якщо в заяві боржника про відкриття провадження у справі про банкрутство або відзиві боржника міститься інформація про провадження ним діяльності, пов'язаної з державною таємницею, суд виносить та надсилає сторонам і державному органу з питань банкрутства ухвалу про відкладення проведення підготовчого засідання суду на час, необхідний для оформлення допуску до державної таємниці арбітражному керуючому. Такий строк не може перевищувати тридцяти днів.
 
292. У разі відмови у наданні допуску до державної таємниці зазначеному арбітражному керуючому господарський суд призначає нового арбітражного керуючого в порядку, встановленому цим Кодексом.
 
   У разі відмови у наданні допуску до державної таємниці зазначеному арбітражному керуючому господарський суд призначає нового арбітражного керуючого в порядку, встановленому цим Кодексом.
 
293. 13. Ухвала про відкриття провадження у справі про банкрутство набирає законної сили з моменту її винесення.
 
   12. Ухвала про відкриття провадження у справі про банкрутство набирає законної сили з моменту її винесення.
 
294. 14. Процедура розпорядження майном вводиться господарським судом на строк, визначений частиною другою статті 21 цього Кодексу, одночасно з винесенням ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство.
 
   13. Процедура розпорядження майном вводиться господарським судом на строк, визначений частиною другою статті 44 цього Кодексу, одночасно з винесенням ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство.
 
295. 15. З моменту відкриття провадження у справі про банкрутство:
 
   14. З моменту відкриття провадження у справі про банкрутство:
 
296. пред'явлення конкурсними та забезпеченими кредиторами вимог до боржника та їх задоволення може відбуватися лише у порядку, передбаченому цим Кодексом, та в межах провадження у справі про банкрутство;
 
   пред'явлення конкурсними та забезпеченими кредиторами вимог до боржника та їх задоволення може відбуватися лише у порядку, передбаченому цим Кодексом, та в межах провадження у справі про банкрутство;
 
297. пред'явлення поточними кредиторами вимог до боржника та їх задоволення може відбуватися у випадку та порядку, передбачених цим Кодексом;
 
   пред'явлення поточними кредиторами вимог до боржника та їх задоволення може відбуватися у випадку та порядку, передбачених цим Кодексом;
 
298. арешт майна боржника чи інші обмеження боржника щодо розпорядження належним йому майном можуть бути застосовані виключно господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство;
 
   арешт майна боржника чи інші обмеження боржника щодо розпорядження належним йому майном можуть бути застосовані виключно господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство;
 
299. корпоративні права засновників (учасників, акціонерів) боржника реалізуються з урахуванням обмежень, встановлених цим Кодексом;
 
   корпоративні права засновників (учасників, акціонерів) боржника реалізуються з урахуванням обмежень, встановлених цим Кодексом;
 
300. задоволення вимог засновника (учасника) боржника - юридичної особи про виділення частки в майні боржника у зв'язку з виходом із складу його учасників забороняється;
 
   задоволення вимог засновника (учасника) боржника - юридичної особи про виділення частки в майні боржника у зв'язку з виходом із складу його учасників забороняється;
 
301. рішення про реорганізацію або ліквідацію юридичної особи - боржника приймається в порядку, визначеному цим Кодексом.
 
   рішення про реорганізацію або ліквідацію юридичної особи - боржника приймається в порядку, визначеному цим Кодексом.
 
302. 16. Ухвала про відкриття провадження у справі про банкрутство не пізніше трьох днів з дня її винесення надсилається боржнику, кредитору (кредиторам) та іншим особам, які беруть участь або мають взяти участь у цій справі (власнику майна, органу, уповноваженому управляти майном боржника, тощо), органу доходів і зборів, місцевому загальному суду, відповідному органу або особі, яка здійснює примусове виконання судових рішень, рішень інших органів, за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника.
 
   15. Ухвала про відкриття провадження у справі про банкрутство не пізніше трьох днів з дня її винесення надсилається боржнику, кредитору (кредиторам) та іншим особам, які беруть участь або мають взяти участь у цій справі (власнику майна, органу, уповноваженому управляти майном боржника, тощо), органу доходів і зборів, місцевому загальному суду, відповідному органу або особі, яка здійснює примусове виконання судових рішень, рішень інших органів, за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника.
 
303. У разі вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів копія ухвали надсилається також установам, що здійснюють облік нерухомого та рухомого майна (органам державної реєстрації речових прав, державним нотаріальним конторам, органам державної автомобільної інспекції за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника тощо, установам банків, що обслуговують рахунки боржника, незалежним реєстраторам, особам, які ведуть облік цінних паперів, що належать боржнику (зберігачу, депозитарію, утримувачу), а також установі, що веде державні реєстри обтяжень майна.
 
   У разі вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів копія ухвали надсилається також установам, що здійснюють облік нерухомого та рухомого майна (органам державної реєстрації речових прав, державним нотаріальним конторам, органам державної автомобільної інспекції за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника тощо, установам банків, що обслуговують рахунки боржника, незалежним реєстраторам, особам, які ведуть облік цінних паперів, що належать боржнику (зберігачу, депозитарію, утримувачу), а також установі, що веде державні реєстри обтяжень майна.
 
304. 17. При розгляді справи про банкрутство суб'єкта господарювання, який є учасником (тимчасовим учасником) Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно, до справи залучається Гарантійний фонд виконання зобов'язань за складськими документами на зерно.
 
   16. При розгляді справи про банкрутство суб'єкта господарювання, який є учасником (тимчасовим учасником) Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно, до справи залучається Гарантійний фонд виконання зобов'язань за складськими документами на зерно.
 
305. 18. Провадження у справі про банкрутство не підлягає зупиненню.
 
-190- Пташник В.Ю.
Виключити частину 18 статі 16
 
Відхилено   17. Провадження у справі про банкрутство юридичної особи не підлягає зупиненню.
 
    -191- Голуб В.В.
Частину 18 статті 16 законопроекту – виключити;
 
Відхилено    
    -192- Сидорович Р.М.
частину вісімнадцяту викласти у наступній редакції:
«18. Провадження у справі про неплатоспроможність юридичної особи не підлягає зупиненню.
Провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи та фізичної особи-підприємця може бути зупинено за наявності відомостей про відкриття спадщини на користь фізичної особи для вирішення у встановленому законом порядку питання щодо спадщини.»
 
Враховано частково    
306. Стаття 17. Забезпечення вимог кредиторів
 
-193- Іванчук А.В.
Статтю 17 вважажати статтею 40
 
Враховано   Стаття 40. Забезпечення вимог кредиторів
1. Господарський суд має право за клопотанням сторін або учасників справи про банкрутство чи за своєю ініціативою вжити заходів до забезпечення вимог кредиторів.
Господарський суд за клопотанням розпорядника майна, кредиторів або з власної ініціативи може заборонити боржнику вчиняти без згоди арбітражного керуючого правочини, а також зобов'язати боржника передати цінні папери, майно, інші цінності на зберігання третім особам, вчинити чи утриматися від вчинення певних дій або вжити інших заходів для збереження майна боржника (у тому числі шляхом позбавлення боржника права розпорядження його нерухомим майном без згоди розпорядника майна або суду, який розглядає справу про банкрутство; накладення арешту на конкретне рухоме майно боржника), про що виноситься ухвала.
2. У процедурі розпорядження майном за клопотанням розпорядника майна, сторін або інших учасників справи про банкрутство, що містить підтверджені відомості про перешкоджання керівником або органом управління боржника виконанню повноважень розпорядника майна, невжиття заходів щодо забезпечення збереження майна боржника, а також про вчинення ними дій, що порушують права та законні інтереси боржника або кредиторів, господарський суд має право припинити повноваження керівника або органу управління боржника та покласти виконання його обов'язків на розпорядника майна.
Про припинення повноважень керівника або органу управління боржника та покладання його обов’язків на розпорядника майна господарський суд виносить ухвалу.
3. З дня винесення господарським судом ухвали про припинення повноважень керівника або органу управління боржника відповідні посадові особи боржника, повноваження яких припинені ухвалою господарського суду, зобов'язані протягом трьох днів передати розпоряднику майна, а розпорядник майна прийняти бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.
4. Заходи щодо забезпечення вимог кредиторів діють відповідно до дня введення процедури санації і призначення керуючого санацією або до прийняття постанови про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури і призначення ліквідатора, або до закриття провадження у справі.
Господарський суд має право скасувати або змінити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів до настання зазначених обставин, про що виноситься ухвала.
 
    -194- Сидорович Р.М.
Статтю 17 викласти у наступній редакції:
«Стаття 17. Забезпечення вимог кредиторів
1. Господарський суд має право за клопотанням сторін або учасників справи про банкрутство чи за своєю ініціативою вжити заходів до забезпечення вимог кредиторів.
Господарський суд за клопотанням розпорядника майна, кредиторів або з власної ініціативи може заборонити боржнику вчиняти без згоди арбітражного керуючого правочини, а також зобов'язати боржника передати цінні папери, майно, інші цінності на зберігання третім особам, вчинити чи утриматися від вчинення певних дій або вжити інших заходів для збереження майна боржника (у тому числі шляхом позбавлення боржника права розпорядження його нерухомим майном без згоди розпорядника майна або суду, який розглядає справу про банкрутство; накладення арешту на конкретне рухоме майно боржника), про що виноситься ухвала.
2. У процедурі розпорядження майном за клопотанням розпорядника майна, сторін або інших учасників справи про банкрутство, що містить підтверджені відомості про перешкоджання керівником або органом управління боржника виконанню повноважень розпорядника майна, невжиття заходів щодо забезпечення збереження майна боржника, а також про вчинення ними дій, що порушують права та законні інтереси боржника або кредиторів, господарський суд має право припинити повноваження керівника або органу управління боржника та покласти виконання його обов'язків на розпорядника майна.
Про припинення повноважень керівника або органу управління боржника та покладання його обов’язків на розпорядника майна господарський суд виносить ухвалу.
3. З дня винесення господарським судом ухвали про припинення повноважень керівника або органу управління боржника відповідні посадові особи боржника, повноваження яких припинені ухвалою господарського суду, зобов'язані протягом трьох днів передати розпоряднику майна, а розпорядник майна прийняти бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.
4. Заходи щодо забезпечення вимог кредиторів діють відповідно до дня введення процедури санації і призначення керуючого санацією або до прийняття постанови про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури і призначення ліквідатора, або до закриття провадження у справі.
Господарський суд має право скасувати або змінити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів до настання зазначених обставин, про що виноситься ухвала.»
 
Враховано    
307. 1. Господарський суд має право за клопотанням сторін або учасників справи про банкрутство чи за своєю ініціативою вжити заходів до забезпечення вимог кредиторів.
 
-195- Левченко Ю.В.
З частини 1 статті 17 виключити слова «чи за своєю ініціативою», «або з власної ініціативи».
 
Відхилено      
308. Господарський суд за клопотанням розпорядника майна, кредиторів або з власної ініціативи може заборонити боржнику укладати без згоди арбітражного керуючого правочини (договори), а також зобов'язати боржника передати цінні папери, майно, інші цінності на зберігання третім особам, вчинити чи утриматися від вчинення певних дій або вжити інших заходів для збереження майна боржника (у тому числі шляхом позбавлення боржника права розпорядження його нерухомим майном без згоди розпорядника майна або суду, який розглядає справу про банкрутство; накладення арешту на конкретне рухоме майно боржника), про що виноситься ухвала.
 
-196- Воропаєв Ю.М.
У частині 1 ст.17 абзац другий виключити
 
Відхилено      
309. 2. У процедурі розпорядження майном за клопотанням розпорядника майна, сторін або інших учасників справи про банкрутство, що містить підтверджені відомості про перешкоджання керівником боржника виконанню повноважень розпорядника майна, а також про вчинення керівником боржника дій, що порушують права та законні інтереси боржника або кредиторів, господарський суд має право відсторонити керівника боржника від посади та покласти виконання його обов'язків на розпорядника майна. Про усунення керівника боржника від посади господарський суд виносить ухвалу.
 
-197- Воропаєв Ю.М.
Частину 2 ст.17 виключити
 
Відхилено      
310. 3. Заходи щодо забезпечення вимог кредиторів діють відповідно до дня введення процедури санації і призначення керуючого санацією або до прийняття постанови про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури і призначення ліквідатора, або до закриття провадження у справі.
 
      
311. Господарський суд має право скасувати або змінити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів до настання зазначених обставин, про що виноситься ухвала.
 
-198- Одарченко Ю.В.
Статтю 17 доповнити частиною четвертою наступного змісту:
«4. У випадку, якщо боржник перераховує на депозитний рахунок суду суму коштів, яка дорівнює сумі вимог кредиторів, суд зобов’язаний скасувати заходи забезпечення вимог кредиторів не пізніше дня, наступного за днем перерахування коштів.»
 
Відхилено      
312. Стаття 18. Мораторій на задоволення вимог кредиторів
 
-199- Іванчук А.В.
Статтю 18 вважажати ст. 41
 
Враховано   Стаття 41. Мораторій на задоволення вимог кредиторів
 
313. 1. Мораторій на задоволення вимог кредиторів - зупинення виконання боржником грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію.
 
   1. Мораторій на задоволення вимог кредиторів - зупинення виконання боржником грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію.
 
314. 2. Мораторій на задоволення вимог кредиторів вводиться одночасно з відкриттям провадження у справі про банкрутство, про що зазначається в ухвалі господарського суду. Ухвала є підставою для зупинення виконавчого провадження. Про запровадження мораторію розпорядник майна повідомляє відповідному органу або особі, яка здійснює примусове виконання судових рішень, рішень інших органів, за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника та знаходженням його майна.
 
-200- Алексєєв І.С.
У статті 18у другому реченні частини другої слова «виконавчого провадження» замінити словами «вчинення виконавчих дій».
 
Враховано   2. Мораторій на задоволення вимог кредиторів вводиться одночасно з відкриттям провадження у справі про банкрутство, про що зазначається в ухвалі господарського суду. Ухвала є підставою для зупинення вчинення виконавчих дій. Про запровадження мораторію розпорядник майна повідомляє відповідному органу або особі, яка здійснює примусове виконання судових рішень, рішень інших органів, за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника та знаходженням його майна.
 
    -201- Голуб В.В.
У другому реченні частини другої статті 18 законопроекту слова «зупинення виконавчого провадження» замінити словами «зупинення вчинення виконавчих дій»
 
Враховано    
    -202- Пташник В.Ю.
У другому реченні частини 2 статті 18 слова «зупинення виконавчого провадження» замінити словами «зупинення вчинення виконавчих дій»
 
Враховано    
    -203- Сидорович Р.М.
В статті 18 у другому реченні частини другої слова «зупинення виконавчого провадження» замінити словами «зупинення вчинення виконавчих дій».
 
Враховано    
315. 3. Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів:
 
   3. Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів:
 
316. забороняється стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, за якими стягнення здійснюється в судовому або в позасудовому порядку відповідно до законодавства, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від продажу майна боржника), перебування майна на стадії продажу з моменту оприлюднення інформації про продаж, а також у разі звернення стягнення на заставлене майно та виконання рішень у немайнових спорах;
 
-204- Довбенко М.В.
у статті 18 абзац другий частини третьої викласти у наступній редакції: «забороняється стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, за якими стягнення здійснюється в судовому або в позасудовому порядку відповідно до законодавства, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від продажу майна боржника), перебування майна на стадії продажу з моменту оприлюднення інформації про продаж, а також виконання рішень у немайнових спорах;»
 
Враховано редакційно   забороняється стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, за якими стягнення здійснюється в судовому або в позасудовому порядку відповідно до законодавства, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від продажу майна боржника), перебування майна на стадії продажу з моменту оприлюднення інформації про продаж, а також у разі виконання рішень у немайнових спорах;
 
    -205- Сидорович Р.М.
В абзаці другому частини третьої слова «звернення стягнення на заставлене майно та» виключити.
 
Враховано    
317. забороняється виконання вимог, на які поширюється мораторій;
 
   забороняється виконання вимог, на які поширюється мораторій;
 
318. не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань із задоволення всіх вимог, на які поширюється мораторій;
 
   не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань із задоволення всіх вимог, на які поширюється мораторій;
 
319. зупиняється перебіг позовної давності на період дії мораторію;
 
   зупиняється перебіг позовної давності на період дії мораторію;
 
320. не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошового зобов'язання, три проценти річних від простроченої суми тощо.
 
-206- Сажко С.М.
Абзац шостий частини 3 статті 18 законопроекту викласти в новій редакції:
«до вимог, на які поширюється мораторій, не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошового зобов'язання, три проценти річних від простроченої суми тощо.»
 
Відхилено   не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошового зобов'язання, три проценти річних від простроченої суми тощо.
 
321. 4. Мораторій на задоволення вимог кредиторів застосовується до вимог кредиторів щодо відшкодування збитків, що виникли через відмову боржника від виконання правочинів (договорів) у процедурі санації, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
 
   4. Мораторій на задоволення вимог кредиторів застосовується до вимог кредиторів щодо відшкодування збитків, що виникли через відмову боржника від виконання правочинів (договорів) у процедурі санації, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
 
322. 5. Дія мораторію на задоволення вимог кредиторів не поширюється на вимоги поточних кредиторів; на виплату заробітної плати та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю та життю громадян; на виплату авторської винагороди, аліментів, а також на вимоги за виконавчими документами немайнового характеру, що зобов'язують боржника вчинити певні дії чи утриматися від їх вчинення.
 
   5. Дія мораторію на задоволення вимог кредиторів не поширюється на вимоги поточних кредиторів; на виплату заробітної плати та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю та життю громадян; на виплату авторської винагороди, аліментів, а також на вимоги за виконавчими документами немайнового характеру, що зобов'язують боржника вчинити певні дії чи утриматися від їх вчинення.
 
323. Дія мораторію не поширюється на задоволення вимог кредиторів у разі одночасного задоволення вимог кредиторів у процедурі розпорядження майном керуючим санацією згідно з планом санації, а також ліквідатором у ліквідаційній процедурі в порядку черговості, встановленому цим Кодексом.
 
   Дія мораторію не поширюється на задоволення вимог кредиторів у разі одночасного задоволення вимог кредиторів у процедурі розпорядження майном керуючим санацією згідно з планом санації, а також ліквідатором у ліквідаційній процедурі в порядку черговості, встановленому цим Кодексом.
 
324. Стягнення грошових коштів за вимогами кредиторів за зобов'язаннями, на які не поширюється дія мораторію, провадиться з рахунку боржника в установі банку. Контроль за такими стягненнями здійснює арбітражний керуючий.
 
   Стягнення грошових коштів за вимогами кредиторів за зобов'язаннями, на які не поширюється дія мораторію, провадиться з рахунку боржника в установі банку. Контроль за такими стягненнями здійснює арбітражний керуючий.
 
325. Звернення стягнення на майно боржника за вимогами, на які не поширюється дія мораторію, здійснюється виключно за ухвалою господарського суду, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство боржника.
 
   Звернення стягнення на майно боржника за вимогами, на які не поширюється дія мораторію, здійснюється виключно за ухвалою господарського суду, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство боржника.
 
326. 6. Під час процедури розпорядження майном боржнику дозволяється задовольняти лише ті вимоги кредиторів, на які згідно з частиною п'ятою цієї статті не поширюється дія мораторію.
 
-207- Довбенко М.В.
частину шосту викласти у наступній редакції:
«6. Під час процедури розпорядження майном боржнику дозволяється задовольняти лише ті вимоги кредиторів, на які згідно з частиною п'ятою цієї статті не поширюється дія мораторію.
Задоволення забезпечених вимог кредиторів за рахунок майна боржника, яке є предметом забезпечення, під час дії мораторію допускається лише в межах провадження у справі про банкрутство, за виключенням випадків перебування виконавчого провадження на стадії з моменту оприлюднення інформації про продаж майна боржника, яке є предметом забезпечення.»
 
Відхилено   6. Під час процедури розпорядження майном боржнику дозволяється задовольняти лише ті вимоги кредиторів, на які згідно з частиною п'ятою цієї статті не поширюється дія мораторію.
 
327. Задоволення забезпечених вимог кредиторів за рахунок майна боржника, яке є предметом забезпечення, допускається лише в межах провадження у справі про банкрутство.
 
-208- Сидорович Р.М.
Після частини шостої доповнити частиною наступного змісту: «7. Боржник, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, власник корпоративних прав боржника, а у випадках передбачених законодавством - третя особа, протягом провадження у справі про неплатоспроможність, з метою погашення вимог кредиторів та закриття провадження у справі, має право задовольнити всі вимоги конкурсних кредиторів, відповідно до реєстру вимог кредиторів, за винятком неустойки (штрафу, пені).
Для одночасного погашення всіх вимог кредиторів, арбітражний керуючий зобов’язаний надати особі, яка виявила намір погасити вимоги кредиторів реєстр вимог кредиторів.
У разі задоволення всіх вимог кредиторів, за винятком неустойки (штрафу, пені), суд ухвалою закриває провадження у справі про неплатоспроможність. Вимоги щодо неустойки (штрафу, пені) вважаються погашеними, про що суд зазначає в ухвалі.»
У зв’язку з цим частини сьому і восьму статті 18 вважати частинами восьмою та дев’ятою відповідно.
 
Враховано   Задоволення забезпечених вимог кредиторів за рахунок майна боржника, яке є предметом забезпечення, допускається лише в межах провадження у справі про банкрутство.
7. Боржник, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, власник корпоративних прав боржника, а у випадках передбачених законодавством - третя особа, протягом провадження у справі про банкрутство, з метою погашення вимог кредиторів та закриття провадження у справі, має право задовольнити всі вимоги конкурсних кредиторів, відповідно до реєстру вимог кредиторів, за винятком неустойки (штрафу, пені).
Для одночасного погашення всіх вимог кредиторів, арбітражний керуючий зобов’язаний надати особі, яка виявила намір погасити вимоги кредиторів реєстр вимог кредиторів.
У разі задоволення всіх вимог кредиторів, за винятком неустойки (штрафу, пені), суд ухвалою закриває провадження у справі про банкрутство. Вимоги щодо неустойки (штрафу, пені) вважаються погашеними, про що суд зазначає в ухвалі.
 
328. 7. Дія мораторію припиняється з дня закриття провадження у справі про банкрутство.
 
   8. Дія мораторію припиняється з дня закриття провадження у справі про банкрутство.
 
329. Щодо задоволення забезпечених вимог кредиторів за рахунок майна боржника, яке є предметом забезпечення, дія мораторію припиняється автоматично у випадку спливу 130 календарних днів з дня введення процедури розпорядження майном, якщо господарським судом протягом цього часу не було винесено постанову про визнання боржника банкрутом або ухвали про введення процедури санації.
 
-209- Сажко С.М.
В абзаці другому частини 7 статті 18 законопроекту цифри «130» замінити цифрами «160».
 
Відхилено   Щодо задоволення забезпечених вимог кредиторів за рахунок майна боржника, яке є предметом забезпечення, дія мораторію припиняється автоматично у випадку спливу 170 календарних днів з дня введення процедури розпорядження майном, якщо господарським судом протягом цього часу не було винесено постанову про визнання боржника банкрутом або ухвали про введення процедури санації.
 
    -210- Гусак В.Г.
У статті 18 у частині сьомій абзаці другому цифру «130» змінити на «180».
 
Відхилено    
    -211- Воропаєв Ю.М.
Цифру «130» замінити цифрою «360»
 
Відхилено    
    -212- Сидорович Р.М.
Абзац другий викласти у наступній редакції:
«Щодо задоволення забезпечених вимог кредиторів за рахунок майна боржника, яке є предметом забезпечення, дія мораторію припиняється автоматично у випадку спливу 170 календарних днів з дня введення процедури розпорядження майном, якщо господарським судом протягом цього часу не було винесено постанову про визнання боржника банкрутом або ухвали про введення процедури санації»
 
Враховано    
    -213- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Білоцерковець Д.О.
Продан О.П.
Бєлькова О.В.
Різаненко П.О.
Абзац другий частини сьомої статті 18 викласти в такій редакції:
«Щодо задоволення забезпечених вимог кредиторів за рахунок майна боржника, яке є предметом забезпечення, дія мораторію та інші заходи забезпечення вжиті господарським судом у справі про банкрутство припиняється автоматично у випадку спливу 160 календарних днів з дня введення процедури розпорядження майном, якщо господарським судом протягом цього часу не було винесено постанову про визнання боржника банкрутом або ухвали про введення процедури санації.»
 
Відхилено    
330. Під час процедури санації боржника за клопотанням забезпеченого кредитора суд може прийняти рішення про припинення дії мораторію щодо майна боржника, яке є предметом забезпечення, якщо такий актив не потрібен для процедури санації боржника або є швидкозношуваним предметом чи товаром, що швидко псується.
 
-214- Сидорович Р.М.
В абзаці третьому слова «такий актив не потрібен для процедури» замінити словами «таке майно не задіяне у виконанні плану».
 
Враховано   Під час процедури санації боржника за клопотанням забезпеченого кредитора суд може прийняти рішення про припинення дії мораторію щодо майна боржника, яке є предметом забезпечення, якщо таке майно не задіяне у виконанні плану санації боржника або є швидкозношуваним предметом чи товаром, що швидко псується.
 
331. 8. Правові наслідки дії мораторію на задоволення вимог кредиторів не застосовуються, якщо провадження у справі закрито в зв’язку з тим, що господарським судом не виявлені ознаки неплатоспроможності боржника.
 
   9. Правові наслідки дії мораторію на задоволення вимог кредиторів не застосовуються, якщо провадження у справі закрито в зв’язку з тим, що господарським судом не виявлені ознаки неплатоспроможності боржника.
 
332. 9. Активи боржника, які перебувають у податковій заставі, можуть бути звільнені господарським судом з податкової застави, про що виноситься ухвала у судовому засіданні за участю органу доходів і зборів.
 
-215- Довбенко М.В.
У статті 18 доповнити новою частиною десятою наступного змісту:
«10. У випадку припинення мораторію у зв’язку з не прийняттям господарським судом ухвали про введення процедури санації або постанови про визнання боржника банкрутом протягом 130 календарних днів з дня введення процедури розпорядження майном, кредитори, вимоги яких забезпечені заставою мають право подати в рамках процедури банкрутства заяви про видачу їм виконавчих документів про звернення стягнення заставного майна шляхом його реалізації відповідно до Закону «Про виконавче провадження».
У разі отримання відповідної заяви кредитора, майно якого забезпечено заставою, господарський суд приймає рішення щодо стягнення заставного майна на користь кредитора, вимоги якого воно забезпечує, в рамках справи про банкрутство боржника.»
 
Відхилено   10. Активи боржника, які перебувають у податковій заставі, можуть бути звільнені господарським судом з податкової застави, про що виноситься ухвала у судовому засіданні за участю органу доходів і зборів.
 
333. Стаття 19. Визнання недійсними правочинів (договорів) та спростування майнових дій боржника
 
-216- Іванчук А.В.
Статтю 19 вважати статтею 42
 
Враховано   Стаття 42. Визнання недійсними правочинів боржника
 
    -217- Березкін С.С.
З назви і тексту статті 19 виключити слово «майнові» в усіх відмінках
 
Враховано редакційно    
    -218- Голуб В.В.
В назві статті 19 та по тексту статті 19 законопроекту слова « (договорів) та спростування майнових дій» у відповідних відмінках – видалити;
 
Враховано    
    -219- Пташник В.Ю.
У назві статті 19 та по тексту статті 19 виключити слова « (договорів) та спростування майнових дій» у відповідних відмінках
 
Враховано    
    -220- Сидорович Р.М.
У назві статті 19 слова « (договорів) та спростування майнових дій» виключити.
 
Враховано    
334. 1. Правочини (договори) або майнові дії боржника, які були вчинені боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом одного року, що передував відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути відповідно визнані недійсними або спростовані господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або конкурсного кредитора з таких підстав:
 
-221- Довбенко М.В.
У статті 19 частині першій слова «або протягом одного року» замінити словами «або протягом трьох років,»; слова «або конкурсного кредитора» замінити словами «або кредитора»
 
Враховано   1. Правочини боржника, які були вчинені боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути відповідно визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора, якщо вони нанесли збитки для боржника або кредиторів, з таких підстав:
 
    -222- Іванчук А.В.
Після слів «конкурсного кредитора» доповнити словами «якщо вони нанесли збитки для боржника або кредиторів»
 
Враховано    
    -223- Сидорович Р.М.
В абзаці першому частини першої: слова « (договори) або майнові дії», «або спростовані» виключити;
слова «одного року, що передував» замінити словами «трьох років, що передували»
 
Враховано    
    -224- Голуб В.В.
Абзац перший частини 1 статті 19 законопроекту викласти в наступній редакції:
«1. Правочини боржника, які були вчинені боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути відповідно визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або конкурсного кредитора з таких підстав:»
 
Враховано частково    
    -225- Пташник В.Ю.
Абзац 1 частини 1 статті 19 викласти в такій редакції:
«Правочини боржника, які були вчинені боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути відповідно визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або конкурсного кредитора з таких підстав:»
 
Враховано редакційно    
    -226- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Частину першу статті 19 проекту викласти в такій редакції:
«1. Правочини (договори) або майнові дії боржника, які були вчинені боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом одного року, що передував відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути відповідно визнані недійсними або спростовані господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або конкурсного кредитора з таких підстав:
а) вчинення боржником правочину (договору) до відкриття провадження у справі про банкрутство, внаслідок чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов'язань перед іншими кредиторами стало неможливим, у разі якщо:
1)за умовами такого правочину (договору) боржник безоплатно здійснив відчуження майна, або прийняв на себе майнове зобов'язання без виникнення зустрічного майнового обов'язку іншої сторони правочину (договору), або відмовився від власних майнових вимог;
2)такий правочин (договір) був вчинений із заінтересованими особами стосовно боржника;
3)якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом такого правочину, або вартість взятих на себе боржником зобов’язань за таким правочином становить 25 і більше відсотків вартості активів боржника – юридичної особи за даними його останньої річної фінансової звітності (зазначена підстава поширюється також на випадки вчинення кількох правочинів у разі умисного поділу боржником предмету правочину на частини);
б) вчинення боржником правочину (договору) за умови, що в момент прийняття або внаслідок виконання зобов'язання за таким правочином майна боржника було (стало) недостатньо для задоволення вимог інших кредиторів у разі, якщо:
1)відповідно до такого правочину (договору) боржник здійснив відчуження або придбав майно, оплатив результати робіт та/або послуги за цінами, нижчими або вищими від звичайних (якщо оплата на 20 відсотків і більше відрізняється від вартості товарів, робі, послуг, іншого майна, отриманого боржником);
2)відповідно до такого правочину (договору) боржник здійснив відчуження, у тому числі дарування, майна на користь заінтересованих осіб стосовно боржника;
3)після відчуження майна відповідно до такого правочину (договору) боржник фактично продовжував володіти та користуватися відповідним майном чи його значною часткою, мав можливість давати обов'язкові до виконання вказівки новому власнику щодо такого майна або є інші достатні дані, які вказують, що особа, якій відчужено відповідне майно, є лише номінальним власником (фіктивний правочин);
в) боржник виконав майнові зобов'язання перед окремим кредитором раніше встановленого строку за наявності не виконаних в установлений строк майнових зобов'язань перед іншими кредиторами;
г) боржник оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів боржника перевищувала вартість майна;
ґ) з метою надання окремому кредитору переваг шляхом зміни черговості задоволення вимог інших кредиторів боржник прийняв на себе зобов'язання (застава, порука) для забезпечення виконання грошових вимог такого окремого кредитора, які виникли до вчинення боржником цього оспорюваного правочину (договору);
д) боржник прийняв на себе заставні зобов'язання, як майновий поручитель, для забезпечення виконання грошових вимог кредитора, які виникли до вчинення боржником цього оспорюваного правочину (договору).
Господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за вмотивованою заявою арбітражного керуючого або конкурсного кредитора можуть бути відповідно визнані недійсними правочини або спростовані майнові дії, які були вчинені боржником протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, з підстав, передбачених підпунктами 1, 2 пункту «а» та підпунктом 2 пункту «б» цієї частини.»
 
Враховано частково    
335. боржник безоплатно здійснив відчуження майна, прийняв на себе зобов'язання без відповідних майнових дій іншої сторони, відмовився від власних майнових вимог;
 
-227- Алексєєв І.С.
У статті 19 абзац другий частини першої виключити;
 
Враховано      
336. боржник виконав майнові зобов'язання раніше встановленого строку;
 
   боржник виконав майнові зобов'язання раніше встановленого строку;
 
337. боржник до відкриття провадження у справі про банкрутство взяв на себе зобов'язання, в результаті чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов'язань перед іншими кредиторами повністю або частково стало неможливим;
 
   боржник до відкриття провадження у справі про банкрутство взяв на себе зобов'язання, в результаті чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов'язань перед іншими кредиторами повністю або частково стало неможливим;
 
338. боржник здійснив відчуження або придбав майно за цінами відповідно нижчими або вищими від ринкових, за умови, що в момент прийняття зобов'язання або внаслідок його виконання майна боржника було (стало) недостатньо для задоволення вимог кредиторів;
 
   боржник здійснив відчуження або придбав майно за цінами відповідно нижчими або вищими від ринкових, за умови, що в момент прийняття зобов'язання або внаслідок його виконання майна боржника було (стало) недостатньо для задоволення вимог кредиторів;
 
339. боржник оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів боржнику перевищувала вартість майна;
 
-228- Одарченко Ю.В.
У частині першій статті 19 абзац «боржник оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів боржнику перевищувала вартість майна;» виключити.
 
Відхилено   боржник оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів боржнику перевищувала вартість майна;
 
340. боржник прийняв на себе заставні зобов'язання для забезпечення виконання грошових вимог.
 
-229- Одарченко Ю.В.
У частині першій статті 19 абзац «боржник прийняв на себе заставні зобов'язання для забезпечення виконання грошових вимог.» виключити.
 
Відхилено   боржник прийняв на себе заставні зобов'язання для забезпечення виконання грошових вимог.
2. Правочини боржника, які були вчинені боржником протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути відповідно визнані недійсними або спростовані господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або конкурсного кредитора з таких підстав:
боржник безоплатно здійснив відчуження майна, прийняв на себе зобов'язання без відповідних майнових дій іншої сторони, відмовився від власних майнових вимог;
боржник уклав договори з заінтересованими особами;
боржник уклав договори дарування.
 
    -230- Алексєєв І.С.
доповнити статтю 19 частиною другою такого змісту:
«2. Правочини (договори) або майнові дії боржника, які були вчинені боржником протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути відповідно визнані недійсними або спростовані господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або конкурсного кредитора з таких підстав:
боржник безоплатно здійснив відчуження майна, прийняв на себе зобов'язання без відповідних майнових дій іншої сторони, відмовився від власних майнових вимог;
боржник уклав договори з особами, які є родичами боржника;
боржник уклав договори дарування.».
У зв’язку з цим частини другу – четверту вважати відповідно частинами третьою – п’ятою;
 
Враховано редакційно    
    -231- Іванчук А.В.
Доповнити частину 1 статті 90 новим абзацом тового змісту: «боржник уклав договори з заінтересованими особами;»
 
Враховано    
341. 2. У разі визнання недійсними правочинів (договорів) або спростування майнових дій боржника на підставах, передбачених частиною першою цієї статті, кредитор зобов'язаний повернути в ліквідаційну масу майно, яке він отримав від боржника, а у разі неможливості повернути майно в натурі - відшкодувати його вартість у грошових одиницях за ринковими цінами, що існували на момент здійснення правочину або вчинення майнової дії.
 
-232- Сидорович Р.М.
В частині другій слова « (договорів) або спростування майнових дій», «або вчинення майнової дії» виключити.
 
Враховано   3. У разі визнання недійсними правочинів боржника на підставах, передбачених частиною першою цієї статті, кредитор зобов'язаний повернути в ліквідаційну масу майно, яке він отримав від боржника, а у разі неможливості повернути майно в натурі - відшкодувати його вартість у грошових одиницях за ринковими цінами, що існували на момент здійснення правочину.
 
    -233- Голуб В.В.
Частину другу статті 19 законопроекту викласти в наступній редакції:
«2. У разі визнання недійсними правочинів (договорів) боржника на підставах, передбачених частиною першою цієї статті, кредитор зобов'язаний повернути в ліквідаційну масу майно, яке він отримав від боржника, а у разі неможливості повернути майно в натурі - відшкодувати його вартість у грошових одиницях за ринковими цінами, що існували на момент здійснення правочину.»
 
Враховано частково    
342. 3. Кредитор за недійсним правочином (договором) або спростованою майновою дією має право вибору: погашення свого боргу в четверту чергу в процедурі банкрутства або виконання зобов'язання боржником у натурі після закриття провадження у справі про банкрутство.
 
-234- Сидорович Р.М.
В частині третій слова « (договором) або спростованою майновою дією» виключити.
 
Враховано      
    -235- Голуб В.В.
Частину третью статті 19 законопроекту викласти в наступній редакції:
«3. Кредитор за недійсним правочином має право вибору: погашення свого боргу в четверту чергу в процедурі банкрутства або виконання зобов'язання боржником у натурі після закриття провадження у справі про банкрутство.»
 
Відхилено    
    -236- Алексєєв І.С.
частину четверту ст.19 виключити, у зв’язку з цим частину п’яту вважати відповідно частиною четвертою.
 
Враховано    
343. 4. За результатами розгляду заяви арбітражного керуючого або конкурсного кредитора про визнання недійсним правочину (договору) або спростування майнових дій боржника господарський суд виносить ухвалу.
 
-237- Голуб В.В.
Частину четверту статті 19 законопроекту викласти в наступній редакції:
«4. За результатами розгляду заяви арбітражного керуючого або конкурсного кредитора про визнання недійсним правочину боржника господарський суд виносить ухвалу.»
 
Враховано по суті  4. За результатами розгляду заяви арбітражного керуючого або конкурсного кредитора про визнання недійсним правочину боржника господарський суд виносить ухвалу.
 
    -238- Сидорович Р.М.
В частині четвертій слова « (договору) або спростування майнових дій» виключити.
 
Враховано    
344. Стаття 20. Правонаступництво
 
-239- Іванчук А.В.
Статтю 20 вважати ст. 43
 
Враховано   Стаття 43. Правонаступництво
 
345. 1. У разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником.
 
   1. У разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником.
 
346. 2. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.
 
-240- Сидорович Р.М.
Проект після статті 20 доповнити словами «РОЗДІЛ ІІІ. РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОМ БОРЖНИКА»
 
Враховано редакційно   2. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.
РОЗДІЛ ІІ. РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОМ БОРЖНИКА
 
    -241- Іванчук А.В.
Проект після статті 20 доповнити словами «РОЗДІЛ ІІ. РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОМ БОРЖНИКА»
 
Враховано    
347. Стаття 21. Введення процедури розпорядження майном боржника
 
-242- Іванчук А.В.
Статтю 21 вважати статтею 44
 
Враховано   Стаття 44. Введення процедури розпорядження майном боржника
1. Під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, проведення аналізу його фінансового становища, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації).
Про призначення розпорядника майна виноситься ухвала.
2. Процедура розпорядження майном боржника вводиться строком до ста сімдесяти календарних днів.
3. Розпорядник майна зобов'язаний:
розглядати заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, які надійшли в установленому цим Кодексом порядку;
вести реєстр вимог кредиторів;
повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог;
вживати заходів для захисту майна боржника;
аналізувати фінансово-господарську діяльність, інвестиційне становище боржника та його становище на ринках;
виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;
скликати збори і комітет кредиторів та організовувати їх проведення;
надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства;
надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та хід провадження у справі про банкрутство;
не пізніше двох місяців від дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість;
за можливості проведення санації боржника розробити план санації боржника та подати його на розгляд зборам кредиторів;
виконувати інші повноваження, що передбачені цим Кодексом.
4. Розпорядник майна несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх повноважень відповідно до законодавства України.
5. Протягом процедури розпорядження майном органи управління боржника не мають права приймати рішення про:
реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) і ліквідацію боржника;
створення господарських товариств або про участь в інших господарських товариствах;
створення філій та представництв;
виплату дивідендів;
проведення боржником емісії цінних паперів;
вихід зі складу учасників боржника юридичної особи, придбання в акціонерів раніше випущених акцій боржника;
відчуження або обтяження нерухомого майна боржника, в тому числі його передачі в заставу, внесення зазначеного майна до статутного капіталу іншого підприємства або господарського товариства;
надання позик (кредитів), надання поруки, гарантій, а також передачі в довірче управління майна боржника»
6. Господарський суд за заявою розпорядника майна скасовує арешти з майна боржника чи інші обмеження щодо розпорядження його майном у разі, якщо такі арешти чи обмеження перешкоджають господарській діяльності боржника та відновленню його платоспроможності.
7. Керівник або орган управління боржника виключно за погодженням з розпорядником майна приймають рішення щодо:
участі боржника в об'єднаннях, асоціаціях, спілках, холдингових компаніях, промислово-фінансових групах чи інших об'єднаннях юридичних осіб;
передачі нерухомого майна в оренду;
одержання позик (кредитів).
У процедурі розпорядження майном боржник не має права без згоди комітету кредиторів (зборів кредиторів до моменту формування комітету кредиторів) вчиняти значні правочини, вчинення яких не заборонено цим Кодексом.
8. У процедурі розпорядження майном боржник не має права без згоди комітету кредиторів (або зборів кредиторів до моменту обрання комітету кредиторів) здійснювати продаж істотних активів боржника.
9. Розпорядник майна має право на подання до господарського суду позову щодо визнання недійсними правочинів, у томі числі, укладених боржником з порушенням порядку, встановленого цим Кодексом, а також позовів щодо визнання недійсними актів, прийнятих у процедурі розпорядження майном стосовно зміни організаційно-правової форми боржника.
10. Розпорядник майна не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність боржника, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
11. Призначення розпорядника майна не є підставою для припинення повноважень керівника чи органу управління боржника.
 
    -243- Сидорович Р.М.
Статтю 21 викласти у наступній редакції:
«Стаття 21. Введення процедури розпорядження майном боржника
1. Під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, проведення аналізу його фінансового становища, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації).
Про призначення розпорядника майна виноситься ухвала.
2. Процедура розпорядження майном боржника вводиться строком до ста сімдесяти календарних днів.»
3. Розпорядник майна зобов'язаний:
розглядати заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, які надійшли в установленому цим Кодексом порядку;
вести реєстр вимог кредиторів;
повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог;
вживати заходів для захисту майна боржника;
аналізувати фінансово-господарську діяльність, інвестиційне становище боржника та його становище на ринках;
виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;
скликати збори і комітет кредиторів та організовувати їх проведення;
надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства;
надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та хід провадження у справі про банкрутство;
не пізніше двох місяців від дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість;
за можливості проведення санації боржника розробити план санації боржника та подати його на розгляд зборам кредиторів;
виконувати інші повноваження, що передбачені цим Кодексом.
4. Розпорядник майна несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх повноважень відповідно до законодавства України.
5. Протягом процедури розпорядження майном органи управління боржника не мають права приймати рішення про:
реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) і ліквідацію боржника;
створення господарських товариств або про участь в інших господарських товариствах;
створення філій та представництв;
виплату дивідендів;
проведення боржником емісії цінних паперів;
вихід зі складу учасників боржника юридичної особи, придбання в акціонерів раніше випущених акцій боржника;
відчуження або обтяження нерухомого майна боржника, в тому числі його передачі в заставу, внесення зазначеного майна до статутного капіталу іншого підприємства або господарського товариства;
надання позик (кредитів), надання поруки, гарантій, а також передачі в довірче управління майна боржника»
 
Враховано частково    
348. 1. Під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, проведення аналізу його фінансового становища, а також визначення наступної оптимальної процедури (санації чи ліквідації) для задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів.
 
      
349. Розпорядник майна - фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду забезпечує здійснення процедури розпорядження майном.
 
      
350. Про призначення розпорядника майна виноситься ухвала.
 
      
351. 2. Процедура розпорядження майном боржника вводиться строком на сто п'ятнадцять календарних днів і може бути продовжена господарським судом за вмотивованим клопотанням розпорядника майна, зборів кредиторів або боржника. Загальна тривалість процедури розпорядження майном боржника не може перевищувати ста шістдесяти днів.
 
-244- Довбенко М.В.
У статті 21 частину другу викласти у наступній редакції:
«2. Процедура розпорядження майном боржника вводиться строком на сто п'ятнадцять календарних днів і може бути продовжена господарським судом за вмотивованим клопотанням зборів кредиторів. Загальна тривалість процедури розпорядження майном боржника не може перевищувати ста шістдесяти днів.
 
Відхилено      
    -245- Шпенов Д.Ю.
У статті 21 частину другу викласти в наступній редакції:
«Процедура розпорядження майном боржника вводиться строком на сто шістдесят днів і може бути продовжена господарським судом за вмотивованим клопотанням розпорядника майна, зборів кредиторів або боржника, або за власною ініціативою суду.»
 
Відхилено    
352. 3. Розпорядник майна зобов'язаний:
 
      
353. розглядати заяви кредиторів про грошові вимоги до боржника, які надійшли в установленому цим Кодексом порядку;
 
-246- Довбенко М.В.
У статті 21 частину третю викласти у наступній редакції:
3. Розпорядник майна зобов'язаний:
розглядати заяви кредиторів про грошові вимоги до боржника, які надійшли в установленому цим Кодексом порядку;
вести реєстр вимог кредиторів;
повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог;
вживати заходів для захисту майна боржника;
аналізувати фінансово-господарську діяльність, інвестиційне становище боржника та його становище на ринках;
виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;
скликати збори кредиторів та організовувати їх проведення;
надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства;
надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність;
доводити до кредиторів результати проведеного розпорядником майна аналізу фінансового становища боржника, в тому числі фінансових показників його діяльності за три календарні роки, які передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, а також інформації щодо ходу провадження у справі про банкрутство;
не пізніше двох місяців від дня відкриття провадження у справі про банкрутство разом з боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації майна боржника та визначити його вартість;
брати участь у розробці плану санації у випадках, передбачених цим Кодексом, та за можливості проведення санації боржника розробити разом з боржником план санації боржника та подати його на розгляд зборам кредиторів;
виконувати інші повноваження, що передбачені цим Кодексом.»
 
Враховано редакційно      
354. вести реєстр вимог кредиторів;
 
      
355. повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог;
 
      
356. вживати заходів для захисту майна боржника;
 
-247- Шпенов Д.Ю.
у частині третій ст.21 абзац п’ятий виключити
 
Відхилено      
357. аналізувати фінансово-господарську діяльність, інвестиційне становище боржника та його становище на ринках;
 
      
358. виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;
 
      
359. скликати збори кредиторів та організовувати їх проведення;
 
      
360. надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства;
 
      
361. надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та хід провадження у справі про банкрутство;
 
      
362. не пізніше двох місяців від дня відкриття провадження у справі про банкрутство разом з боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації майна боржника та визначити його вартість;
 
-248- Шпенов Д.Ю.
у частині третій ст.21 абзац одинадцятий виключити
 
Відхилено      
363. брати участь у розробці плану санації у випадках, передбачених цим Кодексом, та за можливості проведення санації боржника розробити разом з боржником план санації боржника та подати його на розгляд зборам кредиторів;
 
      
364. виконувати інші повноваження, що передбачені цим Кодексом.
 
-249- Євтушок С.М.
До пункту 3 статті 21 додати абзац чотирнадцятий наступного змісту:
«У разі скасування постанови державного або приватного виконавця про арешт коштів боржника, що знаходяться на банківських рахунках, розпорядник майна вносить відповідну інформацію до системи автоматизованого арешту коштів.»
 
Відхилено      
365. 4. Розпорядник майна несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх повноважень відповідно до законодавства України.
 
      
366. Повноваження розпорядника майна припиняються з дня закриття провадження у справі про банкрутство, а також у разі призначення керуючого санацією або ліквідатора, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
 
      
367. 5. Після призначення розпорядника майна і до припинення процедури розпорядження майном органи управління боржника не мають права без згоди розпорядника майна приймати рішення про:
 
      
368. реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) і ліквідацію боржника;
 
      
369. створення юридичних осіб або про участь в інших юридичних особах;
 
      
370. створення філій та представництв;
 
      
371. виплату дивідендів;
 
      
372. проведення боржником емісії цінних паперів;
 
      
373. вихід зі складу учасників боржника юридичної особи, придбання в акціонерів раніше випущених акцій боржника.
 
-250- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Білоцерковець Д.О.
Продан О.П.
Бєлькова О.В.
Різаненко П.О.
частину п ’яту ст.21 доповнити абзацом такого змісту:
«звільнення, відсторонення та призначення нового керівника боржника та виконавчих органів управління.».
 
Відхилено      
374. 6. Рішення про участь боржника в об'єднаннях, асоціаціях, спілках, холдингових компаніях, промислово-фінансових групах чи інших об'єднаннях юридичних осіб приймається органами управління боржника за згодою розпорядника майна.
 
      
375. 7. Господарський суд за заявою розпорядника майна скасовує арешти з майна боржника чи інші обмеження щодо розпорядження його майном у разі, якщо такі арешти чи обмеження перешкоджають господарській діяльності боржника та відновленню його платоспроможності.
 
-251- Довбенко М.В.
У статті 21 частину сьому виключити; у зв’язку з цим частину восьму – чотирнадцяту вважати відповідно частиною сьомою – тринадцятою;
 
Відхилено      
376. 8. Керівник або орган управління боржника виключно за погодженням з розпорядником майна вчиняють правочини (укладають договори) щодо:
 
      
377. відчуження, або обтяження нерухомого майна боржника, в тому числі його передачі в оренду, заставу, внесення зазначеного майна до статутного капіталу іншого підприємства або господарського товариства, розпорядження нерухомим майном боржника у будь-який інший спосіб;
 
      
378. одержання та видачі позик (кредитів), надання поруки, гарантій, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна боржника;
 
      
379. розпорядження у будь-який спосіб іншим майном боржника, балансова вартість якого становить понад один відсоток балансової вартості активів боржника, та укладання інших значних правочинів (договорів).
 
-252- Шпенов Д.Ю.
частину восьму після абзацу четвертого доповнити новими абзацами наступного змісту: «Керівник зобов’язаний на вимогу арбітражного керуючого, протягом десяти календарних днів з моменту отримання звернення, надати відомості про фінансовий стан боржника та інші документи, які необхідні для розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника.
Керівник зобов’язаний вживати заходів по захисту майна боржника та повідомляти розпорядника майна про заходи, спрямовані на захист майна боржника.
Керівник зобов’язаний надавати протягом двох тижнів розпоряднику майна з моменту отримання від нього звернення відомості для підготовки та розробки аналізу фінансово-господарської діяльності, визначення інвестиційного становища боржника, та розкриття відомостей щодо фінансового стану боржника.
Керівник зобов’язаний не пізніше двох місяців від дня відкриття провадження у справі про банкрутство або заміни розпорядника майна зобов’язаний організувати проведення інвентаризації майна боржника сумісно з розпорядником майна, та визначити його вартість.»
 
Відхилено      
380. 9. У процедурі розпорядження майном боржник не має права без згоди комітету кредиторів (або зборів кредиторів до моменту обрання комітету кредиторів) здійснювати продаж істотних активів боржника.
 
      
381. 10. Розпорядник майна має право на подання до господарського суду позову щодо визнання недійсними правочинів (договорів), укладених боржником з порушенням порядку, встановленого цим Кодексом, а також позовів щодо визнання недійсними актів, прийнятих у процедурі розпорядження майном стосовно зміни організаційно-правової форми боржника.
 
-253- Шпенов Д.Ю.
Частину десяту викласти в наступній редакції: «Розпорядник майна має право на подання до господарського суду позову щодо визнання недійсними правочинів (договорів), укладених боржником з порушенням порядку, встановленого цим Кодексом, заяв про перегляд рішень за нововиявленими обставинами передбаченими господарським процесуальним кодексом України, а також позовів щодо визнання недійсними актів, прийнятих у процедурі розпорядження майном стосовно зміни організаційно-правової форми боржника. Розпорядник майна звільняється від сплати судового збору передбаченого Законом №3674-VІ від 08.07.2011, «Про судовий збір».»
 
Відхилено      
382. 11. Розпорядник майна не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність боржника, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
 
      
383. 12. Призначення розпорядника майна не є підставою для припинення повноважень керівника чи органу управління боржника.
 
      
384. 13. Повноваження керівника боржника та виконавчих органів його управління, покладені на них відповідно до законодавства чи установчих документів, можуть бути припинені в разі, якщо ними не вживаються заходи щодо забезпечення збереження майна боржника, створюються перешкоди діям розпорядника майна чи допускаються інші порушення законодавства.
 
      
385. У разі виявлення зазначених обставин за клопотанням кредиторів або інших учасників справи про банкрутство ухвалою господарського суду повноваження керівника та виконавчих органів управління боржника припиняються, а виконання відповідних обов'язків тимчасово покладається на розпорядника майна до призначення в порядку, визначеному законодавством та установчими документами, нового керівника боржника та виконавчих органів управління боржника.
 
      
386. 14. З дня винесення господарським судом ухвали про припинення повноважень керівника боржника або органів управління боржника керівник, повноваження якого припинені ухвалою господарського суду, зобов'язаний протягом трьох днів передати розпоряднику майна, а розпорядник майна прийняти бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.
 
-254- Шпенов Д.Ю.
Частину чотирнадцяту викласти в наступній редакції:
«З дня отримання боржником ухвали господарського суду про припинення повноважень керівника боржника або органів управління боржника, керівник або орган управління боржника, повноваження якого припинені ухвалою господарського суду, зобов'язаний протягом п’ятнадцяти днів передати розпоряднику майна, а розпорядник майна прийняти бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності»
 
Відхилено      
387. Стаття 22. Виявлення кредиторів та осіб, які мають бажання взяти участь у санації боржника
 
-255- Іванчук А.В.
Статтю 22 вважати ст. 45
 
Враховано   Стаття 45. Виявлення кредиторів та осіб, які мають бажання взяти участь у санації боржника
 
388. 1. Конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.
 
   1. Конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.
 
389. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.
 
-256- Сидорович Р.М.
В статті 22 абзац другий частини першої доповнити реченням наступного змісту «Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.»
 
Відхилено   Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.
 
390. 2. Кредитор, за заявою якого відкрито провадження у справі, має право заявити додаткові грошові вимоги до боржника у межах строку, встановленого частиною першою цієї статті.
 
-257- Довбенко М.В.
У статті 22 частину другу доповнити абзацом другим такого змісту: «Забезпечені кредитори зобов’язані подати заяву з грошовими вимогами до боржника під час провадження у справі про банкрутство лише в частині вимог, що є незабезпеченими, або за умови відмови від забезпечення.»;
у зв’язку з цим абзац другий – шостий вважати відповідно абзацом третім – сьомим;
 
Враховано   2. Кредитор, за заявою якого відкрито провадження у справі, має право заявити додаткові грошові вимоги до боржника у межах строку, встановленого частиною першою цієї статті.
Забезпечені кредитори зобов’язані подати заяву з грошовими вимогами до боржника під час провадження у справі про банкрутство в частині вимог, що є незабезпеченими, або за умови відмови від забезпечення.
 
    -258- Сидорович Р.М.
Частину другу після першого абзацу доповнити абзацем наступного змісту: «Забезпечені кредитори зобов’язані подати заяву з грошовими вимогами до боржника під час провадження у справі про банкрутство в частині вимог, що є незабезпеченими»
 
Враховано частково    
391. Якщо забезпечений кредитор подав до господарського суду заяву про відмову від забезпечення, він втрачає статус забезпеченого кредитора і набуває статусу конкурсного кредитора в частині тих вимог, щодо яких він відмовився від забезпечення.
 
-259- Іванчук А.В.
Абзац викласти у такій редакції: «Забезпечені кредитори можуть повністю або частково відмовитися від забезпечення. Якщо вартості застави недостатньо для покриття всієї вимоги, кредитор повинен розглядатися лише як забезпечений в частині вартості предмету застави. Залишок вимог вважається незабезпеченим».
 
Враховано   Забезпечені кредитори можуть повністю або частково відмовитися від забезпечення. Якщо вартості застави недостатньо для покриття всієї вимоги, кредитор повинен розглядатися лише як забезпечений в частині вартості предмету застави. Залишок вимог вважається незабезпеченим.
 
392. Склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті України. Якщо зобов'язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника.
 
   Склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті України. Якщо зобов'язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника.
 
393. Майнові вимоги кредиторів до боржника мають бути виражені в грошових одиницях і заявлені до господарського суду в порядку, встановленому цією статтею.
 
   Майнові вимоги кредиторів до боржника мають бути виражені в грошових одиницях і заявлені до господарського суду в порядку, встановленому цією статтею.
 
394. Кредитори за вимогами щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також за вимогами щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування мають право протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.
 
   Кредитори за вимогами щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також за вимогами щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування мають право протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.
 
395. Копії відповідних заяв та доданих до них документів кредитори надсилають боржнику та розпоряднику майна.
 
   Копії відповідних заяв та доданих до них документів кредитори надсилають боржнику та розпоряднику майна.
 
396. 3. Заява кредитора має містити:
 
   3. Заява кредитора має містити:
 
397. найменування господарського суду, до якого подається заява;
 
   найменування господарського суду, до якого подається заява;
 
398. ім'я або найменування боржника, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 
   ім'я або найменування боржника, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 
399. ім'я або найменування кредитора, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 
   ім'я або найменування кредитора, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 
400. розмір вимог кредитора до боржника з окремим зазначенням суми неустойки (штрафу, пені);
 
   розмір вимог кредитора до боржника з окремим зазначенням суми неустойки (штрафу, пені);
 
401. виклад обставин, які підтверджують вимоги до боржника, та їх обґрунтування;
 
   виклад обставин, які підтверджують вимоги до боржника, та їх обґрунтування;
 
402. відомості про наявність заставного майна боржника, яке є забезпеченням вимог;
 
   відомості про наявність заставного майна боржника, яке є забезпеченням вимог;
 
403. перелік документів, які додаються до заяви.
 
   перелік документів, які додаються до заяви.
 
404. До заяви в обов'язковому порядку додаються докази сплати судового збору, докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна, а також документи, які підтверджують грошові вимоги до боржника.
 
   До заяви в обов'язковому порядку додаються докази сплати судового збору, докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна, а також документи, які підтверджують грошові вимоги до боржника.
 
405. Заява підписується кредитором або його уповноваженим представником.
 
   Заява підписується кредитором або його уповноваженим представником.
 
406. Господарський суд зобов'язаний прийняти заяву кредитора, подану з дотриманням вимог цього Кодексу та Господарського процесуального кодексу України, про що виноситься ухвала, в якій зазначається дата розгляду заяви.
 
-260- Сидорович Р.М.
В абзаці одинадцятому частини третьої слова «розгляду заяви» замінити словами «попереднього засідання суду»
 
Враховано   Господарський суд зобов'язаний прийняти заяву кредитора, подану з дотриманням вимог цього Кодексу та Господарського процесуального кодексу України, про що виноситься ухвала, в якій зазначається дата попереднього засідання суду.
 
407. 4. Для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов'язковими в такій же мірі, в якій вони є обов'язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку.
 
-261- Довбенко М.В.
частину четверту статті 22 доповнити абзацом другим такого змісту: «Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, зазначеного в частині 1 даної статті, не є конкурсними кредиторами і приймають участь в зборах кредиторів виключно з правом дорадчого голосу.»;
у зв’язку з цим абзац другий – третій вважати відповідно абзацом третім – четвертим;
 
Відхилено   4. Для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов'язковими в такій же мірі, в якій вони є обов'язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку.
 
    -262- Воропаєв Ю.М.
Частину 4 статті 22 доповнити новим пунктом:
«Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, зазначеного в пункті частині 1 даної Статті, не є конкурсними кредиторами і приймають участь в зборах кредиторів чи комітеті кредиторів виключно з правом дорадчого голосу.»
 
Відхилено    
408. Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом.
 
-263- Сидорович Р.М.
Частину четверту після абзацу другого доповнити новим абзацом наступного змісту:
«Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного в частині першій цієї статті є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів»
 
Враховано   Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом.
Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного в частині першій цієї статті є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.
 
    -264- Голуб В.В.
Частину четверту статті 22 законопроекту доповнити абзацом третім такого змісту:
«Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, зазначеного в пункті частині 1 даної Статті, не є конкурсними кредиторами і приймають участь в зборах кредиторів виключно з правом дорадчого голосу.»
 
Відхилено    
    -265- Пташник В.Ю.
Частину 4 статті 22 доповнити новим абзацом третім такого змісту:
«Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, зазначеного в частині 1 цієї статті, не є конкурсними кредиторами і беруть участь у зборах кредиторів виключно з правом дорадчого голосу.».
 
Відхилено    
409. Якщо кредитор заявив вимоги після здійснення розрахунків з іншими кредиторами, то сплачені таким кредиторам кошти поверненню не підлягають.
 
   Якщо кредитор заявив вимоги після здійснення розрахунків з іншими кредиторами, то сплачені таким кредиторам кошти поверненню не підлягають.
 
410. 5. Розпорядник майна боржника не пізніше ніж на десятий день з дня, наступного після закінчення встановленого частиною першою цієї статті строку, з урахуванням результатів розгляду вимог кредиторів боржником повністю або частково визнає їх або відхиляє з обґрунтуванням підстав визнання чи відхилення, про що письмово повідомляє заявників і господарський суд, а також подає до суду письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами разом з копіями повідомлень про вручення поштового відправлення та описів вкладення в поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання повідомлення кредиторами.
 
-266- Довбенко М.В.
частину п’яту доповнити абзацом другим такого змісту: «Розмір вимог, які забезпечені заставою, визначається в розмірі вартості застави зазначеної в договорах застави, а при наявності вимоги кредитора, чиї вимоги забезпечені даною заставою, в розмірі вартості застави згідно незалежної оцінки заставного майна, наданої таким кредитором.»;
 
Відхилено   5. Розпорядник майна боржника не пізніше ніж на десятий день з дня, наступного після закінчення встановленого частиною першою цієї статті строку, з урахуванням результатів розгляду вимог кредиторів боржником повністю або частково визнає їх або відхиляє з обґрунтуванням підстав визнання чи відхилення, про що письмово повідомляє заявників і господарський суд, а також подає до суду письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами разом з копіями повідомлень про вручення поштового відправлення та описів вкладення в поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання повідомлення кредиторами.
 
411. 6. Кредитор має право отримувати від розпорядника майна інформацію щодо вимог інших кредиторів. Такий кредитор може подати розпоряднику майна, боржнику та суду заперечення щодо визнання вимог інших кредиторів.
 
-267- Сидорович Р.М.
Частину шосту викласти у наступній редакції:
«6. Кредитор має право отримувати від розпорядника майна інформацію щодо вимог інших кредиторів. Такий кредитор може подати розпоряднику майна, боржнику та суду заперечення щодо визнання вимог інших кредиторів.
Заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, поданих в межах строку, визначеного в частині першій цієї статті, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду.
Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку встановленого для їх подання, розглядаються господарським судом в порядку черговості їх отримання у судовому засіданні, яке проводиться після попереднього засідання господарського суду.
За наслідками розгляду зазначених заяв господарський суд ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів.
Ухвала є підставою для внесення відомостей про таких кредиторів до реєстру вимог кредиторів.»
 
Враховано   6. Кредитор має право отримувати від розпорядника майна інформацію щодо вимог інших кредиторів. Такий кредитор може подати розпоряднику майна, боржнику та суду заперечення щодо визнання вимог інших кредиторів.
Заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, поданих в межах строку, визначеного в частині першій цієї статті, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду.
Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку встановленого для їх подання, розглядаються господарським судом в порядку черговості їх отримання у судовому засіданні, яке проводиться після попереднього засідання господарського суду.
За наслідками розгляду зазначених заяв господарський суд ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів.
Ухвала є підставою для внесення відомостей про таких кредиторів до реєстру вимог кредиторів.
 
412. Заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, у тому числі щодо яких є заперечення боржника чи інших кредиторів, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду.
 
      
413. За наслідками розгляду зазначених заяв господарський суд ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів.
 
      
414. 7. Заяви кредиторів за вимогами щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також за вимогами щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, щодо яких є заперечення боржника, розглядаються згідно з цим Кодексом.
 
   7. Заяви кредиторів за вимогами щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також за вимогами щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, щодо яких є заперечення боржника, розглядаються згідно з цим Кодексом.
 
415. 8. Визнані вимоги конкурсних кредиторів вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.
 
-268- Сидорович Р.М.
Частину восьму викласти у наступній редакції:
«8. Розпорядник майна зобов'язаний окремо повідомити господарський суд про вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за їх відсутності - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав.
Розпорядник майна зобов'язаний окремо повідомити господарський суд про вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, згідно із заявами таких кредиторів та/або даними обліку боржника.
До визнання боржника банкрутом спори боржника з кредиторами, які мають поточні вимоги до боржника, вирішуються в межах справи про банкрутство, шляхом їх розгляду у позовному провадженні господарським судом.»
 
Враховано   8. Розпорядник майна зобов'язаний окремо повідомити господарський суд про вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за їх відсутності - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав.
Розпорядник майна зобов'язаний окремо повідомити господарський суд про вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, згідно із заявами таких кредиторів та/або даними обліку боржника.
До визнання боржника банкрутом спори боржника з кредиторами, які мають поточні вимоги до боржника, вирішуються в межах справи про банкрутство, шляхом їх розгляду у позовному провадженні господарським судом.
 
    -269- Довбенко М.В.
частину восьму викласти в наступній редакції:
«8. Визнані вимоги конкурсних кредиторів вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.
Розпорядник майна зобов'язаний окремо внести до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за їх відсутності - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно даних з державних реєстрів.
Розпорядник майна зобов'язаний окремо внести до реєстру відомості про вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, згідно із заявами таких кредиторів та/або даними обліку боржника.
Поточні кредитори з вимогами до боржника, які виникли після відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство, можуть пред’явити такі вимоги після прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.
До визнання боржника банкрутом спори боржника з кредиторами, які мають поточні вимоги до боржника, вирішуються шляхом їх розгляду у позовному провадженні господарським судом, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство.»
 
Відхилено    
    -270- Воропаєв Ю.М.
Частину 8 статті 22 викласти у такій редакції:
«8. Визнані вимоги конкурсних кредиторів вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.
Розпорядник майна зобов'язаний окремо внести до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за їх відсутності - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно даних з державних реєстрів.
Розпорядник майна зобов'язаний окремо внести до реєстру відомості про вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, згідно із заявами таких кредиторів та/або даними обліку боржника.
Поточні кредитори з вимогами до боржника, які виникли після відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство, можуть пред’явити такі вимоги після прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.
До визнання боржника банкрутом спори боржника з кредиторами, які мають поточні вимоги до боржника, вирішуються шляхом їх розгляду у позовному провадженні господарським судом, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство.»
 
Відхилено    
416. Розпорядник майна зобов'язаний окремо внести до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за їх відсутності - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав.
 
      
417. Розпорядник майна зобов'язаний окремо внести до реєстру відомості про вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, згідно із заявами таких кредиторів та/або даними обліку боржника,
 
      
418. До визнання боржника банкрутом спори боржника з кредиторами, які мають поточні вимоги до боржника, вирішуються шляхом їх розгляду у позовному провадженні господарським судом, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство.
 
      
419. 9. У процедурі розпорядження майном боржник має право на підставі ухвали господарського суду задовольнити всі вимоги конкурсних кредиторів за умови їх задоволення одночасно та в повному обсязі відповідно до реєстру вимог кредиторів.
 
-271- Сидорович Р.М.
Частину дев’яту виключити.
 
Враховано      
420. 10. Фізичні особи та/або юридичні особи, які бажають взяти участь у санації боржника (далі - інвестори), можуть подати розпоряднику майна заяву про участь у санації боржника та свої пропозиції щодо санації боржника (план санації тощо).
 
   9. Фізичні особи та/або юридичні особи, які бажають взяти участь у санації боржника (далі - інвестори), можуть подати розпоряднику майна заяву про участь у санації боржника та свої пропозиції щодо санації боржника (план санації тощо).
 
421. 11. У процедурі розпорядження майном боржник за участю розпорядника майна готує план санації боржника відповідно до вимог цього Кодексу та подає його на розгляд зборів кредиторів.
 
-272- Сидорович Р.М.
В частині одинадцятій слова «боржник за участю розпорядника майна» замінити словами «розпорядник майна за участю боржника».
 
Враховано   10. У процедурі розпорядження майном розпорядник майна за участю боржника готує план санації боржника відповідно до вимог цього Кодексу та подає його на розгляд зборів кредиторів.
 
422. Стаття 23. Перевірка відповідності заяви конкурсного кредитора вимогам цього Кодексу
 
-273- Іванчук А.В.
Статтю 23 вважати ст. 46
В частині третій цифри «22» замінити цифрами «45».
 
Враховано   Стаття 46. Перевірка відповідності заяви конкурсного кредитора вимогам цього Кодексу
 
423. 1. Господарський суд не пізніше п'яти днів з дня надходження заяви конкурсного кредитора здійснює перевірку її відповідності вимогам цього Кодексу.
 
   1. Господарський суд не пізніше п'яти днів з дня надходження заяви конкурсного кредитора здійснює перевірку її відповідності вимогам цього Кодексу.
 
424. У разі якщо заяву конкурсного кредитора подано без дотримання цього Кодексу, господарський суд письмово повідомляє заявника про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути.
 
-274- Сажко С.М.
Абзац другий частини 1 статті 23 законопроекту після слів «подано без дотримання» доповнити словом «вимог».
 
Враховано   У разі якщо заяву конкурсного кредитора подано без дотримання вимог цього Кодексу, господарський суд письмово повідомляє заявника про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути.
 
    -275- Сидорович Р.М.
В абзаці другому частини першої статті 23 після слова «дотримання» доповнити словом «вимог».
 
Враховано    
425. 2. Якщо конкурсний кредитор усунув недоліки заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до суду. В іншому випадку суд виносить ухвалу про повернення заяви.
 
   2. Якщо конкурсний кредитор усунув недоліки заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до суду. В іншому випадку суд виносить ухвалу про повернення заяви.
 
426. 3. Повернення заяви з підстав, передбачених цією статтею, не перешкоджає повторному зверненню до суду у цій же справі, якщо порушення усунуто в межах строку, встановленого частиною першою статті 22 цього Кодексу.
 
   3. Повернення заяви з підстав, передбачених цією статтею, не перешкоджає повторному зверненню до суду у цій же справі, якщо порушення усунуто в межах строку, встановленого частиною першою статті 45 цього Кодексу.
 
427. Стаття 24. Попереднє засідання господарського суду
 
-276- Іванчук А.В.
Статтю 24 вважати статтею 47
 
Враховано   Стаття 47. Попереднє засідання господарського суду
 
428. 1. Попереднє засідання господарського суду проводиться не пізніше двох місяців та десяти днів, а у разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців після проведення підготовчого засідання суду. Про попереднє засідання суду повідомляються сторони, а також інші учасники провадження у справі про банкрутство, визнані такими відповідно до цього Кодексу.
 
-277- Березкін С.С.
Слова «двох місяців та десяти днів» замінити на «70 календарних днів»
 
Враховано   1. Попереднє засідання господарського суду проводиться не пізніше 70 календарних днів, а у разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців після проведення підготовчого засідання суду. Про попереднє засідання суду повідомляються сторони, а також інші учасники провадження у справі про банкрутство, визнані такими відповідно до цього Кодексу.
 
    -278- Довбенко М.В.
У статті 24 частину першу викласти у наступній редакції:
«1. Попереднє засідання господарського суду проводиться не пізніше двох місяців та десяти днів, а у разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців після проведення підготовчого засідання суду. Про попереднє засідання суд повідомляє сторони, а також інших учасників провадження у справі про банкрутство, визнаних такими відповідно до цього Кодексу.»
 
Відхилено    
429. 2. У попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.
 
-279- Сидорович Р.М.
Частину другу статті 24 викласти у наступній редакції:
«2. У попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, які надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 22 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.
У разі необхідності, господарський суд може оголосити перерву в попередньому засіданні.
За результатами попереднього засідання господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначаються:
розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, які вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів;
розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів;
дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів;
дата підсумкового засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 21 цього Кодексу.
Розпорядник майна за результатами попереднього засідання вносить відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги до реєстру вимог кредиторів».
Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов'язань у шосту чергу.
Погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі.
Ухвала попереднього засідання є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня).»
Після частини другої доповнити частиною в наступній редакції «3. Ухвала господарського суду, винесена за наслідками попереднього засідання, може бути оскаржена стороною в справі про неплатоспроможність лише в частині конкретних вимог кредиторів.»
 
Враховано   2. У попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, які надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.
У разі необхідності, господарський суд може оголосити перерву в попередньому засіданні.
За результатами попереднього засідання господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначаються:
розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, які вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів;
розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів;
дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів;
дата підсумкового засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 44 цього Кодексу.
Розпорядник майна за результатами попереднього засідання вносить відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги до реєстру вимог кредиторів».
Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов'язань у шосту чергу.
Погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі.
Ухвала попереднього засідання є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня).»
3. Ухвала господарського суду, винесена за наслідками попереднього засідання, може бути оскаржена стороною в справі про банкрутство лише в частині конкретних вимог кредиторів.
 
    -280- Іванчук А.В.
В абзаці сьомому частини другої цифри «21» замінити цифрами «44».
 
Враховано    
430. За результатами розгляду вимог кредиторів господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначаються:
 
      
431. розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, які вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів;
 
      
432. розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів;
 
      
433. дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів;
 
      
434. дата підсумкового засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 21 цього Кодексу.
 
      
435. У реєстрі вимог кредиторів повинні міститися відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, черговість задоволення кожної вимоги.
 
      
436. Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов'язань у шосту чергу.
 
      
437. Погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі при спрощеному порядку розгляду справи про банкрутство.
 
-281- Сажко С.М.
Абзац дев’ятий частини 2 статті 24 законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -282- Алексєєв І.С.
У статті 24 абзац дев’ятий частини другої виключити.
 
Враховано    
438. Ухвала є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня).
 
-283- Сажко С.М.
Статтю 24 законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«Внесення змін до затвердженого господарським судом реєстру вимог кредиторів здійснюється виключно за наслідками перегляду ухвали господарського суду в апеляційному та касаційному порядку або за нововиявленими обставинами, а також у разі правонаступництва.»
 
Відхилено      
439. Стаття 25. Збори кредиторів та комітет кредиторів
 
-284- Іванчук А.В.
Статтю 25 вважати статтею 48.
 
Враховано   Стаття 48. Збори кредиторів та комітет кредиторів
 
440. 1. Протягом десяти днів після винесення ухвали за результатами попереднього засідання господарського суду розпорядник майна письмово повідомляє кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організовує їх проведення.
 
-285- Довбенко М.В.
У статті 25 частину першу викласти у наступній редакції:
«1. Протягом десяти днів після винесення ухвали за результатами попереднього засідання господарського суду розпорядник майна письмово повідомляє кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організовує їх проведення.
Учасниками зборів кредиторів боржника з правом вирішального голосу є конкурсні кредитори, визнані господарським судом та внесені до реєстру вимог кредиторів.
У зборах кредиторів боржника можуть брати участь із правом дорадчого голосу:
кредитори, вимоги яких увійшли до реєстру вимог кредиторів окремо;
кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку встановленого для їх подання;
представник працівників боржника;
уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника;
представник органу, уповноваженого управляти державним майном;
арбітражний керуючий;
інвестори (за наявності).»
 
Враховано частково   1. Протягом десяти днів після винесення ухвали за результатами попереднього засідання господарського суду розпорядник майна письмово повідомляє кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організовує їх проведення.
Учасниками зборів кредиторів боржника з правом вирішального голосу є конкурсні кредитори, визнані господарським судом у попередньому засіданні та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.
У зборах кредиторів боржника можуть брати участь із правом дорадчого голосу:
кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника;
кредитори з вимогами щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян;
конкурсні кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання;
представник працівників боржника;
уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника;
представник органу, уповноваженого управляти державним майном;
арбітражний керуючий.
 
    -286- Сидорович Р.М.
В статті 25 частину першу викласти у наступній редакції:
«1. Протягом десяти днів після винесення ухвали за результатами попереднього засідання господарського суду розпорядник майна письмово повідомляє кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організовує їх проведення.
Учасниками зборів кредиторів боржника з правом вирішального голосу є конкурсні кредитори, визнані господарським судом у попередньому засіданні та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.
У зборах кредиторів боржника можуть брати участь із правом дорадчого голосу:
кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника;
кредитори з вимогами щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян;
конкурсні кредитори, які подали свої вимоги до боржника з пропуском 30 денного строку;
представник працівників боржника;
уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника;
представник органу, уповноваженого управляти державним майном;
арбітражний керуючий.
 
Враховано    
    -287- Гусак В.Г.
У статті 25 у частині першій абзац перший викласти в наступній редакції: «1. Протягом п’яти днів після винесення ухвали за результатами попереднього засідання господарського суду розпорядник майна письмово повідомляє кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організовує їх проведення. Збори кредиторів скликаються не пізніше ніж через 15 днів після дати ухвали за результатами попереднього засідання господарського суду».
 
Відхилено    
    -288- Шпенов Д.Ю.
У статті 25 частину першу викласти в наступній редакції:
«1.Протягом десяти днів після винесення ухвали за результатами попереднього засідання господарського суду розпорядник майна письмово повідомляє кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника, боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організовує їх проведення.
У зборах кредиторів боржника можуть брати участь із правом дорадчого голосу:
кредитори, вимоги яких увійшли до реєстру вимог кредиторів окремо;
представник працівників боржника;
представник органу, уповноваженого управляти державним майном;
арбітражний керуючий.»
 
Враховано редакційно    
441. Учасниками зборів кредиторів боржника з правом вирішального голосу є конкурсні кредитори, визнані господарським судом та внесені до реєстру вимог кредиторів.
 
      
442. У зборах кредиторів боржника можуть брати участь із правом дорадчого голосу:
 
      
443. кредитори, вимоги яких увійшли до реєстру вимог кредиторів окремо;
 
-289- Пташник В.Ю.
Абзац третій частини 1 статті 25 доповнити пунктом другим такого змісту: «кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку встановленого для їх подання;»
 
Враховано по суті     
    -290- Голуб В.В.
Абзац третій частини першої статті 25 законопроекту доповнити пунктом другим такого змісту: «кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку встановленого для їх подання;»
 
Враховано по суті   
444. представник працівників боржника;
 
      
445. уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника;
 
      
446. представник органу, уповноваженого управляти державним майном;
 
      
447. арбітражний керуючий.
 
      
448. 2. Перші збори кредиторів вважаються повноважними, якщо на них присутні кредитори, що мають не менше ніж дві треті голосів. Якщо перші збори не відбулися через відсутність кредиторів із необхідною кількістю голосів, проводяться повторні перші збори, які вважаються повноважними у разі присутності на них кредиторів, що мають більше половини голосів. Якщо ж і ці збори не відбулися через відсутність кредиторів із необхідною кількістю голосів, проводяться наступні перші збори, які вважаються повноважними у разі присутності на них кредиторів, що мають більше чверті голосів.
 
-291- Сидорович Р.М.
У другому реченні абзацу першого частини другої перед словами «проводятся повторні перші збори» додати слова «протягом двох тижнів».
У третьому реченні абзацу першого частини другої перед словами «проводятся наступні перші збори» додати слова «протягом двох тижнів»
 
Враховано   2. Перші збори кредиторів вважаються повноважними, якщо на них присутні кредитори, що мають не менше ніж дві треті голосів. Якщо перші збори не відбулися через відсутність кредиторів із необхідною кількістю голосів, проводяться повторні перші збори протягом двох тижнів, які вважаються повноважними у разі присутності на них кредиторів, що мають більше половини голосів. Якщо ж і ці збори не відбулися через відсутність кредиторів із необхідною кількістю голосів, проводяться наступні перші збори протягом двох тижнів, які вважаються повноважними у разі присутності на них кредиторів, що мають більше чверті голосів.
 
    -292- Довбенко М.В.
У статті 25 частину другу викласти у наступній редакції:
«2.Збори кредиторів/комітету кредиторів вважаються повноважними, якщо на них присутні кредитори, що мають не менше ніж дві треті голосів.
Якщо перші збори з розгляду поставленого питання не відбулися через відсутність кредиторів із необхідною кількістю голосів, проводяться повторні збори, які вважаються повноважними у разі присутності на них кредиторів, що мають більше половини голосів.
Якщо ж і ці збори не відбулися через відсутність кредиторів із необхідною кількістю голосів, проводяться треті збори, які вважаються повноважними у разі присутності на них кредиторів, що мають більше чверті голосів.
Кількість голосів кредиторів на зборах визначається відповідно до частини четвертої цієї статті.»
 
Враховано редакційно    
    -293- Гусак В.Г.
у частині другій ст.25 абзац перший викласти в наступній редакції: «Перші збори кредиторів вважаються повноважними, якщо на них присутні кредитори, що мають більше половини голосів (50% плюс один голос). Якщо перші збори не відбулися через відсутність кредиторів із необхідною кількістю голосів, проводяться повторні перші збори, які вважаються повноважними у разі присутності на них кредиторів, що мають більше чверті голосів. Якщо ж і ці збори не відбулися через відсутність кредиторів із необхідною кількістю голосів, проводяться наступні перші збори, які вважаються повноважними у разі присутності на них кредиторів, що мають більше чверті голосів. Розпорядник майна письмово повідомляє кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення кожного з повторних перших зборів кредиторів та організовує їх проведення. Збори кредиторів скликаються не раніше, ніж через 10 днів після дати направлення такого повідомлення».
 
Відхилено    
449. Кількість голосів кредиторів на зборах визначається відповідно до частини четвертої цієї статті.
 
   Кількість голосів кредиторів на зборах визначається відповідно до частини четвертої цієї статті.
 
450. 3. Збори кредиторів у провадженні у справі про банкрутство скликаються арбітражним керуючим за його ініціативою, за ініціативою комітету кредиторів чи інших кредиторів, сума вимог яких становить не менше ніж третину всіх вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, або за ініціативою однієї третини кількості голосів кредиторів.
 
-294- Довбенко М.В.
У статті 25 частину третю викласти у наступній редакції:
«3. Збори кредиторів у провадженні у справі про банкрутство скликаються арбітражним керуючим за його ініціативою, за ініціативою комітету кредиторів чи інших кредиторів, сума вимог яких становить не менше ніж третину всіх вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, або за ініціативою однієї третини кількості голосів кредиторів.
Збори кредиторів на вимогу комітету кредиторів або окремих кредиторів скликаються арбітражним керуючим та проводяться протягом двох тижнів з дня надходження письмової вимоги про їх скликання.
Збори кредиторів проводяться за місцезнаходженням боржника, якщо інше місце проведення зборів не визначено ініціатором скликання зборів.»
 
Враховано частково   3. Збори кредиторів у провадженні у справі про банкрутство скликаються арбітражним керуючим за його ініціативою, за ініціативою комітету кредиторів чи інших кредиторів, сума вимог яких становить не менше ніж третину всіх вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, або за ініціативою однієї третини кількості голосів кредиторів.
Збори кредиторів на вимогу комітету кредиторів або окремих кредиторів скликаються арбітражним керуючим та проводяться протягом двох тижнів з дня надходження письмової вимоги про їх скликання.
У разі, якщо арбітражний керуючий не скликає збори кредиторів, комітет кредиторів чи інші кредитори, які ініціюють скликання зборів кредиторів мають право скликати збори кредиторів самостійно.
Збори кредиторів проводяться за місцезнаходженням боржника. Збори кредиторів мають право визначити інше місце проведення зборів.
 
    -295- Сидорович Р.М.
Частину третю викласти у наступній редакції:
«3. Збори кредиторів у провадженні у справі про банкрутство скликаються арбітражним керуючим за його ініціативою, за ініціативою комітету кредиторів чи інших кредиторів, сума вимог яких становить не менше ніж третину всіх вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, або за ініціативою однієї третини кількості голосів кредиторів.
Збори кредиторів на вимогу комітету кредиторів або окремих кредиторів скликаються арбітражним керуючим та проводяться протягом двох тижнів з дня надходження письмової вимоги про їх скликання.
У разі, якщо арбітражний керуючий не скликає збори кредиторів, комітет кредиторів чи інші кредитори, які ініціюють скликання зборів кредиторів мають право скликати збори кредиторів самостійно.
Збори кредиторів проводяться за місцезнаходженням боржника. Збори кредитори мають право визначити інше місце проведення зборів.»
 
Враховано    
451. Збори кредиторів на вимогу комітету кредиторів або окремих кредиторів скликаються арбітражним керуючим та проводяться протягом двох тижнів з дня надходження письмової вимоги про їх скликання.
 
      
452. Збори кредиторів проводяться за місцезнаходженням боржника.
 
-296- Шпенов Д.Ю.
У частині третій абзац третій викласти в наступній редакції:
«Збори кредиторів проводяться за місцезнаходженням боржника або за місцем реєстрації. У разі відсутності боржника за його місцем знаходження або реєстрації, арбітражний керуючий самостійно визначає місце проведення зборів кредиторів.»
 
Відхилено      
453. 4. Конкурсні кредитори мають на зборах кредиторів кількість голосів, пропорційну сумі вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, та кратну одній тисячі гривень.
 
-297- Сидорович Р.М.
В першому абзаці частини четвертої після слів «включених до реєстру вимог кредиторів» додати слова «за результатами попереднього засідання господарського суду».
 
Враховано   4. Конкурсні кредитори мають на зборах кредиторів кількість голосів, пропорційну сумі вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, за результатами попереднього засідання господарського суду та кратну одній тисячі гривень.
 
454. Під час визначення кількості голосів кредиторів з правом вирішального голосу не враховуються суми неустойки (штрафу, пені), інші фінансові санкції, моральна шкода, судовий збір у справі про банкрутство, заявлені або сплачені кредиторами в провадженні у справі про банкрутство.
 
   Під час визначення кількості голосів кредиторів з правом вирішального голосу не враховуються суми неустойки (штрафу, пені), інші фінансові санкції, моральна шкода, судовий збір у справі про банкрутство, заявлені або сплачені кредиторами в провадженні у справі про банкрутство.
 
455. 5. До компетенції зборів кредиторів належить прийняття рішення про:
 
   5. До компетенції зборів кредиторів належить прийняття рішення про:
 
456. визначення кількісного складу та обрання членів комітету кредиторів;
 
   визначення кількісного складу та обрання членів комітету кредиторів;
 
457. дострокове припинення повноважень комітету кредиторів або окремих його членів;
 
   дострокове припинення повноважень комітету кредиторів або окремих його членів;
 
458. схвалення плану санації боржника та схвалення внесення змін до нього;
 
-298- Сидорович Р.М.
Частину п’яту після абзацу четвертого доповнити новими абзацами наступного змісту:
«звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про неплатоспроможність;
схвалення мирової угоди;»
 
Враховано частково   схвалення плану санації боржника та схвалення внесення змін до нього;
звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство;
обрання арбітражного керуючого у разі відсторонення арбітражного керуючого, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційної системою від виконання повноважень;
 
    -299- Голуб В.В.
Частину п’яту статті 25 законопроекту доповнити пунктом п’ятим такого змісту: «схвалення умов мирової угоди;»
 
Відхилено    
    -300- Іванчук А.В.
Доповнити частину новим абзацом:
«обрання арбітражного керуючого у разі відсторонення арбітражного керуючого, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційної системою від виконання повноважень.»
 
Враховано    
459. інші питання, передбачені цим Кодексом, в тому числі віднесені до компетенції комітету кредиторів.
 
-301- Довбенко М.В.
частину п’яту доповнити абзацом п’ятим такого змісту: «схвалення умов мирової угоди;»;
у зв’язку з цим абзац п’ятий вважати відповідно абзацом шостим;
 
Відхилено   інші питання, передбачені цим Кодексом, в тому числі віднесені до компетенції комітету кредиторів.
 
    -302- Воропаєв Ю.М.
Частину 5 статті 25 доповнити додатковим пунктом: «схвалення умов мирової угоди;»
 
Відхилено    
    -303- Сажко С.М.
Абзац п’ятий частини 5 статті 25 законопроекту викласти в новій редакції:
«інші питання, передбачені цим Кодексом»
 
Враховано редакційно    
    -304- Пташник В.Ю.
Частину 5 статті 25 доповнити пунктом п’ятим такого змісту: «схвалення умов мирової угоди;»
 
Відхилено    
    -305- Шпенов Д.Ю.
У частині п’ятій абзац п’ятий викласти в наступній редакції:
«інші питання, передбачені цим Кодексом, окрім питань, які належать до компетенції комітету кредиторів»
 
Відхилено    
460. 6. На час дії процедур банкрутства збори кредиторів обирають комітет кредиторів у складі не більше ніж сім осіб.
 
-306- Сугоняко О.Л.
Частину 6 статті 25 викласти у наступній редакції:
«6. На час дії процедур банкрутства збори кредиторів обирають комітет кредиторів.»
 
Відхилено   6. На час дії процедур банкрутства збори кредиторів обирають комітет кредиторів у складі не більше ніж сім осіб.
 
461. Вибори комітету кредиторів проводяться відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на зборах кредиторів, визначених відповідно до частини четвертої цієї статті.
 
   Вибори комітету кредиторів проводяться відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на зборах кредиторів, визначених відповідно до частини четвертої цієї статті.
 
462. Кредитор, що має двадцять п'ять і більше відсотків голосів, автоматично включається до складу комітету кредиторів.
 
-307- Гусак В.Г.
у частині шостій абзац третій викласти у наступній редакції: «Кредитор що має п'ятнадцять і більше відсотків голосів або кредитори, які володіють у сукупності більш як п'ятнадцятьма відсотками голосів автоматично включаються до складу комітету кредиторів.»
 
Відхилено   Кредитор, що має двадцять п'ять і більше відсотків голосів, автоматично включається до складу комітету кредиторів.
 
    -308- Гусак В.Г.
після абзацу третього доповнити новим абзацом наступного змісту: «Один кредитор може мати не більше двох представників в комітеті кредиторів. Кредитори, які володіють у сукупності більш як п'ятнадцятьма відсотками голосів можуть обрати спільного представника.»
 
Відхилено    
463. Якщо загальна кількість кредиторів не перевищує сім осіб, всі кредитори автоматично включаються до складу комітету кредиторів.
 
-309- Шпенов Д.Ю.
У частині шостій абзац четвертий викласти в наступній редакції: «На час дії процедур банкрутства збори кредиторів обирають комітет кредиторів у складі не більше ніж сім осіб.»
 
Відхилено   Якщо загальна кількість кредиторів не перевищує сім осіб, всі кредитори автоматично включаються до складу комітету кредиторів.
 
464. Під час проведення процедур банкрутства інтереси всіх кредиторів представляє комітет кредиторів, утворений відповідно до цього Кодексу.
 
   Під час проведення процедур банкрутства інтереси всіх кредиторів представляє комітет кредиторів, утворений відповідно до цього Кодексу.
 
465. 7. Протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів подається до господарського суду.
 
   7. Протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів подається до господарського суду.
 
466. 8. До компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про:
 
-310- Довбенко М.В.
частину восьму викласти у наступній редакції:
«8. До компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про:
обрання голови комітету;
скликання зборів кредиторів;
звернення до господарського суду з вимогою про визнання правочинів (договорів) боржника недійсними на будь-якій стадії процедури банкрутства;
звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого, припинення повноважень арбітражного керуючого та про призначення іншого арбітражного керуючого;
визначення умов продажу майна боржника, яке не знаходиться в заставі, в разі продажу майна у процедурі санації боржника або ліквідації банкрута;
внесення пропозицій господарському суду щодо продовження або скорочення строку процедур розпорядження майном боржника чи санації боржника;
інші питання, передбачені цим Кодексом.
У роботі комітету мають право брати участь з правом дорадчого голосу арбітражний керуючий, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, забезпечений кредитор та в разі необхідності представник органу, уповноваженого управляти державним майном, і представник органу місцевого самоврядування.
 
Відхилено   8. До компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про:
 
467. обрання голови комітету;
 
   обрання голови комітету;
 
468. скликання зборів кредиторів;
 
   скликання зборів кредиторів;
 
469. звернення до господарського суду з вимогою про визнання правочинів (договорів) боржника недійсними на будь-якій стадії процедури банкрутства;
 
   звернення до господарського суду з вимогою про визнання правочинів (договорів) боржника недійсними на будь-якій стадії процедури банкрутства;
 
470. звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого, припинення повноважень арбітражного керуючого та про призначення іншого арбітражного керуючого;
 
-311- Шпенов Д.Ю.
У частині восьмій абзац п’ятий викласти в наступній редакції: «звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого, припинення повноважень арбітражного керуючого та про призначення іншого арбітражного керуючого, проте данні рішення носять для суду лише рекомендаційний характер.»
 
Відхилено   звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого, припинення повноважень арбітражного керуючого та про призначення іншого арбітражного керуючого;
 
    -312- Воропаєв Ю.М.
Абзац 4 частини 8 статті 25 викласти у такій редакції:
«визначення умов продажу майна боржника, яке не знаходиться в заставі, в разі продажу майна у процедурі санації боржника або ліквідації банкрута;».
 
Відхилено    
471. визначення складу майна в разі продажу частини майна у процедурі санації боржника або ліквідації банкрута;
 
-313- Іванчук А.В.
Абзац шостий частини восьмої викласти у наступній редакції:
«надання згоди на продаж майна боржника (крім майна, що є предметом забезпечення) та погодження умов продажу майна боржника (крім майна, що є предметом забезпечення) у процедурі санації, відповідно до плану санації або у процедурі ліквідації банкрута;».
 
Враховано   надання згоди на продаж майна боржника (крім майна, що є предметом забезпечення) та погодження умов продажу майна боржника (крім майна, що є предметом забезпечення) у процедурі санації, відповідно до плану санації або у процедурі ліквідації банкрута;
 
    -314- Шпенов Д.Ю.
Абзац шостий виключити
 
Відхилено    
    -315- Сидорович Р.М.
Абзац шостий частини восьмої викласти у наступній редакції «визначення умов продажу майна боржника (крім майна, що є предметом забезпечення) у процедурі санації, відповідно до плану санації або у процедурі ліквідації банкрута;»
 
Враховано редакційно    
472. внесення пропозицій господарському суду щодо продовження або скорочення строку процедур розпорядження майном боржника чи санації боржника;
 
   внесення пропозицій господарському суду щодо продовження або скорочення строку процедур розпорядження майном боржника чи санації боржника;
 
473. інші питання, передбачені цим Кодексом.
 
-316- Лопушанський А.Я.
Частину восьму статті 25 доповнити новим пунктом 8 наступного змісту: «обрання способу продажу майна боржника».
 
Відхилено   інші питання, передбачені цим Кодексом.
 
474. У роботі комітету мають право брати участь з правом дорадчого голосу арбітражний керуючий, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, забезпечений кредитор та в разі необхідності представник органу, уповноваженого управляти державним майном, і представник органу місцевого самоврядування.
 
-317- Алексєєв І.С.
У статті 25 в абзаці дев’ятому частини восьмої слова «, забезпечений кредитор» виключити.
 
Відхилено   У роботі комітету мають право брати участь з правом дорадчого голосу арбітражний керуючий, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, забезпечений кредитор та в разі необхідності представник органу, уповноваженого управляти державним майном, і представник органу місцевого самоврядування.
 
    -318- Шпенов Д.Ю.
абзац дев’ятий викласти в наступній редакції:
«У роботі комітету мають право брати участь з правом дорадчого голосу арбітражний керуючий, представник працівників боржника, забезпечений кредитор та в разі необхідності представник органу, уповноваженого управляти державним майном.»
 
Відхилено    
475. 9. Рішення зборів (комітету) кредиторів вважається прийнятим більшістю голосів кредиторів, якщо за нього проголосували присутні на зборах (комітеті) кредитори, кількість голосів яких визначається відповідно до частини четвертої цієї статті.
 
-319- Довбенко М.В.
частину дев’яту викласти у наступній редакції:
9. Рішення зборів (комітету) кредиторів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на зборах (комітеті) кредиторів, кількість голосів яких визначається відповідно до частини четвертої цієї статті.»;
 
Відхилено   9. Рішення зборів (комітету) кредиторів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість голосів кредиторів, присутніх на зборах (комітеті) кредиторів.
 
    -320- Воропаєв Ю.М.
Частину 9 статті 25 викласти у такій редакції:
«9. Рішення зборів (комітету) кредиторів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на зборах (комітеті) кредиторів, кількість голосів яких визначається відповідно до частини четвертої цієї статті.».
 
Відхилено    
    -321- Одарченко Ю.В.
Частину дев’яту статті 25 викласти у наступній редакції:
«9. Комітет кредиторів приймає рішення більшістю від свого загального складу. При цьому кожен член комітету має один голос.»
 
Відхилено    
    -322- Сидорович Р.М.
Частину дев’яту викласти у наступній редакції
«9. Рішення зборів (комітету) кредиторів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість голосів кредиторів, присутніх на зборах (комітеті) кредиторів».
 
Враховано    
476. 10. Проведення зборів кредиторів у зв'язку із зміною реєстру вимог кредиторів або обрання (переобрання) комітету кредиторів у зміненому чи новому складі не можуть бути самостійною підставою для зміни або перегляду попередньо прийнятих зборами або комітетом кредиторів рішень.
 
   10. Проведення зборів кредиторів у зв'язку із зміною реєстру вимог кредиторів або обрання (переобрання) комітету кредиторів у зміненому чи новому складі не можуть бути самостійною підставою для зміни або перегляду попередньо прийнятих зборами або комітетом кредиторів рішень.
 
477. 11. Засідання комітету кредиторів проводиться за місцезнаходженням боржника, якщо інше місце не визначене комітетом кредиторів.
 
-323- Гусак В.Г.
частину одинадцяту доповнити новим абзацом наступного змісту: «Засідання комітету кредиторів скликаються не раніше, ніж через 5 днів після направлення повідомлення про його проведення.»
 
Відхилено   11. Засідання комітету кредиторів скликається та проводиться за правилами, визначеними для зборів кредиторів.
 
    -324- Довбенко М.В.
у частині одинадцятій слова «не визначене комітетом кредиторів» замінити словами «проведення засідання не визначено ініціатором скликання засідання.»
 
Відхилено    
    -325- Сидорович Р.М.
Частину одинадцяту викласти у наступній редакції
«11. Засідання комітету кредиторів скликається та проводиться за правилами, визначеними для зборів кредиторів».
 
Враховано    
    -326- Шпенов Д.Ю.
Частину одинадцяту викласти в наступній редакції: «Засідання комітету кредиторів проводиться за місцезнаходженням боржника. У разі відсутності боржника за його місцем знаходження або реєстрації, арбітражний керуючий самостійно визначає місце проведення зборів комітету кредиторів.»
 
Відхилено    
478. Стаття 26. Закінчення процедури розпорядження майном
 
-327- Іванчук А.В.
Статтю 26 вважати статтею 49
 
Враховано   Стаття 49. Закінчення процедури розпорядження майном
 
    -328- Євтушок С.М.
Статтю 26. «Закінчення процедури розпорядження майном» доповнити пунктом 4 у такій редакції:
«4. Провадження у справі про банкрутство відкривається господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника - юридичної особи сукупно становлять не менше статутного капіталу підприємства встановленого при реєстрації».
 
Відхилено    
479. 1. У підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації) або закривається провадження у справі.
 
   1. У підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації) або закривається провадження у справі.
 
480. 2. До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень:
 
-329- Довбенко М.В.
У статті 26 частину другу викласти у наступній редакції:
«2. До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень:
схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації;
схвалити умови мирової угоди та подати до господарського суду клопотання про затвердження мирової угоди;
подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.
У разі наявності обставин, що не надають зборам кредиторів можливості у встановлені строки прийняти одне з таких рішень, збори кредиторів можуть прийняти рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про продовження строку процедури розпорядження майном в межах граничних строків, визначених цим Кодексом.
Рішення про схвалення плану санації або умов мирової угоди можуть бути прийняті зборами кредиторів лише після розгляду судом всіх вимог кредиторів поданих у 30-денних строк, та при умові відсутності оскарження вимог забезпечених кредиторів та вимог конкурсних кредиторів, сума яких перевищує 25 процентів визнаних судом конкурсних вимог.
Збори кредиторів можуть затвердити умови мирової угоди лише за умови погодження її умов усіма забезпеченими кредиторами.»
 
Враховано частково   2. До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень:
 
    -330- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Білоцерковець Д.О.
Продан О.П.
Бєлькова О.В.
Різаненко П.О.
частину другу викласти в такій редакції:
«2. До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень:
схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації;
подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;
подати до господарського суду клопотання про укладення мирової угоди.
У разі наявності обставин, що не надають зборам кредиторів можливості у встановлені строки прийняти одне з таких рішень, збори кредиторів можуть прийняти рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про продовження строку процедури розпорядження майном в межах граничних строків, визначених цим Кодексом.
У разі відсутності у боржника коштів або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника усі витрати, пов’язані із подальшим провадженням у справі покладаються на кредиторів які увійшли до комітету кредиторів, пропорційну до розміру їх вимог включених до реєстру вимог.»
 
Враховано частково    
    -331- Воропаєв Ю.М.
Частину 2 статті 26 викласти у такій редакції:
«2. До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень:
схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації;
схвалити умови мирової угоди та подати до господарського суду клопотання про затвердження мирової угоди;
подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.
У разі наявності обставин, що не надають зборам кредиторів можливості у встановлені строки прийняти одне з таких рішень, збори кредиторів можуть прийняти рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про продовження строку процедури розпорядження майном в межах граничних строків, визначених цим Кодексом.
Рішення про схвалення плану санації або умов мирової угоди можуть бути прийняті зборами кредиторів лише після розгляду судом всіх вимог кредиторів, поданих у 30-денний строк, та при умові відсутності оскарження вимог забезпечених кредиторів та вимог конкурсних кредиторів, сума яких перевищує 25 процентів визнаних судом конкурсних вимог.
Збори кредиторів можуть затвердити умови мирової угоди лише за умови погодження її умов усіма забезпеченими кредиторами.»
 
Враховано частково    
481. схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації;
 
-332- Сидорович Р.М.
В статті 26:
1)Частину другу після абзацу другого доповнити новим абзацом наступного змісту: «схвалити мирову угоду та подати до господарського суду клопотання про затвердження мирової угоди»
 
Відхилено   схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації;
 
    -333- Голуб В.В.
Частину другу статті 26 законопроекту доповнити абзацом третім такого змісту: «схвалити умови мирової угоди та подати до господарського суду клопотання про затвердження мирової угоди» та абзацом п’ятим такого змісту: «Збори кредиторів можуть затвердити умови мирової угоди лише за умови погодження її умов усіма кредиторами, крім тих, що мають виключно право дорадчого голосу.»
 
Відхилено    
482. подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.
 
-334- Пташник В.Ю.
Частину 2 статті 26 доповнити абзацом третім такого змісту: «схвалити умови мирової угоди та подати до господарського суду клопотання про затвердження мирової угоди»
 
Відхилено   подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.
 
483. У разі наявності обставин, що не надають зборам кредиторів можливості у встановлені строки прийняти одне з таких рішень, збори кредиторів можуть прийняти рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про продовження строку процедури розпорядження майном в межах граничних строків, визначених цим Кодексом.
 
-335- Сажко С.М.
Абзац четвертий частини 2 статті 26 законопроекту виключити.
 
Відхилено   У разі наявності обставин, що не надають зборам кредиторів можливості у встановлені строки прийняти одне з таких рішень, збори кредиторів можуть прийняти рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про продовження строку процедури розпорядження майном в межах граничних строків, визначених цим Кодексом.
 
    -336- Пташник В.Ю.
Частину 2 статті 26 доповнити абзацом п’ятим такого змісту: «Збори кредиторів можуть затвердити умови мирової угоди лише за умови погодження її умов усіма кредиторами, крім тих, що мають виключно право дорадчого голосу.»
 
Відхилено    
484. У разі відсутності у боржника коштів або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника усі витрати, пов’язані із провадження у справі покладаються на ініціатора застосування до боржника наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації).
 
-337- Довгий О.С.
абзац п’ятий частини другої статті 26 виключити.
 
Враховано      
    -338- Сидорович Р.М.
Абзац шостий частини другої виключити.
 
Враховано    
485. 3. У підсумковому засіданні господарський суд приймає одне з таких судових рішень:
 
-339- Довбенко М.В.
У статті 26 частину третю викласти у наступній редакції:
«3. У підсумковому засіданні господарський суд приймає одне з таких судових рішень:
ухвалу про введення процедури санації та затвердження плану санації у разі схвалення плану санації боржника зборами кредиторів та погодження його забезпеченими кредиторами в порядку, встановленому статтею 30 цього Кодексу;
ухвалу про затвердження мирової угоди у разі затвердження зборами кредиторів умов мирової угоди та погодження її умов забезпеченими кредиторами;
постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство.»
 
Відхилено   3. У підсумковому засіданні господарський суд приймає одне з таких судових рішень:
ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном в межах граничних строків, визначених цим Кодексом;
 
    -340- Алексєєв І.С.
У статті 26 частину третю доповнити абзацом першим такого змісту:
«ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном в межах граничних строків, визначених цим Кодексом;»,
у зв’язку з цим абзаци перший – третій вважати відповідно абзацами другим – четвертим;
 
Враховано    
486. ухвалу про введення процедури санації та затвердження плану санації у разі схвалення плану санації боржника зборами кредиторів та погодження його забезпеченими кредиторами в порядку, встановленому цим Кодексом;
 
   ухвалу про введення процедури санації та затвердження плану санації у разі схвалення плану санації боржника зборами кредиторів та погодження його забезпеченими кредиторами в порядку, встановленому цим Кодексом;
 
487. постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
 
   постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
 
488. ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство.
 
-341- Сидорович Р.М.
Абзац четвертий частини третьої після слів «про банкрутство» доповнити словами «у тому числі у зв’язку з затвердженням мирової угоди»
 
Відхилено   ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство.
 
489. 4. У разі якщо зборами кредиторів у межах строку дії процедури розпорядження майном не прийнято жодного з передбачених цією статтею рішень, господарський суд протягом п'яти днів після закінчення процедури розпорядження майном боржника приймає постанову про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.
 
-342- Алексєєв І.С.
частину четверту статті 26 після слів «господарський суд» доповнити словами «за наявності ознак банкрутства».
 
Враховано   4. У разі якщо зборами кредиторів у межах строку дії процедури розпорядження майном не прийнято жодного з передбачених цією статтею рішень, господарський суд за наявності ознак банкрутства протягом п'яти днів після закінчення процедури розпорядження майном боржника приймає постанову про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.
 
    -343- Одарченко Ю.В.
Частину четверту статті 26 викласти у наступній редакції:
«4. У разі якщо зборами кредиторів у межах строку дії процедури розпорядження майном не прийнято жодного з передбачених цією статтею рішень, господарський суд протягом п'яти днів після закінчення процедури розпорядження майном боржника приймає постанову про закриття провадження у справі про банкрутство.»
 
Відхилено    
    -344- Шпенов Д.Ю.
У статті 26 частину четверту викласти в наступному абзаці:
«У разі якщо зборами кредиторів у межах строку дії процедури розпорядження майном не прийнято жодного з передбачених цією статтею рішень, господарський суд протягом п'яти днів після закінчення процедури розпорядження майном боржника приймає постанову про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури. А в разі наявності обґрунтованих підстав приймає рішення про припинення провадження справи про банкрутство.»
 
Відхилено    
490. 5. Затверджуючи план санації господарський суд перевіряє чи дотримано порядок його схвалення.
 
   5. Затверджуючи план санації господарський суд перевіряє чи дотримано порядок його схвалення.
 
491. 6. З дня визнання господарським судом боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури або введення процедури санації, процедура розпорядження майном та повноваження розпорядника майна припиняються.
 
-345- Сидорович Р.М.
Проект після статті 26 доповнити словами «РОЗДІЛ ІV. САНАЦІЯ БОРЖНИКА»
 
Враховано   6. З дня визнання господарським судом боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури або введення процедури санації, процедура розпорядження майном та повноваження розпорядника майна припиняються.
РОЗДІЛ ІІІ. САНАЦІЯ БОРЖНИКА
 
    -346- Іванчук А.В.
Слова «РОЗДІЛ ІV» замінити словами «РОЗДІЛ ІІІ».
 
Враховано    
492. Стаття 27. Введення процедури санації боржника
 
-347- Іванчук А.В.
Статтю 27 вважати ст. 50
 
Враховано   Стаття 50. Введення процедури санації боржника
 
493. 1. Господарський суд затверджує схвалений план санації боржника і виносить ухвалу про введення процедури санації.
 
-348- Мельник С.І.
абзац перший частини першої статті 27 після слів «про введення процедури санації» доповнити словами «на строк не більше дванадцяти місяців. За клопотанням комітету кредиторів чи керуючого санацією або інвесторів цей строк у виключних випадках може бути продовжено ще до шести місяців.»
 
Відхилено   1. Господарський суд затверджує схвалений план санації боржника і виносить ухвалу про введення процедури санації.
 
494. Під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.
 
   Під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.
 
495. 2. Керуючий санацією боржника призначається господарським судом у порядку, встановленому цим Кодексом, з числа арбітражних керуючих, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
 
-349- Сидорович Р.М.
В статті 27 частину другу викласти у наступній редакції:
«2. Керуючий санацією боржника призначається господарським судом у порядку, встановленому цим Кодексом, з числа арбітражних керуючих.»
 
Враховано   2. Керуючий санацією боржника призначається господарським судом у порядку, встановленому цим Кодексом, з числа арбітражних керуючих.
 
496. Керуючий санацією - фізична особа, яка відповідно до рішення господарського суду організовує здійснення процедури санації боржника.
 
      
497. 3. Ухвала господарського суду про введення процедури санації та призначення керуючого санацією набирає чинності з дня її винесення.
 
   3. Ухвала господарського суду про введення процедури санації та призначення керуючого санацією набирає чинності з дня її винесення.
 
498. 4. З моменту винесення ухвали про введення процедури санації:
 
   4. З моменту винесення ухвали про введення процедури санації:
 
499. керівник боржника звільняється з посади у порядку, визначеному законодавством;
 
-350- Сидорович Р.М.
В абзаці другому частини четвертої слово «керівник» замінити словами «члени виконавчого органу (керівник)»
 
Враховано   члени виконавчого органу (керівник) боржника звільняється з посади у порядку, визначеному законодавством;
 
500. управління боржником переходить до керуючого санацією;
 
   управління боржником переходить до керуючого санацією;
 
501. зупиняються повноваження органів управління боржника - юридичної особи щодо управління та розпорядження майном боржника, повноваження органів управління передаються керуючому санацією, за винятком повноважень, передбачених планом санації.
 
   зупиняються повноваження органів управління боржника - юридичної особи щодо управління та розпорядження майном боржника, повноваження органів управління передаються керуючому санацією, за винятком повноважень, передбачених планом санації.
 
502. Органи управління боржника протягом трьох днів з дня прийняття рішення про введення процедури санації та призначення керуючого санацією зобов'язані здійснити передачу керуючому санацією бухгалтерської та іншої документації боржника, його печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей.
 
-351- Шпенов Д.Ю.
У статті 27 у частині четвертій абзац п’ятий викласти в наступній редакції: «Органи управління боржника протягом п’ятнадцяти днів з дня прийняття рішення про введення процедури санації та призначення керуючого санацією зобов'язані здійснити передачу керуючому санацією бухгалтерської та іншої документації боржника, його печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей.»
 
Враховано   Органи управління боржника протягом п’ятнадцяти днів з дня прийняття рішення про введення процедури санації та призначення керуючого санацією зобов'язані здійснити передачу керуючому санацією бухгалтерської та іншої документації боржника, його печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей.
 
503. Арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржника щодо розпорядження його майном можуть бути накладені лише в межах процедури санації у разі, якщо вони не перешкоджають виконанню плану санації та не суперечать інтересам конкурсних кредиторів. Не допускається арешт грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках умовного зберігання (ескроу), відкритих боржником у встановленому законодавством порядку.
 
   Арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржника щодо розпорядження його майном можуть бути накладені лише в межах процедури санації у разі, якщо вони не перешкоджають виконанню плану санації та не суперечать інтересам конкурсних кредиторів. Не допускається арешт грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках умовного зберігання (ескроу), відкритих боржником у встановленому законодавством порядку.
 
504. Господарський суд за заявою керуючого санацією знімає арешт з майна боржника чи інші обмеження щодо розпорядження його майном у разі, якщо такі арешти чи обмеження перешкоджають виконанню плану санації, господарській діяльності боржника та відновленню його платоспроможності.
 
   Господарський суд за заявою керуючого санацією знімає арешт з майна боржника чи інші обмеження щодо розпорядження його майном у разі, якщо такі арешти чи обмеження перешкоджають виконанню плану санації, господарській діяльності боржника та відновленню його платоспроможності.
 
505. Офіційне оприлюднення повідомлення про введення процедури санації здійснюється на офіційному веб-порталі судової влади України.
 
   Офіційне оприлюднення повідомлення про введення процедури санації здійснюється на офіційному веб-порталі судової влади України.
 
506. Таке повідомлення містить характеристики і тип виробництва боржника, суми кредиторської заборгованості, строк подачі заявок інвесторами, який не може перевищувати двох місяців, тощо.
 
-352- Сидорович Р.М.
Абзац дев’ятий частини четвертої виключити
 
Враховано      
507. 5. Керуючий санацією має право:
 
   5. Керуючий санацією має право:
 
508. звертатися до господарського суду в передбачених цим Кодексом та Господарським процесуальним кодексом України випадках;
 
-353- Гусак В.Г.
У статті 27 у частині п’ятій абзац перший викласти в наступній редакції: «звертатися до господарського суду в передбачених цим Кодексом та Господарським процесуальним кодексом України випадках та забезпечувати участь в судових засіданнях особисто або через свого представника на підставі довіреності»
 
Відхилено   звертатися до господарського суду в передбачених цим Кодексом та Господарським процесуальним кодексом України випадках;
 
509. розпоряджатися майном боржника відповідно до плану санації та з урахуванням обмежень, передбачених законодавством;
 
   розпоряджатися майном боржника відповідно до плану санації та з урахуванням обмежень, передбачених законодавством;
 
510. укладати від імені боржника цивільно-правові, трудові та інші правочини (договори);
 
   укладати від імені боржника цивільно-правові, трудові та інші правочини (договори);
 
511. подавати заяви про визнання правочинів (договорів), укладених боржником, недійсними.
 
-354- Гусак В.Г.
доповнити новим абзацом наступного змісту: «на відстрочення оплати судових зборів від імені боржника».
 
Відхилено   подавати заяви про визнання правочинів (договорів), укладених боржником, недійсними.
 
512. 6. Керуючий санацією зобов'язаний:
 
   6. Керуючий санацією зобов'язаний:
 
513. прийняти до господарського відання майно боржника та організувати проведення його інвентаризації;
 
-355- Сидорович Р.М.
В абзаці другому частини шостої слова «та організувати проведення його інвентаризації» виключити
 
Враховано   прийняти до господарського відання майно боржника;
 
514. відкрити спеціальний рахунок для проведення санації та розрахунків з кредиторами;
 
   відкрити спеціальний рахунок для проведення санації та розрахунків з кредиторами;
 
515. забезпечити ведення боржником бухгалтерського і статистичного звіту та фінансової звітності;
 
   забезпечити ведення боржником бухгалтерського і статистичного звіту та фінансової звітності;
 
516. здійснювати заходи щодо стягнення на користь боржника дебіторської заборгованості, а також стягнення заборгованості з осіб, які несуть з боржником відповідно до закону або договору субсидіарну чи солідарну відповідальність;
 
   здійснювати заходи щодо стягнення на користь боржника дебіторської заборгованості, а також стягнення заборгованості з осіб, які несуть з боржником відповідно до закону або договору субсидіарну чи солідарну відповідальність;
 
517. розглядати вимоги кредиторів щодо зобов'язань боржника, які виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство в процедурі розпорядження майном боржника та санації;
 
-356- Сидорович Р.М.
Абзац шостий частини шостої викласти у наступній редакції: «розглядати вимоги конкурсних кредиторів»
 
Враховано   розглядати вимоги конкурсних кредиторів;
 
518. заявляти в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог кредиторів за зобов'язаннями, які виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство;
 
-357- Сидорович Р.М.
Абзац сьомий частини шостої викласти у наступній редакції: «заявляти в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог конкурсних кредиторів»
 
Враховано   заявляти в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог конкурсних кредиторів;
 
519. повідомляти у десятиденний строк з дня винесення господарським судом відповідної ухвали орган, уповноважений управляти державним майном, про своє призначення, закінчення виконання плану санації, звільнення від обов'язків;
 
   повідомляти у десятиденний строк з дня винесення господарським судом відповідної ухвали орган, уповноважений управляти державним майном, про своє призначення, закінчення виконання плану санації, звільнення від обов'язків;
 
520. повідомляти орган, уповноважений управляти державним майном, про реалізацію плану санації щодо боржника - державного підприємства або господарського товариства, у статутному капіталі якого частка державної власності становить п'ятдесят і більше відсотків;
 
   повідомляти орган, уповноважений управляти державним майном, про реалізацію плану санації щодо боржника - державного підприємства або господарського товариства, у статутному капіталі якого частка державної власності становить п'ятдесят і більше відсотків;
 
521. надавати господарському суду на його вимогу інформацію про здійснення плану санації;
 
   надавати господарському суду на його вимогу інформацію про здійснення плану санації;
 
522. на період санації виступати представником сторони (власника) у колективному договорі;
 
-358- Сидорович Р.М.
Частину шосту після одинадцятого абзацу доповнити новим абзацом у наступній редакції:
«щоквартально звітувати перед комітетом кредиторів та судом про виконання плану санації»
 
Враховано   на період санації виступати представником сторони (власника) у колективному договорі;
щоквартально звітувати перед комітетом кредиторів та судом про виконання плану санації;
 
523. здійснювати інші передбачені законодавством повноваження.
 
   здійснювати інші передбачені законодавством повноваження.
 
524. 7. Затвердження звіту керуючого санацією або дострокове припинення процедури санації тягне за собою припинення повноважень арбітражного керуючого як керуючого санацією, про що зазначається у відповідній ухвалі суду, якщо інше не встановлено цим Кодексом.
 
-359- Сидорович Р.М.
В абзаці першому частини сьомої слова «як керуючого санацією» виключити.
 
Відхилено   7. Затвердження звіту керуючого санацією або дострокове припинення процедури санації тягне за собою припинення повноважень арбітражного керуючого як керуючого санацією, про що зазначається у відповідній ухвалі суду, якщо інше не встановлено цим Кодексом.
 
525. У разі дострокового припинення процедури санації шляхом погашення вимог кредиторів керуючий санацією протягом п'яти днів з дня прийняття господарським судом відповідного рішення повідомляє про це орган або посадову особу органу, до компетенції яких належить призначення керівника (органів управління) боржника, та у разі необхідності забезпечує проведення зборів чи засідання відповідного органу й продовжує виконувати повноваження керівника (органів управління) боржника до їх призначення в установленому порядку.
 
-360- Сидорович Р.М.
В абзаці другому частини сьомої слова «дострокового припинення процедури санації шляхом погашення вимог кредиторів» замінити словами «закриття провадження у справі про неплатоспроможність»,
а слова «забезпечує проведення зборів» замінити словами «скликає загальні збори»
 
Враховано   У разі закриття провадження у справі про банкрутство керуючий санацією протягом п'яти днів з дня прийняття господарським судом відповідного рішення повідомляє про це орган або посадову особу органу, до компетенції яких належить призначення керівника (органів управління) боржника, та у разі необхідності забезпечує проведення зборів чи засідання відповідного органу й продовжує виконувати повноваження керівника (органів управління) боржника до їх призначення в установленому порядку.
 
526. 8. Керуючий санацією може бути звільнений господарським судом від виконання повноважень керуючого санацією, про що виноситься ухвала, у таких випадках:
 
-361- Сидорович Р.М.
Частину восьму виключити
 
Враховано      
527. за заявою керуючого санацією;
 
      
528. на підставі рішення комітету кредиторів або ініціативою господарського суду в разі невиконання чи неналежного виконання керуючим санацією своїх повноважень;
 
      
529. анулювання отриманого ним свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;
 
      
530. в інших випадках, передбачених цим Кодексом.
 
      
531. 9. Власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника не може обмежувати повноваження керуючого санацією щодо розпорядження майном боржника.
 
   8. Власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника не може обмежувати повноваження керуючого санацією щодо розпорядження майном боржника.
 
532. Значні правочини (договори) та правочини (договори), щодо яких є заінтересованість, укладаються керуючим санацією за згодою комітету кредиторів, якщо інше не передбачено цим Кодексом або планом санації боржника.
 
-362- Сидорович Р.М.
В другому абзаці частини дев’ятої слова « (договори)» виключити
 
Враховано   Значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість, укладаються керуючим санацією за згодою комітету кредиторів, якщо інше не передбачено цим Кодексом або планом санації боржника.
 
533. 10. Керуючий санацією у тримісячний строк з дня прийняття рішення про санацію має право відмовитися від правочинів (договорів) боржника, вчинених до відкриття провадження у справі про банкрутство, не виконаних повністю або частково, якщо:
 
-363- Сидорович Р.М.
В частині десятій слово « (договір)» у відповідних відмінках виключити.
Абзац перший після слів «від правочинів боржника» доповнити словами «крім тих правочинів, які є заходами плану санації та які вчинені».
 
Враховано   9. Керуючий санацією у тримісячний строк з дня прийняття рішення про санацію має право відмовитися від правочинів боржника, крім тих правочинів, які є заходами плану санації та які вчинені, вчинених до відкриття провадження у справі про банкрутство, не виконаних повністю або частково, якщо:
 
534. виконання правочину (договору) завдає збитків боржнику;
 
   виконання правочину завдає збитків боржнику;
 
535. правочин (договір) є довгостроковим (понад один рік) або розрахованим на одержання позитивних результатів для боржника в довгостроковій перспективі, крім випадків випуску продукції з технологічним циклом, більшим за строки санації боржника;
 
   правочин є довгостроковим (понад один рік) або розрахованим на одержання позитивних результатів для боржника в довгостроковій перспективі, крім випадків випуску продукції з технологічним циклом, більшим за строки санації боржника;
 
536. виконання правочину (договору) створює умови, що перешкоджають відновленню платоспроможності боржника.
 
   виконання правочину створює умови, що перешкоджають відновленню платоспроможності боржника.
 
537. Сторона правочину (договору), щодо якого прийнято рішення керуючим санацією про відмову від його виконання, має право в тридцятиденний строк з дня прийняття рішення керуючим санацією вимагати в установленому порядку відшкодування збитків, які виникли через відмову від виконання договору, в процедурі провадження у справі про банкрутство.
 
   Сторона правочину, щодо якого прийнято рішення керуючим санацією про відмову від його виконання, має право в тридцятиденний строк з дня прийняття рішення керуючим санацією вимагати в установленому порядку відшкодування збитків, які виникли через відмову від виконання договору, в процедурі провадження у справі про банкрутство.
 
538. 11. У разі порушення сторонами умов правочинів (договорів), вчинених згідно з планом санації, під час проведення процедури санації захист порушеного права, що виникло через проведення процедури санації, здійснюється в процедурі провадження у справі про банкрутство.
 
   10. У разі порушення сторонами умов правочинів, вчинених згідно з планом санації, під час проведення процедури санації захист порушеного права, що виникло через проведення процедури санації, здійснюється в процедурі провадження у справі про банкрутство.
 
539. 12. Процедура санації боржника припиняється достроково в разі невиконання умов плану санації та/або в разі невиконання поточних зобов'язань боржника, у зв'язку з чим господарський суд визнає боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.
 
   11. Процедура санації боржника припиняється достроково в разі невиконання умов плану санації та/або в разі невиконання поточних зобов'язань боржника, у зв'язку з чим господарський суд визнає боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.
 
540. 13. У разі визнання господарським судом боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури керуючий санацією продовжує виконувати свої обов'язки до моменту передачі справ ліквідатору або призначення його ліквідатором у встановленому цим Кодексом порядку.
 
-364- Сидорович Р.М.
Частину тринадцяту виключити
 
Враховано      
541. 14. Керуючий санацією щоквартально звітує перед комітетом кредиторів та судом про виконання плану санації.
 
-365- Сидорович Р.М.
Частину чотирнадцяту виключити
 
Враховано      
542. 15. Дії (бездіяльність) керуючого санацією можуть бути оскаржені до господарського суду учасниками справи про банкрутство, права яких порушені такими діями (бездіяльністю).
 
-366- Сидорович Р.М.
Частину п’ятнадцяту виключити
 
Враховано      
543. Стаття 28. План санації боржника
 
-367- Іванчук А.В.
Статтю 28 вважати ст. 51
 
Враховано   Стаття 51. План санації боржника
 
544. 1.У плані санації обов’язково зазначається розмір вимог кожного класу кредиторів, які були б задоволені у випадку введення процедури ліквідації боржника.
 
   1.У плані санації обов’язково зазначається розмір вимог кожного класу кредиторів, які були б задоволені у випадку введення процедури ліквідації боржника.
 
545. План санації може бути змінений в порядку, встановленому для його затвердження.
 
   План санації може бути змінений в порядку, встановленому для його затвердження.
 
546. План санації має містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника.
 
   План санації має містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника.
 
547. План санації має передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак неплатоспроможності, визначених цим Кодексом.
 
-368- Сидорович Р.М.
В статті 28 у абзаці четвертому частини першої слова «відсутності ознак неплатоспроможності, визначених цим Кодексом» замінити словами «умови погашення вимог кредиторів згідно реєстру вимог кредиторів»
 
Враховано   План санації має передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за умови погашення вимог кредиторів згідно реєстру вимог кредиторів.
 
548. План санації обов'язково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати.
 
-369- Довбенко М.В.
У статті 28 у частині першій абзац п’ятий викласти у такій редакції:
«План санації обов'язково повинен передбачати:
-джерело та розмір основної винагороди керуючого санацією;
- забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати.»
 
Відхилено   План санації обов'язково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати.
 
    -370- Голуб В.В.
Абзац п’ятий частини першої статті 28 законопроекту доповнити пунктом такого змісту: «джерело та розмір основної винагороди керуючого санацією»
 
Відхилено    
    -371- Пташник В.Ю.
Доповнити абзац 5 частини 1 статті 28 пунктом такого змісту: «джерело та розмір основної винагороди керуючого санацією»
 
Відхилено    
549. 2. Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути:
 
   2. Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути:
 
550. реструктуризація підприємства;
 
   реструктуризація підприємства;
 
551. перепрофілювання виробництва;
 
   перепрофілювання виробництва;
 
552. закриття нерентабельних виробництв;
 
   закриття нерентабельних виробництв;
 
553. відстрочення, розстрочення або прощення боргу чи його частини;
 
   відстрочення, розстрочення або прощення боргу чи його частини;
 
554. виконання зобов’язання боржника третіми особами;
 
-372- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Білоцерковець Д.О.
Продан О.П.
Бєлькова О.В.
Різаненко П.О.
Частину другу статті 28 після абзацу шостого доповнити абзацом такого змісту:
«набуття кредиторами прав на акції, частку в статутному (акціонерному) капіталі боржника в рахунок задоволення його кредиторських вимог;»
 
Відхилено   виконання зобов’язання боржника третіми особами;
 
555. задоволення вимог кредиторів іншими способами, що не суперечать Кодексу;
 
   задоволення вимог кредиторів іншими способами, що не суперечать Кодексу;
 
556. ліквідація дебіторської заборгованості;
 
   ліквідація дебіторської заборгованості;
 
557. реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Кодексу;
 
   реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Кодексу;
 
558. продаж частини майна боржника;
 
   продаж частини майна боржника;
 
559. виконання зобов'язань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань;
 
-373- Сидорович Р.М.
В одинадцятому абзаці частини другої виключити слово «майна»
 
Враховано   виконання зобов'язань боржника власником боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань;
 
560. відчуження майна та погашення зобов'язань боржника шляхом заміщення активів;
 
-374- Сидорович Р.М.
Дванадцятий абзац частини другої викласти у наступній редакції: «відчуження майна та погашення вимог кредиторів, шляхом заміщення активів»
 
Враховано   відчуження майна та погашення вимог кредиторів, шляхом заміщення активів;
 
561. звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації;
 
   звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації;
 
562. одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується відповідно до вимог цього Кодексу позачергово за рахунок продажу майна боржника;
 
   одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується відповідно до вимог цього Кодексу позачергово за рахунок продажу майна боржника;
 
563. одержання позик та кредитів, придбання товарів в кредит;
 
   одержання позик та кредитів, придбання товарів в кредит;
 
564. інші способи відновлення платоспроможності боржника.
 
   інші способи відновлення платоспроможності боржника.
 
565. 3. Під реструктуризацією підприємства розуміється здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зокрема шляхом його поділу з переходом боргових зобов'язань до юридичної особи, що не підлягає санації, на зміну форми власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, підвищенню ефективності виробництва, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції та повному або частковому задоволенню вимог кредиторів.
 
   3. Під реструктуризацією підприємства розуміється здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зокрема шляхом його поділу з переходом боргових зобов'язань до юридичної особи, що не підлягає санації, на зміну форми власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, підвищенню ефективності виробництва, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції та повному або частковому задоволенню вимог кредиторів.
 
566. 4. У разі якщо планом санації передбачено звільнення працівників, праця яких не може бути задіяною під час його виконання, керуючий санацією до передбачуваного звільнення має подати первинній профспілковій організації відповідну інформацію, а також провести консультації з профспілками щодо вжиття заходів для запобігання звільненню, зведення кількості звільнених працівників до мінімальної або пом'якшення наслідків будь-якого звільнення. Вихідна допомога в такому разі виплачується за рахунок боржника або коштів від продажу майна боржника, або кредиту, одержаного для цієї мети.
 
   4. У разі якщо планом санації передбачено звільнення працівників, праця яких не може бути задіяною під час його виконання, керуючий санацією до передбачуваного звільнення має подати первинній профспілковій організації відповідну інформацію, а також провести консультації з профспілками щодо вжиття заходів для запобігання звільненню, зведення кількості звільнених працівників до мінімальної або пом'якшення наслідків будь-якого звільнення. Вихідна допомога в такому разі виплачується за рахунок боржника або коштів від продажу майна боржника, або кредиту, одержаного для цієї мети.
 
567. У разі провадження боржником діяльності, пов'язаної з державною таємницею, план санації має містити заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці.
 
   У разі провадження боржником діяльності, пов'язаної з державною таємницею, план санації має містити заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці.
 
568. У разі якщо боржник є балансоутримувачем державного майна, яке не увійшло до статутного капіталу господарського товариства у процесі приватизації (корпоратизації), таке майно не підлягає відчуженню у процедурі санації.
 
   У разі якщо боржник є балансоутримувачем державного майна, яке не увійшло до статутного капіталу господарського товариства у процесі приватизації (корпоратизації), таке майно не підлягає відчуженню у процедурі санації.
 
569. 5. План санації боржника повинен передбачати погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості, встановленої цим Кодексом, якщо самі кредитори не схвалили рішення про погіршення умов їх класу.
 
-375- Алексєєв І.С.
доповнити статтю 28 частиною шостою такого змісту:
«6. План санації державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків, має бути попередньо погоджений з органом, уповноваженим управляти державним майном.»
 
Враховано   5. План санації боржника повинен передбачати погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості, встановленої цим Кодексом, якщо самі кредитори не схвалили рішення про погіршення умов їх класу.
6. План санації державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків, має бути попередньо погоджений з органом, уповноваженим управляти державним майном.
7. План санації не впливає на вимоги кредитора до третіх осіб, якщо кредитор з такими вимогами голосував проти схвалення плану санації. Затвердження судом плану санації щодо первісного зобов'язання не припиняє пов'язані з ним додаткові зобов'язання згідно ст. 604 Цивільного кодексу України, якщо заставодержатель проголосував проти такого плану.
 
    -376- Іванчук А.В.
Статтю 51 доповнити новою частиною наступного змісту: «План санації не впливає на вимоги кредитора до третіх осіб, якщо кредитор з такими вимогами голосував проти схвалення плану санації. Затвердження судом плану санації щодо первісного зобов'язання не припиняє пов'язані з ним додаткові зобов'язання згідно ст. 604 Цивільного кодексу України, якщо заставодержатель проголосував проти такого плану».
 
Враховано    
570. Стаття 29. Розгляд плану санації кредиторами
 
-377- Іванчук А.В.
Статтю 29 вважати статтею 52
 
Враховано   Стаття 52. Розгляд плану санації кредиторами
 
571. 1. З метою прийняття рішення про схвалення або відхилення плану санації усі конкурсні кредитори поділяються на класи в залежності від того, до якої черги включаються вимоги таких кредиторів у процедурі ліквідації відповідно до цього Кодексу. Кредитори, включені до кожної окремої черги, формують окремий клас кредиторів. Кредитор, вимоги якого підлягають включенню до двох і більше черг, підлягає включенню до, відповідно, двох і більше класів кредиторів.
 
-378- Сидорович Р.М.
В першому реченні абзацу першого частини першої статті 29 слова «в залежності від того, до якої черги включаються вимоги таких кредиторів у процедурі ліквідації відповідно до цього Кодексу» виключити.
 
Враховано   1. З метою прийняття рішення про схвалення або відхилення плану санації усі конкурсні кредитори поділяються на класи. Кредитори, включені до кожної окремої черги, формують окремий клас кредиторів. Кредитор, вимоги якого підлягають включенню до двох і більше черг, підлягає включенню до, відповідно, двох і більше класів кредиторів.
 
    -379- Сажко С.М.
Статтю 29 законопроекту викласти в новій редакції:
«Стаття 29. Розгляд плану санації кредиторами
1. Протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією у випадках, передбачених дим Законом, зобов'язаний подати суду розроблений та схвалений комітетом кредиторів план санації боржника.
Керуючий санацією зобов'язаний попередньо погоджувати план санації державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, з органом, уповноваженим управляти державним майном. Цей орган у десятиденний строк з дня одержання проекту плану санації зобов'язаний його розглянути та надати свій висновок про погодження або відмову у погодженні плану санації.
 
Відхилено    
572. Вимоги забезпечених кредиторів утворюють окремий клас, до якого включаються вимоги у тій їх частині, яка забезпечена заставою майна. У частині вимог, не забезпечених заставою, вимоги таких кредиторів підлягають включенню до класу незабезпечених кредиторів.
 
   Вимоги забезпечених кредиторів утворюють окремий клас, до якого включаються вимоги у тій їх частині, яка забезпечена заставою майна. У частині вимог, не забезпечених заставою, вимоги таких кредиторів підлягають включенню до класу незабезпечених кредиторів.
 
573. Якщо планом санації передбачається зміна пріоритету вимог забезпечених кредиторів, план санації має бути схвалений кожним таким кредитором.
 
   Якщо планом санації передбачається зміна пріоритету вимог забезпечених кредиторів, план санації має бути схвалений кожним таким кредитором.
 
574. 2. План санації не може передбачати різний порядок задоволення вимог кредиторів, включених до одного класу.
 
   2. План санації не може передбачати різний порядок задоволення вимог кредиторів, включених до одного класу.
 
575. 3. Прийняття рішення про схвалення або відхилення плану санації приймається кожним класом окремо шляхом голосування.
 
   3. Прийняття рішення про схвалення або відхилення плану санації приймається кожним класом окремо шляхом голосування.
 
576. У голосуванні щодо схвалення плану санації не приймає участь клас кредиторів, розмір та порядок задоволення вимог якого за планом санації не відрізнятиметься від того, який був би застосований у випадку введення процедури ліквідації.
 
   У голосуванні щодо схвалення плану санації не приймає участь клас кредиторів, розмір та порядок задоволення вимог якого за планом санації не відрізнятиметься від того, який був би застосований у випадку введення процедури ліквідації.
 
577. У разі якщо план санації передбачає розстрочку чи відстрочку або прощення (списання) боргів зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) чи їх частини, план санації вважається схваленим органом стягнення в частині задоволення вимог з податків, зборів (обов'язкових платежів) на умовах плану санації без необхідності голосування органом стягнення. При цьому податковий борг, який виник у строк, що передував трьом рокам до дня проведення зборів кредиторів, якими затверджується план санації, визнається безнадійним та списується, а податковий борг, який виник пізніше, розстрочується (відстрочується) або списується на умовах плану санації, які повинні бути не гіршими, ніж:
 
   У разі якщо план санації передбачає розстрочку чи відстрочку або прощення (списання) боргів зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) чи їх частини, план санації вважається схваленим органом стягнення в частині задоволення вимог з податків, зборів (обов'язкових платежів) на умовах плану санації без необхідності голосування органом стягнення. При цьому податковий борг, який виник у строк, що передував трьом рокам до дня проведення зборів кредиторів, якими затверджується план санації, визнається безнадійним та списується, а податковий борг, який виник пізніше, розстрочується (відстрочується) або списується на умовах плану санації, які повинні бути не гіршими, ніж:
 
578. - умови задоволення вимог кредиторів, які голосували за схвалення плану санації, а також
 
   - умови задоволення вимог кредиторів, які голосували за схвалення плану санації, а також
 
579. - розмір та порядок задоволення вимог, який був би застосований у випадку введення процедури ліквідації.
 
   - розмір та порядок задоволення вимог, який був би застосований у випадку введення процедури ліквідації.
 
580. 4. План санації вважається схваленим класом незабезпечених кредиторів якщо за схвалення плану санації віддано більше половини голосів кредиторів, включених до відповідного класу, а також, якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини від кількості кредиторів, що мають право голосу у відповідному класі.
 
-380- Довбенко М.В.
У статті 29 частину четверту викласти у наступній редакції:
«4. План санації вважається схваленим кредиторами, якщо його підтримали:
- всі кредитори вимоги яких до боржника забезпечені майном боржника чи третьої особи та/або порукою третьої особи, та кредитори, вимоги якого до третьої особи забезпечені майном боржника.
- кредитори, які володіють більше ніж 50 відсотків від загальної суми незабезпечених вимог, включених до плану санації, у кожній категорії. за виключенням вимог кредиторів чиї вимоги забезпечені майном або порукою.»
 
Відхилено   4. План санації вважається схваленим класом незабезпечених кредиторів якщо за схвалення плану санації віддано більше половини голосів кредиторів, включених до відповідного класу, а також, якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини від кількості кредиторів, що мають право голосу у відповідному класі.
 
581. План санації вважається схваленим класом забезпечених кредиторів якщо за схвалення плану санації проголосувало дві третини голосів кредиторів, включених до класу забезпечених кредиторів, а також, якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини від кількості кредиторів, що мають право голосу у цьому класі.
 
   План санації вважається схваленим класом забезпечених кредиторів якщо за схвалення плану санації проголосувало дві третини голосів кредиторів, включених до класу забезпечених кредиторів, а також, якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини від кількості кредиторів, що мають право голосу у цьому класі.
 
582. У іншому випадку вважається, що план санації відхилений відповідним класом кредиторів.
 
   У іншому випадку вважається, що план санації відхилений відповідним класом кредиторів.
 
583. 5. Вимоги кредиторів, які є заінтересованими особами стосовно боржника, не враховуються для цілей голосування при схваленні плану санації.
 
   5. Вимоги кредиторів, які є заінтересованими особами стосовно боржника, не враховуються для цілей голосування при схваленні плану санації.
 
584. Якщо план санації передбачає задоволення вимог окремого незабезпеченого кредитора негайно після затвердження плану санації, такі вимоги не враховуються для цілей голосування при схваленні плану санації.
 
   Якщо план санації передбачає задоволення вимог окремого незабезпеченого кредитора негайно після затвердження плану санації, такі вимоги не враховуються для цілей голосування при схваленні плану санації.
 
585. План санації може містити умову про надання права одному або декільком забезпеченим кредиторам звернути стягнення на заставлене майно після затвердження плану санації господарським судом. У такому випадку такі забезпечені кредитори (у межах вимог, забезпечених заставою) не приймають участі у голосуванні щодо питання про схвалення, внесення змін або відхилення плану санації.
 
   План санації може містити умову про надання права одному або декільком забезпеченим кредиторам звернути стягнення на заставлене майно після затвердження плану санації господарським судом. У такому випадку такі забезпечені кредитори (у межах вимог, забезпечених заставою) не приймають участі у голосуванні щодо питання про схвалення, внесення змін або відхилення плану санації.
 
586. 6. План санації та протоколи голосування кожного класу кредиторів подається розпорядником майна до господарського суду протягом одного робочого дня після проведення голосування.
 
   6. План санації та протоколи голосування кожного класу кредиторів подається розпорядником майна до господарського суду протягом одного робочого дня після проведення голосування.
 
587. 7. Господарський суд виносить ухвалу про затвердження плану санації боржника у випадку, якщо:
 
   7. Господарський суд виносить ухвалу про затвердження плану санації боржника у випадку, якщо:
 
588. план санації схвалений всіма класами конкурсних кредиторів, розмір та/або порядок задоволення вимог яких змінені планом санації в порівнянні з умовами, які були б застосовані у випадку введення процедури ліквідації та
 
   план санації схвалений всіма класами конкурсних кредиторів, розмір та/або порядок задоволення вимог яких змінені планом санації в порівнянні з умовами, які були б застосовані у випадку введення процедури ліквідації та
 
589. план санації схвалений класом забезпечених кредиторів, та
 
   план санації схвалений класом забезпечених кредиторів, та
 
590. розмір задоволених вимог кредиторів, які голосували проти схвалення плану санації не буде меншим у процедурі санації, аніж розмір вимог, який був би задоволений у випадку введення процедури ліквідації.
 
   розмір задоволених вимог кредиторів, які голосували проти схвалення плану санації не буде меншим у процедурі санації, аніж розмір вимог, який був би задоволений у випадку введення процедури ліквідації.
 
591. 8. Господарський суд виносить ухвалу про відмову у затвердженні плану санації у випадку, якщо план санації не відповідає вимогам законодавства.
 
   8. Господарський суд виносить ухвалу про відмову у затвердженні плану санації у випадку, якщо план санації не відповідає вимогам законодавства.
 
592. Винесення судом ухвали про відмову у затвердженні плану санації не перешкоджає повторному наданню суду схваленого зборами кредиторів плану санації для його затвердження.
 
   Винесення судом ухвали про відмову у затвердженні плану санації не перешкоджає повторному наданню суду схваленого зборами кредиторів плану санації для його затвердження.
 
593. 9. Господарський суд виносить постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у випадку, якщо план санації не був затверджений судом в межах строку, встановленого Кодексом.
 
   9. Господарський суд виносить постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у випадку, якщо план санації не був затверджений судом в межах строку, встановленого Кодексом.
 
594. Стаття 30. Виконання зобов'язань боржника власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника у процедурі санації
 
-381- Сидорович Р.М.
Статтю 30 – виключити.
 
Враховано      
595. 1. Власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника протягом усієї процедури санації з метою закриття провадження у справі про банкрутство має право задовольнити всі вимоги конкурсних кредиторів, внесені до реєстру вимог кредиторів, або надати боржнику кошти, достатні для задоволення всіх вимог конкурсних кредиторів відповідно до реєстру вимог кредиторів, за винятком неустойки (штрафу, пені).
 
      
596. 2. Заяву про намір задовольнити вимоги кредиторів власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника має надіслати керуючому санацією, комітету кредиторів та господарському суду, який розглядає справу про банкрутство.
 
      
597. До зазначеної заяви мають бути додані докази, що підтверджують наявність у заявника коштів, достатніх для погашення всіх вимог конкурсних кредиторів.
 
      
598. Власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника може брати участь в обговоренні умов плану санації, а також звіту керуючого санацією.
 
      
599. 3. Заява про наміри підлягає розгляду господарським судом протягом чотирнадцяти робочих днів з дати її надходження з обов'язковим викликом у судове засідання керуючого санацією та членів комітету кредиторів.
 
      
600. За результатами розгляду заяви про наміри господарський суд виносить ухвалу про задоволення заяви про наміри або ухвалу про відмову у задоволенні такої заяви.
 
      
601. 4. У разі задоволення судом заяви про наміри власник майна боржника повинен протягом одного місяця з дня винесення ухвали господарського суду провести розрахунки з усіма конкурсними кредиторами.
 
      
602. 5. Після закінчення виконання зобов'язань боржника власником майна боржника керуючий санацією протягом десяти днів зобов'язаний подати до господарського суду письмовий звіт.
 
      
603. 6. Затвердження звіту керуючого санацією проводиться господарським судом у порядку та на умовах, передбачених статтею 35 цього Кодексу.
 
      
604. Стаття 31. Збільшення статутного капіталу боржника
 
-382- Іванчук А.В.
Статтю 31 вважажти статтею 53
 
Враховано   Стаття 53. Збільшення статутного капіталу боржника
 
    -383- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Білоцерковець Д.О.
Продан О.П.
Бєлькова О.В.
Різаненко П.О.
Статтю 31 викласти в такій редакції:
«Стаття 31. Збільшення статутного (акціонерного) капіталу боржника. Набуття кредиторами прав на акції (частки) в статутному фонді боржника
1.З метою відновлення платоспроможності боржника може бути передбачено збільшення статутного капіталу боржника в розмірі, встановленому планом санації.
Емісія акцій та облігацій акціонерного товариства - боржника здійснюється виключно для переведення зобов'язань товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
2.Кредитори боржника мають переважне право на придбання частки (акції), пропорційно до розміру їх кредиторських вимог включених до реєстру, у порядку, передбаченому законом.
3.У разі визнання випуску додаткових акцій боржника таким, що не відбувся, або недійсним кошти, отримані боржником від осіб, які придбали додаткові акції боржника, повертаються таким особам поза черговістю, встановленою цим Кодексом.
4.Кредитори боржника мають право набути права на акції (частку) в статутному (акціонерному) капіталі боржника в рахунок задоволення їх кредиторських вимог.
Набуття кредиторами прав на акції (частку) здійснюється пропорційно до розміру їх вимог, включених до реєстру вимог кредиторів боржника.
Рішення про набуття кредиторами прав на акції (частку) приймається на загальних зборах кредиторів боржника, більшістю від присутніх на зборах кредиторів та за умови, згоди на це кредитора вимоги якого підлягають обміну.
Зазначене рішення кредиторів затверджується господарським судом та не потребує будь-якого додаткового погодження на це акціонерів (учасників) боржника, відомості про яких містяться в реєстру на дату прийняття такого рішення.
Ухвала господарського суду про затвердження рішення кредиторів, щодо набуття прав на акції (частку) є підставою для внесенні відповідних змін до відомостей про боржника, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та підставою для зарахування відповідних акцій на рахунок кредитора.
В результаті набуття кредитором прав на акції (частку) вимоги кредитора вважаються погашеними з моменту включення відомостей про нього як про учасника боржника до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань чи зарахування на його рахунок акцій боржника.
5.Положення вказаної статті не застосовуються до банкрутства комунальних, державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків.»
 
Відхилено    
605. 1. З метою відновлення платоспроможності боржника може бути передбачено збільшення статутного капіталу боржника в розмірі, встановленому планом санації.
 
-384- Сидорович Р.М.
В статті 31 у першому абзаці частини першої після слів «платоспроможності боржника» додати слова «планом санації»
 
Враховано   1. З метою відновлення платоспроможності боржника планом санації може бути передбачено збільшення статутного капіталу боржника в розмірі, встановленому планом санації.
 
606. Емісія акцій та облігацій акціонерного товариства - боржника здійснюється виключно для переведення зобов'язань товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   Емісія акцій та облігацій акціонерного товариства - боржника здійснюється виключно для переведення зобов'язань товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
607. 2. Учасники боржника мають переважне право на придбання частки, пропорційно до частки, належної учаснику, у порядку, передбаченому законом. Акціонери боржника мають переважне право на придбання додаткових акцій боржника, які розміщуються, у порядку, передбаченому законом.
 
-385- Сидорович Р.М.
Частину другу викласти у наступній редакції:
«2. Порядок збільшення статутного капіталу, переважне право на придбання частки (додаткових акцій у разі приватного розміщення акцій), розподіл часток, порядок сплати вартості частки визначається в плані санації.
Ухвала господарського суду про затвердження плану санації та затверджений судом план санації є підставою для суб’єкта державної реєстрації для проведення державної реєстрації змін про боржника, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Продаж акцій акціонерного товариства у разі публічного розміщення акцій здійснюється відповідно до закону.»
 
Враховано   2. Порядок збільшення статутного капіталу, переважне право на придбання частки (додаткових акцій у разі приватного розміщення акцій), розподіл часток, порядок сплати вартості частки визначається в плані санації.
Ухвала господарського суду про затвердження плану санації та затверджений судом план санації є підставою для суб’єкта державної реєстрації для проведення державної реєстрації змін про боржника, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Продаж акцій акціонерного товариства у разі публічного розміщення акцій здійснюється відповідно до закону.
 
608. 3. У разі визнання випуску додаткових акцій боржника таким, що не відбувся, або недійсним кошти, отримані боржником від осіб, які придбали додаткові акції боржника, повертаються таким особам поза черговістю, встановленою цим Кодексом.
 
   3. У разі визнання випуску додаткових акцій боржника таким, що не відбувся, або недійсним кошти, отримані боржником від осіб, які придбали додаткові акції боржника, повертаються таким особам поза черговістю, встановленою цим Кодексом.
 
609. Стаття 32. Продаж у процедурі санації майна боржника як єдиного майнового комплексу
 
-386- Іванчук А.В.
Статтю 32 вважати ст. 54
 
Враховано   Стаття 54. Продаж у процедурі санації майна боржника як єдиного майнового комплексу
 
610. 1. З метою відновлення платоспроможності та задоволення вимог кредиторів боржника план санації може передбачати продаж всього або частини майна боржника, якщо воно становить єдиний майновий комплекс чи кілька єдиних майнових комплексів.
 
   1. З метою відновлення платоспроможності та задоволення вимог кредиторів боржника план санації може передбачати продаж всього або частини майна боржника, якщо воно становить єдиний майновий комплекс чи кілька єдиних майнових комплексів.
 
611. Заходи для забезпечення вимог кредиторів стосовно майна боржника, яке підлягає продажу згідно з планом санації, скасовуються ухвалою господарського суду.
 
-387- Сидорович Р.М.
В статті 32 абзац другий частини першої викласти у наступній редакції: «Зміна власника всього майна боржника у вигляді єдиного майнового комплексу, відповідно до плану санації, не є підставою для переоформлення документів та/або внесення змін до документів, що засвідчують права такої юридичної особи на володіння, користування, розпорядження майном, переоформлення ліцензії та інших документів дозвільного характеру, внесення змін до договору оренди та/або його переоформлення щодо землі та іншого майна боржника. У цих правовідносинах, покупець всього майна боржника у вигляді єдиного майнового комплексу є правонаступником боржника.»
 
Враховано   Зміна власника всього майна боржника у вигляді єдиного майнового комплексу, відповідно до плану санації, не є підставою для переоформлення документів та/або внесення змін до документів, що засвідчують права такої юридичної особи на володіння, користування, розпорядження майном, переоформлення ліцензії та інших документів дозвільного характеру, внесення змін до договору оренди та/або його переоформлення щодо землі та іншого майна боржника. У цих правовідносинах, покупець всього майна боржника у вигляді єдиного майнового комплексу є правонаступником боржника.
У такому разі товариство має право продовжувати провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі виданої раніше такому товариству відповідної чинної ліцензії або документа дозвільного характеру.
 
    -388- Сидорович Р.М.
Частину першу після другого абзацу доповнити новим абзацом наступного змісту: «У такому разі товариство має право продовжувати провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі виданої раніше такому товариству відповідної чинної ліцензії або документа дозвільного характеру.»
 
Враховано    
612. 2. Під час продажу майна боржника як єдиного майнового комплексу всі трудові договори (контракти), що укладені до дати такого продажу, продовжують діяти, при цьому права та обов'язки роботодавця переходять до покупця майна боржника.
 
   2. Під час продажу майна боржника як єдиного майнового комплексу всі трудові договори (контракти), що укладені до дати такого продажу, продовжують діяти, при цьому права та обов'язки роботодавця переходять до покупця майна боржника.
 
613. 3. Сума, одержана від продажу майна боржника як єдиного майнового комплексу, включається до складу майнових активів боржника.
 
   3. Сума, одержана від продажу майна боржника як єдиного майнового комплексу, включається до складу майнових активів боржника.
 
614. 4. Продаж майна боржника як єдиного майнового комплексу провадиться на аукціоні, умови якого визначаються відповідно до цього Кодексу.
 
-389- Довбенко М.В.
У статті 32 частину четверту викласти у наступній редакції: «4. Продаж майна боржника як єдиного майнового комплексу відбувається відповідно до умов Розділу ІV цього Кодексу.»
 
Враховано редакційно   4. Продаж майна боржника як єдиного майнового комплексу провадиться на аукціоні відповідно до цього Кодексу.
 
    -390- Воропаєв Ю.М.
Частину 4 статті 32 викласти у такій редакції:
«4. Продаж майна боржника як єдиного майнового комплексу відбувається відповідно до умов Розділу ІV цього Кодексу»
 
Враховано редакційно    
    -391- Сидорович Р.М.
В частині четвертій слова «умови якого визначаються» виключити.
 
Враховано    
615. 5. Якщо боржник за рахунок суми, вирученої від продажу майна відповідно до плану санації, задовольняє вимоги кредиторів в обсязі, визначеному планом санації, провадження у справі про банкрутство боржника підлягає закриттю господарським судом за заявою керуючого санацією.
 
-392- Сидорович Р.М.
Частину п’яту виключити.
 
Враховано      
616. 6. Якщо суми, вирученої від продажу майна боржника відповідно до плану санації, недостатньо для задоволення вимог кредиторів в обсязі, визначеному планом санації, керуючий санацією пропонує кредиторам внесення змін до плану санації.
 
-393- Довбенко М.В.
абзац перший частини шостої викласти у наступній редакції: «6. Якщо продаж майна боржника не відбувся відповідно до умов плану санації керуючий санацією пропонує кредиторам внесення змін до плану санації.»
 
Відхилено   5. Якщо суми, вирученої від продажу майна боржника відповідно до плану санації, недостатньо для задоволення вимог кредиторів в обсязі, визначеному планом санації, керуючий санацією пропонує кредиторам внесення змін до плану санації.
 
617. У разі якщо збори кредиторів не схвалили зміни до плану санації, господарський суд визнає боржника банкрутом та відкриває ліквідаційну процедуру.
 
   У разі якщо збори кредиторів не схвалили зміни до плану санації, господарський суд визнає боржника банкрутом та відкриває ліквідаційну процедуру.
 
618. До затвердження господарським судом змін до плану санації або визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури керуючий санацією не має права здійснювати розрахунки з конкурсними та забезпеченими кредиторами.
 
-394- Сидорович Р.М.
Абзац третій виключити
 
Враховано      
619. Стаття 33. Відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення активів
 
-395- Іванчук А.В.
Статтю 33 вважати ст. 55
 
Враховано   Стаття 55. Відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення активів
 
620. 1. З метою відновлення платоспроможності та задоволення вимог кредиторів план санації може передбачати відчуження всього або частини майна боржника, якщо воно становить єдиний майновий комплекс чи кілька єдиних майнових комплексів, шляхом заміщення активів. Заходи щодо забезпечення вимог кредиторів стосовно майна боржника, яке підлягає відчуженню згідно з планом санації, скасовуються ухвалою господарського суду.
 
-396- Сидорович Р.М.
В статті 33 частину першу викласти у наступній редакції:
«1. З метою відновлення платоспроможності та задоволення вимог кредиторів план санації може передбачати відчуження всього або частини майна боржника, якщо воно становить єдиний майновий комплекс чи кілька єдиних майнових комплексів, шляхом заміщення активів.
Зміна власника всього майна боржника у вигляді єдиного майнового комплексу, відповідно до плану санації, не є підставою для переоформлення документів та/або внесення змін до документів, що засвідчують права такої юридичної особи на володіння, користування, розпорядження майном, переоформлення ліцензії та інших документів дозвільного характеру, внесення змін до договору оренди та/або його переоформлення щодо землі та іншого майна боржника. У цих правовідносинах, покупець всього майна боржника у вигляді єдиного майнового комплексу є правонаступником боржника.
У такому разі товариство має право продовжувати провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі виданої раніше такому товариству відповідної чинної ліцензії або документа дозвільного характеру.»
 
Враховано   1. З метою відновлення платоспроможності та задоволення вимог кредиторів план санації може передбачати відчуження всього або частини майна боржника, якщо воно становить єдиний майновий комплекс чи кілька єдиних майнових комплексів, шляхом заміщення активів.
Зміна власника всього майна боржника у вигляді єдиного майнового комплексу, відповідно до плану санації, не є підставою для переоформлення документів та/або внесення змін до документів, що засвідчують права такої юридичної особи на володіння, користування, розпорядження майном, переоформлення ліцензії та інших документів дозвільного характеру, внесення змін до договору оренди та/або його переоформлення щодо землі та іншого майна боржника. У цих правовідносинах, покупець всього майна боржника у вигляді єдиного майнового комплексу є правонаступником боржника.
У такому разі товариство має право продовжувати провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі виданої раніше такому товариству відповідної чинної ліцензії або документа дозвільного характеру.
 
621. 2. Єдиний майновий комплекс боржника може бути відчужений шляхом його передачі господарському товариству, що утворюється боржником. Частки (акції) у статутному (складеному) капіталі такого господарського товариства включаються до складу майна боржника (заміщення активів).
 
-397- Сидорович Р.М.
Частину другу викласти у наступній редакції:
«2. Єдиний майновий комплекс боржника може бути відчужений шляхом його передачі господарському товариству (крім акціонерного товариства), що утворюється боржником. Частки у статутному капіталі такого господарського товариства включаються до складу майна боржника (заміщення активів).
Під час утворення господарського товариства йому передаються майнові активи (майно та майнові права) боржника, в тому числі відступаються права вимоги, а також на нього переводяться борги за вимогами поточних кредиторів, які входять до складу єдиного майнового комплексу.
Розмір статутного капіталу створеного господарського товариства визначається як різниця між вартістю майна, яке передається такому товариству та розміром вимог поточних кредиторів.»
 
Враховано   2. Єдиний майновий комплекс боржника може бути відчужений шляхом його передачі господарському товариству (крім акціонерного товариства), що утворюється боржником. Частки у статутному капіталі такого господарського товариства включаються до складу майна боржника (заміщення активів).
Під час утворення господарського товариства йому передаються майнові активи (майно та майнові права) боржника, в тому числі відступаються права вимоги, а також на нього переводяться борги за вимогами поточних кредиторів, які входять до складу єдиного майнового комплексу.
Розмір статутного капіталу створеного господарського товариства визначається як різниця між вартістю майна, яке передається такому товариству та розміром вимог поточних кредиторів.
 
622. Під час утворення господарського товариства йому передаються майнові активи (майно та майнові права) боржника, в тому числі відступаються права вимоги, а також на нього переводяться борги за вимогами поточних кредиторів, які входять до складу єдиного майнового комплексу.
 
      
623. 4. Під час відчуження майна боржника як єдиного майнового комплексу шляхом заміщення активів усі трудові договори (контракти), укладені до дати такого відчуження, продовжують діяти. При цьому права та обов'язки роботодавця переходять до новоутвореного господарського товариства.
 
   3. Під час відчуження майна боржника як єдиного майнового комплексу шляхом заміщення активів усі трудові договори (контракти), укладені до дати такого відчуження, продовжують діяти. При цьому права та обов'язки роботодавця переходять до новоутвореного господарського товариства.
 
624. 5. У разі відчуження частини майна боржника та передачі відповідної (пропорційної) частини його поточних зобов'язань шляхом заміщення активів трудові договори (контракти), що укладені з працівниками, праця яких використовувалася у виробничих підрозділах, майно яких підлягає передачі новоутвореному господарському товариству, продовжують діяти, а права та обов'язки роботодавця переходять до такого товариства.
 
   4. У разі відчуження частини майна боржника та передачі відповідної (пропорційної) частини його поточних зобов'язань шляхом заміщення активів трудові договори (контракти), що укладені з працівниками, праця яких використовувалася у виробничих підрозділах, майно яких підлягає передачі новоутвореному господарському товариству, продовжують діяти, а права та обов'язки роботодавця переходять до такого товариства.
 
625. 6. Відчуження часток (акцій) у статутному (складеному) капіталі новоутвореного господарського товариства здійснюється на аукціоні в порядку, встановленому цим Кодексом.
 
-398- Сидорович Р.М.
Частину шосту викласти у наступній редакції:
«6. Відчуження часток у статутному капіталі новоутвореного господарського товариства здійснюється на аукціоні в порядку, встановленому цим Кодексом.
Якщо початкової вартості частини часток достатньо для задоволення вимог кредиторів боржника, на аукціон може бути виставлена відповідна (менша) частина належних боржнику часток.»
 
Враховано   5. Відчуження часток у статутному капіталі новоутвореного господарського товариства здійснюється на аукціоні в порядку, встановленому цим Кодексом.
Якщо початкової ціни частини часток достатньо для задоволення вимог кредиторів боржника, на аукціон може бути виставлена відповідна (менша) частина належних боржнику часток.
 
626. Якщо початкової вартості частини часток (акцій) достатньо для задоволення вимог кредиторів боржника, на аукціон може бути виставлена відповідна (менша) частина належних боржнику часток (акцій).
 
      
627. 7. До моменту формування органів управління новоутвореного господарського товариства після продажу акцій (часток) у його статутному (складеному) капіталі повноваження органів управління здійснює керуючий санацією.
 
-399- Сидорович Р.М.
Частину сьому викласти у наступній редакції:
«7. До моменту формування органів управління новоутвореного господарського товариства після продажу часток у його статутному капіталі повноваження органів управління здійснює керуючий санацією.»
 
Враховано   6. До моменту формування органів управління новоутвореного господарського товариства після продажу часток у його статутному капіталі повноваження органів управління здійснює керуючий санацією.
 
628. 8. Якщо боржник за рахунок суми, вирученої внаслідок заміщення активів та їх продажу, задовольняє вимоги кредиторів у повному обсязі, провадження у справі про банкрутство боржника підлягає закриттю господарським судом за заявою керуючого санацією.
 
-400- Сидорович Р.М.
Частину восьму статті 33 виключити.
 
Враховано      
629. 9. Якщо суми, вирученої внаслідок продажу майна відповідно до плану санації, недостатньо для задоволення вимог кредиторів в обсязі, визначеному планом санації, керуючий санацією пропонує кредиторам внесення змін до плану санації.
 
   7. Якщо суми, вирученої внаслідок продажу майна відповідно до плану санації, недостатньо для задоволення вимог кредиторів в обсязі, визначеному планом санації, керуючий санацією пропонує кредиторам внесення змін до плану санації.
 
630. У разі якщо збори кредиторів не схвалили зміни до плану санації, господарський суд визнає боржника банкрутом та відкриває ліквідаційну процедуру.
 
   У разі якщо збори кредиторів не схвалили зміни до плану санації, господарський суд визнає боржника банкрутом та відкриває ліквідаційну процедуру.
 
631. Стаття 34. Продаж у процедурі санації частини майна боржника
 
-401- Іванчук А.В.
Статтю 34 вважати ст. 56
 
Враховано   Стаття 56. Продаж у процедурі санації частини майна боржника
 
632. 1. З метою відновлення платоспроможності боржника та задоволення вимог кредиторів план санації може передбачати продаж також частини іншого майна боржника, ніж вказане у статтях 32 і 33 цього Кодексу.
 
-402- Іванчук А.В.
В абзаці першому частини першої цифри «32» та «33» замінити цифрами «54» та «55» відповідно.
 
Враховано   1. З метою відновлення платоспроможності боржника та задоволення вимог кредиторів план санації може передбачати продаж також частини іншого майна боржника, ніж вказане у статтях 54 і 55 цього Кодексу.
 
633. Продажу в процедурі санації боржника підлягає тільки майно, зазначене в затвердженому у встановленому порядку плані санації.
 
   Продажу в процедурі санації боржника підлягає тільки майно, зазначене в затвердженому у встановленому порядку плані санації.
 
634. Заходи щодо забезпечення вимог кредиторів стосовно частини майна боржника, яка підлягає продажу згідно з планом санації, скасовуються ухвалою господарського суду.
 
   Заходи щодо забезпечення вимог кредиторів стосовно частини майна боржника, яка підлягає продажу згідно з планом санації, скасовуються ухвалою господарського суду.
 
635. 2. Продаж частини майна боржника в процедурі санації боржника проводиться на аукціоні, умови якого визначаються відповідно до цього Кодексу.
 
-403- Довбенко М.В.
У статті 34 частину другу викласти у наступній редакції: «2. Продаж частини майна боржника в процедурі санації боржника проводиться відповідно до умов Розділу ІV цього Кодексу.»
 
Враховано редакційно   2. Продаж частини майна боржника в процедурі санації боржника здійснюється відповідно до цього Кодексу
 
    -404- Воропаєв Ю.М.
Частину 2 статті 34 викласти у такій редакції:
«2. Продаж частини майна боржника в процедурі санації боржника проводиться відповідно до умов Розділу ІV цього Кодексу.»
 
Враховано редакційно    
    -405- Сидорович Р.М.
Частину другу статті 34 викласти у наступній редакції:
«2. Продаж частини майна боржника в процедурі санації боржника здійснюється відповідно до цього Кодексу.»
 
Враховано    
636. Стаття 35. Звіт керуючого санацією
 
-406- Іванчук А.В.
Статтю 35 вважати статтею 57
 
Враховано   Стаття 57. Звіт керуючого санацією
 
637. 1. За п'ятнадцять днів до закінчення строку проведення процедури санації, визначеного планом санації, а також за наявності підстав для дострокового припинення процедури санації керуючий санацією зобов'язаний надати комітету кредиторів письмовий звіт і повідомити кредиторів про час і місце проведення засідання зборів кредиторів.
 
-407- Сидорович Р.М.
В статті 35 у частині першій слово «дострокового» виключити, а слово «комітету» замінити словом «зборам».
 
Враховано   1. За п'ятнадцять днів до закінчення строку проведення процедури санації, визначеного планом санації, а також за наявності підстав для припинення процедури санації керуючий санацією зобов'язаний надати зборам кредиторів письмовий звіт і повідомити кредиторів про час і місце проведення засідання зборів кредиторів.
 
638. 2. Звіт керуючого санацією повинен містити:
 
-408- Сидорович Р.М.
Частину другу після першого абзацу доповнити абзацом наступного змісту: «відомості про виконання плану санації»
 
Враховано   2. Звіт керуючого санацією повинен містити:
відомості про виконання плану санації
 
639. баланс боржника на останню звітну дату;
 
   баланс боржника на останню звітну дату;
 
640. розрахунок прибутків і збитків боржника;
 
   розрахунок прибутків і збитків боржника;
 
641. відомості про наявність у боржника грошових коштів, які можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів боржника;
 
-409- Сидорович Р.М.
слова «які можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів боржника» замінити словами «на рахунках та про стан розрахунку з кредиторами»
 
Враховано   відомості про наявність у боржника грошових коштів на рахунках та про стан розрахунку з кредиторами;
 
642. відомості про дебіторську заборгованість боржника на дату подання звіту та про нереалізовані права вимоги боржника;
 
   відомості про дебіторську заборгованість боржника на дату подання звіту та про нереалізовані права вимоги боржника;
 
643. відомості про стан кредиторської заборгованості боржника на дату подання звіту.
 
   відомості про стан кредиторської заборгованості боржника на дату подання звіту.
 
644. 3. До звіту керуючого санацією додаються докази задоволення вимог конкурсних кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів.
 
   3. До звіту керуючого санацією додаються докази задоволення вимог конкурсних кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів.
 
645. Одночасно із звітом керуючий санацією вносить одну з таких пропозицій про:
 
   Одночасно із звітом керуючий санацією вносить одну з таких пропозицій про:
 
646. прийняття рішення про дострокове припинення процедури санації у зв'язку з відновленням платоспроможності боржника;
 
-410- Сидорович Р.М.
В абзаці третьому частини третьої слово «дострокове» виключити.
 
Враховано   прийняття рішення про припинення процедури санації у зв'язку з відновленням платоспроможності боржника;
 
647. звернення до закінчення строку процедури санації, визначеного в плані санації, до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
 
-411- Сидорович Р.М.
В абзаці четвертому частини третьої слова «визначеного в плані санації» виключити.
 
Враховано   звернення до закінчення строку процедури санації до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
 
648. звернення до господарського суду з клопотанням про затвердження схвалених зборами кредиторів змін до плану санації та продовження строку процедури санації.
 
   звернення до господарського суду з клопотанням про затвердження схвалених зборами кредиторів змін до плану санації та продовження строку процедури санації.
 
649. 4. Звіт керуючого санацією повинен бути розглянутий комітетом кредиторів не пізніше десяти днів від дати його надходження та не пізніше закінчення строку процедури санації, визначеного в плані санації.
 
-412- Сидорович Р.М.
В частині четвертій слово «комітетом» замінити словом «зборами».
 
Враховано   4. Звіт керуючого санацією повинен бути розглянутий зборами кредиторів не пізніше десяти днів від дати його надходження та не пізніше закінчення строку процедури санації, визначеного в плані санації.
 
650. 5. За наслідками розгляду звіту керуючого санацією збори кредиторів приймають рішення про звернення до господарського суду з клопотанням щодо:
 
   5. За наслідками розгляду звіту керуючого санацією збори кредиторів приймають рішення про звернення до господарського суду з клопотанням щодо:
 
651. припинення процедури санації у зв'язку з виконанням плану санації і відновленням платоспроможності боржника;
 
-413- Сидорович Р.М.
В абзаці другому частини п’ятої слова «припинення процедури санації» замінити словами «закриття провадження у справі»
 
Враховано   закриття провадження у справі у зв'язку з виконанням плану санації і відновленням платоспроможності боржника;
 
652. припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
 
   припинення процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
 
653. затвердження схвалених зборами кредиторів змін до плану санації та продовження строку процедури санації.
 
-414- Сидорович Р.М.
Абзац четвертий частини п’ятої викласти у наступній редакції: «схвалення змін до плану санації та продовження строку процедури санації»
 
Враховано   схвалення змін до плану санації та продовження строку процедури санації.
 
654. У разі виникнення обставин, що є підставою для припинення процедури санації, збори кредиторів можуть прийняти відповідне рішення за відсутності звіту керуючого санацією.
 
   У разі виникнення обставин, що є підставою для припинення процедури санації, збори кредиторів можуть прийняти відповідне рішення за відсутності звіту керуючого санацією.
 
655. 6. Якщо комітетом кредиторів не прийнято жодного з рішень, визначених частиною п'ятою цієї статті, або таке рішення не подано до господарського суду до закінчення строку процедури санації, визначеного в плані санації або протягом п'ятнадцяти днів з дня виникнення підстав для її дострокового припинення, господарський суд розглядає питання про закриття провадження у справі про банкрутство або про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури в порядку, передбаченому цим Кодексом.
 
-415- Сидорович Р.М.
Частину шосту викласти у наступній редакції:
«6. Якщо зборами кредиторів не прийнято жодного з рішень, визначених частиною п'ятою цієї статті, або таке рішення не подано до господарського суду протягом п'ятнадцяти днів з дня закінчення строку процедури санації, господарський суд розглядає питання про закриття провадження у справі про банкрутство або про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури»
 
Враховано   6. Якщо зборами кредиторів не прийнято жодного з рішень, визначених частиною п'ятою цієї статті, або таке рішення не подано до господарського суду протягом п'ятнадцяти днів з дня закінчення строку процедури санації, господарський суд розглядає питання про закриття провадження у справі про банкрутство або про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.
 
656. 7. Звіт керуючого санацією, розглянутий зборами кредиторів, і протокол засідання зборів кредиторів не пізніше п'яти днів після дати проведення засідання зборів кредиторів надсилаються до господарського суду.
 
   7. Звіт керуючого санацією, розглянутий зборами кредиторів, і протокол засідання зборів кредиторів не пізніше п'яти днів після дати проведення засідання зборів кредиторів надсилаються до господарського суду.
 
657. До звіту керуючого санацією додаються реєстр вимог кредиторів і, в разі наявності, скарги кредиторів, які голосували проти прийнятого зборами кредиторів рішення або не брали участі в голосуванні.
 
   До звіту керуючого санацією додаються реєстр вимог кредиторів і, в разі наявності, скарги кредиторів, які голосували проти прийнятого зборами кредиторів рішення або не брали участі в голосуванні.
 
658. 8. Звіт керуючого санацією та скарги кредиторів розглядаються на засіданні господарського суду. Про час і місце такого розгляду повідомляються керуючий санацією та кредитори, які подали скарги.
 
   8. Звіт керуючого санацією та скарги кредиторів розглядаються на засіданні господарського суду. Про час і місце такого розгляду повідомляються керуючий санацією та кредитори, які подали скарги.
 
659. 9. Якщо збори кредиторів прийняли рішення про припинення процедури санації у зв'язку з виконанням плану санації і відновленням платоспроможності боржника, звіт керуючого санацією підлягає затвердженню господарським судом, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
 
-416- Сидорович Р.М.
Частину дев’яту викласти у наступній редакції:
«9. Якщо збори кредиторів прийняли рішення про закриття провадження у справі у зв'язку з виконанням плану санації і відновленням платоспроможності боржника, звіт керуючого санацією підлягає затвердженню господарським судом»
 
Враховано   9. Якщо збори кредиторів прийняли рішення про закриття провадження у справі у зв'язку з виконанням плану санації і відновленням платоспроможності боржника, звіт керуючого санацією підлягає затвердженню господарським судом.
 
660. У разі встановлення господарським судом обґрунтованості скарг кредиторів щодо правопорушень у діях керуючого санацією господарський суд може відмовити у затвердженні звіту керуючого санацією.
 
      
661. 10. Про затвердження звіту керуючого санацією або про відмову в затвердженні зазначеного звіту виноситься ухвала.
 
   10. Про затвердження звіту керуючого санацією або про відмову в затвердженні зазначеного звіту виноситься ухвала.
 
662. 11. Якщо розрахунки з кредиторами не проведено у строки, передбачені планом санації, та за умови відсутності внесення клопотання зборів у кредиторів про продовження строків, передбачених планом санації, і відповідних змін до плану санації, господарський суд визнає боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.
 
-417- Сидорович Р.М.
Частину одинадцяту викласти у наступній редакції:
«11. У разі закінчення строків процедури санації, передбачених планом санації, та за умови відсутності клопотання зборів кредиторів про продовження строків процедури санації, у зв’язку з схаленням відповідних змін до плану санації, господарський суд визнає боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру»
 
Враховано   11. У разі закінчення строків процедури санації, передбачених планом санації, та за умови відсутності клопотання зборів кредиторів про продовження строків процедури санації, у зв’язку з схаленням відповідних змін до плану санації, господарський суд визнає боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.
 
663. 12. Продовження строку процедури санації здійснюється господарським судом після внесення відповідних змін (доповнень) до плану санації боржника. Зміни до плану санації схвалюються зборами кредиторів та затверджуються господарським судом відповідно до вимог цього Кодексу.
 
   12. Продовження строку процедури санації здійснюється господарським судом після внесення відповідних змін (доповнень) до плану санації боржника. Зміни до плану санації схвалюються зборами кредиторів та затверджуються господарським судом відповідно до вимог цього Кодексу.
 
664. 13. Розрахунки з кредиторами проводяться керуючим санацією у порядку черговості, встановленої планом санації.
 
-418- Сидорович Р.М.
В частині тринадцятій слово «черговості» виключити.
 
Враховано   13. Розрахунки з кредиторами проводяться керуючим санацією у порядку, встановленому планом санації.
 
665. 14. Копії ухвали господарського суду та звіту керуючого санацією надсилаються сторонам у справі, іншим учасникам справи про банкрутство.
 
   14. Копії ухвали господарського суду та звіту керуючого санацією надсилаються сторонам у справі, іншим учасникам справи про банкрутство.
 
666. Розділ ІІІ ЛІКВІДАЦІЙНА ПРОЦЕДУРА
 
-419- Сидорович Р.М.
Змінити номер розділу з «ІІІ» на «V»
 
Враховано редакційно   Розділ ІV ЛІКВІДАЦІЙНА ПРОЦЕДУРА
 
    -420- Іванчук А.В.
Слова «Розділ ІІІ» замінити словами «Розділ ІV».
 
Враховано    
667. Стаття 36. Постанова про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури
 
-421- Іванчук А.В.
Статтю 36 вважати статтею 58
 
Враховано   Стаття 58. Постанова про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури
 
    -422- Сугоняко О.Л.
Статтю 36 Закону викласти у наступній редакції:
«Стаття 36. Постанова про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури
1. У випадках, передбачених цим Кодексом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.
Суд визначає строк, протягом якого ліквідатор зобов’язаний здійснити ліквідацію боржника. Строк ліквідаційної процедури може бути продовжено за клопотанням особи, що приймає участь в справі, але не більше ніж на шість місяців.
Загальний строк ліквідаційної процедури не може перевищувати дванадцять місяців.
Неявка у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про час і місце такого засідання, не перешкоджає провадженню у справі.»
 
Відхилено    
668. 1. У випадках, передбачених цим Кодексом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.
 
-423- Шпенов Д.Ю.
У статті 36 у частині першій абзаци перший та другий викласти в наступній редакції: «У випадках, передбачених цим Кодексом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців. Господарський суд може продовжити процедуру ліквідації на строк, необхідний для завершення процедури ліквідації боржника та надання суду документів, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури (звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, тощо)»
 
Відхилено   У випадках, передбачених цим Кодексом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.
 
669. Суд визначає строк, протягом якого ліквідатор зобов’язаний здійснити ліквідацію боржника. Цей строк не може перевищувати дванадцять місяців.
 
-424- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Білоцерковець Д.О.
Продан О.П.
Бєлькова О.В.
Різаненко П.О.
Друге речення абзацу другого статті 36 викласти в такій редакції:
«Цей строк не може перевищувати дванадцяти місяців, але може бути продовжений господарським судом за вмотивованим клопотанням розпорядника майна, зборів кредиторів або боржника на шість місяців.»
 
Відхилено   Суд визначає строк, протягом якого ліквідатор зобов’язаний здійснити ліквідацію боржника. Цей строк не може перевищувати дванадцять місяців.
 
670. Неявка у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про час і місце такого засідання, не перешкоджає провадженню у справі.
 
   Неявка у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про час і місце такого засідання, не перешкоджає провадженню у справі.
 
671. Стаття 37. Наслідки визнання боржника банкрутом
 
-425- Іванчук А.В.
Статтю 37 вважати статтею 59
 
Враховано   Стаття 59. Наслідки визнання боржника банкрутом
 
672. 1. З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:
 
-426- Шпенов Д.Ю.
У статті 37:
У частині першій після абзацу першого доповнити новим абзацом наступного змісту: «Банкрут звільняється від сплати судового збору передбаченого Законом №3674-VІ від 08.07.2011 « Про судовий збір».»
 
Відхилено   1. З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:
 
673. господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо;
 
-427- Сажко С.М.
Абзац другий частини 1 статті 37 законопроекту після слів «договорів оренди майна» доповнити словами «договорів поставки електричної енергії кінцевим споживачам (у разі не можливості розірвати дані договори на дату прийняття постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури),»
 
Відхилено   господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо;
 
674. строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав;
 
   строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав;
 
675. у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури;
 
   у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури;
 
676. припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута;
 
   припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута;
 
677. відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;
 
   відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;
 
678. продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Кодексом;
 
   продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Кодексом;
 
679. скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.
 
-428- Сидорович Р.М.
В статті 37 частину першу після восьмого абзацу доповнити новим абзацом наступного змісту: «припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, члени виконавчого органу (керівник) банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута.»
 
Враховано   скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.
припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, члени виконавчого органу (керівник) банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута.
 
    -429- Шпенов Д.Ю.
абзац восьмий викласти в наступній редакції: «З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури: скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається. У разі отримання постанови господарського суду про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, яка надійшла від суду або арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), правоохоронні органи незалежно від їх підпорядкування, органи судової влади, органи державної виконавчої служби, органи державної податкової інспекції, нотаріуси, державні реєстратори, банківські установи, або інші органи, установи чи організації, якими приймалися рішення щодо застосування арештів, обмежень та обтяжень, зобов’язані їх скасувати протягом трьох днів в автоматичному порядку на підставі цього Кодексу. Витребування будь-яких інших документів для зняття арештів, обмежень та обтяжень забороняється.»
 
Відхилено    
680. 2. З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та, розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.
 
-430- Сидорович Р.М.
Частину другу викласти у наступній редакції:
«2. Протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України. Ліквідатор має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати.»
 
Враховано   2. Протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України. Ліквідатор має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати.
 
    -431- Шпенов Д.Ю.
Частину другу викласти в наступній редакції: «З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та, розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута та його засновників.»
 
Відхилено    
681. 3. З метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, здійснюється офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-порталі судової влади України.
 
-432- Шпенов Д.Ю.
Частину третю викласти в новій редакції: «З метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, господарським судом здійснюється офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-порталі судової влади України.»
 
Враховано   3. З метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, господарським судом здійснюється офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-порталі судової влади України.
 
682. 4. Повідомлення про визнання боржника. банкрутом і про відкриття ліквідаційної процедури мають містити:
 
-433- Сидорович Р.М.
Перше речення частини четвертої викласти у наступній редакції: «Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури мають містити:»
 
Враховано   4. Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури мають містити:
 
683. найменування та інші реквізити боржника, визнаного банкрутом;
 
   найменування та інші реквізити боржника, визнаного банкрутом;
 
684. найменування господарського суду, в провадженні якого знаходиться справа про банкрутство;
 
   найменування господарського суду, в провадженні якого знаходиться справа про банкрутство;
 
685. дату прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
 
   дату прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
 
686. відомості про ліквідатора (ліквідаційну комісію).
 
-434- Алексєєв І.С.
У статті 37 в абзаці п’ятому частини четвертої слова « (ліквідаційну комісію)» виключити.
 
Враховано   відомості про ліквідатора.
 
687. Стаття 38. Виконання зобов'язань боржника власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника у ліквідаційній процедурі
 
-435- Сидорович Р.М.
Статтю 38 виключити.
 
Враховано      
688. 1. Власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника у будь-який час до закінчення ліквідаційної процедури має право одночасно задовольнити усі вимоги конкурсних кредиторів відповідно до реєстру вимог кредиторів або надати боржнику грошові кошти, достатні для задоволення всіх вимог кредиторів, у порядку та на умовах, передбачених статтею 30 цього Кодексу.
 
      
689. Власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника може брати участь в обговоренні звіту ліквідатора, а також може заявляти клопотання про погашення заборгованості або перехід до процедури санації.
 
-436- Воропаєв Ю.М.
Абзац 2 частини 1 статті 38 викласти у такій редакції:
«Власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника може брати участь в обговоренні звіту ліквідатора та мирової угоди, а також може заявляти клопотання про погашення заборгованості або перехід до процедури санації.»
 
Відхилено      
    -437- Голуб В.В.
викласти в наступній редакції:
«Власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника може брати участь в обговоренні звіту ліквідатора та мирової угоди, а також може заявляти клопотання про погашення заборгованості або перехід до процедури санації.»
 
Відхилено    
    -438- Довбенко М.В.
У статті 38 у абзаці другому частини першої після слів «в обговоренні звіту ліквідатора» доповнити словами «та мирової угоди»
 
Відхилено    
    -439- Пташник В.Ю.
Доповнити абзац другий частини 1 статті 38 після слів «звіту ліквідатора» словами «та мирової угоди»
 
Відхилено    
690. 2. У разі виконання зобов'язань боржника власником майна боржника надання звіту ліквідатором відбувається у порядку, передбаченому цим Кодексом.
 
      
691. 3. За результатами розгляду звіту ліквідатора господарський суд виносить ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство в разі задоволення всіх вимог кредиторів відповідно до реєстру вимог кредиторів.
 
      
692. Стаття 39. Функції господарського суду в ліквідаційній процедурі
 
-440- Іванчук А.В.
Статтю 39 вважати статтею 60, доповнити новою частиною 4 такого змісту:
«4. У ліквідаційній процедурі господарський суд розглядає заяви з вимогами поточних кредиторів, які надійшли до господарського суду після офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом.
Заяви з вимогами поточних кредиторів розглядаються господарським судом в порядку черговості їх отримання. За наслідками розгляду зазначених заяв господарський суд своєю ухвалою визнає чи відхиляє (повністю чи частково) вимоги таких кредиторів.
Вимоги поточних кредиторів погашаються в порядку черговості, визначеної статтею 64 цього Кодексу.
Якщо кредитор заявив вимоги після здійснення розрахунків з іншими кредиторами, то сплачені таким кредиторам кошти поверненню не підлягають.»
 
Враховано   Стаття 60. Функції господарського суду в ліквідаційній процедурі
 
693. 1. У постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим Кодексом, з числа арбітражних керуючих, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
 
-441- Алексєєв І.С.
У статті 39 у частині першій слова «якщо інше не передбачено цим Кодексом» замінити словами «внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України»;
 
Враховано   1. У постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим Кодексом, з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.
 
    -442- Сидорович Р.М.
В статті 39 у частині першій слова «якщо інше не передбачено цим Кодексом» виключити.
 
Враховано    
694. 2. За клопотанням ліквідатора, погодженим з комітетом кредиторів, господарський суд призначає членів ліквідаційної комісії. У разі ліквідації державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого державна частка становить більш ніж п'ятдесят відсотків, господарський суд призначає членами ліквідаційної комісії представника органу, уповноваженого управляти державним майном, та за необхідності - представника органу місцевого самоврядування.
 
-443- Алексєєв І.С.
частину другу статті 39 виключити.
У зв’язку з цим частини третю – четверту вважати відповідно частинами другою – третьою;
 
Враховано      
    -444- Сидорович Р.М.
Частину другу викласти в наступній редакції: «2. За клопотанням ліквідатора, погодженим з комітетом кредиторів, господарський суд призначає членів ліквідаційної комісії.
До складу ліквідаційної комісії банкрута включаються представники кредиторів, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, в разі ліквідації державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого державна частка становить більш ніж п'ятдесят відсотків, обов’язково представника органу, уповноваженого управляти державним майном, а в разі необхідності - також представники спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю, Антимонопольного комітету України, органу, уповноваженого управляти державним майном, та представник органів місцевого самоврядування.»
 
Відхилено    
    -445- Шпенов Д.Ю.
У статті 39 частину другу викласти в наступній редакції:
«У разі необхідності, за клопотанням ліквідатора, погодженим з комітетом кредиторів, господарський суд призначає членів ліквідаційної комісії. У разі ліквідації державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого державна частка становить більш ніж п'ятдесят відсотків, господарський суд призначає членами ліквідаційної комісії представника органу, уповноваженого управляти державним майном, та за необхідності - представника органу місцевого самоврядування.»
 
Відхилено    
695. До складу ліквідаційної комісії банкрута включаються представники кредиторів, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, фінансових органів та профспілки, а в разі необхідності - також представники спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю, Антимонопольного комітету України, органу, уповноваженого управляти державним майном, та представник органів місцевого самоврядування.
 
      
696. 3. Ліквідатор (ліквідаційна комісія) виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку, встановленому цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами.
 
-446- Алексєєв І.С.
у частині третій (новій другій) слова « (ліквідаційна комісія)» виключити.
 
Враховано   2. Ліквідатор виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку, встановленому цим Кодексом.
 
    -447- Сидорович Р.М.
В частині третій слова «та іншими нормативно-правовими актами» виключити.
 
Враховано    
    -448- Шпенов Д.Ю.
Частину третю викласти в наступній редакції: «Ліквідатор (ліквідаційна комісія) виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку, встановленому цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами. Відсутність ухвали про продовження процедури ліквідації та повноважень ліквідатора не обмежує його повноважень у здійсненні заходів щодо проведення ліквідаційної процедури або виконання інших функцій передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.»
 
Відхилено    
697. 4. У ліквідаційній процедурі господарський суд розглядає скарги на дії (бездіяльність) учасників ліквідаційної процедури та здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
 
   3. У ліквідаційній процедурі господарський суд розглядає скарги на дії (бездіяльність) ліквідатора та здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
 
698. Стаття 40. Повноваження ліквідатора та членів ліквідаційної комісії
 
-449- Іванчук А.В.
Статтю 40 вважати статтею 61
 
Враховано   Стаття 61. Повноваження ліквідатора
 
    -450- Алексєєв І.С.
У назві статті 40 слова «та членів ліквідаційної комісії» виключити;
 
Враховано    
    -451- Сидорович Р.М.
Назву статті викласти у наступній редакції: «Стаття 40. Повноваження ліквідатора»
 
Враховано    
699. 1. Ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення вимог кредиторів у встановленому цим Кодексом порядку.
 
-452- Сидорович Р.М.
Частину першу виключити
 
Враховано      
700. 2. Ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження:
 
   1. Ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження:
 
701. приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження;
 
   приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження;
 
702. виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута;
 
   виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута;
 
703. проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута;
 
   проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута;
 
704. аналізує фінансове становище банкрута;
 
   аналізує фінансове становище банкрута;
 
705. виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута;
 
   виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута;
 
706. очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу;
 
-453- Алексєєв І.С.
в абзаці сьомому частини другої слова «очолює ліквідаційну комісію та» виключити;
 
Враховано   формує ліквідаційну масу;
 
707. пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості;
 
   пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості;
 
708. має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Кодексом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута;
 
   має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Кодексом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута;
 
709. з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту;
 
   з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту;
 
710. заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими;
 
   заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими;
 
711. подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника;
 
-454- Гусак В.Г.
У статті 40 частині другій після абзацу дванадцятого доповнити абзацом тринадцятим наступного змісту: «має право приймати участь в судових засіданнях особисто або через свого представника на підставі довіреності».
 
Відхилено   подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника;
 
712. вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб;
 
   вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб;
 
713. передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню, на строк не менше п'яти років з дати визнання особи банкрутом;
 
   передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню, на строк не менше п'яти років з дати визнання особи банкрутом;
 
714. продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом;
 
   продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом;
 
715. повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства;
 
   повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства;
 
716. у разі провадження банкрутом діяльності, пов'язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу. Для цього за погодженням із Службою безпеки України визначає склад ліквідаційної комісії режимно-секретного органу, яка формується в установленому законодавством порядку;
 
-455- Алексєєв І.С.
друге речення абзацу сімнадцятого статті 40 виключити;
 
Враховано   у разі провадження банкрутом діяльності, пов'язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу;
 
717. веде реєстр вимог кредиторів;
 
   веде реєстр вимог кредиторів;
 
718. подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 
   подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
здійснює дії щодо скасування реєстрації випуску акцій, передбачені законодавством, якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство
 
719. здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
 
-456- Сидорович Р.М.
Частину другу після абзацу дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом настпного змісту:
«здійснює дії щодо скасування реєстрації випуску акцій, передбачені законодавством, якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство»
 
Враховано   здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
 
720. 3. З дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи - банкрута.
 
-457- Сидорович Р.М.
частину третю виключити
 
Враховано      
721. 4. Арбітражний керуючий має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати.
 
-458- Сидорович Р.М.
частину четверту виключити
 
Враховано      
722. 5. Під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.
 
   2. Під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.
 
723. У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов'язкові для боржника вказівки чи мають можливість іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов'язаннями.
 
   У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов'язкові для боржника вказівки чи мають можливість іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов'язаннями.
 
724. Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані тільки для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.
 
   Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані тільки для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.
 
725. 6. Протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.
 
-459- Сидорович Р.М.
частину шосту виключити;
 
Враховано      
726. 7. Кошти, які надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на основний рахунок боржника. Після оплати витрат на процедуру та поточних платежів здійснюються виплати іншим кредиторам у порядку черговості, визначеному цим Кодексом.
 
-460- Сидорович Р.М.
частину сьому викласти у наступній редакції:
«3. Під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов’язаний використовувати тільки один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. Залишки коштів на інших рахунках перераховуються на ліквідаційний рахунок боржника.
Кошти, які надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на ліквідаційний рахунок боржника. Після оплати витрат, пов’язаних з проведенням ліквідаційної процедури та основної і додаткової винагороди арбітражного керуючого, здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості, визначеної цим Кодексом.
Оплата витрат, пов’язаних з проведенням ліквідаційної процедури, здійснюється в такому порядку:
у першу чергу сплачуються витрати, пов’язані з проведенням ліквідаційної процедури та винагорода ліквідатора;
у другу чергу виконуються зобов’язання перед особами, які після відкриття провадження у справі про банкрутство боржника надали кредитування, поставили сировину, комплектуючі з відстрочкою оплати.
За рахунок коштів, отриманих від реалізації майна, що є предметом забезпечення відшкодовуються витрати, пов’язані з утриманням та збереженням такого майна, винагорода оператора електронного майданчика. Склад та розмір таких витрат підлягає погодженню в порядку, визначеному цим Кодексом. Кошти, що залишились після покриття цих витрат використовуються виключно для задоволення вимог кредитора за зобов’язаннями, які воно забезпечує.»
 
Враховано   3. Під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов’язаний використовувати тільки один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. Залишки коштів на інших рахунках перераховуються на ліквідаційний рахунок боржника.
Кошти, які надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на ліквідаційний рахунок боржника. Після оплати витрат, пов’язаних з проведенням ліквідаційної процедури та основної і додаткової винагороди арбітражного керуючого, здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості, визначеної цим Кодексом.
Оплата витрат, пов’язаних з проведенням ліквідаційної процедури, здійснюється в такому порядку:
у першу чергу сплачуються витрати, пов’язані з проведенням ліквідаційної процедури та винагорода ліквідатора;
у другу чергу виконуються зобов’язання перед особами, які після відкриття провадження у справі про банкрутство боржника надали кредитування, поставили сировину, комплектуючі з відстрочкою оплати.
За рахунок коштів, отриманих від реалізації майна, що є предметом забезпечення відшкодовуються витрати, пов’язані з утриманням та збереженням такого майна, винагорода оператора електронного майданчика. Склад та розмір таких витрат підлягає погодженню в порядку, визначеному цим Кодексом. Кошти, що залишились після покриття цих витрат використовуються виключно для задоволення вимог кредитора за зобов’язаннями, які воно забезпечує.
 
    -461- Довбенко М.В.
У статті 40 частину сьому викласти у наступній редакції:
«7. Під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов'язаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором. Залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок боржника.
8. Кошти, які надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на основний рахунок боржника. З основного рахунка після оплати витрат на процедуру та основної і додаткової винагороди арбітражного керуючого відповідно до статті 101 даного Кодексу, здійснюються виплати іншим кредиторам у порядку черговості, визначеному цим Кодексом.
За рахунок коштів, отриманих від продажу заставного майна, можуть відшкодовуватися лише витрати, пов’язані із утриманням, збереженням організацією продажу заставного майна, у розмірі погодженому із забезпеченим кредитором, та додаткова винагорода арбітражного керуючого.»;
у зв’язку з цим частину восьму – дванадцяту вважати відповідно частиною дев’ятою – тринадцятою;
 
Відхилено    
    -462- Шпенов Д.Ю.
У статті 40 Частину десяту викласти в наступній редакції:
«Кошти, які надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на основний рахунок боржника. Після оплати витрат на процедуру та поточних платежів здійснюються виплати іншим кредиторам у порядку черговості, визначеному цим Кодексом.
Оплата поточних платежів та витрат здійснюється в такому порядку:
Позачергово до здійснення розрахунків передбачених ст. 43 цього Кодексу сплачуються витрати арбітражного керуючого на проведення процедури ліквідації, збереження майна банкрута, інших витрат в рамках ліквідаційної процедури та його винагорода у розмірі передбаченому ст. 101 цього Кодексу.
у другу чергу виконуються зобов’язання перед особами, які після відкриття провадження у справі про банкрутство боржника надали кредитування, поставили сировину, комплектуючі з відстрочкою оплати, іншими поточними кредиторами.»
 
Відхилено    
727. Оплата поточних платежів та витрат здійснюється в такому порядку:
 
      
728. у першу чергу сплачуються витрати на процедуру та винагорода арбітражного керуючого;
 
      
729. у другу чергу виконуються зобов’язання перед особами, які після відкриття провадження у справі про банкрутство боржника надали кредитування, поставили сировину, комплектуючі з відстрочкою оплати, іншими поточними кредиторами.
 
-463- Демчак Р.Є.
частину сьому статті 40 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов’язаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки, виявлені під час проведення ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором. Залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок боржника»
 
Враховано частково      
730. 8. Ліквідатор не рідше ніж один раз на місяць надає комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів.
 
   4. Ліквідатор не рідше ніж один раз на місяць надає комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів.
 
731. 9. Ліквідатор зобов'язаний на вимогу господарського суду та державного органу з питань банкрутства надавати необхідні відомості щодо проведення ліквідаційної процедури.
 
   5. Ліквідатор зобов'язаний на вимогу господарського суду та державного органу з питань банкрутства надавати необхідні відомості щодо проведення ліквідаційної процедури.
 
732. 10. Дії (бездіяльність) ліквідатора (ліквідаційної комісії) можуть бути оскаржені до господарського суду учасниками справи про банкрутство, права яких порушено такими діями (бездіяльністю).
 
-464- Алексєєв І.С.
У частині десятій статі 40 слова « (ліквідаційної комісії)» виключити.
 
Враховано   6. Дії (бездіяльність) ліквідатора можуть бути оскаржені до господарського суду учасниками справи про банкрутство, права яких порушено такими діями (бездіяльністю).
 
    -465- Шпенов Д.Ю.
Частину десяту викласти в наступній редакції: «Дії (бездіяльність) ліквідатора (ліквідаційної комісії) можуть бути оскаржені до господарського суду сторонами справи про банкрутство, права яких порушено такими діями (без-діяльністю).»
 
Відхилено    
733. 11. У разі невиконання або неналежного виконання ліквідатором своїх обов'язків господарський суд за клопотанням комітету кредиторів або з власної ініціативи може припинити повноваження ліквідатора і призначити нового ліквідатора в порядку, встановленому цим Кодексом.
 
-466- Сидорович Р.М.
частину одинадцяту виключити
 
Враховано      
734. 12. У разі ліквідації підприємства - банкрута, зобов'язаного згідно із законодавством передати територіальній громаді об'єкти житлового фонду, в тому числі гуртожитки, дитячі дошкільні заклади та об'єкти комунальної інфраструктури, арбітражний керуючий передає, а орган місцевого самоврядування приймає такі об'єкти без додаткових умов у порядку, встановленому законодавством.
 
   7. У разі ліквідації підприємства - банкрута, зобов'язаного згідно із законодавством передати територіальній громаді об'єкти житлового фонду, в тому числі гуртожитки, дитячі дошкільні заклади та об'єкти комунальної інфраструктури, арбітражний керуючий передає, а орган місцевого самоврядування приймає такі об'єкти без додаткових умов у порядку, встановленому законодавством.
 
735. Стаття 41. Ліквідаційна маса
 
-467- Іванчук А.В.
Статтю 41 вважати статтею 62
 
Враховано   Стаття 62. Ліквідаційна маса
 
736. Усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання, включаються до складу ліквідаційної маси.
 
   1. Усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання, включаються до складу ліквідаційної маси.
 
737. 2. Майно, визначене родовими ознаками, що належить банкруту на праві володіння або користування, включається до складу ліквідаційної маси.
 
   2. Майно, визначене родовими ознаками, що належить банкруту на праві володіння або користування, включається до складу ліквідаційної маси.
 
738. 3. Індивідуально визначене майно, що належить банкруту на підставі речових прав, крім права власності і господарського відання, не може бути включене до складу ліквідаційної маси.
 
-468- Довбенко М.В.
У статті 41 після частини третьої доповнити новою частиною четвертою наступного змісту:
«4.Кошти, отримані від продажу майна банкрута, що є предметом забезпечення, після покриття витрат, пов’язаних з утриманням, збереженням та продажем цього майна, та виплати додаткової винагороди арбітражного керуючого відповідно положень до статті 101 даного Кодексу, використовуються виключно для задоволення вимог кредитора за зобов’язаннями, які воно забезпечує.
У разі недостатності коштів, одержаних від продажу майна, що є предметом забезпечення, для повного погашення вимог забезпеченого кредитора (крім випадків, коли боржник є майновим поручителем), непогашена сума забезпечених цим майном вимог включається ліквідатором в реєстр вимог кредиторів та погашається в четверту чергу.
Кошти, що залишилися після задоволення забезпечених вимог, використовуються відповідно до цього Кодексу.»;
у зв’язку з цим частину четверту – десяту вважати відповідно частиною п’ятою – одинадцятою;
 
Відхилено   3. Індивідуально визначене майно, що належить банкруту на підставі речових прав, крім права власності і господарського відання, не може бути включене до складу ліквідаційної маси.
 
    -469- Воропаєв Ю.М.
Частину 4 статті 41 (Ліквідаційна маса) викласти у такій редакції:
«4. Кошти, отримані від продажу майна банкрута, що є предметом забезпечення, після покриття витрат, пов’язаних з утриманням, збереженням та продажем цього майна, та виплати додаткової винагороди арбітражного керуючого відповідно положень до Статті 101 даного Кодексу, використовуються виключно для задоволення вимог кредитора за зобов’язаннями, які воно забезпечує.
У разі недостатності коштів, одержаних від продажу майна, що є предметом забезпечення, для повного погашення вимог забезпеченого кредитора (крім випадків, коли боржник є майновим поручителем), непогашена сума забезпечених цим майном вимог включається ліквідатором в реєстр вимог кредиторів та погашається в четверту чергу.
Кошти, що залишилися після задоволення забезпечених вимог, використовуються відповідно до цього Кодексу.»
 
Відхилено    
739. 4. За наявності у складі майна банкрута майна, виключеного з обороту, ліквідатор зобов'язаний передати його відповідним особам в установленому порядку.
 
   4. За наявності у складі майна банкрута майна, виключеного з обороту, ліквідатор зобов'язаний передати його відповідним особам в установленому порядку.
 
740. 5. Ліквідатор, виявивши частку, яка належить банкруту в спільному майні, з метою задоволення вимог кредиторів у встановленому порядку порушує питання про виділення цієї частки.
 
-470- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Білоцерковець Д.О.
Продан О.П.
Бєлькова О.В.
Різаненко П.О.
У статті 41 у частині п’ятій слова «порушує питання» замінити словами «вчиняє дії щодо вирішення питання»
 
Відхилено   5. Ліквідатор, виявивши частку, яка належить банкруту в спільному майні, з метою задоволення вимог кредиторів у встановленому порядку порушує питання про виділення цієї частки.
 
741. 6. Активи, включені до складу іпотечного покриття, не включаються до ліквідаційної маси емітента таких облігацій та управителя іпотечним покриттям. Відчуження цих активів, у тому числі примусове, здійснюється в порядку, передбаченому законом про іпотечні облігації.
 
   6. Активи, включені до складу іпотечного покриття, не включаються до ліквідаційної маси емітента таких облігацій та управителя іпотечним покриттям. Відчуження цих активів, у тому числі примусове, здійснюється в порядку, передбаченому законом про іпотечні облігації.
 
742. 7. Майно, щодо якого боржник є користувачем, балансоутримувачем або зберігачем, повертається його власнику відповідно до закону або договору.
 
-471- Одарченко Ю.В.
Частину сьому статті 41 доповнити абзацом другим наступного змісту:
«Право господарського відання або оперативного управління банкрута припиняється за рішенням органу, який надав відповідне майно.»
 
Відхилено   7. Майно, щодо якого боржник є користувачем, балансоутримувачем або зберігачем, повертається його власнику відповідно до закону або договору.
 
743. 8. Державне майно, яке не увійшло до статутного капіталу господарського товариства у процесі приватизації (корпоратизації) та перебуває на балансі банкрута, не включається до складу ліквідаційної маси.
 
   8. Державне майно, яке не увійшло до статутного капіталу господарського товариства у процесі приватизації (корпоратизації) та перебуває на балансі банкрута, не включається до складу ліквідаційної маси.
 
744. Суб'єкт управління таким майном з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у встановлений частиною першою статті 36 цього Кодексу строк приймає рішення про подальше використання цього майна.
 
-472- Іванчук А.В.
В абзаці другому частини восьмої цифри «36» замінити цифрами «59».
 
Враховано   Суб'єкт управління таким майном з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у встановлений частиною першою статті 59 цього Кодексу строк приймає рішення про подальше використання цього майна.
 
745. 9. Зерно, що зберігається на зерновому складі, включається до складу його майна лише після повного повернення зерна поклажодавцям за всіма складськими документами на зерно, виданими таким суб'єктом господарювання.
 
   9. Зерно, що зберігається на зерновому складі, включається до складу його майна лише після повного повернення зерна поклажодавцям за всіма складськими документами на зерно, виданими таким суб'єктом господарювання.
 
746. 10. Майнові права інтелектуальної власності, виключні майнові права на які зберігаються за державною науковою (науково-дослідною, науково-технологічною, науково-технічною, науково-практичною) установою або державним університетом, академією, інститутом, не включаються до складу ліквідаційної маси і повертаються державній науковій установі або вищому навчальному закладу, що вносив їх до статутного капіталу господарського товариства.
 
-473- Воропаєв Ю.М.
Статтю 41 (Ліквідаційна маса) доповнити частиною 11
«11. Після проведення інвентаризації майна банкрута ліквідатор здійснює оцінку та продаж майна банкрута відповідно до Розділу ІV даного Кодексу.».
 
Відхилено   10. Майнові права інтелектуальної власності, виключні майнові права на які зберігаються за державною науковою (науково-дослідною, науково-технологічною, науково-технічною, науково-практичною) установою або державним університетом, академією, інститутом, не включаються до складу ліквідаційної маси і повертаються державній науковій установі або вищому навчальному закладу, що вносив їх до статутного капіталу господарського товариства.
 
    -474- Довбенко М.В.
доповнити новою частиною наступного змісту:
«Після проведення інвентаризації майна банкрута ліквідатор здійснює оцінку та продаж майна банкрута відповідно до Розділу ІV даного Кодексу.»
 
Відхилено    
747. Стаття 42. Продаж майна банкрута
 
-475- Іванчук А.В.
Статтю 42 вважати статтею 63
 
Враховано   Стаття 63. Продаж майна банкрута
 
    -476- Воропаєв Ю.М.
Статтю 42 виключити (положення перенесені до статті 46).
 
Відхилено    
748. 1. Після проведення інвентаризації та оцінки майна ліквідатор здійснює продаж майна банкрута на аукціоні.
 
-477- Сидорович Р.М.
В статті 42 в абзаці першому частини першої слово «оцінки» замінити словами «отримання згоди на продаж»
 
Враховано   1. Після проведення інвентаризації та отримання згоди на продаж майна ліквідатор здійснює продаж майна банкрута на аукціоні.
Початковою вартістю продажу майна банкрута є його вартість, визначена у звіті про оцінку майна або акті оцінки майна.
 
749. Ліквідатор може здійснювати безпосередній продаж або продаж на комісійних умовах через організацію роздрібної торгівлі за розумною ціною товарів, які швидко псуються.
 
   Ліквідатор може здійснювати безпосередній продаж або продаж на комісійних умовах через організацію роздрібної торгівлі за розумною ціною товарів, які швидко псуються.
 
750. Ліквідатор може здійснювати безпосередній продаж або продаж на комісійних умовах через організацію роздрібної торгівлі за розумною ціною також виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, ринкова вартість яких не перевищує 1000 гривень.
 
-478- Гусак В.Г.
У статті 42 частину першу доповнити новим абзацом наступного змісту: «Початковою вартістю продажу майна банкрута є його вартість, визначена у звіті про оцінку майна або акті оцінки майна.»
 
Враховано   Ліквідатор може здійснювати безпосередній продаж або продаж на комісійних умовах через організацію роздрібної торгівлі за розумною ціною також виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, ринкова вартість яких не перевищує однієї мінімальної заробітної плати.
 
    -479- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Білоцерковець Д.О.
Продан О.П.
Бєлькова О.В.
Різаненко П.О.
У статті 42 у абзаці третьому частини першої слова і цифри «1000 гривень» замінити словами «розмір однієї мінімальної заробітної плати»
 
Враховано    
    -480- Одарченко Ю.В.
У абзаці першому частини першої статті 42 слова та цифри «1000 гривень» замінити на слова «однієї мінімальної заробітної плати.»
 
Враховано    
751. 2. Ліквідатор здійснює продаж цінних паперів та похідних фінансових активів через професійного учасника фондового ринку в порядку, визначеному законодавством України, згідно з договором, укладеним між ліквідатором і торговцем цінними паперами.
 
   2. Ліквідатор здійснює продаж цінних паперів та похідних фінансових активів через професійного учасника фондового ринку в порядку, визначеному законодавством України, згідно з договором, укладеним між ліквідатором і торговцем цінними паперами.
 
752. 3. Якщо у складі майна боржника є єдиний майновий комплекс (комплекси), ліквідатор здійснює продаж такого майна у вигляді єдиного майнового комплексу (комплексів).
 
-481- Сидорович Р.М.
Частину третю статті 42 виключити.
 
Враховано      
753. 4. Умови договорів, укладених на реалізацію майна банкрута, не можуть передбачати розстрочку або відстрочку платежів за придбане майно.
 
   3. Умови договорів, укладених на реалізацію майна банкрута, не можуть передбачати розстрочку або відстрочку платежів за придбане майно.
 
754. 5. Спори, які виникають при проведенні та виконанні результатів аукціонів, у тому числі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу майна, розглядаються в межах провадження у справі про банкрутство.
 
-482- Сидорович Р.М.
Частину п’яту статті 42 виключити.
 
Враховано      
    -483- Голуб В.В.
Частину п’яту статті 42 виключити;
 
Враховано    
755. Стаття 43. Черговість задоволення вимог кредиторів
 
-484- Іванчук А.В.
Статтю 43 вважати статтею 64
 
Враховано   Стаття 64. Черговість задоволення вимог кредиторів
 
756. 1. Кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:
 
-485- Шпенов Д.Ю.
У статті 43 частину першу після абзацу першого доповнити новим абзацом наступного змісту:
«Позачергово до здійснення розрахунків передбачених цією статтею сплачуються витрати арбітражного керуючого на проведення процедури ліквідації, збереження майна банкрута, інших витрат ліквідатора в рамках ліквідаційної процедури та його винагорода у розмірі передбаченому ст. 101 цього Кодексу.»
 
Відхилено   1. Кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:
 
757. 1) у першу чергу задовольняються:
 
-486- Шпенов Д.Ю.
Пункт 1) викласти в наступній редакції:
«1) у першу чергу задовольняються:
вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов'язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідної допомоги, належної працівникам у зв'язку з припиненням трудових відносин та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;
вимоги кредиторів за договорами страхування;»
 
Відхилено   1) у першу чергу задовольняються:
 
758. вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов'язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідної допомоги, належної працівникам у зв'язку з припиненням трудових відносин та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;
 
-487- Алексєєв І.С.
У статті 43 у пункті 1 частини першої доповнити пункт абзацом третім такого змісту:
«вимоги щодо виплати заборгованості із збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України;». У зв’язку з цим абзаци третій – сьомий вважати відповідно абзацами четвертим – восьмим;
 
Враховано   вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов'язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідної допомоги, належної працівникам у зв'язку з припиненням трудових відносин та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;
вимоги щодо виплати заборгованості із збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України;
 
    -488- Сажко С.М.
Пункт 1 частини 1 статті 43 законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«вимоги поточних кредиторів»
 
Відхилено    
759. вимоги кредиторів за договорами страхування;
 
   вимоги кредиторів за договорами страхування;
 
760. витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді та роботою ліквідаційної комісії, у тому числі:
 
-489- Алексєєв І.С.
в новому абзаці шостому слова «та роботою ліквідаційної комісії» виключити.
 
Враховано   витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді, у тому числі:
 
    -490- Сидорович Р.М.
В статті 43 абзац четвертий пункту 1 частини першої статті 43 виключити
 
Враховано частково    
761. витрати на оплату судового збору;
 
-491- Сидорович Р.М.
В статті 43 абзац п’ятий пункту 1 частини першої статті 43 виключити
 
Враховано      
762. витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;
 
   витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;
 
763. 2) у другу чергу задовольняються:
 
   2) у другу чергу задовольняються:
 
764. вимоги із зобов'язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов'язань із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб'єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);
 
   вимоги із зобов'язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов'язань із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб'єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);
 
765. 3) у третю чергу задовольняються:
 
   3) у третю чергу задовольняються:
 
766. вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);
 
   вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);
 
767. вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;
 
   вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;
 
768. 4) у четверту чергу задовольняються:
 
   4) у четверту чергу задовольняються:
 
769. вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;
 
   вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;
 
770. 5) у п'яту чергу задовольняються:
 
   5) у п'яту чергу задовольняються:
 
771. вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;
 
   вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;
 
772. 6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.
 
   6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.
 
773. 2. Вимоги кожної наступної черги задовольняються у міру надходження на рахунок коштів від продажу майна банкрута після повного задоволення вимог попередньої черги, крім випадків, установлених цим Кодексом.
 
   2. Вимоги кожної наступної черги задовольняються у міру надходження на рахунок коштів від продажу майна банкрута після повного задоволення вимог попередньої черги, крім випадків, установлених цим Кодексом.
 
774. 3. У разі недостатності коштів, одержаних від продажу майна банкрута, для повного задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належить кожному кредиторові однієї черги.
 
   3. У разі недостатності коштів, одержаних від продажу майна банкрута, для повного задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належить кожному кредиторові однієї черги.
 
775. 4. У разі відмови кредитора від задоволення визнаної в установленому порядку вимоги ліквідатор (ліквідаційна комісія) не враховує суму грошових вимог цього кредитора.
 
   4. У разі відмови кредитора від задоволення визнаної в установленому порядку вимоги ліквідатор (ліквідаційна комісія) не враховує суму грошових вимог цього кредитора.
 
776. 5. Погашення вимог кредиторів шляхом заліку зустрічних однорідних вимог проводиться за згодою кредитора (кредиторів) у випадках, якщо це не порушує майнові права інших кредиторів.
 
   5. Погашення вимог кредиторів шляхом заліку зустрічних однорідних вимог проводиться за згодою кредитора (кредиторів) у випадках, якщо це не порушує майнові права інших кредиторів.
 
777. 6. Погашення вимог забезпечених кредиторів за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в позачерговому порядку.
 
-492- Сидорович Р.М.
В частині шостій слова «позачерговому порядку» замінити словами «порядку, передбаченому цим Кодексом позачергово»
 
Враховано   6. Погашення вимог забезпечених кредиторів за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в порядку, передбаченому цим Кодексом позачергово.
7. Вимоги, не погашені у зв’язку з недостатністю майна, вважаються погашеними.
 
    -493- Довбенко М.В.
Після частини 6 статті 43 доповнити новою частиною сьомою наступного змісту:
«7. Розподілення коштів отриманих від продажу майна боржника, яке не є предметом застави, відбувається лише після закінчення оскарження в судовому порядку вимог кредиторів, які були заявлені протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.»
 
Відхилено    
    -494- Гусак В.Г.
Статтю 43 доповнити частиною сьомою наступного змісту: «7. Оплата винагороди арбітражному керуючому та витрат арбітражного керуючого, пов'язаних з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, здійснюється позачергово».
 
Відхилено    
    -495- Сидорович Р.М.
Після частини шостої доповнити частиною сьомою наступного змісту: «7. Вимоги, не погашені у зв’язку з недостатністю майна, вважаються погашеними»
 
Враховано    
778. Стаття 44. Звіт ліквідатора
 
-496- Іванчук А.В.
Статтю 44 вважати статтею 65
 
Враховано   Стаття 65. Звіт ліквідатора
 
779. 1. Після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються:
 
   1. Після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються:
 
780. відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси;
 
   відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси;
 
781. відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу;
 
   відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу;
 
782. копії договорів купівлі-продажу та акти приймання-передачі майна;
 
-497- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Білоцерковець Д.О.
Продан О.П.
Бєлькова О.В.
Різаненко П.О.
Абзац четвертий частини першої статті 44 викласти в такій редакції:
«копії документів які підтверджують відчуження активів боржника під час ліквідаційної процедури (протокол про проведення аукціону, договір купівлі- продажу, акт приймання-передачі майна);»
 
Враховано редакційно   копії документів які підтверджують відчуження активів боржника під час ліквідаційної процедури (у тому числі протоколи про проведення аукціону, договіри купівлі- продажу, акти приймання-передачі майна);
 
783. реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів;
 
   реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів;
 
784. документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів;
 
   документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів;
 
785. довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;
 
   довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;
 
786. для акціонерних товариств - копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
   для акціонерних товариств - копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
787. для емітентів цінних паперів - копія звіту про наслідки погашення цінних паперів, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   для емітентів цінних паперів - копія звіту про наслідки погашення цінних паперів, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
788. Про час і місце судового засідання, у якому має розглядатися звіт і ліквідаційний баланс, господарський суд повідомляє ліквідатора та кредиторів.
 
-498- Воропаєв Ю.М.
Частину першу статті 44 (Звіт ліквідатора) доповнити новим реченням:
«Звіт ліквідатора має бути схвалений комітетом кредиторів.»
 
Відхилено   Про час і місце судового засідання, у якому має розглядатися звіт і ліквідаційний баланс, господарський суд повідомляє ліквідатора та кредиторів.
 
    -499- Довбенко М.В.
Частину першу статті 44 «Звіт ліквідатора» доповнити абзацом десятим наступного змісту: «Звіт ліквідатора має бути схвалений комітетом.»;
У зв’язку з цим абзац десятий – одинадцятий вважати відповідно абзацом одинадцятим – дванадцятим
 
Відхилено    
789. Обов’язком ліквідатора є здійснення всієї повноти дій спрямованих на виявлення та повернення активів боржника, при цьому ні у кого не повинен виникати обґрунтований сумнів, щодо їх належного здійснення (принцип безсумнівної повноти дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі).
 
-500- Шпенов Д.Ю.
У статті 44 у частині першій абзац одинадцятий викласти у наступній редакції: «Обов’язком ліквідатора є здійснення всієї повноти дій спрямованих на виявлення та повернення активів боржника.»
 
Враховано   Обов’язком ліквідатора є здійснення всієї повноти дій спрямованих на виявлення та повернення активів боржника.
 
790. Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.
 
   Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.
 
791. 2. Якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Копія цієї ухвали надсилається державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - банкрута, а також власнику майна.
 
   2. Якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Копія цієї ухвали надсилається державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - банкрута, а також власнику майна.
 
792. 3. Якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу ліквідаційної маси, він зобов'язаний подати господарському суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна.
 
   3. Якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу ліквідаційної маси, він зобов'язаний подати господарському суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна.
 
793. 4. У разі якщо господарський суд дійшов висновку, що ліквідатор не виявив або не реалізував майнові активи банкрута у повному обсязі, суд виносить ухвалу про призначення нового ліквідатора в порядку, встановленому цим Кодексом, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
 
-501- Сидорович Р.М.
В статті 44 частину четверту викласти у наступній редакції:
«4. У разі якщо господарський суд дійшов висновку, що ліквідатор не виявив або не реалізував майнові активи банкрута у повному обсязі, суд виносить ухвалу про призначення нового ліквідатора в порядку, встановленому цим Кодексом.»
 
Враховано   4. У разі якщо господарський суд дійшов висновку, що ліквідатор не виявив або не реалізував майнові активи банкрута у повному обсязі, суд виносить ухвалу про призначення нового ліквідатора в порядку, встановленому цим Кодексом.
 
794. Новий ліквідатор очолює ліквідаційну комісію і діє згідно з вимогами цього Кодексу.
 
-502- Алексєєв І.С.
У статті 44 абзац другий частини четвертої виключити.
 
Враховано      
795. 5. Якщо майна банкрута вистачило для задоволення вимог кредиторів у повному обсязі, він вважається таким, що не має боргів і може продовжувати свою підприємницьку діяльність. У такому разі ліквідатор протягом п'яти днів з дня прийняття господарським судом відповідного рішення повідомляє про це орган або посадову особу органу, до компетенції якого належить призначення керівника (органів управління) боржника, у разі необхідності забезпечує проведення зборів чи засідання таких органів та продовжує виконувати повноваження керівника (органів управління) до їх призначення у встановленому порядку.
 
-503- Сидорович Р.М.
Друге речення абзацу першого частини п‘ятої викласти у наступній редакції:
«У такому разі ліквідатор протягом п'яти днів з дня прийняття господарським судом відповідного рішення повідомляє про це орган або посадову особу органу, до компетенції яких належить призначення керівника (органів управління) боржника, та у разі необхідності скликає загальні збори чи засідання відповідного органу й продовжує виконувати повноваження керівника (органів управління) боржника до їх призначення в установленому порядку.»
 
Враховано   5. Якщо майна банкрута вистачило для задоволення вимог кредиторів у повному обсязі, він вважається таким, що не має боргів і може продовжувати свою підприємницьку діяльність. У такому разі ліквідатор протягом п'яти днів з дня прийняття господарським судом відповідного рішення повідомляє про це орган або посадову особу органу, до компетенції яких належить призначення керівника (органів управління) боржника, та у разі необхідності скликає загальні збори чи засідання відповідного органу й продовжує виконувати повноваження керівника (органів управління) боржника до їх призначення в установленому порядку.
 
796. Господарський суд може винести ухвалу про ліквідацію юридичної особи, що звільнилася від боргів, лише у разі, якщо залишок її майнових активів менший, ніж вимагається для продовження нею господарської діяльності згідно із законодавством.
 
   Господарський суд може винести ухвалу про ліквідацію юридичної особи, що звільнилася від боргів, лише у разі, якщо залишок її майнових активів менший, ніж вимагається для продовження нею господарської діяльності згідно із законодавством.
 
797. 6. Якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство, то ліквідатор здійснює дії щодо припинення обігу акцій, передбачені законодавством.
 
-504- Сидорович Р.М.
Частину шосту виключити.
 
Враховано      
798. 7. Ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про припинення юридичної особи - банкрута.
 
-505- Сидорович Р.М.
У частині сьомій статті 44 після слів «фізичних осіб - підприємців» доповнити словами «та громадських формувань»
 
Враховано   6. Ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи - банкрута.
 
    -506- Одарченко Ю.В.
Статтю 44 доповнити частиною восьмою наступного змісту:
"8. У випадку, якщо ліквідатором не забезпечено завершення ліквідаційних процедур у строк, визначений цим Кодексом, господарський суд може продовжити строк їх проведення із одночасним призначення нового ліквідатора."
 
Відхилено    
799. Стаття 45. Звільнення працівників боржника. Пільги і компенсації звільненим працівникам
 
-507- Іванчук А.В.
Статтю 45 вважати статтею 66
 
Враховано   Стаття 66. Звільнення працівників боржника. Пільги і компенсації звільненим працівникам
 
800. 1. Звільнення працівників боржника може здійснюватися після відкриття провадження у справі про банкрутство та призначення господарським судом розпорядника майна відповідно до вимог законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
 
-508- Каплін С.М.
У частині 1 ст.45 слова «з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом» виключити.
 
Враховано   1. Звільнення працівників боржника може здійснюватися після відкриття провадження у справі про банкрутство та призначення господарським судом розпорядника майна відповідно до вимог законодавства України про працю.
 
801. 2. Вихідна допомога звільненим працівникам боржника виплачується арбітражним керуючим у встановленому порядку з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
 
-509- Каплін С.М.
Частину 2 викласти у такій редакції:
«Вихідна допомога звільненим працівникам боржника виплачується арбітражним керуючим у порядку та розмірах, встановлених законодавством про працю та зайнятість»
 
Враховано   2. Вихідна допомога звільненим працівникам боржника виплачується арбітражним керуючим у порядку та розмірах, встановлених законодавством про працю та зайнятість.
 
802. 3. Питання про працевлаштування звільнених працівників вирішується відповідно до законодавства України про працю та про зайнятість населення.
 
-510- Каплін С.М.
Частину 3 доповнити новим абзацом:
«Арбітражний керуючий зобов’язаний дбати про захист трудових прав працівників боржника та вживати всіх можливих заходів для їх працевлаштування»
 
Відхилено   3. Питання про працевлаштування звільнених працівників вирішується відповідно до законодавства України про працю та про зайнятість населення.
 
803. На звільнених працівників боржника поширюються гарантії, встановлені законодавством України про працю та про зайнятість населення.
 
-511- Каплін С.М.
Статтю 45 поекту доповнити новою частиною такого змісту:
«4. У разі наявності заборгованості по заробітній платі перед працівниками боржника, арбітражний керуючий зоюов’язаний направити кошти отримані від продажу майна боржника на погашення такої заборгованості в першочерговому порядку.»
 
Відхилено   На звільнених працівників боржника поширюються гарантії, встановлені законодавством України про працю та про зайнятість населення.
 
804. Стаття 46. Зберігання документів
 
-512- Іванчук А.В.
Статтю 46 вважати статтею 67
 
Враховано   Стаття 67. Зберігання документів
 
805. 1. Ліквідатор забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання всіх, у тому числі фінансово-господарських, документів банкрута протягом ліквідаційної процедури.
 
   1. Ліквідатор забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання всіх, у тому числі фінансово-господарських, документів банкрута протягом ліквідаційної процедури.
 
806. 2. До винесення господарським судом ухвали про ліквідацію юридичної особи - банкрута ліквідатор зобов'язаний забезпечити збереженість архівних документів банкрута і за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або з уповноваженою ним архівною установою визначити місце подальшого їх зберігання.
 
   2. До винесення господарським судом ухвали про ліквідацію юридичної особи - банкрута ліквідатор зобов'язаний забезпечити збереженість архівних документів банкрута і за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або з уповноваженою ним архівною установою визначити місце подальшого їх зберігання.
 
807. 3. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або уповноважена ним архівна установа зобов'язані прийняти архівні документи банкрута на зберігання без додаткових умов.
 
   3. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або уповноважена ним архівна установа зобов'язані прийняти архівні документи банкрута на зберігання без додаткових умов.
 
808. 4. На підприємствах, що здійснюють діяльність, пов'язану з державною таємницею, ліквідатор зобов'язаний забезпечити вилучення, належне оформлення, упорядкування та зберігання матеріальних носіїв секретної інформації, а також здійснення інших заходів щодо охорони державної таємниці.
 
   4. На підприємствах, що здійснюють діяльність, пов'язану з державною таємницею, ліквідатор зобов'язаний забезпечити вилучення, належне оформлення, упорядкування та зберігання матеріальних носіїв секретної інформації, а також здійснення інших заходів щодо охорони державної таємниці.
 
809. Розділ ІV ПРОДАЖ МАЙНА В ПРОВАДЖЕННІ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО
 
-513- Іванчук А.В.
Слова «Розділ ІV» замінити словами «Розділ V».
 
Враховано   Розділ V ПРОДАЖ МАЙНА В ПРОВАДЖЕННІ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО
 
    -514- Сидорович Р.М.
Слова «Розділ ІV ПРОДАЖ МАЙНА В ПРОВАДЖЕННІ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО» замінити словами «Розділ VІ ПРОДАЖ МАЙНА В ПРОВАДЖЕННІ У СПРАВІ ПРО НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ»
 
Відхилено    
    -515- Довбенко М.В.
Розділ ІV «Продаж майна в провадженні у справі про банкрутство» доповнити статтею 46. Продаж майна наступного змісту:
«Стаття 46. Продаж майна.
1. Продаж майна боржника в процедурі банкрутства здійснюється шляхом проведення аукціону.
Арбітражний керуючий може здійснювати безпосередній продаж або продаж на комісійних умовах через організацію роздрібної торгівлі за розумною ціною товарів, які швидко псуються.
Арбітражний керуючий може здійснювати безпосередній продаж або продаж на комісійних умовах через організацію роздрібної торгівлі за розумною ціною також виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, ринкова вартість яких не перевищує 1000 гривень. У цьому разі умови продажу визначаються відповідно до статті 55 цього Кодексу. До умов продажу належить ціна продажу та умова, зазначена у частині 3 статті 55 цього Кодексу.
2. Арбітражний керуючий здійснює продаж цінних паперів та похідних фінансових активів через професійного учасника фондового ринку в порядку, визначеному законодавством України, згідно з договором, укладеним між ліквідатором і торговцем цінними паперами.
3. Якщо у складі майна боржника є єдиний майновий комплекс (комплекси), арбітражний керуючий здійснює продаж такого майна у вигляді єдиного майнового комплексу (комплексів).
4. Умови договорів, укладених на реалізацію майна боржника, не можуть передбачати розстрочку або відстрочку платежів за придбане майно.
5. Спори, які виникають при проведенні та виконанні результатів аукціонів, у тому числі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу майна, розглядаються в межах провадження у справі про банкрутство.»
 
Відхилено    
    -516- Воропаєв Ю.М.
Доповнити новою статтею 46:
«Стаття 46. Продаж майна
1. Продаж майна боржника в процедурі банкрутства здійснюється шляхом проведення аукціону.
Арбітражний керуючий може здійснювати безпосередній продаж або продаж на комісійних умовах через організацію роздрібної торгівлі за розумною ціною товарів, які швидко псуються.
Арбітражний керуючий може здійснювати безпосередній продаж або продаж на комісійних умовах через організацію роздрібної торгівлі за розумною ціною також виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, ринкова вартість яких не перевищує 1000 гривень. У цьому разі умови продажу визначаються відповідно до статті 55 цього Кодексу. До умов продажу належить ціна продажу та умова, зазначена у частині 3 статті 55 цього Кодексу.
2. Арбітражний керуючий здійснює продаж цінних паперів та похідних фінансових активів через професійного учасника фондового ринку в порядку, визначеному законодавством України, згідно з договором, укладеним між ліквідатором і торговцем цінними паперами.
3. Якщо у складі майна боржника є єдиний майновий комплекс (комплекси), арбітражний керуючий здійснює продаж такого майна у вигляді єдиного майнового комплексу (комплексів).
4. Умови договорів, укладених на реалізацію майна боржника, не можуть передбачати розстрочку або відстрочку платежів за придбане майно.
5. Спори, які виникають при проведенні та виконанні результатів аукціонів, у тому числі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу майна, розглядаються в межах провадження у справі про банкрутство.»
 
Відхилено    
810. Стаття 47. Продаж майна на аукціоні
 
-517- Іванчук А.В.
Статтю 47 вважати статтею 68
 
Враховано   Стаття 68. Продаж майна на аукціоні
 
    -518- Сидорович Р.М.
Статтю 47 викласти у наступній редакції:
«Стаття 47. Продаж майна на аукціоні
1. Продаж майна боржника, крім випадків, передбачених цим Кодексом здійснюється на електронному аукціоні.
Порядок організації та проведення електронних аукціонів, визначення розміру та порядку сплати винагороди операторів електронних майданчиків, визначення переможця за результатами електронного аукціону і порядок відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів та їх авторизації, затверджуються Кабінетом Міністрів України.».
2. Електронний аукціон проводиться відповідно до договору, що укладається замовником аукціону з оператором електронного майданчика.
Типовий договір між замовником аукціону та оператором електронного майданчика затверджується державним органом з питань банкрутства»
3. Замовником аукціону є керуючий санацією або ліквідатор.»
4. Замовнику та операторам електронних майданчиків забороняється встановлювати вимоги, вчиняти дії чи виявляти бездіяльність, що будь-яким чином порушують рівність учасників аукціону або допускають їх дискримінацію.
Усім учасникам аукціону гарантується рівний доступ до будь-якої інформації про майно, виставлене для продажу, а також про хід підготовки та проведення аукціону».
 
Відхилено    
811. 1. Продаж майна боржника на аукціоні відбувається на веб-порталі державного органу з питань банкрутства, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет.
 
-519- Іванчук А.В.
Частину першу нової ст.68 викласти у такій редакції:
«1. Продаж майна боржника на аукціоні відбувається в електронній торговій системі. Порядок функціонування електронної торгової системи, організації та проведення електронних аукціонів, визначення розміру, сплати, повернення гарантійних внесків та винагороди операторів електронних майданчиків, затверджується Кабінетом Міністрів України..»
Далі по тексту закону слова «веб-портал» в усіх відмінках замінити словами «електронні торгові системи».
 
Враховано   1. Продаж майна боржника на аукціоні відбувається в електронній торговій системі. Порядок функціонування електронної торгової системи, організації та проведення електронних аукціонів, визначення розміру, сплати, повернення гарантійних внесків та винагороди операторів електронних майданчиків, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
    -520- Лопушанський А.Я.
Частину першу статті 47 після слів «мережі Інтернет» доповнити словами «або на підставі договору з організатором аукціону – юридичною особою, яка відповідно до установчих документів має право проводити торги. Обрання способу продажу майна є компетенцією комітету кредиторів».
 
Відхилено    
812. Право власності на технічні засоби та програмне забезпечення, що забезпечують функціонування веб-порталу, належить державі.
 
-521- Іванчук А.В.
Абзац другий вилучити
 
Враховано      
813. 2. Веб-портал державного органу з питань банкрутства забезпечує:
 
-522- Іванчук А.В.
Частину 2 перенести у статтю 69
 
Враховано      
814. 1) створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про аукціон;
 
      
815. 2) автоматичний обмін інформацією і документами з авторизованими електронними майданчиками;
 
      
816. 3) інші функції відповідно до цього Кодексу.
 
-523- Алексєєв І.С.
У статті 47 в частині другій пункт 3 виключити;
 
Враховано      
817. 3. Авторизованим електронним майданчиком є інформаційно-телекомунікаційна система,
 
-524- Іванчук А.В.
Частину 3 викласти у такій редакції:
«2. Авторизованим електронним майданчиком є апаратно-програмний комплекс, авторизований в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано   2. Авторизованим електронним майданчиком є апаратно-програмний комплекс, авторизований в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
818. яка авторизована державним органом з питань банкрутства.
 
      
819. 4. Авторизований електронний майданчик забезпечує:
 
      
820. 1) автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів;
 
      
821. 2) користування сервісами з автоматичним обміном інформацією;
 
-525- Алексєєв І.С.
У статті 47 частину четверту доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3) автоматичну ідентифікацію гарантійних внесків учасників та їх допуск до торгів;». У зв’язку з цим пункт 3 вважати відповідно пунктом 4;
 
Відхилено      
822. 3) інші функції відповідно до цього Кодексу.
 
      
823. 5. Порядок авторизації інформаційно-телекомунікаційних систем в якості авторизованих електронних майданчиків визначається Кабінетом Міністрів України.
 
      
824. 6. У разі зміни особи, яка використовує авторизований електронний майданчик (оператора електронного майданчика), повторна авторизація не здійснюється.
 
      
825. 7. Порядок надання доступу авторизованих електронних майданчиків до веб-порталу державного органу з питань банкрутства та розмір плати за такий доступ встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Порядок надання доступу авторизованих електронних майданчиків до електронної торгової системи та розмір плати за такий доступ встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
826. 8. Замовником аукціону є керуючий санацією або ліквідатор, призначений господарським судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
-526- Алексєєв І.С.
у частині восьмій слова «керуючий санацією або ліквідатор» замінити словами «арбітражний керуючий»;
 
Враховано   4. Замовником аукціону є арбітражний керуючий, призначений господарським судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
827. 9. Замовнику та операторам авторизованих електронних майданчиків забороняється встановлювати вимоги, вчиняти дії чи виявляти бездіяльність, що будь-яким чином порушують рівність учасників аукціону або допускають їх дискримінацію.
 
   5. Замовнику та операторам авторизованих електронних майданчиків забороняється встановлювати вимоги, вчиняти дії чи виявляти бездіяльність, що будь-яким чином порушують рівність учасників аукціону або допускають їх дискримінацію.
 
828. Усім учасникам аукціону гарантується рівний доступ до будь-якої інформації про майно, виставлене для продажу, а також про хід підготовки та проведення аукціону.
 
-527- Алексєєв І.С.
абзац другий частини дев’ятої після слів «учасникам аукціону» доповнити словами «, а також спостерігачам».
 
Враховано   Усім учасникам аукціону, а також спостерігачам гарантується рівний доступ до будь-якої інформації про майно, виставлене для продажу, а також про хід підготовки та проведення аукціону.
 
829. Стаття 48. Особливості укладення договору на аукціоні
 
-528- Іванчук А.В.
Статтю 48 вважати частиною сьомою статті 68
 
Враховано      
830. 1. На аукціоні не може бути використано переважне право купівлі майна.
 
   6. На аукціоні не може бути використано переважне право купівлі майна.
 
831. Стаття 49. Електронна торгова система
 
-529- Іванчук А.В.
Статтю 49 вважати статтею 69
 
Враховано   Стаття 69. Електронна торгова система
 
    -530- Сидорович Р.М.
Статтю 49 викласти у наступній редакції:
«Стаття 49. Електронна торгова система
1. Електронна торгова система - дворівнева інформаційно-телекомунікаційна система, що складається з центральної бази даних та електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, який надається у вигляді коду з відкритим доступом та визначає функціональність електронної торгової системи. Електронна торгова система забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення аукціону в електронній формі.
Центральна база даних - сукупність технічних та програмних засобів у складі баз даних та модуля електронного аукціону, що забезпечують можливість проведення аукціону в електронній формі та гарантують рівний доступ до інформації учасникам аукціону в електронній формі.
2. Адміністратор електронної торгової системи - юридична особа, визначена Кабінетом Міністрів України відповідальною за забезпечення функціонування електронної торгової системи
3. Електронна торгова система повинна забезпечувати:
1) можливість здійснення обміну інформацією з використанням Інтернету;
2) наявність загальнодоступних засобів телекомунікації, що не обмежують участь у аукціоні;
3) наявність системи електронного обміну документами з використанням методів ідентифікації;
4) точне визначення часу і дати внесення учасником аукціону пропозицій щодо ціни;
5) захист інформації, отриманої від замовника та учасників аукціону;
6) безперебійну роботу з проведення аукціону;
7) збереження даних та документів, наданих замовниками та учасниками аукціону протягом семи років, автоматичне резервування та відновлення цих даних;
8) забезпечення безперервності проведення аукціону;
9) надсилання повідомлень учасникам аукціону в особистий кабінет та на електронну пошту учасника аукціону.»
 
Враховано редакційно    
832. 1. Веб-портал державного органу з питань банкрутства та авторизовані електронні майданчики складають
 
-531- Іванчук А.В.
Частину 1 нової ст.69 викласти у такій редакції:
«1.Електронна торгова система - дворівнева інформаційно-телекомунікаційна система, що складається з центральної бази даних та авторизованих електронних майданчиків.
Центральна база даних - сукупність технічних та програмних засобів у складі баз даних та модуля електронного аукціону, що забезпечують можливість проведення аукціону та гарантують рівний доступ до інформації учасникам аукціону в електронній формі.»
 
Враховано   1. Електронна торгова система - дворівнева інформаційно-телекомунікаційна система, що складається з центральної бази даних та авторизованих електронних майданчиків.
Центральна база даних - сукупність технічних та програмних засобів у складі баз даних та модуля електронного аукціону, що забезпечують можливість проведення аукціону та гарантують рівний доступ до інформації учасникам аукціону в електронній формі.
 
833. 2. Допуск учасника до аукціону здійснюється шляхом присвоєння йому електронною торговою системою кодового номеру, під яким цей учасник подає пропозиції щодо ціни.
 
-532- Алексєєв І.С.
У статті 49 частину другу доповнити абзацами другим – третім такого змісту:
«Єдиними критеріями допуску учасника до торгів є його реєстрація в режимі реального часу на веб-порталі державного органу з питань банкрутства та сплата гарантійного внеску.
Інших обмежень доступу до торгів не допускається.».
 
Відхилено      
834. 3. Електронна торгова система повинна бути загальнодоступною та гарантувати недискримінацію, рівні права та доступ до інформації всім бажаючим, обмін і збереження інформації та документів має проходити таким чином, щоб гарантувати непорушність даних про учасників під час проведення аукціону та їх конфіденційність до моменту завершення аукціону.
 
   2. Електронна торгова система повинна бути загальнодоступною та гарантувати недискримінацію, рівні права та доступ до інформації всім бажаючим, обмін і збереження інформації та документів має проходити таким чином, щоб гарантувати непорушність даних про учасників під час проведення аукціону та їх конфіденційність до моменту завершення аукціону.
 
835. 4. Електронна торгова система повинна забезпечувати:
 
   3. Електронна торгова система повинна забезпечувати:
 
836. 1) можливість здійснення обміну інформацією з використанням Інтернету;
 
   1) створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про аукціон;
2) автоматичний обмін інформацією і документами з авторизованими електронними майданчиками.
3) можливість здійснення обміну інформацією з використанням Інтернету;
 
837. 2) наявність загальнодоступних засобів телекомунікації, що не обмежують участь у аукціоні;
 
   4) наявність загальнодоступних засобів телекомунікації, що не обмежують участь у аукціоні;
 
838. 3) наявність системи електронного обміну документами з використанням методів ідентифікації;
 
   5) наявність системи електронного обміну документами з використанням методів ідентифікації;
 
839. 4) здійснення ідентифікації учасників аукціону за умови відсутності доступу до таких даних з боку будь-яких осіб до завершення аукціону;
 
   6) здійснення ідентифікації учасників аукціону за умови відсутності доступу до таких даних з боку будь-яких осіб до завершення аукціону;
 
840. 5) точне визначення часу і дати внесення учасником аукціону пропозицій щодо ціни;
 
   7) точне визначення часу і дати внесення учасником аукціону пропозицій щодо ціни;
 
841. 6) захист інформації, отриманої від замовника та учасників аукціону;
 
   8 захист інформації, отриманої від замовника та учасників аукціону;
 
842. 7) безперебійну роботу з проведення аукціону;
 
   7) безперебійну роботу з проведення аукціону;
 
843. 8) збереження даних та документів, наданих замовниками та учасниками аукціону протягом семи років, автоматичне резервування та відновлення цих даних;
 
   10) збереження даних та документів, наданих замовниками та учасниками аукціону протягом семи років, автоматичне резервування та відновлення цих даних;
 
844. 6) забезпечення безперервності проведення аукціону;
 
   11) забезпечення безперервності проведення аукціону;
 
845. 7) надсилання повідомлень учасникам аукціону в особистий кабінет та на електронну пошту учасника аукціону.
 
   12) надсилання повідомлень учасникам аукціону в особистий кабінет та на електронну пошту учасника аукціону.
 
846. 6. Електронна торгова система повинна негайно надсилати кожному учаснику аукціону повідомлення, яке повинно містити запропоновану учасником ціну, час отримання електронною торговою системою цінової пропозиції, авторизований електронний майданчик, через який внесена цінова пропозиція або повідомлення про відмову в прийнятті цінової пропозиції із зазначенням причин такої відмови.
 
      
847. 7. Кабінет Міністрів України може встановлювати додаткові вимоги щодо функціонування електронної торгової системи.
 
      
848. Стаття 50. Строк та час проведення аукціону
 
-533- Іванчук А.В.
Статтю 50 вважати статтею 70, з назви вилучити слова «та час»виключити зі статті чапстину 2
 
Враховано   Стаття 70. Строк проведення аукціону
 
    -534- Сидорович Р.М.
Статтю 50 виключити.
 
Відхилено    
849. 1. Замовник аукціону повинен оголосити про проведення першого аукціону протягом 20 днів з дня отримання згоди на продаж майна або визначення умов аукціону судом відповідно до цього Кодексу.
 
   Замовник аукціону повинен оголосити про проведення першого аукціону протягом 20 днів з дня отримання згоди на продаж майна або визначення умов аукціону судом відповідно до цього Кодексу.
 
850. 2. Аукціон проводиться протягом 20 днів. Граничний строк подання пропозицій щодо ціни на електронних торгах визначається у робочий день та у робочий час.
 
-535- Алексєєв І.С.
У статті 50 частину другу викласти в такій редакції:
«2. Аукціон складається з етапу ознайомлення з лотом та етапу торгів. Етап ознайомлення з лотом складає 10 календарних днів, етап торгів складає 3 робочих дні. Торги починаються в 9.00 год. першого дня, та закінчуються в 12.00 год. останнього, з можливістю продовження.».
 
Відхилено , частину вилучено     
851. Стаття 51. Авторизовані електронні майданчики
 
-536- Іванчук А.В.
Статтю 51 вважати статтею 71
 
Враховано   Стаття 71. Авторизовані електронні майданчики
 
    -537- Сидорович Р.М.
Статтю 51 викласти у наступній редакції:
«Стаття 51. Оператор електронного майданчика
1. Електронний майданчик - апаратно-програмний комплекс, який функціонує в Інтернеті, підключений до центральної бази даних та забезпечує замовнику аукціону, потенційним покупцям, учасникам можливість користуватися сервісами електронної торгової системи з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення аукціонів в електронній формі.
Оператор електронного майданчика - юридична особа, що має право використовувати електронний майданчик та діє відповідно до договору, укладеного з адміністратором електронної торгової системи, істотні умови якого визначаються Кабінетом Міністрів України.»
2. Електронний майданчик повинен забезпечувати:
1) можливість пошуку інформації за датою розміщення оголошення, датою проведення аукціону, видом майна, ціною, номером лоту, місцезнаходженням майна, найменуванням боржника та замовника аукціону;
2) можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації на основі поширених веб-оглядачів та редакторів без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень та стягнення плати;
3) подачу учасниками пропозицій щодо ціни у режимі реального часу;
4) візуалізацію часу, що залишився до закінчення реєстрації учасників та аукціону;
5) рівний і вільний доступ до аукціону всім учасникам та можливість здійснювати перехід на веб-сторінку проходження аукціону в інтерактивному режимі реального часу всім зацікавленим особам.
3. Переможець аукціону зобов’язаний сплатити оператору електронного майданчика, через який переможець брав участь в аукціоні, винагороду.
Винагорода сплачується виключно переможцем аукціону.
Оператор електронного майданчика утримує винагороду з гарантійного внеску, сплаченого переможцем.»
 
Враховано частково    
852. 1. Перелік авторизованих електронних майданчиків із зазначенням їх веб-адрес та операторів наводиться на веб-порталі державного органу з питань банкрутства.
 
   1. Перелік авторизованих електронних майданчиків із зазначенням їх веб-адрес та операторів міститься в електронній торговій системі.
 
853. 2. Авторизований електронний майданчик повинен забезпечувати:
 
-538- Іванчук А.В.
Пункти 3, 5, 6 вилучити, перенести норми з ч.4 статті 68
 
Враховано редакційно   2. Авторизований електронний майданчик повинен забезпечувати:
 
854. 1) можливість пошуку інформації за датою розміщення оголошення, датою проведення аукціону, видом майна, ціною, номером лоту, місцезнаходженням майна, найменуванням боржника та замовника аукціону;
 
   1) можливість пошуку інформації за датою розміщення оголошення, датою проведення аукціону, видом майна, ціною, номером лоту, місцезнаходженням майна, найменуванням боржника та замовника аукціону;
 
855. 2) можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації на основі поширених веб-оглядачів та редакторів без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень та стягнення плати;
 
   2) можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації на основі поширених веб-оглядачів та редакторів без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень та стягнення плати;
 
856. 3) безперебійну роботу з проведення електронних торгів;
 
   3) автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів;
4) користування сервісами з автоматичним обміном інформацією;
 
857. 4) подачу учасниками пропозицій щодо ціни через захищене з’єднання у режимі реального часу;
 
      
858. 5) візуалізацію всіх пропозицій з посиланням на кодові номери учасників, що внесли пропозиції, протягом проведення аукціону в режимі реального часу;
 
      
859. 6) візуалізацію часу, що залишився до закінчення реєстрації учасників та аукціону;
 
      
860. 7) рівний і вільний доступ до аукціону всім учасникам та можливість здійснювати перегляд проходження аукціону в інтерактивному режимі реального часу всім заінтересованим особам.
 
   5) рівний і вільний доступ до аукціону всім учасникам та можливість здійснювати перегляд проходження аукціону в інтерактивному режимі реального часу всім заінтересованим особам.
 
861. 3. Переможець аукціону зобов’язаний сплатити оператору авторизованого електронного майданчика, через який переможець брав участь в аукціоні, винагороду.
 
   3. Переможець аукціону зобов’язаний сплатити оператору авторизованого електронного майданчика, через який переможець брав участь в аукціоні, винагороду.
 
862. Винагорода сплачується виключно переможцем аукціону.
 
   Винагорода сплачується виключно переможцем аукціону.
 
863. Розмір винагороди не може перевищувати розміру гарантійного внеску.
 
      
864. Оператор авторизованого електронного майданчика утримує винагороду з гарантійного внеску, сплаченого переможцем.
 
      
865. Стаття 52. Скасування аукціону
 
-539- Іванчук А.В.
Статтю 52 вважати статтею 72
 
Враховано   Стаття 72. Скасування аукціону
 
866. 1. Замовник аукціону має право скасувати аукціон лише у разі порушення встановленого порядку його підготовки та проведення. Замовник зобов’язаний скасувати аукціон у разі, якщо порушення може перешкодити продажу майна за найвищою ціною.
 
-540- Іванчук А.В.
Частину 1 нової статті 73 викласти у такій редакції:
«1.Замовник аукціону має право скасувати аукціон лише у разі порушення встановленого порядку його підготовки до моменту початку етапу торгів.
У такому випадку замовник аукціону протягом 10 робочих днів зобов’язаний оголосити про проведення аукціону.
 
Враховано   Замовник аукціону має право скасувати аукціон лише у разі порушення встановленого порядку його підготовки до моменту початку етапу торгів.
У такому випадку замовник аукціону протягом 10 робочих днів зобов’язаний оголосити про проведення аукціону.
 
    -541- Алексєєв І.С.
У частині першій статті 52:
а) перше речення доповнити словами «до моменту початку етапу торгів»;
б) друге речення виключити.
 
Враховано частково    
    -542- Сидорович Р.М.
У статті 52 частину першу викласти у наступній редакції:
«1. Замовник аукціону має право скасувати аукціон лише у разі порушення встановленого порядку його підготовки не пізніше початку його проведення. Замовник зобов’язаний скасувати аукціон у разі, якщо порушення може перешкодити продажу майна за найвищою ціною.»
 
Враховано частково    
867. 2. Скасування аукціону здійснюється шляхом внесення інформації про це в електронну торгову систему через авторизований електронний майданчик, через який було подано оголошення про проведення аукціону. В інформації про скасування аукціону зазначаються причини скасування.
 
-543- Сидорович Р.М.
в частині другій слово «авторизований» виключити
 
Відхилено   2. Скасування аукціону здійснюється шляхом внесення інформації про це в електронну торгову систему через авторизований електронний майданчик, через який було подано оголошення про проведення аукціону. В інформації про скасування аукціону зазначаються причини скасування.
 
868. 3. У разі скасування аукціону оператори авторизованих електронних майданчиків повертають учасникам сплачені ними гарантійні внески не пізніше ніж протягом трьох банківських днів.
 
-544- Сидорович Р.М.
частину третю викласти у наступній редакції:
«3. У разі скасування аукціону оператори електронних майданчиків повертають учасникам сплачені ними гарантійні внески протягом трьох робочих днів з дня внесення інформації про скасування аукціону в електронну торгову систему.»
 
Відхилено   3. У разі скасування аукціону оператори авторизованих електронних майданчиків повертають учасникам сплачені ними гарантійні внески не пізніше ніж протягом трьох банківських днів.
 
869. Стаття 53. Визнання недійсним правочину, вчиненого з порушенням порядку підготовки та проведення аукціону
 
-545- Іванчук А.В.
Статтю 53 вважати статтею 73
 
Враховано   Стаття 73. Визнання недійсним правочину, вчиненого з порушенням порядку підготовки та проведення аукціону
 
870. 1. Правочин щодо продажу майна, вчинений на аукціоні, проведеному з порушенням встановленого порядку його підготовки або проведення, яке перешкодило або могло перешкодити продажу майна за найвищою ціною, може бути визнаний недійсним господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою боржника, арбітражного керуючого або кредитора.
 
-546- Алексєєв І.С.
У частині першій статті 53 слова «або кредитора» замінити словами «, кредитора або особи, інтереси якої були при цьому порушені».
 
Враховано   Правочин щодо продажу майна, вчинений на аукціоні, проведеному з порушенням встановленого порядку його підготовки або проведення, яке перешкодило або могло перешкодити продажу майна за найвищою ціною, може бути визнаний недійсним господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою боржника, арбітражного керуючого кредитора або особи, інтереси якої були при цьому порушені.
 
871. Стаття 54. Відповідальність перед особами, які не змогли взяти участь або перемогти на аукціоні
 
-547- Іванчук А.В.
Статтю 54 вважати статтею 74
 
Враховано   Стаття 74. Відповідальність перед особами, які не змогли взяти участь або перемогти на аукціоні
 
    -548- Сидорович Р.М.
В статті 54 слово «авторизований» у відповідних відмінках виключити
 
Відхилено    
872. 1. У разі якщо порушення порядку підготовки та проведення аукціону перешкодило особі взяти участь або перемогти на аукціоні, порушник зобов'язаний сплатити такій особі штраф у сумі гарантійного внеску або у сумі 10 відсотків від ціни, за якою майно було продане на аукціоні, залежно від того, яка з цих сум є більшою.
 
-549- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Білоцерковець Д.О.
Продан О.П.
Бєлькова О.В.
Різаненко П.О.
Частину першу статті 54 викласти в такій редакції:
«1. У разі якщо порушення порядку підготовки та проведення аукціону перешкодило особі взяти участь або перемогти на аукціоні, порушник зобов язаний сплатити такій особі штраф у сумі, що не може бути більше гарантійного внеску. Розмір штрафу може бути зменшений судом в залежності від ступеня вини порушника та розміру заподіяної шкоди.»
 
Відхилено   1. У разі якщо порушення порядку підготовки та проведення аукціону перешкодило особі взяти участь або перемогти на аукціоні, порушник зобов'язаний сплатити такій особі штраф у сумі гарантійного внеску або у сумі 10 відсотків від ціни, за якою майно було продане на аукціоні, залежно від того, яка з цих сум є більшою.
 
873. 2. Посадові особи оператора авторизованого електронного майданчика, винні у порушенні, передбаченому частиною першою цієї статті, несуть солідарну відповідальність з оператором авторизованого електронного майданчика. Оператор авторизованого електронного майданчика, який сплатив штраф або його частину, має право на зворотну вимогу (регрес) до таких посадових осіб.
 
-550- Сидорович Р.М.
Частину другу виключити
 
Відхилено   2. Посадові особи оператора авторизованого електронного майданчика, винні у порушенні, передбаченому частиною першою цієї статті, несуть солідарну відповідальність з оператором авторизованого електронного майданчика. Оператор авторизованого електронного майданчика, який сплатив штраф або його частину, має право на зворотну вимогу (регрес) до таких посадових осіб.
 
874. Стаття 55. Визначення умов продажу
 
-551- Іванчук А.В.
Статтю 55 вважати статтею 75
 
Враховано   Стаття 75. Визначення умов продажу
 
875. 1. Арбітражний керуючий визначає умови продажу.
 
-552- Мельник С.І.
частину першу статті 55 викласти у такій редакції:
«1. Арбітражний керуючий визначає умови продажу за погодженням з комітетом кредиторів.»
 
Враховано редакційно   1. Арбітражний керуючий визначає умови продажу за погодженням з комітетом кредиторів та забезпеченим кредитором (щодо майна, яке є предметом забезпечення).
 
876. 2. До умов продажу належать умови аукціону:
 
-553- Сидорович Р.М.
В статті 55 частину другу викласти у наступній редакції: «2. До умов продажу належать:
склад майна (лот);
початкову вартість майна;
крок аукціону»
 
Враховано з уточненням «обов’язкових»  2. До обов’язкових умов продажу належать умови аукціону:
 
877. - склад майна (лот);
 
   - склад майна (лот);
 
878. - початкову вартість;
 
-554- Іванчук А.В.
Слова «початкова вартість» у всіх відмінках поміняти на слова «початкова ціна» тут і далі по тексту.
 
Враховано   - початкову ціну;
 
879. - крок аукціону;
 
   - крок аукціону;
 
880. - оголошення про проведення аукціону, яке розміщується на веб-порталі державного органу з питань банкрутства.
 
-555- Іванчук А.В.
Останній абзац частини другої статті 55 виключити
 
Враховано      
881. 3. Якщо продажу підлягає майно, яке є предметом забезпечення, до умов продажу належить також умова про витрати, пов’язані з утриманням, збереженням та продажем цього майна, які підлягають відшкодуванню з виручки.
 
-556- Сидорович Р.М.
в частині третій слова «виручка» замінити словами «коштів, отриманих від реалізції такого майна»
 
Враховано   3. Якщо продажу підлягає майно, яке є предметом забезпечення, до умов продажу належить також умова про витрати, пов’язані з утриманням, збереженням та продажем цього майна, які підлягають відшкодуванню з коштів, отриманих від реалізції такого майна.
 
    -557- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Білоцерковець Д.О.
Продан О.П.
Бєлькова О.В.
Різаненко П.О.
Частину третю статті 55 виключити.
 
Відхилено    
882. 4. Арбітражний керуючий зобов’язаний направити умови продажу членам комітету кредиторів та протягом 20 днів з дня, коли вони одержали чи мали одержати умови продажу, скликати комітет кредиторів. Якщо майно є предметом забезпечення, арбітражний керуючий зобов’язаний направити умови продажу забезпеченому кредитору.
 
   4. Арбітражний керуючий зобов’язаний направити умови продажу членам комітету кредиторів та протягом 20 днів з дня, коли вони одержали чи мали одержати умови продажу, скликати комітет кредиторів. Якщо майно є предметом забезпечення, арбітражний керуючий зобов’язаний направити умови продажу забезпеченому кредитору.
 
883. 5. Якщо до складу майна входить майно, яке не є предметом забезпечення, і майно, яке є предметом забезпечення, умови продажу розглядаються і комітетом кредиторів, і забезпеченими кредиторами. При цьому у початковій вартості окремо виділяється початкова вартість обох зазначених видів майна. Кошти, отримані від продажу такого лоту, розподіляються між забезпеченими кредиторами та іншими кредиторами пропорційно початковій вартості майна, що є предметом забезпечення, та іншого майна.
 
   5. Якщо до складу майна входить майно, яке не є предметом забезпечення, і майно, яке є предметом забезпечення, умови продажу розглядаються і комітетом кредиторів, і забезпеченими кредиторами. При цьому у початковій ціна окремо виділяється початкова ціна обох зазначених видів майна. Кошти, отримані від продажу такого лоту, розподіляються між забезпеченими кредиторами та іншими кредиторами пропорційно початковій ціні майна, що є предметом забезпечення, та іншого майна.
 
884. 6. Комітет кредиторів, забезпечений кредитор можуть прийняти рішення про:
 
   6. Комітет кредиторів, забезпечений кредитор можуть прийняти рішення про:
 
885. - надання згоди на продаж майна на запропонованих умовах;
 
   - надання згоди на продаж майна на запропонованих умовах;
 
886. - надання згоди на продаж майна та змінити умови продажу;
 
   - надання згоди на продаж майна та змінити умови продажу;
 
887. - відмовити в наданні згоди на продаж майна з обґрунтуванням причин.
 
   - відмовити в наданні згоди на продаж майна з обґрунтуванням причин.
 
888. 7. У разі, якщо комітет кредиторів або забезпечений кредитор прийняв рішення про відмову у наданні згоди на продаж майна або не прийняв жодного рішення на засіданні комітету кредиторів або протягом 20 днів з дня, коли забезпечений кредитор одержав чи мав одержати умови продажу, або арбітражний керуючий не згоден з прийнятим комітетом кредиторів або забезпеченим кредитором рішенням, арбітражний керуючий зобов’язаний звернутись до суду. В цьому випадку умови аукціону визначаються судом.
 
-558- Сидорович Р.М.
в частині сьомій слова «умови аукціону визначаються судом» замінити словами «суд надає згоду на продаж майна та визначає умови аукціону»
 
Відхилено   7. У разі, якщо комітет кредиторів або забезпечений кредитор прийняв рішення про відмову у наданні згоди на продаж майна або не прийняв жодного рішення на засіданні комітету кредиторів або протягом 20 днів з дня, коли забезпечений кредитор одержав чи мав одержати умови продажу, або арбітражний керуючий не згоден з прийнятим комітетом кредиторів або забезпеченим кредитором рішенням, арбітражний керуючий зобов’язаний звернутись до суду. В цьому випадку умови аукціону визначаються судом.
 
889. Стаття 56. Порядок оголошення та повідомлення про проведення аукціону
 
-559- Іванчук А.В.
Статтю 56 вважати статтею 76
 
Враховано   Стаття 76. Порядок оголошення та повідомлення про проведення аукціону
 
    -560- Сидорович Р.М.
Статтю 56 викласти у наступній редакції:
«Стаття 56. Порядок оголошення та повідомлення про проведення аукціону
1. Замовник аукціону повинен оголосити про проведення першого аукціону протягом 20 днів з дня отримання згоди на продаж майна.
2. Замовник аукціону безоплатно не пізніше як за 20 робочих днів до дня початку аукціону розміщує в електронній торговій системі, на веб-сайті державного органу з питань банкрутства та судової влади України оголошення про проведення аукціону.
Замовник аукціону забезпечує доступ до інформації про майно, що підлягає продажу, а також можливість ознайомитися з майном за його місцезнаходженням.
3. Під час продажу на аукціоні права вимоги про проведення аукціону також повідомляється боржник.
4. Під час продажу на аукціоні нерухомого майна оголошення повинно бути також розміщено на нерухомому майні.
5. Доступ до інформації, оприлюдненої в електронній торговій системі, на веб-сайтах державного органу з питань банкрутства та судової влади України, є безоплатним та вільним. Ці веб-сайти повинні забезпечувати всім бажаючим можливість пошуку інформації за датою розміщення оголошення, датою проведення аукціону, видом майна, його місцезнаходженням, ціною, боржником та замовником, а також можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації на основі поширених веб-оглядачів та редакторів без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень та стягнення плати.»
 
Відхилено    
890. 1. Замовник аукціону самостійно та безоплатно не пізніше як за 15 робочих днів до дня початку аукціону розміщує через обраний ним авторизований електронний майданчик на веб-порталі державного органу з питань банкрутства оголошення про проведення аукціону.
 
-561- Іванчук А.В.
Частину першу статті 56 (нова 76) виключити
 
Враховано      
891. Замовник додатково розміщує не пізніше як за 10 робочих днів до дня початку аукціону на офіційному веб-порталі судової влади України оголошення про проведення аукціону такого ж змісту.
 
-562- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Білоцерковець Д.О.
Продан О.П.
Бєлькова О.В.
Різаненко П.О.
Абзац другий частини першої статті 56 виключити.
 
Враховано      
892. 2. Під час продажу на аукціоні права вимоги про проведення аукціону також повідомляється боржник.
 
   1. Під час продажу на аукціоні права вимоги про проведення аукціону також повідомляється боржник.
 
893. 3. Під час продажу на аукціоні нерухомого майна оголошення повинно бути також розміщено на нерухомому майні.
 
   2. Під час продажу на аукціоні нерухомого майна оголошення повинно бути також розміщено на нерухомому майні.
 
894. 4. Замовник аукціону забезпечує доступ до інформації про майно, що підлягає продажу, а також можливість ознайомитися з майном за його місцезнаходженням.
 
   3. Замовник аукціону забезпечує доступ до інформації про майно, що підлягає продажу, а також можливість ознайомитися з майном за його місцезнаходженням.
 
895. 5. Доступ до інформації, оприлюдненої на веб-порталі державного органу з питань банкрутства, є безоплатним та вільним. Веб-портал державного органу з питань банкрутства повинен забезпечувати всім бажаючим можливість пошуку інформації за датою розміщення оголошення, датою проведення аукціону, видом майна, його місцезнаходженням, ціною, боржником та замовником, а також можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації на основі поширених веб-оглядачів та редакторів без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень та стягнення плати.
 
-563- Іванчук А.В.
У частині 5 (новій частині 4 ст.76) друге речення вилучити;
Додати частину 5:
«5. Додаткові умови оголошення та повідомлення про проведення аукціону встановлюються Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано   4. Доступ до інформації, оприлюдненої в електронній торговій системі, є безоплатним та вільним.
5. Додаткові умови оголошення та повідомлення про проведення аукціону встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
896. Стаття 57. Зміст оголошення про проведення аукціону
 
-564- Іванчук А.В.
Статтю 57 вважати статтею 77
 
Враховано   Стаття 77. Зміст оголошення про проведення аукціону
 
897. 1. Оголошення про проведення аукціону на веб-порталі державного органу з питань банкрутства повинно містити відомості про:
 
-565- Іванчук А.В.
У статті 57 слова «веб-портал державного органу з питань банкрутства» замінити словами «електронна торгова система».
 
Враховано   1. Оголошення про проведення аукціону в електронній торговій системі повинно містити відомості про:
 
    -566- Сидорович Р.М.
В статті 57:
1) частину першу викласти у наступній редакції:
«1. Оголошення про проведення аукціону повинно містити відомості про:
майно, що продається, його характеристику та місцезнаходження;
дату початку та закінчення аукціону;
початкову вартість та відомості про можливість її зниження на тому ж аукціоні;
розмір гарантійного внеску;
крок аукціону;
боржника (найменування, місцезнаходження, засоби зв’язку, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
строк і час подання заявок на участь в аукціоні;
порядок передання (відвантаження) рухомого майна, якщо воно є предметом аукціону;
замовника аукціону (ім’я, місцезнаходження, засоби зв'язку);
спосіб отримання додаткової інформації про проведення аукціону.
Оголошення може містити інші відомості про умови проведення аукціону.»
 
Враховано частково    
898. майно, що продається, його характеристику та місцезнаходження;
 
   майно, що продається, його характеристику та місцезнаходження;
 
899. дату і час початку та закінчення аукціону;
 
   дату і час початку та закінчення аукціону;
 
900. початкову вартість та відомості про можливість її зниження на тому ж аукціоні;
 
   початкову ціну та відомості про можливість її зниження на тому ж аукціоні;
 
901. розмір гарантійного внеску;
 
   розмір гарантійного внеску;
 
902. крок аукціону;
 
   крок аукціону;
 
903. продавця майна (найменування, місцезнаходження, засоби зв’язку);
 
   продавця майна (найменування, місцезнаходження, засоби зв’язку);
 
904. строк і час представлення заявок на участь в аукціоні;
 
   строк і час представлення заявок на участь в аукціоні;
 
905. порядок передання (відвантаження) рухомого майна, якщо воно є предметом аукціону;
 
   порядок передання (відвантаження) рухомого майна, якщо воно є предметом аукціону;
 
906. замовника аукціону (ім’я, місцезнаходження, засоби зв'язку);
 
   замовника аукціону (ім’я, місцезнаходження, засоби зв'язку);
 
907. спосіб отримання додаткової інформації про проведення аукціону.
 
-567- Алексєєв І.С.
Частину першу статті 57 доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:
«можливість надання переможцю податкової накладної»;
 
Враховано   спосіб отримання додаткової інформації про проведення аукціону;
можливість надання переможцю податкової накладної.
 
908. 2. Оголошення про проведення аукціону на веб-сайті авторизованого електронного майданчика крім інформації, передбаченої в частині першій цієї статті, повинно містити:
 
-568- Сидорович Р.М.
в частині другій слово «авторизованого» виключити
 
Відхилено   2. Оголошення про проведення аукціону на веб-сайті авторизованого електронного майданчика крім інформації, передбаченої в частині першій цієї статті, повинно містити:
 
909. розмір винагороди оператора авторизованого електронного майданчика;
 
   розмір винагороди оператора авторизованого електронного майданчика;
 
910. реквізити рахунку, на який вноситься гарантійний внесок.
 
   реквізити рахунку, на який вноситься гарантійний внесок.
 
911. 3. Якщо аукціон є повторним або проводиться у зв'язку з розірванням договору, укладеного на попередньому аукціоні, про це зазначається в оголошенні із вказівкою на адресу сторінки веб-сайту, на якій розміщено інформацію про проведення попереднього аукціону.
 
-569- Сидорович Р.М.
Частину третю статті 57 викласти у наступній редакції:
«3. Якщо аукціон є повторним або проводиться у зв'язку з визнанням попереднього аукціону таким, що не відбувся, про це зазначається в оголошенні із вказівкою на адресу сторінки веб-сайту адміністратора, на якій розміщено інформацію про проведення попереднього аукціону.»
 
Враховано редакційно   3. Якщо аукціон є повторним або проводиться у зв'язку з визнанням попереднього аукціону таким, що не відбувся, про це зазначається в оголошенні із вказівкою на адресу сторінки веб-сайту, на якій розміщено інформацію про проведення попереднього аукціону.
 
912. 4. Якщо продажу підлягає земельна ділянка, то у характеристиці майна зазначається її розмір, цільове призначення, наявність комунікацій тощо.
 
-570- Алексєєв І.С.
частину четверту ст.57 після слова «розмір,» доповнити словами «кадастровий номер,».
 
Враховано   4. Якщо продажу підлягає земельна ділянка, то у характеристиці майна зазначається її розмір, кадастровий номер, цільове призначення, наявність комунікацій тощо.
 
913. 5. Якщо продажу підлягає будівля, споруда, приміщення, квартира, то у характеристиці майна зазначаються план, загальна площа та житлова площа, кількість кімнат (приміщень), їх площа та призначення, матеріали стін, кількість поверхів, поверх або поверхи, на яких розташоване приміщення (квартира), інформація про підсобні приміщення та споруди, відомості про земельну ділянку, на якій розташована будівля, споруда, право на земельну ділянку, що переходить до покупця будівлі, споруди, приміщення, квартири тощо.
 
   5. Якщо продажу підлягає будівля, споруда, приміщення, квартира, то у характеристиці майна зазначаються план, загальна площа та житлова площа, кількість кімнат (приміщень), їх площа та призначення, матеріали стін, кількість поверхів, поверх або поверхи, на яких розташоване приміщення (квартира), інформація про підсобні приміщення та споруди, відомості про земельну ділянку, на якій розташована будівля, споруда, право на земельну ділянку, що переходить до покупця будівлі, споруди, приміщення, квартири тощо.
 
914. 6. Якщо продажу підлягає транспортний засіб, то у характеристиці майна зазначаються марка, модель, рік випуску, об'єм двигуна, вид пального, пробіг, комплектація, потреба у ремонті, колір тощо.
 
   6. Якщо продажу підлягає транспортний засіб, то у характеристиці майна зазначаються марка, модель, рік випуску, об'єм двигуна, вид пального, пробіг, комплектація, потреба у ремонті, колір тощо.
 
915. 7. Якщо продажу підлягають акції (частки) у статутному (складеному) капіталі господарського товариства, то в характеристиці майна зазначаються назва господарського товариства, його ідентифікаційний код, місцезнаходження, засоби зв'язку, розмір статутного (складеного) капіталу, кількість акцій (розмір часток), що пропонуються до продажу, номінальна вартість однієї акції, форма існування акцій, середньоспискова кількість працівників, площа та правовий режим земельної ділянки, що належить господарському товариству, балансова вартість основних фондів, знос основних фондів, балансовий прибуток, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, основні види продукції (робіт, послуг) та її обсяг, відомості про реєстратора цінних паперів. За звітний період при цьому береться останній фінансовий рік діяльності.
 
   7. Якщо продажу підлягають акції (частки) у статутному (складеному) капіталі господарського товариства, то в характеристиці майна зазначаються назва господарського товариства, його ідентифікаційний код, місцезнаходження, засоби зв'язку, розмір статутного (складеного) капіталу, кількість акцій (розмір часток), що пропонуються до продажу, номінальна вартість однієї акції, форма існування акцій, середньоспискова кількість працівників, площа та правовий режим земельної ділянки, що належить господарському товариству, балансова вартість основних фондів, знос основних фондів, балансовий прибуток, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, основні види продукції (робіт, послуг) та її обсяг, відомості про реєстратора цінних паперів. За звітний період при цьому береться останній фінансовий рік діяльності.
 
916. 8. Якщо продажу підлягає майнове право, право вимоги, то в оголошенні оприлюднюються копії всіх документів, необхідних для визначення змісту права.
 
   8. Якщо продажу підлягає майнове право, право вимоги, то в оголошенні оприлюднюються копії всіх документів, необхідних для визначення змісту права.
 
917. 9. В оголошенні вміщуються фотографічні зображення речей, що продаються.
 
   9. В оголошенні вміщуються фотографічні зображення речей, що продаються.
 
918. 10. Якщо майно, що продається, є обмеженим в обороті, в оголошенні зазначаються ці обмеження з посиланням на норми законодавства, яким вони встановлені.
 
   10. Якщо майно, що продається, є обмеженим в обороті, в оголошенні зазначаються ці обмеження з посиланням на норми законодавства, яким вони встановлені.
 
919. Стаття 58. Заява на участь в аукціоні
 
-571- Іванчук А.В.
Статтю 58 вилучити
 
Враховано      
920. 1. Заява про участь в аукціоні подається учасником в електронну торгову систему через будь який з авторизованих електронних майданчиків до 18 години робочого дня, що передує останньому дню проведення аукціону.
 
-572- Алексєєв І.С.
частину першу статті 58 викласти в такій редакцій:
«1. Заява про участь в аукціоні є технологічним інструментом електронної торгової системи, який забезпечує підтвердження наміру зареєстрованої в електронній торговій системі особи прийняти участь в аукціоні та формує для неї індивідуальне платіжне доручення на сплату гарантійного внеску в особистому кабінеті.»
 
Відхилено      
    -573- Сидорович Р.М.
В статті 58 частину першу викласти у наступній редакції:
«1. Заява про участь в аукціоні подається учасником в електронну торгову систему через будь який з електронних майданчиків до часу, визначеного в оголошенні про проведення аукціону дня, що передує дню проведення аукціону.
Заява про участь в аукціоні, який проводиться з можливістю зниження початкової вартості може бути подана в день проведення аукціону.»
 
Відхилено    
921. 2. Заява про участь в аукціоні подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронної форми в особистому кабінеті на веб-сайті авторизованого електронного майданчика. Обов’язковими полями електронної форми заяви є найменування (прізвище, ім’я та по батькові – для фізичної особи) та місцезнаходження (місцепроживання – для фізичної особи) заявника. Незаповнення заявником інших полів електронної форми заяви не може бути підставою для відмови в допуску учасника до аукціону.
 
-574- Алексєєв І.С.
частину другу статті 58 викласти в такій редакцій:
«2.Авторизований електронний майданчик забезпечує автоматичний доступ учасника до аукціону після отримання гарантійного внеску, не пізніше ніж на протязі дня отримання гарантійного внеску на рахунок авторизованого електронного майданчика.»;
 
Відхилено      
    -575- Сидорович Р.М.
частину викласти у наступній редакції:
«2. Заява про участь в аукціоні подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронної форми на веб-сайті електронного майданчика. Обов’язковими полями електронної форми заяви є найменування заявника (прізвище, ім’я та по батькові – для фізичної особи) та його ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).»
 
Відхилено    
922. 3. Електронна торгова система автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його заяви із зазначенням дати та часу. Електронна торгова система повинна забезпечити можливість подання пропозиції всім особам на рівних умовах.
 
-576- Алексєєв І.С.
частину третю ст.58 доповнити абзацами другим – третім такого змісту:
«Кількість пропозицій кожного учасника не може бути обмежена, окрім як часовими рамками проведення торгів.
Учасник може робити наступну пропозицію лише після перевищення його поточної пропозиції іншим учасником.»;
 
Відхилено      
    -577- Сидорович Р.М.
частину третю виключити
 
Враховано    
923. 4. До заяви про участь в аукціоні учасник зобов’язаний додати в електронному вигляді документи (їх копії), що підтверджують особу заявника та сплату ним гарантійного внеску. Якщо заявник повідомив свій ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, документи (їх копії), що підтверджують особу заявника, не подаються.
 
-578- Сидорович Р.М.
Частину четверту виключити
 
Враховано      
924. 5. У разі продажу майна, обмеженого в обороті, до заяви про участь в аукціоні додаються також докази того, що учасник може бути покупцем такого майна.
 
-579- Алексєєв І.С.
у частині п’ятій ст.58 слова «до заяви про участь в аукціоні додаються також докази того, що учасник може бути покупцем такого майна» замінити словами «інформація про необхідність наявності права на придбання такого майна зазначається в оголошенні про проведення аукціону»;
 
Відхилено      
925. 6. Заяви про участь в аукціоні, отримані електронною торговою системою після закінчення строку їх подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали.
 
-580- Сидорович Р.М.
частину шосту виключити
 
Враховано      
926. 7. Електронна торгова система автоматично не приймає заяву, якщо заявник вже зареєстрований як учасник аукціону. В повідомленні про відмову у прийнятті заяви вказується індивідуальний код учасника, під яким він приймає участь в аукціоні.
 
-581- Сидорович Р.М.
частину сьому виключити
 
Враховано      
927. 8. Учасник має право відкликати свою заяву про участь в аукціоні через авторизований електронний майданчик, на який було подано заяву про участь в аукціоні, до закінчення строку її подання, але не пізніше внесення ним першої цінової пропозиції. У цьому випадку електронна торгова система автоматично виключає його з числа учасників аукціону.
 
-582- Алексєєв І.С.
у частині восьмій ст.58 у першому реченні слова «внесення ним першої цінової пропозиції» замінити словами «початку етапу торгів»;
друге речення доповнити словами «та повертає йому гарантійний внесок».
 
Відхилено      
    -583- Сидорович Р.М.
В частині восьмій статті 58 слова «, але не пізніше внесення ним першої цінової пропозиції» виключити.
 
Відхилено    
    -584- Євтушок С.М.
Статтю 58 доповнити пунктом 9 такого змісту:
«9. Учасниками аукціону не можуть бути арбітражний керуючий, розпорядник майна боржника, керівник санацією».
 
Відхилено    
928. Стаття 59. Допуск до участі в аукціоні та сплата гарантійних внесків
 
-585- Іванчук А.В.
Статтю 59 вилучити
 
Враховано      
929. 1. Оператор авторизованого електронного майданчика зобов’язаний розглянути заяву про участь в аукціоні не пізніше 12 години наступного робочого дня з дня її подання.
 
-586- Алексєєв І.С.
частину першу статті 59 викласти в такій редакції:
«1. Єдиними критеріями допуску учасника до аукціону є його он-лайн реєстрація в електронній торговій системі через авторизований електронний майданчик та сплата гарантійного внеску на рахунок авторизованого електронного майданчика.
Гарантійний внесок повинен бути сплачений на рахунок авторизованого електронного майданчика не пізніше п’ятнадцятої години дня, що передує дню початку етапу торгів.
Встановлення інших критеріїв допуску до аукціону не допускається.»
 
Відхилено      
930. 2. Оператор авторизованого електронного майданчика відмовляє в допуску учасника до аукціону у разі, якщо:
 
-587- Алексєєв І.С.
частину другу статті 59 викласти в такій редакції:
«2. Вимагання пред'явлення будь-яких документів при реєстрації учасника на в електронній торговій системі не допускається.».
 
Відхилено      
    -588- Сидорович Р.М.
В статті 59 частину другу викласти у наступній редакції:
«2. Оператор електронного майданчика відмовляє в допуску учасника до аукціону у разі, якщо станом на час завершення прийому заяв, гарантійний внесок не надійшов на рахунок оператора електронного майданчика, вказаний в оголошенні про проведення аукціону.».
 
Відхилено    
931. 1) учасник не подав заяву відповідно до цього Кодексу;
 
      
932. 2) учасник не надав доказів того, що він може бути покупцем майна, обмеженого в обороті, якщо предметом аукціону є таке майно;
 
      
933. 3) гарантійний внесок не надійшов на рахунок, вказаний в оголошенні про проведення аукціону на веб-сайті авторизованого електронного майданчика.
 
      
934. 3. Електронна торгова система негайно після розгляду авторизованим електронним майданчиком заяви про участь в аукціоні надсилає такому учаснику повідомлення про допуск або відмову у допуску учасника до аукціону. В повідомленні обов’язково вказуються підстави, з яких учасник не допущений до участі в аукціоні.
 
-589- Сидорович Р.М.
Частину третю виключити.
 
Відхилено      
935. В повідомленні про допуск учасника до аукціону вказується індивідуальний код учасника, під яким він приймає участь в аукціоні.
 
      
936. У разі, якщо учаснику відмовлено в допуску до участі в аукціоні, він має право до завершення строку подання заяв про участь в аукціоні подати таку заяву повторно, усунувши причини, які стали підставою для прийняття відповідного рішення через цей самий або інший авторизований електронний майданчик.
 
      
937. 4. Розмір гарантійних внесків становить 10 відсотків початкової вартості.
 
      
938. 5. Рішення про відмову у допуску учасника до аукціону може бути оскаржене до господарського суду, який розглядає справу про банкрутство.
 
-590- Сидорович Р.М.
В частині п’ятій слова «який розглядає справу про банкрутство» замінити словами «в межах справи про неплатоспроможність»
 
Відхилено      
939. Стаття 60. Порядок проведення аукціону
 
-591- Іванчук А.В.
Статтю 60 вважати статтею 78, частини 1,2, 4, 5 і 8 вилучити
 
Враховано редакційно   Стаття 78. Порядок проведення аукціону
 
    -592- Сидорович Р.М.
Статтю 60 викласти у наступній редакції:
«Стаття 60. Порядок проведення аукціону
1. Аукціон проводиться в електронній торговій системі через електронні майданчики.
2. Учасник приймає участь в аукціоні під індивідуальним кодом учасника, присвоєним електронною торговою системою. Відомості про учасників аукціону не підлягають розголошенню до завершення аукціону.
3. Державному органу з питань банкрутства, адміністратору електронної торгової системи , замовнику та оператору електронного майданчика заборонено вчиняти дії, направлені на надання іншим учасникам аукціону інформації про особу учасника.
4. Переможцем аукціону є учасник, який запропонував найвищу ціну на час закінчення аукціону.
5. Продаж майна боржника на аукціоні, крім аукціону з можливістю зниження початкової вартості, здійснюються за наявності не менш як двох учасників аукціону.»
 
Відхилено    
940. 1. Аукціон проводиться в електронній торговій системі через авторизовані електронні майданчики.
 
      
941. 2. Учасник приймає участь в аукціоні під індивідуальним кодом учасника, присвоєним електронною торговою системою в момент прийняття авторизованим електронним майданчиком рішення про допуск учасника до аукціону.
 
      
942. 3. Державному органу з питань банкрутства та оператору авторизованого електронного майданчика заборонено вчиняти дії, направлені на надання іншим учасникам аукціону інформації про особу учасника.
 
-593- Іванчук А.В.
Нову частину 1 викласти в такій редакції:
«1. Державному органу з питань банкрутства, адміністратору електронної торгової системи, замовнику та оператору авторизованого електронного майданчика заборонено вчиняти дії, направлені на надання іншим особам інформації про учасників аукціону»
 
Враховано   1. Державному органу з питань банкрутства, адміністратору електронної торгової системи, замовнику та оператору авторизованого електронного майданчика заборонено вчиняти дії, направлені на надання іншим особам інформації про учасників аукціону.
 
943. 3. Учасники вносять цінові пропозиції шляхом натискання відповідної кнопки на веб-сайті авторизованого електронного майданчика. Авторизований електронний майданчик може забезпечувати додаткові можливості внесення цінових пропозицій (автоматичне внесення пропозицій майданчиком від імені учасника до досягнення певної ціни тощо).
 
      
944. 4. Одночасно з внесенням учасником цінової пропозиції електронна торгова система піднімає вартість майна на крок аукціону.
 
      
945. 5. У разі, якщо аукціон проводиться з можливістю зниження початкової вартості, та жоден з учасників аукціону не вносить цінової пропозиції, електронна торгова система через рівні проміжки часу знижує початкову вартість на крок аукціону доти, доки будь який учасник не внесе цінову пропозицію. Після цього аукціон проводиться в загальному порядку.
 
      
946. 6. Переможцем аукціону є учасник, який запропонував найвищу ціну на час закінчення аукціону.
 
   2. Переможцем аукціону є учасник, який запропонував найвищу ціну на час закінчення аукціону.
 
947. 7. Якщо за п’ять хвилин до закінчення часу проведення аукціону будь яким учасником внесено цінову пропозицію, електронна торгова система автоматично продовжує час проведення аукціону на п’ять хвилин.
 
      
948. Стаття 61. Особливості проведення повторного та другого повторного аукціону
 
-594- Іванчук А.В.
Статтю 61 вважати статтею 79
 
Враховано   Стаття 79. Особливості проведення повторного та другого повторного аукціону
 
949. 1. У разі закінчення аукціону без визначення переможця замовник аукціону протягом місяця зобов’язаний оголосити про проведення повторного аукціону.
 
-595- Сидорович Р.М.
В статті 61 в частині першій слова «закінчення аукціону без визначення переможця» замінити словами «визнання аукціону таким, що не відбувся» та після слів «про проведення» доповнити словом «першого»
 
Відхилено   1. У разі закінчення аукціону без визначення переможця замовник аукціону протягом місяця зобов’язаний оголосити про проведення повторного аукціону.
 
950. 2. Початковою вартістю повторного аукціону є вартість, зменшена на 20 відсотків від початкової вартості першого аукціону.
 
-596- Сидорович Р.М.
частину другу після слів «Початковою вартістю» доповнити словом «першого»
 
Відхилено   2. Початковою ціною повторного аукціону є ціна, зменшена на 20 відсотків від початкової ціни першого аукціону.
 
951. 3. У разі закінчення першого повторного аукціону без визначення переможця замовник аукціону протягом місяця (а якщо продається заставлене майно – протягом 45 днів) зобов’язаний оголосити про проведення другого повторного аукціону.
 
-597- Сидорович Р.М.
в частині третій слова «закінчення першого повторного аукціону без визначення переможця» замінити словами «визнання першого повторного аукціону таким, що не відбувся»
 
Відхилено   3. У разі закінчення першого повторного аукціону без визначення переможця замовник аукціону протягом місяця (а якщо продається заставлене майно – протягом 45 днів) зобов’язаний оголосити про проведення другого повторного аукціону.
 
952. 4. Початковою вартістю другого повторного аукціону є вартість, зменшена на 25 відсотків від початкової вартості першого повторного аукціону.
 
   4. Початковою ціною другого повторного аукціону є ціна, зменшена на 25 відсотків від початкової вартості першого повторного аукціону.
 
953. 5. Комітет кредиторів, а щодо заставленого майна – забезпечений кредитор можуть своїм рішенням встановити початкову вартість повторного аукціону, другого повторного аукціону меншою, ніж визначено у частинах 2 і 4 цієї статті.
 
   5. Комітет кредиторів, а щодо заставленого майна – забезпечений кредитор можуть своїм рішенням встановити початкову ціну повторного аукціону, другого повторного аукціону меншою, ніж визначено у частинах 2 і 4 цієї статті.
 
954. Стаття 62. Особливості проведення аукціону з можливістю зниження початкової вартості
 
-598- Іванчук А.В.
Статтю 62 вважати статтею 80
 
Враховано   Стаття 80. Особливості проведення аукціону з можливістю зниження початкової ціни
 
955. 1. Перший аукціон проводиться без можливості зниження початкової вартості. Повторний аукціон може проводиться з можливістю зниження початкової вартості лише за згодою забезпеченого кредитора щодо майна, яке є предметом забезпечення, або комітету кредиторів щодо іншого майна, яке підлягає продажу.
 
   1. Перший аукціон проводиться без можливості зниження початкової вартості. Повторний аукціон може проводиться з можливістю зниження початкової вартості лише за згодою забезпеченого кредитора щодо майна, яке є предметом забезпечення, або комітету кредиторів щодо іншого майна, яке підлягає продажу.
 
956. 2. Комітет кредиторів або забезпечений кредитор, надаючи згоду на проведення аукціону з можливістю зниження початкової вартості, має право вказати граничну вартість, до якої може бути знижено початкову вартість під час проведення аукціону.
 
   2. Комітет кредиторів або забезпечений кредитор, надаючи згоду на проведення аукціону з можливістю зниження початкової вартості, має право вказати граничну ціну, до якої може бути знижено початкову цінц під час проведення аукціону.
 
957. 3. Другий повторний аукціон проводиться з можливістю зниження початкової вартості.
 
-599- Сидорович Р.М.
Статтю 62 доповнити новою частиною четвертою наступного змісту:
«4. Аукціон з можливістю зниження початкової вартості проводиться шляхом покрового зниження початкової вартості майна з подальшою можливістю подання учасниками аукціону цінових пропозицій.»
 
Відхилено   3. Другий повторний аукціон проводиться з можливістю зниження початкової вартості.
 
958. Стаття 63. Продаж майна забезпеченому кредитору
 
-600- Іванчук А.В.
Статтю 63 вважати статтею 81
 
Враховано   Стаття 81. Продаж майна забезпеченому кредитору
 
959. 1. Якщо майно боржника, що є предметом забезпечення, не продано на першому повторному аукціоні, кредитор, вимоги якого воно забезпечує, має право протягом 20 днів з дня закінчення цього аукціону звернутись до арбітражного керуючого з заявою про продаж йому непроданого майна.
 
-601- Іванчук А.В.
У частинах 1 та 2 нової статті 84 вилучити слово «першому»
 
Враховано   1. Якщо майно боржника, що є предметом забезпечення, не продано на повторному аукціоні, кредитор, вимоги якого воно забезпечує, має право протягом 20 днів з дня закінчення цього аукціону звернутись до арбітражного керуючого з заявою про продаж йому непроданого майна.
 
960. 2. Арбітражний керуючий протягом 3 днів складає протокол про продаж забезпеченому кредитору майна за початковою вартістю першого повторного аукціону.
 
   2. Арбітражний керуючий протягом 3 днів складає протокол про продаж забезпеченому кредитору майна за початковою ціною повторного аукціону.
 
961. 3. Арбітражний керуючий негайно оприлюднює на веб-порталі державного органу з питань банкрутства інформацію про покупця.
 
-602- Демчак Р.Є.
статтю 63 доповнити новими частинами третьою та четвертою такого змісту:
«3. Якщо майно боржника, що є предметом забезпечення, не продано на другому повторному аукціоні, кредитор, вимоги якого воно забезпечує, має право протягом 20 днів з дня закінчення цього аукціону звернутись до арбітражного керуючого з заявою про продаж йому непроданого майна.
4. Арбітражний керуючий протягом 3 днів складає протокол про продаж забезпеченому кредитору майна за початковою вартістю другого повторного аукціону»
 
Враховано   3. Якщо майно боржника, що є предметом забезпечення, не продано на другому повторному аукціоні, кредитор, вимоги якого воно забезпечує, має право протягом 20 днів з дня закінчення цього аукціону звернутись до арбітражного керуючого з заявою про продаж йому непроданого майна.
4. Арбітражний керуючий протягом 3 днів складає протокол про продаж забезпеченому кредитору майна за початковою ціною другого повторного аукціону
 
962. 4. Розрахунки і передача майна здійснюються відповідно до загальних правил цього Кодексу.
 
-603- Сидорович Р.М.
Частину четверту статті 63 виключити
 
Враховано   5. Арбітражний керуючий негайно оприлюднює в електронній торговій системі інформацію про покупця.
 
963. Стаття 64. Особливості проведення аукціону з продажу права вимоги
 
-604- Іванчук А.В.
Статтю 64 вважати статтею 82
 
Враховано   Стаття 82. Особливості проведення аукціону з продажу права вимоги
 
964. 1. При зарахуванні права вимоги, що продається на аукціоні, після отримання боржником відповідно до вимог цього Кодексу повідомлення про проведення аукціону, заява про зарахування повинна бути зроблена замовнику аукціону. Така заява підлягає негайному оприлюдненню в оголошенні про проведення аукціону.
 
   1. При зарахуванні права вимоги, що продається на аукціоні, після отримання боржником відповідно до вимог цього Кодексу повідомлення про проведення аукціону, заява про зарахування повинна бути зроблена замовнику аукціону. Така заява підлягає негайному оприлюдненню в оголошенні про проведення аукціону.
 
965. 2. У разі якщо до початку аукціону зобов’язання було частково виконане, початкова ціна права вимоги пропорційно зменшується, про що замовником вноситься відповідна інформація в оголошення про проведення аукціону. Якщо заборгованість погашена повністю, право знімається з аукціону.
 
   2. У разі якщо до початку аукціону зобов’язання було частково виконане, початкова ціна права вимоги пропорційно зменшується, про що замовником вноситься відповідна інформація в оголошення про проведення аукціону. Якщо заборгованість погашена повністю, право знімається з аукціону.
 
966. 3. Умови договору купівлі-продажу права вимоги боржника повинні передбачати, що перехід права вимоги здійснюється тільки після його повної оплати.
 
-605- Сидорович Р.М.
Частину третю статті 64 виключити.
 
Відхилено   3. Умови договору купівлі-продажу права вимоги боржника повинні передбачати, що перехід права вимоги здійснюється тільки після його повної оплати.
 
967. Стаття 65. Протокол про проведення аукціону
 
-606- Іванчук А.В.
Статтю 65 вважати статтею 83
 
Враховано   Стаття 83. Протокол про проведення аукціону
 
    -607- Сидорович Р.М.
В статті 65 слово «авторизований» у відповідних відмінках виключити
 
Відхилено    
968. 1. Негайно після завершення аукціону електронною торговою системою формується протокол про проведення аукціону, який надсилається всім учасникам та замовнику аукціону.
 
   1. Негайно після завершення аукціону електронною торговою системою формується протокол про проведення аукціону, який надсилається всім учасникам та замовнику аукціону.
 
969. 2. У протоколі зазначаються:
 
   2. У протоколі зазначаються:
 
970. майно, що запропоноване для продажу;
 
   майно, що запропоноване для продажу;
 
971. кількість учасників аукціону;
 
   кількість учасників аукціону;
 
972. початкова вартість;
 
   початкова ціна;
 
973. ціна, запропонована переможцем аукціону, або відомості про те, що аукціон закінчився без визначення переможця;
 
   ціна, запропонована переможцем аукціону, або відомості про те, що аукціон закінчився без визначення переможця;
 
974. ціна або частина ціни, сплачена переможцем;
 
   ціна або частина ціни, сплачена переможцем;
 
975. найменування і місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові і місце проживання (для фізичної особи) переможця аукціону;
 
   найменування і місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові і місце проживання (для фізичної особи) переможця аукціону;
 
976. інформація про авторизований електронний майданчик, через який переможцем аукціону придбано майно;
 
   інформація про авторизований електронний майданчик, через який переможцем аукціону придбано майно;
 
977. розмір винагороди оператора авторизованого електронного майданчика;
 
   розмір винагороди оператора авторизованого електронного майданчика;
 
978. реквізити, за якими мають бути перераховані кошти за придбане майно.
 
   реквізити, за якими мають бути перераховані кошти за придбане майно.
 
979. 3. До протоколу додається засвідчений організатором текст договору, вказаний в оголошенні про проведення аукціону.
 
-608- Алексєєв І.С.
У статті 65 у частині третій слова «засвідчений організатором» виключити.
 
Враховано      
    -609- Сидорович Р.М.
Частину третю виключити
 
Відхилено    
980. 4. Оригінал протоколу про проведення аукціону підписується оператором авторизованого електронного майданчика. Один примірник протоколу залишається в авторизованого електронного майданчика, другий та третій надаються (надсилаються) переможцю та замовнику.
 
-610- Сидорович Р.М.
частину четверту викласти у наступній редакції:
«3. Оригінал протоколу про проведення аукціону підписується оператором електронного майданчика, переможцем та затверджується замовником. Після підписання протоколу, оператор електронного майданчика не пізніше п’яти календарних днів розміщує його копію в електронній торговій системі.»
 
Враховано редакційно   3. Оригінал протоколу про проведення аукціону підписується оператором авторизованого електронного майданчика та переможцем. Після підписання протоколу, оператор електронного майданчика не пізніше п’яти календарних днів розміщує його в електронній торговій системі.
 
981. 5. Кожен учасник аукціону може вимагати надання йому копії протоколу, засвідченої авторизованим електронним майданчиком, через який такий учасник приймав участь в аукціоні. Така копія надається у день звернення.
 
   4. Кожен учасник аукціону може вимагати надання йому копії протоколу, засвідченої авторизованим електронним майданчиком, через який такий учасник приймав участь в аукціоні. Така копія надається у день звернення.
 
982. 6. Інформація про результати аукціону негайно після завершення аукціону оприлюднюється на веб-порталі державного органу з питань банкрутства, веб-сайтах авторизованих електронних майданчиків та офіційному веб-порталі судової влади України.
 
-611- Сидорович Р.М.
Частину шосту викласти у наступній редакції:
«5. Інформація про результати аукціону негайно після завершення аукціону оприлюднюється на веб-сайтах електронних майданчиків, а також роозміщується на веб-сайтах деравжного органу з питань банкрутства та судової влади України.»
 
Відхилено   5. Інформація про результати аукціону негайно після завершення аукціону оприлюднюється в електронній торговій системі, веб-сайтах авторизованих електронних майданчиків.
 
    -612- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Білоцерковець Д.О.
Продан О.П.
Бєлькова О.В.
Різаненко П.О.
у частині шостій слова «та офіційному веб-порталі судової влади України» виключити.
 
Враховано    
983. Стаття 66. Повернення гарантійних внесків, сплаченої ціни та стягнення штрафу
 
-613- Іванчук А.В.
Статтю 66 вважати статтею 84
 
Враховано   Стаття 84. Повернення гарантійних внесків, сплаченої ціни та стягнення штрафу
 
    -614- Сидорович Р.М.
В статті 66 слово «авторизованого» у відповідних відмінках виключити.
 
Відхилено    
984. 1. Гарантійні внески учасників підлягають поверненню протягом трьох робочих днів з дня закінчення аукціону, крім випадків, передбачених частинами другою - третьою цієї статті.
 
   1. Гарантійні внески учасників підлягають поверненню протягом трьох робочих днів з дня закінчення аукціону, крім випадків, передбачених частинами другою - третьою цієї статті.
 
985. 2. Гарантійний внесок, сплачений переможцем аукціону, зменшений на розмір винагороди оператора авторизованого електронного майданчика, зараховується до ціни, що підлягає сплаті на рахунок боржника.
 
   2. Гарантійний внесок, сплачений переможцем аукціону, зменшений на розмір винагороди оператора авторизованого електронного майданчика, зараховується до ціни, що підлягає сплаті на рахунок боржника.
 
986. 3. Гарантійний внесок не підлягає поверненню у разі, якщо аукціон закінчився без визначення переможця (крім випадків виявлення недоліків майна, не зазначених в оголошенні про проведення аукціону), а також переможцю аукціону, якщо він не виконав обов’язку щодо сплати ціни відповідно до вимог цього Кодексу. Такі гарантійні внески (за вирахуванням винагороди оператора авторизованого електронного майданчика з гарантійного внеску переможця) перераховуються боржнику у строк, передбачений частиною 1 цієї статті.
 
-615- Сидорович Р.М.
частину третю викласти у наступній редакції:
«3. Гарантійний внесок не підлягає поверненню (крім випадків виявлення недоліків майна, не зазначених в оголошенні про проведення аукціону) учасникам аукціону у разі, якщо аукціон визнано таким, що не відбувся, а також переможцю аукціону, якщо він не виконав обов’язку щодо підписання протоколу про проведення аукціону та сплати ціни відповідно до вимог цього Кодексу. Такі гарантійні внески (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика з гарантійного внеску переможця) перераховуються боржнику у строк, передбачений частиною першою цієї статті.»
 
Відхилено   3. Гарантійний внесок не підлягає поверненню у разі, якщо аукціон закінчився без визначення переможця (крім випадків виявлення недоліків майна, не зазначених в оголошенні про проведення аукціону), а також переможцю аукціону, якщо він не виконав обов’язку щодо сплати ціни відповідно до вимог цього Кодексу. Такі гарантійні внески (за вирахуванням винагороди оператора авторизованого електронного майданчика з гарантійного внеску переможця) перераховуються боржнику у строк, передбачений частиною першою цієї статті.
 
    -616- Іванчук А.В.
В частині третій цифру «1» замінити словом «першою».
 
Враховано    
987. 4. Оператор авторизованого електронного майданчику, який не повернув гарантійного внеску або сплаченої ціни у встановлений строк, сплачує пеню в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України від суми боргу за період прострочення.
 
   4. Оператор авторизованого електронного майданчику, який не повернув гарантійного внеску або сплаченої ціни у встановлений строк, сплачує пеню в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України від суми боргу за період прострочення.
 
988. Стаття 67. Порядок сплати ціни
 
-617- Іванчук А.В.
Статтю 67 вважати статтею 85, Впорякувати нумерацію частин статті
 
Враховано   Стаття 85. Порядок сплати ціни
 
989. 1. Покупець зобов’язаний сплатити запропоновану ним ціну (з урахуванням різниці між розміром сплаченого гарантійного внеску і розміром винагороди оператора авторизованого електронного майданчика) протягом 5 робочих днів з дня оприлюднення на веб-порталі державного органу з питань банкрутства інформації про покупця.
 
-618- Іванчук А.В.
Частину першу викласти у такій редакції:
«1. Покупець зобов’язаний сплатити запропоновану ним ціну (з урахуванням різниці між розміром сплаченого гарантійного внеску і розміром винагороди оператора авторизованого електронного майданчика) на ліквідаційний рахунок боржника протягом десяти робочих днів з дня оприлюднення в електронній торговій системі інформації про результати аукціону.»
 
Враховано   1. Покупець зобов’язаний сплатити запропоновану ним ціну (з урахуванням різниці між розміром сплаченого гарантійного внеску і розміром винагороди оператора авторизованого електронного майданчика) на ліквідаційний рахунок боржника протягом десяти робочих днів з дня оприлюднення в електронній торговій системі інформації про результати аукціону.
 
    -619- Алексєєв І.С.
У статті 67частину першу після слів «електронного майданчика» доповнити словами «і винагороди оператора веб-порталу державного органу з питань банкрутства», а цифру «5» замінити словом «десяти».
 
Відхилено    
    -620- Сидорович Р.М.
В статті 67 у частині першій слово «авторизованого» виключити, а слова «оприлюднення на веб-порталі державного органу з питань банкрутства інформації про покупця» замінити словами «розміщення в електронній торговій системі протоколу про проведення аукціону».
 
Відхилено    
990. 2. У разі, якщо покупцем є кредитор, чиї вимоги забезпечені проданим майном, він зобов’язаний сплатити позитивну різницю між сумою, визначеною відповідно до частини 1 цієї статті, та розміром вимог забезпеченого кредитора.
 
-621- Іванчук А.В.
В абзаці першому частини другої цифру «1» замінити словом «першої».
 
Враховано   2. У разі, якщо покупцем є кредитор, чиї вимоги забезпечені проданим майном, він зобов’язаний сплатити позитивну різницю між сумою, визначеною відповідно до частини першої цієї статті, та розміром вимог забезпеченого кредитора.
 
    -622- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Білоцерковець Д.О.
Продан О.П.
Бєлькова О.В.
Різаненко П.О.
У статті 67 перший абзац частини другої викласти в такій редакції:
У якщо покупцем є кредитор, чиї вимоги забезпечені проданим майном, він зобов’язаний сплатити позитивну різницю між вартістю придбання майна забезпеченим кредитором, визначену відповідно до частини 2 статті 63 цього Кодексу, та розміром вимог забезпеченого кредитора.»
 
Відхилено    
991. Забезпечений кредитор зобов’язаний також сплатити витрати, пов’язані з утриманням, збереженням та продажем предмета забезпечення та сплатити винагороду арбітражного керуючого за продаж майна, передбачений цим Кодексом.
 
   Забезпечений кредитор зобов’язаний також сплатити витрати, пов’язані з утриманням, збереженням та продажем предмета забезпечення та сплатити винагороду арбітражного керуючого за продаж майна, передбачений цим Кодексом.
 
992. 5. За умови сплати покупцем не менш як 50 відсотків належної до сплати суми строк оплати продовжується на десять календарних днів.
 
-623- Сидорович Р.М.
Частину п’яту викласти у наступній редакції:
«5. За умови сплати покупцем не менш як 50 відсотків належної до сплати суми строк оплати може бути продовженно замовником аукціону на десять календарних днів.»
 
Відхилено   3. За умови сплати покупцем не менш як 50 відсотків належної до сплати суми строк оплати продовжується на десять календарних днів.
 
993. 6. Замовник зобов’язаний оприлюднити відомості про сплату покупцем ціни на веб-порталі державного органу з питань банкрутства та веб-сайтах авторизованих електронних майданчиків не пізніше, ніж через три дні після повної сплати, та в той же строк повідомити про це замовника та власника майна. Авторизовані електронні майданчики автоматично надсилають цю інформацію учасникам аукціону.
 
-624- Сидорович Р.М.
Частину шосту виключити.
 
Відхилено   4. Замовник зобов’язаний оприлюднити відомості про сплату покупцем ціни в електронній торговій системі та веб-сайтах авторизованих електронних майданчиків не пізніше, ніж через три дні після повної сплати, та в той же строк повідомити про це власника майна. Авторизовані електронні майданчики автоматично надсилають цю інформацію учасникам аукціону.
 
    -625- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Білоцерковець Д.О.
Продан О.П.
Бєлькова О.В.
Різаненко П.О.
у першому реченні частини шостої статті 67 слова «та в той же строк повідомити про це замовника та власника майна» виключити;
змінити номери частин з 5 та 6 - на 3 та 4 відповідно.
 
Враховано частково    
994. Стаття 68. Розірвання правочину у разі невиконання обов’язку із сплати ціни
 
-626- Іванчук А.В.
Статтю 68 вважати статтею 86
 
Враховано   Стаття 86. Розірвання правочину у разі невиконання обов’язку із сплати ціни
 
    -627- Сидорович Р.М.
Статтю 68 викласти у наступній редакції:
«Стаття 68. Визнання аукціону таким, що не відбувся
1. Аукціон визнається таким, що не відбувся, у разі відсутності учасників чи наявності лише одного учасника аукціону (у випадку проведення аукціону з можливістю зниження початкової вартості) або якщо жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за початкову вартість майна.
2. У разі якщо переможець аукціону відмовився від сплати ціни за придбане на аукціоні майно, гарантійний внесок йому не повертається, а замовник аукціону визнає переможцем учасника аукціону, який запропонував наступну за розміром цінову пропозицію та оформлює і розміщує в електронній торговій системі новий протокол про проведення аукціону.
У разі відмови нового переможця від сплати ціни за придбане на аукціоні майно, гарантійний внесок цьому переможцю не повертається, а аукціон визнається таким, що не відбувся.
3. Рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся приймається замовником протягом трьох календарних днів з дня винекнення підстав. Інформація про прийняття такого рішення оприлюднюється на електронних майданчиках та веб-сайтах державного органу з питань банкрутства та судової влади України.
4. Замовник зобов’язаний протягом 10 робочих днів оголосити про проведення нового аукціону.
У разі визнання аукціону таким, що не відбувся з підстави, визначеної частиною другою цієї статті, замовник повторно проводить аукціон, який визнано таким, що не відбувся.»
 
Відхилено    
995. 1. Якщо у встановлений строк покупець не вніс належної до сплати суми, правочин вважається розірваним, а покупець втрачає гарантійний внесок.
 
-628- Іванчук А.В.
Частину 1 ст.68 (нової 87) викласти у такій редакції:
«1. Якщо у встановлений строк покупець не вніс належної до сплати суми, аукціон вважається таким, що не відбувся, а покупець втрачає гарантійний внесок..»
 
Враховано   1. Якщо у встановлений строк покупець не вніс належної до сплати суми, аукціон вважається таким, що не відбувся, а покупець втрачає гарантійний внесок.
 
996. 2. Замовник зобов’язаний надати відомості про розірвання правочину для їх включення до відомостей про проведення аукціону на веб-порталі державного органу з питань банкрутства та веб-сайтах авторизованих електронних майданчиків не пізніше, ніж через три дні після розірвання правочину, та в той же строк повідомити про розірвання правочину покупця, замовника та власника майна. Авторизовані електронні майданчики автоматично надсилають цю інформацію учасникам аукціону.
 
-629- Іванчук А.В.
Перше речення ч.2 викласти у такій редакції:
«2. Замовник зобов’язаний надати відомості про визнання аукціону таким, що не відбувся, для їх включення до відомостей про проведення аукціону в електронній торговій системі та веб-сайтах авторизованих електронних майданчиків не пізніше, ніж через три дні після визнання аукціону таким, що не відбувся, та в той же строк повідомити про це покупця та власника майна.»
 
Враховано   2. Замовник зобов’язаний надати відомості про визнання аукціону таким, що не відбувся, для їх включення до відомостей про проведення аукціону в електронній торговій системі та веб-сайтах авторизованих електронних майданчиків не пізніше, ніж через три дні після визнання аукціону таким, що не відбувся, та в той же строк повідомити про це покупця та власника майна. Авторизовані електронні майданчики автоматично надсилають цю інформацію учасникам аукціону.
 
    -630- Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Білоцерковець Д.О.
Продан О.П.
Бєлькова О.В.
Різаненко П.О.
У першому реченні частини другої статті 68 слова «замовника та власника майна» виключити.
 
Враховано частково    
997. 3. Після розірвання правочину замовник зобов’язаний протягом 10 робочих днів оголосити про проведення нового аукціону. Авторизовані електронні майданчики автоматично надсилають цю інформацію всім учасникам попереднього аукціону.
 
-631- Іванчук А.В.
У частині 3 слова «розірвання правочину» замінити словами «визнання аукціону таким, що не відбувся»
 
Враховано   3. Після визнання аукціону таким, що не відбувся замовник зобов’язаний протягом 10 робочих днів оголосити про проведення нового аукціону. Авторизовані електронні майданчики автоматично надсилають цю інформацію всім учасникам попереднього аукціону.
 
998. Стаття 69. Передача рухомих речей, майнових прав та відступлення права вимоги

-632- Іванчук А.В.
Статтю 69 вважати статтею 87, у назві статті та по тексту слова «рухомі речі» замінити на «майно».
 
Враховано   Стаття 87. Передача майна, майнових прав та відступлення права вимоги