Кількість абзаців - 428 Таблиця поправок


Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
 
   Проект
Закон України
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
   І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
3. 1. У частині першій статті 2:
 
   1. У частині першій статті 2:
 
4. .
;  
-1- Іщейкін К.Є.
Підпункт 1 і абзац 3 підпункту 9 пункту 1 розділу І /щодо доповнення ч.1 ст.2 Кодексу новими п.2-2 і 33-1/ виключити (передбачивши відповідні положення у ст.33 та новій ст.75-1 Кодексу з уточненням редакції), пункти 43 і 45 /щодо змін до ст.85 і 105 Кодексу/ розділу І виключити, а також у пункті 22 розділу І /щодо нової редакції ст.33 Кодексу/: в абзаці 3 слова «документах державного стратегічного планування» замінити словами «щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, прогнозних та програмних документах економічного та соціального розвитку, державних цільових програмах», а в абзацах 14 і 16 слова «документів державного стратегічного планування у сфері національної безпеки та оборони» замінити словами «програмних документів у сфері національної безпеки та оборони». /оскільки наразі законодавчо не унормовано правові, економічні та організаційні засади формування цілісної системи державного стратегічного планування в Україні/
 
Враховано в уточненій редакції /слова «державних цільових програмах» виключено, у т.ч. передбачено виключення таких слів у ст.105 Кодексу/     
5. «2-2) бюджетна декларація - документ державного стратегічного планування, що визначає засади бюджетної політики на середньостроковий період; «;
 
-2- Левченко Ю.В.
Підпункт 1 пункту 1 розділу 1 законопроекту № 8044 після слів документ державного стратегічного планування доповнити словами «, прийнятий на основі програмних документів економічного та соціального розвитку, державних цільових програм та інших документів щодо розвитку країни і відповідної території».
 
Враховано частково /у змінах до ст.33 Кодексу/     
    -3- Левченко Ю.В.
Підпункт 1 пункту 1 розділу 1 законопроекту № 8044 доповнити словами «і є основою для розробки державного і місцевого бюджетів на відповідні періоди».
 
Враховано частково /у змінах до ст.33 Кодексу/   
6. 2) пункт 4 викласти в такій редакції:
 
-4- Левченко Ю.В.
Підпункт 2 пункту 1 розділу 1 законопроекту № 8044 виключити.
 
Враховано      
    -5- Іщейкін К.Є.
Підпункти 2 і 10 пункту 1, абзац 4 підпункту 3 пункту 13, підпункт 1 пункту 35 розділу І /щодо змін до п.4 і п.38 ч.1 ст.2, абз.2 ч.6 ст.22, ч.4 ст.51 Кодексу/ виключити /запропоноване нове визначення не вбачається методологічно обґрунтованим і є спірним щодо покращення змісту чинної редакції/.
 
Враховано    
7. «4) бюджетна програма - сукупність кількісних та якісних характеристик щодо цілеспрямованості та результативності використання визначеного обсягу бюджетних коштів, в межах якого розпорядник бюджетних коштів провадить діяльність із надання державних послуг; «;
 
-6- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац другий підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту № 8044 викласти в такій редакції:
«4) бюджетна програма - систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та виконання яких здійснює розпорядник бюджетних коштів для забезпечення виконання ним своїх цілей, визначених стратегічним планом діяльності, та виконання яких забезпечується визначеним у встановленому порядку необхідним та достатнім обсягом бюджетних коштів.».
 
Відхилено      
8. 3) пункт 6 після слова «розпорядника» доповнити словом « (одержувача)»;
 
-7- Іщейкін К.Є.
Підпункт 3 пункту 1, абзаци 2 і 3 підпункту 3 пункту 13, абзаци 3-4 підпункту 2 пункту 30, підпункт 1 пункту 31, пункт 32, підпункт 1, абзац 2 підпункту 2, підпункти 3-5 пункту 33, пункт 34, пункт 36, пункт 42, підпункт 1 пункту 47, підпункт 2 пункту 48, пункт 52 розділу І /щодо змін до п.6 ч.1 ст.2, ч.6 ст.22, п.2 ч.1 ст.43, п.1 ч.1 ст.46, ст.47, ч.1, абз.1 ч.2, ч.3-5 і ч.7 ст.48, ст.49, ч.2 ст.57, ч.6 ст.78, п.1 ч.4 ст.112, п.4 ч.1 ст.113, п.4 ч.1 ст.123 Кодексу/ виключити. /законодавче унормування надання бюджетних асигнувань одержувачам бюджетних коштів не узгоджується з бюджетною методологією, викривляє сутність терміну «бюджетне асигнування» в ув’язці з терміном «бюджетне призначення» та призведе до нівелювання наданих розпоряднику бюджетних коштів повноважень у бюджетному процесі/
 
Враховано в уточненій редакції /абз. 3 пп.3 п.13 викладено в такій редакції: «6. Розпорядник бюджетних коштів може уповноважити одержувача бюджетних коштів на виконання заходів, передбачених бюджетною програмою, шляхом доведення йому бюджетних асигнувань та надання відповідних коштів бюджету (на безповоротній чи поворотній основі). Одержувач бюджетних коштів використовує такі кошти бюджету відповідно до вимог бюджетного законодавства на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань»/     
9. 4) у пункті 9 слова «щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступні бюджетні періоди» замінити словами «щодо розподілу стелі видатків та надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами на середньостроковий період»;
 
-8- Іщейкін К.Є.
Підпункт 4 пункту 1 розділу І /щодо змін до п.9 ч.1 ст.2 Кодексу/ викласти в такій редакції:
«4) у пункті 9 слова «його діяльності на наступні бюджетні періоди» замінити словами «виконання покладених на нього функцій на середньостроковий період, враховуючи відповідні граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету». /уточнено виклад з метою приведення визначення бюджетного запиту у відповідність з його економічним змістом/
 
Враховано в уточненій редакції /слова «враховуючи відповідні граничні показники» замінено словами «на підставі відповідних граничних показників»/  у пункті 9 слова «його діяльності на наступні бюджетні періоди» замінити словами «виконання покладених на нього функцій на середньостроковий період, на підставі відповідних граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету»;
 
    -9- Левченко Ю.В.
Підпункт 4 пункту 1 розділу 1 законопроекту № 8044 викласти у наступній редакції:
«4) пункт 9 доповнити словами «з урахуванням встановлених стель видатків та надання кредитів».»
 
Враховано частково /доповнено словами «на підставі відповідних граничних показників»/   
10. 5) доповнити частину пунктом 18-1 такого змісту:
 
-10- Іщейкін К.Є.
Підпункт 5 пункту 1 розділу І /щодо доповнення ч.1 ст.2 Кодексу новим пунктом 18-1/ виключити та відповідно виключити підпункти 1 і 2 пункту 3 розділу І /щодо змін до п.6 і п.7 ч.1 ст.7 Кодексу/ і згадування терміну «державна послуга» у запропонованих змінах до п.4 ч.1 ст.2, ч.5 ст.20 Кодексу. /запропонований новий термін за наявності у Кодексі поняття «гарантовані послуги» при практичному застосуванні може спричинити плутанику таких понять і неоднозначне трактування відповідних законодавчих норм/
 
Враховано в уточненій редакції /у пп.1 п.3 слово «державних» замінено словом «публічних», а пп.2 п.3 викладено у такій редакції: «у пункті 7 слово «гарантованих» замінити словом «публічних», а також розділ І доповнено новим пунктом такого змісту: «__.У частині першій статті 86, частині п’ятій статті 93, частині другій статті 94 та частині першій статті 95 слова «гарантовані послуги» у всіх відмінках замінити словами «публічні послуги» у відповідному відмінку»/     
11. «18-1)- державна послуга - реалізація розпорядником бюджетних коштів повноважень, пов’язаних з виконанням завдань і функцій, передбачених законодавством; «;
 
-11- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац другий підпункту 5 пункту 1 розділу І законопроекту № 8044 викласти в такій редакції:
«18-1) публічна послуга - виконання розпорядником бюджетних коштів повноважень відповідно до покладених на нього законодавством завдань і функцій; «.
У зв’язку з цим у тексті законопроекту поняття «державна послуга» у відповідному відмінку та числі замінити поняттям «публічна послуга».
 
Враховано частково /у тексті Кодексу застосовано термін «публічна послуга»/     
    -12- Левченко Ю.В.
В підпункті 5 пункту 1 розділу 1 законопроекту № 8044 слово «державна» замінити на слово «публічна».
 
Враховано частково /у тексті Кодексу застосовано термін «публічна послуга»/   
12. 6) пункт 20-1 після слів «під державні гарантії» доповнити словами « (крім спільного інвестиційного проекту)»;
 
-13- Іщейкін К.Є.
Підпункт 6 і абзац 2 підпункту 14 пункту 1, пункт 38 і пункт 44 розділу І /щодо змін до п.20-1 ч.1 ст.2, доповнення ч.1 ст.2 Кодексу новим п.43-1, змін до ст.73 і ст.87 Кодексу/ виключити, а також в абзаці 2 пункту 29 розділу І /щодо змін до п.10 ч.1 ст.40 Кодексу/ слова «в тому числі спільних інвестиційних проектів» виключити. /вбачається сумнівним запровадження нового терміну «спільний інвестиційний проект» у зв’язку з його схожістю і плутаниною з терміном «державний інвестиційний проект» та неузгодженістю із Законом «Про інвестиційну діяльність»/. У зв’язку з цим та для недопущення різних підходів до підготовки і відбору інвестиційних проектів із залученням зовнішніх запозичень необхідно:
1) у пункті 23 розділу І /щодо доповнення Кодексу новою ст.33-2/:
нову статтю 33-2 Кодексу доповнити частиною першою (з уточненням нумерації наступних частин) такого змісту:
«1. Для цілей цієї статті, частини п’ятнадцятої статті 23, частини п’ятої статті 28, пункту 2 частини сьомої статті 33, пункту 4-1 частини першої статті 38 та пункту 15-1 частини другої статті 61 цього Кодексу під державними інвестиційними проектами розуміються проекти, визначені пунктом 20-1 частини першої статті 2 цього Кодексу, крім проектів, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, та проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»;
у ч.2 нової ст.33-2 Кодексу слова « (крім тих, що реалізуються із використанням коштів кредитів (позик), залучених державою від міжнародних фінансових організацій, іноземних кредитних установ з відбудови, а також коштів державного фонду регіонального розвитку)» виключити;
у ч.3 нової ст.33-2 Кодексу слова « (крім тих, що реалізуються із використанням коштів кредитів (позик), залучених державою від міжнародних фінансових організацій, іноземних кредитних установ з відбудови, а також коштів державного фонду регіонального розвитку) та схвалення державних інвестиційних проектів, що передбачають залучення державою кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних банків, іноземних кредитних установ та фондів, « виключити;
2) в абзаці другому підпункту 3 пункту 28 розділу І /щодо змін до п.4-1 ч.1 ст.38 Кодексу/ слова «замінити словами « (крім тих, що реалізуються із використанням коштів державного фонду регіонального розвитку)» замінити словом «виключити», а в абзаці четвертому цього підпункту слова «частини п’ятої» виключити;
3) у підпункті 2 пункту 37 розділу І /щодо доповнення ч.2 ст.61 Кодексу новим п.15-1/:
в абзаці першому слово та цифри «пунктом 15-1» замінити словами та цифрами «пунктами 15-1 і 15-2»;
в абзаці другому слова « (крім тих, що реалізуються із використанням коштів державного фонду регіонального розвитку)» виключити;
доповнити абзацом 3 такого змісту:
«15-2) інформацію про виконання інвестиційних проектів, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, із зазначенням загальної вартості кожного проекту, включаючи інформацію про стан реалізації проекту із зазначенням ступеня його готовності, обсягів відповідних кредитів (позик) і витрат державного бюджету, необхідних для завершення проекту за бюджетними програмами, а також обсяги таких кредитів (позик) і витрат за звітний бюджетний період за бюджетними програмами»;
4) в абзацах 4 і 5 підпункту 1 пункту 53 розділу І /щодо змін до п.28 р.VІ Кодексу/ слова «спільних інвестиційних проектів» замінити словами «інвестиційних проектів, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій».
 
Враховано      
13. 7) доповнити частину пунктом 21-2- такого змісту:
 
-14- Іщейкін К.Є.
Підпункт 7 пункту 1 розділу І /щодо доповнення ч.1 ст.2 Кодексу новим п.21-2/ виключити. /запропоноване визначення терміну не забезпечує його однозначного трактування і чіткої відмінності від терміну «субвенції», а також не узгоджується з визначенням базової та реверсної дотації у ст.96 Кодексу/
 
Враховано      
14. «21-2) дотації - міжбюджетні трансферти, які надаються безоплатно і безповоротно для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування повноважень, передбачених законодавством; «;
 
      
15. 8) пункт 23-1 після слів «бюджетних коштів» доповнити словами «та коштів інших клієнтів»;
 
-15- Іщейкін К.Є.
Підпункт 8 пункту 1, підпункт 1 та абзаци 2, 5, 6 і 7 підпункту 2 пункту 30 розділу І /щодо змін до п.23-1 ч.1 ст.2 та ст.43 Кодексу/ виключити. /унормування казначейського обслуговування коштів інших клієнтів не є предметом регулювання Кодексу, а запропоноване уточнення не відповідає визначенню і меті діяльності Казначейства як ЦОВВ/
 
Враховано      
16. 9) доповнити частину пунктами 23-2 та 33-1 такого змісту:
 
      
17. «23-2) загальнодержавні видатки та кредитування бюджету - видатки та кредитування бюджету на виконання загальнодержавних завдань, бюджетні призначення на які встановлюються законом про Державний бюджет України; «;
 
-16- Іщейкін К.Є.
Абзац 2 підпункту 9 пункту 1 розділу І /щодо доповнення ч.1 ст.2 Кодексу новим п. 23-2/ виключити. /запропонований новий термін не застосовується надалі у Кодексі, а його визначення є занадто загальним та не розкриває у повній мірі змісту такого терміну/
 
Враховано в уточненій редакції /додатково доповнено розділ І пунктом такого змісту: «__. Абзац перший частини третьої статті 10 доповнити реченням такого змісту: «При цьому відомча класифікація видатків та кредитування державного бюджету додатково містить перелік головних розпорядників коштів державного бюджету для систематизації загальнодержавних видатків та кредитування бюджету (що передбачають, насамперед виконання заходів з реалізації державної політики за участі інших органів влади) за ознакою головного розпорядника коштів державного бюджету»/     
18. «33-1) місцевий фінансовий план - документ місцевого органу влади, в якому визначаються показники місцевого бюджету на середньостроковий період; «;
 
-17- Левченко Ю.В.
Абзац 3 підпункту 9 пункту 1 розділу 1 законопроекту № 8044 слова «місцевий фінансовий план», «показники місцевого бюджету» замінити відповідно на слова «місцева бюджетна декларація», «пріоритети бюджетної політики відповідної громади та їх фінансове забезпечення».
 
Відхилено      
    -18- Левченко Ю.В.
В законопроекті № 8044 слова «місцевий фінансовий план» в усіх відмінках та родах замінити відповідно на слова «місцева бюджетна декларація».
 
Відхилено    
19. 10) у пункті 38 слово «заходів» замінити словом «завдань»;
 
      
20. 11) у пункті 40 слово «визначає» замінити словом «включає», а після слів «інші характеристики бюджетної програми» доповнити словами «, спрямовані на досягнення цілі головного розпорядника бюджетних коштів, «;
 
-19- Іщейкін К.Є.
Підпункт 11 пункту 1 розділу І /щодо змін до п.40 ч.1 ст.2 Кодексу/ викласти в такій редакції:
«11) пункт 40 доповнити такими словами «та цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів». /техніко-юридичне уточнення викладу/
 
Враховано   пункт 40 доповнити словами «та цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів»;
 
21. 12) доповнити частину пунктом 40-1 такого змісту:
 
-20- Іщейкін К.Є.
Підпункт 12 пункту 1 розділу І /щодо доповнення ч.1 ст.2 Кодексу новим п.40-1/ виключити. /запропоноване визначення терміну не забезпечує його однозначного трактування і чіткої відмінності від терміну «кошторис»/
 
Враховано      
22. «40-1) план використання бюджетних коштів - плановий документ, що містить розподіл бюджетних асигнувань, структура якого відповідає економічній класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету; «;
 
      
23. 13) у пункті 42 слова «за рахунок коштів бюджету» замінити словами «в межах бюджетних програм», а слова «використання бюджетних коштів» - словами «бюджетних програм»;
 
-21- Іщейкін К.Є.
Підпункт 13 пункту 1 розділу І /щодо змін до п.42 ч.1 ст.2 Кодексу/ виключити. /чинна редакція більш точно виражає зміст ПЦМ у загальноприйнятому вимірі/
 
Враховано      
24. 14) доповнити частину пунктами 43-1, 47-2 і 47-3 такого змісту:
 
      
25. «43-1) спільний інвестиційний проект - інвестиційний проект, реалізація якого здійснюється з використанням коштів кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії від міжнародних фінансових організацій, іноземних кредитних установ з відбудови; «;
 
      
26. «47-2) середньостроковий період - плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;
 
-22- Іщейкін К.Є.
Абзац 3 підпункту 14 пункту 1 розділу І /щодо доповнення ч.1 ст.2 Кодексу новим п. 47-2/ виключити, при цьому розділ І доповнити новим пунктом /щодо змін до ст. 3 Кодексу/ такого змісту:
«__. Статтю 3 доповнити частиною четвертою такого змісту: «4. Для середньострокового бюджетного планування середньостроковий період включає плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди».
У зв’язку з цим, по тексту законопроекту слова «плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди» і «наступний рік та наступні за плановим два бюджетні періоди» у всіх відмінках замінити словами «середньостроковий період» у відповідному відмінку, а також внести відповідні зміни до п.5 ч.1 ст.76 Кодексу /для однозначного застосування відповідного терміну/
 
Враховано      
27. 47-3) стеля видатків та надання кредитів головного розпорядника бюджетних коштів - обсяг видатків та надання кредитів з бюджету на кожний рік середньострокового періоду, в межах якого головний розпорядник планує та здійснює свою діяльність, для досягнення своїх цілей у відповідній сфері діяльності (галузі); «;
 
-23- Іщейкін К.Є.
Абзац 4 підпункту 14 та абзац 2 підпункту 15 пункту 1 розділу І /щодо доповнення ч.1 ст.2 Кодексу новими п. 47-3 і п.48-2/ виключити. /такі питання доцільно унормовувати безпосередньо у відповідних статтях Кодексу/
 
Враховано      
    -24- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац четвертий підпункту 14 пункту 1 розділу І законопроекту № 8044 викласти в такій редакції:
«47-3) граничні показники видатків та надання кредитів головного розпорядника бюджетних коштів - обсяг видатків та надання кредитів з бюджету на кожний рік середньострокового періоду, розрахований на підставі визначених головним розпорядником цілей своєї діяльності у відповідній сфері (галузі); «.
У зв’язку з цим у тексті законопроекту поняття «стеля видатків та надання кредитів головного розпорядника бюджетних коштів» у відповідному відмінку замінити поняттям «граничні показники видатків та надання кредитів головного розпорядника бюджетних коштів».
 
Враховано частково /у тексті Кодексу застосовано термін «граничний показник» замість терміну «стеля»/   
28. 15) доповнити частину пунктами 48-2- і 48-3 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 48-2 і 52 такого змісту:
 
29. «48-2) сукупна стеля видатків та надання кредитів - загальний обсяг видатків та надання кредитів з бюджету, який відповідає фінансовим ресурсам бюджету у відповідному році середньострокового періоду;
 
-25- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац другий підпункту 15 пункту 1 розділу І законопроекту № 8044 викласти в такій редакції:
«48-2) сукупні граничні показники видатків та надання кредитів - загальний обсяг видатків та надання кредитів з бюджету у відповідному році середньострокового періоду, визначений на основі цілей та пріоритетів економічного і соціального розвитку України у середньостроковому періоді та пріоритетних напрямів державної політики у цей період та з урахуванням фінансових ресурсів бюджету у відповідному році середньострокового періоду; «.
У зв’язку з цим у тексті законопроекту поняття «сукупна стеля видатків та надання кредитів» у відповідному відмінку замінити поняттям «сукупні граничні показники видатків та надання кредитів».
 
Відхилено      
30. 48-3) умовні зобов’язання - потенційні зобов’язання державного бюджету, які підтверджуються лише після настання чи ненастання певних подій у майбутньому; «;
 
-26- Іщейкін К.Є.
В абзаці 3 підпункту 15 пункту 1 розділу І /щодо доповнення ч.1 ст.2 Кодексу новим п. 48-3/ слово «державного» виключити. /такий термін має застосовуватися для всієї бюджетної системи, а не лише для державного бюджету/
 
Враховано   «48-2) умовні зобов’язання - потенційні зобов’язання бюджету, що підтверджуються лише після настання чи ненастання певних подій у майбутньому»;
 
31. 16) у пункті 49 слова «досягнення цілей, завдань і конкретних результатів своєї діяльності та» виключити;
 
-27- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Підпункт 16 пункту 1 розділу І законопроекту № 8044 виключити.
 
Враховано      
    -28- Левченко Ю.В.
Підпункт 16 пункту 1 розділу 1 законопроекту № 8044 виключити.
 
Враховано    
    -29- Іщейкін К.Є.
Підпункт 16 пункту 1 розділу І /щодо змін до п.49 ч.1 ст.2 Кодексу/ виключити. /чинна редакція більш точно виражає зміст управління бюджетними коштами із застосуванням ПЦМ/
 
Враховано    
32. 17) доповнити частину пунктом 52 такого змісту:
 
      
33. «52) фіскальні ризики - чинники, які можуть призводити до відхилення доходів, видатків, дефіциту державного бюджету та державного боргу від запланованих показників.».
 
-30- Іщейкін К.Є.
Абзац 2 підпункту 17 пункту 1 розділу І /щодо доповнення ч.1 ст.2 Кодексу новим п. 52/ викласти в такій редакції:
«52) фіскальні ризики - чинники (включаючи умовні зобов’язання та квазіфіскальні операції), які можуть призводити до зменшення надходжень бюджету та/або потребувати додаткових витрат бюджету, відповідно спричинити збільшення дефіциту бюджету та державного (місцевого) боргу порівняно з плановими бюджетними показниками». /визначення такого терміну конкретизовано в контексті негативного впливу на бюджету, поширення на місцеві бюджети та узгодження з термінами «умовні зобов’язання» та «квазіфіскальні операції»/
 
Враховано   «52) фіскальні ризики – чинники (включаючи умовні зобов’язання та квазіфіскальні операції), що можуть призводити до зменшення надходжень бюджету та/або потребувати додаткових витрат бюджету, відповідно спричинити збільшення дефіциту бюджету та державного (місцевого) боргу порівняно з плановими бюджетними показниками».
2. Статтю 3 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Для середньострокового бюджетного планування середньостроковий період включає плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди».
 
34. 2. Частину першу статті 4 доповнити пунктами 2-1 та 6-1 такого змісту:
 
-31- Левченко Ю.В.
Пункт 2 розділу 1 законопроекту № 8044 викласти у наступній редакції:
«2. Частину першу статті 4 доповнити пунктами 2-1 та 6-1 такого змісту:
«2-1) Бюджетної декларації, схваленої у відповідності до вимог цього Кодексу; «;
«6-1) місцевих фінансових планів, схвалених у відповідності до вимог цього Кодексу; «.»
 
Відхилено   3. Частину першу статті 4 доповнити пунктами 2-1 та 6-1 такого змісту:
 
35. «2-1) Бюджетної декларації; «;
 
   «2-1) Бюджетної декларації»;
 
36. «6-1) місцевих фінансових планів; «.
 
   «6-1) прогнозів місцевих бюджетів».
 
37. 3. У частині першій статті 7:
 
   4. У частині першій статті 7:
 
38. 1) у пункті 6 слова «надання послуг, гарантованих державою, Автономною Республікою Крим, місцевим самоврядуванням (далі - гарантовані послуги), « замінити словами «надання державних послуг»;
 
-32- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
У підпункті 1 пункту 3 розділу І законопроекту № 8044 слово «державних» замінити словом «публічних».
 
Враховано   у пункті 6 слова «надання послуг, гарантованих державою, Автономною Республікою Крим, місцевим самоврядуванням (далі - гарантовані послуги)» замінити словами «надання публічних послуг»;
 
    -33- Левченко Ю.В.
В підпункті 1 пункту 3 розділу 1 Законопроекту № 8044 слово «державних» замінити на слово «публічних».
 
Враховано    
39. 2) у пункті 7 слова «гарантованих послуг» замінити словами «послуг, гарантованих державою, Автономною Республікою Крим, місцевим самоврядуванням (далі - гарантовані послуги), «;
 
   у пункті 7 слово «гарантованих» замінити словом «публічних»;
 
40. 3) пункт 9 викласти в такій редакції:
 
-34- Іщейкін К.Є.
Підпункт 3 пункту 3 розділу І /щодо змін до п.9 ч.1 ст.7 Кодексу/ виключити. /запропонована нова редакція не розкриває зміст цього принципу та не узгоджується з викладом інших принципів, що також зазначено у висновку ГНЕУ/
 
Враховано      
41. «9) принцип справедливості і неупередженості розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами; «;
 
-35- Левченко Ю.В.
В підпункті 3 пункту 3 розділу 1 законопроекту № 8044 слова «справедливості і неупередженості» замінити на слова «справедливого і неупередженого».
 
Відхилено      
42. 4) пункт 10 після слів «інформування громадськості з питань» доповнити словами «бюджетної політики на середньостроковий період, «.
 
-36- Іщейкін К.Є.
У підпункті 4 пункту 3 розділу І /щодо змін до п.10 ч.1 ст.7 Кодексу/ слова «на середньостроковий період» виключити. /для забезпечення інформування про бюджетну політику загалом (без обмеження періоду)/
 
Враховано   пункт 10 після слів «інформування громадськості з питань» доповнити словами «бюджетної політики».
5. Абзац перший частини третьої статті 10 доповнити другим реченням такого змісту: «При цьому відомча класифікація видатків та кредитування державного бюджету додатково містить перелік головних розпорядників коштів державного бюджету для систематизації загальнодержавних видатків та кредитування бюджету (що передбачають, насамперед виконання заходів з реалізації державної політики за участю інших органів влади) за ознакою головного розпорядника коштів державного бюджету».
 
    -37- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Пункт 3 розділу І законопроекту № 8044 доповнити підпунктом п’ятим такого змісту:
«5) доповнити частину пунктом 11 такого змісту:
«11) принцип стабільності та послідовності - дотримання державними органами раніше прийнятих рішень у сфері управління публічними фінансами та здійснення розгляду і введення в дію законопроектів, прийняття яких призведе до зміни показників бюджету, виключно за особливою процедурою та у строки, визначені цим Кодексом.».
 
Відхилено    
43. 4. У другому реченні частини дев’ятої статті 13 слова «у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та розміщення» замінити словами «у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, розміщення», а після слів «відповідне право» доповнити словами «, та розміщення на рахунках банків, в тому числі іноземних, коштів кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних банків, міжнародних фінансових організацій, іноземних кредитних установ та фондів, допомоги Європейського Союзу (крім розміщення в іноземних банках), урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
-38- Іщейкін К.Є.
У пункті 4 розділу І /щодо змін до ч.9 ст.13 Кодексу/ слова «після слів «відповідне право» доповнити словами «, та розміщення на рахунках банків, в тому числі іноземних, коштів кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних банків, міжнародних фінансових організацій, іноземних кредитних установ та фондів, допомоги Європейського Союзу (крім розміщення в іноземних банках), урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»« замінити словами і цифрами «також доповнити словами і цифрами «та розміщення на рахунках банків (у тому числі іноземних) надходжень, визначених пунктом 1 частини третьої статті 15, пунктом 13 частини третьої статті 29 та пунктом 12 частини першої статті 69-1 цього Кодексу, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України». /техніко-юридичне уточнення викладу для однозначного тлумачення норм з урахуванням висновку ГНЕУ/
 
Враховано в уточненій редакції /виключено слова « (у тому числі іноземних)»/  6. У другому реченні частини дев’ятої статті 13 слова «у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та розміщення» замінити словами «у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, розміщення» та доповнити словами та цифрами «та розміщення на рахунках банків надходжень, визначених пунктом 1 частини третьої статті 15, пунктом 13 частини третьої статті 29 та пунктом 12 частини першої статті 69-1 цього Кодексу, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
    -39- Левченко Ю.В.
Пункт 4 розділу 1 законопроекту № 8044 виключити.
 
Відхилено    
44. 5. Частину першу статті 14 доповнити абзацами такого змісту:
 
   7. Частину першу статті 14 доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
 
45. «Дефіцит державного бюджету, що встановлюється Бюджетною декларацією, не може перевищувати 3 відсотків обсягу прогнозного номінального валового внутрішнього продукту України.
 
-40- Іщейкін К.Є.
Абзаци 2 і 3 пункту 5 розділу І /щодо змін до ч.1 ст.14 Кодексу/ викласти в такій редакції:
«Визначений Бюджетною декларацією показник дефіциту державного бюджету на кожен рік середньострокового періоду не може перевищувати 3 відсотки прогнозного номінального обсягу валового внутрішнього продукту України на відповідний рік.
Граничний обсяг дефіциту державного бюджету, визначений законом про Державний бюджет України, не може перевищувати визначений Бюджетною декларацією показник дефіциту державного бюджету на відповідний бюджетний період». /техніко-юридичне уточнення викладу/
 
Враховано   «Визначений Бюджетною декларацією показник дефіциту державного бюджету на кожен рік середньострокового періоду не може перевищувати 3 відсотки прогнозного номінального обсягу валового внутрішнього продукту України на відповідний рік.
 
46. Граничний обсяг дефіциту державного бюджету, що встановлюється законом про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, не може перевищувати дефіцит, визначений у Бюджетній декларації на відповідний бюджетний період.».
 
-41- Левченко Ю.В.
Абзац 3 пункту 5 розділу 1 законопроекту № 8044 доповнити словами «та величини загального обсягу капітальних видатків, врахованих у державному бюджеті на відповідний бюджетний період».
 
Відхилено   Граничний обсяг дефіциту державного бюджету, визначений законом про Державний бюджет України, не може перевищувати визначений Бюджетною декларацією показник дефіциту державного бюджету на відповідний бюджетний період».
 
47. 6. Пункт 1 частини третьої статті 15 викласти в такій редакції:
 
   8. Пункт 1 частини третьої статті 15 викласти в такій редакції:
 
48. «1) кредити (позики), що залучаються державою від іноземних держав, іноземних банків, міжнародних фінансових організацій, іноземних кредитних установ та фондів для реалізації інвестиційних проектів; «.
 
-42- Іщейкін К.Є.
В абзаці 2 пункту 6, підпункті 2 пункту 7, абзаці 2 пункту 29 розділу І /щодо змін до п.1 ч.3 ст.15, ч.2 ст.16 Кодексу/ слова «іноземних держав, іноземних банків, міжнародних фінансових організацій, іноземних кредитних установ та фондів» замінити словами «іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій» /техніко-юридичне уточнення з урахуванням висновку ГНЕУ/. У зв’язку з цим та з метою узгодження правових норм необхідно:
1) пункт 18 розділу І /щодо змін до п.3 ч.2 ст.30 Кодексу/ викласти в такій редакції:
«18. У пункті 3 частини другої статті 30 слова «іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій» замінити словами «іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій»;
2) в абзаці 3 підпункту 1 пункту 25 розділу І /щодо змін до ч.2 ст.35 Кодексу/ слова «іноземними державами, міжнародними фінансовими організаціями, іноземними банками, іноземними кредитними установами та фондами» замінити словами «іноземними державами, іноземними фінансовими установами і міжнародними фінансовими організаціями»;
3) пункт 29 розділу І /щодо змін до п.10 ч.1 ст.40 Кодексу/ викласти в такій редакції:
«29. У пункті 10 частини першої статті 40 слова «іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій» замінити словами «іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій»;
4) підпункт 3 пункту 30 розділу І /щодо змін до ч.2 ст.43 Кодексу/ викласти в такій редакції:
«3) у частині другій слова «а також» виключити, а після слів «благодійні внески та гранти» доповнити словами «а також коштів бюджету, отриманих як надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, та як кредити (позики), залучені державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій»;
5) абзаци 3 і 4 підпункту 2 пункту 33 розділу І /щодо змін до ч.2 ст.48 Кодексу/ замінити абзацом такого змісту:
«в абзаці другому слова «іноземних держав, банків, міжнародних фінансових організацій» замінити словами «іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій»;
6) пункт 46 розділу І /щодо змін до ст.109 Кодексу/ доповнити новим положенням такого змісту:
«у пункті 6 частини першої слова «іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій» замінити словами «іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій».
 
Враховано   «1) кредити (позики), що залучаються державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів».
 
49. 7. У статті 16:
 
   9. У статті 16:
 
50. 1) в абзаці першому частини першої слово «законом» замінити словами «додатком до закону»;
 
-43- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Підпункт 1 пункту 7 розділу І законопроекту № 8044 виключити.
 
Враховано      
    -44- Іщейкін К.Є.
Підпункт 1 пункту 7 розділу І /щодо змін до ч.1 ст.16 Кодексу/ виключити. /недоцільно вносити запропоновані зміни, оскільки додатки до закону є невід’ємною частиною закону/
 
Враховано    
51. 2) перше речення частини другої викласти в такій редакції: «Кредити (позики) від іноземних держав, іноземних банків, міжнародних фінансових організацій, іноземних кредитних установ та фондів для реалізації інвестиційних проектів залучаються державою на підставі міжнародних договорів України і відносяться до державних зовнішніх запозичень.»;
 
   1) перше речення частини другої викласти в такій редакції: «Кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів залучаються державою на підставі міжнародних договорів України і відносяться до державних зовнішніх запозичень»;
 
52. 3) доповнити статтю частиною десятою такого змісту:
 
   2) доповнити частиною десятою такого змісту:
 
53. «10. Стратегія управління державним боргом на середньостроковий період формується з урахуванням показників, визначених Бюджетною декларацією та законом про Державний бюджет України. Стратегія затверджується Міністерством фінансів України у місячний строк з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України.».
 
-45- Денисенко В.І.
Абзац 2 підпункту 3 пункту 7 розділу І законопроекту № 8044 викласти у наступній редакції:
«10. Стратегія управління державним боргом на середньостроковий період формується з урахуванням показників, визначених Бюджетною декларацією та законом про Державний бюджет України. Стратегія розробляється Міністерством фінансів України та затверджується Кабінетом Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України».
 
Враховано   «10. Стратегія управління державним боргом на середньостроковий період формується з урахуванням показників, визначених Бюджетною декларацією та законом про Державний бюджет України. Стратегія розробляється Міністерством фінансів України та затверджується Кабінетом Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України».
 
    -46- Іщейкін К.Є.
В абзаці 2 підпункту 3 пункту 7 розділу І /щодо доповнення ст.16 Кодексу новою ч.10/ слова «Міністерством фінансів України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України». /зважаючи на великий обсяг державного боргу і значні обсяги погашення боргових зобов’язань протягом останніх років та вплив таких показників на макроекономічну ситуацію, відповідний стратегічний документ має затверджуватися Урядом, як і в чинній ст.21 Кодексу/
 
Враховано в уточненій редакції /слова «затверджується Міністерством фінансів України» замінено словами «розробляється Міністерством фінансів України та затверджується Кабінетом Міністрів України»/   
    -47- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац другий підпункту 3 пункту 7 розділу І законопроекту № 8044 замінити абзацами такого змісту:
«10. Стратегія управління державним боргом на середньостроковий період формується з урахуванням показників, визначених Бюджетною декларацією та законом про Державний бюджет України. Стратегія розробляється Міністерством фінансів України і схвалюється Кабінетом Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України та у триденний строк подається до Верховної Ради.
Народні депутати розробляють свої пропозиції до Стратегії управління державним боргом і подають їх до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, у п’ятиденний строк з дня надходження Стратегії до Верховної Ради.
Комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, за результатами розгляду пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи, що надійшли, у п’ятнадцятиденний строк з дня надходження Стратегії до Верховної Ради готує проект постанови щодо Стратегії управління державним боргом, який містить враховані комітетом пропозиції суб'єктів права законодавчої ініціативи до Стратегії. Проект постанови щодо Стратегії разом з таблицею пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи надаються народним депутатам не пізніш як за два дні до розгляду зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради.
Верховна Рада розглядає питання щодо Стратегії управління державним боргом протягом тижня, відведеного для пленарних засідань Верховної Ради, який є найближчим після реалізації процедур, передбачених абзацами другим та третім цієї частини. З доповіддю виступає член Кабінету Міністрів України, відповідальний за формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики, та голова комітету Верховної Ради, до предмета відання якого належать питання бюджету. За письмовою пропозицією, внесеною на пленарному засіданні не менш як двома депутатськими фракціями (депутатськими групами), або не менш як однією третиною народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, на пленарному засіданні з доповіддю щодо Стратегії управління державним боргом заслуховується Прем’єр-міністр України.
За результатами розгляду цього питання Верховна Рада приймає постанову щодо Стратегії управління державним боргом.
Пропозиції суб'єктів права законодавчої ініціативи до Стратегії управління державним боргом, відхилені комітетом Верховної Ради, до предмета відання якого належать питання бюджету, у разі якщо вони підтримані щонайменше як сорока п’ятьма народними депутатами України, є обов’язковими для розгляду Кабінетом Міністрів України.
Верховна Рада України відповідно до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України», може офіційно запросити або вимагати присутності на пленарному засіданні Верховної Ради України для заслуховування члена Кабінету Міністрів України, відповідального за формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики стосовно стану розгляду Кабінетом Міністрів України пропозицій, вказаних в абзаці шостому цієї частини.».
 
Відхилено    
54. 8. У статті 17:
 
   10. У статті 17:
 
55. 1) частину першу викласти в такій редакції:
 
   1) частину першу викласти в такій редакції:
 
56. «1. Державні гарантії можуть надаватися виключно у межах і за напрямами, що визначені законом про Державний бюджет України, на підставі:
 
   «1. Державні гарантії можуть надаватися виключно у межах і за напрямами, що визначені законом про Державний бюджет України, на підставі:
 
57. рішення Кабінету Міністрів України для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання - резидентів України;
 
   рішення Кабінету Міністрів України – для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання - резидентів України;
 
58. міжнародних договорів України для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання - резидентів України.
 
   міжнародних договорів України – для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання - резидентів України.
 
59. За дорученням Кабінету Міністрів України відповідні правочини щодо його рішень вчиняє Міністр фінансів України.»;
 
   За дорученням Кабінету Міністрів України відповідні правочини щодо його рішень вчиняє Міністр фінансів України»;
 
60. 2) абзац другий частини третьої після слів «обсяг гарантійних зобов’язань та порядок їх виконання» доповнити словами «; права та обов’язки гаранта та кредитора»;
 
   2) абзац другий частини третьої після слів «обсяг гарантійних зобов’язань та порядок їх виконання» доповнити словами «права та обов’язки гаранта і кредитора»;
 
61. 3) частину дев’яту після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:
 
-48- Іщейкін К.Є.
У підпункті 3 пункту 8 розділу І /щодо змін до ч.9 ст.17 Кодексу/: в абзаці першому слова «після абзацу першого доповнити новими абзацами» замінити словами «доповнити абзацами третім і четвертим», а абзац четвертий виключити. /техніко-юридичні правки/
 
Враховано   3) частину дев’яту доповнити абзацами третім і четвертим такого змісту:
 
62. «У разі порушення справи про банкрутство суб’єкта господарювання простроченою заборгованістю вважаються всі планові платежі з повернення кредиту (позики) на момент порушення справи.
 
   «У разі порушення справи про банкрутство суб’єкта господарювання простроченою заборгованістю вважаються всі планові платежі з повернення кредиту (позики) на момент порушення справи.
 
63. У разі надання державної (місцевої) гарантії для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання органи доходів і зборів стягують всю суму простроченої заборгованості за таким кредитом (позикою) з подальшим перерахуванням кредитору частини стягнутої суми, пропорційної негарантованій частині зобов’язань за кредитом (позикою).».
 
   У разі надання державної (місцевої) гарантії для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання органи доходів і зборів стягують всю суму простроченої заборгованості за таким кредитом (позикою) з подальшим перерахуванням кредитору частини стягнутої суми пропорційно до негарантованої частини зобов’язань за кредитом (позикою)».
 
64. У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;
 
      
65. 4) доповнити статтю частиною шістнадцятою такого змісту:
 
-49- Іщейкін К.Є.
Підпункт 4 пункту 8 розділу І /щодо доповнення ст.17 Кодексу новою ч.16/ виключити. /врегулювання цього питання передбачено у законопроекті № 9084/
 
Враховано      
66. «16. Забороняється надання державних (місцевих) гарантій суб’єкту господарювання, який має прострочену заборгованість за гарантованим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) кредитом (позикою) або має іншу заборгованість з погашення раніше отриманої позики, кредиту банку та перед державним (місцевим) бюджетом зі сплати обов’язкових платежів.».
 
-50- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац другий підпункту 4 пункту 8 розділу І законопроекту № 8044 викласти в такій редакції:
«16. Забороняється надання державних (місцевих) гарантій суб’єкту господарювання, який має прострочену заборгованість за гарантованим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) кредитом (позикою) або має іншу заборгованість з погашення раніше отриманої позики, кредиту банку, або має заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом зі сплати передбачених законом податків та зборів (обов’язкових платежів).».
 
Відхилено      
67. 9. У статті 18:
 
   11. У статті 18:
 
68. 1) частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
   1) частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
69. «Граничний обсяг надання державних гарантій не може перевищувати 3 відсотки доходів загального фонду державного бюджету.»;
 
-51- Іщейкін К.Є.
В абзаці 2 підпункту 1 пункту 9 розділу І /щодо змін до ч.1 ст.18 Кодексу/ слово «доходів» замінити словами «планових доходів». /техніко-юридичне уточнення викладу/
 
Враховано   «Граничний обсяг надання державних гарантій не може перевищувати 3 відсотки планових доходів загального фонду державного бюджету»;
 
70. 2) в абзаці першому частини третьої слово «індикативного» виключити, а слова і цифри «прогнозом відповідного місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до частини четвертої статті 21» замінити словами і цифрами «відповідно до показників місцевого фінансового плану на наступні за плановим два бюджетні періоди, схваленого відповідно до статті 75-1».
 
-52- Іщейкін К.Є.
У підпункту 2 пункту 9 розділу І /щодо змін до ч.3 ст.18 Кодексу/ слова «місцевого фінансового плану на наступні за плановим два бюджетні періоди, схваленого» замінити словами «на наступні за плановим два бюджетні періоди у прогнозі відповідного місцевого бюджету, схваленому». Поряд з тим, для узгодження правових норм потрібно доповнити розділ І пунктами такого змісту:
«__. У другому реченні частини п’ятої статті 71 слова «індикативні» і «на наступні за плановим два бюджетні періоди» виключити.
___ У пункті 4 частини першої статті 105 слова «прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди» замінити словами «прогнозу місцевого бюджету».».
/техніко-юридичні уточнення і доповнення з урахуванням інших пропозицій/.
 
Враховано   2) в абзаці першому частини третьої слово «індикативного» виключити, а слова і цифри «прогнозом відповідного місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до частини четвертої статті 21» замінити словами і цифрами «відповідно до показників на наступні за плановим два бюджетні періоди у прогнозі відповідного місцевого бюджету, схваленому відповідно до статті 75-1».
 
71. 10. Частину першу статті 19 викласти в такій редакції:
 
-53- Іщейкін К.Є.
Пункт 10 розділу І /щодо змін до ч.1 ст.19 Кодексу/ викласти в такій редакції:
«10. Частину першу статті 19 доповнити пунктом 1 такого змісту:
«1) складання та розгляд Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету) і прийняття рішення щодо них».
У зв’язку з цим пункти 1-4 вважати відповідно пунктами 2-5».
/для забезпечення завершеності нової стадії бюджетного процесу/
 
Враховано частково /в частині викладу редакції п.1 ч.1 ст.19 Кодексу/  12. Частину першу статті 19 викласти в такій редакції:
 
72. «1. Стадіями бюджетного процесу визнаються:
 
   «1. Стадіями бюджетного процесу визнаються:
 
73. 1) складання та схвалення Бюджетної декларації (місцевого фінансового плану);
 
   1) складання та розгляд Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету) і прийняття рішення щодо них;
 
74. 2) складання проектів бюджетів;
 
   2) складання проектів бюджетів;
 
75. 3) розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет);
 
   3) розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет);
 
76. 4) виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет);
 
   4) виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет);
 
77. 5) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.».
 
-54- Левченко Ю.В.
Пункт 10 розділу 1 законопроекту № 8044 доповнити новим абзацом наступного змісту:
«6) оцінка виконання бюджету та досягнення стратегічних цілей.»
 
Відхилено   5) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього».
 
78. 11. У статті 20:
 
   13. У статті 20:
 
79. 1) частину третю викласти в такій редакції:
 
   1) частину третю викласти в такій редакції:
 
80. «3. Бюджетні програми формуються головними розпорядниками бюджетних коштів на підставі стратегічних планів діяльності.»;
 
-55- Іщейкін К.Є.
Абзац 2 підпункту 1 пункту 11 розділу І /щодо змін до ч.3 ст.20 Кодексу/ викласти в такій редакції:
«3. Бюджетні програми формуються головними розпорядниками бюджетних коштів під час підготовки пропозицій до Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету) та складанні бюджетного запиту з урахуванням планів діяльності на середньостроковий період, прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку, державних цільових програм». /наразі законодавчо не унормовано розробку стратегічних планів діяльності, а бюджетні програми мають формуватися також з урахуванням програмних документів/
 
Враховано в уточненій редакції /виключено слова «державних цільових програм»/  «3. Бюджетні програми формуються головними розпорядниками бюджетних коштів під час підготовки пропозицій до Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету) та складання бюджетного запиту з урахуванням планів діяльності на середньостроковий період, прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку»;
 
81. 2) друге речення абзацу першого частини четвертої викласти в такій редакції: «Відповідальним виконавцем бюджетних програм може бути головний розпорядник бюджетних коштів - за бюджетними програмами, виконання яких здійснюється його апаратом або структурним підрозділом, яким забезпечується діяльність такого головного розпорядника, чи розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, який забезпечує та/або координує виконання бюджетних програм у системі головного розпорядника.»;
 
-56- Іщейкін К.Є.
Підпункт 2 пункту 11 розділу І /щодо змін до ч.4 ст.20 Кодексу/ викласти в такій редакції:
«2) у другому реченні абзацу першого частини четвертої слова «виконує бюджетні програми» замінити словами «забезпечує виконання бюджетних програм». /визначення головного розпорядника відповідальним виконавцем бюджетних програм не потребує додаткового унормування/
 
Враховано   2) у другому реченні абзацу першого частини четвертої слова «виконує бюджетні програми» замінити словами «забезпечує виконання бюджетних програм»;
 
82. 3) частину п’яту викласти в такій редакції:
 
   3) частину п’яту викласти в такій редакції:
 
83. «5. Результативні показники бюджетної програми використовуються для оцінки ефективності бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів і включають кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення цілей головного розпорядника бюджетних коштів, визначених стратегічним планом діяльності, та мети бюджетної програми, виконання завдань бюджетної програми, ефективність реалізації головним розпорядником бюджетних коштів державної політики у сферах діяльності (галузях), висвітлюють обсяг і якість надання державних послуг.
 
-57- Іщейкін К.Є.
В абзаці 2 підпункту 3 пункту 11 розділу І /щодо змін до абз.1 ч.5 ст.20 Кодексу/ слова «ступінь досягнення цілей головного розпорядника бюджетних коштів, визначених стратегічним планом діяльності, та мети бюджетної програми, виконання завдань бюджетної програми, ефективність реалізації головним розпорядником бюджетних коштів державної політики у сферах діяльності (галузях), висвітлюють обсяг і якість надання державних послуг» замінити словами «ступінь досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, досягнення мети бюджетної програми, виконання завдань бюджетної програми, висвітлюють обсяг і якість надання гарантованих послуг». /техніко-юридичне уточнення викладу/
 
Враховано в уточненій редакції /слово «гарантованих» замінено словом «публічних»/  «5. Результативні показники бюджетної програми використовуються для оцінки ефективності бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів і включають кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, досягнення мети бюджетної програми, виконання завдань бюджетної програми, висвітлюють обсяг і якість надання публічних послуг.
 
84. Перелік результативних показників щодо кожної бюджетної програми розробляється головними розпорядниками бюджетних коштів згідно з нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України.
 
   Перелік результативних показників щодо кожної бюджетної програми розробляється головними розпорядниками бюджетних коштів згідно з нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України.
 
85. Результативні показники бюджетної програми мають підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.
 
   Результативні показники бюджетної програми мають підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку»;
 
86. Напрями використання коштів за бюджетною програмою визначаються головним розпорядником бюджетних коштів з урахуванням державних послуг, що надаються ним в межах бюджетної програми, та рішень Кабінету Міністрів України, прийнятих відповідно до частини сьомої цієї статті.»;
 
-58- Іщейкін К.Є.
Абзац 5 підпункту 3 пункту 11 розділу І /щодо доповнення ч.5 ст.20 Кодексу новим абз.4/ виключити /відповідне питання не потребує законодавчого унормування з урахуванням положень ч.7 ст.20 Кодексу/
 
Враховано      
87. 4) у частині шостій:
 
-59- Іщейкін К.Є.
У підпункті 4 пункту 11 розділу І /щодо змін до ч.6 ст.20 Кодексу/: абзац 3 виключити, а абзац 5 викласти в такій редакції:
«Абзац другий викласти в такій редакції:
«Результати оцінки ефективності бюджетних програм (включаючи висновки органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, та висновки Рахункової палати) є підставою для прийняття рішень про внесення в установленому порядку змін до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду, відповідних пропозицій до проекту бюджету на плановий бюджетний період та Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету), включаючи зупинення реалізації відповідних бюджетних програм». /оцінку ефективності бюджетних програм мають здійснювати не лише головні розпорядники коштів, а й інші учасники бюджетного процесу (насамперед Уряд, Мінфін, Рахункова палата та інші контролюючі органи), при цьому результати такої оцінки мають обов’язково використовуватися при прийнятті управлінських рішень/
 
Враховано в уточненій редакції /додатково доповнено пп.4 п.11 положенням такого змісту: «у третьому реченні абзацу першого слова «оцінки ефективності бюджетних програм» замінити словами «здійснення оцінки ефективності бюджетних програм головними розпорядниками бюджетних коштів» та внесено техніко-юридичні правки для узгодження з ч.1 ст.11 Кодексу/  4) у частині шостій:
 
88. в абзаці першому:
 
   в абзаці першому:
 
89. у першому реченні слова «його учасники» замінити словами «головні розпорядники бюджетних коштів»;
 
-60- Левченко Ю.В.
Абзац 3 підпункту 4 пункту 11 розділу 1 законопроекту № 8044 виключити.
 
Враховано      
90. друге речення після слів «Оцінка ефективності бюджетних програм здійснюється на підставі» доповнити словами «даних моніторингу, «;
 
   друге речення після слів «Оцінка ефективності бюджетних програм здійснюється на підставі» доповнити словами «даних моніторингу»;
у третьому реченні слова «оцінки ефективності бюджетних програм» замінити словами «здійснення оцінки ефективності бюджетних програм головними розпорядниками бюджетних коштів»;
 
91. абзац другий виключити;
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
«Результати оцінки ефективності бюджетних програм (включаючи висновки органів виконавчої влади, уповноважених на проведення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, та висновки Рахункової палати) є підставою для прийняття рішень про внесення в установленому порядку змін до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду, відповідних пропозицій до проекту бюджету на плановий бюджетний період та Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету), включаючи зупинення реалізації відповідних бюджетних програм»;
 
92. 5) частину сьому викласти в такій редакції:
 
-61- Іщейкін К.Є.
Підпункт 5 пункту 11, абзаци 8, 9 і 12 підпункту 2 пункту 13, підпункт 2 пункту 31, підпункт 2 пункту 49, пункт 51 розділу І /щодо змін до ч.7 ст.20, п.5 і п.6 ч.5 ст.22, п.2 ч.1 ст.46, п.16-1 ч.1 ст.116, ч.1 ст.119 Кодексу/ виключити. /на даний час застосування порядків використання бюджетних коштів є виправданим в умовах розвитку ПЦМ, упорядкування переліку бюджетних програм та вимог до їх визначення, забезпечуючи належне нормативно-правове унормування виконання бюджетних програм/
 
Враховано в уточненій редакції /пп.5 п.11 викладено у такій редакції: «у частині сьомій: в абзаці першому: у першому реченні слова «та забезпечують їх затвердження у терміни, визначені Кабінетом Міністрів України» замінити словами « (в тому числі за бюджетними програмами, вперше визначеними законом про Державний бюджет України) та забезпечують їх затвердження протягом 30 днів з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України»; друге речення після слів «За рішенням Кабінету Міністрів України» доповнити словами « (у формі протокольного рішення)»; абзац другий виключити»/  5) у частині сьомій:
в абзаці першому:
у першому реченні слова «та забезпечують їх затвердження у терміни, визначені Кабінетом Міністрів України» замінити словами « (в тому числі за бюджетними програмами, вперше визначеними законом про Державний бюджет України) та забезпечують їх затвердження протягом 30 днів з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України»;
друге речення після слів «За рішенням Кабінету Міністрів України» доповнити словами « (у формі протокольного рішення)»;
абзац другий виключити;
 
93. «7. За бюджетними програмами, які потребують нормативно-правового врегулювання суспільних відносин, пов’язаних з їх виконанням, у тому числі з надання державної підтримки з бюджету, головні розпорядники коштів державного бюджету розробляють проекти відповідних рішень Кабінету Міністрів України і подають йому у порядку, встановленому законодавством.»;
 
      
94. 6) в абзаці першому частини восьмої слово «спільно» замінити словами «за погодженням»;
 
   6) в абзаці першому частини восьмої слово «спільно» замінити словами «за погодженням»;
 
95. 7) частину дев’яту виключити;
 
-62- Іщейкін К.Є.
Підпункт 7 пункту 11 розділу І /щодо змін до ч.9 ст.20 Кодексу/ викласти в такій редакції:
«7) частину дев’яту викласти в такій редакції:
«9. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі передбачає застосування середньострокового бюджетного планування, в рамках якого здійснюється складання Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету)». /для забезпечення на законодавчому рівні поєднання ПЦМ із середньостроковим бюджетним плануванням/
 
Враховано   7) частину дев’яту викласти в такій редакції:
«9. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі передбачає застосування середньострокового бюджетного планування, в рамках якого здійснюється складання Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету)»;
 
96. 8) доповнити статтю частиною десятою такого змісту:
 
   8) доповнити частиною десятою такого змісту:
 
97. «10. Для забезпечення підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів може проводитись огляд видатків, що передбачає здійснення аналізу ефективності реалізації державної політики у відповідній сфері діяльності (галузі) та оцінки ефективності та доцільності видатків бюджету.
 
-63- Іщейкін К.Є.
Підпункт 8 пункту 11 розділу І /щодо доповнення ст.20 Кодексу новою ч.10/ викласти в такій редакції:
«10. Для забезпечення підвищення ефективності та результативності використання коштів державного бюджету за рішенням Кабінету Міністрів України проводяться огляди витрат державного бюджету.
Такі огляди передбачають здійснення аналізу ефективності реалізації державної політики у відповідній сфері діяльності за рахунок коштів державного бюджету в межах визначених бюджетних програм, а також оцінки ефективності, результативності та економічної доцільності відповідних витрат державного бюджету.
Організаційно-методологічні засади проведення таких оглядів визначаються Міністерством фінансів України.
До проведення таких оглядів залучаються представники Міністерства фінансів України, інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, а також представники Рахункової палати та незалежні експерти.
За результатами таких оглядів Кабінет Міністрів України приймає рішення, які є підставою для внесення в установленому порядку змін до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду, відповідних пропозицій до проекту державного бюджету на плановий бюджетний період та Бюджетної декларації, включаючи зупинення реалізації відповідних бюджетних програм».
У зв’язку з цим в абзаці 2 підпункту 1 пункту 25 та абзаці 2 підпункту 1 пункту 26 розділу І /щодо змін до ч.1 ст.35 і ч.1 ст.36 Кодексу/ слова «огляду видатків» замінити словами «огляду витрат державного бюджету».
/техніко-юридичне уточнення і деталізація відповідного положення з метою більш чіткого унормування порядку та наслідків здійснення таких оглядів/
 
Враховано в уточненій редакції /у запропонованій редакції ч.10 ст.20 абзац 4 виключено, а абзац 5 викладено в такій редакції: «За результатами таких оглядів Кабінет Міністрів України приймає рішення, які є підставою для внесення відповідних пропозицій до проекту державного бюджету на плановий бюджетний період та Бюджетної декларації»/  «10. Для забезпечення підвищення ефективності та результативності використання коштів державного бюджету за рішенням Кабінету Міністрів України проводяться огляди витрат державного бюджету. Такі огляди передбачають здійснення аналізу ефективності реалізації державної політики у відповідній сфері діяльності за рахунок коштів державного бюджету в межах визначених бюджетних програм, а також оцінки ефективності, результативності та економічної доцільності відповідних витрат державного бюджету.
Організаційно-методологічні засади проведення оглядів витрат державного бюджету визначаються Міністерством фінансів України.
За результатами таких оглядів Кабінет Міністрів України приймає рішення, що є підставою для внесення відповідних пропозицій до проекту державного бюджету на плановий бюджетний період та до Бюджетної декларації».
 
    -64- Денисенко А.П.
Частину 10 статті 20 викласти у новій редакції:
«для забезпечення підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів може проводитись аналіз видатків, що передбачає здійснення оцінки ефективності реалізації державної політики у відповідній сфері діяльності (галузі), ефективності, результативності та доцільності видатків бюджету. Рішення про проведення аналізу видатків та рішення за результатами такого аналізу приймає Кабінет Міністрів України».
 
Відхилено    
98. Рішення про організацію оглядів видатків та рішення за результатами таких оглядів приймає Кабінет Міністрів України.».
 
      
99. 12. Статтю 21 виключити.
 
   14. Статтю 21 виключити.
 
100. 13. У статті 22:
 
   15. У статті 22:
 
101. 1) у частині першій:
 
   1) у частині першій:
 
102. перше речення виключити;
 
   перше речення виключити;
 
103. у другому реченні слово «прав» замінити словом «повноважень»;
 
   у другому реченні слово «прав» замінити словом «повноважень»;
 
104. 2) у частині п’ятій:
 
   2) у частині п’ятій:
 
105. пункт 1 викласти в такій редакції:
 
   пункт 1 викласти в такій редакції:
 
106. «1) розробляє стратегічний план діяльності; «;
 
-65- Іщейкін К.Є.
Абзац 3 підпункту 2 пункту 13 розділу І /щодо змін до п.1 ч.5 ст.22 Кодексу/ викласти в такій редакції:
«1) розробляє план діяльності на середньостроковий період (включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних проектів) з урахуванням Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету), закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет), прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку, державних цільових програм»;
При цьому абзаци 4-6 підпункту 2 пункту 13 розділу І /щодо доповнення ч.5 ст.22 Кодексу п.1-1 і п.1-2/ виключити, а в абзаці 7 підпункту 2 пункту 13 розділу І /щодо змін до п.2 ч.5 ст.22 Кодексу/ слова « (місцевого фінансового плану) та стратегічного плану діяльності» замінити словами « (прогнозу місцевого бюджету) та плану діяльності на середньостроковий період».
Крім того, в інших положеннях законопроекту слова «стратегічний план діяльності» у всіх числах і відмінках замінити словами «план діяльності на середньостроковий період» у відповідному числі і відмінку.
/уточнення викладу відповідних положень у зв’язку з відсутністю законодавчого унормування стратегічних планів діяльності/
 
Враховано в уточненій редакції /слова «державних цільових програм» виключено/  «1) розробляє план діяльності на середньостроковий період (включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних проектів) з урахуванням Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету), закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет), прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку»;
 
    -66- Денисенко В.І.
Абзац 3 підпункту 2 пункту 13 розділу І законопроекту № 8044 викласти у наступній редакції:
«1) розробляє стратегічний план діяльності, спрямований на досягнення мети та цілей Програми діяльності Уряду, а також стратегічних та програмних документів Уряду у Порядку затвердженому Кабінетом Міністрів України; «.
 
Враховано частково / цей пункт доповнено словами «з урахуванням Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету), закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет), прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку»/   
107. доповнити частину пунктами 1-1 і 1-2- такого змісту:
 
      
108. «1-1) приводить стратегічний план діяльності у відповідність із Бюджетною декларацією та законом про Державний бюджет України;
 
      
109. 1-2) забезпечує підготовку інформації щодо цілей головного розпорядника бюджетних коштів, визначених стратегічним планом діяльності, та показників їх досягнення для подання її Міністерству фінансів України; «;
 
      
110. у пункті 2 слова «плану діяльності та індикативних прогнозних показників бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди» замінити словами «Бюджетної декларації (місцевого фінансового плану) та стратегічного плану діяльності»;
 
   у пункті 2 слова «плану діяльності та індикативних прогнозних показників бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди» замінити словами «Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету) та плану діяльності на середньостроковий період»;
 
111. пункт 5 викласти в такій редакції:
 
      
112. «5) розробляє проекти рішень Кабінету Міністрів України, передбачені частиною сьомою статті 20 цього Кодексу; «;
 
      
113. у пункті 6:
 
      
114. в абзаці першому слова «здійснює аналіз показників виконання бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), « виключити;
 
   в абзаці першому пункту 6 слова «здійснює аналіз показників виконання бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі) « виключити;
 
115. в абзаці третьому слова «, порядкам використання бюджетних коштів» виключити;
 
      
116. доповнити частину пунктом 6-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
 
117. «6-1) організовує та здійснює моніторинг виконання бюджетних програм та проводить оцінку їх ефективності; «;
 
   «6-1) організовує та здійснює моніторинг виконання бюджетних програм, здійснює оцінку їх ефективності»;
 
118. у пункті 7 слова «та оцінку ефективності бюджетних програм» виключити;
 
   у пункті 7 слова «та оцінку ефективності бюджетних програм» виключити;
 
119. 3) у частині шостій:
 
      
120. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   3) абзац перший частини шостої викласти в такій редакції:
 
121. «6. Розпорядник бюджетних коштів може уповноважити одержувача бюджетних коштів на виконання завдань, передбачених бюджетною програмою, та надати йому бюджетні асигнування в межах відповідних бюджетних асигнувань. Одержувач бюджетних коштів використовує кошти бюджету (на безповоротній чи поворотній основі) на підставі плану використання бюджетних коштів.»;
 
   «6. Розпорядник бюджетних коштів може уповноважити одержувача бюджетних коштів на виконання заходів, передбачених бюджетною програмою, шляхом доведення йому бюджетних асигнувань та надання відповідних коштів бюджету (на безповоротній чи поворотній основі). Одержувач бюджетних коштів використовує такі кошти відповідно до вимог бюджетного законодавства на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань».
 
122. в абзаці другому слово «заходів» замінити словом «завдань».
 
      
123. 14. У першому реченні частини шостої статті 23 слова «функцій або надання послуг» та «функцій чи послуг» замінити словами «завдань і функцій».
 
-67- Іщейкін К.Є.
Пункт 14 розділу І /щодо змін до ч.6 ст.23 Кодексу/ виключити. /відповідне питання передбачається врегулювати у законопроекті № 9084 при його доопрацюванні та узгодженні із законопроектом № 9000/
 
Враховано      
124. 15. У статті 24-1:
 
-68- Іщейкін К.Є.
Пункт 15 розділу І законопроекту /щодо змін до ст.24-1 Кодексу/ викласти в такій редакції:
«15. У статті 24-1:
1) в абзаці другому частини першої слова «проекту Державного бюджету України та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди» замінити словами «Бюджетної декларації та проекту Державного бюджету України»;
2) у другому реченні абзацу другого частини третьої слова «індикативного прогнозного обсягу коштів державного фонду регіонального розвитку» замінити словами «обсягу коштів державного фонду регіонального розвитку, визначеного Бюджетною декларацією». /техніко-юридичне уточнення викладу з урахування інших пропозицій до законопроекту/
 
Враховано   16. У статті 24-1:
 
125. 1) в абзаці другому частини першої після слів «При складанні» доповнити словами «Бюджетної декларації та», а слова «та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди» виключити;
 
   1) в абзаці другому частини першої слова «проекту Державного бюджету України та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди» замінити словами «Бюджетної декларації та проекту Державного бюджету України»;
 
126. 2) у другому реченні абзацу другого частини третьої слова «індикативного прогнозного» виключити, а після слів «державного фонду регіонального розвитку» доповнити словами «, визначеного у Бюджетній декларації, «.
 
-69- Яценко А.В.
Пункт 15 розділу І законопроекту № 8044 доповнити підпунктом 3) наступного змісту (стаття 24-1 Бюджетного кодексу України):
«3) доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Залишки розподілених коштів державного фонду регіонального розвитку на кінець бюджетного періоду за програмами (проектами) та/або заходами зберігаються на рахунках відповідних розпорядників бюджетних коштів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.»
 
Відхилено   2) у другому реченні абзацу другого частини третьої слова «індикативного прогнозного обсягу коштів державного фонду регіонального розвитку» замінити словами «обсягу коштів державного фонду регіонального розвитку, визначеного Бюджетною декларацією».
17. У частині третій статті 26:
в абзаці першому слова «закладах та у підвідомчих бюджетних установах» замінити словами «установах і на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління таких розпорядників бюджетних коштів»;
в абзаці другому слова «бюджетної установи та її підвідомчих установ» замінити словами «розпорядника бюджетних коштів і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління»;
абзац третій викласти в такій редакції:
«Внутрішнім аудитом є діяльність, спрямована на удосконалення системи управління, внутрішнього контролю, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності розпорядника бюджетних коштів і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, та яка передбачає надання незалежних висновків і рекомендацій. Для здійснення внутрішнього аудиту розпорядник бюджетних коштів в особі керівника утворює самостійний структурний підрозділ внутрішнього аудиту, що є підпорядкованим і підзвітним безпосередньо такому керівнику»;
абзац четвертий доповнити другим реченням такого змісту: «Організаційно-методологічні засади здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту визначаються Міністерством фінансів України, яке забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, у тому числі здійснює оцінку функціонування систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту».
 
    -70- Яценко А.В.
Розділ І законопроекту № 8044 доповнити пунктом 15-1 наступного змісту:
«15-1. Доповнити статтю 24-2 частиною шостою такого змісту:
«6. Залишки коштів державного дорожнього фонду на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних розпорядників бюджетних коштів та/або відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення."
 
Відхилено    
    -71- Денисенко В.І.
Розділ І законопроекту доповнити пунктами такого змісту:
«__. У частині третій статті 26:
в абзаці першому слова «закладах та у підвідомчих бюджетних установах» замінити словами «установах і в підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління таких розпорядників бюджетних коштів»;
в абзаці другому слова «бюджетної установи та її підвідомчих установ» замінити словами «розпорядника бюджетних коштів і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління»;
абзац третій викласти в такій редакції:
«Внутрішнім аудитом є діяльність, спрямована на удосконалення системи управління, внутрішнього контролю, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності розпорядника бюджетних коштів і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, та яка передбачає надання незалежних висновків і рекомендацій. Для здійснення внутрішнього аудиту розпорядник бюджетних коштів в особі керівника утворює самостійний структурний підрозділ внутрішнього аудиту, що підпорядкований і підзвітний безпосередньо такому керівнику»;
абзац четвертий доповнити реченням такого змісту: «Організаційно-методологічні засади здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту визначаються Міністерством фінансів України, яке забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, у тому числі дає оцінку функціонування систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту».
__. В абзаці другому частини першої статті 111 слова «визначає основні організаційно-методичні засади та дає оцінку функціонуванню систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту» виключити.».
 
Враховано    
127. 16. У частині першій статті 27:
 
-72- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Пункт 16 розділу І законопроекту № 8044 виключити.
 
Враховано      
    -73- Левченко Ю.В.
Пункту 16 розділу1 законопроекту № 8044 виключити.
 
Враховано    
    -74- Іщейкін К.Є.
Пункт 16 розділу І /щодо змін до ч.1 ст.27 Кодексу/ виключити. /у запропонованих змінах виключається необхідність обґрунтування впливу відповідних законодавчих змін на поточний рік (що також зазначено у висновку ГНЕУ), при цьому не уточнено ч.2 ст.27 Кодексу щодо здійснення оцінки впливу на відповідний період в експертному висновку/
 
Враховано    
128. 1) перше речення після слів «зміни показників бюджету» доповнити словами «у середньостроковому періоді»;
 
      
129. 2) друге речення після слів «збільшення витрат бюджету» доповнити словами «у середньостроковому періоді».
 
      
130. 17. У статті 28:
 
-75- Іщейкін К.Є.
Пункт 17 розділу І /щодо змін до ст.28 Кодексу/ доповнити новим підпунктом такого змісту:
«_) частину першу після абзацу другого доповнити пунктом 1 такого змісту:
«1) Бюджетної декларації разом з фінансово-економічним обґрунтуванням».
У зв’язку з цим пункти 1-5 та абзаци третій - восьмий вважати відповідно пунктами 2-6 та абзацами четвертим - дев’ятим».
/з метою забезпечення доступності такого документу для широкого обговорення серед громадськості/
 
Враховано в уточненій редакції /слова «фінансово-економічним обґрунтуванням» замінено словами «відповідними інформаційно-аналітичними матеріалами»/  18. У статті 28:
1) пункт 1 частини першої замінити двома пунктами такого змісту:
«1) Бюджетної декларації разом з відповідними інформаційно-аналітичними матеріалами;
1-1) проекту закону про Державний бюджет України».
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
 
131. 1) в абзаці другому частини другої слова «, включаючи інформацію про мету, завдання та очікувані результати, яких передбачається досягти при виконанні бюджетних програм, « виключити, а слова «три дні» замінити словами «три робочі дні»;
 
-76- Іщейкін К.Є.
У підпункті 1 пункту 17 розділу І /щодо змін до абз.2 ч.2 ст.28 Кодексу/ слова «слова «, включаючи інформацію про мету, завдання та очікувані результати, яких передбачається досягти при виконанні бюджетних програм, « виключити» замінити словами «слова «очікувані результати, яких передбачається досягти при виконанні бюджетних програм» замінити словами «результативні показники, яких передбачається досягти при виконанні бюджетних програм, а також інформацію про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів державного бюджету, і показники їх досягнення за результатами попереднього бюджетного періоду, очікувані у поточному бюджетному періоді та прогнозні на середньостроковий період». /доцільно зберегти вимоги щодо змістовного наповнення бюджетного запиту, який має бути оприлюднений, з доповненням щодо цілей державної політики в контексті інших положень законопроекту/
 
Враховано   2) у частині другій:
в абзаці другому слова «очікувані результати, яких передбачається досягти при виконанні бюджетних програм» замінити словами «результативні показники, яких передбачається досягти при виконанні бюджетних програм, а також інформацію про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів державного бюджету, і показники їх досягнення за результатами попереднього бюджетного періоду, очікувані у поточному бюджетному періоді та прогнозні на середньостроковий період», а слова «три дні» – словами «три робочі дні»;
 
132. 2) частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом третім такого змісту:
 
133. «Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів розміщують бюджетні запити на своїх офіційних сайтах або оприлюднюють їх у інший спосіб не пізніше ніж через три робочі дні після подання Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідній місцевій раді проекту рішення про місцевий бюджет.»;
 
-77- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац другий підпункту 2 пункту 17 розділу І законопроекту № 8044 викласти в такій редакції:
«Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів розміщують бюджетні запити на власних офіційних веб-сайтах (у разі їх відсутності - на офіційному веб-сайті Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради) не пізніше ніж через три робочі дні після подання Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідній місцевій раді проекту рішення про місцевий бюджет.».
 
Відхилено   «Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів розміщують бюджетні запити на своїх офіційних сайтах або оприлюднюють їх в інший спосіб не пізніше ніж через три робочі дні після подання Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідній місцевій раді проекту рішення про місцевий бюджет»;
 
134. 3) у частині п’ятій:
 
   3) у частині п’ятій:
 
135. абзаци третій - шостий замінити абзацами такого змісту:
 
   абзаци третій - шостий замінити сімома абзацами такого змісту:
 
136. «Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, в тому числі досягнення цілей головного розпорядника бюджетних коштів, визначених стратегічним планом діяльності, в межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня року, що настає за звітним, та публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації.
 
-78- Іщейкін К.Є.
В абзацах 3 і 5 підпункту 3 пункту 17, абзаці 37 пункту 22, абзаці 2 підпункту 1 пункту 37 розділу І /щодо змін до ч.5 ст.28, п.11 ч.7 нової редакції ст.33, п.15 ч.2 ст.61 Кодексу/ слова «цілей головного розпорядника бюджетних коштів, визначених стратегічним планом діяльності» і «цілей головних розпорядників коштів державного бюджету» у всіх відмінках і числах замінити відповідно словами «цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів» і «цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів державного бюджету» у відповідному відмінку та числі. /техніко-юридичне уточнення викладу/
 
Враховано   «Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня року, що настає за звітним, та публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації.
 
137. Головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах (головні розпорядники коштів місцевих бюджетів можуть оприлюднювати у інший спосіб відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»):
 
   Головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах (головні розпорядники коштів місцевих бюджетів можуть оприлюднювати в інший спосіб відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»):
 
138. інформацію про цілі головного розпорядника бюджетних коштів, визначені стратегічним планом діяльності, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня року, що настає за звітним;
 
   інформацію про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за звітний бюджетний період – до 15 березня року, що настає за звітним;
 
139. паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;
 
   паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) – протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;
 
140. звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період протягом трьох робочих днів після подання зведеної річної бюджетної звітності;
 
-79- Іщейкін К.Є.
В абзацах 7 і 9 підпункту 3 пункту 17 розділу І /щодо змін до ч.5 ст.28 Кодексу/ слово «зведеної» виключити. /для узгодження з бюджетною термінологією, яка застосовується у Кодексі/
 
Враховано   звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період – протягом трьох робочих днів після подання річної бюджетної звітності;
 
141. звіти про хід реалізації державних інвестиційних проектів, за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, один раз на півріччя (рік), до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом;
 
   звіти про хід реалізації державних інвестиційних проектів за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, – один раз на півріччя (рік), до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом;
 
142. результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період у двотижневий строк після подання зведеної річної бюджетної звітності.».
 
   результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період – у двотижневий строк після подання річної бюджетної звітності».
 
143. У зв’язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами десятим і одинадцятим.
 
   У зв’язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами десятим і одинадцятим.
 
144. 18. Пункт 3 частини другої статті 30 викласти в такій редакції:
 
   19. У пункті 3 частини другої статті 30 слова «іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій» замінити словами «іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій».
 
145. «3) повернення кредитів до державного бюджету, наданих для реалізації інвестиційних проектів за рахунок кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних банків, міжнародних фінансових організацій, іноземних кредитних установ та фондів, якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет України.»;
 
      
146. 19. Назву глави 6 після слова «СКЛАДАННЯ» доповнити словами «БЮДЖЕТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ТА».
 
   20. Назву глави 6 після слова «Складання» доповнити словами «Бюджетної декларації та».
 
147. 20. Статтю 32 викласти в такій редакції:
 
   21. Статтю 32 викласти в такій редакції:
 
148. «Стаття 32. Організаційні засади складання Бюджетної декларації та проекту Державного бюджету України
 
   «Стаття 32. Організаційні засади складання Бюджетної декларації та проекту Державного бюджету України
 
149. 1. Кабінет Міністрів України розробляє Бюджетну декларацію та проект закону про Державний бюджет України.
 
   1. Кабінет Міністрів України розробляє Бюджетну декларацію та проект закону про Державний бюджет України.
 
150. 2. Міністерство фінансів України відповідає за складання Бюджетної декларації та проекту закону про Державний бюджет України, визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, які використовуються для підготовки Бюджетної декларації і розроблення проекту Державного бюджету України.».
 
   2. Міністерство фінансів України відповідає за складання Бюджетної декларації та проекту закону про Державний бюджет України, визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, що використовуються для розроблення Бюджетної декларації та проекту Державного бюджету України».
 
151. 21. Доповнити Кодекс статтею 32-1 такого змісту:
 
-80- Іщейкін К.Є.
У пункті 21 розділу І необхідно внести зміни до нової ст. 32-1 Кодексу, зокрема, щодо:
1) затвердження Кабінетом Міністрів України єдиного документу щодо узагальненої методології оцінки фіскальних ризиків та підготовки звітності щодо них на середньострокову перспективу /для систематизації нормативної бази та спрощення сприйняття даного питання/;
2) заміни терміну «звіт про фіскальні ризики, включаючи умовні зобов’язання і квазіфіскальні операції, та їх потенційний вплив на державний бюджет» терміном «інформація про фіскальні ризики (включаючи умовні зобов’язання і квазіфіскальні операції) та їх вплив на показники державного бюджету» (з внесенням відповідних змін до підпункту 8 пункту 28 розділу І щодо змін до ч.1 ст. 38 Кодексу) /оскільки такі дані не є звітними за своїм змістом у розумінні фактичних показників/;
3) виключення слів і цифр «та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків» у всіх відмінках /оскільки згідно із ч.2 ст.22 Господарського кодексу такі товариства належать до суб’єктів господарювання державного сектору економіки/;
4) заміни слів «органи соціального страхування, створені відповідно до закону» у всіх відмінках словами «фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» у відповідному відмінку /для узгодження з іншими нормами Кодексу щодо застосування відповідного терміну/;
5) перенесення ч.5 нової ст.32-1 Кодексу до глави 18 Кодексу щодо відповідальності та заходів впливу за вчинені порушення бюджетного законодавства /для дотримання структури Кодексу/;
6) упорядкування послідовності положень нової ст.32-1 Кодексу з відповідними техніко-юридичними правками.
 
Враховано частково /у ч.1 нової ст.32-1: в абз.2 слово «Методології» замінено словами «Організаційно-методологічні засади здійснення», абз.3 виключено; а також пункти 3 і 5 пропозиції не 1 /  22. Доповнити статтею 32-1 такого змісту:
 
152. «Стаття 32-1. Управління фіскальними ризиками
 
   «Стаття 32-1. Управління фіскальними ризиками
 
153. 1. З метою мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники державного бюджету Міністерство фінансів України здійснює управління фіскальними ризиками шляхом їх виявлення, оцінки, моніторингу та розробки заходів з їх мінімізації.
 
   1. З метою мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники державного бюджету Міністерство фінансів України здійснює управління фіскальними ризиками шляхом їх виявлення, оцінки, моніторингу та розроблення заходів з їх мінімізації.
 
154. Методології оцінки фіскальних ризиків затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   Організаційно-методологічні засади здійснення оцінки фіскальних ризиків затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
155. Міністерство фінансів України здійснює загальну оцінку фіскальних ризиків та їх впливу на державний бюджет у середньостроковому періоді та готує звіт про фіскальні ризики, включаючи умовні зобов’язання і квазіфіскальні операції, та їх потенційний вплив на державний бюджет у плановому бюджетному періоді. Звіт про фіскальні ризики оприлюднюється на офіційному сайті Міністерства фінансів України після його подання разом із проектом закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період Верховній Раді України.
 
   Міністерство фінансів України здійснює загальну оцінку фіскальних ризиків та їх впливу на показники державного бюджету у середньостроковому періоді та готує інформацію про фіскальні ризики (включаючи умовні зобов’язання і квазіфіскальні операції) та їх вплив на показники державного бюджету у плановому бюджетному періоді. Інформація про фіскальні ризики оприлюднюється на офіційному сайті Міністерства фінансів України після подання проекту закону про Державний бюджет України до Верховної Ради України.
 
156. Звіт про фіскальні ризики, включаючи умовні зобов’язання і квазіфіскальні операції, та їх потенційний вплив на державний бюджет у плановому бюджетному періоді готується у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
      
157. 2. Для реалізації повноважень, визначених в абзаці першому частини першої цієї статті, Міністерство фінансів України:
 
   2. Для реалізації повноважень, визначених абзацом першим частини першої цієї статті, Міністерство фінансів України:
 
158. 1) одержує безоплатно від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів соціального страхування, створених відповідно до закону, фінансових установ, суб’єктів господарювання державного сектору економіки та господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків:
 
   1) одержує безоплатно від центральних і місцевих органів виконавчої влади, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, фінансових установ, суб’єктів господарювання державного сектору економіки та господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків:
 
159. фінансові звіти, дані та іншу інформацію, необхідну для проведення оцінки фіскальних ризиків;
 
   фінансові звіти, дані та іншу інформацію, необхідну для здійснення оцінки фіскальних ризиків;
 
160. письмові пояснення з питань, які постають під час оцінки фіскальних ризиків;
 
   письмові пояснення з питань, які постають під час оцінки фіскальних ризиків;
 
161. 2) надає суб’єктам, визначеним у пункті 1 цієї частини, обов’язкові для розгляду рекомендації щодо заходів, які необхідно їм вжити з метою мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники державного бюджету, а також отримує від вказаних суб’єктів інформацію про розгляд таких рекомендацій та стан їх реалізації.
 
   2) надає суб’єктам, визначеним у пункті 1 цієї частини статті, обов’язкові для розгляду рекомендації щодо заходів, яких необхідно вжити для мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники державного бюджету, а також отримує від зазначених суб’єктів інформацію про розгляд таких рекомендацій та стан їх реалізації.
 
162. Міністерство фінансів України має право направляти суб’єктам, визначеним у пункті 1 цієї частини, запити у письмовій формі на отримання інформації, вказаної у цій частині, із зазначенням строку розгляду таких запитів.
 
   Міністерство фінансів України має право направляти суб’єктам, визначеним у пункті 1 цієї частини статті, запити в письмовій формі на отримання інформації, зазначеної в цій частині статті, із зазначенням строку розгляду таких запитів.
 
163. 3. Центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи соціального страхування, створені відповідно до закону, фінансові установи, суб’єкти господарювання державного сектору економіки та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків:
 
   3. Суб’єкти, визначені у пункті 1 частини другої цієї статті:
 
164. 1) надають інформацію на запити Міністерства фінансів України відповідно до вимог частини другої цієї статті;
 
   1) надають інформацію на запити Міністерства фінансів України відповідно до вимог частини другої цієї статті;
 
165. 2) надають Міністерству фінансів України пропозиції щодо вжиття заходів, які можуть зменшити вплив фіскальних ризиків на показники державного бюджету;
 
   2) надають Міністерству фінансів України пропозиції щодо вжиття заходів, які можуть зменшити вплив фіскальних ризиків на показники державного бюджету;
 
166. 3) вживають заходи, спрямовані на попередження виникнення фіскальних ризиків та мінімізацію їх впливу на показники державного бюджету;
 
   3) вживають заходів, спрямованих на запобігання виникненню фіскальних ризиків та на мінімізацію їх впливу на показники державного бюджету;
 
167. 4) інформують Міністерство фінансів України про виявлені ними фіскальні ризики та надають пропозиції щодо заходів з їх мінімізації;
 
   4) інформують Міністерство фінансів України про виявлені ними фіскальні ризики та надають пропозиції щодо заходів з їх мінімізації;
 
168. 5) беруть участь у підготовці звіту про фіскальні ризики, включаючи умовні зобов’язання і квазіфіскальні операції, та їх потенційний вплив на державний бюджет у плановому бюджетному періоді відповідно до порядку підготовки такого звіту;
 
   5) беруть участь у підготовці інформації про фіскальні ризики (включаючи умовні зобов’язання і квазіфіскальні операції) та їх вплив на показники державного бюджету у плановому бюджетному періоді;
 
169. 6) беруть участь у робочих групах, комісіях, зустрічах з питань управління фіскальними ризиками.
 
   6) беруть участь у роботі робочих груп, комісій, у зустрічах з питань управління фіскальними ризиками.
 
170. 4. Міністерство фінансів України у випадку порушення суб’єктами, визначеними у пункті 1 частини другої цієї статті, виконання вимог частин другої та третьої цієї статті, інформує Кабінет Міністрів України для вжиття ним заходів відповідно до закону.
 
   4. Міністерство фінансів України у разі недотримання суб’єктами, визначеними у пункті 1 частини другої цієї статті, вимог частин другої і третьої цієї статті інформує Кабінет Міністрів України для вжиття ним заходів відповідно до закону.
 
171. 5. Центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи соціального страхування, створені відповідно до закону, фінансові установи, суб’єкти господарювання державного сектору економіки та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, за неподання, несвоєчасне подання Міністерству фінансів України інформації, необхідної для проведення оцінки фіскальних ризиків, невиконання вимог частини третьої цієї статті, несуть відповідальність згідно із законом.».
 
-81- Денисенко В.І.
Розділ ІІ законопроекту доповнити пунктом такого змісту /для узгодження норм у зв’язку з включенням до Бюджетного кодексу України нової статті 32-1 «Управління фіскальними ризиками»/:
«__) у Кодексі про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
а) доповнити статтею 164-19 такого змісту:
«Стаття 164-19. Порушення порядку подання інформації, необхідної для проведення оцінки фіскальних ризиків, та невжиття заходів у сфері управління фіскальними ризиками
Неподання, несвоєчасне подання посадовими особами центральних і місцевих органів виконавчої влади, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, фінансових установ, суб’єктів господарювання державного сектору економіки та господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, інформації, необхідної для проведення оцінки фіскальних ризиків, або подання завідомо недостовірної інформації центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Невжиття особами, зазначеними у частині першій цієї статті, передбачених законодавством заходів у сфері управління фіскальними ризиками, –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
б) у статті 221 цифри «164-5 – 164-18» замінити цифрами «164-5 – 164-19»;
в) доповнити статтею 244-22 такого змісту:
«Стаття 244-22. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову і бюджетну політику
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку подання інформації, необхідної для проведення оцінки фіскальних ризиків, та невжиттям передбачених законодавством заходів у сфері управління фіскальними ризиками (стаття 164-19).
Від імені центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, та уповноважені керівником посадові особи цього органу»;
г)в абзаці першому частини другої статті 255 цифри «222 - 244-21» замінити цифрами «222 - 244-22».
 
Враховано   5. Суб’єкти, визначені у пункті 1 частини другої цієї статті, за ненадання, несвоєчасне надання Міністерству фінансів України інформації, необхідної для здійснення оцінки фіскальних ризиків, недотримання вимог частини третьої цієї статті несуть відповідальність згідно із законом».
 
172. 22. Статтю 33 викласти в такій редакції:
 
-82- Іщейкін К.Є.
У пункті 22 розділу І необхідно внести зміни до нової редакції ст. 33 Кодексу (з техніко-юридичним уточненням її викладу), зокрема:
1) щодо заміни слів «стелі» і «сукупна стеля» у всіх відмінках і числах словами «граничні показники» у відповідному відмінку і числі з техніко-юридичним уточненням відповідних термінів та застосуванням відповідних слів у подібних термінах за змістом щодо видатків на оборону і безпеку, видатків на державні капітальні вкладення (з внесенням відповідних змін до нових ст. 33-1, 33-2 і 75-1 Кодексу); /термін «стеля» є побутовим і в законодавстві не використовується/
2) в абзаці 2 ч.1 нової редакції ст.33 Кодексу: у першому реченні слово «інформації» замінити словом «положень», а друге речення виключити; при цьому ч.6 нової редакції ст.33 Кодексу викласти в такій редакції:
«6. Кабінет Міністрів України не пізніше 1 червня року, що передує плановому, розглядає та схвалює Бюджетну декларацію (у вигляді нормативно-правового акту) і у триденний строк подає до Верховної Ради України разом з фінансово-економічним обґрунтуванням. Таке фінансово-економічне обґрунтування має містити детальні розрахунки і пояснення до положень і показників, визначених Бюджетною декларації (включаючи пояснення відмінностей від Бюджетної декларації, схваленої у попередньому році).
Розгляд Бюджетної декларації відбувається у Верховній Раді України за спеціальною процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради України»; /для узгодження з пропозиціями до ст.152 Регламенту ВРУ та унормування обов’язковості надання належного фінансово-економічного обґрунтування/
3) щодо передбачення у ч.3 нової редакції ст.33 Кодексу положень для Вищої ради правосуддя аналогічно положенням для РНБО;
4) щодо конкретизації у ч.3 і ч.4 нової редакції ст.33 Кодексу строків доведення Мінфіном відповідних матеріалів і показників та підготовки головними розпорядниками коштів пропозицій до Бюджетної декларації;
5) щодо передбачення у новій редакції ст.33 Кодексу положення про утворення консультативно-дорадчого органу при Кабінеті Міністрів України (насамперед, із залученням членів Кабінету Міністрів України, науковців та експертів) для узгодження бюджетної політики на різних етапах складання Бюджетної декларації; /з метою формування виваженої бюджетної політики у тісному зв’язку з визначеними у програмних документах пріоритетами розвитку держави/
6) щодо упорядкування у ч.7 нової редакції ст.33 Кодексу структури та складових частин Бюджетної декларації, зокрема, доповнивши Бюджетну декларацію положеннями і показниками щодо: розподілу бюджетних коштів за загальним і спеціальним фондами, особливостей спеціального фонду державного бюджету (за основними джерелами і напрямами використання коштів), розподілу граничних показників витрат за функціональною класифікацією, з виділенням видатків споживання і видатків розвитку, розподілу державних капітальних вкладень за державними інвестиційними проектами (з внесенням відповідних змін до нової ст.33-1 Кодексу); а також деталізувавши положення щодо взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами (в частині передбачення показників міжбюджетних трансфертів у розрізі їх видів);
7) щодо втрати чинності Бюджетної декларації, схваленої у попередньому бюджетному періоді, з дня схвалення Бюджетної декларації у поточному бюджетному періоді. /для узгодження правових норм/
 
Враховано в уточненій редакції /див. наступну пропозицію/  23. Статтю 33 викласти в такій редакції:
 
173. «Стаття 33. Складання Бюджетної декларації
 
   «Стаття 33. Складання та схвалення Бюджетної декларації
 
174. 1. Міністерство фінансів України щороку спільно з іншими головними розпорядниками коштів державного бюджету складає відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у документах державного стратегічного планування, Бюджетну декларацію.
 
-83- Іщейкін К.Є.
Пункт 22 розділу І викласти в такій редакції:
«Статтю 33 викласти в такій редакції:
«Стаття 33. Складання та схвалення Бюджетної декларації
1. Міністерство фінансів України щороку спільно з іншими головними розпорядниками коштів державного бюджету відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, прогнозних та програмних документах економічного та соціального розвитку, складає Бюджетну декларацію (документ середньострокового бюджетного планування, що визначає засади бюджетної політики і граничні показники державного бюджету на середньостроковий період та є основою для складання проекту державного бюджету та прогнозів місцевих бюджетів).
Під час складання Бюджетної декларації для узгодження бюджетної політики (включаючи бюджетні показники на середньостроковий період) Міністерство фінансів України проводить консультації з членами Кабінету Міністрів України та незалежними експертами.
2. Показники Бюджетної декларації визначаються з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією, схваленою у попередньому бюджетному періоді.
При цьому показники Бюджетної декларації можуть відрізнятися від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією, схваленою у попередньому бюджетному періоді, у разі:
1) відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України від прогнозу, врахованого у Бюджетній декларації, схваленій у попередньому бюджетному періоді;
2) відхилення бюджетних показників, визначених законом про Державний бюджет України, від аналогічних показників, визначених у Бюджетній декларації, схваленій у попередньому бюджетному періоді;
3) прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, які впливають на показники державного бюджету у середньостроковому періоді.
3. Національний банк України подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України:
до 1 березня року, що передує плановому, - орієнтовну інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на середньостроковий період;
до 15 березня року, що передує плановому, - прогнозні монетарні показники і показники валютно-курсової політики на середньостроковий період, у тому числі обмінний курс гривні у середньому за рік та на кінець року;
до 15 квітня року, що передує плановому, - уточнену інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на середньостроковий період.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, подає Міністерству фінансів України:
до 1 березня року, що передує плановому, - орієнтовні основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України на середньостроковий період;
до 15 квітня року, що передує плановому, - уточнені основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України на середньостроковий період.
Вища рада правосуддя до 1 березня року, що передує плановому, подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо пріоритетних завдань фінансового забезпечення судової влади та її незалежності.
4. Міністерство фінансів України на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період та аналізу виконання бюджету у попередніх і поточному бюджетних періодах прогнозує обсяги доходів державного бюджету, визначає обсяги фінансування державного бюджету, повернення кредитів до державного бюджету та орієнтовні граничні показники видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету (включаючи обсяг видатків та надання кредитів на національну безпеку і оборону) на середньостроковий період.
Рада національної безпеки і оборони України на підставі обсягу видатків та надання кредитів на національну безпеку і оборону на середньостроковий період, доведеного Міністерством фінансів України, готує з урахуванням програмних документів у сфері національної безпеки і оборони та не пізніше 15 квітня року, що передує плановому, надає Міністерству фінансів України обґрунтовані пропозиції щодо розподілу зазначеного обсягу між головними розпорядниками коштів державного бюджету.
5. Міністерство фінансів України розробляє і у визначені ним терміни доводить до головних розпорядників коштів державного бюджету інструкції з підготовки пропозицій до Бюджетної декларації та орієнтовні граничні показники видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету на середньостроковий період.
Інструкції з підготовки пропозицій до Бюджетної декларації можуть запроваджувати додаткові фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги, яких зобов’язані дотримуватися усі розпорядники коштів державного бюджету у процесі підготовки пропозицій до Бюджетної декларації.
Головні розпорядники коштів державного бюджету відповідно до вимог інструкцій та орієнтовних граничних показників видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету на середньостроковий період, доведених Міністерством фінансів України, готують пропозиції до Бюджетної декларації, включаючи інформацію щодо цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів державного бюджету, та показників їх досягнення.
Міністерство фінансів України здійснює аналіз поданих головними розпорядниками коштів державного бюджету пропозицій до Бюджетної декларації на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету і вимогам доведених інструкцій.
На основі такого аналізу Міністр фінансів України приймає рішення про включення пропозицій головних розпорядників коштів державного бюджету до Бюджетної декларації.
Міністерство фінансів України вживає заходів для усунення розбіжностей з головними розпорядниками коштів державного бюджету. Якщо узгодження не досягнуто, Міністерство фінансів України додає відповідну інформацію до Бюджетної декларації, що подається Кабінету Міністрів України.
6. Міністерство фінансів України до 15 травня року, що передує плановому, подає Бюджетну декларацію на розгляд до Кабінету Міністрів України.
7. Кабінет Міністрів України щороку не пізніше 1 червня року, що передує плановому, схвалює Бюджетну декларацію, яка набуває статусу офіційного документу у вигляді постанови Кабінету Міністрів України. З дня схвалення Бюджетної декларації втрачає чинність Бюджетна декларація, схвалена у попередньому бюджетному періоді.
8. Кабінет Міністрів України подає до Верховної Ради України Бюджетну декларацію разом з фінансово-економічним обґрунтуванням у триденний строк з дня її схвалення. Таке фінансово-економічне обґрунтування має містити розрахунки і пояснення до положень і показників, визначених Бюджетною декларацією (включаючи пояснення відмінностей від Бюджетної декларації, схваленої у попередньому бюджетному періоді, орієнтовні показники витрат державного бюджету за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету із зазначенням пріоритетних напрямів).
Верховна Рада України розглядає Бюджетну декларацію за спеціальною процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради України.
9. Бюджетна декларація містить положення щодо:
1) основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України (із зазначенням показників номінального і реального обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників, рівня безробіття, припущень щодо курсу гривні до долара США в середньому за рік та на кінець року, а також інших показників, врахованих під час розроблення Бюджетної декларації);
2) загальних показників доходів і фінансування державного бюджету, повернення кредитів до державного бюджету, загальних граничних показників видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
3) частки прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через зведений бюджет України, пріоритетних завдань податкової політики, показників за основними видами доходів державного бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
4) дефіциту (профіциту) державного бюджету, показників за основними джерелами фінансування державного бюджету і показників витрат на погашення державного боргу (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також державного боргу, гарантованого державою боргу і надання державних гарантій;
5) розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;
6) пріоритетних завдань фінансового забезпечення реалізації державної політики у різних сферах діяльності (включаючи фінансове забезпечення судової влади та її незалежності);
7) обсягу державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів із зазначенням пріоритетних напрямів таких капітальних вкладень, обсягу коштів державного фонду регіонального розвитку;
8) граничних показників видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету головним розпорядникам коштів державного бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів державного бюджету, та показників їх досягнення за результатами попереднього бюджетного періоду, очікуваних у поточному бюджетному періоді, та прогнозних на середньостроковий період в межах визначених граничних показників;
9) взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами (включаючи положення і показники, необхідні для складання прогнозів місцевих бюджетів);
10) загальної оцінки фіскальних ризиків та їх впливу на показники державного бюджету;
11) інших питань, необхідних для складання проекту закону про Державний бюджет України».
 
Враховано в уточненій редакції /у запропонованій редакції ст.33 Кодексу: у ч.1 слова «граничні показники» замінити словом «показники», у п.4 ч.9 Кодексу слова «і показників витрат на погашення державного боргу» виключити/  1. Міністерство фінансів України щороку спільно з іншими головними розпорядниками коштів державного бюджету відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, прогнозних та програмних документах економічного та соціального розвитку, складає Бюджетну декларацію – документ середньострокового бюджетного планування, що визначає засади бюджетної політики і показники державного бюджету на середньостроковий період та є основою для складання проекту Державного бюджету України і прогнозів місцевих бюджетів.
Під час складання Бюджетної декларації для узгодження бюджетної політики (включаючи бюджетні показники на середньостроковий період) Міністерство фінансів України проводить консультації з членами Кабінету Міністрів України та незалежними експертами.
 
175. Показники Бюджетної декларації на плановий та наступний за плановим бюджетні періоди визначаються з урахуванням інформації та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією, схваленою у попередньому році. Пояснення щодо відхилень надаються разом з Бюджетною декларацією.
 
   2. Показники Бюджетної декларації визначаються з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією, схваленою у попередньому бюджетному періоді.
При цьому показники Бюджетної декларації можуть відрізнятися від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією, схваленою у попередньому бюджетному періоді, у разі:
1) відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України від прогнозу, врахованого у Бюджетній декларації, схваленій у попередньому бюджетному періоді;
2) відхилення бюджетних показників, визначених законом про Державний бюджет України, від аналогічних показників, визначених у Бюджетній декларації, схваленій у попередньому бюджетному періоді;
3) прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, що впливають на показники державного бюджету у середньостроковому періоді.
 
176. 2. Національний банк України подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України:
 
   3. Національний банк України подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України:
 
177. до 1 березня року, що передує плановому, -орієнтовну інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на кожен рік середньострокового періоду;
 
   до 1 березня року, що передує плановому, – орієнтовну інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на середньостроковий період;
 
178. до 15 березня року, що передує плановому, -прогнозні монетарні показники і показники валютно-курсової політики на наступний рік та наступні за плановим два бюджетні періоди, у тому числі обмінний курс гривні у середньому за рік та на кінець року;
 
-84- Довбенко М.В.
Абзац 7 пункту 22 законопроекту № 8044 (абзац 3 частини 2 нової редакції статті 33 Кодексу) виключити.
Водночас розділ І законопроекту № 8043 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
«3. Внести до Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 29, ст.238 з наступними змінами) такі зміни:
1) у частині першій статті 9:
пункт 4 викласти у такій редакції:
«4) затверджує щорічно до 15 листопада поточного року кошторис адміністративних витрат Національного банку на наступний рік»;
пункт 5 викласти у такій редакції:
«5) подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щорічно:
до 1 березня року, що передує плановому, - орієнтовну інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на кожен рік середньострокового періоду;
до 15 квітня року, що передує плановому, - уточнену інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на кожен рік середньострокового періоду»;
2) абзаци другий - четвертий частини п’ятої статті 51 замінити двома новими абзацами такого змісту:
«до 1 березня року, що передує плановому, - орієнтовну інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на кожен рік середньострокового періоду;
до 15 квітня року, що передує плановому, - уточнену інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на кожен рік середньострокового періоду».
 
Відхилено   до 15 березня року, що передує плановому, – прогнозні монетарні показники і показники валютно-курсової політики на середньостроковий період, у тому числі обмінний курс гривні у середньому за рік та на кінець року;
 
179. до 15 квітня року, що передує плановому, -уточнену інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на кожен рік середньострокового періоду.
 
   до 15 квітня року, що передує плановому, – уточнену інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на середньостроковий період.
 
180. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, подає Міністерству фінансів України:
 
   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, подає Міністерству фінансів України:
 
181. до 1 березня року, що передує плановому, -орієнтовні основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України на середньостроковий період;
 
   до 1 березня року, що передує плановому, –орієнтовні основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період;
 
182. до 15 квітня року, що передує плановому, - уточнені основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України на середньостроковий період.
 
   до 15 квітня року, що передує плановому, – уточнені основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період.
 
183. Вища рада правосуддя до 1 березня року, що передує плановому, подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо пріоритетних завдань фінансового забезпечення судової влади та її незалежності.
 
   Вища рада правосуддя до 1 березня року, що передує плановому, подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо пріоритетних завдань фінансового забезпечення судової влади та її незалежності.
 
184. 3. Міністерство фінансів України на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період та аналізу виконання бюджету у попередніх бюджетних періодах прогнозує обсяги доходів, визначає обсяги фінансування бюджету, повернення кредитів та стелі видатків і надання кредитів з бюджету (включаючи обсяг видатків та надання кредитів з державного бюджету на оборону і безпеку).
 
-85- Левченко Ю.В.
В абзаці 13 пункту 22 розділу 1 законопроекту № 8044 слова «визначає обсяги фінансування бюджету, « перенести в реченні на кінець речення.
 
Відхилено   4. Міністерство фінансів України на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період та аналізу виконання бюджету у попередніх і поточному бюджетних періодах прогнозує обсяги доходів державного бюджету, визначає обсяги фінансування державного бюджету, повернення кредитів до державного бюджету та орієнтовні граничні показники видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету (включаючи обсяг видатків та надання кредитів на національну безпеку і оборону) на середньостроковий період.
 
185. Обсяг видатків та надання кредитів з державного бюджету на оборону і безпеку на кожен рік середньострокового періоду визначається з урахуванням документів державного стратегічного планування у сфері національної безпеки та оборони та рівня доходів Державного бюджету України.
 
      
186. Міністерство фінансів України доводить до Ради національної безпеки і оборони України обсяг видатків та надання кредитів з державного бюджету на оборону і безпеку на кожен рік середньострокового періоду для розподілу між головними розпорядниками коштів державного бюджету.
 
      
187. Рада національної безпеки і оборони України готує з урахуванням документів державного стратегічного планування у сфері національної безпеки та оборони та не пізніше 15 квітня року, що передує плановому, надає Міністерству фінансів України обґрунтовані пропозиції щодо розподілу видатків та надання кредитів з державного бюджету на оборону і безпеку між головними розпорядниками коштів державного бюджету з урахуванням цілей, визначених у їх стратегічному плані діяльності.
 
   Рада національної безпеки і оборони України на підставі обсягу видатків та надання кредитів на національну безпеку і оборону на середньостроковий період, доведеного Міністерством фінансів України, готує з урахуванням програмних документів у сфері національної безпеки і оборони та не пізніше 15 квітня року, що передує плановому, надає Міністерству фінансів України обґрунтовані пропозиції щодо розподілу зазначеного обсягу між головними розпорядниками коштів державного бюджету.
 
188. 4. Міністерство фінансів України розробляє і доводить до головних розпорядників коштів державного бюджету у терміни, визначені Міністерством фінансів України, інструкції з підготовки пропозицій до Бюджетної декларації та стелі видатків та надання кредитів з бюджету на кожен рік середньострокового періоду.
 
   5. Міністерство фінансів України розробляє та у визначені ним терміни доводить до головних розпорядників коштів державного бюджету інструкції з підготовки пропозицій до Бюджетної декларації та орієнтовні граничні показники видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету на середньостроковий період.
 
189. Інструкції з підготовки пропозицій до Бюджетної декларації можуть запроваджувати додаткові фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги, яких зобов’язані дотримуватися усі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки пропозицій до Бюджетної декларації.
 
   Інструкції з підготовки пропозицій до Бюджетної декларації можуть запроваджувати додаткові фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники коштів державного бюджету у процесі підготовки пропозицій до Бюджетної декларації.
 
190. Головні розпорядники коштів державного бюджету готують пропозиції до Бюджетної декларації відповідно до вимог інструкцій, доведених Міністерством фінансів України, та, виходячи зі стель видатків та надання кредитів з бюджету на кожен рік середньострокового періоду, інформацію щодо цілей та показників результату діяльності.
 
-86- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац дев’ятнадцятий пункту 22 розділу І законопроекту № 8044 викласти в такій редакції:
«Головні розпорядники коштів державного бюджету готують пропозиції до Бюджетної декларації відповідно до вимог інструкцій, доведених Міністерством фінансів України, а також інформацію щодо цілей головних розпорядників коштів державного бюджету, визначених стратегічними планами діяльності, та показників їх досягнення, підготовлену з урахуванням доведених Міністерством фінансів України граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету на кожен рік середньострокового періоду. У разі відхилення поданих головними розпорядниками коштів державного бюджету пропозицій до Бюджетної декларації від доведених Міністерством фінансів України граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету такі головні розпорядники коштів державного бюджету готують та подають Міністерству фінансів України відповідні письмові пояснення.».
 
Відхилено   Головні розпорядники коштів державного бюджету відповідно до вимог інструкцій та орієнтовних граничних показників видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету на середньостроковий період, доведених Міністерством фінансів України, готують пропозиції до Бюджетної декларації, включаючи інформацію щодо цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів державного бюджету, та показників їх досягнення.
 
191. Міністерство фінансів України здійснює аналіз поданих головними розпорядниками коштів державного бюджету пропозицій до Бюджетної декларації на відповідність доведеним стелям видатків та надання кредитів з бюджету та вимогам інструкцій Міністерства фінансів України.
 
   Міністерство фінансів України здійснює аналіз поданих головними розпорядниками коштів державного бюджету пропозицій до Бюджетної декларації на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету і вимогам доведених інструкцій.
 
192. На основі такого аналізу Міністр фінансів України приймає рішення про включення пропозицій головних розпорядників коштів державного бюджету до Бюджетної декларації.
 
   На основі такого аналізу Міністр фінансів України приймає рішення про включення пропозицій головних розпорядників коштів державного бюджету до Бюджетної декларації.
 
193. Міністерство фінансів України вживає заходів для усунення розбіжностей з головними розпорядниками бюджетних коштів. Якщо узгодження не досягнуто, Міністерство фінансів України додає відповідну інформацію до Бюджетної декларації, що подається Кабінету Міністрів України.
 
-87- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац двадцять другий пункту 22 розділу І законопроекту № 8044 викласти в такій редакції:
«Міністерство фінансів України вживає заходів для усунення розбіжностей з головними розпорядниками бюджетних коштів. Якщо узгодження не досягнуто, Міністерство фінансів України додає відповідну інформацію (у тому числі письмові пояснення головних розпорядників коштів державного бюджету, підготовлені відповідно до абзацу третього цієї частини) до Бюджетної декларації, що подається Кабінету Міністрів України.».
 
Відхилено   Міністерство фінансів України вживає заходів для усунення розбіжностей з головними розпорядниками коштів державного бюджету. Якщо узгодження не досягнуто, Міністерство фінансів України додає відповідну інформацію до Бюджетної декларації, що подається Кабінету Міністрів України.
 
194. 5. Міністерство фінансів України до 15 травня року, що передує плановому, подає Бюджетну декларацію на розгляд до Кабінету Міністрів України.
 
   6. Міністерство фінансів України до 15 травня року, що передує плановому, подає Бюджетну декларацію на розгляд Кабінету Міністрів України.
 
195. 6. Кабінет Міністрів України не пізніше 1 червня року, що передує плановому, розглядає та схвалює Бюджетну декларацію і у п’ятиденний строк подає до Верховної Ради України, яка її розглядає за спеціальною процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради України.
 
-88- Левченко Ю.В.
Пункт 22 розділу 1 законопроекту № 8044 доповнити новим абзацом 25 наступного змісту:
«Разом з Бюджетною декларацією до Верховної Ради України передаються супровідні матеріали, які включають пояснення щодо основних положень і показників Бюджетної декларації, включаючи фінансово-економічні розрахунки, та щодо відхилень від Бюджетної декларації, схваленої у попередньому році, з одночасним опублікуванням на офіційному сайті Кабінету Міністрів України», а абзац 25 відповідно вважати 26.
 
Враховано частково /передбачено подання Бюджетної декларації до Верховної Ради разом з фінансово-економічним обґрунтуванням, а також оприлюднення такого документу на офіційному сайті Мінфіну/  7. Кабінет Міністрів України щороку, не пізніше 1 червня року, що передує плановому, схвалює Бюджетну декларацію, яка набуває статусу офіційного документа та оформлюється постановою Кабінету Міністрів України. З дня схвалення Бюджетної декларації втрачає чинність Бюджетна декларація, схвалена у попередньому бюджетному періоді.
8. Кабінет Міністрів України подає до Верховної Ради України Бюджетну декларацію разом із фінансово-економічним обґрунтуванням у триденний строк з дня її схвалення. Фінансово-економічне обґрунтування має містити розрахунки і пояснення до положень і показників, визначених Бюджетною декларацією (включаючи пояснення відмінностей від Бюджетної декларації, схваленої у попередньому бюджетному періоді, орієнтовні показники витрат державного бюджету за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету із зазначенням пріоритетних напрямів).
Верховна Рада України розглядає Бюджетну декларацію за спеціальною процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради України.
 
196. Під час розгляду Бюджетної декларації у Верховній Раді України заслуховуються міністри щодо цілей та показників їх досягнення за результатами звітного року, очікуваних у році, що передує плановому, та у середньостроковому періоді в межах визначених стель. Також на пленарному засіданні щодо цілей та показників їх досягнення можуть заслуховуватись інші головні розпорядники коштів державного бюджету.
 
      
197. 7. Бюджетна декларація містить положення щодо:
 
   9. Бюджетна декларація містить положення щодо:
 
198. 1) основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на кожен рік середньострокового періоду (із зазначенням показників номінального і реального обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників, рівня безробіття, припущень щодо курсу гривні до долара США в середньому за рік та на кінець року, а також інших показників, врахованих під час розроблення Бюджетної декларації);
 
   1) основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України (із зазначенням показників номінального і реального обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників, рівня безробіття, припущень щодо курсу гривні до долара США в середньому за рік та на кінець року, а також інших показників, врахованих під час розроблення Бюджетної декларації);
 
199. 2) основних завдань бюджетної політики, зокрема, щодо: дефіциту (профіциту) державного бюджету, частки прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через зведений бюджет України, державного боргу, гарантованого державою боргу і надання державних гарантій, розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення, загального обсягу державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів із зазначенням пріоритетних напрямів таких капітальних вкладень;
 
   2) загальних показників доходів і фінансування державного бюджету, повернення кредитів до державного бюджету, загальних граничних показників видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
3) частки прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через зведений бюджет України, пріоритетних завдань податкової політики, показників за основними видами доходів державного бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
4) дефіциту (профіциту) державного бюджету, показників за основними джерелами фінансування державного бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також державного боргу, гарантованого державою боргу і надання державних гарантій;
5) розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;
6) пріоритетних завдань фінансового забезпечення реалізації державної політики у різних сферах діяльності (включаючи фінансове забезпечення судової влади та її незалежності);
7) обсягу державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів із зазначенням пріоритетних напрямів таких капітальних вкладень, обсягу коштів державного фонду регіонального розвитку;
 
200. 3) пріоритетних завдань податкової політики;
 
      
201. 4) пріоритетних завдань фінансового забезпечення судової влади та її незалежності;
 
      
202. 5) взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами;
 
      
203. 6) загальної оцінки фіскальних ризиків та їх впливу на державний бюджет;
 
      
204. 7) загальних показників доходів, фінансування, видатків і кредитування державного бюджету на кожен рік середньострокового періоду;
 
      
205. 8) показників за основними видами доходів державного бюджету на кожен рік середньострокового періоду;
 
      
206. 9) показників за основними джерелами фінансування державного бюджету на кожен рік середньострокового періоду;
 
      
207. 10) сукупної стелі видатків та надання кредитів з бюджету та стель видатків та надання кредитів головних розпорядників коштів державного бюджету на кожен рік середньострокового періоду;
 
   8) граничних показників видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету головним розпорядникам коштів державного бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також
 
208. 11) цілей головних розпорядників коштів державного бюджету та показників їх досягнення за результатами звітного року, очікуваних у році, що передує плановому, та у середньостроковому періоді в межах визначених стель;
 
   цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів державного бюджету, та показників їх досягнення за результатами попереднього бюджетного періоду, очікуваних у поточному бюджетному періоді та прогнозних на середньостроковий період у межах визначених граничних показників;
9) взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами (включаючи положення і показники, необхідні для складання прогнозів місцевих бюджетів);
10) загальної оцінки фіскальних ризиків та їх впливу на показники державного бюджету;
 
209. 12) інших питань, необхідних для складання проекту закону про Державний бюджет України.».
 
   11) інших питань, необхідних для складання проекту закону про Державний бюджет України».
 
210. 23. Доповнити Кодекс статтями 33-1 і 33-2 такого змісту:
 
   24. Доповнити статтею 33-1 такого змісту:
 
211. «Стаття 33-1. Стелі видатків та надання кредитів
 
-89- Іщейкін К.Є.
Абзаци 2-13 пункту 23 розділу І /щодо доповнення Кодексу новою ст.33-1/ виключити, при цьому окремі положення щодо умов уточнення граничних показників у Бюджетній декларації на наступний середньостроковий період доцільно перенести до ст.33 Кодексу. /запропонована стаття не має юридичної визначеності щодо порядку уточнення показників (хто приймає відповідне рішення та яким документом)/
 
Враховано      
212. 1. Стелі видатків та надання кредитів з бюджету на плановий та наступний за плановим бюджетні періоди визначаються з урахуванням стель видатків та надання кредитів з бюджету, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією, схваленою у попередньому році.
 
-90- Левченко Ю.В.
Абзац 3 пункту 23 розділу 1 законопроекту № 8044 доповнити новим реченням: «Методологія визначення показника стель видатків та надання кредитів з бюджету на плановий та наступний за плановим бюджетні періоди встановлюється Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено      
213. 2. Сукупні стелі видатків та надання кредитів з бюджету, визначені в Бюджетній декларації у році, що передує плановому, можуть бути уточнені під час складання проекту Державного бюджету України на плановий бюджетний період та Бюджетної декларації на наступний середньостроковий період у разі:
 
      
214. 1) відхилення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України від прогнозу, врахованого при складанні Бюджетної декларації;
 
      
215. 2) прийняття актів законодавства або їх окремих положень, які впливають на показники державного бюджету у середньостроковому періоді;
 
      
216. 3) обґрунтованого подання органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, щодо зміни очікуваних та/або фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.
 
      
217. 3. Стелі видатків та надання кредитів головних розпорядників коштів державного бюджету на кожен рік середньострокового періоду, визначені в Бюджетній декларації у році, що передує плановому, можуть бути уточнені під час складання проекту Державного бюджету України на плановий бюджетний період та Бюджетної декларації на наступний середньостроковий період у разі:
 
      
218. 1) зміни сукупної стелі видатків та надання кредитів за загальним фондом державного бюджету відповідно до частини першої цієї статті;
 
      
219. 2) прийняття актів законодавства або їх окремих положень, які впливають на показники державного бюджету у середньостроковому періоді;
 
      
220. 3) передачі повноважень на виконання завдань і функцій від одного головного розпорядника коштів державного бюджету іншому головному розпоряднику коштів державного бюджету;
 
      
221. 4) розподілу обсягів видатків, які не були розподілені між головними розпорядниками коштів державного бюджету під час схвалення Бюджетної декларації;
 
      
222. 5) обґрунтованого подання органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, щодо зміни очікуваних та/або фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.
 
      
223. Стаття 33-2. Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів
 
   «Стаття 33-1. Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів
1. Для цілей цієї статті, частини п’ятнадцятої статті 23, частини п’ятої статті 28, пункту 7 частини дев’ятої статті 33, пункту 4-1 частини першої статті 38 та пункту 15-1 частини другої статті 61 цього Кодексу під державними інвестиційними проектами розуміються проекти, визначені пунктом 20-1 частини першої статті 2 цього Кодексу, крім проектів, що реалізуються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, та проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.
 
224. 1. Обсяги державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів на середньостроковий період визначаються Бюджетною декларацією в межах сукупної стелі видатків та надання кредитів.
 
   2. Обсяг державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів на середньостроковий період визначається Бюджетною декларацією в межах загальних граничних показників видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету.
 
225. 2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, за участю Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у тритижневий строк після схвалення Бюджетної декларації Кабінетом Міністрів України готує пропозиції щодо розподілу обсягів державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів (крім тих, що реалізуються із використанням коштів кредитів (позик), залучених державою від міжнародних фінансових організацій, іноземних кредитних установ з відбудови, а також коштів державного фонду регіонального розвитку) на кожен рік середньострокового періоду між головними розпорядниками бюджетних коштів за результатами відбору державних інвестиційних проектів.
 
   3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, за участю Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у тритижневий строк після схвалення Бюджетної декларації Кабінетом Міністрів України готує пропозиції щодо розподілу обсягу державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів на середньостроковий період між головними розпорядниками бюджетних коштів за результатами відбору державних інвестиційних проектів.
 
226. 3. Відбір державних інвестиційних проектів (крім тих, що реалізуються із використанням коштів кредитів (позик), залучених державою від міжнародних фінансових організацій, іноземних кредитних установ з відбудови, а також коштів державного фонду регіонального розвитку) та схвалення державних інвестиційних проектів, що передбачають залучення державою кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних банків, іноземних кредитних установ та фондів, здійснюється Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   4. Відбір державних інвестиційних проектів здійснюється Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
227. 4. Міжвідомча комісія з питань державних інвестиційних проектів є колегіальним органом, положення і склад якого затверджуються Кабінетом Міністрів України. До складу Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів входять члени Кабінету Міністрів України, члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії), представники центральних органів виконавчої влади та інших державних органів.
 
   5. Міжвідомча комісія з питань державних інвестиційних проектів є колегіальним органом, положення і склад якого затверджуються Кабінетом Міністрів України. До складу Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів входять члени Кабінету Міністрів України, члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії), представники центральних органів виконавчої влади та інших державних органів.
 
228. 5. Розподіл державних капітальних вкладень для реалізації нових державних інвестиційних проектів здійснюється за умови, що в межах загального обсягу державних капітальних вкладень на плановий бюджетний період не менше 70 відсотків спрямовуватиметься на продовження (завершення) реалізації розпочатих державних інвестиційних проектів відповідно до планів їх реалізації та строків введення в експлуатацію основних засобів.
 
   6. Розподіл державних капітальних вкладень на реалізацію нових державних інвестиційних проектів здійснюється за умови, що в межах обсягу державних капітальних вкладень на плановий бюджетний період не менше 70 відсотків буде спрямовано на продовження (завершення) реалізації розпочатих державних інвестиційних проектів відповідно до планів їх реалізації та строків введення в експлуатацію основних засобів.
 
229. 6. Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів включаються до проекту закону про Державний бюджет України за результатами такого розподілу.».
 
   7. Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів включаються до проекту закону про Державний бюджет України за результатами такого розподілу».
 
230. 24. У статті 34:
 
   25. У статті 34:
 
231. 1) у частині другій слова «організаційні, фінансові та інші обмеження» замінити словами «фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги»;
 
   1) у частині другій слова «організаційні, фінансові та інші обмеження» замінити словами «фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги»;
 
232. 2) частину четверту виключити.
 
   2) частину четверту виключити.
 
233. 25. У статті 35:
 
   26. У статті 35:
 
234. 1) частини першу і другу викласти в такій редакції:
 
   1) частини першу і другу викласти в такій редакції:
 
235. «1. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують складання бюджетних запитів для подання Міністерству фінансів України відповідно до вимог інструкції з підготовки бюджетних запитів з урахуванням стратегічних планів діяльності, звітів про виконання паспортів бюджетних програм, результатів оцінки ефективності бюджетних програм, висновків про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійсненні контролю за дотриманням бюджетного законодавства, а також рішень Кабінету Міністрів України за результатами огляду видатків, у терміни та порядку, встановлені Міністерством фінансів України.
 
-91- Іщейкін К.Є.
Абзац 2 підпункту 1 пункту 25 розділу І /щодо змін до ч.1 ст.35 Кодексу/ після слів «відповідно до» доповнити словами «Бюджетної декларації та». /для узгодження з іншими положеннями законопроекту/
 
Враховано   «1. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують складання бюджетних запитів для подання Міністерству фінансів України відповідно до Бюджетної декларації та вимог інструкцій з підготовки бюджетних запитів з урахуванням планів діяльності на середньостроковий період, звітів про виконання паспортів бюджетних програм, результатів оцінки ефективності бюджетних програм, висновків про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, рішень Кабінету Міністрів України за результатами огляду витрат державного бюджету у терміни та порядку, встановлені Міністерством фінансів України.
 
236. 2. Головні розпорядники бюджетних коштів включають до бюджетних запитів обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом на відповідні бюджетні періоди, показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, у разі їх схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних проектів, та/або підписаного договору з іноземними державами, міжнародними фінансовими організаціями, іноземними банками, іноземними кредитними установами та фондами.»;
 
   2. Головні розпорядники бюджетних коштів включають до бюджетних запитів обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом на відповідні бюджетні періоди, показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, у разі їх схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних проектів, та/або підписаного договору з іноземними державами, іноземними фінансовими установами і міжнародними фінансовими організаціями»;
 
237. 2) у частині третій слова «, індикативних прогнозних показників Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди» замінити словами «на середньостроковий період».
 
-92- Іщейкін К.Є.
У підпункті 2 пункту 25 розділу І /щодо змін до ч.3 ст.35 Кодексу/ слова «на середньостроковий період» замінити словами «та загалом бюджетних показників на середньостроковий період». /техніко-юридичне уточнення викладу/
 
Враховано   2) у частині третій слова «індикативних прогнозних показників Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди» замінити словами «та загалом бюджетних показників на середньостроковий період».
 
238. 26. У статті 36:
 
   27. У статті 36:
 
239. 1) частину першу викласти в такій редакції:
 
   1) частину першу викласти в такій редакції:
 
240. «1. Міністерство фінансів України на будь-якому етапі складання і розгляду проекту Державного бюджету України проводить аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, на предмет його відповідності Бюджетній декларації, а також ефективності використання бюджетних коштів, у тому числі на підставі звітів про виконання паспортів бюджетних програм, результатів оцінки ефективності бюджетних програм, висновків про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, рішень Кабінету Міністрів України за результатами огляду видатків.
 
   «1. Міністерство фінансів України на будь-якому етапі складання і розгляду проекту Державного бюджету України проводить аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, на предмет його відповідності Бюджетній декларації, а також ефективності використання бюджетних коштів, у тому числі на підставі звітів про виконання паспортів бюджетних програм, результатів оцінки ефективності бюджетних програм, висновків про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, рішень Кабінету Міністрів України за результатами огляду витрат державного бюджету.
 
241. На основі результатів аналізу Міністр фінансів України приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту Державного бюджету України перед поданням його на розгляд Кабінету Міністрів України.»;
 
   На основі результатів аналізу Міністр фінансів України приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту Державного бюджету України перед поданням його на розгляд Кабінету Міністрів України»;
 
242. 2) частину третю після слів і цифр «відповідно до статті 35 цього Кодексу» доповнити словами «, та з урахуванням інформації та показників на плановий бюджетний період, визначених Бюджетною декларацією, схваленою у році, що передує плановому».
 
-93- Іщейкін К.Є.
У підпункті 2 пункту 26 розділу І /щодо змін до ч.3 ст.36 Кодексу/ слова «інформації та показників на плановий бюджетний період, визначених Бюджетною декларацією, схваленою у році, що передує плановому» замінити словами «положень та показників на плановий бюджетний період, визначених Бюджетною декларацією, схваленою у році, що передує плановому, і рекомендацій Верховної Ради України щодо бюджетної політики (якщо такі рекомендації були прийняті Верховною Радою України відповідно до частини шостої статті 152 Регламенту Верховної Ради України)» /для узгодження з пропозиціями до ст.152 Регламенту ВРУ/
 
Враховано   2) частину третю після слів і цифр «відповідно до статті 35 цього Кодексу» доповнити словами і цифрами «та з урахуванням положень та показників на плановий бюджетний період, визначених Бюджетною декларацією, схваленою у році, що передує плановому, і рекомендацій Верховної Ради України щодо бюджетної політики (якщо такі рекомендації схвалені відповідно до частини шостої статті 152 Регламенту Верховної Ради України)».
 
243. 27. У статті 37:
 
      
244. 1) абзац другий частини другої виключити;
 
-94- Іщейкін К.Є.
Підпункт 1 пункту 27 і підпункт 6 пункту 28 розділу І /щодо змін до ч.2 ст.37 і п.11 ч.1 ст.38 Кодексу/ виключити. /виключення та зміна таких норм не узгоджується з ст.4 Закону «Про Раду національної безпеки і оборони України»/
 
Враховано      
245. 2) у частині третій слова «приймає постанову про схвалення проекту» замінити словами «схвалює проект».
 
   28. У частині третій статті 37 слова «приймає постанову про схвалення проекту» замінити словами «схвалює проект».
 
246. 28. У частині першій статті 38:
 
   29. У частині першій статті 38:
 
247. 1) у пункті 1:
 
   1) у пункті 1:
 
248. у підпункті «а» слово «наступний» замінити словом «плановий»;
 
-95- Іщейкін К.Є.
Підпункт 1 пункту 28 розділу І /щодо змін до п.1 ч.1 ст.38 Кодексу/ доповнити абзацом такого змісту:
«підпункт «б» викласти в такій редакції:
«б) оцінку показників доходів проекту державного бюджету разом з детальними розрахунками таких показників у розрізі класифікації доходів бюджету (із зазначенням бази оподаткування, ставок податків і зборів, податкових пільг та податкового боргу)». /для забезпечення прозорості формування доходної частини бюджету та врахування висновків Рахункової палати/
 
Враховано   у підпункті «а» слово «наступний» замінити словом «плановий»;
підпункти «б» і «в» викласти в такій редакції:
«б) оцінку показників доходів проекту державного бюджету разом з детальними розрахунками таких показників у розрізі класифікації доходів бюджету (із зазначенням бази оподаткування, ставок податків і зборів, податкових пільг та податкового боргу);
 
249. підпункт «в» викласти в такій редакції:
 
      
250. «в) пояснення до основних положень проекту Державного бюджету України та проекту закону про Державний бюджет України, в тому числі до загальних обсягів доходів, фінансування, видатків та кредитування бюджету за попередній, поточний, плановий бюджетні періоди; «;
 
-96- Іщейкін К.Є.
В абзаці 4 підпункту 1 пункту 28 розділу І /щодо змін до пп.»в» п.1 ч.1 ст.38 Кодексу/ слова «в тому числі до загальних обсягів доходів, фінансування, видатків та кредитування бюджету за попередній, поточний, плановий бюджетні періоди» замінити словами «включаючи пояснення щодо загальних показників доходів, фінансування, видатків та кредитування державного бюджету з деталізацією у розрізі бюджетної класифікації та порівнянням з відповідними фактичними показниками за попередній бюджетний період і плановими показниками на поточний бюджетний період». /з метою конкретизації змісту відповідної інформації/
 
Враховано в уточненій редакції /слова «пояснення щодо загальних показників» замінено словами «інформацію щодо показників»/  в) пояснення до основних положень проекту Державного бюджету України та проекту закону про Державний бюджет України, включаючи інформацію щодо показників доходів, фінансування, видатків та кредитування державного бюджету з деталізацією у розрізі бюджетної класифікації та порівнянням з відповідними фактичними показниками за попередній бюджетний період і плановими показниками на поточний бюджетний період»;
 
251. доповнити пункт підпунктом «в-1» такого змісту:
 
      
252. «в-1) інформацію щодо фінансування державного бюджету, обсягів та умов державних запозичень, надання державних гарантій, стану державного боргу та гарантованого державою боргу; «;
 
      
253. у підпункті «г» слова «Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період» замінити словами «Бюджетної декларації»;
 
-97- Іщейкін К.Є.
В абзаці 7 підпункту 1 пункту 28 розділу І /щодо змін до пп.»г» п.1 ч.1 ст.38 Кодексу/ слова «Бюджетної декларації» замінити словами і цифрами «Бюджетної декларації і рекомендацій Верховної Ради України щодо бюджетної політики (якщо такі рекомендації були прийняті Верховною Радою України відповідно до частини шостої статті 152 Регламенту Верховної Ради України)». /для узгодження з пропозиціями до ст.152 Регламенту ВРУ/
 
Враховано   у підпункті «г» слова «Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період» замінити словами і цифрами «Бюджетної декларації і рекомендацій Верховної Ради України щодо бюджетної політики (якщо такі рекомендації схвалені відповідно до частини шостої статті 152 Регламенту Верховної Ради України)»;
 
    -98- Левченко Ю.В.
Абзац 7 підпункту 1 пункту 28 розділу 1 законопроекту № 8044 викласти у наступній редакції:
«підпункт «г» викласти у наступній редакції: «г) інформацію щодо відповідності положенням Бюджетної декларації з описом відхилень бюджетних стель (якщо вони мали місце) по кожному головному розпоряднику коштів».
 
Відхилено    
254. підпункт «д» виключити;
 
-99- Іщейкін К.Є.
Абзаци 5, 6 і 8 підпункту 1 та підпункт 4 пункту 28 розділу І /щодо доповнення ч.1 ст.38 Кодексу новим пп.»в-1» п.1, новим п.4-2 та змін до пп.»д» п.1 ч.1 ст.38 Кодексу/ виключити. /передбачені законопроектом зміни щодо інформації з боргових питань не вбачаються достатньо обґрунтованими/
 
Враховано в уточненій редакції /абзац 8 пп.1 п.28 викладено у такій редакції: «підпункт «д» викласти в такій редакції: «д) пояснення щодо показників фінансування проекту державного бюджету (включаючи показники державних запозичень, надходжень від приватизації державного майна, погашення державного боргу), надання державних гарантій, стану і граничних обсягів державного боргу та гарантованого державою боргу»/  підпункт «д» викласти в такій редакції:
«д) пояснення щодо показників фінансування проекту державного бюджету (включаючи показники державних запозичень, надходжень від приватизації державного майна, погашення державного боргу), надання державних гарантій, стану і граничних обсягів державного боргу та гарантованого державою боргу»;
 
255. підпункт «е» викласти в такій редакції:
 
-100- Іщейкін К.Є.
Абзаци 9 і 10 підпункту 1 пункту 28 розділу І /щодо змін до пп.»е» п.1 ч.1 ст.38 Кодексу/ замінити абзацом такого змісту: «у підпункті «е» слова «очікувані результати» замінити словами «результативні показники» (з внесенням відповідних змін до ч.1 ст.154 Регламенту ВРУ) та доповнити словами «а також інформацію про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів державного бюджету, і показники їх досягнення за результатами попереднього бюджетного періоду, очікувані у поточному бюджетному періоді та прогнозні на середньостроковий період». /доцільно зберегти чинну норму щодо уніфікації форми відповідної інформації і завдань бюджетної програми, а також доповнити інформацією щодо цілей відповідної державної політики з урахуванням наявності відповідних положень Бюджетної декларації/
 
Враховано в уточненій редакції /запропоноване доповнення виокремлено у нове положення, а саме передбачено доповнити ч.1 ст.38 Кодексу новим пунктом такого змісту: «9-1) інформація про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів державного бюджету, і показники їх досягнення за результатами попереднього бюджетного періоду, очікувані у поточному бюджетному #102622  у підпункті «е» слова «очікувані результати» замінити словами «результативні показники»;
 
256. «е) інформацію про мету, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники бюджетних програм; «;
 
      
257. 2) у пункті 2 слова «, а також зведений баланс фінансових ресурсів України» виключити;
 
   2) у пункті 2 слова «а також зведений баланс фінансових ресурсів України» виключити;
 
258. 3) у пункті 4-1:
 
   3) у пункті 4-1:
 
259. слова « (крім тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, а також із коштів державного фонду регіонального розвитку)» замінити словами « (крім тих, що реалізуються із використанням коштів державного фонду регіонального розвитку)»;
 
   слова « (крім тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, а також із коштів державного фонду регіонального розвитку)» виключити;
 
260. слова «видатків» замінити словом «витрат»;
 
   слова «видатків» замінити словом «витрат»;
 
261. слова і цифри «частини четвертої статті 32» замінити словами і цифрами «частини п’ятої статті 33-2»;
 
   слова і цифри «частини четвертої статті 32» замінити словом і цифрами «статті 33-1»;
 
262. 4) доповнити частину пунктом 4-2 такого змісту:
 
      
263. «4-2) інформація щодо загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу на кінець планового бюджетного періоду, в тому числі за типом боргового зобов’язання; «;
 
   4) пункт 5 викласти в такій редакції:
«5) інформація щодо загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу на кінець планового бюджетного періоду (у тому числі за типом боргового зобов’язання), а також витрат з виконання державних боргових і гарантійних зобов'язань на поточний та наступні бюджетні періоди до повного погашення таких зобов'язань (включаючи обсяг видатків на обслуговування державного боргу) і структури таких витрат»;
 
264. 5) пункти 6 і 7 виключити;
 
-101- Іщейкін К.Є.
У підпункті 5 пункту 28 розділу І /щодо змін до п.6 і п.7 ч.1 ст.38 Кодексу/ слова і цифри «пункти 6 і 7» замінити словом і цифрою «пункт 7». /недоцільно виключати план державних запозичень із супровідних документів до законопроекту про державний бюджет, навпаки відповідні показники мають бути деталізовані і обґрунтовані, як це і вимагається чинною нормою Кодексу/
 
Враховано в уточненій редакції /додатково п.28 доповнено таким положенням: «пункт 5 викласти в такій редакції: «5) інформація щодо загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу на кінець планового бюджетного періоду (у тому числі за типом боргового зобов’язання), а також витрат з виконання державних боргових і гарантійних зобов'язань на поточний та наступні бюджетні періоди до повного погашення таких зобов'язань (включаючи обсяг видатків на обслуговування державного боргу) і структури таких витрат»/  5) пункт 7 виключити;
6) доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
«9-1) інформація про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів державного бюджету, і показники їх досягнення за результатами попереднього бюджетного періоду, очікувані у поточному бюджетному періоді та прогнозні на середньостроковий період (подається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету)»;
 
265. 6) пункт 11 викласти у такій редакції:
 
      
266. «11) інформація щодо врахування пропозицій Ради національної безпеки і оборони України щодо видатків та надання кредитів з державного бюджету на оборону і безпеку; «;
 
-102- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Підпункт 6 пункту 28 розділу І законопроекту № 8044 викласти в такій редакції:
«6) пункт 11 викласти у такій редакції:
«11) інформація щодо врахування пропозицій Ради національної безпеки і оборони України щодо видатків та надання кредитів з державного бюджету на оборону і безпеку, у тому числі вмотивоване обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) причин збільшення у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період граничних показників видатків на фінансування правоохоронних органів, державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями та сил цивільного захисту порівняно з показниками, визначеними на відповідний бюджетний період Бюджетною декларацією, схваленою у році, що передує плановому (за наявності такого збільшення); «.
 
Відхилено      
267. 7) пункти 12 і 12-1 виключити;
 
-103- Іщейкін К.Є.
У підпункті 7 пункту 28 розділу І /щодо змін до п.12 і п.12-1 ч.1 ст.38 Кодексу/ слова і цифри «пункти 12 і 12-1» замінити словом і цифрою «пункт 12». При цьому у підпункті 8 пункту 28 розділу І /щодо доповнення ч.1 ст.38 Кодексу новим п.12-3/: цифри «12-3» замінити цифрами «12-1» та абзац 1 викласти в такій редакції: «8) пункт 12-1 викласти в такій редакції: «. /техніко-юридичне уточнення викладу/
 
Враховано   7) пункт 12 виключити;
 
268. 8) доповнити частину пунктом 12-3 такого змісту:
 
   8) пункт 12-1 викласти в такій редакції:
 
269. «12-3) звіт про фіскальні ризики, включаючи умовні зобов’язання і квазіфіскальні операції, та їх потенційний вплив на державний бюджет у плановому бюджетному періоді.».
 
   «12-1) інформація про фіскальні ризики (включаючи умовні зобов’язання і квазіфіскальні операції) та їх вплив на показники державного бюджету у плановому бюджетному періоді».
 
270. 29. Пункт 10 частини першої статті 40 викласти в такій редакції:
 
-104- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Пункт 29 розділу І законопроекту № 8044 викласти в такій редакції:
«29. У частині першій статті 40:
1) пункт 5 викласти в такій редакції:
«5) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів державного бюджету за бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку, включаючи розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, а також з обов'язковим виділенням видатків органів сектору безпеки і оборони за видами для утримання кожного органу військового управління, військової частини, інших установ та організацій, які перебувають в підпорядкуванні відповідного органу сектору безпеки і оборони, крім видатків для здійснення державних закупівель озброєння, військової та спеціальної техніки, на які поширюються вимоги щодо застосування державної таємниці у межах, встановлених законом (у додатках до закону);
2) пункт 10 викласти в такій редакції:
«10) перелік кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, іноземних банків, міжнародних фінансових організацій, іноземних кредитних установ та фондів для реалізації інвестиційних проектів, в тому числі спільних інвестиційних проектів, із зазначенням кредиторів, загальних обсягів кредитів (позик) та обсягів їх залучення у відповідному бюджетному періоді в розрізі бюджетних програм (у додатку до закону); «.
 
Відхилено   30. У пункті 10 частини першої статті 40 слова «іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій» замінити словами «іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій».
 
271. «10) перелік кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, іноземних банків, міжнародних фінансових організацій, іноземних кредитних установ та фондів для реалізації інвестиційних проектів, в тому числі спільних інвестиційних проектів, із зазначенням кредиторів, загальних обсягів кредитів (позик) та обсягів їх залучення у відповідному бюджетному періоді в розрізі бюджетних програм (у додатку до закону); «.
 
      
272. 30. У статті 43:
 
   31. У статті 43:
 
273. 1) назву статті доповнити словами «та коштів інших клієнтів»;
 
      
274. 2) у частині першій:
 
   1) у частині першій:
 
275. абзац другий після слів «бюджетних коштів» доповнити словами «та коштів інших клієнтів»;
 
      
276. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
      
277. «2) контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень бюджету, реєстрації бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими зобов’язаннями; «;
 
-105- Іщейкін К.Є.
Абзаци 3-4 підпункту 2 пункту 30, підпункт 3 пункту 31, підпункт 1 пункту 34 та підпункт 2 пункту 47 розділу І /щодо змін до п.2 ч.1 ст.43, п.5 ч.1 ст.46, ч.1 ст.49, п.5 ч.1 ст.112 Кодексу/ виключити. /реєстрація бюджетних зобов’язань є складовою частиною процесу взяття бюджетних зобов’язань, а відтак унормовується підзаконними нормативно-правовими актами і не потребує додаткового законодавчого врегулювання/
 
Враховано в уточненій редакції /абзаци 3-4 підпункту 2 пункту 30 замінено абзацом такого змісту: «у пункті 2 частини першої слово «взятті» замінити словами «реєстрації взятих»/  у пункті 2 слово «взятті» замінити словами «реєстрації взятих»;
пункт 3 після слів «національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку» доповнити словами «в державному секторі»;
 
278. в абзаці шостому слова «з бюджетними коштами» виключити;
 
      
279. останній абзац викласти в такій редакції:
 
      
280. «В органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів та коштів інших клієнтів (далі - органи Казначейства України), клієнтам відкриваються рахунки у встановленому законодавством порядку.»;
 
      
281. 3) у частині другій слова «а також» виключити, а після слів «благодійні внески та гранти» доповнити словами «, а також видатків та кредитування бюджету, які здійснюються за рахунок коштів кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних банків, міжнародних фінансових організацій, іноземних кредитних установ та фондів, допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ».
 
   2) у частині другій слова «а також» виключити, а після слів «благодійні внески та гранти» доповнити словами «а також коштів бюджету, отриманих як надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ та як кредити (позики), залучені державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій».
 
282. 31. У частині першій статті 46:
 
   32. У частині першій статті 46:
 
283. 1) пункт 1 після слова «розпорядникам» доповнити словом « (одержувачам)»;
 
      
284. 2) пункт 2 викласти в такій редакції:
 
      
285. «2) затвердження кошторисів (планів використання бюджетних коштів), паспортів бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі); «;
 
-106- Іщейкін К.Є.
Розділ І доповнити положеннями такого змісту:
«__. У пункті 2 частини першої статті 46, частині п’ятій статті 48, пункті 2 частини другої статті 49, пункті 4 частини першої статті 112, пунктах 4 і 5 частини першої статті 113, пунктах 17 і 36 частини першої статті 116, абзаці третьому частини першої статті 119 слова « (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі)» виключити». /для узгодження з іншими нормами Кодексу і положеннями законопроекту з огляду на застосування ПЦМ з 2019 р. на рівні всіх бюджетів/
 
Враховано   у пункті 2 слова « (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі)» виключити;
 
286. 3) пункт 5 після слова «взятих» доповнити словами «та зареєстрованих»;
 
      
287. 4) у пункті 6 слово «заходів» замінити словом «завдань».
 
   у пункті 6 слово «заходів» замінити словом «завдань».
 
288. 32. У статті 47:
 
      
289. 1) назву статті після слова «розпорядникам» доповнити словом « (одержувачам)»;
 
      
290. 2) перше речення частини першої після слів «затвердження кошторисів» доповнити словами «, та надають бюджетні асигнування одержувачам бюджетних коштів».
 
      
291. 33. У статті 48:
 
   33. У статті 48:
 
292. 1) абзац перший частини першої після слова «Розпорядники» доповнити словом « (одержувачі)», а після слів «встановлених кошторисами» - словами « (планами використання бюджетних коштів)»;
 
      
293. 2) у частині другій:
 
      
294. абзац перший після слова «Розпорядники» доповнити словом « (одержувачі)»;
 
      
295. абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
 
      
296. «За бюджетними програмами, які здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних банків, міжнародних фінансових організацій, іноземних кредитних установ та фондів для реалізації інвестиційних проектів, термін дії яких завершується у поточному бюджетному періоді, розпорядники бюджетних коштів мають право брати відповідні бюджетні зобов’язання у четвертому кварталі поточного бюджетного періоду понад фактичні надходження таких кредитів (позик) за умови наявності письмової згоди кредитора на оплату цих зобов’язань протягом першого кварталу наступного бюджетного періоду.»;
 
   1) в абзаці другому частини другої слова «іноземних держав, банків, міжнародних фінансових організацій» замінити словами «іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій»;
 
297. 3) частину третю після слова «розпорядником» доповнити словом « (одержувачем)»;
 
      
298. 4) у частині четвертій:
 
      
299. у першому реченні абзацу першого слова «учасником бюджетного процесу» замінити словами «розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів»;
 
      
300. абзац другий після слова «розпорядниками» доповнити словом « (одержувачами)»;
 
      
301. 5) частину п’яту та сьому після слова «розпорядників» доповнити словом « (одержувачів)».
 
   2) у частині п’ятій слова « (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі)» виключити.
 
302. 34. У статті 49:
 
      
303. 1) частину першу після слова «Розпорядник» доповнити словом « (одержувач)», а після слова «взятого» - словами «та зареєстрованого в установленому порядку»;
 
      
304. 2) абзац перший та пункт 3 частини другої після слова «розпорядників» доповнити словом « (одержувачів)».
 
   34. У пункті 2 частини другої статті 49 слова « (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі)» виключити.
 
305. 35. У статті 51:
 
      
306. 1) у частині четвертій слово «заходами» замінити словом «завданнями»;
 
      
307. 2) доповнити статтю після частини сьомої новою частиною восьмою такого змісту:
 
-107- Іщейкін К.Є.
Підпункт 2 пункту 35 розділу І /щодо доповнення ст.51 Кодексу новою ч.8/ виключити. /таке питання унормується у передбачених законопроектом змінах до ч.9 ст.13 Кодексу та не потребує додаткового врегулювання, тим більше що відповідні положення не узгоджуються між собою/
 
Враховано      
308. «8. Для здійснення операцій в іноземній валюті за встановленими законодавством напрямами витрат, розпорядники бюджетних коштів можуть відкривати рахунки в установах банків державного сектору згідно з вимогами законодавства.».
 
      
309. У зв’язку з цим частини восьму - одинадцяту вважати відповідно частинами дев’ятою - дванадцятою;
 
      
310. 3) перше речення частини дев’ятої після слів «бюджетної установи» доповнити словами «з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року».
 
   35. Перше речення частини восьмої статті 51 після слів «бюджетної установи» доповнити словами «з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року».
36. Абзац другий частини другої статті 56 після слів «національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку» доповнити словами «в державному секторі».
37. Абзац другий частини першої статті 58 після слів «національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку» доповнити словами «в державному секторі».
 
311. 36. В абзаці другому частини другої статті 57 слова «головні розпорядники» замінити словами «розпорядники (одержувачі)».
 
-108- Яценко А.В.
Пункт 36 розділу І законопроекту № 8044 викласти у такій редакції (стаття 57 Бюджетного кодексу України):
«36. У статті 57:
1) в частині другій:
в першому реченні першого абзацу слова «та щодо субвенцій із спеціального фонду державного бюджету на рахунках спеціального фонду місцевих бюджетів» виключити;
в абзаці другому слова «головні розпорядники» замінити словами «розпорядники (одержувачі)»;
2) частину третю викласти у новій редакції:
«3. Невикористані залишки коштів субвенцій із спеціального фонду та капітальних трансфертів із загального фонду державного бюджету зберігаються на рахунках загального та спеціального фондів відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.»;
3) у зв’язку з вищевикладеним частину третю вважати частиною четвертою.
 
Відхилено      
312. 37. У частині другій статті 61:
 
   38. У частині другій статті 61:
 
313. 1) пункт 15 викласти в такій редакції:
 
   1) пункт 15 викласти в такій редакції:
 
314. «15) інформацію про цілі головних розпорядників коштів державного бюджету, визначені стратегічними планами діяльності, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за звітний бюджетний період; «;
 
-109- Іщейкін К.Є.
Абзац 2 підпункту 1 пункту 37 розділу І /щодо змін до п.15 ч.2 ст.61 Кодексу/ викласти в такій редакції:
«15) інформацію про досягнення головними розпорядниками коштів державного бюджету запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів державного бюджету, з показниками їх досягнення за результатами звітного бюджетного періоду» (з внесенням відповідних змін до ч.3 ст.162 Регламенту ВРУ). /для узгодження з пропозиціями щодо змін до пп.»е» п.1 ч.1 ст.38 Кодексу/
 
Враховано   «15) інформацію про досягнення головними розпорядниками коштів державного бюджету запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів державного бюджету, з показниками їх досягнення за результатами звітного бюджетного періоду»;
 
    -110- Левченко Ю.В.
Підпункту 1 пункту 37 розділу 1 законопроекту № 8044 доповнити словами «та про проведенні огляди видатків головних розпорядників бюджетних коштів та їх наслідки».
 
Відхилено    
315. 2) доповнити частину пунктом 15-1 такого змісту:
 
   2) доповнити пунктами 15-1 і 15-2 такого змісту:
 
316. «15-1) інформацію про виконання державних інвестиційних проектів (крім тих, що реалізуються із використанням коштів державного фонду регіонального розвитку) із зазначенням загальної вартості кожного проекту, включаючи інформацію про стан реалізації проекту із зазначенням ступеня його готовності та обсягу витрат державного бюджету, необхідних для завершення проекту за бюджетними програмами, а також обсяги таких витрат за звітний бюджетний період за бюджетними програмами. Підготовка таких матеріалів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку; «.
 
   «15-1) інформацію про виконання державних інвестиційних проектів із зазначенням загальної вартості кожного проекту, включаючи інформацію про стан реалізації проекту із зазначенням ступеня його готовності та обсягу витрат державного бюджету, необхідних для завершення проекту, за бюджетними програмами, а також обсяги таких витрат за звітний бюджетний період за бюджетними програмами. Підготовка таких матеріалів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку;
15-2) інформацію про виконання інвестиційних проектів, що реалізуються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, із зазначенням загальної вартості кожного проекту, включаючи інформацію про стан реалізації проекту із зазначенням ступеня його готовності, обсягів відповідних кредитів (позик) і витрат державного бюджету, необхідних для завершення проекту, за бюджетними програмами, а також обсяги таких кредитів (позик) і витрат за звітний бюджетний період за бюджетними програмами».
39. У другому реченні частини п’ятої статті 71 слова «індикативні» і «на наступні за плановим два бюджетні періоди» виключити.
 
317. 38. Частину другу статті 73 після слова «забороняється» доповнити словами «, крім випадків надання з державного бюджету за рахунок кредитів (позик), залучених державою від міжнародних фінансових організацій, іноземних кредитних установ з відбудови, кредитів (позик) міським радам для реалізації спільних інвестиційних проектів».
 
      
318. 39. У статті 75:
 
-111- Іщейкін К.Є.
У пунктах 39 і 40 розділу І необхідно внести зміни до нової редакції ст. 75 та нової ст.75-1 Кодексу (з техніко-юридичним уточненням їх викладу), зокрема, щодо:
1) заміни терміну «місцевий фінансовий план» у всіх відмінках і числах терміном «прогноз місцевого бюджету» у відповідному відмінку і числі (з внесенням таких змін до інших положень законопроекту; /поняття «фінансовий план» переважно вживається у законодавстві як фінансовий план суб’єкта господарювання/підприємства і характеризує планування відповідної діяльності, як правило, на рік/
2) визначення Міністерством фінансів України організаційно-методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету та типової форми прогнозу місцевого бюджету; /для уніфікації та єдиного підходу до складання такого документу відповідно до принципу єдності бюджетної системи/
3) упорядкування у ч.8 нової редакції ст.75-1 Кодексу структури та складових частин прогнозу місцевого бюджету, зокрема, доповнивши прогноз місцевого бюджету положеннями і показниками щодо: розподілу бюджетних коштів за загальним і спеціальним фондами, особливостей спеціального фонду місцевого бюджету (за основними джерелами і напрямами використання коштів), розподілу граничних показників витрат за функціональною класифікацією, з виділенням видатків споживання і видатків розвитку;
4) уточнення процедури розгляду прогнозу місцевого бюджету місцевою радою у частині прийняття рішення щодо нього (зважаючи, що прогноз місцевого бюджету вже є документом, а не проектом);
5) виключення положень у частині уточнення граничних показників під час складання проекту місцевого бюджету; /оскільки не має юридичної визначеності щодо порядку уточнення таких показників (хто приймає відповідне рішення та яким документом)/.
6) щодо втрати чинності прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді, з дня схвалення прогнозу місцевого бюджету у поточному бюджетному періоді. /для узгодження правових норм/
У зв‘язку з цим та для узгодження правових норм необхідно розділ ІІ доповнити положеннями щодо внесення відповідних змін до законів «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації» в частині визначення повноважень місцевих органів влади щодо складання, схвалення і розгляду прогнозу місцевого бюджету.
 
Враховано в уточненій редакції /див. наступну пропозицію/  40. У статті 75:
 
    -112- Іщейкін К.Є.
У пункті 39 розділу І /щодо змін до ст.75 Кодексу/:
слова «місцевий фінансовий план» у всіх відмінках і числах замінити словами «прогноз місцевого бюджету» у відповідному відмінку і числі;
в запропонованому абз.1 ч.1 ст.75 Кодексу слова «на середньостроковий період» та «на плановий бюджетний період» виключити;
запропоновану нову ч.2 ст.75 Кодексу передбачити останнім абзацом ч.1 ст.75 Кодексу і відповідно виключити положення про перейменування частин даної статті.
Пункт 40 розділу І /щодо нової ст.75-1 Кодексу/ викласти в такій редакції:
«40. Доповнити статтею 75-1 такого змісту:
««Стаття 75-1. Складання та схвалення прогнозу місцевого бюджету
1. Місцевий фінансовий орган щороку спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного та соціального розвитку України і відповідної території, та з урахуванням Бюджетної декларації складає прогноз місцевого бюджету (документ середньострокового бюджетного планування, що визначає граничні показники місцевого бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проекту місцевого бюджету).
Організаційно-методологічні засади щодо складання прогнозів місцевих бюджетів (включаючи типову форму прогнозу місцевого бюджету) визначаються Міністерством фінансів України.
2. Показники прогнозу місцевого бюджету визначаються з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією та прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді.
При цьому показники прогнозу місцевого бюджету можуть відрізнятися від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, у разі:
1) відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку відповідної території від прогнозу, врахованого при складанні прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді;
2) відхилення бюджетних показників, визначених рішенням про місцевий бюджет, від аналогічних показників, визначених у прогнозі місцевого бюджету, схваленому у попередньому бюджетному періоді;
3) прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, рішень Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, які впливають на показники місцевого бюджету у середньостроковому періоді.
3. Місцевий фінансовий орган на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку відповідної території на середньостроковий період та аналізу виконання місцевого бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах прогнозує обсяги доходів місцевого бюджету, визначає обсяги фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету і надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період.
4. Місцевий фінансовий орган розробляє і у визначені ним терміни доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету та орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період.
Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету можуть запроваджувати додаткові фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги, яких зобов’язані дотримуватися усі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету.
Місцевий фінансовий орган здійснює аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій. На основі такого аналізу керівник місцевого фінансового органу приймає рішення про включення пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів до прогнозу місцевого бюджету.
5. Місцеві фінансові органи до 15 серпня року, що передує плановому, подають Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад прогнози відповідних місцевих бюджетів.
6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад не пізніше 1 вересня року, що передує плановому, розглядають та схвалюють прогнози відповідних місцевих бюджетів і у п’ятиденний строк подають їх разом з фінансово-економічним обґрунтуванням до Верховної ради Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих рад для розгляду у порядку, визначеному відповідними радами.
7. Прогноз місцевого бюджету містить:
1) основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку відповідної території, які враховані під час розроблення прогнозу місцевого бюджету;
2) загальні показники доходів і фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету, загальні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди)
3) показники за основними видами доходів місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
4) показники дефіциту (профіциту) місцевого бюджету, показники за основними джерелами фінансування місцевого бюджету і показники витрат на погашення місцевого боргу (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також показники місцевого боргу, гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій;
5) граничні показники видатків місцевих бюджетів та надання кредитів з місцевих бюджетів головним розпорядникам бюджетних коштів (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
6) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, визначені в межах загальних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету;
7) інші показники і положення, необхідні для складання проекту рішення про місцевий бюджет».
 
Враховано в уточненій редакції /у запропонованій редакції нової ст.75-1 Кодексу: у ч.1 слова «граничні показники» замінити словом «показники», у п.4 ч.7 Кодексу слова «і показники витрат на погашення місцевого боргу» виключити/   
319. 1) назву та частину першу статті викласти в такій редакції:
 
   1) назву та частину першу викласти в такій редакції:
 
320. «Стаття 75. Організаційні засади складання місцевого фінансового плану та проекту місцевого бюджету
 
   «Стаття 75. Організаційні засади складання прогнозів місцевих бюджетів та проектів місцевих бюджетів
 
321. 1. Міністерство фінансів України доводить Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад особливості складання розрахунків до місцевих фінансових планів на середньостроковий період та проектів місцевих бюджетів на плановий бюджетний період.
 
   1. Міністерство фінансів України доводить Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад особливості складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів та проектів місцевих бюджетів.
 
322. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад складають місцеві фінансові плани та проекти місцевих бюджетів.»;
 
   Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад складають прогнози місцевих бюджетів та проекти місцевих бюджетів.
 
323. 2) доповнити статтю після частини першої новою частиною другою такого змісту:
 
      
324. «2. Проект місцевого бюджету на плановий бюджетний період ґрунтується на показниках, визначених у місцевому фінансовому плані, схваленому у році, що передує плановому.».
 
   Проект місцевого бюджету на плановий бюджетний період ґрунтується на показниках, визначених у прогнозі місцевого бюджету, схваленому у році, що передує плановому».
 
325. У зв’язку з цим частини другу - десяту вважати відповідно частинами третьою - одинадцятою;
 
      
326. 3) у частині сьомій слова «третьої - п’ятої» замінити словами «четвертої - шостої»;
 
      
327. 4) у частині десятій слова «Кабінет Міністрів України» замінити словами «Міністерство фінансів України»;
 
   2) у першому реченні частини дев’ятої слова «Кабінет Міністрів України» замінити словами «Міністерство фінансів України».
 
328. 5) у частині одинадцятій слова «п’ятої, шостої, восьмої і дев’ятої» замінити словами «шостої, сьомої та дев’ятої».
 
      
329. 40. Доповнити Кодекс статтею 75-1 такого змісту:
 
   41. Доповнити статтею 75-1 такого змісту:
 
330. «Стаття 75-1. Складання та схвалення місцевого фінансового плану
 
   «Стаття 75-1. Складання та схвалення прогнозу місцевого бюджету
 
331. 1. Показники місцевого фінансового плану на плановий та наступний за плановим бюджетні періоди визначаються з урахуванням інформації та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією, схваленою у році, що передує плановому, та місцевим фінансовим планом, схваленим у попередньому році.
 
      
332. Пояснення щодо відхилення надаються разом з місцевим фінансовим планом.
 
      
333. 2. Місцевий фінансовий орган щороку спільно з головними розпорядниками коштів відповідного місцевого бюджету відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у Бюджетній декларації та стратегічних документах відповідної території, розробляє місцевий фінансовий план.
 
   1. Місцевий фінансовий орган щороку спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України і відповідної території, та з урахуванням Бюджетної декларації складає прогноз місцевого бюджету – документ середньострокового бюджетного планування, що визначає показники місцевого бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проекту місцевого бюджету.
Організаційно-методологічні засади складання прогнозу місцевого бюджету (включаючи типову форму прогнозу місцевого бюджету) визначаються Міністерством фінансів України.
2. Показники прогнозу місцевого бюджету визначаються з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією та прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді.
При цьому показники прогнозу місцевого бюджету можуть відрізнятися від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, у разі:
1) відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку відповідної території від прогнозу, врахованого при складанні прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді;
2) відхилення бюджетних показників, визначених рішенням про місцевий бюджет, від аналогічних показників, визначених у прогнозі місцевого бюджету, схваленому у попередньому бюджетному періоді;
3) прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, рішень Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, що впливають на показники місцевого бюджету у середньостроковому періоді.
 
334. 3. Місцевий фінансовий орган на підставі основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку країни і відповідної території на середньостроковий період та аналізу виконання місцевого бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах прогнозує обсяги надходжень, визначає обсяги фінансування місцевого бюджету та стелі видатків і надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період.
 
   3. Місцевий фінансовий орган на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку відповідної території на середньостроковий період та аналізу виконання місцевого бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах прогнозує обсяги доходів місцевого бюджету, визначає обсяги фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету і надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період.
 
335. 4. Місцевий фінансовий орган розробляє і в терміни, визначені місцевим фінансовим органом, доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до місцевого фінансового плану та стелі видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на кожен рік середньострокового періоду.
 
-113- Денисенко А.П.
В частині 4 статті 75-1 формулювання «місцевий фінансовий орган розробляє і в терміни, визначені місцевим фінансовим органом, доводить…» замінити на «місцевий фінансовий орган розробляє і у визначені ним терміни доводить…».
 
Враховано   4. Місцевий фінансовий орган розробляє та у визначені ним терміни доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету та орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період.
 
336. Інструкції з підготовки пропозицій до місцевого фінансового плану можуть запроваджувати додаткові фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги, яких зобов’язані дотримуватися усі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки пропозицій до місцевого фінансового плану.
 
   Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету можуть запроваджувати додаткові фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету.
Місцевий фінансовий орган здійснює аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій.
На основі такого аналізу керівник місцевого фінансового органу приймає рішення про включення пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів до прогнозу місцевого бюджету.
 
337. 5. Місцеві фінансові органи до 15 серпня року, що передує плановому, подають Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад місцевий фінансовий план.
 
   5. Місцеві фінансові органи до 15 серпня року, що передує плановому, подають до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів відповідних місцевих рад прогнози відповідних місцевих бюджетів.
 
338. 6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад не пізніше 1 вересня року, що передує плановому, розглядають та схвалюють місцеві фінансові плани і у п’ятиденний строк подають їх до Верховної ради Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих рад.
 
   6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад не пізніше 1 вересня року, що передує плановому, розглядають та схвалюють прогнози відповідних місцевих бюджетів і у п’ятиденний строк подають їх разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих рад для розгляду у порядку, визначеному відповідними радами.
 
339. 7. Верховна рада Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада розглядає місцевий фінансовий план за спеціальною процедурою, визначеною регламентом Верховної ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради, та схвалює його до 1 жовтня року, що передує плановому.
 
      
340. 8. Місцевий фінансовий план містить:
 
   7. Прогноз місцевого бюджету містить:
 
341. 1) основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку відповідної території, які враховані під час розроблення місцевого фінансового плану;
 
   1) основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку відповідної території, враховані під час розроблення прогнозу місцевого бюджету;
 
342. 2) загальні показники доходів, фінансування, видатків і кредитування місцевого бюджету на кожен рік середньострокового періоду;
 
   2) загальні показники доходів і фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету, загальні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
 
343. 3) показники за основними видами доходів місцевого бюджету на кожен рік середньострокового періоду;
 
   3) показники за основними видами доходів місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
 
344. 4) показники за основними джерелами фінансування місцевого бюджету на кожен рік середньострокового періоду;
 
   4) показники дефіциту (профіциту) місцевого бюджету, показники за основними джерелами фінансування місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також показники місцевого боргу, гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій;
 
345. 5) сукупні стелі видатків та надання кредитів з бюджету та стелі видатків та надання кредитів головних розпорядників бюджетних коштів на кожен рік середньострокового періоду;
 
   5) граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
 
346. 6) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів на кожен рік середньострокового періоду, визначені в межах сукупної стелі видатків та надання кредитів з бюджету;
 
   6) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, визначені в межах загальних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету;
 
347. 7) показники місцевого боргу, гарантованого боргу та надання місцевих гарантій;
 
      
348. 8) розмір дефіциту (профіциту) місцевого бюджету;
 
      
349. 9) інші показники, необхідні для складання проекту рішення про місцевий бюджет.
 
   7) інші показники і положення, необхідні для складання проекту рішення про місцевий бюджет».
 
350. 9. Показники обсягу місцевого боргу та гарантованого боргу, які включаються до місцевого фінансового плану, визначаються на період до завершення розрахунків за зобов’язаннями.
 
      
351. 10. Стелі видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на плановий та наступний за плановим бюджетні періоди визначаються з урахуванням стель видатків та надання кредитів головних розпорядників бюджетних коштів, визначених на відповідні бюджетні періоди місцевим фінансовим планом, схваленим у попередньому році.
 
      
352. 11. Сукупні стелі видатків та надання кредитів з місцевого бюджету, визначені в місцевому фінансовому плані у поточному році, можуть бути уточнені під час складання проекту місцевого бюджету на плановий бюджетний період та місцевого фінансового плану на наступний середньостроковий період у разі:
 
      
353. 1) відхилення основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку відповідної території від прогнозу, врахованого при складанні місцевого фінансового плану;
 
      
354. 2) прийняття актів законодавства або їх окремих положень, які впливають на показники місцевого бюджету у середньостроковому періоді;
 
      
355. 3) обґрунтованого подання органів, що контролюють справляння надходжень місцевого бюджету, щодо зміни очікуваних та/або фактичних надходжень спеціального фонду місцевого бюджету.
 
      
356. 12. Стелі видатків та надання кредитів головних розпорядників бюджетних коштів на кожен рік середньострокового періоду, визначені в місцевому фінансовому плані у році, що передує плановому, можуть бути уточнені під час складання проекту місцевого бюджету на плановий бюджетний період та місцевого фінансового плану на наступний середньостроковий період у разі:
 
      
357. 1) зміни сукупної стелі видатків та надання кредитів за загальним фондом місцевого бюджету відповідно до частини одинадцятої цієї статті;
 
      
358. 2) прийняття актів законодавства або їх окремих положень, які впливають на показники місцевого бюджету у середньостроковому періоді;
 
      
359. 3) передачі повноважень на виконання завдань і функцій від одного головного розпорядника коштів місцевого бюджету іншому головному розпоряднику коштів місцевого бюджету;
 
      
360. 4) розподілу обсягів видатків, які не були розподілені між головними розпорядниками коштів місцевого бюджету під час схвалення місцевого фінансового плану;
 
      
361. 5) обґрунтованого подання органів, що контролюють справляння надходжень місцевого бюджету, щодо зміни очікуваних та/або фактичних надходжень спеціального фонду місцевого бюджету.».
 
      
362. 41. Пункт 2 частини першої статті 76 виключити.
 
   42. У частині першій статті 76:
пункт 2 виключити;
у пункті 5 слова «плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди» замінити словами «середньостроковий період».
 
363. 42. Абзац другий частини шостої статті 78 після слова «розпорядників» доповнити словом « (одержувачів)».
 
      
364. 43. В абзаці першому частини третьої статті 85 слова «програмних документів економічного та соціального розвитку, державних цільових програм» замінити словами «документів державного стратегічного планування».
 
      
365. 44. Пункт 16 частини першої статті 87 після слів «інвестиційні проекти» доповнити словами «, спільні інвестиційні проекти».
 
-114- Яценко А.В.
Розділ І законопроекту № 8044 доповнити пунктом 44-1 наступного змісту:
«44-1. Доповнити статтю 103-1 частиною п’ятою такого змісту:
«5. Залишки коштів на кінець бюджетного періоду за зазначеною у цій статті субвенцією зберігаються на рахунках загального та спеціального фондів відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.»
 
Відхилено   43. У частині першій статті 86, частині п’ятій статті 93, частині другій статті 94 та частині першій статті 95 слова «гарантовані послуги» в усіх відмінках замінити словами «публічні послуги» у відповідному відмінку.
 
366. 45. У пункті 4 частини першої статті 105 слова «прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку країни і відповідної території, державних цільових програм» замінити словами «документів державного стратегічного планування розвитку країни і відповідної території».
 
-115- Яценко А.В.
Пункт 45 розділу І законопроекту № 8044 викласти у такій редакції (стаття 105 Бюджетного кодексу України):
«45. У статті 105:
1) у пункті 4 частини першої слова «прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку країни і відповідної території, державних цільових програм» замінити словами «документів державного стратегічного планування розвитку країни і відповідної території»;
2) доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Залишки коштів на кінець бюджетного періоду за зазначеними у цій статті субвенціями за програмами (проектами) та/або заходами зберігаються на рахунках загального та спеціального фондів відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.»
 
Відхилено   44. У пункті 4 частини першої статті 105 слова «державних цільових програм, прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди» замінити словами «прогнозу місцевого бюджету».
 
367. 46. У статті 109:
 
-116- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Пункт 46 розділу І законопроекту № 8044 викласти в такій редакції:
«46. У статті 109:
1) пункт 1 частини першої викласти в такій редакції:
«1) розгляду Бюджетної декларації, Стратегії управління державним боргом на середньостроковий період;
2) у пункті 1 частини другої та частині третій слова «Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період» замінити словами «Бюджетної декларації, Стратегії управління державним боргом на середньостроковий період».
 
Відхилено   45. У статті 109:
 
368. 1) пункт 1 частини першої викласти в такій редакції:
 
   1) у частині першій:
 
369. «1) розгляду Бюджетної декларації; «;
 
-117- Левченко Ю.В.
В підпункті 1 пункту 46 розділу 1 законопроекту № 8044 слово «розгляду» замінити словами «розгляду та схвалення».
 
Відхилено   пункт 1 викласти в такій редакції:
«1) розгляду Бюджетної декларації»;
у пункті 6 слова «іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій» замінити словами «іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій»;
 
370. 2) у пункті 1 частини другої та частині третій слова «Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період» замінити словами «Бюджетної декларації».
 
   2) у пункті 1 частини другої та частині третій слова «Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період» замінити словами «Бюджетної декларації».
46. В абзаці другому частини першої статті 111 слова «визначає основні організаційно-методичні засади та дає оцінку функціонуванню систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту» виключити.
 
371. 47. У частині першій статті 112:
 
   47. У пункті 4 частини першої статті 112 слова « (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі)» виключити.
 
372. 1) пункт 4 після слова «розпорядниками» доповнити словом « (одержувачами)»;
 
      
373. 2) пункт 5 після слова «взятим» доповнити словами «і зареєстрованим».
 
      
374. 48. У частині першій статті 113:
 
   48. У частині першій статті 113:
 
375. 1) у пункті 1 слова «цільовим та ефективним» замінити словами «цільовим, ефективним та результативним»;
 
   у пункті 1 слова «цільовим та ефективним» замінити словами «цільовим, ефективним та результативним»;
 
376. 2) пункт 4 після слова «розпорядниками» доповнити словом « (одержувачами)».
 
   у пунктах 4 і 5 слова « (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі)» виключити.
 
377. 49. У частині першій статті 116:
 
   49. У частині першій статті 116:
 
378. 1) у пункті 10 слово «доходів» замінити словом «надходжень», а після слова «гранти» доповнити словами «, коштів кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних банків, міжнародних фінансових організацій, іноземних кредитних установ та фондів, допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ»;
 
-118- Іщейкін К.Є.
Підпункт 1 пункту 49 розділу І /щодо змін до п.10 ч.1 ст.116 Кодексу/ викласти в такій редакції:
«1) пункт 10 викласти в такій редакції:
«10) зарахування надходжень бюджету на будь-які рахунки, крім єдиного казначейського рахунка (з урахуванням особливостей, визначених другим реченням частини дев’ятої статті 13 цього Кодексу), а також акумулювання їх на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету». /техніко-юридичне уточнення викладу для забезпечення узгодженості норм/
 
Враховано   пункт 10 викласти в такій редакції:
«10) зарахування надходжень бюджету на будь-які рахунки, крім єдиного казначейського рахунка (з урахуванням особливостей, визначених частиною дев’ятою статті 13 цього Кодексу), а також акумулювання їх на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету»;
 
379. 2) пункт 16-1 виключити.
 
   у пунктах 17 і 36 слова « (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі)» виключити.
 
380. 50. Частину третю статті 118 після слів «порушення бюджетного законодавства» доповнити словами «, а також у разі ведення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів претензійно-позовної роботи, спрямованої на усунення порушення бюджетного законодавства».
 
-119- Іщейкін К.Є.
Пункт 50 розділу І /щодо змін до ч.3 ст.118 Кодексу/ виключити. /таке положення може зумовити послаблення фінансової дисципліни розпорядників коштів, оскільки не передбачено часового обмеження щодо ведення претензійно-позовної роботи/
 
Враховано      
381. 51. В абзаці третьому частини першої статті 119 слова «або в порядку використання бюджетних коштів» виключити.
 
   50. В абзаці третьому частини першої статті 119 слова « (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі)» виключити.
 
382. 52. Пункт 4 частини першої статті 123 після слова «розпорядників» доповнити словом « (одержувачів)».
 
      
383. 53. У розділі VІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
   51. У розділі VІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
384. 1) у пункті 28:
 
   1) у пункті 28:
 
385. абзаци другий і третій виключити;
 
   абзаци другий і третій виключити;
 
386. доповнити пункт абзацами такого змісту:
 
   доповнити абзацами четвертим і п’ятим такого змісту:
 
387. «положення абзаців п’ятого - п’ятнадцятого частини третьої статті 2, абзацу п’ятого частини першої статті 8, статей 12-1, 13, 15, 17 Закону України «Про інвестиційну діяльність» до спільних інвестиційних проектів не застосовуються;
 
   «положення абзаців п’ятого - п’ятнадцятого частини третьої статті 2, абзацу п’ятого частини першої статті 8, статей 12-1, 13, 15 і 17 Закону України «Про інвестиційну діяльність» до інвестиційних проектів, що реалізуються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, не застосовуються;
 
388. порядок підготовки, реалізації спільних інвестиційних проектів визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням положень законів України, що регулюють порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України.»;
 
-120- Яценко А.В.
Після підпункту 1 пункт 53 розділу ІV «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту № 8044 доповнити новим підпунктом 2 такого змісту:
«2) у пункті 33:
в абзаці першому слова та цифри «1 січня 2019 року» замінити словами та цифрами «1 січня 2020 року», після слів «загального користування» доповнити словами «вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах»;
абзац третій викласти в такій редакції:
«На період проведення експерименту для реалізації зазначених заходів у разі перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції), визначених у розписі державного бюджету за загальним фондом, 50 відсотків такого перевиконання, як виняток з положень частини другої статті 29, статті 69-1, частини другої статті 85, статей 87 і 91 цього Кодексу, зараховується до спеціальних фондів обласних бюджетів та бюджету міста Києва в обсязі, пропорційному до суми перевиконання на відповідній території загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на територіях відповідних областей та міста Києва, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
в абзаці п’ятому слова «за останній бюджетний період» замінити словами «за три останні бюджетні періоди».
 
Відхилено   порядок підготовки, реалізації інвестиційних проектів, що реалізуються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням положень законів України, що регулюють порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України»;
 
389. 2) доповнити розділ пунктами 47 і 48 такого змісту:
 
   2) доповнити пунктами 48 і 49 такого змісту:
 
390. «47. Установити, що заходи впливу, встановлені пунктом 2 частини першої статті 117 цього Кодексу, за допущені у 2017-2018 роках порушення бюджетного законодавства, визначені пунктами 33 і 35 частини першої статті 116 цього Кодексу, не застосовуються до учасників бюджетного процесу у зв’язку із запровадженням з 1 січня 2017 року національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі для складення фінансової звітності суб’єктами державного сектору та нового плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.
 
-121- Іщейкін К.Є.
В абзаці 2 підпункту 2 пункту 53 розділу І /щодо доповнення р.VІ Кодексу новим п.47/ слова «суб’єктами державного сектору» виключити та доповнити розділ І такими пунктами /для узгодження норм у Кодексі/:
«__. Абзац п’ятий частини першої статті 43 після слів «національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку» доповнити словами «в державному секторі».
__. Абзац другий частини другої статті 56 після слів «національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку» доповнити словами «в державному секторі»
__. Абзац другий частини першої статті 58 після слів «національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку» доповнити словами «в державному секторі».
 
Враховано   «48. Установити, що заходи впливу, встановлені пунктом 2 частини першої статті 117 цього Кодексу, за допущені у 2017-2018 роках порушення бюджетного законодавства, визначені пунктами 33 і 35 частини першої статті 116 цього Кодексу, не застосовуються до учасників бюджетного процесу у зв’язку із запровадженням з 1 січня 2017 року національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі для складення фінансової звітності та нового плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.
 
391. 48. Установити, що положення статті 75 (в частині складення місцевого фінансового плану) та статті 75-1 цього Кодексу застосовуються починаючи з формування місцевих фінансових планів на 2020 рік та наступні за ним два бюджетні періоди (за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради - починаючи з формування проектів місцевих бюджетів на 2019 рік та наступні за ним два бюджетні періоди).».
 
-122- Іщейкін К.Є.
В абзаці 3 підпункту 2 пункту 53 розділу І /щодо доповнення р.VІ Кодексу новим п.48/ уточнити редакцію відповідного положення в частині відтермінування дати застосування нової редакції ст.75 і нової ст. 75-1 залежно від строків розгляду і прийняття законопроекту та стану готовності щодо імплементації його положень в частині місцевих бюджетів, а також доповнити положенням щодо здійснення місцевими органами влади (до імплементації нових норм) відповідних заходів з урахуванням чинної норми ч.4 ст.21 Кодексу. /з метою недопущення правової невизначеності на певний період/
 
Враховано в уточненій редакції /див. наступну пропозицію/  49. Установити, що:
1) положення статті 75 (в частині складання прогнозу місцевого бюджету) та статті 75-1 цього Кодексу застосовуються з 1 січня 2020 року;
2) у 2019 році:
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад складають та схвалюють прогнози відповідних місцевих бюджетів на 2021 і 2022 роки відповідно до прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку України та відповідної території, а також з урахуванням Бюджетної декларації, схваленої у 2019 році;
прогноз місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки включає індикативні прогнозні показники місцевого бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, індикативні прогнозні показники місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу, а також індикативні прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів;
прогноз місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки подається до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих рад разом з проектом рішення про місцевий бюджет на 2020 рік».
 
    -123- Іщейкін К.Є.
Передбачений у законопроекті новий пункт 48 розділу VІ Бюджетного кодексу викласти в такій редакції:
«48. Установити, що:
1) положення статті 75 (в частині складання прогнозу місцевого бюджету) та статті 75-1 цього Кодексу застосовуються з 1 січня 2020 року;
2) у 2019 році:
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад складають та схвалюють прогнози відповідних місцевих бюджетів на 2021 і 2022 роки відповідно до прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку України та відповідної території, а також з урахуванням Бюджетної декларації, схваленої у 2019 році;
прогноз місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки включає індикативні прогнозні показники місцевого бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, індикативні прогнозні показники місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу, а також індикативні прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів;
прогноз місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки подається до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих рад разом з проектом рішення про місцевий бюджет на 2020 рік».
 
Враховано    
    -124- Яценко А.В.
Законопроект № 8044 доповнити новим підпунктом__ такого змісту:
__) доповнити розділ пунктами 49 і 50 такого змісту:
«49. Установи, що з метою ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів залишки коштів на кінець бюджетного періоду за програмами (проектами) та/або заходами в межах реалізації бюджетних програм за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2401270 (здійснення природоохоронних заходів), 2401500 (здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища), 2751570 (реалізація Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України»), 6541030 (фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовку наукових кадрів, фінансову підтримку розвитку наукової інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек) зберігаються на рахунках відповідних розпорядників бюджетних коштів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.
50. Установити, що на кінець бюджетного періоду залишки коштів за субвенціями з держаного бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа; формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад; реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості; будівництво/реконструкцію палаців спорту; забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»; придбання ангіографічного обладнання; модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів; надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами; проведення робіт, пов’язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс» та залишки інших капітальних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам зберігаються на рахунках загального та спеціального фондів відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.».
 
Відхилено    
392. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
393. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 6 пункту 11 розділу І, який набирає чинності з 1 січня 2019 року.
 
-125- Іщейкін К.Є.
Уточнити редакцію пункту 1 розділу ІІ /щодо набрання чинності відповідного закону/ залежно від строків розгляду і прийняття законопроекту та стану готовності щодо імплементації його положень.
 
Враховано в уточненій редакції /передбачено набрання чинності відповідного закону з 1 січня 2019 року/  1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.
 
394. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
      
395. 1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
 
      
396. 2) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
      
397. 3) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
      
398. Редакція законопроекту за реєстр. № 8043,
прийнята в першому читанні
Проект
Закон України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження середньострокового бюджетного планування»
 
      
399. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
      
400. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
а) доповнити статтею 164-19 такого змісту:
«Стаття 164-19. Порушення порядку надання інформації, необхідної для здійснення оцінки фіскальних ризиків, та невжиття заходів у сфері управління фіскальними ризиками
Ненадання, несвоєчасне надання посадовими особами центральних і місцевих органів виконавчої влади, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, фінансових установ, суб’єктів господарювання державного сектору економіки та господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, інформації, необхідної для здійснення оцінки фіскальних ризиків, або надання завідомо недостовірної інформації центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Невжиття особами, зазначеними у частині першій цієї статті, передбачених законодавством заходів у сфері управління фіскальними ризиками, –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
б) у статті 221 цифри «164-5 – 164-18» замінити цифрами «164-5 – 164-19»;
в) розділ ІІІ доповнити статтею 244-22 такого змісту:
«Стаття 244-22. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову і бюджетну політику
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку надання інформації, необхідної для здійснення оцінки фіскальних ризиків, та невжиттям передбачених законодавством заходів у сфері управління фіскальними ризиками (стаття 164-19).
Від імені центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, та уповноважені керівником посадові особи цього органу»;
г)в абзаці першому частини другої статті 255 цифри «222 - 244-21» замінити цифрами «222 - 244-22»;
 
401. 1. У Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 14-17, ст. 133 із наступними змінами):
 
   8) у Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами):
 
402. 1) у пункті 6 частини четвертої статті 20 слова «проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період» замінити словами «Бюджетна декларація»;
 
-126- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І законопроекту № 8043 викласти в такій редакції:
«1) у пункті 6 частини четвертої статті 20 слова «проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період» замінити словами «Бюджетна декларація, Стратегія управління державним боргом на середньостроковий період»; «.
 
Відхилено   а) у пункті 6 частини четвертої статті 20 слова «проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період» замінити словами «Бюджетна декларація»;
 
403. 2) статтю 152 викласти в такій редакції:
 
-127- Іщейкін К.Є.
У підпункті 2 пункту 1 розділу І /щодо нової редакції ст.152 Регламенту ВРУ/:
в абзаці 3 слова «у п’ятиденний строк подається до Верховної Ради» замінити словами «у триденний строк подається разом з фінансово-економічним обґрунтуванням до Верховної Ради» (з внесенням відповідних змін до ст.33 Бюджетного кодексу та ч.1 ст.29 Закону «Про Кабінет Міністрів України»); /за аналогією з відповідною чинною нормою/
в абзаці 5 слова «пропозиції щодо бюджетної політики на середньостроковий період» замінити словами «пропозиції щодо бюджетної політики з урахуванням Бюджетної декларації»;
в абзаці 6 слова «розглядає пропозиції, що надійшли, та подає на розгляд Верховної Ради проект рішення щодо Бюджетної декларації, яке» замінити словами «розглядає Бюджетну декларацію і пропозиції, що надійшли, готує та подає на розгляд Верховної Ради проект постанови щодо Бюджетної декларації, що»;
в абзаці 7: у першому реченні слова і цифри «не пізніше 30 червня року, що передує плановому, або протягом тижня, відведеного для пленарних засідань Верховної Ради, який є найближчим після реалізації процедур, передбачених частинами третьою і четвертою цієї статті» замінити словами і цифрами «не пізніше 15 липня року, що передує плановому», у другому реченні слова «комітету Верховної Ради» замінити словом «комітету»;
абзац 8 викласти в такій редакції: «На такому пленарному засіданні за процедурним рішенням Верховної Ради можуть бути заслухані головні розпорядники коштів державного бюджету щодо цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів державного бюджету, та показників їх досягнення у середньостроковому періоді, передбачених у Бюджетній декларації»;
абзац 9 викласти в такій редакції:
«6. За результатами розгляду цього питання Верховна Рада може прийняти проект постанови щодо Бюджетної декларації, яким взяти до відома Бюджетну декларацію та/або схвалити рекомендації Верховної Ради щодо бюджетної політики. Якщо Верховною Радою в установлені частиною п’ятою цієї статті строки не розглянуто питання щодо Бюджетної декларації або не прийнято рішення щодо нього, таке питання не потребує розгляду у подальшому».
/з метою чіткої юридичної визначеності в частині форми і змісту рішення Верховної Ради України щодо Бюджетної декларації та наслідків такого рішення або його неприйняття для подальшого процесу підготовки законопроекту про державний бюджет/
 
Враховано   б) статтю 152 викласти в такій редакції:
 
404. «Стаття 152. Розгляд Бюджетної декларації
 
-128- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац другий підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту № 8043 доповнити словами «, Стратегії управління державним боргом на середньостроковий період».
 
Відхилено   «Стаття 152. Розгляд Бюджетної декларації
 
405. 1. Бюджетна декларація схвалюється Кабінетом Міністрів України не пізніше 1 червня року, що передує плановому, та у п’ятиденний строк подається до Верховної Ради.
 
-129- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац третій підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту № 8043 викласти в такій редакції:
«1. Бюджетна декларація схвалюється Кабінетом Міністрів України не пізніше 1 травня року, що передує плановому, та у дводенний строк подається до Верховної Ради.».
 
Враховано частково /передбачено триденний строк для подання Бюджетної декларації до Верховної Ради/  1. Бюджетна декларація схвалюється Кабінетом Міністрів України не пізніше 1 червня року, що передує плановому, та у триденний строк подається разом з фінансово-економічним обґрунтуванням до Верховної Ради.
 
    -130- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І законопроекту № 8043 після абзацу третього доповнити абзацом такого змісту:
«Стратегія управління державним боргом на середньостроковий період формується з урахуванням показників, визначених Бюджетною декларацією та законом про Державний бюджет України. Стратегія розробляється Міністерством фінансів України і схвалюється Кабінетом Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України та у дводенний строк подається до Верховної Ради.».
 
Відхилено    
    -131- Левченко Ю.В.
Абзац 3 підпункту 2 пункту 1 розділу 1 законопроекту № 8043 доповнити новим абзацом наступного змісту:
«Разом з Бюджетною декларацією до Верховної Ради України передаються супровідні матеріали, які включають пояснення щодо основних положень і показників Бюджетної декларації, включаючи фінансово-економічні розрахунки, та щодо відхилень від Бюджетної декларації, схваленої у попередньому році.»
 
Враховано частково /передбачено подання Бюджетної декларації до Верховної Ради разом з фінансово-економічним обґрунтуванням (зміст якого передбачено у змінах до ст.33 Кодексу)/   
406. 2. Процес розгляду Бюджетної декларації у Верховній Раді здійснюється з урахуванням поданого Кабінетом Міністрів України річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України за попередній бюджетний період.
 
   2. Процес розгляду Бюджетної декларації у Верховній Раді здійснюється з урахуванням поданого Кабінетом Міністрів України річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України за попередній бюджетний період.
 
407. 3. Народні депутати, комітети розробляють свої пропозиції щодо бюджетної політики на середньостроковий період і подають їх до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, у десятиденний строк з дня надходження Бюджетної декларації до Верховної Ради.
 
-132- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І законопроекту № 8043 після абзацу п’ятого доповнити абзацом такого змісту:
«Народні депутати розробляють свої пропозиції до Стратегії управління державним боргом і подають їх до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, у п’ятиденний строк з дня надходження Стратегії до Верховної Ради.».
 
Відхилено   3. Народні депутати, комітети розробляють свої пропозиції щодо бюджетної політики з урахуванням Бюджетної декларації і подають їх до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, у десятиденний строк з дня надходження Бюджетної декларації до Верховної Ради.
 
408. 4. Комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, розглядає пропозиції, що надійшли, та подає на розгляд Верховної Ради проект рішення щодо Бюджетної декларації, яке надається народним депутатам не пізніш як за два дні до розгляду зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради.
 
-133- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац шостий підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту № 8043 викласти в такій редакції:
«4. Комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, розглядає пропозиції, що надійшли, та подає на розгляд Верховної Ради проект постанови щодо Бюджетної декларації, який надається народним депутатам не пізніш як за два дні до розгляду зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради.».
 
Враховано частково /передбачено підготовку проекту постанови щодо Бюджетної декларації/  4. Комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, розглядає Бюджетну декларацію і пропозиції, що надійшли, готує та подає на розгляд Верховної Ради проект постанови Верховної Ради щодо Бюджетної декларації, що надається народним депутатам не пізніш як за два дні до розгляду зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради.
 
    -134- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І законопроекту № 8043 після абзацу шостого доповнити абзацом такого змісту:
«Комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, за результатами розгляду пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи, що надійшли, у п’ятнадцятиденний строк з дня надходження Стратегії до Верховної Ради готує проект постанови щодо Стратегії управління державним боргом, який містить враховані комітетом пропозиції суб'єктів права законодавчої ініціативи до Стратегії. Проект постанови щодо Стратегії разом з таблицею пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи надаються народним депутатам не пізніш як за два дні до розгляду зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради.».
 
Відхилено    
409. 5. Верховна Рада розглядає питання щодо Бюджетної декларації у порядку, визначеному статтею 30 цього Регламенту, не пізніше 30 червня року, що передує плановому, або протягом тижня, відведеного для пленарних засідань Верховної Ради, який є найближчим після реалізації процедур, передбачених частинами третьою і четвертою цієї статті. З доповіддю виступає Прем’єр-міністр України або за його дорученням член Кабінету Міністрів України, відповідальний за формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики, та голова комітету Верховної Ради, до предмета відання якого належать питання бюджету.
 
   5. Верховна Рада розглядає питання щодо Бюджетної декларації у порядку, визначеному статтею 30 цього Регламенту, не пізніше 15 липня року, що передує плановому. З доповіддю виступає Прем’єр-міністр України або за його дорученням член Кабінету Міністрів України, відповідальний за формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики, та голова комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету.
 
410. За обґрунтованим поданням комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, на пленарному засіданні заслуховуються міністри щодо цілей та показників їх досягнення за результатами звітного року, очікуваних у році, що передує плановому, та у середньостроковому періоді в межах визначених стель. Також щодо цілей та показників їх досягнення можуть заслуховуватися інші головні розпорядники коштів державного бюджету.
 
   На такому пленарному засіданні за процедурним рішенням Верховної Ради можуть бути заслухані головні розпорядники коштів державного бюджету щодо цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів державного бюджету, та показників їх досягнення у середньостроковому періоді, передбачених у Бюджетній декларації.
 
411. 6. За результатами розгляду цього питання Верховна Рада приймає рішення щодо Бюджетної декларації.
 
-135- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац дев’ятий підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту № 8043 замінити абзацами та пунктами такого змісту:
«6. За результатами розгляду цього питання Верховна Рада приймає одне з таких рішень:
1) про прийняття проекту постанови Верховної Ради щодо Бюджетної декларації;
2) направлення проекту постанови Верховної Ради щодо Бюджетної декларації до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, для підготовки до повторного розгляду Верховною Радою з урахуванням зауважень, висловлених під час розгляду цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради (з визначенням строків такої підготовки).».
 
Відхилено   6. За результатами розгляду цього питання Верховна Рада може прийняти проект постанови щодо Бюджетної декларації, яким взяти до відома Бюджетну декларацію та/або схвалити рекомендації Верховної Ради щодо бюджетної політики. Якщо Верховною Радою в установлені частиною п’ятою цієї статті строки не розглянуто питання щодо Бюджетної декларації або не прийнято рішення щодо нього, таке питання у подальшому не потребує розгляду.
 
    -136- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І законопроекту № 8043 після абзацу дев’ятого доповнити абзацами такого змісту:
«Верховна Рада розглядає питання щодо Стратегії управління державним боргом протягом тижня, відведеного для пленарних засідань Верховної Ради, який є найближчим після реалізації процедур, передбачених абзацом другим частини третьої та абзацом другим частини четвертої цієї статті. З доповіддю виступає член Кабінету Міністрів України, відповідальний за формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики, та голова комітету Верховної Ради, до предмета відання якого належать питання бюджету. За письмовою пропозицією, внесеною на пленарному засіданні не менш як двома депутатськими фракціями (депутатськими групами), або не менш як однією третиною народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, на пленарному засіданні з доповіддю щодо Стратегії управління державним боргом заслуховується Прем’єр-міністр України.
За результатами розгляду цього питання Верховна Рада приймає постанову щодо Стратегії управління державним боргом.
Пропозиції суб'єктів права законодавчої ініціативи до Стратегії управління державним боргом, відхилені комітетом Верховної Ради, до предмета відання якого належать питання бюджету, у разі якщо вони підтримані щонайменше як сорока п’ятьма народними депутатами України, є обов’язковими для розгляду Кабінетом Міністрів України.
Верховна Рада України відповідно до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України», може офіційно запросити або вимагати присутності на пленарному засіданні Верховної Ради України для заслуховування члена Кабінету Міністрів України, відповідального за формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики стосовно стану розгляду Кабінетом Міністрів України пропозицій, вказаних в абзаці четвертому цієї частини.».
 
Відхилено    
    -137- Левченко Ю.В.
Абзац 9 підпункту 2 пункту 1 розділу 1 законопроекту № 8043 викласти у наступній редакції:
«6. За результатами розгляду цього питання Верховна Рада може прийняти рішення про:
1) прийняття Бюджетної декларації;
2) направлення Бюджетної декларації до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, для підготовки до повторного розгляду Верховною Радою з урахуванням зауважень, висловлених під час розгляду цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради (з визначенням строків такої підготовки). «
 
Відхилено    
412. 7. У разі порушення Кабінетом Міністрів України строків подання до Верховної Ради Бюджетної декларації строки розгляду Верховною Радою Бюджетної декларації обчислюються з дня її фактичного подання Кабінетом Міністрів України.»;
 
   7. У разі порушення Кабінетом Міністрів України строків подання до Верховної Ради Бюджетної декларації строки розгляду Верховною Радою Бюджетної декларації обчислюються з дня її фактичного подання Кабінетом Міністрів України»;
 
413. 3) у частині третій статті 153 слова «Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період» замінити словами «має ґрунтуватися на Бюджетній декларації»;
 
-138- Іщейкін К.Є.
У підпункті 3 пункту 1 розділу І /щодо змін до ч.3 ст.153 Регламенту ВРУ/ слова «має ґрунтуватися на Бюджетній декларації» замінити словами і цифрами «має ґрунтуватися на Бюджетній декларації з урахуванням рекомендацій Верховної Ради щодо бюджетної політики (якщо такі рекомендації були прийняті Верховною Радою відповідно до частини шостої статті 152 цього Регламенту)» (з внесенням відповідних змін до ч.2 ст.29 Закону «Про Кабінет Міністрів України»). /для узгодження з пропозиціями до ст.152 Регламенту ВРУ/
 
Враховано   в) у частині третій статті 153 слова «Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період» замінити словами і цифрами «має ґрунтуватися на Бюджетній декларації з урахуванням рекомендацій Верховної Ради щодо бюджетної політики (якщо такі рекомендації схвалені відповідно до частини шостої статті 152 цього Регламенту)»;
 
414. 4) у статті 154:
 
   г) у статті 154:
 
415. у частині першій слова «мети, завдань та очікуваних результатів виконання відповідних бюджетних програм» замінити словами «мети, напрямів використання бюджетних коштів та результативних показників бюджетних програм»;
 
-139- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзац другий підпункту 4 пункту 1 розділу І законопроекту № 8043 виключити.
 
Відхилено   у другому реченні частини першої слова «очікуваних результатів виконання» замінити словами «результативних показників»;
 
416. у частині другій слова «Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період та» виключити;
 
-140- Іщейкін К.Є.
Абзац 3 підпункту 4 пункту 1 розділу І /щодо змін до ч.2 ст.154 Регламенту ВРУ/ викласти в такій редакції:
«частину другу викласти в такій редакції:
«2. Від комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, виступає голова комітету з доповіддю щодо відповідності проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік вимогам Бюджетного кодексу України та про врахування у такому законопроекті рекомендацій Верховної Ради щодо бюджетної політики (якщо такі рекомендації були прийняті Верховною Радою відповідно до частини шостої статті 152 цього Регламенту)». /для узгодження з пропозиціями до ст.152 Регламенту ВРУ/
 
Відхилено   у частині другій слова «Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період та» виключити;
 
417. у частині четвертій слова «та/або Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період» виключити;
 
-141- Іщейкін К.Є.
Абзац 4 підпункту 4 пункту 1 розділу І /щодо змін до ч.4 ст.154 Регламенту ВРУ/ викласти в такій редакції:
«у частині четвертій слова «Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період» замінити словами і цифрами «неврахування рекомендацій Верховної Ради щодо бюджетної політики (якщо такі рекомендації були прийняті Верховною Радою відповідно до частини шостої статті 152 цього Регламенту)». /для узгодження з пропозиціями до ст.152 Регламенту ВРУ/
 
Відхилено   у частині четвертій слова «та/або Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період» виключити;
 
418. 5) у пункті 1 частини першої статті 156 слова «Основними напрямами бюджетної політики на наступний бюджетний період» замінити словами «Бюджетною декларацією».
 
-142- Іщейкін К.Є.
У підпункті 5 пункту 1 розділу І /щодо змін до ч.1 ст.156 Регламенту ВРУ/ слова «Бюджетною декларацією» замінити словами і цифрами «Бюджетною декларацією з урахуванням рекомендацій Верховної Ради щодо бюджетної політики (якщо такі рекомендації були прийняті Верховною Радою відповідно до частини шостої статті 152 цього Регламенту)». /для узгодження з пропозиціями до ст.152 Регламенту ВРУ/
 
Враховано   ґ) у статті 156:
у пункті 1 частини першої слова «Основними напрямами бюджетної політики на наступний бюджетний період» замінити словами і цифрами «Бюджетною декларацією з урахуванням рекомендацій Верховної Ради щодо бюджетної політики (якщо такі рекомендації схвалені відповідно до частини шостої статті 152 цього Регламенту)»;
у частині третій слова «за дорученням Верховної Ради» виключити;
д) у статті 158:
у частині першій слова «і порівняльну таблицю» замінити словами «разом з порівняльною таблицею» та доповнити словами «а також з порівняльною таблицею і поясненнями щодо відмінностей положень і показників такого проекту закону порівняно з редакцією, що подавалася Кабінетом Міністрів України на перше читання»;
у частині другій слова «і порівняльна таблиця щодо їх урахування» замінити словами «разом із супровідними документами до нього, зазначеними у частині першій цієї статті»;
е) статтю 159 доповнити частиною сьомою такого змісту:
«7. Закон про Державний бюджет України, прийнятий Верховною Радою відповідно до статті 158 або статті 159 цього Регламенту, оформлюється в установленому порядку (стаття 130 цього Регламенту) з урахуванням таких особливостей: додатки до закону про Державний бюджет України, які є його невід’ємною частиною, оформлюються (з відповідним візуванням) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за участю уповноважених представників комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету»;
є) у другому реченні частини третьої статті 162 слова «результатів виконання бюджетних програм за звітний період» замінити словами «досягнення головними розпорядниками коштів державного бюджету запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів державного бюджету, з показниками їх досягнення за результатами звітного періоду»;
 
    -143- Левченко Ю.В.
Підпункт 5 пункту 1 розділ 1 законопроекту № 8043 доповнити словами «з максимальним відхиленням в 5 відсотків від сукупних стель видатків та надання кредитів, встановлених в Бюджетній декларації
 
Відхилено    
    -144- Іщейкін К.Є.
Підпункт 5 пункту 1 розділу І /щодо змін до ст.156 Регламенту ВРУ/ доповнити новим абзацом такого змісту:
«у частині третій слова «за дорученням Верховної Ради» виключити». /для узгодження з п.2 ч.1 ст.7 Закону «Про Рахункову палату»/
 
Враховано    
    -145- Іщейкін К.Є.
Пункт 1 розділу І /щодо змін до ст.158 Регламенту ВРУ/ доповнити новим підпунктом такого змісту:
«__) у статті 158:
у частині першій: слова «і порівняльну таблицю» замінити словами «разом з порівняльною таблицею»; доповнити словами «а також порівняльною таблицею і поясненнями щодо відмінностей положень і показників такого проекту закону порівняно з відповідним проектом закону, поданим Кабінетом Міністрів України на перше читання»;
у частині другій слова «і порівняльна таблиця щодо їх урахування» замінити словами «разом із супровідними документами до нього, зазначеними у частині першій цієї статті». /з метою забезпечення належної обізнаності народних депутатів і громадськості щодо доопрацьованого Урядом до ІІ читання законопроекту про державний бюджет/
 
Враховано    
    -146- Іщейкін К.Є.
Пункт 1 розділу І /щодо змін до ст.159 Регламенту ВРУ/ доповнити новим підпунктом такого змісту:
«__) статтю 159 доповнити частиною сьомою такого змісту:
«7. Закон про Державний бюджет України, прийнятий Верховною Радою відповідно до статті 158 або статті 159 цього Регламенту, оформлюється в установленому порядку (стаття 130 цього Регламенту) з урахуванням таких особливостей: додатки до цього Закону, які є його невід’ємною частиною, оформлюються (з відповідним візуванням) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за участю уповноважених представників комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету» /оскільки додатки до закону про державний бюджет формуються в спеціалізованій автоматизованій інформаційно-аналітичній базі даних, власником якої є Мінфін/
 
Враховано    
419. 2. У Законі України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222):
 
-147- Денисенко В.І.
Пункт 2 розділу І законопроекту № 8043 доповнити підпунктом 3 наступного змісту:
«У частині третій статті 4 після слова «рішень» доповнити словами та символами «, Порядок створення, реалізації та моніторингу виконання документів стратегічного планування Кабінету Міністрів України».
 
Враховано в уточненій редакції /частину третю статті 4 доповнити словами «а також визначає порядок розроблення, виконання та моніторингу виконання програмних документів Кабінету Міністрів України»/  9) у Законі України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222):
а) частину третю статті 4 доповнити словами «а також визначає порядок розроблення, виконання та моніторингу виконання програмних документів Кабінету Міністрів України»;
 
420. 1) в абзаці чотирнадцятому пункту 1 частини першої статті 20 слова «розробляє проекти законів» замінити словами «розробляє та схвалює Бюджетну декларацію, розробляє проекти законів»;
 
-148- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Підпункт 1 пункту 2 розділу І законопроекту № 8043 викласти в такій редакції:
«1) в абзаці чотирнадцятому пункту 1 частини першої статті 20 слова «розробляє проекти законів» замінити словами «розробляє та схвалює Бюджетну декларацію, Стратегію управління державним боргом на середньостроковий період, розробляє проекти законів».
 
Відхилено   б) в абзаці чотирнадцятому пункту 1 частини першої статті 20 слова «розробляє проекти законів» замінити словами «розробляє та схвалює Бюджетну декларацію, розробляє проекти законів»;
 
421. 2) у статті 29:
 
   в) у статті 29:
 
422. назву та частину першу викласти в такій редакції:
 
   назву та частину першу викласти в такій редакції:
 
423. «Стаття 29. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо розроблення та схвалення Бюджетної декларації, розроблення і забезпечення виконання державного бюджету
 
-149- Семенуха Р.С.
Маркевич Я.В.
Абзаци третій та четвертий підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту № 8043 замінити абзацами такого змісту:
«Стаття 29. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо розроблення та схвалення Бюджетної декларації, Стратегії управління державним боргом на середньостроковий період, розроблення і забезпечення виконання державного бюджету
1. Кабінет Міністрів України не пізніше 1 травня року, що передує плановому, розглядає та схвалює Бюджетну декларацію і у дводенний строк подає її до Верховної Ради України для розгляду за спеціальною процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради України.
Стратегія управління державним боргом на середньостроковий період формується з урахуванням показників, визначених Бюджетною декларацією та законом про Державний бюджет України. Стратегія розробляється Міністерством фінансів України і схвалюється Кабінетом Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України та у дводенний строк подається до Верховної Ради.».
 
Відхилено   «Стаття 29. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо розроблення та схвалення Бюджетної декларації, розроблення і забезпечення виконання державного бюджету
 
424. 1. Кабінет Міністрів України не пізніше 1 червня року, що передує плановому, розглядає та схвалює Бюджетну декларацію і у п’ятиденний строк подає її до Верховної Ради України для розгляду за спеціальною процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради України.»;
 
   1. Кабінет Міністрів України не пізніше 1 червня року, що передує плановому, розглядає та схвалює Бюджетну декларацію і у триденний строк подає її разом з фінансово-економічним обґрунтуванням до Верховної Ради України для розгляду за спеціальною процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради України»;
 
425. перше речення частини другої викласти в такій редакції:
 
   перше речення частини другої викласти в такій редакції:
 
426. «2. Кабінет Міністрів України складає проект закону про Державний бюджет України, який ґрунтується на Бюджетній декларації, та подає його Верховній Раді України та Президенту України не пізніше 15 вересня року, що передує плановому.».
 
-150- Іщейкін К.Є.
Розділ І законопроекту № 8043 доповнити новими пунктами /для узгодження з положеннями законопроекту № 8044 щодо Бюджетної декларації/ такого змісту:
«_. У підпункті 1 частини першої статті 27 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 17, ст. 146; 2010 р., № 48, ст. 564) слова «Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період» замінити словами «бюджетної політики з урахуванням Бюджетної декларації».
__. У частині першій статті 20 Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 38, ст. 534) слова «Декларації цілей та завдань бюджету на наступний бюджетний період» замінити словами «Бюджетної декларації».
__. У Законі України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238; з наступними змінами):
1) у частині першій статті 9:
у пункті 4 слово «вересня» замінити словом «листопада», а слово «витрат» - словами «адміністративних витрат»;
пункт 5 виключити;
2) абзаци другий - четвертий частини п’ятої статті 51 викласти в такій редакції:
«до 1 березня поточного року - орієнтовну інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на три наступних роки;
до 15 березня поточного року - прогнозні монетарні показники і показники валютно-курсової політики (у тому числі обмінний курс гривні у середньому за рік та на кінець року) на три наступних роки;
до 15 квітня поточного року - уточнену інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на три наступних роки».
__. Пункт 16 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 7-8, ст. 50, № 48, ст. 436) доповнити словами «відповідно до Бюджетного кодексу України».
__. У Законі України «Про Раду національної безпеки і оборони України» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 237; 2015 р., № 4, ст. 14):
1) абзац п’ятий пункту 1 частини першої статті 4 після слів «Державний бюджет України» доповнити словами «та пропозицій до Бюджетної декларації»;
2) пункт 12 частини першої статті 13 після слів «Державний бюджет України» доповнити словами «та пропозиції до Бюджетної декларації».
 
Враховано   «2. Кабінет Міністрів України складає проект закону про Державний бюджет України, який ґрунтується на Бюджетній декларації з урахуванням рекомендацій Верховної Ради щодо бюджетної політики (якщо такі рекомендації схвалені відповідно до частини шостої статті 152 Регламенту Верховної Ради України), та подає його Верховній Раді України та Президенту України не пізніше 15 вересня року, що передує плановому»;
3) у Законі України «Про Раду національної безпеки і оборони України» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 237; 2015 р., № 4, ст. 14):
а) абзац п’ятий пункту 1 частини першої статті 4 після слів «Державний бюджет України» доповнити словами «та пропозицій до Бюджетної декларації»;
б) пункт 12 частини першої статті 13 після слів «Державний бюджет України» доповнити словами «та пропозиції до Бюджетної декларації»;
5) у Законі України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами):
а) у частині першій статті 9:
у пункті 4 слово «вересня» замінити словом «листопада», а слово «витрат» – словами «адміністративних витрат»;
пункт 5 виключити;
б) абзаци другий - четвертий частини п’ятої статті 51 викласти в такій редакції:
«до 1 березня поточного року – орієнтовну інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на три наступні роки;
до 15 березня поточного року – прогнозні монетарні показники і показники валютно-курсової політики (у тому числі обмінний курс гривні у середньому за рік та на кінець року) на три наступні роки;
до 15 квітня поточного року – уточнену інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на три наступні роки»;
6) у підпункті 1 частини першої статті 27 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 17, ст. 146; 2010 р., № 48, ст. 564) слова «Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період» замінити словами «бюджетної політики з урахуванням Бюджетної декларації»;
7) у частині першій статті 20 Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 38, ст. 534) слова «Декларації цілей та завдань бюджету на наступний бюджетний період» замінити словами «Бюджетної декларації»;
10) пункт 16 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 7-8, ст. 50, № 48, ст. 436) доповнити словами «відповідно до Бюджетного кодексу України».
2) у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
а) у пункті 23 частини першої статті 26 слова «затвердження місцевого бюджету» замінити словами «розгляд прогнозу місцевого бюджету, затвердження місцевого бюджету»;
б) у підпункті 1 пункту "а" частини першої статті 28 слова «складання проекту місцевого бюджету» замінити словами «складання, схвалення та подання на розгляд відповідної ради прогнозу місцевого бюджету, складання проекту місцевого бюджету»;
в) у пункті 17 частини першої статті 43 слова «затвердження відповідно районних, обласних бюджетів» замінити словами «розгляд прогнозів відповідно районних, обласних бюджетів, затвердження таких бюджетів»;
г) пункт 1 частини другої статті 52 після слова «розглядає» доповнити словами «та схвалює», слова «місцевого бюджету» замінити словами «прогноз місцевого бюджету, проект місцевого бюджету»;
ґ) у статті 61:
частину першу після слова «самостійно» доповнити словами «складають та схвалюють прогнози відповідних місцевих бюджетів»;
у частині третій слова «складання і виконання районних і обласних бюджетів» замінити словами «складання і схвалення прогнозів районних і обласних бюджетів, складання і виконання відповідних бюджетів»;
4) у Законі України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190 із наступними змінами):
а) у пункті 4 частини першої статті 2 слова «підготовку та виконання» замінити словами «підготовку та схвалення прогнозів відповідних бюджетів, підготовку та виконання»;
б) у пункті 1 частини першої статті 18 слово «складає» замінити словами «складає, схвалює і подає на розгляд ради прогноз відповідного бюджету, складає»;
 
    -151- Іщейкін К.Є.
Розділ І законопроекту № 8043 доповнити новими пунктами /для узгодження з положеннями законопроекту № 8044 щодо місцевого фінансового плану (прогнозу місцевого бюджету)/ такого змісту:
«__. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
а) у пункті 23 частини першої статті 26 слова «затвердження місцевого бюджету» замінити словами «розгляд прогнозу місцевого бюджету, затвердження місцевого бюджету»;
б) у підпункті 1 пункту "а" частини першої статті 28 слова «складання проекту місцевого бюджету» замінити словами «складання, схвалення та подання на розгляд відповідної ради прогнозу місцевого бюджету, складання проекту місцевого бюджету»;
в) у пункті 17 частини першої статті 43 слова «затвердження відповідно районних, обласних бюджетів» замінити словами «розгляд прогнозів відповідно районних, обласних бюджетів, затвердження таких бюджетів»;
г) у пункті 1 частини другої статті 52 після слова «розглядає» доповнити словами «та схвалює», слова «місцевого бюджету» замінити словами «прогноз місцевого бюджету, проект місцевого бюджету»;
ґ) у статті 61:
частину першу після слова «самостійно» доповнити словами «складають та схвалюють прогнози відповідних місцевих бюджетів»;
у частині третій слова «складання і виконання районних і обласних бюджетів» замінити словами «складання і схвалення прогнозів районних і обласних бюджетів, складання і виконання відповідних бюджетів»;
«__. У Законі України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190 із наступними змінами):
а) у пункті 4 частини першої статті 2 слова «підготовку та виконання» замінити словами «підготовку та схвалення прогнозів відповідних бюджетів, підготовку та виконання»;
б) у пункті 1 частини першої статті 18 слово «складає» замінити словами «складає, схвалює і подає на розгляд ради прогноз відповідного бюджету, складає».».
 
Враховано    
427. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-152- Іщейкін К.Є.
Внести до тексту об’єднаного законопроекту необхідні техніко-юридичні та редакційні правки, включаючи правки для забезпечення узгодженості його положень з урахуванням врахованих пропозицій.
 
Враховано   3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.