Кількість абзаців - 14 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1) статтю 182 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) викласти в такій редакції:
 
-1- Дроздик О.В.
У пункті 1 частини першої слова "особам" замінити словами "працівникам".
 
Враховано   1) статтю 182 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) викласти в такій редакції:
 
5. "Стаття 182. Відпустка особам, які усиновили дітей
 
-2- Семенуха Р.С.
Підпункт 1 пункту 1 законопроекту після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту:
"Особам, які усиновили новонароджену дитину протягом двох місяців після досягнення нею двомісячного віку, надається відпустка тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей, 90 календарних днів - для жінок, віднесених до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 цього Кодексу) з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини з виплатою державної допомоги у встановленому порядку.".
 
Відхилено   "Стаття 182. Відпустка працівникам, які усиновили дитину (дітей)
 
6. Особам, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів ? при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини.
 
-3- Семенуха Р.С.
Абзац третій підпункту 1 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"Особам, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини надається одноразова відпустка у зв’язку з усиновленням дитини із збереженням заробітної плати тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 цього Кодексу). Відпустка у зв'язку з усиновленням дитини віком надається за заявою особи, яка усиновила дитину, на підставі рішення про усиновлення дитини та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.".
 
Відхилено   Працівникам, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів ? при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини. Така відпустка надається за умови, що заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини.
 
    -4- Дроздик О.В.
Абзац третій пункту 1 частини першої доповнити реченням такого змісту:
"Ця відпустка надається за умови, якщо заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини".
 
Враховано    
7. Особам, які усиновили дитину (або одночасно двох і більше дітей), надається відпустка для догляду за дитиною (дітьми) на умовах і в порядку, встановлених статтями 179 і 181 цього Кодексу.
 
   Працівникам, які усиновили дитину (або одночасно двох і більше дітей), надається відпустка для догляду за дитиною (дітьми) на умовах і в порядку, встановлених статтями 179 і 181 цього Кодексу.
 
8. У разі усиновлення дитини (дітей) подружжям зазначені відпустки надаються одному з них на їх розсуд";
 
-5- Купрієнко О.В.
Внести зміни до останнього абзацу статті 182 Кодексу законів про працю України, змінивши слово "подружжя" на "подружжям"
 
Враховано   У разі усиновлення дитини (дітей) подружжям зазначені відпустки надаються одному з подружжя на їх розсуд";
 
9. 2) у Законі України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4; 2004 р., № 7, ст. 55; 2009 р., № 7, ст. 70; 2011 р., № 27, ст. 227):
 
   2) у Законі України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4; 2004 р., № 7, ст. 55; 2009 р., № 7, ст. 70; 2011 р., № 27, ст. 227):
 
10. частину другу статті 17 виключити;
 
-6- Семенуха Р.С.
Абзац другий підпункту 2 пункту 1 законопроекту замінити двома абзацами такого змісту:
"частину другу статті 17 викласти в такій редакції:
"Особам, які усиновили новонароджену дитину протягом двох місяців після досягнення нею двомісячного віку, надається відпустка з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей, 90 календарних днів - для жінок, віднесених до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи). У разі усиновлення дитини (дітей) обома батьками вказана відпустка надається одному з батьків на їх розсуд."
 
Відхилено   а) частину другу статті 17 виключити;
 
11. у частині першій статті 18-1 слова "старше трьох років, " виключити.
 
-7- Дроздик О.В.
Абзац третій пункту 2 частини першої законопроекту викласти в такій редакції:
"у частині першій слова "старше трьох років" виключити, а після слів "набрання законної сили рішенням" доповнити словом "суду";
частину другу після слів "набрання законної сили рішенням" доповнити словом "суду"
 
Враховано   б) у статті 18-1:
у частині першій слова "старше трьох років" виключити, а після слів "набрання законної сили рішенням" доповнити словом "суду";
частину другу після слів "набрання законної сили рішенням" доповнити словом "суду".
 
12. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-8- Семенуха Р.С.
Пункт 2 законопроекту замінити розділом ІІ такого змісту:
"ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Внести зміни до таких законів України:
1) Абзац шостий частини першої статті 8 Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 102 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
"Особам, які усиновили новонароджену дитину протягом двох місяців після досягнення нею двомісячного віку, або взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається на підставі рішення про усиновлення або встановлення опіки за період з дня з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини чи дня встановлення опіки і до закінчення строку післяпологової відпустки".
2) частину другу статті 25 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 11, ст. 75; 2017 р., № 2, ст. 25) викласти в такій редакції:
"2. Допомога по вагітності та пологах виплачується застрахованій особі, яка усиновила новонароджену дитину протягом двох місяців після досягнення нею двомісячного віку, за період з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини і до закінчення 56 календарних днів (70 календарних днів у разі одночасного усиновлення двох і більше дітей, 90 календарних днів - для осіб, віднесених до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).".
3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом."
 
Відхилено   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
13. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України