Кількість абзаців - 675 Таблиця поправок


Про фахову передвищу освіту (ч.1) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про фахову передвищу освіту
 
   Про фахову передвищу освіту
 
3. Цей Закон визначає порядок, умови, форми та особливості здобуття фахової передвищої освіти та регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері фахової передвищої освіти.
 
   Цей Закон визначає порядок, умови, форми та особливості здобуття фахової передвищої освіти та регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері фахової передвищої освіти.
 
4. Цей Закон встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи фахової передвищої освіти, створює умови для поєднання освіти з виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави.
 
   Цей Закон встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи фахової передвищої освіти, створює умови для поєднання освіти з виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави.
 
5. Розділ І
 
   Розділ І
 
6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
7. Стаття 1. Основні терміни та їх визначення
 
   Стаття 1. Основні терміни та їх визначення
 
8. 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
9. 1) академічна мобільність у закладах фахової передвищої освіти - можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити дослідницьку (мистецьку, спортивну) діяльність в іншому закладі освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами;
 
-1- Кремінь Т.Д.
Пункт 1 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
«1) академічна мобільність у сфері фахової передвищої освіти - можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити дослідницьку (мистецьку, спортивну) діяльність в іншому закладі освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами;»
 
Враховано   1) академічна мобільність у фаховій передвищій освіті - можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити дослідницьку (мистецьку, спортивну) діяльність в іншому закладі освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами;
 
10. 2) атестація здобувачів фахової передвищої освіти - встановлення відповідності досягнутих здобувачами фахової передвищої освіти результатів навчання вимогам стандартів та/або освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти;
 
-2- Кремінь Т.Д.
Пункт 2 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
«2) атестація здобувачів фахової передвищої освіти - це встановлення відповідності результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти вимогам освітньо-професійної програми та/або вимогам програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту;»
 
Враховано   2) атестація здобувачів фахової передвищої освіти - це встановлення відповідності результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти вимогам освітньо-професійної програми та/або вимогам програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту;
 
11. 3) акредитація освітньо-професійної програми - оцінювання освітньо-професійної програми та освітньої діяльності закладу фахової передвищої освіти за цією програмою на предмет:
 
-3- Кремінь Т.Д.
Пункт 3 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
«3) акредитація освітньо-професійної програми – оцінювання освітньо-професійної програми та освітньої діяльності закладу фахової передвищої освіти за цією програмою на предмет забезпечення та вдосконалення якості фахової передвищої освіти.»
 
Враховано   3) акредитація освітньо-професійної програми – оцінювання освітньо-професійної програми та освітньої діяльності закладу фахової передвищої освіти за цією програмою на предмет забезпечення та вдосконалення якості фахової передвищої освіти.
 
12. ? відповідності стандарту фахової передвищої освіти;
 
-4- Кремінь Т.Д.
Абзац другий пункту 3 частини 1 статті 1 вилучити.
 
Враховано      
13. ? спроможності виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання;
 
-5- Кремінь Т.Д.
Абзац третій пункту 3 частини 1 статті 1 вилучити.
 
Враховано      
14. ? досягнення заявлених у програмі результатів навчання;
 
-6- Кремінь Т.Д.
Абзац четвертий пункту 3 частини 1 статті 1 вилучити.
 
Враховано      
15. 4) дослідницька діяльність у сфері фахової передвищої освіти - діяльність закладу фахової передвищої освіти, спрямована на проведення наукових досліджень з метою отримання та використання нових знань та здійснення технічних і науково-технічних розробок;
 
   4) дослідницька діяльність у сфері фахової передвищої освіти - діяльність закладу фахової передвищої освіти, спрямована на проведення наукових досліджень з метою отримання та використання нових знань та здійснення технічних і науково-технічних розробок;
 
16. 5) інноваційна діяльність у сфері фахової передвищої освіти - діяльність закладу фахової передвищої освіти, спрямована на створення або вдосконалення конкурентоздатних технологій, у тому числі інформаційних, продукції або послуг; трансформацію наукових досліджень і розробок у практичну діяльність, новий підхід до реалізації освітніх послуг, їх адаптацію до потреб ринку та суспільства; застосування рішень організаційно-технічного, виробничого, адміністративного або іншого характеру, що істотно поліпшують якість виробництва та/або соціальної сфери;
 
-7- Кремінь Т.Д.
Пункт 5 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
«5) інноваційна діяльність у сфері фахової передвищої освіти - діяльність закладу фахової передвищої освіти, спрямована на створення або вдосконалення конкурентоздатних технологій, у тому числі інформаційних, продукції або послуг; трансформацію наукових досліджень і розробок у практичну діяльність, новий підхід до реалізації освітніх послуг, їх адаптацію до потреб ринку праці та суспільства; застосування рішень організаційно-технічного, виробничого, адміністративного або іншого характеру, що істотно поліпшують якість виробництва та/або соціальної сфери;»
 
Враховано   5) інноваційна діяльність у сфері фахової передвищої освіти - діяльність закладу фахової передвищої освіти, спрямована на створення або вдосконалення конкурентоздатних технологій, у тому числі інформаційних, продукції або послуг; трансформацію наукових досліджень і розробок у практичну діяльність, новий підхід до реалізації освітніх послуг, їх адаптацію до потреб ринку праці та суспільства; застосування рішень організаційно-технічного, виробничого, адміністративного або іншого характеру, що істотно поліпшують якість виробництва та/або соціальної сфери;
 
17. 6) звуження провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти закладом фахової передвищої освіти (структурному підрозділі закладу вищої освіти, філії закладу фахової передвищої освіти) -зменшення ліцензованого обсягу за певною спеціальністю, припинення провадження частини освітньої діяльності з підготовки іноземців та осіб без громадянства за певною спеціальністю;
 
-8- Констанкевич І.М.
Пункт 6 частини 1 статті 1 виключити.
 
Враховано дублюється в статті 18.     
18. 7) освітньо-професійна програма у сфері фахової передвищої освіти - система освітніх компонентів фахової передвищої освіти, що визначає вимоги до освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, та компетентності, якими повинен оволодіти здобувач фахової передвищої освіти;
 
-9- Кремінь Т.Д.
Пункт 7 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
«7) освітньо-професійна програма у сфері фахової передвищої освіти – єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення визначених результатів навчання, що дає право на отримання визначеної освітньої та професійної кваліфікації;»
 
Враховано   8) освітньо-професійна програма у сфері фахової передвищої освіти – єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення визначених результатів навчання, що дає право на отримання визначеної освітньої та професійної кваліфікації;
9) професія, для якої запроваджене додаткове регулювання – вид професійної діяльності, доступ до якого, окрім наявності освіти відповідного рівня та спеціальності, визначається законом або міжнародним договором;
 
    -10- Кремінь Т.Д.
Частину 1 статті 1 доповнити наступним пунктом з визначенням, яке переносить повноваження з рівня Кабінету Міністрів України на рівень Закону:
«7-1) професія, для якої запроваджене додаткове регулювання – вид професійної діяльності, доступ до якого, окрім наявності освіти відповідного рівня та спеціальності, визначається законом або міжнародним договором;»
 
Враховано    
19. 8) регіональне замовлення у сфері фахової передвищої освіти - засіб регулювання задоволення потреб економіки регіону та суспільства у кваліфікованих кадрах, забезпечення права громадян на освіту відповідно до їх покликань, інтересів та здібностей шляхом укладання регіональним замовником (обласною, Київською, Севастопольською міською державною адміністраціями) з закладом фахової передвищої освіти контракту на підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та/або бакалавра;
 
-11- Кремінь Т.Д.
Пункт 8 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
«8) регіональне замовлення у сфері фахової передвищої освіти – засіб регулювання задоволення потреб економіки країни, регіону та суспільства у кваліфікованих кадрах, забезпечення конституційного права громадян на освіту шляхом укладання регіональним замовником (обласною, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями) з закладом фахової передвищої освіти регіонального контракту на підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та/або бакалавра;»
 
Враховано по суті  10) регіональне замовлення у сфері фахової передвищої освіти – засіб задоволення потреб економіки країни, регіону та суспільства у кваліфікованих кадрах, забезпечення конституційного права громадян на освіту шляхом укладання регіональним замовником (обласною, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями) з закладом фахової передвищої освіти регіонального контракту на підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та/або бакалавра;
 
20. 9) розширення провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої закладом фахової передвищої освіти (структурним підрозділом закладу вищої освіти, філією закладу фахової передвищої освіти) -збільшення ліцензованого обсягу за певною спеціальністю, започаткування провадження освітньої діяльності з підготовки іноземців та осіб без громадянства за певною спеціальністю;
 
-12- Кремінь Т.Д.
Пункт 9 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
«9) розширення провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти закладом фахової передвищої освіти (структурним підрозділом закладу вищої освіти, філією закладу фахової передвищої освіти) -збільшення ліцензованого обсягу за певною спеціальністю, започаткування провадження освітньої діяльності з підготовки іноземців та осіб без громадянства за певною спеціальністю;»
 
Відхилено 1 в статті 18.     
    -13- Констанкевич І.М.
Пункт 9 частини 1 статті 1 вилучити.
 
Враховано    
21. 10) спеціалізація - складова спеціальності, що визначається закладом фахової передвищої освіти та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну програму підготовки здобувачів фахової передвищої освіти;
 
   10) спеціалізація - складова спеціальності, що визначається закладом фахової передвищої освіти та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну програму підготовки здобувачів фахової передвищої освіти;
 
22. 11) стандарт фахової передвищої освіти - сукупність вимог до освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, які є загальними для всіх до освітньо-професійних програм у межах спеціальності.
 
-14- Кремінь Т.Д.
Актуалізувати визначення новою редакцією пункту одинадцятого частини 1 статті 1:
«11) стандарт фахової передвищої освіти - сукупність вимог до освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, які є спільними для всіх освітньо-професійних програм у межах певної спеціальності.»
 
Враховано   11) стандарт фахової передвищої освіти - сукупність вимог до освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, які є спільними для всіх освітньо-професійних програм у межах певної спеціальності.
12) студентоорієнтоване навчання – підхід до організації освітнього процесу, який передбачає:
заохочення здобувачів фахової передвищої освіти до ролі автономних і відповідальних суб’єктів освітнього процесу;
створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів здобувачів фахової передвищої освіти, включаючи надання можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії;
побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги і партнерства здобувачів фахової передвищої освіти та адміністрації, педагогічних (науково-педагогічних) та інших працівників закладу фахової передвищої освіти;
13) якість фахової передвищої освіти – відповідність умов освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам фахової передвищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також потребам заінтересованих сторін і суспільства, яка забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості.
 
    -15- Кремінь Т.Д.
Додати пункт дванадцятий до частини 1 статті 1 для введення поняття «студентоорієнтованого навчання» з метою уникнення правової невизначеності:
«12) студентоорієнтоване навчання – підхід до організації освітнього процесу, який передбачає:
заохочення здобувачів фахової передвищої освіти до ролі автономних і відповідальних суб’єктів освітнього процесу;
створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів здобувачів фахової передвищої освіти, включаючи надання можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії;
побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги і партнерства здобувачів фахової передвищої освіти та адміністрації, педагогічних (науково-педагогічних) та інших працівників закладу фахової передвищої освіти;»
 
Враховано    
    -16- Кремінь Т.Д.
Додати пункт тринадцятий для коректного уточнення поняття «якість фахової передвищої освіти»
«13) якість фахової передвищої освіти – відповідність умов освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам фахової передвищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також потребам заінтересованих сторін і суспільства, яка забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості.»
 
Враховано    
23. 2. Терміни: галузь знань, Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС), кредит ЄКТС, Науково-методична рада, науково-методична комісія, спеціальності - вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про вищу освіту».
 
   2. Терміни: галузь знань, Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС), кредит ЄКТС, Науково-методична рада, науково-методична комісія, спеціальності - вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про вищу освіту».
 
24. 3. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про освіту», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про державне замовлення».
 
-17- Констанкевич І.М.
Частину 3 статті 1 викласти в такій редакції:
«Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про освіту», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів.»
 
Враховано   3. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про освіту», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів».
 
25. Стаття 2. Законодавство України про фахову передвищу освіту
 
   Стаття 2. Законодавство України про фахову передвищу освіту
 
26. 1. Законодавство України про фахову передвищу освіту базується на Конституції України і складається із Закону України "Про освіту", цього Закону та інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.
 
-18- Кулініч О.І.
В абзаці першому частини першої статті 2 слова «укладених в установленому законом порядку» виключити.
 
Враховано   1. Законодавство України про фахову передвищу освіту базується на Конституції України і складається із Закону України "Про освіту", цього Закону та інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів України.
 
27. Якщо міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені національним законодавством, застосовуються правила міжнародних договорів.
 
-19- Кремінь Т.Д.
Абзац другий частини 1 статті 2 привести у відповідність до нормопроектувальної техніки:
«Якщо міжнародними договорами України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені національним законодавством, застосовуються правила міжнародних договорів.»
 
Враховано редакційно   Якщо міжнародними договорами України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені національним законодавством, застосовуються правила міжнародних договорів України.
 
    -20- Кулініч О.І.
Абзац другий частини першої статті 2 доповнити словом «України»:
 
Враховано редакційно    
28. 2. Права закладу фахової передвищої освіти, що визначають його автономію, встановлені цим Законом, не можуть бути обмежені іншими законами чи нормативно-правовими актами.
 
-21- Левченко Ю.В.
Частину 2 статті 2 Законопроекту виключити.
 
Відхилено Автономія – важливий принцип функціонування закладів освіти. Аналогічні норми містяться в Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту».  2. Права закладу фахової передвищої освіти, що визначають його автономію, встановлені цим Законом, не можуть бути обмежені іншими законами чи нормативно-правовими актами.
 
29. 3. Заклад фахової передвищої освіти має право самостійно ухвалювати рішення з будь-яких питань у межах своєї автономії, визначеної законодавством, та установчими документами, зокрема з питань, не врегульованих законодавством.
 
   3. Заклад фахової передвищої освіти має право самостійно ухвалювати рішення з будь-яких питань у межах своєї автономії, визначеної законодавством, та установчими документами, зокрема з питань, не врегульованих законодавством.
 
30. Стаття 3. Право на фахову передвищу освіту
 
   Стаття 3. Право на фахову передвищу освіту
 
31. 1. Кожен має право на якісну та доступну фахову передвищу освіту. Право на фахову передвищу освіту включає право здобувати фахову передвищу освіту впродовж усього життя, право на доступність фахової передвищої освіти, право на безоплатну фахову передвищу освіту у випадках і порядку, визначених законом.
 
-22- Левченко Ю.В.
Частину 1 статті 3 Законопроекту доповнити наступним реченням: «Держава забезпечує та здійснює контроль за дотриманням права на фахову передвищу освіту.»
 
Відхилено Закони є документами вищої юридичної сили, тому в них визначаються права громадян або чітко вказуються суб’єкти здійснення владних повноважень для забезпечення виконання функцій держави.  1. Кожен має право на якісну та доступну фахову передвищу освіту. Право на фахову передвищу освіту включає право здобувати фахову передвищу освіту впродовж усього життя, право на доступність фахової передвищої освіти, право на безоплатну фахову передвищу освіту у випадках і порядку, визначених законом.
 
32. 2. Право на фахову передвищу освіту гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття фахової передвищої освіти, крім випадків, встановлених Конституцією та законами України.
 
   2. Право на фахову передвищу освіту гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття фахової передвищої освіти, крім випадків, встановлених Конституцією та законами України.
 
33. 3. Не вважається дискримінацією права на здобуття фахової передвищої освіти встановлення обмежень і привілеїв, що визначаються специфічними умовами здобуття фахової передвищої освіти, зумовленими особливостями отримання кваліфікації.
 
   3. Не вважається дискримінацією права на здобуття фахової передвищої освіти встановлення обмежень і привілеїв, що визначаються специфічними умовами здобуття фахової передвищої освіти, зумовленими особливостями отримання кваліфікації.
 
34. 4. Для реалізації права на фахову передвищу освіту особами з особливими освітніми потребами заклади фахової передвищої освіти створюють їм необхідні умови для здобуття якісної фахової передвищої освіти.
 
   4. Для реалізації права на фахову передвищу освіту особами з особливими освітніми потребами заклади фахової передвищої освіти створюють їм необхідні умови для здобуття якісної фахової передвищої освіти.
 
35. 5. Громадяни України вільні у виборі закладу фахової передвищої освіти, форми її здобуття, спеціальності та освітньо-професійної програми. Здобувач фахової передвищої освіти має право самостійно визначати тривалість виконання освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти, однак будь-який вид її фінансування за рахунок коштів загального фонду державного або місцевого бюджетів здійснюється не довше, ніж строк навчання, визначений законом та стандартом фахової передвищої освіти.
 
   5. Громадяни України вільні у виборі закладу фахової передвищої освіти, форми її здобуття, спеціальності та освітньо-професійної програми. Здобувач фахової передвищої освіти має право самостійно визначати тривалість виконання освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти, однак будь-який вид її фінансування за рахунок коштів загального фонду державного або місцевого бюджетів здійснюється не довше, ніж строк навчання, визначений законом та стандартом фахової передвищої освіти.
 
36. 6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким в Україні надано статус біженця або особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття фахової передвищої освіти нарівні з громадянами України.
 
   6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким в Україні надано статус біженця або особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття фахової передвищої освіти нарівні з громадянами України.
 
37. 7. Усі особи, які здобувають фахову передвищу освіту у закладі фахової передвищої освіти, мають рівні права та обов’язки з урахуванням особливостей, визначених законодавством та установчими документами закладу фахової передвищої освіти.
 
   7. Усі особи, які здобувають фахову передвищу освіту у закладі фахової передвищої освіти, мають рівні права та обов’язки з урахуванням особливостей, визначених законодавством та установчими документами закладу фахової передвищої освіти.
 
38. Стаття 4. Забезпечення права на безоплатну фахову передвищу освіту
 
   Стаття 4. Забезпечення права на безоплатну фахову передвищу освіту
 
39. 1. Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту, отримувати профільну середню освіту за рахунок освітньої субвенції, фінансову підтримку за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів у закладах фахової передвищої освіти усіх форм власності та сфер управління, у тому числі в межах розміщеного в них державного та/або регіонального замовлення на конкурсній основі відповідно до стандартів фахової передвищої освіти.
 
-23- Кремінь Т.Д.
Частину 1 статті 4 викласти в такій редакції:
«1. Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту, отримувати профільну середню освіту професійного або академічного спрямування за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для здобуття повної загальної середньої освіти, фінансову підтримку за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів у закладах фахової передвищої освіти усіх форм власності та сфер управління, у тому числі в межах розміщеного в них державного та/або регіонального замовлення на конкурсній основі відповідно до стандартів фахової передвищої освіти.»
 
Враховано   1. Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту, отримувати профільну середню освіту професійного або академічного спрямування за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для здобуття повної загальної середньої освіти, фінансову підтримку за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів у закладах фахової передвищої освіти усіх форм власності та сфер управління, у тому числі в межах розміщеного в них державного та/або регіонального замовлення на конкурсній основі відповідно до стандартів фахової передвищої освіти.
 
40. 2. Держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), посібниками всіх здобувачів повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти та педагогічних працівників, які забезпечують здобуття профільної середньої освіти в цих закладах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-24- Кремінь Т.Д.
Частину 2 статті 4 викласти у такій редакції:
«2. Держава у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), посібниками всіх здобувачів повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти та педагогічних працівників, які забезпечують здобуття профільної середньої освіти в цих закладах.»
 
Відхилено Державна гарантія безоплатного забезпеченння підручниками є імперативною.  2. Держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), посібниками всіх здобувачів повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти та педагогічних працівників, які забезпечують здобуття профільної середньої освіти в цих закладах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
41. 3. У період здобуття фахової передвищої освіти особами, які відповідно до законодавства потребують соціальної підтримки, здійснюється їх соціальний захист у порядку та за нормами, визначеними законодавством.
 
   3. У період здобуття фахової передвищої освіти особами, які відповідно до законодавства потребують соціальної підтримки, здійснюється їх соціальний захист у порядку та за нормами, визначеними законодавством.
 
42. 4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, які визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту згідно із Законом України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на безоплатну фахову передвищу освіту нарівні з громадянами України.
 
-25- Левченко Ю.В.
Законопроект доповнити статтею 5-1 наступного змісту:
« Стаття 5-1.
Мова освіти
1.Мовою освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти є державна мова. Засади мовної політики в закладах фахової передвищої освіти визначаються Законом України «Про освіту».
2.Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття фахової передвищої освіти державною мовою в державних і комунальних закладах фахової передвищої освіти.
3.Заклади фахової передвищої освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.
Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, іноземцям та особам без громадянства створюються належні умови для вивчення державної мови.
4. В державних і комунальних закладах фахової передвищої освіти створюються умови по вивченню мови міжнародного спілкування, насамперед англійської мови.
5. У закладах фахової передвищої освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами - державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.
6. За бажанням здобувачів фахової передвищої освіти заклади такої освіти створюють можливості для вивчення ними мови корінного народу, національної меншини України як окремої дисципліни в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням цієї мови, за наявності відповідних умов у закладі фахової передвищої освіти.
7. Заклади фахової передвищої освіти приватної форми власності мають право вільного вибору мови навчання із забезпеченням при цьому вивчення особами, які навчаються у таких закладах, державної мови як окремої навчальної дисципліни в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.
8. У випадках використання мови навчання, відмінної від державної, атестація здобувачів проводиться державною мовою.»
 
Враховано редакційно в статті 46.  4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, які визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту згідно із Законом України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на безоплатну фахову передвищу освіту нарівні з громадянами України.
 
43. Стаття 5. Державна політика у сфері фахової передвищої освіти
 
   Стаття 5. Державна політика у сфері фахової передвищої освіти
 
44. 1. Державну політику у сфері фахової передвищої освіти визначає Верховна Рада України, а формують і реалізують Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, інші державні органи та органи місцевого самоврядування.
 
-26- Кулініч О.І.
У частині першій статті 5 слова «державні органи» замінити словами «органи виконавчої влади».
 
Відхилено Державні органи (наприклад, Служба безпеки України) мають власні заклади освіти (не органи виконавчої влади)  1. Державну політику у сфері фахової передвищої освіти визначає Верховна Рада України, а формують і реалізують Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, інші державні органи та органи місцевого самоврядування.
 
45. 2. Держава сприяє розвитку закладів фахової передвищої освіти як центрів здобуття повних та часткових кваліфікацій у сферах фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, а також як кваліфікаційних центрів, уповноважених на оцінювання і визнання результатів навчання осіб (зокрема, здобутих шляхом неформальної чи інформальної освіти), присвоєння та/або підтвердження професійних кваліфікацій відповідного рівня.
 
   2. Держава сприяє розвитку закладів фахової передвищої освіти як центрів здобуття повних та часткових кваліфікацій у сферах фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, а також як кваліфікаційних центрів, уповноважених на оцінювання і визнання результатів навчання осіб (зокрема, здобутих шляхом неформальної чи інформальної освіти), присвоєння та/або підтвердження професійних кваліфікацій відповідного рівня.
 
46. 3. Державна політика у сфері фахової передвищої освіти ґрунтується на принципах:
 
   3. Державна політика у сфері фахової передвищої освіти ґрунтується на принципах:
 
47. 1) сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для освіти протягом життя;
 
   1) сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для освіти протягом життя;
 
48. 2) доступності фахової передвищої освіти;
 
-27- Марченко О.О.
Пункт 2 частини 3 статті 5 виключити, оскільки його зміст суперечить ст. 18, 20, 21 цього ж проекту.
 
Відхилено Стаття 18 «Ліцензування освітньої діяльності» містить обґрунтовані вимоги до започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності і ніяким чином не обмежує доступ до ФПО на засадах ступеневості освіти. Стаття 20 «Зовнішнє незалежне оцінювання» визначає контроль якості освіти під час здобуття ФПО, а не обмежує доступ до неї. Стаття 21 «Єдиний державний кваліфікаційний іспит» визначає особливий порядок для підсумкового оцінювання знань здобувачів ФПО за окремими спеціальностями, і не створює бар’єр на стадії доступу до ФПО.  2) доступності фахової передвищої освіти;
 
49. 3) міжнародної інтеграції та інтеграції системи фахової передвищої освіти України у Європейській освітній простір, за умови збереження і розвитку досягнень та прогресивних традицій національної освіти;
 
   3) міжнародної інтеграції та інтеграції системи фахової передвищої освіти України у Європейській освітній простір, за умови збереження і розвитку досягнень та прогресивних традицій національної освіти;
 
50. 4) сприяння державно-приватному партнерству у сфері фахової передвищої освіти;
 
   4) сприяння державно-приватному партнерству у сфері фахової передвищої освіти;
 
51. 5) запровадження механізмів стимулювання підприємств, установ, організацій усіх форм власності до надання першого робочого місця випускникам закладів фахової передвищої освіти;
 
   5) запровадження механізмів стимулювання підприємств, установ, організацій усіх форм власності до надання першого робочого місця випускникам закладів фахової передвищої освіти;
 
52. 6) заохочення просвітницької, інноваційної, дослідницької діяльності закладів фахової передвищої освіти, ведення фінансово-економічної діяльності на засадах цільового, ефективного та раціонального використання матеріальних та фінансових ресурсів.
 
   6) заохочення просвітницької, інноваційної, дослідницької діяльності закладів фахової передвищої освіти, ведення фінансово-економічної діяльності на засадах цільового, ефективного та раціонального використання матеріальних та фінансових ресурсів.
 
53. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
54. СИСТЕМА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
 
   СИСТЕМА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
 
55. Стаття 6. Складові (компоненти) системи фахової передвищої освіти
 
   Стаття 6. Складові (компоненти) системи фахової передвищої освіти
 
56. 1. Складові (компоненти) системи фахової передвищої освіти:
 
   1. Складові (компоненти) системи фахової передвищої освіти:
 
57. 1) заклади фахової передвищої освіти;
 
   1) заклади фахової передвищої освіти;
 
58. 2) галузі знань і спеціальності;
 
   2) галузі знань і спеціальності;
 
59. 3) ліцензійні умови провадження освітньої діяльності;
 
   3) ліцензійні умови провадження освітньої діяльності;
 
60. 4) стандарти фахової передвищої освіти;
 
   4) стандарти фахової передвищої освіти;
 
61. 5) органи, що здійснюють управління, нагляд та контроль у сфері фахової передвищої освіти;
 
   5) органи, що здійснюють управління, нагляд та контроль у сфері фахової передвищої освіти;
 
62. 6) науково (навчально)-методичні установи;
 
   6) науково (навчально)-методичні установи;
 
63. 7) учасники освітнього процесу.
 
   7) учасники освітнього процесу.
 
64. Стаття 7. Рівень та ступінь фахової передвищої освіти
 
   Стаття 7. Рівень та ступінь фахової передвищої освіти
 
65. 1 Рівень фахової передвищої освіти відповідає п’ятому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здатність особи вирішувати типові спеціалізовані задачі в окремій галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і методів відповідних наук та може характеризуватись певною невизначеністю умов; відповідальність за результати своєї діяльності; здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаціях.
 
-28- Кремінь Т.Д.
Зробити редакційну правку частини 1 статті 7:
«1. Рівень фахової передвищої освіти відповідає п’ятому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здатність особи вирішувати типові спеціалізовані задачі в окремій галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і методів відповідних наук та може характеризуватись певною невизначеністю умов; відповідальність за результати своєї діяльності; здійснення контролю інших осіб у визначених ситуаціях.»
 
Враховано   1. Рівень фахової передвищої освіти відповідає п’ятому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здатність особи вирішувати типові спеціалізовані задачі в окремій галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і методів відповідних наук та може характеризуватись певною невизначеністю умов; відповідальність за результати своєї діяльності; здійснення контролю інших осіб у визначених ситуаціях.
 
66. 2. Фаховий молодший бакалавр - освітньо-професійний ступінь, що здобувається на рівні фахової передвищої освіти і присуджується закладом освіти у результаті успішного виконання здобувачем фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми.
 
   2. Фаховий молодший бакалавр - освітньо-професійний ступінь, що здобувається на рівні фахової передвищої освіти і присуджується закладом освіти у результаті успішного виконання здобувачем фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми.
 
67. 3. Особа може здобувати фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти, профільної середньої освіти (незалежно від здобутого профілю), професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або вищої освіти. Особи, які здобувають фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти, зобов’язані одночасно виконати освітню програму профільної середньої освіти професійного спрямування.
 
   3. Особа може здобувати фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти, профільної середньої освіти (незалежно від здобутого профілю), професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або вищої освіти. Особи, які здобувають фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти, зобов’язані одночасно виконати освітню програму профільної середньої освіти професійного спрямування.
 
68. Особа може здобувати фахову передвищу мистецьку освіту на основі початкової мистецької та базової середньої освіти з одночасним виконанням освітньої програми профільної середньої освіти.
 
   Особа може здобувати фахову передвищу мистецьку освіту на основі початкової мистецької та базової середньої освіти з одночасним виконанням освітньої програми профільної середньої освіти.
 
69. 4. Підготовка фахових молодших бакалаврів здійснюється за освітньо-професійними програмами відповідно до галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою.
 
   4. Підготовка фахових молодших бакалаврів здійснюється за освітньо-професійними програмами відповідно до галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою.
 
70. 5. Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на основі профільної середньої освіти становить 120-180 кредитів ЄКТС, з яких до 60 кредитів ЄКТС може бути зараховано на підставі визнання результатів навчання осіб, які здобули профільну середню освіту за відповідним або спорідненим спеціальності профілем.
 
   5. Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на основі профільної середньої освіти становить 120-180 кредитів ЄКТС, з яких до 60 кредитів ЄКТС може бути зараховано на підставі визнання результатів навчання осіб, які здобули профільну середню освіту за відповідним або спорідненим спеціальності профілем.
 
71. 6. Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої освіти становить до 240 кредитів ЄКТС, у тому числі 120 кредитів ЄКТС за інтегрованою з нею освітньою програмою профільної середньої освіти професійного спрямування, що відповідає галузі знань та/або спеціальності.
 
   6. Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої освіти становить до 240 кредитів ЄКТС, у тому числі 120 кредитів ЄКТС за інтегрованою з нею освітньою програмою профільної середньої освіти професійного спрямування, що відповідає галузі знань та/або спеціальності.
 
72. 7. Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на основі професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або вищої освіти визначається закладом фахової передвищої освіти з урахуванням визнання раніше здобутих результатів навчання. Обсяг такої програми складає не менше 50% від загального обсягу освітньо-професійної програми на основі профільної середньої освіти.
 
   7. Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на основі професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або вищої освіти визначається закладом фахової передвищої освіти з урахуванням визнання раніше здобутих результатів навчання. Обсяг такої програми складає не менше 50% від загального обсягу освітньо-професійної програми на основі профільної середньої освіти.
 
73. Стаття 8. Вимоги до провадження освітньої діяльності та стандарти фахової передвищої освіти
 
   Стаття 8. Вимоги до провадження освітньої діяльності та стандарти фахової передвищої освіти
 
74. 1. Вимоги до кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, організаційного та інформаційного забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти визначаються Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладу освіти, які затверджуються у встановленому законодавством порядку.
 
-29- Констанкевич І.М.
Частину 1 статті 8 викласти в такій редакції:
«1. Вимоги до кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, організаційного та інформаційного забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти визначаються Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, які затверджуються у встановленому законодавством порядку.»
 
Враховано   1. Вимоги до кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, організаційного та інформаційного забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти визначаються Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, які затверджуються у встановленому законодавством порядку.
 
75. 2. Стандарти фахової передвищої освіти розробляються для кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій і використовуються для визначення змісту та оцінювання результатів освітньої діяльності за освітньо-професійними програмами фахової передвищої освіти. Стандарти фахової передвищої освіти є обов’язковими до виконання всіма суб’єктами освітньої діяльності незалежно від форми власності та сфери управління.
 
   2. Стандарти фахової передвищої освіти розробляються для кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій і використовуються для визначення змісту та оцінювання результатів освітньої діяльності за освітньо-професійними програмами фахової передвищої освіти. Стандарти фахової передвищої освіти є обов’язковими до виконання всіма суб’єктами освітньої діяльності незалежно від форми власності та сфери управління.
 
76. 3. Стандарт фахової передвищої освіти визначає такі вимоги до освітньо-професійної програми:
 
   3. Стандарт фахової передвищої освіти визначає такі вимоги до освітньо-професійної програми:
 
77. 1) перелік обов’язкових загальних та спеціальних компетентностей і результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти;
 
-30- Кремінь Т.Д.
Додати пункт до частини 3 статті 8 такого змісту:
«1-1) вимоги до попередньої освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою;»
 
Враховано Додано окремим пунктом  1) перелік обов’язкових загальних та спеціальних компетентностей і результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти;
2) вимоги до попередньої освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою;
 
78. 2) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю;
 
   3) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю;
 
79. 3) форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти;
 
   4) форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти;
 
80. 4) вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти;
 
   5) вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти;
 
81. 5) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).
 
   6) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).
 
82. 4. Стандарти фахової передвищої освіти зі спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців з професій, для яких запроваджене додаткове регулювання, можуть передбачати програмні результати навчання за освітньо-професійною програмою, а також додаткові вимоги до раніше здобутого освітнього рівня, структури освітньо-професійних програм, граничні співвідношення між циклами в них та вимоги до практичної підготовки, а також внутрішніх систем забезпечення якості фахової передвищої освіти та систем зовнішнього забезпечення якості передвищої освіти.
 
-31- Кремінь Т.Д.
Частину 4 статті 8 викласти в такій редакції:
«4. Стандарти фахової передвищої освіти спеціальностей, необхідних для доступу до професій, для яких запроваджене додаткове регулювання, можуть містити додаткові вимоги до правил прийому, структури освітньо-професійної програми, змісту освіти, організації освітнього процесу та атестації випускників. Нормативний зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти для відповідних освітніх програм формується у термінах програмних результатів навчання.»
 
Враховано   4. Стандарти фахової передвищої освіти спеціальностей, необхідних для доступу до професій, для яких запроваджене додаткове регулювання, можуть містити додаткові вимоги до правил прийому, структури освітньо-професійної програми, змісту освіти, організації освітнього процесу та атестації випускників. Нормативний зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти для відповідних освітніх програм формується у термінах програмних результатів навчання.
 
83. Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців з професій, для яких запроваджене додаткове регулювання, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-32- Кремінь Т.Д.
Абзац 2 частини 4 статті 8 вилучити.
 
Враховано      
84. 5. Методичні рекомендації щодо структури та порядку розроблення стандартів фахової передвищої освіти визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
-33- Марченко О.О.
Частину 5 статті 8 виключити як таку, що суперечить змісту та логіці частини 6 цієї статті.
 
Відхилено Не суперечить, оскільки йде розрізнення підготовчого етапу розробки стандартів ФПО (рекомендації) (ч.5) та безпосередньо процедури (розробка, затвердження, оприлюднення) (ч.6).  5. Методичні рекомендації щодо структури та порядку розроблення стандартів фахової передвищої освіти визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
85. 6. Стандарти фахової передвищої освіти розробляє, затверджує та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки (крім стандартів спеціалізованої фахової передвищої освіти) з урахуванням пропозицій галузевих державних органів і галузевих об’єднань організацій роботодавців. Стандарти фахової передвищої освіти повинні бути придатні для гармонізації з відповідними професійними стандартами та стандартами вищої освіти в межах Національної рамки кваліфікацій.
 
-34- Кремінь Т.Д.
Пропоную уточнити визначення частини 6 статті 8:
«6. Стандарти фахової передвищої освіти розробляє, затверджує та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки (крім стандартів спеціалізованої фахової передвищої освіти) з урахуванням пропозицій галузевих державних органів, що забезпечують формування і реалізують державну політику у відповідних сферах, і галузевих об’єднань організацій роботодавців. Стандарти фахової передвищої освіти повинні бути придатні для гармонізації з відповідними професійними стандартами та стандартами вищої освіти в межах Національної рамки кваліфікацій.»
 
Враховано   6. Стандарти фахової передвищої освіти розробляє, затверджує та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки (крім стандартів спеціалізованої фахової передвищої освіти) з урахуванням пропозицій галузевих державних органів, що забезпечують формування і реалізують державну політику у відповідних сферах, і галузевих об’єднань організацій роботодавців. Стандарти фахової передвищої освіти повинні бути придатні для гармонізації з відповідними професійними стандартами та стандартами вищої освіти в межах Національної рамки кваліфікацій.
 
86. 7. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки утворює сектор фахової передвищої освіти Науково-методичної ради, а також науково-методичні комісії з фахової передвищої освіти для розроблення стандартів фахової передвищої освіти за участю представників науково-методичних комісій вищої освіти.
 
   7. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки утворює сектор фахової передвищої освіти Науково-методичної ради, а також науково-методичні комісії з фахової передвищої освіти для розроблення стандартів фахової передвищої освіти за участю представників науково-методичних комісій вищої освіти.
 
87. Стаття 9. Спеціалізована фахова передвища освіта
 
   Стаття 9. Спеціалізована фахова передвища освіта
 
88. 1. Спеціалізована фахова передвища освіта - фахова передвища освіта мистецького, спортивного чи військового спрямування, спрямована на здобуття компетентностей у відповідній сфері професійної діяльності.
 
   1. Спеціалізована фахова передвища освіта - фахова передвища освіта мистецького, спортивного чи військового спрямування, спрямована на здобуття компетентностей у відповідній сфері професійної діяльності.
 
89. Засади функціонування системи спеціалізованої фахової передвищої освіти визначаються Законом України «Про освіту».
 
   Засади функціонування системи спеціалізованої фахової передвищої освіти визначаються Законом України «Про освіту».
 
90. Держава створює умови для здобуття фахової передвищої освіти мистецького, спортивного та військового спрямування, у тому числі в закладах спеціалізованої фахової передвищої освіти.
 
   Держава створює умови для здобуття фахової передвищої освіти мистецького, спортивного та військового спрямування, у тому числі в закладах спеціалізованої фахової передвищої освіти.
 
91. 2. Фахова передвища мистецька освіта передбачає набуття особою комплексу професійних, у тому числі виконавських, компетентностей та спрямована на професійну художньо-творчу самореалізацію особистості і отримання кваліфікацій у різних видах мистецтва, включаючи підготовку педагогічних кадрів для закладів початкової мистецької освіти.
 
   2. Фахова передвища мистецька освіта передбачає набуття особою комплексу професійних, у тому числі виконавських, компетентностей та спрямована на професійну художньо-творчу самореалізацію особистості і отримання кваліфікацій у різних видах мистецтва, включаючи підготовку педагогічних кадрів для закладів початкової мистецької освіти.
 
92. Фахова передвища мистецька освіта здобувається на основі початкової мистецької та базової середньої освіти з одночасним здобуттям профільної середньої освіти або на основі профільної середньої освіти та полягає в набутті здобувачем освіти професійних компетентностей за певною мистецькою спеціальністю.
 
   Фахова передвища мистецька освіта здобувається на основі початкової мистецької та базової середньої освіти з одночасним здобуттям профільної середньої освіти або на основі профільної середньої освіти та полягає в набутті здобувачем освіти професійних компетентностей за певною мистецькою спеціальністю.
 
93. Особи, які здобувають фахову передвищу мистецьку освіту в закладах спеціалізованої мистецької освіти державної форми власності одночасно з повною загальною середньою освітою, безоплатно забезпечуються місцями у гуртожитках (інтернатах), харчуванням, навчальним обладнанням та стипендіями згідно із законодавством.
 
   Особи, які здобувають фахову передвищу мистецьку освіту в закладах спеціалізованої мистецької освіти державної форми власності одночасно з повною загальною середньою освітою, безоплатно забезпечуються місцями у гуртожитках (інтернатах), харчуванням, навчальним обладнанням та стипендіями згідно із законодавством.
 
94. Положення про заклади фахової передвищої мистецької освіти затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері культури.
 
   Положення про заклади фахової передвищої мистецької освіти затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері культури.
 
95. 3. Фахова передвища спортивна освіта передбачає засвоєння освітньо-професійної програми з відповідного виду спорту з метою набуття комплексу професійних компетентностей у галузі фізичної культури і спорту, формування та розвитку індивідуальних здібностей особи, поглибленого оволодіння спеціалізацією в обраному виді спорту та здобувається на основі початкової спортивної та базової середньої освіти з одночасним здобуттям профільної середньої освіти або на основі профільної середньої освіти.
 
-35- Кремінь Т.Д.
Абзац перший частини 3 статті 9 викласти в такій редакції:
«3. Фахова передвища спортивна освіта передбачає засвоєння освітньо-професійної програми з відповідного виду спорту з метою набуття комплексу професійних компетентностей у галузі фізичної культури і спорту, формування та розвитку індивідуальних здібностей особи, поглибленого оволодіння спеціалізацією в обраному виді спорту та здобувається на основі початкової спортивної та базової середньої освіти з одночасним здобуттям профільної середньої освіти або на основі профільної середньої освіти.»
 
Враховано   3. Фахова передвища спортивна освіта передбачає засвоєння освітньо-професійної програми з відповідного виду спорту з метою набуття комплексу професійних компетентностей у галузі фізичної культури і спорту, формування та розвитку індивідуальних здібностей особи, поглибленого оволодіння спеціалізацією в обраному виді спорту та здобувається на основі початкової спортивної та базової середньої освіти з одночасним здобуттям профільної середньої освіти або на основі профільної середньої освіти.
 
96. Освітньо-професійні програми з відповідного виду спорту розробляються всеукраїнськими федераціями з видів спорту та затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.
 
-36- Кремінь Т.Д.
Абзац другий частини 3 статті 9 викласти в такій редакції:
«Освітньо-професійні програми зі спеціалізацією у відповідному виді спорту розробляються всеукраїнськими федераціями з видів спорту та затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.
 
Відхилено Діюча редакція відповідає частині 3 статті 21 Закону України «Про освіту».  Освітньо-професійні програми з відповідного виду спорту розробляються всеукраїнськими федераціями з видів спорту та затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.
 
97. Особи, які здобувають фахову передвищу спортивну освіту в закладах спеціалізованої освіти спортивного профілю, безоплатно забезпечуються місцями у гуртожитках, харчуванням, табельною парадною та спортивною формами, спортивним інвентарем та стипендіями згідно із законодавством.
 
   Особи, які здобувають фахову передвищу спортивну освіту в закладах спеціалізованої освіти спортивного профілю, безоплатно забезпечуються місцями у гуртожитках, харчуванням, табельною парадною та спортивною формами, спортивним інвентарем та стипендіями згідно із законодавством.
 
98. 4. Фахова передвища військова освіта передбачає засвоєння освітньо-професійної програми з військової підготовки з метою набуття комплексу професійних компетентностей, формування та розвитку індивідуальних здібностей особи і поглибленого оволодіння військовою спеціалізацією та здобувається на основі профільної середньої освіти.
 
   4. Фахова передвища військова освіта передбачає засвоєння освітньо-професійної програми з військової підготовки з метою набуття комплексу професійних компетентностей, формування та розвитку індивідуальних здібностей особи і поглибленого оволодіння військовою спеціалізацією та здобувається на основі профільної середньої освіти.
 
99. Освітньо-професійні програми з військової підготовки розробляються закладами спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) профілю та затверджуються органами державної влади, до сфери управління яких належать відповідні заклади освіти.
 
   Освітньо-професійні програми з військової підготовки розробляються закладами спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) профілю та затверджуються органами державної влади, до сфери управління яких належать відповідні заклади освіти.
 
100. Фахова передвища військова освіта передбачає військово-професійну підготовку осіб рядового, сержантського (старшинського) складу військової служби за контрактом, яка здійснюється за освітньо-професійними програмами фахової передвищої освіти.
 
   Фахова передвища військова освіта передбачає військово-професійну підготовку осіб рядового, сержантського (старшинського) складу військової служби за контрактом, яка здійснюється за освітньо-професійними програмами фахової передвищої освіти.
 
101. Особи, які здобувають військову освіту в закладах спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) профілю, безоплатно забезпечуються місцями у гуртожитках, харчуванням, грошовим, медичним, речовим та іншим забезпеченням згідно із законодавством.
 
   Особи, які здобувають військову освіту в закладах спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) профілю, безоплатно забезпечуються місцями у гуртожитках, харчуванням, грошовим, медичним, речовим та іншим забезпеченням згідно із законодавством.
 
102. Положення про заклади спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) профілю затверджуються органами державної влади, до сфери управління яких належать такі заклади освіти.
 
   Положення про заклади спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) профілю затверджуються органами державної влади, до сфери управління яких належать такі заклади освіти.
 
103. 5. Стандарти спеціалізованої фахової передвищої освіти за кожною спеціальністю розробляють та затверджують центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідних сферах, і оприлюднюються на офіційних веб-сайтах цих органів та офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки впродовж десяти робочих днів після їх затвердження.
 
   5. Стандарти спеціалізованої фахової передвищої освіти за кожною спеціальністю розробляють та затверджують центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідних сферах, і оприлюднюються на офіційних веб-сайтах цих органів та офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки впродовж десяти робочих днів після їх затвердження.
 
104. 6. Заклади спеціалізованої освіти здійснюють освітню діяльність за власними освітньо-професійними програмами, у тому числі наскрізними (які охоплюють більше одного рівня освіти), або типовими освітньо-професійними програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать відповідні заклади освіти.
 
-37- Кремінь Т.Д.
Абзац перший частини 6 статті 9 викласти в такій редакції:
«6. Заклади спеціалізованої фахової передвищої освіти здійснюють освітню діяльність за власними освітньо-професійними програмами, у тому числі наскрізними (які охоплюють більше одного рівня освіти), або типовими освітньо-професійними програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать відповідні заклади освіти.»
 
Враховано   6. Заклади спеціалізованої фахової передвищої освіти здійснюють освітню діяльність за власними освітньо-професійними програмами, у тому числі наскрізними (які охоплюють більше одного рівня освіти), або типовими освітньо-професійними програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать відповідні заклади освіти.
 
105. Акредитація освітньо-професійних програм спеціалізованої освіти та інституційний аудит закладів спеціалізованої освіти здійснюються з обов’язковим залученням представників відповідної сфери, які відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним Положенням про акредитацію освітньо-професійних програм.
 
   Акредитація освітньо-професійних програм спеціалізованої освіти та інституційний аудит закладів спеціалізованої освіти здійснюються з обов’язковим залученням представників відповідної сфери, які відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним Положенням про акредитацію освітньо-професійних програм.
 
106. Здобувачі спеціалізованої фахової передвищої освіти, які здобувають фахову передвищу освіту за наскрізними освітніми програмами, вступають на програми фахової передвищої освіти в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за погодженням з центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать відповідні заклади освіти.
 
   Здобувачі спеціалізованої фахової передвищої освіти, які здобувають фахову передвищу освіту за наскрізними освітніми програмами, вступають на програми фахової передвищої освіти в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за погодженням з центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать відповідні заклади освіти.
 
107. 7. Здобуття спеціалізованої фахової передвищої освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі шляхом надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.
 
   7. Здобуття спеціалізованої фахової передвищої освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі шляхом надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.
 
108. Стаття 10. Документи про фахову передвищу освіту
 
   Стаття 10. Документи про фахову передвищу освіту
 
109. 1. Документ про фахову передвищу освіту - диплом фахового молодшого бакалавра видається особі, яка успішно виконала відповідну освітньо-професійну програму.
 
   1. Документ про фахову передвищу освіту - диплом фахового молодшого бакалавра видається особі, яка успішно виконала відповідну освітньо-професійну програму.
 
110. 2. У дипломі фахового молодшого бакалавра зазначаються найменування закладу фахової передвищої освіти (іншого суб’єкта освітньої діяльності), що видав цей документ (у разі здобуття фахової передвищої освіти у структурному підрозділі закладу вищої освіти, філії закладу фахової передвищої освіти - найменування такого підрозділу або філії), а також кваліфікація, що складається з інформації про здобутий особою освітньо-професійний ступінь, спеціальність та освітньо-професійну програму, професійну кваліфікацію, якщо її присвоєння передбачено освітньо-професійною програмою.
 
-38- Кремінь Т.Д.
Абзац пеерший частини 2 статті 10 викласти в такій редакції:
«2. У дипломі фахового молодшого бакалавра зазначаються назва закладу фахової передвищої освіти (іншого суб’єкта освітньої діяльності), що видав цей документ (у разі здобуття фахової передвищої освіти у структурному підрозділі закладу вищої освіти, філії закладу фахової передвищої освіти - назва такого підрозділу або філії), а також кваліфікація, що складається з інформації про здобутий особою освітньо-професійний ступінь, спеціальність, спеціалізацію, освітньо-професійну програму та професійну кваліфікацію (у разі присвоєння).»
 
Враховано по суті  2. У дипломі фахового молодшого бакалавра зазначаються найменування закладу фахової передвищої освіти (іншого суб’єкта освітньої діяльності), що видав цей документ (у разі здобуття фахової передвищої освіти у структурному підрозділі закладу вищої освіти, філії закладу фахової передвищої освіти - найменування такого підрозділу або філії), а також освітня кваліфікація, що складається з інформації про здобутий особою освітньо-професійний ступінь, спеціальність, спеціалізацію, освітньо-професійну програму, та професійна кваліфікація (у разі присвоєння).
 
111. Невід’ємною частиною диплома фахового молодшого бакалавра є додаток до диплома.
 
-39- Кремінь Т.Д.
Абзац другий частини 2 статті 10 викласти в такій редакції:
«Невід’ємною частиною диплома фахового молодшого бакалавра є додаток до диплома, що містить структуровану інформацію про завершене навчання. У додатку до диплома міститься інформація про результати навчання особи, що складається з інформації про назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС, а також відомості про систему фахово передвищої освіти України.»
 
Враховано   Невід’ємною частиною диплома фахового молодшого бакалавра є додаток до диплома, що містить структуровану інформацію про завершене навчання. У додатку до диплома міститься інформація про результати навчання особи, що складається з інформації про назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС, а також відомості про систему фахової передвищої освіти України.
 
112. 3. У разі здобуття фахової передвищої освіти за акредитованою освітньо-професійною програмою в дипломі фахового молодшого бакалавра зазначаються найменування органу (органів) акредитації, а в додатку до диплома фахового молодшого бакалавра - інформація про видані ним (ними) відповідні акредитаційні сертифікати.
 
-40- Констанкевич І.М.
Частину третю після слова «сертифікати» доповнити словом «рішення».
 
Враховано   3. У разі здобуття фахової передвищої освіти за акредитованою освітньо-професійною програмою в дипломі фахового молодшого бакалавра зазначаються найменування органу (органів) акредитації, а в додатку до диплома фахового молодшого бакалавра - інформація про видані ним (ними) відповідні акредитаційні сертифікати, рішення.
 
113. 4. Порядок виготовлення, видачі та обліку документів про фахову передвищу освіту, вимоги до їх форми та/або змісту затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
   4. Порядок виготовлення, видачі та обліку документів про фахову передвищу освіту, вимоги до їх форми та/або змісту затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
114. 5. Інформація про видані документи про освіту вноситься закладами фахової передвищої освіти, крім закладів фахової передвищої військової освіти, закладів фахової передвищої спеціалізованої військової освіти, до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
 
   5. Інформація про видані документи про освіту вноситься закладами фахової передвищої освіти, крім закладів фахової передвищої військової освіти, закладів фахової передвищої спеціалізованої військової освіти, до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
 
115. 6. Документи про здобуття фахової передвищої освіти для осіб, які навчались за державним (регіональним) замовленням, виготовляються за рахунок коштів державного (відповідного місцевого) бюджету. Вартість виготовлення документів про здобуття фахової передвищої освіти для осіб, які навчались за кошти фізичних або юридичних осіб, включається у вартість її здобуття.
 
   6. Документи про здобуття фахової передвищої освіти для осіб, які навчались за державним (регіональним) замовленням, виготовляються за рахунок коштів державного (відповідного місцевого) бюджету. Вартість виготовлення документів про здобуття фахової передвищої освіти для осіб, які навчались за кошти фізичних або юридичних осіб, включається у вартість її здобуття.
 
116. Гранична вартість документів про здобуття фахової передвищої освіти, що виготовляються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   Гранична вартість документів про здобуття фахової передвищої освіти, що виготовляються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
117. Документи про фахову передвищу освіту видаються закладами фахової передвищої освіти, іншими суб’єктами надання фахової передвищої освіти за місцем навчання здобувача.
 
   Документи про фахову передвищу освіту видаються закладами фахової передвищої освіти, іншими суб’єктами надання фахової передвищої освіти за місцем навчання здобувача.
 
118. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
119. УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
 
   УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
 
120. Стаття 11. Органи управління у сфері фахової передвищої освіти
 
   Стаття 11. Органи управління у сфері фахової передвищої освіти
 
121. 1. Управління у сфері фахової передвищої освіти у межах своїх повноважень здійснюється:
 
   1. Управління у сфері фахової передвищої освіти у межах своїх повноважень здійснюється:
 
122. 1) Кабінетом Міністрів України;
 
   1) Кабінетом Міністрів України;
 
123. 2) центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 
   2) центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 
124. 3) центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти;
 
   3) центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти;
 
125. 4) державними органами, до сфери управління яких належать заклади фахової передвищої освіти або заклади вищої освіти;
 
   4) державними органами, до сфери управління яких належать заклади фахової передвищої освіти або заклади вищої освіти;
 
126. 5) органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать заклади фахової передвищої освіти.
 
   5) органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать заклади фахової передвищої освіти.
 
127. Стаття 12. Повноваження Кабінету Міністрів України
 
   Стаття 12. Повноваження Кабінету Міністрів України
 
128. 1. Кабінет Міністрів України:
 
   1. Кабінет Міністрів України:
 
129. 1) забезпечує проведення державної політики у сфері фахової передвищої освіти;
 
   1) забезпечує проведення державної політики у сфері фахової передвищої освіти;
 
130. 2) розробляє, затверджує та виконує державні цільові програми у сфері фахової передвищої освіти, у тому числі, щодо встановлення особливих умов підготовки фахівців за пріоритетними високотехнологічними спеціальностями; затверджує перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців з професій, для яких запроваджене додаткове регулювання;
 
   2) розробляє, затверджує та виконує державні цільові програми у сфері фахової передвищої освіти, у тому числі, щодо встановлення особливих умов підготовки фахівців за пріоритетними високотехнологічними спеціальностями; затверджує перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців з професій, для яких запроваджене додаткове регулювання;
 
131. 3) видає у межах своїх повноважень нормативно-правові акти з питань фахової передвищої освіти;
 
   3) видає у межах своїх повноважень нормативно-правові акти з питань фахової передвищої освіти;
 
132. 4) безпосередньо або через уповноважений ним орган здійснює права і обов’язки засновника, передбачені цим та іншими законами України, стосовно закладів фахової передвищої освіти державної форми власності;
 
   4) безпосередньо або через уповноважений ним орган здійснює права і обов’язки засновника, передбачені цим та іншими законами України, стосовно закладів фахової передвищої освіти державної форми власності;
 
133. 5) забезпечує рівні умови розвитку закладів фахової передвищої освіти всіх форм власності та сфер управління;
 
   5) забезпечує рівні умови розвитку закладів фахової передвищої освіти всіх форм власності та сфер управління;
 
134. 6) забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо створення матеріально-технічної бази та інших умов, необхідних для розвитку закладів фахової передвищої освіти державної форми власності, сприяє розвитку закладів фахової передвищої освіти усіх форм власності;
 
   6) забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо створення матеріально-технічної бази та інших умов, необхідних для розвитку закладів фахової передвищої освіти державної форми власності, сприяє розвитку закладів фахової передвищої освіти усіх форм власності;
 
135. 7) визначає порядок формування і розподілу коштів державного бюджету для фінансування здобуття фахової передвищої освіти, у тому числі шляхом надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;
 
   7) визначає порядок формування і розподілу коштів державного бюджету для фінансування здобуття фахової передвищої освіти, у тому числі шляхом надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;
 
136. 8) затверджує порядок та умови передачі в оренду майна та обладнання державних та комунальних закладів фахової передвищої освіти;
 
-41- Кулініч О.І.
У пункті 8 частини 1 статті 12 після слова «майна» доповнити словами « (крім земельних ділянок)», адже порядок передачі земельних ділянок в оренду визначається законами.
 
Враховано   8) затверджує порядок та умови передачі в оренду майна (крім земельних ділянок) та обладнання державних закладів фахової передвищої освіти;
 
    -42- Кулініч О.І.
У пункті 8 частини 1 статті 12 після слова «майна слово «комунальних» виключити, адже відповідно до статті 143 Конституції України управління майном комунальної власності належить до компетенції органів місцевого самоврядування, а не Кабінету Міністрів України.
 
Враховано    
137. 9) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
 
   9) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
 
138. Стаття 13. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки
 
   Стаття 13. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки
 
139. 1. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки:
 
   1. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки:
 
140. 1) забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фахової передвищої освіти;
 
   1) забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фахової передвищої освіти;
 
141. 2) провадить аналітично-прогностичну діяльність у сфері фахової передвищої освіти, визначає тенденції її розвитку, вплив демографічної, етнічної, соціально-економічної ситуацій, інфраструктури виробничої та невиробничої сфери, формує стратегічні напрями розвитку фахової передвищої освіти з урахуванням науково-технічного прогресу та інших факторів, узагальнює досвід розвитку фахової передвищої освіти;
 
   2) провадить аналітично-прогностичну діяльність у сфері фахової передвищої освіти, визначає тенденції її розвитку, вплив демографічної, етнічної, соціально-економічної ситуацій, інфраструктури виробничої та невиробничої сфери, формує стратегічні напрями розвитку фахової передвищої освіти з урахуванням науково-технічного прогресу та інших факторів, узагальнює досвід розвитку фахової передвищої освіти;
 
142. 3) систематично відстежує та аналізує потреби вітчизняного ринку праці, вносить пропозиції щодо обсягів і напрямів державної підтримки підготовки фахівців з фаховою передвищою освітою;
 
   3) систематично відстежує та аналізує потреби вітчизняного ринку праці, вносить пропозиції щодо обсягів і напрямів державної підтримки підготовки фахівців з фаховою передвищою освітою;
 
143. 4) здійснює нормативно-правове забезпечення функціонування сфери фахової передвищої освіти;
 
   4) здійснює нормативно-правове забезпечення функціонування сфери фахової передвищої освіти;
 
144. 5) розробляє, затверджує та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті стандарти фахової передвищої освіти;
 
   5) розробляє, затверджує та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті стандарти фахової передвищої освіти;
 
145. 6) в межах компетенції та відповідно до законодавства формує пропозиції щодо обсягу коштів державного бюджету для забезпечення функціонування сфери фахової передвищої освіти, у тому числі шляхом надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;
 
   6) в межах компетенції та відповідно до законодавства формує пропозиції щодо обсягу коштів державного бюджету для забезпечення функціонування сфери фахової передвищої освіти, у тому числі шляхом надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;
 
146. 7) в межах компетенції та відповідно до законодавства формує та затверджує обсяги фінансування з державного бюджету, у тому числі для здобуття повної загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, для закладів фахової передвищої освіти, що перебувають у сфері його управління, та фінансування яких здійснюється за рахунок державного бюджету, інших закладів фахової передвищої освіти;
 
-43- Кремінь Т.Д.
Пункт 7 частини 1 статті 13 викласти в такій редакції:
«7) в межах компетенції та відповідно до законодавства формує та затверджує обсяги фінансування з державного бюджету, у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти, що перебувають у сфері його управління, та фінансування яких здійснюється за рахунок державного бюджету, інших закладів фахової передвищої освіти;»
 
Враховано   «7) в межах компетенції та відповідно до законодавства формує та затверджує обсяги фінансування з державного бюджету, у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти, що перебувають у сфері його управління та фінансування яких здійснюється за рахунок державного бюджету, приватних закладів фахової передвищої освіти;
 
147. 8) надає методичні рекомендації щодо освітньої діяльності та управління закладами фахової передвищої освіти;
 
   8) надає методичні рекомендації щодо освітньої діяльності та управління закладами фахової передвищої освіти;
 
148. 9) розробляє та затверджує умови прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти;
 
-44- Констанкевич І.М.
Пункт 9 частини 1 статті 13 викласти в такій редакції:
«розробляє та затверджує умови прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти;»
 
Враховано   9) розробляє та затверджує умови прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти;
 
149. 10) здійснює ліцензування освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти, а також заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензійних умов;
 
   10) здійснює ліцензування освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти, а також заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензійних умов;
 
150. 11) забезпечує розвиток фізичного виховання та спорту в закладах фахової передвищої освіти;
 
   11) забезпечує розвиток фізичного виховання та спорту в закладах фахової передвищої освіти;
 
151. 12) формує пропозиції і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з фаховою передвищою освітою у порядку, встановленому законодавством;
 
   12) формує пропозиції і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з фаховою передвищою освітою у порядку, встановленому законодавством;
 
152. 13) затверджує перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників;
 
   13) затверджує перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників;
 
153. 14) затверджує положення про акредитацію освітньо-професійних програм та порядок проведення інституційного аудиту закладів фахової передвищої освіти;
 
   14) затверджує положення про акредитацію освітньо-професійних програм та порядок проведення інституційного аудиту закладів фахової передвищої освіти;
 
154. 15) затверджує типові освітні програми профільної середньої освіти для осіб, які здобувають фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти;
 
   15) затверджує типові освітні програми профільної середньої освіти для осіб, які здобувають фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти;
 
155. 16) затверджує порядок акредитації громадських фахових об’єднань та інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості фахової передвищої освіти та освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти, та ведення їх реєстру;
 
   16) затверджує порядок акредитації громадських фахових об’єднань та інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості фахової передвищої освіти та освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти, та ведення їх реєстру;
 
156. 17) затверджує положення про атестацію педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти;
 
   17) затверджує положення про атестацію педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти;
 
157. 18) затверджує порядок сертифікації педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти;
 
   18) затверджує порядок сертифікації педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти;
 
158. 19) затверджує перелік інформації, яка повинна міститися в документах про фахову передвищу освіту;
 
   19) затверджує перелік інформації, яка повинна міститися в документах про фахову передвищу освіту;
 
159. 20) сприяє працевлаштуванню осіб, які здобули фахову передвищу освіту;
 
-45- Кремінь Т.Д.
Пункт 20 частини 1 статті 13 викласти в такій редакції:
«20) сприяє соціальному захисту учасників освітнього процесу та працевлаштуванню осіб, які здобули фахову передвищу освіту;»
 
Враховано по суті  20) забезпечує в межах компетенції та відповідно до законодавства соціальний захист учасників освітнього процесу та сприяє працевлаштуванню осіб, які здобули фахову передвищу освіту;
 
160. 21) за дорученням і в межах, встановлених Кабінетом Міністрів України, здійснює повноваження засновника щодо державних закладів фахової передвищої освіти, зокрема приймає рішення про їх створення, реорганізацію чи ліквідацію;
 
   21) за дорученням і в межах, встановлених Кабінетом Міністрів України, здійснює повноваження засновника щодо державних закладів фахової передвищої освіти, зокрема приймає рішення про їх створення, реорганізацію чи ліквідацію;
 
161. 22) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
 
   22) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
 
162. Стаття 14. Повноваження державних органів, до сфери управління яких належать заклади фахової передвищої або вищої освіти
 
   Стаття 14. Повноваження державних органів, до сфери управління яких належать заклади фахової передвищої або вищої освіти
 
163. 1. Державні органи, до сфери управління яких належать заклади фахової передвищої або вищої освіти:
 
   1. Державні органи, до сфери управління яких належать заклади фахової передвищої або вищої освіти:
 
164. 1) беруть участь у реалізації державної політики у сфері фахової передвищої освіти;
 
   1) беруть участь у реалізації державної політики у сфері фахової передвищої освіти;
 
165. 2) беруть участь у розробленні умов прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти;
 
-46- Констанкевич І.М.
Пункт другий частини першої статті 14 викласти в такій редакції:
«беруть участь у розробленні умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти;»
 
Враховано   2) беруть участь у розробленні умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти;
 
166. 3) формують пропозиції і розміщують державне замовлення на підготовку фахівців з фаховою передвищою освітою у порядку, встановленому законодавством;
 
   3) формують пропозиції і розміщують державне замовлення на підготовку фахівців з фаховою передвищою освітою у порядку, встановленому законодавством;
 
167. 4) затверджують положення про атестацію педагогічних працівників закладів спеціалізованої фахової передвищої освіти, які забезпечують здобуття спеціальних компетентностей спеціалізованої освіти, та порядок їх сертифікації (за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки);
 
   4) затверджують положення про атестацію педагогічних працівників закладів спеціалізованої фахової передвищої освіти, які забезпечують здобуття спеціальних компетентностей спеціалізованої освіти, та порядок їх сертифікації (за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки);
 
168. 5) в межах компетенції та відповідно до законодавства формують та затверджують обсяги фінансування з державного бюджету, у тому числі для здобуття профільної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, для закладів фахової передвищої освіти, що перебувають у сфері їх управління, та фінансування яких здійснюється за рахунок державного бюджету;
 
-47- Кремінь Т.Д.
Пункт 5 частини 1 статті 14 викласти в такій редакції:
«5) в межах компетенції та відповідно до законодавства формують та затверджують обсяги фінансування з державного бюджету, у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти, що перебувають у сфері їх управління, та фінансування яких здійснюється за рахунок державного бюджету;»
 
Враховано   5) в межах компетенції та відповідно до законодавства формують та затверджують обсяги фінансування з державного бюджету, у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти, що перебувають у сфері їх управління та фінансування яких здійснюється за рахунок державного бюджету;
 
169. 6) беруть участь у моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти у закладах фахової передвищої освіти, що перебувають у сфері їх управління;
 
   6) беруть участь у моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти у закладах фахової передвищої освіти, що перебувають у сфері їх управління;
 
170. 7) беруть участь у розробленні стандартів фахової передвищої освіти;
 
   7) беруть участь у розробленні стандартів фахової передвищої освіти;
 
171. 8) сприяють працевлаштуванню осіб, які здобули фахову передвищу освіту у закладах фахової передвищої освіти, що перебувають у сфері їх управління;
 
-48- Кремінь Т.Д.
Пропоную удосконалення формули
«8) сприяють соціальному захисту учасників освітнього процесу та працевлаштуванню осіб, які здобули фахову передвищу освіту у закладах фахової передвищої освіти, що перебувають у сфері їх управління;»
 
Враховано по суті  8) забезпечують в межах компетенції та відповідно до законодавства соціальний захист учасників освітнього процесу та сприяють працевлаштуванню осіб, які здобули фахову передвищу освіту у закладах фахової передвищої освіти, що перебувають у сфері їх управління;
 
172. 9) за дорученням і в межах, встановлених Кабінетом Міністрів України, здійснюють повноваження засновника щодо державних закладів фахової передвищої освіти, зокрема приймають рішення про їх створення, реорганізацію чи ліквідацію;
 
   9) за дорученням і в межах, встановлених Кабінетом Міністрів України, здійснюють повноваження засновника щодо державних закладів фахової передвищої освіти, зокрема приймають рішення про їх створення, реорганізацію чи ліквідацію;
 
173. 10) здійснюють інші повноваження відповідно до законодавства.
 
   10) здійснюють інші повноваження відповідно до законодавства.
 
174. 2. Державні органи, до сфери управління яких належать заклади фахової передвищої військової освіти додатково мають право своїми актами визначати перелік військових спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка фахівців та встановлювати особливі вимоги до:
 
   2. Державні органи, до сфери управління яких належать заклади фахової передвищої військової освіти додатково мають право своїми актами визначати перелік військових спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка фахівців та встановлювати особливі вимоги до:
 
175. 1) управління закладом фахової передвищої військової освіти;
 
   1) управління закладом фахової передвищої військової освіти;
 
176. 2) діяльності та повноважень педагогічної ради;
 
   2) діяльності та повноважень педагогічної ради;
 
177. 3) кандидатів на посади керівників закладів фахової передвищої військової освіти, їх структурних підрозділів та порядку їх призначення;
 
   3) кандидатів на посади керівників закладів фахової передвищої військової освіти, їх структурних підрозділів та порядку їх призначення;
 
178. 4) порядку заміщення вакантних посад командування і педагогічних працівників;
 
   4) порядку заміщення вакантних посад командування і педагогічних працівників;
 
179. 5) реалізації прав і обов’язків педагогічних працівників та осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої військової освіти;
 
   5) реалізації прав і обов’язків педагогічних працівників та осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої військової освіти;
 
180. 6) практичної підготовки осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої військової освіти;
 
   6) практичної підготовки осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої військової освіти;
 
181. 7) порядку відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої військової освіти (за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки).
 
   7) порядку відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої військової освіти (за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки).
 
182. Спеціалізації, запроваджені державними органами, до сфери управління яких належать заклади фахової передвищої військової освіти, реєструються центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти в установленому ним порядку.
 
-49- Кремінь Т.Д.
Абзац 2 підпункту 7 частини 2 статті 14 вилучити.
 
Враховано      
183. Стаття 15. Повноваження центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти
 
   Стаття 15. Повноваження центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти
 
184. 1. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти:
 
   1. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти:
 
185. 1) проводить інституційний аудит закладів фахової передвищої освіти відповідно до законодавства;
 
   1) проводить інституційний аудит закладів фахової передвищої освіти відповідно до законодавства;
 
186. 2) проводить акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти;
 
   2) проводить акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти;
 
187. 3) надає рекомендації закладам фахової передвищої освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 
   3) надає рекомендації закладам фахової передвищої освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 
188. 4) здійснює аналіз, моніторинг якості освітньої діяльності та якості освіти у сфері фахової передвищої освіти у порядку, визначеному законодавством;
 
   4) здійснює аналіз, моніторинг якості освітньої діяльності та якості освіти у сфері фахової передвищої освіти у порядку, визначеному законодавством;
 
189. 5) акредитує громадські фахові об’єднання та інші юридичні особи, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти, веде їх реєстр;
 
   5) акредитує громадські фахові об’єднання та інші юридичні особи, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти, веде їх реєстр;
 
190. 6) за результатами експертизи затверджує освітні програми профільної середньої освіти для осіб, які здобувають фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти (крім типових і тих, що розроблені на основі типових);
 
   6) за результатами експертизи затверджує освітні програми профільної середньої освіти для осіб, які здобувають фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти (крім типових і тих, що розроблені на основі типових);
 
191. 7) за результатами експертизи затверджує освітні програми для здобуття базової середньої освіти особами, які здобувають фахову передвищу мистецьку або спортивну освіту на основі початкової середньої освіти в складі наскрізних програм здобуття фахової передвищої мистецької або спортивної освіти;
 
   7) за результатами експертизи затверджує освітні програми для здобуття базової середньої освіти особами, які здобувають фахову передвищу мистецьку або спортивну освіту на основі початкової середньої освіти в складі наскрізних програм здобуття фахової передвищої мистецької або спортивної освіти;
 
192. 8) у межах повноважень, передбачених законом, здійснює державний нагляд (контроль) щодо дотримання законодавства у сфері фахової передвищої освіти;
 
-50- Марченко О.О.
Підпункт 8 частини 1 статті 15 виключити, оскільки він суперечить підпункту 10 частини 1 статті 13 цього ж проекту, оскільки державний нагляд (контроль) має здійснюватися лише органом, який здійснює ліцензування певного виду господарської діяльності.
 
Відхилено   8) у межах повноважень, визначених законом, здійснює державний нагляд (контроль) щодо дотримання законодавства у сфері фахової передвищої освіти;
 
193. 9) затверджує вимоги до внутрішніх систем забезпечення якості фахової передвищої освіти;
 
-51- Констанкевич І.М.
Пункт 9 частини 1 статті 15 викласти в такій редакції:
«затверджує настанови до внутрішніх систем забезпечення якості фахової передвищої освіти;»
 
Враховано   9) затверджує настанови до внутрішніх систем забезпечення якості фахової передвищої освіти;
 
194. 10) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
 
   10) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
 
195. 2. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти щороку готує та оприлюднює доповідь про якість фахової передвищої освіти в Україні, її відповідність завданням сталого інноваційного розвитку суспільства, формує пропозиції щодо законодавчого забезпечення якості фахової передвищої освіти та направляє зазначені документи Верховній Раді України, Президентові України, Кабінетові Міністрів України, державним органам, до сфери управління яких належать заклади фахової передвищої або вищої освіти, закладам фахової передвищої освіти для їх обговорення та належного реагування.
 
   2. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти щороку готує та оприлюднює доповідь про якість фахової передвищої освіти в Україні, її відповідність завданням сталого інноваційного розвитку суспільства, формує пропозиції щодо законодавчого забезпечення якості фахової передвищої освіти та направляє зазначені документи Верховній Раді України, Президентові України, Кабінетові Міністрів України, державним органам, до сфери управління яких належать заклади фахової передвищої або вищої освіти, закладам фахової передвищої освіти для їх обговорення та належного реагування.
 
196. Стаття 16. Повноваження органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать заклади фахової передвищої освіти
 
   Стаття 16. Повноваження органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать заклади фахової передвищої освіти
 
197. 1. Органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать заклади фахової передвищої освіти:
 
   1. Органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать заклади фахової передвищої освіти:
 
198. 1) беруть участь у реалізації державної політики у сфері фахової передвищої освіти;
 
   1) беруть участь у реалізації державної політики у сфері фахової передвищої освіти;
 
199. 2) в межах компетенції та відповідно до законодавства формують та затверджують обсяги фінансування для здобуття фахової передвищої освіти за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету для закладів фахової передвищої освіти, що перебувають у сфері їх управління та/або передані їм на фінансування;
 
   2) в межах компетенції та відповідно до законодавства формують та затверджують обсяги фінансування для здобуття фахової передвищої освіти за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету для закладів фахової передвищої освіти, що перебувають у сфері їх управління та/або передані їм на фінансування;
 
200. розподіляють відповідно до законодавства кошти освітньої субвенції для здобуття повної загальної середньої освіти для закладів фахової передвищої освіти, що перебувають у сфері їх управління та/або передані їм на фінансування;
 
-52- Кремінь Т.Д.
Абзац другий пункту 2 частини 1 статті 16 викласти в такій редакції:
«розподіляють відповідно до законодавства кошти освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти, що перебувають у сфері їх управління та/або передані їм на фінансування;»
 
Враховано   розподіляють відповідно до законодавства кошти освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти, що перебувають у сфері їх управління та/або передані їм на фінансування;
 
201. 3) беруть участь у моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти у закладах фахової передвищої освіти, що перебувають у сфері їх управління;
 
   3) беруть участь у моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти у закладах фахової передвищої освіти, що перебувають у сфері їх управління;
 
202. 4) сприяють працевлаштуванню осіб, які здобули фахову передвищу освіту у закладах фахової передвищої освіти, що перебувають у сфері їх управління;
 
-53- Кремінь Т.Д.
Пункт 4 частини 1 статті 16 викласти в такій редакції:
«4) сприяють соціальному захисту учасників освітнього процесу та працевлаштуванню осіб, які здобули фахову передвищу освіту у закладах фахової передвищої освіти, що належать до сфери їх управління або функціонують на відповідній території;»
 
Враховано по суті  4) забезпечують в межах компетенції та відповідно до законодавства соціальний захист учасників освітнього процесу та сприяють працевлаштуванню осіб, які здобули фахову передвищу освіту у закладах фахової передвищої освіти, що належать до сфери їх управління або функціонують на відповідній території;
 
203. 5) здійснюють повноваження засновника щодо комунальних закладів фахової передвищої освіти, зокрема приймають рішення про їх створення, реорганізацію чи ліквідацію;
 
   5) здійснюють повноваження засновника щодо комунальних закладів фахової передвищої освіти, зокрема приймають рішення про їх створення, реорганізацію чи ліквідацію;
 
204. 6) здійснюють інші повноваження відповідно до законодавства.
 
   6) здійснюють інші повноваження відповідно до законодавства.
 
205. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
206. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
 
   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
 
207. Стаття 17. Система забезпечення якості фахової передвищої освіти
 
   Стаття 17. Система забезпечення якості фахової передвищої освіти
 
208. 1. Система забезпечення якості фахової передвищої освіти в Україні складається із:
 
   1. Система забезпечення якості фахової передвищої освіти в Україні складається із:
 
209. 1) системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти закладу фахової передвищої освіти (внутрішня система забезпечення якості фахової передвищої освіти);
 
   1) системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти закладу фахової передвищої освіти (внутрішня система забезпечення якості фахової передвищої освіти);
 
210. 2) системи зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності закладів фахової передвищої освіти та якості фахової передвищої освіти (система зовнішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти);
 
   2) системи зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності закладів фахової передвищої освіти та якості фахової передвищої освіти (система зовнішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти);
 
211. 3) системи забезпечення якості діяльності центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти і незалежних установ оцінювання та забезпечення якості фахової передвищої освіти.
 
   3) системи забезпечення якості діяльності центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти і незалежних установ оцінювання та забезпечення якості фахової передвищої освіти.
 
212. 2. Система забезпечення закладами фахової передвищої освіти якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) включає:
 
   2. Система забезпечення закладами фахової передвищої освіти якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) включає:
 
213. 1) визначення публічної політики, принципів та процедур забезпечення якості фахової передвищої освіти, що інтегровані до загальної системи управління закладом фахової передвищої освіти і передбачають залучення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін;
 
-54- Кремінь Т.Д.
Пункт 1 частини 2 статті 17 викласти в такій редакції:
«1) визначення та оприлюднення політики, принципів та процедур забезпечення якості фахової передвищої освіти, що інтегровані до загальної системи управління закладом фахової передвищої освіти, узгоджені з його стратегією і передбачають залучення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін;»
 
Враховано   1) визначення та оприлюднення політики, принципів та процедур забезпечення якості фахової передвищої освіти, що інтегровані до загальної системи управління закладом фахової передвищої освіти, узгоджені з його стратегією і передбачають залучення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін;
 
214. 2) забезпечення відповідності змісту освітньо-професійних програм заявленим цілям, чітке визначення кваліфікацій, що присвоюються, які мають відповідати вимогам, встановленим Національною рамкою кваліфікацій;
 
-55- Кремінь Т.Д.
Пункт 2 частини 2 статті 17 викласти в такій редакції:
«2) визначення і послідовне дотримання процедур розроблення освітньо-професійних програм, які забезпечують відповідність їх змісту стандартам фахової передвищої освіти, декларованим цілям, урахування позицій заінтересованих сторін, чітке визначення кваліфікацій, що присуджуються та/або присвоюються, які мають бути узгоджені з Національною рамкою кваліфікацій;»
 
Враховано   2) визначення і послідовне дотримання процедур розроблення освітньо-професійних програм, які забезпечують відповідність їх змісту стандартам фахової передвищої освіти (професійним стандартам за умови їх наявності), декларованим цілям, урахування позицій заінтересованих сторін, чітке визначення кваліфікацій, що присуджуються та/або присвоюються, які мають бути узгоджені з Національною рамкою кваліфікацій;
 
215. 3) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних програм з метою гарантованого досягнення встановлених для них цілей і відповідності потребам студентів і суспільства; вчасне інформування всіх зацікавлених сторін про будь-які дії, заплановані або вжиті як результат перегляду;
 
-56- Кремінь Т.Д.
Пункт 3 частини 2 статті 17 викласти в такій редакції:
«3) здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних програм з метою гарантування досягнення встановлених для них цілей та їх відповідності потребам здобувачів фахової передвищої освіти і суспільства, включаючи опитування здобувачів фахової передвищої освіти про якість навчання і викладання;»
 
Враховано редакційно   3) здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних програм з метою гарантування досягнення встановлених для них цілей та їх відповідності потребам здобувачів фахової передвищої освіти і суспільства, включаючи опитування здобувачів фахової передвищої освіти;
 
216. 4) заохочення здобувачів фахової передвищої освіти до активної участі в розвитку освітнього процесу, відображення цього підходу при їх оцінюванні;
 
-57- Кремінь Т.Д.
Пункт 4 частини 2 статті 17 викласти в такій редакції:
«4) забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення та послідовного дотримання нормативних документів закладу фахової передвищої освіти, що регулюють усі стадії підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (прийом на навчання, організація освітнього процесу, визнання результатів навчання, переведення, відрахування, атестація тощо);»
 
Враховано   4) забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення та послідовного дотримання нормативних документів закладу фахової передвищої освіти, що регулюють усі стадії підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (прийом на навчання, організація освітнього процесу, визнання результатів навчання, переведення, відрахування, атестація тощо);
 
217. 5) послідовне застосовування наперед визначених та опублікованих нормативних документів, що охоплюють усі стадії освітньої траєкторії здобувача освіти, зокрема, зарахування, прогрес, визнання результатів та атестацію;
 
-58- Кремінь Т.Д.
Пункт 5 частини 2 статті 17 викласти в такій редакції:
«5) забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об’єктивності оцінювання, що здійснюється у рамках освітнього процесу;»
 
Враховано   5) забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об’єктивності оцінювання, що здійснюється у рамках освітнього процесу;
 
218. 6) забезпечення компетентності викладачів; застосовування чесних і прозорих процесів і процедур прийняття на роботу та розвитку персоналу;
 
-59- Кремінь Т.Д.
Пункт 6 частини 2 статті 17 викласти в такій редакції:
«6) визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності педагогічних, (науково-педагогічних) працівників; застосовування чесних і прозорих правил прийняття на роботу та безперервного професійного розвитку персоналу;»
 
Враховано   6) визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності педагогічних, (науково-педагогічних) працівників; застосовування чесних і прозорих правил прийняття на роботу та безперервного професійного розвитку персоналу;
 
219. 7) забезпечення необхідного фінансування для освітньої діяльності, а також адекватних та легкодоступних навчальних ресурсів і підтримки студентів за кожною освітньою програмою;
 
-60- Кремінь Т.Д.
Пункт 7 частини 2 статті 17 викласти в такій редакції:
«7) забезпечення необхідного фінансування для освітньої та викладацької діяльності, а також адекватних та легкодоступних освітніх ресурсів і підтримки здобувачів фахової передвищої освіти за кожною освітньо-професійною програмою;»
 
Враховано по суті  7) забезпечення необхідного фінансування для освітньої та викладацької діяльності, а також адекватних та доступних освітніх ресурсів і підтримки здобувачів фахової передвищої освіти за кожною освітньо-професійною програмою;
 
220. 8) забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної інформації для ефективного управління освітньо-професійними програмами та іншою діяльністю закладу;
 
   8) забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної інформації для ефективного управління освітньо-професійними програмами та іншою діяльністю закладу;
 
221. 9) забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та легкодоступної інформації про діяльність закладу та всі освітньо-професійні програми, умови і процедури присвоєння ступеня фахової передвищої освіти та кваліфікацій;
 
   9) забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та легкодоступної інформації про діяльність закладу та всі освітньо-професійні програми, умови і процедури присвоєння ступеня фахової передвищої освіти та кваліфікацій;
 
222. 10) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів фахової передвищої освіти та здобувачами фахової передвищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату й інших порушень академічної доброчесності, притягнення порушників до академічної відповідальності;
 
   10) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів фахової передвищої освіти та здобувачами фахової передвищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату й інших порушень академічної доброчесності, притягнення порушників до академічної відповідальності;
 
223. 11) періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти;
 
   11) періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти;
 
224. 12) залучення здобувачів фахової передвищої освіти та роботодавців як повноправних партнерів до процедур і заходів забезпечення якості;
 
   12) залучення здобувачів фахової передвищої освіти та роботодавців як повноправних партнерів до процедур і заходів забезпечення якості;
 
225. 13) забезпечення дотримання студентоорієнтованого підходу в освітньому процесі;
 
-61- Кремінь Т.Д.
Пункт 13 частини 2 статті 17 викласти в такій редакції:
«13) забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в освітньому процесі;»
 
Враховано   13) забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в освітньому процесі;
 
226. 14) здійснення інших процедур і заходів, визначених законодавством, установчими документами закладів фахової передвищої освіти або відповідно до них.
 
   14) здійснення інших процедур і заходів, визначених законодавством, установчими документами закладів фахової передвищої освіти або відповідно до них.
 
227. 3. Система забезпечення закладом фахової передвищої освіти якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) за його поданням може оцінюватись центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості фахової передвищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості фахової передвищої освіти, що затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за поданням центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти.
 
   3. Система забезпечення закладом фахової передвищої освіти якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) за його поданням може оцінюватись центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості фахової передвищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості фахової передвищої освіти, що затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за поданням центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти.
 
228. 4. Система зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності закладів фахової передвищої освіти та якості фахової передвищої освіти (система зовнішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти) включає інструменти, процедури та заходи забезпечення і підвищення якості фахової передвищої освіти, зокрема:
 
   4. Система зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності закладів фахової передвищої освіти та якості фахової передвищої освіти (система зовнішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти) включає інструменти, процедури та заходи забезпечення і підвищення якості фахової передвищої освіти, зокрема:
 
229. 1) стандарти фахової передвищої освіти;
 
   1) стандарти фахової передвищої освіти;
 
230. 2) ліцензування освітньої діяльності;
 
   2) ліцензування освітньої діяльності;
 
231. 3) акредитацію освітньо-професійних програм;
 
   3) акредитацію освітньо-професійних програм;
 
232. 4) зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання;
 
   4) зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання;
 
233. 5) єдиний державний кваліфікаційний іспит;
 
   5) єдиний державний кваліфікаційний іспит;
 
234. 6) інституційний аудит;
 
   6) інституційний аудит;
 
235. 7) моніторинг якості освіти;
 
   7) моніторинг якості освіти;
 
236. 8) атестацію педагогічних (науково-педагогічних) працівників;
 
   8) атестацію педагогічних (науково-педагогічних) працівників;
 
237. 9) сертифікацію педагогічних працівників;
 
   9) сертифікацію педагогічних працівників;
 
238. 10) громадський нагляд.
 
   10) громадський нагляд.
 
239. 5. Системи забезпечення якості діяльності центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти і незалежних установ оцінювання та забезпечення якості фахової передвищої освіти включають:
 
   5. Системи забезпечення якості діяльності центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти і незалежних установ оцінювання та забезпечення якості фахової передвищої освіти включають:
 
240. 1) політику та процедури забезпечення якості власної діяльності;
 
   1) політику та процедури забезпечення якості власної діяльності;
 
241. 2) необхідні ресурси для організації процесів і процедур;
 
   2) необхідні ресурси для організації процесів і процедур;
 
242. 3) зовнішній незалежний аудит діяльності (процесів і процедур) відповідних органів і установ.
 
   3) зовнішній незалежний аудит діяльності (процесів і процедур) відповідних органів і установ.
 
243. Стаття 18. Ліцензування освітньої діяльності
 
-62- Марченко О.О.
В статті 18 терміни проведення процедури ліцензування привести у відповідність до Закону України «Про ліцензування деяких видів господарської діяльності».
 
Враховано редакційно   Стаття 18. Ліцензування освітньої діяльності
 
244. 1. Освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти провадиться закладами фахової передвищої освіти, іншими суб’єктами освітньої діяльності на підставі ліцензій, які видаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України згідно із законом.
 
   1. Освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти провадиться закладами фахової передвищої освіти, іншими суб’єктами освітньої діяльності на підставі ліцензій, які видаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України згідно із законом.
 
245. 2. Для отримання ліцензії на освітню діяльність здобувач ліцензії подає органу ліцензування заяву та документи в електронному вигляді через Єдину державну електронну базу у сфері освіти, що підтверджують відповідність забезпечення освітнього процесу заявника ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти.
 
-63- Кремінь Т.Д.
В абзаці першому частини 2 статті 18 уточнити назву:
«2. Для отримання ліцензії на освітню діяльність здобувач ліцензії подає органу ліцензування заяву та документи в електронному вигляді через Єдину державну електронну базу питань освіти, що підтверджують відповідність забезпечення освітнього процесу заявника ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти.»
 
Враховано   2. Для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності здобувач ліцензії подає органу ліцензування заяву та документи в електронному вигляді через Єдину державну електронну базу з питань освіти, що підтверджують відповідність забезпечення освітнього процесу заявника ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти.
 
246. Здобувачі ліцензії та ліцензіати повинні забезпечити виконання ліцензійних умов, які затверджуються відповідно до закону.
 
-64- Кремінь Т.Д.
В абзаці другому частини 2 статті 18 здійснити редакційну правку:
«Здобувачі ліцензії та ліцензіати повинні забезпечити виконання ліцензійних умов, що затверджуються відповідно до закону.»
 
Враховано по суті  Здобувачі ліцензії та ліцензіати повинні забезпечити виконання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, що затверджуються відповідно до закону.
 
247. На підставі отриманих документів та іншої інформації, що міститься в державних реєстрах центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, протягом десяти робочих днів з дня одержання заяви на отримання ліцензії та/або розширення провадження освітньої діяльності) встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх відсутності встановлює відповідність забезпечення освітнього процесу заявника ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти через свою експертизу та приймає відповідне рішення.
 
-65- Кремінь Т.Д.
В абзаці третьому частини 2 статті 18 здійснити редакційну правку:
«На підставі отриманих документів та іншої інформації, що міститься в державних реєстрах центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, протягом десяти робочих днів з дня одержання заяви на отримання ліцензії та/або розширення провадження освітньої діяльності) встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду, і в разі їх відсутності встановлює відповідність забезпечення освітнього процесу заявника ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти через свою експертизу та приймає відповідне рішення.»
 
Враховано   На підставі отриманих документів та іншої інформації, що міститься в державних реєстрах центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, протягом десяти робочих днів з дня одержання заяви на отримання ліцензії та/або розширення провадження освітньої діяльності) встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду, і в разі їх відсутності встановлює відповідність забезпечення освітнього процесу заявника ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти через свою експертизу та приймає відповідне рішення.
 
248. У разі ліцензування фахової передвищої освіти новим здобувачем ліцензії, розширення провадження освітньої діяльності з підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства або спеціальності, з якої передбачене проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту в порядку, передбаченому цим законом, проводиться виїзна ліцензійна експертиза. Для проведення ліцензійної експертизи центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки утворює експертну комісію, до складу якої можуть бути долучені фахівці відповідних галузей.
 
-66- Кремінь Т.Д.
В абзаці четвертому частини 2 статті 18 уточнити формулювання:
«У разі ліцензування освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти вперше, запровадження освітньої діяльності з підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства або освітньої діяльності зі спеціальності, з якої передбачене проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту в порядку, передбаченому цим законом, проводиться виїзна ліцензійна експертиза. Для проведення ліцензійної експертизи центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки утворює експертну комісію.»
 
Враховано   У разі ліцензування освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти вперше, запровадження освітньої діяльності з підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства або освітньої діяльності зі спеціальності, з якої передбачене проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту в порядку, передбаченому цим законом, проводиться виїзна ліцензійна експертиза. Для проведення ліцензійної експертизи центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки утворює експертну комісію.
 
249. Строк прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності закладу освіти або відмови у її видачі становить тридцять робочих днів з дня одержання центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки заяви на отримання ліцензії.
 
-67- Кремінь Т.Д.
Додати частину до статті 18:
«2-1. Ліцензія надається рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки про надання суб'єкту господарювання права на провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти зі спеціальності в межах ліцензованого обсягу, а також права на підготовку іноземців та осіб без громадянства за акредитованими спеціальностями.
Розширення провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти - це збільшення ліцензованого обсягу за певною спеціальністю, започаткування провадження освітньої діяльності за новою спеціальністю, започаткування провадження освітньої діяльності з підготовки іноземців та осіб без громадянства за акредитованими спеціальностями.
Звуження провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти – це зменшення ліцензованого обсягу за певною спеціальністю, припинення провадження частини освітньої діяльності з підготовки іноземців та осіб без громадянства за акредитованими спеціальностями.»
 
Враховано   3. Ліцензія надається рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки про надання суб'єкту господарювання права на провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти зі спеціальності в межах ліцензованого обсягу, а також права на підготовку іноземців та осіб без громадянства за акредитованими спеціальностями.
Розширення провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти - це збільшення ліцензованого обсягу за певною спеціальністю, започаткування провадження освітньої діяльності за новою спеціальністю, започаткування провадження освітньої діяльності з підготовки іноземців та осіб без громадянства за акредитованими спеціальностями.
Звуження провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти – це зменшення ліцензованого обсягу за певною спеціальністю, припинення провадження частини освітньої діяльності з підготовки іноземців та осіб без громадянства за акредитованими спеціальностями.
 
250. 3. Ліцензований обсяг встановлюється для кожної спеціальності і визначає максимальну кількість здобувачів фахової передвищої освіти, яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття фахової передвищої освіти відповідно до ліцензійних умов.
 
-68- Кремінь Т.Д.
Пропонується така редакція:
«3. Ліцензований обсяг встановлюється для кожної спеціальності і визначає максимальну кількість здобувачів фахової передвищої освіти на одному курсі (році навчання), яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття фахової передвищої освіти відповідно до ліцензійних умов.
Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється в межах ліцензованих обсягів за спеціальностями за результатами процедури ліцензування в цілому для такого виду діяльності.»
 
Враховано   4. Ліцензований обсяг встановлюється для кожної спеціальності і визначає максимальну кількість здобувачів фахової передвищої освіти на одному курсі (році навчання), яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття фахової передвищої освіти відповідно до ліцензійних умов.
Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється в межах ліцензованих обсягів за спеціальностями за результатами процедури ліцензування в цілому для такого виду діяльності.
 
251. 4. Підставами для переоформлення ліцензії, крім підстав, визначених Законами України "Про ліцензування видів господарської діяльності" та "Про освіту", також є:
 
   5. Підставами для переоформлення ліцензії, крім підстав, визначених Законами України "Про ліцензування видів господарської діяльності" та "Про освіту", також є:
 
252. 1) реорганізація юридичних осіб, що мають ліцензії на провадження освітньої діяльності, шляхом злиття або приєднання однієї юридичної особи до іншої;
 
   1) реорганізація юридичних осіб, що мають ліцензії на провадження освітньої діяльності, шляхом злиття або приєднання однієї юридичної особи до іншої;
 
253. 2) реорганізація структурного підрозділу закладу вищої освіти (філії закладу фахової передвищої освіти), що провадить освітню діяльність за відповідною спеціальністю і зазначений у ліцензії закладу вищої освіти (фахової передвищої освіти), що впливає на здійснення таким структурним підрозділом освітньої діяльності; зміна найменування чи місцезнаходження (без зміни місця провадження освітньої діяльності) такого структурного підрозділу (філії);
 
   2) реорганізація структурного підрозділу закладу вищої освіти (філії закладу фахової передвищої освіти), що провадить освітню діяльність за відповідною спеціальністю і зазначений у ліцензії закладу вищої освіти (фахової передвищої освіти), що впливає на здійснення таким структурним підрозділом освітньої діяльності; зміна найменування чи місцезнаходження (без зміни місця провадження освітньої діяльності) такого структурного підрозділу (філії);
 
254. 3) зміни в переліку галузей знань, назв галузей знань та спеціальностей за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти.
 
   3) зміни в переліку галузей знань, назв галузей знань та спеціальностей за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти.
 
255. Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності здійснюється без проведення процедури ліцензування. У разі реорганізації юридичних осіб, що мають ліцензії на провадження освітньої діяльності, шляхом злиття або приєднання переоформлення ліцензії здійснюється на основі ліцензій цих юридичних осіб.
 
   Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності здійснюється без проведення процедури ліцензування. У разі реорганізації юридичних осіб, що мають ліцензії на провадження освітньої діяльності, шляхом злиття або приєднання переоформлення ліцензії здійснюється на основі ліцензій цих юридичних осіб.
 
256. 5. Підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії є:
 
   6. Підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії є:
 
257. 1) заява закладу освіти про анулювання власної ліцензії;
 
   1) заява закладу освіти про анулювання власної ліцензії;
 
258. 2) наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи;
 
   2) наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи;
 
259. 3) акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти в установлені відповідно до законодавства строки;
 
   3) акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти в установлені відповідно до законодавства строки;
 
260. 4) акт про повторне порушення закладом фахової передвищої освіти ліцензійних умов. Повторним порушенням закладом фахової передвищої освіти ліцензійних умов вважається вчинення протягом двох років з дня видання центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов нового порушення хоча б однієї з вимог ліцензійних умов, щодо якої видавалося таке розпорядження;
 
   4) акт про повторне порушення закладом фахової передвищої освіти ліцензійних умов. Повторним порушенням закладом фахової передвищої освіти ліцензійних умов вважається вчинення протягом двох років з дня видання центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов нового порушення хоча б однієї з вимог ліцензійних умов, щодо якої видавалося таке розпорядження;
 
261. 5) акт про виявлення недостовірності даних у документах, поданих закладом фахової передвищої освіти разом із заявою на отримання ліцензії;
 
   5) акт про виявлення недостовірності даних у документах, поданих закладом фахової передвищої освіти разом із заявою на отримання ліцензії;
 
262. 6) акт про відмову закладу вищої освіти у проведенні перевірки центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 
-69- Кремінь Т.Д.
Технічна правка:
«6) акт про відмову закладу фахової передвищої освіти у проведенні перевірки центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;»
 
Враховано   6) акт про відмову закладу фахової передвищої освіти у проведенні перевірки центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 
263. 7) несплата за видачу ліцензії.
 
   7) несплата за видачу ліцензії.
 
264. Рішення про анулювання ліцензії приймається протягом п’яти робочих днів з дня виникнення або встановлення підстав для анулювання ліцензії.
 
-70- Кремінь Т.Д.
Пропонується змінити строки:
«Рішення про анулювання ліцензії приймається протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня виникнення або встановлення підстав для анулювання ліцензії.»
 
Враховано   Рішення про анулювання ліцензії приймається протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня виникнення або встановлення підстав для анулювання ліцензії.
 
265. 6. Підставою для прийняття рішення про звуження провадження освітньої діяльності у сфері у сфері фахової передвищої освіти є:
 
-71- Констанкевич І.М.
Редакційна правка: прибрати зайві слова «у сфері».
 
Враховано   7. Підставою для прийняття рішення про звуження провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти є:
1) заява про звуження провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти;
2) акт про виявлення порушень ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти у закладі освіти (відокремленому структурному підрозділі) з підготовки іноземців та осіб без громадянства за певною спеціальністю;
 
    -72- Кремінь Т.Д.
Пропонується додати підпункт:
«1) заява про звуження провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти;»
 
Враховано    
    -73- Кремінь Т.Д.
Пропонується додати підпункт:
«2) акт про виявлення порушень ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти у закладі освіти (відокремленому структурному підрозділі) з підготовки іноземців та осіб без громадянства за певною спеціальністю;»
 
Враховано    
266. 1) акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти за певною спеціальністю та рівнем вищої освіти у певному місці провадження освітньої діяльності в установлені відповідно до законодавства строки;
 
-74- Кремінь Т.Д.
Пропонується в такій редакції:
«3) акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти за певною спеціальністю у певному місці провадження освітньої діяльності в установлені відповідно до законодавства строки;»
 
Враховано   3) акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти за певною спеціальністю у певному місці провадження освітньої діяльності в установлені відповідно до законодавства строки;
 
267. 2) акт про повторне порушення закладом фахової передвищої освіти ліцензійних умов за певною спеціальністю у певному місці провадження освітньої діяльності;
 
   4) акт про повторне порушення закладом фахової передвищої освіти ліцензійних умов за певною спеціальністю у певному місці провадження освітньої діяльності;
 
268. 3) встановлення використання менше п’ятдесяти відсотків ліцензованого обсягу протягом навчального року за певною спеціальністю.
 
-75- Констанкевич І.М.
Пункт 3 частини 6 статті 18 викласти в такій редакції:
«встановлення використання менше двадцяти п’яти відсотків ліцензованого обсягу протягом навчального року за певною спеціальністю.»
 
Враховано   3) встановлення використання менше двадцяти п’яти відсотків ліцензованого обсягу протягом навчального року за певною спеціальністю.
 
269. У разі наявності вказаних підстав орган ліцензування протягом п’ятнадцяти днів з моменту виникнення підстав приймає рішення про звуження провадження освітньої діяльності - припинення закладом фахової передвищої освіти набору на навчання за цією спеціальністю у певному місці провадження освітньої діяльності з наступного року або про зменшення ліцензованого обсягу, припинення права здійснення підготовки іноземців та осіб без громадянства за цією спеціальністю.
 
   У разі наявності вказаних підстав орган ліцензування протягом п’ятнадцяти днів з моменту виникнення підстав приймає рішення про звуження провадження освітньої діяльності - припинення закладом фахової передвищої освіти набору на навчання за цією спеціальністю у певному місці провадження освітньої діяльності з наступного року або про зменшення ліцензованого обсягу, припинення права здійснення підготовки іноземців та осіб без громадянства за цією спеціальністю.
 
270. У разі неспроможності закладу фахової передвищої освіти забезпечити завершення навчання існуючого контингенту здобувачів освіти за певною спеціальністю у певному місці провадження освітньої діяльності у зв'язку з відсутністю кадрового та/або матеріально-технічного забезпечення органом ліцензування приймається рішення про припинення закладом фахової передвищої освіти провадження частини освітньої діяльності - за цією спеціальністю у певному місці провадження освітньої діяльності.
 
   У разі неспроможності закладу фахової передвищої освіти забезпечити завершення навчання існуючого контингенту здобувачів освіти за певною спеціальністю у певному місці провадження освітньої діяльності у зв'язку з відсутністю кадрового та/або матеріально-технічного забезпечення органом ліцензування приймається рішення про припинення закладом фахової передвищої освіти провадження частини освітньої діяльності - за цією спеціальністю у певному місці провадження освітньої діяльності.
 
271. 8. У разі затвердження нового переліку спеціальностей ліцензія підлягає переоформленню з урахуванням відповідності спеціальностей нового переліку спеціальностям переліку, який втратив чинність, що визначається центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. При цьому у відомостях про здійснення освітньої діяльності зазначається найменування спеціальностей як за новим переліком, так і за переліком, що втратив чинність; підготовка за переліком спеціальностей, що втратив чинність, здійснюється до завершення навчання останнього набору здобувачів фахової передвищої освіти за обраними спеціальностями, після чого спеціальності за переліком, котрий втратив чинність, підлягають виключенню з ліцензії у порядку, що передбачений для переоформлення ліцензії; набір на навчання здійснюється за новим переліком.
 
-76- Кремінь Т.Д.
Викласти у такій редакції:
«8. Переоформлення ліцензії – це зміна інформації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження діяльності у сфері фахової передвищої освіти, що підлягає ліцензуванню, та в Єдиній державній електронній базі з питань освіти стосовно назви та місцезнаходження закладу фахової передвищої освіти (іншого суб’єкта діяльності у сфері фахової передвищої освіти), його філії, назви спеціальності, за якою видано ліцензію, та/або ліцензованого обсягу.»
 
Враховано редакційно   8. Переоформлення ліцензії – це зміна інформації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження діяльності у сфері фахової передвищої освіти, що підлягає ліцензуванню, та в Єдиній державній електронній базі з питань освіти стосовно найменування та місцезнаходження закладу фахової передвищої освіти (іншого суб’єкта діяльності у сфері фахової передвищої освіти), його філії, назви спеціальності, за якою видано ліцензію, та/або ліцензованого обсягу.
Підставами для переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності є:
1) реорганізація юридичних осіб, що мають ліцензії на провадження освітньої діяльності, шляхом злиття або приєднання однієї юридичної особи до іншої;
2) реорганізація або зміна найменування структурного підрозділу (філії) суб’єкта, який провадить освітню діяльність за відповідною спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти;
3) зміна найменування чи місцезнаходження (без зміни місця провадження освітньої діяльності) закладу та/або відокремленого структурного підрозділу;
4) зміни в переліку галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти.
Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності здійснюється без проведення процедури ліцензування. У разі реорганізації юридичних осіб, що мають ліцензії на провадження освітньої діяльності, шляхом злиття або приєднання переоформлення ліцензії здійснюється на основі ліцензій цих юридичних осіб.
У разі запровадження нового переліку галузей знань та спеціальностей або внесення змін до нього, переоформлення ліцензій здійснюється у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
    -77- Кремінь Т.Д.
Додати такі положення:
«Підставами для переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності є:
1) реорганізація юридичних осіб, що мають ліцензії на провадження освітньої діяльності, шляхом злиття або приєднання однієї юридичної особи до іншої;
2) реорганізація або зміна назви структурного підрозділу (філії) суб’єкта, який провадить освітню діяльність за відповідною спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти;
3) зміна назви чи місцезнаходження (без зміни місця провадження освітньої діяльності) закладу та/або відокремленого структурного підрозділу;
4) зміни в переліку галузей знань та спеціальностей за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти.
Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності здійснюється без проведення процедури ліцензування. У разі реорганізації юридичних осіб, що мають ліцензії на провадження освітньої діяльності, шляхом злиття або приєднання переоформлення ліцензії здійснюється на основі ліцензій цих юридичних осіб.
У разі запровадження нового переліку галузей знань та спеціальностей або внесення змін до нього, переоформлення ліцензій здійснюється у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.»
 
Враховано    
272. Стаття 19. Акредитація освітньо-професійної програми
 
-78- Марченко О.О.
В статті 19 переглянути процедуру здійснення акредитації з урахуванням застосування електронної форми та мінімізації корупціогенних факторів, а також скоротити терміни проведення процедури акредитації до 10 днів, оскільки ст. 79 цього ж проекту визначено обов’язкові для оприлюднення на сайті закладу фахової передвищої освіти документи, на підставі яких здійснюється акредитація.
 
Враховано редакційно   Стаття 19. Акредитація освітньо-професійної програми
 
273. 1. Заклад освіти, який бажає акредитувати освітньо-професійну програму, подає центральному органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти письмову заяву та документи, що підтверджують відповідність його освітньої діяльності стандарту фахової передвищої освіти за відповідною спеціальністю та спроможність закладу фахової передвищої освіти забезпечити досягнення здобувачами фахової передвищої освіти передбачених в освітньо-професійній програмі результатів навчання.
 
-79- Кремінь Т.Д.
Пропоную таку редакцію:
«1. Заклад освіти, який бажає акредитувати освітню програму, подає центральному органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти в електронному вигляді заяву та документи, що підтверджують відповідність освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою вимогам та критеріям, які встановлюються положенням про акредитацію освітньо-професійних програм.»
 
Враховано   1. Заклад освіти, який бажає акредитувати освітньо-професійну програму, подає центральному органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти в електронному вигляді заяву та документи, що підтверджують відповідність освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою вимогам та критеріям, які встановлюються положенням про акредитацію освітньо-професійних програм.
 
274. 2. Протягом двох місяців з дня подання заяви центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти за результатами акредитаційної експертизи приймає рішення про акредитацію, умовну (відкладену) акредитацію чи відмову в акредитації відповідної освітньо-професійної програми.
 
-80- Констанкевич І.М.
Додати до частини 2 наступний абзац:
Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми виконується уповноваженою центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти державною установою за рахунок коштів закладу освіти, який бажає акредитувати відповідну освітньо-професійну програму.
 
Враховано   2. Протягом двох місяців з дня подання заяви центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти за результатами акредитаційної експертизи приймає рішення про акредитацію, умовну (відкладену) акредитацію чи відмову в акредитації відповідної освітньо-професійної програми.
Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми виконуються уповноваженою центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти державною установою за рахунок коштів закладу освіти.
 
    -81- Демчак Р.Є.
Частину 2 статті 19 Законопроекту доповнити наступними положеннями: «Процес акредитації базується на наступних академічних цінностях та переконаннях:
1) заклад фахової передвищої освіти є відповідальними за академічну якість освітнього процесу;
2) ринок праці, громадськість відіграють провідну роль в оцінці академічної якості освіти закладу фахової передвищої освіти;
3) автономія закладу фахової передвищої освіти є необхідною умовою для підтримання та підвищення академічної якості освітнього процесу;
4) запорукою розвитку фахової передвищої освіти є децентралізація та різноманіття освітніх інституційних цілей.»
 
Відхилено    
275. 3. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про акредитацію освітньо-професійної програми центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти видає закладу фахової передвищої освіти відповідний сертифікат.
 
-82- Кремінь Т.Д.
Викласти в такій редакції:
«3. Рішення щодо акредитації освітньо-професійної програми протягом трьох робочих днів з дня його прийняття вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.»
 
Враховано   3. Рішення щодо акредитації освітньо-професійної програми протягом трьох робочих днів з дня його прийняття вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
 
276. 4. Сертифікат про акредитацію вперше видається за кожною акредитованою освітньо-професійною програмою строком на п’ять років, а при другій та наступних акредитаціях - строком на 10 років. Сертифікат про умовну (відкладену) акредитацію видається терміном на один рік. Інформація про видачу сертифіката вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
 
-83- Кремінь Т.Д.
Викласти в такій редакції:
«4. Рішення про акредитацію вперше за кожною акредитованою освітньо-професійною програмою приймається строком на п’ять років, а при другій та наступних акредитаціях - строком на десять років. Рішення про умовну (відкладену) акредитацію приймається терміном на один рік.»
 
Враховано   4. Рішення про акредитацію вперше за кожною акредитованою освітньо-професійною програмою приймається строком на п’ять років, а при другій та наступних акредитаціях - строком на десять років. Рішення про умовну (відкладену) акредитацію приймається строком на один рік.
 
277. 5. Форма сертифіката про акредитацію (умовну (відкладену) акредитацію), порядок його оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
-84- Кремінь Т.Д.
Абзац 1 частини 5 статті 19 виключити.
 
Враховано      
278. Підставами для переоформлення сертифіката про акредитацію є:
 
-85- Кремінь Т.Д.
Пропоную в такій редакції:
«Підставами для підтвердження рішення про акредитацію є:»
 
Враховано   5. Підставами для підтвердження рішення про акредитацію є:
 
279. 1) ліквідація, реорганізація, зміна найменування чи місцезнаходження закладу фахової передвищої освіти; структурного підрозділу закладу вищої освіти або відповідного закладу вищої освіти (філії закладу фахової передвищої освіти), що провадять освітню діяльність у сфері фахової передвищої освіти;
 
   1) ліквідація, реорганізація, зміна найменування чи місцезнаходження закладу фахової передвищої освіти; структурного підрозділу закладу вищої освіти або відповідного закладу вищої освіти (філії закладу фахової передвищої освіти), що провадять освітню діяльність у сфері фахової передвищої освіти;
 
280. 2) реорганізація юридичних осіб, що мають сертифікати про акредитацію, шляхом злиття або приєднання однієї юридичної особи до іншої;
 
-86- Кремінь Т.Д.
Пропоную в такій редакції:
«2) реорганізація юридичних осіб, що мають рішення про акредитацію, шляхом злиття або приєднання однієї юридичної особи до іншої;»
 
Враховано   2) реорганізація юридичних осіб, що мають рішення про акредитацію, шляхом злиття або приєднання однієї юридичної особи до іншої;
 
281. 3) зміни в переліку галузей знань, назв галузей знань та спеціальностей.
 
   3) зміни в переліку галузей знань, назв галузей знань та спеціальностей.
 
282. Переоформлення сертифікату про акредитацію проводиться за умови наявності відповідної ліцензії.
 
-87- Кремінь Т.Д.
Пропонується в такій редакції:
«Підтвердження рішення про акредитацію можливе після отримання відповідного рішення щодо ліцензії.»
 
Враховано   Підтвердження рішення про акредитацію можливе після отримання відповідного рішення щодо ліцензії.
 
283. 6. Сертифікат про акредитацію, виданий центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти, підтверджує відповідність освітньо-професійної програми закладу фахової передвищої освіти за відповідною спеціальністю стандарту фахової передвищої освіти і дає право на фінансування підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за державним або регіональним замовленням а також за рахунок видатків на оплату послуг з підготовки фахівців в державних та комунальних закладах фахової передвищої освіти з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад.
 
-88- Кремінь Т.Д.
Пропонується в такій редакції:
«6. Рішення про акредитацію, прийняте центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти, підтверджує відповідність освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою вимогам та критеріям акредитації і дає право на фінансування підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за державним або регіональним замовленням, а також за рахунок видатків на оплату послуг з підготовки фахівців в державних та комунальних закладах фахової передвищої освіти з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад.»
 
Враховано   6. Рішення про акредитацію, прийняте центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти, підтверджує відповідність освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою вимогам та критеріям акредитації і дає право на фінансування підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за державним або регіональним замовленням, а також за рахунок видатків на оплату послуг з підготовки фахівців в державних та комунальних закладах фахової передвищої освіти з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад.
Заклади фахової передвищої освіти зобов’язані повідомляти центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти про суттєві зміни в акредитованій освітньо-професійній програмі протягом одного місяця з дня прийняття рішення щодо таких змін. Критерії віднесення змін до суттєвих та порядок подання повідомлень про суттєві зміни визначаються положенням про акредитацію освітньо-професійних програм.
 
    -89- Кремінь Т.Д.
Пропоную додати такий абзац:
«Заклади фахової передвищої освіти зобов’язані повідомляти центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти про суттєві зміни в акредитованій освітньо-професійній програмі протягом одного місяця з дня прийняття рішення щодо таких змін. Критерії віднесення змін до суттєвих та порядок подання повідомлень про суттєві зміни визначаються положенням про акредитацію освітньо-професійних програм.»
 
Враховано    
284. 7. У разі умовної (відкладеної) акредитації центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти здійснює постакредитаційний моніторинг закладів фахової передвищої освіти та освітньо-професійних програм у порядку визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
-90- Кремінь Т.Д.
Пропоную уточнення процедури:
«7. У разі умовної (відкладеної) акредитації центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти здійснює постакредитаційний моніторинг закладів фахової передвищої освіти та освітньо-професійних програм у порядку визначеному положенням про акредитацію освітньо-професійних програм.»
 
Враховано   7. У разі умовної (відкладеної) акредитації центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти здійснює постакредитаційний моніторинг закладів фахової передвищої освіти та освітньо-професійних програм у порядку визначеному положенням про акредитацію освітньо-професійних програм.
 
285. 8. Підставою для анулювання сертифіката про акредитацію є:
 
-91- Констанкевич І.М.
Частину 8 статті 18 викласти в такій редакції:
«Підставою для анулювання рішення про акредитацію є:»
 
Враховано   8. Підставою для анулювання рішення про акредитацію є:
 
286. 1) заява закладу фахової передвищої освіти про анулювання сертифіката про акредитацію;
 
-92- Констанкевич І.М.
Пункт перший частини 8 статті 19 викласти в такій редакції:
«заява закладу фахової передвищої освіти про анулювання рішення про акредитацію;»
 
Враховано   1) заява закладу фахової передвищої освіти про анулювання рішення про акредитацію;
 
287. 2) наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення закладу фахової передвищої освіти;
 
   2) наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення закладу фахової передвищої освіти;
 
288. 3) виявлення недостовірності даних у документах, поданих закладом фахової передвищої освіти разом із заявою про акредитацію освітньо-професійної програми;
 
   3) виявлення недостовірності даних у документах, поданих закладом фахової передвищої освіти разом із заявою про акредитацію освітньо-професійної програми;
 
289. 4) прийняття центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки рішення про анулювання (звуження) ліцензії або рішення про припинення освітньої діяльності за певною спеціальністю;
 
-93- Констанкевич І.М.
Пункт четвертий частини 8 статті 19 пропоную в такій редакції:
«4) прийняття центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки рішення про анулювання (звуження) ліцензії або рішення про припинення освітньої діяльності за певною спеціальністю (звуження ліцензії);»
 
Враховано   4) прийняття центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки рішення про анулювання (звуження) ліцензії або рішення про припинення освітньої діяльності за певною спеціальністю (звуження ліцензії);
 
290. 5) зміни двадцяти і більше відсотків програмних результатів навчання, що визначають зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійною програмою.
 
-94- Кремінь Т.Д.
Пропоную викласти в такій редакції:
«5) неподання закладом фахової передвищої освіти повідомлення про суттєві зміни в освітньо-професійній програмі у встановлений цим Законом строк.»
 
Враховано   5) неподання закладом фахової передвищої освіти повідомлення про суттєві зміни в освітньо-професійній програмі у встановлений цим Законом строк.
 
291. 10. Освітньо-професійні програми фахової передвищої освіти можуть бути акредитовані незалежними установами оцінювання та забезпечення якості фахової передвищої освіти, акредитованими центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.
 
   10. Освітньо-професійні програми фахової передвищої освіти можуть бути акредитовані незалежними установами оцінювання та забезпечення якості фахової передвищої освіти, акредитованими центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.
 
292. Стаття 20. Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання
 
   Стаття 20. Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання
 
293. 1. Здобувачі фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти складають державну підсумкову атестацію за курс профільної середньої освіти у формі зовнішнього оцінювання відповідно до законодавства.
 
   1. Здобувачі фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти складають державну підсумкову атестацію за курс профільної середньої освіти у формі зовнішнього оцінювання відповідно до законодавства.
 
294. 2. Здобувачі фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти, які отримали 1-3 бали за результатам державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, мають право на його повторне однократне безкоштовне складання.
 
-95- Кремінь Т.Д.
Пропоную пункт у такій редакції:
«2. Здобувачі фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти, які пройшли державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання за курс профільної середньої освіти і отримали 1-3 бали за її результатами, мають право на її повторне однократне проходження.»
 
Враховано   2. Здобувачі фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти, які пройшли державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання за курс профільної середньої освіти і отримали 1-3 бали за її результатами, мають право на її повторне однократне проходження.
 
295. 3. Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання у закладах фахової передвищої освіти проводиться на засадах, визначених Законом України «Про освіту».
 
   3. Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання у закладах фахової передвищої освіти проводиться на засадах, визначених Законом України «Про освіту».
 
296. Стаття 21. Єдиний державний кваліфікаційний іспит
 
   Стаття 21. Єдиний державний кваліфікаційний іспит
 
297. 1. Перелік спеціальностей, з яких атестація здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, та порядок його проведення затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   1. Перелік спеціальностей, з яких атестація здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, та порядок його проведення затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
298. Стаття 22. Інституційний аудит
 
   Стаття 22. Інституційний аудит
 
299. 1. Інституційний аудит у закладах фахової передвищої освіти проводиться на засадах, визначених Законом України «Про освіту».
 
-96- Констанкевич І.М.
Частину 1 статті 22 викласти в такій редакції:
«Інституційний аудит у закладах фахової передвищої освіти проводиться в позаплановому порядку за ініціативою засновника, керівника, колегіального органу управління, вищого колегіального органу громадського самоврядування або наглядової ради закладу освіти.»
 
Враховано   1. Інституційний аудит у закладах фахової передвищої освіти проводиться в позаплановому порядку за ініціативою засновника, керівника, колегіального органу управління, вищого колегіального органу громадського самоврядування або наглядової ради закладу освіти.
 
300. 2. Інституційний аудит в плановому порядку в закладах фахової передвищої освіти проводиться один раз в десять років.
 
-97- Констанкевич І.М.
Частину 2 статті 22 вилучити.
 
Враховано      
301. 3. За результатами планового або позапланового інституційного аудиту центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти надається висновок про якість освітньої діяльності, внутрішню систему забезпечення якості освіти, а також рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу фахової передвищої освіти.
 
-98- Марченко О.О.
В статті 22 виключити поняття позапланового інституційного аудиту. Або чітко визначити підстави, терміни його проведення та уповноважених на такі дії осіб.
 
Враховано частково Виключено поняття планового інституційного аудиту.     
    -99- Констанкевич І.М.
Частину 3 статті 22 вилучити.
 
Враховано    
302. 4. Порядок проведення інституційного аудиту закладів фахової передвищої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
-100- Констанкевич І.М.
Частину 4 статті 22 викласти в такій редакції:
«Порядок проведення позапланового інституційного аудиту закладів фахової передвищої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.»
 
Враховано   2. Порядок проведення позапланового інституційного аудиту закладів фахової передвищої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
303. Стаття 23. Моніторинг якості фахової передвищої освіти
 
   Стаття 23. Моніторинг якості фахової передвищої освіти
 
304. 1. Моніторинг якості освіти у закладах фахової передвищої освіти проводиться на засадах, визначених Законом України «Про освіту».
 
   1. Моніторинг якості освіти у закладах фахової передвищої освіти проводиться на засадах, визначених Законом України «Про освіту».
 
305. 2. Моніторинг якості фахової передвищої освіти може бути внутрішній та зовнішній.
 
   2. Моніторинг якості фахової передвищої освіти може бути внутрішній та зовнішній.
 
306. 3. Внутрішній моніторинг якості фахової передвищої освіти, контроль за його дотриманням організовується та здійснюється педагогічною радою закладу фахової передвищої освіти (іншого суб'єкту освітньої діяльності).
 
   3. Внутрішній моніторинг якості фахової передвищої освіти, контроль за його дотриманням організовується та здійснюється педагогічною радою закладу фахової передвищої освіти (іншого суб'єкту освітньої діяльності).
 
307. 4. Зовнішній моніторинг якості фахової передвищої освіти проводиться з метою отримання об’єктивних даних про якість фахової передвищої освіти, забезпечення органів державної влади, громадськості відповідною статистичною та аналітичною інформацією.
 
   4. Зовнішній моніторинг якості фахової передвищої освіти проводиться з метою отримання об’єктивних даних про якість фахової передвищої освіти, забезпечення органів державної влади, громадськості відповідною статистичною та аналітичною інформацією.
 
308. Стаття 24. Атестація та сертифікація педагогічних працівників
 
-101- Констанкевич І.М.
Назву статті викласти в такій редакції:
«Стаття 24. Атестація, підвищення кваліфікації та сертифікація педагогічних і науково-педагогічних працівників»
 
Враховано   Стаття 24. Атестація, підвищення кваліфікації та сертифікація педагогічних і науково-педагогічних працівників
 
309. 1. Атестація педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти проводиться на засадах, визначених Законом України «Про освіту» та цим Законом.
 
   1. Атестація педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти проводиться на засадах, визначених Законом України «Про освіту» та цим Законом.
 
310. 2. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту". Загальний обсяг навчального навантаження для підвищення кваліфікації педагогічного або науково-педагогічного працівника закладу фахової передвищої освіти впродовж п’яти років не може бути меншим п’яти кредитів ЄКТС.
 
-102- Констанкевич І.М.
Частину 2 статті 24 викласти в такій редакції:
«Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту". Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного, науково-педагогічного працівника закладу фахової передвищої освіти впродовж п’яти років не може бути меншою за 120 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з студентами з особливими освітніми потребами та дорослими студентами. Обсяг щорічного підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти встановлюється засновником (або уповноваженим ним органом).
Обсяги додаткового підвищення кваліфікації для педагогічних, науково-педагогічних працівників, які вперше призначені на посаду керівника циклової комісії, філії, відділення, керівника, заступника керівника закладу фахової передвищої освіти встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти в обсязі, визначеному законодавством, здійснюється за кошти державного та місцевих бюджетів.
Обсяг коштів, що додатково виділяються з бюджету, з якого здійснюється фінансування закладів фахової передвищої освіти на підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників державних закладів фахової передвищої освіти, не може бути меншим 2 відсотків фонду заробітної плати цих працівників.
Обсяг коштів, що додатково виділяються з державного бюджету на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, заробітна плата яких виплачується за рахунок освітньої субвенції, не може бути меншим 2 відсотків відповідної освітньої субвенції. Обсяг коштів, що додатково виділяються з місцевих бюджетів на підвищення кваліфікації інших педагогічних і науково-педагогічних працівників комунальних закладів фахової передвищої освіти, не може бути меншим 2 відсотків фонду заробітної плати цих працівників.»
 
Враховано   2. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту". Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного, науково-педагогічного працівника закладу фахової передвищої освіти впродовж п’яти років не може бути меншою за 120 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з студентами з особливими освітніми потребами та дорослими студентами. Обсяг щорічного підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти встановлюється засновником (або уповноваженим ним органом).
Обсяги додаткового підвищення кваліфікації для педагогічних, науково-педагогічних працівників, які вперше призначені на посаду керівника циклової комісії, філії, відділення, керівника, заступника керівника закладу фахової передвищої освіти встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти в обсязі, визначеному законодавством, здійснюється за кошти державного та місцевих бюджетів.
Обсяг коштів, що додатково виділяються з бюджету, з якого здійснюється фінансування закладів фахової передвищої освіти на підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників державних закладів фахової передвищої освіти, не може бути меншим 2 відсотків фонду заробітної плати цих працівників.
Обсяг коштів, що додатково виділяються з державного бюджету на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, заробітна плата яких виплачується за рахунок освітньої субвенції, не може бути меншим 2 відсотків відповідної освітньої субвенції. Обсяг коштів, що додатково виділяються з місцевих бюджетів на підвищення кваліфікації інших педагогічних і науково-педагогічних працівників комунальних закладів фахової передвищої освіти, не може бути меншим 2 відсотків фонду заробітної плати цих працівників.
 
311. 3. Сертифікація педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти проводиться на засадах, визначених Законом України «Про освіту».
 
   3. Сертифікація педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти проводиться на засадах, визначених Законом України «Про освіту».
 
312. Стаття 25. Незалежні установи оцінювання та забезпечення якості фахової передвищої освіти
 
   Стаття 25. Незалежні установи оцінювання та забезпечення якості фахової передвищої освіти
 
313. 1. Незалежна установа оцінювання та забезпечення якості фахової передвищої освіти - недержавна організація (установа, агенція, бюро тощо), акредитована центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення якості освіти, що здійснює оцінювання освітньо-професійної програми та результатів навчання та/або внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладів фахової передвищої освіти з метою вироблення рекомендацій і надання допомоги закладам фахової передвищої освіти в організації системи забезпечення якості фахової передвищої освіти.
 
   1. Незалежна установа оцінювання та забезпечення якості фахової передвищої освіти - недержавна організація (установа, агенція, бюро тощо), акредитована центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення якості освіти, що здійснює оцінювання освітньо-професійної програми та результатів навчання та/або внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладів фахової передвищої освіти з метою вироблення рекомендацій і надання допомоги закладам фахової передвищої освіти в організації системи забезпечення якості фахової передвищої освіти.
 
314. 2. Незалежні установи оцінювання та забезпечення якості фахової передвищої освіти можуть видавати закладам фахової передвищої освіти власні сертифікати про оцінку освітньо-професійної програми та/або внутрішніх систем забезпечення якості фахової передвищої освіти у визначеному ними порядку.
 
   2. Незалежні установи оцінювання та забезпечення якості фахової передвищої освіти можуть видавати закладам фахової передвищої освіти власні сертифікати про оцінку освітньо-професійної програми та/або внутрішніх систем забезпечення якості фахової передвищої освіти у визначеному ними порядку.
 
315. 3. Участь закладу фахової передвищої освіти у проведенні процедури оцінювання освітньо-професійної програми та/або внутрішньої системи забезпечення якості освіти незалежною установою оцінювання та забезпечення якості фахової передвищої освіти є добровільною.
 
   3. Участь закладу фахової передвищої освіти у проведенні процедури оцінювання освітньо-професійної програми та/або внутрішньої системи забезпечення якості освіти незалежною установою оцінювання та забезпечення якості фахової передвищої освіти є добровільною.
 
316. Стаття 26. Забезпечення академічної доброчесності у сфері фахової передвищої освіти
 
   Стаття 26. Забезпечення академічної доброчесності у сфері фахової передвищої освіти
 
317. 1. Забезпечення академічної доброчесності в системі фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
   1. Забезпечення академічної доброчесності в системі фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
318. 2. Кожен учасник освітнього процесу в системі фахової передвищої освіти зобов’язаний дотримуватися принципів академічної доброчесності.
 
   2. Кожен учасник освітнього процесу в системі фахової передвищої освіти зобов’язаний дотримуватися принципів академічної доброчесності.
 
319. 3. Формування академічної доброчесності здобувачів освіти є одним із завдань закладу фахової передвищої освіти.
 
   3. Формування академічної доброчесності здобувачів освіти є одним із завдань закладу фахової передвищої освіти.
 
320. 4. Керівник закладу фахової передвищої освіти та колегіальний орган управління забезпечують дотримання принципів академічної доброчесності в закладі освіти в межах своєї компетенції.
 
   4. Керівник закладу фахової передвищої освіти та колегіальний орган управління забезпечують дотримання принципів академічної доброчесності в закладі освіти в межах своєї компетенції.
 
321. 5. Порушеннями академічної доброчесності у закладі фахової передвищої освіти, крім передбачених Законом України «Про освіту», є:
 
   5. Порушеннями академічної доброчесності у закладі фахової передвищої освіти, крім передбачених Законом України «Про освіту», є:
 
322. 1) несанкціонована співпраця - надання здобувачам фахової передвищої освіти допомоги педагогічними (науково-педагогічними) працівниками, батьками або іншими особами, що не передбачена умовами виконання завдань, педагогічними (науково-педагогічними) працівниками, батьками та іншими особами;
 
   1) несанкціонована співпраця - надання здобувачам фахової передвищої освіти допомоги педагогічними (науково-педагогічними) працівниками, батьками або іншими особами, що не передбачена умовами виконання завдань, педагогічними (науково-педагогічними) працівниками, батьками та іншими особами;
 
323. 2) академічне шахрайство - використання під час контрольних заходів непередбачених допоміжних матеріалів та/або технічних засобів; проходження процедур контролю результатів навчання підставними особами; подавання як результатів власної праці творів, виконаних іншими особами, у тому числі на замовлення;
 
   2) академічне шахрайство - використання під час контрольних заходів непередбачених допоміжних матеріалів та/або технічних засобів; проходження процедур контролю результатів навчання підставними особами; подавання як результатів власної праці творів, виконаних іншими особами, у тому числі на замовлення;
 
324. 3) необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти, їх творчих здобутків, а також компетентностей педагогічних (науково-педагогічних) працівників закладів фахової передвищої освіти під час їх атестації або сертифікації.
 
   3) необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти, їх творчих здобутків, а також компетентностей педагогічних (науково-педагогічних) працівників закладів фахової передвищої освіти під час їх атестації або сертифікації.
 
325. 5. За порушення академічної доброчесності педагогічні (науково-педагогічні) працівники закладів фахової передвищої освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
 
   5. За порушення академічної доброчесності педагогічні (науково-педагогічні) працівники закладів фахової передвищої освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
 
326. 1) відмова в присвоєнні, підтвердженні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
 
   1) відмова в присвоєнні, підтвердженні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
 
327. 2) позбавлення на строк від одного до п’яти років права брати участь у роботі: комісій з атестації педагогічних (науково-педагогічних) працівників, акредитації освітньо-професійних програм, інституційного аудиту закладів освіти; в журі учнівських і студентських олімпіад та інших змагань; у дорадчих і робочих органах, створюваних органами державної влади та місцевого самоврядування;
 
   2) позбавлення на строк від одного до п’яти років права брати участь у роботі: комісій з атестації педагогічних (науково-педагогічних) працівників, акредитації освітньо-професійних програм, інституційного аудиту закладів освіти; в журі учнівських і студентських олімпіад та інших змагань; у дорадчих і робочих органах, створюваних органами державної влади та місцевого самоврядування;
 
328. 3) недопуск до проходження сертифікації строком на три роки, позбавлення сертифікату;
 
   3) недопуск до проходження сертифікації строком на три роки, позбавлення сертифікату;
 
329. 4) обмеження права на вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників;
 
   4) обмеження права на вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників;
 
330. 5) прийняття рішення атестаційною комісією про невідповідність займаній посаді педагогічного (науково-педагогічного) працівника;
 
   5) прийняття рішення атестаційною комісією про невідповідність займаній посаді педагогічного (науково-педагогічного) працівника;
 
331. 6) недопущення до участі у конкурсі на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти строком на 5 років.
 
   6) недопущення до участі у конкурсі на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти строком на 5 років.
 
332. 6. За порушення академічної доброчесності здобувачі фахової передвищої освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
 
   6. За порушення академічної доброчесності здобувачі фахової передвищої освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
 
333. 1) зауваження;
 
   1) зауваження;
 
334. 2) повідомлення батькам, законним представникам;
 
   2) повідомлення батькам, законним представникам;
 
335. 3) повторне проходження поточного, підсумкового та/або річного оцінювання;
 
   3) повторне проходження поточного, підсумкового та/або річного оцінювання;
 
336. 4) повторне проходження державної підсумкової атестації та/або атестації здобувачів;
 
   4) повторне проходження державної підсумкової атестації та/або атестації здобувачів;
 
337. 5) повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої, освітньо-професійної програми;
 
   5) повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої, освітньо-професійної програми;
 
338. 6) позбавлення академічної стипендії;
 
   6) позбавлення академічної стипендії;
 
339. 7) позбавлення наданих закладом фахової передвищої освіти пільг з оплати навчання;
 
   7) позбавлення наданих закладом фахової передвищої освіти пільг з оплати навчання;
 
340. 8) позбавлення отриманих з порушеннями академічної доброчесності призових місць на учнівських та студентських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах;
 
   8) позбавлення отриманих з порушеннями академічної доброчесності призових місць на учнівських та студентських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах;
 
341. 9) відрахування із закладу фахової передвищої освіти.
 
   9) відрахування із закладу фахової передвищої освіти.
 
342. 7. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, а також види відповідальності за конкретні порушення визначаються колегіальним органом управління закладу фахової передвищої освіти.
 
   7. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, а також види відповідальності за конкретні порушення визначаються колегіальним органом управління закладу фахової передвищої освіти.
 
343. Рішення про академічну відповідальність педагогічних (науково-педагогічних) працівників приймає колегіальний орган управління закладу фахової передвищої освіти або атестаційна комісія відповідного рівня.
 
   Рішення про академічну відповідальність педагогічних (науково-педагогічних) працівників приймає колегіальний орган управління закладу фахової передвищої освіти або атестаційна комісія відповідного рівня.
 
344. Рішення про академічну відповідальність здобувачів освіти, передбачену пунктами 1 - 3 частини 6 цієї статті, приймає педагогічний (науково-педагогічний) працівник, який виявив порушення. В інших випадках рішення може прийматися керівником та/або колегіальним органом управління закладу фахової передвищої освіти за погодженням з органами студентського самоврядування.
 
   Рішення про академічну відповідальність здобувачів освіти, передбачену пунктами 1 - 3 частини 6 цієї статті, приймає педагогічний (науково-педагогічний) працівник, який виявив порушення. В інших випадках рішення може прийматися керівником та/або колегіальним органом управління закладу фахової передвищої освіти за погодженням з органами студентського самоврядування.
 
345. 8. Відсутність реагування на факти порушення академічної доброчесності є підставою для притягнення керівника закладу до дисциплінарної відповідальності.
 
   8. Відсутність реагування на факти порушення академічної доброчесності є підставою для притягнення керівника закладу до дисциплінарної відповідальності.
 
346. Розділ V
 
   Розділ V
 
347. ЗАКЛАДИ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
 
   ЗАКЛАДИ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
 
348. Стаття 27. Організаційно-правовий статус закладів фахової передвищої освіти
 
   Стаття 27. Організаційно-правовий статус закладів фахової передвищої освіти
 
349. 1. Юридична особа має статус закладу фахової передвищої освіти, якщо вона має ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти та якщо ця діяльність є основним видом діяльності такої юридичної особи.
 
   1. Юридична особа має статус закладу фахової передвищої освіти, якщо вона має ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти та якщо ця діяльність є основним видом діяльності такої юридичної особи.
 
350. Права та обов’язки, цілі, завдання та принципи діяльності, тип закладу фахової передвищої освіти, передбачені цим Законом та іншими законами України, має також структурний підрозділ закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, у разі, якщо його право на провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти зазначено у ліцензії відповідної юридичної особи та якщо основним видом діяльності такого структурного підрозділу є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти. З метою реалізації цілей та завдань таким структурним підрозділам (у тому числі відокремленим) надаються окремі права фінансово-господарської самостійності: право вести окремий баланс, відкриття реєстраційного рахунку в органах Державної казначейської служби, мати печатку і штамп тощо.
 
   Права та обов’язки, цілі, завдання та принципи діяльності, тип закладу фахової передвищої освіти, передбачені цим Законом та іншими законами України, має також структурний підрозділ закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, у разі, якщо його право на провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти зазначено у ліцензії відповідної юридичної особи та якщо основним видом діяльності такого структурного підрозділу є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти. З метою реалізації цілей та завдань таким структурним підрозділам (у тому числі відокремленим) надаються окремі права фінансово-господарської самостійності: право вести окремий баланс, відкриття реєстраційного рахунку в органах Державної казначейської служби, мати печатку і штамп тощо.
 
351. Заклад фахової передвищої освіти або структурний підрозділ закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, освітня діяльність у сфері фахової передвищої якого перестає бути основним видом його діяльності, втрачає права і обов’язки, у тому числі права на пільги, передбачені законодавством для закладу фахової передвищої освіти.
 
   Заклад фахової передвищої освіти або структурний підрозділ закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, освітня діяльність у сфері фахової передвищої якого перестає бути основним видом його діяльності, втрачає права і обов’язки, у тому числі права на пільги, передбачені законодавством для закладу фахової передвищої освіти.
 
352. 2. Заклад фахової передвищої освіти як суб’єкт господарювання може діяти в одному з таких статусів:
 
   2. Заклад фахової передвищої освіти як суб’єкт господарювання може діяти в одному з таких статусів:
 
353. 1) бюджетна установа;
 
   1) бюджетна установа;
 
354. 2) неприбутковий заклад освіти;
 
   2) неприбутковий заклад освіти;
 
355. 3) прибутковий заклад освіти.
 
   3) прибутковий заклад освіти.
 
356. 3. Заклад фахової передвищої освіти залежно від засновника може діяти як державний, комунальний чи приватний. Заклади фахової передвищої освіти всіх форм власності мають рівні права і обов’язки у провадженні освітньої діяльності відповідно до законодавства.
 
-103- Демчак Р.Є.
Частину третю статті 27 законопроекту викласти в такій редакції:
«Заклад фахової передвищої освіти залежно від засновника може діяти в організаційно-правових формах відповідно до чинного законодавства. Заклади фахової передвищої освіти всіх форм власності мають рівні права і обов’язки у провадженні освітньої діяльності відповідно до законодавства.
 
Враховано редакційно   3. Заклад фахової передвищої освіти залежно від засновника може діяти як державний, комунальний чи приватний та в організаційно-правових формах відповідно до законодавства. Заклади фахової передвищої освіти всіх форм власності мають рівні права і обов’язки у провадженні освітньої діяльності відповідно до законодавства.
 
357. Заклад фахової передвищої освіти може бути засновником (співзасновником) інших юридичних осіб, які провадять свою діяльність відповідно до напрямів освітньої, виробничої, інноваційної діяльності закладу фахової передвищої освіти та/або забезпечують виконання його статутних завдань.
 
   Заклад фахової передвищої освіти може бути засновником (співзасновником) інших юридичних осіб, які провадять свою діяльність відповідно до напрямів освітньої, виробничої, інноваційної діяльності закладу фахової передвищої освіти та/або забезпечують виконання його статутних завдань.
 
358. 4. Заклад фахової передвищої освіти діє на підставі власного статуту. Структурний підрозділ закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти, діє на підставі положення.
 
   4. Заклад фахової передвищої освіти діє на підставі власного статуту. Структурний підрозділ закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти, діє на підставі положення.
 
359. Статут закладу фахової передвищої освіти повинен містити:
 
   Статут закладу фахової передвищої освіти повинен містити:
 
360. 1) повне найменування із зазначенням типу закладу фахової передвищої освіти, його правосуб’єктність, місцезнаходження, дату прийняття рішення про його утворення;
 
   1) повне найменування із зазначенням типу закладу фахової передвищої освіти, його правосуб’єктність, місцезнаходження, дату прийняття рішення про його утворення;
 
361. 2) концепцію освітньої діяльності закладу фахової передвищої освіти;
 
   2) концепцію освітньої діяльності закладу фахової передвищої освіти;
 
362. 3) права та обов’язки засновника (засновників);
 
   3) права та обов’язки засновника (засновників);
 
363. 4) обсяг основних засобів (розмір статутного капіталу), наданих засновником (засновниками), станом на 1 січня календарного року, що відповідає даті затвердження статуту;
 
   4) обсяг основних засобів (розмір статутного капіталу), наданих засновником (засновниками), станом на 1 січня календарного року, що відповідає даті затвердження статуту;
 
364. 5) повноваження органів управління та громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти;
 
   5) повноваження органів управління та громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти;
 
365. 6) права та обов’язки керівника закладу фахової передвищої освіти;
 
   6) права та обов’язки керівника закладу фахової передвищої освіти;
 
366. 7) порядок обрання представників до органів громадського самоврядування;
 
   7) порядок обрання представників до органів громадського самоврядування;
 
367. 8) підстави дострокового розірвання контракту з керівником закладу фахової передвищої освіти;
 
   8) підстави дострокового розірвання контракту з керівником закладу фахової передвищої освіти;
 
368. 9) джерела надходження і порядок використання коштів та майна закладу фахової передвищої освіти;
 
   9) джерела надходження і порядок використання коштів та майна закладу фахової передвищої освіти;
 
369. 10) порядок звітності та контролю за провадженням фінансово-господарської діяльності;
 
   10) порядок звітності та контролю за провадженням фінансово-господарської діяльності;
 
370. 11) порядок внесення змін до установчих документів закладу фахової передвищої освіти;
 
   11) порядок внесення змін до установчих документів закладу фахової передвищої освіти;
 
371. 12) порядок реорганізації та ліквідації закладу фахової передвищої освіти.
 
   12) порядок реорганізації та ліквідації закладу фахової передвищої освіти.
 
372. Статут закладу фахової передвищої освіти може містити інші положення, що стосуються особливостей утворення і діяльності закладу фахової передвищої освіти.
 
   Статут закладу фахової передвищої освіти може містити інші положення, що стосуються особливостей утворення і діяльності закладу фахової передвищої освіти.
 
373. Статут закладу фахової передвищої освіти не може суперечити законодавству.
 
   Статут закладу фахової передвищої освіти не може суперечити законодавству.
 
374. Положення про структурний підрозділ закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти, повинен містити передбачену для статутів закладів фахової передвищої освіти інформацію з урахуванням особливостей свого організаційно-правового статусу.
 
   Положення про структурний підрозділ закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти, повинен містити передбачену для статутів закладів фахової передвищої освіти інформацію з урахуванням особливостей свого організаційно-правового статусу.
 
375. 5. Заклади фахової передвищої освіти можуть провадити освітню діяльність спільно з іноземними закладами освіти за узгодженими освітніми програмами.
 
-104- Кремінь Т.Д.
Пропоную в такій редакції:
«5. Заклади фахової передвищої освіти можуть провадити освітню діяльність спільно з українськими та іноземними закладами освіти за узгодженими освітньо-професійними програмами.»
 
Враховано   5. Заклади фахової передвищої освіти можуть провадити освітню діяльність спільно з українськими та іноземними закладами освіти за узгодженими освітньо-професійними програмами.
 
376. 6. Заклади фахової передвищої освіти можуть утворювати навчальні, навчально-науково-виробничі комплекси, наукові парки та входити до складу консорціуму. Всі учасники комплексу, наукового парку, консорціуму зберігають статус юридичної особи і фінансово-господарську самостійність.
 
-105- Кремінь Т.Д.
Пропоную в такій редакції:
«6. Заклади фахової передвищої освіти можуть утворювати освітні, освітньо-наукові, науково-виробничі та освітньо-науково-виробничі комплекси, наукові парки та входити до складу консорціуму. Всі учасники комплексу, наукового парку, консорціуму зберігають статус юридичної особи і фінансово-господарську самостійність.»
 
Враховано   6. Заклади фахової передвищої освіти можуть утворювати освітні, освітньо-наукові, науково-виробничі та освітньо-науково-виробничі комплекси, наукові парки та входити до складу консорціуму. Всі учасники комплексу, наукового парку, консорціуму зберігають статус юридичної особи і фінансово-господарську самостійність.
 
377. 7. Рішення про приєднання закладу фахової передвищої освіти державної або комунальної форми власності, який має статус окремої юридичної особи, до закладу вищої освіти такої самої форми власності в якості структурного підрозділу приймається вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти за погодженням з вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої освіти, і затверджується засновником або уповноваженим ним органом управління.
 
   7. Рішення про приєднання закладу фахової передвищої освіти державної або комунальної форми власності, який має статус окремої юридичної особи, до закладу вищої освіти такої самої форми власності в якості структурного підрозділу приймається вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти за погодженням з вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої освіти, і затверджується засновником або уповноваженим ним органом управління.
 
378. 8. Рішення про виділ структурного підрозділу закладу вищої освіти шляхом створення юридичної особи такої самої форми власності у статусі закладу фахової передвищої освіти приймається за ініціативою вищого колегіального органу громадського самоврядування такого підрозділу вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої освіти, і затверджується засновником або уповноваженим ним органом управління. У разі виділу закладу фахової передвищої освіти як окремої юридичної особи забезпечується збереження та передача йому цілісного майнового комплексу відповідного структурного підрозділу закладу вищої освіти.
 
-106- Демчак Р.Є.
Частину восьму статті 27 законопроекту викласти у такій редакції:
«Рішення про виділ структурного підрозділу закладу вищої освіти шляхом створення юридичної особи такої самої форми власності у статусі закладу фахової передвищої освіти приймається засновником або уповноваженим ним органом за ініціативою вищого колегіального органу громадського самоврядування такого підрозділу.
Новоутвореному закладу фахової передвищої освіти як окремій юридичній особі засновником забезпечується збереження та передача йому цілісного майнового комплексу відповідного структурного підрозділу закладу вищої освіти».
 
Враховано частково Такий структурний підрозділ закладу вищої освіти є невідємною частиною його цілісного майнового комплексу, який передано в господарське відання, тому виділ юридичної особи без згоди закладу вищо освіти неможливий.  8. Рішення про виділ структурного підрозділу закладу вищої освіти шляхом створення юридичної особи такої самої форми власності у статусі закладу фахової передвищої освіти приймається за ініціативою вищого колегіального органу громадського самоврядування такого підрозділу вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої освіти, і затверджується засновником або уповноваженим ним органом управління.
Новоутвореному закладу фахової передвищої освіти як окремій юридичній особі засновником забезпечується збереження та передача йому цілісного майнового комплексу відповідного структурного підрозділу закладу вищої освіти.
 
379. 9. Рішення про виділ структурного підрозділу закладу вищої освіти з статусом національного шляхом створення юридичної особи такої самої форми власності у статусі закладу фахової передвищої освіти приймається за ініціативою вищого колегіального органу громадського самоврядування підрозділу вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої освіти, і затверджується засновником або уповноваженим ним органом управління. У разі виділу закладу фахової передвищої освіти як окремої юридичної особи забезпечується збереження та передача йому цілісного майнового комплексу відповідного структурного підрозділу закладу вищої освіти.
 
-107- Демчак Р.Є.
Частину дев’яту статті 27 законопроекту викласти у такій редакції:
«Рішення про виділ структурного підрозділу закладу вищої освіти з статусом національного шляхом створення юридичної особи такої самої форми власності у статусі закладу фахової передвищої освіти приймається і затверджується засновником або уповноваженим ним органом за ініціативою вищого колегіального органу громадського самоврядування підрозділу. Новоутвореному закладу фахової передвищої освіти як окремій юридичній особі засновником забезпечується збереження та передача йому цілісного майнового комплексу відповідного структурного підрозділу закладу вищої освіти.»
 
Враховано частково   9. Рішення про виділ структурного підрозділу закладу вищої освіти з статусом національного шляхом створення юридичної особи такої самої форми власності у статусі закладу фахової передвищої освіти приймається за ініціативою вищого колегіального органу громадського самоврядування підрозділу вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої освіти, і затверджується засновником або уповноваженим ним органом управління.
Новоутвореному закладу фахової передвищої освіти як окремій юридичній особі засновником забезпечується збереження та передача йому цілісного майнового комплексу відповідного структурного підрозділу закладу вищої освіти.»
 
380. Стаття 28. Створення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу фахової передвищої освіти
 
   Стаття 28. Створення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу фахової передвищої освіти
 
381. 1. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу фахової передвищої освіти (у томі числі структурного підрозділу закладу вищої освіти), ухвалює його засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган за дорученням засновника (засновників).
 
   1. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу фахової передвищої освіти (у томі числі структурного підрозділу закладу вищої освіти), ухвалює його засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган за дорученням засновника (засновників).
 
382. Заклади фахової передвищої освіти створюються, реорганізуються, ліквідуються чи перепрофілюються (змінюють тип) з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та соціально-економічних потреб територіальної громади та/або суспільства.
 
   Заклади фахової передвищої освіти створюються, реорганізуються, ліквідуються чи перепрофілюються (змінюють тип) з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та соціально-економічних потреб територіальної громади та/або суспільства.
 
383. 2. Реорганізація чи ліквідація закладу фахової передвищої освіти не повинна порушувати права та інтереси осіб, які навчаються у цьому закладі фахової передвищої освіти. Обов’язок щодо вирішення всіх питань продовження безперервного здобуття фахової передвищої освіти такими особами покладається на засновника (засновників) закладу фахової передвищої освіти.
 
   2. Реорганізація чи ліквідація закладу фахової передвищої освіти не повинна порушувати права та інтереси осіб, які навчаються у цьому закладі фахової передвищої освіти. Обов’язок щодо вирішення всіх питань продовження безперервного здобуття фахової передвищої освіти такими особами покладається на засновника (засновників) закладу фахової передвищої освіти.
 
384. 3. Створення в Україні закладів фахової передвищої освіти за участю іноземних фізичних та юридичних осіб, закладами вищої освіти іноземних країн своїх структурних підрозділів на території України здійснюється за умови отримання дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки. Такі заклади фахової передвищої освіти та їхні структурні підрозділи діють на території України виключно за умови отримання ліцензії на відповідну діяльність у порядку, встановленому цим Законом.
 
   3. Створення в Україні закладів фахової передвищої освіти за участю іноземних фізичних та юридичних осіб, закладами вищої освіти іноземних країн своїх структурних підрозділів на території України здійснюється за умови отримання дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки. Такі заклади фахової передвищої освіти та їхні структурні підрозділи діють на території України виключно за умови отримання ліцензії на відповідну діяльність у порядку, встановленому цим Законом.
 
385. 4. Зміна форми власності, засновника (засновників) та/або уповноваженого ним (ними) органу (особи) здійснюється відповідно до законодавства.
 
   4. Зміна форми власності, засновника (засновників) та/або уповноваженого ним (ними) органу (особи) здійснюється відповідно до законодавства.
 
386. Стаття 29. Основні завдання закладу фахової передвищої освіти
 
   Стаття 29. Основні завдання закладу фахової передвищої освіти
 
387. 1. Основними завданнями закладу фахової передвищої освіти є:
 
   1. Основними завданнями закладу фахової передвищої освіти є:
 
388. 1) забезпечення реалізації права громадян на фахову передвищу освіту;
 
   1) забезпечення реалізації права громадян на фахову передвищу освіту;
 
389. 2) підготовка кадрів з фаховою передвищою освітою для потреб економіки та суспільства, забезпечення якості фахової передвищої освіти;
 
   2) підготовка кадрів з фаховою передвищою освітою для потреб економіки та суспільства, забезпечення якості фахової передвищої освіти;
 
390. 3) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами фахової передвищої освіти за обраними ними спеціальностями;
 
   3) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами фахової передвищої освіти за обраними ними спеціальностями;
 
391. 4) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу;
 
   4) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу;
 
392. 5) виховання у здобувачів фахової передвищої освіти патріотизму, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, академічної доброчесності, формування правової та екологічної культури, моральних цінностей, здорового способу життя, здатності критично мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;
 
   5) виховання у здобувачів фахової передвищої освіти патріотизму, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, академічної доброчесності, формування правової та екологічної культури, моральних цінностей, здорового способу життя, здатності критично мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;
 
393. 6) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі теоретичного та практичного навчання, дослідницької та інноваційної діяльності;
 
   6) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі теоретичного та практичного навчання, дослідницької та інноваційної діяльності;
 
394. 7) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів, збереження здоров’я учасників освітнього процесу;
 
   7) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів, збереження здоров’я учасників освітнього процесу;
 
395. 8) збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;
 
   8) збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;
 
396. 9) поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;
 
   9) поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;
 
397. 10) налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;
 
   10) налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;
 
398. 11) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння працевлаштуванню випускників;
 
   11) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння працевлаштуванню випускників;
 
399. 12) взаємодія з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, іншими соціальними партнерами, професійними об’єднаннями та сприяння працевлаштуванню випускників;
 
   12) взаємодія з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, іншими соціальними партнерами, професійними об’єднаннями та сприяння працевлаштуванню випускників;
 
400. 13) ефективне використання майна і коштів для провадження освітньої діяльності.
 
   13) ефективне використання майна і коштів для провадження освітньої діяльності.
 
401. Стаття 30. Принципи діяльності, основні права та обов’язки закладу фахової передвищої освіти
 
   Стаття 30. Принципи діяльності, основні права та обов’язки закладу фахової передвищої освіти
 
402. 1. Діяльність закладу фахової передвищої освіти провадиться на принципах:
 
   1. Діяльність закладу фахової передвищої освіти провадиться на принципах:
 
403. 1) автономії та самоврядування;
 
-108- Марченко О.О.
Підпункт 1 частини 1 статті 30 носить декларативний характер, оскільки норми законопроекту (ст.18, 19, 20, 22, 23, 24, 38, 45, 49, 59, 67, 73, 77) якраз спрямовані на обмеження автономії закладів фахової передвищої освіти.
 
Відхилено Автономія та самоврядування є фундаментальними принципами діяльності закладів освіти в сучасному світі. Назавані в пропозиціях статті законопроекту не спрамовані на обмеження автономії закладів ФПО, а лише забезпечують реалізацію державної політики в цій сфері.  1) автономії та самоврядування;
 
404. 2) розмежування прав, повноважень і відповідальності засновника (засновників), державних органів та органів місцевого самоврядування, до сфери управління яких належить заклад фахової передвищої освіти, органів управління закладу фахової передвищої освіти та його структурних підрозділів;
 
   2) розмежування прав, повноважень і відповідальності засновника (засновників), державних органів та органів місцевого самоврядування, до сфери управління яких належить заклад фахової передвищої освіти, органів управління закладу фахової передвищої освіти та його структурних підрозділів;
 
405. 3) поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
 
   3) поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
 
406. 4) незалежності від політичних партій і релігійних організацій (крім закладів духовної освіти).
 
   4) незалежності від політичних партій і релігійних організацій (крім закладів духовної освіти).
 
407. 2. Держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію закладів фахової передвищої освіти. Обсяг автономії закладів фахової передвищої освіти визначається законодавством та установчими документами закладу фахової передвищої освіти.
 
   2. Держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію закладів фахової передвищої освіти. Обсяг автономії закладів фахової передвищої освіти визначається законодавством та установчими документами закладу фахової передвищої освіти.
 
408. 3. Заклади фахової передвищої освіти мають рівні права, що становлять зміст їх автономії та самоврядування, у тому числі мають право:
 
   3. Заклади фахової передвищої освіти мають рівні права, що становлять зміст їх автономії та самоврядування, у тому числі мають право:
 
409. 1) запроваджувати спеціалізації, розробляти та реалізовувати освітньо-професійні програми в межах ліцензованої спеціальності;
 
   1) запроваджувати спеціалізації, розробляти та реалізовувати освітньо-професійні програми в межах ліцензованої спеціальності;
 
410. 2) самостійно визначати форми здобуття освіти;
 
-109- Кремінь Т.Д.
Пропоную в такій редакції:
«2) самостійно визначати форми здобуття освіти та форми організації освітнього процесу;»
 
Враховано   2) самостійно визначати форми здобуття освіти та форми організації освітнього процесу;
 
411. 3) приймати на роботу та звільняти з роботи педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників;
 
-110- Констанкевич І.М.
Пункт третій частини 3 статті 30 викласти в такій редакції:
«приймати на роботу та звільняти з роботи педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників відповідно до законодавства;»
 
Враховано   3) приймати на роботу та звільняти з роботи педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників відповідно до законодавства;
 
412. 4) формувати та затверджувати власний штатний розпис відповідно до законодавства;
 
   4) формувати та затверджувати власний штатний розпис відповідно до законодавства;
 
413. 5) утворювати структурні підрозділи, що мають права та обов’язки закладів професійної (професійно-технічної), профільної середньої та позашкільної освіти. Діяльність таких структурних підрозділів здійснюється згідно з відповідними спеціальними законами;
 
   5) утворювати структурні підрозділи, що мають права та обов’язки закладів професійної (професійно-технічної), профільної середньої та позашкільної освіти. Діяльність таких структурних підрозділів здійснюється згідно з відповідними спеціальними законами;
 
414. 6) запроваджувати власні системи заохочення за освітні, мистецькі, дослідницькі, інноваційні та спортивні досягнення учасників освітнього процесу;
 
   6) запроваджувати власні системи заохочення за освітні, мистецькі, дослідницькі, інноваційні та спортивні досягнення учасників освітнього процесу;
 
415. 7) надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства;
 
   7) надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства;
 
416. 8) самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, мистецької, спортивної та інноваційної діяльності;
 
   8) самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, мистецької, спортивної та інноваційної діяльності;
 
417. 9) самостійно визначати зміст і програми навчальних дисциплін;
 
   9) самостійно визначати зміст і програми навчальних дисциплін;
 
418. 10) присуджувати освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра здобувачам фахової передвищої освіти, які успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання;
 
   10) присуджувати освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра здобувачам фахової передвищої освіти, які успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання;
 
419. 13) утворювати, реорганізовувати, перетворювати (змінювати тип) та ліквідовувати свої структурні підрозділи відповідно до законодавства;
 
   13) утворювати, реорганізовувати, перетворювати (змінювати тип) та ліквідовувати свої структурні підрозділи відповідно до законодавства;
 
420. 14) провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні посібники, а також розвивати власну поліграфічну базу;
 
   14) провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні посібники, а також розвивати власну поліграфічну базу;
 
421. 15) провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність із закладами освіти, науковими установами та іншими юридичними особами;
 
   15) провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність із закладами освіти, науковими установами та іншими юридичними особами;
 
422. 16) розміщувати свої навчальні, та навчально-виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях;
 
   16) розміщувати свої навчальні, та навчально-виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях;
 
423. 17) брати участь у роботі міжнародних організацій;
 
   17) брати участь у роботі міжнародних організацій;
 
424. 18) запроваджувати власну символіку та атрибутику;
 
   18) запроваджувати власну символіку та атрибутику;
 
425. 19) звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері фахової передвищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері фахової передвищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами відповідних документів;
 
   19) звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері фахової передвищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері фахової передвищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами відповідних документів;
 
426. 20) здійснювати фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства та установчих документів закладу фахової передвищої освіти;
 
   20) здійснювати фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства та установчих документів закладу фахової передвищої освіти;
 
427. 21) розпоряджатися власними надходженнями (для закладів фахової передвищої освіти державної і комунальної форми власності), зокрема від надання платних послуг;
 
   21) розпоряджатися власними надходженнями (для закладів фахової передвищої освіти державної і комунальної форми власності), зокрема від надання платних послуг;
 
428. 22) відкривати поточні та депозитні рахунки в банках у встановленому законодавством порядку;
 
   22) відкривати поточні та депозитні рахунки в банках у встановленому законодавством порядку;
 
429. 23) утворювати навчально-наукові, виробничі комплекси чи інші об’єднання, які не заборонені законодавством, спільно з науковими установами, закладами освіти, підприємствами.
 
   23) утворювати навчально-наукові, виробничі комплекси чи інші об’єднання, які не заборонені законодавством, спільно з науковими установами, закладами освіти, підприємствами.
 
430. 24) здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.
 
   24) здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.
 
431. 4. Заклади фахової передвищої освіти зобов’язані:
 
   4. Заклади фахової передвищої освіти зобов’язані:
 
432. 1) дотримуватись ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;
 
   1) дотримуватись ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;
 
433. 2) мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти;
 
-111- Кремінь Т.Д.
Пропоную в такій редакції:
«2) мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти, у тому числі – затверджену політику забезпечення дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу (кодекс академічної доброчесності);»
 
Враховано   2) мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти, у тому числі – затверджену політику забезпечення дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу (кодекс академічної доброчесності);
 
434. 3) створювати необхідні умови для здобуття фахової передвищої освіти особами з особливими освітніми потребами;
 
   3) створювати необхідні умови для здобуття фахової передвищої освіти особами з особливими освітніми потребами;
 
435. 4) вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення порушень академічної доброчесності в наукових і методичних роботах педагогічних, інших працівників, індивідуальних завданнях здобувачів фахової передвищої освіти та в разі виявлення порушень притягнення їх до академічної відповідальності;
 
   4) вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення порушень академічної доброчесності в наукових і методичних роботах педагогічних, інших працівників, індивідуальних завданнях здобувачів фахової передвищої освіти та в разі виявлення порушень притягнення їх до академічної відповідальності;
 
436. 5) мати офіційний веб-сайт (для структурних підрозділів закладів вищої освіти, інших юридичних осіб - або веб-сторінку на веб-сайті відповідного закладу вищої освіти, іншої юридичної особи), оприлюднювати на офіційному веб-сайті (веб-сторінці), на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію, визначену законодавством.
 
-112- Кремінь Т.Д.
Редакційна правка, у зв’язку з додаванням наступного підпункту, в кінці поставити знак «;»:
«5) мати офіційний веб-сайт (для структурних підрозділів закладів вищої освіти, інших юридичних осіб - або веб-сторінку на веб-сайті відповідного закладу вищої освіти, іншої юридичної особи), оприлюднювати на офіційному веб-сайті (веб-сторінці), на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію, визначену законодавством;»
 
Враховано   5) мати офіційний веб-сайт (для структурних підрозділів закладів вищої освіти, інших юридичних осіб - або веб-сторінку на веб-сайті відповідного закладу вищої освіти, іншої юридичної особи), оприлюднювати на офіційному веб-сайті (веб-сторінці), на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію, визначену законодавством;
6) здійснювати освітню діяльність на засадах студентоорієнтованого навчання.
 
    -113- Кремінь Т.Д.
Додати наступний підпункт:
6) здійснювати освітню діяльність на засадах студентоорієнтованого навчання.
 
Враховано    
437. Стаття 31. Типи закладів фахової передвищої освіти
 
   Стаття 31. Типи закладів фахової передвищої освіти
 
438. 1. В Україні діють заклади фахової передвищої освіти таких типів:
 
   1. В Україні діють заклади фахової передвищої освіти таких типів:
 
439. 1) фаховий коледж - заклад фахової передвищої освіти або структурний підрозділ закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, що провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям фахової передвищої освіти, може проводити дослідницьку та/або творчу мистецьку, та/або спортивну діяльність, забезпечувати поєднання теоретичного навчання з навчанням на робочих місцях. Фаховий коледж також має право відповідно до ліцензії (ліцензій) забезпечувати здобуття профільної середньої освіти професійного та академічного спрямування, професійної (професійно-технічної) та/або початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти та/або першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Фаховий коледж, який здійснює освітню діяльність у системі фахової спеціалізованої передвищої освіти, має право відповідно до ліцензії (ліцензій) забезпечувати здобуття базової загальної середньої освіти, якщо наскрізна освітньо-професійна програма передбачає підготовку фахового молодшого бакалавра на основі початкової загальної середньої освіти;
 
   1) фаховий коледж - заклад фахової передвищої освіти або структурний підрозділ закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, що провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям фахової передвищої освіти, може проводити дослідницьку та/або творчу мистецьку, та/або спортивну діяльність, забезпечувати поєднання теоретичного навчання з навчанням на робочих місцях. Фаховий коледж також має право відповідно до ліцензії (ліцензій) забезпечувати здобуття профільної середньої освіти професійного та академічного спрямування, професійної (професійно-технічної) та/або початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти та/або першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Фаховий коледж, який здійснює освітню діяльність у системі фахової спеціалізованої передвищої освіти, має право відповідно до ліцензії (ліцензій) забезпечувати здобуття базової загальної середньої освіти, якщо наскрізна освітньо-професійна програма передбачає підготовку фахового молодшого бакалавра на основі початкової загальної середньої освіти;
 
440. 2) військовий коледж сержантського складу  заклад фахової передвищої військової освіти (заклад фахової передвищої освіти із специфічними умовами навчання) або структурний підрозділ вищого військового навчального закладу (закладу вищої освіти з специфічними умовами навчання), що провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям фахової передвищої освіти, може проводити прикладні наукові дослідження, забезпечувати поєднання теоретичного навчання з практичною військовою підготовкою.
 
-114- Констанкевич І.М.
Пункт другий частини 1 статті 31 викласти в такій редакції:
«військовий коледж сержантського складу - заклад фахової передвищої військової освіти або структурний підрозділ вищого військового навчального закладу, що провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям фахової передвищої освіти, може проводити прикладні наукові дослідження, забезпечувати поєднання теоретичного навчання з практичною військовою підготовкою;»
 
Враховано   2) військовий коледж сержантського складу - заклад фахової передвищої військової освіти або структурний підрозділ вищого військового навчального закладу, що провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям фахової передвищої освіти, може проводити прикладні наукові дослідження, забезпечувати поєднання теоретичного навчання з практичною військовою підготовкою;
3) фаховий коледж із специфічними умовами навчання - заклад фахової передвищої освіти із специфічними умовами навчання або структурний підрозділ закладу вищої освіти з специфічними умовами навчання, що провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям фахової передвищої освіти, може проводити прикладні наукові дослідження, забезпечувати поєднання теоретичного навчання з практичною підготовкою для потреб Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, інших центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах охорони державного кордону, цивільного захисту, кримінально-виконавчої системи.
 
    -115- Констанкевич І.М.
Після пункту другого частини 1 статті 31 додати пункт третій такого змісту:
«фаховий коледж із специфічними умовами навчання - заклад фахової передвищої освіти із специфічними умовами навчання або структурний підрозділ закладу вищої освіти з специфічними умовами навчання, що провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям фахової передвищої освіти, може проводити прикладні наукові дослідження, забезпечувати поєднання теоретичного навчання з практичною підготовкою для потреб Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, інших центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах охорони державного кордону, цивільного захисту, кримінально-виконавчої системи.»
 
Враховано    
441. Стаття 32. Структура закладу фахової передвищої освіти
 
   Стаття 32. Структура закладу фахової передвищої освіти
 
442. 1. Структура закладу фахової передвищої освіти, статус і функції його структурних підрозділів визначаються установчими документами закладу фахової передвищої освіти та положеннями про відповідні структурні підрозділи. Структура закладу фахової передвищої освіти, що не є бюджетною установою, може визначатися установчими документами закладу без дотримання вимог цієї статті.
 
   1. Структура закладу фахової передвищої освіти, статус і функції його структурних підрозділів визначаються установчими документами закладу фахової передвищої освіти та положеннями про відповідні структурні підрозділи. Структура закладу фахової передвищої освіти, що не є бюджетною установою, може визначатися установчими документами закладу без дотримання вимог цієї статті.
 
443. 2. Структурні підрозділи утворюються рішенням керівника закладу фахової передвищої освіти у порядку, визначеному цим Законом і установчими документами закладу фахової передвищої освіти.
 
   2. Структурні підрозділи утворюються рішенням керівника закладу фахової передвищої освіти у порядку, визначеному цим Законом і установчими документами закладу фахової передвищої освіти.
 
444. 3. Основними структурними підрозділами закладів фахової передвищої освіти є відділення, циклові комісії, бібліотека, лабораторії, навчально-виробничі майстерні та інші підрозділи.
 
   3. Основними структурними підрозділами закладів фахової передвищої освіти є відділення, циклові комісії, бібліотека, лабораторії, навчально-виробничі майстерні та інші підрозділи.
 
445. 4. Відділення - структурний підрозділ, що об’єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей, де навчаються не менше ніж 150 здобувачів фахової передвищої освіти (крім закладів спеціалізованої фахової передвищої освіти) за різними формами навчання, методичні, навчально-виробничі та інші підрозділи. Допускається створення відділення, що об’єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей, де навчаються не менше ніж 200 здобувачів фахової передвищої освіти за заочною, дистанційною або вечірньою формами здобуття освіти.
 
   4. Відділення - структурний підрозділ, що об’єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей, де навчаються не менше ніж 150 здобувачів фахової передвищої освіти (крім закладів спеціалізованої фахової передвищої освіти) за різними формами навчання, методичні, навчально-виробничі та інші підрозділи. Допускається створення відділення, що об’єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей, де навчаються не менше ніж 200 здобувачів фахової передвищої освіти за заочною, дистанційною або вечірньою формами здобуття освіти.
 
446. 5. Циклова комісія - структурний підрозділ закладу фахової передвищої освіти (його філії), що провадить освітню, методичну діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією), групою спеціальностей однієї або споріднених галузей, може проводити дослідницьку та/або творчу мистецьку, та/або спортивну діяльність за певною дисципліною (групою дисциплін). Циклова комісія створюється, якщо до її складу входять не менше п’яти педагогічних (науково-педагогічних) працівників, для яких заклад фахової передвищої освіти є основним місцем роботи.
 
   5. Циклова комісія - структурний підрозділ закладу фахової передвищої освіти (його філії), що провадить освітню, методичну діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією), групою спеціальностей однієї або споріднених галузей, може проводити дослідницьку та/або творчу мистецьку, та/або спортивну діяльність за певною дисципліною (групою дисциплін). Циклова комісія створюється, якщо до її складу входять не менше п’яти педагогічних (науково-педагогічних) працівників, для яких заклад фахової передвищої освіти є основним місцем роботи.
 
447. 6. Заклад фахової передвищої освіти зобов’язаний мати у своєму складі бібліотеку.
 
   6. Заклад фахової передвищої освіти зобов’язаний мати у своєму складі бібліотеку.
 
448. 7. Структурними підрозділами закладу фахової передвищої освіти можуть бути:
 
   7. Структурними підрозділами закладу фахової передвищої освіти можуть бути:
 
449. 1) навчально-виробничі центри (сектори, частини, комплекси тощо), навчально-виробничі комбінати, конструкторські бюро, творчі майстерні та мистецькі школи, навчально-дослідні господарства, інші підрозділи, що забезпечують практичну підготовку фахівців;
 
   1) навчально-виробничі центри (сектори, частини, комплекси тощо), навчально-виробничі комбінати, конструкторські бюро, творчі майстерні та мистецькі школи, навчально-дослідні господарства, інші підрозділи, що забезпечують практичну підготовку фахівців;
 
450. 2) підрозділи з підготовки до вступу, післядипломної освіти та освіти впродовж життя, навчально-методичні кабінети, комп’ютерні та інформаційні центри, виробничі структури, підрозділи культурно-побутового та спортивного призначення;
 
   2) підрозділи з підготовки до вступу, післядипломної освіти та освіти впродовж життя, навчально-методичні кабінети, комп’ютерні та інформаційні центри, виробничі структури, підрозділи культурно-побутового та спортивного призначення;
 
451. 3) підрозділи, які забезпечують здобуття профільної середньої освіти академічного спрямування, професійної (професійно-технічної) або початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (для закладів фахової передвищої мистецької освіти - підрозділи, які забезпечують здобуття базової середньої освіти);
 
   3) підрозділи, які забезпечують здобуття профільної середньої освіти академічного спрямування, професійної (професійно-технічної) або початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (для закладів фахової передвищої мистецької освіти - підрозділи, які забезпечують здобуття базової середньої освіти);
 
452. 4) спеціальний навчально-реабілітаційний підрозділ, який утворюється з метою організації інклюзивного освітнього процесу та спеціального навчально-реабілітаційного супроводу здобувачів фахової передвищої освіти з особливими освітніми потребами, забезпечення їм доступу до якісної фахової передвищої освіти з урахуванням обмежень життєдіяльності;
 
   4) спеціальний навчально-реабілітаційний підрозділ, який утворюється з метою організації інклюзивного освітнього процесу та спеціального навчально-реабілітаційного супроводу здобувачів фахової передвищої освіти з особливими освітніми потребами, забезпечення їм доступу до якісної фахової передвищої освіти з урахуванням обмежень життєдіяльності;
 
453. 5) підрозділ, що забезпечує поєднання теоретичного навчання з навчанням на робочих місцях (дуальну освіту);
 
   5) підрозділ, що забезпечує поєднання теоретичного навчання з навчанням на робочих місцях (дуальну освіту);
 
454. 6) інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законом.
 
   6) інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законом.
 
455. 8. Заклад фахової передвищої освіти може утворювати філії.
 
   8. Заклад фахової передвищої освіти може утворювати філії.
 
456. Філія - територіально відокремлений структурний підрозділ закладу фахової передвищої освіти, що утворюється рішенням засновника закладу фахової передвищої освіти з метою задоволення потреб регіонального ринку праці у відповідних фахівцях та наближення місця навчання здобувачів фахової передвищої освіти до їх місця проживання. Філія не є юридичною особою і діє на підставі затвердженого закладом фахової передвищої освіти положення та відповідно до отриманої закладом фахової передвищої освіти ліцензії на провадження освітньої діяльності. Філії закладів фахової передвищої освіти не здійснюють освітньої діяльності у сфері надання вищої освіти.
 
   Філія - територіально відокремлений структурний підрозділ закладу фахової передвищої освіти, що утворюється рішенням засновника закладу фахової передвищої освіти з метою задоволення потреб регіонального ринку праці у відповідних фахівцях та наближення місця навчання здобувачів фахової передвищої освіти до їх місця проживання. Філія не є юридичною особою і діє на підставі затвердженого закладом фахової передвищої освіти положення та відповідно до отриманої закладом фахової передвищої освіти ліцензії на провадження освітньої діяльності. Філії закладів фахової передвищої освіти не здійснюють освітньої діяльності у сфері надання вищої освіти.
 
457. Структурні підрозділи закладу фахової передвищої освіти, які здійснюють повний цикл освітньої діяльності та знаходяться в іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження закладу фахової передвищої освіти, прирівнюються до філії.
 
   Структурні підрозділи закладу фахової передвищої освіти, які здійснюють повний цикл освітньої діяльності та знаходяться в іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження закладу фахової передвищої освіти, прирівнюються до філії.
 
458. Філію очолює керівник, який підпорядкований керівнику закладу фахової передвищої освіти і діє на підставі відповідного доручення.
 
   Філію очолює керівник, який підпорядкований керівнику закладу фахової передвищої освіти і діє на підставі відповідного доручення.
 
459. Філії закладів фахової передвищої освіти не створюються в столиці Автономної Республіки Крим, обласних центрах, містах Києві та Севастополі.
 
   Філії закладів фахової передвищої освіти не створюються в столиці Автономної Республіки Крим, обласних центрах, містах Києві та Севастополі.
 
460. Відомості про філію закладу фахової передвищої освіти вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
 
   Відомості про філію закладу фахової передвищої освіти вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
 
461. Розділ VІ
 
   Розділ VІ
 
462. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
 
   УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
 
463. Стаття 33. Управління закладом фахової передвищої освіти
 
   Стаття 33. Управління закладом фахової передвищої освіти
 
464. 1. Управління закладом фахової передвищої освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:
 
   1. Управління закладом фахової передвищої освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:
 
465. 1) засновник (засновники);
 
   1) засновник (засновники);
 
466. 2) керівник закладу фахової передвищої освіти;
 
   2) керівник закладу фахової передвищої освіти;
 
467. 3) колегіальний орган управління закладу фахової передвищої освіти;
 
   3) колегіальний орган управління закладу фахової передвищої освіти;
 
468. 4) вищий колегіальний орган громадського самоврядування;
 
   4) вищий колегіальний орган громадського самоврядування;
 
469. 5) органи студентського самоврядування;
 
   5) органи студентського самоврядування;
 
470. 6) наглядова рада;
 
   6) наглядова рада;
 
471. 7) інші органи, визначені установчими документами закладу освіти.
 
   7) інші органи, визначені установчими документами закладу освіти.
 
472. 2. Особливості управління, а також формування, здійснення повноважень та обов’язків органів управління і громадського самоврядування закладу фахової передвищої військової освіти (закладу фахової передвищої освіти із специфічними умовами навчання) або структурного підрозділу вищого військового навчального закладу (закладу вищої освіти з специфічними умовами навчання) визначаються державним органом, до сфери управління якого він належить за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
   2. Особливості управління, а також формування, здійснення повноважень та обов’язків органів управління і громадського самоврядування закладу фахової передвищої військової освіти (закладу фахової передвищої освіти із специфічними умовами навчання) або структурного підрозділу вищого військового навчального закладу (закладу вищої освіти з специфічними умовами навчання) визначаються державним органом, до сфери управління якого він належить за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
473. 3. У приватному закладі фахової передвищої освіти його структура, склад, порядок роботи і повноваження органів управління, робочих і дорадчих органів, призначення та звільнення керівників закладу та його підрозділів можуть визначатися установчими документами закладу без дотримання вимог цього Закону.
 
   3. У приватному закладі фахової передвищої освіти його структура, склад, порядок роботи і повноваження органів управління, робочих і дорадчих органів, призначення та звільнення керівників закладу та його підрозділів можуть визначатися установчими документами закладу без дотримання вимог цього Закону.
 
474. Стаття 34. Права і обов’язки засновника (засновників) закладів фахової передвищої освіти
 
   Стаття 34. Права і обов’язки засновника (засновників) закладів фахової передвищої освіти
 
475. 1. Права і обов’язки засновника (засновників) щодо управління закладом фахової передвищої освіти визначаються цим та іншими законами України, а також установчими документами закладу фахової передвищої освіти.
 
   1. Права і обов’язки засновника (засновників) щодо управління закладом фахової передвищої освіти визначаються цим та іншими законами України, а також установчими документами закладу фахової передвищої освіти.
 
476. 2. Засновник (засновники) закладу фахової передвищої освіти або уповноважений ним (ними) орган (особа):
 
   2. Засновник (засновники) закладу фахової передвищої освіти або уповноважений ним (ними) орган (особа):
 
477. 1) затверджує установчі документи закладу фахової передвищої освіти та за поданням вищого колегіального органу громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти вносить до них зміни або затверджує нову редакцію;
 
   1) затверджує установчі документи закладу фахової передвищої освіти та за поданням вищого колегіального органу громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти вносить до них зміни або затверджує нову редакцію;
 
478. 2) оголошує конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти, укладає контракт з керівником закладу фахової передвищої освіти, відібраним у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;
 
   2) оголошує конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти, укладає контракт з керівником закладу фахової передвищої освіти, відібраним у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;
 
479. 3) розриває контракт із керівником закладу фахової передвищої освіти з підстав, визначених законодавством про працю, установчими документами закладу фахової передвищої освіти та/або цим контрактом;
 
   3) розриває контракт із керівником закладу фахової передвищої освіти з підстав, визначених законодавством про працю, установчими документами закладу фахової передвищої освіти та/або цим контрактом;
 
480. 4) забезпечує створення у закладі фахової передвищої освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 
   4) забезпечує створення у закладі фахової передвищої освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 
481. 5) здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
 
   5) здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
 
482. 6) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та установчими документами закладу фахової передвищої освіти.
 
-116- Демчак Р.Є.
Частину другу статті 34 законопроекту доповнити новим підпунктом сьомим такого змісту:
«приймає і затверджує рішення про приєднання закладу фахової передвищої освіти державної або комунальної форми власності, який має статус окремої юридичної особи до закладу вищої освіти такої самої форми власності в якості структурного підрозділу;»
 
Враховано редакційно   6) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та установчими документами закладу фахової передвищої освіти;
7) приймає рішення про приєднання закладу фахової передвищої освіти державної або комунальної форми власності, який має статус окремої юридичної особи до закладу вищої освіти такої самої форми власності в якості структурного підрозділу;
8) приймає рішення про виділ структурного підрозділу закладу вищої освіти шляхом створення юридичної особи такої самої форми власності у статусі закладу фахової передвищої освіти із забезпеченням відповідно до законодавства збереження та передачі цілісного майнового комплексу відповідного структурного підрозділу.
 
    -117- Демчак Р.Є.
Частину другу статті 34 законопроекту доповнити новим підпунктом восьмим такого змісту:
«приймає і затверджує рішення про виділ структурного підрозділу закладу вищої освіти шляхом створення юридичної особи такої самої форми власності у статусі закладу фахової передвищої освіти із забезпеченням відповідно до законодавства збереження та передачі цілісного майнового комплексу відповідного структурного підрозділу».
 
Враховано редакційно    
483. 3. Засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган може (можуть) делегувати окремі свої повноваження наглядовій раді, керівникові та/або іншому органу управління закладу фахової передвищої освіти.
 
-118- Марченко О.О.
Частина 3 статті 30 потребує уточнення стосовно делегування повноважень, а саме в яких випадках, які конкретно повноваження можуть делегуватися та коло осіб, яким можуть делегуватися такі повноваження.
 
Відхилено Коло осіб, яким можуть бути делеговані повноваження засновника, повністю визначено у тексті. Деталізація повноважень не є предметом регулювання цього закону.  3. Засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган може (можуть) делегувати окремі свої повноваження наглядовій раді, керівникові та/або іншому органу управління закладу фахової передвищої освіти.
 
484. 4. Засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.
 
   4. Засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.
 
485. 5. Засновник закладу фахової передвищої освіти зобов’язаний:
 
   5. Засновник закладу фахової передвищої освіти зобов’язаний:
 
486. 1) забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу фахової передвищої освіти на рівні, достатньому для виконання ліцензійних умов та вимог стандартів фахової передвищої освіти;
 
   1) забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу фахової передвищої освіти на рівні, достатньому для виконання ліцензійних умов та вимог стандартів фахової передвищої освіти;
 
487. 2) у разі реорганізації чи ліквідації закладу фахової передвищої освіти забезпечити здобувачам фахової передвищої освіти можливість продовжити навчання за обраною ними спеціальністю;
 
   2) у разі реорганізації чи ліквідації закладу фахової передвищої освіти забезпечити здобувачам фахової передвищої освіти можливість продовжити навчання за обраною ними спеціальністю;
 
488. 3) забезпечити відповідно до законодавства створення в закладі фахової передвищої освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.
 
   3) забезпечити відповідно до законодавства створення в закладі фахової передвищої освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.
 
489. Стаття 35. Керівник закладу фахової передвищої освіти
 
   Стаття 35. Керівник закладу фахової передвищої освіти
 
490. 1. Безпосереднє управління діяльністю закладу фахової передвищої освіти здійснює його керівник (директор, начальник тощо).
 
   1. Безпосереднє управління діяльністю закладу фахової передвищої освіти здійснює його керівник (директор, начальник тощо).
 
491. Права, обов’язки та відповідальність керівника закладу фахової передвищої освіти визначаються законодавством і установчими документами закладу фахової передвищої освіти.
 
   Права, обов’язки та відповідальність керівника закладу фахової передвищої освіти визначаються законодавством і установчими документами закладу фахової передвищої освіти.
 
492. 2. Керівник є представником закладу фахової передвищої освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом і установчими документами закладу фахової передвищої освіти.
 
   2. Керівник є представником закладу фахової передвищої освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом і установчими документами закладу фахової передвищої освіти.
 
493. 3. Керівник закладу фахової передвищої освіти:
 
   3. Керівник закладу фахової передвищої освіти:
 
494. 1) організовує діяльність закладу фахової передвищої освіти;
 
   1) організовує діяльність закладу фахової передвищої освіти;
 
495. 2) вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу фахової передвищої освіти, формує його структуру, формує і затверджує штатний розпис відповідно до законодавства; є розпорядником майна і коштів; забезпечує дотримання штатно-фінансової дисципліни;
 
   2) вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу фахової передвищої освіти, формує його структуру, формує і затверджує штатний розпис відповідно до законодавства; є розпорядником майна і коштів; забезпечує дотримання штатно-фінансової дисципліни;
 
496. 3) забезпечує розроблення, несе відповідальність за реалізацію затвердженої стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти;
 
   3) забезпечує розроблення, несе відповідальність за реалізацію затвердженої стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти;
 
497. 4) забезпечує дотримання законодавства, установчих документів закладу фахової передвищої освіти, виконання рішень вищого органу громадського самоврядування, колегіального органу управління закладу фахової передвищої освіти;
 
   4) забезпечує дотримання законодавства, установчих документів закладу фахової передвищої освіти, виконання рішень вищого органу громадського самоврядування, колегіального органу управління закладу фахової передвищої освіти;
 
498. 5) подає на погодження вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект установчих документів закладу фахової передвищої освіти та змін до нього (крім випадку створення закладу фахової передвищої освіти);
 
-119- Констанкевич І.М.
У пункті 5 частини 3 статті 35 вилучити слова «та змін до нього».
 
Враховано   5) подає на погодження вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект установчих документів закладу фахової передвищої освіти (крім випадку створення закладу фахової передвищої освіти);
 
499. 6) видає накази і розпорядження, дає обов’язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами закладу фахової передвищої освіти доручення;
 
   6) видає накази і розпорядження, дає обов’язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами закладу фахової передвищої освіти доручення;
 
500. 7) відповідає за результати діяльності закладу фахової передвищої освіти перед засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою);
 
   7) відповідає за результати діяльності закладу фахової передвищої освіти перед засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою);
 
501. 8) забезпечує виконання кошторису (фінансового плану), укладає договори;
 
   8) забезпечує виконання кошторису (фінансового плану), укладає договори;
 
502. 9) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;
 
   9) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;
 
503. 10) призначає на посаду керівників відділень та циклових комісій за згодою колегіального органу управління закладу фахової передвищої освіти;
 
   10) призначає на посаду керівників відділень та циклових комісій за згодою колегіального органу управління закладу фахової передвищої освіти;
 
504. 11) забезпечує охорону праці та безпеку життєдіяльності, дотримання законності та порядку;
 
   11) забезпечує охорону праці та безпеку життєдіяльності, дотримання законності та порядку;
 
505. 12) затверджує посадові інструкції працівників;
 
   12) затверджує посадові інструкції працівників;
 
506. 13) формує контингент здобувачів освіти;
 
   13) формує контингент здобувачів освіти;
 
507. 14) у встановленому законодавством порядку відраховує із закладу фахової передвищої освіти та поновлює на навчання в ньому осіб, які навчаються (навчались) у закладі (закладах) фахової передвищої освіти;
 
   14) у встановленому законодавством порядку відраховує із закладу фахової передвищої освіти та поновлює на навчання в ньому осіб, які навчаються (навчались) у закладі (закладах) фахової передвищої освіти;
 
508. 15) забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітньо-професійних програм;
 
   15) забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітньо-професійних програм;
 
509. 16) розробляє та ухвалює за погодженням з колегіальним органом управління закладу фахової передвищої освіти рішення про утворення, реорганізацію, перетворення (зміну типу) або ліквідацію структурних підрозділів;
 
   16) розробляє та ухвалює за погодженням з колегіальним органом управління закладу фахової передвищої освіти рішення про утворення, реорганізацію, перетворення (зміну типу) або ліквідацію структурних підрозділів;
 
510. 17) організовує функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 
   17) організовує функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 
511. 18) здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників;
 
   18) здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників;
 
512. 19) забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу фахової передвищої освіти;
 
   19) забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу фахової передвищої освіти;
 
513. 20) сприяє та створює умови для діяльності органів громадського самоврядування, організацій профспілок (за наявності), які діють у закладі фахової передвищої освіти;
 
   20) сприяє та створює умови для діяльності органів громадського самоврядування, організацій профспілок (за наявності), які діють у закладі фахової передвищої освіти;
 
514. 21) сприяє формуванню здорового способу життя у закладі фахової передвищої освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази закладу фахової передвищої освіти, створює належні умови для занять масовим спортом;
 
   21) сприяє формуванню здорового способу життя у закладі фахової передвищої освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази закладу фахової передвищої освіти, створює належні умови для занять масовим спортом;
 
515. 22) спільно з виборними органами первинних профспілкових організацій закладу фахової передвищої освіти (за наявності) подає для затвердження вищому колегіальному органу громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує їх;
 
   22) спільно з виборними органами первинних профспілкових організацій закладу фахової передвищої освіти (за наявності) подає для затвердження вищому колегіальному органу громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує їх;
 
516. 23) здійснює інші передбачені установчими документами закладу фахової передвищої освіти повноваження.
 
   23) здійснює інші передбачені установчими документами закладу фахової передвищої освіти повноваження.
 
517. 4. Керівник структурного підрозділу закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти, виконує визначені цією статтею повноваження відповідно до вимог цього Закону, у спосіб, визначений положенням про структурний підрозділ закладу вищої освіти, іншої юридичної особи та в межах повноважень, делегованих керівником закладу вищої освіти, іншої юридичної особи.
 
   4. Керівник структурного підрозділу закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти, виконує визначені цією статтею повноваження відповідно до вимог цього Закону, у спосіб, визначений положенням про структурний підрозділ закладу вищої освіти, іншої юридичної особи та в межах повноважень, делегованих керівником закладу вищої освіти, іншої юридичної особи.
 
518. 5. Керівник закладу фахової передвищої освіти відповідає за провадження та результати освітньої, економічної та інших видів діяльності у закладі фахової передвищої освіти, стан і збереження нерухомого та іншого майна цього закладу.
 
   5. Керівник закладу фахової передвищої освіти відповідає за провадження та результати освітньої, економічної та інших видів діяльності у закладі фахової передвищої освіти, стан і збереження нерухомого та іншого майна цього закладу.
 
519. 6. Керівник закладу фахової передвищої освіти щороку звітує перед засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) та вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти, наглядовою радою.
 
   6. Керівник закладу фахової передвищої освіти щороку звітує перед засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) та вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти, наглядовою радою.
 
520. Керівник зобов’язаний оприлюднювати щорічний звіт про реалізацію стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти, структурного підрозділу закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) закладу фахової передвищої освіти.
 
   Керівник зобов’язаний оприлюднювати щорічний звіт про реалізацію стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти, структурного підрозділу закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) закладу фахової передвищої освіти.
 
521. 7. Керівник закладу фахової передвищої освіти відповідно до установчих документів може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам, а також керівникам структурних підрозділів.
 
   7. Керівник закладу фахової передвищої освіти відповідно до установчих документів може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам, а також керівникам структурних підрозділів.
 
522. Стаття 36. Керівник відділення і циклової комісії
 
   Стаття 36. Керівник відділення і циклової комісії
 
523. 1. Керівництво відділенням здійснює завідувач. Завідувач відділення призначається на посаду керівником закладу за погодженням з колегіальним органом управління закладу з числа педагогічних (науково-педагогічних) працівників, які мають ступінь магістра і стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років.
 
-120- Демчак Р.Є.
У частині першій статті 36 законопроекту після слів «ступінь магістра» доповнити словами « (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)».
 
Відхилено Ця позиція врахована прикінцевими положеннями Закону України «Про вищу освіту».  1. Керівництво відділенням здійснює завідувач. Завідувач відділення призначається на посаду керівником закладу за погодженням з колегіальним органом управління закладу з числа педагогічних (науково-педагогічних) працівників, які мають ступінь магістра і стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років.
 
524. 2. Завідувач відділення забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю викладачів.
 
   2. Завідувач відділення забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю викладачів.
 
525. 3. Повноваження завідувача відділення визначаються положенням про відділення, що затверджується колегіальним органом управління закладу фахової передвищої освіти.
 
   3. Повноваження завідувача відділення визначаються положенням про відділення, що затверджується колегіальним органом управління закладу фахової передвищої освіти.
 
526. 4. Голова циклової комісії призначається керівником закладу фахової передвищої освіти за погодженням з колегіальним органом управління закладу з числа педагогічних (науково-педагогічних) працівників, які мають ступінь магістра і стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років.
 
-121- Демчак Р.Є.
У частині четвертій статті 36 законопроекту після слів «ступінь магістра» доповнити словами « (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)».
 
Відхилено 1 прикінцевими положеннями Закону України «Про вищу освіту».  4. Голова циклової комісії призначається керівником закладу фахової передвищої освіти за погодженням з колегіальним органом управління закладу з числа педагогічних (науково-педагогічних) працівників, які мають ступінь магістра і стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років.
 
527. 5. Голова циклової комісії забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю викладачів циклової комісії.
 
   5. Голова циклової комісії забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю викладачів циклової комісії.
 
528. Стаття 37. Колегіальний орган управління закладу фахової передвищої освіти
 
   Стаття 37. Колегіальний орган управління закладу фахової передвищої освіти
 
529. 1. Педагогічна рада є колегіальним органом управління закладу фахової передвищої освіти, склад якого щорічно затверджується наказом керівника закладу фахової передвищої освіти.
 
   1. Педагогічна рада є колегіальним органом управління закладу фахової передвищої освіти, склад якого щорічно затверджується наказом керівника закладу фахової передвищої освіти.
 
530. 2. Колегіальний орган управління закладу фахової передвищої освіти:
 
   2. Колегіальний орган управління закладу фахової передвищої освіти:
 
531. 1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку закладу фахової передвищої освіти;
 
   1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку закладу фахової передвищої освіти;
 
532. 2) розглядає проект установчого документу закладу фахової передвищої освіти, а також пропозиції щодо внесення змін і доповнень до нього;
 
   2) розглядає проект установчого документу закладу фахової передвищої освіти, а також пропозиції щодо внесення змін і доповнень до нього;
 
533. 3) розглядає проект кошторису (фінансового плану) закладу фахової передвищої освіти та річний фінансовий звіт закладу фахової передвищої освіти;
 
   3) розглядає проект кошторису (фінансового плану) закладу фахової передвищої освіти та річний фінансовий звіт закладу фахової передвищої освіти;
 
534. 4) ухвалює відповідно до законодавства рішення про розміщення власних надходжень закладу фахової передвищої освіти у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;
 
   4) ухвалює відповідно до законодавства рішення про розміщення власних надходжень закладу фахової передвищої освіти у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;
 
535. 5) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 
   5) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 
536. 6) погоджує за поданням керівника закладу фахової передвищої освіти рішення про утворення, реорганізацію, перетворення (зміну типу) або ліквідацію структурних підрозділів;
 
   6) погоджує за поданням керівника закладу фахової передвищої освіти рішення про утворення, реорганізацію, перетворення (зміну типу) або ліквідацію структурних підрозділів;
 
537. 7) за поданням керівника закладу надає згоду на призначення завідувачів відділень та голів циклових комісій;
 
   7) за поданням керівника закладу надає згоду на призначення завідувачів відділень та голів циклових комісій;
 
538. 8) затверджує положення про організацію освітнього процесу;
 
   8) затверджує положення про організацію освітнього процесу;
 
539. 9) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про фахову передвищу освіту;
 
   9) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про фахову передвищу освіту;
 
540. 10) має право вносити подання про відкликання керівника закладу фахової передвищої освіти з підстав, передбачених законодавством, установчими документами закладу фахової передвищої освіти, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти;
 
   10) має право вносити подання про відкликання керівника закладу фахової передвищої освіти з підстав, передбачених законодавством, установчими документами закладу фахової передвищої освіти, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти;
 
541. 11) обговорює питання та визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників;
 
   11) обговорює питання та визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників;
 
542. 12) приймає рішення та/або рекомендації з питань впровадження в освітній процес кращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку фахової передвищої освіти;
 
   12) приймає рішення та/або рекомендації з питань впровадження в освітній процес кращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку фахової передвищої освіти;
 
543. 13) має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу фахової передвищої освіти;
 
   13) має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу фахової передвищої освіти;
 
544. 14) приймає рішення з питань вдосконалення методичного забезпечення освітнього процесу;
 
   14) приймає рішення з питань вдосконалення методичного забезпечення освітнього процесу;
 
545. 15) приймає рішення з питань відповідальності учасників освітнього процесу за порушення академічної доброчесності;
 
   15) приймає рішення з питань відповідальності учасників освітнього процесу за порушення академічної доброчесності;
 
546. 16) приймає рішення та/або рекомендації з інших питань відповідно до законодавства та установчих документів закладу фахової передвищої освіти.
 
   16) приймає рішення та/або рекомендації з інших питань відповідно до законодавства та установчих документів закладу фахової передвищої освіти.
 
547. 3. Колегіальний орган управління закладу фахової передвищої освіти очолює його голова, яким є керівник закладу фахової передвищої освіти. До складу колегіального органу управління закладу фахової передвищої освіти можуть входити за посадами заступники керівника, завідувачі відділень, завідувач бібліотеки, голови циклових комісій, завідувачі навчально-виробничих майстерень, лабораторій, інші педагогічні та науково-педагогічні працівники, головний бухгалтер, керівники органів громадського самоврядування працівників закладу фахової передвищої освіти, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій (за наявності), представники студентського самоврядування відповідно до квот, визначених установчих документах закладу фахової передвищої освіти. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу повинні становити педагогічні та/або науково-педагогічні працівники закладу освіти і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів (курсантів невійськового) закладу фахової передвищої освіти. Виборні представники осіб, які навчаються, обираються вищим органом студентського самоврядування закладу фахової передвищої освіти.
 
   3. Колегіальний орган управління закладу фахової передвищої освіти очолює його голова, яким є керівник закладу фахової передвищої освіти. До складу колегіального органу управління закладу фахової передвищої освіти можуть входити за посадами заступники керівника, завідувачі відділень, завідувач бібліотеки, голови циклових комісій, завідувачі навчально-виробничих майстерень, лабораторій, інші педагогічні та науково-педагогічні працівники, головний бухгалтер, керівники органів громадського самоврядування працівників закладу фахової передвищої освіти, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій (за наявності), представники студентського самоврядування відповідно до квот, визначених установчих документах закладу фахової передвищої освіти. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу повинні становити педагогічні та/або науково-педагогічні працівники закладу освіти і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів (курсантів невійськового) закладу фахової передвищої освіти. Виборні представники осіб, які навчаються, обираються вищим органом студентського самоврядування закладу фахової передвищої освіти.
 
548. Виборні представники з числа студентів (курсантів невійськового) закладу фахової передвищої освіти беруть участь у роботі колегіального органу управління закладу фахової передвищої освіти при розгляді питань, що стосуються навчання, побуту та відпочинку осіб, які у ньому навчаються. При розгляді інших питань, віднесених до повноважень колегіального органу управління закладу фахової передвищої освіти, норма щодо обов’язкової участі у роботі колегіального органу управління закладу фахової передвищої освіти не менш як 10 відсотків виборних представників з числа студентів (курсантів невійськового) закладу фахової передвищої освіти не застосовується.
 
   Виборні представники з числа студентів (курсантів невійськового) закладу фахової передвищої освіти беруть участь у роботі колегіального органу управління закладу фахової передвищої освіти при розгляді питань, що стосуються навчання, побуту та відпочинку осіб, які у ньому навчаються. При розгляді інших питань, віднесених до повноважень колегіального органу управління закладу фахової передвищої освіти, норма щодо обов’язкової участі у роботі колегіального органу управління закладу фахової передвищої освіти не менш як 10 відсотків виборних представників з числа студентів (курсантів невійськового) закладу фахової передвищої освіти не застосовується.
 
549. 4. Рішення колегіального органу управління закладу фахової передвищої освіти, прийняті в межах чинного законодавства, є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу.
 
   4. Рішення колегіального органу управління закладу фахової передвищої освіти, прийняті в межах чинного законодавства, є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу.
 
550. Рішення колегіального органу управління закладу фахової передвищої освіти вводяться в дію наказами керівника закладу фахової передвищої освіти.
 
   Рішення колегіального органу управління закладу фахової передвищої освіти вводяться в дію наказами керівника закладу фахової передвищої освіти.
 
551. 5. У закладі фахової передвищої освіти можуть бути утворені колегіальні органи управління відокремлених структурних підрозділів, відділень, повноваження яких визначаються колегіальним органом управління закладу фахової передвищої освіти відповідно до установчих документів закладу фахової передвищої освіти.
 
   5. У закладі фахової передвищої освіти можуть бути утворені колегіальні органи управління відокремлених структурних підрозділів, відділень, повноваження яких визначаються колегіальним органом управління закладу фахової передвищої освіти відповідно до установчих документів закладу фахової передвищої освіти.
 
552. Стаття 38. Наглядова рада закладу фахової передвищої освіти
 
-122- Литвин В.М.
Статтю 38 викласти у редакції Закону України «Про вищу освіту».
 
Враховано з редакційними коригуваннями  Стаття 38. Наглядова рада закладу фахової передвищої освіти
 
    -123- Марченко О.О.
Норми статті 38 суперечать нормам статті 29 Закону україни «Про освіту». Пропонується статтю 38 викласти в наступній редакції:
«1. Наглядова рада закладу фахової передвищої освіти створюється за рішенням засновника (засновників) для здійснення нагляду за управлінням майном закладу вищої освіти, додержанням мети його створення.
2. Наглядова рада закладу фахової передвищої освіти сприяє розв’язанню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу фахової передвищої освіти з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності закладу фахової передвищої освіти, здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.
3. Члени наглядової ради мають право:
брати участь у роботі вищого колегіального органу громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти з правом дорадчого голосу;
брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти та контролювати її виконання;
сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
аналізувати та оцінювати діяльність закладу фахової передвищої освіти та його керівника;
контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу фахової передвищої освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу фахової передвищої освіти;
вносити засновнику закладу фахової передвищої освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу фахової передвищої освіти з підстав, визначених законом;
здійснювати інші права, визначені установчими документами закладу фахової передвищої освіти.
4. Наглядова рада має право вносити вищому колегіальному органу громадського самоврядування та/або засновнику (засновникам) закладу фахової передвищої освіти подання про відкликання керівника закладу фахової передвищої освіти з підстав, передбачених законодавством, статутом закладу фахової передвищої освіти, контрактом.
5. Порядок формування наглядової ради, строк її повноважень, компетенція і порядок діяльності визначаються статутом закладу фахової передвищої освіти. До складу наглядової ради не можуть входити здобувачі фахової передвищої освіти та працівники закладу фахової передвищої освіти.»
 
Враховано з редакційними коригуваннями   
553. 1. Засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) утворює (утворюють) та затверджує (затверджують) персональний склад наглядової ради в кількості від трьох до п’яти осіб строком до п’яти років.
 
-124- Демчак Р.Є.
Частину першу статті 38 законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Наглядова рада закладу фахової передвищої освіти створюється за рішенням засновника (засновників) для здійснення нагляду за управлінням майном закладу фахової передвищої освіти, додержанням мети його створення.»
 
Враховано з редакційними коригуваннями  1. Засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) створює (створюють) та затверджує (затверджують) персональний склад наглядової ради в кількості від трьох до п’яти осіб строком на п’ять років.
 
554. Членом наглядової ради може бути особа, яка має професійний досвід й авторитет у галузі чи сфері своєї діяльності.
 
-125- Констанкевич І.М.
Абзац другий частини 1 статті 38 виключити.
 
Враховано      
555. Членом наглядової ради не може бути особа, яка:
 
   Членом наглядової ради не може бути особа, яка:
 
556. 1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 
   1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 
557. 2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 
   2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 
558. 3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
 
   3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
 
559. 4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 
   4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 
560. 5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 
   5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 
561. 6) підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України "Про очищення влади".
 
   6) підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України "Про очищення влади".
 
562. До складу наглядової ради не можуть входити працівники закладу фахової передвищої освіти та здобувачі фахової передвищої освіти цього закладу.
 
   До складу наглядової ради не можуть входити працівники закладу фахової передвищої освіти та здобувачі фахової передвищої освіти цього закладу.
 
563. 2. Наглядова рада сприяє розв’язанню перспективних завдань розвитку закладів фахової передвищої освіти, залученню фінансових ресурсів для забезпечення їх діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладів фахової передвищої освіти між собою, з державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськістю та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності закладів фахової передвищої освіти в її юрисдикції тощо.
 
-126- Демчак Р.Є.
Частину другу статті 38 законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Наглядова рада закладу фахової передвищої освіти сприяє розв’язанню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу фахової передвищої освіти з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності закладу фахової передвищої освіти, здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.»
 
Враховано з редакційними коригуваннями  2. Наглядова рада закладу фахової передвищої освіти сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу фахової передвищої освіти з державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності закладу фахової передвищої освіти.
 
564. 3. Наглядова рада має повноваження щодо:
 
-127- Демчак Р.Є.
Частину третю статті 38 законопроекту викласти у такій редакції:
«3. Члени наглядової ради мають право:
брати участь у роботі вищого колегіального органу громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти з правом дорадчого голосу;
брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти та контролювати її виконання;
сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
аналізувати та оцінювати діяльність закладу фахової передвищої освіти та його керівника;
контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу фахової передвищої освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу фахової передвищої освіти;
вносити засновнику закладу фахової передвищої освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу фахової передвищої освіти з підстав, визначених законом;
здійснювати інші права, визначені установчими документами закладу фахової передвищої освіти».
 
Враховано частково   3. Наглядова рада має право:
 
565. 1) затвердження стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти;
 
-128- Констанкевич І.М.
Пункт 1 частини 3 статті 38 викласти в такій редакції:
«сприяти залученню додаткових джерел фінансування;»
 
Враховано   сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
 
566. 2) контролю за дотриманням установчих документів закладу фахової передвищої освіти;
 
-129- Констанкевич І.М.
Пункт 1 частини 3 статті 38 викласти в такій редакції:
«брати участь у роботі колегіальних органів закладу фахової передвищої освіти з правом дорадчого голосу;»
 
Враховано   брати участь у роботі колегіальних органів закладу фахової передвищої освіти з правом дорадчого голосу;
 
567. 3) проведення конкурсного відбору керівника закладу фахової передвищої освіти;
 
-130- Констанкевич І.М.
Пункт 1 частини 3 статті 38 викласти в такій редакції:
«брати участь у визначенні та затверджувати стратегію розвитку закладу фахової передвищої освіти;»
 
Враховано   брати участь у визначенні та затверджувати стратегію розвитку закладу фахової передвищої освіти;
 
568. 4) нагляду за економічною діяльністю закладу фахової передвищої освіти (крім закладів фахової передвищої освіти в статусі бюджетної установи);
 
-131- Констанкевич І.М.
Пункт 1 частини 3 статті 38 викласти в такій редакції:
«контролювати дотримання установчих документів закладу фахової передвищої освіти;»
 
Враховано   контролювати дотримання установчих документів закладу фахової передвищої освіти;
 
569. 5) схвалення фінансових планів закладу фахової передвищої освіти та затвердження річних фінансових звітів закладу фахової передвищої освіти (крім закладів фахової передвищої освіти в статусі бюджетної установи);
 
-132- Констанкевич І.М.
Пункт 1 частини 3 статті 38 викласти в такій редакції:
«проводити конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти;»
 
Враховано   проводити конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти;
 
570. 6) погодження статутів ендавментів, підприємств та установ, в яких заклад фахової передвищої освіти є засновником чи співзасновником (крім закладів фахової передвищої освіти в статусі бюджетної установи);
 
-133- Констанкевич І.М.
Пункт 1 частини 3 статті 38 викласти в такій редакції:
«здійснювати нагляд за економічною діяльністю закладу фахової передвищої освіти (крім закладів фахової передвищої освіти в статусі бюджетної установи);»
 
Враховано   6) здійснювати нагляд за економічною діяльністю закладу фахової передвищої освіти (крім закладів фахової передвищої освіти в статусі бюджетної установи);
 
571. 7) розгляд щорічних звітів керівника закладу фахової передвищої освіти про реалізацію стратегії розвитку закладу;
 
-134- Констанкевич І.М.
Пункт 1 частини 3 статті 38 викласти в такій редакції:
«розглядати та схвалювати фінансові плани закладу фахової передвищої освіти та затверджувати фінансові звіти закладу фахової передвищої освіти (крім закладів фахової передвищої освіти в статусі бюджетної установи);»
 
Враховано   7) розглядати та схвалювати фінансові плани закладу фахової передвищої освіти та затверджувати фінансові звіти закладу фахової передвищої освіти (крім закладів фахової передвищої освіти в статусі бюджетної установи);
 
572. 8) ініціювання проведення позапланового інституційного аудиту діяльності закладу фахової передвищої освіти (не більше одного разу впродовж терміну повноважень наглядової ради);
 
-135- Констанкевич І.М.
Пункт 1 частини 3 статті 38 викласти в такій редакції:
«погоджувати статути ендавментів, підприємств та установ, в яких заклад фахової передвищої освіти є засновником чи співзасновником (крім закладів фахової передвищої освіти в статусі бюджетної установи);»
 
Враховано   8) погоджувати статути ендавментів, підприємств та установ, в яких заклад фахової передвищої освіти є засновником чи співзасновником (крім закладів фахової передвищої освіти в статусі бюджетної установи);
 
573. 9) відстеження та врегулювання потенційного конфлікту інтересів в діяльності керівника закладу фахової передвищої освіти;
 
-136- Констанкевич І.М.
Пункт 1 частини 3 статті 38 викласти в такій редакції:
«розглядати щорічні звіти керівника закладу фахової передвищої освіти про реалізацію стратегії розвитку закладу;»
 
Враховано   9) розглядати щорічні звіти керівника закладу фахової передвищої освіти про реалізацію стратегії розвитку закладу;
 
574. 10) внесення подання засновнику щодо дострокового розірвання контракту з керівником закладу фахової передвищої освіти у випадках, передбачених законодавством, установчими документами закладу фахової передвищої освіти або контрактом;
 
-137- Констанкевич І.М.
Пункт 1 частини 3 статті 38 викласти в такій редакції:
«ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту діяльності закладу фахової передвищої освіти (не більше одного разу впродовж терміну повноважень наглядової ради);»
 
Враховано   10) ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту діяльності закладу фахової передвищої освіти (не більше одного разу впродовж терміну повноважень наглядової ради);
 
575. 11) здійснення інших повноважень, визначених законом, установчими документами закладу фахової передвищої освіти та дорученнями засновника.
 
-138- Констанкевич І.М.
Пункт 1 частини 3 статті 38 викласти в такій редакції:
«відстежувати та врегульовувати потенційні конфлікти інтересів в діяльності керівника закладу фахової передвищої освіти;»
 
Враховано   11) відстежувати та врегульовувати потенційні конфлікти інтересів в діяльності керівника закладу фахової передвищої освіти;
12) вносити засновнику закладу фахової передвищої освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу фахової передвищої освіти з підстав, визначених законодавством, установчими документами закладу фахової передвищої освіти або контрактом;
13) здійснювати інші права, визначені законом та установчими документами закладу фахової передвищої освіти.
 
    -139- Констанкевич І.М.
Після пункту 11 додати пункт 12 і 13 такого змісту:
«12) вносити засновнику закладу фахової передвищої освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу фахової передвищої освіти з підстав, визначених законодавством, установчими документами закладу фахової передвищої освіти або контрактом;
13) здійснювати інші права, визначені законом та установчими документами закладу фахової передвищої освіти.»
 
Враховано    
576. 4. Порядок роботи та ухвалення рішень наглядової ради визначається статутом закладу фахової передвищої освіти (статутом закладу вищої освіти, до складу якого входить структурний підрозділ фахової передвищої освіти). Наглядова рада закладу у своїй діяльності керується принципом прозорості і підзвітності. Протоколи, відео-трансляції та/або стенограми засідань наглядової ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) закладу фахової передвищої освіти протягом тижня з дня відповідного засідання.
 
-140- Демчак Р.Є.
Частину четверту статті 38 законопроекту викласти у такій редакції:
«4. Наглядова рада має право вносити вищому колегіальному органу громадського самоврядування та/або засновнику (засновникам) закладу фахової передвищої освіти подання про відкликання керівника закладу фахової передвищої освіти з підстав, передбачених законодавством, статутом закладу фахової передвищої освіти, контрактом.»
 
Враховано редакційно у пункті 12 частини 3 цієї статті  4. Порядок роботи та ухвалення рішень наглядової ради визначається статутом закладу фахової передвищої освіти. Наглядова рада закладу у своїй діяльності керується принципом прозорості і підзвітності. Протоколи, відео-трансляції та/або стенограми засідань наглядової ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) закладу фахової передвищої освіти протягом тижня з дня відповідного засідання.
 
577. 5. Порядок визначення компенсації витрат членів наглядових рад закладів фахової передвищої освіти державної та комунальної форми власності затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   5. Порядок визначення компенсації витрат членів наглядових рад закладів фахової передвищої освіти державної та комунальної форми власності затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
578. 6. Засновник має право достроково припинити повноваження наглядової ради або окремих її членів.
 
   6. Засновник має право достроково припинити повноваження наглядової ради або окремих її членів.
 
579. 7. Рішення наглядової ради в п’ятиденний термін доводяться до відома керівника закладу фахової передвищої освіти та є обов’язковими до розгляду та відповідного реагування.
 
   7. Рішення наглядової ради в письмовій формі в п’ятиденний термін доводяться до відома керівника закладу фахової передвищої освіти та є обов’язковими до розгляду та відповідного реагування.
 
580. 8. Функції наглядової ради структурного підрозділу закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти, виконує наглядова рада закладу вищої освіти (іншої юридичної особи).
 
-141- Демчак Р.Є.
Статтю 38 законопроекту доповнити новими частинами дев’ятою-одинадцятою такого змісту:
«9. Члени наглядової ради закладу фахової передвищої освіти мають право брати участь в роботі колегіальних органів закладу фахової передвищої освіти з правом дорадчого голосу.
10. До складу наглядової ради закладу фахової передвищої освіти не можуть входити здобувачі освіти та працівники цього закладу освіти.
11. Порядок формування наглядової ради, строк її повноважень, компетенції та порядок її діяльності визначається статутом закладу фахової передвищої освіти.»
 
Враховано частково   8. Функції наглядової ради структурного підрозділу закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти, виконуються в порядку, визначеному статутом закладу вищої освіти (іншої юридичної особи).
 
581. Стаття 39. Робочі та дорадчі органи закладу фахової передвищої освіти
 
   Стаття 39. Робочі та дорадчі органи закладу фахової передвищої освіти
 
582. 1. Для вирішення поточних питань діяльності закладу фахової передвищої освіти утворюються робочі органи - дирекція, адміністративна рада, методична рада, приймальна комісія, стипендіальна комісія тощо.
 
   1. Для вирішення поточних питань діяльності закладу фахової передвищої освіти утворюються робочі органи - дирекція, адміністративна рада, методична рада, приймальна комісія, стипендіальна комісія тощо.
 
583. 2. З метою вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та іншої діяльності закладу фахової передвищої освіти керівник закладу фахової передвищої освіти має право утворювати на громадських засадах дорадчі (дорадчо-консультативні) органи (раду роботодавців, раду інвесторів, раду бізнесу, навчально-методичну раду тощо), якщо інше не передбачено установчими документами закладу фахової передвищої освіти.
 
   2. З метою вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та іншої діяльності закладу фахової передвищої освіти керівник закладу фахової передвищої освіти має право утворювати на громадських засадах дорадчі (дорадчо-консультативні) органи (раду роботодавців, раду інвесторів, раду бізнесу, навчально-методичну раду тощо), якщо інше не передбачено установчими документами закладу фахової передвищої освіти.
 
584. 3. Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються керівником закладу фахової передвищої освіти відповідно до установчих документів закладу фахової передвищої освіти.
 
   3. Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються керівником закладу фахової передвищої освіти відповідно до установчих документів закладу фахової передвищої освіти.
 
585. Стаття 40. Органи громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти
 
   Стаття 40. Органи громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти
 
586. 1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти є загальні збори (конференція) трудового колективу, включаючи виборних представників з числа учнів, студентів, курсантів невійськових закладів фахової передвищої освіти, які навчаються у такому закладі.
 
   1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти є загальні збори (конференція) трудового колективу, включаючи виборних представників з числа учнів, студентів, курсантів невійськових закладів фахової передвищої освіти, які навчаються у такому закладі.
 
587. 2. Порядок скликання і прийняття рішень вищого колегіального органу громадського самоврядування визначається установчими документами закладу фахової передвищої освіти. Конференція трудового колективу може проводитись в закладах фахової передвищої освіти, в яких налічується понад 150 педагогічних (науково-педагогічних) працівників за основним місцем роботи.
 
   2. Порядок скликання і прийняття рішень вищого колегіального органу громадського самоврядування визначається установчими документами закладу фахової передвищої освіти. Конференція трудового колективу може проводитись в закладах фахової передвищої освіти, в яких налічується понад 150 педагогічних (науково-педагогічних) працівників за основним місцем роботи.
 
588. 3. У вищому колегіальному органі громадського самоврядування повинні бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу закладу фахової передвищої освіти. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) колегіального органу повинні становити педагогічні (науково-педагогічні) працівники закладу фахової передвищої освіти, які працюють у цьому закладі за основним місцем роботи, і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів (курсантів невійськового) закладу фахової передвищої освіти, які обираються вищим органом студентського самоврядування.
 
   3. У вищому колегіальному органі громадського самоврядування повинні бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу закладу фахової передвищої освіти. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) колегіального органу повинні становити педагогічні (науково-педагогічні) працівники закладу фахової передвищої освіти, які працюють у цьому закладі за основним місцем роботи, і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів (курсантів невійськового) закладу фахової передвищої освіти, які обираються вищим органом студентського самоврядування.
 
589. 4. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування скликається не рідше одного разу на рік.
 
   4. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування скликається не рідше одного разу на рік.
 
590. 5. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування:
 
   5. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування:
 
591. 1) погоджує за поданням колегіального органу управління закладу фахової передвищої освіти установчий документ закладу фахової передвищої освіти чи зміни (доповнення) до нього;
 
-142- Констанкевич І.М.
У пункті 1 частини 5 статті 40 вилучити слова «чи зміни (доповнення) до нього»
 
Враховано   1) погоджує за поданням колегіального органу управління закладу фахової передвищої освіти установчий документ закладу фахової передвищої освіти;
 
592. 2) заслуховує щорічний звіт керівника закладу фахової передвищої освіти та оцінює його діяльність;
 
   2) заслуховує щорічний звіт керівника закладу фахової передвищої освіти та оцінює його діяльність;
 
593. 3) обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;
 
   3) обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;
 
594. 4) розглядає за обґрунтованим поданням колегіального органу управління закладу фахової передвищої освіти питання про дострокове припинення повноважень керівника закладу фахової передвищої освіти і надає відповідне подання засновнику або уповноваженому ним органу;
 
   4) розглядає за обґрунтованим поданням колегіального органу управління закладу фахової передвищої освіти питання про дострокове припинення повноважень керівника закладу фахової передвищої освіти і надає відповідне подання засновнику або уповноваженому ним органу;
 
595. 5) затверджує правила внутрішнього розпорядку закладу фахової передвищої освіти і колективний договір;
 
   5) затверджує правила внутрішнього розпорядку закладу фахової передвищої освіти і колективний договір;
 
596. 6) приймає рішення з інших питань діяльності закладу фахової передвищої освіти відповідно до законодавства та установчих документів.
 
   6) приймає рішення з інших питань діяльності закладу фахової передвищої освіти відповідно до законодавства та установчих документів.
 
597. 6. Органи громадського самоврядування можуть створюватись у структурних підрозділах, філіях, відділеннях закладу фахової передвищої освіти. Положення про органи громадського самоврядування таких підрозділів затверджується колегіальним органом управління закладу фахової передвищої освіти.
 
   6. Органи громадського самоврядування можуть створюватись у структурних підрозділах, філіях, відділеннях закладу фахової передвищої освіти. Положення про органи громадського самоврядування таких підрозділів затверджується колегіальним органом управління закладу фахової передвищої освіти.
 
598. Стаття 41. Студентське самоврядування
 
   Стаття 41. Студентське самоврядування
 
599. 1. У закладах фахової передвищої освіти та їх структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти. Студентське самоврядування - це право і можливість студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти вирішувати питання навчання і побуту, захисту їх прав та інтересів, а також брати участь в управлінні закладом фахової передвищої освіти.
 
   1. У закладах фахової передвищої освіти та їх структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти. Студентське самоврядування - це право і можливість студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти вирішувати питання навчання і побуту, захисту їх прав та інтересів, а також брати участь в управлінні закладом фахової передвищої освіти.
 
600. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти певного закладу фахової передвищої освіти, у тому числі неповнолітніх. Усі студенти (курсанти невійськового закладу), які у ньому навчаються, мають рівні права щодо участі у роботі студентського самоврядування, можуть обиратися та бути обраними до його органів.
 
   Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти певного закладу фахової передвищої освіти, у тому числі неповнолітніх. Усі студенти (курсанти невійськового закладу), які у ньому навчаються, мають рівні права щодо участі у роботі студентського самоврядування, можуть обиратися та бути обраними до його органів.
 
601. Студентське самоврядування здійснюється студентами (курсантами невійськових) закладів фахової передвищої освіти безпосередньо, а також через органи студентського самоврядування, що обираються у порядку, визначеному цим Законом.
 
   Студентське самоврядування здійснюється студентами (курсантами невійськових) закладів фахової передвищої освіти безпосередньо, а також через органи студентського самоврядування, що обираються у порядку, визначеному цим Законом.
 
602. 2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, установчими документами закладу фахової передвищої освіти та положенням про студентське самоврядування закладу фахової передвищої освіти.
 
   2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, установчими документами закладу фахової передвищої освіти та положенням про студентське самоврядування закладу фахової передвищої освіти.
 
603. Положення про студентське самоврядування закладу фахової передвищої освіти має встановлювати:
 
   Положення про студентське самоврядування закладу фахової передвищої освіти має встановлювати:
 
604. 1) структуру органів студентського самоврядування, порядок і періодичність їх обрання та звітування, розподіл повноважень та порядок здійснення ними своєї діяльності;
 
   1) структуру органів студентського самоврядування, порядок і періодичність їх обрання та звітування, розподіл повноважень та порядок здійснення ними своєї діяльності;
 
605. 2) повноваження органів студентського самоврядування, у тому числі порядок погодження рішень, визначених цим Законом;
 
   2) повноваження органів студентського самоврядування, у тому числі порядок погодження рішень, визначених цим Законом;
 
606. 3) порядок припинення повноважень студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти, обраних до органів студентського самоврядування, в тому числі ініціювання та проведення голосування щодо їх відкликання;
 
   3) порядок припинення повноважень студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти, обраних до органів студентського самоврядування, в тому числі ініціювання та проведення голосування щодо їх відкликання;
 
607. 4) порядок здійснення студентського самоврядування у структурних підрозділах закладу фахової передвищої освіти;
 
   4) порядок здійснення студентського самоврядування у структурних підрозділах закладу фахової передвищої освіти;
 
608. 5) порядок проведення виборів представників студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти до органів студентського самоврядування;
 
   5) порядок проведення виборів представників студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти до органів студентського самоврядування;
 
609. 6) засади створення та функціонування студентського (курсантського) дослідницького товариства.
 
   6) засади створення та функціонування студентського (курсантського) дослідницького товариства.
 
610. 3. Органи студентського самоврядування діють на принципах:
 
   3. Органи студентського самоврядування діють на принципах:
 
611. 1) добровільності, колегіальності, відкритості;
 
   1) добровільності, колегіальності, відкритості;
 
612. 2) виборності та звітності;
 
   2) виборності та звітності;
 
613. 3) рівності права студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти на участь у студентському самоврядуванні;
 
   3) рівності права студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти на участь у студентському самоврядуванні;
 
614. 4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій;
 
   4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій;
 
615. 5) академічної доброчесності.
 
   5) академічної доброчесності.
 
616. 4. Студентське самоврядування здійснюється на рівні закладу фахової передвищої освіти, гуртожитків, структурних підрозділів, інших структурних підрозділів закладів фахової передвищої освіти.
 
   4. Студентське самоврядування здійснюється на рівні закладу фахової передвищої освіти, гуртожитків, структурних підрозділів, інших структурних підрозділів закладів фахової передвищої освіти.
 
617. Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (парламент, сенат, старостат, студентську дирекцію, студентські деканати, студентські ради тощо).
 
   Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (парламент, сенат, старостат, студентську дирекцію, студентські деканати, студентські ради тощо).
 
618. На рівні закладу фахової передвищої освіти також діє контрольно-ревізійний орган студентського самоврядування - контрольно-ревізійна комісія. До складу контрольно-ревізійної комісії не можуть входити керівники та члени виконавчих органів студентського самоврядування, студентських виборчих комісій.
 
   На рівні закладу фахової передвищої освіти також діє контрольно-ревізійний орган студентського самоврядування - контрольно-ревізійна комісія. До складу контрольно-ревізійної комісії не можуть входити керівники та члени виконавчих органів студентського самоврядування, студентських виборчих комісій.
 
619. Делегати на конференцію студентів (курсантів невійськових закладів) фахової передвищої освіти обираються студентами (курсантами невійськових закладів) фахової передвищої освіти шляхом прямого таємного голосування на строк, визначений положенням про студентське самоврядування, що не може бути більшим за один календарний рік.
 
   Делегати на конференцію студентів (курсантів невійськових закладів) фахової передвищої освіти обираються студентами (курсантами невійськових закладів) фахової передвищої освіти шляхом прямого таємного голосування на строк, визначений положенням про студентське самоврядування, що не може бути більшим за один календарний рік.
 
620. Керівники органів студентського самоврядування та їх заступники не можуть перебувати на посаді більш як два строки.
 
   Керівники органів студентського самоврядування та їх заступники не можуть перебувати на посаді більш як два строки.
 
621. З припиненням особою навчання у закладі фахової передвищої освіти припиняється її участь в органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому положенням про студентське самоврядування закладу фахової передвищої освіти.
 
   З припиненням особою навчання у закладі фахової передвищої освіти припиняється її участь в органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому положенням про студентське самоврядування закладу фахової передвищої освіти.
 
622. 5. Органи студентського самоврядування:
 
   5. Органи студентського самоврядування:
 
623. 1) беруть участь в управлінні закладом фахової передвищої освіти у порядку, встановленому цим Законом та установчими документами закладу фахової передвищої освіти;
 
   1) беруть участь в управлінні закладом фахової передвищої освіти у порядку, встановленому цим Законом та установчими документами закладу фахової передвищої освіти;
 
624. 2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
 
   2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
 
625. 3) проводять організаційні, просвітницькі, дослідницькі, спортивні, оздоровчі, культурно-мистецькі та інші заходи;
 
   3) проводять організаційні, просвітницькі, дослідницькі, спортивні, оздоровчі, культурно-мистецькі та інші заходи;
 
626. 4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості фахової передвищої освіти;
 
   4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості фахової передвищої освіти;
 
627. 5) захищають права та інтереси здобувачів фахової передвищої освіти;
 
   5) захищають права та інтереси здобувачів фахової передвищої освіти;
 
628. 6) делегують своїх представників до робочих та дорадчо-консультативних органів;
 
   6) делегують своїх представників до робочих та дорадчо-консультативних органів;
 
629. 7) ухвалюють акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
 
   7) ухвалюють акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
 
630. 8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання здобувачів у гуртожитках та організації харчування;
 
   8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання здобувачів у гуртожитках та організації харчування;
 
631. 9) розпоряджаються коштами органу студентського самоврядування та наданим їм майном відповідно до законодавства; при формуванні кошторису (фінансового плану) закладу фахової передвищої освіти надають обов’язкові до розгляду пропозиції щодо розвитку його матеріальної бази, у тому числі з питань, що стосуються навчання, побуту та відпочинку студентів;
 
   9) розпоряджаються коштами органу студентського самоврядування та наданим їм майном відповідно до законодавства; при формуванні кошторису (фінансового плану) закладу фахової передвищої освіти надають обов’язкові до розгляду пропозиції щодо розвитку його матеріальної бази, у тому числі з питань, що стосуються навчання, побуту та відпочинку студентів;
 
632. 10) вносять пропозиції щодо змісту освітньо-професійних програм;
 
   10) вносять пропозиції щодо змісту освітньо-професійних програм;
 
633. 11) мають право оголошувати акції протесту;
 
   11) мають право оголошувати акції протесту;
 
634. 12) мають право об’єднуватися у регіональні та всеукраїнські організації, діяльність яких не має політичного або релігійного спрямування;
 
   12) мають право об’єднуватися у регіональні та всеукраїнські організації, діяльність яких не має політичного або релігійного спрямування;
 
635. 13) виконують інші функції, передбачені цим Законом та положенням про студентське самоврядування закладу фахової передвищої освіти.
 
   13) виконують інші функції, передбачені цим Законом та положенням про студентське самоврядування закладу фахової передвищої освіти.
 
636. 6. За погодженням з відповідним органом студентського самоврядування фахової передвищої освіти приймаються рішення про:
 
   6. За погодженням з відповідним органом студентського самоврядування фахової передвищої освіти приймаються рішення про:
 
637. 1) відрахування студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти та їх поновлення на навчання (крім випадків передбачених пунктами 1-3, 7 частини першої статті 44 цього Закону);
 
   1) відрахування студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти та їх поновлення на навчання (крім випадків передбачених пунктами 1-3, 7 частини першої статті 44 цього Закону);
 
638. 2) переведення осіб, які навчаються у закладі фахової передвищої освіти з одного джерела фінансування на інший;
 
   2) переведення осіб, які навчаються у закладі фахової передвищої освіти з одного джерела фінансування на інший;
 
639. 3) поселення осіб, які навчаються у закладі фахової передвищої освіти, до гуртожитку і виселення їх із гуртожитку;
 
   3) поселення осіб, які навчаються у закладі фахової передвищої освіти, до гуртожитку і виселення їх із гуртожитку;
 
640. 4) діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у закладі фахової передвищої освіти.
 
-143- Кремінь Т.Д.
До частини 6 статті 41 пропоную додати пункт:
«5) затвердження положення про організацію освітнього процесу.»
 
Враховано   4) діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у закладі фахової передвищої освіти;
5) затвердження положення про організацію освітнього процесу.
 
641. Рішення з питань, передбачених цією частиною, може бути ухвалене без погодження, якщо протягом одного місяця після надходження відповідного подання орган студентського самоврядування не висловив своєї позиції.
 
   Рішення з питань, передбачених цією частиною, може бути ухвалене без погодження, якщо протягом одного місяця після надходження відповідного подання орган студентського самоврядування не висловив своєї позиції.
 
642. 7. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів (курсантів невійськового) закладу фахової передвищої освіти, які:
 
   7. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів (курсантів невійськового) закладу фахової передвищої освіти, які:
 
643. 1) затверджують положення про студентське самоврядування закладу фахової передвищої освіти;
 
   1) затверджують положення про студентське самоврядування закладу фахової передвищої освіти;
 
644. 2) обирають керівника та членів виконавчого органу студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;
 
   2) обирають керівника та членів виконавчого органу студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;
 
645. 3) затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;
 
   3) затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;
 
646. 4) затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його виконання;
 
   4) затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його виконання;
 
647. 5) обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів (курсантів) для здійснення поточного контролю за діяльністю, станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування;
 
   5) обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів (курсантів) для здійснення поточного контролю за діяльністю, станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування;
 
648. 6) формують студентські виборчі комісії з числа студентів (курсантів невійськових) закладів для організації та проведення виборів до органів студентського самоврядування;
 
   6) формують студентські виборчі комісії з числа студентів (курсантів невійськових) закладів для організації та проведення виборів до органів студентського самоврядування;
 
649. 7) обирають представників студентів (курсантів невійськових) закладів до вищого колегіального органу громадського самоврядування та колегіального органу управління закладу фахової передвищої освіти;
 
   7) обирають представників студентів (курсантів невійськових) закладів до вищого колегіального органу громадського самоврядування та колегіального органу управління закладу фахової передвищої освіти;
 
650. 8) заслуховують звіти виконавчого, робочих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;
 
   8) заслуховують звіти виконавчого, робочих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;
 
651. 9) здійснюють інші повноваження, передбачені цим Законом та положенням про студентське самоврядування закладу фахової передвищої освіти.
 
   9) здійснюють інші повноваження, передбачені цим Законом та положенням про студентське самоврядування закладу фахової передвищої освіти.
 
652. 8. Адміністрація закладу фахової передвищої освіти не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування, крім питань, пов’язаних з безпекою учасників освітнього процесу, а також використанням бюджетних коштів та майна закладу фахової передвищої освіти.
 
   8. Адміністрація закладу фахової передвищої освіти не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування, крім питань, пов’язаних з безпекою учасників освітнього процесу, а також використанням бюджетних коштів та майна закладу фахової передвищої освіти.
 
653. Рішення органів студентського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції та доведені до адміністрації, не потребують затвердження, схвалення чи введення в дію керівником, іншими органами управління закладу фахової передвищої освіти.
 
   Рішення органів студентського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції та доведені до адміністрації, не потребують затвердження, схвалення чи введення в дію керівником, іншими органами управління закладу фахової передвищої освіти.
 
654. 9. Керівник закладу фахової передвищої освіти забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.
 
   9. Керівник закладу фахової передвищої освіти забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.
 
655. 10. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.
 
   10. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.
 
656. Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.
 
-144- Демчак Р.Є.
Доповнити статтю 41 законопроекту новою частиною десятою такого змісту:
«10. Фінансовою основою студентського самоврядування є:
1) кошти, визначені колегіальним органом управління закладу фахової передвищої освіти в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих закладом фахової передвищої освіти від основної діяльності;
2) членські внески студентів (курсантів), розмір яких може встановлюватися вищим органом студентського самоврядування закладу фахової передвищої освіти. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом.»
 
Відхилено У зв’язку з тим, що переважна більшість студентів закладів фаховї передвищої освіти є неповнолітніми особами. Фінансування заходів студентського самоврядування здійснюється керівником закладу в межах кошторису.  Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.
 
657. Стаття 42 Конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти
 
   Стаття 42 Конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти
 
658. 1. Керівник закладу фахової передвищої освіти призначається на посаду на умовах контракту за результатами проведеного конкурсного відбору та звільняється з посади рішенням засновника (засновників) закладу або уповноваженого ним (ними) органу (особи) з підстав, визначених законодавством про працю, порушення установчих документів закладу та умов контракту.
 
   1. Керівник закладу фахової передвищої освіти призначається на посаду на умовах контракту за результатами проведеного конкурсного відбору та звільняється з посади рішенням засновника (засновників) закладу або уповноваженого ним (ними) органу (особи) з підстав, визначених законодавством про працю, порушення установчих документів закладу та умов контракту.
 
659. 2. Керівник закладу фахової передвищої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору, який проводить наглядова рада, строком на п’ять років.
 
   2. Керівник закладу фахової передвищої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору, який проводить наглядова рада, строком на п’ять років.
 
660. 3. Кандидат на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти повинен мати ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) вільно володіти державною мовою і мати стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менш як п’ять років. До зазначеного стажу може бути зараховано до трьох років стажу роботи на керівних посадах.
 
   3. Кандидат на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти повинен мати ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) вільно володіти державною мовою і мати стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менш як п’ять років. До зазначеного стажу може бути зараховано до трьох років стажу роботи на керівних посадах.
 
661. Для кандидата на посаду керівника закладу фахової передвищої мистецької освіти до зазначеного стажу зараховується стаж професійної діяльності за мистецьким фахом.
 
   Для кандидата на посаду керівника закладу фахової передвищої мистецької освіти до зазначеного стажу зараховується стаж професійної діяльності за мистецьким фахом.
 
662. Кандидат на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти державної чи комунальної форми власності має бути громадянином України.
 
   Кандидат на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти державної чи комунальної форми власності має бути громадянином України.
 
663. Одна і та сама особа не може бути керівником відповідного закладу фахової передвищої освіти більше ніж два строки.
 
-145- Люшняк М.В.
Абзац виключити.
 
Відхилено Змінюваність менеджемнту є необхідною умовою ефективного розвитку закладу освіти.  Одна і та сама особа не може бути керівником відповідного закладу фахової передвищої освіти більше ніж два строки.
 
664. 4. Не може бути допущена до участі у конкурсі та призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти особа, яка:
 
   4. Не може бути допущена до участі у конкурсі та призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти особа, яка:
 
665. 1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 
   1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 
666. 2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 
   2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 
667. 3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
 
   3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
 
668. 4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного, або пов’язаного з корупцією правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 
   4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного, або пов’язаного з корупцією правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 
669. 5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне, або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 
   5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне, або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 
670. 6) яка не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоди на її проведення.
 
   6) яка не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоди на її проведення.
 
671. Не може бути допущена до участі у конкурсі особа, яка є членом наглядової ради закладу фахової передвищої освіти або наглядової ради закладу вищої освіти, до структури якого входить заклад фахової передвищої освіти.
 
   Не може бути допущена до участі у конкурсі особа, яка є членом наглядової ради закладу фахової передвищої освіти або наглядової ради закладу вищої освіти, до структури якого входить заклад фахової передвищої освіти.
 
672. 5. Засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов’язаний оголосити конкурс на заміщення посади керівника закладу фахової передвищої освіти не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка займає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень керівника закладу фахової передвищої освіти конкурсний відбір оголошується протягом місяця з дня утворення вакансії. У разі оголошення конкурсного відбору таким, що не відбувся, новий конкурсний відбір оголошується протягом місяця, якщо не застосовуються заходи антикризового менеджменту у встановленому цієї статтею порядку.
 
   5. Засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов’язаний оголосити конкурс на заміщення посади керівника закладу фахової передвищої освіти не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка займає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень керівника закладу фахової передвищої освіти конкурсний відбір оголошується протягом місяця з дня утворення вакансії. У разі оголошення конкурсного відбору таким, що не відбувся, новий конкурсний відбір оголошується протягом місяця, якщо не застосовуються заходи антикризового менеджменту у встановленому цієї статтею порядку.
 
673. 6. Засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти приймає (приймають) документи претендентів на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти і протягом 10 днів з дня завершення терміну подання відповідних пропозицій вносить (вносять) кандидатури претендентів, які відповідають вимогам цього Закону, до закладу фахової передвищої освіти для рейтингового голосування.
 
   6. Засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти приймає (приймають) документи претендентів на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти і протягом 10 днів з дня завершення терміну подання відповідних пропозицій вносить (вносять) кандидатури претендентів, які відповідають вимогам цього Закону, до закладу фахової передвищої освіти для рейтингового голосування.
 
674. Претенденти на участь у конкурсі на заміщення вакантної посади керівника закладу фахової передвищої освіти одночасно з поданням документів для участі в конкурсі на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти подають засновнику (засновникам) або уповноваженому ними органу (особі) та наглядовій раді свої проекти стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти, які в обов’язковому порядку оприлюднюються на офіційному сайті закладу і підлягають публічному обговоренню перед рейтинговим голосуванням.

   Претенденти на участь у конкурсі на заміщення вакантної посади керівника закладу фахової передвищої освіти одночасно з поданням документів для участі в конкурсі на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти подають засновнику (засновникам) або уповноваженому ними органу (особі) та наглядовій раді свої проекти стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти, які в обов’язковому порядку оприлюднюються на офіційному сайті закладу і підлягають публічному обговоренню перед рейтинговим голосуванням.