Кількість абзаців - 316 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. “Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади”
 
-1- Пузійчук А.В.
Назву проекту Закону викласти у такій редакції: «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування державної служби в Україні».
 
Відхилено   «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади»
 
2.

 
-2- Івченко В.Є.
Назву викласти у такій редакції: «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення проходження державної служби».
 
Відхилено      
3.

 
-3- Столар В.М.
Назву законопроекту викласти у новій редакції:
Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення проходження державної служби».
 
Відхилено      
4.

 
-4- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
Назву проекту Закону викласти у такій редакції: «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання відносин у сфері державної служби».
 
Відхилено      
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
-5- Корнієнко О.С.
Доповнити законопроект таким пунктом:
«І. В частині шостій статті 12 В Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 48, ст. 296 із наступними змінами) слова «категорії посад яких прирівнюються до відповідних категорій посад працівників апарату Кабінету Міністрів України.» виключити.»
У зв’язку з цим пункти І-V вважати пунктами ІІ-VІ.
 
Враховано   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законів України:
1. В частині шостій статті 12 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 48, ст. 296 із наступними змінами) слова «категорії посад яких прирівнюються до відповідних категорій посад працівників апарату Кабінету Міністрів України» виключити.
 
6. І. Внести зміни до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 38, ст. 385 із наступними змінами):
 
-6- Лозинський Р.М.
У всьому тексті законопроекту, де зазначається про кількість осіб, яких вносить на розгляд суб’єкту призначення Комісія з питань вищого корпусу державної служби та про кількість визначених за результатами конкурсу кандидатур на зайняття посад державної служби категорії «А» слова «не більше п’яти осіб» замінити словами «не більше трьох осіб».
 
Відхилено   2. У Законі України «Про центральні органи виконавчої влади» (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 38, ст. 385 із наступними змінами):
1) у частині другій статті 8 після підпункту 12 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«12-1) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерства, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності»;
 
    -7- Корнієнко О.С.
Доповнити підпунктом першим такого змісту:
«1) у частині другій статті 8 після підпункту 12 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«12-1) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерства, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності».
У зв’язку з чим підпункти один-чотири вважати підпунктами два-п’ять.
 
Враховано    
7. 1) у статті 10:
 
-8- Корнієнко О.С.
Підпункт другий викласти в такій редакції:
« 1) у статті 10:
в абзаці першому частини другої слова «за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби» виключити;
частину другу доповнити абзацом такого змісту:
«Державний секретар міністерства звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України або відповідного міністра.»
у пункті 8 частини четвертої після слів «службовців апарату міністерства» доповнити знаком і словами «, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України»;
підпункти 12 і 13 частини четвертої виключити».
 
Враховано   2) у статті 10:
 
8. в абзаці першому частини другої слова «за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби» виключити;
 
-9- Лозинський Р.М.
Вакарчук С.І.
Цабаль В.В.
Рудик К.О.
Бобровська С.А.
Костенко Р.В.
Васильченко Г.І.
Юрчишин Я.Р.
Стефанишина О.А.
Осадчук А.П.
Совсун І.Р.
Железняк Я.І.
Абзац другий пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
«2. Державний секретар міністерства призначається на посаду Кабінетом Міністрів України строком на п’ять років у порядку, визначеному Законом України «Про державну службу» з правом повторного призначення».
 
Відхилено   в абзаці першому частини другої слова «за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби» виключити;
частину другу доповнити абзацом такого змісту:
«Державний секретар міністерства звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України або відповідного міністра»;
 
    -10- Лозинський Р.М.
В частині пропонованих змін до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» у статті 10 абзац перший і другий частини другої викласти в такій редакції:
«2. Державний секретар міністерства призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного міністра (як варіант – Прем’єр-міністра України) строком на п’ять років з правом повторного призначення.
Комісія з питань вищого корпусу державної служби вносить на розгляд міністра (як варіант – Прем’єр-міністра України) пропозиції щодо кандидатур (загальною кількістю не більше трьох осіб) для призначення на посаду державного секретаря за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до законодавства про державну службу».
 
Відхилено    
9. у пункті 8 частини четвертої після слів «службовців апарату міністерства» доповнити знаком і словами «, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у випадках та порядку передбаченому Кабінетом Міністрів України»;
 
-11- Івченко В.Є.
Абзац третій пункту 1 виключити.
 
Відхилено   у пункті 8 частини четвертої після слів «службовців апарату міністерства» доповнити знаком і словами «, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України»;
пункти 12 і 13 частини четвертої виключити;
 
    -12- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
Абзац третій пункту першого розділу першого, яким передбачено укладення та розривання контрактів з державними службовцями про проходження державної служби у випадках та порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, виключити.
 
Відхилено    
10. 2) частину шосту статті 11 після слів «апарату міністерства, крім» доповнити словами «випадків, передбачених статтею 87-1 Закону України «Про державну службу» та»;
 
-13- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
Пункт другий розділу першого, яким передбачено посилання на підстави для припинення державних службовців категорії «А» за ініціативою суб’єкта призначення, передбачених статтею 87-1 Закону України «Про державну службу», виключити.
 
Відхилено   3) частину шосту статті 11 після слів «апарату міністерства, крім» доповнити словами «випадків, передбачених статтею 87-1 Закону України «Про державну службу» та»;
 
11. 3) у статті 19:
 
   4) у статті 19:
 
12. в абзаці першому частини першої слова «за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби», в абзаці першому частини другої слова «не більше двох», в абзаці другому частини другої слова «на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби» та в абзаці третьому частини другої слова і знаки «, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України,» виключити;
в абзаці другому частини першої слово «кандидатури» замінити словами «кандидатур (загальною кількістю не більше п’яти осіб)»;
в абзаці першому частини другої після слів «Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «з-поміж кандидатур (загальною кількістю не більше п’яти осіб) внесених»;
 
-14- Лозинський Р.М.
Вакарчук С.І.
Цабаль В.В.
Рудик К.О.
Бобровська С.А.
Костенко Р.В.
Васильченко Г.І.
Юрчишин Я.Р.
Стефанишина О.А.
Осадчук А.П.
Совсун І.Р.
Железняк Я.І.
Абзац другий пункту 3 розділу І викласти у такій редакції:
«1. Керівник центрального органу виконавчої влади призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України у порядку, визначеному Законом України «Про державну службу».
 
Відхилено   в абзаці першому частини першої слова «за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби», в абзаці першому частини другої слова «не більше двох», в абзаці другому частини другої слова «на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби» та в абзаці третьому частини другої слова і знаки «, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України,» виключити;
в абзаці другому частини першої слово «кандидатури» замінити словами «кандидатур (загальною кількістю не більше п’яти осіб)»;
доповнити абзацом такого змісту:
«Керівник центрального органу виконавчої влади звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України або міністра, який спрямовує та координує діяльність такого органу»;
в абзаці першому частини другої після слів «Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «з-поміж кандидатур (загальною кількістю не більше п’яти осіб) внесених»;
абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
«Заступники керівника центрального органу виконавчої влади звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, міністра, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади, або керівника центрального органу виконавчої влади»;
 
    -15- Корнієнко О.С.
Абзац третій підпункту 4 викласти в такій редакції:
«в абзаці другому частини першої слово «кандидатури» замінити словами «кандидатур (загальною кількістю не більше п’яти осіб)» та доповнити абзацом такого змісту:
«Керівник центрального органу виконавчої влади звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України або міністра, який спрямовує та координує діяльність такого органу.»
 
Враховано    
    -16- Шкрум А.І.
В абзаці четвертому та п’ятому підпункту 3 пункту І слова « (загальною кількістю не більше п’яти осіб)» замінити словами « (загальною кількістю не більше трьох осіб)».
 
Відхилено    
    -17- Лозинський Р.М.
Вакарчук С.І.
Цабаль В.В.
Рудик К.О.
Бобровська С.А.
Костенко Р.В.
Васильченко Г.І.
Юрчишин Я.Р.
Стефанишина О.А.
Осадчук А.П.
Совсун І.Р.
Железняк Я.І.
Абзац другий пункту 3 викласти у такій редакції:
«2. Керівник центрального органу виконавчої влади може мати не більше двох заступників, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України з-поміж кандидатур (загальною кількістю не більше п’яти осіб) внесених на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу або у інший спосіб визначений Законом України «Про державну службу».
 
Відхилено    
    -18- Лозинський Р.М.
В частині пропонованих змін до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» у частині 2 статті 19 передбачити, що заступники керівника центрального органу виконавчої влади призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням міністра, який здійснює спрямування та координацію даного центрального органу виконавчої влади, і який вибирає кандидатуру з представлених Комісією не більше трьох осіб за результатами конкурсу.»
 
Відхилено    
    -19- Корнієнко О.С.
Підпункт четвертий доповнити новим абзацом такого змісту:
«абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
«Заступники керівника центрального органу виконавчої влади звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, міністра, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади, або керівника центрального органу виконавчої влади.
 
Враховано    
13. у пункті 12 частини четвертої після слів « (якщо інше не передбачено законом)» доповнити знаком і словами «, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у випадках та порядку передбаченому Кабінетом Міністрів України»;
 
-20- Івченко В.Є.
Абзац п’ятий пункту 3 виключити.
 
Відхилено   у пункті 12 частини четвертої після слів « (якщо інше не передбачено законом)» доповнити знаком і словами «, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку передбаченому Кабінетом Міністрів України»;
 
    -21- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
Абзац п’ятий пункту третього розділу першого виключити.
 
Відхилено    
    -22- Корнієнко О.С.
В абзаці п’ятому пункту 3 слова «випадках та» виключити.
 
Враховано    
14. 4) у частині п’ятій статті 20 після слів «апарату центрального органу виконавчої влади» доповнити знаком і словами «, крім випадків, передбачених статтею 87-1 Закону України «Про державну службу».
 
-23- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
Пункт четвертий розділу першого виключити.
 
Відхилено   5) у частині п’ятій статті 20 після слів «апарату центрального органу виконавчої влади» доповнити знаком і словами «, крім випадків, передбачених статтею 87-1 Закону України «Про державну службу».
 
15. ІІ. Внести зміни до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014, № 13, ст. 222 із наступними змінами):
 
   3. У Законі України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014, № 13, ст. 222 із наступними змінами):
 
16. 1) у частині сьомій статті 21:
 
-24- Корнієнко О.С.
Підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) у статті 21:
в абзаці другому частини п’ятої слова і знаки «, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України,» виключити;
у частині сьомій:
у пункті 1 слова «за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу» виключити;
в абзаці другому пункту 2 після слів «Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «в порядку та», слова і знак «Кодексом законів про працю України,» виключити».
 
Враховано   1) у статті 21:
в абзаці другому частини п’ятої слова і знаки «, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України,» виключити;
 
17. у пункті 1 слова «за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу» та в абзаці другому пункту 2 слова і знак «Кодексом законів про працю України,» виключити;
 
-25- Лозинський Р.М.
В частині пропонованих змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» у статті 21 абзац другий пункту другого частини сьомої після слів «Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «за поданням відповідного міністра».
 
Відхилено   у частині сьомій:
у пункті 1 слова «за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу» виключити;
в абзаці другому пункту 2 після слів «Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «в порядку та», слова і знак «Кодексом законів про працю України,» виключити»;
 
    -26- Столар В.М.
Абзац 2 пункту 2 частини 7 статті 21 ЗУ «Про Кабінет Міністрів України» викласти у новій редакції:
«Звільнення зазначених осіб здійснюється Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
18. 2) у статті 47:
 
   2) у статті 47:
 
19. частину другу доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-27- Лозинський Р.М.
Вакарчук С.І.
Цабаль В.В.
Рудик К.О.
Бобровська С.А.
Костенко Р.В.
Васильченко Г.І.
Юрчишин Я.Р.
Стефанишина О.А.
Осадчук А.П.
Совсун І.Р.
Железняк Я.І.
Абзаци другий і третій пункту 2 виключити.
 
Відхилено   частину другу доповнити новим абзацом такого змісту:
 
20. «Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері компетенції міністра, який не очолює міністерство, виконуючи функції та повноваження, передбачені Законом України «Про центральні органи виконавчої влади» для міністерства»;
 
-28- Корнієнко О.С.
Абзац третій підпункту 2 викласти у такій редакції:
«Секретаріат Кабінету Міністрів України, забезпечуючи діяльність члена Кабінету Міністрів України, який не очолює міністерство, за його дорученням виконує повноваження, передбачені Законом України «Про центральні органи виконавчої влади» для міністерства».
 
Враховано   «Секретаріат Кабінету Міністрів України, забезпечуючи діяльність члена Кабінету Міністрів України, який не очолює міністерство, за його дорученням виконує повноваження, передбачені Законом України «Про центральні органи виконавчої влади» для міністерства»;
частини третю-п’яту викласти у такій редакції:
«3. Секретаріатом Кабінету Міністрів України керує Державний секретар Кабінету Міністрів України, який призначається на посаду Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу строком на п’ять років з правом повторного призначення.
Державний секретар Кабінету Міністрів України звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України з підстав, передбачених законодавством про державну службу.
 
    -29- Корнієнко О.С.
Абзаци четвертий-шостий підпункту 2 пункту ІІ замінити абзацами такого змісту:
«частини третю-п’яту викласти у такій редакції:
«3. Секретаріатом Кабінету Міністрів України керує Державний секретар Кабінету Міністрів України, який призначається на посаду Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу строком на п’ять років з правом повторного призначення.
Державний секретар Кабінету Міністрів України звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України з підстав, передбачених законодавством про державну службу. 4. Державний секретар Кабінету Міністрів України має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу строком на п’ять років з правом повторного призначення.
Перший заступник та заступники Державного секретаря Кабінету Міністрів України звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України з урахуванням пропозицій Державного секретаря Кабінету Міністрів України з підстав, передбачених законодавством про державну службу. 5. Державні службовці Секретаріату Кабінету Міністрів України призначаються на посаду та звільняються з посади Державним секретарем Кабінету Міністрів України, крім тих, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України, у порядку, визначеному законодавством про державну службу. Інші працівники Секретаріату Кабінету Міністрів України призначаються на посаду та звільняються з посади у порядку, визначеному трудовим законодавством».
 
Враховано    
21. у частині четвертій слова «за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу» та у частині п’ятій знак і слова «, інші працівники» та слова «та трудовим законодавством» виключити;
 
   4. Державний секретар Кабінету Міністрів України має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу строком на п’ять років з правом повторного призначення.
Перший заступник та заступники Державного секретаря Кабінету Міністрів України звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України з урахуванням пропозицій Державного секретаря Кабінету Міністрів України з підстав, передбачених законодавством про державну службу.
 
22. доповнити частину п’яту новим реченням такого змісту:
«Інші працівники Секретаріату Кабінету Міністрів України призначаються на посаду та звільняються з посади у порядку, визначеному трудовим законодавством»;
 
   5. Державні службовці Секретаріату Кабінету Міністрів України призначаються на посаду та звільняються з посади Державним секретарем Кабінету Міністрів України, крім тих, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України, у порядку, визначеному законодавством про державну службу. Інші працівники Секретаріату Кабінету Міністрів України призначаються на посаду та звільняються з посади у порядку, визначеному трудовим законодавством»;
 
23. частину сьому після слів «Секретаріату Кабінету Міністрів України, крім» доповнити словами «випадків, передбачених статтею 87-1 Закону України «Про державну службу» та»;
 
-30- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
Абзац сьомий пункту другого розділу другого виключити.
 
Відхилено   у частині сьомій слова «крім державних службовців, інших» замінити словами «крім випадків, передбачених статтею 87-1 Закону України «Про державну службу», та крім»;
 
    -31- Корнієнко О.С.
Абзац сьомий підпункту другого викласти в такій редакції:
«у частині сьомій слова «крім державних службовців, інших» замінити словами «крім випадків, передбачених статтею 87-1 Закону України «Про державну службу», та крім».
 
Враховано    
24. 3) абзац другий частини третьої статті 50 доповнити новим реченням такого змісту:
 
-32- Корнієнко О.С.
Підпункт 3 викласти у такій редакції:
«частину третю статті 50 викласти в такій редакції: «3. Проекти актів Кабінету Міністрів України вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України Секретаріатом Кабінету Міністрів України, міністерствами, центральними органами виконавчої влади (крім тих, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідного члена Кабінету Міністрів України), державними колегіальними органами, місцевими державними адміністраціями.
Проекти актів Кабінету Міністрів України можуть також вноситися в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України Прем’єр-міністром України, Першим віце-прем’єр-міністром України, віце-прем’єр-міністрами України, а також міністром, який не очолює міністерство. Такі проекти за дорученням відповідних членів Кабінету Міністрів України можуть готуватися Секретаріатом Кабінету Міністрів України, якщо предмет їх правового регулювання не належить до компетенції міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
 
Враховано   3) частину третю статті 50 викласти в такій редакції:
 
25. «Такі проекти актів за дорученням відповідних членів Кабінету Міністрів України можуть готуватися Секретаріатом Кабінету Міністрів України, якщо предмет правового регулювання таких проектів актів не належить до компетенції міністерств та інших центральних органів виконавчої влади».
 
   «3. Проекти актів Кабінету Міністрів України вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України Секретаріатом Кабінету Міністрів України, міністерствами, центральними органами виконавчої влади (крім тих, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідного члена Кабінету Міністрів України), державними колегіальними органами, місцевими державними адміністраціями.
Проекти актів Кабінету Міністрів України можуть також вноситися в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України Прем’єр-міністром України, Першим віце-прем’єр-міністром України, віце-прем’єр-міністрами України, а також міністром, який не очолює міністерство. Такі проекти за дорученням відповідних членів Кабінету Міністрів України можуть готуватися Секретаріатом Кабінету Міністрів України, якщо предмет їх правового регулювання не належить до компетенції міністерств та інших центральних органів виконавчої влади».
 
26. ІІІ. Частину четверту статті 3 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (Відомості Верховної Ради, 2016, № 1, ст. 2 із наступними змінами) доповнити пунктом 11 такого змісту:
 
   4. Частину четверту статті 3 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (Відомості Верховної Ради, 2016, № 1, ст. 2 із наступними змінами) доповнити пунктом 11 такого змісту:
 
27. «11) наявності підстав припинення державної служби, встановлених Законом України «Про державну службу»«.
 
-33- Корнієнко О.С.
Доповнити законопроект таким пунктом:
«ІV. У статтях 4 та 6 Закону України «Про очищення влади» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 44, ст. 2041) слова «власноручно написану» та слова «власноручно написану письмову» виключити».
У зв’язку з цим пункти ІV-VІ вважати пунктами V-VІІ.
 
Враховано   «11) наявності підстав припинення державної служби, встановлених Законом України «Про державну службу».
5. У статтях 4 та 6 Закону України «Про очищення влади» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 44, ст. 2041) слова «власноручно написану» та слова «власноручно написану письмову» виключити.
 
28. ІV. Внести зміни до Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 4, ст. 43 із наступними змінами):
 
-34- Магера С.В.
Розділ ІV проекту виключити.
 
Відхилено   6. У Законі України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 4, ст. 43 із наступними змінами):
1) у частині першій статті 2:
після пункту 5 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
«5-1) професійний розвиток - безперервний, свідомий, цілеспрямований процес особистісного та професійного зростання, що базується на інтеграції знань, умінь і компетентностей»;
пункт 6 викласти у такій редакції:
«6) рівнозначна посада - посада державної служби, що належить до однієї підкатегорії посад державної служби з урахуванням рівнів державних органів»;
 
    -35- Лозинський Р.М.
Вакарчук С.І.
Цабаль В.В.
Рудик К.О.
Бобровська С.А.
Костенко Р.В.
Васильченко Г.І.
Юрчишин Я.Р.
Стефанишина О.А.
Осадчук А.П.
Совсун І.Р.
Железняк Я.І.
Доповнити змінами до статті 2 Закону України «Про державну службу», а саме:
у частині першій статті 2:
після пункту 5 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
«5-1) професійний розвиток - безперервний, свідомий, цілеспрямований процес особистісного та професійного зростання, що базується на інтеграції знань, умінь і компетентностей;»;
пункт 6 викласти у такій редакції:
«6) рівнозначна посада - посада державної служби, що належить до однієї підкатегорії відповідної категорії посад державної служби з урахуванням рівня державного органу;»
 
Враховано частково    
    -36- Корнієнко О.С.
Доповнити підпунктом 1 такого змісту:
«1) пункт 6 частини першої статті 2 викласти в такій редакції:
«6) рівнозначна посада - посада державної служби, що належить до однієї підкатегорії посад державної служби з урахуванням рівнів державних органів»
 
Враховано    
    -37- Жмеренецький О.С.
Пункт ІV доповнити підпунктом 1 такого замісту:
«1) підпункт 6 частини першої статті 2 викласти в такій редакції:
«6) рівнозначна посада – посада державної служби, що належить до однієї підкатегорії відповідної категорії посад державної служби з урахуванням рівня державного органу;».».
У зв’язку із цим підпункти 1 – 53 вважати відповідно підпунктами 2 – 54.
 
Враховано редакційно    
29. 1) у статті 3:
 
   2) у статті 3:
 
30. у пункті 2 частини третьої слова «Главу Адміністрації Президента України та його заступників» замінити словами «керівника постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України та його заступників»;
 
-38- Жмеренецький О.С.
у підпункті 2 абзац другий замінити абзацами такого змісту:
«у частині третій:
у пункті 2 слова «Главу Адміністрації Президента України та його заступників» замінити словами «керівника постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України та його заступників»;
у пункті 4 слова «Голову та членів Національного агентства з питань запобігання корупції,» виключити;».
У зв’язку із цим абзац третій вважати абзацом п’ятим.
 
Враховано частково   у пункті 2 частини третьої слова «Главу Адміністрації Президента України та його заступників» замінити словами «керівника постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України та його заступників»;
 
    -39- Столар В.М.
Зміни підпункту 2 статті 3 ЗУ «Про державну службу», а саме:
«керівника постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України та його заступників,» виключити.
 
Відхилено    
31. абзац другий частини четвертої виключити;
 
   абзац другий частини четвертої виключити;
 
32. 2) частину третю статті 5 викласти в такій редакції:
 
-40- Шкрум А.І.
Білозір Л.М.
Пузійчук А.В.
Корнієнко О.С.
Підпункт 2 пункту ІV виключити.
 
Враховано      
    -41- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
Пункт другий розділу четвертого, яким передбачено в частині третій статті 5 Закону України «Про державну службу» визначити, що «дія норм законодавства про працю не поширюється на державних службовців, окрім випадків прямо передбачених цим Законом», виключити.
 
Враховано    
33. «3. Дія норм законодавства про працю не поширюється на державних службовців, окрім випадків прямо передбачених цим Законом»;
 
-42- Лубінець Д.В.
Рубльов В.В.
Підпункт 2 розділу ІV законопроекту викласти в такій редакції:
«2)частину третю статті 5 викласти в такій редакції:
«3. Дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих цим Законом».
 
Враховано редакційно      
    -43- Івченко В.Є.
Абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:
«3. Дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців, окрім випадків передбачених цим Законом».
 
Враховано редакційно    
    -44- Столар В.М.
Нову редакцію частини 3 статті 5 ЗУ «Про державну службу», а саме:
«3. Дія норм законодавства про працю не поширюється на державних службовців, окрім випадків прямо передбачених цим Законом.» виключити.
 
Відхилено    
34. 3) у статті 6:
 
   3) у статті 6:
 
35. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
36. «1. Посади державної служби в державних органах поділяються на категорії та підкатегорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації та професійних компетентностей державних службовців»;
 
   «1. Посади державної служби в державних органах поділяються на категорії та підкатегорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації та професійних компетентностей державних службовців»;
 
37. після абзацу першого доповнити пункт 1 частини другої двома абзацами такого змісту:
Керівника Апарату Верховної Ради України та його заступників;
керівника апарату (секретаріату) постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України;
У зв’язку з цим абзаци другий-п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим-сьомим;
після абзацу сьомого доповнити пункт 1 частини другої абзацом такого змісту:
«заступників керівників апарату (секретаріату) в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України»;
 
-45- Корнієнко О.С.
Абзаци восьмий, дев’ятий підпункту 3 пункту ІV замінити абзацом такого змісту:
«абзац сьомий пункту 1 частини другої доповнити словами «та їх заступників»;
 
Враховано   після абзацу першого доповнити пункт 1 частини другої двома абзацами такого змісту:
«Керівника Апарату Верховної Ради України та його заступників;
керівника апарату (секретаріату) постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України».
У зв’язку з цим абзаци другий-п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим-сьомим;
абзац сьомий пункту 1 частини другої доповнити словами «та їх заступників»;
 
38. пункт 2 частини другої викласти в такій редакції:
 
   пункт 2 частини другої викласти в такій редакції:
 
39. «2) категорія "Б" – посади:
 
   «2) категорія "Б" – посади:
 
40. керівників та заступників керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення;
 
-46- Корнієнко О.С.
Абзац дванадцятий підпункту 3 пункту ІV викласти в такій редакції:
«керівників та заступників керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення».
 
Враховано   керівників та заступників керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення;
 
41. керівників державної служби у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення;
 
-47- Корнієнко О.С.
Абзац тринадцятий підпункту 3 пункту ІV викласти в такій редакції:
«керівників державної служби у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення».
 
Враховано   керівників державної служби у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення;
 
42. керівників та заступників керівників структурних підрозділів державних органів незалежно від рівня юрисдикції таких державних органів»;
 
   керівників та заступників керівників структурних підрозділів державних органів незалежно від рівня юрисдикції таких державних органів»;
 
43. у пункті 3 частини другої після слів «категорій "А" і "Б"« доповнити знаком і словами «, які не передбачають здійснення керівних функцій»;
 
-48- Корнієнко О.С.
Абзац п’ятнадцятий підпункту 3 пункту ІV виключити.
 
Враховано      
44. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
   доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
45. «4. Визначення підкатегорій посад державної служби та прирівняння посад державної служби проводиться Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби»;
 
   «4. Визначення підкатегорій посад державної служби та прирівняння посад державної служби проводиться Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби»;
 
46. 4) у пункті 4 частини першої статті 7 слово «рангу» замінити словами «умов контракту про проходження державної служби (у разі укладання)»;
 
-49- Корнієнко О.С.
Підпункт 4 пункту ІV викласти в такій редакції:
«4) пункт 4 частини першої статті 7 викласти в такій редакції:
«4) оплату праці залежно від займаної посади, результатів службової діяльності, стажу державної служби, рангу та умов контракту про проходження державної служби (у разі укладання)».
 
Враховано   4) пункт 4 частини першої статті 7 викласти в такій редакції:
«4) оплату праці залежно від займаної посади, результатів службової діяльності, стажу державної служби, рангу та умов контракту про проходження державної служби (у разі укладання)»;
 
    -50- Івченко В.Є.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
Пункт 4 виключити.
 
Відхилено    
47. 5) у статті 8:
 
-51- Івченко В.Є.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
Пункт 5 виключити.
 
Відхилено   5) у статті 8:
 
48. у пункті 7 частини першої після слова «обов’язки» доповнити словами «та умови контракту про проходження державної служби (у разі укладання)»;
 
   у пункті 7 частини першої після слова «обов’язки» доповнити словами «та умови контракту про проходження державної служби (у разі укладання)»;
 
49. в абзаці п’ятнадцятому частини першої після слів «визначені у» доповнити словами і знаком «контракті про проходження державної служби (у разі укладання),»;
 
   в абзаці п’ятнадцятому частини першої після слів «визначені у» доповнити словами і знаком «контракті про проходження державної служби (у разі укладання),»;
 
50. 6) у частині першій статті 9 після слів «яка виконує його обов’язки» доповнити знаком і словами «, чи особі, яка визначена у контракті про проходження державної служби (у разі укладання)»;
 
-52- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
Пункт шостий розділу четвертого виключити.
 
Відхилено   6) у частині першій статті 9 після слів «яка виконує його обов’язки» доповнити знаком і словами «, чи особі, яка визначена у контракті про проходження державної служби (у разі укладання)»;
7) після статті 9 доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття 9-1. Порядок доведення до відома державного службовця інформації або документів
1. Доведення інформації або документів, відповідно до вимог цього Закону, до відома державного службовця здійснюється шляхом її вручення або надсилання поштою, в тому числі з використанням інших засобів телекомунікаційного зв’язку. У разі доведення інформації або документів шляхом використання інших засобів телекомунікаційного зв’язку, такий спосіб фіксується протоколом в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
2. Інформація або документи надсилаються державному службовцеві за адресою місця проживання/перебування або на його адресу електронної пошти чи з використанням інших засобів телекомунікаційного зв’язку за наявними в особовій справі контактними даними.
3. Державний службовець при вступі чи проходженні державної служби зобов’язаний повідомити службу управління персоналом про його засоби електронної пошти чи інші засоби телекомунікаційного зв’язку з ним, з метою їх використання для доведення до відома державного службовця інформації або документів.
4. Інформація або документи, надіслані поштою, в тому числі електронною, чи шляхом передачі з використанням інших засобів зв’язку, вважаються такими, що доведені до відома державного службовця на п’ятий календарний день з моменту їх відправлення»;
 
    -53- Корнієнко О.С.
Качура О.А.
Пункт ІV після підпункту 6 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«7) після статті 9 доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття 9-1. Порядок доведення до відома державного службовця інформації або документів
1. Доведення інформації або документів, відповідно до вимог цього Закону, до відома державного службовця здійснюється шляхом її вручення або надсилання поштою, в тому числі з використанням інших засобів телекомунікаційного зв’язку. У разі доведення інформації або документів шляхом використання інших засобів телекомунікаційного зв’язку, такий спосіб фіксується протоколом в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
2. Інформація або документи надсилаються державному службовцеві за адресою місця проживання/перебування або на його адресу електронної пошти чи з використанням інших засобів телекомунікаційного зв’язку за наявними в особовій справі контактними даними.
3. Державний службовець при вступі чи проходженні державної служби зобов’язаний повідомити службу управління персоналом про його засоби електронної пошти чи інші засоби телекомунікаційного зв’язку з ним, з метою їх використання для доведення до відома державного службовця інформації або документів.
4. Інформація або документи, надіслані поштою, в тому числі електронною, чи шляхом передачі з використанням інших засобів зв’язку, вважаються такими, що доведені до відома державного службовця на п’ятий календарний день з моменту їх відправлення».
 
Враховано    
51. 7) у статті 11:
 
   8) у статті 11:
 
52. частини другу, п’яту-восьму та абзац другий частини третьої виключити;
у частині четвертій слова «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби» замінити словом «суду»;
 
   частини другу, п’яту-восьму та абзац другий частини третьої виключити;
у частині четвертій слова «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби» замінити словом «суду»;
 
53. 8) у статті 13:
 
   9) у статті 13:
 
54. частини другу та пункти 10, 14, 19, 20 частини третьої виключити;
частину третю після пункту 17 доповнити двома пунктами такого змісту:
«17-1) забезпечує та здійснює розвиток, впровадження і технічне супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій у сфері, що належить до його компетенції;
17-2) організовує централізоване проведення оцінювання професійних компетентностей кандидатів під час проходження конкурсу на зайняття посад державної служби у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України»;
 
-54- Лозинський Р.М.
В частині пропонованих змін до Закону України «Про державну службу» пункт 10 і пункт 14 частини другої статті 13 не виключати.
 
Відхилено   частини другу та пункти 9, 10, 14, 19, 20 частини третьої виключити;
частину третю після пункту 17 доповнити трьома пунктами такого змісту:
«17-1) забезпечує та здійснює розвиток, впровадження і технічне супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій у сфері, що належить до його компетенції;
17-2) організовує централізоване проведення оцінювання професійних компетентностей кандидатів під час проходження конкурсу на зайняття посад державної служби у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України;
17-3) здійснює адміністрування Єдиного порталу вакансій державної служби»;
 
    -55- Корнієнко О.С.
Абзац другий підпункту 8 пункту ІV після слів «та пункти» доповнити цифрою і знаком «9,».
 
Відхилено    
    -56- Корнієнко О.С.
В абзаці третьому підпункту 8 пункту ІV слово «двома» замінити словом «трьома».
 
Враховано    
    -57- Корнієнко О.С.
Підпункт 8 пункту ІV доповнити новим абзацом такого змісту:
«17-3) здійснює адміністрування Єдиного порталу вакансій державної служби».
 
Враховано    
55. 9) у статті 14:
 
-58- Корнієнко О.С.
Підпункт 9 пункту ІV викласти у такій редакції:
«9) статтю 14 викласти у такій редакції:
«Стаття 14. Комісія з питань вищого корпусу державної служби
1. Комісія з питань вищого корпусу державної служби (далі - Комісія) є постійно діючим колегіальним органом.
2. До складу Комісії входять:
1) представник Верховної Ради України, визначений комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання державної служби;
2) представник, визначений Президентом України;
3) представник, визначений Кабінетом Міністрів України;
4) керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби (за посадою) або за його дорученням заступник керівника цього органу;
5) фахівець з питань управління персоналом, визначений Кабінетом Міністрів України;
6) два представники – по одному представнику від закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку у сфері публічного управління та адміністрування та від громадських об’єднань обраних відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Кандидати до складу Комісії, крім членів Комісії які входять до її складу за посадою, перед їх призначенням до складу Комісії проходять тестування передбачене Порядком проведення конкурсу для кандидатів на зайняття посад державної служби категорії «А».
У випадку неуспішного складання тестування, такий кандидат не може бути призначений до складу Комісії.
4. Комісія утворюється Кабінетом Міністрів України, який затверджує її персональний склад та умови оплати праці її членів, крім членів Комісії, які входять до її складу за посадою. Пропозиції щодо утворення комісії, затвердження її складу та умов оплати праці її членів вносяться Кабінету Міністрів України центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
Строк повноважень члена Комісії становить чотири роки, крім осіб, зазначених у пунктах 1-3, 5 частини другої цієї статті, строк повноважень яких визначається строком повноважень суб’єкта, представником якого є особа у складі Комісії, та особи, зазначеної у пункті 4, строк повноважень якої визначається строком перебування на посаді.
5. Членом Комісії може бути громадянин України з вищою освітою та досвідом діяльності або фаховими знаннями у сфері державної служби або у сфері управління людськими ресурсами, здатний представляти інтереси суспільства та забезпечувати політично неупереджену і професійну роботу Комісії.
6. Повноваження члена Комісії припиняються достроково у разі:
1) подання особистої заяви про припинення повноважень члена Комісії або звільнення з посади, у зв’язку з перебуванням на якій його призначено членом Комісії;
2) неможливості виконувати обов’язки за станом здоров’я (за наявності медичного висновку);
3) припинення громадянства України або виїзду на постійне місце проживання за межі України;
4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
6) визнання його недієздатним або обмеження його дієздатності судом;
7) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
8) смерті;
9) систематичного (два і більше разів підряд) нез’явлення без поважних причин на засідання Комісії або її комітету.
7. У разі подання членом Комісії заяви про участь у конкурсі на зайняття посади державної служби категорії «А», його повноваження призупиняються з дня подання такої заяви до дня оприлюднення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби».
 
Враховано частково   10) статтю 14 викласти у такій редакції:
«Стаття 14. Комісія з питань вищого корпусу державної служби
1. Комісія з питань вищого корпусу державної служби (далі - Комісія) є постійно діючим колегіальним органом.
2. До складу Комісії входять:
1) представник Верховної Ради України, визначений комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання державної служби;
2) представник, визначений Президентом України;
3) представник, визначений Кабінетом Міністрів України;
4) керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби (за посадою) або за його дорученням заступник керівника цього органу;
5) фахівець з питань управління персоналом, визначений Кабінетом Міністрів України;
6) два представники – по одному представнику від закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку у сфері публічного управління та адміністрування та від громадських об’єднань обраних відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Кандидати до складу Комісії, крім членів Комісії які входять до її складу за посадою, перед їх призначенням до складу Комісії проходять тестування передбачене Порядком проведення конкурсу для кандидатів на зайняття посад державної служби категорії «А».
У випадку неуспішного складання тестування, такий кандидат не може бути призначений до складу Комісії.
4. Комісія утворюється Кабінетом Міністрів України, який затверджує її персональний склад та умови оплати праці її членів, крім членів Комісії, які входять до її складу за посадою. Пропозиції щодо утворення комісії, затвердження її складу та умов оплати праці її членів вносяться Кабінету Міністрів України центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
Строк повноважень члена Комісії становить чотири роки, крім осіб, зазначених у пунктах 1-3, 5 частини другої цієї статті, строк повноважень яких визначається строком повноважень суб’єкта, представником якого є особа у складі Комісії, та особи, зазначеної у пункті 4, строк повноважень якої визначається строком перебування на посаді.
5. Членом Комісії може бути громадянин України з вищою освітою та досвідом діяльності або фаховими знаннями у сфері державної служби або у сфері управління людськими ресурсами, здатний представляти інтереси суспільства та забезпечувати політично неупереджену і професійну роботу Комісії.
6. Повноваження члена Комісії припиняються достроково у разі:
1) подання особистої заяви про припинення повноважень члена Комісії або звільнення з посади, у зв’язку з перебуванням на якій його призначено членом Комісії;
2) неможливості виконувати обов’язки за станом здоров’я (за наявності медичного висновку);
3) припинення громадянства України або виїзду на постійне місце проживання за межі України;
4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;
5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
6) визнання його недієздатним або обмеження його дієздатності судом;
7) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
8) смерті;
9) систематичного (два і більше разів підряд) нез’явлення без поважних причин на засідання Комісії або її комітету.
7. У разі подання членом Комісії заяви про участь у конкурсі на зайняття посади державної служби категорії «А», його повноваження призупиняються з дня подання такої заяви до дня оприлюднення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби»;
 
    -59- Лозинський Р.М.
Вакарчук С.І.
Цабаль В.В.
Рудик К.О.
Бобровська С.А.
Костенко Р.В.
Васильченко Г.І.
Юрчишин Я.Р.
Стефанишина О.А.
Осадчук А.П.
Совсун І.Р.
Железняк Я.І.
Пункт 9 доповнити новим абзацом другим у такій редакції:
«у частині першій статті 14 Закону слова «і працює на громадських засадах» виключити»;
У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати абзацами третім і четвертим.
 
Відхилено    
    -60- Шкрум А.І.
Підпункт 9 пункту ІV після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:
«пункт 1 частини другої викласти у такій редакції:
«два представники від Верховної Ради України – один за поданням коаліції, другий за поданням опозиційних фракцій».
 
Відхилено    
56. у пунктах 1, 3 частини другої знак і слова «, з числа осіб, які займають посади вищого корпусу державної служби», пункт 7 виключити;
пункт 5 викласти в такій редакції:
«5) фахівець з питань управління персоналом, призначений Кабінетом Міністрів України в установленому ним порядку»;
 
-61- Шкрум А.І.
В абзаці другому підпункту 9 пункту ІV слово, цифру і знак «пунктах 1,» замінити словом «пункті».
 
Відхилено      
    -62- Лозинський Р.М.
В частині пропонованих змін до Закону України «Про державну службу» у частині другій статті 14 у пункті першому передбачити, що до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби входять два представники від Верховної Ради України, один з яких призначається за поданням коаліції депутатських фракцій, а другий – за поданням опозиційних фракцій;
 
Відхилено    
    -63- Лозинський Р.М.
В частині пропонованих змін до Закону України «Про державну службу» пункт п’ятий, що передбачає входження до складу Комісії керівника Національного агентства з питань запобігання корупції (за посадою) залишити в редакції «представник Національного агенства з питань запобігання корупції».
 
Відхилено    
    -64- Пузійчук А.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
В абзаці четвертому пункту дев’ятого розділу четвертого слово «фахівець з питань управління персоналом» замінити словом «представник служби управління персоналом».
 
Відхилено    
    -65- Лозинський Р.М.
В частині пропонованих змін до Закону України «Про державну службу» пункт сьомий цієї статті Закону не виключати, а викласти його в такій редакції: «представник від спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні».
 
Відхилено    
57. пункт 8 викласти в такій редакції:
«по одному представнику – від закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» та громадських об’єднань обраних відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України»;
 
-66- Пузійчук А.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
В абзаці шостому пункту дев’ятого розділу четвертого слова «підготовку за спеціальністю» замінити словами «професійну підготовку фахівців за спеціальністю».
 
Відхилено      
    -67- Лозинський Р.М.
В частині пропонованих змін до Закону України «Про державну службу» у пункті восьмому слова «по одному представнику» замінити словами «по два представники».
 
Відхилено    
58. після частини другої доповнити статтю новою частиною такого змісту:
 
-68- Івченко В.Є.
У пункті 9 абзаци сьомий – дев’ятий виключити.
 
Відхилено      
59. «2-1. Кандидати до складу Комісії, крім членів Комісії за посадою, перед їх призначенням до складу Комісії проходять тестування передбачене Порядком проведення конкурсу для кандидатів на заняття посад державної служби категорії «А».
 
      
60. У випадку неуспішного складання тестування, такий кандидат не може бути призначений до складу Комісії»;
 
      
61. у частині третій перше речення абзацу першого після слів «персональний склад» доповнити словами «та умови оплати праці її членів», у другому реченні абзацу першого слова «та затвердження її складу Кабінету Міністрів України вносяться» замінити знаком і словами «, затвердження її складу та умов оплати праці її членів вносяться Кабінету Міністрів України», абзац другий після слів «у складі Комісії» доповнити знаком і словами «, та особи, зазначеної у пункті 4, строк повноважень якої визначається строком перебування на посаді»;
 
-69- Івченко В.Є.
В абзаці десятому пункту 9 слова та розділові знаки «перше речення абзацу першого після слів «персональний склад» доповнити словами «та умови оплати праці її членів», у другому реченні абзацу першого слова «та затвердження її складу Кабінету Міністрів України вносяться» замінити знаком і словами «, затвердження її складу та умов оплати праці її членів вносяться Кабінету Міністрів України» виключити.
 
Відхилено      
62. доповнити статтю частиною шостою такого змісту:
 
      
63. «6. У разі подання членом Комісії заяви про участь у конкурсі на зайняття посади державної служби категорії «А», його повноваження припиняються з дня подання такої заяви до дня оприлюднення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби»;
 
      
64. 10) у статті 15:
 
   11) у статті 15:
 
65. у пункті 2 частини першої слово «вакантних» виключити, а слова «переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на вакантну посаду» замінити словами «кандидатур на такі посади загальною кількістю не більше п’яти осіб»;
 
-70- Шкрум А.І.
В абзаці другому підпункту 10 пункту ІV слово «п’яти» замінити словом «трьох».
 
Відхилено   у пункті 2 частини першої слово «вакантних» виключити, а слова «переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на вакантну посаду» замінити словами «кандидатур на такі посади загальною кількістю не більше п’яти осіб»;
 
66. пункти 3, 4 і 6 частини першої виключити;
 
-71- Лозинський Р.М.
В частині пропонованих змін до Закону України «Про державну службу» у частині першій статті 15 третій, четвертий та п’ятий пункти не виключати.
 
Відхилено   пункти 3, 4 і 6 частини першої виключити;
 
67. 11) у статті 16:
 
   12) у статті 16:
 
68. перше речення частини другої виключити;
 
-72- Івченко В.Є.
Абзац другий пункту 11 виключити.
 
Відхилено   перше речення частини другої виключити;
 
69. в абзаці другому частини третьої слова «двох третин» замінити словом «половини»;
 
-73- Лозинський Р.М.
В частині пропонованих змін до Закону України «Про державну службу» текст абзацу другого частини третьої статті 16 залишити без змін, зберігши вимогу для кворуму Комісії з питань вищого корпусу державної служби у складі не менше двох третин від її загального складу (тобто не менше 8 з 12 членів).
 
Відхилено   в абзаці другому частини третьої слова «двох третин» замінити словом «половини»;
 
70. 12) у статті 17:
 
-74- Івченко В.Є.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
Пункт 12 виключити.
 
Відхилено   13) у статті 17:
у пунктах 1 та 4 частини другої слова «вакантних» та «вакантні» відповідно виключити;
 
    -75- Корнієнко О.С.
Підпункт 12 доповнити абзацом другим такого змісту:
«у пунктах 1 та 4 частини другої слова «вакантних» та «вакантні» відповідно виключити.».
 
Враховано    
71. частину другу після пункту 4 доповнити новим пунктом 4-1 такого змісту:
 
   частину другу після пункту 4 доповнити новим пунктом 4-1 такого змісту:
 
72. «4-1) укладає та розриває контракти про проходження державної служби у порядку передбаченому Кабінетом Міністрів України»;
 
-76- Корнієнко О.С.
Абзац третій підпункту 12 пункту ІV після слів «проходження державної служби» доповнити словами «відповідно до пункту 3 частини другої статті 34 цього Закону».
 
Враховано   «4-1) укладає та розриває контракти про проходження державної служби відповідно до пункту 3 частини другої статті 34 цього Закону у порядку передбаченому Кабінетом Міністрів України»;
 
73. у пункті 8 частини другої після слів «в державному органі» доповнити словами «та умов контрактів про проходження державної служби (у разі укладання)»;
 
-77- Корнієнко О.С.
Доповнити підпункт 12 пункту ІV новими абзацами такого змісту:
«доповнити статтю новою частиною такого змісту:
«3. Керівник державної служби має право делегувати окремі повноваження, визначені частиною другою цієї статті, керівникам самостійних структурних підрозділів апарату та територіальних органів чи відокремлених підрозділів центрального органу виконавчої влади в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   у пункті 8 частини другої після слів «в державному органі» доповнити словами «та умов контрактів про проходження державної служби (у разі укладання)»;
доповнити статтю новою частиною такого змісту:
«3. Керівник державної служби має право делегувати окремі повноваження, визначені частиною другою цієї статті, керівникам самостійних структурних підрозділів апарату та територіальних органів чи відокремлених підрозділів центрального органу виконавчої влади в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України»;
 
74. 13) у частині другій статті 18 після слів «проходження та припинення» доповнити знаком і словами «, укладання та розривання контрактів про проходження державної служби»;
 
-78- Івченко В.Є.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
Пункт 13 виключити.
 
Відхилено   14) у частині другій статті 18 після слів «проходження та припинення» доповнити знаком і словами «, укладання та розривання контрактів про проходження державної служби»;
15) частину третю статті 19 виключити;
 
    -79- Корнієнко О.С.
Пункт ІV доповнити підпунктом 13-1 такого змісту:
«13-1) частину третю статті 19 виключити».
 
Враховано    
75. 14) доповнити статтю 20 частиною п’ятою такого змісту:
 
-80- Корнієнко О.С.
Підпункт 14 пункту ІV викласти у такій редакції:
«14) у статті 20:
пункт 5 частини другої викласти в такій редакції:
«5) для посад категорії "В" - наявність вищої освіти ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за рішенням суб’єкта призначення, вільне володіння державною мовою»;
у частині третій слова «вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, в порядку, затвердженому» замінити словами «рекомендацій, затверджених»;
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, також можуть визначатися суб’єктом призначення у контракті про проходження державної служби (у разі укладання) у порядку передбаченому Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   16) у статті 20:
пункт 5 частини другої викласти в такій редакції:
«5) для посад категорії "В" - наявність вищої освіти ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за рішенням суб’єкта призначення, вільне володіння державною мовою»;
у частині третій слова «вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, в порядку, затвердженому» замінити словами «рекомендацій, затверджених»;
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, також можуть визначатися суб’єктом призначення у контракті про проходження державної служби (у разі укладання) у порядку передбаченому Кабінетом Міністрів України»;
 
    -81- Лозинський Р.М.
Вакарчук С.І.
Цабаль В.В.
Рудик К.О.
Бобровська С.А.
Костенко Р.В.
Васильченко Г.І.
Юрчишин Я.Р.
Стефанишина О.А.
Осадчук А.П.
Совсун І.Р.
Железняк Я.І.
Івченко В.Є.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
Пункт 14 виключити.
 
Відхилено    
    -82- Фролов П.В.
Пункт 14 розділу ІV законопроекту стосовно внесення змін до статті 20 Закону України «Про державну службу» викласти у такій редакції:
«14) у статті 20:
у пункті 1 частини другої після слів «як три роки» доповнити словами «або має другий науковий ступінь (доктора наук) та вчене звання і стаж роботи на посадах науково-педагогічних (наукових) працівників не менше як 7 років»;
доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
«5. Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, також можуть визначатися суб’єктом призначення у контракті про проходження державної служби (у разі укладання) у порядку передбаченому Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -83- Рубльов В.В.
Пункт 14 розділу ІV викласти в такій редакції:
«14) у статті 20 пункт 1 частини 2 викласти в наступній редакції та доповнити частиною п’ятою такого змісту:
2. Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, повинна відповідати таким загальним вимогам:
1) для посад категорії "А" - загальний стаж роботи не менше семи років; досвід роботи на посадах державної служби чи або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері не менш як три роки; вільне володіння державною мовою;
…..
5. Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, також можуть визначатися суб’єктом призначення у контракті про проходження державної служби (у разі укладання) у порядку передбаченому Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -84- Шкрум А.І.
Підпункт 14 пункту ІV викласти у такій редакції:
«14) у статті 20:
частину третю доповнити абзацом такого змісту:
«Суб’єкт призначення може визначати спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», які мають уточнюючий характер та визначають галузі знань і спеціальності, за якими здобуто вищу освіту, рівень вищої освіти, досвід роботи в конкретній сфері, спеціальні знання та вміння»; доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, також можуть визначатися суб’єктом призначення у контракті про проходження державної служби (у разі укладання) у порядку передбаченому Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано редакційно    
76. «5. Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, також можуть визначатися суб’єктом призначення у контракті про проходження державної служби (у разі укладання) у порядку передбаченому Кабінетом Міністрів України»;
 
   «5. Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, також можуть визначатися суб’єктом призначення у контракті про проходження державної служби (у разі укладання) у порядку передбаченому Кабінетом Міністрів України»;
 
77. 15) у назві глави 2 та статті 22 слова «вакантної посади» замінити словом «посад»;
 
-85- Білозір Л.М.
Підпункт 15 пункту ІV виключити.
 
Відхилено   17) у назві глави 2 та статті 22 слова «вакантної посади» замінити словом «посад»;
 
78. 16) у статті 22:
 
   18) у статті 22:
 
79. частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
-86- Корнієнко О.С.
Абзаци другий, третій підпункту 16 замінити абзацами такого змісту:
«частину першу викласти в такій редакції:
«1. З метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, проводиться конкурс на зайняття посади державної служби (далі - конкурс) відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (далі - Порядок проведення конкурсу), що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Конкурс проводиться:
1) на зайняття вакантної посади державної служби;
2) на посаду на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця, за яким зберігається посада державної служби;
3) на посади державної служби, що займають особи, припинення державної служби яких має відбутися відповідно до пункту 7 частини першої статті 83 цього Закону;
4) на посади державної служби категорії «А», що займають особи, у яких спливає строк призначення.
У випадках, передбачених пунктами 3 та 4 цієї частини, конкурс може бути оголошено не раніше ніж за 2 місяці до настання відповідної події.
У разі наявності декількох посад державної служби категорій «Б» і «В» в державному органі з однаковими посадовими обов’язками та вимогами до професійних компетентностей, визначеними в умовах проведення конкурсу, може проводитись один конкурс.
Особливості проведення конкурсу на зайняття посад державної служби відповідно до пункту 3 частини другої статті 34 цього Закону визначаються Кабінетом Міністрів України.»
У зв’язку з цим абзаци чотири-десять вважати абзацами одинадцятим – вісімнадцятим.
 
Враховано частково   частину першу викласти в такій редакції:
«1. З метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, проводиться конкурс на зайняття посади державної служби (далі - конкурс) відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (далі - Порядок проведення конкурсу), що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Конкурс проводиться:
1) на зайняття вакантної посади державної служби;
2) на посаду на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця, за яким зберігається посада державної служби;
3) на посади державної служби, що займають особи, припинення державної служби яких має відбутися відповідно до пункту 7 частини першої статті 83 цього Закону;
4) на посади державної служби категорії «А», що займають особи, у яких спливає строк призначення.
У випадках, передбачених пунктами 3 та 4 цієї частини, конкурс може бути оголошено не раніше ніж за 2 місяці до настання відповідної події.
 
    -87- Шкрум А.І.
Абзаци другий та третій підпункту 16 пункту ІV замінити новими абзацами такого змісту:
«частину першу викласти у такій редакції:
«1. З метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби (далі - конкурс) відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (далі - Порядок проведення конкурсу), що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Конкурс проводиться:
1) на зайняття вакантної посади державної служби;
2) на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця, за яким зберігається посада державної служби;
3) на посади державної служби, що займають особи, припинення державної служби яких має відбутися відповідно до пункту 7 частини першої статті 83 цього Закону;
4) на посади державної служби категорії «А», що займають особи, у яких спливає строк призначення.
У випадках, передбачених пунктами 3 та 4 цієї частини, конкурс може бути оголошено не раніше, ніж за 2 місяці до настання відповідної події.
У разі наявності декількох посад державної служби категорій «Б» і «В» в державному органі з однаковими посадовими обов’язками та вимогами до професійної компетентності, визначеними в умовах проведення конкурсу, може проводитись один конкурс».
 
Враховано редакційно    
80. «У разі наявності декількох посад державної служби категорій «Б» і «В» в державному органі з однаковими посадовими обов’язками та вимогами до професійних компетентностей визначеними в умовах проведення конкурсу може проводитись один конкурс»;
 
   У разі наявності декількох посад державної служби категорій «Б» і «В» в державному органі з однаковими посадовими обов’язками та вимогами до професійних компетентностей, визначеними в умовах проведення конкурсу, може проводитись один конкурс»;
 
81. в абзаці першому частини другої слова «професійної компетентності» замінити словами «професійних компетентностей», а слово «вакантної» виключити;
 
   в абзаці першому частини другої слова «професійної компетентності» замінити словами «професійних компетентностей», а слово «вакантної» виключити;
 
82. у частині третій абзац перший після слова «визначає» доповнити знаком і словом «, зокрема»;
 
-88- Івченко В.Є.
Абзац п’ятий пункту 16 виключити.
 
Відхилено   у частині третій абзац перший після слова «визначає» доповнити знаком і словом «, зокрема»;
 
83. у пункті 1 частини третьої після слова «умови» доповнити словами «та особливості»;
 
-89- Корнієнко О.С.
Абзац шостий пункту 16 пункту ІV виключити.
 
Враховано      
84. у пункті 2 частини третьої слова «вакантну посаду» замінити словом «посади»;
 
-90- Білозір Л.М.
Абзац сьомий підпункту 16 пункту ІV виключити.
 
Відхилено   у пункті 2 частини третьої слова «вакантну посаду» замінити словом «посади»;
у пункті 4 частини третьої слово «документів» замінити словом «інформації»;
 
    -91- Корнієнко О.С.
Підпункт 16 пункту ІV після абзацу сьомого доповнити абзацом такого змісту:
«у пункті 4 частини третьої слово «документів» замінити словом «інформації»;
У зв'язку з цим абзаци п’ятнадцятий - сімнадцятий вважати абзацами шістнадцятим-вісімнадцятим.
 
Враховано    
85. пункт 5 частини третьої викласти в такій редакції:
 
   пункт 5 частини третьої викласти в такій редакції:
 
86. «5) види оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби (тестування, співбесіда, інші види оцінювання) та порядок їх проведення»;
 
-92- Корнієнко О.С.
Абзац дев’ятий підпункту 16 замінити абзацами такого змісту:
«5) етапи оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби та порядок їх проведення»;
у пункті 6 частини третьої слово «вакантних» виключити».
 
Враховано   «5) етапи оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби та порядок їх проведення»;
у пункті 6 частини третьої слово «вакантних» виключити;
 
87. у частині п’ятій слово «здійснюється» замінити словами «за рішенням суб’єкта призначення може здійснюватися»;
 
   у частині п’ятій слово «здійснюється» замінити словами «за рішенням суб’єкта призначення може здійснюватися»;
 
88. 17) у статті 23:
у назві статті слова «вакантну посаду державної служби та оголошення про проведення конкурсу» замінити словами «оголошення конкурсу»;
 
-93- Корнієнко О.С.
Абзац другий підпункту 17 викласти в такій редакції:
«у назві статті слова «вакантну посаду державної служби та оголошення про» виключити».
 
Враховано   19) у статті 23:
у назві статті слова «вакантну посаду державної служби та оголошення про» виключити;
 
89. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
90. «1. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на Єдиному порталі вакансій державної служби адміністрування якого здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, відповідно до цього Закону і Порядку проведення конкурсу, а також на веб-сайті державного органу, у якому оголошено конкурс (за наявності)»;
 
-94- Корнієнко О.С.
Абзац четвертий підпункту 17 викласти в такій редакції:
«1. Оголошення разом з інформацією про проведення конкурсу оприлюднюється на Єдиному порталі вакансій державної служби, відповідно до цього Закону і Порядку проведення конкурсу, а також може оприлюднюватися на веб-сайті державного органу, у якому оголошено конкурс (за наявності) та інших веб-сайтах».
 
Враховано   «1. Оголошення разом з інформацією про проведення конкурсу оприлюднюється на Єдиному порталі вакансій державної служби, відповідно до цього Закону і Порядку проведення конкурсу, а також може оприлюднюватися на веб-сайті державного органу, у якому оголошено конкурс (за наявності) та інших веб-сайтах»;
у частині другій слова «вакантної» та «вакантні» виключити;
 
    -95- Корнієнко О.С.
Підпункт 17 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
«у частині другій слова «вакантної» та «вакантні» виключити».
У зв’язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати абзацами п’ятим - восьмим
 
Враховано    
91. у частині третій в абзаці першому знак і слова «, здійснює перевірку наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та його умови на відповідність вимогам законодавства з питань державної служби і в разі відсутності зауважень» та абзац другий виключити;
 
-96- Корнієнко О.С.
Абзац шостий підпункту 17 викласти в такій редакції:
«частину третю виключити».
 
Враховано   частину третю виключити;
 
92. частину четверту після пункту 6 доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
 
-97- Івченко В.Є.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
Абзаци шостий та сьомий пункту 17 виключити.
 
Відхилено   у частині четвертій:
після пункту 6 доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
 
93. «6-1) істотні умови контракту про проходження державної служби (у разі укладання)»;
 
-98- Корнієнко О.С.
Підпункт 17 доповнити новими абзацами такого змісту:
«пункт 7 частини четвертої викласти в такій редакції:
«7) вичерпний перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання»;
«в частині п’ятій слово «документів» замінити словом «інформації», а цифру «15» замінити цифрою «7».
 
Враховано редакційно   «6-1) істотні умови контракту про проходження державної служби (у разі укладання)»;
пункт 7 викласти в такій редакції:
«7) вичерпний перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання»;
у частині п’ятій слово «документів» замінити словом «інформації», а цифру «15» замінити цифрою «7»;
 
94. 18) частину першу статті 24 викласти в такій редакції:
 
-99- Корнієнко О.С.
Підпункт 18 виключити.
 
Враховано      
95. «1. Вакантні посади державної служби, на які протягом одного року не здійснено призначення (переведення), підлягають скороченню шляхом зменшення граничної чисельності працівників державного органу на відповідну кількість таких вакантних посад державної служби»;
 
      
96. 19) у статті 25:
 
-100- Корнієнко О.С.
Підпункт 19 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:
«у назві статті слово «документи» замінити словом «інформація»;
в абзаці першому частини першої слова «такі документи» замінити словами «таку інформацію»;
пункт 1 частини першої викласти у такій редакції:
«1) реквізити документу, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України»;
пункт 2 частини першої викласти у такій редакції:
«2) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у формі, визначеній Кабінетом Міністрів України»;
у пункті 3 частини першої слово «письмову» виключити;
У зв'язку з цим абзаци другий - дев’ятий вважати абзацами дев’ятим- шістнадцятим.
 
Враховано   20) у статті 25:
у назві статті слово «документи» замінити словом «інформація»;
в абзаці першому частини першої слова «такі документи» замінити словами «таку інформацію»;
пункт 1 частини першої викласти у такій редакції:
«1) реквізити документу, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України»;
пункт 2 частини першої викласти у такій редакції:
«2) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у формі, визначеній Кабінетом Міністрів України»;
у пункті 3 частини першої слово «письмову» виключити;
 
97. пункти 5, 6 і 8 частини першої викласти в такій редакції:
 
-101- Корнієнко О.С.
Абзаци дев’ятий-тринадцятий підпункту 19 пункту ІV викласти в такій редакції:
«пункти 4-8 частини першої викласти в такій редакції:
«4) підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
5) підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
6) відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах згідно з вимогами, передбаченими статтею 20 цього Закону та іншими умовами конкурсу;
7) у разі проведення закритого конкурсу – іншу інформацію для підтвердження відповідності умовам конкурсу;
8) у разі проведення конкурсу на посаду державної служби категорії «А» – підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік.
Якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, незалежно від обставин, вже було подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, то її повторне подання не вимагається».
 
Враховано   пункти 4-8 частини першої викласти в такій редакції:
«4) підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
 
98. «5) копію документу, що підтверджує рівень володіння державною мовою;
 
   5) підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
 
99. 6) копію трудової книжки (у разі наявності);

 
   6) відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах згідно з вимогами, передбаченими статтею 20 цього Закону та іншими умовами конкурсу;
7) у разі проведення закритого конкурсу – іншу інформацію для підтвердження відповідності умовам конкурсу;
 
100. 8) у разі проведення конкурсу на посаду державної служби категорії «А» – декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Кандидатом може бути подана будь-яка декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік відповідно до Закону України "Про запобігання корупції»;
 
-102- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
Абзаци п’ятий і шостий пункту дев’ятнадцятого розділу четвертого викласти у такій редакції:
«8) у разі проведення конкурсу на посаду державної служби категорії «А» – декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції».
 
Відхилено   8) у разі проведення конкурсу на посаду державної служби категорії «А» – підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік.
Якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, незалежно від обставин, вже було подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, то її повторне подання не вимагається»;
абзац десятий частини першої виключити;
частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:
«Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації»;
 
    -103- Корнієнко О.С.
Підпункт 19 доповнити абзацами такого змісту:
«абзац десятий частини першої виключити;
частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:
«Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації».
 
Враховано    
101. у частині другій слово «вакантної» виключити;
 
-104- Білозір Л.М.
Абзац сьомий підпункту 19 пункту ІV виключити.
 
Відхилено   у частині другій слово «вакантної» виключити, а слова «документи, не визначені» замінити словами «інформацію, не визначену»;
частину третю викласти в такій редакції:
«3. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі іншу інформацію, крім тої, що зазначена у частині першій цієї статті, у тому числі інформацію про підтвердження досвіду роботи, про попередні результати тестування тощо»;
абзац другий частини четвертої виключити;
 
    -105- Корнієнко О.С.
Абзац чотирнадцятий підпункту 19 викласти в такій редакцій:
«у частині другій слово «вакантної» виключити, а слова «документи, не визначені» замінити словами «інформацію, не визначену».
 
Враховано    
    -106- Корнієнко О.С.
Підпункт 19 після абзацу чотирнадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:
«частину третю викласти в такій редакції:
«3. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі іншу інформацію, крім тої, що зазначена у частині першій цієї статті, у тому числі інформацію про підтвердження досвіду роботи, про попередні результати тестування тощо».
 
Враховано    
    -107- Корнієнко О.С.
Підпункт 19 пункту ІV доповнити абзацом сімнадцятим такого змісту:
«абзац другий частини четвертої виключити».
 
Враховано    
102. частину п’яту доповнити абзацом третім такого змісту:
 
-108- Корнієнко О.С.
Абзаци восьмий, дев’ятий підпункту 19 пункту ІV замінити абзацами такого змісту:
«частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Копії документів переможця конкурсу, які підтверджують інформацію, зазначену у частині першій цієї статті, у разі призначення його на посаду державної служби додаються до його особової справи.
Перед призначенням на посаду державної служби переможець конкурсу подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, якщо така декларація не подавалася раніше. У разі переведення державного службовця на іншу посаду державної служби декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не подається.»
 
Враховано   частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Копії документів переможця конкурсу, які підтверджують інформацію, зазначену у частині першій цієї статті, у разі призначення його на посаду державної служби додаються до його особової справи.
Перед призначенням на посаду державної служби переможець конкурсу подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, якщо така декларація не подавалася раніше.
 
103. «У разі переведення державного службовця на іншу посаду державної служби декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не подається»;
 
   У разі переведення державного службовця на іншу посаду державної служби декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не подається»;
 
104. 20) статтю 26 виключити;
 
   21) статтю 26 виключити;
 
105. 21) статтю 27 викласти в такій редакції:
 
   22) статтю 27 викласти в такій редакції:
 
106. «Стаття 27. Конкурсна комісія
 
   «Стаття 27. Конкурсна комісія
 
107. 1. Конкурс на зайняття посади державної служби категорії "А" проводить Комісія.
 
-109- Лозинський Р.М.
В частині пропонованих змін до Закону України «Про державну службу» у статті 27 абзац перший викласти у такій редакції: «Конкурсною комісією для проведення конкурсів на зайняття посад державної служби категорії «А» є Комісія.». Далі по тексту законопроекту замість слів «Комісія або конкурсна комісія» використовувати слова «конкурсна комісія».
 
Відхилено   1. Конкурс на зайняття посади державної служби категорії "А" проводить Комісія.
 
108. Конкурс на зайняття посад державної служби категорії «Б» або «В» проводить конкурсна комісія.
 
-110- Корнієнко О.С.
Абзац четвертий підпункту 21 викласти у такій редакції:
«Конкурс на зайняття посад державної служби категорії «Б» або «В» проводить конкурсна комісія, утворена суб’єктом призначення у державному органі».
 
Враховано   Конкурс на зайняття посад державної служби категорії «Б» або «В» проводить конкурсна комісія, утворена суб’єктом призначення у державному органі.
 
    -111- Білозір Л.М.
Абзац четвертий підпункту 21 пункту ІV доповнити словами «у державному органі».
 
Враховано редакційно    
    -112- Шкрум А.І.
Абзац четвертий підпункту 21 пункту ІV доповнити словами і знаком «, утворена суб’єктом призначення у державному органі».
 
Враховано    
    -113- Жмеренецький О.С.
У підпункті 22 пункту ІV абзаци четвертий і п’ятий викласти в такій редакції:
«Конкурс на зайняття посад державної служби категорії «Б» або «В» проводить конкурсна комісія у державному органі, утворена керівником державної служби або суб’єктом призначення відповідно до Порядку проведення конкурсу.
Конкурсна комісія на основі загального рейтингу кандидатів вносить суб’єкту призначення пропозиції щодо переможця (переможців) конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «Б» або «В» для подальшого його (їх) призначення».
 
Враховано частково    
109. Конкурсна комісія на основі загального рейтингу кандидатів вносить суб’єкту призначення пропозиції щодо кандидатур на зайняття посад державної служби категорії «Б» або «В» для вибору переможця (переможців) конкурсу та його (їх) подальшого призначення.
 
-114- Корнієнко О.С.
Абзаци п’ятий, шостий підпункту 21 пункту ІV виключити.
 
Враховано      
110. Наступний (наступні) за переможцем (переможцями) у рейтингу кандидат (кандидати) є другим (другими) за результатами конкурсу кандидатом (кандидатами).
 
      
111. 2. До складу конкурсної комісії можуть залучатися на конкурсній основі представники громадських об’єднань, що діють згідно із Законом України "Про громадські об’єднання", відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
-115- Корнієнко О.С.
В абзаці сьомому підпункту 21 пункту ІV виключити слова «на конкурсній основі» виключити.
 
Враховано   2. До складу конкурсної комісії можуть залучатися представники громадських об’єднань, що діють згідно із Законом України "Про громадські об’єднання", відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
    -116- Фролов П.В.
Абзац сьомий пункту 21 Розділу ІV законопроекту стосовно внесення змін до Закону України «Про державну службу» після слів «у сфері державної служби» доповнити словами «а також представник виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності)».
 
Відхилено    
    -117- Івченко В.Є.
Абзац сьомий пункту 21 доповнити новим реченням такого змісту:
«Конкурсна комісія утворюється керівником державної служби у складі не менші п’яти осіб».
 
Відхилено    
112. 3. За рішенням Комісії або конкурсної комісії, погодженого із суб’єктом призначення, для проведення оцінки відповідності професійних компетентностей кандидата встановленим вимогам до її роботи можуть залучатися державні службовці, у тому числі з інших державних органів, науковці та експерти у відповідній сфері.
 
-118- Жмеренецький О.С.
Корнієнко О.С.
У абзаці восьмому підпункту 22 пункту ІV слова «, погодженого із суб’єктом призначення,» виключити.
 
Враховано   3. За рішенням Комісії або конкурсної комісії для проведення оцінки відповідності професійних компетентностей кандидата встановленим вимогам до її роботи можуть залучатися державні службовці, у тому числі з інших державних органів, науковці та експерти у відповідній сфері.
 
113. 4. Засідання конкурсної комісії є повноважним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.
 
-119- Лозинський Р.М.
В частині пропонованих змін до Закону України «Про державну службу» у статті 27 у абзаці першому частини четвертої слово «половини» замінити словами «дві третини».
 
Відхилено   4. Засідання конкурсної комісії є повноважним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.
 
114. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від присутніх на засіданні.
 
   Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від присутніх на засіданні.
 
115. 5. У випадках передбачених Порядком проведення конкурсу оцінювання професійних компетентностей кандидатів здійснюється установою, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. При цьому Комісія або конкурсна комісія використовує результати оцінювання для складання загального рейтингу кандидатів»;
 
   5. У випадках передбачених Порядком проведення конкурсу оцінювання професійних компетентностей кандидатів здійснюється установою, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. При цьому Комісія або конкурсна комісія використовує результати оцінювання для складання загального рейтингу кандидатів»;
 
116. 22) у статті 28:
 
   23) у статті 28:
 
117. доповнити частиною першою такого змісту:
 
   доповнити частиною першою такого змісту:
 
118. «1. Результатами конкурсу є:
 
-120- Шкрум А.І.
Абзаци третій-п’ятий підпункту 22 пункту ІV замінити одним абзацом такого змісту:
«1. Результатами конкурсу є визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців за результатами рейтингу кандидатів) конкурсу».
 
Враховано частково   «1. Рішенням Комісії або конкурсної комісії визначаються кандидатури на зайняття посад державної служби, які набрали найбільшу загальну кількість балів за результатами складання загального рейтингу кандидатів (не більше п’яти осіб на одну посаду) для вибору суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця конкурсу.
Результатами конкурсу є визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу»;
 
    -121- Корнієнко О.С.
У підпункті 22 абзаци третій-п’ятий замінити абзацами такого змісту:
«1. Рішенням Комісії або конкурсної комісії визначаються кандидатури на зайняття посад державної служби, які набрали найбільшу загальну кількість балів за результатами складання загального рейтингу кандидатів (не більше п’яти осіб на одну посаду) для вибору суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця конкурсу.
Результатами конкурсу є визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу.»
У зв’язку з цим абзаци шостий-чотирнадцятий вважати четвертим-дванадцятим.
 
Враховано    
119. визначені кандидатури на зайняття посад державної служби категорії "А", які набрали найбільшу загальну кількість балів за результатами складення загального рейтингу кандидатів (не більше п’яти);
визначені кандидатури на зайняття посад державної служби категорії «Б» або «В», які набрали найбільшу загальну кількість балів за результатами складення загального рейтингу кандидатів (за наявності)»;
У зв’язку з цим частини першу-сьому вважати відповідно частинами другою-восьмою;
 
-122- Жмеренецький О.С.
У підпункті 23 пункту ІV:
у абзаці четвертому слово «посад» замінити словом «посади»;
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«визначений переможець на зайняття посади державної служби категорії «Б» або «В» та другий за результатами конкурсу кандидат на зайняття посади державної служби категорії «Б» або «В» (за наявності)».
 
Відхилено   У зв’язку з цим частини першу-сьому вважати відповідно частинами другою-восьмою;
у частині другій слово «п’яти» замінити словом «трьох»;
 
    -123- Корнієнко О.С.
Підпункт 22 після абзацу четвертого доповнити абзацом такого змісту:
«у частині другій слово «п’яти» замінити словом «трьох».
 
Враховано    
120. частини третю, шосту і сьому викласти в такій редакції:
 
   частини третю, шосту і сьому викласти в такій редакції:
 
121. «3. Інформація про переможця конкурсу або про відсутність визначених кандидатур (переможця конкурсу) оприлюднюється відповідно до Порядку проведення конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби адміністрування якого здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, а також на веб-сайті державного органу, в якому оголошено конкурс (за наявності).
 
-124- Корнієнко О.С.
Абзац сьомий підпункту 22 викласти у такій редакції:
«3. Інформація про відсутність визначених Комісією або конкурсною комісією кандидатур для розгляду суб’єктом призначення або керівником державної служби з метою визначення переможця конкурсу, а також інформація про переможця конкурсу або про відсутність переможця конкурсу оприлюднюється відповідно до Порядку проведення конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби, а також може оприлюднюватися на веб-сайті державного органу, в якому оголошено конкурс (за наявності)».
 
Враховано   «3. Інформація про відсутність визначених Комісією або конкурсною комісією кандидатур для розгляду суб’єктом призначення або керівником державної служби з метою визначення переможця конкурсу, а також інформація про переможця конкурсу або про відсутність переможця конкурсу оприлюднюється відповідно до Порядку проведення конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби, а також може оприлюднюватися на веб-сайті державного органу, в якому оголошено конкурс (за наявності)»;
 
122. у частині п’ятій слова «надсилає кожному кандидату письмове повідомлення» замінити словами «або Комісія повідомляє кожного кандидата»;
 
-125- Корнієнко О.С.
Абзац дев’ятий підпункту 22 викласти у такій редакції:
«частину п’яту виключити».
 
Враховано   частину п’яту виключити;
 
123. 6. Кандидат, якого не визначено переможцем конкурсу, має право оскаржити рішення Комісії або конкурсної комісії до суду, з підстав порушення умов або порядку проведення конкурсу, які могли істотно вплинути на його результати.
 
   «6. Кандидат, якого не визначено переможцем конкурсу, має право оскаржити рішення Комісії або конкурсної комісії до суду, з підстав порушення умов або порядку проведення конкурсу, які могли істотно вплинути на його результати.
 
124. Оскарження рішення Комісії або конкурсної комісії не може зупиняти призначення переможця конкурсу на відповідну посаду державної служби.
 
-126- Корнієнко О.С.
В абзаці одинадцятому підпункту 22 слова «може зупиняти» замінити словом «зупиняє».
 
Враховано   Оскарження рішення Комісії або конкурсної комісії не зупиняє призначення переможця конкурсу на відповідну посаду державної служби.
 
    -127- Пузійчук А.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
Абзац десятий пункту двадцять другого розділу четвертого виключити.
 
Відхилено    
125. 7. Скарга на рішення Комісії або конкурсної комісії подається не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня оприлюднення результатів конкурсу із зазначенням відомостей про порушення умов або порядку проведення конкурсу, які могли істотно вплинути на його результати.
 
-128- Корнієнко О.С.
В абзаці дванадцятому підпункту 22 цифру «5» замінити цифрою «10».
 
Враховано   7. Скарга на рішення Комісії або конкурсної комісії подається не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня оприлюднення результатів конкурсу із зазначенням відомостей про порушення умов або порядку проведення конкурсу, які могли істотно вплинути на його результати.
 
126. Кандидат, який оскаржує рішення Комісії або конкурсної комісії, зобов’язаний невідкладно повідомити про це відповідного суб’єкта призначення з наданням копії скарги»;
 
   Кандидат, який оскаржує рішення Комісії або конкурсної комісії, зобов’язаний невідкладно повідомити про це відповідного суб’єкта призначення з наданням копії скарги»;
 
127. частину восьму виключити;
 
   частину восьму виключити;
 
128. 23) у статті 29:
 
-129- Корнієнко О.С.
Підпункт 23 викласти у такій редакції:
«23) статтю 29 викласти у такій редакції:
«Стаття 29. Відкладене право суб’єкта призначення на повторне визначення переможця конкурсу на посаду державної служби
1. Суб’єкт призначення за результатами конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби має право на повторне визначення переможця конкурсу серед запропонованих Комісією або конкурсною комісією кандидатів та його призначення на таку посаду якщо вона стане вакантною протягом одного року з дня оприлюднення результатів конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби, а також у разі, якщо переможець конкурсу відмовився від зайняття посади або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки.
Інформація про те, що відповідна посада стала вакантною, повідомляється кандидатам, які були відібрані Комісією або конкурсною комісією згідно з абзацом першим частини першої статті 28 цього Закону, протягом п’яти календарних днів.
2. У разі звільнення з посади протягом року або не призначення з інших причин переможця конкурсу визначеного за результатами проведення одного конкурсу на декілька посад державної служби, відкладене право суб’єкта призначення на повторне визначення переможця конкурсу та його призначення на таку посаду реалізується в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті».
 
Враховано   24) статтю 29 викласти у такій редакції:
«Стаття 29. Відкладене право суб’єкта призначення на повторне визначення переможця конкурсу на посаду державної служби
1. Суб’єкт призначення за результатами конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби має право на повторне визначення переможця конкурсу серед запропонованих Комісією або конкурсною комісією кандидатів та його призначення на таку посаду якщо вона стане вакантною протягом одного року з дня оприлюднення результатів конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби, а також у разі, якщо переможець конкурсу відмовився від зайняття посади або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки.
Інформація про те, що відповідна посада стала вакантною, повідомляється кандидатам, які були відібрані Комісією або конкурсною комісією згідно з абзацом першим частини першої статті 28 цього Закону, протягом п’яти календарних днів.
2. У разі звільнення з посади протягом року або не призначення з інших причин переможця конкурсу визначеного за результатами проведення одного конкурсу на декілька посад державної служби, відкладене право суб’єкта призначення на повторне визначення переможця конкурсу та його призначення на таку посаду реалізується в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті»;
 
129. у назві статті після слів «державної служби» доповнити словами «категорій «Б» і «В»«;
 
-130- Лозинський Р.М.
В частині пропонованих змін до Закону України «Про державну службу» у статті 29 необхідно зберегти відкладене право призначення на посаду без конкурсу і для категорії «А». Для цього заголовок цієї статті необхідно викласти в такій редакції: «Відкладене право непризначених на посаду переможців конкурсу на зайняття посади державної служби»;
частину першу цієї статті почати із слів: «Один або два кандидати на посаду державної служби категорії «А», які були подані суб’єкту призначення, як переможці конкурсу, і не були призначені, а також другий за результатами конкурсу кандидат на зайняття посад категорій «Б» і «В» мають…» і далі за текстом.
 
Відхилено      
130. абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
      
131. «Другий за результатами конкурсу кандидат на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» і «В» має право на призначення на таку посаду якщо вона стане вакантною протягом одного року з дня оприлюднення результатів конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби адміністрування якого здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, а також у разі, якщо переможець конкурсу відмовився від зайняття посади або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки»;
 
      
132. доповнити частиною другою такого змісту:
 
      
133. «2. У разі звільнення з посади протягом року або не призначення з інших причин переможця конкурсу визначеного за результатами проведення одного конкурсу на декілька посад державної служби категорій «Б» і «В», відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби першочергово реалізується тією особою, рейтинг якої є вищим»;
 
      
134. 24) у статті 30:
 
   25) у статті 30:
 
135. пункт 1 частини першої викласти в такій редакції:
 
   пункт 1 частини першої викласти в такій редакції:
 
136. «1) встановлення факту порушення умов та/або порядку проведення конкурсу, яке могло істотно вплинути на його результати»;
 
   «1) встановлення факту порушення умов та/або порядку проведення конкурсу, яке могло істотно вплинути на його результати»;
 
137. у пункті 2 частини першої слова «вакантної посади» замінити словами «посади державної служби»;
 
-131- Білозір Л.М.
Абзац четвертий і п’ятий підпункту 24 пункту ІV виключити.
 
Відхилено   у пункті 2 частини першої слова «вакантної посади» замінити словами «посади державної служби»;
 
138. у пункті 3 частини першої слова «за результатами спеціальної перевірки» та слово «вакантної» виключити;
 
   у пункті 3 частини першої слова «за результатами спеціальної перевірки» та слово «вакантної» виключити;
 
139. доповнити частину першу пунктом 4 такого змісту:
 
   доповнити частину першу пунктом 4 такого змісту:
 
140. «4) відмови переможця та другого за результатами конкурсу кандидата (за наявності) від зайняття посади державної служби»;
 
-132- Корнієнко О.С.
Абзац сьомий підпункту 24 пункту ІV викласти в такій редакції:
«4) відмови переможця від зайняття посади державної служби або відсутність кандидатур, визначених Комісією або конкурсною комісією для розгляду суб’єктом призначення або керівником державної служби з метою визначення переможця конкурсу».
 
Враховано   «4) відмови переможця від зайняття посади державної служби або відсутність кандидатур, визначених Комісією або конкурсною комісією для розгляду суб’єктом призначення або керівником державної служби з метою визначення переможця конкурсу»;
 
141. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
142. «2. У випадках, передбачених пунктом 1 частини першої цієї статті, суб’єктом призначення протягом 10 календарних днів приймається рішення про проведення повторного конкурсу»;
 
-133- Корнієнко О.С.
Абзац дев’ятий підпункту 24 пункту ІV викласти в такій редакції:
«2. У випадках, передбачених пунктом 1 частини першої цієї статті, суб’єкт призначення протягом 10 календарних днів з дня виявлення ним такого порушення або набрання законної сили відповідним рішенням суду приймає рішення про проведення повторного конкурсу.»;
 
Враховано   «2. У випадках, передбачених пунктом 1 частини першої цієї статті, суб’єкт призначення протягом 10 календарних днів з дня виявлення ним такого порушення або набрання законної сили відповідним рішенням суду приймає рішення про проведення повторного конкурсу»;
 
143. 25) у статті 31:
 
   26) у статті 31:
 
144. у пункті 1 частини першої слова «Конституцією України, цим та іншими законами України» замінити словами «цим Законом, якщо інше не передбачено законом»;
 
-134- Корнієнко О.С.
Абзац другий підпункту 25 виключити.
 
Враховано      
145. пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:
 
   пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:
 
146. «2) на посади державної служби категорії «Б», які здійснюють повноваження керівників державної служби в державних органах – суб’єктом призначення визначеним законом»;
 
   «2) на посади державної служби категорії «Б», які здійснюють повноваження керівників державної служби в державних органах – суб’єктом призначення визначеним законом»;
 
147. доповнити частину першу пунктом 3 такого змісту:
 
   доповнити частину першу пунктом 3 такого змісту:
 
148. «3) на інші посади державної служби категорії "Б" та посади державної служби категорії "В" - керівником державної служби»;
 
-135- Корнієнко О.С.
Абзац шостий підпункту 25 викласти в такій редакції:
«3) на інші посади державної служби категорій "Б" і "В" - керівником державної служби, якщо інше не передбачено законом».
 
Враховано   «3) на інші посади державної служби категорій "Б" і "В" - керівником державної служби, якщо інше не передбачено законом»;
 
149. частини третю і четверту викласти в такій редакції:
 
   частини третю і четверту викласти в такій редакції:
 
150. «3. На посаду державної служби призначається один із запропонованих Комісією або конкурсною комісією кандидатів.
 
-136- Корнієнко О.С.
Абзац восьмий підпункту 25 викласти в такій редакції:
«3. На посаду державної служби призначається особа, визначена переможцем конкурсу».
 
Враховано   «3. На посаду державної служби призначається особа, визначена переможцем конкурсу.
 
    -137- Жмеренецький О.С.
У підпункті 26 пункту ІV абзаци вісім – дев’ять замінити абзацами такого змісту:
«3. На посаду державної служби категорії «А» призначається один із запропонованих Комісією кандидатів.
Рішення про призначення на посаду державної служби категорії «А» приймається суб’єктом призначення після проведення співбесіди із кожним кандидатом, запропонованим Комісією та підписання з ним контракту про проходження державної служби (у разі укладання).
4. На посаду державної служби категорії «Б» або «В» призначається переможець конкурсу.
Рішення про призначення на посаду державної служби категорії «Б» або «В» приймається після підписання з особою контракту про проходження державної служби (у разі укладання):
при відсутності необхідності проведення спеціальної перевірки – не пізніше 10 календарних днів після оприлюднення інформації про результати конкурсу;
при необхідності проведення спеціальної перевірки - не пізніше 5 календарних днів з дня підготовки довідки про результати спеціальної перевірки».
У зв’язку із цим абзаци десятий – чотирнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим – дев’ятнадцятим.
 
Враховано частково    
151. Рішення про призначення на посаду державної служби приймається суб’єктом призначення після проведення співбесіди з кандидатом та підписання з ним контракту про проходження державної служби (у разі укладання). Таке рішення приймається не пізніше п’яти календарних днів з дня надходження результатів спеціальної перевірки у випадку та порядку, передбачених законодавством у сфері запобігання корупції.
 
-138- Лозинський Р.М.
В частині пропонованих змін до Закону України «Про державну службу» перше речення абзацу другого частини третьої статті 31 викласти у такій редакції: «Рішення про призначення на посаду державної служби приймається суб’єктом призначення за результатами співбесіди з усіма кандидатами на посаду, представленими Комісією вищого корпусу державної служби або конкурсною комісією та підписання з ним контракту про проходження державної служби (у разі укладання).» Другий абзац цієї частини має складатися з другого речення другого абзацу в редакції законопроекту.
 
Враховано частково   Рішення про призначення на посаду державної служби приймається суб’єктом призначення після проведення співбесіди з кандидатом та підписання з ним контракту про проходження державної служби (у разі укладання). Таке рішення приймається не пізніше п’яти календарних днів з дня надходження результатів спеціальної перевірки у випадку та порядку, передбачених законодавством у сфері запобігання корупції.
 
    -139- Івченко В.Є.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
В абзаці дев’ятому пункту 25 слова та розділові знаки «та підписання з ним контракту про проходження державної служби (у разі укладання)» виключити.
 
Відхилено    
152. 4. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про претендента на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади приймається рішення про відмову у призначенні на посаду державної служби»;
 
   4. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про претендента на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади приймається рішення про відмову у призначенні на посаду державної служби»;
 
153. після частин четвертої та шостої доповнити відповідно двома новими частинами такого змісту:
 
   після частин четвертої та шостої доповнити відповідно двома новими частинами такого змісту:
 
154. «4-1. У разі відмови особи від підписання контракту про проходження державної служби (у разі укладання) вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби. У такому разі застосовується відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби. Якщо такого кандидата не визначено, проводиться повторний конкурс.
 
-140- Корнієнко О.С.
Абзац дванадцятий підпункту 25 викласти в такій редакції:
«4-1. У разі відмови особи від підписання контракту про проходження державної служби (у разі укладання) вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби. У такому разі застосовується відкладене право суб’єкта призначення на повторне визначення переможця конкурсу».
 
Враховано   «4-1. У разі відмови особи від підписання контракту про проходження державної служби (у разі укладання) вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби. У такому разі застосовується відкладене право суб’єкта призначення на повторне визначення переможця конкурсу»;
 
    -141- Івченко В.Є.
Абзаци дванадцять, тринадцять пункту 25 виключити.
 
Відхилено    
    -142- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
Абзац тринадцятий пункту двадцять п’ятого розділу четвертого виключити.
 
Відхилено    
155. абзаци другий – четвертий пункту 3 частини шостої виключити;
 
   абзаци другий – четвертий пункту 3 частини шостої виключити;
 
156. 7. Строк тимчасового виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби не може перевищувати три місяці. На час виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби виплачується компенсація, передбачена частиною четвертою статті 52 цього Закону, крім випадку покладення виконання обов’язків на відповідного заступника»;
 
-143- Корнієнко О.С.
В абзаці чотирнадцятому підпункту 25 слова «виплачується компенсація» замінити словами «здійснюється виплата»
 
Враховано   «7. Строк тимчасового виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби не може перевищувати три місяці. На час виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби здійснюється виплата, передбачена частиною четвертою статті 52 цього Закону, крім випадку покладення виконання обов’язків на відповідного заступника»;
 
157. 26) після статті 31 доповнити статтею 31-1 такого змісту:
 
-144- Лубінець Д.В.
Івченко В.Є.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
Підпункт 26 розділу ІV законопроекту виключити.
 
Відхилено   27) після статті 31 доповнити статтею 31-1 такого змісту:
 
158. «Стаття 31-1. Контракт про проходження державної служби з особою, яка призначається на посаду державної служби
 
   «Стаття 31-1. Контракт про проходження державної служби з особою, яка призначається на посаду державної служби
 
159. 1. З особою, яка призначається на посаду державної служби може бути укладено контракт про проходження державної служби відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
-145- Корнієнко О.С.
У підпункті 26:
абзац третій після слів «відповідно до» доповнити словами та цифрами «пункту 3 частини другої статті 34 цього Закону в»;
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«1) умови, за яких призначення на посаду державної служби може здійснюватися на умовах, передбачених контрактом»;
абзаци шостий-восьмий виключити, змінивши відповідно нумерацію пунктів.
 
Враховано   1. З особою, яка призначається на посаду державної служби може бути укладено контракт про проходження державної служби відповідно до пункту 3 частини другої статті 34 цього Закону в порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
160. 2. Порядок призначення на посади державної служби з укладанням контракту про проходження державної служби зокрема визначає:
 
   2. Порядок призначення на посади державної служби з укладанням контракту про проходження державної служби зокрема визначає:
 
161. 1) право на укладання контрактів;
 
   1) умови, за яких призначення на посаду державної служби може здійснюватися на умовах, передбачених контрактом;
 
162. 2) види контрактів;
 
      
163. 3) права посадових осіб на укладання контрактів;
 
      
164. 4) строки, на які укладаються контракти;
 
      
165. 5) обчислення строку проходження державної служби за контрактом та набрання контрактом чинності;
 
   2) обчислення строку проходження державної служби за контрактом та набрання контрактом чинності;
 
166. 6) види і порядок узгодження додаткових умов контракту;
 
   3) види і порядок узгодження додаткових умов контракту;
 
167. 7) порядок укладання контрактів;
 
   4) порядок укладання контрактів;
 
168. 8) відповідальність сторін та порядок вирішення спорів;
 
   5) відповідальність сторін та порядок вирішення спорів;
 
169. 9) порядок продовження строку, зміни, припинення дії та розірвання контракту;
 
   6) порядок продовження строку, зміни, припинення дії та розірвання контракту;
 
170. 10) особливості укладання окремих контрактів.
 
   7) особливості укладання окремих контрактів.
 
171. 3. Рішення про віднесення посади державної служби до посад, призначення на які здійснюється з укладанням контракту про проходження державної служби, приймається суб’єктом призначення або керівником державної служби до проведення конкурсу.
 
-146- Столар В.М.
Частину 3 нової статті 31-1 ЗУ «Про державну службу», а саме:
«3. Рішення про віднесення посади державної служби до посад, призначення на які здійснюється з укладанням контракту про проходження державної служби, приймається суб’єктом призначення або керівником державної служби до проведення конкурсу.» виключити.
 
Відхилено   3. Рішення про віднесення посади державної служби до посад, призначення на які здійснюється з укладанням контракту про проходження державної служби, приймається суб’єктом призначення або керівником державної служби до проведення конкурсу.
 
172. 4. В оголошенні про проведення конкурсу на посади державної служби, призначення на які здійснюється з укладанням контракту про проходження державної служби, обов’язково вказується інформація про істотні умови контракту.
 
   4. В оголошенні про проведення конкурсу на посади державної служби, призначення на які здійснюється з укладанням контракту про проходження державної служби, обов’язково вказується інформація про істотні умови контракту.
 
173. 5. До істотних умов контракту належать:
 
   5. До істотних умов контракту належать:
 
174. 1) місце роботи і посада державної служби;
 
-147- Корнієнко О.С.
У пункті 26 абзаци дев’ятнадцять-двадцять чотири замінити абзацами такого змісту:
«2) спеціальні вимоги до осіб, які претендують на посаду державної служби;
3) дата набрання чинності та строк дії контракту;
4) права та обов’язки сторін;
5) завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості визначених завдань, а також строки їх виконання;
6) режим праці та відпочинку;
7) умови оплати праці;
8) відповідальність сторін та вирішення спорів;
9) підстави зміни, припинення дії та розірвання контракту».
 
Враховано   1) місце роботи і посада державної служби;
2) спеціальні вимоги до осіб, які претендують на посаду державної служби;
 
175. 2) дата набрання чинності та строк дії контракту;
 
   3) дата набрання чинності та строк дії контракту;
 
176. 3) права та обов’язки сторін;
 
   4) права та обов’язки сторін;
5) завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості визначених завдань, а також строки їх виконання;
 
177. 4) режим праці та відпочинку;
 
   6) режим праці та відпочинку;
 
178. 5) умови оплати праці;
 
   7) умови оплати праці;
 
179. 6) відповідальність сторін та вирішення спорів;
 
   8) відповідальність сторін та вирішення спорів;
 
180. 7) зміна, припинення та розірвання контракту.
 
   9) підстави зміни, припинення дії та розірвання контракту.
 
181. За взаємною домовленістю сторони можуть визначити додаткові умови контракту про проходження державної служби.
 
   За взаємною домовленістю сторони можуть визначити додаткові умови контракту про проходження державної служби.
 
182. При укладанні контракту про проходження державної служби не допускається звуження обсягу прав державного службовця, визначених цим Законом.
 
   При укладанні контракту про проходження державної служби не допускається звуження обсягу прав державного службовця, визначених цим Законом.
 
183. 6. Умови контракту про проходження державної служби можуть передбачати виконання державним службовцем роботи дистанційно (поза приміщенням державного органу), у тому числі з можливістю віддаленого доступу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.
 
   6. Умови контракту про проходження державної служби можуть передбачати виконання державним службовцем роботи дистанційно (поза приміщенням державного органу), у тому числі з можливістю віддаленого доступу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.
 
184. 7. При укладанні контракту про проходження державної служби з особою, яка призначається на посаду державної служби, державному органу заборонено змінювати істотні умови контракту, які було оприлюднено в оголошені про проведення конкурсу.
 
   7. При укладанні контракту про проходження державної служби з особою, яка призначається на посаду державної служби, державному органу заборонено змінювати істотні умови контракту, які було оприлюднено в оголошенні про проведення конкурсу.
 
185. 8. Строк дії контракту не може становити менше одного та більше п’яти років.
 
-148- Корнієнко О.С.
Абзац тридцятий викласти у такій редакції:
«8. Контракт про проходження державної служби укладається на строк до 3 років».
 
Враховано   8. Контракт про проходження державної служби укладається на строк до 3 років.
 
186. 9. Контракт про проходження державної служби підписується державним службовцем та суб’єктом призначення або керівником державної служби і є невід’ємною частиною акту про призначення на посаду.
 
   9. Контракт про проходження державної служби підписується державним службовцем та суб’єктом призначення або керівником державної служби і є невід’ємною частиною акта про призначення на посаду.
 
187. 10. Контракт про проходження державної служби набирає чинності з дати, визначеної в акті про призначення на посаду як дата початку виконання посадових обов’язків.
 
   10. Контракт про проходження державної служби набирає чинності з дати, визначеної в акті про призначення на посаду як дата початку виконання посадових обов’язків.
 
188. 11. Контракт про проходження державної служби укладається в письмовій формі у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник контракту про проходження державної служби передається державному службовцю разом з копією акта про призначення на посаду, другий зберігається в особовій справі державного службовця.
 
   11. Контракт про проходження державної служби укладається в письмовій формі у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник контракту про проходження державної служби передається державному службовцю разом з копією акта про призначення на посаду, другий зберігається в особовій справі державного службовця.
 
189. 12. Дія контракту про проходження державної служби припиняється:
 
   12. Дія контракту про проходження державної служби припиняється:
 
190. 1) у разі закінчення строку, на який його було укладено;
 
   1) у разі закінчення строку, на який його було укладено;
 
191. 2) за ініціативою державного службовця або за угодою сторін;
 
   2) за ініціативою державного службовця або за угодою сторін;
 
192. 3) за ініціативою суб’єкта призначення або керівника державної служби, у разі невиконання або неналежного виконання державним службовцем умов контракту;
 
   3) за ініціативою суб’єкта призначення або керівника державної служби, у разі невиконання або неналежного виконання державним службовцем умов контракту;
 
193. 4) у разі припинення державної служби з підстав, визначених частиною першою статті 83 цього Закону.
 
   4) у разі припинення державної служби з підстав, визначених частиною першою статті 83 цього Закону.
 
194. 13. Дія контракту про проходження державної служби за умови належного його виконання державним службовцем, може бути пролонгована за угодою сторін на той самий строк шляхом підписання сторонами відповідних змін до контракту.
 
-149- Корнієнко О.С.
В абзаці тридцять дев’ятому слово «пролонгована» замінити словами «один раз продовжена».
 
Враховано   13. Дія контракту про проходження державної служби за умови належного його виконання державним службовцем, може бути один раз продовжена за угодою сторін на той самий строк шляхом підписання сторонами відповідних змін до контракту.
 
195. 14. Сторони зобов’язані забезпечувати конфіденційність умов контракту про проходження державної служби.
 
-150- Корнієнко О.С.
Абзац сороковий виключити.
 
Враховано      
196. 15. Типові контракти про проходження державної служби затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби»;
 
-151- Жмеренецький О.С.
Підпункт 27 пункту ІV викласти в такій редакції:
«27) після статті 31 доповнити статтею 31-1 такого змісту:
«Стаття 31-1. Контракт про проходження державної служби
1. Контракт про проходження державної служби може бути укладено з особою, яка призначається або переводиться на посаду державної служби відповідно до цього Закону.
2. Положення про застосування контрактів про проходження державної служби затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
3. Положення про застосування контрактів про проходження державної служби визначає:
1) умови для укладання контрактів про проходження державної служби;
2) строки, на які укладаються контракти про проходження державної служби;
3) зміст та форму типового контракту про проходження державної служби;
4) умови виплати заробітної плати та критерії застосування стимулюючих виплат;
5) порядок укладання контракту про проходження державної служби;
6) порядок продовження строку дії контракту про проходження державної служби.
4. До істотних умов контракту належать:
1) місце роботи і посада державної служби;
2) дата набрання чинності та строк дії контракту;
3) завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості визначених завдань, а також строки виконання;
4) права та обов’язки сторін;
5) умови оплати праці;
6) відповідальність сторін та порядок вирішення спорів;
7) зміна та припинення контракту.
За взаємною домовленістю сторони можуть визначити додаткові умови контракту про проходження державної служби.
При укладанні контракту про проходження державної служби не допускається звуження обсягу прав державного службовця, визначених цим Законом.
5. Умови контракту про проходження державної служби можуть передбачати виконання державним службовцем роботи дистанційно (поза приміщенням державного органу), у тому числі з можливістю віддаленого доступу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.
6. Відомості про укладання контракту та істотні умови контракту повідомляються в оголошенні про проведення конкурсу на відповідну посаду державної служби або повідомляються державному службовцю перед переведенням на відповідну посаду державної служби.
7. При укладанні контракту про проходження державної служби не допускається зміна істотних умов контракту, про які було повідомлено особу.
8. Строк дії контракту не може становити менше одного та більше п’яти років.
9. Контракт про проходження державної служби підписується державним службовцем та суб’єктом призначення або керівником державної служби і є невід’ємною частиною акту про призначення на посаду.
10. Контракт про проходження державної служби набирає чинності після його підписання сторонами з дати початку виконання посадових обов’язків, визначеної в акті про призначення на посаду державної служби.
11. Контракт про проходження державної служби укладається в письмовій формі у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник контракту про проходження державної служби передається державному службовцю разом з копією акта про призначення на посаду, другий зберігається в особовій справі державного службовця.
12. Дія контракту про проходження державної служби припиняється:
1) у разі закінчення строку, на який його було укладено;
2) за ініціативою державного службовця або за угодою сторін;
3) за ініціативою суб’єкта призначення або керівника державної служби, у разі невиконання або неналежного виконання державним службовцем умов контракту;
4) у разі припинення державної служби з підстав, визначених частиною першою статті 83 цього Закону.
13. Дія контракту про проходження державної служби за умови належного його виконання державним службовцем, може бути пролонгована за угодою сторін на строк, визначений суб’єктом призначення або керівником державної служби».
 
Відхилено   14. Типові контракти про проходження державної служби затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби»;
 
197. 27) доповнити частину другу статті 33 новим пунктом 4 такого змісту:
 
-152- Івченко В.Є.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
Пункт 27 виключити.
 
Відхилено   28) доповнити частину другу статті 33 новим пунктом 4 такого змісту:
 
198. «4) реквізити контракту про проходження державної служби (у разі укладання)»;
 
   «4) реквізити контракту про проходження державної служби (у разі укладання)»;
 
199. 28) у статті 34:
 
   29) у статті 34:
 
200. у пункті 1 частини другої слова «на ще один строк або наступного переведення за пропозицією Комісії» замінити словами «без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк або переведення»;
 
-153- Лозинський Р.М.
В частині пропонованих змін до Закону України «Про державну службу» пункт перший частини другої статті 34 після слів «переведення» зберегти слова «за пропозицією Комісії».
 
Відхилено   у пункті 1 частини другої слова «на ще один строк або наступного переведення за пропозицією Комісії» замінити словами «без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк або переведення»;
 
201. доповнити частину другу новим пунктом 3 такого змісту:
 
-154- Івченко В.Є.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
Абзаци третій, четвертий пункту 28 виключити.
 
Відхилено   доповнити частину другу новим пунктом 3 такого змісту:
 
202. «3) призначення на посаду державної служби особи, з якою укладається контракт про проходження державної служби – на строк, визначений в контракті»;
 
-155- Корнієнко О.С.
Абзац третій-четвертий пункту 28 замінити абзацами такого змісту:
«доповнити частину другу новим пунктом 3 такого змісту:
«3) необхідності забезпечення організації та виконання завдань, що мають тимчасовий характер з укладанням контракту про проходження державної служби (на посади державної служби категорій «Б» і «В»)».
доповнити статтю новою частиною такого змісту:
«3. Чисельність посад державної служби в державному органі, на які здійснюється строкове призначення, не може бути більше 7% загальної штатної чисельності посад державної служби в державному органі».
 
Враховано   «3) необхідності забезпечення організації та виконання завдань, що мають тимчасовий характер з укладанням контракту про проходження державної служби (на посади державної служби категорій «Б» і «В»)»;
доповнити статтю новою частиною такого змісту:
«3. Чисельність посад державної служби в державному органі, на які здійснюється строкове призначення, не може бути більше 7 відсотків загальної штатної чисельності посад державної служби в державному органі»;
 
203. 29) у статті 35:
 
   30) у статті 35:
 
204. у назві статті після слова «Випробування» доповнити словами «та встановлення відповідності державного службовця займаній посаді»;
 
-156- Шкрум А.І.
Білозір Л.М.
Абзац другий підпункту 29 пункту ІV виключити.
 
Відхилено   у назві статті після слова «Випробування» доповнити словами «та встановлення відповідності державного службовця займаній посаді»;
 
205. у частині першій слово «перевірки» замінити словом «встановлення»;
 
   у частині першій слово «перевірки» замінити словом «встановлення»;
 
206. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
207. «3. На строк випробування державному службовцю визначаються завдання зміст та обсяг яких має відповідати посадовим обов’язкам. Строки виконання завдань мають бути реальними для досягнення необхідного результату.
 
   «3. На строк випробування державному службовцю визначаються завдання зміст та обсяг яких має відповідати посадовим обов’язкам. Строки виконання завдань мають бути реальними для досягнення необхідного результату.
 
208. Випробування встановлюється строком від трьох до шести місяців»;
 
-157- Корнієнко О.С.
В абзаці шостому підпункту 29 пункту ІV слово «трьох» замінити словом «одного».
 
Враховано   Випробування встановлюється строком від одного до шести місяців»;
частину четверту викласти у такій редакції:
«4. У разі незгоди особи з рішенням про встановлення випробування вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби. У такому разі застосовується відкладене право суб’єкта призначення на повторне визначення переможця конкурсу»;
 
    -158- Пузійчук А.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
В абзаці шостому пункту двадцять дев’ятого четвертого розділу слова «від трьох» виключити.
 
Відхилено    
    -159- Корнієнко О.С.
Підпункт 29 пункту ІV після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:
«частину четверту викласти у такій редакції:
«4. У разі незгоди особи з рішенням про встановлення випробування вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби. У такому разі застосовується відкладене право суб’єкта призначення на повторне визначення переможця конкурсу».
 
Враховано    
209. у частині шостій слова «із зазначенням підстав невідповідності займаній посаді» виключити;
 
   у частині шостій слова «із зазначенням підстав невідповідності займаній посаді» виключити;
 
210. доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
-160- Шкрум А.І.
Білозір Л.М.
Корнієнко О.С.
Абзаци восьмий і дев’ятий підпункту 29 пункту ІV виключити.
 
Враховано      
211. «8. Порядок встановлення відповідності державного службовця займаній посаді під час проходження державної служби визначається Кабінетом Міністрів України»;
 
-161- Столар В.М.
Частину 8, якою доповнюється стаття 35 ЗУ «Про державну службу», а саме: «8. Порядок встановлення відповідності державного службовця займаній посаді під час проходження державної служби визначається Кабінетом Міністрів України.» виключити.
 
Враховано   31) частину четверту статті 36 викласти у такій редакції:
«4. У разі відмови особи від складення Присяги державного службовця вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби, і акт про її призначення на посаду скасовується суб’єктом призначення. У такому разі застосовується відкладене право суб’єкта призначення на повторне визначення переможця конкурсу»;
 
    -162- Корнієнко О.С.
Доповнити пункт ІV новим підпунктом 29-1 такого змісту:
«29-1) частину четверту статті 36 викласти у такій редакції:
«4. У разі відмови особи від складення Присяги державного службовця вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби, і акт про її призначення на посаду скасовується суб’єктом призначення. У такому разі застосовується відкладене право суб’єкта призначення на повторне визначення переможця конкурсу.»
 
Враховано    
212. 30) доповнити частину першу статті 37 після пункту 6 новим пунктом 6-1 такого змісту:
 
-163- Івченко В.Є.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
Пункт 30 виключити.
 
Відхилено   32) доповнити частину першу статті 37 після пункту 6 новим пунктом 6-1 такого змісту:
 
213. «6-1) реквізити контракту про проходження державної служби (у разі укладання)»;
 
   «6-1) реквізити контракту про проходження державної служби (у разі укладання)»;
 
214. 31) у статті 41:
 
-164- Лозинський Р.М.
У статті 41 виключити по всьому тексту новий термін «переміщення», залишивши натомість виключно термін «переведення», або замінити його терміном «ротація», якщо мається на увазі обмін посадами не менше двох державних службовців.
 
Враховано   33) у статті 41:
 
215. у назві статті після слова «Переведення» доповнити словами «та переміщення»;
 
-165- Корнієнко О.С.
Абзац другий підпункту 31 пункту ІV виключити.
 
Враховано      
216. у абзаці першому частини першої слова «професійної компетентності» замінити словами «професійних компетентностей»;
 
   у абзаці першому частини першої слова «професійної компетентності» замінити словами «професійних компетентностей»;
 
217. у пунктах 1 і 2 частини першої після слів «керівника державної служби» доповнити словами «або суб’єкта призначення»;
 
   у пунктах 1 і 2 частини першої після слів «керівника державної служби» доповнити словами «або суб’єкта призначення»;
 
218. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
219. «5. Суб’єкт призначення з урахуванням професійної підготовки та професійних компетентностей може прийняти рішення про одночасне переміщення не менше двох державних службовців між посадами, які вони займають.
 
-166- Корнієнко О.С.
В абзацах шостому, сьомому та дев’ятому підпункту 31 слово «переміщення» замінити словом «переведення».
 
Враховано   «5. Суб’єкт призначення з урахуванням професійної підготовки та професійних компетентностей може прийняти рішення про одночасне переведення не менше двох державних службовців між посадами, які вони займають.
 
220. Переміщення здійснюється лише на рівнозначні посади та за згодою державних службовців»;
 
   Переведення здійснюється лише на рівнозначні посади та за згодою державних службовців»;
 
221. доповнити частинами шостою і сьомою такого змісту:
 
   доповнити частинами шостою і сьомою такого змісту:
 
222. «6. Переміщення не зупиняє перебіг п’ятирічного строку призначення посаду державної служби категорії «А» визначеного пунктом 1 частини другої статті 34 цього Закону.
 
   «6. Переведення не зупиняє перебіг п’ятирічного строку призначення посаду державної служби категорії «А» визначеного пунктом 1 частини другої статті 34 цього Закону.
 
223. 7. Переведення та переміщення не повинно бути прихованим покаранням»;
 
-167- Корнієнко О.С.
В абзаці десятому підпункту 31 слова «та переміщення» виключити.
 
Враховано   7. Переведення не повинно бути прихованим покаранням»;
 
    -168- Лубінець Д.В.
Підпункт 31 розділу ІV законопроекту викласти в такій редакції:
«31) у статті 41:
у абзаці першому частини першої слова «професійної компетентності» замінити словами «професійних компетентностей»;
у пунктах 1 і 2 частини першої після слів «керівника державної служби» доповнити словами «або суб’єкта призначення»;
частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Суб’єкт призначення з урахуванням професійної підготовки та професійних компетентностей може прийняти рішення про одночасне переведення не менше двох державних службовців між посадами, які вони займають.
Переведення здійснюється лише на рівнозначні посади та за згодою державних службовців»;
доповнити частинами шостою і сьомою такого змісту:
«6. Переведення не зупиняє перебіг п’ятирічного строку призначення посаду державної служби категорії «А» визначеного пунктом 1 частини другої статті 34 цього Закону.
7. Переведення не повинно бути прихованим покаранням».
 
Враховано частково    
224. 32) у статті 43:
 
-169- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
Пункт тридцять другий розділу четвертого виключити.
 
Відхилено   34) у статті 43:
 
    -170- Столар В.М.
Поновити в редакції частину 1 статті 43 ЗУ «Про державну службу», а саме: «Стаття 43. Зміна істотних умов державної служби
Підставами для зміни істотних умов державної служби є:
ліквідація або реорганізація державного органу;
зменшення фонду оплати праці державного органу;
скорочення чисельності або штату працівників у зв’язку з оптимізацією системи державних органів чи структури окремого державного органу.
Не вважається зміною істотних умов державної служби зміна назви структурного підрозділу державного органу або посади, не пов’язана із зміною функцій державного органу та основних посадових обов’язків.
 
Відхилено    
225. частини першу, другу і п’яту виключити;
у частині четвертій цифри «60» замінити цифрами «30»;
 
-171- Лозинський Р.М.
Вакарчук С.І.
Цабаль В.В.
Рудик К.О.
Бобровська С.А.
Костенко Р.В.
Васильченко Г.І.
Юрчишин Я.Р.
Стефанишина О.А.
Осадчук А.П.
Совсун І.Р.
Железняк Я.І.
У абзаці другому пункту 32 слова «частини першу, другу і» виключити.
 
Відхилено   частини першу, другу і п’яту виключити; у частині четвертій цифри «60» замінити цифрами «30»;
 
    -172- Івченко В.Є.
Абзац другий пункту 32 виключити.
 
Відхилено    
    -173- Лубінець Д.В.
Підпункт 32 розділу ІV законопроекту викласти в такій редакції:
«32)у статті 43:
у частині четвертій цифри «60» замінити цифрами «30».
 
Відхилено    
226. 33) у статті 44:
 
   35) у статті 44:
 
227. у частині першій знак і слова «, виявлення потреби у професійному навчанні», частину десяту та слово «Типовий» у частині одинадцятій виключити;
 
   у частині першій знак і слова «, виявлення потреби у професійному навчанні», частину десяту та слово «Типовий» у частині одинадцятій виключити;
 
228. частину другу після слів «запобігання корупції» доповнити знаком і словами «, виконання індивідуальної програми професійного розвитку, а також показників, визначених у контракті про проходження державної служби (у разі укладання)»;
 
-174- Жмеренецький О.С.
У підпункті 34 пункту ІV:
абзац третій виключити;
у абзаці четвертому слова «та з ним розривається контракт про проходження державної служби (у разі укладання)» виключити.
 
Відхилено   частину другу після слів «запобігання корупції» доповнити знаком і словами «, виконання індивідуальної програми професійного розвитку, а також показників, визначених у контракті про проходження державної служби (у разі укладання)»;
 
    -175- Івченко В.Є.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
В абзаці третьому пункту 33 слова та розділові знаки «а також показників, визначених у контракті про проходження державної служби (у разі укладання)» виключити.
 
Відхилено    
229. у частині шостій слова «не раніше ніж через три місяці проводиться повторне оцінювання результатів його службової діяльності» замінити словами «за результатами оцінювання службової діяльності такий державний службовець звільняється із служби відповідно до пункту 3 частини першої статті 87 цього Закону та з ним розривається контракт про проходження державної служби (у разі укладання)»;
 
-176- Івченко В.Є.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
В абзаці четвертому пункту 33 слова та розділові знаки «та з ним розривається контракт про проходження державної служби (у разі укладання)» виключити.
 
Відхилено   у частині шостій слова «не раніше ніж через три місяці проводиться повторне оцінювання результатів його службової діяльності» замінити словами «за результатами оцінювання службової діяльності такий державний службовець звільняється із служби відповідно до пункту 3 частини першої статті 87 цього Закону та з ним розривається контракт про проходження державної служби (у разі укладання)»;
 
230. частину дев’яту викласти в такій редакції:
 
   частину дев’яту викласти в такій редакції:
 
231. «9. Державні службовці, які отримали відміні оцінки за результатами оцінювання службової діяльності, підлягають преміюванню відповідно до цього Закону»;
 
-177- Корнієнко О.С.
Підпункт 33 доповнити новими абзацами такого змісту:
«частину одинадцяту доповнити абзацом другим такого змісту:
«Керівник державної служби в апараті органу законодавчої та судової влади може проводити оцінювання результатів службової діяльності державних службовців з урахуванням особливостей проходження державної служби в апараті таких органів».
 
Враховано   «9. Державні службовці, які отримали відмінні оцінки за результатами оцінювання службової діяльності, підлягають преміюванню відповідно до цього Закону»;
частину одинадцяту доповнити абзацом другим такого змісту:
«Керівник державної служби в апараті органу законодавчої та судової влади може проводити оцінювання результатів службової діяльності державних службовців з урахуванням особливостей проходження державної служби в апараті таких органів»;
 
232. 34) пункт 11 частини другої статті 46 викласти в такій редакції:
 
-178- Шкрум А.І.
Підпункт 34 пункту ІV викласти у такій редакції:
«34) пункти 2, 11 частини другої статті 46 викласти в такій редакції:
«2) час роботи на посадах, визначених пунктами 1-8, 9-1, 10 частини третьої статті 3 цього Закону»;
«11) час роботи на посадах патронатної служби, зазначених у частині першій статті 92 цього Закону».
 
Враховано   36) пункти 2, 11 частини другої статті 46 викласти в такій редакції:
«2) час роботи на посадах, визначених пунктами 1-8, 9-1, 10 частини третьої статті 3 цього Закону»;
 
    -179- Корнієнко О.С.
У підпункті 34 абзац другий викласти у такій редакції:
« 11) час роботи на посадах, визначених пунктами 1-8, 9-1, 10, 18 частини третьої статті 3 цього Закону.»
 
Враховано редакційно    
233. «11) час роботи на посадах патронатної служби відповідно до статті 92 цього Закону»;
 
-180- Лозинський Р.М.
Пункт 11 частини другої статті 46 викласти в такій редакції «11) час роботи на посадах патронатної служби у разі призначення державного службовця на таку посаду відповідно до статті 92 цього Закону».
 
Враховано редакційно   «11) час роботи на посадах патронатної служби, зазначених у частині першій статті 92 цього Закону»;
37) у частині другій статті 48 слова «в галузі знань «Публічне управління та адміністрування»« замінити словами «у сфері публічного управління та адміністрування»;
 
    -181- Корнієнко О.С.
Пункт ІV доповнити підпунктом 33-1 такого змісту:
«33-1) у частині другій статті 48 слова «в галузі знань «Публічне управління та адміністрування»« замінити словами «у сфері публічного управління та адміністрування».
 
Враховано    
234. 35) у статті 50:
 
   38) у статті 50:
 
235. пункти 3-5 частини другої виключити;
 
-182- Корнієнко О.С.
Абзац другий підпункту 35 викласти у такій редакції:
«пункти 4, 5 частини другої виключити;»
 
Враховано   пункти 4, 5 частини другої виключити;
 
    -183- Фролов П.В.
Абзац два пункту 35 Розділу ІV законопроекту стосовно внесення змін до Закону України «Про державну службу» викласти у такій редакції: «35) у статті 50: пункт 3 частини другої виключити».
 
Відхилено    
    -184- Пузійчук А.В.
Івченко В.Є.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
Абзаци другий, третій, четвертий пункту тридцять п’ятого розділу четвертого виключити
 
Враховано частково    
    -185- Лозинський Р.М.
Вакарчук С.І.
Цабаль В.В.
Рудик К.О.
Бобровська С.А.
Костенко Р.В.
Васильченко Г.І.
Юрчишин Я.Р.
Стефанишина О.А.
Осадчук А.П.
Совсун І.Р.
Железняк Я.І.
Абзац другий викласти у такій редакції:
«пункт 3 частини другої виключити. У зв’язку з цим пункти 4 і 5 вважати пунктами 3 і 4»;
абзаци третій і четвертий виключити
 
Відхилено    
    -186- Лозинський Р.М.
У частині другій статті 50 пункт третій не виключати.
 
Враховано    
236. доповнити частину третю пунктом 3 такого змісту:
 
   доповнити частину третю пунктом 3 такого змісту:
 
237. «3) місячна або квартальна премія за належне виконання умов контракту про проходження державної служби (у разі укладання)»;
 
   «3) місячна або квартальна премія за належне виконання умов контракту про проходження державної служби (у разі укладання)»;
 
238. доповнити частиною шостою такого змісту:
 
   доповнити частиною шостою такого змісту:
 
239. «6. Порядок формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі, а також Порядок преміювання державних службовців, затверджуються Кабінетом Міністрів України»;
 
   «6. Порядок формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі, а також Порядок преміювання державних службовців, затверджуються Кабінетом Міністрів України»;
 
240. 36) статтю 51 викласти в такій редакції:
 
   39) статтю 51 викласти в такій редакції:
 
241. «Стаття 51. Схема посадових окладів державних службовців
 
   «Стаття 51. Схема посадових окладів державних службовців
 
242. 1. З метою встановлення розмірів посадових окладів державні органи поділяються за такими рівнями:
 
   1. З метою встановлення розмірів посадових окладів державні органи поділяються за такими рівнями:
 
243. 1) вищі органи державної влади, юрисдикція яких поширюється на всю територію України - Верховна Рада України, постійно діючий допоміжний орган, утворений Президентом України, Кабінет Міністрів України, Рада національної безпеки і оборони України, Рахункова палата України, Конституційний суд України, Верховний Суд, вищі спеціалізовані суди;
2) міністерства, інші державні органи та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, який встановлений законом, а також Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів України;
3) інші державні органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
4) державні органи юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя;
5) державні органи юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення.
 
-187- Корнієнко О.С.
Абзаци четвертий, п’ятий підпункту 36 викласти у такій редакції:
«1) Апарат Верховної Ради України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, постійно діючий допоміжний орган, утворений Президентом України, апарати (секретаріати) Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати України, Конституційного Суду України, Верховного Суду, Офісу Генерального прокурора;
2) міністерства, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, який встановлений законом, а також апарати (секретаріати) вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».
 
Враховано   1) Апарат Верховної Ради України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, постійно діючий допоміжний орган, утворений Президентом України, апарати (секретаріати) Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати України, Конституційного Суду України, Верховного Суду, Офісу Генерального прокурора;
2) міністерства, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, який встановлений законом, а також апарати (секретаріати) вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
3) інші державні органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
4) державні органи юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя;
5) державні органи юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення.
 
    -188- Шкрум А.І.
Білозір Л.М.
Абзац четвертий підпункту 36 пункту ІV викласти у такій редакції:
«1) Апарат Верховної Ради України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, постійно діючий допоміжний орган, утворений Президентом України, апарати (секретаріати) Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів».
 
Враховано    
    -189- Шкрум А.І.
Абзац четвертий підпункту 36 доповнити словами «Офіс Генерального прокурора».
 
Враховано    
    -190- Кравчук Є.М.
Абзац четвертий пункту 36 розділу ІV після слів «Рада Національної безпеки і оборони України» доповнити словами «Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення».
 
Відхилено    
    -191- Корнієнко О.С.
Абзац сьомий викласти у такій редакції:
«4) державні органи юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя»;
 
Враховано    
    -192- Лозинський Р.М.
У пункті першому частини першої статті 51 слова «Кабінет Міністрів України» поставити після слів «Верховна Рада України», тому що Офіс Президента це не сам Президент, він не може стояти вище Уряду.
 
Враховано    
    -193- Лозинський Р.М.
У пункті четвертому частини першої виключити слова «або Севастополя», а в пункті п’ятому перед словами «міст обласного значення» доповнити слова «міста Севастополя,», слова «районів у містах» поставити в кінці пункту
 
Відхилено    
244. 2. Схема посадових окладів на посадах державної служби та умови оплати праці державних службовців, з якими укладаються контракти про проходження державної служби, визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби»;
 
-194- Івченко В.Є.
Абзац дев’ятий пункту 36 виключити.
 
Відхилено   2. Схема посадових окладів на посадах державної служби та умови оплати праці державних службовців, з якими укладаються контракти про проходження державної служби, визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
3. Мінімальний розмір посадового окладу у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення, не може бути менше двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом.
4. Кабінетом Міністрів України можуть встановлюватися додаткові коригуючі коефіцієнти оплати праці для різних державних органів з урахуванням соціально-економічних, демографічних, кліматичних, екологічних та інших особливостей адміністративно-територіальних одиниць, на територію яких поширюється юрисдикція таких органів»;
 
    -195- Шкрум А.І.
Білозір Л.М.
Підпункт 36 пункту ІV доповнити новим абзацом десятим такого змісту:
«3. Мінімальний розмір посадового окладу у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, не може бути менше двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом».
 
Відхилено    
    -196- Корнієнко О.С.
Підпункт 36 доповнити новими абзацами такого змісту:
«3. Мінімальний розмір посадового окладу у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення, не може бути менше двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом»;
4. Кабінетом Міністрів України можуть встановлюватися додаткові коригуючі коефіцієнти оплати праці для різних державних органів з урахуванням соціально-економічних, демографічних, кліматичних, екологічних та інших особливостей адміністративно-територіальних одиниць, на територію яких поширюється юрисдикція таких органів».
 
Враховано    
245. 37) у статті 52:
 
   40) у статті 52:
 
246. назву статті викласти в такій редакції:
 
   назву статті викласти в такій редакції:
 
247. «Стаття 52. Компенсаційні виплати»;
 
-197- Івченко В.Є.
В пункті 37 абзац третій викласти в такій редакції:
«Стаття 52. Додаткові виплати».
 
Відхилено   «Стаття 52. Надбавки, доплати, премії та компенсації «;
 
    -198- Корнієнко О.С.
В пункті 37 абзац третій викласти в такій редакції:
«Стаття 52. Надбавки, доплати, премії та компенсації».
 
Враховано    
248. частину другу викласти в такій редакції:
 
-199- Корнієнко О.С.
Абзаци четвертий, п’ятий пункту 37 викласти у такій редакції:
«після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
«4. Компенсація за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, виплачується в розмірі та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
У зв’язку з цим частини п’яту-сьому вважати відповідно частинами шостою-восьмою.
 
Враховано   після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
249. «2. Компенсація за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, виплачується в розмірі та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;
 
-200- Лозинський Р.М.
Частину другу статті 52 залишити без змін.
 
Враховано редакційно   «5. Компенсація за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, виплачується в розмірі та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
У зв’язку з цим частини п’яту-сьому вважати відповідно частинами шостою-восьмою.
 
    -201- Івченко В.Є.
Абзац п’ятий пункту 37 викласти в такій редакції:
«Розмір надбавки за ранг державного службовця визначається Кабінетом Міністрів України під час затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби.
Компенсація за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, виплачується в розмірі та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано редакційно    
250. 38) частину шосту статті 66 та у пункті 3 частини другої статті 67 знак і слова «, наявність заохочень та урядових відзнак, урядових і державних нагород» виключити;
 
-202- Лозинський Р.М.
Частину шосту статті 66 не виключати.
 
Відхилено   41) частину шосту статті 66 та у пункті 3 частини другої статті 67 знак і слова «, наявність заохочень та урядових відзнак, урядових і державних нагород» виключити;
 
251. 39) у статті 68:
 
   42) у статті 68:
 
252. у назві статті слово «ініціювати» замінити словом «порушувати»;
 
   у назві статті слово «ініціювати» замінити словом «порушувати»;
 
253. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
254. «1. Дисциплінарне провадження порушується шляхом видання відповідного наказу (розпорядження):
 
   «1. Дисциплінарне провадження порушується шляхом видання відповідного наказу (розпорядження):
 
255. міністром щодо державного секретаря відповідного міністерства;
 
   міністром щодо державного секретаря відповідного міністерства;
 
256. суб’єктом призначення щодо інших державних службовців»;
 
   суб’єктом призначення щодо інших державних службовців»;
 
257. 40) у статті 69 у назві статті слова «та її повноваження», а також частини третю-дев’яту виключити;
 
-203- Корнієнко О.С.
Підпункт 40 викласти у такій редакції:
«40) у статті 69:
абзац другий частини другої замінити абзацами такого змісту:
«Дисциплінарну комісію стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та здійснюють повноваження керівників державної служби в державних органах, а також їх заступників, утворює суб’єкт призначення.
Дисциплінарну комісію стосовно інших державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", утворює керівник державної служби у кожному державному органі»;
частину третю викласти у такій редакції:
«3. Дисциплінарна комісія діє у складі не менше трьох членів»;
частини четверту, шосту-дев’яту виключити.
 
Враховано   43) у статті 69:
абзац другий частини другої замінити абзацами такого змісту:
«Дисциплінарну комісію стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та здійснюють повноваження керівників державної служби в державних органах, а також їх заступників, утворює суб’єкт призначення.
Дисциплінарну комісію стосовно інших державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", утворює керівник державної служби у кожному державному органі»;
частину третю викласти у такій редакції:
«3. Дисциплінарна комісія діє у складі не менше трьох членів»;
частини четверту, шосту-дев’яту виключити;
44) статтю 70 виключити;
 
    -204- Лозинський Р.М.
Частину третю статті 69 не виключати.
 
Відхилено    
    -205- Корнієнко О.С.
Доповнити новим підпунктом 40-1 такого змісту:
«40-1) статтю 70 виключити».
 
Враховано    
258. 41) статтю 71 викласти в такій редакції:
 
   45) статтю 71 викласти в такій редакції:
 
259. «Стаття 71. Порядок здійснення дисциплінарного провадження
 
-206- Корнієнко О.С.
В абзаці четвертому підпункту 41 слово та знак «, склад» виключити.
 
Враховано   «Стаття 71. Порядок здійснення дисциплінарного провадження
 
260. 1. Порядок здійснення дисциплінарного провадження затверджується Кабінетом Міністрів України. Порядок здійснення дисциплінарного провадження визначає зокрема:
1) повноваження, склад та порядок роботи дисциплінарної комісії;
2) порядок залучення до роботи дисциплінарної комісії інших осіб;
3) порядок формування та розгляду дисциплінарних справ;
4) порядок здійснення дисциплінарного провадження у разі неможливості утворення або функціонування дисциплінарної комісії у державному органі»;
 
-207- Корнієнко О.С.
Абзаци п’ятий-шостий замінити абзацом такого змісту:
«2) порядок формування дисциплінарної комісії».
 
Враховано   1. Порядок здійснення дисциплінарного провадження затверджується Кабінетом Міністрів України. Порядок здійснення дисциплінарного провадження визначає зокрема:
1) повноваження та порядок роботи дисциплінарної комісії;
2) порядок формування дисциплінарної комісії;
3) порядок здійснення дисциплінарного провадження у разі неможливості утворення або функціонування дисциплінарної комісії у державному органі»;
 
261. 42) частини першу і другу статті 72 викласти в такій редакції:
 
   46) частини першу і другу статті 72 викласти в такій редакції:
 
262. «1. Державний службовець може бути відсторонений у разі виявлення порушень, встановлених пунктами 1, 7-10 та 14 частини другої статті 65 цього Закону, за які до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення.
 
-208- Корнієнко О.С.
Абзац другий підпункту 42 після слова «відсторонений» доповнити словами «від виконання посадових обов’язків».
 
Враховано   «1. Державний службовець може бути відсторонений від виконання посадових обов’язків у разі виявлення порушень, встановлених пунктами 1, 7-10 та 14 частини другої статті 65 цього Закону, за які до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення.
 
263. 2. Рішення про відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків приймається відповідно керівником державної служби або суб’єктом призначення одночасно з прийняттям рішення про порушення дисциплінарного провадження або під час його здійснення у разі:
наявності обставин, що дають підстави вважати, що такий державний службовець може знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для дисциплінарного провадження;
впливатиме на працівників державного органу та інших осіб, зокрема, здійснюватиме протиправний тиск на підлеглих, погрожуватиме звільненням з роботи;
у інший спосіб перешкоджатиме об’єктивному вивченню обставин вчинення дисциплінарного проступку»;
 
   2. Рішення про відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків приймається відповідно керівником державної служби або суб’єктом призначення одночасно з прийняттям рішення про порушення дисциплінарного провадження або під час його здійснення у разі:
наявності обставин, що дають підстави вважати, що такий державний службовець може знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для дисциплінарного провадження;
впливатиме на працівників державного органу та інших осіб, зокрема, здійснюватиме протиправний тиск на підлеглих, погрожуватиме звільненням з роботи;
у інший спосіб перешкоджатиме об’єктивному вивченню обставин вчинення дисциплінарного проступку»;
 
264. 43) у статті 73:
 
-209- Лозинський Р.М.
Пункт 5 частини другої статті 73 не виключати.
 
Відхилено   47) у статті 73:
 
265. пункти 5, 10 і 11 частини другої, а також частини третю і четверту виключити;
у пункті 6 частини другої після слів «дисциплінарного провадження» доповнити словами «та/або акт про відмову надати такі пояснення»;
у пункті 8 частини другої після слів «дисциплінарного провадження» доповнити словами « (за наявності)»;
пункт 12 частини другої викласти в такій редакції:
«12) пропозиції Комісії або подання дисциплінарної комісії у державному органі з висновком про наявність чи відсутність у діях державного службовця дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності»;
 
-210- Корнієнко О.С.
В абзаці другому підпункту 43 слова «і четверту» виключити.
 
Враховано   пункти 5, 10 і 11 частини другої, а також частину третю виключити;
у пункті 6 частини другої після слів «дисциплінарного провадження» доповнити словами «та/або акт про відмову надати такі пояснення»;
у пункті 8 частини другої після слів «дисциплінарного провадження» доповнити словами « (за наявності)»;
пункт 12 частини другої викласти в такій редакції:
«12) пропозиції Комісії або подання дисциплінарної комісії у державному органі з висновком про наявність чи відсутність у діях державного службовця дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності»;
 
266. 44) у частині першій статті 78 слова «категорії "А" до суду, а категорій "Б" і "В" - до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або» виключити;
 
   48) у частині першій статті 78 слова «категорії "А" до суду, а категорій "Б" і "В" - до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або» виключити;
 
267. 45) у статті 83:
 
-211- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
Пункт сорок п’ятий розділу четвертого виключити.
 
Відхилено   49) у статті 83:
 
268. у пункті 4 частини першої слова та цифри «стаття 87» замінити словами та цифрами «статті 87, 87-1»;
 
   у пункті 4 частини першої слова та цифри «стаття 87» замінити словами та цифрами «статті 87, 87-1»;
 
269. доповнити частину першу пунктом 9 такого змісту:
 
   доповнити частину першу пунктом 9 такого змісту:
 
270. «9) з підстав, передбачених контрактом про проходження державної служби (у разі укладання) (стаття 88-1 цього Закону)»;
 
-212- Корнієнко О.С.
Підпункт 45 доповнити абзацом такого змісту:
«доповнити частину другу словами та знаком «, крім випадків, передбачених статтею 87-1 цього Закону.»
 
Враховано   «9) з підстав, передбачених контрактом про проходження державної служби (у разі укладання) (стаття 88-1 цього Закону)»;
доповнити частину другу словами та знаком «, крім випадків, передбачених статтею 87-1 цього Закону»;
 
271. 46) пункт 2 частини першої статті 84 викласти в такій редакції:
 
-213- Корнієнко О.С.
Підпункт 46 викласти у такій редакції:
«46) у частині першій статті 84:
пункт 2 викласти у такій редакції:
«2) встановлення факту наявності у державного службовця громадянства іноземної держави або набуття державним службовцем громадянства іноземної держави під час проходження державної служби»;
пункт 6 виключити».
 
Враховано   50) у частині першій статті 84:
 
272. «2) встановлення факту наявності у державного службовця громадянства іноземної держави або набуття державним службовцем громадянства іноземної держави під час проходження державної служби»;
 
   пункт 2 викласти у такій редакції:
«2) встановлення факту наявності у державного службовця громадянства іноземної держави або набуття державним службовцем громадянства іноземної держави під час проходження державної служби»;
пункт 6 виключити;
 
273. 47) доповнити частину першу статті 85 абзацом другим такого змісту:
 
-214- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
Пункт сорок сьомий розділу четвертого виключити.
 
Відхилено   51) доповнити частину першу статті 85 абзацом другим такого змісту:
 
274. «У разі призначення на посаду державної служби з укладанням контракту про проходження державної служби, державний службовець звільняється з посади в останній день строку дії контракту»;
 
   «У разі призначення на посаду державної служби з укладанням контракту про проходження державної служби, державний службовець звільняється з посади в останній день строку дії контракту»;
 
275. 48) у статті 87:
 
   52) у статті 87:
 
276. у пункті 1 частини першої слова «ліквідація державного органу» замінити словами «скорочення посади державної служби внаслідок зміни структури або штатного розпису державного органу без скорочення чисельності або штату державних службовців», а слова «у разі, коли відсутня можливість пропозиції іншої рівноцінної посади державної служби, а в разі відсутності такої пропозиції - іншої роботи (посади державної служби) у цьому державному органі» виключити;
 
   у пункті 1 частини першої слова «ліквідація державного органу» замінити словами «скорочення посади державної служби внаслідок зміни структури або штатного розпису державного органу без скорочення чисельності або штату державних службовців», а слова «у разі, коли відсутня можливість пропозиції іншої рівноцінної посади державної служби, а в разі відсутності такої пропозиції - іншої роботи (посади державної служби) у цьому державному органі» виключити;
 
277. частину першу після пунктів 1 і 2 доповнити відповідно новими пунктами 1-1 і 2-1 такого змісту:
 
-215- Шкрум А.І.
Білозір Л.М.
Корнієнко О.С.
Абзаци третій – п’ятий підпункту 48 пункту ІV замінити двома абзацами такого змісту:
«частину першу після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
«1-1) ліквідація державного органу».
 
Враховано   частину першу після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
278. «1-1) ліквідація державного органу;
 
   «1-1) ліквідація державного органу;
 
279. 2-1) встановлення невідповідності державного службовця займаній посаді під час проходження державної служби»;
 
      
280. у пункті 3 частини першої слова «двох підряд негативних оцінок» замінити словами «негативної оцінки»;
 
   у пункті 3 частини першої слова «двох підряд негативних оцінок» замінити словами «негативної оцінки»;
 
281. абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:
 
   абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:
 
282. «Суб’єкт призначення приймає рішення про припинення державної служби з підстав зазначених у пунктах 2-3 частини першої цієї статті, у п’ятиденний строк з дня настання або встановлення відповідного факту»;
 
   «Суб’єкт призначення приймає рішення про припинення державної служби з підстав зазначених у пунктах 2-3 частини першої цієї статті, у п’ятиденний строк з дня настання або встановлення відповідного факту»;
 
283. абзац другий частини третьої виключити;
 
-216- Івченко В.Є.
Абзац дев’ятий пункту 48 виключити.
 
Відхилено   абзац другий частини третьої виключити;
 
284. в абзаці третьому частини третьої слова «має право поворотного прийняття на службу за його заявою» замінити словами «за рішенням суб’єкта призначення може бути призначеним на рівнозначну або нижчу посаду державної служби»;
 
   в абзаці третьому частини третьої слова «має право поворотного прийняття на службу за його заявою» замінити словами «за рішенням суб’єкта призначення може бути призначеним на рівнозначну або нижчу посаду державної служби»;
 
285. доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
-217- Івченко В.Є.
Абзац одинадцятий, дванадцятий пункту 48 виключити.
 
Відхилено   доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
286. «5. У випадку звільнення державних службовців у період їх тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці, датою фактичного звільнення таких державних службовців є дата визначена у листку непрацездатності, як дата з якої державний службовець має приступити до роботи або дата наступна за визначеною в наказі про надання відпустки як дата завершення відпустки»;
 
-218- Корнієнко О.С.
Абзац дванадцятий підпункту 48 викласти у такій редакції:
«5. Наказ (розпорядження) про звільнення державного службовця у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, може бути виданий суб’єктом призначення або керівником державної служби у період тимчасової непрацездатності державного службовця або його відпустки із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки».
 
Враховано   «5. Наказ (розпорядження) про звільнення державного службовця у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, може бути виданий суб’єктом призначення або керівником державної служби у період тимчасової непрацездатності державного службовця або його відпустки із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки»;
 
    -219- Пузійчук А.В.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
Абзац дванадцятий пункту сорок восьмого розділу четвертого після слів «звільнення державних службовців» доповнити словами «з підстав, зазначених у пунктах 2-3 частини першої цієї статті», слово «фактичного» виключити.
 
Відхилено    
    -220- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Фріз І.В.
Статтю 87 доповнити пунктом шостим наступного змісту:
«6. Звільнення вагітної жінки, одинокого державного службовця, який має дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю, у тому числі яка перебуває під його опікою, або який доглядає за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, не допускається, за виключенням звільнення з підстав, не пов’язаних з наявністю наведених обставин. Тягар доказування того, що підстави звільнення не пов'язані з наведеними обставинами, покладається на суб’єкта призначення».
 
Відхилено    
287. 49) після статті 87 доповнити статтею 87-1 такого змісту:
 
-221- Лозинський Р.М.
Вакарчук С.І.
Цабаль В.В.
Рудик К.О.
Бобровська С.А.
Костенко Р.В.
Васильченко Г.І.
Юрчишин Я.Р.
Стефанишина О.А.
Осадчук А.П.
Совсун І.Р.
Железняк Я.І.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
Пункт 49 виключити.
 
Відхилено   53) після статті 87 доповнити статтею 87-1 такого змісту:
 
288. «Стаття 87-1. Додаткові підстави припинення державної служби окремих державних службовців за ініціативою суб’єкта призначення
 
-222- Лозинський Р.М.
Пропоновану статтю 87-1 виключити або (як компроміс) у частині першій статті 87-1 слова «протягом одного року» замінити словами «в період від трьох до шести місяців».
 
Відхилено   «Стаття 87-1. Додаткові підстави припинення державної служби окремих державних службовців за ініціативою суб’єкта призначення
 
289. 1. Крім підстав, передбачених статтею 87 цього Закону, суб’єкт призначення може прийняти рішення про припинення державної служби державного службовця категорії «А» з власної ініціативи або на підставі подання, внесеного відповідним міністром чи керівником центрального органу виконавчої влади протягом одного року з моменту призначення такого міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади.
 
-223- Шкрум А.І.
Білозір Л.М.
В абзаці третьому підпункту 49 пункту ІV слова «одного року» замінити словами «трьох місяців».
 
Відхилено   1. Крім підстав, передбачених статтею 87 цього Закону, суб’єкт призначення може прийняти рішення про звільнення державного службовця з посади державної служби категорії «А» з власної ініціативи або за поданням Прем’єр-міністра України або відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади (керівника державного органу) протягом чотирьох місяців з моменту призначення Прем’єр-міністра України або такого міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади (керівника державного органу) з одночасним зарахуванням такого державного службовця за штат відповідного державного органу.
 
    -224- Шкрум А.І.
Білозір Л.М.
Підпункт 49 пункту ІV доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«Суб’єкт призначення має запропонувати державному службовцю іншу посаду державної служби не нижче категорії «Б» у державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України».
 
Враховано частково    
290. 2. У разі припинення державної служби на підставі частини першої цієї статті державному службовцю виплачується вихідна допомога у розмірі шести встановлених посадових окладів.
 
   2. Державні службовці, які зараховані за штат відповідно до частини першої цієї статті, продовжують перебувати на державній службі згідно з цим Законом, виконуючи обов’язки державного службовця в межах, визначених керівником відповідного державного органу. Граничний строк такого перебування становить шість місяців з моменту звільнення з посади відповідно до частини першої цієї статті.
 
291. 3. Протягом одного року з дня припинення державної служби на підставі частини першої цієї статті державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути призначеним на рівнозначну або нижчу посаду державної служби без проведення конкурсу»;
 
-225- Корнієнко О.С.
Підпункт 49 викласти у такій редакції:
«49) після статті 87 доповнити статтею 87-1 такого змісту:
«Стаття 87-1. Додаткові підстави припинення державної служби окремих державних службовців за ініціативою суб’єкта призначення
1. Крім підстав, передбачених статтею 87 цього Закону, суб’єкт призначення може прийняти рішення про звільнення державного службовця з посади державної служби категорії «А» з власної ініціативи або за поданням Прем’єр-міністра України або відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади (керівника державного органу) протягом чотирьох місяців з моменту призначення Прем’єр-міністра України або такого міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади (керівника державного органу) з одночасним зарахуванням такого державного службовця за штат відповідного державного органу.
2. Державні службовці, які зараховані за штат відповідно до частини першої цієї статті, продовжують перебувати на державній службі згідно з цим Законом, виконуючи обов’язки державного службовця в межах, визначених керівником відповідного державного органу. Граничний строк такого перебування становить шість місяців з моменту звільнення з посади відповідно до частини першої цієї статті.
3. Умови оплати праці державних службовців, зазначених у частині другій цієї статті, визначаються Кабінетом Міністрів України.
4. Протягом строку, зазначеного у частині другій цієї статті, за пропозицією центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, погодженою з відповідним суб’єктом призначення, державний службовець за його згодою може бути переведений на будь-яку вакантну посаду державної служби не нижче категорії "Б" у державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України без проведення конкурсу.
5. Якщо протягом строку, зазначеного у частині другій цієї статті, державному службовцю не може бути запропоновано переведення, відповідно до частини четвертої цієї статті, такий державний службовець звільняється з державної служби керівником державного органу, за штатом якого він перебуває, з виплатою вихідної допомоги у розмірі шести посадових окладів за останньою посадою.
6. Якщо протягом строку, зазначеного у частині другій цієї статті, державний службовець тричі відмовився від переведення на іншу посаду, відповідно до частини четвертої цієї статті, такий державний службовець звільняється з державної служби керівником державного органу, за штатом якого він перебуває, без виплати вихідної допомоги».
 
Враховано   3. Умови оплати праці державних службовців, зазначених у частині другій цієї статті, визначаються Кабінетом Міністрів України.
4. Протягом строку, зазначеного у частині другій цієї статті, за пропозицією центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, погодженою з відповідним суб’єктом призначення, державний службовець за його згодою може бути переведений на будь-яку вакантну посаду державної служби не нижче категорії "Б" у державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України без проведення конкурсу.
5. Якщо протягом строку, зазначеного у частині другій цієї статті, державному службовцю не може бути запропоновано переведення, відповідно до частини четвертої цієї статті, такий державний службовець звільняється з державної служби керівником державного органу, за штатом якого він перебуває, з виплатою вихідної допомоги у розмірі шести посадових окладів за останньою посадою.
6. Якщо протягом строку, зазначеного у частині другій цієї статті, державний службовець тричі відмовився від переведення на іншу посаду, відповідно до частини четвертої цієї статті, такий державний службовець звільняється з державної служби керівником державного органу, за штатом якого він перебуває, без виплати вихідної допомоги»;
 
292. 50) після статті 88 доповнити статтею 88-1 такого змісту:
 
-226- Івченко В.Є.
Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
Пункт 50 виключити.
 
Відхилено   54) після статті 88 доповнити статтею 88-1 такого змісту:
 
293. «Стаття 88-1. Припинення державної служби з підстав, передбачених контрактом про проходження державної служби
 
   «Стаття 88-1. Припинення державної служби з підстав, передбачених контрактом про проходження державної служби
 
294. 1. Контрактом про проходження державної служби можуть бути встановлені додаткові порівняно з цим Законом підстави припинення державної служби»;
 
   1. Контрактом про проходження державної служби можуть бути встановлені додаткові порівняно з цим Законом підстави припинення державної служби»;
 
295. 51) у статті 91:
 
   55) у статті 91:
 
296. у частині першій слова і знак «Верховної Ради України,» та у частині другій слова і знак «за пропозицією Комісії за результатами конкурсного відбору,» та частину шосту виключити;
 
   у частині першій слова і знак «Верховної Ради України,» та у частині другій слова і знак «за пропозицією Комісії за результатами конкурсного відбору,» та частину шосту виключити;
 
297. частину четверту доповнити абзацом такого змісту:
«У випадках, передбачених частиною третьою статті 44, частиною другою статті 53 цього Закону повноваження суб’єкта призначення стосовно Керівника Апарату Верховної Ради України здійснює Голова Верховної Ради України»;
 
-227- Лозинський Р.М.
Вакарчук С.І.
Цабаль В.В.
Рудик К.О.
Бобровська С.А.
Костенко Р.В.
Васильченко Г.І.
Юрчишин Я.Р.
Стефанишина О.А.
Осадчук А.П.
Совсун І.Р.
Железняк Я.І.
Абзаци третій і четвертий пункту 51 виключити.
 
Відхилено   частину четверту доповнити абзацом такого змісту:
«У випадках, передбачених частиною третьою статті 44, частиною другою статті 53 цього Закону повноваження суб’єкта призначення стосовно Керівника Апарату Верховної Ради України здійснює Голова Верховної Ради України»;
 
    -228- Пузійчук А.В.
Абзац четвертий пункту п’ятдесят першого розділу четвертого виключити. Натомість доповнити частину четверту статті 91 новим абзацом такого змісту:
«Призначення на посаду заступника керівника апарату Верховної Ради України здійснюється керівником апарату Верховної Ради України за результатами конкурсу в порядку, визначеному законом».
 
Відхилено    
    -229- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
Абзац четвертий пункту п’ятдесят першого розділу четвертого виключити.
 
Відхилено    
    -230- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
Доповнити новим абзацом пункт п’ятдесят перший розділу четвертого, яким передбачено частину четверту статті 91 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Призначення на посаду заступника керівника апарату Верховної Ради України здійснюється керівником апарату Верховної Ради України за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до законодавства про державну службу».
 
Відхилено    
298. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
299. «5. Керівник апарату (секретаріату) постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України у порядку, встановленому Президентом України»;
 
-231- Климпуш-Цинцадзе І.О.
Величкович М.Р.
Синютка О.М.
Ар'єв В.І.
Федина С.Р.
Геращенко І.В.
Фріз І.В.
Зінкевич Я.В.
В абзаці шостому пункту п’ятдесят першого розділу четвертого слова «визначеному Президентом України» замінити словами «визначеному законодавством».
 
Відхилено   «5. Керівник апарату (секретаріату) постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України у порядку, встановленому Президентом України»;
 
300. доповнити частинами восьмою-десятою такого змісту:
 
-232- Корнієнко О.С.
Абзаци сьомий-восьмий підпункту 51 замінити абзацами такого змісту: «доповнити частинами дев’ятою-одинадцятою такого змісту:
«8. Повноваження керівника державної служби у Службі безпеки України здійснюють Голова Служби безпеки України та начальники регіональних органів Служби безпеки України.
Повноваження керівника державної служби в Службі зовнішньої розвідки України здійснює Голова Служби зовнішньої розвідки України».
 
Враховано   доповнити частинами дев’ятою-одинадцятою такого змісту:
 
301. «8. Повноваження керівника державної служби в органах Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України здійснює керівник відповідного державного органу.
 
   «9. Повноваження керівника державної служби у Службі безпеки України здійснюють Голова Служби безпеки України та начальники регіональних органів Служби безпеки України.
Повноваження керівника державної служби в Службі зовнішньої розвідки України здійснює Голова Служби зовнішньої розвідки України.
 
302. 9. Повноваження керівника державної служби в органах Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах військового управління, в яких передбачено посади державної служби, здійснює керівник відповідного державного органу або органу військового управління.
 
-233- Лозинський Р.М.
У статті 91 частину дев’яту і частину десяту, якими пропонується доповнити зміст цієї статті, виключити.
 
Відхилено   10. Повноваження керівника державної служби в органах Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах військового управління, в яких передбачено посади державної служби, здійснює керівник відповідного державного органу або органу військового управління.
 
303. 10. Особливості вступу, проходження та припинення державної служби в державних органах, зазначених в частині першій, сьомій – дев’ятій цієї статті, інших органах системи правосуддя, дипломатичної служби, правоохоронних органах, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, визначених спеціальним законодавством у відповідній сфері»;
 
-234- Корнієнко О.С.
Абзац десятий підпункту 51 викласти у такій редакції:
«11. Особливості вступу, проходження та припинення державної служби в Апараті Верховної Ради України, державних органах, зазначених в частинах першій, восьмій – десятій цієї статті, інших органах системи правосуддя, дипломатичної служби, правоохоронних органах, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, визначених спеціальним законодавством у відповідній сфері».
 
Враховано   11. Особливості вступу, проходження та припинення державної служби в Апараті Верховної Ради України, державних органах, зазначених в частинах першій, восьмій – десятій цієї статті, інших органах системи правосуддя, дипломатичної служби, правоохоронних органах, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, визначених спеціальним законодавством у відповідній сфері»;
 
304. 52) у статті 92:
 
   56) у статті 92:
 
305. частину першу після слів «його Першого заступника та заступника» доповнити словами «працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України»;
 
   частину першу після слів «його Першого заступника та заступника» доповнити словами «працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України»;
 
306. у частині другій після слів «повноважень особи» доповнити словами «або на час діяльності депутатської фракції (депутатської групи)»;
 
-235- Лозинський Р.М.
Доповнити частину другу статті 92 другим абзацом такого змісту: «До патронатної служби можуть бути переведені державні службовці за їхньою згодою. Після завершення роботи в патронатній службі вони повертаються на попередню або рівнозначну їй посаду».
 
Відхилено   у частині другій після слів «повноважень особи» доповнити словами «або на час діяльності депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України «;
 
307. у абзаці першому частини третьої після слів «повноважень особи» доповнити словами «або припинення діяльності депутатської фракції (депутатської групи)»;
у абзаці другому частини третьої після слів «за ініціативою особи» доповнити словами "або голови депутатської фракції (депутатської групи)»;
 
-236- Корнієнко О.С.
Абзаци третій-п’ятий після слів і знаків « (депутатської групи)» доповнити словами «у Верховній Раді України».
 
Враховано   у абзаці першому частини третьої після слів «повноважень особи» доповнити словами «або припинення діяльності депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України»;
у абзаці другому частини третьої після слів «за ініціативою особи» доповнити словами "або голови депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України»;
частину четверту після цифр «49-2» доповнити словами та цифрами «та частини третьої статті 184»;
 
    -237- Корнієнко О.С.
Підпункт 52 доповнити абзацом шостим такого змісту:
«частину четверту після цифр «49-2» доповнити словами та цифрами «та частини третьої статті 184».
 
Враховано    
308. 53) в абзаці четвертому частини першої розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» цифри «2019» замінити цифрами «2022».
 
-238- Шкрум А.І.
Білозір Л.М.
Жмеренецький О.С.
Корнієнко О.С.
Підпункт 53 пункту ІV виключити.
 
Враховано      
309. V. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ.Прикінцеві та перехідні положення
 
310. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-239- Шкрум А.І.
Підпункт 1 пункту V «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
підпункту 36 пункту ІV, який набирає чинності з 1 січня 2020 року;
положень цього Закону щодо контракту про проходження державної служби, які набирають чинності з 1 січня 2020 року»
 
Враховано частково   1.Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
абзацу п’ятого підпункту 1, підпункту 39 пункту VІ, які набирають чинності з 1 січня 2020 року;
положень цього Закону щодо контракту про проходження державної служби, які набирають чинності з 1 січня 2020 року.
2. Установити, що норми абзацу восьмого пункту 14 розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43) застосовуються по 31 грудня 2021 року.
 
    -240- Білозір Л.М.
Підпункт 1 пункту V «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
абзацу десятого підпункту 36 пункту ІV, який набирає чинності з 1 січня 2020 року;
положень цього Закону щодо контракту про проходження державної служби, які набирають чинності з 1 січня 2020 року».
 
Враховано частково    
    -241- Шкрум А.І.
Білозір Л.М.
Пункт V «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим підпунктом такого змісту:
«2. Установити, що норми абзацу восьмого пункту 14 розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43) застосовуються по 31 грудня 2021 року».
 
Враховано    
311. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
      
312. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
      
313. 2) забезпечити прийняття міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
      
314. 3) забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
-242- Корнієнко О.С.
Пункт V викласти в такій редакції:
«V.Прикінцеві та перехідні положення
1.Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
абзацу п’ятого підпункту 1, підпункту 39 пункту VІ, які набирають чинності з 1 січня 2020 року;
положень цього Закону щодо контракту про проходження державної служби, які набирають чинності з 1 січня 2020 року.
2.Установити, що норми абзацу восьмого пункту 14 розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради, 2016, № 4, ст. 43) застосовуються по 31 грудня 2021 року.
3.Установити, що з 1 січня 2020 року норми і положення законів України, якими визначені розміри посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників державних органів застосовуються в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
До приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
4.Установити, що члени Комісії з питань вищого корпусу державної служби, призначені до її складу до набрання чинності цим Законом, продовжують виконувати свої обов’язки до призначення нового складу Комісії в порядку, визначеному цим Законом.
5.Кабінету Міністрів України:
1)забезпечити до 1 січня 2020 року прийняття нормативно-правових актів щодо визначення підкатегорій посад державної служби, а також затвердження класифікації (каталогу) посад на державній службі, схеми посадових окладів на посадах державної служби на 2020 рік з урахуванням підкатегорій посад державної служби та рівнів державних органів;
2)у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення норм і положень законів України у відповідність із цим Законом у частині визначення розмірів оплати праці, грошового забезпечення працівників державних органів Кабінетом Міністрів України;
забезпечити прийняття міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.».
 
Враховано   3. Установити, що з 1 січня 2020 року норми і положення законів України, якими визначені розміри посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників державних органів застосовуються в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
До приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
4.Установити, що члени Комісії з питань вищого корпусу державної служби, призначені до її складу до набрання чинності цим Законом, продовжують виконувати свої обов’язки до призначення нового складу Комісії в порядку, визначеному цим Законом.
5.Кабінету Міністрів України:
1)забезпечити до 1 січня 2020 року прийняття нормативно-правових актів щодо визначення підкатегорій посад державної служби, а також затвердження класифікації (каталогу) посад на державній службі, схеми посадових окладів на посадах державної служби на 2020 рік з урахуванням підкатегорій посад державної служби та рівнів державних органів;
2)у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення норм і положень законів України у відповідність із цим Законом у частині визначення розмірів оплати праці, грошового забезпечення працівників державних органів Кабінетом Міністрів України;
забезпечити прийняття міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом».
 
    -243- Жмеренецький О.С.
Пункт V викласти в такій редакції:
«V.Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
абзацу другого підпункту 36, підпункту 38 пункту ІV цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2020 року;
положень цього Закону щодо контракту про проходження державної служби, які набирають чинності з 1 січня 2020 року.
2. Кабінету Міністрів України:
1) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
2) у чотиримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом затвердити персональний склад Комісії відповідно до статті 14 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43)».
 
Враховано частково    
315. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України