Кількість абзаців - 15 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" щодо вдосконалення процедури звільнення та призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" щодо вдосконалення процедури звільнення та призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
 
   Про внесення змін до Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" щодо вдосконалення процедури звільнення та призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Внести до Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., 16, ст. 265, з наступними змінами) такі зміни:
 
-1- Ткаченко О.В.
Кравчук Є.М.
Доповнити пункт 1 законопроекту підпунктом 1) такого змісту:
«Частину першу статті 1 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Національна рада прирівнюється до першого рівня державних органів, визначених Законом України «Про державну службу».
Підпункти 1), 2) пункту 1 законопроекту вважати відповідно підпунктами 2), 3).
 
Враховано   1. Внести до Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., 16, ст. 265 із наступними змінами) такі зміни:
1) частину першу статті 1 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Національна рада прирівнюється до першого рівня державних органів, визначених Законом України «Про державну службу»;
 
4.

 
-2- Рахманін С.І.
1. Частину першу статті 4 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» доповнити новим реченням такого змісту:
«Члени Національної ради призначаються Верховною Радою України і Президентом України за поданням Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної ради (далі – Конкурсна комісія).».
 
Відхилено      
5. 1) частину третю статті 4 викласти в такій редакції:
 
-3- Павленко Ю.О.
Підпункт 1 пункту 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено   2) частину третю статті 4 викласти у такій редакції:
 
6. "3. Повноваження члена Національної ради починаються з дня його призначення і тривають п'ять років, за винятком випадків, передбачених цим Законом. Після закінчення п'яти років повноваження члена Національної ради тривають до дня призначення нового члена Національної ради суб'єктом призначення, за винятком випадків дострокового припинення повноважень члена Національної ради";
 
-4- Кондратюк О.К.
«1) частину третю статті 4 викласти в такій редакції:
«3. Повноваження члена Національної ради починаються з дня його призначення і тривають п'ять років. Строк повноважень члена Національної ради закінчується в останній день п’ятирічного строку, за винятком випадків дострокового припинення повноважень, передбачених цим Законом.
Після закінчення п’ятирічного строку повноважень член Національної ради продовжує виконувати свої обов’язки до призначення відповідно нового члена Національної ради».
 
Відхилено   «3. Повноваження члена Національної ради починаються з дня його призначення і тривають п'ять років, за винятком випадків, передбачених цим Законом. Після закінчення п'яти років повноваження члена Національної ради тривають до дня призначення нового члена Національної ради суб'єктом призначення, за винятком випадків дострокового припинення повноважень члена Національної ради»;
 
    -5- Рахманін С.І.
Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» доповнити статтею 4-1 такого змісту:
«Стаття 4-1. Конкурс на зайняття посади члена Національної ради.
1. Подання щодо призначення на посаду члена Національної ради здійснюється за результатами відкритого конкурсного відбору на зайняття цієї посади. Організацію та проведення конкурсного відбору здійснює Конкурсна комісія, що утворюється та діє відповідно до цього Закону.
2. До складу Конкурсної комісії входять:
1) дві особи, яких визначає Верховна Рада України за поданням комітету Верховної Ради України, до компетенції якого віднесені питання телебачення та радіомовлення;
2) дві особи, яких визначає Президент України;
3) чотири особи призначаються Верховною Радою України виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері телебачення і радіомовлення.
Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет та досвід роботи у відповідній сфері.
Член Конкурсної комісії не має права брати участь у конкурсному відборі на зайняття посади члена Національної ради у якості кандидата на відповідну посаду.
Члени Конкурсної комісії призначаються строком на три роки і не можуть бути призначені повторно. Строк повноважень члена Конкурсної комісії може бути припинений достроково за ініціативою органу або посадової особи, що призначила такого члена Конкурсної комісії, або за власною ініціативою члена Конкурсної комісії.
Конкурсна комісія обирає голову та затверджує регламент своєї роботи.
3. Засідання Конкурсної комісії проводяться у формі відкритих слухань. Протокол засідання розміщується на офіційних веб-сайтах Верховної Ради України та Президента України протягом трьох робочих днів з дня його проведення. Забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу засідання Конкурсної комісії на офіційних веб-сайтах Верховної Ради України та Президента України.
На засіданнях Конкурсної комісії як спостерігачі можуть бути присутніми народні депутати України, представники Європейської Комісії, міжнародних організацій, які співпрацюють з Україною у сфері телебачення і радіомовлення, а також представники громадськості.
Забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Конкурсної комісії.
Інформація про час і місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Верховної Ради України та Президента України не пізніше ніж за два робочі дні до його початку.
4. Конкурсна комісія оголошує прийом заявок на відкритий конкурс:
у разі закінчення строку повноважень члена (членів) Національної ради, визначеного цим Законом, - за три місяці до дня закінчення строку повноважень;
у разі дострокового припинення повноважень члена (членів) Національної ради відповідно до цього Закону - протягом п’яти робочих днів із дня припинення повноважень.
Прийом заявок на відкритий конкурс здійснюється протягом 45 календарних днів з дня оголошення конкурсу. Порядок та умови проведення відкритого конкурсу затверджуються Конкурсною комісією та розміщуються на офіційних веб-сайтах Верховної Ради України та Президента України, в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації.
5. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає такі документи:
1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади члена Національної ради, до якої додається резюме довільної форми;
2) заяву про надання згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та на обробку персональних даних відповідно до "Про захист персональних даних";
3) автобіографію, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську діяльність (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж двох років, що передують поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;
4) копію документу, що посвідчує особу;
5) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;
6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, визначеною відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".
Відомості, що містяться у поданих відповідно до цієї частини документах, підлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заявки на відкритий конкурс на офіційних веб-сайтах Верховної Ради України та Президента України, крім відомостей, які відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.
Конкурсна комісія протягом 30 календарних днів з дня завершення прийому заявок на відкритий конкурс проводить необхідні процедури, передбачені порядком проведення відкритого конкурсу, за результатами голосування складає рейтинг кандидатів на посаду члена (членів) Національної ради та оприлюднює його на офіційних веб-сайтах Верховної Ради України та Президента України. Протягом зазначеного строку також проводяться спеціальна перевірка кандидатів, передбачена Законом України "Про запобігання корупції", і перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади".
6. Рішення Конкурсної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів. У разі рівного розподілу голосів голос голови Конкурсної комісії є вирішальним.
7. Конкурсна комісія подає на розгляд Верховної Ради України і Президента України кандидатури, які отримали найвищий рейтинг і пройшли передбачену цим Законом перевірку, загальним списком у кількості, що відповідає кількості членів Національної ради, які підлягають призначенню.
Конкурсна комісія оприлюднює інформацію про кандидатів, які отримали найвищий рейтинг та подані на розгляд Верховної Ради України і Президента України.
8. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Конкурсної комісії забезпечує Апарат Верховної Ради України. Фінансування діяльності Конкурсної комісії може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги.».
 
Відхилено    
7. 2) частини першу, четверту – шосту статті 5 викласти відповідно в такій редакції:
 
-6- Кондратюк О.К.
Абзац перший пункту 2) Розділу 1 проекту викласти у такій редакції:
«2) частини першу та другу статті 5 викласти відповідно в такій редакції:»
 
Відхилено   3) у статті 5:
частину першу викласти в такій редакції:
 
    -7- Павленко Ю.О.
Слово "першу" в абзаці першому та абзац другий підпункту 2 пункту 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -8- Рахманін С.І.
Статтю 5 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» викласти у такій редакції:
«1. Верховна Рада України призначає на посаду члена (членів) Національної ради з відібраних Конкурсною комісією кандидатів не пізніше місячного строку з дня внесення Конкурсною комісією відповідного подання.
2. Голосування у Верховній Раді України щодо призначення членом Національної ради відбувається по кожній кандидатурі в послідовності відповідно до рейтингу, визначеного Конкурсною комісією. Призначеною на посаду члена Національної ради вважається особа, за призначення якої проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України.
3. У разі якщо кілька кандидатур отримало однаковий рейтинг за результатами конкурсного відбору, то черговість голосування щодо призначення кожного з них на посаду члена Національної ради визначається рейтинговим голосуванням стосовно цих кандидатур, яке проводиться безпосередньо перед голосуванням щодо призначення їх на посаду членів Національної ради.
4. У разі якщо за результатами голосування необхідної кількості членів Національної ради не призначено, проводиться допризначення з повторенням усієї процедури, передбаченої статтею 4-1 цього Закону.
Кандидатури на посаду члена (членів) Національної ради, що брали участь у попередньому відборі мають право брати участь у повторному відборі на загальних засадах встановлених цим Законом.».
 
Відхилено    
8. "1. Верховна Рада України призначає членів Національної ради на альтернативній основі протягом двох місяців з дня припинення повноважень члена (членів) Національної ради, який був (були) призначений (призначені) Верховною Радою України. Припинення повноважень члена Національної ради відбувається відповідно до постанови Верховної Ради України. Після припинення повноважень член (члени) Національної ради продовжує (продовжують) виконувати обов'язки до дня призначення нового члена Національної ради Верховною Радою України, за винятком випадків дострокового припинення повноважень члена Національної ради";
 
-9- Кондратюк О.К.
Абзаци другий та третій пункту 2) Розділу 1 проекту викласти у такій редакції:
«1. Верховна Рада України призначає членів Національної ради на альтернативній основі. Рішення про призначення на посаду та про звільнення з посади, у зв’язку із закінченням строку повноважень, у випадку дострокового припинення повноважень, передбаченому пунктом 9 частини першої статті 8 цього Закону, оформлюється відповідною постановою Верховної Ради України.
2. Не пізніше як за три місяці до закінчення строку повноважень члена (членів) Національної ради, призначеного (призначених) Верховною Радою України або протягом трьох днів з дня дострокового припинення ним (ними) повноважень, комітет Верховної Ради України, до компетенції якого віднесені питання телерадіомовлення, оприлюднює через засоби масової інформації та направляє депутатським фракціям і групам у Верховній Раді України оголошення про відбір кандидатур на посаду члена (членів) Національної ради. Пропозиції щодо кандидатур приймаються зазначеним комітетом протягом 21 дня з дня оприлюднення оголошення. Суб’єктами права подання кандидатур на посаду члена Національної ради є депутатські фракції у Верховній Раді України та/або всеукраїнські об’єднання громадян у галузі діяльності засобів масової інформації».
 
Відхилено   «1. Верховна Рада України призначає членів Національної ради на альтернативній основі протягом двох місяців з дня припинення повноважень члена (членів) Національної ради, який був (були) призначений (призначені) Верховною Радою України. Припинення повноважень члена Національної ради відбувається відповідно до постанови Верховної Ради України. Після припинення повноважень член (члени) Національної ради продовжує (продовжують) виконувати обов'язки до дня призначення нового члена Національної ради Верховною Радою України, за винятком випадків дострокового припинення повноважень члена Національної ради»;
у частині другій слова «Протягом трьох днів з» замінити словами та цифрами «За 90 днів до»;
 
    -10- Княжицький М.Л.
У пункті 2) розділу І проекту Закону, що стосується змін до статті 5 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення»:
1. Доповнити абзацом першим такого змісту:
«У частині другій статті 5 слова «протягом трьох днів з» замінити словами та цифрами «за 90 днів до»;
 
Враховано в редакції Комітету   
9. "4. Голосування у Верховній Раді України щодо призначення членом (членами) Національної ради відбувається одночасно на всі вакантні посади членів Національної ради, що повинні призначатися Верховною Радою України. Вакантними посадами члена (членів) Національної ради вважаються всі посади, де повноваження члена (членів) Національної ради були припинені постановою Верховної Ради України, або чиї повноваження були достроково припинені з підстав передбачених цим Законом. Не вважається вакантною посада члена Національної ради у випадку, якщо його повноваження були припинені у останній день терміну подання кандидатур на посаду члена (членів) Національної ради або після закінчення терміну подання кандидатур на посаду члена (членів) Національної ради до комітету Верховної Ради України, до компетенції якого віднесені питання телерадіомовлення. Кандидатура (кандидатури) члена (членів) Національної ради вноситься (вносяться) до проекту постанови Верховної Ради України в послідовності, визначеній попереднім рейтинговим голосуванням та у кількості що відповідає кількості вакантних посад членів Національної ради, що повинні призначатися Верховною Радою України. Призначеною (призначеними) на посаду члена (членів) Національної ради вважається (вважаються) особа (особи), за призначення якої (яких) проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України.
 
-11- Княжицький М.Л.
2. Абзац третій пункту 2, яким викладається в новій редакції частина четверта статті 5, викласти в такій редакції:
«4. Голосування у Верховній Раді України щодо призначення членом (членами) Національної ради відбувається на всі вакантні посади членів Національної ради, що повинні призначатися Верховною Радою України, по кожній кандидатурі в послідовності, визначеній попереднім рейтинговим голосуванням. Вакантними посадами члена (членів) Національної ради вважаються всі посади, де повноваження члена (членів) Національної ради були припинені постановою Верховної Ради України, або чиї повноваження були достроково припинені з підстав передбачених цим Законом. Не вважається вакантною посада члена Національної ради у випадку, якщо його повноваження були припинені у останній день терміну подання кандидатур на посаду члена (членів) Національної ради або після закінчення терміну подання кандидатур на посаду члена (членів) Національної ради до комітету Верховної Ради України, до компетенції якого віднесені питання телерадіомовлення. Призначеною (призначеними) на посаду члена (членів) Національної ради вважається (вважаються) особа (особи), за призначення якої (яких) проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України.»;
 
Відхилено   частини четверту – шосту викласти в такій редакції:
«4. Голосування у Верховній Раді України щодо призначення членом (членами) Національної ради відбувається одночасно на всі вакантні посади членів Національної ради, які призначаються Верховною Радою України.
Вакантними вважаються всі посади членів Національної ради, повноваження яких припинені постановою Верховної Ради України або достроково припинені з підстав, передбачених цим Законом. Не вважається вакантною посада члена Національної ради, якщо його повноваження припинені в останній день строку подання пропозицій щодо кандидатур, передбаченого частиною другою цієї статті, або після закінчення такого строку.
Кандидатури на посади членів Національної ради вносяться до проекту постанови Верховної Ради України у послідовності, визначеній попереднім рейтинговим голосуванням, та у кількості, що відповідає кількості вакантних посад членів Національної ради, які призначаються Верховною Радою України. Призначеними на посади членів Національної ради вважаються особи, за призначення яких проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України.
 
    -12- Павленко Ю.О.
В абзаці третьому пункту 2 пункту 1 законопроекту після слів "вважаються всі посади, де повноваження члена (членів) Національної ради" додати слова "припинилися у зв'язку із закінченням терміну його повноважень".
 
Відхилено    
10. 5. У разі якщо кілька кандидатур при попередньому рейтинговому голосуванні набрали однакову кількість голосів, то черговість внесення кожної з них до проекту постанови Верховної Ради України щодо призначення на посаду члена Національної ради визначається додатковим рейтинговим голосуванням стосовно цих кандидатур, яке проводиться безпосередньо перед голосуванням щодо призначення їх на посаду членів Національної ради.
 
-13- Княжицький М.Л.
В абзаці четвертому пункту 2, яким викладається в новій редакції частина п’ята статті 5 Закону, слова «внесення кожної з них до проекту постанови Верховної Ради України щодо призначення на посаду» замінити словами «голосування щодо призначення кожного з них на посаду»;
 
Відхилено   5. Якщо під час попереднього рейтингового голосування кілька кандидатур набрали однакову кількість голосів, черговість їх внесення до проекту постанови Верховної Ради України визначається додатковим рейтинговим голосуванням стосовно цих кандидатур, яке проводиться безпосередньо перед голосуванням щодо призначення членів Національної ради.
 
    -14- Кондратюк О.К.
Абзац четвертий пункту 2) Розділу 1 проекту виключити.
 
Відхилено    
11. 6. У разі якщо за результатами голосування Верховної Ради України не було призначено на всі вакантні посади всіх членів Національної ради, що повинні призначатися Верховною Радою України, уся процедура призначення проводиться повторно, починаючи з оголошення комітетом Верховної Ради України, до компетенції якого віднесені питання телерадіомовлення, про відбір кандидатур на посаду члена (членів) Національної ради. Кандидатури на посаду члена (членів) Національної ради, що брали участь у попередньому відборі мають право брати участь у повторному відборі на загальних засадах встановлених цим Законом".
 
-15- Княжицький М.Л.
Абзац п’ятий пункту 2, яким викладається в новій редакції частина шоста статті 5, викласти в такій редакції:
«У разі якщо за результатами голосування Верховної Ради України не було призначено на всі вакантні посади всіх членів Національної ради, що повинні призначатися Верховною Радою України, проводиться до призначення на вакантну посаду з повторенням усієї процедури призначення, починаючи з оголошення комітетом Верховної Ради України, до компетенції якого віднесені питання телерадіомовлення, про відбір кандидатур на посаду члена (членів) Національної ради, Кандидатури на посаду члена (членів) Національної ради, що брали участь у попередньому відборі мають право брати участь у повторному відборі на загальних засадах встановлених цим Законом.».
 
Відхилено   6. У разі якщо за результатами голосування Верховної Ради України не призначені члени Національної ради на всі вакантні посади членів Національної ради, які призначаються Верховною Радою України, вся процедура призначення проводиться повторно, починаючи з оголошення комітетом Верховної Ради України, до компетенції якого віднесені питання телерадіомовлення, про відбір кандидатур на посаду члена (членів) Національної ради. Кандидатури на посаду члена Національної ради, які брали участь у попередньому відборі, мають право брати участь у повторному відборі на загальних засадах, встановлених цим Законом».
 
    -16- Кондратюк О.К.
Абзац п’ятий пункту 2) Розділу 1 проекту виключити.
 
Відхилено    
    -17- Рахманін С.І.
Частину першу статті 6 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» викласти у такій редакції:
«1. Президент України призначає члена (членів) Національної ради з відібраних Конкурсною комісією кандидатів не пізніше місячного строку з дня внесення Конкурсною комісією відповідного подання.».
 
Відхилено    
    -18- Рахманін С.І.
У частині третій статті 8 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» після слів «відповідно до вимог статей» доповнити цифрами «4-1».
 
Відхилено    
12. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-19- Кравчук Є.М.
Пункт 2 законопроекту доповнити словами:
«крім підпункту 1 пункту 1, який набирає чинності з 1 січня 2020 року».
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 1 та абзацу четвертого пункту 3 розділу 1 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2020 року.
 
    -20- Рахманін С.І.
«3. З дня набрання чинності цього Закону перше призначення складу Національної ради відбувається з дотриманням процедури ротації (часткового оновлення), відповідно до якої половина складу Національної ради призначається на трирічний термін.
Ротація складу Національної ради не може нести за собою порушення балансу представництва органів призначення.
Одночасно з першим призначенням персонального складу Національної ради Верховна Рада України та Президент України визначають тих із призначених ними членів Національної ради, повноваження яких підлягають припиненню в порядку ротації через три роки з дати їх призначення. Члени Національної ради, які отримали найвищий рейтинг у конкурсній процедурі користуються переважним правом на залишення на посаді на весь перебачений частиною третьою статті 4 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» строк.
Після припинення повноважень членів Національної ради в порядку ротації призначення нових членів Національної ради відбувається з дотриманням процедури, передбаченої статтею 4-1 цього Закону.».
 
Відхилено    
13. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
14. України

   України