Кількість абзаців - 20 Таблиця поправок


Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (на заміну) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації»
 
-1- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Назву проекту закону викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження права власності Українського народу.
 
Відхилено   Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України від 7 липня 1999 року № 847-XIV «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 37, ст.332).
 
-2- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Розділ І проекту закону викласти в такій редакції:
"І. Внести зміни до таких законів України:
1. Частину третю статті 1 Закону України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 37, ст. 332) викласти в такій редакції:
"Не підлягають приватизації запаси державного резерву незалежно від його місцезнаходження, а також підприємства, установи і організації та інші об'єкти, що входять до системи державного резерву, водні ресурси, лісові ресурси, інші природні ресурси, які є об’єктами права власності Українського народу, а також землі державних підприємств, які не підлягають приватизації.".
 
Відхилено   І. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 37, ст. 332 із наступними змінами).
ІІ. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У статті 96 Кодексу України з процедур банкрутства (Відомості Верховної Ради України, 2019 р. , № 19, ст. 74):
частину четверту після слів «погоджений з органом» доповнити словом « (суб’єктом)»;
після частини десятої доповнити новою частиною такого змісту:
«11. Під час процедури санації державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, їх нерухоме майно може бути відчужене лише у випадках, передбачених планом санації».
У зв’язку з цим частини одинадцяту і дванадцяту вважати відповідно частинами дванадцятою і тринадцятою;
 
    -3- Підласа Р.А.
Перше речення розділу ІІ викласти в такій редакції: «ІІ. Внести зміни до таких законодавчих актів України:»;
 
Враховано    
    -4- Підласа Р.А.
Доповнити розділ ІІ пунктом 1 такого змісту:
«1. У статті 96 Кодексу України з процедур банкрутства (Офіційний вісник України, 2019, № 34, ст. 1197):
частину четверту після слів «погоджений з органом» доповнити словом « (суб’єктом)»;
після частини десятої доповнити новою частиною такого змісту:
«11. Під час процедури санації державних підприємств, та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, їх нерухоме майно може бути відчужене лише у випадках, передбачених планом санації.».
У зв’язку з цим частини одинадцяту та дванадцяту вважати частинами дванадцятою та тринадцятою відповідно»;
 
Враховано    
5. ІІ. Внести до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (Відомості Верховної Ради, 2018, № 12, ст.68) такі зміни:
 
-5- Підласа Р.А.
Текст розділу ІІ вважати пунктом 2 розділу ІІ у новій редакції.
 
Враховано   2. У Законі України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 12, ст. 68):
 
    -6- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац перший розділу ІІ проекту закону викласти в такій редакції:
"2. У Законі України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Відомості Верховної Ради, 2018 р., № 12, ст.68):".
 
Враховано    
6. 1. У частині другій статті 4:
 
-7- Наталуха Д.А.
У розділі ІІ проекту Закону України:
пункт 1 після слів «У частині другій статті 4:» доповнити новим підпунктом такого змісту: «1) абзац дев’ятнадцятий виключити.»;
змінити нумерацію підпунктів даного пункту відповідно.
 
Враховано   1) у частині другій статті 4:
абзац дев’ятнадцятий виключити;
 
    -8- Підласа Р.А.
Підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ доповнити абзацом такого змісту:
«абзац дев’ятнадцятий виключити»;»;
У зв’язку з цим абзаци другий - п’ятий вважати абзацами третім - шостим.
 
Враховано    
7. 1) абзац сорок третій викласти у такій редакції:
 
   абзац сорок третій викласти в такій редакції:
 
8. «об’єкти спортивної інфраструктури, державні спортивні споруди, що забезпечують проведення всеукраїнських та міжнародних спортивних змагань, тренувань спортсменів з олімпійських видів спорту;».
 
-9- Кондратюк О.К.
Абзац другий підпункту 1) пункту 1 Розділу ІІ проекту після слів «олімпійських видів спорту» доповнити словами «видів спорту осіб зі інвалідністю».
 
Враховано   «об’єкти спортивної інфраструктури, державні спортивні споруди, що забезпечують проведення всеукраїнських та міжнародних спортивних змагань, тренувань спортсменів з олімпійських видів спорту і видів спорту осіб з інвалідністю»;
 
9. 2) Доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-10- Підласа Р.А.
Підпункт 2) пункту 1 Розділу ІІ проекту виключити.
 
Враховано      
10. «підприємства з виготовлення та ремонту всіх видів зброї, що перебуває на озброєнні у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законодавства військових формувань, Служби безпеки України;».
 
      
11. 2. Розділ V Прикінцеві та перехідні положення до повнити пунктом 7? такого змісту:
 
-11- Підласа Р.А.
Пункт 2 розділу ІІ вважати підпунктом 2 пункту 2 розділу ІІ у новій редакції.
 
Враховано   2) розділ V «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктом 7? такого змісту:
 
12. «Установити, що об’єкти права державної власності, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, не підлягають приватизації до повного відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованих територіях.».
 
   «7?. Установити, що об’єкти права державної власності, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, не підлягають приватизації до повного відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованих територіях».
 
13. ІІІ. Прикінцеві та перехідні положення.
 
-12- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Змінити нумерацію розділу "Прикінцеві та перехідні положення" з ІІІ на ІІ.
 
Відхилено   ІІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
14. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-13- Івченко В.Є.
Пункт 1 Розділу ІІІ Прикінцеві та перехідні положення викласти у редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року, але не раніше набрання чинності затвердженого Верховною Радою України переліку об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації, відповідно до ознак, передбачених частиною п’ятою статті 4 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
    -14- Скорик М.Л.
Викласти пункт 1 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування закону, що регламентує перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, в новій редакції.
Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».
 
Відхилено    
15. 2. Установити, що провадження у справах про банкрутство об’єктів права державної власності, які на день набрання чинності цим Законом були включені до переліків, затверджених Законом України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», підлягає припиненню, крім тих об’єктів, що ліквідуються за рішенням власника. Справи про банкрутство таких об’єктів права державної власності не можуть поширюватись протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом, крім тих, що ліквідуються за рішенням власника.
 
-15- Підласа Р.А.
Пункт 2 розділу ІІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Установити, що у справах про банкрутство державних підприємств, у тому числі казенних підприємств, або акціонерних товариств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, не застосовуються судова процедура санації, крім тих які задіяні у виконанні державного оборонного замовлення, виробництві, розробленні, модернізації, ремонті, обслуговуванні озброєння та військової техніки, та судова процедура ліквідації, крім тих, що ліквідуються за рішенням власника протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом.
Під час процедури санації нерухоме майно таких підприємств може бути відчужене лише у випадках, передбачених планом санації, погодженим з органом (суб’єктом), уповноваженим управляти державним майном.»;
 
Враховано   2. Установити, що у справах про банкрутство державних підприємств, у тому числі казенних підприємств, або акціонерних товариств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, не застосовуються судова процедура санації, крім тих, що задіяні у виконанні державного оборонного замовлення, виробництві, розробленні, модернізації, ремонті, обслуговуванні озброєння та військової техніки, та судова процедура ліквідації, крім тих, що ліквідуються за рішенням власника протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом.
Під час процедури санації нерухоме майно таких підприємств може бути відчужене лише у випадках, передбачених планом санації, погодженим з органом (суб’єктом), уповноваженим управляти державним майном.
3. Забороняється вчиняти виконавчі дії відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» щодо об’єктів права державної власності, які на день набрання чинності цим Законом були включені до переліків, затверджених Законом України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом, крім стягнення грошових коштів і товарів, що були передані в заставу за кредитними договорами.
 
    -16- Давиденко В.М.
Приходько Б.В.
У Розділі ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення»: У другому реченні абзацу першого пункту 2 слово «поширюватись» замінити словом «порушуватись», а слова «крім тих» замінити словами «за виключенням тих об’єктів».
 
Відхилено    
    -17- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Пункт 2 розділу ІІІ проекту закону викласти в такій редакції:
"2. Установити, що провадження у справах про банкрутство об’єктів права державної власності, які включені до переліків, затверджених Законом України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", підлягає припиненню, крім тих об’єктів, що ліквідуються за рішенням власника. Справи про банкрутство таких об’єктів права державної власності не можуть поширюватись протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом, крім тих, що ліквідуються за рішенням власника.".
 
Відхилено    
    -18- Підласа Р.А.
Доповнити розділ ІІІ пунктом 3 у такій редакції:
«3. Забороняється вчиняти виконавчі дії відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» щодо об’єктів права державної власності, які на день набрання чинності цим Законом були включені до переліків, затверджених Законом України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом, крім стягнення грошових коштів та товарів, які були передані в заставу за кредитними договорами.»;
 
Враховано    
16. Зазначені об’єкти права державної власності можуть бути корпоратизовані без права внесення до статутного капіталу майна, визначеного частиною другою статті 4 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
 
-19- Підласа Р.А.
В абзаці другому пункту 2 розділу ІІІ слово «корпоратизовані» замінити словами «перетворені в акціонерні товариства» та включити його до розділу ІІІ у новій редакції як пункт 4;
 
Враховано   4. Зазначені об’єкти права державної власності можуть бути перетворені в акціонерні товариства без права внесення до статутного капіталу майна, визначеного частиною другою статті 4 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
 
17. 3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
-20- Івченко В.Є.
У пункті 3 Розділу ІІІ Прикінцеві та перехідні положення:
слова «трьох місяців» замінити словами «одного місяця»;
 
Відхилено   5. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
18. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із Конституцією України та цим Законом;
 
-21- Підласа Р.А.
у пункті 3 розділу ІІІ слова «Конституцією України та», «перегляд та» виключити та вважати його пунктом 6.
 
Враховано частково   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
19. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-22- Підласа Р.А.
Пункт 6 розділу ІІІ доповнити абзацом третім такого змісту: «розробити та подати на затвердження Верховній Раді України перелік акціонерних товариств частка корпоративних прав, що належать державі у статутних капіталах яких не може бути меншою ніж 50 відсотків + 1 акція та акціонерних товариств створених шляхом перетворення державних підприємств частка корпоративних прав держави, що належать державі у статутних капіталах яких не може бути меншою ніж 50 відсотків + 1 акція».
 
Враховано   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
розробити та подати на затвердження Верховній Раді України перелік акціонерних товариств, частка корпоративних прав, що належать державі, у статутних капіталах яких не може бути меншою ніж 50 відсотків + 1 акція, та акціонерних товариств, створених шляхом перетворення державних підприємств, частка корпоративних прав, що належать державі, у статутних капіталах яких не може бути меншою ніж 50 відсотків + 1 акція.

    -23- Давиденко В.М.
Приходько Б.В.
Пункт 3 доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«на виконання положень пункту 36 статті 85 Конституції України та частини п’ятої статті 4 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-VІІІ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 12, ст.68) сформувати та подати на затвердження Верховній Раді України Перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації»;
У зв’язку з цим абзаци другий та третій вважати відповідно абзацами третім та четвертим.
 
Відхилено    
    -24- Івченко В.Є.
Підпункт 3 доповнити після абзацу першого новим абзацом такого змісту: «подати на затвердження Верховній Раді України перелік об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації, відповідно до ознак, передбачених частиною п’ятою статті 4 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»
 
Відхилено    
    -25- Давиденко В.М.
Приходько Б.В.
Доповнити новим пунктом 4 у такій редакції:
«4. До затвердження Верховною Радою України, відповідно до положень частини п’ятої статті 4 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-УІІІ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 12, ст.68), Переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, забороняється включення до будь-яких переліків на приватизацію об’єктів, зазначених у додатках 1 та 2 до Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» від 7 липня 1999 року № 847-ХІУ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999 № 37, ст.332)».
 
Відхилено