Кількість абзаців - 181 Таблиця поправок


Про верифікацію та моніторинг державних виплат (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про верифікацію та моніторинг державних виплат
 
   Про верифікацію та моніторинг державних виплат
 
2. Цей Закон визначає правові та організаційні засади здійснення верифікації та моніторингу державних виплат в Україні.
 
   Цей Закон визначає правові та організаційні засади здійснення верифікації та моніторингу державних виплат в Україні.
 
3. Метою цього Закону є підвищення адресності державних виплат, сприяння розбудові системи соціального забезпечення, а також забезпечення ефективного використання бюджетних коштів.
 
-1- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац другий преамбули проекту викласти в такій редакції:
"Метою цього Закону є підвищення адресності державних виплат, забезпечення дотримання прав та інтересів реципієнтів державних виплат, сприяння розбудові системи соціального забезпечення, а також забезпечення ефективного використання бюджетних коштів.".
 
Відхилено   Метою цього Закону є підвищення адресності державних виплат, сприяння розбудові системи соціального забезпечення, а також забезпечення ефективного використання бюджетних коштів.
 
4. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
5. 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
6. 1) верифікація - комплекс заходів із збору та перевірки достовірності інформації, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, а також виявлення невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних;
 
-2- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Пункт 1 частини першої статті 1 проекту доповнити словами ", які здійснюються виключно на підставі добровільної згоди реципієнтів".
 
Відхилено   1) верифікація - комплекс заходів щодо збору та перевірки достовірності інформації, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, а також виявлення невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних;
 
    -3- Цимбалюк М.М.
Пункт 1 статті 1 доповнити новим підпунктом 2 у такій редакції:
«валідація – процес підтвердження відповідності або надання законної сили».
Відповідно підпункти 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 вважати підпунктами 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
 
Відхилено    
7. 2) державні виплати - пенсії, допомоги, пільги, субсидії, стипендії, інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування;
 
-4- Третьякова Г.М.
В підпункті першому частини першої статті 1 законопроекту слово «стипендії» замінити словами «соціальні стипендії».
 
Враховано   2) державні виплати - пенсії, допомоги, пільги, субсидії, соціальні стипендії, інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування;
 
    -5- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Пункт 2 частини першої статті 1 проекту викласти в такій редакції:
"2) державні виплати — допомоги, пільги, субсидії, соціальні стипендії, інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів державного бюджету;".
 
Враховано частково    
    -6- Кулініч О.І.
Давиденко В.М.
Приходько Б.В.
Підпункт 2 частини 1 статті 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«2) державні виплати — допомоги, пільги, субсидії, стипендії, інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів».
 
Відхилено    
8. 3) джерело інформації - автоматизовані інформаційні системи, реєстри, бази даних інформації про реципієнтів, отримані від суб’єктів надання інформації;
 
   3) джерело інформації - автоматизовані інформаційні системи, реєстри, бази даних інформації про реципієнтів, отримані від суб’єктів надання інформації;
 
9. 4) інформаційно-аналітична платформа електронної верифікації та моніторингу (далі - інформаційно-аналітична платформа) - автоматизована система накопичення, обробки, аналізу інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації;
 
   4) інформаційно-аналітична платформа електронної верифікації та моніторингу (далі - інформаційно-аналітична платформа) - автоматизована система накопичення, обробки, аналізу інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації;
 
10. 5) моніторинг - систематична діяльність з проведення аналізу інформації, отриманої в процесі верифікації, та аналізу результатів верифікації;
 
   5) моніторинг - систематична діяльність з проведення аналізу інформації, отриманої під час верифікації, та аналізу результатів верифікації;
 
11. 6) орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику;
 
   6) орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику;
 
12. 7) органи, що здійснюють державні виплати, - розпорядники бюджетних коштів, інші органи, установи та організації, які призначають, нараховують та/або здійснюють державні виплати;
 
   7) органи, що здійснюють державні виплати, - розпорядники бюджетних коштів, інші органи, установи та організації, що призначають, нараховують та/або здійснюють державні виплати;
 
13. 8) поточна верифікація - верифікація під час нарахування та/або здійснення державних виплат реципієнту;
 
   8) поточна верифікація - верифікація під час нарахування та/або здійснення державних виплат реципієнту;
 
14. 9) превентивна верифікація - верифікація, яка здійснюється у режимі реального часу під час звернення реципієнта за призначенням державних виплат;
 
   9) превентивна верифікація - верифікація, що здійснюється в режимі реального часу під час звернення реципієнта за призначенням державних виплат;
 
15. 10) рекомендація - повідомлення про результат верифікації державних виплат щодо невідповідності інформації, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання і розмір таких виплат;
 
   10) рекомендація - повідомлення про результат верифікації державних виплат щодо невідповідності інформації, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання і розмір таких виплат;
 
16. 11) ретроспективна верифікація - верифікація після завершення державних виплат реципієнту;
 
   11) ретроспективна верифікація - верифікація після завершення державних виплат реципієнту;
 
17. 12) реципієнти - фізичні особи, яким призначено, нараховано та/або здійснено державні виплати, а також фізичні особи, які звернулися за призначенням державних виплат;
 
   12) реципієнти - фізичні особи, яким призначено, нараховано та/або здійснено державні виплати, а також фізичні особи, які звернулися за призначенням державних виплат;
 
18. 13) суб’єкти надання інформації - органи, що здійснюють державні виплати, а також центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, банки, фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, установи, організації і підприємства, що належать до сфери управління державних органів, які є володільцями, розпорядниками та/або адміністраторами автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних інформації про реципієнтів, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат.
 
   13) суб’єкти надання інформації - органи, що здійснюють державні виплати, а також центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, банки, фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, установи, організації і підприємства, що належать до сфери управління державних органів, які є володільцями, розпорядниками та/або адміністраторами автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних інформації про реципієнтів, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат.
 
19. Стаття 2. Законодавство у сфері верифікації та моніторингу державних виплат
 
   Стаття 2. Законодавство з питань верифікації та моніторингу державних виплат
 
20. 1. Законодавство з питань верифікації та моніторингу державних виплат базується на Конституції України та складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, органів, що здійснюють державні виплати, та інших суб’єктів надання інформації, актів Кабінету Міністрів України, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
   1. Законодавство з питань верифікації та моніторингу державних виплат базується на Конституції України та складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, органів, що здійснюють державні виплати, та інших суб’єктів надання інформації, актів Кабінету Міністрів України, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
21. Стаття 3. Принципи здійснення верифікації державних виплат
 
   Стаття 3. Принципи здійснення верифікації та моніторингу державних виплат
 
22. 1. Принципами здійснення верифікації державних виплат є:
 
   1. Принципами здійснення верифікації та моніторингу державних виплат є:
 
23. 1) дотримання верховенства права;
 
   1) дотримання верховенства права;
 
24. 2) забезпечення прав і свобод людини та громадянина;
 
-7- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Частину першу статті 3 проекту доповнити пунктом 3 (з подальшою зміною нумерації пунктів 3 і 4) такого змісту:
"3) обов’язковість наявності добровільної згоди реципієнтів на проведення верифікації та забезпечення захисту персональних даних;".
 
Відхилено   2) забезпечення прав і свобод людини та громадянина;
 
25. 3) неупередженість та об’єктивність;
 
   3) неупередженість та об’єктивність;
 
26. 4) відкритість, прозорість і системність діяльності щодо проведення верифікації державних виплат.
 
-8- Коваль О.В.
Частину першу статті 3 проекту Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» доповнити пунктом такого змісту:
5) дотримання розумних строків під час здійснення верифікації.
 
Відхилено   4) відкритість, прозорість і системність діяльності щодо проведення верифікації державних виплат.
 
27. Стаття 4. Завдання органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат
 
   Стаття 4. Завдання органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат
 
28. 1. Завданнями органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, є:
 
   1. Завданнями органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, є:
 
29. 1) здійснення верифікації достовірності інформації, поданої реципієнтами під час призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат, яка впливає на визначення права та розмір державних виплат;
 
   1) здійснення верифікації достовірності інформації, поданої реципієнтами під час призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат, що впливає на визначення права на отримання та розмір державних виплат;
 
30. 2) забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу і забезпечення захисту інформації, яка накопичується, обробляється та аналізується у цій платформі, відповідно до вимог законодавства;
 
   2) забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу і забезпечення захисту інформації, що накопичується, обробляється та аналізується в цій платформі, відповідно до вимог законодавства;
 
31. 3) проведення моніторингу державних виплат, які здійснюють відповідні органи, щодо кожного реципієнта;
 
-9- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Пункт 3 частини першої статті 4 проекту викласти в такій редакції:
"3) проведення моніторингу державних виплат, які здійснюють відповідні органи;".
 
Відхилено   3) проведення моніторингу державних виплат, що здійснюють відповідні органи, щодо кожного реципієнта;
 
32. 4) узагальнення практики застосування законодавства з питань державних виплат, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;
 
   4) узагальнення практики застосування законодавства з питань державних виплат, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;
 
33. 5) надання органам, що здійснюють державні виплати, рекомендацій за результатами проведення верифікації державних виплат;
 
   5) надання органам, що здійснюють державні виплати, рекомендацій за результатами проведення верифікації державних виплат;
 
34. 6) проведення аналізу врахування наданих рекомендацій органами, що здійснюють державні виплати.
 
   6) проведення аналізу врахування наданих рекомендацій органами, що здійснюють державні виплати.
 
35. Стаття 5. Права органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат
 
-10- Остапенко А.Д.
в абзацах першому та другому статті 5 законопроекту слова «права» та «право» замінити словами: «повноваження» та «такі повноваження» відповідно
 
Враховано   Стаття 5. Повноваження органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат
 
36. 1. Орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, має право:
 
   1. Орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, має такі повноваження:
 
37. 1) безкоштовно одержувати інформацію, необхідну для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат, персональні дані, інформацію з автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких є суб’єкти надання інформації, у тому числі інформацію з обмеженим доступом;
 
-11- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Пункт 1 частини першої статті 5 проекту викласти в такій редакції:
"1) безкоштовно одержувати інформацію, необхідну для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат, персональні дані (виключно за наявності добровільної згоди реципієнтів), інформацію з автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких є суб’єкти надання інформації, крім інформації з обмеженим доступом;".
 
Відхилено   1) безкоштовно одержувати інформацію, необхідну для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат, персональні дані, інформацію з автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких є суб’єкти надання інформації, у тому числі інформацію з обмеженим доступом;
 
    -12- Кулініч О.І.
Давиденко В.М.
Приходько Б.В.
У підпункт 1 частини 1 статті 5 законопроекту слова «у тому числі інформацію з обмеженим доступом» замінити словами «а також інформацію з обмеженим доступом з урахуванням вимог законодавства».
 
Відхилено    
38. 2) користуватися Національною системою конфіденційного зв’язку та іншими технічними засобами;
 
   2) користуватися Національною системою конфіденційного зв’язку та іншими технічними засобами;
 
39. 3) утворювати комісії та робочі групи, організовувати конференції, семінари і наради з питань верифікації та моніторингу державних виплат;
 
   3) утворювати комісії та робочі групи, організовувати конференції, семінари і наради з питань верифікації та моніторингу державних виплат;
 
40. 4) інші права, передбачені законами України.
 
   4) інші повноваження, передбачені законами України.
 
41. Стаття 6. Обов’язки органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат
 
   Стаття 6. Обов’язки органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат
 
42. 1. Орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, зобов’язаний:
 
   1. Орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, зобов’язаний:
 
43. 1) забезпечувати захист інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації;
 
   1) забезпечувати захист інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації;
 
44. 2) надавати органам, що здійснюють державні виплати, своєчасно та в повному обсязі рекомендації за результатами здійснення верифікації, а також інформацію, необхідну для опрацювання рекомендацій;
 
   2) надавати органам, що здійснюють державні виплати, своєчасно та в повному обсязі рекомендації за результатами здійснення верифікації, а також інформацію, необхідну для опрацювання рекомендацій;
 
45. 3) у разі звернення органів, що здійснюють державні виплати, щодо отримання інформації, необхідної для визначення права на отримання та розмір державних виплат, надати відповідь у строк не більше 20 календарних днів;
 
-13- Третьякова Г.М.
В підпункті третьому частини першої статті 6 законопроекту слова «20 календарних днів» замінити словами «10 календарних днів».
 
Враховано   3) у разі звернення органів, що здійснюють державні виплати, щодо отримання інформації, необхідної для визначення права на отримання та розмір державних виплат, надати відповідь протягом 10 днів;
 
46. 4) виконувати інші обов’язки, передбачені законами України.
 
   4) виконувати інші обов’язки, передбачені законами України.
 
47. Стаття 7. Повноваження органів, що здійснюють державні виплати
 
   Стаття 7. Повноваження органів, що здійснюють державні виплати
 
48. 1. Органи, що здійснюють державні виплати, мають такі повноваження:
 
   1. Органи, що здійснюють державні виплати, мають такі повноваження:
 
49. 1) проводити додаткові перевірки інформації, наданої реципієнтами під час звернення за державними виплатами та під час опрацювання рекомендацій, наданих органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат;
 
   1) проводити додаткові перевірки інформації, наданої реципієнтами під час звернення за державними виплатами та опрацювання рекомендацій, наданих органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат;
 
50. 2) надсилати запити для отримання інформації, яка впливає на право реципієнтів на отримання державних виплат;
 
   2) надсилати запити для отримання інформації, що впливає на право реципієнтів на отримання державних виплат;
 
51. 3) приймати рішення щодо припинення або продовження державних виплат реципієнтам за результатами опрацювання рекомендацій, наданих органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат;
 
-14- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Пункт 3 частини першої статті 7 проекту викласти в такій редакції:
"3) за результатами опрацювання рекомендацій, наданих органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, приймати рішення щодо призначення (перерахунку) державних виплат, продовження нарахування та/або здійснення державних виплат на новий строк або звернення до суду щодо припинення нарахування та/або здійснення таких виплат, перегляду розміру або строку її призначення;".
 
Відхилено   3) приймати рішення щодо припинення або продовження державних виплат реципієнтам за результатами опрацювання рекомендацій, наданих органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат;
 
52. 4) здійснювати передбачені законодавством заходи щодо повернення та/або стягнення сум неправомірно отриманих державних виплат.
 
-15- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Пункт 4 частини першої статті 7 проекту викласти в такій редакції:
"4) на виконання відповідних судових рішень здійснювати передбачені законодавством заходи щодо повернення та/або стягнення сум неправомірно отриманих державних виплат.".
 
Відхилено   4) здійснювати передбачені законодавством заходи щодо повернення та/або стягнення сум неправомірно отриманих державних виплат.
 
53. Стаття 8. Взаємодія органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, із суб’єктами надання інформації під час збору інформації для верифікації державних виплат
 
   Стаття 8. Взаємодія органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, із суб’єктами надання інформації під час збору інформації для верифікації державних виплат
 
54. 1. Суб’єкти надання інформації надають в обов’язковому порядку та безоплатно органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, інформацію, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, персональні дані, інформацію з автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких вони є, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.
 
-16- Третьякова Г.М.
Абзац перший частини першої статті 8 законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Суб’єкти надання інформації надають в обов’язковому порядку та безоплатно органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, інформацію, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, персональні дані з автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких вони є, у тому числі інформацію з обмеженим доступом».
 
Враховано   1. Суб’єкти надання інформації в обов’язковому порядку та безоплатно надають органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, інформацію, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, персональні дані з автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких вони є, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.
 
    -17- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац перший частини першої статті 8 проекту викласти в такій редакції:
"1. Суб’єкти надання інформації надають в обов’язковому порядку та безоплатно органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, інформацію, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, персональні дані (виключно за наявності добровільної згоди реципієнтів), інформацію з автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких вони є, крім інформації з обмеженим доступом.".
 
Відхилено    
    -18- Кулініч О.І.
Давиденко В.М.
Приходько Б.В.
У частині 1 статті 8 законопроекту слова «у тому числі інформацію з обмеженим доступом» замінити словами «а також інформацію з обмеженим доступом з урахуванням вимог законодавства».
 
Відхилено    
55. У разі нарахування та отримання державних виплат, призначених на сім’ю або домогосподарство, інформація подається щодо кожного члена сім’ї або домогосподарства.
 
   У разі нарахування та отримання державних виплат, призначених на сім’ю або домогосподарство, інформація подається щодо кожного члена сім’ї або домогосподарства.
 
56. 2. Порядок та умови обміну інформацією, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, та суб’єктами надання інформації, крім банків, визначаються органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, разом із суб’єктами надання інформації, якщо інше не передбачено законом, з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
 
   2. Порядок та умови обміну інформацією, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, та суб’єктами надання інформації, крім банків, визначаються органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, разом із суб’єктами надання інформації, якщо інше не передбачено законом, з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
 
57. Надання інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність».
 
   Надання інформації, що містить банківську таємницю, здійснюється відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність».
 
58. 3. Інформаційний обмін із суб’єктами надання інформації, за винятком обміну інформацією з обмеженим доступом, здійснюється через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.
 
   3. Інформаційний обмін із суб’єктами надання інформації, крім обміну інформацією з обмеженим доступом, здійснюється через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.
 
59. 4. Органи, що здійснюють державні виплати, для перерахування коштів на здійснення таких виплат подають до органів Державної казначейської служби України платіжні доручення одночасно з поданням реєстру державних виплат в електронному вигляді органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат.
 
-19- Третьякова Г.М.
Абзац перший частини четвертої статті 8 законопроекту викласти у такій редакції:
«4. Органи, що здійснюють державні виплати, для перерахування коштів на здійснення таких виплат подають платіжні доручення до органів Державної казначейської служби України та реєстри державних виплат в електронному вигляді органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат».
 
Враховано   4. Органи, що здійснюють державні виплати, для перерахування коштів на здійснення таких виплат подають платіжні доручення до органів Державної казначейської служби України та реєстри державних виплат в електронному вигляді органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат.
 
60. Порядок взаємодії органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, органів Державної казначейської служби та органів, які здійснюють державні виплати, під час перерахування таких виплат, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок взаємодії органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, органів Державної казначейської служби та органів, що здійснюють державні виплати, під час перерахування таких виплат, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
61. Стаття 9. Здійснення верифікації державних виплат
 
   Стаття 9. Здійснення верифікації державних виплат
 
62. 1. Верифікація державних виплат здійснюється в інформаційно-аналітичній платформі шляхом застосування комплексу заходів із збору, проведення аналізу та порівняння параметрів інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації, за кожним реципієнтом, з подальшим визначенням відповідності інформації визначеним законодавством вимогам, які впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат, а також виявлення невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних.
 
   1. Верифікація державних виплат здійснюється в інформаційно-аналітичній платформі шляхом застосування комплексу заходів із збору, проведення аналізу та порівняння параметрів інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації, за кожним реципієнтом з подальшим визначенням відповідності інформації визначеним законодавством вимогам, що впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат, а також виявлення невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних.
 
63. 2. Порядок здійснення верифікації та моніторингу державних виплат установлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Порядок здійснення верифікації та моніторингу державних виплат встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
64. Перелік державних виплат, що підлягають верифікації, затверджує орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, за погодженням з центральними органами виконавчої влади, які формують та реалізують державну політику у сфері надання відповідних державних виплат.
 
   Перелік державних виплат, що підлягають верифікації, затверджує орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, за погодженням з центральними органами виконавчої влади, що формують та реалізують державну політику у сфері надання відповідних державних виплат.
 
65. 3. Верифікація державних виплат здійснюється відповідно до методик перевірки, які затверджує орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, за погодженням з центральними органами виконавчої влади, які формують та реалізують державну політику у сфері надання відповідних державних виплат.
 
   3. Верифікація державних виплат здійснюється відповідно до методик перевірки, затверджених органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, за погодженням з центральними органами виконавчої влади, що формують та реалізують державну політику у сфері надання відповідних державних виплат.
 
66. Стаття 10. Превентивна верифікація
 
   Стаття 10. Превентивна верифікація
 
67. 1. Орган, що здійснює державні виплати, у разі звернення реципієнта за призначенням державних виплат формує запит в інформаційно-аналітичній платформі на відповідність повідомленої реципієнтом інформації даним, що обробляються стосовно нього в інформаційно-аналітичній платформі, та в режимі реального часу отримує підтвердження відповідності наданої реципієнтом інформації вимогам законодавства, які впливають на визначення його права на отримання та розмір державних виплат або рекомендацію щодо проведення додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності, за наявності в інформаційно-аналітичній платформі інформації, передбаченої статтею 13 цього Закону.
 
-20- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац перший частини першої статті 10 проекту після слів "1. Орган, що здійснює державні виплати, у разі звернення реципієнта за призначенням державних виплат" доповнити словами "та надання ним добровільної письмової згоди на здійснення превентивної верифікації".
 
Відхилено   1. Орган, що здійснює державні виплати, у разі звернення реципієнта за призначенням державних виплат формує запит в інформаційно-аналітичній платформі на відповідність повідомленої реципієнтом інформації даним, що обробляються стосовно нього в інформаційно-аналітичній платформі, та в режимі реального часу отримує підтвердження відповідності наданої реципієнтом інформації вимогам законодавства, що впливають на визначення його права на отримання та розмір державних виплат, або рекомендацію щодо проведення додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності, за наявності в інформаційно-аналітичній платформі інформації, передбаченої статтею 13 цього Закону.
 
68. У разі відсутності в інформаційно-аналітичній платформі інформації про реципієнта, передбаченої статтею 13 цього Закону, орган, що здійснює державні виплати, розглядає звернення реципієнта і призначає державні виплати відповідно до законодавства.
 
   У разі відсутності в інформаційно-аналітичній платформі інформації про реципієнта, передбаченої статтею 13 цього Закону, орган, що здійснює державні виплати, розглядає звернення реципієнта і призначає державні виплати відповідно до законодавства.
 
69. 2. Орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, веде облік запитів, сформованих відповідно до частини першої цієї статті, в інформаційно-аналітичній платформі.
 
   2. Орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, веде облік запитів, сформованих відповідно до частини першої цієї статті, в інформаційно-аналітичній платформі.
 
70. Стаття 11. Поточна верифікація
 
   Стаття 11. Поточна верифікація
 
71. 1. Поточна верифікація передбачає систематичну діяльність з аналізу даних щодо реципієнтів, визначення відповідності повідомленої реципієнтами інформації даним, що обробляються стосовно них в інформаційно-аналітичній платформі, з урахуванням змін соціального та фінансово-майнового стану реципієнтів, що можуть впливати на призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат та їх розмір.
 
-21- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Статтю 11 після частини першої доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Поточна верифікація проводиться виключно за наявності добровільної письмової згоди реципієнтів, яким призначено державні виплати.".
У зв'язку з цим частину другу статті 11 вважати частиною третьою.
 
Відхилено   1. Поточна верифікація передбачає систематичну діяльність з аналізу даних щодо реципієнтів, встановлення відповідності повідомленої реципієнтами інформації даним, що обробляються стосовно них в інформаційно-аналітичній платформі, з урахуванням змін соціального та фінансово-майнового стану реципієнтів, що можуть впливати на призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат та їхній розмір.
 
72. 2. Під час поточної верифікації:
 
   2. Під час поточної верифікації:
 
73. 1) проводяться систематичні перевірки інформації про реципієнтів, які отримують державні виплати;
 
   1) проводяться систематичні перевірки інформації про реципієнтів, які отримують державні виплати;
 
74. 2) здійснюється виявлення невідповідностей у джерелах інформації, що надається суб’єктами надання інформації, фактичним даним про реципієнта та/або вимогам законодавства, які впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат;
 
   2) здійснюється виявлення невідповідностей у джерелах інформації, що надається суб’єктами надання інформації, фактичним даним про реципієнта та/або вимогам законодавства, що впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат;
 
75. 3) проводиться аналіз даних, отриманих за допомогою інформаційно-аналітичної платформи.
 
   3) проводиться аналіз даних, отриманих за допомогою інформаційно-аналітичної платформи.
 
76. Стаття 12. Ретроспективна верифікація
 
-22- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Статтю 12 доповнити частиною першою такого змісту:
"1. Ретроспективна верифікація може проводитися виключно за рішенням суду, яким встановлено необхідність верифікації інформації про реципієнтів, яким завершено державні виплати.".
У зв'язку з цим частину першу статті 11 вважати частиною другою.
 
Відхилено   Стаття 12. Ретроспективна верифікація
 
77. 1. Ретроспективна верифікація передбачає:
 
   1. Ретроспективна верифікація передбачає:
 
78. 1) верифікацію інформації про реципієнтів, яким завершено державні виплати за період, що не перевищує трьох років до дня завершення таких виплат;
 
   1) верифікацію інформації про реципієнтів, яким завершено державні виплати за період, що не перевищує трьох років до дня завершення таких виплат;
 
79. 2) аналіз даних, отриманих за допомогою інформаційно-аналітичної платформи.
 
   2) аналіз даних, отриманих за допомогою інформаційно-аналітичної платформи.
 
80. Стаття 13. Інформація, яка використовується для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат
 
   Стаття 13. Інформація, що використовується для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат
 
81. 1. Для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат використовується така інформація про реципієнта:
 
-23- Кулініч О.І.
Давиденко В.М.
Приходько Б.В.
У статті 13 законопроекту змінити нумерацію підпунктів частини 1 з «1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8» на «1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9».
 
Враховано   1. Для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат використовується така інформація про реципієнта:
 
82. 1) прізвище, ім’я, по батькові;
 
-24- Третьякова Г.М.
Перші три підпункти частини першої статті 13 законопроекту замінити чотирма підпунктами наступного змісту:
«1) прізвище, ім’я, по батькові;
 
Враховано   1) прізвище, ім’я, по батькові;
 
83. 2) дата і місце народження;
 
-25- 2) дата народження/смерті;
 
Немає висновку   2) дата народження/смерті;
 
84. 3) стать;
 
-26- 3) місце народження;
 
Немає висновку   3) місце народження;
4) стать;
 
    -27- 4) стать»;
 
Немає висновку    
85. 3) серія, номер, дата видачі паспорта громадянина України та найменування уповноваженого суб’єкта, що його видав (номер, дата видачі паспорта громадянина України у формі картки та код уповноваженого суб’єкта, що його видав), а для іноземців та осіб без громадянства - реквізити паспортного документа іноземця та/або документа, що підтверджує право на постійне або тимчасове проживання в Україні;
 
-28- Третьякова Г.М.
Підпункт четвертий частини першої статті 13 законопроекту «4) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі» замінити двома підпунктами наступного змісту:
«6) серія, номер, дата видачі свідоцтва про народження дитини реципієнта;
7) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та дата внесення інформації про особу до цього реєстру;»
 
Враховано   5) серія, номер, дата видачі паспорта громадянина України та найменування уповноваженого суб’єкта, що його видав (номер, дата видачі паспорта громадянина України у формі картки та код уповноваженого суб’єкта, що його видав), а для іноземців та осіб без громадянства - реквізити паспортного документа іноземця та/або документа, що підтверджує право на постійне або тимчасове проживання в Україні;
6) серія, номер, дата видачі свідоцтва про народження дитини реципієнта;
 
86. 4) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
 
-29- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Пункт 4 частини першої статті 13 проекту виключити.
 
Відхилено   7) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та дата внесення інформації про особу до цього реєстру;
 
87. 5) відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання;
 
   8) відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання;
 
88. 6) реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
 
   9) реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
 
89. 7) інформація, отримана від суб’єктів надання інформації, що підтверджує або спростовує право на отримання державних виплат відповідно до законодавства;
 
   10) інформація, отримана від суб’єктів надання інформації, що підтверджує або спростовує право на отримання та розмір державних виплат відповідно до законодавства;
 
90. 8) інформація, яка подається реципієнтом під час призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат, відповідно до визначених законодавством вимог для отримання таких виплат, необхідна для здійснення верифікації.
 
   11) інформація, що подається реципієнтом під час призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат, відповідно до визначених законодавством вимог для отримання таких виплат, необхідна для здійснення верифікації.
 
91. 2. Інформація про відкриті в банках на ім’я реципієнтів рахунки, операції та залишки за ними, отримується відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність».
 
-30- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Частину другу статті 13 проекту виключити.
 
Відхилено   2. Інформація про відкриті в банках на ім’я реципієнтів рахунки, операції та залишки за ними, отримується відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність».
 
    -31- Кулініч О.І.
Давиденко В.М.
Приходько Б.В.
Статтю 13 законопроекту доповнити новою частиною такого змісту:
«3. Верифікація та зберігання інформації про особу, яка використовується для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат здійснюється за наявності згоди реципієнта наданої у письмовій формі під час звернення для отримання державних виплат».
 
Відхилено    
92. Стаття 14. Інформаційно-аналітична платформа електронної верифікації та моніторингу
 
   Стаття 14. Інформаційно-аналітична платформа електронної верифікації та моніторингу
 
93. 1. Інформаційно-аналітична платформа використовується з метою:
 
   1. Інформаційно-аналітична платформа використовується з метою:
 
94. 1) проведення верифікації та моніторингу державних виплат;
 
   1) проведення верифікації та моніторингу державних виплат;
 
95. 2) інформаційної взаємодії центральних органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування у процесі верифікації та моніторингу державних виплат у порядку, визначеному законодавством;
 
   2) інформаційної взаємодії центральних органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування під час верифікації та моніторингу державних виплат у порядку, визначеному законодавством;
 
96. 3) досягнення інших цілей, визначених законодавством.
 
   3) досягнення інших цілей, визначених законодавством.
 
97. 2. До інформаційно-аналітичної платформи включається передбачена статтею 13 цього Закону інформація.
 
   2. До інформаційно-аналітичної платформи включається інформація, передбачена статтею 13 цього Закону.
 
98. 3. Інформаційно-аналітична платформа та програмне забезпечення для її функціонування є державною власністю.
 
   3. Інформаційно-аналітична платформа та програмне забезпечення для її функціонування є державною власністю.
 
99. 4. Адміністратор та порядок адміністрування інформаційно-аналітичної платформи визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат.
 
   4. Адміністратор та порядок адміністрування інформаційно-аналітичної платформи визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат.
 
100. 5. Порядок функціонування інформаційно-аналітичної платформи визначається органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат.
 
   5. Порядок функціонування інформаційно-аналітичної платформи визначається органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат.
 
101. 6. Відповідальними за автентичність інформації, що надається до інформаційно-аналітичної платформи, є суб’єкти надання інформації.
 
   6. Відповідальними за автентичність інформації, що надається до інформаційно-аналітичної платформи, є суб’єкти надання інформації.
 
102. 7. Орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, є відповідальним за автентичність внесення інформації до інформаційно-аналітичної платформи, наданої суб’єктами надання інформації.
 
   7. Орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, є відповідальним за автентичність внесення інформації до інформаційно-аналітичної платформи, наданої суб’єктами надання інформації.
 
103. 8. Доступ до інформації в інформаційно-аналітичній платформі надається органам, що здійснюють державні виплати, виключно в межах, необхідних для виконання ними передбачених законодавством повноважень щодо призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат та опрацювання рекомендацій.
 
-32- Третьякова Г.М.
Частину восьму статті 14 законопроекту доповнити другим абзацом такого змісту:
«Порядок доступу до інформації в інформаційно-аналітичній платформі органів, що здійснюють державні виплати, установлюється Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   8. Доступ до інформації в інформаційно-аналітичній платформі надається органам, що здійснюють державні виплати, виключно в межах необхідних для виконання ними передбачених законодавством повноважень щодо призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат та опрацювання рекомендацій.
Порядок доступу до інформації в інформаційно-аналітичній платформі органів, що здійснюють державні виплати, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
104. Стаття 15. Обробка та захист інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації
 
   Стаття 15. Обробка та захист інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації
 
105. 1. Орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, проводить обробку інформації про реципієнтів з метою:
 
   1. Орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, проводить обробку інформації про реципієнтів з метою:
 
106. 1) здійснення превентивної, поточної та ретроспективної верифікації державних виплат;
 
   1) здійснення превентивної, поточної та ретроспективної верифікації державних виплат;
 
107. 2) надання рекомендацій органам, що здійснюють державні виплати;
 
   2) надання рекомендацій органам, що здійснюють державні виплати;
 
108. 3) підготовки аналітичних даних для підвищення адресності державних виплат;
 
   3) підготовки аналітичних даних для підвищення адресності державних виплат;
 
109. 4) надання пропозицій центральним органам виконавчої влади, які формують та реалізують державну політику у сфері надання відповідних державних виплат щодо удосконалення законодавства з питань здійснення таких виплат.
 
   4) надання пропозицій центральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері надання відповідних державних виплат, щодо вдосконалення законодавства з питань здійснення таких виплат.
 
110. 2. Обробка та захист інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації, здійснюється в інформаційно-аналітичній платформі з дотриманням законодавства про захист персональних даних, захист інформації, яка містить банківську таємницю, іншого законодавства у сфері захисту інформації та цього Закону.
 
   2. Обробка та захист інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації, здійснюється в інформаційно-аналітичній платформі з дотриманням законодавства про захист персональних даних, захист інформації, що містить банківську таємницю, іншого законодавства у сфері захисту інформації та цього Закону.
 
111. Обробка та захист персональних даних, отриманих від суб’єктів надання інформації, здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
   Обробка та захист персональних даних, отриманих від суб’єктів надання інформації, здійснюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
112. 3. Орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, веде в інформаційно-аналітичній платформі облік операцій, пов’язаних з обробкою персональних даних реципієнтів та доступом до них. З цією метою зберігається інформація про:
 
   3. Орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, веде в інформаційно-аналітичній платформі облік операцій, пов’язаних з обробкою персональних даних реципієнтів та доступом до них. З цією метою зберігається інформація про:
 
113. 1) дату, час та джерело інформації, що містить персональні дані;
 
   1) дату, час та джерело інформації, що містить персональні дані;
 
114. 2) зміну інформації, що містить персональні дані;
 
   2) зміну інформації, що містить персональні дані;
 
115. 3) перегляд інформації, що містить персональні дані;
 
   3) перегляд інформації, що містить персональні дані;
 
116. 4) будь-яку передачу (копіювання) інформації, що містить персональні дані;
 
   4) будь-яку передачу (копіювання) інформації, що містить персональні дані;
 
117. 5) дату та час видалення або знищення інформації, що містить персональні дані;
 
   5) дату та час видалення або знищення інформації, що містить персональні дані;
 
118. 6) посаду та прізвище, ім’я, по батькові працівника, який здійснив одну із зазначених операцій.
 
   6) посаду та прізвище, ім’я, по батькові працівника, який здійснив одну із зазначених операцій.
 
119. Стаття 16. Результати верифікації державних виплат
 
   Стаття 16. Результати верифікації державних виплат
 
120. 1. За результатами верифікації орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, надає органам, що здійснюють державні виплати, підтвердження відповідності наданої реципієнтом інформації вимогам законодавства, які впливають на визначення його права на отримання та розмір державних виплат, під час здійснення превентивної верифікації або рекомендації щодо:
 
   1. За результатами верифікації орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, надає органам, що здійснюють державні виплати, підтвердження відповідності наданої реципієнтом інформації вимогам законодавства, що впливають на визначення його права на отримання та розмір державних виплат, під час здійснення превентивної верифікації або рекомендації щодо:
 
121. 1) проведення додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності;
 
   1) проведення додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності;
 
122. 2) усунення невідповідностей даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких є орган, що здійснює державні виплати.
 
   2) усунення невідповідностей даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких є орган, що здійснює державні виплати.
 
123. 2. Орган, що здійснює державні виплати, опрацьовує отримані рекомендації у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня їх отримання.
 
   2. Орган, що здійснює державні виплати, опрацьовує отримані рекомендації у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня їх отримання.
 
124. 3. За результатами опрацювання наданих рекомендацій орган, що здійснює державні виплати, приймає рішення щодо:
 
   3. За результатами опрацювання наданих рекомендацій орган, що здійснює державні виплати, приймає рішення щодо:
 
125. 1) призначення (перерахунку) державної виплати;
 
   1) призначення (перерахунку) державної виплати;
 
126. 2) припинення нарахування та/або здійснення державної виплати;
 
-33- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Пункт 2 частини третьої статті 16 проекту викласти в такій редакції:
"2) продовження нарахування та/або здійснення державної виплати на новий строк;".
 
Відхилено   2) припинення нарахування та/або здійснення державної виплати;
 
127. 3) поновлення нарахування та/або здійснення державної виплати;
 
-34- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Пункт 3 частини третьої статті 16 проекту викласти в такій редакції:
"3) звернення до суду щодо припинення нарахування та/або здійснення державної виплати, перегляду розміру або строку її призначення;".
 
Відхилено   3) поновлення нарахування та/або здійснення державної виплати;
 
128. 4) усунення невідповідностей даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких є орган, що здійснює державні виплати.
 
-35- Третьякова Г.М.
Доповнити частину третю статті 16 законопроекту новим абзацом наступного змісту:
«Прийняття рішення про припинення державних виплат, а також перегляду розміру або строку її призначення приймається органом, що здійснює державні виплати, відповідно до законодавства, що регламентує здійснення державних виплат».
 
Враховано   4) усунення невідповідностей даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких є орган, що здійснює державні виплати.
Прийняття рішення про припинення державних виплат, а також про перегляд розміру або строку їх призначення приймається органом, що здійснює державні виплати, відповідно до законодавства, що регламентує здійснення державних виплат.
 
129. 4. У разі виявлення під час здійснення верифікації розбіжностей даних щодо реципієнтів у різних джерелах інформації орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, інформує суб’єктів надання інформації, які є володільцями, розпорядниками та/або адміністраторами автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних інформації про реципієнтів, про виявлені факти таких розбіжностей для вжиття заходів відповідно до законодавства.
 
-36- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
Доповнити ч. 4 статті 16 проекту двома абзацами такого змісту:
«Наявність виявлених розбіжностей не може бути підставою для припинення державної виплати. Суб’єкти надання інформації, які є володільцями, розпорядниками та/або адміністраторами автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних інформації про реципієнтів, протягом 5 днів проводять перевірку отриманих розбіжностей та вживають заходів до їх виправлення.
У випадку неможливості виправити виявлені розбіжності суб’єкти надання інформації, які є володільцями, розпорядниками та/або адміністраторами автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних інформації про реципієнтів повідомляють про це орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, для вжиття заходів відповідно до законодавства».
 
Відхилено   4. У разі виявлення під час здійснення верифікації розбіжностей даних щодо реципієнтів у різних джерелах інформації орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, інформує суб’єктів надання інформації, які є володільцями, розпорядниками та/або адміністраторами автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних інформації про реципієнтів, про виявлені факти таких розбіжностей для вжиття заходів відповідно до законодавства.
 
130. 5. У разі виявлення недостовірної інформації, на підставі якої було призначено, нараховано та/або здійснено державні виплати, органи, що здійснюють державні виплати, насилають таким реципієнтам вимогу щодо повернення неправомірно або надміру отриманої державної виплати.
 
-37- Остапенко А.Д.
У частині п’ятій статті 16 законопроекту після слів «У разі виявлення недостовірної інформації» додати слова «наданої реципієнтом».
 
Враховано   5. У разі виявлення недостовірної інформації, наданої реципієнтом, на підставі якої було призначено, нараховано та/або здійснено державні виплати, органи, що здійснюють державні виплати, насилають таким реципієнтам вимогу щодо повернення неправомірно або надміру отриманої державної виплати.
 
    -38- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Частину п'яту статті 16 проекту викласти в такій редакції:
"5. У разі виявлення інформації, яка вказує на відсутність у реципієнта права на отримання державних виплат або наявність підстав для перегляду розміру або строку призначення таких виплат, органи, що здійснюють державні виплати звертаються до суду щодо припинення нарахування та/або здійснення державної виплати, перегляду розміру або строку її призначення та одночасно надсилають таким реципієнтам повідомлення про звернення до суду та можливість добровільного повернення неправомірно або надміру отриманої державної виплати.
Неправомірно або надміру отримані державні виплати повертаються реципієнтами добровільно або стягуються на підставі рішення суду відповідно до законодавства.".
 
Відхилено    
    -39- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
Частину 5 статті 16 проекту викласти в наступній редакції:
«У разі виявлення недостовірної інформації, на підставі якої було призначено, нараховано та/або здійснено державні виплати, органи, що здійснюють державні виплати, насилають таким реципієнтам протягом 5 днів вмотивоване рішення з вимогою щодо повернення неправомірно або надміру отриманої державної виплати та з поясненням порядку та строків добровільного повернення.
Порядок та строки повернення неправомірно або надміру отриманої державної виплати визначається Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
131. 6. Орган, що здійснює державні виплати, за результатами опрацювання рекомендацій надає інформацію про прийняті рішення органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, протягом п’яти робочих днів з дня їх прийняття.
 
   6. Орган, що здійснює державні виплати, за результатами опрацювання рекомендацій надає інформацію про прийняті рішення органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, протягом п’яти робочих днів з дня їх прийняття.
 
132. 7. Орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, після отримання інформації про прийняті рішення за результатами опрацювання рекомендацій органами, що здійснюють державні виплати:
 
   7. Орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, після отримання інформації про прийняті рішення за результатами опрацювання рекомендацій органами, що здійснюють державні виплати:
 
133. 1) проводить моніторинг опрацювання рекомендацій, у тому числі аналіз врахування наданих рекомендацій органами, що здійснюють державні виплати;
 
   1) проводить моніторинг опрацювання рекомендацій, у тому числі аналіз врахування наданих рекомендацій органами, що здійснюють державні виплати;
 
134. 2) використовує інформацію, отриману за результатами проведеного аналізу результатів верифікації, під час бюджетного процесу.
 
   2) використовує інформацію, отриману за результатами проведеного аналізу результатів верифікації, під час бюджетного процесу.
 
135. 8. У разі незгоди з рішенням, прийнятим органом, що здійснює державні виплати, реципієнт може оскаржити їх у встановленому законом порядку.
 
-40- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Частину восьму статті 16 проекту викласти в такій редакції:
"8. Рішення органу, що здійснює державні виплати, та органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, можуть бути оскаржені реципієнтом у встановленому законом порядку.".
 
Відхилено   8. У разі незгоди з рішенням, прийнятим органом, що здійснює державні виплати, реципієнт може оскаржити їх у встановленому законом порядку.
 
136. Спори у разі відмови реципієнтів добровільно повернути неправомірно отримані державні виплати вирішуються у судовому порядку.
 
   Спори в разі відмови реципієнтів добровільно повернути неправомірно отримані державні виплати вирішуються у судовому порядку.
 
137. 9. Центральні органи виконавчої влади, які формують та реалізують державну політику у сфері надання відповідних державних виплат за погодженням з органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, затверджують порядки опрацювання рекомендацій за результатами проведення верифікації державних виплат.
 
-41- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Частину дев'яту статті 16 проекту викласти в такій редакції:
"9. Опрацювання рекомендацій за результатами проведення верифікації державних виплат центральними органами виконавчої влади, які формують та реалізують державну політику у сфері надання відповідних державних виплат, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".
 
Відхилено   9. Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері надання відповідних державних виплат, за погодженням з органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, затверджують порядки опрацювання рекомендацій за результатами проведення верифікації державних виплат.
 
138. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
139. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім частини третьої статті 8, яка набирає чинності після впровадження системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у промислову експлуатацію, та крім частини першої статті 10, яка набирає чинності з 01 липня 2021 року.
 
-42- Третьякова Г.М.
У першій частині Прикінцевих та перехідних положень слова «01 липня 2021 року» замінити словами «01 січня 2021 року».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім частини третьої статті 8, яка набирає чинності після впровадження системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у промислову експлуатацію, та крім частини першої статті 10, яка набирає чинності з 1 січня 2021 року.
 
    -43- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Розділ "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" після пункту 1 доповнити пунктом 2 такого змісту:
"2. Верифікація відповідно цього Закону здійснюється виключно щодо тих державних виплат, за призначенням яких звернулися фізичні особи після набрання ним чинності.".
У зв'язку з цим пункти 2 і 3 Розділу вважати пунктами 3 і 4.
 
Відхилено    
140. 2. Внести зміни до таких законів України:
 
   2. Внести зміни до таких законів України:
 
141. 1) у частині першій статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність? (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2016 р., № 5, ст. 50) цифри і слова
 
-44- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 1 пункту 2 Розділу викласти в такій редакції:
"1) пункт 10 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5—6, ст. 30; 2016 р., № 5, ст. 50) виключити;".
 
Відхилено   1) пункт 10 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність? (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2016 р., № 5, ст. 50) в редакції Закону України від 24 грудня 2015 року, № 911-VІІІ вважати пунктом 11 і викласти в такій редакції:
 
142. «10) центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, на його письмовий запит під час бюджетного процесу з метою проведення верифікації і перевірки достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, та своєчасного і в повному обсязі їх здійснення, надається інформація щодо відкритих на їхнє ім’я рахунків (поточних, кредитних, депозитних тощо), операцій та залишків за ними. У разі нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, призначених на сім’ю або домогосподарство, інформація надається щодо кожного з членів сім’ї або домогосподарства»
 
      
143. замінити такими цифрами і словами:
 
      
144. «11) центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, на його запит з метою здійснення верифікації та моніторингу державних виплат надається інформація про відкриті на ім’я реципієнтів державних виплат рахунки, операції та залишки за ними?;
 
-45- Третьякова Г.М.
Абзац п’ятий пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень законопроекту викласти у такій редакції:
«11) центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, з метою здійснення верифікації та моніторингу державних виплат на його запит стосовно банківських рахунків фізичних осіб, яким призначено, нараховано та/або здійснено державні виплати, а також фізичних осіб, які звернулися за призначенням державних виплат, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки та залишки за такими рахунками на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу».
 
Враховано   «11) центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, з метою здійснення верифікації та моніторингу державних виплат на його запит щодо банківських рахунків фізичних осіб, яким призначено, нараховано та/або здійснено державні виплати, а також фізичних осіб, які звернулися за призначенням державних виплат, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки і залишки за такими рахунками на визначену дату або за конкретний проміжок часу».
 
    -46- Німченко В.І.
У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5—6, ст. 30; 2016 р., № 5, ст. 50):
пункт 11 частини першої статті 62 виключити.
 
Відхилено    
    -47- Цимбалюк М.М.
У абзаці 4, п. 1, частина 2, розділ І (п. 11, ч. 1, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність») проекту Закону доповнити реченням у такій редакції:
«При цьому центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику повинен забезпечити недопущення розголошення одержаної від банків інформації».
 
Відхилено    
145. 2) у Законі України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208):
 
-48- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 2 пункту 2 Розділу виключити.
 
Відхилено   2) статтю 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208, із наступними змінами) доповнити пунктом 23-2 такого змісту:
 
146. статтю 19 доповнити пунктом 23--2 такого змісту:
 
      
147. «23--2) надання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації та моніторингу державних виплат, у порядку та обсягах, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, разом з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, відомостей стосовно реципієнтів, які перетинали державний кордон України, або перебували за межами України, або в’їжджали/виїжджали на тимчасово окуповані території у Донецькій і Луганській областях та Автономній Республіці Крим?;
 
-49- Третьякова Г.М.
Абзац третій підпункту другого пункту другого Прикінцевих та перехідних положень законопроекту викласти у такій редакції:
«23--2) надання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації та моніторингу державних виплат, у порядку та обсягах, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, разом з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону відомостей стосовно реципієнтів, які перетинали державний кордон України, або в’їжджали/виїжджали на тимчасово окуповану територію України, через контрольні пункти в’їзду - виїзду;
 
Враховано   «23-2) надання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації та моніторингу державних виплат у порядку та обсягах, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, разом з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, відомостей стосовно реципієнтів, які перетинали державний кордон України або в’їжджали/виїжджали на тимчасово окуповану територію України через контрольні пункти в’їзду - виїзду?;
 
    -50- Німченко В.І.
У Законі України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208):
статтю 19 доповнити пунктом 23-2 викласти в такій редакції:
23-2) надання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації та моніторингу державних виплат, у порядку та обсягах, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, разом з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, відомостей стосовно реципієнтів, які перетинали державний кордон України, або перебували за межами України.
 
Відхилено    
148. 3) у Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49-51, ст. 376):
 
-51- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 3 пункту 2 Розділу виключити.
 
Відхилено   3) у Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49-51, ст. 376 із наступними змінами):
 
    -52- Кулініч О.І.
Давиденко В.М.
Приходько Б.В.
Підпункт 3 пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень законопроекту виключити.
 
Відхилено    
149. частину п’яту статті 45 доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину п’яту статті 45 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
150. «Цей строк може бути продовжений за рішенням керівника територіального органу Пенсійного фонду України на строк проведення додаткової перевірки достовірності відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, умов їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством, для визначення права на пенсію, але не більше 30 календарних днів»;
 
-53- Цимбалюк М.М.
П. 3, частина 2, розділ І (ч.5, ст. 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування») проекту Закону доповнити реченням у такій редакції:
«Цей строк може бути продовжений за рішенням керівника територіального органу Пенсійного фонду України на строк проведення додаткової перевірки достовірності відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, умов їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством, для визначення права на пенсію, але не більше 15 календарних днів.
Підприємства, установи та організації зобов’язані надавати інформацію територіальним органам Пенсійного фонду України, яка необхідна для призначення пенсій, протягом чотирьох календарних днів».
 
Враховано частково   «Цей строк може бути продовжено за рішенням керівника територіального органу Пенсійного фонду України на строк проведення додаткової перевірки достовірності відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, умов їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством, для визначення права на пенсію, але не більше ніж на 15 днів»;
 
    -54- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
Частину п’яту статті 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» викласти в наступній редакції:
«Цей строк може бути продовжений за вмотивованим рішенням керівника територіального органу Пенсійного фонду України на строк проведення додаткової перевірки достовірності відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, умов їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством, для визначення права на пенсію, але не більше 30 календарних днів»;
 
Відхилено    
    -55- Третьякова Г.М.
В абзаці третьому підпункту третього частини другої Прикінцевих та перехідних положень законопроекту слова та цифри «не більше 30 календарних днів» замінити словами та цифрами «не більше ніж на 15 календарних днів».
 
Враховано    
    -56- Німченко В.І.
У Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49—51, ст. 376):
частину п’яту статті 45 викласти в такій редакції:
5. Документи про призначення (перерахунок) пенсії розглядає територіальний орган Пенсійного фонду та не пізніше 10 днів з дня їх надходження приймає рішення про призначення (перерахунок) або про відмову в призначенні (перерахунку) пенсії.
 
Відхилено    
151. статтю 49 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
   статтю 49 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
152. «3. У разі виявлення недостовірних даних у документах та відомостях, на підставі яких було встановлено та/або здійснюється виплата пенсій, рішенням територіального органу Пенсійного фонду України її розмір та підстави для виплати переглядаються відповідно до цього Закону без урахування таких даних»;
 
-57- Цимбалюк М.М.
П. 3, частина 2, розділ І (ст. 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування») проекту Закону доповнити реченням у такій редакції:
«3. У разі виявлення недостовірних даних у документах, на підставі яких було призначено пенсію, рішенням територіального органу Пенсійного фонду України її розмір переглядається відповідно до цього Закону».
 
Відхилено   «3. У разі виявлення недостовірних даних у документах та відомостях, на підставі яких було встановлено та/або здійснюється виплата пенсії, рішенням територіального органу Пенсійного фонду України розмір та підстави для виплати пенсії переглядаються відповідно до цього Закону без урахування таких даних»;
 
    -58- Шахов С.В.
Вельможний С.А.
Сухов О.С.
Частину третю статті 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» викласти в наступній редакції:
«У разі виявлення у документах недостовірних даних чи відомостей, на підставі яких було встановлено та/або здійснюється виплата пенсій, рішенням територіального органу Пенсійного фонду України її розмір та підстави для виплати переглядаються відповідно до цього Закону без урахування таких даних».
 
Відхилено    
    -59- Німченко В.І.
Частину третю статті 49 виключити.
 
Відхилено    
153. 4) частину першу статті 16 Закону України «Про захист персональних даних» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 34, ст. 481; 2014 р., № 22, ст. 816; 2017 р., № 2, ст. 25) викласти в такій редакції:
 
   4) частину першу статті 16 Закону України «Про захист персональних даних» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 34, ст. 481; 2014 р., № 22, ст. 816; 2017 р., № 2, ст. 25) викласти в такій редакції:
 
154. «1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних на обробку цих даних, наданої володільцю персональних даних, або відповідно до вимог закону. Порядок доступу третіх осіб до персональних даних, які перебувають у володінні розпорядника публічної інформації, визначається Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім даних, які отримує від інших органів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації та моніторингу державних виплат»;
 
   «1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних на обробку цих даних, наданої володільцю персональних даних, або відповідно до вимог закону. Порядок доступу третіх осіб до персональних даних, які перебувають у володінні розпорядника публічної інформації, визначається Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім даних, що отримує від інших органів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації та моніторингу державних виплат»;
 
155. 5) частину шосту статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 38, ст. 509; 2017 р., № 2, ст. 25) викласти в такій редакції:
 
   5) частину шосту статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 38, ст. 509; 2017 р., № 2, ст. 25) викласти в такій редакції:
 
156. «6. Відомості про фізичних осіб, що містяться у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, використовуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації та моніторингу державних виплат.
 
-60- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац другий підпункту 5 пункту 2 Розділу викласти в такій редакції:
"6. Відомості про фізичних осіб, що містяться у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, використовуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації та моніторингу державних виплат виключно за наявності добровільної згоди реципієнтів таких виплат.".
 
Відхилено   «6. Відомості про фізичних осіб, що містяться в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, використовуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації та моніторингу державних виплат.
 
    -61- Німченко В.І.
Частину шосту статті 11 викласти в такій редакції:
«6. Відомості про фізичних осіб, що містяться у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, використовуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації та моніторингу державних виплат за наявності добровільної згоди реципієнтів, як отримувачів, таких виплат.
Для зазначених цілей інформація з Державного реєстру актів цивільного стану громадян передається в електронній формі.
Порядок та умови надання відповідної інформації визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, разом з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»;
 
Відхилено    
157. Для зазначених цілей інформація з Державного реєстру актів цивільного стану громадян передається в електронній формі.
 
-62- Третьякова Г.М.
Абзац третій підпункту п’ятого пункту другого Прикінцевих та перехідних положень законопроекту викласти у такій редакції:
«Для зазначених цілей передається інформація в електронній формі з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження фізичної особи та її походження, про шлюб, про розірвання шлюбу, про зміну імені фізичної особи, про смерть фізичної особи».
 
Враховано   Для зазначених цілей передається інформація в електронній формі з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження фізичної особи та її походження, про шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені чи смерть фізичної особи.
 
158. Порядок та умови надання відповідної інформації визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, разом з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»;
 
   Порядок та умови надання відповідної інформації визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, разом з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»;
 
159. 6) частину четверту статті 17 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11; 2014 р., № 20-21, ст. 712; 2017 р., № 2, ст. 25, № 40-41, ст. 383) доповнити абзацом такого змісту:
 
   6) частину четверту статті 17 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11; 2019 р., № 30, ст. 119) доповнити абзацом другим такого змісту:
 
160. «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації та моніторингу державних виплат безоплатно отримує відомості з Державного реєстру в електронній формі у форматі бази даних, витягу та/або в іншому вигляді на підставі договорів про обмін інформацією»;
 
-63- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац другий підпункту 6 пункту 2 Розділу викласти в такій редакції:
"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації та моніторингу державних виплат безоплатно отримує відомості з Державного реєстру в електронній формі у форматі бази даних, витягу та/або в іншому вигляді на підставі договорів про обмін інформацією та за наявності добровільної згоди реципієнтів державних виплат.".
 
Відхилено   «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації та моніторингу державних виплат безоплатно отримує відомості з Державного реєстру в електронній формі у форматі бази даних, витягу та/або в іншій формі на підставі договорів про обмін інформацією»;
 
    -64- Німченко В.І.
Частину четверту статті 17 доповнити абзацом такого змісту:
«Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації та моніторингу державних виплат безоплатно отримує відомості з Державного реєстру в електронній формі у форматі бази даних, витягу та/або в іншому вигляді на підставі договорів про обмін інформацією та за наявності добровільної згоди реципієнтів, як отримувачів, таких виплат.»
 
Відхилено    
161. 7) у статті 26 Закону України «Про Державний реєстр виборців» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 5, ст. 34; 2017 р., № 2, ст. 25):
 
   7) у статті 26 Закону України «Про Державний реєстр виборців» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 5, ст. 34; 2017 р., № 2, ст. 25):
 
162. частину п’яту після слів «першій - четвертій» доповнити словами «і сьомій»;
 
   частину п’яту після слів «першій - четвертій» доповнити словами «і сьомій»;
 
163. частину сьому викласти в такій редакції:
 
   частину сьому викласти в такій редакції:
 
164. «7. Під час здійснення повноважень щодо верифікації та моніторингу державних виплат центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, має право отримувати з Реєстру інформацію про виборців, зокрема таку, що містить персональні дані.
 
-65- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац четвертий підпункту 7 пункту 2 Розділу викласти в такій редакції:
"7. Під час здійснення повноважень щодо верифікації та моніторингу державних виплат центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, має право отримувати з Реєстру інформацію про виборців, зокрема таку, що містить персональні дані, виключно за наявності добровільної згоди реципієнтів державних виплат.".
 
Відхилено   «7. Під час здійснення повноважень щодо верифікації та моніторингу державних виплат центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, має право отримувати з Реєстру інформацію про виборців, зокрема таку, що містить персональні дані.
 
    -66- Німченко В.І.
Частину сьому статті 26 викласти в такій редакції:
7. Під час здійснення повноважень щодо верифікації та моніторингу державних виплат центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, має право отримувати з Реєстру інформацію про виборців, зокрема таку, що містить персональні дані, виключно за наявності добровільної згоди реципієнтів, як отримувачів, таких виплат.
Порядок надання та обсяг інформації з Реєстру визначається розпорядником Реєстру за узгодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику»;
 
Відхилено    
165. Порядок надання та обсяг інформації з Реєстру визначається розпорядником Реєстру за узгодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику»;
 
   Порядок надання та обсяг інформації з Реєстру визначаються розпорядником Реєстру за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику»;
 
166. 8) абзац третій частини другої статті 11 Закону України «Про інформацію? (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 313) викласти в такій редакції:
 
-67- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 8 пункту 2 Розділу викласти в такій редакції:
"8) абзац третій частини другої статті 11 Закону України "Про інформацію" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 313) виключити;".
 
Відхилено   8) абзац третій частини другої статті 11 Закону України «Про інформацію? (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 313; 2017 р., № 2, ст. 25) викласти в такій редакції:
 
    -68- Німченко В.І.
Абзац третій частини другої статті 11 викласти виключити.
 
Відхилено    
167. «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення повноважень щодо верифікації та моніторингу державних виплат не потребує згоди фізичних осіб на отримання та обробку персональних даних?;
 
   «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення повноважень щодо верифікації та моніторингу державних виплат не потребує згоди фізичних осіб на отримання та обробку персональних даних?;
 
168. 9) статтю 23 Закону України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
   9) статтю 23 Закону України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
169. «4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації та моніторингу державних виплат безоплатно отримує відомості з Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, в електронній формі на підставі договорів про обмін інформацією»;
 
-69- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац другий підпункту 9 пункту 2 Розділу викласти в такій редакції:
"4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації та моніторингу державних виплат безоплатно отримує відомості з Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, в електронній формі на підставі договорів про обмін інформацією та за наявності добровільної згоди реципієнтів державних виплат.".
 
Відхилено   «4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації та моніторингу державних виплат безоплатно отримує відомості з Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, в електронній формі на підставі договорів про обмін інформацією»;
 
    -70- Німченко В.І.
Статтю 23 доповнити частиною четвертою такого змісту:
4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації та моніторингу державних виплат безоплатно отримує відомості з Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, в електронній формі на підставі договорів про обмін інформацією та за наявності добровільної згоди реципієнтів, як отримувачів, таких виплат.»
 
Відхилено    
170. 10) частину третю статті 11 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст. 716; 2017 р., № 2, ст. 25) викласти в такій редакції:
 
   10) частину третю статті 11 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст. 716; 2017 р., № 2, ст. 25) викласти в такій редакції:
 
171. «3. Інформація, відомості або інші персональні дані про особу, що містяться в Реєстрі, використовуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, для верифікації та моніторингу державних виплат відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат»;
 
-71- Третьякова Г.М.
Абзац другий підпункту 10 пункту 2 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«3. Інформація, відомості або інші персональні дані про особу, що містяться в Реєстрі, використовуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, в обсязі, визначеному Законом України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», для верифікації та моніторингу державних виплат».
 
Враховано   «3. Інформація, відомості або інші персональні дані про особу, що містяться в Реєстрі, використовуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, в обсязі, визначеному Законом України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», для верифікації та моніторингу державних виплат»;
 
    -72- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац другий підпункту 10 пункту 2 Розділу викласти в такій редакції:
"3. Інформація, відомості або інші персональні дані про особу, що містяться в Реєстрі, використовуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, для верифікації та моніторингу державних виплат відповідно до Закону України "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" та за наявності добровільної згоди реципієнтів державних виплат.".
 
Відхилено    
    -73- Німченко В.І.
Частину третю статті 11 викласти в такій редакції:
«3. Інформація, відомості або інші персональні дані про особу, що містяться в Реєстрі, використовуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, для верифікації та моніторингу державних виплат відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» та за наявності добровільної згоди реципієнтів, як отримувачів, таких виплат».
 
Відхилено    
172. 11) абзац другий частини третьої статті 32 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 9, № 30, ст. 542; 2017 р., № 2, ст. 25) викласти в такій редакції:
 
   11) абзац другий частини третьої статті 32 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 9; 2017 р., № 2, ст. 25) викласти в такій редакції:
 
173. «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації та моніторингу державних виплат безоплатно отримує відомості з Державного реєстру прав в електронній формі у форматі бази даних, витягу та/або в іншому вигляді на підставі договорів про обмін інформацією, укладених з технічним адміністратором»;
 
-74- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац другий підпункту 11 пункту 2 Розділу викласти в такій редакції:
"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації та моніторингу державних виплат безоплатно отримує відомості з Державного реєстру прав в електронній формі у форматі бази даних, витягу та/або в іншому вигляді на підставі договорів про обмін інформацією, укладених з технічним адміністратором, та за наявності добровільної згоди реципієнтів державних виплат."
 
Відхилено   «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації та моніторингу державних виплат безоплатно отримує відомості з Державного реєстру прав в електронній формі у форматі бази даних, витягу та/або в іншій формі на підставі договорів про обмін інформацією, укладених з технічним адміністратором»;
 
    -75- Німченко В.І.
Абзац другий частини третьої статті 32 викласти в такій редакції:
«Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації та моніторингу державних виплат безоплатно отримує відомості з Державного реєстру прав в електронній формі у форматі бази даних, витягу та/або в іншому вигляді на підставі договорів про обмін інформацією, укладених з технічним адміністратором, та за наявності добровільної згоди реципієнтів, як отримувачів, таких виплат».
 
Відхилено    
174. 12) абзац другий частини сьомої статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст. 17; 2017 р., № 2, ст. 25) викласти в такій редакції:
 
   12) абзац другий частини сьомої статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст. 17; 2017 р., № 2, ст. 25) викласти в такій редакції:
 
175. «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення повноважень щодо верифікації та моніторингу державних виплат безоплатно отримує відомості з Єдиного державного реєстру в електронній формі у форматі бази даних, витягу та/або в іншій формі на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором».
 
-76- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац другий підпункту 12 пункту 2 Розділу викласти в такій редакції:
"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення повноважень щодо верифікації та моніторингу державних виплат безоплатно отримує відомості з Єдиного державного реєстру в електронній формі у форматі бази даних, витягу та/або в іншій формі на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором, та за наявності добровільної згоди реципієнтів державних виплат".
 
Відхилено   «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення повноважень щодо верифікації та моніторингу державних виплат безоплатно отримує відомості з Єдиного державного реєстру в електронній формі у форматі бази даних, витягу та/або в іншій формі на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором».
 
    -77- Німченко В.І.
Абзац другий частини сьомої статті 11викласти в такій редакції:
«Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення повноважень щодо верифікації та моніторингу державних виплат безоплатно отримує відомості з Єдиного державного реєстру в електронній формі у форматі бази даних, витягу та/або в іншій формі на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором, та за наявності добровільної згоди реципієнтів, як отримувачів, таких виплат».
 
Відхилено    
    -78- Третьякова Г.М.
Прикінцеві та перехідні положення законопроекту доповнити пунктом 13 такого змісту:
13) Статтю 74 Закону України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 38-39, ст. 380) доповнити частиною сьомою такого змісту:
«7. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації та моніторингу державних виплат безоплатно отримує #103015
 
Відхилено    
176. 3. Кабінету Міністрів України:
 
   3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
177. у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, та приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
-79- Цимбалюк М.М.
Пункт 3 розділу Прикінцеві та перехідні положення доповнити частиною третьою у такій редакції:
«На протязі року на базі інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу (інформаційно-аналітичну платформу) створити незалежну Агенцію «Єдина державна інформаційна система соціального забезпечення при Кабінеті Міністрів України (ЄДІССЗ)», зобов’язавши одночасно всі діючі реєстри незалежно від форми власності безкоштовно надавати інформацію, необхідну для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат, персональні дані, інформацію з автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних, володільцем, розпорядником та/або адміністратором яких є суб’єкти надання інформації, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, в єдиному стандартному форматі даних, що містить контрольні коди».
 
Відхилено   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
178. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
179. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
180. України

   України