Кількість абзаців - 35 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
 
-1- Бабак С.В.
Кириленко І.Г.
Грищук Р.П.
До назви проєкту Закону внести уточнення відповідно до його змісту і викласти у такій редакції:
«Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо уточнення деяких положень».
 
Враховано   Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо уточнення деяких положень
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., №, ст. ) такі зміни
 
-2- Бабак С.В.
Кириленко І.Г.
Грищук Р.П.
Абзац перший Розділу І уточнити і викласти у такій редакції:
«І. Внести до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25) такі зміни:».
 
Враховано   І. Внести до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25) такі зміни:
 
5. 1) пункт 7 статті 1 викласти в такій редакції:
«7) докторант - вчений, який проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження в рамках підготовки в докторантурі вищого навчального закладу (наукової установи) для здобуття ступеня доктора наук»;
 
-3- Бабак С.В.
Кириленко І.Г.
Грищук Р.П.
Пункт 1 розділу І законопроєкту викласти у такій редакції:
«1) у статті 1:
пункт 7 викласти в такій редакції:
"7) докторант – вчений, який проходить підготовку в докторантурі наукової установи (закладу вищої освіти) для здобуття ступеня доктора наук";
пункт 11 викласти в такій редакції:
"11) молодий вчений - вчений віком до 35 років включно, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років включно, який має науковий ступінь доктора наук";
пункт 29 після слів "прикладних наукових" доповнити словом "досліджень";».
 
Враховано   1. У статті 1:
пункти 7 і 11 викласти в такій редакції:
"7) докторант – вчений, який проходить підготовку в докторантурі наукової установи (закладу вищої освіти) для здобуття наукового ступеня доктора наук";
"11) молодий вчений - вчений віком до 35 років включно, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років включно, який має науковий ступінь доктора наук";
пункт 29 після слів "прикладних наукових" доповнити словом "досліджень".
 
    -4- Лукашев О.А.
У статті 1:
пункт 7 викласти в такій редакції:
«7) докторант - науковий працівник, який проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження у рамках підготовки в докторантурі у вищому навчальному закладі (науковій установі) для здобуття ступеня доктора наук;»
 
Відхилено окторант навчається, а не працює і не має трудових відносин як працівник відповідно до Кодексу законів про працю України   
    -5- Цимбалюк М.М.
Частину 1, розділу І (п.1, ст.1) проекту Закону викласти в наступній редакції:
«7) докторант - вчений, який проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження в рамках підготовки в докторантурі вищого навчального закладу (наукової установи) для здобуття ступеня кандидата наук, доктора наук.».
 
Відхилено ля здобуття ступеня кандидата наук навчається аспірант, а не докторант   
6. 2) частину п’яту статті 6 доповнити новим третім абзацом у такій редакції:
«В окремих випадках, за рішенням вченої ради вакантні посади наукових працівників державної наукової установи (вищого навчального закладу) можуть заміщуватися за трудовим договором до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному бюджетному році.»
 
-6- Бабак С.В.
Кириленко І.Г.
Грищук Р.П.
Пункт 2 розділу І законопроєкту викласти у такій редакції:
«2) частину п’яту статті 6 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі неможливості забезпечення проведення наукових досліджень наявними штатними працівниками за рішенням вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради державної наукової установи (закладу вищої освіти) вакантні посади наукових працівників цієї наукової установи (закладу вищої освіти) можуть заміщуватися науковими працівниками відповідної цим посадам кваліфікації за строковими трудовими договорами до проведення конкурсного заміщення цих посад, але не більше ніж на шість місяців».
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим».
 
Враховано   2. Частину п’яту статті 6 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі неможливості забезпечення проведення наукових досліджень наявними штатними працівниками за рішенням вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради державної наукової установи (закладу вищої освіти) вакантні посади наукових працівників цієї наукової установи (закладу вищої освіти) можуть заміщуватися науковими працівниками відповідної цим посадам кваліфікації за строковими трудовими договорами до проведення конкурсного заміщення цих посад, але не більше ніж на шість місяців".
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.
3. В абзаці другому частини другої статті 7 слово "галузевих" замінити словами "національних галузевих".
 
    -7- Бабак С.В.
Кириленко І.Г.
Грищук Р.П.
Доповнити розділ І законопроєкту пунктом 3 такого змісту:
«3) в абзаці другому частини другої статті 7 слово «галузевих» замінити словами «національних галузевих».
Відповідно змістити нумерацію наступних пунктів.
 
Враховано    
7. 3) абзац третій частини першої статті 8 виключити;
 
   4. Абзац третій частини першої статті 8 виключити.
 
8. 4) у підпункті 9 частини третьої статті 10 слово «затвердження» замінити словом «ухвалення»;
 
-8- Бабак С.В.
Кириленко І.Г.
Грищук Р.П.
Технічна поправка:
пункт 4 розділу І законопроєкту поміняти з пунктом 5 та встановити нумерацію відповідно до порядку посилань.
Пункт 4 розділу І законопроєкту перенумерувати у пункт 6 і викласти у наступній редакції:
«6) частину першу статті 10 викласти в такій редакції:
«Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю наукової установи у частині виключних повноважень, визначених цією статтею, та виконує консультативно-дорадчі функції щодо інших питань наукової і науково-технічної діяльності наукової установи».
 
Враховано Визначення вченої ради без певних застережень органом управління може скласти юридичний конфлікт. Оскільки відповідно до частини третьої ст. 10 вчена рада наділена певними управлінськими повноваженнями, то ця поправка у запропонованій редакції враховує їх.     
9. 5) у останньому абзаці частини четвертої статті 9 слова «сім років» замінити словами «п’ять років»;
 
-9- Кириленко І.Г.
1) пункт п’ятий розділу І викласти у такій редакції:
«5) У статті 9:
- абзац другий частини третьої статті 9 доповнити в кінці словом «поспіль»;
 
Відхилено   5. В абзаці дванадцятому частини четвертої статті 9 слово "сім" замінити словом "п’ять".
6. Частину першу статті 10 викласти в такій редакції:
"1. Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю наукової установи в частині виключних повноважень, визначених цією статтею, та виконує консультативно-дорадчі функції щодо інших питань наукової і науково-технічної діяльності наукової установи".
 
    -10- Бабак С.В.
Кириленко І.Г.
Грищук Р.П.
Пункт 5 розділу І законопроєкту викласти у такій редакції:
«5) в абзаці дванадцятому частини четвертої статті 9 слово «сім» замінити словом «п’ять»;»
 
Враховано    
10. 6) в абзаці першому частині тринадцятої статті 17 слова « (замість вибулих протягом відповідного періоду)» виключити, а слова «відкритим голосуванням» замінити словами «таємним голосуванням»;
 
-11- Бабак С.В.
Кириленко І.Г.
Грищук Р.П.
Пункт 6 розділу І законопроєкту перенумерувати у пункт 7, доповнити і викласти у такій редакції:
«7) у статті 17:
у пункті 1 частини другої слова «Національною радою з питань науки і технологій» замінити словами «Національною радою України з питань розвитку науки і технологій»;
в абзаці першому частини п’ятої слово «галузевих» замінити словами «національних галузевих»;
у другому реченні абзацу першого частини восьмої після слова «половини» замінити слово «кількості» словами «загального складу» та виключити слова «, які беруть участь у сесії»;
абзац перший частини тринадцятої викласти в такій редакції:
«Обрання членів-кореспондентів Національної академії наук України здійснюється таємним голосуванням усіх дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Національної академії наук України. Обрання дійсних членів (академіків) Національної академії наук України здійснюється таємним голосуванням усіх дійсних членів (академіків) Національної академії наук України»;».
 
Враховано редакційно Це стале число і від нього можна наперед порахувати кількість наукових працівників, що важко зробити за чинними нормами. Уніфікується з виборами членів-кореспондентів і відповідає усталеній практиці.  7. У статті 17:
у другому реченні пункту 1 частини другої слова "Національною радою з питань науки і технологій" замінити словами "Національною радою України з питань розвитку науки і технологій";
в абзаці першому частини п’ятої слово "галузевих" замінити словами "національних галузевих";
у другому реченні абзацу першого частини восьмої слова "половини кількості" замінити словами "половини загального складу", а слова "які беруть участь у сесії" виключити;
абзац перший частини тринадцятої викласти в такій редакції:
"13. Обрання членів-кореспондентів Національної академії наук України здійснюється таємним голосуванням усіх дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Національної академії наук України. Обрання дійсних членів (академіків) Національної академії наук України здійснюється таємним голосуванням усіх дійсних членів (академіків) Національної академії наук України".
8. У частинах другій та шостій статті 18 слова "їхнього майна" замінити словами "їх майнового комплексу".
9. У частині третій статті 19 слова "Вищі навчальні заклади" замінити словами "Заклади вищої освіти".
10. Пункт 1 частини сьомої статті 22 після слова "оприлюднює" доповнити словом "кваліфікаційні".
 
    -12- Бабак С.В.
Кириленко І.Г.
Грищук Р.П.
Доповнити розділ І законопроєкту пунктом 8 такого змісту:
«8) у частинах другій та шостій статті 18 слова «їхнього майна» замінити словами «їх майнового комплексу»;».
Відповідно змістити нумерацію наступних пунктів.
 
Враховано    
    -13- Бабак С.В.
Кириленко І.Г.
Грищук Р.П.
Доповнити розділ І законопроєкту пунктом 9 такого змісту:
«9) пункт 1 частини сьомої статті 22 після слова «оприлюднює» доповнити словом «кваліфікаційні»;».
Відповідно змістити нумерацію наступних пунктів.
 
Враховано    
11. 7) частину другу статті 24 викласти в такій редакції:
«2. Представники ради молодих вчених входять до складу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи.»;
 
-14- Бабак С.В.
Кириленко І.Г.
Грищук Р.П.
Пункт 7 розділу І законопроекту щодо змін до частини другої статті 24 виключити.
 
Враховано Норми цього пункту у першому читанні знижують рівень представлення молодих науковців у органах влади  11. Частину другу статті 25 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Галузеві регіональні наукові центри створюються національними галузевими академіями наук спільно з центральними органами виконавчої влади та за участю або за погодженням з відповідними місцевими органами виконавчої влади".
12. У частині другій статті 28 слово "є" замінити словами "може бути".
 
    -15- Лукашев О.А.
Пункт 7 розділу І законопроекту щодо змін до частини другої статті 24 виключити.
 
Враховано    
    -16- Бабак С.В.
Кириленко І.Г.
Грищук Р.П.
Доповнити розділ І законопроєкту пунктом 10 такого змісту:
«10) частину другу статті 25 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Галузеві регіональні наукові центри можуть створюватися національними галузевими академіями наук спільно з центральними органами виконавчої влади та за участю або за погодженням з відповідними місцевими органами виконавчої влади»;».
Відповідно змістити нумерацію наступних пунктів.
 
Враховано редакційно    
    -17- Бабак С.В.
Кириленко І.Г.
Грищук Р.П.
Доповнити розділ І законопроєкту пунктом 11 такого змісту:
«11) у частині другій статті 28 слово «є» замінити словами «може бути»;».
 
Враховано    
12. 8) пункт 18 частини першої статті 31 виключити;
 
-18- Бабак С.В.
Кириленко І.Г.
Грищук Р.П.
Пункт 8 розділу І законопроєкту перенумерувати у пункт 12, доповнити і викласти у такій редакції:
«12) у частині першій статті 31:
у пункті 8 слова «відповідальний секретар» замінити словами «секретар відповідальний», слова «секретаря відповідального головного редактора» замінити словами «секретаря відповідального, головного редактора»;
пункт 18 виключити;».
 
Враховано редакційно   13. У частині першій статті 31:
у пункті 8 слова "відповідальний секретар" замінити словами "секретар відповідальний", а слова "секретаря відповідального головного редактора" – словами "секретаря відповідального, головного редактора";
пункт 18 виключити.
 
    -19- Лукашев О.А.
Пункт 8 розділу І законопроекту щодо виключення докторанту з переліку Основних посад наукових працівників наукових установ (їхніх філій, інших відокремлених підрозділів), наукових підрозділів юридичних осіб державної та інших форм власності виключити.
 
Відхилено окторант навчається, а не працює і не має трудових відносин як працівник відповідно до Кодексу законів про працю України   
13. 9) у статті 33:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Науковим відрядженням вважається відрядження наукового (науково-педагогічного) працівника, аспіранта, ад’юнкта, докторанта на певний строк для проведення наукової або науково-педагогічної роботи, участі в наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, наукових школах, наукових експедиціях поза місцем його основної роботи (для аспірантів, ад’юнктів, докторантів - поза місцем навчання), за наявності запрошення сторони, що приймає, або направлення установи, де працює (навчається) вчений».
 
-20- Бабак С.В.
Кириленко І.Г.
Грищук Р.П.
Пункт 9 розділу І законопроєкту перенумерувати у пункт 13 і викласти у такій редакції:
«13) у статті 33:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Науковим відрядженням вважається відрядження наукового (науково-педагогічного) працівника, аспіранта, ад’юнкта, докторанта на певний строк для проведення наукової або науково-педагогічної роботи, участі в наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, наукових школах, наукових експедиціях поза місцем його основної роботи (для аспірантів, ад’юнктів, докторантів - поза місцем навчання) за наявності запрошення сторони, що приймає, або направлення установи, в якій працює (навчається) вчений»;
абзац другий частини четвертої виключити;».
 
Враховано   14. У статті 33:
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Науковим відрядженням вважається відрядження наукового (науково-педагогічного) працівника, аспіранта, ад’юнкта, докторанта на певний строк для проведення наукової або науково-педагогічної роботи, участі в наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, наукових школах, наукових експедиціях поза місцем його основної роботи (для аспірантів, ад’юнктів, докторантів - поза місцем навчання) за наявності запрошення сторони, що приймає, або направлення установи, в якій працює (навчається) вчений";
 
14. абзац другий частини четвертої виключити;
 
-21- Лукашев О.А.
Абзац другий частини четвертої статті 33 викласти у наступній редакції:
«За штатним науковим (науково-педагогічним) працівником наукової установи (вищого навчального закладу), який виконує наукову (науково-технічну) роботу за договорами цивільно-правового характеру під час відрядження, може зберігатися заробітна плата, встановлена за основним місцем роботи. На період закордонного відрядження за ученим зберігається місце роботи, рішення про збереження заробітної платні ухвалюється вищим навчальним закладом/науковою установою самостійно.»
 
Відхилено За штатним науковим (науково-педагогічним) працівником наукової установи (вищого навчального закладу), який виконує наукову (науково-технічну) роботу за договорами цивільно-правового характеру під час відрядження, не виправдано зберігати заробітну плату за основним місцем роботи.  абзац другий частини четвертої виключити.
 
15. 10) у частині першої статті 35:
 
      
16. у пункті 1 слова і цифри «статтею 30» замінити словами і цифрами «статтею 31»;
 
-22- Бабак С.В.
Кириленко І.Г.
Грищук Р.П.
Пункт 10 розділу І законопроєкту перенумерувати у пункт 14 і викласти у такій редакції:
«14) друге речення пункту 2 частини першої статті 35 виключити;».
Перша частина врегульована Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», а речення, що виключається зі ст. 35 оскільки не стосується стажу наукової роботи, пропонується включити до наступної статті 36.
 
Враховано   15. Друге речення пункту 2 частини першої статті 35 виключити.
 
17. у пункті 2 друге речення виключити;
 
-23- Лукашев О.А.
У пункті 2 статті 35 друге речення викласти у наступній редакції:
«Аспірантам, ад’юнктам і докторантам, зарахованим за державним замовленням, замість заробітної плати призначається стипендія у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України;»
Пропонуємо додати абзац, вилучений у ст.35, та гарантувати виплату стипендій аспірантам, ад’юнктам та докторантам, співмірної із заробітною платнею. Вилучення цієї норми із Закону може мати наслідком порушенням прав молодих науковців.
 
Враховано частково у змінах до ст. 36     
18. 11) у статті 36:
абзац третій частини першою доповнити словами у редакції «та за роботу за сумісництвом на умовах трудового договору»
 
-24- Бабак С.В.
Кириленко І.Г.
Грищук Р.П.
Пункт 11 розділу І законопроєкту перенумерувати у пункт 15, відкоригувати, доповнити і викласти у такій редакції:
«15) у статті 36:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 36. Оплата і стимулювання праці (навчання) вчених»;
у частині першій:
абзац другий доповнити реченням такого змісту: «Аспірантам, ад’юнктам і докторантам, зарахованим на навчання за державним замовленням, призначається стипендія у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України»;
абзац третій доповнити словами «та за роботу за сумісництвом – на умовах трудового договору»;
 
Враховано редакційно азва змінена, оскільки ця стаття стосується стимулювання не тільки наукового працівника, а й інших працівників наукової установи та вчених, що навчаються.  16. У статті 36:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 36. Оплата і стимулювання праці (навчання) вчених";
у частині першій:
абзац другий доповнити реченням другим такого змісту: "Аспірантам, ад’юнктам і докторантам, зарахованим на навчання за державним замовленням, призначається стипендія в розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України";
абзац третій доповнити словами "та за роботу за сумісництвом – на умовах трудового договору";
 
19. в абзаці першому частини другої слова «подвійної середньої заробітної плати у промисловості в цілому по Україні» замінити словами «семи мінімальних заробітних плат, встановлених законом»;
 
-25- Бабак С.В.
Кириленко І.Г.
Грищук Р.П.
Викласти у редакції:
«в абзаці першому частини другої слова «подвійної середньої заробітної плати у промисловості в цілому по Україні» замінити словами «одинадцяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року»;.
Відповідно до пункту 3 розділу ІІ Закону України від 6 грудня 2016 року
№ 1774-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» «мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим Законом не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат.
До внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, починаючи з 1 січня 2017 року».
Запропонована норма приблизно співрозмірна за величиною чинній нормі Закону, тому не потребує додаткових бюджетних асигнувань, а лише встановлює показник, який легко спрогнозувати і визначити у проекті бюджету.
 
Враховано   в абзаці першому частини другої слова "подвійної середньої заробітної плати у промисловості в цілому по Україні" замінити словами і цифрою "одинадцяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено законом на 1 січня календарного року";
 
20. у абзаці восьмому частини третьої слова «за гнучким графіком роботи» виключити;
 
-26- Бабак С.В.
Кириленко І.Г.
Грищук Р.П.
абзац восьмий частини третьої викласти в такій редакції:
«Здійснення вченими науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти обсягом до 240 годин на навчальний рік не є роботою за сумісництвом і може здійснюватися з дозволу керівника наукової установи у робочий час із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи»;».
Впорядковується викладання освітніх дисциплін вченими відповідно до встановлених норм.
 
Враховано   абзац восьмий частини третьої викласти в такій редакції:
"Здійснення вченими науково-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти обсягом до 240 годин на навчальний рік не є роботою за сумісництвом і може здійснюватися з дозволу керівника наукової установи в робочий час із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи".
 
    -27- Лукашев О.А.
У статті 36 у абзаці восьмому частини третьої слова «за гнучким графіком роботи» залишити.
 
Відхилено , оскільки редакція попередньої поправки коректніше врегульовує норму Закону.   
21. 12) у статті 37:
 
-28- Бабак С.В.
Кириленко І.Г.
Грищук Р.П.
Пункт 12 розділу І законопроєкту видалити.
Ст. 37 у новій редакції відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», а тому всі зміни до попередньої редакції статті, прийняті у першому читанні, слід скасувати.
 
Враховано      
22. абзац шостий частини другої викласти в такій редакції:
 
      
23. «Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам призначаються в розмірі 60 відсотків суми заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, яка визначається відповідно до статті 36 цього Закону та частини другої статті 40 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", з якої сплачено страхові внески»;
 
-29- Цимбалюк М.М.
«Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам призначаються в розмірі 80 відсотків суми заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, яка визначається відповідно до статті 36 цього Закону та частини другої статті 40 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", з якої сплачено страхові внески».
 
Відхилено , відповідно до поправки 28     
24. частину сьому викласти у такій редакції:
 
      
25. «7. Для обчислення заробітку під час призначення пенсії науковому (науково-педагогічному) працівнику застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сферах економічного розвитку, статистики»;
 
      
26. абзаци третій - п’ятий частини тринадцятої замінити двома абзацами такого змісту:
 
      
27. «50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника - на одного непрацездатного члена сім'ї;
 
      
28. 100 відсотків - на двох та більше непрацездатних членів сім'ї»
 
      
29. У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом п’ятим.
 
      
30. 13) пункт 8 частини першої статті 41 виключити;
 
-30- Бабак С.В.
Кириленко І.Г.
Грищук Р.П.
Пункт 13 розділу І законопроєкту перенумерувати у пункт 16 і викласти у такій редакції:
«16) пункт 8 частини першої статті 41 викласти в такій редакції:
«8) затверджує порядок використання коштів Національного фонду досліджень України на основі пропозицій Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, а також затверджує порядок конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проектів з виконання наукових досліджень і розробок»;».
Уточнення відповідно до ч.7 ст. 49 Закону.
 
Враховано   17. Пункт 8 частини першої статті 41 викласти в такій редакції:
"8) затверджує порядок використання коштів Національного фонду досліджень України на основі пропозицій Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, а також затверджує порядок конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проектів з виконання наукових досліджень і розробок".
18. Абзац третій частини першої статті 48 після слів "Державний бюджет України" доповнити словами "окремим рядком".
19. У частині сьомій статті 49 слово "Наглядовою" заміни словом "наглядовою".
20. Пункт 4 частини другої статті 51 викласти в такій редакції:
"4) наукове стажування наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів, ад’юнктів, докторантів, у тому числі за кордоном".
 
    -31- Лукашев О.А.
Залишити пункт 8 частини першої статті 41.
У разі вилучення цього пункту, виникне правова колізія зі ст.39, п.7. «Порядок конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проектів з виконання наукових досліджень і розробок розробляється Науковою радою Національного фонду досліджень України, погоджується Наглядовою радою Національного фонду досліджень України та затверджується Кабінетом Міністрів України».
Функція затвердження порядку конкурсного відбору, формування та використання коштів може бути компетенцією Фонду, що засвідчить самоврядність і незалежність системи фінансування наукових досліджень. Але у цьому випадку потрібно вносити відповідні зміни до ст. 39, яку не включено до проекту змін до Закону.
 
Враховано частково , пункт залишено і розширено   
    -32- Кириленко І.Г.
доповнити розділ І законопроекту пунктом 14 такого змісту:
«14) у абзаці третьому частини першої статті 48 після слів «науково-технічну діяльність,» доповнити словами «окремим рядком»;»;
Відповідно змінити нумерацію наступних пунктів.
 
Враховано редакційно    
    -33- Бабак С.В.
Кириленко І.Г.
Грищук Р.П.
Доповнити розділ І законопроєкту новим пунктом такого змісту:
«у частині сьомій статті 49 слово «Наглядовою» заміни словом «наглядовою»;».
 
Враховано    
    -34- Бабак С.В.
Кириленко І.Г.
Грищук Р.П.
Доповнити розділ І законопроєкту новим пунктом такого змісту:
«пункт 4 частини другої статті 51 викласти в такій редакції:
«4) наукове стажування наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів, ад’юнктів, докторантів, у тому числі за кордоном»;».
 
Враховано    
31. 14) у статті 58:
у пункті п’ятому частині 3 після слова «заявок» доповнити словом « (запитів)»;
у частині 4 слова «конкурсних пропозицій» замінити словами «запитів на участь у конкурсі»;
 
-35- Бабак С.В.
Кириленко І.Г.
Грищук Р.П.
Пункт 14 розділу І законопроєкту перенумерувати у пункт 19, відкоригувати, доповнити і викласти у такій редакції:
«19) у статті 58:
у пункті 3 частини третьої слово «запиту» замінити словом «заявки»;
у частині четвертій слова «конкурсних пропозицій» замінити словами «заявок на участь у конкурсі»;
у частині п’ятій слова «в Інтернеті» замінити словами «на його офіційній інтернет-сторінці».
 
Враховано редакційно   21. У статті 58:
у пункті 3 частини третьої слово "запиту" замінити словом "заявки";
у частині четвертій слова "конкурсних пропозицій" замінити словами "заявок на участь у конкурсі";
у частині п’ятій слова "в Інтернеті" замінити словами "на його офіційному веб-сайті".
22. У тексті Закону слова "вищий навчальний заклад" у всіх відмінках та числах замінити словами "заклад вищої освіти" у відповідному відмінку та числі.
 
    -36- Кириленко І.Г.
Доповнити розділ І пунктом 16 у такій редакції:
«у пункті 6 розділу VІ слова «один строк» замінити словами «два строки».
 
Відхилено    
    -37- Бабак С.В.
Кириленко І.Г.
Грищук Р.П.
Доповнити розділ І законопроєкту пунктом 20 такого змісту:
«20) у тексті Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» слова «вищий навчальний заклад» у всіх відмінках замінити словами «заклад вищої освіти» у відповідному відмінку.».
Уточнення відповідно до норм Закону України «Про вищу освіту».
 
Враховано редакційно    
32. ІІ. Прикінцеві положення.
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
33. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-38- Бабак С.В.
Кириленко І.Г.
Грищук Р.П.
Викласти частину 1 розділу ІІ. Прикінцеві положення у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року, крім абзацу п’ятого пункту 1 та абзацу сьомого пункту 15 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2021 року.
З метою здійснення підготовчого періоду відповідно до Регламенту Верховної Ради України.
 
Враховано редакційно   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року, крім абзацу четвертого пункту 1 та абзацу сьомого пункту 16 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2021 року.
 
34. 2. Кабінету Міністрів України у місячний термін привести нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

-39- Бабак С.В.
Кириленко І.Г.
Грищук Р.П.
«2. Кабінету Міністрів України до 31 грудня 2019 року:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
2) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, Національною академією наук України, національними галузевими академіями наук України та їх підвідомчими структурами своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
З метою забезпечення виконання Закону в повному обсязі і у визначені терміни.
 
Враховано редакційно   2. Кабінету Міністрів України до 31 грудня 2019 року:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, Національною академією наук України, національними галузевими академіями наук України та їх підвідомчими структурами їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.