Кількість абзаців - 104 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції
 
3. Верховна Рада Україна п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада Україна п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про політичні партії в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 23, ст.118):
 
-1- Кулініч О.І.
Абзац перший пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1. У Законі України «Про політичні партії в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст.118)».
 
Враховано   1. У Законі України «Про політичні партії в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст.118):
 
6. 1) у частині першій статті 8 пункти 8-1 та 8-2 викласти у такій редакції:
 
   1) у частині першій статті 8 пункти 8-1 та 8-2 викласти у такій редакції:
 
7. «8-1) порядок здійснення внутрішньопартійного фінансового аудиту, а також порядок утворення (призначення на посаду та звільнення з посади), повноваження і термін повноважень органів чи посадових осіб, відповідальних за здійснення такого аудиту;
 
   «8-1) порядок здійснення внутрішньопартійного фінансового аудиту, а також порядок утворення (призначення на посаду та звільнення з посади), повноваження і термін повноважень органів чи посадових осіб, відповідальних за здійснення такого аудиту;
 
8. 8-2) порядок залучення аудиторської фірми для проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності;»;
 
   8-2) порядок залучення аудиторської фірми для проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності;»;
 
9. 2) у статті 14:
 
   2) у статті 14:
 
10. а) частину четверту викласти у такій редакції:
 
   а) частину четверту викласти у такій редакції:
 
11. «Внеском на підтримку політичної партії є грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги, позики (кредити), нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або негрошового характеру, у тому числі членські внески членів політичної партії, спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності на підтримку партії, товари, роботи, послуги, надані або отримані безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку), отримані політичною партією, її місцевою організацією, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи.»;
 
-2- Радіна А.О.
У Розділі І законопроекту:
у підпункті 2 пункту 1 абзац третій (щодо внесення змін до частини 4 статті 14) викласти у такій редакції:
«а) частину четверту викласти у такій редакції:
«Види внесків, що можуть здійснюватися на підтримку політичних партій:
1) внесок грошовими коштами;
2) майновий внесок;
3) внесок роботами або послугами;
4) внесок нематеріальними активами;
5) внесок, здійснений шляхом надання переваг, пільг або інших вигод нематеріального характеру;
6) внесок, здійснений шляхом фінансування заходів або діяльності на користь політичної партії.»
 
Відхилено   «Внеском на підтримку політичної партії є грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги, позики (кредити), нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або негрошового характеру, у тому числі членські внески членів політичної партії, спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності на підтримку партії, товари, роботи, послуги, надані або отримані безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку), отримані політичною партією, її місцевою організацією, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи.»;
 
12. б) частину п’яту викласти у такій редакції:
 
-3- Кулініч О.І.
Підпункт «б» підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   б) частину п’яту викласти у такій редакції:
 
13. «Національне агентство з питань запобігання корупції встановлює визначення термінів "спонсорство", "треті особи", що вживаються в цьому Законі.»;
 
-4- Радіна А.О.
У Розділі І законопроекту:
у підпункті 2 пункту 1 абзац четвертий (щодо внесення змін до частини 5 статті 14) викласти у такій редакції:
«б) частину п’яту викласти у такій редакції:
«Порядок надання та отримання таких внесків визначається цим Законом та відповідними актами Національного агентства з питань запобігання корупції.»
 
Відхилено   «Національне агентство з питань запобігання корупції встановлює визначення термінів "спонсорство", "треті особи", що вживаються в цьому Законі.»;
 
14. в) в останньому реченні частини шостої слова «Рахункову палату та» виключити;
 
   в) в останньому реченні частини шостої слова «Рахункову палату та» виключити;
 
15. г) частини восьму та дев’яту викласти у такій редакції:
 
   г) частини восьму та дев’яту викласти у такій редакції:
 
16. «Грошовий внесок на підтримку політичної партії здійснюється фізичною особою особисто або юридичною особою шляхом перерахування суми внеску на відповідний банківський рахунок.
 
-5- Бєлькова О.В.
Абзац другий підпункту «г» підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Грошовий внесок на підтримку політичної партії здійснюється фізичною або юридичною особою шляхом подання особами до банку, в якому відкрито рахунки такої особи, розрахункового документа або подання фізичною особою до будь-якого банку документа на переказ готівки і відповідної суми коштів у готівковій формі».
 
Відхилено   «Грошовий внесок на підтримку політичної партії здійснюється фізичною особою особисто або юридичною особою шляхом перерахування суми внеску на відповідний банківський рахунок.
 
17. Якщо грошовий внесок здійснюється фізичною особою, то обраний нею спосіб здійснення банківської операції повинен забезпечувати можливість ідентифікації цієї фізичної особи (в тому числі, якщо така банківська операція здійснюються фізичною особою з використанням мережі Інтернет).»;
 
-6- Бєлькова О.В.
В абзаці третьому підпункту «г» підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту слова в дужках « (в тому числі, якщо така банківська операція здійснюється фізичною особою з використанням мережі Інтернет)» виключити.
 
Враховано   Якщо грошовий внесок здійснюється фізичною особою, то обраний нею спосіб здійснення банківської операції повинен забезпечувати можливість ідентифікації цієї фізичної особи»;
 
18. д) доповнити статтю новими частинами десятою – тринадцятою такого змісту:
 
   д) доповнити статтю новими частинами десятою – тринадцятою такого змісту:
 
19. «Документ, сформований за результатами такої банківської операції повинен містити інформацію про прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів (щодо осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, - номер та (за наявності) серію паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від одержання ідентифікаційного номера чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії), дату народження, призначення платежу.
 
-7- Бєлькова О.В.
В абзаці другому підпункту «д» підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту слова «місце проживання» та «дату народження» виключити.
 
Відхилено   «Документ, сформований за результатами такої банківської операції повинен містити інформацію про прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів (щодо осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, - номер та (за наявності) серію паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від одержання ідентифікаційного номера чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії), дату народження, призначення платежу.
 
20. Не є грошовими внесками на підтримку політичної партії:
 
   Не є грошовими внесками на підтримку політичної партії:
 
21. - кошти, отримані політичною партією в межах державного фінансування її діяльності на підставах і в порядку, визначених цим Законом;
 
   1) кошти, отримані політичною партією в межах державного фінансування її діяльності на підставах і в порядку, визначених цим Законом;
 
22. - кошти, які надійшли на рахунки політичної партії з рахунків її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, а також кошти, які надійшли на рахунки місцевих організацій партії з рахунків політичної партії;
 
   2) кошти, які надійшли на рахунки політичної партії з рахунків її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, а також кошти, які надійшли на рахунки місцевих організацій партії з рахунків політичної партії;
 
23. - кошти, які повернулися на рахунки політичної партії чи її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, як невикористана частина коштів за товари, роботи або послуги (в тому числі повернення авансових платежів);
 
   3) кошти, які повернулися на рахунки політичної партії чи її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, як невикористана частина коштів за товари, роботи або послуги (в тому числі повернення авансових платежів);
 
24. - кошти, які повернулися на рахунки політичної партії чи її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, з відповідних рахунків виборчих фондів;
 
   4) кошти, які повернулися на рахунки політичної партії чи її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, з відповідних рахунків виборчих фондів;
 
25. - грошова застава, яка повернулася на рахунки політичної партії чи її місцевої організації зі спеціального рахунку Центральної виборчої комісії чи відповідної виборчої комісії, на підставах та в порядку, визначеним законом про вибори;
 
   5) грошова застава, яка повернулася на рахунки політичної партії чи її місцевої організації зі спеціального рахунку Центральної виборчої комісії чи відповідної виборчої комісії, на підставах та в порядку, визначеним законом про вибори;
 
26. - кошти, які повернулися на рахунки політичної партії чи її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, з будь-яких інших причин (повернення помилково перерахованих коштів тощо);
 
   6) кошти, які повернулися на рахунки політичної партії чи її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, з будь-яких інших причин (повернення помилково перерахованих коштів тощо);
 
27. - помилково зараховані на рахунки політичної партії чи її місцевої організації, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, кошти;
 
   7) помилково зараховані на рахунки політичної партії чи її місцевої організації, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, кошти;
 
28. - кошти, які надійшли на рахунки політичної партії чи її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, як дохід від законної діяльності партії, відповідної місцевої організації партії;
 
   8) кошти, які надійшли на рахунки політичної партії чи її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, як дохід від законної діяльності партії, відповідної місцевої організації партії;
 
29. - кошти, які надійшли на рахунки політичної партії чи її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, та є формою реалізації штрафних санкцій за цивільними чи господарськими угодами (штраф, пеня), засобом виконання рішень судів чи інших державних органів або установ (повернення боргу, стягнення збитків, компенсація моральної шкоди тощо).
 
   9) кошти, які надійшли на рахунки політичної партії чи її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, та є формою реалізації штрафних санкцій за цивільними чи господарськими угодами (штраф, пеня), засобом виконання рішень судів чи інших державних органів або установ (повернення боргу, стягнення збитків, компенсація моральної шкоди тощо).
 
30. Не вважається майновим внеском на підтримку політичної партії майно, яке було придбане політичною партією, а також отримане нею в обмін на рівноцінне майно. Нематеріальний актив, який був придбаний політичною партією, не вважається внеском у формі нематеріального активу на підтримку політичної партії.
 
   Не вважається майновим внеском на підтримку політичної партії майно, яке було придбане політичною партією, а також отримане нею в обмін на рівноцінне майно. Нематеріальний актив, який був придбаний політичною партією, не вважається внеском у формі нематеріального активу на підтримку політичної партії.
 
31. Під час підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів політичною партією, її місцевою організацією, висунутим партією чи її місцевою організацією кандидатом на відповідних виборах, для фінансування своєї передвиборної агітації утворюється власний виборчий фонд. Формування виборчого фонду партії, місцевої організації партії, кандидата на виборах та використання коштів відповідних виборчих фондів здійснюється у порядку, встановленому відповідним законом про вибори.»;
 
-8- Васильєв І.С.
Підпункт другий пункту першого Розділу І викласти в такій редакції:
«2) у статті 14:
а) частину четверту викласти у такій редакції:
«Види внесків, що можуть здійснюватися на підтримку політичних партій:
1) внесок грошовими коштами;
2) майновий внесок;
5) внесок роботами або послугами;
3) внесок нематеріальними активами;
4) внесок, здійснений шляхом надання переваг, пільг або інших вигод нематеріального характеру;
5) внесок, здійснений шляхом фінансування заходів або діяльності на користь політичної партії.»
б) частину п’яту викласти у такій редакції:
«Внески на підтримку партії можуть здійснюватися фізичними та юридичними особами (крім осіб, зазначених у частині першій статті 15 цього Закону), у порядку встановленому цим Законом та відповідними актами Національного агентства з питань запобігання корупції. Фізичні та юридичні особи мають право здійснювати внески на користь різних політичних партій.»
в) в останньому реченні частини шостої слова «Рахункову палату та» виключити;
г) частини восьму та дев’яту викласти у такій редакції:
«Грошовий внесок на підтримку політичної партії здійснюється фізичною особою особисто або юридичною особою шляхом перерахування суми внеску на відповідний банківський рахунок.
Якщо грошовий внесок здійснюється фізичною особою, то обраний нею спосіб здійснення банківської операції повинен забезпечувати можливість ідентифікації цієї фізичної особи (в тому числі, якщо така банківська операція здійснюються фізичною особою з використанням мережі Інтернет).»;
д) доповнити статтю новими частинами десятою – тринадцятою такого змісту:
«Документ, сформований за результатами такої банківської операції повинен містити інформацію про прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів (щодо осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, - номер та (за наявності) серію паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від одержання ідентифікаційного номера чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії), дату народження, призначення платежу.
Не є грошовими внесками на підтримку політичної партії:
- кошти, отримані політичною партією в межах державного фінансування її діяльності на підставах і в порядку, визначених цим Законом;
- кошти, які надійшли на рахунки політичної партії з рахунків її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, а також кошти, які надійшли на рахунки місцевих організацій партії з рахунків політичної партії;
- кошти, які повернулися на рахунки політичної партії чи її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, як невикористана частина коштів за товари, роботи або послуги (в тому числі повернення авансових платежів);
- кошти, які повернулися на рахунки політичної партії чи її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, з відповідних рахунків виборчих фондів;
- грошова застава, яка повернулася на рахунки політичної партії чи її місцевої організації зі спеціального рахунку Центральної виборчої комісії чи відповідної виборчої комісії, на підставах та в порядку, визначеним законом про вибори;
- кошти, які повернулися на рахунки політичної партії чи її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, з будь-яких інших причин (повернення помилково перерахованих коштів тощо);
- помилково зараховані на рахунки політичної партії чи її місцевої організації, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, кошти;
- кошти, які надійшли на рахунки політичної партії чи її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, як дохід від законної діяльності партії, відповідної місцевої організації партії;
- кошти, які надійшли на рахунки політичної партії чи її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, та є формою реалізації штрафних санкцій за цивільними чи господарськими угодами (штраф, пеня), засобом виконання рішень судів чи інших державних органів або установ (повернення боргу, стягнення збитків, компенсація моральної шкоди тощо).
Не вважається майновим внеском на підтримку політичної партії майно, яке було придбане політичною партією, а також отримане нею в обмін на рівноцінне майно. Нематеріальний актив, який був придбаний політичною партією, не вважається внеском у формі нематеріального активу на підтримку політичної партії.
Під час підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів політичною партією, її місцевою організацією, висунутим партією чи її місцевою організацією кандидатом на відповідних виборах, для фінансування своєї передвиборної агітації утворюється власний виборчий фонд. Формування виборчого фонду партії, місцевої організації партії, кандидата на виборах та використання коштів відповідних виборчих фондів здійснюється у порядку, встановленому відповідним законом про вибори.».
 
Враховано частково   Під час підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів політичною партією, її місцевою організацією, висунутим партією чи її місцевою організацією кандидатом на відповідних виборах, для фінансування своєї передвиборної агітації утворюється власний виборчий фонд. Формування виборчого фонду партії, місцевої організації партії, кандидата на виборах та використання коштів відповідних виборчих фондів здійснюється у порядку, встановленому відповідним законом про вибори.»
 
32. 3) Статтю 15 викласти у такій редакції:
 
-9- Васильєв І.С.
Підпункт третій пункту першого Розділу І викласти в такій редакції:
«3) Статтю 15 викласти у такій редакції:
«Стаття 15. Обмеження у здійсненні внесків на підтримку політичних партій
Не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій:
1) органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
2) державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями;
3) юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування;
4) юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, зазначені у підпунктах а, в – і пункту 1 частини першої статті 3 та у підпункті а пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».
5) іноземними державами, іноземними юридичними особами, юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать нерезидентам, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства;
6) громадськими об’єднаннями, благодійними чи релігійними організаціями, а також іншими політичними партіями;
7) фізичними особами, які не є громадянами України (іноземцями та особами без громадянства), а також анонімними особами чи особами під псевдонімом;
8) громадянами України, які не досягли 18-річного віку, або яких в установленому законом порядку визнано недієздатними;
9) фізичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади на загальну суму понад 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюється внесок, а також юридичними особами з якими укладено такий договір на загальну суму понад 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюється внесок, – протягом строку дії такого договору та протягом одного року після припинення його дії.
Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку політичної партії (включно з усіма її структурними утвореннями) від громадянина України протягом одного календарного року не може перевищувати 30 відсотків його сукупного доходу за останні 5 календарних років, але в будь-якому разі не може бути більшим за чотириста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснювалися внески.
Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку політичної партії (включно з усіма її структурними утвореннями) від юридичної особи, а також фізичної особи – підприємця протягом одного календарного року не може перевищувати 30 відсотків її сукупного доходу за останні 5 календарних років, але в будь-якому разі не може бути більшим за вісімсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснювалися внески.
Якщо фізична особа здійснює або може здійснювати вирішальний вплив на діяльність однієї або кількох юридичних осіб (зокрема, є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи), то загальний розмір (сума) внесків від такої фізичної особи та підконтрольних їй юридичних осіб протягом одного календарного року не може перевищувати 30 відсотків її сукупного доходу за останні 5 календарних років, але в будь-якому разі не може бути більшим за чотириста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснювалися внески. Національне агентство з питань запобігання корупції встановлює визначення термінів «вирішальний вплив», «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)», що вживаються в цьому Законі та законодавстві України про вибори.
Політична партія, її структурне утворення у разі отримання внеску, здійсненого фізичною чи юридичною особою з порушенням вимог цього Закону (зокрема, отримання внеску від особи, яка не має права здійснювати такий внесок, або якщо розмір такого внеску перевищує встановлені цим Законом обмеження), зобов’язана протягом п‘ятнадцяти робочих днів від дня, коли уповноваженій особі політичної партії, її структурного утворення стало відомо про це:
1) вжити всіх можливих заходів для повернення такого внеску чи його частини особі, яка його здійснила;
2) у разі неможливості повернення такого внеску – перерахувати до державного бюджету суму коштів, яка відповідає розміру неправомірно наданої політичній партії підтримки.
Повернення грошового внеску здійснюється шляхом перерахування такого внеску або його частини, що перевищує встановлений розмір фізичній чи юридичній особі, яка його внесла.
Повернення майнового внеску здійснюється шляхом укладання та виконання договору щодо безоплатного передавання (дарування) цього майна (товарів) фізичній чи юридичній особі, яка його внесла.
У разі отримання майнового внеску, розмір (вартість) якого перевищує встановлений законом розмір, політична партія на власний розсуд приймає одне з таких рішень:
1) повертає ту частину майна, яка була надана політичній партії з порушенням вимог частин другої – третьої статті 15 цього Закону, шляхом укладання та виконання відповідного цивільного чи господарського договору щодо безоплатного передавання (дарування) цього майна (товарів) відповідній фізичній чи юридичній особі (зокрема, якщо майно є подільною річчю);
2) повертає (перераховує) відповідній фізичній чи юридичній особі грошову суму, яка дозволяє уникнути порушення обмежень, встановлених частинами другої – третьої статті 15 цього Закону.
Повернення внеску роботами або послугами здійснюється шляхом перерахування на рахунок фізичної чи юридичної особи, яка його надала, грошових коштів у сумі, що становить 100% вартості отриманого внеску у такій формі.
У разі отримання внеску роботами або послугами, розмір (вартість) яких перевищує встановлений законом розмір, політична партія зобов’язана перерахувати відповідній фізичній чи юридичній особі грошову суму, яка дозволяє уникнути порушення обмежень, встановлених частинами другої – третьої статті 15 цього Закону.
Повернення внеску нематеріальними активами здійснюється шляхом укладання та виконання договору щодо безоплатного передавання (дарування) цих нематеріальних активів фізичній чи юридичній особі, яка його внесла.
Якщо повернути такий внесок неможливо, то на рахунок відповідної особи перераховуються грошові кошти у сумі, яка становить 100% вартості отриманого внеску у такій формі.
У разі отримання внеску нематеріальними активами, розмір (вартість) якого перевищує встановлений законом розмір, політична партія зобов’язана перерахувати відповідній фізичній чи юридичній особі грошову суму, яка дозволяє уникнути порушення обмежень, встановлених частинами другої – третьої статті 15 цього Закону.
Повернення внеску, здійсненого шляхом фінансування заходів або діяльності на користь політичної партії, здійснюється шляхом перерахування на рахунок фізичної чи юридичної особи, яка його здійснила, грошових коштів у сумі, яка становить 100% вартості отриманого внеску у такій формі.
У разі отримання внеску, здійсненого шляхом фінансування заходів або діяльності на користь політичної партії, вартість якого перевищує встановлений законом розмір, політична партія зобов’язана перерахувати відповідній фізичній чи юридичній особі грошову суму, яка дозволяє уникнути порушення обмежень, встановлених частинами другої – третьої статті 15 цього Закону.»
 
Враховано частково   3) Статтю 15 викласти у такій редакції:
 
33. «Стаття 15. Обмеження у здійсненні внесків на підтримку політичних партій
 
   «Стаття 15. Обмеження у здійсненні внесків на підтримку політичних партій
 
34. Не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій:
 
   Не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій:
 
35. 1) органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
 
   1) органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
 
36. 2) державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями;
 
   2) державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями;
 
37. 3) юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування;
 
   3) юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування;
 
38. 4) юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, зазначені у підпунктах а, в – і пункту 1 частини першої статті 3 та у підпункті а пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».
 
   4) юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, зазначені у підпунктах а, в – і пункту 1 частини першої статті 3 та у підпункті а пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».
 
39. 5) іноземними державами, іноземними юридичними особами, юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать нерезидентам, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства;
 
   5) іноземними державами, іноземними юридичними особами, юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать нерезидентам, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства;
 
40. 6) незареєстрованими громадськими об’єднаннями, благодійними чи релігійними організаціями, а також іншими політичними партіями;
 
   6) незареєстрованими громадськими об’єднаннями, благодійними чи релігійними організаціями, а також іншими політичними партіями;
 
41. 7) фізичними особами, які не є громадянами України (іноземцями та особами без громадянства), а також анонімними особами чи особами під псевдонімом;
 
   7) фізичними особами, які не є громадянами України (іноземцями та особами без громадянства), а також анонімними особами чи особами під псевдонімом;
 
42. 8) громадянами України, які не досягли 18-річного віку, або яких в установленому законом порядку визнано недієздатними;
 
   8) громадянами України, які не досягли 18-річного віку, або яких в установленому законом порядку визнано недієздатними;
 
43. 9) фізичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади на загальну суму понад 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюється внесок, а також юридичними особами з якими укладено такий договір на загальну суму понад 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюється внесок, – протягом строку дії такого договору та протягом одного року після припинення його дії.
 
   9) фізичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади на загальну суму понад 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюється внесок, а також юридичними особами з якими укладено такий договір на загальну суму понад 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюється внесок, – протягом строку дії такого договору та протягом одного року після припинення його дії.
 
44. Здійснюючи внесок на підтримку політичної партії, особа підтверджує відсутність обмежень щодо здійснення внесків, передбачених частиною першою цієї статті. Відповідальність за недотримання таких обмежень несе особа, яка здійснює внесок. Партії та їх уповноважені особи не несуть юридичної відповідальності за порушення вимог, передбачених частиною першою цієї статті.
 
   Здійснюючи внесок на підтримку політичної партії, особа підтверджує відсутність обмежень щодо здійснення внесків, передбачених частиною першою цієї статті. Відповідальність за недотримання таких обмежень несе особа, яка здійснює внесок. Партії та їх уповноважені особи не несуть юридичної відповідальності за порушення вимог, передбачених частиною першою цієї статті.
 
45. Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку політичної партії від громадянина України протягом одного року не може перевищувати чотирьохсот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески.
 
   Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку політичної партії від громадянина України протягом одного року не може перевищувати чотирьохсот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески.
 
46. Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку політичної партії від юридичної особи протягом року не може перевищувати восьмисот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески.
 
   Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку політичної партії від юридичної особи протягом року не може перевищувати восьмисот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески.
 
47. Якщо фізична або юридична особа здійснює або може здійснювати вирішальний вплив на діяльність однієї або кількох юридичних осіб (зокрема, є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи), внески такої фізичної або юридичної особи і підконтрольних їй юридичних осіб вважаються внеском однієї особи і обмежуються загальним розміром (сумою) внеску (внесків), встановленим цією статтею. Національне агентство з питань запобігання корупції встановлює визначення термінів "вирішальний вплив", "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)", що вживаються в цьому Законі та законодавстві України про вибори.
 
   Якщо фізична або юридична особа здійснює або може здійснювати вирішальний вплив на діяльність однієї або кількох юридичних осіб (зокрема, є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи), внески такої фізичної або юридичної особи і підконтрольних їй юридичних осіб вважаються внеском однієї особи і обмежуються загальним розміром (сумою) внеску (внесків), встановленим цією статтею. Національне агентство з питань запобігання корупції встановлює визначення термінів "вирішальний вплив", "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)", що вживаються в цьому Законі та законодавстві України про вибори.
 
48. Розмір (сума) внеску у формі робіт, товарів або послуг визначається на основі ринкової вартості ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку за методологією, розробленою та затвердженою Національним агентством з питань запобігання корупції за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
 
   Розмір (сума) внеску у формі робіт, товарів або послуг визначається на основі ринкової вартості ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку за методологією, розробленою та затвердженою Національним агентством з питань запобігання корупції за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
 
49. Політична партія, її місцева організація, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, зобов’язана відмовитися від грошового внеску (або його частини, що перевищує встановлений розмір), якщо розмір внеску (сумарний розмір внесків) особи (групи осіб) перевищує встановлений законом розмір, протягом семи робочих днів від дня, коли уповноваженій особі політичної партії, місцевої організації політичної партії стало відомо про це. На підставі заяви про відмову від внеску чи його відповідної частини з цієї причини за підписом керівника політичної партії (місцевої організації політичної партії) та платіжного документа установа банку, в якій відкрито рахунок, на який зараховано внесок, повертає такий внесок або частину такого внеску (у сумі перевищення встановленого цим Законом розміру) особі, яка його внесла, а у разі неможливості повернення - перераховує такий внесок чи його відповідну частину до державного бюджету. Порядок повернення внеску чи його частини з підстав, зазначених у цій частині, та з інших встановлених законом підстав визначає Національний банк України.»;
 
-10- Бєлькова О.В.
Підпункт 3 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити абзацом такого змісту:
«Разом з платіжним документом на здійснення грошового внеску на підтримку політичної партії до установи банку України чи відділення зв’язку подається письмова заява про відсутність обставин, передбачених частинами першою - третьою цієї статті, наявність яких є підставою для відмови у прийнятті платіжного документа на здійснення грошового внеску. Така заява подається за формою, затвердженою Національним агентством з питань запобігання корупції. Без подання такої заяви платіжний документ на здійснення грошового внеску не приймається.»
 
Відхилено   Політична партія, її місцева організація, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, зобов’язана відмовитися від грошового внеску (або його частини, що перевищує встановлений розмір), якщо розмір внеску (сумарний розмір внесків) особи (групи осіб) перевищує встановлений законом розмір, протягом п’ятнадцяти робочих днів від дня, коли уповноваженій особі політичної партії, місцевої організації політичної партії стало відомо про це. На підставі заяви про відмову від внеску чи його відповідної частини з цієї причини за підписом керівника політичної партії (місцевої організації політичної партії) та платіжного документа установа банку, в якій відкрито рахунок, на який зараховано внесок, повертає такий внесок або частину такого внеску (у сумі перевищення встановленого цим Законом розміру) особі, яка його внесла, а у разі неможливості повернення - перераховує такий внесок чи його відповідну частину до державного бюджету. Порядок повернення внеску чи його частини з підстав, зазначених у цій частині, та з інших встановлених законом підстав визначає Національний банк України.»;
 
50. 4) статтю 17 викласти у такій редакції:
 
   4) статтю 17 викласти у такій редакції:
 
51. «Стаття 17. Фінансова звітність політичної партії
 
   «Стаття 17. Фінансова звітність політичної партії
 
52. Політичні партії, місцеві організації політичних партій ведуть бухгалтерську звітність у встановленому порядку, проводять щорічний внутрішньопартійний фінансовий аудит своєї діяльності, а також проходять зовнішній незалежний фінансовий аудит у випадках, передбачених цим Законом.
 
   Політичні партії, місцеві організації політичних партій ведуть бухгалтерську звітність у встановленому порядку, проводять щорічний внутрішньопартійний фінансовий аудит своєї діяльності, а також проходять зовнішній незалежний фінансовий аудит у випадках, передбачених цим Законом.
 
53. Щорічний внутрішньопартійний фінансовий аудит політичної партії здійснюється за доходами і витратами політичної партії та її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, уповноваженим на те органом чи посадовою особою партії в порядку, визначеному статутом політичної партії.
 
   Щорічний внутрішньопартійний фінансовий аудит політичної партії здійснюється за доходами і витратами політичної партії та її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, уповноваженим на те органом чи посадовою особою партії в порядку, визначеному статутом політичної партії.
 
54. Політична партія, яка отримувала державне фінансування, зобов’язана пройти зовнішній незалежний аудит фінансової звітності у рік, наступний за роком отримання державного фінансування.
 
   Політична партія, яка отримувала державне фінансування, зобов’язана пройти зовнішній незалежний аудит фінансової звітності у рік, наступний за роком отримання державного фінансування.
 
55. Зовнішній незалежний аудит фінансової звітності політичної партії можуть проводити лише аудиторські фірми, які згідно із Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності.
 
   Зовнішній незалежний аудит фінансової звітності політичної партії можуть проводити лише аудиторські фірми, які згідно із Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності.
 
56. Під час проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності політичної партії перевіряються показники, що містяться у звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (з точки зору повноти, достовірності включених до звіту відомостей та відповідності звітності встановленим законом вимогам).
 
   Під час проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності політичної партії перевіряються показники, що містяться у звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (з точки зору повноти, достовірності включених до звіту відомостей та відповідності звітності встановленим законом вимогам).
 
57. Політичні партії та їх місцеві організації зобов’язані надавати аудиторській фірмі, що проводить зовнішній незалежний аудит фінансової звітності, всю інформацію та документи, необхідні для проведення такого аудиту.
 
   Політичні партії та їх місцеві організації зобов’язані надавати аудиторській фірмі, що проводить зовнішній незалежний аудит фінансової звітності, всю інформацію та документи, необхідні для проведення такого аудиту.
 
58. Політична партія має право укладати договір на проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності з тією самою аудиторською фірмою не більш як три роки поспіль.
 
   Політична партія має право укладати договір на проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності з тією самою аудиторською фірмою не більш як три роки поспіль.
 
59. Порядок залучення аудиторської фірми для проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності визначається відповідно до статуту політичної партії.
 
   Порядок залучення аудиторської фірми для проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності визначається відповідно до статуту політичної партії.
 
60. Політична партія, щоквартально, не пізніше ніж на сороковий день після закінчення звітного кварталу, зобов’язана подати до Національного агентства з питань запобігання корупції звіт про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (у тому числі її місцевих організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи) шляхом його заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
 
   Політична партія, щоквартально, не пізніше ніж на сороковий день після закінчення звітного кварталу, зобов’язана подати до Національного агентства з питань запобігання корупції звіт про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (у тому числі її місцевих організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи) шляхом його заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
 
61. Форма та Порядок подання звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру затверджуються Національним агентством з питань запобігання корупції.
 
   Форма та Порядок подання звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру затверджуються Національним агентством з питань запобігання корупції.
 
62. Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру обов’язково включає такі розділи:
 
   Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру обов’язково включає такі розділи:
 
63. 1) «Майно та нематеріальні активи», в якому має бути наведено повну та достовірну інформацію щодо майна (грошові кошти на всіх рахунках, цінні папери, нерухоме майно, транспортні засоби, інше рухоме майно, вартість якого перевищує п’ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня звітного року) та нематеріальних активів, які належить партії, її місцевій організації, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, на праві власності або праві користування;
 
   1) «Майно та нематеріальні активи», в якому має бути наведено повну та достовірну інформацію щодо майна (грошові кошти на всіх рахунках, цінні папери, нерухоме майно, транспортні засоби, інше рухоме майно, вартість якого перевищує п’ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня звітного року) та нематеріальних активів, які належить партії, її місцевій організації, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, на праві власності або праві користування;
 
64. 2) «Внески та інші надходження», в якому має бути наведено повну та достовірну інформацію про внески (грошові внески; майнові внески; внески роботами або послугами; внески нематеріальними активами; внески, надані шляхом фінансування заходів або діяльності на користь політичної партії чи її місцевої організації, яка у встановленому порядку набула статусу юридичної особи; кошти державного фінансування (у разі його отримання відповідно до закону); доходи, майно та нематеріальні активи, які не є внесками відповідно до цього Закону; кошти, які не є ні доходами, ні внесками, отримані політичною партією, місцевою організацією політичної партії, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, протягом звітного кварталу;
 
   2) «Внески та інші надходження», в якому має бути наведено повну та достовірну інформацію про внески (грошові внески; майнові внески; внески роботами або послугами; внески нематеріальними активами; внески, надані шляхом фінансування заходів або діяльності на користь політичної партії чи її місцевої організації, яка у встановленому порядку набула статусу юридичної особи; кошти державного фінансування (у разі його отримання відповідно до закону); доходи, майно та нематеріальні активи, які не є внесками відповідно до цього Закону; кошти, які не є ні доходами, ні внесками, отримані політичною партією, місцевою організацією політичної партії, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, протягом звітного кварталу;
 
65. 3) «Платежі та інші витрати», в якому щодо має бути наведено повну та достовірну інформацію про платежі з окремого рахунку, відкритого для зарахування коштів з державного бюджету, інших рахунків політичної партії та її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи (з узагальненням інформації за кожною категорією рахунків окремо); повернення грошових внесків (чи їх частин) та помилкових грошових надходжень, повернення майнових внесків та нематеріальними активами, внесків, здійснених шляхом фінансування заходів або діяльності на користь політичної партії за згодою партії, повернення до Державного бюджету України невикористаної частини коштів державного фінансування, перерахування до Державного бюджету України сум внесків, які неможливо повернути особам, які їх здійснили;
 
-11- Бєлькова О.В.
В абзаці шістнадцятому підпункту 4 пункту 1 розділу І законопроекту слова «за кожною категорією рахунків» замінити словами «за кожним видом рахунків».
 
Враховано   3) «Платежі та інші витрати», в якому щодо має бути наведено повну та достовірну інформацію про платежі з окремого рахунку, відкритого для зарахування коштів з державного бюджету, інших рахунків політичної партії та її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи (з узагальненням інформації за кожним видом рахунків окремо); повернення грошових внесків (чи їх частин) та помилкових грошових надходжень, повернення майнових внесків та нематеріальними активами, внесків, здійснених шляхом фінансування заходів або діяльності на користь політичної партії за згодою партії, повернення до Державного бюджету України невикористаної частини коштів державного фінансування, перерахування до Державного бюджету України сум внесків, які неможливо повернути особам, які їх здійснили;
 
66. 4) «Зобов’язання фінансового характеру», в якому має бути наведено повну та достовірну інформацію про всі фінансові зобов’язання політичної партії та її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи.
 
   4) «Зобов’язання фінансового характеру», в якому має бути наведено повну та достовірну інформацію про всі фінансові зобов’язання політичної партії та її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи.
 
67. Якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відповідну відмітку в паспорті, то у звіті політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у відповідних місцях вказується серія та номер її паспорту.
 
   Якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відповідну відмітку в паспорті, то у звіті політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у відповідних місцях вказується серія та номер її паспорту.
 
68. Вся інформація у звіті політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру повинна бути диференційована залежно від того, стосується вона політичної партії (як окремої юридичної особи) чи всіх інших її місцевих організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи. При цьому інформація, що стосується місцевих організацій партії, які у встановленому порядку набули статус юридичної особи, вноситься щодо кожної такої організації окремим додатком.
 
   Вся інформація у звіті політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру повинна бути диференційована залежно від того, стосується вона політичної партії (як окремої юридичної особи) чи всіх інших її місцевих організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи. При цьому інформація, що стосується місцевих організацій партії, які у встановленому порядку набули статус юридичної особи, вноситься щодо кожної такої організації окремим додатком.
 
69. До звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за четвертий квартал звітного року додаються (шляхом завантаження фотокопій у систему) копії звітів про проведення щорічного внутрішньопартійного фінансового аудиту та незалежного зовнішнього аудиту фінансової звітності політичної партії (якщо його проведення відповідно до цього Закону є обов’язковим), шляхом завантаження їх фотокопій в систему.
 
   До звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за четвертий квартал звітного року додаються (шляхом завантаження фотокопій у систему) копії звітів про проведення щорічного внутрішньопартійного фінансового аудиту та незалежного зовнішнього аудиту фінансової звітності політичної партії (якщо його проведення відповідно до цього Закону є обов’язковим), шляхом завантаження їх фотокопій в систему.
 
70. Копії документів, що підтверджують відображені у звіті про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відомості надаються політичною партією на письмовий запит Національного агентства з питань запобігання корупції протягом п’ятнадцяти робочих днів після надходження відповідного запиту.
 
   Копії документів, що підтверджують відображені у звіті про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відомості надаються політичною партією на письмовий запит Національного агентства з питань запобігання корупції протягом п’ятнадцяти робочих днів після надходження відповідного запиту.
 
71. Подані звіти політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру включаються до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції.
 
   Подані звіти політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру включаються до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції.
 
72. Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечує відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
 
   Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечує відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
 
73. Доступ до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції надається шляхом можливості перегляду, копіювання та роздруковування інформації, а також у вигляді набору даних (електронного документа), організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання.
 
   Доступ до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції надається шляхом можливості перегляду, копіювання та роздруковування інформації, а також у вигляді набору даних (електронного документа), організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання.
 
74. Зазначені у звітах відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, місця проживання фізичної особи, (крім назви адміністративно-територіальної одиниці, зазначеної у частині другій статті 133 Конституції України), дати народження, є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі.
 
   Зазначені у звітах відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, місця проживання фізичної особи, (крім назви адміністративно-територіальної одиниці, зазначеної у частині другій статті 133 Конституції України), дати народження, є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі.
 
75. Протягом 10 календарних днів з дня завершення строку на подання політичними партіями звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює список політичних партій, які не подали свої звіти у визначений цим Законом строк, та забезпечують притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законом.
 
   Протягом 10 календарних днів з дня завершення строку на подання політичними партіями звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює список політичних партій, які не подали свої звіти у визначений цим Законом строк, та забезпечує притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законом.
 
76. Звіти політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (в тому числі подані з порушенням встановленого цим Законом строку) перевіряються Національним агентством з питань запобігання корупції у строк, що не перевищує тридцять днів з дня їх надходження.
 
-12- Радіна А.О.
У підпункті 4 пункту 1 (щодо внесення змін до частини 21 статті 17 щодо строків перевірки звітів):
у абзаці 23 слова «тридцять днів» замінити словами «двох місяців».
 
Враховано редакційно   Звіти політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (в тому числі подані з порушенням встановленого цим Законом строку) перевіряються Національним агентством з питань запобігання корупції у строк, що не перевищує шістдесяти днів з дня їх надходження.
 
77. Перевірка звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру включає в себе аналіз:
 
   Перевірка звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру включає в себе аналіз:
 
78. 1) своєчасності подання звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
 
   1) своєчасності подання звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
 
79. 2) повноти інформації, поданої у звіті політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
 
   2) повноти інформації, поданої у звіті політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
 
80. 3) достовірності інформації, поданої у звіті політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
 
   3) достовірності інформації, поданої у звіті політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
 
81. 4) дотримання політичною партією вимог щодо використання грошових коштів виключно у безготівковій формі;
 
   4) дотримання політичною партією вимог щодо використання грошових коштів виключно у безготівковій формі;
 
82. 5) правомірності здійснення фізичними та юридичними особами внесків на користь політичної партії;
 
   5) правомірності здійснення фізичними та юридичними особами внесків на користь політичної партії;
 
83. 6) дотримання політичною партією вимог законну в частині реагування на випадки отримання внесків, здійснених фізичною чи юридичною особою з порушенням вимог законодавства;
 
   6) дотримання політичною партією вимог законну в частині реагування на випадки отримання внесків, здійснених фізичною чи юридичною особою з порушенням вимог законодавства;
 
84. 7) дотримання політичною партією вимог законодавства щодо проведення щорічного внутрішньопартійного фінансового аудиту та проходження зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності.
 
   7) дотримання політичною партією вимог законодавства щодо проведення щорічного внутрішньопартійного фінансового аудиту та проходження зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності.
 
85. За результатами перевірки звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру уповноважена особа Національного агентства з питань запобігання корупції складає висновок, у якому відображаються результати проведеного аналізу, а також детальний виклад змісту всіх порушень із зазначенням вжитих заходів реагування (у разі виявлення порушень).
 
   За результатами перевірки звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру уповноважена особа Національного агентства з питань запобігання корупції складає висновок, у якому відображаються результати проведеного аналізу, а також детальний виклад змісту всіх порушень із зазначенням вжитих заходів реагування (у разі виявлення порушень).
 
86. Порядок проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, а також форма висновку, що складається за результатами такої перевірки, затверджуються Національним агентством з питань запобігання корупції.
 
   Порядок проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, а також форма висновку, що складається за результатами такої перевірки, затверджуються Національним агентством з питань запобігання корупції.
 
87. Висновки, підготовлені за результатами перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, публікуються на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції у межах загального строку, визначеного частиною другою цієї статті. При цьому з них вилучається інформація з обмеженим доступом, а персональні дані – знеособлюються.
 
   Висновки, підготовлені за результатами перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, публікуються на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції у межах загального строку, визначеного частиною двадцять першою цієї статті. При цьому з них вилучається інформація з обмеженим доступом, а персональні дані – знеособлюються.
 
88. У разі виявлення під час перевірки звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру чи під час перевірки інформації про порушення законодавства у сфері фінансування політичних партій ознак порушення вимог законодавства, які є підставою для притягнення до адміністративної, кримінальної чи іншої передбаченої законом відповідальності, Національне агентство з питань запобігання корупції у п’ятиденний строк з дня виявлення відповідних ознак письмово повідомляє про це органи (посадових осіб), уповноважених забезпечити притягнення осіб, які вчинили порушення вимог законодавства, до передбаченої законом відповідальності, та надсилає відповідним органам (посадовим особам) матеріали, що підтверджують факт вчинення відповідного правопорушення, або забезпечує притягнення відповідних осіб до такої відповідальності в межах своїх повноважень.
 
-13- Радіна А.О.
У підпункті 4 пункту 1 (щодо внесення змін до частини 21 статті 17 щодо строків перевірки звітів):
у абзаці 28 доповнити речення словами такого змісту «,а також оприлюднює інформацію про це на своєму офіційному веб-сайті».
 
Відхилено   У разі виявлення під час перевірки звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру чи під час перевірки інформації про порушення законодавства у сфері фінансування політичних партій ознак порушення вимог законодавства, які є підставою для притягнення до адміністративної, кримінальної чи іншої передбаченої законом відповідальності, Національне агентство з питань запобігання корупції у п’ятиденний строк з дня виявлення відповідних ознак письмово повідомляє про це органи (посадових осіб), уповноважених забезпечити притягнення осіб, які вчинили порушення вимог законодавства, до передбаченої законом відповідальності, та надсилає відповідним органам (посадовим особам) матеріали, що підтверджують факт вчинення відповідного правопорушення, або забезпечує притягнення відповідних осіб до такої відповідальності в межах своїх повноважень.
 
89. Подання фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчого фонду партії, її місцевої організації, кандидата, висунутого партією чи її місцевою організацією на виборах, відповідно, Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах, а також проведення їх аналізу здійснюється в порядку, встановленому відповідним законом про вибори.».
 
-14- Васильєв І.С.
Підпункт четвертий пункту першого Розділу І викласти в такій редакції:
«4) статтю 17 викласти у такій редакції:
«Стаття 17. Фінансова звітність політичної партії
«Політичні партії, місцеві організації політичних партій ведуть бухгалтерську звітність у встановленому порядку, проводять щорічний внутрішньопартійний фінансовий аудит своєї діяльності, а також проходять зовнішній незалежний аудит фінансової звітності у випадках, передбачених цим Законом.
Щорічний внутрішньопартійний фінансовий аудит політичної партії здійснюється за доходами і витратами політичної партії та її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, уповноваженим на те органом чи посадовою особою партії в порядку, визначеному статутом політичної партії.
Політична партія, яка отримувала державне фінансування, зобов’язана пройти зовнішній незалежний аудит фінансової звітності у рік, наступний за роком отримання державного фінансування.
Зовнішній незалежний аудит фінансової звітності політичної партії можуть проводити лише аудиторські фірми, які згідно із Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності.
Під час проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності політичної партії перевіряються показники, що містяться у звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (з точки зору повноти, достовірності включених до звіту відомостей та відповідності звітності встановленим законом вимогам).
Політичні партії та їх місцеві організації зобов’язані надавати аудиторській фірмі, що проводить зовнішній незалежний аудит фінансової звітності, всю інформацію та документи, необхідні для проведення такого аудиту.
Політична партія має право укладати договір на проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності з тією самою аудиторською фірмою не більш як три роки поспіль.
Порядок залучення аудиторської фірми для проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності визначається відповідно до статуту політичної партії.
Політична партія, щоквартально, не пізніше ніж на сороковий день після закінчення звітного кварталу, зобов’язана подати до Національного агентства з питань запобігання корупції звіт про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (у тому числі її місцевих організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи) шляхом його заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
Форма та Порядок подання звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру затверджуються Національним агентством з питань запобігання корупції.
Звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру обов’язково включає такі розділи:
1) »Майно та нематеріальні активи», в якому має бути наведено повну та достовірну інформацію щодо майна (грошові кошти на всіх рахунках, цінні папери, нерухоме майно, транспортні засоби, інше рухоме майно, вартість якого перевищує п’ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня звітного року) та нематеріальних активів, які належить партії, її місцевій організації, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, на праві власності або праві користування;
2) »Внески та інші надходження», в якому має бути наведено повну та достовірну інформацію про внески (грошові внески; майнові внески; внески роботами або послугами; внески нематеріальними активами; внески, надані шляхом фінансування заходів або діяльності на користь політичної партії чи її місцевої організації, яка у встановленому порядку набула статусу юридичної особи; кошти державного фінансування (у разі його отримання відповідно до закону); доходи, майно та нематеріальні активи, які не є внесками відповідно до цього Закону; кошти, які не є ні доходами, ні внесками, отримані політичною партією, місцевою організацією політичної партії, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, протягом звітного кварталу;
3) »Платежі та інші витрати», в якому щодо має бути наведено повну та достовірну інформацію про платежі з окремого рахунку, відкритого для зарахування коштів з державного бюджету, інших рахунків політичної партії та її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи (з узагальненням інформації за кожною категорією рахунків окремо); повернення грошових внесків (чи їх частин) та помилкових грошових надходжень, повернення майнових внесків та нематеріальними активами, внесків, здійснених шляхом фінансування заходів або діяльності на користь політичної партії за згодою партії, повернення до Державного бюджету України невикористаної частини коштів державного фінансування, перерахування до Державного бюджету України сум внесків, які неможливо повернути особам, які їх здійснили;
4) »Зобов’язання фінансового характеру», в якому має бути наведено повну та достовірну інформацію про всі фінансові зобов’язання політичної партії та її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи.
Якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відповідну відмітку в паспорті, то у звіті політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у відповідних місцях вказується серія та номер її паспорту.
Вся інформація у звіті політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру повинна бути диференційована залежно від того, стосується вона політичної партії (як окремої юридичної особи) чи всіх інших її місцевих організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи. При цьому інформація, що стосується місцевих організацій партії, які у встановленому порядку набули статус юридичної особи, вноситься щодо кожної такої організації окремим додатком.
До звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за четвертий квартал звітного року додаються копії звітів про проведення щорічного внутрішньопартійного фінансового аудиту та незалежного зовнішнього аудиту фінансової звітності політичної партії (якщо його проведення відповідно до цього Закону є обов’язковим), шляхом завантаження їх фотокопій в систему.
До звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру додаються копії або оригінали довідок банківських установ про рух коштів на рахунках політичної партії та всіх її місцевих організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи шляхом їх завантаження в систему.
У разі необхідності копії документів, що підтверджують відображені у звіті про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відомості надаються політичною партією чи її місцевою організацією, яка у встановленому порядку набула статусу юридичної особи на письмовий запит Національного агентства з питань запобігання корупції протягом п’яти робочих днів після надходження відповідного запиту.
Подані звіти політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру включаються до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції.
Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечує відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
Доступ до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції надається шляхом можливості перегляду, копіювання та роздруковування інформації, а також у вигляді набору даних (електронного документа), організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання.
Зазначені у звітах відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, місця проживання фізичної особи, (крім області, району, міста, селища міського типу, села), дати народження, є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі.
Протягом 10 календарних днів з дня завершення строку на подання політичними партіями звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює список політичних партій, які не подали свої звіти у визначений цим Законом строк, та забезпечує притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законом.
Звіти політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (в тому числі подані з порушенням встановленого цим Законом строку) перевіряються Національним агентством з питань запобігання корупції у строк, що не перевищує шістдесят днів з дня їх надходження.
Перевірка звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру включає в себе аналіз:
1) своєчасності подання звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
2) повноти інформації, поданої у звіті політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
3) достовірності інформації, поданої у звіті політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
4) дотримання політичною партією вимог щодо використання грошових коштів виключно у безготівковій формі;
5) правомірності здійснення фізичними та юридичними особами внесків на користь політичної партії;
6) дотримання політичною партією вимог законну в частині реагування на випадки отримання внесків, здійснених фізичною чи юридичною особою з порушенням вимог законодавства;
7) дотримання політичною партією вимог законодавства щодо проведення щорічного внутрішньопартійного фінансового аудиту та проходження зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності.
За результатами перевірки звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру уповноважена особа Національного агентства з питань запобігання корупції складає висновок, у якому відображаються результати проведеного аналізу, а також детальний виклад змісту всіх порушень із зазначенням вжитих заходів реагування (у разі виявлення порушень).
Порядок проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, а також форма висновку, що складається за результатами такої перевірки, затверджуються Національним агентством з питань запобігання корупції.
Висновки, підготовлені за результатами перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, публікуються на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції не пізніш як на п’ятий день з дня складення. При цьому з них вилучається інформація з обмеженим доступом, а персональні дані – знеособлюються.
У разі виявлення під час перевірки звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру чи під час перевірки інформації про порушення законодавства у сфері фінансування політичних партій ознак порушення вимог законодавства, які є підставою для притягнення до адміністративної, кримінальної чи іншої передбаченої законом відповідальності, Національне агентство з питань запобігання корупції у п’ятиденний строк з дня виявлення відповідних ознак письмово повідомляє про це органи (посадових осіб), уповноважених забезпечити притягнення осіб, які вчинили порушення вимог законодавства, до передбаченої законом відповідальності, та надсилає відповідним органам (посадовим особам) матеріали, що підтверджують факт вчинення відповідного правопорушення, або забезпечує притягнення відповідних осіб до такої відповідальності в межах своїх повноважень.»
 
Враховано частково   Подання фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчого фонду партії, її місцевої організації, кандидата, висунутого партією чи її місцевою організацією на виборах, відповідно, Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах, а також проведення їх аналізу здійснюється в порядку, встановленому відповідним законом про вибори.».
5) статтю 17-2 доповнити новою частиною другою такого змісту:
«Розрахунок визначення щорічного обсягу державного фінансування статутної діяльності політичних партій визначається виключно цим Законом. Якщо іншими законодавчими актами передбачено порядок розрахунку щорічного обсягу державного фінансування статутної діяльності політичних партій, відмінний від того, який встановлено цією статтею, положення таких законодавчих актів не застосовуються.»
6) частину сьому статті 17-5 викласти у такій редакції:
«Фінансування статутної діяльності політичних партій у перший рік нового скликання Верховної Ради України починається не пізніш ніж до закінчення кварталу, на який припадає день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання з одночасним виділенням коштів, на які політичні партії мають право, за час, що минув з дня, наступного за днем відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.»
7) частину другу статті 17-6 Закону викласти у такій редакції:
«Якщо після завершення календарного року, наступного за роком, в якому на рахунок політичної партії було вперше перераховано кошти на фінансування статутної діяльності політичної партії, не були використані, політична партія зобов’язана перерахувати залишки невикористаних коштів до державного бюджету.»
 
    -15- Железняк Я.І.
Пункт 1 Розділу І доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:
«5) статтю 17-2 доповнити новою частиною другою такого змісту:
«Розрахунок визначення щорічного обсягу державного фінансування статутної діяльності політичних партій визначається виключно цим Законом. Якщо іншими законодавчими актами передбачено порядок розрахунку щорічного обсягу державного фінансування статутної діяльності політичних партій, відмінний від того, який встановлено цією статтею, положення таких законодавчих актів не застосовуються.»
 
Враховано    
    -16- Железняк Я.І.
Пункт 1 Розділу І доповнити новим підпунктом 6 такого змісту:
«6) частину сьому статті 17-5 викласти у такій редакції:
«Фінансування статутної діяльності політичних партій у перший рік нового скликання Верховної Ради України починається не пізніш ніж до закінчення кварталу, на який припадає день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання з одночасним виділенням коштів, на які політичні партії мають право, за час, що минув з дня, наступного за днем відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.»
 
Враховано    
    -17- Железняк Я.І.
Пункт 1 Розділу І після нового підпункту 6 доповнити новим підпунктом 7 такого змісту:
«7) частину другу статті 17-6 Закону викласти у такій редакції:
«Якщо після завершення календарного року, наступного за роком, в якому на рахунок політичної партії було вперше перераховано кошти на фінансування статутної діяльності політичної партії, не були використані, політична партія зобов’язана перерахувати залишки невикористаних коштів до державного бюджету.»
 
Враховано    
90. 2. У Законі України «Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 14, ст.81):
 
-18- Кулініч О.І.
Змінити послідовність викладу змін до законів України у розділі І законопроекту з урахуванням хронологічного порядку набрання ними чинності: пункт 2 розділу І законопроекту замінити на пункт 1, а пункт 1 розділу І законопроекту на пункт 2
 
Відхилено   2. У частині четвертій статті 43 Закону України «Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 14, ст.81) слова «частинами першою - третьою» замінити словами «частинами першою, третьою, четвертою».
 
    -19- Кулініч О.І.
Пункт 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«2. У частині четвертій статті 43 Закону України «Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 14, ст.81) у слова «частинами першою – третьою» замінити словами «частинами першою, третьою, четвертою».
 
Враховано    
91. 1) у частині четвертій статті 43 слова «частинами першою - третьою» замінити словами «частинами першою, третьою, четвертою».
 
-20- Васильєв І.С.
Пункт другий Розділу І викласти в такій редакції:
«2. У Законі України «Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 14, ст.81):
абзац другий частини другої статті 43 викласти в такій редакції:
«Якщо фізична особа здійснює або може здійснювати вирішальний вплив на діяльність однієї або кількох юридичних осіб (зокрема, є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи), то загальний розмір (сума) внесків від такої фізичної особи та підконтрольних їй юридичних осіб протягом одного календарного року не може перевищувати 30 відсотків її сукупного доходу за останні 5 календарних років, але в будь-якому разі не може бути більшим за чотириста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснювалися внески.»;
2) частину четверту статті 43 викласти в такій редакції:
«4. Установа банку або відділення зв’язку не приймає добровільний внесок до виборчого фонду кандидата на пост Президента України, що перевищує розмір, встановлений частиною другою цієї статті.»
 
Відхилено      
92. 3. У Законі України «Про вибори народних депутатів України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 10-11, ст.73):
 
-21- Кулініч О.І.
Пункт 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«3. У частині четвертій статті 50 Закону України «Про вибори народних депутатів України» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 10-11, ст.73) слова «частинами першою - третьою» замінити словами «частинами першою, третьою, четвертою».
 
Враховано   3. У частині четвертій статті 50 Закону України «Про вибори народних депутатів України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012 р., № 10-11, ст.73) слова «частинами першою - третьою» замінити словами «частинами першою, третьою, четвертою».
 
93. 1) у частині четвертій статті 50 слова «частинами першою - третьою» замінити словами «частинами першою, третьою, четвертою».
 
-22- Васильєв І.С.
Пункт третій Розділу І викласти в такій редакції:
«3. У Законі України «Про вибори народних депутатів України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 10-11, ст.73):
абзац другий частини другої статті 50 викласти в такій редакції:
«Якщо фізична особа здійснює або може здійснювати вирішальний вплив на діяльність однієї або кількох юридичних осіб (зокрема, є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи), то загальний розмір (сума) внесків від такої фізичної особи та підконтрольних їй юридичних осіб протягом одного календарного року не може перевищувати 30 відсотків її сукупного доходу за останні 5 календарних років, але в будь-якому разі не може бути більшим за чотириста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснювалися внески.»
частину четверту статті 50 викласти в такій редакції:
«4. Установа банку або відділення зв’язку не приймає добровільний внесок до виборчого фонду, що перевищує розмір, встановлений частиною другою цієї статті.»
 
Відхилено   4. У Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2017, № 2, ст.25):
1) абзац перший статті 3 Прикінцевих та перехідних положень після слів «інших виплат» доповнити такими словами і знаками «, крім розрахунку щорічного обсягу фінансування статутної діяльності політичних партій».
 
    -23- Железняк Я.І.
Розділ І доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4. У Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2017, № 2, ст.25):
1) абзац перший статті 3 Прикінцевих та перехідних положень після слів «інших виплат» доповнити такими словами і знаками «, крім розрахунку щорічного обсягу фінансування статутної діяльності політичних партій».».
 
Враховано    
    -24- Соболєв С.В.
Розділ І законопроекту після пункту 3 доповнити новим пунктом такого змісту:
«4. У Законі України «Про місцеві вибори» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 37-38, ст.366):
1) у частині восьмій статті 71 слова «відповідні правоохоронні органи» замінити словами «Національне агентство з питань запобігання корупції».
 
Відхилено    
94. ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
95. 1. Цей Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-25- Кулініч О.І.
Пункт 1 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
    -26- Железняк Я.І.
Пункт І Розділу ІІ після слів «наступного за днем його опублікування» доповнити словами і знаками «, крім підпункту 5 пункту 1 та пункту 4 Розділу І Закону, які набувають чинності з 1 січня 2021 року».
 
Відхилено    
96. 2. До початку функціонування електронної системи подання та оприлюднення звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру політичні партії подають звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку та у спосіб, визначений Законом України «Про політичні партії в Україні», в редакції, що діяла на день опублікування цього Закону.
 
   2. До початку функціонування електронної системи подання та оприлюднення звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру політичні партії подають звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку та у спосіб, визначений Законом України «Про політичні партії в Україні», в редакції, що діяла на день опублікування цього Закону.
 
97. День початку функціонування електронної системи подання та оприлюднення звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру визначається Національним агентством з питань запобігання корупції, про що приймається відповідне рішення.
 
   День початку функціонування електронної системи подання та оприлюднення звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру визначається Національним агентством з питань запобігання корупції, про що приймається відповідне рішення.
 
98. 3. Особи, які порушили встановлені обмеження щодо здійснення внесків на підтримку політичних партій, передбачені пунктом 8 частини першої статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні» в редакції, що діяла на день опублікування цього Закону, звільняються від юридичної відповідальності. Розпочаті провадження у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з недотриманням обмежень щодо здійснення внесків на підтримку політичних партій, передбачених пунктом 8 частини першої статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні» в редакції, що діяла на день опублікування цього Закону, підлягають закриттю.
 
-27- Железняк Я.І.
Пункт 3 Розділу ІІ викласти у такій редакції:
«3. Фізичні та юридичні особи, що порушили встановлені обмеження щодо здійснення внесків на підтримку політичних партій, передбачені пунктом 8 частини першої статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні» в редакції, що діяла на день опублікування цього Закону, а також політичні партії, місцеві організації політичних партій, їх керівники, які порушили встановлені обмеження щодо порядку отримання таких внесків, звільняються від юридичної відповідальності. Розпочаті провадження у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку надання або отримання внесків на підтримку політичних партій, відповідно до обмежень передбачених пунктом 8 частини першої статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні» в редакції, що діяла на день опублікування цього Закону, підлягають закриттю».
 
Враховано   3. Фізичні та юридичні особи, що порушили встановлені обмеження щодо здійснення внесків на підтримку політичних партій, передбачені пунктом 8 частини першої статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні» в редакції, що діяла на день опублікування цього Закону, а також політичні партії, місцеві організації політичних партій, їх керівники, які порушили встановлені обмеження щодо порядку отримання таких внесків, звільняються від юридичної відповідальності. Розпочаті провадження у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку надання або отримання внесків на підтримку політичних партій, відповідно до обмежень передбачених пунктом 8 частини першої статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні» в редакції, що діяла на день опублікування цього Закону, підлягають закриттю.
 
99. 4. Національному агентству з питань запобігання корупції:
 
   4. Національному агентству з питань запобігання корупції:
 
100. 1) у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом забезпечити розробку та функціонування електронної системи подання та оприлюднення звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до вимог ст. 17 Закону України «Про політичні партії в Україні»;
 
   1) у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом забезпечити розробку та функціонування електронної системи подання та оприлюднення звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до вимог ст. 17 Закону України «Про політичні партії в Україні»;
 
101. 2) у тримісячний строк з дня набуття чинності цим Законом:
 
-28- Кулініч О.І.
Підпункт 2 пункт 4 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«2) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом».
 
Враховано   2) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
102. - затвердити Форму і Порядок подання звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до вимог ст. 17 Закону України «Про політичні партії в Україні»;
 
   - затвердити Форму і Порядок подання звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до вимог ст. 17 Закону України «Про політичні партії в Україні»;
 
103. - затвердити всі інші нормативні акти, що випливають з цього Закону.

-29- Кулініч О.І.
Розділ ІІ законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, розробити та затвердити нормативно-правові акти, необхідні для його реалізації;
забезпечити приведення відповідними центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом».
 
Відхилено   - затвердити всі інші нормативні акти, що випливають з цього Закону.
5. Кабінету Міністрів України після закінчення першого кварталу 2020 року підготувати проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», який передбачатиме зміни в частині видатків на державне фінансування статутної діяльності політичних партій, спрямовані на забезпечення повної реалізації положень Закону України «Про політичні партії в Україні», та внести відповідний проект Закону на розгляд Верховної Ради України в установленому законом порядку.

    -30- Железняк Я.І.
Доповнити Розділ ІІ новим пунктом 6 такого змісту:
«6. Кабінету Міністрів України після закінчення першого кварталу 2020 року підготувати проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», який передбачатиме зміни в частині видатків на державне фінансування статутної діяльності політичних партій, спрямовані на забезпечення повної реалізації положень Закону України «Про політичні партії в Україні», та внести відповідний проект Закону на розгляд Верховної Ради України в установленому законом порядку.»
 
Враховано