Кількість абзаців - 425 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства)
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40-44, ст. 356):
 
-1- Підласа Р.А.
Пункт 1 розділу І проекту Закону (зміни до Цивільного кодексу України) виключити.
 
Враховано частково   1. Частину другу статті 460 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) викласти в такій редакції:
 
6. 1) частину другу статті 459 після слова «технології» доповнити словами «, а також нове застосування відомого продукту чи процесу»;
 
      
7. 2) у статті 460:
 
-2- Шкрум А.І.
Підпункт 2 пункту 1 розділу 1 виключити.
 
Відхилено      
    -3- Івченко В.Є.
Підпункт 2 п. 1 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -4- Тарута С.О.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Приходько Б.В.
Давиденко В.М.
Підпункт 2 п. 1 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
8. у частині другій слова «може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології» замінити словами «є пристрій»;
 
-5- Кузьміних С.В.
Пункт 2 статті 460 Цивільного кодексу України залишити в чинній наразі редакції, а саме "Об'єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології".
 
Враховано частково   «2. Об’єктом корисної моделі може бути пристрій або процес у будь-якій сфері технології».
 
    -6- Коваль О.В.
Тарасенко Т.П.
Грищук Р.П.
Забуранна Л.В.
Бакумов О.С.
Чорний Д.С.
Жупанин А.В.
Колюх В.В.
Пивоваров Є.П.
Абзац другий підпункту 2) пункту 1. розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції: «частину другу викласти в такій редакції: «2. Об'єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології, а також нове застосування відомого продукту чи процесу.»;».
 
Враховано частково    
9. частину третю виключити;
 
-7- Коваль О.В.
Тарасенко Т.П.
Грищук Р.П.
Забуранна Л.В.
Бакумов О.С.
Чорний Д.С.
Жупанин А.В.
Колюх В.В.
Пивоваров Є.П.
Абзац третій підпункту 2) пункту 1. розділу Ізаконопроекту вилучити, а саме: «частину третю виключити;».
 
Враховано      
10. 3) у статті 462:
 
      
11. частину першу викласти в такій редакції:
 
      
12. «1. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок підлягає державній реєстрації, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на винахід і корисну модель засвідчується патентом, на промисловий зразок - свідоцтвом.»;
 
      
13. частину третю викласти в такій редакції:
 
      
14. «3. Умови та порядок державної реєстрації права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок та видачі патенту, свідоцтва встановлюються законом.».
 
      
15. 2. У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами):
 
   3. У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами):
 
16. 1) абзац другий підпункту «у» пункту 6 статті 3 викласти в такій редакції:
 
   1) абзац другий підпункту «у» пункту 6 статті 3 викласти в такій редакції:
 
17. «за реєстрацію винаходу (корисної моделі): «;
 
   «за реєстрацію винаходу (корисної моделі)»;
 
18. 2) у частині першій статті 6 слова «за дії, пов’язані з видачею охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об’єкти інтелектуальної власності, і за дії, пов’язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин; « виключити.
 
   2) у частині першій статті 6 слова «за дії, пов’язані з видачею охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об’єкти інтелектуальної власності, і за дії, пов’язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин « виключити.
 
19. 3. У Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 37, ст. 307 із наступними змінами):
 
   2. У Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 37, ст. 307 із наступними змінами):
 
20. 1) статтю 1 викласти в такій редакції:
 
-8- Підласа Р.А.
Підпункт 1 пункту 3 розділу І проекту Закону (зміни до статті 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі – Закону), це дозволить синхронізувати зміни, які вносяться до цієї статті проектом Закону 2255) викласти у такій редакції:
«1) у статті 1:
назву статті та абзац перший викласти у такій редакції:
«Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни та скорочення вживаються у такому значенні:».
абзаци четвертий, шостий, чотирнадцятий, двадцять четвертий, двадцять шостий, двадцять дев’ятий та тридцять перший викласти в такій редакції:
«винахід (корисна модель) — результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології»;
«секретний винахід (секретна корисна модель) — винахід (корисна модель), права на який засвідчуються патентом на секретний винахід (секретну корисну модель) та містить інформацію, віднесену до державної таємниці»;
«патент (патент на винахід, патент на секретний винахід, патент на корисну модель, патент на секретну корисну модель) — охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і права на винахід (корисну модель)»;
«ліцензія — дозвіл володільця патенту (ліцензіара), що видається іншій особі (ліцензіату), на використання винаходу (корисної моделі) на певних умовах»;
«заявка — сукупність документів, необхідних для державної реєстрації винаходу (корисної моделі)»;
«дата пріоритету — дата подання заявки до Установи чи до відповідного органу держави-учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності чи Угоди про заснування Світової організації торгівлі, за якою заявлено пріоритет»;
«Реєстр — Державний реєстр України винаходів, Державний реєстр України секретних винаходів, Державний реєстр України корисних моделей, Державний реєстр України секретних корисних моделей, що ведуться в електронній формі»;
абзаци п’ятнадцятий – дев’ятнадцятий виключити;
після абзацу тридцять третього доповнити статтю новими абзацами такого змісту:
«біологічний матеріал — матеріал, що містить генетичну інформацію та може самовідтворюватися чи бути відтвореним у біологічній системі»;
«Бюлетень — офіційний електронний бюлетень Установи»;
«ВОІВ — Всесвітня організація інтелектуальної власності»;
«державна реєстрація винаходу (корисної моделі) — державна реєстрація права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель)»;
«права на винахід (корисну модель) — права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель)».
 
Враховано   у статті 1:
абзац перший викласти в такій редакції:
 
    -9- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
У статті 1 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" і далі по тексту слово "Установа" у всіх відмінках замінити словами "Національний орган інтелектуальної власності" у відповідному відмінку.
 
Відхилено    
21. «Стаття 1. Визначення термінів
 
      
22. 1. У цьому Законі наведені нижче терміни та скорочення вживаються у такому значенні:
 
   «У цьому Законі наведені нижче терміни та скорочення вживаються в такому значенні»;
 
23. 1) Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об’єкти права інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом;
 
   абзаци четвертий, шостий, чотирнадцятий викласти в такій редакції:
 
24. 2) біологічний матеріал - матеріал, що містить генетичну інформацію та може самовідтворюватися чи бути відтвореним у біологічній системі;
 
   «винахід (корисна модель) — результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології»;
 
25. 3) Бюлетень - офіційний електронний бюлетень Установи;
 
   «секретний винахід (секретна корисна модель) — винахід (корисна модель), що містить інформацію, віднесену до державної таємниці, права на який засвідчуються патентом на секретний винахід (секретну корисну модель)»;
 
26. 4) винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології;
 
   «патент (патент на винахід, патент на секретний винахід, патент на корисну модель, патент на секретну корисну модель) — охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і права на винахід (корисну модель)»;
абзаци п’ятнадцятий – дев’ятнадцятий виключити;
абзаци двадцять четвертий, двадцять шостий, двадцять дев’ятий і тридцять перший викласти в такій редакції:
 
27. 5) винахідник - людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід (корисну модель);
 
   «ліцензія — дозвіл володільця патенту (ліцензіара), що видається іншій особі (ліцензіату), на використання винаходу (корисної моделі) на певних умовах»;
 
28. 6) ВОІВ - Всесвітня організація інтелектуальної власності;
 
   «заявка — сукупність документів, необхідних для державної реєстрації винаходу (корисної моделі)»;
 
29. 7) дата пріоритету - дата подання заявки до Установи чи до відповідного органу держави-учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності чи Угоди про заснування Світової організації торгівлі, за якою заявлено пріоритет;
 
   «дата пріоритету — дата подання заявки до Установи або до відповідного органу держави — учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності чи Угоди про заснування Світової організації торгівлі, за якою заявлено пріоритет»;
 
30. 8) державна реєстрація винаходу (корисної моделі) - державна реєстрація права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель);
 
   «Реєстр — Державний реєстр України винаходів, Державний реєстр України секретних винаходів, Державний реєстр України корисних моделей, Державний реєстр України секретних корисних моделей, що ведуться в електронній формі»;
 
31. 9) державна система правової охорони інтелектуальної власності - Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери управління Установи;
 
-10- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Абзац дванадцятий підпункту 1 пункту 3 Розділу І законопроекту (щодо внесення змін до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі") викласти у такій редакції:
"9) державна система правової охорони інтелектуальної власності – Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, НОІВ і сукупність наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, інші центральні органи виконавчої влади в межах їхньої компетенції.".
 
Відхилено      
32. 10) доручення роботодавця - видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі);
 
   доповнити новими абзацами такого змісту:
 
33. 11) заклад експертизи - уповноважений Установою державний заклад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи заявок;
 
   «біологічний матеріал — матеріал, що містить генетичну інформацію та може самовідтворюватися чи бути відтвореним у біологічній системі»;
 
34. 12) заявка - сукупність документів, необхідних для державної реєстрації винаходу (корисної моделі);
 
   Бюлетень — офіційний електронний бюлетень Установи;
 
35. 13) заявник - особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку;
 
   ВОІВ — Всесвітня організація інтелектуальної власності;
 
36. 14) кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) - експертиза, що встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності);
 
-11- Вацак Г.А.
У Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 37, ст. 307 із наступними змінами):
пункт 14 статті 1 «Визначення термінів викласти в такій редакції:
«14) кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) - експертиза, що встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності), та відповідність корисної моделі умовам патентоздатності (новизні, промисловій придатності».
 
Відхилено   державна реєстрація винаходу (корисної моделі) — державна реєстрація права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель);
 
37. 15) ліцензія - дозвіл володільця патенту (ліцензіара), що видається іншій особі (ліцензіату), на використання винаходу (корисної моделі) на певних умовах;
 
   права на винахід (корисну модель) — права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель)»;
 
38. 16) міжнародна заявка - заявка, подана згідно з Договором про патентну кооперацію;
 
      
39. 17) особа - фізична або юридична особа;
 
      
40. 18) патент (патент на винахід, патент на секретний винахід, патент на корисну модель, патент на секретну корисну модель) - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і права на винахід (корисну модель);
 
      
41. 19) права на винахід (корисну модель) - права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель);
 
      
42. 20) пріоритет заявки (пріоритет) - першість у поданні заявки;
 
      
43. 21) Реєстр - Державний реєстр України винаходів, Державний реєстр України секретних винаходів, Державний реєстр України корисних моделей, Державний реєстр України секретних корисних моделей, що ведуться в електронній формі;
 
      
44. 22) роботодавець - особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом);
 
      
45. 23) формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) - експертиза, у ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об’єкта до переліку об’єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам;
 
      
46. 24) секретний винахід (секретна корисна модель) - винахід (корисна модель), права на який засвідчуються патентом на секретний винахід (секретну корисну модель) та містить інформацію, віднесену до державної таємниці;
 
      
47. 25) службові обов’язки - зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов’язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі);
 
      
48. 26) службовий винахід (корисна модель) - винахід (корисна модель), створений працівником:
 
      
49. у зв’язку з виконанням службових обов’язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;
 
      
50. з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця;
 
      
51. 27) Установа - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.»;
 
-12- Батенко Т.І.
Констанкевич І.М.
Абзац тридцять третій підпункту 1 пункту 3 Розділу І законопроекту (щодо внесення змін до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі") викласти у такій редакції:
"27) Національний орган інтелектуальної власності (далі – НОІВ) – державна неприбуткова організація державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визнаний на національному рівні Кабінетом Міністрів України, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом та статутом;".
 
Відхилено      
52. 2) у статті 3:
 
   2) у статті 3:
 
53. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
54. абзац третій викласти в такій редакції:
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
55. «забезпечує державну реєстрацію винаходів і корисних моделей та видає патенти; «;
 
   «забезпечує державну реєстрацію винаходів і корисних моделей та видає патенти»;
 
56. доповнити частину після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
57. «визнає недійсними права на винаходи і корисні моделі; «.
 
   «визнає недійсними права на винаходи і корисні моделі».
 
58. У зв’язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим - дванадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим – дванадцятим»;
 
59. доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
 
   доповнити частиною третьою такого змісту:
 
60. «3. На документах, які приймає або затверджує відповідно до цього Закону Установа, може бути використано кваліфікований електронний підпис. Подання документів в електронній формі до Установи та видача нею документів в електронній формі здійснюється відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.»;
 
   «3. На документах, які приймає або затверджує відповідно до цього Закону Установа, може бути використано кваліфікований електронний підпис. Подання до Установи документів в електронній формі та видача Установою документів в електронній формі здійснюються відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності»;
 
61. 3) текст статті 4 викласти в такій редакції:
 
   3) текст статті 4 викласти в такій редакції:
 
62. «Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про винаходи (корисні моделі), то застосовуються правила міжнародного договору.»;
 
   «Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про винаходи (корисні моделі), застосовуються правила міжнародного договору»;
 
63. 4) у статті 5:
 
   4) у статті 5:
 
64. у назві статті слова «іноземних осіб та осіб без громадянства» замінити словами «іноземних та інших осіб»;
 
   у назві слова «іноземних осіб та осіб без громадянства» замінити словами «іноземних та інших осіб»;
 
65. у частині першій слова «Іноземні особи та особи без громадянства» замінити словами «Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи», а слово «особами» - словами «громадянами і юридичними особами»;
 
   у частині першій слова «Іноземні особи та особи без громадянства» замінити словами «Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи», а слово «особами» - словами «громадянами та юридичними особами»;
 
66. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
67. «2. Іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та інші особи, що мають місце постійного проживання чи постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Установою реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), зареєстрованих згідно з положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, крім випадків, встановлених частиною третьою цієї статті.»;
 
   «2. Іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та інші особи, які мають місце постійного проживання чи постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Установою реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), зареєстрованих згідно з положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, крім випадків, встановлених частиною третьою цієї статті»;
 
68. доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
 
   доповнити частиною третьою такого змісту:
 
69. «3. Іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та інші особи, що мають місце постійного проживання чи постійне місцезнаходження поза межами України, можуть самостійно вчиняти такі дії:
 
-13- Вацак Г.А.
У Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 37, ст. 307 із наступними змінами):
частину третю статті 5 після слів «можуть самостійно» доповнити словами «або через патентних повірених в Україні»;
 
Відхилено   «3. Іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та інші особи, які мають місце постійного проживання чи постійне місцезнаходження поза межами України, можуть самостійно вчиняти такі дії:
 
    -14- Шкрум А.І.
У розділі 3:
1) абзац 7 підпункту 4 пункту 1 викласти у такій редакції:
«3. Іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та інші особи, що мають місце постійного проживання чи постійне місцезнаходження поза межами України, можуть самостійно вчиняти такі дії:
подавати заявку для цілей установлення дати її подання;
сплачувати збори та державне мито;
надавати копії раніше поданої заявки для встановлення дати подання заявки відповідно до статті 13 цього Закону;
надавати копії попередньої заявки для встановлення дати пріоритету відповідно до статті 15 цього Закону;
одержувати розписки та повідомлення щодо будь-якої з дій, зазначених в абзацах другому — п’ятому цієї частини, за умови зазначення в матеріалах заявки адреси для листування на території України»;
 
Враховано    
    -15- Івченко В.Є.
Абзац 7 підпункту 4 пункту 1 розділу 3 законопроекту викласти у такій редакції:
«3. Іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та інші особи, що мають місце постійного проживання чи постійне місцезнаходження поза межами України, можуть самостійно вчиняти такі дії:
подавати заявку для цілей установлення дати її подання;
сплачувати збори та державне мито;
надавати копії раніше поданої заявки для встановлення дати подання заявки відповідно до статті 13 цього Закону;
надавати копії попередньої заявки для встановлення дати пріоритету відповідно до статті 15 цього Закону;
одержувати розписки та повідомлення щодо будь-якої з дій, зазначених в абзацах другому — п’ятому цієї частини, за умови зазначення в матеріалах заявки адреси для листування на території України».
 
Враховано    
    -16- Тарута С.О.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Приходько Б.В.
Давиденко В.М.
Абзац 7 підпункту 4 пункту 1 розділу 3 законопроекту викласти у такій редакції:
«3. Іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та інші особи, що мають місце постійного проживання чи постійне місцезнаходження поза межами України, можуть самостійно вчиняти такі дії:
подавати заявку для цілей установлення дати її подання;
сплачувати збори та державне мито;
надавати копії раніше поданої заявки для встановлення дати подання заявки відповідно до статті 13 цього Закону;
надавати копії попередньої заявки для встановлення дати пріоритету відповідно до статті 15 цього Закону;
одержувати розписки та повідомлення щодо будь-якої з дій, зазначених в абзацах другому — п’ятому цієї частини, за умови зазначення в матеріалах заявки адреси для листування на території України».
 
Враховано    
70. подавати заявку для цілей установлення дати її подання;
 
   подавати заявку для встановлення дати її подання;
 
71. сплачувати збори та державне мито;
 
   сплачувати збори та державне мито;
 
72. надавати копії раніше поданої заявки для встановлення дати подання заявки відповідно до статті 13 цього Закону;
 
   надавати копії раніше поданої заявки для встановлення дати подання заявки відповідно до статті 13 цього Закону;
 
73. надавати копії попередньої заявки для встановлення дати пріоритету відповідно до статті 15 цього Закону;
 
   надавати копії попередньої заявки для встановлення дати пріоритету відповідно до статті 15 цього Закону;
 
74. надавати відповіді на повідомлення щодо будь-якої з дій, зазначених в абзацах другому - п’ятому цієї частини.»;
 
-17- Коваль О.В.
Тарасенко Т.П.
Грищук Р.П.
Забуранна Л.В.
Бакумов О.С.
Чорний Д.С.
Жупанин А.В.
Колюх В.В.
Пивоваров Є.П.
Абзац 11 підпункту 4) пункту 3. розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції: «одержувати розписки та повідомлення щодо будь-якої з дій, зазначених в абзацах другому — п’ятому цієї частини, за умови зазначення в матеріалах заявки адреси для листування на території України.»;».
 
Враховано   одержувати розписки та повідомлення щодо будь-якої з дій, зазначених в абзацах другому — п’ятому цієї частини, за умови зазначення в матеріалах заявки адреси для листування на території України»;
 
75. 5) у статті 6:
 
   5) у статті 6:
 
76. у частині першій слова «принципам гуманності і моралі» замінити словами «загальновизнаним принципам моралі»;
 
   у частині першій слова «принципам гуманності і моралі» замінити словами «загальновизнаним принципам моралі»;
 
77. частини другу і третю викласти в такій редакції:
 
-18- Підласа Р.А.
Абзаци третій – двадцять восьмий підпункту 5 пункту 3 розділу І проекту Закону (зміни до частини другої та третьої статті 6 Закону) викласти у такій редакції:
«частини другу і третю викласти в такій редакції:
«2. Об’єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно з цим Законом, може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб).
Об’єктом корисної моделі, правова охорона якій надається згідно з цим Законом, є пристрій.
3. Правова охорона згідно з цим Законом не поширюється на такі об’єкти:
сорти рослин і породи тварин;
біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних процесів, а також продукту такого процесу;
компонування напівпровідникових виробів;
результати художнього конструювання;
хірургічні або терапевтичні способи лікування людини або тварини, та способи діагностики організму людини або тварини. Це положення не поширюється на продукти (речовини або композиції), що застосовуються в діагностиці або лікуванні;
процеси клонування людей;
процеси змінювання через зародкову лінію генетичної ідентичності людей;
використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей;
процеси змінювання генетичної ідентичності тварин, які можуть спричинити їх страждання без будь-якої суттєвої медичної користі для людей чи тварин, а також тварин, виведених унаслідок такого процесу;
людський організм на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте виявлення одного з його елементів, зокрема послідовності або частини послідовності гена. Це положення не впливає на надання правової охорони винаходу, об’єктом якого є елементи людського організму поза організмом або одержані в інший спосіб, із застосуванням технічного процесу, включаючи послідовність чи часткову послідовність гена, якщо навіть структура цього елемента ідентична структурі природного елемента;
продукт або процес, який стосується рослини чи тварини, використання якого обмежується певним сортом рослин чи певною породою тварин;
продукт або процес, який стосується природного біологічного матеріалу, не відокремленого від свого природного середовища, або який не є продуктом технічного процесу.
Заборона на законодавчому рівні комерційного використання певного об’єкта з інших підстав не впливає на надання йому правової охорони.
Не відповідає поняттю «винахід», визначеному в статті 1 цього Закону, та не визнається винаходом згідно з цим Законом, якщо виступає як самостійний об’єкт:
відкриття, наукова теорія та математичний метод;
схема, правила і метод проведення ігор, конкурсів, аукціонів, фізичних вправ, інтелектуальної або організаційної, зокрема господарської, діяльності;
комп’ютерна програма;
форма представлення інформації (наприклад, у вигляді таблиць, діаграм, графіків, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння слів, візуальних демонстрацій, зокрема на екрані комп’ютерного пристрою, книг, аудіо- та відеодисків, умовних позначень, зокрема дорожніх знаків, схем маршрутів, кодів, шрифтів тощо, розкладів, інструкцій, проектів або схем планування споруд, будинків, територій);
зовнішній вигляд продуктів (зокрема виробів, споруд, територій), спрямований на задоволення естетичних потреб».
 
Враховано частково   частини другу і третю викласти в такій редакції:
 
78. «2. Об’єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно з цим Законом, може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.
 
-19- Коваль О.В.
Тарасенко Т.П.
Грищук Р.П.
Забуранна Л.В.
Бакумов О.С.
Чорний Д.С.
Жупанин А.В.
Колюх В.В.
Пивоваров Є.П.
У абзаці четвертому підпункту 5) пункту 3. розділу Ізаконопроекту після слів «2. Об'єктом винаходу» доповнити словами « (корисної моделі)».
 
Враховано частково   «2. Об’єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно з цим Законом, може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб).
 
79. Об’єктом корисної моделі, правова охорона якій надається згідно з цим Законом, є пристрій.
 
-20- Коваль О.В.
Тарасенко Т.П.
Грищук Р.П.
Забуранна Л.В.
Бакумов О.С.
Чорний Д.С.
Жупанин А.В.
Колюх В.В.
Пивоваров Є.П.
Абзаци п’ятий підпункту 5) пункту 3. розділу Ізаконопроекту вилучити, а саме: «Об'єктом корисної моделі, правова охорона якій надається згідно з цим Законом, є пристрій.».
 
Враховано частково   Об’єктом корисної моделі, правова охорона якій надається згідно з цим Законом, може бути пристрій або процес (спосіб).
 
    -21- Вацак Г.А.
У Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 37, ст. 307 із наступними змінами):
В абзаці 2 частини другої статті 6 після словосполучення: «може бути пристрій,» доповнити словами: «процес (спосіб)».
 
Враховано частково    
80. 3. Правова охорона згідно з цим Законом не поширюється на такі об’єкти:
 
-22- Івченко В.Є.
Абзац 6 підпункту 5 пункту 1 розділу 3 законопроекту і наступні абзаци викласти в такій редакції:
«3. Правова охорона згідно з цим Законом не поширюється на такі об’єкти:
сорти рослин і породи тварин;
біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних процесів, а також продукту такого процесу;
компонування напівпровідникових виробів;
результати художнього конструювання;
процеси клонування людей;
процеси змінювання через зародкову лінію генетичної ідентичності людей;
використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей;
процеси змінювання генетичної ідентичності тварин, які можуть спричинити їх страждання без будь-якої суттєвої медичної користі для людей чи тварин, а також тварин, виведених унаслідок такого процесу;
людський організм на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте виявлення одного з його елементів, зокрема послідовності або частини послідовності гена. Це положення не впливає на надання правової охорони винаходу, об’єктом якого є елементи людського організму поза організмом або одержані в інший спосіб, із застосуванням технічного процесу, включаючи послідовність чи часткову послідовність гена, якщо навіть структура цього елемента ідентична структурі природного елемента;
продукт або процес, який стосується рослини чи тварини, використання якого обмежується певним сортом рослин чи певною породою тварин;
продукт або процес, який стосується природного біологічного матеріалу, не відокремленого від свого природного середовища, або який не є продуктом технічного процесу.
Заборона на законодавчому рівні комерційного використання певного об’єкта з інших підстав не впливає на надання йому правової охорони.
Не відповідає поняттю «винахід» (корисна модель), визначеному в статті 1 цього Закону, та не визнається винаходом (корисною моделлю) згідно з цим Законом, якщо виступає як самостійний об’єкт:
відкриття, наукова теорія та математичний метод;
схема, правила і метод проведення ігор, конкурсів, аукціонів, фізичних вправ, інтелектуальної або організаційної, зокрема господарської, діяльності (планування, фінансування, постачання, обліку, кредитування, прогнозування, нормування тощо);
комп’ютерна програма;
форма представлення інформації (наприклад, у вигляді таблиць, діаграм, графіків, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння слів, візуальних демонстрацій, зокрема на екрані комп’ютерного пристрою, аудіо- та відеодисків, умовних позначень, зокрема дорожніх знаків, схем маршрутів, кодів, шрифтів тощо, розкладів, інструкцій, проектів або схем планування споруд, будинків, територій);
зовнішній вигляд продуктів (зокрема виробів, споруд, територій), спрямований на задоволення виключно естетичних потреб.»;
у частині четвертій:
абзац перший викласти в такій редакції:
«4. Пріоритет, авторство і права на винахід та корисну модель засвідчуються патентом.»;
абзац другий виключити;
абзац третій викласти в такій редакції:
«Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Установи. Якщо заявка подана на підставі міжнародної заявки, то строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід відліковується з дати подання міжнародної заявки.»;
абзаци четвертий — шостий виключити;
в абзаці сьомому слова «дії деклараційного патенту» замінити словами «чинності майнових прав інтелектуальної власності»;
абзац восьмий викласти в такій редакції:
«Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на секретний винахід та секретну корисну модель дорівнює строку засекречування винаходу або корисної моделі, але не може бути довшим від визначеного за цим Законом строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід або корисну модель.»;
в абзаці дев’ятому слова «Дія патенту» замінити словами «Чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель)»;
частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу або корисної моделі. Тлумачення формули здійснюється в межах опису винаходу, корисної моделі та відповідних креслень.»;
у частині шостій слова «Дія патенту (деклараційного патенту), виданого на спосіб» замінити словами «Чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід, який є способом»;».
 
Враховано частково   3. Правова охорона згідно з цим Законом не поширюється на такі об’єкти:
 
    -23- Тарута С.О.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Приходько Б.В.
Давиденко В.М.
Абзац 6 підпункту 5 пункту 1 розділу 3 законопроекту і наступні абзаци викласти в такій редакції:
«3. Правова охорона згідно з цим Законом не поширюється на такі об’єкти:
сорти рослин і породи тварин;
біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних процесів, а також продукту такого процесу;
компонування напівпровідникових виробів;
результати художнього конструювання;
процеси клонування людей;
процеси змінювання через зародкову лінію генетичної ідентичності людей;
використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей;
процеси змінювання генетичної ідентичності тварин, які можуть спричинити їх страждання без будь-якої суттєвої медичної користі для людей чи тварин, а також тварин, виведених унаслідок такого процесу;
людський організм на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте виявлення одного з його елементів, зокрема послідовності або частини послідовності гена. Це положення не впливає на надання правової охорони винаходу, об’єктом якого є елементи людського організму поза організмом або одержані в інший спосіб, із застосуванням технічного процесу, включаючи послідовність чи часткову послідовність гена, якщо навіть структура цього елемента ідентична структурі природного елемента;
продукт або процес, який стосується рослини чи тварини, використання якого обмежується певним сортом рослин чи певною породою тварин;
продукт або процес, який стосується природного біологічного матеріалу, не відокремленого від свого природного середовища, або який не є продуктом технічного процесу.
Заборона на законодавчому рівні комерційного використання певного об’єкта з інших підстав не впливає на надання йому правової охорони.
Не відповідає поняттю «винахід» (корисна модель), визначеному в статті 1 цього Закону, та не визнається винаходом (корисною моделлю) згідно з цим Законом, якщо виступає як самостійний об’єкт:
відкриття, наукова теорія та математичний метод;
схема, правила і метод проведення ігор, конкурсів, аукціонів, фізичних вправ, інтелектуальної або організаційної, зокрема господарської, діяльності (планування, фінансування, постачання, обліку, кредитування, прогнозування, нормування тощо);
комп’ютерна програма;
форма представлення інформації (наприклад, у вигляді таблиць, діаграм, графіків, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння слів, візуальних демонстрацій, зокрема на екрані комп’ютерного пристрою, аудіо- та відеодисків, умовних позначень, зокрема дорожніх знаків, схем маршрутів, кодів, шрифтів тощо, розкладів, інструкцій, проектів або схем планування споруд, будинків, територій);
зовнішній вигляд продуктів (зокрема виробів, споруд, територій), спрямований на задоволення виключно естетичних потреб.»;
у частині четвертій:
абзац перший викласти в такій редакції:
«4. Пріоритет, авторство і права на винахід та корисну модель засвідчуються патентом.»;
абзац другий виключити;
абзац третій викласти в такій редакції:
«Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Установи. Якщо заявка подана на підставі міжнародної заявки, то строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід відліковується з дати подання міжнародної заявки.»;
абзаци четвертий — шостий виключити;
в абзаці сьомому слова «дії деклараційного патенту» замінити словами «чинності майнових прав інтелектуальної власності»;
абзац восьмий викласти в такій редакції:
«Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на секретний винахід та секретну корисну модель дорівнює строку засекречування винаходу або корисної моделі, але не може бути довшим від визначеного за цим Законом строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід або корисну модель.»;
в абзаці дев’ятому слова «Дія патенту» замінити словами «Чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель)»;
частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу або корисної моделі. Тлумачення формули здійснюється в межах опису винаходу, корисної моделі та відповідних креслень.»;
у частині шостій слова «Дія патенту (деклараційного патенту), виданого на спосіб» замінити словами «Чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід, який є способом»;».
 
Враховано частково    
81. сорти рослин і породи тварин;
 
   сорти рослин і породи тварин;
 
82. біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних процесів, а також продукту такого процесу;
 
   біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин і тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних процесів, а також продукти таких процесів;
 
83. компонування напівпровідникових виробів;
 
   компонування напівпровідникових виробів;
 
84. результати художнього конструювання;
 
   результати художнього конструювання;
 
85. хірургічні або терапевтичні способи лікування людини або тварини;
 
-24- Коваль О.В.
Тарасенко Т.П.
Грищук Р.П.
Забуранна Л.В.
Бакумов О.С.
Чорний Д.С.
Жупанин А.В.
Колюх В.В.
Пивоваров Є.П.
Абзац одинадцятий підпункту 5) пункту 3. розділу Ізаконопроекту вилучити, а саме: «хірургічні або терапевтичні способи лікування людини або тварини;».
 
Відхилено   хірургічні чи терапевтичні способи лікування людини або тварини, способи діагностики організму людини або тварини. Дія цього положення не поширюється на продукти (речовини або композиції), що застосовуються в діагностиці або лікуванні;
 
86. способи діагностики організму людини або тварини;
 
-25- Коваль О.В.
Тарасенко Т.П.
Грищук Р.П.
Забуранна Л.В.
Бакумов О.С.
Чорний Д.С.
Жупанин А.В.
Колюх В.В.
Пивоваров Є.П.
Абзац дванадцятий підпункту 5) пункту 3. розділу Ізаконопроекту вилучити, а саме: «способи діагностики організму людини або тварини;».
 
Відхилено      
    -26- Шкрум А.І.
абзаци 11-12 підпункту 5 пункту 1 виключити;
 
Відхилено    
87. процеси клонування людей;
 
   процеси клонування людини;
 
88. процеси змінювання через зародкову лінію генетичної ідентичності людей;
 
   процеси змінювання через зародкову лінію генетичної ідентичності людей;
 
89. використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей;
 
   використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей;
 
90. процеси змінювання генетичної ідентичності тварин, які можуть спричинити їх страждання без будь-якої суттєвої медичної користі для людей чи тварин, а також тварин, виведених унаслідок такого процесу;
 
   процеси змінювання генетичної ідентичності тварин, які можуть спричинити їх страждання без будь-якої істотної медичної користі для людей або тварин, а також тварин, виведених внаслідок такого процесу;
 
91. людський організм на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте виявлення одного з його елементів, зокрема послідовності або частини послідовності гена. Це положення не впливає на надання правової охорони винаходу, об’єктом якого є елементи людського організму поза організмом або одержані в інший спосіб, із застосуванням технічного процесу, включаючи послідовність чи часткову послідовність гена, якщо навіть структура цього елемента ідентична структурі природного елемента;
 
   людський організм на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте виявлення одного з його елементів, зокрема послідовності або частини послідовності гена. Дія цього положення не впливає на надання правової охорони винаходу, об’єктом якого є елементи людського організму поза організмом або одержані в інший спосіб, із застосуванням технічного процесу, включаючи послідовність чи часткову послідовність гена, якщо навіть структура цього елемента ідентична структурі природного елемента;
 
92. продукт або процес, який стосується рослини чи тварини, використання якого обмежується певним сортом рослин чи певною породою тварин;
 
   продукт або процес, який стосується рослини чи тварини, використання якого обмежується певним сортом рослин чи певною породою тварин;
 
93. продукт або процес, який стосується природного біологічного матеріалу, не відокремленого від свого природного середовища, або який не є продуктом технічного процесу;
 
   продукт або процес, який стосується природного біологічного матеріалу, не відокремленого від свого природного середовища, або що не є продуктом технічного процесу.
 
94. нові форми відомого з рівня технології лікарського засобу, у тому числі солі, складні ефіри, прості ефіри, композиції, комбінації та інші похідні, поліморфи, метаболіти, чисті форми, розміри часток, ізомери, якщо вони істотно не відрізняються за своїми властивостями стосовно безпеки та/або ефективності;
 
-27- Коваль О.В.
Тарасенко Т.П.
Грищук Р.П.
Забуранна Л.В.
Бакумов О.С.
Чорний Д.С.
Жупанин А.В.
Колюх В.В.
Пивоваров Є.П.
Абзац двадцятий підпункту 5) пункту 3. розділу Ізаконопроекту вилучити, а саме: «нові форми відомого з рівня технології лікарського засобу, у тому числі солі, складні ефіри, прості ефіри, композиції, комбінації та інші похідні, поліморфи, метаболіти, чисті форми, розміри часток, ізомери, якщо вони істотно не відрізняються за своїми властивостями стосовно безпеки та/або ефективності;».
 
Враховано      
    -28- Кучер М.І.
У пункті 3 Розділу І Законопроекту:
Абзаци двадцятий та двадцять перший підпункту 5 виключити;
 
Враховано    
    -29- Шкрум А.І.
абзаци 20-21 підпункту 5 пункту 1 виключити;
 
Враховано    
95. нове дозування або нове використання відомого лікарського засобу;
 
-30- Коваль О.В.
Тарасенко Т.П.
Грищук Р.П.
Забуранна Л.В.
Бакумов О.С.
Чорний Д.С.
Жупанин А.В.
Колюх В.В.
Пивоваров Є.П.
Абзац двадцять перший підпункту 5) пункту 3. розділу Ізаконопроекту вилучити, а саме: «нове дозування або нове використання відомого лікарського засобу;».
 
Враховано      
96. Заборона на законодавчому рівні комерційного використання певного об’єкта з інших підстав не впливає на надання йому правової охорони.
 
   Заборона на законодавчому рівні комерційного використання певного об’єкта з інших підстав не впливає на надання йому правової охорони.
 
97. Не відповідає поняттю «винахід», визначеному в статті 1 цього Закону, та не визнається винаходом згідно з цим Законом, якщо виступає як самостійний об’єкт:
 
-31- Коваль О.В.
Тарасенко Т.П.
Грищук Р.П.
Забуранна Л.В.
Бакумов О.С.
Чорний Д.С.
Жупанин А.В.
Колюх В.В.
Пивоваров Є.П.
Абзац двадцять третій підпункту 5) пункту 3. розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції: «Не відповідає поняттю «винахід» («корисна модель»), визначеному в статті 1 цього Закону, та не визнається винаходом («корисною моделлю») згідно з цим Законом, якщо виступає як самостійний об’єкт:».
 
Враховано   Не відповідає поняттю «винахід (корисна модель)», визначеному статтею 1 цього Закону, та не визнається винаходом (корисною моделлю) згідно з цим Законом, якщо виступає як самостійний об’єкт:
 
    -32- Шкрум А.І.
абзаци 23-28 підпункту 5 пункту 1 викласти в такій редакції:
«Не відповідає поняттю «винахід» (корисна модель), визначеному в статті 1 цього Закону, та не визнається винаходом (корисною моделлю) згідно з цим Законом, якщо виступає як самостійний об’єкт:
відкриття, наукова теорія та математичний метод;
схема, правила і метод проведення ігор, конкурсів, аукціонів, фізичних вправ, інтелектуальної або організаційної, зокрема господарської, діяльності (планування, фінансування, постачання, обліку, кредитування, прогнозування, нормування тощо);
комп’ютерна програма;
форма представлення інформації (наприклад, у вигляді таблиць, діаграм, графіків, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння слів, візуальних демонстрацій, зокрема на екрані комп’ютерного пристрою, аудіо- та відеодисків, умовних позначень, зокрема дорожніх знаків, схем маршрутів, кодів, шрифтів тощо, розкладів, інструкцій, проектів або схем планування споруд, будинків, територій);
зовнішній вигляд продуктів (зокрема виробів, споруд, територій), спрямований на задоволення виключно естетичних потреб.»;
 
Враховано    
98. відкриття, наукова теорія та математичний метод;
 
-33- Коваль О.В.
Тарасенко Т.П.
Грищук Р.П.
Забуранна Л.В.
Бакумов О.С.
Чорний Д.С.
Жупанин А.В.
Колюх В.В.
Пивоваров Є.П.
Після абзацу двадцять чотири підпункту 5) пункту 3. розділу Ізаконопроекту, а саме: «відкриття, наукова теорія та математичний метод;» доповнити абзацом такого змісту: «метод інтелектуальної, господарської, організаційної та комерційної діяльності (планування, фінансування, постачання, обліку, кредитування, прогнозування, нормування тощо);».
 
Враховано частково   відкриття, наукова теорія, математичний метод;
 
99. схема, правила і метод проведення ігор, конкурсів, аукціонів, фізичних вправ, інтелектуальної або організаційної, зокрема господарської, діяльності;
 
   схема, правила і метод проведення ігор, конкурсів, аукціонів, фізичних вправ, інтелектуальної або організаційної, зокрема господарської, діяльності (планування, фінансування, постачання, облік, кредитування, прогнозування, нормування тощо);
 
100. комп’ютерна програма;
 
   комп’ютерна програма;
 
101. форма представлення інформації наприклад, у вигляді таблиць, діаграм, графіків, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння слів, візуальних демонстрацій, зокрема на екрані комп’ютерного пристрою, книг, аудіо- та відеодисків, умовних позначень, зокрема дорожніх знаків, схем маршрутів, кодів, шрифтів тощо, розкладів, інструкцій, проектів або схем планування споруд, будинків, територій;
 
   форма представлення інформації (наприклад у вигляді таблиць, діаграм, графіків, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння слів, візуальних демонстрацій, зокрема на екрані комп’ютерного пристрою, аудіо- та відеодисків, умовних позначень, зокрема дорожніх знаків, схем маршрутів, кодів, шрифтів тощо, розкладів, інструкцій, проектів або схем планування споруд, будинків, територій);
 
102. зовнішній вигляд продуктів (зокрема виробів, споруд, територій), спрямований на задоволення естетичних потреб.»;
 
   зовнішній вигляд продуктів (зокрема виробів, споруд, територій), спрямований на задоволення виключно естетичних потреб»;
 
103. у частині четвертій:
 
   у частині четвертій:
 
104. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
105. «4. Пріоритет, авторство і права на винахід та корисну модель засвідчуються патентом.»;
 
   «4. Пріоритет, авторство і права на винахід та корисну модель засвідчуються патентом»;
 
106. абзац другий виключити;
 
   абзац другий виключити;
 
107. абзац третій викласти в такій редакції:
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
108. «Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Установи. Якщо заявка подана на підставі міжнародної заявки, то строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід відліковується з дати подання міжнародної заявки.»;
 
   «Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Установи. Якщо заявка подана на підставі міжнародної заявки, строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід обчислюється від дати подання міжнародної заявки»;
 
109. абзаци четвертий - шостий виключити;
 
   абзаци четвертий - шостий виключити;
 
110. в абзаці сьомому слова «дії деклараційного патенту» замінити словами «чинності майнових прав інтелектуальної власності»;
 
   в абзаці сьомому слова «дії деклараційного патенту» замінити словами «чинності майнових прав інтелектуальної власності»;
 
111. абзац восьмий викласти в такій редакції:
 
   абзац восьмий викласти в такій редакції:
 
112. «Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на секретний винахід та секретну корисну модель дорівнює строку засекречування винаходу або корисної моделі, але не може бути довшим від визначеного за цим Законом строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід або корисну модель.»;
 
   «Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на секретний винахід та секретну корисну модель дорівнює строку засекречування винаходу або корисної моделі, але не може бути довшим за визначений згідно з цим Законом строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід або корисну модель»;
 
113. в абзаці дев’ятому слова «Дія патенту» замінити словами «Чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель)»;
 
   в абзаці дев’ятому слова «Дія патенту» замінити словами «Чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель)»;
 
114. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
115. «5. Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу або корисної моделі. Тлумачення формули здійснюється в межах опису винаходу, корисної моделі та відповідних креслень.»;
 
   «5. Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу або корисної моделі. Тлумачення формули здійснюється в межах опису винаходу, корисної моделі та відповідних креслень»;
 
116. у частині шостій слова «Дія патенту (деклараційного патенту), виданого на спосіб» замінити словами «Чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід, який є способом»;
 
   у частині шостій слова «Дія патенту (деклараційного патенту), виданого на спосіб» замінити словами «Чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід, який є способом»;
 
117. 6) у статті 7:
 
-34- Підласа Р.А.
Підпункт 6 пункту 3 розділу І проекту Закону (зміни до статті 7 Закону) викласти у такій редакції:
«6) у статті 7:
друге речення частини третьої після слова «винаходу» доповнити словами « (корисної моделі)»;
у частині п’ятій слова «видачу в Україні патенту» замінити словами «державну реєстрацію в Україні винаходу (корисної моделі)»;
у частині шостій цифри «12» замінити цифрою «6 «;
частину сьому доповнити реченням такого змісту «Такими, що явно випливають із рівня техніки, можуть бути визнані нові форми відомого з рівня технології лікарського засобу, у тому числі солі, складні ефіри, прості ефіри, композиції, комбінації та інші похідні, поліморфи, метаболіти, чисті форми, розміри часток, ізомери, якщо вони істотно не відрізняються за своїми властивостями стосовно ефективності.»;
доповнити статтю 7 новою частиною дев’ятою такого змісту:
«9. Положення частини четвертої і п’ятої цієї статті не впливають на надання правової охорони винаходу, об’єктом якого є речовина або композиції, які хоч і відносяться до рівня техніки, але які призначені для використання або особливого використання в способах діагностики або лікування, зазначених в абзаці шостому частини третьої статті 6 цього Закону, якщо таке їх використання для зазначених способів не є частиною рівня техніки».
 
Враховано редакційно   6) у статті 7:
 
118. друге речення частини третьої після слова «винаходу» доповнити словами « (корисної моделі)»;
 
   друге речення частини третьої після слова «винаходу» доповнити словами « (корисної моделі)»;
 
119. у частині п’ятій слова «видачу в Україні патенту» замінити словами «державну реєстрацію в Україні винаходу (корисної моделі)»;
 
   у частині п’ятій слова «видачу в Україні патенту» замінити словами «державну реєстрацію в Україні винаходу (корисної моделі)»;
у частині шостій цифри «12» замінити цифрою «6 «;
частину сьому доповнити третім реченням такого змісту: «Такими, що явно випливають із рівня техніки, можуть бути визнані нові форми відомого з рівня техніки лікарського засобу, у тому числі солі, складні ефіри, прості ефіри, композиції, комбінації та інші похідні, поліморфи, метаболіти, чисті форми, розміри часток, ізомери, якщо вони істотно не відрізняються за ефективністю»;
 
120. 7) назву розділу ІІІ викласти в такій редакції:
 
   7) назву розділу ІІІ викласти в такій редакції:
 
121. «Розділ ІІІ
 
   «Розділ ІІІ
 
122. ПРАВО НА РЕЄСТРАЦІЮ ВИНАХОДУ
 
   ПРАВО НА РЕЄСТРАЦІЮ ВИНАХОДУ
 
123. КОРИСНОЇ МОДЕЛІ»;
 
   (КОРИСНОЇ МОДЕЛІ)»;
 
124. 8) у статті 8:
 
   8) у статті 8:
 
125. у частинах першій і другій слова «одержання патенту» замінити словами «реєстрацію винаходу (корисної моделі), секретного винаходу (секретної корисної моделі)»;
 
   у частинах першій і другій слова «одержання патенту» замінити словами «реєстрацію винаходу (корисної моделі), секретного винаходу (секретної корисної моделі)»;
 
126. у частині третій слово «угоди» замінити словом «договору», а слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, « - словом «Установа»;
 
   у частині третій слово «угоди» замінити словом «договору», а слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності» - словом «Установа»;
 
127. 9) у статті 9:
 
   9) у статті 9:
 
128. частини першу та третю викласти в такій редакції:
 
   частини першу і третю викласти в такій редакції:
 
129. «1. Право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) має роботодавець винахідника за умови, що договором не передбачено інше.»;
 
-35- Шкрум А.І.
абзац 3 підпункту 9 пункту 1 викласти в редакції:
«Право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі), створеного у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором. В разі, якщо згідно договору право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) належить роботодавцеві, він повинен укласти з автором письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності службового винаходу (корисної моделі) та іншої вигоди, одержаної роботодавцем від службового винаходу (корисної моделі)»;
 
Враховано редакційно у частині 3  «1. Право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) має роботодавець винахідника, якщо інше не передбачено договором»;
 
    -36- Івченко В.Є.
Абзац 3 підпункту 9 пункту 1 розділу 3 законопроекту викласти в редакції:
«Право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі), створеного у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором. В разі, якщо згідно договору право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) належить роботодавцеві, він повинен укласти з автором письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності службового винаходу (корисної моделі) та іншої вигоди, одержаної роботодавцем від службового винаходу (корисної моделі)».
 
Враховано редакційно у частині 3   
    -37- Тарута С.О.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Приходько Б.В.
Давиденко В.М.
Абзац 3 підпункту 9 пункту 1 розділу 3 законопроекту викласти в редакції:
«Право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі), створеного у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором. В разі, якщо згідно договору право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) належить роботодавцеві, він повинен укласти з автором письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності службового винаходу (корисної моделі) та іншої вигоди, одержаної роботодавцем від службового винаходу (корисної моделі)».
 
Враховано редакційно у частині 3   
130. «3. Якщо право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) належить роботодавцю, то він повинен протягом чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення подати до Установи заявку на державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) чи передати право на таку реєстрацію іншій особі або прийняти рішення про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації. У договорі повинно бути передбачено умови щодо порядку та розмірів виплати винахіднику винагороди відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем.»;
 
   «3. Якщо право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) належить роботодавцю, він повинен протягом чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення подати до Установи заявку на державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) або передати право на таку реєстрацію іншій особі, або прийняти рішення про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації. У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем»;
 
131. у першому реченні частини четвертої слово «роботодавець» замінити словами «право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) належить роботодавцю, то він», а слова «одержання патенту на службовий винахід (корисну модель)» - словами «реєстрацію службового винаходу (корисної моделі)»;
 
   у першому реченні частини четвертої слово «роботодавець» замінити словами «право на реєстрацію службового винаходу (корисної моделі) належить роботодавцю і він», а слова «одержання патенту на службовий винахід (корисну модель)» - словами «реєстрацію службового винаходу (корисної моделі)»;
 
132. 10) у статті 11 слова «одержання патенту (деклараційного патенту) на цей винахід чи деклараційного патенту на корисну модель» замінити словами «державну реєстрацію винаходу (корисної моделі)», а слова «видачі патенту» - словами «державній реєстрації винаходу (корисної моделі)»;
 
   10) у статті 11 слова «одержання патенту (деклараційного патенту) на цей винахід чи деклараційного патенту на корисну модель» замінити словами «державну реєстрацію винаходу (корисної моделі)», а слова «видачі патенту» - словами «державній реєстрації винаходу (корисної моделі)»;
 
133. 11) назву розділу ІV викласти в такій редакції:
 
   11) назву розділу ІV викласти в такій редакції:
 
134. «Розділ ІV
 
   «Розділ ІV
 
135. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ВИНАХОДУ
 
   ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ВИНАХОДУ
 
136. КОРИСНОЇ МОДЕЛІ»;
 
   (КОРИСНОЇ МОДЕЛІ)»;
 
137. 12) у статті 12:
 
   12) у статті 12:
 
138. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
139. «1. Особа, яка бажає зареєструвати винахід (корисну модель) і має на це право, подає до Установи заявку.
 
   «1. Особа, яка бажає зареєструвати винахід (корисну модель) і має на це право, подає до Установи заявку.
 
140. Заявка може подаватися на папері або в електронній формі. Спосіб подання заявки обирає заявник.
 
   Заявка може подаватися у паперовій або електронній формі. Спосіб подання заявки обирає заявник.
 
141. За заявками, поданими в електронній формі, здійснюється електронне діловодство відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, цього Закону та правил, встановлених на їх основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Заявки в електронній формі подаються за умови ідентифікації заявника (представника у справах інтелектуальної власності чи іншої довіреної особи заявника) з використанням кваліфікованого електронного підпису.»;
 
   За заявками, поданими в електронній формі, здійснюється електронне діловодство відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, цього Закону та правил, встановлених на їх основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Заявки в електронній формі подаються за умови ідентифікації заявника (представника у справах інтелектуальної власності чи іншої довіреної особи заявника) з використанням кваліфікованого електронного підпису»;
 
142. абзац другий частини п’ятої викласти в такій редакції:
 
   абзац другий частини п’ятої викласти в такій редакції:
 
143. «заяву про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі); «;
 
   «заяву про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі)»;
 
144. у частині шостій:
 
   у частині шостій:
 
145. в абзаці першому слова «видачу патенту (деклараційного патенту)» замінити словами «державну реєстрацію винаходу (корисної моделі)»;
 
   в абзаці першому слова «видачу патенту (деклараційного патенту)» замінити словами «державну реєстрацію винаходу (корисної моделі)»;
 
146. в абзаці другому слово «патент» замінити словами «про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі);
 
   в абзаці другому слово «патент» замінити словами «про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі)»;
 
147. частину дев’яту викласти в такій редакції:
 
   частину дев’яту викласти в такій редакції:
 
148. «9. Реферат та назва винаходу (корисної моделі) складаються лише для інформаційних цілей. Вони не можуть братися до уваги з іншою метою, зокрема для тлумачення формули винаходу (корисної моделі) і визначення обсягу правової охорони.»;
 
   «9. Реферат та назва винаходу (корисної моделі) складаються лише для інформаційних цілей. Вони не можуть братися до уваги з іншою метою, зокрема для тлумачення формули винаходу (корисної моделі) і визначення обсягу правової охорони»;
 
149. у частині десятій слова «Інші вимоги до документів заявки визначаються» замінити словами «Складання і подання заявки здійснюється відповідно до правил, встановлених»;
 
   у частині десятій слова «Інші вимоги до документів заявки визначаються» замінити словами «Складання і подання заявки здійснюються відповідно до правил, встановлених»;
 
150. в абзаці першому частини одинадцятої:
 
   у частині одинадцятій:
 
151. друге речення викласти в такій редакції: «Зазначений збір сплачується до спливу двох місяців від дати подання заявки.»;
 
   друге речення викласти в такій редакції: «Зазначений збір сплачується до спливу двох місяців від дати подання заявки»;
 
152. третє речення після слів «до його спливу» доповнити словами «або протягом двох місяців після його спливу»;
 
   третє речення після слів «до його спливу» доповнити словами «або протягом двох місяців після його спливу»;
 
153. 13) у статті 13:
 
   13) у статті 13:
 
154. в абзаці другому частини першої слова «про видачу патенту (деклараційного патенту)» замінити словами «про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі)»;
 
   в абзаці другому частини першої слова «про видачу патенту (деклараційного патенту)» замінити словами «про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі)»;
 
155. доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
 
   доповнити частиною третьою такого змісту:
 
156. «3. Положення цієї статті не обмежують право заявника, що передбачено частиною третьою статті 17-1 цього Закону.»;
 
   «3. Положення цієї статті не обмежують право заявника, передбачене частиною третьою статті 17-1 цього Закону»;
 
157. 14) у статті 14:
 
   14) у статті 14:
 
158. у частині першій слова «одержання патенту» замінити словами «державної реєстрації винаходу (корисної моделі)»;
 
   у частині першій слова «одержання патенту» замінити словами «державної реєстрації винаходу (корисної моделі)»;
 
159. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
160. у першому реченні абзацу першого слова «документа про сплату» замінити словом «сплати»;
 
   у першому реченні абзацу першого слова «документа про сплату» замінити словом «сплати»;
 
161. абзац другий після слова «документів» доповнити словами «та сплати збору за подання заявки»;
 
   абзац другий після слова «документів» доповнити словами «та сплати збору за подання заявки»;
 
162. частину шосту викласти в такій редакції:
 
   частину шосту викласти в такій редакції:
 
163. «6. Установа публікує в Бюлетені визначені нею відомості про прийняту на експертизу міжнародну заявку.»;
 
   «6. Установа публікує в Бюлетені визначені нею відомості про прийняту на експертизу міжнародну заявку»;
 
164. 15) у статті 15:
 
   15) у статті 15:
 
165. в абзацах першому, третьому і четвертому частини другої слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності» в усіх відмінках замінити словом «Установа» у відповідному відмінку;
 
   в абзацах першому, третьому і четвертому частини другої слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності» у всіх відмінках замінити словом «Установа» у відповідному відмінку;
 
166. у частині сьомій слова «видачу патенту (деклараційного патенту) або рішення про відмову у його видачі» замінити словами «державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) або рішення про відмову в такій реєстрації», а після слів «суть винаходу» доповнити словами « (корисної моделі)»;
 
   у частині сьомій слова «видачу патенту (деклараційного патенту) або рішення про відмову у його видачі» замінити словами «державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) або рішення про відмову в такій реєстрації», а після слів «суть винаходу» доповнити словами « (корисної моделі)»;
 
167. текст статті після слів «Паризької конвенції про охорону промислової власності» доповнити словами «чи Угоди про заснування Світової організації торгівлі»;
 
   текст статті після слів «Паризької конвенції про охорону промислової власності» доповнити словами «чи Угоди про заснування Світової організації торгівлі»;
 
168. 16) у статті 16:
 
   16) у статті 16:
 
169. у частині першій слова «має статус науково-технічної експертизи, « виключити;
 
-38- Коваль О.В.
Тарасенко Т.П.
Грищук Р.П.
Забуранна Л.В.
Бакумов О.С.
Чорний Д.С.
Жупанин А.В.
Колюх В.В.
Пивоваров Є.П.
Абзац другий підпункту 16) пункту 3. розділу Ізаконопроекту вилучити, а саме: «у частині першій слова «має статус науково-технічної експертизи,» виключити;».
 
Відхилено   у частині першій слова «має статус науково-технічної експертизи» виключити;
 
    -39- Шкрум А.І.
абзац другий підпункту 16 пункту 1 виключити;
 
Відхилено    
    -40- Івченко В.Є.
Абзац другий підпункту 16 пункту 1 розділу ІІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -41- Тарута С.О.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Приходько Б.В.
Давиденко В.М.
Абзац другий підпункту 16 пункту 1 розділу ІІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -42- Вацак Г.А.
У Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 37, ст. 307 із наступними змінами):
В частині першій статті 16 після слів « (секретний винахід),» доповнити словами такого змісту «а також за заявкою стосовно патенту на корисну модель (секретну корисну модель)»
 
Відхилено    
170. у другому реченні абзацу першого частини третьої слова «про видачу патенту або про відмову у видачі патенту» замінити словами «про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) або про відмову у державній реєстрації винаходу (корисної моделі)»;
 
-43- Підласа Р.А.
абзац третій підпункту 16 пункту 3 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«у другому реченні абзацу першого частини третьої слова «про видачу патенту або про відмову у видачі патенту» замінити словами «про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) або рішення про відмову в такій реєстрації»;
 
Враховано   у другому реченні абзацу першого частини третьої слова «про видачу патенту або про відмову у видачі патенту» замінити словами «про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) або рішення про відмову в такій реєстрації»;
 
171. у частині п’ятій:
 
   у частині п’ятій:
 
172. в абзаці третьому слова «видачу патенту» замінити словами «реєстрацію винаходу (корисної моделі)»;
 
   в абзаці третьому слова «видачу патенту» замінити словами «реєстрацію винаходу (корисної моделі)»;
 
173. в абзаці четвертому слова «видачу патенту на винахід» замінити словами «державну реєстрацію винаходу»;
 
   в абзаці четвертому слова «видачу патенту на винахід» замінити словами «державну реєстрацію винаходу»;
 
174. абзац третій частини шостої викласти в такій редакції:
 
   абзац третій частини шостої викласти в такій редакції:
 
175. «Додаткові матеріали мають бути подані заявником протягом двох місяців від дати одержання ним повідомлення чи висновку закладу експертизи або копій матеріалів, що протиставлені заявці. Якщо заявник не подав додаткові матеріали в установлений строк, то заявка вважається відкликаною, про що йому надсилається повідомлення. Строк подання додаткових матеріалів продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Якщо строк подання додаткових матеріалів пропущений з поважних причин, права заявника щодо заявки відновлюються, якщо протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання разом з додатковими матеріалами та сплачено збір за його подання.»;
 
-44- Підласа Р.А.
Четверте речення абзацу восьмого підпункту 16 пункту 3 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Якщо строк подання додаткових матеріалів пропущений з поважних причин, але протягом шести місяців від його спливу подано відповідне клопотання разом з додатковими матеріалами та сплачено збір за його подання, права заявника щодо заявки відновлюються»;
 
Враховано   «Додаткові матеріали подаються заявником протягом двох місяців від дати одержання ним повідомлення чи висновку закладу експертизи або копій матеріалів, що протиставлені заявці. Якщо заявник не подав додаткові матеріали у встановлений строк, заявка вважається відкликаною, про що йому надсилається повідомлення. Строк подання додаткових матеріалів продовжується, але не більш як на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Якщо строк подання додаткових матеріалів пропущений з поважних причин, але протягом шести місяців від його спливу подано відповідне клопотання разом з додатковими матеріалами та сплачено збір за його подання, права заявника щодо заявки відновлюються»;
 
176. у частині дев’ятій:
 
   у частині дев’ятій:
 
177. абзац третій викласти в такій редакції:
 
-45- Коваль О.В.
Тарасенко Т.П.
Грищук Р.П.
Забуранна Л.В.
Бакумов О.С.
Чорний Д.С.
Жупанин А.В.
Колюх В.В.
Пивоваров Є.П.
Абзац десятий і одинадцятий підпункту 16) пункту 3. розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції: «абзац третій викласти в такій редакції: «визначається, чи належить винахід (корисна модель), що заявляється, до об'єктів, зазначених частині другій статті 6 цього Закону, та чи не належить винахід (корисна модель) до об'єктів, зазначених у частині третій статті 6 цього Закону;»;».
 
Враховано частково   абзац третій викласти в такій редакції:
 
    -46- Шкрум А.І.
абзаци 10-11 підпункту 16 пункту 1 виключити;
 
Відхилено    
    -47- Івченко В.Є.
Абзаци 10-11 підпункту 16 пункту 1 розділу ІІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -48- Тарута С.О.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Приходько Б.В.
Давиденко В.М.
Абзаци 10-11 підпункту 16 пункту 1 розділу ІІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено    
178. «визначається, чи належить винахід, що заявляється, до об’єктів, зазначених в абзаці першому частини другої статті 6 цього Закону, чи належить корисна модель, що заявляється, до об’єктів, зазначених в абзаці другому частини другої статті 6 цього Закону, та чи не належить винахід (корисна модель) до об’єктів, зазначених у частині третій статті 6 цього Закону; «;
 
   «визначається, чи належить винахід, що заявляється, до об’єктів, зазначених в абзаці першому частини другої статті 6 цього Закону, чи належить корисна модель, що заявляється, до об’єктів, зазначених в абзаці другому частини другої статті 6 цього Закону, та чи не належить винахід (корисна модель) до об’єктів, зазначених у частині третій статті 6 цього Закону»;
 
179. в абзаці п’ятому слова «документ про сплату збору» замінити словами «сплачений збір»;
 
   в абзаці п’ятому слова «документ про сплату збору» замінити словами «сплачений збір»;
 
180. у частині десятій слова «наявності документа про сплату збору за подання заявки» замінити словами «відповідності сплаченого збору за подання заявки встановленим вимогам»;
 
   у частині десятій слова «наявності документа про сплату збору за подання заявки» замінити словами «відповідності сплаченого збору за подання заявки встановленим вимогам»;
 
181. частину тринадцяту доповнити реченнями такого змісту: «Якщо протягом двох місяців після вчинення іноземною особою або особою без громадянства дій, передбачених пунктом 3 статті 5 цього Закону, не надійшло повідомлення про призначення представника та адреси для листування, заявка, стосовно якої було вчинено таку дію, вважається відкликаною. Цей строк продовжується, але не більше ніж на два місяці, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.»;
 
   частину тринадцяту доповнити двома реченнями такого змісту: «Якщо протягом двох місяців після вчинення іноземною особою або особою без громадянства дій, передбачених частиною третьою статті 5 цього Закону, не надійшло повідомлення про призначення представника та адресу для листування, заявка, щодо якої було вчинено таку дію, вважається відкликаною. Зазначений строк продовжується, але не більш як на два місяці, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання»;
 
182. у частині чотирнадцятій:
 
-49- Коваль О.В.
Тарасенко Т.П.
Грищук Р.П.
Забуранна Л.В.
Бакумов О.С.
Чорний Д.С.
Жупанин А.В.
Колюх В.В.
Пивоваров Є.П.
Абзаци п’ятнадцятий і шістнадцятий підпункту 16) пункту 3. розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції: «у частині чотирнадцятій: абзац перший викласти в такій редакції: «За належності винаходу (корисної моделі) до об'єктів технології, зазначених в частині другій статті 6 цього Закону, відповідності документів заявки формальним вимогам до них статті 12 цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, та відповідності сплаченого збору за подання заявки встановленим вимогам заявнику надсилається за заявкою стосовно:»;».
 
Враховано частково   у частині чотирнадцятій:
 
183. в абзаці першому слова «об’єкта, що заявляється, до об’єктів технології, зазначених у частині другій» замінити словами і цифрою «винаходу до об’єктів технології, зазначених в абзаці першому частини другої статті 6 цього Закону, або належності корисної моделі до об’єктів технології, зазначених в абзаці другому частини другої», а слова «документа про сплату збору» - словами «сплаченого збору»;
 
-50- Шкрум А.І.
абзац 16 підпункту 16 пункту 1 виключити;
 
Відхилено   в абзаці першому слова «об’єкта, що заявляється, до об’єктів технології, зазначених у частині другій» замінити словами і цифрою «винаходу до об’єктів технології, зазначених в абзаці першому частини другої статті 6 цього Закону, або належності корисної моделі до об’єктів технології, зазначених в абзаці другому частини другої», а слова «документа про сплату збору» - словами «сплаченого збору»;
 
    -51- Івченко В.Є.
Абзац 16 підпункту 16 пункту 1 розділу ІІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -52- Тарута С.О.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Приходько Б.В.
Давиденко В.М.
Абзац 16 підпункту 16 пункту 1 розділу ІІІ законопроекту виключити.
 
Відхилено    
184. абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
 
-53- Вацак Г.А.
У Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 37, ст. 307 із наступними змінами): Абзаци другий і третій у частині чотирнадцятій статті 16 викласти в такій редакції:
«14. За належності винаходу до об'єктів технології, зазначених в абзаці першому частини другої статті 6 цього Закону, або належності корисної моделі до об'єктів технології, зазначених в абзаці другому частини другої статті 6 цього Закону, відповідності документів заявки формальним вимогам до них статті 12 цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, та відповідності сплаченого збору за подання заявки встановленим вимогам заявнику надсилається за заявкою стосовно:
патенту на винахід (корисну модель) – повідомлення про завершення формальної експертизи та можливість проведення кваліфікаційної експертизи;»
 
Відхилено   абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
 
185. «патенту на винахід - повідомлення про завершення формальної експертизи та можливість проведення кваліфікаційної експертизи;
 
   «патенту на винахід - повідомлення про завершення формальної експертизи та можливість проведення кваліфікаційної експертизи;
 
186. патенту на корисну модель - рішення Установи про державну реєстрацію корисної моделі.»;
 
   патенту на корисну модель - рішення Установи про державну реєстрацію корисної моделі»;
 
187. в абзаці першому частини п’ятнадцятої слова «об’єкт не належить до об’єктів технології, зазначених у частині другій» замінити словами і цифрою «винахід не належить до об’єктів технології, зазначених в абзаці першому частини другої статті 6 цього Закону, або заявлена корисна модель не належить до об’єктів технології, зазначених в абзаці другому частини другої», а слова «документ про сплату збору» - словами «сплаченого збору»;
 
-54- Коваль О.В.
Тарасенко Т.П.
Грищук Р.П.
Забуранна Л.В.
Бакумов О.С.
Чорний Д.С.
Жупанин А.В.
Колюх В.В.
Пивоваров Є.П.
Абзац двадцятий підпункту 16) пункту 3. розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції: «абзац перший частини п’ятнадцятої викласти в такій редакції «15. Якщо є підстави вважати, що заявлений винахід (корисна модель) не належить частині третій статті 6 цього Закону, або заявка не відповідає формальним вимогам статті 12 цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, чи сплачений збір за подання заявки не відповідає встановленим вимогам, то заклад експертизи надсилає заявнику про це обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь з усуненням, у разі необхідності, зазначених у висновку недоліків.»;».
 
Враховано частково   в абзаці першому частини п’ятнадцятої слова «об’єкт не належить до об’єктів технології, зазначених у частині другій» замінити словами і цифрою «винахід не належить до об’єктів технології, зазначених в абзаці першому частини другої статті 6 цього Закону, або заявлена корисна модель не належить до об’єктів технології, зазначених в абзаці другому частини другої», а слова «документ про сплату збору» - словами «сплачений збір»;
 
    -55- Шкрум А.І.
абзац 20 підпункту 16 пункту 1 викласти в такій редакції:
« в абзаці першому частини п’ятнадцятої слова слова «документ про сплату збору» замінити словами «сплаченого збору»;
 
Враховано частково    
    -56- Івченко В.Є.
Абзац 20 підпункту 16 пункту 1 розділу ІІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«слова «документ про сплату збору» замінити словами «сплаченого збору»«
 
Враховано частково    
    -57- Тарута С.О.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Приходько Б.В.
Давиденко В.М.
Абзац 20 підпункту 16 пункту 1 розділу ІІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«слова «документ про сплату збору» замінити словами «сплаченого збору»«
 
Враховано частково    
188. у частині шістнадцятій:
 
   у частині шістнадцятій:
 
189. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзаци перший та п’ятий викласти в такій редакції:
 
190. «16. Після закінчення 18 місяців від дати подання заявки на державну реєстрацію винаходу, а якщо заявлено пріоритет, то від дати її пріоритету, та за умов, викладених у частині чотирнадцятій цієї статті для заявки на державну реєстрацію винаходу, Установа публікує в Бюлетені визначені нею відомості про заявку за умови, що вона не відкликана, не вважається відкликаною або щодо неї не прийнято рішення про відмову в державній реєстрації винаходу.»;
 
   «16. Після спливу 18 місяців від дати подання заявки на державну реєстрацію винаходу, а якщо заявлено пріоритет - від дати її пріоритету, за умови дотримання вимог, встановлених частиною чотирнадцятою цієї статті для заявки на державну реєстрацію винаходу, Установа публікує в Бюлетені визначені нею відомості про заявку, якщо вона не відкликана, не вважається відкликаною або щодо неї не прийнято рішення про відмову в державній реєстрації винаходу»;
 
191. абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
      
192. «Відомості про заявку на державну реєстрацію корисної моделі не публікуються.»;
 
   «Відомості про заявку на державну реєстрацію корисної моделі не публікуються»;
 
193. доповнити статтю після частини шістнадцятої новими частинами сімнадцятою і вісімнадцятою такого змісту:
 
   після частини шістнадцятої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
194. «17. Протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж на три місяці, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.
 
-58- Коваль О.В.
Тарасенко Т.П.
Грищук Р.П.
Забуранна Л.В.
Бакумов О.С.
Чорний Д.С.
Жупанин А.В.
Колюх В.В.
Пивоваров Є.П.
У абзаці двадцять сьомому підпункту 16) пункту 3. розділу Ізаконопроекту друге речення виключити, а саме: Цей строк продовжується, але не більше ніж на три місяці, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.
 
Враховано   «17. Протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки.
 
    -59- Шкрум А.І.
в абзаці 26 підпункту 16 пункту 1 друге речення виключити;
 
Враховано редакційно    
    -60- Івченко В.Є.
В Абзаці 26 підпункту 16 пункту 1 розділу ІІІ законопроекту друге речення виключити.
 
Враховано редакційно    
    -61- Тарута С.О.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Приходько Б.В.
Давиденко В.М.
В Абзаці 26 підпункту 16 пункту 1 розділу ІІІ законопроекту друге речення виключити.
 
Враховано редакційно    
195. Заперечення подається на таких підставах:
 
   Заперечення подається з таких підстав:
 
196. заявлений об’єкт не відповідає вимогам частин першої, другої або третьої статті 6 цього Закону;
 
   заявлений об’єкт не відповідає вимогам частин першої, другої або третьої статті 6 цього Закону;
 
197. винахід не відповідає умовам патентоздатності, встановленим статтею 7 цього Закону.
 
   винахід не відповідає умовам патентоздатності, встановленим статтею 7 цього Закону.
 
198. За подання заперечення сплачується збір.
 
   За подання заперечення сплачується збір.
 
199. Вимоги до заперечення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
 
   Вимоги до заперечення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
 
200. Заперечення подається разом з його копією, яку заклад експертизи невідкладно надсилає заявнику. Заявник може повідомити закладу експертизи про своє ставлення до заперечення протягом двох місяців від дати його одержання. Він може спростувати заперечення і залишити заявку без змін, внести до заявки зміни або відкликати її.
 
   Заперечення подається разом з його копією, яку заклад експертизи невідкладно надсилає заявнику. Заявник може повідомити закладу експертизи про своє ставлення до заперечення протягом двох місяців від дати його одержання. Заявник може спростувати заперечення і залишити заявку без змін, внести до заявки зміни або відкликати її.
 
201. Подане заперечення розглядається в межах мотивів, викладених у ньому, та з урахуванням відповіді заявника у разі її надання в установлений строк.
 
   Подане заперечення розглядається в межах мотивів, викладених у ньому, та з урахуванням відповіді заявника у разі її надання в установлений строк.
 
202. Результати розгляду заперечення відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою. Копія рішення Установи разом з обґрунтованим висновком, надсилається особі, що подала заперечення.
 
   Результати розгляду заперечення відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою. Копія рішення Установи разом з обґрунтованим висновком надсилається особі, яка подала заперечення.
 
203. 18. Після публікації відомостей про заявку на винахід будь-яка особа може подати до закладу експертизи клопотання про проведення інформаційного пошуку на підставі формули винаходу з урахування опису та наявних креслень. Звіт про результати інформаційного пошуку надсилається особі, що подала клопотання протягом двох місяців від дати його подання. За подання клопотання сплачується збір. Вимоги до клопотання та порядок здійснення інформаційного пошуку визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.».
 
-62- Підласа Р.А.
Абзаци тридцять шостий і тридцять сьомий підпункту 16 пункту 3 розділу І проекту Закону (зміни до частини 18 статті 16 Закону):
«18. Після публікації відомостей про заявку на винахід будь-яка особа може подати до закладу експертизи клопотання про проведення інформаційного пошуку на підставі формули винаходу з урахування опису та наявних креслень. Звіт про результати інформаційного пошуку надсилається особі, що подала клопотання протягом двох місяців від дати його подання. За подання клопотання сплачується збір. Вимоги до клопотання та порядок здійснення інформаційного пошуку визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності».
У зв’язку з цим частини сімнадцяту і вісімнадцяту вважати відповідно частинами дев’ятнадцятою і двадцятою.»
замінити абзацами такого змісту:
«18. Після публікації відомостей про заявку на винахід будь-яка особа може подати до закладу експертизи клопотання про проведення інформаційного пошуку на підставі формули винаходу з урахування опису та наявних креслень. Звіт про результати інформаційного пошуку надсилається особі, що подала клопотання протягом двох місяців від дати його подання. За подання клопотання сплачується збір. Вимоги до клопотання та порядок здійснення інформаційного пошуку визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
Після публікації відомостей про заявку на винахід будь-яка особа може подати до закладу експертизи зауваження щодо відповідності заявленого винаходу умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом. Такі особи не беруть участь у діловодстві за заявкою. Отримане закладом експертизи зауваження невідкладно направляється заявнику. Заявник може повідомити закладу експертизи про своє ставлення до зауваження. Зауваження третіх осіб беруться до уваги при прийнятті рішення за заявкою. За подання зауваження збір не сплачується. Вимоги до заперечення умови та порядок їх розгляду визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.».
У зв’язку з цим частини сімнадцяту і вісімнадцяту вважати відповідно частинами дев’ятнадцятою і двадцятою;».
 
Враховано частково   18. Після публікації відомостей про заявку на винахід будь-яка особа може подати до закладу експертизи клопотання про проведення інформаційного пошуку на підставі формули винаходу з урахуванням опису та наявних креслень.
За подання клопотання сплачується збір.
Вимоги до клопотання та порядок здійснення інформаційного пошуку визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
Звіт про результати інформаційного пошуку надсилається особі, яка подала клопотання, протягом двох місяців від дати його подання.
Після публікації відомостей про заявку на винахід будь-яка особа може подати до закладу експертизи зауваження щодо відповідності заявленого винаходу умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом. Такі особи не беруть участі у діловодстві за заявкою.
За подання зауваження збір не сплачується.
Вимоги до зауваження, умови та порядок його розгляду визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
Отримане закладом експертизи зауваження невідкладно направляється заявнику. Заявник може повідомити закладу експертизи про своє ставлення до зауваження».
 
204. У зв’язку з цим частини сімнадцяту і вісімнадцяту вважати відповідно частинами дев’ятнадцятою і двадцятою;
 
   У зв’язку з цим частини сімнадцяту і вісімнадцяту вважати відповідно частинами дев’ятнадцятою і двадцятою;
 
205. у частині дев’ятнадцятій:
 
-63- Вацак Г.А.
У Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 37, ст. 307 із наступними змінами):
В абзаці першому частини дев’ятнадцятої статті 16 після словосполучення «заявленого винаходу» доповнити словосполученням « (корисної моделі)»
 
Відхилено   у частині дев’ятнадцятій:
 
206. в абзаці другому слова «документа про сплату збору» замінити словами «сплати збору»;
 
-64- Вацак Г.А.
У Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 37, ст. 307 із наступними змінами):
В абзаці другому частини дев’ятнадцятої статті 16 після словосполучення «заявленого винаходу» доповнити словосполученням « (корисну модель)»
 
Відхилено   в абзаці другому слова «документа про сплату збору» замінити словами «сплати збору»;
 
207. в абзаці третьому:
 
   в абзаці третьому:
 
208. перше і друге речення замінити реченням такого змісту: «Заявник може подати зазначену заяву та сплатити збір за проведення кваліфікаційної експертизи протягом трьох років від дати подання заявки, а інша особа - після публікації відомостей про заявку на винахід, але не пізніше трьох років від подання заявки.»;
 
   перше і друге речення замінити реченням такого змісту: «Заявник може подати зазначену заяву та сплатити збір за проведення кваліфікаційної експертизи протягом трьох років від дати подання заявки, а інша особа - після публікації відомостей про заявку на винахід, але не пізніше трьох років від дати подання заявки»;
 
209. слово «вона» замінити словами «інша особа»;
 
   у третьому реченні слово «вона» замінити словами «інша особа»;
 
210. абзац четвертий замінити абзацами такого змісту:
 
   абзац четвертий замінити трьома новими абзацами такого змісту:
 
211. «Строк подання зазначеної заяви та сплати збору продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.
 
-65- Підласа Р.А.
Абзаци сорок четвертий – сорок сьомий підпункту 16 пункту 3 розділу І проекту Закону (зміни до частини 19 статті 16 Закону):
«Строк подання зазначеної заяви та сплати збору продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.
Якщо заявник не подав зазначену заяву стосовно відповідної заявки на винахід та не сплатив збір за проведення кваліфікаційної експертизи в установлений строк, то заявка вважається відкликаною, про що йому надсилається повідомлення.
Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.
Якщо строк подання зазначеної заяви та сплати збору за проведення кваліфікаційної експертизи пропущений з поважних причин, права заявника щодо заявки відновлюються, якщо протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання разом із зазначеною заявою та сплачено збори за подання такого клопотання та проведення кваліфікаційної експертизи.»;
замінити абзацами такого змісту:
«Строк подання зазначеної заяви та сплати збору продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.
Якщо заявник не подав зазначену заяву стосовно відповідної заявки на винахід та не сплатив збір за проведення кваліфікаційної експертизи в установлений строк, то заявка вважається відкликаною, про що йому надсилається повідомлення.
Якщо строк подання зазначеної заяви та сплати збору за проведення кваліфікаційної експертизи пропущений з поважних причин, права заявника щодо заявки відновлюються, якщо протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання разом із зазначеною заявою та сплачено збори за подання такого клопотання та проведення кваліфікаційної експертизи».
 
Враховано   «Строк подання зазначеної заяви та сплати збору продовжується, але не більш як на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.
 
212. Якщо заявник не подав зазначену заяву стосовно відповідної заявки на винахід та не сплатив збір за проведення кваліфікаційної експертизи в установлений строк, то заявка вважається відкликаною, про що йому надсилається повідомлення.
 
   Якщо заявник не подав зазначену заяву стосовно відповідної заявки на винахід та не сплатив збір за проведення кваліфікаційної експертизи у встановлений строк, заявка вважається відкликаною, про що йому надсилається повідомлення.
 
213. Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.
 
      
214. Якщо строк подання зазначеної заяви та сплати збору за проведення кваліфікаційної експертизи пропущений з поважних причин, права заявника щодо заявки відновлюються, якщо протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання разом із зазначеною заявою та сплачено збори за подання такого клопотання та проведення кваліфікаційної експертизи.»;
 
-66- Вацак Г.А.
У Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 37, ст. 307 із наступними змінами):
В абзаці першому частини двадцятої статті 16 після словосполучення «заявлений винахід» доповнити словосполученням « (корисна модель)»
 
Відхилено   Якщо строк подання зазначеної заяви та сплати збору за проведення кваліфікаційної експертизи пропущений з поважних причин, права заявника щодо заявки відновлюються, за умови що протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання разом із зазначеною заявою та сплачено збори за подання такого клопотання та за проведення кваліфікаційної експертизи»;
 
215. доповнити статтю частиною двадцять першою такого змісту:
 
   доповнити частиною двадцять першою такого змісту:
 
216. «21. Заявник у процесі кваліфікаційної експертизи заявки на винахід має право внести зміни у формулу винаходу. Такі зміни не можуть виходити за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу, змінювати об’єкт винаходу та збільшувати обсяг прав порівняно з формулою, яка була опублікована на дату подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи. Змінена формула вважається дійсною з дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу за умови встановлення відповідності заявленої винаходу умовам патентоздатності.»;
 
-67- Коваль О.В.
Тарасенко Т.П.
Грищук Р.П.
Забуранна Л.В.
Бакумов О.С.
Чорний Д.С.
Жупанин А.В.
Колюх В.В.
Пивоваров Є.П.
Абзац сорок дев’ятий підпункту 16) пункту 3. розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції: ««21. Заявник у процесі експертизи заявки на винахід має право внести зміни у формулу винаходу. Такі зміни не можуть виходити за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу, та збільшувати обсяг прав порівняно з формулою, яка була опублікована на дату подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи. Змінена формула вважається дійсною для інших осіб (окрім органів державної системи правової охорони інтелектуальної власності) з дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу за умови встановлення відповідності заявленого винаходу умовам патентоздатності.»«.
 
Враховано частково   «21. Заявник у процесі кваліфікаційної експертизи заявки на винахід має право внести зміни до формули винаходу. Такі зміни не можуть виходити за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу та збільшувати обсяг прав порівняно з формулою, яка була опублікована на дату подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи. Змінена формула вважається дійсною з дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу, за умови встановлення відповідності заявленої формули винаходу умовам патентоздатності»;
 
    -68- Шкрум А.І.
абзац 49 підпункту 16 пункту 1 викласти в такій редакції:
«21. Заявник у процесі експертизи заявки на винахід має право внести зміни у формулу винаходу. Такі зміни не можуть виходити за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу, та збільшувати обсяг прав порівняно з формулою, яка була опублікована на дату подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи. Змінена формула вважається дійсною для інших осіб (окрім органів державної системи правової охорони інтелектуальної власності) з дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу за умови встановлення відповідності заявленого винаходу умовам патентоздатності.»
 
Враховано частково    
    -69- Вацак Г.А.
У Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 37, ст. 307 із наступними змінами):
Частину двадцять першу статті 16 викласти в такій редакції:
«21. Заявник у процесі кваліфікаційної експертизи заявки на винахід (корисну модель) має право внести зміни у формулу винаходу (корисної моделі). Такі зміни не можуть виходити за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу (корисної моделі), змінювати об'єкт винаходу (корисної моделі) та збільшувати обсяг прав порівняно з формулою, яка була опублікована на дату подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи. Змінена формула вважається дійсною з дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) за умови встановлення відповідності заявленого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності.»
 
Відхилено    
    -70- Івченко В.Є.
Абзац 49 підпункту 16 пункту 1 розділу ІІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«21. Заявник у процесі експертизи заявки на винахід має право внести зміни у формулу винаходу. Такі зміни не можуть виходити за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу, та збільшувати обсяг прав порівняно з формулою, яка була опублікована на дату подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи. Змінена формула вважається дійсною для інших осіб (окрім органів державної системи правової охорони інтелектуальної власності) з дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу за умови встановлення відповідності заявленого винаходу умовам патентоздатності».
 
Враховано частково    
    -71- Тарута С.О.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Приходько Б.В.
Давиденко В.М.
Абзац 49 підпункту 16 пункту 1 розділу ІІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«21. Заявник у процесі експертизи заявки на винахід має право внести зміни у формулу винаходу. Такі зміни не можуть виходити за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу, та збільшувати обсяг прав порівняно з формулою, яка була опублікована на дату подання клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи. Змінена формула вважається дійсною для інших осіб (окрім органів державної системи правової охорони інтелектуальної власності) з дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу за умови встановлення відповідності заявленого винаходу умовам патентоздатності».
 
Враховано частково    
217. 17) статтю 17 викласти в такій редакції:
 
   17) статтю 17 викласти в такій редакції:
 
218. «Стаття 17. Відкликання заявки
 
   «Стаття 17. Відкликання заявки
 
219. 1. Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дати одержання ним рішення про державну реєстрацію секретного винаходу чи секретної корисної моделі або до дати сплати державного мита за реєстрацію винаходу (корисної моделі). Така заявка вважається відкликаною з дати подання заяви про її відкликання.»;
 
   Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дати одержання ним рішення про державну реєстрацію секретного винаходу чи секретної корисної моделі або до дати сплати державного мита за реєстрацію винаходу (корисної моделі). Така заявка вважається відкликаною з дати подання заяви про її відкликання»;
 
220. 18) доповнити Закон статтею 17-1 такого змісту:
 
   18) доповнити статтею 17-1 такого змісту:
 
221. «Стаття 17-1. Поділ заявки
 
   «Стаття 17-1. Поділ заявки
 
222. 1. Заявник має право до дати одержання ним рішення Установи за заявкою поділити її на дві і більше заявок (виділені заявки) за умови, що суть винаходу (корисної моделі) за виділеною заявкою не виходить за межі змісту поділеної заявки на дату її подання. Заявка може бути поділена за власною ініціативою заявника або у відповідь на пропозицію закладу експертизи.
 
   1. Заявник має право до дати одержання ним рішення Установи за заявкою поділити її на дві і більше заявок (виділені заявки), за умови що суть винаходу (корисної моделі) за виділеною заявкою не виходить за межі змісту поділеної заявки на дату її подання. Заявка може бути поділена за власною ініціативою заявника або у відповідь на пропозицію закладу експертизи.
 
223. 2. Поділ заявки здійснюється шляхом подання заяви про поділ заявки та подання виділеної заявки за умови сплати зборів за подання заяви про поділ та виділеної заявки.
 
   2. Поділ заявки здійснюється шляхом подання заяви про поділ заявки та подання виділеної заявки, за умови сплати зборів за подання заяви про поділ та виділеної заявки.
 
224. 3. Заявник має право визначити як дату подання виділеної заявки дату подання поділеної заявки та як дату пріоритету виділеної заявки дату пріоритету поділеної заявки.
 
   3. Заявник має право визначити датою подання виділеної заявки дату подання поділеної заявки та датою пріоритету виділеної заявки дату пріоритету поділеної заявки.
 
225. 4. Експертиза виділеної заявки проводиться відповідно до статті 16 цього Закону з урахуванням того, що строк сплати збору за її подання, строк подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи та сплати збору за її проведення відліковується від дати одержання виділеної заявки закладом експертизи. Крім дотримання вимог статті 16 цього Закону перевіряється виконання умови, викладеної в частині першій цієї статті.
 
   4. Експертиза виділеної заявки проводиться відповідно до статті 16 цього Закону з урахуванням того, що строк сплати збору за подання заявки, строк подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи та сплати збору за її проведення обчислюються від дати одержання виділеної заявки закладом експертизи. Крім дотримання вимог статті 16 цього Закону перевіряється виконання умови, визначеної частиною першою цієї статті.
 
226. 5. Після закінчення 18 місяців від дати подання виділеної заявки на винахід, а якщо заявлено пріоритет, від дати її пріоритету, або невідкладно після завершення формальної експертизи заявки на винахід, залежно від того, яка з цих подій відбулася пізніше, Установа публікує у Бюлетені визначені нею відомості про заявку за умови, що вона не відкликана, не вважається відкликаною або щодо неї не прийнято рішення про відмову в державній реєстрації винаходу.
 
   5. Після спливу 18 місяців від дати подання виділеної заявки на винахід, а якщо заявлено пріоритет - від дати її пріоритету або невідкладно після завершення формальної експертизи заявки на винахід (залежно від того, яка з цих подій відбулася пізніше) Установа публікує в Бюлетені визначені нею відомості про заявку, якщо вона не відкликана, не вважається відкликаною або щодо неї не прийнято рішення про відмову в державній реєстрації винаходу.
 
227. 6. Інші вимоги щодо поділу заявки визначаються правилами, встановленими на основі цього Закону центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.»;
 
   6. Інші вимоги щодо поділу заявки визначаються правилами, встановленими відповідно до цього Закону центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності»;
 
228. 19) частину першу статті 18 викласти в такій редакції:
 
   19) частину першу статті 18 викласти в такій редакції:
 
229. «Заявник має право перетворити заявку на державну реєстрацію винаходу на заявку на державну реєстрацію корисної моделі і навпаки до одержання ним рішення про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) або рішення про відмову в такій реєстрації.»;
 
   «Заявник має право перетворити заявку на державну реєстрацію винаходу на заявку на державну реєстрацію корисної моделі і навпаки до одержання ним рішення про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) або рішення про відмову в такій реєстрації»;
 
230. 20) у першому реченні частини першої статті 19 слова «заявку або публікації відомостей про видачу патенту» замінити словом «неї»;
 
   20) у першому реченні частини першої статті 19 слова «заявку або публікації відомостей про видачу патенту» замінити словом «неї»;
 
231. 21) у статті 21:
 
   21) у статті 21:
 
232. у частині першій слова «патент на винахід» замінити словами «державну реєстрацію винаходу»;
 
   у частині першій слова «патент на винахід» замінити словами «державну реєстрацію винаходу»;
 
233. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
234. у першому реченні слово «винахід» замінити словами «державну реєстрацію винаходу»;
 
   у першому реченні слово «винахід» замінити словами «державну реєстрацію винаходу»;
 
235. у другому реченні слова «одержання ним патенту» замінити словами «державної реєстрації такого винаходу»;
 
   у другому реченні слова «одержання ним патенту» замінити словами «державної реєстрації такого винаходу»;
 
236. у частині третій слова «видачу патенту на винахід» замінити словами «державну реєстрацію винаходу»;
 
   у частині третій слова «видачу патенту на винахід» замінити словами «державну реєстрацію винаходу»;
 
237. 22) у статті 22:
 
   22) у статті 22:
 
238. у назві статті слово «патенту» виключити:
 
   у назві слово «патенту» виключити:
 
239. частини першу і другу викласти в такій редакції:
 
   частини першу і другу викласти в такій редакції:
 
240. «1. На підставі рішення про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі), секретного винаходу (секретної корисної моделі) Установа здійснює державну реєстрацію винаходу (корисної моделі), секретного винаходу (секретної корисної моделі) шляхом внесення до Реєстру відповідних відомостей. Порядок ведення Реєстру і склад відомостей, що містяться в Реєстрі, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
 
   «1. На підставі рішення про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі), секретного винаходу (секретної корисної моделі) Установа здійснює державну реєстрацію винаходу (корисної моделі), секретного винаходу (секретної корисної моделі) шляхом внесення до Реєстру відповідних відомостей. Порядок ведення Реєстру і перелік відомостей, що містяться в Реєстрі, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
 
241. 2. Державна реєстрація винаходу (корисної моделі) здійснюється за наявності документа про сплату державного мита за реєстрацію винаходу (корисної моделі) і сплаченого збору за публікації про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі). Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі).
 
   2. Державна реєстрація винаходу (корисної моделі) здійснюється за наявності документа про сплату державного мита за реєстрацію винаходу (корисної моделі) і сплаченого збору за публікації про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі). Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі).
 
242. Якщо протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) документ про сплату державного мита за реєстрацію винаходу (корисної моделі) і збір за публікацію про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) до закладу експертизи не надійшли, державна реєстрація винаходу (корисної моделі) не здійснюється, а заявка вважається відкликаною.
 
   Якщо протягом трьох місяців з дати одержання заявником рішення про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) документ про сплату державного мита за реєстрацію винаходу (корисної моделі) і збір за публікацію про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) не надійшли до закладу експертизи, державна реєстрація винаходу (корисної моделі) не здійснюється, а заявка вважається відкликаною.
 
243. Строк надходження документа про сплату державного мита за реєстрацію винаходу (корисної моделі) та строк сплати збору за публікацію про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.
 
   Строк надходження документа про сплату державного мита за реєстрацію винаходу (корисної моделі), строк сплати збору за публікацію про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) продовжується, але не більш як на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.
 
244. Якщо строк надходження документа про сплату державного мита за реєстрацію винаходу (корисної моделі) та сплати збору за публікації про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) пропущений з поважних причин, права заявника щодо заявки відновлюються, якщо протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання разом з документом про сплату державного мита за реєстрацію винаходу (корисної моделі) та сплачено збір за подання зазначеного клопотання та збір за публікації про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі).
 
   Якщо строк надходження документа про сплату державного мита за реєстрацію винаходу (корисної моделі), строк сплати збору за публікацію про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) пропущений з поважних причин, права заявника щодо заявки відновлюються, за умови що протягом шести місяців після його спливу буде подано відповідне клопотання разом з документом про сплату державного мита за реєстрацію винаходу (корисної моделі) та сплачено збір за подання зазначеного клопотання та збір за публікацію про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі).
 
245. Якщо рішення про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) прийнято за заявкою, проти якої було подано заперечення, перебіг строку надходження документа про сплату державного мита за реєстрацію винаходу (корисної моделі) та збору за публікацію про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) зупиняється до спливу встановленого абзацом другим частини першої статті 24 цього Закону строку для оскарження такого рішення особою, що подала заперечення.»;
 
-72- Підласа Р.А.
Абзац 9 підпункту 22 пункту 3 Розділу І законопроекту виключити;
 
Враховано      
246. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
247. в абзаці першому слова «про певний патент» замінити словами «про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі)»;
 
   в абзаці першому слова «про певний патент» замінити словами «про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі)»;
 
248. в абзаці другому слова «патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід та деклараційного патенту на секретну корисну модель» замінити словами «секретного винаходу (секретної корисної моделі)»;
 
   в абзаці другому слова «патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід та деклараційного патенту на секретну корисну модель» замінити словами «секретного винаходу (секретної корисної моделі)»;
 
249. у другому реченні абзацу другого частини четвертої слова «патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель» замінити словами «винаходу чи корисної моделі»;
 
   у другому реченні абзацу другого частини четвертої слова «патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель» замінити словами «винаходу чи корисної моделі»;
 
250. 23) у статті 23:
 
   23) у статті 23:
 
251. назву статті та частину першу викласти в такій редакції:
 
   назву та частину першу викласти в такій редакції:
 
252. «Стаття 23. Публікація
 
   «Стаття 23. Публікація
 
253. 1. Одночасно з державною реєстрацією винаходу (корисної моделі) Установа здійснює публікацію в Бюлетені відомостей про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі), визначених в установленому порядку.»;
 
   1. Одночасно з державною реєстрацією винаходу (корисної моделі) Установа здійснює публікацію в Бюлетені відомостей про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі), визначених у встановленому порядку»;
 
254. у частині другій слова «видачу патенту Установа публікує опис до патенту (деклараційного патенту)» замінити словами «державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) Установа публікує опис до патенту»;
 
   у частині другій слова «видачу патенту Установа публікує опис до патенту (деклараційного патенту)» замінити словами «державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) Установа публікує опис до патенту»;
 
255. у частині третій слова «видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід або деклараційного патенту на корисну модель» замінити словами «державну реєстрацію винаходу (корисної моделі)»;
 
   у частині третій слова «видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід або деклараційного патенту на корисну модель» замінити словами «державну реєстрацію винаходу (корисної моделі)»;
 
256. у частині четвертій слова «видачу патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну модель» замінити словами «державну реєстрацію секретного винаходу (секретної корисної моделі)»;
 
   у частині четвертій слова «видачу патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну модель» замінити словами «державну реєстрацію секретного винаходу (секретної корисної моделі)»;
 
257. 24) у статті 24:
 
   24) у статті 24:
 
258. у частині першій слова «у судовому порядку, а також до Апеляційної палати» замінити словами «до Апеляційної палати або в судовому порядку»;
 
   у частині першій слова «у судовому порядку, а також до Апеляційної палати» замінити словами «до Апеляційної палати або в судовому порядку»;
 
259. частину другу виключити;
 
   частину другу виключити;
 
260. у частині третій після слова «Право» доповнити словом «заявника», а слова «державного мита за видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель» замінити словами «ним державного мита за реєстрацію винаходу (корисної моделі)»;
 
-73- Коваль О.В.
Тарасенко Т.П.
Грищук Р.П.
Забуранна Л.В.
Бакумов О.С.
Чорний Д.С.
Жупанин А.В.
Колюх В.В.
Пивоваров Є.П.
Абзац четвертий підпункту 24) пункту 3. розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції: «у частині третій після слова «Право» доповнити словом «заявника»; абзац 5 виключити, абзац 8 виключити, абзац 10 виключити».
 
Відхилено   частину третю після слова «Право» доповнити словом «заявника», а слова «державного мита за видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель» замінити словами «ним державного мита за реєстрацію винаходу (корисної моделі)»;
 
    -74- Шкрум А.І.
в підпункті 24 пункту 1 абзац 4 викласти у такій редакції:
«у частині третій після слова «Право» доповнити словом «заявника»;
 
Відхилено    
    -75- Івченко В.Є.
В підпункті 24 пункту 1 розділу 3 законопроекту абзац 4 викласти у такій редакції:
«у частині третій після слова «Право» доповнити словом «заявника»; абзац 5 виключити, абзац 8 виключити, абзац 10 виключити».
 
Відхилено    
    -76- Тарута С.О.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Приходько Б.В.
Давиденко В.М.
В підпункті 24 пункту 1 розділу 3 законопроекту абзац 4 викласти у такій редакції:
«у частині третій після слова «Право» доповнити словом «заявника»; абзац 5 виключити, абзац 8 виключити, абзац 10 виключити».
 
Відхилено    
261. у частині четвертій слова «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, « замінити словом «Установи»;
 
-77- Шкрум А.І.
абзаци 5, 8, 10 підпункту 24 пункту 1 виключити;
 
Відхилено   у частині четвертій слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності» замінити словом «Установи»;
 
262. у частині п’ятій і першому реченні частини шостої слова «документа про сплату» замінити словом «сплати»;
 
   у частині п’ятій і першому реченні частини шостої слова «документа про сплату» замінити словом «сплати»;
 
263. абзац другий частини сьомої викласти в такій редакції:
 
   абзац другий частини сьомої викласти в такій редакції:
 
264. «У разі задоволення Апеляційною палатою заперечення повністю або частково з причин порушення порядку проведення експертизи збір за подання заперечення підлягає поверненню, а заявка повертається до закладу експертизи для проведення повторної експертизи.»;
 
   «У разі задоволення Апеляційною палатою заперечення повністю або частково з причин порушення порядку проведення експертизи збір за подання заперечення підлягає поверненню, а заявка повертається до закладу експертизи для проведення повторної експертизи»;
 
265. частину восьму виключити;
 
   частину восьму виключити;
 
266. частину дев’яту після слова «рішення» доповнити словами «або його копії»;
 
   частину дев’яту після слова «рішення» доповнити словами «або його копії»;
 
267. доповнити статтю частиною десятою такого змісту:
 
   доповнити частиною десятою такого змісту:
 
268. «10. Після затвердження рішення Апеляційної палати Установа оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та публікує в Бюлетені визначені нею відомості про це рішення.»;
 
   «10. Після затвердження рішення Апеляційної палати Установа оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та публікує в Бюлетені визначені нею відомості про це рішення»;
 
269. 25) у частині першій статті 25:
 
   25) у частині першій статті 25:
 
270. в абзаці першому слова «після його державної реєстрації» замінити словами «після державної реєстрації винаходу (корисної моделі)»;
 
   в абзаці першому слова «після його державної реєстрації» замінити словами «після державної реєстрації винаходу (корисної моделі)»;
 
271. абзац третій викласти в такій редакції:
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
272. «Патент на корисну модель видається під відповідальність його володільця за відповідність корисної моделі умовам патентоздатності.»;
 
   «Патент на корисну модель видається під відповідальність його володільця за відповідність корисної моделі умовам патентоздатності»;
 
273. 26) статтю 26 виключити;
 
   26) статтю 26 виключити;
 
274. 27) частину третю статті 27 викласти в такій редакції:
 
   27) частину третю статті 27 викласти в такій редакції:
 
275. «3. Володілець патенту на секретний винахід (корисну модель) протягом одного року від дати одержання ним рішення Державного експерта про розсекречування винаходу (корисної моделі) має право подати до Установи клопотання про видачу патенту на винахід (корисної моделі) на строк, що залишився до закінчення дії патенту на секретний винахід (секретну корисну модель). У цьому випадку Установа вносить відповідні зміни до Реєстру, здійснює публікацію про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) і видає патент згідно із статтями 22, 23 і 25 цього Закону, за умови сплати відповідних зборів та державного мита.»;
 
   «3. Володілець патенту на секретний винахід (корисну модель) протягом одного року від дати одержання ним рішення Державного експерта про розсекречування винаходу (корисної моделі) має право подати до Установи клопотання про видачу патенту на винахід (корисну модель) на строк, що залишився до закінчення дії патенту на секретний винахід (секретну корисну модель). У такому разі Установа вносить відповідні зміни до Реєстру, здійснює публікацію про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) і видає патент згідно із статтями 22, 23 і 25 цього Закону, за умови сплати відповідних зборів та державного мита»;
 
276. 28) доповнити Закон статтею 27-1 такого змісту:
 
   28) доповнити статтею 27-1 такого змісту:
 
277. «Стаття 27-1. Додаткова охорона прав на винаходи
 
-78- Підласа Р.А.
Абзаци другий – четвертий підпункту 28 пункту 3 розділу І проекту Закону (зміни до частини 1 нової статті 27-1 проекту Закону) замінити абзацами такого змісту:
«Стаття 27-1. Додаткова охорона прав на винаходи
1. Володілець патенту на винахід, об’єктом якого є активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу, процес отримання лікарського засобу або застосування лікарського засобу, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин, введення в обіг якого в Україні дозволяється відповідним компетентним органом згідно із законодавством України, має право на подовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на такий винахід (додаткова охорона), яке засвідчується сертифікатом додаткової охорони.
Сертифікат додаткової охорони видається за клопотанням володільця патенту. За подання клопотання сплачується збір.
Права на додаткову охорону обмежені продуктом (активним фармацевтичним інгредієнтом або сукупністю активних фармацевтичних інгредієнтів лікарського засобу), введення в обіг якого в Україні дозволено відповідним компетентним органом згідно із законодавством України, та його застосуванням відповідно, як лікарського засобу, засобу захисту тварин, засобу захисту рослин, у межах прав, що надавалися відповідним патентом на момент подання клопотання про видачу сертифіката додаткової охорони, та є чинними за умови чинності такого дозволу.
Власник патенту на винахід, об’єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин та засіб захисту рослин має право на подовження чинності майнових прав інтелектуальної власності у разі, якщо заяву на отримання дозволу компетентного органу для введення лікарському засобу, засобу захисту тварин та засобу захисту рослин в цивільний обіг в Україні було подано впродовж одного року від дати подачі такої заяви вперше в будь-якій країні в світі.»
 
Враховано   «Стаття 27-1. Додаткова охорона прав на винаходи
 
278. 1. Володілець патенту на винахід, об’єктом якого є активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу, процес отримання лікарського засобу або застосування лікарського засобу, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин, введення в обіг якого в Україні дозволяється відповідним компетентним органом згідно із законодавством України, має право на подовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на такий винахід (додаткова охорона), яке засвідчується сертифікатом додаткової охорони.
 
   1. Володілець патенту на винахід, об’єктом якого є активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу, процес отримання лікарського засобу або застосування лікарського засобу, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин, введення в обіг якого в Україні надається відповідним компетентним органом згідно із законодавством України, має право на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на такий винахід (додаткова охорона), яке засвідчується сертифікатом додаткової охорони.
 
279. Сертифікат додаткової охорони видається за клопотанням володільця патенту. За подання клопотання сплачується збір.
 
   Сертифікат додаткової охорони видається за клопотанням володільця патенту. За подання клопотання сплачується збір.
 
280. Права на додаткову охорону обмежені продуктом (активним фармацевтичним інгредієнтом або сукупністю активних фармацевтичних інгредієнтів лікарського засобу), введення в обіг якого в Україні дозволено відповідним компетентним органом згідно із законодавством України, та його застосуванням відповідно, як лікарського засобу, засобу захисту тварин, засобу захисту рослин, у межах прав, що надавалися відповідним патентом на момент подання клопотання про видачу сертифіката додаткової охорони, та є чинними за умови чинності такого дозволу.
 
   Права на додаткову охорону обмежені продуктом (активним фармацевтичним інгредієнтом або сукупністю активних фармацевтичних інгредієнтів лікарського засобу), введення в обіг якого в Україні дозволено відповідним компетентним органом згідно із законодавством України, та його застосуванням відповідно як лікарського засобу, засобу захисту тварин, засобу захисту рослин у межах прав, що надавалися відповідним патентом на день подання клопотання про видачу сертифіката додаткової охорони, та є чинними за умови чинності такого дозволу.
Власник патенту на винахід, об’єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин, має право на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності у разі, якщо заяву на отримання дозволу компетентного органу для введення лікарському засобу, засобу захисту тварин, засобу захисту рослин у цивільний обіг в Україні було подано протягом одного року від дати подання такої заяви вперше в будь-якій країні.
 
281. 2. Строк додаткової охорони дорівнює періоду між датою подання заявки до Установи та датою одержання володільцем патенту першого дозволу компетентного органу, зменшеному на 5 років.
 
   2. Строк додаткової охорони дорівнює періоду між датою подання заявки до Установи та датою одержання володільцем патенту першого дозволу компетентного органу, зменшеному на п’ять років.
 
282. Строк додаткової охорони не може бути більшим ніж 5 років.
 
   Строк додаткової охорони не може перевищувати п’ять років.
 
283. Для винаходу, об’єктом якого є активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу, та стосовно якого були здійснені дослідження у сфері застосування для дітей, результати яких відображені в інформації про лікарський засіб, на який видано дозвіл відповідного компетентного органу, зазначені в абзацах першому та другому цієї частини строки додаткової охорони збільшуються на шість місяців.
 
   Для винаходу, об’єктом якого є активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу, щодо якого були здійснені дослідження у сфері застосування для дітей, результати яких відображені в інформації про лікарський засіб, на який видано дозвіл відповідного компетентного органу, зазначені в абзацах першому і другому цієї частини строки додаткової охорони продовжуються на шість місяців.
 
284. 3. Клопотання має надійти до Установи протягом шести місяців від дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу або від дати видачі першого дозволу відповідного компетентного органу залежно від того, яка з цих дат є пізнішою. До клопотання мають бути додані документи, що підтверджують право володільця патенту на додаткову охорону.
 
   3. Клопотання про додаткову охорону має надійти до Установи протягом шести місяців від дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу або від дати видачі першого дозволу відповідного компетентного органу (залежно від того, яка з цих дат є пізнішою). До клопотання додаються документи, що підтверджують право володільця патенту на додаткову охорону.
 
285. Клопотання розглядається закладом експертизи в порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
 
   Клопотання розглядається закладом експертизи в порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
 
286. 4. У разі коли подані документи підтверджують право володільця патенту на додаткову охорону, Установа здійснює державну реєстрацію додаткової охорони шляхом внесення до Реєстру відповідних відомостей. Одночасно з державною реєстрацією додаткової охорони Установа здійснює публікацію в Бюлетені визначених нею відомостей про таку реєстрацію. Видача сертифіката додаткової охорони здійснюється Установою у місячний строк після державної реєстрації додаткової охорони.
 
   4. У разі якщо подані документи підтверджують право володільця патенту на додаткову охорону Установа здійснює державну реєстрацію додаткової охорони шляхом внесення до Реєстру відповідних відомостей. Одночасно з державною реєстрацією додаткової охорони Установа здійснює публікацію в Бюлетені визначених нею відомостей про таку реєстрацію. Видача сертифіката додаткової охорони здійснюється Установою у місячний строк після державної реєстрації додаткової охорони.
 
287. 5. Права та обов’язки володільця сертифіката додаткової охорони є такими самими, що і права володільця відповідного патенту з урахуванням обмежень, встановлених частиною першою цієї статті.
 
   5. Права та обов’язки володільця сертифіката додаткової охорони є такими самими, як і права володільця відповідного патенту, з урахуванням обмежень, встановлених частиною першою цієї статті.
 
288. 6. За умови дотримання зазначених у цій частині вимог, не визнається порушенням прав на винахід таке його використання протягом строку додаткової охорони:
 
   6. За умови дотримання зазначених у цій частині вимог не визнається порушенням прав на винахід таке його використання протягом строку додаткової охорони:
 
289. 1) виготовлення продукту або лікарського засобу, який містить продукт, із застосуванням запатентованого винаходу, у цілях експорту до третіх країн, а також інші дії, які відповідно до цього Закону визнаються використанням винаходу, якщо вони є необхідними для виготовлення продукту або лікарського засобу, який містить продукт, у цілях експорту до третіх країн;
 
   1) виготовлення продукту або лікарського засобу, що містить продукт, із застосуванням запатентованого винаходу з метою експорту до третіх країн, а також інші дії, які відповідно до цього Закону визнаються використанням винаходу, якщо вони є необхідними для виготовлення продукту або лікарського засобу, що містить продукт, з метою експорту до третіх країн;
 
290. 2) виготовлення продукту або лікарського засобу, який містить продукт, із застосуванням запатентованого винаходу не раніше ніж за 6 місяців до закінчення строку додаткової охорони, в цілях його зберігання для введення в обіг після закінчення строку додаткової охорони, а також інші дії, які відповідно до цього Закону визнаються використанням винаходу, якщо вони є необхідними для виготовлення продукту або лікарського засобу, який містить продукт, і його зберігання не раніше зазначеного строку.
 
-79- Коваль О.В.
Тарасенко Т.П.
Грищук Р.П.
Забуранна Л.В.
Бакумов О.С.
Чорний Д.С.
Жупанин А.В.
Колюх В.В.
Пивоваров Є.П.
Абзац п’ятнадцятий підпункту 28) пункту 3. розділу Ізаконопроекту доповнити реченням такого змісту: «Особа, яка має намір протягом строку додаткової охорони здійснювати виготовлення продукту або лікарського засобу, який містить продукт, із застосуванням запатентованого винаходу, зобов’язана при виготовленні продукту наносити на нього інформаційне маркування щодо виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, із вказівкою на номер патенту.».
 
Враховано по суті  2) виготовлення продукту або лікарського засобу, що містить продукт, із застосуванням запатентованого винаходу не раніше ніж за шість місяців до закінчення строку додаткової охорони з метою його зберігання для введення в обіг після закінчення строку додаткової охорони, а також інші дії, які відповідно до цього Закону визнаються використанням винаходу, якщо вони є необхідними для виготовлення продукту або лікарського засобу, що містить продукт, і його зберігання не раніше зазначеного строку.
Особа, яка має намір протягом строку додаткової охорони здійснювати виготовлення продукту або лікарського засобу, що містить продукт, із застосуванням запатентованого винаходу, зобов’язана при виготовленні продукту наносити на нього інформаційне маркування «UА Ехроrt/Для експорту».
 
    -80- Підласа Р.А.
абзац 15 підпункту 28 пункту 3 Розділу Ізаконопроекту доповнити реченням такого змісту:
«Особа, яка має намір протягом строку додаткової охорони здійснювати виготовлення продукту або лікарського засобу, який містить продукт, із застосуванням запатентованого винаходу, зобов’язана при виготовленні продукту наносити на нього інформаційне маркування «UА Ехроrt/Для експорту»
 
Враховано    
    -81- Шкрум А.І.
абзац 15 підпункту 28 пункту 1 законопроекту доповнити реченням такого змісту:
«Особа, яка має намір протягом строку додаткової охорони здійснювати виготовлення продукту або лікарського засобу, який містить продукт, із застосуванням запатентованого винаходу, зобов’язана при виготовленні продукту наносити на нього інформаційне маркування щодо виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, із вказівкою на номер патенту».
 
Враховано по суті   
    -82- Івченко В.Є.
Абзац 15 підпункту 28 пункту 1 розділу 3 законопроекту доповнити реченням такого змісту:
«Особа, яка має намір протягом строку додаткової охорони здійснювати виготовлення продукту або лікарського засобу, який містить продукт, із застосуванням запатентованого винаходу, зобов’язана при виготовленні продукту наносити на нього інформаційне маркування щодо виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, із вказівкою на номер патенту».
 
Враховано по суті   
    -83- Тарута С.О.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Приходько Б.В.
Давиденко В.М.
Абзац 15 підпункту 28 пункту 1 розділу 3 законопроекту доповнити реченням такого змісту:
«Особа, яка має намір протягом строку додаткової охорони здійснювати виготовлення продукту або лікарського засобу, який містить продукт, із застосуванням запатентованого винаходу, зобов’язана при виготовленні продукту наносити на нього інформаційне маркування щодо виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, із вказівкою на номер патенту».
 
Враховано по суті   
291. Особа, яка має намір протягом строку додаткової охорони здійснювати виготовлення продукту або лікарського засобу, який містить продукт, із застосуванням запатентованого винаходу, письмово повідомляє Установу і власника сертифікату додаткової охорони про такий намір не пізніше ніж за 3 місяці до початку використання винаходу.
 
   Особа, яка має намір протягом строку додаткової охорони здійснювати виготовлення продукту або лікарського засобу, що містить продукт, із застосуванням запатентованого винаходу, письмово повідомляє Установу і власника сертифіката додаткової охорони про такий намір не пізніше ніж за три місяці до початку використання винаходу.
 
292. У повідомленні необхідно вказати заявника і його адресу, способи використання винаходу і ціль такого використання, номер і дату видачі сертифікату додаткової охорони. У разі виготовлення продукту або лікарського засобу, який містить продукт, з метою експорту, в повідомленні також зазначається номер дозволу компетентного органу третьої країни, до якої планується здійснювати експорт. За подання повідомлення сплачується збір.
 
-84- Шкрум А.І.
в абзаці 17 підпункту 28 пункту 1 перше речення доповнити словами «а також про обсяг такого використання (кількість одиниць тощо), а останнє речення виключити.
 
Враховано частково   У повідомленні заявника зазначається його адреса, способи використання винаходу і ціль такого використання, номер і дата видачі сертифіката додаткової охорони. У разі виготовлення продукту або лікарського засобу, що містить продукт, з метою експорту в повідомленні також зазначається номер дозволу компетентного органу третьої країни, до якої планується здійснювати експорт. Установа забезпечує опублікування відомостей, що містяться в повідомленні.
Виробник продукту або лікарського засобу, що містить продукт, зобов’язаний отримати письмові гарантії від усіх осіб, що за його замовленням здійснюють зберігання, експорт або вчиняють інші дії, які відповідно до цієї частини не визнаються порушенням прав на винахід, про те, що такий продукт або лікарський засіб, що містить продукт, не буде використаний інакше, ніж для експорту або зберігання у визначеному законом порядку.
 
    -85- Івченко В.Є.
В Абзаці підпункту 28 пункту 1 розділу 3 законопроекту перше речення доповнити словами «а також про обсяг такого використання (кількість одиниць тощо), а останнє речення виключити.
 
Враховано частково    
    -86- Тарута С.О.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Приходько Б.В.
Давиденко В.М.
В Абзаці підпункту 28 пункту 1 розділу 3 законопроекту перше речення доповнити словами «а також про обсяг такого використання (кількість одиниць тощо), а останнє речення виключити.
 
Враховано частково    
    -87- Княжицький М.Л.
В статті 27-1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», яка вноситься до закону підпунктом 28) пунктом 3 розділу І Законопроекту, в частині шостій абзац п’ятий доповнити реченням «Установа забезпечує опублікування відомостей, що містяться в повідомленні.»
 
Враховано    
    -88- Княжицький М.Л.
В статті 27-1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», яка вноситься до закону підпунктом 28) пунктом 3 розділу І Законопроекту, частину шосту доповнити новим абзацом шостим наступного змісту:
«Виробник продукту або лікарського засобу, який містить продукт, зобов’язаний отримати письмові гарантії від усіх осіб, що за його замовленням здійснюють зберігання, експорт або вчиняють інші дії, які відповідно до цієї частини не визнаються порушенням прав на винахід, про те, що такий продукт або лікарський засіб, який містить продукт, не буде використаний інакше як для експорту або зберігання у визначеному законом порядку.»
 
Враховано    
293. 7. За підтримання чинності сертифіката додаткової охорони сплачується збір за кожен повний чи неповний рік його дії. Порядок сплати зборів за підтримання чинності сертифіката додаткової охорони є таким самим, як визначено в частині другій статті 32 цього Закону.
 
-89- Підласа Р.А.
Абзац вісімнадцятий підпункту 28 пункту 3 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«7. За підтримання чинності сертифіката додаткової охорони, за кожний повний чи неповний рік його дії сплачується збір у порядку визначеному частиною другою статті 32 цього Закону».
 
Враховано   7. За підтримання чинності сертифіката додаткової охорони, за кожний повний чи неповний рік його дії сплачується збір у порядку, визначеному частиною другою статті 32 цього Закону.
 
294. 8. Порядок припинення дії сертифіката додаткової охорони та визнання його недійсним, захисту прав володільця сертифіката додаткової охорони є такими самими, як і щодо відповідного патенту.»;
 
-90- Підласа Р.А.
Абзац дев’ятнадцятий підпункту 28 пункту 3 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«8. Припинення дії сертифіката додаткової охорони та визнання його недійсним, захист прав володільця сертифіката додаткової охорони здійснюються у порядку, встановленому для відповідного патенту».
 
Враховано   8. Припинення дії сертифіката додаткової охорони та визнання його недійсним, захист прав володільця сертифіката додаткової охорони здійснюються у порядку, встановленому для відповідного патенту»;
 
295. 29) назву розділу V викласти в такій редакції:
 
   29) назву розділу V викласти в такій редакції:
 
296. «Розділ V
 
   «Розділ V
 
297. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ ПРАВ НА ВИНАХОДИ (КОРИСНІ МОДЕЛІ)»;
 
   ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ ПРАВ НА ВИНАХОДИ (КОРИСНІ МОДЕЛІ)»;
 
298. 30) у статті 28:
 
   30) у статті 28:
 
299. у назві статті слово «патенту» замінити словами «державної реєстрації винаходу (корисної моделі)»;
 
   у назві слово «патенту» замінити словами «державної реєстрації винаходу (корисної моделі)»;
 
300. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
301. «1. Права, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі), діють від дати, наступної за датою його (її) державної реєстрації.
 
-91- Підласа Р.А.
У абзаці четвертому підпункту 30 пункту 3 Розділу І законопроекту слова «його (її) державної реєстрації» замінити словами «державної реєстрації винаходу (корисної моделі)»
 
Враховано   «1. Права, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі), діють від дати, наступної за датою державної реєстрації винаходу (корисної моделі).
 
302. Права, що випливають з державної реєстрації секретного винаходу (секретної корисної моделі), діють від дати внесення інформації про нього (неї) до відповідного Реєстру.»;
 
   Права, що випливають з державної реєстрації секретного винаходу (секретної корисної моделі), діють від дати внесення інформації про секретний винахід (секретну корисну модель) до відповідного Реєстру»;
 
303. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
304. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
305. «2. Володілець патенту має право використовувати винахід (корисну модель) на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших володільців патенту.»;
 
   «2. Володілець патенту має право використовувати винахід (корисну модель) на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших володільців патенту»;
 
306. в абзаці третьому:
 
   в абзаці третьому:
 
307. у першому реченні слова «патент на який належить кільком особам, визначаються угодою» замінити словами «володільцями патенту на який є кілька осіб, визначаються договором»;
 
   у першому реченні слова «патент на який належить кільком особам, визначаються угодою» замінити словами «володільцями патенту на який є кілька осіб, визначаються договором»;
 
308. у другому реченні слова «такої угоди» замінити словами «такого договору», а слова «право власності» - словом «права»;
 
   у другому реченні слова «такої угоди» замінити словами «такого договору», а слова «право власності» - словом «права»;
 
309. в абзацах четвертому, п’ятому та восьмому слова « (корисної моделі)» виключити;
 
-92- Коваль О.В.
Тарасенко Т.П.
Грищук Р.П.
Забуранна Л.В.
Бакумов О.С.
Чорний Д.С.
Жупанин А.В.
Колюх В.В.
Пивоваров Є.П.
Абзац дванадцятий підпункту 30) пункту 3. розділу Ізаконопроекту вилучити, а саме: «в абзацах четвертому, п’ятому та восьмому слова « (корисної моделі)» виключити;».
 
Враховано      
    -93- Івченко В.Є.
Абзац 12, 13, 14, 15 підпункту 30 пункту 1 розділу ІІІ закону виключити.
 
Враховано    
    -94- Тарута С.О.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Приходько Б.В.
Давиденко В.М.
Абзац 12, 13, 14, 15 підпункту 30 пункту 1 розділу ІІІ закону виключити.
 
Враховано    
310. абзац дев’ятий після слова «патентом» доповнити словами «на винахід»;
 
-95- Коваль О.В.
Тарасенко Т.П.
Грищук Р.П.
Забуранна Л.В.
Бакумов О.С.
Чорний Д.С.
Жупанин А.В.
Колюх В.В.
Пивоваров Є.П.
Абзац тринадцятий підпункту 30) пункту 3. розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції: «абзац дев’ятий викласти в такій редакції: «Процес, що охороняється патентом на винахід (корисну модель), визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.»;».
 
Враховано по суті     
311. доповнити частину після абзацу дев’ятого новим абзацом такого змісту:
 
-96- Коваль О.В.
Тарасенко Т.П.
Грищук Р.П.
Забуранна Л.В.
Бакумов О.С.
Чорний Д.С.
Жупанин А.В.
Колюх В.В.
Пивоваров Є.П.
Абзац чотирнадцятий і п’ятнадцятий підпункту 30) пункту 3. розділу Ізаконопроекту вилучити, а саме: «доповнити частину після абзацу дев’ятого новим абзацом такого змісту:
«Використанням корисної моделі визнається виготовлення пристрою із застосуванням запатентованої корисної моделі, застосування такого пристрою, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого пристрою в зазначених цілях. Пристрій визнається виготовленим із застосуванням запатентованої корисної моделі, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі.».
 
Враховано      
312. «Використанням корисної моделі визнається виготовлення пристрою із застосуванням запатентованої корисної моделі, застосування такого пристрою, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого пристрою в зазначених цілях. Пристрій визнається виготовленим із застосуванням запатентованої корисної моделі, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі.».
 
      
313. У зв’язку з цим абзаци десятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - чотирнадцятим;
 
-97- Підласа Р.А.
«абзац 16 підпункту 30 пункту 3 Розділу І проекту Закону виключити»
 
Враховано      
314. доповнити частину абзацами такого змісту:
 
-98- Підласа Р.А.
«абзац 17 підпункту 30 пункту 3 Розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«доповнити абзацами чотирнадцятим - сімнадцятим такого змісту»
 
Враховано   доповнити абзацами чотирнадцятим - сімнадцятим такого змісту:
 
315. «Право володільця патенту на винахід, об’єктом якого є біологічний матеріал, поширюється на будь-який інший біологічний матеріал із такими самими характеристиками, одержаний від нього шляхом відтворення чи розмноження в подібній або іншій формі.
 
-99- Коваль О.В.
Тарасенко Т.П.
Грищук Р.П.
Забуранна Л.В.
Бакумов О.С.
Чорний Д.С.
Жупанин А.В.
Колюх В.В.
Пивоваров Є.П.
Абзац вісімнадцятий, дев’ятнадцятий і двадцятий підпункту 30 пункту 3. розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції: «Право володільця патенту на винахід (корисну модель), об’єктом якого є біологічний матеріал, поширюється на будь-який інший біологічний матеріал із такими самими характеристиками, одержаний від нього шляхом відтворення чи розмноження в подібній або іншій формі.
Право володільця патенту на винахід (корисну модель), об’єктом якого є процес одержання біологічного матеріалу, поширюється на біологічний матеріал, безпосередньо одержаний із застосуванням цього процесу, та на будь-який біологічний матеріал із такими самими характеристиками, одержаний від нього шляхом відтворення чи розмноження в подібній або іншій формі.
Право володільця патенту на винахід (корисну модель), об’єктом якого є продукт із генетичною інформацією, поширюється на будь-який матеріал, за винятком зазначеного в абзаці дванадцятому частини третьої статті 6 цього Закону, який містить цей продукт та в якому генетична інформація виконує свою функцію.».
 
Відхилено   «Право володільця патенту на винахід, об’єктом якого є біологічний матеріал, поширюється на будь-який інший біологічний матеріал із такими самими характеристиками, одержаний із такого біологічного матеріалу шляхом відтворення чи розмноження в подібній або іншій формі.
 
316. Право володільця патенту на винахід, об’єктом якого є процес одержання біологічного матеріалу, поширюється на біологічний матеріал, безпосередньо одержаний із застосуванням цього процесу, та на будь-який біологічний матеріал із такими самими характеристиками, одержаний від нього шляхом відтворення чи розмноження в подібній або іншій формі.
 
   Право володільця патенту на винахід, об’єктом якого є процес одержання біологічного матеріалу, поширюється на біологічний матеріал, безпосередньо одержаний із застосуванням цього процесу, та на будь-який біологічний матеріал із такими самими характеристиками, одержаний від нього шляхом відтворення чи розмноження в подібній або іншій формі.
 
317. Право володільця патенту на винахід, об’єктом якого є продукт із генетичною інформацією, поширюється на будь-який матеріал, за винятком зазначеного в абзаці дванадцятому частини третьої статті 6 цього Закону, який містить цей продукт та в якому генетична інформація виконує свою функцію.
 
-100- Підласа Р.А.
У підпункті 30 пункту 3 розділу І проекту Закону (зміни до частини 2 статті 28 Закону) слова «в абзаці дванадцятому частини третьої статті 6 цього Закону» замінити словами «в абзаці одинадцятому частини третьої статті 6 цього Закону».
 
Враховано   Право володільця патенту на винахід, об’єктом якого є продукт із генетичною інформацією, поширюється на будь-який матеріал (крім зазначеного в абзаці одинадцятому частини третьої статті 6 цього Закону), який містить цей продукт та в якому генетична інформація виконує свою функцію.
 
318. Права, що викладені в абзацах другому та третьому цієї частини, не поширюються на біологічний матеріал, отриманий внаслідок культивування або розмноження розміщеного на ринку володільцем патенту біологічного матеріалу, якщо таке розмноження або культивування обов’язково є результатом застосування біологічного матеріалу, для якого він був реалізований на ринку, за умови, що отриманий матеріал у подальшому не використовується для іншого культивування або розмноження.»;
 
-101- Підласа Р.А.
у абзаці 19 підпункту 30 пункту 3 Розділу І проекту Закону слова «визначені абзацами другим і третім» замінити словами «визначені абзацами п’ятнадцятим і шістнадцятим».
 
Враховано   Права, визначені абзацами п’ятнадцятим і шістнадцятим цієї частини, не поширюються на біологічний матеріал, отриманий внаслідок культивування або розмноження розміщеного на ринку володільцем патенту біологічного матеріалу, якщо таке розмноження або культивування обов’язково є результатом застосування біологічного матеріалу, для якого він був реалізований на ринку, за умови що отриманий матеріал у подальшому не використовується для іншого культивування або розмноження»;
 
319. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
320. в абзаці першому слова «Виключні права власника патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну модель» замінити словами «Виключні майнові права інтелектуальної власності володільця патенту на секретний винахід (секретну корисну модель)»;
 
   в абзаці першому слова «Виключні права власника патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну модель» замінити словами «Виключні майнові права інтелектуальної власності володільця патенту на секретний винахід (секретну корисну модель)»;
 
321. в абзаці другому слова «Власник патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель» замінити словами «Володілець патенту на секретний винахід (секретну корисну модель)»;
 
   в абзаці другому слова «Власник патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель» замінити словами «Володілець патенту на секретний винахід (секретну корисну модель)»;
 
322. частину четверту після слова «винаходу» доповнити словами « (корисної моделі)»;
 
   частину четверту доповнити словами « (корисної моделі)»;
 
323. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
324. «5. Патент надає його володільцю виключне майнове право перешкоджати використанню винаходу (корисної моделі), в тому числі забороняти таке використання, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі).»;
 
-102- Коваль О.В.
Тарасенко Т.П.
Грищук Р.П.
Забуранна Л.В.
Бакумов О.С.
Чорний Д.С.
Жупанин А.В.
Колюх В.В.
Пивоваров Є.П.
Абзац двадцять сьомий підпункту 30) пункту 3. розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції: ««5. Патент надає його володільцю виключне майнове право перешкоджати використанню винаходу, в тому числі забороняти таке використання, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що випливають з державної реєстрації винаходу. Патент надає його володільцю виключне майнове право перешкоджати використанню корисної моделі, в тому числі забороняти таке використання, за умови наявності щодо корисної моделі позитивного висновку про відповідність корисної моделі умовам патентоздатності, одержаного в порядку ст. 33-2 цього Закону за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що випливають з державної реєстрації корисної моделі.»;».
 
Відхилено   «5. Патент надає його володільцю виключне майнове право перешкоджати використанню винаходу (корисної моделі), у тому числі забороняти таке використання, крім випадків, якщо таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі)»;
 
    -103- Шкрум А.І.
абзац 27 підпункту 30 пункту 1 викласти в такій редакції:
«5. Патент надає його володільцю виключне майнове право перешкоджати використанню винаходу, в тому числі забороняти таке використання, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що випливають з державної реєстрації винаходу. Патент надає його володільцю виключне майнове право перешкоджати використанню корисної моделі, в тому числі забороняти таке використання, за умови наявності щодо корисної моделі позитивного висновку про відповідність корисної моделі умовам патентоздатності, одержаного в порядку ст. 33-2 цього Закону за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що випливають з державної реєстрації корисної моделі».
 
Відхилено    
    -104- Івченко В.Є.
Абзац 27 підпункту 30 пункту 1 розділу ІІІ закону викласти в такій редакції:
«5. Патент надає його володільцю виключне майнове право перешкоджати використанню винаходу, в тому числі забороняти таке використання, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що випливають з державної реєстрації винаходу. Патент надає його володільцю виключне майнове право перешкоджати використанню корисної моделі, в тому числі забороняти таке використання, за умови наявності щодо корисної моделі позитивного висновку про відповідність корисної моделі умовам патентоздатності, одержаного в порядку ст. 332 цього Закону за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що випливають з державної реєстрації корисної моделі».
 
Відхилено    
    -105- Тарута С.О.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Приходько Б.В.
Давиденко В.М.
Абзац 27 підпункту 30 пункту 1 розділу ІІІ закону викласти в такій редакції:
«5. Патент надає його володільцю виключне майнове право перешкоджати використанню винаходу, в тому числі забороняти таке використання, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що випливають з державної реєстрації винаходу. Патент надає його володільцю виключне майнове право перешкоджати використанню корисної моделі, в тому числі забороняти таке використання, за умови наявності щодо корисної моделі позитивного висновку про відповідність корисної моделі умовам патентоздатності, одержаного в порядку ст. 332 цього Закону за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що випливають з державної реєстрації корисної моделі».
 
Відхилено    
325. у частині шостій слова «право власності» замінити словами «виключні майнові права інтелектуальної власності»;
 
-106- Коваль О.В.
Тарасенко Т.П.
Грищук Р.П.
Забуранна Л.В.
Бакумов О.С.
Чорний Д.С.
Жупанин А.В.
Колюх В.В.
Пивоваров Є.П.
Абзац двадцять восьмий підпункту 30) пункту 3. розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції: «частину шосту викласти в такій редакції: «6. Володілець патенту може передавати на підставі договору виключні майнові права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) будь-якій особі, яка стає його правонаступником, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) - тільки за погодженням із Державним експертом. Якщо правонаступником є юридична особа публічного права, при реалізації цього права власник патенту на корисну модель зобов’язаний надати правонаступнику засвідчену копію висновку про відповідність корисної моделі умовам надання правової охорони.»;».
 
Відхилено   у частині шостій слова «право власності» замінити словами «виключні майнові права інтелектуальної власності»;
 
326. у другому реченні абзацу другого частини восьмої слово «Установою» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності»;
 
-107- Коваль О.В.
Тарасенко Т.П.
Грищук Р.П.
Забуранна Л.В.
Бакумов О.С.
Чорний Д.С.
Жупанин А.В.
Колюх В.В.
Пивоваров Є.П.
Абзац двадцять дев’ятий підпункту 30) пункту 3. розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції: «частину восьму викласти в такій редакції: «8. Договір про передачу права власності на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами, а власник патенту на корисну модель виконав зобов’язання, покладене на нього частинами шостою та сьомою цієї статті.»;».
 
Відхилено   у другому реченні абзацу другого частини восьмої слово «Установою» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності»;
 
327. у частині дев’ятій:
 
   у частині дев’ятій:
 
328. в абзаці першому:
 
   в абзаці першому:
 
329. у першому реченні слова «патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель» замінити словами «патенту на секретний винахід (секретну корисну модель)»;
 
   у першому реченні слова «патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель» замінити словами «патенту на секретний винахід (секретну корисну модель)»;
 
330. у другому реченні слова «чинності патенту» замінити словами «чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель)»;
 
   у другому реченні слова «чинності патенту» замінити словами «чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель)»;
 
331. у першому реченні абзацу другого слова «про платежі» виключити;
 
   у першому реченні абзацу другого слова «про платежі» виключити;
 
332. 31) статтю 29 викласти в такій редакції:
 
   31) статтю 29 викласти в такій редакції:
 
333. «Стаття 29. Обов’язки, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі)
 
   «Стаття 29. Обов’язки, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі)
 
334. 1. Володілець патенту повинен сплачувати відповідні збори за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) і добросовісно користуватися правами, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі).»;
 
   1. Володілець патенту повинен сплачувати відповідні збори за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) і добросовісно користуватися правами, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі)»;
 
335. 32) у статті 30:
 
   32) у статті 30:
 
336. назву статті викласти в такій редакції:
 
   назву викласти в такій редакції:
 
337. «Стаття 30. Обмеження майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель)»;
 
   «Стаття 30. Обмеження майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель)»;
 
338. у частині першій слова «публікації відомостей про видачу патенту» замінити словами «, наступної за датою державної реєстрації винаходу (корисної моделі), «;
 
   в абзаці першому частини першої слова «дати публікації відомостей про видачу патенту» замінити словами «дати, наступної за датою державної реєстрації винаходу (корисної моделі)»;
 
339. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
340. у першому реченні абзацу першого слова «власника патенту (деклараційного патенту) у разі його безпідставної відмови у видачі ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)» замінити словами «володільця патенту»;
 
   у першому реченні абзацу першого слова «власника патенту (деклараційного патенту) у разі його безпідставної відмови у видачі ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)» замінити словами «володільця патенту»;
 
341. пункт 3 після слів « (корисної моделі)» доповнити словами «іншим особам»;
 
-108- Шкрум А.І.
підпункту 32 пункту 1 доповнити після слів «пункт 3 після слів « (корисної моделі)» доповнити словами «іншим особам» новим абзацом наступного змісту.
«З метою забезпечення здоров'я населення Кабінет Міністрів України може дозволити використання запатентованого винаходу (корисної моделі) визначеній ним особі без згоди власника патенту (деклараційного патенту) щодо фармацевтичного продукту в розумінні Угоди ТРІПС, включаючи активні інгредієнти, необхідні для виробництва такого продукту, та діагностичні набори, необхідні для використання такого продукту, в порядку, встановленому Кабінет Міністрів України».
 
Відхилено   пункт 3 доповнити словами «іншим особам»;
 
    -109- Івченко В.Є.
Пункт 32 доповнити після слів «пункт 3 після слів « (корисної моделі)» доповнити словами «іншим особам» новим абзацом наступного змісту:
«З метою забезпечення здоров'я населення Кабінет Міністрів України може дозволити використання запатентованого винаходу (корисної моделі) визначеній ним особі без згоди власника патенту (деклараційного патенту) щодо фармацевтичного продукту в розумінні Угоди ТРІПС, включаючи активні інгредієнти, необхідні для виробництва такого продукту, та діагностичні набори, необхідні для використання такого продукту, в порядку, встановленому Кабінет Міністрів України».
 
Відхилено    
    -110- Тарута С.О.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Приходько Б.В.
Давиденко В.М.
Пункт 32 доповнити після слів «пункт 3 після слів « (корисної моделі)» доповнити словами «іншим особам» новим абзацом наступного змісту:
«З метою забезпечення здоров'я населення Кабінет Міністрів України може дозволити використання запатентованого винаходу (корисної моделі) визначеній ним особі без згоди власника патенту (деклараційного патенту) щодо фармацевтичного продукту в розумінні Угоди ТРІПС, включаючи активні інгредієнти, необхідні для виробництва такого продукту, та діагностичні набори, необхідні для використання такого продукту, в порядку, встановленому Кабінет Міністрів України».
 
Відхилено    
342. в абзаці першому частини четвертої слова «Власник патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель» замінити словами «Володілець патенту на секретний винахід (секретну корисну модель)»;
 
   в абзаці першому частини четвертої слова «Власник патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель» замінити словами «Володілець патенту на секретний винахід (секретну корисну модель)»;
 
343. 33) у статті 31:
 
   33) у статті 31:
 
344. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
345. в абзаці першому слова «з комерційною метою» виключити;
 
   в абзаці першому слова «з комерційною метою» виключити;
 
346. абзац другий після слова «винаходу» доповнити словами « (корисної моделі)»;
 
   абзац другий після слова «винаходу» доповнити словами « (корисної моделі)»;
 
347. слова «попереднього користування» замінити словами «попереднього користувача»;
 
   у тексті частини слова «попереднього користування» замінити словами «попереднього користувача»;
 
348. у першому реченні частини четвертої:
 
   у першому реченні частини четвертої:
 
349. слово «патенту» замінити словами «державної реєстрації винаходу (корисної моделі)»;
 
   слово «патенту» замінити словами «державної реєстрації винаходу (корисної моделі)»;
 
350. після слова «винаходу» доповнити словами « (корисної моделі)»;
 
   після слова «винаходу» доповнити словами « (корисної моделі)»;
 
351. слова «надаються патентом» замінити словами «випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі)»;
 
   слова «надаються патентом» замінити словами «випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі)»;
 
352. доповнити статтю частинами п’ятою та шостою такого змісту:
 
-111- Підласа Р.А.
Абзаци десятий – дванадцятий підпункту 33 пункту 3 розділу І проекту Закону (зміни до статті 31 Закону) викласти у такій редакції:
«доповнити статтю частинами п’ятою та шостою такого змісту:
«5. Не визнається порушенням прав, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі), використання винаходу (корисної моделі) у дослідженнях, що проводяться з метою підготовки та подання інформації для реєстрації лікарського засобу, зокрема ввезення на територію України у встановленому законом порядку виготовлених із використанням запатентованого винаходу (корисної моделі) продуктів, призначених для проведення таких досліджень.
6. Не визначається порушенням прав, що випливають із додаткової охорони прав на винаходи, визначені у статті 27-1 цього Закону, виготовлення продукту або лікарського засобу, який містить продукт, із застосуванням запатентованого винаходу, у цілях експорту до третіх країн, а також інші дії, які відповідно до цього Закону визнаються використанням винаходу, якщо вони є необхідними для виготовлення продукту або лікарського засобу, який містить продукт, у цілях експорту до третіх країн».
 
Враховано частково   доповнити частиною шостою такого змісту:
 
    -112- Кучер М.І.
У пункті 3 Розділу І законопроекту:
2) у підпункті 33):
у абзаці десятому слово "частинами" замінити словом "частиною", слова "та шостою" виключити;
 
Відхилено    
353. «5. Не визнається порушенням прав, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі), використання винаходу (корисної моделі) у дослідженнях, що проводяться з метою підготовки та подання інформації для реєстрації лікарського засобу.
 
-113- Макаров О.А.
Абзац одинадцятий підпункту 33 пункту 3 розділу І доповнити реченням такого змісту: «Реєстрація такого лікарського засобу набуває чинності з дня, наступного за днем закінчення строку дії патенту на винахід».
 
Відхилено      
    -114- Кучер М.І.
У пункті 3 Розділу І законопроекту:
2) у підпункті 33):
Абзац одинадцятий виключити.
 
Враховано    
354. 6. Не визначається порушенням прав, що випливають із додаткової охорони прав на винаходи, визначені у статті 27-1 цього Закону, виготовлення продукту або лікарського засобу, який містить продукт, із застосуванням запатентованого винаходу, у цілях експорту до третіх країн, а також інші дії, які відповідно до цього Закону визнаються використанням винаходу, якщо вони є необхідними для виготовлення продукту або лікарського засобу, який містить продукт, у цілях експорту до третіх країн.»;
 
   «6. Не визначається порушенням прав, що випливають із додаткової охорони прав на винаходи, визначені у статті 27-1 цього Закону, виготовлення продукту або лікарського засобу, що містить продукт, із застосуванням запатентованого винаходу з метою експорту до третіх країн, а також інші дії, які відповідно до цього Закону визнаються використанням винаходу, якщо вони є необхідними для виготовлення продукту або лікарського засобу, що містить продукт, з метою експорту до третіх країн»;
 
355. 34) назву розділу VІ викласти в такій редакції:
 
   34) назву розділу VІ викласти в такій редакції:
 
356. «Розділ VІ
 
   «Розділ VІ
 
357. ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ВИЗНАННЯ ПРАВ НЕДІЙСНИМИ»;
 
   ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ВИЗНАННЯ ПРАВ НЕДІЙСНИМИ»;
 
358. 35) у статті 32:
 
   35) у статті 32:
 
359. назву статті викласти в такій редакції:
 
   назву і частину першу викласти в такій редакції:
 
360. «Стаття 32. Припинення державної реєстрації винаходу (корисної моделі)»;
 
   «Стаття 32. Припинення державної реєстрації винаходу (корисної моделі)
 
361. у частині першій:
 
-115- Підласа Р.А.
Абзаци 4-7 підпункту 35 пункту 3 розділу І проекту Закону (зміни до частини 1 статті 32 Закону) замінити абзацами такого змісту:
«частину першу викласти в такій редакції:
«1. Володілець патенту в будь-який час може відмовитися від прав, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі), повністю або частково в межах опублікованої формули на підставі заяви, поданої до Установи.
Часткова відмова від прав здійснюється шляхом виключення незалежних пунктів формули, або виключення одного чи декількох незалежних пунктів формули та підпорядкованих таким незалежним пунктам залежних пунктів, або шляхом внесення змін до незалежного (незалежних) пункту (пунктів), за умови, що таке виключення та (або) зміна призводять до зменшення обсягу правової охорони, що надається державною реєстрацією.
Зміни до незалежного пункту формули можуть вноситися шляхом зміни наявних у такому пункту формули ознак або внесенням в нього ознак. При цьому вноситися можуть лише ознаки, наявні у підпорядкованих такому незалежному пункту залежних пунктах формули.
Установа проводить експертизу винаходу з новою редакцією формули на відповідність вимогам цієї статті та статті 7 цього Закону. За проведення експертизи сплачується збір.
Повна або часткова відмова від прав набирає чинності від дати публікації відомостей про це в Бюлетені. Форма заяви та порядок її розгляду визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. За подання заяви сплачується збір.
Не допускається повна або часткова відмова від прав, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі), без попередження особи, якій надано право на використання винаходу за ліцензійним договором, зареєстрованим в Установі, а також у разі накладення арешту на майно, описане за борги, якщо до його складу входять права, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі)».
 
Враховано      
362. абзац перший викласти в такій редакції:
 
      
363. «1. Володілець патенту в будь-який час може відмовитися від прав, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі), повністю або частково в межах опублікованої формули на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в Бюлетені. Форма заяви та порядок її розгляду визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. За подання заяви сплачується збір.»;
 
-116- Коваль О.В.
Тарасенко Т.П.
Грищук Р.П.
Забуранна Л.В.
Бакумов О.С.
Чорний Д.С.
Жупанин А.В.
Колюх В.В.
Пивоваров Є.П.
Абзац шостий підпункту 35) пункту 3. розділу 1 законопроекту після слова «частково» доповнити словами « (шляхом виключення окремих пунктів формули винаходу (корисної моделі)».
 
Враховано по суті  1. Володілець патенту в будь-який час може відмовитися від прав, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі), повністю або частково в межах опублікованої формули винаходу (корисної моделі) на підставі заяви, поданої до Установи.
Часткова відмова від прав здійснюється шляхом виключення незалежних пунктів формули або виключення одного чи декількох незалежних пунктів формули та підпорядкованих таким незалежним пунктам залежних пунктів, або шляхом внесення змін до незалежного (незалежних) пункту (пунктів), за умови що таке виключення та (або) зміна призводять до зменшення обсягу правової охорони, що надається державною реєстрацією.
Зміни до незалежного пункту формули можуть вноситися шляхом зміни наявних у такому пункті формули ознак або внесення до нього ознак. При цьому вноситися можуть лише ознаки, наявні у підпорядкованих такому незалежному пункту залежних пунктах формули.
Установа проводить експертизу винаходу з новою редакцією формули на відповідність вимогам цієї статті та статті 7 цього Закону. За проведення експертизи сплачується збір.
Повна або часткова відмова від прав набирає чинності від дати публікації відомостей про це в Бюлетені. Форма заяви та порядок її розгляду визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. За подання заяви сплачується збір.
Не допускається повна або часткова відмова від прав, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі), без попередження особи, якій надано право на використання винаходу за ліцензійним договором, зареєстрованим в Установі, а також у разі накладення арешту на майно, описане за борги, якщо до його складу входять права, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі)»;
 
    -117- Івченко В.Є.
Абзац 6 підпункту 35 пункту 1 розділу 3 законопроекту після слів «частково» доповнити словами « (шляхом виключення окремих пунктів формули винаходу (корисної моделі)».
 
Враховано по суті   
    -118- Тарута С.О.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Приходько Б.В.
Давиденко В.М.
Абзац 6 підпункту 35 пункту 1 розділу 3 законопроекту після слів «частково» доповнити словами « (шляхом виключення окремих пунктів формули винаходу (корисної моделі)».
 
Враховано по суті   
364. в абзаці другому слово «патенту» замінити словами «прав, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі), «, а слова «засвідчуються патентом» - словами «випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі)»;
 
      
365. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
366. в абзаці першому слово «його» замінити словом «їх»;
 
   в абзаці першому слово «його» замінити словом «їх»;
 
367. у другому реченні абзацу другого слова «видачу патенту» замінити словами «державну реєстрацію винаходу (корисної моделі)»;
 
   у другому реченні абзацу другого слова «видачу патенту» замінити словами «державну реєстрацію винаходу (корисної моделі)»;
 
368. слова «дія патенту» та «чинності патенту» в усіх відмінках замінити словами «чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель)» у відповідному відмінку;
 
   у тексті слова «Дія патенту», «дія патенту» та «чинності патенту» в усіх відмінках замінити відповідно словами «Чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель)» у відповідному відмінку;
 
369. абзац шостий викласти в такій редакції:
 
   абзац шостий викласти в такій редакції:
 
370. «Збір за підтримку чинності майнових прав інтелектуальної власності на секретний винахід (секретну корисну модель) не сплачується.»;
 
   «Збір за підтримку чинності майнових прав інтелектуальної власності на секретний винахід (секретну корисну модель) не сплачується»;
 
371. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом сьомим такого змісту:
 
372. «Якщо строк сплати збору за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) пропущений з поважних причин, права заявника щодо патенту відновлюються, якщо протягом 12 місяців від їх спливу буде подано відповідне клопотання разом із сплатою зборів за подання такого клопотання та за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель). Інформацію щодо відновлення прав заявника щодо патенту Установа публікує в Бюлетені.»;
 
-119- Коваль О.В.
Тарасенко Т.П.
Грищук Р.П.
Забуранна Л.В.
Бакумов О.С.
Чорний Д.С.
Жупанин А.В.
Колюх В.В.
Пивоваров Є.П.
В абзаці п’ятнадцятому підпункті 35) пункту 3.розділу Ізаконопроекту слова «з поважних причин» вилучити.
 
Враховано   «Якщо строк сплати збору за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) пропущений, права заявника щодо патенту відновлюються, за умови що протягом 12 місяців після спливу строку буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за подання такого клопотання і збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель). Інформацію про відновлення прав заявника щодо патенту Установа публікує в Бюлетені»;
 
    -120- Івченко В.Є.
В абзаці 15 словосполуку «з поважних причин» виключити.
 
Враховано    
    -121- Тарута С.О.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Приходько Б.В.
Давиденко В.М.
В абзаці 15 словосполуку «з поважних причин» виключити.
 
Враховано    
373. 36) у статті 33:
 
   36) у статті 33:
 
374. назву статті викласти в такій редакції:
 
   назву викласти в такій редакції:
 
375. «Стаття 33. Визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними у судовому порядку»;
 
   «Стаття 33. Визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними в судовому порядку»;
 
376. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
377. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
378. «1. Права на винахід (корисну модель) можуть бути визнані в судовому порядку недійсними повністю або частково у разі: «;
 
   «1. Права на винахід (корисну модель) можуть бути визнані в судовому порядку недійсними повністю або частково у разі»;
 
379. у пункті «г» слова «видачі патенту» замінити словами «державної реєстрації винаходу (корисної моделі)»;
 
   у пункті «г» слова «видачі патенту» замінити словами «державної реєстрації винаходу (корисної моделі)»;
 
380. частину другу виключити;
 
   частину другу виключити;
 
381. у частині третій слова «патенту чи його частини недійсними» замінити словами «прав на винахід (корисну модель) недійсними повністю або частково судом»;
 
   у частині третій слова «патенту чи його частини недійсними» замінити словами «прав на винахід (корисну модель) недійсними повністю або частково в судовому порядку»;
 
382. частину четверту викласти в такій редакції:
 
-122- Підласа Р.А.
Абзаци 10-11 підпункту 36 пункту 3 розділу І проекту Закону (зміни до частини 4 статті 33 Закону) замінити абзацами такого змісту:
«частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Права на винахід (корисну модель), визнані недійсними повністю або частково судом, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі).
Визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними частково здійснюється шляхом виключення незалежних пунктів формули, або виключення одного чи декількох незалежних пунктів формули та підпорядкованих таким незалежним пунктам залежних пунктів, або шляхом внесення змін до незалежного (незалежних) пункту (пунктів), за умови, що таке виключення та (або) зміна призводять до зменшення обсягу правової охорони, що надається державною реєстрацією. Зміни до незалежного пункту формули можуть вноситися шляхом зміни наявних у такому пункту формули ознак або внесенням в нього ознак. При цьому вноситися можуть лише ознаки, наявні у підпорядкованих такому незалежному пункту залежних пунктах формули.».
 
Враховано   частину четверту викласти в такій редакції:
 
383. «4. Права на винахід (корисну модель), визнані недійсними повністю або частково судом, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі).»;
 
   «4. Права на винахід (корисну модель), визнані недійсними повністю або частково в судовому порядку, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі).
Визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними частково здійснюється шляхом виключення незалежних пунктів формули або виключення одного чи декількох незалежних пунктів формули та підпорядкованих таким незалежним пунктам залежних пунктів, або шляхом внесення змін до незалежного (незалежних) пункту (пунктів), за умови що таке виключення та (або) зміна призводять до зменшення обсягу правової охорони, що надається державною реєстрацією.
Зміни до незалежного пункту формули можуть вноситися шляхом зміни наявних у такому пункті формули ознак або внесення до нього ознак. При цьому вноситися можуть лише ознаки, наявні у підпорядкованих такому незалежному пункту залежних пунктах формули»;
 
384. 37) доповнити Закон статтями 33-1 і 33-2 такого змісту:
 
-123- Коваль О.В.
Тарасенко Т.П.
Грищук Р.П.
Забуранна Л.В.
Бакумов О.С.
Чорний Д.С.
Жупанин А.В.
Колюх В.В.
Пивоваров Є.П.
Підпункт 37) пункту 3. розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції: «37) доповнити Закон статтями 33-1 і 33-2 такого змісту:
«Стаття 33-1. Визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними Апеляційною палатою
1. Будь-яка особа може подати до Апеляційної палати обґрунтовану заяву про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними повністю або частково (щодо окремихпунктів формули винаходу (корисної моделі) з підстав невідповідності винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, визначеним цим Законом. Заяву може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного), що діє на підставі довіреності.
2. Заява про визнання прав на винахід недійсними може бути подана до Апеляційної палати протягом дев’яти місяців з дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу. За подання заяви сплачується збір. Заява вважається поданою в разі надходження збору на рахунок закладу експертизи.
3. Заява про визнання недійсними прав на корисну модель, щодо якої на момент подання такої заяви відсутній висновок про відповідність корисної моделі умовам патентоздатності, одержаний в порядку ст. 33-2 може бути подана до Апеляційної палати протягом усього строку чинності майнових прав на корисну модель та після припинення їх чинності, а щодо решти корисних моделей - протягом дев’яти місяців з дати публікації відомостей про державну реєстрацію корисної моделі. За подання заяви сплачується збір. Заява вважається поданою в разі надходження збору на рахунок НОІВ.
4. Сторонами розгляду справи про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними в Апеляційній палаті є особа, яка подала заяву про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними, та володілець патенту.
5. Сторони мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед Апеляційною палатою їх переконливості.
6. Апеляційна палата не перевіряє достовірність наданих доказів, а відповідальність за достовірність наведеної інформації несе особа, яка її подала. У разі виникнення у колегії Апеляційної палати обґрунтованих сумнівів щодо достовірності інформації, наведеної в наданих документах, колегія має право запитати підтвердження зазначеної інформації.
7. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.
8. Вимоги до заяви про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними, умови та порядок її розгляду визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
9. Заява про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними розглядається згідно з регламентом Апеляційної палати протягом чотирьох місяців від дати одержання Апеляційною палатою заяви за умови наявності сплаченого збору за її подання. Цей строк може бути продовжено на два місяці за заявою сторони розгляду заяви про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними та за умови сплати збору. Строк розгляду заяви може бути зупинено з підстав, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, але не більше ніж на два місяці.
10. За результатами розгляду заяви Апеляційна палата приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом Установи та надсилається сторонам.
11. Сторони можуть оскаржити затверджене Установою рішення Апеляційної палати у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.
12. Рішення Апеляційної палати набирають чинності з дати затвердження наказом Установи та підлягають оприлюдненню в повному обсязі на офіційному веб-сайті Установи.
У разі визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними Установа повідомляє про це у Бюлетені.
13. Права на винахід (корисну модель), визнані недійсними Апеляційною палатою, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати, наступної за датою державної реєстрації винаходу (корисної моделі).
Стаття 33-2. Висновок про відповідність корисної моделі умовам патентоздатності
1. Будь-яка особа може подати до Установи мотивоване клопотання про проведення експертизи корисної моделі на відповідність умовам надання правової охорони, встановленим частинами 1, 2, 3 статті 6 цього Закону. За подання клопотання сплачується збір.
2. Клопотання розглядається закладом експертизи в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
3. Про отримання клопотання Установа повідомляє володільцеві патенту на корисну модель після надходження до Установи суми сплаченого збору за подання клопотання.
4. Підготовлений Установою висновок щодо відповідності корисної моделі умовам надання правової охорони, встановленим частинами 1, 2, 3 статті 6 цього Закону надсилається особі, яка подала клопотання, та володільцеві патенту. Для цілей оскарження такий висновок вважається рішенням про державну реєстрацію корисної моделі або про відмову у державній реєстрації корисної моделі і може бути оскаржений в порядку, встановленому статтею 24 цього Закону.
5. Висновки щодо відповідності корисної моделі умовам надання правової охорони, встановленим частинами 1, 2, 3 статті 6 цього Закону публікуються в повному обсязі на офіційному веб-сайті Установи.»;».
 
Відхилено   37) доповнити статтями 33-1 і 33-2 такого змісту:
 
    -124- Гетманцев Д.О.
В підпункті 37) пункту 3 розділу І Законопроекту, яким Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" доповнюється новими статтями 33-1 і 33-2, виключити статтю 331 повністю.
 
Відхилено    
    -125- Княжицький М.Л.
Статтю 33-1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», яку пропонується додати відповідно до підпункту 37) пункту 3 Розділу І Законопроекту, виключити.
 
Відхилено    
385. «Стаття 33-1. Визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними Апеляційною палатою
 
   «Стаття 33-1. Визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними Апеляційною палатою
 
386. 1. Будь-яка особа може подати до Апеляційної палати обґрунтовану заяву про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними повністю або частково з підстав невідповідності винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, визначеним цим Законом. За дорученням заявника заяву може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).
 
-126- Підласа Р.А.
Абзац 3 підпункту 37 пункту 3 розділу І проекту Закону (зміни до частини 1 статті 33-1 проекту Закону) замінити абзацами такого змісту:
«1. Будь-яка особа може подати до Апеляційної палати обґрунтовану заяву про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними повністю або частково з підстав невідповідності винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, визначеним цим Законом. За дорученням заявника заяву може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).
Визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними частково здійснюється шляхом виключення незалежних пунктів формули, або виключення одного чи декількох незалежних пунктів формули та підпорядкованих таким незалежним пунктам залежних пунктів, або шляхом внесення змін до незалежного (незалежних) пункту (пунктів), за умови, що таке виключення та (або) зміна призводять до зменшення обсягу правової охорони, що надається державною реєстрацією. Зміни до незалежного пункту формули можуть вноситися шляхом зміни наявних у такому пункту формули ознак або внесенням в нього ознак. При цьому вноситися можуть лише ознаки, наявні у підпорядкованих такому незалежному пункту залежних пунктах формули.».
 
Враховано частково   1. Будь-яка особа може подати до Апеляційної палати обґрунтовану заяву про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними повністю або частково з підстав невідповідності винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, визначеним цим Законом. Заяву може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного), який діє на підставі довіреності.
Визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними частково здійснюється шляхом виключення незалежних пунктів формули або виключення одного чи декількох незалежних пунктів формули та підпорядкованих таким незалежним пунктам залежних пунктів, або шляхом внесення змін до незалежного (незалежних) пункту (пунктів), за умови що таке виключення та (або) зміна призводять до зменшення обсягу правової охорони, що надається державною реєстрацією.
Зміни до незалежного пункту формули можуть вноситися шляхом зміни наявних у такому пункті формули ознак або внесення до нього ознак. При цьому вноситися можуть лише ознаки, наявні у підпорядкованих такому незалежному пункту залежних пунктах формули.
 
    -127- Шкрум А.І.
абзац 3 підпункту 37 пункту 1 після слів «частково» доповнити словами « (щодо окремих пунктів формули винаходу (корисної моделі)», а друге речення абзацу викласти в такій редакції: «Заяву може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного), що діє на підставі довіреності».
 
Враховано частково    
    -128- Івченко В.Є.
Абзац 3 підпункту 37 пункту 1 розділу 3 законопроекту після слів «частково» доповнити словами « (щодо окремих пунктів формули винаходу (корисної моделі)», а друге речення абзацу викласти в такій редакції: «Заяву може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного), що діє на підставі довіреності».
 
Враховано частково    
    -129- Тарута С.О.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Приходько Б.В.
Давиденко В.М.
Абзац 3 підпункту 37 пункту 1 розділу 3 законопроекту після слів «частково» доповнити словами « (щодо окремих пунктів формули винаходу (корисної моделі)», а друге речення абзацу викласти в такій редакції: «Заяву може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного), що діє на підставі довіреності».
 
Враховано частково    
387. 2. Заява про визнання прав на винахід недійсними може бути подана до Апеляційної палати протягом дев’яти місяців з дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу. За подання заяви сплачується збір. Заява вважається поданою в разі надходження збору на рахунок закладу експертизи.
 
   2. Заява про визнання прав на винахід недійсними може бути подана до Апеляційної палати протягом дев’яти місяців з дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу. За подання заяви сплачується збір. Заява вважається поданою в разі надходження збору на рахунок закладу експертизи.
 
388. 3. Заява про визнання прав на корисну модель недійсними може бути подана до Апеляційної палати протягом усього строку чинності майнових прав на корисну модель та після припинення їх чинності. За подання заяви сплачується збір. Заява вважається поданою в разі надходження збору на рахунок закладу експертизи.
 
-130- Шкрум А.І.
абзац 5 підпункту 37 пункту 1 викласти в такій редакції:
«Заява про визнання недійсними прав на корисну модель, щодо якої на момент подання такої заяви відсутній висновок про відповідність корисної моделі умовам патентоздатності, одержаний в порядку ст. 33-2 може бути подана до Апеляційної палати протягом усього строку чинності майнових прав на корисну модель та після припинення їх чинності, а щодо решти корисних моделей - протягом дев’яти місяців з дати публікації відомостей про державну реєстрацію корисної моделі. За подання заяви сплачується збір. Заява вважається поданою в разі надходження збору на рахунок НОІВ».
 
Відхилено   3. Заява про визнання прав на корисну модель недійсними може бути подана до Апеляційної палати протягом усього строку чинності майнових прав на корисну модель та після припинення їх чинності. За подання заяви сплачується збір. Заява вважається поданою в разі надходження збору на рахунок закладу експертизи.
 
    -131- Івченко В.Є.
Абзац 5 підпункту 37 викласти в такій редакції:
«Заява про визнання недійсними прав на корисну модель, щодо якої на момент подання такої заяви відсутній висновок про відповідність корисної моделі умовам патентоздатності, одержаний в порядку ст. 332 може бути подана до Апеляційної палати протягом усього строку чинності майнових прав на корисну модель та після припинення їх чинності, а щодо решти корисних моделей - протягом дев’яти місяців з дати публікації відомостей про державну реєстрацію корисної моделі. За подання заяви сплачується збір. Заява вважається поданою в разі надходження збору на рахунок НОІВ».
 
Відхилено    
    -132- Тарута С.О.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Приходько Б.В.
Давиденко В.М.
Абзац 5 підпункту 37 викласти в такій редакції:
«Заява про визнання недійсними прав на корисну модель, щодо якої на момент подання такої заяви відсутній висновок про відповідність корисної моделі умовам патентоздатності, одержаний в порядку ст. 332 може бути подана до Апеляційної палати протягом усього строку чинності майнових прав на корисну модель та після припинення їх чинності, а щодо решти корисних моделей - протягом дев’яти місяців з дати публікації відомостей про державну реєстрацію корисної моделі. За подання заяви сплачується збір. Заява вважається поданою в разі надходження збору на рахунок НОІВ».
 
Відхилено    
389. 4. Сторонами розгляду справи про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними в Апеляційній палаті є особа, яка подала заяву про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними, та володілець патенту.
 
   4. Сторонами розгляду справи про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними в Апеляційній палаті є особа, яка подала заяву про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними, та володілець патенту.
 
390. 5. Сторони мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед Апеляційною палатою їх переконливості.
 
   5. Сторони мають рівні права щодо надання доказів, їх дослідження та доведення перед Апеляційною палатою їх переконливості.
 
391. 6. Апеляційна палата не перевіряє достовірність наданих доказів, а відповідальність за достовірність наведеної інформації несе особа, яка її подала. У разі виникнення у колегії Апеляційної палати обґрунтованих сумнівів щодо достовірності інформації, наведеної в наданих документах, колегія має право запитати підтвердження зазначеної інформації.
 
   6. Апеляційна палата не перевіряє достовірність наданих доказів, а відповідальність за достовірність наведеної інформації несе особа, яка її надала. У разі виникнення у колегії Апеляційної палати обґрунтованих сумнівів щодо достовірності інформації, наведеної в наданих документах, колегія має право запитати підтвердження зазначеної інформації.
 
392. 7. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.
 
   7. Кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.
 
393. 8. Вимоги до заяви про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними, умови та порядок її розгляду визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
 
   8. Вимоги до заяви про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними, умови та порядок її розгляду визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
 
394. 9. Заява про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними розглядається згідно з регламентом Апеляційної палати протягом чотирьох місяців від дати одержання Апеляційною палатою заяви за умови наявності сплаченого збору за її подання. Цей строк може бути продовжено на два місяці за заявою сторони розгляду заяви про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними та за умови сплати збору. Строк розгляду заяви може бути зупинено з підстав, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, але не більше ніж на два місяці.
 
   9. Заява про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними розглядається згідно з регламентом Апеляційної палати протягом чотирьох місяців з дня надходження заяви, за умови сплати збору за її подання. Цей строк може бути продовжено на два місяці за заявою сторони розгляду заяви про визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними та за умови сплати збору. Строк розгляду заяви може бути зупинено з підстав, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, але не більше ніж на два місяці.
 
395. 10. За результатами розгляду заяви Апеляційна палата приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом Установи та надсилається сторонам.
 
   10. За результатами розгляду заяви Апеляційна палата приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом Установи та надсилається сторонам.
 
396. 11. Сторони можуть оскаржити затверджене Установою рішення Апеляційної палати у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.
 
   11. Сторони можуть оскаржити затверджене Установою рішення Апеляційної палати у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.
 
397. 12. Рішення Апеляційної палати набирають чинності з дати затвердження наказом Установи та підлягають оприлюдненню в повному обсязі на офіційному веб-сайті Установи.
 
   12. Рішення Апеляційної палати набирають чинності з дати затвердження наказом Установи та підлягають оприлюдненню в повному обсязі на офіційному веб-сайті Установи.
 
398. У разі визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними Установа повідомляє про це у Бюлетені.
 
   У разі визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними Установа повідомляє про це у Бюлетені.
 
399. 13. Права на винахід (корисну модель), визнані недійсними Апеляційною палатою, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати, наступної за датою державної реєстрації винаходу (корисної моделі).
 
   13. Права на винахід (корисну модель), визнані недійсними Апеляційною палатою, вважаються такими, що не набрали чинності, з дня, наступного за днем державної реєстрації винаходу (корисної моделі).
 
400. Стаття 33-2. Висновок про відповідність корисної моделі умовам патентоздатності
 
   Стаття 33-2. Висновок про відповідність корисної моделі умовам патентоздатності
 
401. 1. Будь-яка особа може подати до Установи мотивоване клопотання про проведення експертизи корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності. За подання клопотання сплачується збір.
 
   1. Будь-яка особа може подати до Установи мотивоване клопотання про проведення експертизи корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності. За подання клопотання сплачується збір.
 
402. 2. Клопотання розглядається закладом експертизи в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
 
   2. Клопотання розглядається закладом експертизи в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
 
403. 3. Про отримання клопотання Установа повідомляє володільцеві патенту на корисну модель після надходження до Установи суми сплаченого збору за подання клопотання.
 
   3. Про отримання клопотання Установа повідомляє володільцю патенту на корисну модель після надходження до Установи суми сплаченого збору за подання клопотання.
 
404. 4. Підготовлений Установою висновок щодо відповідності корисної моделі умовам патентоздатності надсилається особі, яка подала клопотання, та володільцеві патенту.
 
   4. Підготовлений Установою висновок щодо відповідності корисної моделі умовам патентоздатності надсилається особі, яка подала клопотання, та володільцю патенту.
 
405. 5. Висновок Установи щодо відповідності умовам патентоздатності може бути залучено особою, яка подавала клопотання, у разі звернення до суду або до Апеляційної палати з метою визнання недійсними прав на корисну модель.»;
 
-133- Шкрум А.І.
абзац 21 підпункту 37 пункту 1 доповнити реченням такого змісту:
«Для цілей оскарження такий висновок вважається рішенням про державну реєстрацію корисної моделі або про відмову у державній реєстрації корисної моделі і може бути оскаржений в порядку, встановленому статтею 24 цього Закону».
 
Відхилено   5. Висновок Установи щодо відповідності умовам патентоздатності може бути залучено особою, яка подавала клопотання, у разі звернення до суду або до Апеляційної палати з метою визнання недійсними прав на корисну модель»;
 
    -134- Івченко В.Є.
Абзац 21 підпункту 37 пункту 1 розділу 3 законопроекту доповнити реченням такого змісту:
«Для цілей оскарження такий висновок вважається рішенням про державну реєстрацію корисної моделі або про відмову у державній реєстрації корисної моделі і може бути оскаржений в порядку, встановленому статтею 24 цього Закону».
 
Відхилено    
    -135- Тарута С.О.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Приходько Б.В.
Давиденко В.М.
Абзац 21 підпункту 37 пункту 1 розділу 3 законопроекту доповнити реченням такого змісту:
«Для цілей оскарження такий висновок вважається рішенням про державну реєстрацію корисної моделі або про відмову у державній реєстрації корисної моделі і може бути оскаржений в порядку, встановленому статтею 24 цього Закону».
 
Відхилено    
406. 38) у частині першій статті 34 слова «права власника патенту» замінити словом «права»;
 
   38) у частині першій статті 34 слова «права власника патенту» замінити словом «права»;
 
407. 39) в абзаці восьмому частини другої статті 35 слова «попереднього користування» замінити словами «попереднього користувача»;
 
   39) в абзаці восьмому частини другої статті 35 слова «попереднього користування» замінити словами «попереднього користувача»;
 
408. 40) у статті 36:
 
-136- Вацак Г.А.
У Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 37, ст. 307 із наступними змінами):
Абзац другий статті 36. «Державне мито і збори» викласти в такій редакції:
«Іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та інші особи, що мають місце постійного проживання чи постійне місцезнаходження поза межами України, що є заявниками, або їх представники можуть сплачувати державне мито за реєстрацію винаходів (корисних моделей) на території України у національній валюті України.»
 
Відхилено   40) у статті 36:
 
409. у частині першій слова «видачу патентів на винаходи (корисні моделі)» замінити словами «реєстрацію винаходів (корисних моделей)»;
 
   у частині першій слова «видачу патентів на винаходи (корисні моделі)» замінити словами «реєстрацію винаходів (корисних моделей)»;
 
410. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
411. «Кошти, одержані від сплати державного мита за реєстрацію винаходів (корисних моделей), зараховуються до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.»;
 
   «Кошти, одержані від сплати державного мита за реєстрацію винаходів (корисних моделей), зараховуються до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України»;
 
412. 41) частину другу статті 37 після слів «заявка подається» доповнити словами «до Міжнародного бюро Всесвітня організація інтелектуальної власності з дотриманням умови, зазначеної у частині першій цієї статті, чи»;
 
   41) частину другу статті 37 після слів «заявка подається» доповнити словами «до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності з дотриманням умови, визначеної частиною першою цієї статті, чи»;
 
413. 42) у тексті Закону:
 
   42) у тексті Закону:
 
414. слово «власник» в усіх відмінках і формах числа замінити словом «володілець» у відповідному відмінку і числі;
 
   слово «власник» у всіх відмінках і числах замінити словом «володілець» у відповідному відмінку і числі;
 
415. слова «свій офіційний бюлетень» та «офіційний бюлетень» в усіх відмінках замінити словом «Бюлетень» у відповідному відмінку.
 
   слова «свій офіційний бюлетень» та «офіційний бюлетень» у всіх відмінках замінити словом «Бюлетень» у відповідному відмінку.
 
416. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
417. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
418. 2. До приведення нормативно-правових актів, прийнятих до набрання чинності цим Законом, у відповідність із цим Законом вони діють в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
   2. До приведення нормативно-правових актів, прийнятих до набрання чинності цим Законом, у відповідність із цим Законом вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
419. 3. Експертиза заявок на винаходи (корисні моделі), експертиза яких не завершена на момент набрання чинності цим Законом, проводиться у порядку, встановленому цим Законом.
 
-137- Підласа Р.А.
Пункт 3 розділу ІІ законопроекту викласти в наступній редакції:
3. Експертиза заявок на винаходи (корисні моделі), експертиза яких не завершена на момент набрання чинності цим Законом, проводиться у порядку, встановленому цим Законом. Відповідність об’єктів умовам надання правової охорони (патентоздатності) визначається згідно законодавством, що діяла на дату подання заявки.
 
Враховано   3. Експертиза заявок на винаходи (корисні моделі), експертиза яких не завершена на день набрання чинності цим Законом, проводиться у порядку, встановленому цим Законом. Відповідність об’єктів умовам надання правової охорони (патентоздатності) визначається згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.
 
    -138- Колтунович О.С.
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення п. 3 викласти в наступній редакції:
"Експертиза заявок на винаходи (корисні моделі), експертиза яких не завершена на момент набрання чинності цим Законом, проводиться у порядку, встановленому цим Законом. Патенти, свідоцтва, що отримані за такими заявками діють відповідно до строку їх чинності згідно термінів, встановлених відповідними законами".
 
Відхилено    
420. 4. Патенти, видані за заявками, що одержані Установою до набрання чинності цим Законом, є чинними.
 
   4. Патенти, видані за заявками, одержаними Установою до дня набрання чинності цим Законом, є чинними.
5. Заява про визнання недійсними прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) може бути подана до Апеляційної палати щодо будь-якого винаходу (корисної моделі), щодо якого набуто права інтелектуальної власності, зокрема винаходу (корисної моделі), права на який набуто до дня набрання чинності цим Законом. Відповідність об’єктів умовам надання правової охорони (патентоздатності) визначається згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.
 
421. 5. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   6. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
422. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
423. забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
-139- Коваль О.В.
Тарасенко Т.П.
Грищук Р.П.
Забуранна Л.В.
Бакумов О.С.
Чорний Д.С.
Жупанин А.В.
Колюх В.В.
Пивоваров Є.П.
Розділ ІІ законопроекту доповнити пунктом такого змісту: «Заява про визнання недійсними прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) може бути подана до Апеляційної палати щодо будь-якого винаходу (корисної моделі), щодо якого набуто права інтелектуальної власності, зокрема, винаходу (корисної моделі), права на який було набуто до дати набрання чинності цим Законом. Відповідність об’єктів умовам надання правової охорони (патентоздатності) визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.».
 
Враховано   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
    -140- Шкрум А.І.
Прикінцеві та перехідні положення законопроекту доповнити новим пунктом наступного змісту:
«Заява про визнання недійсними прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) може бути подана до Апеляційної палати щодо будь-якого винаходу (корисної моделі), щодо якого набуто права інтелектуальної власності, зокрема, винаходу (корисної моделі), права на який було набуто до дати набрання чинності цим Законом. Відповідність об’єктів умовам надання правової охорони (патентоздатності) визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки».
 
Враховано    
    -141- Івченко В.Є.
Розділ ІІ Законопроекту доповнити новим пунктом наступного змісту.
«Заява про визнання недійсними прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) може бути подана до Апеляційної палати щодо будь-якого винаходу (корисної моделі), щодо якого набуто права інтелектуальної власності, зокрема, винаходу (корисної моделі), права на який було набуто до дати набрання чинності цим Законом. Відповідність об’єктів умовам надання правової охорони (патентоздатності) визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки».
 
Враховано    
    -142- Тарута С.О.
Кулініч О.І.
Єфімов М.В.
Приходько Б.В.
Давиденко В.М.
Розділ ІІ Законопроекту доповнити новим пунктом наступного змісту.
«Заява про визнання недійсними прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) може бути подана до Апеляційної палати щодо будь-якого винаходу (корисної моделі), щодо якого набуто права інтелектуальної власності, зокрема, винаходу (корисної моделі), права на який було набуто до дати набрання чинності цим Законом. Відповідність об’єктів умовам надання правової охорони (патентоздатності) визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки».
 
Враховано    
424. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України