Кількість абзаців - 26 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення зміни до Закону України «Про державну службу» щодо кандидатського резерву
 
-1- Корнієнко О.С.
Клочко А.А.
Стріхарський А.П.
Білозір Л.М.
1) назву Закону викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування»;
2) Розділ І викласти в такій редакції:
«І. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001р., № 33, ст. 175; 2010 р., № 4, ст. 18; 2012 р., № 12-13, ст. 82; 2014 р., № 49, ст. 2056):
у статті 18:
частину першу після слів «які обираються» доповнити словами «або затверджуються»;
включити частину другу такого змісту:
«Термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено, але не більш як на 5 років за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради»;
абзац шостий частини першої статті 20 доповнити словами «якщо інше не передбачено законом».
2. У Законі України «Про центральні органи виконавчої влади» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385; 2016 р., № 4, ст. 43; 2019 р., № 43, ст. 250):
у частині шостій статті 11 слова «випадків, передбачених статтею 87-1 Закону України «Про державну службу», та» виключити;
у частині п’ятій статті 20 слова «крім випадків, передбачених статтею 87-1 Закону України «Про державну службу» виключити.
3. У частині сьомій статті 47 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222; 2019 р., № 43, ст. 250) слова «крім випадків, передбачених статтею 87-1 Закону України «Про державну службу», та» виключити.
4. У Законі України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43 із наступними змінами):
1) доповнити статтею 25-1 такого змісту:
«Стаття 25-1. Кандидатський резерв
1. З метою широкого залучення кандидатів для зайняття посад державної служби, які відповідають визначеним вимогам до професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, та успішно пройшли всі етапи оцінювання під час конкурсного відбору, утворюється кандидатський резерв – інформаційна система (база даних). До інформаційної системи (бази даних) кандидатського резерву заносяться відомості про таких кандидатів (за їх згодою), результати проведення оцінювання їх професійних компетентностей та оголошені конкурси на посади державної служби.
Забезпечення функціонування інформаційної системи (бази даних) кандидатського резерву здійснюється розпорядником в особі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
2. Кандидат, інформація про якого міститься в інформаційній системі (базі даних) кандидатського резерву, через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби автоматично запрошується до участі у конкурсах на інші посади державної служби, якщо його професійна компетентність відповідає вимогам до таких посад.
3. Кандидат на зайняття посади державної служби може використовувати інформаційну систему (базу даних) кандидатського резерву для підбору посад, на які оголошено конкурс, відповідно до компетентностей, якими він володіє.
4. Строк розміщення в інформаційній системі (базі даних) кандидатського резерву відомостей про кандидатів на посади державної служби, які успішно пройшли всі етапи оцінювання під час конкурсного відбору, результати проведення оцінювання професійних компетентностей таких кандидатів становить один рік з дати оприлюднення інформації про переможця конкурсу або про відсутність переможця конкурсу.
5. Порядок формування кандидатського резерву, види інформації, що міститься в інформаційній системі (базі даних) кандидатського резерву, порядок її використання та інші питання функціонування інформаційної системи (бази даних) кандидатського резерву визначаються Кабінетом Міністрів України»;
2) у пункті 1 частини першої статті 51 Закону України «Про державну службу» слова «постійно діючий допоміжний орган, утворений Президентом України» замінити словами «постійно діючий допоміжний, допоміжні, консультативно-дорадчі органи, утворені Президентом України»;
3) у статті 83:
у пункті 4 частини першої слова і цифри « (статті 87, 87-1 цього Закону)» замінити словами і цифрами « (стаття 87 цього Закону)»;
у частині другій слова і цифри «крім випадків, передбачених статтею 87-1 цього Закону» виключити;
частину третю доповнити реченням такого змісту: «Вихідна допомога державному службовцю, який звільняється на підставі пункту 7 частини першої цієї статті, виплачується одноразово за його бажанням у разі досягнення 65-річного віку або припинення державної служби при її продовженні згідно з частиною четвертою цієї статті»;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. У зв’язку з потребами служби державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за його згодою. Рішення про продовження строку перебування на державній службі приймається суб’єктом призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку.
Припинення державної служби державним службовцем, строк перебування якого на державній службі був продовжений відповідно до цієї частини, здійснюється на підставі пункту 7 частини першої цієї статті»;
4) статтю 87-1 виключити;
5) абзац другий частини четвертої статті 91 викласти в такій редакції:
«Повноваження суб’єкта призначення стосовно Керівника Апарату Верховної Ради України, крім випадків, передбачених пунктом 35 частини першої статті 85 Конституції України, здійснює Голова Верховної Ради України».
5. Пункт 8 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 19, ст. 126, № 39, ст. 294) виключити»;
3) Розділ ІІ викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 1 пункту 4 розділу І цього Закону, який набирає чинності у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом.
2. До призначення Верховною Радою України відповідно до пункту 35 частини першої статті 85 Конституції України Керівника Апарату Верховної Ради України повноваження суб’єкта призначення стосовно заступників Керівника Апарату Верховної Ради України здійснює Голова Верховної Ради України.
3. Установити, що:
1) конкурси на посади, що обіймають особи, з якими укладені до набрання чинності цим Законом контракти про проходження державної служби на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, оголошуються:
на посади державної служби категорії «А» – у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом;
на посади державної служби категорій «Б» та «В» – протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом;
2) контракти про проходження державної служби на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, укладені до набрання чинності цим Законом, діють до призначення на посаду державної служби особи за результатами конкурсу, але не більше:
для посад державної служби категорії «А» - дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом;
для посад державної служби категорій «Б» та «В» - вісімнадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом;
3) оголошені добори для призначення на вакантну посаду державної служби на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, рішення за результатами яких не оприлюднені, скасовуються;
4) у разі якщо на день набрання чинності цим Законом рішення про призначення на посаду державної служби особи за результатами добору не прийнято, результати відповідного добору скасовуються;
5) спеціальна перевірка, встановлена статтею 56 Закону України «Про запобігання корупції», не проводиться стосовно осіб, які призначаються на посади державної служби або в органи місцевого самоврядування не пізніше наступного робочого дня після припинення дії контракту про проходження ними державної служби на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, за умови, якщо стосовно таких осіб вже проводилась спеціальна перевірка під час укладення відповідного контракту;
6) державні службовці, зараховані за штат відповідно до частини першої статті 87-1 Закону України «Про державну службу» до набрання чинності цим Законом, продовжують перебувати на державній службі згідно із Законом України «Про державну службу», виконуючи обов’язки державного службовця в межах, визначених керівником відповідного державного органу. Граничний строк такого перебування становить шість місяців з дня звільнення з посади. Умови оплати праці таких державних службовців визначаються Кабінетом Міністрів України.
Протягом строку, визначеного абзацом першим цього підпункту, за пропозицією центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, погодженою з відповідним суб’єктом призначення, державний службовець за його згодою може бути переведений на будь-яку вакантну посаду державної служби не нижче категорії «Б» у державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, без проведення конкурсу.
Якщо протягом строку, визначеного абзацом першим цього підпункту, державному службовцю не запропоновано переведення відповідно до абзацу другого цього підпункту, такий державний службовець звільняється з державної служби керівником державного органу, за штатом якого він перебуває, з виплатою вихідної допомоги у розмірі шести посадових окладів за останньою посадою.
Якщо протягом строку, визначеного в абзаці першому цього підпункту, державний службовець тричі відмовився від переведення на іншу посаду відповідно до абзацу другого цього підпункту, такий державний службовець звільняється з державної служби керівником державного органу, за штатом якого він перебуває, без виплати вихідної допомоги.
4. Кабінету Міністрів України:
у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити приведення у державних органах контрактів про проходження державної служби на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів щодо порядку формування, використання та функціонування інформаційної системи (бази даних) кандидатського резерву».
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001р., № 33, ст. 175; 2010 р., № 4, ст. 18; 2012 р., № 12-13, ст. 82; 2014 р., № 49, ст. 2056):
1) у статті 18:
частину першу після слів «які обираються» доповнити словами «або затверджуються»;
включити частину другу такого змісту:
«Термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено, але не більш як на п’ять років, за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради»;
2) абзац шостий частини першої статті 20 доповнити словами «якщо інше не передбачено законом».
2. У Законі України «Про центральні органи виконавчої влади» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385; 2016 р., № 4, ст. 43; 2019 р., № 43, ст. 250):
1) у частині шостій статті 11 слова і цифри «випадків, передбачених статтею 87-1 Закону України «Про державну службу», та» виключити;
2) у частині п’ятій статті 20 слова і цифри «крім випадків, передбачених статтею 87-1 Закону України «Про державну службу» виключити.
3. У частині сьомій статті 47 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222; 2019 р., № 43, ст. 250) слова і цифри «крім випадків, передбачених статтею 87-1 Закону України «Про державну службу», та» виключити.
 
3. І. Закон України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43 із наступними змінами) доповнити статтею 25-1 такого змісту:
 
   4. У Законі України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43 із наступними змінами):
1) доповнити статтею 25-1 такого змісту:
 
4. «Стаття 25-1. Кандидатський резерв
 
   «Стаття 25-1. Кандидатський резерв
 
5. 1. З метою можливості активного та широкого залучення кандидатів для зайняття посад державної служби, які відповідають визначеним вимогам до професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, утворюється кандидатський резерв - інформаційна система (база), що містить відомості про кандидатів на посади державної служби, які успішно пройшли всі етапи оцінювання під час конкурсного відбору, результати проведення оцінювання професійних компетентностей таких кандидатів та оголошені конкурси на посади державної служби.
 
   1. З метою широкого залучення кандидатів для зайняття посад державної служби, які відповідають визначеним вимогам до професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, та успішно пройшли всі етапи оцінювання під час конкурсного відбору, утворюється кандидатський резерв – інформаційна система (база даних). До інформаційної системи (бази даних) кандидатського резерву заносяться відомості про таких кандидатів (за їхньою згодою), результати проведення оцінювання їхніх професійних компетентностей та оголошені конкурси на посади державної служби.
 
6. Забезпечення функціонування інформаційної системи (бази) кандидатського резерву здійснюється розпорядником в особі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
   Забезпечення функціонування інформаційної системи (бази даних) кандидатського резерву здійснюється розпорядником в особі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
7. 2. Кандидат, інформація про якого міститься в інформаційній системі (базі) кандидатського резерву, через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби автоматично запрошується до участі у конкурсах на інші посади державної служби, якщо його професійна компетентність відповідає вимогам до таких посад. Інформація стосовно таких кандидатів також може надаватися на відповідні запити державних органів.
 
   2. Кандидат, інформація про якого міститься в інформаційній системі (базі даних) кандидатського резерву, через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби автоматично запрошується до участі у конкурсах на інші посади державної служби, якщо його професійна компетентність відповідає вимогам до таких посад.
 
8. 3. Кандидат на зайняття посади державної служби може використовувати інформаційну систему (базу) кандидатського резерву для підбору посад, на які оголошено конкурс, відповідно до компетентностей, якими він володіє.
 
   3. Кандидат на зайняття посади державної служби може використовувати інформаційну систему (базу даних) кандидатського резерву для підбору посад, на які оголошено конкурс, відповідно до компетентностей, якими він володіє.
 
9. 4. Строк розміщення в інформаційній системі (базі) кандидатського резерву відомостей про кандидатів на посади державної служби, які успішно пройшли всі етапи оцінювання під час конкурсного відбору, результати проведення оцінювання професійних компетентностей таких кандидатів становить один рік з дати оприлюднення інформації про переможця конкурсу або про відсутність переможця конкурсу.
 
   4. Строк розміщення в інформаційній системі (базі даних) кандидатського резерву відомостей про кандидатів на посади державної служби, які успішно пройшли всі етапи оцінювання під час конкурсного відбору, результати проведення оцінювання професійних компетентностей таких кандидатів становить один рік з дати оприлюднення інформації про переможця конкурсу або про відсутність переможця конкурсу.
 
10. 5. Порядок формування кандидатського резерву, види інформації, що міститься в інформаційній системі (базі) кандидатського резерву, порядок її використання та інші питання функціонування інформаційної системи (бази) визначаються Кабінетом Міністрів України».
 
   5. Порядок формування кандидатського резерву, види інформації, що міститься в інформаційній системі (базі даних) кандидатського резерву, порядок її використання та інші питання функціонування інформаційної системи (бази даних) кандидатського резерву визначаються Кабінетом Міністрів України»;
2) у пункті 1 частини першої статті 51 слова «постійно діючий допоміжний орган, утворений Президентом України» замінити словами «постійно діючий допоміжний, допоміжні, консультативно-дорадчі органи, утворені Президентом України»;
3) у статті 83:
у пункті 4 частини першої слова і цифри « (статті 87, 87-1 цього Закону)» замінити словами і цифрами « (стаття 87 цього Закону)»;
у частині другій слова і цифри «крім випадків, передбачених статтею 87-1 цього Закону» виключити;
частину третю доповнити реченням такого змісту: «Вихідна допомога державному службовцю, який звільняється на підставі пункту 7 частини першої цієї статті, виплачується одноразово за його бажанням у разі досягнення 65-річного віку або припинення державної служби при її продовженні згідно з частиною четвертою цієї статті»;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. У зв’язку з потребами служби державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за його згодою. Рішення про продовження строку перебування на державній службі приймається суб’єктом призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку.
Припинення державної служби державним службовцем, строк перебування якого на державній службі був продовжений відповідно до цієї частини, здійснюється на підставі пункту 7 частини першої цієї статті»;
4) статтю 87-1 виключити;
5) абзац другий частини четвертої статті 91 викласти в такій редакції:
«Повноваження суб’єкта призначення стосовно Керівника Апарату Верховної Ради України, крім випадків, передбачених пунктом 35 частини першої статті 85 Конституції України, здійснює Голова Верховної Ради України».
5. Пункт 8 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 19, ст. 126, № 39, ст. 294) виключити.
 
11. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
12. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 1 пункту 4 розділу І цього Закону, який набирає чинності у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом.
 
13. 2. Пункт 8 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 19, ст. 126; із змінами, внесеними Законом України від 13 травня 2020 року № 591-ІХ) виключити.
 
   2. До призначення Верховною Радою України відповідно до пункту 35 частини першої статті 85 Конституції України Керівника Апарату Верховної Ради України повноваження суб’єкта призначення стосовно заступників Керівника Апарату Верховної Ради України здійснює Голова Верховної Ради України.
 
14. 3. Установити, що:
 
   3. Установити, що:
 
15. 1) контракти про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, укладені до набрання чинності цим Законом, діють до призначення на посаду державної служби особи за результатами конкурсу;
 
   1) конкурси на посади, що обіймають особи, з якими до набрання чинності цим Законом укладені контракти про проходження державної служби на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, оголошуються:
на посади державної служби категорії «А» – у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом;
на посади державної служби категорій «Б» та «В» – протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом;
 
16. 2) граничний строк перебування на посаді державної служби особи, призначеної шляхом добору та укладення контракту, зазначеного у підпункті 1 цього пункту, становить два місяці з дня набрання чинності цим Законом;
 
   2) контракти про проходження державної служби на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, укладені до набрання чинності цим Законом, діють до призначення на посаду державної служби особи за результатами конкурсу, але не більше:
для посад державної служби категорії «А» – дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом;
для посад державної служби категорій «Б» та «В» – вісімнадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом;
 
17. 3) оголошені добори для призначення на вакантну посаду державної служби на період дії карантину, рішення за результатами яких не оприлюднені, скасовуються;
 
   3) оголошені добори для призначення на вакантну посаду державної служби на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, рішення за результатами яких не оприлюднені, скасовуються;
 
18. 4) у разі якщо на день набрання чинності цим Законом рішення про призначення на посаду державної служби особи за результатами добору не прийнято, результати відповідного добору скасовуються, а така особа не може бути призначена на посаду державної служби шляхом укладення контракту, зазначеного у підпункті 1 цього пункту.
 
   4) у разі якщо на день набрання чинності цим Законом рішення про призначення на посаду державної служби особи за результатами добору не прийнято, результати відповідного добору скасовуються;
5) спеціальна перевірка, встановлена статтею 56 Закону України «Про запобігання корупції», не проводиться стосовно осіб, які призначаються на посади державної служби або в органах місцевого самоврядування не пізніше наступного робочого дня після припинення дії контракту про проходження ними державної служби на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, за умови що стосовно таких осіб вже проводилася спеціальна перевірка під час укладання відповідного контракту;
6) державні службовці, зараховані за штат відповідно до частини першої статті 87-1 Закону України «Про державну службу» до набрання чинності цим Законом, продовжують перебувати на державній службі згідно із Законом України «Про державну службу», виконуючи обов’язки державного службовця в межах, визначених керівником відповідного державного органу. Граничний строк такого перебування становить шість місяців з дня звільнення з посади. Умови оплати праці таких державних службовців визначаються Кабінетом Міністрів України.
Протягом строку, визначеного абзацом першим цього підпункту, за пропозицією центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, погодженою з відповідним суб’єктом призначення, державний службовець за його згодою може бути переведений на будь-яку вакантну посаду державної служби не нижче категорії «Б» у державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, без проведення конкурсу.
Якщо протягом строку, визначеного абзацом першим цього підпункту, державному службовцю не запропоновано переведення відповідно до абзацу другого цього підпункту, такий державний службовець звільняється з державної служби керівником державного органу, за штатом якого він перебуває, з виплатою вихідної допомоги у розмірі шести посадових окладів за останньою посадою.
Якщо протягом строку, визначеного абзацом першим цього підпункту, державний службовець тричі відмовився від переведення на іншу посаду відповідно до абзацу другого цього підпункту, такий державний службовець звільняється з державної служби керівником державного органу, за штатом якого він перебуває, без виплати вихідної допомоги.
 
19. 4. Кабінету Міністрів України:
 
   4. Кабінету Міністрів України:
 
20. у двотижневий строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   1) у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
21. забезпечити прийняття нормативно-правових актів щодо порядку формування, використання та функціонування інформаційної системи (бази) кандидатського резерву;
 
   забезпечити приведення у державних органах контрактів про проходження державної служби на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, у відповідність із цим Законом;
 
22. забезпечити приведення державними органами контрактів про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2, у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
23. у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити оголошення конкурсів на посади державної служби, призначення на які відбулися шляхом добору та укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2;
 
   2) у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів щодо порядку формування, використання та функціонування інформаційної системи (бази даних) кандидатського резерву.
 
24. забезпечити повідомлення керівниками державної служби державних службовців про зміну істотних умов контракту.
 
      
25. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України