Кількість абзаців - 18 Таблиця поправок


Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом" Цей Закон регулює відносини у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг надходжень, одержаних злочинним шляхом, і боротьби з фінансуванням тероризму.   -1- Буряк С.В.
Капустін В.В.
Осика С.Г.
Губський Б.В.
Шепетін В.Л.
Кальніченко І.В.
В преамбулі і по тексту Закону слова "одержаних злочинним шляхом" пропонуємо виключити.  
Відхилено   Проект Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" Цей Закон регулює відносини у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних внаслідок вчинення предикатного злочину і боротьби з фінансуванням тероризму.  
    -2- Цушко В.П.
Після слова "надходжень" включити слова: "одержаних внаслідок вчинення предикатного злочину"  
Враховано    
    -3- Кальніченко І.В.
необхідно відмовитись від вживання терміну "надходження", який є невірним перекладом терміну "доходи"  
Враховано    
    -4- Кармазін Ю.А.
1) Преамбулу закону викласти у такій редакції: "Проект Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом" Цей Закон регулює відносини у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, отриманих злочинним шляхом, їх вилучення та встановлення відповідальності за легалізацію ("відмивання") таких доходів". 2) Пропоную в окремій статті визначити мету Закону в такій редакції: "Метою цього Закону є створення системи заходів спрямованих на запобігання та протидію легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, захисту прав і законних інтересів держави України, юридичних і фізичних осіб".  
Враховано частково    
    -5- Терьохін С.А.
1) Назву законопроекту викласти у наступній редакції: "Про заходи із запобігання отримання доходів від злочинної діяльності та протидії з її здійснення" 2) Проставити наскрізну нумерацію статей, пунктів, підпунктів та їх частин для уніфікації з банківським та фіскальним законодавством.  
Враховано редакційно    
    -6- Рибачук О.Б.
Пропоную в преамбулі проекту Закону після слова „надходжень" додати слова „визначених у статті 1 цього Закону".  
Відхилено    
    -7- Ющенко В.А.
1) У тексті законопроекту термін "надходження" замінити терміном "доходи" у відповідних відмінках. 2) У тексті законопроекту слова "значні та/або сумнівні операції з надходженнями" замінити словами "операції з доходами, що підлягають фінансовому моніторингу".  
Враховано редакційно    
    -8- Оніщук М.В.
Виключити слова "боротьби з фінансуванням тероризму" в преамбулі законопроекту та по тексту проекту. У назві законопроекту слово "надходжень" замінити на слово "доходів". У преамбулі законопроекту слово "надходжень" замінити на слова "доходів, одержаних злочинним шляхом". По тексту законопроекту слово "надходження" у всіх відмінках замінити на слово "доходи" у відповідних відмінках.  
Враховано частково    
    -9- Мойсик В.Р.
У назві проекту та скрізь по тексту слово "надходжень" замінити словом "доходів". Слово "запобігання" вилучити з назви проекту. Вилучити з тексту законопроекту усі положення, які стосуються фінансування тероризму.  
Відхилено    
    -10- Гадяцький Л.М.
Вилучити з назви законопроекту слово "легалізації". Замінити термін "надходжень" на "доходів" в тексті законопроекту. Вилучити із преамбули слово "сфері". Вилучити із преамбули слова "і боротьби з фінансуванням тероризму". Викласти преамбулу в такій редакції: "Цей Закон встановлює правові основи запобігання та протидії залученню до легального обігу доходів, одержаних злочинним шляхом, механізм фінансового контролю за операціями з такими доходами, їх вилучення та відповідальності за відмивання таких доходів".  
Враховано частково    
    -11- Гавриш С.Б.
Термін „надходження" замінити на „доходи"  
Враховано    
    -12- Семенюк В.П.
До преамбули закону. Після слів "обіг надходжень" записати слова "одержаних злочинним шляхом" для узгодження преамбули із текстом закону.  
Немає висновку    
    -13- Римарук О.І.
Назву законопроекту викласти в такій редакції: "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) надходжень та фінансуванню тероризму ". Преамбулу закону викласти в наступній редакції :"Цей Закон направлений на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства та держави шляхом створення правової системи захадів протидії легалізації (відмиванню) надходжень та фінансуванню тероризму". Доповнити преамбулу Закону статтею наступного змісту: "Метою цього Закону є попередження можливості використання фінансової системи України для цілей легалізації (відмивання) надходжень та фінансування тероризму ".  
Немає висновку    
1. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Визначення термінів У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: легалізація (відмивання) надходжень, одержаних злочинним шляхом - вчинення будь-яких дій з метою надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню надходженнями, одержаними внаслідок вчинення злочину або дій, спрямованих на приховання джерел походження таких надходжень; надходження - кошти та цінні папери, рухоме і нерухоме майно, майнові права, інші об'єкти права власності; операція з надходженнями - дія фізичної чи юридичної особи з коштами або іншим майном, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків відповідної особи; фінансовий моніторинг - система заходів, пов'язаних з виявленням операцій з надходженнями.   -14- Беспалий Б.Я.
В пункті 3, частини 1, статті 1, текст "іншим майном" замінити текстом "іншими надходженнями".  
Відхилено   Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Визначення термінів У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 1) доходи - це будь-яка економічна вигода, одержана внаслідок вчинення предикатного злочину, яка може складатися з матеріальної власності чи власності, що виражена в правах, а так само включає рухоме чи нерухоме майно та документи, які підтверджують право на таку власність або частку в ній; 2) предикатним злочином - є діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк три роки і більше (за виключенням статей 207,212 Кримінального кодексу України), або яке визнається злочином за кримінальним законом іноземної держави , і за це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк три роки і більше, і внаслідок яких незаконно одержані кошти чи майно; 3) легалізація (відмивання) доходів - вчинення дій, визначених статтею 2 цього закону, з метою надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню доходами, або дій, спрямованих на приховування джерел походження таких доходів; 4) фінансова операція - будь-яка операція пов'язана із здійсненням або забезпеченням здійснення платежу за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу, зокрема: внесення або зняття депозиту (внеску, вкладу); переказ грошей з рахунку на рахунок; обмін валюти; надання послуг з випуску, купівлі або продажу цінних паперів та інших видів фінансових активів; надання або отримання позики або кредиту; страхування (перестрахування); надання фінансових гарантій та зобов`язань; довірче управління портфелем цінних паперів; фінансовий лізинг; здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї; надання послуг з випуску, купівлі, продажу і обслуговування чеків, векселів, платіжних карток, грошових поштових переводів та інших платіжних інструментів; відкриття рахунку; 5) обов'язковий фінансовий моніторинг - це сукупність заходів Уповноваженого органу по аналізу інформації щодо фінансових операцій, що надається суб'єктами первинного фінансового моніторингу, а також заходів по перевірці такої інформації відповідно до законодавства України; 6) внутрішній фінансовий моніторинг - діяльність суб'єктів первинного фінансового моніторингу по виявленню фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, та інших фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів. Стаття 2. Дії, які відносяться до легалізації До легалізації згідно з цим законом відносяться дії, спрямовані на приховування чи маскування незаконного походження коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів або іншого майна, усвідомлюючи, що вони були доходами.  
    -15- Кармазін Ю.А.
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: Доходи, отримані злочинним шляхом - гроші та цінні папери, рухоме і нерухоме майно, майнові права, об'єкти права інтелектуальної власності, інші об'єкти права власності, отримані внаслідок вчинення злочинних дій. Легалізація ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом - вчинення будь-яких дій, спрямованих на надання законного статусу доходам, отриманим злочинним шляхом, - надання законного статусу володінню, користуванню або розпорядженню грошовими коштами чи іншими доходами, отриманими злочинним шляхом; Фінансова операція - операція фізичної чи юридичної особи (незалежно від того, чи є вона резидентом або нерезидентом) з коштами, цінними паперами, рухомим і нерухомим майном, майновими правами та іншими об'єктами права власності, спрямована на встановлення, зміну або припинення пов'язаних з нею цивільних прав і обов'язків Сумнівна фінансова операція - це фінансова операція, яка має одну з таких ознак: - здійснюється з прихованням або спотворенням відомостей про походження доходів, їх джерел чи місцезнаходження або про зміну прав на них; - здійснюється з використанням доходів, отриманих злочинним шляхом, під виглядом законних у фінансовій операції чи іншій угоді або у підприємницькій чи іншій економічній діяльності; - операція здійснюється при незвичних або невиправдано заплутаних умовах; - здійснюється на умовах значного необгрунтованого завищення ціни імпортованого із-за кордону товару, або необгрунтованого заниження ціни експортуємого за кордон товару вітчизняного виробництва, що призводить до зниження рівня прибутку підприємства і ухиленню від сплати податків на прибуток; - операція суперечить законодавству України або є недійсною; - операція не є економічно виправданою; - здійснюється за участю осіб (сторін угоди), зареєстрованих в офшорних зонах, чи в країнах, де відсутнє або не виконується законодавство щодо запобігання легалізації доходів (перелік таких країн визначається Кабінетом Міністрів України); - передбачає перерахування валютних коштів на рахунки резидентів України, відкриті в іноземних банках чи з таких рахунків (за винятком кореспондентських рахунків уповноважених банків); - передбачає купівлю на міжбанківському валютному ринку України чи на міжнародних валютних ринках іноземної валюти без наявності зовнішньоекономічної угоди або зобов'язань щодо погашення кредиту в іноземній валюті чи власних зобов'язань в іноземній валюті уповноважених банків - обставини операції свідчать про відсутність зв'язку між операцією і характером статутної діяльності її учасників - сума коштів, на яку проводиться операція, не відповідає фінансовому та майновому стану її учасників. Внутрішній контроль - діяльність посадових осіб юридичної особи, що здійснює операції з грошовими коштами чи з іншим майном по виявленню операцій, що підлягають обов'язковому контролю та інших операцій з грошовими коштами, чи іншим майном зв'язаних з легалізацією ("відмиванням") доходів отриманих злочинним шляхом. Національне агенство фінансової безпеки (НАФБ) - спеціальний орган виконавчої влади по контролю за здійсненням фінансових операцій, створений при Кабінеті Міністрів України, на який покладені функції контролю за здійсненням значних та/або сумнівних фінансових операцій з метою запобігання та протидію легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом.  
Враховано частково    
    -16- Семенюк В.П.
У статті 1: 1) Спочатку треба дати визначення самого терміну "надходження" і вже потім інших термінів, тобто третю та четверту частини треба поміняти місцями; 2) Четверту частину (за проектом) викласти у такій редакції : "надходження - кошти, цінні папери, інвестиційні сертифікати, чеки, пластикові картки, майно, інші надходження, одержані злочинним шляхом" 3) пропоную третю частину викласти у такій редакції : "легалізація (відмивання) надходжень, одержаних злочинним шляхом - умисне вчинення будь-яких дій з володіння, користування та/або розпорядження надходженнями, одержаними внаслідок вчинення злочинних дій, з метою надання їм легального статусу"; 4) Частину першу статті доповнити пунктом 4 такого змісту : "операція з надходженнями - дія фізичної або юридичної особи з надходженнями, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків відповідної особи;". Відповідно змінити нумерацію пунктів 4-5 частини першої статті на 5-6. 5) Пункт 6 викласти у такій редакції : "моніторинг надходжень - система заходів, пов'язаних із виявленням, запобіганням та протидію легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних від злочинної діяльності".У зв'язку з цим пропоную по всьому тексту законопроекту слова "фінансовий моніторинг" замінити на слова "моніторинг надходжень" у відповідних відмінках. 6) У п'ятій частині слова "з коштами або іншим майном" замінити словом "надходження", оскільки така дія стосується будь-якого виду надходження і їхній перелік наведений у четвертій частині статті. 7) У шостій частині слова "пов'язані з виявленням операцій з надходженнями" замінити словами "із виявлення, запобігання та протидію легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом", оскільки у запропонованій редакції визначення фінансового моніторингу суперечить суті та вимогам законопроекту. 8) Доповнити статтю сьомим абзацом наступного змісту : "суб'єкти фінансового моніторингу - юридичні особи, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування і Національний банк України, які діють у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом, відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів.".  
Враховано частково    
    -17- Кальніченко І.В.
Відносно визначення фінансової операції у статті 1 проекту, то слід відзначити, що Цивільний кодекс України (стаття 41) саме таким терміном описує цивільно-правову угоду, а не фінансову операцію. У статті 1 слід відобразити, що фінансовий моніторинг має на меті також виявлення операцій, пов'язаних з фінансуванням тероризму.  
Враховано    
    -18- Цушко В.П.
Частину 2 викласти в наступній редакції: "Надходження - це будь-яка економічна вигода, одержана внаслідок вчинення предикатного злочину, яка може складатися з коштів та цінних паперів, рухомого і нерухомого майна, майнових прав, інших об'єктів права власності" Частину 5 викласти в наступній редакції: "Фінансова операція - угода або інша дія юридичної чи фізичної особи (резидента або нерезидента) з коштами або майном, спрямована на встановлення, зміну або припинення пов'язаних з нею цивільних прав і обов'язків"  
Враховано частково    
    -19- Рибачук О.Б.
Пропоную в проекті Закону слова „фінансова операція" замінити словами „операція з надходженнями" та вилучити перелік операцій із відповідного визначення.  
Відхилено    
    -20- Черновецький Л.М.
Стаття 1, частина перша, пункт 2: В світовій практиці легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, має відношення до грошей, отриманих внаслідок скоєння таких предикатних злочинів, як незаконна торгівля наркотичними речовинами, зброєю, людьми, заходи щодо фінансування тероризму. При цьому ухилення від сплати податків в жодній розвиненій країні не розцінюється державою як легалізація або відмивання грошей, отриманих протиправним чином. В законі треба передбачити гранично чітко саме цю обставину, щоб чиновництво не мало можливості широко трактувати цю норму закону. У частині 4, пункт 1: Речення викласти наступним чином: "внесення або зняття з рахунку депозиту (внеску, вкладу)  
Враховано по суті   
    -21- Терьохін С.А.
Частину другу статті першої викласти у такій редакції: "1.1. дохід, отриманий внаслідок злочинної діяльності, - будь-яка вигода, як економічна, так і особиста неекономічна, отримана незаконним шляхом. Для цілей цього пункту: Під економічною розуміється вигода у вигляді коштів, майна, немайнових прав, отриманих вигодонабувачем (пов'язаною з ним особою) внаслідок здійснення ним або іншою особою на його користь діяльності, яка визнається як злочинна; під особистою неекономічною розуміється вигода у вигляді просування на державній або іншій службі вигодонабувача (пов'язаних з ним осіб) або у вигляді премій, інших заохочень грошового або майнового (немайнового) характеру, отриманих вигодонабувачем (пов'язаною з ним особою), внаслідок здійснення ним або іншою особою на його користь діяльності, яка визнається як злочинна" Частину третю статті першої викласти у такій редакції: "1.2. предикатний злочин - злочин, що був скоєний особою до моменту застосування норм цього Закону до неї, покарання за який встановлюється не нижче ніж позбавлення волі на строк понад три роки згідно із законом (крім злочинів у сфері оподаткування)" Частину четверту статті першої викласти у такій редакції: "1.3. злочинна легалізація (відмивання) доходів - вчинення особою дій, передбачених статтею 2 цього Закону, або інших подібних дій, внаслідок скоєння такою особою предикатного злочину" Частину п'яту статті першої викласти у такій редакції: "1.4. фінансова операція - будь-яка операція особи (крім продажу основних фондів та малоцінних предметів, що належать такій особі, рівно як і отримання нею пасивних доходів), перелік яких визначається відповідним законом. До фінансових операцій зокрема включаються операції з: 1.4.1 залучення коштів фізичних або юридичних осіб до запитання або на строк; 1.4.2 обмін однієї валюти на іншу; 1.4.3 надання кредитів або позик на строк або без такого; 1.4.4 продаж емітованих особою цінних паперів, що засвідчують відносини боргу, та їх індосація або погашення; 1.4.5 надання кошів (права на їх отримання) на строк; 1.4.6 страхування ризику застрахованої особи; 1.4.7 надання або продаж фінансових чи товарних гарантій, деривативів; 1.4.8 довірчого управління коштами або майном; 1.4.9 ломбардного кредитування осіб, які надали у заклад визначене матеріальне майно; 1.4.10 надання майна у фінансовий лізинг; 1.4.11 організації (випуску та обігу) державної лотереї; 1.4.12 інкасації (прийняття до платежу) кредитних або дебетових карток, чеків, банківських наказів, інших подібних платіжних вимог; 1.4.13 прийняття та видачі переказів, що здійснюються державною поштою України" Частину шосту викласти у такій редакції: "1.5. Фінансовий моніторинг - система заходів, спрямованих на виявлення сумнівних фінансових операцій та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом"  
Враховано по суті   
    -22- Гавриш С.Б.
3) легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом - вчинення дій щодо приховування, маскування, надання правомірного вигляду незаконному володінню, користуванню і розпорядженню грошовими коштами чи іншим майном, отриманих внаслідок здійснення протиправного суспільно-небезпечного діяння, за виключенням діянь, передбачених ст.ст. 207, 212 КК України; 4) операція з грошовими коштами чи іншим майном - дії фізичних чи юридичних осіб з грошовими коштами чи іншим майном, не залежно від форми та способу їх здійснення, направлені на встановлення, зміну чи припинення пов"язаних з ними цивільних прав і обов"язків, зокрема: .......... 5) фінансовий моніторинг - система заходів, по контролю за виявленням фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.  
Відхилено    
    -23- Буряк С.В.
Капустін В.В.
Осика С.Г.
Губський Б.В.
Шепетін В.Л.
Кальніченко І.В.
Пропонуємо терміни "надходження" та "легалізація" пропонуємо поміняти місцями. У статті 1 термін "легалізація" пропонуємо викласти в такій редакції: "легалізація (відмивання) надходжень - вчинення дій, визначених статтею 2 цього закону з метою надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню надходженнями, або дій, спрямованих на приховання джерел походження таких надходжень". Термін "надходження" пропонуємо викласти в такій редакції: "надходження - це будь-яка економічна вигода, одержана внаслідок вчинення предикатного злочину, яка може складатися з матеріальної власності, власності, що виражена в правах, власності на рухоме чи нерухоме майно, власності на правові документи, які підтверджують право на таку власність або частку в ній.  
Враховано    
    -24- Сокирко М.В.
Скомаровський В.В.
Пропоную доповнити статтю 1 абзацом такого змісту: "предикатний (попередній) злочин - це злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий за яким законодавство України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки.  
Відхилено    
    -25- Рибачук О.Б.
Цушко В.П.
Пропонуємо доповнити статтю 1 абзацем такого змісту: "предикатний (попередній) злочин - це злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий за яким законодавство України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки, за винятком злочинів, передбачених статтями 207, 212 Кримінального кодексу України".  
Враховано    
    -26- Капустін В.В.
Осика С.Г.
Кальніченко І.В.
Пропонуємо доповнити статтю 1 абзацем такого змісту: "предикатний (попередній) злочин - це злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий за яким законодавство України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки, за винятком злочинів, передбачених частинами першою та другою статей 207, 212 Кримінального кодексу України".  
Відхилено    
    -27- Буряк С.В.
Капустін В.В.
Осика С.Г.
Губський Б.В.
Шепетін В.Л.
Кальніченко І.В.
Термін "операція з надходженнями" по всьому тексту Закону замінити на термін "фінансова операція" та викласти його в такій редакції: "фінансова операція - угода або інша дія юридичної чи фізичної особи (резидента або нерезидента) з коштами або майном, спрямована на встановлення, зміну або припинення пов'язаних з нею цивільних прав і обов'язків, зокрема: 1.Внесення або зняття з рахунку депозиту (внеску, вкладу); 2.Переказ грошей з рахунку на рахунок; 3.Обмін валюти; 4.Випуск, купівля або продаж цінних паперів та інших видів фінансових активів; 5.Надання або отримання позики або кредиту; 6.Страхування (перестрахування); 7.Надання фінансових гарантій та зобов`язань; 8.Довірче управління майном, 9.Фінансовий лізинг, 10.здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї; 11. випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів, платіжних карток, грошових поштових переводів та інших платіжних інструментів; 12. відкриття рахунку; або будь-яка інша операція, пов'язана із здійсненням або забезпеченням здійснення платежу за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу."  
Враховано    
    -28- Стретович В.М.
У Статті 1 термін "легалізація" пропонуємо викласти в такій редакції: "легалізація (відмивання) надходжень, одержаних злочинним шляхом - вчинення будь-яких дій з метою надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню надходженнями, одержаними внаслідок вчинення кримінального злочину, за винятком злочинів, передбачених статтями 207, 212 Кримінального кодексу України, або дій, спрямованих на приховання джерел походження таких коштів". Термін "надходження" змінити на термін "кошти та майно" та викласти його в такій редакції: "кошти та майно - гроші та цінні папери, рухоме та нерухоме майно, майнові права, об'єкти права інтелектуальної власності, інші об'єкти права власності". Термін "операція з надходженнями" замінити терміном "фінансова операція" та викласти його в такій редакції: "фінансова операція - угода або інша дія юридичної чи фізичної особи (резидента або нерезидента) з коштами або майном, спрямована на встановлення, зміну або припинення пов'язаних з нею цивільних прав і обов'язків".  
Враховано по суті   
    -29- Буряк С.В.
Капустін В.В.
Осика С.Г.
Губський Б.В.
Шепетін В.Л.
Кальніченко І.В.
В абзаці 5 статті 1 термін "операцій з надходженнями" пропонуємо викласти в такій редакції: "сумнівних фінансових операцій".  
Відхилено    
    -30- Пинзеник В.М.
1.Пункт 2 і 3 статті 1 поміняти місцями. 2.Пункт 3 статті 1 (у нашій редакції - це п.2) доповнити:" Перелік дій, кошти від яких (або для яких) підпадають під означення легалізації, включає терористичну діяльність, нелегальну торгівлю зброєю, наркотиками, торгівлю людьми та людськими органами, проституцію, корупцію". 3.П.2 (у нашій редакції п.3) викласти у такій редакції: "Предикатним злочином - є дії, передбачені п.2 (наша редакція)" і далі за текстом. 4. У п.4 дати тільки означення фінансової операції, не даючи переліку. Цей перелік не є виключним. Перелік має надаватися у вигляді рекомендацій Уповноваженого органу.  
Враховано по суті   
    -31- Семенюк В.П.
До статті 1. Пункт 1 першої частини статті 1 викласти у такій редакції : "1) надходження - кошти, цінні папери, інвестиційні сертифікати, чеки, спеціальні платіжні засоби, цінності, майно, інші надходження, одержані злочинним шляхом;". Пункт 2 першої частини статті 1 викласти у такій редакції: "2) злочинна дія - злочин, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на відповідний строк (за виключенням ст. 212 Кримінального кодексу України) і внаслідок якого незаконно одержані визначені у пункті 1 цієї статті надходження;". Пункт 3 першої частини статті 1 викласти у такій редакції : "3) легалізація (відмивання) надходжень, одержаних злочинним шляхом (далі - легалізація (відмивання) надходжень) - вчинення будь-яких дій з володіння, користування та/або розпорядження надходженнями, одержаними внаслідок вчинення визначених у пункті 2 цієї статті злочинних дій, з метою їхньої наступної легалізації;". Частину першу статті 1 доповнити новим пунктом 4 такого змісту : "4) операція з надходженнями - угода або дія фізичної чи юридичної особи з надходженнями, спрямована на встановлення, зміну або припинення пов'язаних з нею цивільних прав і обов'язків;". У зв'язку з цим пропоную відповідно змінити нумерацію пунктів 4-5 частини першої статті на 5-6. Пункт 5 статті 1 викласти у такій редакції: "6) моніторинг надходжень - система заходів, пов'язаних із виявленням, запобіганням та протидією легалізації (відмиванню) надходжень". У зв'язку з цим пропоную по всьому тексту законопроекту слова "фінансовий моніторинг" замінити на слова "моніторинг надходжень" у відповідних відмінках.  
Немає висновку    
    -32- Римарук О.І.
Пункт 3 статті 1 викласти в такій редакції: Привести у відповідність із диспозицією статті 209 Кримінального Кодексу України. Статтю 1 доповнити пунктом наступного змісту: "Кошти - це активи будь-якого роду матеріальні чи нематеріальні, рухомі чи нерухом, незалежно від способу їх придбання, а також юридичні документи або акти у будь-якій формі, які засвідчують право на такі активи або участь у них." Пункт 1 статті 1 викласти в наступній редакції: "Надходження - це будь-які кошти, отримані або набуті прямо чи опосередковано, шляхом вчинення предикатного злочину". Пункт 4 статті 1 викласти в наступній редакції: "фінансові операції - дії суб'єктів права з грошовими коштами або іншим майном незалежно від форми та способу їх здійснення, спрямовані на виникнення, зміну або припинення пов'язаних з ними цивільних прав та обов'язків. До фінансових операцій відносяться:..."  
Немає висновку    
    -33- Буряк С.В.
Капустін В.В.
Осика С.Г.
Губський Б.В.
Шепетін В.Л.
Кальніченко І.В.
Після статті 1 пропонуємо ввести додаткову статтю такого змісту: "Стаття 2. Дії, які відносяться до легалізації До легалізації згідно з цим законом відносяться наступні дії: а) видозміна або передача власності особою, яка усвідомлює, що така власність є надходженням, з метою приховування або маскування незаконного походження власності, або з метою сприяння уникненню правових наслідків дій будь-якої особи, замішаної у вчиненні такого злочину; б) приховування або маскування справжнього характеру, джерела, місцезнаходження, стану, переміщення, прав стосовно власності або володіння нею, особою, яка усвідомлює, що на час отримання ця власність є надходженням; в) набуття, володіння або використання власності особою, яка усвідомлює, що на час отримання така власність є надходженням; г) участь у вчиненні, об'єднання або змова з метою вчинення, замах на вчинення, посібництво, підмова, сприяння і поради щодо вчинення будь-якої із дій, зазначених у цій статті."Відповідно пропонуємо змінити нумерацію статей.  
Враховано    
    -34- Рибачук О.Б.
З метою уникнення подвійного трактування положень Закону пропоную в пп.„а" ст.2 проекту Закону слова „незаконного походження" вилучити, а після слова „власності" додати слова "отриманої внаслідок вчинення предикатного злочину".  
Відхилено    
    -35- Кальніченко І.В.
У статті 2 після слів "легалізації" необхідно доповнити словами "доходів" і слово "замішаної" замінити словом "винної", що узгоджуватиметься із Кримінальним кодексом України.  
Відхилено    
    -36- Цушко В.П.
Статтю 2 виключити, У разі, якщо перша пропозиція не зможе бути прийнята, то пункт "г" ст.2 викласти у наступній редакції: "г) участь у вчиненні, об'єднання або змова з метою вчинення, замах на вчинення, посібництво, підмова, сприяння і поради щодо вчинення будь-якої із дій, зазначених у цій статті, особою, яка усвідомлює, що названі вище дії стосуються надходжень, отриманих внаслідок вчинення предикатного злочину"  
Враховано по суті   
    -37- Семенюк В.П.
Статті 2 вилучити у зв'язку із наведеною вище зміною пункту 1 частини першої статті 1.  
Відхилено    
    -38- Терьохін С.А.
Статтю 2 викласти у ннаступній редакції: "Стаття 2. Дії, спрямовані на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом (далі - відмивання доходів) " Відмивання доходів може здійснюватися шляхом: 2.1 зміни назви або цивільно-правового статусу особи, яка отримала, отримує або має право на отримання доходів, здобутих злочинним шляхом; 2.2 приховування або умисного перекручування інформації щодо джерел отримання особою доходу, здобутого злочинним шляхом; 2.3 приховування або умисного перекручування інформації щодо джерел отримання особою власності, якщо її попередній власник здобув таку власність злочинним шляхом; 2.4 продажу майна чи немайнових об"єктів, набутих особою, якщо передання таких об"єктів у права власності такої особи було здійснене злочинним шляхом; 2.5 участі у вчиненні зазначених дій, у тому числі внаслідок попередньої або наступної змови осіб, що є пов"язаними або не є пов'язаними з особою, яка здійснює дії, визначені цим пунктом.  
Враховано по суті   
    -39- Ющенко В.А.
У статті 1 визначення терміну "легалізація (відмивання) надходжень, одержаних злочинним шляхом" викласти у такій редакції: "легалізація (відмивання) надходжень, одержаних злочинним шляхом - вчинення будь-яких дій з метою надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню доходами, одержаними внаслідок вчинення злочину, за винятком злочинів, передбачених ст.ст. 207 і 212 Кримінального кодексу України".  
Враховано редакційно    
    -40- Мойсик В.Р.
Викласти п.2 статті 1 проекту у такій редакції: "2) предикатний (попередній) злочин - це будь-який злочин, передбачений Кримінальним Кодексом України, в результаті якого виникли доходи, які можуть бути предметом легалізації (відмивання), за винятком злочинів, передбачених статтями 207, 212 Кримінального кодексу України."  
Враховано по суті   
    -41- Гадяцький Л.М.
Термін "легалізація (відмивання)" замінити на "відмивання". Замість терміну "надходження" дати визначення терміну "доходи" . Передбачити у ст. 1 термін "предикатний злочин" та дати його визначення. Передбачити у законопроекті положення щодо вжиття прелімінарних заходів (заморожування, накладання арешту). Дати визначення цього терміну у ст. 1. Передбачити у ст. 1 визначення терміну "конфіскація".  
Враховано редакційно    
    -42- Гавриш С.Б.
Пропоную ст. 2 - виключити так, як у запропонованій редакції ст. 1 вже сформульовано поняття легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом (з переліченням дій, які відносяться до легалізації).  
Враховано по суті   
    -43- Пинзеник В.М.
Ст.2 викласти у редакції: "До легалізації згідно з цим законом відносяться умисні дії, передбачені п.2 ст.1 (наша ред.). Далі за текстом.  
Враховано по суті   
    -44- Семенюк В.П.
До статті 2. Пропоную її вилучити.  
Немає висновку    
2. Стаття 2. Сфера застосування Закону Дія цього Закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, а також юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, що забезпечують здійснення операцій з надходженнями на території України, а також поза її межами у випадках, передбачених міжнародними договорами України.   -45- Беспалий Б.Я.
В статті 2 наприкінці доповнити текстом "‚ згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України"  
Відхилено   Стаття 3. Сфера застосування Закону Дія цього Закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, а також юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи юридичних осіб, що забезпечують здійснення фінансових операцій на території України, а також поза її межами відповідно до міжнародних договорів України.  
    -46- Кальніченко І.В.
Статтю 3 проекту слід доповнити положеннями щодо запобігання відмивання грошей громадськими організаціями, нотаріусами та адвокатами.  
Відхилено    
    -47- Кармазін Ю.А.
Статтю 2 викласти у наступній редакції: „Дія цього Закону поширюється на осіб, які здійснюють фінансові операції на території України У випадках, передбачених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, дія цього Закону може поширюватися на вчинені: 1) поза межами України громадянами України та особами без громадянства, що постійно проживають в Україні, дії, спрямовані на легалізацію ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом, у разі, коли вчинена ними дія визнана злочином у державі, на території якої його вчинено, і якщо особа, що його вчинила, не була притягнута до відповідальності у цій державі; 2) поза межами України іноземцями та особами без громадянства, що не проживають постійно в Україні, дії, спрямовані на легалізацію ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом, у разі, коли особа, що вчинила дію, не була притягнута за неї до відповідальності у державі, на території якої вона була вчинена, та у разі коли згадана держава не звернулася із запитом до України про видачу такої особи".  
Враховано частково    
    -48- Буряк С.В.
Капустін В.В.
Осика С.Г.
Губський Б.В.
Шепетін В.Л.
Кальніченко І.В.
В статті 2 термін "операцій з надходженнями" пропонуємо викласти в такій редакції: "фінансових операцій"; Слова "у випадках, передбачених міжнародними договорами" замінити словами "відповідно до міжнародних договорів ".  
Враховано    
    -49- Гадяцький Л.М.
Замість слів "операцій з надходженнями" слід записати "фінансових операцій з доходами, що підлягають фінансовому контролю".  
Враховано редакційно    
    -50- Гавриш С.Б.
У статті 3 після слів "відокремлені підрозділи" добавити слова " юридичних осіб" і далі за текстом.  
Враховано    
    -51- Семенюк В.П.
В статті 3 : слова "фінансова операція" замінити на слова "операції з надходженнями "; слова ", а також поза її межами відповідно до міжнародних договорів України" замінити на слова "відповідно до національного законодавства та ратифікованих в установленому порядку міжнародних договорів України".  
Немає висновку    
    -52- Римарук О.І.
Статтю 3 викласти в наступній редакції: "Дія цього Закону поширюється на громадян України, громадян інших держав та осіб без громадянства, юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, що забезпечують здійснення фінансових операцій, а також державні органи, що здійснюють контроль на території України за проведенням фінансових операцій з метою попередження, виявлення та припиненя дій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) надходжень і фінансуванням тероризму ".  
Немає висновку    
3. Розділ ІІ. СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ Стаття 3. Система та суб'єкти фінансового моніторингу Система фінансового моніторингу складається з двох рівнів - первинного та державного. Суб'єктами первинного фінансового моніторингу є: банки та інші фінансові установи; платіжні організації, члени платіжних систем, еквайрингові та клірингові установи; товарні, фондові та інші біржі; професійні учасники ринку цінних паперів; інститути спільного інвестування; гральні заклади, ломбарди, юридичні особи, які проводять будь-які лотереї; благодійні організації; інші юридичні особи, які відповідно до законодавства надають послуги з отримання, виплати, передачі, пересилання, обміну, зберігання коштів, засвідчення та реєстрації прав на майно. Суб'єктами державного фінансового моніторингу є: органи виконавчої влади та Національний банк України, які відповідно до законодавства виконують функції регулювання, нагляду та/або контролю за діяльністю юридичних осіб, що забезпечують здійснення операцій з надходженнями; уповноважений державний орган - урядовий орган державного управління, який діє у складі Міністерства фінансів України (далі -Уповноважений орган).   -53- Беспалий Б.Я.
В пункті 7, частини 2, статті 3 після слова "благодійні" доповнити текстом "фонди та". В пункті 8, частини 3, статті 3 після тексту "які відповідно до" слово "законодавства" замінити словом "закону". В пункті 1, частини 3,статті 3 після тексту "які відповідно до" слово "законодавства" замінити словом "закону".  
Враховано частково   Розділ ІІ. СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ Стаття 4. Система та суб'єкти фінансового моніторингу Система фінансового моніторингу складається з двох рівнів - первинного та державного. Суб'єктами первинного фінансового моніторингу є: 1) банки, страхові та інші фінансові установи; 2) платіжні організації, члени платіжних систем, еквайрингові та клірингові установи; 3) товарні, фондові та інші біржі; 4) професійні учасники ринку цінних паперів; 5) інститути спільного інвестування; 6) гральні заклади, ломбарди, юридичні особи, які проводять будь-які лотереї; 7) підприємства, організації, які здійснюють управління інвестиційними фондами чи недержавними пенсійними фондами; 8) підприємства і об'єднання зв'язку, інші некредитні організації, які здійснюють переказ грошових коштів; 9) інші юридичні особи, які відповідно до законодавства здійснюють фінансові операції. Суб'єктами державного фінансового моніторингу є: Центральні органи виконавчої влади та Національний банк України, які відповідно до закону виконують функції регулювання та нагляду за діяльністю юридичних осіб, що забезпечують здійснення фінансових операцій; уповноважений державний орган - урядовий орган державного управління, який діє у складі Міністерства фінансів України (далі -Уповноважений орган).  
    -54- Кармазін Ю.А.
Пропоную цю статтю викласти у наступній редакції: "Фінансові операції контролюють: 1) суб'єкти господарювання - організації, що здійснюють фінансові операції: - комерційні банки та фінансові установи; - страхові товариства; - товарні, фондові та інші біржі; - комісійні магазини; - гральні заклади, організації, які проводять будь-якого виду лотереї; - ломбарди; - інвестиційні фонди та благодійні організації; - поштові відділення, телеграф; - інші юридичні особи, які відповідно до законодавства надають послуги з отримання, виплати, передачі, переказу, пересилання, обміну, зберігання коштів і реєстрації прав на майно або надають дозволи (ліцензії), отримують декларації щодо наявного майна; 2) органи державної влади, які відповідно до законодавства уповноважені забезпечувати регулювання, нагляд та контроль за діяльністю організацій, що здійснюють фінансові операції".  
Враховано частково    
    -55- Семенюк В.П.
Статтю 4 викласти у такій редакції : "Стаття 4. Система та суб'єкти моніторингу надходжень. Система моніторингу надходжень складається з двох рівнів - здійснення операцій з надходженнями або первинний (далі - суб'єкти первинного моніторингу надходжень)і контролю з боку органів влади та Національного банку України за діяльністю відповідних осіб із проведення зазначених операцій або державний (далі - суб'єкти державного моніторингу надходжень)". "Суб'єктами первинного фінансового моніторингу є : банки та фінансово-кредитні установи; страхові товариства; платіжні організації, еквайрингові, клірінгові та інші установи-члени платіжної системи, учасник платіжної системи; товарні, фондові та інші біржі; учасники ринку цінних паперів; інститути спільного інвестування; учасники ринку фінансових послуг; комісійні магазини; гральні заклади; організації з проведення лотерей; ломбарди; інвестиційні фонди та компанії; благодійні фонди та організації; підприємства зв'язку; юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, їх філії, представництва та дочірні підприємства, що відповідно до законодавства проводять операції з надходженнями. Суб'єктами державного фінансового моніторингу є : Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування і Національний банк України, які відповідно до законодавства виконують функції регулювання, нагляду та/або контролю за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, що здійснюють операції з надходженнями (далі - органи регулювання, нагляду та/або контролю); Правоохоронні органи із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом - Генеральна прокуратура, Міністерство внутрішніх справ, Державна податкова адміністрація, Державна митна служба та Головне контрольно-ревізійне управління України, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом, відповідно до законодавства та цього Закону (далі - правоохоронні органи); Спеціальний уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та підпорядковані йому місцеві структурні підрозділи (далі - спеціальний уповноважений орган)."; 3) У тексті закону слова "Уповноважений орган" замінити на слова "спеціальний уповноважений орган" у відповідних відмінках.  
Враховано частково    
    -56- Гавриш С.Б.
У ст.4 пропоную доповнити: 7) підприємства, організації, які здійснюють управління інвестиційними фондами чи недержавними пенсійними фондами; 8) підприємства і об"єднання зв"язку інші некредитні організації, які здійснюють переказ грошових коштів; 9) інші юридичні особи, які відповідно до законодавства здійснюють операції з грошовими коштами чи іншим майном.  
Враховано по суті   
    -57- Буряк С.В.
Капустін В.В.
Осика С.Г.
Губський Б.В.
Шепетін В.Л.
Кальніченко І.В.
В абзаці 9 частини 2 статті 3 слова "засвідчення та реєстрації прав на майно" пропонуємо виключити.  
Враховано    
    -58- Цушко В.П.
Виключити абзац другий частини третьої статті 4. Частину третю ст. 4, викласти в такій редакції: "Суб'єктами державного фінансового моніторингу є: - уповноважений державний орган - урядовий орган державного управління, який діє у складі Міністерства фінансів України (далі - Уповноважений орган); Національний банк України в частині регулювання, нагляду (контролю) за діяльністю банків, інших фінансових установ, що надають фінансові послуги, платіжних організацій та членів платіжних систем, еквайрингових та клірингових установ; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку в частині регулювання, нагляду (контролю) за діяльністю професійних учасників ринку цінних паперів та інститутів спільного інвестування; Спеціальний уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг в частині регулювання, нагляду (контролю) за діяльністю інших учасників ринків фінансових послуг; Міністерство фінансів України в частині регулювання, нагляду (контролю) за діяльністю юридичних осіб, що проводять лотереї."  
Враховано по суті   
    -59- Буряк С.В.
Капустін В.В.
Осика С.Г.
Губський Б.В.
Шепетін В.Л.
Кальніченко І.В.
Абзац 8 частини 2 статті 3 "благодійні організації" пропонуємо виключити. У частині 3 статті 3 термін "операцій з надходженнями" пропонуємо викласти в такій редакції: "фінансових операцій".  
Враховано    
    -60- Терьохін С.А.
Національний банк України
Статтю 4 викласти у такій редакції: "Стаття 4. Система та суб'єкти фінансового нагляду Система фінансового нагляду складається з: Державного нагляду; Первинного нагляду. 4.1. Державний нагляд 4.1.1 Суб"єктами державного фінансового нагляду є: б)уповноважений державний орган виконавчої влади, що виконує функції нагляду, регулювання та контролю за небанківськими фінансовими установами; в) Рахункова палата Верховної Ради України; г) контролюючі органи в межах їх компетенції, визначеної законом. 4.2. Суб'єктами первинного фінансового нагляду є: а) комерційні банки та небанківські фінансові установи, які залучають кошти осіб в депозити (вклади) чи для їх перерахування іншим особам; б) пошта стосовно грошових переказів та інші небанківські платіжні системи, які здійснюють переказ готівкових коштів або чеків (інших подібних платіжних інструментів); в) ломбарди; г) особи, що провадять казино, влаштовують інші гральні місця, лотереї (крім державних, що діють у режимі реального часу, - реальних лотерей); д) недержавні пенсійні фонди чи кредитні спілки; е) професійні учасники ринку цінних паперів, депозитарії та реєстратори; є) професійні торгівці цінними паперами або деривативами. Для цілей цього Закону зазначені особи розуміються далі як "фінансові інститути". 4.3. Уповноважений державний орган (далі - державний орган) - орган державної виконавчої влади, який здійснює функції нагляду, регулювання та контролю за небанківськими фінансовими установами згідно із законом.  
Враховано по суті   
    -61- Стретович В.М.
У Статті 3 з метою чіткого визначення кола суб'єктів первинного та державного фінансового моніторингу, навести їх повний та виключний перелік, передбачивши, що до суб'єктів державного фінансового моніторингу відносяться тільки органи державної влади, які здійснюють регулювання та нагляд за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу.  
Враховано по суті   
    -62- Мойсик В.Р.
У назві розділу ІІ та скрізь по тексту проекту слово "моніторинг" замінити словом "нагляд" у відповідних відмінках.  
Відхилено    
    -63- Гадяцький Л.М.
У назві ІІ розділу та його статтях термін "моніторинг" замінити на "фінансовий контроль". Доповнити назву розділу словами "за операціями з доходами, що мають ознаки значних та (або) сумнівних". Доповнити назву статті словами "за операціями з доходами, що мають ознаки значних та (або) сумнівних". Відповідні зміни внести у тексті статті (ч.ч. 1, 2, 3). Доповнити ч.2 ст.3 такими суб'єктами первинного фінансового контролю: "…нотаріальні установи, які засвідчують угоди купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, дарування, органи виконавчої влади, що реєструють зовнішньоекономічні контракти, а також підприємства, установи і організації, діяльність яких пов'язана з реєстрацією суб'єктів господарювання, укладанням та виконанням цивільно-правових угод".  
Враховано по суті   
    -64- Семенюк В.П.
До статті 4. Статтю 4 викласти у такій редакції : "Стаття 4. Система та суб'єкти моніторингу надходжень Система моніторингу надходжень складається з двох рівнів -здійснення операцій з надходженнями (далі - первинного моніторингу надходжень) і регулювання, нагляду та/або контролю за діяльністю відповідних осіб із проведення зазначених операцій (далі державного та місцевого моніторингу надходжень)". Суб'єктами первинного моніторингу надходжень є : банки та фінансово-кредитні установи; кредитні спілки та товариства; страхові спілки та товариства; держателі спеціальних платіжних засобів, еквайрингові та клірингові установи, платіжні організації, учасники та члени платіжної системи; товарні, фондові та інші біржі; учасники ринку цінних паперів; інститути спільного інвестування; учасники ринку фінансових послуг; комісійні магазини; казино, гральні заклади; юридичні особи з проведення лотерей; ломбарди; інвестиційні фонди та компанії; благодійні фонди та організації; пенсійні фонди; підприємства зв'язку; інші юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми і форм власності, їх філії, представництва та дочірні підприємства, що відповідно до законодавства проводять операції з надходженнями. Суб'єктами державного та місцевого моніторингу надходжень є: органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, Рахункова палата і Національний банк України, які відповідно до законодавства виконують функції регулювання, нагляду та/або контролю за суб'єктами первинного моніторингу надходжень, що здійснюють операції з надходженнями (далі - органи регулювання, нагляду та/або контролю); правоохоронні органи із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) надходжень - Генеральна прокуратура, Міністерство внутрішніх справ, Державна податкова адміністрація, Державна митна служба, Служба безпеки та Головне контрольно-ревізійне управління України, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) надходжень відповідно до законодавства та цього Закону (далі - правоохоронні органи); спеціальний уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань моніторингу надходжень та підпорядковані йому місцеві структурні підрозділи (далі - спеціальний уповноважений орган).". У тексті закону слова "суб'єкт первинного фінансового моніторингу", "суб'єкт державного фінансового моніторингу" та "уповноважений орган" замінити на слова "суб'єкт первинного моніторингу надходжень", "суб'єкт державного та місцевого моніторингу надходжень" та "спеціальний уповноважений орган" у відповідних відмінках  
Немає висновку    
    -65- Римарук О.І.
Доповнити статтю 4 пунктом такого змісту: "особи що надають нотаріальні послуги"  
Немає висновку    
    -66- Косів М.В.
В абзаці 3 частини 3 статті 4 зазначено, що Уповноважений орган діятиме як урядовий орган державного управління у складі Міністерства фінансів України та матиме право видавати нормативні акти у межах своєї компетенції. Але, у відповідності до ст..117 Конституції України, право видавати нормативні акти мають лише центральні органи виконавчої влади, яким орган, про який йде мова, не є. Так само, не є зрозумілим положення щодо необхідності погодження цим урядовим органом органами виконавчої влади будь-яких нормативних документів, які стосуються виконання цього закону. Адже, в цьому випадку, Міністерство фінансів України, яке фактично є вищестоящим для цього урядового органу, теж повинно узгоджувати свої нормативні акти з цим органом, який є підлеглим Міністерству фінансів України. (зауваження запропоноване Інститутом проблем законодавства ім.. Ярослава Мудрого).  
Немає висновку    
4. Стаття 4. Операції з надходженнями, що підлягають фінансовому моніторингу Фінансовому моніторингу підлягають значні та/або сумнівні операції з надходженнями. Критерії віднесення операцій до значних та/або сумнівних визначаються Кабінетом Міністрів України, а для банків - Кабінетом Міністрів України разом з Національним банком України.   -67- Ющенко В.А.
Статтю 4 викласти у такій редакції: "Стаття 4. Операції з доходами, що підлягають фінансовому моніторингу Фінансовому моніторингу підлягають операції з доходами, що дорівнюють або перевищують 100 000 гривень та відносяться до будь-якої з наступних операцій: зняття з рахунку або зарахування на рахунок юридичної особи готівки у тих випадках, коли це не обумовлено характером її господарської діяльності; купівля або продаж готівкової іноземної валюти; придбання фізичною особою цінних паперів за готівку; отримання фізичною особою за чеком на пред'явника, який виданий нерезидентом; внесення фізичною особою у статутний фонд підприємства (установи, організації) грошових коштів готівкою; обмін банкнотів одного номіналу на банкноти іншого номіналу; внесення грошових коштів на депозитний вклад з оформленням документів на пред'явника; відкриття депозитного вкладу на користь третіх осіб із внесенням на нього готівкових грошових коштів; переведення грошових коштів за кордон на рахунок (депозитний вклад) відкритий на анонімного власника, і надходження грошових коштів з-за кордону з рухунку (депозитного вкладу), відкритого на анонімного власника; зарахування на свій рахугок або списання зі свого рахунку грошових коштів юридичною особою, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня її реєстрації, або юридичною особою, на рахунок якої операції не здійснювалися з моменту її відкриття; внесення до ломбарду у якості застави цінних паперів, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння або інших цінностей; здійснення страхових виплат на користь фізичної особи або отримання від неї страхових платежів за договором страхування життя та іншим видам страхування; надання або отримання майна за договором оренди (лізингу); перекази грошових коштів, що здійснюються підприємствами та організаціями, які не відносяться до фінансових уствнов, за дорученням фізичної особи; зарахування або переказ на рахунок грошових коштів, надання або отримання кредиту, операції з цінними паперами, якщо хоча б одна із сторін є фізичною або юридичною особою, яка має відповідно реєстрацію, місце проживання або місце перебування в країні (на території), стосовно якої є відомості про незаконне виробництво наркотичних засобів, або однією із сторін є особа, котра є власником рахунку у банку, що зареєстрований у зазначеній країні (на зазначеній території). Перелік таких країн (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України; зарахування або переказ на рахунок грошових коштів, надання або отримання кредиту, операції з цінними паперами, якщо хоча б одна із сторін є фізичною або юридичною особою, яка має відповідно реєстрацію, місце проживання або місце перебування в країні (на території), де не передбачено надання інформації при проведенніфінансоіих операцій, або однією із сторін є особа, котра є власником рахунку у банку, що зареєстрований у зазначеній країні (на зазначеній території). Перелік таких країн (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком України на основі переліків, затверджених міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом".  
Враховано редакційно в Розділі ІІІ   
    -68- Гадяцький Л.М.
Пропоную: Визначити перелік значних та/або сумнівних фінансових операцій, які підлягають фінансовому контролю, та критеріїв віднесення їх до таких. Частину другу ст. 4 викласти в такій редакції: "Критерії віднесення фінансових операцій до значних та/або сумнівних встановлюються цим Законом".  
Враховано редакційно    
    -69- Васюник І.В.
пропоную вилучити з тексту законопроекту із статті 4 пункт 6 словосполучення " гральні заклади, ломбарди, юридичні особи, які проводять будь-які лотереї;"  
Відхилено    
5. Стаття 5. Завдання та обов'язки суб'єкта первинного фінансового моніторингу Суб'єкт первинного фінансового моніторингу встановлює процедуру проведення такого моніторингу, призначає осіб, відповідальних за його проведення, визначає їх функціональні обов'язки і форми взаємодії. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний: проводити ідентифікацію осіб, що здійснюють операції з надходженнями; забезпечувати виявлення і реєстрацію значних та/або сумнівних операцій; надавати Уповноваженому органу інформацію про значну та/або сумнівну операцію не пізніше ніж наступного робочого дня з моменту її реєстрації; сприяти працівникам Уповноваженого органу у проведенні аналізу значних або сумнівних операцій; надавати інформацію на запит Уповноваженого органу, в тому числі таку, що становить банківську та комерційну таємницю, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту отримання запиту; сприяти суб'єктам державного фінансового моніторингу з питань проведення аналізу значних та/або сумнівних операцій; вживати заходів до запобігання розголошенню (у тому числі особам, щодо операцій яких проводиться перевірка) інформації, яка надається Уповноваженому органу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (в тому числі про факт подання такої інформації); зберігати документи, які стосуються ідентифікації осіб, що здійснюють операції з надходженнями, та всю документацію про здійснення операції з надходженнями протягом п'яти років після проведення такої операції.   -70- Гавриш С.Б.
Абзаци 4 та 6 статті 5 викласти втакій редакції : надавати Уповноваженому органу інформацію про операцію з грошовими коштами чи іншим майном відповідно до цього Закону не пізніше ніж через 72 години з моменту її реєстрації; надавати інформацію на запит Уповноваженого органу, стосовно операцій передбачених п.4 ст.1 не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту отримання запиту;  
Відхилено   Стаття 5. Завдання та обов'язки суб'єкта первинного фінансового моніторингу Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний: проводити ідентифікацію особи, яка здійснює фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу або відкриває рахунок (в тому числі депозитний), на підставі наданих в установленому порядку документів або за наявності підстав вважати, що інформація щодо ідентифікації особи потребує уточнення;; забезпечувати виявлення і реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; надавати Уповноваженому органу інформацію про фінансову операцію, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту її реєстрації; сприяти працівникам Уповноваженого органу у проведенні аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; надавати відповідно до законодавства додаткову інформацію на запит Уповноваженого органу пов'язану з фінансовими операціями, що стали об'єктом фінансового моніторингу, в тому числі таку, що становить банківську та комерційну таємницю, не пізніше, ніж протягом трьох робочих днів з моменту отримання запиту; сприяти суб'єктам державного фінансового моніторингу з питань проведення аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; вживати заходів щодо запобігання розголошенню (у тому числі, особам, стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, яка надається Уповноваженому органу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (в тому числі про факт подання такої інформації); зберігати документи, які стосуються ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції, та всю документацію про здійснення фінансової операції протягом п'яти років після проведення такої фінансової операції. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу встановлює процедуру проведення такого моніторингу та призначає працівника, відповідального за його проведення. Відповідальний працівник має бути незалежним у своїй діяльності і підзвітним тільки керівнику суб'єкту первинного фінансового моніторингу та зобов'язаний не рідше одного разу на місяць інформувати керівника про виявлені фінансової операції, що підлягають фінансовому моніторингу та заходи, які були вжиті, у тому числі щодо: розробки та постійного поновлення правил внутрішнього фінансового моніторингу і програм його здійснення з врахуванням вимог чинного законодавства та нормативних актів Уповноваженого органу; підготовки персоналу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до цього закону, шляхом проведення освітніх та практичних заходів; забезпечення проведення внутрішнього фінансового моніторингу.  
    -71- Кармазін Ю.А.
1) Пропоную додати статтю в такій редакції: Стаття. Заходи щодо запобігання та протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом До заходів, які спрямовані на запобігання та протидію легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом відносяться: - ідентифікація особи, яка є учасником фінансової операції; - виявлення та реєстрація значної та/або сумнівної операції; - повідомлення Національного агенства фінансової безпеки про значну та/або сумнівну фінансову операцію; - взяття на облік та перевірка повідомлення про значну та/або сумнівну операцію Національним агентством фінансової безпеки; - заборона на інформування клієнтів та інших осіб про заходи щодо протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом; - будь-які інші заходи, що здійснюються в межах чинного законодавства і відповідають меті цього Закону. 2) Пропоную додати до Закону статтю такого змісту: "Стаття . Заборона на вчинення дій, спрямованих на уникнення реєстрації сумнівних фінансових операцій Юридичним особам, що здійснюють фінансові операції, забороняється вчинення дій, спрямованих на уникнення виявлення і обліку сумнівних фінансових операцій, які підлягають контролю, або ухилення від надання відомостей, передбачених цим Законом, Національному агенству фінансової безпеки, який у межах своєї компетенції здійснює контроль фінансових операцій. Юридичні особи, що проводять фінансові операції, не несуть відповідальності за невиявлення сумнівної фінансової операції і неповідомлення про неї, якщо виявити сумнівний характер операції не було можливим в межах звичайної діяльності такої юридичної особи відповідно до законодавства, що регулює діяльність такої юридичної особи. 3) Пропоную додати статтю в такій редакції: „ Стаття . Обов'язки суб'єктів, які здійснюють фінансові операції щодо контролю за їх проведенням Юридична особа, що проводить фінансові операції, які підлягають контролю відповідно до статті 9 цього Закону, самостійно визначає порядок проведення внутрішнього контролю за фінансовими операціями і забезпечує їх виконання та практичне впровадження згідно вимог цього Закону та внутрішніх правил і програм протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Юридична особа, що проводить фінансові операції, зобов'язана: 1) проводити ідентифікацію осіб, які є учасниками фінансової операції; 2) забезпечити виявлення та облік сумнівних фінансових операцій; 3) у разі виявлення сумнівної фінансової операції повідомити про неї у визначений цим Законом строк Національному агенству фінансової безпеки; 4) надавати Національному агенству фінансової безпеки на його письмовий запит інформацію, яка необхідна йому для проведення перевірки інформації про сумнівні фінансові операції; 5) виконувати письмові рішення Національного агенства фінансової безпеки щодо припинення сумнівної фінансової операції; 6) забезпечити нерозголошення інформації про контроль фінансових операцій; 7) зберігати п'ять років документацію про сумнівні фінансові операції. У разі виявлення сумнівної фінансової операції юридична особа, що її проводить, має право відмовитися від подальшого проведення такої операції виключно після повідомлення Національного агенства фінансової безпеки про її виявлення та відмову від виконання операції та отримання від Національного агенства фінансової безпеки відповідного підтвердження про взяття її на облік. Порядок надання Національному агенству фінансової безпеки на його письмовий запит інформації, яка необхідна йому для проведення перевірки інформації про сумнівні фінансові операції встановлюється, для банків - Національним банком України, а для інших суб'єктів контролю - Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог цього Закону. Національне агенство фінансової безпеки має право надсилати запити щодо надання йому інформації по операціях, які були проведені до набрання чинності цим Законом."  
Враховано частково    
    -72- Рибачук О.Б.
Пропоную абз.4 ст.6 проекту Закону викласти в редакції ст.5, прийнятій у першому читанні, оскільки виконання вимоги щодо повідомлення про значну та/або сумнівну операцію не пізніше ніж через 72 години з моменту її реєстрації може бути ускладнене вихідними та святковими днями.  
Відхилено    
    -73- Семенюк В.П.
До статті 5. Другу частину статті викласти у такій редакції :"є сумнівною незалежно від розміру суми, видів розрахунків та дати її проведення;". У зв'язку з цим вилучити по тексту закону слова "значна та/або" у відповідних відмінках.  
Враховано частково    
    -74- Кальніченко І.В.
У статті 5 серед обов'язків суб'єкта первинного фінансового необхідно вказати надання інформації також про операції, які можуть мати ознаки фінансування тероризму. До частин перших статей 6 і 7 проекту слід відзначити, що суб'єкт первинного фінансового моніторингу ідентифікує не всіх осіб, які здійснюють фінансові операції. Слід конкретно вказати, хто саме повинен бути ідентифікований.  
Враховано по суті   
    -75- Черновецький Л.М.
Пункт 2 частини 1 статті 6 викласти в наступній редакції: "забезпечувати виявлення і реєстрацію сумнівних операцій", бо вище підкреслювалася необхідність виключення поняття "значної операції" з законодавчих актів. Виключити зі статті 6, частини 1, пункти 4 і 6, бо термін "сприяння" можна трактувати в широкому розумінні, що потягне за собою значну кількість доручень банківським установам, що в свою чергу призведе до підриву банківської системи України. Частина 1 пункт 5 викласти в наступній редакції: після слів "інформацію" додати слова: "про сумнівну операцію". Доповнити статтю 6, частину 1, пунктом 10: "В разі, якщо фінансові операції клієнта не можуть бути остаточно кваліфіковані відповідальним працівником суб'єкту первинного фінансового моніторингу як сумнівні, то він має право звернутися до клієнта за роз'ясненнями щодо економічного змісту, проведених ним операцій."  
Враховано по суті   
    -76- Цушко В.П.
У статті 6: абзаци 3, 4 викласти у наступній редакції: "забезпечувати виявлення і реєстрацію сумнівних операцій; надавати Уповноваженому органу інформацію про сумнівну операцію не пізніше ніж через 3 робочі дні з моменту її реєстрації;" Абзац п'ятий виключити. Абзац шостий викласти у наступній редакції: "надавати інформацію на запит Уповноваженого органу, в тому числі таку, що становить банківську та комерційну таємницю, не пізніше, ніж протягом 10 робочих днів (3-х робочих днів у випадках, пов'язаних з можливим фінансуванням тероризму) з моменту отримання запиту". Абзац сьомий - виключити, у разі неприйняття цієї пропозиції - викласти в такій редакції: "сприяти суб'єктам державного фінансового моніторингу в проведенні перевірок відповідності внутрішніх процедур моніторингу вимогам цього закону;" У частині 3 статті 6, абзац третій викласти у наступній редакції: "підготовки персоналу щодо виявлення операцій, які відповідають критеріям сумнівних відповідно до цього закону, шляхом проведення освітніх та практичних заходів"  
Враховано частково    
    -77- Буряк С.В.
Капустін В.В.
Осика С.Г.
Губський Б.В.
Шепетін В.Л.
Кальніченко І.В.
В абзаці 2 частини 1 та абзаці 9 частини 2 статті 5 термін "операції з надходженнями" замінити на термін "фінансові операції" у відповідному відмінку.  
Враховано    
    -78- Стретович В.М.
Абзаци 1-6 частини другої статті 5 викласти у такій редакції: "Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний: проводити ідентифікацію осіб, що здійснюють операції з надходженнями; забезпечувати виявлення і реєстрацію сумнівних операцій; надавати уповноваженому органу інформацію про сумнівну операцію у строк не пізніше 2-х робочих днів з моменту її реєстрації; сприяти працівникам уповноваженого органу у проведенні аналізу сумнівних операцій; надавати інформацію на запит уповноваженого органу, в тому числі таку, що становить банківську та комерційну таємницю не пізніше, ніж протягом 10 робочих днів з моменту отримання запиту; сприяти суб'єктам державного фінансового моніторингу з питань проведення аналізу сумнівних операцій".  
Враховано частково    
    -79- Буряк С.В.
Капустін В.В.
Осика С.Г.
Губський Б.В.
Шепетін В.Л.
Кальніченко І.В.
Абзац 1 статті 5 пропонуємо виключити та зміст статті доповнити наступним: "Суб'єкт первинного фінансового моніторингу встановлює процедуру проведення такого моніторингу та призначає працівника, відповідального за його проведення. Відповідальний працівник має бути незалежним у своїй діяльності і підзвітним тільки керівнику суб'єкту первинного фінансового моніторингу та зобов'язаний не рідше одного разу на місяць інформувати керівника про сумнівні операції, які були виявлені та заходи, які були вжиті, у тому числі щодо: ·розробки та постійного поновлення правил внутрішнього моніторингу і програм його здійснення з врахуванням вимог чинного законодавства та нормативних актів Уповноваженого органу ; ·підготовки персоналу щодо виявлення операцій, які відповідають критеріям значних та/або сумнівних відповідно до цього закону, шляхом проведення освітніх та практичних заходів; ·забезпечення проведення внутрішнього моніторингу, у разі, коли відповідальний працівник має сумніви, щодо подання інформації Уповноваженому органу". Абзац 4 частини 2 статті 5 пропонуємо викласти в такій редакції : "надавати Уповноваженому органу інформацію про значну та/або сумнівну операцію не пізніше ніж через 72 години з моменту її реєстрації".  
Враховано    
    -80- Ющенко В.А.
Абзац третій статті 5 викласти у такій редакції: "проводити ідентифікацію осіб, які здійснюють операції з доходами, що підлягають фінансовому моніторингу".  
Враховано редакційно    
    -81- Мойсик В.Р.
Викласти статтю 5 у наступній редакції: "Стаття 5. Фінансові операції, що підлягають фінансовому нагляду. Обов'язковому фінансовому нагляду підлягають значні та/або сумнівні фінансові операції. Фінансова операція вважається значною, якщо вона одночасно відповідає двом наступним ознакам: сума, на яку вона здійснюється, при безготівкових розрахунках дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну 50 000 євро, при розрахунках готівкою на суму, що дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну 10 000 євро (за винятком пунктів 5.1.14, 5.1.15, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.15 цієї статті); за своїм характером ця операція належить до одного з видів фінансових операцій. Для цілей цього Закону суми, зазначені у євро, перераховуються за офіційним валютним курсом Національного банку України, встановленим на день здійснення відповідної операції. Фінансова операція вважається сумнівною, якщо вона за своїм характером належить до одного з видів фінансових операцій і містить ознаки, що можуть свідчити про здійснення легалізації (відмивання) доходів".  
Враховано редакційно    
    -82- Васюник І.В.
До стаття 5: абзац 4 вилучити слова - "сприяти працівникам Уповноваженого органу у проведенні аналізу операцій, що підлягають фінансовому моніторингу", оскільки він фактично дублює абзац 7. Абзац 10 викласти у такій редакції - " Відповідальний працівник має бути незалежним у своїй діяльності і в частині здійснення фінансового моніторингу підзвітним тільки керівнику суб'єкта фінансового моніторингу та зобов'язаний регулярно інформувати його ....далі за текстом". Абзац 13 - вилучити.  
Враховано по суті   
    -83- Пинзеник В.М.
1.Ст.5 абзац 1 пункт 3 викласти у редакції:"надавати Уповноваженому органу інформацію про операцію, що підлягає фінансовому моніторингу не пізніше, ніж через 3 робочих дні з моменту її реєстрації. 2. Ст.5 абзац 1 пункт 4 вилучити. 3. Ст.5 абзац 1 пункт 5 викласти у редакції:"надавати відповідно до законодавства додаткову інформацію на запит Уповноваженого органу стосовно операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, в тому числі таку, що становить банківську та комерційну таємницю, не пізніше, ніж протягом десяти робочих днів з моменту отримання запиту ( у випадках тероризму 3 дні); 4. Ст.5 абзац 1 пункт 6 вилучити. 5. Ст.5 доповнити реченням: "Інформація про операції, що підлягають фінансовому моніторингу надається суб'єктами первинного фінансового моніторингу тільки до Уповноваженого органу".  
Враховано редакційно    
    -84- Семенюк В.П.
До статті 5. У назві статті 5 слова "Завдання та обов'язки суб'єкта" замінити на слово "Обов'язки". Доповнити частину першу статті 5 абзацом дев'ятим такого змісту : "своєчасно і в повному обсязі виконувати рішення органів регулювання, нагляду та/або контролю та правоохоронних органів щодо усунення порушень з дотримання законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) надходжень;". У частині третій статті 5 слова 2 "працівника, відповідального" замінити словами "працівників, відповідальних". У четвертій частині статті 5 слова "відповідальний працівник" замінити словами "керівник структурного підрозділу, відповідального за проведення моніторингу надходжень,". Третій абзац четвертої частини статті 5 вилучити.  
Немає висновку    
    -85- Косів М.В.
Доповнити пункт 1 частини 1 статті 5 словами: "...., які підлягатимуть обов'язковому фінансовому моніторингу".  
Немає висновку    
    -86- Римарук О.І.
Пункт 4 та пункт 6 статті 5 обєднати та викласти в наступній редакцій: "Сприяти суб'єктам державного моніторингу, зокрема працівникам уповноваженого органу, у проведенні аналізу операцій, що підлягають фінансовому моніторингу "  
Немає висновку    
6. Стаття 6. Ідентифікація осіб, що здійснюють операції з надходженнями Суб'єкт первинного фінансового моніторингу здійснює ідентифікацію осіб, що здійснюють операції з надходженнями. З метою ідентифікації резидентів визначаються: для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав, місце проживання, ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; для юридичних осіб - найменування, юридична адреса, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, та номер банківського рахунка. З метою ідентифікації нерезидентів визначаються: для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності), дата народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав, громадянство, місце проживання або тимчасового перебування; для юридичних осіб - повне найменування, місцезнаходження та реквізити банку, у якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунка. Ідентифікація особи не є обов'язковою у разі: а) здійснення операції з надходженнями осіб, що раніше були ідентифіковані; б) укладення угод між банками, зареєстрованими в Україні. У разі коли виникає сумнів стосовно того, чи особа діє самостійно або як представник іншої особи, суб'єкт первинного фінансового моніторингу повинен вжити додаткових заходів для ідентифікації такої особи.   -87- Гавриш С.Б.
Абзац 1 статті 6, після слів "операції з надходженнями" доповнити словами "якщо це не порушує чинного законодавства України"; Частину 1 абзацу 3 статті 6 після слів "або тимчасового перебування" доповнити словами "місце проживання батьків" - як додатковий критерій для визначення особи.  
Враховано по суті  Стаття 6. Ідентифікація осіб, що здійснюють фінансові операції Суб'єкт первинного фінансового моніторингу на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів ідентифікує осіб, що здійснюють фінансові операції . З метою ідентифікації резидентів визначаються: для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав, місце проживання, ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; для юридичних осіб - найменування, юридична адреса, документи про підтвердження державної реєстрації (включаючи установчі документи, інформацію щодо посадових осіб та їх повноважень тощо), ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, та номер банківського рахунку. З метою ідентифікації нерезидентів визначаються: для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності), дата народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав, громадянство, місце проживання або тимчасового перебування; для юридичних осіб - повне найменування, місцезнаходження та реквізити банку, у якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку. Ідентифікація особи не є обов'язковою у разі: а) здійснення фінансової операції особами, що раніше були ідентифіковані; б) укладення угод між банками, зареєстрованими в Україні. У разі коли виникає сумнів стосовно того, чи особа діє самостійно або як представник іншої особи, така особа зобов'язана на вимогу суб'єкта первинного фінансового моніторингу надати відповідне документальне підтвердження та документи, необхідні для ідентифікації особи, яку він представляє.  
    -88- Рибачук О.Б.
Пропоную в пп.„б" ст.7 проекту Закону після слів „банками" додати слова „фінансовими установами".  
Відхилено    
    -89- Семенюк В.П.
У статті 6: Назву та частину першу статті 6 викласти у такій редакції : "Стаття 6. Загальні ознаки сумнівних операцій з надходженнями Загальними ознаками сумнівних операцій з надходженнями є :" 5.2. У пункті 1 частини першої статті слова "не передбачених законодавством України" вилучити. 5.3. У пункті 13 частини першої статті вилучити слова : "що не перевищують окремо суму, еквівалентну 50000 євро, але внаслідок додавання (якби кошти були зараховані на основі одного платіжного документа) перевищують зазначену суму (за умови, що діяльність особи не пов'язана з обслуговуванням населення, збором обов'язкових або добровільних платежів)". 5.4. У пункті 14 частини першої статті вилучити слова : "за умови, що сума перерахованих грошових коштів (якби вони були перераховані на підставі одного платіжного документа) перевищує суму, еквівалентну 50000 євро". 5.5. Доповнити першу частину статті пунктами 15, 16, 17 та 18 такого змісту : "15) відсутність зв'язку між операцією з надходженнями та характером діяльності її учасників; 16) відсутність підтвердження законності таких надходжень; 17) у правових документах (угодах, договорах) невизначеність умов операцій з надходженнями чи невідповідність цих документів вимогам законодавства; 18) невідповідність розміру або обсягу операції з надходженнями фінансовому та майновому стану її учасників.".  
Враховано по суті   
    -90- Буряк С.В.
Капустін В.В.
Осика С.Г.
Губський Б.В.
Шепетін В.Л.
Кальніченко І.В.
Назву статті 6 пропонуємо викласти в такій редакції: "Стаття 6. Ідентифікація осіб, що здійснюють фінансові операції". В абзаці 1 частини 1 після слів "фінансового моніторингу" додати слова "на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів". В абзаці 1 частини 1 та абзаці 2 частини 4 статті 6 термін "операції з надходженнями" замінити на термін "фінансові операції". В абзаці 3 частини 2 статті 6 після слів "юридична адреса, ", додати слова "документи про підтвердження державної реєстрації (включаючи установчі документи, інформацію щодо посадових осіб та їх повноважень тощо)". Частину 5 статті 6 пропонуємо викласти в наступній редакції: "У разі коли виникає сумнів стосовно того, чи особа діє самостійно або як представник іншої особи, така особа зобов'язана на вимогу суб'єкта первинного фінансового моніторингу надати відповідне документальне підтвердження." В абзаці 8 статті 6 слова "здійснення операції з надходженнями осіб" викласти в такій редакції:" здійснення фінансової операції особами".  
Враховано    
    -91- Кармазін Ю.А.
Пропоную дану статтю викласти в наступній редакції: "Стаття. Порядок проведення ідентифікації осіб, які є учасниками фінансових операцій Юридична особа, що проводить фінансову операцію, повинна ідентифікувати осіб, які є учасниками фінансової операції та їх контрагентів за угодою, умовою якої є фінансова операція. З метою ідентифікації резидентів визначаються: 1) для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, який замінює паспорт), дата та місце його видачі, місце проживання, ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, назва банку та номер рахунку, якщо такий відкривався; 2) для юридичних осіб - найменування, юридична адреса, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, індивідуальний податковий номер, найменування банку, в якому відкрито рахунок, та номер рахунка. З метою ідентифікації нерезидентів визначаються: 1) для юридичних осіб - повне найменування, місцезнаходження та номер банківського рахунка, реквізити банку, в якому відкрито рахунок; 2) для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, який замінює паспорт), дата та місце його видачі, громадянство і місце проживання. У разі відмови особи у її ідентифікації, суб'єкт контролю фінансових операцій зобов'язаний відмовити у здійсненні фінансової операції".  
Враховано частково    
    -92- Оніщук М.В.
Пропоную: Виключити з п.1 статті 6 слова у дужках " (не передбачених законодавством України)". Виключити п.3 статті 6 проекту. Виключити п.5 статті 6. Викласти п.9 статті 6 в такій редакції: "9) неможливість встановити зв'язок з особою за наявними адресами і телефонами". Виключити п.10 статті 6.  
Враховано частково    
    -93- Гадяцький Л.М.
1) Назву статті викласти в такій редакції: "Ідентифікація осіб, що здійснюють значні або/та сумнівні операції". 2) Частину першу ст.6 після слова "здійснюють" доповнити словами "значні або /та сумнівні", далі за текстом.  
Враховано по суті   
    -94- Семенюк В.П.
До статті 6. Пункт б) частини четвертої статті 6 вилучити. Доповнити статтю 6 частиною шостою такого змісту : "Якщо особа не надає визначені у цій статті документи або надає їх у неповному обсязі для наступної ідентифікації, то суб'єкт первинного моніторингу надходжень відмовляє йому у проведенні відповідної операції з надходженнями.".  
Немає висновку    
    -95- Косів М.В.
Доповнити частину 1 статті 6 словами: "..., які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу". В іншому випадку зазначену норму можна зрозуміти так, що ідентифікувати треба будь-яку особу, яка обмінює гроші в обмінному пункті або отримує незначний виграш в лотереї тощо. До частини5 статті 6: Незрозуміло, яке документальне підтвердження необхідно надавати, якщо особа дійсно діє самостійно.  
Немає висновку    
7. Стаття 7. Виявлення і реєстрація значної та/або сумнівної операції Перед здійсненням операції з надходженнями суб'єкт первинного фінансового моніторингу з'ясовує можливість віднесення її до значної та/або сумнівної. У разі виявлення в здійснюваній операції ознак значної або сумнівної така операція підлягає реєстрації відповідним суб'єктом первинного фінансового моніторингу. Порядок реєстрації встановлюється Кабінетом Міністрів України, а для банків - Кабінетом Міністрів України разом з Національним банком України. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право відмовитися від забезпечення здійснення операції у разі встановлення, що ця операція містить ознаки сумнівної, та зобов'язаний ідентифікувати і повідомити Уповноважений орган про осіб, що здійснюють зазначену операцію, та її характер.   -96- Буряк С.В.
Капустін В.В.
Осика С.Г.
Губський Б.В.
Шепетін В.Л.
Кальніченко І.В.
Назву статті 7 пропонуємо викласти в такій редакції: "Право суб'єкта первинного фінансового моніторингу відмовитися від забезпечення здійснення операції". В абзаці 1 частини 1 статті 7 термін "операції з надходженнями" замінити на термін "фінансової операції"та після слова "перед" додати слова "або після здійснення фінансової операції"; Перед останнім реченням абзацу1 частини 1 додати речення: "Для цього в реєстрі фіксується вид операції та підстави для її здійснення, дата та сума.  
Враховано   Стаття 7. Право суб'єкта первинного фінансового моніторингу відмовитися від забезпечення здійснення фінансової операції Перед або після здійснення фінансової операції суб'єкт первинного фінансового моніторингу з'ясовує можливість віднесення її до фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу. У разі виявлення такої фінансової операції, вона підлягає реєстрації відповідним суб'єктом первинного фінансового моніторингу. Для цього в реєстрі фіксується особа, що здійснює фінансову операцію, вид фінансової операції та підстави для її здійснення, дата та сума. Порядок реєстрації фінансової операції встановлюється Кабінетом Міністрів України, а для банків - Національним банком України. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право відмовитися від забезпечення здійснення фінансової операції у разі встановлення, що ця фінансова операція містить ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу, та зобов'язаний ідентифікувати і повідомити Уповноважений орган про осіб, що здійснюють зазначену фінансову операцію, та її характер.  
    -97- Рибачук О.Б.
У реченні 3 частини 1 статті 8 проекту Закону після слів „дата та сума", пропоную доповнити словами „дані про особу, яка здійснює цю операцію". Пропоную в абз.2 ст.8 проекту Закону після слів „про осіб, що" додати слова „мають намір".  
Враховано по суті   
    -98- Семенюк В.П.
У статті 7: Назву та частину першу статті 7 викласти у такій редакції : "Стаття 7. Ознаки сумнівних операцій з надходженнями під час проведення операцій з готівкою і переказів грошових коштів Ознаками сумнівних операцій з надходженнями під час проведення операцій з готівкою і переказів грошових коштів є :". Пункт 1 частини першої статті викласти у такій редакції: "відкриття на ім'я однієї особи кількох рахунків для операції з готівкою та/або для безготівкової операції з подальшим зарахуванням сум після закінчення терміну внесків (депозитів) на один рахунок та/або подальшим переказом на рахунок суб'єкту первинного моніторингу надходжень;". Пункт 3 частини першої статті викласти у такій редакції: "зарахування на рахунок особи платежів для операції з готівкою та/або для безготівкової операції, у тому числі, якщо діяльність особи не пов'язана з наданням послуг населенню, збором обов'язкових або добровільних платежів;". Пункт 2 частини першої статті викласти у такій редакції: "зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі, у тому числі на основі прибуткового касового ордеру з подальшим переказом усієї або більшої частини суми (понад 50 відсотків) протягом одного операційного дня або наступного за ним дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкту первинного моніторингу надходжень або на користь третьої особи, у тому числі нерезидента;". У пункті 5 частини першої статті слово "регулярно" вилучити. У пункті 6 частини першої статті слово "істотне" вилучити. У пункті 7 частини першої статті слово "істотне" вилучити. У пункті 9 частини першої статті слова "значної суми" вилучити. Пункти 15 і 16 викласти у такій редакції : "15) обмін банкнот національної та іноземних валют вищого номіналу на відповідні банкноти низького номіналу; 16) обмін банкнот національної та іноземних валют низького номіналу на відповідні банкноти вищого номіналу;". Пункт 19 частини першої статті вилучити.  
Враховано по суті   
    -99- Кальніченко І.В.
. У частині п'ятій статті 8 проекту слід відобразити, що суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний надіслати Уповноваженому органу інформацію про будь-яку операцію, яка може бути пов'язана із фінансуванням тероризму.  
Враховано по суті   
    -100- Цушко В.П.
У другому реченні частини першої після слів "в здійснюваній операції ознак" слова "значною або" виключити.  
Відхилено    
    -101- Терьохін С.А.
у статті 8: поставити назкізну нумерацію пунктів; у частині першій: слова "перед або" вилучити; частину другу викласти у такій редакції: "Суб"єкт первинного фінансового нагляду має право відмовитися від здійснення операції, якщо за його висновком вона містить ознаки сумнівної, та у цьому випадку зобов"язаний надати уповноваженому органу інфомацію про особу, що ініційювала здійснення такої операції"  
Враховано частково    
    -102- Стретович В.М.
Перше речення абзацу 1 статті 7 вилучити. У другому реченні цього абзацу після слів "операції ознак" слова "значної або" вилучити.  
Відхилено    
    -103- Оніщук М.В.
1) Абзац перший статті 7 викласти у такій редакції: "Ознаки, що можуть свідчити про здійснення легалізації (відмивання) доходів, під час проведення операцій з готівкою і переказів грошових коштів на підставі грошового виміру для безготівкових або готівкових розрахунків згідно статті 5 закону (крім випадків, зазначених у даній статті)". 2) У п.4 статті 7 проекту після слів "оффшорних зон" додати слова "незалежно від суми переказу". 3) Виключити п.6 статті 7. 4) Виключити п.8 статті 7. 5) Виключити п.9 статті 7. 6) Виключити п.19 статті 7.  
Враховано по суті   
    -104- Гадяцький Л.М.
1) У частині першій замінити слово "Перед" на "Після". 2) У другому реченні цієї ж частини слово "здійснюваній" редакційно поправити на "здійсненій". Третє речення цієї ж частини викласти в такій редакції: "Порядок реєстрації значної та/або сумнівної операції встановлюється цим Законом".  
Враховано частково    
    -105- Васюник І.В.
Статтю 7 - вилучити.  
Відхилено    
    -106- Пинзеник В.М.
Ст.7, абзац 1 останнє речення вилучити, оскільки попередній текст уже встановлює порядок реєстрації.  
Відхилено    
    -107- Семенюк В.П.
Косів М.В.
У частині першій статті 7 замість слів "або після здійснення фінансової операції" записати слова "здійсненням операції з надходженнями". Другу частину статті 7 викласти у такій редакції : "Суб'єкт первинного моніторингу надходжень у разі виявлення сумнівної операції з надходженнями має право відмовитися від проведення такої операції з обов'язковим повідомленням спеціального уповноваженого органу та правоохоронних органів про її учасників та зміст зазначеної операції для вжиття ними необхідних заходів в установленому законодавством порядку". Доповнити частину 2 статті 7 реченням наступного змісту: " якщо в результаті фінансового моніторингу встановлено, що фінансова операція є законною і не пов'язана із легалізацією (відмиванням) надходжень, одержаних злочинним шляхом, а особа, що проводила цю операцію, зазнала збитків внаслідок відмови від забезпечення її здійснення, то суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний відшкодувати завдані збитки, а також втрачений прибуток у повному обсязі.  
Немає висновку    
8. Стаття 8. Надання інформації про операцію з надходженнями Порядок та умови надання інформації про операцію з надходженнями Уповноваженому органу визначаються Кабінетом Міністрів України, а для банків - Кабінетом Міністрів України разом з Національним банком України. Надання інформації про операцію з надходженнями суб'єктами первинного фінансового моніторингу Уповноваженому органу, а Уповноваженим органом - правоохоронним органам у порядку, встановленому цим Законом, не є порушенням банківської або комерційної таємниці. Працівникам суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які надіслали повідомлення про значну та/або сумнівну операцію Уповноваженому органу, забороняється повідомляти про осіб, які здійснюють операцію, та про будь-яких третіх осіб. Інформація, що передається згідно з вимогами цього Закону, є такою інформацією, що має обмежений доступ. Обмін зазначеною інформацію, її розкриття та захист Уповноваженим органом, суб'єктами первинного фінансового моніторингу та органами державної влади, які відповідно до законодавства забезпечують регулювання, нагляд та/або контроль за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу та правоохоронними органами, здійснюється відповідно до законодавства.   -108- Буряк С.В.
Капустін В.В.
Осика С.Г.
Губський Б.В.
Шепетін В.Л.
Кальніченко І.В.
Назву статті 8 пропонуємо викласти в такій редакції: "Стаття 8. Надання інформації про фінансову операцію".  
Враховано   Стаття 8. Надання інформації про фінансову операцію Порядок надання інформації про фінансову операцію, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, Уповноваженому органу визначаються Кабінетом Міністрів України, а для банків -Національним банком України. Надання інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу, Уповноваженому органу в установленому порядку не є порушенням банківської або комерційної таємниці. Суб'єкти первинного фінансового моніторингу та їх працівники не несуть відповідальність за надання такої інформації, якщо вони діяли на підставі та на виконання цього Закону. Працівникам суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які надіслали повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу Уповноваженому органу, забороняється повідомляти про це осіб, які здійснюють фінансову операцію, та будь-яких третіх осіб. Внаслідок порушення частини 4 цієї статті працівниками суб'єктів первинного фінансового моніторингу наступає відповідальність, передбачена законами України. У випадку, коли у працівників суб'єкта первинного фінансового моніторингу, який здійснює фінансову операцію на підставі проведення внутрішнього фінансового моніторингу у порядку передбаченому статтею 5 цього Закону виникають мотивовані підозри, що фінансова операція здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний надавати Уповноваженому органу інформацію про таку фінансову операцію. У випадку, коли суб'єкти первинного фінансового моніторингу, які здійснюють фінансові операції, підозрюють або повинні були б підозрювати, що такі фінансові операції пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій, вони зобов'язані негайно повідомити про такі фінансові операції Уповноважений орган та правоохоронні органи визначені законодавством. Інформація, що передається згідно з вимогами цього Закону, є такою інформацією, що має обмежений доступ. Обмін зазначеною інформацію, її розкриття та захист Уповноваженим органом, суб'єктами первинного фінансового моніторингу, органами виконавчої влади та Національного банку України, які відповідно до законодавства забезпечують регулювання та нагляд за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу, здійснюється відповідно до законодавства; Уповноваженому органу заборонено передавати будь-кому одержану від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, яка містить комерційну чи банківську таємницю.  
    -109- Рибачук О.Б.
Частиною 7 ст.9 проекту Закону передбачено, що Уповноваженому органу заборонено передавати будь-кому одержану від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, яка містить комерційну чи банківську таємницю. Однак, на мою думку, у разі підозри, що певна операція здійснюється з метою легалізації надходжень, одержаних злочинним шляхом, Уповноважений орган повинен надавати всю наявну у нього інформацію щодо цієї операції та осіб, які їх здійснюють до відповідних правоохоронних органів у повному обсязі.  
Враховано частково    
    -110- Семенюк В.П.
У статті 8: Назву та частину першу статті 8 викласти у такій редакції : "Стаття 8. Ознаки сумнівних операцій з надходженнями під час проведення операцій з цінними паперами і похідними фінансовими інструментами Ознаками сумнівних операцій з надходженнями під час проведення операцій з цінними паперами і похідними фінансовими інструментами є :". У пункті 1 частини першої статті слова "регулярне укладання особою строкових угод або використання інших похідних фінансових інструментів, особливо таких, що не передбачають поставки базового пакету," замінити словами "укладання особою строкових угод або використання інших похідних фінансових інструментів". У пункті 2 частини першої статті слово "великого" вилучити. У пункті 3 частини першої статті слово "регулярні" вилучити. У пункті 8 частини першої статті слово "неодноразовий" вилучити.  
Враховано по суті   
    -111- Кальніченко І.В.
Частина сьома статті 9 проекту суперечить положенням Кримінально-процесуального кодексу України та цілому ряду законів України, які передбачають право органу дізнання, слідчого, прокурора, суду, органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю отримувати інформацію, яка становить банківську таємницю.  
Відхилено    
    -112- Цушко В.П.
В абзацах першому, четвертому виключити слова "значну та/або" Статтю 9 доповнити абзацем наступного змісту: "Працівники Уповноваженого органу забезпечують збереження та нерозголошення інформації, що стала їм відома внаслідок виконання ними своїх службових обов'язків, і несуть відповідальність за її розголошення в порядку, визначеному кримінальним, цивільним та адміністративним законодавством України".  
Враховано по суті   
    -113- Гавриш С.Б.
Статтю 8 викласти в такій редакції : Стаття 8. Надання інформації про операцію з грошовими коштами чи іншим майном Надання інформації Уповноваженому органу у відповідності до цього Закону суб'єктами первинного фінансового моніторингу не є порушенням службової, банківської або комерційної таємниці. Суб'єкти первинного фінансового моніторингу та їх працівники не несуть відповідальність за надання такої інформації, якщо вони діяли в межах повноважень та у спосіб, передбачений цим Законом. Працівникам суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які надіслали повідомлення про операцію, що підлягає фінансовому моніторингу Уповноваженому органу, забороняється повідомляти про це осіб, які здійснюють операцію, та будь-яких третіх осіб. Внаслідок порушення ч.4 ст.8 цього Закону Працівникам суб'єктів первинного фінансового моніторингу наступає відповідальність, передбачена чинним законодавством України. У випадку, коли у працівників суб'єкта первинного фінансового моніторингу, який здійснює операції з грошовими коштами чи іншим майном на підставі проведення внутрішнього фінансового моніторингу у порядку передбаченому статею 5 цього Закону виникають мотивовані підозри, що операція здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний надавати Уповноваженому органу інформацію про таку операцію. У випадку, коли суб'єкти первинного фінансового моніторингу, які здійснюють фінансові операції, підозрюють, що такі операції пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій, вони зобов'язані негайно повідомити про такі операції Уповноважений орган та правоохоронні органи визначені чиним законодавством України. Інформація, що передається згідно з вимогами цього Закону, є конфіденційною і такою, що має обмежений характер використання. Обмін зазначеною інформацію, її розкриття та захист Уповноваженим органом, суб'єктами первинного фінансового моніторингу, органами виконавчої влади та Національного банку України, які відповідно до законодавства забезпечують регулювання та нагляд за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу, здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Уповноваженому органу заборонено передавати інформацію, одержану від суб'єктів первинного фінансового моніторингу, яка містить службову, комерційну чи банківську таємницю будь-кому. Доповнити ст.8 частиною 9 наступного змісту: Співробітники уповноваженого органу при виконанні норм цього закону забезапечують збереження інформації, яка стала їм відомою у ході здійснення обов"язків уповноваженого органу, яка містить службову, банківську чи комерційну таємниц, і несуть установлену чинним законодавством України відповідальність за розголошення цієї інформації. Шкода, завдана фізичним і юридичним особам незаконними діями уповноваженого органу чи його співробітниками у зв"язку з виконанням покладених на них обов"язків, підлягає відшкодуванню за рахунок коштів Державного бюджету у відповідності до чинного законодавства України.  
Враховано редакційно    
    -114- Стретович В.М.
У статті 8: Абзац 2 і абзац 1 поміняти місцями; в абзаці 3 після слів "надіслати повідомлення про" слова "значну та/або" вилучити.  
Відхилено    
    -115- Буряк С.В.
Капустін В.В.
Осика С.Г.
Губський Б.В.
Шепетін В.Л.
Кальніченко І.В.
В абзаці 1 статті 8 термін "операцію з надходженнями" замінити на термін "значну та/ або сумнівну фінансову операцію". Абзац 2 статті 8 пропонуємо викласти у такій редакції: "Надання інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу Уповноваженому органу не є порушенням банківської або комерційної таємниці." В абзаці 3 статті 8 слова "забороняється повідомляти про осіб, які здійснюють операцію, та про будь-яких третіх осіб" пропонуємо замінити словами "забороняється повідомляти про це осіб, які здійснюють операцію, та будь-яких третіх осіб" Статтю 8 після абзацу 2 пропонуємо доповнити абзацем в такій редакції: "Суб'єкти первинного фінансового моніторингу та їх працівники не несуть кримінальної, цивільної або адміністративної відповідальності за надання такої інформації." Пропонуємо до статті 8 після абзацу 3 пропонуємо додати абзац такого змісту: "У випадку, коли у працівників суб'єкта первинного фінансового моніторингу, який здійснює фінансові операції виникають підозри, що операція здійснюється з метою легалізації ( відмивання) надходжень, суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний надавати Уповноваженому органу інформацію про таку операцію, незалежно від того, відноситься вона або не відноситься до операцій визначених статтею 5 цього Закону." Статтю 8 пропонуємо доповнити наступним абзацом: "Уповноваженому органу заборонено передавати будь-кому одержану від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, яка містить комерційну чи банківську таємницю."  
Враховано    
    -116- Терьохін С.А.
У статті 9: Абзац перший доповнити словами: "виходячи із змісту положень цього Закону"; Абзац другий доповнити словами: "з боку таких суб"єктів"; Абзац третій доповнити словами: "уповноваженому органу";  
Враховано частково    
    -117- Кармазін Ю.А.
Пропоную врахувати в тексті Закону таку редакцію: "Стаття . Надання інформації про фінансові операції У разі виявлення ознак сумнівної фінансової операції юридична особа, що її проводить, протягом 24 годин з моменту виявлення надсилає відповідне повідомлення до Національного агентства фінансової безпеки. В повідомленні вказується: Вид фінансової операції та підстави її здійснення; Сума операції; Дата здійснення операції; Дані про індентифікацію осіб, які є учасниками фінансової операції та їх представників. Назва банку, через який здійснювалася сумнівна фінансова операція Інша інформація, яка необхідна для перевірки сумнівної операції надається по письмовому запиту Національного агенства фінансової безпеки в 10 - ти денний строк після одержання запиту. Національне агенство фінансової безпеки надає підтвердження організації, яка надіслала повідомлення про факт його отримання. Підтвердження здійснюється через будь-які засоби зв'язку, що дають змогу отримати письмовий або інший матеріальний еквівалент запису. Повідомлення про сумнівну фінансову операцію на підставі частини першої цієї статті не є порушенням банківської або комерційної таємниці. Працівники організації, яка надсилає інформацію до Національного агенства фінансової безпеки, не мають права інформувати про таку передачу інформації своїх клієнтів чи осіб, стосовно яких передається зазначена інформація. Юридична особа, яка має намір провести фінансову операцію з фірмами, зареєстрованими в офшорних зонах, або в країнах, де відсутнє, або не виконується законодавство щодо запобігання протидії легалізації ("відмиванню") доходів, має право повідомити Національне агенство фінансової безпеки про свій намір в термін не менш ніж 5 робочих днів, наслідком чого є неможливість застосування Національним агенством фінансової безпеки припинення фінансової операції на 72 години, але не відміняє право контролюючих органів на передбачену законодавством перевірку операції".  
Враховано частково    
    -118- Оніщук М.В.
Викласти п.2 статті 8 у наступній редакції: "2) разовий продаж (купівля) особою пакета цінних паперів на суму, що перевищує 10 000 євро, що вільно не обертаються на організованому ринку цінних паперів, за умови, що особа не є професійним учасником ринку цінних паперів і цінні папери не передаються особі в погашення заборгованності контрагента перед особою;" Доповнити п.3 статті 8 після слів "на організованому ринку" словами "за умови, якщо така діяльність здійснюється особою, яка не є професфйним учасником ринку цінних паперів, або здійснюється професійним учасником ринку цінних паперів за дорученням та/або на користь і в інтересах третіх осіб". У п.4 статті 8 проекту після слів "помітне відхилення" додати слова ", більш ніж на десять відсотків,".  
Враховано редакційно    
    -119- Хомутиннік В.Ю.
Викласти статтю 8 в такій редакції: "Стаття 8. Надання інформації про фінансову операцію Порядок та умови надання інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, Уповноваженому органу визначаються Кабінетом Міністрів України, а для банків - Кабінетом Міністрів України разом з Національним банком України. Надання інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу, Уповноваженому органу не є порушенням банківської або комерційної таємниці. Суб'єкти первинного фінансового моніторингу та їх працівники не несуть відповідальність за надання такої інформації, якщо вони діяли в межах повноважень та у спосіб, передбачений законом. Інформація, що передається згідно з вимогами цього Закону, є такою інформацією, що має обмежений доступ. Обмін зазначеною інформацію, її розкриття та захист Уповноваженим органом, суб'єктами первинного фінансового моніторингу, органами виконавчої влади та Національного банку України, які відповідно до законодавства забезпечують регулювання та нагляд за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу, здійснюється відповідно до законодавства; Уповноваженому органу заборонено передавати будь-кому одержану від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, яка містить комерційну чи банківську таємницю."  
Враховано редакційно    
    -120- Гадяцький Л.М.
Назву статті викласти в такій редакції: "Надання інформації про значні та/або сумнівні операції". Викласти ч.1 статті 8 в такій редакції: "Порядок та умови надання Уповноваженому органу інформації про фінансові операції, які зареєстровані як значні та/або сумнівні, визначається цим Законом". Викласти ч.2 статті 8 в такій редакції: "Надання інформації про фінансові операції, які зареєстровані як значні та/або сумнівні, суб'єктами первинного фінансового контролю не є порушенням фінансової таємниці". Замінити в ч.3 статті 8 слово "повідомлення" на "інформацію". ч. 3 статті 8 після слів "повідомити про" слід доповнити словом "це" та вилучити слово "про". Перше речення частини четвертої викласти так: "Інформація про фінансові операції, зареєстровані як значні та/або сумнівні, що передається згідно з вимогами цього Закону, має обмежений доступ...", далі за текстом.  
Враховано по суті   
    -121- Васюник І.В.
У стаття 8 абзац 5 доповнити словами -" за виключенням сум, менших , ніж 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", оскільки стаття 8 абзац 5 зобов'язує суб'єкта фінансового моніторингу за умови наявності ознак сумнівності фінансової операції, реєструвати її і у випадку , коли її розмір складає менше 10000 євро (для готівки), тому є доцільним встановити абсолютний мінімальний розмір операції , нижче якого проведення процедури фінансового моніторингу втрачає жодний економічний сенс. Такий розмір ми пропонуємо встановити на рівні 100 неоподатковуваних мінімумів громадян. Абзац 6 слово "негайно" замінити терміном "протягом 24 годин".  
Враховано по суті   
    -122- Пинзеник В.М.
1.Ст.8, абзац 1 після слова "порядок" вилучити "та умови", оскільки умови регламентуються цим законом. 2. Ст.8, абзац 6 викласти у редакції: "у випадку, коли суб'єкти первинного фінансового моніторингу, які здійснювали фінансові операції, підозрюють, що такі операції пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій, вони зобов'язані протягом одного робочого дня повідомити про такі операції Уповноважений орган та правоохоронні органи, визначені законодавством".  
Враховано редакційно    
    -123- Семенюк В.П.
До статті 8. П'яту та шосту частини вилучити. У сьомій частині статті 8 замість слів" органами виконавчої влади та Національного банку України, які відповідно до законодавства забезпечують регулювання та нагляд за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу" записати слова "органами регулювання, нагляду та/або контролю".  
Немає висновку    
    -124- Косів М.В.
У частині 3 статті 8 замість слів "діяли в межах повноважень" записати "діяли у відповідності до закону". Частину 5 статті 8 вилучити. В іншому випадку незрозуміло, навіщо визначати у Розділі ІІІ критерії сумнівності фінансових операцій, якщо моніторингу фактично підлягають вони всі. У частині 6 статті 8 ( або у Розділі ІІІ) необхідно чітко визначити ознаки, за наявності яких суб'єкти первинного фінансового моніторингу "повинні були б підозрювати" наявність фінансування терористичної діяльності. В іншому випадку ця норма носить виключно декларативний характер. Доповнити частину 8 статті 8 реченням наступного змісту : " У разі порушення зазначеної норми, працівник Уповноваженого органу, який допустив зазначене порушення, звільняється із займаної посади та притягається до відповідальності згідно чинного законодавства".  
Немає висновку    
    -125- Римарук О.І.
Абзац 8 статті 8 викласти у наступній редакції: "Банківська або комерційна таємниця, що міститься в інформації отриманій уповноваженим органом від суб'єктів первинного фінансового моніторингу, може бути розкрита у порядку визначеному законодавством "  
Немає висновку    
9. Стаття 9. Взяття на облік значної та/або сумнівної операції з надходженнями Значна або сумнівна операція з надходженнями, щодо якої отримана інформація, підлягає взяттю на облік Уповноваженим органом. Порядок взяття на облік значної або сумнівної операції з надходженнями встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -126- Гавриш С.Б.
Статтю 9 після слів "з надходженнями встановлюється" доповнити словами "Верховною Радою України за поданням";  
Відхилено   Стаття 9. Взяття на облік фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу. Фінансова операція, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, щодо якої отримана інформація, підлягає взяттю на облік Уповноваженим органом. Порядок взяття на облік фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
    -127- Семенюк В.П.
У статті 9: . Назву та частину першу статті 9 викласти у такій редакції : "Стаття 9. Ознаки сумнівних операцій з надходженнями під час проведення страхових та перестрахувальних операцій. Ознаками сумнівних операцій з надходженнями під час проведення операцій з цінними паперами і похідними фінансовими інструментами є :". У пункті 2 частини першої статті слова " (не передбачених законодавством України)".  
Враховано по суті   
    -128- Кальніченко І.В.
Навряд чи є сенс присвячувати спеціальний нормативно-правовий акт для правового регулювання реєстрації значної та/або сумнівної операції. Для цього достатньо однієї норми в проекті Закону України. Те саме було відзначено і експертами Ради Європи, які здійснювали експертизу проекту Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом".  
Відхилено    
    -129- Цушко В.П.
Із назви статті та по тексту статті виключити слова "значна та/або".  
Відхилено    
    -130- Терьохін С.А.
У статті 10 друге речення виключити.  
Відхилено    
    -131- Буряк С.В.
Капустін В.В.
Осика С.Г.
Губський Б.В.
Шепетін В.Л.
Кальніченко І.В.
Назву статті 9 пропонуємо викласти в такій редакції: "Стаття 9. Взяття на облік значної та/або сумнівної фінансової операції". В абзаці 1 статті 9 термін "операції з надходженнями" замінити на термін "фінансової операції".  
Враховано    
    -132- Стретович В.М.
У назві статті 9 та в абзаці 1 слова "значної та/або" вилучити.  
Відхилено    
    -133- Кармазін Ю.А.
Пропоную таку редакцію даної статті: "Стаття . Перевірка, облік та збереження інформації про фінансові операції Повідомлення про сумнівну фінансову операцію підлягає взяттю на облік Національним агенством фінансової безпеки. Порядок та форма взяття на облік сумнівної фінансової операції, а також дії, що вчиняються під час перебування цієї операції на обліку, визначаються Кабінетом Міністрів України, а для банків та фінансово-кредитних організацій Національним банком України. Повідомлення про сумнівну фінансову операцію після взяття на облік підлягає перевірці Національним агенством фінансової безпеки з метою виявлення ознак злочину, внаслідок вчинення якого отримано доходи, що можуть стати предметом легалізації ("відмивання"), та дій, що свідчать про легалізацію ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом. Строк перевірки сумнівної фінансової операції не повинен перевищувати 30 днів.  
Враховано частково    
    -134- Оніщук М.В.
Доповнити п.1 статті 9 проекту словами "…, якщо сума страхової виплати перевищує 10 000 євро". Виключити з п.2 статті 9 слова у дужках " (не передбачених законодавством України)". У п.2 статті 9 після слів ", що склалася" додати слова "щодо укладеної особою страхової угоди".  
Враховано по суті   
    -135- Гадяцький Л.М.
Викласти назву статті 9 в такій редакції: "Облік фінансових операцій, визнаних значними та /або сумнівними". Перше речення статті 9 викласти в такій редакції: "Фінансова операція, зареєстрована як значна та/або сумнівна, щодо якої отримана інформація, підлягає обліку Уповноваженим органом". Друге речення після слова "сумнівної" доповнити словом "фінансової", вилучивши слово "з надходженнями".  
Враховано редакційно    
    -136- Семенюк В.П.
До статті 9. У назві та тексту статті 9 слова "Фінансова операція", "фінансової операції" та "фінансового моніторингу" замінити на слова "Операція з надходженнями", "операції з надходженнями" та "моніторингу надходжень" відповідно.  
Немає висновку    
10. Стаття 10. Повноваження органів виконавчої влади та Національного банку України з питань фінансового моніторингу Органи виконавчої влади, які відповідно до законодавства виконують функції регулювання, нагляду та/або контролю за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зобов'язані: вимагати від суб'єктів первинного фінансового моніторингу виконання завдань та обов'язків, передбачених статтею 5 цього Закону; проводити перевірку професійної підготовки працівників та керівників підрозділів, відповідальних за проведення моніторингу операцій з надходженнями, застосовувати заходи, передбачені цим Законом; під час здійснення нагляду та/або контролю перевіряти виконання вимог актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, застосовувати в установленому порядку заходи, передбачені цим Законом; інформувати Уповноважений орган про виявлені випадки порушення законодавства суб'єктами первинного фінансового моніторингу; забезпечувати зберігання інформації, одержаної від суб'єктів первинного та державного фінансового моніторингу і правоохоронних органів.   -137- Беспалий Б.Я.
Пункт 3, частини 1, статті 10 після тексту "застосувати в установленому" доповнити словом "законодавством".  
Враховано   Стаття 10. Повноваження центральних органів виконавчої влади та Національного банку України з питань фінансового моніторингу Центральні органи виконавчої влади та Національний банк України, які відповідно до законодавства виконують функції регулювання та нагляду за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зобов'язані: вимагати від суб'єктів первинного фінансового моніторингу виконання завдань та обов'язків, передбачених цим Законом; проводити перевірку стану організації професійної підготовки працівників та керівників підрозділів, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, застосовувати заходи, передбачені цим Законом; під час здійснення нагляду перевіряти виконання вимог актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів та фінансуванню тероризму, застосовувати в установленому законодавством порядку заходи, передбачені цим Законом; інформувати Уповноважений орган про виявлені випадки порушення законодавства суб'єктами первинного фінансового моніторингу; забезпечувати зберігання інформації, одержаної від суб'єктів первинного та державного фінансового моніторингу і правоохоронних органів; погоджувати з Уповноваженим органом будь-які нормативні документи, що стосуються питань, пов'язаних з виконанням вимог цього Закону; надавати Уповноваженому органу інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань (за винятком інформації щодо особистого життя громадян) в порядку, визначеному законодавством. Розділ ІІІ. Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, та ознаки, що можуть свідчити про здійснення легалізації (відмивання) доходів та фінансування тероризму Стаття 11. Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу якщо сума, на яку вона проводиться дорівнює чи перевищує 100000 гривень, або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті еквівалентну 100000 гривень та має одну або більше ознак передбачених статтями 12-15 Розділу ІІІ цього Закону. Стаття 12. Загальні ознаки, що можуть свідчити про здійснення легалізації (відмивання) доходів Загальні ознаки, що можуть свідчити про здійснення легалізації (відмивання) доходів: 1) відмова в наданні особою (клієнтом) відомостей, передбачених законодавством та внутрішніми документами суб'єкта первинного фінансового моніторингу; 2) прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка пропонує або погоджується на отримання значно нижчих, ніж звичайні проценти, що нараховуються на його депозити (вклади), або сплату комісій (плати за здійснення окремих фінансових операцій з його коштами) у розмірах, значно більших, ніж звичайно прийняті у такого суб'єкта первинного фінансового моніторингу за тотожними вкладами або фінансовими операціями; 3) наявність нестандартних або надмірно ускладнених інструкцій щодо порядку проведення фінансових операцій, що відрізняються від звичайної практики, яка використовується особою, або від звичайної ринкової практики; 4) необгрунтована терміновість у проведенні фінансової операції, на якій наполягає особа; 5) внесення особою у раніше узгоджену схему проведення фінансової операції ( фінансових операцій) безпосередньо перед початком її реалізації значних змін, що особливо стосуються напряму руху грошових коштів або іншого майна, в тому числі неодноразова зміна банківських реквізитів беніфіціара після надання першого доручення на переведення коштів або індосацію платіжних документів, надання доручення на перерахування коштів бенефіціару через два та більше рахунки інших осіб; 6) передавання особою доручення про здійснення фінансової операції через представника (посередника), якщо представник (посередник) виконує доручення особи без встановлення прямого (особистого) контакту з суб'єктом первинного фінансового моніторингу; 7) відсутність інформації про особу в офіційних довідкових виданнях, неможливість встановити зв'язок з особою за наявними адресами і телефонами; 8) представлення особою інформації, яку неможливо перевірити ; 9) неможливість встановлення контрагентів особи, прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка надсилає кошти на адресу іншої сторони цивільно-правової угоди, внаслідок чого такі кошти повертаються без виконання фінансової операції у зв'язку з незнаходженням такої іншої сторони або у зв'язку з її відмовою щодо їх прийняття; 10) відсутність очевидного зв'язку між характером і родом діяльності особи з послугами, за якими особа звертається до суб'єкта первинного фінансового моніторингу; 11) зарахування на рахунок особи на одній підставі від одного або кількох контрагентів сум коштів, що не перевищують окремо суму визначену статтею 11 цього Закону, але внаслідок додавання (якби кошти були зараховані на основі одного платіжного документа) перевищують зазначену суму (за умови, що діяльність особи не пов'язана з обслуговуванням населення, збором обов'язкових або добровільних платежів), з подальшим переказом коштів на рахунок клієнта, що відкритий в іншому банку, або використанням коштів на купівлю іноземної валюти, цінних паперів й інших високоліквідних активів; 12) дроблення сум грошових коштів, які перераховуються особою одному або кільком контрагентам на одній підставі, протягом незначного періоду часу, який визначається Національним банком України , за умови, що сума перерахованих грошових коштів (якби вони були перераховані на підставі одного платіжного документа) перевищує суму визначену статтею 11 цього Закону; 13) зарахування або переказ грошових коштів, надання або отримання кредиту (позики), проведення фінансових операцій з цінними паперами у випадку, коли хоча б одна із сторін є фізичною або юридичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місце знаходження в країні (на території), яка не бере участь в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, або однією з сторін є особа, що має рахунок в банку, зареєстрованому у вищезазначеній країні ( на вищезазначеній території). Перелік таких країн (територій) визначається у відповідності з порядком, встановленому законодавством України на основі переліків, затверджених міжнародними організаціями, діяльність яких ,спрямована на протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, та підлягає опублікуванню. Стаття 13. Ознаки, що можуть свідчити про здійснення легалізації (відмивання) доходів, під час проведення фінансових операцій з готівкою і переказів грошових коштів. Ознаки, що можуть свідчити про здійснення легалізації (відмивання) доходів, під час проведення фінансових операцій з готівкою і переказів грошових коштів: 1) відкриття протягом 365 днів на ім'я однієї особи кількох рахунків на суму, що не перевищує суму визначену статтею 11 цього Закону (крім випадків, коли відомо, що особа, виходячи з характеру її діяльності, регулярно протягом певного терміну отримує такі суми коштів), з подальшим зарахуванням сум після закінчення терміну внесків (депозитів) на один рахунок і/або подальшим переказом на рахунок іншого суб'єкту первинного фінансового моніторингу; 2) зарахування на рахунок особи значної кількості платежів від фізичних осіб на суму, що не перевищує суму визначену статтею 11 цього Закону, у тому числі через касу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, якщо діяльність особи не пов'язана з наданням послуг населенню, збором обов'язкових або добровільних платежів; 3) регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі, у тому числі на основі прибуткового касового ордера, з подальшим переказом усієї або більшої частини суми навіть, якщо вона менше суми визначеної статтею 11 цього Закону, протягом одного операційного дня, або наступного за ним дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу, або на користь третьої особи, у тому числі нерезидента; 4) переказ грошових коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон і надходження грошових коштів з анонімного (номерного) рахунку з-за кордону, а також переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі в країні, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон; 5) регулярне представлення чеків, емітованих банком-нерезидентом і індосованих нерезидентом, на інкасо, якщо така діяльність не відповідає діяльності особи, відомій суб'єкту первинного фінансового моніторингу; 6) не пов'язане прямо з діяльністю особи несподіване істотне збільшення залишку на рахунку, який згодом перераховується іншому суб'єкту первинного фінансового моніторингу або використовується для цілей купівлі іноземної валюти (з переказом на користь нерезидента), цінних паперів на пред'явника; 7) істотне збільшення частки готівки, що надходить на рахунок особи, якщо звичайними для основної діяльності особи є розрахунки в безготівковій формі; 8) розміщення на рахунку значної суми готівкових коштів особою, яка за рівнем доходу чи сферою діяльності не може здійснювати фінансову операцію на таку суму; 9) відкриття депозитного рахунку з внесенням на нього коштів на користь третьої особи; 10) розміщення дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та інших цінностей в ломбард; 11) переказ особою, при відсутності зовнішньоекономічного контракту, коштів за кордон; 12) виплата особі виграшу в лотерею, казино або в іншому гральному закладі ; 13) пред'явлення до оплати дорожніх чеків; 14) обмін банкнот, особливо іноземної валюти, низького номіналу на банкноти вищого номіналу; 15) укладення особою угод, пов'язаних з купівлею (продажем) чеків, дорожніх чеків або інших подібних платіжних засобів за готівку; 16) зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з переказом її того самого операційного дня іншій особі; 17) переказ особою коштів на певний рахунок за незначний проміжок часу , який визначається Національним банком України ; 18) переказ коштів у готівковій формі за кордон з вимогою видати одержувачу кошти готівкою; 19) зарахування коштів особою, фінансової операції за рахунками якої, як правило, є незначними і не здійснювалися протягом тривалого часу (три місяці і більше), або нещодавно створеною юридичною особою. Стаття 14. Ознаки, що можуть свідчити про здійснення легалізації (відмивання) доходів, під час проведення фінансових операцій з цінними паперами і похідними фінансовими інструментами Ознаки, що можуть свідчити про здійснення легалізації (відмивання) доходів, під час проведення фінансових операцій з цінними паперами і похідними фінансовими інструментами: 1) регулярне укладення особою строкових угод або використання інших похідних фінансових інструментів, особливо таких, що не передбачають поставки базового активу, за фінансовими операціями з одним або кількома контрагентами, результатом чого є постійний прибуток або постійні збитки особи; 2) разовий продаж (купівля) особою великого пакета цінних паперів, що вільно не обертаються на організованому ринку, за умови, що особа не є професійним учасником ринку цінних паперів і цінні папери не передаються особі в погашення простроченої заборгованості контрагента перед особою; 3) регулярні фінансові операції з купівлі з подальшим продажем цінних паперів, що не мають котирування і не обертаються вільно на організованому ринку цінних паперів, за умови, що прибуток від реалізації цінних паперів спрямований на придбання високоліквідних цінних паперів, що вільно обертаються на організованому ринку; 4) одночасне виставляння особою доручень на купівлю і продаж цінних паперів й інших фінансових інструментів за цінами, що мають помітне відхилення від поточних ринкових цін за аналогічними угодами; 5) здійснення фінансових операцій, за яких один і той же самий фінансовий інструмент багато разів продається і потім викуповується під час проведення фінансових операцій з однією і тією ж стороною; 6) проведення фінансових операцій з цінними паперами на пред'явника, не розміщеними в депозитаріях; 7) прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка здійснює неодноразовий обмін цінних паперів на інші цінні папери протягом поточного року без отримання або надання грошових компенсацій, пов'язаних з таким обміном. Стаття 15. Ознаки, що можуть свідчити про здійснення легалізації (відмивання)доходів, під час проведення страхових та перестрахувальних операцій Ознаки, що можуть свідчити про здійснення легалізації (відмивання) доходів, під час проведення страхових та перестрахувальних операцій: 1) настання страхового випадку на протязі короткого терміну після укладення страхової угоди; 2) немотивована відмова в наданні особою відомостей (не передбачених законодавством України) на запит страхової компанії відповідно до страхової практики, що склалася; 3) наявність нестандартних або надзвичайно складних інструкцій з порядку проведення розрахунків, що відрізняються від звичайної практики, яка використовується страховою компанією, або від звичайної ринкової практики в тому числі виплата страхового відшкодування третім особам; 4) наявність виплат страхувальника на користь страховика або іншої особи, яка може розцінюватися фінансовою установою як пов'язана з таким страховиком, додаткових до звичайних страхових виплат (відшкодувань).  
    -138- Рибачук О.Б.
З метою приведення абз.1 ст.11 проекту Закону у відповідність до назви зазначеної статті пропоную після слів „Органи виконавчої влади" додати слова „та Національний банк України". Пропоную в абз.7 ст.11 проекту Закону після слів „нормативні документи" додати слова „органів виконавчої влади". Пропоную в абз.8 ст.11 та абз.5 ст.13 проекту Закону слова „Кабінетом Міністрів України" замінити словом „законодавством", оскільки порядок надання інформації та документів до Уповноваженого органу, а також доступ до баз даних повинен визначатися лише на підставі Законів України.  
Враховано    
    -139- Семенюк В.П.
До статті 10. У назві статті слова "Завдання та обов'язки суб'єкта" замінити на слова "Обов'язки суб'єкту ". Доповнити статтю десятою частиною такого змісту : "своєчасно і в повному обсязі виконувати рішення органів регулювання, нагляду та/або контролю та правоохоронних органів щодо усунення порушень з дотримання законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом;".  
Враховано по суті   
    -140- Цушко В.П.
Статтю 10 виключити.  
Відхилено    
    -141- Терьохін С.А.
У статті 11: Частину першу статті 10 викласти у такій редакції: "10.1. Суб'єкти державного фінансового нагляду зобов'язані:"; частину третю виключити; в останній частині виключити слова: " (за винятком інформації щодо приватного життя громадян").  
Враховано частково    
    -142- Стретович В.М.
Абзац 3 статті 10 вилучити.  
Відхилено    
    -143- Буряк С.В.
Капустін В.В.
Осика С.Г.
Губський Б.В.
Шепетін В.Л.
Кальніченко І.В.
В другому абзаці, статті 10 слова "статтею 5 цього Закону" замінити словами "цим Законом"; В третьом абзаці - слова "проводити перевірку професійної підготовки" викласти в такій редакції:" проводити перевірку стану організації професійної підготовки "; В третьому абзаці статті 10 слова "операцій з надходженнями " замінити словами "фінансових операцій"; В абзаці 4 слова "одержаних злочинним шляхом" пропонуємо виключити. Статтю 10 доповнити такими абзацами: "погоджувати з Уповноваженим органом будь-які нормативні документи, що стосуються питань пов'язаних з виконанням вимог цього Закону" . "надавати Уповноваженому органу інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань (за винятком інформації щодо приватного життя громадян) в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України)."  
Враховано    
    -144- Семенюк В.П.
До статті 10. Назву та першу частину статті викласти у такій редакції : "Стаття 10. Повноваження органів регулювання, нагляду та/або контролю з питань моніторингу надходжень Органи регулювання, нагляду та/або контролю зобов'язані :". У третьому абзаці частин першої статті 10 вилучити слова "застосовувати в установленому порядку заходи, передбачені цим Законом". Після третього абзацу частини першої статті 10 записати новий абзац такого змісту : "застосовувати в установленому порядку заходи до суб'єктів первинного моніторингу надходжень в частині усунення ними порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) надходжень;". До розділу ІІ. 12.1.Пропоную включити до розділу ІІ статті 16 та 17 за номерами 11 та 12 відповідно стосовно спеціального уповноваженого органу, оскільки не відповідає структурі це відповідає структурі цього розділу. Доповнити розділ ІІ закону новою статтею 13 такого змісту: "Стаття 13. Запити на отримання інформації про сумнівну операцію з надходженнями Спеціальний уповноважений орган зобов'язаний надати інформацію про здійснення відповідними суб'єктами первинного моніторингу надходжень сумнівних операцій з надходженнями лише на вимогу правоохоронних органів у формі запиту та у випадках, передбачених законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) надходжень. Форма запиту і підстави для їх пред'явлення визначається Кабінетом Міністрів України за поданням спеціального уповноваженого органу і погодженням правоохоронних органів.". Обґрунтування : Нова стаття 13 регламентуватиме отримання правоохоронними органами інформації про сумнівні операції з надходженнями від спеціального уповноваженого органу. Така спеціальна процедура у формі запиту й стане гарантією від спокуси використовувати правоохоронними органами цю інформацію при розборах із суб'єктами первинного моніторингу надходжень, виконання ними за вказівкою зверху конкретного замовлення на знищення певної юридичної особи. Подібних прикладів вистачає - банки "Слов'янський", "Андріївський" тощо. Доповнити розділ ІІ закону новою статтею 14 такого змісту: "Стаття 14. Повноваження правоохоронних органів з питань моніторингу надходжень Правоохоронні органи мають право : проводити за інформацією спеціального уповноваженого органу або під час досудового розслідування у рамках порушених кримінальних прав перевірки документів в суб'єктах первинного моніторингу надходжень стосовно здійснених ними операцій з надходженнями, з метою виявлення ознак скоєння злочину чи вчинення дій, що свідчать про легалізацію (відмивання) надходжень (далі - перевірка); отримувати від суб'єктів первинного моніторингу надходжень копії документів, довідки, відомості та іншу інформацію щодо операцій з надходженнями, стосовно яких проводиться перевірка; у разі виявлення під час перевірки фіктивних документів, їх підробки або фальсифікації вилучати ці документи із складанням акту вилучення; отримувати від учасників операцій з надходженнями, їх контрагентів та представників письмових пояснень з питань проведення цих операцій, що виникли під час перевірки, і викликати зазначених осіб для дачі відповідних пояснень; здійснювати інші процесуальні дії, передбачені законодавством.". У зв'язку з цим пропоную змінити нумерацію наступних статей закону відповідно.  
Немає висновку    
    -145- Ющенко В.А.
Фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу якщо сума, на яку вона проводиться дорівнює чи перевищує 100000 гривень, або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті еквівалентну 100000 гривень (за винятком пунктів 11 та 12 статті 12, пунктів 1-3 статті 13 Розділу ІІІ цього Закону) та має одну або більше ознак передбачених статтями 12-15 Розділу ІІІ цього Закону.  
Враховано редакційно    
    -146- Римарук О.І.
23- .Д. В.Семенюк До статті 11 (15 за новою нумерацією). Перший абзац частини першої статті викласти у такій редакції : "є сумнівною незалежно від розміру суми, видів розрахунків та дати її проведення;". Другу частину статті 11 вилучити. До статті 12 (16 за новою нумерацією). Назву та частину першу статті викласти у такій редакції : Статтю 11 викласти в такій редакції: Сума, на яку вона здійснюється, при безготівкових розрахунках дорівнює чи перевищує суму еквівалентну 150000 Євро, при розрахунках готівкою на суму, що дорівнює чи перевищує суму еквівалентну 25000 Євро.  
Немає висновку    
    -147- Цушко В.П.
Частину першу ст. 11 викласти у наступній редакції "Фінансовому моніторингу підлягають сумнівні фінансові операції". Як для готівкових так і для безготівкових розрахунків встановити суму, еквівалентну 20000 євро.  
Враховано редакційно    
    -148- Кириленко І.Г.
Для готівкових розрахунків встановити суму еквівалентну 100 000 євро , а для безготівкових - 250 000 євро.  
Відхилено    
    -149- Васюник І.В.
У статті 11 абзац 2 слово "10000 євро" всюди по тексту замінити на слово "15000 євро". Ще у 1991 році директива Європейського Союзу пропонувала обліковувати сумнівні операції, починаючи із суми 15000 екю. У статті 12 пункті 8 вилучити слова"відсутність інформації про особу в офіційних довідкових виданнях", оскільки зовсім незрозуміло, які офіційні видання є необхідним атрибутом легальної економічної діяльності. Стаття 13 пункт 13 - вилучити через відповідні зміни у статті 4 пункт 6 та прикінцевих положеннях пункт 5.  
Враховано частково    
    -150- Гавриш С.Б.
В ст.11 для готівкових розрахунків встановити суму еквівалентну 50 000 євро , а для безготівкових - 500 000 євро. В ст.12 пропоную п.п. 3 та 11 виключити, а пп.9 та 13 викласти в такій редакції : 9) представлення особою інформації, яку неможливо перевірити ; 13) суму 50000 євро замінити на 500000 євро .  
Відхилено    
    -151- Беспалий Б.Я.
В частині 3 статті 4 замінити текстом статтю 9 із законопроекту № 1156.  
Відхилено    
    -152- Рибачук О.Б.
Пропоную: В пунктах 1, 2, 4, 5 ст.11 проекту Закону слова „легалізації (відмивання) надходжень" замінити словами „сумнівної операції з надходженнями"; в п.2.6 ст.5 проекту Закону після слова „перераховується" додати слова "на рахунок"; в п.3.6 ст.5 проекту Закону після слів „переказу коштів" додати слово „отриманих". в п.3.8 ст.5 проекту Закону після слів „зарахування коштів" додати слова „у великих розмірах". в п.3.10 ст.5 проекту Закону після слова „клієнту" додати слово „готівкою". в п.4.6 ст.5 проекту Закону після слова „пред'явника" додати слово „або", оскільки цінні папери на пред'явника не обліковуються в депозитаріях.  
Враховано по суті   
    -153- Пинзеник В.М.
Ст.11, абзац 1, пункт 2 викласти у редакції:" ця операція має одну або більше ознак, що можуть свідчити про легалізацію надходжень відповідно до рекомендацій, розроблених Уповноваженим органом. Рекомендації Уповноваженого органу не мають характеру нормативного документу і не підлягають реєстрації у Міністерстві юстиції України". Ст.12 - 15 вилучити. Закон не може містити вичерпного переліку ознак. Вони мають міститися у рекомендаціях Уповноваженого органу.  
Відхилено    
    -154- Черновецький Л.М.
Частину 1 статті 5 викласти у наступній редакції: "фінансовому моніторингу підлягають сумнівні фінансові операції" Частина перша пункт 1: після слів: "легалізації (відмивання) надходжень" доповнити речення наступним: "але не є суттєвими для прийняття остаточного рішення по визначенню операції клієнта, як сумнівної", бо операції, які зазначені нижче даного пункту, є неконкретними, розмитими, що може призвести до зловживань окремих посадових осіб при перевірці суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Частина 1 пункт 1.3 виключити як некоректний, бо згідно зі ст. 21 Закону України "Про підприємства в Україні" при здійсненні господарської діяльності підприємства вільні у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України. Більш того, банки не в змозі вишукувати "економічний сенс" та "комерційні цілі" з метою визначення доцільності операції клієнта, бо не наділені правами органів дізнання. Частина. 1, пункт 1.5 - вкрай неконкретний пункт, бо не вказано, чим саме і в якій формі клієнт має обґрунтовувати терміновість у проведенні операції. Це може привести до зловживань окремих посадових осіб контролюючих органів при перевірках суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Частина. 1, пункт 1.8 - неконкретний пункт, бо не зрозуміло, що саме розуміється під словами "явна невідповідність операцій". Може призвести до зловживань представників контролюючих органів; Частина. 1, пункт 1.10 - не визначено, яким чином суб'єкти первинного фінансового моніторингу можуть отримати відомості про клієнтів в інших банках. Це концептуально суперечить вимогам Закону про банки щодо банківської таємниці. Частина. 1, пункт 1.13 - виключити як некоректний, бо згідно зі ст. 21 Закону України "Про підприємства в Україні" при здійсненні господарської діяльності підприємства вільні у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України. Частина. 1, пункт 1.14 - цю норму треба з проекту Закону виключити тому, що згідно контракту можливі платежі траншами, тобто декількома частинами. Частина. 1, пункт 1.15 - - неконкретний пункт, бо не зрозуміло, що саме автори проекту мали на увазі під словами "невеликого періоду часу". Може призвести до зловживань органів контролю. Частина. 1, пункт 2.1 - - неконкретний пункт, бо не зрозуміло, що саме розуміється під словами "протягом короткого часу". Може призвести до зловживань органів контролю. Частина. 1, пункт 2.2 - - неконкретний пункт, бо не зрозуміло, що саме розуміється під словами "значної кількості платежів" та не вказаний період, за який має надійти вищевказана кількість платежів. В той самий час зазначено, що сума платежів (тобто можна зрозуміти - загальна сума надходжень від фізичних осіб за невизначений період часу) "не перевищує суму, еквіваленту 10 000 євро для операцій з готівкою та 50 000 євро для безготівкових операцій". Можна прийти до висновку: сумнівними є всі операції надходжень від фізичних осіб, що є взагалі нонсенсом. Частина. 1, пункт 2.3 - неконкретний пункт, бо не зрозуміло, що саме розуміється під словами "регулярне представлення...". Може призвести до зловживань органів контролю. Частина. 1, пункт 2.4 - відносно переказу грошових коштів на анонімні рахунки за кордон - подібна операція в Україні неможлива, тому що діє законодавство про валютний контроль, яке унеможливлює їх. Якщо ж гроші на рахунки клієнтів українського банку надходять з анонімних рахунків, відкритих за кордоном, ми не в змозі вимагати від закордонних банків виконання вимог українського законодавства. Частина. 1, пункт 2.6 - неконкретний пункт, бо не зрозуміло, що саме розуміється під словами "несподіване істотне збільшення залишку на рахунку", "згодом перераховується іншому суб'єкту". Може призвести до зловживань органів контролю. Частина. 1, пункт 2.7 - неконкретний пункт, бо не зрозуміло, що саме розуміється під словами "істотне збільшення". Може призвести до зловживань органів контролю. Частина. 1, пункт 2.8 - виключити, тому що цим ми не надамо клієнту можливості вільно обирати собі той чи інший банк, здійснювати акумуляцію коштів для отримання овердрафтів, купівлю іноземної валюти. Частина. 1, пункт 2.9 - неконкретний пункт, бо не зрозуміло, що саме розуміється під словами "значної суми" та невідомо, за яким еквівалентом суб'єктам первинного фінансового моніторингу визначати рівень доходу клієнту до отриманої "значної суми". Частина. 1, пункт 3.2 - виключити. Інакше батькам буде не можливо відкрити рахунок на дитину. Частина. 1, пункт 3.4 - виключити, бо це - звичайна банківська операція. Згідно чинного законодавства перекази більш, ніж на 300 дол.США повинні зараховуватися на рахунок, відкритий в банку, а потім пересилатися на інший рахунок. Частина. 1, пункт 3.5 - - неконкретний пункт, бо не зрозуміло, що саме розуміється під словами "за незначний проміжок часу" та невідомо, за яким еквівалентом суб'єктам первинного фінансового моніторингу визначати рівень доходу клієнту до отриманої "значної суми". Частина. 1, пункт 3.7 - виключити. Згідно чинного законодавства зарахування коштів на щойно відкритий рахунок здійснюється у разі значних надходжень на ім'я клієнта в системі Вестерн Юніон. Частина. 1, пункт 3.8 - неконкретний пункт, бо не зрозуміло, що саме розуміється під словами "не здійснювалися протягом тривалого часу" та невідомо, за яким еквівалентом суб'єктам первинного фінансового моніторингу визначати рівень доходу клієнту до отриманої "значної суми" Частина. 1, пункт 4.2 - - виключити. Вимога цієї норми не враховує можливості того, що у клієнта може бути пакет цінних паперів і в якійсь момент він може вирішити їх усі продати. Це вже буде разовий продаж, тобто цілком нормальна операція. Частина. 1, пункт 4.4 - виключити. Не зрозуміло, що саме розуміється під словами "помітне відхилення".  
Враховано по суті   
    -155- Семенюк В.П.
"Стаття 12 (16). Загальні ознаки сумнівних операцій з надходженнями Загальними ознаками сумнівних операцій з надходженнями є :" У пункті 1 частини першої статті слова "не передбачених законодавством України" вилучити. Пункт 4 статті викласти у такій редакції : "4) наявність необгрунтованих інструкцій щодо порядку проведення розрахунків, які здійснюються особою". У пункті 12 частини першої статті вилучити слова : "що не перевищують окремо суму, еквівалентну 50000 євро, але внаслідок додавання (якби кошти були зараховані на основі одного платіжного документа) перевищують зазначену суму (за умови, що діяльність особи не пов'язана з обслуговуванням населення, збором обов'язкових або добровільних платежів)". У пункті 13 частини першої статті вилучити слова : "за умови, що сума перерахованих грошових коштів (якби вони були перераховані на підставі одного платіжного документа) перевищує суму, еквівалентну 50000 євро". Доповнити першу частину статті пунктами 14, 15, 16 та 17 такого змісту : 15) відсутність зв'язку між операцією з надходженнями та характером діяльності її учасників; 16) відсутність підтвердження законності таких надходжень; 17) невизначеність у правових документах (угодах, договорах) конкретних умов операції з надходженнями чи її не відповідність вимогам законодавства України; 18)не відповідність розміру або обсягу операції з надходженнями фінансовому та майновому стану її учасників.".  
Немає висновку    
    -156- Косів М.В.
У пункті 1 статті 12 замість слів "не передбачених" записати "передбачених". Обґрунтування: Пункт протирічить ст.. ст.. 19 та 64 Конституції України, згідно з якими, правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, а конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. У пункті 9 статті 12 пропоную чітко визначити характер "труднощів" (наприклад, працівники суб'єкта первинного моніторингу не вміють читати - це також буде "труднощами"), та чітко визначити термін "невиправданих затримок" та випадки, коли затримка вважається "невиправданою". В іншому випадку пункт підлягає вилученню.  
Немає висновку    
    -157- Римарук О.І.
Вилучити: пункти 5,7,8,9,10,11. Пункт 1 статті 12 викласти в наступній редакції: "Немотивована відмова особи в наданні суб'єкту первинного фінансового моніторингу відомостей, необхідних для проведення фінансової операції". Пункт 12 статті 12 внести зміни : .... 150.000 євро Пункт 13 статті 12 внести зміни : .... 150.000 євро  
Немає висновку    
    -158- Гавриш С.Б.
В ст.13 для готівкових розрахунків встановити суму еквівалентну 50 000 євро , а для безготівкових - 500 000 євро., а п.3 виключити.  
Відхилено    
    -159- Буряк С.В.
Капустін В.В.
Осика С.Г.
Губський Б.В.
Шепетін В.Л.
Кальніченко І.В.
Статтю 4 пропонуємо викласти в такій редакції: "Стаття 4. Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу Фінансовому моніторингу підлягають значні та/або сумнівні фінансові операції. 1. Загальні ознаки, що можуть свідчити про здійснення легалізації (відмивання) надходжень: 1.1. Немотивована відмова в наданні клієнтом відомостей (не передбачених законодавством України) на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу, а також зайва заінтересованість клієнта в нерозголошенні конфіденційної інформації щодо здійснюваної операції. 1.2. Зневага клієнтом більш вигідними умовами надання послуг (тариф комісійної винагороди, ставки за строковими внесками (депозитами) і внесками (депозитами) до запитання тощо), а також пропозиція клієнта щодо сплати ним значно вищої комісійної винагороди, що суттєво перевищує комісійну винагороду, яка звичайно стягується при наданні таких послуг. 1.3. Відсутність явного економічного сенсу і комерційних цілей, що не дозволяє пояснити доцільність цієї операції для клієнта. 1.4. Наявність нестандартних або надмірно ускладнених інструкцій щодо порядку проведення розрахунків, що відрізняються від звичайної практики, яка використовується клієнтом, або від звичайної ринкової практики. 1.5. Необгрунтована терміновість у проведенні операції, на якій наполягає клієнт. 1.6. Внесення клієнтом у раніше узгоджену схему проведення операції (операцій) безпосередньо перед початком її реалізації значних змін, що особливо стосуються напряму руху грошових коштів або іншого майна. 1.7. Передавання клієнтом доручення про здійснення операції через представника (посередника), якщо представник (посередник) виконує доручення клієнта без встановлення прямого (особистого) контакту з суб'єктом первинного фінансового моніторингу. 1.8. Явна невідповідність операцій, що проводяться клієнтом за участю суб'єкта первинного фінансового моніторингу, загальноприйнятій ринковій практиці здійснення операцій. 1.9. Відсутність інформації про клієнта в офіційних довідкових виданнях, а також неможливість встановити зв'язок з клієнтом за зазначеними адресами і телефонами. 1.10. Відсутність інформації про клієнта в банках, що його обслуговують, або раніше обслуговували. 1.11. Труднощі, що виникають у суб'єкта первинного фінансового моніторингу під час перевірки інформації, що надається клієнтом відповідно до вимог цього Закону і внутрішніх документів суб'єкта первинного фінансового моніторингу, невиправдані затримки в поданні клієнтом документів і інформації, представлення клієнтом інформації, яку неможливо перевірити, або ця перевірка дуже дорого коштує. 1.12. Неможливість встановлення контрагентів клієнта. 1.13. Відсутність очевидного зв'язку між характером і родом діяльності клієнта з послугами, за якими клієнт звертається до суб'єкта первинного фінансового моніторингу. 1.14. Зарахування на рахунок клієнта на одній підставі від одного або кількох контрагентів сум коштів, що не перевищують окремо суму, еквівалентну 50000 євро, але внаслідок додавання (якби кошти були зараховані на основі одного платіжного документа) перевищують зазначену суму (за умови, що діяльність клієнта не пов'язана з обслуговуванням населення, збором обов'язкових або добровільних платежів), з подальшим переказом коштів на рахунок клієнта, що відкритий в іншому банку, або використанням коштів на купівлю іноземної валюти, цінних паперів й інших високоліквідних активів. 1.15. Дроблення сум грошових коштів, які перераховуються клієнтом одному або кільком контрагентам на одній підставі, протягом невеликого періоду часу, за умови, що сума перерахованих грошових коштів (якби вони були перераховані на підставі одного платіжного документа) перевищує суму, еквівалентну 50000 євро. 2. Ознаки, що можуть свідчити про здійснення легалізації (відмивання) надходжень, під час проведення операцій з готівкою і переказів грошових коштів 2.1. Відкриття протягом короткого часу на ім'я одного клієнта кількох строкових депозитних рахунків на суму, що не перевищує суму, еквівалентну 10000 євро для операції з готівкою та 50000 євро для безготівкової операції (крім випадків, коли відомо, що клієнт, виходячи з характеру його діяльності, регулярно протягом певного терміну отримує такі суми коштів), з подальшим зарахуванням сум після закінчення терміну внесків (депозитів) на один рахунок і/або подальшим переказом на рахунок в іншому суб'єкті первинного фінансового моніторингу. 2.2. Зарахування на рахунок клієнта значної кількості платежів від фізичних осіб на суму, що не перевищує суму, еквівалентну 10000 євро для операції з готівкою та 50000 євро для безготівкової операції, у тому числі через касу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, якщо діяльність клієнта не пов'язана з наданням послуг населенню, збором обов'язкових або добровільних платежів. 2.3. Регулярне зарахування на рахунок клієнта коштів у готівковій формі, у тому числі на основі прибуткового касового ордера, з подальшим переказом усієї або більшої частини суми навіть, якщо сума менша за суму, еквівалентну 50000 євро, протягом одного операційного дня, або наступного за ним дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу, або на користь третьої особи, у тому числі нерезидента. 2.4. Переказ грошових коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон і надходження грошових коштів з анонімного (номерного) рахунку з-за кордону. 2.5. Регулярне представлення чеків, емітованих банком-нерезидентом і індосованих нерезидентом, на інкасо, якщо така діяльність не відповідає діяльності клієнта, відомій суб'єкту первинного фінансового моніторингу. 2.6. Не пов'язане прямо з діяльністю клієнта несподіване істотне збільшення залишку на рахунку, який згодом перераховується іншому суб'єкту первинного фінансового моніторингу або використовується для цілей купівлі іноземної валюти (з переказом на користь нерезидента), цінних паперів на пред'явника. 2.7. Істотне збільшення частки готівки, що надходить на рахунок клієнта - юридичної особи, якщо звичайними для основної діяльності клієнта є розрахунки в безготівковій формі. 2.8. Переказ грошових коштів з рахунку клієнта - юридичної особи на його рахунок в іншого суб'єкту первинного фінансового моніторингу без наявної підстави (зокрема, без закриття рахунку; не з метою погашення кредиту, отриманого від іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу; з призначенням платежу "переказ власних коштів"). 2.9. Розміщення на рахунку значної суми готівкових коштів клієнтом, який за рівнем доходу чи сферою діяльності не може здійснювати операцію на таку суму. 3.Здійснення операцій за умови,якщо безготівкові розрахунки за ними перевищують еквівалент 50000 євро або розрахунки готівкою перевищують еквівалент 10000 євро (за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком) з: 3.1. обміну банкнот, особливо іноземної валюти, низького номіналу на банкноти вищого номіналу; 3.2. відкриття вкладу (депозиту) на користь третьої особи з внесенням на нього коштів у готівковій чи безготівковій формі; 3.3. укладення клієнтом угод, пов'язаних з купівлею (продажем) чеків, дорожніх чеків або інших подібних платіжних засобів за готівку; 3.4. зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з переказом її того самого операційного дня іншій особі; 3.5. переказу клієнтом коштів на певний рахунок за незначний проміжок часу; 3.6.переказу коштів у готівковій формі за кордон з вимогою видати одержувачу кошти готівкою; 3.7. зарахування коштів на щойно відкритий рахунок; 3.8. зарахування коштів особою, операції за рахунками якої, як правило, є незначними і не здійснювалися протягом тривалого часу (три місяці і більше), або нещодавно створеною юридичною особою; 3.9. розміщення дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та інших цінностей в ломбард на значну суму, що перевищує 10 000 євро. 3.10.Виплата клієнту виграшу на значну суму, що перевищує 10 000 євро. 4. Ознаки, що можуть свідчити про здійснення легалізації (відмивання) надходжень , під час проведення операцій з цінними паперами і похідними фінансовими інструментами: 4.1. Регулярне укладення клієнтом строкових угод або використання інших похідних фінансових інструментів, особливо таких, що не передбачають поставки базового активу, за операціями з одним або кількома контрагентами, результатом чого є постійний прибуток або постійні збитки клієнта. 4.2. Разовий продаж (купівля) клієнтом великого пакета цінних паперів, що вільно не обертаються на організованому ринку, за умови, що клієнт не є професійним учасником ринку цінних паперів і цінні папери не передаються клієнту в погашення простроченої заборгованості контрагента перед клієнтом. 4.3. Регулярні операції з купівлі з подальшим продажем цінних паперів, що не мають котирування і не обертаються вільно на організованому ринку цінних паперів, за умови, що прибуток від реалізації цінних паперів спрямований на придбання високоліквідних цінних паперів, що вільно обертаються на організованому ринку. 4.4. Одночасне виставляння клієнтом доручень на купівлю і продаж цінних паперів й інших фінансових інструментів за цінами, що мають помітне відхилення від поточних ринкових цін за аналогічними угодами. 4.5. Здійснення операцій, за яких один і той же самий фінансовий інструмент багато разів продається і потім викуповується під час проведення операцій з однією і тією ж стороною. 4.6. Проведення операцій з цінними паперами на пред'явника, не розміщеними в депозитаріях. 5. Ознаки, що можуть свідчити про здійснення легалізації (відмивання) грошей, надходжень, під час проведення страхових та перестрахувальних операцій. 5.1. Настання страхового випадку на протязі короткого терміну після укладення страхової угоди. 5.2.Немотивована відмова в наданні клієнтом відомостей (не передбачених законодавством України) на запит страхової компанії відповідно до страхової практики, що склалася, а також надмірна зацікавленість клієнта в нерозголошенні конфіденційної інформації щодо здійснюваної операції. 5.3. Наявність нестандартних або надзвичайно складних інструкцій з порядку проведення розрахунків, що відрізняються від звичайної практики, яка використовується страховою компанією, або від звичайної ринкової практики в тому числі виплата страхового відшкодування третім особам."  
Враховано в нових статтях 5-9   
    -160- Семенюк В.П.
До статті 13 (17 за новою нумерацією). Назву та частину першу статті викласти у такій редакції : "Стаття 13 (17). Ознаки сумнівних операцій з надходженнями під час проведення операцій з готівкою і переказів грошових коштів Ознаками сумнівних операцій з надходженнями під час проведення операцій з готівкою і переказів грошових коштів є :". Пункт 1 частини першої статті викласти у такій редакції: "відкриття на ім'я однієї особи кількох рахунків для операції з готівкою та/або для безготівкової операції з подальшим зарахуванням сум після закінчення терміну внесків (депозитів) на один рахунок та/або подальшим переказом на рахунок іншого суб'єкту первинного моніторингу надходжень;". Пункт 2 частини першої статті викласти у такій редакції : "зарахування на рахунок особи платежів для операції з готівкою та/або для безготівкової операції, у тому числі, якщо діяльність особи не пов'язана з наданням послуг населенню, збором обов'язкових або добровільних платежів;". 15.4.Пункт 3 частини першої статті викласти у такій редакції: "зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі, у тому числі на основі прибуткового касового ордеру з подальшим переказом усієї або більшої частини суми (понад 50 відсотків) протягом одного операційного дня або наступного за ним дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкту первинного моніторингу надходжень або на користь третьої особи, у тому числі нерезидента;". У пункті 5 частини першої статті слово "регулярно" вилучити. У пункті 6 частини першої статті слова "несподіване істотне" вилучити. У пункті 7 частини першої статті слово "істотне" вилучити. У пункті 9 частини першої статті слова "значної суми" вилучити. Пункт 15 викласти у такій редакції : "15) обмін банкнот національної та іноземних валют вищого номіналу на відповідні банкноти низького номіналу;" Частину першу статті доповнити пунктом 16 такого змісту: "16) обмін банкнот національної та іноземних валют низького номіналу на відповідні банкноти вищого номіналу;". Пункти 18 та 20 частини першої статті вилучити. У зв'язку з цим нумерацію пунктів 16-17 змінити на 17-18.  
Немає висновку    
    -161- Семенюк В.П.
Римарук О.І.
До статті 14 (18 за новою нумерацєю). Назву та частину першу статті викласти у такій редакції : "Стаття 14 (18). Ознаки сумнівних операцій з надходженнями під час проведення операцій з цінними паперами і похідними фінансовими інструментами Ознаками сумнівних операцій з надходженнями під час проведення операцій з цінними паперами і похідними фінансовими інструментами є :". У пункті 1 частини першої статті слова "регулярне укладання особою строкових угод або використання інших похідних фінансових інструментів, особливо таких, що не передбачають поставки базового пакету," замінити словами "укладання особою строкових угод або використання інших похідних фінансових інструментів". У пункті 2 частини першої статті слово "великого" вилучити. У пункті 3 частини першої статті слово "регулярні" вилучити. У пункті 4 частини першої статті слова" що мають помітне відхилення від поточних ринкових цін" замінити словами "нижчими рівня". У пункті 5 частини першої статті слова "багато разів" вилучити. У пункті 7 частини першої статті слово "неодноразовий" вилучити. Пункт 1 статті 13 внести зміни: Відповідно 25.000 євро - готівкою та 150.000 євро - безготівково Пункт 2 статті 13 внести зміни: Відповідно 25.000 євро - готівкою та 150.000 євро - безготівково Пункт 3 статті 13 внести зміни: Відповідно 25.000 євро - готівкою та 150.000 євро - безготівково Пункт 8 та пункт 12 статті 13: Перед словом "особа" вживати слово "юридична", у відповідних відмінках. Пункт 10 статті 13 викласти в наступній редакції : "внесення коштів на вклад (депозит) з оформленням документів, що засвідчують вклад (депозит) на пред'явника" Пункт 17 статті 13 вилучити.  
Немає висновку    
    -162- Семенюк В.П.
До статті 15 (19 за новою нумерацією). Назву та частину першу статті викласти у такій редакції : "Стаття 15 (19). Ознаки сумнівних операцій з надходженнями під час проведення операцій з цінними паперами і похідними фінансовими інструментами Ознаками сумнівних операцій з надходженнями під час проведення операцій з цінними паперами і похідними фінансовими інструментами є :". У пункті 1 частини першої статті після слів "короткого періоду" записати слова " (до одного року)". Пункт 2 частини першої статті викласти у такій редакції : "2) відмова в наданні особою відповідно до вимог законодавства України про страхування відомостей на запит страхової кампанії - резидента;". Пункт 3 частини першої статті викласти у такій редакції : "наявність необгрунтованих інструкцій з порядку проведення розрахунків страховою кампанією - резидентом, що ускладнюють виплату страхового відшкодування третім особам".  
Немає висновку    
    -163- Римарук О.І.
Пункт 2 статті 15 викласти в наступній редакції: "Немотивована відмова в наданні особою відомостей на запит страхової компанії, необхідних для проведення фінансової операції"  
Немає висновку    
    -164- Терьохін С.А.
У статті 5: Преамбулу викласти у такій редакції: "Фінансовому нагляду підлягають сумнівні фінансові операції." За текстом Закону слово "моніторинг" замінити на слово "нагляд" у відповідних відмінках та словосполученнях. За текстом словосполучення "легалізація (відмивання)" замінити словом "відмивання"; Пункт 5.1 викласти у такій редакції: "5.1. Загальні ознаки сумнівних фінансових операцій є такими:" підпункт 1.1 виключити; підпункт 1.2 викласти у такій редакції: "5.1.1. Прийняття суб"єктом первинного фінансового нагляду коштів (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка: а) погоджується або пропонує отримання значно нижчих ніж звичайні процентів, що нараховуються на його депозити (вклади), або сплату комісій (плати за здійснення окремих операцій з його коштами) у розмірах, значно більших ніж звичайно прийняті у такому фінансовому інституті за тотожніми вкладами або операціями; б) наполягає на значному скороченні звичайних строків проведення фінансової операції, що виражається у письмовому зверненні до фінансового інституту; в) наполягає на виконанні фінансовим інститутом перерахувань коштів або індосаменту цінного паперу на умовах, які значно відрізняються або протирічать правилам застосування звичайної комерційної практики щодо здійснення поставок товарів або придбання (продажу) цінних паперів; г) неодноразово змінює банківські реквізити беніфіціара після надання першого доручення на переведення коштів або індосацію платіжних документів, надає доручення на перерахування коштів бенефіціару через два та більше рахунків інших осіб; д) купує (продає) товари (послуги) з розрахунками, які завідомо не є вигідними для такої особи; е) надсилає кошти на адресу іншої сторони цивільно-правової угоди, внаслідок чого такі кошти повертаються без виконання операції у зв"язку з незнаходженням такої іншої сторони або у зв"язку з її відмовою щодо їх прийняття, якщо сума таких коштів перевищує 50 000 євро або їх еквіваленту в гривнях, розрахованого на час їх надіслання; є) здійснює неодноразовий обмін цінних паперів на інші цінні папери протягом поточного року без отримання або надання грошових компенсацій, пов"язаних з таким обміном; ж) отримує протягом поточних 30 календарних днів перекази на власні рахунки, відкриті у банку або небанківській фінансовій установі, за однією або подібною їй підставами, сума яких сукупно перевищує 50 000 євро; з) надсилає протягом поточних 30 календарних днів за однією й такою ж підставою (за подібними підставами) кошти більш ніж на одну адресу, якщо сукупна сума таких коштів перевищує 50 000 євро"; підпункт 2 викласти у такій редакції: "5.2. Ознаки, які можуть свідчити про здійснення сумнівних операцій з готівкою або відмивання доходів: 5.2.1. Відкриття особою більше ніж одного рахунку в одному банку (його філіях, відділеннях), якщо сума, яка зараховується на такі рахунки протягом 365 днів шляхом внесення готівки, інкасації дорожніх або банківських чеків, перевищує 10 000 євро; 5.2.2. Одноразове безготівкове внесення на рахунки банку (банків) суми, що перевищує 50 000 євро, або внесення суми готівкою, що перевищує 10 000 євро; 5.2.3. Прийняття банками (небанківськими фінансовими установами) або поштою від особи грошових переказів на користь фізичних осіб, що є більшими за 1000 євро, протягом 30 календарних днів від дня першого переказу; 5.2.4. Переказ коштів на анонімні (номерні) рахунки, відкриті у банках -нерезидентах, а також на рахунки фінансових установ, що мають офшрний статус. 5.2.5 інкасація чеків, емітованих банками-нерезидентами або індосованих ними, на користь резидентів України, якщо їх сукупна сума перевищує 50 000 євро за 30 денний період; 5.2.6. переказ коштів особи з одного рахунку на інший, якщо: а) попередній рахунок не закрито; б) з призначенням платежу "переказ власних коштів"; в) зазначена операція не є наслідком арешту первинного рахунку контролюючим органом або судом; 5.2.7 внесення на рахунок готівкових коштів суб"єктом підприємницької діяльності, якщо його звичайна діяльність не передбачає отримання таких готівкових коштів; 5.2.8 відкриття банківського рахунку на користь особи, що є іншою за особу, яка вносить кошти до такого рахунку у розмірі, який перевищує 5 000 євро; 5.2.9 зарахування на рахунок особи коштів, що перевищують 5 000 євро, з переказом такої суми або її частини того ж самого дня на рахунок іншій особі; 5.2.10 переказ особою у межах неторгового обороту коштів за кордон у сумі, більшій за 5 000 євро протягом одного операційного дня; 5.2.11 переказ коштів за кордон, пов"язаний із зміною платником податку резидентського статусу; 5.2.12 виплата особі, що виграла в лотерею (крім державної лотереї, контрольованої в режимі реального часу державним казначейством); 5.2.13 зарахування суми, що перевищує 10 000 євро на рахунок, уперше відкритий особою, або якщо рахунок було відкрито раніше, але протягом попередніх 365 днів на такий рахунок було зараховано менше 10 000 євро (крім організацій, зареєстрованих неприбутковими згідно із законом); 5.2.14 розміщення майна у ломбардний схов на суму, що перевищує 1000 євро. 5.3 Ознаки, які можуть свідчити про здійснення сумнівних операцій з банкнотами та монетами: 5.3.1 обмін банкнот низького номіналу на банкноти вищого номіналу, якщо сума обміну є більшою за 10 000 євро; 5.3.2 пред"явлення до оплати дорожніх чеків на суму, що є більшою за 5 000 євро; 5.3.3 пред"явлення банкнот для їх обміну на банкноти нижчого номіналу, якщо сума обміну перевищує 1 000 євро; 5.3.4 обмін монет на бакноти чи обмін банкнот на монети на суму, що перевищує 5 000 євро. 5.4. Ознаки, які можуть свідчити про відмивання доходів, отриманих унаслідок проведення операцій з цінними паперами та фондовими чи товарними деривативами, а також страхуванням 5.4.1. Придбання особою деривативів, як фондових так і товарних, якщо: а) така особа прямо або опосередковано володіє чи впливає на прийняття рішень емітентом таких деривативів; б) підтверджується факт придбання особою пакету акцій, вартість якого є більшою за 100 000 євро (крім випадків коли покупець є торгівцем цінними паперами згідно із законодавством); в) така особа продає або купує цінні папери (деривативи) з відхиленням, більшим ніж як на 10 відсотків від їх номінальної вартості; г) така особа одночасно виставляє доручення на купівлю та продаж однакових активів або їх похідних (деривативів); 5.4.2. Придбання особою активів інших осіб, що знаходяться у процедурі банкрутства (якщо така особа має зобов"язання перед такою іншою особою, що перебуває в процедурі досудового оздоровленння або банкрутства, то зобов"язання такої першої особи перед такою іншою особою не можуть бути погашеними внаслідок придбання прав на стягнення заборгованості з банкрута до закінчення ліквідаційної процедури). 5.4.3. У разі страхування: а) настання страхового випадку упродовж короткого терміну після укладення страхового договору; б) немотивована відмова страховика у наданні відомостей страхувальнику, пов"язаних із страховим випадком або оцінкою нанесеної шкоди; в) наявність виплат страхувальника на користь страховика або іншої особи, яка може розцінюватися фінансовою установою як пов"язана з таким страховиком, додаткових до звичайних страхових виплат (відшкодувань). Для цілей цієї статті суми, зазначені у євро, перераховуються за офіційним валютним курсом Національного банку України, встановленим на день здійснення відповідної операції.  
Враховано частково в статтях 5-9   
    -165- Стретович В.М.
Статтю 4 викласти в такій редакції: "Стаття 4. Операції з коштами та іншим майном, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу. Обов'язковому фінансовому моніторингу підлягає операція з коштами та іншим майном, якщо вона одночасно відповідає двом наступним ознакам: Сума, на яку вона здійснюється, при безготівкових розрахунках дорівнює чи перевищує 50 000 євро (за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на момент здійснення операції), при розрахунках готівкою на суму, що дорівнює чи перевищує 10 000 євро (за офіційним курсом, встановленим НБУ на момент здійснення операції); - за своїм характером ця операція належить до одного з видів операцій, передбачених частиною другою цієї статті. До операцій з коштами та майном, які підлягають фінансовому моніторингу, належать: 1) операції з грошовими коштами у готівковій формі: - зняття з рахунку чи зарахування на рахунок юридичної особи грошових коштів в готівковій формі у випадках, коли це не обумовлено характером її статутної діяльності; купівля або продаж готівкової іноземної валюти (банківських металів), крім операцій між банками; - купівля (продаж) чеків, дорожніх чеків або інших подібних платіжних засобів за готівку; - купівля фізичною особою цінних паперів за готівковий розрахунок; - отримання фізичною особою грошових коштів за чеком на пред'явника, емітованим нерезидентом; - обмін банкнот одного номіналу на банкноти іншого номіналу; - внесення фізичною особою в статутний фонд (капітал) юридичної особи грошових коштів в готівковій формі. 2) операції, за участю контрагентів - фізичних чи юридичних осіб, які мають відповідну реєстрацію, місце проживання чи місце находження в офшорній зоні, або однією з сторін угоди є особа, яка має рахунок у банку, який знаходиться в офшорній зоні: - зарахування чи переказ на рахунок грошових коштів; - надання чи отримання кредиту (займу); - здійснення операцій з цінними паперами. Перелік офшорних зон щорічно встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". 3) операції, за участю контрагентів - фізичних чи юридичних осіб, які мають відповідну реєстрацію, місце проживання чи місце знаходження у країні (на території), яка визнана Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (РАТР) такою, що не співпрацює із зазначеною групою з питань запобігання відмиванню коштів, або за відсутності угоди з цією країною про взаємодію між органами, відповідальними за протидію легалізації (відмиванню) коштів та майна, здобутих злочинним шляхом: - зарахування чи переказ на рахунок грошових коштів; - надання чи отримання кредиту (займу); - здійснення операцій з цінними паперами. Перелік таких країн встановлюється Кабінетом Міністрів України разом з Національним банком України на підставі переліків, затверджених міжнародними організаціями, які здійснюють протидію легалізації (відмиванню) надходжень (коштів та іншого майна), здобутих злочинним шляхом, та підлягає офіційному оприлюдненню. 4) операції за банківським рахунками (вкладами): - розміщення грошових коштів на банківських рахунках (вкладах, депозитах) з оформленням документів, які посвідчують вклад (депозит) на пред-'явника; - розміщення грошових коштів на банківських рахунках (вкладах, депозитах) з оформленням документів на користь третіх осіб, у випадку, якщо кошти, які розміщуються на цих рахунках надаються у готівці; - переказ грошових коштів за кордон на рахунок (депозит, вклад), який відкритий на анонімну особу, а також надходження коштів із-за кордону з рахунку (депозиту, вкладу), який відкритий на анонімну особу; - зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з переказом їх того самого операційного дня іншій особі, з якою власник рахунку не знаходиться у договірних відносинах; - погашення ощадних (депозитних) сертифікатів на пред'явника раніше передбаченого терміну; здійснення попередньої оплати за імпортними контрактами, предметом яких є імпорт товарів (робіт, послуг), на суму, що перевищує 50 відсотків вартості товару (робіт, послуг), що імпортується; - зарахування протягом дня на відкритий клієнтом у банку рахунок коштів від кількох учасників ринку фінансових послуг, які того самого дня різними способами знімаються у вигляді готівки або переказуються на інший рахунок, в наслідок чого на кінець операційного дня на такому рахунку не залишається коштів або їх сума істотно зменшується; - зарахування на свій рахунок чи переказ зі свого рахунку грошових коштів юридичною особою, термін діяльності якої не перевищує 3 місяців з дня її державної реєстрації, ,чи юридичною особою, операції по рахункам якої не здійснювались з моменту їх відкриття. 5) інші угоди з рухомим майном: - розміщення цінних паперів, дорогоцінних металів у будь-якому вигляді, дорогоцінних каменів (у тому числі в ювелірних прикрасах) та інших цінностей у ломбард; - надходження на користь фізичної особи страхового відшкодування чи отримання від неї страхової премії за страхуванням життя або іншим видам накопичувального страхування, а також пенсійного забезпечення; - переказ грошових коштів, які здійснюються фінансовими установами за дорученнями клієнтів, за винятків банків. Відповідно зміниться нумерація статтей.  
Враховано частково в статтях 5-9   
    -166- Кармазін Ю.А.
Пропоную статтю 4 викласти в наступній редакції: „Стаття . Фінансові операції, що підлягають контролю Фінансова операція підлягає обов'язковому контролю, якщо безготівкові розрахунки за нею перевищують еквівалент 50000 євро, або угоди з готівкою на суми, що перевищують еквівалент 10000 євро, за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день проведення операції (значна операція), а також якщо сума коштів, на яку проводиться така операція, перевищує суму, еквівалентну 10000 євро за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день проведення операції, а операція має одну із ознак, які дають підстави вважати її сумнівною (сумнівна операція). До операцій, які підлягають контролю відносяться: 1) операції за банківськими рахунками: - внесення на рахунок коштів з оформленням документів, які засвідчують внесок на пред'явника; - переведення коштів у банківські чеки, цінні папери, кредитні картки, інші платіжні засоби, які використовуються в розрахунках за кордоном; - отримання коштів на пред'явника; - внесення, переказ на рахунок коштів, оголошених виграшем; - купівля на валютній біржі валюти без наявності міжнародного контракту чи договору, або якщо вказані угоди мають ознаки сумнівних. 2) операції з готівкою: внесення на рахунок готівки з подальшим переказом іншій особі; купівля та продаж іноземної валюти готівкою; виплата гральними закладами виграшу готівкою; купівля цінних паперів; 3) міжнародні перекази коштів: міжнародний переказ коштів по операціях, які здійснюються при невизначених умовах; міжнародний переказ коштів організацією, період діяльності якої не перевищує три місяці з моменту її реєстрації або організацією, за рахунками якої більше року не проводились операції; міжнародний переказ коштів (у тому числі для здійснення інвестицій), пов'язаний з організаціями, які зареєстровані в офшорних зонах; міжнародний переказ коштів (у тому числі для здійснення інвестицій) з країн, де відсутнє законодавство щодо запобігання та протидії легалізації ("відмиванню") доходів. Перелік цих країн визначається Кабінетом Міністрів України; 4) операції за кредитами: надання або отримання кредиту, гарантованого коштами позичальника, що знаходяться в іншому банку або фінансово-кредитній установі, якщо походження цих коштів невідоме; дострокове погашення кредиту третьою особою. 5) операції з рухомим та нерухомим майном: операції з рухомим та нерухомим майном, що мають ознаки недійсних угод, або здійснені з порушенням порядку їх оформлення, нотаріального (якщо цього потребує чинне законодавство) посвідчення чи державної реєстрації; 6) розміщення цінних паперів, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів та коштовностей у ломбарді; 7) вкладення фізичною особою готівкових коштів, цінних паперів, іншого майна або майнових прав, що мають грошову оцінку, до статутного капіталу юридичних осіб;  
Враховано частково    
    -167- Семенюк В.П.
У статті 15 назву та першу частину статті викласти у такій редакції : "Стаття 15. Повноваження органів регулювання, нагляду та/або контролю з питань моніторингу надходжень. Органи регулювання, нагляду та/або контролю зобов'язані :".  
Враховано частково    
    -168- Гадяцький Л.М.
1)Викласти початок ч.1 статті10 в такій редакції: "Центральні органи виконавчої влади та Національний банк України, які відповідно до цього Закону виконують функції регулювання та нагляду за діяльністю юридичних осіб, що забезпечують здійснення фінансових операцій, зобов'язані:" 2)Викласти абзац 1 статті 10 в такій редакції: "забезпечувати виконання суб'єктами первинного фінансового контролю завдань та обов'язків, передбачених статтею 5 цього Закону". 3)В абзаці 2 статті 10 слово "моніторингу" замінити на "контролю", доповнити словом "фінансових" та вилучити слово "з надходженнями". 4)Абзац 3 статті 10 вилучити. 5)В абзацах 4, 5 слово "моніторингу" замінити на "контролю". 6)Доповнити розділ 3-й окремими статтями, передбачивши в них положення про: а) органи та посадові особи, яким передається інформація про значні та сумнівні фінансові операції; б) про обмеження комерційної та банківської таємниці; в) про заборону відкриття анонімних банківських рахунків; г) про обмеження відкриття та використання резидентами України рахунків в іноземних організаціях, що здійснюють фінансові операції; д) про заборону фінансових операцій, що мають метою уникнення вимог про реєстрацію та надання інформації; є) про винагороду за надання інформації про факти відмивання доходів одержаних злочинним шляхом; ж) про юридичні наслідки надання інформації про факти відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.  
Враховано редакційно    
    -169- Хомутиннік В.Ю.
Пропоную доповнити законопроект статтями 11, 12, 13 такого змісту: "Стаття 11. Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Обов'язковому фінансовому моніторингу підлягає фінансова операція, якщо вона одночасно відповідає двом наступним ознакам: сума, на яку вона здійснюється, при безготівкових розрахунках дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну 100000 євро, при розрахунках готівкою на суму, що дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну 20000 євро; ця операція має одну або більше ознак, передбачених статтями 12-15 Розділу ІІІ цього Закону. Для цілей цього Закону суми, зазначені у євро, перераховуються за офіційним валютним курсом Національного банку України, встановленим на день здійснення відповідної операції. Стаття 12. Загальні ознаки, що можуть свідчити про здійснення легалізації (відмивання) надходжень Загальні ознаки, що можуть свідчити про здійснення легалізації (відмивання) надходжень, одержаних злочинним шляхом: 1) відмова в наданні особою (клієнтом) відомостей, передбачених законодавством та внутрішніми документами суб'єкта первинного фінансового моніторингу; 2) прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка пропонує або погоджується на отримання процентів по депозиту, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент, або сплату комісій (плати за здійснення окремих операцій з його коштами) у розмірах, більших ніж визначені суб'єктом первинного моніторингу за тотожними вкладами або операціями на поточний момент; 3) наполягання особи провести операцію за правилами, відмінними від встановлених законодавством та внутрішніми документами суб'єкта первинного моніторингу щодо таких операцій за змістом або за строками її проведення; 4) внесення особою у раніше узгоджену схему проведення операції (операцій) безпосередньо перед початком її реалізації значних змін, що особливо стосуються напряму руху грошових коштів або іншого майна, в тому числі неодноразова зміна банківських реквізитів беніфіціара після надання першого доручення на переведення коштів або індосацію платіжних документів, надання доручення на перерахування коштів бенефіціару через два та більше рахунки інших осіб; 5) передавання особою доручення про здійснення операції через представника (посередника), якщо представник (посередник) виконує доручення особи без встановлення прямого (особистого) контакту з суб'єктом первинного фінансового моніторингу; 6) відсутність інформації про особу в офіційних довідкових виданнях, неможливість встановити зв'язок з особою за наявними адресами і телефонами; 7) труднощі, що виникають у суб'єкта первинного фінансового моніторингу під час перевірки інформації, що надається особою відповідно до вимог цього Закону і внутрішніх документів суб'єкта первинного фінансового моніторингу, невиправдані затримки в поданні особою документів і інформації, представлення особою інформації, яку неможливо перевірити без звернення до уповноважених державних органів. 8) неможливість встановлення контрагентів особи, прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка надсилає кошти на адресу іншої сторони цивільно-правової угоди, внаслідок чого такі кошти повертаються без виконання операції у зв'язку з незнаходженням такої іншої сторони або у зв'язку з її відмовою щодо їх прийняття. Стаття 13. Ознаки, що можуть свідчити про здійснення легалізації (відмивання) надходжень під час проведення операцій з готівкою і переказів грошових коштів. Ознаки, що можуть свідчити про здійснення легалізації (відмивання) надходжень, під час проведення операцій з готівкою і переказів грошових коштів: 1) переказ грошових коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон і надходження грошових коштів з анонімного (номерного) рахунку з-за кордону, а також переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі в країні, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон; 2) неодноразове, протягом певного періоду часу, визначеного Національним банком України, представлення чеків, емітованих банком-нерезидентом і індосованих нерезидентом, на інкасо, якщо така діяльність не відповідає діяльності особи, відомій суб'єкту первинного фінансового моніторингу; 3) не пов'язане з діяльністю особи істотне збільшення залишку на рахунку, який згодом перераховується іншому суб'єкту первинного фінансового моніторингу або використовується для цілей купівлі іноземної валюти (з переказом на користь нерезидента), цінних паперів на пред'явника; 4) істотне збільшення частки готівки, що надходить на рахунок особи, якщо звичайними для основної діяльності особи є розрахунки в безготівковій формі; 5) відкриття депозитного рахунку з внесенням на нього коштів на користь третьої особи; 6) розміщення дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та інших цінностей в ломбард; 7) переказ особою, при відсутності зовнішньоекономічного контракту, коштів за кордон; 8) виплата особі виграшу в лотерею, казино або в іншому гральному закладі; 9) пред'явлення до оплати дорожніх чеків; 10) обмін банкнот, особливо іноземної валюти, низького номіналу на банкноти вищого номіналу; 11) укладення особою угод, пов'язаних з купівлею (продажем) чеків, дорожніх чеків або інших подібних платіжних засобів за готівку; 12) зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з переказом її того самого операційного дня іншій особі; 13) неодноразовий переказ фізичною особою коштів на певний рахунок за незначний проміжок часу, який визначається Національним банком України; 14) переказ коштів у готівковій формі за кордон з вимогою видати одержувачу кошти готівкою; 15) зарахування коштів особою, операції за рахунками якої, як правило, є незначними і не здійснювалися протягом тривалого часу (три місяці і більше), або нещодавно створеною юридичною особою."  
Враховано редакційно    
11. Розділ ІІІ. ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ Стаття 11. Завдання та функції Уповноваженого органу Завданнями Уповноваженого органу є: участь у реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму; збір, обробка і аналіз інформації про операції з надходженнями, що підлягають фінансовому моніторингу; створення єдиної інформаційної системи і ведення бази даних у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму; налагодження співробітництва, взаємодії та інформаційного обміну з органами державної влади, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями в зазначеній сфері; забезпечення представництва України в установленому порядку в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Уповноважений орган відповідно до покладених на нього завдань: вносить пропозиції щодо розроблення законодавчих актів, в установленому порядку бере участь у підготовці інших нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму; звертається до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання із запитами щодо надання інформації, необхідної для реалізації покладених на нього завдань; співпрацює з органами виконавчої влади, іншими державними органами, завданнями яких є запобігання та протидія легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму; інформує за наявності достатніх підстав правоохоронні органи відповідно до їх компетенції про операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) надходжень, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму; бере участь в міжнародному співробітництві з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) таких надходжень; досліджує методи та фінансові схеми легалізації (відмивання) надходжень, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму; здійснює координацію та методичне забезпечення діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму; проводить аналіз ефективності заходів, що вживаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму; сприяє виявленню в операціях з надходженнями ознак використання надходжень, одержаних злочинним шляхом; забезпечує ведення обліку операцій з надходженнями, які мають ознаки значних або сумнівних, в установленому законодавством порядку; бере участь за дорученням Кабінету Міністрів України у підготовці відповідних міжнародних договорів України; виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.   -170- Семенюк В.П.
Доповнити розділ ІІІ законопроекту новою статтею 16 такого змісту: "Стаття 16. Запити на отримання інформації про сумнівну операцію з надходженнями Спеціальний уповноважений орган зобов'язаний надати інформацію про здійснення відповідними суб'єктами первинного моніторингу надходжень сумнівних операцій з надходженнями лише на вимогу правоохоронних органів у формі запиту та у випадках, передбачених законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом. Форма запиту і підстави для їх пред'явлення визначається Кабінетом Міністрів України за поданням спеціального уповноваженого органу і погодженням правоохоронних органів.".-  
Немає висновку   Розділ ІV. ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ Стаття 16. Завдання та функції Уповноваженого органу Завданнями Уповноваженого органу є: збір, обробка і аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу; участь у реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму; створення та забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму; налагодження співробітництва, взаємодії та інформаційного обміну з органами державної влади, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями в зазначеній сфері; забезпечення представництва України в установленому порядку в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму. Уповноважений орган відповідно до покладених на нього завдань: вносить пропозиції щодо розробки законодавчих актів, в установленому порядку бере участь у підготовці інших нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму; отримує від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання на запит інформацію, необхідну для реалізації покладених на нього завдань; співпрацює з органами виконавчої влади, іншими державними органами, завданнями яких є запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму; за наявності достатніх підстав, що фінансова операція може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, надає до правоохоронних органів, згідно з компетенцією, відповідні узагальнені матеріали; бере участь в міжнародному співробітництві з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму; досліджує методи та фінансові схеми легалізації (відмивання) доходів і фінансування тероризму; здійснює координацію та методичне забезпечення діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму; проводить аналіз ефективності заходів, що вживаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму; сприяє виявленню в фінансових операціях ознак використання доходів; забезпечує ведення обліку фінансових операцій, що мають ознаки таких, що підлягають фінансовому моніторингу, в установленому законодавством порядку; бере участь за дорученням Кабінету Міністрів України у підготовці відповідних міжнародних договорів України; виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.  
    -171- Беспалий Б.Я.
В пункті 5, частини 1,статті 11 виключити текст "в установленому порядку". В пункті частини 2, статті 11 виключити текст "в установленому порядку". В пункті 3, частини 2, статті 11 текст "виконавчої влади‚ іншими державними органами" замінити текстом "державної влади". В пункті 12, частини 2,статті 11 текст "що випливають з покладених на нього завдань" замінити текстом "покладені на нього законом".  
Враховано частково    
    -172- Кармазін Ю.А.
1) Пропоную цей розділ викласти у такій редакції: "Розділ. Структура, керівництво, кадри Національного агенства фінансової безпеки Стаття . Система Національного агенства фінансової безпеки Систему Національного агенства фінансової безпеки складають Головне управління Національного агенства, міжрегіональні бюро, які грунтуються на засадах підконтрольності та підзвітності нижчестоящих підрозділів вищестоящим та Директорові Національного агенства. Загальну структуру і чисельність працівників Національного агенства за поданням Директора затверджує Кабінет Міністрів України. Національне агенство, його міжрегіональні бюро є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України із своїм найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки в банках, у тому числі валютні. Стаття . Директор Національного агенства фінансової безпеки Керівництво діяльністю Національного агенства фінансової безпеки здійснює Директор, який несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Національне агенство. Директором Національного агенства може бути тільки громадянин України не молодше 40 років, який проживає в Україні не менше 10 років і володіє державною мовою. Директора Національного агенства за поданням Прем'єр-міністра України погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за згодою Верховної Ради України. Директор Національного агенства фінансової безпеки щорічно звітує про проведену роботу у Верховній Раді України. Верховна Рада України може висловити недовіру Директору Національного агенства, що має наслідком його відставку з посади. У разі висловлення Верховною Радою України недовіри та відставки Директора Національного агентсва, Прем'єр-міністр України зобов'язаний упродовж місячного строку внести відповідне подання на призначення на зазначену посаду іншої особи Дострокове звільнення з посади Директора Національного агенства здійснюється у разі його смерті, заяви про відставку, втрати громадянства України, вступу в силу обвинувального вироку та недовіри, висловленої Верховною Радою України Директор Національного агенства призначається строком на 5 років. Першого заступника, заступників та керівників підрозділів Національного агенства, його міжрегіональних бюро призначає на посаду та звільняє з посади Директор Національного агенства за згодою Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Директор Національного агенства визначає порядок призначення та звільнення інших посадових осіб згідно діючого законодавства." 2) Пропоную врахувати в ст.11 положення про державний контроль в такій редакції: "Державний контроль за здійсненням фінансових операцій Державний фінансовий контроль у сфері запобігання легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, має на меті: - виявлення та припинення фінансових операцій, які використовуються для легалізації ("відмивання") доходів; - недопущення використання організацій, що здійснюють фінансові операції, для легалізації ("відмивання") доходів; - виявлення фінансових операцій, які проводяться з використанням доходів, отриманих злочинним шляхом; - забезпечення дотримання організаціями, що проводять фінансові операції, вимог цього Закону, інших нормативно-правових актів з питань боротьби з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом. Безпосередній контроль з боку держави за здійсненням фінансових операцій здійснює Національне агенство фінансової безпеки. Національне агенство фінансової безпеки є органом виконавчої влади, функції та повноваження якого у сфері запобігання легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом встановлюються цим Законом.  
Враховано частково    
    -173- Цушко В.П.
абзац 14 викласти в такій редакції: "проводить узагальнення інформації, наданої відповідними органами щодо ефективності заходів, що вживаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) надходжень, та фінансуванню тероризму;" Абзац 15 викласти в такій редакції: "здійснює заходи, направлені на виявлення в фінансових операціях ознак використання надходжень, одержаних внаслідок вчинення предикатного злочину;"  
Враховано частково    
    -174- Гавриш С.Б.
У частині.6, абаці 2 статті 11 слово "злочинним" замінити на слово "протиправним".  
Враховано по суті   
    -175- Стретович В.М.
В абзаці 11 частини другої статті 11 після слів "мають ознаки" слова "значних або" вилучити. Пропоную цю статтю доповнити частинами 3 та 4 наступного змісту: "Інформація про сумнівні операції, що отримана уповноваженим органом, може бути використана ним тільки в межах повноважень, встановлених цим Законом. Працівники уповноваженого органу забезпечують збереження та нерозголошення інформації, що стала їм відома внаслідок виконання ними своїх службових обов'язків, і несуть відповідальність за її розголошення в порядку, визначеному кримінальним, цивільним та адміністративним законодавством України."  
Відхилено    
    -176- Буряк С.В.
Капустін В.В.
Осика С.Г.
Губський Б.В.
Шепетін В.Л.
Кальніченко І.В.
Абзац 3 частини 2 статті 11 викласти у такій редакції: "отримує від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання на запит інформацію, необхідну для реалізації покладених на нього завдань". Абзац 5 частини 2 статті 11 викласти в такій редакції: "за наявності достатніх підстав, що фінансова операція може бути пов'язаною з легалізацією (відмиванням) надходжень або фінансуванням тероризму, надає до правоохоронних органів, згідно з компетенцією, відповідні узагальнені матеріали". В частині 1 статті 11 абзаци 2 і 3 поміняти місцями; в абзаці 2 статті термін "одержаних злочинним шляхом" пропонуємо виключити; в абзаці 3 статті термін "операції з надходженнями" замінити терміном "фінансові операції"; а абзаці 4 частини 1 статті 11 після слів "створення єдиної" добавити слово "державної"; в абзацах 4 та 6 частини 1, абзацах 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 частини 2 статті 11 слова "одержаних злочинним шляхом" пропонуємо виключити; в абзаці 10 частини 2 слова "операціях з надходженнями " замінити словами "фінансових операціях" ; в абзаці 11 частини 2 слова "операцій з надходженнями" пропонуємо замінити словами "фінансових операцій".  
Враховано    
    -177- Гадяцький Л.М.
1) В абзаці 1 ч. 1 статті 11 замінити слово "надходжень" на "доходів" та вилучити слова "і фінансування тероризму". 2) В абзаці 2 ч. 1 статті 11 слово "надходженнями" замінити на "доходами" , а замість слова "моніторингу" записати "контролю". 3) Абзац 2 ч.1 статті 11 викласти у такій редакції: "збирання, опрацювання, облік та аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому контролю". 4) Вилучити абзац 10 частини 2 статті 11. 5) Вилучити із абзацу 2 частини першої слова "легалізації" та "і фінансуванню тероризму", слово "надходження" замінити на "доходів" . 6) Аналогічні зміни внести в абзаці 5-му частини першої, а також в абзацах 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 частини 2 статті 11. 7) Абзаци 1, 4 частини 2 поміняти місцями. 8) Абзац 4 ч.2 статті 11 викласти в такій редакції: "інформує правоохоронні органи відповідно до їх компетенції про взяті на облік значні та/або сумнівні фінансові операції для їх перевірки на наявність ознак відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом". В абзацах 7, 8 ч. 2 статті 11 слово "моніторингу" замінити на "контролю". 10) Викласти абзац 9 ч.2 статті 11 в такій редакції: "сприяє виявленню в фінансових операціях з доходами ознак їх злочинного походження".  
Враховано редакційно    
    -178- Семенюк В.П.
До статті 16 (11 за новою нумерацією). У назві та тексту статті 16 слова "фінансова операція", "фінансові операції", "фінансових операціях", "фінансового моніторингу" та "фінансовому моніторингу" замінити на слова "операція з надходженнями" та "моніторингу надходжень" у відповідних відмінках. 18.2.Останній абзац другої частини статті вилучити До розділу ІV. Розділ ІV викласти у такій редакції: "Розділ. ІV Протидія легалізації (відмиванню) надходжень Стаття 20, Зупинення операції з надходженнями У разі виявлення під час перевірки ознак того, що сумнівна операція з надходженнями супроводжується легалізацією (відмиванням) надходжень, правоохоронний орган приймає рішення про зупинення зазначеної операції. Така операція може бути зупинена на строк до 96 годин. Після зупинення цієї операції до зазначеного терміну подальша затримка надходжень здійснюватиметься лише шляхом накладання на такі надходження арешту у встановленому кримінально-процесуальному законодавству порядку у рамках порушеної кримінальної справи. Рішення про негайне зупинення сумнівної операції з надходженнями із зазначеними ознаками легалізації (відмивання) таких надходжень, а у разі неможливості, то в строк не пізніше 24 годин з моменту його прийняття, надсилається правоохоронним органом суб'єкту первинного моніторингу надходжень. Після отримання рішення про зупинення такої операції суб'єкт первинного моніторингу надходжень негайно зупиняє її проведення і письмово повідомляє про це учасників зазначеної операції, їх контрагентів та представників, якщо їхня участь передбачена відповідною угодою або договором. Рішення про зупинення суб'єктом первинного моніторингу надходжень сумнівної операції з надходженнями, яка супроводжується легалізацією (відмиванням) таких надходжень, може бути оскаржена учасниками такої операції у судовому порядку. Стаття 21. Зупинення та визнання недійсними угод (договорів). У разі виявлення під час перевірки достатніх підстав того, що подальше виконання угоди (договору) супроводжується легалізацією (відмиванням) надходжень, зазначена угода (договір) зупиняється в установленому цим законом порядку. Угода (договір), що супроводжується легалізацією (відмиванням) надходжень, може бути визнана недійсним з дати її зупинення за рішенням суду відповідно до законодавства та цього Закону. Рішення суду про визнання недійсним такої угоди (договору) може бути оскаржене його учасниками в установленому законом порядку. Стаття 22. Заборона на здійснення операцій з надходженнями, що мають на меті уникнення вимог про їх реєстрацію та надання інформації. Суб'єктам первинного моніторингу надходжень забороняється вчинення дій, спрямованих на уникнення реєстрації сумнівних операцій з надходженнями або ухилення від перевірок та надання передбачених цим законом інформації та відомостей спеціальному уповноваженому органу та правоохоронним органам в межах відповідної компетенції цих органів.". У зв'язку з цим пропоную змінити нумерацію статей 18-21 на 23-26.  
Немає висновку    
12. Стаття 12. Права Уповноваженого органу Уповноважений орган має право: залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками); одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію (у тому числі ту, що становить банківську або комерційну таємницю), необхідну для виконання покладених на нього завдань; одержувати в установленому порядку інформацію стосовно операцій з надходженнями, одержаних злочинним шляхом, спрямованих на їх легалізацію (відмивання), і фінансування тероризму, від органів виконавчої влади, які відповідно до законодавства провадять правоохоронну діяльність або уповноважені забезпечувати регулювання, нагляд та/або контроль за діяльністю організацій, що здійснюють операції з надходженнями; укладати в установленому законодавством порядку міжнародні договори міжвідомчого характеру з відповідними органами інших держав з питань співробітництва.   -179- Беспалий Б.Я.
В пункті 2, частини 1 статті 12 після тексту "в установленому" доповнити словом "законодавством". В пункті 3, частини 1, статті 12, після тексту "в установленому" доповнити словом "законодавством"‚ після тексту "які відповідно до" слово "законодавства" замінити словом "закону".  
Враховано   Стаття 17. Права Уповноваженого органу Уповноважений орган має право: залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками); одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію (у тому числі ту, що становить банківську або комерційну таємницю), необхідну для виконання покладених на нього завдань; одержувати в установленому законодавством порядку від центральних органів виконавчої влади та Національного банку України, які, згідно з цим Законом, одержують узагальнені матеріали про фінансові операції від Уповноваженого органу, інформацію про хід опрацювання та вжиття відповідних заходів на підставі отриманих матеріалів; здійснювати в установленому законодавством порядку доступ, в тому числі автоматизований, до баз даних суб'єктів державного фінансового моніторингу та органів державної виконавчої влади; укладати в установленому законодавством порядку міжнародні договори міжвідомчого характеру з відповідними органами інших держав з питань співробітництва.  
    -180- Рибачук О.Б.
Пропоную в абз.4 ст.13 проекту Закону слова "органів виконавчої влади та Національного банку України" замінити словами „державних органів".  
Враховано    
    -181- Цушко В.П.
Стаття 13 абзац 5 виключити, У разі неприйняття нашої першої пропозиції, абзац 5 пропонуємо викласти у такій редакції: "здійснювати в установленому Кабінетом Міністрів України порядку доступ, в тому числі автоматизований, до баз даних суб'єктів державного фінансового моніторингу, крім баз даних Національного банку України, інформація яких становить банківську таємницю, та органів державної виконавчої влади;"  
Відхилено    
    -182- Буряк С.В.
Капустін В.В.
Осика С.Г.
Губський Б.В.
Шепетін В.Л.
Кальніченко І.В.
Абзац 4 статті 12 викласти в такій редакції: "одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та Національного Банку України, які, згідно з цим Законом, одержують узагальнені матеріали про фінансові операції від Уповноваженого органу, інформацію про хід опрацювання та вжиття відповідних заходів на підставі отриманих узагальнених матеріалів". В статтю 12 пропонуємо включити абзац в наступній редакції: "здійснювати в установленому Кабінетом Міністрів України порядку доступ, в тому числі автоматизований, до баз даних суб'єктів державного фінансового моніторингу та органів державної виконавчої влади".  
Враховано    
    -183- Семенюк В.П.
Доповнити розділ ІІІ законопроекту новою статтею 17 такого змісту: "Стаття 17. Повноваження правоохоронних органів з питань моніторингу надходжень Правоохоронні органи мають право : Проводити за інформацією спеціального уповноваженого органу або під час досудового слідства перевірки документів в суб'єктах первинного фінансового моніторингу, що стосуються здійснених ними операцій з надходженнями, з метою виявлення ознак скоєння злочину чи вчинення дій, що свідчать про легалізацію (відмивання) надходжень, одержаних злочинним шляхом (далі - перевірка); Отримувати від суб'єктів первинного фінансового моніторингу копії документів, довідки, відомості та іншу інформацію щодо операцій з надходженнями, стосовно яких проводиться перевірка; у разі виявлення під час перевірки фіктивних документів, їх підробки або фальсифікації вилучати ці документи із складанням акту вилучення; отримувати від учасників операцій з надходженнями, їх контрагентів та представників письмових пояснень з питань проведення цих операцій, що виникли під час перевірки, викликати зазначених осіб для дачі відповідних пояснень; здійснювати інші процесуальні дії, передбачені законодавством.".  
Відхилено    
    -184- Кармазін Ю.А.
Пропоную наступну редакцію статті: "Стаття . Права та обов'язки Національного агенства фінансової безпеки Національне агенство фінансової безпеки під час виконання своїх функцій відповідно до цього Закону має право на: - збирання, облік та аналіз інформації про знаходження доходів у нелегальному обігу, розроблення заходів щодо протидії переведенню їх у легальний обіг та забезпечення їх реалізації; - збирання, облік та перевірка інформації про сумнівні фінансові операції з метою виявлення ознак злочину, внаслідок вчинення якого отримано доходи, що можуть стати предметом легалізації ("відмивання"), та наявності дій, які свідчать про легалізацію ("відмивання") доходів; - здійснювати контроль за дотриманням цього Закону та інших нормативно-правових актів з питань протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, юридичними особами, що проводять фінансові операції; - за наявності достатніх підстав, які свідчать про те, що фінансова операція пов'язана з легалізацією ("відмиванням") доходів, отриманих злочинним шляхом, направляти відповідну інформацію (матеріали, документи) до правоохоронних органів відповідно до їх компетенції для розшуку коштів та іншого майна, отриманих злочинним шляхом. Отримання конфіденційної інформації, в тому числі банківської таємниці; Припинення операції, що має ознаки легалізації ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом. У процесі виконання своїх обов'язків Національне агенство фінансової безпеки взаємодіє з правоохоронними органами, органами, що здійснюють контроль за дотриманням законодавства у сфері фінансово-господарської діяльності, а також з відповідними органами іноземних держав у питаннях боротьби з легалізацією ("відмиванням") доходів, отриманих злочинним шляхом. Законні вимоги посадових осіб Національного агенства фінансової безпеки щодо надання інформації є обов'язковими для виконання посадовими особами підприємств, установ, організацій, що перевіряються. Працівники Національного агенства фінансової безпеки забезпечують збереження та нерозголошення інформації, що стала їм відома в наслідок виконання ними своїх службових обов'язків і несуть відповідальність за її розголошення в порядку визначеному кримінальним, цивільним та адміністративним законодавством. Пропоную до Закону включити статтю такого змісту: "Стаття . Припинення операції, що має ознаки легалізації ("відмивання") доходів У разі виявлення перевіркою достатніх даних про те, що сумнівна фінансова операція має ознаки легалізації ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом, а її здійснення може перешкодити подальшому встановленню походження чи джерела або місцезнаходження таких доходів, Національне агенство фінансової безпеки може прийняти рішення про припинення цієї операції строком до 72 годин. Рішення щодо припинення фінансової операції приймають керівник Національного агенства фінансової безпеки або його заступник. Рішення щодо припинення сумнівної фінансової операції надсилається в строк, що не перевищує 24 години з моменту його прийняття, тій юридичній особі, що проводить цю операцію. Після отримання зазначеного у пункті 3 цієї статті рішення юридична особа, що проводить сумнівну фінансову операцію, зупиняє її, про що письмово повідомляє національне агенство фінансової безпеки та юридичну особу, яка здійснює операцію про припинення операції. У разі коли на момент надходження такого повідомлення фінансова операція вже була здійснена або її зупинення неможливе з технічних причин, зазначена юридична особа негайно повідомляє про це Національне агенство фінансової безпеки, яке прийняло рішення. Через 72 години після зупинення операції та одночасної перевірки подальша затримка коштів та/або майна за фінансовою операцією може здійснюватись виключно шляхом накладення арешту на такі кошти або майно у порядку, встановленому кримінально - процесуальним законодавством, в рамках порушеної кримінальної справи."  
Враховано частково    
    -185- Гадяцький Л.М.
1) Абзаци 1 і 3 поміняти місцями. 2) Абзац 1 статті 12 викласти в такій редакції: "одержувати в установленому порядку від суб'єктів первинного та державного фінансового контролю, передбачених статтею 3 цього Закону, інформацію про значні та/або сумнівні фінансові операції з доходами". 3) В абзаці 1 статі 12 після слова "залучати" доповнити словами "в установленому порядку", вилучивши слова в дужках " (за погодженням з їх керівниками)". Після слів "виконавчої влади" доповнити словами "органів місцевого самоврядування" , далі за текстом. 4) Останній абзац статті 12 вилучити.  
Враховано редакційно    
    -186- Косів М.В.
Доповнити абзац 2 статті 17 словами : "...та за умови оплати їхньої роботи Уповноваженим органом у розмірі, не меншому, ніж на основному місці роботи".  
Немає висновку    
13. Розділ ІV. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ЗАПОБІГАННІ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) НАДХОДЖЕНЬ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ Стаття 13. Засади міжнародного співробітництва у запобіганні та протидії легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму Міжнародне співробітництво у запобіганні та протидії легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму здійснюється в порядку, передбаченому Конвенцією про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію надходжень, одержаних злочинним шляхом (1990 р.), іншими міжнародними договорами України, цим Законом, іншими нормативно-правовими актами. Відмова або відстрочення у задоволенні запиту стосовно міжнародного співробітництва у запобіганні і протидії легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, здійснюються на підставі та за умови виконання положень Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію надходжень, одержаних злочинним шляхом (1990 р.).   -187- Беспалий Б.Я.
В частині 1, статті 13 після тексту "міжнародними договорами України" доповнити текстом "‚ згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Відхилено   Розділ V. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ЗАПОБІГАННІ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ Стаття 18. Засади міжнародного співробітництва у запобіганні та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму Міжнародне співробітництво у запобіганні та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму здійснюється відповідно до Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (1990 р.), інших міжнародних договорів України, цього Закону, інших нормативно-правових актів. Відмова або відстрочення у задоволенні запиту стосовно міжнародного співробітництва у запобіганні і протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму здійснюються лише на підставі та за умови виконання положень Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (1990 р.).  
    -188- Кальніченко І.В.
У статті 14 проекту слід відобразити правильний переклад Страсбурзької конвенції - так, як це відображено у Законі України "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом 1990 року".  
Враховано    
    -189- Буряк С.В.
Капустін В.В.
Осика С.Г.
Губський Б.В.
Шепетін В.Л.
Кальніченко І.В.
В назві Розділу ІV слова "здобутих злочинним шляхом" пропонуємо виключити; із назви, першого та другого абзаців статті 13 слова "одержаних злочинним шляхом" пропонуємо виключити; в другому абзаці статті 13 слова "здійснюються на підставі " викласти в такій редакції: "здійснюються лише на підставі".  
Враховано    
    -190- Кармазін Ю.А.
Пропоную наступну редакцію: "Розділ . Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом Стаття . Підстави і форми міжнародного співробітництва у запобіганні та протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом Міжнародне співробітництво у запобіганні та протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, здійснюється на підставах і в порядку, передбачених Конвенцією про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, іншими міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України. Міжнародне співробітництво у запобіганні та протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, здійснюється у формі надсилання клопотання компетентного органу України до компетентного органу іноземної держави, виконання запиту компетентного органу іноземної держави компетентними органами України, а також в інших формах, передбачених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Відмова або відстрочка у задоволенні клопотання стосовно міжнародного співробітництва у запобіганні та протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, здійснюються на підставі та за умови виконання положень Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 р.  
Враховано частково    
    -191- Семенюк В.П.
Доповнити закон новим розділом ІV такого змісту : "Розділ. ІV Протидія легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом Стаття 18. Зупинення операції з надходженнями У разі виявлення під час перевірки ознак того, що значна або сумнівна операція з надходженнями супроводжується легалізацією (відмиванням) надходжень, одержаних злочинним шляхом, а її подальше проведення може перешкодити встановленню джерел походження таких надходжень, правоохоронний орган приймає рішення про зупинення зазначеної операції. Така операція може бути зупинена на строк до 96 годин, а у разі порушення кримінальної справи цей строк може бути продовжений, але не більше як на два місяці. Рішення про негайне зупинення сумнівної операції з надходженнями із зазначеними ознаками легалізації (відмивання) таких надходжень, а у разі неможливості, то в строк не пізніше 24 годин з моменту його прийняття, надсилається правоохоронним органом суб'єкту первинного моніторингу надходжень. Після отримання рішення про зупинення такої операції суб'єкт первинного моніторингу надходжень негайно зупиняє її проведення і письмово повідомляє про це учасників зазначеної операції, їх контрагентів та представників, якщо їхня участь передбачена відповідною угодою або договором. Рішення про зупинення суб'єктом первинного моніторингу надходжень сумнівної операції з надходженнями, яка супроводжується легалізацією (відмиванням) таких надходжень, може бути оскаржена учасниками такої операції у судовому порядку.  
Відхилено    
    -192- Оніщук М.В.
Виключити частину 7 статті 13 "Уповноваженому органу заборонено передавати будь-кому одержану від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, яка містить комерційну чи банківську таємницю".  
Враховано по суті   
    -193- Гадяцький Л.М.
Вилучити із назви розділу ІV слово "легалізації", а слово "надходжень" замінити на "доходів". Узгодити назву розділу ІV з назвою законопроекту, виклавши її в такій редакції: "Міжнародне співробітництво у запобіганні та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом". Розділ ІV потрібно доповнити окремими статтями, що мають містити положення про прелімінарні заходи (заморожування, накладання арешту на кошти та майно, конфіскація). Із назви статті 13 та її першої і другої частин вилучити слова "легалізації" , "і фінансуванню тероризму".  
Враховано редакційно    
    -194- Пинзеник В.М.
Доповнити закон ст.18 новою статтею (остання у розділі ІУ). "Голова Уповноваженого органу призначається міністром фінансів України. Верховна Рада України може висловити недовіру Голові Уповноваженого органу, що має своїм наслідком його відставку".  
Відхилено    
14. Стаття 14. Органи, уповноважені здійснювати міжнародне співробітництво у запобіганні і протидії легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму Центральним органом, на який покладаються повноваження щодо здійснення міжнародного співробітництва у запобіганні та протидії легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму є Міністерство юстиції України - щодо судових рішень, які стосуються конфіскації надходжень, і Генеральна прокуратура України - щодо вчинення процесуальних дій під час розслідування кримінальних справ (провадження окремих процесуальних дій щодо справ про виявлення надходжень, одержаних злочинним шляхом). Інформація або докази, одержані центральним органом в рамках міжнародного співробітництва у запобіганні та протидії легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму без його попередньої згоди не можуть бути використані або передані органам влади іноземної держави для цілей проведення розслідування чи судового розгляду, не зазначеного у клопотанні. Уповноважений орган співпрацює з відповідними органами іноземних держав щодо обміну інформацією про ознаки легалізації (відмивання) надходжень, одержаних злочинним шляхом, у межах своєї компетенції забезпечує співробітництво з Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FАТF) та іншими міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на співробітництво у запобіганні та протидії легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом.   -195- Гавриш С.Б.
У абзаці 3 статті 14 слово "злочинним" замінити на слово "протиправним".  
Враховано по суті  Стаття 19. Органи, уповноважені здійснювати міжнародне співробітництво у запобіганні та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму Центральним органом, на який покладаються повноваження щодо здійснення міжнародного співробітництва у запобіганні та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму є Міністерство юстиції України - щодо судових рішень, які стосуються конфіскації доходів , і Генеральна прокуратура України - щодо вчинення процесуальних дій під час розслідування кримінальних справ (провадження окремих процесуальних дій щодо справ про виявлення доходів). Інформація або докази, одержані центральним органом в рамках міжнародного співробітництва у запобіганні та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму без його попередньої згоди, не можуть бути використані або передані органам влади іноземної держави для цілей проведення розслідування чи судового розгляду, не зазначеного у клопотанні. Уповноважений орган співпрацює з відповідними органами іноземних держав щодо обміну інформацією про ознаки легалізації (відмивання) доходів, у межах своєї компетенції забезпечує співробітництво з Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FАТF) та іншими міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на співробітництво у запобіганні та протидії легалізації (відмиванню) доходів.  
    -196- Семенюк В.П.
До статті 19: Стаття 19. Зупинення та визнання недійсними угод (договорів). У разі виявлення під час перевірки достатніх підстав того, що подальше виконання угоди (договору) супроводжується легалізацією (відмиванням) надходжень, одержаних злочинним шляхом, зазначена угода (договір) зупиняється в установленому цим Законом порядку. Угода (договір), який супроводжується легалізацією (відмиванням) надходжень, одержаних злочинним шляхом, може бути визнаний недійсним з дати його зупинення за рішенням суду відповідно до законодавства та цього Закону. Рішення суду про визнання недійсним такої угоди (договору) може бути оскаржене його учасниками в установленому законом порядку.  
Відхилено    
    -197- Кальніченко І.В.
Статтю 15 проекту слід привести у відповідність до Закону України "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом 1990 року" в частині компетенції Мін'юсту, яка авторами проекту невиправдано звужена.  
Враховано    
    -198- Буряк С.В.
Капустін В.В.
Осика С.Г.
Губський Б.В.
Шепетін В.Л.
Кальніченко І.В.
Із назви статті 15 слова "одержаних внаслідок вчинення предикатного злочину" пропонуємо виключити; в першому , другому та третьому абзаці статті 14 слова "одержаних злочинним шляхом" пропонуємо виключити.  
Враховано    
    -199- Кармазін Ю.А.
Пропоную дану статтю викласти в такій редакції: "Стаття . Органи, уповноважені здійснювати міжнародне співробітництво у запобіганні та протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом Центральним органом, на який покладаються повноваження щодо безпосереднього здійснення міжнародного співробітництва у запобіганні та протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, є Міністерство юстиції України - щодо судових рішень і Генеральна прокуратура України - щодо процесуальних дій під час розслідування кримінальних справ. Інформація або докази, отримані центральним органом в рамках міжнародного співробітництва у запобіганні та протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, без його попередньої згоди не можуть бути використані або передані органам влади іноземної держави для цілей проведення розслідуванння або судового розгляду, не зазначеного у клопотанні Національне агенство фінансової безпеки у межах своєї компетенції співпрацює з відповідними органами іноземних держав з питань обміну інформацією про факти легалізації ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом, забезпечує співпрацю з Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF) та іншими міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на співробітництво у запобіганні та протидії легалізації ("відмиванню") таких доходів Функції і забезпечення співпраці з Групою з розробки фінансових заходів боротьби з "відмиванням" грошей (FАТF) та Європейською групою аналізу покладається на Національне агенство фінансової безпеки. Стаття . Видача злочинців і засуджених осіб Видача злочинців з числа іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України з метою їх кримінального переслідування або виконання вироків та інших судових рішень іноземної держави у справах про легалізацію ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом, здійснюється на підставі та з дотриманням відповідних міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Стаття . Прокурорський нагляд Нагляд за виконанням даного закону здійснює Генеральний прокурор України і підпорядковані йому прокурору."  
Враховано частково    
    -200- Гадяцький Л.М.
Вилучити із назви статті 14 та її 1, 2, 3 частин слова "легалізації", а також "і фінансуванню тероризму". Вилучити із ч. 4 слова "ознаки легалізації (відмивання) надходжень, одержаних злочинним шляхом", замінивши їх натомість словами "фінансові операції, що мають ознаки відмивання доходів".  
Відхилено    
    -201- Семенюк В.П.
До статті 19 (24 за новою нумерацією). Першу частину статті викласти у такій редакції : "Органами, на які покладено повноваження щодо здійснення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізацією (відмиванню) надходжень, є спеціальний уповноважений орган, Міністерство юстиції України щодо судових рішень в частині конфіскації таких надходжень або їх повернення відповідному власникові, і правоохоронні органи щодо вчинення перевірки суб'єктів первинного моніторингу надходжень та процесуальних дій під час досудового розслідування у рамках порушених кримінальних справ в установленому порядку ."  
Немає висновку    
15. Розділ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ Стаття 15. Відповідальність за порушення вимог цього Закону Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та цивільно-правову відповідальність згідно із законодавством. Такі особи також можуть бути позбавлені права провадити певні види діяльності згідно із законодавством. Юридичні особи, які здійснювали операції з легалізації (відмивання) надходжень, одержаних злочинним шляхом, або фінансували тероризм, можуть бути ліквідовані за рішенням суду. У разі невиконання (неналежного виконання) суб'єктом первинного фінансового моніторингу вимог статті 5 цього Закону до нього може застосовуватися штраф у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Неодноразове порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог статті 5 цього Закону тягне за собою обмеження, тимчасове припинення дії та позбавлення ліцензії чи іншого спеціального дозволу на право провадження певних видів діяльності в порядку, встановленому законодавством. Порядок застосування штрафних санкцій, обмеження, тимчасове припинення дії та позбавлення ліцензії чи іншого спеціального спеціального дозволу за порушення вимог цього Закону встановлює орган, що регулює діяльність суб'єктів первинного фінансового моніторингу та/або надає такі ліцензії або дозволи. Національний банк України накладає штрафи, визначає порядок обмеження, тимчасового припинення дії та позбавлення ліцензії банків, інших фінансових установ, що надають фінансові послуги, платіжних організацій та членів платіжних систем, еквайрингових та клірингових установ. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку накладає штрафи, визначає порядок обмеження, тимчасового припинення дії та позбавлення ліцензії чи спеціального дозволу професійних учасників ринку цінних паперів та інститутів спільного інвестування. Спеціальний уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг накладає штрафи, визначає порядок обмеження, тимчасового припинення дії та позбавлення ліцензії чи спеціального дозволу інших учасників ринків фінансових послуг. Міністерство фінансів України накладає штрафи, визначає порядок обмеження, тимчасового припинення дії та позбавлення ліцензії чи спеціального дозволу осіб, що проводять лотереї. Міністерство юстиції України накладає штрафи, визначає порядок обмеження, тимчасового припинення дії та позбавлення ліцензії чи спеціального дозволу осіб, що надають нотаріальні послуги. Рішення органу, що регулює діяльність суб'єкта первинного фінансового моніторингу, про накладення штрафу, може бути оскаржено в судовому порядку.   -202- Беспалий Б.Я.
В частині 1, статті 15 виключити текст "дисциплінарну"‚ наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом". В частині 3, статті 15 виключити текст " (неналежного виконання)". В частині 8 статті 15 текст "спеціальний уповноважений" замінити словом "центральний". В частині 10, статті 15, текст "надають нотаріальні послуги" замінити текстом "вчиняють нотаріальні дії".  
Враховано частково   Розділ VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ Стаття 20. Відповідальність за порушення вимог цього Закону Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть кримінальну, адміністративну, та цивільно-правову відповідальність згідно із законом. Такі особи також можуть бути позбавлені права провадити певні види діяльності згідно із законодавством. Юридичні особи, які здійснювали фінансові операції з легалізації (відмивання) доходів або фінансували тероризм, можуть бути ліквідовані за рішенням суду. У разі невиконання (неналежного виконання) суб'єктом первинного фінансового моніторингу вимог цього Закону до нього може застосовуватися в порядку встановленому законодавством штраф у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У випадку відсутності згоди щодо сплати штрафу, рішення про накладення штрафу чи у його відмові приймається судом за поданням органу , що регулює діяльність суб'єкта первинного фінансового моніторингу та надає ліцензії або інший спеціальний дозвіл. Неодноразове порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог цього Закону тягне за собою за рішенням суду обмеження, тимчасове припинення дії та позбавлення ліцензії чи іншого спеціального дозволу на право провадження певних видів діяльності в порядку, встановленому законодавством.  
    -203- Рибачук О.Б.
Пропоную в абз.4 та абз.6 ст.16 проекту Закону слово „та" замінити словом „або".  
Враховано    
    -204- Гавриш С.Б.
У абзаці 5 статті.15 слова "орган, що регулює діяльність суб'єктів первинного фінансового моніторингу та/або надає такі ліцензії або дозволи" на слова "Кабінет Міністрів України".  
Відхилено    
    -205- Буряк С.В.
Капустін В.В.
Осика С.Г.
Губський Б.В.
Шепетін В.Л.
Кальніченко І.В.
В другому абзаці статті 15 слова "одержаних злочинним шляхом" викласти в такій редакції: "одержаних внаслідок вчинення предикатного злочину". В зв'язку із введенням додаткової статті 2 пропонуємо в абзацах 3 та 4 статті 15 слова "вимог статті 5" замінити словами "вимог статті 6" Абзац 10 статті 15 "Міністерство юстиції України накладає штрафи, визначає порядок обмеження, тимчасового припинення дії та позбавлення ліцензії чи спеціального дозволу осіб, що надають нотаріальні послуги" пропонуємо виключити.  
Враховано    
    -206- Терьохін С.А.
У статті 16: Частини 3 - 8 статті виключити;  
Відхилено    
    -207- Кармазін Ю.А.
Пропоную врахувати в Законі наступні статті: "Стаття . Заходи реагування за результатами перевірки сумнівної фінансової операції та їх оформлення Національне агенство фінансової безпеки за результатами перевірки сумнівної фінансової операції: 1) у разі виявлення дій, що свідчать про легалізацію ("відмивання") доходів, або ознак того, що джерелом походження доходів є вчинення злочину, надсилає свій висновок разом з матеріалами перевірки відповідному правоохоронному органу за підслідністю; 2) у разі виявлення порушення вимог цього Закону працівником організації, що здійснює фінансові операції, або працівником органу державної влади, уповноваженого забезпечувати регулювання, нагляд та/або контроль за діяльністю юридичних осіб, що здійснюють фінансові операції, вживає заходів для притягнення винних осіб до відповідальності згідно із законом; 3) у разі не підтвердження дій, що свідчать про легалізацію ("відмивання") доходів, або якщо не виявлено ознак, які свідчать, що доходи отримано шляхом вчинення злочину, приймає рішення про закінчення перевірки, скасовує рішення про припинення операції, а також визначає доцільність перебування операції, стосовно якої проводилася перевірка, на обліку в Національному агенстві фінансової безпеки; 4) у разі наявності фактичних підтверджень щодо завдання збитків юридичної особі, відносно якої було прийняте рішення про припинення фінансової операції, Національне агенство фінансової безпеки зобов'язано в 10 - денний строк вирішити питання компенсації таких збитків. Прийняте Національним агенством фінансової безпеки рішення про закінчення перевірки та скасовування рішення про припинення операції, протягом 24 годин з моменту його прийняття направляється організації, операція якої піддавалася перевірці. Стаття . Відповідальність за легалізацію ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом Особи, винні у легалізації ("відмиванні") доходів, отриманих злочинним шляхом, несуть відповідальність згідно з кримінальним законодавством України. Стаття . Відповідальність за порушення вимог цього Закону Особи, винні в порушенні вимог цього Закону, несуть кримінальну, адміністративну, цивільно-правову відповідальність відповідно до законів України, у тому числі можуть бути позбавлені відповідної ліцензії, згідно із законодавством України. Юридичні особи, майно яких становлять кошти, здобуті внаслідок легалізації ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом, підлягають примусовій ліквідації або реорганізації в судовому порядку за позовом прокурора або Національного агенства фінансової безпеки.  
Враховано частково    
    -208- Семенюк В.П.
Стаття 20. Заборона на здійснення операцій з надходженнями, що мають на меті уникнення вимог про їх реєстрацію та надання інформації. Суб'єктам первинного моніторингу надходжень забороняється вчинення дій, спрямованих на уникнення реєстрації сумнівних операцій з надходженнями або ухилення від перевірок та надання передбачених цим законом інформації та відомостей спеціальному уповноваженому органу та правоохоронним органам в межах відповідної компетенції цих органів.". У зв'язку з цим змінити нумерацію статей 16-21 на 21-28 і розділів ІV-VІІ на V-VІІІ.  
Відхилено    
    -209- Гадяцький Л.М.
Розділ V слід доповнити окремою статтею, в якій передбачити кримінальну відповідальність осіб за відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. При цьому необхідно обов'язково вказати, що зазначене протиправне діяння може кваліфікуватися злочином, пов'язаним з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, лише за умови скоєння особою предикатного (попереднього) злочину та наявністю про це вироку суду. 2) Статтю 15 слід доповнити окремою частиною, в якій передбачити положення про те, що особи, винні у скоєнні злочину, пов'язаного з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, несуть встановлену законом кримінальну відповідальність. 3) У ч. 1 статті 15 слово "законодавством" замінити на "законом". 4) У ч.2 слово "надходжень" замінити на "доходів" , вилучивши слова "або фінансували тероризм". У частинах 3, 4, 5, 11 слово "моніторингу" замінити на "контролю". 6) У ч.1 статті 16 після слова "порушені" доповнити словами "а в разі неможливості їх повернення", вилучивши при цьому сполучник "або". 7) У частині другій слово "надходжень" замінити на "доходів" , вилучивши слова "і фінансували тероризм". 8) У частині третій слово "моніторингу" замінити на "контролю"; замість слова "передбачений" записати "що передбачені". 9) В ч.11 слово "надходжень" замінити на "доходів" , вилучивши слова "і фінансуванню тероризму".  
Враховано редакційно    
    -210- Пинзеник В.М.
1. Ст.20, абзац 3 викласти у редакції: "У разі невиконання суб'єктом первинного фінансового моніторингу вимог цього Закону до нього може застосовуватися штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів громадян. За згодою суб'єкта первинного фінансового моніторингу рішення про накладення штрафу приймається Уповноваженим органом.У випадку відсутності такої згоди, рішення про накладення штрафу чи у його відмові приймається судом за поданням Уповноваженого органу. Визначений цією статтею порядок накладання штрафів застосовується і стосовно дій, передбачених ст.166 (9) Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2. Ст.20 абзац 4 викласти у редакції:"Неодноразове порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог цього Закону тягне за собою за рішенням суду обмеження, тимчасове припинення дії або позбавлення ліцензії чи іншого спеціального дозволу на право провадження певних видів діяльності. Відповідні судові рішення приймаються за поданням Уповноваженого органу". 3. Ст.20, абзац 5 - 6 вилучити.  
Враховано редакційно    
    -211- Семенюк В.П.
До розділу VІ. Доповнити розділ VІ новою частиною 5 такого змісту : "5) Рекомендувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у відповідність із цим Законом". У зв'язку з цим пункти 5-7 вважати пунктами 6-8. Перший абзац частини 6 (за новою нумерацією 7) викласти у другій редакції: "7. Внести до Кодексу України про адміністративні порушення такі зміни : Доповнити статтею 166-9 такого змісту :" Пункти 1 і 2 частини 6 (7) розділу VІ змінити на пункти 2 і З. Другий абзац пункту 2 (3) частини 6 (7) розділу VІ викласти у такій редакції : "5) спеціальному уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань моніторингу надходжень". Частину 7 (8) розділу VІ викласти у наступній редакції : "8. Внести до Закону України "Про банки та банківську діяльність" такі зміни : 1)частину першу статті 62 доповнити пунктом наступного змісту : "5) спеціальному уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань моніторингу надходжень на його письмову вимогу щодо питань, пов'язаних з виконанням цим органом своїх повноважень"; 2)частину восьму статті 62 доповнити словами "та спеціальному уповноваженому центральному органу виконавчої владиз питань моніторингу надходжень"; у другій частині статті 64 вилучити слова "значні та/або"; замість третьої, четвертої та п'ятої частин статті 64 записати частину наступного змісту : "Сумнівними операціями вважаються такі, які визначені законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) надходжень, одержаних злочинним шляхом"; 5)частину шосту статті 64 викласти у наступній редакції : "З метою попередження злочинів інформацію щодо ідентифікації осіб повідомляється банками правоохоронним органам і спеціальному уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань моніторингу надходжень згідно з законодавством України, яке регулює питання боротьби із злочинністю та легалізацією (відмиванням) надходжень, одержаних злочинним шляхом"; 6)у частині сьомій статті 64 вилучити пункт 2. Доповнити розділ VІ новою частиною 9 такого змісту : "У статті 18 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" вилучити слова "та незвичні".  
Немає висновку    
    -212- Косів М.В.
У частині 5 статті 20 замість слів "в порядку, встановленому законодавством" записати " в порядку, встановленому законом".  
Немає висновку    
16. Стаття 16. Відновлення прав і законних інтересів Надходження, одержані злочинним шляхом, підлягають конфіскації в дохід державі або за рішенням суду повертаються їх власнику, права чи законні інтереси якого були порушені, або відшкодовується їх вартість. Угоди, спрямовані на легалізацію (відмивання) надходжень, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму, визнаються недійсними в установленому законом порядку. Суб'єкти фінансового моніторингу, їх посадові особи та інші працівники не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну юридичним і фізичним особам, у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків під час проведення фінансового моніторингу, якщо вони діяли у межах повноважень та у спосіб, передбачений законом. Шкода, заподіяна юридичній або фізичній особі незаконними діями державних органів внаслідок проведення ними заходів щодо протидії легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, відшкодовується з Державного бюджету України.   -213- Беспалий Б.Я.
В частині 1, статті16 текст "за рішенням суду" перенести після тексту "одержані злочинним шляхом". В частині 4, статті16, текст "державних органів" замінити текстом "органів державної влади".  
Враховано по суті  Стаття 21. Відновлення прав і законних інтересів За рішенням суду доходи підлягають конфіскації в дохід державі або повертаються їх власнику, права чи законні інтереси якого були порушені, або відшкодовується їх вартість. Угоди, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів і фінансування тероризму, визнаються недійсними в установленому законом порядку. Суб'єкти фінансового моніторингу, їх посадові особи та інші працівники не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну юридичним і фізичним особам, у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків під час проведення фінансового моніторингу, якщо вони діяли у межах повноважень та у спосіб, передбачений законом. Шкода, заподіяна юридичній або фізичній особі незаконними діями державних органів внаслідок проведення ними заходів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму, відшкодовується з Державного бюджету України.  
    -214- Цушко В.П.
Абзац перший ст. 17 викласти в такій редакції: "Надходження, одержані внаслідок вчинення предикатного злочину, за рішенням суду підлягають конфіскації в дохід державі або повертаються їх власнику, права чи законні інтереси якого були порушені, або відшкодовуються їх вартість."  
Враховано по суті   
    -215- Терьохін С.А.
Статтю 17 виключити у зв'язку з регулюванням визначених нею правовідносин цивільним або кримінальним правом  
Відхилено    
    -216- Гавриш С.Б.
У абзаці 1 статті 16 після слів "одержані злочинним шляхом", доповнити словами "за рішенням суду". Абзац 4 статті 16 після слів "з Державного бюджету України" доповнити словами "у порядку передбаченому Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено    
    -217- Стретович В.М.
У частині 1 статті 16 перенести слова "за рішенням суду" і включити їх після слів "одержані злочинним шляхом".  
Відхилено    
    -218- Буряк С.В.
Капустін В.В.
Осика С.Г.
Губський Б.В.
Шепетін В.Л.
Кальніченко І.В.
В першому, другому та четвертому абзацах статті 16 слова "одержаних злочинним шляхом" пропонуємо виключити.  
Враховано    
    -219- Кармазін Ю.А.
Пропоную дану статтю викласти в такій редакції: "Стаття . Поновлення прав і законних інтересів Одночасно з притягненням винних осіб до відповідальності за порушення вимог цього Закону суд вирішує питання про поновлення прав і законних інтересів держави та потерпілих осіб. Доходи, отримані внаслідок вчинення злочину, підлягають поверненню їх власнику права чи законні інтереси якого були порушені або їх вартість відшкодовується йому в установленому законом порядку. Угоди, спрямовані на легалізацію ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом, є недійсними з моменту їх укладення. Строк позовної давності щодо відносин, які регулюються цим Законом, становить 3 роки. Юридичні особи, що проводять фінансові операції, органи державної влади, які уповноважені забезпечувати регулювання, нагляд та контроль за діяльністю юридичних осіб, що проводять фінансові операції, не несуть відповідальності за збитки, заподіяні юридичним і фізичним особам у зв'язку з наданням ними інформації про сумнівні операції, якщо вони діяли на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачений цим Законом."  
Враховано частково    
    -220- Семенюк В.П.
До статті 19 (за нової нумерації - 24). Першу частину статті викласти у такій редакції :"Органами, на які покладено повноваження щодо здійснення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізацією (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом, є спеціальний уповноважений орган, Міністерство юстиції України щодо конфіскації таких надходжень і правоохоронні органи щодо вчинення процесуальних дій під час розслідування в установленому порядку кримінальних справ." До статті 21 (за нової нумерації - 26). Першу частину викласти у такій редакції : "Надходження, одержані злочинним шляхом, за рішенням суду конфісковуються на користь держави або повертаються їх власнику, права та/або законні інтереси якого були порушені внаслідок проведення відповідних операцій з надходженнями, чи відшкодовується йому вартість цих надходжень". До розділу VІІ (за нової нумерації - VІІІ). Доповнити розділ новою частиною 5 такого змісту : "5) Рекомендувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у відповідність із цим Законом". У зв'язку з цим змінити нумерацію частин 5-6 на 6-7. 15.2. Перший абзац частини 6 (за новою нумерацією 7) викласти у другій редакції : "7. Внести до Кодексу України про адміністративні порушення такі зміни : Доповнити статтею 166-9 такого змісту :". Цифри 1 і 2 у частині 7 розділу змінити на 2 і 3. Доповнити розділ новою частиною 8 згідно з поправкою 124 в частині викладення у запропонованій новій редакції статті 306 Кримінального Кодексу України. Вважати другу частину 6 розділу частиною 9. Другий абзац частини 9 розділу викласти у такій редакції : "5) спеціальному уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу щодо питань, пов'язаних з виконанням цим органом своїх повноважень".  
Враховано частково    
    -221- Косів М.В.
Частину 4 статті 21 після слів "відшкодовується з Державного бюджету України" доповнити словами: "...за рахунок асигнувань, передбачених на фінансування відповідного державного органу або з резервного фонду Кабінету Міністрів України. Порядок здійснення такого відшкодування визначається Кабінетом Міністрів України". Обґрунтування: У даний час значна кількість судових рішень про відшкодування шкоди, завданої діями державних органів, не виконується внаслідок відсутності відповідних джерел фінансування в Державному бюджеті.  
Немає висновку    
    -222- Римарук О.І.
Доповнити статтю 21 пунктом такого змісту: "Зацікавлена особа з метою захисту власних прав та законних інтересів має право оскаржити дії уповноваженого органу та його посадових осіб звернувшись до суду у встановленому законодавством порядку"  
Немає висновку    
    -223- Осика С.Г.
та інші Статтю 21 доповнити новими частинами четвертою, п'ятою та шостою у такій редакції: "У разі коли цього норма закону чи іншого нормативно-правового акту, виданого на підставі цього закону або така, що регулює чи пов'язана з регулюванням правовідносин, які є предметом цього закону, або коли норми різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків юридичних та фізичних осіб у відносинах з суб'єктами первинного та/або державного фінансового моніторингу, внаслідок чого є можливість як застосування фінансового моніторингу, так і не застосування, відповідне рішення повинно прийматися на користь зазначених юридичних та фізичних осіб. Це положення застосовується також для вирішення питання про відповідальність суб'єктів первинного фінансового моніторингу за належне чи неналежне застосування цього закону. У разі коли суб'єкти первинного та/або державного фінансового моніторингу мають як докази наявності ознак, що можуть свідчити про здійснення легалізації (відмивання) надходжень, так і докази відсутності таких ознак чи докази неналежного віднесення фінансових операцій до таких, що мають такі ознаки і докази наявності ознак, що можуть свідчити про здійснення легалізації (відмивання) надходжень не в прямій і однозначній формі не спростовують зазначені протилежні докази або таке спростування потребує додаткових доказів, експертиз, інформації, ознаки, що можуть свідчити про здійснення легалізації (відмивання) надходжень вважаються не доведеними, фінансовий моніторинг не застосовується, а юридичні та фізичні особи, суб'єкти первинного та державного фінансового моніторингу не несуть відповідальності за легалізацію (відмивання) надходжень. Суб'єкти фінансового моніторингу, їх посадові особи та інші працівники несуть відповідальність за шкоду, заподіяну юридичним та фізичним особам, у зв'язку з невиконанням ними вимог цієї статті, не належним застосуванням норм чинного законодавства, не належним виконанням ними службових обов'язків та перевищенням повноважень під час проведення фінансового моніторингу. Частину четверту статті 21 вважати частиною сьомою і викласти її у такій редакції: Шкода, заподіяна юридичній або фізичній особі незаконними діями суб'єктів первинного фінансового моніторингу внаслідок проведення ними заходів щодо протидії легалізації (відмиванню) надходжень і фінансування тероризму, відшкодовується за рахунок зазначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Шкода, заподіяна юридичній або фізичній особі незаконними діями державних органів внаслідок проведення ними заходів щодо протидії легалізації (відмиванню) надходжень і фінансування тероризму, відшкодовується з Державного бюджету України. Шкода, заподіяна суб'єктам первинного фінансового моніторингу незаконними діями державних органів внаслідок проведення ними заходів щодо протидії легалізації (відмиванню) надходжень і фінансування тероризму, відшкодовується з Державного бюджету України.  
Немає висновку    
17. Розділ VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців від дня його опублікування. 2. До приведення у відповідність із цим Законом закони України, інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим Законом: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають із цього Закону; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; прийняти рішення з питань, що випливають із цього Закону; забезпечити перегляд міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону; забезпечити розроблення та затвердити Програму запровадження державного фінансового моніторингу. 4. Національному банку України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.   -224- Беспалий Б.Я.
Прикінцеві положення. Пункт 2 виключити. В підпункті 4 пункту 3, слово "перегляд" замінити словом "приведення"‚ слово "своїх" замінити словом "їх"‚ текст "що суперечить цьому" замінити текстом "у відповідність до цього"  
Відхилено   Розділ VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців від дня його опублікування. 2. До приведення у відповідність із цим Законом закони України, інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим Законом: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають із цього Закону; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; прийняти рішення з питань, що випливають із цього Закону; забезпечити перегляд міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. 4. Національному банку України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають із цього Закону. 5. Дія статей 5, 6, 7, 8 цього закону застосовується щодо казіно, гральних закладів та ломбардів після затвердження Кабінетом Міністрів України відповідного порядку, але не пізніше 1 січня 2004 року, а для решти суб'єктів первинного фінансового моніторингу - з моменту набуття чинності цим Законом. 6. Доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 166-9 такого змісту: "Стаття 166-9. Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Порушення вимог щодо ідентифікації особи, яка здійснює фінансову операцію, порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про такі фінансові операції спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, а також невиконання вимог щодо зберігання документів, які стосуються ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції та документації щодо проведених ними фінансових операцій, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Розголошення інформації, яка надається спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та факту надання такої інформації, - тягне за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян". 1. У статті 221 та частині першій статті 294 цифри "166-7, 166-8" замінити цифрами "166-7 - 166-9". 2. У пункті 1 частини першої статті 255: доповнити пункт новими абзацами такого змісту : "Спеціально Уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу (стаття 166-9)"; "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стаття 166-9)"; у абзаці "Національному банку України (статті 164-11, 166-7, 166-8)" цифри "166-7, 166-8" замінити цифрами "166-7 - 166-9". 7. Внести до Закону України "Про банки і банківську діяльність" такі зміни: 1) у статті 62: частину першу доповнити новим пунктом такого змісту: "5) спеціально Уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу на його письмову вимогу з питань здійснення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу згідно законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". у частині восьмій слова "спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю" замінити словами "спеціально Уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу". 2) у статті 64: частину шосту викласти у такій редакції: "При цьому з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів , одержаних злочинним шляхом, інформація про ідентифікацію осіб та фінансові операції, які вони здійснили, повідомляється спеціально Уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу".  
    -225- Рибачук О.Б.
Пропоную в п.3 розділу VІ „Прикінцеві положення" проекту Закону слова "до набрання чинності" замінити словами „протягом шести місяців після набрання чинності".  
Враховано    
    -226- Буряк С.В.
Капустін В.В.
Осика С.Г.
Губський Б.В.
Шепетін В.Л.
Кальніченко І.В.
Розділ VІ пропонуємо доповнити абзацом такого змісту: "5. Дія статей 5, 6, 7, 8 цього закону застосовується щодо гральних закладів, ломбардів, юридичних осіб, які проводять будь-які лотереї, після затвердження Кабінетом Міністрів України відповідного порядку, але не пізніше 1 січня 2004 року, а для решти суб'єктів первинного фінансового моніторингу - з моменту набуття чинності цим Законом."  
Враховано частково    
    -227- Буряк С.В.
Осика С.Г.
Губський Б.В.
Шепетін В.Л.
Терьохін С.А.
Цушко В.П.
У розділі VІ: Включити пункти 6-8 такого змісту: "6. Ввести зміни до Кримінального кодексу України: статтю 209 викласти в такій редакції : "Стаття 209. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом 1. Вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих внаслідок вчинення злочину середньої тяжкості, тяжкого або особливо тяжкого, за яким законодавство України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки, за винятком злочинів, передбачених статтями 207, 212 Кримінального кодексу України", отримання , використання , володіння або розпорядження такими коштами чи майном в господарській чи іншій діяльності, а так само вчинення інших дій спрямованих на приховування або маскувавання справжнього джерела походження, місця знаходження , прав на такі кошти чи майно - караються позбавленням олі на строк від трьох до восьми років , з конфіскацією грошових коштів та іншого майна. 2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією грошових коштів та іншого майна." у назві статті 222 додати слова: " (крім податкових злочинів)"; викласти статтю 306 в такій редакції: "Стаття 306. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 1. Вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, отримання, використання, володіння або розпорядження такими коштами чи майном в господарській чи іншій діяльності, а так само вчинення інших дій спрямованих на приховування або маскування справжнього джерела походження, місця знаходження, прав на такі кошти чи майно - караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років, з конфіскацією грошових коштів та іншого майна. 2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, - караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією грошових коштів та іншого майна. П р и м і т к а. Під великим розміром слід розуміти кошти, сума яких становить двісті та більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 7. Доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 166-9 такого змісту: "Стаття 166-9. Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом Порушення вимог щодо ідентифікації особи, яка здійснює фінансову операцію, порушення порядку реєстрації операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про такі операції спеціально уповноваженому органу, а також невиконання вимог щодо зберігання документів, які стосуються ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції та документації щодо проведених ними фінансових операцій, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Розголошення інформації щодо фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу та надається спеціально уповноваженому органу, - тягне за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян". У статті 221 та частині першій статті 294 цифри "166-7, 166-8" замінити цифрами "166-7 - 166-9". У пункті 1 частини першої статті 255: Доповнити пункт новими абзацами такого змісту : "спеціально уповноваженого органу з питань фінансового моніторингу (стаття 166-9)"; "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стаття 166-9)"; у абзаці тридцять третьому цифри "166-7, 166-8" замінити цифрами "166-7 - 166-9".  
Відхилено    
    -228- Буряк С.В.
Капустін В.В.
Осика С.Г.
Губський Б.В.
Шепетін В.Л.
Кальніченко І.В.
Терьохін С.А.
Цушко В.П.
8. Внести до Закону України "Про банки і банківську діяльність" такі зміни: 1) у статті 62: частину першу доповнити новим пунктом наступного змісту: "5)уповноваженому державному органу фінансового моніторингу на його письмову вимогу з питань здійснення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу згідно законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом". У частині восьмій слова "спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю" замінити словами "уповноваженому державному органу фінансового моніторингу". 2) у статті 64: частину шосту викласти у такій редакції: "При цьому з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом, інформація про ідентифікацію осіб та операції, які вони здійснили, повідомляється уповноваженому державному органу фінансового моніторингу".  
Враховано    
    -229- Кармазін Ю.А.
Пропоную прикінцеві положення викласти в наступній редакції: "Розділ . Прикінцеві положення Стаття . Оскарження дій (бездіяльності) спеціального державного органу та його посадових осіб Особи, права та законні інтереси яких, у процесі виконання цього Закону порушені в наслідок дій (бездіяльності) національного агенства фінансової безпеки та його посадових осіб, можуть оскаржити їх у суді в порядку встановленому законом. Стаття . Набрання чинності цим Законом Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідності із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня офіційного опублікування цього Закону: 1. Подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення до законодавчих актів України змін, що випливають із цього Закону. 2. Привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, а також прийняти нормативно-правові акти з питань, що випливають із цього Закону. 3. Забезпечити перегляд, зміну і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. Національному банку України та Генеральній прокуратурі України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.  
Враховано частково    
    -230- Гадяцький Л.М.
Доручити Кабінету Міністрів України протягом півроку розробити та внести на розгляд парламенту пропозиції щодо змін, які випливають із цього закону, до: Цивільного кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінально-процесуального кодексу, Митного кодексу, законів "Про банки та банківську діяльність", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні".  
Враховано по суті   
    -231- Пинзеник В.М.
1. Розділ УІІ, пункт 1 викласти у редакції: "Цей Закон набирає чинності через шість місяців від дня його опублікування і не застосовується до правовідносин, що були здійснені до набуття чинності цим Законом". 2. Розділ УІІ. Пункт 6, абзац 1 (п.п.1 штраф встановити у розмірі п'ятдесят неоподаткованих мінімумів (замість встановлених 50 - 100). 3.Розділ УІІ, пункт 6, абзац 2, пп.1. Штраф встановити у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (замість вилки у 100 - 300).  
Враховано по суті   
    -232- Косів М.В.
У пункті 6 Перехідних положень (щодо доповнення Кодексу про адміністративні правопорушення) замість слів "від ста до трьохсот" записати " від двохсот до тисячі", а також додати слова "та заборону займати певні посади на строк до 5 років". Обґрунтування: Розголошення у певних приватних інтересах інформації, що є банківською чи комерційною таємницею, може принести значний прибуток. Тому запропонована проектом санкція видається недостатньою.  
Немає висновку    
    -233- Богатирьова Р.В.
Пропозиції фракції "Регіони України" Фракція підтримує урядовий проект Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом. Разом з тим вважаємо, що стаття 4, у якій визначаються операції з надходженнями, що підлягають фінансовому моніторингу, має бути суттєво доопрацьована. У запропонованій редакції стаття передбачає, що критерії віднесення операцій до значних та/або сумнівних визначаються Кабінетом Міністрів України, а для банків - Кабінетом Міністрів України разом з Національним банком України. Для того, щоб не було порушень прав юридичних осіб, для того, щоб депутати були впевнені, що застосування закону не призведе у подальшому до безпідставної "опіки" над суб'єктами господарювання, перевищення службових обов'язків, зловживань, необхідно в цьому законі визначити такі критерії. Пропонуємо, щоб Кабінет Міністрів надав депутатам свої напрацювання в цьому питанні і в процесі подальшої роботи над законопроектом в нього були внесені відповідні зміни.  
Враховано по суті   
    -234- Гадяцький Л.М.
Низка положень і термінів законопроекту не узгоджуються з міжнародними правовими актами, що регулюють проблему відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, які Україна визнала. Зокрема, з Конвенцією Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 р., Сорока рекомендаціями Групи з розробки заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF), деякими іншими нормативно-правовими актами. У законопроекті упущено положення згаданої Конвенції щодо вжиття прелімінарних заходів (заморожування, накладання арешту, конфіскація коштів та майна, одержаних злочинним шляхом). Розробники проекту Закону проігнорували положення про предикатний злочин, як неодмінну умову для кваліфікації злочинну, пов'язаного з відмиванням доходів, що є обов'язковою вимогою згаданої Конвенції. Автори законопроекту невиправдано віднесли визначення критеріїв оцінки значних або сумнівних фінансових операцій до компетенції уряду. Ця проблема має бути врегульована в даному Законі. Істотного доопрацювання потребують розділи законопроекту, що регулюють функції і завдання Уповноваженого органу, проблеми взаємодії органів державної влади та міжнародного співробітництва у запобіганні та протидії відмиванню доходів. До законопроекту безпідставно включено положення щодо боротьби з фінансуванням тероризму, тоді як ця проблема виходить за межі вказаної Конвенції і має бути врегульована в спеціальному законі.  
Враховано редакційно