Кількість абзаців - 281 Таблиця поправок


Про внесення змін до Концепції (основ державної політики) національної безпеки України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до Концепції (основ державної політики) національної безпеки України   -1- Манчуленко Г.М.
Назву проекту викласти у такій редакції: "Про основи національної безпеки України", розбивши його на відповідні статті.  
Враховано   Про основи національної безпеки України  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:       
4. 1. Внести до Концепції (основ державної політики) національної безпеки України, схваленої Постановою Верховної Ради України від 16 січня 1997 року № 3/97-ВР (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 10, ст. 85; 2001 р., № 9, ст. 38), зміни, виклавши її в редакції, що додається.       
5. 2. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.       
6. Концепція національної безпеки України       
7. Концепція національної безпеки України (далі - Концепція) визначає основні засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і забезпечення національної безпеки та сталого розвитку України.   -2- Тарасюк Б.І.
Преамбулу викласти у такій редакції: "Концепція національної безпеки України (далі Концепція) визначає пріоритетні національні інтереси, основні загрози, напрями, засади організації діяльності та функції системи забезпечення національної безпеки, які деталізуються у згаданих стратегіях і програмах, коригуються в них у поточному режимі. Концепція визначає обов'язкову структуру державних стратегій і програм соціально-економічного розвитку, забезпечення безпеки в різних сферах життєдіяльності українського суспільства."  
Враховано частково   Цей Закон у відповідності з пунктом 17 частини першої статті 92 Конституції України визначає основні засади політики України, спрямованої на захист її національних інтересів і забезпечення національної безпеки.  
8. І. Загальні положення і принципи      Стаття 1. Визначення термінів Наведені в цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:  
9. Національна безпека - стан захищеності особи, суспільства і держави, за якого забезпечується своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних внутрішніх і зовнішніх загроз їх інтересам.   -3- Тарасюк Б.І.
Цю частину викласти в такій редакції: "Національна безпека це стан захищеності особи, суспільства і держави, за якого забезпечуються сприятливі умови для реалізації національних інтересів шляхом своєчасного виявлення, запобігання і нейтралізації реальних та потенційних внутрішніх і зовнішніх загроз цим інтересам."  
Запропонована інша редакція  національна безпека - рівень захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якого забезпечується сталий розвиток суспільства; національні інтереси - життєво важливі цінності Українського народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні, визначальні потреби суспільства і держави, реалізація яких гарантує державний суверенітет України, її прогресивний розвиток в умовах багатонаціональної держави; загрози національній безпеці - наявні та потенційно можливі явища і чинники, що негативно впливають на стан національної безпеки, ускладнюють реалізацію національних інтересів України; воєнна безпека - захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України, її державного кордону від зовнішніх загроз; державна безпека - захищеність державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності України, її економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу, державної таємниці, правопорядку, державного кордону, життєво важливої інфраструктури та населення від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, а також від терористичних та інших особливо небезпечних посягань з боку злочинних організацій, груп чи осіб; економічна безпека - захищеність інтересів України у сфері економіки; екологічна безпека - захищеність навколишнього природного середовища України від негативних антропогенних, техногенних та природних впливів, збереження його у придатному для життя стані, підтримання на території країни екологічної рівноваги, збереження генофонду Українського народу; соціальна безпека - захищеність життєво важливих соціальних інтересів особи і суспільства; інформаційна безпека - захищеність інтересів України у сфері комунікацій, інформаційних систем, інформаційної власності; Воєнна організація держави сукупність відповідних органів державної влади, військових формувань, утворених відповідно до Конституції і законів України, діяльність яких безпосередньо спрямована на захист національних інтересів України від зовнішніх загроз; правоохоронні органи органи державної влади, на які Конституцією і законами України покладено здійснення правоохоронних функцій. Стаття 2. Правова основа національної безпеки Правову основу діяльності органів державної влади у сфері національної безпеки України становлять Конституція, цей та інші закони України, міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також видані відповідно до них інші нормативно-правові акти. Відповідно до цього Закону розробляється і затверджується Президентом України Стратегія національної безпеки України, якою визначаються напрями діяльності органів державної влади, населення в конкретній обстановці з метою своєчасного виявлення, відвернення і нейтралізації реальних і потенційних загроз національним інтересам України. Стратегія є документом, обов'язковим для виконання, а також для розробки конкретних програм за складовими державної політики національної безпеки. Стаття 3. Об'єкти національної безпеки  
    -4- Манчуленко Г.М.
Термін "національна безпека" подати в такій редакції: "Національна безпека це рівень захищеності життєво-важливих інтересів, прав і свобод особи, життєво-важливих інтересів суспільства, держави від зовнішніх та внутрішніх загроз."  
Враховано редакційно    
    -5- Манчуленко Г.М.
Цю частину доповнити таким терміном: "Державна політика це спрямування держави, визначення форм, завдань, змісту діяльності держави."  
Відхилено    
    -6- Манчуленко Г.М.
Термін "національні інтереси" подати в такій редакції: "Національні інтереси України це визначальні потреби держави, які співвідносяться з її базовими цінностями і виражаються у затвердженому Верховною Радою України комплексі цілей."  
Подано в іншій редакції   
    -7- Крючков Г.К.
Статтю 1 пропонується доповнити наступними термінами: " загрози національній безпеці - наявні та потенційно можливі явища і чинники, що негативно впливають на стан національної безпеки, ускладнюють реалізацію національних інтересів України; воєнна безпека - захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України, її державного кордону від зовнішніх загроз; державна безпека - захищеність державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності України, її економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу, державної таємниці, правопорядку, державного кордону, життєво важливої інфраструктури та населення від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, а також від терористичних та інших особливо небезпечних посягань з боку злочинних організацій, груп чи осіб; економічна безпека - захищеність інтересів України у сфері економіки; екологічна безпека - захищеність навколишнього природного середовища України від негативних антропогенних, техногенних та природних впливів, збереження його у придатному для життя стані, підтримання на території країни екологічної рівноваги, збереження генофонду Українського народу; соціальна безпека - захищеність життєво важливих соціальних інтересів особи і суспільства; інформаційна безпека - захищеність інтересів України у сфері комунікацій, інформаційних систем, інформаційної власності; Воєнна організація держави сукупність відповідних органів державної влади, військових формувань, утворених відповідно до Конституції і законів України, діяльність яких безпосередньо спрямована на захист національних інтересів України від зовнішніх загроз; правоохоронні органи органи державної влади, на які Конституцією і законами України покладено здійснення правоохоронних функцій."  
Враховано    
    -8- Манчуленко Г.М.
Розділ доповнити таким терміном: "Державна політика національної безпеки це сукупність всіх складових державної політики."  
Враховано в іншій редакції   
    -9- Манчуленко Г.М.
Цю частину доповнити таким терміном: "Загрози національним інтересам України це обумовлене природною, зовнішньополітичною, внутрішньополітичною ситуацією виникнення реальної можливості заподіяння шкоди її національним інтересам, або закладення виразної тенденції до такого виникнення."  
Викладено в іншій редакції   
    -10- Крючков Г.К.
Проект доповнити статтею 2 такого змісту: " Правову основу діяльності органів державної влади у сфері національної безпеки України становлять Конституція, цей та інші закони України, міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також видані відповідно до них інші нормативно-правові акти."  
Враховано    
    -11- Манчуленко Г.М.
Систему національної безпеки подати у такій редакції: "Система національної безпеки це сукупність органів державної влади і недержавних організацій, які функціонують у сфері захисту прав і свобод людини, базових цінностей суспільства від зовнішніх і внутрішніх загроз, а також відповідна система законодавчих актів держави і нормативних документів недержавних організацій. Правову основу функціонування Системи національної безпеки України складають Конституція України, Закон України "Про Раду національної безпеки", інші нормативно-правові акти, а також визнані Україною міжнародні договори та угоди. Основними суб'єктами системи національної безпеки України є особа, суспільство, держава. Інструментом досягнення основної цілі функціонування системи національної безпеки України є державна політика національної безпеки. Формування цієї політики, її концептуалізацію, обгрунтування, планування, а також імплементацію здійснюють Верховна Рада України, Президент України і Кабінет Міністрів України через відповідні органи державної влади."  
Зміст системи розкрито в статтях 2 - 4 проекту   
10. Головними об'єктами національної безпеки є:      Об'єктами національної безпеки є:  
11. громадянин - його конституційні права і свободи;      людина і громадянин - їхні конституційні права і свободи;  
12. суспільство - його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне, навколишнє природне середовище і природні ресурси;      суспільство - його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє природне середовища і природні ресурси;  
13. держава - її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність кордонів.      держава - її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність. Стаття 4. Суб'єкти забезпечення національної безпеки  
14. Основними суб'єктами забезпечення національної безпеки є:      Суб'єктами забезпечення національної безпеки є:  
15. Український народ;       
16. Президент України як глава держави, визначений Конституцією України гарант державного суверенітету, територіальної цілісності, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України і Голова Ради національної безпеки і оборони України;      Президент України;  
17. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади;      Верховна Рада України;  
18. Рада національної безпеки і оборони України як координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України;      Кабінет Міністрів України;  
19. Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади;      Рада національної безпеки і оборони України;  
20. уповноважені органи виконавчої влади;   -12- Беспалий Б.Я.
Слово "уповноважені" замінити словом "центральні";  
Враховано   міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;  
    -13- Тарасюк Б.І.
Цей абзац подати у такій редакції: "міністерства та інші центральні органи виконавчої влади за профілем діяльності та в межах своїх повноважень;"  
Враховано частково    
21. Національний банк України;      Національний банк України;  
22. Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, суди загальної юрисдикції;      Конституційний Суд України та суди загальної юрисдикції;  
23. прокуратура України як єдина система, на яку покладається підтримання державного обвинувачення, представництво інтересів громадянина або держави в суді та нагляд за додержанням законів у відповідній сфері;   -14- Беспалий Б.Я.
Цей абзац викласти у такій редакції: "Прокуратура України".  
Враховано   прокуратура України;  
24. органи місцевого самоврядування як представники інтересів територіальних громад;      органи місцевого самоврядування;  
25. воєнна організація держави, яка включає в себе Збройні Сили України, Службу безпеки України, внутрішні війська, органи і підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, Прикордонні війська України, військові підрозділи Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, інші військові формування, створені відповідно до законів України.   -15- Зубов В.С.
Цей абзац викласти без деталізації.  
Враховано   Воєнна організація держави; громадяни України, об'єднання громадян. Стаття 5. Принципи забезпечення національної безпеки  
    -16- Шаров І.Ф.
Розширити перелік суб'єктів забезпечення національної безпеки, включивши до їх складу громадян України та об'єднання громадян.  
Враховано    
26. Основними принципами забезпечення національної безпеки є:      Основними принципами забезпечення національної безпеки є:  
27. пріоритет прав і свобод людини і громадянина;      пріоритет прав і свобод людини і громадянина;  
28. верховенство права;      верховенство права;  
29. пріоритет договірних (мирних) засобів у вирішенні конфліктів;   -17- Крючков Г.К.
Частину першу статті 5 доповнити новим абзацом такого змісту: "додержання балансу інтересів особи, суспільства та держави, їх взаємна відповідальність;"  
Враховано   пріоритет договірних (мирних) засобів у вирішенні конфліктів; додержання балансу інтересів особи, суспільства та держави, їх взаємна відповідальність;  
30. адекватність і своєчасність заходів захисту національних інтересів реальним і потенційним загрозам;      своєчасність і адекватність заходів захисту національних інтересів реальним і потенційним загрозам; чітке розмежування повноважень та взаємодія органів державної влади у забезпеченні національної безпеки;  
31. демократичний цивільний контроль за воєнною сферою та іншими структурами в системі забезпечення національної безпеки;      демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією держави та іншими структурами в системі забезпечення національної безпеки;  
32. додержання балансу інтересів особи, суспільства та держави, їх взаємна відповідальність;       
33. чітке розмежування повноважень та взаємодія органів державної влади у забезпеченні національної безпеки;       
34. додержання геополітичних орієнтирів та зобов'язань, визначених у міжнародних договорах України;   -18- Гринів І.О.
В абзаці слово "геополітичних" замінити словом "зовнішньополітичних."  
Слово "геополітичних" вилучено  додержання зобов'язань, визначених у міжнародних договорах України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;  
    -19- Беспалий Б.Я.
Абзац доповнити словами: "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Враховано    
35. використання можливостей кооперативної системи міжнародної безпеки.   -20- Беспалий Б.Я.
У цьому абзаці вилучити слово "кооперативної".  
Враховано   використання в інтересах України міждержавних систем та механізмів міжнародної безпеки.  
36. Національна безпека України досягається шляхом проведення виваженої державної політики відповідно до прийнятих доктрин, стратегій, концепцій і програм у політичній, економічній, соціальній, воєнній, екологічній, науково-технологічній, інформаційній, прикордонній та інших сферах.      Національна безпека України забезпечується шляхом проведення виваженої державної політики відповідно до прийнятих в установленому порядку доктрин, концепцій, стратегій і програм у політичній, економічній, соціальній, воєнній, екологічній, науково-технологічній, інформаційній, прикордонній та інших сферах.  
37. Конкретні засоби і шляхи забезпечення національної безпеки України обумовлюються пріоритетними національними інтересами, необхідністю своєчасного вжиття заходів, адекватних характеру і масштабам загроз цим інтересам, і грунтуються на засадах правової демократичної держави.      Вибір конкретних засобів і шляхів забезпечення національної безпеки України обумовлюється необхідністю своєчасного вжиття заходів, адекватних характеру і масштабам загроз національним інтересам.  
38. ІІ. Національні інтереси України      Стаття 6. Пріоритети національних інтересів  
39. Національні інтереси України відображають фундаментальні цінності та прагнення Українського народу, його потреби в гідних умовах життєдіяльності.   -21- Тарасюк Б.І.
Розділ доповнити абзацом такого змісту: "Національні інтереси України це суспільно визнані та законодавчо оформлені потреби особи, суспільства, держави, реалізація яких забезпечує всім названим соціальним суб'єктам солідарне, стабільне співіснування, ефективне функціонування, прогресивний розвиток у рамках багатонаціональної держави."  
Враховано редакційно в статті 1   
40. Пріоритетними національними інтересами України є:      Пріоритетами національних інтересів України є:  
41. додержання конституційних прав і свобод громадян, у тому числі у сфері отримання інформації та користування нею;   -22- Тарасюк Б.І.
Слова "у тому числі у сфері отримання інформації та користування нею" вилучити.  
Враховано   додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина; розвиток громадянського суспільства та демократичних інститутів для забезпечення прав і свобод людини і громадянина;  
42. забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності державних кордонів, невтручання іноземних держав у внутрішні справи України;   -23- Беспалий Б.Я.
У цьому абзаці і по тексту слова "іноземних держав" замінити словами "інших держав".  
Враховано   забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності державних кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи України;  
43. розвиток громадянського суспільства та демократичних інститутів для забезпечення прав і свобод людини і громадянина;       
44. зміцнення національної злагоди, політичної і соціальної стабільності;   -24- Танюк Л.С.
Частину першу цього пункту доповнити новим абзацом такого змісту: "забезпечення застосування української мови як єдиної державної мови в Україні у всіх сферах суспільного життя на всій території України."  
Враховано з уточненням редакції  зміцнення політичної і соціальної стабільності в суспільстві; забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної, вільного розвитку і використання мов національних меншин України;  
45. захист особи, суспільства і держави від тероризму, в тому числі міжнародного, та політичного, економічного і релігійного екстремізму;      захист особи, суспільства і держави від тероризму, в тому числі міжнародного, проявів екстремізму;  
46. створення самодостатньої, конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки та забезпечення постійно зростаючого рівня життя і добробуту населення;   -25- Тарасюк Б.І.
Слово "самодостатньої" вилучити.  
Враховано   створення конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки та забезпечення постійно зростаючого рівня життя і добробуту населення;  
47. збереження та підвищення науково-технологічного потенціалу, утвердження інноваційної моделі розвитку;      збереження та зміцнення науково-технологічного потенціалу, утвердження інноваційної моделі розвитку;  
48. забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності кожної особи і суспільства, збереження навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів;      забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства, збереження навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів;  
49. зміцнення фізичного здоров'я, моральних засад та інтелектуального потенціалу Українського народу, розвиток його духовності, створення умов для розширеного відтворення населення;   -26- Танюк Л.С.
Необхідно виокремити у різні абзаци такі об'єднані в один смисловий ряд категорії, що є абсурдом, як фізкультура і розвиток духовності Українського народу, його моральних засад та інтелектуального потенціалу. Пункт, в якому йдеться про духовність, моральність та інтелект, необхідно виокремити і перенести на початок цієї частини.  
Враховано в іншій редакції  розвиток духовності, моральних засад, інтелектуального потенціалу Українського народу, зміцнення фізичного здоров'я та збереження генофонду нації, створення умов для розширеного відтворення населення; зміцнення механізмів забезпечення міжнародної безпеки та глобальної стабільності;  
50. налагодження та підтримання рівноправних та взаємовигідних відносин з усіма державами, інтегрування в європейську та світову спільноту, євроатлантичну систему колективної безпеки.   -27- Манчуленко Г.М.
Цю статтю доповнити такими абзацами: "зміцнення механізмів забезпечення міжнародної безпеки та глобальної стабільності; інтеграція України в європейський політичний, економічний, безпековий і правовий простір; інтеграція в євроатлантичний безпековий простір; збереження і розвиток взаємовигідних рівноправних відносин з державами інших регіонів світу в інтересах України; наявність ефективної державної політики щодо української діаспори."  
Враховано   інтеграція України в європейський політичний, економічний, безпековий і правовий простір; інтеграція в євроатлантичний безпековий простір; збереження і розвиток взаємовигідних рівноправних відносин з державами інших регіонів світу в інтересах України; наявність ефективної державної політики щодо української діаспори.  
51. Шляхи реалізації національних інтересів України та їх пріоритетність визначаються суб'єктами забезпечення національної безпеки відповідно до їх повноважень, визначених Конституцією та законами України, і обумовлюються конкретною ситуацією, що складається в державі та за її межами.   -28- Манчуленко Г.М.
До розділу національні інтереси України додати: Національні інтереси України належать до чотирьох груп. Ці групи є такими: Національні інтереси загальнодержавного характеру: Збереження і укріплення суверенітету і незалежності. Збереження і укріплення унітарності держави. Збереження цілісності території у межах існуючого кордону. Забезпечення (гарантування) недоторканості території. Відсутність на території України іноземних військових баз. Національні інтереси, що відображають внутрішні відносини в державі: Укріплення і розвиток демократії. Закріплення принципу верховенства права. Впровадження і укріплення соціальної спрямованості в політиці держави . Наявність реальної можливості захисту судом конституційних прав і свобод людини і громадянина на підставі Конституції України як основного Закону України. Утвердження і додержання пріоритету прав і свобод людини в державній політиці. Розбудова, удосконалення і укріплення державних механізмів реальної відповідальності всіх без винятку органів державної влади перед населенням. Вдосконалення механізмів формування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, співвідношення між зазначеними органами в цілях укріплення влади народу. Вдосконалення державних і суспільних механізмів, призначених для протидії спробам узурпування будь яким шляхом державної влади . Становлення трьох гілок влади, їх реальної взаємної незалежності щодо рішень, що ними приймаються. Всебічний розвиток української мови як державної і її адекватне функціонування в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Існування реальних умов для вільного розвитку і використання мов національних меншин України. Розробка і впровадження в життя державної політики, спрямованої на консолідацію української нації, становлення української національної ідеї, укріплення і розвиток етнічної і культурної самобутності корінних народів і національних меншин України. Реальна гарантованість права власності для всіх громадян України. Наявність механізмів, що не дозволяють використовувати власність на шкоду людині і суспільству. Реальна захищеність із сторони держави усіх суб`єктів права власності і господарювання. Реальна рівність усіх суб`єктів права власності перед законом. Соціальна спрямованість економіки. Наявність механізмів, які не допускають панування в державі обов`язкової ідеології. Реальна відсутність цензури та обмежень по відношенню до засобів масової інформації. Реальна свобода політичної діяльності в рамках законів України. Наявність і адекватна поточним потребам країни дія механізму системи екологічної безпеки. Далекоглядна, послідовна, наполеглива діяльність держави щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Наявність і реальна імплементованість в життя країни державної політики зі збереження генофонду Українського народу. Наявність і ефективне, тобто таке, що відповідає вимогам демократичності суспільства, функціонування в Україні цивільного контролю за Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України та іншими компонентами воєнної організації держави. Національні інтереси, що відображають зовнішні відносини держави: Наявність постійно діючої ефективної державної політики щодо української діаспори. Спрямованість стратегії і тактики зовнішньополітичної діяльності України на забезпечення її національних інтересів і на посідання Україною у складі світової системи держав місця повноцінного суб`єкта міжнародних відносин. Відповідність зовнішньої політики України принципам та нормам міжнародного права. Національні інтереси, що стосуються оборони держави та діяльності її силових органів: Наявність Збройних Сил України та військових формувань і правоохоронних органів, оперативні і боєві якості яких забезпечують виконання задачі оборони країни, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості, забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону.  
Враховано в іншій редакції  Шляхи реалізації національних інтересів України та їх пріоритетність визначаються суб'єктами забезпечення національної безпеки відповідно до їх повноважень, визначених Конституцією та законами України, і обумовлюються конкретною ситуацією, що складається в державі та за її межами.  
52. ІІІ. Загрози національній безпеці України      Стаття 7. Загрози національним інтересам і національній безпеці України  
53. Загрози національній безпеці України - сукупність наявних чи потенційно можливих негативних явищ і дестабілізуючих чинників, які ускладнюють або унеможливлюють захист національних інтересів.   -29- Тарасюк Б.І.
Слово " захист" замінити словом "реалізацію".  
Враховано в статті 1   
54. Загрози національним інтересам і безпеці України визначаються за сферами життєдіяльності і, відповідно, сферами національної безпеки, рівнем небезпечності, джерелами виникнення та масштабами їх можливих наслідків (впливів).       
55. Основними реальними та потенційними загрозами національній безпеці України на сучасному етапі в найбільш важливих сферах життєдіяльності є:   -30- Зубов В.С.
Загрози у політичній сфері доцільно поділити на "зовнішні" і "внутрішні"  
Враховано   Основними реальними та потенційними загрозами національній безпеці України на сучасному етапі є:  
56. у політичній сфері:      у зовнішньополітичній сфері: посягання на державний суверенітет України та її територіальну цілісність з боку інших держав; територіальні претензії до України з боку інших держав;  
57. посягання на конституційний лад і державний суверенітет України, порушення прав і свобод людини і громадянина в Україні та за її межами;      втручання у внутрішні справи України з боку інших держав, міжнародних організацій, неурядових структур, порушення прав і свобод громадян України з боку інших держав;  
58. втручання у внутрішні справи України з боку іноземних держав;   -31- Беспалий Б.Я.
Цей абзац із проекту вилучити.  
Відхилено Втручання у внутрішні справи України з боку іноземних держав є одною з загроз національній безпеці України  воєнно-політична нестабільність у світі, регіональні та локальні війни (конфлікти) в різних регіонах, насамперед поблизу кордонів України; поширення зброї масового ураження і засобів її доставки; неефективність існуючих структур і механізмів забезпечення міжнародної безпеки та глобальної стабільності; у внутрішньополітичній сфері: порушення з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування норм Конституції і законів України, насамперед прав людини і основних свобод, в тому числі при проведенні виборчих кампаній, недостатня ефективність контролю за дотриманням вимог Конституції і виконанням законів України;  
    -32- Зубов В.С.
Цю статтю доповнити такими абзацами: "воєнно-політична нестабільність у світі, регіональні та локальні війни (конфлікти) в різних регіонах, насамперед поблизу кордонів України; поширення зброї масового ураження і засобів її доставки; неефективність існуючих структур і механізмів забезпечення міжнародної безпеки та глобальної стабільності; у внутрішньополітичній сфері: порушення з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування норм Конституції і законів України, насамперед прав людини і основних свобод, в тому числі при проведенні виборчих кампаній, недостатня ефективність контролю за дотриманням вимог Конституції і виконанням законів України; конфлікти у сфері міжетнічних і міжконфесійних відносин, радикалізація та прояви екстремізму в діяльності деяких об'єднань національних меншин та релігійних громад; відсутність ефективних механізмів реалізації стратегічних пріоритетів державної політики; структурна та функціональна незбалансованість політичної системи суспільства, нездатність окремих її ланок до оперативного реагування на загрози національній безпеці;"  
Враховано    
59. наявність сепаратистських тенденцій в окремих регіонах та в діяльності певних політичних сил в Україні;      конфлікти у сфері міжетнічних і міжконфесійних відносин, радикалізація та прояви екстремізму в діяльності деяких об'єднань національних меншин та релігійних громад;  
60. перманентне протистояння окремих соціальних верств населення та політичних сил;   -33- Беспалий Б.Я.
Цей абзац із проекту вилучити.  
Враховано   відсутність ефективних механізмів реалізації стратегічних пріоритетів державної політики;  
61. загострення міжетнічних і міжконфесійних відносин, політизація та радикалізація деяких об'єднань національних меншин та релігійних громад;   -34- Беспалий Б.Я.
Цей абзац із проекту вилучити.  
Редакція статті редакційно уточнена  структурна та функціональна незбалансованість політичної системи суспільства, нездатність окремих її ланок до оперативного реагування на загрози національній безпеці;  
62. спроби порушення принципу поділу державної влади, системи державної відповідальності і дисципліни;   -35- Беспалий Б.Я.
Цей абзац із проекту вилучити.  
Враховано    
63. недостатня ефективність механізмів виконання вимог Конституції і законів України;       
64. структурна та функціональна незбалансованість політичної системи суспільства, її внутрішня суперечливість та нездатність до оперативного реагування на загрози національній безпеці;       
65. несформованість вітчизняної політичної еліти, її суперечливі геополітичні, економічні та інші орієнтації;   -36- Беспалий Б.Я.
Цей абзац із проекту вилучити.  
Враховано    
66. намагання використати в політичних цілях мовне питання, змінити існуючий статус мов в Україні;   -37- Крючков Г.К.
Цю статтю доповнити загрозами у сфері державної безпеки такого змісту: " у сфері державної безпеки: розвідувально-підривна діяльність іноземних спеціальних служб та наявність посягань з боку окремих організацій, груп та осіб на державний суверенітет, конституційний лад, територіальну цілісність, економічний, науково-технічний і оборонний потенціал України, законні інтереси держави та права людини і основних свобод; злочинна діяльність проти миру і безпеки людства, у тому числі тероризм, а також масове поширення корупції, хабарництва в органах державної влади, зрощення бізнесу і політики, організована злочинна діяльність та інші протиправні діяння, котрі безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України; можливість створення та функціонування на території України терористичних груп чи організацій; використання з терористичною метою ядерних та інших об'єктів на території України; спроби створення і функціонування незаконних воєнізованих збройних формувань та намагання певних сил використати у своїх інтересах діяльність військових формувань і правоохоронних органів держави; прояви сепаратизму, намагання автономізації за етнічною ознакою окремих регіонів України;"  
Враховано   у сфері державної безпеки: розвідувально-підривна діяльність іноземних спеціальних служб та наявність посягань з боку окремих організацій, груп та осіб на державний суверенітет, конституційний лад, територіальну цілісність, економічний, науково-технічний і оборонний потенціал України, законні інтереси держави та права людини і основних свобод; злочинна діяльність проти миру і безпеки людства, у тому числі тероризм, а також масове поширення корупції, хабарництва в органах державної влади, зрощення бізнесу і політики, організована злочинна діяльність та інші протиправні діяння, котрі безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України; можливість створення та функціонування на території України терористичних груп чи організацій; використання з терористичною метою ядерних та інших об'єктів на території України; спроби створення і функціонування незаконних воєнізованих збройних формувань та намагання певних сил використати у своїх інтересах діяльність військових формувань і правоохоронних органів держави; прояви сепаратизму, намагання автономізації за етнічною ознакою окремих регіонів України;  
    -38- Стретович В.М.
Політичну сферу доповнити новим абзацом такого змісту: "злиття бізнесу і політики шляхом підкупу державних чиновників і високих посадовців, хабарництво на всіх рівнях."  
Враховано з уточненням редакції   
    -39- Беспалий Б.Я.
Політичну сферу доповнити новими абзацами такого змісту: відсутність повноцінного місцевого самоврядування; незаконне втручання влади у вибори, незаконне переслідування опозиції, використання з цією метою правоохоронних та податкових органів; масована корупція, відсутність реальної боротьби з нею."  
Враховано з уточненням редакції   
67. в економічній сфері:      в економічній сфері:  
68. неврахування всього комплексу національних інтересів України під час вибору методів та механізмів реформування економіки;      недостатнє врахування національних інтересів України при виборі методів та механізмів реформування економіки;  
69. низька ефективність системи державного регулювання соціально-економічних процесів та управління державним майном;      нестабільність у правовому регулюванні відносин у сфері економіки, в тому числі фінансової (фіскальної) політики держави;  
70. нестабільне регулювання економічних правовідносин;       
71. нерівномірність соціально-економічного розвитку регіонів;       
72. неспроможність банківської системи України забезпечувати в повному обсязі розвиток фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва; наявність значних кредитних ризиків;   -40- Національний банк України
Перше речення цього абзацу вилучити.  
Враховано    
73. відсутність національної програми запобігання фінансовим кризам;   -41- Крючков Г.К.
Економічну сферу доповнити абзацами такого змісту: "критичний стан основних виробничих фондів у провідних галузях промисловості, агропромисловому комплексі, системах життєзабезпечення; загострення проблеми підтримання в належному технічному стані ядерних об'єктів на території України; критична залежність національної економіки від кон'юнктури зовнішніх ринків, низькі темпи розширення внутрішнього ринку; критичний стан з продовольчим забезпеченням населення;  
Враховано   відсутність ефективної програми запобігання фінансовим кризам; зростання кредитних ризиків; критичний стан основних виробничих фондів у провідних галузях промисловості, агропромисловому комплексі, системах життєзабезпечення; загострення проблеми підтримання в належному технічному стані ядерних об'єктів на території України;  
74. неналежний рівень відновлювальних процесів, структурні деформації в економіці;      недостатні темпи відтворювальних процесів та подолання структурної деформації в економіці;  
75. низький рівень інвестиційної та інноваційної діяльності суб'єктів господарювання, недостатній рівень залучення (інвестування) заощаджень населення в розвиток економіки;      незначні обсяги інвестиційної та інноваційної діяльності суб'єктів господарювання, недостатнє залучення (інвестування) заощаджень населення в розвиток економіки; критична залежність національної економіки від кон'юнктури зовнішніх ринків, низькі темпи розширення внутрішнього ринку;  
76. нераціональна структура експорту з переважно сировинним характером та низькою питомою вагою продукції з високою частиною доданої вартості;      нераціональна структура експорту з переважно сировинним характером та низькою питомою вагою продукції з високою часткою доданої вартості;  
77. велика залежність національної економіки від кон'юнктури зовнішніх ринків, обмеженість доступу на них, низькі темпи розширення внутрішнього ринку;       
78. недостатня прозорість функціонування фондового ринку і небанківських фінансових установ;      недостатня прозорість функціонування фондового ринку і небанківських фінансових установ;  
79. значна боргова залежність держави, високий рівень державного зовнішнього і внутрішнього боргу;      велика боргова залежність держави, критичні обсяги державних зовнішнього і внутрішнього боргів;  
80. високий рівень ресурсної, фінансової та технологічної залежності національної економіки від зовнішніх джерел, надмірне зростання частки іноземного капіталу у стратегічних галузях економіки;      небезпечне для економічної незалежності України зростання частки іноземного капіталу у стратегічних галузях економіки;  
81. недостатній рівень ресурсного, фінансового, технологічного забезпечення життєдіяльності суспільства;      недостатнє ресурсне, фінансове, технологічне забезпечення життєдіяльності суспільства;  
82. невисокий рівень і невідповідність міжнародним стандартам економічного та фінансового менеджменту на всіх рівнях державного та корпоративного управління;       
83. порушення конкурентного середовища внаслідок неефективності антимонопольної політики та механізмів державного регулювання природних монополій;      неефективність антимонопольної політики та механізмів державного регулювання природних монополій, що ускладнює створення конкурентного середовища в економіці; критичний стан з продовольчим забезпеченням населення;  
84. нерозвиненість інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції та продовольства, недостатня дієвість державної системи його регулювання;      нерозвиненість інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції та продовольства, недостатня дієвість державної системи його регулювання;  
85. неефективність використання паливно-енергетичних ресурсів та відсутність активної політики енергозбереження;   -42- Гринів І.О.
Абзац після слів "паливно-енергетичних ресурсів" доповнити словами "недостатня диверсифікація зовнішніх джерел постачання цих ресурсів", і далі за текстом.  
Враховано   неефективність використання паливно-енергетичних ресурсів, недостатні темпи диверсифікації джерел їх постачання та відсутність активної політики енергозбереження;  
86. недостатній рівень забезпечення мобілізаційної готовності національної економіки;      незадовільне забезпечення мобілізаційної готовності національної економіки; високий податковий тиск на прибуток суб'єктів підприємницької діяльності та доходи громадян;  
87. платіжна криза;      загострення платіжної кризи;  
88. низька ефективність механізмів формування бюджету;       
89. значний вплив корупції та тіньової економічної діяльності на економічні відносини;   -43- Стретович В.М.
Абзац доповнити словами: "порушення конкурентного середовища і недовіра інвесторів внаслідок корупції у сфері держзамовлень та приватизації. Високий рівень організованої злочинності."  
Враховано   суто фіскальна спрямованість бюджетно-податкової політики держави, що обмежує можливості суб'єктів господарювання та населення накопичувати заощадження; "тінізація" національної економіки;  
90. відплив за межі України фінансових ресурсів, "тінізація" значної частини національної економіки;      відплив за межі України значних фінансових ресурсів;  
91. пасивна роль України у міжнародних економічних організаціях;   -44- Національний банк України
Економічну сферу доповнити новими абзацами такого змісту: "суто фіскальна спрямованість бюджетно-податкової політики держави, що обмежує здатність суб'єктів господарювання та населення накопичувати заощадження, які, знаходячись на банківських рахунках, є основним джерелом банківського кредитування, обумовлює слабкий фінансовий стан товаровиробників і, як наслідок, нездатність позичальників виконувати кредитні зобов'язання у зв'язку з неплатоспроможністю; наявність проблем з оцінки реального стану підприємств, їх прозорості, оскільки більшість підприємств зазвичай працюють частково в тіні, приховуючи свої доходи; недосконалість господарського законодавства, яке реально не захищає права кредиторів; відсутність ефективних механізмів забезпечення виконання кредитних зобов'язань позичальників."  
Враховано з уточненням редакції  високий рівень корупції та організованої злочинності;  
92. у соціальній та гуманітарній сферах:   -45- Крючков Г.К.
Сферу доповнити абзацами такого змісту: "невідповідність стану реформування економіки країни визначеним соціальним пріоритетам; неефективність державної політики з питань зростання трудових доходів громадян та підвищення рівня продуктивної зайнятості працездатного населення; переважання в діяльності управлінських структур особистих, корпоративних, регіональних інтересів над загальнонаціональними;"  
Враховано   у соціальній та гуманітарній сферах: невідповідність стану реформування економіки країни визначеним соціальним пріоритетам;  
93. низький рівень життя та соціальної захищеності значних верств населення, негативні тенденції щодо зростання кількості громадян працездатного віку, не зайнятих суспільно корисною діяльністю;      низький рівень життя та соціальної захищеності значних верств населення, бідність і злиденність значної її частини, небезпечне поглиблення майнового розшарування;  
94. недостатність умов для формування середнього класу;      неефективність державної політики з питань зростання трудових доходів громадян та підвищення рівня продуктивної зайнятості працездатного населення;  
95. зростання майнового розшарування населення, бідність значної його частини;      погіршення стану здоров'я населення, незадовільний стан медичного обслуговування;  
96. падіння рівня здоров'я населення, незадовільний стан системи його охорони;      загострення демографічної кризи, зменшення чисельності населення та його природного приросту;  
97. зменшення чисельності населення та його природного приросту;      істотне зниження можливостей здобуття якісної освіти представниками бідних прошарків суспільства;  
98. бездоглядність, безпритульність, бродяжництво дітей і підлітків;      прояви моральної та духовної деградації суспільства;  
99. тенденції моральної та духовної деградації в суспільстві;      зростання дитячої та підліткової бездоглядності, безпритульності, бродяжництва;  
100. неконтрольовані міграційні процеси, відплив із країни кваліфікованої робочої сили;      переважання в діяльності управлінських структур особистих, корпоративних, регіональних інтересів над загальнонаціональними;  
101. переважання особистих, корпоративних чи регіональних інтересів над національними, зниження рівня патріотичності;       
102. недостатня духовна, етична і моральна свідомість у діяльності посадових осіб органів державної влади;       
103. істотне зниження освіченості нації, якості освіти та доступності її здобуття всіма прошарками суспільства;       
104. загострення демографічної кризи, посилення тенденції старіння нації;   -46- Крючков Г.К.
Загрози в екологічній сфері доповнити абзацами такого змісту: "нерозвиненість внутрішнього ринку високотехнологічної продукції та відсутність його ефективного захисту від іноземної технічної і технологічної експансії; зниження внутрішнього попиту на підготовку науково-технічних кадрів для наукових, конструкторських, технологічних установ та високотехнологічних підприємств, незадовільний рівень оплати науково-технічної праці, падіння її престижу; нерозвиненість системи інформаційного забезпечення науково-технічної діяльності;"  
Враховано   у науково-технологічній сфері: прогресуюче науково-технологічне відставання України від розвинутих країн; фінансування науково-технічної діяльності на рівні, що не забезпечує достатніх темпів розвитку науки і технологій; неефективність державної інноваційної політики, механізмів стимулювання інноваційної діяльності; низька конкурентоспроможність продукції; недосконалість механізмів захисту прав інтелектуальної власності та цивілізованої передачі технологій; нерозвиненість внутрішнього ринку високотехнологічної продукції та відсутність його ефективного захисту від іноземної технічної і технологічної експансії; зниження внутрішнього попиту на підготовку науково-технічних кадрів для наукових, конструкторських, технологічних установ та високотехнологічних підприємств, незадовільний рівень оплати науково-технічної праці, падіння її престижу; зниження рівня підготовки висококваліфікованих наукових та інженерно-технічних кадрів; відплив учених, фахівців, кваліфікованої робочої сили за межі України; нерозвиненість системи інформаційного забезпечення науково-технічної діяльності; використання застарілих технологій та критичний технічний стан стратегічно важливих систем і мереж життєзабезпечення та техногенно небезпечних об'єктів на території України; в екологічній сфері: значне антропогенне порушення і техногенна перевантаженість території України, зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; нераціональне, виснажливе використання мінерально-сировинних природних ресурсів як невідновлюваних, так і відновлюваних; негативні соціально-екологічні наслідки Чорнобильської катастрофи, накопичення радіоактивних і токсичних відходів та посилення їх негативного впливу на навколишнє середовище і людину; погіршення екологічного стану водних басейнів, загострення проблеми транскордонних забруднень та зниження якості води; загострення техногенного стану гідротехнічних споруд каскаду водосховищ на р. Дніпро; неконтрольоване ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій, речовин, матеріалів і трансгенних рослин, збудників хвороб, небезпечних для людей, тварин, рослин і організмів, екологічно необгрунтоване використання генетично змінених рослин, організмів, речовин та похідних продуктів; негативні екологічні наслідки оборонної, військової та іншої екологічно небезпечної діяльності; техногенний, у тому числі ядерний та біологічний, тероризм; посилення впливу шкідливих генетичних ефектів у популяціях живих організмів, зокрема генетично змінених організмів, та біотехнологій; застарілість та мала ефективність комплексів з утилізації токсичних і екологічно небезпечних відходів; недосконалість системи прогнозування глобальних екологічних проблем, передусім стихійних природних явищ (повені, зсуви, селі, підтоплення, метеорологічні аномалії тощо), масштаби і шкідливий вплив яких на стан екологічної безпеки наростають, недостовірність і несвоєчасність заходів щодо поширення їх руйнівного розвитку, а також захисту населення від їх дії та оперативної ліквідації їхніх наслідків; недостатнє врахування при формуванні і реалізації програм соціально-економічного розвитку країни загострення екологічної проблеми; недостатній рівень розвитку екологічної освіти, екологічної підготовки посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, системи екологічного інформування; в інформаційній сфері: наростаюче технічне та технологічне відставання України від розвинутих країн світу в інформаційній сфері; прояви монополізації цієї сфери; прояви обмеження свободи слова та доступу громадян до інформації; поширення засобами масової інформації культу насильства, жорстокості, порнографії; руйнування чи порушення встановленого режиму функціонування важливих, з точки зору національної безпеки та життєзабезпечення населення, інформаційно-комунікативних мереж та систем управління; комп'ютерна злочинність та комп'ютерний тероризм; розголошення інформації, що становить державну та іншу, передбачену законом, таємницю, а також конфіденційної інформації, що є власністю держави або спрямована на забезпечення потреб та національних інтересів суспільства і держави; маніпулювання суспільною свідомістю з боку окремих суб'єктів політичного впливу, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації; недостатній рівень забезпечення об'єктивної інформації про Україну у світовому інформаційному просторі; неефективна протидія інформаційній експансії з боку інших держав;  
    -47- Крючков Г.К.
Екологічну сферу доповнити новими абзацами такого змісту: "недосконалість системи прогнозування глобальних екологічних проблем, передусім стихійних природних явищ (повені, зсуви, селі, підтоплення, метеорологічні аномалії тощо), масштаби і шкідливий вплив яких на стан екологічної безпеки наростають, недостовірність і несвоєчасність заходів щодо поширення їх руйнівного розвитку, а також захисту населення від їх дії та оперативної ліквідації їхніх наслідків; недостатнє врахування при формуванні і реалізації програм соціально-економічного розвитку країни загострення екологічної проблеми;"  
Немає висновку    
    -48- Зубов В.С.
Інформаційну сферу доповнити новими абзацами такого змісту: "наростаюче технічне та технологічне відставання України від розвинутих країн світу в інформаційній сфері; прояви монополізації цієї сфери; прояви обмеження свободи слова та доступу громадян до інформації; руйнування чи порушення встановленого режиму функціонування важливих, з точки зору національної безпеки та життєзабезпечення населення, інформаційно-комунікативних мереж та систем управління; комп'ютерна злочинність та комп'ютерний тероризм; маніпулювання суспільною свідомістю з боку окремих суб'єктів політичного впливу, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації; недостатній рівень забезпечення об'єктивної інформації про Україну у світовому інформаційному просторі; неефективна протидія інформаційній експансії з боку інших держав;"  
Враховано    
    -49- Стретович В.М.
Цю сферу доповнити новим абзацом такого змісту: "корупція у освітній сфері та системі охорони здоров'я."  
Відхилено Корупція не обмежується цими сферами   
105. у воєнній сфері:      у воєнній сфері:  
106. посягання на державний суверенітет України та її територіальну цілісність з боку іноземних держав або іноземних військових угруповань;       
107. нарощування іноземними державами поблизу кордонів України угруповань військ та озброєнь, які порушують співвідношення сил, що склалося;       
108. втягування України в регіональні збройні конфлікти чи у протистояння з іншими державами;      можливість втягування України в регіональні збройні конфлікти чи у протистояння з іншими державами;  
109. можливість застосування ядерної зброї, інших видів зброї масового ураження проти України або використання з терористичною метою ядерних та інших об'єктів на її території;   -50- Тарасюк Б.І.
Абзац викласти в такій редакції: "розповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки, можливість її застосування проти України або використання з терористичною метою ядерних та інших об'єктів на її території;"  
Враховано   розповсюдження у світі ядерної зброї, інших видів зброї масового ураження, загроза застосування її проти України; нарощування іншими державами поблизу кордонів України угруповань військ та озброєнь, які порушують співвідношення сил, що склалося;  
    -51- Сімонов В.Д.
Воєнну сферу доповнити новими абзацами такого змісту: "нарощування іншими державами поблизу кордонів України угруповань військ та озброєнь, які порушують співвідношення сил, що склалося; небезпечне зниження рівня забезпечення сучасною військовою технікою та озброєнням Збройних Сил України, інших військових формувань, що загрожує зниженням їх боєздатності; накопичення великої кількості застарілої військової техніки, озброєння, вибухових речовин; незадовільний рівень соціального захисту військовослужбовців, військових пенсіонерів та членів їх сімей; нелегальна торгівля зброєю та можливість потрапляння її до рук злочинців і організованих злочинних угруповань;"  
Враховано    
110. зниження рівня боєздатності Збройних Сил України та інших військових формувань;      небезпечне зниження рівня забезпечення сучасною військовою технікою та озброєнням Збройних Сил України, інших військових формувань, що загрожує зниженням їх боєздатності;  
111. політизація силових структур держави;   -52- Беспалий Б.Я.
Цей абзац викласти у такій редакції: "використання владою силових структур у політичних цілях;"  
Враховано в іншій редакції  недостатнє фінансове забезпечення програм реформування Збройних Сил України; накопичення великої кількості застарілої військової техніки, озброєння, вибухових речовин; незадовільний рівень соціального захисту військовослужбовців, військових пенсіонерів та членів їх сімей;  
112. створення та функціонування незаконних збройних формувань;       
113. створення та функціонування на території України терористичних формувань, діяльність яких може бути спрямована як проти України, так і проти іноземних держав;   -53- Гринів І.О.
Загрози у воєнній сфері доповнити новим абзацом такого змісту: "загрози, пов'язані з участю Чорноморського флоту Російської Федерації, що тимчасово перебуває на території України, у військових операціях, що може призвести до втягування України у військові конфлікти та нести загрозу частині території України, на якій розташовані підрозділи Чорноморського флоту Російської Федерації;"  
Враховано в іншій редакції  нелегальна торгівля зброєю та можливість потрапляння її до рук злочинців і організованих злочинних угруповань;  
    -54- Стретович В.М.
Сферу доповнити новим абзацом такого змісту: "розкрадання зброї і потрапляння окремих видів озброєнь до рук організованих злочинних угрупувань."  
Враховано    
114. в екологічній сфері:       
115. значне антропогенне порушення і техногенна перевантаженість території України, зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;       
116. нераціональне, виснажливе використання мінеральних, земельних, водних, лісових та інших природних ресурсів;       
117. посилення шкідливого впливу глобальних екологічних проблем на стан екологічної безпеки України;       
118. наявність тенденцій до зростання масштабів негативного впливу стихійних природних явищ (повені, зсуви, селі, підтоплення, метеорологічні аномалії тощо);       
119. загострення проблеми впливу наслідків Чорнобильської катастрофи (перш за все радіаційних) на здоров'я людини, накопичення токсичних відходів та посилення їх впливу на навколишнє середовище, погіршення стану цього середовища;       
120. погіршення екологічного стану водних басейнів, загострення проблеми транскордонного забруднення і зниження якості води;       
121. загострення проблем техногенного стану гідротехнічних споруд каскаду водосховищ на р. Дніпро;       
122. неконтрольоване ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій, речовин, матеріалів і трансгенних рослин, збудників хвороб, небезпечних для людей, тварин, рослин і організмів, екологічно необгрунтоване використання генетичних та генетично змінених рослин, організмів, речовин та продуктів з них;       
123. неврахування екологічних вимог у процесі господарської діяльності;       
124. нерозвиненість системи екологічної освіти, недостатній рівень екологічної освіченості посадових та службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також системи інформування суспільства з екологічних питань;       
125. негативні екологічні наслідки оборонної, військової та іншої екологічно небезпечної діяльності;       
126. техногенний, у тому числі ядерний тероризм;       
127. протизаконні дії з використанням біологічних матеріалів (біотероризм);       
128. посилення впливу шкідливих генетичних ефектів у популяціях живих організмів, зокрема генетично змінених організмів, та біотехнологій;       
129. застарілі та малоефективні комплекси з утилізації токсичних і екологічно небезпечних відходів;       
130. у науково-технологічній сфері:       
131. фінансування науково-технічної діяльності на рівні, що не забезпечує достатніх темпів розвитку науки і технологій;       
132. науково-технологічне відставання України від розвинутих країн;       
133. низька дієвість державної інноваційної політики, неефективність механізмів стимулювання інноваційної діяльності;       
134. відсутність ефективного механізму захисту прав інтелектуальної власності та цивілізованого трансферу технологій, недостатній рівень кадрового забезпечення у сфері охорони інтелектуальної власності в центральних органах виконавчої влади, установах і на підприємствах різних форм власності;       
135. відплив інтелектуального та наукового потенціалу за межі України;       
136. довготривалість інноваційного циклу впровадження конкурентоспроможної продукції;       
137. широке застосування застарілих технологій, виробничих фондів, що знаходяться в критичному стані;       
138. загострення проблеми технічного стану ядерних об'єктів на території України;       
139. зниження рівня підготовки висококваліфікованих наукових та інженерно-технічних кадрів;       
140. в інформаційній сфері:   -55- Беспалий Б.Я.
Інформаційну сферу доповнити новим абзацом такого змісту: "відсутність реальної свободи слова, зловживання владою в інформаційній сфері;"  
Враховано в іншій редакції   
141. неефективність державної інформаційної політики щодо стимулювання розвитку національної інформаційної системи;       
142. поширення в Україні засобами масової інформації культу насильства, жорстокості, порнографії;       
143. недостатня і неадекватна інформаційна активність України у міжнародному інформаційному просторі;       
144. інформаційна експансія з боку іноземних держав, комп'ютерний тероризм;       
145. витік інформації, яка становить державну та іншу, передбачену законом, таємницю, а також конфіденційної інформації, що є власністю держави або спрямована на забезпечення потреб та національних інтересів суспільства і держави;       
146. монополізм в інформаційній сфері;   -56- Беспалий Б.Я.
Абзац доповнити словами: "діючого Президента України та його оточення;"  
Враховано в іншій редакції   
147. масштабне маніпулювання суспільною свідомістю шляхом поширення недостовірної інформації;   -57- Шаров І.Ф.
Перелік загроз в інформаційній сфері доповнити новими абзацами такого змісту: "обмеження свободи слова та доступу громадян до інформації; низький рівень інтегрованості України у світовий національний простір;"  
Враховано    
    -58- Стретович В.М.
Інформаційну сферу доповнити новим абзацом такого змісту: "недостатній рівень просвітницьких програм, спрямованих на боротьбу з хворобами суспільства і вироблення негативного ставлення населення до таких явищ, як корупція."  
Відхилено , оскільки запропоноване доповнення є надмірно деталізоване   
148. у прикордонній сфері:      безпека державного кордону України:  
149. посягання на недоторканність державного кордону;      посягання на недоторканність державного кордону України;  
150. незавершеність договірно-правового оформлення державного кордону;      незавершеність договірно-правового оформлення і недостатність облаштування державного кордону;  
151. наявні та потенційні територіальні вимоги до України з боку іноземних держав;       
152. етнічна автономізація окремих прикордонних районів України;      нелегальна міграція;  
153. воєнно-політична нестабільність, регіональні та локальні війни (конфлікти) в сусідніх державах;      можливість незаконного ввезення в країну зброї, боєприпасів, вибухових речовин, інших засобів терору, радіоактивних і наркотичних засобів;  
154. наявність транскордонних злочинних угруповань, які діють через державний кордон України, в пунктах пропуску та виключній (морській) економічній зоні і здійснюють незаконний обіг через кордон зброї, боєприпасів, вибухових речовин, інших засобів терору, радіоактивних і наркотичних засобів;      неконтрольоване використання морських біоресурсів у виключній (морській) економічній зоні України.  
155. незаконні міграція, переміщення через кордон товарів та інших предметів, неконтрольоване використання морських біоресурсів у виключній (морській) економічній зоні України;       
156. неадекватність можливостей органів охорони державного кордону, митних та інших органів, які здійснюють контроль на кордоні, характеру і ступеню загроз, що виникають, та невідповідність дій щодо їх локалізації.       
157. ІV. Основні напрями державної політики національної безпеки України      Стаття 8. Основні напрями державної політики з питань національної безпеки  
158. Державна політика національної безпеки визначається виходячи з пріоритетності національних інтересів та загроз національній безпеці України і здійснюється шляхом реалізації відповідних доктрин, стратегій, концепцій і програм у різних сферах національної безпеки згідно із законодавством.   -59- Беспалий Б.Я.
У цій частині слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано    
    -60- Сімонов В.Д.
Політичну сферу розділити на зовнішньополітичну і внутрішньополітичну, доповнивши їх абзацами такого змісту: у зовнішньополітичній сфері: проведення активної зовнішньої політики України; у внутрішньополітичній сфері: "забезпечення прозорості в діяльності державних органів, прийнятті управлінських рішень, інформованості населення, зміцнення на цій основі його довіри до владних інститутів; створення повноцінного, ефективно діючого місцевого і регіонального самоврядування;"  
Враховано    
159. Основними напрямами державної політики національної безпеки України є:      Основними напрямами державної політики з питань національної безпеки України є: у зовнішньополітичній сфері: проведення активної зовнішньої політики України; запобігання втручанню у внутрішні справи України з боку інших держав; забезпечення повноправної участі України в загальноєвропейській та регіональних системах колективної безпеки, зокрема, набуття членства в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору; підтримання добрих відносин з сусідніми державами, міждержавними об'єднаннями, сприяння усуненню конфліктів у регіонах, що межують з Україною; участь у врегулюванні конфліктів, включаючи миротворчу діяльність під егідою ООН, ОБСЄ, інших міжнародних організацій у сфері безпеки, з урахуванням національних інтересів України; участь у заходах щодо боротьби з міжнародним тероризмом та протидія поширенню ядерної та іншої зброї масового знищення та засобів її доставки; адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу;  
160. у політичній сфері:      у внутрішньополітичній сфері:  
161. забезпечення реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина, непорушності конституційного устрою, зміцнення демократії, духовних та моральних підвалин суспільства;      забезпечення неухильного додержання конституційних прав і свобод людини та громадянина, захист конституційного устрою, його вдосконалення з метою зміцнення демократії, духовних та моральних підвалин суспільства; підвищення ефективності функціонування політичних інститутів влади;  
162. створення дійових механізмів захисту прав громадян України незалежно від місця перебування;      створення дійових, у тому числі судових, механізмів захисту конституційних прав людини і основних свобод;  
163. забезпечення політичної стабільності, громадянського миру та взаєморозуміння в суспільстві, запобігання поширенню небезпечних форм політичного, етнічного, релігійного, соціального радикалізму та екстремізму;   -61- Беспалий Б.Я.
Із тексту цього абзацу вилучити слова "радикалізму та".  
Враховано   забезпечення політичної стабільності, громадянського миру та взаєморозуміння в суспільстві, запобігання поширенню проявів екстремізму;  
164. запобігання та усунення спроб втручання у внутрішні справи України;       
165. входження в існуючі та створювані системи універсальної та регіональної безпеки;   -62- Тарасюк Б.І.
Абзац викласти в такій редакції: "поглиблення співпраці в рамках існуючих систем універсальної та регіональної безпеки з метою створення умов для вступу України до НАТО;"  
Враховано в іншій редакції  забезпечення прозорості в діяльності державних органів, прийнятті управлінських рішень, інформованості населення, зміцнення на цій основі його довіри до владних інститутів;  
166. узгодження глобальних, національних та регіональних інтересів, підтримання збалансованих відносин із стратегічно важливими державами та їх об'єднаннями;      створення повноцінного, ефективно діючого місцевого і регіонального самоврядування;  
167. підвищення ефективності та дієвості функціонування політичних інститутів влади;       
168. забезпечення боротьби з корупцією та злочинністю, особливо з її організованими формами, виявлення та усунення умов і причин, що сприяють вчиненню правопорушень;       
169. формування та вдосконалення політико-правових, соціально-економічних та духовно-культурних засад етнонаціональної стабільності, розроблення ефективних механізмів узгодження інтересів етнічних спільнот і розв'язання міжнаціональних суперечностей, створення умов для неконфронтаційної взаємодії всіх етносів, мов та культур в Україні;      формування і вдосконалення політико-правових, соціально-економічних та духовно-культурних засад етнонаціональної стабільності, відпрацювання ефективних механізмів узгодження інтересів етнічних спільнот та розв'язання міжнаціональних суперечностей, створення умов для неконфронтаційного взаємоіснування всіх етносів, мов і культур в Україні;  
170. забезпечення міжконфесійної стабільності та запобігання конфліктним загостренням на релігійній основі, недопущення протистояння різних церков щодо розподілу сфер впливу на території України;      забезпечення міжконфесійної стабільності та запобігання конфліктним загостренням на релігійній основі, недопущення протистояння різних церков, у тому числі щодо розподілу сфер впливу на території України;  
171. формування атмосфери добросусідства по периметру кордонів України, сприяння усуненню конфліктів у прикордонних регіонах;       
172. підвищення ролі України як регіонального лідера та суб'єкта забезпечення загальноєвропейської системи безпеки;   -63- Беспалий Б.Я.
Слова "підвищення ролі" замінити словом "становлення".  
Враховано    
173. участь у врегулюванні конфліктів, включаючи миротворчу діяльність під егідою ООН, ОБСЄ, НАТО;       
174. боротьба з міжнародним тероризмом;   -64- Тарасюк Б.І.
Цю частину доповнити новими абзацами такого змісту: "боротьба з розповсюдженням зброї масового знищення та засобів її доставки; створення дієвого механізму для прискорення реалізації курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію; адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу;"  
Враховано   у сфері державної безпеки: реформування правоохоронної системи з метою підвищення ефективності її діяльності на основі оптимізації структури, підвищення рівня координації діяльності правоохоронних органів, покращання їх фінансового, матеріально-технічного, організаційно-правового і кадрового забезпечення; удосконалення законодавчого забезпечення діяльності правоохоронних, розвідувальних і контррозвідувальних органів, ефективне використання їх можливостей для своєчасного виявлення загроз національній безпеці та їх нейтралізації; зосередження ресурсів і забезпечення координації діяльності правоохоронних і розвідувальних органів України для боротьби з організованою економічною злочинністю та наркобізнесом; оптимізація системи захисту державної таємниці України; надання реального змісту участі України в міжнародному співробітництві у сфері боротьби з міжнародною злочинністю, тероризмом, наркобізнесом, нелегальною міграцією; забезпечення прозорості прийняття та виконання управлінських рішень, підвищення довіри населення до правоохоронних органів;  
    -65- Крючков Г.К.
Основні напрями державної політики доповнити сферою державної безпеки такого змісту: " у сфері державної безпеки: реформування правоохоронної системи з метою підвищення ефективності її діяльності на основі оптимізації структури, підвищення рівня координації діяльності правоохоронних органів, покращання їх фінансового, матеріально-технічного, організаційно-правового і кадрового забезпечення; удосконалення законодавчого забезпечення діяльності правоохоронних, розвідувальних і контррозвідувальних органів, ефективне використання їх можливостей для своєчасного виявлення загроз національній безпеці та їх нейтралізації; зосередження ресурсів і забезпечення координації діяльності правоохоронних і розвідувальних органів України для боротьби з організованою економічною злочинністю та наркобізнесом; оптимізація системи захисту державної таємниці України; надання реального змісту участі України в міжнародному співробітництві у сфері боротьби з міжнародною злочинністю, тероризмом, наркобізнесом, нелегальною міграцією; забезпечення прозорості прийняття та виконання управлінських рішень, підвищення довіри населення до правоохоронних органів;  
Враховано    
    -66- Стретович В.М.
Цю сферу доповнити новим абзацом такого змісту: "підвищення прозорості прийняття управлінських рішень і довіри населення до інститутів влади."  
Враховано    
    -67- Беспалий Б.Я.
Цю сферу доповнити новим абзацом такого змісту: "становлення повноцінного місцевого самоврядування".  
Враховано    
175. в економічній сфері:      в економічній сфері:  
176. забезпечення сприятливих умов для економічного зростання і підвищення конкурентоспроможності національної економіки;      забезпечення умов для сталого економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності національної економіки;  
177. проведення структурних та інституціональних змін в економіці, поліпшення інвестиційного клімату, підвищення ефективності інвестиційних процесів;   -68- Крючков Г.К.
Економічну сферу доповнити новими абзацами такого змісту: "розвиток і підтримка вітчизняного підприємництва, стимулювання розвитку внутрішнього ринку, підвищення платоспроможного попиту; зміцнення фінансового потенціалу реального сектору економіки, суб'єктів господарювання усіх форм власності; забезпечення збалансованого розвитку бюджетної сфери, внутрішньої і зовнішньої захищеності національної валюти, її стабільності, захисту інтересів вкладників, фінансового ринку; здійснення виваженої політики внутрішніх та зовнішніх запозичень;"  
Враховано   прискорення прогресивних структурних та інституціональних змін в економіці, поліпшення інвестиційного клімату, підвищення ефективності інвестиційних процесів; стимулювання випереджувального розвитку наукоємних високотехнологічних виробництв; розвиток і підтримка вітчизняного підприємництва, стимулювання розвитку внутрішнього ринку, підвищення платоспроможного попиту;  
178. удосконалення антимонопольної політики та створення ефективного механізму державного регулювання природних монополій;      удосконалення антимонопольної політики; створення ефективного механізму державного регулювання природних монополій;  
179. стимулювання випереджувального розвитку наукоємних високотехнологічних виробництв;      подолання "тінізації" економіки через реформування податкової системи, оздоровлення фінансово-кредитної сфери та припинення відпливу капіталів за кордон, зменшення позабанківського обігу грошової маси;  
180. розвиток і підтримка підприємництва;       
181. зменшення рівня "тінізації" економіки за рахунок оздоровлення фінансово-кредитної сфери та припинення відпливу капіталів за кордон, реформування податкової системи, зменшення позабанківського обігу грошової маси;      зміцнення фінансового потенціалу реального сектору економіки, суб'єктів господарювання усіх форм власності; забезпечення збалансованого розвитку бюджетної сфери, внутрішньої і зовнішньої захищеності національної валюти, її стабільності, захисту інтересів вкладників, фінансового ринку;  
182. реалізація програми запобігання фінансовим кризам;      реалізація програми запобігання фінансовим кризам та ризикам; суттєве посилення фінансової безпеки держави; здійснення виваженої політики внутрішніх та зовнішніх запозичень;  
183. оптимізація бюджетного процесу на основі дальшого реформування міжбюджетних відносин та податкової системи, вдосконалення управління державним боргом;      оптимізація бюджетного процесу на основі реформування міжбюджетних відносин та податкової системи, удосконалення управління державним боргом;  
184. подолання платіжної кризи;      подолання платіжної кризи;  
185. забезпечення сталого функціонування і розвитку паливно-енергетичного комплексу на основі політики енергозбереження як однієї із складових енергетичної безпеки держави;      забезпечення сталого функціонування і розвитку паливно-енергетичного комплексу, в тому числі на основі політики енергозбереження та диверсифікації джерел енергозабезпечення;  
186. забезпечення продовольчої безпеки;      забезпечення продовольчої безпеки;  
187. стимулювання розвитку внутрішнього ринку, підвищення платоспроможного попиту;       
188. захист внутрішнього ринку від недобросовісного імпорту, продукції, яка може завдати шкоди національним виробникам, здоров'ю людей та навколишньому природному середовищу;      захист внутрішнього ринку від недоброякісного імпорту поставок продукції, яка може завдавати шкоди національним виробникам, здоров'ю людей та навколишньому природному середовищу;  
189. посилення участі України в міжнародному розподілі праці, розвиток експортного потенціалу високотехнологічної продукції, поглиблення інтеграції у світову економічну систему та активізація участі в міжнародних економічних і фінансових організаціях;   -69- Шаров І.Ф.
Перелік основних напрямів державної політики в економічній сфері доповнити новими абзацами такого змісту: "суттєве посилення фінансової безпеки України;  
Враховано   посилення участі України, з урахуванням курсу на європейську інтеграцію, у міжнародному поділі праці, розвиток експортного потенціалу високотехнологічної продукції, поглиблення інтеграції у світову економічну систему та активізація участі в міжнародних економічних і фінансових організаціях; у науково-технологічній сфері: державна підтримка розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки як основи створення високих технологій та забезпечення переходу економіки на інноваційну модель розвитку, створення ефективної системи інноваційної діяльності в Україні; поетапне збільшення обсягів бюджетних видатків на розвиток освіти і науки, створення умов для широкого залучення в науково-технічну сферу позабюджетних асигнувань; створення економічних і суспільно-політичних умов для підвищення соціального статусу наукової та технічної інтелігенції; забезпечення необхідних умов для реалізації прав інтелектуальної власності; недопущення монополізму у сфері використання конкурентоспроможної науково-технологічної продукції, необхідної для забезпечення потреб суспільства і держави; забезпечення належного рівня безпеки експлуатації промислових, сільськогосподарських і військових об'єктів, споруд та інженерних мереж; реалізація прогресивних програм підготовки і підвищення кваліфікації кадрів з новітніх науково-технічних напрямів; в екологічній сфері: здійснення комплексу заходів, які гарантують екологічну безпеку ядерних об'єктів і надійний радіаційний захист населення та довкілля, зведення до мінімуму впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; впровадження у виробництво сучасних, екологічно безпечних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій, підвищення ефективності використання природних ресурсів, розвиток технологій переробки та утилізації відходів; поліпшення екологічного стану річок України, насамперед басейну р. Дніпро, та якості питної води; запобігання забрудненню Чорного та Азовського морів та поліпшення їх екологічного стану; стабілізація та поліпшення екологічного стану в містах і промислових центрах Донецько-Придніпровського регіону; підвищення ефективності діяльності щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і ліквідації їх наслідків; недопущення неконтрольованого ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій, речовин і матеріалів, збудників хвороб, небезпечних для людей, тварин, рослин, організмів; встановлення чітких обмежень на виробництво і продаж та незастосування небезпечних речовин; реалізація заходів щодо пом'якшення негативного впливу глобальних екологічних проблем на стан екологічної безпеки України, розширення її участі у міжнародному співробітництві з цих питань; удосконалення системи збирання, обробки, аналізу та поширення інформації про стан навколишнього природного середовища, об'єктів підвищеної небезпеки, загрози виникнення надзвичайних ситуацій екологічного, техногенного і природного характеру та їх наслідки; посилення державних гарантій дотримання екологічної безпеки шляхом запровадження аудиту та екологічного страхування, перегляду стандартів, які встановлюють норми стану та забруднення довкілля;  
    -70- Тарасюк Б.І.
Перелік основних напрямів державної політики в економічній сфері доповнити новими абзацами такого змісту: "створення реальних економічних передумов для реалізації курсу на європейську інтеграцію; приведення законодавства України у відповідність до норм і принципів системи ГАТТ/СОТ;"  
Враховано Це охоплюється основними напрямами у зовнішньополітичній сфері   
    -71- Крючков Г.К.
Науково-технологічну сферу доповнити новим абзацом такого змісту: "забезпечення належного рівня безпеки експлуатації промислових, сільськогосподарських і військових об'єктів, споруд та інженерних мереж;  
Немає висновку    
    -72- Крючков Г.К.
Екологічну сферу доповнити новимт абзацами такого змісту: "встановлення чітких обмежень на виробництво і продаж та незастосування небезпечних речовин; посилення державних гарантій дотримання екологічної безпеки шляхом запровадження аудиту та екологічного страхування, перегляду стандартів, які встановлюють норми стану та забруднення довкілля;"  
Враховано    
    -73- Стретович В.М.
Економічну сферу доповнити новим абзацом такого змісту: "забезпечення конкурентного середовища і прозорих механізмів у сфері держзамовлення і приватизації."  
Немає висновку    
190. у соціальній та гуманітарній сферах:      у соціальній та гуманітарній сферах:  
191. забезпечення соціальної стабільності шляхом істотного посилення соціальної складової курсу реформ, реального підвищення життєвого рівня населення, посилення цільової спрямованості матеріальної підтримки, зниження рівня безробіття, зміцнення моральних засад суспільства;   -74- Шаров І.Ф.
Абзац після слів "рівня населення" доповнити словами "у першу чергу шляхом встановлення гарантій виплати реальної заробітної плати", і далі за текстом; доповнити новим абзацом такого змісту: "створення правових умов для заохочення здійснення благодійної діяльності;"  
Враховано   істотне посилення соціальної складової економічної політики, реальне підвищення життєвого рівня населення, передусім на основі піднесення вартості оплати продуктивної, суспільно корисної праці, своєчасної виплати заробітної плати та гарантованих соціальних виплат, посилення цільової спрямованості матеріальної підтримки, зниження рівня безробіття;  
192. забезпечення законодавчо встановлених соціальних гарантій населенню України;      забезпечення законодавчо встановлених соціальних гарантій;  
193. створення умов і механізмів для соціально-політичної консолідації суспільства та подолання чинників надмірного соціального розшарування;      створення умов для подолання надмірного соціального розшарування;  
194. збереження та зміцнення демографічного і трудоресурсного потенціалу країни;      збереження та зміцнення демографічного і трудоресурсного потенціалу країни; попередження кризових демографічних процесів;  
195. ужиття заходів щодо протидії кризовим демографічним процесам;       
196. забезпечення ліквідації безпритульності та бродяжництва серед дітей і підлітків;       
197. створення ефективної системи соціального захисту людини, охорони та відновлення її фізичного і духовного здоров'я, ліквідації алкоголізму, наркоманії, інших негативних явищ;      створення ефективної системи соціального захисту людини, охорони та відновлення її фізичного і духовного здоров'я, ліквідації алкоголізму, наркоманії, інших негативних явищ;  
198. стимулювання розвитку та забезпечення всебічного захисту освітнього та культурного потенціалу країни, утвердження гуманізму та інших загальнолюдських цінностей, поваги до історії та традицій Українського народу, високої культури стосунків між людьми, любові до природи;   -75- Сімонов В.Д.
Цей абзац доповнити реченням такого змісту: "та ресурсів, впровадження новітніх технологій, наповнення внутрішнього та світового інформаційного простору достовірною інформацією про Україну;"  
Враховано   стимулювання розвитку та забезпечення всебічного захисту освітнього та культурного потенціалу країни, утвердження принципів гуманізму, поваги до історії та традицій, моральних цінностей Українського народу, високої культури стосунків між людьми, любові до природи; ліквідація бездоглядності, безпритульності та бродяжництва серед дітей і підлітків; в інформаційній сфері: забезпечення інформаційного суверенітету України; удосконалення державного регулювання розвитку інформаційної сфери шляхом створення нормативно-правових та економічних передумов для розвитку національної інформаційної інфраструктури та ресурсів, впровадження новітніх технологій, наповнення внутрішнього та світового інформаційного простору достовірною інформацією про Україну; удосконалення механізмів державного управління у сфері впровадження державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки; залучення засобів масової інформації до боротьби з корупцією, зловживаннями службовим становищем, іншими "хворобами" суспільства, які загрожують національній безпеці України; забезпечення неухильного дотримання конституційного права громадян на свободу слова, доступу до інформації, недопущення неправомірного втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність засобів масової інформації, недопущення дискримінації в інформаційній сфері й переслідування журналістів за політичні позиції; вжиття комплексних заходів щодо захисту національного інформаційного простору та протидії монополізації інформаційної сфери України та її окремих сегментів;  
    -76- Зубов В.С.
Інформаційну сферу доповнити новими абзацами такого змісту: "удосконалення механізмів державного управління у сфері впровадження державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки; залучення засобів масової інформації до боротьби з корупцією, зловживаннями службовим становищем, іншими "хворобами" суспільства, які загрожують національній безпеці України; забезпечення неухильного дотримання конституційного права громадян на свободу слова, доступу до інформації, недопущення неправомірного втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність засобів масової інформації, недопущення дискримінації в інформаційній сфері й переслідування журналістів за політичні позиції;"  
Враховано    
    -77- Стретович В.М.
Сферу доповнити новим абзацом такого змісту: "підвищення рівня оплати праці працівників освіти і системи охорони здоров'я."  
Відхилено , оскільки ця проблема стосується усіх галузей народного господарства   
199. у воєнній сфері:      у воєнній сфері:  
200. створення ефективних механізмів і проведення комплексних заходів щодо запобігання можливій агресії або воєнному конфлікту, локалізації та ліквідації їх наслідків;      створення ефективних механізмів та проведення комплексних заходів щодо запобігання можливій агресії або воєнному конфлікту, локалізації та ліквідації їх наслідків;  
201. запобігання спробам та усунення порушень державного кордону і територіальної цілісності України;      запобігання спробам, а в разі вчинення усунення порушень державного кордону і територіальної цілісності України;  
202. реформування Збройних Сил України та інших військових формувань з метою забезпечення їх максимальної ефективності та адекватності реальним та потенційним загрозам;   -78- Крючков Г.К.
Воєнну сферу доповнити новими абзацами такого змісту: "перехід до комплектування Збройних Сил України на контрактній основі; посилення контролю за станом озброєнь і захищеністю військових об'єктів; здійснення заходів з утилізації зброї;" забезпечення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей;  
Враховано   прискорення реформування Збройних Сил України та інших військових формувань з метою забезпечення їх максимальної ефективності та здатності давати адекватну відповідь реальним та потенційним загрозам; перехід до комплектування Збройних Сил України на контрактній основі;  
203. забезпечення якісної підготовки військових кадрів та навчання військовозобов'язаних у запасі;      забезпечення якісної підготовки військових кадрів та навчання військовозобов'язаних у запасі;  
204. забезпечення модернізації існуючих, розроблення та впровадження новітніх зразків бойової техніки та озброєння;      забезпечення модернізації існуючих, розроблення та впровадження новітніх зразків бойової техніки та озброєння; посилення контролю за станом озброєнь і захищеністю військових об'єктів; здійснення заходів з утилізації зброї;  
205. запровадження системи демократичного цивільного контролю над Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями;   -79- Гринів І.О.
Напрями державної політики у воєнній сфері доповнити новим абзацом такого змісту: "створення механізму дієвого контролю державних органів за діяльністю Чорноморського флоту Російської Федерації, який тимчасово розташований на території України у відповідності з міжнародними угодами України;"  
Враховано   впровадження системи демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією та правоохоронними органами держави; забезпечення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей; дотримання угод щодо тимчасового розташування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;  
    -80- Стретович В.М.
Воєнну сферу доповнити новим абзацом такого змісту: "підвищення контролю за станом озброєнь і захищеністю військових об'єктів."  
Враховано    
    -81- Беспалий Б.Я.
Цю сферу доповнити новим пунктом такого змісту: "перехід виключно до професійної армії, що повністю формується на контрактній основі". Аналогічно до всіх інших збройних формувань.  
Враховано в іншій редакції   
206. в екологічній сфері:       
207. гарантування екологічної безпеки ядерних об'єктів і радіаційного захисту населення та довкілля, зведення до мінімуму впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;       
208. впровадження у виробництво сучасних, екологічно безпечних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій, підвищення ефективності використання природних ресурсів, забезпечення зменшення кількості відходів;       
209. поліпшення екологічного стану річок України, зокрема басейну р. Дніпро, та якості питної води;       
210. запобігання забрудненню Чорного та Азовського морів і поліпшення їх екологічного стану;       
211. стабілізація та поліпшення екологічного стану в містах і промислових центрах Донецько-Придніпровського регіону;       
212. підвищення ефективності діяльності щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і ліквідації їх наслідків;       
213. недопущення неконтрольованого ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій, речовин і матеріалів;   -82- Комар М.С.
Корсаков О.Я.
Лєщинський О.О.
Цей абзац викласти в такій редакції: "недопущення неконтрольованого ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій, речовин, матеріалів, трансгенних рослин, збудників хвороб (у тому числі патогенних білків-пріонів) небезпечних для людей, тварин, рослин і організмів."  
Враховано    
214. реалізація заходів щодо пом'якшення негативного впливу глобальних екологічних проблем на стан екологічної безпеки України, розширення участі України у міжнародному співробітництві з цих питань;       
215. удосконалення системи збирання, оброблення, аналізу та поширення інформації про стан навколишнього природного середовища, об'єктів підвищеної небезпеки, загрози виникнення надзвичайних ситуацій екологічного, техногенного і природного характеру та їх наслідки;       
216. у науково-технологічній сфері:       
217. державна підтримка пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки як основи створення високих технологій та забезпечення переходу економіки на інноваційну модель розвитку, створення ефективної системи інноваційної діяльності в Україні;       
218. поетапне збільшення обсягів бюджетних видатків на розвиток освіти і науки, створення умов для залучення в науково-технічну сферу позабюджетних асигнувань;       
219. створення економічних і суспільно-політичних умов для підвищення соціального статусу наукової та технічної інтелігенції;       
220. забезпечення реалізації прав інтелектуальної власності;       
221. недопущення монополізму у сфері використання конкурентоспроможної науково-технологічної продукції, необхідної для забезпечення потреб суспільства і держави;       
222. розв'язання проблем безпечної експлуатації промислових, сільськогосподарських і військових об'єктів, споруд та інженерних мереж;       
223. визначення технічного стану і збільшення залишкового ресурсу безпечної експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки;       
224. реалізація прогресивних освітніх програм підготовки і підвищення кваліфікації кадрів з новітніх науково-технічних напрямів;       
225. в інформаційній сфері:       
226. забезпечення інформаційного суверенітету України;       
227. удосконалення державного регулювання у сфері інформаційної політики та розвитку національної інформаційної інфраструктури, усунення монополізму в цій сфері;       
228. ужиття комплексних заходів щодо захисту національного інформаційного простору та входження України у світовий інформаційний простір;       
229. створення системи протидії спробам маніпулювання суспільною свідомістю, в тому числі за допомогою засобів масової інформації та мережі "Інтернет";       
230. сприяння розвитку україномовних видавництв та засобів масової інформації;   -83- Стретович В.М.
Інформаційну сферу доповнити новим абзацом такого змісту: "збільшення рівня просвітницьких програм, спрямованих на боротьбу з хворобами суспільства і вироблення негативного ставлення населення до таких явищ, як корупція та інших."  
Викладено в іншій редакції   
    -84- Беспалий Б.Я.
Цю сферу доповнити новими абзацами такого змісту: "недопущення надання переваги окремим політичним силам; припинення непередбаченого законом втручання органів державної влади, місцевого самоврядування та інших посадових осіб у інформаційну сферу, зокрема засоби масової інформації; недопущення надання переваги окремим політичним силам; недопущення переслідувань незалежних журналістів, а також опозиції в інформаційній сфері."  
Враховано з уточненням редакції   
231. у прикордонній сфері:      безпека державного кордону України:  
232. забезпечення надійного захисту та охорони державного кордону України та її суверенних прав у виключній (морській) економічній зоні;       
233. завершення процесів делімітації та демаркації кордонів;      завершення процесу делімітації та демаркації кордонів України;  
234. проведення комплексних заходів щодо запобігання висуненню до України територіальних вимог з боку сусідніх держав, ефективного і вичерпного вирішення (деескалації) прикордонних інцидентів та конфліктів;       
235. сприяння розвитку регіональних економічних, гуманітарних та етнічних зв'язків із суміжними державами;       
236. боротьба з міжнародними та національними організованими злочинними угрупованнями, які діють через державний кордон України, в пунктах пропуску та виключній (морській) економічній зоні України (припинення незаконного обігу через державний кордон зброї, боєприпасів, вибухових речовин, інших засобів терору, а також радіоактивних і наркотичних засобів; протидія незаконній міграції, незаконному переміщенню через кордон товарів та інших предметів, неконтрольованому використанню морських біоресурсів у виключній (морській) економічній зоні України);   -85- Крючков Г.К.
Прикордонну сферу доповнити новим абзацом такого змісту: "поглиблення транскордонного співробітництва в цих напрямах з суміжними державами;"  
Немає висновку   боротьба з міжнародними та національними організованими злочинними угрупованнями, які діють через державний кордон України, в пунктах пропуску та виключній (морській) економічній зоні України (припинення незаконного обігу через державний кордон зброї, боєприпасів, вибухових речовин, інших засобів терору, а також радіоактивних і наркотичних засобів; протидія незаконній міграції, незаконному переміщенню через кордон товарів та інших предметів, неконтрольованому використанню морських біоресурсів у виключній (морській) економічній зоні України); поглиблення транскордонного співробітництва в цих напрямах з суміжними державами;  
237. удосконалення законодавства України в галузі прикордонного, митного, інших видів контролю на державному кордоні та його адаптація до законодавства Європейського Союзу;      удосконалення законодавства України в галузі прикордонного, митного, інших видів контролю на державному кордоні та його адаптація до законодавства Європейського Союзу;  
238. підвищення ефективності діяльності органів охорони державного кордону та створення надійної системи соціального захисту осіб, які здійснюють повноваження щодо реалізації прикордонної та міграційної політики.   -86- Тарасюк Б.І.
Прикордонну сферу доповнити новим абзацом такого змісту: "поглиблення транскордонного співробітництва."  
Враховано   підвищення ефективності діяльності органів охорони державного кордону та створення надійної системи соціального захисту осіб, які здійснюють повноваження щодо реалізації прикордонної та міграційної політики. Стаття 9. Повноваження суб'єктів забезпечення національної безпеки У відповідності з Конституцією і законами України: Президент України як глава держави, гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України і Голова Ради національної безпеки і оборони здійснює загальне керівництво у сферах національної безпеки та оборони України; Верховна Рада України в межах повноважень, визначених Конституцією України, визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики, основи національної безпеки, схвалює рішення з питань введення надзвичайного і воєнного стану, мобілізації, визначення загальної структури, чисельності, функцій Збройних Сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законів України; Рада національної безпеки і оборони України координує та контролює діяльність органів виконавчої влади у сферах національної безпеки і оборони; періодично (не рідше, ніж раз на два роки) вносить Президенту України пропозиції щодо уточнення Стратегії національної безпеки з урахуванням змін у геополітичній обстановці; Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, обороноздатності, національної безпеки України, громадського порядку і боротьби зі злочинністю; Національний банк України відповідно до основних засад грошово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну політику в інтересах національної безпеки України; міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень, наявних засобів фінансування забезпечують виконання передбачених Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України завдань, здійснюють реалізацію концепцій, програм у сфері національної безпеки, підтримують у стані готовності до застосування сили та засоби забезпечення національної безпеки; органи місцевого самоврядування забезпечують вирішення питань у сфері національної безпеки, віднесених законодавством до їхньої компетенції; Воєнна організація держави забезпечує оборону України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності кордонів; протидіє зовнішнім загрозам воєнного характеру; правоохоронні органи ведуть боротьбу із злочинністю і протидіють тероризму, забезпечують захист і врятування населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характерів; Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України, дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України; суди загальної юрисдикції здійснюють судочинство у справах про злочини, що завдають шкоди національній безпеці України; прокуратура України здійснює повноваження у сфері національної безпеки України у відповідності з Конституцією України та Законом України "Про прокуратуру України"; громадяни України через участь у виборах, референдумах та через інші форми безпосередньої демократії, а також через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які вони обирають, реалізують національні інтереси, добровільно і в порядку виконання конституційних обов'язків здійснюють заходи, визначені законодавством України щодо забезпечення її національної безпеки; як безпосередньо, так і через об'єднання громадян привертають увагу суспільних і державних інститутів до небезпечних явищ і процесів у різних сферах життєдіяльності країни; захищають власні права та інтереси, а також власну безпеку всіма законними способами і засобами.  
    -87- Манчуленко Г.М.
Викласти структуру концептуальних документів органів державної влади України у наступній редакції: " В Україні розробляються три види державних концептуальних документів: Закон України "Про основи національної безпеки України"; Стратегія національної безпеки України; Доктрини по складових державної політики.  
Враховано у ст.8 і 9 проекту без деталізації   
    -88- Манчуленко Г.М.
Стратегія національної безпеки України Стратегія національної безпеки України встановлює напрями і визначає основні зусилля державної політики національної безпеки в інтересах відстоювання національних інтересів України в конкретній реальній обстановці існуючих і таких, що народжуються, загроз національним інтересам. Стратегія національної безпеки України подає чітку позицію щодо ролі і місця України в сучасному світі. Період дії даної редакції Стратегії національної безпеки України визначається протягом часу до змін в зовнішній і внутрішній обстановці щодо України. Стратегія національної безпеки є базовим програмним документом для органів державної влади. Стратегія національної безпеки розробляється Кабінетом Міністрів України, після чого представляється Верховній Раді України. Верховна Рада України підтримує чи не підтримує через бюджетний процес стратегію національної безпеки. У Стратегії національної безпеки України відображаються такі основні питання: Огляд внутрішньої і зовнішньої обстановки, що склалася на даний час; Опис нової структури і змісту загроз національним інтересам України, які й обумовлюють розробку даної редакції Стратегії національної безпеки України; Основні принципи та стратегічні цілі державної політики національної безпеки України на перспективу; Стратегічні напрями та пріоритети державної політики національної безпеки України; Особливості та інструменти імплементації положень Стратегії національної безпеки України в її державну політику національної безпеки на перспективу. Положення Стратегії національної безпеки є обов`язковими для виконання посадовими особами органів державної влади. Доктрини по складових державної політики України. Положення зазначених документів випливають із Стратегії національної безпеки. В доктринах визначаються державні стратегії по складових державної політики національної безпеки. Ці стратегії ґрунтуються на конкретній внутрішній і зовнішній ситуації, тому період їх дії - до зміни Стратегії національної безпеки. Доктрини розробляються відповідними міністерствами або групами міністерств.  
Враховано в уточненій редакції (ст.2)   
    -89- Крючков Г.К.
Проект доповнити новою статтею такого змісту: "Стаття___. Повноваження суб'єктів забезпечення національної безпеки У відповідності з Конституцією і законами України: Президент України як глава держави, гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України і Голова Ради національної безпеки і оборони здійснює загальне керівництво у сферах національної безпеки та оборони України; Верховна Рада України в межах повноважень, визначених Конституцією України, визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики, основи національної безпеки, схвалює рішення з питань введення надзвичайного і воєнного стану, мобілізації, визначення загальної структури, чисельності, функцій Збройних Сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законів України; Рада національної безпеки і оборони України координує та контролює діяльність органів виконавчої влади у сферах національної безпеки і оборони; періодично (не рідше, ніж раз на два роки) вносить Президенту України пропозиції щодо уточнення Стратегії національної безпеки з урахуванням змін у геополітичній обстановці; Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, обороноздатності, національної безпеки України, громадського порядку і боротьби зі злочинністю; Національний банк України відповідно до основних засад грошово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну політику в інтересах національної безпеки України; міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень, наявних засобів фінансування забезпечують виконання передбачених Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України завдань, здійснюють реалізацію концепцій, програм у сфері національної безпеки, підтримують у стані готовності до застосування сили та засоби забезпечення національної безпеки; органи місцевого самоврядування забезпечують вирішення питань у сфері національної безпеки, віднесених законодавством до їхньої компетенції; Воєнна організація держави забезпечує оборону України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності кордонів; протидіє зовнішнім загрозам воєнного характеру; правоохоронні органи ведуть боротьбу із злочинністю і протидіють тероризму, забезпечують захист і врятування населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характерів; Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України, дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України; суди загальної юрисдикції здійснюють судочинство у справах про злочини, що завдають шкоди національній безпеці України; прокуратура України здійснює повноваження у сфері національної безпеки України у відповідності з Конституцією України та Законом України "Про прокуратуру України"; громадяни України через участь у виборах, референдумах та через інші форми безпосередньої демократії, а також через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які вони обирають, реалізують національні інтереси, добровільно і в порядку виконання конституційних обов'язків здійснюють заходи, визначені законодавством України щодо забезпечення її національної безпеки; як безпосередньо, так і через об'єднання громадян привертають увагу суспільних і державних інститутів до небезпечних явищ і процесів у різних сферах життєдіяльності країни; захищають власні права та інтереси, а також власну безпеку всіма законними способами і засобами."  
Враховано    
239. V. Система забезпечення національної безпеки України   -90- Крючков Г.К.
Проект доповнити новою статтею такого змісту: "Стаття___. Основні функції суб'єктів забезпечення національної безпеки України вироблення і періодичне уточнення Стратегії національної безпеки України, планування і здійснення конкретних заходів щодо протидії і нейтралізації загроз національним інтересам України; комплексне кадрове, фінансове, матеріальне, технічне, інформаційне та інше забезпечення життєдіяльності складових (структурних елементів) системи;"  
Враховано   Стаття 10. Основні функції суб'єктів забезпечення національної безпеки України  
240. Для формування збалансованої державної політики та ефективного проведення комплексу узгоджених заходів щодо захисту національних інтересів у політичній, економічній, соціальній, воєнній, екологічній, науково-технологічній, інформаційній, прикордонній та інших сферах удосконалюється система забезпечення національної безпеки України.       
241. Правову основу забезпечення національної безпеки України становлять Конституція і закони України, інші нормативно-правові акти, а також міжнародні договори України.       
242. Діяльність щодо забезпечення національної безпеки має бути доступною для контролю відповідно до законодавства України.       
243. Основними функціями системи забезпечення національної безпеки в усіх сферах її діяльності є:      Основними функціями суб'єктів забезпечення національної безпеки є:  
244. 1. Створення і підтримання у стані готовності системи, сил та засобів забезпечення національної безпеки, що включає:      вироблення і періодичне уточнення Стратегії національної безпеки України, планування і здійснення конкретних заходів щодо протидії і нейтралізації загроз національним інтересам України;  
245. створення правових засад для побудови, розвитку та функціонування такої системи;      створення нормативно-правової бази для ефективного функціонування системи національної безпеки;  
246. удосконалення організаційної структури системи та державних органів забезпечення національної безпеки, що входять до її складу, розподіл їх функцій;      удосконалення її організаційної структури;  
247. комплексне забезпечення життєдіяльності складових (структурних елементів) системи: кадрове, фінансове, матеріальне, технічне, інформаційне тощо;      комплексне кадрове, фінансове, матеріальне, технічне, інформаційне та інше забезпечення життєдіяльності складових (структурних елементів) системи;  
248. підготовку сил та засобів суб'єктів системи до їх застосування згідно з призначенням.      підготовку сил та засобів суб'єктів системи до їх застосування згідно з призначенням;  
249. 2. Державний моніторинг національної безпеки України, що включає:       
250. спостереження за станом і проявами міжнародного та інших видів тероризму;       
251. спостереження за станом безпеки в політичній, економічній, воєнній, соціальній, екологічній, науково-технологічній, інформаційній, прикордонній та інших сферах;   -91- Гринів І.О.
Абзац після слова "соціальній" доповнити словом "релігійній"; після слів "прикордонній сферах" доповнити словами "сфері міжетнічних стосунків".  
Враховано з уточненням редакції  спостереження за впливом на національну безпеку процесів, що відбуваються в політичній, соціальній, економічній, екологічній, науково-технологічній, інформаційній, воєнній та інших сферах, релігійному середовищі, міжетнічних стосунках; прогнозування змін, що відбуваються в них, та потенційних загроз національній безпеці;  
252. аналіз стану національної безпеки в різних сферах і прогнозування його змін;      систематичне спостереження за станом і проявами міжнародного та інших видів тероризму;  
253. розроблення науково обгрунтованих рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень відповідно до національних інтересів і потенційних загроз національній безпеці.      розроблення науково обгрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень з метою захисту національних інтересів України;  
254. 3. Управління діяльністю системи забезпечення національної безпеки, що включає:       
255. вироблення стратегії і планування конкретних заходів щодо забезпечення національної безпеки;       
256. організація і безпосереднє керівництво системою та її структурними елементами;       
257. оцінка результативності дій, витрат на проведення заходів щодо забезпечення національної безпеки.      оцінка результативності дій щодо забезпечення національної безпеки та визначення витрат на ці цілі;  
258. 4. Здійснення планової та оперативної діяльності щодо забезпечення національної безпеки, що включає:       
259. визначення національних інтересів та корегування їх пріоритетів;       
260. прогнозування, виявлення та оцінка можливих загроз, дестабілізуючих чинників та конфліктів, причин їх виникнення та наслідків прояву;      прогнозування, виявлення та оцінка можливих загроз, дестабілізуючих чинників і конфліктів, причин їх виникнення та наслідків прояву;  
261. запобігання та усунення впливу загроз та дестабілізуючих чинників на національні інтереси;      запобігання та усунення впливу загроз і дестабілізуючих чинників на національні інтереси;  
262. локалізація, деескалація та розв'язання конфліктів;      локалізація, деескалація та врегулювання конфліктів і ліквідація їх наслідків або впливу дестабілізуючих чинників;  
263. ліквідація наслідків конфліктів або впливу дестабілізуючих чинників.       
264. 5. Використання міжнародних механізмів співробітництва для зміцнення національної безпеки, що включає:   -92- Тарасюк Б.І.
Пункт 5 викласти в такій редакції: "Реалізація стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції і використання міжнародних механізмів співробітництва для зміцнення національної безпеки, що включають:"  
Враховано з уточненням редакції   
265. входження в існуючі та утворення нових систем міжнародної безпеки й участь у них;      входження з метою забезпечення національної безпеки в існуючі та нові колективні системи міжнародної безпеки;  
266. утворення та участь у роботі двосторонніх і багатосторонніх керівних, виконавчих та забезпечуючих органів (політичних, економічних, воєнних тощо);      двостороннє і багатостороннє співробітництво в галузі безпеки, якщо це відповідає національним інтересам України;  
267. розроблення нормативно-правової бази з метою врегулювання відносин між державами та їх взаємодії в галузі безпеки;      спільне проведення планових та оперативних заходів у рамках міжнародних організацій та договорів у галузі безпеки.  
268. спільне проведення планових та оперативних заходів у рамках міжнародних систем безпеки.   -93- Зубов В.С.
Проект доповнити новою статтею такого змісту: "Стаття____. Контроль за здійсненням заходів щодо забезпечення національної безпеки Контроль за реалізацією заходів у сфері національної безпеки здійснюється відповідно Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Радою національної безпеки і оборони України в межах їх повноважень, визначених Конституцією і законами України.  
Враховано   Стаття 11. Контроль за здійсненням заходів щодо забезпечення національної безпеки Контроль за реалізацією заходів у сфері національної безпеки здійснюється відповідно Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Радою національної безпеки і оборони України в межах їх повноважень, визначених Конституцією і законами України.  
269. Повноваження основних суб'єктів системи забезпечення національної безпеки:       
270. Український народ - громадяни України всіх національностей на виборах, референдумах та через інші форми безпосередньої демократії, органи державної влади та органи місцевого самоврядування висловлюють і реалізують національні інтереси України, визначають засоби і способи їх захисту, а також добровільно та в порядку виконання своїх конституційних обов'язків здійснюють заходи, визначені органами державної влади та органами місцевого самоврядування щодо забезпечення національної безпеки України; привертають увагу суспільних і державних інститутів до небезпечних явищ і процесів у різних сферах життєдіяльності країни; захищають власні права та інтереси, а також власну безпеку всіма законними способами і засобами;       
271. Президент України забезпечує державну незалежність, здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони України;       
272. Верховна Рада України у межах повноважень, визначених Конституцією України, здійснює прийняття законів, визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики, приймає інші рішення з питань відбиття збройної агресії проти України, введення надзвичайного і воєнного стану, мобілізації, визначення загальної структури, чисельності, функцій Збройних Сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законів України;       
273. Рада національної безпеки і оборони України координує та контролює діяльність органів виконавчої влади у сферах національної безпеки і оборони;       
274. Кабінет Міністрів України забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави; вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, обороноздатності, національної безпеки України, громадського порядку і боротьби зі злочинністю;       
275. Конституційний Суд України, суди загальної юрисдикції здійснюють правосуддя у сфері забезпечення національної безпеки України згідно із законами України;       
276. прокуратура України здійснює свої повноваження у сфері національної безпеки відповідно до Конституції України;       
277. Національний банк України відповідно до основних засад грошово-кредитної політики, розроблених Радою Національного банку України, визначає та проводить грошово-кредитну політику в інтересах національної безпеки України;       
278. міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень, наявних засобів бюджетного і позабюджетного фінансування забезпечують виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, здійснюють реалізацію концепцій, програм у сфері національної безпеки, створення, підтримання в стані готовності і застосування сил та засобів забезпечення національної безпеки, управління їх діяльністю;       
279. органи місцевого самоврядування забезпечують вирішення питань у сфері національної безпеки, віднесених законодавством до їхньої компетенції;       
280. воєнна організація держави забезпечує оборону України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності кордонів; протидіє зовнішнім і внутрішнім загрозам воєнного характеру; бореться з організованою злочинністю і тероризмом; забезпечує захист населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.   -94- Крючков Г.К.
Проект доповнити новою статтею такого змісту: "Стаття____. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування. 2. З набранням чинності цим Законом, втрачає чинність Концепція (основи державної політики) національної безпеки України, схвалена Постановою Верховної Ради України від 16 січня 1997 року (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 10, ст. 85; 2001 р., № 9, ст. 38)."  
Враховано   Стаття 13. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування. 2. З набранням чинності цим Законом втрачає чинність Концепція (основи державної політики) національної безпеки України, схвалена Постановою Верховної Ради України від 16 січня 1997 року (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 10, ст. 85; 2001 р., № 9, ст. 38).