Кількість абзаців - 138 Таблиця поправок


Про Державний комітет ядерного регулювання України (Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України   -1- Президент України
Пропоную Закон України "Про Державний комітет ядерного регулювання України" відхилити. Вдосконалення правових засад діяльності органів виконавчої влади у сфері ядерної та радіаційної безпеки та надання додаткових повноважень посадовим особам, які здійснюють державний нагляд за радіаційною безпекою, можна було б реалізувати шляхом внесення відповідних змін до згаданих законів України.  
Відхилено   Закон України  
1. Про Державний комітет ядерного регулювання України   -2- Президент України
Згідно зі статтею 106 Конституції України утворення, реорганізація і ліквідація центральних органів виконавчої влади є повноваженнями Президента України. Таким чином, закріплюючи законодавчим актом факт існування певного центрального органу виконавчої влади, його найменування, завдання і функції Верховна Рада України перебирає на себе конституційні повноваження Глави держави, обмежує встановлені Основним Законом України повноваження Президента України та Кабінету Міністрів України (по всьому тексту Закону).  
Враховано   Про центральний орган виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки  
2. Цей Закон відповідно до міжнародних зобов'язань України за Конвенцією про ядерну безпеку і Об'єднаною Конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами встановлює правові основи діяльності Державного комітету ядерного регулювання України як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що є головним спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань регулювання безпеки використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, а також визначає механізм його забезпечення належними фінансовими і людськими ресурсами.      Цей Закон відповідно до міжнародних зобов'язань України за Конвенцією про ядерну безпеку і Об'єднаною Конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами встановлює організаційні та правові основи діяльності центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки зі спеціальним статусом, на який покладається виконання особливих завдань та наділяється спеціальними повноваженнями, встановлює спеціальний порядок організації діяльності та фінансування як спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади.  
3. Глава І. Загальні положення      Глава І. Загальні положення  
4. Стаття 1. Статус Державного комітету ядерного регулювання України   -3- Руденко Г.Б.
статтю 1 виключити  
Враховано    
5. Державний комітет ядерного регулювання України є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що визначається цим Законом.       
6. Державний комітет ядерного регулювання України покликаний забезпечувати відповідно до його компетенції державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки.       
7. Діяльність Державного комітету ядерного регулювання України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства.       
8. Стаття 2. Утворення, реорганізація та ліквідація Державного комітету ядерного регулювання України      Стаття 1. Утворення, реорганізація та ліквідація центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки  
9. Державний комітет ядерного регулювання України утворюється, реорганізовується та ліквідовується Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.      Центральний орган виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки утворюється, реорганізовується та ліквідовується Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.  
10. Ліквідація Державного комітету ядерного регулювання України за наявності на території України хоча б однієї ядерної установки у стадії будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації та виведення з експлуатації не допускається.      Ліквідація органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки за наявності на території України хоча б однієї ядерної установки у стадії будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації та виведення з експлуатації не допускається.  
11. Стаття 3. Завдання Державного комітету ядерного регулювання України      Стаття 2. Завдання центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки  
12. Основними завданнями Державного комітету ядерного регулювання України є:      Основними завданнями центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки є:  
13. формування культури безпеки у сфері використання ядерної енергії в державі;      формування культури безпеки у сфері використання ядерної енергії в державі;  
14. координація діяльності органів виконавчої влади, що здійснюють функції державного регулювання безпеки використання ядерної енергії;      координація діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, що відповідно до законодавства здійснюють функції державного регулювання безпеки використання ядерної енергії;  
15. встановлення критеріїв, принципів та вимог безпеки використання ядерної енергії;      встановлення критеріїв, принципів та вимог ядерної та радіаційної безпеки;  
16. реалізація дозвільного принципу провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії відповідно до законодавства;      реалізація дозвільного принципу провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії відповідно до законодавства;  
17. провадження державного нагляду за безпекою діяльності у сфері використання ядерної енергії;      здійснення державного нагляду за безпекою діяльності у сфері використання ядерної енергії;  
18. забезпечення виконання зобов'язань України за міжнародними договорами, що стосуються безпеки використання ядерної енергії, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.      забезпечення виконання зобов'язань України за міжнародними договорами, що стосуються безпеки використання ядерної енергії, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
19. Стаття 4. Принципи діяльності Державного комітету ядерного регулювання України      Стаття 3. Принципи діяльності центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки  
20. Державний комітет ядерного регулювання України будує свою діяльність на принципах:      Центральний орган виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки будує свою діяльність на принципах:  
21. законності;      законності;  
22. гласності та відкритості процедур регулювання;      гласності та відкритості процедур регулювання;  
23. пріоритету безпеки;      пріоритету безпеки;  
24. адресності регулювання, його спрямованості на конкретні об'єкти використання ядерної енергії;      адресності регулювання, його спрямованості на конкретні об'єкти використання ядерної енергії;  
25. наукової обгрунтованості критеріїв безпеки та регулюючих рішень;      наукової обґрунтованості критеріїв безпеки та рішень, що стосуються провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії;  
26. стимулювання підвищення рівня ядерної та радіаційної безпеки;      стимулювання підвищення рівня ядерної та радіаційної безпеки;  
27. забезпечення захисту населення та персоналу від шкідливого впливу іонізуючих випромінювань;      забезпечення захисту населення та персоналу від шкідливого впливу іонізуючих випромінювань;  
28. захисту прав та врахування інтересів майбутніх поколінь.      захисту прав та врахування інтересів майбутніх поколінь.  
29. Розділ ІІ. КОМПЕТЕНЦІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ      Розділ ІІ. Компетенція центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки  
30. Стаття 5. Функції Державного комітету ядерного регулювання України   -4- Руденко Г.Б.
статтю п'ять викласти в такій редакції: "Стаття 4. Повноваження центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки"  
Враховано   Стаття 4. Повноваження центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки  
31. Основними функціями Державного комітету ядерного регулювання України є:      Основними повноваженнями центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки є:  
32. розроблення та координація підготовки проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, в тому числі з питань режиму нерозповсюдження ядерної зброї;      розроблення проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, та з питань режиму нерозповсюдження ядерної зброї;  
33. затвердження норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки, у тому числі щодо фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок, аналіз практики їх застосування, погодження проектів державних та галузевих стандартів з питань ядерної та радіаційної безпеки, які розробляють інші центральні органи виконавчої влади;      затвердження норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки, у тому числі щодо фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок, аналіз практики їх застосування, погодження проектів державних та галузевих стандартів з питань ядерної та радіаційної безпеки, які розробляють інші центральні та місцеві органи виконавчої влади;  
34. встановлення вимог щодо забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок та інших об'єктів використання ядерної енергії, а також до управління безпекою об'єктів використання ядерної енергії у процесі їх ліквідації та реорганізації;      встановлення вимог щодо забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок та інших об'єктів використання ядерної енергії, а також до управління безпекою об'єктів використання ядерної енергії у процесі їх ліквідації та реорганізації;  
35. здійснення державної експертизи безпеки ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, джерел іонізуючого випромінювання;      здійснення державної експертизи безпеки ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, джерел іонізуючого випромінювання ;  
36. надання у встановленому законодавством порядку ліцензій на здійснення окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, ліцензій персоналу атомної електростанції на право безпосереднього управління реакторною установкою, а також ліцензій на провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерних установок та сховищ для захоронення радіоактивних відходів, контроль виконання умов виданих ліцензій, зупинення та анулювання їх дії відповідно до законодавства;      надання у встановленому законом порядку ліцензій на здійснення окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, ліцензій персоналу атомної електростанції на право безпосереднього управління реакторною установкою, а також ліцензій на провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерних установок та сховищ для захоронення радіоактивних відходів, контроль виконання умов виданих ліцензій, зупинення та анулювання їх дії;  
37. здійснення нагляду за виконанням функцій щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки структурними підрозділами експлуатуючої організації та підприємствами, установами та організаціями, які здійснюють діяльність на майданчику ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів на підставі контракту з експлуатуючою організацією;      здійснення нагляду за виконанням функцій щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки структурними підрозділами експлуатуючої організації та підприємствами, установами та організаціями, які здійснюють діяльність на майданчику ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів на підставі контракту з експлуатуючою організацією;  
38. застосування примусових заходів у межах наданих повноважень щодо юридичних та фізичних осіб у разі порушення ними законодавчих актів, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, а також умов наданих ліцензій;      застосування примусових заходів у межах наданих законом повноважень щодо юридичних та фізичних осіб у разі порушення ними законодавчих актів, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, а також умов наданих ліцензій;  
39. контроль за розробленням і здійсненням заходів, спрямованих на запобігання аваріям на об'єктах використання ядерної енергії, та забезпеченням готовності відповідних підприємств, установ та організацій до ліквідації їх наслідків;      контроль за розробленням і здійсненням заходів, спрямованих на запобігання аваріям на об'єктах використання ядерної енергії, та забезпеченням готовності відповідних підприємств, установ та організацій до ліквідації їх наслідків;  
40. контроль дотримання установленого, відповідно до законодавства, порядку щодо повідомлень про порушення в роботі ядерних установок та у разі потреби участь у розслідуванні причин таких порушень;      контроль дотримання установленого порядку щодо повідомлень про порушення в роботі ядерних установок та у разі потреби участь у розслідуванні причин таких порушень;  
41. здійснення функцій центрального органу виконавчої влади з питань безпеки перевезень радіоактивних матеріалів відповідно до законодавства;      здійснення функцій по забезпеченню безпеки перевезень радіоактивних матеріалів відповідно до законодавства;  
42. виконання функцій центрального органу виконавчої влади і пункту зв'язку, відповідального за надіслання і одержання повідомлень та інформації у разі ядерної аварії;      виконання функцій пункту зв'язку, відповідального за надіслання і одержання повідомлень та інформації у разі ядерної аварії та з питань фізичного захисту ядерних матеріалів та джерел іонізуючого випромінювання;  
43. здійснення технічних та організаційних заходів щодо ведення державного обліку ядерних матеріалів та контролю за ними;      здійснення технічних та організаційних заходів щодо ведення державного обліку ядерних матеріалів та контролю за ними;  
44. виконання функцій центрального органу виконавчої влади і пункту зв'язку з питань фізичного захисту ядерних матеріалів та джерел іонізуючого випромінювання;   -5- Руденко Г.Б.
абзац чотирнадцятий частини першої статті 5 виключити  
Враховано    
45. організація та координація розроблення і впровадження заходів щодо запобігання незаконному обігу і забезпечення збереженості ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, джерел іонізуючого випромінювання, у тому числі створення та ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання;      організація та координація розроблення і впровадження заходів щодо запобігання незаконному обігу та забезпечення збереженості ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, джерел іонізуючого випромінювання, у тому числі створення та ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання;  
46. забезпечення у встановленому порядку повного та об'єктивного інформування про стан ядерної та радіаційної безпеки в державі та на окремих об'єктах використання ядерної енергії;      забезпечення у встановленому порядку повного та об'єктивного інформування про стан ядерної та радіаційної безпеки в державі та на окремих об'єктах використання ядерної енергії;  
47. підготовка щорічної доповіді про стан ядерної та радіаційної безпеки в державі і подання її на розгляд Ради національної безпеки і оборони України;      підготовка щорічної доповіді про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні за минулий рік і подання її на розгляд Кабінету Міністрів України та Ради національної безпеки і оборони України;  
48. забезпечення виконання зобов'язань, взятих відповідно до міжнародних договорів з питань ядерної та радіаційної безпеки, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, координація заходів, пов'язаних з реалізацією Угоди між Україною та Міжнародним агентством з ядерної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї;      забезпечення виконання зобов'язань, взятих відповідно до міжнародних договорів з питань ядерної та радіаційної безпеки, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, координація заходів, пов'язаних з реалізацією Угоди між Україною та Міжнародним агентством з ядерної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї;  
49. організація підготовки, затвердження і представлення на відповідних міжнародних нарадах національних доповідей про виконання Україною зобов'язань, що випливають з Конвенції про ядерну безпеку та з Об'єднаної Конвенції про безпеку поводження з радіоактивними відходами та безпеку поводження з відпрацьованим паливом.      організація підготовки, затвердження і представлення на відповідних міжнародних нарадах національних доповідей про виконання Україною зобов'язань, що випливають з Конвенції про ядерну безпеку та з Об'єднаної Конвенції про безпеку поводження з радіоактивними відходами та безпеку поводження з відпрацьованим паливом.  
50. Державний комітет ядерного регулювання України відповідно до Положення про нього здійснює також інші функції, які випливають з покладених на нього завдань.   -6- Руденко Г.Б.
частину другу статті 4 викласти в такій редакції: "Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки відповідно до Положення, що затверджується Президентом України, про нього здійснює також інші функції, які випливають з покладених на нього завдань."  
Враховано   Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки відповідно до Положення, що затверджується Президентом України, про нього здійснює також інші функції, які випливають з покладених на нього завдань.  
51. Стаття 6. Повноваження Державного комітету ядерного регулювання України   -7- Руденко Г.Б.
назву статті 6 викласти в такій редакції: "Стаття 5. Права центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки"  
Враховано   Стаття 5. Права центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки  
52. Державний комітет ядерного регулювання України має право:      Центральний орган виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки має право:  
53. залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції, у тому числі до проведення перевірок ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та розслідування порушень у їх роботі;      залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції, у тому числі до проведення перевірок ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та розслідування порушень у їх роботі;  
54. безперешкодно в будь-який час відвідувати підприємства, установи та організації незалежно від форм власності і господарювання, військові та оборонні об'єкти, об'єкти органів внутрішніх справ, Державного департаменту з питань виконання покарань і Служби безпеки України та Прикордонних військ у місцях їх постійної дислокації, проведення військових навчань, маневрів, а також під час передислокації військ та військової техніки автомобільними, повітряними, залізничними і плавучими транспортними засобами з метою перевірки дотримання ними законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог наданих ліцензій на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії;      безперешкодно в будь-який час відвідувати підприємства, установи та організації незалежно від форм власності і господарювання, військові та оборонні об'єкти, об'єкти органів внутрішніх справ, Державного департаменту з питань виконання покарань і Служби безпеки України та Прикордонних військ у місцях їх постійної дислокації, проведення військових навчань, маневрів, а також під час передислокації військ та військової техніки автомобільними, повітряними, залізничними і плавучими транспортними засобами з метою перевірки дотримання ними законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог наданих ліцензій на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії;  
55. перевіряти на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності і господарювання, на військових та оборонних об'єктах, об'єктах органів внутрішніх справ, Державного департаменту з питань виконання покарань і Служби безпеки України та Прикордонних військ у місцях їх постійної дислокації, при проведенні військових навчань, маневрів, а також під час передислокації військ та військової техніки автомобільними, повітряними, залізничними і плавучими транспортними засобами, що проводять діяльність у сфері використання ядерної енергії, дотримання вимог нормативно-правових актів з питань ядерної та радіаційної безпеки, умов виданих ліцензій та дозволів на проведення діяльності у сфері використання ядерної енергії, вносити пропозиції про притягнення до відповідальності винних посадових осіб;      перевіряти на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності і господарювання, на військових та оборонних об'єктах, об'єктах органів внутрішніх справ, Державного департаменту з питань виконання покарань і Служби безпеки України та Прикордонних військ у місцях їх постійної дислокації, при проведенні військових навчань, маневрів, а також під час передислокації військ та військової техніки автомобільними, повітряними, залізничними і плавучими транспортними засобами, що проводять діяльність у сфері використання ядерної енергії, дотримання вимог нормативно-правових актів з питань ядерної та радіаційної безпеки, умов виданих ліцензій та дозволів на проведення діяльності у сфері використання ядерної енергії, вносити пропозиції про притягнення до відповідальності винних посадових осіб;  
56. надсилати (надавати) керівникам підприємств, установ і організацій усіх форм власності, що проводять діяльність у сфері використання ядерної енергії, обов'язкові до виконання приписи щодо усунення виявлених порушень вимог нормативних актів з питань ядерної та радіаційної безпеки;      надсилати (надавати) керівникам підприємств, установ і організацій усіх форм власності, що проводять діяльність у сфері використання ядерної енергії, обов'язкові до виконання приписи щодо усунення виявлених порушень вимог нормативних актів з питань ядерної та радіаційної безпеки;  
57. застосовувати у встановленому порядку фінансові санкції до підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності за порушення законодавчих актів, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки та умов наданих ліцензій (дозволів), надсилати ліцензіатам подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді;      застосовувати у встановленому порядку фінансові санкції до підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності за порушення законодавчих актів, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки та умов наданих ліцензій (дозволів), надсилати ліцензіатам подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді;  
58. обмежувати, припиняти чи зупиняти експлуатацію ядерних установок, роботи, пов'язані з поводженням з радіоактивними відходами або використанням джерел іонізуючого випромінювання, у разі порушення вимог щодо ядерної та радіаційної безпеки;      обмежувати, припиняти чи зупиняти експлуатацію ядерних установок, роботи, пов'язані з поводженням з радіоактивними відходами або використанням джерел іонізуючого випромінювання, у разі порушення вимог щодо ядерної та радіаційної безпеки;  
59. зобов'язувати ліцензіатів проводити, у тому числі із залученням експертних органів, контрольні випробування та технічний огляд устаткування, матеріалів, приладів і систем, а також виконувати заходи, спрямовані на збереження досягнутого рівня безпеки ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;      зобов'язувати ліцензіатів проводити, у тому числі із залученням експертних органів, контрольні випробування та технічний огляд устаткування, матеріалів, приладів і систем, а також виконувати заходи, спрямовані на збереження досягнутого рівня безпеки ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;  
60. заслуховувати звіти посадових осіб центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій з питань забезпечення ядерної та радіаційної безпеки;      заслуховувати звіти посадових осіб центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій з питань забезпечення ядерної та радіаційної безпеки;  
61. володіти спеціальними транспортними засобами для здійснення заходів реагування на надзвичайні ситуації та для інспекційної діяльності;      володіти спеціальними транспортними засобами для здійснення заходів реагування на надзвичайні ситуації та для інспекційної діяльності;  
62. здійснювати інші передбачені законом повноваження центральних органів виконавчої влади.   -8- Руденко Г.Б.
абзац десятий частину першої статті 6 викласти в такій редакції: "здійснювати інші передбачені законом права"  
Враховано   здійснювати інші передбачені законом права.  
63. Стаття 7. Взаємодія Державного комітету ядерного регулювання України з іншими центральними органами виконавчої влади      Стаття 6. Взаємодія центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки з іншими центральними органами виконавчої влади  
64. Державний комітет ядерного регулювання України при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, що здійснюють державну політику в таких сферах та галузях:   -9- Руденко Г.Б.
частину першу статті 7 викласти в такій редакції: "Центральний орган виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними органами виконавчої влади, відповідно до законодавства"  
Враховано   Центральний орган виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними органами виконавчої влади, відповідно до законодавства.  
65. охорони здоров'я та радіаційного захисту населення;       
66. екології та природокористування, включаючи використання та відновлення водних, лісових, земельних ресурсів;       
67. пожежної безпеки;       
68. охорони праці;       
69. охорони правопорядку;       
70. забезпечення національної безпеки;       
71. перевезень;       
72. інших.       
73. З метою забезпечення ефективності взаємодії, недопущення суперечностей та уникнення дублювання функцій порядок взаємодії з відповідними центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами встановлюється законодавством, а також міжвідомчими угодами та протоколами.       
74. Стаття 8. Обмеження компетенції Кабінету Міністрів стосовно вирішення питань державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки   -10- Президент України
Координація діяльності органів виконавчої влади, що здійснюють функції державного регулювання безпеки використання ядерної енергії, віднесено до основних завдань Державного комітету ядерного регулювання України. Законом (стаття 8) також передбачено обмеження компетенції Кабінету Міністрів України стосовно засобів координації та спрямування роботи зазначеного Державного комітету. До того ж таким чином порушується принцип ієрархічної підпорядкованості органів виконавчої влади.  
рахоано  Стаття 7. Повноваження Кабінету Міністрів стосовно вирішення питань державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки Кабінет Міністрів України здійснює свої повноваження відповідно до Конституції України, цього закону та актів Президента України  
75. Кабінет Міністрів України не може давати вказівки та доручення Державному комітету ядерного регулювання України стосовно конкретних випадків видачі дозвільних документів та застосування заходів примусу в межах компетенції Державного комітету ядерного регулювання України, крім випадків, коли це безпосередньо передбачено законодавством.      Кабінет Міністрів України не може давати вказівки та доручення центральному органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки стосовно конкретних випадків видачі дозвільних документів та застосування заходів примусу в межах повноважень центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, крім випадків, коли це безпосередньо передбачено законодавством.  
76. У разі, якщо дії або бездіяльність Кабінету Міністрів України становлять загрозу забезпеченню ядерної та радіаційної безпеки в державі або на окремих об'єктах, Державний комітет ядерного регулювання України подає відповідну інформацію та рекомендації Президентові України безпосередньо або через Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.      У разі, якщо дії або бездіяльність Кабінету Міністрів України становлять загрозу забезпеченню ядерної та радіаційної безпеки в державі або на окремих об'єктах, центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, подає відповідну інформацію та рекомендації Президентові України безпосередньо або через Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.  
77. Стаття 9. Компетенція Ради національної безпеки і оборони України стосовно вирішення питань державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки   -11- Руденко Г.Б.
у статті 9 замість слова "компетенція" записати "повноваження"  
Враховано   Стаття 8. Повноваження Ради національної безпеки і оборони України стосовно вирішення питань державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки  
78. Рада національної безпеки і оборони України:      Рада національної безпеки і оборони України:  
79. щорічно заслуховує звіт Державного комітету ядерного регулювання України про заходи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, виконані протягом року, та Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні за попередній рік і приймає рішення за результатами їх розгляду;      щорічно заслуховує звіт центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки про заходи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, виконані протягом року, та Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні за попередній рік і приймає рішення за результатами їх розгляду;  
80. за поданням Державного комітету ядерного регулювання України розглядає питання щодо доцільності подальшого перебування на посадах вищих посадових осіб, дії або бездіяльність яких спричинили загрозу погіршення стану ядерної та радіаційної безпеки в державі;      за поданням центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки розглядає питання щодо доцільності подальшого перебування на посадах вищих посадових осіб, дії або бездіяльність яких спричинили загрозу погіршення стану ядерної та радіаційної безпеки в державі;  
81. заслуховує доповіді Державного комітету ядерного регулювання України стосовно конкретних випадків видачі дозвільних документів та застосування заходів примусу в межах його компетенції і за необхідності приймає відповідні рішення;      заслуховує доповіді центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки стосовно конкретних випадків видачі дозвільних документів та застосування заходів примусу в межах його повноважень і за необхідності приймає відповідні рішення;  
82. заслуховує звіти Державного комітету ядерного регулювання України про результати нарад з розгляду національних доповідей щодо виконання Україною своїх зобов'язань, що випливають з Конвенції про ядерну безпеку та з Об'єднаної Конвенції про безпеку поводження з радіоактивними відходами та безпеку поводження з відпрацьованим паливом.      заслуховує звіти центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки про результати нарад з розгляду національних доповідей щодо виконання Україною своїх зобов'язань, що випливають з Конвенції про ядерну безпеку та з Об'єднаної Конвенції про безпеку поводження з радіоактивними відходами та безпеку поводження з відпрацьованим паливом.  
83. Розділ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ      Розділ ІІІ. Організаційні засади діяльності центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки  
84. Стаття 10. Організаційна структура, особливості просування по службі посадових осіб та кадрове забезпечення Державного комітету ядерного регулювання України      Стаття 9. Організаційна структура центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки  
85. Структура Державного комітету ядерного регулювання України будується на функціональному принципі відповідно до функцій, визначених цим Законом.      Організаційна структура центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки будується на функціональному принципі відповідно до функцій, визначених цим Законом.  
86. Голова Державного комітету ядерного регулювання України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України, узгодженим із Секретарем Ради національної безпеки і оборони. Один із заступників Голови призначається одночасно Головним державним інспектором України з ядерної та радіаційної безпеки. Голова Державного комітету ядерного регулювання України та його заступники заміщаються фахівцями, що мають досвід роботи у галузях регулювання ядерної та радіаційної безпеки, ядерних технологій, управління безпекою об'єктів використання ядерної енергії, радіаційного захисту чи будь-яких інших суміжних галузях, із урахуванням особистих якостей, необхідних для прийняття незалежних рішень.   -12- Президент України
Відповідно до Основного Закону України (пункти 10 і 15 статті 106) призначення за поданням Прем'єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, а також припинення їх повноважень на цих посадах; утворення, реорганізація та ліквідація таких органів за поданням Прем'єр-міністра України здійснюється виключно Президентом України. Передбачені Законом кваліфікаційні вимоги до кандидатів на заміщення посад керівників зазначеного Державного комітету не лише обмежують без достатніх конституційних підстав повноваження Президента України щодо призначення керівників центральних органів виконавчої влади, але й є суто декларативними. Адже залишаються без відповіді питання стажу роботи у відповідних галузях та порядок визначення рівня досвіду та якостей кандидатів.  
Враховано   Голова центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки призначається на посаду та звільняється з посади, а також припинення його повноважень на цій посаді, здійснюється за поданням Прем'єр-міністра України і призначається або звільняється Президентом України. Один із заступників Голови призначається одночасно Головним державним інспектором України з ядерної та радіаційної безпеки.  
87. Посадові особи Державного комітету ядерного регулювання України, уповноважені здійснювати нагляд та контроль за дотриманням норм, правил та стандартів ядерної та радіаційної безпеки, приймати оперативні рішення щодо обмеження, припинення або зупинення експлуатації ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами та джерелами іонізуючого випромінювання, а також вилучення з використання джерел іонізуючого випромінювання, отримують статус державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки. Права та обов'язки державних інспекторів з ядерної та радіаційної безпеки визначаються Положенням про Державну інспекцію з ядерної та радіаційної безпеки.   -13- Президент України
У Законі не міститься положень, які б визначали орган, що має затверджувати Положення про Державну інспекцію з ядерної та радіаційної безпеки. Адже це питання є досить важливим з огляду на те, що Положенням мають визначатися права і обов'язки відповідних державних інспекторів.  
Враховано   Посадові особи центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, які уповноважені здійснювати нагляд та контроль за дотриманням норм, правил та стандартів ядерної та радіаційної безпеки, приймати оперативні рішення щодо обмеження, припинення або зупинення експлуатації ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами та джерелами іонізуючого випромінювання, а також вилучення з використання джерел іонізуючого випромінювання, отримують статус державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки.  
    -14- Руденко Г.Б.
друге речення частини третьої статті 10 виключити  
Враховано    
88. Статус державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки може бути наданий фахівцям, які мають досвід роботи у сфері використання ядерної енергії не менше п'яти років і склали відповідні кваліфікаційні іспити.   -15- Президент України
Так, визначаючи питання добору кадрів у Державному комітеті ядерного регулювання України, в тому числі встановлюючи кваліфікаційні вимоги до кандидатів на заміщення посад, умови оплати праці посадових осіб, структуру Комітету та його територіальних органів (стаття 10), дорадчих органів, порядок організації роботи та прийняття рішень (статті 11, 12 і 13), створюються умови, за яких загальний порядок вирішення цих питань, урегульований підзаконними актами, не буде застосовуватися.  
Відхилено   Статус державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки може бути наданий фахівцям, які мають досвід роботи у сфері використання ядерної енергії не менше п'яти років і склали відповідні кваліфікаційні іспити.  
89. Рішення державних інспекторів з ядерної та радіаційної безпеки можуть бути скасовані Головним державним інспектором України з ядерної та радіаційної безпеки.      Рішення державних інспекторів з ядерної та радіаційної безпеки можуть бути скасовані Головним державним інспектором України з ядерної та радіаційної безпеки.  
90. Рішення Головного державного інспектора України з ядерної та радіаційної безпеки, прийняте у межах його компетенції, може бути оскаржене лише у судовому порядку.      Рішення Головного державного інспектора України з ядерної та радіаційної безпеки, прийняте у межах його компетенції, може бути оскаржене лише у судовому порядку.  
91. Оскарження рішень Головного державного інспектора України з ядерної та радіаційної безпеки не зупиняє їх дії.      Оскарження рішень Головного державного інспектора України з ядерної та радіаційної безпеки не зупиняє їх дії.  
92. Для забезпечення ефективності державного нагляду та здійснення функцій державного нагляду безпосередньо на об'єктах використання ядерної енергії, виконання окремих дозвільних функцій і створення регіональної мережі аварійного реагування Державний комітет ядерного регулювання України створює територіальні органи та використовує потенціал територіальних органів інших центральних органів виконавчої влади і місцевих державних адміністрацій відповідно до законодавства та на основі міжвідомчих протоколів про взаємодію.   -16- Президент України
Залишається без відповіді й питання щодо призначення керівників та затвердження положень про територіальні органи Державного комітету.  
Враховано   Для забезпечення ефективності державного нагляду та здійснення функцій державного нагляду безпосередньо на об'єктах використання ядерної енергії, виконання окремих дозвільних функцій і створення регіональної мережі аварійного реагування центральний орган виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки створює територіальні органи та використовує потенціал територіальних органів інших центральних органів виконавчої влади і місцевих державних адміністрацій відповідно до законодавства та на основі міжвідомчих протоколів про взаємодію. Типове Положення про територіальні органи органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки затверджується Кабінетом Міністрів України.  
    -17- Руденко Г.Б.
друге речення частини восьмої статті 10 викласти в такій редакції: "Типове Положення про територіальні органи органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки затверджується Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
93. Для забезпечення незалежності територіальних органів Державного комітету ядерного регулювання України від адміністрацій піднаглядних підприємств, установ, організацій та з метою підвищення кваліфікації посадових осіб Державного комітету ядерного регулювання України вводиться ротаційний принцип заміщення не менш ніж третини посад у територіальних органах з періодом ротації від одного до трьох років. Порядок заміщення посад у територіальних органах на ротаційній основі встановлюється Кабінетом Міністрів України. Для забезпечення ротаційного складу інспекторів інспекцій на АЕС належними побутовими та житловими умовами Державний комітет ядерного регулювання України утримує на балансі житло для службового користування в містах-супутниках атомних електростанцій.      Для забезпечення незалежності територіальних органів центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки від адміністрацій піднаглядних підприємств, установ, організацій та з метою підвищення кваліфікації посадових осіб органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки вводиться ротаційний принцип заміщення не менш ніж третини посад у територіальних органах з періодом ротації від одного до трьох років. Порядок заміщення посад у територіальних органах на ротаційній основі встановлюється Кабінетом Міністрів України. Для забезпечення ротаційного складу інспекторів інспекцій на АЕС належними побутовими та житловими умовами Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки утримує на балансі житло для службового користування в містах-супутниках атомних електростанцій.  
94. Держава створює належні умови для забезпечення Державного комітету ядерного регулювання України належними людськими ресурсами шляхом:      Держава створює належні умови для забезпечення центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки належними людськими ресурсами шляхом:  
95. проведення кваліфікаційної атестації та медичного обстеження посадових осіб та спеціалістів, що безпосередньо виконують функції державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, а також обов'язкового страхування їх життя та здоров'я в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;   -18- Президент України
Законом України "Про страхування" (стаття 5 і 7) передбачено такий вид обов'язкового страхування, як страхування персоналу ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання, а також державних інспекторів з нагляду за ядерною та радіаційною безпекою безпосередньо на ядерних установках від ризику негативного впливу іонізуючого випромінювання на їхнє здоров'я за рахунок коштів ліцензіатів. Обов'язкові ж види страхування, які запроваджуються законами України, повинні бути включені до цього Закону. Здійснення обов'язкових видів страхування, що не передбачені цим Законом, забороняється.  
Враховано   проведення кваліфікаційної атестації та медичного обстеження посадових осіб та спеціалістів, що безпосередньо виконують функції державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, а також обов'язкового страхування їх життя та здоров'я в порядку, встановленому законодавством;  
96. встановлення кваліфікаційних надбавок для посадових осіб та спеціалістів, що безпосередньо виконують функції державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, розмір яких визначається Кабінетом Міністрів України;   -19- Руденко Г.Б.
абзац другий частини десятої статті 10 викласти в такій редакції: "встановлення заробітної плати, кваліфікаційних надбавок для посадових осіб та спеціалістів, що безпосередньо виконують функції державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, розмір яких визначається Кабінетом Міністрів України з метою прирівняння до заробітної плати відповідних категорій працівників експлуатуючих організацій;"  
Враховано   встановлення заробітної плати, кваліфікаційних надбавок для посадових осіб та спеціалістів, що безпосередньо виконують функції державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, розмір яких визначається Кабінетом Міністрів України з метою прирівняння до заробітної плати відповідних категорій працівників експлуатуючих організацій;  
97. встановлення спеціальних надбавок для посадових осіб та спеціалістів територіальних органів, розмір яких визначається Кабінетом Міністрів України;      встановлення спеціальних надбавок для посадових осіб та спеціалістів територіальних органів, розмір яких визначається Кабінетом Міністрів України;  
98. виділення коштів у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку з метою забезпечення житлом висококваліфікованих спеціалістів з досвідом роботи у сфері використання ядерної енергії, які залучаються для подальшої роботи в Державному комітеті ядерного регулювання України;      виділення коштів, у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, для забезпечення житлом висококваліфікованих спеціалістів з досвідом роботи у сфері використання ядерної енергії, які залучаються для подальшої роботи в центральному органі виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;  
99. встановлення заробітної плати на рівні заробітної плати відповідних категорій працівників ядерних установок для державних інспекторів з нагляду за ядерною та радіаційною безпекою, що знаходяться безпосередньо на ядерних установках і несуть відповідальність за повноту, достатність та обгрунтованість своїх вимог щодо ядерної та радіаційної безпеки цих установок.      встановлення заробітної плати на рівні заробітної плати відповідних категорій працівників ядерних установок для державних інспекторів з нагляду за ядерною та радіаційною безпекою, що знаходяться безпосередньо на ядерних установках і несуть відповідальність за повноту, достатність та обгрунтованість своїх вимог щодо ядерної та радіаційної безпеки цих установок.  
100. Стаття 11. Дорадчі органи та організації технічної підтримки Державного комітету ядерного регулювання України      Стаття 10. Дорадчі органи та організації технічної підтримки центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки  
101. З метою залучення висококваліфікованих незалежних експертів до вирішення проблем державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки Державний комітет ядерного регулювання України створює систему дорадчих та консультативних органів, а також на контрактних засадах у межах виділеного фінансування використовує потенціал експертних та наукових закладів (організацій технічної підтримки).      З метою залучення висококваліфікованих незалежних експертів до вирішення проблем державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки створює систему дорадчих та консультативних органів, а також на контрактних засадах у межах виділеного фінансування використовує потенціал експертних та наукових закладів (організацій технічної підтримки).  
102. Іноземні та міжнародні експерти та установи залучаються до експертно-консультативної підтримки діяльності Державного комітету ядерного регулювання України в порядку, встановленому законодавством та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.      Іноземні та міжнародні експерти та установи залучаються до експертно-консультативної підтримки діяльності органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в порядку, встановленому законодавством та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
103. Стаття 12. Прийняття найважливіших рішень з питань державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки   -20- Президент України
Запропонований Законом, про який ідеться, механізм прийняття рішень у Державному комітеті ядерного регулювання України не враховує, що всі рішення у центральних органах виконавчої влади, виходячи з частини другої статті 117 Конституції України, оформлюються у вигляді нормативно-правових актів і набирають чинності лише після їх відповідної державної реєстрації.  
Враховано    
104. До найважливіших рішень з питань державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в межах компетенції Державного комітету ядерного регулювання України належать рішення з питань:       
105. встановлення та зміни основних критеріїв та принципів забезпечення ядерної та радіаційної безпеки;       
106. видачі ліцензій на провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерних установок та сховищ для захоронення радіоактивних відходів;       
107. застосування примусових заходів.       
108. Ці рішення приймаються колегіальними органами Державного комітету ядерного регулювання України із залученням до обговорення заінтересованих органів державної влади та громадськості.       
109. Матеріали щодо прийнятих рішень зберігаються безстроково із забезпеченням публічного доступу в межах, визначених законодавством про державну таємницю.       
110. Стаття 13. Інформаційно-кризовий центр Державного комітету ядерного регулювання України      Стаття 11. Інформаційно-кризовий центр центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки  
111. Для забезпечення виконання функцій, пов'язаних з аварійною готовністю та кризовим реагуванням, Державний комітет ядерного регулювання України створює Інформаційно-кризовий центр, який забезпечується необхідним обладнанням та комплектується належним персоналом для виконання таких функцій:   -21- Руденко Г.Б.
частину першу статті 13 викласти в такій редакції: "Для забезпечення виконання функцій, пов'язаних з аварійною готовністю та кризовим реагуванням, центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки створює Інформаційно-кризовий центр, який забезпечується необхідним обладнанням та комплектується належним персоналом для виконання таких функцій:"  
Враховано   Для забезпечення виконання функцій, пов'язаних з аварійною готовністю та кризовим реагуванням, центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки створює Інформаційно-кризовий центр, який забезпечується необхідним обладнанням та комплектується належним персоналом для виконання таких функцій:  
112. здійснення цілодобового оперативного чергування з метою забезпечення активізації протиаварійних планів у разі виникнення ядерної та радіаційної аварії;      здійснення цілодобового оперативного чергування з метою забезпечення активізації протиаварійних планів у разі виникнення ядерної та радіаційної аварії;  
113. забезпечення оперативного моніторингу за параметрами радіаційної обстановки за допомогою спеціально створених та безпосередньо підпорядкованих Державному комітету ядерного регулювання України регіональних кризових центрів та систем радіаційного спостереження в регіонах розміщення ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;      забезпечення оперативного моніторингу за параметрами радіаційної обстановки за допомогою спеціально створених та безпосередньо підпорядкованих центральному органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки регіональних кризових центрів та систем радіаційного спостереження в регіонах розміщення ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;  
114. передача, отримання, обробка та доведення до відповідних органів повідомлень про ядерні та радіаційні аварії;      передача, отримання, обробка та доведення до відповідних органів повідомлень про ядерні та радіаційні аварії;  
115. проведення та участь у протиаварійних навчаннях у межах компетенції Державного комітету ядерного регулювання України.      проведення та участь у протиаварійних навчаннях у межах своєї компетенції.  
116. Інформаційно-кризовий центр Державного комітету ядерного регулювання України входить до державної системи кризового реагування.      Інформаційно-кризовий центр центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки входить до державної системи кризового реагування.  
117. Стаття 14. Фінансування діяльності Державного комітету ядерного регулювання України   -22- Президент України
За статтею 14 Закону, що розглядається, з метою фінансування діяльності Державного комітету ядерного регулювання України крім коштів Державного бюджету України можуть бути використані цільові кошти, передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Крім того, зазначений Державний комітет наділяється правом надавати платні послуги з радіологічного обстеження об'єктів, територій та обладнання. Кошти за обстеження можуть використовуватися для фінансування наукових досліджень і розробок, підвищення кваліфікації, здійснення заходів з інформування громадськості та на закупівлю необхідного обладнання. Відповідно ж до Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади" (статті 2 і 3) органи державної влади здійснюють свою діяльність виключно за рахунок бюджетного фінансування в межах, передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. Органам державної влади забороняється використовувати кошти, одержані за здійснення функцій держави, що передбачають проведення інших дій на платній основі, в будь-який інший спосіб, крім зарахування таких коштів до Державного бюджету України.  
Відхилено   Стаття 12. Фінансування діяльності центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки  
118. Діяльність Державного комітету ядерного регулювання України в межах визначених цим Законом функцій, включаючи програми розробок і досліджень, фінансується за рахунок Державного бюджету України. Крім коштів Державного бюджету України з цією метою можуть бути використані цільові кошти, передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.      Діяльність центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в межах визначених цим Законом функцій, включаючи програми розробок і досліджень, фінансується за рахунок Державного бюджету України. Крім коштів Державного бюджету України з цією метою можуть бути використані цільові кошти, передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
119. Видатки Державного бюджету України на фінансування діяльності Державного комітету ядерного регулювання України компенсуються за рахунок збору за здійснення заходів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що сплачується суб'єктами, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, відповідно до законодавства.   -23- Руденко Г.Б.
статтю 14 доповнити новою частиною такого змісту: "Крім того, для фінансування діяльності центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки використовуються кошти, отримані за здійснення платних послуг. Перелік платних послуг та порядок їх використання визначаються Кабінетом Міністрів України"  
Враховано   Видатки Державного бюджету України на фінансування діяльності центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки компенсуються за рахунок збору за здійснення заходів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що сплачується суб'єктами, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, відповідно до законодавства. Крім того, для фінансування діяльності центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки використовуються кошти, отримані за здійснення платних послуг. Перелік платних послуг та порядок їх використання визначаються Кабінетом Міністрів України.  
120. Державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки здійснюється за рахунок замовника проекту, а у разі, якщо замовником проекту є бюджетна організація, - за рахунок відповідних бюджетних призначень.      Державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки здійснюється за рахунок замовника проекту, а у разі, якщо замовником проекту є бюджетна організація, - за рахунок відповідних бюджетних призначень.  
121. Стаття 15. Відповідальність посадових осіб Державного комітету ядерного регулювання України      Стаття 15. Відповідальність посадових осіб центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки  
122. Посадові особи Державного комітету ядерного регулювання України та його територіальних органів несуть відповідальність відповідно до законодавства.   -24- Президент України
Насамкінець слід зазначити, що більшість питань, які пропонується врегулювати Законом, що надійшов на підпис, вже вирішено Положенням про Державний комітет ядерного регулювання України, затвердженим Указом Президента України від 6 березня 2001 року № 155. Повноваження органів виконавчої влади у сфері забезпечення ядерної та радіаційної безпеки визначені Законами України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення", "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання", "Про поводження з радіоактивними відходами", а Ради національної безпеки і оборони України - Законом України "Про Раду національної безпеки і оброни України".  
Відхилено   Посадові особи центрального органу виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки та його територіальних органів несуть відповідальність відповідно до законодавства.  
123. Розділ ІV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ ІV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
124. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
125. 2. Внести до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81; 1997 р., № 4, ст. 20; 1999 р., № 34, ст. 274) такі зміни:      2. Внести до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81; 1997 р., № 4, ст. 20; 1999 р., № 34, ст. 274) такі зміни:  
126. 1) частину першу статті 23 викласти в такій редакції:      1) частину першу статті 23 викласти в такій редакції:  
127. "Державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки здійснюють центральні органи виконавчої влади відповідно до законодавства. Координація виконання центральними органами виконавчої влади функцій державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки здійснюється Державним комітетом ядерного регулювання України";      "Державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки здійснюють центральні органи виконавчої влади відповідно до законодавства. Координація виконання центральними органами виконавчої влади функцій державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки здійснюється центральним органом виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки";  
128. 2) у статті 25:      2) у статті 25:  
129. частину першу викласти в такій редакції:      частину першу викласти в такій редакції:  
130. "Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки забезпечують здійснення державного нагляду за станом ядерної та радіаційної безпеки шляхом проведення інспекційних перевірок, проведення розслідування порушень у роботі, аналізу звітної та організаційно-розпорядчої документації, проведення перевірок знань і кваліфікації персоналу та посадових осіб";      "Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки забезпечують здійснення державного нагляду за станом ядерної та радіаційної безпеки шляхом проведення інспекційних перевірок, проведення розслідування порушень у роботі, аналізу звітної та організаційно-розпорядчої документації, проведення перевірок знань і кваліфікації персоналу та посадових осіб";  
131. частини другу, четверту, п'яту, шосту, сьому, восьму та десяту виключити;      частини другу, четверту, п'яту, шосту, сьому, восьму та десяту виключити;  
132. в абзаці першому частини третьої слова "державні інспектори" замінити словами "уповноважені посадові особи органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки".      в абзаці першому частини третьої слова "державні інспектори" замінити словами "уповноважені посадові особи центральних та регіональних органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки".  
133. 3. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.      3. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.  
134. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:      Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:  
135. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
136. відповідно до своїх повноважень забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;      відповідно до своїх повноважень забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;  
137. забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.      забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.