Кількість абзаців - 279 Таблиця поправок


Про охорону земель (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України      Проект Закон України  
1. Про охорону земель      Про охорону земель  
2. Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони земель з метою забезпечення їх раціонального використання, відтворення та підвищення родючості грунтів, інших корисних властивостей землі, збереження екологічних функцій ґрунтового покриву та охорони довкілля.      Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні основи охорони земель з метою забезпечення їх раціонального використання, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, інших корисних властивостей землі, збереження екологічних функцій ґрунтового покриву та охорони довкілля.  
3. Розділ І. Загальні положення      Розділ І. Загальні положення  
4. Стаття 1. Поняття охорони земель та інші основні поняття і терміни      Стаття 1. Поняття охорони земель та інші основні поняття і терміни  
5. Охорона земель - система правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, недопущення вилучення земель сільськогосподарського призначення, захист від шкідливого антропогенного впливу, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.   -1- Лещенко В.О.
У статті 1 частину першу викласти у такій редакції: "Охорона земель - система правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, обмеження вилучення земель сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб… ", далі за текстом.  
Враховано   Охорона земель - система правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.  
6. Застосовані в цьому Законі інші поняття і терміни вживаються в такому значенні:      Застосовані в цьому Законі інші поняття і терміни вживаються в такому значенні:  
7. агроландшафт - ландшафт, основу якого становлять сільськогосподарські угіддя та захисні лісові насадження (лісосмуги, протиерозійні ліси тощо);   -2- Лещенко В.О.
Статтю 1 частину другу доповнити такими поняттями та термінами: "Агрохімічне обстеження ґрунтів - визначення рівня наявності у ґрунті поживних речовин, а також рівня забруднення залишками засобів захисту рослин та іншими токсичними речовинами. Ґрунтове обстеження - визначення генетичної будови та властивостей ґрунтів, структури ґрунтового покриву та складання ґрунтових карт".  
Враховано редакційно   агроландшафт - ландшафт, основу якого становлять сільськогосподарські угіддя та лісові насадження, зокрема лісосмуги та інші захисні насадження; агрохімічне обстеження ґрунтів - обов'язкове суцільне обстеження сільськогосподарських угідь з метою державного контролю за зміною показників родючості і забруднення ґрунтів;  
8. граничнодопустима концентрація - максимально допустима кількість забруднюючих речовин у ґрунтах, яка не зумовлює негативних екологічних наслідків для їх продуктивності, загального стану довкілля, якості сільськогосподарської продукції та здоров'я людини;      гранично допустима концентрація забруднюючих речовин - максимально допустима кількість забруднюючих речовин у ґрунтах, яка не зумовлює негативних екологічних наслідків для їх родючості, загального стану довкілля, якості сільськогосподарської продукції та здоров'я людини;  
9. ґрунт - природно-історичне біооргано-мінеральне тіло, що утворилося на поверхні земної кори внаслідок тривалої взаємодії біотичних, абіотичних і антропогенних чинників, основною із специфічних генетико-морфологічних ознак і властивостей якого є родючість;   -3- Шершун М.Х.
Соломатін Ю.П.
У статті 1 термін "ґрунт" викласти в редакції: ґрунт - природне органо-мінеральне утворення, поверхневий шар земної суші основою із специфічних можливостей якого є родючість;  
Відхилено   ґрунт - природно-історичне органо-мінеральне тіло, що утворилося на поверхні земної кори і є осередком найбільшої концентрації поживних речовин, основою життя та розвитку людства завдяки найціннішій своїй властивості - родючості;  
10. ґрунтова маса - знятий родючий шар ґрунту;      ґрунтова маса - знятий родючий шар ґрунту; ґрунтове обстеження - визначення генетичної будови та властивостей ґрунтів, структури ґрунтового покриву;  
11. гумус - органічна складова частина ґрунту, яка утворюється в процесі біохімічного розкладу рослинних і тваринних решток і формує його родючість;      гумус - органічна складова частина ґрунту, яка утворюється в процесі біохімічного розкладу рослинних і тваринних решток та формує його родючість;  
12. деградація ґрунтів - погіршення властивостей та родючості ґрунту внаслідок впливу природних чи антропогенних факторів (водна і вітрова ерозія, забруднення тощо);      деградація ґрунтів - погіршення корисних властивостей та родючості ґрунту внаслідок впливу природних чи антропогенних факторів;  
13. деградація земель - природне або антропотехногенне спрощення, погіршення стану, складу, корисних властивостей і функцій ґрунтів та інших органічно пов'язаних із землею природних компонентів;   -4- Шершун М.Х.
Соломатін Ю.П.
У статті 1 термін "деградація земель" викласти в редакції: деградація земель - природне або антропогенне спрощення ландшафту, погіршення стану, складу …. (далі за текстом);  
Враховано   деградація земель - природне або антропогенне спрощення ландшафту, погіршення стану, складу, корисних властивостей і функцій земель та інших органічно пов'язаних із землею природних компонентів;  
14. забруднення ґрунтів - накопичення в ґрунтах речовин, які негативно впливають на їх родючість та інші корисні властивості;      забруднення ґрунтів - накопичення в ґрунтах речовин, які негативно впливають на їх родючість та інші корисні властивості;  
15. земельні ресурси - сукупний природний ресурс земельної території як просторового базису розселення і господарської діяльності, основний засіб виробництва в сільському та лісовому господарстві;   -5- Соломатін Ю.П.
Визначення терміну "земельні ресурси" викласти у редакції: "земельні ресурси - сукупні ресурси земельної території як просторового базису розселення і господарської діяльності, засобу виробництва, джерела екологічної сталості ландшафту"  
Відхилено   земельні ресурси - сукупний природний ресурс поверхні суші як просторового базису розселення і господарської діяльності, основний засіб виробництва в сільському та лісовому господарстві;  
16. земля - найважливіший компонент біосфери, що включає ґрунти та інші органічно взаємозв'язані природні елементи ландшафту, які забезпечують життєдіяльність флори і фауни;   -6- Соломатін Ю.П.
Термін "земля" викласти в такій редакції: "Земля - поверхня суші з ґрунтами, рослинністю, водами, корисними копалинами, іншими об'єктами природного і антропогенного походження, що органічно поєднані і функціонують разом з нею".  
Враховано частково   земля - поверхня суші з ґрунтами, корисними копалинами та іншими природними елементами, що органічно поєднані та функціонують разом з нею;  
17. консервація земель - тимчасове виведення земельних ділянок із господарського використання з метою зупинення подальшої деградації, відновлення родючості грунтів, недопущення негативного впливу на довкілля;      консервація земель - припинення господарського використання на визначений термін та залуження або заліснення деградованих і малопродуктивних земель, господарське використання яких є екологічно та економічно неефективним, а також техногенно забруднених земельних ділянок, на яких неможливо одержувати екологічно чисту продукцію, а перебування людей на цих земельних ділянках є небезпечним для їх здоров'я;  
18. охорона ґрунтів - система правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на збереження і відтворення родючості, цілісності ґрунтів, їх захист від деградації, ведення сільськогосподарського виробництва з дотриманням ґрунтозахисних технологій та забезпеченням екологічної безпеки довкілля;   -7- Соломатін Ю.П.
Визначення терміну "охорона ґрунтів" доцільно викласти у такій редакції: "охорона ґрунтів - система правових, організаційних, технологічних та інших заходів, спрямованих на забезпечення раціонального використання, збереження і відтворення корисних властивостей і функцій ґрунтового покриву та забезпечення екологічної безпеки навколишнього середовища".  
Враховано   охорона ґрунтів - система правових, організаційних, технологічних та інших заходів, спрямованих на збереження і відтворення родючості та цілісності ґрунтів, їх захист від деградації, ведення сільськогосподарського виробництва з дотриманням ґрунтозахисних технологій та забезпеченням екологічної безпеки довкілля;  
19. порушені землі - землі, які втратили свою господарську та екологічну цінність у зв'язку з порушенням ґрунтового покриву внаслідок дії природних явищ і виробничої діяльності людини;      порушені землі - землі, що втратили свою господарську та екологічну цінність через порушення ґрунтового покриву внаслідок виробничої діяльності людини або дії природних явищ; природно-сільськогосподарське, еколого-економічне, протиерозійне та інші види районування (зонування) земель - це поділ території з урахуванням природних та агробіологічних вимог щодо вирощування сільськогосподарських культур, а також територій, які мають відповідну схожість за визначеними ознаками;  
20. родючість ґрунту - здатність ґрунту задовольняти потреби рослин в елементах живлення та воді, повітрі і теплі в достатніх для їх нормального розвитку обсягах, які в сукупності є основним показником якості земель сільськогосподарського призначення.   -8- -  Немає висновку   родючість ґрунту - здатність ґрунту задовольняти потреби рослин в елементах живлення, воді, повітрі і теплі в достатніх кількостях для їх нормального розвитку, які в сукупності є основним показником якості ґрунту.  
21. Стаття 2. Земля як об'єкт охорони      Стаття 2. Земля як об'єкт охорони  
22. Об'єктом особливої охорони держави є всі землі в межах України незалежно від цільового призначення, форми власності, способів використання і видів господарської діяльності.      Об'єктом особливої охорони держави є всі землі в межах території України.  
23. Стаття 3. Принципи державної політики у сфері охорони земель      Стаття 3. Принципи державної політики у сфері охорони земель  
24. Основними принципами державної політики у сфері охорони земель є:      Основними принципами державної політики у сфері охорони земель є:  
25. забезпечення охорони земель як основного національного багатства Українського народу;      забезпечення охорони земель як основного національного багатства Українського народу;  
26. пріоритет екологічних інтересів суспільства у використанні земельних ресурсів над його економічними інтересами;      пріоритет вимог екологічної безпеки у використанні землі як просторового базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва;  
27. відшкодування збитків, заподіяних порушенням законодавства про охорону земель;      відшкодування збитків, заподіяних порушенням законодавства про охорону земель;  
28. нормування і планомірне обмеження впливу господарської та інших видів діяльності на земельні ресурси;      нормування і планомірне обмеження впливу господарської діяльності на земельні ресурси;  
29. поєднання заходів економічного стимулювання та юридичної відповідальності в галузі охорони земель;      поєднання заходів економічного стимулювання та юридичної відповідальності в галузі охорони земель;  
30. публічність у вирішенні завдань охорони земель, використанні коштів державного та місцевих бюджетів.   -9- Беспалий Б.Я.
У статті 3 частині 1 пункті 6 слово "державного" замінити текстом "Державного бюджету України".  
Враховано   публічність у вирішенні питань охорони земель, використанні коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів на охорону земель. Стаття 4. Правове регулювання у сфері охорони земель Правове регулювання у сфері охорони земель здійснюється відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, цього Закону, інших нормативно-правових актів, які приймаються відповідно до них. Розділ ІІ. Повноваження органів державної влади і органів місцевого самоврядування в галузі охорони земель  
    -10- Мироненко В.А.
Шкляр В.Б.
У розділі І доповнити, відповідно змінивши нумерацію наступних статей, статтею 4 такого змісту: "Стаття 4. Правове регулювання у сфері охорони земель. Правове регулювання у сфері охорони земель здійснюється відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, цього Закону, інших нормативно-правових актів, які приймаються відповідно до них";  
Враховано    
    -11- Франчук І.А.
Розділ 1 доповнити, змінивши нумерацію наступних статей, статтею такого змісту: "Стаття 4. Правове регулювання у сфері охорони земель. Правове регулювання у сфері охорони земель здійснюється відповідно до них;  
Враховано    
31. Стаття 4. Органи, які здійснюють управління у сфері охорони земель   -12- Мироненко В.А.
Франчук І.А.
Шкляр В.Б.
Статтю 4 викласти у такій редакції: "Стаття 5. Органи, які здійснюють державне регулювання у сфері охорони земель Державне регулювання у сфері охорони земель здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також спеціально уповноваженим органом земельних ресурсів, іншими органами у порядку, встановленому законодавством".  
Враховано   Стаття 5. Органи, які здійснюють регулювання в галузі охорони земель  
32. Державне управління у сфері охорони земель здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації і спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади та їх територіальні органи згідно з повноваженнями.   -13- Беспалий Б.Я.
У статті 4 частині 1 виключити текст "спеціально уповноваженого", а наприкінці додати текст "наданими їм законом".  
Враховано частково   Регулювання в галузі охорони земель здійснюють Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, а також спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади в межах повноважень, установлених законом.  
33. Спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сфері охорони земель є:   -14- Беспалий Б.Я.
У статті 4 частині 2 виключити текст "спеціально уповноваженого". Аналогічно у всьому тексті закону.  
Відхилено   Спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади в галузі охорони земель є:  
34. центральний орган виконавчої влади по земельних ресурсах;   -15- Беспалий Б.Я.
У статті 4 частині 2 пункті 1 текст "по земельних ресурсах " замінити текстом "з питань земельних ресурсів". Аналогічно у всьому тексті закону.  
Враховано   центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів;  
35. центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів;      центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів;  
36. центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.   -16- Лещенко В.О.
У статті 4 виключити частину 3 - вважаємо за недоцільне покладати контроль за охороною земель на Мінагрополітики, тому, що в користуванні підпорядкованих йому підприємств знаходиться у користуванні третина земель сільськогосподарського призначення, які воно експлуатує. Доцільніше передати службу моніторингу ґрунтів у відання Держкомзему і покласти на нього функції контролю.  
Відхилено   центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики. Стаття 6. Повноваження Верховної Ради України в галузі охорони земель: До повноважень Верховної Ради України в галузі охорони земель належить: визначення засад державної політики в галузі використання та охорони земель; затвердження загальнодержавних програм щодо використання та охорони земель; вирішення інших питань у галузі охорони земель відповідно до Конституції України. Стаття 7. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі охорони земель До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим на території республіки в галузі охорони земель належить: забезпечення реалізації державної політики в галузі використання та охорони земель; затвердження та участь у реалізації регіональних (республіканських) програм використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів; участь у реалізації загальнодержавних програм щодо використання та охорони земель; координація діяльності районних і міських (міст республіканського значення) рад у галузі охорони земель; координація здійснення контролю за використанням та охороною земель; вирішення інших питань у галузі охорони земель відповідно до закону. Стаття 8. Повноваження обласних рад у галузі охорони земель До повноважень обласних рад у галузі охорони земель належить: забезпечення реалізації державної політики щодо використання та охорони земель; участь у реалізації загальнодержавних програм щодо використання та охорони земель на відповідній території; затвердження та участь у реалізації регіональних програм щодо використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів; вирішення інших питань у галузі охорони земель відповідно до закону. Стаття 9. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у галузі охорони земель До повноважень Київської і Севастопольської міських рад у галузі охорони земель на їх території належить: затвердження та участь у реалізації цільових програм, схем та проектної документації із землеустрою щодо охорони земель; участь у реалізації загальнодержавних програм щодо використання та охорони земель на їх території; організація і здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності; установлення обмежень (обтяжень) у використанні, тимчасова заборона (зупинення) чи припинення використання земельної ділянки громадянами та юридичними особами в разі порушення ними вимог законодавства в галузі охорони земель; здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних з вилученням (викупом) земельних ділянок; економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель відповідно до закону; вирішення інших питань у галузі охорони земель відповідно до закону. Стаття 10. Повноваження районних рад у галузі охорони земель До повноважень районних рад у галузі охорони земель на території району належить: забезпечення реалізації державної політики щодо використання та охорони земель; участь у реалізації регіональних програм щодо використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів; координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів у галузі охорони земель; організація землеустрою та затвердження документації із землеустрою щодо охорони земель відповідно до закону; вирішення інших питань у галузі охорони земель відповідно до закону. Стаття 11. Повноваження районних у містах рад у галузі охорони земель Повноваження районних у містах рад у галузі охорони земель визначають міські ради. Стаття 12. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі охорони земель До повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі охорони земель на території сіл, селищ, міст належить: розробка, затвердження і реалізація цільових програм та документації із землеустрою щодо охорони земель відповідно до закону; установлення обмежень (обтяжень) у використанні, тимчасова заборона (зупинення) чи припинення використання земельної ділянки громадянами та юридичними особами в разі порушення ними вимог законодавства в галузі охорони земель; здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності; економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель відповідно до закону; вирішення інших питань у галузі охорони земель відповідно до закону. Стаття 13. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі охорони земель До повноважень Кабінету Міністрів України в галузі охорони земель належить: реалізація державної політики в галузі використання та охорони земель; розроблення і забезпечення виконання загальнодержавних програм використання та охорони земель; розробка і затвердження в межах своїх повноважень нормативно-правових актів у галузі охорони земель; установлення порядку проведення моніторингу земель; координація діяльності органів виконавчої влади в галузі охорони земель; вирішення інших питань у галузі охорони земель відповідно до закону. Стаття 14. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі охорони земель До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим на території республіки в галузі охорони земель належить: забезпечення реалізації державної політики в галузі використання та охорони земель; участь у розробленні та забезпеченні виконання загальнодержавних та республіканських програм у галузі охорони земель; здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних з вилученням (викупом) земельних ділянок; координація здійснення землеустрою і державного контролю за використанням та охороною земель; вирішення інших питань у галузі охорони земель відповідно до закону. Стаття 15. Повноваження місцевих державних адміністрацій у галузі охорони земель До повноважень місцевих державних адміністрацій у галузі охорони земель належить: забезпечення реалізації державної політики щодо використання та охорони земель; участь у розробленні та забезпеченні виконання загальнодержавних і реґіональних (республіканських) програм у галузі використання та охорони земель; здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних з вилученням (викупом) земельних ділянок; координація здійснення державного контролю за використанням та охороною земель; економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель відповідно до закону; установлення обмежень (обтяжень) у використанні, тимчасова заборона (зупинення) чи припинення використання земельної ділянки громадянами та юридичними особами в разі порушення ними вимог законодавства в галузі охорони земель; вирішення інших питань у галузі охорони земель відповідно до закону. Стаття 16. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі охорони земель До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі охорони земель належить: внесення пропозицій про формування державної політики в галузі охорони земель і забезпечення її реалізації; участь у розробленні та реалізації загальнодержавних і реґіональних програм охорони земель; здійснення державного контролю за використанням та охороною земель; забезпечення здійснення моніторингу земель; розроблення та затвердження відповідно до закону нормативно-правових актів, державних стандартів, норм і правил у галузі охорони земель; здійснення контролю за розмірами та порядком визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних з вилученням (викупом) земельних ділянок; забезпечення здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель; вирішення інших питань у галузі охорони земель відповідно до закону. Стаття 17. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів у галузі охорони земель До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів у галузі охорони земель належить: участь у розробленні та реалізації загальнодержавних і реґіональних програм використання та охорони земель; здійснення державного контролю за використанням та охороною земель; обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності підприємств і об'єктів незалежно від їх підпорядкування та форм власності відповідно до Закону, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону земель; участь у здійсненні природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель; участь у нормативно-правових актів у галузі охорони земель; участь у розробці та здійсненні заходів щодо економічного стимулювання використання та охорони земель; участь в організація моніторингу земель. подання позовів про відшкодування збитків і шкоди, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону земель; здійснення міжнародного співробітництва з питань охорони земель; вирішення інших питань у галузі охорони земель відповідно до закону. Стаття 18. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики в галузі охорони земель До повноваження центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики в галузі охорони земель належить: організація розроблення та реалізація загальнодержавних і регіональних програм відтворення родючості ґрунтів; участь у формуванні та реалізації державної політики з використання та охорони земель сільськогосподарського призначення; організація розробки в установленому законом порядку стандартів, норм і правил з охорони та підвищення родючості ґрунтів; проведення моніторингу ґрунтів та агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення; участь у здійсненні природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель; розроблення і впровадження рекомендацій та заходів щодо забезпечення родючості ґрунтів і застосування агрохімікатів; розроблення механізмів економічного стимулювання впровадження заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів; організація та здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про пестициди і агрохімікати в сільськогосподарському виробництві відповідно до закону; вирішення інших питань у галузі охорони родючості ґрунтів відповідно до закону.  
    -17- Мироненко В.А.
Франчук І.А.
Доповнити статтею 7, відповідно змінивши нумерацію, яка реґламентує повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування у цій сфері відповідно до глави 2 Земельного кодексу України.  
Враховано    
    -18- Заєць І.О.
До статті 17 "Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів у галузі охорони земель" доповнити наступними абзацами участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони земель; здійснення комплексного управління та координація діяльності інших органів виконавчої влади у сфері охорони земель; участь у здійсненні природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель; участь у розробленні та затвердженні відповідно до законодавства нормативно-правових актів, стандартів, норм, правил у сфері охорони земель; участь у розробці та здійсненні заходів щодо економічного стимулювання охорони земель; організація моніторингу земель.  
Враховано    
37. У складі зазначених центральних органів виконавчої влади утворюються спеціальні підрозділи охорони земель.   -19- Беспалий Б.Я.
У статті 4 частину 3 виключити як таку, що належить до компетенції Кабінету Міністрів України.  
Враховано    
38. Органи місцевого самоврядування здійснюють управління у сфері охорони земель комунальної власності.   -20- Мироненко В.А.
Франчук І.А.
Статтю 6 привести у відповідність зі статтями 6 і 7 Земельного кодексу України, а також або визначити порядок здійснення самоврядного контролю органами місцевого самоврядування, або зазначити, ким він затверджується;  
Враховано   Розділ ІІІ. Контроль у галузі охорони земель  
39. Стаття 5. Контроль у сфері охорони земель      Стаття 19. Державний контроль за використанням та охороною земель  
40. Державний контроль у сфері використання та охорони земель здійснюють центральний орган виконавчої влади по земельних ресурсах і центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.      Державний контроль за використанням та охороною земель здійснює орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, а за додержанням вимог законодавства про охорону земель - орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.  
41. Порядок здійснення державного контролю за використанням та охороною земель встановлюється законом.      Порядок здійснення державного контролю за використанням та охороною земель встановлюється законом.  
42. Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики здійснює контроль за охороною родючості ґрунтів.      Орган виконавчої влади з питань аграрної політики проводить моніторинг родючості ґрунтів та агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення.  
43. Органи місцевого самоврядування здійснюють самоврядний контроль за використанням та охороною земель комунальної власності.   -21- Беспалий Б.Я.
У статті 5 частині 4 виключити слово "самоврядування".  
Враховано   Стаття 20. Самоврядний контроль за використанням та охороною земель Самоврядний контроль за використанням та охороною земель здійснюють сільські, селищні, міські, районні та обласні ради.  
44. Громадський контроль за використанням та охороною земель здійснюється громадськими інспекторами, що діють відповідно до положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади по земельних ресурсах.      Стаття 21. Громадський контроль за використанням та охороною земель Громадський контроль за використанням та охороною земель здійснюють громадські інспектори, які призначаються відповідними органами місцевого самоврядування і діють на підставі положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.  
45. Розділ ІІ. Система заходів у сфері охорони земель      Розділ ІУ. Система заходів у галузі охорони земель  
46. Стаття 6. Система заходів у сфері охорони земель      Стаття 22. Система заходів у галузі охорони земель  
47. Система заходів у сфері охорони земель включає:      Система заходів у галузі охорони земель включає:  
48. а) державну комплексну систему спостережень;   -22- Беспалий Б.Я.
У стаття 6 частині 1 буквену нумерацію пунктів а),б),в)…. замінити цифровою - 1), 2),3), …. Аналогічно у всьому тексті закону.  
Враховано редакційно   державну комплексну систему спостережень;  
49. б) загальнодержавні та регіональні програми охорони земель, проекти землеустрою та плани з охорони земель;      розробку загальнодержавних і реґіональних (республіканських) програм використання та охорони земель, землевпорядної документації із землеустрою в галузі охорони земель;  
50. в) створення екологічної мережі;      створення екологічної мережі;  
51. г) еколого-економічне, протиерозійне та інші види районування (зонування) земель;      здійснення природно-сільськогосподарського районування, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель;  
52. ґ) економічне стимулювання заходів щодо охорони та використання земель і підвищення родючості грунтів;      економічне стимулювання впровадження заходів щодо охорони та використання земель і підвищення родючості ґрунтів;  
53. д) стандартизацію і нормування.      стандартизацію і нормування.  
54. Порядок організації та здійснення заходів з охорони земель регулюється системою правових, організаційно-господарських, технологічних, економічних та екологічних заходів, які мають землеохоронний, ресурсозберігаючий та відтворювальний характер.   -23- Шершун М.Х.
Соломатін Ю.П.
У статті 6 останню частину, що починається словами "Порядок організації та здійснення заходів…." - виключити або розробити окрему статтю про зазначений "Порядок……"  
Враховано    
55. Стаття 7. Державна комплексна система спостережень      Стаття 23. Державна комплексна система спостережень  
56. Державна комплексна система спостережень включає топографо-геодезичні, картографічні, грунтові, агрохімічні, радіологічні та інші обстеження і розвідування стану земель, їх моніторинг та контроль за охороною.      Державна комплексна система спостережень включає топографо-геодезичні, картографічні, ґрунтові, агрохімічні, радіологічні та інші обстеження і розвідування стану земель і ґрунтів, їх моніторинг.  
57. На базі даних державної комплексної системи спостережень формується національний, регіональний та місцевий банки даних про стан земель.      На базі даних державної комплексної системи спостережень формується національний, реґіональний та місцевий банки даних про стан земель і ґрунтів.  
58. Стаття 8. Загальнодержавна та регіональні програми охорони земель      Стаття 24. Загальнодержавна та реґіональні програми використання та охорони земель  
59. Загальнодержавна програма охорони земель розробляється на розвиток програм економічного, науково-технічного і соціального розвитку України та охорони довкілля.      Загальнодержавна програма використання та охорони земель розробляється в розвиток програм економічного, науково-технічного і соціального розвитку України та охорони довкілля.  
60. Загальнодержавна програма охорони земель визначає склад та обсяги першочергових і перспективних заходів з охорони земель, а також обсяги і джерела ресурсного забезпечення виконання робіт з їх реалізації.      Загальнодержавна програма використання та охорони земель визначає склад та обсяги першочергових і перспективних заходів з охорони земель, а також обсяги і джерела ресурсного забезпечення виконання робіт з їх реалізації.  
61. Регіональні програми охорони земель розробляються на розвиток загальнодержавної програми з урахуванням місцевих особливостей.      Реґіональні програми використання та охорони земель розробляються в розвиток загальнодержавної програми з урахуванням місцевих особливостей.  
62. Виконання загальнодержавної і регіональних програм охорони земель забезпечують органи виконавчої влади, які здійснюють управління у сфері охорони земель, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації.      Виконання загальнодержавної і реґіональних програм використання та охорони земель забезпечується органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених Законом.  
63. Розроблення схем планування територій і схем землеустрою, планування територій і розвитку продуктивних сил проводиться з урахуванням еколого-економічного зонування території на основі проектів землеустрою, які складаються на території району (міста), області та Автономної Республіки Крим.   -24- Беспалий Б.Я.
У статті 8 частині 5 текст " (міста)" замінити текстом "чи міста обласного значення".  
Враховано редакційно    
    -25- Соломатін Ю.П.
Стаття 8 Частину 5 доцільно викласти у редакції: "Розроблення Схем планування і землеустрою територій розміщення і розвитку продуктивних сил здійснюється… " далі за текстом  
Відхилено    
64. Землевпорядною документацією повинні передбачатися обмеження щодо господарського використання земель, які виконують важливі екосистемні функції (схили, водоохоронні зони тощо).       
65. Стаття 9. Проекти землеустрою та плани з охорони земель      Стаття 25. Документація із землеустрою в галузі охорони земель  
66. Проекти землеустрою адміністративно-територіальних утворень, землеволодінь і землекористувань розробляються на екологоландшафтній основі і включають заходи еколого-економічної оптимізації використання та охорони земель, удосконалення співвідношення і розміщення земельних угідь, системи сівозмін, сінокосо- і пасовищезмін.   -26- Беспалий Б.Я.
У статті 9 частині 1 після тексту "адміністративно-територіальних" слово "утворень" замінити словом "одиниць".  
Відхилено   Документацією із землеустрою в галузі охорони земель є схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, землеволодінь і землекористувань, що включають заходи еколого-економічної оптимізації використання та охорони земель, удосконалення співвідношення і розміщення земель та сільськогосподарських угідь, систем сівозміни, сінокосо- і пасовищезміни.  
67. У разі необхідності в складі проекту землеустрою може розроблятися проект землеохоронних заходів для конкретної земельної ділянки.      У разі необхідності в складі схем землеустрою може розроблятися проект землеохоронних заходів для конкретної земельної ділянки.  
68. Проектом землеохоронних заходів визначаються види, обсяги, порядок здійснення та фінансування заходів. За визначеними видами та обсягами землеохоронних робіт встановлюються екологічні обмеження щодо використання земель та плани здійснення заходів.      Проектом землеохоронних заходів визначаються види, обсяги, порядок здійснення та фінансування цих заходів. Відповідно до видів та обсягів землеохоронних робіт встановлюються екологічні обмеження щодо використання земель. Документацією із землеустрою повинні передбачатися обмеження щодо господарського використання земель, які виконують важливі екосистемні функції (схили, водоохоронні зони тощо).  
69. Власники землі та землекористувачі забезпечують виконання планів з охорони земель та дотримання екологічних обмежень у використанні земель.   -27- Заєць І.О.
До статті 25. В останній частині статті 25 після слів "у використанні земель", доповнити словом "передбачені".  
Враховано   Власники землі та землекористувачі забезпечують виконання заходів з охорони земель та дотримання екологічних обмежень у використанні земель, передбачених проектом землеустрою.  
70. Стаття 10. Еколого-економічне, протиерозійне та інші види районування (зонування) земель      Стаття 26. Природно-сільськогосподарське, еколого-економічне, протиерозійне та інші види районування (зонування) земель  
71. Еколого-економічне, протиерозійне та інші види районування (зонування) земель - це об'єднання або виділення територій, які мають відповідну схожість за визначеними ознаками.   -28- Шершун М.Х.
Соломатін Ю.П.
У статті 10 частину першу слід виключити з тексту або якщо це визначення має принципове значення, перенести до статті 1 цього законопроекту.  
Враховано    
72. Еколого-економічне районування (зонування) земель включає:      Природно-сільськогосподарське, еколого-економічне, протиерозійне та інші види районування (зонування) земель включають:  
73. а) диференціацію земель за певним цільовим (господарським) призначенням виходячи з потреб розвитку господарської діяльності та вимог забезпечення екологічної стабілізації;      поділ земель за цільовим призначенням з урахуванням природних умов, агробіологічних вимог сільськогосподарських культур, розвитку господарської діяльності та пріоритету вимог екологічної безпеки;  
74. б) визначення напрямів забезпечення раціонального використання земель у районі (зоні);      установлення вимог щодо раціонального використання земель відповідно до екологічного району (зони);  
75. в) визначення територій, які потребують особливого захисту від антропогенного впливу;      визначення територій, що потребують особливого захисту від антропогенного впливу;  
76. г) встановлення в межах окремих зон необхідних видів екологічних обмежень у використанні земель або ґрунтів з урахуванням їх геоморфологічних, природно-кліматичних, ґрунтових, протиерозійних та інших особливостей;   -29- Лещенко В.О.
У статті 10 частині другій додати до пункту г) в кінці речення такий текст: "відповідно до екологічного району (зони)".  
Враховано   установлення в межах окремих зон необхідних видів екологічних обмежень у використанні земель або ґрунтів з урахуванням їх геоморфологічних, природнокліматичних, ґрунтових, протиерозійних та інших особливостей відповідно до екологічного району (зони).  
77. ґ) розроблення нормативів і стандартів з охорони земель та ґрунтів.      Порядок здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель визначаєт Кабінет Міністрів України.  
78. Стаття 11. Економічне стимулювання заходів щодо охорони та використання земель і підвищення родючості грунтів      Стаття 27. Економічне стимулювання впровадження заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів  
79. Держава здійснює економічне стимулювання заходів щодо охорони та використання земель і підвищення родючості грунтів землевласниками та землекористувачами, зокрема:      Органи державної влади здійснюють економічне стимулювання впровадження заходів щодо охорони та використання земель і підвищення родючості ґрунтів землевласниками та землекористувачами, шляхом:  
80. надання податкових і кредитних пільг фізичним і юридичним особам, які здійснюють за власні кошти заходи щодо захисту земель від ерозії, підвищення родючості грунтів та інші заходи, передбачені загальнодержавними і регіональними програмами використання та охорони земель;      надання податкових і кредитних пільг фізичним і юридичним особам, які здійснюють за власні кошти заходи щодо захисту земель від ерозії, підвищення родючості ґрунтів та інші заходи, передбачені загальнодержавними і реґіональними програмами використання та охорони земель;  
81. звільнення землевласників і землекористувачів від плати за земельні ділянки, на яких проводяться роботи з меліорації, рекультивації, консервації, екологічного оздоровлення тощо, впродовж усього проектного періоду;   -30- Беспалий Б.Я.
У статті 11 частині 1 пункті 2 після тексту "економічного оздоровлення" виключити слово "тощо".  
Враховано   звільнення землевласників і землекористувачів від плати за землю, за земельні ділянки, на яких виконуються роботи з меліорації, рекультивації, консервації земель та інші роботи щодо охорони земель на період тимчасової консервації, будівництва та сільськогосподарського освоєння земель відповідно до затвердженої документації із землеустрою;  
82. компенсування недоодержаної сільськогосподарськими товаро-виробниками частки доходу в результаті консервації деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель;      компенсування недоодержаної сільськогосподарськими товаровиробниками частки доходу внаслідок консервації деградованих, малопродуктивних, а також техногенно забруднених земель;  
83. застосування прискореної амортизації основних фондів землеохоронного і природоохоронного призначення.      застосування прискореної амортизації основних фондів землеохоронного і природоохоронного призначення.  
84. Заходи щодо економічного стимулювання землевласників і землекористувачів включаються до загальнодержавних і регіональних програм за рахунок коштів відповідних бюджетів.   -31- Лещенко В.О.
Ст. 11 ч.2 записати: "Компенсацію затрат власникам, користувачам (орендарям), понесених ними на покращення екологічного стану земель та підвищення родючості ґрунтів.  
Враховано   Компенсація витрат, понесених землевласниками та землекористувачами на покращення екологічного стану земель та підвищення родючості ґрунтів, провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів відповідно до загальнодержавних і регіональних програм охорони земель.  
85. Підставою для розгляду питання про економічне стимулювання за раціональне використання та охорону земель є заява (клопотання) землевласників і землекористувачів до органів, що здійснюють управління у сфері охорони земель.   -32- Беспалий Б.Я.
У статті 11 частині 3 виключити текст " (клопотання)".  
Відхилено   Підставою для розгляду питання про економічне стимулювання заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів є заява чи клопотання землевласників і землекористувачів до органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, які здійснюють регулювання у сфері охорони земель за місцерозташуванням земельної ділянки. До заяви чи клопотання додається висновок органів виконавчої влади з питань аграрної політики про покращення екологічного стану земель і підвищення родючості ґрунтів згідно з даними агрохімічного паспорта земельної ділянки. Порядок економічного стимулювання заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів встановлює Кабінет Міністрів України.  
86. Розділ ІІІ. Стандартизація і нормування у сфері охорони земель      Розділ УІ. Державні стандарти і нормативи в галузі охорони земель  
87. Стаття 12. Завдання стандартизації і нормування у сфері охорони земель      Стаття 28. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель  
88. Завдання стандартизації і нормування у сфері охорони земель полягає у забезпеченні екологічної та санітарно-гігієнічної безпеки громадян шляхом визначення вимог щодо якісного стану земель, родючості грунтів і допустимого антропогенного навантаження та господарського освоєння земель.      Стандартизація і нормування в галузі охорони земель полягає в забезпеченні екологічної та санітарно-гігієнічної безпеки громадян шляхом визначення вимог щодо якості земель, родючості ґрунтів і допустимого антропогенного навантаження та господарського освоєння земель.  
89. Стаття 13. Стандартизація у сфері охорони земель      Стаття 29. Стандартизація в галузі охорони земель  
90. До комплексу нормативних документів із стандартизації у сфері охорони земель входять документи, які встановлюють:      До нормативних документів із стандартизації в галузі охорони земель відносяться:  
91. терміни, поняття класифікації;      терміни, поняття класифікації;  
92. методи, методики і засоби визначення складу та властивостей земель;      методи, методики і засоби визначення складу та властивостей земель;  
93. вимоги до збирання, обліку, обробки, збереження, аналізу інформації про якісний стан земель, прогнозування зміни родючості ґрунтів;      вимоги до збирання, обліку, обробки, збереження, аналізу інформації про якість земель, прогнозування зміни родючості ґрунтів;  
94. вимоги щодо раціонального використання та охорони земель;      вимоги щодо раціонального використання та охорони земель;  
95. технічні умови щодо процесів та послуг у сфері охорони земель;      технічні умови щодо процесів та послуг у сфері охорони земель;  
96. метрологічні норми, правила, вимоги до організації робіт;      метрологічні норми, правила, вимоги до організації робіт;  
97. правила проектування земельних ділянок;       
98. інші нормативні документи із стандартизації в цій сфері.      інші нормативні документи із стандартизації у галузі охорони земель.  
99. Нормативні документи із стандартизації у сфері охорони земель розробляються, затверджуються, перевіряються і переглядаються в порядку, встановленому Законом України "Про стандартизацію".      Нормативні документи в галузі охорони земель розробляються, затверджуються, перевіряються і переглядаються в порядку, встановленому Законом України "Про стандартизацію".  
100. Стаття 14. Нормативи у сфері охорони земель      Стаття 30. Нормативи в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів  
101. У сфері охорони земель встановлюються такі нормативи:      У галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів встановлюються такі нормативи:  
102. якісного стану ґрунтів;   -33- Лещенко В.О.
У статті 14 абзац другий викласти у такій редакції: "оптимального якісного стану ґрунтів";  
Відхилено   якісного стану ґрунтів;  
103. гранично допустимого забруднення ґрунтів;      гранично допустимого забруднення ґрунтів;  
104. оптимального співвідношення земельних угідь;   -34- Лещенко В.О.
У статті 14 абзац третій викласти у такій редакції: "оптимального співвідношення земельних та сільськогосподарських угідь";  
Враховано   оптимального співвідношення земельних угідь;  
105. рівня деградації земель та ґрунтів.   -35- Лещенко В.О.
У статті 14 абзац четвертий викласти у такій редакції: "граничного та поточного рівнів деградації земель та ґрунтів".  
Враховано частково   показників деградації земель та ґрунтів. Нормативи в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів встановлює Кабінет Міністрів України.  
106. Стаття 15. Нормативи граничнодопустимого забруднення ґрунтів      Стаття 31. Нормативи гранично допустимого забруднення ґрунтів  
107. Нормативи граничнодопустимого забруднення ґрунтів запроваджуються з метою встановлення критеріїв придатності земель за їх основним цільовим призначенням (сільськогосподарським, оздоровчим, рекреаційним тощо).      Нормативи гранично допустимого забруднення ґрунтів запроваджуються з метою встановлення критеріїв придатності земель для використання їх за цільовим призначенням.  
108. До нормативів граничнодопустимого забруднення ґрунтів належать:      До нормативів гранично допустимого забруднення ґрунтів належать:  
109. граничнодопустимі концентрації у ґрунтах хімічних речовин, залишкових кількостей пестицидів і агрохімікатів, важких металів тощо;      гранично допустимі концентрації у ґрунтах хімічних речовин, залишкових кількостей пестицидів і агрохімікатів, важких металів тощо;  
110. максимально допустимі рівні забруднення ґрунтів радіоактивними речовинами.      максимально допустимі рівні забруднення ґрунтів радіоактивними речовинами.  
111. Стаття 16. Нормативи якісного стану ґрунтів      Стаття 32. Нормативи якісного стану ґрунтів  
112. Нормативи якісного стану ґрунтів встановлюються для здійснення ефективного контролю за якісним станом ґрунтів сільськогосподарських угідь, які використовуються у сільськогосподарському виробництві, та запобігання їх виснаженню.   -36- Мироненко В.А.
Шкляр В.Б.
У розділі ІІІ у стаття 16-20 зазначити органи, наділені правом затверджувати згадані в них нормативи  
Враховано   Нормативи якісного стану ґрунтів встановлюються з метою запобігання їх виснаженню і використовуються для здійснення контролю за якісним станом ґрунтів.  
113. Нормативи якісного стану ґрунтів встановлюються для різних типів ґрунтів і визначають рівень забруднення, оптимальний вміст поживних речовин, фізико-хімічні властивості тощо.      Нормативи якісного стану ґрунтів визначають рівень забруднення, оптимальний вміст поживних речовин, фізико-хімічні властивості тощо.  
114. Стаття 17. Нормативи оптимального співвідношення земельних угідь      Стаття 33. Нормативи оптимального співвідношення земельних угідь  
115. Нормативи оптимального співвідношення земельних угідь встановлюються для запобігання надмірному антропогенному, в тому числі сільськогосподарському, освоєнню території та надмірній розораності земельних угідь сільськогосподарського призначення.      Нормативи оптимального співвідношення земельних угідь встановлюються для запобігання надмірному антропогенному впливу на них, у тому числі надмірній розораності земель сільськогосподарського призначення.  
116. До нормативів оптимального співвідношення земельних угідь належать:      До нормативів оптимального співвідношення земельних угідь належить:  
117. а) оптимальне співвідношення земель сільськогосподарського, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення, а також земель лісового та водного фондів;      оптимальне співвідношення земель сільськогосподарського, природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного, рекреаційного призначення, а також земель лісового та водного фондів;  
118. б) оптимальне співвідношення сільськогосподарських угідь інтенсивного (рілля) та ощадливого використання (багаторічні насадження, сіножаті, пасовища), а також земель під полезахисними лісосмугами в агроландшафтах.      оптимальне співвідношення ріллі та багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ, а також земель під полезахисними лісосмугами в агроландшафтах.  
119. Стаття 18. Нормативи рівня деградації земель та ґрунтів      Стаття 34. Нормативи показників деградації земель та ґрунтів  
120. Нормативи рівня деградації земель встановлюються для кожної категорії земель з метою здійснення ефективного контролю за земельними ресурсами та запобігання погіршенню їх стану.      Нормативи показників деградації земель установлюються для кожної категорії земель з метою запобігання погіршенню їх стану і використовуються для здійснення контролю за використанням та охороною земель. До нормативів показників деградації земель належать показники гранично допустимого погіршення стану і властивостей земельних ресурсів внаслідок антропогенного впливу та негативних природних явищ, а також нормативи інтенсивності використання земель сільськогосподарського призначення.  
121. До нормативів рівня деградації земель належать показники гранично- допустимого тиску ходових частин сільськогосподарської техніки на ґрунт та нормативи інтенсивності використання земель сільськогосподарського призначення.   -37- Шершун М.Х.
Соломатін Ю.П.
У статті 18 частину другу викласти у редакції: "До нормативів рівня деградації земель належать показники гранично допустимого погіршення стану і властивостей земельних ресурсів в результаті антропогенного впливу та негативних природних явищ, а також нормативи інтенсивності використання сільськогосподарських земель".  
Враховано    
122. Показники граничнодопустимого питомого тиску ходових частин сільськогосподарської техніки на ґрунт встановлюються для запобігання надмірному ущільненню ґрунтів сільськогосподарських угідь у процесі виконання технологічних операцій, пов'язаних з вирощуванням сільськогосподарських культур.   -38- Шершун М.Х.
Соломатін Ю.П.
Частину третю статті 18 вилучити з тексту як таку, що не несе ніякого регулюючого навантаження.  
Враховано    
123. Використання в сільськогосподарському виробництві сільсько-господарської техніки, питомий тиск ходових частин якої перевищує нормативи, забороняється.      Використання в сільськогосподарському виробництві сільськогосподарської техніки, питомий тиск ходових частин на ґрунт якої перевищує нормативи, забороняється.  
124. Показники інтенсивності використання земель сільськогосподарського призначення встановлюються з урахуванням даних агрохімічної паспортизації земель.      Показники інтенсивності використання земель сільськогосподарського призначення встановлюються з урахуванням даних агрохімічної паспортизації земель.  
125. При встановленні показників інтенсивності використання земель сільськогосподарського призначення визначається перелік сільськогосподарських культур, вирощування яких обмежується або забороняється, а також окремих технологій їх вирощування та окремих агротехнічних операцій.      При встановленні показників інтенсивності використання земель сільськогосподарського призначення визначаються сільськогосподарські культури, вирощування яких обмежується або забороняється, а також технології та окремі агротехнічні операції щодо їх вирощування.  
126. Показники інтенсивності використання земель сільськогосподарського призначення використовуються у процесі складання проектно-технологічної документації на вирощування сільськогосподарських культур.      Показники інтенсивності використання земель сільськогосподарського призначення використовуються в процесі складання проектно-технологічної документації на вирощування сільськогосподарських культур.  
127. Розділ ІV. Охорона земель при веденні господарської діяльності      Розділ VІІ. Охорона земель при здійсненні господарської діяльності  
128. Стаття 19. Вимоги до власників і користувачів земельних ділянок при веденні господарської діяльності      Стаття 35. Вимоги до власників земельних ділянок і землекористувачів, у тому числі орендарів, земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності  
129. Власники і користувачі земельних ділянок при веденні господарської діяльності повинні:      Власники і землекористувачі, в тому числі орендарі, земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності зобов'язані:  
130. додержуватися вимог законодавства України про охорону земель;      дотримуватися вимог земельного та природоохоронного законодавства України;  
131. провадити на земельних ділянках господарську діяльність способами, які не здійснюють шкідливого впливу на стан земель та родючість ґрунтів;   -39- Соломатін Ю.П.
Стаття 19 частина 3, викласти у редакції: "проводити на земельних ділянках господарську діяльність у способи, які не справляють шкідливого впливу на стан земель та родючість ґрунтів  
Враховано   проводити на земельних ділянках господарську діяльність способами, які не завдають шкідливого впливу на стан земель та родючість ґрунтів;  
132. забезпечувати збереження та підвищення родючості ґрунтів на основі застосування екологобезпечних технологій і техніки, здійснення інших заходів, які зменшують негативний вплив на ґрунти, запобігають безповоротній втраті гумусу, поживних елементів і корисних властивостей;   -40- -  Немає висновку   підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі на основі застосування екологобезпечних технологій обробітку і техніки, здійснення інших заходів, які зменшують негативний вплив на ґрунти, запобігають безповоротній втраті гумусу, поживних елементів тощо;  
133. додержуватися стандартів, норм, правил і порядку здійснення протиерозійних (гідротехнічних, лісомеліоративних, агротехнічних), агрохімічних, меліоративних та фітосанітарних заходів;   -41- Соломатін Ю.П.
Стаття 19 абзац 5 викласти у редакції: " додержуватись стандартів, норм, правил і порядку здійснення протиерозійних, агрохімічних, гідромеліоративних та фітосанітарних заходів"  
Враховано   дотримуватися стандартів, нормативів при здійсненні протиерозійних, агротехнічних, агрохімічних, меліоративних та інших заходів, пов'язаних з охороною земель, збереженням і підвищенням родючості ґрунтів;  
134. здійснювати протиерозійні, агротехнічні, агрохімічні, меліоративні, фітосанітарні та інші заходи, пов'язані з охороною земель, збереженням і підвищенням родючості ґрунтів;       
135. надавати в установленому порядку відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування відомості про застосування пестицидів та агрохімікатів;   -42- Беспалий Б.Я.
У статті 19 частині 1 пункт 6 виключити текст "в установленому порядку".  
Враховано   надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування відомості про застосування пестицидів та агрохімікатів;  
136. сприяти проведенню спостережень (зйомки, обстеження і вишукування) за станом земель та динамікою родючості ґрунтів;   -43- Лещенко В.О.
У статті 19 абзац восьмий викласти у такій редакції: "ініціювати систематичне спостереження (зйомки, обстеження, вишукування) за станом земель, динамічною родючістю ґрунтів та сприяти їх проведенню".  
Враховано   сприяти систематичному проведенню вишукувальних, обстежувальних, розвідувальних робіт за станом земель, динамікою родючості ґрунтів;  
137. своєчасно інформувати відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування про виявлення фактів деградації та забруднення земельних ділянок;      своєчасно інформувати відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування щодо стану деградації та забруднення земельних ділянок;  
138. не допускати необґрунтованого зменшення площі земель, придатних для використання в сільському, лісовому, рибному та курортно-рекреаційному господарстві;       
139. забезпечувати додержання встановленого режиму використання земель, що підлягають особливій охороні;   -44- Беспалий Б.Я.
У статті 19 частині 1 пункті 10 після тексту "додержання встановленого" доповнити словом "законодавством".  
Враховано   забезпечувати додержання встановленого законодавством України режиму використання земель, що підлягають особливій охороні;  
140. забезпечувати використання земельних ділянок відповідно до цільового призначення та умов надання їх у користування з урахуванням природно-екологічних властивостей грунтів і ландшафтів;      забезпечувати використання земельних ділянок за цільовим призначенням та дотримуватися встановлених обмежень (обтяжень) на земельну ділянку;  
141. передбачати обов'язковий комплекс необхідних організаційних та інженерно-технічних заходів щодо охорони і раціоналізації використання земель у процесі планування, проектування та проведення робіт;       
142. забезпечувати захист земель від водної і вітрової ерозії, виснаження, забруднення, засмічення, засолення, осолонцювання, підкислення, перезволоження та підтоплення, заростання бур'янами, чагарниками і дрібноліссям;      забезпечувати захист земель від ерозії, виснаження, забруднення, засмічення, засолення, осолонцювання, підкислення, перезволоження, підтоплення, заростання бур'янами, чагарниками і дрібноліссям;  
143. вживати заходів щодо запобігання негативному та екологонебезпечному впливу на землі і ліквідації наслідків цього впливу.   -45- Кукоба А.Т.
Статтю 19 доповнити абзацом: "здійснювати господарську діяльність за проектами землеустрою та містобудівної документації".  
Відхилено   уживати заходів щодо запобігання негативному і екологонебезпечному впливу на земельні ділянки та ліквідації наслідків цього впливу.  
144. Стаття 20. Охорона земель сільськогосподарського призначення      Стаття 36. Охорона земель при здійсненні господарської діяльності на землях сільськогосподарського призначення  
145. Охорона земель сільськогосподарського призначення забезпечується на основі реалізації комплексу заходів щодо збереження площі та продуктивності земельних угідь, підвищення їх екологічної стійкості і родючості грунтів.      Охорона земель сільськогосподарського призначення забезпечується на основі реалізації комплексу заходів щодо збереження продуктивності сільськогосподарських угідь, підвищення їх екологічної стійкості та родючості ґрунтів, а також обмеження їх вилучення (викупу) для несільськогосподарських потреб.  
146. Зміна цільового призначення сільськогосподарських земель допускається за умови обґрунтування доцільності такої зміни. У разі вилучення (викупу) сільськогосподарських земель для несільськогосподарських потреб забезпечується пріоритет максимального збереження продуктивних земель.   -46- Беспалий Б.Я.
У статті 20 частині 2 текст "викупу" замінити текстом "чи викупу".  
Відхилено   Зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення допускається лише за умови обґрунтування доцільності такої зміни в порядку, визначеному законом. У разі вилучення (викупу) земель сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб забезпечується пріоритет максимального збереження продуктивних земель.  
    -47- Мироненко В.А.
Шкляр В.Б.
У статті 20 у частині 2 зазначити, ким підготовляється обґрунтування зміни цільового призначення, а також критерії цього обґрунтування;  
Враховано    
147. Черезсмужжя та конфігурація земельних ділянок, які створюють перешкоди в ефективному їх використанні і здійсненні природоохоронних заходів, а також порушують ландшафтну цілісність території, підлягають упорядкуванню відповідно до проектів землеустрою.      Черезсмужжя та конфігурація земельних ділянок, що створюють перешкоди в ефективному їх використанні і здійсненні природоохоронних заходів, а також порушують ландшафтну цілісність території, підлягають упорядкуванню відповідно до затвердженої проектної документації із землеустрою.  
148. Захист земель сільськогосподарського призначення від ерозії та інших видів деградації здійснюється на основі реалізації заходів, передбачених державними і регіональними програмами і планами, відповідно до землевпорядних, містобудівних та інших проектів.      Захист земель сільськогосподарського призначення від ерозії, селів, підтоплення та інших видів деградації здійснюється на основі реалізації заходів, передбачених державними і реґіональними програмами відповідно до робочих проектів рекультивації, захисту земель від ерозії та іншої документації із землеустрою.  
149. Стаття 21. Основні вимоги до охорони родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення      Стаття 37. Основні вимоги до охорони родючості ґрунтів  
150. Власники та користувачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення зобов'язані здійснювати заходи щодо охорони родючості ґрунтів, передбачені цим Законом та іншими актами законодавства України.      Власники та землекористувачі, в тому числі орендарі, земельних ділянок зобов'язані здійснювати заходи щодо охорони родючості ґрунтів, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.  
151. Використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення способами, що призводять до погіршення якісного стану ґрунтів, зменшення їх сільськогосподарської придатності, а також зняття родючого шару грунту забороняються.      Використання земельних ділянок способами, що призводять до погіршення їх якості, забороняються.  
152. На землях сільськогосподарського призначення може бути обмежена діяльність щодо:      На землях сільськогосподарського призначення може бути обмежена діяльність щодо:  
153. 1) вирощування певних сільськогосподарських культур, застосування окремих технологій їх вирощування або проведення окремих агротехнічних операцій;      вирощування певних сільськогосподарських культур, застосування окремих технологій їх вирощування або проведення окремих агротехнічних операцій;  
154. 2) розорювання угідь (сіножатей, пасовищ тощо);      розорювання сіножатей, пасовищ тощо;  
155. 3) використання деградованих, малопродуктивних і технічно забруднених земельних ділянок з покладенням на їх власників чи користувачів обов'язку щодо здійснення заходів з докорінного поліпшення властивостей ґрунтів (меліорація, залуження, заліснення);   -48- Лещенко В.О.
У статті 21 частині третій пункт 3) викласти у такій редакції: "використання деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених ділянок допускається лише після докорінного їх поліпшення (зараження, землювання, меліорація, залуження, заліснення).  
Враховано   використання деградованих, малопродуктивних, а також техногенно забруднених земельних ділянок;  
156. 4) інтенсивного використання угідь.   -49- Лещенко В.О.
У статті 21 частині третій пункт 4) викласти у такій редакції: "необґрунтованого інтенсивного використання земель".  
Враховано   необґрунтовано інтенсивного використання земель.  
157. З метою здійснення контролю за динамікою родючості грунтів на земельні ділянки сільськогосподарського призначення видаються агрохімічні паспорти, у яких фіксуються початкові показники родючості та їх зміна.      З метою здійснення контролю за динамікою родючості ґрунтів систематично проводиться їх агрохімічне обстеження, видаються агрохімічні паспорти, у яких фіксуються початкові та поточні рівні забезпечення поживними речовинами ґрунтів і рівні їх забруднення.  
158. Дані агрохімічної паспортизації земель використовуються у процесі регулювання земельних відносин, проведення грошової оцінки земельних ділянок, визначення розмірів плати за землю, а також для аналізу динаміки родючості грунтів.   -50- Лещенко В.О.
У статті 21 частину п'яту викласти у такій редакції: "Дані агрохімічної паспортизації земель використовуються в процесі регулювання земельних відносин: при передачі земельної ділянки в оренду; проведенні грошової оцінки земель; визначенні розмірів плати за землю; здійсненні контролю за станом родючості ґрунтів з боку власників (орендарів) земельних ділянок, органів державного управління та органів місцевого самоврядування".  
Враховано   Дані агрохімічної паспортизації земель використовуються в процесі регулювання земельних відносин при: передачі у власність або наданні в користування, у тому числі в оренду, земельної ділянки; зміні власника земельної ділянки або землекористувача; проведенні грошової оцінки земель; визначенні розмірів плати за землю; здійсненні контролю за станом родючості ґрунтів.  
159. Форма агрохімічного паспорта та порядок його ведення встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.   -51- Соломатін Ю.П.
Стаття 21, частина 6 викласти у редакції: "Форму агрохімічного паспорту та порядок його ведення встановлює Кабінет Міністрів України".  
Відхилено   Форму агрохімічного паспорта та порядок його ведення встановлює центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.  
160. Стаття 22. Охорона родючості ґрунтів при здійсненні меліоративних заходів      Стаття 38. Охорона земель при здійсненні меліорації  
161. Меліоративні заходи на землях сільськогосподарського призначення (вапнування, гіпсування, інші види хімічної меліорації грунтів, регулювання їх водного режиму - зрошення та осушення угідь, культуртехнічна, протиерозійна і полезахисна лісомеліорація) здійснюються фізичними і юридичними особами згідно з проектами, затвердженими в установленому законодавством порядку.      Меліорація земель здійснюються згідно з проектами, затвердженими в установленому законодавством порядку . Підприємства, установи і організації, при проведенні меліорації зобов'язані здійснювати заходи, спрямовані на запобігання підтопленню, заболоченню, засоленню, забрудненню ґрунтів, вітровій і водній ерозії меліорованих земель, їх деградації, погіршенню стану водних об'єктів.  
162. Порядок охорони меліоративних (зрошуваних та осушених) земель від виснаження, деградації, засолення і заболочення, втрати ними екологічної стійкості тощо встановлюється Законом України "Про меліорацію земель".   -52- Соломатін Ю.П.
Стаття 22 частина 2 викласти в такій редакції: "Порядок охорони зрошуваних та осушених земель від.." далі за текстом; або замінити редакцію третього слова першого речення цієї частини на "меліоративних".  
Враховано   Порядок здійснення будівництва, експлуатації та забезпечення екологічної безпеки при проведенні меліорації земель встановлюється Законом України "Про меліорацію земель".  
163. Стаття 23. Охорона родючості ґрунтів при використанні осадів стічних вод      Стаття 39. Охорона родючості ґрунтів при використанні осадів стічних вод  
164. Використання з метою удобрення ґрунтів або для інших цілей осадів та механічних домішок стічних вод, що накопичуються на водоочисних спорудах, може здійснюватися лише за наявності відповідного рішення, яке у кожному конкретному випадку приймається органом місцевого самоврядування за погодженням з органами виконавчої влади з питань екології і природних ресурсів, аграрної політики, установами і закладами державної санітано-епідеміологічної служби центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я з урахуванням результатів аналітичних досліджень ступеня забруднення, осадів та ґрунтів токсичними речовинами.   -53- Соломатін Ю.П.
Стаття 23. В останньому рядку частини 1 після слова "забруднення" перед словом "осадів" зняти кому.  
Враховано   Використання з метою удобрення ґрунтів осадів стічних вод, що накопичуються на водоочисних спорудах, здійснюється з дозволу органу виконавчої влади з питань екології і природних ресурсів за погодженням з органами виконавчої влади з питань аграрної політики та охорони здоров'я.  
165. На землях природоохоронного, оздоровчого і рекреаційного призначення, землях водного фонду, водоохоронних зон та на інших територіях, що підлягають особливій охороні, на земельних ділянках, які використовуються для випасання худоби, вирощування овочів та фруктів, а також на тих, де вміст будь-якої із токсичних речовин в осадах перевищує граничнодопустиму концентрацію, застосування осадів стічних вод не допускається.      На землях природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого і рекреаційного призначення, землях водного фонду та інших територіях, що підлягають особливій охороні, і на земельних ділянках, які використовуються для випасання худоби, вирощування овочів та фруктів, а також на земельних ділянках, де вміст будь-якої з токсичних речовин перевищує граничнодопустиму концентрацію, застосування осадів стічних вод не допускається.  
166. Ввезення на митну територію України осадів стічних вод забороняється.      Увезення на митну територію України осадів стічних вод забороняється.  
167. Стаття 24. Агрохімічне обслуговування сільськогосподарських товаровиробників   -54- -  Немає висновку   Стаття 40. Охорона земель при застосуванні пестицидів і агрохімікатів  
168. Агрохімічне обслуговування сільськогосподарських товаровиробників здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями, які мають відповідні дозволи (допуски, посвідчення) на виконання таких робіт.   -55- Беспалий Б.Я.
У статті 24 частині 1 виключити текст " (допуск, посвідчення)". Узгодити цю частину із законодавством щодо ліцензування.  
Враховано   Застосування пестицидів і агрохімікатів здійснюється відповідно до Закону України "Про пестициди і агрохімікати".  
    -56- Шведенко М.М.
У статті 24 "Агрохімічне обслуговування сільськогосподарських товаровиробників" абзац викласти у наступній редакції: "Агрохімічне обслуговування сільськогосподарських товаровиробників, в тому числі по вирощування товарної риби та рибопосадкового матеріалу, здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями, які мають відповідні дозволи (допуски, посвідчення) на використання таких робіт".  
Відхилено    
169. Агрохімічне обслуговування сільськогосподарських товаровиробників включає:       
170. проведення державного моніторингу стану ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення та їх агрохімічну паспортизацію;       
171. здійснення заходів щодо збереження та відтворення родючості ґрунтів, включаючи хімічну меліорацію, внесення добрив, а також запобігання надходженню хімічних речовин у водойми та хімічному забрудненню грунтів;       
172. забезпечення сільськогосподарських товаровиробників пестицидами та агрохімікатами;       
173. організація видобування і раціонального використання добрив, вапнякових та гіпсовмісних матеріалів сільськогосподарського призначення та продуктів їх переробки;       
174. надання землевласникам і землекористувачам послуг із здійснення агрохімічних та протиерозійних заходів.       
175. Стаття 25. Охорона земель при веденні лісового господарства      Стаття 41. Охорона земель при веденні лісового господарства  
176. На землях лісового фонду незалежно від форми власності і господарювання обов'язково забезпечується на довгостроковій основі збереження і підвищення родючості грунтів, їх належний екологічний стан.   -57- Мироненко В.А.
Шкляр В.Б.
У статті 25 необхідно уточнити рівень органів місцевого самоврядування, повноважних приймати таке рішення, для земель якої форми власності і, якщо сюди входять землі приватної і державної форм власності, необхідно зазначити, на якій підставі це робитимуть саме органи місцевого самоврядування. Крім того, у законопроекті не відображено, чи можуть органи місцевого самоврядування приймати місцеві програми щодо охорони земель, за рахунок яких коштів органами місцевого самоврядування фінансуватимуться заходи щодо охорони земель, слабко відображено роль місцевих державних адміністрацій у питанні забезпечення охорони земель.  
Враховано редакційно   Лісокористувачі, незалежно від форми власності і господарювання, забезпечують збереження та підвищення родючості ґрунтів, їх належний екологічний стан відповідно до вимог законодавства України.  
177. Лісозаготівля на схилах повинна проводитися на основі екологобезпечних та ґрунтозахисних технологій, які зводять до мінімуму руйнування ґрунтового покриву та інші небезпечні процеси.      Заготівля деревини на схилах повинна проводитися на основі екологобезпечних та ґрунтозахисних технологій, які зводять до мінімуму руйнування ґрунтового покриву земельних ділянок.  
178. Застосування в лісовому господарстві пестицидів та агрохімікатів, а також виконання авіаційно-хімічних робіт здійснюється з обов'язковим додержанням вимог природоохоронного законодавства.       
179. Стаття 26. Охорона земель при веденні водного господарства      Стаття 42. Охорона земель при веденні водного господарства  
180. Охорона земель водного фонду (водоохоронних зон, прибережних захисних смуг тощо) здійснюється шляхом обмеження антропогенного впливу на такі землі та додержання особливого режиму їх використання.   -58- Заєць І.О.
До статті 42. З метою забезпечення охорони земель прибережних територій морів, морських заток і лиманів пропоную доповнити статтю 42, після першої частини, новою частиною в такій редакції: "На землях, розташованих уздовж морів, навколо морських заток і лиманів, в межах не менше ніж два кілометри від урізу води, а на території існуючих населених пунктів з урахуванням містобудівної документації, встановлюються обмеження на здійснення окремих видів господарської діяльності, а саме, забороняється: -будівництво (окрім санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів, з обов'язковим централізованим водопостачанням); -застосування стійких та сильнодіючих пестицидів; -влаштування полігонів побутових та промислових відходів і накопичувачів стічних вод; -влаштування вигрібів для накопичення господарсько-побутових стічних вод обсягом більше 1 кубічного метра на добу; -влаштування полів фільтрації та створення інших споруд для приймання і знезаражування рідких відходів тощо". Останню частину статті 42 перенести в кінець запропонованої нової частини.  
Враховано редакційно   Охорона земель водного фонду здійснюється шляхом обмеження антропогенного впливу на них і додержання особливого режиму їх використання відповідно до закону.  
181. При плануванні, проектуванні, будівництві та експлуатації водогосподарських об'єктів, реконструкції джерел водопостачання, водовідведення і водоочищення передбачаються заходи, спрямовані на запобігання затопленню, підтопленню та заболоченню продуктивних земель, погіршенню якості грунтів, їх забрудненню, виснаженню тощо.      При розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкції та експлуатації водогосподарських об'єктів передбачаються заходи, спрямовані на запобігання підтопленню, заболоченню, засоленню та забрудненню продуктивних земель, погіршенню якості ґрунтів.  
182. Забороняється скидання на сільськогосподарські угіддя та землі іншого призначення вод, що забираються із забруднених джерел, а також стічних вод, якщо внаслідок цього може відбутися деградація і забруднення грунтів небезпечними речовинами.      Забороняється скидання стічних вод та вод, що забираються із забруднених джерел, якщо внаслідок цього може відбутися деградація і забруднення ґрунтів небезпечними речовинами.  
183. Особливості використання земель водного фонду та водоохоронних зон встановлюються законом.   -59- Шведенко М.М.
Розділ ІV пропонується доповнити статтею 26 "Охорона земель при введенні рибного господарства" в такій редакції: "Охорона земель відведених для рибогосподарських цілей, здійснюється шляхом заходів, спрямованих на недопущення погіршення природної кормової бази, запобігання затоплення, підтоплення та заболочення продуктивних земель, що прилягають до штучних водойм. Проектування та будівництво гідротехнічних споруд (ставів, інших штучностворюваних водойм) здійснюється шляхом обмеження антропогенного впливу на землі сільськогосподарського призначення. Здійснення заходів щодо збереження та відтворення природної рибопродуктивності земель під водою у ставках й інших водоймах (внесення органічних, мінеральних добрив, інші меліоративні роботи) проводяться з обов'язковим дотриманням вимог природоохоронного законодавства."  
Враховано частково   Особливості використання земель водного фонду та водоохоронних зон встановлюються законом. Стаття 43. Особливості охорони земель водного фонду, наданих для рибогосподарських цілей Охорона земель, наданих для рибогосподарських цілей, здійснюється шляхом вжиття заходів щодо запобігання погіршенню природної кормової бази, затопленню, підтопленню та заболоченню продуктивних земель, що прилягають до водних об'єктів. Здійснення заходів щодо збереження та відтворення природної рибопродуктивності земель під водою у ставках, озерах та інших водних об'єктах (внесення органічних, мінеральних добрив, інші меліоративні роботи) проводиться з обов'язковим дотриманням вимог природоохоронного законодавства.  
184. Стаття 27. Охорона земель при спорудженні та експлуатації      Стаття 44. Охорона земель при спорудженні та експлуатації лінійних інженерних споруд  
185. лінійних інженерних споруд       
186. При спорудженні та експлуатації лінійних інженерних споруд уповноважені органи виконавчої влади у сфері охорони земель здійснюють постійний контроль за станом ґрунтового покриву на земельних ділянках, де розміщуються лінійні інженерні споруди, та прилеглих до них землях.   -60- Беспалий Б.Я.
У статті 27 частині 1 виключити слово "уповноважені".  
Враховано   При спорудженні та експлуатації доріг, трубопроводів, ліній електропередачі та зв'язку, а також інших лінійних споруд уповноважені органи виконавчої влади в галузі охорони земель здійснюють постійний контроль за станом ґрунтового покриву на цих та прилеглих до них земельних ділянках.  
187. У разі забруднення небезпечними речовинами, що транспортуються трубопроводами, такі землі підлягають очищенню у порядку, визначеному центральними органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, аграрної політики, по земельних ресурсах.       
188. Відповідальність за забруднення земель небезпечними речовинами, що транспортуються трубопроводами, несуть фізичні і юридичні особи, у власності або користуванні яких перебувають ці об'єкти.      Підприємства, установи та організації трубопровідного транспорту несуть відповідальність за забруднення земель небезпечними речовинами, що транспортуються трубопроводами, та відшкодовують шкоду, завдану власникам земельних ділянок і землекористувачам, у тому числі орендарям, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
189. Стаття 28. Охорона земель і ґрунтів від забруднення небезпечними речовинами      Стаття 45. Охорона земель і ґрунтів від забруднення небезпечними речовинами  
190. Господарська та інша діяльність, що призводить до забруднення земель і ґрунтів понад установлені граничнодопустимі концентрації небезпечних речовин, забороняється.      Господарська та інша діяльність, яка зумовлює забруднення земель і ґрунтів понад установлені граничнодопустимі концентрації небезпечних речовин, забороняється.  
191. Нормативи граничнодопустимих концентрацій небезпечних речовин у ґрунтах, а також перелік цих речовин затверджуються центральними органами виконавчої влади в галузі охорони здоров'я, з питань екології та природних ресурсів.       
192. У разі виявлення фактів забруднення грунтів отруйними та іншими небезпечними речовинами уповноважені органи виконавчої влади у сфері охорони земель вживають заходів до припинення діяльності, яка призводить до таких наслідків, притягнення винних до відповідальності згідно із законодавством і проведення в установленому порядку робіт з дезактивації, відновлення забруднених земель, консервації угідь та визначення режимів їх подальшого використання.   -61- Беспалий Б.Я.
У статті 28 частині 3 виключити слово "уповноважені".  
Враховано   У разі виявлення фактів забруднення ґрунтів небезпечними речовинами органи виконавчої влади у галузі охорони земель вживають заходів до обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, і притягнення винних до відповідальності згідно із законом та проведення в установленому порядку робіт з дезактивації, відновлення забруднених земель, консервації угідь і визначення режимів їх подальшого використання.  
193. Особливості режиму і порядку використання забруднених земель обов'язково узгоджуються з установами і закладами державної санітано-епідеміологічної служби центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я, органами виконавчої влади з питань екології і природних ресурсів та аграрної політики.      Особливості режиму і порядку використання забруднених земель погоджуються з органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я, екології і природних ресурсів та з питань аграрної політики. Нормативи граничнодопустимих концентрацій небезпечних речовин у ґрунтах, а також перелік цих речовин встановлює Кабінет Міністрів України.  
194. Стаття 29. Охорона земель і ґрунтів від забруднення, захаращення і засмічення      Стаття 46. Охорона земель і ґрунтів від забруднення відходами  
195. При плануванні, проектуванні і здійсненні заходів щодо зберігання, оброблення, утилізації та виділення, знищення (знешкодження) і захоронення твердих та рідких відходів обов'язково забезпечується:   -62- Беспалий Б.Я.
У статті 29 частині 1 текст " (знешкодження)" замінити текстом "або знешкодження". Аналогічно у всьому тексті.  
Враховано   При здійсненні господарської діяльності, пов'язаної із зберіганням, обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням і захороненням відходів, забезпечується: виконання заходів щодо запобігання або зменшення обсягів утворення відходів та екологічно безпечне поводження з ними;  
196. максимальне збереження ґрунтового покриву на основі обраного оптимального варіанту територіального розміщення проектованих об'єктів;      максимальне збереження ґрунтового покриву на основі обраного оптимального варіанта територіального розміщення об'єктів поводження з відходами;  
197. зняття родючого шару ґрунтового покриву, його складування, збереження та перенесення на малопродуктивні земельні ділянки;   -63- Лещенко В.О.
У статті 29 частині першій абзац третій викласти у такій редакції: "Зняття родючого шару ґрунту, його складування, збереження та використання при рекультивації земель, покращенні малопродуктивних земель і благоустрої населених пунктів".  
Враховано   зняття родючого шару ґрунту, його складування, збереження та використання при рекультивації земель, покращенні малопродуктивних земель і благоустрої населених пунктів;  
198. запобігання в установленому порядку негативному впливу об'єктів складування, захоронення, утилізації і знищення (знешкодження) відходів виробничої та іншої антропогенної діяльності на ґрунтовий покрив прилеглих територій;   -64- Беспалий Б.Я.
У статті 29 частині 1 пункті 3 виключити текст "в установленому порядку".  
Враховано   запобігання негативному впливу об'єктів поводження з відходами, що використовуються для збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів на ґрунтовий покрив прилеглих територій;  
199. відновлення ґрунтового покриву на земельних ділянках після ліквідації об'єктів складування та утилізації відходів виробничої та іншої антропогенної діяльності.      рекультивація земельних ділянок після ліквідації об'єктів поводження з відходами.  
200. Підприємства, установи та організації діяльність яких пов'язана з накопиченням виробничих та інших відходів які забруднюють грунт, зобов'язані забезпечувати своєчасне вивезення таких відходів на спеціальні об'єкти для їх зберігання, знищення (знешкодження)або переробку.      Підприємства, установи та організації, а також громадяни, діяльність яких пов'язана з накопиченням відходів, зобов'язані забезпечувати своєчасне вивезення таких відходів на спеціальні об'єкти, що використовуються для їх збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення.  
201. Розміщення на земельних ділянках відходів виробничої та іншої діяльності без дозволу місцевої державної адміністрації чи органу місцевого самоврядування або в місцях, не призначених для таких цілей (захаращення земель), забороняється.   -65- Соломатін Ю.П.
Стаття 29 частина 2 викласти у редакції: "Підприємства, установи та організації, діяльність яких пов'язана з накопиченням виробничих відходів, що засмічують або забруднюють ґрунт, зобов"язані.." далі за текстом.  
Відхилено   Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів у підземних горизонтах, на території міст та інших населених пунктів, на землях природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, у межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об'єктів, у інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини.  
202. У районах можливого забруднення земель небезпечними техногенними, в тому числі аварійними, викидами від стаціонарних і пересувних джерел за рішенням місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування проводяться постійні або періодичні обстеження хімічного складу грунтів з метою виявлення та визначення їх негативного впливу на здоров'я людини, окремі види природних ресурсів і довкілля в цілому.   -66- Беспалий Б.Я.
У статті 29 частину 4 узгодити із законами про місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.  
Враховано   У районах можливого забруднення земель небезпечними відходами, у тому числі аварійними, викидами від стаціонарних і пересувних джерел за рішенням місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування проводяться постійні або періодичні обстеження хімічного складу ґрунтів з метою виявлення та визначення їх негативного впливу на здоров'я людини, а також окремих видів природних ресурсів і довкілля в цілому. Розміщення, збирання, зберігання, оброблення, утилізація та видалення, знешкодження і захоронення відходів здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про відходи".  
203. Стаття 30. Охорона земель від ерозії та зсувів      Стаття 47. Охорона земель від ерозії та зсувів  
204. Використання земельних ресурсів для провадження господарської та іншої діяльності дозволяється за умови вжиття науково обґрунтованих заходів щодо їх протиерозійного і протизсувного захисту.   -67- Беспалий Б.Я.
У статті 30 частині 1 текст "науково обґрунтованих" замінити текстом "передбачених законодавством".  
Враховано   Використання ерозійно- та зсувонебезпечних земельних ділянок дозволяється за умови вжиття заходів щодо їх протиерозійного і протизсувного захисту, передбачених законодавством.  
    -68- Соломатін Ю.П.
Стаття 30 уточнити зміст частини 1 і викласти у редакції: Використання земель для господарської та іншої діяльності дозволяється .." далі за текстом.  
Враховано    
205. З метою захисту земель від ерозії та зсувів у землевпорядних, містобудівних та інших проектах передбачаються заходи щодо забезпечення протиерозійної стійкості території.      З метою захисту земель від ерозії та зсувів у землевпорядній, містобудівній та іншій документації передбачаються заходи щодо забезпечення протиерозійної та протизсувної стійкості території.  
206. Розорювання земель (використання їх як ріллі), якщо це призводить до посилення ерозійних процесів та погіршення стану довкілля, не допускається. Забороняється розорювання схилів крутизною понад 7 градусів (крім ділянок для залуження, заліснення та здійснення ґрунтозахисних заходів). На схилах крутизною від 3 до 7 градусів обмежується розміщення ділянок просапних культур, чорного пару тощо.      Забороняється розорювання схилів крутизною понад 7 градусів (крім ділянок для залуження, заліснення та здійснення ґрунтозахисних заходів). На схилах крутизною від 3 до 7 градусів обмежується розміщення просапних культур, чорного пару тощо.  
207. Власники землі та землекористувачі зобов'язані здійснювати ґрунтоохоронні заходи щодо запобігання негативному впливу на земельні ділянки, що перебувають у їх власності або користуванні, а також на суміжні території та довкілля в цілому.   -69- Беспалий Б.Я.
У статті 30 частині 4 виключити текст "а, також на суміжні території та довкілля в цілому".  
Враховано   Власники земельних ділянок та землекористувачі, у тому числі орендарі, зобов'язані здійснювати ґрунтоохоронні заходи з метою запобігання погіршення їх якісного стану та якісного стану суміжних земельних ділянок і довкілля в цілому.  
    -70- Соломатін Ю.П.
Частина 4 викласти у редакції: "Власники землі та землекористувачі (орендарі) зобов'язані здійснювати грунтоохоронні заходи з метою запобігання погіршення якісного стану як земель, що перебувають у їх власності або користуванні, так і суміжних територій  
Враховано    
208. На землях, віднесених до дефляційно небезпечних, протиерозійні заходи здійснюються відповідно до спеціальних схем і проектів.       
209. Стаття 31. Охорона земель у процесі містобудівної діяльності      Стаття 48. Охорона земель у процесі містобудівної діяльності  
210. та будівництва       
211. У межах населених пунктів територіальний розвиток житлової та громадської забудови, а також спорудження об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури здійснюються з урахуванням вимог раціонального використання земель.      Територіальний розвиток житлової та громадської забудови в межах населених пунктів, а також спорудження об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури здійснюються з урахуванням вимог раціонального використання земель.  
212. Оптимізація використання та охорона земель на територіях населених пунктів, об'єктах промисловості, транспорту, енергетики спрямовується на збереження ґрунтового покриву, його природоохоронних і ландшафтних функцій.       
213. Спорудження об'єктів житлово-комунального, промислового, транспортного, рекреаційного, іншого призначення здійснюється згідно з державними стандартами, нормами, правилами забудови, містобудівною та проектною документацією. Розширення території населених пунктів або ділянок окремих господарських об'єктів здійснюється відповідно до проектів землеустрою, комплексних містобудівних та техніко-економічних обґрунтувань їх розвитку, генеральних планів населених пунктів, переважно на несільськогосподарських угіддях або сільськогосподарських угіддях гіршої якості.      Розміщення і будівництво об'єктів житлово-комунального, промислового, транспортного, іншого призначення здійснюється відповідно до затверджених у встановленому порядку містобудівної документації та проектів цих об'єктів; Забудова земельних ділянок, що надаються для містобудівних потреб, здійснюється після виникнення права власності чи користування, у тому числі на умовах оренди, земельною ділянкою, у порядку, передбаченому законом. Визначення територій і вибір земель для містобудівних потреб та спорудження конкретних об'єктів здійснюється на підставі затвердженої містобудівної документації, проектів землеустрою, схем планування територій, переважно на землях несільськогосподарського призначення.  
214. Під час містобудівної діяльності, встановлення режимів використання земель у межах населених пунктів передбачаються заходи щодо:      При здійсненні містобудівної діяльності передбачаються заходи щодо:  
215. максимального збереження площі земельних ділянок з ґрунтовим і рослинним покривом, зменшення частки відводів для допоміжних об'єктів і раціоналізації виконання будівельних робіт;      максимального збереження площі земельних ділянок з ґрунтовим і рослинним покривом;  
216. зняття та складування в окремих місцях родючого шару ґрунту при проведенні будівельних робіт з наступним його використанням для поліпшення продуктивності інших земель;   -71- Лещенко В.О.
У статті 31 частині четвертій абзац другий викласти у такій редакції: "При виконанні будівельних робіт проводити зняття та складування, у визначених місцях, родючого шару ґрунту з наступним використанням його для поліпшення малопродуктивних угідь, рекультивації земель та благоустрою населених пунктів і промислових зон".  
Враховано   зняття та складування у визначених місцях родючого шару ґрунту з наступним використанням його для поліпшення малопродуктивних угідь, рекультивації земель та благоустрою населених пунктів і промислових зон;  
217. недопущення порушення гідрологічного режиму земельних ділянок.      недопущення порушення гідрологічного режиму земельних ділянок; дотримання екологічних вимог, установлених законодавством при проектуванні, розміщенні та будівництві об'єктів.  
218. Відведення земель для будь-якого будівництва здійснюється в установленому порядку з урахуванням необхідності максимального збереження сільськогосподарських і лісових угідь та ґрунтового покриву.   -72- Беспалий Б.Я.
У статті 31 частині 5 після тексту "здійснюється в установленому" доповнити словом "законодавством"  
Враховано   Вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб здійснюється з урахуванням необхідності максимального збереження сільськогосподарських і лісових угідь та ґрунтового покриву в установленому законом порядку  
219. Стаття 32. Охорона земель при проектуванні та застосуванні нових технічних засобів і технологій      Стаття 49. Охорона земель при застосуванні нових технічних засобів і технологій  
220. При розміщенні, проектуванні, будівництві та введенні в дію нових і реконструйованих об'єктів, застосуванні існуючих і нових технічних засобів і технологій, які можуть здійснювати негативний вплив на екологічний стан та умови використання земельних ресурсів, проводиться інтегральна оцінка цього впливу і передбачаються заходи щодо запобігання небезпечним екологічним і санітарно-гігієнічним наслідкам та забезпечення раціонального використання земель.      При розміщенні, проектуванні, будівництві та введенні в дію нових і реконструйованих об'єктів, застосуванні нових технічних засобів і технологій, які справляють негативний вплив на екологічний стан, передбачаються заходи щодо запобігання небезпечним екологічним і санітарно-гігієнічним наслідкам, раціонального використання та охорони земель.  
221. Територіальне розміщення об'єктів, які можуть здійснювати негативний вплив на екологічний стан і якість земельних ресурсів, погоджується з органами виконавчої влади у сфері охорони земель.   -73- Соломатін Ю.П.
Стаття 32 частина 2 викласти у редакції: "Територіальне розміщення об'єктів, що справляють негативний вплив на екологічний стан і якість земельних ресурсів, погоджується з органами виконавчої влади у сфері охорони земель, екології та природних ресурсів. "  
Враховано частково   Розміщення об'єктів, які справляють негативний вплив на екологічний стан і якість земельних ресурсів, проводиться з урахуванням результатів інтегральної оцінки цього впливу і розробки відповідних заходів щодо запобігання небезпечним екологічним і санітарно-гігієнічним наслідкам та раціонального використання і охорони земель лише після проведення державної екологічної експертизи в порядку, визначеному законом.  
222. Стаття 33. Охорона земель оздоровчого, рекреаційного, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення      Стаття 50. Охорона земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення  
223. Охорона земель оздоровчого, рекреаційного, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення здійснюється шляхом створення екологічної мережі, обмеження антропогенного впливу на такі землі, їх вилучення для інших потреб.   -74- Шершун М.Х.
Соломатін Ю.П.
У статті 33 частину першу викласти у редакції: "Охорона земель оздоровчого, рекреаційного, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення здійснюється шляхом включення до складу єдиної екологічної мережі цих територій, обмеження їх вилучення для інших потреб та обмеження антропогенного впливу на такі землі".  
Враховано   Охорона земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення здійснюється шляхом включення цих земель до складу екологічної мережі, обмеження їх вилучення (викупу) для інших потреб та обмеження антропогенного впливу на такі землі;  
    -75- Заєць І.О.
До статті 50 . З метою уникнення можливих термінологічних проблем, у першій та другій частинах цієї статті вилучити слово "єдиної".  
Враховано    
224. Особливості використання земель оздоровчого, рекреаційного, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, а також створення екологічної мережі встановлюються законом.   -76- Шершун М.Х.
Соломатін Ю.П.
У статті 33 частину другу викласти у редакції: "Порядок використання земель оздоровчого, рекреаційного, природно-заповідного, іншого природоохоронного призначення та створення єдиної екологічної мережі встановлюється законом".  
Враховано   Порядок використання земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення і створення екологічної мережі встановлюється законом.  
225. Стаття 34. Консервація земель      Стаття 51. Консервація земель  
226. Консервації підлягають деградовані, техногенно забруднені і малопродуктивні землі, господарське використання яких є екологічно небезпечним або економічно неефективним.   -77- Заплатинський В.М.
У частині першій статті 34 після слова "техногенно" доповнити наступним реченням "екологічно (розвиток ерозії, засолення, заболочення і інші процеси, які знищують продуктивність землі)" і далі за текстом.  
Відхилено   Консервації підлягають деградовані та малопродуктивні землі, господарське використання яких є екологічно небезпечним та економічно неефективним, а також техногенно забруднені земельні ділянки, на яких неможливо одержати екологічно чисту продукцію, а перебування людей на цих земельних ділянках є небезпечним для їх здоров'я.  
227. Консервація земель здійснюється за рішенням органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування на підставі договорів з власниками земельних ділянок.      Консервація земель здійснюється за рішенням органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування на підставі договорів з власниками земельних ділянок.  
228. Підставою для прийняття рішень про консервацію земель є подання органів, які здійснюють контроль за використанням та охороною земель.      Підставою для прийняття рішень про консервацію земель є подання органів, які здійснюють контроль за використанням та охороною земель.  
229. Порядок консервації земель встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -78- Лещенко В.О.
У частині четвертій слова" Кабінетом Міністрів України" замінити на слова "законодавством України"  
Враховано   Порядок консервації земель установлюється законодавством України.  
230. Стаття 35. Рекультивація земель      Стаття 52. Рекультивація земель  
231. Рекультивації підлягають землі, цілісність ґрунтового покриву, структура рельєфу, материнських порід та гідрологічний режим яких зазнали значних змін (порушення) унаслідок проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт.   -79- Беспалий Б.Я.
У статті 35 частині 1 виключити текст " (порушення)".  
Відхилено   Рекультивації підлягають землі, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід та в гідрологічному режимі внаслідок проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт.  
232. При проведенні гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов'язаних з порушенням (відокремленням) ґрунтового покриву, відокремлена від земельної ділянки ґрунтова маса підлягає збереженню та перенесенню на порушені або малопродуктивні земельні ділянки. При відокремленні ґрунтового покриву здійснюється пошарове, відповідно до структури ґрунтового профілю, зняття і роздільне складування верхнього, найбільш родючого, та інших прошарків грунту, а також материнської породи.   -80- Беспалий Б.Я.
У статті 35 частині 2 текст "порушення (відокремлення)" замінити словом "відокремлення".  
Враховано   При проведенні гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов'язаних з порушенням ґрунтового покриву, відокремлена ґрунтова маса підлягає зняттю, складуванню, збереженню та перенесенню на порушені або малопродуктивні земельні ділянки відповідно до робочих проектів з рекультивації порушених земель та підвищення родючості ґрунтів. При знятті ґрунтового покриву здійснюється пошарове зняття і роздільне складування верхнього, найбільш родючого шару ґрунту, та інших прошарків ґрунту відповідно до структури ґрунтового профілю, а також материнської породи. Об'єм ґрунтової маси, що підлягає зняттю і роздільному складуванню, визначається в проектах рекультивації порушених земель.  
    -81- Кукоба А.Т.
Стаття 35, абзац другий доповнити словами: "при збереженні верхній, найбільш родючий шар грунту засівається багаторічними траівами".  
Відхилено    
233. Рекультивація земельних ділянок здійснюється шляхом пошарового нанесення на малопродуктивні земельні ділянки або ділянки без ґрунтового покриву відокремленої ґрунтової маси, а у разі потреби і материнської породи у порядку, який забезпечує найбільшу продуктивність рекультивованих угідь.      Рекультивація земельних ділянок здійснюється шляхом пошарового нанесення на малопродуктивні земельні ділянки або ділянки без ґрунтового покриву знятої ґрунтової маси, а в разі потреби - і материнської породи в порядку, який забезпечує найбільшу продуктивність рекультивованих земель.  
234. Роботи з рекультивації земель здійснюються комплексно відповідно до проектів рекультивації земельних ділянок.   -82- Кукоба А.Т.
Абзац 4 доповнити словами: "об'єм знятої ґрунтової маси визначається спеціально створеною комісією, про що складається відповідний акт ".  
Враховано частково    
235. Роботи із зняття, складування, збереження та нанесення ґрунтової маси на порушені земельні ділянки здійснюються за рахунок громадян та юридичних осіб, з ініціативи або вини яких порушено ґрунтовий покрив, а роботи з нанесення знятої ґрунтової маси на малопродуктивні землі здійснюються за рахунок власників або користувачів цих земельних ділянок.      Роботи із зняття, складування, збереження та нанесення ґрунтової маси на порушені земельні ділянки здійснюються за рахунок фізичних та юридичних осіб, з ініціативи або вини яких порушено ґрунтовий покрив, а роботи з нанесення знятої ґрунтової маси на малопродуктивні землі здійснюються за бажанням власників земельних ділянок або землекористувачів, у тому числі орендарів цих земельних ділянок за їх рахунок.  
236. Стаття 36. Заборона вивезення грунтів за межі території України      Стаття 53. Заборона вивезення ґрунтової маси за межі території України  
237. Вивезення грунтової маси за межі території України, крім зразків для проведення наукових досліджень, забороняється.      Вивезення ґрунтової маси за межі території України, крім зразків для проведення наукових досліджень, забороняється.  
238. Стаття 37. Моніторинг земель і ґрунтів      Стаття 54. Моніторинг земель і ґрунтів  
239. Моніторинг земель і ґрунтів проводиться з метою своєчасного виявлення зміни стану земель та властивостей ґрунтів, оцінки ефективного здійснення заходів щодо охорони земель, збереження і відтворення родючості ґрунтів, відведення та ліквідації наслідків негативних процесів.   -83- Шершун М.Х.
Соломатін Ю.П.
У статті 37 в частині першій, після слів "родючості грунтів" кінець речення викласти в такій редакції: "попередження негативних процесів та ліквідації їх наслідків".  
Враховано   Моніторинг земель і ґрунтів проводиться з метою своєчасного виявлення зміни стану земель та властивостей ґрунтів, оцінки здійснення заходів щодо охорони земель, збереження та відтворення родючості ґрунтів, попередження впливу негативних процесів і ліквідації наслідків цього впливу.  
    -84- Лещенко В.О.
У статті 37 частині першій слово "ефективного" виключити, текст: "відведення та ліквідації наслідків негативних процесів" замінити текстом: "попередження впливу негативних процесів та ліквідації наслідків цього впливу".  
Враховано    
240. Залежно від цілей спостережень та охоплення територій моніторинг земель може бути міжнародним, національним, регіональним і локальним.      Залежно від цілей спостережень та охоплення територій моніторинг земель може бути національним, реґіональним і локальним.  
241. Для ведення моніторингу земельних ресурсів на національному рівні рішенням відповідних органів виконавчої влади на всій території України створюється мережа дослідних земельних ділянок та ділянок з еталонними ґрунтами з метою проведення на них необхідних спостережень, вимірювань та обстежень екологічного стану земель, зміни показників корисних властивостей грунтів під впливом господарської та інших видів діяльності.      Для ведення моніторингу земель на національному рівні рішенням органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів і з питань екології та природних ресурсів на всій території України створюється мережа дослідних земельних ділянок та ділянок з еталонними ґрунтами з метою проведення на них необхідних спостережень, вимірювань та обстежень екологічного стану земель, зміни показників корисних властивостей ґрунтів під впливом господарської та інших видів діяльності.  
242. Ведення моніторингу земель здійснюється органами виконавчої влади по земельних ресурсах, з питань екології та природних ресурсів. Зазначені органи забезпечують збирання, оброблення, передавання, збереження та аналіз інформації про стан земель, прогнозування їх змін.      Ведення моніторингу земель здійснюють органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів за участю органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, з питань аграрної політики.  
243. Одержана інформація надсилається органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування для розроблення науково обґрунтованих рекомендацій та своєчасного прийняття рішень щодо поліпшення охорони земель, запобігання негативним змінам їх стану та додержання вимог екологічної безпеки.      Одержана інформація надсилається органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування для розроблення науково обґрунтованих рекомендацій і своєчасного прийняття рішень щодо поліпшення охорони земель, запобігання негативним змінам їх стану та додержання вимог екологічної безпеки.  
244. З метою забезпечення діагностики, прогнозування та управління якісним станом грунтів, їх родючістю ведеться моніторинг грунтів сільськогосподарського використання.      З метою своєчасного виявлення змін стану земель, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів ведеться моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення.  
245. Моніторинг ґрунтів сільськогосподарського використання включає:      Моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення включає:  
246. агрохімічне обстеження ґрунтів;      агрохімічне обстеження ґрунтів;  
247. контроль змін якісного стану ґрунтів в процесі сільськогосподарського використання земель;      контроль змін якісного стану ґрунтів;  
248. агрохімічну паспортизацію земельних ділянок.      агрохімічну паспортизацію земельних ділянок.  
249. Агрохімічна паспортизація зрошуваних та осушених земель здійснюється через кожні 3 роки, богарних земель - через кожні 5 років.      Агрохімічна паспортизація орних земель здійснюється через кожні 5 років, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень - через кожні 5-10 років.  
250. Суцільне обстеження всіх земельних ресурсів проводиться через кожні 20 років.      Суцільне ґрунтове обстеження проводиться через кожні 20 років.  
251. Ведення моніторингу ґрунтів сільськогосподарського використання покладається на органи виконавчої влади з питань аграрної політики.      Моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення здійснюється органом виконавчої влади з питань аграрної політики.  
252. Порядок ведення моніторингу земель встановлюється Кабінетом Міністрів України.      Порядок проведення моніторингу земель встановлює Кабінет Міністрів України.  
253. Розділ V. Фінансування у сфері охорони земель      Розділ VІІІ. Фінансування в галузі охорони земель і ґрунтів  
254. Стаття 38. Фінансування заходів щодо охорони земель і ґрунтів      Стаття 55. Фінансування заходів щодо охорони земель і ґрунтів  
255. Фінансування заходів щодо охорони земель і грунтів здійснюється за рахунок Державного бюджету України, місцевих бюджетів, у тому числі коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, від плати за землю, а також коштів землевласників і землекористувачів та інших джерел, не заборонених законодавством.   -85- Беспалий Б.Я.
У статті 38 частині 1 наприкінці текст "не заборонених законодавством" замінити текстом "передбачених законом"-  
Враховано   Фінансування заходів щодо охорони земель і ґрунтів здійснюється за рахунок Державного бюджету України, місцевих бюджетів, у тому числі коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, від плати за землю, а також коштів землевласників і землекористувачів та інших джерел, не заборонених законом. Видатки Державного бюджету України на заходи з охорони земель і ґрунтів визначаються окремим рядком.  
    -86- Томич І.Ф.
У статті 38 частині першій слова "щодо охорони земель і грунтів" замінити словами "з охорони земель і грунтів".  
Враховано    
256. За рахунок державного бюджету здійснюється:   -87- Беспалий Б.Я.
У статті 38 частину 2 узгодити з Бюджетним кодексом. Текст "державного бюджету" замінити текстом "Державного бюджету України".  
Враховано   За рахунок Державного бюджету України здійснюється:  
257. реалізація заходів загальнодержавних програм охорони земель;      реалізація заходів, передбачених загальнодержавними програмами використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів;  
258. здійснення заходів, спрямованих на усунення причин та наслідків негативного впливу на земельні ресурси (грунти), а також заходів щодо запобігання безповоротній втраті грунтового покриву у разі неможливості встановлення винних у цьому фізичних і юридичних осіб або внаслідок стихійного лиха;      виконання заходів, спрямованих на усунення причин та наслідків негативного впливу на земельні ресурси і ґрунти внаслідок стихійного лиха або в разі неможливості встановлення винних у цьому фізичних і юридичних осіб, та рекультивація земель, порушених в період до 1990 року;  
259. будівництво та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних і протизсувних споруд, систем і мереж для зрошення та осушення земель;      будівництво та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних і протизсувних споруд, меліоративних систем відповідно до закону;  
260. створення нових і реконструкція існуючих захисних лісонасаджень;      створення нових і реконструкція існуючих захисних лісонасаджень;  
261. проведення систематичних обстежень грунтів;   -88- Кукоба А.Т.
Стаття 38 абзац "за рахунок державного бюджету" доповнити підпунктами: "рекультивація земель порушених в період до 1990 року" заходи по охороні земель навколо спецоб"єктів зберігання , утилізації або знищення (знешкодження) невпізнанних та непридатних до використання хімпрепаратів."  
Враховано   проведення систематичних обстежень земель і ґрунтів; виконання заходів щодо утилізації або знищення (знешкодження) невпізнанних та непридатних до використання хімічних препаратів; економічне стимулювання впровадження заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів відповідно до загальнодержавних програм;  
262. здійснення інших заходів щодо охорони земель.      здійснення інших заходів щодо охорони земель.  
263. За рахунок місцевих бюджетів здійснюється:   -89- Беспалий Б.Я.
У статті 38 частину 3 узгодити з Бюджетним кодексом.  
Враховано   За рахунок місцевих бюджетів здійснюється:  
264. реалізація заходів регіональних програм;      реалізація заходів реґіональних програм використання та охорони земель;  
265. освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб;      освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб;  
266. поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь;      поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь;  
267. виконання робіт щодо відновлення господарської цінності земель, якщо це відбулося не з вини власників і користувачів земельних ділянок;   -90- Кукоба А.Т.
Абзац статті 38 "За рахунок місцевих бюджетів" доповнити підпунктом: "проведення підготовчих робіт та складання проектів консервації земельних ділянок на землях запасу"  
Відхилено   виконання робіт щодо відновлення земель, якщо це відбулося не з вини власників і користувачів земельних ділянок; будівництво та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних і протизсувних споруд, меліоративних систем відповідно до закону; реалізація заходів щодо охорони земель навколо об'єктів поводження з відходами, що використовуються для їх збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів, які перебувають у власності територіальних громад; економічне стимулювання впровадження заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів відповідно до регіональних програм;  
268. здійснення інших заходів щодо охорони земель.      здійснення інших заходів щодо охорони земель.  
269. За рахунок коштів землевласників і землекористувачів здійснюються:      За рахунок коштів землевласників і землекористувачів здійснюються:  
270. організаційно-господарські, організаційні і технологічні протиерозійні заходи на їх земельних ділянках;      організаційно-господарські, організаційні та технологічні протиерозійні заходи на їх земельних ділянках;  
271. заходи щодо охорони земель, збереження і підвищення родючості ґрунтів;      заходи щодо охорони земель, збереження і підвищення родючості ґрунтів; проведення підготовчих робіт та складання проектів консервації земель;  
272. заходи щодо відновлення стану та функцій еродованих і порушених з їх вини земель та органічно поєднаних з ними інших природних ресурсів і об'єктів довкілля, запобігання заростанню сільськогосподарських угідь бур'янами, чагарниками і дрібноліссям, а також земель іншого цільового призначення.   -91- Кукоба А.Т.
За рахунок коштів землевласників і землекористувачів" доповнити підпунктами: "проведення підготовчих робіт та складання проектів консервації земель; заходи по охороні земель навколо об'єктів зберігання, знищення (знешкодження) або переробки виробничих та побутових відходів.  
Враховано   заходи щодо відновлення стану еродованих, деградованих і порушених з їх вини земель та органічно поєднаних з ними інших природних ресурсів і об'єктів довкілля, запобігання заростанню сільськогосподарських угідь бур'янами, чагарниками і дрібноліссям.  
    -92- Заєць І.О.
До статті 55 (права колонка). Абзац четвертий, частини п'ятої статті 55 доповнити словами "деградованих з їх вини".  
Враховано    
    -93- Томич І.Ф.
Статтю 38 доповнити новою частиною другою такого змісту: "Видатки Державного бюджету України на заходи з охорони земель і родючості грунтів щорічно визначаються у державному бюджеті окремим рядком. Обсяги зазначених бюджетних асигнувань становлять не менше 0,5 відсотка валового внутрішнього продукту України. Розпорядниками цих коштів визначаються: на фінансування заходів з охорони земель - центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів; Відповідно частини другу-четверту вважати частинами третьою-п'ятою.  
Відхилено    
    -94- Заплатинський В.М.
Після розділу У передбачити наступну статтю: "Державний контроль в галузі охорони земель Державний контроль в галузі охорони земель здійснюється Радами та їх виконавчими та розпорядчими органами, Міністерством екології та природних ресурсів, Міністерством аграрної політики, їх органами на місцях та іншими спеціально уповноваженими державними органами. Державному контролю підлягають використання і охорона земель. Порядок здійснення державного контролю за охороною земель визначається цим Законом та іншим законодавством України".  
Враховано в інших статтях   
273. Розділ VІ. Відповідальність за порушення законодавства про охорону земель      Розділ ІХ. Відповідальність за порушення законодавства про охорону земель  
274. Стаття 39. Відповідальність за порушення законодавства про охорону земель      Стаття 56. Відповідальність за порушення законодавства про охорону земель  
275. Юридичні і фізичні особи, винні у порушенні законодавства про охорону земель, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством.   -95- Заплатинський В.М.
Статтю 39 доповнити наступним пунктом: "Іноземні юридичні особи і громадяни та особи без громадянства зобов'язані на території України додержувати вимог цього Закону, інших законодавчих актів у галузі охорони земель та несуть відповідальність за їх порушення відповідно до законодавства України".  
Враховано частково   Юридичні і фізичні особи, винні в порушенні законодавства про охорону земель, несуть відповідальність згідно із законом. Застосування заходів дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної або кримінальної відповідальності не звільняє винних від відшкодування шкоди, заподіяної земельним ресурсам.  
    -96- Беспалий Б.Я.
У статті 39 частині 1 виключити текст "дисциплінарну", наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано    
276. Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону земель, підлягає компенсації в повному обсязі.      Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону земель, підлягає відшкодування в повному обсязі.  
277. Розділ VІІ. Прикінцеві положення      Розділ Х. Прикінцеві положення  
278. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.   -97- Беспалий Б.Я.
Прикінцеві положення доповнити такою новою частиною: "Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим законом: 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього закону; 2) забезпечити приведення центральним органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього закону".  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом: подати на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральним органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону; забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом. 3. Протягом року з дня набрання чинності цим Законом розробити і подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів України "Про затвердження загальнодержавної програми використання та охорони земель" та "Про затвердження Національної програми охорони родючості ґрунтів".