Кількість абзаців - 78 Таблиця поправок


Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законів України"      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законів України"  
1. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
2. І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради, 2001р., № 37-38, ст.189) такі зміни і доповнення:      І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради, 2001р., № 37-38, ст.189) такі зміни і доповнення:  
3. 1) частину першу статті 2 доповнити пунктом 20-1 такого змісту:      1) частину першу статті 2 доповнити пунктом 20-1 такого змісту:  
4. "20-1) залишок бюджетних коштів - обсяг коштів на рахунках відповідного бюджету на кінець дня.   -1- Після слів "…..бюджету "доповнити словами "та розпорядників коштів цього бюджету"  Враховано   "20-1) залишок бюджетних коштів - обсяг коштів на рахунках відповідного бюджету та розпорядників коштів цього бюджету на кінець дня.  
5. Залишок бюджетних коштів загального фонду включає оборотну касову готівку та вільний залишок бюджетних коштів";   -2- Вилучити, як таку, що врегульована у пункті 4 цього Закону (статя 14-1)  Враховано    
6. 2) статтю 13 доповнити частиною дев'ятою такого змісту:   -3- Шуфрич Н.І.
Вилучити  
Враховано    
    -4- Кириленко В.А.
Доповнити абзацом третім такого змісту: "Кошти Пенсійного фонду, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування обліковуються в складі спеціального фонду Державного бюджету України по доходах і видатках на підставі даних цих фондів, використовуються тільки за цільовим призначенням і вилученню не підлягають. Збір та акумулювання коштів, управління фондами, матеріальне забезпечення та надання соціальних послуг здійснюється фондами відповідно до законів про загальнообов'язкове державне соціальне страхування".  
Відхилено    
    -5- Кукоба А.Т.
Вилучити  
Враховано    
7. "9. Усі державні цільові фонди, які створюються за рахунок податків і зборів (обов'язкових платежів), включаються до Державного бюджету України і використовуються за цільовим призначенням";   -6- Шуфрич Н.І.
Вилучити (Внесені пропозиції щодо вилучення вищенаведених норм ґрунтуються на їх невідповідності статті 46 Конституції України. Абзацом другим цієї статті чітко визначено, що право громадян на соціальний захист "гарантується загальнообов'язковим державним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення", тобто Основним Законом України чітко розмежовуються страхові внески і бюджетні джерела соціального забезпечення).  
Враховано    
    -7- Хара В.Г.
У розділі І частину дев'яту статті 13 виключити  
Враховано    
    -8- Стоян О.М.
"Пункт 2 розділу І Виключити. (Включення коштів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування до складу Державного бюджету України суперечить ст. 14 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, згідно якої "страхові фонди є некомерційними самоврядними організаціями. Кошти цільових страхових фондів не включаються до складу Державного бюджету України". Зазначені пропозиції суперечать міжнародним нормам, Конвенціями МОП №№35, 37 та 39 визначено, що управління фінансами державних страхових фондів здійснюється окремо від управління державними коштами).  
Враховано    
8. 3) у статті 14:      3) у статті 14:  
9. у частині першій слова "бюджету Автономної Республіки Крим, міського бюджету" замінити словами "місцевих бюджетів";      у частині першій слова "бюджету Автономної Республіки Крим, міського бюджету" замінити словами "місцевих бюджетів";  
10. у частині другій після слів "основної суми боргу" доповнити словами "та на забезпечення збереження обсягу оборотної касової готівки";      у частині другій після слів "основної суми боргу" доповнити словами "та на забезпечення збереження обсягу оборотної касової готівки";  
11. 4) доповнити статтею 14-1 такого змісту:      4) доповнити статтею 14-1 такого змісту:  
12. "Стаття 14-1. Залишок бюджетних коштів.      "Стаття 14-1. Залишок бюджетних коштів.  
13. 1. Оборотна касова готівка - частина залишку коштів загального фонду відповідного бюджету, формується на початок планового бюджетного періоду з метою покриття тимчасових касових розривів.   -9- Бондаренко Г.І.
Оборотна касова готівка повинна становити не менше 1, 5 відсотка планових видатків загального фонду (без врахування між бюджетних трансфертів) відповідного бюджету і затверджується у законі про Державний бюджет України та рішенні про місцевий бюджет.  
Враховано в іншій редакції  1. Оборотна касова готівка - частина залишку коштів загального фонду відповідного бюджету, формується на початок планового бюджетного періоду з метою покриття тимчасових касових розривів.  
    -10- Шпак В.Ф.
Доповнити статтею наступного змісту: "Доповнити статтю 2 Бюджетного кодексу пунктом наступного змісту: „оборотна касова готівка - обсяг залишку бюджетних коштів загального фонду бюджету для забезпечення безперервності витрат бюджету в процесі його виконання. Обсяг оборотної касової готівки встановлюється рішенням відповідної ради про місцевий бюджет; " п.7 після слова „платежів" доповнити словами „а також надання бюджетних позичок" аналогічно доповнити пункт 14. Доповнити пунктом наступного змісту: „вільні бюджетні кошти - невикористані кошти на рахунках бюджету на початок бюджетного періоду, суми перевищення доходів над видатками, які включаються до фінансування бюджету на покриття тимчасових касових розривів протягом. Рішення про їх використання приймається відповідною радою". П.28 після слів „доходи бюджету" доповнити словами „повернення позичок". Доповнити пунктом наступного змісту: „одержувачі бюджетних коштів - суб'єкти господарювання, що не мають статусу бюджетної установи, які одержують кошти з бюджету через розпорядника бюджетних коштів на виконання завдань та програм".  
Враховано в іншій редакції   
14. 2. Збереження оборотної касової готівки на кінець бюджетного періоду має бути обов'язковим.      2. Збереження оборотної касової готівки на кінець бюджетного періоду має бути обов'язковим.  
15. 3. Оборотна касова готівка повинна становити не більше 2 відсотка планових видатків загального фонду відповідного бюджету і затверджується відповідно у законі про Державний бюджет України та рішенні про місцевий бюджет.      3. Оборотна касова готівка повинна становити не більше 2 відсотка планових видатків загального фонду і затверджується відповідно у законі про Державний бюджет України та рішенні про місцевий бюджет.  
16. 4. Різниця між залишком коштів загального фонду бюджету та оборотною касовою готівкою на кінець бюджетного періоду складає вільний залишок бюджетних коштів."   -11- Чорновіл Т.В.
Пункт 4 статті 14-1 викласти в наступній редакції: "4. Різниця між залишком коштів загального фонду бюджету та оборотною касовою готівкою на кінець бюджетного періоду складає вільний залишок бюджетних коштів, який не підлягає вилученню й використовується на проведення видатків згідно рішення відповідної ради."  
Враховано   4. Різниця між залишком коштів загального фонду бюджету та оборотною касовою готівкою на кінець бюджетного періоду складає вільний залишок бюджетних коштів, який не підлягає вилученню й використовується на проведення видатків згідно з рішенням відповідної ради.  
17. 5) у статті 15:      5) у статті 15:  
18. у частині першій після слів "органів місцевого самоврядування" доповнити словами "а також вільний залишок бюджетних коштів";   -12- Пинзеник В.М.
Доповнити статею 5-1 такого змісту: "5-1) Статтю 28 Бюдженого кодексу доповнити частиною 4 наступного змісту: "Інформація про виконання Державного бюджету та місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) підлягає обов'язковій публікації не пізніше 1 березня року, що наступає за роком звіту: Державного бюджету - в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр"; місцевих бюджетів - в газетах, визначених відповідними Радами народних депутатів. Міністерство фінансів України до 20 березня за участю бюджетного комітету Верховної Ради України, Рахункової палати України здійснює публічне представлення звіту про виконання Державного бюджету України за попередній рік в розрізі економічної класифікації видатків. Інформація про час і місце публічного представлення публікується разом зі звітом про виконання Державного бюджету. Головні розпорядники коштів Державного бюджету здійснюють публічне представлення звітів про витрачання бюджетних коштів в розрізі економічної класифікації видатків до 15 квітня. Рішення про час і місце представлення звітів визначається рішенням Кабінету Міністрів України, яке підлягає публікації в газеті "Урядовий кур'єр". Головні розпорядники бюджетних коштів зобов'язані додавати до звітів розшифрування (деталізацію) витрат за статтями, які перевищують 5 млн.грн. (крім заробітної плати з нарахуваннями на неї та комунальних платежів). Публічне представлення звітів ( в розрізі економічної класифікації видатків) про виконання місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) здійснюється до 20 березня. Інформація про час і місце публічного представлення звітів публікується разом зі звітом про виконання відповідних бюджетів. До звітів додається розшифрування (деталізація) витрат за статтями, розмір яких перевищує (крім заробітної плати з нарахуваннями на неї та комунальних платежів) бюджету м.Київ - 2 млн.грн..; бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджету м.Севастополь - 1, 0 млн.грн.; бюджету міст, районів - 500 тисяч грн."  
Враховано   у частині першій після слів "органів місцевого самоврядування" доповнити словами "а також вільний залишок бюджетних коштів"; Доповнити статею 5-1 такого змісту: "5-1) Статтю 28 Бюдженого кодексу доповнити частиною 4 наступного змісту: "Інформація про виконання Державного бюджету та місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) підлягає обов'язковій публікації не пізніше 1 березня року, що наступає за роком звіту: Державного бюджету - в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр"; місцевих бюджетів - в газетах, визначених відповідними Радами народних депутатів. Міністерство фінансів України до 20 березня за участю бюджетного комітету Верховної Ради України, Рахункової палати України здійснює публічне представлення звіту про виконання Державного бюджету України за попередній рік в розрізі економічної класифікації видатків. Інформація про час і місце публічного представлення публікується разом зі звітом про виконання Державного бюджету. Головні розпорядники коштів Державного бюджету здійснюють публічне представлення звітів про витрачання бюджетних коштів в розрізі економічної класифікації видатків до 15 квітня. Рішення про час і місце представлення звітів визначається рішенням Кабінету Міністрів України, яке підлягає публікації в газеті "Урядовий кур'єр". Головні розпорядники бюджетних коштів зобов'язані додавати до звітів розшифрування (деталізацію) витрат за статтями, які перевищують 5 млн.грн. (крім заробітної плати з нарахуваннями на неї та комунальних платежів). Публічне представлення звітів ( в розрізі економічної класифікації видатків) про виконання місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) здійснюється до 20 березня. Інформація про час і місце публічного представлення звітів публікується разом зі звітом про виконання відповідних бюджетів. До звітів додається розшифрування (деталізація) витрат за статтями, розмір яких перевищує (крім заробітної плати з нарахуваннями на неї та комунальних платежів) бюджету м.Київ - 2 млн.грн..; бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджету м.Севастополь - 1, 0 млн.грн.; бюджету міст, районів - 500 тисяч грн."  
19. 6) у частини третій статті 33:      6) у частини третій статті 33:  
20. у пункті 4 перед словами "питомої ваги" доповнити словами "обґрунтувань і розрахунків";      у пункті 4 перед словами "питомої ваги" доповнити словами "обґрунтувань і розрахунків";  
21. доповнити пунктом 11 такого змісту:      доповнити пунктом 11 такого змісту:  
22. "11) встановлення розміру мінімальної заробітної плати на плановий бюджетний період";   -13- Стоян О.М.
Абзац 4 пункту 6 розділу І. Після слів "мінімальної заробітної плати" доповнити словами "та рівня забезпечення прожиткового мінімуму".  
Враховано   "11) встановлення розміру мінімальної заробітної плати та рівня забезпечення прожиткового мінумуму на плановий бюджетний період";  
23. 7) у статті 38:      7) у статті 38:  
24. у пункті 1 частини першої:      у пункті 1 частини першої:  
25. у підпункті "в" після слів "виконання функцій, програм" доповнити словами "у розрізі територій";      у підпункті "в" після слів "виконання функцій, програм" доповнити словами "у розрізі територій";  
26. підпункт "г" викласти у такій редакції:      підпункт "г" викласти у такій редакції:  
27. "г) інформацію щодо врахування Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період та пропозицій Верховної Ради України до них, якщо вони були прийняті Верховною Радою України відповідно до частини шостої статті 33 цього Кодексу";   -14- Стоян О.М.
Абзац 3 пункту 7 розділу 1 Доповнити словами "друге речення підпункту доповнити словами: "законодавчо визначений розмір мінімальної заробітної плати на наступний бюджетний період".  
Відхилено   "г) інформацію щодо врахування Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період та пропозицій Верховної Ради України до них, якщо вони були прийняті Верховною Радою України відповідно до частини шостої статті 33 цього Кодексу";  
28. підпункт "ґ" викласти у такій редакції:      підпункт "ґ" викласти у такій редакції:  
29. "ґ) аналітичні дані, розрахунки з обґрунтуваннями особливостей міжбюджетних взаємовідносин, а саме:      "ґ) аналітичні дані, розрахунки з обґрунтуваннями особливостей міжбюджетних взаємовідносин, а саме:  
30. детальні розрахунки прогнозного загального обсягу доходів та видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним та місцевими бюджетами, за видами доходів та за функціями;      детальні розрахунки прогнозного загального обсягу доходів та видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним та місцевими бюджетами, за видами доходів та за функціями;  
31. базові показники та результати обрахунку індексів відносної податкоспроможності в розрізі місцевих бюджетів;      базові показники та результати обрахунку індексів відносної податкоспроможності в розрізі місцевих бюджетів;  
32. детальний розрахунок розміру фінансового нормативу бюджетної забезпеченості по функціях та видах місцевих бюджетів;      детальний розрахунок розміру фінансового нормативу бюджетної забезпеченості по функціях та видах місцевих бюджетів;  
33. детальний розрахунок коригуючих коефіцієнтів та коефіцієнту вирівнювання;      детальний розрахунок коригуючих коефіцієнтів та коефіцієнту вирівнювання;  
34. розрахунки обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за видами пільг і допомог та детальними фінансовими та кількісними показниками";      розрахунки обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за видами пільг і допомог та детальними фінансовими та кількісними показниками";  
35. частину першу доповнити пунктом 11 такого змісту:      частину першу доповнити пунктом 11 такого змісту:  
36. "11) на всіх стадіях розгляду та доопрацювання законопроекту у разі зміни показників обсягів міжбюджетних трансфертів, Кабінетом Міністрів України подаються розрахунки відповідно до вимог пп. ґ) пункту 1) частини першої цієї статті Бюджетного кодексу";   -15- У разі зміни Кабінетом Міністрів України показників обсягів міжбюджетних трансфертів під час розгляду та доопрацювання ним проекту Закону "Про Державний бюджет України" Кабінет Міністрів України подає розрахунки відповідно до вимог пп. г) пункту 1) частини першої цієї статті Бюджетного кодексу.  Враховано   "11)У разі зміни Кабінетом Міністрів України показників обсягів міжбюджетних трансфертів під час розгляду та доопрацювання ним проекту Закону "Про Державний бюджет України" Кабінет Міністрів України подає розрахунки відповідно до вимог пп. г) пункту 1) частини першої цієї статті Бюджетного кодексу"  
37. частину другу доповнити пунктами 5-1 та 5-2 такого змісту:      частину другу доповнити пунктами 5-1 та 5-2 такого змісту:  
38. "5-1) розмір оборотної касової готівки Державного бюджету України;      "5-1) розмір оборотної касової готівки Державного бюджету України;  
39. 5-2) розмір мінімальної заробітної плати на плановий бюджетний період";   -16- Сухий Я.М.
Виключити  
Відхилено   5-2) розмір мінімальної заробітної плати на плановий бюджетний період"; 5-3) рівень забезпечення прожиткового мінімуму на плановий бюджетний період";  
    -17- Стоян О.М.
Абзац 17 пункту 7 розділу 1. Виключити. Згідно частини 3 статті 27 Бюджетного кодексу закони України, що впливають на формування доходної чи видаткової частини бюджетів, повинні бути офіційно оприлюднені до 15 серпня року, що передує плановому.  
Відхилено    
    -18- Стоян О.М.
Пункт 7 розділу 1. Доповнити новим абзацом наступного змісту: "5-2)рівень забезпечення прожиткового мінімуму на плановий бюджетний період; "  
Враховано    
40. 8) частину другу статті 39 доповнити словами "та пропозиціям Верховної Ради України до них, прийнятим згідно з частиною шостою статті 33 цього Кодексу";      8) частину другу статті 39 доповнити словами "та пропозиціям Верховної Ради України до них, прийнятим згідно з частиною шостою статті 33 цього Кодексу";  
41. 9) у статті 43:   -19- Сухий Я.М.
Виключити пункт 9) розділу І  
Відхилено    
    -20- Стоян О.М.
Пункт 9 розділу 1. Виключити.  
Відхилено    
42. в абзаці другому частини другої після слів "доходів і видатків Державного бюджету України" доповнити словами "розміру мінімальної заробітної плати на плановий бюджетний період";   -21- Викласти в такій редакції: "В абзаці другому частини другої після слів "доходів і видатків Державного бюджету України" доповнити словами "розміру мінімальної заробітної плати та рівня забезпечення прожиткового мінімуму на плановий бюджетний період";  Немає висновку   в абзаці другому частини другої після слів "доходів і видатків Державного бюджету України" доповнити словами "розміру мінімальної заробітної плати та рівня забезпечення прожиткового мінімуму на плановий бюджетний період";  
43. у частині третій після слів "доходів і видатків Державного бюджету України" доповнити словами "розмір мінімальної заробітної плати";   -22- Викласти в такій редакції: "У частині третій після слів "доходів і видатків Державного бюджету України" доповнити словами "розмір мінімальної заробітної плати та рівень забезпечення прожиткового мінімуму";  Немає висновку   у частині третій після слів "доходів і видатків Державного бюджету України" доповнити словами "розмір мінімальної заробітної плати та рівень забезпечення прожиткового мінімуму";  
44. 10) частину першу статті 52 викласти в такій редакції:      10) частину першу статті 52 викласти в такій редакції:  
45. "1.Зміни до закону про Державний бюджет України можуть вноситися у випадках виникнення відхилення оцінки прогнозу макропоказників економічного і соціального розвитку України та надходжень до бюджету від прогнозу, врахованого при затвердженні Державного бюджету України на відповідний бюджетний період, а також зміни структури видатків державного бюджету та в інших випадках, передбачених цим Кодексом. Міністерство фінансів України проводить щомісячну оцінку відповідності прогнозу надходжень показникам, встановленим Державним бюджетом України. Кабінет Міністрів України проводить щоквартальну оцінку відповідності прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України показникам, врахованим при затвердженні Державного бюджету України на відповідний бюджетний період";      "1.Зміни до закону про Державний бюджет України можуть вноситися у випадках виникнення відхилення оцінки прогнозу макропоказників економічного і соціального розвитку України та надходжень до бюджету від прогнозу, врахованого при затвердженні Державного бюджету України на відповідний бюджетний період, а також зміни структури видатків державного бюджету та в інших випадках, передбачених цим Кодексом. Міністерство фінансів України проводить щомісячну оцінку відповідності прогнозу надходжень показникам, встановленим Державним бюджетом України. Кабінет Міністрів України проводить щоквартальну оцінку відповідності прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України показникам, врахованим при затвердженні Державного бюджету України на відповідний бюджетний період";  
46. 11) у статтях 64, 65 і 66 слова "прибутковий податок з громадян" у всіх відмінках замінити словами "податок на доходи фізичних осіб" у відповідних відмінках;   -23- Статтю 11 доповнити частинами 2 та 3 такого змісту: "Доповнити статтю 64 частиною 3 такого змісту: "3. При цьому, податок з доходів фізичних осіб, який сплачується юридичною особою "працедавцем", зараховується до відповідного місцевого бюджету за її місцезнаходженням та місцезнаходженням її підрозділів, уповноважених підрозділів в обсягах податку нарахованого працівникам цих підрозділів." "У статтях 65, 66 слово "справляється" замінити словами сплачується (перераховуєтьсяґ) згідно з Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб"  Враховано   11) у статтях 64, 65 і 66 слова "прибутковий податок з громадян" у всіх відмінках замінити словами "податок з доходів фізичних осіб" у відповідних відмінках; "Доповнити статтю 64 частиною 3 такого змісту: "3. При цьому, податок з доходів фізичних осіб, який сплачується юридичною особою "працедавцем", зараховується до відповідного місцевого бюджету за її місцезнаходженням та місцезнаходженням її підрозділів, уповноважених підрозділів в обсягах податку нарахованого працівникам цих підрозділів." "У статтях 65, 66 слово "справляється" замінити словами сплачується (перераховується) згідно з Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб"  
47. 12) статтю 72 викласти у такій редакції:      12) статтю 72 викласти у такій редакції:  
48. "Стаття 72. Дефіцит місцевих бюджетів.      "Стаття 72. Дефіцит місцевих бюджетів.  
49. 1. По загальному фонду місцеві бюджети можуть прийматися з дефіцитом виключно на суму вільного залишку бюджетних коштів.   -24- Викласти в редакції: "1. По загальному фонду місцеві бюджети можуть прийматися з дефіцитом шляхом внесення змін до рішень про місцевий бюджет за результатами річного звіту про виконання відповідного місцевого бюджету за попередній бюджетний період виключно на суму вільного залишку бюджетних коштів."  Враховано   1. По загальному фонду місцеві бюджети можуть прийматися з дефіцитом шляхом внесення змін до рішень про місцевий бюджет за результатами річного звіту про виконання відповідного місцевого бюджету за попередній бюджетний період виключно на суму вільного залишку бюджетних коштів.  
50. 2. По спеціальному фонду можуть прийматися з дефіцитом бюджет Автономної Республіки Крим та міські бюджети у частині дефіциту бюджету розвитку, який покривається за рахунок запозичень";   -25- Викласти в такій редакції "2. По спеціальному фонду можуть прийматися з дефіцитом виключно бюджет Автономної Республіки Крим та міські бюджети у частині дефіциту бюджету розвитку, який покривається за рахунок запозичень"  Враховано   " 2. По спеціальному фонду можуть прийматися з дефіцитом виключно бюджет Автономної Республіки Крим та міські бюджети у частині дефіциту бюджету розвитку, який покривається за рахунок запозичень";  
51. 13) частину другу статті 76 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:      13) частину другу статті 76 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:  
52. "5-1) розмір оборотної касової готівки місцевого бюджету; ";      "5-1) розмір оборотної касової готівки місцевого бюджету; ";  
53. 14) у статті 78:      14) у статті 78:  
54. частину другу доповнити абзацом такого змісту:      частину другу доповнити абзацом такого змісту:  
55. "Державне казначейство України веде облік всіх надходжень, що належать місцевим бюджетам, та за поданням органів стягнення, погодженим з відповідними фінансовими органами, здійснює повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до бюджету";   -26- Чорновіл Т.В.
Пункт 2 статті 78 залишити в діючій редакції.  
Відхилено   "Державне казначейство України веде облік всіх надходжень, що належать місцевим бюджетам, та за поданням органів стягнення, погодженим з відповідними фінансовими органами, здійснює повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до бюджету";  
56. частину п'яту доповнити абзацом такого змісту:      частину п'яту доповнити абзацом такого змісту:  
57. "Органи стягнення забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до місцевих бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства";      "Органи стягнення забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до місцевих бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства";  
58. частину сьому викласти у такій редакції:      частину сьому викласти у такій редакції:  
59. "7. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється відповідною радою за поданням офіційного висновку місцевого фінансового органу про обсяг вільного залишку бюджетних коштів, перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду відповідного бюджету. Факт перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету визнається починаючи з підсумків за перше півріччя поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу за умови перевищення доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду місцевого бюджету визнається на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу за підсумками квартального звіту при недоотриманні доходів загального фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків";   -27- Викласти в редакції "7. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється відповідною радою за поданням офіційного висновку місцевого фінансового органу про обсяг вільного залишку бюджетних коштів, перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду відповідного бюджету. Факт перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету визнається за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу за умови перевищення доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду місцевого бюджету визнається на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу за підсумками квартального звіту при недоотриманні доходів загального фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків";  Враховано   "7. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється відповідною радою за поданням офіційного висновку місцевого фінансового органу про обсяг вільного залишку бюджетних коштів, перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду відповідного бюджету. Факт перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету визнається за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу за умови перевищення доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду місцевого бюджету визнається на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу за підсумками квартального звіту при недоотриманні доходів загального фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків";  
    -28- Слаута В.А.
В частину 7 статті 78 внести зміни: "Факт перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету визначається на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу за підсумками двох кварталів при перевищенні доходів загального фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, більш ніж на 15 відсотків." (Ця зміна дозволить дол. Кінця бюджетного року використати кошти одержані від перевиконання доходної частини бюджету на виконання програми підготовки житлового фонду та відповідних служб до зими, підготовки учбових закладів до нового учбового року та інше.)  
Враховано в іншій редакції   
    -29- Гаврилюк В.В.
В пункті 7 статті 78 Бюджетного кодексу вилучити "не менше ніж на 5%".  
Враховано в іншій редакції   
    -30- Клименко А.В.
Сергієнко Л.Г.
Внести зміни до статті 78 Бюджетного кодексу і викласти її у такій редакції: "Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється відповідною радою за поданням офіційного висновку місцевого фінансового органу про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду відповідного бюджету", а продовження статті 78 - вилучити.  
Враховано в іншій редакції   
    -31- Терещук С.М.
після слів "місцевого фінансового органу, доповнити словами "чи виконавчого комітету місцевої ради". (В сільських, селищних та міських (районного значення) радах відсутні фінансові органи і офіційний висновок про перевиконання чи недовиконання місцевого бюджету з доходів доцільно подавати виконавчому комітету місцевої ради).  
Відхилено В зв'язку з тим, що ця норма врегульована п.27) статті 2 Бюджетного кодексу   
    -32- Шпак В.Ф.
"В першому абзаці слово „трьох" замінити на слово „двох", цифру „15" на цифру „5"."  
Враховано    
    -33- Чорновіл Т.В.
Пункт 7 статті 78 викласти в наступній редакції: "Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється відповідною радою за поданням офіційного висновку місцевого фінансового органу про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду відповідного бюджету або економію коштів у витратній частині. Факт утворення бюджетного залишку внаслідок перевиконання доходної частини або економії коштів у витратній частині загального фонду місцевого бюджету визнається на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу щоквартально при перевищенні доходів загального фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, більше ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду місцевого бюджету визнається на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу за підсумками щоквартального звіту при недоотриманні доходів загального фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, більше ніж на 5 відсотків. Суми перевищення доходів над видатками, що утворилися на кінець року внаслідок збільшення надходжень до бюджету або економії видатків, вилученню не підлягають. Рішення про використання цих коштів у повному обсязі після виокремлення сум, необхідних для покриття касових розривів, приймаються відповідною радою в процесі виконання бюджету наступного року на підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу про підсумки виконання бюджету за рік".  
Враховано в іншій редакції   
    -34- Коновалюк В.І.
У частині 7 статті 78 Бюджетного кодексу у другому реченні слова "за підсумками трьох кварталів" замінити на слово "щоквартально", а слова "більш ніж 15 відсотків" вилучити.  
Враховано в іншій редакції   
    -35- Нощенко М.П.
частину сьому статті 78 викласти у редакції. " 7. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється відповідною радою за поданням офіційного висновку місцевого фінансового органу про обсяг вільного залишку, перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду відповідного бюджету. Факт перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету визнається на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу за підсумками двох і трьох кварталів за умови перевищення доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування між бюджетних трансфертів), врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, більше ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходної частини загального фонду місцевого бюджету визнається на підставі офіційних висновків місцевого бюджету на відповідний. Факт недоотримання доходної частини загального фонду місцевого бюджету визнається на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу за підсумками квартального звіту при недоотриманні доходів загального фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків період."  
Враховано в іншій редакції   
60. у частині восьмій після слів "ухвалені відповідною радою" доповнити словами "з урахуванням положень статті 52 Кодексу";   -36- Коновалюк В.І.
У частині 8 статті 78 після слова "настання" вставити слова "обставин, визначених статтею 52 цього Кодексу". Далі за текстом.  
Враховано   у частині восьмій після слів "ухвалені відповідною радою" доповнити словами "з урахуванням положень статті 52 Кодексу";  
    -37- Майстришин В.Я.
"Частину восьму статті 78 Бюджетного кодексу викласти у такій редакції: "8. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет можуть бути також ухвалені відповідною радою у разі настання обставин, визначених статтею 52 цього Кодексу, інших випадків, передбачених цим Кодексом".  
Враховано    
61. 15) статтю 98 доповнити частиною 3-1 такого змісту:      15) статтю 98 доповнити частиною 3-1 такого змісту:  
62. "3-1. У разі внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів на плановий бюджетний період проект таких змін та аналітичні розрахунки і порівняльні таблиці щодо впливу запропонованих змін подаються разом з проектом закону про Державний бюджет України; схваленим Кабінетом Міністрів України";      "3-1. У разі внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів на плановий бюджетний період проект таких змін та аналітичні розрахунки і порівняльні таблиці щодо впливу запропонованих змін подаються разом з проектом закону про Державний бюджет України; схваленим Кабінетом Міністрів України";  
63. 16) частину четверту розділу VІ "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:      16) частину четверту розділу VІ "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:  
64. "4. При розробці проектів законів про Державний бюджет України на 2002 - 2010 роки індекси відносної податкоспроможності розраховуються щороку. Положення частини восьмої статті 98 цього Кодексу застосовуються для розрахунків обсягів місцевих бюджетів при розробці проекту закону про Державний бюджет України на 2011 рік".      "4. При розробці проектів законів про Державний бюджет України на 2002 - 2010 роки індекси відносної податкоспроможності розраховуються щороку. Положення частини восьмої статті 98 цього Кодексу застосовуються для розрахунків обсягів місцевих бюджетів при розробці проекту закону про Державний бюджет України на 2011 рік".  
65. ІІ. Внести зміни до законів України:   -38- Сухий Я.М.
Виключити розділ ІІ.  
Враховано частково в частині державних цільових фондів   
    -39- Хара В.Г.
У розділі ІІ частини 3, 4 і 5 виключити.  
Враховано    
    -40- Чорновіл Т.В.
У частині ІІ. Внесення змін до деяких інших законодавчих актів додати прикінцеві положення наступного змісту: "Зміни до Законів України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням", "Про загальнообов'язкове державне страхування на випадок безробіття", "Про загальнообов'язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" вводяться в дію з 01.01.2005 року. "  
Відхилено    
    -41- Майко В.І.
Виключити розділ ІІ  
Враховано частково в частині державних цільових фондів   
    -42- Кукоба А.Т.
пункти 3, 4, 5 розділу ІІ Вилучити.  
Враховано    
66. 1. У Законі України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради), 1995 р., № 17, ст.121) внести до статті 10 такі зміни:   -43- Стоян О.М.
Пункт 1 розділу П. Виключити.  
Відхилено   1. У Законі України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради), 1995 р., № 17, ст.121) внести до статті 10 такі зміни:  
67. у частині першій слова "під час затвердження Державного бюджету України" замінити словами "у Законі про Державний бюджет України";      у частині першій слова "під час затвердження Державного бюджету України" замінити словами "у Законі про Державний бюджет України";  
68. у частині другій слова "переглядається" замінити словами "може переглядатися при внесенні змін до Закону про Державний бюджет України";      у частині другій слова "переглядається" замінити словами "може переглядатися при внесенні змін до Закону про Державний бюджет України";  
69. доповнити частиною третьою такого змісту:      доповнити частиною третьою такого змісту:  
70. "Зміни розміру мінімальної заробітної плати іншими законами України та нормативно-правовими актами є чинними виключно після внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік".      "Зміни розміру мінімальної заробітної плати іншими законами України та нормативно-правовими актами є чинними виключно після внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік".  
71. 2. У Законі України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст.237) частину четверту статті 3 вилучити.   -44- Шуфрич Н.І.
Вилучити  
Враховано    
72. 3. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 14, ст.71) у абзаці першому частини другої статті 19 вилучити слова "не включаються до Державного бюджету України"   -45- Шуфрич Н.І.
Вилучити  
Враховано    
    -46- Стоян О.М.
Пункт 3розділу П. Виключити.  
Враховано    
73. 4. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст.171) частину п'яту статті 8 вилучити.   -47- Шуфрич Н.І.
Вилучити  
Враховано    
    -48- Стоян О.М.
Пункт 4 П. Виключити.  
Враховано    
74. 5. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 46-47, ст.403) у частині четвертій статті 46 вилучити слова "не включаються до складу Державного бюджету України".   -49- Шуфрич Н.І.
Вилучити  
Враховано    
    -50- Стоян О.М.
Пункт 5 П. Виключити.  
Враховано    
    -51- Семенюк В.П.
Доповнити частинами такого змісту: "У Законі України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" (Відомості Верховної Ради, 1996., №41, ст..188) внести до ст.. 22 такі зміни: Слова "позабюджетного фонду приватизації" замінити словами "Державного бюджету". "У Законі України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва (Відомості Верховної Ради, 2000, №45375)^ в абзаці першому статті 21 слова "що надійшли до позабюджетного Державного фонду приватизації" виключити; У статті 22 слова "позабюджетного Державного фонду приватизації" замінити словами "Державного бюджету України".  
Відхилено    
    -52- Семенюк В.П.
Доповнити статтею наступного змісту: До розд..ІІ "Внести зміни до Законів України" " У Законі України Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" (Відомості Верховної ради україни №….) внести до ст. 17 такі зміни: У абзаці першому слова "…до позабюджетного Державного фонду приватизації" замінити на слова "до" Державного бюджет  
Відхилено    
75. ІІІ. Прикінцеві положення.   -53- Чорновіл Т.В.
Доповнити прикінцеві положення пунктом: "Пункт 9 статті 13 вводиться в дію з 1.01.2005 року.";  
Відхилено    
76. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статті 11 розділу І, яка набирає чинності з 1 січня 2004 року.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статті 11 розділу І, яка набирає чинності з 1 січня 2004 року.  
77. 2. Кабінету Міністрів України до 1 жовтня 2003 року підготувати та внести на розгляд до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.   -54- Семенюк В.П.
Доповнити статтею наступного змісту: "Пункт 8 першої частини статті 38 Бюджетного кодексу доповнити пунктом 8` такого змісту: "8`)проекти кошторису витрат коштів спеціального фонду Державного бюджету Фондом державного майна України на: "заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна" ( за напрямками їх спрямування визначеними Державною програмою приватизації)" та на " виконання Фондом державного майна функцій орендодавця";  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу  2. Кабінету Міністрів України до 1 жовтня 2003 року підготувати та внести на розгляд до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.  
    -55- Семенюк В.П.
Доповнити статтею наступного змісту: "Частину третю статті 38 Бюджетного кодексу після слів "…за програмно-цільовим методом)"доповнити словами " в розрізі напрямків спрямування коштів на реалізацію відповідних державних програм".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -56- Семенюк В.П.
Доповнити статтею наступного змісту: "Пункт 8 першої частини статті 38 Бюджетного кодексу доповнити пунктом 8` такого змісту: "8`)проекти кошторису витрат коштів спеціального фонду Державного бюджету Фондом державного майна України на: "заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна " ( за напрямками їх спрямування визначеними Державною програмою приватизації)" та на " виконання Фондом державного майна функцій орендодавця";  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -57- Семенюк В.П.
Доповнити статтею наступного змісту: "Частину третю статті 38 Бюджетного кодексу після слів "…за програмно-цільовим методом)"доповнити словами " в розрізі напрямків спрямування коштів на реалізацію відповідних державних програм".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -58- Доповнити статею такого змісту: Друге речення частини 2 статті 105 Бюджетного кодексу вилучити.  Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -59- Фоменко К.О.
Доповнити статтею такого змісту: "Підпункт "г" пункту 9 статті 87 Бюджетного кодексу викласти в такій редакції: "державну підтримку громадських організацій (молодіжних, жіночих, дитячих) на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -60- Бондаренко Г.І.
Доповнити статтею наступного змісту; За бюджетними призначеннями, передбаченими місцевими бюджетами в частині цільових фондів - центральні органи виконавчої влади, які здійснюють аналогічні витрати фондів Державного бюджету.  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -61- Доповнити статтею наступного змісту: "Передбачити введення до Бюджетного кодексу відповідних норм, які б: надавали можливість передачі коштів Державного і місцевих бюджетів у процесі державних закупівель медичних послуг закладам охорони здоров'я усіх форм власності та фізичним особам, які на законних підставах здійснюють медичну практику; сприяли б перетворенню державних і комунальних закладів охорони здоров'я та індивідуальних надавачів медичних послуг, які отримують державне фінансування в рамках закупівель медичних послуг згідно з Законом "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", на автономні увирішенні господарських питань неприбуткові організації.  Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -62- Семенюк В.П.
Доповнити статтею такого змісту: "Пункт 3 статті 9 Бюджетного кодексу доповнити двома підпунктами (після п.1) такого змісту 1.1) " доходи від оренди цілісних майнових комплексів, інвентарних об'єктів та іншого державного та комунального майна (за виключенням НАН України); 1.2) "доходи від приватизації державного та комунального майна"  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -63- Стоян О.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "Статтю 2 Бюджетного кодексу доповнити визначенням терміну "одержувач бюджетних коштів".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -64- Васильєв Г.А.
Доповнити статтею такого змісту: "Підпункт 3 пункту1 статті 22 Бюджетного кодексу викласти у такій редакції: "3) за бюджетними призначеннями, передбаченими іншими місцевими бюджетами, - керівники місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів рад та їх секретаріатів (в частині використання коштів на їх утримання), керівники головних управлінь, управлінь, відділів та інших самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів рад, а також керівники закладів охорони здоров'я, яким делеговано повноваження головних розпорядників бюджетних коштів рішенням відповідного місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -65- Гаврилюк В.В.
Доповнити статтею наступного змісту: "Доповнити частину 1 статті 2 Бюджетного кодексу пунктом 13 такого змісту: "Бюджетні кошти - це кошти, що включаються до бюджетів всіх рівнів незалежно від джерела їх формування, включаючи кошти, які залишаються в розпорядженні суб'єктів господарювання у зв'язку з наданими пільгами та платежами до бюджетів".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -66- Частину 2 статті 38 Бюджетного кодексу після пункту 4 доповнити підпунктом 5 такого змісту: "видатки бюджету за функціональною класифікацією" з відповідною зміною нумерації наступних підпунктів.  Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -67- Підпункт в) пункту 1) частини 1 статті 38 Бюджетного кодексу. Друге речення доповнити словами: "законодавчо встановлені розміри державних соціальних стандартів (прожиткового мінімуму) та державних соціальних гарантій на наступний бюджетний період".  Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -68- Супрун Л.П.
Доповнити статтею наступного змісту: "Частину першу статті 79 Бюджетного кодексу викласти в такій редакції: "1. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято відповідне рішення про місцевий бюджет, Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві державні адміністрації та виконавчі органи відповідних рад мають право здійснювати витрати з відповідного бюджету лише на цілі, які визначені у рішенні про місцевий бюджет на попередній бюджетний період. При цьому щомісячні видатки на захищені статті можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених рішенням відповідної ради про бюджет на попередній бюджетний період, або у обсязі, передбаченому у проекті рішення на наступний бюджетний період. Видатки на інші статті не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених рішенням відповідної ради про бюджет на попередній бюджетний період, крім та випадків, передбачених частиною четвертою статті 15 та частиною четвертою статті 23 цього Кодексу.  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -69- Нощенко М.П.
Доповнити статтею наступного змісту: "Пункт 1 статті 17 Бюджетного кодексу викласти у такій редакції: "1) Кабінет Міністрів в особі Міністра фінансів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим в особі Міністра фінансів Автономної Республіки Крим, обласні, міські та районні ради в особі керівників їх виконавчих органів можуть надавати гарантії щодо виконання боргових зобов'язань суб'єктам виключно у межах повноважень, встановлених відповідно законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -70- Майстришин В.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: "Пункт 1 частини другої статті 13 Бюджетного кодексу викласти у такій редакції: "1) всі доходи бюджету з урахуванням вільних залишків бюджетних коштів на початок року, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -71- Коновалюк В.І.
.Доповнити статтею наступного змісту: "У пункті першому частини 2 ст. 13 Бюджетного кодексу після слів "всі доходи бюджету" доповнити словами "з урахуванням вільних залишків бюджетних коштів на початок року". Далі за текстом."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -72- Доповнити статтею наступного змісту: "Вилучити з абзацу другого підпункту 2) пункту 1 статті 88 Бюджетного кодексу слова "загальну середню освіту (школи-школи-дитячі садки)"  Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -73- Чорновіл Т.В.
Доповнити законопроект правкою до статті 51 Бюджетного кодексу: "Пункт 7 статті 51 доповнити наступним текстом: "При необхідності розпорядник коштів приймає рішення про авансове перерахування частки чи повної суми вартості товарів, робіт, послуг відповідно до укладеної угоди (договору). Термін попередньої оплати не повинен перевищувати одного місяця, а у випадку робіт (послуг) тривалого виконання - трьох місяців."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -74- Горбаль В.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "Частину 1 статті 2 глави 1 розділу І Бюджетного кодексу викласти в такій редакції: "16) державний борг (борг Автономної Республіки Крим чи борг місцевого самоврядування) - загальна сума заборгованості держави (Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування), яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань держави (Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування), включаючи боргові зобов'язання держави (Автономної Республіки Крим чи міських рад), що вступають в дію в результаті виданих гарантій за кредитами, або зобов'язань, що виникають на підставі законодавства або договору; 16-1) обслуговування державного боргу - здійснення платежів за зобов'язаннями перед кредиторами щодо сплати відсотків, дисконтів, комісійних та штрафних платежів, крім сплати основної суми боргу; 16-2) основна сума боргу ( сума, яка підлягає поверненню кредитору (сума позики, визначена угодою про позику, або номінальна вартість державних цінних паперів); 16-3) погашення державного боргу ( здійснення платежів на виконання боргових зобов'язань перед кредиторами щодо погашення основної суми боргу; " 17) дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету над його доходами; "  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -75- Матвієнко А.С.
Чорновіл Т.В.
Беспалий Б.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: Додати до п. 10) статті 7 Бюджетного кодексу речення такого змісту: "Інформація про бюджет та його розрахунки повинна бути доступна для громадськості, крім статей, що становлять державну таємницю".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -76- Матвієнко А.С.
Чорновіл Т.В.
Беспалий Б.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: "Додати до статті 23 Бюджетного кодексу частину восьму такого змісту: "8. Бюджетні призначення на соціальні програми, що фінансуються з місцевих бюджетів відповідно до законів, встановлюються рішеннями місцевих органів влади відповідно до переліку таких програм, визначених законом України про Державний бюджет та в межах виділених з державного бюджету трансфертів на ці цілі."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -77- Матвієнко А.С.
Чорновіл Т.В.
Беспалий Б.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: Доповнити частину 3 статті 33 Бюджетного кодексу пунктом 4)` такого змісту:- "4)ґ Розподіл у відсотках розрахункових обсягів видатків місцевих бюджетів, що беруться до розрахунку трансфертів за функціональною та економічною класифікаціями видатків; "  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -78- Матвієнко А.С.
Чорновіл Т.В.
Беспалий Б.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: Доповнити пункт 1) частини першої статті 38 Бюджетного кодексу підпунктами "є" та "ж" такого змісту: "є) розміри мінімальної заробітної плати та першого розряду тарифної сітки державних службовців, що брались до розрахунку трансфертів; ж) нормативи бюджетної забезпеченості, що застосовувались при розрахунку трансфертів до місцевих бюджетів".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -79- Матвієнко А.С.
Чорновіл Т.В.
Беспалий Б.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: Доповнити частини другу статті 38 Бюджетного кодексу пунктами 7) та 8) такого змісту: "7) перелік пільг по податках та зборах (інших обов'язкових платежах), що зараховуються до місцевих бюджетів та обсяги субвенцій на їх компенсацію з державного бюджету; 8) перелік видатків по соціальних програмах, які фінансуються з місцевого бюджету згідно із законами України та обсяги трансфертів з державного бюджету на їх виконання."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -80- Матвієнко А.С.
Чорновіл Т.В.
Беспалий Б.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: "Доповнити частину 8 статті 51 Бюджетного кодексу пунктом 4) такого змісту: "4) відповідності адресата призначення платежу постачальнику товарів, виконавцю робіт чи послуг, визначеному рішенням тендерного комітету, у випадку, якщо такі видатки підпадають під дію законодавства про державні закупівлі."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -81- Матвієнко А.С.
Чорновіл Т.В.
Беспалий Б.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: "У статті 55 Бюджетного кодексу у частині 1 після слова "України" додати "за економічною класифікацією видатків", у частині 2 після слова "статей" додати "та їх обсяги".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -82- Матвієнко А.С.
Чорновіл Т.В.
Беспалий Б.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: "У частині 1 статті 63 Бюджетного кодексу вилучити слова "місцевих державних адміністрацій"  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -83- Матвієнко А.С.
Чорновіл Т.В.
Беспалий Б.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: "У статті 66 Бюджетного кодексу вилучити пункт 2) у частині 1 та пункт 2)у частині 2".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -84- Матвієнко А.С.
Чорновіл Т.В.
Беспалий Б.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: "У п.2) ч. 1 статті 69 Бюджетного кодексу в кінці додати: 25 відсотків плати за землю - для бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів; 15 відсотків плати за землю - для районних бюджетів. Додати пп. 15`) такого змісту: 15) 5 відсотків податку на прибуток підприємств - до обласних бюджетів.  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -85- Матвієнко А.С.
Чорновіл Т.В.
Беспалий Б.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: "У статті 73 Бюджетного кодексу частину 2 викласти в такій редакції: "2. Для покриття планових касових розривів за рішенням Міністра фінансів з державного бюджету може передбачатись надання безвідсоткових позичок в порядку, визначеному Міністерством фінансів України".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -86- Матвієнко А.С.
Чорновіл Т.В.
Беспалий Б.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: "У статті 88 Бюджетного кодексу пункт 3) частини 1 викласти в такій редакції: "3) первинну медико-санітарну та амбулаторну допомогу (медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти)" та в п.4) ч. 1 замінити слово "палаци" на "будинки".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -87- Матвієнко А.С.
Чорновіл Т.В.
Беспалий Б.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: "У частині 1 статті 89 Бюджетного кодексу підпункт "б" пункту 1 викласти в такій редакції: "б) районні ради та їх аппарат" підпункт "в" пункту 2) викласти в такій редакції: в) позашкільну освіту". В підпункті "а" пункту 3) після слів "лікарні широкого профілю" додати "дільничні лікарні", вилучити слово "амбулаторії" В пункті 5) вилучити слова "і будинки".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -88- Матвієнко А.С.
Чорновіл Т.В.
Беспалий Б.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: пункти 2) та 15) частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу викласти в такій редакції: "2) участь в добровільних об'єднаннях місцевих органів влади; 15) місцеві програми соціально-економічного розвитку, затверджені відповідною радою у відповідності до закону".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -89- Матвієнко А.С.
Чорновіл Т.В.
Беспалий Б.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: До частини 4 статті 93 Бюджетного кодексу додати речення такого змісту: "Якщо інше не визначено договором, фінансування видатків здійснюється з бюджету тієї адміністративно-територіальної одиниці, яка має більше користувачів послуг бюджетних установ." Додати частину 6 такого змісту: "Угоди на передачу видатків на виконання делегованих державних повноважень повинні бути укладені, якщо кількість користувачів послуг бюджетних установ, що фінансуються з іншого бюджету, перевищує 10 відсотків загальної кількості користувачів цих послуг. У випадку, якщо в термін, визначений ч.5 цієї статті угоди на передачу видатків на виконання делегованих державних повноважень не укладені, відповідне рішення приймається обласною державною адміністрацією. Розрахунки розміру переданих коштів, здійснені у відповідності до п.3 цієї статті, в термін до 10 серпня направляються до Міністерства фінансів України для їх врахування при розрахунку міжбюджетних трансфертів".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -90- Матвієнко А.С.
Чорновіл Т.В.
Беспалий Б.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: "У статті 102 Бюджетного кодексу Вилучити слова "у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України"  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -91- Матвієнко А.С.
Чорновіл Т.В.
Беспалий Б.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: "У частині 1 статті 123 Бюджетного кодексу після слів "бухгалтерського обліку" додати "порядку обслуговування місцевих бюджетів". Додати статтю частинами 3 та 4 такого змісту: "3. У випадку проведення касових операцій з коштами місцевих бюджетів понад один банківський день з дня подання фінансовим органом відповідного розпорядження на фінансування за рахунок кошторису відповідного органу Державного казначейства виплачується пеня в розмірі облікової ставки Національного банку на суму доручення за кожний прострочений день. 4. Норма відповідальності органів державного Казначейства згідно з ч.3 цієї статті застосовується також для операцій затримки перерахування коштів при наявності передбачених цим Кодексом документів та підстав, необхідних для здійснення платежів, перерахування коштів не за належною адресою, неподання чи подання недостовірних даних про стан руху доходів на рахунках місцевого бюджету."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -92- Клименко А.В.
Сергієнко Л.Г.
Доповнити статтею наступного змісту: "Доповнити частину 2 статті 85 Бюджетного кодексу після слів "...одночасно з різних бюджетів." Словами: "крім місцевих програм, прийнятих на виконання державних програм, затверджених законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -93- Терещук С.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "Із частини третьої статті 28 Бюджетного кодексу вилучити слова "органи місцевого самоврядування". (Обґрунтування: зазначені зміни обумовлені виданням на рівні району однієї районної газети, яка не може публікувати інформацію по затвердженню рішень всіх бюджетів органів місцевого самоврядування та періодичних звітів про їх виконання)  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -94- Терещук С.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "пункт 2 статті 66 Бюджетного кодексу вилучити та пункт 2 статті 69 Бюджетного кодексу викласти в наступній редакції "плата за землю". (Вилучити зі складу доходів, що враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів плату за землю, що зараховується до обласного та районного бюджетів та віднести її до складу доходів, що не враховуються при обрахунку між бюджетних трансфертів і визначити як джерело фінансування власних повноважень рад. Необхідність таких змін пов'язана з тим, що кошти на виконання власних повноважень рад сконцентровані у бюджетах місцевого самоврядування, тоді як для обласних та районних рад практично не передбачено джерел фінансування власних повноважень, місцевих програм на виконання державних програм).  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -95- Терещук С.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "Доповнити частину другу статті 71 Бюджетного кодексу пунктом 4наступного змісту: "субвенція іншому бюджету на виконання інвестиційних проектів". (В переліку витрат бюджету розвитку не передбачено субвенцію на виконання інвестиційних проектів іншому бюджету, що суперечить пункту 6 частини 1 статті 71 та пункту 3 частини 2 статті 101 Бюджетного кодексу).  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -96- Терещук С.М.
Доповнити статтею наступного змісту: Внести зміни у частину 1 статті 77 Бюджетного кодексу, доповнивши її словами: "та відповідними радами вищого рівня (обласною - для бюджетів міст обласного значення та районів, районною - для бюджетів міст районного значення, селищ, сіл)" (При затвердженні місцевих бюджетів є випадки неврахування радами сіл, селищ, міст районного значення обсягів між бюджетних трансфертів, визначених рішеннями районних рад, що призводить до розбалансування бюджету).  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -97- Терещук С.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "Із частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу вилучити слова "квартальний" та "відповідного" (Статтею 3 Бюджетного кодексу встановлено, що бюджетний період для всіх бюджетів становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року, без розбивки на ті чи інші періоди. Крім того, періодичність проведення сесій не завжди співпадає з термінами подачі звітів про виконання місцевих бюджетів. Тому доцільно затверджувати лише річний звіт про виконання місцевих бюджетів.)  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -98- Терещук С.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "У статтях 88-90 в пункт 2 ввести слова "позашкільну освіту". У частині 1 статті 91 - вилучити пункт 2 "позашкільну освіту". (Видатки на позашкільну освіту не враховані в обсязі між бюджетних трансфертів, що значно погіршує стан її фінансування).  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -99- Терещук С.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "Підпункт "б" пункту 2 статті 89 доповнити словами: "навчально-виховні комплекси "дитячий садок - школа" "школа - дитячий садок", що утворені на базі загальноосвітніх шкіл І -ІІ та ІІ-ІІІ ступенів". У зв'язку з цим абзац 3 пункту 2 частини 1 статті 88 Бюджетного кодексу викласти в редакції: "навчально - виховні комплекси "дитячий садок - школа І ступеню". (Видатки на навчально-виховні комплекси "школа-дитячий садок", фінансуються з бюджетів сіл, селищ та міст районного значення, незважаючи на співвідношення учнів та вихованців в цьому закладі, в той час як значно менші за кількістю учнів школи фінансуються з районного бюджету).  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -100- Терещук С.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "Підпункт "а" пункту 3 статті 89 Бюджетного кодексу доповнити словами: "одно профільні лікарняні заклади, дільничні лікарні" одночасно вилучити слова "дільничні лікарні" із частини 1 пункту 3 статті 88 Бюджетного кодексу. ( Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28.10.2002\ р. №385 в переліку закладів охорони здоров'я окремим пунктом виділені одно профільні лікарняні заклади (протитуберкульозні диспансери, інфекційні лікарні та інші), що надають медичну допомогу виключно населенню відповідного регіону. Проте, Бюджетним кодексом не визначено рівень місцевого бюджету, з якого повинно проводитись фінансування видатків по утриманню одно профільних лікарень. Враховуючи, що дільнична лікарня обслуговує населення декількох населених пунктів, фінансування її доцільно проводити з районного бюджету)  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -101- Терещук С.М.
Доповнити підпункт "б" пункту 4 статті 89 Бюджетного кодексу переліком пільгової категорії громадян, до якої віднести реабілітованих та військовослужбовців, які стали інвалідами при проходженні військової служби. Надання пільг реабілітованим та військовослужбовцям, які стали інвалідами при проходженні військової служби, з оплати житлово-комунальних послуг передбачено чинним законодавством. Проте, джерела відшкодування витрат підприємств не визначені і тому підприємства - надавані послуг відмовляють в наданні пільг вищезазначеним особам.  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -102- Гошовський В.С.
Доповнити статтею наступного змісту: "Підпункт 3 пункту першого статті 91 Бюджетного кодексу України доповнити новим реченням такого змісту: "в) надання фінансової підтримки громадським організаціям та іншим об'єднанням ветеранів війни та інвалідів".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -103- Воюш В.Д.
Доповнити статтею наступного змісту: "У пункт 2 частини 1) статті 66 Бюджетного кодексу виключити, змінивши нумерацію наступних підпунктів. Доповнити частину 1 пунктами 3) та 4) наступного змісту: "3) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів та транспортних засобів), який сплачується платниками за місцем розташування в Автономній Республіці Крим та зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим; 4) податок на прибуток підприємств усіх форм власності, крім комунальної, який сплачується платниками за місцем розташування в Автономній Республіці Крим та зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим." Пункт 2) частини 2 виключити, змінивши нумерацію наступних підпунктів.  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -104- Воюш В.Д.
Доповнити статтею наступного змісту: "Доповнити частину 1 статті 67 пунктом 3) наступного змісту: "3) склад доходів бюджету Автономної Республіки Крим визначається у відповідності до переліку доходів, передбачених статтями 66 та 69 цього Кодексу; доходи, що перевищують їх розрахунковий обсяг, який враховується при розрахунку міжбюджетних трансфертів, спрямовується на фінансування з бюджету Автономної Республіки Крим видатків, пов'язаних з реалізацією особливостей Автономної Республіки Крим."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -105- Воюш В.Д.
Доповнити статтею наступного змісту: "Пункт 2) частини 1 статті 69 Бюджетного кодексу викласти у наступній редакції: "2) 25 відсотків плати за землю - для бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів; 100 відсотків плати за землю - для бюджетів міст Києва та Севастополя; 75 відсотків плати за землю - для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення; 15 відсотків плати за землю - для районних бюджетів; 60 відсотків плати за землю - для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань; "  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -106- Воюш В.Д.
Доповнити статтею наступного змісту: "У назві статті 100 Бюджетного кодексу та у частині 1 слова "бюджету Автономної Республіки Крим, " виключити.  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -107- Воюш В.Д.
Доповнити статтею наступного змісту: "У статті 108 Бюджетного кодексу друге речення частини 1 викласти у наступній редакції: "Перерахування коштів, які передаються до Державного бюджету України з бюджетів міст Києва та Севастополя, бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення, районних та обласних бюджетів, забезпечується відповідними органами Державного казначейства України".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -108- Воюш В.Д.
Доповнити статтею наступного змісту: "У статті 87 Бюджетного кодексу підпункт ґ пункту 9 частини 1 викласти у наступній редакції: "ґ) державну підтримку програм і проектів молодіжних громадських організацій, що сприяють соціальному становленню і розвитку молоді та реалізації її суспільно корисних ініціатив".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -109- Воюш В.Д.
Доповнити статтею наступного змісту: "У частині 4 статті 92 Бюджетного кодексу слова "1 серпня" замінити на "1 листопада".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -110- Слаута В.А.
Доповнити статтею наступного змісту: "Статтю 88 Бюджетного кодексу доповнити: "В разі перевиконання доходної частини загального фонду бюджету більш ніж 15 відсотків за підсумками двох кварталів, дозволити надавати фінансову підтримку учбовим закладам, закладам культури, медичним закладам, міському відділенню міліції, спортивним закладам за рахунок коштів одержаних від перевиконання за рішенням ради" (Вказані заклади фінансуються з районного (школи та ін..), обласного (тубдиспансер), або державного бюджету не на належному рівні мають недостатнє матеріальне забезпечення спортінвентарем, медичним обладнанням, транспортом іт.і.).  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -111- Слаута В.А.
Доповнити статтею наступного змісту: "Доповнити статтю 57 Бюджетного кодексу України: Внести поняття вільних залишків загального фонду з чіткою вказівкою напрямів використання: приєднання до спеціального фонду (бюджет розвитку) на виконання соціально-економічної програми міста (села, селища, району, області), надання фінансової підтримки житлово-комунальним підприємствам міста та інше".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -112- Горбаль В.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "Пункт 10 частини 1 статті 7 глави 1 розділу І Бюджетного кодексу викласти в такій редакції: "принцип публічності та прозорості ( Державний бюджет України та місцеві бюджети затверджуються, а рішення щодо звіту про їх виконання приймаються відповідно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим та відповідними радами із обов'язковим висвітленням затверджених бюджетів, інформації про хід їх виконання та звітів про їх виконання в засобах масової інформації; "  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -113- Горбаль В.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "Пункт 3 частини 3 статті 9 глави 2 розділу І Бюджетного кодексу викласти в такій редакції: "3. Неподатковими надходженнями визнаються: 1) доходи від власності та підприємницької діяльності; 2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу; 3) надходження від штрафів та фінансових санкцій; 4) інші неподаткові надходження. 4. Доходами від операцій з капіталом визначаються: надходження від продажу основного капіталу; надходження від реалізації державних запасів товарів; надходження від продажу землі і нематеріальних активів; 4) інші доходи від операцій з капіталом. 5. Трансферти ( це кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -114- Горбаль В.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "Статтю 16 Бюджетного кодексу викласти в такій редакції: 1. Право на здійснення державних внутрішніх та зовнішніх запозичень у межах і на умовах, передбачених законом про Державний бюджет України, належить державі в особі Міністра фінансів України за дорученням Кабінету Міністрів України. 2. Виключно Верховна Рада Автономної Республіки Крим та міські ради мають право здійснювати внутрішні запозичення (за винятком випадків, передбачених статтею 73 цього Кодексу). Зовнішні запозичення можуть здійснювати лише міські ради міст з чисельністю населення понад вісімсот тисяч мешканців за офіційними даними державної статистики на час ухвалення рішення про здійснення запозичень. Кредитні угоди та інші документи, згідно з якими здійснюються державні запозичення, набирають чинності з моменту їх ратифікації Верховною Радою України."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -115- Горбаль В.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "Частину 3 статті 28 глави 4 розділу І Бюджетного кодексу викласти в такій редакції: "3. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують публікацію затверджених бюджетів у повному обсязі (в тому числі рішень про місцевий бюджет), квартальних та річних звітів про їх виконання у засобах масової інформації. Рішення про місцевий бюджет повинно бути оприлюднене не пізніше десяти днів з дня його прийняття."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -116- Горбаль В.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "Пункт 1 частини 1 статті 46 глави 7 розділу ІІ Бюджетного кодексу викласти в такій редакції: . "1) витрати Державного бюджету України можуть здійснюватися лише на цілі, які визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -117- Горбаль В.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "Частину 1 статті 79 глави 12 розділу ІІІ Бюджетного кодексу викласти в такій редакції: "Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято відповідне рішення про місцевий бюджет, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи відповідних рад мають право здійснювати витрати з відповідного бюджету лише на цілі, які визначені у рішенні про місцевий бюджет на попередній бюджетний період. При цьому щомісячні видатки не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених рішенням відповідної ради про бюджет на попередній бюджетний період з урахуванням індексу споживчих цін поточного періоду, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 15 та частиною четвертою статті 23 цього Кодексу. До прийняття рішення про місцевий бюджет на поточний бюджетний період провадити капітальні видатки забороняється."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -118- Внести зміни до статті 4 Бюджетного кодексу України Після пункту 3 частини 2 статті 4 доповнити пунктом 4 такого змісту: "Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" з відповідною зміною нумерації наступних пунктів. Згідно статті 20 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" - "державні соціальні гарантії та державні соціальні стандарти і нормативи є основою для розрахунку видатків на соціальні цілі та формування на їх основі бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів, міжбюджетних відносин, розробки загальнодержавних і місцевих програм економічного і соціального розвитку. Розрахунки і обгрунтування до показників видатків на соціальні цілі у проектах Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів здійснюється на підставі державних соціальних стандартів, визначених відповідно до цього Закону". Частина 2 статті 4. Доповнити речення словами: "та Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії".  Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -119- Внести зміни до статті 7 Бюджетного кодексу України Пункт 9 частини 1 статті 7. Доповнити речення словами: " із забезпеченням державних соціальних стандартів та гарантій".  Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -120- Внести зміни до статті 28 Бюджетного кодексу України Пункт 3 частини 1 статті 28. Після слів "Державного бюджету України" доповнити словами "В тому числі виконання видаткової частини за функціональною класифікацією". Прийняття такого доповнення забезпечить можливість контролю за виконанням законодавства щодо розмірів фінансування видатків соціального спрямування (соціальний захист, освіта, охорона здоров`я, культура).  Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -121- Внести зміни до статті 32 Бюджетного кодексу України Частина 3 статті 32. Викласти у такій редакції: "Міністр фінансів України на підставі основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період, розмірів державних соціальних стандартів і гарантій та аналізу виконання бюджету у поточному бюджетному періоді визначає загальний рівень доходів та видатків бюджету і дає оцінку обсягу фінансування бюджету для складання пропозицій проекту Державного бюджету України". Статтею 20 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" встановлено, що основою для розрахунку видатків на соціальні цілі та формування показників бюджетів усіх рівнів мають бути державні соціальні стандарти та гарантії, розміри яких мають бути затверджені та офіційно оприлюднені, згідно пункту 3 статті 27 Бюджетного кодексу України до 15 серпня року, що передує плановому.  Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -122- Внести зміни до статті 55 Бюджетного кодексу. Частину 1 статті 55 викласти в редакції: "Захищеними статтями видатків бюджету визнаються статті видатків Державного бюджету України, обсяг яких не може тимчасово обмежуватися або змінюватися при проведенні скорочення затверджених бюджетних призначень." Частина 2 статті 55. Доповнити реченням: "При цьому обов'язковими захищеними статтями є: оплата праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями; трансферти населенню, в т. ч. компенсацію громадянам знецінення їхніх заощаджень у колишньому Ощадбанку СРСР; трансферти місцевим бюджетам; заборгованості, що виникли в попередні роки, із заробітної плати працівникам бюджетних установ, за роботи, виконані на замовлення держави, по трансфертах населенню та місцевим бюджетам; охорона праці в галузях з особливо небезпечними умовами праці."  Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -123- Внести зміни до статті 76 Бюджетного кодексу. Підпункт в) пункт 1) частини 1 статті 76. Друге речення доповнити словами: "законодавче встановлені розміри державних соціальних стандартів (прожиткового мінімуму) та державних соціальних гарантій на наступний бюджетний період".  Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -124- Внести зміни до статті 87 Бюджетного кодексу Пункт 9 підпункт б) статті 87. У останній фразі: "часткове покриття витрат на виплату заборгованості з регресних позовів шахтарів; " виключити слово: "часткове". Це дозволить задовільнити встановлені чинним законодавством вимоги травмованих на виробництві шахтарів, зняти соціальну напругу в депресивних регіонах.  Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -125- Внести зміни до статті 90 Бюджетного кодексу Пункт 4 підпункт а) пункту 4) частини 1 статті 90. Після слів: "адресна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям" додати слова: " і сім'ям з дітьми; ". Таке доповнення дозволить привести вимоги даної статті Кодексу до вимог чинного законодавства.  Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -126- Горбаль В.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "Пункт 2 частини 1 статті 46 глави 7 розділу ІІ Бюджетного кодексу викласти в такій редакції: "2) щомісячні видатки Державного бюджету України не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених законом про Державний бюджет України на попередній бюджетний період, з урахуванням індексу споживчих цін поточного періоду, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 15 та частиною четвертою статті 23 цього Кодексу; ".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -127- Шпак В.Ф.
Доповнити статтею наступного змісту: "Пункт 3 статті 13 Бюджетного кодексу викласти у наступній редакції: „Спеціальний фонд бюджету складається з цільових фондів, які включають: 1) бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень; 2) кошти підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, а також кошти населення залучені на договірних засадах з метою розвитку об'єктів соціальної інфраструктури; 3) кошти відповідного місцевого бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних програм та проектів, які стосуються спільних інтересів відповідних територіальних програм. Пункт 5 доповнити реченням наступного змісту: "Підставою утворення цільових фондів у складі спеціального є відповідне положення затверджене місцевою радою". Пункт 6 викласти у наступній редакції: „Передача коштів загального фонду бюджету до спеціального дозволяється тільки в межах бюджетних призначень визначених законом про Державний бюджет України чи рішення відповідної ради". Пункт 7 доповнити абзацом наступного змісту: „У разі перевищення надходжень спеціального фонду, врахованих при затверджені місцевих бюджетів, вносяться відповідні зміни до розпису без внесення змін до відповідного рішення."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -128- Шпак В.Ф.
Доповнити статтею наступного змісту: "У пункті 2 статті 16 Бюджетного кодексу слова „з чисельністю населення понад вісімсот тисяч мешканців за офіційними даними державної статистики на час ухвалення рішення про здійснення запозичень" замінити на слова „обласного значення у яких доходи, що не враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів становлять не менше 100грн. На одного мешканця".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -129- Шпак В.Ф.
Доповнити статтею наступного змісту: Частину 1 статті 48 Бюджетного кодексу викласти в наступній редакції: "В Україні застосовується казначейська форма обслуговування Державного бюджету України та місцевих бюджетів, яка передбачає здійснення Державним казначейством України: 1) операцій з коштами державного бюджету та місцевих бюджетів" і далі по тексту статті."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -130- Шпак В.Ф.
Доповнити статтею наступного змісту: "Пункт 7 статті 51 Бюджетного кодексу викласти в наступній редакції: „Розпорядник бюджетних коштів проводить оплату товарів, робіт та послуг шляхом авансових платежів, для чого подає доручення на здійснення платежу органу Державного казначейства України, якщо інше не передбачено нормативно правовими актами. Встановити термін одержання товарів, робіт та послуг на протязі трьох календарних днів після їх оплати".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -131- Шпак В.Ф.
Доповнити статтею наступного змісту: "Доповнити статтю 65 Бюджетного кодексу пунктами наступного змісту: "До доходів бюджету АРК та обласних бюджетів зараховується 25 відсотків плати за землю, що справляється на території Автономної Республіки Крим та відповідної ради." До доходів районних бюджетів зараховується 15 відсотків плати за землю, що справляється на території сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -132- Шпак В.Ф.
Доповнити статтею наступного змісту: "Підпункти 2 пункту 1 і 2 Стаття 66 Бюджетного кодексу виключити"  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -133- Шпак В.Ф.
Доповнити статтею наступного змісту: Доповнити пункт 1 статті 66 Бюджетного кодексу п.1 підпунктом 4) "ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -134- Шпак В.Ф.
Доповнити статтею наступного змісту: "Статтю 69 Бюджетного кодексу доповнити пунктом: „Кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, та кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету в минулих роках і які відповідно до статті 71 п.1 та п.3 Бюджетного кодексу України є надходженнями до бюджету розвитку місцевих бюджетів, зараховувати до загального фонду, як доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -135- Шпак В.Ф.
Доповнити статтею наступного змісту: "В першому абзаці статті 78 Бюджетного кодексу слово „органи" замінити на „комітет".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -136- Шпак В.Ф.
Доповнити статтею наступного змісту: "Статтю 78 Бюджетного кодексу доповнити реченням „Органи стягнення забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до місцевих бюджетів податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -137- Шпак В.Ф.
Доповнити статтею наступного змісту: "Останнє речення п. 2 статті 85 Бюджетного кодексу викласти у такій редакції: „Забороняється планувати та здійснювати видатки, не віднесенні до місцевих бюджетів цим Кодексом, а також здійснювати впродовж бюджетного періоду видатки на фінансування утримання бюджетних установ одночасно з різних бюджетів".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -138- Шпак В.Ф.
Доповнити статтею наступного змісту: "У пункті 13 статті 87 Бюджетного кодексу деталізувати такі програми по схемі як в попередніх, так і в наступних пунктах зазначеної статті."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -139- Шпак В.Ф.
Доповнити статтею наступного змісту: "Пункт 3 статті 88 Бюджетного кодексу викласти в такій редакції „ первинну медико-санітарну допомогу (фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти)".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -140- Шпак В.Ф.
Доповнити статтею наступного змісту: "Внести зміни до статтей 88 та 89 Бюджетного кодексу: видатки на дільничні лікарні, медичні амбулаторії що здійснюються з бюджетів сіл, селищ і міст районного значення (стаття 88) віднести до видатків, що здійснюються з районних бюджетів."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -141- Шпак В.Ф.
Доповнити статтею наступного змісту: "Підпункт "б" пункту 4 статті 89 Бюджетного кодексу доповнити: 1) після слова „праці" словами „ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам"2) після слова „громадян" - „пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на оплату житлово-комунальних послуг, транспортних послуг, послуг зв'язку та на придбання твердого і рідкого побутового палива та скрапленого газу"  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -142- Шпак В.Ф.
Доповнити статтею наступного змісту: "Підпункт а) пункту 3 статті 90 виключити".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -143- Шпак В.Ф.
Доповнити статтею наступного змісту: "До видатків, які здійснюються з обласного бюджету, районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення та враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів по галузі „освіта" включити видатки на„позашкільну освіту", виключивши їх з статті 91 Бюджетного кодексу".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -144- Шпак В.Ф.
Доповнити статтею наступного змісту: "До статті 92 Бюджетного кодексу ввести додатковий пункт такого змісту „В процесі бюджетного року сільські, селищні та міські (міст районного значення) ради мають право (на договірних засадах) збільшувати обсяг субвенцій на виконання власних повноважень".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -145- Шпак В.Ф.
Доповнити статтею наступного змісту: "В пункті 4 статті 93 Бюджетного кодексу слово „обрахований" замінити на слово „обчислений". Доповнити статтю 93 "Якщо на території області недостатньо бюджетних установ, які забезпечують надання послуг, визначених пунктом 4 частини першої статті 86 цього Кодексу в обсязі, визначеному фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості, обрахований обсяг видатків на фінансування цих послуг враховується при визначенні міжбюджетного трансферту бюджету, з якого утримуються бюджетні установи, що надають ці послуги". Ввести норми, що регулюють порядок лікування жителів області в клініках науково-дослідних інститутів та медичних центрах загально - державного значення."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -146- Шпак В.Ф.
Доповнити статтею наступного змісту: "Доповнити Бюджетний кодекс статтею 100. Дотація додаткового вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам. 1.Дотація додаткового вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам визначається в обсязі 50 відсотків перевищення обсягу приросту доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів над обсягом видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, що акумулюються на відповідній території. 2. Кошти дотації додаткового вирівнювання перерозподіляються між місцевими бюджетами і спрямовуються на збільшення рівня надання суспільних послуг відповідних територій."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -147- Шпак В.Ф.
Доповнити статтею наступного змісту: "Доповнити Бюджетний кодекс статтею 106. Субвенції з Державного бюджету України на стимулювання розвитку депресивних територій. 1.Субвенції з Державного бюджету України на стимулювання розвитку депресивних територій надаються з Державного бюджету України бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на виконання комплексу економічних, соціальних та організаційних заходів, спрямованих на подолання депресивного стану окремих територій, що здійснюються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. 2. Основні критерії надання субвенцій визначаються окремим законом, порядок та умови їх надання визначаються Кабінетом Міністрів України."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -148- Шпак В.Ф.
Доповнити статтею наступного змісту: "Пункт 3 Розділу VІ Бюджетного кодексу "Прикінцеві положення" викласти у наступній редакції: „ Протягом десяти років після набрання чинності Кодексу застосовується між бюджетний трансферт з Державного бюджету України на оптимізацію мережі бюджетних установ у обсязі 2 відсотків від розрахункового обсягу видатків, що враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів.  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -149- Доповнити статтею наступного змісту: "Вилучити із підпункту "б" пункту 2) частини 1 статті 89 Бюджетного кодексу речення "для міст республіканського Автономна Республіка Крим та міст обласного значення").  Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -150- Доповнити статтею наступного змісту: "Доповнити пункт 2 статті 90 глави 14 Розділу ІУ Бюджетного кодексу: "ліцеї при вищих навчальних закладах".  Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -151- Жовтяк Є.Д.
Доповнити статтею наступного змісту: "Статтю 2 Бюджетного кодексу доповнити терміном „бюджет втрат від надання пільг зі сплати податків, зборів (інших обов"язкових платежів)" -розрахунок недоотриманих бюджетами надходжень внаслідок надання державою, Автономною Республікою Крим та\чи органами місцевого самоврядування пільг зі сплати податків, зборів (інших обов"язкових платежів)."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -152- Жовтяк Є.Д.
Доповнити статтею наступного змісту: "Доповнити підпункт 2) пункту 2 статті 38 Бюджетного кодексу після слів „на кінець наступного бюджетного періоду" словами: „граничний чистий приріст боргу Автономної Республіки Крим та боргу органів місцевого самоврядування в наступному бюджетному періоді".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -153- Жовтяк Є.Д.
Доповнити статтею наступного змісту: "Доповнити пункт 2 статті 38 підпунктом 7 в такій редакції: "7) бюджет втрат від надання чи продовження дії у наступному бюджетному періоді пільг зі сплати податків, зборів (інших обов"язкових платежів)".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -154- Жовтяк Є.Д.
Доповнити статтею наступного змісту: "Доповнити пункт 2 статті 76 Бюджетного кодексу підпунктом 7: "7) бюджет втрат від пільг зі сплати податків, зборів (інших обов"язкових платежів), що матимуть місце у наступному бюджетному періоді згідно рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної ради".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -155- Буждиган П.П.
Доповнити розділ І новою статтею 2 такого змісту: "2) Доповнити пункт третій статті 8 Бюджетного кодексу підпунктом 5 такого змісту: "5) пільги в оподаткуванні юридичних осіб".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -156- Доповнити статтею наступного змісту: "Доповнити статтю 22 Бюджетного кодексу підпунктом 3 пункту 1 після слів "виконавчих органів рад" словами наступного змісту: "А також керівники закладів охорони здоров'я, на яких покладено керівництво лікувально-профілактичними закладами районів (міст)."  Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -157- Доповнити статтею наступного змісту: "Пункт 7 статті 51 Бюджетного кодексу викласти у такій редакції: Після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов'язаня розпорядок бюджетних коштів приймає рішення про їх оплату та подає доручення на здійснення платежу органу Державного казначейства України, якщо інше не передбачено нормативними актами. Авансове перерахування платежів постачальнику товарів, робіт, послуг здійснення у розмірі до 30 відсотків загального обсягу місячних асигнувань у разі відсутності за цим постачальником простроченої дебіторської заборгованості".  Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -158- Доповнити статтею наступного змісту: "Внести зміни до окремих статей Глави 14 "Розмежування видатків між бюджетами" Бюджетного кодексу: 3.1. Підпункт 3 пункту 1 статті 88 викласти у такій редакції: "первинну лікувально-профілактичну допомогу". 3.2. Підпункт 3 пункту 1 статті 89 викласти у такій редакції: "3) охорона здоров'я: а) первинну лікувально-профілактичну допомогу; б) спеціальну (вторинну) лікувально-профілактичну допомогу; в) програми медико-санітарної освіти (міські та районні центри здоров'я і заходи по санітарній освіті); г) інші програми і заходи медико-санітарної допомоги (лікарняні заклади особливого типу, інші заклади охорони здоров'я, заходи з реалізації національних і державних програм тощо). 3.3 Підпункт 3 пункту 1 Статті 90 викласти у такій редакції: а) спеціалізовану (вторинну) лікувально-профілактичну допомогу; б) високоспеціалізовану (третину) лікувально-профілактичну допомогу; в) санаторно-курортну допомогу (санаторії для хворих на туберкульоз, санаторії для дітей та підлітків, санаторії медичної реабілітації тощо); г) інші державні програми медико-санітарної допомоги (бюро судмедекспертизи, центри медичної статистики, бази спецмедпостачання, центри здоров'я і заходи санітарної освіти, лікарняні заклади особливого типу, заклади служби крові, центри експертної медичної допомоги та медицини катастроф, будинки дитини, медико-соціальні екпертні комісії, заходи з реалізації національноних і державних програм тощо). 4. Пунк 2 статті 93 викласти у такій редакції: "Міські (міст республіканської Автономної Республіканської Крим та міст обласного значення) ради можуть передачи частину видатків на виконання делегованих повноважень обласній, районній радам з відповідними коштами обласному, районному бюджетам у вигляді міжбюджетного трансферту. Районні ради можуть передавати частину видатків на виконання делегованих державних повноважень обласній, міській радам (міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення) з відповідними коштами обласному, міському бюджетам у вигляді міжбюджетного трнансфертного трансферту. Ця передача здійснюється на підставі спільних рішень відповідних рад і укладення договору.  Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -159- Коновалюк В.І.
.Доповнити статтею наступного змісту: "Частину першу статті 15 Бюджетного кодексу доповнити абзацем другим наступного змісту "На покриття дефіциту бюджету також можуть спрямовуватися вільні залишки бюджетних коштів на початок року".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -160- Коновалюк В.І.
.Доповнити статтею наступного змісту: "Частину першу статті 17 Бюджетного кодексу після слів "в особі Міністра фінансів Автономної Республіки Крим" доповнити словами "обласні і районні ради". Далі за текстом.  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -161- Коновалюк В.І.
Доповнити статтею наступного змісту: "Пункт 3 частини 1 статті 22 Бюджетного кодексу доповнити словами "уповноважені юридичні особи (бюджетні установи), які визначені рішенням відповідної місцевої ради".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -162- Коновалюк В.І.
Доповнити статтею наступного змісту: "У частині 3 статті 23 Бюджетного кодексу у першому реченні слова "менших асигнувань" замінити словами "зміни обсягів асигнувань".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -163- Коновалюк В.І.
Доповнити статтею наступного змісту: "Пункт 6 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу доповнити словами "а також відділами контрольно-ревізійної служби, державними податковими інспекціями, судами, органами внутрішніх справ, санепідемстанціями та іншими контролюючими органами на відповідній території".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -164- Коновалюк В.І.
Доповнити статтею наступного змісту: "Пункт 1 частини 1 статті 66 Бюджетного кодексу викласти у такій редакції: 1) 25 відсотків прибуткового податку з доходів фізичних осіб, що справляється на території Автономної Республіки Крим та відповідної області; "  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -165- Коновалюк В.І.
Доповнити статтею наступного змісту: "Статтю 66 Бюджетного кодексу доповнити пунктами 4 та 5 наступного змісту: 4) плата за реєстрацію іноземної інвестиції в частині, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів; 5) надходження адміністративних штрафів, що накладаються контрольно-ревізійними управліннями в Автономній Республіці Крим та областях."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -166- Коновалюк В.І.
Доповнити статтею наступного змісту: "Пункт 5 частини 2 статті 66 Бюджетного кодексу доповнити словами "а також відділами контрольно-ревізійної служби, державними податковими інспекціями, судами, органами внутрішніх справ, санепідемстанціями та іншими контролюючими органами на відповідній території".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -167- Коновалюк В.І.
Доповнити статтею наступного змісту: "У пункті 2 частини 2 статті 71 Бюджетного кодексу слово "вкладення" замінити на слово "видатки";  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -168- Коновалюк В.І.
Доповнити статтею наступного змісту: "Доповнити статтю 71 Бюджетного кодексу пунктом 4 наступного змісту: 4) спрямування коштів до загального фонду бюджету за рішенням відповідної ради; "  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -169- Коновалюк В.І.
Доповнити статтею наступного змісту: "Частину 1 статті 72 Бюджетного кодексу викласти в наступній редакції: 1. Бюджет Автономної Республіки Крим та міські бюджети можуть прийматися з дефіцитом виключно у частині дефіциту бюджету розвитку та у межах обсягів вільних залишків бюджетних коштів на початок року."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -170- Коновалюк В.І.
Доповнити статтею наступного змісту: "Частину 2 статті 72 Бюджетного кодексу викласти в наступній редакції: Бюджет Автономної після слів "за рахунок запозичень" доповнити словами "та вільних залишків бюджетних коштів на початок року".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -171- Коновалюк В.І.
Доповнити статтею наступного змісту: "Частину 3 статті 72 Бюджетного кодексу вилучити.  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -172- Коновалюк В.І.
Доповнити статтею наступного змісту: "Частину 1 статті 73 Бюджетного кодексу викласти у наступній редакції: 1. Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування за рішенням відповідної ради вищого рівня можуть спрямовувати тимчасово вільні кошти відповідного бюджету на покриття планових касових розривів місцевих бюджетів нижчого рівня." Частину 2 статті 73 вилучити.  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -173- Коновалюк В.І.
Доповнити статтею наступного змісту: У пункті 2 частини 1 статті 76 Бюджетного кодексу вилучити слова "на наступні три бюджетні періоди".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -174- Коновалюк В.І.
Доповнити статтею наступного змісту: "Доповнити Бюджетний кодекс статтею 74-1 наступного змісту: Стаття 74-1. Особливості формування бюджетів місцевого самоврядування, які не мають достатньої фінансової бази. Доходи та видатки бюджетів місцевого самоврядування, дотація вирівнювання яких складає понад 70 відсотків загального фонду бюджету, за рішенням відповідної місцевої ради включаються до складу вищого рівня при його формуванні."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -175- Коновалюк В.І.
Доповнити статтею наступного змісту: "Частину 2 статті 85 Бюджетного кодексу доповнити наступним реченням: "Дозволяється здійснювати фінансування бюджетних установ одночасно з бюджету різних рівнів шляхом передачі коштів до відповідного бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -176- Коновалюк В.І.
Доповнити статтею наступного змісту: "У частині 1 статті 88 Бюджетного кодексу після слів "міст районного значення" доповнити словами "у тому числі, що входять до складу міст обласного значення". Далі за текстом."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -177- Коновалюк В.І.
Доповнити статтею наступного змісту: "Пункт 2 статті 89 Бюджетного кодексу доповнити підпунктом д) наступного змісту: д) позашкільну освіту."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -178- Коновалюк В.І.
Доповнити статтею наступного змісту: "Підпункт б) пункту 4 статті 89 Бюджетного кодексу доповнити словами "допомога по догляду за інвалідами 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу; адресна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям; виплати компенсації реабілітованим".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -179- Коновалюк В.І.
Доповнити статтею наступного змісту: "Доповнити статтю 89 Бюджетного кодексу пунктом 7 наступного змісту: 7) місцеву міліцію у частині утримання підрозділів патрульно-постової служби та міських і районних підрозділів дорожньо-патрульної служби, приймальників-розподільників для неповнолітніх, спеціальних приймальників-розподільників, адресно-довідкових бюро".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -180- Коновалюк В.І.
Доповнити статтею наступного змісту: "Пункт 2 частини 1 статті 90 Бюджетного кодексу доповнити підпунктом д) наступного змісту: д) освіту в закладах нетипової форми навчання, вищої спортивної майстерності, позашкільні навчальні заклади освіти обласного рівня.  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -181- Коновалюк В.І.
Доповнити статтею наступного змісту: "З підпункту а) пункту 4 частини 1 статті 90 Бюджетного кодексу вилучити слова "допомога по догляду за інвалідами 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу; адресна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям; виплати компенсацій реабілітованим".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -182- Коновалюк В.І.
Доповнити статтею наступного змісту: "Доповнити частину 1 статті 90 Бюджетного кодексу пунктом 7 наступного змісту: 7) місцеву міліцію в частині утримання підрозділів дорожньо-патрульної служби, що обслуговують шляхи державного та регіонального значення, та служби дільничних інспекторів, а також роботи, що проводяться спеціалізованими монтажне - експлуатаційними підрозділами".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -183- Коновалюк В.І.
Доповнити статтею наступного змісту: "У частині 4 статті 92 Бюджетного кодексу слова "1 серпня" замінити словами "1 грудня".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -184- Коновалюк В.І.
Доповнити статтею наступного змісту: "У частині 5 статті 93 Бюджетного кодексу слова "1 серпня" замінити словами "1 грудня".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -185- Майстришин В.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: "Частину першу статті 15 Бюджетного кодексу доповнити абзацом другим наступного змісту: "На покриття дефіциту бюджету також можуть спрямовуватися вільні залишки бюджетних коштів на початок року"  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -186- Майстришин В.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: "Пункт 3 частини першої статті 22 Бюджетного кодексу доповнити словами "уповноважені юридичні особи (бюджетні установи) які визначені рішенням відповідної місцевої ради".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -187- Майстришин В.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: У частині третій статті 23 Бюджетного кодексу слова "менших асигнувань" замінити словами "зміни обсягів асигнувань".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -188- Майстришин В.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: "Частину 3 статті 33 Бюджетного кодексу доповнити пунктом 11 "проект Програми державного запозичення на наступний рік"  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -189- Майстришин В.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: "Пункт 6 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу доповнити словами "а також відділами контрольно-ревізійної служби, державними податковими інспекціями, судами, органами внутрішніх справ, санепідемстанціями та іншими контролюючими органами на відповідній території".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -190- Майстришин В.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: "Пункт 1 частини першої статті 66 Бюджетного кодексу викласти у такій редакції: "1) 25 відсотків податку з доходів фізичних осіб, що справляється на території Автономної Республіки Крим та відповідної області"; доповнити пунктами 4 та 5 наступного змісту: "4) плати за реєстрацію іноземної інвестиції в частині, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів"; "5) надходження адміністративних штрафів, що накладаються контрольно-ревізійними управліннями в Автономній Республіці Крим та областях". пункт 5 частини 2 доповнити словами: "а також відділами контрольно-ревізійної служби, державними податковими інспекціями, судами, органами внутрішніх справ, санепідемстанціями та іншими контролюючими органами на відповідній території".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -191- Майстришин В.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: "У частині другій статті 71 Бюджетного кодексу у пункті 2 слово "вкладення" замінити на "видатки"; доповнити пунктом 4 такого змісту: "4) спрямування коштів до загального фонду бюджету за рішенням відповідної ради".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -192- Майстришин В.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: "Статтю 72 Бюджетного кодексу викласти у такій редакції: "Стаття 72. Дефіцит бюджету Автономної Республіки Крим та міських бюджетів 1. Бюджет Автономної Республіки Крим та міські бюджети можуть прийматися з дефіцитом виключно у частині дефіциту бюджету розвитку та у межах обсягів вільних залишків бюджетних коштів на початок року. 2. Дефіцит бюджету Автономної Республіки Крим та міських бюджетів покривається за рахунок запозичень та вільних залишків бюджетних коштів на початок року".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -193- Майстришин В.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: "Статтю 73 Бюджетного кодексу викласти у такій редакції: "Стаття 73. Позички місцевим бюджетам Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування за рішенням відповідної ради вищого рівня можуть спрямовувати тимчасово вільні кошти відповідного бюджету на покриття планових касових розривів місцевих бюджетів нижчого рівня".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -194- Майстришин В.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: "Доповнити Бюджетний кодекс статтею 74-1 такого змісту: "Стаття 74-1. Особливості формування бюджетів місцевого самоврядування, які не мають достатньої фінансової бази Доходи та видатки бюджетів місцевого самоврядування, дотація вирівнювання яких складає понад 70 відсотків загального фонду бюджету, за рішенням відповідної місцевої ради включаються до складу вищого рівня при його формуванні".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -195- Майстришин В.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: "Пункт 2 частини першої статті 76 Бюджетного кодексу викласти у такій редакції: "2) прогноз показників відповідного бюджету за основними видами доходів, видатків та фінансування".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -196- Майстришин В.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: "Частину другу статті 85 Бюджетного кодексу доповнити реченням наступного змісту: "Дозволяється здійснювати фінансування бюджетних установ одночасно з різних рівнів бюджету шляхом передачі коштів до відповідного бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -197- Майстришин В.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: У назві та абзацу першому частини першої статті 88 Бюджетного кодексу слова "міст районного значення та їх об'єднань" замінити словами "міст районного значення, у тому числі, що входять до складу міст обласного значення та їх об'єднань".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -198- Майстришин В.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: "У частині першій статті 89 Бюджетного кодексу підпункт "б" пункту 4 доповнити словами "допомога по догляду за інвалідами 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу; адресна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям; виплати компенсації реабілітованим"; доповнити пунктом 7 наступного змісту: "7) місцеву міліцію у частині утримання підрозділів патрульно-постової служби та міських і районних підрозділів дорожньо-патрульної служби, приймальників-розподільників для неповнолітніх, спеціальних приймальників-розподільників, адресно-довідкових бюро".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -199- Майстришин В.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: "У частині першій статті 90 Бюджетного кодексу пункт 2 доповнити підпунктом "д" наступного змісту: "д) освіту в закладах нетипової форми навчання, вищої спортивної майстерності"; у підпункті "а" пункту 4 вилучити слова "допомога по догляду за інвалідами 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу; адресна соціальна допомога малозабезпеченим сім"ям; виплати компенсацій реабілітованим"; доповнити пунктом 7 наступного змісту: "7) місцеву міліцію в частині утримання підрозділів дорожньо-патрульної служби, що обслуговують шляхи державного та регіонального значення, та служби дільничих інспекторів, а також роботи, що проводяться спеціалізованими монтажно-експлуатаційними підрозділами".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -200- Майстришин В.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: У підпункті "б" пункту 9 статті 91 Бюджетного кодексу виключити слова " (в тому числі роботи, що проводяться спеціалізованими монтажно-експлуатаційними підрозділами)".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -201- Майстришин В.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: "У частині четвертій статті 92 Бюджетного кодексу слова "1 серпня" замінити словами "1 грудня".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -202- Майстришин В.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: У частині п'ятій статті 93 Бюджетного кодексу слова "1 серпня" замінити словами "1 грудня".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -203- Майстришин В.Я.
Доповнити статтею наступного змісту: "Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін після опублікування цього Закону: а) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; б) забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -204- Коновалюк В.І.
Доповнити статтею наступного змісту: "Кабінету Міністрів України: - привести свої нормативно - правові акти у відповідність з цим Законом; - забезпечити перегляд міністерствами та іншими органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів і скасувати ті, що суперечать цьому Закону.  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -205- Нощенко М.П.
Доповнити статтею наступного змісту: "Пункт 3) частини першої статті 22 Бюджетного кодексу викласти в такій редакції: "3). за бюджетними призначеннями, передбаченими іншими місцевими бюджетами, --керівники місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів рад та їх секретаріатів, керівники головних управлінь, управлінь, відділів та інших самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів рад, або бюджетних установ, що виконують їх функції.  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -206- Нощенко М.П.
Доповнити статтею наступного змісту: "Пункт 7 статті 51 Бюджетного кодексу викласти у такій редакції. " Після отримання товарів, робіт та послуг, крім розрахунків за енергоносії та житлово-комунальні послуги, відповідно до умов взятого бюджетного зобов'язання розпорядник бюджетних коштів приймає рішення про їх оплату та подає доручення на здійснення платежу органу Державного казначейства України, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -207- Нощенко М.П.
Доповнити статтею наступного змісту: " Статтю 72 Бюджетного кодексу викласти у такій редакції 1.Бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, міські та районні бюджети можуть прийматися з дефіцитом виключно у частині дефіциту бюджету розвитку. 2. Дефіцит бюджету Автономної Республіки Крим обласних, міських, та районних бюджетів покривається за рахунок запозичень. 3. Затвердження районних у містах, сільських та селищних бюджетів з дефіцитом не допускається"  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -208- Нощенко М.П.
Доповнити статтею наступного змісту: "Доповнити статтю 73 Бюджетного кодексу частиною третьою такого змісту: : "3. Для реалізації довгострокових регіональних програм, що передбачаються за рахунок загального фонду місцевих бюджетів, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи рад за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної ради можуть отримувати довгострокові позички у фінансово-кредитних установах на термін до трьох років. Порядок отримання таких позичок визначається Міністерством фінансів України."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -209- Нощенко М.П.
Доповнити статтею наступного змісту: Пункт 2) частини першої статті 89 Бюджетного кодексу доповнити підпунктом " д" такого змісту: "д) позашкільну освіту"; підпункт "б" пункту 4) викласти в такій редакції: б) державні програми соціального захисту: пільги ветеранам війни і праці, допомога сім'ям з дітьми, державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих громадян";  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -210- Нощенко М.П.
Доповнити статтею наступного змісту: "У статті 91 Бюджетного кодексу вилучити пункт 2) частини першої."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -211- Нощенко М.П.
Доповнити статтею наступного змісту: "Статтю 92 Бюджетного кодексу доповнити частиною п'ятою такого змісту: " 5. Верховна Рада Автономної Республіки Крим обласні ради можуть передавати видатки на виконання всіх або частини власних повноважень районним, міським радам з передачею коштів до відповідного бюджету у вигляді між бюджетних трансфертів.  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -212- Гаврилюк В.В.
Доповнити статтею наступного змісту: "Доповнити частину 1 статті 2 Бюджетного кодексу пунктом 14 такого змісту: "Бюджетні ресурси - це бюджетні кошти та необоротні і оборотні активи, придбані за рахунок бюджетних коштів або отримані безоплатно розпорядниками бюджетних коштів усіх рівнів".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -213- Гаврилюк В.В.
Доповнити статтею наступного змісту: "Доповнити підпункт 3 пункту 1 статті 22 Бюджетного кодексу після слів "виконавчих органів рад" словами наступного змісту: "а також керівники закладів охорони здоров'я, на яких покладено керівництво лікувально-профілактичними закладами районів (міст)".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -214- Гаврилюк В.В.
Доповнити статтею наступного змісту: "Доповнити частину 3 статті 26 Бюджетного кодексу після слів "бюджетних установах" словами наступного змісту: "а також в одержувачів бюджетних коштів, що належать до сфери управління таких розпорядників".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -215- Гаврилюк В.В.
Доповнити статтею наступного змісту "Доповнити частину 3 статті 51 Бюджетного кодексу після слів „Державного бюджету України" веде облік зобов'язань розпорядників коштів Державного бюджету України та відображає їх у звітності про виконання Державного бюджету України.  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -216- Гаврилюк В.В.
Доповнити статтею наступного змісту "Доповнити пункт 7 статті 51 Бюджетного кодексу після слів "актами" словами наступного змісту: "Авансове перерахування платежів постачальнику товарів, робіт, послуг здійснюється відповідно до умов взятого бюджетного зобов'язання у розмірі 30 відсотків загального обсягу місячних асигнувань у разі відсутності за цим постачальником простроченої дебіторської заборгованості".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -217- Гаврилюк В.В.
Доповнити статтею наступного змісту "Пункт 2 статті 73 Бюджетного кодексу вилучити".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -218- Гаврилюк В.В.
Доповнити статтею наступного змісту "Підпункт а) пункту 4 статті 89 Бюджетного кодексу доповнити словами: "реабілітаційні центри і відділення для інвалідів та дітей-інвалідів (міського та районного значення)".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -219- Гаврилюк В.В.
Доповнити статтею наступного змісту: "Підпункт а) пункту 4 статті 90 Бюджетного кодексу доповнити словами: "реабілітаційні центри для інвалідів та дітей-інвалідів (крім центрів визначених у підпункті "а" пункту 4 статті 89 цього Кодексу)".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -220- Гаврилюк В.В.
Доповнити статтею наступного змісту: "Пункт 2 статті 93 Бюджетного кодексу викласти в такій редакції: "Міські (міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення) ради можуть передати частину видатків на виконання делегованих державних повноважень обласній, районній радам з відповідними коштами обласному, районному бюджетам у вигляді міжбюджетного трансферту. Районні ради можуть передавати частину видатків на виконання делегованих державних повноважень обласній, міській радам (міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення) з відповідними коштами обласному, міському бюджетам у вигляді міжбюджетного трансферту. Ця передача здійснюється на підставі спільних рішень відповідних рад і укладення договору".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -221- Гаврилюк В.В.
Доповнити статтею наступного змісту: "Доповнити Главу 17 Бюджетного кодексу новою статтею 109-1 наступного змісту: „Стаття 109-1. Види бюджетного контролю 1. Бюджетний контроль залежно від контролюючого органу поділяється на: загальний бюджетний контроль - контроль за дотриманням бюджетного законодавства, який здійснюють Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, інші державні органи у межах, визначених законом; спеціалізований бюджетний контроль - контроль за дотриманням бюджетного законодавства, який здійснюють Рахункова палата, Рахункова палата Автономної Республіки Крим, Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи, органи державної контрольно-ревізійної служби, органи Державного казначейства України, контрольно-ревізійні підрозділи центральних органів виконавчої влади."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -222- Гаврилюк В.В.
Доповнити статтею наступного змісту: "Статтю 117 Бюджетного кодексу викласти у такій редакції: Стаття 117. Застосування санкцій до порушників бюджетного законодавства 1. У разі виявлення бюджетного правопорушення до порушників бюджетного законодавства можуть застосовуватися такі санкції: 1) зупинення операцій з бюджетними коштами; 2) зупинення бюджетного асигнування; 3) зменшення розміру бюджетного асигнування; 4) зупинення дії рішення про місцевий бюджет; 5) притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб, винних у бюджетних правопорушеннях. 2. За бюджетні правопорушення можуть застосовуватися такі заходи: 1) попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства; 2) звернення до відповідного державного органу про притягнення особи, винної у бюджетних правопорушеннях, до цивільної, дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності; 3) висвітлення у засобах масової інформації результатів здійснення бюджетного контролю. 3. Накладення на особу стягнення або застосування до неї заходу за бюджетне правопорушення не звільняє її від відшкодування заподіяної таким правопорушенням матеріальної шкоди в порядку, встановленому законом.  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -223- Гаврилюк В.В.
Доповнити статтею наступного змісту: "Доповнити частину 1 статті 119 Бюджетного кодексу абзацом 3 такого змісту: „Незаконне використання бюджетних ресурсів - їх витрачання розпорядником або одержувачем бюджетних коштів з порушенням встановленого бюджетним законодавством порядку, що призвело до зайвого витрачання ресурсів. Сума незаконно витрачених ресурсів підлягає вилученню до відповідного бюджету, незалежно від бюджетного періоду, у якому допущено та виявлено таке порушення, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -224- Васильєв Г.А.
Доповнити статтею такого змісту: "Статтю 23 Бюджетного кодексу доповнити пунктом 8 у наступній редакції: "8. У процесі виконання Державного бюджету України (місцевого бюджету) у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів Міністерство фінансів України (місцевий фінансовий орган) здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією видатків бюджету в межах загального обсягу його бюджетних призначень. При цьому перерозподіл видатків, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів за функціональною (програмною) класифікацією видатків бюджету в межах загального обсягу його бюджетних призначень (крім бюджетних призначень за рахунок власних надходжень бюджетних установ), здійснюється лише за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною радою) і не потребує внесення змін до закону про Державний бюджет України (місцевий бюджет)."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -225- Васильєв Г.А.
Доповнити статтею такого змісту: "Пункт 2 статті 33 Бюджетного кодексу викласти в наступній редакції: "Кабінет Міністрів України подає до Верховної Ради України проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період не пізніше, ніж за вісім робочих днів до початку проведення парламентських слухань з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -226- Васильєв Г.А.
Доповнити статтею такого змісту: "Пункти 3 та 4 статті 17 " Гарантії щодо виконання боргових зобов'язань" Бюджетного кодексу викласти у наступній редакції: "3. Загальна сума наданих державних гарантій щодо виконання боргових зобов'язань включається до складу державного боргу і затверджується у складі Програми державних зовнішніх та внутрішніх запозичень. 4. При виконанні юридичними особами своїх боргових зобов'язань, гарантованих державою, на відповідну суму скорочується державний борг. У разі невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених державою або під державні гарантії, інших гарантованих державою зобов'язань, та стягнення заборгованості перед Державним бюджетом України з наданих підприємствам і організаціям позичок із державного бюджету, позичок, наданих за рахунок коштів, залучених державою або під державні гарантії, плати за користування цими позичками органами державної податкової служби, крім випадків, передбачених законом про Державний бюджет України, застосовують механізм стягнення цієї заборгованості у порядку, передбаченому законом для стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів, включаючи погашення такої заборгованості за рахунок майна боржників."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -227- Васильєв Г.А.
Доповнити статтею такого змісту: "Статтю 18 Бюджетного кодексу викласти у наступній редакції: "Стаття 18. Граничний обсяг боргу та граничні обсяги державних запозичень 1. Граничний обсяг внутрішнього та зовнішнього державного боргу, боргу Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування, граничний обсяг надання гарантій встановлюється на кожний бюджетний період відповідно законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет з розбивкою боргу за формами забезпечення. 2. Величина основної суми державного боргу не повинна перевищувати 35 відсотків фактичного річного обсягу валового внутрішнього продукту України. 3. Державні внутрішні й зовнішні запозичення та надання державних гарантій здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. 4. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел державного запозичення певного типу у неповному обсязі, допускається зменшення (збільшення) надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел іншого типу з відповідним перевищенням граничного розміру державного зовнішнь ого (внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень з обов'язковим інформуванням Верховної Ради України."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -228- Васильєв Г.А.
Доповнити статтею такого змісту: " Главу 3 Бюджетного кодексу доповнити статтею такого змісту: "Стаття 18`Програма державних зовнішніх та внутрішніх запозичень 1. Програма державних зовнішніх та внутрішніх запозичень представляє собою перелік зовнішніх та внутрішніх запозичень на наступний бюджетний період, та інформацію про мету, джерела, графік погашення, обсяг та умови кожного з запозичень, обсяг використаних коштів запозичень на початок відповідного бюджетного періоду та обсяг запозичень протягом цього бюджетного періоду. 2. У Програму державних зовнішніх та внутрішніх запозичень обов'язково включаються також кредитні угоди або інші документи за якими здійснюються запозичення, які були укладені у попередні роки, але не втратили чинності."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -229- Васильєв Г.А.
Доповнити статтею такого змісту: "Пункт 5 частини 1 статті 38 Бюджетного кодексу викласти у наступній редакції: "5) структура державного боргу та програма державних зовнішніх та внутрішніх запозичень на поточний та наступний бюджетні періоди; ".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -230- Васильєв Г.А.
Доповнити статтею такого змісту: " Статтю 40 Бюджетного кодексу викласти у такій редакції: "Стаття 40. Підготовка Верховною Радою України проекту закону про Державний бюджет до першого читання 1. Після прийняття до розгляду представленого проекту закону про Державний бюджет України не пізніше 1 жовтня (6 жовтня, якщо проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного подання Кабінетом Міністрів України) року, який передує плановому, проект закону про Державний бюджет України розглядається народними депутатами України, а також у комітетах, депутатських фракціях та групах Верховної Ради України. Суб'єкти законодавчої ініціативи формують свої пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України і передають їх до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Після 1 жовтня (6 жовтня, якщо проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного подання Кабінетом Міністрів України) року, який передує плановому, прийняття пропозицій Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету припиняється. Не пізніше 1 жовтня року, який передує плановому, Верховна Рада України приймає процедурне рішення щодо закріплення за профільними комітетами Верховної Ради України відповідно до їх компетенції розділів (в окремих випадках підрозділів) проекту закону про Державний бюджет України, а також додаткових матеріалів до нього щодо витрат Державного бюджету України за окремими підрозділами функціональної класифікації видатків. При цьому відповідальними за розгляд основних характеристик Державного бюджету України, а також розгляду кожного розділу (підрозділу) функціональної класифікації витрат Державного бюджету повинно бути визначено не менш двох профільних комітетів, одним з яких є Комітет Верховної Ради з питань бюджету. Комітети Верховної Ради України призначають представників для участі у роботі Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. 2. Пропозиції стосовно збільшення витрат Державного бюджету України мають визначати джерела покриття таких витрат; пропозиції стосовно зменшення доходів Державного бюджету України мають визначати джерела компенсації втрат доходів Державного бюджету України або види та обсяги витрат, що підлягають відповідному скороченню. Жодна з таких пропозицій не повинна призводити до збільшення державного боргу і гарантій порівняно з їх обсягом, передбаченим у представленому проекті закону про Державний бюджет України. Якщо принаймні одна із вимог не виконується, відповідна пропозиція до розгляду Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету не приймається. Не допускається внесення пропозицій щодо змін до прогнозу надходжень до державного бюджету, крім випадку, коли за висновком Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерства фінансів України та Рахункової палати виявлені неточності в їх розрахунку. Верховна Рада України розглядає пропозиції щодо збільшення прогнозованих надходжень до державного бюджету лише за умови, що їх підтримали три сторони. 3. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету не пізніше 10 жовтня (15 жовтня, якщо проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного подання Кабінетом Міністрів України) року, який передує плановому, спільно з уповноваженими представниками Кабінету Міністрів України розглядає пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України і готує проект Висновків та пропозицій до нього, а також таблиці пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи, які пропонується підтримати чи відхилити, і приймає з цього приводу відповідне рішення. Показники, що містяться у проекті Висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України, мають бути збалансованими. В профільних комітетах Верховної Ради України до 15 (20 жовтня, якщо проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного подання Кабінетом Міністрів України) року, який передує плановому, розглядаються пропозиції щодо закріплених за ними розділів (підрозділів) проекту закону про Державний бюджет України, а також додаткових матеріалів до нього щодо видатків Державного бюджету України за окремими підрозділами функціональної класифікації видатків, які були попередньо розглянуті у Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету і приймає з цього приводу відповідне рішення. Висновки та пропозиції вважаються узгодженими, якщо рішення Комітету з питань бюджету та профільного комітету співпадають. Питання, з приводу яких не досягнуто згоди, виносяться на розгляд Верховної Ради України із вказівкою на мотиви їх відхилення профільним комітетом та альтернативними збалансованими пропозиціями. Висновки та пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України, а також таблиці пропозицій Апаратом Верховної Ради України розповсюджуються серед народних депутатів України не пізніше ніж за два дні до розгляду проекту закону про Державний бюджет України у першому читанні на пленарному засіданні Верховної Ради України."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -231- Васильєв Г.А.
Доповнити статтею такого змісту: Пункт 1 статті 41 Бюджетного кодексу викласти у наступній редакції: "1. Перше читання проекту закону про Державний бюджет України починається з співдоповідей Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та голів профільних комітетів, відповідальних за розгляд предмета першого читання, щодо Висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України. В обговоренні цього питання беруть участь представники комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій та груп, народні депутати України, представники Рахункової палати та Кабінету Міністрів України."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -232- Васильєв Г.А.
Доповнити статтею такого змісту: Пункт 4 статті 42 Бюджетного кодексу викласти у наступній редакції: "4. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету протягом трьох днів після внесення проекту закону про Державний бюджет України, підготовленого Кабінетом Міністрів України до другого читання, готує проект висновків щодо розгляду проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні. За наслідками розгляду законопроекту у Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету протягом наступних трьох днів проект висновків розглядається у профільних комітетах. Висновки вважаються узгодженими, якщо рішення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та профільного комітету щодо закріплених за ними розділів (підрозділів) проекту закону про Державний бюджет України, а також додаткових матеріалів до нього щодо видатків Державного бюджету України за окремими підрозділами функціональної класифікації видатків співпадають. У разі, коли узгодження не досягнуто, профільний комітет готує свій висновок з неузгоджених питань, який додається до висновків Комітету Верховної Ради України з питань бюджету."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -233- Васильєв Г.А.
Доповнити статтею такого змісту: "Доповнити статтю 42 Бюджетного кодексу пунктом 5 такого змісту: "5. Проект закону про Державний бюджет України, підготовлений до другого чи повторного другого читання, повинен бути завізований керівниками Головного юридичного управління та Головного управління документального забезпечення і підписаний Головою Комітету Верховної Ради України. Якщо законопроект завізований із зауваженнями, вони додаються до матеріалів, які поширюються серед депутатів разом з законопроектом. Законопроект, підготовлений до другого чи повторного другого читання, висновки Комітету з питань бюджету та висновки профільних комітетів щодо неузгоджених питань та інші матеріали поширюються серед народних депутатів не пізніш як за сім днів до розгляду цього законопроекту на засіданні Верховної Ради України."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -234- Васильєв Г.А.
Доповнити статтею такого змісту: Пункт 1, 2 статті 43 Бюджетного кодексу викласти у такій редакції: "1. При розгляді проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні пропозиції народних депутатів України, комітетів Верховної Ради України, депутатських груп та фракцій щодо змін до проекту закону про Державний бюджет України не розглядаються, крім висновків Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та профільних комітетів, відповідальних за предмет другого читання, щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні, в тому числі щодо врахування Кабінетом Міністрів України Бюджетних висновків Верховної Ради України при підготовці проекту закону про Державний бюджет України до другого читання. 2. Друге читання розпочинається з доповіді Міністра фінансів України щодо доопрацьованого з урахуванням Бюджетних висновків Верховної Ради України проекту закону про Державний бюджет України. Заслуховуються співдоповіді Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та голів профільних комітетів, відповідальних за предмет другого читання, щодо врахування Кабінетом Міністрів України Бюджетних висновків Верховної Ради України при підготовці проекту закону про Державний бюджет України до другого читання. Друге читання проекту закону про Державний бюджет України передбачає в першу чергу затвердження загального обсягу дефіциту (профіциту), доходів і видатків Державного бюджету України з подальшим постатейним голосуванням проекту закону про Державний бюджет України, поданого Кабінетом Міністрів України на друге читання."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -235- Васильєв Г.А.
Доповнити статтею такого змісту: "Пункт 1 статті 44 Бюджетного кодексу доповнити абзацом: "При розгляді у третьому читанні пропозиції, які не увійшли у схвалені Бюджетні висновки Верховної Ради України не розглядаються."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -236- Васильєв Г.А.
Доповнити статтею такого змісту: "Пункт 2 статті 85 Бюджетного кодексу викласти у наступній редакції: "2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад, міські, селищні, сільські голови (якщо відповідні виконавчі органи не створені) зобов'язані забезпечити здійснення видатків, визначених пунктами 2 і 3 статті 82 цього Кодексу, з відповідних місцевих бюджетів з додержанням розподілу цих видатків між бюджетами, визначеного статтями 88-91 цього Кодексу. Забороняється планувати та здійснювати видатки, не віднесені до місцевих бюджетів цим Кодексом, а також здійснювати впродовж бюджетного періоду видатки за загальним фондом бюджету утримання бюджетних установ одночасно з різних бюджетів (крім централізованих закупівель товарів за рахунок коштів Державного бюджету України на виконання відповідних державних програм для передачі бюджетним установам, які утримуються з інших бюджетів, а також коштів місцевих бюджетів, передбачених за рішенням відповідної ради на виконання державних програм)."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -237- Васильєв Г.А.
Доповнити статтею такого змісту: "Підпункт 3 пункту 1 статті 88 Бюджетного кодексу викласти у такій редакції: "3) первинну лікувально-профілактичну допомогу".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -238- Васильєв Г.А.
Доповнити статтею такого змісту: "Підпункт 3 пункту 1 статті 89 Бюджетного кодексу викласти у такій редакції: "3) охорону здоров'я: а) первинну лікувально-профілактичну допомогу; б) спеціалізовану (вторинну) лікувально-профілактичну допомогу; в) програми медико-санітарної освіти (міські та районні центри здоров'я і заходи по санітарній освіті); г) інші програми і заходи медико-санітарної допомоги (лікарняні заклади особливого типу та інші заклади охорони здоров'я, заходи з реалізації національних і державних програм тощо).  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -239- Васильєв Г.А.
Доповнити статтею такого змісту: Пункт 2) статті 89 Бюджетного кодексу доповнити підпунктом д) такого змісту: "д) позашкільну освіту: позашкільні навчальні заклади, що здійснють позашкільну освіту."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -240- Васильєв Г.А.
Доповнити статтею такого змісту: "Підпункт 3 пункту 1 статті 90 Бюджетного кодексу викласти у такій редакції: "3) охорону здоров'я: а) спеціалізовану (вторинну) лікувально-профілактичну допомогу; б) високо спеціалізовану (третинну) ліквально-профілактичну допомогу; в) санаторно-курортну допомогу (санаторії для хворих на туберкульоз, санаторії для дітей та підлітків, санаторії медичної реабілітації); г) інші державні програми медико-санітарної допомоги (бюро судмедекспертизи, центри медичної статистики, бази спецмедпостачання, центри здоров'я і заходи санітарної освіти, лікарняні заклади особливого типу, заклади служби крові, центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, будинки дитини, медико-соціальні експертні комісії, заходи з реалізації національних і державних програм).  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -241- Васильєв Г.А.
Доповнити статтею такого змісту: "Пункт "2) позашкільну освіту; " статті 91 Бюджетного кодексу вилучити.  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -242- Стоян О.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "Частину 1 статті 4 Бюджетного кодексу після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту: "Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" з відповідною зміною нумерації наступних пунктів".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -243- Стоян О.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "Частину 2 статті 4 Бюджетного кодексу доповнити речення словами "та Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -244- Стоян О.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "Пункт 5 частини 1 статті 7 Бюджетного кодексу доповнити словами: "з урахуванням пріоритетності забезпечення державних соціальних гарантій".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -245- Стоян О.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "У пункті 3 частини 1 статті 28 Бюджетного кодексу після слів "Державного бюджету України" доповнити словами "в тому числі виконання видаткової частини за функціональною класифікацією; "  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -246- Стоян О.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "У частині 2 статті 28 Бюджетного кодексу після слів "про державний бюджет" доповнити словами "зі всіма додатками, які є його невід'ємною частиною".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -247- Стоян О.М.
Доповнити статтею наступного змісту: У частині 3 статті 28 Бюджетного кодексу після слів "в тому числі" доповнити словами "проектів рішень та'' і далі за текстом.  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -248- Стоян О.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "Частину 3 статті 32 Бюджетного кодексу викласти в такій редакції: "3. Міністр фінансів України на підставі основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період, розмірів державних соціальних стандартів і гарантій та аналізу виконання бюджету у поточному бюджетному періоді визначає загальний рівень доходів та видатків бюджету і дає оцінку обсягу фінансування бюджету для складання пропозицій проекту Державного бюджету України."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -249- Стоян О.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "Статтю 34 Бюджетного кодексу доповнити новою частиною 3 такого змісту: "3.Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів містять проектні розміри державних соціальних стандартів і гарантій, як базу для визначення обсягів бюджетних коштів, необхідних для діяльності розпорядників бюджетних коштів у наступному бюджетному періоді."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -250- Стоян О.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "В абзаці "в" пункту 1 частини 1 статті 38 Бюджетного кодексу друге речення доповнити словами "проектні розміри державних соціальних стандартів (прожиткового мінімуму) та державних соціальних гарантій на наступний бюджетний період".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -251- Стоян О.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "Частину 2 статті 38 Бюджетного кодексу після пункту 4 доповнити новим пунктом 5 такого змісту: "5) видатки бюджету за функціональною класифікацією" з відповідною зміною нумерації наступних пунктів.  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -252- Стоян О.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "Частину 1 статті 55 Бюджетного кодексу викласти в редакції: "Захищеними статтями видатків бюджету визнаються статті видатків Державного бюджету України, обсяг яких не може тимчасово обмежуватися або змінюватися при проведенні скорочення затверджених бюджетних призначень."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -253- Стоян О.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "Частину 2 статті 55 Бюджетного кодексу доповнити реченням: "При цьому обов'язковими захищеними статтями є: оплата праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями; трансферти населенню, в т. ч. компенсація громадянам знецінення їхніх заощаджень у колишньому Ощадбанку СРСР; трансферти місцевим бюджетам; заборгованості, що виникли в попередні роки, із заробітної плати працівникам бюджетних установ, за роботи, виконані на замовлення держави, по трансфертах населенню та місцевим бюджетам; охорона праці в галузях з особливо небезпечними умовами праці."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -254- Стоян О.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "Частину 9 статті 75 Бюджетного кодексу доповнити словами "та забезпечують їх публікацію в місцевій пресі не пізніше ніж через десять днів після подання його на затвердження відповідній раді".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -255- Стоян О.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "В абзаці "в" пункту 1 частини 1 статті 76 Бюджетного кодексудруге речення доповнити словам "законодавчо встановлені розміри державних соціальних стандартів (прожиткового мінімуму) та державних соціальних гарантій на наступний бюджетний період".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -256- Стоян О.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "У частині 2 статті 76 Бюджетного кодексу після пункту 4 доповнити пунктом 5 такого змісту: "5) видатки бюджету за функціональною класифікацією" з відповідною зміною нумерації наступних пунктів."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -257- Стоян О.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "До статті 85 Бюджетного кодексу необхідно внести зміни до частини 2 щодо надання можливості бюджетним установам отримувати кошти одночасно з бюджетів різних рівнів."  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -258- Стоян О.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "До статей 87-91 Бюджетного кодексу необхідно вдосконалити порядок фінансування закладів освіти, охорони здоров'я, культури з метою забезпечення цих закладів на рівні сіл, селищ, міст районного значення достатніми коштами.  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -259- Стоян О.М.
Доповнити статтею наступного змісту: Статтю 91 Бюджетного кодексу доповнити новим пунктом в такій редакції: "16) відшкодування затверджених тарифів на житлово-комунальні послуги нижчими від планово-розрахункової вартості цих послуг".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -260- Семенюк В.П.
Доповнити статтею наступного змісту: "Підпункт 1 першого пункту статті 29 Бюджетного кодексу після слів "включаючи кошти від продажу активів, що належать державі, або підприємствам, та організаціям" допо текст такого змісту - " від приватизації та оренди державного майна"  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -261- Семенюк В.П.
Доповнити статтею наступного змісту: Пункт 13 статті 87 доповнити пунктом 13` такого змісту: "13`) Державної програми приватизації"  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -262- Доповнити статтею наступного змісту: "Передбачити введення до Бюджетного кодексу відповідних норм, які б: надавали можливість передачі коштів Державного і місцевих бюджетів у процесі державних закупівель медичних послуг закладам охорони здоров'я усіх форм власності та фізичним особам, які на законних підставах здійснюють медичну практику; сприяли б перетворенню державних і комунальних закладів охорони здоров'я та індивідуальних надавачів медичних послуг, які отримують державне фінансування в рамках закупівель медичних послуг згідно з Законом "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", на автономні увирішенні господарських питань неприбуткові організації.  Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -263- Семенюк В.П.
Доповнити статтею такого змісту: "Пункт 3 статті 9 Бюджетного кодексу доповнити двома підпунктами (після п.1) такого змісту 1.1) " доходи від оренди цілісних майнових комплексів, інвентарних об'єктів та іншого державного та комунального майна (за виключенням НАН України); 1.2) "доходи від приватизації державного та комунального майна"  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -264- Семенюк В.П.
Доповнити статтею наступного змісту: "Підпункт 1 першого пункту статті 29 Бюджетного кодексу після слів "включаючи кошти від продажу активів, що належать державі, або підприємствам, та організаціям" допо текст такого змісту - " від приватизації та оренди державного майна"  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -265- Семенюк В.П.
Доповнити статтею наступного змісту: Пункт 13 статті 87 доповнити пунктом 13` такого змісту: "13`) Державної програми приватизації"  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -266- Бондаренко Г.І.
Доповнити статтею наступного змісту; Назву статті 67 Бюджетного кодексу викласти в такій редакції: "Особливості формування бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів міст Києва, Севастополя та міста Славутич Київської області" та частину першу статті викласти в такій редакції: "Надходження та витрати бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів міст Києва, Севастополя та міста Славутич Київської області формуються в порядку, встановленому цим Кодексом, із урахуванням Закону України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим", "Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року № 1748 "Про заходи щодо соціального захисту працівників Чорнобильської АЕС та жителів м.Славутича у зв'язку із закриттям станції та ЗАКОНУ, що визначає особливий статус міста Севастополя  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -267- Бондаренко Г.І.
Статтю 71 пункт 1 частини 1) викласти у такій редакції: 1) Кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності; 2) Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення зараховуються до місцевих бюджетів у таких розмірах: А) міст обласного значення - 75% Б)до сільських, селищних, міст районного значення - 50% В) районний - 25%, від надходжень з сіл, селищ, міст районного значення; Г) обласний - 25%, від надходжень з відповідної території  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -268- Бондаренко Г.І.
Доповнити: стаття 89, 90 частина 2 пункт 1 - позашкільна освіта  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -269- Бондаренко Г.І.
Стаття 93 пункт 2 викласти у такій редакції: Міські (міст Республіканського АРК та міст обласного значення) ради можуть передати частину видатків на виконання делегованих держаних повноважень районній чи обласній раді з відповідними коштами районному чи обласному бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту. Районні ради можуть передавати частину видатків на виконання делегованих державних повноважень міській (міста Республіканського АРК та міста обласного значення) чи обласній раді з відповідними коштами міського бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту. Ця передача здійснюється на підставі рішень відповідних рад і укладення договору.  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу   
    -270- Фоменко К.О.
Доповнити статтею такого змісту: "У підпункті "в" пункту 2) статті 89 Бюджетного кодексу слова: "дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї" викреслити. У підпункті "а" пункту 4) слова "державні програми соціального забезпечення: притулку для неповнолітніх (у разі, якщо не менше 70% кількості дітей, які перебувають в цих закладах, формуються на території відповідного міста чи району)" викреслити. Підпункт "в" пункту 4) викреслити. Підпункту "г" пункту 4) присвоїти нумерацію "в" та викласти його у такій редакції: "районні та міські програми і заходи щодо реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї; притулки для неповнолітніх (у разі, якщо не менше 70 % кількості дітей, які перебувають в цих закладах, формуються на території відповідного міста чи району); дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї; державні програми підтримки будівництва ( реконструкції) та придбання житла для окремих категорій громадян, підтримку громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей. Молоді , жінок, сім'ї".  
Відхилено не є пропозицією до редакції законопроекту прийнятої в першому читанні за основу