Кількість абзаців - 214 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про оренду землі'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон УкраЇни      Закон України  
2. Про внесення змін до Закону України "Про оренду землі"      Про внесення змін до Закону України "Про оренду землі"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. Внести зміни до Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 46-47, ст. 280; 1999 р., № 44, ст. 386; 2002 р., № 32, ст. 234), виклавши його в такій редакції:      Внести зміни до Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 46-47, ст. 280; 1999 р., № 44, ст. 386; 2000 р., № 14-15-16, ст. 121; 2001 р., № 2-3, ст.10; 2002 р., № 12-13, ст.92, № 32, ст. 234; 2003 р., № 10-11, ст.86), виклавши його в такій редакції:  
5. "ЗАКОН УКРАЇНИ      "ЗАКОН УКРАЇНИ  
6. Про оренду землі      Про оренду землі  
7. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
8. Стаття 1. Оренда землі   -1- Козаченко О.О.
У зв'язку з цим пропоную статті 1 та 2 проекту закону залишити в редакції діючого Закону України "Про оренду землі".  
Враховано   Стаття 1. Оренда землі  
9. Оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою для провадження підприємницької, інших видів діяльності та задоволення особистих потреб орендаря.      Оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.  
10. Стаття 2. Оренда земельних ділянок під цілісними майновими комплексами підприємств та організацій   -2- Беспалий Б.Я.
Стаття 2. Назву статті після тексту "комплексами підприємств" доповнити текстом, "установ".  
Враховано частково   Стаття 2. Правові засади оренди землі  
11. Відносини щодо оренди земельних ділянок під цілісними майновими комплексами державних підприємств та організацій, підприємств, які засновані на майні, що належить Автономній Республіці Крим, або які перебувають у комунальній власності, їх структурних підрозділів регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про оренду державного та комунального майна".   -3- Беспалий Б.Я.
Стаття 2. Текст "державних підприємств та організацій, підприємств, які засновані на майні, що належить Автономній Республіці Крим, або які перебувають у комунальній власності" замінити текстом "підприємств, установ та організацій державної або комунальної власності, зокрема заснованих на майні Автономної Республіки Крим". Аналогічно стаття 8, частина 6; стаття 24, частина 5.  
Враховано   Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, цим Законом, законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі. Відносини, пов'язані з орендою земельних ділянок під цілісними майновими комплексами підприємств, установ і організацій державної або комунальної власності, а також заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим, та їх структурних підрозділів, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про оренду державного та комунального майна".  
    -4- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Статтю 2 викласти в наступній редакції: "Стаття 2. Правові засади оренди землі". Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, цим законом, Цивільним кодексом України, іншими актами законодавства України, а також договором оренди землі. Особливості оренди земельних ділянок під цілісними майновими комплексами підприємств і організацій, земельних ділянок для потреб гірничодобувних та нафтогазових підприємств визначаються Законом України "Про оренду державного та комунального майна" та Кодексом України, цим Законом та іншими актами законодавства України".  
Враховано частково    
    -5- Буждиган П.П.
У статті 2 і пункті 6 статті 9 проекту Закону після слів "цілісні майнові комплекси" доповнити словами "та іншого майна"  
Відхилено    
    -6- Козаченко О.О.
Крім того, статтю 2 Закону України "Про оренду землі" вважаю за доцільне доповнити змістом статті 2 проекту, та викласти у такій редакції: "Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, цим Законом, Цивільним кодексом України, іншими законами України, постановами, виданими Кабінетом Міністрів України, у випадках, передбачених цим Законом, а також договором оренди землі. Відносини щодо оренди земельних ділянок під цілісними майновими комплексами державних підприємств та організацій, підприємств, які засновані на майні, що належить Автономній Республіці Крим, або які перебувають у комунальній власності, їх структурних підрозділів регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про оренду державного та комунального майна".  
Враховано    
12. Стаття 3. Об'єкти оренди землі      Стаття 3. Об'єкти оренди землі  
13. 1. Об'єктами оренди є земельні ділянки, які мають конкретно визначене місце розташування і перебувають у приватній, комунальній або державній власності.      Об'єктами оренди є земельні ділянки, які перебувають у власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній власності.  
14. 2. Одночасно із земельною ділянкою можуть надаватися в оренду, якщо це передбачено договором, насадження, водойми, будівлі, споруди, інше нерухоме майно, яке розташоване на земельній ділянці, тісно пов'язане з нею і не може бути відокремлене без заподіяння шкоди або втрати його господарського призначення та яке забезпечує використання земельної ділянки відповідно до її цільового призначення.   -7- Борзих О.І.
Редакцію частини два статті 3 викласти з урахуванням вимог Цивільного кодексу України, який набуває чинності з 1 січня 2004 року.  
Враховано   Земельна ділянка може передаватися в оренду разом з насадженнями, будівлями, спорудами, водоймами, які знаходяться на ній.  
15. Стаття 4. Орендодавці землі      Стаття 4. Орендодавці землі  
16. 1. Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, є їх власники - фізичні і юридичні особи або уповноважені ними особи.      Орендодавцями земельних ділянок є громадяни та юридичні особи, у власності яких перебувають земельні ділянки, або уповноважені ними особи.  
17. 2. Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, є сільські, селищні, міські ради. Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у спільній власності територіальних громад, є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні та районні ради.      Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, є сільські, селищні, міські ради в межах повноважень, визначених законом. Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у спільній власності територіальних громад, є районні, обласні ради та Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах повноважень, визначених законом.  
18. 3. Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у державній власності, є районні, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та Кабінет Міністрів України у межах їх повноважень.   -8- Грязєв А.Д.
Баранівський О.П.
У тексті законопроекту слова "державні адміністрації" замінити словами "органи виконавчої влади".  
Відхилено   Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у державній власності, є районні, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та Кабінет Міністрів України в межах повноважень, визначених законом.  
19. Стаття 5. Орендарі землі      Стаття 5. Орендарі землі  
20. 1. Орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння і користування земельною ділянкою.   -9- Беспалий Б.Я.
Стаття 5, частина 1. Слово "володіння" замінити словом "розпорядження".  
Відхилено   Орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння і користування земельною ділянкою.  
21. 2. Орендарями земельних ділянок можуть бути:      Орендарями земельних ділянок можуть бути:  
22. 1) районні, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та Кабінет Міністрів України;      а) районні, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та Кабінет Міністрів України в межах повноважень, визначених законом;  
23. 2) сільські, селищні, міські, районні і обласні ради, Верховна Рада Автономної Республіки Крим;      б) сільські, селищні, міські, районні та обласні ради, Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах повноважень, визначених законом;  
24. 3) громадяни і юридичні особи України, іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні об'єднання та організації, а також іноземні держави.      в) громадяни і юридичні особи України, іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні об'єднання та організації, а також іноземні держави.  
25. Стаття 6. Право на оренду землі      Стаття 6. Право оренди землі  
26. 1. Орендарі набувають права на оренду земельної ділянки на підставі договору оренди землі, який укладається відповідно до Земельного кодексу України та цього Закону.   -10- Заплатинський В.М.
Пункт 1 статті 6 після слів "Земельного кодексу України" доповнити словами: ", цього Закону та інших законодавчих актів."  
Враховано частково   Орендарі набувають права оренди земельної ділянки на підставах і в порядку, передбачених Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, цим та іншими законами України і договором оренди землі.  
    -11- Богатирьова Р.В.
Зубанов В.О.
стаття 6 доповнити словами: "Цивільного кодексу України".  
Враховано    
    -12- Козаченко О.О.
Статтю 6 пропоную викласти у такій редакції: 1. Орендарі набувають права на оренду земельної ділянки на підставі договору оренди землі, який укладається відповідно до Земельного кодексу України та цього Закону. 2. У разі набуття права на оренду земельної ділянки на конкурентних засадах підставою для укладення договору оренди є результати аукціону (конкурсу). 3. У разі дострокового припинення дії договору оренди земельної ділянки за ініціативою орендодавця, право на оренду якої набуто за результатами аукціону (конкурсу), орендарю відшкодовуються орендодавцем витрати на його набуття у розмірі і в строки, визначені умовами договору. 4. Земельна ділянка, обтяжена заставою, може бути передана в оренду у разі згоди заставодержателя.  
Враховано    
27. 2. У разі набуття права на оренду земельної ділянки на конкурентних засадах підставою для укладення договору оренди є результати аукціону (конкурсу).   -13- Беспалий Б.Я.
Стаття 6, частина 2. Текст " (конкурс)" замінити текстом "або конкурсу". Аналогічно у всьому тексті закону.  
Враховано   У разі набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах підставою для укладення договору оренди є результати аукціону чи конкурсу.  
    -14- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Частина 2 статті 6 після слова "ділянки" доповнити словами "державної або комунальної власності" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -15- Богатирьова Р.В.
Зубанов В.О.
Стаття 6 доповнити словами "із земель державної та комунальної власності"  
Відхилено    
28. 3. Відносини, пов'язані з орендою землі, можуть виникати з настанням певної умови, визначеної у договорі оренди.   -16- Козаченко О.О.
Стаття 6. Пункти 3, 4 статті 6 проекту вилучити.  
Враховано    
29. 4. Відносини, пов'язані з орендою землі, можуть продовжуватися до настання певної умови, визначеної у договорі оренди.       
30. 5. У разі дострокового припинення, у тому числі шляхом розірвання, договору оренди за ініціативою орендодавця земельної ділянки, право на оренду якої набуто за результатами аукціону (конкурсу), орендарю відшкодовуються орендодавцем витрати на його набуття у розмірі і в строки, визначені умовами договору.   -17- Козаченко О.О.
Пункт 5. Вилучити слова "...у тому числі..".  
Враховано   У разі дострокового припинення договору оренди землі за ініціативою орендодавця земельної ділянки, право оренди якої набуто за результатами аукціону чи конкурсу, орендарю відшкодовуються орендодавцем витрати на його набуття у розмірі та у строки, визначені умовами договору та законом.  
31. 6. Земельна ділянка, обтяжена заставою, може бути передана в оренду у разі згоди заставодержателя.   -18- Грязєв А.Д.
Баранівський О.П.
У пункті 6 статті 6 слова "земельна ділянка" доповнити словами "несільськогосподарського призначення"  
Відхилено   Земельна ділянка, обтяжена заставою, може бути передана в оренду в разі згоди заставодержателя.  
32. Стаття 7. Опис об'єкта оренди   -19- Богатирьова Р.В.
Зубанов В.О.
Стаття 7 законопроекту вилучити.  
Враховано    
33. 1. У разі укладення, продовження та припинення дії договору оренди орендодавець і орендар разом складають опис об'єкта оренди (місце розташування, розмір земельної ділянки, стан будівель і споруд, що передаються в оренду разом із земельною ділянкою, а також іншого нерухомого майна, яке забезпечує функціонування об'єкта оренди відповідно до поставленої мети).       
34. 2. У разі коли одна із сторін відмовляється брати участь у складанні опису, пов'язаного з припиненням або продовженням дії договору оренди, або при цьому виникають розбіжності у визначенні фактичного стану об'єкта оренди, кожна із сторін має право порушити питання про залучення експерта.       
35. 3. Після складання експертом опису об'єкта оренди сторони повинні його письмово погодити. У разі відсутності згоди сторін щодо опису об'єкта оренди спір розв'язується у судовому порядку.       
36. 4. Спори, пов'язані з визначенням стану земельної ділянки у разі припинення або продовження дії договору оренди, можуть стосуватися лише тих характеристик стану об'єкта оренди, які були відображені в описі під час укладення цього договору.       
37. Стаття 8. Перехід права на оренду земельної ділянки      Стаття 7. Перехід права оренди земельної ділянки  
38. 1. Право на оренду земельної ділянки переходить після смерті громадянина-орендаря, якщо інше не передбачено договором оренди, до спадкоємців, а у разі їх відмови стати орендарями чи відсутності таких спадкоємців - до осіб, які використовували цю земельну ділянку разом з орендарем і виявили бажання стати орендарями у разі, якщо це не суперечить вимогам Земельного кодексу України та цього Закону.   -20- Козаченко О.О.
Стаття 8. Пункт 1 та 2 після слів "використовували цю земельну ділянку разом з орендарем ..." доповнити словами "на підставі відповідних угод".  
Відхилено   Право оренди земельної ділянки переходить після смерті громадянина-орендаря, якщо інше не передбачено договором оренди, до спадкоємців, а в разі їх відмови чи відсутності таких спадкоємців - до осіб, які використовували цю земельну ділянку разом із орендарем і виявили бажання стати орендарями в разі, якщо це не суперечить вимогам Земельного кодексу України та цього Закону.  
39. 2. У разі засудження громадянина - орендаря до позбавлення волі право на оренду земельної ділянки переходить до одного з членів його сім'ї, який виявив бажання і може відповідно до закону стати орендарем, а у разі його відмови або відсутності таких - до осіб, які використовували цю земельну ділянку разом з орендарем, за їх згодою.   -21- Беспалий Б.Я.
Стаття 8. Частину 2 після тексту "до позбавлення" доповнити текстом "чи обмеження".  
Відхилено   У разі засудження громадянина-орендаря до позбавлення волі право оренди земельної ділянки переходить до одного з членів його сім'ї, який виявив бажання і може відповідно до закону стати орендарем, а в разі його відмови або відсутності таких - до осіб, які використовували цю земельну ділянку разом з орендарем, за їх згодою, якщо це не суперечить вимогам Земельного кодексу України та цього Закону.  
40. Стаття 9. Суборенда земельних ділянок      Стаття 8. Суборенда земельних ділянок  
41. 1. Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця.      Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця. Якщо протягом одного місяця орендодавець не надішле письмової згоди, то орендована земельна ділянка або її частина може бути передана в суборенду.  
42. 2. Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. Строк суборенди не може перевищувати строку дії договору оренди земельної ділянки.   -22- Козаченко О.О.
Стаття 9. Пункт 2 після слів "обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки" доповнити словами "за винятком орендної плати".  
Відхилено   Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. Строк суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди землі.  
43. 3. У разі припинення дії договору оренди чинність договору суборенди земельної ділянки припиняється.   -23- Ландик В.І.
Розділ 1." Загальні положення", стаття 9 "суборенда земельних ділянок", текст пункту №: "У разі припинення дії договору оренди чинність договору суборенди земельної ділянки припиняється." Замінити на: "У разі припинення дії договору оренди чинність договору суборенди земельної ділянки припиняється , за винятком випадків, коли Орендодавець та новий Орендар згодні продовжити термін дії договору суборенди без переукладення з колишнім Суборендарем відповідного договору суборенди."  
Відхилено   У разі припинення договору оренди чинність договору суборенди земельної ділянки припиняється.  
44. 4. Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації.      Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації.  
45. 5. За згодою сторін договір суборенди земельної ділянки посвідчується нотаріально.      За згодою сторін договір суборенди земельної ділянки посвідчується нотаріально.  
46. 6. Передача в суборенду земельних ділянок під цілісними майновими комплексами державних підприємств та організацій, підприємств, які засновані на майні, що належить Автономній Республіці Крим, або які перебувають у комунальній власності, їх структурних підрозділів забороняється.      Передача в суборенду земельних ділянок під цілісними майновими комплексами підприємств, установ і організацій державної або комунальної власності, а також заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим, та їх структурним підрозділам, забороняється.  
47. Стаття 10. Обмін орендованими земельними ділянками   -24- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Статтю 10 вилучити.  
Враховано    
    -25- Козаченко О.О.
Стаття 10 має некоректну назву, у зв (язку з чим пропоную назву статті викласти у такій редакції: "Обмін об'єтами оренди". Замінити слово "суборенда" словом "міни".  
Враховано    
48. На період дії договору оренди орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення для виробничих цілей можуть обмінюватися належними їм правами користування черезсмужними земельними ділянками шляхом укладення між собою договорів суборенди відповідних ділянок за письмовою згодою орендодавця.      Орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення на період дії договору оренди можуть обмінюватися належними їм правами користування земельними ділянками шляхом укладання між собою договорів суборенди відповідних ділянок, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця.  
49. Стаття 11. Переважне право орендаря на отримання орендованої земельної ділянки у власність      Стаття 9. Переважне право орендаря на отримання орендованої земельної ділянки у власність  
50. 1. У разі продажу земельної ділянки її орендар має переважне право на отримання орендованої земельної ділянки у власність за ціною, за якою вона продається, та на інших рівних умовах, крім випадків продажу земельної ділянки на засадах аукціону (конкурсу).   -26- Грязєв А.Д.
Баранівський О.П.
У статті 11 у всіх випадках слова "земельна ділянка" доповнити словами "несільськогосподарського призначення"  
Відхилено   У разі продажу земельної ділянки її орендар має переважне право на придбання орендованої земельної ділянки у власність за ціною, за якою вона продається, та на інших рівних умовах, якщо відповідно до закону він має таке право .  
    -27- Ландик В.І.
Стаття 11. "Переважне право орендаря на отримання орендованої земельної ділянки у власність", текст пункту 1 статті 10 викласти в такій редакції: "У разі продажу земельної ділянки її орендар має переважне право на отримання орендованої земельної ділянки у власність за ціною, за якою вона продається, та на інших рівних умовах".  
Враховано    
    -28- Козаченко О.О.
Стаття 11. Вилучити слова "за ціною, за якою вона продається, та на інших рівних умовах, крім випадків продажу земельної ділянки на засадах аукціону (конкурсу). Після слів "у разі продажу земельної ділянки" доповнити пункт словами "не на конкурентних засадах".  
Відхилено    
51. 2. Орендодавець зобов'язаний повідомити в письмовій формі орендаря про намір продати земельну ділянку третій особі із зазначенням ціни та інших умов, на яких вона продається.      Орендодавець зобов'язаний повідомити в письмовій формі орендаря про намір продати земельну ділянку третій особі із зазначенням ціни та інших умов, на яких вона продається.  
52. Стаття 12. Права третіх осіб на орендовану земельну ділянку      Стаття 10. Права третіх осіб на орендовану земельну ділянку  
53. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни прав третіх осіб щодо обмеження, обтяження та інших прав на цю земельну ділянку.      Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю земельну ділянку.  
54. Стаття 13. Ризик випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди      Стаття 11. Ризик випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди  
55. 1. Ризик випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди несе орендодавець, якщо інше не передбачено договором оренди.      Ризик випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди несе орендодавець, якщо інше не передбачено договором оренди землі.  
56. 2. У разі пропущення орендодавцем або орендарем передбачених договором строків передачі об'єкта оренди ризик його випадкового знищення або пошкодження у цей період несе сторона, яка допустила прострочення передачі.   -29- Грязєв А.Д.
Баранівський О.П.
У пункті 2 статті 13 слова " у разі пропущення" замінити словами " у випадках прострочення" і далі за текстом.  
Враховано   У разі прострочення орендодавцем або орендарем установлених договором оренди землі строків передачі об'єкта оренди ризик його випадкового знищення або пошкодження у цей період несе сторона, яка допустила прострочення його передачі.  
57. Стаття 14. Страхування об'єкта оренди      Стаття 12. Страхування об'єкта оренди  
58. 1. Об'єкт, який передається в оренду, може бути застрахованим за згодою сторін у порядку, встановленому законом.   -30- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Частину 1 статі 14 після слова "застрахованим" доповнити словами "на період дії договору оренди землі" і далі за текстом.  
Враховано   Об'єкт, який передається в оренду, може бути застрахованим на період дії договору оренди землі, за згодою сторін у порядку, встановленому законом.  
    -31- Заплатинський В.М.
Пункт 1 статті 14 після слова " застрахованим" доповнити словами "на період дії договору оренди землі" і далі за текстом.  
Враховано    
59. 2. Страхування здійснюється на весь період чинності договору оренди землі.   -32- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Частину 2 статі 14 вилучити.  
Враховано    
60. 3. У разі невиконання свого обов'язку стороною, яка повинна згідно з договором оренди застрахувати об'єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і зажадати від іншої сторони відшкодування витрат на страхування.      У разі невиконання свого обов'язку стороною, яка повинна згідно з договором оренди землі застрахувати об'єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і зажадати від іншої сторони відшкодування витрат на страхування.  
61. Розділ ІІ. ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ      Розділ ІІ. ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ  
62. Стаття 15. Поняття договору оренди землі      Стаття 13. Поняття договору оренди землі  
63. За договором оренди землі орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у тимчасове володіння і користування, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до мети та цільового призначення з дотриманням вимог, встановлених земельним законодавством, та умов договору.   -33- Богатирьова Р.В.
Зубанов В.О.
Стаття 15 Поняття договору оренди. Після слів "користування" добавити слова "строкове" а далі за текстом.  
Відхилено   Договір оренди землі - це домовленість, за якою орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.  
64. Стаття 16. Форма договору оренди землі      Стаття 14. Форма договору оренди землі  
65. 1. Договір оренди землі укладається у письмовій формі.   -34- Заплатинський В.М.
Частину 1 статті 16 доповнити наступним реченням: "Договір оренди земельної ділянки посвідчується нотаріально: - без передоплати за оренду землі - за згодою сторін; - з оплатою за оренду землі на строк більше одного року обов'язкове".  
Враховано частково   Договір оренди землі укладається у письмовій формі та за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально.  
    -35- Богатирьова Р.В.
Зубанов В.О.
Стаття 16. Пункт 1 доповнити словами: " і за згодою сторін може бути посвідчений нотаріально".  
Враховано    
66. 2. Типова форма договору оренди землі затверджується Кабінетом Міністрів України.   -36- Козаченко О.О.
Стаття 16. Вилучити пункт 2, для уникнення непорозумінь при укладенні та реєстрації договору оренди земельної ділянки.  
Відхилено   Типова форма договору оренди землі затверджується Кабінетом Міністрів України.  
67. Стаття 17. Умови договору оренди землі      Стаття 15. Умови договору оренди землі  
68. 1. Умови договору оренди землі не можуть суперечити закону.   -37- Козаченко О.О.
Стаття 17. Пропоную пункт 1 вилучити, оскільки він не несе в собі будь-якого смислового навантаження. У пункті 4, 5 слово "землі" замінити словом "земельної ділянки".  
Враховано    
69. 2. Істотними умовами договору оренди землі є:      Істотними умовами договору оренди землі є:  
70. опис об'єкта оренди;      об'єкт оренди (місце розташування та розмір земельної ділянки);  
71. строк дії договору оренди;      строк дії договору оренди;  
72. орендна плата (розмір, індексація, форма платежу, строки та порядок його внесення і перегляду, відповідальність за несплату);   -38- Беспалий Б.Я.
Стаття 17, частина 2, пункти 3 та 8 . Зняти дужки.  
Враховано   орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальність за її несплату;  
    -39- Буждиган П.П.
У абзаці 4 пункту 2 статті 17 після слів: "орендна плата" доповнити словами через кому "в тому числі, яка сплачується до відповідних бюджетів" і далі за текстом.  
Відхилено    
73. мета використання і цільове призначення земельної ділянки та умови збереження стану об'єкта оренди;      умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду; умови збереження стану об'єкта оренди;  
74. умови і строки передачі земельної ділянки орендарю;      умови і строки передачі земельної ділянки орендарю;  
75. умови повернення земельної ділянки орендодавцеві;      умови повернення земельної ділянки орендодавцеві;  
76. існуючі обмеження та обтяження щодо використання земельної ділянки;      існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки;  
77. визначення сторони (орендодавець чи орендар), яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об'єкта оренди чи його частини;      визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об'єкта оренди чи його частини;  
78. відповідальність сторін.   -40- Буждиган П.П.
Пункт 2 статті 17 доповнити підпунктом 10 такого змісту: "10) порядок розірвання договору у разі несплати або сплати у неповному обсязі орендної плати до відповідного бюджету протягом шести місяців"  
Відхилено   відповідальність сторін.  
79. 3. Відсутність у договорі оренди однієї з істотних умов, передбачених цією статтею, а також порушення вимог статей 4 - 7, 13, 19, 21 цього Закону є підставою для відмови у державній реєстрації договору оренди, а також для визнання договору недійсним відповідно до закону.      Відсутність у договорі оренди однієї з істотних умов, передбачених цією статтею, а також порушення вимог статей 4 - 6, 11, 17, 19 цього Закону є підставою для відмови в державній реєстрації договору оренди, а також для визнання договору недійсним відповідно до закону.  
80. 4. За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови (якісний стан земельних угідь, порядок виконання зобов'язань сторін, порядок страхування об'єкта оренди, порядок розподілу витрат на здійснення заходів щодо охорони і поліпшення землі, проведення меліоративних робіт, а також обставини, що можуть вплинути на зміну або припинення дії договору оренди, порядок його державної реєстрації тощо).   -41- Беспалий Б.Я.
Стаття 17, частина 4. Зняти дужки.  
Враховано   За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови, зокрема якісний стан земельних угідь, порядок виконання зобов'язань сторін, порядок страхування об'єкта оренди, порядок відшкодування витрат на здійснення заходів щодо охорони і поліпшення об'єкта оренди, проведення меліоративних робіт, а також обставини, що можуть вплинути на зміну або припинення дії договору оренди тощо.  
81. 5. Невід'ємною частиною договору оренди землі є:      Невід'ємною частиною договору оренди землі є:  
82. план (схема) земельної ділянки;   -42- Беспалий Б.Я.
Стаття 17 частина 5, пункт 1. Текст " (схема)" замінити текстом "або схема"  
Враховано   план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду;  
83. кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень у використанні землі та меж встановлення земельних сервітутів;   -43- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Абзац 3 частини 5 статті 17 після слова "сервітутів" доповнити словами "якщо такі встановлені".  
Враховано   кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;  
84. акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);      акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);  
85. акт приймання-передачі об'єкта оренди;      акт приймання-передачі об'єкта оренди;  
86. проект відведення земельної ділянки (у випадках, передбачених цим Законом).   -44- Беспалий Б.Я.
Стаття 17, частина 5 пункт 5. Зняти дужки.  
Враховано   проект відведення земельної ділянки у випадках, передбачених цим Законом.  
87. У разі коли договором оренди землі передбачається здійснити за згодою орендодавця заходи з поліпшення об'єкта оренди, до договору додається угода щодо відшкодування орендарю витрат на такі заходи.      У разі якщо договором оренди землі передбачається здійснити заходи з охорони та поліпшення об'єкта оренди до договору додається угода щодо відшкодування орендарю витрат на такі заходи.  
88. Стаття 18. Порядок укладення договору оренди землі      Стаття 16. Порядок укладення договору оренди землі  
89. 1. Особа, яка бажає отримати земельну ділянку в оренду із земель державної або комунальної власності, подає до відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування заяву (клопотання).      Особа, яка бажає отримати земельну ділянку в оренду із земель державної або комунальної власності, подає до відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування за місцем розташування земельної ділянки заяву чи клопотання.  
90. 2. Розгляд заяви (клопотання) і надання земельної ділянки в оренду проводяться у порядку, встановленому Земельним кодексом України.      Розгляд заяви чи клопотання і надання земельної ділянки в оренду проводяться у порядку, встановленому Земельним кодексом України.  
91. 3. У разі згоди орендодавця надати земельну ділянку в оренду сторони укладають договір, в якому визначають істотні та інші умови оренди землі.   -45- Беспалий Б.Я.
Стаття 18. У тексті статті вилучити текст " (клопотання)"  
Враховано частково   У разі згоди орендодавця передати земельну ділянку в оренду сторони укладають договір оренди землі у відповідності з вимогами цього Закону.  
    -46- Козаченко О.О.
Стаття 18. У пункті 3 слово "землі" замінити словом "земельної ділянки".  
Враховано частково    
92. 4. Надання земельної ділянки в оренду без зміни її цільового призначення, межі якої визначено в натурі, здійснюється без розроблення проекту її відведення.      Передача земельної ділянки, межі якої визначено в натурі (на місцевості), в оренду без зміни її цільового призначення здійснюється без розроблення проекту її відведення.  
93. 5. У разі зміни цільового призначення земельної ділянки надання її в оренду здійснюється за проектом відведення в порядку, встановленому Земельним кодексом України. Умови, строки, а також плата за розроблення проекту відведення земельної ділянки визначаються за згодою сторін.      У разі зміни цільового призначення земельної ділянки надання її в оренду здійснюється за проектом відведення в порядку, встановленому законом.  
94. 6. У разі надходження двох або більше клопотань (заяв) на оренду однієї і тієї ж земельної ділянки, що перебуває у державній або комунальній власності, відповідні орендодавці проводять аукціон (конкурс) щодо набуття права оренди земельної ділянки, якщо законом не встановлено інший порядок. Порядок набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах визначається орендодавцями з дотриманням вимог законодавства про добросовісну конкуренцію.   -47- Богатирьова Р.В.
Зубанов В.О.
Стаття 18. Доповнити реченням "Порядок проведення аукціону (конкурсу) на набуття права оренди земельної ділянки затверджується Кабінетом Міністрів України  
Відхилено   У разі надходження двох або більше заяв чи клопотань на оренду однієї і тієї ж земельної ділянки, що перебуває в державній або комунальній власності, відповідні органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування проводять аукціон чи конкурс щодо набуття права оренди земельної ділянки, якщо законом не встановлено інший порядок. Порядок проведення конкурсу чи аукціону та набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах визначається законодавством.  
95. Стаття 19. Передача об'єкта оренди      Стаття 17. Передача об'єкта оренди  
96. Передача об'єкта оренди орендарю здійснюється орендодавцем у строки та на умовах, визначених у договорі оренди, за актом приймання-передачі.      Передача об'єкта оренди орендарю здійснюється орендодавцем у строки та на умовах, визначених у договорі оренди землі, за актом приймання-передачі.  
97. Стаття 20. Чинність договору оренди землі      Стаття 18. Чинність договору оренди землі  
98. 1. Договір оренди землі набирає чинності після державної реєстрації.      Договір оренди землі набирає чинності після його державної реєстрації.  
99. 2. У разі переходу права власності на землю від орендодавця до іншої особи договір оренди землі зберігає чинність для нового власника, якщо інше не передбачено договором.       
100. Стаття 21. Строк дії договору оренди землі      Стаття 19. Строк дії договору оренди землі  
101. 1. Строк дії договору оренди землі визначається за погодженням сторін, але не може перевищувати 50 років.      Строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років.  
102. 2. На землях сільськогосподарського призначення строк дії договору оренди земельних ділянок не може бути меншим від періоду ротації основної сівозміни.   -48- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Заплатинський В.М.
У частині 2 статті 21 замість слів "періоду ротації основної сівозміни" записати "одного сезону вирощування сільськогосподарської культури".  
Враховано частково   При передачі в оренду сільськогосподарських угідь строк дії договору оренди земельних ділянок визначається з урахуванням періоду ротації основної сівозміни згідно з проектами землеустрою. При передачі в оренду сільськогосподарських угідь, які розташовані в межах гірничого відводу, наданого для розробки родовища нафти або газу, строк дії договору оренди земельних ділянок визначається з урахуванням строків початку будівництва свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією, на орендованій ділянці або на її частині.  
    -49- Салмін О.В.
У проекті Закону розділ ІІ "Договір оренди землі" доповнити статтею 22 ""Особливості оренди земельних ділянок в межах гірничих відводів, наданих для розробки родовищ нафти і газу" такого змісту: "1. Договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення без зміни цільового призначення, розташованої в межах гірничого відводу, наданого для розробки родовища нафти або газу, укладається з обов'язковою умовою (застереженням), що у разі виникнення необхідності будівництва на орендованій ділянці або на її частині свердловини чи виробничої споруди, пов'язаної з її експлуатацією, оренда ділянки або її частини припиняється достроково. Суб'єкт, якому надано гірничий відвід , не пізніше ніж за 1 рік до початку будівництва споруди повідомляє власникові земельної ділянки і її орендареві місце розташування будівництва і порушує клопотання про надання йому в оренду земельної ділянки або її частини. Договір оренди земельної ділянки або її частини для будівництва свердловин чи виробничої споруди, пов'язаної з її експлуатацією, укладається на строк ї експлуатації, але не більше ніж на 50 років. Надання в оренду земельної ділянки, розташованої в межах гірничого відводу, для будівництва споруд, не пов'язаних з розробкою родовища, допускається за погодженням з відповідним органом державного гірничого нагляджу і суб'єктом, якому надано гірничий відвід. Відмову орендодавця у наданні земельної ділянки в оренду для будівництва нафтової, газової свердловини або виробничої споруди, пов'язаної з її експлуатацією, може бути оскаржено суб'єктом, якому надано гірничий відвід у судовому порядку". Статті 22,23,…41, вважати відповідно статтями 23,24,….42.  
Враховано редакційно    
103. Стаття 22. Нотаріальне посвідчення договору оренди землі   -50- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Заплатинський В.М.
Стаття 22 виключити.  
Враховано    
    -51- Богатирьова Р.В.
Зубанов В.О.
Стаття 22 законопроекту вилучити.  
Враховано    
104. 1. За згодою сторін договір оренди землі може посвідчуватись нотаріально.       
105. 2. Нотаріальне посвідчення договору оренди землі обов'язкове у разі внесення орендної плати наперед на строк більше одного року.   -52- Козаченко О.О.
Стаття 22. Пункт 2 пропоную вилучити.  
Враховано    
106. Стаття 23. Державна реєстрація договору оренди землі      Стаття 20. Державна реєстрація договору оренди землі  
107. 1. Укладений договір оренди землі підлягає державній реєстрації. Державна реєстрація договорів оренди землі проводиться державними органами земельних ресурсів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.      Укладений договір оренди землі підлягає державній реєстрації. Державна реєстрація договорів оренди землі проводиться у порядку, встановленому законом.  
108. 2. Факт державної реєстрації договору оренди землі засвідчується печаткою реєструючого органу та скріплюється підписом уповноваженої на це особи із зазначенням дати реєстрації на всіх примірниках договору. Оригінал одного зареєстрованого примірника договору зберігається в органі, який провів його реєстрацію.   -53- Козаченко О.О.
Стаття 23. Пункт 2 вилучити, для уникнення протиріч, оскільки пункт 2 визначає порядок реєстрації, який відповідно до пункту 1 встановлює Кабінет Міністрів України.  
Враховано    
109. Розділ ІІІ. ОРЕНДНА ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ      Розділ ІІІ. ОРЕНДНА ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ  
110. Стаття 24. Орендна плата за землю      Стаття 21. Орендна плата за землю  
111. 1. Орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.   -54- Буждиган П.П.
Пункти 1-4 статті 24 пропонуємо викласти у такій редакції: "1. Орендна плата за земельну ділянку - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві або безпосередньо до бюджету за користування земельною ділянкою у порядку, встановленому цим Законом. Орендна плата за землі державної і комунальної власності є складовою загальнодержавного обов'язкового платежу - плати за землю.  
Відхилено   Орендна плата за землю - це фіксований платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.  
112. 2. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди.   -55- Буждиган П.П.
2. Розмір, форма і строки внесення орендної плати встановлюється за угодою сторін у договорі оренди. Орендна плата за користування земельними ділянками державної і комунальної власності сплачується до бюджетів за місцем знаходженням земельної ділянки орендарями протягом 50 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.  
Відхилено   Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди.  
113. 3. Розмір орендної плати за землю не залежить від результатів господарської діяльності орендаря і встановлюється виходячи з грошової оцінки землі.   -56- Буждиган П.П.
3. Розмір орендної плати не залежить від наслідків господарської діяльності орендаря і встановлюється виходячи з грошової оцінки землі. розмір орендної плати до бюджетів не може бути меншим за розмір земельного податку, встановлений Законом України "Про плату за землю".  
Відхилено    
114. 4. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції.   -57- Буждиган П.П.
4.Обчислення орендної плати до бюджету розпочинається з дати державної реєстрації договору оренди землі і закінчується на дату його припинення".  
Відхилено   Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди.  
    -58- Козаченко О.О.
Стаття 24. Пункт 4 після слів "...індексів інфляції" доповнити словами "якщо інше не передбачено договором оренди", для надання можливості сторонам самостійно регулювати договірні відносини.  
Враховано    
115. 5. Річна орендна плата за користування земельною ділянкою під цілісними майновими комплексами державних підприємств та організацій, підприємств, які засновані на майні, що належить Автономній Республіці Крим, або які перебувають у комунальній власності, їх структурних підрозділів не може перевищувати 10 відсотків її грошової оцінки. У разі визначення орендаря на конкурентних засадах може бути встановлений більший розмір орендної плати.   -59- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Частину 5 статті 24 вилучити.  
Враховано    
    -60- Буждиган П.П.
У пункті 5 статті 24 після слів "під цілісними майновими комплексами" Доповнити словами "та/або іншим майном" і далі за текстом.  
Відхилено    
116. 6. Для визначення орієнтовних розмірів орендної плати за землі сільськогосподарського призначення при державних органах земельних ресурсів можуть утворюватись узгоджувальні комісії, до складу яких залучаються представники регіональних осередків орендарів і власників землі, представники орендодавців, органу місцевого самоврядування. Орієнтовні розміри орендної плати переглядаються один раз на три роки.   -61- Козаченко О.О.
Пункт 6 вилучити.  
Враховано    
117. 7. Орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, надходить до відповідних бюджетів, розподіляється і використовується відповідно до Закону України "Про плату за землю" і не може бути меншою від розміру земельного податку, що встановлюється зазначеним Законом.   -62- Сафіуллін Р.С.
Бубка С.Н.
Пункт 7 статті 24 законопроекту викласти в наступній редакції: "Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, надходить до відповідних бюджетів розподіляється і використовується відповідно до Закону України "Про плату за землю" і не може перевищувати 10 відсотків їх грошової оцінки".  
Враховано   Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, надходить до відповідних бюджетів, розподіляється і використовується відповідно до закону і не може перевищувати 10 відсотків їх грошової оцінки.  
    -63- Сас С.В.
Пункт 5 статті 24 викласти в редакції: "Річна орендна плата за користування земельною ділянкою для підприємств та організацій незалежно від форми власності, не може перевищувати 10 відсотків її грошової оцінки " . Далі за текстом  
Враховано    
    -64- Буждиган П.П.
Пункт 7 статті 24 викласти у такій редакції: "8. Розрахунки орендної плати за землі комунальної і державної власності подаються орендарями - юридичними особами до органів державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу".  
Відхилено    
    -65- Богатирьова Р.В.
Зубанов В.О.
Стаття 24 останнє речення викласти у такій редакції: "У разі визначення орендаря цілісного майнового комплексу на конкурентних засадах, може бути встановлений більший розмір орендної плати за землю під цілісним майновим комплексом".  
Відхилено    
    -66- Салмін О.В.
У проекті Закону статтю 24 "Орендна плата за землю" доповнити пунктом 6 такого змісту: "6. Річна орендна плата за користування земельною ділянкою під нафтовою газовою свердловиною та виробничою спорудою, пов"язаною з експлуатацією свердловин, наданою із земель сільськогосподарського призначення із зміною її цільового призначення, не може перевищувати 20 відсотків її грошової оцінки". Пункти 6,7,8 статті 24 вважати відповідно пунктами 7,8,9.  
Враховано частково    
118. 8. У разі визнання у судовому порядку договору оренди землі недійсним отримана орендодавцем орендна плата за фактичний строк оренди землі не повертається.      У разі визнання у судовому порядку договору оренди землі недійсним отримана орендодавцем орендна плата за фактичний строк оренди землі не повертається.  
119. 9. Плата за суборенду земельних ділянок державної і комунальної власності не може перевищувати орендної плати.   -67- Ландик В.І.
Розділ 3. "Орендна плата за землю , стаття 24 "Орендна плата за землю" пункт статті 9 - вилучити.  
Відхилено   Плата за суборенду земельних ділянок державної і комунальної власності не може перевищувати орендної плати.  
    -68- Буждиган П.П.
Статтю 24 доповнити такими новими пунктами: 10. Використання орендної плати, що надходить до бюджетів, здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України. 11. Орендарі несуть відповідальність за повноту та своєчасність сплати до бюджетів орендної плати за землі комунальної і державної власності згідно закону. 12. Контроль за повнотою та своєчасністю сплати до бюджетів орендної плати за землі комунальної і державної власності здійснюють органи державної податкової служби".  
Враховано частково    
120. Стаття 25. Форма орендної плати      Стаття 22. Форма орендної плати  
121. 1. Орендна плата може справлятись у грошовій, натуральній (за визначеною кількістю чи частиною продукції, яка отримується з орендованої земельної ділянки) та відробітковій (надання послуг орендодавцю) формі.   -69- Беспалий Б.Я.
Стаття 25, частина 1. Зняти дужки.  
Відхилено   Орендна плата може справлятися у грошовій, натуральній та відробітковій (надання послуг орендодавцю) формах.  
122. 2. Сторони можуть передбачити у договорі оренди поєднання різних форм або визначати інші форми орендної плати.   -70- Козаченко О.О.
Стаття 25. Пункт 2 вилучити слова "або визначати інші форми  
Враховано   Сторони можуть передбачити у договорі оренди поєднання різних форм орендної плати.  
123. 3. Орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності, справляється виключно у грошовій формі.      Орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності, справляється виключно у грошовій формі.  
124. Стаття 26. Зміна орендної плати      Стаття 23. Зміна орендної плати  
125. 1. Орендна плата на землях державної і комунальної власності сільськогосподарського призначення переглядається один раз на три роки в порядку, встановленому законом або договором. Строки перегляду орендної плати на землях приватної власності визначаються за згодою сторін.      Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності, які передані в оренду для сільськогосподарського використання, переглядається один раз на три роки в порядку, встановленому законом або договором оренди. Орендна плата за земельні ділянки, що знаходяться у власності фізичних та юридичних осіб, переглядається за згодою сторін.  
126. 2. Орендар має право вимагати відповідного зменшення орендної плати у разі, коли стан орендованої земельної ділянки погіршився не з його вини.      Орендар має право вимагати відповідного зменшення орендної плати в разі, якщо стан орендованої земельної ділянки погіршився не з його вини.  
127. 3. У разі збільшення відповідно до закону розміру земельного податку орендодавець має право вимагати збільшення орендної плати, якщо інше не передбачено договором оренди.   -71- Козаченко О.О.
Стаття 26. Пункт 3 доповнити після слів "... орендної плати" словами " на відповідне збільшення податку..." і далі за текстом.  
Відхилено    
128. Стаття 27. Звільнення від орендної плати   -72- Борзих О.І.
Статтю 24 вилучити повинно врегульовуватись договором оренди землі.  
Враховано    
129. Орендар може бути частково звільнений від орендної плати за землю на строк і з підстав, передбачених договором оренди, якщо при цьому не порушуються вимоги, передбачені частиною сьомою статті 24 цього Закону.       
130. Розділ ІV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦІВ І ОРЕНДАРІВ, ЗАХИСТ ЇХ ПРАВ      Розділ ІV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦІВ І ОРЕНДАРІВ, ЗАХИСТ ЇХ ПРАВ  
131. Стаття 28. Права та обов'язки орендодавця      Стаття 24. Права та обов'язки орендодавця  
132. 1. Орендодавець має право вимагати від орендаря:      Орендодавець має право вимагати від орендаря:  
133. використання земельної ділянки відповідно до мети, передбаченої договором оренди, та цільового призначення земельної ділянки;      використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди;  
134. дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, державних стандартів, норм і правил, у тому числі місцевих правил забудови населених пунктів;      дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, державних стандартів, норм і правил, у тому числі місцевих правил забудови населених пунктів;  
135. дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони та територій, які особливо охороняються;      дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони та територій, які особливо охороняються;  
136. своєчасного внесення орендної плати.      своєчасного внесення орендної плати.  
137. 2. Орендодавець зобов'язаний:      Орендодавець зобов'язаний:  
138. передати у користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору оренди;      передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору оренди;  
139. забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;      при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;  
140. не вчиняти дій, які перешкоджали б орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою;      не вчиняти дій, які перешкоджали б орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою;  
141. відшкодувати орендарю капітальні витрати, пов'язані з поліпшенням стану об'єкта оренди, яке проводилося орендарем за згодою орендодавця;      відшкодувати орендарю капітальні витрати, пов'язані з поліпшенням стану об'єкта оренди, яке проводилося орендарем за згодою орендодавця;  
142. попередити орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які у разі їх неврахування у процесі використання ділянки за обраним напрямом можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об'єкта оренди.      попередити орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об'єкта оренди.  
143. Стаття 29. Права та обов'язки орендаря      Стаття 25. Права та обов'язки орендаря  
144. 1. Орендар земельної ділянки має право:      Орендар земельної ділянки має право:  
145. самостійно визначати напрями своєї господарської діяльності відповідно до цільового призначення земельної ділянки, мети та умов договору;   -73- Борзих О.І.
Абзац 2 статті 29 привести у відповідність до Земельного кодексу України.  
Враховано   самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору;  
146. за згодою орендодавця зводити в установленому законодавством порядку житлові, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди та закладати багаторічні насадження;   -74- Козаченко О.О.
Стаття 29. Абзац 3 пункту 1 доповнити словом "за письмовою згодою ..." і далі за текстом.  
Враховано   за письмовою згодою орендодавця зводити в установленому законодавством порядку жилі, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди та закладати багаторічні насадження;  
147. отримувати продукцію і доходи;      отримувати продукцію і доходи;  
148. здійснювати в установленому порядку за письмовою згодою орендодавця зрошувальні, осушувальні, інші меліоративні роботи, будівництво каналів та штучних водойм.   -75- Беспалий Б.Я.
Стаття 29, частина 1. Пункт 4 після тексту "в установленому" доповнити словом "законодавством"  
Враховано   здійснювати в установленому законодавством порядку за письмовою згодою орендодавця будівництво водогосподарських споруд та меліоративних систем.  
149. 2. Орендар земельної ділянки зобов'язаний:      Орендар земельної ділянки зобов'язаний:  
150. розпочинати використання земельної ділянки лише після державної реєстрації договору оренди, якщо інше не передбачено договором;   -76- Козаченко О.О.
У статті абзаці 2 пункту 2 словосполучення "якщо інше не передбачено договором" замінити словами "якщо інше не передбачено чинним законодавством", оскільки наявність таких слів як "якщо інше не передбачено договором" буде надавати право сторонам формувати орендні відносини без здійснення встановленої процедури державної реєстрації договору оренди.  
Враховано редакційно   приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку;  
151. дотримуватись вимог, встановлених Земельним кодексом України і цим Законом, виконувати обов'язки, передбачені договором оренди землі;   -77- Борзих О.І.
Абзац другий частини 2 статті 29 викласти в наступній редакції "виконувати встановлені щодо об'єкта оренди зобов'язання та обов'язки відповідно до умов договору оренди, Земельного кодексу України та цього Закону."  
Враховано   виконувати встановлені щодо об'єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором;  
152. дотримуватись режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;      дотримуватися режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;  
153. у п'ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності надати копію договору відповідному органу державної податкової служби.   -78- Буждиган П.П.
Частину 2 статті 29 доповнити новим пунктом такого змісту: "своєчасно сплачувати орендну плату до бюджету не пізніше 50 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу".  
Відхилено   у п'ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності надати копію договору відповідному органу державної податкової служби.  
154. Стаття 30. Витрати орендаря, пов'язані з використанням      Стаття 26. Витрати орендаря, пов'язані з використанням нерухомого майна  
155. нерухомого майна       
156. У разі коли договором оренди земельної ділянки передбачено використання нерухомого майна, що розташоване на земельній ділянці, пов'язані з цим витрати покладаються на орендаря.   -79- Козаченко О.О.
Стаття 30. Доповнити статтю після слів: "…покладаються на орендаря…" словами "якщо інше не передбачено договором оренди."  
Враховано   У разі якщо договором оренди земельної ділянки передбачено використання нерухомого майна, що розташоване на земельній ділянці, пов'язані з цим витрати покладаються на орендаря, якщо інше не передбачено договором оренди.  
157. Стаття 31. Захист прав орендаря та орендодавця на орендовану земельну ділянку      Стаття 27. Захист прав орендаря та орендодавця на орендовану земельну ділянку  
158. 1. Орендареві забезпечується захист його права на орендовану земельну ділянку нарівні із захистом права власності на земельну ділянку, передбаченим законом.      Орендареві забезпечується захист його права на орендовану земельну ділянку нарівні із захистом права власності на земельну ділянку відповідно до закону.  
159. 2. Орендар в установленому законом порядку має право витребувати орендовану земельну ділянку з будь-якого незаконного володіння та користування, усунення перешкод у користуванні нею, відшкодування збитків, заподіяних земельній ділянці фізичними і юридичними особами України, іноземцями, особами без громадянства, іноземними юридичними особами, в тому числі міжнародними об'єднаннями та організаціями.      Орендар в установленому законом порядку має право витребувати орендовану земельну ділянку з будь-якого незаконного володіння та користування, на усунення перешкод у користуванні нею, відшкодування збитків, заподіяних земельній ділянці фізичними і юридичними особами України, іноземцями, особами без громадянства, іноземними юридичними особами, у тому числі міжнародними об'єднаннями та організаціями.  
160. 3. Розмір відшкодування орендодавцем збитків, заподіяних орендарю, повинен бути зменшений, якщо орендар навмисно або через необережність спричинив збільшення розмірів збитків унаслідок невиконання або неналежного виконання умов договору орендодавцем або не здійснив заходів щодо їх зменшення.   -80- Козаченко О.О.
Стаття 31. Пункт 3 викласти у редакції: "Збитки, заподіяні третім особам у зв'язку з використанням орендарем земельної ділянки, відшкодовуються орендарем на загальних підставах ".  
Враховано у статті 29.  Розмір відшкодування орендодавцем збитків, заподіяних орендарю, повинен бути зменшений, якщо орендар навмисно або через необережність спричинив збільшення розмірів збитків унаслідок невиконання чи неналежного виконання умов договору орендодавцем або не здійснив заходів щодо їх зменшення.  
161. Стаття 32. Відшкодування збитків, заподіяних орендарю      Стаття 28. Відшкодування збитків, заподіяних орендарю  
162. 1. Орендар має право на відшкодування збитків, яких він зазнав унаслідок невиконання орендодавцем зобов'язань, передбачених договором оренди.      Орендар має право на відшкодування збитків, яких він зазнав унаслідок невиконання орендодавцем умов, визначених договором оренди.  
163. 2. Збитками вважаються:      Збитками вважаються:  
164. фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);   -81- Беспалий Б.Я.
Стаття 32, частина 2.Двічі зняти дужки.  
Враховано   фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;  
165. доходи, які орендар міг би реально отримати у разі належного виконання орендодавцем умов договору (неотримані доходи).      доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодавцем умов договору.  
166. 3. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.      Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.  
167. 4. У разі здійснення орендарем не передбачених договором змін стану земельної ділянки витрати на їх здійснення орендодавцем не відшкодовуються.      У разі дій орендаря, не передбачених договором оренди, що призвели до зміни стану земельної ділянки, витрати на їх здійснення орендодавцем не відшкодовуються.  
168. 5. У разі здійснення орендарем за згодою орендодавця поліпшення орендованої земельної ділянки за власний рахунок орендодавець зобов'язаний компенсувати витрати на поліпшення, якщо інше не передбачено договором оренди.      У разі здійснення орендарем за письмовою згодою орендодавця поліпшення орендованої земельної ділянки за власний рахунок орендодавець зобов'язаний компенсувати витрати на її поліпшення, якщо інше не передбачено договором оренди.  
169. 6. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.      Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.  
170. 7. Орендар вправі залишити за собою здійснені ним за власний рахунок вигоди від поліпшення орендованої земельної ділянки, якщо ці поліпшення можуть бути відокремлені без заподіяння шкоди земельній ділянці.      Орендар вправі залишити за собою здійснені ним за власний рахунок вигоди від поліпшення орендованої земельної ділянки, якщо ці поліпшення можуть бути відокремлені без заподіяння шкоди земельній ділянці.  
171. Стаття 33. Відшкодування збитків унаслідок зміни стану      Стаття 29. Відшкодування збитків унаслідок зміни стану орендованої земельної ділянки  
172. земельної ділянки       
173. 1. У разі погіршення орендарем корисних властивостей земельної ділянки, пов'язаного із зміною її стану, орендодавець має право припинити дію договору та вимагати відшкодування збитків.      У разі погіршення орендарем корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов'язаних із зміною її стану, орендодавець має право на відшкодування збитків. Збитки, заподіяні третім особам у зв'язку з використанням орендарем земельної ділянки, відшкодовуються орендарем на загальних підставах.  
174. 2. Визначення розмірів збитків здійснюється сторонами. У разі недосягнення сторонами згоди про розмір відшкодування збитків спір розв'язується в судовому порядку.      Розміри збитків визначаються сторонами договору оренди. У разі недосягнення сторонами згоди про розмір відшкодування збитків спір вирішується в судовому порядку.  
175. Розділ V. ЗМІНА, ПРИПИНЕННЯ І ПОНОВЛЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ   -82- Козаченко О.О.
Розділ 5. В назві слово "поновлення" замінити словом "продовження", оскільки в законодавстві відсутнє таке поняття як "поновлення".  
Відхилено   Розділ V. ЗМІНА, ПРИПИНЕННЯ І ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ  
176. Стаття 34. Зміна умов договору оренди землі      Стаття 30. Зміна умов договору оренди землі  
177. 1. Зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін.      Зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін.  
178. 2. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір розв'язується в судовому порядку.      У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.  
179. Стаття 35. Припинення дії договору оренди землі      Стаття 31. Припинення договору оренди землі  
180. 1. Дія договору оренди землі припиняється у разі:      Договір оренди землі припиняється в разі:  
181. закінчення строку, на який було укладено договір;   -83- Козаченко О.О.
Стаття 35. Пункт 1 доповнити абзацом: "загибелі об'єкта оренди".  
Враховано   закінчення строку, на який його було укладено;  
182. за договором сторін;       
183. за рішенням суду;   -84- Ландик В.І.
Розділ 5. "Зміна, припинення і поновлення дії договору оренди землі", стаття 37. "Припинення дії договору оренди землі", пункт 3 статті - вилучити.  
Враховано    
184. відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності у порядку, встановленому законом;   -85- Беспалий Б.Я.
Стаття 35, частина 1. Пункт 5 після тексту "у встановленому" доповнити словом "законом"  
Враховано   викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;  
185. отримання земельної ділянки у власність у встановленому порядку;   -86- Шаров І.Ф.
Статтю 35 доповнити такими положеннями: "використання земельної ділянки способами, що суперечить екологічним вимогам; використання земельної ділянки не за цільовим призначенням; систематичної несплати орендної плати"  
Відхилено   поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря; смерті громадянина-орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у статті 7 цього Закону, від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки; ліквідації юридичної особи-орендаря;  
    -87- Богатирьова Р.В.
Зубанов В.О.
Стаття 35 припинення дії договору оренди землі. Доповнити словами: "за згодою сторін" а також пунктом  
Враховано    
    -88- Козаченко О.О.
Абзац 6 пункту 1 викласти у такій редакції: "отримання орендарем земельної ділянки у власність.  
Враховано    
186. в інших випадках, передбачених законом.   -89- Гуров В.М.
Статтю 35 доповнити абзацом Вилучення земельної ділянки під будівлі, споруди та інші виробничі об'єкти підприємств усіх форм власності, для видобутку корисних копалин загальнодержавного призначення.  
Враховано частково   в інших випадках, передбачених законом. Договір оренди може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або договором.  
    -90- Козаченко О.О.
Статтю доповнити пунктом наступного змісту: " Одностороння відмова від договору оренди не допускається".  
Враховано    
    -91- Буждиган П.П.
Частину 1 статті 35 доповнити новим пунктом такого змісту: "несплати або сплати в неповному обсязі орендної плати до бюджету протягом шести місяців".  
Відхилено    
    -92- Борзих О.І.
Статтю 35 привести у відповідність до вимог статі 412 Цивільного кодексу України. та статті 291 Господарського кодексу України.  
Враховано    
187. Стаття 36. Поновлення дії договору оренди землі   -93- Козаченко О.О.
Стаття 36. Назву статті викласти у редакції "Продовження дії договору оренди", .  
Враховано   Стаття 33. Поновлення договору оренди землі  
188. 1. Після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов'язки відповідно до умов договору, має переважне перед іншими особами право на укладення нового договору або на поновлення його дії.   -94- Шаров І.Ф.
Законопроект доповнити положенням про можливість надання в оренду земель. Що підлягають вилученню із сільськогосподарського обігу та консервації, або щодо яких встановлено особливий режим використання.  
Відхилено   Після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов'язки відповідно до умов договору, має за інших рівних умов переважне право на поновлення договору.  
    -95- Козаченко О.О.
У пункті 1 та 2 виключити слова "або на поновлення його дії", оскільки в цивільному законодавстві відсутнє таке поняття як "поновлення дії договору", є поняття "укладення", "пролонгація", "припинення".  
Враховано    
189. 2. У разі продовження на новий строк дії договору оренди землі його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо істотних умов договору оренди землі орендар після письмового повідомлення орендодавця втрачає переважне перед іншими особами право на укладення нового договору або його поновлення.   -96- Беспалий Б.Я.
Стаття 36. Частину 2 після тексту "письмового повідомлення" доповнити текстом "отриманого від орендодавця".  
Враховано   У разі поновлення договору оренди землі на новий строк його умови можуть бути змінені за згодою сторін.  
    -97- Козаченко О.О.
Перше речення пункту 2 викласти у редакції: "Умови договору оренди на новий строк встановлюються за домовленістю сторін.  
Немає висновку    
190. 3. У разі коли орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку дії договору оренди землі, за відсутності письмових заперечень орендодавця договір вважається продовженим на той же строк і на тих же умовах, які були передбачені цим договором.   -98- Шаров І.Ф.
Частина 3 статті 36 вилучити  
Враховано   У разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди, то за відсутності письмових заперечень орендодавця протягом одного місяця після закінчення строку договору він підлягає поновленню на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором. Письмове повідомлення здійснюється листом - повідомленням.  
    -99- Козаченко О.О.
Пункт 3 викласти у редакції: "У разі, якщо орендар продовжує користуватись земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди, то за відсутності письмових заперечень орендодавця протягом одного місяця після закінчення дії договору він вважається поновленим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором. Письмове повідомлення здійснюється листом - повідомленням.  
Враховано    
191. Стаття 37. Припинення дії договору оренди землі шляхом його розірвання      Стаття 32. Припинення договору оренди землі шляхом його розірвання  
192. 1. Договір оренди землі може бути розірвано за взаємною згодою сторін.   -100- Козаченко О.О.
Стаття 37. Пункт 1 вилучити, оскільки він дублює абзац 3 пункту 1 статті 35 проекту.  
Враховано    
193. 2. На вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду у разі невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтями 28 і 29 цього Закону та умовами договору, у разі випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами.      На вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтями 24 і 25 цього Закону та умовами договору, у разі випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами.  
194. 3. У разі розірвання договору з ініціативи орендаря орендодавець має право на отримання орендної плати на землях сільськогосподарського призначення за 6 місяців, а на землях несільськогосподарського призначення - за рік, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих же умовах.   -101- Богатирьова Р.В.
Зубанов В.О.
Стаття 37. Доповнити словами: " (за виключення випадків, коли розірвання договору було обумовлено невиконанням або неналежним виконанням договірних зобов'язань орендодавцем)  
Враховано   У разі розірвання договору з ініціативи орендаря орендодавець має право на отримання орендної плати на землях сільськогосподарського призначення за шість місяців, а на землях несільськогосподарського призначення - за рік, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих же умовах, за винятком випадків, коли розірвання договору було обумовлено невиконанням або неналежним виконанням орендодавцем договірних зобов'язань. У разі розірвання договору оренди за погодженням сторін кожна сторона має право вимагати в іншої сторони відшкодування понесених збитків відповідно до закону.  
    -102- Козаченко О.О.
Пункт 3 статті 37 викласти у редакції: "У разі розірвання договору оренди орендодавець має право на отримання орендної плати на землях сільськогосподарського призначення за 6 наступних місяців, а на землях несільськогосподарського призначення - за рік, за умови якщо підставою розірвання договору було невиконання або неналежне виконання орендарем взятих на себе зобов'язань та якщо протягом зазначеного періоду не було укладено нового договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих же умовах."  
Враховано редакційно    
195. 4. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, а також реорганізація юридичної особи - орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі.   -103- Буждиган П.П.
Статтю 37 проект Закону доповнити новим пунктом такого змісту: "орендодавець має право розірвати договір оренди в односторонньому порядку у разі несплати орендарем чи сплати ним в неповному розмірі орендної плати до бюджету протягом шести місяців".  
Відхилено   Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі.  
    -104- Козаченко О.О.
Доповнити статтю 37 пунктом наступного змісту: "У разі розірвання договору оренди за погодженням сторін кожна сторона має право вимагати у іншої сторони відшкодування понесених збитків відповідно до вимог чинного законодавства".  
Враховано    
196. Стаття 38. Наслідки припинення дії договору оренди землі      Стаття 34. Наслідки припинення або розірвання договору оренди землі  
197. 1. У разі припинення дії договору оренди землі орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором. Орендар не має права утримувати земельну ділянку для задоволення своїх вимог до орендодавця.      У разі припинення або розірвання договору оренди землі орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором. Орендар не має права утримувати земельну ділянку для задоволення своїх вимог до орендодавця.  
198. 2. У разі коли внаслідок недбалого ставлення або інших дій чи бездіяльності орендаря земельна ділянка зазнала деградації, виснаження, зниження родючості, забруднення, орендар зобов'язаний відшкодувати орендодавцю заподіяні збитки.   -105- Козаченко О.О.
Стаття 38. Пункт 2 викласти у редакції : "У разі невиконання орендарем обв'язку щодо повернення орендодавцеві земельної ділянки, орендодавець має право вимагати від орендаря сплати неустойки відповідно до чинного законодавства.  
Враховано редакційно   У разі невиконання орендарем обов'язку щодо умов повернення орендодавцеві земельної ділянки орендар зобов'язаний відшкодувати орендодавцю заподіяні збитки.  
199. Розділ VІ. РОЗГЛЯД СПОРІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ      Розділ VІ. РОЗГЛЯД СПОРІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ  
200. Стаття 39. Розгляд спорів, пов'язаних з орендою землі      Стаття 35. Розгляд спорів, пов'язаних з орендою землі  
201. Спори, пов'язані з орендою землі, розв'язуються у судовому порядку.      Спори, пов'язані з орендою землі, вирішуються у судовому порядку.  
202. Стаття 40. Відповідальність сторін за невиконання зобов'язань за договором оренди землі      Стаття 36. Відповідальність сторін за невиконання зобов'язань за договором оренди землі  
203. 1. У разі невиконання зобов'язань за договором оренди землі сторони несуть відповідальність згідно із законами та договором.      У разі невиконання зобов'язань за договором оренди землі сторони несуть відповідальність згідно із законами та договором.  
204. 2. Орендодавець несе відповідальність за недоліки переданої в оренду земельної ділянки, що не були передбачені договором оренди і перешкоджають використанню земельної ділянки за договором. У разі виявлення таких недоліків орендар має право вимагати:      Орендодавець несе відповідальність за недоліки переданої в оренду земельної ділянки, що не були передбачені договором оренди і перешкоджають використанню земельної ділянки за договором. У разі виявлення таких недоліків орендар має право вимагати:  
205. зменшення орендної плати або відшкодування витрат на усунення недоліків;      зменшення орендної плати або відшкодування витрат на усунення недоліків;  
206. відрахування з орендної плати певної суми своїх витрат на усунення таких недоліків з попереднім повідомленням про це орендодавця;      відрахування з орендної плати певної суми своїх витрат на усунення таких недоліків з попереднім повідомленням про це орендодавця;  
207. дострокового розірвання договору.      дострокового розірвання договору.  
208. 3. Орендодавець не несе відповідальності за наслідки, пов'язані з недоліками переданої в оренду земельної ділянки, якщо такі недоліки передбачені договором оренди.      Орендодавець не несе відповідальності за наслідки, пов'язані з недоліками переданої в оренду земельної ділянки, якщо такі недоліки обумовлені договором оренди.  
209. Розділ VІІ. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ      Розділ VІІ. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ  
210. Стаття 41. Міжнародні договори      Стаття 37. Міжнародні договори  
211. У разі коли міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.      У разі якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.  
212. Розділ VІІІ. ПРИКІНЦЕВЕ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ VІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
213. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім частин другої і третьої статті 4, які набирають чинності після розмежування відповідно до закону земель комунальної і державної власності".   -106- Борзих О.І.
Законопроект доповнити розділом ІХ "Перехідні положення" в такій редакції: "Громадяни - власники сертифікатів на право на земельну частку (пай), до виділення їм в натурі (на місцевості) земельних ділянок, укладають договори оренди земель сільськогосподарського призначення відповідно до цих сертифікатів з дотриманням вимог цього закону. Після виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) договір оренди землі переукладається відповідно до державного акта на право власності на земельну ділянку на тих же умовах, що і раніше укладений. Припинення дії договору оренди допускається лише у випадках, визначених цим законом".  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім частин другої, третьої та четвертої статті 4, які набирають чинності після розмежування відповідно до закону земель державної і комунальної власності. До розмежування земель державної і комунальної власності орендодавцями земельних ділянок у межах населених пунктів, крім земель, переданих у приватну власність, є відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів - відповідні органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених Земельним кодексом України. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; розробити та затвердити типову форму договору оренди землі; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону". Розділ ІХ. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Громадяни-власники сертифікатів на право на земельну частку (пай) до виділення їм у натурі (на місцевості) земельних ділянок мають право укладати договори оренди земель сільськогосподарського призначення, місце розташування яких визначається з урахуванням вимог раціональної організації території і компактності землекористування, відповідно до цих сертифікатів з дотриманням вимог цього Закону. Після виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) договір оренди землі переукладається відповідно до державного акта на право власності на земельну ділянку на тих же умовах, що і раніше укладений, і може бути змінений лише за згодою сторін. Припинення дії договору оренди допускається лише у випадках, визначених цим Законом.