Кількість абзаців - 95 Таблиця поправок


Про правовий статус закордонних українців (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект       
1. ЗАКОН УКРАЇНИ   -1- Стойко І.М.
В тексті законопроекту словосполучення "культурно-мовне самоусвідомлення" у всіх відмінках замінити словосполученням "культурно-мовне усвідомлення" у відповідних відмінках.  
Враховано частково   ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про правовий статус закордонних українців      Про правовий статус закордонних українців  
3. Українці, які проживають за межами України, становлять невід'ємну частину українського етносу. За Ст. 12 Конституції України Українська держава сприяє розвитку і зміцненню їхньої національної свідомості, зв'язків з Україною та поверненню до етнічної батьківщини.   -2- Осташ І.І.
Преамбулу викласти в такій редакції: "Українці, які проживають за межами України, становлять невід'ємну частину українського народу. Українська держава сприяє розвитку їхньої національної свідомості, зміцненню зв'язків з батьківщиною та поверненню в Україну. За Ст. 12 Конституції України держава дбає про задоволення національно - культурних і мовних потреб українців, які проживають за її межами."  
Враховано   Українці, які проживають за межами України, становлять невід'ємну частину українського народу. Українська держава сприяє розвитку їхньої національної свідомості, зміцненню зв'язків з батьківщиною та поверненню в Україну. За Ст. 12 Конституції України держава дбає про задоволення національно - культурних і мовних потреб українців, які проживають за її межами.  
    -3- Стойко І.М.
Преамбулу викласти в такій редакції: "Українці, які проживають за межами України, становлять невід'ємну частину українського етносу. Україна відповідно до Конституції дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави. Українська держава сприяє розвитку і зміцненню їхньої національної свідомості, зв'язків з Україною та можливості повернення до етнічної батьківщини. Цей Закон визначає поняття, зміст та порядок набуття правового статусу закордонних українців."  
Враховано    
    -4- Гірник Є.О.
Жовтяк Є.Д.
Преамбулу Закону викласти у такій редакції: "Українці, що проживають за межами України, складають невід'ємну частину українського народу. Відповідно до ст. 12 Конституції України Українська держава дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави. Українцями, що проживають за межами України, вважаються: Громадяни України, які постійно або тимчасово проживають за межами України; Українці - особи без громадянства; Українці, що є громадянами чи підданими інших держав. Правовий зміст відносин між громадянами України, які тимчасово або постійно проживають за межами держави, та українською державою визначаються Розділом ІІ Конституції України, Законом України "Про громадянство України". Стосунки Української держави з етнічними українцями особами без громадянства та громадянами або підданими інших держав, які складають українську діаспору визначаються даним Законом. Українська держава сприяє розвитку й зміцненню національної свідомості Українців, що волею долі опинилися за межами України, консолідації української діаспори, сприяє зміцненню зв'язків з Україною та поверненню до етнічної Батьківщини.  
Враховано частково    
    -5- Губський Б.В.
Абзац перший преамбули викласти у такій редакції: "Цей Закон визначає правовий статус закордонних українців, підстави і порядок його набуття та припинення, повноваження органів державної влади, що беруть участь у вирішенні питань закордонних українців."  
Враховано частково    
    -6- Беспалий Б.Я.
Абзац 1 преамбули викласти у такій редакції: "Українці, які проживають за межами України, становлять невід"ємну частку українського народу. Відповідно до статті 12 Конституції України українська держава дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави, а також сприяє розвитку і зміцненню їхньої національної свідомості, зв"язків з Україною."  
Враховано    
4. Цей Закон визначає правовий статус закордонних українців та порядок його надання.       
5. Стаття 1. Визначення термінів   -7- Стойко І.М.
Статтю 1 викласти в такій редакції: "В цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: закордонний українець - це особа, яка проживає за межами України, має українське етнічне походження, зберігає українське культурно-мовне усвідомлення, не є громадянином України, і набула статусу закордонного українця згідно з цим Законом та отримала відповідне посвідчення; українське етнічне походження - це належність особи або її предків по прямій лінії до української національності; культурно-мовне усвідомлення - знання особою історичної спадщини та сучасного надбання України, володіння українською мовою в обсязі, достатньому для спілкування та визнання нею України своєю етнічною батьківщиною; правовий статус закордонного українця - права, свободи та обов'язки українців, які проживають за межами України і не мають громадянства України, визначені законодавством України".  
Враховано частково   Стаття 1. Визначення термінів  
6. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:       
7. закордонний українець - це особа, яка проживає за межами України, має українське етнічне походження, зберігає українське культурно-мовне самоусвідомлення і не є громадянином України;   -8- Осташ І.І.
Пункт 1 статті 1 викласти у такій редакції: "Закордонний українець - це особа, яка ідентифікує себе українцем, є громадянином іншої держави або особою без громадянства, а також має українське етнічне походження або є походженням з України;"  
Враховано   Закордонний українець - це особа, яка ідентифікує себе українцем, є громадянином іншої держави або особою без громадянства, а також має українське етнічне походження або є походженням з України;  
    -9- Добкін М.М.
У Статті 1 абзаци 2 та 3 викласти в наступній редакції: "закордонний українець - це особа, яка проживає за межами України, має походження з України і не є громадянином України; українське етнічне походження - це документально підтверджений факт народження особи або її предків по прямій лінії на території України та факт постійного проживання особи або її предків по прямій лінії на території України впродовж 5 років; "  
Враховано частково    
    -10- Беспалий Б.Я.
У пункті 1 статті 1 після тексту "українське етнічне походження" доповнии словами "або є емігрантом з України".  
Відхилено    
8. українське етнічне походження - це належність особи або її предків по прямій лінії до української національності та визнання нею України батьківщиною свого етнічного походження;   -11- Гірник Є.О.
Жовтяк Є.Д.
п.3 статті 1 викласти у такій редакції: "українське етнічне походження - це належність особи, або однієї з ліній її предків по прямій лінії до української національності та визнання нею України Батьківщиною свого етнічного походження;"  
Враховано частково   українське етнічне походження - це належність особи або її предків до української нації та визнання нею України батьківщиною свого етнічного походження;  
    -12- Шибко В.Я.
Частину третю статті 1 викласти у такій редакції: "особа українського етнічного походження - особа української національності, що народилася сама або її предки в Україні, визнає Україну батьківщиною. тобто місцем етнічного походження".  
Враховано частково    
9. культурно-мовне самоусвідомлення - знання людиною історичного та сучасного надбання України, володіння українською мовою в обсязі, достатньому для спілкування;   -13- Гринів І.О.
Частину четверту статті 1 вилучити  
Враховано    
    -14- Шибко В.Я.
Частину четверту статті 1 викласти у такій редакції: "свідомість української приналежності - це комплекс володіння особою українською мовою на рівні, достатньому для спілкування, зацікавленість культурою, історією та сучасним життям України, прагнення особи працювати на розбудову України."  
Відхилено    
10. правовий статус закордонного українця - визначення в законодавстві України прав, свобод та обов'язків українців, які проживають за межами України і не мають громадянства України.   -15- Шибко В.Я.
Частину п'яту статті 1 викласти в такій редакції: "правовий статус закордонного українця - це визначена законодавством України сукупність прав і обов'язків українців, які проживають за кордоном і не мають українського громадянства."  
Враховано   правовий статус закордонного українця - визначення в законодавстві України прав, свобод та обов'язків українців, які проживають за межами України і не мають громадянства України.  
11. Стаття 2. Законодавство щодо закордонного українця   -16- Стойко І.М.
Статтю 2 викласти в такій редакції: "Правовий статус закордонного українця в Україні визначається Конституцією України, цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, а також чинними міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України."  
Враховано частково   Стаття 2. Законодавство щодо закордонного українця  
12. Правовий статус закордонного українця визначається Конституцією України, цим Законом, а також іншими законами України.   -17- Гринів І.О.
У статті 2 після слів цим Законом доповнити словами " Законом "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"  
Враховано   Правовий статус закордонного українця визначається Конституцією України, цим Законом, Законом "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", а також іншими законами України.  
    -18- Губський Б.В.
Статтю 2 доповнити абзацем: "Якщо міжнародним договором України, згода на обов"язковість якого надана Верховною Радою України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору."  
Відхилено Це норма Закону "Про міжнародні договори "   
13. Стаття 3. Система і повноваження органів, що вирішують питання, пов'язані зі статусом закордонного українця   -19- Гірник Є.О.
Жовтяк Є.Д.
На заміну статті 3 ввести Главу 3: ГЛАВА 3. ПРИНЦИПИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНЦЯ: неможливості позбавлення статусу закордонного українця; збереження статусу закордонного українця незалежно від місця проживання закордонного українця; рівності перед законом закордонного українця незалежно від підстав, порядку й моменту набуття ними даного статусу; неможливість закордонного українця мати статус представника діаспори інших націй. статус закордонного українця припиняється у разі отримання особою громадянства України."  
Відхилено   Стаття 3. Система і повноваження органів, що вирішують питання, пов'язані зі статусом закордонного українця  
14. 1. Систему органів, які вирішують питання, що стосуються закордонних українців, складають органи державної влади і місцевого самоврядування.   -20- Осташ І.І.
Статтю 3 після слова "складають доповнити словами "Національна рада з питань закордонних українців, інші"  
Враховано   Систему органів, які вирішують питання, що стосуються закордонних українців, складають Національна рада з питань закордонних українців, інші органи державної влади і місцевого самоврядування. Стаття 4. Національна рада з питань закордонних українців 1. Національна рада з питань закордонних українців (далі - Національна рада) створюється Указом Президента України. 2. До складу Національної ради входять представники центральних органів виконавчої влади, народні депутати України (за згодою), Адміністрації Президента України, а також представники громадських організацій, які опікуються питаннями закордонних українців з правом дорадчого голосу. 3. Національна рада приймає рішення про надання, відмову або припинення статусу закордонного українця. 4. Заяви на отримання статусу закордонного українця подаються до закордонних дипломатичних установ України або безпосередньо до Міністерства закордонних справ України. 5. Національна рада розглядає заяви на отримання статусу закордонного українця у термін до 90 днів з дня реєстрації заяви у Національній Раді та приймає рішення щодо надання або відмову у наданні такого статусу. 6. У разі позитивного рішення щодо надання статусу закордонного українця Національна рада видає особі посвідчення встановленого зразка,який затверджується Кабінетом Міністрів України. 7. У разі відмови у наданні статусу закордонного українця особі видається копія відповідного рішення Національної ради. У такому випадку за особою залишається право повторного звернення щодо надання статусу закордонного українця до Національної Ради. 8. Національна рада приймає рішення щодо надання квот закордонним українцям на навчання та підвищення кваліфікації за рахунок Державного бюджету України за поданням відповідних міністерств. 9. Кабінет Міністрів України розробляє і затверджує програму повернення та облаштування закордонних українців в Україні. Верховна Рада України щорічно передбачає кошти для виконання цієї програми в Державному бюджеті України.  
    -21- Стойко І.М.
Статтю 3 після слів "органи державної влади і місцевого самоврядування" доповнити словами "дипломатичні представництва та консульські установи України в межах їх компетенції".  
Враховано    
    -22- Осташ І.І.
Доповнити Закон статтею наступного змісту: Стаття 4. Національна рада з питань закордонних українців 1. Національна рада з питань закордонних українців (далі - Національна рада) створюється Указом Президента України. 2. До складу Національної ради входять представники центральних органів виконавчої влади, народні депутати України (за згодою), Адміністрації Президента України, а також представники громадських організацій, які опікуються питаннями закордонних українців з правом дорадчого голосу. 3. Національна рада приймає рішення про надання, відмову або припинення статусу закордонного українця. 4. Заяви на отримання статусу закордонного українця подаються до закордонних дипломатичних установ України або безпосередньо до Міністерства закордонних справ України. 5. Національна рада розглядає заяви на отримання статусу закордонного українця у термін до 90 днів з дня реєстрації заяви у Національній Раді та приймає рішення щодо надання або відмову у наданні такого статусу. 6. У разі позитивного рішення щодо надання статусу закордонного українця Національна рада видає особі посвідчення встановленого зразка,який затверджується Кабінетом Міністрів України. 7. У разі відмови у наданні статусу закордонного українця особі видається копія відповідного рішення Національної ради. У такому випадку за особою залишається право повторного звернення щодо надання статусу закордонного українця до Національної Ради. 8. Національна рада приймає рішення щодо надання квот закордонним українцям на навчання та підвищення кваліфікації за рахунок Державного бюджету України за поданням відповідних міністерств. 9. Кабінет Міністрів України розробляє і затверджує програму повернення та облаштування закордонних українців в Україні. Верховна Рада України щорічно передбачає кошти для виконання цієї програми в Державному бюджеті України.  
Враховано    
    -23- Гірник Є.О.
Жовтяк Є.Д.
Ввести Главу 4 із статтею: "Підстави набуття статусу закордонного українця: за народженням, коли хоча б один з батьків є особою українського етнічного походження; внаслідок усиновлення особами українського етнічного походження; у зв'язку з набуттям статусу закордонного українця одного чи обох батьків дитини."  
Враховано частково    
15. Стаття 4. Умови надання статусу закордонного українця   -24- Добкін М.М.
Статтю 4 законопроекту викласти в наступній редакції: Стаття 4. Умови надання статусу закордонного українця 1. Умовами надання особі статусу закордонного українця є: 1) українська національність або походження з України; 2) бажання мати статус закордонного українця; 3) досягнення особою 16-річного віку; 4) відсутність громадянства України. 2. Українська національність або походження з України підтверджуються відповідними документами або свідченням громадян України чи українців, які проживають за межами України.  
Враховано   Стаття 5. Умови надання статусу закордонного українця  
16. 1. Умовами надання особі статусу закордонного українця є:   -25- Мовчан П.М.
Частину 1 статті 4 проекту Закону доповнити п.5 наступного змісту: "Членство та участь у роботі офіційно зареєстрованої державним органом української громадської організації в країні постійного проживання".  
Враховано частково   1. Умовами надання особі статусу закордонного українця є:  
17. 1) українська національність або українське етнічне походження та культурно-мовне самоусвідомлення;   -26- Осташ І.І.
Частину 1 статті 4 доповнити пунктом наступного змісту: " українська самоідентифікація;" Пункт 1 Частини 1 статті 4 викласти у такій редакцій і перетворити на пункт 2: "2) українське етнічне походження або походження з України;"  
Враховано   1) українська самоідентифікація; 2) українське етнічне походження або походження з України;  
    -27- Яворівський В.О.
Пункт 1 частини 1 статті 4 викласти у такій редакції: "1) українське етнічне походження,"  
Враховано частково    
    -28- Беспалий Б.Я.
У пункті 1 частини 1 статті 4 слово "або" замінити на ", " , після слів "етнічне походження" додати "чи факт еміграції з України".  
Враховано частково    
    -29- Шибко В.Я.
Підпункт перший пункту 1 статті 4 викласти в такій редакції: "1) українська національність, українське етнічне походження та свідомість української приналежності."  
Враховано частково    
18. 2) бажання мати статус закордонного українця;   -30- Гірник Є.О.
Пункт 2 частини 1 статті 4 доповнити словами: "письмове звернення щодо"  
Враховано   3) письмове звернення щодо бажання мати статус закордонного українця;  
    -31- Яворівський В.О.
Пункт 2 частини 1 статті 4 викласти у такій редакції: "українське етнічне походження визнається, якщо особа, яка претендує на надання статусу закордонного українця, сама або хоча б один з батьків, дід чи баба народились на території України і підтверджує це відповідними документами."  
Враховано частково    
    -32- Шибко В.Я.
Пункти другий статті 4 викласти в такій редакції: "2. Українська національність та українське етнічне походження особи підтверджуються відповідними документами або свідченням громадян України чи українців, які проживають за межами України."  
Враховано    
19. 3) досягнення особою 16-річного віку;      4) досягнення особою 16-річного віку;  
20. 4) відсутність громадянства України.      5) відсутність громадянства України.  
21. 2. Українська національність або українське етнічне походження підтверджуються відповідними документами або свідченням громадян України чи українців, які проживають за межами України.   -33- Стойко І.М.
Частину другу статті 4 викласти в такій редакції: "2. Українська національність або українське етнічне походження підтверджуються відповідними документами або достовірними свідченнями громадян України чи українців, які проживають за межами України. Достовірність свідчень оцінюється органом, компетентним вирішувати питання про надання статусу закордонного українця, рішення якого може бути оскаржено відповідно до законодавства України".  
Враховано   2. Українське етнічне походження або походження з України заявник підтверджує відповідними документами або свідченнями громадян України, закордонних українців чи громадських організацій закордонних українців.  
    -34- Гірник Є.О.
Жовтяк Є.Д.
ч. 2 статті 4 викласти у наступній редакції: "2. Українська національність або українське етнічне походження підтверджуються відповідними документами або свідченнями не менше двох громадян України, або свідченням не менше двох осіб, що мають статус закордонних українців, які проживають за межами України."  
Враховано    
    -35- Беспалий Б.Я.
Частину 2 статті 4 доповнити таким реченням: "Факт еміграції з України підтверджується відповідними документами".  
Враховано частково    
22. 3. Культурно-мовне самоусвідомлення підтверджується у ході співбесіди з працівником Міністерства закордонних справ України або дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном.   -36- Яворівський В.О.
Виключити третю частину статті 4.  
Враховано    
    -37- Шибко В.Я.
Пункт 3 статті 4 викласти в такій редакції: "3. Свідомість української приналежності підтверджується у ході співбесіди претендента на закордонного українця з особою, що вповноважена представляти Міністерство закордонних справ України або дипломатичне представництво чи консульську установу України за кордоном.  
Відхилено    
23. Стаття 5. Порядок надання статусу закордонного українця   -38- Гірник Є.О.
Жовтяк Є.Д.
Статтю 5 викласти у вигляді Глави 4 "ГЛАВА 4. НАБУТТЯ СТАТУСУ ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНЦЯ Стаття: Підстави набуття статусу закордонного українця: за народженням, коли хоча б один з батьків є особою українського етнічного походження; внаслідок усиновлення особами українського етнічного походження; у зв'язку з набуттям статусу закордонного українця одного чи обох батьків дитини. Стаття: Умови надання статусу закордонного українця: 1. Умовами надання особі статусу закордонного українця є: 1) укораїнська національність або українське етнічне походження та культурно-мовне самоусвідомлення; 2) бажання мати статус закордонного українця; 3) досягнення особою 16-річного віку; 4) відсутність громадянства України. 2. Українська національність або українське етнічне походження підтверджуються відповідними документами або свідченнями не менше двох громадян України, або свідченням не менше двох осіб, що мають статус закордонних українців, які проживають за межами України. Стаття. Набуття статусу закордонного українця дитиною у зв'язку з набуттям цього статусу її батьків чи одного з них. Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства, коли хоча б один із батьків має статус закордонного українця реєструється як закордонний українець за клопотанням того з батьків, який має статус закордонного українця. З 16 років особа, яка має українське етнічне походження, має право самостійно набувати статусу закордонного українця згідно ст. 7 даного Закону. Стаття: Система й повноваження органів, що вирішують питання, пов'язані зі статусом закордонного українця. Систему органів, які вирішують питання, що стосуються закордонних українців, складають органи державної влади і місцевого самоврядування.  
Враховано частково   Стаття 6. Порядок надання статусу закордонного українця  
24. 1. Особа, яка бажає набути статус закордонного українця подає письмову заяву про надання статусу закордонного українця на території України до Міністерства закордонних справ України, а за кордоном - до дипломатичного представництва чи консульської установи України за формою, встановленою Міністерством закордонних справ України.      1. Особа, яка бажає набути статус закордонного українця подає письмову заяву про надання статусу закордонного українця на території України до Міністерства закордонних справ України, а за кордоном - до дипломатичних установ України за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.  
25. 2. До заяви про надання статусу закордонного українця додаються:      2. До заяви про надання статусу закордонного українця додаються:  
26. 1) паспорт країни проживання;   -39- Жовтяк Є.Д.
Пункт 1 частини 2 статті 5 викласти у такій редакції: "1) паспортний документ або документ, що його замінює;"  
Враховано   1) паспортний документ або документ, що його замінює;  
    -40- Губський Б.В.
Пункт 1 частини 2 статті 5 викласти у такій редакції: "паспорт країни проживання або посвідчення особи без громадянства;"  
Відхилено    
    -41- Беспалий Б.Я.
Пункт 1 частини 2 статті 5 викласти у такій редакції: "документ, що засвідчує громадянство особи або її статус як особи без громадянсива".  
Враховано    
    -42- Беспалий Б.Я.
У пункті 2 частини 2 статті 5 слово "або" замінити на ", " , після слів "етнічне походження" додати "чи факт еміграції з України".  
Враховано частково    
27. 2) документи, які підтверджують українську національність або українське етнічне походження відповідно до частини 2 Статті 4 цього закону;   -43- Гірник Є.О.
У пункті 2 частини 2 статті 5 після слова "документи" доповнити словами "чи свідчення"  
Враховано   2) документи чи свідчення, які підтверджують українське етнічне походження або походження з України відповідно до частини 2 Статті 5 цього закону;  
    -44- Яворівський В.О.
У пункті 2 частини 2 статті 5 вилучити слова "українську національність або"  
Немає висновку    
    -45- Шибко В.Я.
Підпункт другий пункту 2 статті 5 викласти в такій редакції: "2) документи, які підтверджують українську національність та українське етнічне походження відповідно до частини 2 Статті 4 цього закону;"  
Враховано частково    
28. 3) документи, які підтверджують, що у державі громадянства та постійного проживання особа не притягалася до відповідальності за вчинення злочинів, зазначених у пункті 1 статті 7 цього Закону.   -46- Стойко І.М.
В пункті 3 частини другої статті 5 слово "пункті" замінити словом "частині".  
Відхилено   3) до документів може бути додана характеристика-клопотання громадської організації закордонного українця, членом якої є заявник.  
    -47- Мовчан П.М.
Частину 2 статті 5 проекту Закону доповнити п.п.4 наступного змісту: "Характеристика-клопотання української громадської організації, членом якої є заявник".  
Враховано    
    -48- Беспалий Б.Я.
Пункт 3 частини 2 статті 5 виключити.  
Враховано    
29. 3. Рішення про надання особі статусу закордонного українця та про позбавлення її цього статусу приймає Міністерство закордонних справ України або дипломатичне представництво чи консульська установа України за кордоном у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -49- Гринів І.О.
Частину 3 статті 5 викласти у такій редакції: 3. Положення про надання та оформлення посвідчення закордонного українця затверджується Кабінетом Міністрів України.  
Враховано   3. Положення про надання та оформлення посвідчення закордонного українця затверджується Кабінетом Міністрів України.  
    -50- Губський Б.В.
В частині 3 статті 5 після слів "видається засвідчена" додати "у встановленому порядку".  
Враховано частково    
30. 4. Міністерство закордонних справ України або дипломатичне представництво чи консульська установа України за кордоном розглядає заяву у термін до 60 днів з дня її отримання і у разі позитивного рішення видає особі посвідчення закордонного українця.   -51- Стойко І.М.
Частину четверту статті 5 викласти в такій редакції: "4. Міністерство закордонних справ України або дипломатичне представництво чи консульська установа України за кордоном розглядає заяву у термін до 60 днів з дня її отримання і у разі позитивного рішення видає особі посвідчення закордонного українця, а в разі відмови - в письмовій формі повідомляє про її мотиви. Якщо протягом 60 днів з дня її отримання заяви про надання статусу закордонного українця Міністерство закордонних справ України або дипломатичне представництво чи консульська установа України за кордоном не направить зацікавленій особі письмову відповідь із зазначенням причин відмови - такій особі повинно бути надано статус закордонного українця і видано відповідне посвідчення".  
Враховано частково    
31. 5. Про відмову у наданні особі статусу закордонного українця за її бажанням видається копія відповідного рішення Міністерства закордонних справ України або дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном.   -52- Беспалий Б.Я.
Статтю 5 наприкінці доповнити частиною: "Порушення терміну, встановленого частиною четвертою цієї статті, а також відмова у наданні статусу закордонного українця можуть бути оскаржені до суду."  
Враховано    
32. Стаття 6. Посвідчення закордонного українця   -53- Гірник Є.О.
Жовтяк Є.Д.
Статтю 6 викласти у вигляді Глави 6: "ГЛАВА 6. ПОСВІДЧЕННЯ ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНЦЯ. Стаття: Посвідчення закордонного українця: 1. Посвідчення закордонного українця є документом, що засвідчує цей статус і є посвідченням особи закордонного українця. 2. Посвідчення не є документом, що замінює паспорт, але може використовуватись для засвідчення особи закордонного українця. Стаття: Дані що вносяться до посвідчення закордонного українця. 1. До посвідчення закордонного українця вносяться такі дані: 1) прізвище та ім'я (імена); 2) дата та місце народження; 3) громадянство чи наявність статусу особи без громадянства; 4) місце постійного проживання за кордоном (адреса); 5) фотокартка. 2. До посвідчення закордонного українця за бажанням його власника можуть бути внесені також ім'я, прізвище та дата народження його дитини (у тому числі й усиновленої) віком до 16 років, якщо такі дані підтверджуються відповідними документами. Стаття: Мова посвідчення закордонного українця.Дані до посвідчення закордонного українця вносяться українською та англійською мовами. Стаття: Зразок посвідчення закордонного українця. Зразок посвідчення закордонного українця, порядок його видачі, виготовлення та анулювання встановлюються Кабінетом Міністрів України. Стаття: Відповідальність за достовірність даних посвідчення закордонного українця та його збереження.1. Власник посвідчення закордонного українця відповідає за достовірність внесених до посвідчення даних. У разі зміни імені, прізвища, громадянства, місця проживання власник посвідчення протягом шести місяців зобов'язаний повідомити про це Міністерство закордонних справ України. 2. У разі втрати посвідчення закордонного українця особі за її заявою Міністерство закордонних справ України видає дублікат посвідчення. 3. За видачу посвідчення закордонного українця або його дубліката встановлюється плата, порядок стягнення й розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України."  
Враховано частково   Стаття 7. Посвідчення закордонного українця  
33. Посвідчення закордонного українця є документом, що засвідчує цей статус.   -54- Гірник Є.О.
Частину 1 статті 6 доповнити словами " але не замінює паспорт."  
Враховано   1. Посвідчення закордонного українця є документом, що засвідчує цей статус, але не замінює паспорт.  
34. 1. До посвідчення закордонного українця вносяться такі дані:      2. До посвідчення закордонного українця вносяться такі дані:  
35. 1) прізвище та ім'я (імена);   -55- Беспалий Б.Я.
У пункті 1 частини 1 статті 6 слово " (імена)" замінити на " ( чи імена)".  
Враховано   1) прізвище та ім'я чи імена;  
    -56- Шибко В.Я.
Підпункт 1 пункту 1 статті 6 викласти в такій редакції: "2. Прізвище, ім'я та по батькові"  
Відхилено    
36. 2) дата та місце народження;      2) дата та місце народження;  
37. 3) громадянство чи наявність статусу особи без громадянства;   -57- Стойко І.М.
Частину першу статті 6 доповнити пунктом 4 такого змісту: "4) країна постійного проживання". У зв'язку з цим пункти 4 і 5 вважати відповідно пунктами 5 і 6.  
Відхилено   3) громадянство чи наявність статусу особи без громадянства;  
    -58- Беспалий Б.Я.
У пункті 3 частини 1 статті 6 після слова "громадянства" доповнити ", підданство".  
Враховано    
38. 4) місце постійного проживання за кордоном (адреса);   -59- Гринів І.О.
У пункті 4 частини 1 статті 6 слово "місце" замінити на слово "країна".  
Враховано   4) країна постійного проживання;  
    -60- Беспалий Б.Я.
Пункт 4 частини 1 статті 6 викласти у такій редакції: "адреса постійного проживання".  
Враховано частково    
39. 5) фотокартка.      5) фотокартка.  
40. 2. До посвідчення закордонного українця за бажанням його власника можуть бути внесені також ім'я, прізвище та дата народження його дитини (в тому числі й усиновленої) віком до 16 років, якщо такі дані підтверджуються відповідними документами.   -61- Стойко І.М.
Частину другу статті 6 після слів "віком до 16 років" доповнити словами "а також ім'я, прізвище та дата народження його дружини (другого з подружжя)".  
Відхилено    
    -62- Беспалий Б.Я.
У частині 2 статті 6 після тексту "також ім"я" доповнити ", імена", дужки замініти комами.  
Враховано    
41. 3. Дані до посвідчення закордонного українця вносяться українською мовою.      3. Дані до посвідчення закордонного українця вносяться українською мовою.  
42. 4. Вносити до посвідчення іноземного українця дані, не передбачені цією статтею, забороняється.   -63- Стойко І.М.
В частині четвертій статті 6 слово "іноземного" замінити словом "закордонного".  
Враховано   4. Вносити до посвідчення закордонного українця дані, не передбачені цією статтею, забороняється.  
43. 5. Зразок посвідчення закордонного українця, порядок його видачі, виготовлення та анулювання встановлюються Кабінетом Міністрів України.   -64- Гірник Є.О.
У частині 5 статті 6 слово "видачі " замінити на слово "надання"  
Враховано   5. Зразок посвідчення закордонного українця, порядок його надання, виготовлення та анулювання встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
44. 6. Термін дії посвідчення закордонного українця обмежується до 10 років з правом його продовження.   -65- Осташ І.І.
астину 6 статті 6 викласти у такій редакції: "6. Посвідчення закордонного українця видається на 10 років з наступною його перереєстрацією."  
Враховано   6. Посвідчення закордонного українця видається на 10 років з наступною його перереєстрацією.  
    -66- Беспалий Б.Я.
Частину 6 статті 6 викласти у такій редакції: "Посвідчення закордонного українця є безстроковим."  
Відхилено    
45. 7. Посвідчення не є документом, що замінює паспорт, і не може використовуватись для засвідчення особи.   -67- Беспалий Б.Я.
У частині 7 статті 6 слова "не є документом, що замінює паспорт, і" замінити на "закордонного українця".  
Враховано частково    
46. 8. Власник посвідчення закордонного українця відповідає за достовірність внесених до посвідчення даних. У разі зміни імені, прізвища, громадянства, місця проживання власник посвідчення протягом шести місяців зобов'язаний повідомити про це Міністерство закордонних справ України або дипломатичне представництво чи консульську установу України за кордоном.   -68- Гірник Є.О.
Частину восьму статті 6 доповнити останнім реченням наступного змісту: " У такому випадку особі видається нове посвідчення."  
Враховано   7. Власник посвідчення закордонного українця відповідає за достовірність внесених до посвідчення даних. У разі зміни імені, прізвища, громадянства власник посвідчення протягом шести місяців зобов'язаний повідомити про це Міністерство закордонних справ України або дипломатичне представництво чи консульську установу України за кордоном. У такому випадку особі видається нове посвідчення.  
    -69- Стойко І.М.
Частину восьму статті 6 замінити новими частинами восьмою та дев'ятою такого змісту: "8. Посвідчення не є документом, що встановлює чи змінює громадянство особи. Одержання особою посвідчення закордонного українця не має своїм наслідком набуття громадянства України. 9. Власник посвідчення закордонного українця відповідає за достовірність внесених до посвідчення даних. У разі зміни імені, прізвища, громадянства, країни та місця постійного проживання власник посвідчення протягом шести місяців зобов'язаний повідомити про це Міністерство закордонних справ України або дипломатичне представництво чи консульську установу України за кордоном. Міністерство закордонних справ України або дипломатичне представництво чи консульська установа України за кордоном протягом 20 днів з моменту одержання такої інформації зобов'язане внести відповідні зміни до посвідчення закордонного українця або видати йому нове посвідчення". У зв'язку з цим частини дев'яту та десяту вважати відповідно частинами десятою та одинадцятою.  
Враховано частково    
    -70- Беспалий Б.Я.
У другому реченні частини 8 статті 6 після слів "прізвища, громадянства" слово "місця" замінити на "підданства, адреси постійного".  
Враховано    
47. 9. У разі втрати посвідчення закордонного українця особі за її заявою Міністерство закордонних справ України або дипломатичне представництво чи консульська установа України за кордоном видає дублікат посвідчення.   -71- Осташ І.І.
У частині 9 статті 6 слова " Міністерство закордонних справ України або дипломатичне представництво чи консульська установа України за кордоном " замінити на слова " Національна рада "  
Враховано   8. У разі втрати посвідчення закордонного українця особі за її заявою Національна рада видає дублікат посвідчення.  
48. 10. За видачу посвідчення закордонного українця або його дубліката встановлюється плата, порядок стягнення і розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.   -72- Жовтяк Є.Д.
У частині 9 статті 6 слово " видачу" замінити на слово "оформлення"  
Враховано   9. За оформлення посвідчення закордонного українця або його дубліката встановлюється плата, порядок стягнення і розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.  
49. Стаття 7. Відмова у наданні статусу закордонного українця   -73- Гірник Є.О.
Жовтяк Є.Д.
Статтю 7 викласти у наступній редакції: "Стаття: Підстави відмови у наданні статусу закордонного українця. 1. У наданні статусу закордонного українця особі може бути відмовлено якщо вона: 1) вчинила дії, що становлять загрозу для національної безпеки України; 2) засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості); 2. Рішення про відмову у наданні статусу закордонного українця може бути оскаржене у порядку визначеному законодавством України."  
Враховано   Стаття 8. Відмова у наданні статусу закордонного українця  
50. 1. У наданні статусу закордонного українця особі може бути відмовлено якщо вона:   -74- Губський Б.В.
Частину 1 статті 7 викласти у такій редакції: "Підставою для відмови у наданні статусу закордонного українця особі є ..." , а далі за текстом.  
Враховано   1. Підставою для відмови у наданні статусу закордонного українця особі є:  
51. 1) вчинила дії, що становлять загрозу для національної безпеки України;   -75- Гірник Є.О.
Пункт 1 частини 1 статті 7 викласти у такій редакції: "1) дії, які суперечать інтересам національної безпеки України;"  
Враховано   1) дії, які суперечать інтересам національної безпеки України; 2) подання завідомо неправдивих даних або підроблених документів для отримання відповідного статусу; 3) порушення інших вимог, передбачених Положенням про надання та оформлення посвідчення закордонного українця, зазначених у статті 6 цього Закону.  
    -76- Жовтяк Є.Д.
Пункти 2 та 3 частини 1 статті 7 викласти у новій 2) подання завідомо неправдивих даних або підроблених документів для отримання відповідного статусу; 3) порушення інших вимог, передбачених Положенням про надання та оформлення посвідчення закордонного українця, зазначених у статті 6 цього Закону.  
Враховано    
52. 2) вчинила злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людства і людяності, які визначені міжнародним правом;   -77- Губський Б.В.
У пункті 2 частини 1 статті 7 після слів "злочин проти людства і людяності" додати "що визначені як такі за міжнародним правом".  
Відхилено    
53. 3) вчинила тяжкий злочин.   -78- Стойко І.М.
Пункт 3 частини першої статті 7 викласти в такій редакції: "3) вчинила на території України або за її межами злочин, який відповідно до кримінального закону України віднесено до категорії тяжких".  
Відхилено    
    -79- Стойко І.М.
Доповнити статтю 7 новою частиною другою такого змісту: "2. Обставини, зазначені в частині першій цієї статті повинні бути встановлені вироком компетентного судового органу, що набрав законної сили". В зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.  
Відхилено    
54. 2. Рішення про відмову у наданні статусу закордонного українця може бути оскаржене у судовому порядку, визначеному законодавством України.   -80- Осташ І.І.
Частину 2 статті 7 вилучити  
Враховано    
    -81- Стойко І.М.
В частині другій статті 7 слова "визначеному законодавством України" замінити словами "в Україні, відповідно до законодавства України".  
Відхилено    
    -82- Беспалий Б.Я.
У частині 2 статті 7 виключити слова ", визначеного законодавством України".  
Відхилено    
55. Стаття 8. Підстави позбавлення та припинення статусу закордонного українця   -83- Гірник Є.О.
Жовтяк Є.Д.
Статтю 8 викласти у наступній редакції: "Стаття: Підстави припинення статусу закордонного українця.  
Враховано   Стаття 9. Підстави припинення статусу закордонного українця  
56. 1. Особа позбавляється статусу закордонного українця:   -84- Гірник Є.О.
Жовтяк Є.Д.
1. Підстави припинення статусу закордонного українця:  
Враховано частково   1. Дія статусу закордонного українця припиняється: 1) у разі подання особою відповідної заяви з дня її реєстрації у Національній раді; 2) у разі набуття закордонним українцем громадянства України;  
    -85- Осташ І.І.
Частину 1 статті 8 доповнити пунктом наступного змісту: "2) у разі набуття закордонним українцем громадянства України;"  
Враховано    
57. 1) якщо цього статусу було набуто внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або підроблених документів;   -86- Стойко І.М.
В пункті 1 частини статті 8 першої слово "свідомо" замінити словом "завідомо".  
Враховано   3) якщо цього статусу було набуто внаслідок подання завідомо неправдивих даних або підроблених документів;  
58. 2) якщо протягом шести місяців з дня зміни імені, прізвища, громадянства або місця постійного проживання особа не повідомила про це Міністерство закордонних справ України або дипломатичне представництво чи консульську установу України за кордоном;   -87- Стойко І.М.
В пункті 2 частини першої статті 8 слова "громадянства або місця постійного проживання" замінити словами "громадянства, країни або місця постійного проживання".  
Враховано частково   4) якщо протягом шести місяців з дня зміни імені, прізвища, громадянства або місця проживання особа не повідомила про це Міністерство закордонних справ України або дипломатичну установу України за кордоном;  
    -88- Беспалий Б.Я.
У пункті 2 частини 1 статті 8 після слів "громадянства або" слово "місця" замінити словом "адреси".  
Відхилено    
59. 3) якщо особа вчинила дії, зазначені у статті 7 цього Закону.   -89- Стойко І.М.
В пункті 3 частини першої статті 8 цифру "6" замінити цифрою "7".  
Враховано   5) якщо особа вчинила дії, зазначені у статті 8 цього Закону;  
    -90- Гірник Є.О.
Жовтяк Є.Д.
3) якщо особа вчинила дії, зазначені у ч.1 п. 1 статті 18 даного Закону. 4) у раз набуття українцем діаспори громадянства України  
Враховано    
    -91- Беспалий Б.Я.
У пункті 3 частини 1 статті 8 цифру "6" замінити цифрою "7" або "сім".  
Враховано    
    -92- Шибко В.Я.
Пункт 3 статті 8 викласти в такій редакції: "3) якщо особа вчинила дії, зазначені у статті 7 цього Закону."  
Враховано    
60. 2. Рішення про позбавлення статусу закордонного українця приймає Міністерство закордонних справ України або дипломатичне представництво чи консульська установа України за кордоном в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -93- Гринів І.О.
Частину 2 статті 8 вилучити.  
Враховано    
61. 3. Рішення про позбавлення статусу закордонного українця може бути оскаржено у судовому порядку, визначеному законодавством України.   -94- Гірник Є.О.
У частині 3 статті 8 слова " у судовому порядку, визначеному законодавством України" замінити на слова "Національній раді".  
Враховано   2. Рішення про припинення статусу закордонного українця може бути оскаржено у Національній раді.  
    -95- Стойко І.М.
Частину третю статті 8 викласти у такій редакції: "3. Рішення про позбавлення статусу закордонного українця може бути оскаржено у порядку, визначеному законодавством України, до судових органів України".  
Враховано частково    
    -96- Беспалий Б.Я.
У частині 3 статті 8 виключити слова ", визначеного законодавством України".  
Відхилено    
62. 4. Статус закордонного українця припиняється у разі подання особою відповідної заяви з дня її реєстрації у Міністерстві закордонних справ України або дипломатичному представництві чи консульській установі України за кордоном.   -97- Гринів І.О.
Частину 4 статті 8 викласти у новій редакції і перетворити на пункт 1 частини 1: 1) у разі подання особою відповідної заяви з дня її реєстрації у Національній раді;  
Враховано    
63. 5. Особа, яка була позбавлена статусу закордонного українця згідно з підпунктами 1) чи 3) першого пункту цієї статті, не має права на поновлення статусу закордонного українця.   -98- Гринів І.О.
Частину 5 статті 8 викласти у такій редакції: "Особа, статус закордонного українця стосовно якої було припинено згідно з пунктами 3,5 частини першої цієї статті, не має права на поновлення цього статусу."  
Враховано   3. Особа, статус закордонного українця стосовно якої було припинено згідно з пунктами 3,5 частини першої цієї статті, не має права на поновлення цього статусу.  
    -99- Стойко І.М.
В частині п'ятій статті 8 слово "підпунктами" замінити словом "пунктами", слова "першого пункту" замінити словами "частини першої".  
Враховано    
    -100- Беспалий Б.Я.
У частині 5 статті 8 текст "підпунктами 1) чи 3) першого пункту" замінити текстом "підпунктами 1) чи 3) частини першої ".  
Враховано    
64. Стаття 9. Порядок в'їзду та перебування закордонного українця на території України      Стаття 10. Порядок в'їзду та перебування закордонного українця на території України  
65. 1. В'їзд та перебування в Україні особи, яка є закордонним українцем, дозволяється на період до 120 днів протягом року без письмового запрошення та візи.   -101- Стойко І.М.
Частину першу статті 9 після слова "в'їзд" доповнити словами "в Україну".  
Враховано   1. В'їзд в Україну та виїзд з України закордонних українців здійснюється відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства". При цьому закордонні українці - громадяни держав, з якими Україна має безвізовий режим, мають право на безкоштовне оформлення багаторазової візи для відвідання України без надання відповідного запрошення терміном дії на 5 років на підставі посвідчення закордонного українця.  
    -102- Осташ І.І.
Частину 1 статті 9 викласти у новій редакції: "В'їзд в Україну та виїзд з України закордонних українців здійснюється відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства". При цьому закордонні українці мають право на безкоштовне оформлення багаторазової візи для відвідання України без надання відповідного запрошення терміном дії на 5 років на підставі посвідчення закордонного українця."  
Враховано    
    -103- Мовчан П.М.
В частині 1 статті 9 цифру "120" замінити на "180".  
Відхилено    
    -104- Шибко В.Я.
Пункт 1 статті 9 виключити.  
Відхилено    
66. 2. Закордонний українець має право на оформлення візи для тимчасового перебування в Україні у приватних або службових справах на період до трьох років без подання будь-яких запрошень Української сторони.       
67. 3. Закордонний українець має право на оформлення візи для тимчасового перебування в Україні з метою навчання терміном на весь період навчання без подання будь-яких запрошень Української сторони.   -105- Шибко В.Я.
До пункту третього статті 9 додати речення такого змісту: "Закордонний українець має право вступати до вузу лише на контрактній основі."  
Відхилено    
68. 4. У випадку потреби перебування в Україні більше 120 днів на рік у приватних або службових справах закордонний українець має право на отримання відповідної візи на території України у Міністерстві закордонних справ України у порядку, визначеному пунктом 2 цієї статті.   -106- Стойко І.М.
В частині четвертій статті 9 слово "пунктом" замінити словом "частиною".  
Немає висновку    
    -107- Осташ І.І.
Пунки 2,3,4,6 статті 9 виключити  
Враховано    
69. 5. Закордонний українець може іммігрувати в Україну для постійного проживання за умови отримання в установленому законом порядку дозволу на імміграцію для постійного проживання поза межами квот на імміграцію.      2. Закордонний українець може іммігрувати в Україну для постійного проживання за умови отримання в установленому законом порядку дозволу на імміграцію для постійного проживання поза межами квот на імміграцію.  
70. 6. Закордонний українець у випадках, передбачених законодавством України, може отримати притулок або набути статус біженця.   -108- Стойко І.М.
Частину шосту статті 9 викласти у такій редакції: "6. Закордонний українець у випадках і порядку, передбачених законодавством України, може отримати притулок або набути статус біженця в Україні".  
Враховано    
    -109- Беспалий Б.Я.
У частині 6 статті 9 слово "законодавством" замінити словом "законами".  
Відхилено    
71. 7. Положення цієї статті поширюються також на подружжя закордонного українця та його дітей у разі їх спільного в'їзду та перебування на території України.   -110- Стойко І.М.
Частину сьому статті 9 після слів "та його дітей" доповнити словами "якщо дані про них внесені до посвідчення закордонного українця".  
Враховано частково   3. Положення цієї статті поширюються також на подружжя закордонного українця та його дітей у разі їх спільного в'їзду та перебування на території України.  
72. Стаття 10. Права, свободи і обов'язки закордонних українців      Стаття 11. Права, свободи і обов'язки закордонних українців  
73. 1. Закордонні українці мають усі громадянські (особисті) соціально-економічні, культурні та інші права, свободи та обов'язки, визначені Конституцією України і законами України, за винятком політичних прав та обов'язків, передбачених для громадян України (виборче право, військова служба, державна служба тощо) та права на державне пенсійне забезпечення.   -111- Стойко І.М.
В частині першій статті 10 слова "усі громадянські (особисті) соціально-економічні" замінити словами "всі особисті, соціально-економічні".  
Враховано частково   1. Закордонні українці мають усі права, свободи та обов'язки, визначені Конституцією України і законами України, за вийнятком політичних прав та обов'язків, передбачених виключно для громадян України (виборче право, військова служба, державна служба та служба в органах місцевого самоврядування) та права на державне пенсійне забезпечення, крім випадків передбачених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
    -112- Гірник Є.О.
Частину 1 статті 10 викласти у такій редакції: "1. Закордонні українці мають усі права, свободи та обов'язки, визначені Конституцією України і законами України, за вийнятком політичних прав та обов'язків, передбачених виключно для громадян України (виборче право, військова служба, державна служба та служба в органах місцевого самоврядування) та права на державне пенсійне забезпечення, крім випадків передбачених міжнародними договорами згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України."  
Враховано    
    -113- Яворівський В.О.
У частині 1 статті 10 вилучити слова "громадські (особисті)".  
Враховано    
    -114- Беспалий Б.Я.
У частині 1 статті 10 виключити текст " (особисті)", після тексту "обов"язків, передбачених" додати слово "виключно", текст " (виборче право, військова служба, державна служба тощо)" замінити текстом ", зокрема виборче право, військова служба, державна служба та служба в органах місцевого самоврядування".  
Враховано    
    -115- Шибко В.Я.
Пункт 1 статті 10 викласти в такій редакції: "Закордонні українці мають усі права і обов'язки, визначені Конституцією України і законами України для осіб - не громадян України."  
Враховано частково    
74. 2. Права закордонного українця, який перебуває в Україні, не можуть бути обмежені порівняно з відповідними правами громадян України, якщо інше не передбачено законом.   -116- Беспалий Б.Я.
У частині 2 статті 10 після тексту "який перебуває в Україні" доповнити текстом "на законних підставах".  
Враховано   2. Зазначені у частині першій статті 10 права закордонного українця, який перебуває в Україні на законних підставах, не можуть бути обмежені порівняно з відповідними правами громадян України, якщо інше не передбачено законом.  
    -117- Шибко В.Я.
Пункт 2 статті 10 викласти в такій редакції: "2. Права закордонного українця не повинні вступати в протидію з правами громадян України та правами громадян держави, де вони проживають."  
Враховано частково    
75. 3. Здійснення закордонними українцями наданих прав і свобод не повинно завдавати шкоди національним інтересам України, правам, свободам і законним інтересам її громадян та інших осіб, які проживають в Україні, а також не може суперечити здійсненню закордонними українцями прав та обов'язків, пов'язаних з державою, громадянами якої вони є.   -118- Беспалий Б.Я.
У частині 3 статті 10 після тексту "який перебуває в Україні" доповнити текстом "на законних підставах", а після тексту "державою, громадянами" - доповнити "чи підданими".  
Відхилено    
    -119- Шибко В.Я.
Пункт 3 статті 10 виключити.  
Враховано    
76. Стаття 11. Правовий захист закордонного українця      Стаття 12. Правовий захист закордонного українця  
77. 1. Закордонні українці, які перебувають на території України, знаходяться під захистом правоохоронних органів України згідно з Конституцією України та законодавством України щодо іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають на території України.   -120- Стойко І.М.
Частину першу статті 11 викласти у такій редакції: "1. Закордонні українці, які перебувають на території України, знаходяться під захистом правоохоронних органів України нарівні з іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають на території України на законних підставах".  
Відхилено    
    -121- Шибко В.Я.
Пункт перший статті 11 виключити  
Враховано    
78. 2. Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб щодо вирішення питань, пов'язаних з перебуванням закордонного українця в Україні, можуть бути оскаржені у суді у встановленому законом порядку.   -122- Стойко І.М.
Частину другу статті 11 після слів "оскаржені у суді" доповнити словом "України".  
Відхилено   Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб щодо вирішення питань, пов'язаних з перебуванням закордонного українця в Україні, можуть бути оскаржені у суді у встановленому законом порядку.  
    -123- Беспалий Б.Я.
У частині 2 статті 11 виключити текст "у встановленому законом порядку".  
Враховано частково    
79. Стаття 12. Гарантії задоволення національно-культурних і мовних потреб закордонного українця      Стаття 13. Гарантії задоволення національно-культурних і мовних потреб закордонного українця  
80. 1. Україна з метою задоволення національно-культурних і мовних потреб закордонного українця:   -124- Жовтяк Є.Д.
Доповнити статтю 12 частиною наступного змісту: "Задоволення культурно-мовних, освітніх, інформаційних та інших потреб здійснюється в рамках національної концепції співпраці з закордонними українцями та на підставі спецільної національної програми."  
Враховано   1. Задоволення культурно-мовних, освітніх, інформаційних та інших потреб здійснюється в рамках національної концепції співпраці з закордонними українцями та на підставі спецільної національної програми. 2. Україна з метою задоволення національно-культурних і мовних потреб закордонного українця:  
81. 1) під час укладення міжнародних договорів передбачає забезпечення прав українських меншин, створення оптимальних можливостей для задоволення їхніх соціальних, культурно-освітніх, інформаційних та інших потреб;      1) під час укладення міжнародних договорів передбачає забезпечення прав українських меншин, створення оптимальних можливостей для задоволення їхніх соціальних, культурно-освітніх, інформаційних та інших потреб;  
82. 2) сприяє укладенню міжнародних договорів про співробітництво в галузях економіки, науки, культури, освіти, соціального захисту, інформаційного забезпечення, туризму і спорту з урахуванням інтересів організацій української діаспори;      2) сприяє укладенню міжнародних договорів про співробітництво в галузях культури, освіти, соціального захисту, інформаційного забезпечення з урахуванням інтересів організацій закордонних українців;  
83. 3) сприяє, зокрема на основі міжнародних домовленостей, створенню в місцях компактного проживання українців за кордоном культурно - інформаційних центрів, надає їм організаційну, методичну та іншу допомогу;   -125- Гірник Є.О.
Пункт 3 частини 1 статті 12 викласти у такій редакції: "3) Україна надає українським культурно - інформаційним центрам організаційну, методичну, технічну та іншу допомогу в місцях компактного проживання українців за кордоном."  
Враховано   3) Україна надає українським культурно - інформаційним центрам організаційну, методичну, технічну та іншу допомогу в місцях компактного проживання українців за кордоном.  
84. 4) створює умови для радіомовлення та телевізійної трансляції програм з України на територію компактного проживання українців за кордоном, зокрема через супутниковий зв'язок;   -126- Бондаренко В.Д.
Ппункт 4 частини 1 статті 12 доповнити словами: " на підставі міжнародних угод" та "та інші засоби комунікацій".  
Враховано   4) створює умови для радіомовлення та телевізійної трансляції програм з України на територію компактного проживання українців за кордоном на підставі міжнародних угод, зокрема через супутниковий зв'язок та інші засоби комунікацій.  
85. 5) створює сприятливі умови для добровільного повернення на Батьківщину українців, які проживають за кордоном.   -127- Мовчан П.М.
Частину 1 статті 12 проекту Закону доповнити п.п.6 наступного змісту: "Створює умови спрощеного набуття громадянства".  
Враховано частково    
    -128- Гринів І.О.
Пункт 5 частини1 статті 12 вилучити  
Враховано    
    -129- Беспалий Б.Я.
У пункті 5 частини 1 статті 12 текст "добровільного повернення на Батьківщину" замінити текстом "імміграцію в Україну".  
Відхилено    
86. 2. За видатні заслуги перед Україною закордонний українець може бути нагороджений державними нагородами України та відзнаками Президента України в порядку, встановленому законодавством України.      2. За видатні заслуги перед Україною закордонний українець може бути нагороджений державними нагородами України та відзнаками Президента України в порядку, встановленому законодавством України.  
87. Стаття 13. Сприяння благодійній діяльності закордонних українців      Стаття 14. Сприяння благодійній діяльності закордонних українців  
88. Держава в особі її органів влади гарантує і забезпечує захист передбачених законодавством України прав та інтересів закордонних українців - учасників благодійництва та благодійної діяльності, заохочує здійснення цієї діяльності.   -130- Беспалий Б.Я.
Статтю 13 викласти у такій редакції "Органи державної влади та місцевого самоврядування сприяють благодійній діяльності закордонних українців, забезпечують законні права та інтереси суб"єктів цієї діяльності".  
Враховано   Держава в особі її органів влади: 1) гарантує і забезпечує захист передбачених законодавством України прав та інтересів закордонних українців - учасників благодійництва та благодійної діяльності, заохочує здійснення цієї діяльності; 2) гарантує і забезпечує захист передбачених законодавством України прав та інтересів українських громадян - учасників благодійництва та благодійної діяльності, заохочує здійснення цієї діяльності.  
    -131- Гірник Є.О.
Статтю 13 доповнити пунктом наступного змісту: " гарантує і забезпечує захист передбачених законодавством України прав та інтересів українських громадян - учасників благодійництва та благодійної діяльності, заохочує здійснення цієї діяльності."  
Враховано    
    -132- Шибко В.Я.
Додати після статті 13 нову статтю такого змісту: "Цей Закон також поширюється на осіб неукраїнської національності, що проживають за межами України, але визнають Україну своєю етнічною батьківщиною, доводять, що вона є місцем колишнього проживання або народження їх самих або їхніх батьків або одного з батьків."  
Враховано частково    
89. Стаття 14. Прикінцеві положення   -133- Стойко І.М.
Статтю 14 викласти в такій редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом: підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом; прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону; привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади України їхніх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом. 3. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону. 4. Статтю 3 Закону України "Про правовий статус іноземців" (Відомості Верховної Ради, 1994, №23, ст.161; 2000, №38, ст.318; 2001, №13, ст.66; 2002, №46, ст.347) доповнити частиною сьомою такого змісту: "Порядок в'їзду та перебування на території України особи, яка набула статусу закордонного українця визначається Законом України "Про правовий статус закордонних українців". 5. В Законі України "Про імміграцію" (Відомості Верховної Ради, 2001, №41, ст.197): 1) частину першу статті 2 викласти в такій редакції: "Питання імміграції регулюються Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про правовий статус закордонних українців" та іншими нормативно-правовими актами, що не повинні їм суперечити"; 2) частину третю статті 4 доповнити пунктом 5 такого змісту: "5) особам, які набули статусу закордонного українця"; 3) частину сьому статті 9 доповнити пунктом 11 такого змісту: "11) для осіб, зазначених у пункті 5 частини третьої статті 4 цього Закону, - посвідчення закордонного українця".  
Враховано частково   Стаття 14. Прикінцеві положення  
90. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -134- Жовтяк Є.Д.
Частину 1 статті 14 доповнити словами: "через 6 місяців"  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності через 6 місяців з дня його опублікування.  
91. 2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:   -135- Жовтяк Є.Д.
У частині 2 статті 14 слова "з дня набрання чинності" замінити словами " з дня опублікування"  
Враховано   2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону:  
92. подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, які випливають з цього Закону;      подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, які випливають з цього Закону;  
93. прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;   -136- Беспалий Б.Я.
У пункті 2 статті 14 після підпнкту 2 додати новий підпункт: "привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону".  
Враховано   подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, які випливають з цього Закону;  
94. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.   -137- Беспалий Б.Я.
У підпункті 3 пункту 2 статті 14 текст "перегляд і скасування" замінити на "приведення", а текст "що суперечать цьому" замінити на "у відповідність до цього".  
Відхилено   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.