Кількість абзаців - 307 Таблиця поправок


Про охоронну діяльність (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про охоронну діяльність Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади провадження охоронної діяльності суб`єктів господарювання усіх форм власності, у тому числі недержавної форми власності, органів виконавчої влади та підпорядкованих їм державних організацій, підприємств, установ, а також акціонерних товариств з визначальною часткою в їх майні власності держави в особі уповноважених органів (далі - власник), по збереженню належного їм майна, забезпеченню особистої безпеки їх засновників та/або службових осіб (далі - фізичні особи) шляхом їх охорони, її здійснення у формі надання на договірній основі послуг юридичним і фізичним особам з охорони належного їм майна та забезпеченню безпеки фізичних осіб, у тому числі як особливого виду підприємницької діяльності, повноваження суб`єктів охоронної діяльності щодо захисту майнових прав власників та особистої безпеки фізичних осіб, гарантії прав громадян і юридичних осіб під час виконання персоналом охорони покладених на нього обов'язків, гарантії правового та соціального захисту працівників охорони, а також здійснення контролю за їх діяльністю.   -1- Бандурка О.М.
Преамбулу необхідно привести у відповідність до статті 1 законопроекту "Визначення термінів".  
Враховано   Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про охоронну діяльність Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади здійснення охоронної діяльності суб`єктів господарювання всіх форм власності (далі - власник) по збереженню належного їм майна, забезпеченню особистої безпеки їх засновників та/або службових осіб (далі - фізичні особи) шляхом їх охорони, а також її здійснення у формі надання на договірній основі послуг громадянам та юридичним особам з охорони належного їм майна та забезпеченню безпеки фізичних осіб, у тому числі як особливого виду підприємницької діяльності, повноваження суб`єктів охоронної діяльності щодо захисту майнових прав власників та особистої безпеки фізичних осіб, гарантії прав громадян і юридичних осіб під час виконання персоналом охорони покладених на нього обов'язків, гарантії правового та соціального захисту персоналу охорони, а також контролю за її здійсненням.  
1. Р о з д і л І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1.Визначення термінів      Р о з д і л І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1.Визначення термінів  
2. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:      У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:  
3. Охоронна діяльність - визначені законодавством заходи з охорони майна та забезпечення особистої безпеки фізичних осіб (далі - заходи з охорони та безпеки);   -2- Кириченко Л.Ф.
У абзаці 2 статті 1 слова "визначені законодавством заходи" замінити на "комплекс заходів, що здійснюється суб'єктами охоронної діяльності".  
Відхилено Однією з визначальною метою законопроекту є саме оголошення законних методів охорони (див. Розділ ІІ законопроекту) В той же час, пропозиція має наслідком вважати "охоронною діяльністю" будь-які дії власний розсуд суб'єкта охоронної діяльності.  охоронна діяльність - визначені законодавством заходи з охорони майна та забезпечення особистої безпеки фізичних осіб (далі - заходи з охорони та безпеки);  
4. охорона майна - професійна діяльність суб'єктів охоронної діяльності по організації та практичному здійсненню заходів, спрямованих на забезпечення схоронності визначених власником майна належних йому будівель, споруд, іншого рухомого та нерухомого майна (далі - майно) з метою відвернення та/або недопущення безпосередніх посягань на майно, припинення несанкціонованого власником доступу до нього для збереження його фізичного стану, завдяки чому забезпечується здійснення власником цього майна всіх належних йому повноважень;   -3- Кириченко Л.Ф.
У абзаці 3 статті 1 термін "охорона майна" викласти у такій редакції: "охорона майна - це комплекс заходів, що здійснюються суб'єктами охоронної діяльності, власником майна або іншою уповноваженою особою, які спрямовані на забезпечення схоронності, цілісності визначених власником майна або уповноваженою нею особою будівель, споруд, іншого рухомого та нерухомого майна (далі - майно) з метою відвернення та/або недопущення незаконних безпосередніх фізичних посягань на майно, несанкціонованого власником (іншою уповноваженою особою) доступу до нього;"  
Враховано частково після слів "забезпечення схоронності" доповнено словом", цілісності" і далі за текстом. 2 в основному. Пропозиція заперечує професійний зміст здійснення охорони майна; узагальнене визначення осіб, що мають повноваження щодо управління майном, наведене в преамбулі законопроекту (власник); персонал охорони, на відміну від несанкціонованого власником доступу на об'єкт, об'єктивно не у всіх випадках самостійно в змозі визначити зміст спроби заволодіння майном "безпосередніх фізичних (посягань?) на майно на предмет його "законності". Крім того, несанкціоновані власником дії щодо майна можуть мати законні підстави та здійснюватися уповноваженими органами; без обґрунтувань скасовується мета здійснення охорони майна, а саме забезпечення здійснення власником цього майна усіх належних йому повноважень.  охорона майна - професійна діяльність суб'єктів охоронної діяльності по організації та практичному здійсненню заходів, спрямованих на забезпечення схоронності, цілісності визначених власником майна належних йому будівель, споруд, іншого рухомого та нерухомого майна (далі - майно) з метою відвернення та/або недопущення безпосередніх посягань на майно, припинення несанкціонованого власником доступу до нього для збереження його фізичного стану, завдяки чому забезпечується здійснення власником цього майна всіх належних йому повноважень;  
5. особиста безпека фізичної особи - поточний стан захищеності її життєдіяльності від безпосередніх загроз її життю, здоров'ю, а також особистій свободі;   -4- Кириченко Л.Ф.
У абзаці 4 статті 1: слово "поточний" виключити. слово життєдіяльність" виключити. Термін пропонується взагалі виключити, оскільки він не несе ніякої смислового та правового навантаження.  
Відхилено пропозиція не враховує зміст заходів безпеки як виду охоронної діяльності, що полягають у протидії безпосереднім діям проти особи.  особиста безпека фізичної особи - поточний стан захищеності її життєдіяльності від безпосередніх загроз її життю, здоров'ю, тілесній неушкодженості, а також особистій свободі;  
    -5- Бандурка О.М.
У абзаці 4 статті 1 після слів "життю, здоров'ю" доповнити словами : "тілесній неушкодженності" і далі за текстом.  
Відхилено необмежене розширення часового та просторового обсягів забезпечення особистої безпеки може мати місце у діяльності спеціально уповноважених державних органів щодо визначеного переліку державних службових осіб за наданими повноваженнями. У той же час , такі завдання суб'єкт недержавної охоронної діяльності може визначити індивідуально для себе або замовника послуг з безпеки лише на свій ризик (у тому числі з огляду на відповідальність за безпідставну рекламу).   
6. забезпечення особистої безпеки фізичної особи - професійна діяльність суб'єктів охоронної діяльності по організації та практичному здійсненню заходів, спрямованих на відвернення та/або недопущення негативного безпосереднього впливу факторів кримінального, побутового або екологічного характеру на стан життєдіяльності фізичної особи;      забезпечення особистої безпеки фізичної особи - професійна діяльність суб'єктів охоронної діяльності по організації та практичному здійсненню заходів, спрямованих на відвернення та/або недопущення негативного безпосереднього впливу факторів кримінального, побутового або екологічного характеру на стан життєдіяльності фізичної особи;  
7. суб (єкти охоронної діяльності - самостійні господарюючі суб'єкти, у тому числі державні підприємства, установи та організації (далі - державні організації), суб`єкти господарювання, засновані на недержавній формі власності, які мають права юридичної особи, здійснюють виробничу, комерційну, науково - дослідницьку чи службову діяльність у відповідності з їх спеціальною компетенцією, визначеною окремим актами законодавства або статутними завданнями, та на професійній основі виконують заходи охорони та безпеки щодо належного їм майна та їх службових осіб, а також такі заходи щодо майна інших власників та фізичних осіб за цивільно-правовими угодами для виконання статутних завдань та\або одержання прибутку (доходу).   -6- Губський Б.В.
У абзаці 6 статті 1 необхідно розкрити поняття "визначальна частка державної власності".  
Враховано відповідає пункту 2 статті 22 Господарського кодексу України.  суб (єкти охоронної діяльності - органи виконавчої влади та підпорядковані їм суб'єкти господарювання державного сектору економіки (далі - державні організації), фізичні особи-суб (єкти підприємницької діяльності, суб`єкти господарювання, засновані на недержавній формі власності, які мають права юридичної особи, здійснюють виробничу, комерційну, науково- дослідницьку чи службову діяльність у відповідності з їх спеціальною компетенцією, визначеною окремими актами законодавства або статутними завданнями, та на професійній основі виконують заходи охорони і безпеки щодо належного їм майна та їх службових осіб, а також такі заходи щодо майна інших власників та фізичних осіб за цивільно-правовими угодами для виконання статутних завдань, у тому числі з метою одержання відповідного прибутку (доходу);  
    -7- Кириченко Л.Ф.
У абзаці 6 статті 1 термін викласти у такій редакції "суб'єкти охоронної діяльності - юридична особа, незалежно від форми власності та господарювання, що має відповідний дозвіл (ліцензію) та основним видом діяльності якої є здійснення охоронної діяльності".  
Відхилено Пропозиція вилучає з поля законодавчого регулювання діяльність служб охорони у складі суб'єктів господарювання незалежно від їх форми власності (відомча охорони), здійснення якої не є "основним видом діяльності" суб'єкта господарювання в цілому.   
8. державна охоронна діяльність - охоронна діяльність державних організацій, у тому числі тих, що мають у статутному фонді визначальну частку державної власності, щодо охорони належного їм майна, забезпечення особистої безпеки їх службових осіб, а також діяльність спеціально уповноважених державних організацій на надання послуг з охорони майна та забезпечення особистої безпеки фізичних осіб на підставі цивільно-правових договорів;   -8- Кириченко Л.Ф.
У абзаці 7 статті 1: Терміни "державна охоронна діяльність", "об'єкти державної охоронної діяльності", "недержавна охоронна діяльність", "об'єкти недержавної охоронної діяльності" взагалі виключити. Замість них ввести лише термін "об'єкти охоронної діяльності", в якому перелічити відповідні об'єкти, а також окремо виділити ті, які відповідно до статті 4 Закону "Про підприємництво" підлягають охороні державними охоронними органами. В такому вигляді норми дублюються.  
Враховано частково терміни "державна охоронна діяльність", "об'єкти державної охоронної діяльності", "недержавна охоронна діяльність", "об'єкти недержавної охоронної діяльності" редакційно доопрацьовані з метою усунення дублювання В той же час, ці терміни збережені як базові для визначення правового статусу різних суб'єктів охоронної діяльності, а також, в залежності від цього, їх повноважень та обмежень щодо їх діяльності.  державна охоронна діяльність - діяльність державних організацій по здійсненню заходів охорони та безпеки щодо належного їм майна та/або їх службових осіб, а також діяльність спеціально уповноважених державних організацій з надання на підставі цивільно-правових договорів послуг з охорони та безпеки щодо майна та фізичних осіб, визначених замовником;  
    -9- Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
У абзаці 7 статті 1 вилучити слова "щодо охорони належного їм майна, забезпечення особистої безпеки їх службових осіб...".  
Відхилено Пропозиція вилучає з поля законодавчого регулювання діяльність служб охорони у складі суб'єктів господарювання державної форми власності ( у формі їх відомчої охорони)   
9. об'єкти державної охоронної діяльності - майно громадян та юридичних осіб усіх форм власності, у тому числі об'єкти, що підлягають охороні виключно державними організаціями - суб'єктами охоронної діяльності, за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;   -10- Бандурка О.М.
Доповнити абзац 8 статті 1 словами "та фізичні особи".  
Враховано технічна помилка. Абзац 7 приведено у відповідність до абзацу 9 "об'єкти недержавної охоронної діяльності".  об'єкти державної охоронної діяльності - майно громадян та юридичних осіб усіх форм власності, у тому числі об'єкти, що підлягають охороні виключно державними організаціями - суб'єктами охоронної діяльності, за переліком, який визначає Кабінет Міністрів України, та фізичні особи;  
    -11- Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
В абзацах 8 та 10 статті 1 слова "за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України" замінити словами: "...перелік яких визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку".  
Відхилено Одним з визначальних завдань з охорони об'єктів за переліком, що визначає Кабінет Міністрів України, є забезпечення належного зберігання майна та територій з особливим статусом з огляду на можливий згубний вплив майна, що на них зберігається, на стан громадської безпеки. Це - компетенція саме Кабінету Міністрів України - вищого органу у системі виконавчої влади (ст.113 Конституції України)   
10. недержавна охоронна діяльність - охоронна діяльність суб (єктів господарювання недержавної форми власності, у тому числі тих, що не мають у статутному фонді визначальної частки державної власності, щодо охорони належного їм майна, забезпечення особистої безпеки їх засновників та\або службових осіб, а також вид підприємницької діяльності у галузі охорони майна та забезпечення особистої безпеки фізичних осіб з надання послуг охорони та безпеки на підставі цивільно-правових договорів;   -12- Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
У абзаці 9 статті 1: Вилучити "щодо охорони належного їм майна, забезпечення особистої безпеки їх засновників та/або службових осіб, а також..." .  
Відхилено пропозиція вилучає з поля законодавчого регулювання діяльність служб охорони у складі суб'єктів господарювання недержавної форми власності ( у формі їх відомчої охорони).  недержавна охоронна діяльність - діяльність суб (єктів господарювання недержавної форми власності, у тому числі тих, державна частка у статутному фонді яких не перевищує 50 відсотків та не забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб (єктів, по здійсненню заходів охорони та безпеки щодо належного їм майна та/або їх засновників, службових осіб, а також особливий вид підприємницької діяльності, у тому числі фізичних осіб - суб (єктів підприємницької діяльності, з надання на підставі цивільно-правових договорів послуг з охорони та безпеки щодо майна та фізичних осіб, визначених замовником;  
    -13- Беспалий Б.Я.
У абзаці 9 статті 1: Текст "недержавної форми власності" замінити текстом ", що не належать до державної власності".  
Відхилено Пропозиція не відповідає встановленому термінологічному визначенню форми власності на об'єкти власності.   
    -14- Губський Б.В.
У абзаці 9 статті 1 необхідно розкрити поняття "визначальна частка державної власності".  
Враховано Відповідає пункту 2 статті 22 Господарського кодексу України.   
11. об'єкти недержавної охоронної діяльності - фізичні особи, крім посадових осіб органів державної влади та громадян, щодо яких заходи захисту життя, здоров`я та майна здійснюються у відповідності з окремими законами України, та майно громадян та юридичних осіб усіх форм власності, крім того, що підлягає охороні виключно державними організаціями - суб'єктами охоронної діяльності за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;   -15- Кириченко Л.Ф.
У абзаці 10 статті 1: Слова "крім посадових осіб органів державної влади та громадян, щодо яких заходи захисту життя, здоров'я та майна здійснюються у відповідності з окремими законами України" виключити.  
Відхилено необґрунтовано. Заходи з забезпечення особистої та майнової безпеки посадових осіб органів державної влади та громадян, щодо яких заходи захисту життя, здоров'я та майна, що здійснюються у відповідності з окремими законами України, мають інший зміст та значно ширші за обсягом, лише одними з видів яких є охорона майна та\або забезпечення особистої безпеки фізичних осіб.  об'єкти недержавної охоронної діяльності - фізичні особи, крім посадових осіб органів державної влади та громадян, щодо яких заходи захисту життя, здоров`я та майна здійснюються у відповідності з окремими законами України, та майно громадян і юридичних осіб усіх форм власності, крім того, що підлягає охороні виключно державними організаціями - суб'єктами охоронної діяльності, за переліком, який визначає Кабінет Міністрів України.  
12. Стаття 2.Правова основа охоронної діяльності      Стаття 2.Правова основа охоронної діяльності  
13. Охоронна діяльність здійснюється відповідно до Конституції України, цього Закону, інших законів України та актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цього Закону.      Охоронна діяльність здійснюється відповідно до Конституції України, цього Закону, інших законів України та актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цього Закону.  
14. Стаття 3.Сфера дії Закону      Стаття 3.Сфера дії Закону  
15. Цей Закон регулює відносини, пов'язані з професійною діяльністю по здійсненню заходів охорони та безпеки, крім відносин, які регулюються законами України "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України", "Про прикордонні війська України", "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", "Про захист працівників суду та інших правоохоронних органів", "Про захист учасників кримінального судочинства" та статутами Збройних Сил України.      Цей Закон регулює відносини, пов'язані з професійною діяльністю по здійсненню заходів охорони та безпеки, крім відносин, які регулюються законами України "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України", "Про державну прикордонну службу України", "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", "Про захист працівників суду та інших правоохоронних органів", "Про захист учасників кримінального судочинства" та статутами Збройних Сил України.  
16. Передбачені цим Законом заходи охорони та безпеки здійснюються під час перевезення вантажів та проїзду фізичних осіб відповідно до вимог законодавства, що регламентує виробничу діяльність підприємств транспорту та зв'язку.      Передбачені цим Законом заходи охорони та безпеки здійснюються під час перевезення вантажів та проїзду фізичних осіб відповідно до вимог законодавства, що регламентує виробничу діяльність підприємств транспорту та зв'язку.  
17. Особливості охорони вантажів і об'єктів залізничного, повітряного, річкового і трубопровідного транспорту визначаються законодавством України з урахуванням положень цього Закону.   -16- Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
Кириченко Л.Ф.
Частину 3 статті 3 вилучити  
Враховано   Особливості охоронної діяльності банківських установ визначає Національний банк України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України з урахуванням положень цього Закону.  
    -17- Національний банк України
Статтю 3 доповнити частиною четвертою наступного змісту: "Особливості охоронної діяльності банківських установ визначаються Національним банком України з урахуванням положень цього Закону".  
Враховано частково такі повноваження повинні виконуватися спільно з МВС України.   
    -18- Бандурка О.М.
Враховуючи пропозицію Національного банку доповнити статтю 3 частиною 4 наступного змісту: "Особливості охоронної діяльності банківських установ визначаються Національним банком України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України з урахуванням положень цього Закону".  
Враховано    
18. Стаття 4.Охоронна діяльність та права і свободи людини і громадянина      Стаття 4.Охоронна діяльність та права і свободи людини і громадянина  
19. Охоронна діяльність провадиться відповідно до цього Закону та інших актів законодавства з метою забезпечення схоронності майна від незаконних посягань та його використання, несанкціонованого власником, а також забезпечення тілесної неушкодженності, відвернення та припинення незаконних посягань на особисту свободу фізичної особи.   -19- Губський Б.В.
В статті 4 абзац перший та другий поміняти місцями та доповнити принципами охоронної діяльності: законність, гуманізм, повага до прав і свобод людини, відповідність застосовуваної сили характеру посягання на об'єкти охорони та цілям такої діяльності.  
Враховано частково Охоронна діяльність провадиться з додержанням принципів законності, гуманізму, поваги до прав і свобод людини, відповідності застосування сили характеру посягань на об'єкти охорони та цілям цієї діяльності"  Охоронна діяльність проводиться з додержанням принципів законності, гуманізму, поваги до прав і свобод людини, відповідності застосування сили характеру посягань на об'єкти охорони та цілей цієї діяльності.  
    -20- Кириченко Л.Ф.
Частину першу статті 4 виключити.  
Немає висновку    
    -21- Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
Статтю 4 вилучити як таку, що має декларативний характер.  
Немає висновку    
    -22- Кириченко Л.Ф.
Перше та друге речення частини другої статті 4 виключити.  
Відхилено без достатніх підстав пропонується скасування обов'язкових, на рівні законодавчої норми, умов здійснення заходів охорони, що мають на меті практичне застосування захисту прав громадян :прямо заборонені порушення прав і свобод; обов'язок щодо достойної поведінки персоналу охорони; ініціювання працівника з числа персоналу охорони з метою встановлення його особи, у тому числі обов'язок оприлюднити документи, що посвідчують його особу.   
    -23- Косів М.В.
Зміст статті 4 не має самостійного значення. Пропоную зміст обох частин статті перенести до статті 2.  
Відхилено Кожна із згаданих статей законопроекту має відокремлений предмет правового регулювання.   
20. Порушення прав і свобод людини і громадянина персоналом охорони не допускається. У взаємовідносинах з громадянами працівник охорони повинен виявляти високу культуру і такт. При виконанні обов (язків по здійсненню заходів охорони та безпеки працівник охорони на вимогу громадянина зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду та пред'явити службове посвідчення або інший документ встановленого зразку, що посвідчує особу.      Порушення прав і свобод людини і громадянина персоналом охорони не допускається. У взаємовідносинах з громадянами працівник охорони повинен виявляти високу культуру і такт. При виконанні обов (язків по здійсненню заходів охорони та безпеки працівник охорони на вимогу громадянина зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду та пред'явити службове посвідчення або інший документ установленого зразка, що посвідчує особу.  
21. Стаття 5.Фінансування охоронної діяльності   -24- Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
Статтю 5 вилучити.  
Враховано відповідно змінено подальшу нумерацію статей.   
    -25- Кириченко Л.Ф.
Статтю 5 викласти у такій редакції: "Надання послуг з охоронної діяльності здійснюється за рахунок коштів замовника відповідно до договору. Ціни на послуги з охорони встановлюються з урахуванням законодавства про ціноутворення".  
Відхилено У зв'язку з тим, що враховані пропозиції вищезазначених н/д щодо вилучення статті 5.   
22. Фінансування охоронної діяльності здійснюється за кошти суб (єктів господарювання, що утримуються за рахунок Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також за кошти, одержані від господарської діяльності суб`єктів охоронної діяльності.   -26- Губський Б.В.
Частину 1 статті 5 виключити як незрозумілу та недоцільну.  
Враховано    
23. Охоронна діяльність може здійснюватись за кошти замовників послуг охорони за укладеними цивільно-правовими угодами. На послуги з охорони встановлюються та застосовуються вільні ціни і тарифи, державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи відповідно до законодавства України про ціноутворення.   -27- Вінський Й.В.
Малиновський О.П.
Карнаух М.В.
Частину 2 статті 5 викласти в такій редакції: "Охоронна діяльність здійснюється за кошти замовників послуг охорони за укладеними цивільно-правовими угодами. На послуги з охорони встановлюються та застосовуються вільні ціни і тарифи, державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи відповідно до законодавства України про ціноутворення."  
Відхилено зв'язку з тим, що враховані пропозиції вищезазначених Н.д.України щодо вилучення статті 5.   
24. Стаття 6.Особливий характер охоронної діяльності   -28- Кириченко Л.Ф.
Статтю 6 виключити.  
Відхилено На наведено підстав такої необхідності.  Стаття 5.Особливий характер охоронної діяльності  
25. Охоронна діяльність, безпосередньо пов'язана з виконанням на професійній основі функцій з організації та / або здійснення заходів охорони та безпеки, є роботою з підвищеною небезпекою.   -29- Вінський Й.В.
Малиновський О.П.
Карнаух М.В.
В частині 1 статті 6 вилучити слова: "є роботою з підвищеною небезпекою".  
Відхилено охоронна діяльність у формі охорони майна визначена серед робіт з підвищеною небезпекою ще у 1992 році згідно з наказом Держкомнаглядохоронпраці № 123. Особливий характер цього виду професійної діяльності пов'язаний із здійсненням охоронних функцій найбільш часто у віддалених місцях, у нічний час, за умови постійного ризику протиправних посягань на майно, що охороняється, на самого працівника охорони, значні психофізіологічні навантаження у зв'язку із здійсненням функцій з попередження, а також припинення протиправних дій.  Охоронна діяльність, безпосередньо пов'язана з виконанням на професійній основі функцій з організації та/або здійснення заходів охорони та безпеки, є роботою з підвищеною небезпекою.  
    -30- Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
Вилучити в частині першій статті 6 слова "...з організації...".  
Відхилено Організація охорони, крім функцій суто з визначення схеми охорони, у тому числі дислокації маршрутів у складних технологічних умовах, передбачає також постійне вивчення криміногенної обстановки на об'єктах охорони, стану технічної укріпленності місць зберігання цінностей, перевірки порядку несення служби, у тому числі у нічний час на різних об'єктах за умов обмеженого освітлення та різного характеру якості шляхів руху, технологічних та інших інженерно-технічних особливостей кожного з об'єктів, супроводження на рівних умовах з працівниками охорони вантажів, іншого майна, що охороняється. Крім того, нерідко під час здійснення вказаних заходів з організації охорони мають місце виявлення безпосередніх посягань на об'єкти охорони та самих працівників охорони в відповідними наслідками, тотожними для працівників охорони на постах і маршрутах.   
26. Під час здійснення заходів охорони та безпеки захист життя та здоров'я громадян і персоналу охорони є пріоритетним.      Під час здійснення заходів охорони та безпеки захист життя та здоров'я громадян і персоналу охорони є пріоритетним.  
27. Створення робочих місць для працевлаштування інвалідів проводиться суб'єктами охоронної діяльності в розмірі чотирьох відсотків від чисельності працівників, не зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.   -31- Косів М.В.
Частину 3 статті 6 вилучити, оскільки її зміст не має відношення до особливостей характеру охоронної діяльності. Водночас, це положення вже врегульоване чинним законодавством України.  
Відхилено Пропозиція не враховує характер професійної діяльності з охорони згідно з тарифно-кваліфікаційними вимогами, а також медичними показниками що до працівників охорони, яким особи з обмеженою працездатністю об'єктивно не відповідають. Необмежене залучення таких осіб до охоронних структур спроможне ускладнити для них належне виконання завдань з охорони, а відсутність законодавчо визначеної квоти на комплектування інвалідами охоронних підприємств викличе для останніх негативні фінансові наслідки у формі обов'язкових платежів до відповідного Фонду у підвищених розмірах без відповідного джерела фінансування.  Створення робочих місць для працевлаштування інвалідів проводиться суб'єктами охоронної діяльності в розмірі 4 відсотків чисельності працівників, не зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.  
    -32- Беспалий Б.Я.
У частині 3 статті 6 після тексту "інвалідів проводиться" доповнити словом "державними".  
Відхилено Пропозиція передбачає дискримінаційне ускладнення щодо суб'єктів охоронної діяльності недержавної форми власності. Пропозиція не має підстав, оскільки зміст тарифно-кваліфікаційні вимог щодо професій працівників охорони та фактичні обставини безпосереднього виконання обов'язків працівників на постах і маршрутах охорони не має значних відмінностей в залежності від наявності трудових відносин з роботодавцями різних форм власності.   
28. Стаття 7.Персонал охорони      Стаття 6.Персонал охорони  
29. Персоналом охорони є працівники суб'єктів охоронної діяльності, які одержали відповідну фахову підготовку, що засвідчується документами встановленого зразка, і на професійній основі безпосередньо виконують функції з організації та/або здійснення заходів охорони та безпеки.   -33- Кириченко Л.Ф.
До частини першої статті 7: Добавити слова "та інші працівники, що працюють за трудовим договором та перебувають у штаті суб'єкта охоронної діяльності."  
Відхилено о штату охоронного підприємства, як суб'єкта господарювання, включаються працівники "наскрізних" професій (АУБ, технічний та обслуговуючий персонал), функціональні обов'язки яких не відносяться до безпосереднього виконання охоронних функцій.  Персоналом охорони є працівники суб'єктів охоронної діяльності, які одержали відповідну фахову підготовку, у тому числі кінологи, що засвідчується документами встановленого зразка, і на професійній основі безпосередньо виконують функції з організації та/або здійснення заходів охорони та безпеки.  
    -34- Бандурка О.М.
Доповнити частину 1 статті 7 словами " у тому числі кінологи" після слів відповідну фахову підготовку  
Враховано    
    -35- Беспалий Б.Я.
Частину 1 статті 7 після слів "документами встановленого" доповнити словом "законодавством".  
Відхилено Опис (зразок) документа про професійну підготовку не є предметом законодавчого регулювання ні щодо жодної з багатьох тисяч професій.   
30. До персоналу охорони суб (єктів охоронної діяльності, у тому числі суб (єктів підприємництва, відносяться:      До персоналу охорони суб (єктів охоронної діяльності, у тому числі суб (єктів підприємництва, відносяться:  
31. керівники охорони суб (єктів охоронної діяльності (їх заступники, на яких в установленому порядку покладені обов"язки по організації та\або здійсненню заходів охорони та безпеки);   -36- Беспалий Б.Я.
У абзаці 2 частини 2 статті 7 виключити слова "в установленому порядку".  
Відхилено участь індивідуально-визначених працівників керівного складу у заходах охорони з метою визначення їх дійсного статусу у процесі здійснення професійної охоронної діяльності повинна бути документально визначена у відповідності з трудовим законодавством.  керівники охорони суб (єктів охоронної діяльності (їх заступники, на яких у встановленому порядку покладені обов'язки по організації та/або здійсненню заходів охорони та безпеки);  
    -37- Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
Вилучити абзац 2 частини 2 статті 7 щодо керівників та їх заступників.  
Відхилено з мотивів включення завдань з організації охорони, що виконується цією категорією працівників, до заходів охорони та безпеки.   
32. охоронники - працівники охорони суб (єктів охоронної діяльності, які за функціональними обов'язками безпосередньо виконують функції з охорони майна;      охоронники - працівники охорони суб (єктів охоронної діяльності, які за функціональними обов'язками безпосередньо виконують функції з охорони майна;  
33. охоронці - працівники охорони суб (єктів охоронної діяльності, які за функціональними обов'язками безпосередньо виконують функції із забезпечення особистої безпеки фізичних осіб.   -38- Бандурка О.М.
Доповнити частину 2 статті 7 новим абзацом.  
Враховано   охоронці - працівники охорони суб (єктів охоронної діяльності, які за функціональними обов'язками безпосередньо виконують функції із забезпечення особистої безпеки фізичних осіб; інженерно-технічні працівники - працівники суб'єктів охоронної діяльності, які за функціональними обов'язками безпосередньо виконують функції з монтажу технічних засобів охоронного призначення, а також їх експлуатації, у тому числі постійного контролю за надходженням сигналів про їх спрацювання, та ремонту на місцях їх установки.  
34. Персоналу охорони суб (єктів охоронної діяльності та громадянину - підприємцю, який отримав ліцензію на надання охоронних послуг, відповідним суб (єктом охоронної діяльності, відповідним територіальним підрозділом органу ліцензування видається документ встановленого зразка, що посвідчує особу.   -39- Бандурка О.М.
У частині 3 статті 7 слова "громадянину-підприємцю" замінити словами "фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності".  
Враховано приведено у відповідність до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".  Персоналу охорони суб'єктів охоронної діяльності та фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності, який отримав ліцензію на надання охоронних послуг, відповідний суб'єкт охоронної діяльності, територіальний підрозділ органу внутрішніх справ видають посвідчення встановленого зразка.  
    -40- Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
В частині 3 статті 7 слова "...відповідним територіальним підрозділом..." і до кінця, замінити словами "органом ліцензування видається документ встановленого зразка строком дії на 5 років".  
Відхилено очевидно, що орган ліцензування - один з визначених в установленому порядку державних органів, з організаційних та технічних причин не буде безпосередньо видавати такі документи персоналу охорони. Крім того, законодавче запровадження терміну дії такого документу у ніякий спосіб не відповідає можливому терміну трудових правовідносин між персоналом охорони та роботодавцем, а у зв'язку із звільненням працівника з охоронного підприємства - взагалі втрачає юридичний зміст. Крім того, встановлення такого терміну може викликати недоречності під час визначення фактичного стану особи у момент такого з'ясування, а у перспективі - і при вирішенні спірних питань щодо соціального захисту таких осіб. Об'єктивно, порядок визначення терміну дії таких документів має бути вирішений у нормативно-технічному рішенні органу, що буде уповноважений на їх видачу.   
    -41- Кириченко Л.Ф.
У частині 3 статті 7: слова "відповідним суб'єктом охоронної діяльності" виключити; слова "та громадянину - підприємцю, який отримав ліцензію на надання охоронних послуг" виключити; слова "документ встановленого зразка, що посвідчує особу" замінити на слова "посвідчення встановленого зразка".  
Враховано    
35. Для персоналу охорони встановлюються єдині кваліфікаційні вимоги.   -42- Вінський Й.В.
Малиновський О.П.
Карнаух М.В.
Частину 4 статті 7 викласти в такій редакції: "Для персоналу охорони встановлюються кваліфікаційні вимоги відповідно до сфери їхньої діяльності."  
Відхилено Зміст пропозицій по суті є порушенням прав на здобуття професійної освіти та трудових прав щодо залучення на роботу за єдиною обліковою кваліфікацією. Громадянин, отримавши відповідну повну фахову освіту, самостійно обирає суб'єкт охоронної діяльності та виконує у його складі функціональні обов'язки, що відповідають юридичному статусу цього суб'єкта господарювання.  Для персоналу охорони встановлюються єдині кваліфікаційні вимоги.  
    -43- Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
Частину 4 статті 7 вилучити.  
Немає висновку    
36. Професійні вимоги щодо участі громадян у здійсненні охоронної діяльності встановлюються цим Законом, іншими законами та прийнятими на їх підставі нормативно-правовими актами, що визначають правову основу діяльності суб'єктів охоронної діяльності.   -44- Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
Частина 5 статті 7 вилучити.  
Відхилено пропозиція не враховує можливі факти спеціальних законодавчих або ж нормативних актів, що зумовлюють певні особливості залучення громадян до окремих суб'єктів охоронної діяльності (роз'їзний характер роботи персоналу ВОХОР Департаменту залізничного транспорту; охорона об'єктів із шкідливими умовами праці; робота за контрактом; чинний порядок надання громадянам права користування гладкоствольною вогнепальною зброєю з 21 року та нарізною - з 25 років тощо  Професійні вимоги щодо участі громадян у здійсненні охоронної діяльності встановлюються цим Законом, іншими законами та прийнятими на їх підставі нормативно-правовими актами, що визначають правову основу діяльності суб'єктів охоронної діяльності.  
37. Вимоги щодо професійної підготовки персоналу охорони суб (єктів охоронної діяльності, у тому числі обов`язкова наявність свідоцтва про проходження відповідної підготовки для роботи охоронником та/або охоронцем, поширюються також на персонал охорони суб (єктів підприємницької діяльності, що надають охоронні послуги на підставі отриманих ліцензій за укладеними цивільно-правовими угодами.   -45- Кириченко Л.Ф.
У частині 5 статті 7 слова "щодо участі громадян у здійсненні" замінити на слова "до персоналу  
Відхилено пропозиція не враховує різний правовий стан особи на стадії підготовки до охоронній діяльності та її участь в ній у якості (у складі) персоналу охорони  Вимоги щодо професійної підготовки персоналу охорони суб (єктів охоронної діяльності, у тому числі обов`язкова наявність свідоцтва про проходження відповідної підготовки для роботи охоронником та/або охоронцем, поширюються також на персонал охорони суб (єктів підприємницької діяльності, що надають охоронні послуги на підставі отриманих ліцензій за укладеними цивільно-правовими угодами.  
38. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу охорони може здійснюватися відповідно до законодавства у закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України, інших закладах освіти, заснованих на державній та інших формах власності.   -46- Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
Частину 6 статті 7 вилучити.  
Відхилено гадана норма прямої дії включена до законопроекту з метою усунення недоречностей у частині вимог до визначення правового статусу персоналу охорони суб'єктів охоронної діяльності, діяльність яких у часі та просторі нічим не обмежена. Зміст пропозиції є дискримінаційним щодо персоналу відомчої охорони у частині обов'язкового отримання та використання відповідних документів (у тому числі для пред'явлення за вимогою) під час виконання завдань з охорони  Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу охорони може здійснюватися відповідно до законодавства в закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України, інших закладах освіти, заснованих на державній та інших формах власності.  
    -47- Кириченко Л.Ф.
Викласти частину 7 статті 7 повністю у новій редакції. Вислів "може здійснюватися" замінити на "здійснюється". Слова "Міністерства внутрішніх справ України, інших закладах освіти, заснованих на державній та інших формах власності" виключити. В цій статті необхідно передбачити кваліфікаційні вимоги до працівників охорони; періодичність проходження медичного обстеження, перевірку знань та інші вимоги до персоналу.  
Відхилено пропозиції не враховують наявну мережу учбових закладів, створену учбово-методичну базу та фахову компетенцію МВС у галузі охорони. При цьому інші учбові заклади щодо професійного навчання у галузі охорони не обмежуються.   
    -48- Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Слова "...може здійснюватися відповідно..." і до кінця замінити словами: "здійснюється відповідно до законодавства у закладах освіти, заснованих на державній та інших формах власності".  
Відхилено Пропозиція не вносить зміни до змісту.   
    -49- Вінський Й.В.
Малиновський О.П.
Карнаух М.В.
Частину 7 статті 7 викласти в такій редакції: "Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу охорони здійснюється державними та недержавними суб'єктами підприємницької діяльності за програмою, що затверджується Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено Кабінет Міністрів України не має згаданих повноважень   
    -50- Косів М.В.
Викласти частину 7 статті 7 у наступній редакції: "Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників суб'єктів державної охоронної діяльності персоналу охорони здійснюється відповідно до законодавства у спеціалізованих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України, інших спеціалізованих закладах освіти, заснованих на державній формі власності."  
Відхилено пропозиції встановлюють дискримінаційне обмеження: щодо безпідставного застосування статусу учбових закладів як спеціалізованих; щодо можливостей учбових закладів недержавної форми власності проводити фахове навчання працівників для галузі охорони.   
39. Стаття 8. Обмеження щодо залучення громадян до державної охоронної діяльності   -51- Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
Бандурка О.М.
3 назви та частини 1 статті 8 вилучити слово "державної".  
Враховано Визначені у статті 7 обмежувальні норми щодо залучення громадян до охорони мають розповсюджуватися не тільки на державну охоронну діяльність, а і на охоронну діяльність взагалі.  Стаття 7.Обмеження щодо залучення громадян до охоронної діяльності  
40. Не залучаються до державної охоронної діяльності громадяни:      Не залучаються до охоронної діяльності громадяни:  
41. 1) які не досягли повноліття;   -52- Бандурка О.М.
Пункт 1 частини 1 статті 8 доповнити словами "або не отримали середню освіту".  
Враховано   1) які не досягли повноліття або не отримали середньої освіти;  
    -53- Беспалий Б.Я.
У пункті 1 частини першої статті 8 слово "повноліття" замінити текстом "18 років".  
Враховано Відповідає статті 70 Конституції України.   
42. 2) які за станом здоров'я і фізичного розвитку не можуть виконувати обов'язки працівника охорони відповідно до вимог, установлених Міністерством охорони здоров'я України за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України, Міністерством внутрішніх справ України;   -54- Беспалий Б.Я.
У пункті 2 частини 1 статті 8 назви міністерств замінити текстом "Центральний орган виконавчої влади з питань..."  
Відхилено пропозиція не враховує юридичний факт чинного визначення в установленому порядку компетенції вказаних центральних органів виконавчої влади.  2) які за станом здоров'я і фізичного розвитку не можуть виконувати обов'язки працівника охорони відповідно до вимог, установлених Міністерством охорони здоров'я України за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України, Міністерством внутрішніх справ України;  
43. 3) які перебувають на обліку в органах охорони здоров'я з приводу психічного захворювання, алкоголізму чи наркоманії;      3) які перебувають на обліку в органах охорони здоров'я з приводу психічного захворювання, алкоголізму чи наркоманії;  
44. 4) визнані у встановленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;   -55- Беспалий Б.Я.
У пункті 4 частини 1 статті 8 слова "у встановленому порядку" замінити словом "судом".  
Враховано Відповідає вимогам Цивільного кодексу Української РСР.  4) визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними;  
45. 5) яким пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочину - до вирішення питання про їх винність у встановленому законом порядку;   -56- Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
Пункт 5 частини 1 статті 8 вилучити.  
Відхилено пропозиція не враховує особливий характер професійної діяльності у галузі охорони, у тому числі пов'язаний з отриманням персоналом в користування (спрощеним у порівнянні з іншими громадянами) спеціальними засобами та вогнепальної зброї. При цьому, з огляду на зазвичай специфічний психо-фізіологічний стан особи, що перебуває під слідством, є виправданим обмеження цій особі користуватися спецзасобами та зброєю суб'єкта охоронної діяльності, здійснювати безпосередні заходи охорони, пов'язані із взаємним впливом працівника охорони та оточення. Крім того, нині чинний порядок надання дозволу на використання вогнепальної зброї вже містить таку виправдану норму. Слід зважити, що обмежений у використанні певних засобів працівник охорони за об'єктивними та суб'єктивними показниками не може вважатися повноцінним виконавцем визначених завдань з охорони.  5) яким пред'явлено обвинувачення у скоєнні злочину - до вирішення питання про їх винність у встановленому законом порядку;  
46. 6) засуджені, у тому числі судами інших країн, а також особи, які мають непогашену чи не зняту судимість за умисні злочини;   -57- Беспалий Б.Я.
У пункті 7 частини 1 статті 8 після тексту "державної служби" доповнити текстом "служби в органах місцевого самоврядування", а після тексту "Присяги державного службовця" доповнити текстом "присяги службовця місцевого самоврядування".  
Відхилено підстав не вбачається  6) засуджені, у тому числі судами інших країн, а також особи, які мають непогашену чи не зняту судимість за умисні злочини;  
47. 7) яких звільнено з державної служби за вчинення дій, передбачених статтями 1 і 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією" чи за порушення Присяги державного службовця, звільнених з правоохоронних органів та військової служби в порядку дисциплінарного стягнення, якщо з дня звільнення не минув один рік;   -58- Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
Пункт 7 частини 1 статті 8 вилучити.  
Відхилено охоронна діяльність у певній мірі як і робота в органах влади мають наближену кваліфікаційну ознаку - владний вплив на оточуючих. За цих умов особи, що вилучені з органів влади за скоєні правопорушення чи дисциплінарні стягнення, обґрунтовано мають пройти певну часову адаптацію (соціальне відновлення).  7) яких звільнено з державної служби за вчинення дій, передбачених статтями 1 і 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією", чи за порушення присяги державного службовця, звільнених з правоохоронних органів та військової служби в порядку дисциплінарного стягнення, якщо з дня звільнення не минув один рік;  
    -59- Косів М.В.
У пункті 7 частини 1 статті 8 замість слів "не минув один рік" записати "не минуло три роки".  
Відхилено Великий термін.   
48. 8) яким в установленому законодавством порядку заборонено займатися охоронною діяльністю або роботою, пов'язаною з матеріальною відповідальністю;   -60- Беспалий Б.Я.
У пункті 8 частини 1 статті 8 текст "в установленому законодавством порядку замінити текстом "за рішенням суду".  
Відхилено крім судового рішення, обмеження щодо діяльності в галузі охорони встановлені також, зокрема, статтею 1 Закону України "Про підприємництво".  8) яким у встановленому законом порядку заборонено займатися охоронною діяльністю або роботою, пов'язаною з матеріальною відповідальністю;  
    -61- Бандурка О.М.
У пункті 8 частини 1 статті 8 слово "законодавством" замінити словом "законом". (З метою врахування зауваження Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України).  
Враховано    
49. 9) які не мають визначеного місця проживання;   -62- Губський Б.В.
Кириченко Л.Ф.
Пункт 9 частини 1 статті 8 виключити.  
Відхилено пропозиція не враховує існуючий порядок державного обліку відомостей про громадян, наявність або відсутність яких впливає на юридичну можливість особи бути залученої до охоронної діяльності.  9) які не мають визначеного місця проживання;  
50. 10) іноземці та особи без громадянства, крім випадків, обумовлених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.   -63- Вінський Й.В.
Малиновський О.П.
Карнаух М.В.
Пункт 10 викласти в такій редакції: "особи без громадянства  
Відхилено пропозиція за змістом передбачає допущення до охоронної діяльності іноземців. При цьому не враховуються відсутність можливості отримання про них достовірних відомостей, необхідних для з'ясування, збір документів, передбачених нормативними актами у галузі дозвільної системи (для оснащення цих працівників відповідним спорядженням), необхідність запровадження додаткової філологічної перевірки з метою з'ясування можливостей іноземця виконувати певні функції, пов'язані з мовним контактом з оточенням тощо.  10) іноземці та особи без громадянства, крім випадків, обумовлених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; 11) які не мають урегульованих стосунків до військової служби.  
    -64- Бандурка О.М.
Частину 1 доповнити новим пунктом такого змісту: "11) які не мають врегульованих стосунків до військової служби".  
Немає висновку    
51. Не допускаються до здійснення заходів з охорони та безпеки працівники, які в установленому порядку не пройшли відповідної підготовки, а також обов'язкової періодичної перевірки знань та стану здоров'я за займаною посадою та не мають відповідних документів на право участі в охоронній діяльності.   -65- Беспалий Б.Я.
Манчуленко Г.М.
У частині 2 статті 8 після слова "періодичної" доповнити словами ("...один раз протягом 5-й років...");  
Відхилено Пропозиція не відповідає вимогам Закону України "Про охорону праці" у частині визначення різного терміну такої перевірки для різних категорій працівників саме охорони.  Не допускаються до здійснення заходів з охорони та безпеки працівники, які в установленому порядку не пройшли відповідної підготовки, а також обов'язкової періодичної перевірки знань та стану здоров'я за займаною посадою і не мають відповідних документів на право участі в охоронній діяльності. Керівникам суб`єктів охоронної діяльності недержавної форми власності, а також їх персоналу охорони забороняється поєднувати охоронну діяльність з державною службою.  
    -66- Бандурка О.М.
Доповнити статтю 8 частиною 3 такого змісту: "Керівникам суб`єктів охоронної діяльності недержавної форми власності, а також їх персоналу охорони забороняється поєднувати охоронну діяльність з державною службою".  
Враховано    
52. Відомості про особу під час вирішення питання про можливість її залучення до охоронної діяльності одержуються відповідно до законодавства.   -67- Бандурка О.М.
У частині 3 статті 8 слово "законодавства" замінити словом "закону". (З метою врахування зауваження Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України).  
Немає висновку   Відомості про особу під час вирішення питання про можливість її залучення до охоронної діяльності одержуються відповідно до закону.  
53. Р о з д і л ІІ ЗАСАДИ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ      Р о з д і л ІІ ЗАСАДИ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
54. Стаття 9. Забезпечення охорони майна та особистої безпеки фізичних осіб      Стаття 8. Забезпечення охорони майна та особистої безпеки фізичних осіб  
55. Охорона майна та забезпечення особистої безпеки фізичних осіб забезпечується шляхом:      Охорона майна та особиста безпека фізичних осіб забезпечуються шляхом:  
56. організації охорони місць зберігання майна, особистої охорони фізичних осіб;      організації охорони місць зберігання майна, особистої охорони фізичних осіб;  
57. інженерно-технічного укріплення місць зберігання майна, постійного або тимчасового перебування фізичних осіб (будівлі, відокремлені приміщення, території, (далі - об'єкти охорони) за рішенням або згодою власників цих об'єктів;   -68- Губський Б.В.
В абзаці третьому після слів "приміщення" додати "інші володіння".  
Відхилено Не визначений зміст пропозиції.  інженерно-технічного укріплення місць зберігання майна, постійного або тимчасового перебування фізичних осіб (будівлі, відокремлені приміщення, території (далі - об'єкти охорони) за рішенням або згодою власників цих об'єктів;  
58. здійснення щодо об'єктів охорони заходів фізичного або технічного контролю за станом їх майнової та/або екологічної безпеки із застосуванням пропускного чи внутрішньооб'єктного пропускного режиму, встановленого власником, використанням технічних систем та засобів тривожної сигналізації, технічного захисту, контролю доступу та відеоспостереження (далі - технічні засоби охоронного призначення), а також службових собак;      здійснення щодо об'єктів охорони заходів фізичного або технічного контролю за станом їх майнової та/або екологічної безпеки із застосуванням пропускного чи внутрішньооб'єктного пропускного режиму, встановленого власником, використанням технічних систем та засобів тривожної сигналізації, технічного захисту, контролю доступу та відеоспостереження (далі - технічні засоби охоронного призначення), а також службових собак;  
59. здійснення заходів фізичної охорони;      здійснення заходів фізичної охорони;  
60. припинення очевидних протиправних дій щодо об'єктів охорони та фізичних осіб шляхом здійснення заходів реагування на них.   -69- Кириченко Л.Ф.
Статтю дев'яту доповнити абзацом наступного змісту: "здійснення інших заходів, що не суперечать законодавству".  
Відхилено пропозиція не містить відомостей про певні законні заходи охорони. Тому "здійснення інших заходів, що не суперечать законодавству" можливе у правовому полі інших, ніж охорона, правовідносанах.  припинення очевидних протиправних дій щодо об'єктів охорони та фізичних осіб здійсненням заходів реагування на них.  
61. Стаття 10.Організація заходів охорони та безпеки      Стаття 9.Організація заходів охорони та безпеки  
62. Організацією охорони місць зберігання майна, особистої охорони фізичних осіб є діяльність з визначення умов та розроблення заходів, необхідних для забезпечення схоронності майна на об'єктах охорони, особистої безпеки фізичних осіб.      Організацією охорони місць зберігання майна, особистої охорони фізичних осіб є діяльність із визначення умов та розроблення заходів, необхідних для забезпечення схоронності майна на об'єктах охорони, особистої безпеки фізичних осіб.  
63. Стаття 11. Порядок організації та здійснення заходів охорони та безпеки      Стаття 10. Порядок організації та здійснення заходів охорони та безпеки  
64. Порядок організації та здійснення заходів охорони та безпеки встановлюється законодавством, що визначає повноваження суб'єктів охоронної діяльності, а також цивільно-правовими угодами.      Порядок організації та здійснення заходів охорони та безпеки встановлюється законодавством, що визначає повноваження суб'єктів охоронної діяльності, а також цивільно-правовими угодами.  
65. Перелік та обсяг заходів охорони, достатніх для забезпечення схоронності майна, визначається його власником, а також у випадках, передбачених законодавством - уповноваженими державними органами.      Перелік та обсяг заходів охорони, достатніх для забезпечення схоронності майна, визначається його власником, а також у випадках, передбачених законодавством, - уповноваженими державними органами.  
66. Перелік та обсяг заходів безпеки, достатніх для забезпечення особистої безпеки фізичної особи в межах, визначених законодавством, та за умови дотримання законних прав, інтересів, а також безпеки інших громадян, визначаються:      Перелік та обсяг заходів безпеки, достатніх для забезпечення особистої безпеки фізичної особи в межах, визначених законодавством, та за умови дотримання законних прав, інтересів, а також безпеки інших громадян, визначаються:  
67. стосовно працівників підприємств, установ і організацій - їх засновниками та\або керівниками за згодою цих осіб;      стосовно працівників підприємств, установ і організацій - їх засновниками та/або керівниками за згодою цих осіб;  
68. стосовно громадян - ними самостійно.      стосовно громадян - ними самостійно.  
69. Порядок здійснення заходів охорони та безпеки у випадках, передбачених законодавством, повною мірою або частково визначається цивільно-правовими угодами.   -70- Бандурка О.М.
Доповнити статтю 11 частиною 5.  
Враховано   Порядок здійснення заходів охорони та безпеки у випадках, передбачених законодавством, повною мірою або частково визначається цивільно-правовими угодами. Вимоги щодо організації та здійснення заходів охорони та безпеки банківських установ визначають спільно Національний банк України та Міністерство внутрішніх справ України з урахуванням вимог цього Закону.  
70. Стаття 12. Інженерно-технічне укріплення об'єктів охорони      Стаття 11. Інженерно-технічне укріплення об'єктів охорони  
71. Інженерно-технічним укріпленням об'єктів охорони, місць перебування фізичних осіб є здійснення інженерно-технічних заходів по створенню умов, необхідних для забезпечення схоронності майна на цих об'єктах, особистої безпеки фізичних осіб шляхом унеможливлення несанкціонованого власником проникнення (доступу) до них.   -71- Беспалий Б.Я.
У частині 1 статті 12 слово (доступу)" замінити текстом "чи доступу".  
Враховано   Інженерно-технічним укріпленням об'єктів охорони, місць перебування фізичних осіб є здійснення інженерно-технічних заходів щодо створення умов, необхідних для забезпечення схоронності майна на цих об'єктах, особистої безпеки фізичних осіб шляхом унеможливлення несанкціонованого власником проникнення та/або доступу до них з дотриманням законних прав, інтересів, а також безпеки інших громадян.  
    -72- Бандурка О.М.
Частину 1 статті 12 доповнити словами "з дотриманням законних прав, інтересів, а також безпеки інших громадян".  
Враховано    
72. Рівень достатності інженерно-технічного укріплення об'єктів охорони державної форми власності визначається у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ.   -73- Бандурка О.М.
У частині 2 статті 12 слова "Міністерством внутрішніх справ" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   Рівень достатності інженерно-технічного укріплення об'єктів охорони державної форми власності визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Вимоги щодо рівня інженерно-технічного укріплення приміщень банківських установ визначають спільно Національний банк України та Міністерство внутрішніх справ України.  
    -74- Бандурка О.М.
Доповнити статтю 12 частиною 3 такого змісту: "Вимоги щодо рівня інженерно-технічного укріплення приміщень банківських установ визначаються спільно Національним банком України та Міністерством внутрішніх справ України".  
Враховано    
    -75- Національний банк України
Статтю 12 доповнити частиною 3 наступного змісту: "Вимоги щодо рівня інженерно-технічного укріплення приміщень банківських установ визначаються Національним банком України".  
Враховано частково    
    -76- Вінський Й.В.
Малиновський О.П.
Карнаух М.В.
Додати до статті 12 частину 3 такого змісту: "Інженерно-технічне укріплення об'єктів охорони здійснюється суб'єктами охоронної діяльності".  
Відхилено Пропозиція, по суті, примусово збільшує обсяг правоздатності суб'єктів охоронної діяльності на обов'язковість виконання загально будівельних та інженерно-технічних робіт, що є окремою галуззю народного господарства. Окремими серед згаданих заходів з переліку інженерно-технічних робіт є роботи з монтажу технічних засобів охоронного призначення, які можуть здійснюватись персоналом власника майна або ж стороннім (щодо об'єкта охорони) суб'єктом охоронної діяльності відповідно до визначеної компетенції.   
73. Стаття 13.Пропускний та внутрішньооб'єктний пропускний режим      Стаття 12.Пропускний та внутрішньооб'єктний пропускний режим  
74. Пропускний та внутрішньооб'єктний пропускний режим - це комплекс організаційно - правових та інженерно-технічних заходів, здійснюваних персоналом охорони з метою контролю за проникненням на об'єкт охорони, пересуванням по його території, а також залишенням його осіб, переміщенням предметів відповідно до порядку, встановленого власником цього об'єкта.   -77- Кириченко Л.Ф.
У частині 1 статті 13 слова "персоналом охорони" виключити.  
Відхилено здійснення цих заходів, певним чином пов'язаних із заторканням прав третіх осіб, мають здійснюватися саме персоналом охорони.  Пропускний та внутрішньооб'єктний пропускний режим - комплекс організаційно-правових та інженерно-технічних заходів, здійснюваних персоналом охорони з метою контролю за проникненням на об'єкт охорони, пересуванням по його території, а також залишенням його осіб, переміщенням предметів відповідно до порядку, встановленого власником цього об'єкта.  
75. Умови, підстави і правила встановлення власником на об (єкті пропускного та/або внутрішньооб'єктного режиму затверджуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.   -78- Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
Кириченко Л.Ф.
Вилучити частину 2 статті 13.  
Відхилено Порядок запровадження та здійснення пропускного режиму, здійснення якого певним чином суттєво заторкає права громадян, досі жодним законодавчим або нормативним актом загального користування не врегульований. Масове застосування спеціального доступу громадян до приміщень чи визначених територій є складовою частиною забезпечення громадського порядку. Згідно з пунктом 7 статті 116 Конституції України, здійснення цих заходів відненсене до компетенції Кабінету Міністрів України.  Умови, підстави і правила встановлення власником на об (єкті пропускного та/або внутрішньооб'єктного режиму затверджуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.  
76. Стаття 14.Використання технічних засобів охоронного призначення      Стаття 13.Використання технічних засобів охоронного призначення  
77. Технічні засоби охоронного призначення відповідно до їх технічних характеристик і цільового призначення використовуються під час здійснення заходів охорони та безпеки виключно для виявлення осіб, які проникли (намагалися проникнути) на об'єкти охорони, пересуваються по них або залишають їх, у тому числі за дозволом їх власника.   -79- Беспалий Б.Я.
У частині 1 статті 14 слова "намагалися проникнути" виключити. Аналогічно у всьому тексті.  
Відхилено пропозиція не враховує, що тактико-технічні показники засобів охоронного призначення дозволяють фіксувати спроби проникнення (спроби відчинення дверей, вікон, проломів будівельних конструкцій; деблокування приладів тощо)  Технічні засоби охоронного призначення відповідно до їх технічних характеристик і цільового призначення використовуються під час здійснення заходів охорони та безпеки виключно для виявлення осіб, які проникли (намагалися проникнути) на об'єкти охорони, пересуваються по них або залишають їх, у тому числі за дозволом їх власника.  
78. З метою контролю за станом схоронності визначеного власником майна може застосовуватися централізоване спостереження за роботою технічних засобів охоронного призначення, встановлених на об'єктах.      З метою контролю за станом схоронності визначеного власником майна може застосовуватися централізоване спостереження за роботою технічних засобів охоронного призначення, встановлених на об'єктах.  
79. Перелік заходів охорони та безпеки, здійснюваних за допомогою технічних засобів охоронного призначення, визначається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -80- Бандурка О.М.
Частину 3 статті 14 вилучити.  
Враховано   Вимоги щодо заходів охорони та безпеки банківських установ, здійснюваних за допомогою технічних засобів охоронної сигналізації, та контролю за доступом визначають спільно Національний банк України та Міністерство внутрішніх справ України.  
    -81- Кириченко Л.Ф.
Бондаренко В.Д.
Частину 3статті 14 виключити  
Немає висновку    
    -82- Національний банк України
Статтю 14 доповнити частиною 4 такого змісту: "Вимоги щодо заходів охорони та безпеки банківських установ, здійснюваних за допомогою технічних засобів охоронної сигналізації та контролю за доступом, визначаються Національним банком України".  
Враховано частково    
    -83- Бандурка О.М.
Доповнити статтю 14 частиною 4 такого змісту: "Вимоги щодо заходів охорони та безпеки банківських установ, здійснюваних за допомогою технічних засобів охоронної сигналізації та контролю за доступом, визначаються спільно Національним банком України та Міністерством внутрішніх справ України".  
Враховано    
80. Стаття 15.Використання службових собак   -84- Кириченко Л.Ф.
Такі вузько спеціалізовані питання можуть встановлюватися відповідним органом виконавчої влади.  
Відхилено   Стаття 14.Використання службових собак  
81. Службові собаки, що пройшли відповідне дресирування, використовуються під час та у місцях здійснення заходів охорони та безпеки лише для виявлення осіб, які без санкції власника проникли (намагалися проникнути) на об'єкти охорони, та виявлення зброї, бойових припасів чи вибухових речовин.   -85- Губський Б.В.
У статті 15 необхідно чіткіше виписати використання службових собак, оскільки незрозуміле, чи можна їх використовувати при забезпеченні особистої безпеки фізичних осіб.  
Враховано частково впровадження відповідного порядку використання службових собак покладено на Кабінет Міністрів України.  Службові собаки, що пройшли відповідне дресирування, використовуються під час та в місцях здійснення заходів охорони і безпеки в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
    -86- Бандурка О.М.
У частині 1 статті 15 слова після слів "охорони та безпеки" замінити словами "у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України."  
Враховано    
    -87- Вінський Й.В.
Карнаух М.В.
У частині 1 статті 15 слова "чи вибухових" замінити словами "вибухових чи інших небезпечних".  
Відхилено Слово "небезпечних" конкретно не визначає яких саме небезпечних речовин.   
82. Порядок підготовки працівників охорони - кінологів із службовими собаками та перевірки з питань використання службових собак в охоронній діяльності визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.       
83. Порядок використання службових собак під час здійснення заходів охорони та безпеки встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -88- Бандурка О.М.
Частини 2 та 3 статті 15 об'єднати та викласти у наступній редакції: Підготовка працівників охорони - кінологів із службовими собаками та перевірки з питань використання службових собак в охоронній діяльності здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
Враховано   Підготовка працівників охорони - кінологів із службовими собаками та перевірки з питань використання службових собак в охоронній діяльності здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
84. Стаття 16.Заходи фізичної охорони      Стаття 15.Заходи фізичної охорони  
85. Заходами фізичної охорони є безпосередні дії (заходи оперативного реагування) персоналу охорони за місцем знаходження об'єкта охорони, особи, щодо якої здійснюються заходи безпеки, спрямовані на виявлення, запобігання та припинення:      Заходами фізичної охорони є безпосередні дії (заходи оперативного реагування) персоналу охорони за місцем знаходження об'єкта охорони та/або особи, щодо якої здійснюються заходи безпеки, спрямовані на виявлення, запобігання та припинення:  
86. несанкціонованих власником проникнень на об'єкт охорони (на територію, в приміщення);      несанкціонованих власником проникнень на об'єкт охорони (на територію, у приміщення);  
87. перебування осіб, яким власник не надав відповідних повноважень, на об'єкті охорони поза визначений власником час;      перебування осіб, яким власник не надав відповідних повноважень, на об'єкті охорони поза визначений власником час;  
88. протиправного заволодіння майном на об'єкті охорони шляхом крадіжки, грабежу, розбійного нападу, шахрайства тощо;   -89- Кириченко Л.Ф.
В абзаці 4 статті 16 слова "шляхом крадіжки, грабежу, розбійного нападу, шахрайства тощо" виключити.  
Відхилено Зміст пропозиції висуває перед суб'єктами охоронної діяльності вимоги, що значно виходять за межі їх компетенції. Так, протиправне заволодіння майном можливе у формі порушень спадкового права, безпідставного отримання майна, приховування знайденого безгосподарного майна, придбання за відомо вкраденого майна, набуття його шляхом укладення протиправних угод тощо.  протиправного заволодіння майном на об'єкті охорони шляхом крадіжки, грабежу, розбійного нападу, шахрайства тощо;  
89. протиправного використання майна на об'єкті охорони особами, яким власник не надав відповідних повноважень;      протиправного використання майна на об'єкті охорони особами, яким власник не надав відповідних повноважень;  
90. завдання збитків майну шляхом його умисного пошкодження або знищення, протиправних посягань на особисту безпеку фізичних осіб, їх недоторканність та належне їм майно особами, які потрапили на об'єкт охорони в установленому порядку;   -90- Кириченко Л.Ф.
В абзаці 6 статті 16: слово "майну" замінити на слова "власнику або уповноваженому ним органу"; слово "його" виключити; після слова "знищення" вставити слово "майна".  
Враховано частково   завдання власнику збитків шляхом умисного пошкодження або знищення його майна, протиправних посягань на особисту безпеку фізичних осіб, їх недоторканність та належне їм майно особами, які потрапили на об'єкт охорони в установленому порядку;  
91. заподіяння майнової шкоди власнику, ушкодження здоров`я фізичній особі шляхом очевидних порушень техніки безпеки, належних умов зберігання майна або внаслідок стихійного лиха, аварій, катастроф та інших надзвичайних подій за відсутності протиправних дій щодо об'єктів охорони.      заподіяння майнової шкоди власнику, ушкодження здоров`я фізичній особі шляхом очевидних порушень техніки безпеки, належних умов зберігання майна або внаслідок стихійного лиха, аварій, катастроф та інших надзвичайних подій за відсутності протиправних дій щодо об'єктів охорони.  
92. Стаття 17.Заходи реагування персоналу охорони      Стаття 16.Заходи реагування персоналу охорони  
93. Заходами реагування персоналу охорони на протиправні дії щодо майна або на події та обставини, що заподіюють (можуть заподіяти) майнову шкоду власникам, а також створюють очевидну загрозу особистій безпеці працівників об`єкта охорони, іншим громадянам та персоналу охорони є негайні дії персоналу охорони, починаючи з мінімально необхідних, з визначення конкретного місця можливого вчинення правопорушення чи виникнення небезпечних обставин, їх індивідуалізації, локалізації, а у разі потреби - нейтралізації протиправних дій або інших згубних для майна та\або фізичних осіб наслідків у межах наданих повноважень.   -91- Косів М.В.
У статті 17 замість слів "нейтралізації протиправних дій" записати "припинення протиправних дій".  
Враховано частково частині 1 статті 17 після слів "а у разі потреби - нейтралізації" доповнити словами "у тому числі припинення" і далі за текстом. Нейтралізація дій або згубних наслідків може бути у формі термінового вилучення особи з місця вчинення замаху на нього, включення технічних систем захисту або відключення (припинення роботи) технічних джерел небезпеки, унеможливлення залишення правопорушником (правопорушниками) місця вчинення правопорушення до прибуття службових нарядів уповноважених державних органів, власника, або додаткового персоналу охорони). При цьому правопорушення (або спроба його скоєння) може тривати до моменту безпосереднього затримання особи, а дія згубних наслідків - розповсюдження пожежі, ланкове ураження майна електрострумом, затоплення тощо може тривати і після затримання особи.  Заходами реагування персоналу охорони на протиправні дії щодо майна або на події та обставини, що заподіюють (можуть заподіяти) майнову шкоду власникам, а також створюють очевидну загрозу особистій безпеці працівників об`єкта охорони, іншим громадянам та персоналу охорони, є негайні дії персоналу охорони, починаючи з мінімально необхідних, з визначення конкретного місця можливого вчинення правопорушення чи виникнення небезпечних обставин, їх індивідуалізації, локалізації, а в разі потреби - нейтралізації, у тому числі припинення протиправних дій або інших згубних для майна та/або фізичних осіб наслідків, у межах наданих повноважень. Заходи, які забезпечують особисту безпеку фізичної особи, можуть також здійснюватися за умов і обставин, що не містять ознак протиправних дій щодо цієї фізичної особи (негативний вплив дії або наслідків стихійного лиха, аварій, катастроф та інших надзвичайних подій, важких особистих обставин, нападу тварин, хворобливого стану тощо), але можуть створити безпосередню загрозу її життю та здоров'ю.  
    -92- Бандурка О.М.
Доповнити статтю 17 частиною 2 такого змісту: "Заходи, які забезпечують особисту безпеку фізичної особи, можуть також здійснюватися за умов і обставин, що не містять ознак протиправних дій щодо цієї фізичної особи (негативний вплив дії або наслідків стихійного лиха, аварій, катастроф та інших надзвичайних подій, важких особистих обставин, нападу тварин, хворобливого стану тощо), але можуть створити безпосередню загрозу її життю та здоров'ю".  
Враховано .   
94. Стаття 18.Припинення протиправних дій щодо майна      Стаття 17.Припинення протиправних дій щодо майна  
95. Припинення протиправних дій щодо майна та фізичних осіб здійснюється персоналом охорони виключно у місцях, у зв'язку та безпосередньо під час здійснення цих дій або відразу після їх вчинення.   -93- Кириченко Л.Ф.
У частині 1 статті 18 слова "безпосередньо під час здійснення цих дій або відразу після їх вчинення" замінити на слова "безпосередньо з моменту виникнення прямої загрози або під час здійснення цих дій або відразу після їх вчинення".  
Враховано викласти частину першу у такій редакції : "Припинення протиправних дій щодо майна та фізичних осіб здійснюється персоналом охорони виключно під час та в місцях безпосереднього здійснення заходів охорони та безпеки у зв'язку та безпосередньо під час здійснення цих дій або відразу після їх вчинення".  Припинення протиправних дій щодо майна та фізичних осіб здійснюється персоналом охорони виключно під час та в місцях безпосереднього здійснення заходів охорони та безпеки у зв'язку та безпосередньо під час здійснення цих дій або відразу після їх вчинення.  
96. Припинення протиправних дій щодо майна та фізичних осіб здійснюється з дотриманням вимог законодавства про необхідну оборону, крайню необхідність, затримання правопорушника.   -94- Бандурка О.М.
У частині 2 статті 18: - слово "законодавства" замінити словом "закону" (З метою врахування зауваження Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України); - доповнити словами "та охорону праці".  
Враховано   Припинення протиправних дій щодо майна та фізичних осіб здійснюється з дотриманням вимог закону про необхідну оборону, крайню необхідність, затримання правопорушника та охорону праці.  
97. Р о з д і л ІІІ ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СУБ'ЄКТІВ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ      Р о з д і л ІІІ ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СУБ'ЄКТІВ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
98. Стаття 19. Основні обов'язки суб'єктів охоронної діяльності під час та у місцях здійснення заходів охорони та безпеки   -95- Губський Б.В.
У назві статті 19 слово "основні" щодо прав і обов'язків суб'єктів охоронної діяльності виключити, оскільки перелік таких прав і обов'язків повинен бути щонайвичерпнішим.  
Відхилено пропозиція не враховує, що умовами охорони конкретного об'єкта або угод на охорону на суб'єкта охоронної діяльності можуть бути покладені додаткові обов'язки, спрямовані на забезпечення охорони в цілому : взаємодія між різними видами (відомча) та залучена за угодою) суб'єктами охоронної діяльності; сповіщення інших, ніж пожежна охорона спеціальних аварійних служб в залежності від специфіки об'єкта; роз'яснення акціонерам господарських товариств порядку звернення до виконавчої адміністрації за інформацією про діяльність та фінансовий стан товариства; сповіщення страховика про факти, що мають ознаки страхового випадку щодо об'єкта охорони тощо.  Стаття 18. Основні обов'язки суб'єктів охоронної діяльності під час та в місцях здійснення заходів охорони та безпеки  
99. Суб'єкти охоронної діяльності відповідно до своїх завдань під час та у місцях здійснення заходів охорони та безпеки, у тому числі за угодами, зобов'язані:   -96- Вінський Й.В.
Малиновський О.П.
Карнаух М.В.
Абзац 1 статті 19 викласти в такій редакції: "Суб'єкти охоронної діяльності відповідно до своїх завдань під час та у місцях здійснення заходів охорони та безпеки, у тому числі за угодами, зобов'язані (якщо це передбачено угодою)".  
Відхилено законопроект передбачає саме основні обов'язки суб'єктів охоронної діяльності, пов'язані з виконанням безпосередніх охоронних функціями та діями у зв'язку з вчиненням дій, що мають ознаки протиправних або таких, що містять очевидну небезпеку.  Суб'єкти охоронної діяльності відповідно до своїх завдань під час та в місцях здійснення заходів охорони та безпеки, у тому числі за угодами, зобов'язані:  
    -97- Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
Вилучити абзац 1 статті 19 як декларативний.  
Відхилено Зміст цієї норми законопроекту визначає головне завдання суб'єктів охоронної діяльності за умови, що інші визначені обов'язки, за відсутності фактичного складу подій, взагалі можуть бути не реалізованими.   
100. 1) забезпечувати цілісність об'єктів охорони та схоронність майна, що на них зберігається, недоторканість фізичних осіб;      1) забезпечувати цілісність об'єктів охорони та схоронність майна, що на них зберігається, недоторканність фізичних осіб;  
101. 2) припиняти шляхом здійснення заходів реагування безпосередні правопорушення проти майна, фізичних осіб, порушення режиму роботи об'єктів охорони та\або спеціальної зони його охорони;      2) припиняти шляхом здійснення заходів реагування безпосередні правопорушення проти майна, фізичних осіб, порушення режиму роботи об'єктів охорони та/або спеціальної зони його охорони;  
102. 3) негайно повідомляти відповідні правоохоронні органи про вчинення протиправних дій щодо майна та фізичних осіб та інших незаконних дій у місцях здійснення заходів охорони;   -98- Бандурка О.М.
У пункті 3 частини 1 статті 19: слово "негайно" вилучити; доповнити пункт словами "що мають ознаки злочину".  
Враховано   3) повідомляти відповідні правоохоронні органи про вчинення протиправних дій щодо майна і фізичних осіб та інших незаконних дій у місцях здійснення заходів охорони, що мають ознаки злочину;  
    -99- Косів М.В.
У пункті 3 частини 1 статті 19 після слів "повідомляти відповідні правоохоронні органи про вчинення" доповнити текст словами " (або загрозу вчинення)" і далі за текстом.  
Відхилено Загроза вчинення правопорушення проти майна власника або фізичної особи - об'єктів охорони, є безпосередньою умовою запровадження заходів охорони та безпеки. Реалізація пропозиції потребувала б внесення змін до Кримінального кодексу України у частині встановлення відповідальності спеціального суб'єкта - працівника охорони (якого саме рівня), визначення ступеня ймовірності відомостей, які цей суб'єкт був би зобов'язаний повідомляти правоохоронним органам, а також додаткового визначення таких видів правопорушень тощо, наслідком чого було б безпідставне застосування щодо персоналу охорони підвищеної відповідальності.   
103. 4) забезпечувати недоторканність місця вчинення протиправних дій щодо майна та фізичних осіб до прибуття представників правоохоронних органів;      4) забезпечувати недоторканність місця вчинення протиправних дій щодо майна та фізичних осіб до прибуття представників правоохоронних органів;  
104. 5) терміново повідомляти відповідні підрозділи пожежної охорони про виявлення пожеж на об`єктах охорони і вживати заходів до їх ліквідації у відповідності з правилами безпеки праці;   -100- Бандурка О.М.
Пункт 5 частини 1 статті 19 викласти у новій редакції: "5) виконувати законні розпорядження власника та вимоги замовника послуг з охорони та безпеки, які не впливають на якість виконання охоронних завдань, визначених службовими інструкціями та умовами договорів".  
Враховано   5) виконувати законні розпорядження власника та вимоги замовника послуг з охорони та безпеки, які не впливають на якість виконання охоронних завдань, визначених службовими інструкціями та умовами договорів;  
105. 6) зберігати таємницю, що охороняється законом, а також конфіденційну інформацію про господарську діяльність організацій або замовника послуг на здійснення заходів охорони та безпеки, оголошену такою в установленому порядку, відомості про приватне життя фізичних осіб, що стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків або обов'язків за угодами.      6) зберігати таємницю, що охороняється законом, а також конфіденційну інформацію про господарську діяльність організацій або замовника послуг на здійснення заходів охорони та безпеки, оголошену такою в установленому порядку, відомості про приватне життя фізичних осіб, що стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків або обов'язків за угодами;  
106. 7) безперешкодно допускати на об (єкти охорони народних депутатів України при пред (явленні посвідчення народного депутата України, прокурора за посвідченням, що підтверджує займану посаду.   -101- Кириченко Л.Ф.
Пункт 7 частини 1 статті 19 виключити  
Відхилено е наведено аргументацій.  7) безперешкодно допускати на об (єкти охорони народних депутатів України, представників спеціальних комісій Верховної Ради України, після підтвердження даного статусу документально та в порядку, визначеному актами законодавства, - службових осіб інших державних органів, інших уповноважених осіб.  
    -102- Бандурка О.М.
У пункті 7 частини 1 статті 19 текст "прокурора за посвідченням, що підтверджує займану посаду" замінити новим текстом.  
Враховано    
    -103- Семенюк В.П.
Пункт 7 частини першої статті доповнити словами наступного змісту : "та представників спеціальних комісій Верховної Ради України, після підтвердження даного статусу документально"  
Враховано    
107. Персонал охорони суб`єктів охоронної діяльності, заснованих на державній формі власності, зобов`язаний взаємодіяти із службовими особами органів державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органів.   -104- Кириченко Л.Ф.
Частину 2 статті 17 виключити.  
Враховано   Персонал охорони зобов'язаний виконувати безпосередні заходи охорони та безпеки у форменому одязі із знаками розрізнення, що визначають його приналежність до визначеного суб (єкта охоронної діяльності (далі - формений одяг).  
    -105- Бандурка О.М.
Замінити частину 2 ст. 19 частиною з новим змістом.  
Враховано    
108. Стаття 20. Основні права суб'єктів охоронної діяльності під час та у місцях здійснення заходів охорони та безпеки   -106- Губський Б.В.
У назві статті 20 слово "основні" щодо прав і обов'язків суб'єктів охоронної діяльності виключити, оскільки перелік таких прав і обов'язків повинен бути щонайвичерпнішим.  
Відхилено пропозиція не враховує, що законодавчими нормами або умовами угод на охорону на суб'єкта охоронної діяльності можуть бути покладені виключні права, або додаткові права, пов'язані з особливостями об'єкта охорони (Митна варта може зупинити перевезення підакцизних, у тому числі транзитних товарів; ВОХОР Департаменту залізничного транспорту забезпечує охорону рухомого складу (крім цілісності власне місць перевезення цінностей); відомчі підрозділи ВОХОР виконують покладені на них завдання шляхом контролювання режиму охоронних зон навколо стратегічно важливих об'єктів електроенергетики тощо).  Стаття 19. Основні права суб'єктів охоронної діяльності під час та в місцях здійснення заходів охорони та безпеки  
    -107- Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
В назві статті слова "суб'єктів охоронної діяльності" замінити словами "персоналу охорони".  
Відхилено Пропозиція некоректна за своїм змістом.   
109. Суб'єкти охоронної діяльності під час та у місцях здійснення заходів охорони та безпеки, у тому числі за угодами, для виконання покладених на них обов'язків мають право:      Суб'єкти охоронної діяльності під час та в місцях здійснення заходів охорони та безпеки, у тому числі за угодами, для виконання покладених на них обов'язків мають право:  
110. 1) вимагати від громадян припинення протиправних дій, що:      1) вимагати від громадян припинення протиправних дій, що:  
111. порушують права власників майна, оголошені в установленому порядку режими роботи об'єктів охорони;      порушують права власників майна, оголошені в установленому порядку режими роботи об'єктів охорони;  
112. створюють загрозу особистій безпеці працівникам об`єкта охорони, іншим громадянам та персоналу охорони;      створюють загрозу особистій безпеці працівникам об`єкта охорони, іншим громадянам та персоналу охорони;  
113. перешкоджають здійсненню повноважень персоналу охорони;      перешкоджають здійсненню повноважень персоналу охорони;  
114. 2) перевіряти у громадян документи, необхідні для з'ясування питання про додержання правил, нагляд і контроль за виконанням яких в установленому порядку покладений на суб'єкта охоронної діяльності;   -108- Кириченко Л.Ф.
У пункті 2 частини 1 статті 20 після слів "у громадян" добавити слова "що знаходяться на території об'єкта, що охороняється".  
Відхилено і положення містяться преамбулі частини першої цієї статті.  2) перевіряти в громадян документи, необхідні для з'ясування питання про додержання правил, нагляд і контроль за виконанням яких у встановленому порядку покладений на суб'єкта охоронної діяльності;  
115. 3) перевіряти відповідність матеріальних цінностей, які вивозяться за межі території об'єкта або ввозяться на територію об'єкта, що охороняється, транспортним документам і здійснювати огляд транспортних засобів, які ці цінності перевозять;      3) перевіряти відповідність матеріальних цінностей, які вивозяться за межі території об'єкта або ввозяться на територію об'єкта, що охороняється, транспортним документам і здійснювати огляд транспортних засобів, які ці цінності перевозять;  
116. 4) проводити відкрито кіно-, відео-, фотозйомку і звукозапис подій як допоміжний засіб запобігання протиправним діям та розкриття правопорушень;   -109- Кириченко Л.Ф.
Пункт 4 частини 1 статті 20 доповнити словами "в межах, визначених законодавством України".  
Відхилено Просторові межі відкритої технічної фіксації подій визначені абзацом першим статті 20, а юридичні-частиною третьою статті 11 та частиною першою статті 14 законопроекту.  4) проводити відкрито кіно-, відео-, фотозйомку і звукозапис подій як допоміжний засіб запобігання протиправним діям та розкриття правопорушень;  
117. 5) затримувати і негайно передавати до органів внутрішніх справ особу, підозрювану у вчинені злочину в місцях здійснення охороною заходів охорони та безпеки лише при наявності однієї з таких підстав :      5) затримувати і негайно передавати до органів внутрішніх справ особу, підозрювану у скоєнні злочину в місцях здійснення охороною заходів охорони та безпеки лише за наявності однієї з таких підстав:  
118. коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо після його вчинення;      коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо після його вчинення;  
119. коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть на дану особу, що саме вона вчинила злочин;      коли очевидці, у тому числі й потерпілі, прямо вкажуть на дану особу, що саме вона вчинила злочин;  
120. коли на підозрюваному або на його одягу або при ньому буде виявлено явні види злочину;      коли на підозрюваному або на його одязі чи при ньому буде виявлено явні види злочину;  
121. а також особу, яка виявила непокору законним вимогам персоналу охорони щодо припинення порушень умов діяльності суб`єкта господарювання, нагляд і контроль за додержанням яких в установленому порядку покладений на суб'єкта охоронної діяльності;   -110- Косів М.В.
У абзаці 5 пункту 5 статті 20 слова "яка виявила непокору" замінити словами "яка виявила злісну непокору".  
Враховано статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність саме за "злісну непокору  коли особа виявила злісну непокору законним вимогам персоналу охорони щодо припинення порушень умов діяльності суб`єкта господарювання, нагляд і контроль за додержанням яких у встановленому порядку покладений на суб'єкта охоронної діяльності;  
122. 6) одержувати на письмовий запит у встановленому порядку від організацій, установ і підприємств відомості, необхідні для здійснення заходів з охорони та безпеки.   -111- Губський Б.В.
Пункт 6 статті 20 виключити, як такий, що не відповідає меті проведення охоронної діяльності.  
Відхилено Не аргументоване пояснення. Цей пункт не потребує вилучення у зв'язку з тим, що такий захід має забезпечити надійність охоронних заходів  6) одержувати на письмовий запит у встановленому порядку від організацій, установ і підприємств відомості, необхідні для здійснення заходів з охорони та безпеки.  
123. Р о з д і л ІV СУБ'ЄКТИ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГЛАВА 1. Охоронна діяльність суб`єктів господарювання недержавної форми власності      Р о з д і л ІV СУБ'ЄКТИ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГЛАВА 1. Охоронна діяльність суб'єктів господарювання недержавної форми власності  
124. Стаття 21. Недержавна охоронна діяльність   -112- Бандурка О.М.
Назву статей 21 та 22 Глави 1 та їх зміст викласти у новій редакції.  
Враховано метою: визначення Законом такої форми охорони як внутрішня охорона; детальнішого розкриття поняття внутрішня охорона, ніж як це визначено у статті 1 законопроекту "недержавна охоронна діяльність"; визначення повноважень внутрішньої охорони.  Стаття 20. Внутрішня охорона суб'єктів господарювання недержавної форми власності  
125. Недержавна охоронна діяльність суб (єктів господарювання недержавної форми власності, у тому числі таких, що не мають у статутному фонді визначальної частки держави в особі Фонду державного майна, може здійснюватися :      Охоронна діяльність суб'єктів господарювання недержавної форми власності здійснюється спеціально створеними ними самостійними відокремленими або структурними підрозділами чи призначеними відповідальними особами для охорони належного їм майна та забезпечення особистої безпеки їх службових осіб (далі - внутрішня охорона).  
126. за наявності дозволу, отриманого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у формі діяльності самостійних відокремлених або структурних підрозділів охорони чи призначених відповідальних осіб для здійснення заходів охорони та безпеки щодо належного їм майна та їх службових осіб, без права виконувати функції, не пов`язані із забезпеченням майнової безпеки свого суб (єкта господарювання та особистої безпеки його засновників та\або службових осіб;       
127. за наявності ліцензії, отриманої у порядку, встановленому уповноваженим органом державної влади у сфері ліцензування недержавної охоронної діяльності (далі - орган ліцензування), у формі надання громадянам або юридичним особам послуг з охорони та безпеки на підставі цивільно-правових договорів.      Стаття 21. Правовий режим діяльності внутрішньої охорони Правовий режим діяльності внутрішньої охорони визначається вимогами цього Закону, а також розпорядженнями суб (єктів господарювання недержавної форми власності, у складі яких вони створені, що не суперечать чинному законодавству.  
128. Стаття 22. Обмеження у недержавній охоронній діяльності   -113- Бандурка О.М.
Статтю 22 перенести до Глави "Підприємницька діяльність суб'єктів господарювання у галузі охорони".  
Враховано    
    -114- Кириченко Л.Ф.
У назві статті та по тексту слово "недержавній" у відповідних відмінках виключити.  
Відхилено Пропозиція не враховує обмежувальний (заборонний) зміст норми щодо діяльності суб'єктів підприємницької діяльності відповідно до статті 42 Конституції України у порівнянні з вимогами статті 19 Конституції України про діяльність державних органів лише у межах, визначених законодавством.   
129. Для організації та під час здійснення недержавної охоронної діяльності забороняється :   -115- Кириченко Л.Ф.
У частині 1 статті 22 не зазначається кому саме забороняється вчинювати певні дії.  
Відхилено Суб'єкт правового регулювання вказаної діяльності визначений попередньою, статтею 21 законопроекту   
130. 1) придбавати та використовувати для виконання функцій з організації та здійснення заходів охорони нерухомого та рухомого майна, забезпечення особистої безпеки фізичних осіб майно, що згідно з законодавством може використовуватися лише військовими формуваннями та правоохоронними органами держави;       
131. 2) залучати до безпосереднього виконання функцій з організації та здійснення заходів охорони майна, забезпечення особистої безпеки фізичних осіб громадян, освіта, кваліфікація та тривалість спеціального стажу роботи яких не відповідають умовам, визначеними статтею 8 та абзацом третім статті 25 цього Закону та цього Закону.   -116- Кириченко Л.Ф.
У пункті 2 частини 1 статті 22 виключити положення про наявність у громадян, що здійснюють функції з охорони, "стажу роботи не менш як три роки на посадах начальницького, керівного або оперативного складу органів внутрішніх справ та Служби безпеки України, на посадах командного складу Збройних Сил України або інших утворених відповідно до законів України військових формувань, чи стажу роботи не менш як п'ять років на будь-якій з посад, зазначених у статті 7 цього Закону".  
Відхилено . Пропозиції не враховують особливості провадження охоронної діяльності, що здійснюється в організаційній формі, максимально наближеній до організації воєнізованих формувань (певні повноваження до застосування заходів примусу до третіх осіб, у тому числі силові, караульний або сторожовий порядок організації охорони, оперативне інформування визначеного центру управління статутної діяльності, елементи бойової підготовки (техніка єдиноборств для захисту та затримання, медична підготовка, опанування систем зв'язку), попередня юридична оцінка подій на об'єкті охорони тощо. Відповідні навики, наявність яких підвищує рівень захисту майна та виконання договірних зобов'язань по охороні, за об'єктивних обставин зазвичай набуваються за час служби в військових формуваннях та правоохоронних органах держави, або ж певного стажу у складі персоналу охорони суб'єктів господарювання.. 2. Слід спеціально зазначити, що охоронні заходи виконуються не просто на користь власника (засновника) або ж замовника, на власний ризик сторін (ст.1 Закону України "Про підприємництво"). Ця діяльність прямо заторкає права третіх осіб, які відповідно вправі вимагати від держави належного захисту їх прав, у тому числі у формі встановлення спеціальних кваліфікаційних вимог як до керівників, так і до персоналу охорони.   
    -117- Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
Пункт 2 частини 1 статті 22 вилучити.  
Немає висновку    
    -118- Вінський Й.В.
Малиновський О.П.
Карнаух М.В.
Пункт 2 частини 1 статті 22 викласти в такій редакції: "2) залучати до безпосереднього виконання функцій з організації та здійснення заходів охорони майна, забезпечення особистої безпеки фізичних осіб громадян, які не пройшли відповідного навчання у сфері охоронної діяльності, а також громадян визначених статтею 8 цього Закону". (прим. Тобто вилучити посилання на спец.стаж діяльності у складі військових або правоохоронних формувань).  
Немає висновку    
132. 3) здійснювати за цивільно - правовими договорами заходи по охороні майна без наявності відповідних документів, які підтверджують повноваження замовника охоронних послуг щодо розпорядження цим майном, законність перевезення належного йому вантажу тощо, та заходів по забезпеченню особистої безпеки - без підтвердження повноважень замовника представляти законні інтереси фізичної особи, на користь якої запропоновано укласти угоду;       
133. 4) надавати охоронні послуги, виконувати роботи з монтажу, ремонту і профілактичного обслуговування засобів тривожної сигналізації, систем гласного аудіоконтролю, відео - та телеспостереження з метою забезпечення заходів особистої та майнової безпеки на об'єктах, які підлягають охороні виключно суб'єктами державної охоронної діяльності;   -119- Бандурка О.М.
У пункті 4 частини 1 статті 22 слова "суб'єктами державної охоронної діяльності" замінити словами "державними організаціями".  
Враховано приведено у відповідність до статті 1 законопроекту "Визначення термінів".   
    -120- Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
Пункт 4 частини 1 статті 22 вилучити.  
Відхилено Визначальні, зазначені ст.1 Закону України "Про підприємництво" засади підприємницької діяльності об'єктивно не можуть слугувати гарантією надійної охорони об'єктів, діяльність яких або майно, що на них зберігається, є елементами забезпечення державної, екологічної,, економічної та інформаційної безпеки, підтримання громадського порядку. Методологічною основою наступного переліку таких об'єктів, зокрема, можна вважати пункт 2 статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна", що визначає об'єкти за їх впливом на стан безпеки та економіки.   
134. 5) протидіяти представникам правоохоронних органів під час виконання покладених на них завдань по забезпеченню правопорядку та громадської безпеки, а також іншим посадовим особам і громадянам, які виконують службові обов'язки в межах своїх повноважень, визначених законодавством;       
135. 6) розголошувати відомості про вжиття конкретних заходів для організації та здійснення заходів охорони майна, забезпечення особистої безпеки фізичних осіб, конфіденційну інформацію про господарську діяльність, оголошену такою в установленому порядку, а також відомості про приватне життя особи, щодо якої здійснюються заходи безпеки, що стали відомі у зв`язку з виконанням охоронних функцій;       
136. 7) передавати дозвіл або ліцензію на здійснення недержавної охоронної діяльності для використання іншими юридичними особами і громадянами.   -121- Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
Пункт 7 частини 1 статті 22 вилучити як декларативний.  
Відхилено норма запропонована з метою додержання порядку надання охоронних послуг за угодами, захисту прав споживачів, додержання податкового законодавства та забезпечення відповідності угод на охорону вимогам чинного законодавства.   
137. Під час здійснення недержавної охоронної діяльності персоналу охорони суб (єктів господарювання забороняється:   -122- Губський Б.В.
У частини 2 статті 22 щодо певних заборон персоналу охорони необхідно додати: "приховувати від представників правоохоронних органів факти злочину чи готування до злочину".  
Відхилено Реалізація пропозиції передбачає безпідставне покладення на персонал охорони юридичного обов'язку сповіщати про усі правопорушення, кількість яких значно виходить за межі переліку злочинів, за неповідомлення про скоєння (замах на скоєння) наступає кримінальна відповідальність громадян.   
    -123- Бондаренко В.Д.
Поєднати частину 2 статті 22 з частиною 3 статті 22.  
Відхилено Частина перша та друга норми чітко розподіляє суб'єктів за юридично визначеними діями, що не можуть бути здійсненні ними обома.   
138. 1) удаватися до неправомірних дій, що посягають на права і свободи громадян, ставлять під загрозу їх життя, здоров`я, честь, гідність та майно;       
139. 2) видавати себе за представників правоохоронних органів;       
140. 3) використовувати форменний одяг та знаки розрізнення працівників Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, правоохоронних та природоохоронних органів держави, утворених відповідно до законів України.   -124- Бандурка О.М.
У пункті 3 частини 2 статті 22 виправити слово "формений".  
Враховано Технічна помилка.   
    -125- Кириченко Л.Ф.
Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
Пункт 3 частини 2 статті 22 виключити.  
Відхилено о суті, пропозиція не враховує юридичний зміст форменого одягу працівників правоохоронних органів та військових формувань як обов'язкових (крім випадків, визначених законом) елементів впливу на стан правопорядку, визначення повноважень цих працівників, їх соціальний захист, а також юридичні наслідки для осіб, що не підкоряються вимогам цих працівників, або ж вчиняють опір їх законним вимогам.   
141. 4) використовувати несертифіковані в установленому порядку спеціально призначені технічні засоби охоронного призначення, засоби радіозв`язку без наявності дозволів на їх використання на наданих радіочастотах, а також інші технічні засоби, що завдають шкоди життю та здоров`ю громадян, довкіллю.       
142. ГЛАВА 2. Підприємницька діяльність суб`єктів господарювання у галузі охорони   -126- Губський Б.В.
Главу 2 необхідно доповнити окремими статтями щодо переоформлення та продовження строку дії ліцензій, зробити більш прозорим механізм отримання ліцензій.  
Враховано   ГЛАВА 2. Підприємницька діяльність суб`єктів господарювання в галузі охорони  
143. Стаття 23. Ліцензування недержавної охоронної діяльності.      Стаття 22. Ліцензування недержавної охоронної діяльності  
144. Недержавна охоронна діяльність, передбачена пунктами 1, 2 та 3 статті 24 цього Закону, підлягає ліцензуванню.   -127- Бандурка О.М.
У частині 1 статті 23: слова "Недержавна охоронна діяльність" замінити словами "Підприємницька діяльність суб`єктів господарювання у галузі охорони"; у зв'язку із зміною нумерації статей цифру "24", замінити цифрою "23".  
Враховано   Підприємницька діяльність суб`єктів господарювання в галузі охорони, передбачена пунктами 1, 2 та 3 статті 23 цього Закону, підлягає ліцензуванню.  
    -128- Національний банк України
Враховуючи норми статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", вимог Закону України "Про підприємництво" пропонуємо чітко зазначити у статті 23 проекту, що ліцензуванню підлягає охоронна діяльність тих суб'єктів охорони, які є суб'єктами підприємницької діяльності і які здійснюють охоронну діяльність з метою одержання прибутку  
Відхилено Законодавче визначення недержавної охоронної діяльності наведене у статті 1 законопроекту; одержання прибутку як мета діяльності є визначальною ознакою суб'єкта підприємництва у будь-якій галузі діяльності. Види діяльності у галузі охорони, що підлягають ліцензуванню, прямо передбачені даною нормою законопроекту.   
145. Умови та порядок видачі ліцензій, умови і правила здійснення недержавної охоронної діяльності, що ліцензується, встановлюються цим Законом, іншими актами законодавства, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та органу ліцензування.   -129- Бандурка О.М.
Доповнити частину другу статті 23 словами "недержавної охоронної діяльності - Міністерства внутрішніх справ України (далі - орган ліцензування)."  
Враховано   Умови та порядок видачі ліцензій, умови і правила здійснення недержавної охоронної діяльності, що ліцензується, встановлюються цим Законом, іншими актами законодавства, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та органу ліцензування недержавної охоронної діяльності - Міністерства внутрішніх справ України (далі - орган ліцензування).  
146. Стаття 24. Види послуг, що надаються під час здійснення недержавної охоронної діяльності      Стаття 23. Види послуг, що надаються під час здійснення недержавної охоронної діяльності  
147. Під час здійснення недержавної охоронної діяльності надаються послуги з :      Під час здійснення недержавної охоронної діяльності надаються послуги з:  
148. 1) охорони майна фізичних і юридичних осіб, у тому числі у разі його транспортування;      1) охорони майна фізичних і юридичних осіб, у тому числі в разі його транспортування;  
149. 2) забезпечення особистої безпеки фізичних осіб;      2) забезпечення особистої безпеки фізичних осіб;  
150. 3) проектування, монтажу, ремонту та експлуатаційному обслуговування засобів тривожної сигналізації, технічних систем централізованої охорони та/або спостереження, гласного аудіоконтролю, відео - та телеспостереження з метою забезпечення заходів особистої та майнової безпеки;   -130- Бандурка О.М.
У пункт 3 статті 24: слово "експлуатаційному" виправити на слово "експлуатаційного"; після слова "телеспостереження" доповнити словами "на місцях їх установки".  
Враховано   3) проектування, монтажу, ремонту та експлуатаційного обслуговування засобів тривожної сигналізації, технічних систем централізованої охорони та/або спостереження, гласного аудіоконтролю, відео- та телеспостереження на місцях їх установки з метою забезпечення заходів особистої та майнової безпеки;  
151. 4) надання консультацій з питань правомірного захисту від протиправних посягань, створення систем майнової та особистої безпеки суб`єктів господарювання та фізичних осіб.      4) надання консультацій з питань правомірного захисту від протиправних посягань, створення систем майнової та особистої безпеки суб`єктів господарювання та фізичних осіб.  
152. Стаття 25. Умови отримання ліцензії на здійснення недержавної охоронної діяльності      Стаття 24. Умови для отримання ліцензії на здійснення недержавної охоронної діяльності  
153. Для отримання ліцензії на здійснення недержавної охоронної діяльності обов`язкове додержання таких умов :   -131- Бандурка О.М.
У абзаці 1 статті 25 після слів "охоронно діяльності" доповнити словами " (далі - ліцензія)"  
Враховано   Для отримання ліцензії на здійснення недержавної охоронної діяльності (далі - ліцензія)обов`язкове додержання таких умов:  
154. наявність у статутних документах суб`єктів господарювання посилання на здійснення охоронної діяльності;   -132- Бандурка О.М.
Доповнити статтю 25 новим абзацом. "наявність у суб'єктів господарювання, що надаватимуть послуги, передбачені пунктом 3 статті 23 цього Закону, технічного забезпечення відповідно до ліцензійних умов на їх здійснення, достатнього для повного технологічного циклу робіт;"  
Враховано   наявність у статутних документах суб`єктів господарювання посилання на здійснення охоронної діяльності; наявність у суб'єктів господарювання, що надаватимуть послуги, передбачені пунктом 3 статті 23 цього Закону, технічного забезпечення відповідно до ліцензійних умов на їх здійснення, достатнього для повного технологічного циклу робіт;  
155. для керівників (їх заступників, на яких в установленому порядку покладені обов`язки по організації та\або здійсненню заходів охорони та безпеки) суб`єктів господарювання, що надаватимуть послуги, передбачені пунктами 1 та 2 статті 24 цього Закону - наявність юридичної освіти, або стажу роботи не менш як три роки на посадах начальницького, керівного або оперативного складу органів внутрішніх справ та Служби безпеки України, на посадах командного складу Збройних Сил України або інших утворених відповідно до законів України військових формувань, чи стажу роботи не менш як п`ять років на будь-якій з посад, зазначених у статті 4 цього Закону.   -133- Бандурка О.М.
У абзаці 3 статті 25: цифру "24" замінити на цифру "23". після слів "передбачені пунктами 1 та 2 статті 21 цього Закону" доповнити словами "наявність фахової підготовки з охоронної діяльності"; слово "три" замінити на слово "два". слова "чи стажу роботи не менш як п`ять років на будь-якій з посад, зазначених у статті 4 цього Закону" замінити словами "а для керівників суб'єктів господарювання, що надаватимуть послуги, передбачені пунктом 3 статті 23 цього Закону - наявність фахової технічної освіти".  
Враховано   для керівників (їх заступників, на яких у встановленому порядку покладені обов`язки по організації та/або здійсненню заходів охорони та безпеки) суб`єктів господарювання, що надаватимуть послуги, передбачені пунктами 1 та 2 статті 23 цього Закону, - наявність фахової підготовки з охоронної діяльності, юридичної освіти або стажу роботи не менш як два роки на посадах начальницького, керівного або оперативного складу органів внутрішніх справ та Служби безпеки України, на посадах командного складу Збройних Сил України або інших, утворених відповідно до законів України військових формувань, а для керівників суб'єктів господарювання, що надаватимуть послуги, передбачені пунктом 3 статті 23 цього Закону, - наявність фахової технічної освіти.  
    -134- Вінський Й.В.
Малиновський О.П.
Абзац 3 статті 25 викласти в такій редакції "для керівників (їх заступників, на яких в установленому порядку покладені обов'язки по організації та\або здійсненню заходів охорони та безпеки) суб'єктів господарювання, що надаватимуть послуги, передбачені пунктами 1 та 2 статті 24 цього Закону - наявність фахової підготовки або стажу роботи не менш як два роки на посадах начальницького, керівного або оперативного складу органів внутрішніх справ та Служби безпеки України, на посадах командного складу Збройних Сил України або інших утворених відповідно до законів України військових формувань, чи стажу роботи не менш як два роки на будь-якій з посад, зазначених у статті 4 цього Закону. (прим.: пропонується раніш запропонований термін суміжної фахової підготовки для працівників правоохоронних органів та військових формувань - 3 роки, та для персоналу охорони, що безпосередньо виконує завдання з охорони та безпеки - 5 років, замінити уніфікованим терміном у 2 роки ; крім того, скасовується спеціальна вимога щодо одного з можливих видів фахової підготовки - юридичної освіти керівника).  
Враховано частково cлово "три" замінено на слово "два".   
156. Керівникам суб`єктів охоронної діяльності недержавної форми власності, а також персоналу охорони забороняється поєднувати охоронну діяльність з державною службою або виборною оплачуваною посадою в громадських організаціях.   -135- Бандурка О.М.
Частину 2 статті 25 перенести до статті 8 "Обмеження щодо залучення громадян до охоронної діяльності".  
Враховано    
157. Стаття 26. Обмеження у видачі ліцензії   -136- Губський Б.В.
Пропозиції до Глави 2 наведені вище.  
Враховано   Стаття 25. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії  
158. Ліцензія на здійснення недержавної охоронної діяльності не видається громадянам, зазначених у пунктах 1- 10 статті 8 цього Закону. Забороняється видача ліцензій на здійснення будь-якого виду недержавної охоронної діяльності громадянам, ліцензії яких на провадження цієї діяльності анульовані з причин, зазначеному у цьому Законі та інших актах законодавства, якщо з часу прийняття остаточного рішення про анулювання ліцензії не минуло одного року. Заборона щодо видачі ліцензій згідно з частиною першою цієї статті поширюється на юридичні особи, очолювані громадянами, внаслідок недосконалого керівництва яких були анульовані ліцензії, видані очолюваними ними раніш недержавним охоронним установам, або якщо ці громадяни були (є) засновниками недержавних охоронних установ, ліцензії яких анульовані упродовж останнього року. Надання послуг, передбачених пунктом 3 статті 24 цього Закону, дозволяється тільки суб`єктам господарювання, спеціально заснованим для їх здійснення.      Ліцензія видається за заявою суб (єкта господарювання, до якої додаються: копії засновницьких документів та документів, що підтверджують державну реєстрацію суб (єкта господарювання; для суб (єктів господарювання, що надаватимуть послуги, передбачені пунктом 3 статті 23 цього Закону, - атестат виробництва, виданий органами центрального органу виконавчої влади, уповноваженого відповідно до законодавства; копії документів, що засвідчують відповідність керівника вимогам, визначеним абзацом четвертим статті 24 цього Закону, та відсутність обмежень, визначених пунктами 1, 2, 3, 9, 10 та 11 частини першої та частиною другою статті 7 цього Закону. Орган ліцензування має право встановлювати відсутність відомостей про особу, що виключають її участь у створенні суб (єкта охоронної діяльності та/або залучення до охоронної діяльності, а також достовірність відомостей, викладених у наданих документах, необхідних для прийняття рішення про видачу ліцензій, у тому числі шляхом співбесіди з уповноваженою особою суб (єкта господарювання або громадянином, що претендує на їх отримання. Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у цьому Законі, забороняється. Зазначені в цьому Законі документи подаються в одному примірнику, у тому числі в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документа. Заява про видачу ліцензії та визначені цим Законом документи подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються до органу ліцензування рекомендованим листом. У разі подання заяви про видачу ліцензії та доданих до неї документів особисто вони приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття заяви та документів і підписом особи, яка їх прийняла. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є: недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії; невідповідність заявника згідно з поданими документами умовам видачі ліцензії; наявність отриманих у встановленому порядку відомостей, що обмежують залучення громадян до охоронної діяльності згідно з пунктами 1- 11 частини першої статті 7 цього Закону. Забороняється видача ліцензій на здійснення будь-якого виду недержавної охоронної діяльності громадянам, ліцензії яких на провадження цієї діяльності анульовані з причин, зазначених у цьому Законі та інших актах законодавства, якщо із часу прийняття остаточного рішення про анулювання ліцензії не минуло одного року. Заборона щодо видачі ліцензій згідно із частиною п (ятою статті 25 цього Закону поширюється на юридичні особи, очолювані громадянами, внаслідок недосконалого керівництва яких були анульовані ліцензії, видані очолюваними ними раніш недержавним охоронним установам, або якщо ці громадяни були (є) засновниками недержавних охоронних установ, ліцензії яких анульовані впродовж останнього року. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо: заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень; заява подана з порушенням вимог частини першої статті 25 цього Закону; раніше видано ліцензію суб (єкту господарювання з тією ж назвою; назва (фірмове найменування) суб (єкта господарювання відтворює найменування одного із спеціальних підрозділів правоохоронних органів або військових формувань, у тому числі за умови, що таке повторення є суттєвим елементом його назви. Про залишення заяви без розгляду повідомляється заявнику в письмовій формі з викладенням причин у строки, встановлені для ліцензування. Це рішення може бути оскаржено заявником до господарського суду. Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка розглядається в порядку, встановленому цим Законом. Рішення про надання ліцензії або про відмову в її видачі приймається органом ліцензування не пізніше двох місяців із дня одержання зазначених у цьому Законі документів.  
159. Стаття 27. Анулювання ліцензії на здійснення недержавної охоронної діяльності   -137- Бандурка О.М.
Викласти назву статті 27 та її зміст у новій редакції.  
Враховано   Стаття 26. Види заходів впливу за порушення ліцензійних умов провадження недержавної охоронної діяльності  
160. У разі порушення або невиконання недержавною охоронною установою вимог, передбачених цим Законом, іншими актами законодавства України, та ліцензійних умов на здійснення недержавної охоронної діяльності (далі - ліцензійні умови), затверджених в установленому порядку, орган ліцензування може дати розпорядження про усунення порушень, віднесених до його компетенції, чи зупинення дії ліцензії на визначений строк або до усунення порушень. У разі повторного або грубого порушення ліцензійних умов ліцензію може бути анульовано за рішенням органу ліцензування. Прийняттю рішення про анулювання ліцензії (зупинення її дії), як правило, повинно передувати письмове попередження із зазначенням порушень і встановленням строку для їх усунення. Мотивоване рішення про зупинення дії ліцензії або про її анулювання доводиться до відома суб`єкта підприємницької діяльності у п`ятиденний термін. Факт анулювання ліцензії (призупинення її дії) є підставою для негайного припинення недержавної охоронної діяльності. Рішення про анулювання ліцензії (призупинення її дії) може бути оскаржене до господарського суду. Ліцензія на здійснення недержавної охоронної діяльності анулюється також у разі добровільної відмови громадянина від її здійснення чи ліквідації суб`єкта недержавної охоронної діяльності в установленому порядку.   -138- Семенюк В.П.
Частину другу статті 27 після слів "у разі повторного або грубого порушення" доповнити словами наступного змісту "...діючого законодавства України та/або..."  
Відхилено містом пропозиції є запровадження санкцій у формі позбавлення ліцензії на охоронну діяльність за порушення, що не мають відношення до умов її здійснення. Наприклад: санітарні правила, пожежна безпека, трудове законодавство тощо, за порушення яких передбачені самостійні види відповідальності. При цьому мали б бути безпідставно розширені повноваження органу ліцензування.  1. У разі виявлення в установленому порядку порушень суб (єктом недержавної охоронної діяльності вимог, встановлених цим Законом, іншими актами законодавства та/або ліцензійними умовами провадження недержавної охоронної діяльності (далі - ліцензійні умови), затверджених в установленому порядку, орган ліцензування може застосувати до порушника такі заходи: винести письмове попередження; конфіскувати предмети, які є знаряддям вчинення або безпосереднім об (єктом адміністративного правопорушення; дати розпорядження про усунення порушень, віднесених до його компетенції, з визначенням строку їх усунення; дати розпорядження про зупинення дії ліцензії на визначений строк або до усунення порушень, але не більш одного місяця; призначити тимчасового керуючого (адміністрації) суб (єкта недержавної охоронної діяльності (далі - тимчасового керуючого) на строк не більше 4 місяців за наявності порушень у провадженні недержавної охоронної діяльності, що є підставами для вирішення питання про зупинення дії ліцензії або її анулювання. Правовий статус тимчасового керуючого суб (єкта визначається Положенням про тимчасового керуючого, яке затверджується в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 2. У разі систематичного або грубого порушення чи невиконання суб (єктом недержавної охоронної діяльності вимог, передбачених цим Законом, іншими актами законодавства України, віднесеними до компетенції органу ліцензування, та ліцензійних умов провадження недержавної охоронної діяльності ліцензію може бути анульовано за рішенням органу ліцензування. Такими, що систематично порушують законодавство та ліцензійні умови, вважаються суб (єкти недержавної охоронної діяльності, які раніше двічі допускали порушення законодавства і скоїли його знову незалежно від того, чи притягувалися вони до відповідальності за попередні порушення. Як виняток із врахуванням конкретних обставин, пов (язаних з характером скоєного порушення законодавства, причин його здійснення, тривалості в часі та наслідків систематичним може бути визнане і повторне порушення законодавства. Грубим вважається одноразове порушення законодавства та/або ліцензійних умов, яке свідчить про очевидне та умисне ігнорування їх вимог з боку суб (єкта недержавної охоронної діяльності, у тому числі: здійснення охоронної діяльності без ліцензії або в термін зупинення дії ліцензії; порушення законодавства та/або ліцензійних умов, що викликало наслідки у формі значних збитків, спричинених юридичним або фізичним особам, державі; надання послуг з охорони та безпеки з порушенням вимог законодавства та нормативних актів стосовно безпеки для життя, здоров (я та майна споживачів цих послуг, фізичних осіб, у тому числі персоналу охорони; створення перешкод службовій особі органу ліцензування, іншого спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у проведенні перевірок діяльності суб (єкта недержавної охоронної діяльності в межах їх компетенції або діяльності тимчасового керуючого (адміністрації); неусунення порушень вимог щодо здійснення недержавної охоронної діяльності, визначених у розпорядженні органу ліцензування про їх усунення. 3. Орган ліцензування має право визнавати ліцензію такою, що втратила чинність, якщо суб (єкт недержавної охоронної діяльності: не розпочав охоронну діяльність протягом одного року з дня отримання ліцензії; на підставі висновку тимчасового керуючого (адміністрації) про неможливість приведення суб (єкта недержавної охоронної діяльності у правову відповідність з вимогами цього Закону та ліцензійних умов. 4. Прийняттю рішення про анулювання ліцензії (зупинення її дії), призначення тимчасового керуючого (адміністрації) може передувати письмове попередження або розпорядження із зазначенням порушень і встановленням терміну для їх усунення. Розгляд питання про зупинення дії ліцензії, призначення тимчасового керуючого (адміністрації), анулювання ліцензії провадиться комісією органу ліцензування за протокольною формою з обов (язковим запрошенням у встановленому порядку зацікавленого суб (єкта недержавної охоронної діяльності. Мотивоване рішення у формі наказу органу ліцензування про зупинення дії ліцензії, про її анулювання або про призначення тимчасового керуючого доводиться до відома суб`єкта підприємницької діяльності у п`ятиденний термін. Рішення про анулювання ліцензії, призупинення її дії або призначення тимчасового керуючого може бути оскаржене до господарського суду. Ліцензія на здійснення недержавної охоронної діяльності анулюється також у разі добровільної відмови громадянина від її здійснення чи ліквідації суб`єкта недержавної охоронної діяльності в установленому порядку. Стаття 27. Обмеження в недержавній охоронній діяльності Для організації та під час здійснення недержавної охоронної діяльності забороняється: 1) придбавати та використовувати для виконання функцій з організації та здійснення заходів охорони нерухомого та рухомого майна, забезпечення особистої безпеки фізичних осіб майно, що згідно із законодавством може використовуватися лише військовими формуваннями та правоохоронними органами держави; 2) залучати до безпосереднього виконання функцій з організації та здійснення заходів охорони майна, забезпечення особистої безпеки фізичних осіб громадян, освіта, кваліфікація та тривалість спеціального стажу роботи яких не відповідають умовам, визначеним статтею 7 та абзацом третім частини першої статті 25 цього Закону; 3) здійснювати за цивільно- правовими договорами заходи з охорони майна без наявності відповідних документів, які підтверджують повноваження замовника охоронних послуг щодо розпорядження цим майном, законність перевезення належного йому вантажу тощо, та заходи по забезпеченню особистої безпеки без підтвердження повноважень замовника представляти законні інтереси фізичної особи, на користь якої запропоновано укласти угоду; 4) надавати охоронні послуги, виконувати роботи з монтажу, ремонту і профілактичного обслуговування засобів тривожної сигналізації, систем гласного аудіоконтролю, відео- та телеспостереження з метою забезпечення заходів особистої та майнової безпеки на об'єктах, що підлягають охороні виключно державними організаціями; 5) протидіяти представникам правоохоронних органів під час виконання покладених на них завдань по забезпеченню правопорядку та громадської безпеки, а також іншим посадовим особам і громадянам, які виконують службові обов (язки в межах своїх повноважень, визначених законодавством; 6) розголошувати відомості про вжиття конкретних заходів для організації та здійснення заходів охорони майна, забезпечення особистої безпеки фізичних осіб, конфіденційну інформацію про господарську діяльність, оголошену такою в установленому порядку, а також відомості про приватне життя особи, щодо якої здійснюються заходи безпеки, що стали відомими у зв`язку з виконанням охоронних функцій; 7) передавати дозвіл або ліцензію на здійснення недержавної охоронної діяльності для використання іншими юридичними особами і громадянами. Під час здійснення недержавної охоронної діяльності персоналу охорони суб (єктів господарювання забороняється: 1) удаватися до неправомірних дій, що посягають на права і свободи громадян, ставлять під загрозу їхнє життя, здоров`я, честь, гідність та майно; 2) видавати себе за представників правоохоронних органів; 3) використовувати формений одяг та знаки розрізнення працівників Міністерства внутрішніх справ України, військовослужбовців Служби безпеки України, Збройних Сил України та інших військових формувань, правоохоронних та природоохоронних органів держави, утворених відповідно до законів України; 4) використовувати несертифіковані в установленому порядку спеціально призначені технічні засоби охоронного призначення, засоби радіозв`язку без наявності дозволів на їх використання на наданих радіочастотах, а також інші технічні засоби, що завдають шкоди життю та здоров`ю громадян, довкіллю.  
161. ГЛАВА 3. Відомча охорона центральних органів виконавчої влади      ГЛАВА 3. Відомча охорона центральних органів виконавчої влади  
162. Стаття 28.Охоронна діяльність державних організацій   -139- Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
З назви Глави 3 вилучити слова "...центральних органів виконавчої влади".  
Відхилено Реалізація пропозиції нівелює юридично визначену різницю між відомчою охороною центральних органів виконавчої влади та суб'єктів господарювання недержавних форм власності.  Стаття 28.Охоронна діяльність державних організацій  
163. Здійснення державними організаціями охоронної діяльності - охорони належного їм майна та забезпечення особистої безпеки їх службових осіб покладається на спеціально створені відокремлені служби охорони (далі - відомча охорона державних організацій).      Здійснення державними організаціями охоронної діяльності- охорони належного їм майна та забезпечення особистої безпеки їх службових осіб покладається на спеціально створені відокремлені служби охорони (далі - відомча охорона державних організацій).  
164. Повноваження державних організацій на створення підрозділів воєнізованої охорони у складі відомчої охорони (далі - воєнізована охорона) визначаються законами України. Порядок створення та діяльності воєнізованої охорони, визначення їх правового статусу встановлюється Кабінетом Міністрів України.      Повноваження державних організацій на створення підрозділів воєнізованої охорони у складі відомчої охорони (далі - воєнізована охорона) визначаються законами України. Порядок створення та діяльності воєнізованої охорони, визначення їх правового статусу встановлює Кабінет Міністрів України.  
165. Державні організації, у складі відомчої охорони яких створюється воєнізована охорона, мають право придбавати за рахунок власних коштів та забезпечувати персонал воєнізованої охорони вогнепальною зброєю, у тому числі нарізною автоматичною та напівавтоматичною, оснащувати його засобами оперативного радіозв'язку, спеціальними засобами індивідуального захисту та активної оборони.      Державні організації, у складі відомчої охорони яких створюється воєнізована охорона, мають право придбавати за рахунок власних коштів та забезпечувати персонал воєнізованої охорони вогнепальною зброєю, у тому числі нарізною автоматичною та напівавтоматичною, оснащувати його засобами оперативного радіозв'язку, спеціальними засобами індивідуального захисту та активної оборони.  
166. Стаття 29.Права воєнізованої охорони під час та у місцях здійснення заходів з охорони майна      Стаття 29.Права воєнізованої охорони під час та в місцях здійснення заходів з охорони майна  
167. Воєнізована охорона під час та у місцях виконання покладених на неї обов'язків, крім повноважень, передбачених статтею 20 цього Закону, має право:      Воєнізована охорона під час та в місцях виконання покладених на неї обов'язків, крім повноважень, передбачених статтею 20 цього Закону, має право:  
168. 1) вимагати від громадян і службових осіб припинення протиправних дій, що:      1) вимагати від громадян і службових осіб припинення протиправних дій, що:  
169. порушують оголошені в установленому порядку режими роботи об'єкта охорони або спеціальної зони охорони;      порушують оголошені в установленому порядку режими роботи об'єкта охорони або спеціальної зони охорони;  
170. перешкоджають здійсненню повноважень працівників воєнізованої охорони або уповноважених службових осіб органів виконавчої влади, правоохоронних та інших державних органів під час виконання ними службових обов'язків, у тому числі обов'язків по охороні правопорядку;      перешкоджають здійсненню повноважень працівників воєнізованої охорони або уповноважених службових осіб органів виконавчої влади, правоохоронних та інших державних органів під час виконання ними службових обов'язків, у тому числі обов'язків по охороні правопорядку;  
171. грубо порушують громадський порядок;      грубо порушують громадський порядок;  
172. 2) входити безперешкодно у будь-який час доби на територію і в приміщення підприємств, що охороняються :      2) входити безперешкодно у будь-який час доби на територію і в приміщення підприємств, що охороняються:  
173. для їх огляду, в тому числі використовуючи службових собак для виявлення осіб, які незаконно перебувають на об'єктах в час та у місцях, непогоджених власником;      для їх огляду, в тому числі використовуючи службових собак для виявлення осіб, які незаконно перебувають на об'єктах у час та в місцях, не погоджених власником;  
174. з метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину;      з метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у скоєнні злочину;  
175. під час стихійного лиха та за інших надзвичайних обставин.      під час стихійного лиха та за інших надзвичайних обставин;  
176. 3) проводити в установленому законодавством порядку з метою запобігання розкраданню майна особистий огляд громадян, які перебувають у приміщенні або на території об'єкта, що охороняється, або поблизу нього за наявності законних підстав для затримання осіб, які скоїли правопорушення безпосередньо на території об'єкта охорони, також огляд речей, що знаходяться при них, та тимчасово вилучати документи і предмети, які можуть бути речовими доказами вчинення правопорушень або використані на шкоду здоров'ю громадян;   -140- Кириченко Л.Ф.
У пункті 3 статті 29: слова "або поблизу нього" виключити; після слова "затримання" добавити "цих"; добавити речення: "Особистий огляд проводиться у присутності не менш як двох понятих однієї статті з особою, відносно якої проводиться огляд, та із складанням протоколу".  
Відхилено пропозиції є некоректними, оскільки "аналізуються" самовільно виділені уривки з цільного контексту, що визначає правову ситуацію в цілому.  3) проводити в установленому законодавством порядку з метою запобігання розкраданню майна особистий огляд громадян, які перебувають у приміщенні або на території об'єкта, що охороняється, або поблизу нього за наявності законних підстав для затримання осіб, які скоїли правопорушення безпосередньо на території об'єкта охорони, також огляд речей, що знаходяться при них, та тимчасово вилучати документи і предмети, які можуть бути речовими доказами вчинення правопорушень або використані на шкоду здоров'ю громадян;  
177. 4) при вчиненні правопорушення, зв`язаного з посяганням на охоронювані об`єкти, затримувати і доставляти особу, що його вчинила, до службового приміщення воєнізованої охорони для припинення правопорушення, встановлення особи порушника і складення протоколу про правопорушення;      4) при вчиненні правопорушення, пов`язаного з посяганням на охоронювані об`єкти, затримувати і доставляти особу, що його вчинила, до службового приміщення воєнізованої охорони для припинення правопорушення, встановлення особи порушника і складення протоколу про правопорушення;  
178. 5) складати відповідно до своїх повноважень у випадках, передбачених законодавством, протоколи про адміністративні правопорушення і передавати їх на розгляд органам (посадовим особам), уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення;   -141- Бандурка О.М.
У пункті 5 статті 29 слово "законодавством" замінити словом "законом". (З метою врахування зауваження Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України).  
Враховано   5) складати протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до своїх повноважень у випадках, передбачених законом, і передавати їх на розгляд органам (посадовим особам), уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення;  
179. 6) тимчасово обмежувати або забороняти доступ громадян, рух транспорту на окремі ділянки місцевості і об'єкти, що охороняються, з метою затримання правопорушників та у разі інших надзвичайних обставини, що загрожують громадській безпеці, нормальному функціонуванню об'єктів життєзабезпечення населених пунктів, інших об'єктів народногосподарського комплексу, майновим правам власників;      6) тимчасово обмежувати або забороняти доступ громадян, рух транспорту на окремі ділянки місцевості і об'єкти, що охороняються, з метою затримання правопорушників та в разі інших надзвичайних обставин, що загрожують громадській безпеці, нормальному функціонуванню об'єктів життєзабезпечення населених пунктів, інших об'єктів народногосподарського комплексу, майновим правам власників;  
180. 7) припиняти в місцях здійснення заходів охорони та безпеки незаконні дії осіб, що безпосередньо створюють загрозу громадській безпеці, життю та здоров'ю громадян;      7) припиняти в місцях здійснення заходів охорони та безпеки незаконні дії осіб, що безпосередньо створюють загрозу громадській безпеці, життю та здоров'ю громадян;  
181. 8) затримувати і негайно передавати до органів внутрішніх справ осіб, які запідозрені у скоєні злочину, вчинили адміністративне правопорушення в місцях здійснення воєнізованою охороною заходів з охорони майна, а також осіб, які виявили непокору законним вимогам персоналу охорони у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків.   -142- Бандурка О.М.
У пункті 8 статті 29: після слів "воєнізованою охороною заходів"; слова "з охорони майна" замінити словами "охорони та безпеки"; слова "а також осіб, які виявили непокору законним вимогам персоналу охорони у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків" виключити. (передбачено абзацом п'ятим пункту 5 статті 20).  
Враховано   8) затримувати і негайно передавати до органів внутрішніх справ осіб, які запідозрені у скоєнні злочину, вчинили адміністративне правопорушення в місцях здійснення воєнізованою охороною заходів охорони та безпеки.  
182. Стаття 30. Формений одяг персоналу воєнізованої охорони      Стаття 30. Формений одяг персоналу воєнізованої охорони  
183. Персонал воєнізованої охорони має формений одяг і знаки розрізнення, їм видається службове посвідчення, зразки яких розробляються відповідним центральним органом виконавчої влади відповідно до Типового положення про воєнізовану охорону, що затверджується Кабінетом Міністрів України.   -143- Косів М.В.
У статті 30, крім прав, мають бути визначені також і обов'язки відомчої воєнізованої охорони. До таких обов'язків слід віднести, зокрема, носіння форменого одягу і знаків розрізнення  
Враховано шляхом доповнення статті 19 законопроекту частиною 3 та статті 20 - частиною 2.  Персонал воєнізованої охорони має формений одяг і знаки розрізнення, йому видаються службові посвідчення, зразки яких розробляються відповідним центральним органом виконавчої влади відповідно до Типового положення про воєнізовану охорону, що затверджує Кабінет Міністрів України.  
184. ГЛАВА 4.Державна служба охорони при Міністерстві внутрішніх справ      ГЛАВА 4.Державна служба охорони при Міністерстві внутрішніх справ  
185. Стаття 31. Правовий статус Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ   -144- Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
Вилучити статтю (розділ про ДСО).  
Відхилено як безпідставну та необгрутновану пропозицію.  Стаття 31. Правовий статус Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ  
186. Державна служба охорони при Міністерстві внутрішніх справ (далі - Державна служба охорони) створена для розроблення та здійснення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України заходів:   -145- Бандурка О.М.
Враховуючи, що абзац 2 цієї частини вилучено, частину 1 викласти в такій редакції: "Державна служба охорони при Міністерстві внутрішніх справ (далі - Державна служба охорони) створена для охорони об (єктів усіх форм власності, майна, вантажів, грошових знаків і цінних паперів та інших цінностей, що перевозяться, інкасації а також забезпечення особистої безпеки фізичних осіб на договірних засадах".  
Враховано   Державна служба охорони при Міністерстві внутрішніх справ (далі - Державна служба охорони) створена для охорони об (єктів усіх форм власності, майна, вантажів, грошових знаків і цінних паперів та інших цінностей, що перевозяться, інкасації, а також забезпечення особистої безпеки фізичних осіб на договірних засадах.  
187. щодо реалізації єдиної на території України концепції охорони об (єктів усіх форм власності;   -146- Вінський Й.В.
Малиновський О.П.
Карнаух М.В.
Національний банк України
Вилучити.  
Враховано    
188. охорони об (єктів та майна, вантажів, а також грошових знаків і цінних паперів та інших цінностей, що перевозяться, інкасації в місцях, не охоплених централізованою службою інкасації і перевезень цінностей Національного банку України, а також забезпечення особистої безпеки фізичних осіб на договірних засадах.       
189. Державна служба охорони є підпорядкованою Міністру внутрішніх справ єдиною централізованою системою, очолюваною Центральним агентством Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ (далі - Центральне агентство), яка складається з регіональних (міжрегіональних) представництв та агентств в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі міських, районних, міжрайонних бюро, підрозділів воєнізованої охорони та охоронних підрозділів (далі - цивільна охорона), стройових підрозділів міліції охорони, пунктів централізованого спостереження, у тому числі на окремих об (єктах, інших спеціалізованих підрозділів охорони, а також підприємств, установ та навчальних закладів професійної підготовки працівників охорони.   -147- Бандурка О.М.
Викласти частину 2 статті 31 у новій редакції.  
Враховано Назви підрозділів Державної служби охорони при МВС України приведені у відповідність із визначеною структурою МВС України.  Державна служба охорони є підпорядкованою Міністру внутрішніх справ єдиною централізованою системою, очолюваною Департаментом Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ (далі - Департамент), яка складається з госпрозрахункових установ - управлінь, відділів Державної служби охорони при головних управліннях МВС в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, управліннях МВС в областях та м. Севастополі (далі - управління, відділи) та підпорядкованих їм підрозділів охорони: міських, районних, міжрайонних відділів, відділень, підрозділів воєнізованої охорони та охоронних підрозділів (далі - цивільна охорона), стройових підрозділів міліції охорони, пунктів централізованого спостереження, у тому числі на окремих об (єктах, а також навчальних закладів професійної підготовки працівників охорони.  
    -148- Кириченко Л.Ф.
У частині 2 та 3 статті 31 переглянути статус ДСО. Фактично ДСО здійснює підприємницьку діяльність і підпорядковується Міністру внутрішніх справ. Ця норма суперечить законодавству. Згідно ст. 7 Закону "Про міліцію", яка визначає перелік підрозділів, з яких складається єдина система органів, що входить до складу МВС, серед них відсутня така структура як ДСО.  
Відхилено . Будь-яка державна організація перебуває в адміністративній "вертикалі" підпорядкування. Охорона майна та осіб є однієї із складових заходів державних організацій по забезпеченню правопорядку, загальна компетенція на здійснення яких згідно із статтею 116 Конституції України надана Кабінету Міністрів України. Організація безпосередньо самої охорони майна та осіб не визначена серед завдань Уряду. Такі завдання, згідно з Законом України "Про міліцію", покладені на органи внутрішніх справ. Підпорядкованість державної організації із визначеною спеціальною компетенцією іншій державній організації з більш загальною компетенцією є відповідною системі побудови будь-якої організації. Перебування у сфері управління, за загальним правилом, є підставою для керівного органу визначати правовий статус (організаційну форму та / або обсяги правоздатності) підпорядкованої юридичної особи. 2. Будь-якої концептуальної альтернативи правовому статусу ДСО не запропоновано. Діяльність визначених Законом України "Про міліцію" підрозділів міліції охорони у структурі ДСО здійснюється у відповідності з рішенням Міністра внутрішніх справ, визначених тим же Законом України (ст.7). Не відповідає правовому статусу державної організації, що надає послуги споживачам на економічній основі - госпрозрахунку та юридичній - на підставі цивільно-правових угод із здійсненням певного впливу на третіх осіб, що має повноваження, в інтересах замовників її послуг, визначати певну варіантність своїх дій за пропозицією замовників та самостійно нести майнову відповідальність за порушення договірних зобов'язань без залучення механізму та коштів бюджетної класифікації.   
    -149- Вінський Й.В.
Малиновський О.П.
Карнаух М.В.
У частині 2 статті 31 слова "стройових підрозділів міліції охорони" вилучити.  
Немає висновку    
    -150- Вінський Й.В.
Малиновський О.П.
Карнаух М.В.
Частину 2 статті 31 викласти в такій редакції "Державна служба охорони є підпорядкованою Міністерству внутрішніх справ" і далі по тексту.  
Немає висновку    
190. Агентства, бюро, інші підрозділи, підприємства та установи Державної служби охорони є суб (єктами господарювання, фінансово-господарська діяльність яких здійснюється у відповідності з Законом України "Про підприємства в Україні".   -151- Бандурка О.М.
Змінити структурну побудову статті 31. Замінити частину 3 частиною 4 із внесенням до неї таких змін "слова "Центральне агентство" замінити на слово "Департамент".  
Враховано   Положення про Департамент затверджується Міністром внутрішніх справ.  
    -152- Кириченко Л.Ф.
У частині 2 та 3 статті 31 переглянути статус ДСО. Фактично ДСО здійснює підприємницьку діяльність і підпорядковується Міністру внутрішніх справ. Ця норма суперечить законодавству. Згідно ст. 7 Закону "Про міліцію", яка визначає перелік підрозділів, з яких складається єдина система органів, що входить до складу МВС, серед них відсутня така структура як ДСО.  
Відхилено Нині чинна організаційно-правова форма діяльності підрозділів ДСО, відмінних від органів виконавчої влади, та економічні основи її діяльності (госпрозрахунок) як найкраще забезпечують як інтереси держави у здійсненні високопрофесійної охорони, (у тому під жорстким державним контролем за обігом наданих ввірених засобів примусу та частини владних повноважень), так і замовників її послуг - у частині надання можливостей задовольнити певні специфічні побажання щодо особливостей охорони, а також отримати безпосередньо від суб'єкта господарювання в галузі охорони відшкодування збитків, заподіяних через неналежне виконання договірних зобов'язань без залучення механізмів та коштів бюджетної класифікації.   
191. Положення про Центральне агентство затверджується Міністром внутрішніх справ.   -153- Бандурка О.М.
Змінити структурну побудову статті 31. Замінити частину 4 частиною 3 із внесенням до неї таких змін "слова "Центральне агентство" замінити на слово "Департамент". У частині третій статті 31 слова "Агентства, бюро" замінити словами "Управління, відділи". Фінансово-господарська діяльність Державної служби охорони здійснюється у відповідності з чинним законодавством.  
Враховано   Фінансово-господарська діяльність Державної служби охорони здійснюється у відповідності із законодавством.  
192. Суб (єктам господарювання, що створюються у складі Державної служби охорони, може бути надано статус юридичної особи у відповідності з положеннями про них, що затверджуються Центральним агентством, яке визначає порядок володіння, користування і розпорядження майном та коштами Державної служби охорони відповідно до законодавства.   -154- Бандурка О.М.
У частині 5 статті 31 слова "Центральним агентством, яке" замінити словами "Департаментом, який".  
Враховано   Суб (єктам господарювання, що створюються у складі Державної служби охорони, може бути надано статус юридичної особи у відповідності з положеннями про них, що затверджуються Департаментом, який визначає порядок володіння, користування і розпорядження майном та коштами Державної служби охорони відповідно до законодавства. Навчальні заклади професійної підготовки працівників охорони Державної служби охорони здійснюють свою діяльність у відповідності із Законом України "Про освіту".  
    -155- Кириченко Л.Ф.
У частині 5 статті 31 слова "що затверджуються Центральним агентством, яке визначає порядок володіння, користування і розпорядження майном та коштами Державної служби охорони відповідно до законодавства" виключити.  
Відхилено пропозиція не враховує економічну доцільність надання керівному органу господарської системи визначати найбільш раціональний порядок використання закріпленого майна, здобутого за кошти, отримані за виконання спеціальних, технологічно єдиних функцій, на єдиній економічній та юридичній основі. Завдяки цьому персоніфікується державний контроль за належним збереженням та раціональним використанням державного майна, закріпленого за підрозділами охорони.   
    -156- Бандурка О.М.
Доповнити статтю частиною 6 такого змісту "Навчальні заклади професійної підготовки працівників охорони Державної служби охорони здійснюють свою діяльність у відповідності із Законом України "Про освіту".  
Враховано    
193. Стаття 32. Участь міліції охорони у виконанні завдань Державної служби охорони      Стаття 32. Участь міліції охорони у виконанні завдань Державної служби охорони  
194. Організація службової діяльності та порядок залучення міліції охорони, що утримується за рахунок коштів Державної служби охорони, для здійснення Державною службою охорони заходів з охорони майна, керівництва нею, її організаційно-штатного та кадрового забезпечення визначається Міністром внутрішніх справ.   -157- Вінський Й.В.
Малиновський О.П.
Карнаух М.В.
Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
Статтю 32 вилучити.  
Відхилено суперечить Закону України "Про міліцію" (абзац сьомий статті 1; пункт 18 частини першої статті 10; а також повноваженням Міністра внутрішніх справ, визначених частиною четвертою статті 7).  Організація службової діяльності та порядок залучення міліції охорони, що утримується за рахунок коштів Державної служби охорони, для здійснення Державною службою охорони заходів з охорони майна, керівництва нею, її організаційно-штатного та кадрового забезпечення визначається Міністром внутрішніх справ.  
    -158- Кириченко Л.Ф.
Статтю 32 вилучити.  
Відхилено . Суперечить Закону України "Про міліцію" у частині визначених частиною четвертою статті 7 повноважень Міністра внутрішніх справ   
195. Під час здійснення заходів з охорони майна працівники міліції охорони керуються Законом України "Про міліцію", цим Законом, іншими законами, а також виданими на їх виконання нормативно-правовими актами.   -159- Бандурка О.М.
У частині 2 статті 32 слова "Під час здійснення заходів з охорони майна" вилучити.  
Враховано   Працівники міліції охорони керуються Законом України "Про міліцію", цим Законом, іншими законами, а також виданими на їх виконання нормативно-правовими актами.  
196. Міліція охорони з питань, передбачених пунктом сьомим статті 29 цього Закону, оперативно підпорядковується керівникам відповідних органів внутрішніх справ.   -160- Косів М.В.
Термін "міліція охорони" потребує визначення або посилання на інший законодавчий акт.  
Відхилено Міліція охорони організаційно означена статтею 7 Закону України "Про міліцію", а її спеціальна компетенція та джерело фінансування - у абзаці шостому статті 1, пунктах 18 та 27 частини першої статті 10, частиною четвертою статті 24 цього ж Закону.  Міліція охорони з питань, передбачених пунктом 7 статті 29 цього Закону, оперативно підпорядковується керівникам відповідних органів внутрішніх справ.  
197. Стаття 33. Додаткові обов`язки Державної служби охорони по охороні майна   -161- Кириченко Л.Ф.
Малиновський О.П.
Карнаух М.В.
Статтю 33 вилучити.  
Враховано    
198. Державна служба охорони відповідно до своїх завдань при здійсненні охорони майна, крім виконання обов'язків, передбачених статтею 19 цього Закону, зобов'язана визначати за погодженням із замовниками послуг з охорони майна вид охорони.       
199. Стаття 34. Додаткові права Державної служби охорони для охорони майна за умовами договорів   -162- Кириченко Л.Ф.
Малиновський О.П.
Карнаух М.В.
Статтю 34 вилучити.  
Враховано    
200. Державна служба охорони для виконання покладених на неї обов'язків, крім прав, передбачених статтею 20, частиною третьої статті 28 та пунктами 1, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 статті 29 цього Закону, за згодою власників згідно з умовами договорів може здійснювати інженерно-технічне укріплення об'єктів, що охороняються, у тому числі обладнувати їх технічними засобами охоронного призначення.       
201. Стаття 35. Економічна основа діяльності Державної служби охорони      Стаття 33. Економічна основа діяльності Державної служби охорони  
202. Державна служба охорони діє на засадах госпрозрахунку за рахунок коштів, одержаних її підрозділами, підприємствами та установами за підготовку та здійснення послуг з охорони майна за договорами, та інших надходжень, передбачених законодавством. Кошти та майно, отримані при здійсненні господарської діяльності, а також інші надходження, передбачені законодавством, належать Державній службі охороні на праві повного господарського відання. Чистий прибуток Державної служби охорони спрямовується на вдосконалення її службової діяльності, матеріально-технічне та фінансово-господарче забезпечення, здійснення заходів соціального захисту її працівників.   -163- Бандурка О.М.
У частині 1 статті 35 слова "підрозділами, підприємствами та установами" замінити на слова "установами та підрозділами". Друге речення частини 1 статті 35 викласти у новій редакції.  
Враховано Приведене у відповідність з термінологічним визначенням повноважень на користування майном державних організацій, що працюють на умовах госпрозрахунку.  Державна служба охорони діє на засадах госпрозрахунку за рахунок коштів, одержаних її установами та підрозділами за підготовку та здійснення послуг з охорони майна за договорами, та інших надходжень, передбачених законодавством. Майно Державної служби охорони є державною власністю і закріплюється за нею на праві повного господарського відання. Державна служба охорони володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать законодавству. Чистий прибуток Державної служби охорони спрямовується на вдосконалення її службової діяльності, матеріально-технічне та фінансово-господарче забезпечення, здійснення заходів соціального захисту її працівників.  
    -164- Кириченко Л.Ф.
Бондаренко В.Д.
Вінський Й.В.
Малиновський О.П.
Карнаух М.В.
Абзаци 2, 3, 4, 5, 8, 9 частини 3 та частини 4, 5 статті 35 вилучити. Статтю пропонується виключити повністю як таку, що суперечить законодавству  
Враховано частково Виключені: частина 2; абзац 7 частини 3; та частина 6 статті 35). Необґрунтована пропозиція. Не наводиться жодного прикладу, саме якому законодавству суперечать положення статті 35 законопроекту. 1. Пропозиція не враховує зміст, фактичні результати та суспільну цінність участі ДСО при МВС України у заходах з охорони правопорядку. Під час та у місцях виконання договірних зобов'язань працівники ДСО щорічно припиняють декілька десятків тисяч злочинів та значна кількість адміністративних правопорушень, 92-96 відсотків з яких не пов (язані з посяганням на об (єкти охорони, але за економічним змістом ця діяльність здійснюється за рахунок коштів, отриманих за охорону. 2. Законодавче визначення спрямування коштів на забезпечення суспільно-вагомих завдань ДСО у галузі забезпечення правопорядку є доповненням до юридичної оцінки діяльності підрозділів ДСО як суб (єктів господарювання, що на відміну від суб (єктів підприємництва, не мають повноважень вільно, за межами визначених завдань та обов (язків, використовувати кошти на іншу мету. 3. Через скасування економічної основи здійснення заходів заперечується спроможність державної організації, спеціалізованої у галузі охорони, до здійснення суспільно - важливих завдань. При цьому альтернативного шляху вирішення цих питань - не пропонується. 4. Крім того, пропозиція не відповідає вимогам податкового законодавства про порядок фінансування діяльності органів управлення системних суб (єктів господарювання, а також не враховує необхідність виключення підстав для подвійного оподаткування цих коштів   
203. Центральне агентство здійснює функції щодо управлінням майном та коштами Державної служби охорони згідно з чинним законодавством.   -165- Кириченко Л.Ф.
Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
Вінський Й.В.
Малиновський О.П.
Карнаух М.В.
Частину 2 статті 35 виключити.  
Враховано    
204. Крім заходів по матеріально-технічному та фінансово-господарському забезпеченню службової діяльності, Державна служба охорони за рахунок власних коштів:      Крім заходів з матеріально-технічного та фінансово-господарського забезпечення службової діяльності, Державна служба охорони за рахунок власних коштів:  
205. запобігає скоєнню злочинів та адміністративних правопорушень та припиняє їх у громадських місцях за місцем виконання службових обов'язків;      1) запобігає скоєнню злочинів і адміністративних правопорушень та припиняє їх у громадських місцях за місцем виконання службових обов'язків;  
206. приймає участь в розробці та здійсненні заходів щодо реалізації єдиної на території України концепції охорони об'єктів усіх форм власності;      2) за дорученням Кабінету Міністрів України приймає участь:  
207. розробляє основні вимоги до захисту об'єктів усіх форм власності від злочинних посягань, типові договори і вимоги до інженерно-технічної укріпленності та оснащення технічними системами та засобами охоронного призначення об'єктів державної та інших форм власності, інструкції, технічні умови, інші нормативно - методичні акти, що регламентують виконання охоронних функцій;   -166- Бандурка О.М.
У абзаці 4 частини 3 статті 35: закріпити, що визначені повноваження здійснюються за дорученням Кабінету Міністрів України; та відповідно змінити відмінки без зміни змісту.  
Враховано   у розробленні основних вимог до захисту об'єктів усіх форм власності від злочинних посягань, типових договорів і вимог до інженерно-технічної укріпленності та оснащення технічними системами і засобами охоронного призначення об'єктів державної та інших форм власності, інструкцій, технічних умов, інших нормативно-методичних актів, що регламентують виконання охоронних функцій;  
208. забезпечує проведення єдиної технічної політики з розробки, проектування технічних систем та засобів охоронного призначення, їх промислового освоєння і виробництва, здійснення контролю за якістю цих технічних засобів та систем, їх впровадженням, тактикою використання та обслуговуванням;   -167- Бандурка О.М.
У абзаці 5 частини 3 статті 35 слово "забезпечує" замінити на слово "в забезпечені".  
Враховано   у забезпеченні проведення єдиної технічної політики з розробки, проектування технічних систем та засобів охоронного призначення, їх промислового освоєння і виробництва, здійснення контролю за якістю цих технічних засобів та систем, їх впровадженням, тактикою використання та обслуговуванням;  
209. приймає участь у розробленні стандартів на засоби охоронної сигналізації з урахуванням міжнародних вимог і норм, розвиває міжнародне співробітництво у галузі стандартизації засобів охоронної сигналізації, а також співробітництво з вітчизняними та іноземними підприємствами та фірмами у галузі спільної розробки, виробництва, монтажу та обслуговування вказаних засобів;   -168- Бандурка О.М.
У абзаці 6 частини 3 статті 35: слова "приймає участь" виключити; слова "розвиває міжнародне співробітництво" та "співробітництво" викласти у відповідних відмінках.  
Враховано   у розробленні стандартів на засоби охоронної сигналізації з урахуванням міжнародних вимог і норм, розвитку міжнародного співробітництва в галузі стандартизації засобів охоронної сигналізації, а також співробітництві з вітчизняними та іноземними підприємствами та фірмами в галузі спільної розробки, виробництва, монтажу та обслуговування вказаних засобів;  
210. проектує та здійснює будівництво каналів зв'язку для організації централізованої охорони, у тому числі у межах лімітів капітальних вкладень і обсягів будівельно-монтажних робіт, які надаються для цього відповідними органами;   -169- Кириченко Л.Ф.
Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
Вінський Й.В.
Малиновський О.П.
Карнаух М.В.
Абзац 7 частини 3 статті 35 виключити.  
Враховано    
211. здійснює особисте обов`язкове страхування персоналу охорони, страхування належного їй майна, цивільної відповідальності, пов'язаної з експлуатацією службових транспортних засобів, та комерційного ризику невиконання зобов'язань за укладеними цивільно-правовими угодами з віднесенням сум на валові витрати, а також може здійснювати особисте страхування спеціалістів, управлінського та обслуговуючого персоналу від нещасних випадків, пов'язаних з виконанням службових обов'язків.   -170- Бандурка О.М.
У абзаці 8 частини 3 статті 35 після слів "обов'язкове страхування" доповнити словами "та страхування життя", а після слова " комерційного" доповнити словом "фінансового".  
Враховано Термінологія приведена у відповідність до Законів України "Про оподаткування прибутку підприємств" та "Про страхування".  3) здійснює особисте страхування та страхування життя персоналу охорони, страхування належного їй майна, цивільної відповідальності, пов'язаної з експлуатацією службових транспортних засобів, та комерційного (фінансового) ризику невиконання зобов'язань за укладеними цивільно-правовими угодами на охорону та безпеку, з віднесенням сум на валові витрати, а також може здійснювати страхування життя та особисте страхування спеціалістів, управлінського та обслуговуючого персоналу від нещасних випадків, пов'язаних з виконанням службових обов'язків.  
212. Державна служба охорони має право в установленому порядку створювати підприємства, установи та організації, в тому числі спільні, діяльність яких пов'язана із забезпеченням та виконанням функцій охорони та соціальним захистом її працівників.      Державна служба охорони має право в установленому порядку створювати підприємства, установи та організації, у тому числі спільні, діяльність яких пов'язана із забезпеченням та виконанням функцій охорони та соціальним захистом її працівників.  
213. Фінансування видатків Центрального агентства та його представництв, що є органами управління, діяльність яких не передбачає отримання прибутку, здійснюється за рахунок централізованих відрахувань з прибутку підпорядкованих підрозділів, підприємств і установ та інших надходжень, передбачених законодавством.   -171- Бандурка О.М.
У частині 5 статті 35: слова "Центрального агентства та його представництв, що є органами управління, діяльність яких" замінити словами "Департаменту що є органом управління, діяльність якого"; слова "підрозділів, підприємств і установ" замінити словами "установ і підрозділів".  
Враховано Приведено у відповідність до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".  Фінансування видатків Департаменту, що є органом управління, діяльність якого не передбачає отримання прибутку, здійснюється за рахунок централізованих відрахувань з прибутку підпорядкованих установ і підрозділів та інших надходжень, передбачених законодавством.  
214. Кошти податку на прибуток та податку на додану вартість послуг підрозділів, підприємств та установ Державної служби охорони щороку зараховуються на окремий субрахунок єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України і спрямовуються на фінансування потреб Міністерства внутрішніх справ.   -172- Кириченко Л.Ф.
Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
Вінський Й.В.
Малиновський О.П.
Карнаух М.В.
Порошенко П.О.
Частину 6 статті 35 вилучити.  
Враховано    
215. Стаття 36. Прийняття на роботу в Державну службу охорони   -173- Бандурка О.М.
Назву статті 36 викласти у новій редакції.  
Враховано Редакційне доопрацювання без зміни її змісту.  Стаття 34. Прийняття на роботу до складу персоналу охорони Державної служби охорони  
216. На роботу до Державної служби охорони на контрактній основі приймаються громадяни України, які досягли вісімнадцятирічного віку, не були засуджені за вчинення злочину та за своїми діловими і моральними якостями, освітнім рівнем, фізичною підготовкою і станом здоров'я здатні виконувати обов'язки, покладені на працівників охорони.   -174- Бандурка О.М.
У частині 1 статті 36: після слів "На роботу до" доповнити словами "складу персоналу охорони"; слова "які досягли вісімнадцятирічного віку" виключити.  
Враховано   На роботу до складу персоналу охорони Державної служби охорони на контрактній основі приймаються громадяни України, які не були засуджені за вчинення злочину та за своїми діловими і моральними якостями, освітнім рівнем, фізичною підготовкою і станом здоров'я здатні виконувати обов'язки, покладені на працівників охорони.  
217. Перелік посад працівників Державної служби охорони, що підлягають заміщенню на контрактній основі, та форми трудових контрактів з ними визначаються Центральним агентством.   -175- Бандурка О.М.
У частині 2 статті 36 слова "Центральним агентством" замінити на слово "Департаментом".  
Враховано   Перелік посад працівників Державної служби охорони, що підлягають заміщенню на контрактній основі, та форми трудових контрактів з ними визначаються Департаментом.  
218. Стаття 37.Формений одяг персоналу охорони Державної служби охорони      Стаття 35. Формений одяг персоналу охорони Державної служби охорони  
219. Персонал охорони Державної служби охорони має формений одяг і знаки розрізнення, йому видається службове посвідчення, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.   -176- Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
Частину 1 статті 37 вилучити.  
Відхилено Не наведено аргументацій.  Персонал охорони Державної служби охорони має формений одяг і знаки розрізнення, йому видаються службові посвідчення, зразки яких затверджує Кабінет Міністрів України.  
220. Незаконне використання форменого одягу, знаків розрізнення і службового посвідчення персоналу Державної служби охорони тягне за собою відповідальність, передбачену законом.      Незаконне використання форменого одягу, знаків розрізнення і службового посвідчення персоналу Державної служби охорони тягне за собою відповідальність, передбачену законом.  
221. Стаття 38. Об'єкти, що підлягають обов'язковій охороні суб'єктами державної охоронної діяльності      Стаття 36. Об'єкти, що підлягають обов'язковій охороні суб'єктами державної охоронної діяльності  
222. Кабінет Міністрів України визначає:      Кабінет Міністрів України визначає:  
223. перелік об'єктів державної форми власності, що підлягає охороні виключно відомчою охороною державних організацій;   -177- Бандурка О.М.
Абзац 2 статті 38 викласти у новій редакції.  
Враховано   перелік суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що підлягають охороні виключно відомчою охороною державних організацій;  
224. перелік об'єктів, що підлягають обов'язковій охороні Державною службою охорони. Ціни на послуги з охорони цих об'єктів визначаються на підставі відповідної методики, що затверджується Міністерством економіки та європейської інтеграції України та Міністерством внутрішніх справ України за погодженням з Антимонопольним комітетом України.   -178- Кириченко Л.Ф.
Викласти статтю 38 у такій редакції: "Перелік особливо важливих об'єктів права державної власності, охорона яких здійснюється виключно суб'єктами охоронної діяльності, заснованими на державній формі власності, встановлюється Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено . Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі забезпечення правопорядку визначена пунктом 7 статті 116 Конституції України, 2. Крім того, крім Переліку об'єктів, що підлягають обов'язковій охороні підрозділами ДСО (постанова Кабінету Міністру України № 615-93 р.), є чинними більше 20 нормативних актів та один Закон, що визначають виключні повноваження ДСО на охорону певних категорій об'єктів. 3. Законодавством не визначена класифікуючи ознака об'єктів "Особливо важливий". Щодо суб'єктів господарювання (підприємств, установ та організацій" такий термін може бути опрацьований щодо об'єктів, означених пунктом 2 статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна".  перелік об'єктів, що підлягають обов'язковій охороні Державною службою охорони. Ціни на послуги з охорони цих об'єктів визначаються на підставі відповідної методики, що затверджують Міністерство економіки та європейської інтеграції України та Міністерство внутрішніх справ України за погодженням з Антимонопольним комітетом України.  
225. Р о з д і л V ЗДІЙСНЕННЯ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМИ УГОДАМИ      Р о з д і л V ЗДІЙСНЕННЯ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМИ УГОДАМИ  
226. Стаття 39.Здійснення охоронної діяльності за цивільно-правовими угодами      Стаття 37. Здійснення охоронної діяльності за цивільно-правовими угодами  
227. Цивільно-правові угоди, що передбачають здійснення заходів охорони та безпеки, укладаються між замовниками послуг з охорони (безпеки) та суб'єктами охоронної діяльності в письмовій формі з дотриманням вимог типових угод, що затверджуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -179- Бандурка О.М.
У частині 1 статті 39: - слова "з дотриманням вимог типових угод, що затверджуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" вилучити; після слів "в письмовій формі" доповнити словами "із зазначенням ціни, дати укладання та терміну виконання, умов відповідальності сторін, а в угодах за участю суб'єкта підприємницької діяльності у галузі охорони - номер і дата виданої йому ліцензії".  
Враховано зв'язку з включенням договору охорони до Цивільного кодексу України. Статтю доповнено істотними умовами укладання договору на охорону та безпеку, визначеними у статті 40 законопроекту.  Цивільно-правові угоди, що передбачають здійснення заходів охорони та безпеки, укладаються між замовниками послуг з охорони (безпеки) та суб'єктами охоронної діяльності в письмовій формі із зазначенням ціни, дати укладення та терміну виконання, умов відповідальності сторін, а в угодах за участю суб'єкта підприємницької діяльності в галузі охорони - номер і дата виданої йому ліцензії.  
    -180- Танюк Л.С.
Доповнити законопроект новою статтею 39 наступного змісту (із відповідною зміною нумерації наступних статей): "Стаття 39. Здійснення охоронної діяльності щодо об'єктів державної частини Музейного фонду України та об'єктів культурної спадщини України. Об'єкти державної частини Музейного фонду України та об'єкти культурної спадщини України підлягають обов'язковій державній охороні, яка здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених Міністерству внутрішніх справ України як Головному розпоряднику коштів. Охорона об'єктів державної частини Музейного фонду України та об'єктів культурної спадщини України не може бути припинена суб'єктами охоронної діяльності, у тому числі і у разі ненадходження бюджетних коштів, передбачених на цю мету."  
Відхилено пропозиція прямо суперечить вимогам законодавств: Бюджетного, що не передбачає виділення коштів одним розпорядникам бюджетних коштів в рахунок виділення інших; Податкового - у частині визначення належного платника податків Фінансового - у частині фактичного запровадження перехресного кредитування охорони об'єктів культури підрозділами ДСО за рахунок інших джерел фінансування, крім тих, що мали б надійти з бюджету; Трудового - про продовження виконання функцій з охорони персоналом охорони - безоплатно; Антимонопольного - чому саме у такому порядку повинні охоронятися лише державна частина Музейного фонду України?   
228. Заходи охорони та безпеки за цивільно-правовими угодами здійснюються безпосередньо щодо майна, особи замовника послуг з охорони. Такі заходи на користь визначеної замовником юридичної або фізичної особи можуть здійснюватися лише за їх письмовою згодою.   -181- Бандурка О.М.
У частині 2 статті 39 слова "особи замовника послуг з охорони" замінити словами "фізичної особи - замовників послуг з охорони та безпеки".  
Враховано Приведено у відповідність до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".  Заходи охорони та безпеки за цивільно-правовими угодами здійснюються безпосередньо щодо майна та фізичної особи - замовників послуг з охорони та безпеки. Такі заходи на користь визначеної замовником юридичної або фізичної особи можуть здійснюватися лише за їх письмовою згодою. Угоди на здійснення заходів охорони та безпеки укладаються із застосуванням вільних цін.  
    -182- Бандурка О.М.
Доповнити статтю 39 частиною 3. "Угоди на здійснення заходів охорони та безпеки укладаються із застосуванням вільних цін." Відповідно частину третю цієї статті вважати частиною четвертою.  
Враховано    
229. Примірник угоди на здійснення заходів охорони та безпеки видається сторонам угоди. Режим доступу до інформації, що міститься в угоді, визначається сторонами відповідно до законодавства      Примірник угоди на здійснення заходів охорони та безпеки видається сторонам угоди. Режим доступу до інформації, що міститься в угоді, визначається сторонами відповідно до законодавства.  
230. Стаття 40. Угоди на здійснення недержавної охоронної діяльності       
231. Суб (єкт підприємницької діяльності при наданні послуг, передбачених статтею 24 цього Закону, зобов'язаний укласти з кожним із своїх замовників угоду на виконання послуг, в якій повинні зазначатися відомості про сторони, що її укладають, номер і дата виданої йому ліцензії, умови угоди, у тому числі її ціну, дату укладання та терміни виконання, відповідальність сторін тощо.   -183- Кириченко Л.Ф.
Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
Статтю 40 вилучити.  
Враховано    
232. Стаття 41.Порядок укладення та виконання цивільно- правових угод про охорону      Стаття 38. Порядок укладання та виконання цивільно-правових угод про охорону  
233. Обов'язковою умовою укладення цивільно-правових угод про охорону а суб (єктами охоронної діяльності є досягнення сторонами домовленості з усіх умов договору.   -184- Кириченко Л.Ф.
Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
Статтю 41 вилучити.  
Відхилено стаття не суперечить діючому законодавству.  Обов'язковою умовою укладання цивільно-правових угод про охорону із суб'єктами охоронної діяльності є досягнення сторонами домовленості з усіх істотних умов договору.  
    -185- Бандурка О.М.
Доповнити частину першу статті 41 після "з усіх" словом " істотних" у відповідності із статтею 180 Господарського кодексу України  
Враховано    
234. Замовник послуг з охорони майна зобов'язаний попередньо надати суб'єкту охоронної діяльності (його уповноваженому представнику) документи, що підтверджують його повноваження на право власності (володіння) об'єктом охорони, законність перевезення належного йому вантажу тощо.      Замовник послуг з охорони майна зобов'язаний попередньо надати суб'єкту охоронної діяльності (його уповноваженому представнику) документи, що підтверджують його повноваження на право власності (володіння) об'єктом охорони, законність перевезення належного йому вантажу тощо.  
235. Суб'єкти охоронної діяльності на час дії цивільно-правових угод про охорону майна у володіння цим майном не вступають.      Суб'єкти охоронної діяльності на час дії цивільно-правових угод про охорону майна у володіння цим майном не вступають.  
236. Стаття 42. Обмеження щодо здійснення охоронної діяльності за цивільно - правовими угодами      Стаття 39. Обмеження щодо здійснення охоронної діяльності за цивільно-правовими угодами  
237. Забороняється укладення цивільно-правових угод про надання послуг з охорони та безпеки органам виконавчої влади та відомчій охороні державних організацій на охорону майна, що не належить відповідній державній організації, та щодо осіб, які не є службовими особами цих державних організацій, крім випадків, передбачених законодавством.   -186- Бандурка О.М.
У частині 1 статті 42 текст після слів "органам виконавчої влади" замінити новим текстом.  
Враховано   Забороняється укладання цивільно- правових угод про надання послуг з охорони та безпеки органам виконавчої влади, відомчій охороні інших суб'єктів охоронної діяльності на охорону майна, що їм не належить, та щодо осіб, які не є їх службовими особами, крім випадків, передбачених законодавством.  
    -187- Кириченко Л.Ф.
Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
Статтю 42 вилучити.  
Відхилено Не наведено аргументації.   
238. Цивільно-правові угоди на здійснення заходів охорони та безпеки не укладаються, ці ж заходи за укладеними цивільно-правовими угодами не здійснюються, а укладенні цивільно-правові угоди негайно втрачають силу у разі отримання суб`єктом охоронної діяльності відомостей, що свідчать про залучення суб`єкта охоронної діяльності до заходів, що :      Цивільно-правові угоди на здійснення заходів охорони та безпеки не укладаються, ці ж заходи за укладеними цивільно-правовими угодами не здійснюються, а укладені цивільно-правові угоди негайно втрачають силу в разі отримання суб`єктом охоронної діяльності офіційних відомостей, що свідчать про залучення суб`єкта охоронної діяльності до заходів, що:  
239. 1) мають ознаки правопорушень проти життя та здоров`я громадян, громадської безпеки, особистих та майнових прав громадян і юридичних осіб;      1) мають ознаки правопорушень проти життя та здоров`я громадян, громадської безпеки, особистих та майнових прав громадян і юридичних осіб;  
240. 2) спрямовані на створення перешкод щодо діяльності органів державної влади та управління, уповноважених ними організацій, правоохоронних органів;      2) спрямовані на створення перешкод щодо діяльності органів державної влади та управління, уповноважених ними організацій, правоохоронних органів;  
241. 3) мають здійснюватися на користь фізичної особи, щодо якої в установленому порядку отримана інформація про її протиправну поведінку, участь у діяльності злочинних угрупувань, а також особи, що перебуває під слідством або ж відбуває покарання за вчинення злочину без позбавлення волі.   -188- Бандурка О.М.
У частині 2 статті 42 після слів "або ж" доповнити займенником "яка".  
Враховано Технічна помилка.  3) мають здійснюватися на користь фізичної особи, щодо якої в установленому порядку отримана інформація про її протиправну поведінку, участь у діяльності злочинних угруповань, або ж яка відбуває покарання за вчинення злочину без позбавлення волі.  
242. У разі залучення (спроби залучення) персоналу охорони до дій, передбачених частиною другою цієї статті, за умов приховування від суб`єкту охоронної діяльності інформації про їх фактичний зміст та особливості правового стану об`єкта охорони, старший наряду персоналу охорони у місці виконання охоронних функцій після встановлення вказаних обставин виконання охоронних функцій зобов`язаний негайно припинити їх здійснення із складенням відповідного акту. На вимогу замовника послуг охорони та безпеки суб`єкт охоронної діяльності зобов`язаний надати офіційне пояснення з приводу їх припинення.      У разі залучення (спроби залучення) персоналу охорони до дій, передбачених частиною другою цієї статті, за умов приховування від суб`єкту охоронної діяльності інформації про їх фактичний зміст та особливості правового стану об`єкта охорони старший наряду персоналу охорони в місці виконання охоронних функцій після встановлення вказаних обставин виконання охоронних функцій зобов`язаний негайно припинити їх здійснення із складенням відповідного акта. На вимогу замовника послуг охорони та безпеки суб`єкт охоронної діяльності зобов`язаний надати офіційне пояснення з приводу їх припинення.  
243. Р о з д і л VІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ, СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ, ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБОВИХ СОБАК      Р о з д і л VІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ, СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ, ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБОВИХ СОБАК  
244. Стаття 43. Умови і межі застосування персоналом охорони заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї та використання службових собак   -189- Національний банк України
Вважаємо, що розробці та прийняттю цього законопроекту має передувати прийняття Закону України "Про зброю", чим, на нашу думку, буде забезпечено розвиток добросовісної конкуренції між суб'єктами охоронної діяльності на ринку надання банкам охоронних послуг, що в свою чергу, забезпечить створення та розвиток в Україні ефективної системи організації охорони банків, яка діє в провідних країнах світу.  
Відхилено достатня технічна укріпленність об'єктів, у тому числі банківських установ, наявність якісного монтажу технічних засобів охоронного призначення за кваліфікованим проектом, належним чином організований пропускний режим із застосуванням технічних засобів убезпечення персоналу охорони (бронескло, металошукачі, а також службові собаки) суттєво знижують ризик випадків необхідності взагалі застосування силових методів впливу, або ж усувають необхідність негайного застосування вогнепальної зброї. Крім того, спроможне позитивно на зменшення необхідності обігу зброї запровадження страхування майна, працівників банку, а також відвідувачів банків. У такий спосіб (шляхом страхування), крім об'єктів визначених категорій із значним збереженням цінностей, можуть бути захищені інші стаціонарні об'єкти. 2. НБУ не має визначеної в установленому порядку компетенції в галузях ні конкуренції в охороні, ні у правовому регулювання обігу вогнепальної зброї.  Стаття 40. Умови і межі застосування персоналом охорони заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї та використання службових собак  
245. Під час та в місцях безпосереднього здійснення заходів охорони та безпеки персонал охорони має право застосовувати до правопорушників заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та службових собак, а персонал воєнізованої охорони та підрозділів воєнізованої охорони Державної служби охорони, крім того, вогнепальну зброю, у тому числі нарізну автоматичну та напівавтоматичну, у випадках і в порядку, передбачених цим Законом та іншими актами законодавства.   -190- Бандурка О.М.
У частині 1 статті 43: після слів "Під час та в місцях безпосереднього здійснення заходів охорони та безпеки персонал охорони" доповнити словами "крім інженерно-технічних працівників"; після слів "та іншими актами законодавства" доповнити текстом "якщо інші визначені законодавством заходи з охорони та\або безпеки не призвели до припинення правопорушення або виконання правопорушником законної вимоги персоналу охорони".  
Враховано редакційне доопрацювання без зміни змісту.  Під час та в місцях безпосереднього здійснення заходів охорони та безпеки персонал охорони, крім інженерно-технічних працівників, має право застосовувати до правопорушників заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, вогнепальну зброю та використовувати службових собак у випадках і в порядку, передбачених цим Законом та іншими актами законодавства, якщо інші, визначені законодавством, заходи з охорони та/або безпеки не привели до припинення правопорушення або виконання правопорушником законної вимоги персоналу охорони.  
    -191- Косів М.В.
Доповнити частину 1 статті 43 словами ".., якщо інші заходи (засоби) не дали необхідного результату.  
Враховано з редакційним доопрацюванням Н.д.Бандурки О.М.   
246. Застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, вогнепальну зброю та використовувати службових собак дозволяється тільки після попередження про намір їх застосування. Заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальна зброя можуть застосовуватися без попередження лише у разі безпосередньої загрози життю або здоров'ю громадян чи персоналу охорони або раптового нападу із застосуванням зброї чи транспортних засобів. Вид спеціального засобу чи зброї, час початку та інтенсивності їх застосування визначаються з урахуванням ситуації, що склалась, характеру правопорушення і особи правопорушника.   -192- Вінський Й.В.
Малиновський О.П.
Карнаух М.В.
Частину 3 статті 43 викласти в такій редакції: "Під час та в місцях безпосереднього здійснення заходів охорони та безпеки персонал охорони має право застосовувати до правопорушників заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених Законами України".  
Відхилено пропозиція не враховує: установлену законодавчо-нормативну практику визначення Кабінетом Міністрів України порядку використання спецзасобів різними правоохоронними органами; Згідно з частиною третьою статті 15 законопроекту у тому з порядку передбачається визначити порядок використання службових собак (в охороні)  Застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, вогнепальну зброю та використовувати службових собак дозволяється тільки після попередження про намір їх застосування. Заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальна зброя можуть застосовуватися без попередження лише в разі безпосередньої загрози життю або здоров'ю громадян чи персоналу охорони або раптового нападу із застосуванням зброї чи транспортних засобів. Вид спеціального засобу чи зброї, час початку та інтенсивності їх застосування визначаються з урахуванням ситуації, що склалася, характеру правопорушення і особи правопорушника.  
247. Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, вогнепальну зброю та використовувати службових собак проти жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров'ю громадян, персоналу охорони, або збройного нападу чи збройного опору.   -193- Семенюк В.П.
Частину третю статті 43 (нов.ред - 40) доповнити словами наступного змісту : ".... та осіб, які відповідно до діючого законодавства України являються носіями спеціального статусу недоторканості."  
Враховано   Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, вогнепальну зброю та використовувати службових собак проти жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, а також проти осіб, які відповідно до законодавства України є носіями спеціального статусу недоторканності, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров'ю громадян, персоналу охорони, або збройного нападу чи збройного опору.  
248. У разі коли уникнути застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї та використання службових собак неможливо, їх застосування не повинно перевищувати меж необхідної оборони і має обмежуватися заподіянням мінімальної шкоди здоров'ю правопорушників та інших громадян. У разі заподіяння такої шкоди персонал охорони забезпечує надання необхідної допомоги потерпілим в найкоротший строк.      У разі якщо неможливо уникнути застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї та використання службових собак, їх застосування не повинно перевищувати меж необхідної оборони і має обмежуватися заподіянням мінімальної шкоди здоров'ю правопорушників та інших громадян. У разі заподіяння такої шкоди персонал охорони забезпечує надання необхідної допомоги потерпілим у найкоротший строк.  
249. Про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї та використання службових собак працівник охорони в письмовій формі доповідає своєму безпосередньому керівнику, який в свою чергу повідомляє про це орган внутрішніх справ, орган управління, власника.      Про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї та використання службових собак працівник охорони в письмовій формі доповідає своєму безпосередньому керівнику, який у свою чергу повідомляє про це орган внутрішніх справ, орган управління, власника.  
250. Про поранення або смерть, що сталися внаслідок застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та використання службових собак, а також про всі випадки застосування вогнепальної зброї працівник охорони зобов'язаний негайно і письмово доповісти своєму безпосередньому начальнику для сповіщення прокуророві.      Про поранення або смерть, що сталися внаслідок застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та використання службових собак, а також про всі випадки застосування вогнепальної зброї працівник охорони зобов'язаний негайно і письмово доповісти своєму безпосередньому начальнику для сповіщення прокуророві.  
251. Перевищення меж необхідної оборони, вчинене внаслідок застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї та використання службових собак тягне за собою відповідальність, передбачену законом.      Перевищення меж необхідної оборони, вчинене внаслідок застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї та використання службових собак, тягне за собою відповідальність, передбачену законом.  
252. Стаття 44.ї Застосування заходів фізичного впливу      Стаття 41. Застосування заходів фізичного впливу  
253. Персонал охорони під час та в місцях безпосереднього здійснення заходів охорони та безпеки з метою самозахисту, захисту об'єктів, життя та здоров'я фізичних осіб від протиправних посягань, затримання правопорушників і припинення правопорушень, подолання протидії їх законним вимогам має право застосовувати заходи фізичного впливу, в тому числі прийоми рукопашного бою, якщо інші способи цього не забезпечили.      Персонал охорони під час та в місцях безпосереднього здійснення заходів охорони та безпеки з метою самозахисту, захисту об'єктів, життя та здоров'я фізичних осіб від протиправних посягань, затримання правопорушників і припинення правопорушень, подолання протидії їх законним вимогам має право застосовувати заходи фізичного впливу, в тому числі прийоми рукопашного бою, якщо інші способи цього не забезпечили.  
254. Стаття 45. Застосування спеціальних засобів      Стаття 42. Застосування спеціальних засобів  
255. Персонал охорони під час та в місцях безпосереднього здійснення заходів охорони та безпеки має право застосовувати спеціальні засоби - гумові кийки, газові пістолети і револьвери та патронів до них, заряджених речовинами сльозоточивої або дратівної дії, пневматичну зброю, в разі :   -194- Вінський Й.В.
Малиновський О.П.
Карнаух М.В.
У частині 1 статті 45 (замість частини 3 статті 45) пропонується покласти на Кабінет Міністрів України повноваження щодо визначення переліку спеціальних засобів  
Відхилено Пропозиція заперечує повноваження Верховної Ради України визначати перелік спеціальних засобів, необхідних в цілому для забезпечення правопорядку (пункт17 статті 92 Конституції України)  Персонал охорони під час та в місцях безпосереднього здійснення заходів охорони та безпеки має право застосовувати спеціальні засоби - гумові кийки, газові пістолети і револьвери та патрони до них, заряджені речовинами сльозоточивої або дратівної дії, пневматичну зброю в разі:  
    -195- Кириченко Л.Ф.
Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
У частині 1 статті 45 слова "... гумові кийки, газові пістолети і револьвери та патронів до них, заряджених речовинами сльозоточивої або дратівної дії, пневматичну зброю..." вилучити.  
Відхилено Не наведено аргументованих підстав.   
    -196- Миримський Л.Ю.
Статтю 45 викласти у наступній редакції: "Стаття 45. Застосування спеціальних засобів. Персонал охорони під час та в місцях безпосереднього здійснення заходів охорони та безпеки має право застосовувати спеціальні засоби - гумові кийки, наручники, засоби зв'язування, газові пістолети і револьвери та патронів до них, заряджених речовинами сльозоточивої або дратівної дії, пневматичну зброю та електрошкові пристрої в разі: 1) захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їхньому життю або здоров'ю; 2) відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби, що охороняються; 3) затримання до прибуття працівників органу внутрішніх справ, іншого правоохоронного органу, осіб, які вчинили правопорушення проти майна та/або фізичних осіб, що охороняються, інші правопорушення, що загрожують (створюють загрозу) громадській безпеці, життю та здоров'ю громадян, якщо ці особи чинять опір законним діям персоналу охорони або є підстави вважати, що вони можуть зникнути з місця скоєння правопорушення чи заподіяти шкоду оточуючим або собі. Крім спеціальних засобів, зазначених у частині першій цієї статті, персонал воєнізованої охорони та Державної служби охорони має право застосовувати пристрої для примусової зупинки транспорту в разі: 1) примусової зупинки транспортного засобу, якщо водій своїми діями створює .загрозу життю чи здоров'ю громадян або персоналу охорони чи порушує встановлений режим на об'єкті, що охороняється, та/або спеціальної зони його охорони (безпеки). Перелік спеціальних засобів, які можуть застосовуватися персоналом охорони під час здійснення охорони майна і правила їх застосування встановлюються Кабінетом Міністрів України. Рівень підготовки персоналу охорони з питань застосування спеціальних засобів перевіряється в порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України".  
Відхилено наявність у персоналу охорони додаткових спеціальних засобів захисту (електрошкові пристрої, наручники, засоби зв'язування) потребує відповідних знань від персоналу охорони та простійного контролю за правильністю їх застосуванню. Такі умови роби у суб'єктів господарювання недержавних форм власності, за об'єктивних обставин відсутні.   
256. 1) захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їхньому життю або здоров'ю;      1) захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їхньому життю або здоров'ю;  
257. 2) відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби, що охороняються.      2) відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби, що охороняються.  
258. Крім спеціальних засобів, зазначених у частині першій цієї статті, персонал воєнізованої охорони та Державної служби охорони має право застосовувати наручники, засоби зв`язування, пристрої для примусової зупинки транспорту та електрошокові пристрої, в разі:   -197- Вінський Й.В.
Малиновський О.П.
Карнаух М.В.
Абзац 1 частини 2 статті 45 викласти у такій редакції : "Крім спеціальних засобів персонал воєнізованої охорони та Державної служби охорони має право застосовувати наручники, засоби зв'язування, пристрої для примусової зупинки транспорту та електрошокові пристрої, в разі: ".  
Відхилено пропозиція, всупереч встановленій законодавством класифікації, наручники, засоби зв'язування, пристрої для примусової зупинки транспорту, та електрошкові пристрої виносить за межі визначення "спеціальні засоби".  Крім спеціальних засобів, зазначених у частині першій цієї статті, персонал воєнізованої охорони та Державної служби охорони має право застосовувати наручники, засоби зв`язування, пристрої для примусової зупинки транспорту та електрошокові пристрої в разі:  
259. 1) затримання і доставляння до службового приміщення органу внутрішніх справ, іншого правоохоронного органу, воєнізованої охорони чи Державної служби охорони осіб, які вчинили правопорушення проти майна та\або фізичних осіб, що охороняються, інші правопорушення, що загрожують (створюють загрозу) громадській безпеці, життю та здоров'ю громадян, якщо ці особи чинять опір законним діям персоналу охорони або є підстави вважати, що вони можуть зникнути з місця скоєння правопорушення чи заподіяти шкоду оточуючим або собі;      1) затримання і доставлення до службового приміщення органу внутрішніх справ, іншого правоохоронного органу, воєнізованої охорони чи Державної служби охорони осіб, які вчинили правопорушення проти майна та/або фізичних осіб, що охороняються, інші правопорушення, що загрожують (створюють загрозу) громадській безпеці, життю та здоров'ю громадян, якщо ці особи чинять опір законним діям персоналу охорони або є підстави вважати, що вони можуть зникнути з місця скоєння правопорушення чи заподіяти шкоду оточуючим або собі;  
260. 2) примусової зупинки транспортного засобу, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю громадян або персоналу охорони чи порушує встановлений режим на об'єкті, що охороняється, та\або спеціальної зони його охорони (безпеки).      2) примусової зупинки транспортного засобу, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю громадян або персоналу охорони чи порушує встановлений режим на об'єкті, що охороняється, та/або спеціальної зони його охорони (безпеки).  
261. Перелік спеціальних засобів, які можуть застосовуватися персоналом охорони під час здійснення охорони майна і правила їх застосування встановлюються Кабінетом Міністрів України.      Види спеціальних засобів, які можуть застосовуватися персоналом охорони під час здійснення охорони майна, і правила їх застосування встановлює Кабінет Міністрів України.  
262. Рівень підготовки персоналу охорони з питань застосування спеціальних засобів перевіряється в порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України.   -198- Вінський Й.В.
Малиновський О.П.
Карнаух М.В.
Викласти частину 4 статті 45 у такій редакції : "Рівень підготовки персоналу охорони з питань застосування спеціальних засобів перевіряється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України спільно з Міністерством внутрішніх справ."  
Відхилено становлення порядку перевірки спеціальних знань на рівні Кабінету Міністрів України нічим не передбачено. Не може керівний орган (КМУ) "спільно" з підлеглим органом "МВС" встановлювати порядок.  Рівень підготовки персоналу охорони з питань застосування спеціальних засобів перевіряється в порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України.  
263. Стаття 46. Використання службових собак      Стаття 43. Використання службових собак  
264. Персонал охорони під час та у місцях виконання заходів з охорони майна має право використовувати службових собак, що пройшли відповідне дресирування, лише для виявлення:      Персонал охорони під час та в місцях виконання заходів з охорони майна має право використовувати службових собак лише для виявлення:  
265. 1) проникнень (спроб проникнень) на об'єкти, що охороняються;      1) проникнень (спроб проникнень) на об'єкти, що охороняються;  
266. 2) осіб, які незаконно перебувають на об'єктах, що охороняються, у тому числі в час і в місцях, несанкціонованих їх власником (володільцем, користувачем);      2) осіб, які незаконно перебувають на об'єктах, що охороняються, у тому числі в час і в місцях, несанкціонованих їх власником;  
267. 3) вибухових пристроїв, вогнепальної зброї та бойових припасів до неї.   -199- Вінський Й.В.
Малиновський О.П.
Карнаух М.В.
Викласти пункт 3 статті 46 в такій редакції: "3) вибухових пристроїв чи інших небезпечних речовин, вогнепальної зброї та бойових припасів до неї."  
Враховано покладанням повноважень щодо визначення небезпечних речовин на відповідні державні органи.  3) вибухових пристроїв, вогнепальної зброї та бойових припасів до неї чи інших небезпечних речовин за переліком, що визначається спільно Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України і Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.  
268. Стаття 47.Застосування вогнепальної зброї      Стаття 44. Застосування вогнепальної зброї  
269. Персонал воєнізованої охорони та воєнізованої охорони Державної служби охорони під час та в місцях безпосереднього здійснення заходів охорони має право як крайній захід застосовувати вогнепальну зброю у разі:   -200- Бандурка О.М.
У частині першій 1 статті 47 слова "Персонал воєнізованої охорони та воєнізованої охорони Державної служби охорони" замінити словами "Персонал охорони" та викласти частинеу у новій редакції.  
Враховано приведено у відповідність з раніше застосованою термінологією щодо визначення суб'єктів застосування заходів впливу до правопорушників.  Персонал охорони, уповноважений застосовувати вогнепальну зброю, має право її носіння у форменому одязі із знаками розрізнення, затвердженими в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, виключно у зв'язку з виконанням службових завдань, крім випадків, передбачених законодавством, лише за наявності службового посвідчення та дозволу на носіння зброї на пред'явника, виданих на підставі окремих положень. Персонал охорони під час та в місцях безпосереднього здійснення заходів охорони та безпеки як крайній захід застосовувати вогнепальну зброю в разі:  
    -201- Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
Вилучити в частині 1 статті 47 слово "воєнізованої..." (перше) та слова "...воєнізованої охорони Державної служби охорони...".  
Враховано    
270. 1) відбиття нападу на об'єкти, що охороняються (приміщення підприємств, установ і організацій, житлові приміщення громадян і місця зберігання їх майна, транспортні засоби, в тому числі під час транспортування вантажів);   -202- Бандурка О.М.
Доповнити пункт 1 статті 47 словами "з метою протиправного заволодіння ними".  
Враховано   1) відбиття нападу, що вчиняється озброєною особою або шляхом насильницького незаконного вторгнення групи осіб на об'єкти, що охороняються (приміщення підприємств, установ і організацій, житлові приміщення громадян і місця зберігання їх майна, транспортні засоби, у тому числі під час транспортування вантажів), з метою протиправного заволодіння ними;  
271. 2) захисту громадян від нападу, що загрожує їхньому життю та здоров'ю;      2) захисту громадян від нападу, що загрожує їхньому життю та здоров'ю;  
272. 3) відбиття нападу на працівників охорони, якщо їх життю або здоров'ю загрожує небезпека;      3) відбиття нападу на працівників охорони, якщо їх життю або здоров'ю загрожує небезпека;  
273. 4) затримання осіб, які чинять збройний опір, а також озброєних осіб, які погрожують застосуванням зброї, вибухових та інших пристроїв, якщо це загрожує життю і здоров'ю громадян або працівників охорони.      4) затримання осіб, які чинять збройний опір, а також озброєних осіб, які погрожують застосуванням зброї, вибухових та інших пристроїв, якщо це загрожує життю і здоров'ю громадян або працівників охорони.  
274. Персонал охорони має право використовувати зброю для подання сигналу тривоги або виклику допомоги, знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров'ю громадян або персоналу охорони.      Персонал охорони має право використовувати зброю для подання сигналу тривоги або виклику допомоги, знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров'ю громадян або персоналу охорони.  
275. Персоналу охорони забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю в місцях значного скупчення людей, якщо це може призвести до заподіяння шкоди життю і здоров'ю сторонніх осіб.      Персоналу охорони забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю в місцях значного скупчення людей, якщо це може призвести до заподіяння шкоди життю і здоров'ю сторонніх осіб.  
276. Рівень підготовки персоналу охорони з питань застосування вогнепальної зброї перевіряється в порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України.      Рівень підготовки персоналу охорони з питань застосування вогнепальної зброї перевіряється в порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України.  
277. Стаття 48.Гарантії особистої безпеки озброєного працівника охорони      Стаття 45. Гарантії особистої безпеки озброєного працівника охорони  
278. На озброєного працівника охорони під час та в місцях безпосереднього виконання службових обов'язків поширюються гарантії особистої безпеки, встановлені для працівників міліції Законом України "Про міліцію".   -203- Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
Статтю 48 вилучити.  
Відхилено повноваження озброєного персоналу охорони у частині гарантій особистої безпеки обмежене шляхом правовим простором його дії - часом та, місцем виконання охоронних завдань, а також його незастосуванням у місцях значного скупчення людей за умов, що підозрілі дії не містять загрози здоров'ю або життю оточуючих, у тому числі персоналу охорони (безлюдна місцевість, нічна пора часу, перевірка групи осіб з невстановленими намірами перебування у місцях здійснення охоронних заходів.  На озброєного працівника охорони під час та в місцях безпосереднього виконання службових обов'язків поширюються гарантії особистої безпеки, встановлені для працівників міліції Законом України "Про міліцію".  
279. Р о з д і л VІІ ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНОГО І ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛУ ОХОРОНИ      Р о з д і л VІІ ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНОГО І ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛУ ОХОРОНИ  
280. Стаття 49. Соціальний захист персоналу охорони      Стаття 46. Соціальний захист персоналу охорони  
281. Персоналу охорони гарантується соціальний захист згідно із законодавством.      Персоналу охорони гарантується соціальний захист згідно із законодавством.  
282. Охоронна діяльність зараховується до загального трудового стажу і стажу для призначення допомоги за державним соціальним страхуванням, якщо інше не передбачене законодавством.      Охоронна діяльність зараховується до загального трудового стажу і стажу для призначення допомоги за державним соціальним страхуванням, якщо інше не передбачено законодавством.  
283. Соціальний захист персоналу охорони суб`єктів охоронної діяльності, що утримуються не за рахунок Державного бюджету України, забезпечується за рахунок коштів, з яких формується джерело фінансування відповідних суб`єктів охоронної діяльності, що використовуються розпорядниками коштів для укладення договорів страхування їх працівників з обраними страховиками за правилами страхування, що відповідають умовам та правилам державного захисту працівників міліції   -204- Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
У частині 3 статті 49: вилучити слова: "...що утримуються не за рахунок Державного бюджету України...", "...що відповідають умовам та правилам державного захисту працівників міліції.  
Відхилено . Пропозиції не враховують наступний, передбачений пунктом 10 "Прикінцевих положень" Закону України "Про страхування" порядок запровадження компенсаційних виплат постраждалим працівникам військових формувань та правоохоронних органів за рахунок Державного бюджету України. При цьому поза цим джерелом (правовим полем) залишаться працівники місцевої ( муніципальної) міліції, Державної служби охорони та інші суб'єкти господарювання. 2. Визначення умов страхування персоналу охорони відповідно до умов державного захисту визначених категорій працівників має на меті : а) встановлення певного рівня захисту через визначення його конкретних видів (форм); б) упорядкування цінових показників послуг на охорону за договорами, а також належне врахування їх з метою оподаткування.  Соціальний захист персоналу охорони суб`єктів охоронної діяльності, що утримуються не за рахунок Державного бюджету України, забезпечується за рахунок коштів, з яких формується джерело фінансування відповідних суб`єктів охоронної діяльності, що використовуються розпорядниками коштів для укладання договорів страхування їх працівників з обраними страховиками за правилами страхування, що відповідають умовам та правилам державного захисту працівників міліції та інших категорій працівників охорони.  
284. Державна служба охорони відраховує на соціальний захист працівників охорони за переліком посад, який визначається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, кошти у розмірі не більшому, ніж передбачено Державним бюджетом України на поточний рік в розрахунку на чисельність працівників органів внутрішніх справ, затверджену в установленому порядку   -205- Бандурка О.М.
Замінити частину 4 статті 49 редакцією нового змісту.  
Враховано Приведено у відповідність до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".  Жилі приміщення працівникам Державної служби охорони можуть надаватися в установленому порядку: 1) підприємствами, установами та організаціями, з якими укладено договори на охорону, на загальних з їхніми працівниками підставах за рахунок коштів підприємств або Державної служби охорони; 2) з жилого фонду, збудованого (придбаного) на кошти Державної служби охорони.  
285. Державна служба охорони може мати службовий житловий фонд. Перелік посад працівників Державної служби охорони, які мають право на отримання службової житлової площі, визначається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.      Державна служба охорони може мати службовий жилий фонд. Перелік посад працівників Державної служби охорони, які мають право на отримання службової жилої площі, визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
286. Стаття 50. Правовий захист персоналу охорони      Стаття 47. Правовий захист персоналу охорони  
287. Персонал охорони під час здійснення охорони майна керується вимогами законодавства, а також умовами угод, укладених із замовниками послуг з охорони майна. Ніхто, крім уповноважених законодавством посадових осіб, не вправі втручатися в законні дії персоналу охорони.      Персонал охорони під час здійснення охорони майна керується вимогами законодавства, а також умовами угод, укладених із замовниками послуг з охорони майна. Ніхто, крім уповноважених законодавством посадових осіб, не вправі втручатися в законні дії персоналу охорони.  
288. Законні вимоги працівника охорони під час виконання ним службових обов'язків є обов'язковими для виконання усіма громадянами.      Законні вимоги працівника охорони під час виконання ним службових обов'язків є обов'язковими для виконання всіма громадянами.  
289. Ніхто не має права примусити працівника охорони здійснювати заходи охорони, не передбачені цим та іншими законами України.   -206- Бандурка О.М.
Доповнити законопроект новою статтею такого змісту. "Стаття _____ Охоронні спілки та асоціації З метою захисту та представлення інтересів своїх членів, розвитку міжрегіональних та міжнародних зв'язків, забезпечення наукового та інформаційного обміну і професіональних інтересів, розробки рекомендацій щодо охоронної діяльності суб'єкти охоронної діяльності мають право створювати неприбуткові спілки чи асоціації. Охоронні спілки та асоціації не мають права займатися охоронною чи підприємницькою діяльністю і не можуть бути створені з метою отримання прибутку. Асоціація (спілка) суб'єктів охоронної діяльності є їх договірним об (єднанням і не має права втручатися в діяльність суб'єктів охоронної діяльності - членів асоціації (спілки)."  
Враховано метою захисту законних прав суб'єктів охоронної діяльності та їх персоналу охорони.  Ніхто не має права примусити працівника охорони здійснювати заходи охорони, не передбачені цим та іншими законами України. Стаття 48. Охоронні спілки та асоціації З метою захисту та представлення інтересів своїх членів, розвитку міжрегіональних та міжнародних зв (язків, забезпечення наукового та інформаційного обміну і професіональних інтересів, розробки рекомендацій щодо охоронної діяльності суб (єкти охоронної діяльності мають право створювати неприбуткові спілки чи асоціації. Охоронні спілки та асоціації не мають права займатися охоронною чи підприємницькою діяльністю і не можуть бути створені з метою отримання прибутку. Асоціація (спілка) суб (єктів охоронної діяльності є їх договірним об (єднанням і не має права втручатися в діяльність суб (єктів охоронної діяльності - членів асоціації (спілки).  
290. Розділ VІІІ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ      Розділ VІІІ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ  
291. Стаття 51 Відповідальність за порушення законодавства про охоронну діяльність      Стаття 49. Відповідальність за порушення законодавства про охоронну діяльність  
292. Службові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства про охоронну діяльність, несуть відповідальність згідно із законодавством.   -207- Бандурка О.М.
У статті 51 слово "законодавством" замінити словом "законом". (З метою врахування зауваження Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України).  
Враховано   Службові особи і громадяни, винні в порушенні законодавства про охоронну діяльність, несуть відповідальність згідно із законом.  
293. Стаття 52. Відповідальність працівника охорони      Стаття 50. Відповідальність працівника охорони  
294. Працівник охорони в межах повноважень, наданих цим Законом, іншими актами законодавства та цивільно-правовою угодою, укладеною згідно із законодавством, під час здійснення охорони майна самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність відповідальність згідно із законодавством.   -208- Бандурка О.М.
У частині 1 статті 52 слово "законодавством" замінити словом "законом". (З метою врахування зауваження Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України).  
Враховано   Працівник охорони в межах повноважень, наданих цим Законом, іншими актами законодавства та цивільно-правовою угодою, укладеною згідно із законодавством, під час здійснення охорони майна самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність відповідальність згідно із законом.  
295. У разі порушення працівником охорони під час виконання заходів охорони та безпеки прав і законних інтересів замовників охоронних послуг, суб'єкт охоронної діяльності зобов'язаний вжити заходів до відновлення цих прав та інтересів або відшкодування завданих матеріальних і моральних збитків, а також на вимогу потерпілого публічно вибачитися.      У разі порушення працівником охорони під час виконання заходів охорони та безпеки прав і законних інтересів замовників охоронних послуг суб'єкт охоронної діяльності зобов'язаний вжити заходів до відновлення цих прав та інтересів або відшкодування завданих матеріальних і моральних збитків, а також на вимогу потерпілого публічно вибачитися.  
296. Працівник охорони, який фактично продовжує виконувати охоронні функції після встановлення відсутності законних підстав для їх здійснення, за відсутності ознак іншого правопорушення несе відповідальність за самоуправство та/або порушення трудової дисципліни.   -209- Кириченко Л.Ф.
Частину 3 статті 52 виключити.  
Відхилено законодавче визначення правової межі безпосередніх дій працівників охорони у базовому законодавчому акті про охоронну є заходом їх перестороги від вчинення протиправних дій.  Працівник охорони, який фактично продовжує виконувати охоронні функції після встановлення відсутності законних підстав для їх здійснення, за відсутності ознак іншого правопорушення несе відповідальність за самоуправство та/або порушення трудової дисципліни.  
297. Працівник охорони, який безпосередньо здійснює заходи охорони та безпеки відповідно до наданих законодавством повноважень та укладеної згідно із законодавством цивільно-правової угоди, не несе відповідальності за збитки, спричинені об`єкту охорони. Такі збитки відшкодовуються суб`єктом охоронної діяльності відповідно до умов угод на здійснення заходів охорони.   -210- Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
Кириченко Л.Ф.
Частину 4 статті 52 виключити.  
Відхилено е приведено аргументацій.  Працівник охорони, який безпосередньо здійснює заходи охорони та безпеки відповідно до наданих законодавством повноважень та укладеної згідно із законодавством цивільно-правової угоди, не несе майнової відповідальності за збитки, спричинені об`єкту охорони іншими особами. Такі збитки відшкодовуються суб`єктом охоронної діяльності відповідно до умов угод на здійснення заходів охорони.  
    -211- Вінський Й.В.
Малиновський О.П.
Карнаух М.В.
Частину 4 статті 52 викласти в такій редакції: "Працівник охорони, який безпосередньо здійснює заходи охорони та безпеки відповідно до наданих законодавством повноважень та укладеної згідно із законодавством цивільно-правової угоди, не несе відповідальності за збитки, спричинені об'єкту охорони, якщо це сталося не з його провини.  
Враховано частково частину четверту доповнено : після слів "не несе" словом "майнової"; після слів "спричинені об'єкту охорони" словами "іншими особами" (1.Додаток № 1 до нині чинного наказу Держкомпраці СРСР від 28.12.77 р № 447\24 "Перелік посад і робіт, які заміщуються працівниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, переданих їм для зберігання, обробки, продажу, відпущення, перевезення, або застосування у процесі виробництва). 2. Частина четверта статті 130 КЗпП України : "На працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничо-господарського риску, а також за неодержанні підприємством, установою, організацією прибутки і за шкоду, заподіяну працівником, що перебував у стані крайньої необхідності.")   
298. Дії працівника охорони можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку.      Дії працівника охорони можуть бути оскаржені в установленому законом порядку.  
299. Розділ ІХ КОНТРОЛЬ ЗА ОХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ      Розділ ІХ КОНТРОЛЬ ЗА ОХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ  
300. Стаття 53.Контроль за охоронною діяльністю      Стаття 51.Контроль за охоронною діяльністю  
301. Контроль за охоронною діяльністю державних організацій на території України здійснюють у межах своєї компетенції центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.   -212- Кириченко Л.Ф.
Статтю 53 викласти у такій редакції: "Контроль за охоронною діяльністю на території України здійснюють відповідні органи у межах своєї компетенції, що визначається законодавством.  
Відхилено Чинне законодавство не містить визначення терміну "відповідні органи".  Контроль за охоронною діяльністю державних організацій на території України здійснюють у межах своєї компетенції центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.  
    -213- Вінський Й.В.
Малиновський О.П.
Карнаух М.В.
Статтю 53 виключити.  
Відхилено Пропозиція не враховує особливий характер охоронної діяльності, макроекономічних обсягів її здійснення, державні завдання з контролю за виконанням суб'єктами охоронної діяльності функцій, що певним чином впливають на права громадян і юридичних осіб, здійснюються у галузі забезпечення громадської безпеки, а отже -визначення суб'єктів здійснення такого контролю у межах наданих їм повноважень.   
302. Уповноважені посадові особи органів виконавчої влади контролюють охоронну діяльність державних організацій, якість фахової підготовки персоналу охорони у закладах освіти та за місцем їх роботи (служби) і вправі вимагати від них у межах своєї компетенції надання відповідних документів та письмової чи усної інформації, необхідної для виконання контрольних функцій.      Уповноважені посадові особи органів виконавчої влади контролюють охоронну діяльність державних організацій, якість фахової підготовки персоналу охорони в закладах освіти та за місцем їх роботи (служби) і вправі вимагати від них у межах своєї компетенції надання відповідних документів та письмової чи усної інформації, необхідної для виконання контрольних функцій.  
303. Безпосередній контроль за охоронною діяльністю здійснюється Міністерством внутрішніх справ України, яке роз'яснює порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про охоронну діяльність.   -214- Манчуленко Г.М.
Рудковський Д.О.
Бондаренко В.Д.
В частині 3 статті 53 вилучити слова "...яке роз'яснює порядок застосування,,," і далі за текстом.  
Відхилено пропозиція, по суті, безпідставно обмежує правоздатність МВС як центрального органу виконавчої влади щодо діяльності, що чинним законодавством прямо віднесено до його компетенції (див. абзаци другий та шостий статті 1 Закону України "Про міліцію").  Безпосередній контроль за охоронною діяльністю здійснює Міністерство внутрішніх справ України, яке роз'яснює порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про охоронну діяльність.  
    -215- Губський Б.В.
Частину 3 статті 53 доповнити положеннями про те, що "Нагляд за виконанням законів органами, що беруть участь у здійсненні охоронної діяльності здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами".  
Відхилено Статтею 121 Конституції України такі завдання для Прокуратури України не визначені.   
304. Розділ Х ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ Х ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
305. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.   -216- Бандурка О.М.
Пункт 1 Розділу Х "Прикінцеві положення" викласти у новій редакції.  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності через рік після його опублікування, крім статей 44 та 45, які набирають чинності з моменту опублікування Закону..  
    -217- Вінський Й.В.
Малиновський О.П.
Карнаух М.В.
В пункті 1 Розділу Х "Прикінцеві положення" встановити, частина 1 статті 7 вступає в дію через 2 роки після його офіційного опублікування".  
Враховано частково Загальний термін введення в дію Закону, крім статтей 44 та 45, встановлено 1 рік.   
    -218- Танюк Л.С.
Доповнити Розділ Х "Прикінцеві положення" пунктом наступного змісту: "2. Стаття 39 цього закону набуває чинності з 01.01.2004 року."  
Немає висновку    
306. 2. Кабінету Міністрів України забезпечити прийняття нормативних актів, передбачених цим Законом.      2. Кабінету Міністрів України забезпечити прийняття нормативних актів, передбачених цим Законом.