Кількість абзаців - 167 Таблиця поправок


Про Дисциплінарний статут митної служби України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України      Закон України  
2. Про Дисциплінарний статут митної служби України   -1- Скомаровський В.В.
Текст проекту Закону викласти в такій редакції: "Верховна Рада України постановляє: 1.Затвердити Дисциплінарний статут митної служби згідно з додатком. 2.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Митним кодексом України".  
Враховано частково редакційно  про Дисциплінарний статут митної служби України  
3. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :  
4. Затвердити Дисциплінарний статут митної служби України (додається).      1.Затвердити Дисциплінарний статут митної служби (додається).  
5. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.      2.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
6. ЗАТВЕРДЖЕНО Законом України від 2003 року №___      ЗАТВЕРДЖЕНО Законом України від 2003 року №___  
7. Дисциплінарний статут митної служби України   -2- Атрошенко В.А.
Дати назви усім статтям Дисциплінарного статуту митної служби України.  
Відхилено   Дисциплінарний статут митної служби України  
    -3- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Законопроект (розділ 1) доповнити положенням: за певних обставин - крайньої необхідності, необхідної оборони, виконання наказу або розпорядження, виправданого ризику виключається дисциплінарна відповідальність.  
Відхилено    
8. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ       
9. Стаття 1. Цей Статут визначає суть службової дисципліни, права та обов'язки посадових осіб митної служби України, яким присвоєно спеціальні звання (далі - посадові особи митної служби), у тому числі керівників митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, щодо забезпечення дисципліни, а також порядок застосування заохочень і дисциплінарних стягнень.   -4- Атрошенко В.А.
В статті 1 вилучити фразу "щодо забезпечення дисципліни".  
Відхилено   Цей Статут визначає суть службової дисципліни, права та обов'язки посадових осіб митної служби України, яким присвоєно спеціальні звання (далі - посадові особи митної служби), у тому числі керівників митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій (далі - митних органів), щодо забезпечення та додержання дисципліни, а також види та порядок застосування заохочень і дисциплінарних стягнень. Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
    -5- Скомаровський В.В.
Статтю 1 Статуту після слів "спеціалізованих митних установ та організацій" доповнити словами " (далі - митних органів)". З урахуванням внесених змін у статтю 1 необхідно привести у відповідність інші статті Статуту (їх за текстом - 28), зокрема по тексту виключити слова "спеціалізована митна установа чи організація" або замінити словами "митні органи", якщо вони у тексті відсутні.  
Враховано    
10. Стаття 2. Службова дисципліна в митній службі України (далі - службова дисципліна) полягає в безумовному виконанні посадовими особами митної служби їх урочистого зобов'язання, зокрема стосовно сумлінного виконання своїх службових обов'язків, а також у реалізації прав та недопущенні порушень обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження служби у митних органах, і ґрунтується на особистій відповідальності за доручену справу та на засадах єдиноначальності і централізації управління.   -6- Атрошенко В.А.
В статті 2 після слова "порушень" поставити кому.  
Відхилено   1. Службова дисципліна в митній службі України (далі - службова дисципліна) полягає в безумовному виконанні посадовими особами митної служби їх урочистого зобов'язання, зокрема стосовно сумлінного виконання своїх службових обов'язків, а також у реалізації прав та недопущенні порушень обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в митних органах, і ґрунтується на особистій відповідальності за доручену справу та на засадах єдиноначальності і централізації управління.  
11. Стаття 3. Посадові особи митної служби особисто виконують покладені на них службові обов'язки. Неправомірне делегування своїх обов'язків іншим посадовим особам митної служби, так само як і неправомірне виконання службових обов'язків інших посадових осіб митної служби є порушенням службової дисципліни.   -7- Кукоба А.Т.
Абзац 2 ст.3 Закону викласти у такій редакції: "делегування своїх обов'язків іншим посадовим особам митної служби, так само як і виконання службових обов'язків інших посадових осіб митної служби, у випадках непередбачених цим Статутом, Митним кодексом України та іншими законами України є порушенням службової дисципліни".  
Враховано   2. Посадові особи митної служби особисто виконують покладені на них службові обов'язки. Делегування своїх обов'язків іншим посадовим особам митної служби, так само як і виконання службових обов'язків інших посадових осіб митної служби, у випадках, не передбачених цим Статутом, Митним кодексом України та іншими законами України, є порушенням службової дисципліни. За неправомірні рішення, дії або бездіяльність посадові особи митної служби несуть дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність згідно із законом.  
    -8- Горбаль В.М.
Статтю 3 доповнити частиною 2 у наступній редакції: "За неправомірні рішення, дії або бездіяльність посадові особи та інші працівники митної служби несуть дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність згідно законодавства."  
Враховано частково редакційно   
12. Стаття 4. Належний рівень службової дисципліни забезпечується шляхом:      3. Належний рівень службової дисципліни забезпечується шляхом:  
13. додержання законності в службовій діяльності та безумовного виконання правил внутрішнього трудового розпорядку митного органу, спеціалізованої митної установи та організації;   -9- Атрошенко В.А.
Абзац перший статті 4 викласти в наступній редакції: "виконання норм чинного законодавства та правил внутрішнього трудового розпорядку митного органу, спеціалізованої митної установи та організації";  
Враховано частково   додержання законів в службовій діяльності та безумовного виконання правил внутрішнього трудового розпорядку митного органу;  
    -10- Скомаровський В.В.
В абз.2 ст.4 слова "додержання законності" замінити словами "додержання чинного законодавства"  
Враховано частково редакційно   
14. підтримання кожною посадовою особою митної служби високого рівня своєї кваліфікації;   -11- Добкін М.М.
Абз.3 ст.4 викласти в наступній редакції: "підтримання кожною посадовою особою митної служби високого рівня своєї кваліфікації та постійного підвищення такого рівня, що є обов'язковою умовою при призначенні на вищу посаду;"  
Відхилено   підтримання кожною посадовою особою митної служби високого рівня своєї кваліфікації;  
15. виховання керівниками у посадових осіб митної служби високих професійних і ділових якостей, сумлінного ставлення до виконання своїх службових обов'язків, поваги до прав і свобод громадян, їх честі та гідності;   -12- Горбаль В.М.
У тексті частини 3 статті 4 розділу І слова "керівниками у посадових осіб" замінити словами "посадовими особами", а після слів "митної служби" додати слова "у своїх підлеглих".  
Враховано   виховання посадовими особами митної служби у своїх підлеглих високих професійних і ділових якостей, сумлінного ставлення до виконання своїх службових обов'язків, поваги до прав і свобод громадян, їх честі та гідності.  
    -13- Добкін М.М.
Абз.4 ст.4 викласти в наступній редакції: "виховання керівниками у посадових осіб митної служби високих професійних і ділових якостей, сумлінного ставлення до виконання своїх службових обов'язків, поваги до прав і свобод громадян, їх честі та гідності та законодавства України;"  
Відхилено    
16. поєднання керівниками методів переконання, виховання і заохочення із заходами дисциплінарного стягнення щодо підлеглих посадових осіб митної служби;   -14- Добкін М.М.
Абз.5 ст.4 викласти в наступній редакції: "поєднання керівниками методів переконання, виховання і заохочення із заходами дисциплінарного стягнення щодо підлеглих посадових осіб митної служби, з використанням практики звільнення з займаних посад осіб, рівень кваліфікації яких не відповідає вимогам до даної посади;".  
Відхилено   поєднання керівниками методів переконання, виховання і заохочення із заходами дисциплінарного стягнення щодо підлеглих посадових осіб митної служби;  
17. поєднання повсякденної вимогливості керівників до підлеглих з постійним піклуванням про них, виявленням поваги до їх честі та гідності, забезпеченням соціальної справедливості;   -15- Атрошенко В.А.
У статті 4: абзац третій викласти в наступній редакції: "виховування та розвинення у посадових осіб митної служби високих професійних і ділових якостей, сумлінного ставлення до виконання службових обов'язків, поважного ставлення до звання посадової особи митної служби, поваги до прав і свобод громадян, їх честі та гідності";  
Відхилено   поєднання повсякденної вимогливості керівників до підлеглих з постійним піклуванням про них, виявленням поваги до їх честі та гідності, забезпеченням соціальної справедливості.  
    -16- Атрошенко В.А.
в абзаці п'ятому вилучити фразу "з постійним піклуванням про них";  
Відхилено    
18. позитивного впливу трудових колективів митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій на свідомість і поведінку посадових осіб.   -17- Атрошенко В.А.
в абзаці шостому після слів "посадових осіб" додати "митної служби".  
Відхилено    
    -18- Беспалий Б.Я.
Ст.4, частина 1. Пункт 6 (останній) вилучити;  
Враховано    
19. Стаття 5. Кожна посадова особа митної служби зобов'язана:   -19- Беспалий Б.Я.
ст.5, частина 1. Перенумерувати пункти числами - 1), 2), ... Узгодження з іншими статтями.  
Відхилено   4. Кожна посадова особа митної служби зобов'язана:  
20. додержуватися Конституції та законів України, Митного кодексу України, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність митної служби України;   -20- Заплатинський В.М.
Пункт 1 ст.5 доповнити наступним реченням: "виконання вимог митного статуту".  
Враховано редакційно   додержуватися Конституції та законів України, Митного кодексу України, цього Статуту;  
    -21- Горбаль В.М.
У тексті частини 1 статті 5 розділу І після слів "Митного кодексу України" додати слова "даного Статуту".  
Враховано редакційно    
21. шанобливо ставитися до громадян, не порушувати їх прав і свобод, не принижувати честі та гідності;   -22- Горбаль В.М.
У тексті частини 2 статті 5 розділу І слово "громадян" замінити словами "фізичних та юридичних осіб".  
Враховано частково   шанобливо ставитися до фізичних осіб, не порушувати їх прав і свобод, не принижувати честі та гідності;  
    -23- Атрошенко В.А.
В статті 5: в абзаці другому слово "шанобливо" замінити на "поважно";  
Відхилено    
22. додержуватися порядку та умов проходження служби в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях, не допускати вчинків, не сумісних із статусом посадових осіб митної служби;   -24- Атрошенко В.А.
в абзаці третьому фразу "посадових осіб" замінити на "посадової особи".  
Враховано   додержуватися порядку та умов проходження служби в митних органах, не допускати вчинків, не сумісних із статусом посадової особи митної служби;  
23. у службовій діяльності бути чесним, об'єктивним і вільним від впливу політичних партій та громадських організацій;   -25- Беспалий Б.Я.
Ст. 5, частина 1. Пункт 4 після тексту "вільним від впливу" доповнити текстом "органів державної влади крім випадків прямо передбачених законом, органів місцевого самоврядування, а також"  
Враховано   у службовій діяльності бути чесною, об'єктивною і вільною від впливу органів державної влади, органів місцевого самоврядування, крім випадків, прямо передбачених законом, а також політичних партій, громадських організацій та об'єднань;  
24. додержуватися норм професійної етики, виявляти повагу до керівників і один до одного, не вчиняти дій, що можуть призвести до втрати незалежності та об'єктивності під час виконання службових обов'язків;   -26- Горбаль В.М.
Частину 4 статті 5 розділу І викласти у наступній редакції: "у службовій діяльності бути чесним, об'єктивним і вільним від впливу політичних партій, громадських організацій та об'єднань;"  
Враховано   додержуватися норм професійної етики, виявляти повагу до керівників і один до одного, не вчиняти дій, що можуть призвести до приниження честі та гідності громадян, втрати незалежності та об'єктивності під час виконання службових обов'язків;  
    -27- Атрошенко В.А.
В абзаці п'ятому статті 5 після слів "що можуть призвести до" додати фразу наступного змісту: "приниження честі і гідності громадян".  
Враховано    
25. надійно зберігати службову документацію, зброю, спеціальні засоби захисту, митне забезпечення та службові посвідчення;      надійно зберігати службову документацію, зброю, спеціальні засоби захисту, митне забезпечення та службові посвідчення;  
26. додержуватися правил носіння форменого одягу;      додержуватися правил носіння форменого одягу;  
27. зберігати державну таємницю, а також конфіденційну інформацію, що є власністю держави;   -28- Беспалий Б.Я.
Ст. 5, частина 1. Пункт 8 наприкінці доповнити текстом, "а також іншу таємницю охоронювану законом".  
Відхилено   зберігати державну таємницю, а також конфіденційну інформацію, що є власністю держави, фізичних та юридичних осіб;  
    -29- Скомаровський В.В.
Абз. 9 ч.1 статті 5 викласти в такій редакції: "зберігати державну таємницю, а також конфіденційну інформацію, що є власністю держави, фізичних та юридичних осіб;".  
Враховано    
    -30- Горбаль В.М.
У тексті частини 8 статті 5 розділу І після слів "власністю держави" додати слова "юридичних чи фізичних осіб".  
Враховано    
28. сприяти керівникам у зміцненні службової дисципліни в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях;      сприяти керівникам у зміцненні службової дисципліни в митних органах;  
29. бути взірцем виконання службових обов'язків, виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність.   -31- Беспалий Б.Я.
Ст. 5, частина 1, пункт 10. Вилучити текст "бути взірцем виконання службових обов'язків".  
Відхилено   бути взірцем виконання службових обов'язків, виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність.  
30. Інші обов'язки посадових осіб митної служби, не передбачені цим Статутом, визначаються Законом України "Про державну службу".   -32- Скомаровський В.В.
Частину 2, ст..5. виключити  
Враховано    
31. Стаття 6. Посадові особи митної служби під час виконання службових обов'язків діють у межах законодавства і підпорядковуються своїм прямим, у тому числі безпосереднім керівникам.   -33- Беспалий Б.Я.
Ст. 6, частина 1. Слово "законодавства" замінити словом "закону". Узгодження зі ст.19 Конституції України.  
Враховано   5. Посадові особи митної служби під час виконання службових обов'язків діють у межах законів і підпорядковуються своїм прямим, у тому числі безпосереднім, керівникам.  
32. Прямими керівниками для посадових осіб митної служби є безпосередні керівники та керівники вищого рівня, яким підпорядковані ці особи хоча б тимчасово. Найближчий до підлеглого прямий керівник є його безпосереднім керівником.   -34- Атрошенко В.А.
В статті 6: в абзаці другому вилучити останнє речення;  
Відхилено   Прямими керівниками для посадових осіб митної служби є безпосередні керівники та керівники вищого рівня, яким підпорядковані ці особи хоча б тимчасово. Найближчий до підлеглого прямий керівник є його безпосереднім керівником.  
33. Ніхто інший, крім прямих керівників, не має права втручатися в законну діяльність посадових осіб митної служби.   -35- Атрошенко В.А.
останній абзац викласти в наступній редакції: "Ніхто, крім керівництва, не має права втручатися в законну діяльність посадових осіб митної служби".  
Відхилено   Ніхто інший, крім прямих керівників, не має права втручатися в законну діяльність посадових осіб митної служби.  
34. Стаття 7. Прямі керівники у митних органах усіх рівнів, спеціалізованих митних установах та організаціях можуть давати розпорядження чи видавати накази, які є обов'язковими для виконання підлеглими тільки в межах наданих їм повноважень.      6. Прямі керівники у митних органах усіх рівнів можуть давати розпорядження чи видавати накази, які є обов'язковими для виконання підлеглими, тільки в межах наданих їм повноважень.  
35. Розпорядження чи наказ, яким дається завдання посадовій особі (особам) митної служби, є формою реалізації службових повноважень прямого керівника, згідно з якими він визначає мету і предмет завдання, строк його виконання та відповідальну особу (осіб), якій (яким) належить його виконати.   -36- Беспалий Б.Я.
Ст. 7, частина 2. Вилучити текст " (особам)", " (осіб)", " (яким)".  
Враховано   Розпорядження чи наказ, яким дається завдання посадовій особі митної служби, є формою реалізації службових повноважень прямого керівника, згідно з якими він визначає мету і предмет завдання, строк його виконання та відповідальну особу, якій належить його виконати.  
36. Розпорядження можуть даватися як в усній, так і в письмовій формі. Накази видаються тільки в письмовій формі.      Розпорядження можуть даватися як в усній, так і в письмовій формі. Накази видаються тільки в письмовій формі.  
37. Стаття 8. Розпорядження чи накази посадові особи митної служби одержують від прямого і, як правило, безпосереднього керівника. У разі одержання розпорядження чи наказу від прямого керівника вищого рівня посадова особа митної служби зобов'язана виконати його та повідомити про це свого безпосереднього керівника.   -37- Атрошенко В.А.
В статті 8 фразу "як правило" замінити на " (або)".  
Відхилено   7. Розпорядження чи накази посадові особи митної служби одержують від прямого і, як правило, безпосереднього керівника. У разі одержання розпорядження чи наказу від прямого керівника вищого рівня посадова особа митної служби зобов'язана виконати його та повідомити про це свого безпосереднього керівника.  
    -38- Заплатинський В.М.
Ст. 8 розд.1 доповнити пунктом 2 наступного змісту: "В окремих випадках (пізній час, митний контроль у місцях, де відсутній телефонний зв`язок та інші види зв'язку, значне віддалення від митної установи та інше) при наявності ознак порушення митних правил, за яке Митним кодексом України передбачена дисциплінарна відповідальність, розпорядження чи наказ може бути одержано будь якою службовою особою митного органу".  
Відхилено    
38. Стаття 9. Скасувати розпорядження чи наказ має право тільки керівник, що дав відповідне розпорядження чи видав відповідний наказ, або керівник вищого рівня.   -39- Атрошенко В.А.
В статті 9: в абзаці першому після фрази "чи видав відповідний наказ" додати "виконуючий обов'язки такого керівника";  
Відхилено   8. Скасувати розпорядження чи наказ має право тільки керівник, що дав відповідне розпорядження чи видав відповідний наказ, або керівник вищого рівня.  
39. Розпорядження та накази повинні бути законними, зрозумілими і виконуватися беззаперечно, точно та у визначений строк.   -40- Атрошенко В.А.
абзац другий викласти в наступній редакції: "Розпорядження та накази повинні відповідати нормам чинного законодав-ства, викладатися зрозуміло і виконува-тись точно та у визначений строк";  
Відхилено   Розпорядження та накази повинні бути законними, зрозумілими і виконуватися беззаперечно, точно та у визначений строк.  
    -41- Атрошенко В.А.
в абзаці третьому останнє речення викласти в наступній редакції: "Особи, які віддали або видали злочинне розпорядження чи наказ, несуть відповідальність згідно чинного законодавства".  
Відхилено    
40. У разі коли розпорядження чи наказ викликає сумнів у його законності, посадова особа митної служби, яка його одержала, зобов'язана доповісти про це в письмовій формі безпосередньому керівникові або керівнику вищого рівня, що дав таке розпорядження або видав наказ. Якщо відповідний керівник підтвердить це розпорядження чи наказ у письмовій формі, посадова особа митної служби зобов'язана виконати його, за винятком випадків, коли розпорядження чи наказ носить явно злочинний характер. Відповідальність за виконання неправомірного розпорядження чи наказу несе керівник, який дав розпорядження чи видав наказ та письмово підтвердив таке розпорядження чи наказ. Особи, які віддали або видали та виконали явно злочинне розпорядження чи наказ, несуть відповідальність згідно із законодавством.   -42- Горбаль В.М.
У тексті частини 3 статті 9 розділу І слова "явно злочинний характер" та "явно злочинне розпорядження" необхідно замінити іншими термінами у зв'язку з тим, що відсутні ознаки термінів "явно злочинний характер" та "явно злочинне розпорядження". Необхідно надати перелік основних дій (або випадків), які кваліфікуються як такі, що носять "явно злочинний характер". Крім того, незрозумілим є те, чи необхідно в такому випадку доповідати про це в письмовій формі безпосередньо керівнику або керівнику вищого рівня.  
Відхилено   У разі одержання розпорядження чи наказу, які суперечать закону, посадова особа митної служби зобов`язана невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала таке розпорядження або видала наказ, а в разі наполягання на його виконанні - повідомити керівника вищого рівня.  
    -43- Скомаровський В.В.
Ч.3 ст.9 Статуту викласти в такій редакції: "У разі одержання розпорядження чи наказу, які суперечать чинному законодавству, посадова особа митної служби зобов'язана невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала таке розпорядження або видала наказ, а у разі наполягання на його виконанні - повідомити керівника вищого рівня".  
Враховано редакційно    
    -44- Беспалий Б.Я.
Ст. 9, частина 3. Наприкінці слова "законодавством" змінити словом "законом".  
нша редакція   
41. Розділ ІІ. ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА МИТНОГО ОРГАНУ, СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МИТНОЇ УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ      Розділ ІІ ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА МИТНОГО ОРГАНУ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
42. Стаття 10. Керівник митного органу, спеціалізованої митної установи та організації несе персональну відповідальність за належний стан службової дисципліни серед підлеглих.      9. Керівник митного органу несе персональну відповідальність за належний стан службової дисципліни серед підлеглих.  
43. Стаття 11. Керівник митного органу, спеціалізованої митної установи та організації користується дисциплінарними правами та несе в повному обсязі відповідальність за прийняті рішення тільки після видання наказу про призначення його на посаду або тимчасово виконуючим обов'язки відповідного керівника.      10. Керівник митного органу користується дисциплінарними правами та несе в повному обсязі відповідальність за прийняті рішення тільки після видання наказу про призначення його на посаду або тимчасово виконуючим обов'язки відповідного керівника.  
44. Стаття 12. З метою забезпечення високого рівня службової дисципліни керівник митного органу, спеціалізованої митної установи та організації зобов'язаний:      11. З метою забезпечення високого рівня службової дисципліни керівник митного органу зобов'язаний:  
45. 1) створювати умови для виконання підлеглими йому посадовими особами митної служби своїх службових обов'язків, підвищення ними рівня кваліфікації та вимагати від цих осіб належного виконання своїх службових обов'язків;   -45- Атрошенко В.А.
В статті 12: в підпункті першому вилучити слова "йому" та "вимагати від цих осіб", слово "ними" замінити на "їх";  
Відхилено   1) створювати умови для виконання підлеглими йому посадовими особами митної служби своїх службових обов'язків, підвищення ними рівня кваліфікації та вимагати від цих осіб належного виконання своїх службових обов'язків;  
46. 2) контролювати виконання службових обов'язків йому посадовими особами;   -46- Атрошенко В.А.
в підпункті другому слово "йому" замінити на "підлеглими", після слова "особами" додати "митної служби".  
Відхилено   2) здійснювати контроль за виконанням службових обов'язків підлеглими йому посадовими особами;  
    -47- Кукоба А.Т.
Пункт 2 ст. 12 Закону викласти у такій редакції: "здійснювати контроль за виконанням службових обов'язків підлеглими йому посадовими особами".  
Враховано    
    -48- Добкін М.М.
Підпункт 2 статті 12 викласти в наступній редакції: "2) контролювати виконання службових обов'язків підлеглими йому посадовими особами.  
Враховано    
    -49- Скомаровський В.В.
В пункт 2, частина 1, статті 12 після слів "службових обов'язків " доповнити словом "підлеглими".  
Враховано    
    -50- Горбаль В.М.
У тексті пункту 2 частини 1 статті 12 розділу ІІ після слів "службових обов'язків" додати слово "підлеглими".  
Враховано    
47. 3) під час виконання службових обов'язків керуватися державними інтересами, суворо додержуватися і забезпечувати виконання законодавства, чітко віддавати підлеглим розпорядження та формулювати накази, перевіряти точність і своєчасність їх виконання;   -51- Атрошенко В.А.
У статті 12: в підпункті третьому вилучити фразу "керуватися державними інтересами";  
Відхилено   3) під час виконання службових обов'язків керуватися державними інтересами, суворо додержуватися і забезпечувати виконання законів, чітко віддавати підлеглим розпорядження та формулювати накази, перевіряти точність і своєчасність їх виконання;  
48. 4) забезпечувати виконання підлеглими йому посадовими особами митної служби своїх службових обов'язків, у тому числі шляхом застосування до них заходів заохочення або дисциплінарних стягнень та інших заходів виховного впливу;   -52- Атрошенко В.А.
підпункт четвертий викласти в наступній редакції: "забезпечувати та контролювати виконання підлеглими посадовими особами митної служби своїх службових обов'язків".  
Відхилено   4) забезпечувати виконання підлеглими йому посадовими особами митної служби своїх службових обов'язків, у тому числі шляхом застосування до них заходів заохочення або дисциплінарних стягнень та інших заходів виховного впливу у випадках, передбачених законом;  
    -53- Кукоба А.Т.
До пункту 4 ст. 12 Закону додати слова: "у випадках передбачених законом".  
Враховано    
49. 5) забезпечувати гласність та об'єктивність під час оцінки службової діяльності підлеглих йому посадових осіб;   -54- Атрошенко В.А.
У підпункті п'ятому статті 12 слово "йому" вилучити, після слова "осіб" додати "митної служби".  
Враховано частково   5) забезпечувати гласність та об'єктивність під час оцінки службової діяльності підлеглих посадових осіб;  
50. 6) подавати підпорядкованим приклад зразкового виконання службових обов'язків і гідної поведінки як на службі, так і в повсякденному житті;   -55- Горбаль В.М.
У тексті пункту 6 частини 1 статті 12 розділу ІІ слово "підпорядкованим" замінити словами "своїм підлеглим".  
Враховано частково   6) подавати підлеглим приклад зразкового виконання службових обов'язків і гідної поведінки на службі;  
    -56- Скомаровський В.В.
У пункті 6 частини 1 статті 12 слова "поведінки як на службі, так і в повсякденному житті" замінити словами "поведінки на службі".  
Враховано    
    -57- Атрошенко В.А.
У статті 12: підпункт шостий викласти в наступній редакції: "подавати приклад зразкового виконання службових обов'язків і гідної поведінки на службі";  
Відхилено    
51. 7) належним чином організовувати роботу підлеглих йому посадових осіб митної служби, вживати заходів для додержання ними професійної етики, забезпечувати ефективне виконання завдань, що поставлені перед митним органом, спеціалізованою митною установою та організацією;   -58- Атрошенко В.А.
підпункт сьомий викласти в наступній редакції "належним чином організовувати роботу підлеглих посадових осіб митної служби, вживати заходів для додержання ними професійної етики та ефективного використання робочого часу";  
Відхилено   7) належним чином організовувати роботу підлеглих йому посадових осіб митної служби, вживати заходів для додержання ними професійної етики, забезпечувати ефективне виконання завдань, що поставлені перед митним органом;  
52. 8) виховувати в підлеглих йому посадових осіб сумлінне ставлення до служби, бережливе ставлення до державного майна, підтримувати їх ініціативу, вживати заходів до скорочення втрат робочого часу та зменшення плинності кадрів;   -59- Атрошенко В.А.
підпункт восьмий викласти в наступній редакції: "виховувати у підлеглих посадових осіб митної служби сумлінне ставлення до служби, бережливе ставлення до державного майна, підтримувати їх ініціативу та вживати заходів для зменшення плинності кадрів";  
Відхилено   8) виховувати в підлеглих йому посадових осіб сумлінне ставлення до служби, бережливе ставлення до державного майна, підтримувати їх ініціативу, вживати заходів до скорочення втрат робочого часу та зменшення плинності кадрів;  
53. 9) поєднувати вимогливість до підлеглих йому посадових осіб з постійним піклуванням про них, заохочувати підлеглих, що відзначилися під час виконання службових обов'язків;   -60- Атрошенко В.А.
підпункт дев'ятий викласти в наступній редакції: "поєднувати вимогливість до підлеглих посадових осіб митної служби з заохоченням".  
Відхилено    
    -61- Кукоба А.Т.
Пункт 9 ст. 12 Закону вилучити.  
Враховано    
    -62- Добкін М.М.
Підпункт 9 статті 12 викласти в наступній редакції: 9) поєднувати вимогливість до підлеглих йому посадових осіб з постійним піклуванням про них, заохочувати підлеглих, що відзначилися під час виконання службових обов'язків та використовувати у повному обсязі систему адміністративно-правових покарань при встановлені фактів порушень;  
Відхилено    
54. 10) забезпечувати додержання підлеглими йому посадовими особами режиму секретності, нерозголошення конфіденційної інформації, що є власністю держави, збереження бланків суворої звітності, зброї та спеціальних засобів, митних забезпечень, а також предметів і валютних цінностей, затриманих під час здійснення митного контролю;   -63- Беспалий Б.Я.
Ст. 12, частина 1. Пункт 10) після тексту "що є власністю держави", доповнити текстом "іншої таємниці охоронюваної законом".  
Враховано   9) забезпечувати додержання підлеглими йому посадовими особами режиму секретності, нерозголошення конфіденційної інформації, що є власністю держави, фізичних та юридичних осіб, іншої таємниці, охоронюваної законом, збереження бланків суворої звітності, зброї та спеціальних засобів, митних забезпечень, а також предметів і валютних цінностей, затриманих під час здійснення митного контролю;  
    -64- Добкін М.М.
Підпункт 10 статті 12 викласти в наступній редакції: 10) забезпечувати додержання підлеглими йому посадовими особами режиму секретності, нерозголошення конфіденційної інформації, що є власністю держави чи суб'єктів господарювання, збереження бланків суворої звітності, зброї та спеціальних засобів, митних забезпечень, а також предметів і валютних цінностей, затриманих під час здійснення митного контролю;".  
Відхилено    
    -65- Скомаровський В.В.
Пункт 10 частини першої статті 12 після слів „є власністю держави" доповнити словами „фізичних та юридичних осіб".  
Враховано    
    -66- Горбаль В.М.
У тексті пункту 10 частини 1 статті 12 розділу ІІ після слів "що є власністю держави" додати слова "юридичних та фізичних осіб".  
Враховано    
55. 11) організовувати проведення профілактичних заходів з підлеглими йому посадовими особами щодо запобігання вчиненню ними дисциплінарних правопорушень, виявляти та своєчасно припиняти такі правопорушення.      10) організовувати проведення профілактичних заходів з підлеглими йому посадовими особами щодо запобігання вчиненню ними дисциплінарних правопорушень, виявляти та своєчасно припиняти такі правопорушення.  
56. Керівник митного органу, спеціалізованої митної установи та організації може мати інші обов'язки, передбачені законодавством та цим Статутом.      Керівник митного органу може мати інші обов'язки, передбачені законами та цим Статутом.  
57. Розділ ІІІ. ВИДИ ЗАОХОЧЕНЬ ТА ПОРЯДОК ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ      Розділ ІІІ ВИДИ ЗАОХОЧЕНЬ ТА ПОРЯДОК ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ  
58. Стаття 13. Заохочення - важливий засіб виховання посадових осіб митної служби і зміцнення службової дисципліни, що реалізується у формі заходів матеріального та морального стимулювання, якими відзначається сумлінне ставлення посадових осіб митної служби до виконання своїх службових обов'язків.   -67- Кукоба А.Т.
Статтю 13 Закону після слів "морального стимулювання" сформулю-вати наступним чином: "Які застосовуються до посадових осіб митної служби за сумлінне ставлення до своїх службових обов'язків".  
Враховано   12. Заохочення - важливий засіб виховання посадових осіб митної служби і зміцнення службової дисципліни, що реалізується у формі заходів матеріального та морального заохочення, які застосовуються до посадових осіб митної служби за сумлінне ставлення до своїх службових обов'язків.  
    -68- Скомаровський В.В.
У статті 13 слово "стимулювання" замінити "заохочення".  
Враховано    
    -69- Атрошенко В.А.
Статтю 13 викласти в наступній редакції: "Заохочення - важливий засіб спонукати посадових осіб митної служби до зміцнення службової дисципліни, що реалізується у формі заходів матеріального та морального стимулювання, якими відзначається зразкове виконання посадовими особами митної служби своїх службових обов'язків."  
Відхилено    
59. Стаття 14. Посадові особи митної служби заохочуються за зразкове виконання покладених на них службових обов'язків, бездоганну службу, активність та ініціативність, виявлені під час виконання своїх службових обов'язків.   -70- Заплатинський В.М.
В п.1 ст.14 після слів "митної служби" доповнити словами: "у межах прав, наданих цим статутом" і далі за текстом.  
Враховано   13. Посадові особи митної служби у межах прав, наданих цим Статутом, заохочуються за зразкове виконання покладених на них службових обов'язків, бездоганну службу, активність та ініціативність, виявлені під час виконання своїх службових обов'язків.  
    -71- Атрошенко В.А.
В статті 14 слово "визначні" замінити на "значні".  
Враховано    
60. За визначні трудові досягнення та виявлення самовідданості, мужності, героїзму і відваги посадові особи митної служби можуть бути представлені до присвоєння почесних звань та нагородження державними нагородами.      За значні трудові досягнення та виявлення самовідданості, мужності, героїзму і відваги посадові особи митної служби можуть бути представлені до присвоєння почесних звань та нагородження державними нагородами.  
61. Стаття 15. До посадових осіб митної служби можуть бути застосовані такі види заохочень:      14. До посадових осіб митної служби можуть бути застосовані такі види заохочень:  
62. 1) оголошення подяки;      1) оголошення подяки;  
63. 2) нагородження грошовою премією;      2) нагородження грошовою премією;  
64. 3) нагородження цінним подарунком, іменним подарунком;      3) нагородження цінним подарунком, іменним подарунком;  
65. 4) нагородження грамотою; почесною грамотою;      4) нагородження грамотою, почесною грамотою;  
66. 5) занесення прізвища до Книги пошани відповідно Державної митної служби України, регіональної митниці, митниці, спеціалізованої митної установи чи організації;   -72- Атрошенко В.А.
У пп. 5 статті 15 слово "відповідно" замінити на "відповідної".  
Відхилено   5) занесення прізвища до Книги пошани відповідно Державної митної служби України, регіональної митниці, митниці, митного органу;  
67. 6) дострокове зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;   -73- Скомаровський В.В.
У п.6 статті 15 слово "дострокове" виключити.  
Враховано   6) зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;  
68. 7) нагородження нагрудними знаками "За сумлінну службу в митних органах України", "Почесний митник України".   -74- Атрошенко В.А.
У пп. 7 статті 15 після слова "знаками" поставити ":".  
Відхилено   7) нагородження нагрудними знаками "За сумлінну службу в митних органах України", "Почесний митник України".  
69. Стаття 16. Керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи користується правом застосування до всіх посадових осіб митної служби будь-яких видів заохочення.   -75- Беспалий Б.Я.
Ст. 16. Вилучити текст "спеціально уповноваженого".  
Відхилено   15. Керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи користується правом застосування до всіх посадових осіб митної служби будь-яких видів заохочення.  
70. Стаття 17. Керівники регіональної митниці, митниці, спеціалізованої митної установи та організації мають право застосовувати до підпорядкованих посадових осіб митної служби такі види заохочень:      16. Керівники регіональної митниці, митниці, митних органів мають право застосовувати до підпорядкованих посадових осіб митної служби такі види заохочень:  
71. 1) оголошення подяки;      1) оголошення подяки;  
72. 2) нагородження грошовою премією;      2) нагородження грошовою премією;  
73. 3) нагородження цінним подарунком, іменним подарунком;      3) нагородження цінним подарунком, іменним подарунком;  
74. 4) нагородження грамотою; почесною грамотою;      4) нагородження грамотою, почесною грамотою;  
75. 5) занесення прізвища до Книги пошани відповідно регіональної митниці, митниці, спеціалізованої митної установи чи організації;   -76- Атрошенко В.А.
У пп.5 статті 17 слово "відповідно" замінити на "відповідної".  
Відхилено   5) занесення прізвища до Книги пошани відповідно регіональної митниці, митниці, митного органу;  
76. 6) дострокове зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення.   -77- Скомаровський В.В.
У п.6 статті 17 слово "дострокове" виключити.  
Враховано   6) зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення.  
77. Стаття 18. Керівник митного органу, спеціалізованої митної установи та організації вищого рівня має право в межах своєї компетенції скасовувати заохочення, неправомірно застосоване до посадової особи митної служби керівником нижчого рівня, який йому підпорядкований.      17. Керівник митного органу вищого рівня має право в межах своєї компетенції скасовувати заохочення, неправомірно застосоване до посадової особи митної служби керівником нижчого рівня, який йому підпорядкований.  
78. Стаття 19. Заохочення застосовуються на підставі сукупної оцінки професійних якостей, результатів роботи, ступеня активності, ініціативності та дисциплінованості посадової особи митної служби.      18. Заохочення застосовуються на підставі сукупної оцінки професійних якостей, результатів роботи, ступеня активності, ініціативності та дисциплінованості посадової особи митної служби.  
79. Подання про нагородження посадових осіб митної служби нагрудними знаками "За сумлінну службу в митних органах України", "Почесний митник України", а також представлення їх до присвоєння почесних звань та нагородження державними нагородами вноситься керівником регіональної митниці, митниці, спеціалізованої митної установи чи організації керівникові спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.   -78- Беспалий Б.Я.
Ст. 19, частина 2. . Вилучити текст "спеціально уповноваженого".  
Відхилено   Подання про нагородження посадових осіб митної служби нагрудними знаками "За сумлінну службу в митних органах України", "Почесний митник України", а також представлення їх до присвоєння почесних звань та нагородження державними нагородами вноситься керівником регіональної митниці, митниці, митного органу керівникові спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.  
80. Стаття 20. Застосування заохочень оформляється наказами і відомості про це заносяться до особової картки посадової особи митної служби в установленому цим Статутом порядку, відомості про заохочення, передбачені пунктами 1, 3 - 5, 7 статті 15 заносяться до трудової книжки та доводяться до відома колективу митного органу, спеціалізованої митної установи чи організації.      19. Застосування заохочень оформляється наказами, і відомості про це заносяться до особової картки посадової особи митної служби в установленому цим Статутом порядку, відомості про заохочення, передбачені пунктами 1, 3 - 5, 7 статті 14, заносяться до трудової книжки та доводяться до відома колективу митного органу.  
81. Стаття 21. Посадовим особам митної служби, що успішно та сумлінно виконують свої службові обов'язки, надаються переваги в просуванні по службі.      20. Посадовим особам митної служби, що успішно та сумлінно виконують свої службові обов'язки, надаються переваги в просуванні по службі.  
82. Розділ ІV. ВИДИ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ ТА ПОРЯДОК ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ      Розділ ІV ВИДИ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ ТА ПОРЯДОК ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ  
83. Стаття 22. Порушення службової дисципліни - протиправне, винне (умисне чи необережне) діяння (дія чи бездіяльність) посадової особи митної служби, тобто невиконання урочистого зобов'язання посадових осіб митної служби, зокрема невиконання або неналежного виконання нею своїх службових обов'язків, перевищення прав, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження служби у митних органах, спеціалізованих митних установ та організацій або вчинення інших дій, які ганьблять її як представника митної служби України або дискредитують митну службу України.   -79- Скомаровський В.В.
У статті 22 слова "вчинення інших дій, які ганьблять її як представника митної служби України або дискредитують митну службу України" замінити словами "вчинення інших дій, які дискредитують не тільки посадову особу митної служби, а й митну службу України".  
Враховано   21. Порушення службової дисципліни - протиправне, винне (умисне чи необережне) діяння (дія чи бездіяльність) посадової особи митної служби, тобто невиконання урочистого зобов'язання посадових осіб митної служби, зокрема невиконання або неналежне виконання нею своїх службових обов'язків, перевищення прав, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження служби в митних органах, або вчинення інших дій, які дискредитують не тільки посадову особу митної служби, а й митну службу України.  
84. Стаття 23. До діянь, які є порушеннями службової дисципліни належать:      22. До діянь, які є порушеннями службової дисципліни, належать:  
85. 1) порушення вимог законодавства з питань митної справи;      1) порушення вимог законів з питань митної справи;  
86. 2) порушення порядку митного контролю та митного оформлення предметів, що переміщуються через митний кордон України;   -80- Горбаль В.М.
У тексті частини 2 статті 23 розділу ІV після слова "порядку" додати слово "здійснення".  
Враховано   2) порушення порядку здійснення митного контролю та митного оформлення предметів, що переміщуються через митний кордон України;  
87. 3) утрата службового посвідчення, документів, що є підставою для пропуску предметів через митний кордон України, а також митних забезпечень, бланків суворої звітності, зброї, спеціальних засобів, затриманих або прийнятих митницею на зберігання предметів;      3) утрата службового посвідчення, документів, що є підставою для пропуску предметів через митний кордон України, а також митного забезпечення, бланків суворої звітності, зброї, спеціальних засобів, затриманих або прийнятих митницею на зберігання предметів;  
88. 4) затримання, вилучення та прийняття на зберігання предметів, валюти України та іноземної валюти без оформлення в установленому порядку відповідних документів і реєстрації;   -81- Беспалий Б.Я.
Ст. 23, частина 1. Пункт 4) після тексту "в установленому" доповнити словом "законодавством".  
Враховано редакційно   4) затримання, вилучення та прийняття на зберігання предметів, валюти України та іноземної валюти без оформлення і реєстрації в установленому законом порядку відповідних документів;  
89. 5) брутальне або зневажливе ставлення до громадян, приниження їх честі та гідності під час виконання службових обов'язків, проведення несанкціонованого особистого огляду громадян;   -82- Добкін М.М.
Пункт 5 статті 23 викласти в наступній редакції: "5) брутальне або зневажливе ставлення до громадян, приниження їх честі та гідності під час виконання службових обов'язків, проведення несанкціонованого особистого огляду громадян та їх майна.  
Відхилено   5) брутальне або зневажливе ставлення до громадян, приниження їх честі та гідності під час виконання службових обов'язків, проведення несанкціонованого особистого огляду громадян;  
90. 6) перешкоджання законній діяльності суб'єктів підприємницької діяльності під час здійснення ними зовнішньоекономічних операцій;   -83- Беспалий Б.Я.
Ст. 23, частина 1. Пункт 6) після тексту "суб'єктів підприємницької діяльності" доповнити словом "зокрема".  
Враховано   6) перешкоджання законній діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема під час здійснення ними зовнішньоекономічних операцій;  
91. 7) сприяння проникненню або умисне невжиття заходів для недопущення несанкціонованого проникнення сторонніх осіб у зони митного контролю;      7) сприяння проникненню або умисне невжиття заходів для недопущення несанкціонованого проникнення сторонніх осіб у зони митного контролю;  
92. 8) приховання посадовою особою митної служби фактів її судимості або подання підроблених документів, необхідних для працевлаштування в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях;      8) приховання посадовою особою митної служби фактів її судимості або подання підроблених документів, необхідних для працевлаштування в митних органах;  
93. 9) недодержання обмежень щодо роботи за сумісництвом або зайняття підприємницькою діяльністю;   -84- Добкін М.М.
Пункт 9 статті 23 викласти в наступній редакції: "недодержання обмежень щодо роботи за сумісництвом або зайняття підприємницькою діяльністю та іншою діяльність відповідно до Закону України "Про корупцію";".  
Враховано частково   9) недодержання обмежень щодо роботи за сумісництвом або зайняття підприємницькою діяльністю та інших обмежень, передбачених законом;  
    -85- Скомаровський В.В.
П.9 ст.23 доповнити словами: "... та інших обмежень, передбачених чинним законодавством".  
Враховано частково редакційно   
94. 10) інші діяння, визначені порушеннями службової дисципліни законодавством та цим Статутом.   -86- Атрошенко В.А.
В статті 23 пп. 10 викласти в наступній редакції: "інші діяння, визначенні як порушення службової дисципліни згідно норм чинного законодавства та цього Статуту".  
Враховано частково редакційно  10) інші діяння, визначені як порушення службової дисципліни законом та цим Статутом.  
95. Діяння, визначені цим Статутом як порушення службової дисципліни, є дисциплінарними правопорушеннями.      Діяння, визначені цим Статутом як порушення службової дисципліни, є дисциплінарними правопорушеннями.  
96. Стаття 24. За вчинення дисциплінарних правопорушень до посадових осіб митної служби можуть бути застосовані такі види дисциплінарних стягнень:      23. За вчинення дисциплінарних правопорушень до посадових осіб митної служби можуть бути застосовані такі види дисциплінарних стягнень:  
97. 1) зауваження;      1) зауваження;  
98. 2) догана;      2) догана;  
99. 3) затримання на період до одного року у присвоєнні чергового спеціального звання;   -87- Скомаровський В.В.
У пункті 3 статті 24 слова „у присвоєнні" замінити словом „присвоєння".  
Враховано   3) затримання на період до одного року присвоєння чергового спеціального звання;  
100. 4) пониження у спеціальному званні на один ступінь;      4) пониження у спеціальному званні на один ступінь;  
101. 5) попередження про неповну службову відповідність;      5) попередження про неповну службову відповідність;  
102. 6) звільнення з митного органу, спеціалізованої митної установи та організації.   -88- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Ст.24 доповнити таким абзацом: 7) позбавлення почесного нагрудного знаку; затримання у призначенні на вищу посаду; викреслення занесеного прізвища з Книги пошани.  
Враховано частково   6) звільнення з митного органу; 7) позбавлення почесного нагрудного знака; затримання у призначенні на вищу посаду.  
    -89- Заплатинський В.М.
Ст. 24 доповнити абзацом 7 наступного змісту:" викреслення занесеного прізвища з Книги пошани".  
Відхилено    
103. Стаття 25. За вчинення адміністративних правопорушень посадові особи митної служби несуть дисциплінарну відповідальність згідно з цим Статутом, за винятком випадків, передбачених частиною 1 статті 15 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За вчинення корупційних діянь чи інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, посадові особи митної служби несуть відповідальність згідно із Законом України "Про боротьбу з корупцією".   -90- Беспалий Б.Я.
Ст. 25, частина 1. Перше речення вилучити.  
Відхилено   24. За вчинення дисциплінарних правопорушень посадові особи митної служби несуть відповідальність згідно з цим Статутом.  
    -91- Скомаровський В.В.
Статтю 25 викласти у такій редакції: "Стаття25.За вчинення дисциплінарних правопорушень посадові особи митної служби несуть відповідальність згідно з цім Статутом"  
Враховано    
104. У разі вчинення злочину посадова особа митної служби в установленому порядку притягається до кримінальної відповідальності.   -92- Беспалий Б.Я.
Ст. 25. Частину 2 після тексту "в установленому" доповнити словом "законом".  
Враховано   У разі вчинення злочину посадова особа митної служби в установленому законом порядку притягається до кримінальної відповідальності.  
    -93- Горбаль В.М.
Статтю 25 доповнити частинами 3 та 4 у наступній редакції: "Митна служба несе відповідальність за збитки або шкоду, завдану особам та їх майну внаслідок своїх неправомірних рішень, дій або бездіяльності своїх посадових осіб та інших працівників при виконанні ними службових обов'язків у порядку, передбаченому законодавством. Шкода, завдана правомірними діями, відшкодуванню не підлягає." Посадові особи митної служби не несуть відповідальності за моральну, фізичну чи майнову шкоду, завдану правопорушнику шляхом застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї, якщо завдана шкода відповідає силі виявленої протидії."  
Відхилено    
105. Стаття 26. Обставинами, що виключають можливість застосування дисциплінарних стягнень, є:      25. Обставинами, що виключають можливість застосування дисциплінарних стягнень, є:  
106. 1) відсутність події чи складу дисциплінарного правопорушення;      1) відсутність події чи складу дисциплінарного правопорушення;  
107. 2) закінчення шестимісячного строку від дня вчинення дисциплінарного правопорушення;   -94- Атрошенко В.А.
В статті 26 пп.2 вилучити.  
Відхилено   2) закінчення шестимісячного строку від дня вчинення дисциплінарного правопорушення;  
108. 3) закінчення місячного строку від дня виявлення правопорушення, не рахуючи часу увільнення посадової особи митної служби від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, перебування її у відпустці чи у відрядженні або часу проведення службового розслідування (якщо воно проводилося);   -95- Беспалий Б.Я.
Ст. 26, частина 1, пункт 3). Слово "місячного" замінити словом "тримісячного".  
Відхилено   3) закінчення місячного строку від дня виявлення дисциплінарного правопорушення, не рахуючи часу увільнення посадової особи митної служби від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, перебування її у відпустці чи у відрядженні або часу проведення службового розслідування (якщо воно проводилося);  
    -96- Горбаль В.М.
У тексті частини 3 статті 26 розділу ІV після слів "від дня виявлення" додати слово "дисциплінарного".  
Враховано    
109. 4) дії посадової особи митної служби в стані крайньої необхідності.   -97- Горбаль В.М.
У тексті частини 4 статті 26 розділу ІV не визначені критерії "стану крайньої необхідності". Необхідно змінити редакцію.  
Відхилено   4) вчинення дій посадовою особою митної служби в стані крайньої необхідності.  
    -98- Скомаровський В.В.
У пункт 4 статті 26 слово „дії" замінити словами „вчинення дій".  
Враховано    
    -99- Атрошенко В.А.
В статті 26 пп.4 вилучити.  
Відхилено    
110. Стаття 27. Дисциплінарне стягнення не застосовується:      26. Дисциплінарне стягнення не застосовується:  
111. 1) у разі відсутності посадової особи митної служби на роботі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;   -100- Атрошенко В.А.
Перший абзац статті 27 викласти в наступній редакції: "Застосування дисциплінарного стягнення призупиняється:".  
Відхилено   1) у разі відсутності посадової особи митної служби на роботі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;  
112. 2) під час перебування посадової особи митної служби у відпустці або відрядженні;      2) під час перебування посадової особи митної служби у відпустці або відрядженні;  
113. 3) під час службового розслідування.      3) під час службового розслідування.  
114. Стаття 28. Дисциплінарне стягнення повинне відповідати тяжкості вчиненого дисциплінарного правопорушення та ступеню вини особи. При визначенні виду стягнення керівник митного органу, спеціалізованої митної установи чи організації повинен враховувати характер правопорушення, обставини, за яких воно було учинене, попередню поведінку посадової особи митної служби, її ставлення до служби і стаж роботи в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях.      27. Дисциплінарне стягнення повинне відповідати тяжкості вчиненого дисциплінарного правопорушення та ступеню вини особи. При визначенні виду стягнення керівник митного органу повинен враховувати характер правопорушення, обставини, за яких воно було вчинене, попередню поведінку посадової особи митної служби, її ставлення до служби і стаж роботи в митних органах.  
115. Стаття 29. Звільнення посадової особи митної служби може мати місце у разі:      28. Звільнення посадової особи митної служби може мати місце в разі:  
116. 1) порушення посадовою особою митної служби вимог законодавства з питань митної справи, що призвело до заподіяння матеріальних збитків державі, юридичним чи фізичним особам;   -101- Беспалий Б.Я.
Ст. 29, частина 1. Пункт 1) після тексту "збитків державі," доповнити текстом "територіальній громаді,"  
Враховано   1) порушення посадовою особою митної служби вимог законів з питань митної справи, що призвело до заподіяння матеріальних збитків державі, територіальній громаді, юридичним чи фізичним особам;  
117. 2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо цієї особи;      2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо цієї особи;  
118. 3) одноразового грубого порушення порядку митного контролю, а саме:   -102- Атрошенко В.А.
В статті 29 пункті 3: в підпункті першому слово "одноразового" вилучити,  
Відхилено   3) одноразового грубого порушення порядку митного контролю, а саме:  
119. за вимагання або отримання подарунків, речей, валюти України, іноземної валюти у зв'язку з виконанням службових обов'язків як під час їх виконання, так і в позаслужбовий час;   -103- Атрошенко В.А.
В статті 29 пункті 3: в першому підпункті після слова "вимагання" додати "хабара";  
Враховано   за вимагання хабара або отримання подарунків, речей, валюти України, іноземної валюти у зв'язку з виконанням службових обов'язків як під час їх виконання, так і в позаслужбовий час; за систематичне порушення дисципліни посадовою особою митної служби;  
    -104- Атрошенко В.А.
додати підпункт наступного змісту: "систематичного порушення посадовою особою митної служби службової дисципліни".  
Враховано частково редакційно   
120. за підміну або крадіжку предметів, що підлягають митному контролю;   -105- Горбаль В.М.
У тексті абзацу 2 частини 3 статті 29 розділу ІV після слів "за підміну" слово "або" замінити знаком ",", а після слова "крадіжку" додати слова "або умисне пошкодження".  
Враховано   за підміну, крадіжку або умисне пошкодження предметів, що підлягають митному контролю;  
121. за затримання, вилучення та прийняття на зберігання предметів, валютних цінностей без оформлення в установленому порядку відповідних документів;   -106- Беспалий Б.Я.
Ст.29, частина 1, пункт 3) Підпункт 3 після тексту "в установленому" доповнити словом "законодавством".  
Враховано редакційно   за затримання, вилучення та прийняття на зберігання предметів, валютних цінностей без оформлення в установленому законом порядку відповідних документів;  
122. за розголошення державної таємниці та конфіденційної інформації, що є власністю держави, втрату матеріальних носіїв секретної та конфіденційної інформації, а також передачу стороннім особам зброї та спеціальних засобів захисту, митних забезпечень, бланків суворої звітності;   -107- Беспалий Б.Я.
Ст. 29, частина 1, пункт 3) Підпункт 4 після тексту "власністю держави," доповнити текстом "іншої таємниці охоронюваної законом"  
Враховано   за розголошення державної таємниці та конфіденційної інформації, що є власністю держави, юридичної або фізичної особи, іншої таємниці, охоронюваної законом, втрату або умисне пошкодження матеріальних носіїв секретної та конфіденційної інформації, а також передачу стороннім особам зброї та спеціальних засобів захисту, митного забезпечення, бланків суворої звітності;  
    -108- Горбаль В.М.
У тексті абзацу 4 частини 3 статті 29 розділу ІV після слів "власністю держави" додати слова "юридичної або фізичної особи", а після слова "втрату" додати слова "або умисне пошкодження".  
Враховано    
123. за брутальне або зневажливе ставлення до громадян, приниження їх честі та гідності під час виконання службових обов'язків;   -109- Горбаль В.М.
Абзац 5 частини 3 статті 29 розділу ІV виключити в існуючій редакції, а викласти в наступній: "за брутальне або зневажливе ставлення під час виконання службових обов'язків до громадян, приниження їх честі та гідності;".  
Враховано   за брутальне або зневажливе ставлення під час виконання службових обов'язків до громадян, приниження їх честі та гідності;  
124. 4) перевищення службових обов'язків, а також здійснення невластивих повноважень;   -110- Горбаль В.М.
У тексті частини 4 статті 29 розділу ІV слова "невластивих повноважень" замінити словами "повноважень, не передбачених діючим законодавством".  
Враховано   4) перевищення службових обов'язків, а також здійснення повноважень, не передбачених законо ++--м;  
125. 5) сприяння проникненню або умисне невжиття заходів з метою недопущення несанкціонованого проникнення сторонніх осіб до зони митного контролю;      5) сприяння проникненню або умисне невжиття заходів з метою недопущення несанкціонованого проникнення сторонніх осіб до зони митного контролю;  
126. 6) приховання посадовою особою митної служби фактів її судимості чи подання підроблених документів, необхідних для працевлаштування в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях.      6) приховання посадовою особою митної служби фактів її судимості чи подання підроблених документів, необхідних для працевлаштування в митних органах.  
127. Стаття 30. Систематичним порушенням службової дисципліни вважається вчинення посадовою особою митної служби дисциплінарного правопорушення протягом року від дня застосування до неї дисциплінарного стягнення за попереднє дисциплінарне правопорушення.   -111- Горбаль В.М.
У тексті статті 30 розділу ІV слова "дисциплінарного правопорушення" замінити словами "двох і більше дисциплінарних правопорушень".  
Відхилено   29. Систематичним порушенням службової дисципліни вважається вчинення посадовою особою митної служби дисциплінарного правопорушення протягом року від дня застосування до неї дисциплінарного стягнення за попереднє дисциплінарне правопорушення.  
128. Стаття 31. За кожне порушення службової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.      30. За кожне порушення службової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.  
129. У разі вчинення незначного порушення службової дисципліни прямий керівник може обмежитись усним попередженням підлеглої йому посадової особи митної служби щодо необхідності суворого додержання службової дисципліни.   -112- Горбаль В.М.
У тексті частини 2 статті 31 розділу ІV слова "попередженням підлеглої" замінити словами "зауваженням підлеглій".  
Відхилено   У разі вчинення незначного порушення службової дисципліни прямий керівник може обмежитись усним попередженням підлеглої йому посадової особи митної служби щодо необхідності суворого додержання службової дисципліни.  
    -113- Атрошенко В.А.
В статті 31 абзаці другому вживається термін "незначне правопо-рушення", в зв'язку з чим існує необ-хідність обґрунтованого розшифрування цього терміну.  
Відхилено    
130. Стаття 32. З метою з'ясування всіх обставин вчинення посадовою особою митної служби дисциплінарного правопорушення керівник митного органу, спеціалізованої митної установи та організації має право призначити службове розслідування. Порядок проведення службового розслідування визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.   -114- Заплатинський В.М.
Ст. 32 доповнити наступним реченням: "Справа про дисциплінарне правопо-рушення розглядається у п`ятнад-цятиденний строк з дня одержання органом чи службовою особою матеріалів".  
Відхилено   31. З метою з'ясування всіх обставин вчинення посадовою особою митної служби дисциплінарного правопорушення керівник митного органу має право призначити службове розслідування. Порядок проведення службового розслідування визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.  
    -115- Беспалий Б.Я.
Ст. 32, речення 2. Вилучити текст "спеціально уповноваженого".  
Відхилено    
    -116- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
У ст. 32 передбачити строки проведення службового розслідування.  
Відхилено    
131. Стаття 33. У разі допущення посадовою особою митної служби суттєвих недоліків у роботі під час виконання службових обов'язків, а також за результатами службового розслідування чи комплексної перевірки митного органу, спеціалізованої митної установи та організації може бути проведена її позачергова атестація.   -117- Горбаль В.М.
Текст статті 33 розділу ІV необхідно замінити, оскільки в такій редакції "атестація" виступає як один із видів дисциплінарного стягнення за суттєві недоліки у роботі або за негативними результатами службового розслідування чи комплексної перевірки.  
Відхилено   32. У разі допущення посадовою особою митної служби суттєвих недоліків у роботі під час виконання службових обов'язків, а також таких що, виявлені за результатами службового розслідування чи комплексної перевірки митного органу може, бути проведена її позачергова атестація.  
    -118- Атрошенко В.А.
В статті 33: після слів "а також" додати слово "виявлених";  
Враховано    
    -119- Атрошенко В.А.
в тексті вживається фраза "суттєві недоліки", що потребує обов'язкового тлумачення. Які недоліки є суттєвими, а які ні?  
Відхилено    
132. Стаття 34. У разі коли в результаті службового розслідування у діяннях посадової особи митної служби виявлено ознаки злочину, керівник митного органу, спеціалізованої митної установи та організації повинен негайно передати матеріали до відповідного правоохоронного органу.   -120- Скомаровський В.В.
Статтю 34 доповнити словами: " а посадову особу відсторонити від виконання службових обов'язків".  
Враховано   33. У разі якщо в результаті службового розслідування у діяннях посадової особи митної служби виявлено ознаки злочину, керівник митного органу, спеціалізованої митної установи та організації повинен негайно передати матеріали до відповідного правоохоронного органу, а посадову особу відсторонити від виконання службових обов'язків.  
133. Стаття 35. Керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи користується правом застосування будь-яких дисциплінарних стягнень, передбачених цим Статутом, до всіх посадових осіб митної служби, крім пониження в спеціальному званні державного радника митної служби 1, 2 і 3 рангів, що присвоюються Президентом України.   -121- Беспалий Б.Я.
Ст. 35. Вилучити текст "спеціально уповноваженого".  
Відхилено   34. Керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи користується правом застосування будь-яких дисциплінарних стягнень, передбачених цим Статутом, до всіх посадових осіб митної служби, крім пониження в спеціальному званні державного радника митної служби 1, 2 і 3 рангів, що присвоюються Президентом України.  
134. Стаття 36. Керівник регіональної митниці, митниці, спеціалізованої митної установи та організації має право застосовувати такі види дисциплінарних стягнень:      35. Керівник регіональної митниці, митниці, митних органів має право застосовувати такі види дисциплінарних стягнень:  
135. 1) зауваження;      1) зауваження;  
136. 2) догана;      2) догану;  
137. 3) попередження про неповну службову відповідність;      3) попередження про неповну службову відповідність;  
138. 4) звільнення з митного органу, спеціалізованої митної установи та організації.      4) звільнення з митного органу.  
139. Дисциплінарні стягнення застосовуються керівниками відповідних митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, яким надано право приймати на роботу та звільняти з роботи посадових осіб митної служби.      Дисциплінарні стягнення застосовуються керівниками відповідних митних органів, яким надано право приймати на роботу та звільняти з роботи посадових осіб митної служби.  
140. Стаття 37. Керівники митних органів усіх рівнів, спеціалізованих митних установ та організацій, які перевищили надані їм дисциплінарні права чи застосували вид дисциплінарного стягнення, не передбачений цим Статутом, несуть дисциплінарну відповідальність, а накладене дисциплінарне стягнення скасовується керівником, який його застосував, або керівником вищого рівня.   -122- Атрошенко В.А.
В статті 37 після фрази "який його застосував," додати фразу наступного змісту "виконуючий обов'язки такого керівника".  
Відхилено   36. Керівники митних органів усіх рівнів, які перевищили надані їм дисциплінарні права чи застосували вид дисциплінарного стягнення, не передбачений цим Статутом, несуть дисциплінарну відповідальність, а накладене дисциплінарне стягнення скасовується керівником, який його застосував, або керівником вищого рівня.  
141. Стаття 38. Дисциплінарні стягнення застосовуються керівниками митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій безпосередньо після виявлення дисциплінарних правопорушень, але не пізніше одного місяця від дня виявлення і шести місяців від дня їх вчинення.   -123- Беспалий Б.Я.
Ст. 38, частина 1. Слова "одного місяця" змінити словами "трьох місяців"  
Відхилено   37. Дисциплінарні стягнення застосовуються керівниками митних органів безпосередньо після виявлення дисциплінарних правопорушень, але не пізніше одного місяця від дня виявлення і шести місяців від дня їх вчинення.  
    -124- Горбаль В.М.
У тексті частини 1 статті 38 розділу ІV слова "і шести місяців від дня їх вчинення" виключити.  
Відхилено    
    -125- Атрошенко В.А.
В статті 38 абзаці першому вилучити фразу наступного змісту: "і шести місяців від дня їх вчинення".  
Відхилено    
142. У разі проведення службового розслідування щодо посадової особи митної служби, яка скоїла дисциплінарне правопорушення, днем його виявлення вважається день підписання акта службового розслідування.      У разі проведення службового розслідування щодо посадової особи митної служби, яка скоїла дисциплінарне правопорушення, днем його виявлення вважається день підписання акта службового розслідування.  
143. Керівник вищого рівня має право в місячний строк скасувати чи пом'якшити дисциплінарне стягнення, накладене керівником нижчого рівня, або застосувати більш суворе дисциплінарне стягнення, якщо встановить, що воно не відповідає тяжкості вчиненого дисциплінарного правопорушення та ступеню вини.      Керівник вищого рівня має право в місячний строк скасувати чи пом'якшити дисциплінарне стягнення, накладене керівником нижчого рівня, або застосувати більш суворе дисциплінарне стягнення, якщо встановить, що воно не відповідає тяжкості вчиненого дисциплінарного правопорушення та ступеню вини.  
144. Стаття 39. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі, з яким посадова особа митної служби ознайомлюється під розписку. У разі відмови посадової особи митної служби від ознайомлення з наказом під розписку складається відповідний акт.   -126- Атрошенко В.А.
В статті 39 слово "розписку" замінити фразою "особистий підпис".  
Відхилено   38. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі, з яким посадова особа митної служби ознайомлюється під розписку. У разі відмови посадової особи митної служби від ознайомлення з наказом під розписку складається відповідний акт.  
145. Відомості про дисциплінарні стягнення заносяться до особової картки посадової особи митної служби у порядку, встановленому цим Статутом.      Відомості про дисциплінарні стягнення заносяться до особової картки посадової особи митної служби у порядку, встановленому цим Статутом.  
146. Стаття 40. Дисциплінарні стягнення діють протягом одного року від дня їх застосування.      39. Дисциплінарні стягнення діють протягом одного року від дня їх застосування.  
147. Протягом строку дії дисциплінарних стягнень до посадових осіб митної служби не застосовуються заходи заохочення, за винятком дострокового зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення.      Протягом строку дії дисциплінарних стягнень до посадових осіб митної служби не застосовуються заходи заохочення, за винятком дострокового зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення.  
148. Стаття 41. Застосування до посадових осіб митної служби дисциплінарних стягнень не звільняє їх від інших видів відповідальності, передбачених законодавством.   -127- Беспалий Б.Я.
Ст.41 Наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом"  
Враховано   40. Застосування до посадових осіб митної служби дисциплінарних стягнень не звільняє їх від інших видів відповідальності, передбачених законом.  
149. Стаття 42. Право зняття дисциплінарного стягнення належить керівникові, що його застосував, або керівникові вищого рівня.   -128- Атрошенко В.А.
В статті 42 після фрази "що його застосував" додати "виконуючий обов'язки такого керівника".  
Відхилено   41. Право зняття дисциплінарного стягнення належить керівникові, що його застосував, або керівникові вищого рівня.  
150. Керівник митного органу, спеціалізованої митної установи та організації, що застосував до посадової особи митної служби дисциплінарне стягнення, або керівник вищого рівня може зняти стягнення до закінчення одного року від дня його застосування, якщо посадова особа митної служби заслужила це сумлінним виконанням службових обов'язків та зразковою поведінкою.   -129- Горбаль В.М.
У тексті статті 42 розділу ІV після частини 2 додати частину 3 у такій редакції: "Дисциплінарне стягнення знімається шляхом підписання відповідного наказу". Частини 3 і 4 існуючої редакції вважати, відповідно, частинами 4 і 5.  
Враховано   Керівник митного органу, що застосував до посадової особи митної служби дисциплінарне стягнення, або керівник вищого рівня може зняти стягнення до закінчення одного року від дня його застосування, якщо посадова особа митної служби заслужила це сумлінним виконанням службових обов'язків та зразковою поведінкою. Дисциплінарне стягнення знімається шляхом підписання відповідного наказу.  
151. Безпосередній керівник може звернутися до керівника вищого рівня, що застосував дисциплінарне стягнення до підлеглої йому посадової особи митної служби, з клопотанням про зняття стягнення не раніше ніж протягом трьох місяців від дня його застосування.      Безпосередній керівник може звернутися до керівника вищого рівня, що застосував дисциплінарне стягнення до підлеглої йому посадової особи митної служби, з клопотанням про зняття стягнення не раніше ніж протягом трьох місяців від дня його застосування.  
152. У кожному окремому випадку з посадової особи митної служби може бути знято тільки одне дисциплінарне стягнення.      У кожному окремому випадку з посадової особи митної служби може бути знято тільки одне дисциплінарне стягнення.  
153. Стаття 43. У разі коли протягом року після накладення дисциплінарного стягнення до посадової особи митної служби не було застосовано інше дисциплінарне стягнення, вона вважається такою, що не мала дисциплінарного стягнення.   -130- Атрошенко В.А.
В статті 43 фразу "що не мала дисциплінарного стягнення" замінити на фразу "що не має дисциплінарного стягнення".  
Враховано   42. У разі якщо протягом року після накладення дисциплінарного стягнення до посадової особи митної служби не було застосовано інше дисциплінарне стягнення, вона вважається такою, що не має дисциплінарного стягнення.  
154. Розділ V. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ   -131- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
У розділі V передбачити можливість реалізації працівниками митних органів конституційного права на оскарження в суді рішень, посадових осіб митних органів щодо притягнення підлеглих працівників до дисциплінарної відповідальності.  
Відхилено   Розділ V ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ  
155. Стаття 44. У разі коли посадова особа митної служби не згідна з рішенням про застосування до неї дисциплінарного стягнення, вона має право оскаржити його в письмовій формі перед керівником вищого рівня протягом одного місяця від дня ознайомлення з відповідним наказом та/або до суду в установлений законом строк.      43. У разі якщо посадова особа митної служби не згідна з рішенням про застосування до неї дисциплінарного стягнення, вона має право оскаржити його в письмовій формі перед керівником вищого рівня протягом одного місяця від дня ознайомлення з відповідним наказом та/або до суду в установлений законом строк.  
156. Керівник вищого рівня у разі надходження до нього скарги про незгоду посадової особи митної служби з рішенням про застосування до неї дисциплінарного стягнення повинен усебічно та об'єктивно розглянути скаргу і прийняти відповідне рішення не пізніше 30 днів після надходження скарги. Про результати перевірки скарги керівником вищого рівня невідкладно повідомляються посадова особа митної служби, що подала скаргу, та керівник, рішення якого оскаржується.      Керівник вищого рівня у разі надходження до нього скарги про незгоду посадової особи митної служби з рішенням про застосування до неї дисциплінарного стягнення повинен усебічно та об'єктивно розглянути скаргу і прийняти відповідне рішення не пізніше 30 днів після надходження скарги. Про результати перевірки скарги керівником вищого рівня невідкладно повідомляються посадова особа митної служби, що подала скаргу, та керівник, рішення якого оскаржується.  
157. Забороняється надсилати скарги посадових осіб митної служби про незгоду з рішенням про застосування дисциплінарного стягнення на розгляд тих осіб, рішення яких оскаржується.      Забороняється надсилати скарги посадових осіб митної служби про незгоду з рішенням про застосування дисциплінарного стягнення на розгляд тих осіб, рішення яких оскаржується.  
158. Стаття 45. Рішення керівника вищого рівня, що розглядав скаргу про незгоду з рішенням про застосування дисциплінарного стягнення, посадовою особою митної служби, яка подавала скаргу, може бути оскаржено до суду.      44. Рішення керівника вищого рівня, що розглядав скаргу про незгоду з рішенням про застосування дисциплінарного стягнення, посадовою особою митної служби, яка подавала скаргу, може бути оскаржено до суду.  
159. Стаття 46. Подання посадовою особою митної служби керівникові вищого рівня скарги на дії посадової особи нижчого рівня не припиняє виконання наказу про застосування дисциплінарного стягнення.      45. Подання посадовою особою митної служби керівникові вищого рівня скарги на дії посадової особи нижчого рівня не припиняє виконання наказу про застосування дисциплінарного стягнення.  
160. Розділ VІ. ОБЛІК ЗАОХОЧЕНЬ І ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ      Розділ VІ ОБЛІК ЗАОХОЧЕНЬ І ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ  
161. Стаття 47. Облік заохочень і дисциплінарних стягнень, що застосовуються до посадових осіб митної служби, ведуть підрозділи кадрової служби митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій.   -132- Горбаль В.М.
У тексті частини 1 статті 47 розділу VІ в кінці речення додати слова "на підставі відповідних наказів".  
Враховано   46. Облік заохочень і дисциплінарних стягнень, що застосовуються до посадових осіб митної служби, ведуть підрозділи кадрової служби митних органів на підставі відповідних наказів.  
162. Відомості про заохочення та дисциплінарні стягнення, застосовані до посадових осіб митної служби, заносяться в тижневий строк до особових карток цих осіб із зазначенням таких даних:      Відомості про заохочення та дисциплінарні стягнення, застосовані до посадових осіб митної служби, заносяться в тижневий строк до особових карток цих осіб із зазначенням таких даних:  
163. 1) хто, коли та на якій підставі застосував заохочення або дисциплінарне стягнення;      1) хто, коли та на якій підставі застосував заохочення або дисциплінарне стягнення;  
164. 2) номер і дата наказу, відмітка про ознайомлення з наказом та інформація про те, чи не оскаржувався посадовою особою митної служби наказ про застосування дисциплінарного стягнення (а в разі оскарження - яке рішення прийнято);   -133- Горбаль В.М.
У тексті пункту 2 частини 2 статті 47 розділу VІ після слів "номер і дата наказу" додати слова "у разі застосування дисциплінарного стягнення", а після слів "яке рішення прийнято" додати слова "ким і коли".  
Враховано   2) номер і дата наказу про застосування дисциплінарного стягнення, відмітка про ознайомлення з наказом та інформація про те, чи не оскаржувався посадовою особою митної служби наказ про застосування дисциплінарного стягнення (а в разі оскарження - яке рішення прийнято, ким і коли);  
    -134- Скомаровський В.В.
Пункт 2 частини 1 статті 47 після слів "дата наказу" доповнити словами "про застосування дисциплінарного стягнення".  
Враховано    
165. 3) про зняття дисциплінарного стягнення або закінчення строку його дії.   -135- Горбаль В.М.
У тексті пункту 3 частини 2 статті 47 розділу VІ на початку речення додати слова "номер і дата наказу", а перед словами "закінчення строку" додати слова "відмітка про".  
Враховано   3) номер і дата наказу про зняття дисциплінарного стягнення або відмітка про закінчення строку його дії.  
166. Форма та порядок ведення особових карток посадових осіб митної служби затверджуються керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.   -136- Беспалий Б.Я.
Ст. 47, частина 3 (остання), Вилучити текст "спеціально уповноваженого".  
Відхилено   Форма та порядок ведення особових карток посадових осіб митної служби затверджуються керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.