Кількість абзаців - 51 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про оренду державного та комунального майна'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"   -1- Матвєєв В.Й.
Внести до проекту закону техніко-юридичні правки  
Враховано   Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; № 31, ст. 244; 1998 р., № 11-12, ст. 42, № 18, ст. 88, № 49, ст. 301; 1999 р., № 29, ст. 239; 2000 р., № 33-34, ст. 272; 2001 р., № 31, ст. 146; 2002 р., № 2, ст. 5) такі зміни:      І. Внести до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; № 31, ст. 244; 1998 р., № 11-12, ст. 42, № 18, ст. 88, № 49, ст. 301; 1999 р., № 29, ст. 239; № 48, ст.411; 2000 р., № 33-34, ст. 272; 2001 р., № 31, ст. 146; 2002 р., № 2, ст. 5; № 30, ст.205) такі зміни:  
5. 1. Статтю 2 доповнити абзацом другим у такій редакції:   -2- Горбаль В.М.
У тексті пункту 2 слово "підприємницької" замінити словами "здійснення господарської", а після слова "укладення" додати слово "такого".  
Відхилено   У статті 2: 1) слово "Орендою" замінити цифрою і словом "1. Орендою"; 2) доповнити частиною другою такого змісту:  
    -3- Шаров І.Ф.
Абзац 2 статті 2 після слів "здійснюють" доповнити словами "Кабінет Міністрів України".  
Відхилено    
6. "Державну політику у сфері оренди здійснюють Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва - щодо державного майна; органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим - щодо майна, яке належить Автономній Республіці Крим; органи місцевого самоврядування - щодо майна, яке перебуває в комунальній власності".   -4- Горбаль В.М.
Пункт 1 розділу І доповнити підпунктами 1 та 2 у такій редакції: 1. У статті 2: 1) Слова "для здійснення підприємницької та іншої діяльності" замінити словами "для здійснення господарської діяльності". Статтю 2 доповнити абзацом другим у такій редакції: "Державну політику у сфері оренди здійснюють Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва - щодо державного майна; органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим - щодо майна, яке належить Автономній Республіці Крим; органи місцевого самоврядування - щодо майна, яке перебуває в комунальній власності".  
Відхилено   "2. Державну політику у сфері оренди здійснюють Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва - щодо державного майна; органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим - щодо майна, яке належить Автономній Республіці Крим; органи місцевого самоврядування - щодо майна, яке перебуває в комунальній власності". 2. Друге речення абзацу другого частини першої статті 4 після слів "продукції (робіт, послуг)" доповнити словами "з будівлями (спорудами, приміщеннями), де він розташований";  
    -5- Семенюк В.П.
У другому реченні другого абзацу частини 1 статті 4 після слів "продукції (робіт, послуг)" додати "з будівлями (спорудами, приміщеннями), де він розташований";  
Враховано    
    -6- Семенюк В.П.
Частину 2 доповнити абзацом п'ятим такого змісту: "об'єкти державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини 2 статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна", а також об'єкти, включені до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягяють приватизації, затвердженого Законом Укрвїни "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягяють приватизації".  
Відхилено    
7. 2. У статті 5:      2. У статті 5:  
8. 1) абзац третій після слів "нерухомого майна" доповнити словами "а також майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації)", а слова "яке відповідно належить" і "перебуває" замінити відповідно словами "що відповідно належать" і "перебувають";   -7- Беспалий Б.Я.
У статті 5 текст " (корпоратизації)" замінити текстом "чи корпоратизації".  
Відхилено   1) абзац третій після слів "нерухомого майна" доповнити словами "а також майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації)", а слова "яке відповідно належить" і "перебуває" замінити відповідно словами "що відповідно належать" і "перебувають";  
9. 2) у абзаці четвертому після слів "майна та нерухомого майна" додати слово "загальною", а після слів і цифр "до 200 кв. м" додати слова "на одне підприємство".   -8- Шаров І.Ф.
Абзац 4 статті 5 замість слів "об'єктів нерухомого майна загальною площею до 200 кв.м. на одне підприємство" записати "та об'єктів нерухомого майна, загальна площа яких не перевищує 200 кв.м.".  
Враховано редакційно   2) у абзаці четвертому слова "нерухомого майна площею до 200 кв. м. " замінити словами "нерухомого майна, загальна площа яких не перевищує 200 кв.м. на одне підприємство".  
10. 3. Абзац другий частини першої статті 6 після слова "майна" доповнити словами "з метою використання його для підприємницької діяльності", а слова "його укладення" замінити словами "укладення договору".      3. Абзац другий частини першої статті 6 викласти у такій редакції: "Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди державного майна з метою використання його для підприємницької діяльноті, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності."  
11. 4. Частину першу статті 7 доповнити реченням такого змісту: "Орендодавець може оголосити конкурс на право оренди майна у порядку, встановленому частиною сьомою статті 9 цього Закону".      4. Частину першу статті 7 доповнити реченням такого змісту: "Орендодавець може оголосити конкурс на право оренди майна у порядку, встановленому частиною сьомою статті 9 цього Закону".  
12. 5. У абзаці першому частини третьої статті 9 слова "можливість оренди та" виключити.   -9- Горбаль В.М.
Текст пункту 5 розділу І доповнити словами "а після слів "умови договору оренди" доповнити словами "або про відмову в укладенні договору оренди".  
Враховано   5. У абзаці першому частини третьої статті 9 слова "про можливість оренди та умови договору оренди" замінити словами "про умови договору оренди або про відмову в укладенні договору оренди."  
    -10- Беспалий Б.Я.
У статті 9 змін не вносити, залишити базовий закон у чинній редакції.  
Відхилено    
    -11- Станецький Г.С.
Частину четверту статті 8 не виключати. Частину шосту статті 9 не виключати.  
Відхилено    
13. 6. У статті 10:      6. У статті 10:  
14. 1) частину першу доповнити абзацами восьмим і дев'ятим у такій редакції: "забезпечення виконання зобов'язань (неустойка, порука, завдаток, гарантія); " "порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об'єкта оренди";   -12- Горбаль В.М.
У тексті підпункту 1 пункту 6 розділу І після слова "неустойка" додати слова " (штраф, пеня)".  
Враховано   1) частину першу після абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту: "забезпечення виконання зобов'язань - неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія, тощо; порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об'єкта оренди".  
    -13- Беспалий Б.Я.
У статті 10 текст "неустойка, порука, задаток, гарантія)" замінити текстом ", зокрема неустойка, порука, задаток, гарантія".  
Відхилено    
15. У зв'язку з цим абзаци восьмий-десятий вважати відповідно абзацами десятим-дванадцятим.      У зв'язку з цим абзаци восьмий-десятий вважати відповідно абзацами десятим-дванадцятим;  
16. 1) доповнити статтю новою частиною другою у такій редакції:      2) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:  
17. "2. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди відповідного майна. Типові договори оренди державного майна розробляє і затверджує Фонд державного майна України, типові договори оренди майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, затверджують відповідно Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування".      "2. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди відповідного майна. Типові договори оренди державного майна розробляє і затверджує Фонд державного майна України, типові договори оренди майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, затверджують відповідно Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування".  
18. У зв'язку з цим частини другу-четверту вважати відповідно частинами третьою-п'ятою.      У зв'язку з цим частини другу-четверту вважати відповідно частинами третьою-п'ятою.  
19. 7. У частині другій статті 13:      7. У частині другій статті 13:  
20. 1) у абзаці першому:      1) абзац перший викласти у такій редакції:  
21. доповнити абзац після слова "крім" словами "таких видів нерухомого майна як приміщення, частини будівель, споруд, а також іншого";   -14- Танюк Л.С.
Абзац перший частини другої статті 13 викласти у такій редакції: "орендоване майно (цілісні майнові комплекси, їх структурні підрозділи, будівлі, споруди) включається до балансу орендаря із зізначенням, що це майно є орендованим, та зараховується на позабалансовий рахунок орендодавця (підприємства) із зазначенням , що це майно передано в оренду".  
Відхилено   "2. Орендоване майно (крім таких видів нерухомого майна як приміщення, частини будівель, споруд, а також іншого окремого індивідуально визначеного майна) включається до балансу орендаря із зазначенням, що це майно є орендованим";  
22. слова "підприємства, господарського товариства" замінити словом "орендаря";   -15- Шаров І.Ф.
У п.2 статті 13 слова "балансу підприємства" замінити словами "балансу орендаря".  
Враховано редакційно    
23. 2) у абзаці другому слова "Орендоване нерухоме" та "залишається" замінити відповідно словами "Орендовані приміщення, частини будівель, споруд" та "залишаються".      2) у абзаці другому слова "Орендоване нерухоме" та "залишається" замінити відповідно словами "Орендовані приміщення, частини будівель, споруд" та "залишаються".  
24. 8. У статті 19:      8. У статті 19:  
25. 1) у частині другій після слів "Методика розрахунку" додати слова "пропорції розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем";      1) у частині другій після слів "Методика розрахунку" доповнити словами "пропорції розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем";  
26. 2) у частині четвертій вилучити слова "і низькорентабельних";      2) у частині четвертій слова "і низькорентабельних" виключити;  
27. 3) частину п'яту доповнити абзацом першим такого змісту:      3) частину п'яту доповнити новим абзацом першим такого змісту:  
28. "Фонд державного майна, його регіональні відділення та представництва використовують отриману орендну плату для виконання функцій орендодавця".   -16- Шаров І.Ф.
Абзац 1 частини 5 статті 19 вилучити.  
Відхилено   "Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва використовують отриману відповідно до законодавства частину орендної плати для виконання організаційних функцій орендодавця". У зв'язку з цим абзац перший вважати абзацом другим.  
    -17- Беспалий Б.Я.
У статті 19 пункт 3) вилучити, тобто частину п'яту не доповнювати новим абзацом.  
Відхилено    
29. 9. У статті 21:      9. У статті 21:  
30. 1) частину другу викласти у такій редакції:      1) частину другу викласти у такій редакції:  
31. "2. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї з сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об'єкта оренди, а також в інших випадках, встановлених законодавчими актами України".      "2. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї з сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об'єкта оренди, а також в інших випадках, встановлених законодавчими актами України".  
32. 2) частину третю виключити.      2) частину третю виключити.  
33. У зв (язку з цим частину четверту вважати частиною третьою.       
34. 10. Частину третю статті 22 викласти в такій редакції:      10. Частину третю статті 22 викласти в такій редакції:  
35. "3. Плата за суборенду цього майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря.      "3. Плата за суборенду цього майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря.  
36. Порядок використання плати за суборенду майна визначається: Кабінетом Міністрів України - для об'єктів, що перебувають у державній власності; органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки Крим, - для об'єктів, що належать Автономній Республіці Крим; органами місцевого самоврядування - для об'єктів, що перебувають у комунальній власності".      Порядок використання плати за суборенду майна визначається: Кабінетом Міністрів України - для об'єктів, що перебувають у державній власності; органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки Крим, - для об'єктів, що належать Автономній Республіці Крим; органами місцевого самоврядування - для об'єктів, що перебувають у комунальній власності".  
37. 11. У частині третій статті 23:      11. У частині третій статті 23:  
38. 1) абзац перший після слова "підрозділи" доповнити словами "будівлі та споруди";      1) абзац перший після слова "підрозділи" доповнити словами "будівлі та споруди";  
39. 2) у абзаці другому слова "орендоване нерухоме" замінити словами "орендовані приміщення, частини будівель і споруд".   -18- Горбаль В.М.
У тексті підпункту 2 пункту 11 розділу І слова "частини будівель і споруд" замінити словами "будівлі, споруди чи їх частини".  
Відхилено   2) у абзаці другому слова "орендоване нерухоме" замінити словами "орендовані приміщення, частини будівель і споруд".  
40. 12. У статті 27:      12. У статті 27:  
41. 1) у абзаці другому частини другої після слів "зазначені кошти" додати слова "в межах збільшення в результаті цих поліпшень вартості орендованого майна, визначеної в установленому порядку";   -19- Горбаль В.М.
У тексті підпункт 1 пункту 12 розділу І слова "в межах збільшення в результаті цих поліпшень вартості орендованого майна, визначеної в установленому порядку" замінити словами "в розмірі збільшення вартості орендованого майна, визначеної в установленому порядку, яке відбулося в результаті таких поліпшень".  
Враховано редакційно   1) у абзаці другому частини другої після слів "зазначені кошти" доповнити словами "в межах збільшення в результаті цих поліпшень вартості орендованого майна, визначеної в установленому законодавством порядку, яке відбулося в результаті таких поліпшень";  
    -20- Беспалий Б.Я.
У статті 27 пункт 1) після тексту "в установленому" доповнити словом "законодавством".  
Враховано редакційно    
42. 2) у частині третій:      2) у частині третій:  
43. а) слова "за вказівкою орендодавця зобов (язаний передати об (єкт оренди відповідному підприємству" замінити словами "окремого індивідуально визначеного майна зобов (язаний повернути це майно відповідному підприємству, господарському товариству, створеному в процесі приватизації (корпоратизації) або його правонаступнику";   -21- Беспалий Б.Я.
У статті 27 пункт 2) текст " (корпоратизації)" замінити текстом "або корпоратизації".  
Відхилено   а) слова "за вказівкою орендодавця зобов (язаний передати об (єкт оренди відповідному підприємству" замінити словами "окремого індивідуально визначеного майна зобов (язаний повернути це майно відповідному підприємству, господарському товариству, створеному в процесі приватизації (корпоратизації) або його правонаступнику";  
44. б) доповнити частину абзацом другим такого змісту:      б) доповнити абзацом другим такого змісту:  
45. "У разі припинення за цих же обставин договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу орендар за згодою орендодавця передає об (єкт оренди органу, який до укладення договору оренди здійснював повноваження з управління відповідним майном. Зазначений орган або його правонаступник зобов (язаний протягом тридцяти днів прийняти об (єкт оренди в своє управління".      "У разі припинення за цих же обставин договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу орендар за згодою орендодавця передає об (єкт оренди органу, який до укладення договору оренди здійснював повноваження з управління відповідним майном. Зазначений орган або його правонаступник зобов (язаний протягом тридцяти днів прийняти об (єкт оренди в своє управління".  
46. 13. Доповнити Закон статтею 31 у такій редакції:      13. Доповнити статтею 32 такого змісту:  
47. "Стаття 31. Контроль за використанням майна, переданого в оренду   -22- Беспалий Б.Я.
У статті 31 зняти дужки.  
Відхилено   "Стаття 32. Контроль за використанням майна, переданого в оренду  
48. Контроль за використанням майна, переданого в оренду (крім іншого окремого індивідуально визначеного майна), покладається на органи, які відповідно до цього Закону здійснюють державну політику у сфері оренди.   -23- Танюк Л.С.
"Контроль за використанням цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, будівель, споруд, переданих в оренду, покладається на органи, які відповідно до цього Закону здійснюють державну політику в сфері оренди. Контроль за використанням частини будівель, споруд, приміщень, іншого окремого індивідуально визначеного майна, переданих в оренду, здійснюють органи, уповноважені управляти майном підприємства, яке є орендодавцем цього майна".  
Відхилено   Контроль за використанням майна, переданого в оренду (крім іншого окремого індивідуально визначеного майна), покладається на органи, які відповідно до цього Закону здійснюють державну політику у сфері оренди.  
49. Контроль за використанням іншого окремого індивідуально визначеного майна, переданого в оренду, здійснюють органи, уповноважені управляти підприємством, яке є орендодавцем цього майна".      Контроль за використанням іншого окремого індивідуально визначеного майна, переданого в оренду, здійснюють органи, уповноважені управляти підприємством, яке є орендодавцем цього майна".  
50. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.