Кількість абзаців - 1057 Таблиця поправок


Про вибори народних депутатів України (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. ПРО ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ   -1- Костинюк Б.І.
Назву Закону викласти в редакції "Про вибори народних депутатів України на пропорційній основі за партійними списками".  
Відхилено   ПРО ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ  
    -2- Заєць І.О.
Ст.3, ч. 2. викласти в наступній редакції: "Кожний виборець на виборах депутатів має один голос. Виборець може бути включеним до списку виборців лише на одній виборчій дільниці."  
Враховано частково    
3. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   -3- Бондаренко В.Д.
Доповнити Розділ І. Загальні положення новою статтею 1.1. такого змісту: "Ст.1.1. Визначення і застосування термінів Суб'єкт виборчого процесу - юридичні та фізичні особи, які згідно із законом мають повноваження, пов'язані з проведенням та участю у виборах. Виборчий процес - це здійснення суб'єктами виборчого процесу, виборчих процедур, передбачених Конституцією і Законами України. Учасники виборчого процесу - юридичні та фізичні особи які мають право приймати участь у заходах, організованих суб'єктами виборчого процесу на різних етапах виборчого процесу". У зв'язку з цим вважати ст.1. проекту статтею 1.2.  
Відхилено   Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
    -4- Гаврилюк В.В.
Доповнити законопроект статтею 1 такого змісту: "Стаття 1. Визначення основних термінів Виборець - громадянин України, який має право голосу. Вибори народних депутатів України - форма безпосереднього волевиявлення громадян України, що здійснюється відповідно до Конституції України та законів України, і має за мету сформувати Верховну Раду України. Виборча дільниця - територіальна одиниця, що об'єднує виборців спільним місцем голосування. Виборча квота - це мінімальна кількість голосів виборців, необхідна для обрання одного депутата. Виборча комісія - колегіальний спеціальний орган державної влади, який формується у визначеному законами України порядку, для організації, підготовки та проведення виборів народних депутатів України. Виборче право - конституційне право громадянина України обирати та бути обраним до Верховної Ради України, у тому числі брати участь у висуванні кандидатів у депутати, передвиборній агітації, спостереженні за проведенням виборів, роботою виборчих комісій, включаючи встановлення результатів голосування та визначення результатів виборів. Виборчий блок політичних партій - добровільне об'єднання двох і більше політичних партій, утворене у порядку передбаченим цим Законом з метою їх спільної участі у виборах народних депутатів України. Виборчий бюлетень - документ встановленої форми для таємного голосування. Виборчий процес по виборах народних депутатів України - врегульований Конституцією України та законами України порядок організації та проведення виборів, діяльність уповноважених органів та громадян, спрямована на формування конституційного якісного і кількісного складу Верховної Ради України.  
Відхилено    
    -5- Гаврилюк В.В.
Висування кандидатів у депутати - ініціатива відповідних політичних партій (блоків) щодо визначення осіб кандидатів у народні депутати України, яка передбачає встановлені законом форми реалізації цієї ініціативи. Грошова застава - виражена у формі фіксованої суми коштів в національній валюті, яка гарантує фінансову відповідальність партії (блоку), яка обов'язково вноситься для реєстрації списку кандидатів у депутати політичної партії (блоку) на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати - документ фінансової звітності, який дає змогу на підставі перевірки власноручно вказаних відомостей щодо майна та доходів відповідної особи (осіб) встановити відповідність чи невідповідність зазначених у декларації відомостей фактичному її (їх) фінансовому та матеріальному становищу. Інформаційні плакати партій (блоків) - плакати, виготовлені за встановленими Центральною виборчою комісією формою, за розміром та поліграфічним виконанням, які містять передвиборні програми партій (блоків), подані, ними при реєстрації кандидатів у депутати, виборчий список партії (блоку) із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, року народження, посади (зайняття), місця роботи та проживання, партійності включених до нього кандидатів у депутати, а також фотографії перших п'яти кандидатів у депутати. Матеріали передвиборної агітації - друковані, аудіовізуальні та інші матеріали, що виготовляються у визначеному цим Законом порядку і передбачені для масового розповсюдження, опублікування у ході передвиборної агітації. Офіційний спостерігач - особа, визначена партією (блоком) - суб'єктом виборчого процесу, громадською організацією, іноземною державою, міждержавною організацією, що набуває у визначеному цим Законом порядку право на проведення спостереження за ходом проведення виборчого процесу, проведенням голосування, підрахунку голосів виборців, визначенні результатів виборів. Передвиборна агітація - діяльність з інформування виборців у незаборонених Конституцією та законами України формах, що здійснюється у визначений цим законом термін, що має за мету спонукати виборців брати участь у виборах, а також проголосувати за або проти списку кандидатів політичної партії (блоку) - суб'єктів виборчого процесу, або ж не голосувати за жодну з них. Політична реклама - будь-які не заборонені законодавством України друковані, усні, звукові та аудіовізуальні види і форми ідейного впливу на людей, що мають на меті прямо або опосередковано привернути увагу до суб'єктів виборчого процесу, сформувати у суспільстві та у свідомості громадян позитивне ставлення до них або спрямувати політичну поведінку громадян і соціальних груп на підтримку суб'єктів виборчого процесу під час виборів, у тому числі інформаційні повідомлення про заходи, що проводяться або підтримуються із вказаною метою. Реєстрація кандидатів у народні депутати України - діяльність Центральної виборчої комісії щодо офіційного посвідчення юридичного права політичних партій (блоків) реалізувати своє право на участь у виборах. Розпорядник виборчого фонду - особи, які мають виключне право на використання коштів виборчого фонду згідно із законами України. Суб'єкт виборчого процесу виборів народних депутатів України - особи, органи та організації, наділені цим Законом правами та обов'язками стосовно організації та проведення виборів". Далі по тексту змінити відповідну нумерацію статей.  
Відхилено    
4. Стаття 1. Основні засади і принципи виборів народних депутатів України   -6- Костинюк Б.І.
В назві ст.1 слово "принципи" виключити.  
Враховано   Стаття 1. Основні засади виборів народних депутатів України  
    -7- Гавриш С.Б.
Назву ст.1 пропонуємо переформулювати так: "Основні принципи виборів народних депутатів України".  
Враховано по суті   
5. 1. Народні депутати України (далі - депутати) обираються громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.   -8- Жовтяк Є.Д.
Додати до ч1 ст1: "гарантованого Конституцією України "  
Відхилено   1. Народні депутати України (далі - депутати) обираються громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.  
6. 2. Кількісний склад Верховної Ради України визначається Конституцією України.   -9- Зварич Р.М.
Після частини 2 ст. 1 додати частину третю такого змісту: „Кількісний склад Верховної Ради України не може мінятися з рік до чергових виборів народних депутатів України."  
Відхилено   2. Кількісний склад Верховної Ради України визначається Конституцією України.  
7. 3. Вибори депутатів здійснюються за пропорційною системою: депутати обираються за виборчими списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) від політичних партій, виборчих блоків політичних партій (далі - партії (блоки) у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі (далі - загальнодержавний округ)   -10- Мусіяка В.Л.
Кириченко Л.Ф.
Раханський А.В.
Горбаль В.М.
Ларін С.М.
Майстришин В.Я.
Богатирьова Р.В.
Частину 3 ст.1 викласти у такій редакції: "3. Вибори депутатів здійснюються за пропорційною системою: депутати обираються за двома виборчими списками (загальнодержавним та територіальним) кандидатів у депутати від партій (блоків) у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі . Загальнодержавний виборчий список партії (блоку) складається з перших п'яти лідерів відповідної партії (блоку). Територіальний виборчий список партії (блоку) представляє собою сукупність обласних виборчих списків, виборчого списку АРК, міста Києва, міста Севастополя (далі - регіональні виборчі списки)".  
Відхилено   3. Вибори депутатів здійснюються за пропорційною системою: депутати обираються за виборчими списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) від політичних партій, виборчих блоків політичних партій (далі - партії (блоки) у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі (далі - загальнодержавний округ)  
    -11- Павлюк М.П.
Част.3 ст.1 викласти у такій редакції: "Вибори депутатів здійснюються за пропорційною системою: депутати обираються за двома виборчими партійними списками (загальнодержавним та територіальним) кандидатів у депутати від партій (блоків) у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі . Загальнодержавний виборчий список партії (блоку) складається з перших п'яти лідерів відповідної партії (блоку). Територіальний виборчий список партії (блоку) представляє собою сукупність обласних виборчих списків партії, виборчого списку партії АРК, міста Києва, міста Севастополя (далі - регіональні виборчі списки)".  
Відхилено    
    -12- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Част. 3 ст.1. викласти у наступній редакції: "3. Вибори депутатів здійснюються за змішаною пропорційною системою: депутати обираються за виборчими списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) від політичних партій, виборчих блоків політичних партій (далі - партії (блоки), у загальнодержавному виборчому окрузі (далі - загальнодержавний округ) а також в порядку само висування у територіальних округах."  
Відхилено    
    -13- Колоніарі О.П.
Викласти част. 3 ст.1 у такій редакції: "3. Вибори депутатів здійснюються за пропорційною системою: депутати обираються за двома виборчими списками (загальнопартійним та територіальним) від політичних партій (блоків) у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі. Загальнопартійний виборчий список партії (блоку) складається з списку кандидатів у депутати від партії (блоку). Територіальний виборчий список партії (блоку) представляє собою перелік регіональних представників відповідної партії (блоку) по одному від кожного територіального виборчого округу".  
Відхилено    
    -14- Крук Ю.Б.
Калінчук В.А.
Частину 3 ст.1 викласти у такій редакції: Вибори депутатів здійснюються за пропорційною системою: депутати обираються за двома виборчими партійними списками (загальнодержавним та територіальним) кандидатів у депутати від партій (блоків) у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі . Загальнодержавний виборчий список партії (блоку) складається з перших п'яти лідерів відповідної партії (блоку). Територіальний виборчий список партії (блоку) представляє собою сукупність обласних виборчих списків партії, виборчого списку партії АРК, міста Києва, міста Севастополя (далі - регіональні виборчі списки).  
Відхилено    
    -15- Калінчук В.А.
Част.3 ст.1 виключити і викласти у відповідності до редакції част.3 ст.1 проекту Закону України "Про вибори народних депутатів України" реєстр.№4285-2.  
Відхилено    
    -16- Гадяцький Л.М.
Част.3 ст.1 викласти в такій редакції: "Громадяни України обираються до Верховної Ради України на основі пропорційного представництва за списками кандидатів у депутати (далі - виборчими списками) від політичних партій, виборчих блоків партій (далі - партій (блоків) по єдиному загальнодержавному багатомандатному (далі - загальнодержавному) виборчому округу."  
Відхилено    
    -17- Коновалюк В.І.
Ст. 1 викласти у такій редакції: "Стаття 1. Основні засади і принципи виборів народних депутатів України Вибори депутатів здійснюються за пропорційною системою: депутати обираються за двома виборчими списками (загальнодержавним та територіальним (обласним) кандидатів у депутати від політичних партій (виборчих блоків) у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі."  
Відхилено    
    -18- Развадовський В.Й.
Вилучити част.3 ст.1 про пропорційну систему виборів.  
Відхилено    
8. Стаття 2. Загальне виборче право      Стаття 2. Загальне виборче право  
9. 1. Вибори депутатів є загальними. Право голосу на виборах депутатів мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.   -19- Зварич Р.М.
Друге речення частини 1 ст. 2: поміняти іншим реченням такого змісту: „Право голосу на виборах депутатів визначається Конституцією України."  
Відхилено   1. Вибори депутатів є загальними. Право голосу на виборах депутатів мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.  
10. 2. Документом, який підтверджує громадянство України виборця, є:   -20- Костинюк Б.І.
До ч.2 ст. 2 додати "свідоцтво про народження".  
Відхилено   2. Документом, який підтверджує громадянство України, є:  
    -21- Зварич Р.М.
Частину 2 ст. 2: замінити таким текстом: „Документ, який підтверджує громадянство України, є будь-який документ, який засвідчує особу, виданий громадянину України."  
Відхилено    
11. 1) паспорт громадянина України;      1) паспорт громадянина України;  
12. 2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;      2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;  
13. 3) тимчасове посвідчення громадянина України;   -22- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Мартинюк А.І.
Частину 2 ст.2 викласти в редакції: "2. Документом, який підтверджує громадянство України, є: 1) паспорт громадянина України; 2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 3) дипломатичний паспорт; 4) службовий паспорт; 5) посвідчення особи моряка; 6) посвідчення члена екіпажу; 7) військовий квиток для військовослужбовців строкової служби; 8) тимчасове посвідчення громадянина України; 9) картка (довідка) установи кримінально-виконавчої системи, що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи, - для осіб, які перебувають в установах кримінально-виконавчої системи."  
Враховано    
14. 4) дипломатичний паспорт;   -23- Жовтяк Є.Д.
Додати до ст 2 ч.4: "Держава зобов'язана створювати громадянину умови для реалізації його виборчого права."  
Відхилено   3) дипломатичний паспорт;  
15. 5) службовий паспорт;      4) службовий паспорт;  
16. 6) посвідчення особи моряка;      5) посвідчення особи моряка;  
17. 7) посвідчення члена екіпажу;      6) посвідчення члена екіпажу;  
18. 8) військовий квиток для військовослужбовців строкової служби;      7) військовий квиток для військовослужбовців строкової служби; 8) тимчасове посвідчення громадянина України;  
19. 9) картка (довідка) установи кримінально-виконавчої системи, що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи, - для осіб, які перебувають в установах кримінально-виконавчої системи.      9) картка (довідка) установи кримінально-виконавчої системи, що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи, - для осіб, які перебувають в установах кримінально-виконавчої системи.  
20. 3. Громадяни України, які мають право голосу, можуть брати участь у роботі виборчих комісій як їх члени, а також у проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів депутатів та інших заходах у порядку, визначеному цим та іншими законами України.      3. Громадяни України, які мають право голосу, можуть брати участь у роботі виборчих комісій як їх члени, а також у проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів депутатів та інших заходах у порядку, визначеному цим та іншими законами України.  
21. 4. Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо участі громадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом.      4. Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо участі громадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом.  
22. 5. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.      5. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.  
23. 6. Громадянин України, який проживає або перебуває в період підготовки і проведення виборів за межами України і перетнув Державний кордон України на законних підставах, має право голосу на виборах народних депутатів України.   -24- Жванія Д.В.
В част.6 ст.2 слова "і перетнув Державний кордон України на законних підставах" вилучити.  
Відхилено   6. Громадянин України, який проживає або перебуває в період підготовки і проведення виборів за межами України і перетнув Державний кордон України на законних підставах, має право голосу на виборах народних депутатів України на загальних підставах. 7. Громадяни України, які мають право голосу є виборцями.  
    -25- Костинюк Б.І.
Ч.6 ст.2 вилучити.  
Відхилено    
    -26- Стойко І.М.
ч. 6 ст. 2 викласти у наступній редакції: "Громадянин України, який проживає або перебуває в період проведення виборів за межами України і перетнув Державний кордон України на законних підставах, має право голосу на виборах народних депутатів."  
Відхилено    
    -27- Тарасюк Б.І.
Ч. 6 ст. 2 після слова "України" доповнити словами: "за порядком, передбаченим цим Законом".  
Відхилено    
    -28- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
част.6 ст.2 після слів "на виборах народних депутатів України" додати: "на загальних підставах". Додати частину: "7. Громадяни України, які мають право голосу є виборцями."  
Враховано    
24. Стаття 3. Рівне виборче право      Стаття 3. Рівне виборче право  
25. 1. Вибори депутатів є рівними: громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах.   -29- Заєць І.О.
У ст.3 замінити по тексту ст.слова „права і можливості" на „права і правові можливості";  
Відхилено   1. Вибори депутатів є рівними: громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах.  
26. 2. Кожний виборець на виборах депутатів має один голос. Виборець може використати свій голос тільки на одній виборчій дільниці.   -30- Гадяцький Л.М.
У част.2 ст.3 слова "може використати свій голос" замінити словами "має право голосу".  
Відхилено   2. Кожний виборець на виборах депутатів має один голос. Виборець може використати свій голос тільки на одній виборчій дільниці.  
27. 3. Усі кандидати у депутати мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі.   -31- Костинюк Б.І.
Ч.3 ст.3 вилучити.  
Відхилено   3. Усі кандидати у депутати мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі.  
    -32- Заєць І.О.
Доповнити частину 3 ст.3 (після слів „... місцевого самоврядування,") словами „підприємств, організацій усіх форм власності, в тому числі - засобів масової інформації, а також... " і далі за текстом частини 3;  
Відхилено    
28. 4. Рівність прав і можливостей кандидатів брати участь у виборчому процесі забезпечується:   -33- Заєць І.О.
Частину 4 ст.3 викласти у редакції: "4. забороною використання при фінансуванні передвиборної агітації інших коштів, крім коштів виборчого фонду партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу та Державного бюджету у встановленому цим Законом порядку".  
Відхилено   4. Рівність прав і можливостей кандидатів брати участь у виборчому процесі забезпечується:  
29. 1) забороною привілеїв чи обмежень кандидатів у народні депутати за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;   -34- Гадяцький Л.М.
Із част.4 ст.3 вилучити пункт 1.  
Відхилено   1) забороною привілеїв чи обмежень кандидатів у народні депутати за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;  
30. 2) забороною втручання органів державної влади і місцевого самоврядування у виборчий процес за винятком випадків, передбачених цим Законом;   -35- Беспалий Б.Я.
П.2 част.4 ст.3 після тексту "за винятком випадків" доповнити словом "прямо".  
Відхилено   2) забороною втручання органів державної влади і органів місцевого самоврядування у виборчий процес за винятком випадків, передбачених цим Законом;  
    -36- Гадяцький Л.М.
П.2 част.4 ст.3 після слів "державної влади і" доповнити словом "органів".  
Враховано    
31. 3) рівним ставленням органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб до кандидатів, партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу;   -37- Гадяцький Л.М.
Із п.3 част.4 ст.3 вилучити слово "службових".  
Відхилено   3) рівним ставленням органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб до кандидатів, партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу;  
32. 4) забороною використання партією (блоком) при фінансуванні передвиборної агітації, крім коштів свого виборчого фонду, інших коштів;   -38- Беспалий Б.Я.
У п.4 част. 4 ст.3 текст "крім коштів свого виборчого фонду, інших коштів" замінити текстом "інших коштів ніж кошти її (його) виборчого фонду".  
Відхилено   4) забороною використання партією (блоком) при фінансуванні передвиборної агітації, крім коштів свого виборчого фонду, інших коштів;  
    -39- Зварич Р.М.
У пункті 4 частини 4 ст. 3: вилучити слова - „інших коштів".  
Відхилено    
33. 5) рівним доступом кандидатів, партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу до засобів масової інформації на умовах, визначених цим законом.   -40- Гадяцький Л.М.
Пункт 5 част.4 ст.3 після слова "кандидатів" доповнити словом "у депутати", а після слів "партій (блоків)" - буквою "є", виклавши у відповідному відмінку слово "суб'єктів".  
Відхилено   5) рівним доступом кандидатів, партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу до засобів масової інформації на умовах, визначених цим законом.  
    -41- Зварич Р.М.
У пункті 5 частини 4 ст. 3: замінити слова цим Законом на слова - „цим та іншими Законами України."  
Відхилено    
    -42- Заєць І.О.
У Ст.3, ч.4 додати: 6) забороною установам, організаціям, підприємствам брати участь у передвиборній агітації  
Відхилено    
34. Стаття 4. Пряме виборче право      Стаття 4. Пряме виборче право  
35. Вибори депутатів є прямими. Громадяни України безпосередньо обирають депутатів шляхом голосування за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку).   -43- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
ст.4. Доповнити словами "та за кандидатів у депутати в висунутих в порядку самовисування"  
Відхилено   Вибори депутатів є прямими. Громадяни України обирають депутатів безпосередньо шляхом голосування за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку).  
36. Стаття 5. Добровільність участі у виборах      Стаття 5. Добровільність участі у виборах  
37. Участь громадян України у виборах депутатів є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.   -44- Гадяцький Л.М.
Вилучити із статті 5 друге речення.  
Відхилено   Участь громадян України у виборах депутатів є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.  
    -45- Зварич Р.М.
ст. 5: Додати речення такого змісту: „Неучасть громадянина у виборах не може мати жодних юридичних наслідків та не може бути використане проти нього з метою встановлення юридичної відповідальності."  
Відхилено    
    -46- Жовтяк Є.Д.
Додати до ст 5: Примушування виборця брати участь у голосуванні чи перешкоджання виборцю в голосуванні карається законом."  
Враховано по суті   
38. Стаття 6. Вільні вибори      Стаття 6. Вільні вибори  
39. 1. Вибори депутатів є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.   -47- Гадяцький Л.М.
Друге речення част.1 ст.6 викласти в редакції: "Виборцям забезпечуються умови для вільного волевиявлення при голосуванні".  
Враховано   1. Вибори депутатів є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного волевиявлення при голосуванні.  
40. 2. Для забезпечення вільного волевиявлення військовослужбовцям строкової служби в день виборів надається відпустка для участі в голосуванні не менш як на чотири години.   -48- Гадяцький Л.М.
У част.2 ст.6 слова "надається відпустка" замінити словами "звільняються від служби"  
Відхилено   2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.  
    -49- Стойко І.М.
У ч. 2 ст. 6 додати: ", при чому кожен військовослужбовець особисто може визначити в який час, з часу відведеного до голосування, їх використати".  
Відхилено    
    -50- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
чат. 2 ст.6 викласти в редакції: "2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється."  
Враховано    
    -51- Костинюк Б.І.
в ч.2 ст.6 слово "чотири" замінити на "вісім".  
Відхилено    
41. 3. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.   -52- Гадяцький Л.М.
Із част.3 ст.6 статті вилучити слова "формуванню та вільному", а також "волі".  
Відхилено   3. Для забезпечення вільного волевиявлення військовослужбовцям строкової служби в день виборів надається відпустка для участі в голосуванні не менш як на чотири години.  
    -53- Зварич Р.М.
частина 3 ст. 6: Додати таке текстове формулювання після слова застосування „фізичного чи психологічного тиску".  
Відхилено    
    -54- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
част3 ст.6 викласти в редакції: "3. Для забезпечення вільного волевиявлення військовослужбовцям строкової служби в день виборів надається відпустка для участі в голосуванні не менш як на чотири години."  
Враховано    
    -55- Костинюк Б.І.
ч.3 ст. 6 вилучити.  
Відхилено    
42. Стаття 7. Таємне голосування      Стаття 7. Таємне голосування  
43. Голосування на виборах депутатів є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється.   -56- Зварич Р.М.
ст. 7. Після слова "таємним" додати слово "будь-який".  
Відхилено   Голосування на виборах депутатів є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється.  
44. Стаття 8. Особисте голосування      Стаття 8. Особисте голосування  
45. Кожний виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.   -57- Костинюк Б.І.
Ст.8 після слова "особі" додати "групі осіб".  
Відхилено   Кожний виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.  
    -58- Заєць І.О.
У ст.7 Замінити другу частину речення: Голосування на виборах депутатів є таємним. Ніхто не має права створювати умови, які можуть мати наслідком розкриття таємниці голосування будь-якого виборця.  
Враховано по суті   
46. Стаття 9. Право бути обраним      Стаття 9. Право бути обраним  
47. 1. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.   -59- Гадяцький Л.М.
Пункт 1 ст.9 після слів "має право голосу і" доповнити словами "постійно чи переважно".  
Відхилено   1. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.  
    -60- Гадяцький Л.М.
Доповнити част.1 ст.9 положенням: "Факт постійного проживання громадянина України протягом останніх п'яти років в Україні підтверджується наявністю його реєстрації за відповідною адресою".  
Відхилено    
    -61- Костинюк Б.І.
У Ст.9 "21 рік" замінити "25 років".  
Відхилено    
    -62- Зварич Р.М.
У частині 1 ст. 9 додати таке текстове формулювання після слова "років": "Володіє українською мовою".  
Відхилено    
48. 2. Проживання в Україні за цим Законом означає:      2. Проживання в Україні за цим Законом означає:  
49. 1) проживання на території в межах державного кордону України;      1) проживання на території в межах державного кордону України;  
50. 2) перебування на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України;   -63- Костинюк Б.І.
п.2 ч.2 ст. 9 вилучити  
Відхилено   2) перебування на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України;  
51. 3) перебування громадян України у встановленому законодавством порядку у відрядженні за межами України, в дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України, міжнародних організаціях та їх органах;      3) перебування громадян України у встановленому законодавством порядку у відрядженні за межами України, в дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України, міжнародних організаціях та їх органах;  
52. 4) перебування на полярних станціях України;   -64- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
після п.4 частини 2 ст.9 додати пункт: "5) перебування у складі формування Збройних Сил України, дислокованого за межами України;" з відповідною зміною нумерації.  
Враховано   4) перебування на полярних станціях України; 5) перебування у складі формування Збройних Сил України, дислокованого за межами України;"  
    -65- Костинюк Б.І.
п.4 ч.2 ст.9 вилучити  
Відхилено    
53. 5) перебування громадян України за її межами відповідно до чинних міжнародних договорів України.   -66- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Після част. 2 додати част. 3 в редакції: "3. Проживаючими в Україні вважаються також члени сімей осіб, зазначених у частині другій цієї статті, які проживають разом з ними." з подальшою зміною нумерації.  
Враховано   6) перебування громадян України за її межами відповідно до міжнародних договорів України. 3. Проживаючими в Україні вважаються також особи, які проживають разом з особами, зазначеними у пункті 3 частини другої цієї статті, та члени їх сімей.  
    -67- Ключковський Ю.Б.
Ст. 9 доповнити новою частиною третьою в такій редакції: "3. Проживання в Україні за цим Законом включає також проживання разом з особами, зазначеними у пункті 3 частини другої цієї статті, членів їх сімей." У зв'язку з цим змінити нумерацію подальших частин.  
Враховано    
    -68- Жванія Д.В.
Ст. 9 доповнити новою част. 3 такого змісту: "3. Особа вважається такою, що постійно проживає в Україні, якщо вона проживає на території України або перебуває на іншій території, визначеній в частині другій цієї статті, строком понад шість місяців на рік." В зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.  
Відхилено    
    -69- Заєць І.О.
У Ст.9, ч.2 доповнити реченням: Перебування за межами України в короткотермінових ділових поїздках, поїздках з туристичною, науковою, лікувальною метою не вважається проживанням за межами України.  
Відхилено    
54. 3. Не може бути включеним у виборчий список і обраним депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину.   -70- Гадяцький Л.М.
Мартинюк А.І.
У част.3 слова "включеним" та "обраним" замінити відповідно словами "включений" та "обраний".  
Враховано   4. Не може бути включений у виборчий список і обраний депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку  
    -71- Тарасюк Б.І.
Ч. 3 ст. 9 після слів "умисного злочину" доповнити словами: "якщо судимість не знята у встановленому законом порядку".  
Враховано    
    -72- Томенко М.В.
Доповнити статтю 9 проекту Закону новою частиною 4 такого змісту: "4. Одна й та ж особа не може бути депутатом протягом більш, ніж двох скликань Верховної Ради України підряд."  
Відхилено    
    -73- Зварич Р.М.
Частину 3 ст. 9 викласти у такому формулюванні : "Не може бути включений у виборчий список і бути обраним депутатом громадянин, який має судимість, не зняту і не погашену у встановленому законом порядку".  
Враховано    
    -74- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Частину 3 ст.9 викласти в редакції: "3. Проживаючими в Україні вважаються також члени сімей осіб, зазначених у частині другій цієї статті, які проживають разом з ними."  
Враховано    
    -75- Жовтяк Є.Д.
Додати до ст. 9 ч.3: "якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку."  
Враховано    
55. Стаття 10. Право висування кандидатів у депутати      Стаття 10. Право висування кандидатів у депутати  
56. Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які досягли вісімнадцяти років і мають право голосу. Це право реалізується ними через партії (блоки) у порядку, встановленому цим Законом.   -76- Ключковський Ю.Б.
Мартинюк А.І.
У статті 10 виключити слова "досягли вісімнадцяти років і".  
Враховано   Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через партії (блоки) у порядку, встановленому цим Законом.  
    -77- Гадяцький Л.М.
Статтю 10 викласти в такій редакції: "Право висування кандидатів у депутати належить партіям (блокам) і реалізується їх вищими представницькими керівними статутними органами в порядку і спосіб, що визначаються цим Законом".  
Відхилено    
    -78- Гайдош І.Ф.
Ст.10 доповнити частиною 2 наступного змісту: "Нацональні меншини мають право, через свої списки на рівнв політичних партій. Реєстрації цих списків відбувається відповідно вимогам, які застосовуються щодо політичних партій. Відсоткрвий барєр щодо списків організацій національних меншин не застосовується."  
Відхилено    
    -79- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
ст.10. Залишити в редакції діючого закону.  
Відхилено    
    -80- Гавриш С.Б.
У ст. 10 нечітко вказано, на який момент громадянин має досягнути 18-річного віку, щоб мати право брати участь у виборах. Слід додатково зазначити, що досягнення такого віку передбачається на день проведення голосування.  
Враховано по суті   
    -81- Терещук С.М.
Друге речення ст. 10 викласти в редакції: "Це право реалізується шляхом участі їх в роботі з'їздів (зборах, конференції) партії (блоків) при вирішенні питань висунення кандидатів у депутати".  
Враховано по суті   
57. Стаття 11. Виборчий процес   -82- Гавриш С.Б.
Замінити назву ст.11 на "Засади виборчого процесу".  
Враховано   Стаття 11. Засади виборчого процесу  
58. 1. Виборчий процес - це здійснення суб'єктами, визначеними статтею 12 цього Закону, виборчих процедур, передбачених цим Законом.   -83- Гаврилюк В.В.
Част.1 статті 11 викласти в наступній редакції: "Виборчий процес по виборах народних депутатів України (далі - виборчий процес) - це врегульований Конституцією України та законами України порядок організації та проведення виборів, діяльність уповноважених органів та громадян, спрямована на формування конституційного якісного і кількісного складу Верховної Ради України".  
Відхилено   1. Виборчий процес - це здійснення суб'єктами, визначеними статтею 12 цього Закону, виборчих процедур, передбачених цим Законом.  
    -84- Зварич Р.М.
Замінити частину 1 ст. 11 формулюванням наступного змісту: "Виборчий процес - це врегульована Конституцією та законами України специфічна діяльність уповноважених органів та громадян, спрямована на формування якісного та кількісного складу органів державної влади та органів місцевого самоврядування".  
Відхилено    
    -85- Климпуш О.Д.
Частину 1 статті 11 викласти в наступній редакції „Виборчий процес по виборах народних депутатів України (далі - виборчий процес) - це врегульований Конституцією України та законами України порядок організації та проведення виборів, діяльність уповноважених органів та громадян, спрямована на формування конституційного якісного і кількісного складу Верховної Ради України".  
Відхилено    
59. 2. Виборчий процес здійснюється на засадах:   -86- Гадяцький Л.М.
Вилучити із статті 11 частину другу.  
Відхилено   2. Виборчий процес здійснюється на засадах:  
    -87- Зварич Р.М.
Частину 2 ст. 11 викласти в такому формулюванні: "Виборчий процес здійснюється на засадах: 1) законності; 2) заборона незаконного втручання будь-кого у цей процес; 3) рівності прав суб'єктів виборчого процесу; 4) гласності; 5) вільного та рівноправного висування кандидатів у депутати; 6) свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації".  
Враховано частково    
60. 1) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;      1) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;  
61. 2) політичного плюралізму (багатопартійності);   -88- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
п.2 част.2 ст.11 викласти в редакції: "2) політичного плюралізму та багатопартійності;"  
Враховано   2) політичного плюралізму та багатопартійності;  
62. 3) прозорості і відкритості виборчого процесу;   -89- Гавриш С.Б.
у п. 3 ч. 2 цієї ст.11 слово "прозорості" замінити на термін "гласності".  
Враховано частково   3) публічності і відкритості виборчого процесу;  
63. 4) рівності прав партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу;      4) рівності прав партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу;  
64. 5) рівності всіх кандидатів у депутати;      5) рівності всіх кандидатів у депутати;  
65. 6) свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації незалежно від їх форми власності;   -90- Жванія Д.В.
Пункт 6 част. 2 ст. 11 після слів "форми власності" повнити словами "в порядку визначеному законом".  
Відхилено   6) свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації незалежно від їх форми власності;  
66. 7) неупередженості до партій (блоків), кандидатів у депутати з боку органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, судів, підприємств, установ і організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб.   -91- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Мартинюк А.І.
п.7 част.2 ст.11 викласти в редакції: "7) неупередженості органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, судів, підприємств, установ і організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб до партій (блоків), кандидатів у депутати."  
Враховано   7) неупередженості органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, судів, підприємств, закладів установ і організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб до партій (блоків), кандидатів у депутати. 3. Початок виборчого процесу визначається строками, встановленими Конституцією України та цим Законом.  
    -92- Гаврилюк В.В.
Част.2 статті 11 після пункту 7 доповнити пунктами наступного змісту: 8) рівного волевиявлення громадян України; 9) добровільної участі у виборах; 10) рівності всіх перед законом; 11) альтернативності; 12) обов'язковості призначення виборів; 13) територіальної організації виборів; 14) організації підготовки та проведення виборів спеціальними незалежними органами".  
Відхилено    
    -93- Ключковський Ю.Б.
Ст. 11 доповнити част.3 в такій редакції: "3. Початок виборчого процесу визначається строками, встановленими Конституцією України та цим Законом". У зв'язку з цим змінити нумерацію подальших частин.  
Враховано    
    -94- Костинюк Б.І.
п.7 ч.2 ст.11 вилучити  
Відхилено    
67. 3. Виборчий процес включає такі етапи:   -95- Костинюк Б.І.
До ч.3 ст.11 додати "складання партійних списків".  
Враховано по суті  4. Виборчий процес включає такі етапи:  
    -96- Жовтяк Є.Д.
Додати до ст. 11 ч.3 змінивши відповідно нумерацію: "1) призначення виборів; 2) оголошення виборчої кампанії; 5) (уточнення);  
Відхилено    
68. 1) складання списків виборців;   -97- Зварич Р.М.
Пункт 1 частини 3 ст. 11 замінити наступним формулюванням "проголошення та призначення виборів".  
Відхилено   1) складання списків виборців;  
69. 2) утворення територіальних виборчих округів;      2) утворення територіальних виборчих округів;  
70. 3) утворення виборчих дільниць;   -98- Зварич Р.М.
Пункт 3 частини 3 ст. 11 замінити реченням наступного змісту: "утворення виборчих дільниць, виборчих комісій та виборчих органів".  
Відхилено   3) утворення виборчих дільниць;  
71. 4) утворення виборчих комісій;   -99- Зварич Р.М.
Пункт 4 частини 3 ст. 11 викласти в такому формулюванні: "складання списків виборців".  
Відхилено   4) утворення виборчих комісій;  
72. 5) висування та реєстрація кандидатів у депутати;      5) висування та реєстрація кандидатів у депутати;  
73. 6) проведення передвиборної агітації;      6) проведення передвиборної агітації;  
74. 7) голосування;      7) голосування;  
75. 8) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування.      8) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування.  
76. 9) повторне голосування;   -100- Зварич Р.М.
Пункти 9 та 10 частини 3 ст. 11 вилучити.  
Враховано    
    -101- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Мартинюк А.І.
п.9 част.3 ст11 виключити  
Враховано    
77. 10) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків повторного голосування і результатів виборів народних депутатів.   -102- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
п.10 част.3 ст11 викласти в редакції: "10) встановлення результатів виборів народних депутатів."  
Враховано   9) встановлення результатів виборів народних депутатів. 5. Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням Центральною виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України.  
    -103- Ключковський Ю.Б.
Статтю 11 доповнити останньою частиною 5 в такій редакції: "5. Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням Центральною виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України".  
Враховано    
    -104- Бондаренко В.Д.
Доповнити ст.11 новою частиною 4 такого змісту: "4. Виборчий процес починається з дня оголошення виборів та завершується з моменту офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів"  
Враховано по суті   
    -105- Жовтяк Є.Д.
Додати до ст. 11 змінивши відповідно нумерацію: 12) реєстрація обраних народних депутатів України."  
Відхилено    
    -106- Жовтяк Є.Д.
Додати до ст.11: "2. Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням результатів виборів."  
Враховано по суті   
78. Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу   -107- Бондаренко В.Д.
Викласти назву ст.12. у такій редакції: "суб'єкти та учасники виборчого процесу"  
Відхилено   Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу  
    -108- Костинюк Б.І.
До ст. 12 додати довірені особи кандидатів у депутати.  
Відхилено    
79. Суб'єктами виборчого процесу є:      Суб'єктами виборчого процесу є:  
80. 1) громадяни України, які мають право голосу (далі - виборці);   -109- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
п.1 ст.12 викласти в редакції: "1) виборець;"  
Враховано   1) виборець;  
81. 2) виборчі комісії, утворені відповідно до цього Закону та Закону України "Про Центральну виборчу комісію";   -110- Гадяцький Л.М.
Вилучити із п.2 частини першої статті 12 слова "та Закону України "Про Центральну виборчу комісію".  
Відхилено   2) виборчі комісії, утворені відповідно до цього Закону та Закону України "Про Центральну виборчу комісію";  
    -111- Бондаренко В.Д.
Доповнити п.2 частини першої ст. 12 після слів "відповідно до" словами "Конституцією України".  
Відхилено    
82. 3) партії (блоки), які висунули кандидатів у депутати;   -112- Жовтяк Є.Д.
Додати до ст 12 ч.3: "які сформували і зареєстрували виборчі списки;"  
Відхилено   3) партії (блоки), які висунули кандидатів у депутати;  
83. 4) кандидати у депутати, зареєстровані у порядку, встановленому цим Законом;      4) кандидати у депутати, зареєстровані у порядку, встановленому цим Законом;  
84. 5) офіційні спостерігачі від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу.   -113- Задорожній О.В.
На початку п.5 ст.12 додати: "уповноважені представники, довірені особи та..."  
Враховано   5) уповноважені представники та офіційні спостерігачі від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу.  
    -114- Костинюк Б.І.
В п.5 ст.12 слово "офіційні" вилучити.  
Відхилено    
    -115- Гаврилюк В.В.
П.5 ст.12 після слів „суб'єктів виборчого процесу" доповнити словами "офіційні спостерігачі від громадських організацій, іноземних держав та міждержавних організацій".  
Відхилено    
    -116- Задорожній О.В.
Після п.5 ст.12 додати пункт такого змісту: "6) органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у випадках та у порядку, визначених цим Законом".  
Відхилено    
    -117- Гадяцький Л.М.
Доповнити підпунктами: 6) представники партій (блоків) у Центральній виборчій комісії; 7) уповноважені особи партій (блоків); 8) офіційні спостерігачі від громадських організацій; 9) офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій  
Враховано частково    
    -118- Ключковський Ю.Б.
Статтю 12 доповнити частинами 2 та 3 в такій редакції: "2. Суб'єкти виборчого процесу користуються правами та з власної ініціативи здійснюють повноваження, передбачені Конституцією України та цим Законом. Суб'єкти виборчого процесу мають право звернення із скаргою до виборчої комісії або до суду щодо захисту своїх прав та законних інтересів, порушення встановленого законодавством порядку підготовки і проведення виборів депутатів. 3. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, засоби масової інформації беруть участь у підготовці та проведенні виборів депутатів у випадках та в межах, встановлених цим Законом."  
Враховано частково    
    -119- Жванія Д.В.
В тексті законопроекту словосполучення "офіційні спостерігачі" у всіх відмінках замінити словом "спостерігачі" у відповідних відмінках.  
Відхилено    
    -120- Костинюк Б.І.
До ст.12 додати "довірені особи кандидатів у депутати".  
Відхилено    
    -121- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
ст.12. Доповнити пунктом 6 наступного змісту: "6) офіційні спостерігачі від кандидатів у депутати, зареєстрованих в територіальних округах в порядку само висування"  
Відхилено    
    -122- Климпуш О.Д.
У тексті пункту 5 статті 12 після слів „суб'єктів виборчого процесу" доповнити словами „офіційні спостерігачі від громадських організацій, іноземних держав та міждержавних організацій". Додати: "6) Органи державної влади та місцевого самоврядування у випадках, передбачених цим Законом".  
Відхилено    
    -123- Бондаренко В.Д.
Доповнити ст.12 новими частинами 2.,3. та 4. такого змісту: "2. Статус суб'єктів виборчого процесу діє виключно в період виборчого процесу" "3. Суб'єкти виборчого процесу можуть бути позбавлені свого статусу у випадках передбачених цим Законом тільки на період діючого у цей час виборчого процесу". "4. суб'єктами виборчого процесу є: 1) органи місцевого самоврядування; 2) об'єднання громадян; 3) засоби масової інформації."  
Відхилено    
    -124- Терещук С.М.
ст.12 доповнити пунктом 6: "6. Офіційні спостерігачі від громадських організацій, що мають загальнодержавний статус."  
Відхилено    
    -125- Терещук С.М.
Доповнити ст.12 пунктом : "органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених цим законом."  
Відхилено    
    -126- Жовтяк Є.Д.
Додати до ст 12 ч. 5 "кандидатів у депутати; "  
Відхилено    
    -127- Жовтяк Є.Д.
Додати до ст 12 ч. 6 "уповноважені особи партій та блоків - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати;"  
Відхилено    
    -128- Жовтяк Є.Д.
Додати до ст 12 п 7 "7) органи державної влади та органи місцевого самоврядування у випадках, передбачених законом;"  
Відхилено    
85. Стаття 13. Прозорість і відкритість виборчого процесу   -129- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Ст.13. Назву викласти в редакції: "Публічність і відкритість виборчого процесу"  
Враховано   Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу  
86. 1. Підготовка і проведення виборів депутатів здійснюються відкрито і прозоро.   -130- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Мартинюк А.І.
част.1 ст.13 слова "прозоро" замінити на "публічно".  
Враховано   1. Підготовка і проведення виборів депутатів здійснюються публічно і відкрито.  
87. 2. Виборчі комісії:   -131- Зварич Р.М.
В частині 2 ст. 13 після слова "комісії" додати слово "зобов'язані"  
Відхилено   2. Виборчі комісії:  
88. 1) інформують громадян про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення територіальних виборчих округів і виборчих дільниць, про основні права виборців, у тому числі про право оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових та службових осіб у разі, якщо ці рішення, дії чи бездіяльність обмежують виборчі права;   -132- Гадяцький Л.М.
Вилучити із пункту 1 частини другої ст.13 слова "закладів", "та службових".  
Відхилено   1) інформують громадян про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення територіальних виборчих округів і виборчих дільниць, про основні права виборців, у тому числі про право оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових та службових осіб у разі, якщо ці рішення, дії чи бездіяльність обмежують виборчі права;  
    -133- Жванія Д.В.
У пункті 1 част.2 ст.13 слова "органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій" замінити словами "органів державної влади та місцевого самоврядування, юридичних осіб".  
Враховано частково    
    -134- Рудьковський М.М.
Пункт 1 част. 2 ст. 13 після слів "установ і організацій" доповнити словами "засобів масової інформації".  
Враховано по суті   
    -135- Гавриш С.Б.
у п. 1 ч. 2 ст.13 вилучити слово "державної" з вислову "державної виконавчої влади"  
Враховано по суті   
    -136- Жовтяк Є.Д.
Додати до ст 13 ч. 2, відповідно змінивши нумерацію наступних: "1. Виборчі комісії є гарантами додержання виборчого законодавства і несуть відповідальність за створення рівних можливостей та за неупереджене ставлення до громадян, наділених виборчим правом, як з боку цих органів, так і з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування."  
Відхилено    
89. 2) забезпечують можливість для ознайомлення суб'єктів виборчого процесу зі списками виборців, із виборчими списками партій (блоків), з передвиборними програмами партій (блоків), відомостями про кандидатів у депутати, порядком заповнення виборчих бюлетенів;   -137- Гадяцький Л.М.
Пункт 2 частини другої ст.13 розпочати словами: "створюють умови та", далі за текстом  
Відхилено   2) забезпечують можливість для ознайомлення суб'єктів виборчого процесу зі списками виборців, із виборчими списками партій (блоків), з передвиборними програмами партій (блоків), відомостями про кандидатів у депутати, порядком заповнення виборчих бюлетенів;  
    -138- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
пункт 2 част. 2 ст.13. після слів "партій (блоків)" доповнити словами "передвиборними програмами кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування"  
Відхилено    
90. 3) сповіщають населення про підсумки голосування і результати виборів депутатів;   -139- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
п.3 част.2 ст.13 викласти в редакції: "3) оприлюднюють підсумки голосування і результати виборів депутатів;  
Враховано   3) оприлюднюють підсумки голосування і результати виборів депутатів;  
91. 4) надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом.   -140- Жванія Д.В.
У пункті 4 част. 2 ст. 13 слова "цим Законом" замінити словом "законом".  
Відхилено   4) надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом. 5) роз'яснюють виборцям порядок голосування, а також порядок заповнення виборчих бюлетенів".  
    -141- Ключковський Ю.Б.
Мартинюк А.І.
Частину 2 статтю 13 доповнити пунктом 5 в такій редакції: "5) у країнах, де проживає значна кількість громадян України, згідно з переліком, встановленим Центральною виборчою комісією, у засобах масової інформації цих країн розміщують інформацію про час проведення виборів та місцезнаходження відповідних закордонних виборчих дільниць;"  
Враховано    
    -142- Гадяцький Л.М.
Доповнити частину другу статті 13 новим пунктом в такій редакції: "роз'яснюють виборцям порядок голосування, а також порядок заповнення виборчих бюлетенів".  
Враховано    
    -143- Зварич Р.М.
У пункті 4 частини 2 ст. 13 слово "цим" вилучити.  
Відхилено    
    -144- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
част.2 ст.13 додати пункт: "5) роз'яснюють виборцям порядок голосування, а також порядок заповнення виборчих бюлетенів."  
Враховано    
92. 3. Рішення виборчих комісій, а також рішення інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що стосуються виборів депутатів, доводяться до відома громадян через друковані засоби масової інформації або, при неможливості, оприлюднюються в інший спосіб.   -145- Задорожній О.В.
Беспалий Б.Я.
У част.3 ст.13 вилучити слово "інших".  
Враховано   3. Рішення виборчих комісій, а також рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що стосуються виборів депутатів, доводяться до відома громадян через друковані засоби масової інформації або, при неможливості, оприлюднюються в інший спосіб.  
    -146- Гавриш С.Б.
у ч.ч. 3-4 ст.13 вилучити слово "інші" з вислову "інші органи виконавчої влади"  
Враховано    
    -147- Зварич Р.М.
В частині 3 ст. 13 слово "друковані " замінити словом "державні".  
Відхилено    
93. 4. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення виборів. Їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з виборами, а на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день виборів - на умовах, визначених у частині дев'ятій статті 27 цього Закону, крім випадків, передбачених законами України. Виборчі комісії, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень і компетенції надавати їм інформацію щодо підготовки і проведення виборів.   -148- Задорожній О.В.
У част. 4 ст. 13 вилучити слово "інші".  
Враховано   4. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення виборів. Їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з виборами, а на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день виборів - на умовах, визначених у частині дев'ятій статті 27 цього Закону. Виборчі комісії, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень надавати їм інформацію щодо підготовки і проведення виборів. 5. Виборчі комісії при дипломатичних та інших закордонних представництвах України у державах, де проживає значна кількість виборців, забезпечують опублікування у місцевих засобах масової інформації відомостей про час і місце голосування та місцезнаходження відповідних виборчих дільниць. Перелік таких держав визначається Центральною виборчою комісією.  
    -149- Беспалий Б.Я.
У першому реченні част.4 ст.13 вилучити текст ", крім випадків, передбачених законами України".  
Враховано    
    -150- Гадяцький Л.М.
Вилучити із частини четвертої статті 13 слова "і службові", "і компетенції".  
Враховано частково    
    -151- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
ст.13 додати частину: "5. Виборчі комісії при дипломатичних та інших закордонних представництвах України у державах, де проживає значна кількість виборців, забезпечують опублікування у місцевих засобах масової інформації відомостей про час і місце голосування та місцезнаходження відповідних виборчих дільниць. Перелік таких держав визначається Центральною виборчою комісією.", а у статті 14 доповнити словами: "а також прийнятими відповідно до них іншими актами законодавства".  
Враховано    
    -152- Заєць І.О.
Ст.13, ч. 4: " .... Виборчі комісії, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування" Виключити слово „інші".  
Враховано    
94. Стаття 14. Законодавство про вибори депутатів      Стаття 14. Законодавство про вибори депутатів  
95. Підготовка і проведення виборів депутатів регулюються Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та іншими законами України.   -153- Гадяцький Л.М.
Статтю 14 викласти в такій редакції: "Порядок проведення виборів встановлюється цим Законом, Законом України "Про Центральну виборчу комісію та іншими законами України".  
Відхилено   Підготовка і проведення виборів депутатів регулюються Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про Центральну виборчу комісію", іншими законами України, а також прийнятими відповідно до них іншими актами законодавства.  
96. Розділ ІІ. ВИДИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ, ПОРЯДОК І СТРОКИ ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ      Розділ ІІ. ВИДИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ, ПОРЯДОК І СТРОКИ ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ  
97. Стаття 15. Види виборів депутатів та порядок їх призначення      Стаття 15. Види виборів депутатів та порядок їх призначення  
98. 1. Вибори депутатів можуть бути черговими або позачерговими.   -154- Турчинов О.В.
Част.1 статті 15 після слів "бути черговими" доповнити словом "повторними", далі - за текстом.  
Відхилено   1. Вибори депутатів можуть бути черговими або позачерговими.  
99. 2. Чергові вибори депутатів проводяться у зв'язку з закінченням конституційного строку повноважень Верховної Ради України і не потребують окремого рішення про їх призначення.      2. Чергові вибори депутатів проводяться у зв'язку з закінченням конституційного строку повноважень Верховної Ради України і не потребують окремого рішення про їх призначення.  
100. 3. Позачергові вибори депутатів призначаються Президентом України в порядку, встановленому Конституцією України.   -155- Жванія Д.В.
Частину 3 ст. 15 викласти в такій редакції: "3. У разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради України позачергові вибори депутатів призначаються Президентом України в порядку, встановленому Конституцією України".  
Відхилено   3. Позачергові вибори депутатів призначаються Президентом України в порядку, встановленому Конституцією України.  
    -156- Тарасюк Б.І.
Ч. 3 ст. 15 доповнити реченням наступного змісту: "Порядок проведення позачергових виборів народних депутатів України визначається цим законом".  
Враховано по суті   
    -157- Зварич Р.М.
Частину 3 ст. 15 викласти у наступному формулюванні: "позачергові вибори депутатів проводяться в разі дострокового припинення строку повноважень Верховної Ради України і призначаються Президентом України в порядку, встановленому Конституцією".  
Відхилено    
101. Стаття 16. Строки проведення виборів   -158- Костинюк Б.І.
В назві ст.16 слово "строки" замінити на "терміни".  
Відхилено   Стаття 16. Строки проведення виборів  
102. 1. Чергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України.   -159- Задорожній О.В.
Част.1 ст.16 викласти у такій редакції: "Чергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю березня останнього року терміну повноважень Верховної Ради України, визначеного Конституцією України".  
Враховано   1. Чергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю березня останнього року терміну повноважень Верховної Ради України, визначеного Конституцією України.  
    -160- Костинюк Б.І.
В ч.1 ст.16 слово "березня" замінити на "квітня".  
Відхилено    
    -161- Костинюк Б.І.
В ч.1 ст.16 слово "четвертого" замінити на "останнього".  
Враховано    
103. 2. Виборчий процес чергових виборів депутатів розпочинається за 120 днів до дня виборів. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу не пізніше ніж за п'ять днів до його початку.   -162- Костинюк Б.І.
В ч.2 ст.16 цифри "120" замінити на "100".  
Відхилено   2. Виборчий процес чергових виборів депутатів розпочинається за 120 днів до дня виборів. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу не пізніше ніж за п'ять днів до його початку.  
    -163- Костинюк Б.І.
В ч.2 ст.16 цифру "5" замінити на "7".  
Відхилено    
104. 3. Позачергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України, прийнятого відповідно до Конституції України.   -164- Костинюк Б.І.
В ч.3 ст.16 "шістдесятиденний строк" замінити на "стоденний термін".  
Відхилено   3. Позачергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України, прийнятого відповідно до Конституції України.  
    -165- Зварич Р.М.
В частині 3 ст. 16 вислів "відбуваються в останню неділю" замінити формулюванням "проводяться в період".  
Відхилено    
105. 4. Виборчий процес позачергових виборів починається з наступного дня після опублікування Указу Президента, зазначеного у частині третій цієї статті.   -166- Костинюк Б.І.
Ч.4 ст.16 вилучити.  
Відхилено   4. Виборчий процес позачергових виборів починається з наступного дня після опублікування Указу Президента, зазначеного у частині третій цієї статті.  
    -167- Зварич Р.М.
В частині 4 ст. 16 замінити вислів після слова "Президента" наступним формулюванням: "про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України".  
Відхилено    
106. 5. Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів.   -168- Костинюк Б.І.
Ч.5 ст.16 доповнити словами "вручення депутатських мандатів".  
Відхилено   5. Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів.  
107. Стаття 17. Порядок обчислення строків   -169- Костинюк Б.І.
В ст.17 слово "строків" замінити на "термінів".  
Відхилено   Стаття 17. Порядок обчислення строків  
108. 1. Усі строки, визначенні у цьому Законі, обчислюються в календарних днях.      1. Усі строки, визначенні у цьому Законі, обчислюються в календарних днях.  
109. 2. Першим днем строку, який починається вказівкою на певний день або певну подію, вважається день, наступний після вказаного дня або дня настання події.   -170- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Мартинюк А.І.
Част. 2 ст.17 викласти в редакції: "2. Першим днем строку, який відповідно до Закону має початися у зв'язку з настанням певної події, є день, наступний після дня настання вказаної події."  
Враховано   2. Першим днем строку, який відповідно до Закону має початися у зв'язку з настанням певної події, є день, наступний після дня настання вказаної події.  
110. 3. Останнім днем строку, який закінчується вказівкою на певний день або певну подію, вважається день, попередній до вказаного дня або дня настання події.   -171- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Мартинюк А.І.
Част. 3 ст.17: "3. Останнім днем строку, який відповідно до Закону має закінчитися у зв'язку з настанням певної події є день, що передує дню вказаної події."  
Враховано   3. Останнім днем строку, який відповідно до Закону має закінчитися у зв'язку з настанням певної події є день, що передує дню вказаної події.  
111. 4. Днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, в який мала бути вчинена дія, передбачена цим чи іншими законами України.      4. Днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, в який мала бути вчинена дія, передбачена цим чи іншими законами України.  
112. 5. Останній день строку триває до 24 години.   -172- Костинюк Б.І.
В ч.5 ст.17 додати слово "включно".  
Відхилено    
    -173- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Част. 5 ст.17: виключити  
Враховано    
113. Розділ ІІІ. Територіальна організація виборів ДЕПУТАТІВ      Розділ ІІІ. Територіальна організація виборів ДЕПУТАТІВ  
114. Стаття 18. Загальнодержавний і територіальні виборчі округи      Стаття 18. Загальнодержавний і територіальні виборчі округи  
115. 1. Вибори депутатів проводяться в єдиному загальнодержавному багатомандатному виборчому округу, який включає в себе всю територію України.   -174- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
У част. 1 ст.18. слово "багатомандатному"- вилучити.  
Відхилено   1. Вибори депутатів проводяться в єдиному загальнодержавному багатомандатному виборчому округу, який включає в себе всю територію України.  
116. 2. Для проведення виборів територія загальнодержавного округу поділяється на 225 територіальних виборчих округів. Кількість таких округів в кожному регіоні, визначеному в частині другій статті 133 Конституції України, встановлюється Центральною виборчою комісією з урахуванням їх адміністративно-територіального поділу та кількості виборців на підставі даних центрального органу виконавчої влади з питань статистики. Територіальний виборчий округ включає в себе один або кілька районів, міст, районів у містах.   -175- Мусіяка В.Л.
Кириченко Л.Ф.
Раханський А.В.
Горбаль В.М.
Ларін С.М.
Майстришин В.Я.
Богатирьова Р.В.
Част.2 ст.18 викласти у такій редакції: "2.Для проведення виборів територія загальнодержавного округу поділяється на 27 територіальних виборчих округів. Територіальний виборчий округ представляє собою область, Автономну Республіку Крим, місто Київ, місто Севастополь".  
Відхилено   2. Для проведення виборів територія України поділяється на 225 територіальних виборчих округів. Кількість таких округів в в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі встановлюється Центральною виборчою комісією з урахуванням їх адміністративно-територіального поділу та кількості виборців на підставі даних центрального органу виконавчої влади з питань статистики. Територіальний виборчий округ включає в себе один або кілька районів, міст, районів у містах.  
    -176- Колоніарі О.П.
Част. 2 ст.18 викласти у такій редакції: "Для проведення виборів народних депутатів України територія загальнодержавного округу поділяється на 27 територіальних виборчих округів. Територіальний виборчий округ представляє собою область, Автономну Республіку Крим, місто Київ, місто Севастополь".  
Враховано по суті   
    -177- Зварич Р.М.
В частині 2 ст. 18 додати абзац наступного змісту: "Не допускається утворення виборчих округів з територій, які не межують одна з одною".  
Відхилено    
    -178- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Част. 2 ст.18 викласти в редакції: "2. Для проведення виборів територія України поділяється на 225 територіальних виборчих округів. Кількість таких округів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, встановлюється Центральною виборчою комісією з урахуванням їх адміністративно-територіального поділу та кількості виборців на підставі даних центрального органу виконавчої влади з питань статистики. Територіальний виборчий округ включає в себе один або кілька районів, міст, районів у містах.."  
Враховано    
    -179- Лебедівський В.А.
Частину 2 ст.18 викласти у такій редакції: "2. Для проведення виборів територія загальнодержавного округу поділяється на 27 територіальних виборчих округів. Територіальний виборчий округ представляє собою область, Автономну Республіку Крим, місто Київ, місто Севастополь".  
Враховано по суті   
    -180- Крук Ю.Б.
Калінчук В.А.
Частину 2 ст.18 викласти у такій редакції: Для проведення виборів народних депутатів України територія загальнодержавного округу поділяється на 27 територіальних виборчих округів. Територіальний виборчий округ представляє собою область, Автономну Республіку Крим, місто Київ, місто Севастополь.  
Враховано по суті   
    -181- Заєць І.О.
6. У Ст.18, ч. 2: Слова „загальнодержавного округу" замінити на "України".  
Відхилено    
    -182- Коновалюк В.І.
Част.2 ст.18 викласти в такій редакції: "2. Для проведення виборів територія загальнодержавного округу поділяється на 27 територіальних (обласних) виборчих округів. Територіальний виборчий округ представляє собою одну з областей, Автономну республіку Крим, місто Київ або Севастополь".  
Відхилено    
    -183- Гадяцький Л.М.
Частину 2 статті 18 викласти в такій редакції: "2. Для проведення виборів до Верховної Ради України за рішенням Центральної виборчої комісії територія єдиного загальнодержавного виборчого округу поділяється на 27 територіальних виборчих округів, що становлять територію Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя".  
Відхилено    
117. 3. Крім територіальних округів, зазначених у частині другій цієї статті, утворюється закордонний територіальний виборчий округ, до складу якого входять усі закордонні виборчі дільниці, утворені згідно з частинами п'ятою та дев'ятою статті 19 цього Закону.   -184- Турчинов О.В.
Частину 3 статті 18 після слів "Крім територіальних" доповнити слово "виборчих", далі- за текстом.  
Враховано   3. Крім територіальних виборчих округів, зазначених у частині другій цієї статті, утворюється закордонний територіальний виборчий округ, до складу якого входять усі закордонні виборчі дільниці, утворені згідно з частинами п'ятою та дев'ятою статті 19 цього Закону.  
118. 4. Рішення про утворення територіальних виборчих округів приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за 110 днів до дня виборів.   -185- Зварич Р.М.
в частині 4 ст. 18 замінити "110 днів" на "120 днів".  
Відхилено   4. Рішення про утворення територіальних виборчих округів приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за 110 днів до дня виборів.  
119. 5. Повідомлення про утворення територіальних виборчих округів із зазначенням їх номерів, меж та центрів округів оприлюднюється Центральною виборчою комісією в державних друкованих засобах масової у триденний строк від дня прийняття нею відповідного рішення.   -186- Жванія Д.В.
В частині 5 ст.18 слова "засобах масової" замінити словами "засобах масової інформації".  
Враховано   5. Повідомлення про утворення територіальних виборчих округів із зазначенням їх номерів, меж та центрів округів оприлюднюється Центральною виборчою комісією в державних друкованих засобах масової інформації у триденний строк від дня прийняття нею відповідного рішення.  
    -187- Зварич Р.М.
В частині 5 ст. 18 після слова "номерів" додати вислів "кількість виборців" та слово "друкованих" вилучити.  
Відхилено    
120. Стаття 19. Виборчі дільниці      Стаття 19. Виборчі дільниці  
121. 1. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців у виборах депутатів територія села, селища, міста, району у місті, що входить до складу територіального виборчого округу, поділяється на виборчі дільниці.   -188- Гадяцький Л.М.
Вилучити із частини 1 ст.19 слова "у виборах депутатів".  
Враховано   1. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців територія села, селища, міста, району у місті, що входить до складу територіального виборчого округу, поділяється на виборчі дільниці.  
122. 2. Виборча дільниця може бути звичайною, особливою або закордонною.   -189- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Част.2 ст.19 та по тексту Закону слово "особливою" замінити на "спеціальною".  
Враховано   2. Виборча дільниця може бути звичайною, спеціальною або закордонною.  
123. 3. Звичайні виборчі дільниці утворюються для організації голосування виборців за місцем їх постійного проживання.      3. Звичайні виборчі дільниці утворюються для організації голосування виборців за місцем їх проживання.  
124. 4. Особливі виборчі дільниці утворюються у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які перебувають у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України, в установах кримінально-виконавчої системи та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування.   -190- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Част.4 ст.19 слово "особливі" замінити на "спеціальні"  
Враховано   4. Спеціальні виборчі дільниці утворюються у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які перебувають у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України, в установах кримінально-виконавчої системи та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування.  
125. 5. Закордонні виборчі дільниці утворюються при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України.   -191- Жванія Д.В.
У част.5 ст.19 слова "дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном" замінити словами "закордонних дипломатичних установах України".  
Відхилено   5. Закордонні виборчі дільниці утворюються при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України.  
126. 6. Звичайні виборчі дільниці утворюються територіальними виборчими комісіями за поданням виконавчих комітетів сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад, а у разі відсутності таких органів - за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження. Територіальна виборча комісія своїм рішенням визначає межі (перелік житлових будинків) кожної звичайної виборчої дільниці та місцезнаходження дільничної виборчої комісії.      6. Звичайні виборчі дільниці утворюються територіальними виборчими комісіями за поданням виконавчих комітетів сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад, а у разі відсутності таких органів - за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження. Територіальна виборча комісія своїм рішенням визначає межі (перелік житлових будинків) кожної звичайної виборчої дільниці та місцезнаходження дільничної виборчої комісії.  
127. 7. Особливі виборчі дільниці у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які перебувають у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України, в установах кримінально-виконавчої системи та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування утворюються територіальними виборчими комісіями за місцем розташування відповідних закладів чи установ або за місцем приписки судна чи полярної станції.   -192- Жванія Д.В.
Част.7 ст.19 доповнити новим реченням такого змісту: "В особливих випадках за рішенням територіальної виборчої комісії допускається утворення більш як однієї виборчої дільниці в стаціонарному лікувальному закладі та установі кримінально-виконавчої системи на підставі відповідних подань керівників цих закладів (установ)".  
Відхилено   7. Спеціальні виборчі дільниці утворюються територіальними виборчими комісіями за місцем розташування відповідних закладів чи установ або за місцем приписки судна чи полярної станції.  
    -193- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Част.7 ст.19 слово "особливі" замінити на "спеціальні" 7. Спеціальні виборчі дільниці утворюються територіальними виборчими комісіями за місцем розташування відповідних закладів чи установ або за місцем приписки судна чи полярної станції.  
Враховано    
128. 8. Військовослужбовці голосують на звичайних виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань). Особлива виборча дільниця на території військової частини (формування) може утворюватися як виняток Центральною виборчою комісією за поданням відповідної територіальної виборчої комісії.   -194- Ключковський Ю.Б.
Друге речення частини 8 статті 19 після слів "на території військової частини (формування)" доповнити словами "дислокованої за межами населеного пункту".  
Враховано   8. Військовослужбовці голосують на звичайних виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань). Спеціальна виборча дільниця на території військової частини (формування), дислокованої за межами населеного пункту, може утворюватися як виняток Центральною виборчою комісією за поданням відповідної територіальної виборчої комісії.  
    -195- Турчинов О.В.
Друге речення част.8 ст.19 вилучити, оскільки загальна норма призведе до зловживань при її застосуванні.  
Відхилено    
    -196- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Част.8 ст.19 слово "особлива" замінити на "спеціальна"  
Враховано    
129. 9. Закордонні виборчі дільниці утворюються за поданням Міністерства закордонних справ України Центральною виборчою комісією.      9. Закордонні виборчі дільниці утворюються за поданням Міністерства закордонних справ України Центральною виборчою комісією.  
130. 10. Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від двадцяти осіб до трьох тисяч осіб. Якщо на відповідній території, у відповідному закладі чи установі налічується менше або більше від зазначених меж чисельності виборців і їх (або їх надлишок) неможливо віднести до іншої виборчої дільниці або неможливо утворити додаткову виборчу дільницю на цій території, у відповідному закладі чи установі, виборча дільниця може бути утворена з меншою або більшою від відповідних граничних значень чисельністю виборців.   -197- Беспалий Б.Я.
У першому реченні част.10 ст.19 слова "від двадцяти осіб до трьох тисяч" замінити словом іцифрами "до 2500". У другому реченні част.10 ст.19 текст "меншою або" - вилучити, текст "від відповідних граничних значень" - вилучити.  
Відхилено   10. Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від двадцяти осіб до трьох тисяч осіб. Якщо на відповідній території, у відповідному закладі чи установі налічується менше або більше від зазначених меж чисельності виборців і їх (або їх надлишок) неможливо віднести до іншої виборчої дільниці або неможливо утворити додаткову виборчу дільницю на цій території, у відповідному закладі чи установі, виборча дільниця може бути утворена з меншою або більшою від відповідних граничних значень чисельністю виборців.  
    -198- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
У част. 10 ст.19. слова " (або їх надлишок)"- вилучити.  
Відхилено    
    -199- Бондаренко В.Д.
У другому реченні ч.10 ст.19 слова " (або їх надлишок)" виключити. Доповнити ч.10 ст.19 проекту новим реченням такого змісту: "Рішення щодо утворення виборчої дільниці з меншою або більшою від граничного значення кількості виборців приймається суб'єктами виборчого процесу, які мають права утворювати виборчі дільниці".  
Відхилено    
131. 11. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 50 днів до дня виборів. У винятковому випадку особлива чи закордонна виборча дільниця може утворюватися Центральною виборчою комісією не пізніш як за сім днів до дня виборів за поданням відповідної територіальної виборчої комісії або Міністерства закордонних справ України.   -200- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Част.11 ст.19 слово "особлива" замінити на "спеціальна"  
Враховано   11. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 50 днів до дня виборів. У винятковому випадку спеціальна чи закордонна виборча дільниця може утворюватися Центральною виборчою комісією не пізніш як за сім днів до дня виборів за поданням відповідної територіальної виборчої комісії або Міністерства закордонних справ України.  
132. 12. Територіальна виборча комісія своїм рішенням встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць у межах територіального виборчого округу, надає пропозиції щодо номера виборчої дільниці Центральній виборчій комісії у разі утворення особливої виборчої дільниці відповідно до частини восьмої чи одинадцятої цієї статті. Центральна виборча комісія встановлює нумерацію закордонних виборчих дільниць.   -201- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Част.12 ст.19 слово "особливої" замінити на "спеціальної"  
Враховано   12. Територіальна виборча комісія своїм рішенням встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць у межах територіального виборчого округу, надає пропозиції щодо номера виборчої дільниці Центральній виборчій комісії у разі утворення спеціальною виборчої дільниці відповідно до частини восьмої чи одинадцятої цієї статті. Центральна виборча комісія встановлює нумерацію закордонних виборчих дільниць.  
133. 13. Рішення територіальної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць, рішення Центральної виборчої комісії про утворення закордонних виборчих дільниць, а також про утворення особливої виборчої дільниці відповідно до частини восьмої цієї статті, із зазначенням номерів виборчих дільниць, їх меж, місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій оприлюднюється у друкованих засобах масової інформації або, при неможливості, в інший спосіб не пізніш як на п'ятий день після дня прийняття цього рішення. У разі утворення особливої виборчої дільниці відповідно до частини одинадцятої цієї статті рішення Центральної виборчої комісії оприлюднюється у тому ж порядку не пізніш як за чотири дні до дня виборів.   -202- Зварич Р.М.
В частині 13-й ст. 19 слово "друкованих" замінити на "державних" та вислів "або, при неможливості, в інший спосіб" вилучити.  
Відхилено   13. Рішення територіальної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць, рішення Центральної виборчої комісії про утворення закордонних виборчих дільниць, а також про утворення спеціальної виборчої дільниці відповідно до частини восьмої цієї статті, із зазначенням номерів виборчих дільниць, їх меж, місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій оприлюднюється у друкованих засобах масової інформації або, при неможливості, в інший спосіб не пізніш як на п'ятий день після дня прийняття цього рішення. У разі утворення спеціальної виборчої дільниці відповідно до частини одинадцятої цієї статті рішення Центральної виборчої комісії оприлюднюється у тому ж порядку не пізніш як за чотири дні до дня виборів.  
    -203- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Част.13 ст.19 слово "особливої" замінити на "спеціальної"  
Враховано    
134. Розділ ІV. ВИБОРЧІ КОМІСІЇ      Розділ ІV. ВИБОРЧІ КОМІСІЇ  
135. Стаття 20. Система виборчих комісій      Стаття 20. Система виборчих комісій  
136. 1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів, становлять:      1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів, становлять:  
137. 1) Центральна виборча комісія;      1) Центральна виборча комісія;  
138. 2) територіальні виборчі комісії;   -204- Зварич Р.М.
Пункт 2 частини 1 ст. 20 доповнити словом " (окружні)".  
Відхилено   2) територіальні виборчі комісії;  
139. 3) дільничні виборчі комісії.      3) дільничні виборчі комісії.  
140. 2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів депутатів поширюються:      2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів депутатів поширюються:  
141. 1) Центральної виборчої комісії - на всю територію України;      1) Центральної виборчої комісії - на всю територію України;  
142. 2) територіальної виборчої комісії - на територію виборчого округу;      2) територіальної виборчої комісії - на територію виборчого округу;  
143. 3) дільничної виборчої комісії - на територію виборчої дільниці.      3) дільничної виборчої комісії - на територію виборчої дільниці.  
144. 3. Повноваження територіальної виборчої комісії закордонного виборчого округу здійснює Центральна виборча комісія.      3. Повноваження територіальної виборчої комісії закордонного виборчого округу здійснює Центральна виборча комісія.  
145. Стаття 21. Статус виборчих комісій      Стаття 21. Статус виборчих комісій  
146. 1. Виборчі комісії є спеціальними органами державної влади, уповноваженими організовувати підготовку та проведення виборів депутатів та забезпечувати повне й однакове дотримання законодавства України щодо виборів депутатів.   -205- Задорожній О.В.
У част.1 ст.21 слова "державної влади" вилучити.  
Враховано частково   1. Виборчі комісії є спеціальними державними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення виборів депутатів та забезпечувати неухильне додержання та однакове застосування законодавства України щодо виборів депутатів.  
    -206- Гадяцький Л.М.
Вилучити із частини першої статті 21 слова "спеціальними органами державної влади".  
Враховано частково    
    -207- Гавриш С.Б.
у ч. 1 ст. 21 замінити "повне й однакове дотримання законодавства" на вислів "неухильне додержання та однакове застосування законодавства України".  
Враховано    
    -208- Зварич Р.М.
В частині 1 ст. 21 вираз "й однакове дотримання" замінити на "всебічне дотримання".  
Враховано по суті   
147. 2. Статус Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України, Законом України "Про Центральну виборчу комісію", цим та іншими законами. Центральна виборча комісія очолює систему виборчих комісій, які організовують підготовку і проведення виборів депутатів, і є комісією вищого рівня щодо усіх територіальних та дільничних виборчих комісій, передбачених цим Законом.   -209- Гадяцький Л.М.
У частині другій статті 21 слово "конкретних" замінити на "відповідних".  
Відхилено   2. Статус Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України, Законом України "Про Центральну виборчу комісію", цим та іншими законами. Центральна виборча комісія очолює систему виборчих комісій, які організовують підготовку і проведення виборів депутатів, і є комісією вищого рівня щодо усіх територіальних та дільничних виборчих комісій, передбачених цим Законом.  
    -210- Зварич Р.М.
В частині 2 ст. 21 доповнити речення словом "України" після слова "законами".  
Відхилено    
148. 3. Статус територіальних та дільничних виборчих комісій визначається цим Законом.   -211- Гадяцький Л.М.
Частину третю ст.21 слід вилучити.  
Відхилено   3. Статус територіальних та дільничних виборчих комісій визначається цим Законом.  
149. 4. Територіальна виборча комісія є юридичною особою. Територіальна виборча комісія є комісією вищого рівня щодо усіх дільничних виборчих комісій на території відповідного територіального виборчого округу з питань виборів депутатів.   -212- Зварич Р.М.
В частині 4 ст. 21 вираз "територіальна виборча комісія" замінити на "територіальна (окружна) виборча комісія"; вислів "з питань виборів депутатів" вилучити; вислів "та відповідним процесуальним Законом" замінити на "та іншими законами України".  
Відхилено   4. Територіальна виборча комісія є юридичною особою. Територіальна виборча комісія є комісією вищого рівня щодо усіх дільничних виборчих комісій на території відповідного територіального виборчого округу з питань виборів депутатів.  
150. 5. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична виборча комісія має власну печатку зразка, затвердженого Центральною виборчою комісією. Дільнична виборча комісія може бути суб'єктом звернення із скаргою до суду з підстав і в порядку, встановленим цим Законом та відповідним процесуальним Законом.   -213- Ключковський Ю.Б.
Частину 5 статті 21 викласти в такій редакції: "5. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична виборча комісія є суб'єктом виборчого процесу, має право звернення у межах своїх повноважень до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема, до суду, а також до підприємств, закладів, установ та організацій, їх посадових та службових осіб. Дільнична виборча комісія має власну печатку зразка, затвердженого Центральною виборчою комісією".  
Враховано частково   5. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична виборча комісія має право звернення у межах своїх повноважень до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема, до суду, а також до підприємств, закладів, установ та організацій, їх посадових та службових осіб. Дільнична виборча комісія має власну печатку зразка, затвердженого Центральною виборчою комісією.  
151. Стаття 22. Порядок утворення територіальної виборчої комісії      Стаття 22. Порядок утворення територіальної виборчої комісії  
152. 1. Територіальна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за 60 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше чотирнадцяти осіб за поданнями (не більш як на одну особу) центральних керівних органів партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу.   -214- Зварич Р.М.
В частині 1 ст. 22 вислів "не більш ніж на одну особу" вилучити.  
Відхилено   1. Територіальна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за 60 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше чотирнадцяти осіб за поданнями (не більш як на одну особу) центральних керівних органів партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу.  
153. 2. Центральний керівний орган партії (блоку) не пізніш як за 65 днів до дня виборів подає до Центральної виборчої комісії список осіб від партії (блоку) - членів цієї партії (партій, що входять до блоку) або безпартійних - (з розрахунку одна кандидатура до одної комісії) для включення їх до складу конкретних територіальних виборчих комісій із зазначенням запропонованих осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом керівника (керівників партій, що входять до блоку), який скріплюється печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку). У поданні вказується наявність досвіду запропонованих осіб щодо участі в роботі виборчих комісій, наявність відповідної освіти чи підготовки. Особи, запропоновані на посади голови, заступника голови, секретаря територіальної виборчої комісії, повинні володіти державною мовою. До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі на відповідній посаді.   -215- Задорожній О.В.
Част.2 ст. 22 доповнити реченням такого змісту: "Одночасно із зазначеним списком Центральним керівним органом партії (блоку) подається резервний список, сформований у такому ж порядку, для включення до складу відповідних виборчих комісій у разі необхідності заміни членів виборчих комісій відповідно до частин 7, 8 і 9 статті 29 цього Закону".  
Відхилено   2. Центральний керівний орган партії (блоку) не пізніш як за 65 днів до дня виборів подає до Центральної виборчої комісії список осіб від партії (блоку) - членів цієї партії (партій, що входять до блоку) або безпартійних - (з розрахунку одна кандидатура до одної комісії) для включення їх до складу конкретних територіальних виборчих комісій із зазначенням запропонованих осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом керівника (керівників партій, що входять до блоку), який скріплюється печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку). У поданні вказується наявність досвіду запропонованих осіб щодо участі в роботі виборчих комісій, наявність відповідної освіти чи підготовки. Особи, запропоновані на посаду секретаря територіальної виборчої комісії, повинні володіти державною мовою. До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі.  
    -216- Гаврилюк В.В.
Част.2 ст.22 після слів „повинні володіти державною мовою" доповнити новим реченням такого змісту: "Особа, запропонована на посаду голови територіальної виборчої комісії, повинна мати вищу юридичну освіту".  
Відхилено    
    -217- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Мартинюк А.І.
част.2 ст.22 викласти в редакції: "2. Центральний керівний орган партії (блоку) не пізніш як за 65 днів до дня виборів подає до Центральної виборчої комісії список осіб від партії (блоку) - членів цієї партії (партій, що входять до блоку) або безпартійних - (з розрахунку одна кандидатура до одної комісії) для включення їх до складу конкретних територіальних виборчих комісій із зазначенням запропонованих осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом керівника (керівників партій, що входять до блоку), який скріплюється печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку). У поданні вказується наявність досвіду запропонованих осіб щодо участі в роботі виборчих комісій, наявність відповідної освіти чи підготовки. Особи, запропоновані на посаду секретаря територіальної виборчої комісії, повинні володіти державною мовою. До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі."  
Враховано    
154. 3. До складу територіальної виборчої комісії обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) не більше однієї особи від партії (блоку)- суб'єкта виборчого процесу.   -218- Беспалий Б.Я.
Частину 3 ст. 22 викласти в редакції: "За наявності відповідного подання до складу територіальної виборчої комісії обов'язково включається особа від партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу"  
Відхилено   3. До складу територіальної виборчої комісії обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) не більше однієї особи від партії (блоку)- суб'єкта виборчого процесу.  
155. 4. У разі, якщо у встановлений частиною другою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу територіальної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб становить менше чотирнадцяти, територіальна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією за поданням її Голови у кількості чотирнадцяти осіб з обов'язковим урахуванням поданих кандидатур від партій (блоків), зазначених у частині першій цієї статті.      4. У разі, якщо у встановлений частиною другою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу територіальної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб становить менше чотирнадцяти, територіальна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією за поданням її Голови у кількості чотирнадцяти осіб з обов'язковим урахуванням поданих кандидатур від партій (блоків), зазначених у частині першій цієї статті.  
156. 5. До складу територіальної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу і постійно проживають у межах відповідного територіального округу або міста, на території якого розташований цей округ. Особа може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії.   -219- Гадяцький Л.М.
Із частитни п'ятої статті 22 вилучити слова "і постійно проживають у межах відповідного територіального округу або міста, на території якого розташований цей округ".  
Відхилено   5. До складу територіальної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу і проживають у межах відповідного територіального округу або міста, на території якого розташований цей округ. Особа може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії.  
    -220- Коновалюк В.І.
У част. 5 ст. 22 слова "постійно проживають" замінити словами "місце проживання яких є в".  
Відхилено    
157. 6. До складу територіальної виборчої комісії не можуть входити кандидати у депутати, уповноважені особи партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадяни, які утримуються в установах кримінально-виконавчої системи або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку. У разі якщо одночасно з виборами депутатів проводяться інші вибори, до складу виборчої комісії не можуть входити кандидати, які балотуються на цих виборах, їх довірені особи, уповноважені особи суб'єктів відповідного виборчого процесу.   -221- Ключковський Ю.Б.
У част. 6 ст. 22 слово "державної" замінити словом "виконавчої".  
Відхилено   6. До складу територіальної виборчої комісії не можуть входити кандидати у депутати, уповноважені особи партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадяни, які утримуються в установах кримінально-виконавчої системи або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку. У разі якщо одночасно з виборами депутатів проводяться інші вибори, до складу виборчої комісії не можуть входити кандидати, які балотуються на цих виборах, їх уповноважені особи, уповноважені особи інших суб'єктів відповідного виборчого процесу.  
    -222- Ващук К.Т.
Ст. 22 доповнити пунктом 6 наступного змісту: "Склад територіальних виборчих комісій формується із забезпеченням рівного представництва жінок і чоловіків з допустимою різницею в одну кандидатуру." В зв'язку з цим пункти 6-8 вважати пунктами 7-9.  
Відхилено    
    -223- Зварич Р.М.
В частині шостій вислів ст.22 "уповноважені особи партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу" вилучити.  
Відхилено    
158. 7. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї партії (блоку). Кожна партія (блок) має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад в територіальних виборчих комісіях. Частка керівних посад для кожної партії (блоку) в межах загальнодержавного округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від партії (блоку) до складу територіальних виборчих комісій у відношенні до загальної кількості осіб, поданих всіма партіями (блоками).   -224- Ключковський Ю.Б.
Част.7 ст.22 доповнити реченням у такій редакції: "Порядок розподілу керівних посад між партіями (блоками) - суб'єктами виборчого процесу в межах часток, встановлених цією частиною та частиною восьмою статті 23 цього закону, визначається Центральною виборчою комісією".  
Враховано   7. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї партії (блоку). Кожна партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу, має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад в територіальних виборчих комісіях. Частка керівних посад для кожної партії (блоку) в межах загальнодержавного округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від партії (блоку) до складу територіальних виборчих комісій у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу територіальних виборчих комісій. Порядок розподілу керівних посад між партіями (блоками) - суб (єктами виборчого процесу в межах часток, встановлених цією частиною та частиною восьмою ст.23 цього закону, визначається Центральною виборчою комісією.  
    -225- Григорович Л.С.
ч.7 Ст. 22 викласти у наступній редакції: "Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії мають бути представниками різних партій (блоків) (далі по тексту).  
Відхилено    
    -226- Гаврилюк В.В.
Част.7 статті 22 після слів "представниками однієї партії (блоку)" доповнити новим реченням: "Голова або заступник голови територіальної виборчої комісії, повинен мати вищу юридичну освіту".  
Відхилено    
    -227- Лебедівський В.А.
Частину 7 ст. 22 доповнити абзацом такого змісту: "Розподіл посад голів, заступників голів та секретарів до складу територіальних виборчих комісій здійснюється Центральною виборчою комісією шляхом жеребкування. Центральна виборча комісія розробляє процедуру жеребкування з дотриманням вимог цього закону, та дотримання принципу рівності прав суб'єктів виборчого процесу."  
Відхилено    
    -228- Климпуш О.Д.
У тексті пункту 7 статті 22 після слів „представниками однієї партії (блоку)" доповнити новим реченням: „Голова або заступник голови територіальної виборчої комісії, повинен мати вищу юридичну освіту".  
Відхилено    
    -229- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
част.7 ст.22 викласти в редакції: "7. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї партії (блоку). Кожна партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу, має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад в територіальних виборчих комісіях. Частка керівних посад для кожної партії (блоку) в межах загальнодержавного округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від партії (блоку) до складу територіальних виборчих комісій у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу територіальних виборчих комісій. Порядок розподілу керівних посад між партіями (блоками) - суб'єктами виборчого процесу в межах часток, встановлених цією частиною та частиною восьмою ст.23 цього закону, визначається Центральною виборчою комісією."  
Враховано    
159. 8. Рішення про утворення територіальної виборчої комісії та про її склад, а також рішення про зміни в її складі, прийняті у відповідності до вимог цього Закону, підлягають оприлюдненню у засобах масової інформації у відповідному регіоні не пізніш як на сьомий день з дня їх прийняття, однак не пізніше останнього дня перед днем виборів.   -230- Григорович Л.С.
Всюди по тексту слово "регіони" у всіх відмінках замінити на слово "області"  
Відхилено   8. Рішення про утворення територіальної виборчої комісії та про її склад, а також рішення про зміни в її складі, прийняті у відповідності до вимог цього Закону, підлягають оприлюдненню у засобах масової інформації у відповідному регіоні не пізніш як на сьомий день з дня їх прийняття, однак не пізніше останнього дня перед днем виборів.  
    -231- Зварич Р.М.
В частині восьмій ст.22 доповнити словом "державних" після слів "підлягають оприлюдненню"; Замінити "не пізніше як на сьомий день" на "не пізніше як на третій день".  
Відхилено    
160. Стаття 23. Порядок утворення дільничної виборчої комісії      Стаття 23. Порядок утворення дільничної виборчої комісії  
161. 1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як за 35 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії. Особи включаються до складу дільничної виборчої комісії за поданнями зареєстрованих в установленому законом порядку районної, міської (міськрайонної) чи вищого рівня організації партії (організацій партій, що входять до блоку) - суб'єктів виборчого процесу, крім випадків, передбачених частинами десятою - дванадцятою цієї статті.   -232- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 1 ст.23. після слів "суб'єктів виборчого процесу " доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих у порядку самовисування".  
Відхилено   1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як за 35 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії. Особи включаються до складу дільничної виборчої комісії за поданнями зареєстрованих в установленому законом порядку районної, міської чи вищого рівня організації партії (організацій партій, що входять до блоку) - суб'єктів виборчого процесу, крім випадків, передбачених частинами десятою - дванадцятою цієї статті.  
162. 2. Дільнична виборча комісія утворюється у кількості не менше десяти осіб. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п'ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох - чотирьох членів комісії.      2. Дільнична виборча комісія утворюється у кількості не менше десяти осіб. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п'ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох - чотирьох членів комісії.  
163. 3. До складу дільничної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу і постійно проживають у межах відповідного територіального округу або міста, на території якого розташований цей округ.   -233- Гадяцький Л.М.
Вилучити із частини третьої статті 23 слова "і постійно проживають у межах відповідного територіального округу або міста, на території якого розташований цей округ".  
Відхилено   3. До складу дільничної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу і проживають у межах відповідного територіального округу або міста, на території якого розташований цей округ.  
    -234- Григорович Л.С.
ч.3 Ст. 23 викласти у наступній редакції: "До складу дільничної виборчої комісії входять громадяни України, які мають право голосу і постійно проживають у межах відповідного територіального округу або міста, на території якого розташований цей округ."  
Враховано частково    
    -235- Коновалюк В.І.
У част.3 ст.23 слова "постійно проживають у "замінити словами "голосу і місце проживання яких є в".  
Відхилено    
164. 4. До складу дільничної виборчої комісії (крім закордонної) не можуть входити особи, зазначені у частині восьмій статті 22 цього Закону.   -236- Рудьковський М.М.
Ключковський Ю.Б.
У част.4 ст.23 замінити слово "восьмій" на "шостій".  
Враховано   4. До складу дільничної виборчої комісії не можуть входити особи, зазначені у частині шостій статті 22 цього Закону.  
    -237- Жванія Д.В.
Частину 4 ст. 23 викласти в такій редакції: "4. До складу дільничної виборчої комісії не можуть входити особи, зазначені у частині шостій статті 22 цього Закону".  
Враховано    
    -238- Ващук К.Т.
Ст. 23 доповнити частиною 4 наступного змісту: "Склад дільничних виборчих комісій формується із забезпеченням рівного представництва жінок, і чоловіків з допустимою різницею в одну кандидатуру." В зв'язку з цим ч. 4-14 вважати частинами 5-15.  
Відхилено    
    -239- Зварич Р.М.
В частині четвертій ст.23 слова "у частині восьмій" замінити на слова "у частині шостій".  
Враховано    
165. 5. Секретар дільничної виборчої комісії повинен володіти державною мовою.   -240- Жванія Д.В.
Частину 5 ст. 23 викласти в такій редакції: "5. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії повинні володіти державною мовою".  
Відхилено   5. Секретар дільничної виборчої комісії повинен володіти державною мовою.  
    -241- Григорович Л.С.
Ч.5 Ст. 23 викласти у наступній редакції: "Усі члени дільничної виборчої комісії повинні володіти державною мовою."  
Враховано частково    
    -242- Стойко І.М.
ч.5 ст. 23 викласти у наступній редакції: "Усі члени дільничної виборчої комісії повинні володіти державною мовою."  
Відхилено    
166. 6. Районна, міська (міськрайонна) чи вищого рівня організація партії (організації партій, що входять до блоку) - суб'єкта виборчого процесу не пізніш як за 40 днів до дня виборів подає до відповідної територіальної виборчої комісії список осіб від партії (блоку) - членів цієї партії (партій, що входять до цього блоку) або безпартійних - для включення їх до складу конкретних дільничних виборчих комісій із зазначенням запропонованих осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом керівника відповідної організації партії (керівників організацій партій, що входять до блоку), який скріплюється печаткою відповідної організації партії (печатками відповідних організацій партій, що входять до блоку). У поданні вказується наявність досвіду запропонованих осіб щодо участі в роботі виборчих комісій, наявність відповідної освіти чи підготовки. До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі на відповідній посаді (посадах).   -243- Гадяцький Л.М.
У част.6 ст.23 слово "конкретних" замінити на "відповідних".  
Враховано   6. Районна, міська чи вищого рівня організація партії (організації партій, що входять до блоку) - суб'єкта виборчого процесу не пізніш як за 40 днів до дня виборів подає до відповідної територіальної виборчої комісії список осіб від партії (блоку) - членів цієї партії (партій, що входять до цього блоку) або безпартійних - для включення їх до складу відповідних дільничних виборчих комісій із зазначенням запропонованих осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом керівника відповідної організації партії (керівників організацій партій, що входять до блоку), який скріплюється печаткою відповідної організації партії (печатками відповідних організацій партій, що входять до блоку). У поданні вказується наявність досвіду запропонованих осіб щодо участі в роботі виборчих комісій, наявність відповідної освіти чи підготовки. До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі.  
    -244- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 6 ст.23. доповнити абзацом наступного змісту: "Кандидат у депутати, зареєстрований в порядку самовисування, у строк, зазначений у частині шостій цієї статті, подає до відповідної окружної виборчої комісії список осіб для включення їх до складу конкретних дільничних виборчих комісій із зазначенням запропонованих осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за особистим підписом, який засвідчується головою окружної виборчої комісії або в установленому законом порядку. До цього списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі."  
Відхилено    
    -245- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
част.6 ст.23 викласти в редакції: "6. Районна, міська (міськрайонна) чи вищого рівня організація партії (організації партій, що входять до блоку) - суб'єкта виборчого процесу не пізніш як за 40 днів до дня виборів подає до відповідної територіальної виборчої комісії список осіб від партії (блоку) - членів цієї партії (партій, що входять до цього блоку) або безпартійних - для включення їх до складу відповідних дільничних виборчих комісій із зазначенням запропонованих осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом керівника відповідної організації партії (керівників організацій партій, що входять до блоку), який скріплюється печаткою відповідної організації партії (печатками відповідних організацій партій, що входять до блоку). У поданні вказується наявність досвіду запропонованих осіб щодо участі в роботі виборчих комісій, наявність відповідної освіти чи підготовки. До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі."  
Враховано    
    -246- Пономаренко Г.Г.
Алексєєв І.В.
З усього тексту проекту Закону вилучити слово "міськрайонна" організація партії.  
Враховано    
167. 7. До складу дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, особливої виборчої дільниці, утвореної у стаціонарних лікувальних закладах, установах кримінально-виконавчої системи, а також закордонної виборчої дільниці, утворених відповідно до частини восьмої статті 19 цього Закону, обов'язково включається (за наявності відповідних подань) не більше двох осіб від партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу.   -247- Ключковський Ю.Б.
У част. 7 ст.23 слово "утворених" замінити словами "та дільниці, утвореної".  
Враховано   7. До складу дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, спеціальної виборчої дільниці, та дільниці, утвореної у стаціонарних лікувальних закладах, установах кримінально-виконавчої системи, а також закордонної виборчої дільниці, утворених відповідно до частини восьмої статті 19 цього Закону, обов'язково включається (за наявності відповідних подань) не більше однієї особи від партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу.  
    -248- Беспалий Б.Я.
Частину 7 ст.23. після тексту " (за наявності відповідних подань)" доповнити текстом "не менше однієї і".  
Відхилено    
    -249- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
част.7 ст.23 викласти в редакції: "7. До складу дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, спеціальної виборчої дільниці, та дільниці, утвореної у стаціонарних лікувальних закладах, установах кримінально-виконавчої системи, а також закордонної виборчої дільниці, утворених відповідно до частини восьмої ст.19 цього Закону, обов'язково включається (за наявності відповідних подань) не більше двох осіб від партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу."  
Враховано    
    -250- Заєць І.О.
8. В Ст.23, ч. 7: Слова „не більше двох осіб" замінити на „не більше однієї особи"  
Враховано    
168. 8. Кожна партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право на пропорційну частку керівних посад у дільничних виборчих комісіях, зазначених у частині сьомій цієї статті. Частка керівних посад для кожної партії (блоку) визначається відповідно до кількості осіб, поданих від імені партії (блоку) до складу дільничних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, поданих всіма партіями (блоками) в межах територіального округу.   -251- Жванія Д.В.
У першому реченні частини 8 ст.23 слова "зазначених у частині сьомій цієї статті" вилучити.  
Відхилено   8. . Кожна партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право на пропорційну частку керівних посад у дільничних виборчих комісіях, зазначених у частині сьомій цієї статті. Частка керівних посад для кожної партії (блоку) визначається відповідно до кількості осіб, поданих від імені партії (блоку) до складу дільничних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу дільничних виборчих комісій.  
    -252- Лебедівський В.А.
Частину 8 ст. 23 доповнити абзацом такого змісту : "Розподіл посад голів, заступників голів та секретарів до складу дільничних виборчих комісій здійснюється територіальними виборчими комісіями шляхом жеребкування. Територіальні виборчі комісії розробляють процедуру жеребкування на посади голів, заступників голів та секретарів у дільничних виборчих комісіях, по конкретних випадках, з дотриманням вимог цього закону, рекомендацій Центральної виборчої комісії та дотримання принципу рівності суб'єктів виборчого процесу."  
Відхилено    
    -253- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 8 ст.23. після слів "партія (блок)" доповнити словами "кандидат у депутати, зареєстрований у порядку самовисування".  
Відхилено    
    -254- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
част.8 ст.23 викласти в редакції: "8. Кожна партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право на пропорційну частку керівних посад у дільничних виборчих комісіях, зазначених у частині сьомій цієї статті. Частка керівних посад для кожної партії (блоку) визначається відповідно до кількості осіб, поданих від імені партії (блоку) до складу дільничних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу дільничних виборчих комісій."  
Враховано    
169. 9. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї партії (блоку).   -255- Зварич Р.М.
Частину дев'яту ст.24 вилучити.  
Відхилено   9. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї партії (блоку).  
170. 10. У разі, якщо у встановлений частиною шостою цієї статті строк не надійшли подання щодо осіб для включення їх до складу дільничних виборчих комісій або якщо кількість запропонованих до складу дільничної виборчої комісії осіб становить менше десяти (крім випадку, зазначеного у частині другій цієї статті), дільнична виборча комісія утворюється територіальною виборчою комісією за поданням її голови у кількості десяти осіб з обов'язковим урахуванням кандидатур, поданих від імені партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу.   -256- Задорожній О.В.
У част.10 ст.23 виключити слова "у строки, встановлені цією статтею".  
Відхилено   10. У разі, якщо у встановлений частиною шостою цієї статті строк не надійшли подання щодо осіб для включення їх до складу дільничних виборчих комісій або якщо кількість запропонованих до складу дільничної виборчої комісії осіб становить менше десяти (крім випадку, зазначеного у частині другій цієї статті), дільнична виборча комісія утворюється територіальною виборчою комісією за поданням її голови у кількості десяти осіб з обов'язковим урахуванням кандидатур, поданих від імені партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу.  
    -257- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 10 ст.23. після слів "суб'єктів виборчого процесу " доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих у порядку самовисування".  
Відхилено    
171. 11. Дільнична виборча комісія особливої виборчої дільниці, утвореної на судні, яке в день виборів перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України утворюється територіальною виборчою комісією за місцем приписки судна, полярної станції за поданням капітана судна, керівника станції, яке може надсилатися технічними засобами зв'язку у строк, передбачений частиною шостою цієї статті.   -258- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
част.11 ст.23 викласти в редакції: "11. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, яке в день виборів перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України утворюється територіальною виборчою комісією за місцем приписки судна, полярної станції за поданням капітана судна, керівника станції, яке може надсилатися технічними засобами зв'язку у строк, передбачений частиною шостою цієї статті."  
Враховано   11. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, яке в день виборів перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України утворюється територіальною виборчою комісією за місцем приписки судна, полярної станції за поданням капітана судна, керівника станції, яке може надсилатися технічними засобами зв'язку у строк, передбачений частиною шостою цієї статті.  
172. 12. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці утворюється Центральною виборчою комісією у строк, передбачений частиною першою цієї статті, з обов'язковим урахуванням подань партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу та з врахуванням пропозицій Міністерства Закордонних Справ України.   -259- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
част.12 ст. 23 слово "Закордонних" замінити на "закордонних"  
Враховано   12. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці утворюється Центральною виборчою комісією у строк, передбачений частиною першою цієї статті, з обов'язковим урахуванням подань партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу та з врахуванням пропозицій Міністерства закордонних справ України.  
173. 13. У разі утворення особливої виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини одинадцятої статті 19 цього Закону дільнична виборча комісія утворюються Центральною виборчою комісією одночасно з утворенням виборчої дільниці за поданням територіальної виборчої комісії. Про підготовку подання до Центральної виборчої комісії щодо утворення особливої виборчої дільниці у винятковому випадку територіальна виборча комісія повідомляє уповноважених осіб усіх партій (блоків) у відповідному територіальному окрузі з пропозицією у строки, визначені територіальною виборчою комісією, зробити подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії у порядку, встановленому цією статтею.   -260- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
у част.13. ст.23 замінити слова "особливої" на " спеціальної"  
Враховано   13. У разі утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини одинадцятої статті 19 цього Закону дільнична виборча комісія утворюються Центральною виборчою комісією одночасно з утворенням виборчої дільниці за поданням територіальної виборчої комісії. Про підготовку подання до Центральної виборчої комісії щодо утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку територіальна виборча комісія повідомляє уповноважених осіб усіх партій (блоків) у відповідному територіальному окрузі з пропозицією у строки, визначені територіальною виборчою комісією, зробити подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії у порядку, встановленому цією статтею.  
174. 14. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії підлягає оприлюдненню в друкованих засобах масової інформації або, при неможливості, в інший спосіб не пізніш як на третій день з дня її утворення.      14. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії підлягає оприлюдненню в друкованих засобах масової інформації або, при неможливості, в інший спосіб не пізніш як на третій день з дня її утворення.  
175. Стаття 24. Повноваження Центральної виборчої комісії      Стаття 24. Повноваження Центральної виборчої комісії  
176. 1. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо підготовки та проведення виборів депутатів визначаються цим Законом, Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та іншими законами України.   -261- Гадяцький Л.М.
Із частини 1 ст.24 вилучити слова "та іншими законами України".  
Відхилено   1. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо підготовки та проведення виборів депутатів визначаються цим Законом, Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та іншими законами України.  
177. 2. Крім повноважень, визначених Законом України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія:      2. Крім повноважень, визначених Законом України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія:  
178. 1) здійснює контроль за додержання і однаковим застосування законодавства про вибори народних депутатів виборцями, територіальними і дільничними виборчими комісіями, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими особами, партіями (блоками), кандидатами у депутати;   -262- Ключковський Ю.Б.
Пункт 1 частини 2 ст.24 доповнити словами "засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками".  
Враховано   1) здійснює контроль за неухильним додержанням і однаковим застосування законодавства про вибори народних депутатів виборцями, територіальними і дільничними виборчими комісіями, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, партіями (блоками), кандидатами у депутати;  
    -263- Жванія Д.В.
В тексті законопроекту слова "підприємства, заклади, установи, організації" у всіх відмінках замінити словами "юридичні особи" у відповідних відмінках.  
Відхилено    
    -264- Гадяцький Л.М.
Вилучити із п.1 частини 2 чт.24 слова "і службовими" та "закладами".  
Відхилено    
    -265- Тарасюк Б.І.
П. 1 ч. 2 ст. 24 викласти в такій редакції: "здійснює контроль за додержанням і застосуванням законодавства про вибори народних депутатів виборцями, територіальними і дільничними виборчими комісіями, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, посадовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими особами, партіями (блоками), кандидатами у депутати;"  
Враховано частково    
    -266- Гавриш С.Б.
У п. 1 ч. 2 ст. 24 проекту слова "додержання і однакове застосування" слід замінити словами "неухильним додержанням та однаковим застосуванням".  
Враховано    
179. 2) приймає обов'язкові для виборчих комісій роз'яснення з питань застосування цього Закону, здійснює організаційно-методичне забезпечення їх діяльності;      2) приймає обов'язкові для виборчих комісій роз'яснення з питань застосування цього Закону, здійснює організаційно-методичне забезпечення їх діяльності;  
180. 3) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання виборчої комісії нижчого рівня;   -267- Гадяцький Л.М.
У п.3 частини 2 ст.24 слова "за власною ініціативою" замінити словами "з власної ініціативи".  
Відхилено   3) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання виборчої комісії нижчого рівня;  
181. 4) контролює використання виборчими комісіями коштів Державного бюджету України, що виділені на підготовку та проведення виборів, із залученням до проведення перевірок працівників Державної контрольно-ревізійної служби.      4) контролює використання виборчими комісіями коштів Державного бюджету України, що виділені на підготовку та проведення виборів, із залученням до проведення перевірок працівників Державної контрольно-ревізійної служби.  
182. 5) встановлює норми і перелік обладнання, інвентарю для приміщень виборчої комісії та приміщень для голосування, а також види послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям;      5) встановлює норми і перелік обладнання, інвентарю для приміщень виборчої комісії та приміщень для голосування, а також види послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям;  
183. 6) припиняє рух коштів на рахунках територіальних виборчих комісій в установах банків після закінчення строку повноважень комісій або в разі порушення ними кошторисно-фінансової дисципліни; приймає рішення про перерахування залишків коштів на рахунок Центральної виборчої комісії;      6) припиняє рух коштів на рахунках територіальних виборчих комісій в установах банків після закінчення строку повноважень комісій або в разі порушення ними кошторисно-фінансової дисципліни; приймає рішення про перерахування залишків коштів на рахунок Центральної виборчої комісії;  
184. 7) визначає відповідно до цього та інших законів України порядок використання засобів масової інформації для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів Державного бюджету, виділених на підготовку та проведення виборів;   -268- Ключковський Ю.Б.
У пункті 7 частини 2 ст.24 виключити слова "за рахунок коштів Державного бюджету, виділених на підготовку та проведення виборів", а у пункті 11 слово "розробляє" замінити словом "затверджує".  
Враховано   7) визначає відповідно до цього та інших законів України порядок використання засобів масової інформації для проведення передвиборної агітації;  
185. 8) забезпечує виготовлення інформаційних плакатів партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу;   -269- Гадяцький Л.М.
Пункт 8 частини другої статті 24 доповнити словами "за їх бажанням".  
Відхилено   8) забезпечує виготовлення інформаційних плакатів партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу;  
186. 9) здійснює контроль за надходженням та використанням коштів виборчих фондів партій (блоків), залучає до проведення вибіркових перевірок установу банку, в якій відкрито рахунки відповідних виборчих фондів;      9) здійснює контроль за надходженням та використанням коштів виборчих фондів партій (блоків), залучає до проведення вибіркових перевірок установу банку, в якій відкрито рахунки відповідних виборчих фондів;  
187. 10) забезпечує централізоване виготовлення бланків відкріпного посвідчення на право участі у виборах депутатів (далі - відкріпне посвідчення) та передає їх територіальним виборчим комісіям;   -270- Мусіяка В.Л.
Кириченко Л.Ф.
Раханський А.В.
Горбаль В.М.
Ларін С.М.
Майстришин В.Я.
Богатирьова Р.В.
Пункт 10 част.2 ст. 24 викласти у такій редакції: "10) розробляє форму виборчого бюлетеня і забезпечує централізоване виготовлення у необхідній кількості виборчих бюлетенів та передає їх територіальним виборчим комісіям".  
Враховано   10) забезпечує централізоване виготовлення бланків відкріпного посвідчення на право участі у виборах депутатів (далі - відкріпне посвідчення) та передає їх територіальним виборчим комісіям;  
    -271- Павлюк М.П.
Пункт 10 част.2 ст.24 викласти у такій редакції: "10) розробляє форму виборчого бюлетеня і забезпечує централізоване виготовлення у необхідній кількості виборчих бюлетенів та передає їх територіальним виборчим комісіям".  
Враховано    
    -272- Крук Ю.Б.
Калінчук В.А.
Пункт 10 част.2 ст.24 викласти у такій редакції: розробляє форму виборчого бюлетеня і забезпечує централізоване виготовлення у необхідній кількості виборчих бюлетенів та передає їх територіальним виборчим комісіям.  
Враховано    
188. 11) забезпечує централізоване виготовлення у необхідній кількості виборчих бюлетенів та передає їх територіальним виборчим комісіям;      11) затверджує форму та забезпечує централізоване виготовлення у необхідній кількості виборчих бюлетенів та передає їх територіальним виборчим комісіям;  
189. 12) надсилає до Рахункової палати звіт про витрату коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів, у тримісячний строк з дня офіційного опублікування результатів виборів;   -273- Мусіяка В.Л.
Кириченко Л.Ф.
Раханський А.В.
Горбаль В.М.
Ларін С.М.
Майстришин В.Я.
Богатирьова Р.В.
Після пункту 12 част.2 ст.24 добавити пункт у такій редакції: "13) розраховує і затверджує кількісний склад регіональних виборчих списків залежно від кількості виборців даного територіального виборчого округу; У зв'язку з цим пункт 13 вважати пунктом 14.  
Відхилено   12) надсилає до Рахункової палати звіт про витрату коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів, у тримісячний строк з дня офіційного опублікування результатів виборів;  
190. 13) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.   -274- Беспалий Б.Я.
П.13 част.2 ст.24 викласти у редакції: "здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України".  
Враховано   13) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України". .  
    -275- Павлюк М.П.
Ст. 24 доповнити пунктом 14 такого змісту: "14) розраховує і затверджує кількісний склад регіональних виборчих списків залежно від кількості виборців даного територіального виборчого округу".  
Відхилено    
    -276- Крук Ю.Б.
Калінчук В.А.
Част.2 ст. 24 доповнити п. 14: 14) розраховує і затверджує кількісний склад регіональних виборчих списків залежно від кількості виборців даного територіального виборчого округу;  
Відхилено    
    -277- Заєць І.О.
Ст.24, ч. 2: Додати 2 ще один пункт: 13) здійснює контроль за дотриманням норм цього та інших законів засобами масової інформації в перебвиборній агітації  
Враховано по суті   
191. Стаття 25. Повноваження територіальної виборчої комісії      Стаття 25. Повноваження територіальної виборчої комісії  
192. 1. Повноваження територіальної виборчої комісії починаються з дня, наступного після дня прийняття рішення про її утворення.   -278- Тарасюк Б.І.
Ч. 1 ст. 25 викласти в такій редакції: "Повноваження територіальної виборчої комісії починаються з наступного дня, після прийняття рішення про її утворення."  
Враховано частково   1. Повноваження територіальної виборчої комісії починаються з дня, наступного після дня прийняття рішення про її утворення.  
193. 2. Територіальна виборча комісія:      2. Територіальна виборча комісія:  
194. 1) забезпечує підготовку та проведення виборів депутатів в межах територіального округу;      1) забезпечує підготовку та проведення виборів депутатів в межах територіального округу;  
195. 2) здійснює в межах відповідного територіального округу контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів виборцями, дільничними виборчими комісіями, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими особами, партіями (блоками), кандидатами у депутати;   -279- Ключковський Ю.Б.
Пункт 2 частини 2 ст.25 доповнити словами "засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками".  
Враховано   2) здійснює в межах відповідного територіального округу контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів виборцями, дільничними виборчими комісіями, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, партіями (блоками), кандидатами у депутати;  
    -280- Гадяцький Л.М.
Вилучити із п.2 част.2 ст.25 слова "і службовими" та "закладами".  
Відхилено    
    -281- Гавриш С.Б.
У п. 2 ч. 2 ст. 25 проекту до слова "додержанням" слід додати слово "неухильним". Те ж варто зробити і в п. 1 ч. 2 ст. 26 проекту.  
Відхилено    
196. 3) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;      3) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;  
197. 4) утворює виборчі дільниці, крім випадків, передбачених у частинах восьмій, дев'ятій та одинадцятій статті 19 цього Закону, встановлює їх межі та єдину нумерацію в територіальному окрузі;      4) утворює виборчі дільниці, крім випадків, передбачених у частинах восьмій, дев'ятій та одинадцятій статті 19 цього Закону, встановлює їх межі та єдину нумерацію в територіальному окрузі;  
198. 5) утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього Закону;      5) утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього Закону;  
199. 6) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії;      6) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії;  
200. 7) вирішує питання використання коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;   -282- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 2 ст.25. Доповнити пунктами: "7) реєструє кандидатів у депутати в порядку самовисування та видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією; 8) реєструє довірених осіб кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування, та видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією."  
Відхилено   7) вирішує питання використання коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;  
201. 8) контролює складання органами, уповноваженими на це Законом, списків виборців по виборчих дільницях на території округу, передання їх відповідним дільничним виборчим комісіям, надання їх для загального ознайомлення, забезпечує виготовлення уточнених списків виборців;   -283- Заєць І.О.
В Ст.25, ч.2, п. 8): Слова „забезпечує виготовлення уточнених списків виборців" вилучити.  
Відхилено   8) контролює складання органами, уповноваженими на це Законом, списків виборців по виборчих дільницях на території округу, передання їх відповідним дільничним виборчим комісіям, надання їх для загального ознайомлення, забезпечує виготовлення уточнених списків виборців;  
202. 9) контролює діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення приміщеннями для голосування, транспортом, засобами зв'язку, обладнанням, у межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення виборів на території виборчого округу;      9) контролює діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення приміщеннями для голосування, транспортом, засобами зв'язку, обладнанням, у межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення виборів на території виборчого округу;  
203. 10) разом з відповідними органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування сприяє організації зустрічей кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків) з виборцями на підприємствах, в закладах, установах, організаціях усіх форм власності, а у випадках, передбачених цим Законом, - організовує ці зустрічі;   -284- Гадяцький Л.М.
Викласти п.10 част.2 ст.25 в такій редакції: "сприяє організації зустрічей кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків) з виборцями".  
Відхилено   10) разом з відповідними органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування сприяє організації зустрічей кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків) з виборцями на підприємствах, в закладах, установах, організаціях усіх форм власності, а у випадках, передбачених цим Законом, - організовує ці зустрічі;  
    -285- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 10 част. 2 ст.25. після слів "партій (блоків)" доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування"  
Відхилено    
    -286- Заєць І.О.
В Ст.25, ч.2, п.10): Положення про сприяння організації зустрічей вилучити як декларативне. Залишити „ у випадках, передбачених цим законом, організовує зустрічі кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків) із виборцями"  
Враховано по суті   
204. 11) передає дільничним виборчим комісіям бланки відкріпних посвідчень та виборчі бюлетені;   -287- Гадяцький Л.М.
У п.11 част.2 ст.25 замінити слово "передає" на "забезпечує передачу".  
Відхилено   11) передає дільничним виборчим комісіям бланки відкріпних посвідчень та виборчі бюлетені;  
205. 12) забезпечує виготовлення печаток, штампів та передає їх дільничним виборчим комісіям;      12) забезпечує виготовлення печаток, штампів та передає їх дільничним виборчим комісіям;  
206. 13) встановлює підсумки голосування в межах територіального округу;      13) встановлює підсумки голосування в межах територіального округу;  
207. 14) визнає голосування на виборчій дільниці недійсним у випадках, передбачених цим Законом, і призначає повторне голосування на виборчій дільниці;   -288- Ключковський Ю.Б.
У пункті 14 частини 2 ст.25 виключити слова "і призначає повторне голосування на виборчій дільниці".  
Враховано   14) визнає голосування на виборчій дільниці недійсним у випадках, передбачених цим Законом.  
208. 15) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань підготовки і проведення виборів;      15) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань підготовки і проведення виборів;  
209. 16) веде облік офіційних спостерігачів, які зареєстровані в територіальному окрузі;      16) веде облік офіційних спостерігачів, які зареєстровані в територіальному окрузі;  
210. 17) розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки та проведення виборів депутатів на території виборчого округу та приймає щодо них рішення;      17) розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки та проведення виборів депутатів на території виборчого округу та приймає щодо них рішення;  
211. 18) забезпечує передачу на зберігання до відповідної державної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;      18) забезпечує передачу на зберігання до відповідної державної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;  
212. 19) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.   -289- Беспалий Б.Я.
П.19 част.2 ст.25 викласти у редакції: "здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України".  
Враховано   19) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України. 3. Повноваження територіальної виборчої комісії прининяються через двадцять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів  
    -290- Ключковський Ю.Б.
Статтю 25 доповнити частиною 3 в такій редакції: "3. Повноваження територіальної виборчої комісії закінчуються через двадцять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів".  
Враховано    
213. Стаття 26. Повноваження дільничної виборчої комісії      Стаття 26. Повноваження дільничної виборчої комісії  
214. 1. Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з дня, наступного після дня прийняття рішення про її утворення.      1. Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з дня, наступного після дня прийняття рішення про її утворення.  
215. 2. Дільнична виборча комісія:      2. Дільнична виборча комісія:  
216. 1) здійснює контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів під час голосування та підрахунку голосів на виборчій дільниці;   -291- Гадяцький Л.М.
П.1 част.2 ст.26 викласти в такій редакції: "здійснює в межах території відповідної виборчої дільниці контроль за додержанням законодавства про вибори депутатів".  
Відхилено   1) здійснює контроль за неухильним додержанням та однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів під час голосування та підрахунку голосів на виборчій дільниці;  
217. 2) уточнює список виборців, подає його для загального ознайомлення та у випадках, передбачених цим Законом, вносить до нього зміни;   -292- Ключковський Ю.Б.
Пункт 2 частини 2 ст. 26 на початку доповнити словами "отримує список виборців від органів, уповноважених цим Законом їх складати,".  
Враховано   2) отримує список виборців від органів, уповноважених цим Законом їх складати, уточнює список виборців, подає його для загального ознайомлення та у випадках, передбачених цим Законом, вносить до нього зміни;  
218. 3) забезпечує можливість ознайомлення виборців із виборчими списками кандидатів у депутати від партій (блоків), з передвиборними програмами цих партій (блоків), відомостями про кандидатів у депутати, а також з рішеннями, опублікованими Центральною виборчою комісією, відповідною територіальною виборчою комісією, власними рішеннями та повідомленнями;   -293- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 3 част. 2 ст.26. після слів "партій (блоків)" доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування"  
Відхилено   3) забезпечує можливість ознайомлення виборців із виборчими списками кандидатів у депутати від партій (блоків), з передвиборними програмами цих партій (блоків), відомостями про кандидатів у депутати, а також з рішеннями, опублікованими Центральною виборчою комісією, відповідною територіальною виборчою комісією, власними рішеннями та повідомленнями;  
219. 4) завчасно вручає або надсилає кожному виборцю іменні запрошення із зазначенням дати проведення виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування, номера виборця у списку виборців на відповідній дільниці;      4) завчасно вручає або надсилає кожному виборцю іменні запрошення із зазначенням дати проведення виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування, номера виборця у списку виборців на відповідній дільниці;  
220. 5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;      5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;  
221. 6) вносить зміни до виборчих бюлетенів у випадках, передбачених цим Законом, за рішенням Центральної виборчої комісії;      6) вносить зміни до виборчих бюлетенів у випадках, передбачених цим Законом, за рішенням Центральної виборчої комісії;  
222. 7) організовує на виборчій дільниці голосування;      7) організовує на виборчій дільниці голосування;  
223. 8) здійснює підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій дільниці;      8) здійснює підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій дільниці;  
224. 9) визнає недійсним голосування на виборчій дільниці за наявності обставин, передбачених у статті 71 цього Закону;   -294- Рудьковський М.М.
Ключковський Ю.Б.
У п.9 част.2 ст.26 замінити слова "статті 71" словами "статті 74".  
Враховано   9) визнає недійсним голосування на виборчій дільниці за наявності обставин, передбачених у статті 74 цього Закону;  
225. 10) розглядає звернення, заяви і скарги з питань списку виборців, підготовки виборів та організації голосування на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;      10) розглядає звернення, заяви і скарги з питань списку виборців, підготовки виборів та організації голосування на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;  
226. 11) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.   -295- Беспалий Б.Я.
П.11 част.2 ст.26 викласти у редакції: "здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України".  
Враховано   11) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України". 3. Повноваження дільничної виборчої комісії закінчуються через п'ятнадцять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів.  
    -296- Ключковський Ю.Б.
Статтю 26 доповнити частиною 3 в такій редакції: "3. Повноваження дільничної виборчої комісії закінчуються через п'ятнадцять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів".  
Враховано    
227. Стаття 27. Організація роботи виборчих комісій      Стаття 27. Організація роботи виборчих комісій  
228. 1. Виборча комісія є колегіальним органом. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а у разі відсутності голови та його заступника - секретарем комісії.      1. Виборча комісія є колегіальним органом. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а у разі відсутності голови та його заступника - секретарем комісії.  
229. 2. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане за рішенням виборчої комісії вищого рівня.   -297- Ключковський Ю.Б.
Част. 2 ст. 27 доповнити словами "або на вимогу третини складу комісії".  
Враховано   2. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане за рішенням виборчої комісії вищого рівня або на вимогу третини складу комісії. .  
230. 3. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на третій робочий день після дня її утворення, а наступні - за необхідності. У разі утворення виборчої комісії одночасно з утворенням виборчої дільниці відповідно до частини одинадцятої статті 19 цього Закону перше засідання комісії скликається не пізніше наступного дня після дня її утворення.      3. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на третій робочий день після дня її утворення, а наступні - за необхідності. У разі утворення виборчої комісії одночасно з утворенням виборчої дільниці відповідно до частини одинадцятої статті 19 цього Закону перше засідання комісії скликається не пізніше наступного дня після дня її утворення.  
231. 4. Засідання виборчої комісії є чинним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини складу комісії.   -298- Гадяцький Л.М.
У част.4 статті 27 слово "чинним" замінити на "правочинним".  
Враховано частково   4. Засідання виборчої комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини складу комісії.  
232. 5. Засідання виборчої комісії скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.      5. Засідання виборчої комісії скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.  
233. 6. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та необхідні матеріали, як правило, не пізніше останнього дня перед днем проведення засідання комісії.      6. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та необхідні матеріали, як правило, не пізніше останнього дня перед днем проведення засідання комісії.  
234. 7. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або його заступник; у разі невиконання ними цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.      7. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або його заступник; у разі невиконання ними цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.  
235. 8. Виборча комісія на вимогу трьох членів комісії, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що відносяться до її повноважень, не пізніш як у триденний строк, але не пізніше дня виборів, а у день виборів, крім дільничної виборчої комісії, - невідкладно. Дільнична виборча комісія зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що відносяться до її повноважень, на вимогу зазначених членів комісії в день виборів або за рішенням виборчої комісії вищого рівня, прийнятого в день виборів, невідкладно після закінчення голосування.      8. Виборча комісія на вимогу трьох членів комісії, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що відносяться до її повноважень, не пізніш як у триденний строк, але не пізніше дня виборів, а у день виборів, крім дільничної виборчої комісії, - невідкладно. Дільнична виборча комісія зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що відносяться до її повноважень, на вимогу зазначених членів комісії в день виборів або за рішенням виборчої комісії вищого рівня, прийнятого в день виборів, невідкладно після закінчення голосування.  
236. 9. На засіданнях виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на виборчій дільниці в день виборів у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише члени виборчих комісій вищого рівня, кандидати у депутати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі від партій (блоків) ( суб'єктів виборчого процесу (разом не більше двох осіб від однієї партії (блоку), не більше трьох офіційних спостерігачів від громадських організацій, а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міждержавних організацій, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Інші особи можуть бути присутніми на засіданні комісії тільки за дозволом або запрошенням цієї комісії, які приймається на засіданні комісії. Перебування інших осіб на виборчій дільниці під час проведення голосування, а також на засіданні при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, не дозволяється.   -299- Ключковський Ю.Б.
В останньому реченні частини 9 ст.27 слово "інших" замінити словом "таких".  
Враховано частково   9. На засіданнях виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на виборчій дільниці в день виборів у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише члени виборчих комісій вищого рівня, кандидати у депутати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі від партій (блоків) ( суб'єктів виборчого процесу (разом не більше двох осіб від однієї партії (блоку), не більше трьох офіційних спостерігачів від громадських організацій, а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міждержавних організацій, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). 10. Інші особи можуть бути присутніми на засіданні комісії тільки за дозволом або запрошенням цієї комісії, які приймається на засіданні комісії. Перебування осіб, не передбачених частиною дев'ятою цієї статті на виборчій дільниці під час проведення голосування, а також на засіданні при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, не дозволяється.  
    -300- Гаврилюк В.В.
У част.9 ст.27 слова "не більше трьох офіційних спостерігачів від громадських організацій" замінити словами "не більше двох осіб від однієї громадської організації".  
Відхилено    
    -301- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 9 ст.27. після слів "партій (блоків)" доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування"  
Відхилено    
    -302- Климпуш О.Д.
У тексті частини 9 статті 27: слова „не більше трьох офіційних спостерігачів від громадських організацій" замінити словами „не більше двох осіб від однієї громадської організації".  
Відхилено    
    -303- Заєць І.О.
В ст. 27, ч.9 Останнє речення вилучити  
Відхилено    
237. 10. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права участі в засіданні осіб, зазначених у частині дев'ятій цієї статті, якщо вони своїм протизаконним втручанням перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається двома третинами від складу комісії. Комісія не може позбавити цього права зазначених осіб за вчинення дій, спрямованих на здійснення ними своїх прав, передбачених цим Законом.   -304- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Част.10 ст.27 викласти в редакції: "10. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права участі в засіданні осіб, зазначених у частині дев'ятій цієї статті, якщо вони неправомірно перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається двома третинами від складу комісії."  
Враховано   11. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутніми на засіданні осіб, зазначених у частині дев'ятій цієї статті, якщо вони перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається двома третинами від складу комісії.  
    -305- Заєць І.О.
В ст. 27, ч. 10: Слова „права участі" замінити на"права бути присутнім".  
Враховано    
238. 11. На засіданні виборчої комісії ведеться протокол, що підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи виконуючим обов'язки секретаря, який визначається на засіданні). З протоколом засідання комісії ознайомлюються члени комісії не пізніше наступного засідання комісії.   -306- Заєць І.О.
В ст. 27, ч. 11: На початку речення вставити слово „кожному": „ На кожному засіданні..."  
Відхилено   12. На засіданні виборчої комісії ведеться протокол, що підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи виконуючим обов'язки секретаря, який визначається на засіданні). З протоколом засідання комісії ознайомлюються члени комісії не пізніше наступного засідання комісії.  
239. 12. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених цим Законом.      13. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених цим Законом.  
240. 13. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання оформляється у формі постанови, яка повинна містити:      14. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання оформляється у формі постанови, яка повинна містити:  
241. 1) найменування комісії;      1) найменування комісії;  
242. 2) найменування постанови;      2) найменування постанови;  
243. 3) дату та місце її прийняття і порядковий номер;      3) дату та місце її прийняття і порядковий номер;  
244. 4) мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії, посиланнями на конкретні положення нормативно-правових актів або постанову виборчої комісії вищого рівня чи судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті постанови;      4) мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії, посиланнями на конкретні положення нормативно-правових актів або постанову виборчої комісії вищого рівня чи судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті постанови;  
245. 5) резолютивну частину.      5) резолютивну частину.  
246. 14. Постанова підписується головуючим на засіданні. Зміст та номер постанови повинен бути відображений у протоколі відповідного засідання виборчої комісії.      15. Постанова підписується головуючим на засіданні. Зміст та номер постанови повинен бути відображений у протоколі відповідного засідання виборчої комісії.  
247. 15. З питань поточної діяльності виборча комісія може приймати протокольні рішення.      16. З питань поточної діяльності виборча комісія може приймати протокольні рішення.  
248. 16. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії.      17. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії.  
249. 17. Постанови (рішення) прийняті виборчою комісією, вивішуються для загального ознайомлення не пізніше ніж через три години після завершення засідання на стенді офіційних матеріалів комісії, який обладнується в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів, а також доводяться до відома суб'єктів, яких вони стосуються.   -307- Гаврилюк В.В.
Част.17 ст.27: після слів „до відома суб'єктів" доповнити словами „виборчого процесу".  
Враховано   18. Постанови (рішення) прийняті виборчою комісією, вивішуються для загального ознайомлення не пізніше ніж через три години після завершення засідання на стенді офіційних матеріалів комісії, який обладнується в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів, а також доводяться до відома суб'єктів виборчого процесу, яких вони стосуються.  
    -308- Климпуш О.Д.
У тексті частини 17 статті 27: після слів „до відома суб'єктів" доповнити словами „виборчого процесу".  
Враховано    
250. 18. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для всіх суб'єктів та інших учасників виборчого процесу. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, крім випадків, передбачених законом.   -309- Гаврилюк В.В.
У част.18 ст.27 слова „суб'єктів та інших учасників виборчого процесу" замінити словами „суб'єктів виборчого процесу, органів державної влади та місцевого самоврядування".  
Враховано   19. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для суб'єктів виборчого процесу, органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, крім випадків, передбачених законом.  
    -310- Гадяцький Л.М.
Вилучити у част.18 ст.27 друге речення.  
Відхилено    
    -311- Климпуш О.Д.
У тексті частини 18 статті 27 слова „суб'єктів та інших учасників виборчого процесу" замінити словами „суб'єктів виборчого процесу, органів державної влади та місцевого самоврядування".  
Враховано    
251. 19. Рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване виборчою комісією вищого рівня або визнане недійсним судом. При розгляді питання про скасування рішення виборчої комісії нижчого рівня виборча комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання.   -312- Беспалий Б.Я.
У першому реченні част.19 ст.27 текст "законодавству України" замінити словом "закону".  
Відхилено   20. Рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване виборчою комісією вищого рівня або визнане недійсним судом. При розгляді питання про скасування рішення виборчої комісії нижчого рівня виборча комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання.  
252. 20. Заяви і скарги, що надійшли до виборчої комісії, реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.      21. Заяви і скарги, що надійшли до виборчої комісії, реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.  
253. 21. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом, виборча комісія може залучати відповідних спеціалістів, технічних працівників.   -313- Тарасюк Б.І.
Ч. 21 ст. 27 після слова "спеціалістів" доповнити словами: "експертів та"  
Враховано   22. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом, виборча комісія може залучати відповідних спеціалістів, експертів та технічних працівників.  
254. Стаття 28. Статус члена виборчої комісії      Стаття 28. Статус члена виборчої комісії  
255. 1. Статус члена Центральної виборчої комісії визначається Законом України "Про Центральну виборчу комісію".      1. Статус члена Центральної виборчої комісії визначається Законом України "Про Центральну виборчу комісію".  
256. 2. Статус члена територіальної, дільничної виборчої комісії визначається цим Законом.      2. Статус члена територіальної, дільничної виборчої комісії визначається цим Законом.  
257. 3. Громадянин може входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, а також виборів Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, комісії всеукраїнського або місцевого референдуму, якщо вказані вибори чи референдум проводяться одночасно з виборами народних депутатів України.   -314- Гадяцький Л.М.
Вилучити із статті част.3.  
Відхилено   3. Громадянин може входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, а також виборів Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, комісії всеукраїнського або місцевого референдуму, якщо вказані вибори чи референдум проводяться одночасно з виборами народних депутатів України.  
    -315- Жванія Д.В.
Частину 3 статті 28 доповнити другим та третім реченнями такого змісту: "До складу виборчих комісій не можуть входити особи, які за постійним місцем роботи (служби) перебувають у прямому підпорядкуванні голови або іншого члена комісії, чоловік, дружина, діти, батьки, рідні брати, сестри кандидатів, особи, діяльність яких у виборчих комісіях припинено достроково за порушення виборчого закону. До складу однієї виборчої комісії не можуть входити подружжя, їх діти, батьки, рідні брати, сестри".  
Відхилено    
258. 4. За рішенням виборчої комісії, яке затверджується виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар або інші члени територіальної виборчої комісії (загальною кількістю не більше чотирьох осіб), дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб) протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії з оплатою їх праці в комісії відповідно до статті 30 цього Закону. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи із збереженням відповідного стажу.      4. За рішенням виборчої комісії, яке затверджується виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар або інші члени територіальної виборчої комісії (загальною кількістю не більше чотирьох осіб), дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб) протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії з оплатою їх праці в комісії відповідно до статті 30 цього Закону. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи із збереженням відповідного стажу.  
259. 5. Член виборчої комісії має право:      5. Член виборчої комісії має право:  
260. 1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії;      1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії;  
261. 2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;      2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;  
262. 3) за дорученням відповідної виборчої комісії перевіряти діяльність виборчих комісій нижчого рівня;      3) за дорученням відповідної виборчої комісії перевіряти діяльність виборчих комісій нижчого рівня;  
263. 4) безперешкодно знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є, та виборчих комісій нижчого рівня на відповідній території;      4) безперешкодно знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є, та виборчих комісій нижчого рівня на відповідній території;  
264. 5) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.   -316- Тарасюк Б.І.
В п. 5 ч. 5 ст. 28 слово "встановлених" замінити на слова: "що встановлюється".  
Відхилено   5) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.  
265. 6. Член виборчої комісії зобов'язаний:      6. Член виборчої комісії зобов'язаний:  
266. 1) додержуватися Конституції України, цього та інших законів України з питань підготовки і проведення виборів;      1) додержуватися Конституції України, цього та інших законів України з питань підготовки і проведення виборів;  
267. 2) брати участь у засіданнях виборчої комісії;      2) брати участь у засіданнях виборчої комісії;  
268. 3) виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії.      3) виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії.  
269. 7. Член виборчої комісії має інші права та обов'язки відповідно до цього та інших законів України.      7. Член виборчої комісії має інші права та обов'язки відповідно до цього та інших законів України.  
270. 8. Члену виборчої комісії під час виконання своїх обов'язків забороняється агітувати за чи проти партій (блоків), кандидатів у депутати та публічно оцінювати діяльність партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу та кандидатів у депутати.      8. Члену виборчої комісії під час виконання своїх обов'язків забороняється агітувати за чи проти партій (блоків), кандидатів у депутати та публічно оцінювати діяльність партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу та кандидатів у депутати.  
271. Стаття 29. Припинення повноважень виборчої комісії та члена комісії, який входить до її складу      Стаття 29. Припинення повноважень виборчої комісії та члена комісії, який входить до її складу  
272. 1. Повноваження територіальної, дільничної виборчої комісії припиняються через 25 днів після офіційного опублікування результатів виборів депутатів.   -317- Ключковський Ю.Б.
Част. 1 ст. 29 виключити; у зв'язку з цим змінити нумерацію інших частин цієї статті.  
Враховано    
273. 2. Повноваження територіальної, дільничної виборчої комісії можуть бути достроково припинені виборчою комісією, яка її утворила, за власною ініціативою, за поданням органів прокуратури або на підставі рішення суду у разі систематичного або грубого порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України.   -318- Беспалий Б.Я.
У част.2 ст. 29 вилучити текст "за власною ініціативою, за поданням органів прокуратури або".  
Враховано   1. Повноваження територіальної, дільничної виборчої комісії можуть бути достроково припинені виборчою комісією, яка її утворила, або на підставі рішення суду у разі систематичного або грубого порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України.  
    -319- Заєць І.О.
В ст. 29, ч. 2: Слова „за поданням органів прокуратури" виключити  
Враховано    
274. 3. Повноваження окремого члена територіальної, дільничної виборчої комісії припиняються одночасно з припиненням повноважень виборчої комісії.   -320- Ключковський Ю.Б.
У част.3 ст.29 виключити слово "окремого".  
Враховано   2. Повноваження члена територіальної, дільничної виборчої комісії припиняються одночасно з припиненням повноважень виборчої комісії. 3. Повноваження члена територіальної, дільничної виборчої комісії припиняються достроково виборчою комісією, яка її утворила, у зв'язку з:  
    -321- Гадяцький Л.М.
Вилучити із ст. 29 част.3.  
Відхилено    
275. 4. Повноваження члена територіальної, дільничної виборчої комісії припиняються достроково виборчою комісією, яка її утворила, у зв'язку з:   -322- Ключковський Ю.Б.
У част.4 ст.29 після слова "Повноваження" додати слово "окремого".  
Відхилено    
276. 1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;      1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;  
277. 2) відкликанням його партією (блоком);      2) відкликанням його партією (блоком);  
278. 3) припиненням його громадянства України;      3) припиненням його громадянства України;  
279. 4) втратою партією (блоком), за поданням якої особу було включено до складу виборчої комісії, статусу суб'єкта виборчого процесу;      4) втратою партією (блоком), за поданням якої особу було включено до складу виборчої комісії, статусу суб'єкта виборчого процесу;  
280. 5) вибуттям на період до дня виборів включно за межі територіального округу або населеного пункту, що тягне за собою неможливість виконувати обов'язки члена комісії;   -323- Гадяцький Л.М.
У част.4 ст.29 вилучити п.5.  
Відхилено   5) вибуттям на період до дня виборів включно за межі територіального округу або населеного пункту, що тягне за собою неможливість виконувати обов'язки члена комісії;  
281. 6) систематичним невиконанням покладених на нього обов'язків, засвідченим не менш як трьома рішеннями з цього приводу виборчої комісії, до складу якої входить особа;   -324- Гадяцький Л.М.
Доповнити п.6 част.4 ст.29 після слів "систематичним невиконанням" словом "без поважних причин".  
Відхилено   6) систематичним невиконанням покладених на нього обов'язків, засвідченим не менш як двома рішеннями з цього приводу виборчої комісії, до складу якої входить особа;  
    -325- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
п.6 частини 3 ст.29 викласти в редакції: "6) систематичним невиконанням покладених на нього обов'язків, засвідченим не менш як двома рішеннями з цього приводу виборчої комісії, до складу якої входить особа;"  
Враховано    
282. 7) реєстрацією його кандидатом у народні депутати України або кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у депутати місцевої ради або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, якщо вказані вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів України;      7) реєстрацією його кандидатом у народні депутати України або кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у депутати місцевої ради або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, якщо вказані вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів України;  
283. 8) реєстрацією його представником партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, уповноваженою особою партії (блоку) або довіреною особою кандидата у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидата у депутати місцевої ради чи кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, якщо вказані вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів України;      8) реєстрацією його представником партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, уповноваженою особою партії (блоку) або уповноваженою особою кандидата у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидата у депутати місцевої ради чи кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, якщо вказані вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів України;  
284. 9) систематичним або грубим порушенням законодавства України про вибори, встановленим рішенням суду або рішенням вищої виборчої комісії;   -326- Беспалий Б.Я.
У п.9 част.4 ст.29 вилучити текст "або рішенням вищої виборчої комісії".  
Враховано частково   9) систематичним або грубим порушенням законодавства України про вибори, встановленим рішенням суду або рішенням виборчої комісії вищого рівня;  
    -327- Заєць І.О.
В ст. 29, ч. 4, п.9): Слова „або рішенням вищої виборчої комісії" виключити.  
Відхилено    
285. 10) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;      10) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;  
286. 11) входженням його до іншої виборчої комісії будь-якого рівня, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України або депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, якщо вказані вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів України;   -328- Гадяцький Л.М.
У част.4 ст.29 вилучити п.11.  
Відхилено   11) входженням його до іншої виборчої комісії будь-якого рівня, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України або депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, якщо вказані вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів України;  
287. 12) визнанням його недієздатним;      12) визнанням його недієздатним;  
288. 13) його смертю.      13) його смертю.  
289. 5. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13 частини четвертої цієї статті, повноваження члена (членів) комісії припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а передбачених у пунктах 2, 5, 6, 9 - з моменту прийняття рішення про припинення його (їх) повноважень.   -329- Рудьковський М.М.
Част.5 ст.29 доповнити після слів "передбачених у пунктах 2, 5, 6, 9" цифрою "11".  
Враховано   4. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13 частини третьої цієї статті, повноваження члена (членів) комісії припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а передбачених у пунктах 2, 5, 6, 9, 11 - з моменту прийняття рішення про припинення його (їх) повноважень.  
    -330- Ключковський Ю.Б.
У част. 5 ст. 29 цифри "10, 12, 13" замінити цифрами "10-13".  
Відхилено    
    -331- Гаврилюк В.В.
Част.5 ст.29 викласти в наступній редакції: "5. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13 частини четвертої цієї статті, повноваження члена (членів) комісії припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а передбачених у пунктах 1, 2, 5, 6, 9 - з моменту прийняття рішення про припинення його (їх) повноважень. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 1 та 2 частини четвертої цієї статті рішення про припинення їх повноважень може бути прийняте не пізніше як за 3 дні дня виборів".  
Відхилено    
    -332- Климпуш О.Д.
У тексті частини 5 статті 29 викласти в наступній редакції: „При виникненні обставин, передбачених у пунктах 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13 частини четвертої цієї статті, повноваження члена (членів) комісії припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а передбачених у пунктах 1, 2, 5, 6, 9 - з моменту прийняття рішення про припинення його (їх) повноважень. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 1 та 2 частини четвертої цієї статті рішення про припинення їх повноважень може бути прийняте не пізніше як за 3 дні до дня виборів".  
Відхилено    
290. 6. Виборча комісія, яка достроково припинила повноваження виборчої комісії, окремого члена виборчої комісії або виявила підстави для припинення його повноважень, не пізніше наступного дня повідомляє про це суб'єктів виборчого процесу, за поданням яких до складу комісії було включено осіб, повноваження котрих достроково припинено.      5. Виборча комісія, яка достроково припинила повноваження виборчої комісії, окремого члена виборчої комісії або виявила підстави для припинення його повноважень, не пізніше наступного дня повідомляє про це суб'єктів виборчого процесу, за поданням яких до складу комісії було включено осіб, повноваження котрих достроково припинено.  
291. 7. У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніше ніж на сьомий день з дня припинення повноважень комісії, але не пізніш останнього дня перед днем виборів, затверджує новий склад комісії у порядку, встановленому цим Законом.      6. У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніше ніж на сьомий день з дня припинення повноважень комісії, але не пізніш останнього дня перед днем виборів, затверджує новий склад комісії у порядку, встановленому цим Законом.  
292. 8. У разі дострокового припинення повноважень члена (членів) виборчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніше ніж на сьомий день з дня припинення його (їх) повноважень, але не пізніш останнього дня перед днем виборів, включає до її складу інших осіб замість тих, повноваження яких припинено, у порядку, встановленому цим Законом.      7. У разі дострокового припинення повноважень члена (членів) виборчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніше ніж на сьомий день з дня припинення його (їх) повноважень, але не пізніш останнього дня перед днем виборів, включає до її складу інших осіб замість тих, повноваження яких припинено, у порядку, встановленому цим Законом.  
293. 9. Суб'єкт виборчого процесу, за поданням якого до складу комісії було включено особу, повноваження якої достроково припинено, має пріоритетне право на подання кандидатури для включення до складу виборчої комісії замість вибулого. Таке подання, здійснене відповідно до вимог цього Закону, не може бути відхилене.   -333- Лебедівський В.А.
Частину 9 ст. 29 доповнити абзацом такого змісту : "Виборча комісія яка достроково припинила повноваження члена виборчої комісії, не пізніше наступного дня повідомляє про це суб'єкта виборчого процесу, за поданням якого до складу комісії було включено особу, повноваження якої достроково припинено. Суб'єкт виборчого процесу, за поданням якого до складу комісії було включено особу, повноваження якої достроково припинено подає, не пізніше трьох днів з дня його повідомлення, але не пізніш останнього дня перед днем виборів, подання іншої кандидатури для включення до складу виборчої комісії замість вибулого. Таке подання не може бути відхилене і підлягає обов'язковому включенню до складу виборчої комісії замість вибулого. Якщо суб'єкт виборчого процесу не подасть у строки визначені цією статтею іншої кандидатури для включення до складу виборчої комісії замість вибулого або подасть письмову заяву про відмову подання іншої кандидатури для включення до складу виборчої комісії замість вибулого, то тоді він втрачає право подання іншої кандидатури для включення до складу виборчої комісії замість вибулого. "  
Відхилено   8. Суб'єкт виборчого процесу, за поданням якого до складу комісії було включено особу, повноваження якої достроково припинено, має пріоритетне право на подання кандидатури для включення до складу виборчої комісії замість вибулого. Таке подання, здійснене відповідно до вимог цього Закону, не може бути відхилене.  
294. 10. У разі систематичного невиконання головою, заступником голови або секретарем виборчої комісії покладених на нього обов'язків територіальна або дільнична виборча комісія може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим поданням про його (їх) заміну, якщо за це проголосувало не менше двох третин членів комісії від її складу. Це рішення підлягає обов'язковому розгляду у строки, зазначені у частині сьомій цієї статті. Рішення про заміну голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії не тягне за собою припинення повноважень вказаних осіб як членів відповідної виборчої комісії. Рішення про заміну голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії приймається з урахуванням вимог частини шостої статті 22 та частин восьмої і дев'ятої статті 23 цього Закону.   -334- Гадяцький Л.М.
Пункт 10 част.5 ст.29 після слів "виборчої комісії" доповнити словом "з поважних причин".  
Відхилено   9. У разі систематичного невиконання головою, заступником голови або секретарем виборчої комісії покладених на нього обов'язків територіальна або дільнична виборча комісія може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим поданням про його (їх) заміну, якщо за це проголосувало не менше двох третин членів комісії від її складу. Це рішення підлягає обов'язковому розгляду у строки, зазначені у частині сьомій цієї статті. Рішення про заміну голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії не тягне за собою припинення повноважень вказаних осіб як членів відповідної виборчої комісії. Рішення про заміну голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії приймається з урахуванням вимог частини шостої статті 22 та частин восьмої і дев'ятої статті 23 цього Закону.  
    -335- Бондаренко В.Д.
В другому реченні ч. 10 ст.29 слово "рішення" замінити словом "подання". У третьому та у четвертому реченнях ч.10 ст.29 слова "рішення про заміну голови" замінити словами "рішення виборчої комісії про заміну голови".  
Відхилено    
295. Стаття 30. Оплата праці членів виборчої комісії та осіб, які залучаються до роботи у комісії      Стаття 30. Оплата праці членів виборчої комісії та осіб, які залучаються до роботи у комісії  
296. 1. Робота члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження у виборчій комісії на платній основі, оплачується в розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України, та в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.   -336- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Част.1 ст.30 викласти в редакції: "1. Робота члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження у виборчій комісії на платній основі, оплачується в розмірі та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів."  
Враховано   1. Робота члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження у виборчій комісії на платній основі, оплачується в розмірі та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.  
297. 2. Розмір заробітної плати члена виборчої комісії, звільненого від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, не може бути нижчим від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи і вищим від розміру заробітної плати народного депутата України.   -337- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Част.2 ст.30 викласти в редакції: "2. Розмір заробітної плати члена виборчої комісії, звільненого від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, не може бути нижчим від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи."  
Враховано   2. Розмір заробітної плати члена виборчої комісії, звільненого від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, не може бути нижчим від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи.  
    -338- Зварич Р.М.
У частині другій ст.30 вислів "і вищим від розміру заробітної плати народного депутата України" вилучити.  
Враховано    
298. 3. Членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку та проведення виборів депутатів, може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.   -339- Заєць І.О.
В ст. 30, ч.3: Після слова „комісій" вставити, "крім тих, які виконують повноваження на платній основі" Після слова „винагорода" вставити слова "в розмірі, пропорційному фактичному обсягу робочого часу, затраченого на виконання обов'язків члена комісії".  
ідхилена  3. Членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку та проведення виборів депутатів, може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.  
299. 4. Робота членів виборчих комісій (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів і в дні встановлення підсумків голосування оплачується у розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.   -340- Ключковський Ю.Б.
У част. 4 ст. 30 слова "у розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України" замінити словами "у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України, та в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією".  
Враховано   4. Робота членів виборчих комісій (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів і в дні встановлення підсумків голосування оплачується у розмірі та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії. .  
    -341- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Част.4 ст.30 викласти в редакції: "4. Робота членів виборчих комісій (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів і в дні встановлення підсумків голосування оплачується у розмірі та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України."  
Враховано    
300. 5. Робота осіб, зазначених у частині двадцятій статті 27 цього Закону, оплачується в розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.   -342- Ключковський Ю.Б.
У част. 5 ст. 30 слова "у розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України" замінити словами "у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України, та в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією".  
Враховано   5. Робота осіб, зазначених у частині двадцять першій статті 27 цього Закону, оплачується у розмірі та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.  
    -343- Жванія Д.В.
В част. 5 ст. 30 слова "частині двадцятій" замінити словами „частині двадцять першій".  
Враховано    
    -344- Гавриш С.Б.
У ч. 5 ст. 30 проекту посилання на ч. 20 ст. 27 слід виправити на ч. 21 ст. 27 проекту.  
Враховано    
    -345- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Част.5 ст.30 викласти в редакції: "5. Робота осіб, зазначених у частині двадцятій першій ст.27 цього Закону, оплачується у розмірі та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів."  
Враховано    
    -346- Заєць І.О.
В ст. 30, ч. 5: Слово „двадцятій" замінити на „двадцять першій".  
Враховано    
301. Розділ V. СПИСКИ ВИБОРЦІВ      Розділ V. СПИСКИ ВИБОРЦІВ  
302. Стаття 31. Порядок складання загальних списків виборців   -347- Заєць І.О.
У ст.31 друге речення викласти у редакції: „Місце постійного проживання виборця визначається за даними державної реєстрації, що надаються органами Державного департаменту у справах громадянства, імміграції, та реєстрації фізичних осіб.".  
Відхилено   Стаття 31. Порядок складання загальних списків виборців  
303. 1. Для підготовки та проведення голосування виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, до 1 вересня року, який передує року проведення чергових виборів народних депутатів України, складають загальні списки виборців, які постійно проживають на території відповідного села, селища, міста, району в місті, на підставі відомостей про місце їх постійного проживання, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Для складання загальних списків виборців може використовуватися інформація про місце постійного проживання громадян, яку мають місцеві органи Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Державної податкової адміністрації України. Керівники цих органів зобов'язані подати необхідну для складання загальних списків виборців інформацію на запит відповідно сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради.   -348- Ключковський Ю.Б.
У част. 1 ст. 31 слово "вересня" замінити словом "жовтня".  
Враховано   1. Для підготовки та проведення голосування виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, до 1 жовтня року, який передує року проведення чергових виборів народних депутатів України, складають загальні списки виборців, які проживають на території відповідного села, селища, міста, району в місті, на підставі відомостей про місце їх проживання, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Для складання загальних списків виборців може використовуватися інформація про місце проживання громадян, яку мають місцеві органи Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Державної податкової адміністрації України. Керівники цих органів зобов'язані подати необхідну для складання загальних списків виборців інформацію на запит відповідно сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради.  
304. 2. До списку виборців включаються громадяни України, які досягли або на день виборів досягнуть вісімнадцяти років і мають право голосу та які на день складання списку постійно проживають на відповідній території.   -349- Ключковський Ю.Б.
У част.2 ст.31 перед словами "списку виборців" додати слово "загального".  
Враховано   2. До загального списку виборців включаються громадяни України, які досягли або на день виборів досягнуть вісімнадцяти років і мають право голосу та які на день складання списку проживають на відповідній території.  
    -350- Коновалюк В.І.
У част.2 ст.31 "постійно проживають" замінити словвами "мають місце проживання".  
Відхилено    
305. 3. Після утворення виборчих дільниць виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, на основі відповідних загальних списків виборців, зазначених у частині першій цієї статті, складають попередні списки виборців по кожній звичайній виборчій дільниці за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.   -351- Заєць І.О.
В ст. 31, ч. 3: Слово „попередні" виключити.  
Враховано   3. Після утворення виборчих дільниць виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, на основі відповідних загальних списків виборців, зазначених у частині першій цієї статті, складають списки виборців по кожній звичайній виборчій дільниці за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.  
306. 4. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці. Виборець, який умисно добивається включення до списків виборців більш ніж на одній виборчій дільниці або який знає про своє включення до іншого списку більш ніж на одній виборчій дільниці, але не вживає заходів для усунення цього, підлягає відповідальності згідно з законами України.   -352- Ключковський Ю.Б.
У част. 4 ст. 31 слово "підлягає" замінити словами. "притягується до".  
Враховано   4. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.  
    -353- Пеклушенко О.М.
У част. 4 ст. 31 слова "який умисно добивається включення до списків виборців більш ніж на одній виборчій дільниці, або який знає про своє виключення до іншого списку більш ніж на одній виборчій дільниці, але не вживає заходів до усунення цього" виключити.  
Враховано    
    -354- Жванія Д.В.
Част. 4 ст. 31 викласти в такій редакції: "4. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці. Виборець, який умисно добивається включення до списків виборців більш ніж на одній виборчій дільниці несе відповідальність згідно із законами України".  
Враховано    
    -355- Тарасюк Б.І.
Друге речення ч. 4 ст. 31 після слів "не вживає заходів для усунення цього" викласти в такій редакції: "несе адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України".  
Враховано частково    
    -356- Заєць І.О.
В ст. 31: Додати ч.5: „При одночасному проведенні місцевих виборів чи виборів до ВР АРК для цих виборів складаються інші списки відповідно до вимог виборчого Закону".  
Відхилено    
    -357- Заєць І.О.
В ст. 31: Додати ч. 5. „Політична партія (блок), яка бере участь у виборах, може отримати копію списків виборців по кожній дільниці, оплативши вартість виготовлення такої копії. Відповідні запити подаються до комісій уповноваженими особами партій."  
Відхилено    
    -358- Зварич Р.М.
У частині четвертій ст.31 вираз "або який знає про своє включення до іншого списку більш ніж на одній виборчій дільниці, але не вживає заходів для усунення цього" вилучити.  
Враховано по суті   
307. Стаття 32. Порядок складання списків виборців для звичайних виборчих дільниць      Стаття 32. Порядок складання списків виборців для звичайних виборчих дільниць  
308. 1. Органи, зазначені у частині третій статті 31 цього Закону, не пізніш як за 40 днів до дня виборів передають попередні списки виборців на звичайних виборчих дільницях у двох примірниках відповідним територіальним виборчим комісіям за підписом сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради або особи, яка відповідно до закону здійснює його повноваження. Вказана посадова особа несе відповідальність за своєчасність надання списків виборців територіальним виборчим комісіям та їх достовірність. Підпис вказаної посадової особи засвідчується печаткою відповідного органу.      1. Органи, зазначені у частині третій статті 31 цього Закону, не пізніш як за 40 днів до дня виборів передають попередні списки виборців на звичайних виборчих дільницях у двох примірниках відповідним територіальним виборчим комісіям за підписом сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради або особи, яка відповідно до закону здійснює його повноваження. Вказана посадова особа несе відповідальність за своєчасність надання списків виборців територіальним виборчим комісіям та їх достовірність. Підпис вказаної посадової особи засвідчується печаткою відповідного органу.  
309. 2. Військовослужбовці, члени їх сімей та інші виборці, які проживають у межах розташування військових частин (формувань) і голосуватимуть на звичайних виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань), включаються до списків виборців відповідної виборчої дільниці на підставі відомостей, поданих командирами військових частин (формувань) до органів, що складають списки виборців відповідно до частини третьої статті 31 цього Закону, не пізніш як за 50 днів до дня виборів. Вказані відомості подаються в одному примірнику за підписом командира військової частини (формування) і засвідчуються печаткою частини (формування). Командир військової частини несе відповідальність за своєчасність надання списків виборців відповідним органам та їх достовірність.   -359- Чорноволенко О.В.
В ст. 32 ч.2 слова "...по одному розпоряднику виборчого фонду для кожного поточного рахунку" замінити словами "...по два розпорядника виборчого фонду для кожного поточного рахунку".  
Відхилено   2. Військовослужбовці, члени їх сімей та інші виборці, які проживають у межах розташування військових частин (формувань) і голосуватимуть на звичайних виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань), включаються до списків виборців відповідної звичайної виборчої дільниці на підставі відомостей, поданих командирами військових частин (формувань) до органів, що складають списки виборців відповідно до частини третьої статті 31 цього Закону, не пізніш як за 50 днів до дня виборів. Вказані відомості подаються в одному примірнику за підписом командира військової частини (формування) і засвідчуються печаткою частини (формування). Командир військової частини несе відповідальність за своєчасність надання списків виборців відповідним органам та їх достовірністьість.  
    -360- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
част.2 ст.32 викласти в редакції: "2. Військовослужбовці, члени їх сімей та інші виборці, які проживають у межах розташування військових частин (формувань) і голосуватимуть на звичайних виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань), включаються до списків виборців відповідної звичайної виборчої дільниці на підставі відомостей, поданих командирами військових частин (формувань) до органів, що складають списки виборців відповідно до частини третьої ст.31 цього Закону, не пізніш як за 50 днів до дня виборів. Вказані відомості подаються в одному примірнику за підписом командира військової частини (формування) і засвідчуються печаткою частини (формування). Командир військової частини несе відповідальність за своєчасність надання списків виборців відповідним органам та їх достовірність."  
Враховано    
310. 3. У списку виборців зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, рік народження (для осіб, яким на день виборів виповнилося або виповнюється вісімнадцять років, - також число та місяць народження), адреса місця проживання виборця. За відсутності відомостей про місяць і день народження громадянина вважається, що він народився 1 січня відповідного року. У списку виборців передбачаються відповідні місця для підписів виборців за отримання виборчого бюлетеня у день виборів, а також для підписів члена дільничної виборчої комісії, який видав відповідний бюлетень. Виборці включаються до списку в порядку, зручному для проведення голосування.      3. У списку виборців зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, рік народження (для осіб, яким на день виборів виповнилося або виповнюється вісімнадцять років, - також число та місяць народження), адреса місця проживання виборця. За відсутності відомостей про місяць і день народження громадянина вважається, що він народився 1 січня відповідного року. У списку виборців передбачаються відповідні місця для підписів виборців за отримання виборчого бюлетеня у день виборів, а також для підписів члена дільничної виборчої комісії, який видав відповідний бюлетень. Виборці включаються до списку в порядку, зручному для проведення голосування.  
311. 4. Якщо у строки, передбачені частиною першою цієї статті, територіальна виборча комісія не отримала список виборців на звичайній виборчій дільниці, вона оскаржує до місцевого суду бездіяльність сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради або особи, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, у порядку передбаченому цим Законом.      4. Якщо у строки, передбачені частиною першою цієї статті, територіальна виборча комісія не отримала список виборців на звичайній виборчій дільниці, вона оскаржує до місцевого суду бездіяльність сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради або особи, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, у порядку передбаченому цим Законом.  
312. 5. Територіальна виборча комісія не пізніше як за 30 днів до дня виборів передає попередні списки виборців (в одному примірнику) відповідній дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці. Другий примірник зберігається в територіальній виборчій комісії. Від імені дільничної виборчої комісії попередні списки виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, одним з яких повинен бути голова комісії, а при неможливості - заступник голови або секретар комісії. Про передачу дільничній виборчій комісії попередніх списків виборців складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.   -361- Ключковський Ю.Б.
У част. 5 ст. 32 цифри і слово "30 днів" замінити цифрами і словом "32 дні".  
Враховано   5. Територіальна виборча комісія не пізніше як за 32 дні до дня виборів передає попередні списки виборців (в одному примірнику) відповідній дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці. Другий примірник зберігається в територіальній виборчій комісії. Від імені дільничної виборчої комісії попередні списки виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, одним з яких повинен бути голова комісії, а при неможливості - заступник голови або секретар комісії. Про передачу дільничній виборчій комісії попередніх списків виборців складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.  
313. Стаття 33. Відкріпні посвідчення      Стаття 33. Відкріпні посвідчення  
314. 1. Виборець, який не раніше ніж за 30 днів до дня виборів включно вибуває з населеного пункту, де він включений до списків виборців на звичайній виборчій дільниці, може звернутися до дільничної виборчої комісії особисто або, у випадку, зазначеному у частині шостій статті 35 цього Закону, через іншу особу із заявою про виключення його із списку виборців. На підставі цієї заяви та одного із документів, зазначених у частині другій статті 2 цього Закону, дільнична виборча комісія видає виборцю або особі, вказаній у заяві виборця у випадку, зазначеному у частині шостій статті 35 цього Закону, відкріпне посвідчення. У списку виборців при цьому зазначаються дата видачі та номер відкріпного посвідчення, ставляться підписи виборця або особи, яка отримала посвідчення, та прізвище і підпис члена дільничної виборчої комісії, який його видав. У день виборів відкріпне посвідчення не видається. У разі втрати виборцем відкріпного посвідчення воно повторно не видається.   -362- Турчинов О.В.
У част.1 ст.33: після слів "на звичайній" додати словами "або особливій", далі- за текстом; перше речення доповнити словами: "і видачі відкріплювального посвідчення із вказівкою про прикріплення до конкретної виборчої дільниці".  
Відхилено   1. Виборець, який не раніше ніж за 30 днів до дня виборів включно вибуває з населеного пункту, де він включений до списків виборців на звичайній виборчій дільниці, може звернутися до дільничної виборчої комісії особисто або, у випадку, зазначеному у частині восьмій статті 35 цього Закону, через іншу особу із письмовою заявою про виключення його із списку виборців. На підставі цієї заяви та одного із документів, зазначених у частині другій статті 2 цього Закону, дільнична виборча комісія видає виборцю або особі, вказаній у заяві виборця у випадку, зазначеному у частині восьмій статті 35 цього Закону, відкріпне посвідчення. У списку виборців при цьому зазначаються дата видачі та номер відкріпного посвідчення, ставляться підписи виборця або особи, яка отримала посвідчення, та прізвище і підпис члена дільничної виборчої комісії, який його видав. У день виборів відкріпне посвідчення не видається. У разі втрати виборцем відкріпного посвідчення воно повторно не видається.  
    -363- Турчинов О.В.
У част.1 ст.33 друге речення доповнити словами: "із вказівкою назви виборчої дільниці до якої виборець висловив намір прикріпитись".  
Відхилено    
    -364- Турчинов О.В.
Ч. 1 ст. 33 в третьому реченні після слів "номер відкріпного посвідчення" додати: ", вказується назва, номер виборчої дільниці, до якої виборець прикріплюватиметься,", - далі за текстом;  
Відхилено    
    -365- Турчинов О.В.
Част.1 ст.33 доповнити новим реченням: "Виборець має право прикріпитись для голосування до виборчої дільниці лише на підставі відкріплювального посвідчення із вказівкою в ньому про прикріплення виборці до цієї виборчої дільниці."  
Відхилено    
    -366- Рудьковський М.М.
Част.1 ст.33 доповнити новими реченнями шостим та сьомим такого змісту: "Про видачу відкріпного посвідчення у документі, зазначеному у пункті один або три частини один статті два робиться позначка із зазначенням прізвища і підпису члена дільничної виборчої комісії, який видавав посвідчення, номера і дати видачі посвідчення, печатки дільничної виборчої комісії. При видачі бюлетеня виборцю, який прибув для голосування з відкріпним посвідченням у тому ж самому документі членом дільничної виборчої комісії, до якої прибув для голосування виборець, робиться позначка із зазначенням прізвища і підпису члена дільничної виборчої комісії, завіреною печаткою дільничної виборчої комісії."  
Відхилено    
    -367- Ключковський Ю.Б.
У част. 1 ст. 33 слова "частині шостій" двічі замінити словами "частині восьмій".  
Враховано    
    -368- Гадяцький Л.М.
Част.1 ст.33 після слів "іншу особу із" словом "письмовою".  
Враховано    
315. 2. Форму відкріпного посвідчення встановлює Центральна виборча комісія не пізніше як за 60 днів до дня виборів. Відкріпні посвідчення мають єдину нумерацію на всій території України і є документами суворої звітності.      2. Форму відкріпного посвідчення встановлює Центральна виборча комісія не пізніше як за 60 днів до дня виборів. Відкріпні посвідчення мають єдину нумерацію на всій території України і є документами суворої звітності.  
316. 3. На бланку відкріпного посвідчення передбачаються місця для вказання прізвища і проставлення підпису члена дільничної виборчої комісії, який видав посвідчення, дати видачі посвідчення, печатки дільничної виборчої комісії, а також підпису виборця, який отримав відкріпне посвідчення. Без такого підпису відкріпне посвідчення вважається недійсним.   -369- Турчинов О.В.
В першому реченні част.3 ст.33 після слів "дати видачі посвідчення," додати слова "вказівки про прикріплення до виборчої дільниці із зазначенням її назви", далі - за текстом.  
Відхилено   3. На бланку відкріпного посвідчення передбачаються місця для прізвища і підпису члена дільничної виборчої комісії, який видав посвідчення, дати видачі посвідчення, печатки дільничної виборчої комісії, а також підпису виборця, який отримав відкріпне посвідчення. Без такого підпису відкріпне посвідчення вважається недійсним.  
    -370- Турчинов О.В.
Друге речення част.3 ст.33 викласти в наступній редакції: "Без вказаних реквізитів відкріпне посвідчення вважається недійсним".  
Відхилено    
    -371- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Част.3 ст.33 викласти в редакції: "3. На бланку відкріпного посвідчення передбачаються місця для прізвища і підпису члена дільничної виборчої комісії, який видав посвідчення, дати видачі посвідчення, печатки дільничної виборчої комісії, а також підпису виборця, який отримав відкріпне посвідчення. Без такого підпису відкріпне посвідчення вважається недійсним."  
Враховано    
317. 4. Порядок виготовлення бланків відкріпних посвідчень, їх отримання Центральною виборчою комісією від підприємства-виготовлювача, передання територіальним виборчим комісіям встановлюється Центральною виборчою комісією.   -372- Задорожній О.В.
У ч. 4 ст. 33 після слів "передання територіальним" додати слова "та дільничним".  
Відхилено   4. Порядок виготовлення бланків відкріпних посвідчень, їх отримання Центральною виборчою комісією від підприємства-виготовлювача, передання територіальним виборчим комісіям встановлюється Центральною виборчою комісією.  
318. 5. Територіальна виборча комісія не пізніше як за 30 днів до дня виборів передає разом з попередніми списками виборців дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць бланки відкріпних посвідчень у кількості, що не перевищує чотири відсотки від орієнтовної кількості виборців на відповідній виборчій дільниці, у порядку зазначеному у частині п'ятій статті 32 цього Закону. Про передачу дільничній виборчій комісії бланків відкріпних посвідчень складається акт за формою встановленою Центральною виборчою комісією. Дільничним виборчим комісіям особливих та закордонних виборчих дільниць бланки відкріпних посвідчень не передаються.   -373- Ключковський Ю.Б.
У част. 5 ст. 33 цифри і слово "30 днів" замінити цифрами і словом "32 дні".  
Враховано   5. Територіальна виборча комісія не пізніше як за 32 дні до дня виборів передає разом з попередніми списками виборців дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць бланки відкріпних посвідчень у кількості, що не перевищує чотири відсотки від орієнтовної кількості виборців на відповідній виборчій дільниці, у порядку зазначеному у частині п'ятій статті 32 цього Закону. Про передачу дільничній виборчій комісії бланків відкріпних посвідчень складається акт за формою встановленою Центральною виборчою комісією. Дільничним виборчим комісіям спеціальних виборчих дільниць бланки відкріпних посвідчень не передаються. Дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць, утворених при дипломатичних та інших офіційних представництвах та консульських установах України за кордоном, бланки відкріпних посвідчень передаються у кількості, що не перевищує одного відсотка від кількості виборців, що перебувають на консульському обліку. Відкріпне посвідчення, видане на закордонній виборчій дільниці, є підставою для включення до списку виборців лише на звичайній виборчій дільниці.  
    -374- Турчинов О.В.
В першому реченні част.5 ст.33 після слів "комісіям звичайних" додати слово "особливих", далі - за текстом.  
Відхилено    
    -375- Турчинов О.В.
Останнє речення реченні част.5 ст.33 вилучити.  
Відхилено    
    -376- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Част.5 ст.33 викласти в редакції: "5. Територіальна виборча комісія не пізніше як за 32 дні до дня виборів передає разом з попередніми списками виборців дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць бланки відкріпних посвідчень у кількості, що не перевищує чотири відсотки від орієнтовної кількості виборців на відповідній виборчій дільниці, у порядку зазначеному у частині п'ятій ст.32 цього Закону. Про передачу дільничній виборчій комісії бланків відкріпних посвідчень складається акт за формою встановленою Центральною виборчою комісією. Дільничним виборчим комісіям спеціальних виборчих дільниць бланки відкріпних посвідчень не передаються. Дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць, утворених при дипломатичних та інших офіційних представництвах та консульських установах України за кордоном, бланки відкріпних посвідчень передаються у кількості, що не перевищує одного відсотка від кількості виборців, що перебувають на консульському обліку. Відкріпне посвідчення, видане на закордонній виборчій дільниці, є підставою для включення до списку виборців лише на звичайній виборчій дільниці."  
Враховано    
319. 6. Бланки відкріпних посвідчень, не передані дільничним виборчим комісіям, зберігаються в територіальній виборчій комісії. На підставі письмового вмотивованого звернення дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, рішенням територіальної виборчої комісії необхідна додаткова кількість бланків передається вказаній дільничній виборчій комісії у порядку, передбаченому частиною п'ятою цієї статті.   -377- Ключковський Ю.Б.
Мартинюк А.І.
Част.6 ст.33 після слів "звичайної виборчої дільниці" доповнити словами "поданого не пізніше ніж за три дні до дня виборів".  
Враховано   6. Бланки відкріпних посвідчень, не передані дільничним виборчим комісіям, зберігаються в територіальній виборчій комісії. На підставі письмового вмотивованого звернення дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, поданого не пізніше ніж за три дні до дня виборів, рішенням територіальної виборчої комісії необхідна додаткова кількість бланків передається вказаній дільничній виборчій комісії у порядку, передбаченому частиною п'ятою цієї статті.  
320. Стаття 34. Порядок уточнення списку виборців та ознайомлення виборців з ним      Стаття 34. Порядок уточнення списку виборців та ознайомлення виборців з ним  
321. 1.Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці після отримання у порядку і в строки, передбачені частиною п'ятою статті 32 цього Закону, попереднього списку виборців на виборчій дільниці наступного дня після отримання вивішує один його примірник для загального ознайомлення на стенді офіційних матеріалів комісії.   -378- Ключковський Ю.Б.
У част. 1 ст. 34 слова "вивішує один його примірник для загального ознайомлення на стенді офіційних матеріалів комісії" замінити словами "надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії".  
Враховано   1. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці після отримання у порядку і в строки, передбачені частиною п'ятою статті 32 цього Закону, попереднього списку виборців на виборчій дільниці наступного дня після отримання подає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.  
    -379- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Част.1 ст.34 викласти в редакції: "1.Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці після отримання у порядку і в строки, передбачені частиною п'ятою ст.32 цього Закону, попереднього списку виборців на виборчій дільниці наступного дня після отримання подає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії."  
Враховано    
322. 2. Кожен громадянин України має право ознайомитися зі списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до списку відомостей. Громадянин має право оскаржити до дільничної або територіальної виборчої комісії чи безпосередньо до місцевого суду за місцезнаходженням виборчої дільниці дії, бездіяльність або рішення, що призвели до допущення помилок при складанні списку виборців, в тому числі невключення, неправильне включення або виключення зі списку виборців його або інших осіб.      2. Кожен виборець має право ознайомитися зі списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до списку відомостей. Громадянин має право оскаржити до дільничної чи територіальної виборчої комісії або безпосередньо до місцевого суду за місцезнаходженням виборчої дільниці допущені при складанні списку виборців неправильності, в тому числі невключення, неправильне включення або виключення зі списку виборців його або інших осіб.  
323. 3. Громадянин особисто подає скаргу до дільничної або територіальної виборчої комісії щодо обставин, передбачених частиною другою цієї статті. Скарга за формою, визначеною статтею 83 цього Закону, подана до дільничної виборчої комісії, розглядається на засіданні комісії, як правило, у присутності заявника. Про час найближчого засідання комісії заявника повідомляє член комісії, який прийняв заяву. Скарга, подана не пізніш як за день до дня виборів, розглядається комісією у триденний строк, але не пізніш останнього дня перед днем виборів, а подана напередодні дня виборів та (до територіальної виборчої комісії) в день виборів - невідкладно. За підсумком розгляду заяви виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про внесення зміни до списку виборців або мотивоване рішення про відхилення скарги. Копія рішення про видається заявнику не пізніше наступного дня після його прийняття, а напередодні дня виборів чи (у разі розгляду територіальною виборчою комісією) в день виборів - невідкладно.   -380- Рудьковський М.М.
Ключковський Ю.Б.
У част.3 ст.34 замінити цифри "83" на "88".  
Враховано   3. Громадянин особисто подає скаргу до дільничної або територіальної виборчої комісії щодо обставин, передбачених частиною другою цієї статті. Скарга за формою, визначеною статтею 88 цього Закону, подана до дільничної виборчої комісії, розглядається на найближчому засіданні комісії, як правило, у присутності заявника. Про час найближчого засідання комісії заявника повідомляє член комісії, який прийняв заяву. Скарга, подана не пізніш як за день до дня виборів, розглядається комісією у триденний строк, але не пізніш останнього дня перед днем виборів, а подана напередодні дня виборів та (до територіальної виборчої комісії) в день виборів - невідкладно. За підсумком розгляду заяви виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про внесення зміни до списку виборців або мотивоване рішення про відхилення скарги. Копія рішення про видається заявнику не пізніше наступного дня після його прийняття, а напередодні дня виборів чи (у разі розгляду територіальною виборчою комісією) в день виборів - невідкладно.  
    -381- Турчинов О.В.
З четвертого речення частини 3 ст.34 вилучити слова ", подана не пізніш як за день до виборів".  
Відхилено    
    -382- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Част.3 ст.34 викласти в редакції: "3. Громадянин особисто подає скаргу до дільничної або територіальної виборчої комісії щодо обставин, передбачених частиною другою цієї статті. Скарга за формою, визначеною статтею 88 цього Закону, подана до дільничної виборчої комісії, розглядається на найближчому засіданні комісії, як правило, у присутності заявника. Про час найближчого засідання комісії заявника повідомляє член комісії, який прийняв заяву. Скарга, подана не пізніш як за день до дня виборів, розглядається комісією у триденний строк, але не пізніш останнього дня перед днем виборів, а подана напередодні дня виборів та (до територіальної виборчої комісії) в день виборів - невідкладно. За підсумком розгляду заяви виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про внесення зміни до списку виборців або мотивоване рішення про відхилення скарги. Копія рішення про видається заявнику не пізніше наступного дня після його прийняття, а напередодні дня виборів чи (у разі розгляду територіальною виборчою комісією) в день виборів - невідкладно."  
Враховано    
    -383- Зварич Р.М.
У частині третій ст.34 останнє речення викласти в наступному формулюванні: "Копія рішення на скаргу, подану не пізніш як за день до дня виборів видається заявнику не пізніше наступного дня після його прийняття, а на скаргу, подану напередодні дня виборів чи (у разі розгляду територіальною виборчою комісією) в день виборів - невідкладно".  
1 по суті   
324. 4. Скарга щодо обставин, передбачених частиною другою цієї статті, у день виборів дільничною виборчою комісією не приймається і не розглядається.   -384- Зварич Р.М.
Частину четверту ст.34 вилучити.  
Відхилено   4. Скарга щодо обставин, передбачених частиною другою цієї статті, у день виборів дільничною виборчою комісією не приймається і не розглядається.  
325. 5. Щодо обставин, передбачених частиною другою цієї статті, громадянин може подати скаргу до місцевого суду у порядку, передбаченому відповідним процесуальним законом. Скарга, подана до суду до дня виборів, розглядається у п'ятиденний строк, але не пізніше останнього дня перед днем виборів, а подана в день виборів - невідкладно, але не пізніше часу закінчення голосування.   -385- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Част.5 ст.34 викласти в редакції: "5. Щодо обставин, передбачених частиною другою цієї статті, громадянин може подати скаргу до місцевого суду у порядку, передбаченому відповідним законом. Скарга, подана до суду до дня виборів, розглядається у триденний строк, але не пізніше останнього дня перед днем виборів, а подана в день виборів - невідкладно, але не пізніше часу закінчення голосування."  
Враховано   5. Щодо обставин, передбачених частиною другою цієї статті, виборець може подати скаргу до місцевого суду у порядку, передбаченому відповідним законом. Скарга, подана до суду до дня виборів, розглядається у триденний строк, але не пізніше останнього дня перед днем виборів, а подана в день виборів - невідкладно, але не пізніше часу закінчення голосування. 6. Суд приймає рішення за скаргою виборця щодо його невключення до списку виборців на відповідній дільниці на підставі встановлення місця проживання виборця з урахуванням вимоги про включення виборця у списки виборців лише на одній виборчій дільниці  
    -386- Заєць І.О.
В ст.34, ч. 5: Слова „у порядку, передбаченому відповідним процесуальним законом" виключити.  
Враховано    
326. 6. Дільнична або територіальна виборча комісія на вимогу члена комісії, кандидата у депутати, уповноваженої особи партії (блоку) має право внести запит до відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників відповідних закладів та установ щодо надання для ознайомлення будь-яких документів, що містять інформацію про місце постійного проживання громадян або засвідчують їх перебування у відповідному закладі чи установі. Вказані органи зобов'язані надати зазначені документи або їх достовірні копії не пізніше як на третій день після отримання запиту дільничної виборчої комісії, але не пізніш останнього дня перед виборів.   -387- Ключковський Ю.Б.
В останньому реченні частини 6 ст.34 виключити слово "дільничної".  
Враховано   7. Дільнична або територіальна виборча комісія на вимогу члена комісії, кандидата у депутати, уповноваженої особи партії (блоку) має право внести запит до відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників відповідних закладів та установ щодо надання для ознайомлення будь-яких документів, що містять інформацію про місце проживання громадян або засвідчують їх перебування у відповідному закладі чи установі. Вказані органи зобов'язані надати зазначені документи або їх достовірні копії не пізніше як на третій день після отримання запиту виборчої комісії, але не пізніш останнього дня перед днем виборів.  
    -388- Ключковський Ю.Б.
Статтю 34 доповнити частиною 6 у такій редакції: "6. Суд приймає рішення за скаргою виборця щодо його невключення до списку виборців на відповідній дільниці на підставі встановлення місця постійного проживання виборця з урахуванням вимоги про включення виборця у списки виборців лише на одній виборчій дільниці". У зв'язку з цим змінити нумерацію подальших частин цієї статті.  
Враховано    
    -389- Жванія Д.В.
У другому реченні част. 6 ст. 34 слова "останнього дня перед виборів" замінити словами „останнього дня перед днем виборів".  
Враховано    
    -390- Жванія Д.В.
У шостому реченні част.6 ст.34 слова "рішення про видається" замінити словами "рішення про результати розгляду заяви (скарги) видається".  
Відхилено    
    -391- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 6 ст.34. після слів "партії (блоку)" доповнити словами "довірені особи кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування"  
Відхилено    
327. 7. Дільнична або територіальна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до списку виборців на підставі особистих звернень громадян, подань органів та посадових осіб, зазначених у частині першій статті 31, частині другій статті 32 цього Закону, документів, передбачених у частині шостій цієї статті, повідомлень, отриманих від територіальних виборчих комісій щодо включення виборців до списку виборців на іншій дільниці, зазначених у частині дванадцятій статті 35 цього Закону та у частині одинадцятій цієї статті. Територіальна виборча комісія передає своє рішення дільничній виборчій комісії не пізніше наступного дня, а в останній день перед днем виборів і в день виборів - невідкладно. На підставі такого рішення голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії вносить зміни до примірника попереднього списку виборців невідкладно після закінчення засідання комісії, на якому було прийнято відповідне рішення, або невідкладно після отримання такого рішення.   -392- Ключковський Ю.Б.
У част. 7 ст. 34 слово "дванадцятій" замінити словом "чотирнадцятій".  
Враховано   8. Дільнична або територіальна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до списку виборців на підставі особистих звернень громадян, подань органів та посадових осіб, зазначених у частині першій статті 31, частині другій статті 32 цього Закону, документів, передбачених у частині шостій цієї статті, повідомлень, отриманих від територіальних виборчих комісій щодо включення виборців до списку виборців на іншій дільниці, зазначених у частині чотирнадцятій статті 35 цього Закону та у частині одинадцятій цієї статті. Територіальна виборча комісія передає своє рішення дільничній виборчій комісії не пізніше наступного дня, а в останній день перед днем виборів і в день виборів - невідкладно. На підставі такого рішення голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії вносить зміни до примірника попереднього списку виборців невідкладно після закінчення засідання комісії, на якому було прийнято відповідне рішення, або невідкладно після отримання такого рішення.  
    -393- Заєць І.О.
В ст.34, ч. 7: Виключити ТВК з числа органів, які можуть приймати рішення про включення о списку виборців.  
Відхилено    
    -394- Жванія Д.В.
У част.2 ст.35 слова "дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном" замінити словами "закордонних дипломатичних установах України"; слово "представництв" вилучити.  
Відхилено    
328. 8. Виборець, який прибув до дня виборів включно до населеного пункту не за місцем свого проживання і відповідно до частини першої статті 33 був виключений із списку виборців на звичайній виборчій дільниці за місцем постійного проживання, включається головою, заступником голови або секретарем дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці до списку виборців без рішення комісії, на підставі його письмової заяви, одного з документів, зазначених у частині другій статті 2 цього Закону, та відкріпного посвідчення, яке долучається до списку виборців. Відкріпне посвідчення не може бути підставою для включення виборця до списку виборців на особливій виборчій дільниці (крім випадків, зазначених у статті 35 цього Закону), а також на звичайній виборчій дільниці у тому ж населеному пункті, де воно було видане.   -395- Турчинов О.В.
У част.8 ст.34 вилучити слова "звичайної" у різних відмінках.  
Відхилено   9. Виборець, який прибув до дня виборів включно до населеного пункту не за місцем свого проживання і відповідно до частини першої статті 33 був виключений із списку виборців на звичайній виборчій дільниці за місцем проживання, включається головою, заступником голови або секретарем дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці до списку виборців без рішення комісії, на підставі його письмової заяви, одного з документів, зазначених у частині другій статті 2 цього Закону, та відкріпного посвідчення, яке долучається до списку виборців. Відкріпне посвідчення не може бути підставою для включення виборця до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці (крім випадків, зазначених у статті 35 цього Закону), а також на звичайній виборчій дільниці у тому ж населеному пункті, де воно було видане.  
    -396- Коновалюк В.І.
У част.8 ст.34 виключити слово "постійного".  
Враховано    
    -397- Турчинов О.В.
У част.8 ст.34 вилучити останнє речення.  
Відхилено    
    -398- Турчинов О.В.
У част.8 ст.34 в передостанньому реченні після слів "статті 2 цього Закону, та..." додати: "дійсного", далі - за текстом.  
Відхилено    
329. 9. У випадку прийняття судом рішення щодо внесення змін до списку виборців рішення комісії з цього приводу не приймається. Голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії на виконання рішення суду вносить відповідні зміни до списку виборців невідкладно після отримання рішення суду.   -399- Зварич Р.М.
Частину дев'яту ст.34 викласти наступним чином: "У випадку прийняття судом рішення щодо внесення змін до списку виборців голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії на виконання рішення суду вносить відповідні зміни до списку виборців невідкладно після отримання рішення суду".  
Враховано   10. У випадку прийняття судом рішення щодо внесення змін до списку виборців рішення комісії з цього приводу не приймається. Голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії на виконання рішення суду вносить відповідні зміни до списку виборців невідкладно після отримання рішення суду.  
330. 10. При включенні виборця до списку виборців на виборчій дільниці відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку виборців згідно з документами, що були підставою прийняття рішення. При цьому у графі поруч з прізвищем виборця зазначається номер відкріпного посвідчення, дата і номер постанови дільничної чи територіальної виборчої комісії або дата рішення суду, відповідно до якого виборець включений до списку виборців.      11. При включенні виборця до списку виборців на виборчій дільниці відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку виборців згідно з документами, що були підставою прийняття рішення. При цьому у графі поруч з прізвищем виборця зазначається номер відкріпного посвідчення, дата і номер постанови дільничної чи територіальної виборчої комісії або дата рішення суду, відповідно до якого виборець включений до списку виборців.  
331. 11. Якщо при розгляді питання про включення виборця до списку виборців було виявлено підстави для можливого включення цього виборця до списків виборців на одній чи декількох інших дільницях, дільнична виборча комісія повідомляє не пізніше наступного дня після прийняття рішення про включення виборця до списку виборців на відповідній дільниці територіальну виборчу комісію виборчого округу, до якого належить виборча дільниця, про включення до списку виборців цієї особи та про інші можливі місця її включення до списків виборців. Територіальна виборча комісія, яка отримала зазначене повідомлення, забезпечує невідкладне передання цього повідомлення до дільничних виборчих комісій, де вказана особа могла бути включена до списку виборців.      12. Якщо при розгляді питання про включення виборця до списку виборців було виявлено підстави для можливого включення цього виборця до списків виборців на одній чи декількох інших дільницях, дільнична виборча комісія повідомляє не пізніше наступного дня після прийняття рішення про включення виборця до списку виборців на відповідній дільниці територіальну виборчу комісію виборчого округу, до якого належить виборча дільниця, про включення до списку виборців цієї особи та про інші можливі місця її включення до списків виборців. Територіальна виборча комісія, яка отримала зазначене повідомлення, забезпечує невідкладне передання цього повідомлення до дільничних виборчих комісій, де вказана особа могла бути включена до списку виборців.  
332. 12.Дільнична виборча комісія не пізніше як за шість днів до дня виборів передає попередній список виборців разом із відомостями про його уточнення територіальній виборчій комісії для виготовлення уточненого списку виборців.      13.Дільнична виборча комісія не пізніше як за шість днів до дня виборів передає попередній список виборців разом із відомостями про його уточнення територіальній виборчій комісії для виготовлення уточненого списку виборців.  
333. 13. Дільнична виборча комісія отримує уточнений список виборців на дільниці від територіальної виборчої комісії не пізніше як за три до дня виборів у порядку, зазначеному у частині п'ятій статті 32 цього Закону.      14. Дільнична виборча комісія отримує уточнений список виборців на дільниці від територіальної виборчої комісії не пізніше як за три до дня виборів у порядку, зазначеному у частині п'ятій статті 32 цього Закону.  
334. 14. Вносити будь-які зміни до списку виборців після закінчення голосування забороняється.      15. Вносити будь-які зміни до списку виборців після закінчення голосування забороняється.  
335. Стаття 35. Порядок складання та уточнення списку виборців на особливих та закордонних дільницях   -400- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
У назві ст.35 замінити слово "особливих" на " "спеціальних".  
Враховано   Стаття 35. Порядок складання та уточнення списку виборців на спціальних та закордонних дільницях  
336. 1. На особливих (крім дільниць у стаціонарних лікувальних закладах) та закордонних виборчих дільницях списки виборців складаються за формою, зазначеною у частині третій статті 31 цього Закону, відповідними дільничними виборчими комісіями на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, установ, представництв, капітанами суден, командирами військових частин (формувань), де утворені такі виборчі дільниці, не пізніш як за 20 днів до дня виборів.   -401- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
У част.1 ст.35 замінити слово "особливих" на "спеціальних".  
Враховано   1. На спеціальних (крім дільниць у стаціонарних лікувальних закладах) та закордонних виборчих дільницях списки виборців складаються за формою, зазначеною у частині третій статті 31 цього Закону, відповідними дільничними виборчими комісіями на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, установ, представництв, капітанами суден, командирами військових частин (формувань), де утворені такі виборчі дільниці, не пізніш як за 20 днів до дня виборів.  
337. 2. До списків виборців на день їх складання на закордонних виборчих дільницях, утворених при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, включаються працівники цих представництв, установ та члени їх сімей, а також інші громадяни України, які проживають чи перебувають на території відповідної іноземної держави, на підставі даних консульського обліку.      2. До списків виборців на день їх складання на закордонних виборчих дільницях, утворених при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, включаються працівники цих представництв, установ та члени їх сімей, а також інші громадяни України, які проживають чи перебувають на території відповідної іноземної держави, на підставі даних консульського обліку.  
338. 3. На особливих виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, списки виборців складаються за формою, зазначеною у частині третій статті 31 цього Закону, відповідними дільничними виборчими комісіями на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, не пізніш як за сім днів до дня виборів. Виборці, які повинні покинути лікувальний заклад до дня виборів, до списку виборців на такій дільниці не включаються. Вказані відомості подаються у двох примірниках за підписом керівника закладу і засвідчуються відповідною печаткою. Керівник закладу несе відповідальність за своєчасність надання вказаних відомостей дільничним виборчим комісіям та їх достовірність.   -402- Ключковський Ю.Б.
Мартинюк А.І.
У част.3 ст.35 слово "сім" замінити словом "десять"; слова "у двох примірниках" замінити словами "в одному примірнику".  
Враховано   3. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, списки виборців складаються за формою, зазначеною у частині третій статті 31 цього Закону, відповідними дільничними виборчими комісіями на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, не пізніш як за десять днів до дня виборів. Виборці, які на момент складання списку покидають лікувальний заклад, до списку виборців на такій дільниці не включаються. Вказані відомості подаються в одному примірнику за підписом керівника закладу і засвідчуються відповідною печаткою. Керівник закладу несе відповідальність за своєчасність надання вказаних відомостей дільничним виборчим комісіям та їх достовірність.  
    -403- Турчинов О.В.
Друге речення част.3 ст.35 викласти в такій редакції: "Виборці, які на момент складання списку покидають лікувальний заклад, до списку виборців на такій дільниці не включаються".  
Враховано    
    -404- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
У част.3 ст.35 замінити слово "особливих" на "спеціальних".  
Враховано    
339. 4. Дільнична виборча комісія особливої чи закордонної виборчої комісії на наступний день після складання списку виборців на дільниці подає один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.   -405- Жванія Д.В.
У част. 4 ст. 35 слова "особливої чи закордонної виборчої комісії" замінити словами "особливої чи закордонної виборчої дільниці".  
Враховано   4. Дільнична виборча комісія спеціальної чи закордонної виборчої дільниці на наступний день після складання списку виборців на дільниці подає один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.  
    -406- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
У част.4 ст.35 замінити слово "особливої" на "спеціальної".  
Враховано    
340. 5. Після складання списку виборців на особливій чи закордонній виборчій дільниці один примірник списку виборців передається до відповідної територіальної виборчої комісії.   -407- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
У част.5, 7 ст.35 замінити слово "особливій" на "спеціальній".  
Враховано   5. Після складання списку виборців на спеціальній чи закордонній виборчій дільниці один примірник списку виборців передається до відповідної територіальної виборчої комісії.  
341. 6. У разі поступлення виборця до стаціонарного лікувального закладу пізніше як за сім днів до дня виборів, однак раніше ніж за три дні до вказаного дня, відповідна дільнична виборча комісія уточнює список виборців, включаючи виборця до списку виборців на підставі відомостей керівника відповідного закладу за його підписом, засвідченим печаткою закладу.   -408- Ключковський Ю.Б.
У част. 6 ст. 35 слово "сім" замінити словом "десять".  
Враховано   6. У разі поступлення виборця до стаціонарного лікувального закладу пізніше як за десять днів до дня виборів, однак раніше ніж за три дні до вказаного дня, відповідна дільнична виборча комісія уточнює список виборців, включаючи виборця до списку виборців на підставі відомостей керівника відповідного закладу за його підписом, засвідченим печаткою закладу.  
342. 7. Виборець, який постійно проживає у тому ж населеному пункті, де знаходиться лікувальний заклад, може звернутися до виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого перебування у порядку, передбаченому частиною першою статті 71 цього Закону. У цьому разі до списку виборців на особливій виборчій дільниці він не включається.      7. Виборець, який проживає у тому ж населеному пункті, де знаходиться лікувальний заклад, може звернутися до виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого перебування у порядку, передбаченому частиною першою статті 71 цього Закону. У цьому разі до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці він не включається.  
343. 8. Виборець, який поступив до стаціонарного лікувального закладу, що знаходиться в іншому населеному пункті, за три і менше днів до дня виборів, може звернутися до виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, з заявою про надання йому відкріпного посвідчення. Підпис виборця на заяві засвідчується керівником лікувального закладу. У заяві повинна бути вказана особа, яку виборець уповноважує отримати відкріпне посвідчення.      8. Виборець, який поступив до стаціонарного лікувального закладу, що знаходиться в іншому населеному пункті, за три і менше днів до дня виборів, може звернутися до виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, з заявою про надання йому відкріпного посвідчення. Підпис виборця на заяві засвідчується керівником лікувального закладу. У заяві повинна бути вказана особа, яку виборець уповноважує отримати відкріпне посвідчення.  
344. 9. Член дільничної виборчої комісії особливої виборчої дільниці, який внесений до списку виборців звичайної виборчої дільниці в іншому населеному пункті, має право проголосувати на виборчій дільниці, де він є членом виборчої комісії, на підставі відкріпного посвідчення.   -409- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
У част.9, 10, 13 ст.35 замінити слово "особливої" на "спеціальної".  
Враховано   9. Член дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, який внесений до списку виборців звичайної виборчої дільниці в іншому населеному пункті, має право проголосувати на виборчій дільниці, де він є членом виборчої комісії, на підставі відкріпного посвідчення.  
345. 10. У разі утворення особливої виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини одинадцятої статті 19 цього Закону список виборців складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за чотири дні до дня виборів на підставі відомостей, поданих керівником відповідного закладу, установи, представництва, капітаном судна, командиром військової частини (формуванння). Вказані відомості подаються в одному примірнику за підписом керівника закладу, установи, представництва, капітана судна, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою. Після складання списку виборців на такій виборчій дільниці один примірник списку виборців передається до відповідної територіальної виборчої комісії.      10. У разі утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини одинадцятої статті 19 цього Закону список виборців складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за чотири дні до дня виборів на підставі відомостей, поданих керівником відповідного закладу, установи, представництва, капітаном судна, командиром військової частини (формуванння). Вказані відомості подаються в одному примірнику за підписом керівника закладу, установи, представництва, капітана судна, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою. Після складання списку виборців на такій виборчій дільниці один примірник списку виборців передається до відповідної територіальної виборчої комісії.  
346. 11. Виборець, який прибув до дня виборів включно до закордонної виборчої дільниці, особисто подає до відповідної дільничної виборчої комісії письмову заяву про включення до списку виборців на цій дільниці та відкріпне посвідчення, а також паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка чи посвідчення члена екіпажу.      11. Виборець, який прибув до дня виборів включно до закордонної виборчої дільниці, особисто подає до відповідної дільничної виборчої комісії письмову заяву про включення до списку виборців на цій дільниці та відкріпне посвідчення, а також паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка чи посвідчення члена екіпажу.  
347. 12. Виборець, який прибув не пізніше ніж за сім днів до дня виборів до закордонної виборчої дільниці без відкріпного посвідчення, особисто подає до відповідної дільничної виборчої комісії письмову заяву про включення до списку виборців на цій дільниці з зазначенням місця постійного проживання. а також паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка чи посвідчення члена екіпажу.      12. Виборець, який прибув не пізніше ніж за сім днів до дня виборів до закордонної виборчої дільниці без відкріпного посвідчення, особисто подає до відповідної дільничної виборчої комісії письмову заяву про включення до списку виборців на цій дільниці з зазначенням місця проживання. а також паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка чи посвідчення члена екіпажу.  
348. 13. Виборча комісія особливої або закордонної виборчої дільниці при включенні до списку виборців осіб відповідно до частин першої - четвертої, восьмої та десятої цієї статті, на підставі відомостей, наданих керівниками відповідних закладів, установ, представництв, капітанами суден, командирами військових частин (формувань), повідомляє не пізніше наступного дня після завершення складання списків виборців на відповідній дільниці або після включення виборця до списку виборців у порядку уточнення територіальну виборчу комісію виборчого округу, до якого належить виборча дільниця, про включення до списку виборців цих осіб та про місце їх постійного проживання.   -410- Ключковський Ю.Б.
У част. 13 ст. 35 слова "першої - четвертої" замінити словами "першої - третьої, шостої"; слова "та десятої" замінити словами "десятої та дванадцятої".  
Враховано   13. Виборча комісія спеціальної або закордонної виборчої дільниці при включенні до списку виборців осіб відповідно до частин першої - третьої, шостої, восьмої, десятої та дванадцятої цієї статті, на підставі відомостей, наданих керівниками відповідних закладів, установ, представництв, капітанами суден, командирами військових частин (формувань), повідомляє не пізніше наступного дня після завершення складання списків виборців на відповідній дільниці або після включення виборця до списку виборців у порядку уточнення територіальну виборчу комісію виборчого округу, до якого належить виборча дільниця, про включення до списку виборців цих осіб та про місце їх проживання.  
349. 14. Територіальна виборча комісія, яка отримала повідомлення, зазначене у частині одинадцятій цієї статті, забезпечує невідкладне передання цього повідомлення до дільничної виборчої комісії за місцем постійного проживання виборця, включеного до списку виборців не за місцем свого постійного проживання. Дільнична виборча комісія на підставі цього повідомлення в обов'язковому порядку невідкладно приймає рішення про виключення виборця із списку виборців на цій виборчій дільниці.   -411- Ключковський Ю.Б.
У част. 14 ст. 35 слово "одинадцятої" замінити словом "тринадцятої".  
Враховано   14. Територіальна виборча комісія, яка отримала повідомлення, зазначене у частині тринадцятої цієї статті, забезпечує невідкладне передання цього повідомлення до дільничної виборчої комісії за місцем проживання виборця, включеного до списку виборців не за місцем свого проживання. Дільнична виборча комісія на підставі цього повідомлення в обов'язковому порядку невідкладно приймає рішення про виключення виборця із списку виборців на цій виборчій дільниці.  
350. Розділ VІ. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ      Розділ VІ. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ  
351. Стаття 36. Фінансування виборів депутатів      Стаття 36. Фінансування виборів депутатів  
352. 1. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів виборчих фондів партій (блоків), кандидатів у депутати від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією.   -412- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 1 ст.36. після слів "Центральною виборчою комісією" доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування" у відповідних відмінках.  
Відхилено   1. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів виборчих фондів партій (блоків), кандидатів у депутати від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією.  
    -413- Заєць І.О.
Частину 1 ст.36 доповнити реченням такого змісту : „Пряме або приховане фінансування передвиборної агітації з будь-яких інших джерел забороняється.".  
Враховано по суті   
353. 2. Партія (блок), кандидатів у депутати від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією, для фінансування своєї передвиборної агітації зобов'язана утворити свій виборчий фонд, що формується в порядку, встановленому цим Законом.   -414- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 2 ст.36. після слів "Центральною виборчою комісією" доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування" у відповідних відмінках.  
Відхилено   2. Партія (блок), кандидатів у депутати від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією, для фінансування своєї передвиборної агітації зобов'язана утворити свій виборчий фонд, що формується в порядку, встановленому цим Законом.  
354. Стаття 37. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів за рахунок коштів Державного бюджету України      Стаття 37. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів за рахунок коштів Державного бюджету України  
355. 1. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів за рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється Центральною виборчою комісією, яка є головним розпорядником цих коштів.      1. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів за рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється Центральною виборчою комісією, яка є головним розпорядником цих коштів.  
356. 2. Обсяг коштів для підготовки і проведення виборів депутатів за поданням Центральної виборчої комісії щорічно передбачається окремим рядком у законі про Державний бюджет України.   -415- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Мартинюк А.І.
У част. 2 ст.37 вилучити слово "щорічно"  
Враховано   2. Обсяг коштів для підготовки і проведення виборів депутатів за поданням Центральної виборчої комісії передбачається окремим рядком у законі про Державний бюджет України.  
357. 3. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів, у тому числі на друкування інформаційних плакатів партій (блоків), кандидатів у депутати від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією, на оплату публікації в засобах масової інформації передвиборних програм партій (блоків), часу мовлення на радіо і телебаченні, здійснюються Центральною виборчою комісією та територіальними виборчими комісіями відповідно до затверджених Центральною виборчою комісією кошторисів видатків у межах коштів, передбачених на підготовку і проведення виборів у Державному бюджеті України.   -416- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 3 ст.37. після слів "зареєстровано Центральною виборчою комісією" та "партій (блоків)" доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування"  
Відхилено   3. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів, у тому числі на друкування інформаційних плакатів партій (блоків), кандидатів у депутати від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією, на оплату публікації в засобах масової інформації передвиборних програм партій (блоків), часу мовлення на радіо і телебаченні, здійснюються Центральною виборчою комісією та територіальними виборчими комісіями відповідно до затверджених Центральною виборчою комісією кошторисів видатків у межах коштів, передбачених на підготовку і проведення виборів у Державному бюджеті України.  
358. 4. Кошти на підготовку і проведення виборів депутатів, передбачені Державним бюджетом України, перераховуються Центральній виборчій комісії у триденний строк з дня оголошення про початок виборчого процесу.      4. Кошти на підготовку і проведення виборів депутатів, передбачені Державним бюджетом України, перераховуються Центральній виборчій комісії у триденний строк з дня оголошення про початок виборчого процесу.  
359. 5. Центральна виборча комісія затверджує середні норми видатків територіальної виборчої комісії, а також середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій.   -417- Ключковський Ю.Б.
Част. 5 ст. 37 доповнити словами: "які повинні включати в себе, зокрема, витрати на майновий найм (оренду) приміщень виборчих комісій та оплату за використання матеріально-технічних засобів та заробітну плату членів комісій".  
Враховано   5. Центральна виборча комісія затверджує середні норми видатків територіальної виборчої комісії, а також середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій, які повинні включати в себе, зокрема, витрати на майновий найм (оренду) приміщень виборчих комісій та оплату за використання матеріально-технічних засобів та заробітну плату членів комісій.  
360. 6. Територіальна виборча комісія у десятиденний строк з дня її утворення на основі середніх норм видатків складає єдиний кошторис видатків для підготовки і проведення виборів із включенням до нього видатків територіальної виборчої комісії та видатків для потреб дільничних виборчих комісій територіального округу. Єдиний кошторис видатків територіальної виборчої комісії затверджується Центральною виборчою комісією.      6. Територіальна виборча комісія у десятиденний строк з дня її утворення на основі середніх норм видатків складає єдиний кошторис видатків для підготовки і проведення виборів із включенням до нього видатків територіальної виборчої комісії та видатків для потреб дільничних виборчих комісій територіального округу. Єдиний кошторис видатків територіальної виборчої комісії затверджується Центральною виборчою комісією.  
361. 7. Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією разом з Міністерством фінансів України.      7. Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією разом з Міністерством фінансів України.  
362. 8. Територіальна виборча комісія зобов'язана не пізніш як у семиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів повернути не використані нею на підготовку і проведення виборів кошти Державного бюджету України на рахунок Центральної виборчої комісії. Державне казначейство України у триденний строк інформує Центральну виборчу комісію про повернення цих коштів на її рахунок.      8. Територіальна виборча комісія зобов'язана не пізніш як у семиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів повернути не використані нею на підготовку і проведення виборів кошти Державного бюджету України на рахунок Центральної виборчої комісії. Державне казначейство України у триденний строк інформує Центральну виборчу комісію про повернення цих коштів на її рахунок.  
363. 9. Територіальна виборча комісія в семиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів складає та подає до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів депутатів у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією разом з Державним казначейством України.   -418- Ключковський Ю.Б.
У част. 9 ст. 37 слово "семиденний" замінити словом "п'ятнадцятиденний".  
Враховано   9. Територіальна виборча комісія в п'ятнадцятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів складає та подає до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів депутатів у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією разом з Державним казначейством України.  
364. 10. Контроль за правильним та цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів депутатів, здійснюється Центральною виборчою комісією та відповідними органами Державної контрольно-ревізійної служби України у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією разом з Міністерством фінансів України.      10. Контроль за правильним та цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів депутатів, здійснюється Центральною виборчою комісією та відповідними органами Державної контрольно-ревізійної служби України у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією разом з Міністерством фінансів України.  
365. 11. Відшкодування кредиторської заборгованості територіальних виборчих комісій після закінчення строку їх повноважень за умов незавершеного фінансування виборів депутатів у межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на підготовку і проведення виборів, здійснюється Кабінетом Міністрів України до закінчення фінансового року.      11. Відшкодування кредиторської заборгованості територіальних виборчих комісій після закінчення строку їх повноважень за умов незавершеного фінансування виборів депутатів у межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на підготовку і проведення виборів, здійснюється Кабінетом Міністрів України до закінчення фінансового року.  
366. Стаття 38. Виборчий фонд партії (блоку)   -419- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
ст.38. Назву статті доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування"  
Відхилено   Стаття 38. Виборчий фонд партії (блоку)  
367. 1. Виборчий фонд партії (блоку) має один накопичувальний рахунок, на який надходять кошти для фінансування виборчої кампанії партії (блоку), а також поточні рахунки, з яких здійснюється фінансування витрат на виборчу кампанію партії (блоку). На поточні рахунки виборчого фонду партії (блоку) кошти поступають виключно з накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку).   -420- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 1 ст.38. після слів у тексті "партії (блоку)" доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування" у відповідних відмінках.  
Відхилено   1. Виборчий фонд партії (блоку) має один накопичувальний рахунок, на який надходять кошти для фінансування виборчої кампанії партії (блоку), а також поточні рахунки, з яких здійснюється фінансування витрат на виборчу кампанію партії (блоку). На поточні рахунки виборчого фонду партії (блоку) кошти поступають виключно з накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку).  
    -421- Бондаренко В.Д.
Доповнити ч. 1.ст.38.проекту новим реченням такого змісту: "Витрачання коштів з поточного рахунку виборчого фонду партії або блоку, реєстрація усіх кандидатів від яких скасована, призупиняється з моменту прийняття рішення про таке скасування реєстрації, і до закінчення виборчого процесу".  
Відхилено    
368. 2. Партія (блок) відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду в установі банку України у місті Києві, яку визначає на свій розсуд. Партія (блок) має право відкрити тільки один накопичувальний рахунок виборчого фонду і тільки в національній валюті.   -422- Чорноволенко О.В.
В ст. 38 ч.2 вилучити слова "...у місті Києві"  
Відхилено   2. Партія (блок) відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду в установі банку України у місті Києві, яку визначає на свій розсуд. Партія (блок) має право відкрити тільки один накопичувальний рахунок виборчого фонду і тільки в національній валюті.  
    -423- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 2 ст.38. доповнити реченням наступного змісту: "Кандидат у депутати, зареєстрований в порядку самовисування, відкриває рахунок виборчого фонду в установі банку України за місцезнаходженням територіальної виборчої комісії"  
Відхилено    
369. 3. Партія (блок) має право відкривати в установах банків України поточні рахунки виборчого фонду, з розрахунку не більше одного поточного рахунку на території одного виборчого округу.      3. Партія (блок) має право відкривати в установах банків України поточні рахунки виборчого фонду, з розрахунку не більше одного поточного рахунку на території одного виборчого округу.  
370. 4. Партія (блок) зобов'язана відкрити накопичувальний рахунок виборчого фонду не пізніше ніж за 65 днів до дня виборів. Підставою для відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду є копія рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). Підставою для відкриття поточного рахунку виборчого фонду є довідка установи банку про відкриття накопичувального рахунку.   -424- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 4 ст.38. викласти у редакції: "4. Партія (блок), кандидат у депутати, зареєстрованих у порядку само висування, зобов'язана відкрити накопичувальний рахунок виборчого фонду не пізніше ніж за 65 днів до дня виборів. Підставою для відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду є копія рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), а виборчого фонду кандидата у депутати, зареєстрованого в порядку самовисування, - копія рішення окружної виборчої комісії про його реєстрацію. Підставою для відкриття поточного рахунку виборчого фонду є довідка установи банку про відкриття накопичувального рахунку.  
Відхилено   4. Партія (блок) зобов'язана відкрити накопичувальний рахунок виборчого фонду не пізніше ніж за 65 днів до дня виборів. Підставою для відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду є копія рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). Підставою для відкриття поточного рахунку виборчого фонду є довідка установи банку про відкриття накопичувального рахунку.  
371. 5. Порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів партій (блоків) встановлюється Національним банком України за погодженням із Центральною виборчою комісією не пізніше як за 100 днів до дня виборів.   -425- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
частини 5; 7; 8; 10; 11; 12 ст.38. після слів у тексті "партії (блоку)" в усіх відмінках доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування" у відповідних відмінках.  
Відхилено   5. Порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів партій (блоків) встановлюється Національним банком України за погодженням із Центральною виборчою комісією не пізніше як за 100 днів до дня виборів.  
372. 6. Послуги установ банків, пов'язані з відкриттям і закриттям рахунків виборчого фонду та їх функціонуванням, надаються безоплатно. Установа банку за користування коштами, що знаходяться на рахунку виборчого фонду, відсотки не нараховує і не сплачує.      6. Послуги установ банків, пов'язані з відкриттям і закриттям рахунків виборчого фонду та їх функціонуванням, надаються безоплатно. Установа банку за користування коштами, що знаходяться на рахунку виборчого фонду, відсотки не нараховує і не сплачує.  
373. 7. Установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття накопичувального чи поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) письмово повідомляє Центральну виборчу комісію про відкриття рахунку та його реквізити.      7. Установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття накопичувального чи поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) письмово повідомляє Центральну виборчу комісію про відкриття рахунку та його реквізити.  
374. 8. Інформація про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) та його реквізити одноразово публікується Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніше як на п'ятий день після отримання повідомлення установи банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду за рахунок коштів, що виділяються на підготовку і проведення виборів з Державного бюджету України. Подальша інформація про реквізити накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) публікується у друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку).      8. Інформація про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) та його реквізити одноразово публікується Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніше як на п'ятий день після отримання повідомлення установи банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду за рахунок коштів, що виділяються на підготовку і проведення виборів з Державного бюджету України. Подальша інформація про реквізити накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) публікується у друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку).  
375. 9. Витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду здійснюється в безготівковій формі.   -426- Рудьковський М.М.
Частину 9 ст.38 після слів "здійснюється в безготівковій" доповнити словами "та готівковій".  
Відхилено   9. Витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду здійснюється в безготівковій формі.  
376. 10. Витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду партії (блоку) припиняється о 15 годині останнього дня перед днем виборів.      10. Витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду партії (блоку) припиняється о 15 годині останнього дня перед днем виборів.  
377. 11. Арешт коштів на рахунках виборчого фонду партій (блоку) до дня голосування не дозволяється.   -427- Ключковський Ю.Б.
У част. 11 ст. 37 слово "голосування" замінити словом "виборів".  
Враховано   11. Арешт коштів на рахунках виборчого фонду партії (блоку) до дня виборів не допускається.  
378. 12. Закриття рахунків, зупинення операцій по рахунках виборчого фонду партії (блоку) до дня голосування здійснюється лише у випадку втрати партією (блоком) статусу суб'єкта виборчого процесу.   -428- Ключковський Ю.Б.
У част. 12 ст. 37 слово "голосування" замінити словом "виборів".  
Враховано   12. Закриття рахунків, зупинення операцій по рахунках виборчого фонду партії (блоку) до дня виборів здійснюється лише у випадку втрати партією (блоком) статусу суб'єкта виборчого процесу.  
    -429- Заєць І.О.
Доповнити Ст. 38 частиною 13 такого змісту: „13) Інформація про надходження коштів до передвиборного фонду партії (блоку) та про витрачання цих коштів публікується у газетах „Голос України" і „Урядовий кур'єр" за 30, 15 та 5 днів до дня виборів. Форму публікації та порядок надання інформації партіями (блоками) встановлює Центральна виборча комісія.".  
Відхилено    
379. Стаття 39. Розпорядники виборчого фонду партії (блоку)      Стаття 39. Розпорядники виборчого фонду партії (блоку)  
380. 1. Партія (блок) із числа своїх уповноважених осіб у загально- державному виборчому окрузі, зазначених у частині пятій статті 59 цього Закону, призначає двох розпорядників виборчого фонду, які мають виключне право на розпорядження коштами з накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку).   -430- Чорноволенко О.В.
В ст. 39 ч.1 слова "...призначає двох розпорядників виборчого фонду" замінити на слова "...призначає чотирьох розпорядників виборчого фонду".  
Відхилено   1. Партія (блок) із числа своїх уповноважених осіб у загально- державному виборчому окрузі, зазначених у частині пятій статті 59 цього Закону, призначає двох розпорядників виборчого фонду, які мають виключне право на розпорядження коштами з накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку).  
    -431- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 1 ст.39. доповнити реченням наступного змісту: "Кандидат у депутати, зареєстрований в порядку самовисування, може бути розпорядником власного виборчого фонду або призначити не більше одного розпорядника виборчого фонду з числа своїх довірених осіб."  
Відхилено    
381. 2. Партія (блок) із числа своїх уповноважених осіб у відповідному територіальному окрузі призначає по одному розпоряднику виборчого фонду для кожного поточного рахунку. Розпорядник виборчого фонду має виключне право на розпорядження коштами з відповідного поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку).      2. Партія (блок) із числа своїх уповноважених осіб у відповідному територіальному окрузі призначає по одному розпоряднику виборчого фонду для кожного поточного рахунку. Розпорядник виборчого фонду має виключне право на розпорядження коштами з відповідного поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку).  
382. 3. Розпорядники коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) зобов'язані вести облік надходження та розподілу коштів виборчого фонду між поточними рахунками. Розпорядники поточних рахунків несуть відповідальність за додержання фінансової дисципліни, цільове використання коштів виборчого фонду партії (блоку).      3. Розпорядники коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) зобов'язані вести облік надходження та розподілу коштів виборчого фонду між поточними рахунками. Розпорядники поточних рахунків несуть відповідальність за додержання фінансової дисципліни, цільове використання коштів виборчого фонду партії (блоку).  
383. 4. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний або поточний рахунок виборчого фонду, надає розпорядникові потижнево або за його зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунки виборчого фонду, рух коштів, а також їх залишки на рахунках.      4. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний або поточний рахунок виборчого фонду, надає розпорядникові потижнево або за його зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунки виборчого фонду, рух коштів, а також їх залишки на рахунках.  
384. 5. Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) зобов'язаний вести облік використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду. Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду зобов'язаний не пізніше як на сьомий день після дня виборів подати розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду фінансовий звіт про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду.      5. Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) зобов'язаний вести облік використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду. Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду зобов'язаний не пізніше як на сьомий день після дня виборів подати розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду фінансовий звіт про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду.  
385. 6. Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) зобов'язаний не пізніше як на п'ятнадцятий день після дня виборів подати до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду партії (блоку).   -432- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 6 ст.39. після слів "партії (блоку)" доповнити словами "кандидата у депутати, зареєстрованого в порядку самовисування"  
Відхилено   6. Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) зобов'язаний не пізніше як на п'ятнадцятий день після дня виборів подати до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду партії (блоку).  
386. 7. Форми фінансових звітів встановлюються Центральною виборчою комісією не пізніше, як за 80 днів до дня виборів.   -433- Ключковський Ю.Б.
У част. 7 ст. 39 слова "Форми фінансових звітів" замінити словами "Форма фінансового звіту, зазначеного у частині шостій цієї статті".  
Враховано   7. Форма фінансового звіту, зазначеного у частині шостій цієї статті, встановлюються Центральною виборчою комісією не пізніше, як за 80 днів до дня виборів.  
387. Стаття 40. Формування виборчого фонду та використання його коштів      Стаття 40. Формування виборчого фонду та використання його коштів  
388. 1. Виборчий фонд партії (блоку) формується за рахунок коштів партії (партій, що входять до виборчого блоку), а також добровільних внесків фізичних осіб.   -434- Гаврилюк В.В.
Част.1 ст 40 після слова „фізичних" доповнити словами „та юридичних".  
Відхилено   1. Виборчий фонд партії (блоку) формується за рахунок коштів партії (партій, що входять до виборчого блоку), а також добровільних внесків фізичних осіб.  
    -435- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 1 ст.40. доповнити реченням наступного змісту "Виборчий фонд кандидата у депутати, зареєстрованого в порядку самовисування, формується за рахунок його коштів та добровільних внесків фізичних осіб."  
Відхилено    
    -436- Климпуш О.Д.
У тексті частини 1 статті 40 після слова „фізичних" доповнити словами „та юридичних".  
Відхилено    
389. 2. Одноразовий добровільний внесок фізичної особи до виборчого фонду однієї партії (блоку) не може перевищувати п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -437- Задорожній О.В.
У част. 2 ст. 40 замість слів "п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" написати "1700 гривень".  
Відхилено   2. Добровільний внесок фізичної особи до виборчого фонду однієї партії (блоку) не може перевищувати чотирьохсот мінімальних розмірів заробітних плат.  
    -438- Чорноволенко О.В.
В ст. 40 ч.2 слова "...не може перевищувати п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" вилучити та замінити словами "... не може перевищувати десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
Відхилено    
    -439- Ключковський Ю.Б.
У част. 2 ст. 40 слова "п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "дев'яноста тисяч гривень".  
Враховано по суті   
    -440- Беспалий Б.Я.
У част. 2 ст. 40 на початку слово "Одноразовий" замінити словом "Сукупний", або текстом "Одноразовий, а також сукупний"  
Відхилено    
    -441- Жванія Д.В.
У част.2 ст.40 слова "п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "вісімдесяти п'яти тисяч гривень".  
Враховано по суті   
    -442- Гаврилюк В.В.
У тексті част. 2 статті 40 слова „п'яти тисяч" замінити словами „одну тисячу".  
Відхилено    
    -443- Гаврилюк В.В.
У тексті частини 2 ст. 40 доповнити новим реченням такого змісту: "Одноразовий добровільний внесок юридичної особи до виборчого фонду однієї партії (блоку) не може перевищувати тридцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
Відхилено    
    -444- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 2 ст.40. після слів "партії (блоку)" доповнити словами "одного кандидата у депутати, зареєстрованого в порядку самовисування"  
Відхилено    
    -445- Климпуш О.Д.
У тексті частини 2 статті 40 слова „п'яти тисяч" замінити словами „одну тисячу". Доповнити новим реченням такого змісту: "Одноразовий добровільний внесок юридичної особи до виборчого фонду однієї партії (блоку) не може перевищувати тридцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
Відхилено    
    -446- Заєць І.О.
В ст.40, ч.2 :Слова „п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити на "п'ятдесят тисяч гривень".  
Відхилено    
390. 3. Забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду партії (блоку):   -447- Гаврилюк В.В.
Част.3 ст.40 викласти в наступній редакції: "Забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду партії (блоку): 1) іноземним громадянам та особам без громадянства; 2) іноземним державам, іноземним юридичним особам; 3) міжнародним організаціям та їх об'єднанням; 4) органам державної влади та органам місцевого самоврядування; 5) державним та комунальним підприємствам, установам і організаціям; 6) юридичним особам, утвореним за державною участю та участю органів місцевого самоврядування; 7) юридичним особам з іноземними інвестиціями; 8) підприємствам, установам, організаціям недержавної форми власності та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, що мають заборгованість перед бюджетами всіх рівнів на день перерахування коштів до виборчих фондів; 10) анонімним пожертвувачам (громадянам - без зазначення в платіжному документі будь-яких з таких відомостей: прізвища, імені, по батькові, адреси місця проживання і дати народження; юридичним особам - без зазначення в платіжному документі будь-яких з таких відомостей: ідентифікаційного коду, назви, дати реєстрації, банківських реквізитів, відомостей про відсутність або наявність іноземної, державної частки чи частки комунальної власності в статутному фонді)".  
Відхилено   3. Забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду партії (блоку):  
    -448- Климпуш О.Д.
У тексті частини 3 статті 40 викласти в наступній редакції: „Забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду партії (блоку): 1) іноземним громадянам та особам без громадянства; 2) іноземним державам, іноземним юридичним особам; 3) міжнародним організаціям та їх об'єднанням; 4) органам державної влади та органам місцевого самоврядування; 5) державним та комунальним підприємствам, установам і організаціям; 6) юридичним особам, утвореним за державною участю та участю органів місцевого самоврядування; 7) юридичним особам з іноземними інвестиціями; 8) підприємствам, установам, організаціям недержавної форми власності та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, що мають заборгованість перед бюджетами всіх рівнів на день перерахування коштів до виборчих фондів; 9) анонімним пожертвувачам (громадянам - без зазначення в платіжному документі будь-яких з таких відомостей: прізвища, імені, по батькові, адреси місця проживання і дати народження; юридичним особам - без зазначення в платіжному документі будь-яких з таких відомостей: ідентифікаційного коду, назви, дати реєстрації, банківських реквізитів, відомостей про відсутність або наявність іноземної, державної частки чи частки комунальної власності в статутному фонді).  
Відхилено    
391. 1) іноземним громадянам та особам без громадянства;      1) іноземним громадянам та особам без громадянства;  
392. 2) фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які мають заборгованість перед бюджетом будь-якого рівня на день перерахування внеску до виборчого фонду;   -449- Ключковський Ю.Б.
У част. 3 ст. 40 вилучити пункт 2.  
Враховано    
    -450- Чорноволенко О.В.
В ст. 40 ч.3 підпункти 2) та 3) вилучити.  
Враховано частково    
    -451- Заєць І.О.
В ст.40, ч.3, п.2): Виключити п.2).  
Враховано    
393. 3) анонімним жертводавцям (без зазначення в платіжному документі відомостей, передбачених у частині шостій цієї статті).   -452- Жванія Д.В.
У част. 2 ст. 40 слова "п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "вісімдесяти п'яти тисяч гривень".  
Враховано по суті  2) анонімним жертводавцям (без зазначення в платіжному документі відомостей, передбачених у частині шостій цієї статті).  
394. 4. Добровільний внесок громадянина України до виборчого фонду партії (блоку) приймається установою банку або відділенням зв'язку за умови подання громадянином одного із документів, зазначених у частині другій статті 2 цього Закону. У платіжному документі при цьому обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та адреса місця проживання.   -453- Гаврилюк В.В.
Част.4 ст. 40 після слів „та адреса місця проживання" доповнити новим реченням такого змісту: "Добровільний внесок до виборчого фонду партії (блоку) від юридичної особи зареєстрованої в Україні, здійснюється шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок виборчого фонду установи банку України, у якому відкрито рахунок цієї особи".  
Відхилено   4. Добровільний внесок громадянина України до виборчого фонду партії (блоку) приймається установою банку або відділенням зв'язку за умови подання громадянином одного із документів, зазначених у частині другій статті 2 цього Закону. У платіжному документі при цьому обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та адреса місця проживання.  
    -454- Чорноволенко О.В.
В ст. 40 ч.4 вилучити.  
Відхилено    
    -455- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
частини 4;5 ст.40. після слів у тексті "партії (блоку)" доповнити словами "кандидата у депутати, зареєстрованого в порядку самовисування" .  
Відхилено    
    -456- Климпуш О.Д.
У тексті частини 4 статті 40 після слів „та адреса місця проживання" доповнити новим реченням „Добровільний внесок до виборчого фонду партії (блоку) від юридичної особи зареєстрованої в Україні, здійснюється шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок виборчого фонду установи банку України, у якому відкрито рахунок цієї особи".  
Відхилено    
395. 5. Добровільний внесок перераховується установою банку або переказується відділенням зв'язку на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку) не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного платіжного документа. Загальний строк безготівкового перерахування внеску на накопичувальний рахунок виборчого фонду не повинен перевищувати двох банківських днів.      5. Добровільний внесок перераховується установою банку або переказується відділенням зв'язку на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку) не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного платіжного документа. Загальний строк безготівкового перерахування внеску на накопичувальний рахунок виборчого фонду не повинен перевищувати двох банківських днів.  
396. 6. Розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду має право відмовитися від внеску фізичної особи, про що він подає відповідну заяву та платіжний документ до установи банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду. Цей внесок повертається фізичній особі за рахунок добровільного внеску, а у разі неможливості такого повернення зараховується до Державного бюджету України.   -457- Гаврилюк В.В.
Част.6 ст. 40 у першому реченні після слів „від внеску фізичної" доповнити словами „або юридичної"; у другому реченні після слів „повертається фізичній" - доповнити словами „або юридичній".  
Відхилено   6. Розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду має право відмовитися від внеску фізичної особи, про що він подає відповідну заяву та платіжний документ до установи банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду. Цей внесок повертається фізичній особі за рахунок добровільного внеску, а у разі неможливості такого повернення зараховується до Державного бюджету України.  
    -458- Климпуш О.Д.
У тексті частини 6 статті 40 у першому реченні після слів „від внеску фізичної" доповнити словами „або юридичної"; у другому реченні після слів „повертається фізичній" - доповнити словами „або юридичній".  
Відхилено    
397. 7. У разі надходження добровільного внеску від фізичної особи, який перевищує розмір, встановлений частиною третьою цієї статті, сума, що перевищує встановлений розмір внеску, на підставі відповідної заяви та платіжного документа, поданих розпорядником накопичувального рахунку виборчого фонду, повертається фізичній особі установою банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду, за рахунок цих коштів, а у разі неможливості такого повернення - до Державного бюджету України.   -459- Ключковський Ю.Б.
Беспалий Б.Я.
У част. 7 ст. 40 слово "третьою" замінити словом "другою".  
Враховано   7. У разі надходження добровільного внеску від фізичної особи, який перевищує розмір, встановлений частиною другою цієї статті, сума, що перевищує встановлений розмір внеску, на підставі відповідної заяви та платіжного документа, поданих розпорядником накопичувального рахунку виборчого фонду, повертається фізичній особі установою банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду, за рахунок цих коштів, а у разі неможливості такого повернення - до Державного бюджету України.  
    -460- Чорноволенко О.В.
В ст. 40 ч.7 слова "...повертається фізичній особі" замінити словами "...зараховується до Державного бюджету України".  
Відхилено    
    -461- Гаврилюк В.В.
Част.7 ст. 40 у першому реченні після слів „внеску від фізичної" доповнити словами „або юридичної"; після слів „повертається фізичній" - доповнити словами „або юридичній".  
Відхилено    
    -462- Климпуш О.Д.
У тексті частини 7 статті 40 у першому реченні після слів „внеску від фізичної" доповнити словами „або юридичної"; після слів „повертається фізичній" - доповнити словами „або юридичній".  
Відхилено    
398. 8. Розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду зобов'язаний відмовитися від внеску фізичної особи, яка відповідно до цього Закону не має права робити такого внеску, якщо розпоряднику про це відомо. На підставі заяви розпорядника про відмову від внеску з цієї причини установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, перераховує такий внесок до Державного бюджету України. Якщо розпоряднику виборчого фонду стало відомо про те, що фізична особа, яка зробила внесок, не мала на це права, він зобов'язаний протягом трьох днів від дня, коли йому стало про це відомо, відмовитися від цього внеску, подавши заяву до установи банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду, про перерахунок відповідної суми до Державного бюджету України.   -463- Гаврилюк В.В.
Част.8. ст.40 у першому реченні після слів „від внеску фізичної" доповнити словами „або юридичної"; у третьому реченні після слів „стало відомо про те, що фізична" - доповнити словами „або юридична".  
Відхилено   8. Розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду зобов'язаний відмовитися від внеску фізичної особи, яка відповідно до цього Закону не має права робити такого внеску, якщо розпоряднику про це відомо. На підставі заяви розпорядника про відмову від внеску з цієї причини установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, перераховує такий внесок до Державного бюджету України. Якщо розпоряднику виборчого фонду стало відомо про те, що фізична особа, яка зробила внесок, не мала на це права, він зобов'язаний протягом трьох днів від дня, коли йому стало про це відомо, відмовитися від цього внеску, подавши заяву до установи банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду, про перерахунок відповідної суми до Державного бюджету України.  
    -464- Климпуш О.Д.
У тексті частини 8 статті 40 у першому реченні після слів „від внеску фізичної" доповнити словами „або юридичної"; у третьому реченні після слів „стало відомо про те, що фізична" - доповнити словами „або юридична".  
Відхилено    
399. 9. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок, на підставі відповідного звернення розпорядника накопичувального рахунку перераховує кошти з накопичувального рахунку на поточні рахунки цього ж виборчого фонду партії (блоку).      9. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок, на підставі відповідного звернення розпорядника накопичувального рахунку перераховує кошти з накопичувального рахунку на поточні рахунки цього ж виборчого фонду партії (блоку).  
400. 10. Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів здійснюється вибірково Центральною виборчою комісією та установою банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, відповідно до порядку, встановленого Центральною виборчою комісією разом з Національним банком України та центральним органом виконавчої влади з питань зв'язку не пізніше ніж за 60 днів до дня виборів.   -465- Ключковський Ю.Б.
У част. 10 ст. 40 цифри "60" замінити цифрами "80".  
Враховано   10. Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів здійснюється Центральною виборчою комісією та установою банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, відповідно до порядку, встановленого Центральною виборчою комісією разом з Національним банком України та центральним органом виконавчої влади з питань зв'язку не пізніше ніж за 80 днів до дня виборів.  
    -466- Гавриш С.Б.
слово "вибірково" вилучити.  
Враховано    
    -467- Зварич Р.М.
В частині десятій ст.40 слово "вибірково" вилучити.  
Враховано    
401. 11. Установа банку, в якій відкрито поточний рахунок, не пізніш ніж на п'ятий день після дня виборів перераховує кошти, не використані партією (блоком), на накопичувальний рахунок відповідного виборчого фонду.   -468- Чорноволенко О.В.
В ст. 40 ч.11 слова "...на накопичувальний рахунок відповідно виборчого фонду" замінити словами "...Державного бюджету".  
Відхилено   11. Установа банку, в якій відкрито поточний рахунок, не пізніш ніж на п'ятий день після дня виборів перераховує кошти, не використані партією (блоком), на накопичувальний рахунок відповідного виборчого фонду.  
402. 12. Кошти виборчого фонду, не використані партією (блоком), за рішенням керівного органу партії (блоку), прийнятим у десятиденний строк після офіційного оприлюднення результатів виборів, перераховуються з накопичувального рахунку виборчого фонду на поточний банківський рахунок партії (партій, що входять до блоку) у п'ятиденний строк з дня надходження до установи банку відповідного рішення партії (блоку). У разі неприйняття у цей строк партією (блоком) такого рішення невикористані кошти виборчого фонду перераховуються установою банку у безспірному порядку до Державного бюджету України на п'ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів.   -469- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 12 ст.40. доповнити реченням наступного змісту: "Кошти виборчого фонду, не використані кандидатом у депутати, зареєстрованим в порядку самовисування, перераховуються установою банку у безспірному порядку до Державного бюджету України в триденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутата в одномандатному окрузі або рішення про визнання виборів у цьому окрузі недійсними."  
Відхилено   12. Кошти виборчого фонду, не використані партією (блоком), за рішенням керівного органу партії (блоку), прийнятим у десятиденний строк після офіційного оприлюднення результатів виборів, перераховуються з накопичувального рахунку виборчого фонду на поточний банківський рахунок партії (партій, що входять до блоку) у п'ятиденний строк з дня надходження до установи банку відповідного рішення партії (блоку). У разі неприйняття у цей строк партією (блоком) такого рішення невикористані кошти виборчого фонду перераховуються установою банку у безспірному порядку до Державного бюджету України на п'ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів.  
403. 13. Внески, що надійшли на накопичувальний рахунок виборчого фонду після дня виборів, повертаються установою банку відповідній фізичній особі за її рахунок, а у разі неможливості такого повернення - до Державного бюджету України.   -470- Ключковський Ю.Б.
У част. 13 ст. 40 слова "після дня виборів" замінити словами "пізніше ніж в останній день перед днем виборів".  
Враховано   13. Внески, що надійшли на накопичувальний рахунок виборчого фонду пізніше ніж в останній день перед днем виборів, повертаються установою банку відповідній фізичній особі за її рахунок, а у разі неможливості такого повернення - до Державного бюджету України.  
    -471- Гаврилюк В.В.
Част. 13 ст. 40 після слів „відповідній фізичній" доповнити словами „або юридичній".  
Відхилено    
    -472- Заєць І.О.
В ст.40: Додати ч. 14 „Партія (блок) двічі, за 21 день та за 5 днів до дня виборів зобов'язана оприлюднити інформацію про обсяг та джерела надходження коштів до виборчого фонду, а також про використання цих коштів. Така інформація подається офіційно до ЦВК з одночасним повідомленням засобів масової інформації на прес-конференції та розміщується на Wеb-сайті політичної партії чи блоку в мережі Інтернет на термін не менше семи днів." .  
Відхилено    
404. Стаття 41. Матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів      Стаття 41. Матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів  
405. 1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень: надавати їм необхідні приміщення, сприяти в їх облаштуванні; забезпечувати їх охорону, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації; надавати згідно із встановленими Центральною виборчою комісією нормами та переліком транспортні засоби і засоби зв'язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення повноважень виборчих комісій. Порядок оплати або відшкодування зазначених послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -473- Ключковський Ю.Б.
Част. 1 ст. 41 після слів "необхідні приміщення" доповнити словами "відповідно до норм, встановлених цим Законом або відповідними актами Центральної виборчої комісії, прийнятими на виконання вимог цього Закону".  
Враховано   1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень: надавати їм необхідні приміщення, відповідно до норм, встановлених цим Законом або відповідними актами Центральної виборчої комісії, прийнятими на виконання вимог цього Закону, сприяти в їх облаштуванні; забезпечувати їх охорону, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації; надавати згідно із встановленими Центральною виборчою комісією нормами та переліком транспортні засоби і засоби зв'язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення повноважень виборчих комісій. Порядок оплати або відшкодування зазначених послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
    -474- Жванія Д.В.
В тексті законопроекту слова "органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування" замінити словами „органи державної влади та місцевого самоврядування".  
Відхилено    
    -475- Заєць І.О.
В ст.41. ч.1: Останнє речення замінити таким „Оплата зазначених послуг здійснюється за звичайними цінами в порядку, визначеному ЦВК".  
Відхилено    
406. 2. Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і проведення виборів депутатів під час виборчого процесу здійснюються виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -476- Жовтяк Є.Д.
Додати розділ, змінивши нумерацію розділів і статей статей: "Розділ VІІ Формування і реєстрація виборчих списків С т а т т я 42. Загальні умови участі у виборах партій та блоків 1. У виборах Верховної Ради України можуть брати участь з правом формувати власні виборчі списки (списки кандидатів у народні депутати України): а) політична партія, зареєстрована у встановленому законом порядку не пізніше, ніж за рік до дня виборів (допустима подальша перереєстрація цієї партії, викликана структурною реогранізацією, зміною назви, програми, статуту тощо); б) виборчий блок політичних партій за умови, що більшість партій, які входять до складу цього блоку, зареєстровані у встановленому законом порядку не пізніше, ніж за рік до дня виборів. 2. Порядок формування та затвердження виборчих списків по багатомандатних виборчих округах має визначатися: а) для партій - статутами цих партій або окремими рішеннями їхніх з'їздів (зборів, конференцій); б) для блоків - установчими документами цих блоків відповідно до частини четвертої статті 166 Виборчого кодексу. С т а т т я 43 Реєстрація партій та блоків для участі у виборах 1. Для отримання права на висування кандидатів у народні депутати України шляхом формування виборчих списків та включення своїх представників до складу виборчих комісій політичні партії та виборчі блоки політичних партій, утворені відповідно до статті 167 Виборчого кодексу, протягом десяти днів з дня призначення виборів мають подати до Центральної виборчої комісії заяву, підписану керівниками партії, що має намір балотуватися самостійно, чи партій, які входять до складу блоку. 2. У заяві вказуються уповноважений представник партії, що має намір балотуватися самостійно, чи уповноважені представники партій, які входять до складу блоку, а також контактні адреси та телефони. 3. У подальшу ці партії чи блоки партій повідомляють Центральну виборчу комісію про дату, місце, час проведення з'їздів (зборів, конференцій), на яких будуть затверджуватися виборчі списки - не пізніше, ніж за два дні до проведення.  
Відхилено   2. Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і проведення виборів депутатів під час виборчого процесу здійснюються виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
    -477- Жовтяк Є.Д.
С т а т т я 44. Порядок утворення блоку 1. Виборчий блок політичних партій, сформований для участі у виборах відповідно до закону, може бути утворено двома і більше політичними партіями на підставі рішень з'їзду (зборів, конференції) кожної з цих партій. Таке рішення підписується керівником партії та скріплюється печаткою. 2. З'їзди (збори, конференції) партій, що вирішили утворити спільний виборчий блок, можуть відбутися в будь-який час до початку виборчого процесу. 3. Керівники або представники партій, які наділені з'їздом (зборами, конференцією) повноваженнями щодо утворення блоку, укладають угоду про його утворення, яка підписується ними і скріплюється печатками цих партій. 4. Угода про утворення блоку повинна визначати: а) керівні органи блоку та умови їх функціонування; б) порядок формування виборчих списків по багатомандатних виборчих округах; в) норми представництва на міжпартійному з'їзді (зборах, конференції) від партій, що входять до блоку; г) порядок проведення міжпартійного з'їзду (зборів, конференції), скликаному для затвердження виборчих списків блоку; д) порядок прийняття рішень міжпартійним з'їздом (зборами, конференцією); е) умови висування та норми представництва кандидатів у народні депатати України до виборчого списку від кожної з партій, що входять до блоку. 5. Блок мусить мати назву обсягом не більше ста літерних знаків. 6. Про утворення блоку повідомляється Центральна виборча комісія не пізніше, ніж за два дні до проведення міжпартійного з'їзду (зборів, конференції). До повідомлення додаються угода про утворення виборчого блоку, витяги з протоколів з'їздів (зборів, конференцій) партій з рішенням про утворення блоку, засвідчені керівниками партій, що утворили блок, та скріплені печатками цих партій, а також копії свідоцтв про реєстрацію партій, що утворили виборчий блок, та їх статутів, засвідчених Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу. С т а т т я 45. Строки формування виборчих списків Формування виборчих списків (списків кандидатів у народні депутати України) розпочинається за 85 днів і закінчується за 65 днів до дня виборів.  
Відхилено    
    -478- Жовтяк Є.Д.
С т а т т я 46. Порядок формування виборчих списків 1. Політична партія чи виборчий блок політичних партій, що беруть участь у виборах, мають право сформувати і зареєструвати по одному виборчому списку в кожному з багатомандатних виборчих округів. 2. Кількість кандидатів у народні депутати України в кожному з виборчих списків не повинна перевищувати кількість депутатських мандатів, закріплених за відповідним виборчим округом, і не може бути меншою за цю кількість більше, ніж удвічі. 3. Виборчі списки в кожному з багатомандатних виборчих округів формуються відповідною регіональною організацією політичної партії чи регіональною організацією (регіональним представництвом) виборчого блоку політичних партій і затверджуються з'їздами (зборами, конференціями) цих партій чи блоків. Порядок (послідовність процедури) складання виборчих списків встановлюється самими партіями та блоками. 4. Виборчі списки складаються з урахуванням того, що депутатські мандати, отримані партією чи блоком у результаті виборів, розподіляються між кандидатами у народні депутати України з початку списку в порядку черговості з урахуванням преференцій (переваг) виборців. 5. У виборчих списках вказуються порядковий номер, прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, професія, посада (рід занять), місце роботи, місце постійного проживання, партійність кожного з кандидатів у народні депутати України. 6. Виборчі списки підписуються керівником або уповноваженою особою партії, яка бере участь у виборах самостійно, чи керівниками або уповноваженими особами кожної з партій, що увійшли до виборчого блоку, а також скріплюються печатками відповідних партій. 7. До виборчих списків додається письмова згода кожного з кандидатів у народні депутати України на балотування за відповідним виборчим списком. С т а т т я 47. Вимоги та обмеження щодо виборчих списків та кандидатів 1. Політична партія має право входити лише до одного виборчого блоку політичних партій, а в разі входження до блоку - не може брати участі у виборах (формувати виборчі списки) самостійно. 2. Кандидат у народні депутати України має право балотуватися за списками лише однієї (одного) партії чи блоку, а також - лише в одному багатомандатному виборчому окрузі. 3. Політичні партії та кандидати у депутати, які порушили умови частин першої та другою цієї статті, Центральною виборчою комісією знімаються з реєстрації та позбавляються права балотуватися. 4. До виборчого списку можуть бути включені кандидати, які мають виборчі права, а також: а) на день виборів досягли двадцяти одного року; б) проживають в Україні протягом останніх п'яти років за визначенням Виборчого кодексу. 5. До виборчих списків партій і блоків можуть бути включені кандидати, які є членами цих партій (партій, що входять до складу цих блоків) або є позапартійними."  
Відхилено    
407. Розділ VІІ. ВИСУВАННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ      Розділ VІІ. ВИСУВАННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ  
408. Стаття 42. Загальний порядок висування кандидатів у депутати      Стаття 42. Загальний порядок висування кандидатів у депутати  
409. 1. Кандидатів у депутати може висувати партія, яка зареєстрована в установленому законом порядку не пізніш ніж за 365 днів до дня виборів або виборчий блок партій за умови, що до його складу входять партії, зареєстровані не пізніш як за 365 днів до дня виборів.   -479- Матвієнков С.А.
У част.1 ст.42 цифри "365" замінити на цифри "180".  
Відхилено   1. Кандидатів у депутати може висувати партія, яка зареєстрована в установленому законом порядку не пізніш ніж за 365 днів до дня виборів, або виборчий блок партій за умови, що до його складу входять партії, зареєстровані не пізніш як за 365 днів до дня виборів.  
    -480- Чорноволенко О.В.
В ст. 42 ч.1 слова "...не пізніше як за 365 днів до дня виборів" замінити словами не пізніше ніж за 500 днів до дня виборів".  
Відхилено    
    -481- Заєць І.О.
Ст.42, ч.1: Викласти так: „Кандидатів у депутати може висувати партія, яка зареєстрована в установленому законом порядку не пізніш ніж за 365 днів до дня виборів або виборчий блок партій за умови, що до його складу входять хоча б одна партія, зареєстрована не пізніш як за 365 днів до дня виборів"  
Відхилено    
410. 2. Громадянин України, який відповідно до статті 9 цього Закону має право бути обраним депутатом, може дати згоду балотуватися кандидатом у депутати від партії (блоку).      2. Громадянин України, який відповідно до статті 9 цього Закону має право бути обраним депутатом, може дати згоду балотуватися кандидатом у депутати від партії (блоку).  
411. 3. Висування кандидатів у депутати розпочинається за 119 днів і закінчується за 90 днів до дня виборів.   -482- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
ст.42. Доповнити част. 3 наступного змісту: "3. Громадянин України, який відповідно до статті 8 цього Закону має право бути обраним депутатом, може самовисунутися кандидатом у депутати у відповідному територіальному окрузі шляхом подання заяви до територіальної виборчої комісії про бажання балотуватися у цьому окрузі (заяви про самовисунення)"  
Відхилено   3. Висування кандидатів у депутати розпочинається за 119 днів і закінчується за 90 днів до дня виборів.  
412. Стаття 43. Порядок утворення виборчого блоку   -483- Жовтяк Є.Д.
Статтю 43 викласти у редакції запропонованій у ст44 пропозицій.  
Відхилено   Стаття 43. Порядок утворення виборчого блоку  
413. 1. Виборчий блок може бути утворено двома і більше партіями, зазначеними у частині першій статті 42 цього Закону, на підставі рішень з'їзду (зборів, конференції) кожної з цих партій. Таке рішення підписується керівником партії та скріплюється печаткою партії. З'їзди (збори, конференції) партій, які приймають рішення про утворення виборчого блоку, можуть відбутися в будь-який час до закінчення терміну висування кандидатів у депутати. Рішення про утворення виборчого блоку або про приєднання до виборчого блоку, прийняте партією (партіями) після початку виборчого процесу, нечинне.   -484- Жванія Д.В.
У третьому реченні частини 1 ст. 43 слова "до закінчення терміну висування кандидатів у депутати" замінити словами "до початку виборчого процесу".  
Відхилено   1. Виборчий блок може бути утворено двома і більше партіями, зазначеними у частині першій статті 42 цього Закону, на підставі рішень з'їзду (зборів, конференції) кожної з цих партій. Таке рішення підписується керівником партії та скріплюється печаткою партії. З'їзди (збори, конференції) партій, які приймають рішення про утворення виборчого блоку, можуть відбутися в будь-який час до закінчення терміну висування кандидатів у депутати.  
414. 2. Керівники або представники партій, які наділені з'їздом (зборами, конференцією) повноваженнями щодо утворення виборчого блоку, укладають угоду про його утворення, яка підписується ними і скріплюється печатками партій, що утворили блок.   -485- Рудьковський М.М.
У частині пршій останнє речення вилучити  
Враховано   2. Керівники або представники партій, які наділені з'їздом (зборами, конференцією) повноваженнями щодо утворення виборчого блоку, укладають угоду про його утворення, яка підписується ними і скріплюється печатками партій, що утворили блок.  
    -486- Тарасюк Б.І.
Ч. 2 ст. 43 після слів "представники партій" викласти в такій редакції: "які уповноважені з'їздом (зборами, конференцією) щодо утворення виборчого блоку" (далі за текстом).  
Враховано по суті   
415. 3. Угода про утворення виборчого блоку повинна визначати:      3. Угода про утворення виборчого блоку повинна визначати:  
416. 1) повну та скорочену назву блоку;      1) повну та скорочену назву блоку;  
417. 2) керівні органи виборчого блоку та умови їх функціонування;      2) керівні органи виборчого блоку та умови їх функціонування;  
418. 3) норми представництва на міжпартійному з'їзді (зборах, конференції) від партій, що входять до блоку;      3) норми представництва на міжпартійному з'їзді (зборах, конференції) від партій, що входять до блоку;  
419. 4) порядок проведення міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) щодо висування кандидатів;      4) порядок проведення міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) щодо висування кандидатів;  
420. 5) порядок прийняття рішень міжпартійним з'їздом (зборами, конференцією);      5) порядок прийняття рішень міжпартійним з'їздом (зборами, конференцією);  
421. 6) умови висування та норми представництва кандидатів у депутати до виборчого списку від партій, що входять до виборчого блоку.   -487- Гаврилюк В.В.
У частині 3 статті 43 вилучити пункт 6.  
Відхилено   6) умови висування та норми представництва кандидатів у депутати до виборчого списку від партій, що входять до виборчого блоку.  
422. 7) порядок прийняття рішення про виключення особи з виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку).   -488- Гаврилюк В.В.
До частини 3 ст. 43 додати п. 8 в такій редакції: "базову партію".  
Відхилено   7) порядок прийняття рішення про виключення особи з виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку).  
423. 4. Повна назва блоку повинна включати назви усіх партій, що входять до блоку. Повна або скорочена назва блоку не може містити назви партії, що не входить до блоку, або прізвища особи, яка не є кандидатом у депутати від цього блоку.   -489- Зварич Р.М.
В частині четвертій ст.44 речення "У з'їзді (зборах, конференції), на якому здійснюється висування кандидатів у депутати, повинно брати участь не менше 200 делегатів" вилучити.  
Відхилено   4. Повна назва блоку повинна включати назви усіх партій, що входять до блоку. Повна або скорочена назва блоку не може містити назви партії, що не входить до блоку, або прізвища особи, яка не є кандидатом у депутати від цього блоку.  
424. 5. Про утворення виборчого блоку повідомляється Центральна виборча комісія не пізніш як за п'ять днів до дня проведення міжпартійного з'їзду (зборів, конференції). До повідомлення додаються угода про утворення виборчого блоку, витяги з протоколів з'їздів (зборів, конференцій) партій з рішеннями про утворення виборчого блоку, засвідчені керівниками партій, що утворили виборчий блок, та скріплені печатками цих партій, а також копії свідоцтв про реєстрацію партій, що утворили виборчий блок, та їх статутів, засвідчених безоплатно Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу. У разі, коли назва блоку містить прізвище особи, до повідомлення також додається згода особи на використання її прізвища за її підписом, засвідченим у встановленому законом порядку.      5. Про утворення виборчого блоку повідомляється Центральна виборча комісія не пізніш як за п'ять днів до дня проведення міжпартійного з'їзду (зборів, конференції). До повідомлення додаються угода про утворення виборчого блоку, витяги з протоколів з'їздів (зборів, конференцій) партій з рішеннями про утворення виборчого блоку, засвідчені керівниками партій, що утворили виборчий блок, та скріплені печатками цих партій, а також копії свідоцтв про реєстрацію партій, що утворили виборчий блок, та їх статутів, засвідчених безоплатно Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу. У разі, коли назва блоку містить прізвище особи, до повідомлення також додається згода особи на використання її прізвища за її підписом, засвідченим у встановленому законом порядку.  
425. 6. У разі виявлення невідповідності угоди про утворення виборчого блоку вимогам цієї статті або включення до складу виборчого блоку партії, яка не відповідає вимогам частини першої статті 42 цього Закону, Центральна виборча комісія у дводенний строк після отримання повідомлення про утворення блоку робить попередження партіям, які утворили виборчий блок, із зазначенням, що вказані порушення можуть привести до відмови в реєстрації висунутих блоком кандидатів на підставі пунктів 1, 2 частини першої статті 49 цього Закону. Вказане попередження не пізніше як на третій день після отримання документів, зазначених у частині п'ятій цієї статті, надсилається партіям, які утворили виборчий блок.   -490- Гаврилюк В.В.
Додати текст законопроекту після ст.43 статтею такого змісту: "Статті 44 „Порядок розгляду кандидатур претендентів на висування кандидатами у депутати". 1. Претендентом на висування кандидатом у депутати може бути особа, яка є членом партії (партії, що входить до блоку), або позапартійний громадянин, який відповідно до статті 9 цього Закону має право бути обраним депутатом. 2. Розгляд кандидатур претендентів на висування кандидатами у депутати розпочинається на районному (райони в областях та містах) та міському (міста обласного значення) рівні на районних (міських) конференціях (зборах) партії, що є самостійним суб'єктом виборчого процесу, та на районних (міських) конференціях (зборах) партій, що входять до виборчого блоку. 3. У випадку створення виборчого блоку проводяться районні (міські) міжпартійні збори (конференції) із рівним представництвом учасників (делегатів) від партій, що входять до виборчого блоку. На районних (міських) міжпартійних зборах (конференції) розглядаються кандидатури для висування кандидатами у депутати, запропоновані відповідними районними (міськими) організаціями політичних партій, що входять до виборчого блоку. Міжпартійні районні (міські) збори (конференції) правомочні за умови рівного делегування від районних (міських) організацій політичних партій, що входять до виборчого блоку. 4. Розгляд кандидатур претендентів для висування кандидатами у депутати продовжується на обласних, міських (міста Київ та Севастополь) та АР Крим зборах (конференції) політичної партії та на міжпартійних обласних, міських (міста Київ та Севастополь), АР Крим зборах (конференції) виборчого блоку. Міжпартійні збори (конференції) правомочні за умови рівного представництва з боку обласних, міських (міста Київ та Севастополь) та АР Крим організацій політичних партій, що входять до блоку. Делегатам (учасникам) зборів (конференції) надається інформація щодо результатів голосування за кандидатури для висування кандидатами у депутати на районних (міських) зборах (конференції) політичної партії та на міжпартійних районних (міських) зборах (конференції) блоку.  
Відхилено   6. У разі виявлення невідповідності угоди про утворення виборчого блоку вимогам цієї статті або включення до складу виборчого блоку партії, яка не відповідає вимогам частини першої статті 42 цього Закону, Центральна виборча комісія у дводенний строк після отримання повідомлення про утворення блоку робить попередження партіям, які утворили виборчий блок, із зазначенням, що повторне порушення може привести до відмови в реєстрації висунутих блоком кандидатів на підставі пунктів 1, 2 частини першої статті 49 цього Закону. Вказане попередження не пізніше як на третій день після отримання документів, зазначених у частині п'ятій цієї статті, надсилається партіям, які утворили виборчий блок.  
    -491- Гаврилюк В.В.
5. Кількість кандидатур на висування кандидатами у депутати на районних (міських) зборах (конференції) політичної партії та на міжпартійних районних (міських) зборах (конференції) блоку, а також на обласних, міських (міста Київ та Севастополь), АР Крим зборах (конференції) політичної партії та міжпартійних зборах (конференціях) блоку не повинна бути більшою за кількість мандатів, визначених ЦВК для даної адміністративно-територіальної одиниці (АРК Крим, область, міста Київ, Севастополь) за формулою: Мк= Кд ? КВр/КВу, де: Мк - максимальна кількість кандидатур для висування кандидатами у депутати, яку можуть висувати у відповідній адміністративно-територіальній одиниці; Кд - кількість депутатів, що становить конституційний склад Верховної Ради, визначений Конституцією України. КВр - кількість виборців у відповідній адміністративно-територіальній одиниці; КВу - кількість виборців в цілому по Україні. Відомості про кількість виборців у адміністративно-територіальних одиницях базуються на результатах останніх загальнодержавних виборів. 6. З загального числа претендентів на висунення кандидатами у народні депутати, визначених ЦВК для даної адміністративно-територіальної одиниці, 20 % повинні складати особи жіночої статі. 7. У разі наявності декількох кандидатур претендентів на висунення кандидатами у народні депутати проводиться рейтингове голосування (відкрите чи таємне). Результати голосування заносяться до протоколу зборів (конференції) із зазначенням кількості голосів, поданих „за", „проти", „утрималися". У випадку набрання однакових рейтингових показників претендентами на висування кандидатами у депутати, котрі посіли місце, рівне визначеній ЦВК для даної адміністративно-територіальної одиниці кількості мандатів, проводиться додаткове рейтингове голосування між цими претендентами. Включеним до списку вважається претендент на висування кандидатом у депутати, який отримав більше голосів на свою підтримку або (у випадку однакової кількості голосів „за") меншу кількість голосів „проти". Якщо й ці показники виявляться однакові проводиться жеребкування. 8. Результати голосування за кандидатури на висування кандидатами у депутати під час проведення районних (міських), обласних, АР Крим, міст Києва та Севастополя партійних (міжпартійних) зборів (конференцїї) заносяться в протокол, який підписує голова та секретар зборів (конференції). Протоколи передаються до відповідного рівня управлінь юстиції Міністерства юстиції країни. Дані за результатами голосування публікуються в ЗМІ, засновниками яких є органи місцевого самоврядування відповідного рівня. 9. Про час і місце проведення зборів (конференції) з метою розгляду кандидатур на висунення кандидатами у депутати організатори заходу повідомляють у письмовій формі відповідного рівня управління Міністерства юстиції не пізніш як за п'ять днів до дня проведення зборів (конференції). На таких зборах (конференції) повинен бути присутнім представник відповідного рівня управління юстиції Міністерства юстиції. 10. Про час і місце проведення зборів (конференцій) з метою розгляду кандидатур на висунення кандидатами у депутати повідомляються засоби масової інформації відповідного рівня за три дні до їх проведення. Порядок акредитації представників засобів масової інформації визначається організаторами заходу."  
Відхилено    
    -492- Гавриш С.Б.
У ч. 6 ст. 43 проекту після слів "вказані порушення" слід додати "після їх повторного вчинення".  
Враховано    
    -493- Климпуш О.Д.
Після ст. 43 додається ст. 44. з назвою: "Порядок висування кандидатур претендентів у кандидати в депутати та формування загальнодержавного єдиного виборчого списку партії (блоку)". Текст статті: „1. Претендентом на висування кандидатом у депутати може бути особа, яка є членом партії (партії, що входить до блоку), або позапартійний громадянин, який відповідно до статті 9 цього Закону має право бути обраним депутатом. 2. Розгляд кандидатур претендентів на висування кандидатами у депутати розпочинається на районному (райони в областях та містах) та міському (міста обласного значення) рівні на районних (міських) конференціях (зборах) партії, що є самостійним суб'єктом виборчого процесу, та на районних (міських) конференціях (зборах) партій, що входять до виборчого блоку. 3. У випадку створення виборчого блоку проводяться районні (міські) міжпартійні збори (конференції) із рівним представництвом учасників (делегатів) від партій, що входять до виборчого блоку. На районних (міських) міжпартійних зборах (конференції) розглядаються кандидатури для висування кандидатами у депутати, запропоновані відповідними районними (міськими) організаціями політичних партій, що входять до виборчого блоку. Міжпартійні районні (міські) збори (конференції) правомочні за умови рівного делегування від районних (міських) організацій політичних партій, що входять до виборчого блоку. 4. Розгляд кандидатур претендентів для висування кандидатами у депутати продовжується на обласних, міських (міста Київ та Севастополь) та АР Крим зборах (конференції) політичної партії та на міжпартійних обласних, міських (міста Київ та Севастополь), АР Крим зборах (конференції) виборчого блоку. Міжпартійні збори (конференції) правомочні за умови рівного представництва з боку обласних, міських (міста Київ та Севастополь) та АР Крим організацій політичних партій, що входять до блоку. На цих зборах (конференції) розглядаються кандидатури претендентів на висування кандидатами у депутати, затверджені зборами (конференцією) районних (міських) організацій партії та міжпартійними районними (міськими) зборами (конференцією) нижчого рівня, зазначеними частиною 2 та частиною 3 цієї статті. Делегатам (учасникам) зборів (конференції) надається інформація щодо результатів голосування за кандидатури для висування кандидатами у депутати на районних (міських) зборах (конференції) політичної партії та на міжпартійних районних (міських) зборах (конференції) блоку.  
Відхилено    
    -494- Климпуш О.Д.
5. Кількість кандидатур на висування кандидатами у депутати на районних (міських) зборах (конференції) політичної партії та на міжпартійних районних (міських) зборах (конференції) блоку, а також на обласних, міських (міста Київ та Севастополь), АР Крим зборах (конференції) політичної партії та міжпартійних зборах (конференціях) блоку не повинна бути більшою за кількість мандатів, визначених ЦВК для даної адміністративно-територіальної одиниці (АРК Крим, область, міста Київ, Севастополь) за формулою: Мк= Кд ? КВр/КВу, де: Мк - максимальна кількість кандидатур для висування кандидатами у депутати, яку можуть висувати у відповідній адміністративно-територіальній одиниці; Кд - кількість депутатів, що становить конституційний склад Верховної Ради, визначений Конституцією України. КВр - кількість виборців у відповідній адміністративно-територіальній одиниці; КВу - кількість виборців в цілому по Україні. Відомості про кількість виборців у адміністративно-територіальних одиницях базуються на результатах останніх загальнодержавних виборів. 6. З загального числа претендентів на висунення кандидатами у народні депутати, визначених ЦВК для даної адміністративно-територіальної одиниці, не меньше 20 % повинні складати особи жіночої статі. 7. У разі наявності декількох кандидатур претендентів на висунення кандидатами у народні депутати проводиться рейтингове голосування (відкрите чи таємне). Результати голосування заносяться до протоколу зборів (конференції) із зазначенням кількості голосів, поданих „за", „проти", „утрималися". У випадку набрання однакових рейтингових показників претендентами на висування кандидатами у депутати, котрі посіли місце, рівне визначеній ЦВК для даної адміністративно-територіальної одиниці кількості мандатів, проводиться додаткове рейтингове голосування між цими претендентами. Включеним до списку вважається претендент на висування кандидатом у депутати, який отримав більше голосів на свою підтримку або (у випадку однакової кількості голосів „за") меншу кількість голосів „проти". Якщо й ці показники виявляться однакові проводиться жеребкування. 8. Результати голосування за кандидатури на висування кандидатами у депутати під час проведення районних (міських), обласних, АР Крим, міст Києва та Севастополя партійних (міжпартійних) зборів (конференцїї) заносяться в протокол, який підписує голова та секретар зборів (конференції). Протоколи передаються до відповідного рівня управлінь юстиції Міністерства юстиції країни. Дані за результатами голосування публікуються в ЗМІ, засновниками яких є органи місцевого самоврядування відповідного рівня. 9. Про час і місце проведення зборів (конференції) з метою розгляду кандидатур на висунення кандидатами у депутати організатори заходу повідомляють у письмовій формі відповідного рівня управління Міністерства юстиції не пізніш як за п'ять днів до дня проведення зборів (конференції). На таких зборах (конференції) повинен бути присутнім представник відповідного рівня управління юстиції Міністерства юстиції. 10. Про час і місце проведення зборів (конференцій) з метою розгляду кандидатур на висунення кандидатами у депутати повідомляються засоби масової інформації відповідного рівня за три дні до їх проведення. Порядок акредитації представників засобів масової інформації визначається організаторами заходу.  
Немає висновку    
426. Стаття 44. Порядок висування кандидатів у депутати партією (блоком)   -495- Гошовський В.С.
Ст. 44 викласти в наступній редакції: "Стаття 44. Порядок висування кандидатів у депутати та формування виборчого списку партією (блоком)" 1. Висування кандидатів у депутати здійснюється шляхом формування у відповідності до цього Закону виборчого списку від партії (блоку). 2. Форма виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) затверджується Центральною виборчою комісією не пізніше як за 120 днів до дня виборів. 3. Кількість кандидатів у депутати, які висуваються партією (блоком) та фіксуються у виборчому списку від партії (блоку) не може перевищувати кількості депутатів, що становить конституційний склад Верховної Ради України, визначений Конституцією України. Усі кандидати у депутати від партії (блоку) включаються до єдиного виборчого списку від партії (блоку). 4. Партія, що входить до виборчого блоку, який зареєстрований у якості суб'єкту виборчого процесу, не може самостійно висувати кандидатів у депутати та формувати виборчий список партії. 5. Партія (блок) може висунути кандидатом у депутати та включити до виборчого списку особу, яка є членом цієї партії (членом партії, яка входить до блоку), або позапартійного громадянина, які у відповідності до ст. 9 цього закону мають право бути обраними депутатом. Особа може бути включена до виборчого списку лише однієї партії (блоку). 6. Партія (блок) висуваючи кандидатів у депутати при формуванні виборчого списку від партії (блоку) повинна забезпечити наявність у сформованому виборчому списку представництво жінок не менше 25 відсотків від загальної кількості сформованого списку.  
Відхилено   Стаття 44. Порядок висування кандидатів у депутати партією (блоком)  
    -496- Гошовський В.С.
7. Партія (блок) висуваючи кандидатів у депутати при формуванні виборчого списку від партії (блоку) повинна забезпечити наявність у сформованому виборчому списку представництво осіб у віці до 35 років не менше 25 відсотків від загальної кількості сформованого списку. 8. Партія (блок) висуваючи кандидатів у депутати при формуванні виборчого списку від партії (блоку) не може перевищити кількості 10 відсотків осіб від однієї адміністративно-територіальної одиниці (АРК, область, м. Київ, м. Севастополь) порівняно з загальною кількістю сформованого списку. 9. Дотримуючись вимог п.6-8 цієї статті при висуванні кандидатів у депутати та формуванні виборчого списку, партія (блок) повинні дотримуватися зазначених пропорцій щодо кожних послідовних двадцяти осіб сформованого списку, починаючи включно з шостої особи у списку. 10. Висування кандидатів у депутати та формування списку партією здійснюється на її з'їзді (зборах, конференції), а блоком - на міжпартійному з'їзді (зборах, конференції) партій, які входять до блоку. У з'їзді (зборах, конференції), на якому здійснюється висування кандидатів у депутати та формування списку, повинно брати участь не менше 200 делегатів. 11. У протоколі з'їзду (зборів, конференції) партії, міжпартійного з'їзду (зборів, конференції), які входять до блоку, обов'язково зазначаються: дата його проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада (заняття), місце роботи, місце реєстрації), підсумки голосування щодо виборчого списку кандидатів у депутати. Протокол підписується головуючим та секретарем на з'їзді (зборах, конференції), а виборчий список кандидатів у депутати від партії (блоку) - керівником партії (керівниками партій, які входять до блоку). Зазначені документі скріплюються печаткою партії (печатками партій, які входять до блоку). 12. Про час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) партії або міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку, з метою висунення кандидатів у депутати керівник партії (керівники партій, що входять до блоку) повідомляє у письмовій формі Центральну виборчу комісії не пізніш як за п'ять днів до проведення з'їзду (зборів, конференції). На такому з'їзді (зборах, конференції) за дорученням Голови Центральної виборчої комісії має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії. 13. Про час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) з метою висунення кандидатів у депутати засоби масової інформації повідомляються не пізніше як за три дні до проведення з'їзду (зборів, конференції). Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такому з'їзді (зборах, конференції) визначається організаторами заходу."  
Немає висновку    
427. 1. Кількість кандидатів у депутати, що висуваються партією (блоком), не може перевищувати кількості депутатів, що становить конституційний склад Верховної Ради, визначений Конституцією України. Усі кандидати у депутати, висунуті партією (блоком), включаються до єдиного виборчого списку партії (блоку).   -497- Калінчук В.А.
У част.1 ст.44 у депутати партією (блоком) останнє речення сформулювати у відповідності до п.1 Ст. 44 проекту Закону України "Про вибори народних депутатів України" реєстр. №4285-2.  
Відхилено   1. Кількість кандидатів у депутати, що висуваються партією (блоком), не може перевищувати кількості депутатів, що становить конституційний склад Верховної Ради, визначений Конституцією України. Усі кандидати у депутати, висунуті партією (блоком), включаються до єдиного виборчого списку партії (блоку).  
    -498- Григорович Л.С.
. У ч.1 ст. 44 додати: "кількість жінок у виборчих списках партії (блоку) становить не менше 45% від єдиного виборчого списку партії (блоку)."  
Відхилено    
    -499- Стойко І.М.
У ч. 1 ст. 44 додати: "кількість представників однієї статі у виборчих списках партії (блоку) становить не менше 30% від єдиного виборчого списку партії (блоку)."  
Враховано по суті   
428. 2. Партія (блок) може висунути кандидатом у депутати особу, яка є членом цієї партії (членом партії, яка входить до блоку), або позапартійного громадянина, які відповідно до статті 9 цього Закону мають право бути обраним депутатом.   -500- Ващук К.Т.
Ст. 44 доповнити пунктом 3 наступного змісту: "Партії (блоки) - під час висунення кандидатів у народні депутати України забезпечують представництво будь-якої статі не менше ніж 30 відсотків та не більше ніж 70 відсотків від загальної кількості кандидатів, включених до єдиного виборчого списку партії (блоку), при цьому дотримуючись принципу пропорційності. Пропорційність повинна бути збережена і після того, як із списків, завірених виборчою комісією, партія (блок) виключає кандидатів з будь-якої причини." В зв'язку з цим пункти 3-9 вважати пунктами 4-10. Надані пропозиції прошу врахувати при доопрацюванні законопроекту до 2 читання.  
Відхилено   2. Партія (блок) може висунути кандидатом у депутати особу, яка є членом цієї партії (членом партії, яка входить до блоку), або позапартійного громадянина, які відповідно до статті 9 цього Закону мають право бути обраним депутатом.  
429. 3. Партія, яка входить до виборчого блоку, не може самостійно висувати кандидатів у депутати чи входити до складу іншого виборчого блоку.   -501- Томенко М.В.
Статтю 44 проекту Закону доповнити новою частиною третьою такого змісту: "3. До складу кожної чергової п'ятірки єдиного виборчого списку партії (блоку) повинна бути включена принаймні одна жінка."  
Враховано по суті  3. Партія, яка входить до виборчого блоку, не може самостійно висувати кандидатів у депутати чи входити до складу іншого виборчого блоку.  
430. 4. Висування кандидатів у депутати партією здійснюється на її з'їзді (зборах, конференції), а блоком - на міжпартійному з'їзді (зборах, конференції) партій, що входять до блоку. У з'їзді (зборах, конференції), на якому здійснюється висування кандидатів у депутати, повинно брати участь не менше 200 делегатів.   -502- Мусіяка В.Л.
Кириченко Л.Ф.
Раханський А.В.
Горбаль В.М.
Ларін С.М.
Майстришин В.Я.
Богатирьова Р.В.
Частини 4 ст. 44 викласти у такій редакції: 4. Кандидати у депутати включаються до двох - загальнодержавного та територіального виборчих списків кандидатів у депутати від партії (блоку) з визначенням їх черговості в цих списках за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією. Особа може бути включена до виборчого списку лише однієї партії (блоку). До загальнодержавного виборчого списку партії (блоку) висуваються за першими п'ятьма номерами кандидати, що є лідерами партії (блоку). До територіального виборчого списку партії (блоку) висуваються кандидати, що представляють республіканський осередок Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські осередки партії (блоку)".  
Відхилено   4. Висування кандидатів у депутати партією здійснюється на її з'їзді (зборах, конференції), а блоком - на міжпартійному з'їзді (зборах, конференції) партій, що входять до блоку. У з'їзді (зборах, конференції), на якому здійснюється висування кандидатів у депутати, повинно брати участь не менше 200 делегатів.  
    -503- Коновалюк В.І.
Ч. 4 ст. 44 викласти у такій редакції: "4. Висування кандидатів у депутати партією здійснюються на її з'їзді (зборах, конференції), а блоком - на між партійному з'їзді (зборах, конференції) партій, що входять до блоку. При цьому висування кандидатів за територіальним списком здійснюється за поданням Автономної Республіки Крим, одного з обласних, Київської або Севастопольської міських осередків партій і блоків. У з'їзді (зборах, конференції), на якому здійснюється висування кандидатів у депутати, повинно брати участь не менше 200 делегатів."  
Відхилено    
    -504- Павлюк М.П.
Част.4 ст.44 викласти у такій редакції: "4. Кандидати у депутати включаються до двох - загальнодержавного та територіального виборчих списків кандидатів у депутати від партії (блоку) з визначенням їх черговості в цих списках за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією. Особа може бути включена до виборчого списку лише однієї партії (блоку). До загальнодержавного виборчого списку партії (блоку) висуваються за першими п'ятьма номерами кандидати, що є лідерами партії (блоку). До територіального виборчого списку партії (блоку) висуваються кандидати, що представляють республіканський осередок Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські осередки партії (блоку)".  
Відхилено    
    -505- Калінчук В.А.
У част. ст. 44 останні два речення викласти у відповідності з редакцією п.4 ст. 44 проекту Закону України "Про вибори народних депутатів України" реєстр. № 4285-2.  
Відхилено    
    -506- Гавриш С.Б.
У ч. 4 ст. 44 слід виключити можливість прийняття рішення про висування кандидатів у депутати особами, які не мають права голосу, тому термін "делегатів" треба замінити на "делегатів - членів партії (партій), які мають право голосу".  
Враховано по суті   
    -507- Колоніарі О.П.
Частину 4 ст.44 викласти у такій редакції: 4. Кандидати у депутати включаються до двох - загальнопартійного та територіального виборчих списків кандидатів у депутати від партії (блоку) з визначенням їх черговості в цих списках за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією. Особа може бути включена до виборчого списку лише однієї партії (блоку). Черговість кандидатів у загальнопартійному виборчому списку визначається на з"їзді (зборах, конференціях) партій (блоків). До загальнопартійного виборчого списку партії (блоку) висуваються перша п'ятірка кандидатів, що є лідерами партії (блоку), яка є чільною. Після чільної п"ятірки лідерів партії (блоку) кандидати у загальнопартійному виборчому списку чергуються - через одного, з кандидатами з територіального виборчого списку. Місця, які відводяться для кандидатів з територіального списку, на час затвердження списку залишаються пустими і заповнюються тільки після підведення підсумків голосування в залежності від кількості отриманих партією (блоком) голосів виборців у кожному з територіальних виборчих округів. Після вичерпання 27 місць, що відводяться для кандидатів з територіального виборчого списку, загальнопартійний виборчий список формується з числа кандидатів від партії (блоку), затверджених на з'їзді (зборах, конференціях). До територіального виборчого списку партії (блоку) висуваються по одному кандидату у депутати, що представляють республіканський осередок Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські осередки партії (блоку). Територіальний виборчий список затверджується на відповідному з"їзді (зборах , конференціях) партій (блоків) у довільному порядку, а їх розміщення у загальнопартійному виборчому списку залежить від підсумків голосування в залежності від кількості отриманих партією (блоком) голосів виборців у кожному з територіальних виборчих округів.  
Відхилено    
    -508- Крук Ю.Б.
Калінчук В.А.
Частину 4 ст.44 викласти у такій редакції: 4. Кандидати у депутати включаються до двох - загальнодержавного та територіального виборчих списків кандидатів у депутати від партії (блоку) з визначенням їх черговості в цих списках за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією. Особа може бути включена до виборчого списку лише однієї партії (блоку). До загальнодержавного виборчого списку партії (блоку) висуваються за першими п'ятьма номерами кандидати, що є лідерами партії (блоку). До територіального виборчого списку партії (блоку) висуваються кандидати, що представляють республіканський осередок Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські осередки партії (блоку).  
Відхилено    
431. 5. Висування кандидатів у депутати здійснюється у вигляді виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку), за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією. Черговість кандидатів у списку визначається на з'їзді (зборах, конференціях). Особа може бути включена до виборчого списку лише однієї партії (одного блоку).   -509- Мороз О.О.
Гапочка М.М.
Рудьковський М.М.
Шаров І.Ф.
Гавриш С.Б.
Ющенко В.А.
Богатирьова Р.В.
Кравчук Л.М.
Задорожній О.В.
Част.5 ст.44 викласти у такій редакції: "5. Висунення кандидатів у депутати здійснюється у вигляді виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку), за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією. Жінки і чоловіки мають рівні права брати участь у висуненні кандидатів в депутати, а також рівні права бути включеним до виборчого списку кандидатів висунутих від партії (блоку). Черговість кандидатів у списку визначається на з'їзді (зборах, конференції), при цьому обовязково забезпечується наявністть у виборчому списку в кожній п'ятірці кандидатів у депутати як чоловічої, так і жіночої статі. Особа може бути включена до виборчого списку лише однієї партії (одного блоку)."  
Відхилено   5. Висування кандидатів у депутати здійснюється у вигляді виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією. Черговість кандидатів у списку визначається на з'їзді (зборах, конференції). Особа може бути включена до виборчого списку лише однієї партії (одного блоку).  
    -510- Мусіяка В.Л.
Кириченко Л.Ф.
Раханський А.В.
Горбаль В.М.
Ларін С.М.
Майстришин В.Я.
Богатирьова Р.В.
Частини 5 ст. 44 викласти у такій редакції: "5. Висування кандидатів у депутати за територіальними списками здійснюється за поданням республіканського осередку Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських осередків партії (блоку), затвердженим на зборах (конференції). Розгляд, внесення змін і затвердження загальнодержавного і територіального виборчого списку кандидатів у депутати від партії здійснюється на з'їзді партії, а блоком - на міжпартійному з'їзді. На з'їзді партії (міжпартійному з'їзді блоку), на якому здійснюється затвердження загальнодержавного і територіального списку кандидатів у депутати від партії (блоку), повинно брати участь не менше 200 делегатів".  
Відхилено    
    -511- Коновалюк В.І.
Част.5 ст. 44 викласти у такій редакції: "5. Кандидати у депутати включаються до двох, загальнопартійного та територіального (обласного), виборчих списків кандидатів у депутати від політичної партії (виборчого блоку) з визначенням їх черговості в цих списках за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією. Особа може бути включена до виборчих списків лише однієї партії (одного блоку). До загальнопартійного виборчого списку висувається за першими п'ятьма номерами кандидати, що є лідерами політичних партій або виборчих блоків. Решту чисельності списку складають кандидати, що є представниками Автономної Республіки Крим, обласних, Київської або Севастопольської міських осередків політичних партій (виборчих блоків) по одному від кожної окремої територіальної одиниці. Загальна чисельність кандидатів за загальнопартійним списком не може перевищувати тридцяти двох осіб. До територіального (обласного) виборчого списку висуваються кандидати, що представляють територіальні осередки політичних партій (виборчих блоків). Кандидат, висунутий у територіальному виборчому списку може бути висунутий також у загальнопартійному виборчому списку, за будь-яким номером, крім перших п'яти."  
Відхилено    
    -512- Гаврилюк В.В.
У част. 5 ст. 44 : вилучити текст „Черговість кандидатів у списку визначається на з"їзді (зборах, конференціях)"; частину 5 ст. 44 розбити на пункти; п.1 викласти у такій редакції: „Висування кандидатів у депутати здійснюється у вигляді виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку), за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією. Особа може бути включена до виборчого списку лише однієї партії (одного блоку)". Додати пункти 2,3,4,5 та викласти їх у такій редакції: "2. На з'їзді (зборах, конференції) партії та міжпартійному з'їзді (зборах, конференції) розглядаються кандидатури на висування кандидатами у депутати, запропоновані відповідно на обласних, міських (міста Київ та Севастополь), АР Крим зборах (конференції) політичної партії та на міжпартійних обласних, міських (міста Київ та Севастополь), АР Крим зборах (конференції) блоку. Делегатам (учасникам) з'їзду (зборів, конференції) надається інформація щодо результатів голосування за кандидатури на висування кандидатами у депутати на обласних, міських (міста Київ та Севастополь), АР Крим зборах (конференції) політичної партії та на міжпартійних обласних, міських (міста Київ та Севастополь), АР Крим зборах (конференції) блоку. 3. Черговість розміщення кандидатів у депутати у виборчому списку партії визначається згідно з рейтинговим місцем кожної з 27 територіальних партійних організацій відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Рейтингове місце територіальної партійної організації визначається за критеріями, прийнятими вищим виконавчим керівним органом партії, та затверджується вищим керівним органом партії. 4. Перше місце у виборчому списку посідає претендент на висування кандидатом у депутати, який перший за рейтингом в одній з 27 територіальних партійних організацій, яка займає перше рейтингове місце у партії. Друге місце у виборчому списку посідає перший за рейтингом претендент на висування кандидатом у депутати, запропонований партійною організацією, яка виборола друге рейтингове місце у партії. Таким чином розподіляються перші 27 місць у виборчому списку. Наступні 27 місць розподіляються аналогічно між претендентами на висування кандидатами у депутати, котрі у запропонованих територіальними партійними організаціями списках зайняли другі рейтингові місця. Місця з 55 до 82 посідають претенденти на висування кандидатами у депутати, котрі у запропонованих територіальними партійними організаціями списках зайняли треті рейтингові місця. Аналогічна процедура повторюється і надалі. У випадку, коли список претендентів на висування кандидатами у депутати від територіальної партійної організації вичерпаний, місце у виборчому списку посідає наступний претендент на висування кандидатом у депутати наступної за рейтингом територіальної партійної організації. 5. Черговість розміщення кандидатів у депутати у виборчому списку блоку визначається згідно з рейтинговим місцем кожної з 27 територіальних партійних організацій відповідної адміністративно-територіальної одиниці політичної партії, визначеної базовою для створення блоку. Рейтингове місце базової партії та місця у виборчому списку розподіляються аналогічно процедурі розподілу місць у виборчому списку політичної партії, зазначених у п. 3 та п. 4 частини 4 цієї статті".  
Відхилено    
    -513- Павлюк М.П.
Част.5 ст. 44 викласти у такій редакції: "Висування кандидатів у депутати за територіальними списками здійснюється за поданням республіканського осередку Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських осередків партії (блоку), затвердженим на зборах (конференції). Розгляд, внесення змін і затвердження загальнодержавного і територіального виборчого списку кандидатів у депутати від партії здійснюється на з'їзді партії, а блоком - на міжпартійному з'їзді. На з'їзді партії (міжпартійному з'їзді блоку), на якому здійснюється затвердження загальнодержавного і територіального списку кандидатів у депутати від партії (блоку), повинно брати участь не менше 200 делегатів".  
Відхилено    
    -514- Калінчук В.А.
Пункт 5 ст. 44 викласти у відповідності з редакцією п.5 ст. 44 проекту Закону України "Про вибори народних депутатів України" реєстр. № 4285-2.  
Відхилено    
    -515- Пеклушенко О.М.
Част.5 ст. 44 доповнити новим другим реченням такого змісту: "Список кандидатів у депутати від партії (блоку) формується за принципом: до кожних 35 кандидатів входить 10 кандидатів від м.Києва і по 1 представникові від АРК та від областей".  
Відхилено    
    -516- Томенко М.В.
Статтю 44 проекту Закону доповнити новою частиною п'ятою такого змісту: "5. Не менш, ніж половина кандидатів у депутати, що включені до єдиного виборчого списку партії (блоку), повинні бути висунуті регіональними осередками партії (партій, що входять до складу блоку). Питання про включення таких кандидатів до виборчого списку партії остаточно вирішується на її з'їзді (зборах, конференції), а блоку - на міжпартійному з'їзді (зборах, конференції) партій, що входять до блоку. До складу кожної чергової десятки єдиного виборчого списку партії (блоку) повинні бути включені не менш, ніж п'ять висунутих у такий спосіб кандидатів. Ця вимога не поширюється на першу чергову десятку кандидатів єдиного виборчого списку партії (блоку)."  
Відхилено    
    -517- Климпуш О.Д.
В частині 5 ст. 44 вилучити - „Черговість кандидатів у списку визначається на з'їзді (зборах, конференціях)" Розбити на пункти: п. 1 викласти у такій редакції: „Висування кандидатів у депутати здійснюється у вигляді виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку), за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією. Особа може бути включена до виборчого списку лише однієї партії (одного блоку)". Додати пункти 2,3,4,5,6 та викласти їх у такій редакції: „2. На з'їзді (зборах, конференції) партії та міжпартійному з'їзді (зборах, конференції) розглядаються кандидатури на висування кандидатами у депутати, запропоновані відповідно на обласних, міських (міста Київ та Севастополь), АР Крим зборах (конференції) політичної партії та на міжпартійних обласних, міських (міста Київ та Севастополь), АР Крим зборах (конференції) блоку та формується загальнопартійний єдиний виборчий список партії (блоку). 3. До загальнопартійного єдиного виборчого спмску за першими п'ятьма номерами включаються кандидати, що є лідерами партії або блоку. 4. Черговість розміщення інших кандидатів у депутати у виборчому списку партії визначається згідно з рейтинговим місцем кожної з 27 територіальних партійних організацій відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Рейтингове місце територіальної партійної організації визначається за критеріями, прийнятими вищим виконавчим керівним органом партії, та затверджується вищим керівним органом партії. 5. Шосте місце у виборчому списку посідає претендент на висування кандидатом у депутати, який перший за рейтингом в одній з 27 територіальних партійних організацій, яка займає перше рейтингове місце у партії. Наступне (сьоме) місце у виборчому списку посідає перший за рейтингом претендент на висування кандидатом у депутати, запропонований партійною організацією, яка виборола друге рейтингове місце у партії. Таким чином розподіляються перші 32 місця у виборчому списку. Наступні 27 місць розподіляються аналогічно між претендентами на висування кандидатами у депутати, котрі у запропонованих територіальними партійними організаціями списках зайняли другі рейтингові місця. Місця з 60 до 87 посідають претенденти на висування кандидатами у депутати, котрі у запропонованих територіальними партійними організаціями списках зайняли треті рейтингові місця. Аналогічна процедура повторюється і надалі. У випадку, коли список претендентів на висування кандидатами у депутати від територіальної партійної організації вичерпаний, місце у виборчому списку посідає наступний претендент на висування кандидатом у депутати наступної за рейтингом територіальної партійної організації. 6. Черговість розміщення кандидатів у депутати у виборчому списку блоку визначається аналогічно. П'ять перших номерів із числа лідерів партій, що входять у блок, а наступні згідно з рейтинговим місцем кожної з 27 територіальних партійних організацій відповідної адміністративно-територіальної одиниці політичної партії, визначеної базовою для створення блоку. Рейтингове місце базової партії та місця у виборчому списку розподіляються аналогічно процедурі розподілу місць у виборчому списку політичної партії, зазначених у п. 3 та п. 4 частини 4 цієї статті".  
Відхилено    
    -518- Колоніарі О.П.
Частину 5 ст.44 викласти у такій редакції: 5. Висування представників (по одному з кожного територіального виборчого округу) до територіального виборчого списку здійснюється за поданням республіканського осередку Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських осередків партії (блоку), затвердженим на зборах (конференції). Розгляд, внесення змін і затвердження загальнопартійного і територіального виборчого списку кандидатів у депутати від партії здійснюється на з'їзді партії, а блоком - на міжпартійному з'їзді. На з'їзді партії (міжпартійному з'їзді блоку), на якому здійснюється затвердження загальнопартійного і територіального списку кандидатів у депутати від партії (блоку), повинно брати участь не менше 200 делегатів".  
Відхилено    
    -519- Крук Ю.Б.
Калінчук В.А.
Частину 5 ст.44 викласти у такій редакції: Висування кандидатів у депутати за територіальними списками здійснюється за поданням республіканського осередку Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських осередків партії (блоку), затвердженим на зборах (конференції). Розгляд, внесення змін і затвердження загальнодержавного і територіального виборчого списку кандидатів у депутати від партії здійснюється на з'їзді партії, а блоком - на міжпартійному з'їзді. На з'їзді партії (міжпартійному з'їзді блоку), на якому здійснюється затвердження загальнодержавного і територіального списку кандидатів у депутати від партії (блоку), повинно брати участь не менше 200 делегатів.  
Відхилено    
432. 6. Форма виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за 120 днів до дня виборів.   -520- Рудьковський М.М.
Ключковський Ю.Б.
У част.6 с.44 замінити цифри "120" на "130".  
Враховано   6. Форма виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за 130 днів до дня виборів.  
    -521- Павлюк М.П.
Доповнити ст.44 част.6 такого змісту: "6. Загальна кількість виборців, які проживають на території загальнодержавного округу ділиться на 445 мандатів (далі - виборча квота)".  
Відхилено    
    -522- Павлюк М.П.
Доповнити ст. 44 част. 7: "7. Кількісний склад кандидатів у депутати у кожному з регіональних виборчих списків розраховується шляхом ділення сумарної кількості виборців, які проживають на території відповідного територіального округу на виборчу квоту".  
Відхилено    
    -523- Павлюк М.П.
Доповнити част. 8 до ст. 44: "8. Ціла частина отриманого числа становить кількісний склад кандидатів у депутати від партії (блоку), на які має право кожна з партій (блоку) в даному територіальному окрузі. Дробові залишки отриманого числа враховуються при розподілі решти кількісного складу кандидатів у депутати від партії (блоку), що залишилась нерозподіленою, між територіальними виборчими округами". Частини 6 - 9 вважати частинами 10 - 12.  
Відхилено    
    -524- Крук Ю.Б.
Калінчук В.А.
Додати частину 6, 7, 8 у ст.44 такого змісту: 6. Загальна кількість виборців, які проживають на території загальнодержавного округу ділиться на 445 мандатів (далі - виборча квота). 7. Кількісний склад кандидатів у депутати у кожному з регіональних виборчих списків розраховується шляхом ділення сумарної кількості виборців, які проживають на території відповідного територіального округу на виборчу квоту. 8. Ціла частина отриманого числа становить кількісний склад кандидатів у депутати від партії (блоку), на які має право кожна з партій (блоку) в даному територіальному окрузі. Дробові залишки отриманого числа враховуються при розподілі решти кількісного складу кандидатів у депутати від партії (блоку), що залишилась нерозподіленою, між територіальними виборчими округами. Частини 6 - 9 вважати частинами 10 - 12.  
Відхилено    
433. 7. У протоколі з'їзду (зборів, конференції) партії, міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку, обов'язково зазначаються: дата його проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада (заняття), місце роботи, місце проживання), підсумки голосування щодо виборчого списку кандидатів у депутати. Протокол підписується головуючим на з'їзді (зборах, конференції), а виборчий список кандидатів у депутати - керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку). Вказані документи скріплюються печаткою партії (партій, що входять до блоку).   -525- Коновалюк В.І.
Част.7 ст. 44 викласти у редакції: "7. У протоколі з'їзду (зборів, конференції) партії, міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку, обов'язково зазначаються: дата його проведення, порядок денний, відомості про осіб, включених кандидатами у депутати до загальнопартійного та територіального списків (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада (заняття), місце роботи, адреса місця проживання), підсумки голосування щодо кожного з виборчих списків кандидатів у депутати. Протокол підписується головуючим на з'їзді (зборах, конференції), а виборчі списки кандидатів у депутати - керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку). Вказані документи скріплюються печаткою партії (партій, що входять до блоку)".  
Відхилено   7. У протоколі з'їзду (зборів, конференції) партії, міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку, обов'язково зазначаються: дата його проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада (заняття), місце роботи, місце проживання), підсумки голосування щодо виборчого списку кандидатів у депутати. Протокол підписується головуючим на з'їзді (зборах, конференції), а виборчий список кандидатів у депутати - керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку). Вказані документи скріплюються печаткою партії (партій, що входять до блоку).  
434. 8. Про час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) партії або міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку, з метою висунення кандидатів у депутати керівник партії (керівники партій, що входять до блоку) повідомляє у письмовій формі Центральну виборчу комісію не пізніш як за п'ять днів до дня проведення з'їзду (зборів, конференції). На такому з'їзді (зборах, конференції) за дорученням Голови Центральної виборчої комісії має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії.      8. Про час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) партії або міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку, з метою висунення кандидатів у депутати керівник партії (керівники партій, що входять до блоку) повідомляє у письмовій формі Центральну виборчу комісію не пізніш як за п'ять днів до дня проведення з'їзду (зборів, конференції). На такому з'їзді (зборах, конференції) за дорученням Голови Центральної виборчої комісії має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії.  
435. 9. Про час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) з метою висунення кандидатів у депутати засоби масової інформації повідомляються не пізніше ніж за три дні до дня проведення з'їзду (зборів, конференції). Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такому з'їзді (зборах, конференції) визначається організаторами заходу.   -526- Гадяцький Л.М.
Вилучити із статті 44 част.9.  
Відхилено   9. Про час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) з метою висунення кандидатів у депутати засоби масової інформації повідомляються не пізніше ніж за три дні до дня проведення з'їзду (зборів, конференції). Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такому з'їзді (зборах, конференції) визначається організаторами заходу.  
436. Стаття 45. Умови реєстрації кандидатів у депутати      Стаття 45. Умови реєстрації кандидатів у депутати  
437. 1. Центральна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), за умови отримання таких документів:      1. Центральна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), за умови отримання таких документів:  
438. 1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріпленої печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку);      1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріпленої печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку);  
439. 2) копії свідоцтва про реєстрацію партії (партій, що входять до блоку) та її статуту (статутів партій, що входять до блоку), засвідчені безоплатно Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу;   -527- Беспалий Б.Я.
П. 2 част. 1 ст. 45 вилучити.  
Відхилено   2) копії свідоцтва про реєстрацію партії (партій, що входять до блоку) та її статуту (статутів партій, що входять до блоку), засвідчені безоплатно Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу;  
440. 3) витягів з протоколів з'їздів (зборів, конференцій) партій про утворення виборчого блоку, засвідчених підписами керівників партій, що входять до блоку, та скріплених печатками цих партій (у разі висунення кандидатів у депутати блоком);      3) витягів з протоколів з'їздів (зборів, конференцій) партій про утворення виборчого блоку, засвідчених підписами керівників партій, що входять до блоку, та скріплених печатками цих партій (у разі висунення кандидатів у депутати блоком);  
441. 4) угоди про утворення виборчого блоку (у разі висунення кандидатів у депутати блоком);      4) угоди про утворення виборчого блоку (у разі висунення кандидатів у депутати блоком);  
442. 5) витягу з протоколу з'їзду (зборів, конференції) партії (міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку) про висунення кандидатів у депутати від партії (блоку), який повинен містити відомості, передбачені частиною восьмою статті 44 цього Закону, та бути засвідченим керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) і скріпленим печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку);   -528- Рудьковський М.М.
Ключковський Ю.Б.
В п.5 част.1 ст.45 слово "восьмою" замінити словом "сьомою".  
Враховано   5) витягу з протоколу з'їзду (зборів, конференції) партії (міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку) про висунення кандидатів у депутати від партії (блоку), який повинен містити відомості, передбачені частиною сьомою статті 44 цього Закону, та бути засвідченим керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) і скріпленим печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку);  
    -529- Гошовський В.С.
Пункт 5 част. 1 ст. 45 викласти в наступній редакції: "витягу з протоколу з'їзду (зборів, конференції) партії (міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку) про висунення кандидатів у депутати від партії (блоку), який повинен містити відомості, передбачені частиною дванадцятою статті 44 цього Закону, та бути засвідченим керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) і скріпленим печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку)".  
Відхилено    
443. 6) виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією;      6) виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією;  
444. 7) заяв осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії (блоку) із зобов'язанням припинити в разі обрання депутатом діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом народного депутата України, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах, а також із зобов'язанням у разі обрання депутатом протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом;   -530- Заєць І.О.
В ст.45, ч.1, п. 7: Слова „біографічних відомостей" замінити на „персональних даних, повідомлених Центральній виборчій комісії"  
Відхилено   7) заяв осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії (блоку) із зобов'язанням припинити в разі обрання депутатом діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом народного депутата України, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах, а також із зобов'язанням у разі обрання депутатом протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом;  
445. 8) автобіографій осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов'язково повинні містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, суспільну діяльність (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, місце проживання із зазначенням часу проживання в Україні, відомості про наявність чи відсутність судимості;   -531- Ключковський Ю.Б.
У пункті 8 частини 1 ст. 45 слова "суспільну діяльність" замінити словами "громадську роботу".  
Враховано   8) автобіографій осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов'язково повинні містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, місце проживання із зазначенням часу проживання в Україні, відомості про наявність чи відсутність судимості;  
    -532- Беспалий Б.Я.
П.8 част. 1 ст. 45 вилучити.  
Відхилено    
446. 9) передвиборної програми партії (блоку), викладеної державною мовою, обсягом до семи тисяч восьмисот друкованих знаків;   -533- Терещук С.М.
Част.4 ст. 48 доповнити і викласти в такій редакції: "Громадянин має право балотуватися кандидатом у депутати тільки від однієї партії (блоку)." І далі за текстом  
Враховано по суті  9) передвиборної програми партії (блоку), викладеної державною мовою, обсягом до семи тисяч восьмисот друкованих знаків;  
447. 10) декларації про майно та доходи кожного кандидата у депутати за рік, що передує рокові оголошення початку виборчого процесу;   -534- Чорноволенко О.В.
В ст. 45 ч.1 підпункт 10 "декларації про майно та доходи кожного кандидата у депутати за рік‚ що передує рокові оголошення початку виборчого процесу" - вилучити.  
Відхилено   10) декларації про майно та доходи кожного кандидата у депутати за рік, що передує рокові оголошення початку виборчого процесу;  
448. 11) документа про внесення грошової застави відповідно до статті 46 цього Закону;      11) документа про внесення грошової застави відповідно до статті 46 цього Закону;  
449. 12) фотографій осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), за розмірами та у кількості, встановленими Центральною виборчою комісією.   -535- Рудьковський М.М.
В пункті 12 частини 1 статті 45 в кінці речення додати "не пізніше як за 120 днів до дня виборів".  
Враховано   12) фотографій осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), за розмірами та у кількості, встановленими Центральною виборчою комісією не пізніше як за 120 днів до дня виборів.  
450. 2. Документи, подані до Центральної виборчої комісії після оголошення про початок виборчого процесу в порядку, передбаченому частиною п'ятої статті 43 цього Закону, повторно не подаються.   -536- Ключковський Ю.Б.
Статтю 45 доповнити частиною 3 у такій редакції: "3. Центральна виборча комісія видає уповноваженому представнику партії, виборчого блоку партій, який подав документи, зазначені у частині першій цієї статті, довідку про їх прийняття. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи".  
Враховано   2. Документи, подані до Центральної виборчої комісії після оголошення про початок виборчого процесу в порядку, передбаченому частиною п'ятої статті 43 цього Закону, повторно не подаються. 3. Центральна виборча комісія видає уповноваженому представнику партії, виборчого блоку партій, який подав документи, зазначені у частині першій цієї статті, довідку про їх прийняття. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи.  
    -537- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Доповнити проект статтею 46 наступного змісту: "Стаття 46. Умови реєстрації кандидатів у депутати в порядку самовисування: 1. Територіальна виборча комісія реєструє кандидата у депутати у відповідному окрузі, який самовисунувся у цьому окрузі, за умови пред'явлення ним одного із документів, передбачених частиною другою статті 2 цього Закону, отримання таких документів: 1) заяв осіб із зобов'язанням припинити в разі обрання депутатом діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом народного депутата України, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах, а також із зобов'язанням у разі обрання депутатом протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом; 2) автобіографій осіб, обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов'язково повинні містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, суспільну діяльність (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, місце проживання із зазначенням часу проживання в Україні, відомості про наявність чи відсутність судимості; 3) передвиборної програми, викладеної державною мовою, обсягом до семи тисяч восьмисот друкованих знаків; 4) декларації про майно та доходи кандидата у депутати за рік, що передує рокові оголошення початку виборчого процесу ; 5) документа про внесення грошової застави відповідно до статті 46 цього Закону; 6) фотографій кандидата у депутати, за розмірами та у кількості, встановленими Центральною виборчою комісією. 2. Документи, подані до відповідної окружної виборчої комісії, повторно не подаються."  
Відхилено    
451. Стаття 46. Грошова застава   -538- Чорноволенко О.В.
Ст. 46. Грошова застава - вилучити.  
Відхилено   Стаття 46. Грошова застава  
452. 1. Грошова застава вноситься партією (блоком) в безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії в розмірі 500.000 гривень.   -539- Рудьковський М.М.
Част.1 ст.46 редакційно викласти наступним чином: "Грошова застава складає п'ятсот тисяч гривень, яка вноситься партією (блоком) у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії".  
Враховано   1. Грошова застава складає дві з половиною тисячі розмірів мінімальних заробітних палат, яка вноситься партією (блоком) у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії.  
    -540- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 1 ст.46. доповнити реченням наступного змісту: "Кандидат у депутати, якого висунуто в порядку самовисування, до подання документів окружній виборчій комісії для реєстрації вносить на рахунок окружної виборчої комісії грошову заставу в розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."  
Відхилено    
    -541- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Част.1 ст.46 викласти в редакції: "1. Грошова застава складає дві з половиною тисячі розмірів мінімальних заробітних палат, яка вноситься партією (блоком) у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії."  
Враховано    
453. 2. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації кандидатів у депутати внесена грошова застава у п'ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок партії (блоку).      2. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації кандидатів у депутати внесена грошова застава у п'ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок партії (блоку).  
454. 3. При скасуванні рішення про реєстрацію всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), грошова застава у п'ятиденний строк після дня прийняття відповідного рішення перераховується до Державного бюджету України.      3. При скасуванні рішення про реєстрацію всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), грошова застава у п'ятиденний строк після дня прийняття відповідного рішення перераховується до Державного бюджету України.  
455. 4. Грошова застава повертається партіям (блокам), які взяли участь у розподілі депутатських мандатів.   -542- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 4 ст.46. доповнити словами "депутатам, обраним у порядку само висування."  
Відхилено   4. Грошова застава повертається партіям (блокам), які взяли участь у розподілі депутатських мандатів.  
456. 5. Грошова застава, внесена партією (блоком), яка не взяла участі у розподілі депутатських мандатів, у восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів перераховується до Державного бюджету України.   -543- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 5 ст.46. викласти у наступній редакції "5. Грошова застава, внесена партією (блоком), яка не взяла участі у розподілі депутатських мандатів, кандидатом у депутати, який балотувався в порядку самовисування, але не був обраний депутатом у восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів перераховується до Державного бюджету України."  
Відхилено   5. Грошова застава, внесена партією (блоком), яка не взяла участі у розподілі депутатських мандатів, у восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів перераховується до Державного бюджету України.  
457. Стаття 47. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати   -544- Чорноволенко О.В.
Ст. 47 "Декларація про майно та доходи кандидата у депутати" - вилучити.  
Відхилено   Стаття 47. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати  
458. 1. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати за останній звітний рік, що передує рокові оголошення про початок виборчого процесу, заповнюється ним власноручно за формою, затвердженою Міністерством фінансів України.   -545- Рудьковський М.М.
Част.1 ст.47 наприкінці доповнити словами "не пізніше, як за 130 днів до дня виборів".  
Враховано   1. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати за рік, що передує року проведення виборів, заповнюється ним власноручно за формою затвердженою Міністерством фінансів України не пізніше, як за 130 днів до дня виборів.  
    -546- Гадяцький Л.М.
Назву статті та її частину першу після слів "кандидата у депутати" доповнити словами "та членів його сім'ї".  
Відхилено    
    -547- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Част. 1 ст.47 викласти в редакції: "1. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати за рік, що передує року проведення виборів, заповнюється ним власноручно за формою декларації для державного службовця першої категорії, затвердженою Міністерством фінансів України не пізніше, як за 130 днів до дня виборів."  
Враховано частково    
459. 2. Відповідність відомостей, вказаних у декларації, поданій до Центральної виборчої комісії, відомостям, що містяться у декларації цієї особи, поданій у встановлені законом порядку і строки до органів Державної податкової адміністрації України, за дорученням Центральної виборчої комісії перевіряється Державною податковою адміністрацією України.   -548- Гадяцький Л.М.
Вилучити із статті 47 частини 2.3.4.  
Відхилено   2. Відповідність відомостей, вказаних у декларації, поданій до Центральної виборчої комісії, відомостям, що містяться у декларації цієї особи, поданій у встановлені законом порядку і строки до органів Державної податкової адміністрації України, за дорученням Центральної виборчої комісії перевіряється Державною податковою адміністрацією України.  
    -549- Чорноволенко О.В.
Ч. 2 ст. 47 - вилучити.  
Відхилено    
    -550- Гавриш С.Б.
викласти ч. 2 ст. 47 у такій редакції: "2. Достовірність відомостей, поданих у декларації, перевіряється Державною податковою адміністрацією України за дорученням Центральної виборчої комісії. Виявлення в декларації суттєво неправдивих відомостей, які мали метою ввести в оману виборців щодо матеріального стану кандидата, тягне за собою відмову в реєстрації кандидата. У разі виявлення таких фактів після реєстрації кандидата Центральна виборча комісія повинна розглянути питання про скасування реєстрації кандидата".  
Враховано по суті   
    -551- Бондаренко В.Д.
У ч. 2 ст.47 проекту, слово "відповідність", замінити словом "достовірність", виключивши з частини 1. слова: "що містять ся у декларації цієї особи, поданій у встановленому законом порядку і строки до органів Державної податкової адміністрації України".  
Відхилено    
    -552- Пеклушенко О.М.
У част. 2 ст. 47 слова "відповідність відомостей" замінити словами "достовірність відомостей".  
Відхилено    
460. 3. У разі, коли особа, висунута кандидатом, на законних підставах не подавала декларацію до органів Державної податкової адміністрації України, відомості, вказані у декларації, поданій до Центральної виборчої комісії, перевіряються Державною податковою адміністрацією України за дорученням Центральної виборчої комісії.   -553- Чорноволенко О.В.
Ч.3 ст. 47 - вилучити.  
Відхилено   3. У разі, коли особа, висунута кандидатом, на законних підставах не подавала декларацію до органів Державної податкової адміністрації України, відомості, вказані у декларації, поданій до Центральної виборчої комісії, перевіряються Державною податковою адміністрацією України за дорученням Центральної виборчої комісії.  
461. 4. Помилки і неточності виявлені в декларації, не є підставою для відмови в реєстрації кандидата у депутати.   -554- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Част. 4 ст. 47 викласти в редакції: "4. Помилки і неточності виявлені в декларації, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата у депутати."  
Враховано   4. Помилки і неточності виявлені в декларації підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата у депутати.  
462. Стаття 48. Порядок реєстрації кандидатів у депутати      Стаття 48. Порядок реєстрації кандидатів у депутати  
463. 1. Кандидати у депутати, включені до виборчого списку партії (блоку), реєструються Центральною виборчою комісією за наявності документів, передбачених статтею 45 цього Закону.      1. Кандидати у депутати, включені до виборчого списку партії (блоку), реєструються Центральною виборчою комісією за наявності документів, передбачених статтею 45 цього Закону.  
464. 2. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за 85 днів до дня виборів.      2. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за 85 днів до дня виборів.  
465. 3. Представнику партії (блоку), який подав до Центральної виборчої комісії зазначені у статті 45 цього Закону документи, видається довідка про прийняття документів. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи.   -555- Ключковський Ю.Б.
У ст. 48 част. 3 виключити, змінивши нумерацію подальших частин цієї ст.  
Враховано    
466. 4. Особа, включена партією (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, яка на день подання заяви партії (блоку) про реєстрацію кандидатів у депутати до Центральної виборчої комісії не дала згоди балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії (блоку), вважається виключеною з виборчого списку партії (блоку) з дня подання зазначеної заяви партії (блоку). Заява такої особи про згоду балотуватися, подана після цього строку, не приймається.   -556- Заєць І.О.
Доповнити частину 7 ст.48 реченням такого змісту : „ Не пізніше як за 15 днів до дня виборів Центральна виборча комісія публікує у газетах „Голос України" та „Урядовий кур'єр" дані декларацій про доходи та майно усіх зареєстрованих кандидатів у депутати. Форму публікації встановлює Центральна виборча комісія.".  
Відхилено   3. Особа, включена партією (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, яка на день подання заяви партії (блоку) про реєстрацію кандидатів у депутати до Центральної виборчої комісії не дала згоди балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії (блоку), вважається виключеною з виборчого списку партії (блоку) з дня подання зазначеної заяви партії (блоку). Заява такої особи про згоду балотуватися, подана після цього строку, не приймається.  
467. 5. Особа, включена партією (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, має право до дня реєстрації відкликати свою заяву про згоду балотуватися кандидатом у депутати. З моменту отримання Центральною виборчою комісією заяви про відкликання згоди балотуватися кандидатом у депутати така особа вважається виключеною із виборчого списку партії (блоку). Про отримання такої заяви Центральна виборча комісія письмово повідомляє представника партії (блоку) не пізніш як у триденний строк з дня отримання заяви. Повторна заява особи про її згоду балотуватися від партії (блоку) не приймається.      4. Особа, включена партією (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, має право до дня реєстрації відкликати свою заяву про згоду балотуватися кандидатом у депутати. З моменту отримання Центральною виборчою комісією заяви про відкликання згоди балотуватися кандидатом у депутати така особа вважається виключеною із виборчого списку партії (блоку). Про отримання такої заяви Центральна виборча комісія письмово повідомляє представника партії (блоку) не пізніш як у триденний строк з дня отримання заяви. Повторна заява особи про її згоду балотуватися від партії (блоку) не приймається.  
468. 6. Особа, включена до кількох виборчих списків партій (блоків) за її письмовими заявами про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цих партій (блоків), рішенням Центральної виборчої комісії виключається з усіх виборчих списків, до яких вона була включена.   -557- Турчинов О.В.
Част.6 ст.48 після слів "виключається з" доповнити словами "одного з виборчих списків, до яких вона включена на підставі письмової згоди особи".  
Відхилено   5. Особа, включена до кількох виборчих списків партій (блоків) за її письмовими заявами про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цих партій (блоків), рішенням Центральної виборчої комісії виключається з усіх виборчих списків, до яких вона була включена.  
469. 7. Центральна виборча комісія не пізніш як на п'ятнадцятий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати або про відмову в їх реєстрації.   -558- Ключковський Ю.Б.
У част. 7 ст. 48 слово "п'ятнадцятий" замінити словом "сьомий".  
Враховано   6. Центральна виборча комісія не пізніш як на сьомий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати або про відмову в їх реєстрації.  
    -559- Жовтяк Є.Д.
Пункт 7 викласти у редакції: "7. Не пізніше, ніж на п'ятий день після подачі документів, Центральна виборча комісія приймає рішення щодо реєстрації виборчих списків, про що уповноваженій особі партії чи блоку видається відповідне посвідчення, і протягом десяти днів публікує рішення про реєстрацію та виборчі списки."  
Враховано по суті   
470. 8. Черговість кандидатів у депутати у виборчому списку, визначена партією (блоком), не може бути змінена після їх реєстрації Центральною виборчою комісією, за винятком виключення окремих кандидатів із виборчого списку у випадках, передбачених цим Законом.      7. Черговість кандидатів у депутати у виборчому списку, визначена партією (блоком), не може бути змінена після їх реєстрації Центральною виборчою комісією, за винятком виключення окремих кандидатів із виборчого списку у випадках, передбачених цим Законом.  
471. 9. У разі реєстрації кандидатів у депутати представнику партії (блоку) разом з копією рішення про реєстрацію у триденний строк з дня його прийняття видаються посвідчення кандидатів у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Виборчий список кандидатів у депутати партії (блоку) разом з рішенням про їх реєстрацію у цей же строк оприлюднюється в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".   -560- Жовтяк Є.Д.
Додати до п 9 ст 48: "Зареєстровані виборчі списки не пізніше, ніж на другий день після їх реєстрації Центральною виборчою комісією надсилаються до окружних виборчих комісій."  
Відхилено   8. У разі реєстрації кандидатів у депутати представнику партії (блоку) разом з копією рішення про реєстрацію у триденний строк з дня його прийняття видаються посвідчення кандидатів у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Виборчий список кандидатів у депутати партії (блоку) разом з рішенням про їх реєстрацію у цей же строк оприлюднюється в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".  
472. 10. Якщо Центральна виборча комісія виявить у документах, поданих партією (блоком), ознаки порушення частини першої статті 37 Конституції України, вона зобов'язана звернутися до Генерального прокурора України чи Міністерства юстиції України щодо внесення ними подання до Верховного Суду України про заборону діяльності партії (партій, що входять до блоку). Розгляд питання про реєстрацію кандидатів у депутати від цієї партії (блоку) відкладається до набрання законної сили рішенням суду.   -561- Турчинов О.В.
Част. 10 ст. 48 вилучити.  
Враховано частково   9. Якщо Центральна виборча комісія виявить у документах, поданих партією (блоком), ознаки порушення частини першої статті 37 Конституції України, вона зобов'язана звернутися до Міністерства юстиції України щодо внесення ним подання до Верховного Суду України про заборону діяльності відповідної партії. Розгляд питання про реєстрацію кандидатів у депутати від цієї партії (блоку) відкладається до набрання законної сили рішенням суду.  
    -562- Чорноволенко О.В.
Ч.10 ст. 48 вилучити.  
Відхилено    
    -563- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Доповнити проект статтею 49 наступного змісту: "Стаття 49. Порядок реєстрації кандидатів у депутати у територіальному окрузі в порядку самовисування 1. Кандидат у депутати, висунутий в порядку самовисування, реєструється відповідною територіальною виборчою комісією за дотримання умов, передбачених статтею 42 цього Закону. 2. Подання документів до територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати в окрузі закінчується за 85 днів до дня виборів. 3. Особі, яка подала зазначені у статті 42 цього Закону документи, видається довідка про дату і час прийняття документів із зазначенням переліку прийнятих документів. 4. Особа, висунута кандидатом у депутати в порядку самовисування, має право до дня реєстрації її кандидатом у депутати відкликати свою заяву про самовисування чи про реєстрацію кандидатом у депутати. Повторна заява особи про її самовисування у цьому окрузі не приймається. 5. територіальна виборча комісія не пізніш як на десятий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидата у депутати в окрузі та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидата у депутати або про відмову в його реєстрації. 6. Відмова у реєстрації кандидату у депутати, висунутому в порядку самовисування, з підстав невідповідного оформлення документів, передбачених статтею 42 цього Закону, не виключає повторного подання кандидатом у депутати заяви про реєстрацію його у відповідному окрузі. Така заява з виправленими відповідно до вимог цього Закону документами повинна бути подана до територіальної виборчої комісії не пізніше ніж за 80 днів до дня виборів. Остаточне рішення про реєстрацію кандидата у депутати в окрузі окружна виборча комісія приймає не пізніше ніж за 75 дні до дня виборів. 7. У разі реєстрації кандидата у депутати в йому разом з копією рішення про реєстрацію у триденний строк з дня його прийняття видається посвідчення кандидата у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. 8. Перелік кандидатів у депутати, зареєстрованих в Порядку самовисування, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, освіти, місця проживання, основного місця роботи (заняття), партійності, суб'єкта висування у п'ятиденний строк після закінчення реєстрації кандидатів у депутати в цьому окрузі оприлюднюється Центральною виборчою комісією за поданням територіальних виборчих комісій в газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр"."  
Відхилено    
473. Стаття 49. Відмова в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати      Стаття 49. Відмова в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати  
474. 1. Центральна виборча комісія відмовляє у реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати у разі:   -564- Беспалий Б.Я.
Абзац 1 част. 1 ст. 49 після тексту " (кандидатів) у депутати" доповнити словом "тільки.  
Відхилено   1. Центральна виборча комісія відмовляє у реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати у разі:  
    -565- Гадяцький Л.М.
У пункті 1 частини першої слова "законів України" замінити на "цього Закону".  
Відхилено    
475. 1) порушення законів України при утворенні виборчого блоку та висуненні кандидатів у депутати;   -566- Турчинов О.В.
Пункт 1 част. 1 ст. 49 викласти в наступній редакції: "порушення умов утворення виборчого блоку та висунення кандидатів у депутати".  
Відхилено   1) порушення законів України при утворенні виборчого блоку та висуненні кандидатів у депутати;  
476. 2) порушення встановленого цим Законом порядку висування кандидата (кандидатів) у депутати;       
477. 3) відсутності або неналежного оформлення документів, зазначених у статтях 41 та 42 цього Закону;   -567- Рудьковський М.М.
Ключковський Ю.Б.
Пункт 2 частини першої виключити, а у п.3 част.1 ст.49 замінити слова "статтях 41 та 42" словами "статтях 42 та 43".  
Враховано   2) відсутності або неналежного оформлення документів, зазначених у статтях 42 та 43 цього Закону;  
    -568- Гавриш С.Б.
У п.п. 3 та 8 ч. 1 ст. 49 вміщені помилкові посилання на ст.ст. 41, 42 та 19 проекту.  
Враховано    
478. 4) припинення громадянства України кандидата у депутати;      3) припинення громадянства України кандидата у депутати;  
479. 5) вибуття особи, висунутої кандидатом у депутати, за межі України для постійного проживання;      4) вибуття особи, висунутої кандидатом у депутати, за межі України для проживання;  
480. 6) визнання особи, висунутої кандидатом у депутати, недієздатною;      5) визнання особи, висунутої кандидатом у депутати, недієздатною;  
481. 7) набрання щодо особи, висунутої кандидатом у депутати, законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;      6) набрання щодо особи, висунутої кандидатом у депутати, законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;  
482. 8) виявлення Центральною виборчою комісією обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути обраною депутатом відповідно до статті 19 цього Закону.   -569- Рудьковський М.М.
Ключковський Ю.Б.
У п.8 част.1 ст.49 замінити цифри "19" цифрою "9".  
Враховано   7) виявлення Центральною виборчою комісією обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути обраною депутатом відповідно до статті 9 цього Закону.  
    -570- Григорович Л.С.
У ч.1 ст. 49 додати пункт 9 наступного змісту: "Якщо кандидат у депутати не володіє державною мовою.  
Відхилено    
    -571- Григорович Л.С.
У ч.1 ст. 49 додати пункт 10 наступного змісту: "У разі належності до подвійного громадянства."  
Відхилено    
483. 2. Рішення про відмову в реєстрації кандидатів у депутати повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття видається представнику партії (блоку).   -572- Тарасюк Б.І.
Ч. 2 ст. 49 після слів "вичерпні підстави" доповнити словами: "та мотиви".  
Відхилено   2. Рішення про відмову в реєстрації кандидатів у депутати повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття видається представнику партії (блоку).  
484. 3. Відмова у реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), з підстав невідповідного оформлення поданих партією (блоком) документів, передбачених частиною першою статті 43 цього Закону та на підставі статті 42 цього Закону, не виключає повторного подання партією (блоком) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). Така заява з виправленими відповідно до вимог цього Закону документами повинна бути подана до Центральної виборчої комісії не пізніше ніж за 75 днів до дня виборів. Остаточне рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), Центральна виборча комісія приймає не пізніше ніж за 71 день до дня виборів.   -573- Рудьковський М.М.
У першому реченні част.3 ст.49 слова "статті 43 цього закону" та "на підставі статті 42 цього закону" замінити словами "статті 45".  
Враховано частково   3. Відмова у реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), з підстав невідповідного оформлення поданих партією (блоком) документів, передбачених частиною першою статті 45 цього Закону та на підставі статті 45 цього Закону, не виключає повторного подання партією (блоком) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). Така заява з виправленими відповідно до вимог цього Закону документами повинна бути подана до Центральної виборчої комісії не пізніше ніж за 75 днів до дня виборів. Остаточне рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), Центральна виборча комісія приймає не пізніше ніж за 71 день до дня виборів.  
    -574- Ключковський Ю.Б.
У част. 3 ст. 49 цифри "43" замінити цифрами"45"; слова "та на підставі статті 42 цього Закону" виключити.  
Враховано    
    -575- Чорноволенко О.В.
ч.3 ст. 49 вилучити.  
Відхилено    
485. 4. Якщо кожен із кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), не зареєстрований Центральною виборчою комісією у встановлений цим законом строк, партія (блок) втрачає статус суб'єкта виборчого процесу.   -576- Гадяцький Л.М.
У частині четвертій слово "кожен" замінити на "жодний".  
Враховано   4. Якщо внаслідок відмови Центральної виборчої комісії у реєстрації включених до виборчого списку кандидатів у депутати, або подальшого скасування реєстрації таких кандидатів Центральною виборчою комісією у виборчому списку партії (блоку) залишилось менше вісімнадцяти кандидатів, Центральна виборча комісія приймає рішення про відмову у реєстрації або про скасування реєстрації усіх кандидатів у депутати, включених до такого виборчого списку.  
    -577- Гавриш С.Б.
Викласти ч. 4 ст. 49 наступним чином: "4. Якщо внаслідок відмови Центральної виборчої комісії у реєстрації включених до виборчого списку кандидатів у депутати, або подальшого скасування реєстрації таких кандидатів Центральною виборчою комісією у виборчому списку партії (блоку) залишилось менше вісімнадцяти кандидатів, Центральна виборча комісія приймає рішення про відмову у реєстрації або про скасування реєстрації усіх кандидатів у депутати, включених до такого виборчого списку".  
Враховано    
    -578- Бондаренко В.Д.
Викласти ч. 4. ст.49 у такій редакції: "4. Якщо внаслідок відмови Центральної виборчої комісії у реєстрації включених до виборчого списку кандидатів у депутати, або подальшого скасування реєстрації таких кандидатів Центральною виборчою комісією у виборчому списку партії (блоку) залишилось менше вісімнадцяти кандидатів, Центральна виборча комісія приймає рішення про відмову у реєстрації або про скасування реєстрації усіх кандидатів у депутати, включених до такого виборчого списку".  
Враховано    
    -579- Бондаренко В.Д.
В ч.4 ст. 49 проекту слова "втрачає статус суб'єкта виборчого процесу" замінити словами "статус такої партії блоку прирівнюється до статусу інших партій, які не висунули кандидатів у депутати"  
Відхилено    
    -580- Жванія Д.В.
В част. 4 ст. 49 слово "кожен" замінити словом "жоден".  
Враховано    
    -581- Чорноволенко О.В.
Ч.4 ст. 49 вилучити.  
Відхилено    
486. Стаття 50. Зміни у складі виборчого блоку партій      Стаття 50. Зміни у складі виборчого блоку партій  
487. 1. Партія, що входить до блоку, може не пізніше ніж за 35 днів до дня виборів прийняти рішення про її вихід зі складу блоку. Таке рішення приймається з'їздом (зборами, конференцією) партії відповідно до її статуту. Рішення про вихід партії із складу блоку та витяг з протоколу з'їзду (зборів, конференції) про розгляд цього питання, підписані керівником партії, головуючим на з'їзді (зборах, конференції), та скріплені печаткою партії, протягом трьох днів подаються до Центральної виборчої комісії та керівного органу блоку.   -582- Чорноволенко О.В.
Ч.1 ст. 50 вилучити.  
Відхилено   1. Партія, що входить до блоку, може не пізніше ніж за 35 днів до дня виборів прийняти рішення про її вихід зі складу блоку. Таке рішення приймається з'їздом (зборами, конференцією) партії відповідно до її статуту. Рішення про вихід партії із складу блоку та витяг з протоколу з'їзду (зборів, конференції) про розгляд цього питання, підписані керівником партії, головуючим на з'їзді (зборах, конференції), та скріплені печаткою партії, протягом трьох днів подаються до Центральної виборчої комісії та керівного органу блоку.  
488. 2. Вихід партії зі складу блоку, до якого входить більше ніж дві партії, не впливає на статус блоку як суб'єкта виборчого процесу незалежно від кількості партій, які в ньому залишилися. Назва партії, яка вийшла зі складу блоку, вилучається у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації з переліку назв партій, що входять до блоку.      2. Вихід партії зі складу блоку, до якого входить більше ніж дві партії, не впливає на статус блоку як суб'єкта виборчого процесу незалежно від кількості партій, які в ньому залишилися. Назва партії, яка вийшла зі складу блоку, вилучається у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації з переліку назв партій, що входять до блоку.  
489. 3. У разі виходу партії зі складу блоку, до якого входять дві партії, правонаступником блоку - суб'єктом виборчого процесу залишається партія, яка не прийняла рішення про вихід з блоку. При цьому у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації замість назви блоку зазначається назва партії - правонаступника блоку.      3. У разі виходу партії зі складу блоку, до якого входять дві партії, правонаступником блоку - суб'єктом виборчого процесу залишається партія, яка не прийняла рішення про вихід з блоку. При цьому у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації замість назви блоку зазначається назва партії - правонаступника блоку.  
490. 4. Якщо рішення, передбачене у частині першій цієї статті, прийняте не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів, партія, що вийшла із складу блоку, має право висунути кандидатів у депутати у порядку, передбаченому цим Законом.   -583- Ключковський Ю.Б.
Част. 4 ст. 50 після слів "у порядку" доповнити словами "та в строки".  
Враховано   4. Якщо рішення, передбачене у частині першій цієї статті, прийняте не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів, партія, що вийшла із складу блоку, має право висунути кандидатів у депутати у порядку та в строки, передбаченому цим Законом.  
    -584- Жовтяк Є.Д.
Змінити у ст. 50 п4, п5, п8,п9 терміни: "за 65 днів "  
Відхилено    
491. 5. Якщо рішення, передбачене у частині першій цієї статті, прийнято пізніше ніж за 90 днів до дня виборів, партія, що вийшла зі складу блоку, втрачає статус суб'єкта виборчого процесу.      5. Якщо рішення, передбачене у частині першій цієї статті, прийнято пізніше ніж за 90 днів до дня виборів, партія, що вийшла зі складу блоку, втрачає статус суб'єкта виборчого процесу.  
492. 6. На підставі рішення, передбаченого у частині першій цієї статті, Центральна виборча комісія приймає рішення про виключення з виборчого списку блоку (партії - правонаступника блоку) осіб - членів партії, що прийняла рішення про вихід із складу блоку, або про скасування реєстрації кандидатів у депутати - членів цієї партії.      6. На підставі рішення, передбаченого у частині першій цієї статті, Центральна виборча комісія приймає рішення про виключення з виборчого списку блоку (партії - правонаступника блоку) осіб - членів партії, що прийняла рішення про вихід із складу блоку, або про скасування реєстрації кандидатів у депутати - членів цієї партії.  
493. 7. Партії, що входять до блоку, можуть не пізніше ніж за 35 днів до дня виборів прийняти рішення про розпуск виборчого блоку. Такі рішення приймаються з'їздами (зборами, конференціями) кожної партії, яка входить до блоку. Рішення про розпуск блоку та витяги із протоколів з'їздів (зборів, конференцій) кожної партії про розгляд цього питання, підписані керівником партії, головуючим на з'їзді (зборах, конференції), та засвідчені печаткою партії, протягом трьох днів подаються до Центральної виборчої комісії.      7. Партії, що входять до блоку, можуть не пізніше ніж за 35 днів до дня виборів прийняти рішення про розпуск виборчого блоку. Такі рішення приймаються з'їздами (зборами, конференціями) кожної партії, яка входить до блоку. Рішення про розпуск блоку та витяги із протоколів з'їздів (зборів, конференцій) кожної партії про розгляд цього питання, підписані керівником партії, головуючим на з'їзді (зборах, конференції), та засвідчені печаткою партії, протягом трьох днів подаються до Центральної виборчої комісії.  
494. 8. Якщо рішення, передбачені у частині сьомій цієї статті, прийняті не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів, кожна з партій, що входила до складу блоку, має право висунути кандидатів у депутати у порядку, передбаченому цим Законом.   -585- Ключковський Ю.Б.
Част. 8 ст. 50 після слів "у порядку" доповнити словами "та в строки".  
Враховано   8. Якщо рішення, передбачені у частині сьомій цієї статті, прийняті не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів, кожна з партій, що входила до складу блоку, має право висунути кандидатів у депутати у порядку, та в строки передбаченому цим Законом.  
495. 9. Якщо рішення, передбачені у частині сьомій цієї статті, прийняті пізніше ніж за 90 днів до дня виборів, партії, що входили до складу блоку, втрачають статус суб'єктів виборчого процесу.      9. Якщо рішення, передбачені у частині сьомій цієї статті, прийняті пізніше ніж за 90 днів до дня виборів, партії, що входили до складу блоку, втрачають статус суб'єктів виборчого процесу.  
496. 10. Якщо рішення, передбачені у частині сьомій цієї статті, прийняті до реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку блоку, Центральна виборча комісія не розглядає питання про їх реєстрацію. Якщо зазначені рішення прийняті після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку блоку, Центральна виборча комісія на підставі цих рішень скасовує реєстрацію цих кандидатів у депутати.      10. Якщо рішення, передбачені у частині сьомій цієї статті, прийняті до реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку блоку, Центральна виборча комісія не розглядає питання про їх реєстрацію. Якщо зазначені рішення прийняті після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку блоку, Центральна виборча комісія на підставі цих рішень скасовує реєстрацію цих кандидатів у депутати.  
497. Стаття 51. Скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати   -586- Гаврилюк В.В.
Статтю 51 „Скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати" викласти в наступній редакції: "1. Центральна виборча комісія не пізніше як за три дні до дня виборів приймає рішення про скасування реєстрації окремого кандидата у депутати, включеного до виборчого списку партії (блоку), з виключенням його з виборчого списку у разі: 1) звернення кандидата у депутати у будь-який час після його реєстрації із письмовою заявою про відмову від балотування; 2) звернення партії (блоку) не пізніш як за 15 днів до дня виборів про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати відповідно до рішення, прийнятого на підставі статуту партії (угоди про утворення блоку); 3) виникнення підстав, передбачених у частині шостій статті 50 цього Закону; 4) припинення громадянства України кандидата у депутати; 5) вибуття кандидата у депутати за межі України для постійного проживання; 6) визнання кандидата у депутати недієздатним чи набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину; 7) включення кандидата у депутати до кількох виборчих списків партій (блоків) за наявності заяв про згоду балотуватися від цих партій (блоків); 8) встановлення судом у порядку, передбаченому процесуальним законодавством, факту прямого підкупу виборців або членів виборчих комісій кандидатом, або за її дорученням іншою особою; 9) встановлення судом у порядку, передбаченому процесуальним законодавством, факту надання під час виборчого процесу виборцям або членам виборчих комісій грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, робіт, послуг, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу) організацією, власником або членом керівного органу якої є кандидат; встановлення судом, що кандидат, який займає посаду, у тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади чи в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, закладах, установах, організаціях, у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи (зловживання службовим становищем); 10) у разі проведення кандидатом у депутати прямої чи опосередкованої передвиборної агітації під час виборчого процесу поза строками, встановленими статтею 52 цього Закону; 11) якщо кандидат у депутати після оголошення йому Центральною виборчою комісією попередження, зазначеного в частині третій цієї статті, повторно порушив вимоги цього Закону. 2. Центральна виборча комісія не пізніше як за три дні до дня виборів приймає рішення про скасування реєстрації виборчого списку партії (блоку), з виключенням його з виборчого списку у разі: 1) виникнення підстав, передбачених у частині шостій статті 43 цього Закону або виникнення підстав, передбачених у частині десятій статті 50 цього Закону; 2) встановлення судом у порядку, передбаченому процесуальним законодавством, факту прямого підкупу виборців або членів виборчих комісій партією (блоком), яка висунула кандидатів, її уповноваженою чи іншою посадовою особою, а також за дорученням партії (блоку), яка висунула кандидатів, - іншою особою; 3) встановлення судом у порядку, передбаченому процесуальним законодавством, факту надання під час виборчого процесу виборцям або членам виборчих комісій грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, робіт, послуг, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу) організацією, власником або членом керівного органу якої є партія, яка висунула кандидатів (одна з партій, яка входить до блоку, що висунув кандидатів), або посадова особа цієї партії; 4) встановлення судом у порядку, передбаченому процесуальним законодавством, факту використання партією (блоком) при фінансуванні передвиборної агітації, крім коштів свого виборчого фонду, інших коштів; 5) у разі проведення партією (блоком) прямої чи опосередкованої передвиборної агітації під час виборчого процесу поза строками, встановленими статтею 52 цього Закону. 3. У разі порушення інших вимог цього Закону кандидатом у депутати, партією (блоком) Центральна виборча комісія може оголосити їм попередження, що оприлюднюється в державних та комунальних засобах масової інформації або в інший спосіб. 4. Центральна виборча комісія розглядає питання про скасування реєстрації кандидата чи про оголошення йому чи партії (блоку) попередження у присутності кандидата або представника партії (блоку). Про час розгляду цього питання вказані особи повідомляються не пізніше як напередодні розгляду. У разі відсутності вказаних осіб на засіданні без поважних причин, а при розгляді цього питання менше як за три дні до дня виборів - з будь-якої причини це питання розглядається Центральною виборчою комісією у відсутності вказаних осіб. 5. У випадках порушень, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, чи інших порушень, за які відповідним законодавством України передбачено кримінальну або адміністративну відповідальність, Центральна виборча комісія вносить подання до суду щодо притягнення кандидата чи іншої особи, яка допустила вказане порушення, до кримінальної чи адміністративної відповідальності. 6. Центральна виборча комісія доводить до відома партії (блоку), кандидата у депутати рішення про скасування реєстрації кандидата (кандидатів) або про оголошення попередження не пізніш як наступного дня з дня його прийняття та надає представнику партії (блоку) або кандидатові копію цього рішення у той же строк. Якщо вказане рішення прийняте напередодні дня виборів, копія вказаного рішення видається зазначеним у цій частині особам невідкладно. 7. У разі смерті кандидата у депутати або визнання його безвісно відсутнім Центральна виборча комісія оголошує його таким, що вибув з балотування, та виключає його з відповідного виборчого списку".  
Відхилено   Стаття 51. Скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати  
498. 1. Центральна виборча комісія не пізніше ніж за три дні до дня виборів приймає рішення про скасування реєстрації окремого кандидата у депутати, включеного до виборчого списку партії (блоку), з виключенням його з виборчого списку у разі:   -587- Беспалий Б.Я.
Абзац 1 част. 1 ст. 51 після тексту "з виборчого списку" доповнити словом "тільки"  
Відхилено   1. Центральна виборча комісія не пізніше ніж за три дні до дня виборів приймає рішення про скасування реєстрації окремого кандидата у депутати, включеного до виборчого списку партії (блоку), з виключенням його з виборчого списку у разі:  
    -588- Стойко І.М.
У ч. 1 ст. 51 додати п. 10 наступного змісту: "Якщо кандидат у депутати не володіє державною мовою"  
Відхилено    
499. 1) звернення кандидата у депутати у будь-який час після його реєстрації із письмовою заявою про відмову від балотування;      1) звернення кандидата у депутати у будь-який час після його реєстрації із письмовою заявою про відмову від балотування;  
500. 2) звернення партії (блоку) не пізніш як за 15 днів до дня виборів про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати відповідно до рішення, прийнятого на підставі статуту партії (угоди про утворення блоку);      2) звернення партії (блоку) не пізніш як за 15 днів до дня виборів про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати відповідно до рішення, прийнятого на підставі статуту партії (угоди про утворення блоку);  
501. 3) виникнення підстав, передбачених у частині шостій статті 50 цього Закону;      3) виникнення підстав, передбачених у частині шостій статті 50 цього Закону;  
502. 4) припинення громадянства України кандидата у депутати;      4) припинення громадянства України кандидата у депутати;  
503. 5) вибуття кандидата у депутати за межі України для постійного проживання;      5) вибуття кандидата у депутати за межі України для проживання;  
504. 6) визнання кандидата у депутати недієздатним;      6) визнання кандидата у депутати недієздатним;  
505. 7) набрання щодо кандидата законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;      7) набрання щодо кандидата законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;  
506. 8) включення кандидата у депутати до кількох виборчих списків партій (блоків) за наявності письмових заяв про згоду балотуватися від цих партій (блоків);      8) включення кандидата у депутати до кількох виборчих списків партій (блоків) за наявності письмових заяв про згоду балотуватися від цих партій (блоків);  
507. 9) виявлення Центральною виборчою комісією обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути обраною депутатом відповідно до статті 19 цього Закону;   -589- Рудьковський М.М.
Ключковський Ю.Б.
У п. 9 част.1 ст.51 цифри "19" на "9".  
Враховано   9) виявлення Центральною виборчою комісією обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути обраною депутатом відповідно до статті 9 цього Закону;  
    -590- Григорович Л.С.
У ч.1 ст. 51 додати пункт 10 наступного змісту: "Якщо кандидат у депутати не володіє державною мовою."  
Відхилено    
    -591- Григорович Л.С.
У ч.1 ст. 51 додати пункт 11 наступного змісту: "У разі набуття подвійного громадянства."  
Відхилено    
    -592- Гавриш С.Б.
У п. 9 ч. 1 ст. 51 проекту зроблено помилкове посилання на ст. 19 проекту.  
Враховано    
508. 2. Центральна виборча комісія скасовує рішення про реєстрацію всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), у разі виявлення після реєстрації підстав, передбачених у частині шостій статті 43 цього Закону або виникнення підстав, передбачених у частині десятій статті 50 цього Закону.   -593- Рудьковський М.М.
Част.2 ст.51 після слів "Центральна виборча комісія" доповнити словами "не пізніше, ніж за 10 днів до дня виборів".  
Враховано   2. Центральна виборча комісія не пізніше, ніж за 10 днів до дня виборів скасовує рішення про реєстрацію всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), у разі виявлення після реєстрації підстав, передбачених у частині шостій статті 43 цього Закону або виникнення підстав, передбачених у частині десятій статті 50 цього Закону.  
509. 3. У разі порушення інших вимог цього Закону кандидатом, партією (блоком), яка висунула кандидатів, Центральна виборча комісія оголошує їм попередження, що оприлюднюється в державних засобах масової інформації. Таке попередження, зокрема, виноситься у разі:   -594- Заєць І.О.
В ст.51, ч.3-6: Перенести в іншу ст.- про відповідальність за порушення.  
Відхилено   3. У разі порушення інших вимог цього Закону кандидатом, партією (блоком), яка висунула кандидатів, Центральна виборча комісія оголошує їм попередження, що оприлюднюється в державних засобах масової інформації. Таке попередження, зокрема, виноситься у разі:  
510. 1) встановлення судом у порядку, передбаченому процесуальним законодавством, факту прямого підкупу виборців або членів виборчих комісій кандидатом, партією (блоком), яка висунула кандидатів, її уповноваженою чи іншою посадовою особою, а також за дорученням партії (блоку), яка висунула кандидатів, - іншою особою;      1) встановлення судом у порядку, передбаченому законом, факту підкупу виборців або членів виборчих комісій кандидатом, партією (блоком), яка висунула кандидатів, її уповноваженою чи іншою посадовою особою, а також за дорученням партії (блоку), яка висунула кандидатів, - іншою особою;  
511. 2) встановлення судом у порядку, передбаченому процесуальним законодавством, факту надання під час виборчого процесу виборцям або членам виборчих комісій грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, робіт, послуг, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу) організацією, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат, партія, яка висунула кандидатів (одна з партій, яка входить до блоку, що висунув кандидатів), або посадова особа цієї партії;      2) встановлення судом у порядку, передбаченому законом, факту надання під час виборчого процесу виборцям або членам виборчих комісій грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, робіт, послуг, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей організацією, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат, партія, яка висунула кандидатів (одна з партій, яка входить до блоку, що висунув кандидатів), або посадова особа цієї партії;  
512. 3) встановлення судом у порядку, передбаченому процесуальним законодавством, факту використання партією (блоком) при фінансуванні передвиборної агітації, крім коштів свого виборчого фонду, інших коштів;      3) встановлення судом у порядку, передбаченому законом, факту використання партією (блоком) при фінансуванні передвиборної агітації, крім коштів свого виборчого фонду, інших коштів;  
513. 4) встановлення судом, що кандидат, який займає посаду, у тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади чи в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, закладах, установах, організаціях, у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи (зловживання службовим становищем);      4) встановлення судом, що кандидат, який займає посаду, у тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади чи в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, закладах, установах, організаціях, у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи (зловживання службовим становищем);  
514. 5) у разі проведення партією (блоком), кандидатом у депутати прямої чи опосередкованої передвиборної агітації під час виборчого процесу поза строками, встановленими статтею 52 цього Закону.      5) у разі проведення партією (блоком), кандидатом у депутати прямої чи опосередкованої передвиборної агітації під час виборчого процесу поза строками, встановленими статтею 52 цього Закону.  
515. 4. Центральна виборча комісія розглядає питання про скасування реєстрації кандидата чи про оголошення йому чи партії (блоку) попередження у присутності кандидата або представника партії (блоку). Про час розгляду цього питання вказані особи повідомляються не пізніше як напередодні розгляду. У разі відсутності вказаних осіб на засіданні без поважних причин, а при розгляді цього питання менше як за три дні до дня виборів - з будь-якої причини це питання розглядається Центральною виборчою комісією у відсутності вказаних осіб.      4. Центральна виборча комісія розглядає питання про скасування реєстрації кандидата чи про оголошення йому чи партії (блоку) попередження у присутності кандидата або представника партії (блоку). Про час розгляду цього питання вказані особи повідомляються не пізніше як напередодні розгляду. У разі відсутності вказаних осіб на засіданні без поважних причин, а при розгляді цього питання менше як за три дні до дня виборів - з будь-якої причини це питання розглядається Центральною виборчою комісією у відсутності вказаних осіб.  
516. 5. У випадках порушень, зазначених у частинах першій та третій цієї статті, чи інших порушень, за які відповідним законодавством України передбачено кримінальну або адміністративну відповідальність, Центральна виборча комісія вносить подання до суду щодо притягнення кандидата чи іншої особи, яка допустила вказане порушення, до кримінальної чи адміністративної відповідальності.      5. У випадках порушень, зазначених у частинах першій та третій цієї статті, чи інших порушень, за які відповідним законодавством України передбачено кримінальну або адміністративну відповідальність, Центральна виборча комісія вносить подання до суду щодо притягнення кандидата чи іншої особи, яка допустила вказане порушення, до кримінальної чи адміністративної відповідальності.  
517. 6. Центральна виборча комісія доводить до відома партії (блоку), кандидата у депутати рішення про скасування реєстрації кандидата (кандидатів) або про оголошення попередження не пізніш як наступного дня з дня його прийняття та надає представнику партії (блоку) або кандидатові копію цього рішення у той же строк. Якщо вказане рішення прийняте напередодні дня виборів, копія вказаного рішення видається зазначеним у цій частині особам невідкладно.   -595- Бондаренко В.Д.
У ч. 6. ст.51. проекту, слово "напередодні", замінити словами "за день до".  
Враховано по суті  6. Центральна виборча комісія доводить до відома партії (блоку), кандидата у депутати рішення про скасування реєстрації кандидата (кандидатів) або про оголошення попередження не пізніш як наступного дня з дня його прийняття та надає представнику партії (блоку) або кандидатові копію цього рішення у той же строк. Якщо вказане рішення прийняте в останній день перед днем виборів, копія вказаного рішення видається зазначеним у цій частині особам невідкладно.  
518. 7. У разі смерті кандидата у депутати або визнання його безвісно відсутнім Центральна виборча комісія оголошує його таким, що вибув з балотування, та виключає його з відповідного виборчого списку.   -596- Жовтяк Є.Д.
Додати С т. 52, змінивши наступну нумерацію статей: "С т а т т я 52. Скасування рішення про реєстрацію виборчих списків. 1. Центральна виборча комісія скасовує рішення про реєстрацію виборчих списків політичної партій чи виборчого блоку політичних партій у разі: 1) встановлення судом факту підкупу виборців партією чи блоком, уповноваженою особою партії або блоку, а також на їх прохання або за їх дорученням - іншою особою; 2) встановлення судом, що організація, засновником, власником або членом керівного органу якої є партія або блок чи уповноважена особа партії або блоку, під час виборчого процесу надавала виборцям гроші чи безоплатно або на пільгових умовах - товари, роботи, послуги, цінні папери, кредити, лотереї, інші матеріальні цінності; 3) встановлення судом, що партія або блок, крім коштів свого виборчого фонду, використовувала при фінансуванні передвиборної агітації інші кошти; 4) витрати партією або блоком коштів у розмірі, що перевищує встановлену Виборчим кодексом граничну суму витрат виборчого фонду партії або блоку. 2. У разі порушення партією або блоком інших вимог закону Центальна виборча комісія можуть оголосити їм попередження, що оприлюднюється в державних та комунальних засобах масової інформації або в інший спосіб. 3. Центральна виборча комісія доводить до відома партії чи блоку рішення про скасування реєстрації їхніх виборчих списків не пізніше, як на третій день з дня прийняття цього рішення, та надає копію цього рішення у той же строк."  
Відхилено   7. У разі смерті кандидата у депутати або визнання його безвісно відсутнім Центральна виборча комісія оголошує його таким, що вибув з балотування, та виключає його з відповідного виборчого списку.  
519. Розділ VІІІ. ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ      Розділ VІІІ. ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ  
520. Стаття 52. Строки проведення передвиборної агітації      Стаття 52. Строки проведення передвиборної агітації  
521. 1. Передвиборна агітація розпочинається за 70 днів до дня виборів. Центральна виборча комісія повідомляє в засобах масової інформації про початок передвиборної агітації за 73 дні до дня виборів.   -597- Зварич Р.М.
Частину першу ст.52 викласти у наступному формулюванні: "Передвиборна агітація розпочинається з моменту оголошення початку виборчої кампанії але не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів".  
Враховано по суті  1. Передвиборна агітація розпочинається з моменту прийняття Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку).  
522. 2. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів.      2. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів.  
523. 3. Передвиборна агітація, зокрема, політична реклама у період виборчого процесу поза строками, встановленими у цій статті, забороняється.      3. Передвиборна агітація поза строками, встановленими у цій статті, забороняється.  
524. У цей же період забороняється проведення масових акцій (походів, демонстрацій, мітингів) від імені партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу, а також публічні оголошення про підтримку партією (блоком) концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач.      У цей же період забороняється проведення масових акцій (походів, демонстрацій, мітингів) від імені партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу, а також публічні оголошення про підтримку партією (блоком) концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач.  
525. Стаття 53. Форми і засоби передвиборної агітації      Стаття 53. Форми і засоби передвиборної агітації  
526. 1. Передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України, зокрема у формі політичної реклами. Громадяни України мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми партій (блоків), політичні, ділові та особисті якості кандидатів у депутати, вести агітацію за або проти партій (блоків), кандидатів у депутати.   -598- Турчинов О.В.
У част.1 ст.53 перед словами "політичної реклами" додати" "добросовісної".  
Відхилено   1. Передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України, зокрема у формі політичної реклами. Громадяни України мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми партій (блоків), політичні, ділові та особисті якості кандидатів у депутати, вести агітацію за або проти партій (блоків), кандидатів у депутати.  
    -599- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
частини 1; 4; 8 ст.53. після слів у тексті "партій (блоків)" доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування" у відповідних відмінках.  
Відхилено    
    -600- Заєць І.О.
В ст.53. ч.1: Додати наприкінці слова „без використання коштів, майна чи праці працівників підприємств, щодо яких громадянин є власником (співвласником) або здійснює організаційно-розпорядчі функції. Використання для агітації цих ресурсів можливе лише за умови оплати партією зазначених послуг з виборчого фонду."  
Відхилено    
    -601- Заєць І.О.
У ст.53 ввести нову частину такого змісту: У період проведення виборчої кампанії передвиборною агітацією визнається : Заклики голосувати за кандидата, список кандидатів або проти кандидата, списку кандидатів; Виявлення переваги кому-небудь з кандидатів, будь-які партії (блоку), зокрема - у формі повідомлення, за якого кандидата, партію (блок) буде голосувати виборець; Опис можливих наслідків обрання або необрання кандидата списку кандидатів партії (блоку); Поширення інформації з явним переважанням відомостей про певних кандидатів, політичні партії, виборчі блоки партій у сполученні з позитивними або негативними коментарями; Поширення інформації про діяльність кандидата, партії (блоку); Діяльність, що сприяє формуванню позитивного або негативного ставлення виборців до кандидатів, політичної партії, блоку партій, що висунули список кандидатів; Поширення речей (друкованої продукції, предметів індивідуального користування громадян та інших) з розміщенням на них символіки (логотип, назва партії (блоку), її (його) девіз, прізвище кандидата або його зображення та в формі інших знаків, що викликають однозначну асоціацію з кандидатом, партією (блоком), розміщення цієї символіки на спорудах, транспортних засобах, у приміщеннях загального користування громадян; Інші дії, що мають на меті спонукати або спонукають виборців голосувати за кандидата, список кандидатів партії (блоку) або проти нього (них) або проти всіх списків кандидатів. Відповідно, нумерацію частин 1 - 9 змінити на „2 - 10".  
Відхилено    
527. 2. Політична реклама - це будь-які не заборонені законодавством України друковані, усні, звукові та аудіовізуальні види і форми ідейного впливу на людей, що мають на меті прямо або опосередковано привернути увагу до суб'єктів виборчого процесу, сформувати у суспільстві та у свідомості громадян позитивне ставлення до них або спрямувати політичну поведінку громадян і соціальних груп на підтримку суб'єктів виборчого процесу під час виборів, у тому числі інформаційні повідомлення про заходи, що проводяться або підтримуються із вказаною метою.   -602- Турчинов О.В.
Част.2 ст.53 розпочати зі слів "Добросовісна політична реклама".  
Відхилено   2. До передвиборної агітації належить політична реклама, яка включає будь-які не заборонені законодавством України друковані, усні, звукові та аудіовізуальні види і форми ідейного впливу на людей, що мають на меті прямо або опосередковано привернути увагу до суб'єктів виборчого процесу, сформувати у суспільстві та у свідомості громадян позитивне ставлення до них або спрямувати політичну поведінку громадян і соціальних груп на підтримку суб'єктів виборчого процесу під час виборів, у тому числі інформаційні повідомлення про заходи, що проводяться або підтримуються із вказаною метою.  
528. 3. До політичної реклами не відносяться офіційні повідомлення в період виборчого процесу (без коментарів, які можуть мати агітаційний характер, а також відео-, аудіозаписи, кінозйомки, фотоілюстрації) про дії кандидатів у депутати, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України або законами України.   -603- Турчинов О.В.
У част.3 ст.53 післяслова "До" додати "добросовісної", далі - за текстом.  
Відхилено   3. До політичної реклами не відносяться офіційні повідомлення в період виборчого процесу (без коментарів, які можуть мати агітаційний характер), а також відео-, аудіозаписи, кінозйомки, фотоілюстрації про дії кандидатів у депутати, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України або законами України.  
    -604- Турчинов О.В.
Част.3 ст.53 закінчити речення словами: а також будь які види і форми ідейного впливу на людей з метою сформувати в їх свідомості стійке негативне ставлення до певних суб'єктів виборчого процесу (недобросовісна політична реклама).  
Відхилено    
    -605- Турчинов О.В.
Доповнити част. 3 ст. 53 реченням: "Недобросовісна політична реклама забороняється".  
Відхилено    
    -606- Гавриш С.Б.
У тексті ч. 3 ст. 53 дужку слід закрити після слів "агітаційний характер", а не після слова "фотоілюстрації".  
Враховано    
    -607- Заєць І.О.
Доповнити частину 3 ст.53 реченням такого змісту : „Це положення не поширюються на інформаційні повідомлення про участь кандидатів у поточній службовій діяльність (наради, зібрання, засідання, зустрічі тощо), які вважаються, відповідно до цього Закону, передвиборною агітацією і можуть поширюватися в порядку, встановленому цим Законом для передвиборної агітації ";  
Враховано по суті   
529. 4. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів для цілей, визначених цим Законом, та коштів виборчих фондів партій (блоків).   -608- Беспалий Б.Я.
У част. 4 ст. 53 текст "законодавством України" замінити словом "законом"  
Відхилено   4. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів для цілей, визначених цим Законом, та коштів виборчих фондів партій (блоків).  
    -609- Заєць І.О.
Доповнити частину 4 ст.53 реченням такого змісту : „Пряме або приховане фінансування передвиборної агітації з будь-яких інших джерел забороняється.".  
Враховано по суті   
530. 5. Передвиборна агітація за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, здійснюється з додержанням принципу фактичних рівних умов: надання партіям (блокам) - суб'єктам виборчого процесу однакових друкованих площ у друкованих засобах масової інформації та ефірного часу на радіо і телебаченні.   -610- Жванія Д.В.
В част. 5 ст. 53 слова "ефірного часу" замінити словами "рівноцінного ефірного часу".  
Враховано по суті  5. Передвиборна агітація за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, здійснюється з додержанням принципу рівних умов щодо надання партіям (блокам) - суб'єктам виборчого процесу однакових друкованих площ у друкованих засобах масової інформації та однакового ефірного часу на радіо і телебаченні.  
    -611- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
частини 5; 6; 7; 9; 10 ст.53. після слів у тексті "суб'єкт виборчого процесу " доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування" у відповідних відмінках..  
Відхилено    
    -612- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Частину 5 ст. 53 викласти в редакції: "5. Передвиборна агітація за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, здійснюється з додержанням принципу рівних умов щодо надання партіям (блокам) - суб'єктам виборчого процесу однакових друкованих площ у друкованих засобах масової інформації та однакового ефірного часу на радіо і телебаченні."  
Враховано    
531. 6. Органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають приміщення, придатні для проведення публічних заходів передвиборної агітації, які організовує територіальна виборча комісія. При цьому територіальна виборча комісія зобов'язана забезпечити рівні можливості для всіх партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу. Оплата за використання наданих приміщень здійснюється у порядку, встановленому у частині першій статті 41 цього Закону.   -613- Ключковський Ю.Б.
У част. 6 ст. 53 виключити слово "державної"; в останньому реченні цієї частини виключити слова "частині першій".  
Враховано   6. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають приміщення, придатні для проведення публічних заходів передвиборної агітації, які організовує територіальна виборча комісія. При цьому територіальна виборча комісія зобов'язана забезпечити рівні можливості для всіх партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу. Оплата за використання наданих приміщень здійснюється у порядку, встановленому у статті 41 цього Закону.  
    -614- Гавриш С.Б.
З ч. 6 ст. 53 проекту слід вилучити слово "державної".  
Враховано    
532. 7. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право на договірній основі за рахунок коштів виборчого фонду орендувати будинки і приміщення усіх форм власності для проведення зборів, мітингів, дебатів, дискусій та інших публічних заходів передвиборної агітації.      7. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право на договірній основі за рахунок коштів виборчого фонду орендувати будинки і приміщення усіх форм власності для проведення зборів, мітингів, дебатів, дискусій та інших публічних заходів передвиборної агітації.  
533. 8. Партія (блок) повідомляє про час і місце проведення публічних заходів передвиборної агітації відповідну територіальну виборчу комісію.      8. Партія (блок) повідомляє про час і місце проведення публічних заходів передвиборної агітації відповідну територіальну виборчу комісію.  
534. 9. У разі якщо будинок (приміщення) незалежно від форми власності було надано для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації одній партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу, власник цього будинку (приміщення) не має права відмовити в його наданні на тих же умовах іншій партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу. Вказана норма не стосується приміщень, що перебувають у власності чи постійному користуванні партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу.   -615- Заєць І.О.
Додати нову частину 10 ст.53 такого змісту: „10. Масові видовищні заходи (концерти, конкурси, шоу, змагання, фестивалі тощо) вважаються заходом передвиборної агітації, якщо при їх підготовці та проведенні мають місце дії, що мають ознаки передвиборної агітації, встановлені цим Законом. Проведення передвиборної агітації у формі масових видовищних заходів допускається за умови дотримання таких вимог: зазначення агітаційного характеру заходу в усіх атрибутах та повідомленнях про його проведення (об'яви, афіші, квитки, буклети тощо); оплати усіх витрат на проведення цього заходу з виборчого фонду партії (блоку). Відповідно нумерацію частини 10 змінити на „11".  
Відхилено   9. У разі якщо будинок (приміщення) незалежно від форми власності було надано для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації одній партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу, власник цього будинку (приміщення) не має права відмовити в його наданні на тих же умовах іншій партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу. Вказана норма не стосується приміщень, що перебувають у власності чи постійному користуванні партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу. 10. Розміщення носіїв політичної реклами у громадському транспорті забороняється.  
    -616- Заєць І.О.
Додати нову частину 12 ст.53 такого змісту: „12. Підприємство, що виготовляє рекламну продукцію, надає послуги для проведення передвиборної агітації для однієї партії (блоку), не має права відмовити у виконанні відповідних робіт, наданні послуг іншій партії (блоку) на тих же умовах (обсяг і ціна послуг, строки виконання, форма і порядок замовлення).".  
Відхилено    
    -617- Заєць І.О.
Додати нову частину 13 ст.53 такого змісту: „13. Розміщення носіїв передвиборної агітації на спорудах, громадському транспорті, зовнішніх носіях реклами здійснюється з дотриманням рівних умов (обсяг і ціна послуг, строків виконання, форма і порядок замовлення). У разі надання послуг одній партії (блоку), підприємство, що здійснює розміщення, не має права відмовити у наданні аналогічних послуг на тих же умовах (строки виконання, ціна, форма і порядок замовлення) іншій партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу".  
Враховано частково    
535. Стаття 54. Інформаційні плакати та матеріали передвиборної агітації      Стаття 54. Інформаційні плакати та матеріали передвиборної агітації  
536. 1. Центральна виборча комісія за рахунок коштів, що виділяються з Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів депутатів, забезпечує виготовлення не пізніш як за 35 днів до дня виборів інформаційних плакатів партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу. Ці плакати повинні містити передвиборні програми партій (блоків), подані ними при реєстрації кандидатів у депутати, виборчий список партії (блоку) із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності включених до нього кандидатів у депутати, а також фотографії перших п'яти кандидатів у депутати. Форма, розмір та поліграфічне виконання інформаційних плакатів встановлюються Центральною виборчою комісією.      1. Центральна виборча комісія за рахунок коштів, що виділяються з Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів депутатів, забезпечує виготовлення не пізніш як за 35 днів до дня виборів інформаційних плакатів партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу. Ці плакати повинні містити передвиборні програми партій (блоків), подані ними при реєстрації кандидатів у депутати, виборчий список партії (блоку) із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності включених до нього кандидатів у депутати, а також фотографії перших п'яти кандидатів у депутати. Форма, розмір та поліграфічне виконання інформаційних плакатів встановлюються Центральною виборчою комісією.  
537. 2. Центральна виборча комісія погоджує з представником партії (блоку) текст інформаційного плаката.   -618- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 2 ст.54. доповнити реченням наступного змісту: "Територіальна виборча комісія за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів депутатів, забезпечує виготовлення не пізніш як за 35 днів до дня виборів погоджених із кандидатами у депутати, зареєстрованими в порядку самовисування, інформаційних плакатів із розрахунку по дві тисячі примірників на кожного кандидата у депутати. Плакати повинні містити біографію кандидата у депутати, його передвиборну програму, подані ним при реєстрації, та фотокартку."  
Відхилено   2. Центральна виборча комісія погоджує з представником партії (блоку) текст інформаційного плаката.  
538. 3. Виготовлені інформаційні плакати партій (блоків) з розрахунку по п'ять примірників кожного плаката на кожну виборчу комісію у встановленому Центральною виборчою комісією порядку передаються відповідним виборчим комісіям, решта - представнику відповідної партії (блоку).   -619- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 3 ст.54. після слів "партій (блоків)" доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування" .  
Відхилено   3. Виготовлені інформаційні плакати партій (блоків) з розрахунку по п'ять примірників кожного плаката на кожну виборчу комісію у встановленому Центральною виборчою комісією порядку передаються відповідним виборчим комісіям, решта - представнику відповідної партії (блоку).  
539. 4. Інформаційні плакати передаються відповідним виборчим комісіям не пізніш як за 20 днів до дня виборів.      4. Інформаційні плакати передаються відповідним виборчим комісіям не пізніш як за 20 днів до дня виборів.  
540. 5. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу на власний розсуд може виготовляти матеріали передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів виборчого фонду партії (блоку). Партія може виготовляти друкований матеріал своєї передвиборної агітації (передвиборної агітації блоку, до якого вона входить) із застосуванням майна, що їй належить. Відомості, що містяться у цих матеріалах, повинні відповідати вимогам закону.   -620- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 5 ст.54. після слів у тексті "Партія (блок)" доповнити словами "кандидат у депутати, зареєстрований в порядку самовисування".  
Відхилено   5. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу на власний розсуд може виготовляти матеріали передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів виборчого фонду партії (блоку). Партія може виготовляти друкований матеріал своєї передвиборної агітації (передвиборної агітації блоку, до якого вона входить) із застосуванням майна, що їй належить. Відомості, що містяться у цих матеріалах, повинні відповідати вимогам закону.  
541. 6. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу зобов'язана подати по одному примірнику кожного друкованого матеріалу передвиборної агітації, виготовленого за рахунок коштів виборчого фонду та із застосуванням майна, що їй належить, не пізніш як за сім днів з дня його виготовлення до Центральної виборчої комісії.   -621- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 6 ст.54. після слів "суб'єкт виборчого процесу " доповнити словами "кандидат у депутати, зареєстрований в порядку самовисування".  
Відхилено   6. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу зобов'язана подати по одному примірнику кожного друкованого матеріалу передвиборної агітації, виготовленого за рахунок коштів виборчого фонду та із застосуванням майна, що їй належить, не пізніш як за сім днів з дня його виготовлення до Центральної виборчої комісії.  
542. 7. Друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.   -622- Ключковський Ю.Б.
Част. 7 ст. 54 після слів "що здійснила друк" доповнити словами "або вказівку, що друк здійснено з використанням майна партії".  
Враховано   7. Друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про установу, що здійснила друк, або вказівку, що друк здійснено з використанням майна партії, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.  
543. 8. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не пізніш як за 70 днів до дня виборів відводять місця та обладнують стенди, дошки оголошення у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації.      8. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не пізніш як за 70 днів до дня виборів відводять місця та обладнують стенди, дошки оголошення у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації.  
544. Стаття 55. Загальний порядок використання засобів масової інформації      Стаття 55. Загальний порядок використання засобів масової інформації  
545. 1. Передвиборна агітація з використанням засобів масової інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов та в порядку, передбаченому цим Законом.      1. Передвиборна агітація з використанням засобів масової інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов та в порядку, передбаченому цим Законом.  
546. 2. Передвиборна агітація у засобах масової інформації проводиться у формі публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій, інтерв'ю, виступів, політичної реклами, теленарисів, відеофільмів, інших публікацій та повідомлень про партію (блок), кандидатів у депутати та в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України.      2. Передвиборна агітація у засобах масової інформації проводиться у формі публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій, інтерв'ю, виступів, політичної реклами, теленарисів, відеофільмів, інших публікацій та повідомлень про партію (блок), кандидатів у депутати та в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України.  
547. 3. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право користуватися державними та комунальними засобами масової інформації за рахунок та в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, на умовах, передбачених цим Законом.   -623- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 3 ст.55. після слів "суб'єкт виборчого процесу "доповнити словами "кандидат у депутати, зареєстрований в порядку самовисування".  
Відхилено   3. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право користуватися державними та комунальними засобами масової інформації за рахунок та в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, на умовах, передбачених цим Законом.  
548. 4. Порядок надання ефірного часу та друкованих площ за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, встановлюється Центральною виборчою комісією.      4. Порядок надання ефірного часу та друкованих площ за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, встановлюється Центральною виборчою комісією.  
549. 5. Передвиборна агітація у засобах масової інформації усіх форм власності за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку) здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкованої площі та обмежується лише граничним розміром витрат виборчого фонду.   -624- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 5 ст.55. після слів "партії (блоку) " доповнити словами "кандидат у депутати, зареєстрований в порядку самовисування".  
Відхилено   5. Передвиборна агітація у засобах масової інформації усіх форм власності за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку) здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкованої площі та обмежується лише граничним розміром витрат виборчого фонду.  
550. 6. Розцінки вартості за одиницю друкованої площі та за одиницю ефірного часу встановлюються відповідними засобами масової інформації не пізніш як за 100 днів до дня виборів у розмірі, який не може перевищувати розмір плати за комерційну рекламу і не повинен змінюватися протягом виборчого процесу. Засіб масової інформації не може надавати скидки на оплату окремим партіям (блокам).   -625- Гавриш С.Б.
У ч. 6 ст. 55 проекту слово "скидки" замінити словом "знижки".  
Враховано   6. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу встановлюються відповідними засобами масової інформації не пізніш як за 130 днів до дня виборів у розмірі, який не може перевищувати відповідний середньозважений показник за останній квартал року, що передує року проведення виборів депутатів. Середньозважений показник вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу визначається Центральною виборчою комісією разом з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та Державним комітетом телебачення і радіомовлення України. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації не можуть змінюватися протягом виборчого процесу. Засіб масової інформації не може надавати знижки на оплату окремим кандидатам чи партіям (блокам), що висунули кандидатів у депутати.  
    -626- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Частину 6 ст. 55 викласти в редакції: "6. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу встановлюються відповідними засобами масової інформації не пізніш як за 130 днів до дня виборів у розмірі, який не може перевищувати відповідний середньозважений показник за останній квартал року, що передує року проведення виборів депутатів. Середньозважений показник вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу визначається Центральною виборчою комісією разом з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та Державним комітетом телебачення і радіомовлення України. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації не можуть змінюватися протягом виборчого процесу. Засіб масової інформації не може надавати знижки на оплату окремим кандидатам чи партіям (блокам), що висунули кандидатів у депутати."  
Враховано    
    -627- Зварич Р.М.
Частину шосту ст.55 викласти у наступному формулюванні: "Розцінки вартості за одиницю друкованої площі та за одиницю ефірного часу встановлюються відповідними засобами масової інформації не пізніш як за 110 днів до дня виборів у розмірі, який не може перевищувати розмір середньої плати за комерційну рекламу впродовж січня-вересня року, що передує року виборів і не повинен змінюватися протягом виборчого процесу".  
Враховано по суті   
551. 7. Засіб масової інформації, який надав ефірний час або друковану площу одній партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу, не може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі на тих же умовах іншій партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу.      7. Засіб масової інформації, який надав ефірний час або друковану площу одній партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу, не може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі на тих же умовах іншій партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу.  
552. 8. Засоби масової інформації у разі оприлюднення результатів опитування громадської думки, пов'язаного з виборами депутатів, зобов'язані зазначити організацію, що проводила опитування, час його проведення, кількість опитаних, метод збору інформації, точне формулювання питання, статистичну оцінку можливої помилки.      8. Засоби масової інформації у разі оприлюднення результатів опитування громадської думки, пов'язаного з виборами депутатів, зобов'язані зазначити організацію, що проводила опитування, час його проведення, кількість опитаних, метод збору інформації, точне формулювання питання, статистичну оцінку можливої помилки.  
553. 9. Обмеження, встановлені частинами п'ятою - сьомою цієї статті, не поширюються на засоби масової інформації, засновниками (власниками) яких є партії - суб'єкти виборчого процесу (партії, що входять до блоку - суб'єкта виборчого процесу).   -628- Заєць І.О.
В ст.55: Додати ч.9. Засіб масової інформації не може надавати ефірний час або друковану площу для політичної реклами без угоди з політичною партією (блоком) та оплати з її виборчого фонду за оголошеними розцінками. У разі публікації чи трансляції політичної реклами з порушенням цих вимог ЗМІ за рішенням суду сплачує до державного бюдежету штраф у розмірі десятикратної вартості реклами за оголошеними розцінками." Ч. 9 зробити десятою.  
Відхилено   9. Обмеження, встановлені частинами п'ятою - сьомою цієї статті, не поширюються на засоби масової інформації, засновниками (власниками) яких є партії - суб'єкти виборчого процесу (партії, що входять до блоку - суб'єкта виборчого процесу). 10. Висвітлення подій виборчої кампанії у засобах масової інформації усіх форм власності у формі інформаційних повідомлень (новин) може здійснюватися виключно на засадах об'єктивного, неупередженого повідомлення конкретних відомостей про події, без коментарів і оцінок.  
    -629- Заєць І.О.
Доповнити Ст.55 частиною 10. такого змісту: „10. Висвітлення подій виборчої кампанії у засобах масової інформації усіх форм власності у формі інформаційних повідомлень (новин) може здійснюватися виключно на засадах об'єктивного, неупередженого повідомлення конкретних відомостей про події, без коментарів і оцінок, на засадах рівного інформаційного представлення (за обсягами і формою) усіх партій (блоків)."  
Враховано частково    
554. Стаття 56. Порядок використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації      Стаття 56. Порядок використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації  
555. 1. Усі телерадіоорганізації зобов'язані не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів депутатів опублікувати в друкованих засобах масової інформації розцінки вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу і надіслати ці розцінки Центральній виборчій комісії та територіальним виборчим комісіям.   -630- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
У част. 1 ст.56 замінити "90" на "120".  
Враховано   1. Усі телерадіоорганізації зобов'язані не пізніше ніж за 120 днів до дня виборів депутатів опублікувати в друкованих засобах масової інформації розцінки вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу і надіслати ці розцінки Центральній виборчій комісії та територіальним виборчим комісіям.  
    -631- Зварич Р.М.
В частині першій ст.56 слова "90 днів" замінити на слова "110 днів".  
Враховано по суті   
556. 2. Ефірний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, надається державними та комунальними телерадіоорганізаціями між дев'ятнадцятою і двадцять другою годинами.      2. Ефірний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, надається державними та комунальними телерадіоорганізаціями між дев'ятнадцятою і двадцять другою годинами.  
557. 3. Час мовлення (розклад мовлення) телерадіоорганізацій, які мають ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на право користування загальнонаціональними каналами мовлення, змінюється (без зміни обсягу мовлення) на час передвиборної агітації в період виборів депутатів з метою забезпечення регіональним державним (комунальним) телерадіоорганізаціям можливостей поширення їхніх програм та передвиборних передач у відповідних регіонах.      3. Час мовлення (розклад мовлення) телерадіоорганізацій, які мають ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на право користування загальнонаціональними каналами мовлення, змінюється (без зміни обсягу мовлення) на час передвиборної агітації в період виборів депутатів з метою забезпечення регіональним державним (комунальним) телерадіоорганізаціям можливостей поширення їхніх програм та передвиборних передач у відповідних регіонах.  
558. 4. Партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу телерадіоорганізаціями надається загальний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, не менше 60 хвилин на загальнонаціональному телеканалі та 60 хвилин на загальнонаціональному радіоканалі, а також по 20 хвилин на регіональних телеканалах та по 20 хвилин на регіональних радіоканалах у кожному з регіонів України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України. Цей час партії (блоку) надається на кожному з зазначених каналів тричі (на регіональних телерадіоканалах - двічі) у рівних частках від загального часу.   -632- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 4 ст.56. доповнити реченням наступного змісту: "Загальний час, що надається телерадіоорганізаціями кандидату у депутати, зареєстрованому в порядку самовисування, для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, не може становити менше 10 хвилин на регіональному телеканалі, що охоплює територію відповідного округу, та 10 хвилин на регіональному радіоканалі, що охоплює територію відповідного о округу."  
Відхилено   4. Партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу телерадіоорганізаціями надається загальний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, не менше 60 хвилин на загальнонаціональному телеканалі та 60 хвилин на загальнонаціональному радіоканалі, а також по 20 хвилин на регіональних телеканалах та по 20 хвилин на регіональних радіоканалах у кожному з регіонів України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України. Цей час партії (блоку) надається на кожному з зазначених каналів тричі (на регіональних телерадіоканалах - двічі) у рівних частках від загального часу.  
559. 5. Впродовж 20 хвилин до і після теле-, радіотрансляції передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми партії (блоку) забороняється у будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної програми, давати будь-яку інформацію щодо цієї партії (блоку), висунутих нею кандидатів.   -633- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 5 ст.56. після слів "партії (блоку) " та "висунутих нею кандидатів"доповнити словами "кандидату у депутати, зареєстрованому в порядку самовисування".у відповідних відмінках.  
Відхилено   5. Впродовж 20 хвилин до і після теле-, радіотрансляції передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми партії (блоку) забороняється у будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної програми, давати будь-яку інформацію щодо цієї партії (блоку), висунутих нею кандидатів.  
560. 6. Розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір складається відповідними державними та комунальними телерадіоорганізаціями за результатами жеребкувань, що проводяться відповідно Центральною виборчою комісією, однією з територіальних виборчих комісій за рішенням Центральної виборчої комісії у кожному з регіонів України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, за участю представників або уповноважених осіб партій (блоків).   -634- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 6 ст.56. доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування або їх довірених осіб"  
Відхилено   6. Розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір складається відповідними державними та комунальними телерадіоорганізаціями за результатами жеребкувань, що проводяться відповідно Центральною виборчою комісією, однією з територіальних виборчих комісій за рішенням Центральної виборчої комісії у кожному з регіонів України (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь), за участю представників або уповноважених осіб партій (блоків).  
    -635- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Част. 6 ст. 56 викласти в редакції: "6. Розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір складається відповідними державними та комунальними телерадіоорганізаціями за результатами жеребкувань, що проводяться відповідно Центральною виборчою комісією, однією з територіальних виборчих комісій за рішенням Центральної виборчої комісії у кожному з регіонів України (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь), за участю представників або уповноважених осіб партій (блоків)."  
Немає висновку    
561. 7. Результати жеребкування щодо надання ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, оприлюднюються відповідно в газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр", місцевих державних чи комунальних засобах масової інформації у триденний строк з дня затвердження їх Центральною виборчою комісією чи відповідними територіальними виборчими комісіями.      7. Результати жеребкування щодо надання ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, оприлюднюються відповідно в газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр", місцевих державних чи комунальних засобах масової інформації у триденний строк з дня затвердження їх Центральною виборчою комісією чи відповідними територіальними виборчими комісіями.  
562. 8. Оплата за наданий ефірний час здійснюється Центральною виборчою комісією та відповідними територіальними виборчими комісіями згідно із затвердженими ними кошторисами в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, та за відповідними угодами, що укладаються між Центральною виборчою комісією і Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України, між відповідними територіальними виборчими комісіями і регіональними державними чи комунальними телерадіоорганізаціями.      8. Оплата за наданий ефірний час здійснюється Центральною виборчою комісією та відповідними територіальними виборчими комісіями згідно із затвердженими ними кошторисами в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, та за відповідними угодами, що укладаються між Центральною виборчою комісією і Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України, між відповідними територіальними виборчими комісіями і регіональними державними чи комунальними телерадіоорганізаціями.  
563. 9. Ефірний час за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку) надається на підставі угоди, що укладається від імені партії (блоку) розпорядником виборчого фонду з телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Без укладення такої угоди та надходження коштів на рахунок телерадіоорганізації надання ефірного часу забороняється.   -636- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Додати частину 10 ст.56 в редакції: "Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу встановлюються відповідними засобами масової інформації не пізніш як за 130 днів до дня виборів у розмірі, який не може перевищувати відповідний середньозважений показник за останній квартал року, що передує року проведення виборів народних депутатів України. Середньозважений показник вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу визначається Центральною виборчою комісією разом з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та Державним комітетом телебачення і радіомовлення України. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації не можуть змінюватися протягом виборчого процесу. Засіб масової інформації не може надавати знижки на оплату окремим кандидатам чи партіям (блокам), що висунули кандидата."  
Відхилено   9. Ефірний час за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку) надається на підставі угоди, що укладається від імені партії (блоку) розпорядником виборчого фонду з телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Без укладення такої угоди та надходження коштів на рахунок телерадіоорганізації надання ефірного часу забороняється. 10. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу встановлюються відповідними засобами масової інформації не пізніш як за 130 днів до дня виборів у розмірі, який не може перевищувати відповідний середньозважений показник за останній квартал року, що передує року проведення виборів народних депутатів України. Середньозважений показник вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу визначається Центральною виборчою комісією разом з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та Державним комітетом телебачення і радіомовлення України. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації не можуть змінюватися протягом виборчого процесу. Засіб масової інформації не може надавати знижки на оплату окремим кандидатам чи партіям (блокам), що висунули кандидата.  
564. 10. Телерадіоорганізації зобов'язані здійснювати аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять передвиборну агітацію, і зберігати їх до закінчення тридцятиденного строку з дня офіційного оприлюднення результатів виборів.   -637- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 9 ст.56. після слів у тексті "партій (блоків)" доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування" у відповідних відмінках.  
Відхилено   11. Телерадіоорганізації зобов'язані здійснювати аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять передвиборну агітацію, і зберігати їх до закінчення тридцятиденного строку з дня офіційного оприлюднення результатів виборів.  
565. 11. Телерадіоорганізації усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення зобов'язані надавати інформацію про виділення ефірного часу для проведення передвиборної агітації, а в разі необхідності - копії відповідних угод, платіжних документів і передач у запису на плівці та інших носіях інформації.      12. Телерадіоорганізації усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення зобов'язані надавати інформацію про виділення ефірного часу для проведення передвиборної агітації, а в разі необхідності - копії відповідних угод, платіжних документів і передач у запису на плівці та інших носіях інформації.  
566. Стаття 57. Порядок використання друкованих засобів масової інформації   -638- Жванія Д.В.
Доповнити статтю 57 новою частиною 1 такого змісту: "1. Усі друковані засоби масової інформації, які мають намір розміщувати під час передвиборчої агітації будь-які агітаційні матеріали зобов'язані не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів депутатів опублікувати інформацію щодо розцінки вартості одиниці друкованої площі для розміщення агітаційних матеріалів партій (блоків) і надіслати ці розцінки Центральній виборчій комісії та територіальним виборчим комісіям". В зв'язку з цим частини першу-сьому вважати частинами другою-восьмою відповідно.  
Враховано по суті  Стаття 57. Порядок використання друкованих засобів масової інформації  
567. 1. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в однаковому для всіх партій (блоків) поліграфічному виконанні в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" свою передвиборну програму обсягом не більше семи тисяч восьмисот друкованих знаків. Угода про публікацію вказаних матеріалів з редакціями зазначених газет укладається Центральною виборчою комісією.      1. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в однаковому для всіх партій (блоків) поліграфічному виконанні в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" свою передвиборну програму обсягом не більше семи тисяч восьмисот друкованих знаків. Угода про публікацію вказаних матеріалів з редакціями зазначених газет укладається Центральною виборчою комісією.  
568. 2. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в однаковому для всіх партій (блоків) поліграфічному виконанні в одному з місцевих державних чи комунальних друкованих засобів масової інформації свою передвиборну програму, зазначену в частині першій цієї статті. Угода про публікацію вказаних матеріалів з редакцією відповідного засобу масової інформації укладається територіальною виборчою комісією, зазначеною у частині шостій статті 53 цього Закону.   -639- Ключковський Ю.Б.
У част. 2 ст. 57 цифри "53" замінити цифрами "55".  
Враховано   2. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в однаковому для всіх партій (блоків) поліграфічному виконанні в одному з місцевих державних чи комунальних друкованих засобів масової інформації свою передвиборну програму, зазначену в частині першій цієї статті. Угода про публікацію вказаних матеріалів з редакцією відповідного засобу масової інформації укладається територіальною відповідно виборчою комісією.  
    -640- Жванія Д.В.
У другому реченні част.2 ст.57 слова "зазначеною у частині шостій статті 53 цього Закону" вилучити.  
Враховано    
    -641- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 2 ст.57. доповнити абзацом наступного змісту: "Кандидати у депутати, зареєстровані в порядку самовисування, мають право за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в однаковому поліграфічному виконанні в місцевих державних чи комунальних друкованих засобах масової інформації свої передвиборні програми, подані ними при реєстрації. Угода про публікацію вказаних матеріалів з редакцією відповідного засобу масової інформації укладається територіальною виборчою комісією".  
Відхилено    
    -642- Гавриш С.Б.
Слова, вміщені в другому реченні ч. 2 ст. 57 проекту: "зазначеною у частині шостій статті 53 цього Закону" пропонуємо вилучити.  
Враховано    
569. 3. Черговість друкування передвиборних програм за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, встановлюється Центральною та відповідними територіальними виборчими комісіями шляхом жеребкування за участю представників або уповноважених осіб партій (блоків).   -643- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 3 ст.57. доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування або їх довірених осіб"  
Відхилено   3. Черговість друкування передвиборних програм за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, встановлюється Центральною та відповідними територіальними виборчими комісіями шляхом жеребкування за участю представників або уповноважених осіб партій (блоків).  
570. 4. Результати жеребкування щодо черговості друкування передвиборних програм партій (блоків) оприлюднюються відповідно у газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр", у місцевих державних чи комунальних друкованих засобах масової інформації у триденний строк після дня їх затвердження Центральною чи відповідною територіальною виборчими комісіями.   -644- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 4 ст.57. викласти у наступній редакції: "4. Результати жеребкування щодо черговості друкування передвиборних програм партій (блоків) оприлюднюються відповідно у газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр", а кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування відповідними територіальними виборчими комісіями,- у місцевих державних чи комунальних друкованих засобах масової інформації у триденний строк після дня їх затвердження Центральною чи відповідною територіальною виборчими комісіями."  
Відхилено   4. Результати жеребкування щодо черговості друкування передвиборних програм партій (блоків) оприлюднюються відповідно у газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр", у місцевих державних чи комунальних друкованих засобах масової інформації у триденний строк після дня їх затвердження Центральною чи відповідною територіальною виборчими комісіями.  
571. 5. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право за рахунок коштів свого виборчого фонду публікувати агітаційні матеріали в друкованих засобах масової інформації усіх форм власності.   -645- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 5 ст.57. після слів "суб'єкт виборчого процесу" доповнити словами "кандидат у депутати, зареєстрований в порядку самовисування"  
Відхилено   5. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право за рахунок коштів свого виборчого фонду публікувати агітаційні матеріали в друкованих засобах масової інформації усіх форм власності.  
572. 6. Агітаційні матеріали, зазначені у частині п'ятій цієї статті, публікуються на підставі угоди, що укладається від імені партії (блоку) розпорядником поточного рахунку виборчого фонду з редакцією (видавцем) друкованого засобу масової інформації. Без укладення угоди та надходження коштів на рахунок редакції (видавця) друкованого засобу масової інформації публікація цих матеріалів забороняється. Це обмеження не застосовується до засобу масової інформації, засновником (власником) якого є партія - суб'єкт виборчого процесу (партія, що входить до складу блоку - суб'єкта виборчого процесу).   -646- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 6 ст.57. після слів "виборчого фонду" доповнити словами "кандидатом у депутати, зареєстрованим в порядку самовисування"  
Відхилено   6. Агітаційні матеріали, зазначені у частині п'ятій цієї статті, публікуються на підставі угоди, що укладається від імені партії (блоку) розпорядником поточного рахунку виборчого фонду з редакцією (видавцем) друкованого засобу масової інформації. Без укладення угоди та надходження коштів на рахунок редакції (видавця) друкованого засобу масової інформації публікація цих матеріалів забороняється. Це обмеження не застосовується до засобу масової інформації, засновником (власником) якого є партія - суб'єкт виборчого процесу (партія, що входить до складу блоку - суб'єкта виборчого процесу).  
573. 7. Редакції (видавці) друкованих засобів масової інформації усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії зобов'язані надавати їм інформацію про використання друкованої площі для розміщення агітаційних матеріалів партій (блоків), а в разі необхідності - надсилати їй копії відповідних угод, платіжних документів, а також відповідні публікації.   -647- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 7 ст.57. після слів "партій (блоків)" доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування"  
Відхилено   7. Редакції (видавці) друкованих засобів масової інформації усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії зобов'язані надавати їм інформацію про використання друкованої площі для розміщення агітаційних матеріалів партій (блоків), а в разі необхідності - надсилати їй копії відповідних угод, платіжних документів, а також відповідні публікації.  
574. Стаття 58. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації      Стаття 58. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації  
575. 1. Участь у передвиборній агітації забороняється:      1. Участь у передвиборній агітації забороняється:  
576. 1) особам, які не є громадянами України;      1) особам, які не є громадянами України;  
577. 2) органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам;   -648- Гадяцький Л.М.
Вилучити із п.п.2, 3 частини першої та частини четвертої ст.58 слова "і службовим".  
Відхилено   2) органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам, крім випадків коли відповідна посадова чи службова особа є кандидатом у народні депутати;  
    -649- Заєць І.О.
В ст.58, ч.1, п. 2) та 3): Додати слова „крім випадків коли посадова чи службова особа є кандидатом у народні депутати".  
Враховано    
    -650- Заєць І.О.
Пункт 2 частини 1 ст.58 викласти у редакції: „2) органам державної влади та органам місцевого самоврядування, а також їх посадовим та службовим особами при виконанні посадових чи службових обов'язків або з використанням переваг свого посадового чи службового становища;"  
Відхилено    
578. 3) правоохоронним та судовим органам, їх посадовим і службовим особам;      3) правоохоронним та судовим органам, їх посадовим і службовим особам;  
579. 4) членам виборчих комісій під час виконання обов'язків членів виборчих комісій.   -651- Жванія Д.В.
У пункті 4 частини 1 ст. 58 слова "під час виконання обов'язків членів виборчих комісій" вилучити.  
Враховано   4) членам виборчих комісій протягом строку повноважень відповідних виборчих комісій.  
    -652- Гавриш С.Б.
У п. 4 ч. 1 ст. 58 слова "під час виконання обов'язків членів виборчих комісій" пропонуємо замінити словами "протягом строку повноважень відповідних виборчих комісій".  
Враховано    
    -653- Заєць І.О.
В ст.58, ч.1. п. 4): Вилучити слова „під час виконання обов'язків членів виборчих комісій.  
Враховано    
    -654- Заєць І.О.
частину 1 ст.58 доповнити новим пунктом такого зміту: „5) особам, які здійснюють професійну діяльність з надання послуг громадянам (у сфері торгівлі, охорони здоров'я, громадського транспорту, концертної діяльності тощо), - під час здійснення професійної діяльності з надання відповідних послуг;  
Відхилено    
580. 2. У військових частинах (формуваннях) та в установах кримінально-виконавчої системи передвиборна агітація обмежується. Відвідання військових частин (формувань) та установ кримінально-виконавчої системи окремими кандидатами чи уповноваженими особами партій (блоків) забороняється. Зустрічі цих осіб з виборцями організовуються відповідними територіальними виборчими комісіями разом з командирами військових частин (формувань) або керівниками установ кримінально-виконавчої системи з обов'язковим повідомленням не пізніш як за три дні до дня зустрічі усіх уповноважених осіб партій (блоків) у відповідному територіальному окрузі.   -655- Жванія Д.В.
У другому реченні частини 2 ст. 58 слова "діяльність цих засобів" замінити словами "щодо цих засобів".  
Відхилено   2. У військових частинах (формуваннях) та в установах кримінально-виконавчої системи передвиборна агітація обмежується. Відвідання військових частин (формувань) та установ кримінально-виконавчої системи окремими кандидатами чи уповноваженими особами партій (блоків) забороняється. Зустрічі цих осіб з виборцями організовуються відповідними територіальними виборчими комісіями разом з командирами військових частин (формувань) або керівниками установ кримінально-виконавчої системи з обов'язковим повідомленням не пізніш як за три дні до дня зустрічі усіх уповноважених осіб партій (блоків) у відповідному територіальному окрузі.  
    -656- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 2 ст.58. після слів "партій (блоків)" доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування"  
Відхилено    
    -657- Заєць І.О.
Частину 2 ст.58 доповнити реченням такого змісту „У разі, якщо окремі кандидати чи уповноважені особи відмовилися від участі в цій зустрічі, їм не надається інша можливість для проведення зустрічі з виборцями, а запланована зустріч проводяться за участю усіх інших кандидатів або уповноважених осіб.";  
Враховано по суті   
    -658- Зварич Р.М.
Частину другу ст.58 викласти в наступній редакції: У військових частинах (формуваннях) та в установах кримінально-виконавчої системи передвиборна агітація обмежується. Відвідання військових частин (формувань) та установ кримінально-виконавчої системи окремими кандидатами чи уповноваженими особами партій (блоків) дозволяється з обов'язковим повідомленням не пізніш як за три дні до дня зустрічі усіх уповноважених осіб партій (блоків) у відповідному територіальному окрузі. командирів військових частин (формувань) або керівників установ кримінально-виконавчої системи.  
Відхилено    
581. 3. Поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганди війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я та мораль населення, забороняється.   -659- Заєць І.О.
В ст.58, ч.3. Слова, починаючи з „пропаганди війни..." і до кінця вилучити.  
Відхилено   3. Поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганди війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняється.  
    -660- Заєць І.О.
Частину 3 ст.58 доповнити реченням такого змісту : „Факт зазначених порушень встановлюється виключно у судовому порядку";  
Відхилено    
    -661- Зварич Р.М.
У частині третій ст.58 вислів "здоров'я та мораль населення, забороняється" вилучити.  
Враховано частково    
582. 4. Державним та комунальним засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог частини дев'ятої статті 56 і частини шостої статті 57 цього Закону, забороняється агітувати за або проти партій (блоків), висунутих ними кандидатів, оцінювати їхні передвиборні програми або віддавати їм перевагу в будь-якій формі. У разі порушення ними цієї вимоги за поданням Центральної виборчої комісії або відповідної територіальної виборчої комісії діяльність цих засобів масової інформації може бути тимчасово (до закінчення виборчого процесу) зупинена дія ліцензії. У випадку інших порушень засобом масової інформації вимог цього Закону тимчасове зупинення дії ліцензії здійснюється виключно за рішенням суду.   -662- Ключковський Ю.Б.
У част. 4 ст. 58 слово "діяльність" замінити словом "для".  
Враховано   4. Засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог частини дев'ятої статті 56 і частини шостої статті 57 цього Закону, забороняється агітувати за або проти партій (блоків), висунутих ними кандидатів, оцінювати їхні передвиборні програми або віддавати їм перевагу в будь-якій формі. У разі порушення ними цієї вимоги за поданням Центральної виборчої комісії або відповідної територіальної виборчої комісії для цих засобів масової інформації може бути тимчасово (до закінчення виборчого процесу) зупинена дія ліцензії. У випадку інших порушень засобом масової інформації вимог цього Закону тимчасове зупинення дії ліцензії здійснюється виключно за рішенням суду.  
    -663- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 4 ст.58. після слів "висунутих ними кандидатів " доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування"  
Відхилено    
    -664- Заєць І.О.
У частині 4 ст.58 виключити слова „державним та комунальним", а також доповнити частину словами „ ... , крім випадків проведення передвиборної агітації відповідно до цього Закону.";  
Враховано частково    
    -665- Зварич Р.М.
У частині четвертій ст.58 вислів (до закінчення виборчого процесу) вилучити.  
Відхилено    
583. 5. Засіб масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу або кандидат у депутати вважають явно недостовірною, не пізніш як через три дні після дня оприлюднення таких матеріалів, але не пізніш останнього дня перед днем виборів, зобов'язаний надати партії (блоку), кандидату, щодо яких поширено недостовірні відомості, на їх вимогу можливість спростувати такі матеріали: надати такий же ефірний час відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати в друкованому засобі масової інформації наданий партією (блоком) чи кандидатом матеріал, який повинен бути набраний таким самим шрифтом і розміщений під рубрикою "спростування" на тому ж місці шпальти в обсязі не меншому, ніж обсяг повідомлення, що спростовується. Спростування повинно містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на факти, що спростовуються. Спростування, опубліковане в останній день перед днем виборів, не повинно містити прямих закликів до голосування "за" або "проти" певної партії (блоку). Спростування має бути оприлюднене без додатків, коментарів та скорочень і здійснюватися за рахунок засобу масової інформації.   -666- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
частини 5; 6 ст.58. після слів у тексті "партії (блоку)" доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування"  
Відхилено   5. Засіб масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу або кандидат у депутати вважають явно недостовірною, не пізніш як через три дні після дня оприлюднення таких матеріалів, але не пізніш останнього дня перед днем виборів, зобов'язаний надати партії (блоку), кандидату, щодо яких поширено недостовірні відомості, на їх вимогу можливість спростувати такі матеріали: надати такий же ефірний час відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати в друкованому засобі масової інформації наданий партією (блоком) чи кандидатом матеріал, який повинен бути набраний таким самим шрифтом і розміщений під рубрикою "спростування" на тому ж місці шпальти в обсязі не меншому, ніж обсяг повідомлення, що спростовується. Спростування повинно містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на факти, що спростовуються. Спростування, опубліковане в останній день перед днем виборів, не повинно містити прямих закликів до голосування "за" або "проти" певної партії (блоку). Спростування має бути оприлюднене без додатків, коментарів та скорочень і здійснюватися за рахунок засобу масової інформації.  
    -667- Зварич Р.М.
У частині п'ятій ст.58 вислів "не пізніш як через три дні" замінити на "протягом трьох днів".  
Враховано по суті   
584. 6. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям, грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей. Така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям, грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати або не голосувати за певну партію (блок) або згадуванням назви партії (блоку) чи імені кандидата, вважається непрямим підкупом виборців, зазначеним у пункті 2 частини третьої статті 51 цього Закону.   -668- Гавриш С.Б.
Друге речення ч. 6 ст. 58 пропонуємо вилучити, оскільки відповідна заборона вже вміщена в п. 2 ч. 3 ст. 51 проекту.  
Відхилено   6. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям, грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей. Така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям, грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати або не голосувати за певну партію (блок) або згадуванням назви партії (блоку) чи імені кандидата, вважається непрямим підкупом виборців, зазначеним у пункті 2 частини третьої статті 51 цього Закону.  
    -669- Заєць І.О.
Частину 6 ст.58 доповнити новим абзацом такого змісту: „Забороняється укладати будь-які письмові угоди, однією з сторін яких є виборець, з питань його голосування на виборах. Забороняється запитування від виборця та/або одержання його персональних даних (прізвище, місце проживання, паспортні дані тощо), крім випадків, передбачених цим Законом.".  
Відхилено    
585. 7. Центральна виборча комісія забезпечує розміщення в державних засобах масової інформації роз'яснення щодо заборони надання під час виборчого процесу грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу). Текст роз'яснення затверджується Центральною виборчою комісією і двічі на тиждень друкується в газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр" на першій сторінці та транслюється телерадіоорганізаціями, починаючи за 60 днів до дня виборів, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.   -670- Заєць І.О.
Доповнити ст.58 новою частиною 7 такого змісту: „У період проведення виборів забороняється надання виборцям будь-якої благодійної допомоги виборців з боку будь-яких підприємств, організацій, фондів, фізичних осіб. Як виняток, така допомога може надаватися з дозволу Центральної виборчої комісії або територіальної виборчої комісії ( в межах територіального виборчого округу), якщо її надання не може бути використане як передвиборна агітація. Це рішення виборчої комісії обов'язково оприлюднюється із зазначенням, що відповідна благодійна допомога не пов'язана з діяльністю кандидатів, партій (блоків) і не є передвиборною агітацією." Відповідно, змінити нумерацію частин ст.58.  
Враховано по суті  7. Центральна виборча комісія забезпечує розміщення в державних засобах масової інформації роз'яснення щодо заборони надання під час виборчого процесу грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу). Текст роз'яснення затверджується Центральною виборчою комісією і двічі на тиждень друкується в газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр" на першій сторінці та транслюється телерадіоорганізаціями, починаючи за 60 днів до дня виборів, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.  
586. 8. Регіональні державні та комунальні телерадіоорганізації не повинні перекривати своїми передачами передвиборні програми партій (блоків), які транслюються на загальнонаціональних каналах мовлення за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.   -671- Зварич Р.М.
У частині восьмій ст.58 вислів "не повинні перекривати" замінити на "зобов'язані не перекривати"  
Враховано по суті  8. Регіональні державні та комунальні телерадіоорганізації не повинні перекривати своїми передачами передачі про передвиборні програми партій (блоків), які транслюються на загальнонаціональних каналах мовлення за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.  
587. 9. Центральний орган виконавчої влади з питань інформаційної політики, телебачення та радіомовлення разом з підпорядкованими йому державними телерадіоорганізаціями зобов'язаний забезпечити порядок, за яким трансляція передвиборної агітаційної програми одної партії (блоку) на першому загальнонаціональному телеканалі не повинна збігатися в часі з трансляцією такої програми іншої партії (блоку) на першому загальнонаціональному радіоканалі, якщо ефірний час для обох програм надається за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.      9. Центральний орган виконавчої влади з питань інформаційної політики, телебачення та радіомовлення разом з підпорядкованими йому державними телерадіоорганізаціями зобов'язаний забезпечити порядок, за яким трансляція передвиборної агітаційної програми одної партії (блоку) на першому загальнонаціональному телеканалі не повинна збігатися в часі з трансляцією такої програми іншої партії (блоку) на першому загальнонаціональному радіоканалі, якщо ефірний час для обох програм надається за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.  
588. 10. Включення до інформаційних теле-, радіопрограм передвиборних агітаційних матеріалів партій (блоків) або політичної реклами забороняється. Політична реклама повинна бути відокремлена від інших матеріалів і означена як така.      10. Включення до інформаційних теле-, радіопрограм передвиборних агітаційних матеріалів партій (блоків) або політичної реклами забороняється. Політична реклама повинна бути відокремлена від інших матеріалів і означена як така.  
589. 11. Забороняється переривати передачі передвиборних програм партій (блоків) рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями.      11. Забороняється переривати передачі передвиборних програм партій (блоків) рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями.  
590. 12. Забороняється проведення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України чи за її межами, а також у зареєстрованих в Україні засобах масової інформації, в яких частка зарубіжної власності перевищує 50 відсотків.   -672- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 12; 17 ст.58. після слів у тексті "суб'єктів виборчого процесу" доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування"  
Відхилено   12. Забороняється проведення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України чи за її межами, а також у зареєстрованих в Україні засобах масової інформації, в яких частка зарубіжної власності перевищує 50 відсотків.  
    -673- Зварич Р.М.
Частину 12 вилучити ст.58  
Відхилено    
591. 13. Засобам масової інформації усіх форм власності, що діють на території України, забороняється протягом останніх 15 днів перед днем виборів поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу.      13. Засобам масової інформації усіх форм власності, що діють на території України, забороняється протягом останніх 15 днів перед днем виборів поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу.  
592. 14. Забороняється розміщення друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, політичної реклами та повідомлень про перебіг виборчого процесу на пам'ятках архітектури, а також у місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху.      14. Забороняється розміщення друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, політичної реклами та повідомлень про перебіг виборчого процесу на пам'ятках архітектури, а також у місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху.  
593. 15. Кандидатам у депутати, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, на державних, комунальних підприємствах, в закладах, установах, організаціях, військових частинах (формуваннях), забороняється залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб (у робочий час), службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації.   -674- Заєць І.О.
Початок частині 15 ст.58 викласти у редакції: „15. Кандидатам у депутати, уповноваженим особам партії (блоку), виборцям, які займають посади, в тому числі за сумісництвом, в органах державної влади або в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в закладах, установах, організаціях усіх форм власності, ... „ і далі за текстом;  
Відхилено   15. Кандидатам у депутати, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, на державних, комунальних підприємствах, в закладах, установах, організаціях, військових частинах (формуваннях), забороняється залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб (у робочий час), службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації.  
594. 16. Забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, його тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.      16. Забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, його тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.  
595. 17. Передвиборна агітація припиняється з 24 години останньої п'ятниці, що передує дню виборів. Проведення активної агітації (публікація агітаційних матеріалів у засобах масової інформації, розповсюдження виборчих листівок, розклеювання виборчих плакатів, публічні заклики голосувати за чи проти партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу) та розповсюдження політичної реклами з цього часу забороняється. Передвиборні агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п'ятниці, що передує дню виборів, відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.      17. Передвиборна агітація припиняється з 24 години останньої п'ятниці, що передує дню виборів. Проведення активної агітації (публікація агітаційних матеріалів у засобах масової інформації, розповсюдження виборчих листівок, розклеювання виборчих плакатів, публічні заклики голосувати за чи проти партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу) та розповсюдження політичної реклами з цього часу забороняється. Передвиборні агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п'ятниці, що передує дню виборів, відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.  
596. 18. Забороняється оприлюднення в день виборів результатів опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування до його закінчення.      18. Забороняється оприлюднення в день виборів результатів опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування до його закінчення.  
597. 19. Перешкоджання здійсненню права на проведення передвиборної агітації, а також порушення встановленого законом порядку на ведення такої агітації тягнуть за собою відповідальність, встановлену законами України.      19. Перешкоджання здійсненню права на проведення передвиборної агітації, а також порушення встановленого законом порядку на ведення такої агітації тягнуть за собою відповідальність, встановлену законами України.  
598. 20. У разі надходження до Центральної або територіальної виборчої комісії заяви, скарги щодо порушень вимог частин третьої, шостої, десятої - вісімнадцятої цієї статті відповідна виборча комісія негайно надсилає цю заяву чи скаргу до відповідних правоохоронних органів для перевірки і реагування відповідно до законів України.   -675- Заєць І.О.
Частину 21 ст.58 доповнити реченнями такого змісту : „Правоохоронні органи зобов'язані надати відповідь на це звернення не пізніше як на третій день з дня його одержання. Зміст відповіді або її відсутність не перешкоджає розгляду виборчими комісіями відповідних заяв, скарг щодо порушень виборчого законодавства та прийняття ними рішень відповідно до цього Закону.".  
Відхилено   20. У разі надходження до Центральної або територіальної виборчої комісії заяви, скарги щодо порушень вимог частин третьої, шостої, десятої - вісімнадцятої цієї статті відповідна виборча комісія негайно надсилає цю заяву чи скаргу до відповідних правоохоронних органів для перевірки і реагування відповідно до законів України.  
599. Розділ ІХ. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЙ (БЛОКІВ), КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ, ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ      Розділ ІХ. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЙ (БЛОКІВ), КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ, ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ  
600. Стаття 59. Гарантії діяльності партій (блоків) у виборчому процесі      Стаття 59. Гарантії діяльності партій (блоків) у виборчому процесі  
601. 1. Партія (блок), яка висунула кандидатів у депутати, має право делегувати одного представника до Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу, який уповноважений представляти інтереси партії (блоку) в Центральній виборчій комісії під час виборчого процесу. Кандидатура представника затверджується центральним керівним органом партії (керівним органом блоку).      1. Партія (блок), яка висунула кандидатів у депутати, має право делегувати одного представника до Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу, який уповноважений представляти інтереси партії (блоку) в Центральній виборчій комісії під час виборчого процесу. Кандидатура представника затверджується центральним керівним органом партії (керівним органом блоку).  
602. 2. Представником партії (блоку) у Центральній виборчій комісії може бути громадянин України, який має право голосу. Не може бути представником партії (блоку) член виборчої комісії, посадова особа органів виконавчої чи судової влади та органів місцевого самоврядування, військовослужбовець, службовець рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.      2. Представником партії (блоку) у Центральній виборчій комісії може бути громадянин України, який має право голосу. Не може бути представником партії (блоку) член виборчої комісії, посадова особа органів виконавчої чи судової влади та органів місцевого самоврядування, військовослужбовець, службовець рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.  
603. 3. Заява про реєстрацію представника партії (блоку), підписана керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплена печаткою партії (партій, що входять до блоку), та копія рішення центрального керівного органу партії (керівного органу блоку) про затвердження кандидатури представника подаються до Центральної виборчої комісії одночасно з заявою про реєстрацію кандидатів у депутати від партії (блоку). У заяві про реєстрацію представника партії (блоку) зазначаються прізвище, ім'я, по батькові представника, його громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), місце проживання, номер телефону. До заяви додається письмова згода цієї особи представляти інтереси партії (блоку) в Центральній виборчій комісії.      3. Заява про реєстрацію представника партії (блоку), підписана керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплена печаткою партії (партій, що входять до блоку), та копія рішення центрального керівного органу партії (керівного органу блоку) про затвердження кандидатури представника подаються до Центральної виборчої комісії одночасно з заявою про реєстрацію кандидатів у депутати від партії (блоку). У заяві про реєстрацію представника партії (блоку) зазначаються прізвище, ім'я, по батькові представника, його громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), місце проживання, номер телефону. До заяви додається письмова згода цієї особи представляти інтереси партії (блоку) в Центральній виборчій комісії.  
604. 4. Центральна виборча комісія не пізніше третього робочого дня після надходження документів, зазначених у частині третій цієї статті, реєструє представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу та видає йому посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі втрати партією (блоком) статусу суб'єкта виборчого процесу повноваження представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії вважаються припиненими з моменту настання зазначених обставин.      4. Центральна виборча комісія не пізніше третього робочого дня після надходження документів, зазначених у частині третій цієї статті, реєструє представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу та видає йому посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі втрати партією (блоком) статусу суб'єкта виборчого процесу повноваження представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії вважаються припиненими з моменту настання зазначених обставин.  
605. 5. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу може мати не більше п'яти уповноважених осіб на рівні загальнодержавного округу та по дві уповноважені особи у кожному територіальному окрузі. Уповноважена особа партії (блоку) представляє відповідну партію (блок) - суб'єкта виборчого процесу і не є самостійним суб'єктом виборчого процесу. Уповноважена особа партії (блоку) не може бути кандидатом у депутати і повинна відповідати вимогам, зазначеним у частині другій цієї статті. Список уповноважених осіб з обов'язковим зазначенням відповідного виборчого округу затверджується центральним керівним органом партії (блоку).      5. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу може мати не більше п'яти уповноважених осіб на рівні загальнодержавного округу та по дві уповноважені особи у кожному територіальному окрузі. Уповноважена особа партії (блоку) представляє відповідну партію (блок) - суб'єкта виборчого процесу і не є самостійним суб'єктом виборчого процесу. Уповноважена особа партії (блоку) не може бути кандидатом у депутати і повинна відповідати вимогам, зазначеним у частині другій цієї статті. Список уповноважених осіб з обов'язковим зазначенням відповідного виборчого округу затверджується центральним керівним органом партії (блоку).  
606. 6. Заява про реєстрацію уповноважених осіб партії (блоку), підписана керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплена печаткою партії (партій, що входять до блоку), та копія рішення центрального керівного органу партії (керівного органу блоку) про затвердження списку уповноважених осіб партії (блоку) подаються до Центральної виборчої комісії у будь-який час після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). У заяві про реєстрацію уповноважених осіб зазначаються прізвище, ім'я, по батькові кожної уповноваженої особи, відповідний виборчий округ, громадянство уповноваженої особи, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), місце проживання, номер телефону. До заяви додаються письмові згоди цих осіб представляти інтереси партії (блоку) у відповідному виборчому окрузі.      6. Заява про реєстрацію уповноважених осіб партії (блоку), підписана керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплена печаткою партії (партій, що входять до блоку), та копія рішення центрального керівного органу партії (керівного органу блоку) про затвердження списку уповноважених осіб партії (блоку) подаються до Центральної виборчої комісії у будь-який час після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). У заяві про реєстрацію уповноважених осіб зазначаються прізвище, ім'я, по батькові кожної уповноваженої особи, відповідний виборчий округ, громадянство уповноваженої особи, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), місце проживання, номер телефону. До заяви додаються письмові згоди цих осіб представляти інтереси партії (блоку) у відповідному виборчому окрузі.  
607. 7. Центральна виборча комісія не пізніше третього робочого дня після надходження документів, зазначених у частині шостій цієї статті, реєструє уповноважених осіб партії (блоку) та видає представникові партії (блоку) їх посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі втрати партією (блоком) статусу суб'єкта виборчого процесу повноваження уповноважених осіб партії (блоку) вважаються припиненими з моменту настання зазначених обставин.      7. Центральна виборча комісія не пізніше третього робочого дня після надходження документів, зазначених у частині шостій цієї статті, реєструє уповноважених осіб партії (блоку) та видає представникові партії (блоку) їх посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі втрати партією (блоком) статусу суб'єкта виборчого процесу повноваження уповноважених осіб партії (блоку) вважаються припиненими з моменту настання зазначених обставин.  
608. 8. Представник, уповноважена особа партії (блоку) з дня його реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення їх повноважень або закінчення виборчого процесу мають право на звільнення від виробничих або службових обов'язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом.   -676- Жванія Д.В.
У част. 8 ст. 59 слова "власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом" замінити словом "роботодавцем".  
Відхилено   8. Представник, уповноважена особа партії (блоку) з дня його реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення їх повноважень або закінчення виборчого процесу мають право на звільнення від виробничих або службових обов'язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом.  
609. 9. Представник, уповноважена особа партії (блоку) мають право у будь-який час до дня виборів звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.      9. Представник, уповноважена особа партії (блоку) мають право у будь-який час до дня виборів звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.  
610. 10. Керівний орган партії (блоку), який приймав рішення про затвердження представника чи уповноваженої особи, у будь-який час до дня виборів може прийняти рішення про відкликання представника чи уповноваженої особи та про затвердження іншої кандидатури замість вибулої. Відповідна заява разом з копією рішення та іншими документами подається до Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому у частинах третій та шостій цієї статті.   -677- Зварич Р.М.
В частині десятій ст.59 після слова "документами" додати "передбаченими цим законом".  
Враховано по суті  10. Керівний орган партії (блоку), який приймав рішення про затвердження представника чи уповноваженої особи, у будь-який час до дня виборів може прийняти рішення про відкликання представника чи уповноваженої особи та про затвердження іншої кандидатури замість вибулої. Відповідна заява разом з копією рішення та іншими документами подається до Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому у частинах третій та шостій цієї статті.  
611. 11. На підставі заяви, поданої відповідно до частини дев'ятої або десятої цієї статті, не пізніше третього робочого дня після її надходження, а поданої в останній день перед днем виборів, і в день виборів, - негайно, Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації представника чи уповноваженої особи партії (блоку). Копія рішення видається представнику партії (блоку) або надсилається на адресу керівного органу партії (блоку).   -678- Жванія Д.В.
Перше речення частини 11 ст.59 після слів "уповноваженої особи партії (блоку)" доповнити словами "та про реєстрацію іншої особи представником чи уповноваженою особою партії (блоку)".  
Враховано   11. На підставі заяви, поданої відповідно до частини дев'ятої або десятої цієї статті, не пізніше третього робочого дня після її надходження, а поданої в останній день перед днем виборів, і в день виборів, - негайно, Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації представника чи уповноваженої особи партії (блоку) та про реєстрацію іншої особи представником чи уповноваженою особою партії (блоку). Копія рішення видається представнику партії (блоку) або надсилається на адресу керівного органу партії (блоку).  
612. 12. Посвідчення представника чи уповноваженої особи партії (блоку), повноваження яких припинено до закінчення виборчого процесу, анулюється і негайно повертаються до Центральної виборчої комісії.      12. Посвідчення представника чи уповноваженої особи партії (блоку), повноваження яких припинено до закінчення виборчого процесу, анулюється і негайно повертаються до Центральної виборчої комісії.  
613. 13. Представник партії (блоку) у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу має право:      13. Представник партії (блоку) у Центральній виборчій комісії має право:  
614. 1) бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої комісії під час обговорення питань, пов'язаних з виборами депутатів, та брати участь у їх обговоренні;   -679- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
п.1 частини 13 ст. 59 викласти в редакції: "1) бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої комісії під час обговорення питань, пов'язаних з виборами депутатів, та брати участь у їх обговоренні з правом дорадчого голосу;"  
Враховано   1) бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої комісії під час обговорення питань, пов'язаних з виборами депутатів, та брати участь у їх обговоренні з правом дорадчого голосу;  
615. 2) знайомитися із змістом протоколів засідань Центральної виборчої комісії та її рішеннями, документами, на підставі яких приймалися ці рішення, отримувати копії цих рішень;      2) знайомитися із змістом протоколів засідань Центральної виборчої комісії та її рішеннями, документами, на підставі яких приймалися ці рішення, отримувати копії цих рішень;  
616. 3) знайомитися невідкладно з протоколами, телефонограмами, факсами та іншими офіційними повідомленнями, що надходять до Центральної виборчої комісії від територіальних та закордонних дільничних виборчих комісій, про підсумки голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі, а також протоколами відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на виборчій дільниці;   -680- Жванія Д.В.
Пункт 3 частини 13 ст.59 після слів "підрахунок голосів на виборчій дільниці" доповнити словами "отримувати їх копії".  
Враховано   3) знайомитися невідкладно з протоколами, телефонограмами, факсами та іншими офіційними повідомленнями, що надходять до Центральної виборчої комісії від територіальних та закордонних дільничних виборчих комісій, про підсумки голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі, а також протоколами відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на виборчій дільниці, отримувати їх копії;  
617. 4) на інші права, передбачені цим Законом.      4) реалізовувати інші права, передбачені цим Законом.  
618. 14. Уповноважена особа партії (блоку):      14. Уповноважена особа партії (блоку):  
619. 1) сприяє партії (блоку) в її участі у виборчому процесі, у тому числі у проведенні передвиборної агітації;      1) сприяє партії (блоку) в її участі у виборчому процесі, у тому числі у проведенні передвиборної агітації;  
620. 2) представляє інтереси партії (блоку) у відносинах з виборчими комісіями (крім Центральної виборчої комісії), органами виконавчої та судової влади та органами місцевого самоврядування, виборцями, іншими суб'єктами виборчого процесу на території відповідного округу;      2) представляє інтереси партії (блоку) у відносинах з виборчими комісіями (крім Центральної виборчої комісії), органами виконавчої та судової влади та органами місцевого самоврядування, виборцями, іншими суб'єктами виборчого процесу на території відповідного округу;  
621. 3) може брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях виборчих комісій (крім Центральної виборчої комісії) на території відповідного округу;      3) може брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях виборчих комісій (крім Центральної виборчої комісії) на території відповідного округу;  
622. 4) має право бути присутньою на виборчій дільниці під час голосування та на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців з урахуванням обмежень, встановлених частиною дев'ятою статті 27 цього Закону;      4) має право бути присутньою на виборчій дільниці під час голосування та на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців з урахуванням обмежень, встановлених частиною дев'ятою статті 27 цього Закону;  
623. 5) має право у разі виявлення порушень цього Закону скласти відповідний акт, який підписується нею та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, та подається до відповідної виборчої комісії;      5) має право у разі виявлення порушень цього Закону скласти відповідний акт, який підписується нею та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, та подається до відповідної виборчої комісії;  
624. 6) має інші права, передбачені цим Законом.      6) має інші права, передбачені цим Законом.  
625. Стаття 60. Гарантії діяльності кандидатів у депутати      Стаття 60. Гарантії діяльності кандидатів у депутати  
626. 1. Кандидату у депутати, крім кандидата у депутати, який є Президентом України або народним депутатом України, не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації від виконання виробничих або службових обов'язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.      1. Кандидату у депутати, крім кандидата у депутати, який є Президентом України або народним депутатом України, не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації від виконання виробничих або службових обов'язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.  
627. 2. Кандидат у депутати під час передвиборної агітації не може бути звільнений з роботи з ініціативи власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу, командира військового формування (частини). Кандидат у депутати без його згоди не може бути переведений на іншу роботу, направлений у відрядження, а також призваний на військову або альтернативну (невійськову) службу, навчальні (перевірні) та спеціальні збори військовозобов'язаних.   -681- Жванія Д.В.
У першому реченні частини 2 ст. 60 слова "власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу" замінити словом "роботодавця".  
Відхилено   2. Кандидат у депутати під час передвиборної агітації не може бути звільнений з роботи з ініціативи власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу, командира військового формування (частини). Кандидат у депутати без його згоди не може бути переведений на іншу роботу, направлений у відрядження, а також призваний на військову або альтернативну (невійськову) службу, навчальні (перевірні) та спеціальні збори військовозобов'язаних.  
    -682- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Статтю 60 Доповнити наступними частинами: " 3. Кандидат у депутати, зареєстрований в порядку самовисування, має право визначити довірених осіб із числа громадян (не більше п'яти осіб), які мають право голосу. 4. Довірені особи кандидата у депутати, зареєстрованого в порядку самовисування, реєструються відповідною територіальною виборчою комісією за поданням кандидата в депутати за наявності письмової згоди цих осіб. У поданні зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові довіреної особи, її громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), адреса місця проживання, номер телефону. До заяви додається письмова згода цієї особи представляти інтереси кандидата у депутати. Територіальна виборча комісія протягом трьох днів після дня надходження цього подання реєструє довірених осіб кандидата в депутати і видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. 5. Не допускається реєстрація довіреними особами кандидатів у депутати осіб, зазначених у другому реченні частини другої статті 59 цього Закону. 6. Довірені особи кандидата у депутати, зареєстрованого в порядку самовисування, сприяють кандидату в депутати у проведенні виборчого процесу; представляють інтереси кандидата в депутати у відносинах з виборчими комісіями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, об'єднаннями громадян, виборцями. 7. Довірені особи кандидата в депутати набувають повноважень з дня їх реєстрації територіальною виборчою комісією. Повноваження цих осіб припиняються в день скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати в порядку самовисування або з дня реєстрації обраного народного депутата України. 8. Довірені особи кандидата в депутати мають право на звільнення від виконання виробничих або службових обов'язків з дня їх реєстрації на період виборчого процесу без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації чи уповноваженим ним органом. 9. Кандидат у депутати має право в будь-який час до дня виборів звернутися із заявою до територіальної виборчої комісії про припинення повноважень його довіреної особи і подати документи для реєстрації іншої особи в порядку, встановленому цим Законом. 10. Довірена особа кандидата в депутати має право в будь-який час звернутися до територіальної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень. 11. На підставі заяви, поданої відповідно до частини дев'ятої чи десятої цієї статті, не пізніше третього робочого дня після її надходження, а поданої напередодні і в день виборів, - негайно, відповідна територіальна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації довіреної особи кандидата в депутати, зареєстрованого в порядку самовисування, копія якого надсилається кандидату в депутати. 12. Посвідчення довіреної особи кандидата у депутати, зареєстрованого в порядку самовисування, повноваження якої припинено до закінчення виборчого процесу, негайно повертається до територіальної виборчої комісії, яка його видала.  
Відхилено    
628. Стаття 61. Офіційні спостерігачі      Стаття 61. Офіційні спостерігачі  
629. 1. У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу. Офіційний спостерігач від партії (блоку) є самостійним суб'єктом виборчого процесу.   -683- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 1 ст.61. після слів у тексті "суб'єктів виборчого процесу" та "партії (блоку)доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування"  
Відхилено   1. У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу. Офіційний спостерігач від партії (блоку) є самостійним суб'єктом виборчого процесу.  
630. 2. Офіційні спостерігачі від громадських організацій здійснюють спостереження за ходом виборчого процесу у порядку, визначеному цим Законом.   -684- Алексєєв І.В.
Пономаренко Г.Г.
У статті 61 частину 2 вилучити.  
Враховано    
631. 3. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міждержавних організацій можуть вести спостереження за ходом виборчого процесу.      2. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міждержавних організацій можуть вести спостереження за ходом виборчого процесу.  
632. 4. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня їх реєстрації відповідною виборчою комісією у порядку, передбаченому цим Законом, і припиняються після встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів.      3. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня їх реєстрації відповідною виборчою комісією у порядку, передбаченому цим Законом, і припиняються після встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів.  
633. 5. Виборча комісія, яка зареєструвала офіційного спостерігача, може достроково припинити його повноваження у разі порушення ним законів України. Про дострокове припинення повноважень офіційного спостерігача приймається мотивоване рішення.      4. Виборча комісія, яка зареєструвала офіційного спостерігача, може достроково припинити його повноваження у разі порушення ним законів України. Про дострокове припинення повноважень офіційного спостерігача приймається мотивоване рішення.  
634. Стаття 62. Офіційні спостерігачі від партій (блоків)      Стаття 62. Офіційні спостерігачі від партій (блоків)  
635. 1. Офіційним спостерігачем від партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу може бути громадянин України, який має право голосу і не є членом жодної виборчої комісії.   -685- Алексєєв І.В.
Пономаренко Г.Г.
Частину 1 ст.62 доповнити реченням: "Не може бути офіційним спостерігачем від партій (блоків) член виборчої комісії, посадова особа органів виконавчої чи судової влади та органів місцевого самоврядування, військовослужбовець, службовець рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, служби безпеки України, особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу".  
Враховано   1. Офіційним спостерігачем від партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу може бути громадянин України, який має право голосу і не є членом жодної виборчої комісії. Не може бути офіційним спостерігачем від партій (блоків) член виборчої комісії, посадова особа органів виконавчої чи судової влади та органів місцевого самоврядування, військовослужбовець, службовець рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, служби безпеки України, особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу  
    -686- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 1 ст.62. після слів "суб'єкта виборчого процесу" доповнити словами "кандидата у депутати, зареєстрованого в порядку самовисування"  
Відхилено    
    -687- Зварич Р.М.
У частині першій ст.62 після слова "комісії" додати "і не є кандидатом у народні депутати".  
Відхилено    
636. 2. Офіційний спостерігач від партії (блоку) реєструється територіальною виборчою комісією за поданням керівного органу районної, міської (міськрайонної) чи вищого рівня організації партії (організацій партій, що входять до блоку).   -688- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
частини 2; 3; 4 та 10 ст.62. після слів у тексті "партії (блоку)доповнити словами "кандидата у депутати, зареєстрованого в порядку самовисування" у відповідних відмінках.  
Відхилено   2. Офіційний спостерігач від партії (блоку) реєструється територіальною виборчою комісією за поданням керівного органу районної, міської чи вищого рівня організації партії (організацій партій, що входять до блоку).  
637. 3. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів зазначаються їх прізвища, імена та по батькові, громадянство, адреса місця проживання, номери телефонів. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від відповідної партії (блоку).      3. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів зазначаються їх прізвища, імена та по батькові, громадянство, адреса місця проживання, номери телефонів. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від відповідної партії (блоку).  
638. 4. Подання про реєстрацію спостерігача від партії (блоку) за підписом керівника республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, міської у місті Києві чи Севастополі, районної, міської (міськрайонної) чи вищого рівня організації партії (партій, що входять до блоку) вноситься до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніше як за п'ять днів до дня виборів. Підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача може бути лише порушення положень частин першої-третьої цієї статті.   -689- Ключковський Ю.Б.
У част. 4 ст. 62 виключити слова "республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, міської у місті Києві чи Севастополі".  
Враховано   4. Подання про реєстрацію спостерігача від партії (блоку) за підписом керівника районної, міської чи вищого рівня організації партії (партій, що входять до блоку) вноситься до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніше як за п'ять днів до дня виборів. Підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача може бути лише порушення положень частин першої-третьої цієї статті.  
639. 5. Відповідна територіальна виборча комісія видає офіційним спостерігачам посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.   -690- Ключковський Ю.Б.
Част. 5 ст. 62 після слів "територіальна виборча комісія" доповнити словами "не пізніш як на наступний день після внесення подання".  
Враховано   5. Відповідна територіальна виборча комісія видає офіційним спостерігачам посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією не пізніш як на наступний день після внесення подання.  
640. 6. Офіційний спостерігач має право:      6. Офіційний спостерігач має право:  
641. 1) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії фізично;   -691- Зварич Р.М.
У пункті 1 частини шостої ст.62 слово "фізично" вилучити.  
Відхилено   1) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії фізично;  
642. 2) робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи;      2) робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи;  
643. 3) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування та при проведенні такого голосування;      3) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування та при проведенні такого голосування;  
644. 4) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та територіальних виборчих комісій, з урахуванням положень, встановлених частиною дев'ятою статті 27 цього Закону, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування в територіальному виборчому окрузі;      4) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та територіальних виборчих комісій, з урахуванням положень, встановлених частиною дев'ятою статті 27 цього Закону, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування в територіальному виборчому окрузі;  
645. 5) звертатися до відповідної виборчої комісії із скаргою про усунення порушень цього Закону в разі їх виявлення;   -692- Жванія Д.В.
У пункті 5 част.6 ст.62 слово "скаргою" замінити словом "заявою".  
Відхилено   5) звертатися до відповідної виборчої комісії та до суду із скаргою про усунення порушень цього Закону в разі їх виявлення;  
    -693- Зварич Р.М.
У пункті 5 частини шостої ст.62 після слова "комісії" додати "та в суд".  
Враховано    
646. 6) скласти акт про виявлення порушення цього Закону, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, адреси місця проживання, та подати його з відповідною скаргою до відповідної виборчої комісії у строки, передбачені статтями 83-87 цього Закону;   -694- Рудьковський М.М.
Ключковський Ю.Б.
У пункті 6 част. 6 ст. 62 слово та цифри "статтями 83-87" замінити словом та цифрами "статтею 87".  
Враховано   6) складати акти про виявлення порушення цього Закону, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, адреси місця проживання, та подати його з відповідною скаргою до відповідної виборчої комісії у строки, передбачені статтею 87 цього Закону;  
    -695- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
У п.6 част.6 ст. 62 замінити слова "скласти акт" на "складати акти"  
Враховано    
647. 7) вживати необхідних заходів для припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;      7) вживати необхідних заходів для припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;  
648. 8) мати інші права, передбачені цим Законом.   -696- Ключковський Ю.Б.
Част. 6 ст. 62 доповнити пунктом 8 у такій редакції: "8) отримати копію протоколу про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів та встановлення результатів голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом;"  
Враховано   8) отримати копію протоколу про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів та встановлення результатів голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом; 9) реалізовувати інші права, передбачені цим Законом.  
649. 7. Офіційний спостерігач не має права:      7. Офіційний спостерігач не має права:  
650. 1) безпідставно втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують хід виборчого процесу або заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;      1) безпідставно втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують хід виборчого процесу або заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;  
651. 2) заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень;      2) заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень;  
652. 3) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні (кімнаті) для таємного голосування.      3) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні (кімнаті) для таємного голосування.  
653. 8. У разі порушення офіційним спостерігачем вимог частини сьомої цієї статті дільнична виборча комісія може позбавити його права бути присутнім на засіданні дільничної виборчої комісії. Таке рішення може бути оскаржене офіційним спостерігачем до суду у порядку, передбаченому цим Законом.      8. У разі порушення офіційним спостерігачем вимог частини сьомої цієї статті дільнична виборча комісія може позбавити його права бути присутнім на засіданні дільничної виборчої комісії. Таке рішення може бути оскаржене офіційним спостерігачем до суду у порядку, передбаченому цим Законом.  
654. 9. Керівний орган республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, міської у місті Києві чи Севастополі, районної, міської (міськрайонної) чи вищого рівня організації партії (організацій партій, що входять до блоку) має право відкликати свого офіційного спостерігача, звернувшись з письмовою заявою до відповідної територіальної виборчої комісії про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації іншої особи в порядку, встановленому цим Законом.   -697- Ключковський Ю.Б.
У част. 9 ст. 62 виключити слова "республіканської в Автономній Республіці Крим, обласної, міської у місті Києві чи Севастополі".  
Враховано   9. Керівний орган районної, міської чи вищого рівня організації партії (організацій партій, що входять до блоку) має право відкликати свого офіційного спостерігача, звернувшись з письмовою заявою до відповідної територіальної виборчої комісії про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації іншої особи в порядку, встановленому цим Законом.  
655. 10. Офіційний спостерігач має право у будь-який час звернутися до територіальної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень. На підставі заяви територіальною виборчою комісією приймається рішення, копія якого надається уповноваженій особі партії (блоку).      10. Офіційний спостерігач має право у будь-який час звернутися до територіальної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень. На підставі заяви територіальною виборчою комісією приймається рішення, копія якого надається уповноваженій особі партії (блоку).  
656. Стаття 63. Офіційні спостерігачі від громадських організацій   -698- Мусіяка В.Л.
Кириченко Л.Ф.
Раханський А.В.
Горбаль В.М.
Ларін С.М.
Майстришин В.Я.
Богатирьова Р.В.
Статтю 63 виключити.  
Враховано    
657. 1. Громадські організації, до статутної діяльності яких відносяться питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстровані у встановленому законом порядку не менше як за два роки до дня виборів, мають право за дозволом Центральної виборчої комісії мати офіційних спостерігачів, які ведуть спостереження за перебігом виборчого процесу, у тому числі за голосуванням, підрахунком голосів та встановленням підсумків голосування на виборчій дільниці та в територіальному окрузі.   -699- Зварич Р.М.
У частині першій ст.63 після словосполучення "які ведуть" додати "незалежне спостереження".  
Відхилено    
658. 2. Громадська організація, яка відповідає вимогам, зазначеним у частині першій цієї статті, не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів може звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів. До клопотання, підписаного керівником громадської організації та засвідченого печаткою організації, додається копія статуту громадської організації, засвідчена в нотаріальному порядку.       
659. 3. Центральна виборча комісія протягом 10 днів розглядає клопотання громадської організації і приймає рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову у наданні такого дозволу. Підставою для відмови може бути лише порушення громадською організацією вимог, встановлених частинами першою та другою цієї статті. Громадська організація має право оскаржити рішення про відмову у наданні їй дозволу мати офіційних спостерігачів до Верховного Суду України.   -700- Зварич Р.М.
У частині третій ст.63 слово "лише" у реченні "Підставою для відмови може бути лише порушення громадською організацією вимог, встановлених частинами першою та другою цієї статті" вилучити.  
Відхилено    
660. 4. Центральна виборча комісія не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів офіційно оприлюднює перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах.       
661. 5. Офіційний спостерігач реєструється територіальною виборчою комісією за поданням громадської організації, яка отримала дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах, за підписом керівника цієї організації, засвідченого печаткою організації.       
662. 6. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів від громадської організації зазначаються їх прізвища, імена та по батькові, громадянство, місце проживання, номери телефонів. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від цієї громадської організації.       
663. 7. Подання про реєстрацію спостерігача від громадської організації, зазначені у частинах п'ятій та шостій цієї статті, вносяться до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніше як за п'ять днів до дня виборів.       
664. 8. Відповідна територіальна виборча комісія не пізніш як на наступний день після внесення подання видає офіційним спостерігачам посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.       
665. 9. На засіданні виборчої комісії, на виборчій дільниці під час голосування мають право бути присутніми одночасно не більше трьох спостерігачів від громадських організацій.   -701- Гаврилюк В.В.
Част.9 статті 63 виключити.  
Враховано    
    -702- Зварич Р.М.
У частині дев'ятій ст.63 перед словосполученням "громадських організацій" вставити слово "різних".  
Відхилено    
666. 10. Офіційні спостерігачі від громадських організацій мають право   -703- Зварич Р.М.
У пункті 1 частини десятої ст.63 слово "фізично" вилучити.  
Відхилено    
667. 1) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії фізично;       
668. 2) робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи;       
669. 3) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування та при проведенні такого голосування;       
670. 4) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та територіальної виборчих комісій відповідного територіального виборчого округу з урахуванням положень, встановлених частиною дев'ятою статті 27 цього Закону, та частиною дев'ятою цієї статті, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування в територіальному виборчому окрузі;       
671. 5) отримати копію протоколу про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів та встановлення результатів голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом.       
672. 11. Офіційні спостерігачі від громадських організацій не є суб'єктами виборчого процесу і не мають відповідних прав.   -704- Гадяцький Л.М.
Турчинов О.В.
Вилучити із ст. 63 частину 11, змінивши нумерацію наступних частин..  
Враховано    
    -705- Гавриш С.Б.
Пропонуємо скасувати ч. 11 ст. 63 проекту.  
Враховано    
    -706- Бондаренко В.Д.
Викласти ч.11 ст.63 у такій редакції: "Офіційні спостерігачі громадських організацій мають права суб'єктів виборчого процесу виключно як інші громадяни - виборці України".  
Відхилено    
    -707- Терещук С.М.
Вилучити ч.11 ст.63  
Враховано    
    -708- Жванія Д.В.
Статтю 63 доповнити новою частиною 11 такого змісту: "11. Офіційний спостерігач від громадських організацій не має права: 1) безпідставно втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують хід виборчого процесу або заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження; 2) заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень; 3) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні (кімнаті) для таємного голосування". В зв'язку з цим частини одинадцяту та дванадцяту вважати частинами дванадцятою та тринадцятою відповідно.  
Відхилено    
673. 12. У разі грубого або систематичного порушення офіційним спостерігачем вимог частини восьмої цієї статті дільнична виборча комісія своїм рішенням може позбавити його права бути присутнім на засіданнях дільничної виборчої комісії.   -709- Беспалий Б.Я.
Частину 12 ст. 63 після тексту "своїм рішенням" доповнити текстом "прийнятим не менше як двома третинами свого повного складу".  
Враховано   12. У разі грубого або систематичного порушення офіційним спостерігачем вимог частини восьмої цієї статті дільнична виборча комісія своїм рішенням. прийнятим не менше як двома третинами свого повного складу, може позбавити його права бути присутнім на засіданнях дільничної виборчої комісії.  
674. Стаття 64. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міждержавних організацій      Стаття 64. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міждержавних організацій  
675. 1. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міждержавних організацій реєструються Центральною виборчою комісією. Пропозиції щодо їх реєстрації подаються до Центральної виборчої комісії не пізніш як за 10 днів до дня виборів безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України.   -710- Жванія Д.В.
У част.1 ст.64 слово "реєстрація" у всіх відмінках замінити словом "акредитація" у відповідних відмінках.  
Відхилено   1. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міждержавних організацій реєструються Центральною виборчою комісією. Пропозиції щодо їх реєстрації подаються до Центральної виборчої комісії не пізніш як за 10 днів до дня виборів безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України.  
    -711- Жванія Д.В.
Част.1 ст.64 доповнити новим реченням третім такого змісту: "Громадянин України не може бути зареєстрований офіційним спостерігачем від іноземних держав чи міждержавних організацій."  
Відхилено    
676. 2. Рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав, міждержавних організацій приймається не пізніш як за 5 днів до дня виборів Центральною виборчою комісією.   -712- Жванія Д.В.
У част. 2 ст. 64 слово "реєстрація" у всіх відмінках замінити словом "акредитація" у відповідних відмінках.  
Відхилено   2. Рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав, міждержавних організацій приймається не пізніш як за 5 днів до дня виборів Центральною виборчою комісією.  
677. 3. Центральна виборча комісія видає офіційним спостерігачам від іноземних держав, міждержавних організацій посвідчення за встановленою нею формою.      3. Центральна виборча комісія видає офіційним спостерігачам від іноземних держав, міждержавних організацій посвідчення за встановленою нею формою.  
678. 4. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міждержавних організацій здійснюють свої повноваження на території України.      4. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міждержавних організацій здійснюють свої повноваження на території України.  
679. 5. Офіційний спостерігач від іноземної держави, міждержавної організації має право:      5. Офіційний спостерігач від іноземної держави, міждержавної організації має право:  
680. 1) бути присутнім на зустрічах кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків) з виборцями, на передвиборних зборах, мітингах, засіданнях територіальних виборчих комісій;   -713- Жванія Д.В.
У пункті 1 частини 5 ст. 64 слово "територіальних" вилучити.  
Враховано   1) бути присутнім на зустрічах кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків) з виборцями, на передвиборних зборах, мітингах, засіданнях виборчих комісій;  
681. 2) знайомитися з матеріалами передвиборної агітації;      2) знайомитися з матеріалами передвиборної агітації;  
682. 3) перебувати на виборчих дільницях під час голосування і підрахунку голосів виборців та при встановленні підсумків голосування територіальними виборчими комісіями;      3) перебувати на виборчих дільницях під час голосування і підрахунку голосів виборців та при встановленні підсумків голосування територіальними виборчими комісіями;  
683. 4) робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи;      4) робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи;  
684. 5) висловлювати свої пропозиції щодо організації проведення виборів депутатів та вдосконалення чинного законодавства України з урахуванням міжнародного досвіду, проводити прес-конференції з додержанням вимог законодавства України;   -714- Беспалий Б.Я.
У п. 5 част.5 ст.64 вилучити слово "чинного".  
Враховано   5) висловлювати свої пропозиції щодо організації проведення виборів депутатів та вдосконалення законодавства України з урахуванням міжнародного досвіду, проводити прес-конференції з додержанням вимог законодавства України;  
685. 6) утворювати разом з іншими спостерігачами від іноземних держав, міждержавних організацій за погодженням з Центральною виборчою комісією тимчасові групи спостерігачів для координації їх діяльності в межах повноважень, передбачених цим Законом.      6) утворювати разом з іншими спостерігачами від іноземних держав, міждержавних організацій за погодженням з Центральною виборчою комісією тимчасові групи спостерігачів для координації їх діяльності в межах повноважень, передбачених цим Законом.  
686. 6. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міждержавних організацій здійснюють спостереження самостійно і незалежно.      6. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міждержавних організацій здійснюють спостереження самостійно і незалежно.  
687. 7. Міністерство закордонних справ України, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та виборчі комісії повинні сприяти офіційним спостерігачам від іноземних держав, міждержавних організацій у здійсненні ними повноважень.      7. Міністерство закордонних справ України, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та виборчі комісії повинні сприяти офіційним спостерігачам від іноземних держав, міждержавних організацій у здійсненні ними повноважень.  
688. 8. Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав, міждержавних організацій здійснюється за рахунок коштів держав чи організацій, які направили їх в Україну, або за власні кошти цих спостерігачів.   -715- Зварич Р.М.
У частині восьмій ст.64 вислів "або за власні кошти цих спостерігачів" вилучити.  
Відхилено   8. Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав, міждержавних організацій здійснюється за рахунок коштів держав чи організацій, які направили їх в Україну, або за власні кошти цих спостерігачів.  
689. 9. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міждержавних організацій не мають права використовувати свій статус у діяльності, не пов'язаній із спостереженням за ходом виборчого процесу, а також втручатися у роботу виборчих комісій.      9. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міждержавних організацій не мають права використовувати свій статус у діяльності, не пов'язаній із спостереженням за ходом виборчого процесу, а також втручатися у роботу виборчих комісій.  
690. Розділ Х. ГОЛОСУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ      Розділ Х. ГОЛОСУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ  
691. Стаття 65. Виборчий бюлетень      Стаття 65. Виборчий бюлетень  
692. 1. Форма і текст виборчого бюлетеня затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за 32 дні до дня виборів.      1. Форма і текст виборчого бюлетеня затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за 32 дні до дня виборів.  
693. 2. Виборчі бюлетені є документами суворої звітності.      2. Виборчі бюлетені є документами суворої звітності.  
694. 3. Виборчий бюлетень містить назву та дату виборів, номер територіального виборчого округу і номер виборчої дільниці, крім особливих виборчих дільниць, які утворені відповідно до частини одинадцятої статті 19 цього Закону, а також позначення місця для печатки дільничної виборчої комісії, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.   -716- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
У част. 3 ст.65 слово "особливих" замінити на "спеціальних"  
Враховано   3. Виборчий бюлетень містить назву та дату виборів, номер територіального виборчого округу і номер виборчої дільниці, крім спеціальних виборчих дільниць, які утворені відповідно до частини одинадцятої статті 19 цього Закону, а також позначення місця для печатки дільничної виборчої комісії, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.  
695. 4. У виборчому бюлетені повинні зазначатися повна назва кожної партії (блоку з обов'язковим зазначенням назв партій, що входять до блоку) із зазначенням прізвищ, імен, по батькові перших п'яти кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). Праворуч проти назви кожної партії (блоку) розташовується порожній квадрат. Назви партій (блоків) у виборчому бюлетені розміщуються у порядку їх номерів, визначених жеребкуванням, яке проводить Центральна виборча комісія за участю представників партій (блоків) після закінчення реєстрації кандидатів від партій (блоків) не пізніш як за 32 дні до дня виборів. Після переліку партій (блоків) зазначається: "Не підтримую кандидатів у народні депутати України від жодної політичної партії, виборчого блоку політичних партій" і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат.   -717- Коновалюк В.І.
У першому реченні ч. 4 ст. 65 після слів "включених до" додати слова "кожного загальнопартійного та територіального".  
Відхилено   4. У виборчому бюлетені повинні зазначатися повна назва кожної партії (блоку з обов'язковим зазначенням назв партій, що входять до блоку) із зазначенням прізвищ, імен, по батькові перших п'яти кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). Праворуч проти назви кожної партії (блоку) розташовується порожній квадрат. Назви партій (блоків) у виборчому бюлетені розміщуються у порядку їх номерів, визначених жеребкуванням, яке проводить Центральна виборча комісія за участю представників партій (блоків) після закінчення реєстрації кандидатів від партій (блоків) не пізніш як за 32 дні до дня виборів. Після переліку партій (блоків) зазначається: "Не підтримую кандидатів у народні депутати України від жодної політичної партії, виборчого блоку політичних партій" і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат.  
    -718- Поліщук К.А.
У ч. 4 ст. 65 після слів "із зазначенням прізвищ, імен, по - батькові..." записати "всіх чотириста п'ятдесяти кандидатів у депутати, що входять до виборчого списку партії (блоку). Праворуч проти назви кожної партії (блоку) та прізвищ кандидатів у депутати розташовується порожній квадрат" і далі за текстом.  
Відхилено    
    -719- Томенко М.В.
Частину четверту статті 65 проекту Закону після слів "не пізніш як за 32 дні до дня виборів" викласти у такій редакції: "Після переліку партій (блоків) зазначається: "Зі списку підтримуваної мною партії (блоку) перевагу надаю кандидату №". Праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат. Після цього у виборчому бюлетені зазначається: "Не підтримую кандидатів у народні депутати України від жодної політичної партії, виборчого блоку політичних партій" і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат."  
Відхилено    
    -720- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 4 ст.65. доповнити абзацом наступного змісту: "Після цього до виборчого бюлетеня для голосування вносяться відомості в алфавітному порядку за прізвищами зареєстрованих у цьому окрузі кандидатів у депутати із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, року народження, місця проживання, місця роботи (занять), партійності, суб'єкта висунення кандидата у депутати. Праворуч проти відомостей про кожного кандидата у депутати розташовується порожній квадрат. Після прізвищ усіх кандидатів у депутати у виборчому бюлетені зазначається: "Не підтримую жодного кандидата у народні депутати України" і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат."  
Відхилено    
    -721- Колоніарі О.П.
Частину 4 ст.65 викласти у такій редакції: "У виборчому бюлетені повинні зазначатися повна назва кожної партії (блоку з обов'язковим зазначенням назв партій, що входять до блоку) із зазначенням прізвищ, імен, по батькові перших п'яти кандидатів у депутати, включених до кожного загальнодержавного та територіального виборчого списку партії (блоку). Праворуч проти назви кожної партії (блоку) розташовується порожній квадрат. Назви партій (блоків) у виборчому бюлетені розміщуються у порядку їх номерів, визначених жеребкуванням, яке проводить Центральна виборча комісія за участю представників партій (блоків) після закінчення реєстрації кандидатів від партій (блоків) не пізніш як за 32 дні до дня виборів. Після переліку партій (блоків) зазначається: "Не підтримую кандидатів у народні депутати України від жодної партії (блоку) і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат".  
Відхилено    
    -722- Ларін С.М.
Частину 4 ст.65 викласти у такій редакції: "У виборчому бюлетені повинні зазначатися повна назва кожної партії (блоку з обов'язковим зазначенням назв партій, що входять до блоку) із зазначенням прізвищ, імен, по батькові перших п'яти кандидатів у депутати, включених до загальнопартійного виборчого списку партії (блоку) та одного кандидата від відповідного територіального виборчого округу включеного до територіального виборчого списку партії (блоку). Праворуч проти назви кожної партії (блоку) розташовується порожній квадрат. Назви партій (блоків) у виборчому бюлетені розміщуються у порядку їх номерів, визначених жеребкуванням, яке проводить Центральна виборча комісія за участю представників партій (блоків) після закінчення реєстрації кандидатів від партій (блоків) не пізніш як за 32 дні до дня виборів. Після переліку партій (блоків) зазначається: "Не підтримую кандидатів у народні депутати України від жодної партії (блоку) і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат".  
Відхилено    
    -723- Крук Ю.Б.
Калінчук В.А.
Пункт 4 ст.65 викласти у такій редакції: 4. У виборчому бюлетені повинні зазначатися повна назва кожної партії (блоку з обов'язковим зазначенням назв партій, що входять до блоку) із зазначенням прізвищ, імен, по батькові перших п'яти кандидатів у депутати, включених до загальнопартійного виборчого списку політичної партії (виборчого блоку) та зазначенням прізвищ, імен, по батькові всіх кандидатів у депутати, висунутих від партії (блоку) у територіальному окрузі. Праворуч проти назви кожної партії (блоку) та окремо праворуч від прізвищ, імен, по батькові всіх кандидатів у депутати, висунутих від партії (блоку) у територіальному окрузі розташовується порожній квадрат. Назви партій (блоків) у виборчому бюлетені розміщуються у порядку їх номерів, визначених жеребкуванням, яке проводить Центральна виборча комісія за участю представників партій (блоків) після закінчення реєстрації кандидатів від партій (блоків) не пізніш як за 32 дні до дня виборів. Після переліку партій (блоків) зазначається: "Не підтримую кандидатів у народні депутати України від жодної політичної партії, виборчого блоку політичних партій" і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат.  
Відхилено    
696. 5. Виборчий бюлетень повинен містити роз'яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування.      5. Виборчий бюлетень повинен містити роз'яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування.  
697. 6. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату виборів, номер територіального виборчого округу і номер виборчої дільниці, крім особливих виборчих дільниць, які утворені відповідно до частини одинадцятої статті 19 цього Закону, а також позначення місця номера, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці, підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.   -724- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
У част. 6 ст.65 слово "особливих" замінити на "спеціальних"  
Враховано   6. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату виборів, номер територіального виборчого округу і номер виборчої дільниці, крім спеціальних виборчих дільниць, які утворені відповідно до частини одинадцятої статті 19 цього Закону, а також позначення місця номера, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці, підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.  
698. Стаття 66. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів      Стаття 66. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів  
699. 1. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення в централізованому порядку виборчих бюлетенів для виборів депутатів державними поліграфічними підприємствами не пізніш як за 10 днів до дня виборів на підставі угод, укладених нею з цими підприємствами.      1. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення в централізованому порядку виборчих бюлетенів для виборів депутатів державними поліграфічними підприємствами не пізніш як за 10 днів до дня виборів на підставі угод, укладених нею з цими підприємствами.  
700. 2. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та строки, визначені угодою на виготовлення виборчих бюлетенів.      2. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та строки, визначені угодою на виготовлення виборчих бюлетенів.  
701. 3. Виборчі бюлетені отримуються Центральною виборчою комісією в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі акту прийому-передачі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Акт прийому-передачі бюлетенів із зазначенням кількості отриманих бюлетенів оприлюднюється не пізніше наступного дня після дня його підписання на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.      3. Виборчі бюлетені отримуються Центральною виборчою комісією в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі акту прийому-передачі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Акт прийому-передачі бюлетенів із зазначенням кількості отриманих бюлетенів оприлюднюється не пізніше наступного дня після дня його підписання на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.  
702. 4. Виборчі бюлетені для виборів депутатів друкуються на однаковому папері за формою та з текстом, затвердженими Центральною виборчою комісією, і повинні бути однаковими за розміром, кольором та змістом.      4. Виборчі бюлетені для виборів депутатів друкуються на однаковому папері за формою та з текстом, затвердженими Центральною виборчою комісією, і повинні бути однаковими за розміром, кольором та змістом.  
703. 5. Виборчий бюлетень друкується державною мовою на одному аркуші з текстовою частиною лише з одного боку.   -725- Гайдош І.Ф.
Доповнити част.5 ст.66 реченням такого змісту: "У виборчих округах, де за результатом останнього перепису населення більше ніж 20% населення використовують у спілкуванні мову національної меншини, виборчі бюлетні перекладаються мовою відповідної національної меншини".  
Відхилено   5. Виборчий бюлетень друкується державною мовою на одному аркуші з текстовою частиною лише з одного боку.  
    -726- Поліщук К.А.
Ч. 5 ст. 66 викласти у наступній редакції: „Виборчий бюлетень друкується державною мовою за формою і змістом розробленими та затвердженими Центральною виборчою комісією";  
Враховано по суті   
704. 6. На особливій виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день виборів депутатів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, виборчі бюлетені можуть бути виготовлені, як виняток, з дозволу Центральної виборчої комісії безпосередньо дільничною виборчою комісією.   -727- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
У част. 6 ст.66 слово "особливій" замінити на "спеціальній"  
Враховано   6. На спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день виборів депутатів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, виборчі бюлетені можуть бути виготовлені, як виняток, з дозволу Центральної виборчої комісії безпосередньо дільничною виборчою комісією.  
705. 7. У разі скасування рішення про реєстрацію усіх кандидатів у депутати від партії (блоку) після виготовлення виборчих бюлетенів, однак більш ніж за 10 днів до дня виборів, Центральна виборча комісія приймає рішення про передрук виборчих бюлетенів. Виготовлення нових виборчих бюлетенів здійснюється у порядку, встановленому цим Законом. Нові виборчі бюлетені виготовляються на папері іншого кольору. Старі виборчі бюлетені повертаються територіальними виборчими комісіями до Центральної виборчої комісії за актом, форма якого встановлюється Центральною виборчою комісією. В акті повинна бути зазначена кількість отриманих виборчих бюлетенів, кількість повернутих бюлетенів та, у разі невідповідності вказаних кількостей, причини невідповідності.   -728- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 7 ст.66. після слів "партії (блоку)доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування".  
Відхилено   7. У разі скасування рішення про реєстрацію усіх кандидатів у депутати від партії (блоку) після виготовлення виборчих бюлетенів, однак більш ніж за 10 днів до дня виборів, Центральна виборча комісія приймає рішення про передрук виборчих бюлетенів. Виготовлення нових виборчих бюлетенів здійснюється у порядку, встановленому цим Законом. Нові виборчі бюлетені виготовляються на папері іншого кольору. Старі виборчі бюлетені повертаються територіальними виборчими комісіями до Центральної виборчої комісії за актом, форма якого встановлюється Центральною виборчою комісією. В акті повинна бути зазначена кількість отриманих виборчих бюлетенів, кількість повернутих бюлетенів та, у разі невідповідності вказаних кількостей, причини невідповідності.  
706. 8. Якщо скасування рішення про реєстрацію усіх кандидатів у депутати від партії (блоку) прийняте за 10 або менше днів до дня виборів, Центральна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня. Такі зміни вносяться до виборчих бюлетенів членами дільничних виборчих комісій з використанням відповідного штампа. Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня, повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня.      8. Якщо скасування рішення про реєстрацію усіх кандидатів у депутати від партії (блоку) прийняте за 10 або менше днів до дня виборів, Центральна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня. Такі зміни вносяться до виборчих бюлетенів членами дільничних виборчих комісій з використанням відповідного штампа. Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня, повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня.  
707. 9. Виборчий бюлетень, до якого не внесені зміни, зазначені у частині восьмій цієї статті, вважається недійсним. Виборчий бюлетень, до якого внесені зміни без рішення Центральної виборчої комісії або невідповідно до вказаного рішення, вважається недійсним.      9. Виборчий бюлетень, до якого не внесені зміни, зазначені у частині восьмій цієї статті, вважається недійсним. Виборчий бюлетень, до якого внесені зміни без рішення Центральної виборчої комісії або невідповідно до вказаного рішення, вважається недійсним.  
708. Стаття 67. Порядок передачі виборчих бюлетенів виборчим комісіям      Стаття 67. Порядок передачі виборчих бюлетенів виборчим комісіям  
709. 1. Територіальна виборча комісія приймає виборчі бюлетені від уповноваженого члена Центральної виборчої комісії на своєму засіданні. Про прийняття виборчих бюлетенів територіальна виборча комісія складає протокол за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Протокол складається у трьох примірниках і підписується всіма присутніми членами територіальної виборчої комісії та уповноваженим членом Центральної виборчої комісії, який здійснює передання виборчих бюлетенів, а також кандидатами у депутати, уповноваженими особами партій (блоків), офіційними спостерігачами від партій (блоків), які присутні на засіданні комісії, та засвідчений печаткою територіальної виборчої комісії. Перший примірник протоколу передається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в територіальній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується в приміщенні територіальної виборчої комісії для загального ознайомлення.   -729- Жванія Д.В.
У другому реченні частини 1 ст. 67 слово "засвідчений" замінити словом "засвідчується".  
Враховано   1. Територіальна виборча комісія приймає виборчі бюлетені від уповноваженого члена Центральної виборчої комісії на своєму засіданні. Про прийняття виборчих бюлетенів територіальна виборча комісія складає протокол за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Протокол складається у трьох примірниках і підписується всіма присутніми членами територіальної виборчої комісії та уповноваженим членом Центральної виборчої комісії, який здійснює передання виборчих бюлетенів, а також кандидатами у депутати, уповноваженими особами партій (блоків), офіційними спостерігачами від партій (блоків), які присутні на засіданні комісії, та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії. Перший примірник протоколу передається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в територіальній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується в приміщенні територіальної виборчої комісії для загального ознайомлення.  
710. 2. Територіальна виборча комісія забезпечує збереження і охорону виборчих бюлетенів, отриманих від Центральної виборчої комісії. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні територіальної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі), який опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки комісії і постійно (до дня голосування) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.      2. Територіальна виборча комісія забезпечує збереження і охорону виборчих бюлетенів, отриманих від Центральної виборчої комісії. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні територіальної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі), який опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки комісії і постійно (до дня голосування) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.  
711. 3.Територіальна виборча комісія не раніш як за три дні до дня виборів на своєму засіданні передає виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям. Від імені кожної дільничної виборчої комісії бюлетені приймають не менш як три члени цієї комісії, які повинні бути представниками різних партій (блоків).      3.Територіальна виборча комісія не раніш як за три дні до дня виборів на своєму засіданні передає виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям. Від імені кожної дільничної виборчої комісії бюлетені приймають не менш як три члени цієї комісії, які повинні бути представниками різних партій (блоків).  
712. 4. Про передання дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів територіальною виборчою комісією складається протокол за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, в якому зазначаються:      4. Про передання дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів територіальною виборчою комісією складається протокол за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, в якому зазначаються:  
713. 1) номер територіального виборчого округу;      1) номер територіального виборчого округу;  
714. 2) кількість виборчих бюлетенів, отриманих територіальною виборчою комісією;   -730- Ключковський Ю.Б.
Пункт 2 частини 4 ст. 67 доповнити словами "за номерами виборчих дільниць та без вказаного номера виборчої дільниці".  
Враховано   2) кількість виборчих бюлетенів, отриманих територіальною виборчою комісією з номерами виборчих дільниць та без зазначення номера виборчої дільниці;  
715. 3)номер виборчої дільниці;      3)номер виборчої дільниці;  
716. 4) кількість виборців на виборчій дільниці згідно із списком виборців на день складання протоколу;      4) кількість виборців на виборчій дільниці згідно із списком виборців на день складання протоколу;  
717. 5) кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів для голосування;      5) кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів для голосування;  
718. 6) прізвища та підписи членів дільничної виборчої комісії, які прийняли виборчі бюлетені;      6) прізвища та підписи членів дільничної виборчої комісії, які прийняли виборчі бюлетені;  
719. 7) кількість виборчих бюлетенів, які залишаються на зберіганні в територіальній виборчій комісії.   -731- Ключковський Ю.Б.
Пункт 7 частини 4 ст. 67 після слів "виборчих бюлетенів" доповнити словами "без вказаного номера виборчої дільниці".  
Враховано   7) кількість виборчих бюлетенів, які залишаються на зберіганні в територіальній виборчій комісії з номерами виборчих дільниць та без зазначення номера виборчої дільниц.  
720. 5. Протокол про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів складається у кількості примірників, на три більшій, ніж кількість осіб, які входять до складу територіальної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу, підписуються всіма присутніми на засіданні членами територіальної виборчої комісії, а також кандидатами у депутати, уповноваженими особами партій (блоків), офіційними спостерігачами від партій (блоків), які присутні на засіданні комісії, та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії. Перший примірник протоколу надсилається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в територіальній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується в приміщенні територіальної виборчої комісії для загального ознайомлення. Решта, по одному примірнику протоколу видається членам територіальної виборчої комісії. Витяг із протоколу із зазначенням відомостей, що стосуються відповідної виборчої дільниці, надається разом з виборчими бюлетенями представникам кожної дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені, за підписом голови і секретаря територіальної виборчої комісії та трьох членів відповідної дільничної виборчої комісії, засвідчений печаткою територіальної виборчої комісії.      5. Протокол про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів складається у кількості примірників, на три більшій, ніж кількість осіб, які входять до складу територіальної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу, підписуються всіма присутніми на засіданні членами територіальної виборчої комісії, а також кандидатами у депутати, уповноваженими особами партій (блоків), офіційними спостерігачами від партій (блоків), які присутні на засіданні комісії, та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії. Перший примірник протоколу надсилається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в територіальній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується в приміщенні територіальної виборчої комісії для загального ознайомлення. Решта, по одному примірнику протоколу видається членам територіальної виборчої комісії. Витяг із протоколу із зазначенням відомостей, що стосуються відповідної виборчої дільниці, надається разом з виборчими бюлетенями представникам кожної дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені, за підписом голови і секретаря територіальної виборчої комісії та трьох членів відповідної дільничної виборчої комісії, засвідчений печаткою територіальної виборчої комісії.  
721. 6. Дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць виборчі бюлетені передаються у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.      6. Дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць виборчі бюлетені передаються у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.  
722. 7. Передання виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії здійснюється в кількості, яка дорівнює кількості громадян, включених до списку виборців на виборчій дільниці на день отримання бюлетенів, з резервом, обсяг якого встановлюється Центральною виборчою комісією.   -732- Ключковський Ю.Б.
Част.7 ст.67 викласти в редакції: "7. Дільничній виборчій комісії передаються усі бюлетені, на яких зазначений номер відповідної виборчої дільниці. Дільничним виборчим комісіям виборчих дільниць, утворених відповідно до частини одинадцятої ст. 19 цього Закону, передаються виборчі бюлетені без зазначення номера виборчої дільниці у кількості, яка дорівнює кількості громадян, включених до списку виборців на відповідній дільниці на день отримання бюлетенів, з резервом, обсяг якого встановлюється Центральною виборчою комісією".  
Враховано   7. Дільничній виборчій комісії передаються усі бюлетені, на яких зазначений номер відповідної виборчої дільниці. Дільничним виборчим комісіям виборчих дільниць, утворених відповідно до частини одинадцятої статті 19 цього Закону, передаються виборчі бюлетені без зазначення номера виборчої дільниці у кількості, яка дорівнює кількості громадян, включених до списку виборців на відповідній дільниці на день отримання бюлетенів, з резервом, обсяг якого встановлюється Центральною виборчою комісією.  
723. 8. Кожен кандидат у депутати, уповноважена особа партії (блоку), офіційний спостерігач від партії (блоку), який був присутнім при передачі виборчих бюлетенів, має право на своє прохання невідкладно отримати копію зазначених у частинах першій та четвертій цієї статті протоколів, засвідчену головою і секретарем територіальної виборчої комісії та скріплену печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії протоколу для партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу.      8. Кожен кандидат у депутати, уповноважена особа партії (блоку), офіційний спостерігач від партії (блоку), який був присутнім при передачі виборчих бюлетенів, має право на своє прохання невідкладно отримати копію зазначених у частинах першій та четвертій цієї статті протоколів, засвідчену головою і секретарем територіальної виборчої комісії та скріплену печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії протоколу для партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу.  
724. 9. Члени дільничної виборчої комісії транспортують отримані виборчі бюлетені до приміщення дільничної виборчої комісії у супроводі працівника органів внутрішніх справ.      9. Члени дільничної виборчої комісії транспортують отримані виборчі бюлетені до приміщення дільничної виборчої комісії у супроводі працівника органів внутрішніх справ.  
725. 10. Приймання виборчих бюлетенів дільничною виборчою комісією відбувається невідкладно після прибуття членів комісії, які отримали бюлетені, на засіданні дільничної виборчої комісії. При цьому члени дільничної виборчої комісії перераховують отримані бюлетені, проставляють у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня печатку дільничної виборчої комісії. У разі невідповідності встановленої перерахуванням кількості бюлетенів та кількості, зазначеної у витягу з протоколу територіальної виборчої комісії про передання бюлетенів, дільнична виборча комісія складає у двох примірниках акт про розходження за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини розходження. Один примірник акта передається до територіальної виборчої комісії, а другий зберігається у дільничній виборчій комісії. При наявності зазначених розходжень кількістю бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, вважається кількість, встановлена на засіданні дільничної комісії та зафіксована в акті про розходження.   -733- Ключковський Ю.Б.
Друге речення частини 10 ст. 67 доповнити словами: "а на виборчих дільницях, утворених відповідно до частини одинадцятої статті 19 цього Закону, проставляють у визначеному місці також номер виборчої дільниці".  
Враховано   10. Приймання виборчих бюлетенів дільничною виборчою комісією відбувається невідкладно після прибуття членів комісії, які отримали бюлетені, на засіданні дільничної виборчої комісії. При цьому члени дільничної виборчої комісії перераховують отримані бюлетені, проставляють у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня печатку дільничної виборчої комісії, а на виборчих дільницях, утворених відповідно до частини одинадцятої статті 19 цього Закону, проставляють у визначеному місці також номер виборчої дільниці. У разі невідповідності встановленої перерахуванням кількості бюлетенів та кількості, зазначеної у витягу з протоколу територіальної виборчої комісії про передання бюлетенів, дільнична виборча комісія складає у двох примірниках акт про розходження за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини розходження. Один примірник акта передається до територіальної виборчої комісії, а другий зберігається у дільничній виборчій комісії. При наявності зазначених розходжень кількістю бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, вважається кількість, встановлена на засіданні дільничної комісії та зафіксована в акті про розходження.  
726. 11. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні дільничної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі), який опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки комісії і постійно (до дня голосування) перебуває під охороною працівника органів відділу внутрішніх справ України.   -734- Ключковський Ю.Б.
У част. 11 ст. 67 виключити слово "відділу".  
Враховано   11. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні дільничної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі), який опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки комісії і постійно (до дня голосування) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.  
    -735- Жванія Д.В.
У част. 11 ст. 67 слово "відділу" вилучити.  
Враховано    
727. Стаття 68. Приміщення для голосування      Стаття 68. Приміщення для голосування  
728. 1. Голосування проводиться в спеціально відведених та облаштованих приміщеннях, в яких обладнуються кабіни (кімнати) для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлення виборчих скриньок. Контроль за обладнанням приміщення для голосування покладається на дільничну виборчу комісію.      1. Голосування проводиться в спеціально відведених та облаштованих приміщеннях, в яких обладнуються кабіни (кімнати) для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлення виборчих скриньок. Контроль за обладнанням приміщення для голосування покладається на дільничну виборчу комісію.  
729. 2. Виконавчі органи місцевого самоврядування або інші органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, забезпечують виборчі дільниці необхідними приміщеннями для голосування, які придатні для облаштування відповідно до вимог цього Закону та нормативів, встановлених Центральною виборчою комісією, надають технічну допомогу в облаштуванні.      2. Виконавчі органи місцевого самоврядування або інші органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, забезпечують виборчі дільниці необхідними приміщеннями для голосування, які придатні для облаштування відповідно до вимог цього Закону та нормативів, встановлених Центральною виборчою комісією, надають технічну допомогу в облаштуванні.  
730. 3. Приміщення для голосування для малої виборчої дільниці (з кількістю виборців до 500 осіб) повинно мати площу, не меншу 50 кв.м, середньої (до 1500 виборців) - не менше 75 кв.м, великої (понад 1500 виборців) - не менше 90 кв.м.   -736- Тягнибок О.Я.
ч. третю ст. 68 викласти в такій редакції: "3. Приміщення для голосування для малої виборчої дільниці (з кількістю виборців до 500 осіб) повинно мати площу, не меншу 50 кв. м. Приміщення для голосування для середньої (до 1500 виборців) і великої (понад 1500 виборців) виборчих дільниць повинно мати площу з такого розрахунку: на кожних 100 виборців має бути забезпечено не менше 10 кв. м. площі приміщення."  
Відхилено   3. Приміщення для голосування для малої виборчої дільниці (з кількістю виборців до 500 осіб) повинно мати площу, не меншу 50 кв.м, середньої (до 1500 виборців) - не менше 75 кв.м, великої (понад 1500 виборців) - не менше 90 кв.м.  
731. 4. Приміщення для голосування повинно бути обладнане достатньою кількістю кабін (кімнат) для таємного голосування. Для малих виборчих дільниць кількість таких кабін (кімнат) повинна бути не менше двох, для середніх - не менше чотирьох, для великих - не менше шести. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування планується таким чином, щоби місця видачі виборчих бюлетенів, вхід і вихід з кабін (кімнат) для таємного голосування, виборчі скриньки знаходилися у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, які відповідно до цього Закону мають право бути присутніми в приміщенні для голосування.   -737- Тягнибок О.Я.
у ч. 4 ст. 68 слова "чотирьох" і "шести" замінити словами "п'яти" і "восьми".  
Відхилено   4. Приміщення для голосування повинно бути обладнане достатньою кількістю кабін (кімнат) для таємного голосування. Для малих виборчих дільниць кількість таких кабін (кімнат) повинна бути не менше двох, для середніх - не менше чотирьох, для великих - не менше шести. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування планується таким чином, щоби місця видачі виборчих бюлетенів, вхід і вихід з кабін (кімнат) для таємного голосування, виборчі скриньки знаходилися у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, які відповідно до цього Закону мають право бути присутніми в приміщенні для голосування.  
    -738- Зварич Р.М.
У частині четвертій ст.68 речення "Для малих виборчих дільниць кількість таких кабін (кімнат) повинна бути не менше двох, для середніх - не менше чотирьох, для великих - не менше шести" замінити на "Для малих виборчих дільниць кількість таких кабін (кімнат) повинна бути не менше трьох, для середніх - не менше п'яти, для великих - не менше семи".  
Відхилено    
732. 5. Кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок - стаціонарних (великих) та переносних (малих). Виборчі скриньки мають розміри і виготовляються з матеріалу за визначенням Центральної виборчої комісії. Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох стаціонарних та двох переносних виборчих скриньок, середня - не менше трьох стаціонарних і двох переносних скриньок, велика - не менше чотирьох стаціонарних і трьох переносних скриньок. Стаціонарні виборчі скриньки встановлюються у приміщенні для голосування так, щоби виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни (кімнати) для таємного голосування.   -739- Рудьковський М.М.
Друге речення част.5 ст.68 після слів "виготовляються з" доповнити словом "прозорого".  
Враховано   5. Кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок - стаціонарних (великих) та переносних (малих). Виборчі скриньки мають розміри і виготовляються з прозорого матеріалу, які визначаються Центральною виборчою комісією. Кожній виборчій скриньці присвоюється власний номер, який проставляється на кожній скриньці. Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох стаціонарних та двох переносних виборчих скриньок, середня - не менше трьох стаціонарних і двох переносних скриньок, велика - не менше чотирьох стаціонарних і трьох переносних скриньок. Стаціонарні виборчі скриньки встановлюються у приміщенні для голосування так, щоби виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни (кімнати) для таємного голосування. Порядок виготовлення, обліку та використання виборчих скриньок визначається Центральною виборчою комісією.  
    -740- Турчинов О.В.
Част. 5 ст. 68: в другому реченні вилучити слова "і виготовляються", після слів "Центральної виборчої комісії" продовжити: "і виготовляються з міцного, прозорого пластику (оргскла)".  
Враховано частково    
    -741- Тягнибок О.Я.
у ч. 5 ст. 68 речення "Виборчі скриньки мають розміри і виготовляються з матеріалу за визначенням Центральної виборчої комісії." замінити реченнями такого змісту: "Виборчі скриньки виготовляються з прозорого матеріалу, фізико-хімічні характеристики якого мають забезпечити стабільність конструкції скриньки. Кожній виборчій скриньці присвоюється власний номер, який видавлюється з внутрішньої сторони кожної з граней скриньки. Конструкція скриньок затверджується Центральною виборчою комісією."  
Враховано частково    
733. 6. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична виборча комісія в обов'язковому порядку розміщує плакати, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори народних депутатів України, виборчі списки кандидатів у депутати від кожної партії (блоку) та інформаційні плакати партій (блоків), які розміщуються в порядку розташування партій (блоків) у виборчому бюлетені.   -742- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 6 ст.68. після слів у тексті "партії (блоку)доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування" у відповідних відмінках.  
Відхилено   6. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична виборча комісія в обов'язковому порядку розміщує плакати, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори народних депутатів України, виборчі списки кандидатів у депутати від кожної партії (блоку) та інформаційні плакати партій (блоків), які розміщуються в порядку розташування партій (блоків) у виборчому бюлетені.  
    -743- Тягнибок О.Я.
ст. 68 доповнити ч. 7 такого змісту: "7. Розташування в одному приміщенні для голосування більше однієї виборчої дільниці під час проведення голосування - забороняється."  
Відхилено    
734. Стаття 69. Підготовка до голосування у день виборів      Стаття 69. Підготовка до голосування у день виборів  
735. 1. Голосування проводиться в день виборів з восьмої до двадцять першої години без перерви. На закордонних виборчих дільницях голосування проводиться за місцевим часом країни, де утворені ці дільниці.   -744- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
У част.1 ст. 69 замінити слова "двадцять першої" на слово "двадцятої"  
Враховано   1. Голосування проводиться в день виборів з восьмої до двадцятої години без перерви. На закордонних виборчих дільницях голосування проводиться за місцевим часом країни, де утворені ці дільниці.  
    -745- Зварич Р.М.
У частині першій ст.69 замість "до двадцять першої години" вставити "до двадцять другої години".  
Відхилено    
736. 2. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія сповіщає виборців не пізніш як за 7 днів до дня його проведення, а у виняткових випадках утворення виборчих дільниць відповідно до частини одинадцятої статті 20 цього Закону - не пізніше останнього дня перед днем виборів.      2. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія сповіщає виборців не пізніш як за 7 днів до дня його проведення, а у виняткових випадках утворення виборчих дільниць відповідно до частини одинадцятої статті 20 цього Закону - не пізніше останнього дня перед днем виборів.  
737. 3. Організація проведення голосування та підтримання у приміщенні для голосування належного порядку, забезпечення таємності волевиявлення виборців під час голосування покладаються на дільничну виборчу комісію.      3. Організація проведення голосування та підтримання у приміщенні для голосування належного порядку, забезпечення таємності волевиявлення виборців під час голосування покладаються на дільничну виборчу комісію.  
738. 4. Дільнична виборча комісія не раніш як за сорок п'ять хвилин до початку голосування проводить засідання, на початку якого усі присутні оглядають стрічку, якою було опечатано сейф (металеву шафу). Якщо стрічка непошкоджена і має відповідні підписи і печатку відкривається сейф (металева шафа) з виборчими бюлетенями. Голова дільничної виборчої комісії на підставі витягу із протоколу територіальної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії або акту, зазначеного у частині дев'ятій статті 70 цього Закону, оголошує кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією. Ці відомості секретар комісії заносить до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.      4. Дільнична виборча комісія не раніш як за сорок п'ять хвилин до початку голосування проводить засідання, на початку якого усі присутні оглядають стрічку, якою було опечатано сейф (металеву шафу). Якщо стрічка непошкоджена і має відповідні підписи і печатку відкривається сейф (металева шафа) з виборчими бюлетенями. Голова дільничної виборчої комісії на підставі витягу із протоколу територіальної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії або акту, зазначеного у частині дев'ятій статті 70 цього Закону, оголошує кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією. Ці відомості секретар комісії заносить до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.  
739. 5. У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), або невідповідності підписів чи печатки на ній голова дільничної виборчої комісії негайно повідомляє про це органи внутрішніх справ та територіальну виборчу комісію. Після цього члени дільничної виборчої комісії перераховують виборчі бюлетені, про що складається акт, який підписується всіма присутніми при цьому на засіданні дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою комісії. Кількість виборчих бюлетенів, зазначена у вказаному акті, вважається кількістю бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем дільничної виборчої комісії до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.      5. У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), або невідповідності підписів чи печатки на ній голова дільничної виборчої комісії негайно повідомляє про це органи внутрішніх справ та територіальну виборчу комісію. Після цього члени дільничної виборчої комісії перераховують виборчі бюлетені, про що складається акт, який підписується всіма присутніми при цьому на засіданні дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою комісії. Кількість виборчих бюлетенів, зазначена у вказаному акті, вважається кількістю бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем дільничної виборчої комісії до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.  
740. 6. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці встановлює кількість виборців, які отримали відкріпні посвідчення, підраховує кількість наявних невикористаних бланків відкріпних посвідчень. Невикористані бланки посвідчень погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута. Про погашення бланків відкріпних посвідчень складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. В акті зазначається:      6. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці встановлює кількість виборців, які отримали відкріпні посвідчення, підраховує кількість наявних невикористаних бланків відкріпних посвідчень. Невикористані бланки посвідчень погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута. Про погашення бланків відкріпних посвідчень складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. В акті зазначається:  
741. 1) кількість та номери отриманих дільничною виборчою комісією бланків відкріпних посвідчень;      1) кількість та номери отриманих дільничною виборчою комісією бланків відкріпних посвідчень;  
742. 2) кількість виборців, які отримали відкріпні посвідчення;      2) кількість виборців, які отримали відкріпні посвідчення;  
743. 3) номери невикористаних відкріпних посвідчень;      3) номери невикористаних відкріпних посвідчень;  
744. 4) кількість погашених відкріпних посвідчень.      4) кількість погашених відкріпних посвідчень.  
745. 7. При складанні акту, зазначеного у частині шостій цієї статті, дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнює кількість отриманих бланків відкріпних посвідчень сумі кількості виборців, які отримали відкріпні посвідчення та кількості погашених бланків відкріпних посвідчень. При невідповідності цих даних дільнична виборча комісія зазначає це у вказаному акті, а також вказує встановлену рішенням дільничної виборчої комісії причину такого розходження.      7. При складанні акту, зазначеного у частині шостій цієї статті, дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнює кількість отриманих бланків відкріпних посвідчень сумі кількості виборців, які отримали відкріпні посвідчення та кількості погашених бланків відкріпних посвідчень. При невідповідності цих даних дільнична виборча комісія зазначає це у вказаному акті, а також вказує встановлену рішенням дільничної виборчої комісії причину такого розходження.  
746. 8. Погашені невикористані бланки відкріпних посвідчень виборів запаковуються. На пакеті робиться напис "Погашені бланки відріпних посвідчень на право участі у виборах народних депутатів України", зазначаються номери територіального виборчого округу та виборчої дільниці, дата і час пакування, кількість запакованих погашених бланків відкріпних посвідчень, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.      8. Погашені невикористані бланки відкріпних посвідчень виборів запаковуються. На пакеті робиться напис "Погашені бланки відріпних посвідчень на право участі у виборах народних депутатів України", зазначаються номери територіального виборчого округу та виборчої дільниці, дата і час пакування, кількість запакованих погашених бланків відкріпних посвідчень, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.  
747. 9. Пакет з погашеними бланками відкріпних посвідчень та акт про погашення доставляються до територіальної виборчої комісії разом з виборчою документацією, зазначеною в частині дев'ятій статті 69 цього Закону.   -746- Рудьковський М.М.
Ключковський Ю.Б.
У част. 9 ст. 69 цифри "69" замінити цифрами "73".  
Враховано   9. Пакет з погашеними бланками відкріпних посвідчень та акт про погашення доставляються до територіальної виборчої комісії разом з виборчою документацією, зазначеною в частині дев'ятій статті 73 цього Закону.  
748. 10. Голова дільничної виборчої комісії на засіданні комісії перед початком голосування надає для огляду членам дільничної виборчої комісії, присутнім кандидатам у депутати, уповноваженим особам партій (блоків), офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації по черзі всі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки. Після огляду кожної скриньки вона пломбується або опечатується печаткою дільничної виборчої комісії, після чого у неї опускається контрольний лист, у якому зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, час його вкидання у виборчу скриньку, прізвища голови, заступника голови, секретаря та інших членів дільничної виборчої комісії, кандидатів, уповноважених осіб, офіційних спостерігачів від партій (блоків), які присутні при цьому. Контрольний лист підписується цими особами, їхні підписи скріплюються печаткою комісії. Після вкидання контрольного листа голова комісії надає для огляду наступну виборчу скриньку і проводить з нею ту ж процедуру. Після опечатування останньої виборчої скриньки та вкидання до неї контрольного листа та встановлення стаціонарних (великих) виборчих скриньок на відведені для них місця виборча дільниця вважається готовою до проведення голосування. Переносні (малі) виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для бюлетенів вниз у полі зору членів комісії та інших осіб, присутніх на виборчій дільниці під час голосування відповідно до вимог цього Закону.   -747- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 10 ст.69. після слів "офіційних спостерігачів від партій)доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування"  
Відхилено   10. Голова дільничної виборчої комісії на засіданні комісії перед початком голосування надає для огляду членам дільничної виборчої комісії, присутнім кандидатам у депутати, уповноваженим особам партій (блоків), офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації по черзі всі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки. Після огляду кожної скриньки вона пломбується або опечатується печаткою дільничної виборчої комісії, після чого у неї опускається контрольний лист, у якому зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, час його вкидання у виборчу скриньку, прізвища голови, заступника голови, секретаря та інших членів дільничної виборчої комісії, кандидатів, уповноважених осіб, офіційних спостерігачів від партій (блоків), які присутні при цьому. Контрольний лист підписується цими особами, їхні підписи скріплюються печаткою комісії. Після вкидання контрольного листа голова комісії надає для огляду наступну виборчу скриньку і проводить з нею ту ж процедуру. Після опечатування останньої виборчої скриньки та вкидання до неї контрольного листа та встановлення стаціонарних (великих) виборчих скриньок на відведені для них місця виборча дільниця вважається готовою до проведення голосування. Переносні (малі) виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для бюлетенів вниз у полі зору членів комісії та інших осіб, присутніх на виборчій дільниці під час голосування відповідно до вимог цього Закону.  
749. Стаття 70. Організація і порядок голосування      Стаття 70. Організація і порядок голосування  
750. 1. При проведенні голосування на виборчій дільниці член дільничної виборчої комісії на підставі списку виборців на відповідній виборчій дільниці за умови пред'явлення виборцем одного із документів, зазначених у частині другій статті 2 цього Закону, що посвідчує його особу та громадянство, видає виборцю один виборчий бюлетень для голосування. При цьому член дільничної виборчої комісії, який видає виборчий бюлетень, вписує своє прізвище та ініціали і розписується у визначеному місці на виборчому бюлетені та контрольному талоні. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у визначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня та у списку виборців. Робити на виборчих бюлетенях будь-які позначки забороняється.   -748- Заєць І.О.
Доповнити частиною 1 ст.70 такого змісту „1. Члени дільничної комісії шляхом жеребкування розподіляють між собою усі частини (аркуші) списку виборців, за якими мають видаватися виборчі бюлетені". Нумерацію частин змінити з 1 - 11 на „ 2 - 12".  
Відхилено   1. При проведенні голосування на виборчій дільниці член дільничної виборчої комісії на підставі списку виборців на відповідній виборчій дільниці за умови пред'явлення виборцем одного із документів, зазначених у частині другій статті 2 цього Закону, що посвідчує його особу та громадянство, видає виборцю один виборчий бюлетень для голосування. При цьому член дільничної виборчої комісії, який видає виборчий бюлетень, вписує своє прізвище та ініціали і розписується у визначеному місці на виборчому бюлетені та контрольному талоні. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у визначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня та у списку виборців. Робити на виборчих бюлетенях будь-які позначки забороняється.  
    -749- Заєць І.О.
Друге речення частини 1 (2) ст.70 викласти у редакції : „При цьому член дільничної, який видає виборчий бюлетень: вписує своє прізвище та ініціали і розписується у визначеному місці на виборчому бюлетені та контрольному талоні; вписує до списку виборців серію і номер документа, пред'явленого виборцем, своє прізвище і розписується у списку за видачу бюлетеня виборцю.".  
Відхилено    
751. 2. Виборець, який прибув для голосування на виборчу дільницю з відкріпним посвідченням у день виборів або з рішенням суду чи територіальної виборчої комісії про його включення до списку виборців на відповідній виборчій дільниці, включається до списку виборців у порядку, встановленому частинами дев'ятою та десятою статті 35 цього Закону. Виборчий бюлетень виборцю видається у порядку, встановленому частиною першою цієї статті.   -750- Ключковський Ю.Б.
У част. 2 ст. 70 слова та цифри "дев'ятою та десятою статті 35" замінити словами та цифрами "восьмою - десятою статті 34  
Враховано   2. Виборець, який прибув для голосування на виборчу дільницю з відкріпним посвідченням у день виборів або з рішенням суду чи територіальної виборчої комісії про його включення до списку виборців на відповідній виборчій дільниці, включається до списку виборців у порядку, встановленому частинами восьмою - десятою статті 34 цього Закону. Виборчий бюлетень виборцю видається у порядку, встановленому частиною першою цієї статті.  
752. 3. Виборець може перебувати у приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування.   -751- Кульчинський М.Г.
Частину 3 статті 70 викласти в такій редакції: "У випадку‚ коли неможливо забезпечити виборчі дільниці необхідними приміщеннями‚ облаштованими до вимог цього Закону та нормативів‚ встановлених Центральною виборчою комісією‚ кількість виборців‚ що перебувають у приміщенні для голосування‚ не повинна перевищувати квоту‚ яка встановлюється з розрахунку: не більше трьох виборців на одну кабіну для голосування."  
Відхилено   3. Виборець може перебувати у приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування.  
753. 4. Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні (кімнаті) для таємного голосування. Під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється присутність в кабіні (кімнаті) для таємного голосування інших осіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім членів виборчої комісії, кандидатів, уповноважених осіб, офіційних спостерігачів.   -752- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 4 ст.70. викласти у наступній редакції: "6. У виборчому бюлетені для голосування виборець робить одну позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти назви партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої (якого) він голосує або у квадраті навпроти кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку само висування,. Виборець може голосувати за кандидатів у депутати лише від однієї партії (блоку) чи кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку само висування, або не підтримати кандидатів у депутати від жодної партії (блоку) чи , кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку само висування,. У разі непідтримання кандидатів у депутати від жодної партії (блоку), кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування, виборець робить позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти слів: "Не підтримую кандидатів у народні депутати України від жодної політичної партії, виборчого блоку політичних партій", "Не підтримую жодного кандидата у народні депутати України".  
Враховано частково   4. Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні (кімнаті) для таємного голосування. Під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється присутність в кабіні (кімнаті) для таємного голосування інших осіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім членів виборчої комісії, кандидатів, уповноважених осіб, офіційних спостерігачів.  
754. 5. Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень іншим особам. Отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім уповноваженого члена виборчої комісії, який видає бюлетені), заохочення або змушування виборців до передачі бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом забороняється.   -753- Заєць І.О.
В ст.70. ч. 5: До першого речення додати „або виносити бюлетень за межі приміщення для голосування."  
Враховано   5. Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень іншим особам або виносити бюлетень за межі приміщення для голосування. Отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім уповноваженого члена виборчої комісії, який видає бюлетені), заохочення або змушування виборців до передачі бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом забороняється.  
755. 6. У виборчому бюлетені для голосування виборець робить одну позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти назви партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої (якого) він голосує. Виборець може голосувати за кандидатів у депутати лише від однієї партії (блоку) або не підтримати кандидатів у депутати від жодної партії (блоку). У разі непідтримання кандидатів у депутати від жодної партії (блоку) виборець робить позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти слів: "Не підтримую кандидатів у народні депутати України від жодної політичної партії, виборчого блоку політичних партій".   -754- Поліщук К.А.
Ч. 6 ст. 70 після слів "у квадраті проти назви партії (блоку), записати „за яку (який) він голосує, та у квадраті навпроти прізвища одного конкретного кандидата у депутати, за якого він голосує у виборчому списку партії (блоку)". і далі за текстом.  
Враховано частково   6. У виборчому бюлетені для голосування виборець робить одну позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти назви партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої (якого) він голосує. Виборець може голосувати за кандидатів у депутати лише від однієї партії (блоку) або не підтримати кандидатів у депутати від жодної партії (блоку). У разі непідтримання кандидатів у депутати від жодної партії (блоку) виборець робить позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти слів: "Не підтримую кандидатів у народні депутати України від жодної політичної партії, виборчого блоку політичних партій".  
    -755- Томенко М.В.
Частину шосту статті 70 після другого речення (після слів "від жодної партії (блоку)") доповнити новими реченням такого змісту: "У разі, якщо виборець бажає віддати перевагу комусь з кандидатів, що входять до виборчого списку обраної ним партії (блоку), виборець у квадраті проти слів: "Зі списку підтримуваної мною партії (блоку) перевагу надаю кандидату №" зазначає порядковий номер кандидата у депутати з виборчого списку обраної ним партії (блоку)."  
Відхилено    
    -756- Крук Ю.Б.
Калінчук В.А.
Част. 6 ст.70 викласти у такій редакції: 6. У виборчому бюлетені для голосування виборець робить одну позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти назви партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої (якого) він голосує, та позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти прізвища, імена, по-батькові одного з кандидатів у депутати, висунутого від партії (блоку) у територіальному окрузі. Виборець може голосувати за кандидатів у депутати лише від однієї партії (блоку) або не підтримати кандидатів у депутати від жодної партії (блоку). У разі непідтримання кандидатів у депутати від жодної партії (блоку) виборець робить позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти слів: "Не підтримую кандидатів у народні депутати України від жодної політичної партії, виборчого блоку політичних партій".  
Відхилено    
756. 7. Виборець опускає заповнений виборчий бюлетень у виборчу скриньку. Виборець, який не може внаслідок фізичних вад самостійно опустити бюлетень до виборчої скриньки, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це іншій особі у своїй присутності, крім членів виборчої комісії, кандидатів, уповноважених осіб, офіційних спостерігачів.      7. Виборець опускає заповнений виборчий бюлетень у виборчу скриньку. Виборець, який не може внаслідок фізичних вад самостійно опустити бюлетень до виборчої скриньки, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це іншій особі у своїй присутності, крім членів виборчої комісії, кандидатів, уповноважених осіб, офіційних спостерігачів.  
757. 8. У разі пошкодження виборчої скриньки під час голосування виборча скринька опечатується головою і не менш як трьома членами виборчої комісії, які є представниками різних партій (блоків), у спосіб, що унеможливлює подальше вкидання чи виймання виборчих бюлетенів. Ця виборча скринька зберігається в приміщенні для голосування в полі зору членів комісії та інших осіб, присутніх на виборчій дільниці під час голосування відповідно до вимог цього Закону, і не використовується до закінчення голосування.      8. У разі пошкодження виборчої скриньки під час голосування виборча скринька опечатується головою і не менш як трьома членами виборчої комісії, які є представниками різних партій (блоків), у спосіб, що унеможливлює подальше вкидання чи виймання виборчих бюлетенів. Ця виборча скринька зберігається в приміщенні для голосування в полі зору членів комісії та інших осіб, присутніх на виборчій дільниці під час голосування відповідно до вимог цього Закону, і не використовується до закінчення голосування.  
758. 9. У разі якщо виборець, заповнюючи бюлетень, припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Член виборчої комісії видає інший виборчий бюлетень у порядку, встановленому частиною першою цієї статті, тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в списку виборців проти прізвища виборця і розписується. Зіпсований виборчий бюлетень негайно погашується як невикористаний, про що складається акт. Зіпсований і погашений виборчий бюлетень при підрахунку голосів враховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями.   -757- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
У част. 9 ст. 70 слово "погашується" замінити на " погашається".  
Враховано   9. У разі якщо виборець, заповнюючи бюлетень, припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Член виборчої комісії видає інший виборчий бюлетень у порядку, встановленому частиною першою цієї статті, тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в списку виборців проти прізвища виборця і розписується. Зіпсований виборчий бюлетень негайно погашається як невикористаний, про що складається акт. Зіпсований і погашений виборчий бюлетень при підрахунку голосів враховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями.  
759. 10. О двадцять першій годині голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування, після чого мають право проголосувати лише виборці, які знаходяться в приміщенні для голосування. Продовження голосування після часу, встановленого цим Законом, не допускається. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється, і в ньому залишаються тільки члени комісії та особи, яким цим Законом надано право бути присутніми на засіданні виборчої комісії.   -758- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
У част. 10 ст. 70 слова "двадцять першій" замінити на " двадцятій".  
Враховано   10. О двадцятій годині голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування, після чого мають право проголосувати лише виборці, які знаходяться в приміщенні для голосування. Продовження голосування після часу, встановленого цим Законом, не допускається. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється, і в ньому залишаються тільки члени комісії та особи, яким цим Законом надано право бути присутніми на засіданні виборчої комісії.  
760. 11. На виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, дільнична виборча комісія може оголосити голосування закінченим раніше часу, визначеного частиною першою цієї статті, якщо в голосуванні взяли участь усі виборці, включені до списку виборців. Підрахунок голосів на такій дільниці проводиться відразу після оголошення про закінчення голосування у порядку, встановленому цим Законом.   -759- Жванія Д.В.
Перше речення частини 11 ст.70 після слів "на полярній станції України" доповнити словами "у військових частинах (формуваннях), стаціонарних лікувальних закладах, установах кримінально-виконавчої системи та інших виборчих дільницях з обмеженою кількістю виборців".  
Відхилено   11. На виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, дільнична виборча комісія може оголосити голосування закінченим раніше часу, визначеного частиною першою статті 69, якщо в голосуванні взяли участь усі виборці, включені до списку виборців. Підрахунок голосів на такій дільниці проводиться відразу після оголошення про закінчення голосування у порядку, встановленому цим Законом.  
    -760- Заєць І.О.
Доповнити Ст.новою частиною 13 ст.70 такого змісту: „13. Голосування на особливих виборчих дільницях здійснюються з дотриманням усіх вимог цього Закону. У разі, якщо особливості режиму функціонування відповідних закладів не гарантують дотримання усіх вимог, визначених Конституцією України та цим Законом, щодо вільного волевиявлення та таємного голосування, голосування на цій виборчій дільниці не проводиться, а у разі проведення визнається недійсним.".  
Відхилено    
761. Стаття 71. Порядок організації голосування за межами приміщення для голосування      Стаття 71. Порядок організації голосування за межами приміщення для голосування  
762. 1. Виборець, який за станом здоров'я не може прибути до приміщення для голосування звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, а також виборець, який включений до списку виборців на особливій виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному лікувальному закладі, і через постільний режим не може прибути у приміщення для голосування, має право звернутися з письмовою заявою до відповідної дільничної виборчої комісії з проханням забезпечити йому голосування за межами приміщення для голосування. Така заява із зазначенням місця перебування виборця може бути подана не пізніш як за шістнадцять годин до початку голосування.   -761- Рудьковський М.М.
У част.1 ст.71 останнє речення викласти редакційно наступним чином: "Така заява разом із довідкою медичної установи про стан здоров'я і зазначення місця перебування виборця може бути подана не пізніше, як за 16 годин до початку голосування".  
Враховано   1. Виборець, який за станом здоров'я не може прибути до приміщення для голосування звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, а також виборець, який включений до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному лікувальному закладі, і через постільний режим не може прибути у приміщення для голосування, має право звернутися з письмовою заявою до відповідної дільничної виборчої комісії з проханням забезпечити йому голосування за межами приміщення для голосування. Така заява разом із довідкою медичної установи про стан здоров'я і зазначення місця перебування виборця може бути подана не пізніше, як за 16 годин до початку голосування.  
    -762- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
У част. 1 ст. 71 слово "особливій" замінити на " спеціальній".  
Враховано    
763. 2. Заява виборця про бажання голосувати за межами приміщення для голосування реєструється дільничною виборчою комісією в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, ім'я, по батькові та адреса місця проживання (місце перебування) виборця.      2. Заява виборця про бажання голосувати за межами приміщення для голосування реєструється дільничною виборчою комісією в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, ім'я, по батькові та адреса місця проживання (місце перебування) виборця.  
764. 3. На підставі заяв, зазначених у частині першій цієї статті, дільнична виборча комісія в останній день перед днем виборів після закінчення строку подання таких заяв робить витяг із списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. При цьому у списку виборців у графі "підпис виборця" секретар дільничної виборчої комісії робить запис "голосує за місцем перебування".      3. На підставі заяв, зазначених у частині першій цієї статті, дільнична виборча комісія в останній день перед днем виборів після закінчення строку подання таких заяв робить витяг із списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. При цьому у списку виборців у графі "підпис виборця" секретар дільничної виборчої комісії робить запис "голосує за місцем перебування".  
765. 4. Голосування виборців за межами приміщення для голосування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені виборчою комісією. Ці члени комісії повинні бути представниками різних партій (блоків).      4. Голосування виборців за межами приміщення для голосування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені виборчою комісією. Ці члени комісії повинні бути представниками різних партій (блоків).  
766. 5. Голосування виборців за межами приміщення для голосування організовується з таким розрахунком, щоб виборці змогли проголосувати не пізніш як за годину до закінчення голосування.      5. Голосування виборців за межами приміщення для голосування організовується з таким розрахунком, щоб виборці змогли проголосувати не пізніш як за годину до закінчення голосування.  
767. 6. Голова дільничної виборчої комісії зобов'язаний оголосити про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування. Членам виборчої комісії видаються витяг із списку виборців, зазначений у частині третій цієї статті, виборчі бюлетені у кількості, яка дорівнює кількості виборців у витягу із списку виборців, та опломбована або опечатана переносна виборча скринька, в яку при цьому опускається контрольний лист. У цьому листі зазначаються час виходу (година та хвилини) членів виборчої комісії для проведення голосування за межами приміщення для голосування, кількість отриманих виборчих бюлетенів, прізвища та ініціали членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені. Контрольний лист підписується присутніми членами виборчої комісії, кандидатами, уповноваженими особами партій (блоків), офіційними спостерігачами від партій (блоків); їхні підписи скріплюються печаткою комісії.      6. Голова дільничної виборчої комісії зобов'язаний оголосити про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування. Членам виборчої комісії видаються витяг із списку виборців, зазначений у частині третій цієї статті, виборчі бюлетені у кількості, яка дорівнює кількості виборців у витягу із списку виборців, та опломбована або опечатана переносна виборча скринька, в яку при цьому опускається контрольний лист. У цьому листі зазначаються час виходу (година та хвилини) членів виборчої комісії для проведення голосування за межами приміщення для голосування, кількість отриманих виборчих бюлетенів, прізвища та ініціали членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені. Контрольний лист підписується присутніми членами виборчої комісії, кандидатами, уповноваженими особами партій (блоків), офіційними спостерігачами від партій (блоків); їхні підписи скріплюються печаткою комісії.  
768. 7. При проведенні голосування за межами приміщення для голосування мають право бути присутні офіційні спостерігачі.      7. При проведенні голосування за межами приміщення для голосування мають право бути присутні офіційні спостерігачі.  
769. 8. При організації голосування виборця за межами приміщення для голосування член дільничної виборчої комісії на підставі витягу зі списку виборців за умови пред'явлення виборцем одного із документів, зазначених у частині другій статті 2 цього Закону, що посвідчує його особу та громадянство, видає виборцю один виборчий бюлетень. При цьому член дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище та ініціали і розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні. Виборець розписується у контрольному талоні виборчого бюлетеня та у витязі із списку виборців, заповнює виборчий бюлетень в порядку, передбаченому частиною шостою статті 69 цього Закону, та опускає їх у виборчу скриньку.   -763- Ключковський Ю.Б.
У част. 8 ст. 71 цифри "69" замінити цифрами "70".  
Враховано   8. При організації голосування виборця за межами приміщення для голосування член дільничної виборчої комісії на підставі витягу зі списку виборців за умови пред'явлення виборцем одного із документів, зазначених у частині другій статті 2 цього Закону, що посвідчує його особу та громадянство, видає виборцю один виборчий бюлетень. При цьому член дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище та ініціали і розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні. Виборець розписується у контрольному талоні виборчого бюлетеня та у витязі із списку виборців, заповнює виборчий бюлетень в порядку, передбаченому частиною шостою статті 70 цього Закону, та опускає виборчий бюлетень у виборчу скриньку.  
    -764- Заєць І.О.
Доповнити ст.71частиною 8 такого змісту: „8. Голосування за місцем перебування виборця здійснюється з дотриманням усіх вимог цього Закону, зокрема щодо забезпечення таємниці голосування та можливості спостереження за голосуванням усіх членів дільничної виборчої комісії та офіційних спостерігачів. У разі, якщо при голосуванні за місцем перебування виборця не можуть бути дотримані усі вимоги, визначені Конституцією України та цим Законом, щодо вільного волевиявлення та таємного голосування, голосування у цьому місці не проводиться.". Нумерацію частин 8 - 11 змінити на „9 - 12".  
Відхилено    
770. 9. Після проведення голосування за межами приміщення для голосування член дільничної виборчої комісії, який видав виборцю виборчий бюлетень, у списку виборців напроти прізвища виборця робить позначку "голосував за місцем перебування", зазначає своє прізвище та ініціали і розписується.      9. Після проведення голосування за межами приміщення для голосування член дільничної виборчої комісії, який видав виборцю виборчий бюлетень, у списку виборців напроти прізвища виборця робить позначку "голосував за місцем перебування", зазначає своє прізвище та ініціали і розписується.  
771. 10. Витяг із списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за межами приміщення для голосування, додається до списку виборців і є його невід'ємною складовою частиною. До списку виборців додаються письмові заяви виборців, на підставі яких проводилося це голосування.      10. Витяг із списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за межами приміщення для голосування, додається до списку виборців і є його невід'ємною складовою частиною. До списку виборців додаються письмові заяви виборців, на підставі яких проводилося це голосування.  
772. 11. Положення цієї статті не поширюються на закордонні виборчі дільниці.   -765- Заєць І.О.
Доповнити частину 11 (12) ст.71 словами : „ ... та на особливі виборчі дільниці в установах кримінально-виконавчої системи.";  
Відхилено   11. Положення цієї статті не поширюються на закордонні виборчі дільниці.  
773. Стаття 72. Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці      Стаття 72. Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці  
774. 1. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється відкрито і гласно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні, яке проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування.      1. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється відкрито і гласно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні, яке проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування.  
775. 2. Засідання дільничної виборчої комісії починається відразу після закінчення голосування, проводиться без перерви і закінчується після складення та підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.      2. Засідання дільничної виборчої комісії починається відразу після закінчення голосування, проводиться без перерви і закінчується після складення та підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.  
776. 3. У разі необхідності на початку засідання дільнична виборча комісія розглядає питання, передбачені частиною восьмою статті 27 цього Закону.      3. У разі необхідності на початку засідання дільнична виборча комісія розглядає питання, передбачені частиною восьмою статті 27 цього Закону.  
777. 4. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці проводиться дільничною виборчою комісією у послідовності викладених положень цієї статті.      4. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці проводиться дільничною виборчою комісією у послідовності викладених положень цієї статті.  
778. 5. Список виборців на виборчій дільниці у разі внесення до нього під час голосування доповнень після закінчення голосування закривається, підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою комісії.      5. Список виборців на виборчій дільниці у разі внесення до нього під час голосування доповнень після закінчення голосування закривається, підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою комісії.  
779. 6. Дільнична виборча комісія на підставі списку виборців встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.      6. Дільнична виборча комісія на підставі списку виборців встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.  
780. 7. Дільнична виборча комісія підраховує невикористані виборчі бюлетені. Кількість таких бюлетенів оголошується і заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Невикористані виборчі бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня. Погашені невикористані виборчі бюлетені разом з бюлетенями, зазначеними у частині дев'ятій статті 70 цього Закону, запаковуються. На пакеті робиться напис "Невикористані виборчі бюлетені", зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.      7. Дільнична виборча комісія підраховує невикористані виборчі бюлетені. Кількість таких бюлетенів оголошується і заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Невикористані виборчі бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня. Погашені невикористані виборчі бюлетені разом з бюлетенями, зазначеними у частині дев'ятій статті 70 цього Закону, запаковуються. На пакеті робиться напис "Невикористані виборчі бюлетені", зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.  
781. 8. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, за підписами у списку виборців та витягу із списку виборців. Ця кількість оголошується.   -766- Заєць І.О.
Частину 8 ст.72 доповнити новим абзацом такого змісту: „Підрахунок здійснюється по кожному аркушу списку виборців окремо, результати підрахунку на аркуші записуються окремим рядком і скріплюється підписом члена комісії, який здійснював видачу бюлетенів за цим аркушем і підрахунок підписів, та члена комісії, який перевіряв підрахунок (визначеного жеребом по закінченні голосування). Підсумок підрахунку оформляється протоколом, де зазначаються результати підрахунку підписів виборців за кожним аркушем списку виборців, прізвища членів комісії, які здійснювали підрахунок та перевірку підрахунку. Протокол підписують усі присутні члени дільничної виборчої комісії. Цей протокол мають право підписати присутні кандидати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі. Подальші дії з підрахунку голосів здійснюються лише після остаточного оформленні протоколу підрахунку підписів виборців, які отримали виборчі бюлетені.  
Відхилено   8. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, за підписами у списку виборців та витягу із списку виборців. Ця кількість оголошується.  
782. 9. Дільнична виборча комісія підраховує кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів з підписами виборців та членів виборчої комісії, які їх видавали. Кількість таких талонів оголошується.      9. Дільнична виборча комісія підраховує кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів з підписами виборців та членів виборчої комісії, які їх видавали. Кількість таких талонів оголошується.  
783. 10. У разі відповідності кількості контрольних талонів, зазначених у частині дев'ятій цієї статті, кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, визначеній згідно з частиною восьмою цієї статті, ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у графу "Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені".      10. У разі відповідності кількості контрольних талонів, зазначених у частині дев'ятій цієї статті, кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, визначеній згідно з частиною восьмою цієї статті, ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у графу "Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені".  
784. 11. У разі невідповідності кількості контрольних талонів, зазначених у частині дев'ятій цієї статті, кількості підписів виборців у списку виборців, які отримали виборчі бюлетені, дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої її рішенням причини такої невідповідності, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі від партій (блоків). Підписи скріплюються печаткою комісії. Після цього комісія приймає рішення щодо встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.   -767- Заєць І.О.
У частині 11 ст.72 додати нове друге речення такого змісту : „В акті обов'язково мають бути зазначені результати аналізу (за записами прізвищ і підписів членів дільничної виборчої комісії на контрольних талонах та у списку виборців), хто з членів дільничної комісії допустив порушення правил видачі бюлетенів виборцям і в якій кількості."  
Відхилено   11. У разі невідповідності кількості контрольних талонів, зазначених у частині дев'ятій цієї статті, кількості підписів виборців у списку виборців, які отримали виборчі бюлетені, дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої її рішенням причини такої невідповідності, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі від партій (блоків). Підписи скріплюються печаткою комісії. Після цього комісія приймає рішення щодо встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.  
785. 12. Список виборців, доданий до нього витяг зі списку виборців, виготовлений згідно з частиною третьою статті 69 цього Закону, заяви, на підставі яких складався витяг із списку, відкріпні посвідчення, на підставі яких виборці включалися до списку виборців, рішення суду або рішення територіальної виборчої комісії про включення виборця до списку виборців у день голосування, запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Список виборців", зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.   -768- Рудьковський М.М.
Ключковський Ю.Б.
У част. 12 ст. 72 цифри "69" замінити цифрами "71".  
Враховано   12. Список виборців, доданий до нього витяг зі списку виборців, виготовлений згідно з частиною третьою статті 71 цього Закону, заяви, на підставі яких складався витяг із списку, відкріпні посвідчення, на підставі яких виборці включалися до списку виборців, рішення суду або рішення територіальної виборчої комісії про включення виборця до списку виборців у день голосування, запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Список виборців", зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.  
786. 13. Контрольні талони виданих виборчих бюлетенів запаковуються. На пакеті робиться напис "Контрольні талони", зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих контрольних талонів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.      13. Контрольні талони виданих виборчих бюлетенів запаковуються. На пакеті робиться напис "Контрольні талони", зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих контрольних талонів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.  
787. 14. Дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнює кількості виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, сумі кількості невикористаних виборчих бюлетенів і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. При невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої її рішенням причини такого розходження, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі від партій (блоків). Підписи скріплюються печаткою комісії.      14. Дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнює кількості виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, сумі кількості невикористаних виборчих бюлетенів і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. При невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої її рішенням причини такого розходження, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі від партій (блоків). Підписи скріплюються печаткою комісії.  
788. 15. Дільнична виборча комісія перевіряє цілісність пломб або печаток на виборчих скриньках.      15. Дільнична виборча комісія перевіряє цілісність пломб або печаток на виборчих скриньках.  
789. 16. У разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб або печаток чи інших пошкоджень, які порушують цілісність виборчої скриньки, складається акт із зазначенням характеру виявлених пошкоджень, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі від партій (блоків). Підписи скріплюються печаткою комісії.      16. У разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб або печаток чи інших пошкоджень, які порушують цілісність виборчої скриньки, складається акт із зазначенням характеру виявлених пошкоджень, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі від партій (блоків). Підписи скріплюються печаткою комісії.  
790. 17. Виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою комісією почергово. Першими відкриваються переносні виборчі скриньки, що використовувалися при голосуванні виборців за межами приміщення для голосування, а останніми відкриваються, у разі їх наявності, виборчі скриньки з пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування.      17. Виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою комісією почергово. Першими відкриваються переносні виборчі скриньки, що використовувалися при голосуванні виборців за межами приміщення для голосування, а останніми відкриваються, у разі їх наявності, виборчі скриньки з пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування.  
791. 18. При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким розміщуються члени дільничної виборчої комісії. При цьому перевіряється наявність у скриньці контрольного листа (для переносної виборчої скриньки - контрольних листів), який (які) повинні лежати зверху на висипаних бюлетенях.   -769- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Част. 18 ст. 72 викласти в редакції: "18. При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким розміщуються члени дільничної виборчої комісії. При цьому перевіряється наявність у скриньці контрольного листа (для переносної виборчої скриньки - контрольних листів)"  
Враховано   18. При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким розміщуються члени дільничної виборчої комісії. При цьому перевіряється наявність у скриньці контрольного листа (для переносної виборчої скриньки - контрольних листів).  
792. 19. Виборчі бюлетені з пошкодженої виборчої скриньки виймаються по одному без їх перемішування. Дільнична виборча комісія при цьому підраховує кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці. При цьому перевіряється наявність у цій скриньці контрольного листа, який повинен бути вийнятий останнім.      19. Виборчі бюлетені з пошкодженої виборчої скриньки виймаються по одному без їх перемішування. Дільнична виборча комісія при цьому підраховує кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці. При цьому перевіряється наявність у цій скриньці контрольного листа, який повинен бути вийнятий останнім.  
793. 20. У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа дільнична виборча комісія складає у порядку, встановленому цією статтею, акт про відсутність у скриньці контрольного листа, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці. Вказані виборчі бюлетені не враховуються при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.      20. У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа дільнична виборча комісія складає у порядку, встановленому цією статтею, акт про відсутність у скриньці контрольного листа, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці. Вказані виборчі бюлетені не враховуються при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.  
794. 21. Якщо при висипанні вмісту непошкодженої виборчої скриньки на контрольному листі зверху лежать виборчі бюлетені, або при відкритті переносної виборчої скриньки між двома контрольними листами знаходяться виборчі бюлетені, дільнична виборча комісія складає у порядку, встановленому цією статтею, акт про наявність у скриньці виборчих бюлетенів, які були вкинуті до неї до вкидання контрольного листа, в якому зазначає кількість таких виборчих бюлетенів. Ці виборчі бюлетені не враховуються при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.   -770- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Част. 21 ст.72 виключити  
Враховано    
795. 22. Якщо при відкритті переносної виборчої скриньки у ній виявиться більше виборчих бюлетенів, ніж зазначено в контрольному листі у цій скриньці, дільнична виборча комісія складає у порядку, встановленому цією статтею, акт про таку невідповідність, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці, та прізвища членів дільничної комісії, чиї підписи стоять на вказаних бюлетенях. Ці виборчі бюлетені не враховуються при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.      21. Якщо при відкритті переносної виборчої скриньки у ній виявиться більше виборчих бюлетенів, ніж зазначено в контрольному листі у цій скриньці, дільнична виборча комісія складає у порядку, встановленому цією статтею, акт про таку невідповідність, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці, та прізвища членів дільничної комісії, чиї підписи стоять на вказаних бюлетенях. Ці виборчі бюлетені не враховуються при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.  
796. 23. У разі виникнення сумнівів щодо достовірності контрольного листа та в інших сумнівних випадках у ситуаціях, зазначених у частинах двадцять першій та двадцять другій цієї статті, рішення щодо визнання виборчих бюлетенів, що знаходяться у виборчій скриньці, такими, що не підлягають урахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців, приймається дільничною виборчою комісією шляхом голосування.      22. У разі виникнення сумнівів щодо достовірності контрольного листа та в інших сумнівних випадках у ситуаціях, зазначених у частинах двадцять першій та двадцять другій цієї статті, рішення щодо визнання виборчих бюлетенів, що знаходяться у виборчій скриньці, такими, що не підлягають урахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців, приймається дільничною виборчою комісією шляхом голосування.  
797. 24. Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців, запаковуються. На пакеті робиться напис "Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню", зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.      23. Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців, запаковуються. На пакеті робиться напис "Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню", зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.  
798. 25. Виборча комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів, за винятком бюлетенів, які не підлягають врахуванню. При підрахунку виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії рахує виборчі бюлетені вголос. Усі предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. До предметів відносять і контрольні листи. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим бюлетенем, дільнична виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути предмет. На час його огляду підрахунок виборчих бюлетенів припиняється. Предмети, що не є виборчими бюлетенями, запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Предмети", зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, дата, час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. Встановлена у підсумку підрахунку кількість бюлетенів є кількістю виборців, які взяли участь у голосуванні. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.      24. Виборча комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів, за винятком бюлетенів, які не підлягають врахуванню. При підрахунку виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії рахує виборчі бюлетені вголос. Усі предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. До предметів відносять і контрольні листи. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим бюлетенем, дільнична виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути предмет. На час його огляду підрахунок виборчих бюлетенів припиняється. Предмети, що не є виборчими бюлетенями, запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Предмети", зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, дата, час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. Встановлена у підсумку підрахунку кількість бюлетенів є кількістю виборців, які взяли участь у голосуванні. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.  
799. 26. Виборчі бюлетені розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків назви партій (блоків), написи "недійсні", "проти всіх". При розкладанні виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця. У разі виникнення сумнівів щодо змісту виборчого бюлетеня виборча комісія вирішує питання шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право оглянути особисто виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється.   -771- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 26 ст.72. після слів "з обох боків назви партій (блоків)" доповнити словами " прізвища кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування"  
Відхилено   25. Виборчі бюлетені розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків назви партій (блоків), написи "недійсні", "проти всіх". При розкладанні виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця. У разі виникнення сумнівів щодо змісту виборчого бюлетеня виборча комісія вирішує питання шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право оглянути особисто виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється.  
800. 27. Недійсним вважається виборчий бюлетень, на якому:      26. Недійсним вважається виборчий бюлетень, на якому:  
801. 1) відсутня печатка цієї дільничної виборчої комісії;      1) відсутня печатка цієї дільничної виборчої комісії;  
802. 2) зазначені на виборчому бюлетені номери округу та (або) дільниці не відповідають виборчій дільниці, на якій проводиться підрахунок голосів;      2) зазначені на виборчому бюлетені номери округу та (або) дільниці не відповідають виборчій дільниці, на якій проводиться підрахунок голосів;  
803. 3) не зазначено прізвище та (або) відсутній підпис члена дільничної виборчої комісії, який його видав, або наявний підпис особи, яка не є членом цієї дільничної виборчої комісії;      3) не зазначено прізвище та (або) відсутній підпис члена дільничної виборчої комісії, який його видав, або наявний підпис особи, яка не є членом цієї дільничної виборчої комісії;  
804. 4) за наявності обставин, зазначених у частині дев'ятій статті 66 цього Закону;      4) за наявності обставин, зазначених у частині дев'ятій статті 66 цього Закону;  
805. 5) зроблено більш як одну позначку проти назв партій (блоків) чи проти назви партії (блоку) і тексту "Не підтримую кандидатів у народні депутати України від жодної політичної партії, виборчого блоку політичних партій";   -772- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
пункт 5 ст.72. част. 27 після слів "партій (блоків)" доповнити словами " прізвища кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування"  
Відхилено   5) зроблено більш як одну позначку проти назв партій (блоків) чи проти назви партії (блоку) і тексту "Не підтримую кандидатів у народні депутати України від жодної політичної партії, виборчого блоку політичних партій";  
806. 6) не поставлено жодної позначки;      6) не поставлено жодної позначки;  
807. 7) не відірвано контрольний талон;      7) не відірвано контрольний талон;  
808. 8) неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення виборця.      8) неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення виборця.  
809. 28. При виникненні сумнівів щодо дійсності виборчого бюлетеня питання вирішується дільничною виборчою комісією шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється.      27. При виникненні сумнівів щодо дійсності виборчого бюлетеня питання вирішується дільничною виборчою комісією шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється.  
810. 29. Недійсні виборчі бюлетені підраховуються окремо. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Недійсні виборчі бюлетені запаковуються. На пакеті робиться напис "Недійсні виборчі бюлетені", зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих недійсних виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.      28. Недійсні виборчі бюлетені підраховуються окремо. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Недійсні виборчі бюлетені запаковуються. На пакеті робиться напис "Недійсні виборчі бюлетені", зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих недійсних виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.  
811. 30. Дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії (блоку), а також кількість голосів виборців, які не підтримали кандидатів у депутати від жодної партії (блоку). Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці оголошуються і заносяться секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.   -773- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 30 ст.72. Перше речення викласти у наступній редакції "30. Дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії (блоку), кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку само висування, а також кількість голосів виборців, які не підтримали кандидатів у депутати від жодної партії (блоку), жодного з кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування."  
Відхилено   29. Дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії (блоку), а також кількість голосів виборців, які не підтримали кандидатів у депутати від жодної партії (блоку). Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці оголошуються і заносяться секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.  
812. 31. Дільнична виборча комісія зобов'язана при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів на виборчій дільниці, виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії (блоку), а також кількість голосів виборців, які не підтримали кандидатів у депутати від жодної партії (блоку). При невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої її рішенням причини такого розходження, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі від партій (блоків). Підписи скріплюються печаткою комісії.   -774- Томенко М.В.
Статтю 72 проекту Закону доповнити новим пунктом 31 (з відповідним зсувом нумерації пунктів) такого змісту: "Дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, поданих у порядку надання переваги за всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії (блоку). Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців, відданих у порядку надання переваги окремим кандидатам у депутати, оголошуються секретарем дільничної виборчої комісії. При цьому до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці додаються таблиці, які містять дані про кількість голосів виборців, поданих у порядку надання переваги кандидатам у депутати від кожної партії (блоку). Інформація стосовно голосування у порядку надання переваги за кандидатів від кожної партії (блоку) заноситься до окремих таблиць. Кожна сторінка зазначених у цьому пункті додатків до протоколу повинна містити: найменування партії (блоку) із зазначенням її (його) порядкового номера у виборчому бюлетені; прізвища, імена, по-батькові кандидатів у депутати, включених до списку відповідної партії (блоку) із зазначенням їхніх порядкових номерів у відповідному виборчому списку партії (блоку) та кількості голосів, відданих за них виборцями у порядку надання переваги; прізвища, імена, по-батькові голови та інших членів дільничної виборчої комісії та їхні підписи."  
Відхилено   30. Дільнична виборча комісія зобов'язана при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів на виборчій дільниці, виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії (блоку), а також кількість голосів виборців, які не підтримали кандидатів у депутати від жодної партії (блоку). При невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої її рішенням причини такого розходження, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі від партій (блоків). Підписи скріплюються печаткою комісії.  
    -775- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
частини 31; 32 ст.72. після слів у тексті "партії (блоку) " в усіх відмінках доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування" у відповідних відмінках.  
Відхилено    
    -776- Заєць І.О.
У частині 31 ст.72 додати передостаннє речення такого змісту : „У разі, якщо сумарна кількість дійсних бюлетенів виявиться більшою за кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, в акті обов'язково мають бути зазначені результати аналізу (за записами прізвищ і підписів членів дільничної виборчої комісії на виборчих бюлетенях та на контрольних талонах і у списку виборців), хто з членів дільничної комісії допустив порушення правил видачі бюлетенів виборцям і в якій кількості.". ... та на особливі виборчі дільниці в установах кримінально-виконавчої системи.";  
Відхилено    
813. 32. Виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії (блоку), та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодної партії (блоку), запаковуються окремо. На пакетах зазначаються відповідно назва партії (блоку), "Не підтримали кандидатів від жодної партії (блоку)", номер територіального округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.   -777- Томенко М.В.
Пункт 32 статті 72 проекту Закону після слів "запаковуються окремо" доповнити новим реченням такого змісту: "В пакетах з бюлетенями з голосами виборців, поданими за кандидатів у депутати, включених до відповідних виборчих списків партій (блоків), повинні окремо запаковуватися бюлетені за голосами, відданими у порядку надання переваги за кожного кандидата, включеного до виборчого списку партії (блоку); бюлетені, за відмітками в яких не можна з певністю встановити, кому з кандидатів була надана перевага, але можна встановити, за які партії (блоки) проголосували виборці; бюлетені, за якими можна встановити, за які партії (блоки) проголосували виборці, але в яких не надано переваги окремим кандидатам зі списків таких партій (блоків)."  
Відхилено   32. Виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії (блоку), та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодної партії (блоку), запаковуються окремо. На пакетах зазначаються відповідно назва партії (блоку), "Не підтримали кандидатів від жодної партії (блоку)", номер територіального округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.  
814. Стаття 73. Протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців      Стаття 73. Протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців  
815. 1. Дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.      1. Дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.  
816. 2. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці прописом та цифрами заносяться:      2. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці прописом та цифрами заносяться:  
817. 1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничною виборчою комісією;      1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничною виборчою комісією;  
818. 2) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці;      2) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці;  
819. 3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;      3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;  
820. 4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;      4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;  
821. 5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;      5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;  
822. 6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;      6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;  
823. 7) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії (блоку);   -778- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Пункти 7; 8; част. 2, частини 4; 8; ст.73. після слів у тексті "партії (блоку) " в усіх відмінках доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування" у відповідних відмінках.  
Відхилено   7) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії (блоку);  
824. 8) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати від жодної партії (блоку).      8) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати від жодної партії (блоку).  
825. 3. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається дільничною виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.      3. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається дільничною виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.  
826. 4. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Протокол засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати у депутати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі від партій (блоків), які були присутні при підрахунку голосів виборців.   -779- Ключковський Ю.Б.
У част. 4 ст. 73 слова "Перший примірник" замінити словами "Перший та другий примірники".  
Враховано   4. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Протокол засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії. Перший та другий примірник протоколу мають право підписати кандидати у депутати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі від партій (блоків), які були присутні при підрахунку голосів виборців.  
827. 5. Забороняється заповнення протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, а також внесення до них без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.      5. Забороняється заповнення протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, а також внесення до них без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.  
828. 6. Якщо після підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, однак до відправлення протоколу разом із виборчою документацією до територіальної виборчої комісії дільнична виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на тому ж засіданні розглядає питання про внесення змін до нього шляхом складення нового протоколу, на якому робиться помітка "Уточнений". При цьому перерахунок бюлетенів не робиться. Протокол з поміткою "Уточнений" складається у кількості примірників, зазначених у частині третій цієї статті.   -780- Ключковський Ю.Б.
У част. 6 ст. 73 останнє речення доповнити словами "та підписується у порядку, встановленому частиною четвертою цієї статті".  
Враховано   6. Якщо після підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, однак до відправлення протоколу разом із виборчою документацією до територіальної виборчої комісії дільнична виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на тому ж засіданні розглядає питання про внесення змін до нього шляхом складення нового протоколу, на якому робиться помітка "Уточнений". При цьому перерахунок бюлетенів не робиться. Протокол з поміткою "Уточнений" складається у кількості примірників, зазначених у частині третій цієї статті та підписується у порядку, встановленому частиною четвертою цієї статті.  
829. 7. Перший і другий примірники протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, а за наявності - і відповідні примірники протоколу з поміткою "Уточнений" запаковуються. На пакеті робиться напис "Протокол про підрахунок голосів", зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. Третій примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, четвертий примірник зазначеного протокол невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії, а решта по одному примірнику протоколу видається членам дільничної виборчої комісії.      7. Перший і другий примірники протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, а за наявності - і відповідні примірники протоколу з поміткою "Уточнений" запаковуються. На пакеті робиться напис "Протокол про підрахунок голосів", зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. Третій примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, четвертий примірник зазначеного протокол невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії, а решта по одному примірнику протоколу видається членам дільничної виборчої комісії.  
830. 8. Кандидатам у депутати, уповноваженим особам партій (блоків), офіційним спостерігачам від партій (блоків), які були присутні при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на їх прохання невідкладно видаються копії зазначеного у цій статті протоколу, засвідчені головою і секретарем дільничної виборчої комісії та скріплені печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії кожного протоколу для кожної партії (блоку).   -781- Ключковський Ю.Б.
Част. 8 ст. 73 після слів "зазначеного у цій статті протоколу" доповнити словами "у тому числі з позначкою "Уточнений"."  
Враховано   8. Кандидатам у депутати, уповноваженим особам партій (блоків), офіційним спостерігачам від партій (блоків), які були присутні при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на їх прохання невідкладно видаються копії зазначеного у цій статті протоколу, у тому числі з позначкою "Уточнений", засвідчені головою і секретарем дільничної виборчої комісії та скріплені печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії кожного протоколу для кожної партії (блоку).  
831. 9. Пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчими бюлетенями, контрольними талонами і предметами, списками виборців, а також, за наявності, окремими думками членів виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими комісією, невідкладно після закінчення засідання комісії доставляються до територіальної виборчої комісії.   -782- Томенко М.В.
Статтю 73 проекту Закону доповнити новою частиною 10 такого змісту: "10. Додатки до протоколу є його невід'ємною частиною. На додатки до протоколу поширюються передбачені цією статтею вимоги щодо складання, підписання, виправлення, пересилання тощо."  
Відхилено   9. Пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчими бюлетенями, контрольними талонами і предметами, списками виборців, а також, за наявності, окремими думками членів виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими комісією, невідкладно після закінчення засідання комісії доставляються до територіальної виборчої комісії.  
832. Стаття 74. Визнання дільничною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним      Стаття 74. Визнання дільничною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним  
833. 1. Дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним у разі встановлення нею порушень вимог цього Закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців. Дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним за наявності лише таких обставин:   -783- Беспалий Б.Я.
У част. 1 ст. 74 перше речення вилучити  
Відхилено   1. Дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним у разі встановлення нею порушень вимог цього Закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців. Дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним за наявності таких обставин:  
    -784- Зварич Р.М.
У частині першій ст.74 слово "лише" вилучити.  
Враховано    
834. 1) незаконного голосування (вкидання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою, крім випадків, передбачених частиною сьомою статті 70 цього Закону; голосування особами, які не мають права голосу; голосування особами, які не включені до списку виборців на виборчій дільниці або включені до нього безпідставно; голосування виборцем більше ніж один раз) у кількості, що перевищує 10 відсотків кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;   -785- Зварич Р.М.
Пункт перший ст.74 викласти у наступному формулюванні: "незаконного голосування із порушенням вимог статті 70 цього закону у кількості, що перевищує 10 відсотків кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці".  
Відхилено   1) незаконного голосування (вкидання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою, крім випадків, передбачених частиною сьомою статті 70 цього Закону; голосування особами, які не мають права голосу; голосування особами, які не включені до списку виборців на виборчій дільниці або включені до нього безпідставно; голосування виборцем більше ніж один раз) у кількості, що перевищує 10 відсотків кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;  
835. 2) виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів встановленої для цієї виборчої дільниці форми у кількості, що перевищує більше ніж на 10 відсотків кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;   -786- Жванія Д.В.
У пункті 2 частини 1 ст.74 слово "встановленої" замінити словом "невстановленої".  
Враховано    
836. 3) знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, якщо кількість цих бюлетенів перевищує 20 відсотків кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці.   -787- Ключковський Ю.Б.
Пункт 2 частини 1 виключити  
Враховано   2) знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, якщо кількість цих бюлетенів перевищує 20 відсотків кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці.  
837. 2. У разі виявлення обставин, зазначених у частині першій цієї статті, у кожному випадку дільнична виборча комісія складає відповідний акт, який підписується всіма присутніми членами дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою виборчої комісії. Такий акт (акти) є підставою для розгляду дільничною виборчою комісією питання про визнання голосування на виборчій дільниці у відповідному окрузі недійсним.      2. У разі виявлення обставин, зазначених у частині першій цієї статті, у кожному випадку дільнична виборча комісія складає відповідний акт, який підписується всіма присутніми членами дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою виборчої комісії. Такий акт (акти) є підставою для розгляду дільничною виборчою комісією питання про визнання голосування на виборчій дільниці у відповідному окрузі недійсним.  
838. 3. У разі прийняття рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці повинен містити лише відомості, зазначені у пунктах 1-6 частини другої статті 73 цього Закону. На місці інших відомостей ставиться прочерк. Протоколи складаються дільничною виборчою комісією у порядку, встановленому статтею 73 цього Закону.      3. У разі прийняття рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці повинен містити лише відомості, зазначені у пунктах 1-6 частини другої статті 73 цього Закону. На місці інших відомостей ставиться прочерк. Протоколи складаються дільничною виборчою комісією у порядку, встановленому статтею 73 цього Закону.  
839. 4. У разі прийняття рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним виборчі бюлетені запаковуються. На пакеті робиться напис "Виборчі бюлетені", зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.      4. У разі прийняття рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним виборчі бюлетені запаковуються. На пакеті робиться напис "Виборчі бюлетені", зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.  
840. 5. Рішення дільничної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним та акт, на підставі якого прийнято це рішення, додаються до протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.   -788- Жванія Д.В.
Доповнити закон новою статтею 74-1 такого змісту: "Стаття 74-1. Повторне голосування 1. В разі визнання голосування на виборчій дільниці недійсним, відповідно до частини першої статті 74 цього Закону, територіальна виборча комісія призначає повторне голосування на цій дільниці. 2. Рішення про призначення повторного голосування приймається територіальною виборчою комісією не пізніше наступного дня після встановлення підсумків голосування у територіальному виборчому окрузі. 3. Повторне голосування проводиться не пізніш як у двотижневий строк після дня виборів народних депутатів України з додержанням вимог цього Закону. Повідомлення про дату проведення повторного голосування публікується в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" і оприлюднюється в інших засобах масової інформації".  
Відхилено   5. Рішення дільничної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним та акт, на підставі якого прийнято це рішення, додаються до протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.  
841. Стаття 75. Порядок транспортування і передачі документів до територіальної виборчої комісії      Стаття 75. Порядок транспортування і передачі документів до територіальної виборчої комісії  
842. 1. Транспортування документів, зазначених у частині дев'ятій статті 73 цього Закону, здійснюється представниками трьох різних партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на дільниці, серед яких голова дільничної виборчої комісії або заступник голови та інші два члени цієї комісії, які повинні бути представниками інших різних партій (блоків), у супроводі працівника органів внутрішніх справ. За своїм бажанням інші члени дільничної виборчої комісії, кандидати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі можуть супроводжувати транспортування документів. Супроводження транспортування документів іншими особами забороняється. Під час транспортування документів забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою документацією.   -789- Жванія Д.В.
Перше речення частини 1 ст. 75 викласти в такій редакції: "Транспортування документів, зазначених у частині дев'ятій статті 73 цього Закону, здійснюється представниками трьох різних партій (блоків), серед яких голова дільничної виборчої комісії або заступник голови та два члени цієї комісії - представники двох інших партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на дільниці, у супроводі працівника органів внутрішніх справ".  
Враховано   1. Транспортування документів, зазначених у частині дев'ятій статті 73 цього Закону, здійснюється представниками трьох різних партій (блоків), серед яких голова дільничної виборчої комісії або заступник голови та два члени цієї комісії - представники двох інших партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на дільниці, у супроводі працівника органів внутрішніх справ. За своїм бажанням інші члени дільничної виборчої комісії, кандидати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі можуть супроводжувати транспортування документів. Супроводження транспортування документів іншими особами забороняється. Під час транспортування документів забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою документацією.  
    -790- Зварич Р.М.
У частині першій ст.75 словосполучення "у супроводі працівника органів внутрішніх справ" замінити на "у супроводі працівників органів внутрішніх справ".  
Відхилено    
843. 2. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інші документи дільничної виборчої комісії передаються відповідній територіальній виборчій комісії на її засіданні.      2. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інші документи дільничної виборчої комісії передаються відповідній територіальній виборчій комісії на її засіданні.  
844. 3. Зміст протоколу про підрахунок голосів виборців на особливій виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, після його підписання членами дільничної виборчої комісії невідкладно передається дільничною виборчою комісією за допомогою технічних засобів зв'язку до відповідної територіальної виборчої комісії з обов'язковою наступною передачею до неї першого і другого примірників протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, інших документів, зазначених у частині дев'ятій статті 73 цього Закону.   -791- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
У част. 3 ст.75 слово "особливій" замінити на "спеціальній".  
Враховано   3. Зміст протоколу про підрахунок голосів виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, після його підписання членами дільничної виборчої комісії невідкладно передається дільничною виборчою комісією за допомогою технічних засобів зв'язку до відповідної територіальної виборчої комісії з обов'язковою наступною передачею до неї першого і другого примірників протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, інших документів, зазначених у частині дев'ятій статті 73 цього Закону.  
845. 4. Зміст протоколу про підрахунок голосів виборців на закордонній виборчій дільниці після його підписання членами дільничної виборчої комісії невідкладно передається дільничною виборчою комісією за допомогою технічних засобів зв'язку до Центральної виборчої комісії з обов'язковою наступною передачею до неї першого і другого примірників протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. До протоколів додаються інші документи, зазначені у частині дев'ятій статті 73 цього Закону.      4. Зміст протоколу про підрахунок голосів виборців на закордонній виборчій дільниці після його підписання членами дільничної виборчої комісії невідкладно передається дільничною виборчою комісією за допомогою технічних засобів зв'язку до Центральної виборчої комісії з обов'язковою наступною передачею до неї першого і другого примірників протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. До протоколів додаються інші документи, зазначені у частині дев'ятій статті 73 цього Закону.  
846. Стаття 76. Порядок прийняття та розгляду документів дільничних виборчих комісій територіальною виборчою комісією      Стаття 76. Порядок прийняття та розгляду документів дільничних виборчих комісій територіальною виборчою комісією  
847. 1. З моменту закінчення голосування територіальна виборча комісія розпочинає засідання, яке продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування у територіальному виборчому окрузі. На цей час члени територіальної виборчої комісії не можуть залучатися до виконання інших функцій, крім участі в засіданні комісії.      1. З моменту закінчення голосування територіальна виборча комісія розпочинає засідання, яке продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування у територіальному виборчому окрузі. На цей час члени територіальної виборчої комісії не можуть залучатися до виконання інших функцій, крім участі в засіданні комісії.  
848. 2. Засідання територіальної виборчої комісії, зазначене у чатині першій цієї статті, оформляється протоколом безперервного засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії або членом комісії, який виконував на вказаному засіданні обов'язки секретаря. До протоколу приєднуються (за наявності) окремі думки членів комісії, які брали участь у засіданні і незгодні з прийнятим комісією рішенням.      2. Засідання територіальної виборчої комісії, зазначене у чатині першій цієї статті, оформляється протоколом безперервного засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії або членом комісії, який виконував на вказаному засіданні обов'язки секретаря. До протоколу приєднуються (за наявності) окремі думки членів комісії, які брали участь у засіданні і незгодні з прийнятим комісією рішенням.  
849. 3. На засіданні територіальної виборчої комісії, зазначеному у частині першій цієї статті, приймаються, розглядаються та оголошуються протоколи дільничних виборчих комісій про підсумки голосування на відповідних виборчих дільницях, а також передаються інші документи лічильних виборчих комісій, передбачені частиною дев'ятою статті 73 цього Закону. Час прийняття територіальною виборчою комісією протоколу дільничної виборчої комісії, перелік прийнятих документів і занесені до протоколу відомості фіксуються у протоколі засідання територіальної виборчої комісії.      3. На засіданні територіальної виборчої комісії, зазначеному у частині першій цієї статті, приймаються, розглядаються та оголошуються протоколи дільничних виборчих комісій про підсумки голосування на відповідних виборчих дільницях, а також передаються інші документи лічильних виборчих комісій, передбачені частиною дев'ятою статті 73 цього Закону. Час прийняття територіальною виборчою комісією протоколу дільничної виборчої комісії, перелік прийнятих документів і занесені до протоколу відомості фіксуються у протоколі засідання територіальної виборчої комісії.  
850. 4. На початку засідання територіальної виборчої комісії, зазначеного у частині першій цієї статті, комісія перераховує, погашає і запаковує невикористані виборчі бюлетені, які до дня виборів включно зберігалися у приміщенні територіальної виборчої комісії. Вказані дії виконуються у порядку, зазначеному у частині сьомій статті 72 цього Закону.      4. На початку засідання територіальної виборчої комісії, зазначеного у частині першій цієї статті, комісія перераховує, погашає і запаковує невикористані виборчі бюлетені, які до дня виборів включно зберігалися у приміщенні територіальної виборчої комісії. Вказані дії виконуються у порядку, зазначеному у частині сьомій статті 72 цього Закону.  
851. 5. У разі виявлення у протоколі дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці виправлень, помилок, неточностей територіальна виборча комісія своїм рішенням може зобов'язати дільничну виборчу комісію внести зміни до цього протоколу відповідно до вимог частини шостої статті 73 цього Закону, про що зазначається у протоколі засідання територіальної виборчої комісії. Під час розгляду цього питання дільничною виборчою комісією подані до територіальної виборчої комісії примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та додані до нього документи зберігаються в територіальній виборчій комісії.      5. У разі виявлення у протоколі дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці виправлень, помилок, неточностей територіальна виборча комісія своїм рішенням може зобов'язати дільничну виборчу комісію внести зміни до цього протоколу відповідно до вимог частини шостої статті 73 цього Закону, про що зазначається у протоколі засідання територіальної виборчої комісії. Під час розгляду цього питання дільничною виборчою комісією подані до територіальної виборчої комісії примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та додані до нього документи зберігаються в територіальній виборчій комісії.  
852. 6. Дільнична виборча комісія зобов'язана у строк, визначений територіальною виборчою комісією, розглянути питання про внесення змін до протоколу без перерахунку бюлетенів. Протокол з поміткою "Уточнений" транспортується і передається територіальній виборчій комісії в порядку, встановленому статтею 75 цього Закону. Час прийняття територіальною виборчою комісією протоколу дільничної виборчої комісії з поміткою "Уточнений", перелік прийнятих документів і занесені до цього протоколу відомості фіксуються у протоколі територіальної виборчої комісії.      6. Дільнична виборча комісія зобов'язана у строк, визначений територіальною виборчою комісією, розглянути питання про внесення змін до протоколу без перерахунку бюлетенів. Протокол з поміткою "Уточнений" транспортується і передається територіальній виборчій комісії в порядку, встановленому статтею 75 цього Закону. Час прийняття територіальною виборчою комісією протоколу дільничної виборчої комісії з поміткою "Уточнений", перелік прийнятих документів і занесені до цього протоколу відомості фіксуються у протоколі територіальної виборчої комісії.  
853. 7. За наявності скарг, підтверджених відповідно оформленими актами, складених кандидатами, уповноваженими особами партій (блоків), офіційними спостерігачами про порушення вимог цього Закону під час проведення голосування та (або) підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, що ставлять під сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій дільниці, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.      7. За наявності скарг, підтверджених відповідно оформленими актами, складених кандидатами, уповноваженими особами партій (блоків), офіційними спостерігачами про порушення вимог цього Закону під час проведення голосування та (або) підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, що ставлять під сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій дільниці, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.  
854. 8. У разі наявності акта або письмової скарги осіб, зазначених у частині першій статті 75 цього Закону, про порушення вимог цього Закону під час транспортування до територіальної виборчої комісії протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів територіальна виборча комісія може, а у разі наявних ознак розпечатування пакетів із запакованими документами зобов'язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій дільниці.      8. У разі наявності акта або письмової скарги осіб, зазначених у частині першій статті 75 цього Закону, про порушення вимог цього Закону під час транспортування до територіальної виборчої комісії протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів територіальна виборча комісія може, а у разі наявних ознак розпечатування пакетів із запакованими документами зобов'язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій дільниці.  
855. 9. Протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інші документи дільничної виборчої комісії до проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці територіальною виборчою комісією зберігаються у приміщенні засідання територіальної виборчої комісії.      9. Протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інші документи дільничної виборчої комісії до проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці територіальною виборчою комісією зберігаються у приміщенні засідання територіальної виборчої комісії.  
856. 10. Повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється територіальною виборчою комісією з обов'язковою участю членів дільничної виборчої комісії, які передають виборчу документацію, після розгляду і прийняття протоколів та інших документів від усіх дільничних виборчих комісій. У повторному підрахунку територіальною виборчою комісією голосів виборців на виборчій дільниці мають право брати участь усі члени цієї дільничної виборчої комісії; при цьому можуть бути присутніми кандидати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі від партій (блоків).      10. Повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється територіальною виборчою комісією з обов'язковою участю членів дільничної виборчої комісії, які передають виборчу документацію, після розгляду і прийняття протоколів та інших документів від усіх дільничних виборчих комісій. У повторному підрахунку територіальною виборчою комісією голосів виборців на виборчій дільниці мають право брати участь усі члени цієї дільничної виборчої комісії; при цьому можуть бути присутніми кандидати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі від партій (блоків).  
857. 11. Територіальна виборча комісія у разі повторного підрахунку нею голосів виборців на цій дільниці складає протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.      11. Територіальна виборча комісія у разі повторного підрахунку нею голосів виборців на цій дільниці складає протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.  
858. 12. Протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці складається територіальною виборчою комісією у кількості примірників на чотири більшій, ніж кількість осіб, що входять до складу територіальної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. Ці протоколи підписуються присутніми членами територіальної виборчої комісії та членами дільничної виборчої комісії, які брали участь у повторному підрахунку голосів, та засвідчуються печаткою територіальної виборчої комісії. Відомості протоколів оголошуються. Перший примірник кожного протоколу мають право підписати кандидати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі від партій (блоків), які були присутні при повторному підрахунку голосів виборців.   -792- Ключковський Ю.Б.
В останньому реченні частини 12 ст.76 слова "Перший примірник" замінити словами "Перший та другий примірники".  
Враховано   12. Протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці складається територіальною виборчою комісією у кількості примірників на чотири більшій, ніж кількість осіб, що входять до складу територіальної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. Ці протоколи підписуються присутніми членами територіальної виборчої комісії та членами дільничної виборчої комісії, які брали участь у повторному підрахунку голосів, та засвідчуються печаткою територіальної виборчої комісії. Відомості протоколів оголошуються. Перший та другий примірник кожного протоколу мають право підписати кандидати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі від партій (блоків), які були присутні при повторному підрахунку голосів виборців.  
859. 13. У разі виявлення при повторному підрахунку голосів виборців територіальною виборчою комісією на відповідній виборчій дільниці обставин, зазначених у частині першій статті 73 цього Закону, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним. У цьому випадку протокол про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці складається у порядку, зазначеному у частині одинадцятій цієї статті, та повинен містити лише відомості, зазначені відповідно у пунктах 1-6 частини другої статті 73 цього Закону.   -793- Рудьковський М.М.
Ключковський Ю.Б.
У част. 13 ст. 76 цифри "73" замінити цифрами "74".  
Враховано   13. У разі виявлення при повторному підрахунку голосів виборців територіальною виборчою комісією на відповідній виборчій дільниці обставин, зазначених у частині першій статті 73 цього Закону, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним. У цьому випадку протокол про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці складається у порядку, зазначеному у частині одинадцятій цієї статті, та повинен містити лише відомості, зазначені відповідно у пунктах 1-6 частини другої статті 74 цього Закону.  
860. 14. Перший примірник протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці разом з відповідним протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, а також протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, голосування на якій визнано недійсним, рішення територіальної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним додається відповідно до протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі. Другий примірник протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці зберігається у секретаря територіальної виборчої комісії, третій - передається дільничній виборчій комісії, четвертий - відразу вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам територіальної виборчої комісії. Відомості протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці оголошуються.      14. Перший примірник протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці разом з відповідним протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, а також протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, голосування на якій визнано недійсним, рішення територіальної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним додається відповідно до протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі. Другий примірник протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці зберігається у секретаря територіальної виборчої комісії, третій - передається дільничній виборчій комісії, четвертий - відразу вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам територіальної виборчої комісії. Відомості протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці оголошуються.  
861. Стаття 77. Встановлення підсумків голосування в межах територіального округу      Стаття 77. Встановлення підсумків голосування в межах територіального округу  
862. 1. Територіальна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, у тому числі з поміткою "Уточнений", на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях та повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв'язку з особливих виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України, та закордонних виборчих дільниць, а у разі повторного підрахунку голосів виборців - протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці встановлює:   -794- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
У част. 1 ст.77 слово "особливих" замінити на "спеціальних".  
Враховано   1. Територіальна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, у тому числі з поміткою "Уточнений", на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях та повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв'язку з спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України, та закордонних виборчих дільниць, а у разі повторного підрахунку голосів виборців - протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці встановлює:  
863. 1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних територіальною виборчою комісією;      1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних територіальною виборчою комісією;  
864. 2) кількість виборчих бюлетенів, погашених територіальною виборчою комісією;      2) кількість виборчих бюлетенів, погашених територіальною виборчою комісією;  
865. 3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями територіального округу;      3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями територіального округу;  
866. 4) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях територіального округу;      4) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях територіального округу;  
867. 5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями;      5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями;  
868. 6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;      6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;  
869. 7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;      7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;  
870. 8) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;      8) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;  
871. 9) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати від кожної партії (блоку);   -795- Поліщук К.А.
П. 9 ч. 1 ст.77 викласти у такій редакції: "кількість голосів виборців, поданих за конкретну партію (блок), та кількість голосів виборців, поданих за кожного конкретного кандидата у депутати від цих партій (блоків);  
Відхилено   9) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати від кожної партії (блоку);  
    -796- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Пункт 9 част. 1, част. 5 ст.77. після слів у тексті "партії (блоку) " в усіх відмінках доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування" у відповідних відмінках.  
Відхилено    
872. 10) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати від жодної партії (блоку).   -797- Томенко М.В.
Доповнити частину першу статті 77 проекту Закону новим пунктом 10 (з відповідним зсувом нумерації пунктів) такого змісту: "10) кількість голосів виборців, поданих у порядку надання переваги окремо кожному кандидату у депутати від кожної з партій (блоків);"  
Відхилено   10) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати від жодної партії (блоку).  
873. 2. Відомості про підсумки голосування в межах територіального округу цифрами і прописом заносяться до протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу. Відомості, зазначені у пунктах 3 - 10 частини першої цієї статті, вносяться як по кожній виборчій дільниці, що входить до складу територіального виборчого округу, так і сумарно по територіальному округу.      2. Відомості про підсумки голосування в межах територіального округу цифрами і прописом заносяться до протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу. Відомості, зазначені у пунктах 3 - 10 частини першої цієї статті, вносяться як по кожній виборчій дільниці, що входить до складу територіального виборчого округу, так і сумарно по територіальному округу.  
874. 3. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу складається територіальною виборчою комісією у кількості примірників на три більшій, ніж кількість осіб, які входять до складу територіально виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.      3. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу складається територіальною виборчою комісією у кількості примірників на три більшій, ніж кількість осіб, які входять до складу територіально виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.  
875. 4. Забороняється заповнення протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу олівцем, а також внесення до нього без відповідного рішення територіальної виборчої комісії будь-яких виправлень.   -798- Павлюк М.П.
Пункти 4-15 ст. 77 викласти у такій редакції: "4. Результат виборів для кожної партії (блоку) у загальнодержавному масштабі визначається шляхом додавання голосів, відданих за дану партію (блок) у кожному із територіальних (обласних) округів. 5. Партії (блоки) , що отримали менше трьох відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, не отримують право на участь у розподілі депутатських мандатів. 6. Депутатські мандати розподіляються між партіями (блоками), які подолали виборчий бар'єр, таким чином: а) п'ять депутатських мандатів ( для кандидатів у народні депутати, прізвища яких внесені до загальнодержавного виборчого списку відповідної партії (блоку); б) решта депутатських мандатів ( для кандидатів у народні депутати, включених до територіального виборчого списку відповідної партії (блоку) пропорційно кількості отриманих нею (ним) голосів виборців у кожному з територіальних округів. Розподіл депутатських мандатів за загальнодержавними і територіальними списками партій (блоків) здійснюється за двома видами квот: загальнодержавною і територіальною. 7. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання кожною з партій (блоку) одного депутатського мандата (далі ( загальнодержавна квота), обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, які віддали свої голоси за партії (блоки), що перетнули виборчий бар'єр, на загальне число депутатських мандатів (450). 8. Кількість депутатських мандатів, яку має право отримати партія (блок) у разі перетину виборчого бар'єру, обчислюється шляхом ділення кількості голосів виборців, відданих за дану партію (блок), на загальнодержавну квоту. У разі утворення дробового залишку, він враховується при розрахунку територіальної квоти. 9. Загальна кількість депутатських мандатів для кандидатів у депутати з числа осіб, включених до територіального виборчого списку, визначається як різниця між кількістю депутатських мандатів, на які партія (блок) отримала право згідно з п. 8 даної статті, і п'ятьма депутатськими мандатами, які така партія (блок) отримала на кандидатів, прізвища яких внесені до загальнодержавного виборчого списку. 10. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання партією (блоком) одного депутатського мандата в кожному з територіальних виборчих округів (далі ( територіальна квота), обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, відданих за дану партію (блок) у межах загальнодержавного виборчого округу, на загальну кількість депутатських мандатів для кандидатів у депутати з числа осіб, включених до територіального виборчого списку. 11. Кількість голосів виборців, яку отримали кандидати у депутати, включені до територіального виборчого списку відповідної партії (блоку) в кожному з територіальних округів, ділиться на територіальну квоту цієї партії (блоку). Ціла частина отриманого числа складає кількість депутатських мандатів, що мають право отримати кандидати у депутати, включені до відповідного регіонального виборчого списку партії (блоку). Дробові залишки враховуються при розподілі решти депутатських мандатів, отриманих даною партією (блоком) за територіальним виборчим списком. 12. Територіальні виборчі округи, у яких партія (блок) має більші, порівняно з іншими територіальними виборчими округами, дробові залишки, додатково, у порядку черговості, отримують для даної партії (блоку) по одному депутатському мандату, починаючи з того округу, що має найбільший дробовий залишок. Якщо дробові залишки у двох або більше територіальних виборчих округах однакові, то першим додатковий мандат для партії (блоку) отримує той територіальний виборчий округ, у якому за дану партію (блок) віддано більшу кількість відсотків голосів виборців у порівнянні з іншими територіальними виборчими округами. В разі рівності відсотків депутатський мандат віддається на той територіальний виборчий округ, в якому за цю партію (блок) віддано найбільшу кількість голосів виборців. 13. Результатом виборів депутатів є визначення: ( п'ятірки осіб, обраних депутатами від загальнодержавних списків партій (блоків), які подолали виборчий бар'єр; ( осіб, обраних депутатами в порядку черговості розміщення їхніх прізвищ у територіальних виборчих списках партій (блоків) пропорційно до кількості депутатських мандатів, отриманих відповідними партіями (блоками). 14. Після встановлення кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими списками партій (блоків), та визначення відповідно до вимог частини 15 цієї статті осіб, обраних депутатами, Центральна виборча комісія у протоколі про результати виборів народних депутатів України зазначає: 1) кількість депутатських мандатів, отриманих виборчими списками партій (блоків); 2) прізвища, імена, по батькові, рік народження, професію, посаду (заняття), місце роботи, адресу місця проживання, партійність обраних депутатів. 15. Протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів народних депутатів України складається у двох примірниках, підписується головою, заступником голови, секретарем комісії та іншими членами комісії, присутніми на засіданні, і скріплюється печаткою Центральної виборчої комісії. До протоколу додаються, за наявності, окремі думки членів Центральної виборчої комісії, викладені у письмовій формі, заяви і скарги щодо порушень порядку встановлення результатів виборів Центральною виборчою комісією та рішення, які комісія прийняла в результаті їх розгляду. Перший примірник протоколу зберігається у Центральній виборчій комісії, другий - невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні Центральної виборчої комісії. На прохання представників партій (блоків) їм видаються копії протоколу".  
Відхилено   4. Забороняється заповнення протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу олівцем, а також внесення до нього без відповідного рішення територіальної виборчої комісії будь-яких виправлень.  
876. 5. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами територіальної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії, та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами територіальної виборчої комісії. У разі відсутності підпису члена територіальної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі від партій (блоків), які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах територіального округу.      5. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами територіальної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії, та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами територіальної виборчої комісії. У разі відсутності підпису члена територіальної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі від партій (блоків), які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах територіального округу.  
877. 6. Якщо після підписання зазначеного протоколу до відправки його до Центральної виборчої комісії територіальна виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін до протоколу шляхом складення нового протоколу, на якому робиться позначка "Уточнений". Протокол з поміткою "Уточнений" виготовляється і підписується у порядку та в кількості примірників, встановленими цією статтею.      6. Якщо після підписання зазначеного протоколу до відправки його до Центральної виборчої комісії територіальна виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін до протоколу шляхом складення нового протоколу, на якому робиться позначка "Уточнений". Протокол з поміткою "Уточнений" виготовляється і підписується у порядку та в кількості примірників, встановленими цією статтею.  
878. 7. Перший примірник протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, а у разі внесення змін до цього протоколу - також протокол, в якому були допущені неточності (описки чи помилки у цифрах), та протокол з поміткою "Уточнений" разом з відповідними протоколами та актами дільничних виборчих комісій, рішеннями, прийнятими на підставі цих актів, та, за наявності, протоколами територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, окремими думками членів територіальної виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, заявами і скаргами про порушення територіальною виборчою комісією порядку встановлення підсумків голосування в межах територіального округу та рішеннями, прийнятими територіальною виборчою комісією за результатами їх розгляду, територіальна виборча комісія невідкладно надсилає до Центральної виборчої комісії, другий примірник протоколу зберігається в територіальній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам територіальної виборчої комісії.      7. Перший примірник протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, а у разі внесення змін до цього протоколу - також протокол, в якому були допущені неточності (описки чи помилки у цифрах), та протокол з поміткою "Уточнений" разом з відповідними протоколами та актами дільничних виборчих комісій, рішеннями, прийнятими на підставі цих актів, та, за наявності, протоколами територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, окремими думками членів територіальної виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, заявами і скаргами про порушення територіальною виборчою комісією порядку встановлення підсумків голосування в межах територіального округу та рішеннями, прийнятими територіальною виборчою комісією за результатами їх розгляду, територіальна виборча комісія невідкладно надсилає до Центральної виборчої комісії, другий примірник протоколу зберігається в територіальній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам територіальної виборчої комісії.  
879. 8. Кандидату у депутати, уповноваженій особі партії (блоку), офіційному спостерігачеві від партії (блоку) на його прохання невідкладно видається копія протоколу (у тому числі з поміткою "Уточнений") територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу та, за наявності, протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці з розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожної партії (блоку). Вказана копія засвідчується головою та секретарем територіальної виборчої комісії та скріплюється печаткою комісії.      8. Кандидату у депутати, уповноваженій особі партії (блоку), офіційному спостерігачеві від партії (блоку) на його прохання невідкладно видається копія протоколу (у тому числі з поміткою "Уточнений") територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу та, за наявності, протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці з розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожної партії (блоку). Вказана копія засвідчується головою та секретарем територіальної виборчої комісії та скріплюється печаткою комісії.  
880. Стаття 78. Встановлення результатів виборів депутатів   -799- Мусіяка В.Л.
Кириченко Л.Ф.
Раханський А.В.
Горбаль В.М.
Ларін С.М.
Майстришин В.Я.
Богатирьова Р.В.
Статтю 78 викласти в такій редакції: "Стаття 77. Встановлення результатів виборів депутатів 1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів та протоколів закордонних дільничних виборчих комісій не пізніш як на п'ятнадцятий день з дня виборів встановлює результати виборів депутатів, про що складає протокол. До протоколу про результати виборів депутатів заносяться прописом та цифрами такі відомості: 1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів; 2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних територіальними виборчими комісіями; 3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями; 4) кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях; 5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів; 6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені; 7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні; 8) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними; 9) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кожної партії (блоку); 10) відсоток голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до загальнодержавного і територіального виборчих списків кожної партії (блоку), у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні; 11) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків), від жодної партії (блоку); 12) відсоток голосів виборців, які не підтримали кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків), від жодної партії (блоку) у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.  
Відхилено   Стаття 78. Встановлення результатів виборів депутатів  
    -800- Мусіяка В.Л.
Кириченко Л.Ф.
Раханський А.В.
Горбаль В.М.
Ларін С.М.
Майстришин В.Я.
Богатирьова Р.В.
2. Відомості про підсумки голосування цифрами і прописом заносяться до протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування про результати виборів депутатів. Відомості, зазначені у пунктах 2 - 12 частини першої цієї статті, вносяться як по кожному територіальному виборчому округу (включно з закордонним виборчим округом), так і сумарно по загальнодержавному округу. 3. Право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають кандидати у депутати, включені до виборчих списків партій (блоків), що отримали чотири і більше відсотків (далі ( виборчий бар'єр) голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. 4. Результат виборів для кожної партії (блоку) у загальнодержавному масштабі визначається шляхом додавання голосів, відданих за дану партію (блок) у кожному із територіальних (обласних) округів. 5. Партії (блоки) , що отримали менше чотирьох відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, не отримують право на участь у розподілі депутатських мандатів. 6. Депутатські мандати розподіляються між партіями (блоками), які подолали виборчий бар'єр, таким чином: а) п'ять депутатських мандатів ( для кандидатів у народні депутати, прізвища яких внесені до загальнодержавного виборчого списку відповідної партії (блоку); б) решта депутатських мандатів ( для кандидатів у народні депутати, включених до територіального виборчого списку відповідної партії (блоку) пропорційно кількості отриманих нею (ним) голосів виборців у кожному з територіальних округів. Розподіл депутатських мандатів за загальнодержавними і територіальними списками партій (блоків) здійснюється за двома видами квот: загальнодержавною і територіальною. 7. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання кожною з партій (блоку) одного депутатського мандата (далі ( загальнодержавна квота), обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, які віддали свої голоси за партії (блоки), що перетнули виборчий бар'єр, на загальне число депутатських мандатів (450). 8. Кількість депутатських мандатів, яку має право отримати партія (блок) у разі перетину виборчого бар'єру, обчислюється шляхом ділення кількості голосів виборців, відданих за дану партію (блок), на загальнодержавну квоту. У разі утворення дробового залишку, він враховується при розрахунку територіальної квоти. 9. Загальна кількість депутатських мандатів для кандидатів у депутати з числа осіб, включених до територіального виборчого списку, визначається як різниця між кількістю депутатських мандатів, на які партія (блок) отримала право згідно з п. 8 даної статті, і п'ятьма депутатськими мандатами, які така партія (блок) отримала на кандидатів, прізвища яких внесені до загальнодержавного виборчого списку. 10. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання партією (блоком) одного депутатського мандата в кожному з територіальних виборчих округів (далі ( територіальна квота), обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, відданих за дану партію (блок) у межах загальнодержавного виборчого округу, на загальну кількість депутатських мандатів для кандидатів у депутати з числа осіб, включених до територіального виборчого списку.  
Відхилено    
    -801- Мусіяка В.Л.
Кириченко Л.Ф.
Раханський А.В.
Горбаль В.М.
Ларін С.М.
Майстришин В.Я.
Богатирьова Р.В.
11. Кількість голосів виборців, яку отримали кандидати у депутати, включені до територіального виборчого списку відповідної партії (блоку) в кожному з територіальних округів, ділиться на територіальну квоту цієї партії (блоку). Ціла частина отриманого числа складає кількість депутатських мандатів, що мають право отримати кандидати у депутати, включені до відповідного регіонального виборчого списку партії (блоку). Дробові залишки враховуються при розподілі решти депутатських мандатів, отриманих даною партією (блоком) за територіальним виборчим списком. 12. Територіальні виборчі округи, у яких партія (блок) має більші, порівняно з іншими територіальними виборчими округами, дробові залишки, додатково, у порядку черговості, отримують для даної партії (блоку) по одному депутатському мандату, починаючи з того округу, що має найбільший дробовий залишок. Якщо дробові залишки у двох або більше територіальних виборчих округах однакові, то першим додатковий мандат для партії (блоку) отримує той територіальний виборчий округ, у якому за дану партію (блок) віддано більшу кількість відсотків голосів виборців у порівнянні з іншими територіальними виборчими округами. В разі рівності відсотків депутатський мандат віддається на той територіальний виборчий округ, в якому за цю партію (блок) віддано найбільшу кількість голосів виборців. 13. Результатом виборів депутатів є визначення: ( п'ятірки осіб, обраних депутатами від загальнодержавних списків партій (блоків), які подолали виборчий бар'єр; ( осіб, обраних депутатами в порядку черговості розміщення їхніх прізвищ у територіальних виборчих списках партій (блоків) пропорційно до кількості депутатських мандатів, отриманих відповідними партіями (блоками). 14. Після встановлення кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими списками партій (блоків), та визначення відповідно до вимог частини 15 цієї статті осіб, обраних депутатами, Центральна виборча комісія у протоколі про результати виборів народних депутатів України зазначає: 1) кількість депутатських мандатів, отриманих виборчими списками партій (блоків); 2) прізвища, імена, по батькові, рік народження, професію, посаду (заняття), місце роботи, адресу місця проживання, партійність обраних депутатів. 15. Протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів народних депутатів України складається у двох примірниках, підписується головою, заступником голови, секретарем комісії та іншими членами комісії, присутніми на засіданні, і скріплюється печаткою Центральної виборчої комісії. До протоколу додаються, за наявності, окремі думки членів Центральної виборчої комісії, викладені у письмовій формі, заяви і скарги щодо порушень порядку встановлення результатів виборів Центральною виборчою комісією та рішення, які комісія прийняла в результаті їх розгляду. Перший примірник протоколу зберігається у Центральній виборчій комісії, другий - невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні Центральної виборчої комісії. На прохання представників партій (блоків) їм видаються копії протоколу".  
Відхилено    
    -802- Калінчук В.А.
Ст. 78 викласти у відповідності зі ст.77 проекту Закону України "Про вибори народних депутатів України" реєстр. № 4285-2.  
Відхилено    
881. 1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів та протоколів закордонних дільничних виборчих комісій не пізніш як на п'ятнадцятий день з дня виборів встановлює результати виборів депутатів, про що складає протокол. До протоколу про результати виборів депутатів заносяться прописом та цифрами такі відомості:      1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів та протоколів закордонних дільничних виборчих комісій не пізніш як на п'ятнадцятий день з дня виборів встановлює результати виборів депутатів, про що складає протокол. До протоколу про результати виборів депутатів заносяться прописом та цифрами такі відомості:  
882. 1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів;   -803- Колоніарі О.П.
Пункт 1 частини 1 ст.78 викласти у такій редакції: "кількість виготовлених виборчих бюлетенів для кожного територіального виборчого округу";  
Відхилено   1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів;  
883. 2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних територіальними виборчими комісіями;      2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних територіальними виборчими комісіями;  
884. 3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;      3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;  
885. 4) кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях;      4) кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях;  
886. 5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;      5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;  
887. 6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;      6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;  
888. 7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;      7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;  
889. 8) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;      8) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;  
890. 9) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії (блоку);   -804- Поліщук К.А.
П. 9 ч. 1 ст. 78 викласти в наступній редакції „кількість голосів виборців, поданих за кожну партію (блок) та кількість голосів виборців, поданих за кожного конкретного кандидата у депутати від цих партій (блоків);  
Відхилено   9) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії (блоку);  
    -805- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
Пункти 9; 10 част. 1 ст.78. після слів у тексті "партії (блоку) " в усіх відмінках доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в порядку самовисування" у відповідних відмінках.  
Відхилено    
891. 10) відсоток голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії (блоку), у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;      10) відсоток голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії (блоку), у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;  
892. 11) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків), від жодної партії (блоку);   -806- Томенко М.В.
Частину першу статті 78 проекту Закону доповнити новим пунктом 11 (з відповідним зсувом нумерації пунктів) такого змісту: "11) кількість голосів виборців, поданих у порядку надання переваги окремо за кожного кандидата у депутати від кожної партії (блоку);"  
Відхилено   11) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків), від жодної партії (блоку);  
893. 12) відсоток голосів виборців, які не підтримали кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків), від жодної партії (блоку) у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.      12) відсоток голосів виборців, які не підтримали кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків), від жодної партії (блоку) у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.  
894. 2. Відомості про підсумки голосування цифрами і прописом заносяться до протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування про результати виборів депутатів. Відомості, зазначені у пунктах 2 - 12 частини першої цієї статті, вносяться як по кожному територіальному виборчому округу (включно з закордонним виборчим округом), так і сумарно по загальнодержавному округу.   -807- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
част. 2 ст.78. доповнити абзацом наступного змісту: "Обраним народним депутатом України вважається кандидат у депутати, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, відносно кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків),інших кандидатів у депутати, які балотувалися в цьому окрузі. У разі, коли до виборчого бюлетеня окрім кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків) було включено лише одного кандидата у депутати, він вважається обраним, якщо кількість голосів виборців, поданих за нього, перевищує кількість виборців, які проголосували за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків) або не підтримали кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків), від жодної партії (блоку)"  
Відхилено   2. Відомості про підсумки голосування цифрами і прописом заносяться до протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування про результати виборів депутатів. Відомості, зазначені у пунктах 2 - 12 частини першої цієї статті, вносяться як по кожному територіальному виборчому округу (включно з закордонним виборчим округом), так і сумарно по загальнодержавному округу.  
895. 3. Право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають кандидати у депутати, включені до виборчих списків партій (блоків), що отримали чотири і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному виборчому окрузі.   -808- Рудьковський М.М.
Задорожній О.В.
Гадяцький Л.М.
Калінчук В.А.
У част.3 ст.78 слово "чотири" замінити словом "три".  
Враховано   3. Право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають кандидати у депутати, включені до виборчих списків партій (блоків), що отримали три і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному виборчому окрузі.  
    -809- Беспалий Б.Я.
У част. 3 ст. 78 залишити без змін норму "про чотири і більше відсотків" і для партій і для блоків.  
Відхилено    
    -810- Матвієнко А.С.
У част. 3 ст. 78 слово "чотири" замінити словом "п'ять".  
Відхилено    
    -811- Матвієнков С.А.
У част.3 ст.78 слово "чотири" замінити словом "два".  
Відхилено    
    -812- Поліщук К.А.
Ч. 3 статті 78 викласти в наступній редакції: - "Право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають кандидати у депутати, включені до виборчих списків партій, що отримали один і більше відсотків голосів виборців та блоків, що отримали три і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні в загальнодержавному виборчому окрузі".  
Відхилено    
    -813- Поліщук К.А.
Ч. 3 ст. 78 викласти в наступній редакції: "Право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають кандидати у депутати, включені до виборчих списків партій, що отримали один і більше відсотків голосів виборців та блоків, що отримали три і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні в загальнодержавному виборчому окрузі".  
Відхилено    
    -814- Матвієнков С.А.
Бойко В.С.
У частинах 3 і 6 ст.78. слова "отримали чотири і більше відсотків " замінити словами "отримали два і більше відсотків "  
Відхилено    
    -815- Кульчинський М.Г.
У частині 3 статті 78 слова "...чотири і більше..." замінити на "шість і більше..." і далі за текстом.  
Відхилено    
    -816- Колоніарі О.П.
частину 3 ст.78 викласти у такій редакції: "3. Право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають кандидати у депутати, включені до виборчих списків партій (блоків), що отримали три і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному виборчому окрузі та кандидати у депутати, включені до виборчих списків блоків, що отримали шість і більше відсотків голосів виборців";  
Враховано частково    
896. 4. Кандидати у депутати, включені до виборчого списку партії (блоку), який отримав менше чотирьох відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, права на участь у розподілі депутатських мандатів не мають.   -817- Задорожній О.В.
Гадяцький Л.М.
Калінчук В.А.
Заєць І.О.
У част.4 ст.78 слово "чотирьох" замінити словом "трьох".  
Враховано   4. Кандидати у депутати, включені до виборчого списку партії (блоку), який отримав менше трьох відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, права на участь у розподілі депутатських мандатів не мають.  
    -818- Беспалий Б.Я.
Част.4 ст. 78 не змінювати.  
Відхилено    
    -819- Задорожній О.В.
Частину 4 ст.78 викласти в такій редакції: "4. Кандидати у депутати, включені до виборчого списку партії, яка отримала менше трьох відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, права на участь у розподілі депутатських мандатів не мають".  
Враховано частково    
    -820- Матвієнко А.С.
У част. 4 ст. 78 слово "чотирьох" замінити словом "п'ятьох".  
Відхилено    
    -821- Поліщук К.А.
Ч. 4 статті 78 проекту Закону викласти в наступній редакції: "Кандидати у депутати, включені до виборчого списку партії, що отримала менше одного відсотка голосів виборців та блоку, що отримав менше трьох відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, право на участь у розподілі депутатських мандатів не мають".  
Відхилено    
    -822- Поліщук К.А.
Ч. 4 ст. 78 викласти в наступній редакції: "Кандидати у депутати, включені до виборчого списку партії, що отримала менше одного відсотка голосів виборців та блоку, що отримав менше трьох відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, право на участь у розподілі депутатських мандатів не мають".  
Відхилено    
    -823- Колоніарі О.П.
частину 4 ст.78 викласти у такій редакції: "4. Кандидати у депутати, включені до виборчого списку партії, яка отримала менше трьох відсотків (до виборчого списку блоку - менше шести відсотків) голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, права на участь у розподілі депутатських мандатів не мають."  
Враховано частково    
    -824- Крук Ю.Б.
Калінчук В.А.
Част. 4-12 ст.78 викласти у такій редакції: 4. Результат виборів для кожної партії (блоку) у загальнодержавному масштабі визначається шляхом додавання голосів, відданих за кандидатів у депутати від даної партії (блоку) у кожному із територіальних (обласних) округів. 5. Партії (блоки), що отримали менше трьох відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, не отримують право на участь у розподілі депутатських мандатів. 6. Депутатські мандати розподіляються між партіями (блоками), які подолали виборчий бар'єр, таким чином: а) п'ять депутатських мандатів ( для кандидатів у народні депутати, прізвища яких внесені до загальнодержавного виборчого списку відповідної партії (блоку); б) решта депутатських мандатів ( для кандидатів у народні депутати, включених до територіального виборчого списку відповідної партії (блоку), в порядку черговості відповідно до кількості отриманих кожним кандидатом у депутати від партії (блоку) голосів виборців у кожному з територіальних округів. Розподіл депутатських мандатів за загальнодержавними і територіальними списками партій (блоків) здійснюється за двома видами квот: загальнодержавною і територіальною. 7. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання кожною з партій (блоку) одного депутатського мандата (далі ( загальнодержавна квота), обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, які віддали свої голоси за партії (блоки), що перетнули виборчий бар'єр, на загальне число депутатських мандатів (450).  
Відхилено    
    -825- Крук Ю.Б.
Калінчук В.А.
8. Кількість депутатських мандатів, яку має право отримати партія (блок) у разі перетину виборчого бар'єру, обчислюється шляхом ділення кількості голосів виборців, відданих за дану партію (блок), на загальнодержавну квоту. У разі утворення дробового залишку, він враховується при розрахунку територіальної квоти. 9. Загальна кількість депутатських мандатів для кандидатів у депутати з числа осіб, включених до територіального виборчого списку, визначається як різниця між кількістю депутатських мандатів, на які партія (блок) отримала право згідно з п. 8 даної статті, і п'ятьма депутатськими мандатами, які така партія (блок) отримала на кандидатів, прізвища яких внесені до загальнодержавного виборчого списку. 10. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання партією (блоком) одного депутатського мандата в кожному з територіальних виборчих округів (далі ( територіальна квота), обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, відданих за дану партію (блок) у межах загальнодержавного виборчого округу, на загальну кількість депутатських мандатів для кандидатів у депутати з числа осіб, включених до територіального виборчого списку. 11. Кількість голосів виборців, яку отримали кандидати у депутати, включені до територіального виборчого списку відповідної партії (блоку) в кожному з територіальних округів, ділиться на територіальну квоту цієї партії (блоку). 12. Результатом виборів депутатів є визначення: - ( п'ятірки осіб, обраних депутатами від загальнодержавних списків партій (блоків), які подолали виборчий бар'єр; - ( осіб, обраних депутатами в порядку черговості розміщення їхніх прізвищ відповідно до кількості голосів виборців, отриманих кожним кандидатом у депутати від партій (блоків), які подолали виборчий бар'єр, у кожному з територіальних округів.  
Відхилено    
897. 5. Депутатські мандати розподіляються між виборчими списками партій (блоків) пропорційно до кількості отриманих голосів виборців кандидатами у депутати, включеними до виборчих списків, які зазначені у частині другій цієї статті, у послідовності, визначеній частинами шостою-восьмою цієї статті.   -826- Коновалюк В.І.
Част.5 ст.75 викласти у такій редакції: "5. Депутатські мандати розподіляються між політичними партіями (виборчими блоками), які подолали виборчий бар'єр, таким чином: а) п'ять депутатських мандатів - для кандидатів у народні депутати з числа чільного складу загальнопартійного виборчого списку відповідної політичної партії (виборчого блоку); б) решта депутатських мандатів - для кандидатів у народні депутати, включених до територіальних (обласних) виборчих списків відповідної політичної партії (виборчого блоку) пропорційно кількості отриманих нею (ним) голосів виборців в загальнодержавному масштабі."  
Відхилено   5. Депутатські мандати розподіляються між виборчими списками партій (блоків) пропорційно до кількості отриманих голосів виборців кандидатами у депутати, включеними до виборчих списків, які зазначені у частині третій цієї статті, у послідовності, визначеній частинами шостою-восьмою цієї статті.  
    -827- Жванія Д.В.
У част. 5 статті 78 слово "другій" замінити словом "третій".  
Враховано    
898. 6. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата (далі - виборча квота), обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків), що отримали чотири і більше відсотків голосів виборців, на число депутатських мандатів.   -828- Задорожній О.В.
Гадяцький Л.М.
Жванія Д.В.
У част.6 ст.78 слово "чотири" замінити словом "три".  
Враховано   6. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата (далі - виборча квота), обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків), що отримали три і більше відсотків голосів виборців, на число депутатських мандатів.  
    -829- Поліщук К.А.
У ч. 6 статті 78 законопроекту, після слів "включених до виборчих списків партій...", записати „що отримали один і більше відсотків голосів виборців, та блоків, що отримали три і більше відсотків голосів виборців, які прийняли участь у голосуванні, на число депутатських мандатів".  
Відхилено    
    -830- Поліщук К.А.
У ч. 6 ст. 78 законопроекту, після слів "включених до виборчих списків партій...", записати „що отримали один і більше відсотків голосів виборців, та блоків, що отримали три і більше відсотків голосів виборців, які прийняли участь у голосуванні, на число депутатських мандатів".  
Відхилено    
    -831- Колоніарі О.П.
частину 6 ст.78 викласти у такій редакції: "6. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата (далі - виборча квота), обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків), що отримали три і більше відсотків (для блоків - шість і більше відсотків) голосів виборців, на число депутатських мандатів.";  
Враховано частково    
899. 7. Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кожної партії (блоку), що набули право на участь у розподілі депутатських мандатів, ділиться на виборчу квоту. Ціла частина отриманого числа становить кількість депутатських мандатів, що отримали кандидати у депутати цієї партії (блоку). Дробові залишки враховуються при розподілі відповідно до частини восьмої цієї статті решти депутатських мандатів.   -832- Коновалюк В.І.
Част. ст.7 викласти у редакції: "7. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання політичною партією (виборчим блоком) одного депутатського мандата (далі - виборча квота), обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, на загальне число депутатських мандатів (450)."  
Відхилено   7. Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кожної партії (блоку), що набули право на участь у розподілі депутатських мандатів, ділиться на виборчу квоту. Ціла частина отриманого числа становить кількість депутатських мандатів, що отримали кандидати у депутати цієї партії (блоку). Дробові залишки враховуються при розподілі відповідно до частини восьмої цієї статті решти депутатських мандатів.  
900. 8. Партії (блоки), кандидати у депутати від яких мають більші порівняно з іншими дробові залишки після ділення, отримують по одному додатковому депутатському мандату, починаючи з виборчого списку партії (блоку), що має найбільший дробовий залишок. Якщо дробові залишки у двох чи більше виборчих списках партій (блоків) однакові, першим додатковий депутатський мандат отримує той виборчий список партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої віддано більшу кількість голосів виборців.      8. Партії (блоки), кандидати у депутати від яких мають більші порівняно з іншими дробові залишки після ділення, отримують по одному додатковому депутатському мандату, починаючи з виборчого списку партії (блоку), що має найбільший дробовий залишок. Якщо дробові залишки у двох чи більше виборчих списках партій (блоків) однакові, першим додатковий депутатський мандат отримує той виборчий список партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої віддано більшу кількість голосів виборців.  
901. 9. Результатом виборів депутатів є визначення в порядку черговості у виборчих списках партій (блоків) осіб, обраних депутатами від партій (блоків), відповідно до кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими списками партій (блоків).   -833- Коновалюк В.І.
Част.9 ст.78 викласти у редакції: "9.Кількість депутатських мандатів для кандидата у народні депутати з числа осіб, включених до територіальних (обласних) виборчих списків, визначається як різниця між кількістю депутатських мандатів, на які політична партія (виборчий блок) отримала право згідно з п. 3 даної статті, і п"ятьма депутатськими мандатами, які так політична партія (виборчий блок) отримала на кандидатів з чільного складу загальнопартійного виборчого списку."  
Відхилено   9. Результатом виборів депутатів є визначення в порядку черговості у виборчих списках партій (блоків) осіб, обраних депутатами від партій (блоків), відповідно до кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими списками партій (блоків).  
    -834- Поліщук К.А.
Ч. 9 статті 78 викласти у такій редакції: "Результатом виборів депутатів є визначення в залежності від кількості відданих за кожного конкретного кандидата у депутати голосів виборців у виборчих списках партій (блоків), в порядку зменшення, осіб, обраних депутатами від партій (блоків), відповідно до кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими списками партій (блоків)."  
Відхилено    
    -835- Томенко М.В.
У частині 9 статті 78 проекту Закону слова "у виборчих списках партій (блоків)" виключити.  
Відхилено    
    -836- Томенко М.В.
11. Доповнити статтю 78 проекту Закону новою частиною 9 (з відповідним зсувом нумерації частин) такого змісту: "Депутатські мандати, отримані виборчим списком партії (блоку), розподіляються між кандидатами у депутати, включеними до такого виборчого списку, за черговістю, що визначається згідно з методикою, передбаченою статтею 79 цього Закону."  
Відхилено    
    -837- Колоніарі О.П.
частину 9 ст.78 викласти у такій редакції: "9. Кандидати у депутати, включені до територіального виборчого списку партії (блоку) від відповідного територіального виборчого округу, включаються за результатами голосування до загальнопартійного виборчого списку партії (блоку) після чільної п'ятірки в порядку черговості в залежності від результатів голосування у відповідному територіального виборчого округу. Розміщення кандидатів з територіального виборчого списку у загальнопартійному виборчому списку здійснюється в залежності від кількості отриманих партією (блоком) голосів виборців у кожному з територіальних виборчих округів.  
Відхилено    
902. 10. Після встановлення кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими списками партій (блоків), та визначення відповідно до вимог частини восьмої цієї статті осіб, обраних депутатами, Центральна виборча комісія у протоколі про результати виборів народних депутатів України зазначає:   -838- Поліщук К.А.
У ч. 10 ст. 78 після слів "до вимог частини восьмої..." доповнити "та дев'ятої" і далі за текстом.  
Відхилено   10. Після встановлення кількості депутатських мандатів, отриманих партіями (блоками) - суб'єктами виборчого процесу та визначення відповідно до вимог частини восьмої цієї статті осіб, обраних депутатами, Центральна виборча комісія у протоколі про результати виборів народних депутатів України зазначає:  
    -839- Томенко М.В.
У частині 10 статті 78 проекту Закону слова "частини восьмої цієї статті" замінити словами "статті 79 цього Закону".  
Відхилено    
    -840- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
Перше речення част. 10 ст. 78 викласти в редакції: "10. Після встановлення кількості депутатських мандатів, отриманих партіями (блоками) - суб'єктами виборчого процесу та визначення відповідно до вимог частини восьмої цієї ст.осіб, обраних депутатами, Центральна виборча комісія у протоколі про результати виборів народних депутатів України зазначає:"  
Враховано    
    -841- Колоніарі О.П.
частину 10 ст.78 викласти у такій редакції: "10. Першим після чільної п'ятірки під номером шість до загальнопартійного виборчого списку партії (блоку)", яка (який) подолала виборчий бар'єр, включається кандидат у депутати відповідної партії (блоку) з того територіального виборчого округу, в якому партія (блок) набрала більший відсоток голосів виборців у порівнянні з іншими територіальними виборчими округами. У разі рівності кількісних показників відсотків виборців, які проголосували за дану партію (блок) у двох і більше територіальних виборчих округах, першим до загальнопартійного виборчого списку партії (блоку) включається кандидат у депутати, з того територіального виборчого округу, в якому за дану партію (блок) віддано більшу кількість голосів виборців." Частини 9, 10 та 11 ст.вважати відповідно частинами 11, 12 та 13.  
Відхилено    
903. 1) кількість депутатських мандатів, отриманих виборчими списками партій (блоків);   -842- Задорожній О.В.
Гавриш С.Б.
Рудьковський М.М.
п.1 част. 10 ст. 78 викласти в редакції: "1) кількість депутатських мандатів, отриманих партіями (блоками) - суб'єктами виборчого процесу;"  
Враховано   1) кількість депутатських мандатів, отриманих партіями (блоками) - суб'єктами виборчого процесу;  
904. 2) прізвища, імена, по батькові, рік народження, професію, посаду (заняття), місце роботи, місце проживання, партійність обраних депутатів.      2) прізвища, імена, по батькові, рік народження, професію, посаду (заняття), місце роботи, місце проживання, партійність обраних депутатів.  
905. 11. Протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів народних депутатів України складається у двох примірниках, підписується головою, заступником голови, секретарем комісії та іншими членами комісії, присутніми на засіданні, і скріплюється печаткою Центральної виборчої комісії. До протоколу додаються, за наявності, окремі думки членів Центральної виборчої комісії, викладені у письмовій формі, заяви і скарги щодо порушень порядку встановлення результатів виборів Центральною виборчою комісією та рішення, які комісія прийняла в результаті їх розгляду. Перший примірник протоколу зберігається у Центральній виборчій комісії, другий - невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні Центральної виборчої комісії. На прохання представників партій (блоків) їм видаються копії протоколу.   -843- Томенко М.В.
Доповнити проект Закону новою статтею 79 такого змісту: "Стаття 79. Порядок розподілу депутатських мандатів між кандидатами у депутати, включеними до виборчого списку партії (блоку), що взяв участь у розподілі депутатських мандатів 1. Кількість голосів виборців, отриманих кожним виборчим списком кандидатів у депутати партії (блоку), що взяв участь у розподілі депутатських мандатів, ділиться на кількість отриманих відповідними виборчим списком депутатських мандатів. Отриманий результат є виборчою часткою, яка використовується при розподілі депутатських мандатів серед кандидатів у депутати, що входять до складу відповідного виборчого списку. 2. Центральна виборча комісія визначає виборчу суму кожного виборчого списка партії (блоку), що взяв участь у розподілі депутатських мандатів. Виборчою сумою виборчого списку партії (блоку) є кількість бюлетенів, в яких виборцями віддано голос на користь відповідного виборчого списку партії (блоку), однак, не надано переваги жодному кандидату, що включений до відповідного виборчого списку партії (блоку). 3. Центральна виборча комісія визначає розрахункове число кожного з кандидатів у депутати, що входять до кожного виборчого списку партії (блоку), який взяв участь у розподілі депутатських мандатів, в порядку, визначеному частинами 4 та 5 цієї статті. 4. Кількість голосів виборців, відданих у порядку надання переваги за кандидата у депутати, що стоїть у відповідному виборчому списку партії (блоку) першим, збільшується за рахунок виборчої суми відповідного виборчого списку до виборчої частки цього виборчого списку. За рахунок залишку виборчої суми відповідного виборчого списку партії (блоку) до виборчої частки цього виборчого списку збільшується кількість голосів виборців, відданих у порядку надання переваги кандидату у депутати, що стоїть у відповідному виборчому списку другим, та наступним кандидатам у депутати. Ця процедура продовжується до повного вичерпання виборчої суми відповідного виборчого списку партії (блоку). Отримане у такому порядку кожним кандидатом у депутати число є розрахунковим числом відповідного кандидата у депутати. 5. Якщо кількість голосів виборців, відданих за кандидата у депутати у порядку надання переваги, дорівнює або перевищує виборчу частку відповідного виборчого списку партії (блоку), то кількість голосів, відданих за такого кандидата, не збільшується. У такому разі розрахункове число відповідного кандидата у депутати збігається з кількістю голосів виборців, відданих за такого кандидата у порядку надання переваги. 6. Центральна виборча комісія упорядковує виборчі списки кандидатів у депутати, що взяли участь у розподілі депутатських мандатів, з урахуванням розрахункових чисел всіх кандидатів у депутати, що включені до відповідних виборчих списків. Кандидати у депутати, що мають більші розрахункові числа, посідають у відповідних виборчих списках вищі позиції. У разі, якщо у декількох кандидатів в депутати, що включені до складу одного виборчого списку, розрахункові числа є рівними, вищі позиції у відповідному виборчому списку посідають ті кандидати у депутати, які посідали вищі позиції у виборчих списках кандидатів у депутати, висунутих відповідними партіями (блоками). 7. Отриманий у такий спосіб порядок розташування кандидатів у депутати у виборчих списках партій (блоків) визначає черговість розподілу депутатських мандатів між кандидатами у депутати, включеними до відповідних виборчих списків партій (блоків), що взяли участь у розподілі депутатських мандатів. "  
Відхилено   11. Протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів народних депутатів України складається у двох примірниках, підписується головою, заступником голови, секретарем комісії та іншими членами комісії, присутніми на засіданні, і скріплюється печаткою Центральної виборчої комісії. До протоколу додаються, за наявності, окремі думки членів Центральної виборчої комісії, викладені у письмовій формі, заяви і скарги щодо порушень порядку встановлення результатів виборів Центральною виборчою комісією та рішення, які комісія прийняла в результаті їх розгляду. Перший примірник протоколу зберігається у Центральній виборчій комісії, другий - невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні Центральної виборчої комісії. На прохання представників партій (блоків) їм видаються копії протоколу.  
906. Стаття 79. Офіційне оприлюднення результатів виборів      Стаття 79. Офіційне оприлюднення результатів виборів  
907. 1. Центральна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день з дня встановлення результатів виборів офіційно оприлюднює результати виборів депутатів у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр". Список обраних депутатів публікується із зазначенням в алфавітному порядку їх прізвища, імені, по батькові і року народження, професії, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, суб'єкта висування.   -844- Зварич Р.М.
У частині першій ст.79 словосполучення "на п'ятий день" замінити на "на третій день".  
Відхилено   1. Центральна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день з дня встановлення результатів виборів офіційно оприлюднює результати виборів депутатів у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр". Список обраних депутатів публікується із зазначенням в алфавітному порядку їх прізвища, імені, по батькові і року народження, професії, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, суб'єкта висування.  
908. 2. Офіційне оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів є підставою для звільнення з роботи (посади), несумісної з депутатським мандатом, та прийняття рішення про припинення дії іншого представницького мандата особи, обраної депутатом.      2. Офіційне оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів є підставою для звільнення з роботи (посади), несумісної з депутатським мандатом, та прийняття рішення про припинення дії іншого представницького мандата особи, обраної депутатом.  
909. Стаття 80. Реєстрація обраних депутатів      Стаття 80. Реєстрація обраних депутатів  
910. 1. Особа, обрана депутатом, для її реєстрації народним депутатом України зобов'язана подати до Центральної виборчої комісії не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів документ про її звільнення з роботи (посади), несумісної з депутатським мандатом, та (або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої до відповідної ради.   -845- Зварич Р.М.
У частині першій ст.80 словосполучення "на двадцятий день" замінити на "на п'ятнадцятий день".  
Відхилено   1. Особа, обрана депутатом, для її реєстрації народним депутатом України зобов'язана подати до Центральної виборчої комісії не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів документ про її звільнення з роботи (посади), несумісної з депутатським мандатом, та (або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої до відповідної ради.  
911. 2. У разі звернення особи, обраної депутатом, до Центральної виборчої комісії про наявність поважних причин, які перешкоджають виконати вимоги частини першої цієї статті, Центральна виборча комісія може прийняти рішення про визнання цих причин поважними і встановити інший строк виконання зазначених вимог або про відмову у визнанні цих причин поважними.      2. У разі звернення особи, обраної депутатом, до Центральної виборчої комісії про наявність поважних причин, які перешкоджають виконати вимоги частини першої цієї статті, Центральна виборча комісія може прийняти рішення про визнання цих причин поважними і встановити інший строк виконання зазначених вимог або про відмову у визнанні цих причин поважними.  
912. 3. При отриманні документів, зазначених у частині першій цієї статті, Центральна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію обраного депутата.      3. При отриманні документів, зазначених у частині першій цієї статті, Центральна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію обраного депутата.  
913. 4. У разі невиконання без поважних причин особою, обраною депутатом, у строки, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, вимог частини першої цієї статті Центральна виборча комісія приймає рішення про визнання її такою, яка відмовилася від депутатського мандата, та визнає обраним депутатом наступного за черговістю кандидата у депутати у виборчому списку відповідної партії (блоку).      4. У разі невиконання без поважних причин особою, обраною депутатом, у строки, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, вимог частини першої цієї статті Центральна виборча комісія приймає рішення про визнання її такою, яка відмовилася від депутатського мандата, та визнає обраним депутатом наступного за черговістю кандидата у депутати у виборчому списку відповідної партії (блоку).  
914. 5. Особі, зареєстрованій депутатом, Центральна виборча комісія не пізніш як на сьомий день з дня її реєстрації видає тимчасове посвідчення народного депутата України встановленого нею зразка.   -846- Зварич Р.М.
У частині п'ятій ст.80 словосполучення "на сьомий день" замінити на "на п'ятий день".  
Відхилено   5. Особі, зареєстрованій депутатом, Центральна виборча комісія не пізніш як на сьомий день з дня її реєстрації видає тимчасове посвідчення народного депутата України встановленого нею зразка.  
915. 6. Рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію депутата та тимчасове посвідчення народного депутата України є підставою для складення ним присяги народного депутата України.      6. Рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію депутата та тимчасове посвідчення народного депутата України є підставою для складення ним присяги народного депутата України.