Кількість абзаців - 235 Таблиця поправок


Про державну експертизу землевпорядної документації (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про державну експертизу землевпорядної документації      Про державну експертизу землевпорядної документації  
3. Цей Закон визначає правові, організаційні і фінансові основи здійснення державної експертизи в сфері землевпорядних та землеоціночних робіт, загальні основи і принципи регулювання суспільних відносин у галузі її організації та проведення, з метою забезпечення якісної підготовки програм і проектів з питань землеустрою державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин, а також техніко-економічних обґрунтувань цих програм і проектів.   -1- Горбаль В.М.
У преамбулі після слів "землеустрою", перед словами "державного земельного кадастру" добавити слова "та", а після слів "охорони земель" слова "реформування земельних відносин" вилучити.  
Враховано редакційно   Цей Закон визначає правові, організаційні і фінансові основи здійснення державної експертизи землевпорядної документації та порядок її проведення.  
    -2- Беспалий Б.Я.
Викласти преамбулу в такій редакції: „Цей закон визначає особливості здійснення державної експертизи землевпорядної документації, організаційні, правові засади та порядок її проведення".  
Враховано    
4. РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
5. Стаття 1. Поняття державної експертизи землевпорядної документації      Стаття 1. Поняття державної експертизи землевпорядної документації  
6. Державна експертиза землевпорядної документації (далі - державна експертиза) - це вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, спрямований на дослідження, перевірку, аналіз та оцінку об'єктів експертизи на предмет їх відповідності чинному законодавству, існуючим нормам і стандартам, а також підготовку обґрунтованих висновків для прийняття рішень у сфері регулювання земельних відносин та видачі правовстановлюючих документів на землю.   -3- Беспалий Б.Я.
У статті 1 поняття державної експертизи землевпорядної документації викласти в такій редакції: „Державна експертиза землевпорядної документації (далі - експертиза) - це діяльність спеціально уповноважених органів, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка об'єктів експертизи". Наведені у понятті слова "спрямований на дослідження, перевірку, аналіз та оцінку об'єктів експертизи на предмет їх відповідності чинному законодавству, існуючим нормам і стандартам, а також підготовку обґрунтованих висновків для прийняття рішень у сфері регулювання земельних відносин та видачі правовстановлюючих документів" вилучити експертизи.  
Враховано редакційно   Державна експертиза землевпорядної документації (далі - державна експертиза) - це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка об'єктів експертизи на предмет їх відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам, а також підготовка обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо об'єктів експертизи.  
7. Стаття 2. Законодавство України про державну експертизу   -4- Беспалий Б.Я.
Статтю 2 „Законодавство України про державну експертизу" виключити.  
Враховано частково   Стаття 2. Правова основа державної експертизи землевпорядної документації  
8. Законодавство України про державну експертизу складається з цього Закону, Земельного кодексу та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері державної експертизи.      Правову основу державної експертизи землевпорядної документації складають Конституція України, Земельний кодекс України, Закон України "Про землеустрій", цей Закон, закони України та інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері державної експертизи. Стаття 3. Сфера дії Закону  
9. Дія цього Закону не поширюється на регулювання відносин, пов'язаних з проведенням науково-технічної експертизи, судової та інших видів експертиз.      Цей Закон регулює відносини, що виникають при здійсненні державної експертизи землевпорядної документації. Дія цього Закону не поширюється на регулювання відносин, пов'язаних із проведенням науково-технічної експертизи, екологічної, судової та інших видів експертиз.  
10. Стаття 3. Завдання державної експертизи      Стаття 4. Завдання державної експертизи  
11. Завданнями державної експертизи є:      Основними завданнями державної експертизи є:  
12. 1) організація комплексної, науково обґрунтованої оцінки об'єктів експертизи;      організація комплексної, науково-обґрунтованої оцінки об'єктів експертизи;  
13. 2) перевірка відповідності об'єктів експертизи вимогам чинного законодавства та нормативно-технічних документів;      перевірка відповідності об'єктів державної експертизи вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам;  
14. 3) впровадження передових методів та підвищення якості розробки об'єктів державної експертизи;      упровадження передових методів та підвищення якості розробки об'єктів державної експертизи;  
15. 4) оцінка відповідності об'єктів експертизи принципам державної земельної і аграрної політики, економічної доцільності, законним правам та інтересам землекористувачів, держави та суспільства;   -5- Беспалий Б.Я.
У статті 3 „Завдання державної експертизи" виключити пункт 4  
Враховано    
16. 5) підготовка об'єктивних та обґрунтованих висновків державної експертизи.      підготовка об'єктивних та обґрунтованих висновків державної експертизи.  
17. Стаття 4. Принципи державної експертизи      Стаття 5. Принципи державної експертизи  
18. Принципами державної експертизи є:      Основними принципами державної експертизи є:  
19. 1) законність проведення державної експертизи;   -6- Беспалий Б.Я.
У статті 4 „Принципи державної експертизи" необхідно виключити пункти 1 та 2  
Враховано частково   законність;  
20. 2) державне регулювання експертної діяльності;       
21. 3) незалежність і компетентність здійснення державної експертизи;      незалежність і компетентність здійснення державної експертизи;  
22. 4) об'єктивність досліджень об'єктів експертизи;      об'єктивність досліджень об'єктів державної експертизи;  
23. 5) врахування досягнень науково-технічного прогресу, норм і правил технічної та екологічної безпеки, вимог стандартів, інших нормативно-технічних документів, міжнародних угод;      повнота аналізу та обґрунтованість висновків державної експертизи;  
24. 7) повнота аналізу та обґрунтованість висновків експертизи;      врахування досягнень науково-технічного прогресу, встановлених стандартів, норм і правил технічної та екологічної безпеки, інших нормативно-правових актів, міжнародних угод;  
25. 8) відповідальність за об'єктивність і обґрунтованість експертних висновків.      відповідальність за достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість експертних висновків.  
26. Стаття 5. Об'єкти державної експертизи      Стаття 6. Об'єкти державної експертизи  
27. Об'єктами державної експертизи є:      Об'єктами державної експертизи є документація із землеустрою та документація з оцінки земель, види яких визначені законом, а також матеріали і документація державного земельного кадастру.  
28. 1) прогнозні матеріали використання і охорони земель;   -7- Заплатинський В.М.
Пункт 1 статті 5 доповнити наступним реченням:" усі види загальнодержавних, особливо важливих регіональних програм, ТЄО, схем і окремих проектів та іншої землевпорядної документації, спрямованих на раціональне використання земель;"  
Враховано    
29. 2) проекти землеустрою;   -8- Заплатинський В.М.
Пункт 2 доповнити частинами: а) щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень; б) щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення; в) щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів; г) щодо відведення земельних ділянок; д) щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і земле користувань; е) що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь; ж)щодо впорядкування території населених пунктів;  
Враховано    
30. 3) матеріали державного земельного кадастру;   -9- Заплатинський В.М.
Пункт 3 доповнити наступним реченням:" які містять систему необхідних відомостей і документів про правовій режим земель, їх розподіл серед власників землі і землекористувачів, у тому числі орендаторів, за категоріями земель, про якісну характеристику і народногосподарську цінність земель."  
Враховано    
31. 4) проекти з питань використання та охорони земель, реформування земельних відносин;   -10- Горбаль В.М.
У пункті 4 стаття 5 розділу 1 після слів "охорони земель" слова "реформування земельних відносин" виключити.  
Враховано    
32. 5) техніко-економічні матеріали обґрунтувань використання і охорони земель.   -11- Заплатинський В.М.
В пункті 5 після слів :" охорони земель" доповнити словами:" розроблених згідно з вимогами земельного законодавства і діючих нормативно-технічних документів."  
Враховано    
    -12- Терещук С.М.
Ст. 5 доповнити пунктом 6 такого змісту: „Матеріали по визначенню грошової та експертної грошової оцінки земельних ділянок".  
Враховано частково    
33. Стаття 6. Розробники об'єктів державної експертизи   -13- Беспалий Б.Я.
Статті 6, 7 доцільно об'єднати в одну статтю під назвою "Суб'єкти державної експертизи" та викласти її в наступній редакції: "Суб'єктами державної експертизи є замовники та виконавці. Замовниками державної експертизи можуть бути органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, землевласники та землекористувачі, розробники об'єктів державної експертизи, підприємства, установи, організації і громадяни, які зацікавлені у проведенні експертизи і подають проектну документацію на державну експертизу. Розробниками об'єктів державної експертизи є фізичні та юридичні особи, які мають право на розробку об'єктів державної експертизи на підставі ліцензії на проведення землевпорядних та землеоціночних робіт. Виконавцями державної експертизи можуть бути спеціально уповноважені на здійснення державної експертизи органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування".  
Враховано частково   Стаття 7. Суб'єкти державної експертизи Суб'єктами державної експертизи є замовники та виконавці. Замовниками державної експертизи є органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, землевласники та землекористувачі, підприємства, установи, організації і громадяни, заінтересовані у проведенні такої експертизи, а також розробники об'єктів державної експертизи. Виконавцями державної експертизи є експерти, які працюють у складі спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері державної експертизи і мають високу кваліфікацію та спеціальні знання, а також висококваліфіковані спеціалісти або науковці, які залучаються цими органами до її проведення відповідно до закону (далі - експерти державної експертизи).  
34. Розробниками об'єктів державної експертизи є фізичні та юридичні особи, які мають право на розробку об'єктів державної експертизи на підставі ліцензії на провадження цього виду господарської діяльності.       
35. Стаття 7. Замовники державної експертизи       
36. Замовниками державної експертизи є фізичні та юридичні особи, які подають відповідні об'єкти на державну експертизу землевпорядної документації.   -14- Горбаль В.М.
Статтю 7 розділу 1 після слів "юридичні особи," доповнити словами "а також органи державної влади і місцевого самоврядування".  
Враховано    
37. РОЗДІЛ ІІ. ФОРМИ І ВИДИ ДЕРЖАВНОЇ      Розділ ІІ. ФОРМИ І ВИДИ ДЕРЖАВНОЇ  
38. ЕКСПЕРТИЗИ      ЕКСПЕРТИЗИ  
39. Стаття 8. Форми державної експертизи      Стаття 8. Форми державної експертизи  
40. Державна експертиза здійснюється у формі обов'язкової, вибіркової та добровільної експертизи.      Державна експертиза здійснюється в обов'язковій, вибірковій та добровільній формах.  
41. Стаття 9. Обов'язкова державна експертиза   -15- Беспалий Б.Я.
Статтю 9 законопроекту доцільно викласти у повній відповідності зі статтею 25 Закону України "Про землеустрій": "Стаття 9. Об'єкти експертизи 1. Обов'язковій державній експертизі підлягають: а) загальнодержавні й регіональні (республіканські) програми використання та охорони земель; б) схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень; в) проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень; г) проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення; ґ) проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів; д) проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок; е) проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь; є) проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів. 2. Не підлягають обов'язковій експертизі: а) проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань; б) робочі проекти землеустрою щодо рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами, покращення сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів (далі - робочі проекти землеустрою); в) технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); г) технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку; д) спеціальні тематичні карти і атласи стану земель та їх використання". 3. У необхідних випадках за ініціативою замовників експертизи може проводитись державна експертиза землевпорядної документації, що перелічена в пункті 2 цієї статті, а також іншої документації.  
Враховано частково   Стаття 9. Обов'язкова державна експертиза  
42. Обов'язковій державній експертизі підлягають:      Обов'язковій державній експертизі підлягають:  
43. 1) загальнодержавні, регіональні та місцеві програми в сфері реформування земельних відносин, використання і охорони земель;   -16- Горбаль В.М.
У пункті 1 статті 9 розділу 2 слова "реформування земельних відносин" замінити словом "землеустрою  
Враховано   загальнодержавні й регіональні (республіканські) програми використання та охорони земель;  
44. 2) регіональні та місцеві правила забудови, генеральні плани населених пунктів, проекти встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних утворень, плани земельно-господарського устрою, детальні плани територій, плани червоних ліній, проекти забудови та розподілу територій в частині додержання вимог земельного законодавства, раціонального використання і охорони земель;      схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень; проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень; проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;  
45. 3) проекти будівництва меліоративних і протиерозійних будівель та споруд;       
46. 4) проекти рекультивації та консервації земель;       
47. 5) проекти розмежування земель державної та комунальної власності;      проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів;  
48. 6) проекти відведення земельних ділянок;      проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок; проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь; проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів; проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань;  
49. 7) проекти зміни цільового призначення земельних ділянок;       
50. 8) матеріали погодження місць розташування об'єктів;       
51. 9) матеріали економічної та нормативної грошової оцінки земель;       
52. 10) матеріали експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності, які підлягають продажу;      технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, нормативної грошової оцінки земельних ділянок, а також звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності в разі їх продажу.  
53. 11) технічна документація зі складання правовстановлюючих документів на право власності та користування земельними ділянками (крім земельних ділянок, одержаних на підставі цивільно-правових угод без зміни їх цільового призначення та набутих відповідно до статті 121 Земельного Кодексу України);       
54. 12) техніко-економічні матеріали обґрунтувань використання і охорони земель державної та комунальної власності.   -17- Борзих О.І.
Статтю 9 доповнити такими пунктами: - загальнодержавні й регіональні (республіканські) програми використання та охорони земель; - схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень; - проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень; - проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення; - проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів; - проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок; проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь. проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів.  
Враховано    
    -18- Терещук С.М.
Ст. 9 доповнити п.13 такого змісту: „Матеріали ґрунтових та геоботанічних обстежень".  
Враховано редакційно    
55. Стаття 10. Вибіркова державна експертиза      Стаття 10. Вибіркова державна експертиза  
56. Вибіркова державна експертиза проводиться за ініціативою спеціально уповноважених органів, що здійснюють державну експертизу щодо об'єктів, які не підлягають обов'язковій експертизі.   -19- Заплатинський В.М.
В статті 10 після слів " щодо об'єктів" доповнити словами:" які пов'язані з оформленням права власності або користування земельними ділянками громадянам ( фізичним особам) для будівництва та обслуговування житлових будинків (індивідуальна забудова), а також ведення особистого господарства."  
Відхилено   Вибіркова державна експертиза здійснюється за ініціативою спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері державної експертизи щодо об'єктів, які не підлягають обов'язковій експертизі.  
57. Вибіркова експертиза не може перевищувати 10 відсотків об'єктів, які їй підлягають, по кожному розробнику.   -20- Горбаль В.М.
Абзац 2 статті 10 розділу 2 після слів "по кожному розробнику" доповнити словами "і не потребує оплати".  
Враховано   Вибіркова державна експертиза не може перевищувати 10 відсотків об'єктів, які їй підлягають, по кожному розробнику. У разі виявлення порушень земельного законодавства розробниками об'єктів державної експертизи кількість об'єктів, що підлягають державній експертизі, визначається органом, який її здійснює. Вибіркова державна експертиза здійснюється безоплатно, а в разі отримання негативного висновку - за кошти розробників об'єктів державної експертизи.  
    -21- Горбаль В.М.
Статтю 10 розділу 2 доповнити абзацом 3 та викласти його у наступній редакції: "Рішення про вибіркову експертизу ухвалюється в разі, коли проекти землевпорядної та іншої документації, яка передбачена земельним законодавством, що готуються одним розробником об'єктів державної експертизи впродовж останнього року, більше як 5 разів отримують негативний висновок державної експертизи".  
Враховано редакційно    
58. Стаття 11. Добровільна державна експертиза      Стаття 11. Добровільна державна експертиза  
59. Добровільна державна експертиза проводиться за ініціативою замовника або розробника об'єкта експертизи щодо об'єктів, які не підлягають обов'язковій державній експертизі.      Добровільна державна експертиза здійснюється за ініціативою замовника або розробника об'єкта експертизи щодо об'єктів, які не підлягають обов'язковій державній експертизі.  
60. Стаття 12. Види державної експертизи      Стаття 12. Види державної експертизи  
61. Об'єкти державної експертизи можуть передаватися на первинну, повторну та додаткову експертизи.      Об'єкти державної експертизи можуть передаватися на первинну, повторну та додаткову експертизи.  
62. Стаття 13. Первинна державна експертиза      Стаття 13. Первинна державна експертиза  
63. Первинна державна експертиза передбачає здійснення всіх необхідних заходів у процесі підготовки обґрунтованого висновку щодо об'єктів експертизи.      Первинна державна експертиза передбачає здійснення всіх необхідних заходів у процесі підготовки обґрунтованого висновку щодо об'єктів державної експертизи.  
64. Стаття 14. Повторна державна експертиза      Стаття 14. Повторна державна експертиза  
65. Повторна державна експертиза може проводитися:      Повторна державна експертиза здійснюється:  
66. 1) у разі одержання негативного висновку первинної експертизи;      у разі одержання негативного висновку первинної державної експертизи щодо об'єктів, які підлягають обов'язковій державній експертизі; у разі спростування негативного висновку первинної державної експертизи;  
67. 2) у випадку, визначеному частиною другою статті 33 цього Закону.      у випадку, визначеному частиною другою статті 36 цього Закону.  
68. Стаття 15. Додаткова державна експертиза      Стаття 15. Додаткова державна експертиза  
69. Додаткова державна експертиза проводиться стосовно об'єктів, щодо яких відкрилися нові відомості чи обставини, які не були належним чином відображені їх розробниками і мають значення для об'єктивного дослідження об'єктів експертизи.      Додаткова державна експертиза здійснюється щодо об'єктів, по яких здійснено державну експертизу і по них відкрилися нові відомості чи обставини, що не були належним чином відображені їх розробниками та мають значення для об'єктивного дослідження і оцінки об'єкта державної експертизи.  
70. РОЗДІЛ ІІІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ      Розділ ІІІ. РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ Стаття 16. Органи, що здійснюють регулювання у сфері державної експертизи Регулювання у сфері державної експертизи здійснюють Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері державної експертизи в межах повноважень, визначених законом.  
71. ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ   -22- Беспалий Б.Я.
Статті 16-18 законопроекту замінити на статті 16-21 і викласти в наступній редакції: "Розділ ІІІ. Повноваження органів державної влади і органів місцевого самоврядування в галузі державної експертизи землевпорядної документації Стаття 16. Органи, що здійснюють державне управління в галузі державної експертизи Державне управління в галузі державної експертизи здійснюють Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи у межах повноважень, встановлених законом. Стаття 17. Повноваження Верховної Ради України в галузі державної експертизи До повноважень Верховної Ради України в галузі державної експертизи належать: а) визначення засад державної політики у галузі державної експертизи; б) затвердження загальнодержавних програм щодо регулювання здійснення державної експертизи; в) вирішення інших питань в галузі державної експертизи відповідно до Конституції України. Стаття 18. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі державної експертизи До повноважень Кабінету Міністрів України у галузі державної експертизи належать: а) реалізація державної політики в галузі державної експертизи; б) організація проведення державної експертизи; в) розроблення і забезпечення виконання загальнодержавних програм щодо регулювання здійснення державної експертизи; г) розробка і затвердження в межах своїх повноважень нормативно-правових актів з питань проведення державної експертизи; ґ) координація діяльності органів виконавчої влади з питань проведення державної експертизи; д) організація здійснення державного контролю при проведенні державної експертизи; е) вирішення інших питань в галузі державної експертизи відповідно до закону. Стаття 19. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його місцевих органів у галузі державної експертизи До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів і його місцевих органів у галузі державної експертизи належать: а) внесення пропозицій про формування державної політики в галузі державної експертизи і забезпечення її реалізації; б) участь у розробленні та реалізація загальнодержавних програм в галузі державної експертизи; в) розроблення і забезпечення виконання регіональних програм в галузі державної експертизи; г) проведення державної експертизи землевпорядної документації на загальнодержавному та регіональному рівнях, а також землевпорядної документації на місцевому рівні за межами населених пунктів; ґ) здійснення державного контролю в галузі державної експертизи; д) розроблення та затвердження в установленому законодавством порядку нормативно-технічних та інструктивно-методичних документів в галузі державної експертизи; е) затвердження порядку реєстрації об'єктів державної експертизи, типової форми висновку державної експертизи, порядку подання звітності в сфері державної експертизи; є) затвердження вимог щодо порядку складання висновків державної експертизи; ж) формування у своєму складі експертних підрозділів; з) методичне забезпечення та координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у галузі державної експертизи; и) координація та контроль діяльності розробників об'єктів державної експертизи; і) узагальнення практики проведення державної експертизи; ї) вирішення інших питань в галузі державної експертизи відповідно до закону. Стаття 20. Повноваження Ради Міністрів Автономної Республіки Крим і місцевих державних адміністрацій у галузі державної експертизи До повноважень Ради Міністрів Автономної Республіки Крим і місцевих державних адміністрацій у галузі державної експертизи належать: а) забезпечення реалізації державної політики в галузі державної експертизи; б) реалізація регіональних і місцевих програм в галузі державної експертизи; в) здійснення заходів щодо вдосконалення експертної діяльності, форм і методів експертного аналізу та оцінки об'єктів державної експертизи; г) вирішення інших питань в галузі державної експертизи відповідно до закону. Стаття 21. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних рад у галузі державної експертизи До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних рад у галузі державної експертизи належать: а) забезпечення реалізації державної політики у галузі державної експертизи; б) організація розроблення регіональних і місцевих програм в галузі державної експертизи; в) здійснення заходів щодо вдосконалення експертної діяльності, форм і методів експертного аналізу та оцінки об'єктів державної експертизи; г) координація діяльності розробників об'єктів державної експертизи; ґ) вирішення інших питань в галузі державної експертизи відповідно до закону. Стаття 22. Повноваження сільських, селищних, міських рад, Київської та Севастопольської міських рад у галузі державної експертизи 1. До повноважень сільських, селищних, міських рад, Київської та Севастопольської міських рад у галузі державної експертизи належать: а) забезпечення реалізації державної політики в галузі державної експертизи; б) реалізація місцевих програм в галузі державної експертизи; в) проведення державної експертизи землевпорядної документації в межах відповідних населених пунктів; г) призначення експертів, формування у своєму складі експертих підрозділів; ґ) здійснення заходів щодо вдосконалення експертної діяльності, форм і методів експертного аналізу та оцінки об'єктів державної експертизи; д) координація діяльності розробників об'єктів державної експертизи; е) вирішення інших питань в галузі державної експертизи відповідно до закону. 2. Сільські, селищні, міські ради, Київська та Севастопольська міські ради можуть залучати до проведення державної експертизи землевпорядної документації державні органи земельних ресурсів, вчених.  
Враховано частково   Стаття 17. Повноваження Верховної Ради України у сфері державної експертизи До повноважень Верховної Ради України у сфері державної експертизи належать: прийняття законів у сфері державної експертизи; визначення засад державної політики у сфері державної експертизи; вирішення інших питань у сфері державної експертизи відповідно до Конституції України. Стаття 18. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері державної експертизи До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері державної експертизи належать: реалізація державної політики у сфері державної експертизи; розробка і затвердження нормативно-правових актів з питань проведення державної експертизи в межах повноважень, визначених законом; встановлення порядку реєстрації об'єктів державної експертизи; координація діяльності органів виконавчої влади з питань проведення державної експертизи; встановлення типової форми висновку державної експертизи; організація здійснення державного контролю при проведенні державної експертизи; ініціювання проведення державної експертизи; вирішення інших питань у сфері державної експертизи відповідно до закону. Стаття 19. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних рад у сфері державної експертизи До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних рад у сфері державної експертизи належать: забезпечення реалізації державної політики у сфері державної експертизи; внесення пропозицій щодо вдосконалення експертної діяльності, форм і методів експертного аналізу та оцінки об'єктів державної експертизи; координація діяльності розробників об'єктів державної експертизи; ініціювання проведення державної експертизи; вирішення інших питань у сфері державної експертизи відповідно до закону. Стаття 20. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим і місцевих державних адміністрацій у сфері державної експертизи До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим і місцевих державних адміністрацій у сфері державної експертизи належать: забезпечення реалізації державної політики у сфері державної експертизи; внесення пропозицій щодо вдосконалення експертної діяльності, форм і методів експертного аналізу та оцінки об'єктів державної експертизи; координація діяльності розробників об'єктів державної експертизи; ініціювання проведення державної експертизи; вирішення інших питань у сфері державної експертизи відповідно до закону. Стаття 21. Повноваження сільських, селищних, міських рад, Київської та Севастопольської міських рад у сфері державної експертизи До повноважень сільських, селищних, міських рад, Київської та Севастопольської міських рад у сфері державної експертизи належать: забезпечення реалізації державної політики у сфері державної експертизи; внесення пропозицій щодо вдосконалення експертної діяльності, форм і методів експертного аналізу та оцінки об'єктів державної експертизи; координація діяльності розробників об'єктів державної експертизи; ініціювання проведення державної експертизи; вирішення інших питань у сфері державної експертизи відповідно до закону.  
72. Стаття 16. Спеціально уповноважені органи, що здійснюють державну експертизу      Стаття 22. Повноваження спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері державної експертизи  
73. Державну експертизу здійснює Державний комітет України по земельних ресурсах, Республіканський комітет по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, обласні, Київське і Севастопольське міські головні управління земельних ресурсів.      Спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері державної експертизи є центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів.  
74. Для проведення державної експертизи Державний комітет України по земельних ресурсах, Республіканський комітет по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, обласні, Київське і Севастопольське міські головні управління земельних ресурсів можуть залучати, у разі необхідності, досвідчених вчених та спеціалістів інших державних органів, наукових та проектних установ. При цьому, не дозволяється поєднання в одній особі функцій автора об'єкта експертизи чи іншим чином заінтересованої особи та його експерта.       
75. Стаття 17. Повноваження Державного комітету України по земельних ресурсах у сфері державної експертизи       
76. До компетенції Державного комітету України по земельних ресурсах належить:      До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері державної експертизи належать: внесення пропозицій про формування державної політики у сфері державної експертизи і забезпечення її реалізації;  
77. 1) здійснення відповідно до цього Закону державної експертизи;      організація та проведення державної експертизи відповідно до закону;  
78. 2) затвердження у встановленому порядку нормативно-технічних та інструктивно-методичних документів у сфері державної експертизи;       
79. 3) затвердження порядку реєстрації об'єктів державної експертизи, типової форми висновку державної експертизи, порядку подання звітності в сфері державної експертизи;      розроблення і здійснення заходів щодо вдосконалення порядку подання звітності у сфері державної експертизи;  
80. 4) затвердження вимог щодо порядку розробки та складання об'єктів державної експертизи;      розроблення типової форми експертного висновку державної експертизи;  
81. 5) формування у своєму складі експертних підрозділів;       
82. 6) залучення досвідчених вчених та спеціалістів до проведення державної експертизи;      залучення висококваліфікованих спеціалістів і науковців до проведення державної експертизи;  
83. 7) методичне забезпечення та координація діяльності Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських головних управлінь земельних ресурсів;      нормативно-методичне забезпечення та координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів у сфері державної експертизи;  
84. 8) координація та контроль діяльності розробників об'єктів державної експертизи;   -23- Горбаль В.М.
Пункт 8 статті 17 розділу 3 доповнити реченням наступного змісту: "Контроль в даному випадку означає, що Комітет здійснює перевірку адекватності методичного, інформаційного забезпечення та професійного рівня розробників об'єктів державної експертизи".  
Враховано редакційно   нормативно-методичне забезпечення діяльності у сфері державної експертизи розробників об'єктів державної експертизи; здійснення в межах повноважень державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері державної експертизи; ініціювання проведення державної експертизи;  
85. 9) узагальнення практики проведення державної експертизи;   -24- Горбаль В.М.
Статтю 17 розділу 3 доповнити пунктом 10 та викласти його у наступній редакції: "розробка вимог та методичного забезпечення до ліцензування діяльності розробників об'єктів державної експертизи". Пункт 10) вважати відповідно пунктом 11.  
Враховано редакційно   узагальнення практики застосування законодавства з питань здійснення державної експертизи та розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;  
86. 10) здійснення інших функцій у сфері державної експертизи відповідно до законодавства України.      вирішення інших питань у сфері державної експертизи відповідно до закону.  
87. Стаття 18. Повноваження Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських головних управлінь земельних ресурсів в галузі державної експертизи   -25- Беспалий Б.Я.
статтю 18 виключити.  
Враховано    
88. До відання Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських головних управлінь земельних ресурсів належить:       
89. 1) здійснення відповідно до цього Закону державної експертизи;       
90. 2) формування у своєму складі експертних підрозділів;       
91. 3) залучення досвідчених вчених та спеціалістів до проведення державної експертизи;       
92. 4) здійснення заходів щодо вдосконалення експертної діяльності, форм і методів експертного аналізу та оцінки об'єктів державної експертизи;       
93. 5) координація діяльності розробників об'єктів державної експертизи;       
94. 6) здійснення інших функцій у галузі державної експертизи відповідно до законодавства України.       
95. Стаття 19. Розмежування компетенції органів, що здійснюють державну експертизу   -26- Беспалий Б.Я.
статтю 19 законопроекту виключити.  
Враховано    
96. Державним комітетом України по земельних ресурсах проводиться державна експертиза:       
97. 1) загальнодержавних та регіональних програм в сфері реформування земельних відносин, використання і охорони земель, ведення державного земельного кадастру та моніторингу земель;       
98. 2) регіональних правил забудови;       
99. 3) у містах Києві і Севастополі: місцевих правил забудови, генеральних планів, планів земельно-господарського устрою, проектів встановлення та зміни меж, детальних планів територій, планів червоних ліній, проектів забудови та розподілу територій, в частині додержання вимог земельного законодавства, раціонального використання і охорони земель;       
100. 4) проектів будівництва меліоративних та протиерозійних споруд, проектів рекультивації порушених земель вартістю будівництва понад 100 тис.грн.;   -27- Терещук С.М.
В п.4 ст. 19 замість 100 тис. грн. записати 200 тис. грн.  
Відхилено    
101. 5) проектів розмежування земель державної та комунальної власності міст Києва, Севастополя, міст обласного значення;   -28- Терещук С.М.
В п. 5 ст. 19 слова „міст обласного значення" вилучити (ці функції можуть виконувати місцеві органи земельних ресурсів).  
Відхилено    
102. 6) матеріалів погодження місць розташування об'єктів і проектів відведення земельних ділянок вилучення і надання яких здійснюється Кабінетом Міністрів України;       
103. 7) матеріалів погодження місць розташування об'єктів на землях, питання про вилучення яких погоджується Верховною Радою України;       
104. 8) матеріалів грошової оцінки земель міст Києва, Севастополя та обласного значення;   -29- Терещук С.М.
В п.8 ст. 19 слова „міст обласного значення" вилучити ( ці функції можуть бути покладені на місцеві органи земельних ресурсів).  
Враховано    
105. 9) генеральні плани забудови, проекти встановлення меж міст Києва, Севастополя та міст обласного значення;   -30- Горбаль В.М.
У статті 19 пункт 9 вилучити.  
Враховано    
106. 10) проектів відведення земельних ділянок, проектів зміни цільового призначення земельних ділянок та інших проектів землеустрою;   -31- Горбаль В.М.
Пункт 10 статті 19 розділу 3 після слів "проектів землеустрою" доповнити словами "по земельних ресурсах, що перебувають у загальнодержавній власності, рішення про використання які ухвалюється Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
    -32- Терещук С.М.
П. 10 ст. 19 вилучити ( поняття цього пункту дуже широке, передбачає відведення любої ділянки, суперечить п.1 даної статті).  
Враховано    
107. 11) проектно-технічна документація по якій одержано негативний висновок регіональних органів земельних ресурсів підпорядкованих Державному комітету України по земельних ресурсах   -33- Горбаль В.М.
Пункт 11 статті 19 розділу 3 викласти у наступній редакції: "проектно-технічної документації, по якій одержано негативний висновок регіональних органів земельних ресурсів, підпорядкованих Державному комітету України по земельних ресурсах, у випадку звернення судових органів та органів прокуратури, а також у порядку нагляду за діяльністю таких регіональних органів в межах перевірки їх діяльності".  
Відхилено    
    -34- Терещук С.М.
П. 11 ст. 19 доповнити словами „за зверненням замовників землевпорядної експертизи".  
Відхилено    
108. Республіканським комітетом по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими головними управліннями земельних ресурсів проводиться державна експертиза всіх об'єктів, що підлягають державній експертизі, крім визначених частиною першою цієї статті.       
109. РОЗДІЛ ІV. СТАТУС ЕКСПЕРТА ДЕРЖАВНОЇ      Розділ ІV. СТАТУС ЕКСПЕРТА ДЕРЖАВНОЇ  
110. ЕКСПЕРТИЗИ      ЕКСПЕРТИЗИ  
111. Стаття 20. Експерт державної експертизи      Стаття 23. Експерт державної експертизи  
112. Експертом державної експертизи може бути спеціаліст, який має вищу освіту, відповідну кваліфікацію і професійні знання, володіє навичками аналізу експертної інформації і методикою експертної оцінки, а також має практичний досвід у відповідній галузі не менше трьох років.   -35- Беспалий Б.Я.
У статті 20 необхідно уточнити, що особа для отримання права займати посаду експерта державної експертизи повинна мати вищу землевпорядну, юридичну або геодезичну освіту.  
Враховано редакційно   Експертом державної експертизи може бути спеціаліст, який має вищу освіту, відповідну спеціальність, кваліфікацію і професійні знання, володіє навичками аналізу експертної інформації, а також має практичний досвід у відповідній сфері не менше трьох років.  
113. Стаття 21. Права експерта державної експертизи      Стаття 24. Права експерта державної експертизи  
114. Експерт державної експертизи має право:      Експерт державної експертизи має право:  
115. 1) одержувати на свою вимогу відомості та матеріали, необхідні для проведення державної експертизи;      одержувати на свою вимогу відомості та матеріали, необхідні для проведення державної експертизи;  
116. 2) брати участь у проведенні експертного аналізу і оцінці об'єктів на всіх стадіях державної експертизи;      брати участь у проведенні експертного аналізу та оцінці об'єктів державної експертизи на всіх стадіях її проведення;  
117. 3) брати участь у проведенні експертизи або відмовитися від участі в ній, якщо це не пов'язано з виконанням службових обов'язків;      брати участь у проведенні державної експертизи або відмовитися від участі в ній, якщо це не пов'язано з виконанням службових обов'язків, та в інших випадках, визначених законом;  
118. 4) на вільний доступ до державних та комунальних баз даних, інших джерел землевпорядної та земельно-кадастрової інформації стосовно питань, пов'язаних з об'єктом експертизи;   -36- Беспалий Б.Я.
Пункт 4 статті 21 викласти у такій редакції "4. На доступ у встановленому порядку до баз даних джерел землевпорядної документації стосовно питань, пов'язаних з об'єктами експертизи;".  
Враховано   на доступ у встановленому законодавством порядку до баз даних документації та матеріалів щодо питань, пов'язаних з об'єктами державної експертизи;  
119. 5) ставити питання про відхилення поданих на державну експертизу матеріалів, які не відповідають вимогам чинного законодавства, стандартів та інших нормативно-технічних документів та врахування яких потребує додаткових досліджень, пошукових робіт чи виділення додаткових коштів;      ставити питання про відхилення поданої на державну експертизу документації чи матеріалів, які не відповідають вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам та правилам;  
120. 6) вносити пропозиції про залучення до проведення державної експертизи висококваліфікованих вчених та спеціалістів, створення належної матеріально-технічної та інформаційної бази;      вносити пропозиції щодо залучення до проведення державної експертизи висококваліфікованих спеціалістів і науковців;  
121. 7) вільно викладати особисту думку щодо експертного аналізу та висновків проведеної державної експертизи.      вільно викладати особисту думку щодо експертного аналізу.  
122. Держава гарантує реалізацію прав експерта державної експертизи.       
123. Порушені права експерта державної експертизи підлягають поновленню, а винні особи несуть відповідальність у встановленому законодавством порядку.      Порушені права експерта державної експертизи підлягають поновленню, а винні особи несуть відповідальність у встановленому законом порядку.  
124. Стаття 22. Обов'язки експерта державної експертизи      Стаття 25. Обов'язки експерта державної експертизи  
125. Експерт державної експертизи зобов'язаний:      Експерт державної експертизи зобов'язаний:  
126. 1) дотримуватись встановлених строків та порядку проведення державної експертизи, норм і вимог чинного законодавства, стандартів та інших нормативно-технічних документів;      дотримуватися встановлених строків та порядку проведення державної експертизи, відслідковувати відповідність об'єктів державної експертизи вимогам законодавства, а також вимогам, встановленим стандартами, нормами і правилами;  
127. 2) забезпечувати об'єктивне і якісне проведення державної експертизи;      забезпечувати об'єктивне та якісне проведення державної експертизи;  
128. 3) своєчасно готувати обґрунтовані та об'єктивні висновки;   -37- Беспалий Б.Я.
У статті 22 виключити пункт 3), оскільки його зміст вже викладено в пункті 1).  
Враховано    
129. 4) вносити обґрунтовані зауваження та пропозиції щодо проектної документації, яка підлягає державній експертизі;      вносити обґрунтовані зауваження та пропозиції щодо матеріалів та документації, які підлягають державній експертизі;  
130. 5) вносити відповідні пропозиції щодо вдосконалення форм і методів проведення державної експертизи;      вносити відповідні пропозиції щодо вдосконалення форм і методів проведення державної експертизи;  
131. 6) заявляти самовідвід за наявності особистої заінтересованості щодо конкретного об'єкта державної експертизи.      заявляти самовідвід у разі наявності особистої заінтересованості щодо конкретного об'єкта державної експертизи.  
132. Стаття 23. Гарантії незалежності експерта державної експертизи      Стаття 26. Гарантії незалежності експерта державної експертизи  
133. Незалежність експерта державної експертизи забезпечується:      Незалежність експерта державної експертизи забезпечується: проведенням державної експертизи у встановленому законом порядку;  
134. 1) свободою вибору форм і методів експертного аналізу і оцінки та викладення особистої думки з питань проведеного аналізу;      свободою вибору форм і методів експертного аналізу і оцінки та викладення особистої думки з питань проведеного аналізу;  
135. 2) забороною втручатися будь-кому в проведення державної експертизи, за винятком випадків порушення експертом вимог законодавства;   -38- Беспалий Б.Я.
У статті 23 в пункті 2) слова "за винятком випадків порушення експертом вимог законодавства" замінити словами "за винятком визначених законодавством випадків  
Враховано   забороною втручатися будь-кому в проведення державної експертизи за винятком визначених законодавством випадків;  
136. 3) захистом порушених прав експерта у встановленому законодавством порядку.      захистом порушених прав експерта у встановленому законом порядку.  
137. РОЗДІЛ V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ      Розділ V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА РОЗРОБНИКІВ ОБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  
138. ЕКСПЕРТИЗИ ТА РОЗРОБНИКІВ ОБ'ЄКТІВ       
139. ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ       
140. Стаття 24. Права замовників державної експертизи      Стаття 27. Права замовників державної експертизи  
141. Замовники державної експертизи мають право:      Замовники державної експертизи мають право:  
142. 1) надавати спеціально уповноваженим органам, що здійснюють державну експертизу письмові чи усні пояснення, зауваження, пропозиції щодо об'єктів експертизи чи з окремих їх рішень та обґрунтувань;   -39- Беспалий Б.Я.
У пункті 1) статей 24 виключити слова "спеціально уповноваженим".  
Відхилено   надавати спеціально уповноваженим органам виконавчої влади у сфері державної експертизи при здійсненні ним державної експертизи письмові чи усні пояснення, зауваження, пропозиції щодо об'єктів державної експертизи чи з окремих їх рішень та обґрунтувань; отримувати інформацію про хід проведення державної експертизи на всіх стадіях; порушувати питання про заміну експертів;  
143. 2) знайомитися з висновками державної експертизи;      знайомитися з висновками державної експертизи;  
144. 3) вносити клопотання про проведення добровільної та додаткової державної експертизи;      ініціювати проведення добровільної та повторної експертизи відповідно до закону;  
145. 4) використовувати відповідно до законодавства України результати і матеріали державної експертизи у своїй діяльності.      використовувати відповідно до законодавства України результати і матеріали державної експертизи у своїй діяльності.  
146. Стаття 25. Обов'язки замовників державної експертизи      Стаття 28. Обов'язки замовників державної експертизи  
147. Замовники державної експертизи зобов'язані:      Замовники державної експертизи зобов'язані: подавати необхідні матеріали та документацію для здійснення обов'язкової державної експертизи;  
148. 1) подавати в разі необхідності додаткові матеріали для здійснення державної експертизи;      надавати в разі необхідності додаткові відомості та матеріали для здійснення державної експертизи; ініціювати проведення первинної державної експертизи по об'єктах, що підлягають обов'язковій державній експертизі, та додаткової державної експертизи відповідно до закону;  
149. 2) сприяти здійсненню державної експертизи;      сприяти здійсненню державної експертизи;  
150. 3) своєчасно вносити до документації на об'єкти державної експертизи необхідні корективи і зміни, що не потребують конструктивних досліджень і розрахунків, оплачувати виконані експертні роботи;      своєчасно вносити до документації на об'єкти державної експертизи необхідні корективи і зміни, що не потребують конструктивних досліджень та розрахунків, оплачувати виконані експертні роботи;  
151. 4) виконувати вимоги висновків державної експертизи;      виконувати вимоги висновків державної експертизи;  
152. 5) виконувати інші обов'язки, які передбачені законодавством України з питань здійснення державної експертизи.      вирішувати інші питання відповідно до законів України.  
153. Стаття 26. Права розробників об'єктів державної експертизи      Стаття 29. Права розробників об'єктів державної експертизи  
154. Розробники об'єктів державної експертизи мають право:      Розробники об'єктів державної експертизи мають право:  
155. 1) надавати спеціально уповноваженим органам з питань державної експертизи письмові чи усні пояснення, зауваження, пропозиції щодо об'єктів експертизи;   -40- Беспалий Б.Я.
У статті 26, виключити слова "спеціально уповноваженим".  
Відхилено   надавати спеціально уповноваженим органам виконавчої влади у сфері державної експертизи письмові чи усні пояснення, зауваження, пропозиції щодо об'єктів державної експертизи;  
156. 2) знайомитися з висновками державної експертизи;      знайомитися з висновками державної експертизи;  
157. 3) вносити клопотання про проведення добровільної та додаткової державної експертизи;      ініціювати проведення державної експертизи відповідно до закону;  
158. 4) здійснювати інші функції в сфері державної експертизи відповідно до законодавства України.      вирішувати інші питання у сфері державної експертизи відповідно до законів України.  
159. Стаття 27. Обов'язки розробників об'єктів державної експертизи      Стаття 30. Обов'язки розробників об'єктів державної експертизи  
160. Розробники об'єктів державної експертизи зобов'язані:      Розробники об'єктів державної експертизи зобов'язані:  
161. 1) передавати об'єкти на державну експертизу;      передавати об'єкти на державну експертизу;  
162. 2) сприяти спеціально уповноваженим органам, що здійснюють державну експертизу в об'єктивному розгляді об'єктів експертизи;   -41- Беспалий Б.Я.
У пунктах 2) і 4) статті 27 виключити слова "спеціально уповноваженим".  
Відхилено   сприяти спеціально уповноваженим органам виконавчої влади у сфері державної експертизи при здійсненні ними державної експертизи в об'єктивному розгляді об'єктів експертизи;  
163. 4) надавати спеціально уповноваженим органам, що здійснюють державну експертизу необхідні додаткові відомості та матеріали;      надавати спеціально уповноваженим органам виконавчої влади у сфері державної експертизи при здійсненні ними державної експертизи необхідні додаткові відомості та матеріали щодо об'єктів експертизи;  
164. 5) своєчасно вносити до документації на об'єкти державної експертизи необхідні корективи і зміни, що не потребують конструктивних досліджень і розрахунків;   -42- Беспалий Б.Я.
У пункті 5) статті 27 виключити слова "що не потребують конструктивних досліджень і розрахунків".  
Відхилено   своєчасно вносити до матеріалів та документації по об'єктах державної експертизи необхідні корективи і зміни, що не потребують конструктивних досліджень та розрахунків;  
165. 6) виконувати вимоги висновків державної експертизи;      виконувати вимоги висновків державної експертизи;  
166. 7) у встановленому порядку вести облік та звітність по розроблених об'єктах;       
167. 8) виконувати інші обов'язки, які передбачені законодавством України з питань здійснення державної експертизи.      виконувати інші обов'язки з питань здійснення державної експертизи, передбачені законодавством України.  
168. РОЗДІЛ VІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ      Розділ VІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  
169. Стаття 28. Ініціювання проведення державної експертизи      Стаття 31. Ініціювання проведення державної експертизи  
170. Обов'язкова державна експертиза проводиться за зверненням замовників чи розробників об'єктів експертизи, а при вирішенні земельних спорів, також за зверненням відповідних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування чи за ухвалою суду.      Обов'язкова державна експертиза проводиться за клопотанням (заявами) замовників чи розробників об'єктів державної експертизи, а при вирішенні земельних спорів - також за клопотанням відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.  
171. Вибіркова державна експертиза проводиться за рішенням спеціально уповноважених органів, що здійснюють державну експертизу.      Вибіркова державна експертиза проводиться за рішенням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері державної експертизи відповідно до закону.  
172. Добровільна державна експертиза проводиться за зверненням замовників чи розробників об'єктів експертизи.      Добровільна державна експертиза проводиться за клопотанням (заявами) замовників чи розробників об'єктів державної експертизи.  
173. Стаття 29. Проведення державної експертизи      Стаття 32. Проведення державної експертизи  
174. Державна експертиза здійснюється шляхом розгляду проектно-технічної документації, при необхідності, проведення натурних обстежень, тощо.      Державна експертиза проводиться шляхом розгляду документації та матеріалів, а при необхідності - проведенням обстежень у натурі (на місцевості).  
175. При проведенні державної експертизи вивчаються:      При проведенні державної експертизи досліджуються, перевіряються, аналізуються та оцінюються:  
176. 1) питання правового забезпечення проектних рішень;      питання дотримання вимог законодавства та встановлених стандартів, норм і правил при прийнятті проектних рішень;  
177. 2) відповідність передбачених заходів завданню на проектування, вимогам раціонального використання і охорони земель та нормативно-технічним документам, законним правам та інтересам землекористувачів, держави та суспільства;      відповідність передбачених документацією і матеріалами заходів завданням на проектування, вимогам раціонального використання та охорони земель, а також дотриманню законних прав та інтересів власників земельних ділянок та землекористувачів, держави і суспільства;  
178. 3) запропоновані проектною документацією рішення відносно знімання, збереження і використання родючого шару ґрунту при проведенні робіт, пов'язаних із порушенням земель, проведення їх рекультивації;   -43- Томич І.Ф.
Пункти 3). 4) виключити оскільки відповідно до Закону України "Про землеустрій" встановлено вимоги до кожного виду документації.  
Враховано    
179. 4) питання відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;       
180. 5) еколого-економічна ефективність проектних рішень щодо запобігання їх негативного впливу на стан земельних угідь, ландшафт та інші земельні ділянки.      еколого-економічна ефективність проектних рішень щодо запобігання їх негативного впливу на стан земельних ресурсів, суміжні земельні ділянки, ландшафт тощо.  
181. Стаття 30. Процедура проведення державної експертизи      Стаття 33. Процедура проведення державної експертизи  
182. Проведення державної експертизи передбачає вирішення спеціально уповноваженим органом, що здійснює державну експертизу завдань експертного дослідження і оцінку об'єктів експертизи, підготовку обґрунтованого і об'єктивного експертного висновку.   -44- Беспалий Б.Я.
В частині 1 статті 30 виключити слова "спеціально уповноваженим".  
Враховано   Проведення державної експертизи передбачає експертне дослідження, перевірку, аналіз і оцінку об'єкта державної експертизи та підготовку обґрунтованого та об'єктивного експертного висновку.  
183. На державну експертизу замовником направляються оригінали проектно-технічної документації.      На державну експертизу замовником подаються оригінали відповідної документації та матеріалів.  
184. Процедура проведення державної експертизи включає:      Процедура проведення державної експертизи включає:  
185. 1) перевірку наявності та повноти необхідних матеріалів і реквізитів на об'єкти державної експертизи та реєстрацію об'єктів державної експертизи (підготовча стадія);      перевірку наявності та повноти необхідних документів і матеріалів щодо об'єктів державної експертизи та їх реєстрацію (підготовча стадія);  
186. 2) аналітичне опрацювання матеріалів експертизи, в разі необхідності натурні обстеження, і проведення на їх основі аналізу відповідності об'єкту експертизи вимогам чинного законодавства, стандартів та інших нормативно-технічних документів (основна стадія);      аналітичне опрацювання документів чи матеріалів щодо об'єктів державної експертизи, а в разі необхідності - проведення обстежень у натурі (на місцевості) та проведення на їх основі аналізу їх відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам (основна стадія);  
187. 3) узагальнення окремих експертних досліджень одержаної інформації, підготовку висновку державної експертизи та видачу його замовникам чи розробникам об'єктів державної експертизи (заключна стадія).      узагальнення окремих експертних досліджень одержаної інформації, підготовку висновку державної експертизи та видачу його замовникам об'єктів державної експертизи (заключна стадія).  
188. Стаття 31. Строки проведення державної експертизи      Стаття 34. Строки проведення державної експертизи  
189. Строки проведення державної експертизи не повинні перевищувати:      Строки проведення державної експертизи не можуть перевищувати 20 робочих днів від дня реєстрації об'єкта державної експертизи спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері державної експертизи.  
190. 1) при проведені експертизи Державним комітетом України по земельних ресурсах - 20 робочих днів;   -45- Беспалий Б.Я.
В пункті 1) статті 31 слова "Державним комітетом України по земельних ресурсах" замінити на слова " центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів".  
Враховано    
191. 2) при проведенні експертизи Республіканським комітетом по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських головних управлінь земельних ресурсів - 15 робочих днів.   -46- Беспалий Б.Я.
У пункті 2) статті 31 слова "Республіканським комітетом по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими головними управліннями земельних ресурсів" замінити на слова "місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самрядування".  
Враховано    
192. Початком терміну проведення експертизи вважається день реєстрації (надходження) об'єкта до органів державної експертизи.       
193. Стаття 32. Висновки державної експертизи      Стаття 35. Висновки державної експертизи  
194. Результати державної експертизи оформляються у вигляді експертного висновку.      За результатами державної експертизи оформляється експертний висновок.  
195. Висновки державної експертизи мають зводитись до трьох можливих варіантів:      Висновки державної експертизи повинні містити оцінку допустимості та можливості прийняття рішення щодо об'єкта державної експертизи і враховувати соціально-економічні наслідки.  
196. 1) Об'єкт експертизи підготовлено згідно з вимогами земельного законодавства і діючих нормативно-технічних документів, позитивно оцінюється і погоджується. У разі необхідності, погодження може обумовлюватись певними умовами щодо додаткового опрацювання деяких питань, внесення коректив, тощо, виконання яких не потребує суттєвих доробок.      Якщо об'єкт державної експертизи підготовлений згідно з вимогами законодавства, встановлених стандартів, норм і правил, то він позитивно оцінюється та погоджується. У разі необхідності погодження може обумовлюватися певними умовами щодо додаткового опрацювання окремих питань та внесення коректив, виконання яких не потребує суттєвих доробок.  
197. Позитивні висновки державної експертизи є підставою для відкриття фінансування проектів, програм чи діяльності. Реалізація об'єктів державної експертизи без позитивних висновків державної експертизи забороняється.      Позитивні висновки державної експертизи щодо об'єктів обов'язкової державної експертизи є підставою для прийняття відповідного рішення органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування, відкриття фінансування робіт з реалізації заходів, передбачених відповідною документацією. Реалізація заходів, передбачених документацією із землеустрою та документацією з оцінки земель, види яких визначені законом, а також матеріалів і документації державного земельного кадастру щодо об'єктів обов'язкової державної експертизи без позитивних висновків державної експертизи забороняється.  
198. 2) Об'єкт державної експертизи не в повній мірі відповідає вимогам земельного законодавства і діючим нормативно-технічним документам та повертається на доопрацювання. При цьому, вказуються конкретні вимоги, відповідно до яких необхідно внести зміни і доповнення до об'єкту експертизи, та, у разі необхідності, способи усунення зауважень.      У разі якщо об'єкт державної експертизи не повною мірою відповідає вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам, він повертається на доопрацювання. При цьому вказуються конкретні вимоги, відповідно до яких необхідно внести зміни і доповнення до об'єкта державної експертизи.  
199. 3) Об'єкт державної експертизи, який не відповідає вимогам земельного законодавства і нормативно-технічній документації оцінюється негативно і не погоджується. Негативна оцінка об'єкта експертизи повинна бути всебічно обґрунтована положеннями відповідних законодавчих актів та нормативно-технічних документів.      Об'єкт державної експертизи, який не відповідає вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам та правилам, оцінюється негативно і не погоджується. Негативна оцінка об'єкта державної експертизи повинна бути всебічно обґрунтована відповідно до вимог законодавства, встановлених стандартів, норм і правил.  
200. Висновки набувають правового статусу державної експертизи після затвердження їх відповідним спеціально уповноваженим органом що здійснює державну експертизу.      Висновки державної експертизи після їх затвердження спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері державної експертизи є обов'язковими для прийняття до розгляду замовником і врахування при прийнятті відповідного рішення щодо об'єктів державної експертизи.  
201. Стаття 33. Термін чинності висновків державної експертизи      Стаття 36. Термін дії висновків державної експертизи  
202. Висновок державної експертизи є дійсним протягом терміну дії проектно-технічної документації але не більше трьох років від дня його видачі.   -47- Беспалий Б.Я.
У статті 33, слова "проектно-технічної документації" доцільно замінити словами "об'єкта експертизи".  
Враховано   Позитивний висновок державної експертизи дійсний протягом строку дії об'єкта державної експертизи, але не більше трьох років від дня його видачі.  
203. Якщо за цей час проектні рішення об'єкту експертизи не реалізовані, то він підлягає повторній державній експертизі.      Якщо у строк, встановлений частиною першою цієї статті, не розпочато реалізацію заходів, передбачених об'єктом державної експертизи, то він підлягає повторній державній експертизі.  
204. Стаття 34. Скасування висновків державної експертизи      Стаття 37. Спростування висновків державної експертизи  
205. Висновки державної експертизи, підготовлені з порушенням вимог чинного законодавства, або із суттєвим порушенням порядку проведення державної експертизи, яке призвело до необ'єктивного висновку щодо об'єктів експертизи, підлягають скасуванню або визнанню недійсним у судовому порядку.   -48- Беспалий Б.Я.
У статті 34 та статті 35 необхідно визначити випадки, коли висновок державної експертизи підлягає скасуванню, та випадки, коли такий висновок підлягає визнанню недійсним в судовому порядку. Органами, які мають право скасовувати висновки державної експертизи землевпорядної документації, на наш погляд, повинні бути: Кабінет Міністрів України, відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.  
Враховано редакційно   Замовники або розробники документації та матеріалів об'єктів державної експертизи, заінтересовані у спростуванні висновків державної експертизи або їх окремих положень, подають обґрунтоване клопотання (заяву) про це до центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у місячний термін з дня отримання клопотання (заяви) розглядає його і за наявності підстав призначає проведення повторної державної експертизи. У разі спростування висновків державної експертизи, яку проводив центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, до проведення повторної державної експертизи залучаються незалежні експерти. У разі відмови в розгляді заяви про спростування висновків державної експертизи або незгоди з висновками повторної державної експертизи замовники або розробники об'єктів державної експертизи мають право звернутися до суду. Висновки державної експертизи можуть бути скасовані органом, який їх видав, у разі виявлення обставин, що могли вплинути на об'єктивність оцінки висновку. Позитивні висновки повторної державної експертизи є підставою для прийняття відповідним органом рішення або реалізації заходів, передбачених об'єктами державної експертизи, крім випадків оскарження їх у судовому порядку.  
206. Стаття 35. Чинність рішень, прийнятих на підставі скасованих та визнаних недійсними висновків державної експертизи.      Стаття 38. Оскарження рішень, прийнятих на підставі скасованих та визнаних недійсними висновків державної експертизи  
207. У разі скасування та визнання недійсними висновків державної експертизи рішення, які прийняті на підставі цих висновків, підлягають скасуванню чи визнаються недійсними у судовому порядку.      Рішення, прийняті відповідними органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування на підставі висновків державної експертизи, що скасовані або визнані недійсними, можуть бути в установленому законом порядку оскаржені до суду.  
208. Стаття 36. Фінансування державної експертизи      Стаття 39. Фінансування державної експертизи  
209. Державна експертиза здійснюється за кошти замовника. Розмір плати за проведення державної експертизи встановлюється Кабінетом Міністром України.   -49- Горбаль В.М.
Статтю 36 розділу 7 доповнити реченням у наступній редакції: "У разі, коли замовниками або ініціаторами виступають органи державної виконавчої влади та місцевого самоврядування в межах виконання їхніх повноважень, плата за здійснення державної експертизи не здійснюється".  
Враховано   Державна експертиза здійснюється за кошти замовника у випадках, визначених законом. Розмір плати за проведення державної експертизи встановлюється в розмірі 3 відсотків від кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт, але не менше 20 гривен.  
    -50- Терещук С.М.
В ст. 36 замість слів „Кабінетом Міністрів України" записати „3 (три) відсотка від кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт згідно з Законом України „Про наукову і науково-технічну експертизу".  
Враховано частково    
210. РОЗДІЛ VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ      Розділ VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  
211. ЗАКОНОДАВСТВА В ГАЛУЗІ ДЕРЖАВНОЇ       
212. ЕКСПЕРТИЗИ       
213. Стаття 37. Правопорушення в галузі державної експертизи      Стаття 40. Правопорушення у сфері державної експертизи  
214. Правопорушеннями в галузі державної експертизи є:      Правопорушеннями у сфері державної експертизи є:  
215. 1) проведення державної експертизи всупереч її цілям, законним правам та інтересам землекористувачів, держави та суспільства;       
216. 2) порушення встановленого цим Законом порядку та умов проведення державної експертизи;       
217. 3) надання свідомо неправдивих відомостей про об'єкти державної експертизи;      надання свідомо неправдивих відомостей про об'єкти державної експертизи;  
218. 4) підготовка свідомо неправдивих висновків державної експертизи;      підготовка свідомо неправдивих висновків державної експертизи;  
219. 5) фальсифікація висновків державної експертизи;      фальсифікація висновків державної експертизи;  
220. 6) незаконне втручання будь-кого у проведення державної експертизи або перешкоджання її організації та проведенню;      незаконне втручання будь-кого у проведення державної експертизи або перешкоджання її організації та проведенню;  
221. 7) умисне примушування або створення для експертів і експертних підрозділів обставин, які зумовлюють незаконне чи необ'єктивне проведення державної експертизи або підготовку необґрунтованих чи свідомо недостовірних висновків; дискредитація або переслідування експертів у зв'язку із підготовленими ними висновками;      умисне примушування або створення для експертів державної експертизи обставин, які зумовлюють незаконне чи необ'єктивне проведення державної експертизи або підготовку необґрунтованих чи свідомо недостовірних висновків, дискредитація або переслідування експертів державної експертизи у зв'язку з підготовленими ними висновками;  
222. 8) залучення до проведення державної експертизи посадових осіб та фахівців, які брали участь у створенні її об'єктів або безпосередньо заінтересовані у її результатах;      залучення до проведення державної експертизи висококваліфікованих спеціалістів та науковців, які брали участь у створенні її об'єктів або безпосередньо заінтересовані в її результатах;  
223. 9) ухилення від надання на законну вимогу органів, які здійснюють державну експертизу, необхідних відомостей і матеріалів щодо об'єктів державної експертизи;      ухилення від надання на законну вимогу експертів державної експертизи, які здійснюють державну експертизу, необхідних відомостей і матеріалів щодо об'єктів державної експертизи;  
224. 10) реалізація проектних рішень щодо об'єктів державної експертизи (в тому числі їх затвердження уповноваженими органами) до одержання позитивних висновків державної експертизи по об'єктах, які їй підлягають;      реалізація проектних рішень щодо об'єктів, які підлягають обов'язковій державній експертизі, до одержання позитивних висновків.  
225. Особи, винні в порушенні законодавства в сфері державної експертизи, притягаються відповідно до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової чи кримінальної відповідальності.   -51- Беспалий Б.Я.
У частині другій статті 37 вказати, що винні особи притягаються до відповідальності відповідно до закону.  
Враховано   Особи, винні в порушенні законодавства у сфері державної експертизи, несуть цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до закону.  
226. РОЗДІЛ ІХ. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ В ГАЛУЗІ      Розділ VІІІ. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  
227. ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ       
228. Стаття 38. Міжнародне співробітництво в галузі державної експертизи      Стаття 41. Міжнародне співробітництво у сфері державної експертизи  
229. Співробітництво України з іншими державами у галузі державної експертизи здійснюється відповідно до міжнародних договорів України.      Співробітництво України з іншими державами у сфері державної експертизи здійснюється відповідно до міжнародних договорів України.  
230. Стаття 39. Міжнародні договори в галузі державної експертизи      Стаття 42. Міжнародні договори у сфері державної експертизи  
231. Якщо міжнародними договорами України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачаються законодавством України про державну експертизу, то застосовуються правила міжнародних договорів.   -52- Беспалий Б.Я.
У статті 39 після слів "міжнародними договорами України" додати слова "належним чином ратифікованими Верховною Радою України".  
Враховано   Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачаються цим Законом, то застосовуються правила міжнародних договорів.  
232. РОЗДІЛ Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ ІХ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
233. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.   -53- Беспалий Б.Я.
У РОЗДІЛІ Х. "ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ". Необхідно змінити дату набрання чинності законопроектом, оскільки відсутні гарантії, що до 01.01.2004 він пройде всю процедуру законотворення та буде підписаний Президентом України.  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
    -54- Борзих О.І.
В розділі Х Прикінцевих положень в першому абзаці змінити строк набрання чинності законопроекту з 1 січня 2004 року на 1 квітня 2004 року.  
Враховано    
234. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з часу набрання чинності цим Законом внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом.      2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законів України у відповідність із Законом України "Про державну експертизу землевпорядної документації"; відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. 3. Внести до Закону України "Про оцінку земель" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №17, ст. 229) такі зміни: а) в абзаці шостому статті 11 після слів "земельних ділянок" доповнити словами "крім звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності при їх продажу"; б) статтю 21 викласти в такій редакції: "Стаття 21. Державна експертиза документації з оцінки земель Технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, нормативної грошової оцінки земельних ділянок, а також звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності при їх продажу підлягають державній експертизі відповідно до закону"; в) в абзаці першому статті 22 після слів "земельних ділянок" доповнити словами "крім звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності при їх продажу".