Кількість абзаців - 199 Таблиця поправок


Про сільськогосподарську дорадчу діяльність (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про сільськогосподарську дорадчу діяльність      Про сільськогосподарську дорадчу діяльність  
2. Цей Закон визначає правові засади здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні та регулює відносини у цій сфері.   -1- Томич І.Ф.
В преамбулі законопроекту після слів "у цій сфері" дописати слова "та спрямований на поліпшення добробуту сільського населення та розвиток сільської місцевості."  
Враховано   Цей Закон визначає правові засади здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні, регулює відносини в цій сфері та спрямований на поліпшення добробуту сільського населення та розвиток сільської місцевості.  
3. Стаття 1. Поняття сільськогосподарської дорадчої діяльності      Стаття 1. Основні терміни та поняття У цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні:  
4. Сільськогосподарська дорадча діяльність - сукупність дій та заходів, спрямованих на задоволення потреб сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення у підвищенні рівня знань та удосконаленні практичних навичок ведення прибуткового господарювання, поліпшення добробуту та розвиток соціальної сфери села.   -2- Нощенко М.П.
У абзаці першому статті 1 після слів "сільськогосподарських товаровиробників" добавити слова "усіх форм власності господарювання", слово "прибуткового" вилучити.  
Враховано у п. 5  дорадчі послуги - послуги, що надаються суб'єктами сільськогосподарської дорадчої діяльності суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність в сільській місцевості, сільському населенню, а також органам місцевого самоврядування, органам виконавчої влади; кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника, сільськогосподарського експерта-дорадника (далі - Кваліфікаційне свідоцтво) - документ, який підтверджує достатній фаховий рівень підготовки сільськогосподарського дорадника, сільськогосподарського експерта-дорадника за програмою базової підготовки для самостійного здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності; сертифікат сільськогосподарської дорадчої служби (далі - Сертифікат) - документ, що засвідчує право суб'єкта сільськогосподарської дорадчої діяльності на надання дорадчих послуг шляхом внесення його до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб (далі - Реєстр дорадчих служб);  
    -3- Томич І.Ф.
Частину 1 статті 1 викласти у такій редакції: "Сільськогосподарська дорадча діяльність (надалі дорадча діяльність) - сукупність дій та заходів, спрямованих на поліпшення добробуту сільського населення та розвиток сільської місцевості через задоволення потреб особистих селянських та фермерських господарств, господарських товариств, інших сільськогосподарських підприємств усіх форм власності, сільського населення у підвищенні рівня знань та удосконаленні практичних навичок прибуткового господарювання, утвердження громадянського суспільства".  
Враховано у п. 5   
    -4- Горбаль В.М.
У статті 1 абзац перший викласти у такій редакції: "Сільськогосподарська дорадча діяльність - сукупність дій та заходів, спрямованих на задоволення потреб сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення у підвищенні рівня знань та удосконаленні практичних навичок господарювання з метою отримання прибутку, поліпшення добробуту та розвитку соціальної сфери села."  
Враховано у п. 5   
5. Сільськогосподарська дорадча діяльність провадиться суб'єктами сільськогосподарської дорадчої діяльності - фізичними та юридичними особами на підставах передбачених цим Законом.   -5- Мартиновський В.П.
У абзаці другому статті 1 слова "фізичними та юридичними особами на підставах передбачених цим Законом" замінити словами "сільськогосподарськими дорадниками, сільськогосподарськими експертами-дорадниками, сільськогосподарськими дорадчими службами"  
Враховано у п. 10  сільська місцевість - території, що знаходяться за межами міст і є переважно зонами сільськогосподарського виробництва та сільської забудови;  
    -6- Нощенко М.П.
У абзаці другому статті 1 слова "на підставах передбачених цим Законом" вилучити.  
Враховано у п. 10   
    -7- Горбаль В.М.
Абзац другий викласти у такій редакції: "Суб'єкт сільськогосподарської дорадчої діяльності - юридична особа, яка діє на підставах, передбачених цим Законом."  
Відхилено    
6. Сільськогосподарський дорадник - фізична особа, яка на професійній основі провадить сільськогосподарську дорадчу діяльність та має відповідну кваліфікацію відповідно до вимог цього Закону.   -8- Нощенко М.П.
У абзаці третьому статті 1 слова: "відповідно до вимог цього Закону" замінити словами "і внесена до Реєстру сільськогосподарських дорадників та сільськогосподарських експертів-дорадників (надалі - Реєстр дорадників)".  
Враховано у п. 7  сільськогосподарська дорадча діяльність (далі дорадча діяльність) - сукупність дій та заходів, спрямованих на задоволення потреб особистих селянських та фермерських господарств, господарських товариств, інших сільськогосподарських підприємств усіх форм власності і господарювання, а також сільського населення у підвищенні рівня знань та вдосконаленні практичних навичок ведення прибуткового господарювання; сільськогосподарська дорадча служба (далі - дорадча служба) - юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, що здійснює дорадчу діяльність, у складі якої працює не менше трьох дорадників та яка пройшла реєстрацію відповідно до законодавства і внесена до Реєстру дорадчих служб;  
    -9- Гладій М.В.
Статтю 1 доповнити наступним абзацом "Сільськогосподарський експерт-дорадник (надалі - експерт-дорадник) - фізична особа, яка не провадить сільськогосподарську дорадчу діяльність на постійній основі, але має необхідну кваліфікацію відповідно до вимог законодавства та надає дорадчі послуги з окремих проблем сільського господарства та розвитку сільської місцевості на запит сільськогосподарських дорадчих служб та сільськогосподарських дорадників і відповідає вимогам, передбаченим цим Законом. Сільськогосподарськими експертами-дорадниками - можуть бути працівники закладів аграрної науки та освіти, які внесені до Реєстру сільськогосподарських дорадників і діяльність яких фінансується окремим рядком у державному бюджеті".  
Враховано редакційно у п. 8   
    -10- Мартиновський В.П.
Статтю 1 доповнити новим абзацом: "Як правило, експертами-дорадниками є працівники закладів аграрної науки та освіти, інші вузькоспеціалізовані фахівці, які внесені до Реєстру дорадників."  
Враховано у п. 8   
    -11- Мельник М.Є.
Статтю 1 доповнити новим абзацом, вилучивши абзац 2 статті 4: "Соціально спрямовані сільськогосподарські дорадчі послуги - послуги, які на даний момент розвитку соціально-економічних відносин є недоступними для більшості сільського населення через його низьку платоспроможність, але ці послуги сприятимуть ефективному розвитку сільського господарства та сільської місцевості."  
Враховано у п. 9   
7. Сільськогосподарська дорадча служба - юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка здійснює сільськогосподарську дорадчу діяльність, у складі якої працює хоча б три сільськогосподарських дорадники та яка пройшла державну реєстрацію, передбачену цим Законом.   -12- Терещук С.М.
В частині четвертій статті 1 замість слів "хоча б три сільськогосподарських дорадники" записати слова "не менше трьох сільськогосподарських дорадників".  
Враховано у п. 6  сільськогосподарський дорадник (далі - дорадник) - фізична особа, яка на професійній основі провадить дорадчу діяльність, склала кваліфікаційний іспит та одержала Кваліфікаційне свідоцтво і внесена до Реєстру сільськогосподарських дорадників та сільськогосподарських експертів-дорадників (далі - Реєстр дорадників); сільськогосподарський експерт-дорадник (далі - експерт-дорадник) - фізична особа, яка провадить дорадчу діяльність не на постійній основі, але має достатній фаховий рівень та одержала Кваліфікаційне свідоцтво відповідно до вимог законодавства і надає дорадчі послуги на запит дорадчих служб та дорадників і відповідає вимогам, передбаченим цим Законом. Експертами-дорадниками є працівники закладів науки та освіти, інші вузькоспеціалізовані фахівці, які внесені до Реєстру дорадників; соціально спрямовані дорадчі послуги - послуги, що надаються суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність в сільській місцевості, та сільському населенню за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. суб'єкти сільськогосподарської дорадчої діяльності (далі - суб'єкти дорадчої діяльності) - дорадники, експерти-дорадники, дорадчі служби; Стаття 2. Законодавство що регулює дорадчу діяльність Дорадча діяльність регулюється Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. Стаття 3. Сфера дії Закону Положення цього Закону поширюються на правовідносини, що вникають в процесі здійснення дорадчої діяльності.  
    -13- Нощенко М.П.
У абзаці четвертому статті 1 слова "хоча б" замінити словами "не менше трьох", слова "та яка пройшла державну реєстрацію, передбачену цим Законом" вилучити. Добавити слова "та пройшла реєстрацію згідно чинного законодавства".  
Враховано у п. 6   
    -14- Шевченко О.О.
Замінити термін "державна реєстрація сільськогосподарських дорадчих служб" на "реєстрація сільськогосподарських дорадчих служб", а термін "Державний реєстр" на "Реєстр" у всьому тексті законопроекту.  
Враховано у п. 6   
    -15- Гладій М.В.
Статтю 1 доповнити наступними абзацами: "Сертифікат сільськогосподарської дорадчої служби (надалі - сертифікат) є документом, що підтверджує внесення юридичної особи до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб. Кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника (надалі - кваліфікаційне свідоцтво) є документом, який підтверджує достатній фаховий рівень підготовки дорадника за програмою базової підготовки для самостійного здійснення дорадчої діяльності. Сільська місцевість - території, які знаходяться за межами міст і є переважно зонами сільськогосподарського виробництва та сільської забудови."  
Враховано у пунктах 3, 2, 4   
    -16- Четверіков І.А.
Статтю 1 доповнити новим терміном "Сертифікат сільськогосподарської дорадчої діяльності - юридичний документ, що засвідчує право суб'єкта дорадчої діяльності на внесення його до Державного реєстру сільськогосподарських дорадчих служб і видається у порядку, встановленому цим Законом."  
Враховано у п. 3   
    -17- Мартиновський В.П.
Законопроект доповнити новою статтею такого змісту: "Стаття 3. Сфера дії Закону Положення цього Закону поширюються на правовідносини, що вникають в процесі здійснення дорадчої діяльності."  
Враховано    
8. Стаття 2. Завдання сільськогосподарської дорадчої діяльності   -18- Калінчук В.А.
Об'єднати статті 2 і 3 в одну статтю, виклавши її у наступній редакції: "Стаття 4. Завдання та методи дорадчої діяльності Основними завданнями дорадчої діяльності є: підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового господарювання сільськогосподарських товаровиробників та сільського населення в умовах ринкової економіки; надання сільськогосподарським товаровиробникам та сільському населенню дорадчих послуг з питань: технологій, менеджменту, маркетингу, обліку, податків, права, екології тощо; поширення та впровадження у виробництво сучасних досягнень науки, техніки і технологій; сприяння розвитку сільської місцевості та сільського зеленого туризму. Основними методами дорадчої діяльності є: навчання суб'єктів підприємницької діяльності і сільського населення; дослідження соціально-економічних проблем сільської місцевості та розробка моделей їх вирішення; демонстраційні покази форм і методів роботи сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення; інформаційне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників та сільського населення тощо.", змінивши відповідну нумерацію наступних.  
Враховано   Стаття 4. Основні завдання та методи дорадчої діяльності  
9. Основними завданнями сільськогосподарської дорадчої діяльності є:   -19- Терещук С.М.
Абзац перший статті 2 доповнити словами: "в умовах ринкової економіки".  
Враховано   Основними завданнями дорадчої діяльності є:  
10. підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового господарювання сільськогосподарських товаровиробників та сільського населення;   -20- Терещук С.М.
Абзац третій статті 2 у зв'язку із повторенням вилучити.  
Враховано   підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення господарства суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність в сільській місцевості, та сільського населення в умовах ринкової економіки;  
11. надання сільськогосподарським товаровиробникам та сільському населенню дорадчих послуг з питань менеджменту, маркетингу, права, екології, застосування сучасних технологій та розвитку соціальної сфери села;   -21- Борзих О.І.
Доповнити статтю 2 наступним абзацом: "надання дорадчих послуг органам державної влади та місцевого самоврядування, сільським громадам у розробці та реалізації планів соціально-економічного розвитку, формуванні громадянського суспільства".  
Враховано   надання суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність в сільській місцевості, та сільському населенню дорадчих послуг з питань економіки, технологій, управління, маркетингу, обліку, податків, права, екології тощо; надання дорадчих послуг органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань підготовки та реалізації планів соціально-економічного розвитку, формування громадянського суспільства;  
    -22- Нощенко М.П.
Абзац третій статті 2 після слова "права" доповнити словом "економіки".  
Враховано    
    -23- Горбаль В.М.
Частину третю статті 2 викласти у такій редакції: "підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок господарювання сільськогосподарських товаровиробників та сільського населення з метою одержання прибутку;"  
Враховано редакційно    
12. надання сільськогосподарським товаровиробникам та сільському населенню практичної допомоги в освоєнні методів прибуткового господарювання в умовах ринкової економіки;   -24- Нощенко М.П.
У абзаці четвертому статті 2 слова "практичної", "прибуткового" вилучити.  
Враховано частково    
13. поширення та впровадження у виробництво сучасних досягнень науки, техніки і технологій;      поширення та впровадження у виробництво сучасних технологій, новітніх досягнень науки і техніки;  
14. розвиток соціальної сфери села.   -25- Юхновський О.І.
Доповнити статтю 2 наступним абзацом: "сприяння зайнятості сільської молоді, ініціювання та реалізація молодіжних програм".  
Враховано редакційно   сприяння розвитку несільськогосподарського підприємництва в сільській місцевості, в тому числі сільського зеленого туризму, зайнятості сільського населення тощо; робота з сільською молоддю, ініціювання та реалізація молодіжних програм; інші завдання, визначені законодавством.  
    -26- Четверіков І.А.
Доповнити законопроект новою статтею, змінивши відповідну нумерацію наступних. "Стаття 2. Умови здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності Право на проведення сільськогосподарської дорадчої діяльності мають підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, та фізичні особи, до повноважень яких належать питання сільського господарства та розвиток сільської місцевості, та які мають необхідний фаховий рівень підготовки спеціалістів."  
Враховано редакційно    
15. Стаття 3. Методи сільськогосподарської дорадчої діяльності   -27- Горбаль В.М.
Текст законопроекту доповнити новою статтею у наступній редакції: "Стаття 3. Законодавство про сільськогосподарську дорадчу діяльність Сільськогосподарська дорадча діяльність регулюються цим Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань сільськогосподарської дорадчої діяльності.", змінивши відповідно нумерацію статей.  
Враховано у статті 2   
16. Основними методами сільськогосподарської дорадчої діяльності є:   -28- Нощенко М.П.
Статтю 3 доповнити абзацом першим: "надання послуг суб'єктам господарювання на селі та сільському населенню;  
Враховано   Основними методами дорадчої діяльності є:  
17. навчання суб'єктів підприємницької діяльності і сільського населення;      навчання суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність в сільській місцевості, та сільського населення;  
18. дослідження соціально-економічних проблем сільської місцевості;      дослідження соціально-економічних проблем сільської місцевості та розробка варіантів їх розв'язання;  
19. впровадження сучасних досягнень науки, техніки і технологій;       
20. демонстраційні покази форм і методів роботи сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення;   -29- Горбаль В.М.
Доповнити п'ятим абзацом: "демонстраційні покази сільськогосподарським товаровиробникам і сільському населенню роботи новітньої сільськогосподарської техніки та нових технологій;"  
Враховано   демонстраційні покази форм і методів роботи суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність в сільській місцевості, та сільського населення;  
21. інформаційне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників та сільського населення з цих питань.   -30- Шевченко О.О.
У абзаці п'ятому статті 3 вилучити "з цих питань".  
Враховано   інформаційне забезпечення суб'єктів господарювання які здійснюють діяльність в сільській місцевості, сільського населення тощо. Право на отримання дорадчих послуг мають фізичні та юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність в сільській місцевості, сільське населення, а також органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади. Стаття 5. Фінансування дорадчої діяльності Дорадча діяльність може проводитися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також коштів суб'єктів господарювання. Фінансування дорадчої діяльності може здійснюватися за рахунок грантів, міжнародної технічної допомоги, коштів міжнародних програм та проектів, благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, інших джерел фінансування, не заборонених законом.  
    -31- Мартиновський В.П.
Статтю доповнити новою частиною: "Право на отримання дорадчих послуг мають фізичні та юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність в сільській місцевості, сільське населення, сільські громади, а також органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади."  
Враховано    
    -32- Горбаль В.М.
У статті 3 частину п'яту після слів "сільського населення" доповнити словами "за згодою сторін".  
Відхилено    
    -33- Томич І.Ф.
Доповнити законопроект новою статтею: "Стаття 3. Джерела фінансування дорадчої діяльності Дорадчі послуги можуть надаватися за рахунок коштів суб'єктів господарювання, фізичних осіб, державного та місцевих бюджетів. Фінансування дорадчої діяльності може здійснюватись за рахунок грантів, міжнародної технічної допомоги, коштів міжнародних програм та проектів, благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.".  
Враховано    
22. Стаття 4. Види сільськогосподарських дорадчих послуг   -34- Томич І.Ф.
Назву статті 4 викласти в такій редакції: "Стаття 4. Соціально спрямовані дорадчі послуги"  
Враховано   Стаття 6. Соціально спрямовані дорадчі послуги  
23. Сільськогосподарські дорадчі послуги поділяються на соціально необхідні та платні.   -35- Четверіков І.А.
Частину першу статті 4 викласти в такій редакції: "Сільськогосподарські дорадчі послуги, як соціально необхідні поділяються на безоплатні та платні."  
Відхилено , стаття викладена в новій редакції   
    -36- Ткач Р.В.
Частину першу статті 4 вилучити.  
Враховано    
    -37- Нощенко М.П.
Частину першу статті 4 викласти в такій редакції: "Сільськогосподарські дорадчі послуги можуть надаватися за рахунок бюджетних коштів, суб'єктів господарювання, населення."  
Враховано в статті 3   
24. Соціально необхідні дорадчі послуги - послуги, які на даний момент розвитку соціально-економічних відносин є нерентабельні, їх не можна знайти на ринку сільськогосподарських дорадчих послуг, але вони є ефективними для реалізації державної аграрної політики в рамках загальнодержавних інтересів.   -38- Нощенко М.П.
Горбаль В.М.
Частину другу статті 4 вилучити.  
Враховано    
    -39- Калінчук В.А.
Визначення соціально необхідних дорадчих послуг вилучити з статті 4 і викласти у статті 1.  
Враховано    
25. Перелік соціально необхідних дорадчих послуг визначається цільовою програмою сільськогосподарської дорадчої діяльності, яка затверджується центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.   -40- Нощенко М.П.
Частину третю статті 4 викласти в такій редакції: "Перелік соціально необхідних дорадчих послуг за рахунок бюджетних коштів визначається цільовою програмою сільськогосподарської дорадчої діяльності, яка щороку затверджується центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики."  
Враховано редакційно   Соціально спрямовані дорадчі послуги, що надаються за рахунок коштів Державного бюджету України і місцевих бюджетів, щорічно визначаються державною цільовою програмою сільськогосподарської дорадчої діяльності в межах видатків центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та місцевими програмами соціально-економічного розвитку.  
    -41- Горбаль В.М.
У статті 4 частину третю після слів "аграрної політики" доповнити словами: "і переглядається по закінченню строку її дії".  
Враховано редакційно    
    -42- Горбаль В.М.
Статтю 4 доповнити частиною четвертою такого змісту: "Положення цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності повинні відповідати стратегічним цілям діяльності центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики, визначеним у відповідних програмних документах Уряду."  
Відхилено    
    -43- Зубець М.В.
Статтю 4 доповнити наступним абзацом: "Обов'язковою частиною державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності є перелік прикладних наукових досліджень, які спрямовані на вирішення проблем дорадчої діяльності, фінансуються за кошти Державного бюджету України та здійснюються, переважно, Українською академією аграрних наук, і закладами аграрної освіти у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики".  
Враховано у статті 5   
26. Органи місцевого самоврядування можуть визначати додаткові соціально необхідні дорадчі послуги, які надаються за рахунок коштів місцевих бюджетів, відповідно до регіональних програм соціально-економічного розвитку.   -44- Нощенко М.П.
У частині четвертій статті 2 слова "соціально необхідні" вилучити.  
Враховано   Органи місцевого самоврядування можуть визначати додаткові соціально спрямовані дорадчі послуги, які надаються за рахунок коштів місцевих бюджетів, відповідно до місцевих програм соціально-економічного розвитку. Надання соціально спрямованих дорадчих послуг, які фінансуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, проводиться на конкурсній основі. Участь у конкурсі з надання соціально спрямованих дорадчих послуг можуть брати тільки суб'єкти дорадчої діяльності, які визнані такими відповідно до цього Закону.  
    -45- Мартиновський В.П.
Статтю 4 доповнити наступними частинами: "Надання соціально спрямованих дорадчих послуг, які фінансуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, проводиться на конкурсній основі. Участь у конкурсі з надання соціально спрямованих дорадчих послуг можуть брати тільки суб'єкти дорадчої діяльності, які визнані такими відповідно до цього Закону."  
Враховано    
    -46- Горбаль В.М.
Частину четверту доповнити новим реченням такого змісту: "Зазначені регіональні програми соціально-економічного розвитку мають бути погоджені із положеннями цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності в установленому порядку в частині відповідних питань."  
Відхилено    
27. Надання соціально необхідних дорадчих послуг здійснюється на підставі програмно-цільового фінансування за рахунок бюджетних коштів.   -47- Горбаль В.М.
У частині п'ятій слова: "на підставі програмно-цільового фінансування за рахунок бюджетних коштів" замінити словами: "за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів України".  
Враховано в частині першій статті 1   
    -48- Нощенко М.П.
Частину п'яту статті 4 вилучити.  
Враховано    
28. Сільськогосподарська дорадча діяльність в частині надання соціально необхідних дорадчих послуг є неприбутковою діяльністю.   -49- Горбаль В.М.
Частину шосту доповнити словами: "і здійснюється на основі безоплатного надання відповідних послуг сільськогосподарським товаровиробникам".  
Враховано   Дорадча діяльність в частині надання соціально спрямованих дорадчих послуг є неприбутковою діяльністю.  
29. Платні дорадчі послуги - послуги, що створюють умови для отримання додаткового прибутку сільськогосподарськими товаровиробниками та сільським населенням.   -50- Горбаль В.М.
У статті 4 частину сьому викласти у наступній редакції: "Платні дорадчі послуги - послуги, які надаються з метою ефективного та прибуткового ведення господарства сільськогосподарським товаровиробникам та сільському населенню за рахунок коштів замовника."  
Враховано редакційно    
    -51- Нощенко М.П.
У частині сьомій статті 4 слово "додаткового" вилучити.  
Враховано    
30. Надання платних дорадчих послуг здійснюється за рахунок замовника.   -52- Гладій М.В.
Частину 8 статті 4 викласти в такій редакції: "Надання дорадчих послуг, які не передбачені державною цільовою програмою сільськогосподарської дорадчої діяльності, здійснюється за рахунок їх замовників."  
Враховано   Надання дорадчих послуг, які не передбачені державною цільовою програмою сільськогосподарської дорадчої діяльності, здійснюється за рахунок їх замовників.  
    -53- Горбаль В.М.
У статті 4 частину восьму виключити.  
Відхилено    
    -54- Горбаль В.М.
Статтю 4 доповнити частиною дев'ятою такого змісту: "Перелік платних дорадчих послуг, порядок їх надання та граничний розмір плати за їх надання встановлюється відповідним центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики. Сільськогосподарські дорадчі служби самостійно встановлюють плату за надання кожного виду платних дорадчих послуг, але в межах установлених граничних розмірів, встановлених відповідним центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики."  
Відхилено    
31. Стаття 5. Зміст і напрями державного регулювання сільськогосподарської дорадчої діяльності   -55- Борзих О.І.
Статтю 5 і 6 об'єднати, виклавши у такій редакції: "Стаття 4. Регулювання дорадчої діяльності  
Враховано   Стаття 7. Регулювання дорадчої діяльності  
32. Державне регулювання сільськогосподарської дорадчої діяльності полягає в забезпеченні формування та розвитку інфраструктури сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні, об'єктивності та законності її проведення, забезпеченні суспільних інтересів у питаннях сільськогосподарської дорадчої діяльності, створення конкурентного середовища серед суб'єктів сільськогосподарської дорадчої діяльності та серед вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, що здійснюють професійну підготовку сільськогосподарських дорадників, проведення сільськогосподарської дорадчої діяльності органами державної влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.      Державне регулювання дорадчої діяльності здійснюють Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики, а також інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до закону. До повноважень Верховної Ради України в галузі дорадчої діяльності належать: визначення засад державної політики в галузі дорадчої діяльності; затвердження загальнодержавних програм дорадчої діяльності; вирішення інших питань у галузі дорадчої діяльності відповідно до Конституції України.  
33. Основними напрямами державного регулювання сільськогосподарської дорадчої діяльності є:   -56- Нощенко М.П.
Частину другу статті 5 вилучити.  
Враховано   До повноважень Кабінету Міністрів України в галузі дорадчої діяльності належать:  
34. забезпечення норм і рівня професійної підготовки сільськогосподарських дорадників та контроль за їх додержанням;      реалізація державної політики в галузі дорадчої діяльності;  
35. контроль за виконанням дорадниками та суб'єктами сільськогосподарської дорадчої діяльності умов здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності;      розроблення і забезпечення виконання загальнодержавних програм дорадчої діяльності;  
36. контроль за додержанням законодавства суб'єктами сільськогосподарської дорадчої діяльності та іншими суб'єктами під час проведення сільськогосподарської дорадчої діяльності;      розробка і затвердження в межах своїх повноважень нормативно-правових актів у галузі дорадчої діяльності;  
37. сприяння встановленню єдиних норм та правил сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні;   -57- Горбаль В.М.
Статтю 5 доповнити частиною шостою у такій редакції: "контроль за встановленням максимального розміру плати за надання платних дорадчих послуг;"  
Відхилено   координація діяльності органів виконавчої влади в галузі дорадчої діяльності; вирішення інших питань у галузі дорадчої діяльності відповідно до закону.  
38. інші напрями діяльності для реалізації функцій державного регулювання сільськогосподарської дорадчої діяльності, які передбачені законодавством.   -58- Горбаль В.М.
У статті 5 у частині сьомій слова "передбачені законодавством" замінити словами "не суперечать чинному законодавству України".  
Відхилено   До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики в галузі дорадчої діяльності належать:  
39. Стаття 6. Повноваження органів влади у сфері сільськогосподарської дорадчої діяльності   -59- Нощенко М.П.
Статтю 6 виключити.  
Враховано   внесення пропозицій щодо формування державної політики в галузі дорадчої діяльності;  
40. Кабінет Міністрів України в питаннях сільськогосподарської дорадчої діяльності здійснює повноваження, визначені Конституцією України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.      участь у розробленні та реалізації загальнодержавних програм дорадчої діяльності; здійснення державного регулювання в галузі дорадчої діяльності;  
41. Органом державної влади, який здійснює державне регулювання сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні, є центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.   -60- Терещук С.М.
У частині другій статті 6 після слова "Україні" дописати слова "забезпечує широке інформування суспільства з питань сільськогосподарської дорадчої діяльності".  
Враховано   розроблення та затвердження відповідно до закону нормативно-правових актів, норм і правил у галузі дорадчої діяльності; вирішення інших питань у галузі дорадчої діяльності відповідно до закону.  
42. Інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування здійснюють свої повноваження в питаннях сільськогосподарської дорадчої діяльності відповідно до законодавства.   -61- Шевченко О.О.
Статтю 6 доповнити новими частинами: "Громадське регулювання дорадчої діяльності здійснюється всеукраїнськими громадськими організаціями, які об'єднують суб'єктів дорадчої діяльності. За рішенням центрального органу виконавчої влади з питань агарної політики одній із всеукраїнських громадських організацій, які об'єднують суб'єктів дорадчої діяльності, може бути надано статус саморегулівної організації суб'єктів дорадчої діяльності (надалі - саморегулівна організація). Порядок визнання статусу саморегулівної організації та його позбавлення, порядок надання, припинення або відкликання делегованих саморегулівній організації повноважень центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики встановлюється Кабінетом Міністрів України. Обсяги делегованих повноважень та порядок їх реалізації саморегулівною організацією встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики. Саморегулівна організація може: приймати участь у підготовці цільових державних програм сільськогосподарської дорадчої діяльності; вести реєстри дорадників, дорадчих служб; здійснювати методичне забезпечення суб'єктів дорадчої діяльності, розробляти і проваджувати правила їх поведінки; приймати участь у професійній підготовці суб'єктів дорадчої діяльності; проводити збір, узагальнення та попередній аналіз діяльності суб'єктів дорадчої діяльності; здійснювати інші функції, делеговані центральним органом виконавчої влади з питань агарної політики. Статут та внутрішні положення саморегулівної організації у частині здійснення функцій, делегованих центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, підлягають погодженню з його боку. Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики здійснює моніторинг реалізації делегованих ним саморегулівній організації функцій і у разі необхідності має право припиняти або відкликати відповідні повноваження включно до позбавлення всеукраїнської громадської організації статусу саморегулівної організації."  
Враховано   Громадське регулювання дорадчої діяльності здійснюється всеукраїнською громадською професійною організацією, яка об'єднує суб'єктів дорадчої діяльності. За рішенням центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики всеукраїнській громадській професійній організації, яка об'єднує суб'єктів дорадчої діяльності, може бути надано статус саморегулівної організації (далі - Саморегулівна організація). Порядок визнання статусу Саморегулівної організації центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, встановлює Кабінет Міністрів України. Обсяги делегованих Саморегулівній організації повноважень та порядок їх реалізації встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики. Саморегулівна організація може: брати участь у підготовці державних цільових програм сільськогосподарської дорадчої діяльності; вести реєстри дорадників, дорадчих служб; здійснювати методичне забезпечення суб'єктів дорадчої діяльності, розробляти і впроваджувати правила їх поведінки; брати участь у професійній підготовці суб'єктів дорадчої діяльності; проводити збір, узагальнення та попередній аналіз інформації про діяльність суб'єктів дорадчої діяльності; здійснювати інші функції, делеговані центральним органом виконавчої влади з питань агарної політики. Статут і внутрішні положення Саморегулівної організації у частині здійснення функцій, делегованих центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, підлягають погодженню з його боку. Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики здійснює моніторинг реалізації делегованих ним Саморегулівній організації функцій і в разі необхідності має право припиняти або відкликати відповідні повноваження включно до позбавлення всеукраїнської громадської професійної організації статусу Саморегулівної організації.  
43. Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики забезпечує широке інформування суспільства з питань сільськогосподарської дорадчої діяльності.   -62- Терещук С.М.
За умови врахування попередньої правки частину четверту вилучити.  
Враховано    
    -63- Ткач Р.В.
Статтю 6 доповнити абзацом такого змісту: "Громадське регулювання дорадчої діяльності здійснюється всеукраїнською громадською професійною організацією, яка об'єднує сільськогосподарських дорадників та сільськогосподарські дорадчі служби."  
Враховано частково    
44. Стаття 7. Державна підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності   -64- Нощенко М.П.
Статтю 7 виключити, змінивши відповідно нумерацію статей.  
Відхилено   Стаття 8. Державна підтримка дорадчої діяльності  
45. У проекті Державного бюджету України щорічно передбачаються кошти на фінансування соціально необхідних дорадчих послуг у межах видатків центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.   -65- Мартиновський В.П.
"Дорадчі служби беруть участь у реалізації державних цільових програм, які спрямовані на підтримку розвитку сільського господарства та сільської місцевості, за рахунок п'яти відсотків коштів, що передбачаються на фінансування цих програм."  
Враховано редакційно   У Державному бюджеті України на відповідний рік окремим рядком передбачаються кошти для фінансування державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності, надання соціально спрямованих дорадчих послуг. Обов'язковою частиною державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності є перелік прикладних наукових досліджень, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України та здійснюються переважно Українською академією аграрних наук і закладами аграрної освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Порядок використання коштів державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності визначається Кабінетом Міністрів України. У державних цільових програмах, спрямованих на розвиток сільського господарства та сільської місцевості, передбачається фінансування дорадчої діяльності в розмірі не менше 5 відсотків коштів, передбачених для цих програм. Суб'єкти дорадчої діяльності беруть участь у виконанні державних цільових програм на конкурсних засадах у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики. У разі необхідності суб'єкти дорадчої діяльності можуть залучати до участі у здійсненні дорадчої діяльності інших дорадників або фахівців, а також суб'єктів підприємницької діяльності.  
    -66- Горбаль В.М.
У статті 7 частину першу викласти у такій редакції:  
Враховано редакційно    
46. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування відповідно до місцевих програм щорічно передбачають кошти в проектах місцевих бюджетів на підтримку сільськогосподарської дорадчої діяльності.   -67- Калінчук В.А.
Частину 2 статті 7 викласти у такій редакції: "Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації відповідно до програм соціально-економічного розвитку щорічно передбачають кошти в місцевих бюджетах для здійснення дорадчої діяльності."  
Враховано редакційно   Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації відповідно до програм соціально-економічного розвитку щорічно передбачають в проектах місцевих бюджетів кошти для здійснення дорадчої діяльності.  
    -68- Горбаль В.М.
У статті 7 у частині другій слова "кошти" замінити словами "відповідні видатки";  
Враховано    
47. Участь у виконанні програм сільськогосподарської дорадчої діяльності можуть приймати тільки сільськогосподарські дорадчі служби, які визнані такими відповідно до цього Закону.       
48. Держава створює рівні умови для участі сільськогосподарських дорадчих служб у виконанні програм сільськогосподарської дорадчої діяльності, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів.       
49. Умови участі сільськогосподарських дорадчих служб у виконанні цих цільових програм визначається на конкурсних засадах відповідно до порядку, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.   -69- Гладій М.В.
Частину 5 статті 7 викласти у такій редакції: "Участь дорадчих служб і дорадників у виконанні державних цільових програм визначається на конкурсних засадах відповідно до порядку, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики."  
Враховано в частині п'ятій   
50. Стаття 8. Інші джерела фінансування сільськогосподарської дорадчої діяльності   -70- Томич І.Ф.
Статтю 8 перенести до статті 3.  
Враховано    
51. Фінансування сільськогосподарської дорадчої діяльності може здійснюватись за рахунок грантів, коштів міжнародних програм та проектів, благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, інших джерел фінансування.   -71- Горбаль В.М.
У статті 8 після слова "фінансування" доповнити словами ", не заборонених чинним законодавством України".  
Враховано у ст.. 3   
52. Стаття 9. Державна реєстрація сільськогосподарських дорадчих служб   -72- Костинюк Б.І.
Статті 9,10,11,12,13 вилучити.  
Враховано частково   Стаття 9. Реєстри дорадників і дорадчих служб  
53. Державна реєстрація сільськогосподарських дорадчих служб здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики відповідно до вимог цього Закону.   -73- Томич І.Ф.
Статті 9, 10, 11, 12 та 13 об'єднати, виклавши в наступній редакції: Стаття 7. Реєстри сільськогосподарських дорадників та сільськогосподарських дорадчих служб "Реєстри сільськогосподарських дорадників та сільськогосподарських дорадчих служб веде всеукраїнська громадська професійна організація, що об'єднує сільськогосподарських дорадників та сільськогосподарські дорадчі служби. Положення про Реєстри сільськогосподарських дорадників та сільськогосподарські дорадчі служби, форму сертифіката та порядок його видачі затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики."  
Враховано   Положення про реєстри дорадників і дорадчих служб, порядок їх ведення, форма Сертифіката, порядок його видачі, призупинення дії та/або анулювання затверджуються Кабінетом Міністрів України. Інформація з реєстрів дорадників і дорадчих служб є відкритою та доступною для будь-яких осіб. Порядок надання інформації з реєстрів дорадників і дорадчих служб визначається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.  
54. Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики видає юридичній особі сертифікат суб'єкта сільськогосподарської дорадчої діяльності, який підтверджує внесення її до Державного реєстру сільськогосподарських дорадчих служб.   -74- Горбаль В.М.
Частину другу статті 9 викласти у такій редакції: Далі по тексту проекту процедуру сертифікації сільськогосподарських дорадчих служб в Україні замінити процедурою ліцензування Міністерством аграрної політики України такої діяльності.  
Відхилено    
    -75- Нощенко М.П.
Частини другу-четверту статті 9 вилучити.  
Враховано    
55. Сільськогосподарська дорадча служба розміщує у відповідних засобах масової інформації, визначених центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, інформацію про її державну реєстрацію.       
56. Протягом трьох місяців з дня державної реєстрації сільськогосподарська дорадча служба зобов'язана розробити та затвердити з урахуванням вимог цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики положення та процедури забезпечення ефективної та безпечної діяльності сільськогосподарської дорадчої служби, визначених нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.       
57. Стаття 10. Державний реєстр сільськогосподарських дорадчих служб       
58. З метою обліку сільськогосподарських дорадчих служб ведеться Державний реєстр сільськогосподарських дорадчих служб, положення про який затверджується Кабінетом Міністрів України.       
59. Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики веде Державний реєстр сільськогосподарських дорадчих служб.       
60. У Державному реєстрі сільськогосподарських дорадчих служб зазначається інформація про суб'єкти сільськогосподарської дорадчої діяльності: юридична адреса, напрями сільськогосподарської дорадчої діяльності, основна інформація про склад сільськогосподарських дорадників та їх кваліфікацію.   -76- Нощенко М.П.
Частини третю-п'яту статті 10 вилучити.  
Враховано    
61. Державний реєстр сільськогосподарських дорадчих служб надається на вимогу органів державної влади та органів місцевого самоврядування в порядку, встановленому законодавством.       
62. Порядок надання довідок з Державного реєстру сільськогосподарських дорадчих служб встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.       
63. На підставі внесення юридичної особи до Державного реєстру сільськогосподарських дорадчих служб їй видається сертифікат сільськогосподарської дорадчої служби.   -77- Горбаль В.М.
Частину 6 статті 10 виключити.  
Враховано    
64. Стаття 11. Сертифікат сільськогосподарської дорадчої служби   -78- Нощенко М.П.
Статтю 11 викласти в новій редакції: "Стаття 11. Ліцензування сільськогосподарської дорадчої служби Ліцензія сільськогосподарської дорадчої служби (далі ліцензія) є документом, що підтверджує внесення юридичної особи до Державного реєстру сільськогосподарських дорадчих служб і видається згідно чинного законодавства."  
Відхилено    
65. Сертифікат сільськогосподарської дорадчої служби (далі - сертифікат) є документом, що підтверджує внесення юридичної особи до Державного реєстру сільськогосподарських дорадчих служб.       
66. Сертифікат видається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики у порядку, встановленому цим Законом.   -79- Горбаль В.М.
Частину 2 статті 11 виключити.  
Враховано    
67. Форма сертифіката встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.       
68. У сертифікаті зазначаються найменування органу державної влади, що його видав, найменування суб'єкта сільськогосподарської дорадчої діяльності, його юридичні реквізити, код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), дата видачі та строк дії.       
69. Сертифікат підписується керівником центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та засвідчується печаткою.       
70. Сертифікат видається безстроково у разі дотримання вимог цього Закону та може бути анульований з підстав зазначених у цьому Законі.   -80- Горбаль В.М.
Частину 6 статті 11 викласти у наступній редакції: "У разі дотримання вимог цього Закону сертифікат видається терміном на 5 років та може бути анульований з підстав зазначених у цьому Законі."  
Відхилено    
71. За видачу сертифіката справляється плата у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яка спрямовується до Державного бюджету України.       
72. Стаття 12. Порядок видачі сертифіката сільськогосподарської дорадчої служби   -81- Нощенко М.П.
Статтю 12 виключити.  
Враховано    
73. Рішення про видачу сертифіката приймається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.       
74. Для розгляду питання про видачу сертифіката юридична особа подає до центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики такі документи:       
75. заяву про видачу сертифіката за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики; нотаріально посвідчену копію установчого документа (для юридичних осіб) або свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності;       
76. довідку про сільськогосподарських дорадників, які працюють в його штатному складі, за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики;       
77. нотаріально посвідчені копії кваліфікаційних свідоцтв сільськогосподарських дорадників, зазначених у довідці.       
78. Розгляд та перевірка документів, поданих юридичною особою, здійснюються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики у строк, що не перевищує тридцяти днів від дати їх подання.       
79. Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики відмовляє у видачі сертифіката у таких випадках:       
80. недійсності або недостовірності поданих документів чи зазначення в них свідомо неправдивих даних;       
81. ліквідації суб'єкта сільськогосподарської дорадчої діяльності;       
82. виявлення порушень цього Закону за час дії попереднього сертифіката або в процесі розгляду документів та прийняття рішення про видачу сертифіката;       
83. набрання законної сили двома і більше судовими рішеннями, якими було задоволено позови до суб'єкта сільськогосподарської дорадчої діяльності та сільськогосподарських дорадників, які працюють у його складі, пов'язані з наданням ними неякісних сільськогосподарських дорадчих послуг;       
84. наявності серед сільськогосподарських дорадників, які зазначені у довідці, сільськогосподарських дорадників, кваліфікаційні свідоцтва яких заявлені в довідках інших суб'єктів сільськогосподарської дорадчої діяльності, які подали заяву про видачу сертифіката раніше, або кваліфікаційні свідоцтва яких зупинені чи анульовані відповідно до цього Закону;       
85. відсутності у штатному складі юридичної особи визначеної цим Законом кількості сільськогосподарських дорадників, які мають, кваліфікаційне свідоцтво.       
86. Сертифікат видається в двотижневий строк центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики за результатами розгляду документів, поданих суб'єктом сільськогосподарської дорадчої діяльності.       
87. Суб'єкти сільськогосподарської дорадчої діяльності зобов'язані в місячний строк письмово інформувати центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики про зміни у його юридичному статусі, іншу суттєву інформацію, відповідно до якої приймається рішення про видачу або анулювання сертифіката відповідно до цього Закону.       
88. Спірні питання щодо відмови у видачі сертифіката вирішуються Наглядовою радою з питань сільськогосподарської дорадчої діяльності за поданням суб'єктом сільськогосподарської дорадчої діяльності відповідної заяви.       
89. Рішення про відмову у видачі сертифіката може бути оскаржено в судовому порядку відповідно до законодавства.   -82- Горбаль В.М.
Законопроекту доповнити статтею 13 у такій редакції: "Стаття 13. Продовження дії сертифіката на право здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності Кожний суб'єкт сільськогосподарської дорадчої діяльності має право на продовження дії сертифікату. Для продовження дії сертифікату необхідно не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення строку дії сертифікату подати до центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики заяву про продовження дії сертифікату та інші документи, визначені статтею 12 цього Закону. Прийняття центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики рішення щодо продовження дії сертифікату здійснюється у порядку та в терміни, визначені статтею 12 цього Закону. Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики може прийняти рішення про відмову у продовженні терміну дії сертифікату відповідно до частини 4 статті 12 цього Закону. Відмову у продовженні сертифікату на мовлення суб'єкт сільськогосподарської дорадчої діяльності може оскаржити у суді в порядку, визначеному законодавством України.", змінивши відповідно нумерацію наступних статей.  
Відхилено    
90. Стаття 13. Анулювання сертифіката сільськогосподарської дорадчої служби   -83- Нощенко М.П.
Статтю 13 виключити.  
Враховано    
91. Сертифікат може бути анульовано центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики виключно з таких підстав:       
92. за наявності порушень вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів з питань сільськогосподарської дорадчої діяльності, які призвели до визнання неякісними сільськогосподарських дорадчих послуг, наданих суб'єктом сільськогосподарської дорадчої діяльності, або сільськогосподарськими дорадниками, які працюють у його штатному складі, на підставі висновку Наглядової ради з питань сільськогосподарської дорадчої діяльності;       
93. набрання законної сили двома і більше судовими рішеннями, якими було задоволено позови до сільськогосподарських дорадників, суб'єкта сільськогосподарської дорадчої діяльності, пов'язані з наданням ними неякісних сільськогосподарських дорадчих послуг;       
94. виявлення порушень суб'єктами сільськогосподарської дорадчої діяльності норм цього Закону;   -84- Горбаль В.М.
Абзац 4 частини першої статті 13 після слова "виявлення" доповнити словами "уповноваженими контролюючими органами державної влади".  
Відхилено    
95. ліквідації суб'єкта сільськогосподарської дорадчої діяльності, який отримав сертифікат.       
96. Поновлення сертифікатів відбувається у порядку, встановленому цим Законом для їх видачі.       
97. Порядок розгляду питань про анулювання сертифіката та його поновлення встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.       
98. Стаття 14. Всеукраїнська професійна громадська організація, яка об'єднує сільськогосподарських дорадників   -85- Горбаль В.М.
Назву статті 14 викласти у такій редакції: "Стаття 14. Всеукраїнська організація сільськогосподарських дорадників".  
Відхилено    
    -86- Нощенко М.П.
Статтю 14 виключити.  
Враховано    
99. Утворення та порядок діяльності всеукраїнської професійної громадської організації, яка об'єднує сільськогосподарських дорадників, регулюються законодавством про об'єднання громадян з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.   -87- Горбаль В.М.
Статтю 14 викласти у такій редакції: "Утворення та порядок діяльності всеукраїнської організації сільськогосподарських дорадників регулюються законодавством про об'єднання громадян з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом."  
Відхилено    
100. Стаття 15. Повноваження всеукраїнської професійної громадської організації, яка об'єднує сільськогосподарських дорадників   -88- Горбаль В.М.
Назву статті 15 викласти у такій редакції: "Стаття 15. Повноваження всеукраїнської організації сільськогосподарських дорадників".  
Відхилено    
    -89- Нощенко М.П.
Статтю 15 виключити.  
Враховано    
101. Всеукраїнська професійна громадська організація, яка об'єднує сільськогосподарських дорадників, здійснює такі повноваження з регулювання сільськогосподарської дорадчої діяльності:   -90- Горбаль В.М.
Частину 1 статті 15 викласти у такій редакції: "Всеукраїнська організація сільськогосподарських дорадників здійснює такі повноваження з регулювання сільськогосподарської дорадчої діяльності:" Далі по тексту слова "Всеукраїнська професійна громадська організація, яка об'єднує сільськогосподарських дорадників" замінити словами "Всеукраїнська організація сільськогосподарських дорадників".  
Відхилено    
102. дотримання законів та інших нормативно-правових актів з питань сільськогосподарської дорадчої діяльності, забезпечення належної якості сільськогосподарської дорадчої діяльності, яка здійснюється сільськогосподарськими дорадниками - її членами;   -91- Терещук С.М.
Абзац другий статті 15 вилучити, оскільки контроль за дотриманням законів є функцією виконавчої влади.  
Враховано    
103. аналіз сільськогосподарської дорадчої діяльності, яка проводиться сільськогосподарськими дорадниками - членами всеукраїнської професійної громадської організації, яка об'єднує сільськогосподарських дорадників, на вимогу інших організацій, громадян, юридичних осіб відповідно до вимог чинного законодавства та у порядку, встановленому всеукраїнською професійною громадською організацією, яка об'єднує сільськогосподарських дорадників;       
104. організує страхування сільськогосподарської дорадчої діяльності своїх членів відповідно до цього Закону;       
105. участь у розробленні нормативно-правових актів з питань сільськогосподарської дорадчої діяльності;   -92- Горбаль В.М.
У абзаці п'ятому статті 15 після слова "розробленні" доповнити словами "пропозицій до".  
Відхилено    
106. участь у професійній підготовці та підвищенні кваліфікації сільськогосподарських дорадників;       
107. участь у складі Атестаційної комісії та Наглядової ради з питань сільськогосподарської дорадчої діяльності;       
108. захист своїх членів у питаннях судового та досудового вирішення спорів, пов'язаних з сільськогосподарською дорадчою діяльністю відповідно до законодавства;       
109. проведення третейського розгляду спорів;       
110. сприяння розвитку конкуренції серед сільськогосподарських дорадників;       
111. підвищення професійного рівня своїх членів шляхом атестації за власною процедурою;   -93- Горбаль В.М.
У абзаці одинадцятому статті 15 слова "власною процедурою" замінити словами "у порядку, визначеному законодавством України".  
Відхилено    
112. сприяння розвитку інформаційних технологій в сільськогосподарській дорадчій діяльності, широкому інформуванню суспільства про завдання, методи та особливості сільськогосподарської дорадчої діяльності;       
113. встановлення інших вимог щодо сумлінного здійснення своїми членами сільськогосподарської дорадчої діяльності, забезпечення виконання ними вимог цього Закону, нормативно-правових актів з питань сільськогосподарської дорадчої діяльності.       
114. Стаття 16. Страховий фонд сільськогосподарської дорадчої діяльності   -94- Нощенко М.П.
Статтю 16 виключити.  
Враховано    
115. Для страхування відповідальності сільськогосподарських дорадників, пов'язаної з сільськогосподарською дорадчою діяльністю перед третіми особами, на покриття збитків, завданих сільськогосподарськими дорадниками споживачам сільськогосподарських дорадчих послуг в процесі здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності, всеукраїнська професійна громадська організація, яка об'єднує сільськогосподарських дорадників, формує Страховий фонд сільськогосподарської дорадчої діяльності.       
116. Страховий фонд сільськогосподарської дорадчої діяльності формується за рахунок обов'язкового відрахування внеску від вартості наданих платних дорадчих послуг суб'єктами сільськогосподарської дорадчої діяльності у розмірі встановленому всеукраїнською професійною громадською організацією, яка об'єднує сільськогосподарських дорадників.       
117. Порядок формування та використання Страхового фонду сільськогосподарської дорадчої діяльності, використання його коштів та розмір внесків встановлюється всеукраїнською професійною громадською організацією, яка об'єднує сільськогосподарських дорадників.   -95- Горбаль В.М.
У частині третій статті 16 слова "використання його коштів та розмір внесків" виключити; слова "всеукраїнською професійною громадською організацією, яка об'єднує сільськогосподарських дорадників" замінити словами "всеукраїнською організацією сільськогосподарських дорадників".  
Відхилено    
118. Стаття 17. Наглядова рада з питань сільськогосподарської дорадчої діяльності   -96- Нощенко М.П.
Статтю 17 виключити, змінивши відповідно нумерацію статей.  
Враховано    
119. З метою колегіального вирішення питань, пов'язаних з забезпеченням прозорості державного регулювання сільськогосподарської дорадчої діяльності, підвищенням професійного рівня суб'єктів сільськогосподарської дорадчої діяльності, видачею суб'єктам сільськогосподарської дорадчої діяльності сертифікатів, їх анулювання, створюється Наглядова рада з питань сільськогосподарської дорадчої діяльності (далі - Наглядова рада).       
120. Наглядова рада створюється центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики з числа його представників, представників делегованих іншими органами державної влади, до повноважень яких належить реалізація державної політики в питаннях сільськогосподарської дорадчої діяльності, які мають необхідний рівень підготовки з питань сільськогосподарської дорадчої діяльності, представників делегованих закладами аграрної науки та аграрної освіти, представників делегованих професійними громадськими організаціями сільськогосподарських товаровиробників та представників всеукраїнської професійної громадської організації, яка об'єднує сільськогосподарських дорадників, які делеговані у визначеному нею порядку.       
121. Персональний склад Наглядової ради передбачає рівне представництво органів державної влади, професійних громадських організації сільськогосподарських товаровиробників, представників закладів аграрної науки і аграрної освіти та представників всеукраїнської професійної громадської організації, яка об'єднує сільськогосподарських дорадників.       
122. Наглядова рада є постійно діючим органом.   -97- Терещук С.М.
Частину четверту статті 17 дописати словами: "на громадських засадах".  
Відхилено    
123. До повноважень Наглядової ради належить:       
124. погодження цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності;       
125. погодження загальних вимог до навчальних програм сільськогосподарських дорадників та підвищення їх кваліфікації;       
126. вирішення спірних питань, пов'язаних з видачею або анулюванням сертифіката;       
127. погодження нормативно-правових актів з питань сільськогосподарської дорадчої діяльності та порядку видачі сертифікатів;       
128. надання рекомендацій щодо удосконалення професійної підготовки сільськогосподарських дорадників;       
129. розгляд та надання пропозицій щодо скарг на сільськогосподарську дорадчу діяльність суб'єктів сільськогосподарської дорадчої діяльності;       
130. вирішення спірних питань, пов'язаних з видачею або анулюванням сертифіката.       
131. Порядок роботи Наглядової ради визначається Наглядовою радою та затверджується центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.       
132. Стаття 18. Професійна підготовка сільськогосподарських дорадників   -98- Ключковський Ю.Б.
Статтю 18 викласти в такій редакції: Професійна підготовка дорадників складається з навчання за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації. Навчання дорадників за програмами базової підготовки здійснюється вищими навчальними закладами на замовлення центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики, всеукраїнської громадської професійної організації, яка об'єднує сільськогосподарських дорадників та сільськогосподарські дорадчі служби. Підвищення кваліфікації дорадників здійснюється всеукраїнською громадською професійною організацією, яка об'єднує сільськогосподарських дорадників та сільськогосподарські дорадчі служби. Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики здійснює фінансування професійної підготовки сільськогосподарських дорадників в межах фінансування державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності.  
Враховано редакційно   Стаття 10. Професійна підготовка дорадників та експертів-дорадників  
133. Професійна підготовка сільськогосподарських дорадників здійснюється вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівня акредитації, які уклали угоди про співробітництво з всеукраїнською професійною громадською організацією, яка об'єднує сільськогосподарських дорадників.      Професійна підготовка дорадників та експертів-дорадників складається з навчання за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації. Навчання дорадників та експертів-дорадників за програмами базової підготовки здійснюється вищими навчальними закладами на замовлення центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики, дорадчих служб, Саморегулівної організації тощо.  
134. Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики може здійснювати фінансування професійної підготовки сільськогосподарських дорадників в межах фінансування цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності.   -99- Горбаль В.М.
Частину другу статті 18 після слова "дорадників" доповнити словами "на умовах укладеного контракту про оплату навчання," і далі за текстом.  
Враховано   Підвищення кваліфікації дорадників та експертів-дорадників здійснюється Саморегулівною організацією за напрямами, зазначеними у Кваліфікаційному свідоцтві, на умовах укладеного контракту про оплату навчання.  
135. Всеукраїнська професійна громадська організація, яка об'єднує сільськогосподарських дорадників, та центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики повинні сприяти створенню конкурентного середовища серед вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, які здійснюють професійну підготовку сільськогосподарських дорадників.   -100- Нощенко М.П.
Частини третю-п'яту статті 18 вилучити.  
Враховано   Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики здійснює фінансування професійної підготовки дорадників та експертів-дорадників у межах фінансування державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності.  
136. Професійна підготовка сільськогосподарських дорадників складається з навчання за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації. Загальні вимоги до змісту навчальних програм підлягають обов'язковому погодженню з Наглядовою радою з питань сільськогосподарської дорадчої діяльності.   -101- Зубець М.В.
У частині першій статті 18 вилучити слова "які уклали угоди про співробітництво з всеукраїнською професійною громадською організацією, яка об'єднує сільськогосподарських дорадників."  
Враховано    
137. Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та всеукраїнська професійна громадська організація, яка об'єднує сільськогосподарських дорадників, спільно здійснюють контроль за якістю професійної підготовки сільськогосподарських дорадників.   -102- Нощенко М.П.
Частину першу статті 18 викласти в такій редакції: "Професійна підготовка сільськогосподарських дорадників здійснюється вищими навчальними закладами III-IV рівня акредитації за замовленням центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики."  
Враховано частково    
138. Сільськогосподарські дорадники зобов'язані не рідше одного разу в два роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації.   -103- Ткач Р.В.
Частину 6 і 7 статті 18 вилучити.  
Враховано    
139. Невиконання цієї вимоги є підставою для зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва сільськогосподарських дорадників.       
140. Стаття 19. Атестація сільськогосподарських дорадників   -104- Ключковський Ю.Б.
Статтю 19 вилучити.  
Враховано    
141. Атестація сільськогосподарських дорадників здійснюється в порядку, визначеному цим Законом.   -105- Нощенко М.П.
У частині першій статті 19 замість слів "цим Законом" записати слова "чинним законодавством".  
Відхилено , оскільки статтю вилучено   
142. За результатами атестації сільськогосподарському дораднику видається кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника.       
143. Стаття 20. Кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника      Стаття 11. Кваліфікаційне свідоцтво  
144. Кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника (далі - кваліфікаційне свідоцтво) є документом, який підтверджує достатній фаховий рівень підготовки сільськогосподарського дорадника за програмою базової підготовки для самостійного здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності.   -106- Калінчук В.А.
Частину першу статті 20 викласти у статті 1.  
Враховано    
145. Форму кваліфікаційного свідоцтва сільськогосподарського дорадника встановлює центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.   -107- Калінчук В.А.
Частину другу статті 20 викласти у такій редакції: "Положення про кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника, його форму та порядок видачі затверджує центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики."  
Враховано   Положення про Кваліфікаційне свідоцтво, його форму та порядок видачі, призупинення дії та/або анулювання затверджує центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.  
146. Право на отримання кваліфікаційного свідоцтва набувають фізичні особи, які мають закінчену вищу освіту, пройшли навчання за програмою базової підготовки та успішно склали кваліфікаційний іспит.   -108- Нощенко М.П.
Частини третю-п'яту статті 20 вилучити.  
Враховано    
147. Підвищення кваліфікації відбувається за напрямами, зазначеними у кваліфікаційному свідоцтві сільськогосподарського дорадника, за результатами якої видається посвідчення про підвищення кваліфікації, яке є невід'ємною частиною кваліфікаційного свідоцтва.       
148. Кваліфікаційне свідоцтво видається всеукраїнською професійною громадською організацією, яка об'єднує сільськогосподарських дорадників, спільно з вищим навчальним закладом ІІІ-ІV рівня акредитації, на базі якого проводилася підготовка та складався кваліфікаційний іспит, на підставі відповідного рішення Атестаційної комісії.       
149. За видачу кваліфікаційного свідоцтва справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Зазначена плата спрямовується на покриття організаційних витрат, пов'язаних з видачею кваліфікаційного свідоцтва.   -109- Костинюк Б.І.
Частину шосту статті 20 вилучити.  
Враховано    
150. У кваліфікаційному свідоцтві зазначаються назва всеукраїнської професійної громадської організації, яка об'єднує сільськогосподарських дорадників, та вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівня акредитації, які його видали, дата видачі, номер свідоцтва, прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи, якій видається свідоцтво, напрям програми базової підготовки, відповідно до якої підтверджується фаховий рівень сільськогосподарського дорадника та дозволяється здійснювати сільськогосподарську дорадчу діяльність.   -110- Нощенко М.П.
Частини сьому-дев'яту статті 20 вилучити.  
Враховано    
151. Кваліфікаційне свідоцтво є безстроковим у разі дотримання сільськогосподарськими дорадниками вимог, встановлених цим Законом.       
152. Кваліфікаційне свідоцтво видається в двотижневий строк на підставі подання фізичною особою до всеукраїнської професійної громадської організації, яка об'єднує сільськогосподарських дорадників, таких документів: заяви про видачу кваліфікаційного свідоцтва, копії паспорту, копії документа про вищу освіту, платіжного документа про внесення плати за видачу кваліфікаційного свідоцтва.       
153. Стаття 21. Порядок прийняття рішення про видачу, позбавлення кваліфікаційного свідоцтва   -111- Нощенко М.П.
Статтю 21 виключити.  
Враховано    
154. Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва приймається Атестаційною комісією, склад якої затверджується всеукраїнською професійною громадською організацією, яка об'єднує сільськогосподарських дорадників, та формується з числа їх представників, представників центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики, вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівня акредитації, інших органів державної влади, до повноважень яких належить реалізація державної політики в питаннях сільського господарства та розвитку сільської місцевості, які мають необхідний рівень підготовки з цих питань.       
155. Представники всеукраїнської професійної громадської організації, яка об'єднує сільськогосподарських дорадників, повинні становити не менше двох третин кількісного складу Атестаційної комісії.   -112- Терещук С.М.
У частині другій статті 21 замість слів "не менше двох третин" записати слова "не менше половини", т. я. це має підвищити об'єктивність і знизити упередженість у роботі Атестаційної комісії.  
Відхилено , оскільки статтю вилучено   
156. Рішення про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва (його анулювання) приймається Атестаційною комісією за письмовим поданням заінтересованих осіб, в тому числі всеукраїнською професійною громадською організацією, яка об'єднує сільськогосподарських дорадників, центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики, з таких підстав: порушення сільськогосподарським дорадником нормативно-правових актів, що діють у сфері сільськогосподарського дорадництва; за рішенням суду за фактами непрофесійного надання сільськогосподарським дорадником сільськогосподарських дорадчих послуг, що завдало збитків замовнику чи отримувачу таких послуг.       
157. Про прийняте Атестаційною комісією рішення про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва всеукраїнська професійна громадська організація, яка об'єднує сільськогосподарських дорадників, повідомляє сільськогосподарського дорадника письмово в двотижневий строк після надходження відповідного протоколу засідання Атестаційної комісії.       
158. Рішення про позбавлення сільськогосподарського дорадника кваліфікаційного свідоцтва може бути оскаржено в судовому порядку.       
159. Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва сільськогосподарському дораднику, який був позбавлений його на підставі цього Закону, приймається Атестаційною комісією не раніше ніж через рік від дати позбавлення, в порядку, передбаченому для видачі кваліфікаційного свідоцтва.       
160. Рішення Атестаційної комісії оформлюються протоколами.       
161. Порядок роботи Атестаційної комісії встановлюється всеукраїнською професійною громадською організацією, яка об'єднує сільськогосподарських дорадників.       
162. Фізичній особі може бути відмовлено у видачі кваліфікаційного свідоцтва у випадках неподання нею необхідних для цього документів, недійсності або недостовірності поданих документів чи зазначення в них свідомо неправдивих даних.       
163. Проведення сільськогосподарської дорадчої діяльності фізичною особою, яка не отримала кваліфікаційного свідоцтва, або яку позбавлено кваліфікаційного свідоцтва забороняється.       
164. Стаття 22. Реєстр сільськогосподарських дорадників   -113- Мартиновський В.П.
Статтю 22 вилучити.  
Враховано    
165. Всеукраїнська професійна громадська організація, яка об'єднує сільськогосподарських дорадників, веде Реєстр сільськогосподарських дорадників, які отримали кваліфікаційне свідоцтво.   -114- Терещук С.М.
З метою узгодження статей 10 та 22 щодо реєстрації сільськогосподарських дорадників пропонується у частині першій статті 22 після слова "дорадників" дописати слова "спільно з місцевими органами виконавчої влади".  
Відхилено , оскільки статтю вилучено   
    -115- Нощенко М.П.
Частину першу статті 22 викласти в новій редакції: "Реєстр сільськогосподарських дорадників, які отримали кваліфікаційне свідоцтво, ведуть регіональні управління агропромислового комплексу."  
Відхилено , оскільки статтю вилучено   
166. У Реєстрі сільськогосподарських дорадників зазначається така інформація про сільськогосподарських дорадників: прізвище, ім'я та по батькові сільськогосподарського дорадника, дата видачі та номер кваліфікаційного свідоцтва, назва вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівня акредитації, який здійснював підготовку сільськогосподарського дорадника, дата та номер протоколу рішення Атестаційної комісії про видачу кваліфікаційного свідоцтва, напрями сільськогосподарської дорадчої діяльності, що зазначені в кваліфікаційному свідоцтві, інформація про підвищення кваліфікації за зазначеними напрямами, інформація щодо позбавлення кваліфікаційного свідоцтва, місце роботи сільськогосподарського дорадника.   -116- Нощенко М.П.
Частини другу і третю статті 22 вилучити.  
Враховано    
167. Сільськогосподарські дорадники несуть відповідальність за достовірність інформації, яка подається до Реєстру сільськогосподарських дорадників, у порядку, встановленому цим Законом.       
168. Стаття 23. Права суб'єктів сільськогосподарської дорадчої діяльності   -117- Нощенко М.П.
Статтю 23 виключити.  
Враховано    
169. Суб'єкти сільськогосподарської дорадчої діяльності мають право:       
170. доступу, згідно з договором, до об'єктів замовника сільськогосподарських дорадчих послуг, документації та іншої інформації, яка є необхідною або має суттєве значення для надання сільськогосподарських дорадчих послуг;       
171. отримувати роз'яснення та додаткові відомості, необхідні для здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності, від замовника та інших осіб щодо інформації, яка містить державну або комерційну таємницю, за наявності у суб'єкта сільськогосподарської дорадчої діяльності (сільськогосподарських дорадників, які працюють у його штатному складі) відповідного дозволу або угоди про конфіденційність інформації;       
172. відмовитися від надання сільськогосподарських дорадчих послуг у разі виникнення обставин, які перешкоджають проведенню об'єктивної сільськогосподарської дорадчої діяльності, у тому числі будь-яких форм примусу;       
173. страхувати свою відповідальність перед третіми особами, пов'язану з сільськогосподарською дорадчою діяльністю;       
174. залучати додатково у разі необхідності до участі у здійсненні сільськогосподарської дорадчої діяльності інших сільськогосподарських дорадників або інших фахівців, а також суб'єктів підприємницької діяльності;       
175. бути безпосередньо присутніми на засіданні Атестаційної комісії під час розгляду питання щодо позбавлення сільськогосподарського дорадника кваліфікаційного свідоцтва;       
176. забезпечувати присутність своїх представників на засіданні Наглядової ради під час розгляду питання про анулювання сертифіката суб'єкта сільськогосподарської дорадчої діяльності;       
177. оскаржувати дії посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, рішення Наглядової ради, Атестаційної комісії в судовому порядку.       
178. Стаття 24. Обов'язки суб'єктів сільськогосподарської дорадчої діяльності   -118- Нощенко М.П.
Статтю 24 виключити.  
Враховано    
179. Суб'єкти сільськогосподарської дорадчої діяльності зобов'язані:       
180. дотримуватися під час здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності вимог цього Закону та нормативно-правових актів, пов'язаних з сільськогосподарською дорадчою діяльністю;       
181. забезпечувати об'єктивність послуг, що надаються, повідомляти замовника про неможливість надання сільськогосподарських дорадчих послуг у зв'язку з виникненням обставин, які цьому перешкоджають;   -119- Горбаль В.М.
Абзац третій статті 24 після слова "перешкоджають" доповнити словами "і що обумовлено договором між суб'єктом сільськогосподарської дорадчої діяльності та замовником".  
Відхилено , оскільки статтю вилучено   
182. забезпечувати збереження документів, які отримані під час здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності від замовника та інших осіб;       
183. забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої під час здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності відповідно до закону;       
184. виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством і договором.       
185. Стаття 25. Відповідальність за порушення законодавства про сільськогосподарську дорадчу діяльність   -120- Нощенко М.П.
Статтю 25 виключити, змінивши відповідно нумерацію статей.  
Враховано    
186. Посадові особи, громадяни, юридичні особи, сільськогосподарські дорадники та суб'єкти сільськогосподарської дорадчої діяльності, винні в порушенні законодавства про сільськогосподарську дорадчу діяльність, несуть відповідальність згідно з законодавством.       
187. Стаття 26. Обмеження використання терміну "дорадча служба" у найменуваннях підприємств, установ та організацій   -121- Гладій М.В.
Назву статті 26 викласти у такій редакції: "Стаття 26. Обмеження використання термінів "сільськогосподарська дорадча служба", "сільськогосподарський дорадник, сільськогосподарський експерт-дорадник".  
Враховано   Стаття 12. Обмеження використання термінів "сільськогосподарська дорадча служба", "сільськогосподарський дорадник", "сільськогосподарський експерт-дорадник"  
188. Підприємства, установи та організації не мають права використовувати у своїх найменуваннях термін "дорадча служба" і не підлягають державній реєстрації під найменуваннями, які включають цей термін, якщо їх діяльність не відповідає визначенню "сільськогосподарська дорадча діяльність", передбаченого цим Законом.   -122- Гладій М.В.
Після слів "підлягають державній реєстрації" додати "в тому числі як суб'єкти підприємницької діяльності" і далі за текстом.  
Враховано   Підприємства, установи та організації не мають права використовувати у своїх найменуваннях термін "сільськогосподарська дорадча служба" і не підлягають державній реєстрації, в тому числі як суб'єкти підприємницької діяльності, під найменуваннями, які включають цей термін, якщо їх діяльність не відповідає визначенню "сільськогосподарська дорадча діяльність", передбаченому цим Законом. Фізичні особи не мають права називатися сільськогосподарськими дорадниками або сільськогосподарськими експертами-дорадниками, якщо вони не виконали вимог, передбачених цим Законом.  
    -123- Мартиновський В.П.
Доповнити статтю 26 новою частиною: "Фізичні особи не мають права називатися сільськогосподарськими дорадниками або сільськогосподарськими експертами-дорадниками, якщо вони не виконали вимог, передбачених цим Законом."  
Враховано    
189. Стаття 27. Законодавство про сільськогосподарську дорадчу діяльність       
190. Сільськогосподарська дорадча діяльність регулюються цим Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань сільськогосподарської дорадчої діяльності.   -124- Нощенко М.П.
У статті 27 слова "з питань сільськогосподарської дорадчої діяльності" вилучити.  
Враховано в статті 2   
    -125- Горбаль В.М.
Текст проекту закону доповнити новою статтею такого змісту: "Стаття 28. Укладення договору між сільськогосподарською дорадчою службою та отримувачем послуг Дорадчі послуги надаються сільськогосподарським товаровиробникам та селянам за умови укладення відповідного договору між сільськогосподарською дорадчою службою та отримувачем послуг. Окрім типових реквізитів та розділів, що мають міститися у договорі згідно положень Цивільного кодексу України, договір має містити: види дорадчих послуг, які надаватимуться отримувачеві; їх повну вартість; види інформації, яка необхідна сільськогосподарському дораднику для дослідження методів ведення господарства, фінансових результатів господарської діяльності тощо та умови надання такої інформації; відповідальність сільськогосподарського дорадника за якість наданих ним дорадчих послуг; відповідальність отримувача дорадчих послуг за належне виконання умов договору; порядок відшкодування завданих збитків отримувачеві дорадчих послуг у випадку, якщо певний вид, або сукупність видів дорадчих послуг виявилися помилковими чи неефективними; процедура наступного контролю з боку дорадчої служби за якістю виконання отримувачем дорадчих послуг протягом обумовленого періоду; інші умови, не заборонені чинним законодавством України."  
Відхилено    
191. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
192. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.   -126- Мартиновський В.П.
Змінити термін набрання чинності законом на 1 січня 2005 року.  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.  
193. 2. Юридичні особи, які використовують термін "дорадча служба" у своїй назві та діяльність яких не відповідає вимогам цього Закону, зобов'язані змінити свою назву протягом шести місяців із дня введення в дію цього Закону.      2. Юридичні особи, які використовують термін "сільськогосподарська дорадча служба" у своїй назві та діяльність яких не відповідає вимогам цього Закону, зобов'язані змінити свою назву протягом шести місяців із дня введення в дію цього Закону.  
194. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня прийняття цього Закону:      3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня прийняття цього Закону:  
195. внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність з цим Законом;      внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;  
196. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;      забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;  
197. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
198. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.      забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.