Кількість абзаців - 158 Таблиця поправок


Про екологічний аудит (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про екологічний аудит      Про екологічний аудит  
3. Цей Закон визначає основні правові та організаційні засади здійснення екологічного аудиту і спрямований на підвищення екологічної обгрунтованості діяльності суб'єктів господарювання.   -1- Горбаль В.М.
В тексті преамбули слова "підвищення екологічної обґрунтованості діяльності суб'єктів господарювання" замінити словами "поліпшення стану екологічної безпеки та підвищення ефективності дій суб'єктів господарювання" .  
Враховано частково   Цей Закон визначає основні правові та організаційні засади здійснення екологічного аудиту і спрямований на підвищення екологічної обгрунтованості та ефективності діяльності суб'єктів господарювання.  
4. Положення цього Закону поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та видів господарювання.      Положення цього Закону поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та видів діяльності.  
5. РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
6. Стаття 1. Зміст екологічного аудиту Екологічний аудит - це документально оформлений системний процес перевірки об'єкта екологічного аудиту, що включає збирання і об'єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи управління навколишнім природним середовищем та інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища, а також передача результатів такого процесу перевірки замовникові екологічного аудиту.   -2- Шершун М.Х.
Статтю 1 та статтю 2 замінити статтею 1 у наступній редакції: "Стаття 1. Визначення основних термінів У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: екологічний аудит - документально оформлений процес перевірки діяльності суб'єктів господарювання з метою встановлення відповідності їх роботи вимогам екологічної безпеки, забезпечення раціонального використання та відтворення природних ресурсів, отримання достовірної інформації про виробничу діяльність об'єкта аудиту та формування на її основі аудиторського висновку про його екологічний стан, підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості об'єкта аудиту в результаті здійсненої перевірки; докази екологічного аудиту - документально зафіксовані факти, перевірку яких можна провести в процесі екологічного аудиту та які у якісному чи кількісному вираженні використовуються аудитором для визначення відповідності критеріям аудиту; висновок екологічного аудиту - професійна оцінка, встановлена аудитором стосовно об'єкту екологічного аудиту, яка ґрунтується на даних і доказах екологічного аудиту та є головною складовою еколого-аудиторського звіту; критерії екологічного аудиту - це система природоохоронних, інвестиційних і господарських законодавчих та нормативних актів, екологічних норм, стандартів, вимог, а також висновків державної екологічної експертизи, керуючись якими аудитор зіставляє зібрані під час аудиту докази (фактичні показники, документи, характеристики) стосовно стану об'єкту екологічного аудиту, проводить їх аналіз та готує висновок щодо об'єкта екологічного аудиту; аудитор із питань екології - особа, яка має відповідну кваліфікацію, фахові знання і практичний досвід роботи за спеціальністю не менше трьох років та отримала кваліфікаційний сертифікат про право заняття аудиторською діяльністю на території України; провідний аудитор із питань екології - особа, яка має відповідну кваліфікацію, фахові знання і практичний досвід роботи за спеціальністю не менше трьох років, отримала кваліфікаційний сертифікат про право заняття аудиторською діяльністю на території України та здійснює функції управління аудиторською групою; аудиторська група - група аудиторів (один аудитор) з питань екології, з можливістю входження до неї технічних та інших експертів, які здійснюють екологічний аудит об'єкту й на одного з яких покладено функції провідного аудитора з питань екології; замовник екологічного аудиту - фізична або юридична особа, яка доручає проведення екологічного аудиту, чи будь-яка інша особа (організація), яка має регулятивне право або право за контрактом доручати проведення аудиту; технічний експерт - особа, яка власним знанням чи досвідом надає консультативну допомогу аудиторській групі, але не бере участі в її діяльності в якості аудитора; державна інформаційна система в сфері екологічного аудиту - система добровільного заохочення підприємств до офіційної державної реєстрації промислових ділянок, які відповідають нормам екологічної безпеки, а також до підготовки та розповсюдження екологічних заяв про фактичну екологічну ситуацію на їхніх промислових ділянках, екологічну політику, програми та цілі з метою інформування населення про екологічний аспект виробничої діяльності підприємства та отримання конкурентних переваг; екологічна заява - офіційне повідомлення підприємства про екологічний стан його промислових ділянок й відповідність їх нормам екологічної безпеки, отримана на основі проведеного екологічного аудиту й спрямована на широке інформування населення про фактичну екологічну ситуацію на їхніх промислових ділянках і яка є основою для добровільної державної реєстрації екологічно безпечних промислових ділянок; державна реєстрація промислових ділянок, які відповідають вимогам екологічної безпеки - це добровільне внесення промислових ділянок до офіційного державного реєстру промислових ділянок, які задовольняють вимогам екологічної безпеки, на основі поданої екологічної заяви; спеціально уповноважений орган в сфері екологічного аудиту (далі - спеціально уповноважений орган) - центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів".  
Враховано частково в Розділі 1  Стаття 1. Екологічний аудит Екологічний аудит - це документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об'єкта екологічного аудиту, що включає збирання і об'єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи управління навколишнім природним середовищем та інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту. Стаття 2. Об'єкти екологічного аудиту Об'єктами екологічного аудиту є: підприємства, установи та організації, їх філії та представництва чи об'єднання, окремі виробництва, інші господарські об'єкти; системи управління навколишнім природним середовищем; інші об'єкти, передбачені законом. Екологічний аудит може проводитися щодо підприємств, установ та організацій, їх філій та представництв чи об'єднань, окремих виробництв, інших господарських об'єктів у цілому або щодо окремих видів їх діяльності. Стаття 3. Суб'єкти екологічного аудиту Суб'єктами екологічного аудиту є: замовники; виконавці екологічного аудиту. У разі проведення обов'язкового екологічного аудиту, замовником якого є заінтересовані органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб'єктами екологічного аудиту також є керівники чи власники об'єктів екологічного аудиту. Замовником екологічного аудиту можуть бути заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інші юридичні, а також фізичні особи. Виконавцем екологічного аудиту може бути юридична чи фізична особа (екологічний аудитор), кваліфікована для здійснення екологічного аудиту відповідно до вимог цього Закону.  
    -3- Руденко Г.Б.
1. Статтю 1 "Зміст екологічного аудиту викласти у редакції: "Стаття 1. Екологічний аудит. "Екологічний аудит - це документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об'єкта екологічного аудиту, що включає збирання і об'єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи управління навколишнім природним середовищем та інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту". 2. Розділ І. "Загальні положення" доповнити окремими статтями: 1)"Об'єкти екологічного аудиту" (перенести статтю 7 законопроекту, виклавши абзац 2 у редакції: "підприємства, їх філії та представництва чи об'єднання, окремі виробництва, інші господарські об'єкти."; абзац 5 привести у відповідність до абзацу 2. 2)"Суб'єкти екологічного аудиту" (перенести статтю 10 законопроекту). 3)"Критерії екологічного аудиту", виклавши в редакції: "Критерії екологічного аудиту - вимоги нормативно-правових актів щодо охорони навколишнього природного середовища, методики, настанови, організаційні вимоги, керуючись якими екологічний аудитор оцінює докази екологічного аудиту, проводить їх аналіз та готує висновок щодо об'єкта екологічного аудиту. До критеріїв екологічного аудиту можуть належати також інші вимоги, визначені законодавством". 4) "Докази екологічного аудиту" у наступній редакції: "Докази екологічного аудиту - це документально зафіксована інформація щодо діяльності об'єкту екологічного аудиту, яка може бути перевірена. Докази екологічного аудиту використовуються екологічним аудитором для визначення відповідності об'єкту екологічного аудиту вимогам законодавства країни про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту". 5) "Висновок екологічного аудиту" у наступній редакції "Висновок екологічного аудиту - професійна оцінка об'єкту екологічного аудиту, виконана екологічним аудитором, яка грунтується на доказах екологічного аудиту та є головною складовою звіту про екологічний аудит. Висновок екологічного аудиту є офіційним документом, який засвідчується підписом екологічного аудитора та печаткою".  
Враховано    
    -4- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
Назву статті 1 "Зміст екологічного аудиту" замінити на "Визначення основних термінів". У цій статті викласти значення основних термінів: "У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: екологічний аудит - документально оформлений системний процес перевірки суб'єктів господарювання, з метою встановлення відповідності їх роботи вимогам екологічної безпеки, забезпечення раціонального використання та відтворення природних ресурсів, підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості об'єкта аудиту в результаті здійсненої перевірки; дані екологічного аудиту - результати оцінювання зібраних доказів аудиту, які складають основу звіту про аудит і подаються у порівнянні з погодженими критеріями аудиту; докази екологічного аудиту - документально зафіксовані факти, перевірку яких можна провести в процесі екологічного аудиту та які у якісному чи кількісному вираженні використовуються аудитором для визначення відповідності критеріям аудиту; висновок екологічного аудиту - професійна оцінка, встановлена аудитором щодо об'єкту екологічного аудиту, яка ґрунтується на даних і доказах аудиту та є головною складовою еколого-аудиторського звіту; критерії екологічного аудиту - система природоохоронних, інвестиційних і господарських законодавчих та нормативних актів, екологічних норм, стандартів, вимог, а також висновків державної екологічної експертизи, керуючись якими аудитор зіставляє зібрані під час аудиту докази (фактичні показники, документи, характеристики) стосовно стану об'єкту екологічного аудиту, проводить їх аналіз та готує висновок щодо об'єкта екологічного аудиту; аудитор з питань екології - особа, яка має відповідну кваліфікацію, фахові знання і практичний досвід роботи в сфері екології не менше трьох років та отримала кваліфікаційний сертифікат про право заняття аудиторською діяльністю на території України; провідний аудитор з питань екології - особа, яка здійснює управління аудиторською групою, має відповідну кваліфікацію, фахові знання і практичний досвід роботи аудитора з питань екології не менше трьох років, отримала кваліфікаційний сертифікат про право заняття аудиторською діяльністю на території України; аудиторська група - група аудиторів (один аудитор) з питань екології, до якої можуть залучатися технічні та інші експерти, які здійснюють екологічний аудит об'єкту й на одного з яких покладено функції провідного аудитора з питань екології; замовник екологічного аудиту - фізична або юридична особа, яка доручає проведення екологічного аудиту, чи будь-яка інша особа (організація), яка має право заключати контракт на проведення аудиту; технічний експерт (учасник аудиторської групи) - особа, яка власним знанням чи досвідом надає консультативну допомогу аудиторській групі; екологічний ризик - такий стан соціально-виробничої системи та навколишнього природного середовища, при якому існує висока ймовірність виникнення негативних факторів, дія яких може суттєво погіршити чи погіршує екологічну ситуацію та сприяє виникненню небезпеки для здоров'я людей; державна інформаційна система в сфері екологічного аудиту - система добровільного заохочення підприємств до офіційної державної реєстрації промислових ділянок, які відповідають нормам екологічної безпеки, а також до підготовки та розповсюдження екологічних заяв про фактичну екологічну ситуацію на їхніх промислових ділянках, екологічну політику, програми та цілі з метою інформування населення про екологічний аспект виробничої діяльності підприємства та отримання конкурентних переваг; екологічна заява - офіційне повідомлення суб'єкта господарювання про екологічний стан його промислових ділянок й відповідність їх нормам екологічної безпеки, отримана на основі проведеного екологічного аудиту й спрямована на широке інформування населення про фактичну екологічну ситуацію на їхніх промислових ділянках і яка є основою для добровільної державної реєстрації екологічно безпечних промислових ділянок та маркування про високий екологічний стандарт продукції; державна реєстрація промислових ділянок, які відповідають вимогам екологічної безпеки - добровільне внесення промислових ділянок до офіційного державного реєстру промислових ділянок, які задовольняють вимогам екологічної безпеки, на основі поданої екологічної заяви; маркування про високий екологічний стандарт продукції - зображення спеціально затвердженої компетентним органом екологічної емблеми зеленого кольору на продукції, що була виготовлена на внесеній до офіційного державного реєстру промисловій ділянці, яка виконує інформативну функцію про відповідність виробництва цієї продукції прийнятим екологічним стандартам; компетентний орган в сфері екологічного аудиту (далі - компетентний орган) - центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. еколого-аудиторська діяльність - діяльність, яка включає проведення екологічного аудиту, а також його організаційне, правове, методичне, консультативне та інші види забезпечення".  
Враховано частково у Розділі 1.   
    -5- Шаров І.Ф.
У статті 1 дати визначення основних термінів, які вживаються у проекті Закону. Визначення екологічного аудиту в статті 1 викласти в наступній редакції: "Екологічний аудит - це перевірка шляхом збирання і об'єктивного оцінювання доказів для встановлення відповідності вимогам екологічного законодавства визначених видів діяльності, пов'язаних з впливом на довкілля, надання послуг у галузі охорони навколишнього природного середовища, а також оцінкою стану екологічної безпеки в окремих місцевостях, виробничих та інших господарських об'єктах".  
Враховано частково    
    -6- Беспалий Б.Я.
Стаття 1, частина 2. Наприкінці слово "законодавства" замінити словом "закону"  
Відхилено    
    -7- Богатирьова Р.В.
У статті 1 міститься визначення екологічного аудиту: "це документально оформлений системний процес перевірки об'єкта екологічного аудиту, що включає збирання і об'єктивне оцінювання доказів...". Вважаю, що застосування у цьому визначенні слова "доказів" є юридично некоректним, оскільки поняття доказів у законодавстві є правовою категорією, що застосовується у нормах процесуального права. Тому доцільно у статті 1 замінити слово "доказів" словами "фактичних даних".  
Відхилено    
    -8- Круць М.Ф.
У статті 1 законопроекту доцільно дати визначення всіх ключових термінів, які вживаються в цьому проекті. До речі, це зроблено в альтернативному проекті. Йдеться, зокрема, поняття, як екологічна діяльність, екологічний ризик, екологічний аудитор, висновки логічного аудиту. По-друге. Потребує уточнення визначення основного поняття саме екологічний аудит. В запропонованому проекті визначення надто складне для розуміння. У визначенні слід відобразити основну суть екологічного аудиту, яка полягає в тому, що такий аудит - це перевірка відповідності певних видів діяльності, пов'язаних з негативним впливом на довкілля, встановленим законодавством вимогами.  
Враховано частково    
    -9- Черняк В.К.
Треба дати в першій статті чітке визначення всіх термінів, що стосуються екологічного аудиту. Вони, між іншим, краще дані у депутатському законопроекті і треба буде перенести їх туди, це треба буде чітко визначити.  
Враховано редакційно    
    -10- Горбаль В.М.
Статтю 1 Розділу 1 викласти в редакції "Екологічний аудит ( це перевірка об'єкта екологічного аудиту шляхом збирання і об'єктивного оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища а також стану екологічної безпеки в окремих місцевостях, виробничих та інших господарських об'єктах."  
Враховано частково    
7. Стаття 2. Еколого-аудиторська діяльність   -11- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
Статтю 2 "Еколого-аудиторська діяльність" вилучити та відповідно змінити подальшу нумерацію статей.  
Відхилено   Стаття 4. Еколого-аудиторська діяльність  
8. Еколого-аудиторська діяльність включає проведення екологічного аудиту, а також його організаційне, правове, методичне, консультативне та інші види забезпечення.      Еколого-аудиторська діяльність включає проведення екологічного аудиту, а також його організаційне, правове, методичне, консультативне та інші види забезпечення. Стаття 5. Критерії екологічного аудиту Критерії екологічного аудиту - вимоги нормативно-правових актів щодо охорони навколишнього природного середовища, методики, настанови, організаційні вимоги, керуючись якими екологічний аудитор оцінює докази екологічного аудиту, проводить їх аналіз та готує висновок щодо об'єкта екологічного аудиту. До критеріїв екологічного аудиту можуть належати також інші вимоги, визначені законодавством. Критерії екологічного аудиту визначаються у договорі на проведення екологічного аудиту. Стаття 6. Докази екологічного аудиту Докази екологічного аудиту - це документально зафіксована інформація щодо діяльності об'єкту екологічного аудиту, яка може бути перевірена. Докази екологічного аудиту використовуються екологічним аудитором для визначення відповідності об'єкту екологічного аудиту вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту. Стаття 7. Висновок екологічного аудиту Висновок екологічного аудиту - професійна оцінка об'єкту екологічного аудиту, виконана екологічним аудитором, яка грунтується на доказах екологічного аудиту та є головною складовою звіту про екологічний аудит. Висновок екологічного аудиту є офіційним документом, який засвідчується підписом та печаткою екологічного аудитора.  
9. Стаття 3. Мета та завдання екологічного аудиту   -12- Ширко Ю.В.
Статтю 3 назвати "Мета та основні завдання екологічного аудиту".  
Враховано   Стаття 8. Мета та основні завдання екологічного аудиту.  
    -13- Шершун М.Х.
Статтю 3 "Мета та завдання екологічного аудиту" викласти в редакції: "Стаття 3. Основні завдання екологічного аудиту. Основними завданнями екологічного аудиту є: 1) збір достовірної інформації про виробничу діяльність об'єкта аудиту та формування на її основі аудиторського висновку про його реальний екологічний стан; 2) оцінка ефективності, повноти, обґрунтованості і достатності заходів щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров'я людей; 3) підготовка об'єктивних та обґрунтованих еколого-економічних рекомендацій та заходів на замовлення суб'єктів підприємницької діяльності щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров'я людей; 4) забезпечення додержання законодавства про охорону навколишнього природного середовища в процесі виробничої та іншої господарської діяльності."  
Враховано    
10. Екологічний аудит в Україні проводиться з метою забезпечення додержання законодавства про охорону навколишнього природного середовища в процесі виробничої та іншої господарської діяльності.   -14- Ширко Ю.В.
Статтю 3 доповнити другим абзацом такого змісту: "Основними завданнями екологічного аудиту є: збір достовірної інформації про екологічні аспекти виробничої діяльності об'єкту екологічного аудиту та формування на її основі аудиторського висновку про його реальний екологічний стан; визначення ступеня екологічного ризику і безпеки здійснюваної діяльності; встановлення відповідальності об'єктів екологічного аудиту вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, та іншим критеріям екологічного аудиту; оцінка впливу діяльності об'єктів екологічного аудиту на стан навколишнього природного середовища і якості природних ресурсів; оцінка ефективності, повноти, обгрунтованості заходів, що вживаються для охорони навколишнього природного середовища; підготовка об'єктивних та обгрунтованих еколого-економічних рекомендацій та заходів щодо охорони навколишнього природного середовища."  
Враховано частково   Екологічний аудит в Україні проводиться з метою забезпечення додержання законодавства про охорону навколишнього природного середовища в процесі господарської та іншої діяльності. Основними завданнями екологічного аудиту є: збір достовірної інформації про екологічні аспекти виробничої діяльності об'єкту екологічного аудиту та формування на її основі висновку екологічного аудиту; встановлення відповідності об'єктів екологічного аудиту вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту; оцінка впливу діяльності об'єкту екологічного аудиту на стан навколишнього природного середовища; оцінка ефективності, повноти і обґрунтованості заходів, що вживаються для охорони навколишнього природного середовища на об'єкті екологічного аудиту.  
    -15- Руденко Г.Б.
В частині 1 статті 3 слова "виробничої та іншої" вилучити. Після слова "господарської" додати слова "та іншої"; в частині 7 статті 3 після слів "законодавства України" поставити кому та доповнити словами: "характеру діяльності об'єкту екологічного аудиту".  
Враховано    
11. Конкретні завдання екологічного аудиту в кожному окремому випадку визначаються замовником, виходячи з його потреб, відповідно до цього Закону та інших актів законодавства України.   -16- Беспалий Б.Я.
Стаття 3, частина 2. Текст "актів законодавства" замінити словом "законів".  
Відхилено   Конкретні завдання екологічного аудиту в кожному окремому випадку визначаються замовником, виходячи з його потреб, відповідно до цього Закону та інших актів законодавства України, характеру діяльності об'єкту екологічного аудиту.  
    -17- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
Конкретизувати частину 2 статті 3 "Мета та завдання екологічного аудиту" : "Екологічний аудит в Україні проводиться з метою забезпечення додержання законодавства про охорону навколишнього природного середовища в процесі виробничої та іншої господарської діяльності. Основними завданнями екологічного аудиту є: збір достовірної інформації про виробничу діяльність об'єкту аудиту та формування на її основі аудиторського висновку про його реальний екологічний стан; визначення ступеня екологічного ризику і безпеки здійснюваної діяльності; встановлення відповідності об'єктів аудиту вимогам екологічного законодавства, санітарних норм, будівельних норм і правил; оцінка впливу діяльності об'єктів екологічного аудиту на стан навколишнього природного середовища, здоров'я людей і якості природних ресурсів; оцінка ефективності, повноти, обґрунтованості і достатності заходів щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров'я людей; підготовка об'єктивних та обґрунтованих еколого-економічних рекомендацій та заходів на замовлення суб'єктів підприємницької діяльності щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров'я людей".  
Враховано частково    
12. Стаття 4. Правове регулювання екологічного аудиту   -18- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
Назву статті 4 "Правове регулювання екологічного аудиту" змінити на "Законодавство про екологічний аудит".  
Відхилено   Стаття 9. Правове регулювання екологічного аудиту  
13. Правове регулювання екологічного аудиту в Україні здійснюється цим Законом, Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", державними стандартами України, іншими нормативно-правовими актами України.   -19- Ширко Ю.В.
Ст.. 4 після слів " Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища"..." доповнити "Законом України "Про державну таємницю..."  
Відхилено   Відносини у сфері екологічного аудиту в Україні регулюються цим Законом, Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", іншими актами законодавства України, державними стандартами України.  
    -20- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
Слова "Правове регулювання екологічного аудиту в Україні здійснюється" замінити на "Відносини в сфері екологічного аудиту регулюються", слова "державними стандартами України" вилучити, а після слів "Про охорону навколишнього природного середовища" додати наступне: "Про аудиторську діяльність", "Про державну таємницю", "Про стандартизацію".  
Враховано частково    
14. Стаття 5. Основні принципи екологічного аудиту      Стаття 10. Основні принципи екологічного аудиту  
15. Основними принципами екологічного аудиту є:      Основними принципами екологічного аудиту є:  
16. незалежність;   -21- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
Статтю 5 "Основні принципи екологічного аудиту доповнити: "збалансованість екологічних, економічних та соціальних інтересів".  
Відхилено   незалежність;  
17. законність;      законність;  
18. наукова обгрунтованість;      наукова обгрунтованість;  
19. об'єктивність;      об'єктивність;  
20. неупередженість;      неупередженість;  
21. достовірність;      достовірність;  
22. документованість;      документованість;  
23. конфіденційність;      конфіденційність;  
24. персональна відповідальність аудитора.      персональна відповідальність аудитора.  
25. Стаття 6. Сфери проведення екологічного аудиту      Стаття 11. Сфери проведення екологічного аудиту  
26. Екологічний аудит проводиться в процесі приватизації об'єктів державної власності, іншої зміни форми власності чи конкретних власників об'єктів, а також для потреб екологічного страхування, в разі передачі об'єктів державної та комунальної власності в довгострокову оренду, в концесію, створення на основі таких об'єктів спільних підприємств, створення, функціонування і сертифікації систем управління навколишнім середовищем, а також здійснення іншої діяльності.   -22- Ширко Ю.В.
Статтю 6 після слів "Екологічний аудит проводиться..." доповнити "на замовлення юридичних та фізичних осіб, заінтересованих у проведенні екологічного аудиту, а також..." і далі за текстом.  
Враховано у статті 3  Екологічний аудит проводиться в процесі приватизації об'єктів державної власності, іншої зміни форми власності, зміни конкретних власників об'єктів, а також для потреб екологічного страхування, в разі передачі об'єктів державної та комунальної власності в довгострокову оренду, в концесію, створення на основі таких об'єктів спільних підприємств, створення, функціонування і сертифікації систем управління навколишнім природним середовищем, а також здійснення господарської та іншої діяльності.  
    -23- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
Статтю 6 "Сфери проведення екологічного аудиту" викласти в редакції: "Екологічний аудит проводиться в процесі створення, функціонування і сертифікації систем управління навколишнім середовищем, а також здійснення іншої діяльності".  
Враховано частково    
27. Стаття 7. Об'єкти екологічного аудиту   -24- Ширко Ю.В.
Статтю 7 "Об"єкти екологічного аудиту" викласти після статті 1 та відповідно змінити подальшу нумерацію статей  
Враховано    
28. Об'єктами екологічного аудиту можуть бути:       
29. підприємства, їх підрозділи чи об'єднання, окремі виробництва, інші господарські об'єкти;   -25- Абзац другий статті 7 доповнити підпунктом такого змісту " території, окремі ділянки (об"єкти) природних ресурсів".  Відхилено    
    -26- Беспалий Б.Я.
Стаття 7, частина 1, пункт 1. Викласти у такій редакції: "підприємства, їхні структурні підрозділи, філії чи об'єднання, інші суб'єкти господарювання".  
Враховано частково у статті 2   
    -27- Горбаль В.М.
статтю 7 доповнити абзацом 3 наступного змісту: "території, окремі ділянки (об'єкти) природних ресурсів".  
Відхилено    
    -28- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
Статтю 7 доповнити пунктами: земельні ділянки різного призначення, лісові масиви, річки та водоймища усіх видів,найменувань і будь-якого походження, інші окремі території, а також їх надра, флора, фауна та атмосферний простір; інвестиційні та приватизаційні пропозиції, програми, проекти.  
Відхилено    
    -29- Шершун М.Х.
Частину 1 статті 7 доповнити рядком: території, окремі ділянки (об'єкти) природних ресурсів;  
Відхилено    
30. системи управління навколишнім природним середовищем;       
31. інші об'єкти, передбачені законодавством України.   -30- Беспалий Б.Я.
Стаття 7, частина 1, пункт 3. Слова "законодавством України" замінити словом "законом"  
Відхилено    
32. Екологічний аудит може проводитися щодо підприємств, їх підрозділів чи об'єднань, окремих виробництв, інших господарських об'єктів у цілому або щодо окремих видів їх діяльності.   -31- Беспалий Б.Я.
Стаття 7, частина 2. Текст "їх підрозділів" замінити текстом "їхніх структурних підрозділів, філій"  
Враховано редакційно у статті 2   
33. Стаття 8. Форми екологічного аудиту      Стаття 12. Форми екологічного аудиту  
34. Екологічний аудит в Україні може бути добровільним чи обов'язковим.      Екологічний аудит в Україні може бути добровільним чи обов'язковим.  
35. Добровільний екологічний аудит здійснюється стосовно будь-яких об'єктів на замовлення заінтересованого суб'єкта за згодою керівника (власника) об'єкта екологічного аудиту.   -32- Беспалий Б.Я.
Стаття 8, частина 2. Текст " (власника)" замінити текстом "чи власника"  
Враховано   Добровільний екологічний аудит здійснюється стосовно будь-яких об'єктів екологічного аудиту на замовлення заінтересованого суб'єкта за згодою керівника чи власника об'єкта екологічного аудиту.  
    -33- Горбаль В.М.
а) у абзаці 2 слово "заінтересованого" замінити словом "зацікавленого". Далі по тексту зробити заміну терміну. б) доповнити абзацами 10 і 11 у наступній редакції: "Обов'язковий екологічний аудит проводиться у кожному конкретному випадку, визначеному у частині 2 цієї статті, але не частіше одного разу на рік. При проведенні екологічного аудиту усієї діяльності суб'єкта господарювання, аудит окремих об'єктів, що були перевірені протягом календарного року, не проводиться".  
Відхилено    
36. Обов'язковий екологічний аудит здійснюється на замовлення заінтересованих органів виконавчої влади в таких випадках:   -34- Ширко Ю.В.
Частину третю статті 8 викласти в такій редакції: "Обов'язковий екологічний аудит здійснюється на замовлення заінтересованих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування щодо об'єктів або видів діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку, відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України у таких випадках: приватизації об'єктів державної та комунальної власності; передачі або придбанні в державну або комунальну власність; передачі об'єктів державної або комунальної власності в довгострокову оренду, в концесію; створенні на основі об'єктів державної та комунальної власності спільних підприємств; банкрутства об'єктів; екологічного страхування об'єктів, що здійснюють діяльність, яка становить підвищену екологічну небезпеку; в інших випадках, передбачених законодавством України"  
Враховано частково   Обов'язковий екологічний аудит здійснюється на замовлення заінтересованих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування щодо об'єктів або видів діяльності, які становить підвищену екологічну небезпеку, відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України у таких випадках: банкрутство;  
    -35- Беспалий Б.Я.
Стаття 8, частина 3. Перший абзац після тексту "органів виконавчої влади" замінити текстом " органів місцевого самоврядування"  
Враховано    
    -36- Ландик В.І.
В розділі 1 "Загальні положення", стаття 8 "Форми екологічного аудиту", 3 речення: "Обов'язковий екологічний аудит здійснюється на замовлення заінтересованих органів виконавчої влади в таких випадках".../далі по тексту/ змінити на: "Обов'язковий екологічний аудит здійснюється в таких випадках:".../далі по тексту/  
Відхилено    
    -37- Шершун М.Х.
Частину 3 статті 8 викласти у редакції: "З метою перевірки та оцінки діяльності підприємств, які здійснюють екологічно небезпечні види діяльності, а також джерел підвищеної екологічної небезпеки здійснюється обов'язковий екологічний аудит, спрямований на встановлення відповідності стану об'єкту екологічного аудиту вимогам та нормам екологічної безпеки, оцінку сукупного шкідливого впливу об'єкту на навколишнє природне середовище і забезпечення превентивних заходів по усуненню (зменшенню) негативного шкідливого впливу". Далі за текстом.  
Враховано частково    
    -38- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
В частині 3 статті 8 слово "виконавчої" після слів "заінтересованих органів" замінити на "державної". а після слова "влади" додати "або органів місцевого самоврядування у таких випадках:".  
Враховано частково    
37. приватизація об'єктів державної та комунальної власності, що здійснюють діяльність, яка становить підвищену екологічну небезпеку, відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України;      приватизація, передача в концесію об'єктів державної та комунальної власності;  
38. передача або придбання в державну або комунальну власність об'єктів, що здійснюють діяльність, яка становить підвищену екологічну небезпеку;      передача або придбання в державну чи комунальну власність;  
39. передача об'єктів державної або комунальної власності в довгострокову оренду, в концесію;   -39- Богатирьова Р.В.
Положення частини 3 статті 8 законопроекту визначає випадки, в яких здійснюється обов'язковий екологічний аудит. Зокрема передбачається здійснювати обов'язковий екологічний аудит у випадках передачі об'єктів державної або комунальної власності в довгострокову оренду, в концесію та створення на основі об'єктів державної та комунальної власності спільних підприємств (абзаци 3, 4). Вважаю за необхідне при цьому зазначити, що обов'язковий екологічний аудит здійснюється в цих випадках, якщо вказані об'єкти становлять підвищену екологічну небезпеку, оскільки відсутня потреба і доцільність здійснювати екологічний аудит усіх без виключення об'єктів державної або комунальної власності, які передаються в довгострокову оренду, в концесію чи на основі, яких створюються спільні підприємства. Проведення в цих випадках обов'язкового екологічного аудиту необгрунтовано ляже додатковим тягарем на державний та місцеві бюджети без явної необхідності. Враховуючи зазначене, пропоную викласти абзаци 3 і 4 частини 3 статті 8 в такій редакції: "передача об'єктів державної або комунальної власності в довгострокову оренду, в концесію, якщо дані об'єкти становлять підвищену екологічну небезпеку".  
Враховано   передача у довгострокову оренду об'єктів державної або комунальної власності ;  
40. створення на основі об'єктів державної та комунальної власності спільних підприємств;   -40- Богатирьова Р.В.
Вважаю за необхідне при цьому зазначити, що обов'язковий екологічний аудит здійснюється в цих випадках, якщо вказані об'єкти становлять підвищену екологічну небезпеку, оскільки відсутня потреба і доцільність здійснювати екологічний аудит усіх без виключення об'єктів державної або комунальної власності, які передаються в довгострокову оренду, в концесію чи на основі, яких створюються спільні підприємства. Проведення в цих випадках обов'язкового екологічного аудиту необгрунтовано ляже додатковим тягарем на державний та місцеві бюджети без явної необхідності. Враховуючи зазначене, пропоную викласти абзаци 3 і 4 частини 3 статті 8 в такій редакції: "створення на основі об'єктів державної та комунальної власності спільних підприємств, якщо дані об'єкти становлять підвищену екологічну небезпеку"  
Враховано   створення на основі об'єктів державної та комунальної власності спільних підприємств;  
41. екологічне страхування об'єктів, що здійснюють діяльність, яка становить підвищену екологічну небезпеку;   -41- Руденко Г.Б.
До обов'язкового аудиту віднести: "завершення дії угоди про розподіл продукції відповідно до Закону".  
Враховано   екологічне страхування об'єктів; завершення дії угоди про розподіл продукції відповідно до закону;  
42. в інших випадках, передбачених законодавством України.   -42- Беспалий Б.Я.
Стаття 8, частина 3, останній абзац. Текст "законодавством України" замінити словом "законом"  
Враховано   в інших випадках, передбачених законом.  
    -43- Шершун М.Х.
Статтю 8 доповнити наступною частиною: Проведення екологічного аудиту є обов'язковим для: еколого-небезпечних об'єктів і підприємств, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; військових, оборонних та інших об'єктів, які мають значний негативний вплив на стан навколишнього природного середовища, або потенційно здатні негативно впливати на стан навколишнього середовища та здоров'я населення; підприємств, установ, організацій, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які в установленому порядку мають отримувати ліміти на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів.  
Враховано частково    
    -44- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
Після статті 8 в редакції, прийнятій в першому читанні, "Форми екологічного аудиту", додати статті: "Екологічний аудит підприємств, їх структурних підрозділів, господарських об'єктів, організацій, установ", "Екологічний аудит територій" та "Екологічний консалтинг" . Ці статті викласти в редакції, запропонованій народними депутатами Карповим О.М., Толстоуховим А.В., Шевчуком С.В. та відповідно змінити подальшу нумерацію статей. "Стаття. Екологічний аудит підприємств, їх структурних підрозділів, господарських об'єктів, організацій, установ. Екологічний аудит підприємств, їх структурних підрозділів, господарських об'єктів, організацій, установ здійснюється на замовлення при: проведенні комплексної експрес-оцінки підприємств з метою проведення некапіталомістких заходів щодо екологічної модернізації виробництва; аудитуванні інвестиційних пропозицій у складі програм галузевої реструктуризації виробництва та у складі галузевих програм структурної перебудови економіки; формуванні фондів екологічної санації підприємств; проведенні аудиту раціональності та безпеки використання енергетичних ресурсів". "Стаття. Екологічний аудит територій. Екологічний аудит територій спрямований на оцінку природно-ресурсного потенціалу конкретних земельних ділянок та інших природних ресурсів, виявлення негативних природних і природно-техногенних процесів, встановлення видів і оцінку рівнів техногенного впливу на навколишнє середовище з метою визначення пріоритетів, конкретних дій і джерел фінансування екологічного оздоровлення забруднених територій, а також реальної ціни земельної ділянки у разі зміни її власника. Екологічний аудит територій запроваджується на замовлення при: здійсненні операцій купівлі-продажу нерухомого майна, а також при коригуванні вартості нерухомого майна; складанні угод з купівлі-продажу земельних ділянок; проведенні національних, державних, галузевих, регіональних екологічних програм та природоохоронних заходів; обґрунтуванні підстав, необхідності та доцільності оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації; виникненні потенційно небезпечної екологічної ситуації, що склалася на певній території". "Стаття. Екологічний консалтинг. Екологічний консалтинг - надання консультаційних послуг аудиторами з питань екології, у які входить: передпроектне обстеження земельних ділянок, родовищ корисних копалин і т. ін. з видачею висновку про існуючі та можливі екологічні проблеми території; екологічна оцінка існуючих (або тих, що проектуються) технологій; обґрунтування застосування та оцінка ефективності (необхідності і достатності) природоохоронних заходів; допомога при здійсненні екологічної сертифікації виробничих об'єктів та територій; сприяння у підготовці екологічної заяви та реєстрації промислових ділянок; участь при підготовці угод про розподіл продукції, в яку входить оцінювання попередньої екологічної шкоди, вартості відтворення порушених об'єктів навколишнього природного середовища, витрат на усунення наднормативних негативних впливів на навколишнє природне середовище; сприяння у підготовці договорів екологічного страхування, розробленні планів превентивних заходів щодо зниження екологічних ризиків, оцінюванні шкоди від настання страхового випадку для підприємств у зв'язку з забрудненням навколишнього природного середовища; розробка еколого-інформаційної документації".  
Відхилено    
43. Стаття 9. Внутрішній та зовнішній екологічний аудит   -45- Горбаль В.М.
Назву статті викласти у наступній редакції: "Види екологічного контролю".  
Відхилено   Стаття 13. Внутрішній та зовнішній екологічний аудит  
    -46- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
Статтю 9 "Внутрішній та зовнішній екологічний аудит " вилучити та відповідно змінити подальшу нумерацію статей.  
Відхилено    
44. Екологічний аудит поділяється на внутрішній та зовнішній.      Екологічний аудит поділяється на внутрішній та зовнішній.  
45. Внутрішній екологічний аудит проводиться на замовлення підприємства (установи, організації) для його власних потреб.   -47- Беспалий Б.Я.
Стаття 9, частина 2. Текст " (установи, організації)" замінити текстом " установи, організації".  
Враховано редакційно   Внутрішній екологічний аудит об'єкту проводиться на замовлення його власника чи органу, уповноваженому на управління ним для власних потреб.  
    -48- Шершун М.Х.
Статю 9 частину 2 викласти у редакції: "Внутрішній екологічний аудит об'єкту проводиться на замовлення його власника чи органу, уповноваженому на управління ним".  
Враховано    
46. Зовнішній екологічний аудит проводиться на замовлення інших заінтересованих суб'єктів.      Зовнішній екологічний аудит проводиться на замовлення інших заінтересованих суб'єктів.  
47. Стаття 10. Суб'єкти екологічного аудиту   -49- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
Статтю 10 "Суб'єкти екологічного аудиту" - в редакції, прийнятій в першому читанні - конкретизувати суб'ктів екологічного аудиту, а тому доцільно об'єднати статті 10, 11, 12. А також доповнити цю статтю словами "Забороняється займатися наданням еколого-аудиторських послуг органам державної виконавчої влади, виконавчим органам місцевих Рад, державним контрольно-ревізійним органам, а також окремим особам, яким законами України заборонено здійснювати підприємницьку діяльність."  
Враховано частково    
48. Суб'єктами екологічного аудиту є:       
49. замовники;       
50. виконавці екологічного аудиту.       
51. У разі проведення обов'язкового екологічного аудиту, замовником якого є заінтересовані органи виконавчої влади, суб'єктами екологічного аудиту також є керівники (власники) об'єктів екологічного аудиту.   -50- Беспалий Б.Я.
Стаття 10, частина 3 після тексту "органи виконавчої влади", доповнити текстом "органів місцевого самоврядування", текст " (власники)" замінити текстом "чи власники"  
Враховано у статті 3   
52. Стаття 11. Замовник екологічного аудиту   -51- Шершун М.Х.
Статтю 11 викласти в редакції: "Стаття 11. Замовники екологічного аудиту: Екологічний аудит проводиться на замовлення заінтересованого господарюючого суб'єкта для забезпечення його власних потреб, а також на замовлення інших фізичних (юридичних) осіб незалежно від форм власності, які мають безпосереднє відношення до об'єкта аудиту, зацікавлені в його проведенні і узгодили проведення аудиту з власником об'єкту (місцеві та центральні органи виконавчої влади, інвестори, акціонери, кредитори (банки), податкові адміністрації, екологічні інспекції, страхові компанії, громадські неурядові організації), окрім випадків передбачених іншими законодавчими актами України".  
Враховано частково у статті 3   
    -52- Горбаль В.М.
Статтю 11 викласти в редакції: "Замовниками екологічного аудиту можуть бути: фізичні та юридичні особи; центральні або місцеві органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування".  
Враховано у статті 3   
    -53- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
Статтю 11 "Замовник екологічного аудиту" - в редакції, прийнятій в першому читанні - вилучити та відповідно змінити подальшу нумерацію статей.  
Враховано    
53. Замовником екологічного аудиту може бути юридична чи фізична особа, заінтересована у проведенні екологічного аудиту.       
54. Замовником екологічного аудиту може бути заінтересований орган виконавчої влади.   -54- Беспалий Б.Я.
Стаття 11, частину 2 наприкінці доповнити текстом "чи місцевого самоврядування"  
Враховано у статті 3   
55. Стаття 12. Виконавець екологічного аудиту   -55- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
Статтю 12 "Виконавець екологічного аудиту" - в редакції, прийнятій в першому читанні - вилучити та відповідно змінити подальшу нумерацію статей  
Враховано    
56. Виконавцем екологічного аудиту може бути юридична чи фізична особа (екологічний аудитор), що має право на здійснення такої діяльності.   -56- Беспалий Б.Я.
Статтю 12 викласти у редакції: "Виконавцем екологічного аудиту може бути тільки екологічний аудитор. Екологічним аудитором може бути фізична або юридична особа, що відповідно до цього закону має право на здійснення такої діяльності"  
Враховано частково у статті 3   
    -57- Горбаль В.М.
статтю 12 доповнити абзацом 2 у наступній редакції: "Забороняється займатися наданням еколого-аудиторських послуг центральним або місцевим органам виконавчої влади, контрольно-ревізійним органам, а також окремим особам, яким законами України заборонено здійснювати підприємницьку діяльність."  
Враховано частково у статті 14   
57. Стаття 13. Вимоги до виконавця екологічного аудиту      Стаття 14. Вимоги до виконавця екологічного аудиту  
58. Екологічним аудитором може бути особа, яка має вищу освіту, спеціальну підготовку, досвід роботи у сфері охорони навколишнього природного середовища або суміжних сферах не менше 4 років поспіль, сертифікат на право здійснення екологічного аудиту та відповідає іншим вимогам, передбаченим нормативно-правовими актами України.   -58- Беспалий Б.Я.
Стаття 13, частина 1. Виключити текст "та відповідає іншим вимогам, передбаченим нормативно-правовими актами України". Усі вимоги мають бути вичерпно перелічені у цій статті аби унеможливити чиновницьку сваволю".  
Відхилено   Екологічний аудит може здійснювати особа (екологічний аудитор), яка має відповідну вищу освіту, досвід роботи у сфері охорони навколишнього природного середовища або суміжних сферах не менше 4 років підряд та якій видано в установленому порядку сертифікат на право здійснення такої діяльності.  
    -59- Шершун М.Х.
Частину 1 статті 13 викласти у редакції: "Екологічний аудит може здійснювати особа (екологічний аудитор), яка має вищу освіту, спеціальну підготовку, досвід роботи у сфері управління навколишнім природним середовищем або суміжних сферах не менше 4 років поспіль та якій видано в установленому порядку сертифікат на право здійснення такої діяльності".  
Враховано    
    -60- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
Статтю 13 "Вимоги до виконавця екологічного аудиту" - викласти в редакції: "Екоаудитор має право займатися аудиторською діяльністю індивідуально, або створити аудиторську фірму, об'єднатися з іншими аудиторами в спілку з дотриманням вимог цього Закону та інших законів України. Екоаудиторам забороняється здійснювати аудит виробничих об'єктів в разі, якщо вони мають безпосереднє відношення до них шляхом одержання дивідендів від акцій і прибутків від застосування корпоративних прав. Екоаудитором не може бути особа, що має непогашену судимість за економічні злочини".  
Враховано частково    
    -61- Горбаль В.М.
Абзац 1 статті 13 після слів "спеціальну підготовку," доповнити словами "визначену у статті 20 Закону".  
Відхилено    
59. Екологічний аудит може здійснюватись юридичною особою, статутом якої передбачений цей вид діяльності і в штаті якої є хоча б один екологічний аудитор.   -62- Шаров І.Ф.
Частину 2 статті 13 викласти в такій редакції: "Еколого - аудиторською діяльністю має право займатися юридична особа, створена для провадження виключно еколого - аудиторської діяльності і в штаті якої є хоча б один аудитор".  
Відхилено   Екологічний аудит може здійснюватись юридичною особою, статутом якої передбачений цей вид діяльності і в штаті якої є хоча б один екологічний аудитор.  
60. Забороняється займатися проведенням екологічного аудиту органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, особам, яким чинним законодавством заборонено займатися підприємницькою діяльністю, а також особам, які мають судимість за корисливі злочини.   -63- Беспалий Б.Я.
Стаття 13. Текст "чинним законодавством заборонено" замінити текстом "заборонено законом".  
Враховано   Забороняється проведення екологічного аудиту органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, особам, яким законом заборонено займатися підприємницькою діяльністю. Забороняється здійснювати екологічний аудит господарських об'єктів екологічним аудиторам, якщо вони мають акції цих об'єктів або у іншій формі мають безпосереднє відношення до них .  
61. Стаття 14. Права та обов'язки замовника екологічного аудиту      Стаття 15. Права та обов'язки замовника екологічного аудиту  
62. Замовник екологічного аудиту має право:      Замовник екологічного аудиту має право:  
63. вільно визначати виконавців екологічного аудиту;   -64- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
В статті 14 "Права та обов'язки замовника екологічного аудиту" додати такі пункти щодо прав замовника екологічного аудиту: "надавати екоаудиторам письмові або усні пояснення, зауваження, пропозиції у відношенні об'єктів екологічного аудиту або по окремих рішеннях і обґрунтуваннях; знайомитися з висновками екологічного аудиту; порушувати клопотання про проведення додаткового екологічного аудиту; на оскарження в судовому порядку протиправних дій виконавців екологічного аудиту та відшкодування шкоди, заподіяної під час проведення екологічного аудиту".  
Враховано частково   вільно визначати виконавців екологічного аудиту;  
    -65- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
А також пункт: "Власники об'єктів екологічного аудиту, в разі виникнення підстав для проведення обов'язкового екологічного аудиту, мають право звернутися до замовника обов'язкового екологічного аудиту з умотивованим відводом виконавця екологічного аудиту." Статтю викласти у редакції запропонованій народними депутатами Карповим О.М.,Толстоуховим А.В., Шевчуком С.В.  
Враховано у статті 18   
64. давати виконавцю відповідно до законодавства завдання на проведення екологічного аудиту;      давати виконавцю відповідно до законодавства завдання на проведення екологічного аудиту;  
65. одержувати інформацію про хід екологічного аудиту;      одержувати інформацію про хід екологічного аудиту;  
66. вільно розпоряджатися звітами екологічного аудиту для своїх потреб.   -66- Ширко Ю.В.
Частину 4 статті 14 викласти у редакції "одержувати та використовувати звіти про екологічний аудит для своїх потреб". Додати такий пункт щодо прав замовника екологічного аудиту: "Замовник екологічного аудиту має право на відшкодування збитків, заподіяних неправомірними діями виконавців екологічного аудиту під час проведення екологічного аудиту". В останньому абзаці статті 14 після слів "виконувати інші" слово обов'язки" замінити словом "дії" і далі за текстом.  
Враховано   одержувати та використовувати звіти про екологічний аудит для своїх потреб. Замовник екологічного аудиту має право на відшкодування збитків, заподіяних неправомірними діями виконавців екологічного аудиту під час проведення екологічного аудиту.  
67. Замовник екологічного аудиту може мати інші права відповідно до законодавства.      Замовник екологічного аудиту може мати інші права відповідно до закону.  
68. Замовник екологічного аудиту зобов'язаний:      Замовник екологічного аудиту зобов'язаний:  
69. забезпечувати фінансування проведення екологічного аудиту, своєчасне приймання та оплату виконаних робіт;      забезпечувати фінансування проведення екологічного аудиту, своєчасне приймання та оплату виконаних робіт;  
70. надавати виконавцям екологічного аудиту наявну в нього інформацію, письмові чи усні пояснення щодо об'єктів екологічного аудиту;      надавати виконавцям екологічного аудиту наявну в нього інформацію, письмові чи усні пояснення щодо об'єктів екологічного аудиту;  
71. не допускати дій, спрямованих на примушування виконавця до зміни форм і методів роботи чи висновків екологічного аудиту;      не допускати дій, спрямованих на примушування виконавця до зміни форм і методів роботи чи висновків екологічного аудиту;  
72. виконувати інші обов'язки, пов'язані з проведенням екологічного аудиту, відповідно до законодавства України.   -67- Беспалий Б.Я.
Стаття 14, частина 3, пункт 4 (останній). Текст "законодавства України" замінити словом "закону"  
Відхилено   виконувати інші дії, пов'язані з проведенням екологічного аудиту, відповідно до законодавства.  
73. Стаття 15. Права та обов'язки виконавця екологічного аудиту      Стаття 16. Права та обов'язки виконавця екологічного аудиту.  
74. Виконавець екологічного аудиту має право:      Виконавець екологічного аудиту має право:  
75. самостійно визначати форми і методи екологічного аудиту відповідно до законодавства та умов договору з замовником екологічного аудиту;      самостійно визначати форми і методи екологічного аудиту відповідно до законодавства та договору з замовником екологічного аудиту;  
76. отримувати документи, матеріали та інші відомості, наявні у замовника та у об'єкта екологічного аудиту, необхідні для проведення екологічного аудиту;      отримувати документи, матеріали та інші відомості, наявні у замовника та у об'єкта екологічного аудиту, необхідні для проведення екологічного аудиту;  
77. викладати у звіті про екологічний аудит, що здійснюється групою екологічних аудиторів, свою окрему думку щодо суті висновків екологічного аудиту, якщо вона не збігається з загальними висновками;      викладати у звіті про екологічний аудит, що здійснюється групою екологічних аудиторів, особливу думку екологічного аудитора щодо суті висновків екологічного аудиту, якщо вона не збігається з загальними висновками;  
78. залучати на договірних засадах для вирішення окремих питань, що виникають у процесі проведення екологічного аудиту і вимагають спеціальних знань, фахівців відповідного профілю, не покладаючи на них відповідальність за висновки екологічного аудиту.      залучати на договірних засадах для вирішення окремих питань, що виникають у процесі проведення екологічного аудиту і вимагають спеціальних знань, фахівців відповідного профілю, не покладаючи на них відповідальність за висновки екологічного аудиту.  
79. Виконавець екологічного аудиту зобов'язаний:      Виконавець екологічного аудиту зобов'язаний:  
80. проводити роботи з додержанням вимог внутрішнього розпорядку об'єкта екологічного аудиту;       
81. повідомляти замовника про всі виявлені у процесі проведення екологічного аудиту випадки порушення чинного законодавства про охорону навколишнього природного середовища, стандартів, норм, правил і відхилення від вимог щодо ведення звітності та її складання;   -68- Беспалий Б.Я.
Стаття 15, частина 2, пункт 2. Вилучити слово "чинного"  
Враховано   повідомляти замовника про всі виявлені у процесі проведення екологічного аудиту випадки порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, стандартів, норм, правил і відхилення від вимог щодо ведення звітності та її складання та відображати дану інформацію у звіті про проведення екологічного аудиту;  
    -69- Горбаль В.М.
Абзац 5 статті 15 після слів "та її складання" доповнити словами "та відображати дану інформацію у звіті про проведення екологічного аудиту".  
Враховано    
82. невідкладно інформувати відповідні спеціально уповноважені органи з питань екології та природних ресурсів про виявлену у процесі проведення екологічного аудиту загрозу аварійної ситуації;   -70- Беспалий Б.Я.
Стаття 15, частина 2, пункт 3. Вилучити текст "спеціально уповноважені"  
Враховано   невідкладно інформувати про виявлену у процесі проведення екологічного аудиту загрозу аварійної ситуації керівника (власника) об'єкта екологічного аудиту, відповідні органи з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, а також гідрометеорологічної діяльності та замовника;  
    -71- Шершун М.Х.
У статті 15, ч.2, абзац 3 викласти у редакції: "невідкладно інформувати про виявлену у процесі проведення екологічного аудиту загрозу аварійної ситуації керівника (власника) об'єкта екологічного аудиту, відповідні органи з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, а також гідрометеорологічної діяльності та замовника".  
Враховано    
83. забезпечувати належне збереження та своєчасне повернення всіх документів, які одержані від власника об'єкта, замовника та інших осіб для проведення екологічного аудиту;      забезпечувати належне збереження та своєчасне повернення всіх документів, які одержані від власника об'єкта екологічного аудиту, замовника та інших осіб для проведення екологічного аудиту;  
84. інформувати замовника про відомі йому причини, що унеможливлюють проведення чи продовження екологічного аудиту;   -72- Шершун М.Х.
абзац.5 частини 2 статті 15 доповнити словом "невідкладно" і далі за текстом.  
Враховано   невідкладно інформувати замовника про відомі йому причини, що унеможливлюють проведення чи продовження екологічного аудиту; заявляти самовідвід при наявності особистої заінтересованості у результатах екологічного аудиту конкретного об'єкта екологічного аудиту;  
    -73- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
До статті 15 "Права та обов'язки виконавця екологічного аудиту" пункту щодо обов'язків виконавця додати наступне: забезпечувати всебічне, комплексне, об'єктивне, якісне й ефективне проведення екологічного аудиту; своєчасно готувати обґрунтований і об'єктивний висновок; заявляти самовідвід при наявності особистої заінтересованості у результатах екоаудиту конкретного об'єкту екологічного аудиту".  
Враховано частково    
85. додержувати встановлених законодавством та договором на проведення екологічного аудиту вимог щодо конфіденційності інформації, яка отримана або стала йому відома під час виконання цієї роботи.   -74- Беспалий Б.Я.
Стаття 15, частина 2, пункт 6 (останній). Слово "законодавством" замінити словом "законом"  
Відхилено   додержувати встановлених законодавством та договором на проведення екологічного аудиту вимог щодо конфіденційності інформації, яка отримана або стала йому відома під час виконання цієї роботи.  
86. Стаття 16. Гарантії незалежності екологічного аудитора      Стаття 17. Гарантії незалежності екологічного аудитора  
87. Закон гарантує незалежність екологічного аудитора.   -75- Ширко Ю.В.
Абзаци 1 та 2 статті 16 "Гарантії незалежності екологічного аудитора" об'єднати і викласти у редакції: "Закон гарантує незалежність екологічного аудитора шляхом:" і далі за текстом.  
Враховано   Закон гарантує незалежність екологічного аудитора шляхом:  
88. Незалежність екологічного аудитора гарантується шляхом:       
89. регулювання його діяльності законом, а також договором, що укладається відповідно до цього Закону;      регулювання його діяльності законом, а також договором, що укладається відповідно до цього Закону;  
90. заборони впливу на екологічного аудитора з метою примушування його до зміни форми і методів його роботи та висновків екологічного аудиту;      заборони впливу на екологічного аудитора з метою примушування його до зміни форми і методів його роботи та висновків екологічного аудиту;  
91. гарантування конфіденційності проведення екологічного аудиту;   -76- Ширко Ю.В.
Доповнити абзац 4 статті 16 "Гарантії незалежності екологічного аудитора" словом "забезпечення" і далі за текстом  
Враховано   забезпечення конфіденційності проведення екологічного аудиту;  
92. захисту порушених прав екологічного аудитора в установленому законодавством порядку.   -77- Беспалий Б.Я.
Стаття 16, частина 2, пункт 4 . Слово "законодавством" замінити словом "законом"  
Враховано   захисту порушених прав екологічного аудитора в установленому законом порядку.  
93. Стаття 17. Права та обов'язки керівників (власників) об'єктів зовнішнього екологічного аудиту      Стаття 18. Права та обов'язки керівників (власників) об'єктів зовнішнього екологічного аудиту  
94. Керівники (власники) об'єктів екологічного аудиту мають право:      Керівники (власники) об'єктів зовнішнього екологічного аудиту мають право:  
95. звернутися до замовника зовнішнього екологічного аудиту з умотивованим відводом виконавця екологічного аудиту;      звернутися до замовника зовнішнього екологічного аудиту з умотивованим відводом виконавця екологічного аудиту;  
96. знайомитися зі звітом про проведений на об'єкті екологічний аудит;      знайомитися зі звітом про проведений на об'єкті екологічний аудит;  
97. на відшкодування шкоди, заподіяної під час проведення екологічного аудиту, а також на оскарження в судовому порядку протиправних дій виконавців та замовників екологічного аудиту.   -78- Горбаль В.М.
Абзац 4 статті 17 після слів "проведення екологічного аудиту" доповнити словами "згідно законодавства України"  
Враховано частково   на відшкодування збитків, заподіяних під час проведення екологічного аудиту, а також на оскарження протиправних дій виконавців та замовників екологічного аудиту у відповідності до закону.  
    -79- Шершун М.Х.
Абзац 4 статті 17 викласти у редакції: "на відшкодування збитків, заподіяних під час проведення екологічного аудиту, а також на оскарження протиправних дій виконавців та замовників екологічного аудиту у відповідності до закону".  
Враховано    
98. Керівники (власники) об'єктів екологічного аудиту зобов'язані: забезпечувати виконавців екологічного аудиту повною і достовірною інформацією, необхідною для їх роботи;      Керівники (власники) об'єктів екологічного аудиту зобов'язані: забезпечувати виконавців екологічного аудиту повною і достовірною інформацією, необхідною для їх роботи;  
99. забезпечувати вільний доступ виконавців екологічного аудиту на об'єкт, сприяти їм у проведенні дій, необхідних для належного виконання покладених на них завдань.   -80- Шершун М.Х.
Після РОЗДІЛУ І додати РОЗДІЛ ІІ в наступній редакції: РОЗДІЛ ІІ. ПОДАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАЯВ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ДІЛЯНОК, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ з наступними статтями у редакції: Стаття . Вимоги до оформлення екологічної заяви На основі висновків екологічного аудиту суб'єкт господарювання має право подати екологічну заяву. Екологічні заяви затверджуються виконавцем екологічного аудиту. Екологічна заява включає: 1) опис діяльності компанії в межах ділянки, що розглядається; 2) оцінку всіх істотних екологічних проблем стосовно цієї діяльності (в разі наявності останніх); 3) зведені дані про скидання забруднювальних речовин, утворення відходів, витрати сировини, енергії та води, шум та інші впливи на довкілля; 4) дані про інші фактори, віднесені до екологічної характеристики компанії; 5) опис основних положень екологічної політики компанії, програми та системи управління, впроваджених на ділянці, що розглядається; 6) термін випуску наступної заяви; 7) прізвище акредитованого аудитора з питань екології. Належним чином підготовлена та завірена екологічна заява може бути опублікована для широкого інформування населення про екологічний стан промислових ділянок підприємства, а також подана до спеціально уповноваженого органу для внесення промислової ділянки в офіційний державний реєстр екологічно безпечних промислових ділянок. Стаття. Державна реєстрація промислових ділянок, які відповідають вимогам екологічної безпеки Реєстрація та ведення офіційного державного реєстру промислових ділянок, які відповідають вимогам екологічної безпеки здійснюється спеціально уповноваженим органом. Підставою для реєстрації є попереднє одержання та розгляд спеціально уповноваженим органом належним чином підготовленої та затвердженої акредитованим аудитором з питань екології екологічної заяви, а також внесення реєстраційного внеску, розмір якого встановлюється спеціально уповноваженим органом. Розгляд екологічної заяви здійснюється протягом одного місяця і не може перевищувати цього терміну. Результат розгляду екологічної заяви повідомляється спеціально уповноваженим органом замовнику реєстрації в письмовій формі протягом 5-ти денного терміну. В разі, якщо дані, що містяться в екологічній заяві, відповідають встановленим вимогам, що розробляються й затверджуються спеціально уповноваженим органом з врахуванням міжнародних стандартів, спеціально уповноважений орган реєструє ділянку і присвоює їй відповідний реєстраційний номер. Список зареєстрованих ділянок постійно переглядається, уточнюється й публікується спеціально уповноваженим органом в засобах масової інформації (або на його офіційному сайті через мережу Інтернет, для чого спеціально уповноважений орган відводить окрему сторінку). Стаття. Повторна реєстрація промислових ділянок, які відповідають вимогам екологічної безпеки Спеціально уповноважений орган встановлює періодичність подання екологічних заяв з метою продовження знаходження промислової ділянки в офіційному реєстрі. При цьому підставою для подання екологічної заяви є повторне проведення екологічного аудиту промислової ділянки. Період подання повторної екологічної заяви для продовження реєстрації не може бути меншим одного року. В повторній екологічній заяві на продовження реєстрації враховуються лише істотні зміни, які мали місце на ділянці в поточному році після подання попередньої заяви й подається їх опис. Проведення екологічного аудиту та подання повторної екологічної заяви може бути необов'язковим в разі, якщо протягом встановленого спеціально уповноваженим органом періоду подання екологічних заяв не сталося суттєвих змін у технологічному процесі виробництва продукції, які погіршують стан навколишнього природного середовища, що підтверджується відповідним висновком аудитора з питань екології. В такому разі, для продовження реєстрації промислової ділянки, замовник реєстрації надсилає відповідний висновок аудитора з питань екології до спеціально уповноваженого органу. Повторна сплата реєстраційного внеску з метою продовження обліку промислової ділянки в офіційному державному реєстрі є обов'язковою. Стаття. Відмова в реєстрації промислової ділянки В разі, якщо дані екологічної заяви не відповідають встановленим вимогам, спеціально уповноважений орган надсилає обґрунтовану відмову з зазначенням причини відмови й сума реєстраційного внеску повертається. Замовник реєстрації промислової ділянки має право повторно подати екологічну заяву з урахуванням зауважень і висновку, встановленого спеціально уповноваженим органом. У випадку, якщо спеціально уповноважений орган одержить від відповідного органу державного управління повідомлення про порушення екологічних нормативів на промисловій ділянці, він відмовляє в реєстрації або виключає ділянку з реєстру, інформуючи про це замовника реєстрації в письмовій формі. Це рішення переглядається, якщо спеціально уповноважений орган одержить від відповідного органу державного управління або від замовника реєстрації повідомлення про те, що порушення припинено і створені необхідні умови, які гарантують запобігання виникненню порушень надалі. У разі, якщо замовник продовження реєстрації не подасть екологічної заяви і не внесе повторного реєстраційного внеску до спеціально уповноваженого органу протягом трьох місяців з дати, встановленої спеціально уповноваженим органом для повторного подання заяв, промислова ділянка автоматично вилучається з офіційного реєстру, про що спеціально уповноважений орган інформує замовника реєстрації. Спеціально уповноважений орган має право також вилучити промислову ділянку з реєстру в будь-який момент в разі, якщо він дійде висновку про невідповідність ділянки встановленим вимогам. В такому разі спеціально уповноважений орган письмово інформує замовника з обґрунтуванням причини вилучення з реєстру. Сума реєстраційного внеску при цьому не повертається. Рішення спеціально уповноваженого органу можуть бути оскаржені в судовому порядку. РОЗДІЛ ІІ законопроекту вважати РОЗДІЛОМ ІІІ і т. д. з відповідною заміною нумерації статей по всьому тексту законопроекту.  
Відхилено   забезпечувати вільний доступ виконавців екологічного аудиту на об'єкт, сприяти їм у проведенні дій, необхідних для належного виконання покладених на них завдань.  
100. РОЗДІЛ ІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО      РОЗДІЛ ІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО  
101. АУДИТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГО-АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ      АУДИТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГО-АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
102. Стаття 18. Правові підстави для проведення екологічного аудиту      Стаття 19. Правові підстави для проведення екологічного аудиту  
103. Екологічний аудит проводиться на підставі договору між замовником та виконавцем, укладеним відповідно до вимог цього Закону та інших актів законодавства України.   -81- Беспалий Б.Я.
Стаття 18, частина 1. Текст "актів законодавства" замінити словом "законів"  
Відхилено   Екологічний аудит проводиться на підставі договору між замовником та виконавцем, укладеним відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів.  
104. Виконавці екологічного аудиту несуть визначену договором відповідальність перед замовником за виконання визначених договором зобов'язань та достовірність висновків екологічного аудиту.   -82- Шершун М.Х.
Абзац 2 статті 18 викласти у редакції: "Виконавці екологічного аудиту несуть визначену законом та" і далі за текстом.  
Враховано   Виконавці екологічного аудиту несуть визначену законом та договором відповідальність перед замовником за виконання визначених договором зобов'язань та достовірність висновків екологічного аудиту.  
105. При проведенні обов'язкового екологічного аудиту, замовником якого є заінтересований орган виконавчої влади, такий договір укладається після письмового погодження з керівником (власником) об'єкта екологічного аудиту.   -83- Беспалий Б.Я.
Стаття 18, частину 3 після тексту "виконавчої влади" кому замінити текстом "чи місцевого самоврядування", а текст " (власником)" замінити текстом "або власником"  
Враховано   При проведенні обов'язкового екологічного аудиту, замовником якого є заінтересований орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, такий договір укладається після письмового погодження з керівником або власником об'єкта екологічного аудиту.  
    -84- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
У статті 18 слова "заінтересований орган виконавчої влади" замінити на "центральний орган виконавчої влади з питань екології".  
Відхилено    
106. Договір на проведення екологічного аудиту на військових, оборонних та інших об'єктах, інформація про які становить державну таємницю, укладається та виконується з додержанням вимог спеціальних законодавчих актів України.   -85- Ширко Ю.В.
Абзац 4 статті 18 викласти в редакції: "Екологічний аудит на військових, оборонних та інших об'єктах, інформація про які становить державну таємницю, проводиться у відповідності з цим Законом, з урахуванням інших законодавчих актів".  
Враховано   Екологічний аудит на військових, оборонних та інших об'єктах, інформація про які становить державну таємницю, проводиться у відповідності з цим Законом, з урахуванням інших законодавчих актів. Термін проведення екологічного аудиту визначається договором.  
    -86- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
Після статті 18 "Правові підстави для екологічного аудиту" додати статтю "Термін проведення екологічного аудиту". Цю статтю викласти в редакції: Термін проведення екологічного аудиту визначається договором або дорученням на його проведення в залежності від характеру і складності об'єкта екологічного аудиту. В договорі зазначають тривалість виконання роботи, дати її початку та закінчення, а також термін подання результатів виконаної роботи.  
Враховано частково    
107. Стаття 19. Оформлення результатів екологічного аудиту   -87- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
Статтю 19 "Оформлення результатів екологічного аудиту" подати двома статтями ("Еколого-аудиторський звіт", та "Еколого-аудиторський висновок") і викласти у редакції: "Стаття. Еколого-аудиторський звіт. За результатами проведеного екологічного аудиту складається еколого-аудиторський звіт - офіційний документ, який містить дані екологічного аудиту з посиланням на підтверджувальні докази, що ґрунтуються на критеріях екологічного аудиту, висновок екологічного аудиту, рекомендації щодо зменшення екологічних ризиків, підвищення еколого-економічної ефективності організації виробництва та вдосконалення природоохоронної діяльності. У звіті повинна міститись інформація про: ідентифікацію об'єкта, аудит якого проведено, і замовника; ідентифікацію представників об'єкта аудиту, (замовника) що брали участь в аудиті; відомості про виконавців екологічного аудиту; підстави проведення екологічного аудиту, його мету, завдання, програму та обсяг виконаних робіт; перелік основних законодавчих актів, інших нормативних документів та критеріїв, для перевірки на відповідність яким проводився екологічний аудит; період і дату (дати) проведення аудиту; характеристику фактичного стану об'єкта екологічного аудиту, включаючи оцінку ефективності та достатності його природоохоронної діяльності, систем екологічного управління підприємств, стану природоохоронного обладнання та споруд (час установлення, амортизація, придатність), відомості про сплату екологічних зборів і платежів (стан, можливості, заборгованість), оцінка збитків, заподіяних навколишньому природному середовищу, стану екологічної звітності на предмет відповідності її фактичним екологічним показникам; висновки екологічного аудиту щодо виявлених невідповідностей екологічних характеристик об'єкта екологічного аудиту вимогам законодавчих актів та інших нормативних документів; відомості щодо організацій та осіб, яким надається звіт. Звіт про екологічний аудит підписується аудитором з питань екології із зазначенням дати і надсилається замовнику. Відповідальність за достовірність та повноту звіту несе аудитор з питань екології. Звіт екологічного аудиту є власністю замовника і підставою для прийняття ним відповідних рішень". "Стаття. Еколого - аудиторський висновок. Еколого - аудиторський висновок - є офіційним документом, завірений підписом і печаткою екоаудитора (аудиторської організації), що складається у встановленому порядку за результатами проведення аудиту і містить висновок стосовно об'єкту екологічного аудиту, виходячи з даних та доказів екологічного аудиту. У висновку екологічного аудиту виробничого об'єкту обов'язково зазначається інформація про достовірність і повноту звітності про фінансово-господарську діяльність, а також її відповідність чинному екологічному законодавству і встановленим нормативам обліку. Висновок складається з трьох частин: вступна частина; аналітична частина; резолютивна частина. Кожна сторінка висновку підписується екоаудитором і завіряється печаткою. Суб'єкт господарювання зобов'язаний представляти зацікавленим особам тільки резолютивну частину висновку. Висновки обов'язкового екологічного аудиту враховуються при визначенні умов приватизації об'єктів державної власності, що здійснюють діяльність, яка становить підвищену екологічну небезпеку, екологічного страхування об'єктів, що здійснюють таку діяльність, передачі або придбанні об'єктів у державну власність та в інших випадках, передбачених законодавством України. Еколого-аудиторський висновок іноземного аудитора, в разі, якщо він не має кваліфікаційний сертифікат про право на заняття еколого-аудиторською діяльністю на території України, підлягає підтвердженню екологічним аудитором України при його офіційному поданні установі, організації або господарюючому суб'єкту України, якщо інше не встановлено міжнародним договором".  
Відхилено   Стаття 20. Оформлення результатів екологічного аудиту  
108. Результати екологічного аудиту подаються у формі звіту про екологічний аудит, який має містити:   -88- Круць М.Ф.
Більш розгорнуто необхідно виписати у законі положення, які стосуються аудиторського звіту та такої його частині, як висновок. Оскільки цей документ є основним у екологічній перевірці. Він матиме істотний вплив на суб'єктів господарювання. Чітко також слід визначити можливість з оскарженням зміни висунуті аудитом тощо. Тобто зробити так, щоб була забезпечена об'єктивність результатів екологічного аудиту.  
Враховано частково   Результати екологічного аудиту подаються у формі звіту про екологічний аудит, який має містити:  
109. загальні відомості про об'єкт та замовника екологічного аудиту;      загальні відомості про об'єкт та замовника екологічного аудиту;  
110. підстави проведення екологічного аудиту, його мету, завдання, програму та обсяг виконаних робіт;      підстави для проведення екологічного аудиту, його мету, завдання, програму та обсяг виконаних робіт;  
111. відомості про виконавців екологічного аудиту;      відомості про виконавців екологічного аудиту;  
112. перелік основних законодавчих актів та інших нормативних документів, для перевірки на відповідність яким проводився екологічний аудит;      перелік основних законодавчих актів та інших нормативних документів, для перевірки на відповідність яким проводився екологічний аудит;  
113. характеристика фактичного стану об'єкта екологічного аудиту, включаючи оцінку ефективності та достатності його природоохоронної діяльності, систем екологічного управління підприємств, стану природоохоронного обладнання та споруд (час установлення, амортизація, придатність), відомості про сплату екологічних зборів і платежів (стан, можливості, заборгованість), оцінка збитків, заподіяних навколишньому природному середовищу, стану екологічної звітності на предмет відповідності її фактичним екологічним показникам;   -89- Ширко Ю.В.
Абзац сьомий статті 19 після слів "сплату екологічних зборів та платежів" викласти у редакції: "включаючи стан та можливості їх сплати та заборгованість, збитки, заподіяні навколишньому природному середовищу, стан статистичної та іншої звітності з охорони навколишнього природного середовища" і далі за текстом.  
Враховано частково   характеристику фактичного стану об'єкта екологічного аудиту, включаючи оцінку ефективності та достатності його природоохоронної діяльності, систем управління навколишнім середовищем, стану природоохоронного обладнання та споруд, зокрема, час установлення, амортизація, придатність; відомості про сплату екологічних зборів і платежів, включаючи стан та можливості їх сплати та заборгованість, збитки, заподіяні навколишньому природному середовищу, стан статистичної та іншої звітності з охорони навколишнього природного середовища на предмет відповідності її фактичним екологічним показникам;  
    -90- Беспалий Б.Я.
Стаття 19, частина 1, пункт 5. Текст " (час установлення, амортизація, придатність)" замінити текстом "зокрема час установлення, амортизація, придатність", а текст " (стан, можливості, заборгованість)" замінити текстом "зокрема стан, можливості, заборгованість"  
Враховано    
114. висновки екологічного аудиту щодо виявлених невідповідностей екологічних характеристик об'єкта екологічного аудиту вимогам законодавчих актів та інших нормативних документів;      висновки екологічного аудиту щодо виявлених невідповідностей екологічних характеристик об'єкта екологічного аудиту вимогам законодавчих актів та інших нормативних документів;  
115. відомості щодо організацій та осіб, яким надається звіт.      відомості щодо підприємств, установ, організацій та осіб, яким надається звіт;  
116. За погодженням між замовником і виконавцем звіт про екологічний аудит може включати рекомендації щодо заходів, які необхідно вжити для усунення виявлених невідповідностей.   -91- Шершун М.Х.
У абзаці 9 статті 19 вилучити слова "За погодженням між замовником і виконавцем"  
Враховано   звіт про екологічний аудит може включати рекомендації щодо заходів, які необхідно вжити для усунення виявлених невідповідностей.  
117. Звіт екологічного аудиту є власністю його замовника і підставою для прийняття ним відповідних рішень.      Звіт екологічного аудиту є власністю його замовника і підставою для прийняття ним відповідних рішень.  
118. Висновки обов'язкового екологічного аудиту враховуються при визначенні умов приватизації об'єктів державної власності, що здійснюють діяльність, яка становить підвищену екологічну небезпеку, екологічного страхування об'єктів, що здійснюють таку діяльність, передачі або придбанні об'єктів у державну власність та в інших випадках, передбачених законодавством України.   -92- Шаров І.Ф.
Частину 4 статті 19 доповнити положенням про те, з яких частин має складатися аудиторський висновок, про обов'язкову інформацію, яку має він містити, про термін дії висновків екологічного аудиту та порядок їх спростування.  
Відхилено   Висновки обов'язкового екологічного аудиту враховуються при визначенні умов приватизації об'єктів державної власності, що здійснюють діяльність, яка становить підвищену екологічну небезпеку, екологічного страхування об'єктів, що здійснюють таку діяльність, передачі або придбанні об'єктів у державну власність та в інших випадках, передбачених законодавством.  
    -93- Беспалий Б.Я.
Стаття 19, частина 4. Наприкінці текст "законодавством України" замінити словом "законом"  
Відхилено    
119. Стаття 20. Підготовка екологічних аудиторів      Стаття 21. Підготовка екологічних аудиторів  
120. Підготовка екологічних аудиторів може здійснюватися на базі вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та інших навчальних закладів, акредитованих або визнаних такими, що мають на це право в установленому законодавством порядку.   -94- Беспалий Б.Я.
Стаття 20, частина 1. Слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Відхилено   Підготовка та перепідготовка екологічних аудиторів може здійснюватися на базі вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та інших навчальних закладів (акредитованих або визнаних такими, що мають на це право в установленому законодавством порядку).  
    -95- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
У статті 20 "Підготовка екологічних аудиторів" після слова "підготовка" додати слова "та перепідготовка" , а слова "та інших навчальних закладів" вилучити. Слова "що мають на це право" замінити такими словами "виключно за рішенням центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів України".  
Враховано частково    
121. По закінченні навчання за результатами іспиту особа отримує відповідний диплом чи прирівняний до нього документ.   -96- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
У ч.2 цієї статті слово "чи" замінити на "або".  
Враховано   По закінченні навчання за результатами іспиту особа отримує відповідний диплом або прирівняний до нього документ.  
122. Стаття 21. Сертифікація на право проведення екологічного аудиту      Стаття 22. Сертифікація на право проведення екологічного аудиту  
123. Сертифікат на право проведення екологічного аудиту видається відповідним органом з сертифікації.   -97- Беспалий Б.Я.
Стаття 21, частина 1. Текст "відповідним органом з сертифікації" замінити текстом "центральним органом виконавчої влади з питань екології або його територіальними відділеннями (далі - органи сертифікації)"  
Враховано частково   Сертифікат на право проведення екологічного аудиту видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.  
    -98- Горбаль В.М.
Абзац 1 статті 21 слова "відповідним органом з сертифікації" замінити словами "центральним виконавчим органом з питань екології та природних ресурсів та його територіальними підрозділами." доповнити абзацом 4 у редакції: "Чинність сертифіката припиняється достроково без права повторної сертифікації у разі, коли грубі порушення, допущені екологічним аудитором під час проведення екологічного аудиту, приховування ним фактів порушення власником об'єкта норм чинного законодавства, спричинили виникнення екологічної аварії."  
Враховано частково    
    -99- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
Частину 1 статті 21 "Сертифікація на право проведення екологічного аудиту" вилучити  
Враховано    
    -100- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
Статтю 21 доповнити такою частиною "Сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності) екоаудиторів здійснюється компетентним органом.  
Враховано редакційно    
    -101- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
Ступінь відповідності кваліфікаційним вимогам кандидатів в аудитори з питань екології визначається шляхом проведення відповідної письмової або усної атестації (іспиту). За підсумком проведеної атестації компетентний орган приймає відповідне рішення. Особи, що не здали іспит, мають право повторно здати його не раніше, ніж через рік після ухвалення рішення компетентним органом".  
Відхилено    
124. Термін чинності сертифіката - три роки.      Термін чинності сертифіката - три роки.  
125. Чинність сертифіката може бути припинена достроково або зупинена на строк до одного року у разі грубих порушень, допущених під час проведення екологічного аудиту (недостовірність оцінок, необ'єктивність аналізу фактичних даних, порушення етичних норм тощо), неодноразових, підтверджених замовниками, керівниками (власниками) об'єктів екологічного аудиту або іншими екологічними аудиторами фактів низької якості проведення екологічного аудиту.   -102- Беспалий Б.Я.
Стаття 21, частину 3 замінити такими двома частинами: "Чинність сертифіката може бути зупинена на строк до одного року у разі грубого порушення законодавства про екологічний аудит, що доведено судом. Чинність сертифіката може бути призупинена достроково у разі, якщо судом буде доведено не менше двох грубих порушень законодавства про екологічний аудит".  
Враховано частково   Чинність сертифіката може бути припинена достроково або зупинена на строк до одного року органом, який видав сертифікат або в судовому порядку у разі грубих порушень, допущених під час проведення екологічного аудиту (недостовірність оцінок, необ'єктивність аналізу фактичних даних, порушення етичних норм тощо), неодноразових, підтверджених замовниками, керівниками (власниками) об'єктів екологічного аудиту або іншими екологічними аудиторами фактів низької якості проведення екологічного аудиту, порушення законодавства про екологічний аудит .  
    -103- Ширко Ю.В.
Абзац 3 статті 21 після слів "низької якості проведення екологічного аудиту" доповнити словами: "порушення законодавства про екологічний аудит органом, який видав сертифікат або в судовому порядку".  
Враховано    
    -104- Горбаль В.М.
"Чинність сертифіката припиняється достроково без права повторної сертифікації у разі, коли грубі порушення, допущені екологічним аудитором під час проведення екологічного аудиту, приховування ним фактів порушення власником об'єкта норм чинного законодавства, спричинили виникнення екологічної аварії."  
Відхилено    
126. Стаття 22. Реєстр виконавців екологічного аудиту      Стаття 23. Реєстр виконавців екологічного аудиту  
127. Спеціально уповноважений орган з сертифікації веде реєстр екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту.   -105- Беспалий Б.Я.
Стаття 22, частина 1. Текст "спеціально уповноважений орган сертифікації" замінити текстом " центральний орган виконавчої влади з питань екології".  
Враховано   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища веде реєстр екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту.  
    -106- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
Частину 1 статті 22 "Реєстр виконавців екологічного аудиту" замінити такими словами: "Реєстр екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту, здійснюється компетентним органом".  
Враховано    
128. У разі тимчасового зупинення або скасування сертифіката в зазначеному реєстрі робиться відповідний запис.   -107- Ширко Ю.В.
Останній абзац статті 22 викласти в редакції: "У разі припинення достроково або зупинення чинності" і далі за текстом.  
Враховано   У разі припинення достроково або зупинення чинності сертифіката в зазначеному реєстрі робиться відповідний запис.  
129. Стаття 23. Фінансування екологічного аудиту      Стаття 24. Фінансування проведення екологічного аудиту  
130. Фінансування екологічного аудиту забезпечується його замовником на умовах і в порядку, які визначаються договором на проведення екологічного аудиту.      Фінансування проведення екологічного аудиту забезпечується його замовником на умовах і в порядку, які визначаються договором на проведення екологічного аудиту.  
131. Фінансування обов'язкового екологічного аудиту може здійснюватися також за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, а також відповідних державних фондів або фондів органів місцевого самоврядування.   -108- Беспалий Б.Я.
Стаття 23, частина 2. Слово "державного" замінити текстом "Державного бюджету України", після тексту "місцевих бюджетів" поставити крапку, вилучивши решту тексту  
Враховано   Фінансування обов'язкового екологічного аудиту може здійснюватися за рахунок коштів Державного бюджету України або місцевих бюджетів.  
    -109- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
Частину 2 статті 23 викласти в редакції: Фінансування обов'язкового екологічного аудиту може здійснюватися відповідно до статті 28 цього закону.  
Відхилено    
132. Стаття 24. Методичне забезпечення еколого-аудиторської діяльності та проведення екологічного аудиту      Стаття 25. Методичне забезпечення еколого-аудиторської діяльності та проведення екологічного аудиту  
133. Методичне забезпечення організації еколого-аудиторської діяльності і проведення екологічного аудиту здійснює згідно з цим Законом відповідний орган з сертифікації за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади.   -110- Беспалий Б.Я.
Статтю 24 викласти у редакції "Методичне забезпечення організації та проведення екологічного аудиту здійснює центральний орган виконавчої влади з питань екології за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади"  
Враховано   Методичне забезпечення організації еколого-аудиторської діяльності та проведення екологічного аудиту здійснює центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади.  
    -111- Горбаль В.М.
у статті 24 слова "відповідний орган з сертифікації за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади" замінити словами "центральний виконавчий орган з питань екології та природних ресурсів"  
Враховано    
    -112- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
В статті 24 "Методичне забезпечення еколого-аудиторської діяльності та проведення екологічного аудиту" слова "згідно з цим Законом відповідний орган з сертифікації" замінити словами "центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів".  
Враховано    
134. Стаття 25. Підстави притягнення до відповідальності за порушення законодавства про екологічний аудит   -113- Шаров І.Ф.
Статті 25 і 26 об'єднати під назвою "Відповідальність за порушення законодавства про екологічний аудит".  
Враховано   Стаття 26. Відповідальність за порушення законодавства про екологічний аудит  
    -114- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
Статтю 25 "Підстави притягнення до відповідальності за порушення законодавства про екологічний аудит" вилучити, та додати розділ "ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ", де викласти такі статті: "Правопорушення у сфері екологічного аудиту"; "Припинення дії сертифіката"; "Відповідальність суб'єктів господарювання при проведенні екологічного аудиту". Ці статті викласти у редакції: "Розділ VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ. Стаття. Правопорушення в сфері екологічного аудиту Правопорушеннями в сфері екологічного аудиту є: порушення встановленого законодавством порядку проведення екологічного аудиту; надання фальсифікованих даних щодо об'єкту екологічного аудиту; проведення екологічного аудиту особами, які не мають сертифікатів; дії спрямовані на примушення виконавця екологічного аудиту до зміни форм, методів роботи або висновків екологічного аудиту; підготовка свідомо неправдивого висновку екологічного аудиту; порушення вимоги щодо державної чи комерційної таємниці, а також конфіденційності результатів екологічного аудиту, якщо інше не встановлено договором. Стаття. Припинення дії сертифіката Припинення дії сертифіката, який затверджує право на провадження еколого-аудиторської діяльності здійснюється на підставі рішення компетентного органу у випадках: вчинення порушень, зазначених в ст. 50 цього закону; неодноразового встановлення фактів низької якості екоаудиторських перевірок; систематичного або грубого порушення чинного законодавства України, установлених норм і стандартів екоаудиту. Порядок припинення дії сертифіката, який затверджує право на провадження еколого-аудиторської діяльності, визначається компетентним органом. Рішення компетентного органу про припинення дії сертифіката може бути оскаржено в судовому порядку. Стаття. Відповідальність суб'єктів господарювання при проведенні екологічного аудиту Замовник проведення екологічного аудиту відповідно до законів України несе персональну відповідальність за повноту і достовірність документів, наданих екоаудитору (еколого-аудиторській організації) для проведення аудиту. Виконавець екологічного аудиту несе відповідальність за матеріальну та моральну шкоду, заподіяну внаслідок неправомірних дій при проведенні екологічного аудиту. У випадку виявлення фактів неповноти документів екоаудитор (еколого-аудиторська фірма) зобов'язаний повідомити замовника не пізніше дня закінчення перевірки або надання інших послуг".  
Відхилено    
135. Особи, винні в:      Особи, винні в:  
136. наданні свідомо неправдивих відомостей про екологічні наслідки діяльності об'єкта екологічного аудиту;      порушенні встановленого законодавством порядку проведення екологічного аудиту; наданні свідомо неправдивих відомостей про екологічні наслідки діяльності об'єкту екологічного аудиту; проведенні екологічного аудиту особами, які не мають сертифікатів; діях, спрямованих на примушення виконавця екологічного аудиту до зміни форм, методів роботи або висновків екологічного аудиту;  
137. підготовці завідомо неправдивого висновку екологічного аудиту;      підготовці свідомо та завідомо неправдивого висновку екологічного аудиту;  
138. порушенні вимог законодавства щодо державної чи комерційної таємниці, -   -115- Беспалий Б.Я.
Стаття 25, частина 1, пункт 3. Слово "законодавства" замінити словом "закону"  
Враховано   порушенні вимог закону щодо державної чи комерційної таємниці, а також конфіденційності результатів екологічного аудиту, якщо інше не встановлено законом чи договором  
139. відповідно до законодавства підлягають притягненню до дисциплінарної, адміністративної чи майнової відповідальності.   -116- Беспалий Б.Я.
Стаття 25, частина 1, пункт 4. Викласти у редакції: "відповідно до закону підлягають притягненню до адміністративної, кримінальної чи цивільно-правової відповідальності"  
Враховано частково   підлягають притягненню до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності відповідно до закону. Виконавець екологічного аудиту несе відповідальність за матеріальну та моральну шкоду, заподіяну внаслідок неправомірних дій при проведенні екологічного аудиту згідно з законом.  
    -117- Горбаль В.М.
статтю 25 доповнити абзацом 6 у редакції: "Виконавець екологічного аудиту несе відповідальність за матеріальну та моральну шкоду, заподіяну внаслідок неправомірних дій при проведенні екологічного аудиту."  
Враховано    
140. Законодавством України може бути встановлено відповідальність і за інші порушення законодавства про екологічний аудит.   -118- Беспалий Б.Я.
Стаття 25, частина 2. Текст "законодавством України" замінити словом "законом"  
Враховано   Законом України може бути встановлена відповідальність і за інші порушення законодавства про екологічний аудит.  
141. Стаття 26. Майнова відповідальність виконавців екологічного аудиту   -119- Горбаль В.М.
Статтю 26 виключити.  
Враховано    
    -120- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
Статтю 26 вилучити  
Враховано    
142. Виконавець екологічного аудиту несе відповідальність за матеріальну та моральну шкоду, заподіяну внаслідок неправомірних дій при проведенні екологічного аудиту.   -121- Беспалий Б.Я.
Статтю 26 після тексту "екологічного аудиту" доповнити текстом "згідно із законом"  
Враховано   .  
    -122- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
Додати розділ: "Обов'язкове проведення екологічного аудиту", де викласти статті: "Умови обов'язкового проведення екологічного аудиту"; "Замовники обов'язкового екологічного аудиту"; "Виконавці обов'язкового екологічного аудиту"; "Джерела фінансування обов'язкового екологічного аудиту"; "Конкурс на проведення обов'язкового екологічного аудиту" та викласти у наступній редакції, змінивши відповідно нумерацію статей: "Розділ ІІІ. ОБОВЯЗКОВЕ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ Стаття . Умови обов'язкового проведення екологічного аудиту З метою перевірки та оцінки діяльності підприємств, які здійснюють екологічно небезпечні види діяльності, а також джерел підвищеної екологічної небезпеки здійснюється обов'язковий екологічний аудит, спрямований на встановлення відповідності стану об'єкту екологічного аудиту вимогам та нормам екологічної безпеки, оцінку сукупного шкідливого впливу об'єкту на навколишнє природне середовище і забезпечення превентивних заходів по усуненню (зменшенню) негативного шкідливого впливу. Проведення екологічного аудиту є обов'язковим для: еколого-небезпечних об'єктів і підприємств, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; військових, оборонних та інших об'єктів, які мають значний негативний вплив на стан навколишнього природного середовища, або потенційно здатні негативно впливати на стан навколишнього середовища та здоров'я населення; а також при: відчуженні об'єктів державної та комунальної власності, які здійснюють екологічно небезпечні види діяльності, перелік яких затверджено Кабінетом Міністрів України; передачі або придбанні в державну або комунальну власність об'єктів, що здійснюють діяльність, яка становить підвищену екологічну небезпеку; передачі об'єктів державної або комунальної власності в довгострокову оренду (концесію); створенні на основі об'єктів державної та комунальної власності спільних підприємств; банкрутстві юридичних чи фізичних осіб, які здійснюють екологічно небезпечні види діяльності, перелік яких затверджено Кабінетом Міністрів України; проведенні екологічного страхування з метою визначення ставок чи розмірів страхових платежів і/або відшкодування збитків, заподіяних порушенням вимог екологічного законодавства; наданні підприємствам, незалежно від форми власності, безповоротної допомоги з державних екологічних фондів; оцінюванні діяльності, пов'язаної з ліквідацією наслідків аварій і стихійних лих; реалізації національних, державних, галузевих, реґіональних екологічних програм та природоохоронних заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України; прийнятті відповідного рішення державними органами щодо продовження дії ліцензії, дозволів, виданих підприємствам, установам, організаціям і громадянам, які здійснюють експлуатацію екологічно-небезпечних об'єктів, а також при задоволенні екологічних заяв підприємств, організацій, громадян для внесення виробничих ділянок в державний реєстр та маркування про високий екологічний стандарт продукції; виконанні міжнародних зобов'язань України у сфері раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки; інших, встановлених законодавством, випадках. Стаття. Замовники обов'язкового екологічного аудиту Замовником обов'язкового екологічного аудиту, зазначеного в пунктах 2, 10, 11, 13 статті "Умови обов'язкового проведення екологічного аудиту", є центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. Замовником обов'язкового екологічного аудиту, зазначеного в пунктах 3 - 6 статті "Умови обов'язкового проведення екологічного аудиту", є заінтересований орган державної влади (місцевого самоврядування). Замовником обов'язкового екологічного аудиту, зазначеного в інших пунктах статті "Умови обов'язкового проведення екологічного аудиту", є відповідний суб'єкт господарювання. Стаття. Виконавці обов'язкового екологічного аудиту Виконавцем проведення обов'язкового екологічного аудиту, зазначеного в пункті 2 статті "Умови обов'язкового проведення екологічного аудиту", є посадові особи центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і його територіальних органів, наділені спеціальними повноваженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, а також уповноважені посадові особи служби екологічної безпеки Збройних Сил України. Виконавцем проведення обов'язкового екологічного аудиту, зазначеного в пунктах 3 - 6 статті "Умови обов'язкового проведення екологічного аудиту", є спеціально уповноважені посадові особи територіальних управлінь екологічної безпеки та Фонду держмайна. Виконавцем проведення обов'язкового екологічного аудиту, зазначеного в інших пунктах статті "Умови обов'язкового проведення екологічного аудиту", можуть бути незалежні аудитори з питань екології, аудиторські організації з питань екології та інші організації, за наявності в їх кадровому складі провідного аудитора з питань екології, які стали переможцями конкурсу на проведення екологічного аудиту, а також спеціально уповноважені посадові особи територіальних управлінь екологічної безпеки, за умови прийняття відповідного рішення керівним органом з управління екологічної безпеки. Стаття. Джерела фінансування обов'язкового екологічного аудиту Джерелом фінансування проведення обов'язкового екологічного аудиту є частина коштів державного або місцевого бюджетів, а також Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, яка щороку встановлюється Кабінетом Міністрів України при підготовці проекту державного бюджету України на основі пропозицій, поданих центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. Фінансування проведення обов'язкового екологічного аудиту, зазначеного в пунктах 10, 11, 13 статті "Умови обов'язкового проведення екологічного аудиту", надається на тендерній основі у вигляді грантів, сума яких встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів окремо по кожному об'єкту екологічного аудиту, виходячи з характеру і складності об'єкта аудиту. В разі необхідності, центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів може бути оголошено конкурс на проведення екологічного аудиту і по іншим пунктам, зазначеним в статті "Умови обов'язкового проведення екологічного аудиту", (окрім пункту 2), джерелом фінансування якого є частина коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища. Джерелом фінансування проведення обов'язкового екологічного аудиту, зазначеного в інших пунктах статті "Умови обов'язкового проведення екологічного аудиту", є кошти власника суб'єкта господарювання. Стаття. Конкурс на проведення обов'язкового екологічного аудиту З метою об'єктивного і неупередженого проведення обов'язкового екологічного аудиту, зазначеного в пунктах 10, 11, 13 статті "Умови обов'язкового проведення екологічного аудиту", центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів організовує конкурс, умови і порядок проведення якого встановлюються відповідно до закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".  
Відхилено    
    -123- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
Після розділу "ПОДАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАЯВ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ДІЛЯНОК, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ" додати розділ "ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ", де викласти статті про компетенцію Верховної Ради України в сфері екологічного аудиту, органи державного управління, компетенцію Кабінету Міністрів України, компетенцію місцевих рад в сфері екологічного аудиту, компетенцію центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів в сфері екологічного аудиту.  
Відхилено    
    -124- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
Після розділу "ОБОВ"ЯЗКОВЕ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ" додати розділ "ПОДАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАЯВ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ДІЛЯНОК, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ", де викласти статті: "Вимоги до оформлення екологічної заяви"; "Державну реєстрацію промислових ділянок, які відповідають вимогам екологічної безпеки"; "Повторна реєстрація промислових ділянок, які відповідають вимогам екологічної безпеки"; "Відмова в реєстрації промислової ділянки", "Маркування про високий екологічний стандарт продукції". "Стаття Вимоги до оформлення екологічної заяви На основі висновків екологічного аудиту суб'єкт господарювання має право подати екологічну заяву. Екологічні заяви затверджуються виконавцем екологічного аудиту. Екологічна заява включає: опис діяльності компанії в межах ділянки, що розглядається; оцінку всіх істотних екологічних проблем стосовно цієї діяльності (в разі наявності останніх); зведені дані про скидання забруднювальних речовин, утворення відходів, витрати сировини, енергії та води, шум та інші впливи на довкілля; дані про інші фактори, віднесені до екологічної характеристики компанії; опис основних положень екологічної політики компанії, програми та системи управління, впроваджених на ділянці, що розглядається; термін випуску наступної заяви; прізвище акредитованого аудитора з питань екології. Належним чином підготовлена та завірена екологічна заява може бути опублікована для широкого інформування населення про екологічний стан промислових ділянок підприємства, а також подана до компетентного органу для внесення промислової ділянки в офіційний державний реєстр екологічно безпечних промислових ділянок й, на основі цього, маркування про високий екологічний стандарт продукції, виробленій на цій ділянці. Стаття. Державна реєстрація промислових ділянок, які відповідають вимогам екологічної безпеки Реєстрація та ведення офіційного державного реєстру промислових ділянок, які відповідають вимогам екологічної безпеки здійснюється компетентним органом. Підставою для реєстрації є попереднє одержання та розгляд компетентним органом належним чином підготовленої та затвердженої акредитованим аудитором з питань екології екологічної заяви, а також внесення реєстраційного внеску, розмір якого встановлюється компетентним органом. Розгляд екологічної заяви здійснюється протягом одного місяця і не може перевищувати цього терміну. Результат розгляду екологічної заяви повідомляється компетентним органом замовнику реєстрації в письмовій формі протягом 5-ти денного терміну. В разі, якщо дані, що містяться в екологічній заяві, відповідають встановленим вимогам, що розробляються й затверджуються компетентним органом з врахуванням міжнародних стандартів, компетентний орган реєструє ділянку і присвоює їй відповідний реєстраційний номер. Список зареєстрованих ділянок постійно переглядається, уточнюється й публікується компетентним органом на його офіційному сайті через мережу Інтернет, для чого компетентний орган відводить окрему сторінку. Стаття. Повторна реєстрація промислових ділянок, які відповідають вимогам екологічної безпеки Компетентний орган встановлює періодичність подання екологічних заяв з метою продовження знаходження промислової ділянки в офіційному реєстрі. При цьому підставою для подання екологічної заяви є повторне проведення екологічного аудиту промислової ділянки. Період подання повторної екологічної заяви для продовження реєстрації не може бути меншим одного року. В повторній екологічній заяві на продовження реєстрації враховуються лише істотні зміни, які мали місце на ділянці в поточному році після подання попередньої заяви й подається їх опис. Проведення екологічного аудиту та подання повторної екологічної заяви може бути необов'язковим в разі, якщо протягом встановленого компетентним органом періоду подання екологічних заяв не сталося суттєвих змін в технологічному процесі виробництва продукції, які погіршують стан навколишнього природного середовища, що підтверджується відповідним висновком аудитора з питань екології. В такому разі, для продовження реєстрації промислової ділянки, замовник реєстрації надсилає відповідний висновок аудитора з питань екології до компетентного органу. Повторна сплата реєстраційного внесу з метою продовження обліку промислової ділянки в офіційному державному реєстрі є обов'язковою. Стаття. Відмова в реєстрації промислової ділянки В разі, якщо дані екологічної заяви не відповідають встановленим вимогам, компетентний орган надсилає обґрунтовану відмову з зазначенням причини відмови й сума реєстраційного внеску повертається. Замовник реєстрації промислової ділянки має право повторно подати екологічну заяву з урахуванням зауважень і висновку, встановленого компетентним органом. У випадку, якщо компетентний орган одержить від відповідного органу державного управління повідомлення про порушення екологічних нормативів на промисловій ділянці, він відмовляє в реєстрації або виключає ділянку з реєстру, інформуючи про це замовника реєстрації в письмовій формі. Це рішення переглядається, якщо компетентний орган одержить від відповідного органу державного управління або від замовника реєстрації повідомлення про те, що порушення припинено і створені необхідні умови, які гарантують запобігання виникненню порушень надалі. У разі, якщо замовник продовження реєстрації не подасть екологічної заяви і не внесе повторного реєстраційного внеску до компетентного органу протягом трьох місяців з дати, встановленої компетентним органом для повторного подання заяв, промислова ділянка автоматично вилучається з офіційного реєстру, про що компетентний орган інформує замовника реєстрації. Компетентний орган має право також вилучити промислову ділянку з реєстру в будь-який момент в разі, якщо він дійде висновку про невідповідність ділянки встановленим вимогам. В такому разі компетентний орган письмово інформує замовника з обґрунтуванням причини вилучення з реєстру. Сума реєстраційного внеску при цьому не повертається. Рішення компетентного органу можуть бути оскаржені в судовому порядку. Стаття. Маркування про високий екологічний стандарт продукції Підставою для маркування продукції є попереднє внесення до офіційного державного реєстру промислової ділянки, на якій було виготовлено продукцію. Емблема про високий екологічний стандарт продукції може використовуватись для реклами продуктів або на самих продуктах чи їх упаковці та в інших випадках з метою стимулювання просування товару. Спеціальна екологічна емблема може бути нанесена на продукцію лише в тому випадку, якщо вона була виготовлена після внесення промислової ділянки до офіційного реєстру. Маркуванню підлягає виключно лише та частина продукції з загального асортименту продукції виробника, яка була виготовлена на внесеній до офіційного державного реєстру промисловій ділянці. Використання емблеми для реклами продуктів або на самих продуктах чи їх упаковці, виготовлених на незареєстрованих ділянках, забороняється. Зразок емблеми в текстовому та електронному вигляді зберігається в компетентного органа й безоплатно видається замовнику реєстрації промислової ділянки в разі внесення її до реєстру. В разі, якщо продукція виготовлена на промисловій ділянці, яка знаходиться поза межами України, її відповідність національним екологічним стандартам встановлюється на основі Закону України "Про стандартизацію".  
Відхилено    
    -125- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
"РОЗДІЛ V. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ Стаття. Компетенція Верховної Ради України в сфері екологічного аудиту До повноважень Верховної Ради України в сфері екологічного аудиту відноситься: Законодавче регулювання відносин в сфері екологічного аудиту; Визначення основних принципів і порядку здійснення обов'язкового екологічного аудиту; рішення інших питань в сфері екологічного аудиту. Стаття. Органи державного управління в сфері екологічного аудиту Державне управління в сфері екологічного аудиту здійснюють Кабінет Міністрів України, Уряд Автономної Республіки Крим, місцеві Ради, органи виконавчої влади на місцях, Міністерство охорони навколишнього природного середовища і природних ресурсів України (центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів), його органи на місцях. "Стаття. Компетенція місцевих рад в сфері екологічного аудиту Місцеві ради у межах відповідної території в порядку, встановленому цим Законом і іншими законодавчими актами: приймають рішення і організують при необхідності проведення екологічного аудиту; визначають граничні розміри відрахувань на проведення екологічного аудиту з відповідних позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища; сприяють інформуванню населення про результати екологічного аудиту; здійснюють контроль за дотриманням вимог законодавства про екологічний аудит; вирішують інші питання в сфері екологічного аудиту в межах своєї компетенції. Стаття. Компетенція центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів в сфері екологічного аудиту (далі - компетентний орган) До ведення центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів України та його органів на місцях відноситься: затвердження у встановленому порядку нормативних актів і розробка інструктивно-методичних матеріалів в сфері екологічного аудиту; підготовка пропозицій і фінансового обгрунтування грантів на проведення обов'язкового екологічного аудиту небезпечних екологічних об'єктів і комплексів, негативний вплив яких на стан навколишнього природного середовища поширюється або може поширюватися за межі однієї області, або за межі Автономної Республіки Крим, а також на проведення обов'язкового екологічного аудиту національних, державних, галузевих, регіональних екологічних програм та природоохоронних заходів; визначення термінів та умов проведення обов'язкового екологічного аудиту; організація підготовки та проведення тендерів для отримання грантів на здійснення обов'язкового екологічного аудиту; здійснення заходів для забезпечення еколого-аудиторських установ і організацій висококваліфікованими спеціалістами, удосконаленню аудиторської діяльності, форм і методів еколого-аудиторського експертного аналізу і оцінки об'єктів екологічного аудиту; узагальнення практики проведення екологічного аудиту, застосування новітніх форм і методів еколого-аудиторського експертного аналізу і оцінки; ведення офіційного державного добровільного реєстру промислових ділянок, які відповідають нормам екологічної безпеки, на основі поданих екологічних заяв; розробка на основі міжнародних стандартів вимог і критеріїв, відповідність яким дає право на внесення промислової ділянки до офіційного реєстру; здійснення інших функцій в сфері екологічного аудиту відповідно до законодавства України".  
Відхилено    
    -126- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
Додати РОЗДІЛ VІ "ПРОВЕДЕННЯ ОБОВ"ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ НА РЕЖИМНИХ, ОСОБЛИВО РЕЖИМНИХ І ВАЖЛИВИХ ОБ"ЄКТАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, А ТАКОЖ ОЗБРОЄННЯ, ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ, ВІЙСЬКОВИХ ОБ"ЄКТІВ І ВІЙСЬКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ ДЕРЖАВНУ ТАЄМНИЦЮ" з викладенням наступних статей розділу у редакції: "Стаття. Регулювання порядку організації і проведення державного екологічного аудиту військових, оборонних та інших об'єктів, що становлять державну таємницю Порядок організації і проведення державного екологічного аудиту на режимних, особливо режимних і важливих об'єктах Збройних Сил України (далі - військові і оборонні об'єкти) а також озброєння, військової техніки, військових об'єктів і військової діяльності здійснюється відповідно до цього Закону, Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Закону України "Про державну таємницю", Закону України "Про екологічну експертизу", іншими Законами й нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них. Стаття. Особи, уповноважені здійснювати екологічний аудит Військових, оборонних та інших об'єктів, що становлять державну таємницю (далі - уповноважені особи) Державний екологічний аудит на об'єктах Збройних Сил України здійснюється посадовими особами центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і його територіальних органів, наділеними спеціальними повноваженнями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, разом з уповноваженими посадовими особами служби екологічної безпеки Збройних Сил України. Стаття. Мета здійснення екологічного аудиту військових, оборонних та інших об'єктів, що становлять державну таємницю. Державний екологічний аудит на об'єктах Збройних Сил України здійснюється з метою виявлення порушень вимог екологічної безпеки та природоохоронного законодавства, вжиття своєчасних превентивних заходів щодо збереження навколишньої природного середовища в місцях дислокації військових частин. Стаття. Основні завдання екологічного аудиту військових, оборонних та інших об'єктів, що становлять державну таємницю Основні завдання державного екологічного аудиту на об'єктах Збройних Сил України: спостереження за станом навколишньої природного середовища і виявлення негативних факторів, що спричиняють його зміну в результаті повсякденної військової діяльності; проведення перевірки дотримання військовими частинами вимог природоохоронного законодавства і нормативів якості навколишньої природного середовища; проведення перевірки виконання планів і заходів щодо охорони й оздоровлення навколишньої природного середовища; здійснення контролю за виконанням висновків державної екологічної експертизи; проведення перевірки дотримання встановлених нормативів, лімітів викидів шкідливих речовин у навколишню природне середовище, норм і правил поводження з відходами; проведення перевірки виконання раніше виданих розпоряджень, направлених на виконання заходів щодо екологічного оздоровлення місцевості, зайнятої під військові об'єкти. Стаття. Права уповноважених посадових осіб, що здійснюють державний екологічний аудит на об'єктах Збройних Сил України Уповноважені посадові особи, що здійснюють державний екологічний аудит на об'єктах Збройних Сил України, у межах своєї компетенції мають право: у встановленому порядку відвідувати об'єкти з метою проведення державного екологічного аудиту; одержувати у встановленому порядку від командирів об'єктів, що перевіряються, відповідні дані та матеріали про стан навколишньої природного середовища, необхідні для здійснення обов'язкового державного екологічного аудиту; використовувати на території об'єкта, що перевіряється, (крім технічних територій) устаткування, внесене до Державного реєстру засобів виміру Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації, надане службою екологічної безпеки Міністерства оборони України, для аналітичного інструментального контролю і добору проб з метою наступного лабораторного аналізу. До технічних територій відносяться командні пункти, оперативно-технічні приміщення пунктів керування, антенні комплекси й апаратні вузли зв'язку, обчислювальні центри і засоби передачі даних, а також прирівняні до них спорудження на особливо режимних і важливих об'єктах. перевіряти виконання державних і інших програм, планів і заходів щодо охорони навколишньої природного середовища; перевіряти дотримання екологічних вимог при розміщенні, проектуванні, будівництві і введенні в експлуатацію військових об'єктів, споруджень, установок, у тому числі природоохоронних; вносити пропозиції про проведення державної екологічної експертизи і перевіряти виконання її висновків; давати обов'язкові для виконання розпорядження посадовим особам про усунення екологічних правопорушень і вимагати виконання необхідних заходів щодо охорони навколишньої природного середовища; направляти в органи військової прокуратури матеріали про залучення осіб, що вчинили екологічні правопорушення, до кримінальної відповідальності; розглядати у встановленому порядку справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення; визначати по методиках чи розрахунковим методам, затвердженим у встановленому порядку, розміри шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу в результаті екологічних правопорушень чи екологічних злочинів, і висувати вимоги до осіб, винним у нанесенні шкоди навколишньому природному середовищу, про добровільне відшкодування цієї шкоди або направляти позови в суд чи арбітражний суд про її відшкодування; вносити у встановленому порядку пропозиції по оздоровленню навколишньої природного середовища, що безпосередньо контактує з військовими об'єктами, і підвищенню ефективності державного екологічного контролю. Стаття. Обов'язки уповноважених посадових осіб, що здійснюють державний екологічний аудит на об'єктах Збройних Сил України Уповноважені посадові особи, що здійснюють державний екологічний аудит на об'єктах Збройних Сил України, зобов'язані: виконувати свої функції з дотриманням вимог законодавчих та нормативно-правових актів України в сфері охорони навколишньої природного середовища; вживати заходи по запобіганню й усуненню екологічних правопорушень і їхніх наслідків, залученню у встановленому порядку юридичних, посадових і фізичних осіб до відповідальності за порушення екологічних вимог; дотримуватися вимог по захисту державної таємниці. Стаття. Відповідальність уповноважених посадових осіб, що здійснюють державний екологічний аудит на об'єктах Збройних Сил України. Уповноважені посадові особи, що здійснюють державний екологічний аудит на об'єктах Збройних Сил України, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства за: недотримання вимог природоохоронного законодавства України при проведенні державного екологічного аудиту; несвоєчасне вживання заходів до осіб, що скоїли екологічні правопорушення чи екологічні злочини; фальсифікацію матеріалів проведених перевірок. Стаття. Допуск уповноважених посадових осіб до військових та оборонних об'єктів, що здійснюють державний екологічний аудит на об'єктах Збройних Сил України Допуск уповноважених посадових осіб, що здійснюють державний екологічний аудит на об'єктах Збройних Сил України, здійснюється в наступному порядку: центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів щорічно, до початку року, що передує року проведення перевірки, направляють командуючому військовим округом, на території якого дислокуються об'єкти Збройних Сил України, що підлягають державному екологічному аудиту, списки уповноважених посадових осіб державного екологічного аудиту за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів; командування військового округу у встановленому порядку направляє запит у відповідні органи військового командування, яким підпорядковані підлягаючі перевірці об'єкти Збройних Сил України, і в 3-місячний термін повідомляє центральному органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів про результати розгляду запиту. Уповноважені посадові особи, що здійснюють державний екологічний аудит, допускаються: на режимні об'єкти Збройних Сил України з дозволу посадових осіб Міністерства оборони України, що мають на це право; на особливо важливі й режимні об'єкти Збройних Сил України по списках, які затверджуються посадовими особами Міністерства оборони України, що мають право дозволяти допуск на всі режимні об'єкти Збройних Сил України. Начальник екологічної безпеки Збройних Сил України подає на затвердження відповідним посадовим особам Міністерства оборони України списки посадових осіб, яким дозволено проведення державного екологічного аудиту на особливо важливих і режимних об'єктах Збройних Сил України, і інформує про їх відповідні органи військового командування, у підпорядкуванні яких знаходяться підлягаючі державному екологічному аудиту особливо важливі й режимні об'єкти, а також центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. Стаття. Процедура проведення державного екологічного аудиту військових, оборонних та інших об'єктів, що становлять державну таємницю При проведенні державного екологічного аудиту уповноваженим посадовим особам дозволяється ознайомлення лише з інформацією та матеріалами, що мають відношення до питань охорони навколишньої природного середовища. Перед проведенням перевірки уповноважені посадові особи, що здійснюють відповідно до встановленого порядку державний екологічний аудит на об'єктах Збройних Сил України, повинні бути представлені командуванню військової частини для ознайомлення його з планом проведення цієї перевірки. В ході проведення державного екологічного аудиту перевіряються: дотримання нормативів і лімітів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, а також розміщення відходів, затверджених центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів; наявність дозволів і дотримання лімітів на водокористування (водовідведення), здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферу, викидів стічних вод, на розміщення господарсько-побутових і виробничих відходів у межах компетенції, наданої центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів; результати інвентаризації джерел забруднення навколишньої природного середовища і стан цих джерел; наявність і виконання плану заходів щодо охорони навколишньої природного середовища; екологічний стан земель, водяних об'єктів і інших природних ресурсів; відповідність експлуатації очисних споруджень, об'єктів господарсько-побутового і спеціального призначення (котелень, паливних складів, автопарків і т.д.) і складів твердих побутових відходів природоохоронним вимогам; виконання заходів щодо раніше виданих розпоряджень про усунення виявлених порушень природоохоронного законодавства; наявність плану заходів і плану дій при аварійних ситуаціях з екологічними наслідками. Стаття. Аудиторський висновок та інші офіційні документи за результатами державного екологічного аудиту військових, оборонних та інших об'єктів, що становлять державну таємницю За результатами проведення державного екологічного аудиту військових, оборонних та інших об'єктів, що становлять державну таємницю оформляється аудиторський висновок і, при необхідності, видається розпорядження про усунення виявлених порушень природоохоронного законодавства. У випадку виявлення порушень природоохоронного законодавства, за які передбачена кримінальна, адміністративна, дисциплінарна чи інша відповідальність, складається протокол про екологічне правопорушення і приймається рішення про застосування до правопорушників заходів впливу в залежності від ваги скоєного екологічного правопорушення, у тому числі про накладення штрафу, відшкодуванні шкоди, заподіяного навколишньої природному середовищу, чи про направлення в органи військової прокуратури матеріалів для розгляду питання про залучення осіб, що скоїли екологічні злочини, до кримінальної відповідальності. Для залучення посадових осіб, винних в екологічному правопорушенні, до дисциплінарної відповідальності командуванню військової частини (або вищестоящому командуванню) направляється представлення про застосування заходів дисциплінарного стягнення до правопорушника. Аудиторський висновок державного екологічного аудиту на режимних, особливо режимних і важливих об'єктах Збройних Сил України складається в 4 екземплярах з дотриманням необхідних вимог по збереженню державної таємниці, один із яких зберігається у військовій частині, інші направляються по одному екземпляру вищестоящому командуванню, у Міністерство оборони України й у територіальний орган центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, посадові особи якого проводили державний екологічний аудит на зазначених об'єктах. Резолютивна частина висновку, яка містить рекомендації щодо об'єкту державного екологічного аудиту, обов'язкова для виконання військовим об'єктом, на якому було проведено аудит. Контроль за виконанням рекомендацій щодо об'єкту державного екологічного аудиту здійснюється службою екологічної безпеки Збройних Сил України".  
Відхилено    
    -127- Ширко Ю.В.
Проект Закону доповнити розділом "ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОБОВ"ЯЗКОВОГО ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ НА РЕЖИМНИХ, ВІЙСЬКОВИХ ТА ІНШИХ ОБ"ЄКТАХ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ ДЕРЖАВНУ ТАЄМНИЦЮ". Включити в цей розділ наступні статті: "Стаття. Порядок проведення екологічного аудиту на режимних, військових та інших об"єктах, що становлять державну таємницю. Екологічний аудит на режимних, військових та інших об"єктах, що становлять державну таємницю проводиться у відповідності з цим Законом, Законом України "Про державну таємницю" та в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Щорічно Кабінет Міністрів України визначає перелік режимних, військових та інших об"єктів, що становлять державну таємницю і потребують проведення обов"язкового екологічного аудиту. Фінансування обов"язкового зовнішнього екологічного аудиту на режимних, військових та інших об"єктах, що становлять державну таємницю здійснюється на тендерних засадах за кошти державного та місцевих природоохоронних фондів. Стаття. Вимоги до виконавця екологічного аудиту на режимних, військових та інших об"єктах, що становлять державну таємницю. Екологічний аудит на режимних, військових та інших об"єктах, що становлять державну таємницю проводиться виконавцем аудиту, який відповідає вимогам ст..12 цього Закону та має допуск до режимних та військових об"єктів, отриманий у встановленому порядку. Стаття. Особливості оформлення звіту про екологічний аудит на режимних, військових та інших об"єктах, що становлять державну таємницю. Звіт про екологічний аудит режимних, військових та інших об"єктах, що становлять державну таємницю складається з дотриманням необхідних вимог по збереженню державної таємниці".  
Відхилено    
143. РОЗДІЛ ІІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ      РОЗДІЛ ІІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ  
144. ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ       
145. Стаття 27. Міжнародне співробітництво в галузі екологічного аудиту      Стаття 27. Міжнародне співробітництво в галузі екологічного аудиту  
146. Міжнародне співробітництво в галузі екологічного аудиту здійснюється відповідно до законів та міжнародних договорів України.      Міжнародне співробітництво в галузі екологічного аудиту здійснюється відповідно до законів та міжнародних договорів України.  
147. Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші вимоги, ніж ті, що передбачені законодавством України, то застосовуються правила міжнародних договорів.      Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші вимоги, ніж ті, що передбачені законодавством України, то застосовуються правила міжнародного договору.  
148. З метою розвитку міжнародного співробітництва в галузі екологічного аудиту можуть розроблятися спільні програми та проекти організації еколого-аудиторської діяльності та проводитись міжнародний екологічний аудит.   -128- Карпов О.М.
Толстоухов А.В.
Шевчук С.В.
Після ч.3 статті 27 "Міжнародне співробітництво в галузі екологічного аудиту" додати такий пункт: "Суб'єктами міжнародного співробітництва у галузі екологічного аудиту можуть бути суб'єкти екологічного аудиту як України, так й інших країн.  
Відхилено   З метою розвитку міжнародного співробітництва в галузі екологічного аудиту можуть розроблятися спільні програми та проекти організації еколого-аудиторської діяльності та проводитись міжнародний екологічний аудит.  
149. Міжнародним договором України може бути передбачено взаємне визнання результатів сертифікації екологічних аудиторів, а також висновків екологічного аудиту, проведених в Україні та іноземних державах.      Міжнародним договором України може бути передбачено взаємне визнання результатів сертифікації екологічних аудиторів, а також висновків екологічного аудиту, проведених в Україні та іноземних державах.  
150. РОЗДІЛ ІV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      РОЗДІЛ ІV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
151. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
152. 2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.   -129- Беспалий Б.Я.
Прикінцеві положення. Пункт 2 вилучити.  
Враховано    
153. 3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:      3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:  
154. внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;      внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;  
155. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
156. забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;      забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;  
157. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.   -130- Беспалий Б.Я.
Прикінцеві положення, пункт 3, підпункт 4 (останній). Текст "перегляд і скасування" замінити словом "приведення", текст ", що суперечить цьому" замінити текстом "у відповідність до цього".  
Враховано   забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.