Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення доповнень до Закону України „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закону України "Про внесення доповнень до Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 29, ст.137)   -1- Національний банк України
До статті 1: 1) в пункті 1.7 слово „платником" виключити; після слів „переказу грошей" доповнити словом „поданих , разом з цим документом"; 2) пункти 1.10 та 1.11 вилучити; 3) у пункті 1.18 друге речення виключити; 4) пункт 1.19 викласти в такій редакції: „1.19) міжбанківський розрахунковий документ - документ на переказ, сформований банком на підставі розрахункових документів банку, клієнтів та документів на переказ готівки"; 5) доповнити новим пунктом 1.20 та 1.21 такого змісту: „1.20) меморіальний ордер - розрахунковий документ, який складається з ініціативи банку для оформлення операцій щодо списання коштів з рахунка платника і внутрішньобанківських операцій відповідно до цього Закону та нормативно-правових актів Національного банку України"; „1.21. моніторинг - діяльність емітента /еквайра щодо контролю за операціями, які здійснюються із застосуванням спеціальних платіжних засобів, з метою виявлення та запобігання помилковим та неналежним переказам. За дорученням емітента/еквайра моніторинг може проводити юридична особа, яка надає емітенту /еквайру послуги з обробки даних (послуги процесінгу)". У зв'язку з цим пункти 1.20 - 1.45 вважати відповідно пунктами 1.22 - 1.47; 6) у пункті 1.24 слова "видачі суб`єкту переказу" замінити словами "видачі неналежному отримувачу", 7) в абзаці третьому пункту 1.29 після слів „переказу грошей" доповнити словами „у тому числі"; 8) у пункті 1.33 перед словом "пристрій" додати слово "електронний". 9) абзац другий пункту 1.34 виключити; 10) пункт 1.38 викласти в такій редакції: „1.38) списання договірне - списання банком з рахунка клієнта грошей без подання клієнтом платіжного доручення, що здійснюється банком у порядку, передбаченому в договорі, укладеному між ним і клієнтом"; 11) Пункт 1.45 виключити.  
Враховано   Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: І. Внести до Закону України „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001р.,. №29, ст.137) такі зміни: 1. У статті 1: 1) у пункті 1.7 слово „платником" виключити, а слово "грошей" замінити словами „коштів , поданих разом з цим документом"; 2) пункти 1.10 та 1.11 виключити; 3) у пункті 1.18 друге речення виключити; 4) пункт 1.19 викласти в такій редакції: „1.19) міжбанківський розрахунковий документ - документ на переказ, сформований банком на підставі розрахункових документів банку, клієнтів та документів на переказ готівки або виконавчого документу"; 5) доповнити новими пунктами 1.19.1 та 1.19.2 такого змісту: „1.19.1 меморіальний ордер - розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку для оформлення операцій щодо списання коштів з рахунка платника і внутрішньобанківських операцій відповідно до цього Закону та нормативно-правових актів Національного банку України; „1.19.2 моніторинг - діяльність емітента /еквайра щодо контролю за операціями, які здійснюються із застосуванням спеціальних платіжних засобів, з метою виявлення та запобігання помилковим та неналежним переказам. За дорученням емітента/еквайра моніторинг за умови дотриманням вимог щодо збереження конфіденційності інформації може проводити юридична особа, яка надає емітенту /еквайру послуги з обробки даних (послуги процесингу)". 6) абзац другий пункту 1.23 викласти в такій редакції: „Неналежний отримувач - особа, якій без законних підстав зарахована сума переказу на її рахунок або видана їй у готівковій формі"; 7) пункт 1.24 доповнити абзацом третім такого змісту: "Неналежний переказ - рух певної суми коштів, внаслідок якого з вини ініціатора переказу, який не є платником , відбувається її списання з рахунку неналежного платника та/або зарахування на рахунок неналежного отримувача чи видача йому суми переказу в готівковій чи майновій формі"; 8) у пункті 1.27 слова "пунктах обміну іноземної валюти уповноважених банків та"виключити; 9) абзац третій пункту 1.29 викласти в такій редакції: „Міжнародна платіжна система - платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу"; 10) другий абзац пункту 1.32 викласти в такій редакції: "Неналежний платник - особа, з рахунка якої помилково або неправомірно переказана сума коштів"; 11) доповнити пунктом 1.32.1 такого змісту: „Платіжний термінал - електронний пристрій, призначений для ініціювання переказу з рахунку , у тому числі видачі готівки, отримання довідкової інформації і друкування документу за операцією із застосуванням спеціального платіжного засобу ". 12) абзац другий пункту 1.34 виключити; 13) пункт 1.38 викласти в такій редакції: „1.38) списання договірне - списання банком з рахунка клієнта коштів без подання клієнтом платіжного доручення, що здійснюється банком у порядку, передбаченому в договорі, укладеному між ним і клієнтом"; 14) пункт 1.45 виключити.  
    -2- Цушко В.П.
Пункт 1.12 викласти в такій редакції: "1.12) емісія спеціальних платіжних засобів (далі - емісія) - проведення операцій з відкриття й ведення рахунків та випуску для управління рахунками спеціальних платіжних засобів певної платіжної системи;" Абзац третій пункту 1.29 статті 1 викласти в наступній редакції: „Міжнародна платіжна система - платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу грошей в межах цієї платіжної системи". Доповнити новим пунктом 1.35 такого змісту: „Платіжний термінал - електронний пристрій, призначений для ініціювання переказу з рахунку , отримання довідкової інформації і друкування документу за операції із застосуванням спеціального платіжного засобу ". У зв'язку з цим пункти 1.35 - 1.47 вважати відповідно пунктами 1.36 - 1.48;  
Враховано частково    
    -3- Кабінет Міністрів України
До статті 1: 1) доповнити статтю 1 новим пунктом 1.20 такого змісту: "моніторинг - діяльність емітента/еквайра щодо контролю за операціями, які здійснюються із застосуванням спеціальних платіжних засобів, з метою виявлення та запобігання помилковим та неналежним переказам. За дорученням емітента/еквайра моніторинг може проводити юридична особа, яка надає емітенту/еквайру послуги з обробки даних (послуги процесингу)" У зв'язку з цим пункти 1.20 - 1.45 вважати відповідно пунктами 1.21 - 1.46 2) редакцію абзацу другого пункту 1.24 статті 1 Закону залишити без змін. 3) доповнити статтю 1 новим пунктом 1.32 такого змісту: "Платіжний термінал - пристрій, призначений для виконання процедури авторизації із застосуванням платіжної картки та, як правило, друкування документа за операцією із застосуванням платіжної картки. Може бути банківьким і торговельним та з'єднаним або поєднаним із реєстратором розрахункових операцій і здійснювати друкування документа за операцією із застосуванням платіжної картки друкувальним пристроєм цього засобу." У зв'язку з цим пункти 1.32 - 1.45 вважати відповідно пунктами 1.33 - 1.46  
Враховано частково    
1. 1. Додати пункт 1.46 в Статтю 1 та викласти його в такій редакції: 1.46) моніторинг - діяльність емітента /еквайра щодо контролю за операціями, які здійснені із застосуванням спеціальних платіжних засобів з метою виявлення помилкових та неналежних переказів. За дорученням емітента /еквайра моніторинг може провадити юридична особа, яка надає емітенту /еквайру послуги обробки даних (послуги процесінгу).       
2. 2. Додати в пункт 1.24 Статті 1 третій абзац та викласти його в такій редакції: "Неналежний переказ - рух певної суми грошей, внаслідок якого з вини суб'єкта переказу, який не є платником відбувається її списання з рахунку неналежного платника та/або зарахування на рахунок неналежного отримувача чи видача йому цієї суми у готівковій формі";       
3. 3. Другий абзац пункту 1.32 Статті 1 викласти в такій редакції: "Неналежний платник - особа, з рахунка якої помилково або неправомірно переказана сума грошей".   -4- Цушко В.П.
Статтю 4 викласти в такій редакції: „Стаття 4. Форми розрахунків, що застосовуються при проведенні переказу 4.1. Для здійснення переказу може застосовуватися як готівкова, так і безготівкова форми розрахунків. 4.2. Порядок застосування форм розрахунків визначається цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України."  
Враховано   2. Статтю 4 викласти в такій редакції: „Стаття 4. Форми та види розрахунків, що застосовуються при проведенні переказу 4.1. Для проведення переказу можуть використовуватися кошти, як у готівковій, так і в безготівковій формі. Види безготівкових розрахунків визначаються законами та прийнятими на їх основі нормативно-правовими актами Національного банку України ". 3. У статті 9: 1) пункт 9.3 після слів „Правила внутрішньодержавної платіжної системи" доповнити словами „та міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент", а слова „цієї внутрішньодержавної" замінити словом „цієї" ;  
    -5- Національний банк України
1. Статтю 4 викласти в такій редакції: "Форми та види розрахунків, що застосовуються при проведенні переказу 4.1. Для проведення переказу можуть використовуватися гроші, як у готівковій, так і в безготівковій формі. Види безготівкових розрахунків визначаються Законами України, нормативно-правовими актами Національного банку України та звичаями ділового обороту".  
Враховано редакційно    
    -6- Національний банк України
Пункт 6.1 статті 6 доповнити абзацом другим такого змісту: „Юридичним особам - нерезидентам України, банки мають право відкривати лише строкові вкладні (депозитні) рахунки в іноземній валюті".  
Відхилено    
    -7- Національний банк України
1. До пункту 9.3 статті 9: 1) після слів „Правила внутрішньодержавної платіжної системи" доповнити словами „та міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент"; 2) після слова „цієї" слово „внутрішньодержавної" виключити. 2. Пункт 9.5. статті 9 залишити без змін.  
Враховано    
4. 4. Статтю 9.5. викласти в наступній редакції: " Для формування та обробки документів за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів, документів на переказ, документів на відкликання платіжні системи, а також банки повинні використовувати системи захисту інформації, й мають право використовувати спеціальні платіжні засоби, ідентифікатори держателя спеціального платіжного засобу, програмно-технічні засоби та телекомунікаційні канали зв'язку".   -8- Кабінет Міністрів України
До пункту 9.5. статті 9: 1) абзац перший викласти в такій редакції: "Для формування та обробки документів за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів, документів на переказ, документів на відкликання платіжні системи, а також окремі банки мають право використовувати спеціальні платіжні засоби, ідентифікатори держателя спеціального платіжного засобу, програмно-технічні засоби, телекомунікаційні канали зв'язку і, для забезпечення безпеки виконання цих операцій, повинні застосовувати системи захисту інформації. 2) абзац другий залишити без змін.  
Враховано редакційно   2) абзац перший пункту 9.5. викласти в такій редакції: „9.5. Для формування та обробки документів за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів, документів на переказ, документів на відкликання платіжні системи, а також банки повинні використовувати системи захисту інформації, та мають право використовувати спеціальні платіжні засоби, ідентифікатори держателя спеціального платіжного засобу, програмно-технічні засоби і телекомунікаційні канали зв'язку". 4. У пункті 10.3 статті 10: 1) абзац другий після слова „переказом" доповнити словами „та відкликання цього дозволу"; 2) доповнити абзацом третім такого змісту: „Членом внутрішньодержавних небанківських платіжних систем може бути банк, що має банківську ліцензію Національного банку України, а також небанківська фінансова установа , яка має ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення переказу коштів , і які уклали договір з платіжною організацією відповідної платіжної системи". 5. Статтю 12 викласти в такій редакції: "Стаття 12. Міжнародні платіжні системи в України 12.1. Банки, а також небанківські фінансові установи, які мають ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення переказу коштів, мають право укладати договори з платіжними організаціями міжнародних платіжних систем про членство або про участь у цих системах. Банки, а також небанківські фінансові установи, які мають ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення переказу коштів , зобов'язані зареєструвати укладені договори в порядку встановленому Національним банком України. Умови договорів між банками, небанківськими фінансовими установами та платіжними організаціями міжнародних платіжних систем про членство або участь щодо обмеження прав банків, небанківських фінансових установ та їх представників бути членами або брати участь у інших міжнародних платіжних системах та заснованих за їх участю організаціях, є недійсними. 12.2. Платіжні організації внутрішньодержавних платіжних систем та інші організації, засновниками (учасниками) яких є банки, а також небанківські фінансові установи, які мають ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, що укладають договори з платіжними організаціями міжнародних платіжних систем про колективну участь їх членів у цих системах, зобов'язані зареєструвати такі договори в Національному банку України в порядку, встановленому Національним банком України. 12.3. Для реєстрації договорів, зазначених у пунктах 12.1,12.2 цієї статті, Національний банк України має право вимагати документи щодо порядку проведення банками і небанківськими фінансовими установами переказів коштів у межах цих міжнародних платіжних систем на території України. 12.4 Платіжні організації міжнародних платіжних систем-резиденти зобов'язані повідомляти Національний банк України про укладені договори з нерезидентами щодо їх членства та участі в цих системах у порядку, встановленому Національним банком України". 6. Статтю 14 доповнити пунктом 14.7 такого змісту : "14.7. Торгівці , які здійснюють підприємницьку діяльність у сфері продажу товарів, громадського харчування та послуг та , які відповідно до закону повинні використовувати реєстратори розрахункових операцій , зобов'язані забезпечити можливість здійснення держателями спеціальних платіжних засобів розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням цих спеціальних платіжних засобів (як мінімум трьох міжнародних та/або внутрішньодержавних платіжних систем). Умови переведення торгівців на обов`язкове приймання спеціальних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги) винятки щодо виконання таких розрахунків окремими категоріями торгівців, визначається Кабінетом Міністрів України. 7. У статті 15: 1) у пункті 15.2 слова "за винятком наперед оплачених платіжних карток, що можуть продаватися емітентами без обов'язкового оформлення договору в письмовій формі" виключити; 2) пункти 15.3 та 15.4 викласти в такій редакції: "15.3. Емісія платіжних карток у межах України проводиться виключно банками, що уклали договір з платіжною організацією відповідної платіжної системи та отримали її дозвіл на виконання цих операцій (крім одноемітентних внутрішньобанківських платіжних систем); 15.4. Порядок проведення емісії платіжних карток та здійснення з ними операцій, в тому числі обмеження щодо цих операцій, визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України, прийнятими на виконання вимог законів України. 3) абзац четвертий пункту 15.5 викласти в такій редакції: "Національний банк України веде офіційний реєстр ідентифікаційних номерів банків - емітентів платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем"; 4) доповнити пунктами 15.8 та 15.9 такого змісту: „15.8. Видача готівки через банківські автомати в межах України здійснюється в національній валюті , а через банківські автомати уповноважених банків-емітентів - в валюті рахунку платіжної картки. 15.9. Банки-резиденти, які емітують платіжні картки, не мають права укладати договори про розповсюдження емітованих ними платіжних карток з іншими суб`єктами підприємницької діяльності. Банки - члени платіжних систем, якщо це не суперечить правилам відповідної платіжної системи, можуть укладати договори з іншими банками-резидентами, що не є членами цих платіжних систем, про видачу останніми готівкових коштів за платіжними картками через власні каси або банківські автомати. Платіжні організації небанківських платіжних систем-нерезиденти можуть укладати з банками-резидентами та небанківськими фінансовими установами-резидентами угоди про розповсюдження серед клієнтів таких фінансових установ платіжних карток цих систем, видачу готівкових коштів за ними, а також з торговцями про приймання ними платіжних карток цих систем для проведення розрахунків за надані ними товари чи послуги".  
    -9- Цушко В.П.
Статтю 9.5. викласти в наступній редакції: " 9.5. Для формування та обробки документів за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів, документів на переказ, документів на відкликання платіжні системи, а також окремі банки мають право використовувати спеціальні платіжні засоби, ідентифікатори держателя спеціального платіжного засобу, програмно-технічні засоби, телекомунікаційні канали зв'язку і, для забезпечення безпеки виконання цих операцій, повинні застосовувати системи захисту інформації.". Порядок використання платіжними системами, а також окремими банками платіжних інструментів, програмно-технічних засобів, систем захисту інформації та телекомунікаційних каналів зв'язку визначається правилами цих систем та відповідними договорами, а за їх відсутності, згідно вимог законодавства.  
Відхилено    
    -10- Цушко В.П.
Пункт 10.2. статті 10 доповнити підпунктом 10.2.4: „Членом внутрішньодержавних банківських платіжних систем може бути уповноважена фінансова установа після укладання договору з платіжною організацією відповідної платіжної системи. " Абзац перший пункту 10.3. статті 10 викласти в такій редакції: „Внутрішньодержавні небанківські платіжні системи, в тому числі ті, які переказують електронні гроші мають право здійснювати діяльність, пов'язану із переказом, виключно після їх реєстрації в Національному банку України та отримання відповідного дозволу Національного банку України." Статтю 10.3 доповнити абзацом третім, такого змісту „Учасником внутрішньодержавних небанківських платіжних систем може бути банк після укладання договору з платіжною організацією відповідної платіжної системи. "  
Враховано частково    
    -11- Національний банк України
1. вилучити з абзацу перший пункту 10.2 слова "учасник платіжної системи" 2. вилучити з абзацу першого пункту 10.3 слова "у тому числі ті, які переказують грошові сурогати" 3. Абзац другий пункту 10.3 статті 10 після слова „переказом" доповнити словами „та відкликання цього дозволу".  
Враховано    
    -12- Національний банк України
1. До статті 11: 1) назву статті викласти в такій редакції: „Стаття 11. Система електронних міжбанківських переказів Національного банку України (СЕМП НБУ)"; 2) пункт 11.1 викласти в такій редакції: „11.1. Система електронних міжбанківських переказів Національного банку України (СЕМП НБУ) - це державна платіжна система, засобами якої здійснюється переказ грошей між банками України "; 3) у пунктах 11.2, 11.3 слова „СЕП НБУ" замінити словами „СЕМП НБУ".  
Відхилено    
    -13- Національний банк України
1. Статтю 12 викласти в такій редакції: „Стаття 12. Міжнародні платіжні системи в Україні "Стаття 12. Міжнародні платіжні системи в України. 12.1. Умови договору між банками або небанківськими фінансовими установами та платіжними організаціями міжнародних платіжних систем про членство або участь у таких системах щодо обмеження прав банків або небанківських фінансових установ бути членом або брати участь у інших міжнародних платіжних системах, є недійсними. 12.2. Банки і небанківські фінансові установи, які мають ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення переказу грошей, мають право укладати договори з платіжними організаціями міжнародних платіжних систем про членство або про участь у цих системах. Банки і небанківські фінансові установи, які мають ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення переказу грошей, зобов'язані зареєструвати укладені договори в порядку встановленому Національним банком України. 12.3. Платіжні організації внутрішньодержавних платіжних систем та інші організації, засновниками (учасниками) яких є банки і небанківські фінансові установи, які мають ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення переказу грошей, що укладають договори з платіжними організаціями міжнародних платіжних систем про колективну участь їх членів у цих системах, зобов'язані зареєструвати такі договори в Національному банку України в порядку встановленому Національним банком України. 12.4. Для реєстрації договорів, зазначених у пунктах 12.2,12.3., Національний банк України має право вимагати додаткові документи щодо проведення переказу міжнародними платіжними системами на території України . 12.5 Платіжні організації міжнародних платіжних систем - резиденти зобов'язані повідомляти Національний банк України про укладені договори з нерезидентами щодо їх членства та участі в цих системах у порядку встановленому Національним банком України".  
Враховано    
    -14- Цушко В.П.
1. У статті 12 пункти 12.1 та 12.3 викласти в такій редакції: 12.1. Банки і небанківські фінансові установи, які мають ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на випуск платіжних карток, мають право укладати договори з платіжними організаціями міжнародних платіжних систем про членство або про участь у цих системах. Банки і небанківські фінансові установи, які мають ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на випуск платіжних карток, зобов'язані зареєструвати укладені договори в порядку встановленому Національним банком України. 12.3. Для реєстрації договорів, зазначених у пунктах 12.1,12.2, Національний банк України має право вибірково отримувати документи щодо порядку проведення банками і небанківськими фінансовими установами переказів з використанням платіжних інструментів міжнародних платіжних систем на території України .  
Враховано частково    
    -15- Цушко В.П.
В статті 14: 1. Пункт 14.2 статті 14 викласти в такій редакції: „14.2.Спеціальний платіжний засіб має дозволяти ідентифікувати його держателя, за винятком наперед оплачених спеціальних платіжних засобів, що можуть розповсюджуватися емітентами без обов'язкового оформлення договору в письмовій формі". 2.Доповнити статтю новим пунктом 14.7 в такій редакції : "14.7Операції із застосуванням спеціальних платіжних засобів мають виконувати всі торговці, які провадять підприємницьку діяльність у сфері продажу товарів, громадського харчування та послуг. Виключення, щодо порядку виконання отримувачами операцій з застосуванням спеціальних платіжних засобів, у тому числі особливості виконання цих операцій окремими категоріями отримувачів, визначаються Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України спільно з Національним банком України."  
Враховано частково    
    -16- Національний банк України
1. Пункт 14.2 статті 14 викласти в такій редакції: „14.2. Спеціальний платіжний засіб, має дозволяти ідентифікувати його держателя, якщо з його використанням здійснюються операції за банківським рахунком держателя".  
Враховано    
    -17- Національний банк України
До статті 15: 1) у пункті 15.2 слова "за винятком наперед оплачених платіжних карток, що можуть продаватися емітентами без обов'язкового оформлення договору в письмовій формі" виключити; пункти 15.3 та 15.4 викласти в такій редакції: 15.3. Емісія платіжних карток у межах України проводиться виключно банками, що уклали договір з платіжною організацією відповідної платіжної системи та отримали її дозвіл на виконання цих операцій (крім одноемітентних внутрішньобанківських платіжних систем); 15.4. Порядок проведення емісії платіжних карток та здійснення з ними операцій, в тому числі обмеження щодо цих операцій, визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України Максимальна сума емітованої банком наперед оплаченої платіжної картки, кошти за якою обліковуються на консолідованому картковому рахунку банку, не може перевищувати суму 1000 гривень або її еквівалент в іноземній валюті "; 4) доповнити пунктами 15.8 та 15.9 такого змісту: „15.8. Видача готівки через банківські автомати в межах України здійснюється в національній валюті , а через банківські автомати уповноважених банків-емітентів - в валюті рахунку платіжної картки. 15.9. Члени внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем - резиденти, які емітують платіжні картки, якщо це не суперечить правилам відповідної платіжної системи, можуть укладати договори з банками-резидентами та фінансовими установами-резидентами, що не є членами цих платіжних систем, про розповсюдження останніми серед своїх клієнтів платіжних карток цих емітентів. Банки - члени внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем можуть укладати договори з іншими банками-резидентами та фінансовими установами-резидентами, що не є членами цих платіжних систем, про видачу останніми готівкових коштів за платіжними картками. Платіжні організації небанківських платіжних систем - нерезиденти можуть укладати з банками - резидентами та фінансовими установами - резидентами угоди про розповсюдження останніми серед своїх клієнтів платіжних карток цих систем, видачу готівкових коштів за ними, а також з торговцями про приймання ними платіжних карток цих систем для проведення розрахунків за надані ними товари чи послуги".  
Враховано частково Пункт 3 перенести в статтю 14   
5. 5. Додати в пункт 6 в Статті 15 другий абзац та викласти його в такій редакції: "Порядок використання торговцями платіжних терміналів встановлюється Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України спільно з Міністерством внутрішніх справ".   -18- Кабінет Міністрів України
Другий абзац пункту 15.6 статті 15 викласти в такій редакції: "Порядок використання торговцями платіжних терміналів встановлюється Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком України"  
Відхилено   8. У статті 18: назву та пункт 18.1 викласти в такій редакції: „Стаття 18. Правовий статус електронного документа на переказ 18.1. Електронний документ на переказ має однакову юридичну силу з паперовим документом"; 2) перший абзац пунктів 18.2 , 18.3 та пункт 18.4 виключити. 9. У статті 22: 1) пункт 22.1 доповнити підпунктом 5 такого змісту: „5) меморіальний ордер"; 2) у абзаці другому пункту 22.6 слова „на строк до двох робочих днів" замінити словами „на строк до чотирьох робочих днів". 10. Пункти 23.1 і 23.4 статті 23 викласти в такій редакції: „23.1. Платіжне доручення може бути відкликане ініціатором переказу в будь-який час до списання суми коштів з його рахунка шляхом подання до банку, що обслуговує цього ініціатора документа про відкликання. Платіжна вимога на примусове списання коштів може бути відкликана стягувачем у будь-який час до списання коштів з рахунка платника шляхом подання до банку, що обслуговує цього стягувача документа відкликання". "23.4. Ініціатор до настання дати валютування може відкликати кошти, які до зарахування їх на рахунок отримувача або видачі в готівковій формі, обліковуються в банку, що обслуговує отримувача. Документ про відкликання коштів ініціатор подає до свого банку, який того самого дня надає банку отримувача вказівку про повернення коштів. Банк отримувача в день одержання вказівки повертає кошти за реквізитами, зазначеними в ній, якщо на час надходження ткої вказівки вони не зараховані на рахунок отримувача, та повідомляє отримувача про відкликання коштів ініціатором". 11. Пункти 26.1- 26.3 статті 26 викласти в такій редакції: "26.1 Платник при укладенні договорів із банком має право передбачити договірне списання грошей зі своїх рахунків на користь банку платника та/або третіх осіб. 26.2 Умови договору на договірне списання повинні передбачати обсяг інформації, достатньої для належного виконання такого списання банком, що обслуговує платника (обставини, за яких банк має здійснити (здійснювати) договірне списання, найменування отримувача та банку отримувача, реквізити рахунка, з якого має здійснюватися договірне списання, реквізити договору між платником та отримувачем (за наявності договору), що передбачає право отримувача на договірне списання, перелік документів, що мають бути представлені отримувачем в обслуговуючий платника банк (якщо платник та отримувач домовились про надання цих документів до банку платника) тощо). 26.3. Договірне списання здійснюється за платіжною вимогою отримувача або за меморіальним ордером, оформленим банком". 12. Статтю 29 виключити. 13. Пункт 30.2 статті 30 викласти в такій редакції: "30.2. Банк отримувача в разі надходження суми переказу протягом операційного дня зобов'язаний її зарахувати на рахунок отримувача або виплатити йому в готівковій формі в той самий день або в день (дата валютування), зазначений платником у розрахунковому документі або в документі на переказ готівки". 14. Пункт 31.1 статті 31 після слів „цієї суми" доповнити словами „або зазначеної платником дати валютування". 15. Статтю 37 викласти в такій редакції: "Стаття 37. Відповідальність еквайрів та емітентів 37.1. Для встановлення правомірності переказу еквайр, за результатами моніторингу або в разі опротестування переказу держателем, емітентом або платіжною організацією платіжної системи, має право призупинити завершення переказу на час, передбачений правилами відповідної платіжної системи, але не більше ніж на сто вісімдесят днів. У разі правомірності переказу еквайр має завершити переказ та відшкодувати отримувачу 0,1 відсотка суми платежу за кожний день такого призупинення, якщо більший розмір пені не обумовлений договором між ними. 37.2. На час встановлення ініціатора та правомірності переказу, але не більше ніж впродовж ста вісімдесяти днів, емітент має право не повертати на рахунок неналежного платника суму попередньо списаного неналежного переказу. У разі ініціації неналежного переказу з рахунку неналежного платника, з вини ініціатора переказу, що не є платником, емітент зобов'язаний переказати на рахунок неналежного платника відповідну суму грошей за рахунок власних коштів, а також сплатити неналежному платнику пеню в розмірі 0,1 відсотка суми неналежного переказу за кожний день починаючи від дня неналежного переказу до дня повернення відповідної суми на рахунок, якщо більший розмір пені не обумовлений договором між ними. 16. У статті 38: 1) пункт 38.2 викласти в такій редакції: "38.2. Електронні документи на переказ, розрахункові документи та документи за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів, що містять банківську таємницю під час їх передавання засобами телекомунікаційного зв'язку повинні бути зашифровані згідно з вимогами відповідної платіжної системи, а за їх відсутності відповідно до законів України та нормативно-правових актів Національного банку України". 2) пункт 38.3 доповнити другим абзацом такого змісту: „Порядок захисту та використання засобів захисту інформації членами та учасниками міжнародних платіжних системах визначається правилами цих систем, а за відсутності в таких правилах відповідних положень, законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України". 3) пункт 38.6 викласти в такій редакції: „38.6 Розробка заходів охорони, технологічних та програмно-апаратних засобів криптографічного захисту здійснюється платіжною організацією відповідної платіжної системи, її членами або іншою установою на їх замовлення".  
    -19- Цушко В.П.
1. До статті 15: 1) пункт 15.3 викласти в такій редакції: „15.3. Емісія платіжних карток у межах України проводиться банками, що мають банківську ліцензію Національного банку України або небанківськими фінансовими установами, які мають ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на випуск платіжних карток, уклали договір з платіжною організацією відповідної платіжної системи (крім одноемітентних внутрішньобанківських платіжних систем)"; 2) в пункт 6 в Статті 15 другий абзац викласти в такій редакції: "Питання безпеки переказів з застосуванням спеціальних платіжних засобів, процедури щодо забезпечення правомірності переказу та відповідальність уповноважених працівників торговців за дотримання правил обслуговування переказів при використанні торговцями платіжних терміналів та спеціальних платіжних засобів регулюються спільними нормативно - правовими актами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України та Міністерства Внутрішніх справ." 2) доповнити пунктами 15.8 і 15.9 такого змісту: „15.8. На території України дозволяється видача банками та небанківськими фінансовими установами готівки в іноземній валюті за платіжними картками резидентів та нерезидентів через банкомати, каси банків, небанківських фінансових установ, пункти обміну валют. 15.9.Члени внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем - резиденти, які емітують платіжні картки, не мають права укладати договори з банками - резидентами та небанківськими фінансовими установами -резидентами, що не є членами цих платіжних систем, про розповсюдження останніми серед своїх клієнтів платіжних карток цих емітентів, якщо інше прямо не передбачено правилами цих систем. Банки та небанківські фінансові установи - члени внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем, якщо це не суперечить правилам відповідної платіжної системи, можуть укладати договори з іншими банками - резидентами та небанківськими фінансовими установами-резидентами, що не є членами цих платіжних систем, про видачу останніми готівкових коштів за платіжними картками через власні каси та пункти обміну валют. Платіжні організації небанківських платіжних систем - нерезиденти можуть укладати з банками -резидентами та небанківськими фінансовими установами - резидентами угоди про розповсюдження останніми серед своїх клієнтів платіжних карток цих систем, видачу готівкових коштів за ними, а також з торговцями про приймання ними платіжних карток цих систем для проведення розрахунків за надані ними товари чи послуги".  
Враховано частково    
    -20- Терьохін С.А.
Викласти пункт 15.8 в такій редакції : „15.8. Видача готівки через банківські автомати в межах України здійснюється в національній валюті або в валюті рахунку платіжної картки.  
Відхилено    
    -21- Національний банк України
В статті 18: 1) Пункт 18.1 викласти у такій редакції: "18.1. Електронний документ на переказ має однакову юридичну силу з паперовим документом"; 2) вилучити перший абзац пункту 18.2 ; вилучити перше речення пункту 18.3; 4) вилучити пункт 18.4  
Враховано    
    -22- Національний банк України
1. До статті 22: 1) доповнити пункт 22.1 підпунктом 5 такого змісту: „5) меморіальний ордер"; 2) у другому абзаці пункту 22.6 слова „на строк до двох робочих днів" замінити словами „на строк до чотирьох робочих днів". 2. Пункти 23.1 і 23.4 статті 23 викласти в такій редакції: „23.1. Платіжне доручення може бути відкликане ініціатором переказу в будь-який час до списання суми коштів з його рахунка шляхом подання документа на відкликання до банку, що обслуговує цього ініціатора. Платіжна вимога на примусове списання коштів може бути відкликана стягувачем у будь-який час до списання коштів з рахунка платника шляхом подання документа на відкликання до банку, що обслуговує цього стягувача". 23.4. Ініціатор до настання дати валютування може відкликати кошти, які до зарахування їх на рахунок отримувача або видачі в готівковій формі, обліковуються в банку, що обслуговує отримувача. Лист про відкликання коштів ініціатор подає до свого банку, який того самого дня надає банку отримувача вказівку про повернення коштів. Банк отримувача в день одержання вказівки повертає кошти за реквізитами, зазначеними в ній, якщо на час надходження вказівки вони не зараховані на рахунок отримувача, та повідомляє отримувача про відкликання коштів ініціатором".  
Враховано    
    -23- Національний банк України
Пункти 26.1- 26.3 статті 26 викласти в такій редакції: „26.1. Платник при укладенні договорів із банком має право передбачити договірне списання грошей з своїх рахунків на користь банку платника та/або третіх осіб. 26.2. Умови договору на договірне списання повинні передбачати інформацію, що буде достатньою для належного їх виконання банком, що обслуговує платника (обставини, за яких банк має здійснити (здійснювати) договірне списання, найменування отримувача та банку отримувача, реквізити рахунка, з якого має здійснюватися договірне списання, реквізити договору між платником та отримувачем, що передбачає право отримувача на договірне списання, перелік документів, що мають бути представлені отримувачем в обслуговуючий платника банк, тощо). 26.3. Договірне списання здійснюється за платіжною вимогою отримувача або за меморіальним ордером, оформленим банком".  
Враховано редакційно    
    -24- Національний банк України
У пункті 28.5 статті 28 слова „або провести внутрішньобанківський кліринг" виключити.  
Відхилено    
    -25- Національний банк України
1. Статтю 29 виключити. Відповідно змінити нумерацію статті 30 на статтю 29, далі відповідно статті 31 - 42 вважати 30 - 41. 2. Пункт 29.2 статті 29 викласти в такій редакції: "29.2. Банк отримувача в разі надходження суми переказу протягом операційного дня зобов'язаний її зарахувати на рахунок отримувача або виплатити йому в готівковій формі в той самий день або в день (дата валютування), зазначений платником у розрахунковому документі або в документі на переказ готівки". 3. Пункт 30.1 статті 30 після слів „цієї суми" доповнити словами „або зазначеної платником дати валютування".  
Враховано    
    -26- Цушко В.П.
1. Змінити нумерацію статті 37 на статтю 36, далі відповідно. Статтю 36 викласти в такій редакції:. „Стаття 36. Відповідальність еквайрів та емітентів 36.1. Для встановлення правомірності переказу еквайр, за результатами моніторингу або в разі опротестування переказу держателем, емітентом або платіжною організацією платіжної системи, має право призупинити завершення переказу на час, передбачений правилами відповідної платіжної системи, але не більше ніж на ста восьмидесяте робочих днів. У разі правомірності переказу еквайр має завершити переказ та відшкодувати отримувачу 0,1 відсотка суми платежу за кожний день прострочення, але не більше 20 відсотків суми переказу, якщо інший розмір пені не обумовлений договором між ними. 36.2. На час встановлення ініціатора та правомірності переказу, але не більше ніж впродовж тридцяти робочих днів, емітент має право не повертати на рахунок неналежного платника суму попередньо списаного неналежного переказу. У разі ініціації неналежного переказу з рахунку неналежного платника, з вини ініціатора переказу, що не є платником, емітент зобов'язаний переказати на рахунок неналежного платника відповідну суму грошей за рахунок власних коштів, а також сплатити неналежному платнику пеню в розмірі 0,1 відсотка суми неналежного переказу за кожний день починаючи від дня неналежного переказу до дня повернення відповідної суми на рахунок, якщо інша відповідальність не передбачена договором між ними. але не більше 20 відсотків суми переказу.  
Враховано    
    -27- Національний банк України
1. Пункти 37.1 - 37.2 статті 37 не включити в редакції: „37.1. Для встановлення правомірності переказу еквайр, за результатами моніторингу або в разі опротестування переказу держателем, емітентом або платіжною організацією платіжної системи, має право призупинити завершення переказу на час, передбачений правилами відповідної платіжної системи, але не більше ніж на 180 робочих днів. У разі правомірності переказу еквайр має завершити переказ та відшкодувати отримувачу 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, якщо інший розмір пені не обумовлений договором між ними. 37.2. На час встановлення суб'єкта та правомірності переказу, але не більше ніж впродовж тридцяти робочих днів, емітент має право не повертати суму попередньо списаного неналежного переказу на рахунок неналежного платника. У разі ініціації неналежного переказу з рахунку неналежного платника, з вини суб'єкту переказу, що не є платником, емітент зобов'язаний переказати відповідну суму грошей за рахунок власних коштів на рахунок неналежного платника, а також сплатити неналежному платнику пеню в розмірі 0,1 відсотка суми неналежного переказу за кожний день починаючи від дня неналежного переказу до дня повернення суми переказу на рахунок неналежного платника, якщо інша відповідальність не передбачена договором між ними. 2. Пункт 37.3 статті 37 виключити. Змінити нумерацію. 3. До статті 37: 1) пункт 37.2 викласти в такій редакції: 1) пункт 37.2 викласти в такій редакції: "37.2. Електронні документи на переказ, розрахункові документи та документи за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів, що містять банківську таємницю під час їх передавання засобами телекомунікаційного зв'язку повинні бути зашифровані згідно з вимогами відповідної платіжної системи, а за їх відсутності відповідно до законів України та нормативно-правових актів Національного банку України". 2) пункт 37.3 доповнити другим абзацом такого змісту: „Порядок захисту та використання членами та учасниками засобів захисту інформації в міжнародних платіжних системах визначається правилами цих систем, а за відсутності в правилах відповідних положень, законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України". 3) пункт 37.6 викласти в такій редакції: „Розробка заходів охорони, технологічних та програмно-апаратних засобів криптографічного захисту здійснюється платіжною організацією відповідної платіжної системи, її членами або іншою установою на їх замовлення".  
Враховано частково    
    -28- Національний банк України
Статтю 38.5 викласти його в такій редакції: ""Для належної ідентифікації суб'єктів помилкових та неналежних переказів та вжиття заходів із запобігання або припинення зазначених переказів члени платіжної системи мають право повідомляти інших членів системи про таких суб'єктів та перекази, в обсягах встановлених правилами відповідної платіжної систем або договорами між ними. За договорами членів платіжних систем та відповідно до вимог Закону цю діяльність може провадити окрема юридична особа."  
Враховано    
6. 6. Додати пункт 5 в Статтю 39 та викласти його в такій редакції: „39.5. Для належної ідентифікації суб'єктів помилкових та неналежних переказів та припинення зазначених переказів члени платіжної системи мають право повідомляти інших членів системи про таких суб'єктів в обсягах встановлених правилами відповідної платіжної систем або договорами між ними. За дорученням членів платіжної системи цю діяльність може провадити юридична особа, засновниками якої є члени платіжної системи. "   -29- Кабінет Міністрів України
Пункт 39.5 статті 39 викласти в такій редакції: "39.5. Члени платіжних систем мають правоідентифікувати суб'єктів помилкових (неналежних) переказів та надавати інформацію щодо цих суб'єктів у порядку та обсягах, встановлених законодавством, правилами платіжної системи, іншим членам платіжної системи, платіжній організації або її уповноваженому представнику з метою вжиття заходів із запобігання таких переказів"  
Враховано редакційно   17. Статтю 39 доповнити пунктом 39.5 такого змісту: "39.5. Для належної ідентифікації суб`єктів помилкових та неналежних переказів та вжиття заходів щодо запобігання або припинення зазначених переказів члени платіжної системи повинні повідомляти інших членів системи про таких суб'єктів та перекази, в обсягах встановлених правилами відповідної платіжної систем або договорами між ними. Відповідно до договору та положень цього Закону зазначену діяльність може здійснювати спеціально визначена юридична особа, засновниками якої є члени платіжних систем. Члени платіжної системи та заснована ними юридична особа повинні забезпечити технологічний та програмно-апаратний захист персональних даних суб`єктів помилкових чи неналежних переказів згідно із цим Законом". 18. Доповнити розділ VІІІ статтею 40.1 такого змісту: "Стаття 40.1 Порядок проведення моніторингу Еквайр та емітент повинні проводити моніторинг з метою ідентифікації помилкових та неналежних переказів, суб'єктів помилкових та неналежних переказів та вжиття заходів із запобігання або припинення зазначених переказів. Моніторинг має проводитися постійно за параметрами, встановленими правилами відповідної платіжної системи. Національний банк України може встановлювати загальні параметри моніторингу для всіх платіжних систем (груп платіжних систем) За результатами моніторингу еквайр або емітент для належної ідентифікації суб'єкту переказу має право доручити торгівцю здійснити перевірку документів суб'єкту переказу. В інших випадках еквайр не має права зобов`язувати торгівця, а торгівець не має права вимагати від держателя платіжної картки, суб'єкта переказу, пред'явлення документів , що посвідчують особу, як засобу ідентифікації держателя, якщо це не передбачено правилами відповідної платіжної системи та/або умовами використання картки, встановленими емітентом".  
    -30- Кабінет Міністрів України
2. До нової статті 40: 1) друге речення запропонованої редакції викласти таким чином: "Моніторинг має проводитися щоденно за параметрами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку України та правилами платіжних систем"; 2) третє і четверте речення нової редакції статті 41 Закону виключити.  
Враховано редакційно    
7. 7. Додати статтю 41 та викласти її в такій редакції: „ Стаття 41. Порядок проведення моніторингу Еквайер та емітент повинні проводити моніторинг з метою ідентифікації помилкових та неправомірних переказів. Такий моніторинг має відбуватися щоденно и включати в себе контроль наступного: сума переказу; країна в якій переказ було ініційовано (виключно для емітентів); кількість та частота переказів на протязі встановленого строку; кількість та частота переказів на однакові суми; тип платіжного терміналу та зчитування магнітної смуги платіжної картки; використання при ініціації переказу персонального ідентифікаційного номеру; частота зміни країни переказу (виключно для емітентів); код відповіді емітента на ініціацію переказу; категорія торгівельного підприємства; Еквайр/ Емітент можуть на власний розсуд додатково провадити моніторинг за іншими параметрами. Національний банк здійснює державний контроль за суб'єктами моніторингу. " Змінити нумерацію статті 41 на статтю 42, далі відповідно.   -31- Національний банк України
До статті 42: У першому абзаці статті 42 слово "неправомірних" замінити словом "неналежних". Другий абзац викласти в такій редакції: "Моніторинг має проводитися постійно за параметрами, встановленими правилами відповідної платіжної системи та нормативно-правовими актами Національного банку України". До статті 43 та 44: 1) у пункті 43.1 слово „учасниками" замінити словом „членами"; 2) пункт 43.2 викласти в такій редакції: „43.2. Національний банк України має право встановлювати заборону та обмеження щодо участі банків у платіжних системах, а також встановлювати обмеження на обсяги операцій з видачі готівкових коштів із застосуванням спеціальних платіжних засобів, що виконуються в Україні". 3) не включати в статтю 44 підпункт 44.3.  
Враховано   19. У статті 42 : 1) у пункті 42.1 слово „учасниками" замінити словом „членами"; 2) пункт 42.2 викласти в такій редакції: „42.2. Національний банк України має право встановлювати обмеження на обсяги операцій з видачі готівкових коштів із застосуванням спеціальних платіжних засобів, що використовуються в Україні". 3) доповнити пунктом 42.3 такого змісту: "42.3. Національний банк України має право встановлювати обов'язкові вимоги щодо діяльності банку як еквайра та/або емітента, якщо діяльність цього банка призвела до порушення безпеки переказів з використанням спеціальних платіжних засобів, що мало наслідками фінансові втрати держателів спеціальних платіжних засобів".  
8. 8. Додати пункт 3. Статті 43 та викласти його в такій редакції: „43.3. Національний банк України встановлює обов'язкові вимоги щодо діяльності банків як еквайрів та/ або емітентів. Контроль відповідності банку та його персоналу мінімальним обов'язковим вимогам проводиться Національним банком до видачі банку дозволу на проведення операцій еквайрінгу та/ або емісії. Національний банк може проводити зазначений контроль також в разі, якщо діяльність банка як емітента/ еквайра призвела до порушення безпеки функціонування платіжної системи. "   -32- Кабінет Міністрів України
Залишити статтю 43 Закону у чинній редакції (без пункту 43.3).  
Відхилено   20. У назві і тексту Закону слово " гроші" в усіх відмінках замінити словом "кошти" у відповідному відмінку.  
    -33- Цушко В.П.
Пункт 43.3 викласти в такій редакції: „Національний банк України має право встановлювати обов'язкові вимоги щодо діяльності банку або небанківської фінансової установи як еквайру та/ або емітенту в разі, якщо діяльність цього банка призвела до порушення безпеки переказів з використанням спеціальних платіжних засобів, що мало наслідками фінансові втрати держателів спеціальних платіжних засобів ."  
Враховано    
9. 9. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -34- Кабінет Міністрів України
Прикінцеві положення Закону чи розділ ІІ проекту Закону „Про внесення змін до Закону...." викласти в такій редакції: "Цей Закон, окрім пункту 7 (зміни, пов'язані із внесенням нової статті 41), набирає чинності з дня його опублікування. Пункт 7 цього Закону вводиться в дію через 6 місяців з дня його опублікування."  
Враховано частково   ІІ. Прикінцеві положення. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Внести до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000р., № 38, ст.315;2001р., № 7, ст.34; 2002р.,№ 5, ст.32) такі зміни : 1) перший абзац статті 3 викласти в такій редакції: „Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажі товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов'язані"; 2) статтю 9 доповнити пунктами 12 та 13 такого змісту: „12) якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків в готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля тощо) ; 13) при продажі товарів в системах електронної торгівлі (комерції)". 3. Кабінету Міністрів України, Національному банку України протягом 6 місяців з дня набрання чинності Законом розробити та прийняти відповідні нормативно-правові акти. 4. Членам і учасникам міжнародних платіжних систем протягом 6 місяців з дня набрання чинності нормативно-правовими актами Національного банку України зареєструвати у Національному банку України договори відповідно до статті 12 Закону України „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні". Платіжним організаціям міжнародних платіжних систем - резидентам протягом 3 місяців з дня набрання чинності нормативно-правовими актами Національного банку України повідомити Національний банк України про укладені договори з нерезидентами щодо їх членства та участі в цих системах. 5. Торгівці, які здійснюють підприємницьку діяльність у сфері продажу товарів, громадського харчування та послуг зобов'язані забезпечити починаючи з 1 січня 2006 року здійснення держателями спеціальних платіжних засобів розрахунків за продані ними товари (надані послуги) з використанням цих спеціальних платіжних засобів (як мінімум трьох міжнародних та/або внутрішньодержавних платіжних систем). Торгівці, які з 1 січня 2006 року не забезпечили можливість розрахунків із застосуванням спеціальних платіжних засобів не можуть здійснювати розрахункові операції в готівковій формі.  
    -35- Національний банк України
Прикінцеві положення Закону чи розділ ІІ проекту Закону „Про внесення змін до Закону...." викласти в такій редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Національному банку України протягом 6 місяців з дня набрання чинності Законом розробити відповідні нормативно - правові акти. 3. Відповідно до вимог статті 12 цього Закону членам і учасникам міжнародних платіжних систем протягом 6 місяців з дня набрання чинності нормативно-правовими актами Національного банку України зареєструвати у Національному банку України договори відповідно до статті 12 цього Закону. платіжним організаціям міжнародних платіжних систем - резидентам протягом 3 місяців з дня набрання чинності нормативно-правовими актами Національного банку України повідомити Національний банк України про укладені договори з нерезидентами щодо їх членства та участі в цих системах.  
Враховано частково