Кількість абзаців - 57 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про судову експертизу" (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. "Про внесення змін до Закону України "Про судову експертизу"      Про внесення змін до Закону України "Про судову експертизу"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. 1. Внести до Закону України "Про судову експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232) такі зміни:   -1- Беспалий Б.Я.
З метою взаємоузгодженості та цілісності законодавчих положень Закон України "Про судову експертизу" варто було б викласти у новій редакції.  
Відхилено   І. Внести до Закону України "Про судову експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232; 2003 р., № 27, ст. 209) такі зміни: 1. У статті 1 слова "попереднього слідства чи суду" замінити словами "досудового та судового слідства".  
    -2- Соболєв С.В.
У статті 1 та абзаці четвертому статті 4 слова "попереднього" замінити на слова "досудового".  
Враховано    
    -3- Онопенко В.В.
У статті 1 слова "попереднього" замінити словами "досудового та судового".  
Враховано    
5. 1. Статті 2, 7, 9, 15, 16 і 21 викласти у такій редакції:      2. Статті 2, 7, 9, 15, 16 і 21 викласти в такій редакції:  
6. "Стаття 2. Законодавство України про судову експертизу      "Стаття 2. Законодавство України про судову експертизу  
7. Законодавство України про судову експертизу складається з цього Закону, інших нормативно-правових актів.   -4- Беспалий Б.Я.
Частину першу статті 2 доповнити словами "що не повинні йому суперечити".  
Відхилено   Законодавство України про судову експертизу складається із цього Закону, інших нормативно-правових актів.  
    -5- Поліщук К.А.
У статті 2 після слів "експертизу" доповнити словами "базується на Конституції України".  
Відхилено    
8. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачено законодавством України про судову експертизу, застосовуються правила міжнародного договору";      Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачено законодавством України про судову експертизу, застосовуються правила міжнародного договору України";  
9. "Стаття 7. Організація судово-експертної діяльності   -6- Добкін М.М.
Каратуманов О.Ю.
Святаш Д.В.
Акопян В.Г.
Мойсик В.Р.
Соболєв С.В.
Онопенко В.В.
Назву статті 7 викласти в такій редакції: "Стаття 7. Суб'єкти судово-експертної діяльності".  
Враховано   "Стаття 7. Суб'єкти судово-експертної діяльності  
    -7- Хара В.Г.
Статтю 7 залишити в редакції, прийнятій Верховною Радою України у першому читанні.  
Враховано редакційно    
10. Судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.   -8- Турчинов О.В.
У частині першій статті 7 виключити слова "у випадках і на умовах, визначених цим законом" та після слова "установ" доповнити словами "на підставі спеціального дозволу (ліцензії) та громадяни (за разовими договорами), яких включено до Реєстру атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян".  
Відхилено   Судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.  
11. До державних спеціалізованих установ належать:      До державних спеціалізованих установ належать:  
12. науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України і Міністерства охорони здоров'я України, судово-медичні і судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров'я України;   -9- Добкін М.М.
Каратуманов О.Ю.
Святаш Д.В.
Пункт 1 частини 2 статті 7 викласти в такій редакції: "науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України, судово-медичні і судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров'я України;".  
Враховано частково   науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України і Міністерства охорони здоров'я України, судово-медичні та судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров'я України;  
    -10- Сіренко В.Ф.
Абзац другий частини другої статті 7 після слів "судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров'я України" доповнити словами "а також науково-дослідні установи Національної академії наук України та Академії правових наук України щодо питань інтелектуальної власності;".  
Відхилено    
13. експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України та Служби безпеки України.   -11- Крючков Г.К.
Абзац третій частини другої статті 7 після слів "Міністерства оборони України" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону".  
Враховано   експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України.  
    -12- Сіренко В.Ф.
Мойсик В.Р.
Абзац третій частини другої статті 7 виключити.  
Відхилено    
14. Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.   -13- Соболєв С.В.
Ч. 3 ст. 7 законопроекту викласти у такій редакції: "Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз."  
Враховано   Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз.  
    -14- Онопенко В.В.
У третій частині статті 7 замінити слова "криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України" словами "експертиз у кримінальному провадженні".  
Враховано редакційно    
    -15- Беспалий Б.Я.
У частині третій статті слова "Виключно державними спеціалізованими установами" замінити словами "Тільки державними підприємствами та організаціями".  
Відхилено    
    -16- Добкін М.М.
Каратуманов О.Ю.
Святаш Д.В.
Частину третю статті 7 викласти в такій редакції: "Перелік експертиз, які здійснюються державними спеціалізованими установами, затверджується Кабінетом Міністрів України."  
Відхилено    
    -17- Турчинов О.В.
Частину третю статті 7 викласти в такій редакції: "Судово-експертна діяльність, пов'язана з проведенням судово-медичних, судово-психіатричних та криміналістичних експертиз, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, здійснюється, як правило, державними спеціалізованими установами ".  
Відхилено    
15. Для проведення деяких видів експертиз, які не здійснюються державними спеціалізованими установами, за рішенням особи або органу, що призначили судову експертизу, можуть залучатися крім судових експертів також інші фахівці з відповідних галузей знань";   -18- Добкін М.М.
Каратуманов О.Ю.
Святаш Д.В.
Частину 4 статті 7 після слів: "деяких видів експертиз" доповнити словами "в тому числі правових".  
Відхилено   Для проведення деяких видів експертиз, які не здійснюються виключно державними спеціалізованими установами, за рішенням особи або органу, що призначили судову експертизу, можуть залучатися крім судових експертів також інші фахівці з відповідних галузей знань".  
    -19- Беспалий Б.Я.
Пропозицію народних депутатів Добкіна М.М., Каратуманова О.Ю., Святаша Д.В. щодо доповнення частини четвертої статті 7 "правовими експертизами" виключити.  
Відхилено    
    -20- Олуйко В.М.
У частині четвертій статті 7 слова "за рішенням особи або органу, що призначили судову експертизу замінити словами " за рішенням посадової особи або органу, які призначили судову експертизу".  
Відхилено    
    -21- Акопян В.Г.
У частині четвертій статті 7 слова "фахівці з відповідних галузей знань" замінити словами "організації та будь-які особи, що мають спеціальні знання в галузі науки, мистецтва, техніки або ремесла".  
Відхилено    
    -22- Турчинов О.В.
У частині четвертій статті 7 після слів "фахівці з відповідних галузей знань" доповнити словами "занесені до Реєстру атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян".  
Відхилено    
    -23- Заплатинський В.М.
У частині четвертій статті 7 слова "деяких видів" замінити словами "спеціальних видів" та слова "інші фахівці з відповідних галузей знань" замінити словами "професійні спеціалісти необхідних кваліфікацій".  
Відхилено    
    -24- Онопенко В.В.
Частину четверту статті 7 викласти в редакції: "Проведення деяких видів експертиз, які не здійснюються спеціалізованими державними установами, як виняток, може бути доручено фахівцям, що мають знання з відповідних галузей науки, техніки, мистецтва, ремесла, але не являються працівниками спеціалізованих державних установ".  
Відхилено    
    -25- Соболєв С.В.
Ч. 4 ст. 7 законопроекту викласти у такій редакції: "Для проведення деяких видів експертиз, які не здійснюються спеціалізованими державними установами, за рішенням особи або органу, що призначили судову експертизу, можуть залучатися крім судових експертів також інші фахівці з відповідних галузей знань".  
Враховано частково    
    -26- Поліщук К.А.
Статтю 7 викласти в такій редакції: "Стаття 7. Суб`єкти судово-експертної діяльності Судово-експертну діяльність здійснюють державні та комунальні спеціалізовані установи. Окремі експертизи можуть здійснюватися вітчизняними або міжнародними спеціалізованими науковими, науково-дослідними установами, навчальними закладами тощо чи окремими фахівцями у відповідних галузях знань. Діяльність, пов`язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних, судово-психіатричних експертиз не може здійснюватися суб`єктами підприємницької діяльності".  
Враховано частково    
16. "Стаття 9. Реєстр атестованих судових експертів   -27- Соболєв С.В.
В назві ст.9 та в тексті цього Закону перед словом "реєстр" доповнити словом "державний".  
Враховано   "Стаття 9. Державний Реєстр атестованих судових експертів  
17. Атестовані відповідно до цього Закону судові експерти включаються до Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладається на Міністерство юстиції України.   -28- Онопенко В.В.
Назву статті 9 викласти в редакції: "Реєстри атестованих судових експертів". Частину першу статті 9 викласти в редакції "Атестовані відповідно до цього закону судові експерти включаються до Реєстрів атестованих судових експертів, ведення яких покладається на центральні органи виконавчої влади, до компетенції яких входить здійснення судово-експертної діяльності".  
Відхилено   Атестовані відповідно до цього Закону судові експерти включаються до державного Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладається на Міністерство юстиції України.  
    -29- Соболєв С.В.
Ч.1 ст.9 залишити в редакції першого читання.  
Враховано    
    -30- Поліщук К.А.
Частину першу статті 9 викласти у такій редакції: "Атестовані відповідно до вимог цього Закону судові експерти включаються до Реєстру атестованих судових експертів України. Міністерство юстиції України зобов'язане вести Реєстр атестованих судових експертів України та доводити його до відома осіб та органів, що призначають судову експертизу."  
Враховано частково    
18. Особа або орган, що призначили судову експертизу, можуть доручити її проведення лише тим фахівцям, яких внесено до Реєстру атестованих судових експертів, якщо інше не передбачено цим Законом";   -31- Добкін М.М.
Каратуманов О.Ю.
Святаш Д.В.
Частину другу статті 9 викласти в такій редакції: "Особа або орган, що призначили судову експертизу, можуть доручити її проведення тим фахівцям, яких внесено до Реєстру атестованих судових експертів, іншим особам відповідно до частини 4 статті 7 цього Закону."  
Враховано частково   Особа або орган, які призначили судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, а у випадках передбачених ч. 4 ст. 7 цього Закону іншим фахівцям з відповідних галузей знань".  
    -32- Онопенко В.В.
Частину другу статті 9 викласти в редакції: "Проведення експертизи доручається фахівцям, яких внесено до Реєстрів атестованих судових експертів. У випадках, визначених частиною 4 статті 7 цього Закону, проведення експертизи може бути доручено іншим особам".  
Відхилено    
    -33- Соболєв С.В.
Частину другу статті 9 викласти в такій редакції: "Особа або орган, які призначили судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до Реєстру атестованих судових експертів, а у випадках передбачених ч. 4 ст. 7 цього Закону іншим фахівцям з відповідних галузей знань".  
Враховано    
    -34- Шаров І.Ф.
Частину другу статті 9 виключити.  
Відхилено    
    -35- Демьохін В.А.
Внести зміни до статей 9, 10, 16, 17 Закону України "Про судову експертизу" та до ст.9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", якими відмінити проведення атестацій судових експертів.  
Відхилено    
19. "Стаття 15. Фінансування   -36- Добкін М.М.
Каратуманов О.Ю.
Святаш Д.В.
Онопенко В.В.
Назву статті 15 викласти в новій редакції: "Стаття 15. Фінансування судово-експертної діяльності."  
Враховано   "Стаття 15. Фінансування судово-експертної діяльності  
    -37- Хара В.Г.
Статтю 15 залишити в редакції, прийнятій Верховною Радою України у першому читанні.  
Відхилено    
20. Проведення науково-дослідними установами судових експертиз наукових розробок з питань організації та проведення судових експертиз фінансується за рахунок державного бюджету.   -38- Беспалий Б.Я.
У частині першій статті 15 слова "державного бюджету" замінити словами "Державного бюджету України".  
Враховано   Проведення науково-дослідними установами судових експертиз наукових розробок з питань організації та проведення судових експертиз фінансується за рахунок Державного бюджету України.  
    -39- Онопенко В.В.
У частині першій статті 15 слова "науково-дослідними установами судової експертизи" замінити словами "державними спеціалізованими установами", слова "державного бюджету" замінити словами "Державного бюджету України".  
Враховано частково    
    -40- Соболєв С.В.
Ч.1 ст. 15 викласти у такій редакції: "Проведення науково-дослідними установами судових експертиз наукових розробок з питань організації та проведення судових експертиз фінансується за рахунок Державного бюджету України.  
Враховано    
    -41- Добкін М.М.
Каратуманов О.Ю.
Святаш Д.В.
Частину першу статті 15 викласти в новій редакції: "Діяльність науково-дослідних установ судових експертиз наукових розробок з питань організації та проведення судових експертиз фінансується за рахунок державного бюджету".  
Відхилено    
    -42- Турчинов О.В.
Статтю 15 залишити в попередній редакції.  
Відхилено    
21. Проведення судових експертиз у кримінальних та адміністративних справах державними спеціалізованими науково-дослідними установами та експертними службами здійснюється за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються цим експертним установам з державного бюджету.   -43- Беспалий Б.Я.
У частині другій статті 15 слова "державного бюджету" замінити словами "Державного бюджету України".  
Враховано   Проведення судових експертиз у кримінальних та адміністративних справах державними спеціалізованими установами здійснюється за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються цим експертним установам з Державного бюджету України.  
    -44- Сіренко В.Ф.
У частині другій статті 15 виключити слова "та експертними службами".  
Враховано    
    -45- Онопенко В.В.
У частині другій статті 15 виключити слова "науково-дослідними".  
Враховано    
    -46- Соболєв С.В.
Ч.2 ст. 15 викласти у такій редакції: "Проведення судових експертиз у кримінальних та адміністративних справах державними спеціалізованими науково-дослідними установами здійснюється за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються цим експертним установам з Державного бюджету України".  
Враховано частково    
22. Проведення судових експертиз, обстежень і досліджень судово-медичними та судово-психіатричними установами здійснюється за рахунок коштів, які безпосередньо і цільовим призначенням виділяються цим експертним установам з державного та місцевих бюджетів.   -47- Беспалий Б.Я.
У частині третій статті 15 слова "державного та місцевих бюджетів" замінити словами "Державного та місцевих бюджетів України". Частини один, два та три статті 15 узгодити із Бюджетним кодексом України, передбачивши у разі потреби відповідні зміни до нього.  
Відхилено   Проведення судових експертиз, обстежень і досліджень судово-медичними та судово-психіатричними установами здійснюється за рахунок коштів, які безпосередньо і цільовим призначенням виділяються цим експертним установам з державного чи місцевого бюджету.  
23. Проведення судових експертиз науково-дослідними установами Міністерства юстиції України та Міністерства охорони здоров'я України і судово-медичними та судово-психіатричними установами Міністерства охорони здоров'я України у цивільних і господарських справах, а також інших експертних досліджень здійснюється за рахунок замовника (сторони).   -48- Соболєв С.В.
Частину четверту статті 15 викласти у такій редакції: "Витрати на проведення судових експертиз науково-дослідними установами Міністерства юстиції України та судово-медичними і судово-психіатричними установами Міністерства охорони здоров'я України у цивільних і господарських справах відшкодовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством. Проведення інших експертних досліджень і обстежень зазначеними установами здійснюється за рахунок замовника."  
Враховано   Витрати на проведення судових експертиз науково-дослідними установами Міністерства юстиції України та судово-медичними і судово-психіатричними установами Міністерства охорони здоров'я України у цивільних і господарських справах відшкодовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством. Проведення інших експертних досліджень і обстежень державними спеціалізованими установами здійснюється за рахунок замовника.  
    -49- Онопенко В.В.
Частину четверту статті 15 викласти в редакції: "Проведення державними спеціалізованими установами судових експертиз у цивільних і господарських справах здійснюється за рахунок сторін (осіб), які визначаються постановою (рішенням, ухвалою) суду".  
Відхилено    
    -50- Добкін М.М.
Каратуманов О.Ю.
Святаш Д.В.
Частину 4 статті 15 викласти в такій редакції: "Проведення судових експертиз, інших експертних досліджень науково-дослідними установами Міністерства юстиції України та судово-медичними та судово-психіатричними установами Міністерства охорони здоров'я у цивільних і господарських справах а також залученими судовими експертами у галузі правознавства здійснюється за рахунок замовника (сторони)."  
Враховано частково    
    -51- Шаров І.Ф.
Частину четверту статті 15 виключити.  
Відхилено    
24. Інші роботи зазначені установи та служби проводять на госпрозрахункових засадах.   -52- Добкін М.М.
Каратуманов О.Ю.
Святаш Д.В.
Частину 5 статті 15 викласти в такій редакції: "Інші роботи зазначені установи та служби, а також недержавні експертні організації виконують на договірних засадах."  
Враховано частково   Державні спеціалізовані установи, а також фахівці, що не є працівниками цих установ, зазначені у статті 7 цього Закону, виконують інші роботи на договірних засадах";  
    -53- Сіренко В.Ф.
У частині п`ятій статті 15 слова "та служби" виключити.  
Враховано    
    -54- Соболєв С.В.
Частину 5 статті 15 викласти в такій редакції: "Інші роботи зазначені установи, а також фахівці, передбачені ч. 4 ст. 7 цього Закону, виконують на договірних засадах".  
Враховано    
    -55- Онопенко В.В.
Частину 5 статті 15 викласти в редакції: "Проведення інших експертних досліджень і обстежень зазначеними установами здійснюється за рахунок замовника". Доповнити статтю 15 частиною шостою наступного змісту: "Інші роботи зазначені установи, а недержавні експерти - всі вказані вище види робіт виконують на договірних засадах".  
Враховано частково    
    -56- Поліщук К.А.
Статтю 15 викласти у такій редакції: "Стаття 15. Фінансування Фінансування проведення державними науково-дослідними установами наукових розробок з питань організації та проведення судових експертиз здійснюється за рахунок Державного бюджету України. Фінансування проведення судових експертиз, що проводяться за замовленням суду, органів слідства чи дізнання державними спеціалізованими установами Міністерства юстиції України, експертними службами Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України та Служби безпеки України здійснюється за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються цим установам з Державного бюджету України. Фінансування проведення судових експертиз, досліджень і обстежень державними або комунальними бюро судово-медичної експертизи, центрами судово-психіатричної експертизи, відділами (відділеннями) судово-психіатричної експертизи психіатричних закладів, що проводяться за замовленням суду, органів слідства чи дізнання здійснюється за рахунок коштів, які безпосередньо і за цільовим призначенням виділяються цим установам з державного та місцевих бюджетів. Проведення судових експертиз на замовлення юридичних або фізичних осіб у кримінальних, адміністративних, цивільних і господарських справах суб`єктами судово-експертної діяльності здійснюється за рахунок юридичних або фізичних осіб на договірних засадах."  
Відхилено    
25. Стаття 16. Атестація судового експерта державної спеціалізованої установи   -57- Онопенко В.В.
Назву статті 16 залишити в чинній редакції.  
Відхилено   "Стаття 16. Атестація судового експерта Метою атестації судового експерта є оцінка професійного рівня фахівців, які залучаються до проведення судових експертиз або беруть участь у розробках теоретичної та методичної бази судової експертизи. Залежно від спеціалізації їм присвоюються кваліфікація судового експерта з правом проведення певного виду експертизи  
    -58- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Назву статті 16 замінити на назву "Атестація судового експерта".  
Відхилено    
    -59- Турчинов О.В.
У назві статті 16 виключити слова "державної спеціалізованої установи".  
Відхилено    
    -60- Онопенко В.В.
Статтю 16 доповнити частиною першою такого змісту: "Метою атестації судового експерта є оцінка професійного рівня фахівців, які залучаються до проведення судових експертиз або беруть участь у розробках теоретичної та методичної бази судової експертизи. Залежно від спеціалізації їм присвоюються кваліфікація судового експерта з правом проведення певного виду експертизи". Частину другу статті 16 викласти в редакції: "Крім того, залежно від рівня підготовки, стажу експертної роботи і займаної посади працівникам державної спеціалізованої установи присвоюється кваліфікаційний клас".  
Враховано    
26. Метою атестації судового експерта є оцінка рівня його спеціальних знань, професійного рівня керівних працівників та фахівців, які залучаються до проведення експертиз або беруть участь у розробленні теоретичної та методичної бази судової експертизи.   -61- Соболєв С.В.
Назву статті 16 та її частини першу та другу викласти в такій редакції: "Стаття 16. Атестація працівників державної спеціалізованої установи Метою атестації працівників державної спеціалізованої установи, які залучаються до проведення судових експертиз та/або беруть участь у розроблені теоретичної та науково-методичної бази судової експертизи, є оцінка рівня їх спеціальних знань та відповідність займаній посаді. Залежно від спеціалізації і рівня підготовки працівникам державної спеціалізованої установи присвоюється кваліфікація судового експерта і кваліфікаційний клас".  
Враховано частково   Метою атестації працівників державної спеціалізованої установи, які залучаються до проведення судових експертиз та/або беруть участь у розроблені теоретичної та науково-методичної бази судової експертизи, є оцінка рівня їх спеціальних знань та відповідність займаній посаді.  
    -62- Добкін М.М.
Каратуманов О.Ю.
Святаш Д.В.
Частину 1 статті 16 викласти в такій редакції: "Метою атестації є оцінка рівня спеціальних знань судових експертів, професійного рівня керівних працівників державних спеціалізованих установ та фахівців, які працюють у цих установах та залучаються до проведення експертиз або беруть участь у розробленні теоретичної та методичної бази судової експертизи."  
Враховано частково    
27. Залежно від спеціалізації і рівня підготовки атестованим судовим експертам державних спеціалізованих установ присвоюється кваліфікація судового експерта і кваліфікаційний клас.   -63- Хара В.Г.
Статтю 16 залишити в редакції, прийнятій Верховною Радою України у першому читанні.  
Враховано частково   Залежно від спеціалізації і рівня підготовки працівникам державної спеціалізованої установи присвоюється кваліфікація судового експерта і кваліфікаційний клас.  
28. Порядок проведення атестації та присвоєння (скасування) кваліфікаційних класів судового експерта визначається центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні спеціалізовані установи, що здійснюють судово-експертну діяльність.   -64- Добкін М.М.
Каратуманов О.Ю.
Святаш Д.В.
Частину третю статті 16 після слів: "присвоєння (скасування) кваліфікаційних класів судового експерта визначається" доповнити словами "за погодженням із Міністерством юстиції України".  
Враховано частково   Порядок проведення атестації та присвоєння чи позбавлення кваліфікаційних класів судового експерта визначається міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні спеціалізовані установи, що здійснюють судово-експертну діяльність";  
    -65- Онопенко В.В.
У частині третій статті 16 слово " (скасування)" замінити словами "чи позбавлення".  
Враховано    
    -66- Олуйко В.М.
У частині третій статті 16 слова "Порядок проведення атестації та присвоєння (скасування) кваліфікаційних класів" замінити на слова "Порядок проведення атестації, присвоєння та позбавлення кваліфікаційних класів".  
Враховано    
    -67- Беспалий Б.Я.
У частині третій статті 16 слово " (скасування)" замінити словами "чи скасування".  
Враховано частково    
    -68- Турчинов О.В.
У частині третій статті 16 виключити слово " (скасування)".  
Враховано частково    
29. "Стаття 21. Кадрове забезпечення      "Стаття 21. Кадрове забезпечення  
30. Фахівців для державних спеціалізованих установ, що проводять судові експертизи, готують вищі навчальні заклади, після чого ці фахівці спеціалізуються та підвищують кваліфікацію на курсах та в спеціальних закладах відповідних міністерств.   -69- Добкін М.М.
Каратуманов О.Ю.
Святаш Д.В.
Частину 1 статті 21 викласти в такій редакції: "Підготовка фахівців для державних спеціалізованих установ, що проводять судові експертизи, здійснюється вищими навчальними закладами; спеціалізація та підвищення кваліфікації провадиться на курсах та в спеціальних закладах відповідних міністерств."  
Враховано частково   Підготовка фахівців для державних спеціалізованих установ, що проводять судові експертизи, здійснюється вищими навчальними закладами; спеціалізація та підвищення кваліфікації проводиться на курсах та в спеціальних закладах відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.  
    -70- Беспалий Б.Я.
У частині першій статті 21 слова "на курсах та в спеціальних закладах відповідних міністерств" замінити словами "в навчальних закладах відповідних центральних органів виконавчої влади".  
Враховано частково    
    -71- Онопенко В.В.
Частину першу статті 21 викласти в редакції: "Підготовка фахівців для державних спеціалізованих установ, що проводять судові експертизи, здійснюється вищими навчальними закладами; спеціалізація та підвищення кваліфікації проводиться на курсах та в спеціальних закладах відповідних центральних органів виконавчої влади."  
Враховано    
31. Фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і мають на меті здійснювати експертну діяльність, проходять навчання з відповідної експертної спеціальності в науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції України та установах Міністерства охорони здоров'я України, з урахуванням обмежень, передбачених законодавством.   -72- Олуйко В.М.
У частині другій статті 21 після слів "Міністерства юстиції України та" додати "відповідних" далі за текстом.  
Відхилено   Фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і мають на меті здійснювати експертну діяльність, проходять навчання з відповідної експертної спеціальності в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України з урахуванням обмежень, передбачених законом.  
    -73- Беспалий Б.Я.
У частині другій статті 21 слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано    
    -74- Турчинов О.В.
У частині другій статті 21 виключити слова "з урахуванням обмежень, передбачених законодавством".  
Відхилено    
    -75- Поліщук К.А.
У частині другій статті 21 після слова "фахівці" виключити слова "не є працівниками державних спеціалізованих установ".  
Відхилено    
    -76- Онопенко В.В.
У частині другій статті 21 слова "науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції України та відповідних установах Міністерства охорони здоров'я України" замінити словами "державних спеціалізованих установах", слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано частково редакційно   
    -77- Соболєв С.В.
Ч.2 ст. 21 законопроекту викласти у такій редакції: "Фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і мають на меті здійснювати експертну діяльність, проходять навчання з відповідної експертної спеціальності в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, з урахуванням обмежень передбачених законом."  
Враховано    
32. Для забезпечення належного професійного рівня фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і отримали кваліфікацію судового експерта, один раз на три роки повинні пройти стажування в науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції України чи установах Міністерства охорони здоров'я України відповідно до спеціальності та підтвердити рівень своїх професійних знань.   -78- Добкін М.М.
Каратуманов О.Ю.
Святаш Д.В.
У частині третій статті 21 після слів "отримали кваліфікацію судового експерта" доповнити словами "крім тих, які мають наукову ступінь доктора наук".  
Враховано частково   Для забезпечення належного професійного рівня фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і отримали кваліфікацію судового експерта, крім тих, які мають науковий ступінь, один раз на три роки повинні пройти стажування в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України відповідно до спеціальності та підтвердити рівень своїх професійних знань. Вивчення потреб у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації експертів, а також розроблення пропозицій щодо задоволення цих потреб здійснюються міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні спеціалізовані установи, що здійснюють судово-експертну діяльність". 3. У четвертому абзаці статті 4 слова "та попереднього слідства" замінити словами "досудового та судового слідства";  
    -79- Олуйко В.М.
У частині третій статті 21 після слів "Міністерства юстиції України чи" доповнити словом "відповідних".  
Враховано редакційно    
    -80- Онопенко В.В.
У частині третій статті 21 слова "три роки" замінити словами "п'ять років", слова "науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції України чи в установах Міністерства охорони здоров'я України" замінити словами "державних спеціалізованих установах".  
Враховано частково    
    -81- Соболєв С.В.
Ч.3 ст. 21 законопроекту викласти у такій редакції: "Для забезпечення належного професійного рівня фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і отримали кваліфікацію судового експерта, крім тих, які мають науковий ступінь, один раз на три роки повинні пройти стажування в науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції України чи у відповідних установах Міністерства охорони здоров'я України відповідно до спеціальності та підтвердити рівень своїх професійних знань".  
Враховано частково    
    -82- Беспалий Б.Я.
Частину другу статті 21 виключити.  
Відхилено    
    -83- Заплатинський В.М.
У частині третій статті 21 після слів "повинні пройти" доповнити словом "трьохмісячне".  
Відхилено    
    -84- Поліщук К.А.
У частині третій статті 21 слова "підтвердити рівень своїх професійних знань" замінити словами "для підтвердження або підвищення кваліфікаційного класу".  
Відхилено    
    -85- Турчинов О.В.
Статтю 21 доповнити новою частиною в такій редакції: "Вивчення потреб у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації кадрів експертів, а також розроблення пропозицій щодо задоволення цих потреб здійснюється міністерствами й відомствами, до системи яких входять установи та служби, що проводять судові експертизи".  
Враховано частково    
    -86- Онопенко В.В.
У частині четвертій статті 21 чинного Закону слова "міністерствами і відомствами" замінити словами "центральними органами виконавчої влади", слова "установи та служби" замінити словами "спеціалізовані державні установи".  
Враховано    
    -87- Онопенко В.В.
У третьому абзаці статті 4 замінити слова "та попереднього слідства" словами ", досудового та судового слідства".  
Враховано    
    -88- Онопенко В.В.
Доповнити шостий абзац статті 4 словами "в тому числі, до установи судової експертизи іншої відомчої належності".  
Відхилено    
    -89- Соболєв С.В.
Абзац сьомий статті 4 викласти у такій редакції: "можливістю призначення повторної судової експертизи;".  
Враховано    
33. 2. У статті 8:      4. У статті 8:  
34. 1) частину першу викласти в такій редакції: "Організація науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності покладається на центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні спеціалізовані установи, що здійснюють судово-експертну діяльність";   -90- Соболєв С.В.
Назву статті 8 викласти у такій редакції: "Стаття 8. Науково-методичне та організаційно-управлінське забезпечення судово-експертної діяльності" Частину першу статті 8 викласти в такій редакції: "Організація науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності та організаційно-управлінські засади діяльності державних спеціалізованих установ покладаються на центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні спеціалізовані установи, що здійснюють судово-експертну діяльність";  
Враховано   1) назву та частину першу викласти в такій редакції: "Стаття 8. Науково-методичне та організаційно-управлінське забезпечення судово-експертної діяльності Організація науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності та організаційно-управлінські засади діяльності державних спеціалізованих установ покладаються на міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні спеціалізовані установи, що здійснюють судово-експертну діяльність";  
    -91- Поліщук К.А.
Частину першу статті 8 викласти в такій редакції: "Організація науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності покладається на центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні спеціальні установи, що здійснюють судово-експертну діяльність";  
Враховано частково    
    -92- Онопенко В.В.
Частину другу статті 8 викласти в наступній редакції: "Для розгляду найважливіших питань розвитку судової експертизи створюється Міжвідомча координаційна рада з проблем судової експертизи, яка діє відповідно до Положення про неї, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Керівництво Міжвідомчою координаційною радою з проблем судової експертизи здійснюється на паритетних засадах представниками центральних органів виконавчої влади, до компетенції яких входить організація науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності".  
Відхилено    
    -93- Соболєв С.В.
Ч.2 ст.8 залишити в чинній редакції Закону.  
Відхилено    
35. 2) доповнити статтю новою частиною третьою такого змісту:   -94- Поліщук К.А.
Доповнення статті 8 новою частиною третьою виключити.  
Відхилено   2) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:  
36. "Методики проведення криміналістичних видів судових експертиз підлягають атестації та державній реєстрації в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.   -95- Онопенко В.В.
У третій частині ст.8 виключити слова "криміналістичних видів", після слів "судових експертиз" доповнити словами "з ідентифікації об'єктів.  
Враховано частково   "Методики проведення судових експертиз (крім судово-медичних та судово-психіатричних) підлягають атестації та державній реєстрації в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України".  
    -96- Соболєв С.В.
Ст.8 доповнити частиною третьою такого змісту: "Методики проведення судових експертиз (крім судово-медичних та судово-психіатричних) підлягають атестації та державній реєстрації в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.  
Враховано частково    
37. У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.      У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.  
38. 3. У статті 10:      5. У статті 10:  
39. 1) частину другу викласти у такій редакції:   -97- Соболєв С.В.
У ч.1 ст.10 слово "давання" замінити словом "надання".  
Враховано   1) у частині першій слово "давання" замінити словом "надання"; 2) частину другу викласти в такій редакції:  
40. "Судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності";   -98- Добкін М.М.
Каратуманов О.Ю.
Святаш Д.В.
Онопенко В.В.
Частину другу статті 10 після слів: "державних спеціалізованих установ" доповнити словами: "та недержавних установ і організацій".  
Відхилено   "Судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності";  
    -99- Буждиган П.П.
Онопенко В.В.
У частині другій статті 10 після слова "мають" доповнити словом "відповідну".  
Враховано    
41. 2) доповнити статтю частиною такого змісту:   -100- Олуйко В.М.
У підпункті 2 пункту 3 законопроекту слова "доповнити статтю частиною такого змісту:" замінити на слова "доповнити статтю частиною третьою такого змісту:"  
Враховано   3) доповнити частиною третьою такого змісту:  
42. "До проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку у державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України або Міністерства охорони здоров'я України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом".   -101- Олуйко В.М.
У частині третій статті 10 слова "що вони мають відповідну вищу освіту" замінити словами "що вони мають вищу освіту з відповідної спеціальності".  
Враховано частково   "До проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку у державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом".  
    -102- Шаров І.Ф.
Частину третю статті 10 доповнити словами "і включені до Реєстру судових експертів, а також будь-які інші особи, які мають спеціальні знання в галузі науки, мистецтва, техніки або ремесла".  
Враховано редакційно    
    -103- Соболєв С.В.
Ч.3 ст.10 викласти у такій редакції: "До проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку у державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом".  
Враховано    
    -104- Онопенко В.В.
Частину третю статті 10 викласти в редакції: "До проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, та за винятком випадків, обумовлених частиною четвертою статті 7 цього закону, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку у державних спеціалізованих установах, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом".  
Враховано частково    
43. 4. У частині першій статті 13:      6. У частині першій статті 13:  
44. 1) у пункті 2 слова "в акті судової експертизи на виявлені в ході її проведення " замінити словами "у висновку експерта на виявлені в ході проведення судової експертизи";   -105- Добкін М.М.
Каратуманов О.Ю.
Святаш Д.В.
Пункт 2 частини першої статті 13 після слів "виявлені в ході проведення судової експертизи факти" доповнити словами "або документи".  
Враховано частково   1) у пункті 2 слова "в акті судової експертизи на виявлені в ході її проведення факти" замінити словами "у висновку експерта на виявлені в ході проведення судової експертизи факти";  
    -106- Хара В.Г.
Пункт 2 частини першої статті 13 залишити в редакції, прийнятій Верховною Радою України у першому читанні.  
Враховано    
45. 2) доповнити частину пунктом 6 такого змісту:      2) доповнити пунктом 6 такого змісту:  
46. "6) проводити на договірних засадах експертні дослідження з питань, що становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб, з урахуванням обмежень, передбачених чинним законодавством".   -107- Беспалий Б.Я.
У новому пункті 6 частини першої статті 13 слова "чинним законодавством" замінити словом "законом".  
Враховано   "6) проводити на договірних засадах експертні дослідження з питань, що становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб, з урахуванням обмежень, передбачених законом". 7. Назву розділу ІІІ викласти в такій редакції: "Фінансове та організаційне забезпечення судово-експертної діяльності" 8. Статтю 17 викласти в такій редакції: "Для присвоєння та позбавлення кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів створюються експертно-кваліфікаційні комісії при міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні спеціалізовані установи, що здійснюють судово-експертну діяльність. До складу експертно-кваліфікаційних комісій входять найбільш досвідчені фахівці та науковці, які мають кваліфікацію судового експерта та стаж практичної роботи за спеціальністю не менше п'яти років. Серед них має бути не менше двох фахівців тієї експертної спеціальності і того класу, з яких комісія проводить атестацію, присвоює кваліфікацію судового експерта або кваліфікаційний клас, а також фахівець з процесуальних питань судової експертизи.  
    -108- Добкін М.М.
Каратуманов О.Ю.
Святаш Д.В.
Назву розділу ІІІ викласти в такій редакції: "Фінансове та організаційне забезпечення судово-експертної діяльності"  
Враховано    
    -109- Онопенко В.В.
Статтю 17 викласти в такій редакції: "Для присвоєння та позбавлення кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів створюються експертно-кваліфікаційні комісії при міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні спеціалізовані установи, що здійснюють судово-експертну діяльність. До складу експертно-кваліфікаційних комісій входять найбільш досвідчені фахівці та науковці, які мають кваліфікацію судового експерта та стаж практичної роботи за спеціальністю не менше п'яти років. Серед них має бути не менше двох фахівців тієї експертної спеціальності і того класу, з яких комісія проводить атестацію, присвоює кваліфікацію судового експерта або кваліфікаційний клас, а також фахівець з процесуальних питань судової експертизи.  
Враховано    
    -110- Добкін М.М.
Святаш Д.В.
Статтю 17 доповнити в частині другій після слів: "найбільш досвідчені фахівці" словами: "та науковці".  
Враховано    
    -111- Онопенко В.В.
Частину другу статті 17 викласти в редакції: "До складу експертно-кваліфікаційних комісій входять найбільш досвідчені фахівці та науковці, які мають кваліфікацію судового експерта, а також представники керівництва державної спеціалізованої установи. Серед членів комісії має бути не менше двох фахівців тієї спеціальності зі стажем практичної роботи за нею не менше п'яти років і того класу, з яких комісія проводить атестацію, присвоює кваліфікацію або кваліфікаційний клас, а також фахівець з процесуальних питань судової експертизи".  
Враховано    
    -112- Соболєв С.В.
Ч.2 ст. 17 викласти у такій редакції: "До складу експертно-кваліфікаційних комісій входять найбільш досвідчені фахівці та науковці, які мають кваліфікацію судового експерта та стаж практичної роботи за спеціальністю не менше п'яти років. Серед них має бути не менше двох фахівців тієї експертної спеціальності і того класу з яких комісія проводить атестацію, присвоює кваліфікацію судового експерта або кваліфікаційний клас, а також фахівець з процесуальних питань судової експертизи".  
Враховано редакційно    
47. 5. Статтю 17 доповнити частинами третьою, четвертою і п'ятою такого змісту:       
48. "Порядок проведення кваліфікаційних іспитів та присвоєння (скасування) кваліфікації судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, визначається Міністерством юстиції України.   -113- Добкін М.М.
Каратуманов О.Ю.
Святаш Д.В.
Частину третю статті 17 викласти в такій редакції: "Порядок присвоєння (скасування) кваліфікації судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, визначається Міністерством юстиції України."  
Враховано частково   Порядок присвоєння чи позбавлення кваліфікації судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, визначається Міністерством юстиції України. З цією метою при Міністерстві юстиції України створюється Центральна експертно-кваліфікаційна комісія, яка діє відповідно до положення про неї, що затверджується Міністерством юстиції України.  
    -114- Олуйко В.М.
У частині третій статті 17 слова "присвоєння (скасування) кваліфікації судового експерта" замінити словами "присвоєння (позбавлення) кваліфікації судового експерта".  
Враховано редакційно    
    -115- Беспалий Б.Я.
У частині третій статті 17 слово " (скасування)" замінити словами "чи скасування".  
Відхилено    
    -116- Турчинов О.В.
У частині третій статті 17 виключити слово " (скасування)".  
Враховано    
    -117- Онопенко В.В.
Частини третю, четверту, п'яту статті 17 замінити однією частиною наступного змісту: "Організація роботи експертно-кваліфікаційних комісій покладається на центральні органи виконавчої влади, при яких вони створені. Ними ж визначається порядок присвоєння чи позбавлення кваліфікації судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ".  
Враховано редакційно    
    -118- Соболєв С.В.
Ч.3 та ч.4 ст. 17 викласти у такій редакції: "Порядок присвоєння чи позбавлення кваліфікації судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, визначається Міністерством юстиції України. З цією метою при Міністерстві юстиції України створюється Центральна експертно-кваліфікаційна комісія, яка діє відповідно до положення про неї, що затверджується Міністерством юстиції України."  
рахован о   
49. При Міністерстві юстиції України створюється Центральна експертно-кваліфікаційна комісія, яка діє відповідно до положення про неї, що затверджується Міністерством юстиції України.   -119- Поліщук К.А.
У частині четвертій статті 17 виключити слово "Центральна".  
Відхилено    
    -120- Соболєв С.В.
Ч.4 ст.17 залишити в редакції першого читання.  
Враховано частково    
50. Присвоєння кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-медичним і судово-психіатричним експертам проводиться у порядку, що встановлюється Міністерством охорони здоров'я України".   -121- Олуйко В.М.
У частині п'ятій статті 17 після слова "Присвоєння" доповнити словами "та позбавлення".  
Враховано   Присвоєння та позбавлення кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-медичним і судово-психіатричним експертам проводиться в порядку, що встановлюється Міністерством охорони здоров'я України . 9. У частині другій статті 18 слова "та відомчих експертних служб" виключити.  
    -122- Поліщук К.А.
У частині п'ятій статті 17 після слова "проводиться" доповнити словами "експертно-кваліфікаційною комісією".  
Відхилено    
    -123- Соболєв С.В.
Ч.5 ст.17 викласти в такій редакції: "Присвоєння та позбавлення кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-медичним і судово-психіатричним експертам проводиться в порядку, що встановлюється Міністерством охорони здоров'я України".  
Враховано    
    -124- Турчинов О.В.
Частини третю, четверту та п'яту статті 17 перенести до статті 16 і розмістити у відповідному порядку після частини третьої статті 16.  
Відхилено    
    -125- Соболєв С.В.
У частині другій статті 18 слова "та відомчих експертних служб" виключити.  
Враховано    
51. 6. Назву статті 19 викласти у такій редакції: "Стаття 19. Охорона державних спеціалізованих установ, що проводять судові експертизи"   -126- Турчинов О.В.
Назву статті 19 залишити в попередній редакції.  
Відхилено   10. Назву статті 19 викласти в такій редакції: "Стаття 19. Охорона державних спеціалізованих установ, що проводять судові експертизи";  
52. 7. У статті 20:      11. У статті 20:  
53. 1) частину першу викласти в такій редакції:      1) частину першу викласти в такій редакції:  
54. "Установи, організації та підприємства незалежно від форми власності зобов'язані надавати безоплатно інформацію, необхідну для проведення судових експертиз, державним спеціалізованим установам, а також за їх запитом натурні зразки або каталоги своєї продукції, технічну документацію та іншу інформацію, необхідну для створення і оновлення методичної та нормативної бази судової експертизи";   -127- Олуйко В.М.
Частину першу статті 20 узгодити з частиною п'ятою статті 41 Конституції України.  
Враховано   "Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності зобов'язані надавати безоплатно інформацію, необхідну для проведення судових експертиз, державним спеціалізованим установам, а також за згодою натурні зразки або каталоги своєї продукції, технічну документацію та іншу інформацію, необхідну для створення й оновлення методичної та нормативної бази судової експертизи. Державні спеціалізовані установи, судові експерти та залучені фахівці, що проводять судові експертизи, у разі отримання інформації, що становить державну, комерційну чи іншу охоронювану законом таємницю, повинні забезпечити нерозголошення цих відомостей";  
    -128- Добкін М.М.
Каратуманов О.Ю.
Святаш Д.В.
Частину першу статті 20 доповнити реченням такого змісту: "Державні спеціалізовані установи, судові експерти та залучені фахівці, що проводять судові експертизи, в разі отримання інформації, що становить державну, комерційну чи іншу охоронювану законом таємницю, повинні забезпечити нерозголошення цих відомостей."  
Враховано    
    -129- Турчинов О.В.
У частині першій статті 20 виключити слово "державним" та слово "державних".  
Відхилено    
55. 2) у частині другій слова "Спеціалізовані установи та відомчі служби" замінити словами "Державні спеціалізовані установи" та слово "попереднього" замінити на слово "досудового".   -130- Добкін М.М.
Каратуманов О.Ю.
Святаш Д.В.
Частину другу статті 20 викласти в такій редакції: "Державні спеціалізовані установи а також судові експерти, які залучаються до проведення експертиз для використання в експертній і науковій діяльності мають право одержувати від судів, органів дізнання та досудового слідства знаряддя злочину, інші речові докази а також документи, що є у справах, провадження по яких закінчено."  
Відхилено   2) у частині другій слова "Спеціалізовані установи та відомчі служби" замінити словами "Державні спеціалізовані установи". 12. У частині першій статті 21 слова "спеціалізованих установ та відомчих служб" замінити словами "державних спеціалізованих установ". 13. У частині першій статті 23 слова "Керівники спеціалізованих установ та відомчих служб" замінити словами "Керівники державних спеціалізованих установ". 13. У статті 24 слова "Спеціалізовані установи та відомчі служби" замінити словами "Державні спеціалізовані установи".  
    -131- Соболєв С.В.
У частині першій статті 21 слова "керівники спеціалізованих установ та відомчих служб" замінити словами "керівники державних спеціалізованих установ".  
Враховано    
    -132- Соболєв С.В.
У частині першій статті 23 слова "керівники спеціалізованих установ та відомчих служб" замінити словами "керівники державних спеціалізованих установ".  
Враховано    
    -133- Шаров І.Ф.
Частини перші статей 22 і 23 після слів "законодавство України" і "законодавства України" включити у відповідних відмінках словосполучення "і міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Відхилено    
    -134- Соболєв С.В.
У статті 24 слова "Спеціалізовані установи та відомчі служби" замінити словами "Державні спеціалізовані установи".  
Враховано    
    -135- Заплатинський В.М.
Пункти 1 та 2 доповнити наступними словами "а також включені до Реєстру атестованих судових експертів".  
Відхилено    
56. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування   -136- Соболєв С.В.
Доповнити Закон прикінцевими положеннями такого змісту: "ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України: 1) у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом; привести свої рішення у відповідності з цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. 2) протягом 2003 року вжити заходів щодо передачі в установленому порядку до сфери управління Міністерства юстиції України експертних служб Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та приведення їх статусу у відповідність із цим Законом. 3. Внести зміни до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 43, ст. 251): частину четверту статті 4 викласти у такій редакції: "Діяльність судових експертів, пов`язана із оцінкою майна, здійснюється на умовах і в порядку, передбачених Законом України "Про судову експертизу" з особливостями, визначеними цим Законом щодо методичного регулювання оцінки цього майна. Інші положення цього Закону не поширюються на судових експертів".  
Враховано частково   ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Частину четверту статті 4 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 47, ст. 251) викласти в такій редакції: "Діяльність судових експертів, пов`язана з оцінкою майна, здійснюється на умовах і в порядку, передбачених Законом України "Про судову експертизу", з особливостями, визначеними цим Законом щодо методичного регулювання оцінки цього майна. Інші положення цього Закону не поширюються на судових експертів". 3. Кабінету Міністрів України: у тримісячний термін після набрання чинності цим Законом: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом; привести свої рішення у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.  
    -137- Онопенко В.В.
4. Внести зміни до Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, №14, ст.168, Відомості Верховної Ради України, 1992, №48, ст.654, №51, ст.680, 1993, №7, ст.54, №30, ст.322, 324, 1994, №3, ст.13, 14, №28 ст.234, №33, ст.301, №40, ст.366, №49, ст.434, №51, ст.481, 482, 1995, №7, ст.47, №10, ст.64, №14, ст.90, №30, ст.232, №45 ст.334-336, 1996, №2, ст.4, №31, ст.144, №52, ст.301, 1997, №9, ст.71, №29, ст.188, 1998, №14, ст.61, №17, ст.80, №26, ст.158, 1999, №7, ст. 52, №8, ст60, №36, ст317, №38, ст.350, №42-43, ст.378, №48, ст.415, 2000, №5, ст.34, №6-7, ст.37, №13, ст.110, №32, ст.256, №36, ст.298, 299, №38, ст.318, №41, ст.314, №45, ст.377, №46, ст.393, 397, 2001, №22, ст.108, №30, ст.41, №31, ст.146, 2002, №7, ст.52, 2003, №10-11, ст.87, №30, ст.247, ст.39, ст.333): в частині другій статті 4 слова "криміналістичних, судово-медичних, судово-психіатричних експертиз" замінити словами "експертиз у кримінальному провадженні".  
Відхилено