Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення змін та доповнень до статей 3,7,18 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект закону України      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін та доповнень до статей 3, 7, 18 Основ законодавства України про охорону здоров'я   -1- Лобода М.В.
Назву закону викласти у такій редакції: "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я"  
Враховано   "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. 1. Частину першу статті 3 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №4, ст. 19) доповнити абзацами такого змісту:   -2- Лобода М.В.
І. Внести до Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №4, ст. 19) такі зміни:  
Враховано   І. Внести до Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №4, ст. 19) такі зміни: 1. Статтю 3 викласти у такій редакції: "Стаття 3. Поняття і терміни, що вживаються в законодавстві про охорону здоров'я У цих Основах та інших нормативно-правових актах про охорону здоров'я наведені основні поняття і терміни вживаються в такому значенні: заклади охорони здоров'я - підприємства, установи та організації, завданням яких є забезпечення різноманітних потреб населення в галузі охорони здоров'я шляхом надання медичної та медико-санітарної допомоги, включаючи профілактичні та лікувальні заходи, забезпечення потреб населення в медичних послугах (роботах) та товарах, а також виконання інших функцій на основі професійної діяльності медичних працівників; здоров'я - стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів;  
    -3- Лобода М.В.
1. Статтю 3 викласти у такій редакції: Стаття 3. Поняття і терміни, що вживаються в законодавстві про охорону здоров'я  
Враховано    
    -4- Лобода М.В.
У цих Основах та інших нормативно-правових актах про охорону здоров'я наведені основні поняття і терміни вживаються в такому значенні:  
Немає висновку    
    -5- Лобода М.В.
"заклади охорони здоров'я - підприємства, установи та організації, завданням яких є забезпечення різноманітних потреб населення в галузі охорони здоров'я шляхом надання медичної та медико -санітарної допомоги, включаючи профілактичні та лікувальні заходи, забезпечення потреб населення в медичних послугах (роботах) та товарах, а також виконання інших функцій на основі професійної діяльності медичних працівників;"  
Враховано    
4. "лікування - сукупність медичних послуг, що надаються пацієнту з метою досягнення бажаних змін у стані його здоров'я;"      лікування - сукупність медичних послуг, що надаються пацієнту з метою досягнення бажаних змін у стані його здоров'я; медико-санітарна допомога - комплекс спеціальних заходів, спрямованих на сприяння поліпшенню здоров'я, підвищення санітарної культури, запобігання захворюванням та інвалідності, на ранню діагностику, допомогу особам з гострими і хронічними захворюваннями та реабілітацію хворих та інвалідів;  
5. медична допомога - результат діяльності закладів охорони здоров'я та осіб, які надають медичні послуги, направлений на лікування захворювань, травм, отруєнь, охорону материнства і дитинства, невідкладне протезування, профілактику захворюваності, зменшення смертності, що пов'язана з хворобою;   -6- Заплатинський В.М.
Частину першу статті 3 доповнити абзацами такого змісту: "медична допомога - це вид діяльності, який включає комплекс заходів, спрямованих на оздоровлення та лікування пацієнтів у стані, що на момент її надання загрожує життю, здоров'ю і працездатності та здійснюється професійно підготовленими працівниками, які мають на це право відповідно до законодавства;"  
Враховано частково в шостому абзаці, частини першої ст. 3  медична допомога - комплекс спеціальних заходів, спрямованих на ліквідацію страждань людей у зв'язку з розладом їх здоров'я, яка надається медичними працівниками, а у випадках, визначених законодавством, працівниками інших професій на яких покладено цей обов'язок;  
    -7- Лобода М.В.
Частину першу статті 3 доповнити абзацами такого змісту: "медична допомога - комплекс спеціальних заходів, спрямованих на ліквідацію страждань людей у зв'язку з розладом їх здоров'я, яка надається медичними працівниками, а у випадках, визначених законодавством, працівниками інших професій на яких покладено цей обов'язок;"  
Враховано    
6. "медична послуга - вид діяльності, який включає захід або комплекс заходів, спрямований на оздоровлення та лікування пацієнтів, що проводиться професійно підготовленими працівниками, які мають на це право відповідно до законодавства;   -8- Лобода М.В.
Частину першу статті 3 доповнити абзацами такого змісту: "медична послуга (робота) - результат професійної діяльності медичних працівників, який має вартісну оцінку і є, або може бути, економічною складовою медичної допомоги;"  
Враховано   медична послуга (робота) - результат професійної діяльності медичних працівників, який має вартісну оцінку і є, або може бути, економічною складовою медичної допомоги; медична профілактика - захід або комплекс заходів, спрямованих на запобігання розладу здоров'я людей; медичні товари - продукція будь-якого виду, що має медичне призначення; мережа закладів охорони здоров'я - науково обґрунтована кількість та структура закладів охорони здоров'я будь-якої форми власності, що забезпечує надання медичної допомоги та медичних послуг населенню відповідної території; надавачі медичних послуг - суб'єкти господарської діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, що отримали в установленому порядку право на здійснення медичної практики та надають медичні послуги;  
    -9- Лобода М.В.
Частину першу статті 3 доповнити абзацами такого змісту: "медична профілактика - захід або комплекс заходів спрямованих на запобігання розладу здоров'я людей;"  
Враховано    
    -10- Лобода М.В.
Частину першу статті 3 доповнити абзацами такого змісту: " медичні товари - продукція будь-якого виду, що має медичне призначення;"  
Враховано    
    -11- Лобода М.В.
Частину першу статті 3 доповнити абзацами такого змісту: "мережа закладів охорони здоров'я - науково обґрунтована кількість та структура закладів охорони здоров'я будь якої форми власності, що забезпечує надання медичної допомоги населенню відповідної території;"  
Враховано    
    -12- Лобода М.В.
Частину першу статті 3 доповнити абзацами такого змісту: "надавачі медичних послуг - суб'єкти господарської діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, що отримали в установленому порядку право на здійснення медичної практики та надають медичні послуги;"  
Враховано    
7. "оздоровлення - комплекс заходів медичного, гігієнічного, виховного, фізкультурного характеру, спрямованих на поліпшення умов побуту, харчування, навчання, праці та відпочинку з метою зниження захворюваності, підвищення працездатності, зміцнення стану фізичного та психічного здоров'я різних груп населення."      оздоровлення - комплекс заходів медичного, гігієнічного, виховного, фізкультурного характеру, спрямованих на поліпшення умов побуту, харчування, навчання, праці та відпочинку з метою зниження захворюваності, підвищення працездатності, зміцнення стану фізичного та психічного здоров'я різних груп населення; охорона здоров'я - система заходів, спрямованих на забезпечення збереження і розвитку фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості життя;  
8. пацієнт - споживач медичної допомоги (послуги), який звертається в заклад охорони здоров'я або до медичного працівника за медичною допомогою (послугою);   -13- Заплатинський В.М.
Частину першу статті 3 доповнити абзацами такого змісту: " пацієнт особа, яка звертається в заклад охорони здоров'я або до медичного працівника за медичною допомогою, та яка знаходиться під медичним наглядом;"  
Враховано частково в 14 абзаці, частини першої ст..3  пацієнт - споживач медичної послуги, який звернувся в заклад охорони здоров'я або до медичного працівника; хворий (постраждалий) - особа, що відчуває страждання, пов'язані з хворобою або травмою і потребує медичної допомоги. Зміст інших понять і термінів визначається законодавством України та спеціальними словниками понять і термінів Всесвітньої організації охорони здоров'я".  
    -14- Лобода М.В.
Частину першу статті 3 доповнити абзацами такого змісту: "пацієнт - споживач медичної послуги, який звертається в заклад охорони здоров'я або до медичного працівника;"  
Враховано    
    -15- Лобода М.В.
Частину першу статті 3 доповнити абзацами такого змісту: "хворий (постраждалий) - особа, що відчуває страждання, пов'язані з хворобою або травмою і потребує медичної допомоги."  
Враховано    
9. 2. Підпункт "в" статті 7 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №4, ст. 19) викласти у такій редакції:       
10. "Забезпечення всім громадянам державними та комунальними закладами охорони здоров'я медичної допомоги шляхом надання безоплатних медичних послуг в науково обґрунтованому обсязі та порядку, встановленому законодавством."   -16- Лобода М.В.
ІІ. Пункт "в" статті 7 викласти у такій редакції: "в) надання медичної допомоги гарантованого рівня відповідно до встановлених Кабінетом Міністрів України стандартів та нормативів;"  
Враховано   2. Пункт "в" статті 7 викласти у такій редакції: "в) надання медичної допомоги гарантованого рівня відповідно до встановлених Кабінетом Міністрів України стандартів та нормативів".  
    -17- Турчинов О.В.
Забезпечення всім громадянам державними та комунальними закладами охорони здоров'я медичної допомоги шляхом надання безоплатних медичних послуг в обсязі та порядку, встановленому законом  
Відхилено    
11. 3. Статтю 18 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №4, ст. 19) доповнити абзацом такого змісту:   -18- Лобода М.В.
3. У статті 18: у частині шостій слова "а також з дозволу власника або уповноваженого ним органу встановлювати плату за послуги в галузі охорони здоров'я" вилучити; доповнити після частини шостої новою частиною такого змісту:  
Враховано   3. У статті 18: у частині шостій слова "а також з дозволу власника або уповноваженого ним органу встановлювати плату за послуги в галузі охорони здоров'я" вилучити; доповнити після частини шостої новою частиною такого змісту:  
12. "Державні та комунальні заклади охорони здоров'я мають право надавати на платній основі медичні послуги, що виходять за межі медичної допомоги, за переліком та у порядку, встановленому законодавством."   -19- Турчинов О.В.
"Державні та комунальні заклади охорони здоров'я мають право надавати на платній основі медичні послуги, які виходять за межі медичної допомоги, за переліком та у порядку, встановленому законом."  
Враховано редакційно у сьомому абзаці ст..18  "Державні та комунальні заклади охорони здоров'я мають право надавати на платній основі медичні послуги, які виходять за межі медичної допомоги, у порядку встановленому законом." У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою. ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із нормами цього Закону вони застосовуються в частин, що не суперечить цьому Закону. 3. Кабінету Міністрів України у трьохмісячний термін з дня набрання чинності цим Законом: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти; забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону; забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.  
    -20- Лобода М.В.
"Державні та комунальні заклади охорони здоров'я мають право надавати на платній основі медичні послуги, які виходять за межі медичної допомоги, у порядку встановленому законом." У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.  
Враховано    
    -21- Лобода М.В.
Доповнити проект розділом "Прикінцеві положення" , виклавши їх у такій редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із нормами цього Закону вони застосовуються в частин, що не суперечить цьому Закону. 3. Кабінету Міністрів України у трьохмісячний термін з дня набрання чинності цим Законом: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; привести у відповідність з цим законом свої нормативно-правові акти; забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону; забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом."  
Враховано